VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken

4.10.2018 - (COM(2018)0334 – C8‑0269/2018 – 2018/0173(CNS)) - *

Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Miguel Viegas
(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)


Procedure : 2018/0173(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0307/2018
Ingediende teksten :
A8-0307/2018
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken

(COM(2018)0334 – C8‑0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0334),

–  gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0269/2018),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0307/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

TOELICHTING

In Richtlijn 92/83/EEG betreffende de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken zijn de gemeenschappelijke regels over de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken met inbegrip van bier en wijn vastgelegd. In deze richtlijn zijn de verschillende soorten alcohol en alcoholhoudende dranken omschreven en ingedeeld op grond van de kenmerken ervan, en is er voorzien in een rechtskader voor verlaagde tarieven, vrijstellingen en derogaties in sommige sectoren, zoals tussenproducten die worden gebruikt bij de bereiding van wijn in bepaalde regio's van het Koninkrijk Spanje.

Sinds de richtlijn in 1992 is vastgesteld, heeft men in 2014 de eerste en enige evaluatie ondernomen. Daarom is de richtlijn door de Commissie geselecteerd voor een evaluatie in het kader van haar programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (Refit).

Er is vastgesteld dat de richtlijn geen gelijke tred heeft gehouden met de uitdagingen en kansen die geboden worden door de nieuwe technologieën en ontwikkelingen in de alcoholsector. Er is een aantal problemen geconstateerd, en er blijft sprake van inefficiënties waardoor de interne markt mogelijk wordt verstoord. Door de grote verschillen in rechten tussen de lidstaten, waardoor een sterke prikkel ontstaat om belastingen te ontduiken, en andere tekortkomingen in de opzet van de belastingen, zien belastingdiensten en marktdeelnemers zich genoodzaakt om omslachtige administratieve procedures te gebruiken. Door deze onevenredige administratieve en nalevingskosten voor marktdeelnemers kunnen kleine en middelgrote ondernemingen minder goed deelnemen aan de handel in alcohol en alcoholhoudende dranken binnen de EU. Aangezien de doelstellingen van het voorstel niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, kunnen ze derhalve beter op het niveau van de Unie worden gerealiseerd, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel.

De belangrijkste gebieden waarop de studie en effectbeoordeling zich hebben gericht, zijn de volgende:

1)  disfuncties bij de toepassing van vrijstellingen voor gedenatureerde alcohol. Het voorstel is erop gericht de rechtszekerheid te vergroten door opheldering te geven over de relevante artikelen van de richtlijn;

2)  disfuncties bij de indeling van bepaalde alcoholhoudende dranken. Er is voorgesteld om de bestaande categorie "andere gegiste dranken" in twee subcategorieën te verdelen. In de eerste subcategorie zal de huidige behandeling worden behouden en in de tweede zullen traditionele andere gegiste dranken afzonderlijk worden gedefinieerd en behandeld;

3)  de disfunctionele toepassing van verlaagde tarieven voor kleine producenten en alcoholhoudende dranken met een laag alcoholgehalte. Er is een voorstel om de verlaagde tarieven uit te breiden tot kleine ciderbereiders en de drempel waaronder verlaagde tarieven op bier gelden, te verhogen. Er is eveneens voorgesteld om een uniform certificaat te ontwikkelen voor kleine zelfstandige brouwerijen en ciderbereiders in de hele EU;

4)  onduidelijke bepalingen om het aantal graden Plato van verzoet of gearomatiseerd bier te meten. Het voorstel is erop gericht de rechtszekerheid te vergroten door opheldering te geven over de relevante artikelen van de richtlijn.

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken

Document‑ en procedurenummers

COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)

Datum raadpleging EP

13.6.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

2.7.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

1.10.2018

Behandeling in de commissie

1.10.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

1.10.2018

 

 

 

Datum indiening

4.10.2018

Laatst bijgewerkt op: 11 oktober 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid