Procedură : 2017/0176(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0306/2018

Texte depuse :

A8-0306/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/10/2018 - 7.7

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0391

RECOMANDARE     ***
PDF 515kWORD 54k
2.10.2018
PE 616.784v02-00 A8-0306/2018

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(12393/2017 – C8-0176/2018 – 2017/0176(NLE))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Emilian Pavel

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(12393/2017 – C8-0176/2018– 2017/0176(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12393/2017),

–  având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12391/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 77 alineatul (2) litera (a) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0176/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0306/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Federației Saint Kitts și Nevis.


EXPUNERE DE MOTIVE

Acest acord de modificare a acordului privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere reprezintă punctul culminant al aprofundării relațiilor dintre Uniunea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis, foarte importante din punct de vedere politic în contextul Acordului de la Cotonou. Acordul de modificare asigură coerența juridică, precum și armonizarea între statele membre, prin aderarea la noua definiție a conceptului de scurtă ședere, astfel cum este prevăzută de modificarea Codului frontierelor Schengen, care oferă o interpretare mai clară a acestui concept.

Saint Kitts și Nevis este membru al grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, al Asociației Statelor Caraibiene, al Comunității Caraibilor, al Mișcării Țărilor Nealiniate, al Organizației Statelor Est-Caraibe, al Organizației Statelor Americane, al Organizației Națiunilor Unite și al Organizației Mondiale a Comerțului.

Saint Kitts și Nevis a fost practic o economie bazată pe monocultura de zahăr până la sfârșitul anilor 1970, când guvernul a sprijinit orientarea către industrializarea la scară mică. Turismul a devenit principala sursă de valută.

Din punct de vedere politic, Federația Saint Kitts și Nevis este o monarhie constituțională, recunoscând-o pe Regina Elisabeta a II-a ca șefă a statului. Regina este reprezentată de un guvernator general consiliat de prim-ministru și de guvern. Această țară este un stat federal democratic suveran, cu o adunare națională unicamerală.

În special, Nevis dispune de competență legislativă, premier și administrație proprie. Organul legislativ, Adunarea din Insula Nevis, este compus din cinci membri aleși prin sufragiu universal al adulților și trei membri numiți. Guvernul central exercită competențe legislative pentru Nevis în materie de elaborare generală a politicilor.

Dialogul politic al UE cu diverse țări din ACP și cu Federația Saint Kitts și Nevis în special se intensifică treptat. Acest acord poate permite continuarea parteneriatului nostru într-un cadru juridic clar. Modificarea acordului de exonerare de obligația de a deține viză va continua să transmită un semnal pozitiv de susținere a acestei țări și a eforturilor pe care le depune.

În plus, raportorul ar dori să sublinieze impactul, deloc de neglijat, pe care îl va avea exonerarea de obligația de a deține viză asupra apropierii dintre popoarele din Europa și din Federația Saint Kitts și Nevis. Noul acord privind exonerarea de obligația de a deține viză le va permite cetățenilor nu numai să beneficieze pe deplin de parteneriatul ACP-UE, ci și să participe în continuare la acesta călătorind în condiții de costuri economice și practice reduse, într-un cadru juridic mai clar și mai coerent.

În acest context, raportorul salută rolul jucat de membrii Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, care au contribuit în mare măsură la încheierea acestui acord care, în plus, va facilita participarea lor la întrunirile APP ACP-UE.

Dispoziții specifice

În preambulul acordului se ține cont de situația specială a Regatului Unit și a Irlandei. Regatul Unit și Irlanda nu vor participa, prin urmare, la acordul încheiat și nu intră sub incidența dispozițiilor acestuia.

Strânsa asociere a Norvegiei, Islandei, Elveției și Liechtensteinului la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen este, de asemenea, evocată într-o declarație comună anexată la acord. Declarația încurajează autoritățile acestor țări să încheie cât mai curând posibil acorduri bilaterale privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere cu Federația Saint Kitts și Nevis, în condiții similare cu cele din acest acord.

**

În fine, raportorul le recomandă membrilor Comisiei parlamentare pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să sprijine prezentul raport, iar Parlamentului European să îl aprobe.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul dintre Uniunea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Referințe

12393/2017 – C8-0176/2018 – COM(2017)03982017/0176(NLE)

Data sesizării

30.4.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Examinare în comisie

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Data adoptării

27.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Data depunerii

2.10.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

33

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate