Procedure : 2018/0173(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0307/2018

Indgivne tekster :

A8-0307/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/10/2018 - 11.16

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0415

BETÆNKNING     *
PDF 349kWORD 53k
4.10.2018
PE 626.675v02-00 A8-0307/2018

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer

(COM(2018)0334 – C8‑0269/2018 – 2018/0173(CNS))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Miguel Viegas

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer

(COM(2018)0334 – C8‑0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0334),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0269/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0307/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

I direktiv 92/83/EØF om punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer fastsættes de fælles regler om punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, herunder øl og vin. Dette direktiv indeholder definitioner for og klassificering af de forskellige typer alkohol og alkoholholdige drikkevarer alt efter deres karakteristika samt den retlige ramme for reducerede satser, fritagelser og fravigelser i visse sektorer, f.eks. mellemklasseprodukter, der anvendes ved fremstilling af vin i visse regioner i Kongeriget Spanien.

Den første og eneste evaluering af direktivet, siden det blev vedtaget i 1992, blev indledt i 2014. Direktivet er derfor blevet udvalgt af Kommissionen til evaluering i forbindelse med Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering (REFIT).

Det er blevet bemærket, at direktivet ikke er blevet holdt ajour vedrørende de udfordringer og muligheder, som nye teknologier og udviklinger inden for alkoholindustrien indebærer. Der er blevet konstateret visse problemer, og den vedvarende ineffektivitet skaber mulige fordrejninger på det indre marked. Store forskelle i toldsatserne medlemsstaterne imellem, hvilket skaber et stærkt incitament til skatteunddragelse, og andre svagheder i udformningen af disse skatter resulterer i besværlige administrative procedurer for både skattemyndighederne og de økonomiske operatører. Uforholdsmæssige administrations- og efterlevelsesomkostninger for de økonomiske operatører begrænser små og mellemstore virksomheders deltagelse i handelen med alkohol og alkoholholdige drikkevarer i EU. Målene for dette forslag kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på EU-plan i overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union.

De hovedområder, der blev lagt til grund for undersøgelsen og konsekvensanalysen, omfattede følgende:

1)  Problemer vedrørende anvendelsen af fritagelser for denatureret alkohol. Forslaget har til formål at øge retssikkerheden ved at præcisere relevante artikler i direktivet.

2)  Problemer med tarifering af visse alkoholholdige drikkevarer. Det foreslås at opdele den nuværende kategori "Andre gærede drikkevarer" i to underkategorier. I første underkategori bibeholdes de nuværende forhold, mens der i den anden fastlægges en separat definition og separate forhold for andre traditionelle gærede drikkevarer

3)  Problemer med anvendelsen af reducerede satser for små producenter og drikkevarer med lavt alkoholindhold. Det foreslås at udvide de reducerede satsers anvendelsesområde til også at omfatte små ciderproducenter samt at hæve tærsklen for, hvornår reducerede satser gælder for øl. Det foreslås også, at der udarbejdes en ensartet attest til små uafhængige bryggerier og ciderproducenter i EU.

4)  Uklare bestemmelser vedrørende måling af Platograden af sødet eller aromatiseret øl. Forslaget har til formål at øge retssikkerheden ved at præcisere relevante artikler i direktivet.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer

Referencer

COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)

Dato for høring af EP

13.6.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

2.7.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

1.10.2018

Behandling i udvalg

1.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

1.10.2018

 

 

 

Dato for indgivelse

4.10.2018

Seneste opdatering: 16. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik