Eljárás : 2017/0171(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0305/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0305/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 23/10/2018 - 7.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0390

AJÁNLÁS     ***
PDF 367kWORD 55k
2.10.2018
PE 616.139v02-00 A8-0305/2018

az Európai Unió, valamint Antigua és Barbuda közötti, az Európai Közösség, valamint Antigua és Barbuda közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére

(12383/2017 – C8-0174/2018 – 2017/0171(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Emilian Pavel

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió, valamint Antigua és Barbuda közötti, az Európai Közösség, valamint Antigua és Barbuda közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(12383/2017 – C8-0174/2018 – 2017/0171(NLE))

(Egyetértés)

Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12383/2017),

–  tekintettel a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló, az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Antigua és Barbuda közötti megállapodást módosító, az Európai Unió és Antigua és Barbuda közötti megállapodástervezetre (12382/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjával és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban a Tanács által előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0174/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A8-0305/2018),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Antigua és Barbuda kormányának és parlamentjének.


INDOKOLÁS

A rövid távú tartózkodások esetén vízummentességet biztosító jelen megállapodás az Európai Unió és Antigua és Barbuda között fennálló kapcsolatok elmélyítésének sikerét jelenti, ami a Cotonoui Megállapodás keretében nagy politikai jelentőséggel bír. A megállapodás biztosítja a jogszabályok összhangját és harmonizációját a tagállamok között, mivel következetesen érvényesíti a rövid távú tartózkodás új – a Schengeni határellenőrzési kódex módosításában foglalt – meghatározását, amely egyértelművé teszi a „rövid távú tartózkodás” fogalmának értelmezését.

Antigua és Barbuda tagja az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának, a Karibi Államok Társulásának, a Karibi Közösségnek, az el nem kötelezettek mozgalmának, az Amerikai Államok Szervezetének és az ENSZ-nek.

Politikai értelemben az ország államformája alkotmányos monarchia, amely uralkodójaként II. Erzsébet királynőt ismeri el. A királynőt a miniszterelnök tanácsa alapján megválasztott főkormányzó képviseli. A kormány parlamentáris demokráciaként működik, kétkamarás jogalkotói szervvel. A parlament alsóháza a közvetlenül megválasztott képviselőház, felsőháza pedig a szenátus. Az alkotmány garantálja az egyének jogait és szabadságait.

Az Unió és a csendes-óceáni AKCS-országok, különösen Antigua és Barbuda közötti politikai párbeszéd egyre intenzívebbé válik. Ez a megállapodás lehetővé teszi, hogy a közöttünk létező partnerségi kapcsolat a továbbiakban is fennálljon, egyértelműen meghatározott jogi keretek között. A módosító vízummentesség a jövőben is pozitív, támogató üzenetet fog küldeni az országnak és az általa tett erőfeszítéseknek.

Az előadó hangsúlyozza továbbá, hogy a vízummentesség nem elhanyagolható eszköze az európai és az Antigua és Barbuda-i lakosság közeledésének. Az új vízummentességi megállapodás lehetővé fogja tenni a polgárok számára, hogy teljes mértékben éljenek az AKCS–EU-partnerség biztosította lehetőségekkel, valamint hogy továbbra is éljenek az általa biztosított olcsóbb és egyszerűbb utazás lehetőségével, ezentúl azonban már egyértelműbb és összefüggőbb jogi keretek között.

E tekintetben az előadó üdvözli az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés tagjainak szerepét, akik nagyban hozzájárultak e megállapodás létrejöttéhez, ami ezenkívül megkönnyíti majd részvételüket az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés ülésein.

Egyedi rendelkezések

Az Egyesült Királyság és Írország különleges helyzete szerepel a megállapodás bevezető hivatkozásaiban. Az Egyesült Királyság és Írország tehát nem fog részt venni a megállapodásban, és ezekre az országokra nem vonatkoznak a megállapodás rendelkezései.

A megállapodáshoz csatolt együttes nyilatkozat is tükrözi, hogy Norvégiát, Izlandot, Svájcot és Liechtensteint szorosan be kell vonni a schengeni vívmányok végrehajtásába, alkalmazásába és fejlesztésébe. A nyilatkozat arra ösztönzi ezen országok hatóságait, hogy a lehető leghamarabb kössenek hasonló kétoldalú megállapodásokat Antigua és Barbudával a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről.

**

Mindezek alapján az előadó azt javasolja, hogy az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság tagjai támogassák e jelentést, és az Európai Parlament értsen egyet a megállapodás megkötésével.


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Megállapodás az Európai Unió, valamint Antigua és Barbuda közötti, az Európai Közösség, valamint Antigua és Barbuda közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás módosításáról

Hivatkozások

12383/2017 – C8-0174/2018 – COM(2017)03922017/0171(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

30.4.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Előadók:

       A kijelölés dátuma

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Az elfogadás dátuma

27.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

A benyújtás dátuma

2.10.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. október 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat