Procedūra : 2018/0173(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0307/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0307/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 24/10/2018 - 11.16

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0415

ZIŅOJUMS     *
PDF 563kWORD 53k
4.10.2018
PE 626.675v02-00 A8-0307/2018

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem

(COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Miguel Viegas

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem

(COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0334),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0269/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0307/2018),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Direktīvā 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem, ir paredzēti vispārīgi noteikumi par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem, tostarp alum un vīnam. Direktīvā ir definēti un klasificēti spirta un alkoholisko dzērienu veidi atbilstīgi to raksturlielumiem un ir paredzēts tiesiskais regulējums pazeminātām likmēm, atbrīvojumiem un atkāpēm dažās nozarēs, piemēram, attiecībā uz starpproduktiem, ko izmanto vīna ražošanā dažos Spānijas Karalistes reģionos.

Kopš direktīvas pieņemšanas 1992. gadā pirmais un vienīgais izvērtējums tika veikts 2014. gadā. Tāpēc Komisija noteica, ka šī direktīva ir jāizvērtē saskaņā ar Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT).

Ir novērots, ka direktīva nav tikusi pilnveidota atbilstīgi problēmām un iespējām, ko radījušas jaunās tehnoloģijas un attīstība alkohola nozarē. Ir konstatētas dažas problēmas un pastāv nepilnības, kas var izraisīt iekšējā tirgus izkropļojumus. Tā kā dalībvalstīs būtiski atšķiras nodokļa līmenis, kas ir spēcīgs stimuls izvairīties no nodokļu maksāšanas, un ir citi trūkumi nodokļa izstrādē, gan nodokļu administrācijām, gan ekonomikas dalībniekiem ir jāizmanto apgrūtinošas administratīvas procedūras. Šīs nesamērīgās administratīvās un atbilstības izmaksas ekonomikas dalībniekiem ierobežo mazo un vidējo uzņēmumu dalību spirta un alkoholisko dzērienu tirdzniecībā ES. Ņemot vērā to, ka dalībvalstis nevar pietiekami labi sasniegt šī priekšlikuma mērķus ka tāpēc tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, ievērojot Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu un proporcionalitātes principu.

Galvenās jomas, kurās tika veikts pētījums un ietekmes novērtējums, bija šādas:

1)  uz denaturēto spirtu attiecināmo atbrīvojumu darbības nepilnības. Priekšlikuma mērķis ir palielināt juridisko noteiktību, precizējot attiecīgos direktīvas pantus;

2)  dažu alkoholisko dzērienu klasifikācijas nepilnības. Ierosināts sadalīt pašreizējo citu raudzēto dzērienu kategoriju divās apakškategorijās. Pirmajā apakškategorijā tiks saglabāts pašreizējais režīms, savukārt otrajā apakškategorijā tiks atsevišķi definēti citi tradicionālie raudzētie dzērieni, un tiem būs atsevišķs režīms;

3)  nepilnības pazemināto likmju piemērošanā sīkražotājiem un produktiem ar zemu spirta koncentrāciju. Ir ietverts priekšlikums paplašināt pazemināto likmju piemērošanu sidra sīkražotājiem un paaugstināt robežvērtību, līdz kurai pazeminātās likmes tiek piemērotas alum. Ir ierosināts arī izstrādāt vienotas formas apliecību mazām neatkarīgām alus darītavām un sidra sīkražotājiem ES;

4)  neskaidri noteikumi par Plato grādu mērīšanu saldinātā vai aromatizētā alū. Priekšlikuma mērķis ir precizēt attiecīgos pantus un tādējādi palielināt juridisko noteiktību.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem

Atsauces

COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

13.6.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

2.7.2018

 

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

1.10.2018

Izskatīšana komitejā

1.10.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

1.10.2018

 

 

 

Iesniegšanas datums

4.10.2018

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 16. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika