Procedure : 2017/0158(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0308/2018

Indgivne tekster :

A8-0308/2018

Forhandlinger :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Stemmeforklaringer
PV 12/03/2019 - 9.20

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

BETÆNKNING     ***I
PDF 1127kWORD 204k
9.10.2018
PE 619.292v02-00 A8-0308/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Udvalget om International Handel

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordførere: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton(Fælles udvalgsprocedure – forretningsordenens artikel 55)

Ordfører for udtalelse (*):

Santiago Fisas Ayxelà

Kultur- og Uddannelsesudvalget

(*)  Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0375),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0227/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  –  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Udvalget om International Handel og Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse i henhold til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkningen fra Udvalget om International Handel og Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelserne fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0308/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I lyset af Rådets konklusioner af 12. februar 2016 om bekæmpelse af terrorfinansiering, Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om en handlingsplan med henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme24 og direktivet om bekæmpelse af terrorisme25 bør der anvendes fælles regler for handel med tredjelande for at sikre en effektiv beskyttelse mod tab af kulturgoder, bevare menneskehedens kulturarv og forhindre finansiering af terrorisme gennem salg af plyndret kulturarv til købere i Unionen.

(1)  I lyset af Rådets konklusioner af 12. februar 2016 om bekæmpelse af terrorfinansiering, Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om en handlingsplan med henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme24 og direktivet om bekæmpelse af terrorisme25 bør der anvendes fælles regler for handel med tredjelande for at sikre en effektiv beskyttelse mod ulovlig handel med, tab eller ødelæggelse af kulturgoder, bevare menneskehedens kulturarv og forhindre finansiering af terrorisme og hvidvaskning af penge gennem salg af plyndret kulturarv til købere i Unionen.

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 final.

24 COM(2016) 50 endelig udg.

25 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6.).

25Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6-21.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1 a)  Med hensyn til Unionens forpligtelse til rimelig rettergang og erstatning til ofre samt forfatningen og konventionerne fra De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO) om beskyttelse af arv skal genoprettelsen af handlede og/eller udgravede eller ulovligt fremskaffede genstande sikres. Hvad angår udnyttelse af folk og territorier, som sædvanligvis fører til ulovlig handel med kulturgenstande, navnlig når sådan ulovlig handel stammer fra områder, hvor der er væbnede konflikter, bør denne forordning tage hensyn til de særlige regionale og lokale forhold i stedet for markedsværdien af kulturgenstanden.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Kulturarv udgør en af de grundlæggende bestanddele af civilisationen, og den beriger alle folkeslags kulturliv og bør derfor beskyttes mod uretmæssig tilegnelse og plyndring. Unionen bør derfor forbyde indførsel i Unionens toldområde af kulturgenstande, der er ulovligt eksporteret fra tredjelande.

(2)  Kulturgenstande er ofte af større kulturel, kunstnerisk, historisk eller videnskabelig betydning. Kulturarv udgør en af de grundlæggende bestanddele af civilisationen, og den kan bl.a. have symbolsk værdi for menneskeheden og udgøre en del af menneskets kulturelle hukommelse. Den beriger alle folkeslags kulturliv og forener folk i en fælles hukommelse og viden om udviklingen af civilisation. Den bør derfor beskyttes mod uretmæssig tilegnelse og plyndring. Plyndring af arkæologiske udgravninger har altid fundet sted, men nu har det nået en industriel størrelsesorden. Så længe det er muligt at tage del i lukrativ handel med ulovligt udgravede kulturgenstande og profitere heraf uden nævneværdig risiko, vil disse udgravninger og plyndringer fortsætte fremover. Den økonomiske og kunstneriske værdi af kulturarven skaber stor efterspørgsel på det internationale marked og manglen på stærke internationale lovgivningsforanstaltninger og håndhævelsen af disse foranstaltninger medfører, at disse genstande overføres til skyggeøkonomien. Plyndring af arkæologiske udgravninger og handel med ulovlig udgravet kulturarv er en alvorlig forbrydelse, som forårsager stor lidelse for dem, der påvirkes direkte og indirekte. Ulovlig handel med kulturgenstande bidrager i mange tilfælde til kraftig kulturel ensretning og/eller kulturudstødelse, og plyndring af kulturgenstande kan bl.a. føre til opløsning af kulturer. Unionen bør derfor forbyde import til Unionens toldområde af kulturgenstande, der er ulovligt eksporteret fra tredjelande, og især rette fokus mod kulturgenstande, som er eksporteret af tredjelande, der er berørt af væbnede konflikter, navnlig når disse genstande er blevet eksporteret af terrorister eller andre kriminelle organisationer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2 a)  De kompetente myndigheder i tredjelande har ikke altid tilstrækkelig kapacitet til at bekæmpe ulovlig handel med kulturgenstande og ulovlig handel. De kan også være underlagt korruption eller andre former for fejl eller forsømmelser. Når kulturgenstande tages ud af deres kontekst, fratages befolkningen sine skikke og genstande eller steder til gudsdyrkelse. Genstandenes historiske sammenhæng og videnskabelige værdi går tabt, hvis forbundne genstande sælges hver for sig. Da kulturgenstande ikke kan erstattes, og i lyset af offentlighedens interesse i disse, bør det kun være muligt at eje sådanne genstande betinget. Importproceduren skal omfatte en forsikring om efterfølgende passende opbevaring, dokumentation, adgang tildelt akademiske institutioner og offentlige museer samt samarbejde i tilfælde af berettigede krav om tilbagelevering.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  I betragtning af de forskellige regler i medlemsstaterne vedrørende indførsel af kulturgenstande i Unionens toldområde bør der træffes foranstaltninger med særligt henblik på at sikre, at import af kulturgenstande er underlagt ens kontrolforanstaltninger ved indførsel.

(3)  I betragtning af de forskellige regler i medlemsstaterne vedrørende import af kulturgenstande i Unionens toldområde bør der træffes foranstaltninger med særligt henblik på at sikre, at noget import af kulturgenstande er underlagt ens kontrolforanstaltninger ved indførsel i Unionens toldområde, navnlig på grundlag af eksisterende processer, procedurer og administrative værktøjer, der tager sigte på at opnå en ensartet gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/20131a.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  De fælles regler bør gælde for toldbehandlingen af kulturgenstande med oprindelse uden for Unionen, som føres ind i Unionens toldområde, dvs. både overgangen heraf til fri omsætning og henførelsen heraf under en særlig toldprocedure undtagen transit.

(4)  De fælles regler bør gælde for indførsel og import til Unionens toldområde af kulturgenstande med oprindelse uden for Unionen.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I betragtning af det kendte potentiale for at anvende frizoner (og såkaldte "frihavne") til opbevaring af kulturgenstande bør de nye kontrolforanstaltninger dække så bredt et udsnit af toldprocedurer som muligt. Kontrolforanstaltningerne bør derfor ikke alene vedrøre kulturgenstande, der overgår til fri omsætning, men også kulturgenstande, der henføres under særlige toldprocedurer. Dette brede anvendelsesområde bør imidlertid ikke undergrave princippet om transitfrihed for varer eller gå videre end målet om at forhindre indførelsen af ulovligt eksporterede kulturgenstande i Unionens toldområde. Kontrolforanstaltningerne bør således finde anvendelse i forbindelse med særlige toldprocedurer, som genstandene kan henføres under i forbindelse med indførsel i Unionens toldområde, men de bør ikke gælde ved transit.

(5)  De kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes hvad angår frizoner (og såkaldte "frihavne") bør dække så bredt et udsnit af toldprocedurer som muligt med henblik på at forhindre omgåelse af denne forordning ved udnyttelse af frizoner, der repræsenterer potentielle baggrundsområder for en fortsat spredning af handel med ulovlige produkter i Unionen. Kontrolforanstaltningerne bør derfor ikke alene vedrøre kulturgenstande, der overgår til fri omsætning, men også kulturgenstande, der henføres under særlige toldprocedurer. Imidlertid bør et så bredt anvendelsesområde ikke gå udover målet om at forhindre ulovligt eksporterede kulturgenstande i at komme ind i Unionens toldområde, undtagen når de kompetente myndigheder har rimelig grund til at antage, at der er eksporteret kulturgenstande fra oprindelses- eller tredjelandet i strid med dets love og bestemmelser.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  I betragtning af mange tredjelandes og de fleste medlemsstaters kendskab hertil bør definitionerne i denne forordning være baseret på definitionerne i UNESCO-konventionen om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande, der blev undertegnet i Paris den 14. november 1970, og UNIDROIT-konventionen om stjålne eller ulovligt eksporterede kulturgenstande, der blev undertegnet i Rom den 24. juni 1995, som en betydelig andel af medlemsstaterne er part i.

(6)  I betragtning af mange tredjelandes og de fleste medlemsstaters kendskab hertil bør definitionerne i denne forordning være baseret på definitionerne i UNESCO-konventionen om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande, der blev undertegnet i Paris den 14. november 1970 ("UNESCO-konventionen fra 1970"), og UNIDROIT-konventionen om stjålne eller ulovligt eksporterede kulturgenstande, der blev undertegnet i Rom den 24. juni 1995, som en betydelig andel af medlemsstaterne er part i.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Lovligheden af eksporten bør undersøges med udgangspunkt i de love og bestemmelser, der anvendes i det land, hvor kulturgenstandene blev fundet eller skabt ("oprindelseslandet"). For at undgå omgåelse af reglerne, når kulturgenstande føres ind i Unionen fra et andet tredjeland, bør den person, der søger at indføre dem i Unionens toldområde, påvise, at de er blevet lovligt eksporteret fra det pågældende tredjeland, hvis dette tredjeland har undertegnet UNESCO-konventionen fra 1970 og således er et land, der har forpligtet sig til at bekæmpe ulovlig handel med kulturgenstande. I andre tilfælde bør den pågældende person bevise, at eksporten fra oprindelseslandet er foregået på lovlig vis.

(7)  Lovligheden af eksporten bør undersøges på grundlag af de love og bestemmelser, der gælder i det land, hvor kulturgenstandene blev opdaget, skabt eller fjernet, udgravet eller stjålet fra land eller under vand i dette land, eller det land som har så tæt en forbindelse med kulturgenstandene, at dette land beskytter dem som national kulturejendom og regulerer eksporten deraf fra territoriet, når de er blevet fjernet lovligt fra det land, hvor kulturgenstandene blev skabt eller opdaget ("oprindelsesland"). For at undgå omgåelse af reglerne når kulturgenstande føres ind i Unionen fra et andet tredjeland, bør den person, der søger at indføre dem i Unionens toldområde, påvise, at de er blevet lovligt eksporteret fra oprindelseslandet. I særlige tilfælde, hvor det pågældende kulturgode enten ikke kan bestemmes på pålidelig vis, og omstændighederne anses for at være behørigt dokumenteret og dokumenteret af den kompetente myndighed eller de kulturgoder, der er blevet eksporteret fra oprindelseslandet før 1970 og opbevaret i et tredjeland med andre formål end midlertidig brug, transit, eksport eller forsendelse, før de føres ind i Unionens toldområde, men indehaveren ikke kan fremlægge de dokumenter, der kræves, da disse dokumenter ikke blev anvendt på det tidspunkt, hvor disse kulturgoder blev eksporteret fra oprindelseslandet, skal ansøgningen være ledsaget af den relevante dokumentation og oplysninger, der dokumenterer, at de pågældende kulturgoder er blevet eksporteret fra det pågældende tredjeland i overensstemmelse med dets love og forskrifter eller dokumentere, at der ikke findes sådanne love og forskrifter.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Beskyttelsen mod ulovlig import, eksport og overførsel af egne kulturgenstande fra medlemsstater, der er parter i UNESCO's konvention fra 1970, støttes af de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 5 i nævnte konvention, som opfordrer til, at der skal oprettes mindst én national tjeneste til beskyttelse af kulturarv, og som har et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere. Det nødvendige aktive samarbejde inden for sikkerhed og bekæmpelse af ulovlig import af kulturgoder, navnlig på kriseområder, med de kompetente myndigheder i medlemsstater, der er parter i konventionen, fremmes også af denne konvention. De medlemsstater bør overholde de forpligtelser, som konventionen fastsætter, og de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, bør hurtigst muligt få ratificeret den.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  I lyset af, at artikel 5 i UNESCO-konventionen fra 1970 opfordrer til oprettelse af en eller flere nationale tjenester, der er udstyret med kvalificeret og tilstrækkeligt personale med hensyn til at sikre beskyttelse af deres egne kulturgoder mod ulovlig import, eksport og overførsel samt behovet for et aktivt samarbejde med de kompetente myndigheder i tredjelande på området for sikkerhed og bekæmpelse af ulovlig import af kulturgoder, navnlig på kriseområder, bør de stater, der er parter i UNESCO-konventionen fra 1970, opfylde de forpligtelser, der er fastsat i konventionen, og de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, skal hurtigst muligt ratificere den.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Med henblik på ikke at skabe urimelige hindringer for handelen med varer på tværs af de ydre grænser bør denne forordning alene finde anvendelse for kulturgenstande over en bestemt alder. Der bør derfor fastsættes en aldersgrænse på 250 år for alle kategorier af kulturgenstande. Denne minimumsalder vil sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er rettet mod de kulturgenstande, der er i størst risiko for plyndring af personer i konfliktområder, uden at det udelukker andre genstande fra de kontroller, som er nødvendige for at garantere beskyttelsen af kulturarv.

(8)  Med henblik på ikke at skabe urimelige hindringer for handelen med varer på tværs af Unionens ydre grænser bør denne forordning alene finde anvendelse for kulturgenstande over en bestemt alder og grænseværdi. Der bør derfor fastsættes en aldersgrænse for de fleste kategorier af kulturgenstande i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 116/2009, bestemmelserne i UNESCO-konventionen fra 1970 og UNIDROIT-konventionen fra 1995 og en økonomisk tærskel for visse kategorier af kulturgenstande som opført i bilag I. Det gælder for visse kategorier af kulturgenstande, at der ikke bør fastsættes en økonomisk tærskel, da de kræver øget beskyttelse på grund af deres særlig høje risiko for tyveri, tab eller ødelæggelse. Minimumsalderen vil sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er rettet mod de kulturgenstande, der er i størst risiko for plyndring af personer i konfliktområder, uden at det udelukker andre genstande fra de kontroller, som er nødvendige for at garantere beskyttelsen af kulturarv.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Eftersom nogle kategorier af kulturgenstande, nærmere bestemt arkæologiske genstande, dele af monumenter, sjældne manuskripter og inkunabler, er særligt udsatte for plyndring og ødelæggelse, forekommer det nødvendigt at indføre en ordning for skærpet kontrol hermed, før de kan indføres i Unionens toldområde. En sådan ordning bør bestå i en forpligtelse til at fremlægge en tilladelse udstedt af den kompetente myndighed i indførselsmedlemsstaten, før de pågældende kulturgenstande kan overgå til fri omsætning eller henføres under en særlig toldprocedure undtagen transit. Personer, som ansøger om en sådan tilladelse, bør kunne bevise, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet på lovlig vis, navnlig ved at fremlægge passende dokumentation og andet støttemateriale, såsom et eksportcertifikat eller en eksporttilladelse udstedt af eksporttredjelandet, dokumentation for ejerskab, en faktura, en salgsaftale, forsikringsdokumenter, transportdokumenter eller ekspertvurderinger. Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør på grundlag af fuldstændige og nøjagtige ansøgninger uden unødig forsinkelse beslutte, om der kan udstedes en tilladelse.

(10)  Eftersom nogle kategorier af kulturgenstande, nærmere bestemt arkæologiske genstande og dele af monumenter samt sjældne manuskripter, er særligt udsatte for plyndring og ødelæggelse, forekommer det nødvendigt at indføre en ordning for skærpet kontrol hermed, før de kan indføres i Unionens toldområde. Et sådant system bør kræve, at der fremlægges en tilladelse, der er udstedt af den kompetente myndighed i den første medlemsstat, hvor den påtænkte import er foregået, inden import til Unionens toldområde. Personer, som ansøger om en sådan tilladelse, bør kunne bevise, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet eller i særlige tilfælde fra tredjelandet i overensstemmelse med dette oprindelses- eller tredjelands love og forskrifter, eller bevise, at der ikke findes sådanne love og forskrifter. Under behørig hensyntagen til risikoen og anvendelsen af principperne om rettidig omhu bør den lovlige eksport fra oprindelseslandet eller i undtagelsestilfælde fra det pågældende tredjeland godtgøres med de relevante støttedokumenter og dokumentation (eksportcertifikater eller eksportlicenser udstedt af oprindelseslandet , et standardiseret dokument, der følger det standardiserede Id-dokument, som udgør den internationale standard for beskrivelse af kulturgoder, ejendomsbeviser, fakturaer, salgskontrakter, forsikringsdokumenter, transportdokumenter ), og dokumentation for, at de pågældende kulturgoder er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med landets love og forskrifter. Når støttedokumentation ikke er tilgængelig, bør ansøgningen også omfatte en ekspertvurdering, hvis den kompetente myndighed skønner det nødvendigt. Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør på grundlag af fuldstændige og nøjagtige ansøgninger uden unødig forsinkelse og inden for den angivne tidsfrist beslutte, om der kan udstedes en tilladelse.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10 a)  Under hensyntagen til genstandenes særlige karakter er den rolle, som kultureksperterne spiller inden for toldmyndighederne, yderst relevant, da de, hvis det skønnes nødvendigt, bør kunne kræve yderligere oplysninger fra klarereren og analysere kulturgenstandene ved at foretage en fysisk undersøgelse.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For andre kategorier af kulturgenstande bør den person, der søger at indføre dem i Unionens toldområde, ved hjælp af en erklæring bekræfte og påtage sig ansvaret for den lovlige eksport af kulturgenstandene fra tredjelandet og fremlægge tilstrækkelige oplysninger til, at toldmyndighederne kan identificere de pågældende genstande. For at lette proceduren og af hensyn til retssikkerheden bør oplysningerne om kulturgenstandene gives i et standarddokument. Det standardiserede ID-dokument, som anbefales af UNESCO, bør anvendes til at beskrive kulturgenstandene. Toldmyndighederne bør registrere indførslen af kulturgenstandene, opbevare originaldokumentet og udlevere en kopi heraf til klarereren for at sikre sporbarheden af genstandene, efter deres indførsel i det indre marked.

(11)  For andre kategorier af kulturgenstande bør den person, der søger at indføre dem i Unionens toldområde, ved hjælp af en elektronisk erklæring bekræfte og påtage sig ansvaret for den lovlige eksport af kulturgenstandene fra oprindelseslandet og i særlige tilfælde fra tredjelandet fremlægge tilstrækkelige oplysninger til, at toldmyndighederne kan identificere de pågældende genstande. For at lette proceduren og af hensyn til retssikkerheden bør oplysningerne om kulturgenstandene gives i et elektronisk standarddokument. Et standardiseret dokument, der følger ID-standarden, som anbefales af UNESCO, bør anvendes til at beskrive kulturgenstandene. Den elektroniske meddelelse bør også omfatte eksportcertifikater eller -licenser udstedt af oprindelseslandet eller i undtagelsestilfælde fra tredjelandet, som dokumenterer, at de pågældende kulturgoder blev eksporteret fra det pågældende land i overensstemmelse med den pågældende kildes eller det pågældende tredjelands love og administrative bestemmelser eller dokumentere, at der ikke findes sådanne love og forskrifter. Hvis oprindelseslandet eller tredjelandets lovgivning ikke foreskriver udstedelse af eksporttilladelser eller certifikater, skal importørerklæringen også omfatte ethvert andet støttedokument eller bevis, herunder skøder, fakturaer, salgskontrakter, forsikringsdokumenter og transportdokumenter. Kulturgenstandene bør registreres elektronisk, og klarereren bør få en kopi heraf for at sikre sporbarheden af genstandene, efter deres indførsel i det indre marked. Oplysningerne til de kompetente myndigheder i form af en elektronisk erklæring bør gøre dem i stand til at træffe yderligere tiltag, hvis de på grundlag af en risikoanalyse mener, at disse genstande kan være importeret ulovligt.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Ved midlertidig indførsel af kulturgenstande til uddannelsesmæssige, videnskabelige eller forskningsmæssige formål bør der ikke være et krav om at fremlægge en tilladelse eller erklæring.

(12)  Ved midlertidig indførsel af kulturgenstande til uddannelsesmæssige, videnskabelige, scenekunstmæssige, bevarelsesmæssige, restaureringsmæssige, digitale eller forskningsmæssige formål eller med henblik på samarbejde mellem museer eller andre almennyttige institutioner til tilrettelæggelse af udstillinger bør der ikke være et krav om at fremlægge en importtilladelse eller importerklæring. De kulturgenstande, som skal fremvises på internationale handelsmesser eller kunstudstillinger, bør ikke være omfattet af krav om at fremlægge en importtilladelse eller importørerklæring. Men hvis kulturgenstandene erhverves og bevares inden for Unionens område, bør de være omfattet af fremlæggelsen af en importtilladelse eller importerklæring afhængigt af kulturgenstandenes kategori.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Opbevaring af kulturgenstande fra lande, der er ramt af væbnet konflikt eller naturkatastrofer, bør med henblik på at sikre sikkerheden og bevaringen heraf også være mulig, uden at der er pligt til at fremlægge en tilladelse eller erklæring.

(13)  Opbevaring af kulturgenstande fra lande, der er ramt af væbnet konflikt eller naturkatastrofer, med intention om at returnere disse genstande til deres oprindelsesland eller det tredjeland, hvortil de blev lovligt eksporteret, bør, når situationen tillader det, med henblik på at sikre sikkerheden og bevaringen heraf også være mulig, uden at der er pligt til at fremlægge en importtilladelse eller -erklæring.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at tage højde for de erfaringer, der gøres med anvendelsen af denne forordning, og ændringer i geopolitiske og andre forhold, som kan udgøre en trussel mod kulturgenstande, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringer af aldersgrænsen for de forskellige kategorier af kulturgenstande, uden at dette skaber urimelige hindringer for handelen med tredjelande. Denne delegation bør også sætte Kommissionen i stand til at ajourføre bilaget som følge af ændringer af den kombinerede nomenklatur. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201627. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(14)  For at tage højde for de erfaringer, der gøres med anvendelsen af denne forordning, og ændringer i geopolitiske og andre forhold, som kan udgøre en trussel mod kulturgenstande, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringer af aldersgrænsen og den økonomiske tærskel for de forskellige kategorier af kulturgenstande, uden at dette skaber urimelige hindringer for handelen med tredjelande. Denne delegation bør også sætte Kommissionen i stand til at ajourføre bilag I som følge af ændringer af den kombinerede nomenklatur og for at fastsætte et nyt bilag (bilag II) med en liste over lande og KN-koder, der er baseret på "Rødlisterne over kulturgenstande, der er i fare", som er udarbejdet og ændret af Det Internationale Museumsråd (ICOM) Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 27. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

__________________

__________________

27 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

27 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage særlige bestemmelser om midlertidig indførsel og opbevaring af kulturgenstande i Unionens toldområde, skabelonerne til ansøgninger om importtilladelse og formularer, herunder importørerklæringer og ledsagende dokumenter, samt de nærmere regler for indgivelse og behandling heraf. Kommissionen bør ligeledes tillægges gennemførelsesbeføjelser til at træffe foranstaltninger om etablering af en elektronisk database til lagring og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201128.

(15)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage særlige bestemmelser om midlertidig indførsel og opbevaring af kulturgenstande i Unionens toldområde, hvilket bør ske, samtidig med at der garanteres tilstrækkelige bevaringsvilkår under behørig hensyntagen til kulturgenstandenes særlige karakter. Disse ordninger bør også finde anvendelse på de elektroniske standardskabeloner til elektroniske ansøgninger om importtilladelse og formularer og en liste over grunde til, at en sådan ansøgning kan afslås, herunder elektroniske importørerklæringer og ledsagende dokumenter, samt de nærmere regler for elektronisk indgivelse og behandling heraf. Kommissionen bør ligeledes tillægges gennemførelsesbeføjelser til at træffe foranstaltninger om etablering af en elektronisk database til lagring og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne inden for rammerne af forordning (EU) nr. 952/2013. En sådan etablering kan indgå i det arbejdsprogram, der er fastlagt i henhold til nævnte forordnings artikel 280. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201128.

__________________

__________________

28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Ved gennemførelse af denne forordning gælder bestemmelserne om toldkontrol- og verifikationsprocedurer i forordning (EU) nr. 952/2013.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Der bør indsamles relevante oplysninger om handelsstrømme for kulturgenstande med henblik på at understøtte en effektiv anvendelse af forordningen og skabe grundlag for den kommende evaluering heraf. Der kan ikke holdes tilstrækkeligt opsyn med handelsstrømmene for kulturgenstande ved alene at måle værdien eller vægten heraf, da disse to kan variere en del. Det er afgørende, at der indsamles oplysninger om antallet af angivne genstande. Da den kombinerede nomenklatur ikke indeholder supplerende måleenheder for kulturgenstande, er det nødvendigt at kræve, at antallet af genstande skal angives.

(16)  Der bør elektronisk indsamles og deles af medlemsstaterne og Kommissionen relevante oplysninger om handelsstrømme for kulturgenstande med henblik på at understøtte en effektiv anvendelse af forordningen og skabe grundlag for den kommende evaluering heraf. Af hensyn til gennemsigtighed og offentlig kontrol bør så mange oplysninger som muligt offentliggøres. Der kan ikke holdes tilstrækkeligt opsyn med handelsstrømmene for kulturgenstande ved alene at måle værdien eller vægten heraf, da disse to kan variere en del. Det er afgørende, at der elektronisk indsamles oplysninger om antallet af angivne genstande. Da den kombinerede nomenklatur ikke indeholder supplerende måleenheder for kulturgenstande, er det nødvendigt at kræve, at antallet af genstande skal angives.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring29 sigter bl.a. mod at styrke toldmyndighedernes kapacitet og forbedre deres evne til at reagere på risici i forbindelse med kulturgenstande. De fælles regler for risikoforvaltning, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 952/2013, bør anvendes, og toldmyndighederne bør udveksle relevante oplysninger om risici.

(17)  EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring sigter bl.a. mod at styrke toldmyndighedernes uddannelse og kapacitet og forbedre deres evne til at reagere på risici i forbindelse med kulturgenstande. De fælles regler for risikoforvaltning, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 952/2013, bør anvendes, og toldmyndighederne bør udveksle relevante oplysninger om risici.

__________________

__________________

29 COM/2014/0527 final: Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring (COM(2014) 527 final).

29 COM/2014/0527 endelig udg. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17 a)  Det er nødvendigt at iværksætte oplysningskampagner, der er rettet mod købere af kulturgenstande for så vidt angår risikoen for ulovlige varer og bistå markedsaktørerne med deres forståelse af og anvendelse af denne forordning. Medlemsstaterne bør inddrage relevante nationale kontaktpunkter og andre informationsformidlingstjenester i formidlingen af disse oplysninger.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17 b)  Kommissionen bør sikre, at mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder modtager passende teknisk bistand, og bør fremme udveksling af oplysninger med dem med henblik på effektivt at gennemføre denne forordning. Mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, som importerer kulturgenstande bør derfor drage fordel af COSME-programmet, som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/20131a.

 

__________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 33).

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Medlemsstaterne bør indføre effektive, rimelige og afskrækkende sanktioner for manglende overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og meddele disse til Kommissionen.

(18)  Medlemsstaterne bør indføre effektive, rimelige og afskrækkende sanktioner for manglende overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og meddele disse til Kommissionen. Medlemsstaterne bør ligeledes underrette Kommissionen, når der anvendes sanktioner. Det er ønskværdigt at opnå lige konkurrencevilkår og en konsekvent tilgang, og det er derfor hensigtsmæssigt, at sanktionerne i de enkelte medlemsstater ligner hinanden med hensyn til karakter og virkning.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Kommissionen bør gives tilstrækkelig tid til at vedtage gennemførelsesbestemmelser til denne forordning, navnlig bestemmelser vedrørende formatet for ansøgninger om importtilladelse eller forberedelse af en importørerklæring. Anvendelsen af denne forordning bør derfor udskydes.

(19)  Kommissionen bør straks vedtage effektive gennemførelsesbestemmelser til denne forordning, navnlig bestemmelser vedrørende en elektronisk standardskabelon for ansøgninger om importtilladelse eller forberedelse af en importørerklæring.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes betingelserne og procedurerne for indførsel af kulturgenstande i Unionens toldområde.

Ved denne forordning fastsættes betingelserne og procedurerne for indførsel og import af kulturgenstande i Unionens toldområde.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning finder ikke anvendelse for kulturgenstande, som er i transit gennem Unionens toldområde.

Denne forordning finder anvendelse for kulturgenstande, som er i transit gennem Unionens toldområde, når de kompetente myndigheder har rimelig grund til at antage, at der er eksporteret kulturgenstande fra oprindelses- eller tredjelandet i strid med love og bestemmelser i dette oprindelses- eller tredjeland.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "kulturgenstande": enhver genstand af arkæologisk, forhistorisk, historisk, litterær, kunstnerisk eller videnskabelig betydning, som tilhører kategorierne i tabellen i bilaget og opfylder kravet om minimumsalder som anført deri

a)  "kulturgenstande": enhver genstand af arkæologisk, forhistorisk, historisk, litterær, kunstnerisk eller videnskabelig betydning, som tilhører kategorierne i bilaget og opfylder kravet om minimumsalder og økonomisk tærskel som anført deri

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a a)  "import af kulturgenstande":

 

i. overgang til fri omsætning som omhandlet i artikel 201 i forordning (EU) nr. 952/2013

 

henførsel af varer under en af de følgende kategorier af særlige procedurer, der er omhandlet i artikel 210 i forordning (EU) nr. 952/2013

 

a. lagring, der omfatter toldoplag og frizoner

 

b. særlig anvendelse, der omfatter midlertidig indførsel og anvendelse til særlige formål

 

c. aktiv forædling

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "oprindelsesland": det land, på vis nuværende territorie kulturgenstandene blev skabt eller fundet

b)  "oprindelsesland": det land, på vis nuværende territorie kulturgenstandene blev skabt eller fundet eller fjernet, udgravet eller stjålet fra land eller fra under vandet eller et land, som har så tæt en forbindelse med kulturgenstandene, at dette land beskytter dem som national kulturejendom og regulerer eksporten deraf fra territoriet, når de er blevet fjernet lovligt fra det land, hvor kulturgenstandene blev skabt eller opdaget

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "eksportland": det sidste land, hvori kulturgenstandene blev permanent opbevaret i overensstemmelse med dette lands love og regler, før de blev sendt til Unionen

c)  "tredjeland": det sidste land bortset fra det land, hvor kulturgenstandene blev opbevaret, inden indførsel i Unionens toldområde

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "permanent": en periode på mindst en måned, hvor opbevaringen sker med henblik på andet end midlertidigt brug, transit, eksport eller forsendelse

udgår

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  "ID-dokument": det internationale standarddokument, som er godkendt af UNESCO, beskriver kulturgenstandene og indeholder et sæt oplysninger om kulturgenstandene

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hb)  "kompetente myndigheder": de myndigheder, medlemsstaterne har udpeget til at udstede importtilladelser eller registrere importørerklæringer

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at ændre den anden kolonne i tabellen i bilaget som følge af ændringer af den kombinerede nomenklatur samt for at ændre minimumsalderen i den tredje kolonne i tabellen i bilaget i lyset af de erfaringer, der gøres med anvendelsen af denne forordning.

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at ændre den anden kolonne i tabellen i bilag I som følge af ændringer af den kombinerede nomenklatur samt for at ændre minimumsalderen og værditærsklen i bilaget i lyset af de erfaringer, der gøres med anvendelsen af denne forordning og med forordning (EC) nr. 116/2009.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at ændre listen over lande og genstande, der er omfattet af bilag II, for hvilke der er en særlig risiko for ulovlig handel, på grundlag af databasen over de røde lister over kulturgenstande, der er i fare, som er offentliggjort af Det Internationale Museumsråd (ICOM). Kommissionen sikrer, at bilag II opdateres regelmæssigt.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kulturgenstande, der føres ind i Unionens toldområde

Indførsel og import af kulturgenstande i Unionens toldområde

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Frigivelsen af kulturgenstande til fri omsætning og placering af kulturgenstande under en særlig toldprocedure undtagen transit er alene tilladt efter fremlæggelse af en importtilladelse, som er udstedt i overensstemmelse med artikel 4, eller en importørerklæring, som er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 5.

1.  Indførslen af kulturgenstande, der er fjernet fra et oprindelseslands område under overtrædelse af folkeretten og oprindelseslandets love og bestemmelser, er forbudt.

 

Importen af kulturgenstande i Unionens toldområde er alene tilladt efter fremlæggelse af en importtilladelse, som er udstedt i overensstemmelse med artikel 4, eller en importørerklæring, som er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 5.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  En vellykket import af kulturgenstande skal ikke betragtes som bevis for lovlig oprindelse eller ejendomsret.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  midlertidig import som omhandlet i artikel 250 i forordning (EU) nr. 952/2013 til Unionens toldområde af kulturgenstande til uddannelsesmæssige, videnskabelige eller forskningsmæssige formål

a)  midlertidig import som omhandlet i artikel 250 i forordning (EU) nr. 952/2013 til Unionens toldområde af kulturgenstande til uddannelsesmæssige, videnskabelige, scenekunstmæssige, bevaringsmæssige, genoprettelsesmæssige, digitale eller forskningsmæssige formål og med henblik på samarbejde mellem museer eller andre nonprofitinstitutioner, der arrangerer kulturelle udstillinger.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  De kulturgenstande, som skal fremvises på internationale handelsmesser eller kunstudstillinger, bør ikke være omfattet af krav om at fremlægge en importtilladelse eller importørerklæring. Men hvis kulturgenstandene erhverves og bevares inden for Unionens område, bør de være omfattet af fremlæggelsen af en importtilladelse eller importerklæring afhængigt af kulturgenstandenes kategori.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  oplagring som omhandlet i artikel 237 i forordning (EU) nr. 952/2013 af kulturgenstande med det ene formål at sikre opbevaringen heraf eller tilsynet hermed hos en offentlig myndighed.

b)  oplagring som omhandlet i artikel 237 i forordning (EU) nr. 952/2013 af kulturgenstande med det formål at sørge for sikringen eller opbevaringen heraf eller tilsynet hermed hos en offentlig myndighed med intention om at returnere disse genstande til deres oprindelsesland eller det tredjeland, hvortil de blev lovligt eksporteret, når situationen tillader det

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b a)  tilbageleverede kulturgenstande, jf. artikel 2 i direktiv 2014/60/EU

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage de særlige bestemmelser for midlertidig import eller oplagring af de kulturgenstande, der er omhandlet i stk. 2. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13.

3.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage de særlige bestemmelser for midlertidig import eller oplagring af kulturgenstande og tilbageleverede kulturgenstande med henblik på deres beskyttelse som omhandlet i stk. 2. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved frigivelse til fri omsætning eller placering under en særlig toldprocedure undtagen transit i Unionen af de kulturgenstande, der er omhandlet i punkt c), d) og h), i bilaget, skal der fremlægges en importtilladelse for toldmyndighederne.

1.  Ved import til Unionen af de kulturgenstande, der er omhandlet i punkt A1 og A2 i bilag I, skal der fremlægges en importtilladelse for toldmyndighederne.

 

Denne artikel finder kun anvendelse på de i første afsnit omhandlede genstande, såfremt de er opført på listen over lande og KN-koder i den kombinerede nomenklatur i bilag II, såfremt en sådan liste anvendes for det oprindelsesland, hvorfra kulturgenstandene er udført, og oprindelseslandet for kulturgenstandene er kendt.

 

Denne artikel finder også anvendelse på kulturgenstande, som kun er opført i bilag II, og som importeres til Unionens toldområde fra et oprindelsesland eller et tredjeland.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ihændehaveren af genstandene ansøger om en importtilladelse hos den kompetente myndighed i indførselsmedlemsstaten. Ansøgningen ledsages af alle støttedokumenter og oplysninger, der kan bevise, at de berørte kulturgenstande er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler. Hvis eksportlandet er kontraherende part i UNESCO-konventionen om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande, som blev undertegnet i Paris den 14. november 1970 ("UNESCO-konventionen fra 1970"), ledsages ansøgningen af de støttedokumenter og oplysninger, der kan bevise, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra det pågældende land i overensstemmelse med dets love og regler.

2.  Ihændehaveren af genstandene ansøger om en importtilladelse hos den kompetente myndighed i den første medlemsstat for den påtænkte import. Ansøgningen ledsages af relevante støttedokumenter og oplysninger, der kan bevise, at de berørte kulturgenstande er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler, eller dokumenterer, at der ikke findes sådanne love og regler. De skal omfatte:

 

- eksportcertifikater eller eksporttilladelser

 

- et standardiseret dokument i henhold til det standardiserede ID-dokument med en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af de berørte kulturgenstande, så de kan identificeres af toldmyndighederne

 

- dokumentation for ejerskab

 

- fakturaer

 

- købsaftaler

 

- forsikringsdokumenter eller transportdokumenter.

 

Foreligger der ingen dokumentation, skal ansøgningen også omfatte en ekspertvurdering, hvis den kompetente myndighed skønner det nødvendigt.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Uden at det berører stk. 2 i ekstraordinære tilfælde, hvor:

 

a) kulturgenstandens oprindelsesland ikke kan bestemmes på pålidelig vis, og omstændigheder anses for at være veldokumenterede og understøttes af beviser fra den kompetente myndighed, eller

 

b) kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet før 1970 og opbevaret i et tredjeland med henblik på andet end midlertidig brug, transit, eksport eller forsendelse, inden de føres ind i Unionens toldområde, men indehaveren kan ikke fremlægge de dokumenter, der kræves i henhold til stk. 2, da sådanne dokumenter ikke var i brug på det tidspunkt, hvor kulturgenstandene blev eksporteret fra oprindelseslandet,

 

skal ansøgningen ledsages af relevante støttedokumenter og oplysninger, der kan bevise, at de berørte kulturgenstande er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler, eller dokumenterer, at der ikke findes sådanne love og regler.

 

Støttedokumenterne skal omfatte:

 

- eksportcertifikater eller eksporttilladelser

 

- et standardiseret dokument i henhold til det standardiserede ID-dokument med en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af de berørte kulturgenstande, så de kan identificeres af toldmyndighederne

 

- dokumentation for ejerskab

 

- fakturaer

 

- købsaftaler og

 

- forsikringsdokumenter eller transportdokumenter.

 

Foreligger der ingen dokumentation, skal ansøgningen også omfatte en ekspertvurdering, hvis den kompetente myndighed skønner det nødvendigt.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den kompetente myndighed i indførselsmedlemsstaten kontrollerer, om ansøgningen er fuldstændig. Den anmoder ansøgeren om eventuelle manglende oplysninger eller dokumenter inden 30 dage fra modtagelsen af ansøgningen.

3.  Den kompetente myndighed i den første påtænkte importmedlemsstat kontrollerer, om ansøgningen er fuldstændig. Den anmoder ansøgeren om eventuelle manglende eller yderligere oplysninger eller dokumenter inden 21 dage fra modtagelsen af ansøgningen.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Inden 90 dage fra indgivelsen af den fuldstændige ansøgning undersøger den kompetente myndighed ansøgningen og beslutter, om der skal udstedes en importtilladelse, eller om ansøgningen afvises. Den kan afvise en ansøgning af følgende grunde:

4.  Inden 90 dage fra indgivelsen af den fuldstændige ansøgning undersøger den kompetente myndighed ansøgningen og beslutter, om der skal udstedes en importtilladelse, eller om ansøgningen afvises. Hvis der udstedes en importtilladelse, skal den kompetente myndighed registrere den elektronisk. Den kompetente myndighed afviser en ansøgning af følgende grunde:

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  hvor eksportlandet ikke er kontraherende part i UNESCO-konventionen fra 1970, hvis det ikke er påvist, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler

a)  når det ikke er påvist, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler, der var gældende på det tidspunkt, hvor eksporten fandt sted, eller i mangel af sådanne love og forskrifter, eller i de ekstraordinære tilfælde, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2a, fra tredjelandet i overensstemmelse med dets love og regler, der var gældende på det tidspunkt, hvor eksporten fandt sted, eller i mangel af sådanne love og forskrifter

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvor eksportlandet er kontraherende part i UNESCO-konventionen fra 1970, hvis det ikke er påvist, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra eksportlandet i overensstemmelse med dets love og regler

udgår

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  hvis den kompetente myndighed har en begrundet formodning om, at ihændehaveren af genstandene ikke har tilegnet sig dem på lovlig vis.

c)  hvis den kompetente myndighed har en begrundet og kontrollerbar formodning om, at ihændehaveren af genstandene ikke har tilegnet sig dem på lovlig vis.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c a)  hvis ansøgningen om en importtilladelse for en kulturgenstand tidligere er blevet afvist af de kompetente myndigheder i en anden EU-medlemsstat for den samme kulturgenstand, og der ikke er fremlagt yderligere dokumentation, som ikke allerede er blevet forelagt i forbindelse med den afviste ansøgning

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) hvor den lovlige eksport direkte fra oprindelseslandet ikke kan bevises ved at fremlægge passende dokumentation og andet støttemateriale, navnlig et eksportcertifikat eller en eksporttilladelse udstedt af eksportlandet, dokumentation for ejerskab, en faktura, en salgsaftale, i givet fald ID-dokumentation for genstanden, forsikringsdokumenter, transportdokumenter eller ekspertvurderinger.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Den kompetente myndighed kan afvise ansøgningen, hvis der er fremsat krav, der verserer ved en domstol, om tilbagelevering eller betaling af erstatning af de nationale myndigheder i oprindelseslandet.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  Hvis ansøgningen afvises, skal den i stk. 4 omhandlede administrative afgørelse ledsages af en begrundelse, herunder oplysninger om appelproceduren, som skal formidles til den berørte ansøger på det tidspunkt, hvor den træffes.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c.  Ansøgningen skal indeholde en erklæring om, at genstandene ikke tidligere har været genstand for en ansøgning eller, i tilfælde af forudgående afslag, begrundelsen herfor, og skal indeholde yderligere beviser, som ikke var tilgængelige, da ansøgningen tidligere blev taget i betragtning.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 d.  Hvis en medlemsstat afviser en elektronisk ansøgning, underrettes de øvrige medlemsstater og Kommissionen om denne afvisning såvel som begrundelsen herfor. I tilfælde af mistanke om ulovlig handel underretter medlemsstaterne også andre relevante myndigheder såsom Interpol og Europol.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger de offentlige myndigheder, der har kompetence til at udstede importtilladelser efter denne artikel. De meddeler Kommissionen de nærmere enkeltheder om disse myndigheder samt eventuelle ændringer i den henseende.

Medlemsstaterne udpeger straks de offentlige myndigheder, der har kompetence til at udstede importtilladelser efter denne artikel. De meddeler Kommissionen de nærmere enkeltheder om disse myndigheder samt eventuelle ændringer i den henseende.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter udarbejde skabelonen for ansøgningen om importtilladelse samt de nærmere regler for fremlæggelse og behandling af denne ansøgning. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13.

6.  Kommissionen udarbejder ved hjælp af gennemførelsesretsakter den elektroniske standardskabelon for ansøgningen om importtilladelse samt de nærmere regler for elektronisk fremlæggelse og behandling af denne ansøgning sammen med de relevante støttedokumenter, hvilket skal ske elektronisk. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved frigivelse til fri omsætning eller placering under en særlig toldprocedure undtagen transit i Unionen af de kulturgenstande, der er omhandlet i punkt a), b), e), f), g), i), j), k) og l), i bilaget, indgives der en importørerklæring til toldmyndighederne i indførselsmedlemsstaten.

1.  Ved import til Unionens toldområde af kulturgenstande, der er omhandlet i bilag I, del A, punkt 3-14, indgiver ihændehaveren af genstandene en elektronisk importørerklæring til toldmyndighederne i den første medlemsstat for den påtænkte import.

 

Denne artikel gælder også for de kulturgenstande, der er omhandlet i punkt A1 og A2, og hvis kombinerede nomenklaturkoder ikke er anført i bilag II.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Importørerklæringen skal indeholde en erklæring på tro og love, som er undertegnet af ihændehaveren af genstandene, om at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler. Hvis eksportlandet er kontraherende part i UNESCO-konventionen fra 1970, skal importørerklæringen indeholde en erklæring på tro og love, som er undertegnet af ihændehaveren af genstandene, om at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra det pågældende land i overensstemmelse med dets love og regler.

2.  Importørerklæringen registreres elektronisk. Den består af:

 

a) en erklæring på tro og love, som er undertegnet af ihændehaveren af genstandene, om at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler, eller dokumenterer, at der ikke findes sådanne love og regler

 

b) et standardiseret dokument i henhold til det standardiserede ID-dokument med en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af de berørte kulturgenstande, så de kan identificeres af toldmyndighederne

 

c) eksportcertifikater eller -tilladelser udstedt af oprindelseslandet, hvor det er påvist, at de pågældende kulturgenstande er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Uden at det berører stk. 2 i ekstraordinære tilfælde, hvor:

 

a) kulturgenstandens oprindelsesland ikke kan bestemmes på pålidelig vis, og omstændigheder anses for at være veldokumenterede og understøttes af beviser fra den kompetente myndighed, eller

 

b) kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet før 1970 og opbevaret i et tredjeland med henblik på andet end midlertidig brug, transit, eksport eller forsendelse, inden de føres ind i Unionens toldområde, men indehaveren kan ikke fremlægge de dokumenter, der kræves i henhold til stk. 2, da sådanne dokumenter ikke var i brug på det tidspunkt, hvor kulturgenstandene blev eksporteret fra oprindelseslandet,

 

Importørerklæringen skal omfatte:

 

a) en erklæring på tro og love, som er undertegnet af ihændehaveren af genstandene, om at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra tredjelandet i overensstemmelse med dets love og regler, eller dokumenterer, at der ikke findes sådanne love og regler

 

b) et standardiseret dokument i henhold til det standardiserede ID-dokument med en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af de berørte kulturgenstande, så de kan identificeres af toldmyndighederne, og

 

c) eksportcertifikater eller -tilladelser udstedt af tredjelandet, hvor det er påvist, at de pågældende kulturgenstande er blevet eksporteret fra tredjelandet i overensstemmelse med dets love og regler.

 

Hvis oprindelseslandet eller tredjelandets love og bestemmelser ikke foreskriver udstedelse af eksporttilladelser eller certifikater, skal importørerklæringen også omfatte ethvert andet støttedokument eller bevis, herunder skøder, fakturaer, salgskontrakter, forsikringsdokumenter og transportdokumenter.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter udarbejde skabelonen for importørerklæringen samt de nærmere regler for indgivelse og behandling af denne importørerklæring. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13.

3.  Kommissionen udarbejder ved hjælp af gennemførelsesretsakter den elektroniske standardskabelon for importørerklæringen samt de nærmere regler for elektronisk indgivelse og behandling af denne importørerklæring. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5 a

 

Mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder

 

Kommissionen sikrer, at mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder modtager passende teknisk og finansiel bistand, herunder fremme af nationale kontaktpunkter i samarbejde med medlemsstaterne og oprettelse af et særligt websted, der indeholder alle de relevante oplysninger, og letter udvekslingen af oplysninger mellem mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder og de relevante nationale kontaktpunkter for at sikre en effektiv gennemførelse af denne forordning.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5 b

 

Anvendelse af elektronisk system

 

1. Al informationsudveksling mellem kompetente myndigheder og klarerere i henhold til artikel 4 og 5, herunder udveksling af erklæringer, ansøgninger eller afgørelser, skal foregå ad elektronisk vej.

 

2. Kommissionen opretter det i stk. 1 omhandlede elektroniske system. Den vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge:

 

- foranstaltninger til udvikling, drift og vedligeholdelse af det i stk. 1 omhandlede elektroniske system

 

- de nærmere regler for indsendelse, behandling, lagring og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder ved hjælp af det elektroniske system.

 

Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen om at udvikle, vedligeholde og anvende det i stk. 1 omhandlede elektroniske system og om at lagre oplysningerne i overensstemmelse med denne forordning.

 

3. For så vidt angår behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning, bør klarererne og de kompetente myndigheder udføre deres opgaver i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/6791a og forordning (EU) nr. …/…*

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

 

* EUT: Indsæt venligst nummeret på forordningen, der er indeholdt i dokument 2017/0003 (COD), i teksten.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

udgår

Toldkontrol og verifikation

 

1.  Den i artikel 4 omhandlede importtilladelse eller den i artikel 5 omhandlede importørerklæring, alt efter omstændighederne, fremlægges for de toldmyndigheder, der har kompetence til at frigive kulturgenstandene til fri omsætning eller henføre dem under en særlig procedure undtagen transit.

 

2.  Ved kulturgenstande, som kræver udstedelse af en importtilladelse i forbindelse med indførsel i Unionens toldområde, kontrollerer toldmyndighederne, om importtilladelsen stemmer overens med de frembudte genstande. De kan med henblik herpå kontrollere kulturgenstandene fysisk, bl.a. ved hjælp af en ekspertundersøgelse.

 

3.  Ved kulturgenstande, som kræver indgivelse af en importørerklæring i forbindelse med indførsel i Unionens toldområde, kontrollerer toldmyndighederne, om importørerklæringen opfylder betingelserne i eller som følger af artikel 5, og om den stemmer overens med de frembudte genstande. De kan med henblik herpå anmode klarereren om yderligere oplysninger og kontrollere kulturgenstandene fysisk, bl.a. ved hjælp af en ekspertundersøgelse. De registrerer importørerklæringen med et serienummer og en registreringsdato, og ved frigivelse af kulturgenstandene forsyner de klareren med en kopi af den registrerede importørerklæring.

 

4.  Ved ansøgning om frigivelse til fri omsætning eller placering under en særlig toldprocedure undtagen transit angives kvantiteten af genstandene ved anvendelse af den supplerende enhed, som er fastlagt i bilaget.

 

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis medlemsstaterne begrænser antallet af toldsteder, som har kompetence til at frigive kulturgenstande til fri omsætning eller til at placere dem under en særlig toldprocedure undtagen transit, meddeler de Kommissionen de nærmere enkeltheder vedrørende disse toldsteder samt eventuelle ændringer heraf.

Medlemsstaterne kan begrænse antallet af toldsteder, der har kompetence til at tillade import af kulturgenstande. Når medlemsstaterne anvender denne begrænsning meddeler de Kommissionen de nærmere enkeltheder om disse toldkontorer samt eventuelle ændringer i den henseende.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Toldmyndighederne beslaglægger og tilbageholder midlertidigt kulturgenstande, der føres ind i Unionens toldområde, hvis de berørte genstande er indført i Unionens toldområde, uden at betingelserne i artikel 3, stk. 1, og 2, er opfyldt.

1.  De kompetente myndigheder beslaglægger og tilbageholder midlertidigt kulturgenstande, der føres ind i Unionens toldområde, hvis de berørte genstande er indført i Unionens toldområde, uden at betingelserne i artikel 3, stk. 1, og 2, er opfyldt. I tilfælde af tilbageholdelse af kulturgenstandene skal der sikres hensigtsmæssige opbevaringsforhold i overensstemmelse med de betingelser og ansvar for midlertidig opbevaring af genstande, der er fastsat i artikel 147 i forordning (EU) nr. 952/2013, idet der tages behørigt hensyn til genstandenes særlige art.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den i stk. 1 omhandlede administrative afgørelse ledsages af en begrundelse, meddeles klareren, og skal give adgang til effektive retsmidler efter procedurerne i national lov.

2.  Den i stk. 1 omhandlede administrative afgørelse er underlagt bestemmelserne i artikel 22, stk. 7, i forordning (EU) nr. 952/2013.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Varigheden af den midlertidige tilbageholdelse skal nøje begrænses til den tid, der er påkrævet for, at toldmyndighederne eller de retshåndhævende myndigheder kan fastslå, hvorvidt sagens omstændigheder berettiger yderligere tilbageholdelse efter EU-reglerne eller national lov. Den maksimale varighed af den midlertidige tilbageholdelse efter denne artikel er 6 måneder. Hvis der inden for denne periode ikke træffes afgørelse om yderligere tilbageholdelse af kulturgenstandene, eller hvis det fastslås, at sagens omstændigheder ikke berettiger en yderligere tilbageholdelse, skal kulturgenstandene straks stilles til rådighed for klareren.

3.  Varigheden af den midlertidige tilbageholdelse skal nøje begrænses til den tid, der er påkrævet for, at toldmyndighederne eller de retshåndhævende myndigheder kan fastslå, hvorvidt sagens omstændigheder berettiger yderligere tilbageholdelse efter EU-reglerne eller national lov. Den maksimale varighed af den midlertidige tilbageholdelse i henhold til denne artikel skal være seks måneder med mulighed for at forlænge denne periode med yderligere tre måneder ved begrundet afgørelse truffet af toldmyndighederne. Hvis der inden for denne periode ikke træffes afgørelse om yderligere tilbageholdelse af kulturgenstandene, eller hvis det fastslås, at sagens omstændigheder ikke berettiger en yderligere tilbageholdelse, skal kulturgenstandene straks stilles til rådighed for klareren. Myndighederne i medlemsstaterne skal sikre, at når kulturgenstandene tilbageleveres til oprindelseslandet, deltager oprindelseslandet ikke i en væbnet konflikt, hvor kulturgenstandenes sikkerhed ikke kan garanteres. I sådanne tilfælde skal kulturgenstanden forblive i EU, indtil situationen i oprindelseslandet er stabiliseret.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Toldmyndighederne underretter straks oprindelseslandet eller i de tilfælde, hvor oprindelseslandet for kulturgenstandene ikke kan fastslås med sikkerhed, tredjelandet samt enten Europol eller Interpol efter at have truffet den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Når de kompetente myndigheder har rimelig grund til at antage, at der muligvis er eksporteret kulturgenstande i transit gennem Unionens toldområde i strid med et oprindelseslands love og bestemmelser, pålægger de toldmyndighederne at beslaglægge disse genstande midlertidigt.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Administrativt samarbejde

Administrativt samarbejde og brug af elektronisk system

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på anvendelsen af denne forordning sørger medlemsstaterne for, at de i artikel 3, stk. 4, omhandlede kompetente myndigheder samarbejder med hinanden.

1.  Med henblik på anvendelsen af denne forordning sørger medlemsstaterne for, at de i artikel 4, stk. 5, omhandlede kompetente myndigheder samarbejder med hinanden og udveksler information.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der kan udvikles et elektronisk system til lagring og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes myndigheder, navnlig vedrørende importørerklæringer og importtilladelser.

2.  Der udvikles et elektronisk system til lagring og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes myndigheder inden for rammerne af forordning (EU) nr. 952/2013. Et sådant system tager hånd om modtagelse, behandling, opbevaring og udveksling af information, navnlig vedrørende importørerklæringer og importtilladelser.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne har adgang til det i stk. 2 omtalte elektroniske system, når de behandler anmodninger som indsendt i forbindelse med de nødvendige eksporttilladelser i henhold til forordning (EF) nr. 116/2009. Disse anmodninger kan henvise direkte til oplysninger indeholdt i det elektroniske system.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastsætte:

Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter:

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 13.

Gennemførelsesretsakterne vedtages senest … [seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse] efter proceduren i artikel 13.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Der må udelukkende behandles personoplysninger på baggrund af denne forordning, hvis dette sker for at sikre en effektiv beskyttelse mod tab af kulturgenstande, bevare menneskehedens kulturarv og forhindre finansiering af terrorisme gennem salg af plyndret kulturarv til købere i Unionen.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Alle personoplysninger, der indsamles efter artikel 4, 5 og 9, må kun tilgås og behandles af de kompetente myndigheders behørigt godkendte personale og skal sikres forsvarligt mod uautoriseret adgang eller videregivelse.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal gælde for overtrædelser af artikel 3, 4 og 5, og særligt for indgivelse af falske erklæringer og falske oplysninger med henblik på indførsel af kulturgenstande i Unionens toldområde, og træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre anvendelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, rimelige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse regler og foranstaltninger senest 18 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse og underretter den straks om senere ændringer, der berører dem.

Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal gælde for overtrædelser af artikel 3, 4 og 5, og særligt for indgivelse falske oplysninger med henblik på import af kulturgenstande til Unionens toldområde, og træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre at disse regler anvendes. Sanktionerne skal være effektive, rimelige og have afskrækkende virkning. For at opnå lige konkurrencevilkår og en konsekvent tilgang, og skal medlemsstaterne anvende sanktioner, der ligner hinanden med hensyn til karakter og virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse regler og foranstaltninger senest 12 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse og underretter den straks om senere ændringer, der berører dem.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I deres forberedelser på at gennemføre nærværende forordning skal Kommissionen og medlemsstaterne samarbejde med internationale organisationer som UNESCO, Interpol, Europol, Verdenstoldorganisationen (WCO), Det Internationale Center for Forskning i Bevarelse og Restaurering af Kulturgoder (ICCROM) og Det Internationale Museumsråd for at sikre effektiv uddannelse, kapacitetsopbyggende aktiviteter og oplysningskampagner samt i givet fald få udført relevant forskning og standardudvikling.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilrettelægger uddannelses- og kapacitetsopbygningsaktiviteter for at sikre, at de berørte myndigheder anvender denne forordning effektivt i praksis. De kan også udarbejde oplysningskampagner for navnlig at gøre købere mere bevidste om kulturgenstande.

Kommissionen organiserer i samarbejde med medlemsstaterne:

 

i. uddannelse og kapacitetsopbyggende aktiviteter og opmærksomhedsskabende kampagner for myndigheder, nationale kontaktpunkter og berørte fagfolk for at sikre den effektive gennemførelse af denne forordning

 

ii. tiltag for at fremme et effektivt samarbejde med oprindelseslandene og

 

iii. en udveksling af bedste praksis med henblik på at fremme en ensartet anvendelse af denne forordning, navnlig de relevante praksis fra medlemsstater, der har national gældende lovgivning om import af kulturgenstande inden ikrafttrædelsen af denne forordning.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Disse aktiviteter, kampagner og tiltag skal bygge på erfaringerne fra eksisterende programmer, herunder dem, der fremmes af WCO og Kommissionen.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Samarbejde med tredjelande

 

I sager, der er omfattet af dens aktiviteter, og i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af dens opgaver i henhold til denne forordning, fremmer og tilskynder Kommissionen til teknisk og operationelt samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande.

 

Kommissionen kan tilrettelægge uddannelsesaktiviteter i samarbejde med medlemsstater og tredjelande på deres område.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubestemt periode fra den […].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af …-årsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  oplysninger om overtrædelser af denne forordning

b)  oplysninger om overtrædelser af denne forordning og anvendte sanktioner

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen retter med henblik herpå spørgeskemaer til medlemsstaterne. Medlemsstaterne har 6 måneder til at meddele Kommissionen de relevante oplysninger.

Kommissionen retter med henblik herpå spørgeskemaer til medlemsstaterne. Medlemsstaterne har 6 måneder fra modtagelsen af spørgeskemaet til at meddele Kommissionen de relevante oplysninger.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen kan på grundlag af svarene fra medlemsstaterne på de i stk. 1 omhandlede spørgeskemaer anmode medlemsstaterne om at indgive supplerende oplysninger om behandlingen af ansøgninger om importtilladelser. Medlemsstaterne sørger for hurtigst muligt at fremsende de oplysninger, som Kommissionen har anmodet om.

Begrundelse

Kommissionen bør med henblik på evalueringen af den ensartede anvendelse af denne forordning, hvis den finder det nødvendigt, kunne indhente yderligere oplysninger om medlemsstaternes kompetente myndigheders behandling af ansøgninger om importtilladelser.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning tre år efter dens anvendelsesdato og derefter hvert femte år.

2.  Kommissionen fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning to år efter dens anvendelsesdato og derefter hvert fjerde år. Rapporten skal være offentligt tilgængelig. Den skal omfatte overvejelser om den praktiske gennemførelse, herunder indvirkningen på Unionens økonomiske aktører, navnlig mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder. Rapporten skal indeholde en sammenligning af medlemsstaternes gennemførelse, herunder en vurdering af, i hvor høj grad forordningen anvendes ensartet, siden datoen for den foregående rapport. I denne vurdering tages der også hensyn til bestemmelserne om fastsættelse og anvendelse af sanktioner, og i hvilket omfang de sikrer lige vilkår for alle medlemsstater. I rapporten kan der om nødvendigt fremsættes anbefalinger til at afhjælpe utilstrækkelig gennemførelse af denne forordning af medlemsstaterne.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Den i stk. 2 omhandlede rapport skal tage hensyn til denne forordnings indvirkning i praksis, herunder denne den virkninger for økonomiske operatører i Unionen, herunder mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder. Rapporten skal indeholde dokumentation om de forskellige nationale resultater, omfatte en ensartet vurdering af, hvordan denne forordning er blevet gennemført og anvendt i den pågældende periode og give anbefalinger til at afhjælpe mangelfuld gennemførelse af medlemsstaterne.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Bilag I – indledning afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kulturgenstande omfattet af artikel 2, stk. 1

Kulturgenstande omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a)

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Bilag I a (nyt)

 

 

Ændringsforslag

1.

Arkæologiske genstande, der er over 100 år gamle, og som hidrører fra:

 

 

– udgravninger og fund på landjorden eller under vandet

9705 00 00

 

– arkæologiske fundsteder

9706 00 00

 

– arkæologiske samlinger

 

2.

Dele, der udgør en integrerende del af kunstneriske, historiske eller religiøse mindesmærker, og som er fjernet derfra, såfremt de er over 100 år gamle

9705 00 00 9706 00 00

3.

Malerier og billeder, der ikke hører ind under kategori 4 eller 5, og som udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets og materialernes art1a

9701

4.

Akvareller, gouacher og pasteller, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets art1a

9701

5.

Mosaikker, der ikke hører ind under kategori 1 eller 2, og som udelukkende er fremstillet som håndarbejde, og tegninger, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets og materialernes art1a

69149701

 

6.

Originale stik, tryk, serigrafier og litografier og de pågældende matricer samt originalplakater1a

Kapitel 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Originale statuer og skulpturer og kopier heraf, der er fremstillet efter samme fremgangsmåde som originalen1a, og som ikke hører ind under kategori 1.

9703 00 00

8.

Fotografier, film og disses negativer1a

37043705

3706

4911 91 80

 

9.

Inkunabler og manuskripter, herunder geografiske kort og musikpartiturer, enkeltvis eller samlet1a

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Bøger, som er over 100 år gamle, enkeltvis eller som samlinger

9705 00 00 9706 00 00

11.

Trykte geografiske kort, som er over 200 år gamle

9706 00 00

12.

Arkivalier af enhver art, som omfatter elementer, der er over 50 år gamle, uanset materialets art

37043705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

 

13.

a) Zoologiske, botaniske, mineralogiske eller anatomiske samlinger1b og genstande fra samlinger.

9705 00 00

 

b) Samlinger1b, der frembyder historisk, palæontologisk, etnografisk eller numismatisk interesse.

9705 00 00

14.

Befordringsmidler, der er over 75 år gamle

9705 00 00 Kapitel 86-89

15.

Andre antikviteter, der ikke hører ind under kategori A.1 til A.14, og

 

 

a) som er mellem 50 og 100 år gamle:

 

 

legetøj, spil

Kapitel 95

 

glasvarer

7013

 

guld- og sølvsmedearbejder

7114

 

møbler

Kapitel 94

 

optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter

Kapitel 90

 

musikinstrumenter

Kapitel 92

 

ure og dele dertil

Kapitel 91

 

genstande af træ

Kapitel 44

 

keramiske genstande

Kapitel 69

 

tapisserier

5805 00 00

 

gulvtæpper

Kapitel 57

 

tapet

4814

 

våben

Kapitel 93

 

b) som er over 100 år gamle

9706 00 00

______________

1a Som er over 50 år gamle og ikke tilhører ophavsmanden selv.

1b Som defineret af Domstolen i afgørelse nr. 252/84, der lyder således: "Ved samlerobjekter henhørende under Den Fælles Toldtarifs pos. 97.05 forstås genstande, der opfylder betingelserne for at kunne optages i en samling, dvs. genstande, der er forholdsvis sjældne, normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål, er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale omsætning af lignende, brugbare genstande, samt har en betydelig værdi."

Kulturgenstande, der henhører under kategori A.1 til A.15, omfattes kun af nærværende forordning, hvis deres værdi svarer til eller overstiger de under B omhandlede økonomiske tærskler.

B. Økonomiske tærskler for visse af kategorierne under A (EUR)

Værdi:

1 (arkæologiske genstande)

2 (dele fjernet fra monumenter)

9 (inkunabler og manuskripter)

12 (arkivalier)

15 000

5 (mosaikker og tegninger)

6 (stik)

8 (fotografier)

11 (trykte geografiske kort)

30 000

4 (akvareller, gouacher og pasteller)

50 000

7 (statuer)

10 (bøger)

13 (samlinger)

14 (befordringsmidler)

15 (alle andre genstande)

150 000

3 (malerier)

Overholdelsen af betingelserne med hensyn til de økonomiske værdier skal bedømmes på det tidspunkt, hvor anmodningen om udførselstilladelse fremsættes. Genstandens økonomiske værdi er den værdi, som genstanden har på det internationale marked.

De i bilag I i euro angivne værdier omregnes og angives i national valuta efter den vekselkurs pr. 31. december 2001, som er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Denne modværdi i national valuta tages hvert andet år op til revision med virkning pr. 31. december 2001. Beregningen af denne modværdi baseres på gennemsnittet af disse valutaers daglige værdi, udtrykt i euro gennem de 24 måneder, som ender den sidste dag i den august måned, der går forud for revisionen med virkning fra den 31. december. Denne beregningsmetode tages på forslag af Kommissionen op til revision af Det Rådgivende Udvalg for Kulturgoder, i princippet to år efter den første anvendelse. Ved hver revision offentliggøres værdierne i euro og deres modværdier i national valuta regelmæssigt i Den Europæiske Unions Tidende de første dage i den november måned, der går forud for den dato, fra hvilken revisionen får virkning.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Bilag I b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag Ib

 

Lande og genstandskategorier, i forbindelse med hvilke der er en særlig risiko for ulovlig handel

 

[skal oprettes af Kommissionen i medfør af artikel 2, stk. 2, litra a).]


BEGRUNDELSE

Baggrund

Den Europæiske Union (EU) fører en værdibaseret handelspolitik i overensstemmelse med de grundlæggende traktater og strategien "Handel for alle". Et af EU's mål er at sikre, at økonomisk vækst og konkurrenceevne går hånd i hånd med social retfærdighed og respekt for menneskerettighederne.

I den senere tid er der kommet fokus på at generelle regler, der gælder for handel med varer, ikke omhandler alle de særlige forhold, der gælder for import af kulturgoder. Ulovlig handel med kulturgoder er knyttet til organiseret kriminalitet, finansiering af terrorisme, hvidvaskning af penge og skatteunddragelse og medfører ligeledes tab af kulturarv i tredjelande.

I Rådets konklusioner fra mødet den 12. februar 2016 om kampen mod finansiering af terrorisme blev der mindet om vigtigheden af så hurtigt som muligt at styrke bekæmpelsen af ulovlig handel med kulturgenstande og Kommissionen blev opfordret til at foreslå lovgivningsmæssige foranstaltninger om dette spørgsmål. For nylig blev der i b FN's Sikkerhedsråds resolution 2347 (2017) og Firenze-erklæringen, underskrevet af kulturministrene for G7-formandskab den 31. marts 2017, igen bekræftet, at der er behov for at bekæmpe den ulovlige handel med kulturgoder, navnlig fra de lande, der oplever konflikter og interne uroligheder. Yderligere blev der i Europa-Parlamentets beslutning " Foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder - en målrettet indsats mod finansiering af terrorisme", der blev vedtaget den 1. marts 2018, igen bekræftet, at der er behov for at handle på EU-plan.

I øjeblikket vedrører EU-medlemsstaternes nationale lovgivning beskyttelsen af deres egen kulturarv. Dette forslag vil udvide denne beskyttelse til kulturarven i tredjelande, der ikke er harmoniseret på EU-plan. Fælles regler om udførsel af kulturelle goder findes allerede i henhold til EU-lovgivningen. Hvad angår import af kulturgoder, er der kun to specifikke restriktive foranstaltninger vedrørende Syrien og Irak, der er i kraft på EU-plan.

Det nuværende forslag tager sigte på at mindske forbindelsen mellem ulovlig handel med kulturgenstande og finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet og samtidig give en retssikkerhed for det lovlige kunstmarked. Det bygger på tidligere arbejde i internationale fora, såsom UNESCO's konvention fra 1970 om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande og UNIDROIT's konvention fra 1995 om stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande. Der er også blevet gjort et stort arbejde i Europarådet med sin konvention fra 2017 om lovovertrædelser vedrørende kulturgenstande(1), Verdenstoldorganisationen og Interpol med sin specialiserede enhed og database over stjålne kunstværker.

Kommissionen har udviklet en række værktøjer til at styrke toldkontrollen af kulturgenstande, nemlig:

-  fastlæggelse af en fælles definition af kulturgoder i forbindelse med import

-  sikre, at købere og importører udvise rettidig omhu for så vidt angår lovligheden af kulturelle varer, der føres ind i EU

-  et standardiseret system vedrørende identiteten af kulturgenstande

-  indføre mere effektive afskrækkende foranstaltninger mod ulovlig handel med kulturgenstande

-  fremme af aktiv inddragelse af interessenter i nedbringelsen af den ulovlige handel.

Kommissionen foreslår et system med importtilladelser for produkter, der anses for at have en høj risiko for at have forbindelse til organiseret kriminalitet og terrorgrupper, såsom arkæologiske fund på landjorden eller under vandet, dele af monumenter og sjældne manuskripter og inkunabler, der er mindst 250 år gamle. For de resterende kulturgenstande er et system med en erklæring fra importøren blevet overvejet. Der vil blive dannet standardiserede dokumentationskrav ved import med hensyn til identitet eller hver enkel genstand. Toldmyndighederne vil udføre kontrol på grundlag af disse dokumenter. Toldmyndighederne vil få beføjelser til at beslaglægge og midlertidigt tilbageholde alle varer, som ikke opfylder kravene. Et system af sanktioner for overtrædelser er ligeledes planlagt.

Parlamentarisk arbejde

Udkastet til betænkning om dette forslag er blevet overdraget til et fælles udvalg bestående af medlemmer af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) og Udvalget om International Handel (INTA). En fælles fremgangsmåde bør undgå en silo-tilgang og gøre bedst mulig brug af den tilgængelige ekspertise, eftersom IMCO er ansvarlig for koordinering på EU-plan af national lovgivning vedrørende det indre marked og toldunionen og INTA bl.a. er ansvarlig for de eksterne aspekter af toldbestemmelserne og -forvaltningen. Udvalget om Kultur og Uddannelse (CULT) er tæt knyttet til proceduren, navnlig med hensyn til definitionen af kulturgenstande.

Medordførernes centrale mål er at sikre den rette balance mellem målet om at bekæmpe ulovlig import af kulturgenstande og behovet for at sikre, at foreslåede kontroller og yderligere forpligtelser ikke udgør en unødig byrde for kunstmarkedet for lovlige økonomiske operatører og toldmyndigheder.

Medordførerne mener, at der bør gives en passende teknisk bistand og støtte til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, der opererer på kunstmarkedet. Kommissionen bør også sammen med medlemsstaterne tilrettelægge uddannelse og kapacitetsopbyggende aktiviteter for at sikre en effektiv gennemførelse af forordningen. Desuden bør der ligeledes indføres foranstaltninger for at fremme et effektivt samarbejde med oprindelseslandene.

De understreger betydningen af at etablere et elektronisk system til lagring og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes myndigheder, der fuldt ud tilpasses det nuværende digitale miljø.

Anvendelsen af denne forordning bør vurderes og rapporteres to år efter forordningens anvendelsesdato og derefter hvert fjerde år for at tage hensyn til virkningerne af denne forordning og tage hånd om eventuelle mangler.

Medordførerne er hidtil endnu ikke nået til en konklusion vedrørende visse væsentlige aspekter af denne forordning, som har brug for at forbedres, og fortsætter deres konsultationer med relevante aktører og erhvervslivet, inden der foreslås ændringer med henblik herpå.

(1)

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/221


UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (8.6.2018)

til Udvalget om International Handel og Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande

(COM(2017)0375 – C8-C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Ordfører for udtalelse: Santiago Fisas Ayxelà

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Som ordfører bifalder jeg forslagets mål om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og alternative kilder til finansiering af terrorisme, herunder plyndring og smugling af antikviteter, altid under hensyntagen til, at beskyttelsen af kulturarven skal være det endelige formål, specielt i dette år 2018, som er det europæiske år for kulturarv.

I denne forbindelse skal det bemærkes, at der skal være en balance mellem de foranstaltninger, der skal træffes til beskyttelse af kulturarven, og de foranstaltninger, der skal træffes til fordel for kunstmarkedet, for ikke at hindre lovlig handel med kulturgenstande på tværs af de ydre grænser i uforholdsmæssig grad.

Som ordfører støtter jeg en aldersgrænse på 250 år for alle kategorier af kulturgenstande, eftersom det forekommer at være en passende aldersgrænse i overensstemmelse med forslagets formål. Jeg er desuden enig i, at visse kategorier af kulturgoder, der er udsat for en øget risiko for plyndring, tab eller ødelæggelse, kræver styrkede beskyttelsesforanstaltninger.

På den ene side, med hensyn til de foranstaltninger, der skal træffes til fordel for kunstmarkedet, bør først og fremmest lovligheden af eksport undersøges på grundlag af lovene og forskrifterne i eksportlandet i stedet for oprindelseslandet, da jeg mener, at forpligtelsen til at fremlægge dokumenter, der viser den lovlige eksport fra oprindelseslandet, er en ekstra byrde på kunstmarkedet. Sondringen mellem stater, der har underskrevet, og stater, der ikke har underskrevet UNESCO's konvention af 1970 vedrørende forpligtelsen til at dokumentere lovlig eksport fra eksportlandet eller oprindelseslandet henholdsvis må dermed fjernes, og alle medlemsstaterne har pligt til at bevise, at eksporten fra tredjelandet var lovlig i henhold til dets egne love og forskrifter.

For det andet mener jeg, at selv om udtrykket "ihændehaveren af genstandene" defineres i forslaget ved at henvise til artikel 5, nr. 34, i forordning (EU) nr. 952/2013, er det relevant at være sikker på, at udtrykket ikke indebærer ejerskab, eftersom den, der er villig til at indhente en importtilladelse, måske endnu ikke er ejer af genstandene.

For det tredje bør der ifølge forslaget ved midlertidig indførsel af kulturgenstande til uddannelsesmæssige, videnskabelige eller forskningsmæssige formål ikke være et krav om at fremlægge en tilladelse eller erklæring, og jeg mener, at restaureringsformål også bør være omfattet af denne undtagelse.

På den anden side foreslår jeg med hensyn til de foranstaltninger, der skal træffes til fordel for beskyttelse af kulturarven, for det første at forlænge den periode, der betragtes som "permanent" fra en måned til ti år for de kategorier af genstande, der er omhandlet i litra c), d) og h) i bilaget, og til ét år for resten af kategorierne i bilaget.

For det andet vil jeg gerne understrege, at under hensyn til genstandenes særlige karakter, er den rolle, som kultureksperterne spiller inden for toldmyndighederne, yderst relevant, da de, hvis det skønnes nødvendigt, kan kræve yderligere oplysninger fra klarereren og fysisk undersøge kulturgenstandene ved at foretage en ekspertundersøgelse.

For det tredje skal der med hensyn til opbevaring af kulturgenstandene på Unionens toldområde i tilfælde af midlertidig tilbageholdelse på grund af genstandenes særlige karakter være minimumsgarantier for bevarelse.

Med henblik på at lette tilpasningen til denne nye ordning er jeg helt enig i, at der bør tilrettelægges uddannelses- og opbygningsaktiviteter samt oplysningskampagner for køberne af medlemsstaternes myndigheder og de berørte fagfolk. Jeg mener desuden, at der bør stilles informationskontaktpunkter til rådighed i hver medlemsstat for at hjælpe markedsaktørerne med at gennemføre denne forordning. Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at styrke den elektroniske administration ved hjælp af passende elektroniske standardformularer for at forberede importørerklæringerne eller ansøge om importørtilladelser, som skal indsendes elektronisk og registreres med et serienummer og en registreringsdato, sammen med udviklingen af et fuldt operationelt elektronisk system til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes myndigheder, hvilket utvivlsomt vil bidrage til at forhindre forumshopping.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om International Handel og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  I betragtning af mange tredjelandes og de fleste medlemsstaters kendskab hertil bør definitionerne i denne forordning være baseret på definitionerne i UNESCO-konventionen om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande, der blev undertegnet i Paris den 14. november 1970, og UNIDROIT-konventionen om stjålne eller ulovligt eksporterede kulturgenstande, der blev undertegnet i Rom den 24. juni 1995, som en betydelig andel af medlemsstaterne er part i.

(6)  I betragtning af mange tredjelandes og de fleste medlemsstaters kendskab hertil bør definitionerne i denne forordning være baseret på definitionerne i Haag-konventionen fra 1954 om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt, UNESCO-konventionen om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande, der blev undertegnet i Paris den 14. november 1970, og UNIDROIT-konventionen om stjålne eller ulovligt eksporterede kulturgenstande, der blev undertegnet i Rom den 24. juni 1995, som en betydelig andel af medlemsstaterne er part i.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Lovligheden af eksporten bør undersøges med udgangspunkt i de love og bestemmelser, der anvendes i det land, hvor kulturgenstandene blev fundet eller skabt ("oprindelseslandet"). For at undgå omgåelse af reglerne, når kulturgenstande føres ind i Unionen fra et andet tredjeland, bør den person, der søger at indføre dem i Unionens toldområde, påvise, at de er blevet lovligt eksporteret fra det pågældende tredjeland, hvis dette tredjeland har undertegnet UNESCO-konventionen fra 1970 og således er et land, der har forpligtet sig til at bekæmpe ulovlig handel med kulturgenstande. I andre tilfælde bør den pågældende person bevise, at eksporten fra oprindelseslandet er foregået på lovlig vis.

(7)  Lovligheden af eksporten bør undersøges med udgangspunkt i de love og bestemmelser, der anvendes i det land, hvor kulturgenstandene blev fundet eller skabt ("oprindelseslandet"). Når kulturgenstande føres ind i Unionen fra et andet tredjeland, bør den person, der søger at indføre dem i Unionens toldområde, påvise, at de er blevet lovligt eksporteret fra oprindelseslandet. I tilfælde, hvor kulturgenstandenes oprindelsesland ikke kan fastslås med sikkerhed, bør den person, der søger at indføre dem i Unionens toldområde, påvise, at de er blevet lovligt eksporteret fra det sidste land, hvor de blev opbevaret, før de blev sendt til Unionen ("eksportlandet"), i overensstemmelse med dette lands love og regler.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Det efterlyses i artikel 5 i UNESCO's konvention fra 1970, at der etableres en eller flere nationale tjenester med et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere, for at sikre beskyttelse af egne kulturgenstande mod ulovlig import, eksport og udveksling. De stater, som er parter i UNESCO's konvention fra 1970, anmodes desuden om at opfylde de forpligtelser, der er fastsat i konventionen, i lyset af behovet for at samarbejde aktivt med de kompetente myndigheder i tredjelande på området for ​​sikring og bekæmpelse af ulovlig import af kulturgenstande, navnlig inden for områder, der er præget af krise, og de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, anmodes indtrængende om at ratificere den.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Med henblik på ikke at skabe urimelige hindringer for handelen med varer på tværs af de ydre grænser bør denne forordning alene finde anvendelse for kulturgenstande over en bestemt alder. Der bør derfor fastsættes en aldersgrænse på 250 år for alle kategorier af kulturgenstande. Denne minimumsalder vil sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er rettet mod de kulturgenstande, der er i størst risiko for plyndring af personer i konfliktområder, uden at det udelukker andre genstande fra de kontroller, som er nødvendige for at garantere beskyttelsen af kulturarv.

(8)  Med henblik på ikke at skabe urimelige hindringer for handelen med varer på tværs af Unionens ydre grænser bør denne forordning alene finde anvendelse for kulturgenstande over en bestemt alder og værdi. Der bør derfor fastsættes en aldersgrænse på 100 år for de mest sårbare kategorier af kulturgenstande i tråd med bestemmelserne i Haag-konventionen fra 1954, UNESCO-konventionen fra 1970 og UNIDROIT-konventionen fra 1995. Denne minimumsalder vil sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er rettet mod de kulturgenstande, der er i størst risiko for plyndring af personer i konfliktområder, uden at det udelukker andre genstande fra de kontroller, som er nødvendige for at garantere beskyttelsen af kulturarv.

Begrundelse

Minimumsgrænsen på 250 år synes ikke at være i overensstemmelse med en række internationale traktater (Haag-konventionen om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt (artikel 1), UNESCO-konventionen om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande fra 1970 (artikel 1) og UNIDROIT-konventionen om stjålne eller ulovligt eksporterede kulturgenstande (artikel 2).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Eftersom nogle kategorier af kulturgenstande, nærmere bestemt arkæologiske genstande, dele af monumenter samt sjældne manuskripter og inkunabler, er særligt udsatte for plyndring og ødelæggelse, forekommer det nødvendigt at indføre en ordning for skærpet kontrol hermed, før de kan indføres i Unionens toldområde. En sådan ordning bør bestå i en forpligtelse til at fremlægge en tilladelse udstedt af den kompetente myndighed i indførselsmedlemsstaten, før de pågældende kulturgenstande kan overgå til fri omsætning eller henføres under en særlig toldprocedure undtagen transit. Personer, som ansøger om en sådan tilladelse, bør kunne bevise, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet på lovlig vis ved at fremlægge passende dokumentation og andet støttemateriale, såsom et eksportcertifikat eller en eksporttilladelse udstedt af eksporttredjelandet, dokumentation for ejerskab, en faktura, en salgsaftale, forsikringsdokumenter, transportdokumenter eller ekspertvurderinger. Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør på grundlag af fuldstændige og nøjagtige ansøgninger uden unødig forsinkelse beslutte, om der kan udstedes en tilladelse.

(10)  Eftersom nogle kategorier af kulturgenstande, nærmere bestemt arkæologiske genstande, dele af monumenter samt sjældne manuskripter og inkunabler, er særligt udsatte for plyndring og ødelæggelse, forekommer det nødvendigt at indføre en ordning for skærpet kontrol hermed, før de kan indføres i Unionens toldområde. En sådan ordning bør bestå i en forpligtelse til at fremlægge en tilladelse udstedt af den kompetente myndighed i den første indførselsmedlemsstat, før de pågældende kulturgenstande kan overgå til fri omsætning eller henføres under en særlig toldprocedure undtagen transit. Personer, som ansøger om en sådan tilladelse, bør kunne bevise, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med landets love og forskrifter, eller bevise, at der ikke findes sådanne love og forskrifter. Det bør bevises, at eksporten er sket på lovlig vis, ved at fremlægge passende dokumentation og andet støttemateriale, såsom et eksportcertifikat eller en eksporttilladelse, der er udstedt af eksporttredjelandet, dokumentation for ejerskab, en faktura, en salgsaftale, forsikringsdokumenter, transportdokumenter eller ekspertvurderinger. Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør på grundlag af fuldstændige og nøjagtige ansøgninger uden unødig forsinkelse beslutte, om der kan udstedes en tilladelse. Såfremt kulturgenstandenes oprindelsesland ikke kan fastslås pålideligt, ledsages ansøgningen af de støttedokumenter og oplysninger, der kan bevise, at kulturgenstandene blev eksporteret fra eksportlandet i overensstemmelse med dets love og regler. Import af kulturgenstande, der stammer fra konflikt- og højrisikolande, skal altid være underlagt et krav om fremlæggelse af en tilladelse udstedt af den kompetente myndighed i den første indførselsmedlemsstat. Personer, som ansøger om en sådan tilladelse, bør kunne bevise, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med landets love og forskrifter, hvilket derved udelukker muligheden for at bevise lovlig eksport fra eksportlandet. Kommissionen bør ved gennemførelsesretsakter fastlægge en regelmæssigt ajourført liste over konfliktramte områder og højrisikoområder, for hvilke der pålægges restriktive foranstaltninger om kulturgoder i overensstemmelse med artikel 215 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Kommissionen bør indhente ekstern ekspertise såsom fra UNESCO og Det Internationale Museumsråd for at udarbejde en sådan liste på linje med FN's Sikkerhedsråds resolutioner, der skal baseres på rødlisterne, der udgives af Det Internationale Museumsråd, som klassificerer de truede kategorier af arkæologiske genstande eller kunstgenstande i verdens mest sårbare områder for at forhindre, at de sælges eller eksporteres ulovligt.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Under hensyntagen til genstandenes særlige karakter er den rolle, som kultureksperterne spiller inden for toldmyndighederne, yderst relevant, da de, hvis det skønnes nødvendigt, bør kunne kræve yderligere oplysninger fra klarereren og fysisk undersøge kulturgenstandene ved at foretage en ekspertundersøgelse.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For andre kategorier af kulturgenstande bør den person, der søger at indføre dem i Unionens toldområde, ved hjælp af en erklæring bekræfte og påtage sig ansvaret for den lovlige eksport af kulturgenstandene fra tredjelandet og fremlægge tilstrækkelige oplysninger til, at toldmyndighederne kan identificere de pågældende genstande. For at lette proceduren og af hensyn til retssikkerheden bør oplysningerne om kulturgenstandene gives i et standarddokument. Det standardiserede ID-dokument, som anbefales af UNESCO, bør anvendes til at beskrive kulturgenstandene. Toldmyndighederne bør registrere indførslen af kulturgenstandene, opbevare originaldokumentet og udlevere en kopi heraf til klarereren for at sikre sporbarheden af genstandene, efter deres indførsel i det indre marked.

(11)  For andre kategorier af kulturgenstande bør den person, der søger at indføre dem i Unionens toldområde, kunne bevise, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet på lovlig vis ved at fremlægge passende dokumentation og andet støttemateriale såsom et eksportcertifikat eller en eksporttilladelse udstedt af eksporttredjelandet, dokumentation for ejerskab, en faktura, en salgsaftale, forsikringsdokumenter, transportdokumenter eller ekspertvurderinger. Den person, der søger at indføre kulturgenstandene i Unionens toldområde, skal ved hjælp af en elektronisk erklæring bekræfte og påtage sig ansvaret for den lovlige eksport af disse kulturgenstande fra tredjelandet, og de skal fremlægge tilstrækkelige oplysninger til, at toldmyndighederne kan identificere de pågældende genstande. For at lette proceduren og af hensyn til retssikkerheden bør oplysningerne om kulturgenstandene gives i et elektronisk standarddokument. Det standardiserede ID-dokument, som anbefales af UNESCO, bør anvendes til at beskrive kulturgenstandene. Disse kulturgenstande bør registreres elektronisk, og klarereren bør få udleveret en kopi heraf for at sikre sporbarheden af genstandene, efter deres indførsel i det indre marked.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Ved midlertidig indførsel af kulturgenstande til uddannelsesmæssige, videnskabelige eller forskningsmæssige formål bør der ikke være et krav om at fremlægge en tilladelse eller erklæring.

(12)  Ved midlertidig indførsel af kulturgenstande til uddannelsesmæssige (såsom kulturelle og musikalske), videnskabelige, restaureringsmæssige, bevarelsesmæssige, udstillingsmæssige eller forskningsmæssige formål eller med henblik på samarbejde mellem museer eller lignende offentlige almennyttige institutioner til tilrettelæggelse af udstillinger bør der ikke være et krav om at fremlægge en tilladelse eller erklæring.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Kulturgenstande, som skal fremvises på internationale handelsmesser eller kunstudstillinger, bør ikke være omfattet af krav om importtilladelse.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at tage højde for de erfaringer, der gøres med anvendelsen af denne forordning, og ændringer i geopolitiske og andre forhold, som kan udgøre en trussel mod kulturgenstande, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringer af aldersgrænsen for de forskellige kategorier af kulturgenstande, uden at dette skaber urimelige hindringer for handelen med tredjelande. Denne delegation bør også sætte Kommissionen i stand til at ajourføre bilaget som følge af ændringer af den kombinerede nomenklatur. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201627. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(14)  For at tage højde for de erfaringer, der gøres med anvendelsen af denne forordning, og ændringer i geopolitiske og andre forhold, som kan udgøre en trussel mod kulturgenstande, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringer af aldersgrænsen og den økonomiske tærskel for de forskellige kategorier af kulturgenstande, uden at dette skaber urimelige hindringer for handelen med tredjelande. Denne delegation bør også sætte Kommissionen i stand til at ajourføre bilaget som følge af ændringer af den kombinerede nomenklatur. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201627. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

__________________

__________________

27EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

27EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage særlige bestemmelser om midlertidig indførsel og opbevaring af kulturgenstande i Unionens toldområde, skabelonerne til ansøgninger om importtilladelse og formularer, herunder importørerklæringer og ledsagende dokumenter, samt de nærmere regler for indgivelse og behandling heraf. Kommissionen bør ligeledes tillægges gennemførelsesbeføjelser til at træffe foranstaltninger om etablering af en elektronisk database til lagring og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201128.

(15)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage særlige bestemmelser om midlertidig indførsel og opbevaring af kulturgenstande i Unionens toldområde, hvilket bør ske, samtidig med at der garanteres tilstrækkelige bevaringsvilkår under behørig hensyntagen til kulturgenstandenes særlige karakter. Disse bestemmelser bør også finde anvendelse på de elektroniske standardskabeloner til ansøgninger om importtilladelse og formularer, herunder elektroniske importørerklæringer og ledsagende dokumenter, samt de nærmere regler for indgivelse og behandling heraf. Kommissionen bør ligeledes tillægges gennemførelsesbeføjelser til at træffe foranstaltninger om etablering af en elektronisk database til lagring og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011. Kommissionen bør ligeledes tillægges gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge en regelmæssigt ajourført liste over konfliktramte områder og højrisikoområder, for hvilke der pålægges restriktive foranstaltninger om kulturgoder i overensstemmelse med artikel 215 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

__________________

__________________

28Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

28Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Der bør indsamles relevante oplysninger om handelsstrømme for kulturgenstande med henblik på at understøtte en effektiv anvendelse af forordningen og skabe grundlag for den kommende evaluering heraf. Der kan ikke holdes tilstrækkeligt opsyn med handelsstrømmene for kulturgenstande ved alene at måle værdien eller vægten heraf, da disse to kan variere en del. Det er afgørende, at der indsamles oplysninger om antallet af angivne genstande. Da den kombinerede nomenklatur ikke indeholder supplerende måleenheder for kulturgenstande, er det nødvendigt at kræve, at antallet af genstande skal angives.

(16)  Der bør indsamles relevante oplysninger om handelsstrømme for kulturgenstande med henblik på at understøtte en effektiv anvendelse af forordningen og skabe grundlag for den kommende evaluering heraf. Der kan ikke holdes tilstrækkeligt opsyn med handelsstrømmene for kulturgenstande ved alene at måle værdien eller vægten heraf, da disse to kan variere en del. Det er afgørende, at der elektronisk indsamles oplysninger om antallet af angivne genstande. Da den kombinerede nomenklatur ikke indeholder supplerende måleenheder for kulturgenstande, er det nødvendigt at kræve, at antallet af genstande skal angives.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring29 sigter bl.a. mod at styrke toldmyndighedernes kapacitet og forbedre deres evne til at reagere på risici i forbindelse med kulturgenstande. De fælles regler for risikoforvaltning, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 952/2013, bør anvendes, og toldmyndighederne bør udveksle relevante oplysninger om risici.

(17)  EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring29 sigter bl.a. mod at styrke toldmyndighedernes kapacitet og uddannelse og forbedre deres evne til at reagere på risici i forbindelse med kulturgenstande. De fælles regler for risikoforvaltning, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 952/2013, bør anvendes, og toldmyndighederne bør udveksle relevante oplysninger om risici.

__________________

__________________

29 KOM/2014/0527 endelig udg. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring.

29 KOM/2014/0527 endelig udg. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Eftersom handel med kulturgenstande kan være en kilde til finansiering af terrorisme og hvidvaskning af penge, er der et presserende behov for at udarbejde oplysningskampagner for at bevidstgøre især købere af kulturgenstande. For at hjælpe markedsaktørerne med at gennemføre denne forordning bør der endvidere stilles informationskontaktpunkter til rådighed i hver enkelt medlemsstat.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Kommissionen bør gives tilstrækkelig tid til at vedtage gennemførelsesbestemmelser til denne forordning, navnlig bestemmelser vedrørende formatet for ansøgninger om importtilladelse eller forberedelse af en importørerklæring. Anvendelsen af denne forordning bør derfor udskydes.

(19)  Kommissionen bør gives tilstrækkelig tid til at vedtage gennemførelsesbestemmelser til denne forordning, navnlig bestemmelser vedrørende det elektroniske standardformat for ansøgninger om importtilladelse eller forberedelse af en importørerklæring. Anvendelsen af denne forordning bør derfor udskydes.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes betingelserne og procedurerne for indførsel af kulturgenstande i Unionens toldområde.

Ved denne forordning fastsættes betingelserne og procedurerne for import af kulturgenstande i Unionens toldområde.

Begrundelse

For så vidt angår nærværende forordnings genstand og anvendelsesområde bør det vage begreb "indførsel" i artikel 1 erstattes af det mere præcise begreb "import".

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Indførsel af kulturgenstande i Unionens toldområde, der er blevet illegalt eksporteret fra et tredjeland, er forbudt, hvis der foreligger begrundet mistanke om, at de pågældende genstande er blevet fjernet fra oprindelseslandets eller eksportlandets område uden den retmæssig ejers samtykke eller i strid med de pågældende landes love og forskrifter.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne forordning berører ikke de strengere ordninger, der er oprettet ved medlemsstaternes gældende instrumenter på området for import af kulturgenstande i deres toldområde.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "kulturgenstande": enhver genstand af arkæologisk, forhistorisk, historisk, litterær, kunstnerisk eller videnskabelig betydning, som tilhører kategorierne i tabellen i bilaget og opfylder kravet om minimumsalder som anført deri

a)  "kulturgenstande": enhver genstand af arkæologisk, forhistorisk, historisk, litterær, kunstnerisk eller videnskabelig betydning, som tilhører kategorierne i tabellen i bilaget og opfylder kravet om minimumsalder og økonomisk tærskel som anført deri

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "oprindelsesland": det land, på vis nuværende territorie kulturgenstandene blev skabt eller fundet

b)  "oprindelsesland": det land, på hvis nuværende territorie kulturgenstandene blev skabt eller fundet eller fjernet, udgravet eller stjålet fra et sted på land eller under vandet på det nuværende oprindelseslands territorium, eller landet, der har en så nær tilknytning til kulturgenstanden, at dette land anser den pågældende kulturgenstand som national kulturejendom og beskytter den som sådan, hvilket betyder at det retsmæssigt regulerer eksporten af disse kulturgenstande;

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "eksportland": det sidste land, hvori kulturgenstandene blev permanent opbevaret i overensstemmelse med dette lands love og regler, før de blev sendt til Unionen

c)  "eksportland": det sidste land, hvori kulturgenstandene blev opbevaret i overensstemmelse med dette lands love og regler, før de blev sendt til Unionen

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  "konflikt- og højrisikolande": de lande, der er angivet af Kommissionen, og som identificeres ved tilstedeværelsen af væbnede konflikter, udbredt vold eller andre risici for skade på mennesker eller kulturgenstande

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "permanent": en periode på mindst en måned, hvor opbevaringen sker med henblik på andet end midlertidigt brug, transit, eksport eller forsendelse

udgår

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at ændre den anden kolonne i tabellen i bilaget som følge af ændringer af den kombinerede nomenklatur samt for at ændre minimumsalderen i den tredje kolonne i tabellen i bilaget i lyset af de erfaringer, der gøres med anvendelsen af denne forordning.

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at ændre kategorierne af kulturgenstande og minimumsalderen og de økonomiske tærskler i bilaget i lyset af resultaterne fra anvendelsen af denne forordning.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at ændre de kategorier af genstande, for hvilke der skal fremlægges en importtilladelse eller en importørerklæring over for toldmyndighederne i den første indførselsmedlemsstat, i lyset af de erfaringer, der gøres med anvendelsen af denne forordning.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Det, at de kompetente myndigheder i den første indførselsmedlemsstat har udstedt en importtilladelse, eller at der er fremlagt en importørerklæring på behørig vis, må ikke betragtes som bevis på lovlig adkomst til eller ejerskab af kulturgenstandene.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  midlertidig import som omhandlet i artikel 250 i forordning (EU) nr. 952/2013 til Unionens toldområde af kulturgenstande til uddannelsesmæssige, videnskabelige eller forskningsmæssige formål

a)  midlertidig import som omhandlet i artikel 250 i forordning (EU) nr. 952/2013 til Unionens toldområde af kulturgenstande til uddannelsesmæssige (såsom kulturelle og musikalske), videnskabelige, genoprettelsesmæssige, bevaringsmæssige, udstillingsmæssige eller forskningsmæssige formål og med henblik på samarbejde mellem museer eller nonprofitinstitutioner, der arrangerer kulturelle udstillinger.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Midlertidig import som omhandlet i artikel 250 i forordning (EU) nr. 952/2013 til Unionens toldområde af kulturgenstande, som fremvises på internationale handelsmesser og kunstudstillinger, bør tillades, forudsat at der ingives en importørerklæring i overensstemmelse med artikel 5.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Returnerede kulturgenstande i henhold til artikel 203 i forordning (EU) nr. 952/2013

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ihændehaveren af genstandene ansøger om en importtilladelse hos den kompetente myndighed i indførselsmedlemsstaten. Ansøgningen ledsages af alle støttedokumenter og oplysninger, der kan bevise, at de berørte kulturgenstande er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler. Hvis eksportlandet er kontraherende part i UNESCO-konventionen om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande, som blev undertegnet i Paris den 14. november 1970 ("UNESCO-konventionen fra 1970"), ledsages ansøgningen af de støttedokumenter og oplysninger, der kan bevise, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra det pågældende land i overensstemmelse med dets love og regler.

2.  Ihændehaveren af de kulturgenstande, som fremgår af det foregående stykke, ansøger om en importtilladelse hos den kompetente myndighed i den første indførselsmedlemsstat. Ansøgningen ledsages af alle støttedokumenter og oplysninger, der kan bevise, at de berørte kulturgenstande er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler eller i mangel af sådanne love og regler. Såfremt kulturgenstandenes oprindelsesland ikke kan fastslås pålideligt, ledsages ansøgningen om importtilladelse af de støttedokumenter og oplysninger, der dokumenterer, at kulturgenstandene blev eksporteret fra eksportlandet i overensstemmelse med dets love og regler.

 

Ihændehaveren af kulturgenstande, der stammer fra konflikt- og højrisikolande, skal altid ansøge om en importtilladelse hos den kompetente myndighed i den første indførselsmedlemsstat. Ansøgningen ledsages af alle støttedokumenter og oplysninger, der kan bevise, at sådanne kulturgenstande er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den kompetente myndighed i indførselsmedlemsstaten kontrollerer, om ansøgningen er fuldstændig. Den anmoder ansøgeren om eventuelle manglende oplysninger eller dokumenter inden 30 dage fra modtagelsen af ansøgningen.

3.  Den kompetente myndighed i den første indførselsmedlemsstat kontrollerer, om ansøgningen er fuldstændig. Den anmoder ansøgeren om eventuelle manglende oplysninger eller dokumenter inden 30 dage fra modtagelsen af ansøgningen.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Inden 90 dage fra indgivelsen af den fuldstændige ansøgning undersøger den kompetente myndighed ansøgningen og beslutter, om der skal udstedes en importtilladelse, eller om ansøgningen afvises. Den kan afvise en ansøgning af følgende grunde:

4.  Inden 90 dage fra indgivelsen af den fuldstændige ansøgning undersøger den kompetente myndighed ansøgningen og beslutter, om der skal udstedes en importtilladelse, eller om ansøgningen afvises. Den skal afvise en ansøgning af følgende grunde:

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  hvor eksportlandet ikke er kontraherende part i UNESCO-konventionen fra 1970, hvis det ikke er påvist, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler

a)  når det ikke er godtgjort, at kulturelle varer blev eksporteret fra hjemlandet i overensstemmelse med sine egne love og forskrifter, eller når det ikke er godtgjort, at eksporten fra oprindelseslandet blev foretaget i mangel af sådanne love og forskrifter

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvor eksportlandet er kontraherende part i UNESCO-konventionen fra 1970, hvis det ikke er påvist, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra eksportlandet i overensstemmelse med dets love og regler

b)  hvis oprindelseslandets myndigheder har fremsat udestående anmodninger om tilbagelevering

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  hvis oprindelseslandets myndigheder har fremsat udestående anmodninger om tilbagebetaling

Begrundelse

En udestående anmodning fra oprindelseslandet skal også anføres som en af årsagerne til, at den kompetente myndighed kan afvise en ansøgning om udstedelse af en importtilladelse.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  hvis den kompetente myndighed har en begrundet formodning om, at ihændehaveren af genstandene ikke har tilegnet sig dem på lovlig vis.

c)  hvis den kompetente myndighed har en begrundet tro på, at ihændehaveren af genstandene ikke har tilegnet sig dem på lovlig vis.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  hvis anmodningen om import vedrører en kulturgenstand, for hvilken den samme ansøgning tidligere er blevet nægtet af en anden EU-medlemsstat, gives der afslag med den begrundelse, at ansøgeren skal henvende sig hos den kompetente myndighed for at få udstedt importtilladelsen

Begrundelse

Årsagerne til, at den kompetente myndighed kan afvise en ansøgning om udstedelse af en importtilladelse, skal også omfatte de tilfælde, hvor den samme ansøgning tidligere er blevet afvist af en anden medlemsstat, som har givet et afslag, som ansøgeren skal fremsende til den kompetente myndighed, der udsteder importtilladelser.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis der udstedes en importtilladelse, skal den kompetente myndighed registrere den elektronisk.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Hvis ansøgningen afvises, skal den i stk. 4 omhandlede administrative afgørelse ledsages af en begrundelse, herunder oplysninger om appelproceduren, som skal formidles til den berørte ansøger på det tidspunkt, hvor den træffes.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter udarbejde skabelonen for ansøgningen om importtilladelse samt de nærmere regler for fremlæggelse og behandling af denne ansøgning. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13.

6.  Kommissionen udarbejder ved hjælp af gennemførelsesretsakter den elektroniske standardskabelon for ansøgningen om importtilladelse samt de nærmere regler for elektronisk fremlæggelse og behandling af denne ansøgning sammen med de relevante støttedokumenter, hvilket skal ske elektronisk. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved frigivelse til fri omsætning eller placering under en særlig toldprocedure undtagen transit i Unionen af de kulturgenstande, der er omhandlet i punkt a), b), e), f), g), i), j), k) og l), i bilaget, indgives der en importørerklæring til toldmyndighederne i indførselsmedlemsstaten.

1.  Ved import af de kulturgenstande, der er omhandlet i punkt a), b), e), f), g), i), j), k) og l), i bilaget, indgives der en elektronisk importørerklæring til toldmyndighederne i den første indførselsmedlemsstat.

 

Det foregående stykke gælder ikke for kulturgenstande, der stammer fra konflikt- og højrisikolande. Disse kulturgenstande er underlagt et krav om fremlæggelse af en importtilladelse udstedt af den kompetente myndighed i indførselsmedlemsstaten i henhold til bestemmelserne i artikel 4.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Importørerklæringen skal indeholde en erklæring på tro og love, som er undertegnet af ihændehaveren af genstandene, om at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler. Hvis eksportlandet er kontraherende part i UNESCO-konventionen fra 1970, skal importørerklæringen indeholde en erklæring på tro og love, som er undertegnet af ihændehaveren af genstandene, om at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra det pågældende land i overensstemmelse med dets love og regler.

2.  I tilfælde, hvor oprindelseslandet for kulturgoder kan bestemmes på pålidelig vis, skal den elektroniske erklæring fra importøren bestå af:

 

a)   en erklæring underskrevet af ihændehaveren af varerne;

Importørerklæringen skal omfatte et standardiseret dokument med en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af de berørte genstande, så de kan identificeres af toldmyndighederne.

b)  et standardiseret elektronisk dokument med en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af de berørte genstande, så de kan identificeres af toldmyndighederne og

 

c)  en eksporttilladelse eller et eksportcertifikat udstedt af oprindelseslandet. Hvis oprindelseslandets lovgivning ikke behandler udstedelsen af eksporttilladelser eller -certifikater, ledsages ansøgningen af alle støttedokumenter og oplysninger, der kan bevise, at de berørte kulturgenstande er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler, eller at sådanne love og regler slet ikke eksisterer.

 

I tilfælde, hvor oprindelseslandet for kulturgoder ikke kan bestemmes på pålidelig vis, skal den elektroniske erklæring fra importøren bestå af:

 

a)  en erklæring underskrevet af ihændehaveren af genstandene

 

b)  et standardiseret elektronisk dokument med en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af de berørte genstande, så de kan identificeres af toldmyndighederne og

 

c)  en eksporttilladelse eller et eksportcertifikat udstedt af eksportlandet. Hvis oprindelseslandets lovgivning ikke behandler udstedelsen af eksporttilladelser eller -certifikater, ledsages ansøgningen af alle støttedokumenter og oplysninger, der kan bevise, at de berørte kulturgenstande er blevet eksporteret fra eksportlandet i overensstemmelse med dets love og regler.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter udarbejde skabelonen for importørerklæringen samt de nærmere regler for indgivelse og behandling af denne importørerklæring. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13.

3.  Kommissionen udarbejder ved hjælp af gennemførelsesretsakter den elektroniske standardskabelon for importørerklæringen samt de nærmere regler for elektronisk indgivelse og behandling af denne importørerklæring. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den i artikel 4 omhandlede importtilladelse eller den i artikel 5 omhandlede importørerklæring, alt efter omstændighederne, fremlægges for de toldmyndigheder, der har kompetence til at frigive kulturgenstandene til fri omsætning eller henføre dem under en særlig procedure undtagen transit.

1.  Den i artikel 4 omhandlede importtilladelse eller den i artikel 5 omhandlede importørerklæring, alt efter omstændighederne, fremlægges elektronisk for de toldmyndigheder, der har kompetence til at frigive kulturgenstandene til fri omsætning eller henføre dem under en særlig procedure undtagen transit.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved kulturgenstande, som kræver udstedelse af en importtilladelse i forbindelse med indførsel i Unionens toldområde, kontrollerer toldmyndighederne, om importtilladelsen stemmer overens med de frembudte genstande. De kan med henblik herpå kontrollere kulturgenstandene fysisk, bl.a. ved hjælp af en ekspertundersøgelse.

2.  Ved kulturgenstande, som kræver udstedelse af en importtilladelse i forbindelse med indførsel i Unionens toldområde, kontrollerer toldmyndighederne, om importtilladelsen stemmer overens med de frembudte genstande. De kan med henblik herpå kontrollere kulturgenstandene fysisk, bl.a. ved hjælp af en ekspertundersøgelse, i tæt samarbejde med de kompetente myndigheder for kulturgenstande. Den elektronisk registrerede importtilladelse forsynes med et serienummer og en registreringsdato, og ved frigivelse af kulturgenstandene forsynes klarereren med en kopi af den registrerede importtilladelse.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved kulturgenstande, som kræver indgivelse af en importørerklæring i forbindelse med indførsel i Unionens toldområde, kontrollerer toldmyndighederne, om importørerklæringen opfylder betingelserne i eller som følger af artikel 5, og om den stemmer overens med de frembudte genstande. De kan med henblik herpå anmode klarereren om yderligere oplysninger og kontrollere kulturgenstandene fysisk, bl.a. ved hjælp af en ekspertundersøgelse. De registrerer importørerklæringen med et serienummer og en registreringsdato, og ved frigivelse af kulturgenstandene forsyner de klareren med en kopi af den registrerede importørerklæring.

3.  Ved kulturgenstande, som kræver indgivelse af en importørerklæring i forbindelse med indførsel i Unionens toldområde, kontrollerer toldmyndighederne, om importørerklæringen opfylder betingelserne i eller som følger af artikel 5, og om den stemmer overens med de frembudte genstande. De kan med henblik herpå anmode klarereren om yderligere oplysninger og kontrollere kulturgenstandene fysisk ved hjælp af en ekspertundersøgelse som omhandlet i stk. 2. Den elektronisk registrerede importørerklæring forsynes med et serienummer og en registreringsdato, og ved frigivelse af kulturgenstandene forsynes klarereren med en kopi af den registrerede importørerklæring.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis medlemsstaterne begrænser antallet af toldsteder, som har kompetence til at frigive kulturgenstande til fri omsætning eller til at placere dem under en særlig toldprocedure undtagen transit, meddeler de Kommissionen de nærmere enkeltheder vedrørende disse toldsteder samt eventuelle ændringer heraf.

Hvis medlemsstaterne begrænser antallet af toldsteder, som har kompetence til import af kulturgenstandene, meddeler de Kommissionen de nærmere enkeltheder vedrørende disse toldsteder samt eventuelle ændringer heraf. Medlemsstaterne sikrer i denne forbindelse, at ejerne af genstandene eller importørerne har acceptabel adgang til toldsteder på trods af det begrænsede antal.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  I tilfælde af tilbageholdelse af kulturgenstandene skal der sikres hensigtsmæssige opbevaringsforhold i overensstemmelse med de betingelser og ansvar for midlertidig opbevaring af genstande, der er fastsat i artikel 147 i forordning (EU) nr. 952/2013, idet der tages behørigt hensyn til genstandenes særlige art.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Toldmyndighederne skal straks underrette oprindelseslandet eller eksportlandet – alt efter hvad der er relevant – hvis der, efter at den i stk. 1 omhandlede beslutning er truffet, foreligger begrundet mistanke om, at de pågældende kulturgenstande er blevet fjernet fra oprindelseslandets eller eksportlandets område uden deres retmæssige ejers samtykke eller i strid med de pågældende landes love og forskrifter.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der kan udvikles et elektronisk system til lagring og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes myndigheder, navnlig vedrørende importørerklæringer og importtilladelser.

2.  Der skal udvikles et elektronisk system til lagring og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes myndigheder, navnlig vedrørende importørerklæringer og importtilladelser.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastsætte:

Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter:

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal gælde for overtrædelser af artikel 3, 4 og 5, og særligt for indgivelse af falske erklæringer og falske oplysninger med henblik på indførsel af kulturgenstande i Unionens toldområde, og træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre anvendelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, rimelige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse regler og foranstaltninger senest 18 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse og underretter den straks om senere ændringer, der berører dem.

Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal gælde for overtrædelser af artikel 3, 4 og 5, og særligt for indgivelse af falske erklæringer og falske oplysninger med henblik på indførsel af kulturgenstande i Unionens toldområde, og træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre anvendelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, rimelige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne forpligter sig endvidere til at overveje, om det er hensigtsmæssigt at oprette specifikke operative enheder, som er specialiseret i bekæmpelsen af ulovlig import af kulturgenstande, såfremt der ikke allerede er taget højde herfor i deres lovgivning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse regler og foranstaltninger senest 18 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse og underretter den straks om senere ændringer, der berører dem.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11.  Medlemsstaterne tilrettelægger uddannelses- og kapacitetsopbygningsaktiviteter for at sikre, at de berørte myndigheder anvender denne forordning effektivt i praksis. De kan også udarbejde oplysningskampagner for navnlig at gøre købere mere bevidste om kulturgenstande.

11.  Medlemsstaterne tilrettelægger uddannelses- og kapacitetsopbygningsaktiviteter for at sikre, at de berørte myndigheder og eksperter anvender denne forordning effektivt i praksis. De udarbejder også oplysningskampagner for navnlig at gøre købere mere bevidste om kulturgenstande. Desuden skal der i hver enkelt medlemsstat stilles informationskontaktpunkter til rådighed for at hjælpe markedsaktørerne med at gennemføre denne forordning. I deres forberedelser på at gennemføre nærværende forordning skal Kommissionen og medlemsstaterne samarbejde med internationale organisationer som UNESCO, Interpol, Europol og ICOM for at sikre effektiv uddannelse, kapacitetsopbygning og oplysningskampagner.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen fastlægger ved gennemførelsesretsakter en regelmæssigt ajourført liste over konfliktramte områder og højrisikoområder, for hvilke der pålægges restriktive foranstaltninger om kulturgoder i overensstemmelse med artikel 215 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Efter aftale med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og OECD udarbejder Kommissionen uforpligtende retningslinjer i form af en håndbog med henblik på at skabe klarhed og sikkerhed, og de forklarer i håndbogen, hvordan kriterierne til identifikation af konflikt- og højrisikoområder bedst kan anvendes. Denne håndbog skal være baseret på definitionen af konfliktramte områder og højrisikoområder, jf. denne forordnings artikel X (litra) og tage hensyn til OECD's due diligence-retningslinjer på dette område, herunder andre risici i forsyningskæden, der udløser de "røde flag", der er defineret i de relevante tillæg til disse retningslinjer.

 

Kommissionen indhenter ekstern ekspertise til at tilvejebringe en vejledende, ikkeudtømmende, regelmæssigt ajourført liste over konfliktramte områder og højrisikoområder. Denne liste er baseret på analyser af den i stk. 1 nævnte håndbog fra de eksterne eksperter og på tilgængelige oplysninger fra bl.a. videnskaben og fra systemer til opfyldelse af pligten til at udvise rettidig omhu i forsyningskæden. EU-importører, der indfører genstande fra områder, der ikke er nævnt på denne liste, bevarer ligeledes deres ansvar for at overholde due diligence-forpligtelserne efter denne forordning.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  antal sager, hvor kulturgenstande er blevet tilbageholdt, og

e)  antal sager, hvor kulturgenstande er blevet tilbageholdt

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  antal sager, hvor kulturgenstande er blevet afstået til staten, jf. artikel 199 i forordning (EU) nr. 952/2013.

f)  antal sager, hvor kulturgenstande er blevet afstået til staten, jf. artikel 199 i forordning (EU) nr. 952/2013 og

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  de strafferetlige sanktioner, der er vedtaget for at gennemføre denne forordning.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Bilag – tabel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[…]

udgår

Begrundelse

Bilaget til Kommissionens forslag skal fjernes og erstattes af bilaget til forordningen om eksport af kulturgenstande (116/2009), idet der foretages tilpasning til en enkelt grænse på 100 år, og en række grænseværdier justeres på ny. Af proceduremæssige årsager er der fremsat to forskellige ændringsforslag (ét om at fjerne det tidligere bilag og et andet om at ændre det), og der skal stemmes om dem samlet.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Bilag – tabel a (nyt)

1.  Arkæologiske genstande, der er over 100 år gamle, og som hidrører fra:

 

  udgravninger og fund på landjorden eller under vandet

9705 00 00

  arkæologiske fundsteder

9706 00 00

  arkæologiske samlinger

 

2.  Dele, der udgør en integrerende del af kunstneriske, historiske eller religiøse mindesmærker, og som er fjernet derfra, såfremt de er over 100 år gamle

9705 00 00

 

9706 00 00

3.  Malerier og billeder, der ikke hører ind under kategori 4 eller 5, og som udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets og materialernes art

9701

4.  Akvareller, gouacher og pasteller, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets art

9701

5.  Mosaikker, der ikke hører ind under kategori 1 eller 2, og som udelukkende er fremstillet som håndarbejde, og tegninger, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets og materialernes art

6914

 

9701

6.  Originale stik, tryk, serigrafier og litografier og de pågældende matricer samt originalplakater

Kapitel 49

 

9702 00 00

 

8442 50 99

7.  Originale statuer og skulpturer og kopier heraf, der er fremstillet efter samme fremgangsmåde som originalen, og som ikke hører ind under kategori 1.

9703 00 00

8.  Fotografier, film og disses negativer

3704

 

3705

 

3706

 

4911 91 80

9.  Inkunabler og håndskrifter, herunder geografiske kort og musikpartiturer, enkeltvis eller samlet.

9702 00 00

 

9706 00 00

 

4901 10 00

 

4901 99 00

 

4904 00 00

 

4905 91 00

 

4905 99 00

 

4906 00 00

10.  Bøger, som er over 100 år gamle, enkeltvis eller som samlinger

9705 00 00

 

9706 00 00

11.  Trykte geografiske kort, som er over 100 år gamle

9706 00 00

12.

 

a)  Zoologiske, botaniske, mineralogiske eller anatomiske samlinger og genstande fra samlinger .

9705 00 00

b)  Samlinger, der frembyder historisk, palæontologisk, etnografisk eller numismatisk interesse.

9705 00 00

13.  Andre antikviteter, der ikke hører ind under kategori A.1 til A.12, og som er mere end 100 år gamle.

97060000

Kulturgenstande, der henhører under kategori A.1 til A.13, omfattes kun af nærværende forordning, hvis deres værdi svarer til eller overstiger de under B omhandlede økonomiske tærskler.

B.

Økonomiske tærskler for visse af kategorierne under A (EUR)

Værdi:

uanset værdi

  1 (arkæologiske genstande)

  2 (dele fjernet fra monumenter)

  9 (inkunabler og manuskripter)

15 000

  5 (mosaikker og tegninger)

  6 (stik)

  8 (fotografier)

  11 (trykte geografiske kort)

30 000

  4 (akvareller, gouacher og pasteller)

50 000

  3 (malerier)

  7 (statuer)

  10 (bøger)

  12 (samlinger)

  13 (alle andre genstande)

Overholdelsen af betingelserne med hensyn til de økonomiske værdier skal bedømmes på det tidspunkt, hvor anmodningen om importtilladelse fremsættes. Genstandens økonomiske værdi er den værdi, som genstanden har i den medlemsstat, der omhandles i artikel 2, stk. 1, litra a).

For de medlemsstater, der ikke anvender møntenheden euro, omregnes og angives de i bilag I i euro angivne værdier i national valuta efter den vekselkurs pr. 31. december 2001, som er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Denne modværdi i national valuta tages hvert andet år op til revision med virkning pr. 31. december 2001. Beregningen af denne modværdi baseres på gennemsnittet af disse valutaers daglige værdi, udtrykt i euro gennem de 24 måneder, som ender den sidste dag i den august måned, der går forud for revisionen med virkning fra den 31. december. Denne beregningsmetode tages på forslag af Kommissionen op til revision af Det Rådgivende Udvalg for Kulturgoder, i princippet to år efter den første anvendelse. Ved hver revision offentliggøres værdierne i euro og deres modværdier i national valuta regelmæssigt i Den Europæiske Unions Tidende de første dage i den november måned, der går forud for den dato, fra hvilken revisionen får virkning.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1522064603053&uri=CELEX:32009R0116)

Begrundelse

Den Europæiske Union skal garantere den samme beskyttelse for Unionens kulturgenstande, herunder kulturgenstande, der importeres fra tredjelande til dens område. Med henblik herpå og også med henblik på at lette anvendelsen af denne forordning af de kompetente toldmyndigheder og de myndigheder, der er ansvarlige for udstedelse af importtilladelser, erstattes det oprindeligt foreslåede bilag i forordning 116/2009 om udførsel af kulturgoder, og det tilpasses til en fælles 100-års tærsklen, og visse tærskelværdier justeres under hensyntagen til denne forordnings anvendelsesområde.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Import af kulturgoder

Referencer

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

11.9.2017

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

18.1.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Santiago Fisas Ayxelà

24.10.2017

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for meddelelse på plenarmødet

18.1.2018

Dato for vedtagelse

7.6.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Martina Michels

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

21

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

3

-

ECR

John Flack, Rupert Matthews, John Procter

1

0

VERTS/ALE

Jill Evans

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (4.7.2018)

til Udvalget om International Handel, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Ordfører for udtalelse: Kostas Chrysogonos

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om International Handel og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I lyset af Rådets konklusioner af 12. februar 2016 om bekæmpelse af terrorfinansiering, Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om en handlingsplan med henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme24 og direktivet om bekæmpelse af terrorisme25 bør der anvendes fælles regler for handel med tredjelande for at sikre en effektiv beskyttelse mod tab eller ødelæggelse af kulturgoder, bevare menneskehedens kulturarv og forhindre finansiering af terrorisme gennem salg af plyndret kulturarv til købere i Unionen.

(1)  I lyset af Rådets konklusioner af 12. februar 2016 om bekæmpelse af terrorfinansiering, Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om en handlingsplan med henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme24 og direktivet om bekæmpelse af terrorisme25 bør der anvendes fælles regler for handel med tredjelande for at sikre en effektiv beskyttelse mod ulovlig handel med, tab eller ødelæggelse af kulturgoder, bevare menneskehedens kulturarv og forhindre finansiering af terrorisme og hvidvaskning af penge gennem salg af plyndret kulturarv til købere i Unionen.

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 final.

24 COM(2016) 50 final.

25 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6.).

25 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6.).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Hvad angår Den Europæiske Unions forpligtelse til rimelig proces og erstatning til ofre samt UNESCO's forfatning og konventioner om beskyttelse af arv skal tilbageleveringen af ulovligt handlede og/eller udgravede eller fremskaffede genstande sikres. Hvad angår udnyttelse af folk og territorier, som sædvanligvis fører til ulovlig handel med kulturgenstande, navnlig når de kommer fra områder, hvor der er væbnede konflikter, bør denne forordning tage hensyn til de særlige regionale og lokale forhold i stedet for markedsværdien af kulturgenstanden.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Kulturarv udgør en af de grundlæggende bestanddele af civilisationen, og den beriger alle folkeslags kulturliv og bør derfor beskyttes mod uretmæssig tilegnelse og plyndring. Unionen bør derfor forbyde indførsel i Unionens toldområde af kulturgenstande, der er ulovligt eksporteret fra tredjelande.

(2)  Kulturgenstande er ofte af større kulturel, kunstnerisk, historisk eller videnskabelig betydning. Kulturarv udgør en af de grundlæggende bestanddele af civilisationen, og den kan bl.a. have symbolsk værdi for menneskeheden og udgøre en del af menneskets kulturelle hukommelse. Den beriger alle folkeslags kulturliv og forener folk i en fælles hukommelse og viden om udviklingen af civilisationen. Den bør derfor beskyttes mod uretmæssig tilegnelse og plyndring. Plyndring af arkæologiske udgravninger har altid fundet sted, men nu har det nået en industriel størrelsesorden. Så længe det er muligt at tage del i lukrativ handel med ulovligt udgravede kulturgenstande og profitere af det uden nævneværdig risiko, vil disse udgravninger og plyndringer fortsætte fremover. Den økonomiske og kunstneriske værdi af kulturarven skaber stor efterspørgsel på det internationale marked, og manglen på stærke internationale lovgivningsforanstaltninger og håndhævelsen af disse medfører, at disse genstande overføres til skyggeøkonomien. Plyndring af kulturarv er en alvorlig forbrydelse, som forårsager stor lidelse for dem, der påvirkes direkte og indirekte. Ulovlig handel med kulturgenstande bidrager i mange tilfælde til kraftig kulturel ensretning og/eller kulturudstødelse, og plyndring af kulturgenstande kan føre til opløsning. Unionen bør derfor forbyde indførsel i Unionens toldområde af kulturgenstande, der er ulovligt eksporteret fra tredjelande, og især rette fokus mod kulturgenstande, som er eksporteret af tredjelande, som er berørt af væbnede konflikter, og som navnlig foretages af terrorister eller andre kriminelle organisationer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  De kompetente myndigheder i tredjelandene har ikke altid tilstrækkelig kapacitet til at bekæmpe handel med kulturgenstande og ulovlig handel, og undertiden bliver de genstand for korruption eller begår andre former for fejl og forsømmelser. Når kulturgenstande tages ud af deres kontekst, fratages befolkningen sine skikke og genstande eller steder til gudsdyrkelse. Genstandenes historiske sammenhæng og videnskabelige værdi går tabt, hvis genstande, der har en vis tilknytning, sælges hver for sig. I lyset af det forhold, at kulturgenstande ikke kan erstattes, samt offentlighedens interesse, kan ejerskab over disse kun være betinget. Importproceduren skal omfatte sikkerhed for efterfølgende passende opbevaring, dokumentation, adgang for akademiske institutioner og offentlige museer samt samarbejde i tilfælde af berettigede krav om tilbagelevering.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  I betragtning af de forskellige regler i medlemsstaterne vedrørende indførsel af kulturgenstande i Unionens toldområde bør der træffes foranstaltninger med særligt henblik på at sikre, at import af kulturgenstande er underlagt ens kontrolforanstaltninger ved indførsel.

(3)  Beskyttelsen af kulturarv er kun effektiv, hvis den tilrettelægges både nationalt og internationalt af medlemsstater, der arbejder tæt sammen. I betragtning af de forskellige regler i medlemsstaterne vedrørende indførsel af stjålne og/eller plyndrede kulturgenstande i Unionens toldområde bør der træffes samordnede foranstaltninger for at harmonisere regler, forskrifter og procedurer mellem medlemsstaterne, der sikrer, at import af kulturgenstande er underlagt ens kontrolforanstaltninger ved indførsel, og som tager fat på problemet med huller i beskatningsordningerne. Disse foranstaltninger bør også sikre, at EU-lovgivningen anvendes korrekt i alle medlemsstater, og at generhvervelsen af uerstattelige genstande er effektiv.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I betragtning af det kendte potentiale for at anvende frizoner (og såkaldte "frihavne") til opbevaring af kulturgenstande bør de nye kontrolforanstaltninger dække så bredt et udsnit af toldprocedurer som muligt. Kontrolforanstaltningerne bør derfor ikke alene vedrøre kulturgenstande, der overgår til fri omsætning, men også kulturgenstande, der henføres under særlige toldprocedurer. Dette brede anvendelsesområde bør imidlertid ikke undergrave princippet om transitfrihed for varer eller gå videre end målet om at forhindre indførelsen af ulovligt eksporterede kulturgenstande i Unionens toldområde. Kontrolforanstaltningerne bør således finde anvendelse i forbindelse med særlige toldprocedurer, som genstandene kan henføres under i forbindelse med indførsel i Unionens toldområde, men de bør ikke gælde ved transit.

(5)  I betragtning af det kendte potentiale for at anvende frizoner (og såkaldte "frihavne") til opbevaring af kulturgenstande bør de nye kontrolforanstaltninger dække så bredt et udsnit af toldprocedurer som muligt for at forhindre omgåelse af reglerne gennem udnyttelse af frizoner, som udgør potentielle områder for fortsat udbredelse af handel med og lagring af uretmæssigt erhvervede produkter i EU. Kontrolforanstaltningerne bør derfor ikke alene vedrøre kulturgenstande, der overgår til fri omsætning, men også kulturgenstande, der henføres under særlige toldprocedurer. Dette brede anvendelsesområde bør imidlertid ikke på urimelig vis modarbejde princippet om transitfrihed for varer eller gå videre end målet om at forhindre indførelsen af ulovligt eksporterede kulturgenstande i Unionens toldområde. Kontrolforanstaltningerne bør således finde anvendelse i forbindelse med særlige toldprocedurer, som genstandene kan henføres under i forbindelse med indførsel i Unionens toldområde, men de bør ikke gælde ved transit, bortset fra når de kompetente myndigheder har rimelig grund til at tro, at kulturgenstande er blevet eksporteret fra kildelandet i strid med dets love og forskrifter eller er erhvervet på anden ulovlig vis.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Lovligheden af eksporten bør undersøges med udgangspunkt i de love og bestemmelser, der anvendes i det land, hvor kulturgenstandene blev fundet eller skabt ("oprindelseslandet"). For at undgå omgåelse af reglerne, når kulturgenstande føres ind i Unionen fra et andet tredjeland, bør den person, der søger at indføre dem i Unionens toldområde, påvise, at de er blevet lovligt eksporteret fra det pågældende tredjeland, hvis dette tredjeland har undertegnet UNESCO-konventionen fra 1970 og således er et land, der har forpligtet sig til at bekæmpe ulovlig handel med kulturgenstande. I andre tilfælde bør den pågældende person bevise, at eksporten fra oprindelseslandet er foregået på lovlig vis.

(7)  Lovligheden af eksporten bør undersøges med udgangspunkt i de love og bestemmelser, der anvendes i det land, hvor kulturgenstandene blev fundet eller skabt ("oprindelseslandet"). For at undgå omgåelse af reglerne når kulturgenstande føres ind i Unionen fra et andet tredjeland, bør den person, der søger at indføre dem i Unionens toldområde, påvise, at de er blevet lovligt eksporteret fra oprindelseslandet. Hvis kulturgenstandenes oprindelsesland ikke kan fastslås med sikkerhed, bør den person, der søger at indføre dem i Unionens toldområde, i alle tilfælde påvise, at de er blevet lovligt eksporteret fra det sidste land, hvor de blev opbevaret, før de blev sendt til Unionen ("eksportlandet"), i overensstemmelse med dette lands love og regler.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Med henblik på ikke at skabe urimelige hindringer for handelen med varer på tværs af de ydre grænser bør denne forordning alene finde anvendelse for kulturgenstande over en bestemt alder. Der bør derfor fastsættes en aldersgrænse på 250 år for alle kategorier af kulturgenstande. Denne minimumsalder vil sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er rettet mod de kulturgenstande, der er i størst risiko for plyndring af personer i konfliktområder, uden at det udelukker andre genstande fra de kontroller, som er nødvendige for at garantere beskyttelsen af kulturarv.

(8)  Med henblik på ikke at skabe urimelige hindringer for handelen med varer på tværs af de ydre grænser bør denne forordning alene finde anvendelse for kulturgenstande over en bestemt alder. Der bør derfor fastsættes en aldersgrænse på 100 år for alle kategorier af kulturgenstande i overensstemmelse med bestemmelserne i Haagerkonventionen fra 1954, UNESCO-konventionen fra 1970 og UNIDROIT-konventionen fra 1995. Minimumsalderen vil sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er rettet mod de kulturgenstande, der er i størst risiko for plyndring af personer i konfliktområder, uden at det udelukker andre genstande fra de kontroller, som er nødvendige for at garantere beskyttelsen af kulturarv. Kulturgenstande, der er blevet fremstillet for nylig, kan også være genstand for ulovlig handel og anvendes af EU's eller tredjelandes kriminelle organisationer til hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, menneskehandel, eller andre forbrydelser. Som følge heraf bør der træffes passende foranstaltninger for at forhindre ulovlig indførsel af disse genstande.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Eftersom nogle kategorier af kulturgenstande, nærmere bestemt arkæologiske genstande, dele af monumenter samt sjældne manuskripter og inkunabler, er særligt udsatte for plyndring og ødelæggelse, forekommer det nødvendigt at indføre en ordning for skærpet kontrol hermed, før de kan indføres i Unionens toldområde. En sådan ordning bør bestå i en forpligtelse til at fremlægge en tilladelse udstedt af den kompetente myndighed i indførselsmedlemsstaten, før de pågældende kulturgenstande kan overgå til fri omsætning eller henføres under en særlig toldprocedure undtagen transit. Personer, som ansøger om en sådan tilladelse, bør kunne bevise, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet på lovlig vis ved at fremlægge passende dokumentation og andet støttemateriale, såsom et eksportcertifikat eller en eksporttilladelse udstedt af eksporttredjelandet, dokumentation for ejerskab, en faktura, en salgsaftale, forsikringsdokumenter, transportdokumenter eller ekspertvurderinger. Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør på grundlag af fuldstændige og nøjagtige ansøgninger uden unødig forsinkelse beslutte, om der kan udstedes en tilladelse.

(10)  Eftersom nogle kategorier af kulturgenstande, såsom arkæologiske genstande, dele af monumenter, dele af smykkekunst, numismatiske genstande, artefakter fra gamle teknologiske bedrifter, kampsportsgenstande samt sjældne manuskripter og inkunabler, er særligt udsatte for plyndring og ødelæggelse, forekommer det nødvendigt at indføre en ordning for skærpet kontrol hermed, før de kan indføres i Unionens toldområde. En sådan ordning bør bestå i en forpligtelse til at fremskaffe en tilladelse udstedt elektronisk af den kompetente myndighed i indførselsmedlemsstaten, før de pågældende kulturgenstande kan overgå til fri omsætning eller henføres under en særlig toldprocedure undtagen transit. Personer, som ansøger om en sådan tilladelse, bør kunne bevise, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dette lands love og regler ved at fremlægge passende dokumentation og andet støttemateriale, såsom et eksportcertifikat eller en eksporttilladelse udstedt af eksporttredjelandet, dokumentation for ejerskab, en faktura, en salgsaftale, forsikringsdokumenter, transportdokumenter eller ekspertvurderinger. Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør på grundlag af fuldstændige og nøjagtige ansøgninger uden unødig forsinkelse og inden for den angivne tidsfrist beslutte, om der kan udstedes en tilladelse, idet de tager behørigt hensyn til tilgængeligheden af relevante oplysninger og følger proportionalitetsprincippet. Personer, der ansøger om tilladelse, bør ikke pålægges nogen afgift i forbindelse med deres ansøgning. De kompetente myndigheders afgørelser bør hurtigst muligt meddeles de kompetente toldsteder.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Tilfælde af plyndring i forbindelse med finansiering af terrorisme eller hvidvaskning af penge er historisk set forbundet med specifikke oprindelseslande eller -regioner. Kommissionen bør navnlig tage hensyn til den rødliste, der udgives af Det Internationale Museumsråd, som klassificerer de truede kategorier af arkæologiske genstande eller kunstgenstande i verdens mest sårbare områder for at forhindre, at de sælges eller eksporteres ulovligt. Under henvisning til den særlige karakter af kulturgenstande bør der udpeges kulturelle eksperter inden for toldmyndighederne. Deres rolle er yderst relevant, da, hvis det skønnes nødvendigt, bør kunne kræve yderligere oplysninger fra klarereren og fysisk undersøge kulturgenstandene ved at foretage en ekspertundersøgelse.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For andre kategorier af kulturgenstande bør den person, der søger at indføre dem i Unionens toldområde, ved hjælp af en erklæring bekræfte og påtage sig ansvaret for den lovlige eksport af kulturgenstandene fra tredjelandet og fremlægge tilstrækkelige oplysninger til, at toldmyndighederne kan identificere de pågældende genstande. For at lette proceduren og af hensyn til retssikkerheden bør oplysningerne om kulturgenstandene gives i et standarddokument. Det standardiserede ID-dokument, som anbefales af UNESCO, bør anvendes til at beskrive kulturgenstandene. Toldmyndighederne bør registrere indførslen af kulturgenstandene, opbevare originaldokumentet og udlevere en kopi heraf til klarereren for at sikre sporbarheden af genstandene, efter deres indførsel i det indre marked.

(11)  For andre kategorier af kulturgenstande bør den person, der søger at indføre dem i Unionens toldområde, ved hjælp af en elektronisk erklæring bekræfte og påtage sig ansvaret for den lovlige eksport af kulturgenstandene fra tredjelandet og fremlægge tilstrækkelige oplysninger til, at toldmyndighederne kan identificere de pågældende genstande. For at lette proceduren og af hensyn til retssikkerheden bør oplysningerne om kulturgenstandene gives i et elektronisk standarddokument. Det standardiserede ID-dokument, som anbefales af UNESCO, bør anvendes til at beskrive kulturgenstandene. Kulturgenstandene bør registreres elektronisk, og klarereren bør få udleveret en kopi heraf for at sikre sporbarheden af genstandene, efter deres indførsel i det indre marked.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Ved midlertidig indførsel af kulturgenstande til uddannelsesmæssige, videnskabelige eller forskningsmæssige formål bør der ikke være et krav om at fremlægge en tilladelse eller erklæring.

(12)  Ved midlertidig indførsel af kulturgenstande til uddannelsesmæssige, videnskabelige, restaureringsmæssige eller forskningsmæssige formål eller i forbindelse med nonprofitsamarbejde mellem museer eller lignende offentlige almennyttige institutioner bør der ikke være et krav om at fremlægge en tilladelse eller erklæring, forudsat, at der ikke foreligger dokumentation for, at disse genstande er erhvervet ulovligt.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Opbevaring af kulturgenstande fra lande, der er ramt af væbnet konflikt eller naturkatastrofer, bør med henblik på at sikre sikkerheden og bevaringen heraf også være mulig, uden at der er pligt til at fremlægge en tilladelse eller erklæring.

(13)  Lande, der er berørt af væbnet konflikt eller relevante kriser er normalt ude af stand til i tilstrækkelig grad at beskytte deres kulturarv. Opbevaring af kulturgenstande fra disse lande bør derfor også være mulig, uden at der er pligt til at fremlægge en tilladelse eller erklæring, på den betingelse, at kompetente offentlige myndigheder ledsager og administrerer processen indtil tilbageleveringen. Der bør dog foretages en grundig risikovurdering af personer, som forsøger at komme ind på Unionens toldområde, og opmærksomheden bør særligt rettes mod muligheden for, at opbevaring af kulturgenstande fra lande, der er ramt af væbnet konflikt eller andre relevante kriser, kan anvendes som kilde til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Toldmyndighederne bør kunne beslaglægge og midlertidigt tilbageholde kulturgenstande, der føres ind i Unionens toldområde, hvis betingelserne i denne forordning ikke er opfyldt. Der bør indføres passende sikkerhedsforanstaltninger, navnlig oplysninger til klarereren, effektive retsmidler og en maksimal tilbageholdelsesperiode på seks måneder. Midlertidig beslaglæggelse og tilbageholdelse af kulturgenstande bør begrænses i de tilfælde, hvor det vil medføre unødige urimeligheder for fysiske personer baseret på en reel vurdering fra gang til gang.

Begrundelse

Det er vigtigt at indsætte princippet om "unødige urimeligheder" i denne forordning, når det handler om midlertidig tilbageholdelse af kulturgenstande, for at undgå mulige situationer, hvor en sådan tilbageholdelse har uforholdsmæssigt store konsekvenser for en fysisk person. Dette princip er allerede indarbejdet i andre EU-retlige instrumenter, navnlig med hensyn til kontrol med likvide midler og indefrysning og konfiskering.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at tage højde for de erfaringer, der gøres med anvendelsen af denne forordning, og ændringer i geopolitiske og andre forhold, som kan udgøre en trussel mod kulturgenstande, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringer af aldersgrænsen for de forskellige kategorier af kulturgenstande, uden at dette skaber urimelige hindringer for handelen med tredjelande. Denne delegation bør også sætte Kommissionen i stand til at ajourføre bilaget som følge af ændringer af den kombinerede nomenklatur. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører de relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201627. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(14)  For at tage højde for de erfaringer, der gøres med anvendelsen af denne forordning, og ændringer i geopolitiske og andre forhold, som kan udgøre en trussel mod kulturgenstande, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt fastlægge ordninger for anvendelse, drift og vedligeholdelse af et nyt elektronisk system, uden at dette skaber urimelige hindringer for handelen med tredjelande. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører de relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201627. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

__________________

__________________

27 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

27 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage særlige bestemmelser om midlertidig indførsel og opbevaring af kulturgenstande i Unionens toldområde, skabelonerne til ansøgninger om importtilladelse og formularer, herunder importørerklæringer og ledsagende dokumenter, samt de nærmere regler for indgivelse og behandling heraf. Kommissionen bør ligeledes tillægges gennemførelsesbeføjelser til at træffe foranstaltninger om etablering af en elektronisk database til lagring og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201128.

(15)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til efter høring af Europa-Parlamentet og Rådet, herunder på ekspertniveau, at vedtage særlige bestemmelser om midlertidig indførsel og opbevaring af kulturgenstande under hensigtsmæssige opbevaringsforhold i Unionens toldområde, skabelonerne til ansøgninger om importtilladelse og formularer, herunder importørerklæringer og ledsagende dokumenter, samt de nærmere regler for indgivelse og behandling heraf. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201128.

__________________

__________________

28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

28Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Der bør indsamles relevante oplysninger om handelsstrømme for kulturgenstande med henblik på at understøtte en effektiv anvendelse af forordningen og skabe grundlag for den kommende evaluering heraf. Der kan ikke holdes tilstrækkeligt opsyn med handelsstrømmene for kulturgenstande ved alene at måle værdien eller vægten heraf, da disse to kan variere en del. Det er afgørende, at der indsamles oplysninger om antallet af angivne genstande. Da den kombinerede nomenklatur ikke indeholder supplerende måleenheder for kulturgenstande, er det nødvendigt at kræve, at antallet af genstande skal angives.

(16)  Der bør indsamles relevante oplysninger om handelsstrømme for kulturgenstande med henblik på at understøtte en effektiv anvendelse af forordningen og skabe grundlag for den kommende evaluering heraf. Der kan ikke holdes tilstrækkeligt opsyn med handelsstrømmene for kulturgenstande ved alene at måle værdien eller vægten heraf, da disse to kan variere en del. Det er afgørende, at der elektronisk indsamles oplysninger om antallet af angivne genstande. Da den kombinerede nomenklatur ikke indeholder supplerende måleenheder for kulturgenstande, er det nødvendigt at kræve, at antallet af genstande skal angives.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Medlemsstaterne bør udarbejde oplysningskampagner for at afskrække folk fra at købe og sælge kulturgenstande, der stammer fra ulovlig handel. Lettilgængelige kontaktpunkter og hotlines og et websted bør oprettes og gøres tilgængelige i medlemsstaterne med henblik på at bevidstgøre og informere navnlig købere af kulturgenstande og andre interessenter.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Kommissionen bør gives tilstrækkelig tid til at vedtage gennemførelsesbestemmelser til denne forordning, navnlig bestemmelser vedrørende formatet for ansøgninger om importtilladelse eller forberedelse af en importørerklæring. Anvendelsen af denne forordning bør derfor udskydes.

(19)  Kommissionen bør straks vedtage effektive gennemførelsesbestemmelser til denne forordning, navnlig bestemmelser vedrørende en elektronisk standardskabelon for ansøgninger om importtilladelse eller forberedelse af en importørerklæring.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "kulturgenstande": enhver genstand af arkæologisk, forhistorisk, historisk, litterær, kunstnerisk eller videnskabelig betydning, som tilhører kategorierne i tabellen i bilaget og opfylder kravet om minimumsalder som anført deri

a)  "kulturgenstande": enhver genstand, der af religiøse eller verdslige grunde er af arkæologisk, forhistorisk, historisk, litterær, kunstnerisk eller videnskabelig betydning, og som tilhører kategorierne i tabellen i bilaget og opfylder kravet om minimumsalder som anført deri

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "eksportland": det sidste land, hvori kulturgenstandene blev permanent opbevaret i overensstemmelse med dette lands love og regler, før de blev sendt til Unionen

c)  "eksportland": det sidste land, hvori kulturgenstandene blev opbevaret i overensstemmelse med dette lands love og regler, før de blev sendt til Unionen

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "permanent": en periode på mindst en måned, hvor opbevaringen sker med henblik på andet end midlertidigt brug, transit, eksport eller forsendelse

udgår

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(h a)  "kompetente myndigheder": de myndigheder, medlemsstaterne har udpeget til at udstede importtilladelser eller registrere importørerklæringer

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at ændre den anden kolonne i tabellen i bilaget som følge af ændringer af den kombinerede nomenklatur samt for at ændre minimumsalderen i den tredje kolonne i tabellen i bilaget i lyset af de erfaringer, der gøres med anvendelsen af denne forordning.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til efter samråd med Europa-Parlamentet og Rådet, herunder på ekspertniveau, at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at fastsætte nærmere bestemmelser for udvikling, drift og vedligeholdelse af det elektroniske system, der er omhandlet i artikel 9.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Frigivelsen af kulturgenstande til fri omsætning og placering af kulturgenstande under en særlig toldprocedure undtagen transit er alene tilladt efter fremlæggelse af en importtilladelse, som er udstedt i overensstemmelse med artikel 4, eller en importørerklæring, som er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 5.

1.  Indførsel på Unionens toldområde af kulturgenstande, som er blevet eksporteret ulovligt fra et tredjeland, er forbudt.

 

Frigivelsen af kulturgenstande til fri omsætning og placering af kulturgenstande under en særlig toldprocedure undtagen transit er alene tilladt efter fremlæggelse af en importtilladelse, som er udstedt i overensstemmelse med artikel 4, eller en importørerklæring, som er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 5.

 

Det, at toldmyndighederne har udstedt en importtilladelse, eller at der er fremlagt en importørerklæring til toldmyndighederne på behørig vis, må ikke betragtes som bevis på lovlig adkomst til eller ejerskab af kulturgenstandene.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  midlertidig import som omhandlet i artikel 250 i forordning (EU) nr. 952/2013 til Unionens toldområde af kulturgenstande til uddannelsesmæssige, videnskabelige eller forskningsmæssige formål

a)  midlertidig import som omhandlet i artikel 250 i forordning (EU) nr. 952/2013 til Unionens toldområde af kulturgenstande til uddannelsesmæssige, videnskabelige, genoprettelsesmæssige, bevaringsmæssige eller forskningsmæssige formål og med henblik på samarbejde mellem offentlige museer eller lignende nonprofitinstitutioner til tilrettelæggelse af kulturelle udstillinger, forudsat, at der ikke foreligger dokumentation for, at disse genstande er erhvervet ulovligt

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  oplagring som omhandlet i artikel 237 i forordning (EU) nr. 952/2013 af kulturgenstande med det ene formål at sikre opbevaringen heraf eller tilsynet hermed hos en offentlig myndighed.

(b)  oplagring som omhandlet i artikel 237 i forordning (EU) nr. 952/2013 af kulturgenstande med det formål at sørge for sikringen eller opbevaringen heraf eller tilsynet hermed hos en offentlig myndighed efter at have foretaget et baggrundstjek af personer, der forsøger at indføre dem i Unionens toldområde.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage de særlige bestemmelser for midlertidig import eller oplagring af de kulturgenstande, der er omhandlet i stk. 2. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13.

3.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage de særlige bestemmelser for midlertidig import eller oplagring med henblik på toldoplag af de kulturgenstande, der er omhandlet i stk. 2. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ihændehaveren af genstandene ansøger om en importtilladelse hos den kompetente myndighed i indførselsmedlemsstaten. Ansøgningen ledsages af alle støttedokumenter og oplysninger, der kan bevise, at de berørte kulturgenstande er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler. Hvis eksportlandet er kontraherende part i UNESCO-konventionen om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande, som blev undertegnet i Paris den 14. november 1970 ("UNESCO-konventionen fra 1970"), ledsages ansøgningen af de støttedokumenter og oplysninger, der kan bevise, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra det pågældende land i overensstemmelse med dets love og regler.

2.  Ihændehaveren af de kulturgenstande, som fremgår af det foregående stykke, ansøger om en importtilladelse hos den kompetente myndighed i indførselsmedlemsstaten. Ansøgningen ledsages af alle støttedokumenter og oplysninger, der kan bevise, at de berørte kulturgenstande er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler. Ansøgningen ledsages i alle tilfælde af alle støttedokumenter og oplysninger, der kan bevise, at de berørte kulturgenstande er blevet eksporteret fra eksportlandet i overensstemmelse med dets love og regler. Derudover skal en sikkerhed for efterfølgende passende opbevaring med dokumentation, adgang til offentlige akademiske institutioner, offentlige museer og lignende offentlige nonprofitinstitutioner samt samarbejde i tilfælde af berettigede krav om tilbagelevering ledsage ansøgningen for at den kan blive imødekommet med udstedelse af importtilladelser.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  hvor eksportlandet ikke er kontraherende part i UNESCO-konventionen fra 1970, hvis det ikke er påvist, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler

a)  hvor det ikke er påvist, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvor eksportlandet er kontraherende part i UNESCO-konventionen fra 1970, hvis det ikke er påvist, at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra eksportlandet i overensstemmelse med dets love og regler

b)  hvis den kompetente myndighed har en begrundet formodning om, at ihændehaveren af genstandene ikke har tilegnet sig dem på lovlig vis

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Hvis ansøgningen godkendes, sender den kompetente myndighed hurtigst muligt en kopi af importtilladelsen i elektronisk form til de kompetente toldmyndigheder.

 

Hvis ansøgningen afvises, giver den kompetente myndighed straks de kompetente toldmyndigheder og Kommissionen meddelelse herom. Beslutningen om afvisning skal ledsages af en begrundelse for afslaget på ansøgningen, herunder oplysninger om den klageprocedure, som er meddelt den berørte ansøger på det tidspunkt, hvor den er udstedt.

 

Hvis der indgives ansøgning om tilladelse for en kulturgenstand, for hvilken en sådan ansøgning tidligere er blevet afvist, skal ansøgeren underrette den kompetente myndighed, som ansøgningen forelægges, om den tidligere afvisning.

 

Medlemsstaterne anerkender afvisning af ansøgninger foretaget af de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater, hvis afvisningen er begrundet i bestemmelserne i denne forordning.

 

Hvis ny dokumentation til støtte for en sådan ansøgning er fremkommet, kan en ny ansøgning indsendes i henhold til artikel 4 stk. 2. Hvis en kompetent myndighed udsteder en tilladelse i sådanne tilfælde, skal den underrette Kommissionen om udstedelsen og om grundene herfor.

 

Kommissionen meddeler de andre medlemsstater de oplysninger, som den modtager, for at sikre ensartet anvendelse af denne forordning.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger de offentlige myndigheder, der har kompetence til at udstede importtilladelser efter denne artikel. De meddeler Kommissionen de nærmere enkeltheder om disse myndigheder samt eventuelle ændringer i den henseende.

Medlemsstaterne udpeger straks de offentlige myndigheder, der har kompetence til at udstede importtilladelser efter denne artikel. De meddeler Kommissionen de nærmere enkeltheder om disse myndigheder samt eventuelle ændringer i den henseende.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør oplysningerne om disse myndigheder samt eventuelle ændringer heraf i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Kommissionen offentliggør oplysningerne om disse myndigheder samt eventuelle ændringer heraf i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende og på det websted, som der henvises til i artikel 11.

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden bør listen over kompetente myndigheder offentliggøres på et websted, der er hostet af Kommissionen.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter udarbejde skabelonen for ansøgningen om importtilladelse samt de nærmere regler for fremlæggelse og behandling af denne ansøgning. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13.

6.  Kommissionen udarbejder ved hjælp af gennemførelsesretsakter den elektroniske standardskabelon for ansøgningen om importtilladelse og for importtilladelsen samt de nærmere regler for fremlæggelse og behandling af denne ansøgning sammen med de relevante støttedokumenter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Importørerklæring

Importørerklæring og bevaringsforsikring

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved frigivelse til fri omsætning eller placering under en særlig toldprocedure undtagen transit i Unionen af de kulturgenstande, der er omhandlet i punkt a), b), e), f), g), i), j), k) og l), i bilaget, indgives der en importørerklæring til toldmyndighederne i indførselsmedlemsstaten.

1.  Ved frigivelse til fri omsætning eller placering under en særlig toldprocedure undtagen transit i Unionen af de kulturgenstande, der er omhandlet i punkt a), b), e), f), g), i), j), k) og l), i bilaget, indgives der en importørerklæring og en bevaringsforsikring til toldmyndighederne i indførselsmedlemsstaten.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Importørerklæringen skal indeholde en erklæring på tro og love, som er undertegnet af ihændehaveren af genstandene, om at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler. Hvis eksportlandet er kontraherende part i UNESCO-konventionen fra 1970, skal importørerklæringen indeholde en erklæring på tro og love, som er undertegnet af ihændehaveren af genstandene, om at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra det pågældende land i overensstemmelse med dets love og regler.

Importørerklæringen registreres elektronisk og sendes til de kompetente myndigheder, hvor det er relevant, i elektronisk form eller på papir og skal indeholde en erklæring på tro og love, som er undertegnet af ihændehaveren af genstandene, om at kulturgenstandene er blevet eksporteret fra oprindelseslandet i overensstemmelse med dets love og regler.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Importørerklæringen skal omfatte et standardiseret dokument med en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af de berørte genstande, så de kan identificeres af toldmyndighederne.

Importørerklæringen og bevaringsforsikringen skal omfatte et standardiseret dokument i elektronisk form eller på papir med en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af de berørte genstande, så de kan identificeres af toldmyndighederne. Importørerklæringen skal også indeholde oplysninger om konsekvenserne af at afgive falske erklæringer.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Importørerklæringen skal ledsages af en obligatorisk forsikring, der dækker perioden med transport og anvendelse på EU's område. Derudover kan toldmyndighederne anmode om originale dokumenter såsom ekspertvurderinger, fakturaer og dokumentation for ejerskab på tidspunktet for indførsel på EU's toldområde.

 

Bevaringsforsikringen skal indeholde en erklæring underskrevet af indehaveren af genstandene, hvori denne bekræfter, at genstandene vil blive opbevaret på passende vis under transit og salg som nævnt i artikel 4, og at de udelukkende vil blive solgt til købere, som kan overholde medlemsstaternes regler vedrørende korrekt håndtering af kulturgenstande.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter udarbejde skabelonen for importørerklæringen samt de nærmere regler for indgivelse og behandling af denne importørerklæring. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13.

3.  Kommissionen udarbejder ved hjælp af gennemførelsesretsakter den elektroniske standardskabelon for importørerklæringen samt de nærmere regler for elektronisk indgivelse og behandling af denne importørerklæring. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den i artikel 4 omhandlede importtilladelse eller den i artikel 5 omhandlede importørerklæring, alt efter omstændighederne, fremlægges for de toldmyndigheder, der har kompetence til at frigive kulturgenstandene til fri omsætning eller henføre dem under en særlig procedure undtagen transit.

1.  Den i artikel 4 omhandlede importtilladelse eller den i artikel 5 omhandlede importørerklæring, alt efter omstændighederne, fremlægges elektronisk for de toldmyndigheder, der har kompetence til at frigive kulturgenstandene til fri omsætning eller henføre dem under en særlig procedure undtagen transit.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved kulturgenstande, som kræver udstedelse af en importtilladelse i forbindelse med indførsel i Unionens toldområde, kontrollerer toldmyndighederne, om importtilladelsen stemmer overens med de frembudte genstande. De kan med henblik herpå kontrollere kulturgenstandene fysisk, bl.a. ved hjælp af en ekspertundersøgelse.

2.  Ved kulturgenstande, som kræver udstedelse af en importtilladelse i forbindelse med indførsel i Unionens toldområde, kontrollerer toldmyndighederne, om importtilladelsen stemmer overens med de frembudte genstande. De kan med henblik herpå kontrollere kulturgenstandene fysisk ved hjælp af en ekspertundersøgelse. Den elektronisk registrerede importtilladelse forsynes med et serienummer og en registreringsdato, og ved frigivelse af kulturgenstandene forsynes klarereren med en kopi af den registrerede importtilladelse.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved kulturgenstande, som kræver indgivelse af en importørerklæring i forbindelse med indførsel i Unionens toldområde, kontrollerer toldmyndighederne, om importørerklæringen opfylder betingelserne i eller som følger af artikel 5, og om den stemmer overens med de frembudte genstande. De kan med henblik herpå anmode klarereren om yderligere oplysninger og kontrollere kulturgenstandene fysisk, bl.a. ved hjælp af en ekspertundersøgelse. De registrerer importørerklæringen med et serienummer og en registreringsdato, og ved frigivelse af kulturgenstandene forsyner de klareren med en kopi af den registrerede importørerklæring.

3.  Ved kulturgenstande, som kræver indgivelse af en importørerklæring i forbindelse med indførsel i Unionens toldområde, kontrollerer toldmyndighederne, om importørerklæringen opfylder betingelserne i eller som følger af artikel 5, og om den stemmer overens med de frembudte genstande. De kan med henblik herpå anmode klarereren om yderligere oplysninger og kontrollere kulturgenstandene fysisk, bl.a. ved hjælp af en ekspertundersøgelse. De tildeler den elektronisk registrerede importørerklæring et serienummer og en registreringsdato, og ved frigivelse af kulturgenstandene forsynes klareren med en kopi af den registrerede importørerklæring, og erklæringen sendes til de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør oplysningerne om de kompetente toldsteder samt eventuelle ændringer heraf i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Kommissionen offentliggør oplysningerne om de kompetente toldsteder samt eventuelle ændringer heraf i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende samt på det websted, som der henvises til i artikel 11.

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden bør listen over kompetente myndigheder offentliggøres på et websted, der er hostet af Kommissionen.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Såfremt kontrollen ved EU's grænse viser, at kulturgenstandene importeres ulovligt, bør de kompetente EU-toldmyndigheder informere det nationale politi og toldmyndighederne i oprindelseslandet for de tilbageholdte kulturgenstande om forsøget på ulovlig transport og brug af kunstværket. Såfremt det land, hvorfra kulturgenstandene transporteres ulovligt, er et andet end oprindelseslandet, skal de nationale myndigheder i begge lande informeres.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Toldmyndighederne beslaglægger og tilbageholder midlertidigt kulturgenstande, der føres ind i Unionens toldområde, hvis de berørte genstande er indført i Unionens toldområde, uden at betingelserne i artikel 3, stk. 1, og 2, er opfyldt.

1.  Toldmyndighederne beslaglægger og tilbageholder midlertidigt kulturgenstande, der føres ind i Unionens toldområde, hvis de berørte genstande er indført i Unionens toldområde, uden at betingelserne i artikel 3, stk. 1, og 2, er opfyldt. I tilfælde af beslaglæggelse eller midlertidig tilbageholdelse af kulturgenstande skal der være passende garantier for en optimal bevarelse heraf i overensstemmelse med EU-retten og folkeretten.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Toldmyndighederne kan også eventuelt i samarbejde med andre relevante europæiske eller nationale agenturer beslutte yderligere kontrol ud over toldmyndighedernes verifikations- og kontrolforanstaltninger på grundlag af en risikobaseret tilgang. Når de kompetente myndigheder har rimelig grund til at antage, at der muligvis er eksporteret kulturgenstande i transit på EU's territorium fra oprindelseslandet i strid med et oprindelseslands love og bestemmelser, eller at de på anden måde er tilvejebragt på ulovlig vis, pålægger de toldmyndighederne at beslaglægge disse genstande midlertidigt.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den i stk. 1 omhandlede administrative afgørelse ledsages af en begrundelse, meddeles klareren, og skal give adgang til effektive retsmidler efter procedurerne i national lov.

2.  Den i stk. 1 og 1a omhandlede administrative afgørelse ledsages af en begrundelse, meddeles klareren, og skal give adgang til effektive retsmidler efter procedurerne i national lov.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Varigheden af den midlertidige tilbageholdelse skal nøje begrænses til den tid, der er påkrævet for, at toldmyndighederne eller de retshåndhævende myndigheder kan fastslå, hvorvidt sagens omstændigheder berettiger yderligere tilbageholdelse efter EU-reglerne eller national lov. Den maksimale varighed af den midlertidige tilbageholdelse efter denne artikel er 6 måneder. Hvis der inden for denne periode ikke træffes afgørelse om yderligere tilbageholdelse af kulturgenstandene, eller hvis det fastslås, at sagens omstændigheder ikke berettiger en yderligere tilbageholdelse, skal kulturgenstandene straks stilles til rådighed for klareren.

3.  Varigheden af den midlertidige tilbageholdelse skal nøje begrænses til den tid, der er påkrævet for, at toldmyndighederne eller de retshåndhævende myndigheder kan fastslå, hvorvidt sagens omstændigheder berettiger yderligere tilbageholdelse efter EU-reglerne eller national lov. Den maksimale varighed af den midlertidige tilbageholdelse efter denne artikel er 6 måneder. Hvis der inden for denne periode ikke træffes afgørelse om yderligere tilbageholdelse af kulturgenstandene, eller hvis det fastslås, at sagens omstændigheder ikke berettiger en yderligere tilbageholdelse, skal kulturgenstandene straks stilles til rådighed for klareren. Myndighederne i EU's medlemsstater skal sikre, at når kunstværkerne tilbageleveres til oprindelseslandet, deltager sidstnævnte ikke i en væbnet konflikt, hvor kulturgenstandens sikkerhed ikke kan garanteres. I modsat fald skal genstanden forblive i EU, indtil situationen i oprindelseslandet er stabiliseret.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Teknisk bistand, vejledning og udveksling af oplysninger

 

Medlemsstaterne, hvor det er relevant bistået af Kommissionen, kan yde teknisk og anden bistand samt vejledning til importører, under hensyntagen til situationen for små og mellemstore virksomheder, med henblik på at lette overholdelsen af kravene i denne forordning.

 

Medlemsstaterne, hvor det er relevant bistået af Kommissionen, fremmer udveksling og formidling af relevante oplysninger om handel med kulturgenstande, navnlig for at hjælpe importørerne med at evaluere risici, samt af bedste praksis med hensyn til gennemførelse af denne forordning.

 

Bistanden ydes på en sådan måde, at de i artikel 2, stk. 1, litra ha), omhandlede kompetente myndigheders ansvarsområder ikke antastes, og deres handlefrihed i håndhævelsen af denne forordning bevares.

Begrundelse

Denne nye artikel er inspireret af artikel 13 i forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning, ("tømmerforordningen") og har til formål at fremme en fornuftig anvendelse af denne forordning.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på anvendelsen af denne forordning sørger medlemsstaterne for, at de i artikel 3, stk. 4, omhandlede kompetente myndigheder samarbejder med hinanden.

1.  Med henblik på anvendelsen af denne forordning sørger medlemsstaterne for, at de kompetente myndigheder samarbejder med hinanden.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der kan udvikles et elektronisk system til lagring og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes myndigheder, navnlig vedrørende importørerklæringer og importtilladelser.

2.  Der skal på grundlag af et passende lovforslag udvikles et elektronisk system til lagring og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes myndigheder, herunder toldmyndighederne, og navnlig vedrørende importørerklæringer og importtilladelser. Alle personoplysninger, som lagres eller behandles i et sådant elektronisk system, skal overholde Unionens databeskyttelseslovgivning, navnlig principperne om nødvendighed, proportionalitet og formålsbegrænsning samt tilsyn fra databeskyttelsesmyndighedernes side.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  foranstaltninger til udvikling, drift og vedligeholdelse af det i stk. 2 omhandlede elektroniske system

udgår

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal gælde for overtrædelser af artikel 3, 4 og 5, og særligt for indgivelse af falske erklæringer og falske oplysninger med henblik på indførsel af kulturgenstande i Unionens toldområde, og træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre anvendelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, rimelige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse regler og foranstaltninger senest 18 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse og underretter den straks om senere ændringer, der berører dem.

Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal gælde for overtrædelser af artikel 3, 4 og 5, og særligt for indførsel af en kulturgenstand til Unionens område uden de fornødne tilladelser, for anvendelse af en tilladelse for andre kulturgenstande end den, for hvilken tilladelsen er udstedt, eller for indgivelse af falske erklæringer og falske oplysninger med henblik på indførsel af kulturgenstande i Unionens toldområde, samt for tilrådighedsstillelse af økonomiske ressourcer til kriminelle grupper som følge af ulovlig import af kulturgenstande. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger, herunder ekspropriering af ejendom mod relevante gerningsmændene bag ulovlig import af kulturgenstande, for at sikre, at de gennemføres fuldt ud. Sanktionerne skal være effektive, rimelige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse regler og foranstaltninger senest 18 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse og underretter den straks om senere ændringer, der berører dem.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilrettelægger uddannelses- og kapacitetsopbygningsaktiviteter for at sikre, at de berørte myndigheder anvender denne forordning effektivt i praksis. De kan også udarbejde oplysningskampagner for navnlig at gøre købere mere bevidste om kulturgenstande.

Medlemsstaterne tilrettelægger uddannelse for toldmyndighederne eller andre kompetente medarbejdere om identifikation af ulovligt handlede, stjålne og falske kulturgenstande og med henblik på mere effektivt samarbejde i bekæmpelsen af ulovlig handel og ulovlig handel med kulturgenstande samt kapacitetsopbyggende aktiviteter for at sikre, at de berørte myndigheder og fagfolk anvender denne forordning effektivt i praksis. Kommissionen skal være vært for et særligt websted, der tydeligt informerer alle berørte parter om målene med denne forordning, forpligtelserne, listen over kompetente myndigheder, muligheden for midlertidig tilbageholdelse, de sanktioner, der er indført, retten til effektive retsmidler og andre relevante spørgsmål. Medlemsstaterne skal også anvende informationskampagner og oprette og give adgang til let tilgængelige informationskontorer og hotlines for at bevidstgøre og informere navnlig købere af kulturgenstande og andre interessenter. Ekspertbistand, særlige fonde og specialudstyr bør stilles til rådighed for toldmyndighederne ved EU's ydre grænser for at overholde principperne og ånden i denne forordning.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I det forberedende arbejde i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning samarbejder Kommissionen og medlemsstaterne med internationale organisationer som f.eks. UNESCO, Interpol, Europol, Verdenstoldorganisationen (WCO) og Det Internationale Museumsråd for at sikre effektiv uddannelse, kapacitetsopbygning og opmærksomhedsskabende kampagner.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  oplysninger om overtrædelser af denne forordning

b)  oplysninger om overtrædelser af denne forordning og pålagte sanktioner

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  antal sager, hvor kulturgenstande er blevet tilbageholdt, og

e)  antal sager, hvor kulturgenstande er blevet tilbageholdt og hvor længe, og

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  antal sager, hvor kulturgenstande er blevet afstået til staten, jf. artikel 199 i forordning (EU) nr. 952/2013.

f)  antal sager, hvor kulturgenstande er blevet afstået til staten, jf. artikel 199 i forordning (EU) nr. 952/2013 og

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen retter med henblik herpå spørgeskemaer til medlemsstaterne. Medlemsstaterne har 6 måneder til at meddele Kommissionen de relevante oplysninger.

Kommissionen retter med henblik herpå spørgeskemaer til medlemsstaterne. Medlemsstaterne har 6 måneder fra modtagelsen af spørgeskemaet til at meddele Kommissionen de relevante oplysninger.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen kan på grundlag af svarene fra medlemsstaterne på de i stk. 1 omhandlede spørgeskemaer anmode medlemsstaterne om at indgive supplerende oplysninger om behandlingen af ansøgninger om importtilladelser. Medlemsstaterne sørger for hurtigst muligt at fremsende de oplysninger, som Kommissionen har anmodet om.

Begrundelse

Kommissionen bør med henblik på evalueringen af den ensartede anvendelse af denne forordning, hvis den finder det nødvendigt, kunne indhente yderligere oplysninger om medlemsstaternes kompetente myndigheders behandling af ansøgninger om importtilladelser.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning tre år efter dens anvendelsesdato og derefter hvert femte år.

2.  Kommissionen fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning tre år efter dens anvendelsesdato og derefter hvert femte år. I denne rapport vurderer Kommissionen, hvorvidt denne forordning anvendes ensartet, samt hvordan den fungerer, og hvor effektiv den er, om nødvendigt ledsaget af relevante forslag til retsakter.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Import af kulturgoder

Referencer

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Udtalelse fra

       Dato for vedtagelse

LIBE

11.9.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Kostas Chrysogonos

26.2.2018

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for vedtagelse

18.1.2018

Behandling i udvalg

14.5.2018

28.6.2018

 

 

Dato for vedtagelse

28.6.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

3

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVAG

33

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Judith Sargentini

3

-

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Import af kulturgoder

Referencer

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Dato for høring af EP

12.7.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

11.9.2017

LIBE

11.9.2017

 

 

Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

18.1.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Alessia Maria Mosca

11.1.2018

Daniel Dalton

11.1.2018

 

 

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for meddelelse på plenarmødet

18.1.2018

Behandling i udvalg

21.2.2018

21.3.2018

23.4.2018

4.6.2018

 

18.6.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

27.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

56

4

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Dita Charanzová, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, France Jamet, Philippe Juvin, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Iuliu Winkler, Igor Šoltes

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Klaus Buchner, Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Igor Gräzin, Arndt Kohn, Pina Picierno, Fernando Ruas, Paul Rübig, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Nils Torvalds, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

Dato for indgivelse

9.10.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

56

+

ALDE

Dita Charanzová, Igor Gräzin, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Hansen, Philippe Juvin, Verónica Lope Fontagné, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Bernd Lange, David Martin, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Kerstin Westphal, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand, Igor Šoltes

4

-

ECR

Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Emma McClarkin, Anneleen Van Bossuyt

3

0

ECR

Daniel Dalton

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 19. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik