RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta

4.10.2018 - (COM(2018)0334 – C8‑0269/2018 – 2018/0173(CNS)) - *

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Miguel Viegas
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)


Menetlus : 2018/0173(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0307/2018
Esitatud tekstid :
A8-0307/2018
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta

(COM(2018)0334 – C8‑0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0334),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0269/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0307/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

SELETUSKIRI

Direktiivis 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri kohta on sätestatud alkoholi ja alkohoolsete jookide (sh õlu ja vein) aktsiisi struktuuri käsitlevad ühised eeskirjad. Selles direktiivis on määratletud ja liigitatud eri liiki alkohol ja alkohoolsed joogid vastavalt nende omadustele ning sätestatud õigusraamistik vähendatud aktsiisimäärade, vabastuste ja erandite kohaldamiseks mõnes sektoris, sh Hispaania teatud piirkondades toodetava veini jaoks kasutatavatele vahesaadustele.

Esimene ja ainus hindamine pärast direktiivi vastuvõtmist 1992. aastal toimus 2014. aastal. Seepärast otsustas komisjon hinnata kõnealust direktiivi komisjoni õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames.

On täheldatud, et direktiiv ei ole sammu pidanud uue tehnoloogiaga kaasnevate probleemide ja võimalustega ning alkoholitööstuses toimuvate muudatustega. On tehtud kindlaks mõned probleemid ja jätkuvalt esineb ebatõhusust, mis võib põhjustada siseturul moonutusi. Suured erinevused liikmesriikide aktsiisimäärades, mis annavad tugeva stiimuli maksudest kõrvale hoida, ja muud puudused maksu ülesehituses toovad nii maksuasutustele kui ka ettevõtjatele kaasa vajaduse rakendada koormavaid haldusmenetlusi. Need ettevõtjate ebaproportsionaalsed haldus- ja nõuete täitmisega seotud kulud piiravad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate osalemist ELi siseses kauplemises alkoholi ja alkohoolsete jookidega. Kuna ettepaneku eesmärke ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, on neid parem saavutada liidu tasandil kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega.

Uuring ja mõjuhindamise keskendusid peamiselt järgmistele valdkondadele:

1)  probleemid denatureeritud alkoholi jaoks ette nähtud aktsiisivabastuse kohaldamisel. Ettepanekuga püütakse direktiivi asjakohaste artiklite selgitamise teel suurendada õiguskindlust;

2)  probleemid teatud alkohoolsete jookide liigitamisel. Tehakse ettepanek jagada olemasolev kategooria „muud kääritatud joogid“ kaheks alakategooriaks. Esimest alakategooriat koheldakse ka edaspidi nii nagu praegu, teises aga määratletakse traditsioonilised muud kääritatud joogid ja koheldakse neid eraldi;

3)  probleemid väiketootjate ja väikese alkoholisisaldusega alkohoolsete jookide jaoks ette nähtud vähendatud aktsiisimäärade kohaldamisel. Tehakse ettepanek laiendada vähendatud aktsiisimäärasid väikestele siidritootjatele ja tõsta piirmäära, milleni saab kohaldada õlle suhtes vähendatud aktsiisimäärasid. Samuti pannakse ette töötada väikeste iseseisvate õlletehaste ja siidritootjate jaoks välja kõikjal ELis kohaldatav ühtne sertifikaat;

4)  magustatud või maitsestatud õlle Plato kraadide mõõtmist käsitlevate sätete ebaselgus. Ettepanekuga püütakse asjakohaste artiklite selgitamise teel suurendada õiguskindlust.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamine

Viited

COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

13.6.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

2.7.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

1.10.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

1.10.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

1.10.2018

 

 

 

Esitamise kuupäev

4.10.2018

Viimane päevakajastamine: 16. oktoober 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika