SPRÁVA o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje

4.10.2018 - (COM(2018)0334 – C8‑0269/2018 – 2018/0173(CNS)) - *

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Miguel Viegas
(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)


Postup : 2018/0173(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0307/2018
Predkladané texty :
A8-0307/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje

(COM(2018)0334 – C8‑0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0334),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0269/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0307/2018),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V smernici Rady 92/83/EHS o štruktúrach spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje sa ustanovujú všeobecné pravidlá štruktúry spotrebných daní uplatňovaných na alkohol a alkoholické nápoje vrátane piva a vína. V tejto smernici sa vymedzujú a klasifikujú rôzne typy alkoholu a alkoholických nápojov podľa ich charakteristík a ustanovuje sa právny rámec pre znížené sadzby, výnimky a odchýlky v niektorých odvetviach, ako napr. v prípade medziproduktov používaných pri výrobe vína v niektorých regiónoch Španielskeho kráľovstva.

Od prijatia tejto smernice v roku 1992 sa s jej prehodnocovaním začalo len raz, a to v roku 2014. Komisia preto rozhodla, že túto smernicu treba zhodnotiť v rámci Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorý pripravila Komisia.

Zistilo sa, že smernica nedrží krok s výzvami a príležitosťami, ktoré prinášajú nové technológie a vývoj v odvetví alkoholických nápojov. Niektoré problémy boli identifikované, avšak pretrvávajúce nedostatky môžu narúšať vnútorný trh. Veľké rozdiely vo výške dane medzi členskými štátmi, ktoré výrazne motivujú k daňovým únikom, a iné nedostatky v koncepcii tejto dane si vyžadujú používanie administratívnych postupov, ktoré zaťažujú daňové správy aj hospodárske subjekty. Tieto neprimerané administratívne náklady a náklady na dodržiavanie predpisov v prípade hospodárskych subjektov obmedzujú účasť malých a stredných podnikov na obchodovaní s alkoholom a alkoholickými nápojmi v rámci EÚ. Keďže ciele tohto návrhu nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, vhodnejšou sa javí regulácia na úrovni Únie v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii.

Hlavné oblasti, na ktoré sa zamerala štúdia a posúdenie vplyvu, zahŕňali:

1)  Nedostatky pri uplatňovaní oslobodenia denaturovaného etanolu od spotrebnej dane. Cieľom návrhu je zvýšiť právnu istotu objasnením príslušných článkov smernice.

2)  Nedostatky v klasifikácii niektorých alkoholických nápojov. Navrhuje sa rozdeliť súčasnú kategóriu ostatných kvasených nápojov do dvoch podkategórií. V prvej podkategórii sa zachová súčasné zaobchádzanie, zatiaľ čo v druhej sa tradičné ostatné kvasené nápoje vymedzia samostatne a aj zaobchádzať sa s nimi bude samostatne.

3)  Nefunkčné uplatňovanie znížených sadzieb pre malých výrobcov a v prípade alkoholických nápojov s nízkym obsahom alkoholu. Zahrnutý je aj návrh na rozšírenie uplatňovania znížených sadzieb na malých výrobcov cideru a zvýšenie prahovej hodnoty, na ktorú sa uplatňujú znížené sadzby v prípade piva. Taktiež sa navrhuje vypracovať jednotné osvedčenie pre malé nezávislé pivovary a výrobcov cideru v celej EÚ.

4)  Nejasné ustanovenia na meranie stupňov Plato sladeného alebo ochuteného piva. Cieľom návrhu je zvýšiť právnu istotu objasnením príslušných článkov smernice.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zosúladenie štruktúr spotrebných daní z etanolu a alkoholických nápojov

Referenčné čísla

COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)

Dátum konzultácie s EP

13.6.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

2.7.2018

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

1.10.2018

Prerokovanie vo výbore

1.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

1.10.2018

 

 

 

Dátum predloženia

4.10.2018

Posledná úprava: 16. októbra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia