Postupak : 2017/0176(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0306/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0306/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 23/10/2018 - 7.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0391

PREPORUKA     ***
PDF 448kWORD 54k
2.10.2018
PE 616.784v02-00 A8-0306/2018

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

(12393/2017 – C8-0176/2018 – 2017/0176(NLE))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Emilian Pavel

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

(12393/2017 – C8-0176/2018 – 2017/0176(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (12393/2017),

–  uzimajući u obzir nacrt sporazuma o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12391/2017),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 77. stavkom 2. točkom (a) i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) podtočkom (v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0176/2018),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0306/2018),

1.  daje suglasnost za sklapanje Sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa.


OBRAZLOŽENJE

Ovaj sporazum o izmjeni Sporazuma o ukidanju viza za kratkotrajni boravak istodobno predstavlja vrhunac produbljivanja odnosa između Europske unije i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa, što ima veliku političku težinu u okviru Sporazuma iz Cotonoua. Sporazumom o izmjeni osigurava se pravna dosljednost, kao i usklađenost država članica, jer se u njemu dosljedno koristi nova definicija kratkotrajnog boravka kako je navedena u izmjeni Zakonika o schengenskim granicama, u kojoj je pojam „kratkotrajnog boravka” objašnjen na jasniji način.

Federacija Svetog Kristofora i Nevisa članica je Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država, Udruženja karipskih država, Karipske zajednice, Pokreta nesvrstanih, Organizacije istočnih karipskih država, Organizacije američkih država, Ujedinjenih naroda i Svjetske trgovinske organizacije.

Federacija Svetog Kristofora i Nevisa bila je gospodarstvo koje se oslanjalo praktički samo na jednu poljoprivrednu kulturu, šećer, sve do kasnih 1970-ih, kada je vlada potaknula industrijalizaciju malih razmjera. Turizam je postao glavni izvor deviznih prihoda.

U političkom je smislu Federacija Svetog Kristofora i Nevisa ustavna monarhija koja kao državnog poglavara priznaje kraljicu Elizabetu II. Kraljicu predstavlja generalni guverner, kojeg savjetuju premijer i vlada. Riječ je o suverenoj demokratskoj federativnoj državi s jednodomnom Nacionalnom skupštinom.

Nevis ima vlastito zakonodavno tijelo, premijera i upravu. Zakonodavno tijelo Nevisa, Skupština Otoka Nevisa, ima pet članova koji se izabiru na temelju općeg prava glasa odraslih osoba i tri imenovana člana. Središnja vlast donosi zakone za Nevis u područjima koja se odnose na opću izradu politike.

Politički dijalog koji Unija vodi sa svakom od zemalja AKP-a, a posebno s Federacijom Svetog Kristofora i Nevisa, postupno se produbljuje. Ovaj bi nam sporazum mogao omogućiti da nastavimo s partnerstvom u jasnom pravnom okviru. Izmjenom izuzeća od posjedovanja vize nastavit će se slati pozitivna poruka podrške za tu zemlju i za napore koje ulaže.

Nadalje, izvjestitelj ističe da će ukidanje viza imati znatan učinak na približavanje europskih građana i građana Federacije Svetog Kristofora i Nevisa. Novi sporazum o ukidanju vize omogućit će građanima ne samo da u potpunosti ostvare korist od partnerstva između AKP-a i EU-a, već i da u njemu aktivno sudjeluju te putuju lakše i uz manje troškove zahvaljujući jasnom i dosljednijem pravnom okviru.

Izvjestitelj u tom smislu pozdravlja ulogu članova Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a, koji su uvelike doprinijeli sklapanju ovog sporazuma, kojim će se, među ostalim, olakšati njihovo sudjelovanje na sjednicama Zajedničke parlamentarne skupštine EU-a i AKP-a.

Posebne odredbe

Poseban položaj Ujedinjene Kraljevine i Irske uzet je u obzir u preambuli. Ujedinjena Kraljevina i Irska ne sudjeluju u sklopljenom Sporazumu i stoga ne podliježu njegovim odredbama.

U zajedničkoj izjavi priloženoj Sporazumu navedena je i bliska uključenost Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna u provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine. Tom se izjavom vlasti tih država potiču da s Federacijom Svetog Kristofora i Nevisa što prije sklope bilateralne sporazume o ukidanju viza za kratkotrajni boravak pod uvjetima sličnim onima u ovom Sporazumu.

**

Naposljetku, izvjestitelj preporučuje članovima parlamentarnog Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da podrže ovo izvješće, a Europskom parlamentu preporučuje da da suglasnost.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum između Europske unije i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

Referentni dokumenti

12393/2017 – C8-0176/2018 – COM(2017)03982017/0176(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

30.4.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Datum usvajanja

27.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Datum podnošenja

2.10.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 12. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti