Procedūra : 2017/0171(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0305/2018

Pateikti tekstai :

A8-0305/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/10/2018 - 7.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0390

REKOMENDACIJA     ***
PDF 575kWORD 49k
2.10.2018
PE 616.139v02-00 A8-0305/2018

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu projekto

(12383/2017 – C8-0174/2018 – 2017/0171(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Emilian Pavel

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu projekto

(12383/2017 – C8-0174/2018 – 2017/0171(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12383/2017),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, projektą (12382/2017),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 77 straipsnio 2 dalies a punktą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0174/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0305/2018),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai, valstybių narių ir Antigvos ir Barbudos parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Šis susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, yra tuo pačiu metu Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos santykių stiprinimo kulminacija, labai svarbi politiniu požiūriu, atsižvelgiant į Kotonu susitarimą. Susitarimu užtikrinamas teisinis nuoseklumas ir valstybių narių praktikos suvienodinimas taikant naująją trumpalaikio buvimo apibrėžtį, nustatytą Šengeno sienų kodekso pakeitimų reglamente, kuriame pateiktas tikslesnis sąvokos „trumpalaikis buvimas“ išaiškinimas.

Antigva ir Barbuda priklauso Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupei, Karibų valstybių asociacijai, Karibų bendrijai, Neprisijungusiųjų judėjimui, Rytų Karibų valstybių organizacijai, Amerikos valstybių organizacijai, Jungtinėms Tautoms ir Pasaulio prekybos organizacijai.

Kalbant apie politinę sandarą, Antigva ir Barbuda yra konstitucinė monarchija, valstybės vadovu pripažįstanti karalienę Elžbietą II. Karalienei atstovauja generalinis gubernatorius, skiriamas ministro pirmininko teikimu. Valdymas pagrįstas parlamentinės demokratijos principu ir dviejų rūmų teisėkūros institucija. Ją sudaro tiesiogiai renkami žemesnieji Atstovų Rūmai ir aukštesnieji rūmai – Senatas. Konstitucija garantuoja individualias teises ir laisves.

ES politinis dialogas su įvairiomis AKR šalimis ir konkrečiai Antigva ir Barbuda palaipsniui intensyvėja. Susitarimas gali mums sudaryti sąlygas tęsti partneriškus santykius pagal aiškią teisinę sistemą. Iš dalies keičiantis susitarimas dėl bevizio režimo ir toliau reikš teigiamą paramą šaliai ir pastangoms, kurias ji deda.

Be to, pranešėjas norėtų pabrėžti, kad bevizis režimas tikrai nemažai prisidės siekiant suartinti europiečius ir Antigvos ir Barbudos gyventojus. Naujas bevizio režimo susitarimas suteiks galimybių piliečiams ne tik visapusiškai naudotis ARK ir ES partneryste, bet ir toliau plėtoti partneriškus ryšius – keliauti mažesnėmis, ekonomiškomis ir praktiškomis kainomis pagal aiškesnę ir darnesnę teisinę sistemą.

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas palankiai vertina AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos narių, labai prisidėjusių prie šio susitarimo, kuris, be kita ko, palengvins jų dalyvavimą AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos veikloje, sudarymo, atliktą vaidmenį.

Konkrečios nuostatos

Apie ypatingą Jungtinės Karalystės ir Airijos padėtį kalbama susitarimo preambulėje. Taigi, Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvaus įgyvendinant sudarytą susitarimą ir jo nuostatos joms netaikomos.

Prie susitarimo pridedamoje bendroje deklaracijoje taip pat minimas glaudus Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino bendradarbiavimas įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Deklaracijoje šių šalių valdžios institucijos raginamos kuo greičiau sudaryti dvišalius susitarimus su Antigva ir Barbuda dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju, kurių sąlygos būtų panašios į nustatytąsias šiame susitarime.

**

Taigi, pranešėjas rekomenduoja Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams palaikyti šį pranešimą, o Europos Parlamentui – pritarti susitarimui.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

Nuorodos

12383/2017 – C8-0174/2018 – COM(2017)03922017/0171(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

30.4.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Priėmimo data

27.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Pateikimo data

2.10.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. spalio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika