Pranešimas - A8-0306/2018Pranešimas
A8-0306/2018

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu

2.10.2018 - (12393/2017 – C8-0176/2018 – 2017/0176(NLE)) - ***

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Emilian Pavel

Procedūra : 2017/0176(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0306/2018
Pateikti tekstai :
A8-0306/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu

(12393/2017 – C8-0176/2018– 2017/0176(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (12393/2017),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, projektą (12391/2017),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 77 straipsnio 2 dalies a punktą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0176/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0306/2018),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai, valstybių narių ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos parlamentams ir vyriausybėms.

AIŠKINAMOJI DALIS

Šis susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, yra tuo pačiu metu Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos santykių stiprinimo kulminacija, labai svarbi politiniu požiūriu, atsižvelgiant į Kotonu susitarimą. Susitarimu užtikrinamas teisinis nuoseklumas ir valstybių narių praktikos suvienodinimas taikant naująją trumpalaikio buvimo apibrėžtį, nustatytą Šengeno sienų kodekso pakeitimų reglamente, kuriame pateiktas tikslesnis sąvokos „trumpalaikis buvimas“ išaiškinimas.

Sent Kitso ir Nevio Federacija priklauso Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupei, Karibų valstybių asociacijai, Karibų bendrijai, Neprisijungusiųjų judėjimui, Rytų Karibų valstybių organizacijai, Amerikos valstybių organizacijai, Jungtinėms Tautoms ir Pasaulio prekybos organizacijai.

Iki pat XX a. aštuntojo dešimtmečio pabaigos Sent Kitso ir Nevio ekonomiką iš esmės sudarė vienos kultūros – cukraus – gamyba, tačiau vėliau vyriausybė pradėjo remti perėjimą prie nedidelio masto industrializacijos. Turizmas tapo pagrindiniu užsienio valiutų šaltiniu.

Kalbant apie politinę sandarą, Sent Kitso ir Nevio Federacija yra konstitucinė monarchija, valstybės vadovu pripažįstanti karalienę Elžbietą II. Karalienei atstovauja generalinis gubernatorius, kuris konsultuojasi su ministru pirmininku ir ministrų kabinetu. Šalis yra suvereni demokratinė federacinė valstybė, turinti vienų rūmų Nacionalinę Asamblėją.

Nevis turi savo teisėkūros instituciją, ministrą pirmininką ir administraciją. Nevio teisėkūros institucija, Nevio Salos Asamblėja, turi penkis narius, renkamus visuotiniuose rinkimuose, kuriuose gali balsuoti suaugusieji, ir tris paskirtus narius. Centrinė vyriausybė priima teisės aktus, taikomus Neviui, klausimais, susijusiais su bendros politikos formavimu.

ES politinis dialogas su įvairiomis AKR šalimis ir konkrečiai Sent Kitso ir Nevio Federacija palaipsniui intensyvėja. Susitarimas gali mums sudaryti sąlygas tęsti partneriškus santykius pagal aiškią teisinę sistemą. Iš dalies keičiantis susitarimas dėl bevizio režimo ir toliau reikš teigiamą paramą šaliai ir pastangoms, kurias ji deda.

Be to, pranešėjas norėtų pabrėžti, kad bevizis režimas tikrai nemažai prisidės siekiant suartinti europiečius ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos gyventojus. Naujas bevizio režimo susitarimas suteiks galimybių piliečiams ne tik visapusiškai naudotis ARK ir ES partneryste, bet ir toliau plėtoti partneriškus ryšius – keliauti mažesnėmis, ekonomiškomis ir praktiškomis kainomis pagal aiškesnę ir darnesnę teisinę sistemą.

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas palankiai vertina AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos narių, labai prisidėjusių prie šio susitarimo, kuris, be kita ko, palengvins jų dalyvavimą AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos veikloje, sudarymo, atliktą vaidmenį.

Konkrečios nuostatos

Apie ypatingą Jungtinės Karalystės ir Airijos padėtį kalbama susitarimo preambulėje. Taigi, Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvaus įgyvendinant sudarytą susitarimą ir jo nuostatos joms netaikomos.

Prie susitarimo pridedamoje bendroje deklaracijoje taip pat minimas glaudus Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino bendradarbiavimas įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Deklaracijoje šių šalių valdžios institucijos raginamos kuo greičiau sudaryti dvišalius susitarimus su Sent Kitso ir Nevio Federacija dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju, kurių sąlygos būtų panašios į nustatytąsias šiame susitarime.

**

Taigi, pranešėjas rekomenduoja Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams palaikyti šį pranešimą, o Europos Parlamentui – pritarti susitarimui.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

Nuorodos

12393/2017 – C8-0176/2018 – COM(2017)03982017/0176(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

30.4.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Priėmimo data

27.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Pateikimo data

2.10.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. spalio 12 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika