RAPORT referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice

4.10.2018 - (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)) - *

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Miguel Viegas
(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2018/0173(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0307/2018
Texte depuse :
A8-0307/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice

(COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0334),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0269/2018),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0307/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

Directiva 92/83/CEE privind structurile accizelor la alcool și băuturi alcoolice stabilește norme comune aplicabile structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice, inclusiv la bere și la vin. Această directivă definește și clasifică diferitele tipuri de alcool și băuturi alcoolice în funcție de caracteristicele acestora și oferă un cadru legal pentru taxe reduse, scutiri și derogări în anumite sectoare, cum ar fi produsele intermediare utilizate la producerea vinului în anumite regiuni ale Regatului Spaniei.

De la adoptarea directivei în 1992, prima și singura evaluare a început în 2014. Prin urmare, Comisia a decis că această directivă ar trebui supusă evaluării în cadrul Programului Comisiei privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT).

S-a remarcat că directiva nu a ținut pasul cu provocările și oportunitățile oferite de noile tehnologii și de evoluțiile în industria alcoolului. Au fost identificate unele probleme și încă mai există ineficiențe care pot provoca denaturări ale pieței interne. Diferențele mari între statele membre în ceea ce privește nivelul taxelor, care oferă un stimulent puternic pentru evaziunea fiscală, precum și alte deficiențe în modul în care sunt concepute taxele necesită utilizarea unor proceduri administrative greoaie atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru operatorii economici. Aceste costuri administrative și de conformitate impuse operatorilor economici limitează participarea întreprinderilor mici și mijlocii la comerțul cu alcool și băuturi alcoolice în interiorul UE. Deoarece obiectivele propunerii nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre, acestea pot fi, prin urmare, realizate mai bine la nivelul Uniunii, în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, astfel cum se prevede la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Domeniile principale asupra cărora s-au concentrat studiul și evaluarea impactului sunt următoarele:

1)  Disfuncționalitățile în aplicarea scutirilor pentru alcoolul denaturat. Propunerea urmărește să mărească securitatea juridică prin clarificarea articolelor relevante ale directivei.

2)  Disfuncționalitățile în clasificarea anumitor băuturi alcoolice. Se propune împărțirea categoriei existente de băuturi obținute prin fermentare în două subcategorii. Prima subcategorie va menține actualul tratament, în timp ce a doua subcategorie va defini și va trata separat alte băuturi tradiționale obținute prin fermentare.

3)  Disfuncționalitățile în aplicarea unor rate reduse ale accizelor pentru micii producători și băuturile alcoolice cu tărie alcoolică redusă. Este inclusă o propunere de extindere a ratelor reduse la micii producători de cidru și o creștere a pragului la care ratele reduse ale accizelor sunt aplicabile pentru bere. Se propune, de asemenea, instituirea unei certificări uniforme pentru micile fabrici de bere independente și micii producători de cidru din întreaga UE.

4)  Dispozițiile neclare privind măsurarea gradelor Plato ale berii îndulcite sau aromatizate. Propunerea urmărește să mărească securitatea juridică prin clarificarea articolelor relevante.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice

Referințe

COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)

Data consultării PE

13.6.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

2.7.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

1.10.2018

Examinare în comisie

1.10.2018

 

 

 

Data adoptării

1.10.2018

 

 

 

Data depunerii

4.10.2018

Ultima actualizare: 16 octombrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate