ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů

4.10.2018 - (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)) - *

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Miguel Viegas
(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)


Postup : 2018/0173(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0307/2018
Předložené texty :
A8-0307/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů

(COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0334),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0269/2018),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0307/2018),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Směrnice 92/83/EHS o struktuře spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů stanoví společná pravidla pro strukturu spotřebních daní uplatňovaných u alkoholu a alkoholických nápojů, včetně piva a vína. Tato směrnice definuje a klasifikuje různé druhy alkoholu a alkoholických nápojů podle jejich vlastností a stanoví právní rámec pro snížené sazby, osvobození od daně a odchylky v některých odvětvích, např. u meziproduktů využívaných při přípravě vín v některých regionech Španělského království.

Od přijetí uvedené směrnice v roce 1992 bylo její první a jediné hodnocení zahájeno v roce 2014. Proto Komise směrnici vybrala pro hodnocení v rámci svého Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT).

Ukázalo se, že směrnice nedokázala držet krok s výzvami a příležitostmi, jež jsou spojeny s novými technologiemi a vývojem v odvětví alkoholu. Byly zjištěny některé problémy a přetrvává neefektivnost, která může způsobovat narušení vnitřního trhu. Velké rozdíly ve výši daně mezi členskými státy, které vytvářejí silnou motivaci k daňovým únikům, a další slabiny v koncepci této daně vedou k nutnosti používat správní postupy, jež jsou zatěžující jak pro správce daně, tak pro hospodářské subjekty. Související neúměrné administrativní náklady a náklady na dodržování předpisů pro hospodářské subjekty omezují účast malých a středních podniků na obchodu s alkoholem a alkoholickými nápoji v rámci EU. Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, může jich být lépe dosaženo na úrovni Unie v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality stanovenými v článku 5 Smlouvy o Evropské unii.

Studie a posouzení dopadů se zaměřily mimo jiné na tyto oblasti:

1)  Problémy při uplatňování osvobození denaturovaného lihu od daně. Návrh vyjasňuje příslušné články směrnice za účelem zvýšení právní jistoty.

2)  Problémy v klasifikaci některých alkoholických nápojů. Navrhuje se rozdělit stávající kategorii „ostatní kvašené nápoje“ na dvě podkategorie. U první podkategorie zůstane zachováno současné zacházení, zatímco druhá vymezí tradiční ostatní kvašené nápoje, s nimiž se bude zacházet odlišně,

3)  Nefunkční uplatňování snížených sazeb pro malé výrobce a nápoje s nízkým obsahem alkoholu. Návrh zahrnuje rozšíření snížených sazeb na malé výrobce cidru a zvýšení limitu, do kterého lze snížené sazby použít u piva. Navrhuje se také vytvořit jednotné osvědčení pro malé nezávislé pivovary a výrobce cidru, platné v celé EU,

4)  Nejasná ustanovení o měření stupňů Plato u slazeného nebo ochuceného piva. Návrh usiluje o zvýšení právní jistoty vyjasněním příslušných článků.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Harmonizace struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů

Referenční údaje

COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)

Datum předložení Parlamentu

13.6.2018

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

2.7.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

1.10.2018

Projednání ve výboru

1.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

1.10.2018

 

 

 

Datum předložení

4.10.2018

Poslední aktualizace: 16. října 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí