AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federatie van Saint Kitts en Nevis tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federatie van Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

2.10.2018 - (12393/2017 – C8-0176/2018 – 2017/0176(NLE)) - ***

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Emilian Pavel

Procedure : 2017/0176(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0306/2018
Ingediende teksten :
A8-0306/2018
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federatie van Saint Kitts en Nevis tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federatie van Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

(12393/2017 – C8-0176/2018 – 2017/0176(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12393/2017),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de Federatie van Saint Kitts en Nevis tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federatie van Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12391/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 77, lid 2, onder a), en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0176/2018),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0306/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Federatie van Saint Kitts en Nevis.

TOELICHTING

Deze wijzigingsovereenkomst inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf is het resultaat van de verdieping van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Federale Staten van Micronesië, die in het kader van de Overeenkomst van Cotonou van grote politieke betekenis is. De wijzigingsovereenkomst waarborgt de juridische samenhang en de harmonisatie tussen de lidstaten, doordat de nieuwe bij de wijziging van de Schengengrenscode ingevoerde definitie van "kort verblijf" wordt toegepast, waardoor een meer duidelijke interpretatie van "kort verblijf" wordt gegeven.

Saint Kitts en Nevis is een lid van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, de Associatie van Caribische Staten, de Caribische Gemeenschap, de Beweging van niet-gebonden landen, de Organisatie van Oost-Caribische staten, de Organisatie van Amerikaanse Staten, de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie.

Saint Kitts en Nevis was in essentie een op suikermonocultuur gebaseerde economie tot eind jaren '70, toen de regering een evolutie naar een kleinschalige industrialisering stimuleerde. Het toerisme is de grootste bron van buitenlandse valuta geworden.

Politiek gezien is de Federatie van Saint Kitts en Nevis een constitutionele monarchie, die koningin Elizabeth II als staatshoofd erkent. De koningin wordt vertegenwoordigd door een gouverneur-generaal, die geadviseerd wordt door de premier en zijn kabinet. Het land is een soevereine democratische federale staat, met een uit één kamer bestaande nationale vergadering.

Nevis heeft een eigen wetgevend lichaam, premier en bestuur. Het wetgevend orgaan van Nevis, de assemblee van het eiland Nevis, bestaat uit vijf leden die worden verkozen door middel van algemene verkiezingen voor volwassenen, en drie benoemde leden. De centrale regering is wetgever voor Nevis in aangelegenheden van algemeen beleid.

De politieke dialoog die de EU met elk van de ACP-landen en in het bijzonder met de Federatie van Saint Kitts en Nevis onderhoudt, neemt geleidelijk in intensiviteit toe. Met deze overeenkomst kan ons partnerschap worden voortgezet binnen een duidelijk juridisch kader. De wijziging van de visumvrijstelling zal zorgen voor een blijvend positief signaal van steun voor het land en de inspanningen die het levert.

Bovendien wil de rapporteur erop wijzen dat de visumvrijstelling een niet te verwaarlozen factor is voor de toenadering tussen de Europese volkeren en de volkeren van de Federatie van Saint Kitts en Nevis. Dankzij de nieuwe visumvrijstellingsovereenkomst kunnen de burgers niet alleen ten volle profiteren van het EU-ACS-Partnerschap, maar kunnen zij er ook aan blijven deelnemen door voordeliger en met minder rompslomp te reizen binnen een duidelijker en coherenter juridisch kader.

De rapporteur uit zijn tevredenheid over de rol van de leden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU, die in grote mate hebben bijgedragen tot de sluiting van deze overeenkomst, welke hun deelname aan vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU bovendien vergemakkelijkt.

Specifieke bepalingen

In de preambule is rekening gehouden met de bijzondere situatie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland nemen geen deel aan de gesloten overeenkomst en zijn niet gebonden aan de bepalingen daarvan.

De nauwe betrokkenheid van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis komt eveneens tot uiting in een aan de overeenkomst gehechte gemeenschappelijke verklaring. De verklaring moedigt de autoriteiten van deze landen aan om zo spoedig mogelijk bilaterale overeenkomsten met de Federatie van Saint Kitts en Nevis over de vrijstelling van visumplicht voor kort verblijf te sluiten die vergelijkbaar zijn met de onderhavige overeenkomst.

**

Ten slotte stelt de rapporteur voor dat de leden van de parlementaire Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hun bijval geven aan dit verslag en dat het Europees Parlement hieraan zijn goedkeuring hecht.

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federatie van Saint Kitts en Nevis tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federatie van Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Document- en procedurenummers

12393/2017 – C8-0176/2018 – COM(2017)03982017/0176(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

30.4.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Datum goedkeuring

27.9.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Datum indiening

2.10.2018

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

33

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 11 oktober 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid