ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků

  9.10.2018 - (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)) - ***I

  Výbor pro mezinárodní obchod
  Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  Zpravodajové: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton
  (Společné schůze výborů – článek 55 jednacího řádu)
  Zpravodaj (*):
  Santiago Fisas Ayxelà
  Výbor pro kulturu a vzdělávání
  (*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu


  Postup : 2017/0158(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0308/2018

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků

  (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

  (Řádný legislativní postup: první čtení)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0375),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0227/2017),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

  –  s ohledem na společná jednání Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů podle článku 55 jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0308/2018),

  1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

  2.    vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (1)  Na základě závěrů Rady ze dne 12. února 2016 o boji proti financování terorismu, sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu pro zesílení boje proti financování terorismu24 a směrnice o boji proti terorismu25 je nutno přijmout společná pravidla týkající se obchodu se třetími zeměmi, aby byla zajištěna účinná ochrana kulturních statků před ztrátou, zachování kulturního dědictví lidstva a zabránění financování terorismu prodejem uloupeného kulturního dědictví kupujícím v Unii.

  (1)  Na základě závěrů Rady ze dne 12. února 2016 o boji proti financování terorismu, sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu pro zesílení boje proti financování terorismu24 a směrnice o boji proti terorismu25 je nutno přijmout společná pravidla týkající se obchodu se třetími zeměmi, aby byla zajištěna účinná ochrana kulturních statků před nedovoleným obchodem, ztrátou nebo ničením, zachovalo se kulturní dědictví lidstva a aby se zabránilo financování terorismu a praní peněz prodejem uloupeného kulturního dědictví kupujícím v Unii.

  __________________

  __________________

  24 COM(2016) 50 final.

  24 COM(2016) 50 final.

  25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV; Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6–21

  25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV; Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6–21

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (1a)  S ohledem na závazek Evropské unie usilovat o spravedlivé procesy a odškodnění obětí jakož i na ústavu a úmluvy Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) o ochraně dědictví musí být zajištěno navrácení předmětů nelegálně obchodovaných, vykopaných nebo získaných. S ohledem na vykořisťování národů a území, jež obvykle vede k nezákonnému a nedovolenému obchodu s kulturními statky, zejména v případě, kdy k takovémuto obchodu dochází v důsledku ozbrojeného konfliktu, by toto nařízení mělo zohlednit spíše regionální a místní charakteristiky lidí a území než tržní hodnotu kulturní produkce.

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2)  Kulturní dědictví představuje jednu ze základních součástí civilizace, obohacuje kulturní život všech lidí, a proto by mělo být chráněno před neoprávněným přisvojováním a drancováním. Unie by tudíž měla zakázat vstup kulturních statků, které byly vyvezeny ze třetích zemí nelegálně, na celní území Unie.

  (2)  Kulturní statky jsou často velmi významné z hlediska kulturního, uměleckého, historického a vědeckého. Kulturní dědictví představuje jednu ze základních součástí civilizace, má mimo jiné symbolickou hodnotu a patří ke kulturní paměti lidstva. Obohacuje kulturní život všech lidí a sjednocuje lidi prostřednictvím znalosti společné paměti a rozvoje civilizace. Mělo by být proto chráněno před neoprávněným přisvojováním a drancováním. K rabování archeologických nalezišť docházelo vždy, ale nyní se z něj stal průmysl. Dokud je možné věnovat se lukrativnímu obchodu s kulturními statky z nezákonných vykopávek a vydělávat na nich bez významných rizik, budou tyto vykopávky a rabování pokračovat i v budoucnosti. Ekonomická a umělecká hodnota kulturního dědictví vytváří silnou poptávku na mezinárodním trhu, ale chybějící silné mezinárodní právní předpisy a absence jejich prosazování vedou k přenesení těchto statků do stínové ekonomiky. Rabování archeologických nalezišť a obchod s nezákonnými vykopávkami kulturního dědictví je závažným zločinem, který způsobuje značné utrpení těm, kteří jsou přímo či nepřímo postiženi. Nedovolený obchod s kulturními statky v mnoha případech přispívá k nucené kulturní homogenizaci nebo vyloučení, zatímco rabování a drancování kulturních statků vede mimo jiné k rozpadu kultur. Unie by tudíž měla zakázat dovoz kulturních statků, které byly vyvezeny ze třetích zemí nelegálně, na celní území Unie, se zvláštním důrazem na kulturní statky ze třetích zemí postižených ozbrojenými konflikty, zejména v případech, kdy tyto statky vyvážejí teroristické nebo jiné zločinecké organizace.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (2a)  Příslušné orgány třetích zemí nemají vždy dostatek kapacit k boji proti nedovolenému a nezákonnému obchodu s kulturními statky. Mohou být také vystaveny korupci nebo jiným formám nesprávného úředního postupu. Jsou-li kulturní statky vytrženy z daného prostředí, přichází obyvatelé o své zvyky a památky nebo památná a bohoslužebná místa. Pokud jsou spolu související předměty prodávány samostatně, ztrácí se historický kontext a vědecká hodnota statků. S ohledem na nenahraditelnost kulturních statků a zájem veřejnosti by mělo být jejich držení pouze podmíněné. Postup při dovozu musí zahrnovat záruku následného vhodného skladování, dokumentace, přístupu poskytnutého akademickým institucím a veřejným muzeím a spolupráci v případě oprávněných restitučních nároků.

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (3)  Vzhledem k rozdílným pravidlům, která se v členských státech uplatňují s ohledem na vstup kulturních statků na celní území Unie, je nutno přijmout opatření zejména k zajištění toho, aby dovoz kulturních statků podléhal při vstupu jednotným kontrolám.

  (3)  Vzhledem k rozdílným pravidlům, která se v členských státech uplatňují s ohledem na dovoz kulturních statků na celní území Unie, je nutno přijmout opatření zejména k zajištění toho, aby určitý dovoz kulturních statků podléhal při vstupu na celní území Unie jednotným kontrolám, a to na základě stávajících procesů, postupů a administrativních nástrojů, jejichž cílem je jednotné provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/20131a.

   

  __________________

   

  1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (4)  Společná pravidla by se měla vztahovat na celní zacházení s kulturními statky pocházejícími ze zemí mimo Unii, které vstupují na celní území Unie, tj. jejich propuštění do volného oběhu a do jiného zvláštního režimu, než je tranzit.

  (4)  Společná pravidla by se měla vztahovat na vstup a dovoz kulturních statků pocházejících ze zemí mimo Unii na celní území Unie.

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5)  Vzhledem k známému potenciálu svobodných pásem (a tzv. „svobodných přístavů“) pro účely uskladnění kulturních statků by kontrolní opatření, která budou zavedena, měla mít co nejširší oblast působnosti, pokud jde o dotčené celní režimy. Tato kontrolní opatření by se proto měla týkat nejen kulturních statků propuštěných do volného oběhu, nýbrž také kulturních statků propuštěných do zvláštního celního režimu. Tato široká oblast působnosti by však neměla být v rozporu se zásadou volného tranzitu zboží, ani jít nad rámec cíle spočívajícího v zabránění vstupu nelegálně vyvezených kulturních statků na celní území Unie. Kontrolní opatření by proto sice měla zahrnovat zvláštní celní režimy, do nichž lze propustit kulturní statky vstupující na celní území Unie, tranzit by však měl být vyloučen.

  (5)  Kontrolní opatření, která budou zavedena v souvislosti se svobodnými pásmy (a tzv. „svobodnými přístavy“) by měla mít co nejširší oblast působnosti, pokud jde o dotčené celní režimy, aby se zamezilo obcházení tohoto nařízení prostřednictvím využívání svobodných pásem, které představují potenciální zdrojové oblasti pro pokračující šíření obchodu s nelegálními produkty v Unii. Tato kontrolní opatření by se proto měla týkat nejen kulturních statků propuštěných do volného oběhu, nýbrž také kulturních statků propuštěných do zvláštního celního režimu. Tato široká oblast působnosti by však neměla jít nad rámec cíle spočívajícího v zabránění vstupu nelegálně vyvezených kulturních statků na celní území Unie, s výjimkou případů, kdy jsou příslušné orgány důvodně přesvědčeny, že tyto kulturní statky byly vyvezeny ze země původu nebo ze třetí země v rozporu s jejími právními předpisy.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6)  V nařízení by měly být použity definice vycházející z definic, jež jsou obsaženy v Úmluvě UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků podepsané v Paříži dne 14. listopadu 1970 a v Úmluvě UNIDROIT o kradených nebo protiprávně vyvezených kulturních statcích podepsané v Římě dne 24. června 1995, jejichž smluvní stranou je řada členských států a s jejichž ustanoveními je mnoho třetích zemí a většina členských států obeznámena.

  (6)  V nařízení by měly být použity definice vycházející z definic, jež jsou obsaženy v Úmluvě UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků podepsané v Paříži dne 14. listopadu 1970 („Úmluva UNESCO z roku 1970“) a v Úmluvě UNIDROIT o kradených nebo protiprávně vyvezených kulturních statcích podepsané v Římě dne 24. června 1995, jejichž smluvní stranou je řada členských států a s jejichž ustanoveními je mnoho třetích zemí a většina členských států obeznámena.

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7)  Zákonnost vývozu je nutno posoudit na základě právních předpisů země, ve které byly kulturní statky nalezeny nebo vytvořeny („země původu“). Aby se zamezilo obcházení, měla by v případě vstupu kulturních statků do Unie z jiné třetí země osoba, která je chce dovézt na celní území Unie, prokázat, že byly z dané země vyvezeny legálně – pokud je dotyčná třetí země signatářským státem úmluvy UNESCO z roku 1970 a tedy státem, který se zavázal bojovat proti nedovolenému obchodu s kulturními statky. V ostatních případech by tato osoba měla prokázat zákonnost jejich vývozu ze země původu.

  (7)  Zákonnost vývozu je nutno posoudit na základě právních předpisů země, ve které byly kulturní statky nalezeny nebo vytvořeny nebo vyjmuty, vykopány nebo odcizeny z půdy nebo vody na současném území této země, nebo země, která je tak úzce spojená s kulturními statky, že je tato země chrání jako národní kulturní majetek a upravuje jejich vývoz ze svého území při jejich zákonném opuštění země, v níž byly vytvořeny nebo nalezeny; („země původu“). Aby se zamezilo obcházení, v případě vstupu kulturních statků do Unie z jiné třetí země by osoba, která je chce dovézt na celní území Unie, měla prokázat, že byly legálně vyvezeny ze země původu. Ve výjimečných případech, kdy nelze spolehlivě určit zemi původu daného kulturního statku a okolnosti jsou řádně zdokumentovány a opírají se o důkazy příslušného orgánu, nebo v případě, kdy byly kulturní statky vyvezeny ze země původu před rokem 1970 a byly předtím, než vstoupily na celní území Unie, drženy ve třetí zemi za jiným účelem, než je dočasné použití, tranzit, vývoz nebo odeslání, avšak držitel nemůže poskytnout požadované dokumenty, neboť ty se v době, kdy byly kulturní statky vyváženy ze země původu, nepoužívaly, musí být žádost doplněna o příslušné podpůrné dokumenty a informace dokládající, že dotyčné kulturní statky byly ze třetí země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy, nebo dokazující, že takovéto předpisy neexistují.

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (7a)  Ochrana kulturních statků členských států, které jsou smluvní stranu Úmluvy UNESCO z roku 1970, před nelegálním dovozem, vývozem a převodem je podporována opatřeními stanovenými v článku 5 této úmluvy, který vyzývá k vytvoření alespoň jednoho vnitrostátního orgánu na ochranu kulturního dědictví, vybaveného kvalifikovaným a dostatečně početným personálem. Tato úmluva rovněž usnadňuje nezbytnou aktivní spolupráci s příslušnými orgány členských států, které jsou jejími smluvními stranami, v oblasti bezpečnosti a boje proti nelegálnímu dovozu kulturních statků, zejména v krizových oblastech. Tyto členské státy by měly dodržovat své závazky stanovené v této úmluvě, a členské státy, které tuto úmluvu dosud neratifikovaly, by tak měly bezodkladně učinit.

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (7b)  Vzhledem k tomu, že článek 5 úmluvy UNESCO z roku 1970 vyzývá k vytvoření jednoho či více vnitrostátních orgánů vybavených kvalifikovaným a dostatečně početným personálem s cílem zajistit ochranu vlastních kulturních statků před nelegálním dovozem, vývozem a převodem, a k tomu, že je rovněž zapotřebí aktivní spolupráce s příslušnými orgány třetích zemí, zejména v krizových oblastech, pokud jde o bezpečnost a boj proti nelegálnímu dovozu kulturních statků, měly by státy, které jsou smluvními stranami Úmluvy UNESCO z roku 1970, dodržovat závazky stanovené v této úmluvě a členské státy, které tuto úmluvu dosud neratifikovaly, se naléhavě vyzývají, aby tak bezodkladně učinily.

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (8)  Aby nebylo neúměrně bráněno obchodování s kulturními statky přes vnější hranice, mělo by se toto nařízení vztahovat pouze na kulturní statky, které splňují určitý požadavek na stáří. Za tímto účelem se zdá být vhodné stanovit pro všechny kategorie kulturních statků požadavek na minimální stáří 250 let. Tento požadavek na minimální stáří zajistí, aby se opatření stanovená tímto nařízením soustředila na kulturní statky, na něž se s největší pravděpodobnosti zaměřují plenitelé v oblastech, v nichž probíhá konflikt, aniž by byly vyloučeny ostatní kulturní statky, u nichž je nezbytná kontrola k zajištění ochrany kulturního dědictví.

  (8)  Aby nebylo neúměrně bráněno obchodování s kulturními statky přes vnější hranice Unie, mělo by se toto nařízení vztahovat pouze na kulturní statky, které splňují určitý požadavek na stáří a hodnotu. Za tímto účelem se zdá být vhodné stanovit pro většinu kategorií kulturních statků požadavek na minimální stáří v souladu s nařízením (ES) č. 116/2009 a ustanoveními úmluvy UNESCO z roku 1970 a úmluvy UNIDROIT z roku 1995 a pro některé kategorie kulturních statků uvedené v příloze I finanční prahovou hodnotu. Na některé kategorie kulturních statků by se finanční prahová hodnota neměla vztahovat, neboť vyžadují posílenou ochranu z důvodu větší míry ohrožení drancováním, ztrátou nebo zničením. Požadavek na minimální stáří zajistí, aby se opatření stanovená tímto nařízením soustředila na kulturní statky, na něž se s největší pravděpodobnosti zaměřují plenitelé v oblastech, v nichž probíhá konflikt, aniž by byly vyloučeny ostatní kulturní statky, u nichž je nezbytná kontrola k zajištění ochrany kulturního dědictví.

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 10

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (10)  Jelikož u určitých kategorií kulturních statků, konkrétně archeologických předmětů, částí památek, vzácných rukopisů a prvotisků, existuje obzvláštní riziko drancování a ničení, zdá se být nezbytné zavést přísnější systém kontrol před tím, než tyto kulturní statky mohou vstoupit na celní území Unie. Takovýto systém by měl vyžadovat předložení licence vydané příslušným orgánem členského státu vstupu před propuštěním těchto kulturních statků do volného oběhu či do jiného zvláštního režimu, než je tranzit. Osoby usilující o získání této licence by měly být schopny prokázat legální vývoz ze země původu příslušnými doklady a důkazy, zejména vývozními osvědčeními nebo licencemi vydanými třetí zemí vývozu, vlastnickými tituly, fakturami, kupními smlouvami, doklady o pojištění, přepravními doklady a znaleckými posudky. Na základě úplných a správných žádostí by měly příslušné orgány členských států rozhodnout o vydání licence bez zbytečných prodlev.

  (10)  Jelikož u určitých kategorií kulturních statků, konkrétně archeologických předmětů a částí památek existuje obzvláštní riziko drancování a ničení, zdá se být nezbytné zavést přísnější systém kontrol před tím, než tyto kulturní statky mohou vstoupit na celní území Unie. Takovýto systém by měl vyžadovat předložení licence vydané příslušným orgánem prvního členského státu zamýšleného dovozu před dovozem na celní území Unie. Osoby usilující o získání této licence by měly být schopny prokázat, že kulturní statky byly vyvezeny ze země původu, nebo ve výjimečných případech ze třetí země, v souladu s jejími právními předpisy, nebo prokázat neexistenci takových předpisů. S náležitým přihlédnutím k rizikům a uplatňování zásad náležité péče by legální vývoz ze země původu nebo ve výjimečných případech ze třetí země měl být prokázán příslušnými doklady a důkazy, (vývozními osvědčeními nebo vývozními licencemi vydanými zemí původu, standardizovaným dokumentem odpovídajícím standardu Object ID, který představuje mezinárodní standard pro popis kulturních statků, vlastnickými tituly, fakturami, kupními smlouvami, doklady o pojištění, přepravními doklady), které dokazují, že dané kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy. Pokud nejsou příslušné doklady k dispozici, měla by žádost v případě, že to příslušný orgán považuje za nezbytné, zahrnovat znalecký posudek. Na základě úplných a správných žádostí by měly příslušné orgány členských států rozhodnout o vydání licence bez zbytečných prodlev a v rámci stanovené lhůty.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 10 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (10a)  Vzhledem ke zvláštní povaze statků hrají v celních orgánech velmi důležitou roli odborníci v oblasti kultury, protože by měli být v případě potřeby schopni vyžadovat od deklaranta další informace a provést analýzu kulturních statků na základě fyzické kontroly.

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 11

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (11)  U ostatních kategorií kulturních statků by osoby, které je chtějí dovézt na celní území Unie, měly prostřednictvím prohlášení osvědčit jejich legální vývoz ze třetí země a převzít za něj odpovědnost a měly by předložit dostatečné informace, aby mohly celní orgány tyto kulturní statky identifikovat. K usnadnění postupu a z důvodů právní jistoty by měly být informace o kulturním statku poskytnuty prostřednictvím jednotného dokladu. K popisu kulturních statků by se měl používat standard identifikace předmětů Object ID, který doporučuje UNESCO. Celní orgány by měly vstup těchto kulturních statků zaregistrovat, originály uschovat a deklarantovi vydat kopii příslušných dokladů, aby byla po jejich vstupu na vnitřní trh zajištěna jejich dohledatelnost.

  (11)  U ostatních kategorií kulturních statků by osoby, které je chtějí dovézt na celní území Unie, měly prostřednictvím elektronického prohlášení osvědčit jejich legální vývoz ze země původu nebo ve výjimečných případech ze třetí země a převzít za něj odpovědnost a měly by předložit dostatečné informace, aby mohly celní orgány tyto kulturní statky identifikovat. K usnadnění postupu a z důvodů právní jistoty by měly být informace o kulturním statku poskytnuty prostřednictvím jednotného elektronického dokladu. K popisu kulturních statků by se měl používat standardizovaný dokument odpovídající standardu Object ID pro identifikaci předmětů, který doporučuje UNESCO. Elektronické prohlášení by mělo zahrnovat také vývozní osvědčení nebo licence vydané zemí původu nebo ve výjimečných případech třetí zemí, které dokládají, že dotyčné kulturní statky byly z této země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy, nebo dokazující, že takovéto předpisy neexistují. Jestliže právní předpisy země původu nebo třetí země nestanoví vydávání vývozních licencí nebo osvědčení, obsahuje prohlášení dovozce také jakékoli jiné příslušné podpůrné doklady a důkazy, včetně vlastnických titulů, faktur, kupních smluv, dokladů o pojištění a přepravních dokladů. Tyto kulturní statky by se měly elektronicky zaregistrovat a deklarantovi by měla být poskytnuta kopie příslušných dokladů, aby byla po jejich vstupu na vnitřní trh zajištěna jejich dohledatelnost. Informace poskytnuté příslušným orgánům ve formě elektronického prohlášení by jim měly umožnit přijetí dalších opatření v případě, že jsou na základě analýzy rizik přesvědčeny, že tyto kulturní statky mohou být předmětem nedovoleného dovozu.

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 12

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (12)  V případě dočasného použití kulturních statků pro účely vzdělávání a vědeckého nebo akademického výzkumu by se předložení licence nebo prohlášení nemělo vyžadovat.

  (12)  V případě dočasného použití kulturních statků pro účely vzdělávání, scénického umění a vědeckého výzkumu, konzervace, restaurace, digitalizace, akademického výzkumu a pro účely spolupráce mezi muzei či podobnými neziskovými institucemi za účelem pořádání kulturních výstav by se předložení dovozní licence nebo dovozního prohlášení nemělo vyžadovat. Na kulturní statky, které mají být představeny na obchodních veletrzích a mezinárodních veletrzích s uměním, by se neměl vztahovat požadavek na předložení dovozní licence nebo prohlášení dovozce. Pokud však byly kulturní statky získány na území Unie a mají zde setrvat, měl by se na ně vztahovat požadavek na předložení dovozní licence či dovozního prohlášení v závislosti na kategorii těchto kulturních statků.

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (13)  Rovněž uskladnění kulturních statků pocházejících ze zemí postižených ozbrojeným konfliktem nebo přírodní pohromou by mělo být povoleno, aniž by bylo nutné předložit licenci či prohlášení, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a ochrana.

  (13)  Rovněž by mělo být povoleno uskladnění kulturních statků pocházejících ze zemí postižených ozbrojeným konfliktem nebo přírodní pohromou se záměrem navrátit tyto kulturní statky, pokud to situace umožní, do země jejich původu nebo do třetí země, z níž byly legálně vyvezeny, aniž by bylo nutné předložit dovozní licenci či prohlášení dovozce, a to s cílem zajistit jejich bezpečnost a ochranu.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (14)  Aby se zohlednily zkušenosti s prováděním tohoto nařízení a měnící se geopolitická situace a jiné okolnosti, jež ohrožují kulturní statky, přičemž není současně neúměrně bráněno obchodu se třetími zeměmi, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o úpravy kritéria minimálního stáří u jednotlivých kategorií kulturních statků. Toto přenesení pravomoci by mělo Komisi umožnit rovněž aktualizovat přílohu na základě změn kombinované nomenklatury. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uspořádala vhodné konzultace včetně konzultací na odborné úrovni a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201627. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

  (14)  Aby se zohlednily zkušenosti s prováděním tohoto nařízení a měnící se geopolitická situace a jiné okolnosti, jež ohrožují kulturní statky, přičemž není současně neúměrně bráněno obchodu se třetími zeměmi, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o úpravy kritéria minimálního stáří a finanční prahové hodnoty u jednotlivých kategorií kulturních statků. Toto přenesení pravomoci by mělo Komisi umožnit rovněž aktualizovat přílohu I na základě změn kombinované nomenklatury a vytvořit druhou přílohu (přílohu II), která bude obsahovat seznam zemí a kódy kombinované nomenklatury na základě „červených seznamů ohrožených kulturních předmětů“, které sestavuje a aktualizuje Mezinárodní rada muzeí (ICOM). Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uspořádala vhodné konzultace včetně konzultací na odborné úrovni a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201627. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

  __________________

  __________________

  27 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

  27 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 15

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (15)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení konkrétních způsobů dočasného použití a uskladnění kulturních statků na celním území Unie, šablon žádostí o dovozní licence a formulářů, jakož i prohlášení dovozce a průvodních dokladů a dalších procesních pravidel týkajících se jejich předkládání a zpracování. Komisi by měly být svěřeny rovněž prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí opatření k vytvoření elektronické databáze pro uchovávání a výměnu informací mezi členskými státy. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201128.

  (15)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení konkrétních způsobů dočasného použití a uskladnění kulturních statků na celním území Unie, přičemž by měly být zaručeny přiměřené podmínky uchovávání, a to při patřičném zohlednění zvláštního charakteru kulturních statků. Tato opatření by se měla rovněž vztahovat na elektronické standardizované šablony elektronických žádostí o dovozní licence a formulářů a seznam důvodů, na jejichž základě může být žádost zamítnuta, jakož i prohlášení dovozce a průvodních dokladů a dalších procesních pravidel týkajících se jejich elektronického předkládání a zpracování. Komisi by měly být svěřeny rovněž prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí opatření k vytvoření elektronické databáze pro uchovávání a výměnu informací mezi členskými státy v rámci stanoveném nařízením (EU) č. 952/2013. Vytvoření této databáze může být součástí pracovního programu stanoveného na základě článku 280 tohoto nařízení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201128.

  __________________

  __________________

  28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

  28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 15 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (15a)  Pro účely provádění tohoto nařízení jsou ustanoveními použitelnými v oblasti kontrolních a ověřovacích celních postupů ustanovení obsažená v nařízení (EU) č. 952/2013.

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 16

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (16)  Na podporu účinného provádění nařízení by měly být shromažďovány příslušné informace o obchodních tocích kulturních statků, které by měly poskytnout základ pro jeho budoucí hodnocení. Obchodní toky kulturních statků nelze účinně sledovat pouze na základě jejich hodnoty nebo hmotnosti, jelikož tyto dvě míry mohou kolísat. Je nezbytné shromažďovat informace o počtu položek uvedených v celním prohlášení. Jelikož v kombinované nomenklatuře není pro kulturní statky stanovena doplňková jednotka měření, je nezbytné vyžadovat, aby byl v celním prohlášení uveden počet položek.

  (16)  Na podporu účinného provádění nařízení by měly být členskými státy a Komisí elektronicky shromažďovány a sdíleny příslušné informace o obchodních tocích kulturních statků, které by měly poskytnout základ pro jeho budoucí hodnocení. V zájmu transparentnosti a veřejné kontroly by mělo být co nejvíce informací zveřejňováno. Obchodní toky kulturních statků nelze účinně sledovat pouze na základě jejich hodnoty nebo hmotnosti, jelikož tyto dvě míry mohou kolísat. Je nezbytné elektronicky shromažďovat informace o počtu položek uvedených v celním prohlášení. Jelikož v kombinované nomenklatuře není pro kulturní statky stanovena doplňková jednotka měření, je nezbytné vyžadovat, aby byl v celním prohlášení uveden počet položek.

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 17

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (17)  Strategie a akční plán EU pro řízení rizik v oblasti cel29 mají mimo jiné posílit kapacity celních orgánů a zvýšit schopnost reagovat na rizika v oblasti kulturních statků. Měl by se používat společný rámec pro řízení rizik stanovený v nařízení (EU) č. 952/2013 a celní orgány by si měly vyměňovat příslušné informace o rizicích.

  (17)  Strategie a akční plán EU pro řízení rizik v oblasti cel29 mají mimo jiné posílit vzdělávání a kapacity celních orgánů s cílem zvýšit schopnost reagovat na rizika v oblasti kulturních statků. Měl by se používat společný rámec pro řízení rizik stanovený v nařízení (EU) č. 952/2013 a celní orgány by si měly vyměňovat příslušné informace o rizicích.

  __________________

  __________________

  29 COM/2014/0527 final: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o strategii a akčním plánu EU pro řízení rizik v oblasti cel.

  29 COM/2014/0527 final: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o strategii a akčním plánu EU pro řízení rizik v oblasti cel.

  Pozměňovací návrh    23

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 17 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (17a)  Je nutné vytvořit informační kampaně o rizicích spojených s nezákonnými statky, které se zaměří na osoby nakupující kulturní statky, a pomáhat účastníkům trhu při tom, aby tomuto nařízení porozuměli a uplatňovali jej. Členské státy by měly do šíření těchto informací zapojit příslušná vnitrostátní kontaktní místa a další poskytovatele informací.

  Pozměňovací návrh    24

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 17 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (17b)  Komise by měla za účelem účinného provádění tohoto nařízení zajistit, aby mikropodnikům a malým a středním podnikům („MSP“) byla poskytnuta náležitá technická pomoc, a usnadnit výměnu informací. Mikropodniky a MSP se sídlem v Unii, které dovážejí kulturní statky, by proto měly využívat program COSME zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/20131a.

   

  __________________

   

  1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 33).

  Pozměňovací návrh    25

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 18

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (18)  Členské státy by měly zavést účinné, přiměřené a odrazující sankce za nedodržení ustanovení tohoto nařízení a tyto sankce oznámit Komisi.

  (18)  Členské státy by měly zavést účinné, přiměřené a odrazující sankce za nedodržení ustanovení tohoto nařízení a tyto sankce oznámit Komisi. Členské státy by rovněž měly Komisi informovat o případech, kdy došlo k uplatnění těchto sankcí. Je žádoucí vytvořit rovné podmínky a uplatňovat jednotný přístup, a proto je vhodné, aby sankce byly ve všech členských státech svou povahou a účinkem podobné.

  Pozměňovací návrh    26

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 19

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (19)  Komisi je třeba poskytnout dostatek času na přijetí prováděcích pravidel k tomuto nařízení, zejména pravidel týkajících se vhodných formulářů, které se budou používat k podání žádosti o dovozní licenci nebo vypracování prohlášení dovozce. Použití tohoto nařízení by proto mělo být odloženo.

  (19)  Komise by měla neprodleně přijmout prováděcí pravidla k tomuto nařízení, zejména pravidla týkající se vhodných jednotných elektronických formulářů, které se budou používat k podání žádosti o dovozní licenci nebo vypracování prohlášení dovozce.

  Pozměňovací návrh    27

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Toto nařízení stanoví podmínky a postup vstupu kulturních statků na celní území Unie.

  Toto nařízení stanoví podmínky a postup vstupu a dovozu kulturních statků na celní území Unie.

  Pozměňovací návrh    28

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Toto nařízení se nevztahuje na kulturní statky v tranzitu přes celní území Unie.

  Toto nařízení se vztahuje na kulturní statky v tranzitu přes celní území Unie, pokud jsou příslušné orgány důvodně přesvědčeny, že tyto kulturní statky byly vyvezeny ze země původu nebo třetí země v rozporu s jejími právními předpisy.

  Pozměňovací návrh    29

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  „kulturními statky“ se rozumějí předměty, které jsou významné pro archeologii, prehistorii, historii, literaturu, umění nebo vědu a které patří do kategorií uvedených v tabulce v příloze a splňují stanovený požadavek na minimální stáří;

  a)  „kulturními statky“ se rozumějí předměty, které jsou významné pro archeologii, prehistorii, historii, literaturu, umění nebo vědu a které patří do kategorií uvedených v přílohách a splňují stanovené požadavky na minimální stáří a finanční hodnotu;

  Pozměňovací návrh    30

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  aa)  „dovozem kulturních statků“ se rozumí

   

  i. propuštění do volného oběhu, jak uvádí článek 201 nařízení (EU) č. 952/2013;

   

  ii. propuštění statků v rámci jedné z následujících kategorií zvláštních režimů uvedených v článku 210 nařízení (EU) č. 952/2013:

   

  a. uskladnění zahrnující uskladnění v celním skladu nebo svobodná pásma,

   

  b. zvláštní účel zahrnující dočasné použití a konečné užití,

   

  c. aktivní zušlechťovací styk;

  Pozměňovací návrh    31

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  „zemí původu“ se rozumí země, na jejímž současném území byly kulturní statky vytvořeny nebo nalezeny;

  b)  „zemí původu“ se rozumí země, na jejímž současném území byly kulturní statky vytvořeny nebo nalezeny, nebo vyjmuty, vykopány nebo odcizeny z půdy nebo vody na současném území této země, nebo země, která je tak úzce spojená s kulturními statky, že je tato země chrání jako národní kulturní majetek a upravuje jejich vývoz ze svého území při jejich zákonném opuštění země, v níž byly vytvořeny nebo nalezeny;

  Pozměňovací návrh    32

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  „zemí vývozu“ se rozumí poslední země, ve které se kulturní statky nacházely trvale v souladu s právními předpisy této země před odesláním do Unie;

  c)  „třetí zemí“ se rozumí poslední země, a to jiná než země původu, ve které se kulturní statky nacházely trvale předtím, než vstoupily na celní území Unie;

  Pozměňovací návrh    33

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  d)  pojmem „trvale“ se rozumí časové období v délce nejméně jednoho měsíce a pro jiné účely než dočasné použití, tranzit, vývoz nebo odeslání;

  vypouští se

  Pozměňovací návrh    34

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. h a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ha)  „dokumentem Object ID“ se rozumí mezinárodní standardizovaný dokument zavedený organizací UNESCO, který obsahuje popis kulturních statků a souhrnné informace o nich;

  Pozměňovací návrh    35

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. h b (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  hb)  „příslušnými orgány“ se rozumějí orgány určené členskými státy k vydávání dovozních licencí a registraci prohlášení dovozců;

  Pozměňovací návrh    36

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12, pokud jde o změny druhého sloupce tabulky v příloze na základě změn kombinované nomenklatury a o změny požadavku na minimální věk ve třetím sloupci tabulky v příloze na základě zkušeností získaných při provádění tohoto nařízení.

  2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12, pokud jde o změny druhého sloupce tabulky v příloze I na základě změn kombinované nomenklatury a o změny požadavku na minimální věk a prahovou hodnotu v příloze na základě zkušeností získaných při provádění tohoto nařízení a provádění nařízení (ES) č. 116/2009.

  Pozměňovací návrh    37

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12, pokud jde o změny přílohy II uvádějící seznam zemí a kategorií předmětů, jež jsou obzvláště ohroženy nezákonným obchodem, a to na základě databáze tzv. červených seznamů ohrožených kulturních předmětů, které zveřejňuje Mezinárodní rada muzeí (ICOM). Komise zajistí pravidelnou aktualizaci přílohy II.

  Pozměňovací návrh    38

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – název

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Kulturní statky vstupující a dovážené na celní území Unie

  Vstup a dovoz kulturních statků na celní území Unie

  Pozměňovací návrh    39

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Propuštění kulturních statků do volného oběhu a propuštění kulturních statků do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, je přípustné pouze po předložení dovozní licence vydané podle článku 4 nebo prohlášení dovozce podle článku 5.

  1.  Vstup kulturních statků, které opustily území země původu v rozporu s mezinárodním právem a právními předpisy země původu nebo třetí země, je zakázán.

   

  Dovoz kulturních statků na celní území Unie je přípustný pouze po předložení dovozní licence vydané podle článku 4 nebo prohlášení dovozce podle článku 5.

  Pozměňovací návrh    40

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Úspěšný dovoz kulturních statků není považován za důkaz legálního původu nebo vlastnictví.

  Pozměňovací návrh    41

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  dočasné použití kulturních statků ve smyslu článku 250 nařízení (EU) č. 952/2013 na celním území Unie pro účely vzdělávání a vědeckého a akademického výzkumu;

  a)  dočasné použití kulturních statků ve smyslu článku 250 nařízení (EU) č. 952/2013 na celním území Unie pro účely vzdělávání, scénického umění a vědeckého výzkumu, konzervace, restaurace, digitalizace, akademického výzkumu a pro účely spolupráce mezi muzei či podobnými neziskovými institucemi za účelem pořádání kulturních výstav.

  Pozměňovací návrh    42

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  aa)  kulturní statky, které mají být představeny na obchodních veletrzích a mezinárodních veletrzích s uměním. Pokud však byly kulturní statky získány na území Unie a mají zde setrvat, měl by se na ně vztahovat požadavek na předložení dovozní licence či dovozního prohlášení v závislosti na kategorii těchto kulturních statků;

  Pozměňovací návrh    43

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  uskladnění kulturních statků ve smyslu článku 237 nařízení (EU) č. 952/2013 výslovně za účelem zajištění jejich ochrany ze strany orgánu veřejné moci nebo pod jeho dohledem.

  b)  uskladnění kulturních statků ve smyslu článku 237 nařízení (EU) č. 952/2013 za účelem zajištění jejich bezpečnosti nebo ochrany ze strany orgánu veřejné moci nebo pod jeho dohledem se záměrem navrátit tyto kulturní statky, pokud to situace umožní, do země jejich původu nebo do třetí země, z níž byly legálně vyvezeny;

  Pozměňovací návrh    44

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 2 – písm. b a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ba)  navrácené kulturní statky ve smyslu článku 2 směrnice 2014/60/EU;

  Pozměňovací návrh    45

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijímat zvláštní postupy pro dočasné použití nebo uskladnění kulturních statků uvedených v odstavci 2. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.

  3.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijímat zvláštní postupy pro dočasné použití nebo uskladnění kulturních statků a vrácených kulturních statků uvedených v odstavci 2 za účelem jejich ochrany. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.

  Pozměňovací návrh    46

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Propuštění kulturních statků uvedených v písmenech c), d) a h) přílohy do volného oběhu a do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, v Unii je podmíněno předložením dovozní licence celním orgánům.

  1.  Dovoz kulturních statků uvedených v bodech A1 a A2 přílohy I do Unie je podmíněn předložením dovozní licence celním orgánům.

   

  Tento článek se vztahuje pouze na statky, na něž odkazuje první pododstavec, pokud jsou uvedeny na seznamu zemí a kódů kombinované nomenklatury, jak stanoví příloha II, jestliže je takovýto seznam používán v zemi původu, z níž jsou tyto kulturní statky vyváženy, a země původu těchto statků je známa.

   

  Tento článek se vztahuje také na kulturní statky, které jsou uvedeny pouze v příloze II a jsou dováženy na celní území Unie ze země původu nebo ze třetí země.

  Pozměňovací návrh    47

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Držitel kulturního statku požádá o dovozní licenci příslušný orgán členského státu vstupu. K žádosti se přiloží podklady a informace dokládající, že dotyčné kulturní statky byly země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy. Avšak je-li zemí vývozu smluvní strana Úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků podepsané v Paříži dne 14. listopadu 1970 (dále jen „úmluva UNESCO z roku 1970“), přiloží se k žádosti podklady a informace dokládající, že kulturní statky byly z této země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy.

  2.  Držitel kulturního statku požádá o dovozní licenci příslušný orgán prvního členského státu zamýšleného dovozu. K žádosti se přiloží náležité podklady a informace dokládající, že dotyčné kulturní statky byly země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy nebo že takové právní předpisy neexistují. To zahrnuje:

   

  – vývozní osvědčení nebo vývozní licence;

   

  – standardizovaný dokument odpovídající standardu Object ID, který dotyčné kulturní statky popisuje dostatečně podrobně, aby je celní orgány identifikovaly;

   

  – vlastnické tituly;

   

  – faktury;

   

  – kupní smlouvy;

   

  – doklady o pojištění a přepravní doklady;

   

  Pokud nejsou příslušné doklady k dispozici, zahrnuje žádost v případě, že to příslušný orgán považuje za nezbytné, také znalecký posudek.

  Pozměňovací návrh    48

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Bez ohledu na odstavec 2, ve výjimečných případech, jestliže:

   

  a) nelze spolehlivě určit zemi původu kulturního statku a tato okolnost je považována za dostatečně zdokumentovanou a doloženou důkazy příslušným orgánem; nebo

   

  b) kulturní statky byly vyvezeny ze země původu před rokem 1970 a byly drženy ve třetí zemi pro jiné účely než dočasné použití, tranzit, vývoz nebo odeslání před vstupem na celní území Unie, avšak držitel nemůže předložit doklady požadované podle odstavce 2, protože takové doklady nebyly v době, kdy byly kulturní statky vyvezeny ze země původu, používány,

   

  přiloží se k žádosti náležité podklady a informace dokládající, že dotyčné kulturní statky byly ze třetí země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy nebo že takové právní předpisy neexistují.

   

  Tyto podklady zahrnují:

   

  – vývozní osvědčení nebo vývozní licence;

   

  – standardizovaný dokument odpovídající standardu Object ID, který dotyčné kulturní statky popisuje dostatečně podrobně, aby je celní orgány identifikovaly;

   

  – vlastnické tituly;

   

  – faktury;

   

  – kupní smlouvy; a

   

  – doklady o pojištění a přepravní doklady;

   

  Pokud nejsou příslušné podklady k dispozici, zahrnuje žádost v případě, že to příslušný orgán považuje za nezbytné, také znalecký posudek.

  Pozměňovací návrh    49

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Příslušný orgán členského státu vstupu ověří, zda je žádost úplná. Do 30 dnů od obdržení žádosti si od žadatele vyžádá případné chybějící informace nebo doklady.

  3.  Příslušný orgán prvního členského státu zamýšleného dovozu ověří, zda je žádost úplná. Do 21 dnů od obdržení žádosti si od žadatele vyžádá případné chybějící či doplňující informace nebo doklady.

  Pozměňovací návrh    50

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Do 90 dnů od podání úplné žádosti příslušný orgán žádost přezkoumá a rozhodne o vydání dovozní licence, nebo žádost zamítne. Žádost může zamítnout z těchto důvodů:

  4.  Do 90 dnů od podání úplné žádosti příslušný orgán žádost přezkoumá a rozhodne o vydání dovozní licence, nebo žádost zamítne. V případě vydání dovozní licence příslušný orgán tuto licenci elektronicky zaregistruje. Žádost může příslušný orgán zamítnout z těchto důvodů:

  Pozměňovací návrh    51

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  pokud země vývozu není smluvní stranou úmluvy UNESCO z roku 1970, v případě, že není prokázáno, že kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy;

  a)  v případě, že není prokázáno, že kulturní statky byly ze země původu nebo ve výjimečných případech uvedených v čl. 4 odst. 2a ze třetí země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy, jež byly platné v době vývozu, nebo v případě neexistence takovýchto právních předpisů;

  Pozměňovací návrh    52

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  pokud země vývozu je smluvní stranou úmluvy UNESCO z roku 1970, v případě, že není prokázáno, že kulturní statky byly ze země vývozu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy;

  vypouští se

  Pozměňovací návrh    53

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  příslušný orgán má oprávněný důvod se domnívat, že držitel kulturního statku jej nezískal legálně.

  c)  příslušný orgán má oprávněný a ověřitelný důvod se domnívat, že držitel kulturního statku jej nezískal legálně.

  Pozměňovací návrh    54

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 – písm. c a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ca)  pokud byla žádost o dovozní licenci pro tentýž kulturní statek dříve zamítnuta příslušnými orgány alespoň jednoho dalšího členského státu Unie a nebyly předloženy žádné další důkazy, které již nebyly předloženy v souvislosti se zamítnutou žádostí;

  Pozměňovací návrh    55

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 – písm. c b (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  cb) pokud legální přímý vývoz ze země původu nelze prokázat příslušnými doklady a důkazy, zejména vývozními osvědčeními nebo licencemi vydanými zemí vývozu, vlastnickými tituly, fakturami, kupními smlouvami, dokladem Object ID, je-li k dispozici, doklady o pojištění, přepravními doklady a znaleckými posudky.

  Pozměňovací návrh    56

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  4a.  Příslušný orgán může žádost zamítnout, pokud existují nároky na vrácení nebo náhradu škody předložené orgány země původu, které jsou projednávány před soudy.

  Pozměňovací návrh    57

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  4b.  Je-li žádost zamítnuta, musí být ke správnímu rozhodnutí uvedenému v odstavci 4 připojeno odůvodnění včetně informací o odvolacím řízení, které bylo sděleno dotčenému žadateli v okamžiku jeho vydání.

  Pozměňovací návrh    58

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 c (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  4c.  Žádost obsahuje prohlášení, že položky nebyly v minulosti předmětem žádosti, nebo v případě předchozího zamítnutí uvádí důvody tohoto zamítnutí a obsahuje další důkazy, které nebyly k dispozici při předchozím posuzování žádosti.

  Pozměňovací návrh    59

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 d (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  4d.  Pokud členský stát zamítne elektronickou žádost, sdělí tuto skutečnost spolu s důvody zamítnutí ostatním členským státům a Komisi. V případech podezření na nedovolený obchod informují členské státy také jiné relevantní orgány, jako jsou INTERPOL a EUROPOL.

  Pozměňovací návrh    60

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Členské státy určí orgány veřejné moci, které jsou příslušné k vydávání dovozních licencí v souladu s tímto článkem. Údaje o těchto orgánech a případné změny v tomto ohledu oznámí Komisi.

  Členské státy neprodleně určí orgány veřejné moci, které jsou příslušné k vydávání dovozních licencí v souladu s tímto článkem. Údaje o těchto orgánech a případné změny v tomto ohledu oznámí Komisi.

  Pozměňovací návrh    61

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  6.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit šablonu žádosti o dovozní licenci a procesní pravidla týkající se podávání a vyřizování těchto žádostí. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.

  6.  Komise stanoví prostřednictvím prováděcích aktů elektronickou standardizovanou šablonu žádosti o dovozní licenci a procesní pravidla týkající se elektronického podávání a vyřizování těchto žádostí spolu s příslušnými podpůrnými dokumenty, které se podávají také elektronicky. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.

  Pozměňovací návrh    62

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Propuštění kulturních statků uvedených v písmenech a), b), e), f), g), i), j), k) a l) přílohy do volného oběhu a do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, v Unii je podmíněno předložením prohlášení dovozce celním orgánům členského státu vstupu.

  1.  Dovoz kulturních statků uvedených v části A bodech 3 až 14 přílohy I na celní území Unie je podmíněno předložením elektronického prohlášení dovozce držitelem kulturního statku celním orgánům prvního členského státu zamýšleného dovozu.

   

  Tento článek se rovněž vztahuje na kulturní statky uvedené v bodech A1 a A2, jejichž kódy kombinované nomenklatury nejsou uvedeny v příloze II.

  Pozměňovací návrh    63

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Prohlášení dovozce obsahuje potvrzení podepsané držitelem kulturního statku, že dotyčné kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy. Je-li však země vývozu smluvní stranou úmluvy UNESCO z roku 1970, obsahuje prohlášení dovozce potvrzení podepsané držitelem kulturního statku, že dotyčné kulturní statky byly z této země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy.

  2.  Prohlášení dovozce se elektronicky zaregistruje. Obsahuje:

   

  a) potvrzení podepsané držitelem kulturního statku, že dotyčné kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy, nebo dokládající, že takové právní předpisy neexistují;

   

  b) jednotný doklad odpovídající standardu Object ID, který dotyčné kulturní statky popisuje dostatečně podrobně, aby je celní orgány identifikovaly;

   

  c) vývozní osvědčení nebo licence vydané zemí původu, jež prokazují, že dotyčné kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy.

  Pozměňovací návrh    64

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Bez ohledu na odstavec 2, ve výjimečných případech, jestliže:

   

  a) nelze spolehlivě určit zemi původu kulturního statku a tato okolnost je považována za dostatečně zdokumentovanou a doloženou důkazy příslušným orgánem; nebo

   

  b) kulturní statky byly vyvezeny ze země původu před rokem 1970 a byly drženy ve třetí zemi pro jiné účely než dočasné použití, tranzit, vývoz nebo odeslání před vstupem na celní území Unie, a držitel nemůže předložit doklady požadované podle odstavce 2, protože takové doklady nebyly v době, kdy byly kulturní statky vyvezeny ze země původu, používány,

   

  prohlášení dovozce obsahuje:

   

  a) potvrzení podepsané držitelem kulturního statku, že dotyčné kulturní statky byly ze třetí země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy, nebo dokládající, že takové právní předpisy neexistují;

   

  b) jednotný doklad odpovídající standardu Object ID, který dotyčné kulturní statky popisuje dostatečně podrobně, aby je celní orgány identifikovaly; a

   

  c) vývozní osvědčení nebo licence vydané třetí zemí, jež prokazují, že dotyčné kulturní statky byly ze třetí země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy.

   

  Jestliže právní předpisy země původu nebo třetí země nepočítají s vydáváním vývozních licencí nebo osvědčení, obsahuje prohlášení dovozce také jakékoli jiné příslušné podpůrné doklady a důkazy, včetně vlastnických titulů, faktur, kupních smluv, dokladů o pojištění a přepravních dokladů.

  Pozměňovací návrh    65

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit šablonu prohlášení dovozce a procesní pravidla týkající se podávání a zpracování prohlášení dovozců. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.

  3.  Komise stanoví prostřednictvím prováděcích aktů elektronickou standardizovanou šablonu prohlášení dovozce a procesní pravidla týkající se elektronického podávání a zpracování prohlášení dovozců. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.

  Pozměňovací návrh    66

  Návrh nařízení

  Článek 5 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 5a

   

  Mikropodniky, malé a střední podniky

   

  Komise v zájmu účinného provádění tohoto nařízení zajistí, aby mikropodniky a malé a střední podniky měly užitek z náležité technické a finanční pomoci, včetně podpory vnitrostátních kontaktních míst ve spolupráci s členskými státy a vytvoření zvláštních internetových stránek s veškerými relevantními informacemi, a usnadní výměnu informací mezi mikropodniky a malými a středními podniky a příslušnými vnitrostátními kontaktními místy při přijímání dotazů.

  Pozměňovací návrh    67

  Návrh nařízení

  Článek 5 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 5b

   

  Používání elektronického systému

   

  1. Veškeré výměny informací mezi příslušnými orgány a deklaranty na základě článků 4 a 5, jako jsou výměny prohlášení, žádostí či rozhodnutí, probíhají elektronickými prostředky.

   

  2. Komise zřídí elektronický systém uvedený v odstavci 1. Přijme prováděcí akty, v nichž stanoví:

   

  – opatření za účelem zavedení, provozu a údržby elektronického systému uvedeného v odstavci 1;

   

  – podrobná pravidla pro podávání, zpracovávání, uchovávání a výměnu informací mezi příslušnými orgány členských států prostřednictvím elektronického systému.

   

  Členské státy spolupracují s Komisí na vývoji, údržbě a používání elektronického systému uvedeného v odstavci 1 a na uchovávání informací v souladu s tímto nařízením.

   

  3. Pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci tohoto nařízení, měli by deklaranti a příslušné orgány plnit své úkoly v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/6791aa nařízením (EU) .../…*.

   

  __________________

   

  1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1)

   

  * Úř. věst.: vložte prosím do textu číslo nařízení obsaženého v dokumentu 2017/0003(COD).

  Pozměňovací návrh    68

  Návrh nařízení

  Článek 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 6

  vypouští se

  Celní kontroly a ověření

   

  1.  Dovozní licence podle článku 4 nebo případně prohlášení dovozce podle článku 5 je předloženo celnímu úřadu příslušnému k propuštění kulturních statků do volného oběhu nebo do jiného zvláštního režimu, než je tranzit.

   

  2.  Co se týká kulturních statků, u nichž se za účelem vstupu na celní území Unie vyžaduje vydání dovozní licence, celní orgány ověří, zda dovozní licence odpovídá předloženým kulturním statkům. Za tímto účelem mohou kulturní statky podrobit fyzické kontrole, včetně odborného posouzení.

   

  3.  Co se týká kulturních statků, u nichž se za účelem vstupu na celní území Unie vyžaduje předložení prohlášení dovozce, celní orgány ověří, zda prohlášení dovozce splňuje požadavky stanovené v článku 5 nebo na základě tohoto článku a zda odpovídá předloženým kulturním statkům. Za tímto účelem si mohou od deklaranta vyžádat další informace a podrobit kulturní statky fyzické kontrole, včetně odborného posouzení. Celní orgány prohlášení dovozce zaregistrují, přidělí mu pořadové číslo a připojí datum registrace a při propuštění kulturních statků vydají deklarantovi kopii zaregistrovaného prohlášení dovozce.

   

  4.  Při podávání celního prohlášení s návrhem na propuštění kulturních statků do volného oběhu nebo do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, je nutno uvést množství statků s použitím doplňkové jednotky stanovené v příloze.

   

  Pozměňovací návrh    69

  Návrh nařízení

  Čl. 7 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Pokud členské státy omezí počet celních úřadů, které jsou příslušné k propuštění kulturních statků do volného oběhu nebo do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, oznámí údaje o těchto celních úřadech a případné změny v tomto ohledu Komisi.

  Členské státy mohou omezit počet celních úřadů, které jsou příslušné k tomu, aby povolily dovoz kulturních statků. Pokud členské státy takovéto omezení uplatní, oznámí údaje o těchto celních úřadech a případné změny v tomto ohledu Komisi.

  Pozměňovací návrh    70

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Celní orgány zajistí a dočasně zadrží kulturní statky dovážené na celní území Unie, pokud dotyčné kulturní statky vstoupily na celní území Unie, aniž by byly splněny podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 a 2.

  1.  Příslušné orgány zajistí a dočasně zadrží kulturní statky dovážené na celní území Unie, aniž by byly splněny podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 a 2. V případě zadržení kulturních statků jsou zajištěny náležité podmínky uchovávání v souladu s podmínkami a povinnostmi spojenými s dočasným uskladněním statků, jak stanoví článek 147 nařízení (EU) č. 952/2013, s náležitým zohledněním zvláštní povahy těchto statků.

  Pozměňovací návrh    71

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Ke správnímu rozhodnutí uvedenému v odstavci 1 je připojeno odůvodnění, rozhodnutí je sděleno deklarantovi a podléhá účinnému opravnému prostředku v souladu s postupy stanovenými ve vnitrostátním právu.

  2.  Správní rozhodnutí uvedené v odstavci 1 podléhá ustanovením čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 952/2013.

  Pozměňovací návrh    72

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Doba dočasného zadržení je důsledně omezena na čas potřebný k tomu, aby celní orgány nebo jiné donucovací orgány zjistily, zda okolnosti případu odůvodňují zadržení podle jiných ustanovení právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů. Maximální doba dočasného zadržení podle tohoto článku činí šest měsíců. Není-li v této lhůtě přijato rozhodnutí o dalším zadržování kulturních statků nebo je-li rozhodnuto, že okolnosti případu neodůvodňují další zadržování, jsou kulturní statky dány k dispozici deklarantovi.

  3.  Doba dočasného zadržení je důsledně omezena na čas potřebný k tomu, aby celní orgány nebo jiné donucovací orgány zjistily, zda okolnosti případu odůvodňují zadržení podle jiných ustanovení právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů. Maximální doba dočasného zadržení podle tohoto článku činí šest měsíců, přičemž na základě odůvodněného rozhodnutí celních orgánů lze toto období prodloužit o další tři měsíce. Není-li v této lhůtě přijato rozhodnutí o dalším zadržování kulturních statků nebo je-li rozhodnuto, že okolnosti případu neodůvodňují další zadržování, jsou kulturní statky dány k dispozici deklarantovi. Orgány členských států zajistí, aby v okamžiku navrácení kulturních statků do země původu nebyla země původu postižena ozbrojenou krizí, kdy nelze zaručit bezpečnost kulturních statků. V takovém případě zůstanou kulturní statky v Unii, dokud nebude situace v zemi původu stabilizována.

  Pozměňovací návrh    73

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a.  Po přijetí rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 celní orgány neprodleně informují zemi původu nebo v případě, že zemi původu kulturních statků nelze spolehlivě určit, třetí zemi, případně i EUROPOL a INTERPOL.

  Pozměňovací návrh    74

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 3 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3b.  Pokud jsou příslušné orgány důvodně přesvědčeny, že kulturní statky v tranzitu přes celní území Unie mohly být vyvezeny ze země původu v rozporu s jejími právními předpisy, nařídí celním orgánům, aby dotčené statky dočasně zadržely.

  Pozměňovací návrh    75

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – název

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Správní spolupráce

  Správní spolupráce a využití elektronického systému

  Pozměňovací návrh    76

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Pro účely provádění tohoto nařízení zajistí členské státy spolupráci mezi příslušnými orgány podle čl. 3 odst. 4.

  1.  Pro účely provádění tohoto nařízení zajistí členské státy spolupráci a sdílení informací mezi příslušnými orgány podle čl. 4 odst. 5.

  Pozměňovací návrh    77

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Za účelem uchovávání a výměny informací mezi orgány členských států, zejména co se týká prohlášení dovozců a dovozních licencí, lze vyvinout elektronický systém.

  2.  Za účelem uchovávání a výměny informací mezi orgány členských států v rámci nařízení (EU) č. 952/2013 je vytvořen elektronický systém. Každý takový systém slouží na přijímání, zpracování, ukládání a výměnu informací, zejména co se týká prohlášení dovozců a dovozních licencí.

  Pozměňovací návrh    78

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Elektronický systém uvedený v odstavci 2 je uzpůsoben tak, aby do něho mohly nahlédnout členské státy, které se zabývají žádostmi podanými v souvislosti s vývozními licencemi požadovanými podle nařízení (ES) č. 116/2009. Tyto žádosti mohou přímo odkazovat na informace uchovávané v tomto elektronickém systému.

  Pozměňovací návrh    79

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout:

  Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů:

  Pozměňovací návrh    80

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle článku 13.

  Tyto prováděcí akty se přijímají do ... [šesti měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost] postupem podle článku 13.

  Pozměňovací návrh    81

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a.  Zpracovávání osobních údajů na základě tohoto nařízení je prováděno pouze za účelem účinné ochrany kulturních statků před ztrátou, zachování kulturního dědictví lidstva a zabránění financování terorismu prodejem uloupeného kulturního dědictví kupujícím v Unii.

  Pozměňovací návrh    82

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – odst. 3 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3b.  K jakýmkoli osobním údajům získaným v souladu s články 4, 5 a 9 mají přístup pouze řádně zmocnění zaměstnanci orgánů a jen ti je mohou zpracovávat a tyto údaje jsou náležitě chráněny před neoprávněným přístupem nebo sdělením.

  Pozměňovací návrh    83

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Členské státy stanoví pravidla sankcí, které lze uložit za porušení článků 3, 4, a 5, a zejména za předložení nepravdivých prohlášení a poskytnutí nepravdivých informací k dosažení vstupu kulturních statků na celní území Unie, a učiní veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy do 18 měsíců od data vstupu nařízení v platnost uvědomí o takových pravidlech a opatřeních Komisi a neprodleně ji informují o jakýchkoli pozdějších změnách těchto pravidel nebo opatření.

  Členské státy stanoví pravidla sankcí, které lze uložit za porušení článků 3, 4, a 5, a zejména za poskytnutí nepravdivých informací k dosažení dovozu kulturních statků na celní území Unie, přičemž členské státy učiní veškerá opatření nezbytná k zajištění uplatňování těchto pravidel. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Za účelem dosažení rovných podmínek a soudržného přístupu uplatní členské státy sankce, které jsou svou povahou a účinkem podobné. Členské státy do 12 měsíců od data vstupu nařízení v platnost uvědomí o takových pravidlech a opatřeních Komisi a neprodleně ji informují o jakýchkoli pozdějších změnách těchto pravidel nebo opatření.

  Pozměňovací návrh    84

  Návrh nařízení

  Čl. 11 – odst. -1 (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Komise a členské státy v rámci svých přípravných činností předcházejících provádění tohoto nařízení spolupracují s mezinárodními organizacemi, jako jsou UNESCO, Interpol, EUROPOL, Světová celní organizace (WCO), Mezinárodní centrum pro studium ochrany a restaurování kulturního dědictví (ICCROM) a Mezinárodní rada muzeí, aby zajistily účinné vzdělávání, činnosti v oblasti budování kapacit a informační kampaně a aby v náležitých případech zadávaly relevantní výzkum a vývoj norem.

  Pozměňovací návrh    85

  Návrh nařízení

  Čl. 11 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Členské státy organizují činnosti v oblasti vzdělávání a budování kapacit k zajištění účinného provádění tohoto nařízení ze strany dotčených orgánů. Mohou využít rovněž informační kampaně, zejména za účelem upozornění subjektů pořizujících kulturní statky.

  Komise ve spolupráci s členskými státy organizuje:

   

  i. činnosti v oblasti vzdělávání a budování kapacit a informační kampaně pro orgány, vnitrostátní kontaktní místa a dotčené odborníky k zajištění účinného provádění tohoto nařízení;

   

  ii. opatření na podporu účinné spolupráce zemí původu; a

   

  iii. výměnu osvědčených postupů se zaměřením na podporu jednotného provádění tohoto nařízení, zejména pokud jde o příslušné postupy členských států s platnými vnitrostátními právními předpisy týkajícími se dovozu kulturních statků, a to před vstupem tohoto nařízení v platnost.

  Pozměňovací návrh    86

  Návrh nařízení

  Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Tyto činnosti, kampaně a opatření musí vycházet ze zkušeností stávajících programů, včetně programů podporovaných Světovou celní organizací a Komisí.

  Pozměňovací návrh    87

  Návrh nařízení

  Článek 11 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 11 a

   

  Spolupráce se třetími zeměmi

   

  V záležitostech spadajících do oblasti její činnosti a v míře potřebné pro plnění úkolů stanovených v tomto nařízení Komise usnadňuje a podporuje technickou a operativní spolupráci mezi členskými státy a třetími zeměmi.

   

  Komise může organizovat odbornou přípravu ve spolupráci s členskými státy a třetími zeměmi na jejich územích.

  Pozměňovací návrh    88

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 2 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od …. [Úřad pro publikace doplní datum vstupu tohoto aktu v platnost.)

  2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od …. [datum vstupu tohoto nařízení v platnost.] Nejpozději devět měsíců před koncem tohoto …-letého období vypracuje Komise o přenesení pravomoci zprávu. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

  Pozměňovací návrh    89

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  informace o porušení tohoto nařízení;

  b)  informace o porušení tohoto nařízení a uložených sankcích;

  Pozměňovací návrh    90

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Za tímto účelem zašle Komise členským státům příslušné dotazníky. Členské státy mají šest měsíců na to, aby Komisi sdělily požadované informace.

  Za tímto účelem zašle Komise členským státům příslušné dotazníky. Členské státy mají šest měsíců od obdržení dotazníku na to, aby Komisi sdělily požadované informace.

  Pozměňovací návrh    91

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Na základě odpovědí členských států na dotazníky uvedené v odstavci 1 může Komise požádat členské státy, aby poskytly dodatečné informace týkající se zpracování žádostí o dovozní licence. Členské státy poskytnou požadované informace co nejdříve.

  Odůvodnění

  Komise by měla, pokud to považuje za nezbytné, získat více informací o zpracování žádostí o licence příslušnými orgány členských států, aby mohla posoudit, zda je toto nařízení prováděno jednotným způsobem.

  Pozměňovací návrh    92

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení tři roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení a poté každých pět let.

  2.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení dva roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení a poté každé čtyři roky. Tato zpráva se zveřejní. Obsahuje posouzení praktického provádění, včetně dopadu na hospodářské subjekty Unie, zejména na mikropodniky a malé a střední podniky. Zpráva obsahuje porovnání provádění nařízení v členských státech, včetně posouzení stupně jeho jednotného uplatňování od data předchozí zprávy. Toto posouzení rovněž zohlední ustanovení o stanovení a uplatnění sankcí a do jaké míry tyto sankce zajišťují rovné podmínky pro všechny členské státy. V případě potřeby může zpráva obsahovat doporučení k řešení nedostatečného provádění tohoto nařízení členskými státy.

  Pozměňovací návrh    93

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Zpráva uvedená v odstavci 2 zohlední dopad tohoto nařízení v praxi, včetně jeho dopadu na hospodářské subjekty v Unii, a to i na mikropodniky a MSP. Tato zpráva poskytne údaje o výsledcích různých států, včetně hodnocení míry, do jaké bylo v uvedeném období toto nařízení prováděno a uplatňováno jednotně, a bude zahrnovat doporučení k řešení nedostatků, které byly na straně členských států zjištěny při provádění tohoto nařízení.

  Pozměňovací návrh    94

  Návrh nařízení

  Příloha I – dílčí nadpis 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Kulturní statky, na něž se vztahuje čl. 2 odst. 1

  Kulturní statky, na něž se vztahuje čl. 2 odst. 1 písm. a)

  Pozměňovací návrh    95

  Návrh nařízení

  Příloha I a (nová)

   

   

  Pozměňovací návrh

  1.

  Archeologické předměty starší 100 let, které pocházejí z:

   

   

  – vykopávek a nálezů na zemi nebo pod vodní hladinou

  9705 00 00

   

  – archeologických nalezišť

  9706 00 00

   

  – archeologických sbírek

   

  2.

  Fragmenty tvořící nedílnou součást uměleckých, historických nebo náboženských památek starších 100 let, které byly rozebrány na části

  9705 00 00 9706 00 00

  3.

  Obrazy a malby jiné než ty, které jsou zahrnuté v kategoriích 4 nebo 5, zcela provedené ručně na jakémkoli podkladu a jakýmkoli materiálem1a

  9701

  4.

  Akvarely, kvaše a pastely zcela provedené ručně na jakémkoli podkladu1a

  9701

  5.

  Mozaiky zcela provedené ručně jakýmkoli materiálem, na které se nevztahují kategorie 1 nebo 2, a kresby zcela provedené ručně na jakémkoli podkladu a jakýmkoli materiálem1a

  69149701

   

  6.

  Originální rytiny, tisky, sítotisky a litografie s příslušnými deskami a originály plakátů1a

  Kapitola 49 9702 00 00 8442 50 99

  7.

  Originály plastik nebo soch a kopie vyrobené stejným způsobem jako originál1a, pokud nejsou uvedeny v kategorii 1

  9703 00 00

  8.

  Fotografie, filmy a jejich negativy1a

  37043705

  3706

  4911 91 80

   

  9.

  Prvotisky a rukopisy, včetně map a partitur, jednotlivě nebo ve sbírkách1a

  9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

  10.

  Knihy starší 100 let, jednotlivě nebo ve sbírkách

  9705 00 00 9706 00 00

  11.

  Tištěné mapy starší 200 let

  9706 00 00

  12.

  Archivy všech druhů a na jakémkoli podkladu s archiváliemi staršími 50 let

  37043705

  3706

  4901

  4906

  9705 00 00 9706 00 00

   

  13.

  a) Sbírky1b a jednotlivé exempláře ze zoologických, botanických, mineralogických nebo anatomických sbírek

  9705 00 00

   

  b) Sbírky1b historické, paleontologické, etnografické nebo numismatické hodnoty

  9705 00 00

  14.

  Dopravní prostředky starší 75 let

  9705 00 00 Kapitoly 86-89

  15.

  Ostatní starožitnosti, které nejsou zahrnuty v kategoriích A1 až A14

   

   

  a) staré 50 až 100 let

   

   

  hračky, hry

  Kapitola 95

   

  skleněné výrobky

  7013

   

  zlatnické nebo stříbrnické zboží

  7114

   

  nábytek

  Kapitola 94

   

  optické, fotografické a kinematografické přístroje

  Kapitola 90

   

  hudební nástroje

  Kapitola 92

   

  hodiny a hodinky a jejich části

  Kapitola 91

   

  předměty ze dřeva

  Kapitola 44

   

  keramika

  Kapitola 69

   

  tapiserie

  5805 00 00

   

  koberce

  Kapitola 57

   

  tapety

  4814

   

  zbraně

  Kapitola 93

   

  b) starší 100 let

  9706 00 00

  ______________

  1a Díla, která jsou starší 50 let a nenáležejí svému autoru.

  1b Ve smyslu rozhodnutí Soudního dvora ve věci 252/84 se „sběratelskými kusy“ ve smyslu čísla 97.05 společného celního sazebníku rozumí předměty vhodné k zahrnutí do sbírky, to znamená předměty, které jsou poměrně vzácné, obvykle se nepoužívají ke svému původnímu účelu, jsou předmětem zvláštního trhu odlišného od obvyklého trhu s podobnými užitkovými předměty a mají vysokou hodnotu.

  Toto nařízení se vztahuje na kulturní statky zahrnuté v kategoriích A1 až A14 pouze za předpokladu, že jejich hodnota odpovídá finančním limitům uvedeným v oddílu B nebo je převyšuje.

  B. Finanční limity použitelné pro určité kategorie uvedené v oddílu A (v eurech)

  Hodnota:

  1 (archeologické předměty)

  2 (památky rozebrané na části)

  9 (prvotisky a rukopisy)

  12 (archivy)

  15 000

  5 (mozaiky a kresby)

  6 (rytiny)

  8 (fotografie)

  11 (tištěné mapy)

  30 000

  4 (akvarely, kvaše a pastely)

  50 000

  7 (sochy)

  10 (knihy)

  13 (sbírky)

  14 (dopravní prostředky)

  15 (jakákoli jiná položka)

  150 000

  3 (obrazy)

  Splnění podmínek týkajících se finanční hodnoty je nutno posoudit při podání žádosti o navrácení kulturního statku. Finanční hodnotou je hodnota kulturního statku na mezinárodním trhu.

  Hodnoty vyjádřené v eurech uvedené v příloze I se přepočtou a vyjádří v národních měnách podle směnného kurzu ke dni 31. prosince 2001 zveřejněného v Úředním věstníku Evropských společenství. Tato protihodnota vyjádřená v národní měně se s účinkem od 31. prosince 2001 přezkoumává každé dva roky. Výpočet protihodnoty se zakládá na průměrných denních hodnotách zmíněných měn vyjádřených v eurech během období dvaceti čtyř měsíců, které končí posledním srpnovým dnem, který předchází přezkumu nabývajícímu účinku 31. prosince. Poradní výbor pro otázky kulturních statků přezkoumá tuto metodu výpočtu na návrh Komise zpravidla dva roky po jejím prvním použití. Při každém přezkumu budou hodnoty vyjádřené v eurech a jejich protihodnoty přepočtené do národních měn pravidelně zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie v prvních dnech měsíce listopadu předcházejícího dni, kterým nabývá výsledek přezkumu účinku.

  Pozměňovací návrh    96

  Návrh nařízení

  Příloha I b (nová)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Příloha Ib

   

  Země a kategorie předmětů, u nichž existuje obzvláště vysoké riziko nedovoleného obchodu

   

  [Stanoví Komise podle čl. 2 odst. 2 písm. a)]

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Souvislosti

  Evropská unie (EU) provádí obchodní politiku založenou na hodnotách v souladu se zakládajícími Smlouvami a strategií Obchod pro všechny. Jedním z cílů EU je zajistit, aby hospodářský růst a konkurenceschopnost šly ruku v ruce se sociální spravedlností a dodržováním lidských práv.

  V poslední době vyvolává pozornost skutečnost, že obecná pravidla týkající se obchodu se zbožím neřeší veškerá specifika dovozu kulturních statků. Nedovolené obchodování s kulturními statky souvisí s organizovanou trestnou činností, financováním terorismu, praním špinavých peněz a s daňovými úniky a vede taktéž ke ztrátě kulturního dědictví ve třetích zemích.

  Rada ve svých závěrech ze dne 12. února 2016 o boji proti financování terorismu připomenula, že je důležité urychleně zintenzivnit boj proti nedovolenému obchodování s kulturními statky, a vyzvala Komisi, aby předložila návrhy legislativních opatření týkajících se této problematiky. V nedávné době rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2347 (2017) a Florentská deklarace, kterou dnes 31. března 2017 podepsali ministři kultury zemí G7, znovu potvrdily, že je nutné bojovat proti nedovolenému obchodu s kulturními statky, zejména v zemích, které jsou postiženy konfliktem a probíhajícími vnitřními spory. Kromě toho usnesení Evropského parlamentu s názvem „Odstřižení zdrojů příjmů pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu“ přijaté dne 1. března 2018 znovu potvrdilo potřebu jednat na úrovni EU.

  V současné době se vnitrostátní právní předpisy členských států EU týkají ochrany vlastního kulturního dědictví. Tímto návrhem by se tato ochrana rozšířila na kulturní dědictví třetích zemí, neboť tato otázka není na úrovni EU harmonizována. Společná pravidla pro vývoz kulturních statků již existují ve formě nařízení EU. Pokud jde o dovoz kulturních statků, na úrovni EU jsou v platnosti pouze dvě konkrétní omezující opatření týkající se Sýrie a Iráku.

  Cílem stávajícího návrhu je přerušit vazbu mezi nelegálním obchodem s kulturními statky a organizovaným zločinem a financováním terorismu a současně zajistit právní jistotu legální trh s uměleckými díly. Tento návrh vychází z práce předních mezinárodních fór, jako je Úmluva UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků podepsaná z roku 1970 a Úmluva Mezinárodního ústavu pro sjednocení soukromého práva UNIDROIT o kradených nebo protiprávně vyvezených kulturních statcích z roku 1995. Mnoho práce bylo vykonáno také na úrovni Evropské rady, která v roce 2017 přijala o Úmluvu o porušování právních norem týkajících se kulturního vlastnictví

  [1], a v rámci Světové celní organizace a Interpolu, který disponuje specializovanými útvary a databází odcizených uměleckých děl.

  Komise plánuje řadu nástrojů k posílení celní kontroly uměleckého zboží, konkrétně:

  –  zavedení společné definice kulturních statků v rámci dovozu;

  –  zajištění toho, aby kupující a dovozci v EU postupovali s náležitou péčí, pokud jde o legální původ kulturních statků dovážených do EU;

  –  standardizovaný identifikační systém týkající se totožnosti kulturních statků;

  –  stanovení účinnějších prostředků odrazujících od nedovoleného obchodu s kulturními statky;

  –  podpora aktivního zapojení zúčastněných stran do omezování obchodování s lidmi.

  Komise navrhuje systém dovozních licencí na předměty, které jsou považovány za vysoce rizikové z důvodu jejich vazeb na organizovaný zločin a teroristické skupiny, jako jsou archeologické nálezy jak na pevnině, tak pod vodou, části historických památek a vzácné rukopisy a prvotisky nejméně 250 let staré. V případě ostatních kulturních statků je plánován systém dovozních prohlášení. Byly by stanoveny požadavky na jednotnou dokumentaci při dovozu týkající se vytvoření „dokladu totožnosti“ každého takovéhoto předmětu. Celní orgány by na základě těchto dokumentů prováděly kontroly, přičemž by měly pravomoc zajistit a dočasně zadržet jakékoli statky, které by nebyly v souladu s těmito požadavky. Předpokládá se také vytvoření systému sankcí pro případ jejich nedodržování.

  Parlamentní činnost

  Vypracování tohoto návrhu zprávy, která se týká uvedeného návrhu, bylo svěřeno společnému výboru složenému z členů Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) a Výboru pro mezinárodní obchod (INTA). Díky společné práci by se mělo zamezit roztříštěnému přístup a zajistit to, aby byly co nejlépe využity dostupné odborné poznatky, neboť výbor IMCO je na úrovni Unie odpovědný za koordinaci vnitrostátních právních předpisů v oblasti vnitřního trhu a celní unie a výbor INTA je mimo jiné odpovědný za vnější aspekty celních ustanovení a celní správy. Výbor pro kulturu a vzdělávání (CULT) je k tomuto postupu přidružení, především pokud jde o definici kulturních statků.

  Hlavním cílem spoluzpravodajů je zajistit, aby byla nalezena náležitá rovnováha mezi cílem, který spočívá v omezení nezákonného dovozu kulturních statků, a nutností zajistit, aby navrhované kontroly a dodatečné povinnosti nepředstavovaly pro legální subjekty na trhu s uměním a pro celní orgány nepřiměřenou zátěž.

  Spoluzpravodajové se domnívají, že je nezbytné poskytnout náležitou technickou pomoc a podporu mikropodnikům a malým a středním podnikům působícím na trhu s uměním. Komise by také měla ve spolupráci s členskými státy organizovat činnosti související se vzděláváním a budováním kapacit, aby se tak dosáhlo účinného provádění tohoto nařízení. Mimoto je třeba také provést opatření na podporu účinné spolupráce se zeměmi původu.

  Spoluzpravodajové poukazují na to, že je nutné zavést elektronický systém pro uchovávání a výměnu informací mezi orgány členských států, který bude plně odpovídat stávajícímu digitálnímu prostředí.

  Dva roky od data použitelnosti tohoto nařízení by mělo být posouzeno jeho fungování a vypracována související zpráva, aby se posoudil dopad tohoto nařízení a řešily se jeho případné nedostatky; následně bude toto posouzení prováděno každé čtyři roky.

  Spoluzpravodajové dosud neuzavřeli projednávání některých hlavních aspektů tohoto nařízení, které je třeba zlepšit, a předtím, než předloží příslušné pozměňovací návrhy, budou pokračovat v konzultacích s příslušnými zúčastněnými stranami a podnikatelskou komunitou

  • [1]  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/221

  STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (8.6.2018)

  pro Výbor pro mezinárodní obchod a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

  k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků
  (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

  Zpravodaj: Santiago Fisas Ayxelà

  (*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Jako zpravodaj vítám cíl návrhu, a sice boj proti praní peněz a financování terorismu z alternativních zdrojů, včetně plenění a pašování starožitností, přičemž je třeba mít vždy na paměti, že ochrana kulturního dědictví musí být konečným cílem, zejména proto, že rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví.

  V této souvislosti je třeba připomenout, že je nezbytné nalézt rovnováhu mezi opatřeními, jež mají být přijata za účelem ochrany kulturního dědictví, a opatřeními na podporu trhu s uměleckými díly, tedy neomezovat nepřiměřeně dovolené obchodování s kulturními statky přes vnější hranice Unie.

  Jako zpravodaj podporuji minimální prahovou hranici stáří 250 let u všech kategorií kulturních statků, neboť se s ohledem na cíl návrhu jeví jako přiměřená. Dále souhlasím i s tím, aby byla určitým kategoriím kulturních statků, které jsou ve větší míře ohroženy drancováním, ztrátou nebo zničením, přiznána posílená ochranná opatření.

  Na jedné straně, pokud jde o opatření, jež mají být přijata na podporu trhu s uměleckými díly, je zapotřebí zkoumat především zákonnost vývozu z hlediska právních a správních předpisů země vývozu, a nikoli země původu, neboť povinnost země původu předkládat doklady dokazující dovolené obchodování představuje podle mě další zátěž pro trh s uměleckými předměty. Následně musí být odstraněno rozlišování mezi signatářskými a nesignatářskými státy úmluvy UNESCO z roku 1970, pokud jde o povinnost prokázat legální vývoz ze země vývozu nebo země původu, přičemž všechny členské státy musí prokázat, že vývoz ze třetí země byl v souladu s jejími vlastními právními a správními předpisy.

  Zadruhé, ačkoli je pojem „držitel kulturního statku“ v návrhu vymezen odkazem na čl. 5 odst. 34 nařízení (EU) č. 952/2013, domnívám se, že je důležité upřesnit, že pojem nesmí znamenat vlastnictví, neboť osoba mající zájem o získání dovozní licence ještě nemusí být vlastníkem statků.

  Zatřetí, podle návrhu by dočasné použití kulturních statků pro účely vzdělávání a vědeckého nebo akademického výzkumu nemělo být podmíněno předložením licence nebo prohlášení, přičemž se domnívám, že do této výjimky by měly být rovněž zahrnuty účely restaurování.

  Na druhé straně, s ohledem na opatření, jež mají být přijata na podporu ochrany kulturního dědictví, nejprve navrhuji prodloužit „trvalou“ dobu z jednoho měsíce na deset let u kategorií statků uvedených v písmenech c), d) a h) přílohy a na jeden rok u ostatních kategorií stanovených v příloze.

  Zadruhé bych chtěl zdůraznit, že s přihlédnutím ke zvláštní povaze těchto statků je úloha odborníků na kulturu působících v celních orgánech nesmírně důležitá, neboť v případě potřeby mohou deklaranta požádat o další informace a kulturní statky odborně posoudit a fyzicky zkontrolovat.

  Zatřetí, pokud jde o uskladnění kulturních statků na celním území Unie v případě jejich dočasného zadržení, musí být z důvodu jejich zvláštní povahy stanoveny minimální jistoty uchovávání.

  Za účelem snadnějšího přizpůsobení tomuto novému systému zcela souhlasím s tím, aby členské státy organizovaly pro dotčené orgány a odborné pracovníky činnosti v oblasti odborné přípravy a budování kapacit, jakož i osvětové kampaně pro kupce. Dále se domnívám, že je třeba zajistit v každém členském státě informační kontaktní místa, a pomoci tak účastníkům trhu s prováděním tohoto nařízení. V neposlední řadě je nezbytné posílit elektronickou správu používáním vhodných jednotných elektronických formulářů pro přípravu prohlášení dovozců nebo předkládání žádostí o licenci, které musí být předkládány a registrovány elektronicky a musí jim být přiřazeno pořadové číslo a připojeno datum registrace. Současně je třeba zavést plně funkční elektronický systém pro výměnu informací mezi orgány členských států, což zajisté pomůže předcházet spekulativní volbě místa pro provedení transakce (tzv. forum shopping).

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6)  V nařízení by měly být použity definice vycházející z definic, jež jsou obsaženy v Úmluvě UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků podepsané v Paříži dne 14. listopadu 1970 a v Úmluvě UNIDROIT o kradených nebo protiprávně vyvezených kulturních statcích podepsané v Římě dne 24. června 1995, jejichž smluvní stranou je řada členských států a s jejichž ustanoveními je mnoho třetích zemí a většina členských států obeznámena.

  (6)  V nařízení by měly být použity definice vycházející z definic, jež jsou obsaženy v Haagské úmluvě o ochraně kulturních statků v případě ozbrojeného konfliktu z roku 1954, v Úmluvě UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků podepsané v Paříži dne 14. listopadu 1970 a v Úmluvě UNIDROIT o kradených nebo protiprávně vyvezených kulturních statcích podepsané v Římě dne 24. června 1995, jejichž smluvní stranou je řada členských států a s jejichž ustanoveními je mnoho třetích zemí a většina členských států obeznámena.

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7)  Zákonnost vývozu je nutno posoudit na základě právních předpisů země, ve které byly kulturní statky nalezeny nebo vytvořeny („země původu“). Aby se zamezilo obcházení, měla by v případě vstupu kulturních statků do Unie z jiné třetí země osoba, která je chce dovézt na celní území Unie, prokázat, že byly z dané země vyvezeny legálně – pokud je dotyčná třetí země signatářským státem úmluvy UNESCO z roku 1970 a tedy státem, který se zavázal bojovat proti nedovolenému obchodu s kulturními statky. V ostatních případech by tato osoba měla prokázat zákonnost jejich vývozu ze země původu.

  (7)  Zákonnost vývozu je nutno posoudit na základě právních předpisů země, ve které byly kulturní statky nalezeny nebo vytvořeny („země původu“). V případě vstupu kulturních statků do Unie z jiné třetí země by osoba, která je chce dovézt na celní území Unie, měla prokázat, že byly legálně vyvezeny ze země původu. V případech, kdy zemi původu kulturních statků nelze spolehlivě určit, by osoba, která je chce dovézt na celní území Unie, měla prokázat, že byly legálně vyvezeny z poslední země, ve které se nacházely před odesláním do Unie („země vývozu“) v souladu s právními předpisy této země.

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (7a)  Vzhledem k tomu, že článek 5 úmluvy UNESCO z roku 1970 vyzývá k vytvoření jednoho či více vnitrostátních orgánů vybavených kvalifikovaným a dostatečně početným personálem s cílem zajistit ochranu vlastních kulturních statků před nelegálním dovozem, vývozem a převozem; vzhledem k tomu, že je rovněž zapotřebí aktivní spolupráce s příslušnými orgány třetích zemí, zejména v krizových oblastech, pokud jde o bezpečnost a boj proti nelegálnímu dovozu kulturních statků, měly by státy, které jsou smluvními stranami úmluvy UNESCO z roku 1970, dodržovat závazky stanovené v této úmluvě, a členské státy, které tuto úmluvu dosud neratifikovaly, se naléhavě vyzývají, aby tak učinily.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (8)  Aby nebylo neúměrně bráněno obchodování s kulturními statky přes vnější hranice, mělo by se toto nařízení vztahovat pouze na kulturní statky, které splňují určitý požadavek na stáří. Za tímto účelem se zdá být vhodné stanovit pro všechny kategorie kulturních statků požadavek na minimální stáří 250 let. Tento požadavek na minimální stáří zajistí, aby se opatření stanovená tímto nařízením soustředila na kulturní statky, na něž se s největší pravděpodobnosti zaměřují plenitelé v oblastech, v nichž probíhá konflikt, aniž by byly vyloučeny ostatní kulturní statky, u nichž je nezbytná kontrola k zajištění ochrany kulturního dědictví.

  (8)  Aby nebylo neúměrně bráněno obchodování s kulturními statky přes vnější hranice Unie, mělo by se toto nařízení vztahovat pouze na kulturní statky, které splňují určitý požadavek na stáří a hodnotu. Za tímto účelem se zdá být vhodné stanovit pro nejzranitelnější kategorie kulturních statků požadavek na minimální stáří 100 let, a to v souladu s ustanoveními Haagské úmluvy z roku 1954, úmluvy UNESCO z roku 1970 a úmluvy UNIDROIT z roku 1995. Tento požadavek na minimální stáří zajistí, aby se opatření stanovená tímto nařízením soustředila na kulturní statky, na něž se s největší pravděpodobnosti zaměřují plenitelé v oblastech, v nichž probíhá konflikt, aniž by byly vyloučeny ostatní kulturní statky, u nichž je nezbytná kontrola k zajištění ochrany kulturního dědictví.

  Odůvodnění

  Minimální stáří 250 zřejmě není v souladu s některými mezinárodními dohodami (článkem 1 Haagské úmluvy o ochraně kulturních statků v případě ozbrojeného konfliktu, článkem 1 Úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků z roku 1970 a článkem 2 Úmluvy UNIDROIT o kradených nebo protiprávně vyvezených kulturních statcích).

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 10

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (10)  Jelikož u určitých kategorií kulturních statků, konkrétně archeologických předmětů, částí památek, vzácných rukopisů a prvotisků, existuje obzvláštní riziko drancování a ničení, zdá se být nezbytné zavést přísnější systém kontrol před tím, než tyto kulturní statky mohou vstoupit na celní území Unie. Takovýto systém by měl vyžadovat předložení licence vydané příslušným orgánem členského státu vstupu před propuštěním těchto kulturních statků do volného oběhu či do jiného zvláštního režimu, než je tranzit. Osoby usilující o získání této licence by měly být schopny prokázat legální vývoz ze země původu příslušnými doklady a důkazy, zejména vývozními osvědčeními nebo licencemi vydanými třetí zemí vývozu, vlastnickými tituly, fakturami, kupními smlouvami, doklady o pojištění, přepravními doklady a znaleckými posudky. Na základě úplných a správných žádostí by měly příslušné orgány členských států rozhodnout o vydání licence bez zbytečných prodlev.

  (10)  Jelikož u určitých kategorií kulturních statků, konkrétně archeologických předmětů, částí památek, vzácných rukopisů a prvotisků, existuje obzvláštní riziko drancování a ničení, zdá se být nezbytné zavést přísnější systém kontrol před tím, než tyto kulturní statky mohou vstoupit na celní území Unie. Takovýto systém by měl vyžadovat předložení licence vydané příslušným orgánem prvního členského státu vstupu před propuštěním těchto kulturních statků do volného oběhu či do jiného zvláštního režimu, než je tranzit. Osoby usilující o získání této licence by měly být schopny prokázat, že kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy, nebo prokázat, že takové právní předpisy neexistují. Legální vývoz ze země původu by měl být prokázán příslušnými doklady a důkazy, zejména vývozními osvědčeními nebo vývozními licencemi vydanými třetí zemí vývozu, vlastnickými tituly, fakturami, kupními smlouvami, doklady o pojištění, přepravními doklady a znaleckými posudky. Na základě úplných a správných žádostí by měly příslušné orgány členských států rozhodnout o vydání licence bez zbytečných prodlev. V případech, kdy zemi původu kulturních statků nelze spolehlivě určit, se k žádosti přiloží veškeré podklady a informace dokládající, že dotyčné kulturní statky byly ze země vývozu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy. Dovoz kulturních statků pocházejících ze zemí postižených konfliktem nebo vysoce rizikových zemí by měl vždy vyžadovat předložení licence vydané příslušným orgánem prvního členského státu vstupu. Osoby usilující o získání této licence by měly být schopny prokázat, že kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy, čímž se vyloučí možnost prokázat legální vývoz ze země vývozu. Komise by měla přijmout prováděcí akty, kterými stanoví pravidelně aktualizovaný seznam zemí, v nichž probíhá konflikt, a vysoce rizikových zemí, jehož prostřednictvím by stanovila restriktivní opatření pro kulturní statky v souladu s článkem 215 Smlouvy o fungování Evropské unie. Komise by si měla vyžádat externí posudek od organizací, jako je UNESCO a Mezinárodní rada muzeí (ICOM) s cílem sestavit takový seznam, který by měl v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN vycházet z červených seznamů ICOM, které klasifikují ohrožené kategorie archeologických předmětů nebo uměleckých děl v nejzranitelnějších oblastech světa, aby se zabránilo jejich prodeji nebo nezákonnému vývozu.

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 10 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (10a)  S přihlédnutím ke zvláštní povaze těchto statků je úloha odborníků na kulturu působících v celních orgánech nesmírně důležitá, neboť by měli mít v případě potřeby možnost požádat deklaranta o další informace a prostřednictvím odborného posouzení kulturní statky fyzicky zkontrolovat.

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 11

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (11)  U ostatních kategorií kulturních statků by osoby, které je chtějí dovézt na celní území Unie, měly prostřednictvím prohlášení osvědčit jejich legální vývoz ze třetí země a převzít za něj odpovědnost a měly by předložit dostatečné informace, aby mohly celní orgány tyto kulturní statky identifikovat. K usnadnění postupu a z důvodů právní jistoty by měly být informace o kulturním statku poskytnuty prostřednictvím jednotného dokladu. K popisu kulturních statků by se měl používat standard identifikace předmětů Object ID, který doporučuje UNESCO. Celní orgány by měly vstup těchto kulturních statků zaregistrovat, originály uschovat a deklarantovi vydat kopii příslušných dokladů, aby byla po jejich vstupu na vnitřní trh zajištěna jejich dohledatelnost.

  (11)  U ostatních kategorií kulturních statků by osoby, které je chtějí dovézt na celní území Unie, měly být schopny prokázat legální vývoz ze země původu příslušnými doklady a důkazy, zejména vývozními osvědčeními nebo licencemi vydanými třetí zemí vývozu, vlastnickými tituly, fakturami, kupními smlouvami, doklady o pojištění, přepravními doklady a znaleckými posudky. Spolu s elektronickým prohlášením osvědčujícím jejich legální vývoz ze země původu a přebírajícím za něj odpovědnost, by osoby, které chtějí dovézt kulturní statky na celní území Unie, měly předložit dostatečné informace, aby mohly celní orgány tyto kulturní statky identifikovat. K usnadnění postupu a z důvodů právní jistoty by měly být informace o kulturním statku poskytnuty prostřednictvím jednotného elektronického dokladu. K popisu kulturních statků by se měl používat standard identifikace předmětů Object ID, který doporučuje UNESCO. Tyto kulturní statky by měly být elektronicky zaregistrovány a deklarant by měl obdržet kopii příslušných předložených dokladů, aby byla po vstupu těchto kulturních statků na vnitřní trh zajištěna jejich dohledatelnost.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 12

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (12)  V případě dočasného použití kulturních statků pro účely vzdělávání a vědeckého nebo akademického výzkumu by se předložení licence nebo prohlášení nemělo vyžadovat.

  (12)  V případě dočasného použití kulturních statků pro účely vzdělávání (např. kulturního a hudebního), vědeckého výzkumu, restaurování, konzervace, výstavy nebo akademického výzkumu a pro účely spolupráce mezi muzei či podobnými veřejnými neziskovými institucemi při pořádání výstav by se předložení licence nebo prohlášení nemělo vyžadovat.

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 13 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (13a)  Na kulturní statky určené pro prezentaci na obchodních veletrzích a mezinárodních uměleckých akcích by se předkládání dovozní licence nemělo vztahovat.

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (14)  Aby se zohlednily zkušenosti s prováděním tohoto nařízení a měnící se geopolitická situace a jiné okolnosti, jež ohrožují kulturní statky, přičemž není současně neúměrně bráněno obchodu se třetími zeměmi, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o úpravy kritéria minimálního stáří u jednotlivých kategorií kulturních statků. Toto přenesení pravomoci by mělo Komisi umožnit rovněž aktualizovat přílohu na základě změn kombinované nomenklatury. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů27. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

  (14)  Aby se zohlednily zkušenosti s prováděním tohoto nařízení a měnící se geopolitická situace a jiné okolnosti, jež ohrožují kulturní statky, a zároveň se neúměrně nebránilo obchodu se třetími zeměmi, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o úpravy kritéria minimálního stáří a finančního limitu u jednotlivých kategorií kulturních statků. Toto přenesení pravomoci by mělo Komisi umožnit rovněž aktualizovat přílohu na základě změn kombinované nomenklatury. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů27. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

  __________________

  __________________

  27 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

  27 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 15

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (15)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení konkrétních způsobů dočasného použití a uskladnění kulturních statků na celním území Unie, šablon žádostí o dovozní licence a formulářů, jakož i prohlášení dovozce a průvodních dokladů a dalších procesních pravidel týkajících se jejich předkládání a zpracování. Komisi by měly být svěřeny rovněž prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí opatření k vytvoření elektronické databáze pro uchovávání a výměnu informací mezi členskými státy. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201128.

  (15)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení konkrétních způsobů dočasného použití a uskladnění kulturních statků na celním území Unie, přičemž by s ohledem na zvláštní povahu těchto kulturních statků měly být zaručeny přiměřené podmínky uchovávání. Tyto konkrétní způsoby by se měly vztahovat i na jednotné elektronické šablony žádostí o dovozní licence a formuláře, jakož i elektronické prohlášení dovozce a průvodní doklady a další procesní pravidla týkající se jejich elektronického předkládání a zpracování. Komisi by měly být svěřeny rovněž prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí opatření k vytvoření elektronické databáze pro uchovávání a výměnu informací mezi členskými státy. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201128. Komisi by měla být svěřena pravomoc přijmout prováděcí akty, kterými stanoví pravidelně aktualizovaný seznam zemí, v nichž probíhá konflikt, a vysoce rizikových zemí, jehož prostřednictvím by stanovila restriktivní opatření pro kulturní statky v souladu s článkem 215 Smlouvy o fungování Evropské unie.

  __________________

  __________________

  28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

  28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 16

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (16)  Na podporu účinného provádění nařízení by měly být shromažďovány příslušné informace o obchodních tocích kulturních statků, které by měly poskytnout základ pro jeho budoucí hodnocení. Obchodní toky kulturních statků nelze účinně sledovat pouze na základě jejich hodnoty nebo hmotnosti, jelikož tyto dvě míry mohou kolísat. Je nezbytné shromažďovat informace o počtu položek uvedených v celním prohlášení. Jelikož v kombinované nomenklatuře není pro kulturní statky stanovena doplňková jednotka měření, je nezbytné vyžadovat, aby byl v celním prohlášení uveden počet položek.

  (16)  Na podporu účinného provádění nařízení by měly být shromažďovány příslušné informace o obchodních tocích kulturních statků, které by měly poskytnout základ pro jeho budoucí hodnocení. Obchodní toky kulturních statků nelze účinně sledovat pouze na základě jejich hodnoty nebo hmotnosti, jelikož tyto dvě míry mohou kolísat. Je nezbytné elektronicky shromažďovat informace o počtu položek uvedených v celním prohlášení. Jelikož v kombinované nomenklatuře není pro kulturní statky stanovena doplňková jednotka měření, je nezbytné vyžadovat, aby byl v celním prohlášení uveden počet položek.

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 17

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (17)  Strategie a akční plán EU pro řízení rizik v oblasti cel29 mají mimo jiné posílit kapacity celních orgánů a zvýšit schopnost reagovat na rizika v oblasti kulturních statků. Měl by se používat společný rámec pro řízení rizik stanovený v nařízení (EU) č. 952/2013 a celní orgány by si měly vyměňovat příslušné informace o rizicích.

  (17)  Strategie a akční plán EU pro řízení rizik v oblasti cel29 mají mimo jiné posílit kapacity a odborné vzdělávání celních orgánů a zvýšit schopnost reagovat na rizika v oblasti kulturních statků. Měl by se používat společný rámec pro řízení rizik stanovený v nařízení (EU) č. 952/2013 a celní orgány by si měly vyměňovat příslušné informace o rizicích.

  __________________

  __________________

  29 COM/2014/0527 final: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o strategii a akčním plánu EU pro řízení rizik v oblasti cel.

  29 COM/2014/0527 final: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o strategii a akčním plánu EU pro řízení rizik v oblasti cel.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 17 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (17a)  Vzhledem k tomu, že nedovolený obchod s kulturními statky může být zdrojem financování terorismu a praní peněz, je naléhavě zapotřebí zahájit osvětové kampaně s cílem upozornit na tuto problematiku zejména kupce kulturních statků; za účelem pomoci účastníkům trhu s prováděním tohoto nařízení je navíc zapotřebí zajistit v každém členském státě kontaktní informační místa.

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 19

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (19)  Komisi je třeba poskytnout dostatek času na přijetí prováděcích pravidel k tomuto nařízení, zejména pravidel týkajících se vhodných formulářů, které se budou používat k podání žádosti o dovozní licenci nebo vypracování prohlášení dovozce. Použití tohoto nařízení by proto mělo být odloženo.

  (19)  Komisi je třeba poskytnout dostatek času na přijetí prováděcích pravidel k tomuto nařízení, zejména pravidel týkajících se vhodných jednotných elektronických formulářů, které se budou používat k podání žádosti o dovozní licenci nebo vypracování prohlášení dovozce. Použití tohoto nařízení by proto mělo být odloženo.

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Toto nařízení stanoví podmínky a postup vstupu kulturních statků na celní území Unie.

  Toto nařízení stanoví podmínky a postup dovozu kulturních statků na celní území Unie.

  Odůvodnění

  Pokud jde o předmět a rozsah působnosti tohoto nařízení, měl by být v rámci článku 1 pojem „vstup“ nahrazen přesnějším pojmem „dovoz“.

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Vstup kulturních statků, které byly nelegálně vyvezeny ze třetí země, na celní území Unie se zakáže, pokud vznikne důvodné podezření, že dotčené kulturní statky opustily území země původu či země vývozu, aniž k tomu byl dán souhlas jejich oprávněného vlastníka, nebo opustily území těchto zemí v rozporu s jejich právními předpisy.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. 1 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Tímto nařízením nejsou dotčeny přísnější režimy vytvořené na základě nástrojů, které v členských státech platí v oblasti dovozu kulturních statků na jejich celní území.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  „kulturními statky“ se rozumějí předměty, které jsou významné pro archeologii, prehistorii, historii, literaturu, umění nebo vědu a které patří do kategorií uvedených v tabulce v příloze a splňují stanovený požadavek na minimální stáří;

  a)  „kulturními statky“ se rozumějí předměty, které jsou významné pro archeologii, prehistorii, historii, literaturu, umění nebo vědu a které patří do kategorií uvedených v tabulce v příloze a splňují stanovený požadavek na minimální stáří a finanční hodnotu;

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  „zemí původu“ se rozumí země, na jejímž současném území byly kulturní statky vytvořeny nebo nalezeny;

  b)  „zemí původu“ se rozumí země, na jejímž současném území byly kulturní statky vytvořeny, nalezeny nebo vyjmuty, vykopány nebo odcizeny z půdy nebo vody na současném území této země, nebo země, která vykazuje tak úzký vztah ke kulturnímu statku, že jej považuje za své národní kulturní bohatství a jako takové jej chrání a zpravidla reguluje jeho vývoz ze svého území;

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  „zemí vývozu“ se rozumí poslední země, ve které se kulturní statky nacházely trvale v souladu s právními předpisy této země před odesláním do Unie;

  c)  „zemí vývozu“ se rozumí poslední země, ve které se kulturní statky nacházely v souladu s právními předpisy této země před odesláním do Unie;

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ca)  „zeměmi postiženými konfliktem a vysoce rizikovými zeměmi“ se rozumějí země uvedené na seznamu Komise na základě výskytu ozbrojených konfliktů, rozsáhlých násilností nebo jiných rizik újmy pro lidi nebo poškození kulturních statků;

  Pozměňovací návrh    23

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  d)  pojmem „trvale“ se rozumí časové období v délce nejméně jednoho měsíce a pro jiné účely než dočasné použití, tranzit, vývoz nebo odeslání;

  vypouští se

  Pozměňovací návrh    24

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12, pokud jde o změny druhého sloupce tabulky v příloze na základě změn kombinované nomenklatury a o změny požadavku na minimální věk ve třetím sloupci tabulky v příloze na základě zkušeností získaných při provádění tohoto nařízení.

  2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12, pokud jde o změny kategorií kulturních statků a změny požadavku na minimální věk a minimální finanční hodnotu v příloze, a to s ohledem na výsledky provádění tohoto nařízení.

  Pozměňovací návrh    25

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12, s ohledem na zkušenosti získané při uplatňování tohoto nařízení, pokud jde o změny kategorií kulturních statků, na které se vztahuje povinnost předložit dovozní licenci nebo prohlášení dovozce celním orgánům prvního členského státu vstupu.

  Pozměňovací návrh    26

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Vydání dovozní licence příslušnými orgány prvního členského státu vstupu nebo náležité předložení prohlášení dovozce nelze vykládat jako doložení legálního původu či vlastnictví kulturních statků.

  Pozměňovací návrh    27

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  dočasné použití kulturních statků ve smyslu článku 250 nařízení (EU) č. 952/2013 na celním území Unie pro účely vzdělávání a vědeckého a akademického výzkumu;

  a)  dočasné použití kulturních statků ve smyslu článku 250 nařízení (EU) č. 952/2013 na celním území Unie pro účely vzdělávání (např. kulturního nebo hudebního), vědeckého výzkumu, restaurování, konzervace, výstav a akademického výzkumu a pro účely spolupráce mezi muzei nebo veřejnými neziskovými institucemi při pořádání výstav;

  Pozměňovací návrh    28

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  dočasné použití kulturních statků na obchodních veletrzích a mezinárodních uměleckých akcích na celním území Unie ve smyslu článku 250 nařízení (EU) č. 952/2013 by mělo být dovoleno pod podmínkou předložení prohlášení dovozce v souladu s podmínkami článku 5;

  Pozměňovací návrh    29

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2b.  opětovně dovezené kulturní statky podle článku 203 nařízení (EU) č. 952/2013;

  Pozměňovací návrh    30

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Držitel kulturního statku požádá o dovozní licenci příslušný orgán členského státu vstupu. K žádosti se přiloží podklady a informace dokládající, že dotyčné kulturní statky byly země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy. Avšak je-li zemí vývozu smluvní strana Úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků podepsané v Paříži dne 14. listopadu 1970 (dále jen „úmluva UNESCO z roku 1970“), přiloží se k žádosti podklady a informace dokládající, že kulturní statky byly z této země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy.

  2.  Držitel kulturního statku uvedeného v předchozím odstavci požádá o dovozní licenci příslušný orgán prvního členského státu vstupu. K žádosti se přiloží podklady a informace dokládající, že dotyčné kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy, nebo aniž by takové právní předpisy existovaly. V případech, kdy zemi původu kulturních statků nelze spolehlivě určit, se k žádosti o dovozní licenci přiloží veškeré podklady a informace dokládající, že dotyčné kulturní statky byly ze země vývozu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy.

   

  Držitel kulturních statků pocházejících ze zemí postižených konfliktem nebo vysoce rizikových zemí bude vždy žádat o dovozní licenci příslušný orgán prvního členského státu vstupu. K žádosti se přiloží podklady a informace dokládající, že tyto kulturní statky byly země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy.

  Pozměňovací návrh    31

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Příslušný orgán členského státu vstupu ověří, zda je žádost úplná. Do 30 dnů od obdržení žádosti si od žadatele vyžádá případné chybějící informace nebo doklady.

  3.  Příslušný orgán prvního členského státu vstupu ověří, zda je žádost úplná. Do 30 dnů od obdržení žádosti si od žadatele vyžádá případné chybějící informace nebo doklady.

  Pozměňovací návrh    32

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Do 90 dnů od podání úplné žádosti příslušný orgán žádost přezkoumá a rozhodne o vydání dovozní licence, nebo žádost zamítne. Žádost může zamítnout z těchto důvodů:

  4.  Do 90 dnů od podání úplné žádosti příslušný orgán žádost přezkoumá a rozhodne o vydání dovozní licence, nebo žádost zamítne. Žádost musí zamítnout z těchto důvodů:

  Pozměňovací návrh    33

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  pokud země vývozu není smluvní stranou úmluvy UNESCO z roku 1970, v případě, že není prokázáno, že kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy;

  a)  v případě, že není prokázáno, že kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy, nebo pokud není prokázáno, že k vývozu ze země původu došlo, aniž by takové právní předpisy existovaly;

  Pozměňovací návrh    34

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  pokud země vývozu je smluvní stranou úmluvy UNESCO z roku 1970, v případě, že není prokázáno, že kulturní statky byly ze země vývozu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy;

  b)  pokud existují nevyřízené žádosti orgánů země původu o navrácení.

  Pozměňovací návrh    35

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 – písm. b a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ba)  pokud existují nevyřízené žádosti příslušných orgánů země původu o zpětnou úhradu;

  Odůvodnění

  V rámci důvodů, z nichž může žádost o vydání dovozní licence zamítnout příslušný orgán, musí být uveden také případ nevyřízené žádosti země původu.

  Pozměňovací návrh    36

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  příslušný orgán má oprávněný důvod se domnívat, že držitel kulturního statku jej nezískal legálně.

  c)  příslušný orgán má oprávněný důvod tvrdit, že držitel kulturního statku jej nezískal legálně.

  Pozměňovací návrh    37

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 – písm. c a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ca)  pokud se žádost o dovoz týká kulturního statku, u nějž stejnou žádost již dříve zamítl jiný členský stát Unie, přičemž se od žadatele požaduje, aby o tomto zamítnutí informoval orgán příslušný k vydání dovozní licence;

  Odůvodnění

  V rámci důvodů, z nichž může žádost o vydání dovozní licence zamítnout příslušný orgán, musí být uveden také případ, kdy stejnou žádost již dříve zamítl jiný členský stát, přičemž žadatel musí o tomto zamítnutí informovat orgán příslušný k vydání dovozní licence.

  Pozměňovací návrh    38

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Pokud byla dovozní licence vydána, příslušný orgán tuto licenci zaregistruje v elektronické podobě.

  Pozměňovací návrh    39

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  4a.  V případě zamítnutí žádosti se ke správnímu rozhodnutí uvedenému v odstavci 4 připojí odůvodnění, včetně informací o odvolacím řízení, a sdělí se dotčenému žadateli ve chvíli, kdy je vydáno.

  Pozměňovací návrh    40

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  6.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit šablonu žádosti o dovozní licenci a procesní pravidla týkající se podávání a vyřizování těchto žádostí. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.

  6.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví jednotnou elektronickou šablonu žádosti o dovozní licenci a procesní pravidla týkající se podávání a vyřizování těchto žádostí elektronickou cestou spolu s příslušnými podklady, které budou vypracovány v elektronické podobě. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.

  Pozměňovací návrh    41

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Propuštění kulturních statků uvedených v písmenech a), b), e), f), g), i), j), k) a l) přílohy do volného oběhu a do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, v Unii je podmíněno předložením prohlášení dovozce celním orgánům členského státu vstupu.

  1.  Dovoz kulturních statků uvedených v písmenech a), b), e), f), g), i), j), k) a l) přílohy je podmíněn předložením elektronického prohlášení dovozce celním orgánům prvního členského státu vstupu.

   

  Předchozí odstavec se nepoužije na kulturní statky pocházející ze zemí postižených konfliktem nebo z vysoce rizikových zemí. Takové kulturní statky vyžadují předložení dovozní licence vydané příslušným orgánem prvního členského státu vstupu v souladu s ustanoveními článku 4.

  Pozměňovací návrh    42

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Prohlášení dovozce obsahuje potvrzení podepsané držitelem kulturního statku, že dotyčné kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy. Je-li však země vývozu smluvní stranou úmluvy UNESCO z roku 1970, obsahuje prohlášení dovozce potvrzení podepsané držitelem kulturního statku, že dotyčné kulturní statky byly z této země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy.

  2.  V případech, kdy je možné spolehlivě určit zemi původu kulturních statků, elektronické prohlášení dovozce obsahuje:

   

  a)   potvrzení podepsané držitelem kulturního statku;

  Prohlášení dovozce obsahuje jednotný doklad, který dotyčné kulturní statky popisuje dostatečně podrobně, aby je mohly celní orgány identifikovat.

  b)  jednotný doklad v elektronické podobě, který dotyčné kulturní statky popisuje dostatečně podrobně, aby je mohly celní orgány identifikovat; a

   

  c)  vývozní licenci nebo osvědčení vydané zemí původu. V případě, kdy právní předpisy země původu nestanoví otázku vývozních licencí nebo osvědčení, jsou k prohlášení dovozce připojeny podklady a informace dokládající, že dotyčné kulturní statky byly ze země vývozu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy, nebo prokázat, že takové právní předpisy neexistují.

   

  V případech, kdy zemi původu kulturních statků nelze spolehlivě určit, elektronické prohlášení dovozce obsahuje:

   

  a)  potvrzení podepsané držitelem kulturního statku;

   

  b)  jednotný elektronický doklad, který dotyčné kulturní statky popisuje dostatečně podrobně, aby je mohly celní orgány identifikovat, a

   

  c)  vývozní licenci nebo osvědčení vydané zemí vývozu. V případech, kdy právní předpisy země vývozu nestanoví otázku vývozních licencí nebo osvědčení, jsou k prohlášení dovozce připojeny spolehlivé podklady a informace dokládající, že dotyčné kulturní statky byly ze země vývozu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy.

  Pozměňovací návrh    43

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit šablonu prohlášení dovozce a procesní pravidla týkající se podávání a zpracování prohlášení dovozců. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.

  3.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví jednotnou elektronickou šablonu prohlášení dovozce a procesní pravidla týkající se elektronického podávání a zpracování prohlášení dovozců. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.

  Pozměňovací návrh    44

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Dovozní licence podle článku 4 nebo případně prohlášení dovozce podle článku 5 je předloženo celnímu úřadu příslušnému k propuštění kulturních statků do volného oběhu nebo do jiného zvláštního režimu, než je tranzit.

  1.  Dovozní licence podle článku 4 nebo případně prohlášení dovozce podle článku 5 je v elektronické podobě předloženo celnímu úřadu příslušnému k propuštění kulturních statků do volného oběhu nebo do jiného zvláštního režimu, než je tranzit.

  Pozměňovací návrh    45

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Co se týká kulturních statků, u nichž se za účelem vstupu na celní území Unie vyžaduje vydání dovozní licence, celní orgány ověří, zda dovozní licence odpovídá předloženým kulturním statkům. Za tímto účelem mohou kulturní statky podrobit fyzické kontrole, včetně odborného posouzení.

  2.  Co se týká kulturních statků, u nichž se za účelem vstupu na celní území Unie vyžaduje vydání dovozní licence, celní orgány ověří, zda dovozní licence odpovídá předloženým kulturním statkům. Za tímto účelem mohou kulturní statky podrobit fyzické kontrole, včetně odborného posouzení, a to v úzké spolupráci s orgány příslušnými pro kulturní statky. Elektronicky registrované dovozní licenci se přidělí pořadové číslo a datum registrace a při propuštění kulturních statků deklarant obdrží kopii zaregistrované dovozní licence.

  Pozměňovací návrh    46

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Co se týká kulturních statků, u nichž se za účelem vstupu na celní území Unie vyžaduje předložení prohlášení dovozce, celní orgány ověří, zda prohlášení dovozce splňuje požadavky stanovené v článku 5 nebo na základě tohoto článku a zda odpovídá předloženým kulturním statkům. Za tímto účelem si mohou od deklaranta vyžádat další informace a podrobit kulturní statky fyzické kontrole, včetně odborného posouzení. Celní orgány prohlášení dovozce zaregistrují, přidělí mu pořadové číslo a připojí datum registrace a při propuštění kulturních statků vydají deklarantovi kopii zaregistrovaného prohlášení dovozce.

  3.  Co se týká kulturních statků, u nichž se za účelem vstupu na celní území Unie vyžaduje předložení prohlášení dovozce, celní orgány ověří, zda prohlášení dovozce splňuje požadavky stanovené v článku 5 nebo na základě tohoto článku a zda odpovídá předloženým kulturním statkům. Za tímto účelem si mohou od deklaranta vyžádat další informace a podrobit kulturní statky fyzické kontrole, včetně odborného posouzení, jak je stanoveno v odstavci 2. Elektronicky zaregistrovanému prohlášení dovozce se přidělí pořadové číslo a připojí se k němu datum registrace a při propuštění kulturních statků deklarant obdrží kopii zaregistrovaného prohlášení dovozce.

  Pozměňovací návrh    47

  Návrh nařízení

  Čl. 7 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Pokud členské státy omezí počet celních úřadů, které jsou příslušné k propuštění kulturních statků do volného oběhu nebo do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, oznámí údaje o těchto celních úřadech a případné změny v tomto ohledu Komisi.

  Pokud členské státy omezí počet celních úřadů, které jsou příslušné k dovozu kulturních statků, oznámí údaje o těchto celních úřadech a případné změny v tomto ohledu Komisi. Ačkoli je počet celních úřadů omezen, členské státy zajistí, aby držitelé nebo dovozci kulturních statků měli k těmto úřadům dostatečný přístup.

  Pozměňovací návrh    48

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  V případě zadržování kulturních statků by měly být zajištěny odpovídající podmínky uchování v souladu s podmínkami a povinnostmi souvisejícími s dočasným uskladněním kulturních statků, jak je stanoveno v článku 147 nařízení (EU) č. 952/2013, a to s ohledem na zvláštní povahu těchto kulturních statků.

  Pozměňovací návrh    49

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a.  Celní orgány neprodleně vyrozumějí zemi původu nebo případně zemi vývozu, pokud po přijetí rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 vznikne důvodné podezření, že dotčené kulturní statky opustily území země původu nebo země vývozu, aniž byl k tomu dán souhlas jejich zákonného vlastníka, nebo byly vyvezeny v rozporu s právními předpisy těchto zemí.

  Pozměňovací návrh    50

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Za účelem uchovávání a výměny informací mezi orgány členských států, zejména co se týká prohlášení dovozců a dovozních licencí, lze vyvinout elektronický systém.

  2.  Za účelem uchovávání a výměny informací mezi orgány členských států, zejména co se týká prohlášení dovozců a dovozních licencí, bude vyvinut elektronický systém.

  Pozměňovací návrh    51

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout:

  Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme:

  Pozměňovací návrh    52

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Členské státy stanoví pravidla sankcí, které lze uložit za porušení článků 3, 4, a 5, a zejména za předložení nepravdivých prohlášení a poskytnutí nepravdivých informací k dosažení vstupu kulturních statků na celní území Unie, a učiní veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy do 18 měsíců od data vstupu nařízení v platnost uvědomí o takových pravidlech a opatřeních Komisi a neprodleně ji informují o jakýchkoli pozdějších změnách těchto pravidel nebo opatření.

  Členské státy stanoví pravidla sankcí, které lze uložit za porušení článků 3, 4, a 5, a zejména za předložení nepravdivých prohlášení a poskytnutí nepravdivých informací k dosažení vstupu kulturních statků na celní území Unie, a učiní veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy dále posoudí, zda je vhodné zřídit, pokud již nejsou obsaženy v jejich vlastních právních systémech, konkrétní operační útvary specializované na boj proti neoprávněnému dovozu kulturních statků. Členské státy do 18 měsíců od data vstupu nařízení v platnost uvědomí o takových pravidlech a opatřeních Komisi a neprodleně ji informují o jakýchkoli pozdějších změnách těchto pravidel nebo opatření.

  Pozměňovací návrh    53

  Návrh nařízení

  Čl. 11 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  11.  Členské státy organizují činnosti v oblasti vzdělávání a budování kapacit k zajištění účinného provádění tohoto nařízení ze strany dotčených orgánů. Mohou využít rovněž informační kampaně, zejména za účelem upozornění subjektů pořizujících kulturní statky.

  11.  Členské státy organizují činnosti v oblasti vzdělávání a budování kapacit k zajištění účinného provádění tohoto nařízení ze strany dotčených orgánů a profesionálů. Využijí rovněž informační kampaně, zejména za účelem upozornění subjektů pořizujících kulturní statky. Mimoto, za účelem pomoci účastníkům trhu s prováděním tohoto nařízení, budou v každém členském státě zajištěna informační kontaktní místa. Během přípravné činnosti za účelem provádění tohoto nařízení budou Komise a členské státy spolupracovat s mezinárodními organizacemi, jako je UNESCO, Interpol, EUROPOL a ICOM, s cílem zajistit účinné vzdělávání, budování kapacit a osvětové kampaně.

  Pozměňovací návrh    54

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Komise prostřednictvím prováděcích aktů zavede pravidelně aktualizovaný seznam zemí, v nichž probíhá konflikt, a zemí s vysokým rizikem, jehož prostřednictvím stanoví restriktivní opatření uplatňovaná na kulturní statky v souladu s článkem 215 Smlouvy o fungování Evropské unie.

  Pozměňovací návrh    55

  Návrh nařízení

  Článek 12 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 12a

   

  Komise ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost a OECD připravuje nezávazné pokyny ve formě příručky, v nichž bude objasněno, jak nejlépe uplatňovat kritéria určování oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí. Příručka bude vycházet z definice oblastí „postižených konflikty a vysoce rizikových“ oblastí stanovené v článku X(písmeno) tohoto nařízení a zohlední pokyny OECD pro náležitou péči v této oblasti, včetně dalších rizik v rámci dodavatelského řetězce, která jsou varovným signálem definovaným v dodatcích k těmto pokynům.

   

  Komise si vyžádá externí posudek, který poskytne orientační, demonstrativní a pravidelně aktualizovaný seznam oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí. Tento seznam vychází z analýz uvedených v příručce zmíněné v odstavci 1, které vypracovali odborníci, a také z informací pocházejících z akademického výzkumu a ze systémů náležité péče pro dodavatelské řetězce. Unijní dovozci, kteří své zdroje získávají z oblastí, jež nejsou součástí tohoto seznamu, jsou rovněž odpovědní za dodržování povinností náležité péče stanovených tímto nařízením.

  Pozměňovací návrh    56

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  e)  počet případů zadržení kulturních statků a

  e)  počet případů zadržení kulturních statků;

  Pozměňovací návrh    57

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  f)  počet případů, kdy byly kulturní statky přenechány státu podle článku 199 nařízení (EU) č. 952/2013.

  f)  počet případů, kdy byly kulturní statky přenechány státu podle článku 199 nařízení (EU) č. 952/2013 a

  Pozměňovací návrh    58

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  fa)  trestní sankce přijaté za účelem provádění tohoto nařízení.

  Pozměňovací návrh    59

  Návrh nařízení

  Příloha – tabulka

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  […]

  vypouští se

  Odůvodnění

  Příloha návrhu Komise by měla být vypuštěna a nahrazena přílohou nařízení (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků, která je přizpůsobena jednotnému požadavku na stáří v délce 100 let, přičemž dochází k úpravě některých požadavků na minimální hodnotu. Vzhledem k procesním důvodům byly navrženy dva různé pozměňovací návrhy (jeden na vypuštění a druhý na změnu předchozí přílohy) a mělo by se o nich hlasovat společně.

  Pozměňovací návrh    60

  Návrh nařízení

  Příloha – tabulka a (nová)

  1.  Archeologické předměty starší 100 let, které pocházejí z:

   

    vykopávek a nálezů na zemi nebo pod vodní hladinou

  9705 00 00

    archeologických nalezišť

  9706 00 00

    archeologických sbírek

   

  2.  Fragmenty tvořící nedílnou součást uměleckých, historických nebo náboženských památek starších 100 let, které byly rozebrány na části

  9705 00 00

   

  9706 00 00

  3.  Obrazy a malby jiné než ty, které jsou zahrnuté v kategoriích 4 nebo 5, zcela provedené ručně jakýmkoliv materiálem na jakémkoliv podkladu

  9701

  4.  Akvarely, kvaše a pastely zcela provedené ručně na jakémkoliv podkladu

  9701

  5.  Mozaiky v jakémkoliv materiálu zcela provedené ručně jiné než ty, které spadají do kategorií 1 nebo 2, a kresby zcela provedené ručně jakýmkoliv materiálem na jakémkoliv podkladu

  6914

   

  9701

  6.  Originální rytiny, sítotisky a litografie s příslušnými deskami a originály plakátů

  Kapitola 49

   

  9702 00 00

   

  8442 50 99

  7.  Originály plastik nebo soch a kopie vyrobené stejným způsobem jako originál, s výjimkou těch, které patří do kategorie 1

  9703 00 00

  8.   Fotografie, filmy a jejich negativy

  3704

   

  3705

   

  3706

   

  4911 91 80

  9.  Prvotisky a rukopisy, včetně map a partitur, jednotlivě nebo ve sbírkách

  9702 00 00

   

  9706 00 00

   

  4901 10 00

   

  4901 99 00

   

  4904 00 00

   

  4905 91 00

   

  4905 99 00

   

  4906 00 00

  10.  Knihy starší 100 let, jednotlivě nebo ve sbírkách

  9705 00 00

   

  9706 00 00

  11.   Tištěné mapy starší 100 let

  9706 00 00

  12.

   

  a)  sbírky a jednotlivé exempláře ze zoologických, botanických, mineralogických nebo anatomických sbírek;

  9705 00 00

  b)  sbírky historického, paleontologického, etnografického nebo numismatického zájmu

  9705 00 00

  13.  ostatní starožitnosti starší 100 let, které nejsou zahrnuty v kategoriích A1 až A12

  97060000

  Toto nařízení se vztahuje na kulturní statky zahrnuté v kategoriích A.1 až A.13 pouze za předpokladu, že jejich hodnota odpovídá finančním limitům uvedeným v oddílu B, nebo je převyšuje.

  B.

  Finanční limity použitelné pro určité kategorie uvedené v oddílu A (v eurech)

  Hodnota:

  jakákoli hodnota

    1 (archeologické předměty)

    2 (památky rozebrané na části)

    9 (prvotisky a rukopisy)

  15 000

    5 (mozaiky a kresby)

    6 (rytiny)

    8 (fotografie)

    11 (tištěné mapy)

  30 000

    4 (akvarely, kvaše a pastely)

  50 000

    3 (obrazy)

    7 (sochy)

    10 (knihy)

    12 (sbírky)

    15 (jakákoli jiná položka)

  Splnění či nesplnění podmínek týkajících se finanční hodnoty je nutno posoudit při podání žádosti o dovozní licenci. Finanční hodnotou je hodnota kulturního statku v členském státě uvedeném v čl. 2 bodu 1 písm. a).

  Pro členské státy, jejichž měnou není euro, se hodnoty vyjádřené v eurech uvedené v příloze I přepočtou a vyjádří v národních měnách podle směnného kurzu ke dni 31. prosince 2001 zveřejněného v Úředním věstníku Evropských společenství. Přepočtená hodnota v národních měnách se ode dne 31. prosince 2001 přezkoumává každé dva roky. Výpočet přepočtené hodnoty se zakládá na průměrné denní hodnotě těchto měn vyjádřené v euru v období 24 měsíců končícím posledním dnem měsíce srpna předcházejícího přezkumu, a tato hodnota nabývá účinku dnem 31. prosince. Poradní výbor pro otázky kulturních statků přezkoumá tuto metodu výpočtu na návrh Komise zpravidla dva roky po jejím prvním použití. Pro každý přezkum budou hodnoty vyjádřené v eurech a jejich hodnoty přepočtené do národních měn pravidelně zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie v prvních dnech měsíce listopadu předcházejícího dni, kterým nabývá výsledek přezkumu účinku.

  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1522064603053&uri=CELEX:32009R0116)

  Odůvodnění

  Evropská unie musí zaručit stejnou úroveň ochrany přiznanou jejím kulturním statkům včetně těch, které jsou na její území dovezeny ze třetích zemí. Za tímto účelem a také s cílem usnadnit uplatňování tohoto nařízení příslušnými celními orgány a orgány odpovědnými za vydávání dovozních licencí by měla být původně navržená příloha nahrazena přílohou nařízení 116/2009, která se týká vývozu kulturních statků, a měla by být přizpůsobena jednotnému požadavku na stáří v délce 100 let, přičemž dochází k úpravě některých požadavků na minimální hodnotu, vzhledem k oblasti působnosti tohoto nařízení.

  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Dovoz kulturních statků

  Referenční údaje

  COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

  Příslušné výbory

         Datum oznámení na zasedání

  INTA

  11.9.2017

  IMCO

  11.9.2017

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  CULT

  11.9.2017

  Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

  18.1.2018

  Zpravodaj(ka)

         Datum jmenování

  Santiago Fisas Ayxelà

  24.10.2017

  Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

         Datum oznámení na zasedání

         

  18.1.2018

  Datum přijetí

  7.6.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  21

  3

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Martina Michels

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  21

  +

  ALDE

  María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

  EFDD

  Isabella Adinolfi

  ENF

  Dominique Bilde

  GUE/NGL

  Nikolaos Chountis, Martina Michels

  PPE

  Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

  S&D

  Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

  3

  -

  ECR

  John Flack, Rupert Matthews, John Procter

  1

  0

  VERTS/ALE

  Jill Evans

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (4.7.2018)

  pro Výbor pro mezinárodní obchod a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

  k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků
  (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

  Zpravodaj: Kostas Chrysogonos

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (1)  Na základě závěrů Rady ze dne 12. února 2016 o boji proti financování terorismu, sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu pro zesílení boje proti financování terorismu24 a směrnice o boji proti terorismu25 je nutno přijmout společná pravidla týkající se obchodu se třetími zeměmi, aby byla zajištěna účinná ochrana kulturních statků před ztrátou, zachování kulturního dědictví lidstva a zabránění financování terorismu prodejem uloupeného kulturního dědictví kupujícím v Unii.

  (1)  Na základě závěrů Rady ze dne 12. února 2016 o boji proti financování terorismu, sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu pro zesílení boje proti financování terorismu24 a směrnice o boji proti terorismu25 je nutno přijmout společná pravidla týkající se obchodu se třetími zeměmi, aby byla zajištěna účinná ochrana kulturních statků před nelegálním obchodem a ztrátou, zachování kulturního dědictví lidstva a zabránění financování terorismu a praní peněz prodejem uloupeného kulturního dědictví kupujícím v Unii.

  __________________

  __________________

  24 COM(2016) 50 final.

  24 COM(2016) 50 final.

  25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV, Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6.

  25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV, Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6.

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (1a)  S ohledem na závazek Evropské unie usilovat o spravedlivé procesy a odškodnění obětí jakož i na ústavu a úmluvy UNESCO o ochraně dědictví musí být zajištěno navrácení předmětů nelegálně obchodovaných nebo vykopaných či získaných. S ohledem na vykořisťování národů a území, jež obvykle vede k nezákonnému a nedovolenému obchodu s kulturními statky, zejména v případě, pocházejí-li z oblastí postižených ozbrojeným konfliktem, mělo by toto nařízení zohlednit spíše regionální a místní charakteristiky než tržní hodnotu kulturní produkce.

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2)  Kulturní dědictví představuje jednu ze základních součástí civilizace, obohacuje kulturní život všech lidí, a proto by mělo být chráněno před neoprávněným přisvojováním a drancováním. Unie by tudíž měla zakázat vstup kulturních statků, které byly vyvezeny ze třetích zemí nelegálně, na celní území Unie.

  (2)  Kulturní statky jsou často velmi významné z hlediska kulturního, uměleckého, historického a vědeckého. Kulturní dědictví představuje jednu ze základních součástí civilizace, má mimo jiné symbolickou hodnotu a patří ke kulturní paměti lidstva. Obohacuje kulturní život všech lidí a sjednocuje lidi prostřednictvím znalosti společné paměti a rozvoje civilizace. Mělo by být proto chráněno před neoprávněným přisvojováním a drancováním. K rabování archeologických nalezišť docházelo vždy, ale nyní se děje v obrovském rozsahu. Dokud je možné věnovat se lukrativnímu obchodu s kulturními statky z nezákonných vykopávek a vydělávat na nich bez významných rizik, budou tyto vykopávky a rabování pokračovat i v budoucnosti. Ekonomická a umělecká hodnota kulturního dědictví vytváří silnou poptávku na mezinárodním trhu, ale chybějící silné mezinárodní právní předpisy a absence jejich prosazování vedou k přenesení těchto statků do stínové ekonomiky. Cílení na kulturní dědictví je závažným zločinem, který způsobuje značné utrpení těm, kteří jsou přímo či nepřímo postiženi. Nedovolené obchodování s kulturními statky vede v mnoha případech ke vnucené kulturní homogenizaci nebo vyloučení, zatímco rabování a drancování kulturních statků vede mimo jiné k rozkladu. Unie by tudíž měla zakázat vstup kulturních statků, které byly vyvezeny ze třetích zemí nelegálně, na celní území Unie, se zvláštním důrazem na kulturní statky ze třetích zemí postižených ozbrojenými konflikty, v nichž se na vývozu podílejí zejména teroristické nebo jiné zločinecké organizace.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (2a)  Příslušné orgány třetích zemí nemají vždy dostatek kapacit k boji proti pašování a nezákonnému obchodu s kulturními statky nebo jsou předmětem korupce či jiných forem nesprávného úředního postupu. Jsou-li kulturní statky vytrženy z kontextu, přichází obyvatelé o své zvyky a památky nebo památná a bohoslužebná místa. Pokud jsou spolu související předměty prodávány samostatně, ztrácí se historický kontext a vědecká hodnota statků. S ohledem na nenahraditelnost kulturních statků a zájem veřejnosti může být jejich držení pouze podmíněné. Postup při dovozu musí zahrnovat záruku následného vhodného skladování, dokumentace, přístupu poskytnutého akademickým institucím a veřejným muzeím a spolupráci v případě oprávněných restitučních nároků.

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (3)  Vzhledem k rozdílným pravidlům, která se v členských státech uplatňují s ohledem na vstup kulturních statků na celní území Unie, je nutno přijmout opatření zejména k zajištění toho, aby dovoz kulturních statků podléhal při vstupu jednotným kontrolám.

  (3)  Ochrana kulturního dědictví může být účinná pouze v případě, že je organizována na vnitrostátní úrovni i na mezinárodní úrovni mezi členskými státy, které spolu úzce spolupracují. Vzhledem k rozdílným pravidlům, která se v členských státech uplatňují s ohledem na vstup ukradených či uloupených kulturních statků na celní území Unie, je nutno přijmout společná opatření k náležité harmonizaci pravidel, předpisů a postupů mezi členskými státy, která zajistí, aby dovoz kulturních statků podléhal při vstupu jednotným kontrolám, a zároveň byly odstraněny skuliny v oblasti zdanění. Tato opatření by rovněž měla zajistit, aby byly právní předpisy EU řádně uplatňovány ve všech členských státech a aby bylo zpětné získávání nenahraditelných statků účinné.

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5)  Vzhledem k známému potenciálu svobodných pásem (a tzv. „svobodných přístavů“) pro účely uskladnění kulturních statků by kontrolní opatření, která budou zavedena, měla mít co nejširší oblast působnosti, pokud jde o dotčené celní režimy. Tato kontrolní opatření by se proto měla týkat nejen kulturních statků propuštěných do volného oběhu, nýbrž také kulturních statků propuštěných do zvláštního celního režimu. Tato široká oblast působnosti by však neměla být v rozporu se zásadou volného tranzitu zboží, ani jít nad rámec cíle spočívajícího v zabránění vstupu nelegálně vyvezených kulturních statků na celní území Unie. Kontrolní opatření by proto sice měla zahrnovat zvláštní celní režimy, do nichž lze propustit kulturní statky vstupující na celní území Unie, tranzit by však měl být vyloučen.

  (5)  Vzhledem k známému potenciálu svobodných pásem (a tzv. „svobodných přístavů“) pro účely uskladnění kulturních statků by kontrolní opatření, která budou zavedena, měla mít co nejširší oblast působnosti, pokud jde o dotčené celní režimy, aby se zabránilo jejich obcházení pomocí využívání svobodných pásem, která mohou představovat podhoubí pro pokračující šíření obchodu se statky nabytými neprávem a jejich skladování v EU. Tato kontrolní opatření by se proto měla týkat nejen kulturních statků propuštěných do volného oběhu, nýbrž také kulturních statků propuštěných do zvláštního celního režimu. Tato široká oblast působnosti by však neměla bezdůvodně odporovat zásadě volného tranzitu zboží, ani jít nad rámec cíle spočívajícího v zabránění vstupu nelegálně vyvezených kulturních statků na celní území Unie. Kontrolní opatření by proto sice měla zahrnovat zvláštní celní režimy, do nichž lze propustit kulturní statky vstupující na celní území Unie, tranzit by však měl být vyloučen, s výjimkou případů, kdy mají příslušné orgány pádné důvody se domnívat, že kulturní statky byly vyvezeny ze země původu v rozporu s jejími zákony a předpisy nebo byly získány jinak nezákonným způsobem.

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7)  Zákonnost vývozu je nutno posoudit na základě právních předpisů země, ve které byly kulturní statky nalezeny nebo vytvořeny („země původu“). Aby se zamezilo obcházení, měla by v případě vstupu kulturních statků do Unie z jiné třetí země osoba, která je chce dovézt na celní území Unie, prokázat, že byly z dané země vyvezeny legálně – pokud je dotyčná třetí země signatářským státem úmluvy UNESCO z roku 1970 a tedy státem, který se zavázal bojovat proti nedovolenému obchodu s kulturními statky. V ostatních případech by tato osoba měla prokázat zákonnost jejich vývozu ze země původu.

  (7)  Zákonnost vývozu je nutno posoudit na základě právních předpisů země, ve které byly kulturní statky nalezeny nebo vytvořeny („země původu“). Aby se zamezilo obcházení, v případě vstupu kulturních statků do Unie z jiné třetí země by osoba, která je chce dovézt na celní území Unie, měla prokázat, že byly legálně vyvezeny ze země původu. Ve všech případech by osoba, která je chce dovézt na celní území Unie, měla prokázat, že byly legálně vyvezeny z poslední země, ve které se nacházely před odesláním do Unie („země vývozu“) v souladu se zákony a právními předpisy této země.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (8)  Aby nebylo neúměrně bráněno obchodování s kulturními statky přes vnější hranice, mělo by se toto nařízení vztahovat pouze na kulturní statky, které splňují určitý požadavek na stáří. Za tímto účelem se zdá být vhodné stanovit pro všechny kategorie kulturních statků požadavek na minimální stáří 250 let. Tento požadavek na minimální stáří zajistí, aby se opatření stanovená tímto nařízením soustředila na kulturní statky, na něž se s největší pravděpodobnosti zaměřují plenitelé v oblastech, v nichž probíhá konflikt, aniž by byly vyloučeny ostatní kulturní statky, u nichž je nezbytná kontrola k zajištění ochrany kulturního dědictví.

  (8)  Aby nebylo neúměrně bráněno obchodování s kulturními statky přes vnější hranice, mělo by se toto nařízení vztahovat pouze na kulturní statky, které splňují určitý požadavek na stáří. Za tímto účelem se zdá být vhodné stanovit pro všechny kategorie kulturních statků požadavek na minimální stáří 100 let, v souladu s ustanoveními Haagské úmluvy z roku 1954, Úmluvy UNESCO z roku 1970 a Úmluvy UNIDROIT z roku 1995. Požadavek na minimální stáří zajistí, aby se opatření stanovená tímto nařízením soustředila na kulturní statky, na něž se s největší pravděpodobnosti zaměřují plenitelé v oblastech, v nichž probíhá konflikt, aniž by byly vyloučeny ostatní kulturní statky, u nichž je nezbytná kontrola k zajištění ochrany kulturního dědictví. Kulturní statky, které byly vyrobeny v nedávné době, mohou být rovněž předmětem nedovoleného obchodování a mohou být využívány zločineckými organizacemi EU nebo zločineckými organizacemi z třetích zemí za účelem praní peněz, financování terorismu, obchodování s drogami nebo lidmi či jiných trestných činů. V důsledku toho by měla být přijata vhodná opatření k zabránění jejich nedovolenému dovozu.

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 10

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (10)  Jelikož u určitých kategorií kulturních statků, konkrétně archeologických předmětů, částí památek, vzácných rukopisů a prvotisků, existuje obzvláštní riziko drancování a ničení, zdá se být nezbytné zavést přísnější systém kontrol před tím, než tyto kulturní statky mohou vstoupit na celní území Unie. Takovýto systém by měl vyžadovat předložení licence vydané příslušným orgánem členského státu vstupu před propuštěním těchto kulturních statků do volného oběhu či do jiného zvláštního režimu, než je tranzit. Osoby usilující o získání této licence by měly být schopny prokázat legální vývoz ze země původu příslušnými doklady a důkazy, zejména vývozními osvědčeními nebo licencemi vydanými třetí zemí vývozu, vlastnickými tituly, fakturami, kupními smlouvami, doklady o pojištění, přepravními doklady a znaleckými posudky. Na základě úplných a správných žádostí by měly příslušné orgány členských států rozhodnout o vydání licence bez zbytečných prodlev.

  (10)  Jelikož u určitých kategorií kulturních statků, například archeologických předmětů, částí památek, klenotů, numizmatických předmětů, artefaktů starodávných technických úspěchů, vzácných rukopisů a prvotisků, existuje obzvláštní riziko drancování a ničení, zdá se být nezbytné zavést přísnější systém kontrol před tím, než tyto kulturní statky mohou vstoupit na celní území Unie. Takovýto systém by měl vyžadovat předložení licence vydané elektronicky příslušným orgánem členského státu vstupu před propuštěním těchto kulturních statků do volného oběhu či do jiného zvláštního režimu, než je tranzit. Osoby usilující o získání této licence by měly být schopny prokázat legální vývoz ze země původu v souladu s jejími zákony a právními předpisy příslušnými doklady a důkazy, zejména vývozními osvědčeními nebo licencemi vydanými třetí zemí vývozu, vlastnickými tituly, fakturami, kupními smlouvami, doklady o pojištění, přepravními doklady a znaleckými posudky. Na základě úplných a správných žádostí by měly příslušné orgány členských států rozhodnout o vydání licence bez zbytečných prodlev, přičemž by měla být náležitě zohledněna dostupnost příslušných informací a dodržena zásada proporcionality. Osobám podávajícím žádost by neměl být v souvislosti se žádostí účtován žádný poplatek. Rozhodnutí příslušných orgánů by měla být neprodleně oznámena příslušným celním úřadům.

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 10 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (10a)  Případy loupení v souvislosti s financováním terorismu či praním peněz jsou historicky spojovány s určitými zeměmi či regiony původu. Komise by měla zejména zohlednit červené seznamy zveřejňované Mezinárodní radou muzeí (ICOM), které klasifikují ohrožené kategorie archeologických předmětů nebo uměleckých děl v nejzranitelnějších oblastech světa, aby se zabránilo jejich prodeji nebo nezákonnému vývozu. Vzhledem ke zvláštní povaze kulturních statků by měli být v rámci celních orgánů jmenováni odborníci na kulturu. Jejich úloha je nesmírně důležitá, neboť by měli mít v případě potřeby možnost vyžádat od deklaranta další informace a podrobit kulturní statky fyzické kontrole v podobě odborného posouzení.

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 11

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (11)  U ostatních kategorií kulturních statků by osoby, které je chtějí dovézt na celní území Unie, měly prostřednictvím prohlášení osvědčit jejich legální vývoz ze třetí země a převzít za něj odpovědnost a měly by předložit dostatečné informace, aby mohly celní orgány tyto kulturní statky identifikovat. K usnadnění postupu a z důvodů právní jistoty by měly být informace o kulturním statku poskytnuty prostřednictvím jednotného dokladu. K popisu kulturních statků by se měl používat standard identifikace předmětů Object ID, který doporučuje UNESCO. Celní orgány by měly vstup těchto kulturních statků zaregistrovat, originály uschovatdeklarantovi vydat kopii příslušných dokladů, aby byla po jejich vstupu na vnitřní trh zajištěna jejich dohledatelnost.

  (11)  U ostatních kategorií kulturních statků by osoby, které je chtějí dovézt na celní území Unie, měly prostřednictvím elektronického prohlášení osvědčit jejich legální vývoz ze třetí země a převzít za něj odpovědnost a měly by předložit dostatečné informace, aby mohly celní orgány tyto kulturní statky identifikovat. K usnadnění postupu a z důvodů právní jistoty by měly být informace o kulturním statku poskytnuty prostřednictvím jednotného elektronického dokladu. K popisu kulturních statků by se měl používat standard identifikace předmětů Object ID, který doporučuje UNESCO. Tyto kulturní statky by měly být elektronicky zaregistroványdeklarant by měl obdržet kopii příslušných předložených dokladů, aby byla po vstupu těchto kulturních statků na vnitřní trh zajištěna jejich dohledatelnost.

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 12

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (12)  V případě dočasného použití kulturních statků pro účely vzdělávání a vědeckého nebo akademického výzkumu by se předložení licence nebo prohlášení nemělo vyžadovat.

  (12)  V případě dočasného použití kulturních statků pro účely vzdělávání a vědeckého nebo akademického výzkumu nebo pro neziskovou spolupráci muzeí či podobných veřejných neziskových institucí by se předložení licence nebo prohlášení nemělo vyžadovat za předpokladu, že neexistuje důkaz o tom, že tyto statky jsou získány nedovoleně.

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (13)  Rovněž uskladnění kulturních statků pocházejících ze zemí postižených ozbrojeným konfliktem nebo přírodní pohromou by mělo být povoleno, aniž by bylo nutné předložit licenci či prohlášení, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a ochrana.

  (13)  Země postižené ozbrojeným konfliktem nebo významnou krizí nejsou obvykle schopny dostatečně chránit své kulturní dědictví. Uskladnění kulturních statků pocházejících z těchto zemí by proto rovněž mělo být povoleno, aniž by bylo nutné předložit licenci či prohlášení, pod podmínkou, že příslušné orgány doprovázejí a spravují proces až do jejich navrácení. Mělo by se provést pečlivé posouzení rizik u osob, které je chtějí dovézt na celní území Unie, se zvláštním zřetelem na možnost, že uskladnění kulturních statků ze zemí vývozu postižených ozbrojeným konfliktem nebo jinou významnou krizí může být použito jako zdroj praní peněz nebo financování terorismu.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 13 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (13a)  Celní orgány by měly mít možnost zajistit a dočasně zadržovat kulturní statky dovážené na celní území Unie, pokud nebyly splněny podmínky stanovené v tomto nařízení. Měly by být zavedeny přiměřené záruky, zejména řádné informování deklaranta, účinné opravné prostředky a maximální doba zadržení 6 měsíců. Možnost dočasného zabavení a zadržení kulturních statků by měla být omezena v případech, kdy by pro fyzické osoby představovala nepřiměřené strádání, a to na základě řádného posouzení každého jednotlivého případu.

  Odůvodnění

  Je důležité začlenit do tohoto nařízení zásadu „nepřiměřeného strádání“, pokud jde o dočasné zadržení kulturních statků, aby se zabránilo případným situacím, v nichž by takové zadržení mělo na fyzickou osobu nepřiměřený dopad. Tato zásada je již stanovena v jiných nástrojích práva EU, a sice v oblasti kontroly peněžní hotovosti a zajištění a konfiskace.

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (14)  Aby se zohlednily zkušenosti s prováděním tohoto nařízení a měnící se geopolitická situace a jiné okolnosti, jež ohrožují kulturní statky, přičemž není současně neúměrně bráněno obchodu se třetími zeměmi, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o úpravy kritéria minimálního stáří u jednotlivých kategorií kulturních statků. Toto přenesení pravomoci by mělo Komisi umožnit rovněž aktualizovat přílohu na základě změn kombinované nomenklatury. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů27. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

  (14)  Aby se zohlednily zkušenosti s prováděním tohoto nařízení a měnící se geopolitická situace a jiné okolnosti, jež ohrožují kulturní statky, přičemž není současně neúměrně bráněno obchodu se třetími zeměmi, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, s cílem stanovit opatření pro zavedení, provoz a údržbu nového elektronického systému. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů27. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

  __________________

  __________________

  27 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

  27 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 15

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (15)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení konkrétních způsobů dočasného použití a uskladnění kulturních statků na celním území Unie, šablon žádostí o dovozní licence a formulářů, jakož i prohlášení dovozce a průvodních dokladů a dalších procesních pravidel týkajících se jejich předkládání a zpracování. Komisi by měly být svěřeny rovněž prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí opatření k vytvoření elektronické databáze pro uchovávání a výměnu informací mezi členskými státy. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201128.

  (15)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení – po konzultaci s Evropským parlamentem a Radou, včetně na úrovni odborníků – konkrétních způsobů dočasného použití a uskladnění kulturních statků na celním území Unie v přiměřených podmínkách uchovávání, šablon žádostí o dovozní licence a formulářů, jakož i prohlášení dovozce a průvodních dokladů a dalších procesních pravidel týkajících se jejich předkládání a zpracování. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201128.

  __________________

  __________________

  28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

  28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 16

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (16)  Na podporu účinného provádění nařízení by měly být shromažďovány příslušné informace o obchodních tocích kulturních statků, které by měly poskytnout základ pro jeho budoucí hodnocení. Obchodní toky kulturních statků nelze účinně sledovat pouze na základě jejich hodnoty nebo hmotnosti, jelikož tyto dvě míry mohou kolísat. Je nezbytné shromažďovat informace o počtu položek uvedených v celním prohlášení. Jelikož v kombinované nomenklatuře není pro kulturní statky stanovena doplňková jednotka měření, je nezbytné vyžadovat, aby byl v celním prohlášení uveden počet položek.

  (16)  Na podporu účinného provádění nařízení by měly být shromažďovány příslušné informace o obchodních tocích kulturních statků, které by měly poskytnout základ pro jeho budoucí hodnocení. Obchodní toky kulturních statků nelze účinně sledovat pouze na základě jejich hodnoty nebo hmotnosti, jelikož tyto dvě míry mohou kolísat. Je nezbytné elektronicky shromažďovat informace o počtu položek uvedených v celním prohlášení. Jelikož v kombinované nomenklatuře není pro kulturní statky stanovena doplňková jednotka měření, je nezbytné vyžadovat, aby byl v celním prohlášení uveden počet položek.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 17 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (17a)  Členské státy by měly vypracovat informační kampaně, které by odrazovaly od nákupu a prodeje kulturních statků pocházejících z nezákonného obchodu. V členských státech je třeba zavést a zpřístupnit snadno dostupná kontaktní místa, horké linky a internetové stránky s cílem upozornit na tuto problematiku a informovat o ní zejména kupce kulturních statků a další zúčastněné strany.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 19

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (19)  Komisi je třeba poskytnout dostatek času na přijetí prováděcích pravidel k tomuto nařízení, zejména pravidel týkajících se vhodných formulářů, které se budou používat k podání žádosti o dovozní licenci nebo vypracování prohlášení dovozce. Použití tohoto nařízení by proto mělo být odloženo.

  (19)  Komise by měla neprodleně přijmout prováděcí pravidla k tomuto nařízení, zejména pravidla týkající se vhodných jednotných elektronických formulářů, které se budou používat k podání žádosti o dovozní licenci nebo vypracování prohlášení dovozce.

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  „kulturními statky“ se rozumějí předměty, které jsou významné pro archeologii, prehistorii, historii, literaturu, umění nebo vědu a které patří do kategorií uvedených v tabulce v příloze a splňují stanovený požadavek na minimální stáří;

  a)  „kulturními statky“ se rozumějí předměty, které jsou z náboženských nebo sekulárních důvodů velmi významné pro archeologii, prehistorii, historii, literaturu, umění nebo vědu a které patří do kategorií uvedených v tabulce v příloze a splňují stanovený požadavek na minimální stáří;

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  „zemí vývozu“ se rozumí poslední země, ve které se kulturní statky nacházely trvale v souladu s právními předpisy této země před odesláním do Unie;

  c)  „zemí vývozu“ se rozumí poslední země, ve které se kulturní statky nacházely v souladu s právními předpisy této země před odesláním do Unie;

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  d)  pojmem „trvale“ se rozumí časové období v délce nejméně jednoho měsíce a pro jiné účely než dočasné použití, tranzit, vývoz nebo odeslání;

  vypouští se

  Pozměňovací návrh    23

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. h a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ha)  „příslušnými orgány“ se rozumějí orgány určené členskými státy k vydávání dovozních licencí a registraci prohlášení dovozců;

  Pozměňovací návrh    24

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12, pokud jde o změny druhého sloupce tabulky v příloze na základě změn kombinované nomenklatury a o změny požadavku na minimální věk ve třetím sloupci tabulky v příloze na základě zkušeností získaných při provádění tohoto nařízení.

  2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat – po konzultaci s Evropským parlamentem a Radou, včetně na úrovni odborníků – akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12, s cílem stanovit opatření pro zavedení, provoz a údržbu elektronického systému uvedeného v čl. 9.

  Pozměňovací návrh    25

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Propuštění kulturních statků do volného oběhu a propuštění kulturních statků do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, je přípustné pouze po předložení dovozní licence vydané podle článku 4 nebo prohlášení dovozce podle článku 5.

  1.  Zakazuje se vstup kulturních statků, které byly nelegálně vyvezeny ze třetí země, na celní území Unie.

   

  Propuštění kulturních statků do volného oběhu a propuštění kulturních statků do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, je přípustné pouze po předložení dovozní licence vydané podle článku 4 nebo prohlášení dovozce podle článku 5.

   

  Vydání dovozní licence nebo náležité předložení prohlášení dovozce celním orgánům nelze vykládat jako doložení legálního původu či vlastnictví kulturních statků.

  Pozměňovací návrh    26

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  dočasné použití kulturních statků ve smyslu článku 250 nařízení (EU) č. 952/2013 na celním území Unie pro účely vzdělávání a vědeckéhoakademického výzkumu;

  a)  dočasné použití kulturních statků ve smyslu článku 250 nařízení (EU) č. 952/2013 na celním území Unie pro účely vzdělávání a vědeckého, restaurátorského, konzervačního a akademického výzkumu a pro účely spolupráce mezi veřejnými muzei nebo podobnými veřejnými neziskovými institucemi při pořádání kulturních výstav, neexistují-li známky toho, že byly tyto statky získány nedovoleným způsobem;

  Pozměňovací návrh    27

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  uskladnění kulturních statků ve smyslu článku 237 nařízení (EU) č. 952/2013 výslovně za účelem zajištění jejich ochrany ze strany orgánu veřejné moci nebo pod jeho dohledem.

  b)  uskladnění kulturních statků ve smyslu článku 237 nařízení (EU) č. 952/2013 výslovně za účelem zajištění jejich bezpečnosti a ochrany ze strany orgánu veřejné moci nebo pod jeho dohledem poté, co se provede posouzení rizika ohledně osob, které si je přejí dovézt do celní zóny Unie.

  Pozměňovací návrh    28

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijímat zvláštní postupy pro dočasné použití nebo uskladnění kulturních statků uvedených v odstavci 2. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.

  3.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijímat zvláštní postupy pro dočasné použití nebo uskladnění kulturních statků uvedených v odstavci 2 za účelem jejich ochrany. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.

  Pozměňovací návrh    29

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Držitel kulturního statku požádá o dovozní licenci příslušný orgán členského státu vstupu. K žádosti se přiloží podklady a informace dokládající, že dotyčné kulturní statky byly země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy. Avšak je-li zemí vývozu smluvní strana Úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků podepsané v Paříži dne 14. listopadu 1970 (dále jen „úmluva UNESCO z roku 1970“), přiloží se k žádosti podklady a informace dokládající, že kulturní statky byly z této země vyvezenysouladu s jejími právními předpisy.

  2.  Držitel kulturního statku uvedený v předchozím odstavci požádá o dovozní licenci příslušný orgán členského státu vstupu. K žádosti se přiloží podklady a informace dokládající, že dotyčné kulturní statky byly země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy. K žádosti se vždy přiloží podklady a informace prokazující, že dotyčné kulturní statky byly ze země vývozu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy. Aby byla žádost o dovozní licenci způsobilá, musí k ní přiložena příslušná dokumentace týkající se zajištění vhodného uskladnění, přístupu umožněného akademickým institucím, veřejným muzeím a obdobným veřejným neziskovým institucím a spolupráce v případě oprávněných nároků na navrácení.

  Pozměňovací návrh    30

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  pokud země vývozu není smluvní stranou úmluvy UNESCO z roku 1970, v případě, že není prokázáno, že kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy;

  a)  v případě, že není prokázáno, že kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy;

  Pozměňovací návrh    31

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  pokud země vývozu je smluvní stranou úmluvy UNESCO z roku 1970, v případě, že není prokázáno, že kulturní statky byly ze země vývozu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy;

  b)  příslušný orgán má oprávněný důvod se domnívat, že držitel statku jej nezískal legálně;

  Pozměňovací návrh    32

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  4 a.  Pokud je žádost přijata, příslušný orgán zašle neprodleně elektronickou kopii dovozní licence příslušným celním orgánům.

   

  Pokud je žádost zamítnuta, příslušný orgán o tom neprodleně uvědomí příslušné celní orgány a Komisi. K rozhodnutí o zamítnutí se přiloží odůvodnění tohoto zamítnutí zahrnující informace o odvolacím řízení, přičemž toto odůvodnění se dotčenému žadateli oznámí v okamžiku svého vydání.

   

  Pokud se žádost o licenci týká kulturního statku, pro který byla taková žádost již dříve zamítnuta, musí žadatel informovat příslušný orgán, jemuž byla žádost podána, o předchozím zamítnutí.

   

  Členské státy uznávají platnost zamítnutí žádosti příslušnými orgány ostatních členských států, pokud se příslušné zamítnutí zakládalo na ustanoveních tohoto nařízení.

   

  Objeví-li se nové důkazy na podporu takovéto žádosti, je možné předložit novou žádost podle čl. 4 odst. 2. Pokud v takových případech příslušný orgán vydá osvědčení, uvědomí o tom Komisi s uvedením důvodů svého rozhodnutí.

   

  Komise předá ostatním členským státům informace, které obdržela, aby zajistila jednotné uplatňování tohoto nařízení.

  Pozměňovací návrh    33

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Členské státy určí orgány veřejné moci, které jsou příslušné k vydávání dovozních licencí v souladu s tímto článkem. Údaje o těchto orgánech a případné změny v tomto ohledu oznámí Komisi.

  Členské státy neprodleně určí orgány veřejné moci, které jsou příslušné k vydávání dovozních licencí v souladu s tímto článkem. Údaje o těchto orgánech a případné změny v tomto ohledu oznámí Komisi.

  Pozměňovací návrh    34

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise zveřejní údaje o těchto příslušných orgánech a jejich případné změny v řadě „C“ Úředního věstníku Evropské unie.

  Komise zveřejní údaje o těchto příslušných orgánech a jejich případné změny v řadě „C“ Úředního věstníku Evropské unie, jakož i na vyhrazené internetové stránce uvedené v článku 11.

  Odůvodnění

  V zájmu transparentnosti by měl být seznam příslušných orgánů zveřejněn na internetové stránce, kterou spravuje Komise.

  Pozměňovací návrh    35

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  6.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit šablonu žádosti o dovozní licenci a procesní pravidla týkající se podávání a vyřizování těchto žádostí. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.

  6.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví elektronickou standardizovanou šablonu prohlášení dovozce a žádosti o dovozní licenci a procesní pravidla týkající se podávání a vyřizování těchto žádostí společně s příslušnými podklady. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.

  Pozměňovací návrh    36

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – název

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Prohlášení dovozce

  Prohlášení dovozce a záruka ochrany

  Pozměňovací návrh    37

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Propuštění kulturních statků uvedených v písmenech a), b), e), f), g), i), j), k) a l) přílohy do volného oběhu a do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, v Unii je podmíněno předložením prohlášení dovozce celním orgánům členského státu vstupu.

  1.  Propuštění kulturních statků uvedených v písmenech a), b), e), f), g), i), j), k) a l) přílohy do volného oběhu a do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, v Unii je podmíněno předložením prohlášení dovozce a záruky ochrany celním orgánům členského státu vstupu.

  Pozměňovací návrh    38

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Prohlášení dovozce obsahuje potvrzení podepsané držitelem kulturního statku, že dotyčné kulturní statky byly ze země původu vyvezenysouladu s jejími právními předpisy. Je-li však země vývozu smluvní stranou úmluvy UNESCO z roku 1970, obsahuje prohlášení dovozce potvrzení podepsané držitelem kulturního statku, že dotyčné kulturní statky byly z této země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy.

  Prohlášení dovozce, které se elektronicky zaregistruje a ve vhodném případě seelektronické či papírové podobě předá příslušným orgánům, obsahuje potvrzení podepsané držitelem kulturního statku, že dotyčné kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy.

  Pozměňovací návrh    39

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Prohlášení dovozce obsahuje jednotný doklad, který dotyčné kulturní statky popisuje dostatečně podrobně, aby je mohly celní orgány identifikovat.

  Prohlášení dovozce a záruka ochrany obsahují jednotný doklad v elektronické či papírové podobě, který dotyčné kulturní statky popisuje dostatečně podrobně, aby je mohly celní orgány identifikovat. Prohlášení dovozce rovněž obsahuje informace o následcích předložení nepravdivého prohlášení.

  Pozměňovací návrh    40

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  K prohlášení dovozce musí být připojeno povinné pojištění pokrývající dobu přepravy a užívání na území EU. Kromě toho mohou celní úředníci při vstupu do celního prostoru EU vyžadovat originály dalších dokumentů, jako jsou znalecké posudky, faktury či vlastnické tituly.

   

  Záruka ochrany obsahuje prohlášení podepsané držitelem statků, že statky budou během přepravy a prodeje podle článku 4 řádně skladovány a prodány výhradně kupujícím, kteří jsou schopni splnit předpisy členského státu týkající se řádné manipulace s kulturními statky.

  Pozměňovací návrh    41

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit šablonu prohlášení dovozce a procesní pravidla týkající se podávání a zpracování prohlášení dovozců. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.

  3.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit jednotnou elektronickou šablonu prohlášení dovozce a procesní pravidla týkající se elektronického podávání a zpracování prohlášení dovozců. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.

  Pozměňovací návrh    42

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Dovozní licence podle článku 4 nebo případně prohlášení dovozce podle článku 5 je předloženo celnímu úřadu příslušnému k propuštění kulturních statků do volného oběhu nebo do jiného zvláštního režimu, než je tranzit.

  1.  Dovozní licence podle článku 4 nebo případně prohlášení dovozce podle článku 5 je elektronicky předloženo celnímu úřadu příslušnému k propuštění kulturních statků do volného oběhu nebo do jiného zvláštního režimu, než je tranzit.

  Pozměňovací návrh    43

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Co se týká kulturních statků, u nichž se za účelem vstupu na celní území Unie vyžaduje vydání dovozní licence, celní orgány ověří, zda dovozní licence odpovídá předloženým kulturním statkům. Za tímto účelem mohou kulturní statky podrobit fyzické kontrole, včetně odborného posouzení.

  2.  Co se týká kulturních statků, u nichž se za účelem vstupu na celní území Unie vyžaduje vydání dovozní licence, celní orgány ověří, zda dovozní licence odpovídá předloženým kulturním statkům. Za tímto účelem mohou kulturní statky podrobit fyzické kontrole prostřednictvím odborného posouzení. Elektronicky registrované dovozní licenci se přidělí pořadové číslo a připojí se datum registrace a při propuštění statků se deklarantovi vydá kopie zaregistrované dovozní licence.

  Pozměňovací návrh    44

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Co se týká kulturních statků, u nichž se za účelem vstupu na celní území Unie vyžaduje předložení prohlášení dovozce, celní orgány ověří, zda prohlášení dovozce splňuje požadavky stanovené v článku 5 nebo na základě tohoto článku a zda odpovídá předloženým kulturním statkům. Za tímto účelem si mohou od deklaranta vyžádat další informace a podrobit kulturní statky fyzické kontrole, včetně odborného posouzení. Celní orgány prohlášení dovozce zaregistrují, přidělí mu pořadové číslo a připojí datum registrace a při propuštění kulturních statků vydají deklarantovi kopii zaregistrovaného prohlášení dovozce.

  3.  Co se týká kulturních statků, u nichž se za účelem vstupu na celní území Unie vyžaduje předložení prohlášení dovozce, celní orgány ověří, zda prohlášení dovozce splňuje požadavky stanovené v článku 5 nebo na základě tohoto článku a zda odpovídá předloženým kulturním statkům. Za tímto účelem si mohou od deklaranta vyžádat další informace a podrobit kulturní statky fyzické kontrole prostřednictvím odborného posouzení. Elektronicky zaregistrovanému prohlášení dovozce se přidělí pořadové číslo a připojí se datum registrace a při propuštění statků se deklarantovi vydá kopie zaregistrovaného prohlášení dovozce, přičemž toto prohlášení se zašle příslušným orgánům.

  Pozměňovací návrh    45

  Návrh nařízení

  Čl. 7 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise zveřejní údaje o příslušných celních úřadech a jejich případné změny v řadě „C“ Úředního věstníku Evropské unie.

  Komise zveřejní údaje o příslušných celních úřadech a jejich případné změny v řadě „C“ Úředního věstníku Evropské unie, jakož i na vyhrazené internetové stránce uvedené v článku 11.

  Odůvodnění

  V zájmu transparentnosti by měl být seznam příslušných orgánů zveřejněn na internetové stránce, kterou spravuje Komise.

  Pozměňovací návrh    46

  Návrh nařízení

  Článek 7 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 7a

   

  Pokud by kontrola na hranicích EU prokázala, že kulturní statky jsou dováženy nedovoleně, měl by příslušný celní úřad EU informovat vnitrostátní policejní orgány a celní úřady země původu zadržených kulturních statků o pokusu o nedovolenou přepravu a užívání uměleckého díla. Liší-li se země, z níž se kulturní statky nedovoleně přepravují, od země původu, je třeba informovat vnitrostátní orgány obou zemí.

  Pozměňovací návrh    47

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Celní orgány zajistí a dočasně zadrží kulturní statky dovážené na celní území Unie, pokud dotyčné kulturní statky vstoupily na celní území Unie, aniž by byly splněny podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 a 2.

  1.  Celní orgány zajistí a dočasně zadrží kulturní statky dovážené na celní území Unie, pokud dotyčné kulturní statky vstoupily na celní území Unie, aniž by byly splněny podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 a 2. V případě zabavení nebo dočasného zadržení kulturních statků musí existovat odpovídající záruky pro jejich optimální uchovávání, jak stanoví unijní i mezinárodní právní předpisy.

  Pozměňovací návrh    48

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Celní orgány, případně ve spolupráci s dalšími relevantními evropskými či vnitrostátními agenturami, rozhodnou, že podrobí celní kontrolu a ověřování podrobnějšímu přezkumu na základě přístupu založeného na riziku. Pokud mají příslušné orgány oprávněné důvody se domnívat, že kulturní statky v tranzitu přes území Unie mohly být vyvezeny v rozporu s pravidly a předpisy země původu nebo byly získány jiným nedovoleným způsobem, vydají pokyn celním orgánům, aby tyto statky dočasně zabavily.

  Pozměňovací návrh    49

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Ke správnímu rozhodnutí uvedenému v odstavci 1 je připojeno odůvodnění, rozhodnutí je sděleno deklarantovi a podléhá účinnému opravnému prostředku v souladu s postupy stanovenými ve vnitrostátním právu.

  2.  Ke správnímu rozhodnutí uvedenému v odstavcích 1 a 1a je připojeno odůvodnění, rozhodnutí je sděleno deklarantovi a podléhá účinnému opravnému prostředku v souladu s postupy stanovenými ve vnitrostátním právu.

  Pozměňovací návrh    50

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Doba dočasného zadržení je důsledně omezena na čas potřebný k tomu, aby celní orgány nebo jiné donucovací orgány zjistily, zda okolnosti případu odůvodňují zadržení podle jiných ustanovení právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů. Maximální doba dočasného zadržení podle tohoto článku činí šest měsíců. Není-li v této lhůtě přijato rozhodnutí o dalším zadržování kulturních statků nebo je-li rozhodnuto, že okolnosti případu neodůvodňují další zadržování, jsou kulturní statky dány k dispozici deklarantovi.

  3.  Doba dočasného zadržení je důsledně omezena na čas potřebný k tomu, aby celní orgány nebo jiné donucovací orgány zjistily, zda okolnosti případu odůvodňují zadržení podle jiných ustanovení právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů. Maximální doba dočasného zadržení podle tohoto článku činí šest měsíců. Není-li v této lhůtě přijato rozhodnutí o dalším zadržování kulturních statků nebo je-li rozhodnuto, že okolnosti případu neodůvodňují další zadržování, jsou kulturní statky dány k dispozici deklarantovi. Orgány členských států EU musí zajistit, aby v okamžiku navrácení uměleckých děl do země původu nebyla tato země dotčena ozbrojenou krizí, kdy nelze zaručit bezpečnost kulturního statku. V opačném případě musí statek zůstat v EU, dokud nebude situace v zemi původu stabilizována.

  Pozměňovací návrh    51

  Návrh nařízení

  Článek 8 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 8a

   

  Technická pomoc, poskytování poradenství a výměna informací

   

  Členské státy s případnou pomocí Komise mohou dovozcům poskytnout technickou a jinou pomoc a poradenství s přihlédnutím k situaci malých a středních podniků, aby jim pomohly splnit požadavky tohoto nařízení.

   

  Členské státy s podporou Komise usnadní šíření užitečných informací o nedovoleném obchodu s kulturními statky, zejména s cílem pomoci dovozcům při posuzování rizik, a o osvědčených postupech při provádění tohoto nařízení.

   

  Pomoc se poskytuje způsobem, který zabraňuje střetu s úkoly příslušných orgánů ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. ha) a který jim umožní zachovat si nezávislost při sledování dodržování tohoto nařízení.

  Odůvodnění

  Tento nový článek vychází z článku 13 nařízení č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky („nařízení EUTR“), a jeho cílem je usnadnit řádné provádění tohoto nařízení.

  Pozměňovací návrh    52

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Pro účely provádění tohoto nařízení zajistí členské státy spolupráci mezi příslušnými orgány podle čl. 3 odst. 4.

  1.  Pro účely provádění tohoto nařízení zajistí členské státy spolupráci mezi příslušnými orgány.

  Pozměňovací návrh    53

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Za účelem uchovávání a výměny informací mezi orgány členských států, zejména co se týká prohlášení dovozců a dovozních licencí, lze vyvinout elektronický systém.

  2.  Na základě odpovídajícího legislativního návrhu se vytvoří elektronický systém za účelem uchovávání a výměny informací mezi orgány členských států, včetně celních orgánů, zejména pokud jde o prohlášení dovozců a dovozní licence. Veškeré osobní údaje uchovávané nebo zpracovávané v rámci tohoto elektronického systému musí být v souladu s právními předpisy Unie na ochranu údajů, a zejména se zásadami nezbytnosti, proporcionality a omezení účelu, a musí být zajištěn řádný dohled ze strany orgánů pro ochranu údajů.

  Pozměňovací návrh    54

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  opatření za účelem zavedení, provozu a údržby elektronického systému uvedeného v odstavci 2;

  vypouští se

  Pozměňovací návrh    55

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Členské státy stanoví pravidla sankcí, které lze uložit za porušení článků 3, 4, a 5, a zejména za předložení nepravdivých prohlášení a poskytnutí nepravdivých informací k dosažení vstupu kulturních statků na celní území Unie,učiní veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy do 18 měsíců od data vstupu nařízení v platnost uvědomí o takových pravidlech a opatřeních Komisi a neprodleně ji informují o jakýchkoli pozdějších změnách těchto pravidel nebo opatření.

  Členské státy stanoví pravidla sankcí, které lze uložit za porušení článků 3, 4, a 5, a zejména za dovoz kulturních statků bez příslušného osvědčení do EU, za použití osvědčení pro jiný kulturní statek, než pro který bylo vydáno, nebo za předložení nepravdivých prohlášení a poskytnutí nepravdivých informací k dosažení vstupu kulturních statků na celní území Unie a za zpřístupnění hospodářských zdrojů zločinecké skupině v důsledku nedovoleného dovozu kulturních statků. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, včetně vyvlastnění příslušného majetku pachatelů nedovoleného dovozu kulturních statků, s cílem zajistit, aby byly tyto sankce v plné míře uplatňovány. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy do 18 měsíců od data vstupu nařízení v platnost uvědomí o takových pravidlech a opatřeních Komisi a neprodleně ji informují o jakýchkoli pozdějších změnách těchto pravidel nebo opatření.

  Pozměňovací návrh    56

  Návrh nařízení

  Čl. 11 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Členské státy organizují činnosti v oblasti vzdělávání a budování kapacit k zajištění účinného provádění tohoto nařízení ze strany dotčených orgánů. Mohou využít rovněž informační kampaně, zejména za účelem upozornění subjektů pořizujících kulturní statky.

  Členské státy pořádají školení pro celníky nebo jiné příslušné zaměstnance ohledně rozpoznávání kulturních statků, které jsou předmětem nedovoleného obchodu, byly ukradeny nebo se jedná o padělky,účinněji spolupracují při boji proti nezákonnému obchodu s kulturními statky a při budování kapacit k zajištění účinného provádění tohoto nařízení ze strany dotčených orgánů a odborníků. Komise zřídí specifickou internetovou stránku, která bude srozumitelně informovat všechny zúčastněné strany o cílech tohoto nařízení, o příslušných povinnostech, o seznamu příslušných orgánů, o možnosti dočasného zadržení, o zavedených sankcích, o právech na účinný opravný prostředek a o dalších relevantních otázkách. Členské státy rovněž využijí informační kampaně a zavedou a zpřístupní snadno dostupná informační místa a horké linky za účelem upozornění a informování zejména subjektů pořizujících kulturní statky a dalších zúčastněných stran. Celním orgánům na vnějších hranicích EU by měla být poskytnuta odborná pomoc, vyhrazené finanční prostředky a zvláštní vybavení umožňující dodržovat zásady a ducha tohoto nařízení.

  Pozměňovací návrh    57

  Návrh nařízení

  Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Během přípravných prací k provádění tohoto nařízení spolupracují Komise a členské státy s mezinárodními organizacemi, jako jsou UNESCO, Interpol, EUROPOL, Světová celní organizace (WCO) a Mezinárodní rada muzeí na zajištění účinného odborného vzdělávání, budování kapacit a kampaní na zvyšování povědomí.

  Pozměňovací návrh    58

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  informace o porušení tohoto nařízení;

  b)  informace o porušení tohoto nařízení a uložených sankcích;

  Pozměňovací návrh    59

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  e)  počet případů zadržení kulturních statků a

  e)  počet případů zadržení kulturních statků a dobu trvání tohoto zadržení a

  Pozměňovací návrh    60

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  f)  počet případů, kdy byly kulturní statky přenechány státu podle článku 199 nařízení (EU) č. 952/2013.

  f)  počet případů, kdy byly kulturní statky přenechány státu podle článku 199 nařízení (EU) č. 952/2013 a

  Pozměňovací návrh    61

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Za tímto účelem zašle Komise členským státům příslušné dotazníky. Členské státy mají šest měsíců na to, aby Komisi sdělily požadované informace.

  Za tímto účelem zašle Komise členským státům příslušné dotazníky. Členské státy mají šest měsíců od obdržení dotazníku na to, aby Komisi sdělily požadované informace.

  Pozměňovací návrh    62

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Na základě odpovědí členských států na dotazníky uvedené v odstavci 1 může Komise požádat členské státy, aby poskytly dodatečné informace týkající se zpracovávání žádostí o dovozní licence. Členské státy poskytnou požadované informace co nejdříve.

  Odůvodnění

  Komise by měla, pokud to považuje za nezbytné, získat více informací o zpracovávání žádostí o licence příslušnými orgány členských států, aby mohla posoudit, zda je toto nařízení prováděno jednotným způsobem.

  Pozměňovací návrh    63

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení tři roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení a poté každých pět let.

  2.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení tři roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení a poté každých pět let. V těchto zprávách vyhodnotí, zda je toto nařízení prováděno jednotným způsobem, jak dobře funguje a jak je účinné, a v případě potřeby je doplní o vhodné legislativní návrhy.

  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Dovoz kulturních statků

  Referenční údaje

  COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

  Příslušné výbory

         Datum oznámení na zasedání

  INTA

  11.9.2017

  IMCO

  11.9.2017

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  LIBE

  11.9.2017

  Zpravodaj(ka)

         Datum jmenování

  Kostas Chrysogonos

  26.2.2018

  Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

         Datum oznámení na zasedání

         

  18.1.2018

  Projednání ve výboru

  14.5.2018

  28.6.2018

   

   

  Datum přijetí

  28.6.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  33

  3

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  33

  +

  ALDE

  Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

  EFDD

  Kristina Winberg

  ENF

  Giancarlo Scottà

  GUE/NGL

  Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

  PPE

  Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

  S&D

  Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Judith Sargentini

  3

  -

  ECR

  Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

  ENF

  Auke Zijlstra

  0

  0

   

   

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Dovoz kulturních statků

  Referenční údaje

  COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

  Datum předložení EP

  12.7.2017

   

   

   

  Příslušné výbory

         Datum oznámení na zasedání

  INTA

  11.9.2017

  IMCO

  11.9.2017

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  CULT

  11.9.2017

  LIBE

  11.9.2017

   

   

  Přidružené výbory

         Datum oznámení na zasedání

  CULT

  18.1.2018

   

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Alessia Maria Mosca

  11.1.2018

  Daniel Dalton

  11.1.2018

   

   

  Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

         Datum oznámení na zasedání

         

  18.1.2018

  Projednání ve výboru

  21.2.2018

  21.3.2018

  23.4.2018

  4.6.2018

   

  18.6.2018

   

   

   

  Datum přijetí

  27.9.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  56

  4

  3

  Členové přítomní při konečném hlasování

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Dita Charanzová, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, France Jamet, Philippe Juvin, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Iuliu Winkler, Igor Šoltes

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Klaus Buchner, Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Igor Gräzin, Arndt Kohn, Pina Picierno, Fernando Ruas, Paul Rübig, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Nils Torvalds, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

  Datum předložení

  9.10.2018

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  56

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Igor Gräzin, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

  EFDD

  Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

  ENF

  Danilo Oscar Lancini

  GUE/NGL

  Martin Schirdewan, Helmut Scholz

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Hansen, Philippe Juvin, Verónica Lope Fontagné, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Iuliu Winkler

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Bernd Lange, David Martin, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Kerstin Westphal, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Pascal Durand, Igor Šoltes

  4

  -

  ECR

  Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Emma McClarkin, Anneleen Van Bossuyt

  3

  0

  ECR

  Daniel Dalton

  ENF

  France Jamet

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  Poslední aktualizace: 19. října 2018
  Právní upozornění - Ochrana soukromí