Izvješće - A8-0305/2018Izvješće
A8-0305/2018

PREPORUKA o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

2.10.2018 - (12383/2017 – C8-0174/2018 – 2017/0171(NLE)) - ***

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Emilian Pavel

Postupak : 2017/0171(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0305/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0305/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

(12383/2017 – C8-0174/2018 – 2017/0171(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (12383/2017),

–  uzimajući u obzir nacrt sporazuma o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12382/2017),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 77. stavkom 2. točkom (a) i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0174/2018),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0305/2018),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Antigve i Barbude.

OBRAZLOŽENJE

Ovaj sporazum o izmjeni Sporazuma o ukidanju viza za kratkotrajni boravak istodobno predstavlja vrhunac produbljivanja odnosa između Europske unije i Antigve i Barbude, što ima veliku političku težinu u okviru Sporazuma iz Cotonoua. Sporazumom o izmjeni osigurava se pravna dosljednost, kao i usklađenost država članica, jer se u njemu dosljedno koristi nova definicija kratkotrajnog boravka kako je navedena u izmjeni Zakonika o schengenskim granicama, u kojoj je pojam „kratkotrajnog boravka” objašnjen na jasniji način.

Antigva i Barbuda članica je Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država, Udruženja karipskih država, Karipske zajednice, Pokreta nesvrstanih, Organizacije istočnih karipskih država, Organizacije američkih država, Ujedinjenih naroda i Svjetske trgovinske organizacije.

U političkom je smislu Antigva i Barbuda ustavna monarhija koja kao državnog poglavara priznaje kraljicu Elizabetu II. Kraljicu predstavlja generalni guverner, koji se imenuje na savjet premijera. Riječ je o parlamentarnoj demokraciji s dvodomnim zakonodavnim tijelom – izravno izabranim donjim Zastupničkim domom i gornjim Senatom. Ustavom su zajamčena individualna prava i slobode.

Politički dijalog koji Unija vodi sa svakom od zemalja AKP-a iz pacifičke regije, a posebno s Antigvom i Barbudom, postupno se produbljuje. Ovaj bi nam sporazum mogao omogućiti da nastavimo s partnerstvom u jasnom pravnom okviru. Izmjenom izuzeća od posjedovanja vize nastavit će se slati pozitivna poruka podrške za tu zemlju i za napore koje ulaže.

Nadalje, izvjestitelj ističe da će ukidanje viza imati znatan učinak na približavanje europskih građana i građana Antigve i Barbude. Novi sporazum o ukidanju vize omogućit će građanima ne samo da u potpunosti ostvare korist od partnerstva između AKP-a i EU-a, već i da u njemu aktivno sudjeluju te putuju lakše i uz manje troškove zahvaljujući jasnom i dosljednijem pravnom okviru.

Izvjestitelj u tom smislu pozdravlja ulogu članova Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a, koji su uvelike doprinijeli sklapanju ovog sporazuma, kojim će se, među ostalim, olakšati njihovo sudjelovanje na sjednicama Zajedničke parlamentarne skupštine EU-a i AKP-a.

Posebne odredbe

Poseban položaj Ujedinjene Kraljevine i Irske uzet je u obzir u preambuli. Ujedinjena Kraljevina i Irska ne sudjeluju u sklopljenom Sporazumu i stoga ne podliježu njegovim odredbama.

U zajedničkoj izjavi priloženoj Sporazumu navedena je i bliska uključenost Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna u provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine. U toj se izjavi pozivaju vlasti tih država da s Antigvom i Barbudom što prije sklope bilateralne sporazume o ukidanju viza za kratkotrajni boravak pod uvjetima sličnim onima u ovom Sporazumu.

**

Naposljetku, izvjestitelj preporučuje članovima parlamentarnog Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da podrže ovo izvješće, a Europskom parlamentu preporučuje da da suglasnost.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Referentni dokumenti

12383/2017 – C8-0174/2018 – COM(2017)03922017/0171(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

30.4.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Datum usvajanja

27.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

34

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Datum podnošenja

2.10.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 12. listopada 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti