Menetlus : 2017/0158(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0308/2018

Esitatud tekstid :

A8-0308/2018

Arutelud :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Hääletused :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Selgitused hääletuse kohta
PV 12/03/2019 - 9.20

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

RAPORT     ***I
PDF 1291kWORD 163k
9.10.2018
PE 619.292v02-00 A8-0308/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kultuuriväärtuste impordi kohta

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöörid: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton

(Komisjonide ühismenetlus – kodukorra artikkel 55)

Arvamuse koostaja (*):

Santiago Fisas Ayxelà

Kultuuri- ja hariduskomisjon

(*)  Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS
 KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kultuuriväärtuste impordi kohta

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0375),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0227/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–    võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ühiseid arutelusid vastavalt kodukorra artiklile 55,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja kultuuri- ja hariduskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A8-0308/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Pidades silmas nõukogu 12. veebruari 2016. aasta järeldusi terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta, komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamise tegevuskava kohta24 ning terrorismivastase võitluse direktiivi,25 tuleks kehtestada ühised eeskirjad kolmandate riikidega kauplemise kohta, et tagada kultuuriväärtuste kaitse hävitamise eest, inimkonna kultuuripärandi säilitamine ja röövitud kultuuripärandi liidu ostjatele müümise kaudu toimuva terrorismi rahastamise ärahoidmine.

(1)  Pidades silmas nõukogu 12. veebruari 2016. aasta järeldusi terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta, komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamise tegevuskava kohta24 ning terrorismivastase võitluse direktiivi,25 tuleks kehtestada ühised eeskirjad kolmandate riikidega kauplemise kohta, et tagada kultuuriväärtuste kaitse ebaseadusliku kauplemise, hävimise ja hävitamise eest, inimkonna kultuuripärandi säilitamine ja röövitud kultuuripärandi liidu ostjatele müümise kaudu toimuva terrorismi rahastamise ja rahapesu ärahoidmine.

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 final.

24 COM(2016) 50 final.

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK; ELT L 88, 31.3.2017, lk 6–21.

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK; ELT L 88, 31.3.2017, lk 6–21.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Vastavalt liidu võetud kohustusele kindlustada õiglased menetlused ja ohvritele hüvitiste maksmine ning ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) põhikirjale ja pärandi kaitset käsitlevatele konventsioonidele tuleb tagada ebaseaduslikult kaubeldud, väljakaevatud või omandatud esemete tagastamine. Inimeste ja territooriumide ärakasutamise puhul, millega tavaliselt kaasneb ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtustega ja nende salakaubavedu, eriti kui need on pärit relvakonflikti piirkonnast, tuleks käesolevas määruses võtta arvesse pigem inimeste ja territooriumide piirkondlikke ja kohalikke eripärasid kui kultuuritoodangu turuväärtust.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Kultuuripärand on tsivilisatsiooni üks põhielemente, mis rikastab kõigi rahvaste kultuurielu ja mida tuleks seega kaitsta ebaseadusliku omastamise ja rüüstamise eest. Liit peaks seetõttu keelama kolmandatest riikidest ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuse toomise liidu tolliterritooriumile.

(2)  Kultuuriväärtustel on sageli suur kultuuriline, kunstiline, ajalooline ja teaduslik tähtsus. Kultuuripärand on tsivilisatsiooni üks põhielemente, millel on muu hulgas sümboolne väärtus ja millest moodustub inimkonna kultuurimälu. See rikastab kõikide rahvaste kultuurielu ja ühendab inimesi ühistes mälestustes ja tsivilisatsiooni arengus. Seega tuleks seda kaitsta ebaseadusliku omastamise ja rüüstamise eest. Muistiseid on alati röövitud, kuid nüüd on see võtnud tööstusharu mõõtmed. Niikaua kuni ebaseaduslikult väljakaevatud kultuuriväärtustega on võimalik tulutoovalt äritseda ja saada kasu ilma suurte riskideta, jätkuvad sellised väljakaevamised ja röövimised ka edaspidi. Kultuuripärandi majanduslik ja kunstiline väärtus tekitab rahvusvahelisel turul suurt nõudlust, aga rangete rahvusvaheliste õiguslike meetmete ja selliste meetmete jõustamise puudumise tõttu kaubeldakse nende kaupadega edasi varimajanduses. Muististe rööv ja ebaseaduslikult väljakaevatud kultuuripärandiga kauplemine on tõsine kuritegu, mis põhjustab sellest otseselt või kaudselt mõjutatud isikutele suuri kannatusi. Kultuuriväärtuste ebaseaduslik kaubandus soodustab paljudel juhtudel sunduslikku kultuurilist ühtlustamist või väljasaatmist, kultuurikaupade rüüstamine ja röövimine põhjustab aga muu hulgas kultuuride hääbumist. Liit peaks seetõttu keelama kolmandatest riikidest ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuse importimise liidu tolliterritooriumile, pöörates erilist tähelepanu sellistest kolmandatest riikidest pärit kultuuriväärtustele, kus toimub relvakonflikt, eriti juhul, kui sellise ekspordiga tegelevad terroristlikud või muud kuritegelikud organisatsioonid.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Kolmandate riikide pädevatel asutustel ei ole alati piisavalt suutlikkust, et võidelda ebaseadusliku kultuuriväärtustega kauplemise ja ebaseadusliku kaubanduse vastu. Nad võivad samuti kannatada korruptsiooni või muude haldusomavoli vormide all. Kui kultuuriväärtused viiakse nende asukohast ära, jääb elanikkond ilma oma tavadest ning mälestus- ja kultusesemetest või -paikadest. Esemete ajalooline kontekst ja teaduslik väärtus kaob, kui seotud esemeid müüakse eraldi. Pidades silmas kultuuriväärtuste asendamatust ja avalikkuse huvi, peaks selliste esemete omandamine olema võimalik ainult teatavatel tingimustel. Importimismenetlus peab hõlmama kinnitust järgneva nõuetekohase ladustamise, dokumenteerimise, teadusasutustele ja avalikele muuseumidele juurdepääsu tagamise ning põhjendatud tagastamisnõuete korral tehtava koostöö kohta.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Arvestades, et liikmesriikides kohaldatakse kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile toomise suhtes erinevaid eeskirju, tuleks eelkõige võtta meetmed, et tagada kultuuriväärtuste impordi suhtes nende tolliterritooriumile toomisel ühtse kontrolli kohaldamine.

(3)  Arvestades, et liikmesriikides kohaldatakse kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile importimise suhtes erinevaid eeskirju, tuleks eelkõige võtta meetmed, et tagada kultuuriväärtuste teatava impordi suhtes nende liidu tolliterritooriumile toomisel ühtse kontrolli kohaldamine, tuginedes olemasolevatele protsessidele, menetlustele ja haldusvahenditele, mille eesmärk on saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/20131a ühetaoline rakendamine.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Ühiste eeskirjadega peaks olema hõlmatud liidu tolliterritooriumile toodavate muude kui liidu kultuuriväärtuste tollikäitlus, st nii nende vabasse ringlusse lubamine kui ka suunamine tolli eriprotseduuridele, mille hulka ei kuulu transiit.

(4)  Ühiste eeskirjadega peaks olema hõlmatud liidu tolliterritooriumile saabuvate muude kui liidu kultuuriväärtuste toomine ja import.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Võttes arvesse vabatsoonide (ja nn vabasadamate) teadaolevat kultuuriväärtuste ladustamise potentsiaali, tuleks rakendatavaid kontrollimeetmeid kohaldada asjaomaste tolliprotseduuride puhul võimalikult laialdaselt. Kõnealuseid kontrollimeetmeid tuleks seega rakendada lisaks vabasse ringlusse lubatavatele kaupadele ka nende kaupade puhul, mis suunatakse tolli eriprotseduuridele. Samas ei tohiks lai kohaldamisala olla vastuolus kaupade transiidivabaduse põhimõttega ega minna kaugemale eesmärgist, milleks on ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile toomise takistamine. Vastavalt peaks kontrollimeetmetega olema hõlmatud tolli eriprotseduurid, millele liidu tolliterritooriumile toodav kaup võidakse suunata, kuid neid ei tuleks kohaldada transiidi suhtes.

(5)  Rakendatavaid kontrollimeetmeid tuleks vabatsoonides (ja nn vabasadamates) kohaldada asjaomaste tolliprotseduuride puhul võimalikult laialdaselt, et ennetada käesolevas määruses sätestatud nõuetest kõrvalehoidumist vabatsoonide ärakasutamise kaudu, mis kujutavad endast võimalikku keskkonda ebaseaduslike toodetega kaubitsemise jätkuvaks levikuks ELis. Kõnealuseid kontrollimeetmeid tuleks seega rakendada lisaks vabasse ringlusse lubatavatele kaupadele ka nende kaupade puhul, mis suunatakse tolli eriprotseduuridele. Samas ei tohiks lai kohaldamisala minna kaugemale eesmärgist, milleks on ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile toomise takistamine, välja arvatud juhul, kui pädevatel asutustel on piisavalt põhjust arvata, et kultuuriväärtuste päritoluriigist või kolmandast riigist eksportimisel on rikutud selle õigus- ja haldusnorme.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Määruses tuleks kasutada määratlusi, mis põhinevad Pariisis 14. novembril 1970. aastal allkirjastatud UNESCO konventsioonil kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude kohta ning Roomas 24. juunil 1995. aastal allkirjastatud UNIDROIT' konventsioonil varastatud või ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste kohta, sest paljud kolmandad riigid ja enamik liikmesriike on kõnealuste konventsioonide sätetega tuttavad.

(6)  Määruses tuleks kasutada määratlusi, mis põhinevad Pariisis 14. novembril 1970. aastal allkirjastatud UNESCO konventsioonil kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude kohta (edaspidi „UNESCO 1970. aasta konventsioon“) ning Roomas 24. juunil 1995. aastal allkirjastatud UNIDROIT' konventsioonil varastatud või ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste kohta, sest paljud kolmandad riigid ja enamik liikmesriike on kõnealuste konventsioonide sätetega tuttavad.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Ekspordi seaduslikkust tuleks kontrollida selle riigi õigus- ja haldusnormide põhjal, kus kultuuriväärtused avastati või loodi (edaspidi „päritoluriik“). Et vältida eeskirjadest kõrvalehoidmist, peaks juhul, kui kultuuriväärtused tuuakse liitu muu kolmanda riigi kaudu, tõendama isik, kes soovib kultuuriväärtused liidu tolliterritooriumile tuua, et kultuuriväärtused on eksporditud seaduslikult kõnealusest kolmandast riigist, kui see on UNESCO 1970. aasta konventsiooniga ühinenud ning seega võtnud kohustuse võidelda ebaseadusliku kultuuriväärtustega kauplemise vastu. Muul juhul peaks asjaomane isik tõendama, et kultuuriväärtused on seaduslikult eksporditud päritoluriigist.

(7)  Ekspordi seaduslikkust tuleks kontrollida selle riigi õigus- ja haldusnormide põhjal, kus kultuuriväärtused avastati või loodi või mille maa seest või vee alt need välja toodi, välja kaevati või varastati, või mis on kultuuriväärtustega nii tihedalt seotud, et asjaomane riik kaitseb neid riikliku kultuuriomandina ja reguleerib nende eksporti oma territooriumilt nende seadusliku väljaviimise korral riigist, kus kultuuriväärtused loodi või avastati; (edaspidi „päritoluriik“). Et vältida eeskirjadest kõrvalehoidmist, peaks juhul, kui kultuuriväärtused tuuakse liitu muu kolmanda riigi kaudu, tõendama isik, kes soovib kultuuriväärtused liidu tolliterritooriumile tuua, et kultuuriväärtused on päritoluriigist eksporditud seaduslikult. Erandjuhtudel, kui kas kultuuriväärtuse päritoluriiki ei saa usaldusväärselt kindlaks teha ja seda asjaolu loetakse hästi dokumenteerituks, mida kinnitavad pädeva asutuse tõendid, või kui kultuuriväärtus on päritoluriigist eksporditud enne 1970. aastat ning seda hoiti kolmandas riigis enne liidu tolliterritooriumile toomist muul eesmärgil kui ajutiselt kasutamiseks, transiidiks, eksportimiseks või saatmiseks, kuid omanik ei saa esitada nõutavaid dokumente, kuna selliseid dokumente kultuuriväärtuse päritoluriigist eksportimise ajal ei kasutatud, lisatakse taotlusele asjakohased tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud kolmandast riigist kooskõlas selle õigus- ja haldusnormidega, või esitatakse tõendid selliste õigus- ja haldusnormide puudumise kohta.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Selliste liikmesriikide endi kultuuriväärtuste kaitset ebaseadusliku impordi, ekspordi ja üleandmise eest, kes on UNESCO 1970. aasta konventsiooni osalised, aitavad tagada kõnealuse konventsiooni artiklis 5 sätestatud meetmed, milles nõutakse kultuuripärandi kaitseks vähemalt ühe riikliku talituse loomist, mis oleks varustatud piisava hulga kvalifitseeritud töötajatega. Kõnealuse konventsiooniga hõlbustatakse ka vajalikku aktiivset koostööd julgeolekuvaldkonnas ja võitluses kultuuriväärtuste ebaseadusliku impordi vastu, eriti kriisipiirkondades, koos selle konventsiooni osalisteks olevate liikmesriikide pädevate asutustega. Konventsiooni osalisteks olevad liikmesriigid peaksid täitma konventsioonis ette nähtud kohustusi ja need liikmesriigid, kes ei ole konventsiooni veel ratifitseerinud, peaksid seda viivitamata tegema.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b)  Arvestades asjaolu, et UNESCO 1970. aasta konventsiooni artiklis 5 nõutakse ühe või mitme riikliku talituse loomist, mis oleks varustatud piisava hulga kvalifitseeritud töötajatega, et tagada riigi kultuuriväärtuste kaitse ebaseadusliku impordi, ekspordi ja üleandmise eest, ning vajadust teha aktiivset koostööd kolmandate riikide pädevate asutustega julgeoleku ja kultuuriväärtuste ebaseadusliku impordi vastase võitluse valdkonnas, eriti kriisipiirkondades, peaksid 1970. aasta UNESCO konventsiooni osalisriigid täitma selles konventsioonis sätestatud kohustusi, ja need liikmesriigid, kes ei ole seda veel ratifitseerinud, peaksid seda viivitamata tegema.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Et mitte takistada ebaproportsionaalselt üle ELi välispiiri liikuvate kaupadega kauplemist, tuleks käesolevat määrust kohaldada üksnes nende kaupade suhtes, mis ületavad teatava vanusepiiri. Seda silmas pidades tundub olevat asjakohane kehtestada kõikide kultuuriväärtuse kategooriate puhul vanuse alampiiriks 250 aastat. Vanuse alampiiriga tagatakse, et käesoleva määrusega ettenähtud meetmed keskenduvad kultuuriväärtustele, mis on kõige tõenäolisemalt rüüstajate sihtmärgiks konfliktipiirkondades, ilma et hõlmamata jääks muud kaubad, mille kontrollimine on vajalik kultuuripärandi kaitse tagamiseks.

(8)  Et mitte takistada ebaproportsionaalselt üle liidu välispiire liikuvate kaupadega kauplemist, tuleks käesolevat määrust kohaldada üksnes nende kaupade suhtes, mis ületavad teatava vanuse- ja väärtusepiiri. Seda silmas pidades tundub olevat asjakohane kehtestada enamiku kultuuriväärtuse kategooriate puhul vanuse alampiir kooskõlas määrusega (EÜ) nr 116/2009 ning UNESCO 1970. aasta konventsiooni ja 1995. aasta UNIDROIT’ konventsiooni sätetega ning teatavate I lisas esitatud kultuuriväärtuste kategooriate puhul ka rahaline alampiir. Teatavate kultuuriväärtuse kategooriate puhul ei tohiks rahalist alampiiri kohaldada, kuna suurema varguse, hävimise või hävitamise ohu tõttu nõuavad need tugevamat kaitset. Vanuse alampiiriga tagatakse, et käesoleva määrusega ettenähtud meetmed keskenduvad kultuuriväärtustele, mis on kõige tõenäolisemalt rüüstajate sihtmärgiks konfliktipiirkondades, ilma et hõlmamata jääks muud kaubad, mille kontrollimine on vajalik kultuuripärandi kaitse tagamiseks.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Kuna teatavad kultuuriväärtuste kategooriaid, nimelt arheoloogilisi leide, mälestiste elemente, haruldasi käsikirju ja inkunaableid ähvardab eriti röövimise ja hävitamise oht, tundub olevat vajalik näha ette süsteem, mille raames kohaldatakse selliste kultuuriväärtuste suhtes enne liidu tolliterritooriumile lubamist rangemat kontrolli. Sellise süsteemi puhul tuleks enne kõnealuste kaupade vabasse ringlusse lubamist või nende suunamist tolli eriprotseduuridele, v.a transiit, nõuda sisenemise liikmesriigi pädeva asutuse välja antud litsentsi esitamist. Sellist litsentsi taotlev isik peaks suutma tõendada, et kultuuriväärtus on päritoluriigist seaduslikult eksporditud, esitades selleks asjakohased tõendavad dokumendid ja tõendid, eelkõige ekspordisertifikaadid või litsentsid, mille on välja andnud kolmas riik, kust kultuuriväärtus eksporditakse, omandiõiguse dokumendid, arved, müügilepingud, kindlustusdokumendid, transpordidokumendid ja eksperdihinnangud. Liikmesriikide pädevad asutused peaksid täielike ja täpsete taotluste alusel tegema põhjendamatu viivituseta otsuse litsentsi väljaandmise kohta.

(10)  Kuna teatavaid kultuuriväärtuste kategooriaid, nimelt arheoloogilisi leide ja mälestiste elemente ähvardab eriti röövimise ja hävitamise oht, tundub olevat vajalik näha ette süsteem, mille raames kohaldatakse selliste kultuuriväärtuste suhtes enne liidu tolliterritooriumile lubamist rangemat kontrolli. Sellise süsteemi puhul tuleks enne kõnealuste kaupade liidu tolliterritooriumile importimist nõuda kavatsetava importimise esimese liikmesriigi pädeva asutuse välja antud litsentsi esitamist. Sellist litsentsi taotlev isik peaks suutma tõendada, et kultuuriväärtus on eksporditud päritoluriigist või erandjuhtudel kolmandast riigist kooskõlas selle päritoluriigi või kolmanda riigi õigus- ja haldusnormidega, või et sellised õigus- ja haldusnormid puuduvad. Võttes nõuetekohaselt arvesse riski ja kohaldades nõuetekohase hoolsuse põhimõtet, tuleks seaduslikku ekspordi päritoluriigist või erandjuhtudel kolmandast riigist tõendada asjakohaste tõendavate dokumentide ja tõenditega (päritoluriigis välja antud ekspordisertifikaadid või ekspordilitsentsid, eseme identifitseerimise standardit järgiv standarddokument, mis kajastab kultuuriobjektide kirjeldamise rahvusvahelist standardit, omandiõiguse dokumendid, arved, müügilepingud, kindlustusdokumendid, transpordidokumendid), mis tõendavad, et kõnealused kultuuriväärtused on päritoluriigist eksporditud kooskõlas selle õigus- ja haldusnormidega. Kui tõendavad dokumendid ei ole kättesaadavad, peaks taotlus sisaldama eksperdihinnangut, kui pädev asutus seda vajalikuks peab. Liikmesriikide pädevad asutused peaksid täielike ja täpsete taotluste alusel tegema põhjendamatu viivituseta ja kindlaksmääratud aja jooksul otsuse litsentsi väljaandmise kohta.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Kultuuriväärtuste erilist laadi arvesse võttes on äärmiselt oluline tolliasutuste kultuuriekspertide roll, kuna nad peaksid saama vajaduse korral nõuda deklarandilt lisateavet ning kultuuriväärtusi analüüsida neid füüsiliselt kontrollides.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Kultuuriväärtuste muude kategooriate puhul peaks neid liidu tolliterritooriumile tuua sooviv isik tõendama deklaratsiooniga, et need on kolmandast riigist seaduslikult eksporditud, ja võtma vastutuse nende seadusliku ekspordi eest ning esitama piisava teabe, mis võimaldab tollil asjaomased kultuuriväärtused kindlaks teha. Menetluse lihtsustamise ja õiguskindluse tagamise huvides tuleks teave kultuuriväärtuse kohta esitada standarddokumendis. Kultuuriväärtuste kirjeldamiseks tuleks kasutada UNESCO poolt soovitatud eseme identifitseerimise standardit. Toll peaks kõnealuste kultuuriväärtuste tolliterritooriumile toomise registreerima, jätma endale asjaomaste dokumentide originaalid ning andma deklarandile nende koopiad, et tagada kultuuriväärtuste jälgitavus pärast nende toomist siseturule.

(11)  Kultuuriväärtuste muude kategooriate puhul peaks neid liidu tolliterritooriumile tuua sooviv isik tõendama elektroonilise deklaratsiooniga, et need on päritoluriigist või erandjuhtudel kolmandast riigist seaduslikult eksporditud, ja võtma vastutuse nende seadusliku ekspordi eest ning esitama piisava teabe, mis võimaldab tollil asjaomased kultuuriväärtused kindlaks teha. Menetluse lihtsustamise ja õiguskindluse tagamise huvides tuleks teave kultuuriväärtuse kohta esitada elektroonilises standarddokumendis. Kultuuriväärtuste kirjeldamiseks tuleks kasutada UNESCO poolt soovitatud eseme identifitseerimise standardit järgivat standarddokumenti. Elektrooniline deklaratsioon peaks samuti sisaldama päritoluriigi või erandjuhtudel kolmanda riigi väljastatud ekspordisertifikaate või -litsentse, mis tõendavad, et kõnealused kultuuriväärtused eksporditi sellest riigist vastavalt päritoluriigi või kolmanda riigi õigus- ja haldusnormidele, või et sellised õigus- ja haldusnormid puuduvad. Kui päritoluriigi või kolmanda riigi seadusandluses pole ekspordilitsentsi või -sertifikaadi väljastamist ette nähtud, peaks importija deklaratsioon samuti sisaldama kõiki muid asjakohaseid tõendavaid dokumente ja tõendeid, kaasa arvatud omandiõiguse dokumendid, arved, müügilepingud, kindlustusdokumendid ja transpordidokumendid. Kõnealused kultuuriväärtused tuleks elektrooniliselt registreerida ning deklarandile tuleks anda asjaomaste dokumentide koopiad, et tagada kultuuriväärtuste jälgitavus pärast nende toomist siseturule. Pädevatele asutustele elektroonilise deklaratsiooni vormis esitatud teave peaks võimaldama neil võtta lisameetmeid, kui riskianalüüsi põhjal leitakse, et kõnealused kultuuriväärtused võivad olla ebaseaduslikult imporditud.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Litsentsi või deklaratsiooni esitamise kohustust ei tuleks kohaldada, kui kultuuriväärtused imporditakse tolliterritooriumile ajutiselt hariduslikul, teaduslikul või akadeemiliste uuringutega seotud otstarbel.

(12)  Impordilitsentsi või importija deklaratsiooni esitamise kohustust ei tuleks kohaldada, kui kultuuriväärtused imporditakse tolliterritooriumile ajutiselt hariduslikul, teaduslikul, etenduskunstide, säilitamise, restaureerimise, digiteerimise, akadeemiliste uuringutega seotud otstarbel ja muuseumide või samalaadsete kasumit mittetaotlevate kultuurinäitusi korraldavate asutuste vahelise koostöö eesmärgil. Impordilitsentsi või importija deklaratsiooni esitamise kohustust ei tohiks kohaldada kaubandusmessidel ja rahvusvahelistel kunstimessidel esitamiseks ette nähtud kultuuriväärtuste suhtes. Kui kultuuriväärtused aga omandatakse ning need jäävad liidu territooriumile, tuleks nende suhtes kohaldada impordilitsentsi või importija deklaratsiooni esitamise kohustust vastavalt kultuuriväärtuse kategooriale.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Samuti peaks ilma litsentsi või deklaratsiooni esitamiseta olema lubatud relvakonfliktist mõjutatud või loodusõnnetuste käes kannatavatest riikidest pärinevate kultuuriväärtuste ladustamine nende turvalisuse ja säilimise tagamiseks.

(13)  Samuti peaks ilma impordilitsentsi või importija deklaratsiooni esitamiseta olema lubatud relvakonfliktist mõjutatud või loodusõnnetuste käes kannatavatest riikidest pärinevate kultuuriväärtuste ladustamine nende turvalisuse ja säilimise tagamiseks kavatsusega tagastada asjaomased kultuuriväärtused nende päritoluriiki või kolmandasse riiki, kust kultuuriväärtused seaduslikult eksporditi, kui olukord seda võimaldab.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Et võtta arvesse käesoleva määruse rakendamisega seotud kogemusi ning muutuvaid geopoliitilisi ja muid olusid, mille tõttu kultuuriväärtused on ohustatud, ning vältida samas kolmandate riikidega toimuva kaubanduse ebaproportsionaalset takistamist, tuleks komisjonile Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, millega muudetakse kultuuriväärtuste eri kategooriate suhtes kohaldatava vanuse alampiiri kriteeriumi. Kõnealuse õiguse andmine peaks võimaldama komisjonil ajakohastada ka määruse lisa kombineeritud nomenklatuuris tehtavate muudatuste korral. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et seda tehtaks kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes27 sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(14)  Et võtta arvesse käesoleva määruse rakendamisega seotud kogemusi ning muutuvaid geopoliitilisi ja muid olusid, mille tõttu kultuuriväärtused on ohustatud, ning vältida samas kolmandate riikidega toimuva kaubanduse ebaproportsionaalset takistamist, tuleks komisjonile Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, millega muudetakse kultuuriväärtuste eri kategooriate suhtes kohaldatava vanuse alampiiri ja rahalise alampiiri kriteeriume. Kõnealuse õiguse andmine peaks võimaldama komisjonil ajakohastada ka määruse I lisa kombineeritud nomenklatuuris tehtavate muudatuste korral ning koostada teine lisa (II lisa) koos riikide ja kombineeritud nomenklatuuri koodide loeteluga, mis põhinevad nn ohustatud kultuuriobjektide punastel nimistutel, mille on koostanud ja mida on muutnud Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu (ICOM). On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et need toimuksid kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes27 sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

__________________

__________________

27 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

27 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Käesoleva määruse ühetaoliste rakendamistingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, mis võimaldavad vastu võtta konkreetse korra seoses kultuuriväärtuste ajutise impordiga liidu tolliterritooriumile ja seal ladustamisega, impordilitsentside taotluste ja dokumentide ning importija deklaratsiooni ja sellele lisatavate dokumentide vormidega ning kõnealuste dokumentide esitamist ja menetlemist käsitlevate täiendavate menetlusnormidega. Komisjonile tuleks samuti anda rakendamisvolitused, mis võimaldavad sisse seada elektroonilise andmebaasi teabe säilitamiseks ja selle vahetamiseks liikmesriikide vahel. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201128.

(15)  Käesoleva määruse ühetaoliste rakendamistingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, mis võimaldavad vastu võtta konkreetse korra seoses kultuuriväärtuste ajutise impordiga liidu tolliterritooriumile ja seal ladustamisega, tagades sealjuures asjakohased säilitustingimused, võttes nõuetekohaselt arvesse kultuuriväärtuse eripära. Seda korda tuleks kohaldada ka seoses elektrooniliste impordilitsentside taotluste ja dokumentide ning põhjuste loeteluga, miks selline taotlus võidakse tagasi lükata, aga ka elektroonilise importija deklaratsiooni ja sellele lisatavate elektrooniliste standardsete dokumentide vormidega ning kõnealuste dokumentide elektroonilist esitamist ja menetlemist käsitlevate täiendavate menetlusnormidega. Komisjonile tuleks samuti anda rakendamisvolitused, mis võimaldavad sisse seada elektroonilise andmebaasi teabe säilitamiseks ja selle vahetamiseks liikmesriikide vahel määruse (EL) nr 952/2013 raames. Elektroonilise andmebaasi võib sisse seada nimetatud määruse artikli 280 kohaselt loodud tööprogrammi osana. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201128.

__________________

__________________

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Käesoleva määruse rakendamiseks kohaldatakse tollikontrolli ja tõendamise suhtes määruse (EL) nr 952/2013 sätteid.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Määruse tõhusa rakendamise ja selle edaspidise hindamise toetamiseks tuleks koguda asjakohast teavet kultuuriväärtuste kaubavoogude kohta. Kultuuriväärtuste kaubavooge ei saa tõhusalt jälgida üksnes kauba väärtust või kaalu arvestades, sest need kaks näitajat võivad muutuda. Väga oluline on koguda teavet deklareeritud esemete arvu kohta. Kuna kombineeritud nomenklatuuris ei ole kultuuriväärtuste puhul täpsustatud täiendavat mõõtühikut, on vaja muuta kohustuslikuks esemete arvu deklareerimine.

(16)  Määruse tõhusa rakendamise ja selle edaspidise hindamise toetamiseks tuleks liikmesriikides ja komisjonis elektrooniliselt koguda ja jagada asjakohast teavet kultuuriväärtuste kaubavoogude kohta. Läbipaistvuse ja avaliku kontrolli huvides tuleks võimalikult suur osa teabest avalikustada. Kultuuriväärtuste kaubavooge ei saa tõhusalt jälgida üksnes kauba väärtust või kaalu arvestades, sest need kaks näitajat võivad muutuda. Väga oluline on koguda elektrooniliselt teavet deklareeritud esemete arvu kohta. Kuna kombineeritud nomenklatuuris ei ole kultuuriväärtuste puhul täpsustatud täiendavat mõõtühikut, on vaja muuta kohustuslikuks esemete arvu deklareerimine.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Tollivaldkonna riskijuhtimist käsitleva ELi strateegia ja tegevuskava29 eesmärk on muu hulgas edendada tolliasutuste suutlikkust reageerida kultuuriväärtuste valdkonnaga seotud riskidele. Kasutada tuleks määruses (EL) nr 952/2013 sätestatud ühist riskijuhtimise raamistikku ja tolliasutused peaksid omavahel vahetama asjaomast riske käsitlevat teavet.

(17)  Tollivaldkonna riskijuhtimist käsitleva ELi strateegia ja tegevuskava eesmärk on muu hulgas edendada tolliasutuste koolitust ja suutlikkust reageerida kultuuriväärtuste valdkonnaga seotud riskidele. Kasutada tuleks määruses (EL) nr 952/2013 sätestatud ühist riskijuhtimise raamistikku ja tolliasutused peaksid omavahel vahetama asjaomast riske käsitlevat teavet.

__________________

__________________

29 COM/2014/0527 final: Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele tollivaldkonna riskijuhtimise ELi strateegia ja tegevuskava kohta.

29 COM/2014/0527 final: Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele tollivaldkonna riskijuhtimise ELi strateegia ja tegevuskava kohta.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a)  On vaja korraldada kultuuriväärtuste ostjatele mõeldud teadlikkuse suurendamise kampaaniaid seoses ebaseaduslike kaupade ohuga ja aidata turul osalejaid käesoleva määruse mõistmisel ja kohaldamisel. Liikmesriigid peaksid selle teabe levitamisse kaasama asjaomased riiklikud kontaktpunktid ja muud teabetalitused.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 b)  Komisjon peaks tagama, et mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele osutatakse piisavat tehnilist abi, ning peaks hõlbustama nendega teabe vahetamist, et käesolevat määrust tõhusalt rakendada. Liidus registreeritud mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, kes impordivad kultuuriväärtusi, peaksid seetõttu saama toetust COSME programmist, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1287/20131a.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1287/2013, millega kehtestatakse ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME) (2014–2020) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1639/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 33).

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Liikmesriigid peaksid kehtestama tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused käesoleva määruse sätete rikkumise eest ning teatama kõnealustest karistustest komisjonile.

(18)  Liikmesriigid peaksid kehtestama tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused käesoleva määruse sätete rikkumise eest ning teatama kõnealustest karistustest komisjonile. Samuti peaksid liikmesriigid komisjonile teatama karistuste rakendamisest. Eesmärk on saavutada võrdsed tingimused ja järjekindel lähenemisviis ning seetõttu on asjakohane, et igas liikmesriigis oleksid sarnase laadi ja mõjuga karistused.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Komisjonile tuleks anda piisavalt aega käesoleva määruse rakenduseeskirjade vastuvõtmiseks, eelkõige nende eeskirjade puhul, mis on seotud impordilitsentsi taotlemiseks või importija deklaratsiooni koostamiseks kasutatavate asjakohaste vormidega. Sellest tulenevalt tuleks käesoleva määruse kohaldamist edasi lükata.

(19)  Komisjon peaks käesoleva määruse rakenduseeskirjad, eelkõige eeskirjad impordilitsentsi taotlemiseks või importija deklaratsiooni koostamiseks kasutatavate asjakohaste elektrooniliste standardvormide kohta, viivitamata vastu võtma.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile toomise tingimused ja kord.

Käesolevas määruses sätestatakse kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile saabumise ja importimise tingimused ja kord.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määrust ei kohaldata nende kultuuriväärtuste suhtes, mis liiguvad transiidina läbi liidu tolliterritooriumi.

Määrust kohaldatakse nende kultuuriväärtuste suhtes, mis liiguvad transiidina läbi liidu tolliterritooriumi, kui pädevatel asutustel on piisavalt põhjust arvata, et kultuuriväärtuste päritoluriigist või kolmandast riigist eksportimisel on rikutud selle päritoluriigi või kolmanda riigi õigus- ja haldusnorme.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  „kultuuriväärtus“ – mis tahes ese, millel on arheoloogiline, eelajalooline, ajalooline, kirjanduslik, kunstiline või teaduslik väärtus ja mis kuulub lisas esitatud tabelis loetletud kategooriatesse ning ületab lisas sätestatud vanuse alampiiri;

a)  „kultuuriväärtus“ – mis tahes ese, millel on arheoloogiline, eelajalooline, ajalooline, kirjanduslik, kunstiline või teaduslik väärtus ja mis kuulub lisades loetletud kategooriatesse ning ületab lisades sätestatud vanuse ja rahalise väärtuse alampiire;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  „kultuuriväärtuste import“ –

 

i. vabasse ringlusse lubamine määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 201 osutatud tähenduses;

 

ii. kauba suunamine ühele määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 210 osutatud järgmistest eriprotseduuridest:

 

a. ladustamine, mille alla kuulub tolliladustamine ja vabatsoonid;

 

b. erikasutus, mille alla kuulub ajutine import ja lõppkasutus;

 

c. seestöötlemine;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  „päritoluriik“ – riik, mille praegusel territooriumil kultuuriväärtused loodi või avastati;

b)  „päritoluriik“ – riik, mille praegusel territooriumil kultuuriväärtused loodi või avastati, või mille maa seest või vee alt need välja toodi, välja kaevati või varastati, või riik, mis on kultuuriväärtustega nii tihedalt seotud, et asjaomane riik kaitseb neid riikliku kultuuriomandina ja reguleerib nende eksporti oma territooriumilt nende seadusliku väljaviimise korral riigist, kus kultuuriväärtused loodi või avastati;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  „ekspordiriik“ – viimane riik, kus kultuuriväärtusi püsivalt hoiustati vastavalt selle riigi õigus- ja haldusnormidele enne kultuuriväärtuste saatmist liitu;

c)  „kolmas riik“ – viimane riik, mis ei ole päritoluriik, kus kultuuriväärtusi hoiustati enne liidu tolliterritooriumile toomist;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  „püsivalt“ – vähemalt ühe kuu pikkuse ajavahemiku jooksul ning muul otstarbel kui ajutiseks kasutamiseks, transiidiks, eksportimiseks või saatmiseks;

välja jäetud

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

h a)  „eseme identifitseerimise standard“ – UNESCO vastu võetud rahvusvaheline standarddokument kultuuriväärtuste kirjeldamiseks ja kultuuriväärtusi käsitlevate andmete koondamiseks;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

h b)  „pädevad asutused“ – asutused, millele liikmesriigid määravad impordilitsentside väljaandmise ja importija deklaratsioonide registreerimise ülesande;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 12, et muuta lisas esitatud tabeli teist veergu, kui kombineeritud nomenklatuuris tehakse muudatusi, ning muuta lisas esitatud tabeli kolmandas veerus sätestatud vanuse alampiiri lähtuvalt käesoleva määruse rakendamisel saadud kogemustest.

2.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 12, et muuta I lisas esitatud tabeli teist veergu, kui kombineeritud nomenklatuuris tehakse muudatusi, ning muuta lisas sätestatud vanuse ja rahalise väärtuse alampiiri lähtuvalt käesoleva määruse ning määruse (EÜ) nr 116/2009 rakendamisel saadud kogemustest.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 12, et muuta II lisa, kus on loetletud riigid ja objektide kategooriad, mille puhul on eriti suur ebaseadusliku kauplemise oht, võttes aluseks Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu (ICOM) avaldatud punaste nimistute andmebaasi, mis sisaldab ohustatud kultuuriväärtusi. Komisjon tagab, et II lisa ajakohastatakse korrapäraselt.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liidu tolliterritooriumile toodavad kultuuriväärtused

Kultuuriväärtuste toomine ja importimine liidu tolliterritooriumile

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kultuuriväärtuste vabasse ringlusse lubamine ja nende suunamine muule eriprotseduurile kui transiit on lubatud üksnes juhul, kui esitatakse artikli 4 kohaselt välja antud impordilitsents või artikli 5 kohaselt koostatud importija deklaratsioon.

1.  Keelatud on tuua sisse kultuuriväärtusi, mille päritoluriigist või kolmandast riigist väljatoomisel on rikutud rahvusvahelist õigust ning päritoluriigi või kolmanda riigi õigus- ja haldusnorme.

 

Kultuuriväärtuste import liidu tolliterritooriumile on lubatud üksnes juhul, kui esitatakse artikli 4 kohaselt välja antud impordilitsents või artikli 5 kohaselt koostatud importija deklaratsioon.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kultuuriväärtuste edukat importi ei loeta tõendiks seadusliku päritolu või omandiõiguse kohta.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  kultuuriväärtuste ajutine import määruse (EL) nr 952/2013 artikli 250 tähenduses liidu tolliterritooriumile hariduslikul, teaduslikul või akadeemiliste uuringutega seotud otstarbel;

a)  kultuuriväärtuste ajutine import määruse (EL) nr 952/2013 artikli 250 tähenduses liidu tolliterritooriumile hariduslikul, teaduslikul, etenduskunstide, konserveerimise, restaureerimise, digiteerimise või akadeemiliste uuringutega seotud otstarbel ning muuseumide või samalaadsete mittetulunduslike asutuste vahelise koostöö otstarbel kultuurinäituste korraldamiseks.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  Impordilitsentsi või importija deklaratsiooni esitamise kohustust ei tohiks kohaldada kaubandusmessidel ja rahvusvahelistel kunstimessidel esitamiseks ette nähtud kultuuriväärtuste suhtes. Kui kultuuriväärtused aga omandatakse ning need jäävad liidu territooriumile, tuleks nende suhtes kohaldada impordilitsentsi või importija deklaratsiooni esitamise kohustust vastavalt kultuuriväärtuse kategooriale;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  kultuuriväärtuste ladustamine määruse (EL) nr 952/2013 artikli 237 tähenduses eesmärgiga tagada nende säilitamine avaliku sektori asutuse poolt või tema järelevalve all.

b)  kultuuriväärtuste ladustamine määruse (EL) nr 952/2013 artikli 237 tähenduses eesmärgiga tagada nende turvalisus või säilitamine avaliku sektori asutuse poolt või tema järelevalve all kavatsusega tagastada sellised kultuuriväärtused päritoluriiki või kolmandasse riiki, kust need seaduslikult eksporditi, kui olukord seda võimaldab;

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  tagastatud kultuuriväärtused direktiivi 2014/60/EMÜ artiklis 2 määratletud tähenduses;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon võib rakendusaktidega vastu võtta lõikes 2 osutatud kultuuriväärtuste ajutise impordi või ladustamise konkreetse korra. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

3.  Komisjon võib rakendusaktidega vastu võtta lõikes 2 osutatud kultuuriväärtuste ja tagastatud kultuuriväärtuste kaitseks toimuva ajutise impordi või ladustamise konkreetse korra. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Lisa punktides c, d ja h osutatud kultuuriväärtuste liidus vabasse ringlusse lubamiseks ning suunamiseks muule eriprotseduurile kui transiit tuleb tolliasutustele esitada impordilitsents.

1.  I lisa punktides A1 ja A2 osutatud kultuuriväärtuste importimiseks tuleb tolliasutustele esitada impordilitsents.

 

Käesolevat artiklit kohaldatakse esimeses lõigus osutatud kultuuriväärtuste suhtes üksnes siis, kui need on loetletud II lisas esitatud riikide ja kombineeritud nomenklatuuri koodide nimistus, kui sellist nimistut kasutatakse eksporditavate kultuuriväärtuste päritoluriigis ja kui kultuuriväärtuste päritoluriik on teada.

 

Käesolevat artiklit kohaldatakse ka üksnes II lisas loetletud kultuuriväärtuste suhtes, mis on imporditud liidu tolliterritooriumile päritoluriigist või kolmandast riigist.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kauba valdaja taotleb impordilitsentsi sisenemise liikmesriigi pädevalt asutuselt. Taotlusele lisatakse kõik tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele. Kui aga ekspordiriik on ühinenud Pariisis 14. novembril 1970. aastal allkirjastatud UNESCO konventsiooniga kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude kohta (edaspidi „UNESCO 1970. aasta konventsioon“), lisatakse taotlusele kõik tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud kõnealusest riigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele.

2.  Kauba valdaja taotleb impordilitsentsi kavatsetava importimise esimese liikmesriigi pädevalt asutuselt. Taotlusele lisatakse kõik asjakohased tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele, või et sellised õigus- ja haldusnormid puuduvad. Taotlus sisaldab järgmist:

 

– ekspordisertifikaadid või ekspordilitsentsid;

 

– eseme identifitseerimise standardit järgiv standarddokument, milles kirjeldatakse asjaomast kultuuriväärtust piisavalt üksikasjalikult, et tolliasutused saaks selle kindlaks teha;

 

– omandiõiguse dokumendid;

 

– arved;

 

– müügilepingud;

 

– kindlustus- või transpordidokumendid;

 

Kui tõendavad dokumendid ei ole kättesaadavad, sisaldab taotlus ka eksperdihinnangut, kui pädev asutus seda vajalikuks peab.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Olenemata lõikest 2, lisatakse erandjuhtudel, kui kas

 

a) kultuuriväärtuse lähteriiki ei saa usaldusväärselt kindlaks teha ja pädev asutus loeb seda asjaolu hästi dokumenteerituks ja tõendatuks; või

 

b) kultuuriväärtused on eksporditud päritoluriigist enne 1970. aastat ning neid hoiti enne liidu tolliterritooriumile toomist kolmandas riigis muul eesmärgil kui ajutine kasutamine, transiit, eksport või saatmine, kuid valdaja ei saa esitada lõike 2 alusel nõutavaid dokumente, kuna selliseid dokumente kultuuriväärtuste päritoluriigist eksportimise ajal ei kasutatud,

 

taotlusele kõik tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud kolmandast riigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele, või et sellised õigus- ja haldusnormid puuduvad.

 

Tõendavad dokumendid sisaldavad järgmist:

 

– ekspordisertifikaadid või ekspordilitsentsid;

 

– eseme identifitseerimise standardit järgiv standarddokument, milles kirjeldatakse asjaomast kultuuriväärtust piisavalt üksikasjalikult, et tolliasutused saaks selle kindlaks teha;

 

– omandiõiguse dokumendid;

 

– arved;

 

– müügilepingud; ning

 

– kindlustus- või transpordidokumendid;

 

Kui tõendavad dokumendid ei ole kättesaadavad, sisaldab taotlus ka eksperdihinnangut, kui pädev asutus seda vajalikuks peab.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Sisenemise liikmesriigi pädev asutus kontrollib, kas taotlus on täielik. Pädev asutus palub taotlejal puuduva teabe või dokumendid esitada 30 päeva jooksul alates taotluse kättesaamise kuupäevast.

3.  Kavatsetava importimise esimese liikmesriigi pädev asutus kontrollib, kas taotlus on täielik. Pädev asutus palub taotlejal puuduva või lisateabe või dokumendid esitada 21 päeva jooksul alates taotluse kättesaamise kuupäevast.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Pädev asutus vaatab taotluse läbi 90 päeva jooksul alates täieliku taotluse esitamisest ja võtab vastu otsuse impordilitsentsi väljaandmise või taotluse tagasilükkamise kohta. Taotluse võib tagasi lükata järgmistel põhjustel:

4.  Pädev asutus vaatab taotluse läbi 90 päeva jooksul alates täieliku taotluse esitamisest ja võtab vastu otsuse impordilitsentsi väljaandmise või taotluse tagasilükkamise kohta. Impordilitsentsi väljaandmise korral registreerib pädev asutus selle litsentsi elektrooniliselt. Pädev asutus lükkab taotluse tagasi järgmistel põhjustel:

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  ekspordiriik ei ole ühinenud UNESCO 1970. aasta konventsiooniga ning ei ole tõendatud, et kultuuriväärtused eksporditi päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele;

a)  ei ole tõendatud, et kultuuriväärtused eksporditi päritoluriigist vastavalt eksportimise ajal seal kehtinud õigus- ja haldusnormidele, või et päritoluriigist eksportimise ajal sellised õigus- ja haldusnormid puudusid; või artikli 4 lõikes 2 a loetletud erandjuhtudel, kolmandast riigist vastavalt eksportimise ajal seal kehtinud õigus- ja haldusnormidele, või et sellised õigus- ja haldusnormid puudusid;

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  ekspordiriik on ühinenud UNESCO 1970. aasta konventsiooniga ning ei ole tõendatud, et kultuuriväärtused eksporditi ekspordiriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele;

välja jäetud

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  pädeval asutusel on põhjust arvata, et kauba valdaja ei omandanud seda seaduslikult.

c)  pädeval asutusel on tõendatavalt põhjust arvata, et kauba valdaja ei omandanud seda seaduslikult.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  kui liidu teise liikmesriigi pädevad asutused on eelnevalt sama kultuuriväärtuse impordilitsentsi taotluse tagasi lükanud ja kui ei ole esitatud muid tõendeid, mida poleks juba esitatud seoses tagasilükatud taotlusega;

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c b) kui seaduslikku eksportimist otse päritoluriigist pole võimalik tõendada, esitades selleks asjakohased tõendavad dokumendid ja tõendid, eelkõige ekspordiriigi väljastatud ekspordisertifikaadid või ekspordilitsentsid, omandiõiguse dokumendid, arved, müügilepingud, olemasolu korral eseme identifitseerimise dokumendid, kindlustusdokumendid, transpordidokumendid ja eksperdihinnangud.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Pädev asutus võib taotluse tagasi lükata, kui päritoluriigi asutused on esitanud tagastamis- või kahju hüvitamise taotluse, mis on kohtus menetluses.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b.  Taotluse tagasilükkamise korral lisatakse lõikes 4 osutatud haldusotsusele põhjendused, sealhulgas teave kaebuse esitamise menetluse kohta, mis edastatakse asjaomasele taotluse esitajale otsuse tegemise ajal.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 c.  Taotlus sisaldab deklaratsiooni selle kohta, et esemete kohta ei ole varem taotlust esitatud, või, kui taotluse rahuldamisest on varem keeldutud, esitatakse selles keeldumise põhjused ja lisatõendid, mis ei olnud taotluse varasema menetlemise ajal kättesaadavad.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 d.  Kui liikmesriik lükkab elektroonilise taotluse tagasi, teatatakse tagasilükkamisest ja selle põhjustest teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Ebaseadusliku kauplemise kahtluse korral teavitavad liikmesriigid ka teisi asjaomaseid asutusi, näiteks INTERPOLi ja EUROPOLi.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad käesoleva artikli kohaselt avaliku sektori asutused, kes on pädevad impordilitsentse välja andma. Nad esitavad komisjonile kõnealuste asutuste andmed ja teatavad komisjonile kõigist pädeva asutusega seotud muudatustest.

Liikmesriigid määravad viivitamata käesoleva artikli kohaselt avaliku sektori asutused, kes on pädevad impordilitsentse välja andma. Nad esitavad komisjonile kõnealuste asutuste andmed ja teatavad komisjonile kõigist pädeva asutusega seotud muudatustest.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Komisjon võib rakendusaktidega kehtestada impordilitsentsi taotluse vormi ning sellise taotluse esitamist ja menetlemist käsitlevad menetlusnormid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

6.  Komisjon kehtestab rakendusaktidega elektroonilise standardse impordilitsentsi taotluse vormi ning sellise taotluse elektroonilist esitamist ja menetlemist käsitlevad menetlusnormid koos asjakohaste tõendavate dokumentidega, mis esitatakse elektrooniliselt. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Lisa punktides a, b, e, f, g, i, j, k ja l osutatud kultuuriväärtuste liidus vabasse ringlusse lubamiseks ning suunamiseks muule eriprotseduurile kui transiit tuleb sisenemise liikmesriigi tolliasutustele esitada importija deklaratsioon.

1.  I lisa A osa punktides 3–14 osutatud kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile importimiseks peab kultuuriväärtuste valdaja esitama importija elektroonilise deklaratsiooni kavatsetava importimise esimese liikmesriigi tolliasutustele.

 

Käesolevat artiklit kohaldatakse ka nende punktides A1 ja A2 osutatud kultuuriväärtuste suhtes, mille kombineeritud nomenklatuuri koode ei ole II lisas esitatud.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Importija deklaratsioon sisaldab kauba valdaja allkirjastatud kinnitust selle kohta, et kaup on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele. Kui aga ekspordiriik on ühinenud UNESCO 1970. aasta konventsiooniga, sisaldab importija deklaratsioon kauba valdaja allkirjastatud kinnitust selle kohta, et kaup on eksporditud kõnealusest riigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele.

2.  Importija deklaratsioon registreeritakse elektrooniliselt: See koosneb järgmisest:

 

a) kultuuriväärtuste valdaja allkirjastatud deklaratsioon selle kohta, et kultuuriväärtused on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele, või et sellised õigus- ja haldusnormid puuduvad;

 

b) eseme identifitseerimise standardit järgiv standarddokument, milles kirjeldatakse asjaomast kultuuriväärtust piisavalt üksikasjalikult, et tolliasutused saaks selle kindlaks teha;

 

c) päritoluriigi väljastatud ekspordisertifikaadid või -litsentsid, mis tõendavad, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Olenemata lõikest 2, sisaldab erandjuhtudel, kui kas

 

a) kultuuriväärtuse lähteriiki ei saa usaldusväärselt kindlaks teha ja pädev asutus loeb seda asjaolu hästi dokumenteerituks ja tõendatuks; või

 

b) kultuuriväärtused on eksporditud päritoluriigist enne 1970. aastat ning neid hoiti enne liidu tolliterritooriumile toomist kolmandas riigis muul eesmärgil kui ajutine kasutamine, transiit, eksport või saatmine, kuid valdaja ei saa esitada lõike 2 alusel nõutavaid dokumente, kuna selliseid dokumente kultuuriväärtuste päritoluriigist eksportimise ajal ei kasutatud,

 

importija deklaratsioon järgmist:

 

a) kultuuriväärtuste valdaja allkirjastatud deklaratsioon selle kohta, et kultuuriväärtused on eksporditud kolmandast riigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele, või et sellised õigus- ja haldusnormid puuduvad;

 

b) eseme identifitseerimise standardit järgiv standarddokument, milles kirjeldatakse asjaomast kultuuriväärtust piisavalt üksikasjalikult, et tolliasutused saaks selle kindlaks teha; ning

 

c) kolmanda riigi väljastatud ekspordisertifikaadid või -litsentsid, mis tõendavad, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud kolmandast riigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele.

 

Kui päritolu- või kolmanda riigi õigus- ja haldusnormid ei näe ette ekspordilitsentside või -sertifikaatide väljastamist, peab importija deklaratsioon sisaldama ka mis tahes muid asjakohaseid tõendavaid dokumente ja tõendeid, sealhulgas omandiõiguse dokumendid, arved, müügilepingud, kindlustusdokumendid, transpordidokumendid.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon võib rakendusaktidega vastu võtta importija deklaratsiooni vormi ning importija deklaratsiooni esitamist ja menetlemist käsitlevad menetlusnormid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

3.  Komisjon võtab rakendusaktidega vastu importija elektroonilise standarddeklaratsiooni vormi ning importija deklaratsiooni elektroonilist esitamist ja menetlemist käsitlevad menetlusnormid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

 

Komisjon tagab, et mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele osutatakse piisavat tehnilist ja rahalist abi, sealhulgas riiklike kontaktpunktide edendamine koostöös liikmesriikidega ning kogu asjakohast teavet sisaldava veebisaidi loomine, ning hõlbustab teabenõuete korral teabe vahetamist mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ja asjaomaste riiklike kontaktpunktide vahel, et käesolevat määrust tõhusalt rakendada.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 b

 

Elektroonilise süsteemi kasutamine

 

1. Kogu pädevate asutuste ja deklarantide vahel artiklite 4 ja 5 kohaselt toimuv teabevahetus, näiteks deklaratsioonide, taotluste või otsuste vahetamine, toimub elektrooniliselt.

 

2. Komisjon loob lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, et sätestada järgmine:

 

– lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi kasutuselevõtmise, käitamise ja hooldamise kord;

 

– elektroonilise süsteemi abil teabe esitamise, töötlemise, säilitamise ja liikmesriikide pädevate asutuste vahel vahetamise üksikasjalikud eeskirjad.

 

Liikmesriigid teevad lõikes 1 nimetatud elektroonilise süsteemi väljatöötamisel, hooldamisel ja kasutamisel ning teabe säilitamisel komisjoniga koostööd kooskõlas käesoleva määrusega.

 

3. Seoses käesoleva määruse raames isikuandmete töötlemisega peaksid deklarandid ja pädevad asutused oma ülesandeid täitma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/6791a ja määrusega (EL) .../…*.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

 

* Väljaannete talitus: palun sisestada teksti dokumendis 2017/0003(COD) sisalduva määruse number.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 6

välja jäetud

Tollikontroll ja tõendamine

 

1.  Artiklis 4 osutatud impordilitsents või vajaduse korral artiklis 5 osutatud importija deklaratsioon esitatakse tolliasutusele, kes on pädev lubama kultuuriväärtused vabasse ringlusse või suunama need muule eriprotseduurile kui transiit.

 

2.  Kultuuriväärtuste puhul, mille liidu tolliterritooriumile toomise võimaldamiseks tuleb välja anda impordilitsents, kontrollivad tolliasutused, kas impordilitsents vastab esitatud kaubale. Toll võib selleks kultuuriväärtusi füüsiliselt kontrollida, kaasa arvatud ekspertiisi teel.

 

3.  Kultuuriväärtuste puhul, mille liidu tolliterritooriumile toomise võimaldamiseks tuleb esitada importija deklaratsioon, kontrollivad tolliasutused, kas importija deklaratsioon vastab selle jaoks artikli 5 alusel ette nähtud nõuetele ning kas see vastab esitatud kaubale. Toll võib selleks nõuda deklarandilt täiendavat teavet ning kultuuriväärtusi füüsiliselt kontrollida, kaasa arvatud ekspertiisi teel. Importija deklaratsioon registreeritakse, sellele antakse järjekorranumber ja registreerimiskuupäev ning kauba vabasse ringlusse lubamisel antakse deklarandile registreeritud importija deklaratsiooni koopia.

 

4.  Deklaratsiooni esitamisel kultuuriväärtuste vabasse ringlusse lubamiseks või suunamiseks muule eriprotseduurile kui transiit, märgitakse deklaratsioonis esemete kogus, kasutades selleks lisas esitatud täiendavaid mõõtühikuid.

 

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid piiravad nende tolliasutuste arvu, mis on pädevad lubama kultuuriväärtused vabasse ringlusse või suunama need muule eriprotseduurile kui transiit, siis teavitavad nad komisjoni pädevate tolliasutuste andmetest ja kõigist sellega seotud muudatustest.

Liikmesriigid võivad piirata nende tolliasutuste arvu, mis on pädevad lubama kultuuriväärtuste importi. Kui liikmesriigid asjaomast piirangut kohaldavad, siis teavitavad nad komisjoni pädevate tolliasutuste andmetest ja kõigist sellega seotud muudatustest.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tolliasutused arestivad liidu tolliterritooriumile toodud kultuuriväärtused ja peavad neid ajutiselt kinni, kui kõnealused kultuuriväärtused toodi liidu tolliterritooriumile ilma, et oleks täidetud artikli 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimused.

1.  Pädevad asutused arestivad liidu tolliterritooriumile toodud kultuuriväärtused ja peavad neid ajutiselt kinni, kui artikli 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimused ei ole täidetud. Kultuuriväärtuste kinnipidamise korral tagatakse asjakohased säilitustingimused vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 147 sätestatud kaupade ajutise ladustamise tingimustele ja kohustustele, võttes nõuetekohaselt arvesse kultuuriväärtuste eripära.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud haldusotsus, millele lisatakse põhjendus, edastatakse deklarandile ja selle suhtes tuleb kohaldada tõhusat õiguskaitsevahendit vastavalt siseriikliku õigusega ettenähtud menetlustele.

2.  Lõikes 1 osutatud haldusotsuse suhtes tuleb kohaldada määruse (EL) nr 952/2013 artikli 22 lõike 7 sätteid.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Ajutise kinnipidamise periood on rangelt piiratud ajavahemikuga, mis on tolliasutustele või muudele õiguskaitseasutustele vajalik, et teha kindlaks, kas juhtumi asjaolud õigustavad kauba kinnipidamist liidu või siseriikliku õiguse muude sätete kohaselt. Käesoleva artikli kohase ajutise kinnipidamise kestuseks võib olla kuni kuus kuud. Kui selle ajavahemiku jooksul ei tehta otsust kultuuriväärtuste edasise kinnipidamise kohta või kui otsustatakse, et juhtumi asjaolud ei õigusta kauba edasist kinnipidamist, siis tehakse kultuuriväärtused deklarandile kättesaadavaks.

3.  Ajutise kinnipidamise periood on rangelt piiratud ajavahemikuga, mis on tolliasutustele või muudele õiguskaitseasutustele vajalik, et teha kindlaks, kas juhtumi asjaolud õigustavad kauba kinnipidamist liidu või siseriikliku õiguse muude sätete kohaselt. Käesoleva artikli kohase ajutise kinnipidamise kestuseks võib olla kuni kuus kuud ning tolliasutuste põhjendatud otsusega on võimalik seda perioodi veel kolm kuud pikendada. Kui selle ajavahemiku jooksul ei tehta otsust kultuuriväärtuste edasise kinnipidamise kohta või kui otsustatakse, et juhtumi asjaolud ei õigusta kauba edasist kinnipidamist, siis tehakse kultuuriväärtused deklarandile kättesaadavaks. Liikmesriikide asutused peavad tagama, et kultuuriväärtuse päritoluriiki tagastamise hetkel ei ole see päritoluriik relvakonfliktis, mille puhul ei ole kultuuriväärtuse turvalisust võimalik tagada. Vastasel juhul peab kultuuriväärtus jääma liitu, kuni olukord päritoluriigis stabiliseerub.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Tolliasutused teavitavad pärast lõikes 1 osutatud otsuse tegemist sellest viivitamata päritoluriiki või juhul, kui kultuuriväärtuse päritoluriiki ei ole võimalik usaldusväärselt kindlaks teha, kolmandat riiki ning vajaduse korral EUROPOLi ja INTERPOLi.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Kui pädevatel asutustel on piisavalt põhjust arvata, et transiidina läbi liidu tolliterritooriumi liikuvate kultuuriväärtuste päritoluriigist eksportimisel on rikutud selle õigus- ja haldusnorme, käsivad nad tolliasutustel nimetatud kultuuriväärtuse ajutiselt arestida.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Halduskoostöö

Halduskoostöö ja elektroonilise süsteemi kasutamine

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesolev määruse rakendamise eesmärgil tagavad liikmesriigid artikli 3 lõikes 4 osutatud pädevate asutuste vahelise koostöö.

1.  Käesoleva määruse rakendamise eesmärgil tagavad liikmesriigid artikli 4 lõikes 5 osutatud pädevate asutuste vahelise koostöö ja teabevahetuse.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Teabe, eelkõige importija deklaratsioonide ja impordilitsentside säilitamiseks ja liikmesriikide asutuste vaheliseks vahetamiseks võib välja töötada elektroonilise süsteemi.

2.  Teabe säilitamiseks ja määruse (EL) nr 952/2013 raames liikmesriikide asutuste vaheliseks vahetamiseks töötatakse välja elektrooniline süsteem. Asjaomane süsteem käsitleb teabe, eelkõige importija deklaratsioonide ja impordilitsentside vastuvõtmist, töötlemist, säilitamist ja vahetamist.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriikidel on võimalik kasutada määruse (EÜ) nr 116/2009 alusel nõutavate ekspordilitsentsidega seoses esitatud taotluste menetlemisel lõikes 2 osutatud elektroonilist süsteemi. Sellistes taotlustes võidakse viidata otse elektroonilises süsteemis hoitavatele andmetele.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktides sätestada järgneva:

Komisjon sätestab rakendusaktides järgneva:

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Need rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud menetluse kohaselt.

Need rakendusaktid võetakse vastu ... [kuus kuud alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast] artiklis 13 osutatud menetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Käesoleva määruse põhjal töödeldakse isikuandmeid ainult selleks, et kaitsta kultuuriväärtusi hävinemise eest, et säilitada inimkonna kultuuripärandit ja tõkestada terrorismi rahastamist, mis toimub röövitud kultuuripärandi liidu ostjatele müümise abil.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Kõigile artiklite 4, 5 ja 9 alusel saadud isikuandmetele pääsevad ligi ja neid töötlevad üksnes selleks volitatud töötajad ja neid andmeid kaitstakse nõuetekohaselt igasuguse volitamata ligipääsu või edastamise eest.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad selliste karistuste kohta, mida kohaldatakse artiklite 3, 4 ja 5 rikkumiste korral ning eelkõige selliste juhtumite korral, kus esitatakse valeandmeid sisaldavaid deklaratsioone ja valeteavet, et saada luba kultuuriväärtuste toomiseks liidu tolliterritooriumile, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende rakendamine. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõnealustest eeskirjadest ja meetmetest 18 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest ja annavad komisjonile viivitamata teada kõikidest nende hilisematest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad selliste karistuste kohta, mida kohaldatakse artiklite 3, 4 ja 5 rikkumiste korral ning eelkõige selliste juhtumite korral, kus esitatakse valeteavet, et saada luba kultuuriväärtuste importimiseks liidu tolliterritooriumile, ning liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada selliste eeskirjade rakendamine. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Võrdsete tingimuste ja sidusa käsitluse saavutamiseks kohaldavad liikmesriigid sarnase laadi ja mõjuga karistusi. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõnealustest eeskirjadest ja meetmetest 12 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest ja annavad komisjonile viivitamata teada kõikidest nende hilisematest muudatustest.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon ja liikmesriigid teevad käesoleva määruse rakendamise ettevalmistustööde raames koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu UNESCO, Interpol, EUROPOL, Maailma Tolliorganisatsioon, Kultuuriväärtuste Kaitse ja Restaureerimise Rahvusvaheline Keskus (ICCROM) ja Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu, et tagada tõhus koolitus, suutlikkuse suurendamise alane tegevus ja teadlikkuse suurendamise kampaaniad ning tellida vajaduse korral asjakohaseid teadustöid ja töötada välja standardeid.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid korraldavad koolitusi ja võtavad suutlikkuse suurendamise meetmeid tagamaks, et asjaomased asutused suudavad käesolevat määrust tõhusalt rakendada. Samuti võib teadlikkuse tõstmise kampaaniatega kujundada eelkõige kultuuriväärtuste ostjate tõekspidamisi.

Komisjon korraldab koostöös liikmesriikidega:

 

i. koolitusi ja suutlikkuse suurendamise alast tegevust ning teadlikkuse suurendamise kampaaniaid asjaomastele asutustele, riiklikele kontaktpunktidele ja spetsialistidele käesoleva määruse tõhusa rakendamise tagamiseks;

 

ii. meetmeid päritoluriikide tõhusa koostöö edendamiseks; ning

 

iii. parimate tavade vahetamist, mille eesmärk on edendada käesoleva määruse ühetaolist rakendamist, ning eelkõige selliste liikmesriikide asjakohaste tavade vahetamist, kus enne käesoleva määruse jõustumist olid kehtestatud riiklikud õigusaktid, mis käsitlevad kultuuriväärtuste importi.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 1 – alalõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Need tegevused, kampaaniad ja meetmed tuginevad kogemustele, mis on saadud praegu olemasolevatest programmidest, sealhulgas Maailma Tolliorganisatsiooni ja komisjoni edendatavatest programmidest.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11 a

 

Koostöö kolmandate riikidega

 

Komisjon hõlbustab ja ergutab tehnilist ja operatiivkoostööd liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel oma tegevusega hõlmatud küsimustes ning määral, mis on vajalik tema käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks.

 

Komisjon võib korraldada koolitustegevust koostöös liikmesriikidega ja kolmandate riikidega nende territooriumil.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 2 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [Publications Office is to fill in the date of entry into force of this Act].

2.  Artiklis 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne …-aastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  teavet käesoleva määruse rikkumise kohta;

b)  teavet käesoleva määruse rikkumise ja kohaldatud karistuste kohta;

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sel eesmärgil saadab komisjon liikmesriikidele asjaomased küsimustikud. Liikmesriikidel on kuus kuud aega nõutud teabe komisjonile esitamiseks.

Sel eesmärgil saadab komisjon liikmesriikidele asjaomased küsimustikud. Liikmesriikidel on küsimustiku kättesaamisest alates kuus kuud aega nõutud teabe komisjonile esitamiseks.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Võttes arvesse liikmesriikide vastuseid lõikes 1 nimetatud küsimustikele, võib komisjon nõuda liikmesriikidelt impordilitsentsi taotluste menetlemise kohta lisateabe esitamist. Liikmesriigid esitavad nõutud teabe võimalikult kiiresti.

Selgitus

Selleks, et hinnata käesoleva määruse ühtset kohaldamist, peaks komisjonil olema vajaduse korral võimalik küsida liikmesriikide pädevatelt asutustelt litsentsitaotluste menetlemise kohta lisateavet.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta kolm aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva ja seejärel iga viie aasta tagant.

2.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta kaks aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva ja seejärel iga nelja aasta tagant. Aruanne tehakse üldsusele kättesaadavaks. Aruanne sisaldab praktilise rakendamise uurimist, sealhulgas mõju liidu ettevõtjatele, eelkõige mikro-, väiketele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Aruandes võrreldakse rakendamist liikmesriikides, hinnates muu hulgas määruse ühetaolise kohaldamise määra alates eelmise aruande esitamise kuupäevast. Hindamisel võetakse arvesse ka karistuste kehtestamist käsitlevaid sätteid ja nende kohaldamist ning seda, mil määral need tagavad liikmesriikides võrdseid tingimusi. Aruandes võidakse vajaduse korral esitada soovitusi seoses käesoleva määruse puuduliku rakendamisega liikmesriikides.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Lõikes 2 osutatud aruandes võetakse arvesse käesoleva määruse kohapealset mõju, sealhulgas selle mõju liidu ettevõtjatele, sealhulgas mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Aruandes esitatakse tõendid eri riikide tulemuste kohta, sellesse lisatakse hinnang selle kohta, kui ühetaoliselt on käesolevat määrust asjaomasel perioodil rakendatud ja kohaldatud, ning selles antakse soovitused liikmesriikide puuduliku rakendamise käsitlemiseks.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – alapealkiri 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 2 lõikega 1 hõlmatud kultuuriväärtused

Artikli 2 lõike 1 punktiga a hõlmatud kultuuriväärtused

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

I a lisa (uus)

 

 

Muudatusettepanek

1.

Üle 100 aasta vanad arheoloogilised objektid, mis on saadud

 

 

– väljakaevamistelt, maapealsetest või veealustest leidudest

9705 00 00

 

– arheoloogilistest leiukohtadest

9706 00 00

 

– arheoloogilistest kollektsioonidest

 

2.

Üle 100 aasta vanad kunsti-, ajaloo- või religioosse mälestise elemendid, mis moodustavad mälestise lahutamatu osa, aga on sellest eraldatud

9705 00 00 9706 00 00

3.

Kategooriatesse 4 ja 5 mittekuuluvad täielikult käsitsi teostatud joonistused ja maalid mis tahes materjalist ja mis tahes materjalil1a

9701

4.

Täielikult käsitsi teostatud vesivärvi-, guaši- ja pastelltehnikas teosed mis tahes materjalil1a

9701

5.

Mis tahes materjalist täielikult käsitsi teostatud mosaiigid, mis ei kuulu kategooriatesse 1 ega 2, ja täielikult käsitsi teostatud joonistused mis tahes materjalist ja mis tahes materjalil1a

69149701

 

6.

Gravüüride, estampide, serigraafiate ja litograafiate originaalid koos vastavate trükiplaatidega ning originaalplakatid1a

Grupp 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Originaalskulptuurid ning originaalteosega samal viisil valmistatud koopiad,1a mis ei kuulu kategooriasse 1

9703 00 00

8.

Fotod, filmid ja nende negatiivid1a

37043705

3706

4911 91 80

 

9.

Inkunaablid ja käsikirjad, sealhulgas maakaardid ja partituurid üksikult või kollektsioonidena1a

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Üle 100 aasta vanad raamatud, üksikult või kollektsioonidena

9705 00 00 9706 00 00

11.

Üle 200 aasta vanad trükitud maakaardid

9706 00 00

12.

Igat liiki arhiivid mis tahes kandjal ja nende säilikud, mis on üle 50 aasta vanad

37043705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

 

13.

a) Kollektsioonid1a ning zooloogia-, botaanika-, mineraloogia- või anatoomia valdkonna kollektsioonidest pärit esemed

9705 00 00

 

b) Ajaloo, paleontoloogia, etnograafia või numismaatika valdkonna kollektsioonid1b

9705 00 00

14.

Üle 75 aasta vanad transpordivahendid

9705 00 00 Grupid 86-89

15.

Mis tahes antiikesemed, mida ei sisalda kategooriad A.1–A.14

 

 

a) 50–100 aastat vanad:

 

 

mänguasjad, mängud

Grupp 95

 

klaasesemed

7013

 

hõbe- ja kullassepatooted

7114

 

mööbel

Grupp 94

 

optika-, fotograafia- või filmiseadmed

Grupp 90

 

muusikainstrumendid

Grupp 92

 

kellad ja nende osad

Grupp 91

 

puitesemed

Grupp 44

 

keraamika

Grupp 69

 

gobeläänid ja seinavaibad

5805 00 00

 

vaibad

Grupp 57

 

tapeet

4814

 

relvad

Grupp 93

 

b) Rohkem kui 100 aastat vanad esemed

9706 00 00

______________

1a Mis on vanemad kui 50 aastat ning ei kuulu nende autoritele.

1b Nagu on määratletud Euroopa Kohtu otsuses kohtuasjas 252/84: kollektsiooniesemed ühise tollitariifistiku rubriigi 97.05 tähenduses on esemed, millel on kollektsiooni arvamiseks nõutavad omadused, st esemed, mis on suhteliselt haruldased, mida ei kasutata tavaliselt nende algse eesmärgi kohaselt, millega tehtavad äritehingud erinevad tavalisest kauplemisest samalaadsete tarbeesemetega ja mis on hinnalised.

Liikidesse A.1–A.15 kuuluvatest kultuuriväärtustest hõlmab käesolev väärtus üksnes neid, mille väärtus vastab määruse lisa B osas esitatud rahalise väärtuse alampiirile või ületab selle.

B. Teatavate määruse lisa A osas esitatud kategooriate puhul kohaldatavad rahalise väärtuse alampiirid (eurodes)

Väärtus:

1 (arheoloogilise väärtusega esemed)

2 (mälestistest eraldatud osad)

9 (inkunaablid ja käsikirjad)

12 (arhiivid)

15 000

5 (mosaiigid ja joonistused)

6 (gravüürid)

8 (fotod)

11 (trükitud maakaardid)

30 000

4 (vesivärvi-, guaši- ja pastelltehnikas teosed)

50 000

7 (skulptuurid)

10 (raamatud)

13 (kollektsioonid)

14 (transpordivahendid)

15 (mis tahes muud esemed)

150 000

3 (pildid)

Hinnang, kas rahalise väärtusega seotud tingimused on täidetud või mitte, tuleb anda ekspordiloa taotluse esitamisel. Rahaline väärtus on kultuuriväärtuse väärtus rahvusvahelisel turul.

I lisas esitatud väärtused eurodes konverteeritakse omavääringusse ja neid väljendatakse omavääringus 31. detsembril 2001 Euroopa Ühenduste Teatajas avaldatud vahetuskursi alusel. Eurole vastav omavääringu väärtus vaadatakse läbi iga kahe aasta järel alates 31. detsembrist 2001. Eurole vastavate omavääringu väärtuste arvutamisel võetakse aluseks eurodes väljendatud omavääringute keskmine päevakurss 24 kuu pikkuse ajavahemiku jooksul, mis lõpeb 31. detsembril toimuvale läbivaatamisele eelneva augustikuu viimasel päeval. Üldiselt vaatab kultuuriväärtuste nõuandekomitee komisjoni ettepanekul sellise arvutamismeetodi läbi iga kahe aasta järel pärast selle esmakordset kohaldamist. Pärast läbivaatamist avaldatakse eurodes väljendatud väärtused ja eurole vastavad omavääringu väärtused perioodiliselt Euroopa Liidu Teatajas läbivaatamise jõustumise kuupäevale eelneva novembrikuu esimestel päevadel.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

I b lisa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

I b lisa

 

Riigid ja objektide kategooriad, mille puhul on olemas eriline ebaseadusliku kauplemise oht

 

[Selle koostab komisjon artikli 2 lõike 2 punkti a kohaselt.]


SELETUSKIRI

Taustteave

Euroopa Liit (EL) viib ellu väärtuspõhist kaubanduspoliitikat kooskõlas aluslepingute ja strateegiaga „Kaubandus kõigile“. Üks ELi eesmärke on tagada, et majanduskasv ja konkurentsivõime käivad käsikäes sotsiaalse õigluse ja inimõiguste austamisega.

Viimasel ajal on tähelepanu keskmesse tõusnud asjaolu, et kaubavahetuse suhtes kohaldatavates üldeeskirjades ei käsitleta kõiki kultuuriväärtuste impordi eripärasid. Kultuuriväärtustega ebaseaduslik kauplemine on seotud organiseeritud kuritegevuse, terrorismi rahastamise, rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumisega ning ühtlasi põhjustab see kultuuripärandi kadu kolmandates riikides.

Nõukogu 12. veebruari 2016. aasta järeldustes terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta tuletati meelde, kui oluline on kiiremas korras tõhustada kultuuriväärtustega ebaseadusliku kauplemise vastast võitlust, ning kutsuti komisjoni üles tegema ettepanekut sellealaste seadusandlike meetmete võtmiseks. Hiljem kinnitati ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2347 (2017) ja Firenze deklaratsioonis, mille G7 kultuuriministrid allkirjastasid 31. märtsil 2017, veel kord vajadust võidelda kultuuriväärtustega ebaseadusliku kauplemise vastu, eelkõige kui need on pärit riikidest, kus esinevad konfliktid ja sisetülid. Lisaks kinnitati 1. märtsil 2018 vastu võetud Euroopa Parlamendi resolutsioonis džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta taas vajadust tegutseda ELi tasandil.

Praegu käsitlevad ELi liikmesriikide õigusaktid oma kultuuripärandi kaitset. Käesoleva ettepanekuga laiendataks kaitset kolmandate riikide kultuuripärandile, kuna see ei ole ELi tasandil ühtlustatud. Ühised eeskirjad kultuuriväärtuste ekspordi kohta on ELi õiguses juba olemas. Kultuuriväärtuste impordi puhul kehtivad ELi tasandil ainult kaks konkreetset piiravat meedet Süüria ja Iraagi suhtes.

Käesoleva ettepaneku eesmärk on kaotada kultuuriväärtustega ebaseadusliku kauplemise ning organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi rahastamise vaheline seos, tagades samal ajal õiguskindluse seaduslikule kunstiturule. See rajaneb juhtivate rahvusvaheliste foorumite, nagu UNESCO 1970. aasta konventsioon kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude kohta ja UNIDROIT’1995. aasta konventsioon varastatud või ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste kohta, varasemal tööl. Palju tööd on tehtud ka Euroopa Nõukogu tasandil 2017. aasta konventsiooni kaudu, mis käsitleb kultuuriväärtustega seotud õiguserikkumisi(1), ning Maailma Tolliorganisatsiooni ja Interpoli tasandil selle spetsialiseeritud üksuse ja varastatud kunstiteoste andmebaasi abil.

Komisjon on välja töötanud mitmed kultuuriväärtuste tollikontrolli tugevdamise vahendid, nimelt:

–  kultuuriväärtuste ühtse määratluse kehtestamine impordi kontekstis;

–  ostjate ja importijate poolse hoolsuskohustuse täitmise tagamine seoses ELi toodud kultuuriväärtuste seaduslikkusega;

–  kultuuriväärtuste identifitseerimise standardsüsteemi kasutuselevõtmine;

–  tõhusamate meetmete ette nägemine kultuuriväärtustega ebaseadusliku kauplemise tõkestamiseks;

–  sidusrühmade aktiivse kaasamise edendamine, et vähendada ebaseaduslikku kauplemist.

Komisjon teeb ettepaneku luua selliste toodete impordilitsentside süsteem, mille puhul organiseeritud kuritegevuse ja terrorirühmitustega seotuse riski peetakse kõrgeks, näiteks nii maismaalt kui ka vee alt pärinevad arheoloogilised leiud, mälestiste elemendid ning haruldased käsikirjad ja inkunaablid, mis on vähemalt 250 aastat vanad. Muude kultuuriväärtuste puhul on kavandatud importija deklaratsiooni süsteem. Luuakse iga eseme kindlakstegemist käsitlevate standarddokumentide suhtes importimisel kohaldatavad nõuded. Nende dokumentide alusel teostavad tolliasutused kontrolle. Tolliasutustel on õigus mittevastavaid kaupu arestida ja ajutiselt kinni pidada. Ette on nähtud ka karistuste süsteem rikkumiste puhul.

Parlamendi töö

Ettepanekut käsitleva raporti projekti koostamine on ülesandeks tehtud ühiskomisjonile, mis koosneb siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni (IMCO) ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni (INTA) liikmetest. Ühiselt töötades tuleks vältida killustatud lähenemisviisi ja parimal viisil ära kasutada olemasolevaid eksperditeadmisi, kuna IMCO-komisjon vastutab siseturu ja tolliliidu valdkonda kuuluvate liikmesriikide õigusaktide koordineerimise eest liidu tasandil ning INTA-komisjon vastutab muu hulgas tollieeskirjade ja -halduse välisaspektide eest. Kultuuri- ja hariduskomisjon (CULT) on menetlusega tihedalt seotud, eelkõige kultuuriväärtuste määratluse osas.

Kaasraportööride peamine eesmärk on saavutada õige tasakaal seoses eesmärgiga vähendada kultuuriväärtuste ebaseaduslikku importi ja vajadusega tagada, et kavandatavad kontrollimeetmed ja täiendavad kohustused ei tekita põhjendamatut koormust kunstituru seaduslikele ettevõtjatele ja tolliasutustele.

Kaasraportöörid on seisukohal, et kunstiturul tegutsevatele mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele tuleks pakkuda piisavat tehnilist abi ja tuge. Ühtlasi peaks komisjon koos liikmesriikidega korraldama koolitus- ja suutlikkuse suurendamise alaseid tegevusi, et tagada määruse tõhus rakendamine. Lisaks tuleks kehtestada meetmed päritoluriikide tõhusa koostöö edendamiseks.

Kaasraportöörid rõhutavad, kui oluline on teabe säilitamiseks ja liikmesriikide asutuste vaheliseks vahetamiseks sisse seada elektrooniline süsteem, mis on täielikult kohandatud praeguse digitaalse keskkonnaga.

Määruse toimimist tuleks hinnata ja selle kohta aru anda kaks aastast pärast määruse kohaldamise kuupäeva ning seejärel iga nelja aasta tagant, et võtta arvesse määruse mõju ja käsitleda selle võimalikke puudujääke.

Kaasraportöörid ei ole seni veel jõudnud järelduseni seoses määruse teatavate oluliste aspektidega, mida tuleb täiustada, ning jätkavad konsultatsioone asjaomaste sidusrühmade ja äriringkondadega enne vastavate muudatusettepanekute tegemist.

(1)

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/221


KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS (8.6.2018)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kultuuriväärtuste impordi kohta

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Arvamuse koostaja: Santiago Fisas Ayxelà

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja peab tervitatavaks ettepaneku eesmärki võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise alternatiivsete allikatega, sealhulgas antiikesemete röövimise ja salakaubaveoga, pidades igal juhul silmas, et peamine eesmärk peab olema kultuuripärandi kaitse, seda eriti käesoleval, 2018. aastal, mis on kuulutatud Euroopa kultuuripärandiaastaks.

Sellega seoses tuleb märkida, et kultuuripärandi kaitseks võetavate meetmete ja kunstituru kasuks võetavate meetmete vahel peab valitsema tasakaal, st üle liidu välispiiri toimuvat seaduslikku kauplemist kultuuriväärtustega ei tohiks ebaproportsionaalses ulatuses tõkestada.

Arvamuse koostaja pooldab 250-aastase vanuse alampiiri kehtestamist kõikide kultuuriväärtuste kategooriate jaoks, kuna see vanusepiir tundub olevat asjakohane ja kooskõlas ettepaneku eesmärgiga. Arvamuse koostaja nõustub lisaks, et teatud kultuuriväärtuste kategooriad, mille suhtes on suurenenud rüüstamise, kadumise või hävitamise oht, vajavad tugevdatud kaitsemeetmeid.

Ühest küljest on kunstituru kasuks võetavate meetmete osas enne kõike tähtis see, et ekspordi seaduslikkust kontrollitaks mitte päritoluriigi, vaid ekspordiriigi õigus- ja haldusnormide alusel, ning arvamuse koostaja leiab, et kohustus esitada dokumendid, mis tõendavad seaduslikku eksporti päritoluriigist, kujutab endast kunstiturule täiendavat koormust. Järelikult tuleks lõpetada vahetegemine 1970. aasta UNESCO konventsioonile (mis käsitleb seadusliku ekspordi tõendamise kohustust ekspordiriigist või päritoluriigist) allakirjutanud ja sellele mitteallakirjutanud riikide vahel, ning kohustada kõiki liikmesriike tõendama, et eksport kolmandast riigist on vastava liikmesriigi õigus- ja haldusnormide kohaselt seaduslik.

Teiseks, kuigi mõiste „kauba valdaja“ on ettepanekus määratletud, viidates määruse (EL) nr 952/2013 artikli 5 punktile 34, tuleks arvamuse koostaja arvates olla kindel, et see mõiste ei vihja omandiõigusele, kuna isik, kes soovib saada impordilitsentsi ei pruugi veel olla kauba omanik.

Kolmandaks, ettepaneku kohaselt ei tohiks kultuuriväärtuste ajutise importimise puhul tolliterritooriumile hariduslikul, teaduslikul või akadeemilise uurimistöö eesmärgil nõuda litsentsi või deklaratsiooni esitamist, ning arvamuse koostaja leiab, et see erand peaks hõlmama ka restaureerimist.

Teisest küljest soovitab arvamuse koostaja kultuuripärandi kaitse toetamiseks võetavate meetmete osas kõigepealt pikendada „püsivaks“ loetavat ajavahemikku ühest kuust kümne aastani selliste kaubakategooriate puhul, mis on märgitud lisa punktides c, d ja h; ja kuni ühe aastani lisas sätestatud ülejäänud kategooriate puhul.

Teiseks soovib arvamuse koostaja rõhutada, et nende kaupade erilist laadi arvesse võttes on tolliasutuste kultuuriekspertidel äärmiselt oluline roll, kuna neil on õigus vajaduse korral nõuda deklarandilt täiendavat teavet ja kultuuriväärtusi füüsiliselt kontrollida, viies selleks läbi ekspertiisi.

Kolmandaks, mis puutub kultuuriväärtuste ladustamisse liidu tolliterritooriumil kauba ajutise kinnipidamise korral, peavad kaupade eripära tõttu olema tagatud minimaalsed säilitusgarantiid.

Selleks, et hõlbustada uue korraga kohanemist, nõustub arvamuse koostaja täielikult, et liikmesriigid peaksid korraldama asjaomastele ametiasutustele ja spetsialistidele koolitusi ja suutlikkuse arendamise alast tegevust ning viima ostjate jaoks läbi teavituskampaaniaid. Lisaks usub arvamuse koostaja, et igas liikmesriigis tuleks asutada kontaktpunktid, et abistada turuosalisi käesoleva määruse rakendamisel. Viimaseks, kuid mitte vähem olulisena on tähtis tugevdada elektroonilist haldamist asjakohaste elektrooniliste standardvormide kasutamise kaudu, et täita importija deklaratsioone või taotleda impordilitsentse, mis esitatakse elektrooniliselt ning registreeritakse neile antud järjekorranumbri ja registreerimiskuupäeva alusel; sellega peaks kaasnema täielikult toimiva elektroonilise süsteemi väljatöötamine teabevahetuseks liikmesriikide ametiasutuste vahel, mis aitab kindlasti kaasa meelepärase kohtualluvuse valimise tava vältimisele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutavatel rahvusvahelise kaubanduse komisjonil ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Määruses tuleks kasutada määratlusi, mis põhinevad Pariisis 14. novembril 1970. aastal allkirjastatud UNESCO konventsioonil kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude kohta ning Roomas 24. juunil 1995. aastal allkirjastatud UNIDROIT' konventsioonil varastatud või ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste kohta, sest paljud kolmandad riigid ja enamik liikmesriike on kõnealuste konventsioonide sätetega tuttavad.

(6)  Määruses tuleks kasutada määratlusi, mis põhinevad relvakonflikti korral kultuuriväärtuste kaitse 1954. aasta Haagi konventsioonil, Pariisis 14. novembril 1970. aastal allkirjastatud UNESCO konventsioonil kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude kohta ning Roomas 24. juunil 1995. aastal allkirjastatud UNIDROIT' konventsioonil varastatud või ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste kohta, sest paljud kolmandad riigid ja enamik liikmesriike on kõnealuste konventsioonide sätetega tuttavad.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Ekspordi seaduslikkust tuleks kontrollida selle riigi õigus- ja haldusnormide põhjal, kus kultuuriväärtused avastati või loodi (edaspidi „päritoluriik“). Et vältida eeskirjadest kõrvalehoidmist, peaks juhul, kui kultuuriväärtused tuuakse liitu muu kolmanda riigi kaudu, tõendama isik, kes soovib kultuuriväärtused liidu tolliterritooriumile tuua, et kultuuriväärtused on eksporditud seaduslikult kõnealusest kolmandast riigist, kui see on UNESCO 1970. aasta konventsiooniga ühinenud ning seega võtnud kohustuse võidelda ebaseadusliku kultuuriväärtustega kauplemise vastu. Muul juhul peaks asjaomane isik tõendama, et kultuuriväärtused on seaduslikult eksporditud päritoluriigist.

(7)  Ekspordi seaduslikkust tuleks kontrollida selle riigi õigus- ja haldusnormide põhjal, kus kultuuriväärtused avastati või loodi (edaspidi „päritoluriik“). Kui kultuuriväärtused tuuakse liitu muu kolmanda riigi kaudu, peaks isik, kes soovib kultuuriväärtused liidu tolliterritooriumile tuua, tõendama, et kultuuriväärtused on eksporditud seaduslikult päritoluriigist. Juhul kui kultuuriväärtuste päritoluriiki ei saa usaldusväärselt kindlaks teha, peaks isik, kes soovib kultuuriväärtused liidu tolliterritooriumile tuua, tõendama, et kultuuriväärtused eksporditi seaduslikult viimasest riigist, kus neid enne nende liitu saatmist säilitati (edaspidi „ekspordiriik“) vastavalt selle riigi õigus- ja haldusnormidele.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Võttes arvesse, et UNESCO 1970. aasta konventsiooni artiklis 5 nõutakse, et loodaks üks või mitu riiklikku talitust, mis on varustatud piisava hulga kvalifitseeritud töötajatega, et tagada riikide endi kultuuriväärtuste kaitse ebaseadusliku impordi, ekspordi ja üleandmise eest; võttes arvesse ka vajadust aktiivse koostöö järele kolmandate riikide pädevate asutustega julgeoleku valdkonnas ja kultuuriväärtuste ebaseadusliku impordi vastases võitluses, eeskätt kriisipiirkondades, palutakse UNESCO 1970. aasta konventsiooni osalisriikidel täita konventsioonis ettenähtud kohustusi ja liikmesriikidel, kes ei ole konventsiooni veel ratifitseerinud, teha seda kiiresti.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Et mitte takistada ebaproportsionaalselt üle ELi välispiiri liikuvate kaupadega kauplemist, tuleks käesolevat määrust kohaldada üksnes nende kaupade suhtes, mis ületavad teatava vanusepiiri. Seda silmas pidades tundub olevat asjakohane kehtestada kõikide kultuuriväärtuse kategooriate puhul vanuse alampiiriks 250 aastat. Vanuse alampiiriga tagatakse, et käesoleva määrusega ettenähtud meetmed keskenduvad kultuuriväärtustele, mis on kõige tõenäolisemalt rüüstajate sihtmärgiks konfliktipiirkondades, ilma et hõlmamata jääks muud kaubad, mille kontrollimine on vajalik kultuuripärandi kaitse tagamiseks.

(8)  Et mitte takistada ebaproportsionaalselt üle liidu välispiiride liikuvate kaupadega kauplemist, tuleks käesolevat määrust kohaldada üksnes nende kaupade suhtes, mis ületavad teatava vanuse- ja väärtusepiiri. Seda silmas pidades tundub olevat asjakohane kehtestada kooskõlas 1954. aasta Haagi konventsiooni, UNESCO 1970. aasta konventsiooni ja UNIDROIT’ 1995. aasta konventsiooniga kõige ohustatumate kultuuriväärtuse kategooriate puhul vanuse alampiiriks 100 aastat. Vanuse alampiiriga tagatakse, et käesoleva määrusega ettenähtud meetmed keskenduvad kultuuriväärtustele, mis on kõige tõenäolisemalt rüüstajate sihtmärgiks konfliktipiirkondades, ilma et hõlmamata jääks muud kaubad, mille kontrollimine on vajalik kultuuripärandi kaitse tagamiseks.

Selgitus

Vanuse alampiir 250 aastat ei paista olevat kooskõlas mõne rahvusvahelise lepinguga (relvakonflikti korral kultuuriväärtuste kaitse Haagi konventsiooni artikkel 1, 1970. aasta konventsiooni (kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude kohta) artikkel 1 ning UNIDROIT’ konventsiooni (varastatud või ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste kohta) artikkel 2).

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Kuna teatavad kultuuriväärtuste kategooriaid, nimelt arheoloogilisi leide, mälestiste elemente, haruldasi käsikirju ja inkunaableid ähvardab eriti röövimise ja hävitamise oht, tundub olevat vajalik näha ette süsteem, mille raames kohaldatakse selliste kultuuriväärtuste suhtes enne liidu tolliterritooriumile lubamist rangemat kontrolli. Sellise süsteemi puhul tuleks enne kõnealuste kaupade vabasse ringlusse lubamist või nende suunamist tolli eriprotseduuridele, v.a transiit, nõuda sisenemise liikmesriigi pädeva asutuse välja antud litsentsi esitamist. Sellist litsentsi taotlev isik peaks suutma tõendada, et kultuuriväärtus on päritoluriigist seaduslikult eksporditud, esitades selleks asjakohased tõendavad dokumendid ja tõendid, eelkõige ekspordisertifikaadid või litsentsid, mille on välja andnud kolmas riik, kust kultuuriväärtus eksporditakse, omandiõiguse dokumendid, arved, müügilepingud, kindlustusdokumendid, transpordidokumendid ja eksperdihinnangud. Liikmesriikide pädevad asutused peaksid täielike ja täpsete taotluste alusel tegema põhjendamatu viivituseta otsuse litsentsi väljaandmise kohta.

(10)  Kuna teatavaid kultuuriväärtuste kategooriaid, nimelt arheoloogilisi leide, mälestiste elemente, haruldasi käsikirju ja inkunaableid ähvardab eriti röövimise ja hävitamise oht, tundub olevat vajalik näha ette süsteem, mille raames kohaldatakse selliste kultuuriväärtuste suhtes enne liidu tolliterritooriumile lubamist rangemat kontrolli. Sellise süsteemi puhul tuleks enne kõnealuste kaupade vabasse ringlusse lubamist või nende suunamist tolli eriprotseduuridele, v.a transiit, nõuda esimese sisenemise liikmesriigi pädeva asutuse välja antud litsentsi esitamist. Sellist litsentsi taotlev isik peaks suutma tõendada, et kultuuriväärtus on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele, või tõendama selliste õigus- ja haldusnormide puudumist. Kultuuriväärtuse seaduslikku eksportimist päritoluriigist tuleks tõendada, esitades selleks asjakohased tõendavad dokumendid ja tõendid, eelkõige ekspordisertifikaadid või ekspordilitsentsid, mille on välja andnud kolmas riik, kust kultuuriväärtus eksporditakse, omandiõiguse dokumendid, arved, müügilepingud, kindlustusdokumendid, transpordidokumendid ja eksperdihinnangud. Liikmesriikide pädevad asutused peaksid täielike ja täpsete taotluste alusel tegema põhjendamatu viivituseta otsuse litsentsi väljaandmise kohta. Juhul kui kultuuriväärtuste päritoluriiki ei saa usaldusväärselt kindlaks teha, tuleks taotlusele lisada kõik tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kultuuriväärtused eksporditi ekspordiriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele. Konflikti- või riskiriikidest pärit kultuuriväärtuste impordi puhul tuleks alati nõuda esimese sisenemise liikmesriigi pädeva asutuse välja antud litsentsi esitamist. Sellist litsentsi taotlev isik peaks suutma tõendada, et kultuuriväärtus on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele, välistades seetõttu võimaluse tõendada seaduslikku eksporti ekspordiriigist. Komisjon peaks rakendusaktidega kehtestama konflikti- ja riskiriikide korrapäraselt ajakohastatava nimekirja, mille abil tuleks sätestada kultuuriväärtustele kohaldatavad piiravad meetmed kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 215. Komisjon peaks selle nimekirja koostamisel pöörduma välisekspertide, näiteks UNESCO ja Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu poole ning see peaks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide eeskujul põhinema Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu punastel nimekirjadel, milles on liigitatud ohustatud arheoloogilise väärtusega esemete ja kunstiteoste kategooriad maailma kõige haavatavamates piirkondades, et takistada nende müümist või ebaseaduslikku eksporti.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Nende kaupade erilist laadi arvesse võttes on äärmiselt oluline tolliasutuste kultuuriekspertide roll, kuna nad peaksid saama vajaduse korral nõuda deklarandilt täiendavat teavet ning kultuuriväärtusi füüsiliselt kontrollida, viies läbi ekspertiisi.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Kultuuriväärtuste muude kategooriate puhul peaks neid liidu tolliterritooriumile tuua sooviv isik tõendama deklaratsiooniga, et need on kolmandast riigist seaduslikult eksporditud, ja võtma vastutuse nende seadusliku ekspordi eest ning esitama piisava teabe, mis võimaldab tollil asjaomased kultuuriväärtused kindlaks teha. Menetluse lihtsustamise ja õiguskindluse tagamise huvides tuleks teave kultuuriväärtuse kohta esitada standarddokumendis. Kultuuriväärtuste kirjeldamiseks tuleks kasutada UNESCO poolt soovitatud eseme identifitseerimise standardit. Toll peaks kõnealuste kultuuriväärtuste tolliterritooriumile toomise registreerima, jätma endale asjaomaste dokumentide originaalid ning andma deklarandile nende koopiad, et tagada kultuuriväärtuste jälgitavus pärast nende toomist siseturule.

(11)  Kultuuriväärtuste muude kategooriate puhul peaks neid liidu tolliterritooriumile tuua sooviv isik suutma tõendada, et kultuuriväärtus on päritoluriigist seaduslikult eksporditud, esitades selleks asjakohased tõendavad dokumendid ja tõendid, eelkõige ekspordisertifikaadid või litsentsid, mille on välja andnud kolmas riik, kust kultuuriväärtus eksporditakse, omandiõiguse dokumendid, arved, müügilepingud, kindlustusdokumendid, transpordidokumendid ja eksperdihinnangud. Kultuuriväärtusi liidu tolliterritooriumile tuua sooviv isik peaks esitama piisava teabe, mis võimaldab tollil asjaomased kultuuriväärtused kindlaks teha, koos elektroonilise deklaratsiooniga, millega isik tõendab, et kultuuriväärtused on päritoluriigist seaduslikult eksporditud ja võtab selle eest vastutuse. Menetluse lihtsustamise ja õiguskindluse tagamise huvides tuleks teave kultuuriväärtuse kohta esitada elektroonilises standarddokumendis. Kultuuriväärtuste kirjeldamiseks tuleks kasutada UNESCO poolt soovitatud eseme identifitseerimise standardit. Kõnealused kultuuriväärtused tuleks elektrooniliselt registreerida ning deklarandile tuleks anda esitatud dokumentide koopiad, et tagada kultuuriväärtuste jälgitavus pärast nende toomist siseturule.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Litsentsi või deklaratsiooni esitamise kohustust ei tuleks kohaldada, kui kultuuriväärtused imporditakse tolliterritooriumile ajutiselt hariduslikul, teaduslikul või akadeemiliste uuringutega seotud otstarbel.

(12)  Litsentsi või deklaratsiooni esitamise kohustust ei tuleks kohaldada, kui kultuuriväärtused imporditakse tolliterritooriumile ajutiselt hariduslikul (näiteks kultuurilisel ja muusikalisel), teaduslikul, restaureerimise, säilitamise, näituste või akadeemiliste uuringutega seotud otstarbel ja näituste korraldamiseks muuseumide või samalaadsete mittetulunduslike avalike asutuste vahel tehtava koostöö eesmärgil.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Impordilitsentsi esitamise kohustust ei tohiks kohaldada kaubandusmessidel ja rahvusvahelistel kunstimessidel esitamiseks ettenähtud kultuuriväärtuste suhtes.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Et võtta arvesse käesoleva määruse rakendamisega seotud kogemusi ning muutuvaid geopoliitilisi ja muid olusid, mille tõttu kultuuriväärtused on ohustatud, ning vältida samas kolmandate riikidega toimuva kaubanduse ebaproportsionaalset takistamist, tuleks komisjonile Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, millega muudetakse kultuuriväärtuste eri kategooriate suhtes kohaldatava vanuse alampiiri kriteeriumi. Kõnealuse õiguse andmine peaks võimaldama komisjonil ajakohastada ka määruse lisa kombineeritud nomenklatuuris tehtavate muudatuste korral. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et seda tehtaks kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes27 sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(14)  Et võtta arvesse käesoleva määruse rakendamisega seotud kogemusi ning muutuvaid geopoliitilisi ja muid olusid, mille tõttu kultuuriväärtused on ohustatud, ning vältida samas kolmandate riikidega toimuva kaubanduse ebaproportsionaalset takistamist, tuleks komisjonile Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, millega muudetakse kultuuriväärtuste eri kategooriate suhtes kohaldatava vanuse ja väärtuse alampiiri kriteeriumi. Kõnealuse õiguse andmine peaks võimaldama komisjonil ajakohastada ka määruse lisa kombineeritud nomenklatuuris tehtavate muudatuste korral. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et seda tehtaks kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes27 sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

__________________

__________________

27 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

27 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Käesoleva määruse ühetaoliste rakendamistingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, mis võimaldavad vastu võtta konkreetse korra seoses kultuuriväärtuste ajutise impordiga liidu tolliterritooriumile ja seal ladustamisega, impordilitsentside taotluste ja dokumentide ning importija deklaratsiooni ja sellele lisatavate dokumentide vormidega ning kõnealuste dokumentide esitamist ja menetlemist käsitlevate täiendavate menetlusnormidega. Komisjonile tuleks samuti anda rakendamisvolitused, mis võimaldavad sisse seada elektroonilise andmebaasi teabe säilitamiseks ja selle vahetamiseks liikmesriikide vahel. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201128.

(15)  Käesoleva määruse ühetaoliste rakendamistingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, mis võimaldavad vastu võtta konkreetse korra seoses kultuuriväärtuste ajutise impordiga liidu tolliterritooriumile ja seal ladustamisega, mille puhul tuleks tagada asjakohased säilitustingimused, võttes nõuetekohaselt arvesse kultuuriväärtuse eripära. Seda korda tuleks kohaldada ka seoses elektrooniliste standardsete impordilitsentside taotluste ja dokumentide ning elektroonilise importija deklaratsiooni ja sellele lisatavate dokumentide vormidega ning kõnealuste dokumentide elektroonilist esitamist ja menetlemist käsitlevate täiendavate menetlusnormidega. Komisjonile tuleks samuti anda rakendamisvolitused, mis võimaldavad sisse seada elektroonilise andmebaasi teabe säilitamiseks ja selle vahetamiseks liikmesriikide vahel. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201128. Komisjonile tuleks samuti anda rakendamisvolitused, mis võimaldavad kehtestada konflikti- ja riskiriikide korrapäraselt ajakohastatava nimekirja, mille abil tuleks sätestada kultuuriväärtustele kohaldatavad piiravad meetmed kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 215.

__________________

__________________

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Määruse tõhusa rakendamise ja selle edaspidise hindamise toetamiseks tuleks koguda asjakohast teavet kultuuriväärtuste kaubavoogude kohta. Kultuuriväärtuste kaubavooge ei saa tõhusalt jälgida üksnes kauba väärtust või kaalu arvestades, sest need kaks näitajat võivad muutuda. Väga oluline on koguda teavet deklareeritud esemete arvu kohta. Kuna kombineeritud nomenklatuuris ei ole kultuuriväärtuste puhul täpsustatud täiendavat mõõtühikut, on vaja muuta kohustuslikuks esemete arvu deklareerimine.

(16)  Määruse tõhusa rakendamise ja selle edaspidise hindamise toetamiseks tuleks koguda asjakohast teavet kultuuriväärtuste kaubavoogude kohta. Kultuuriväärtuste kaubavooge ei saa tõhusalt jälgida üksnes kauba väärtust või kaalu arvestades, sest need kaks näitajat võivad muutuda. Väga oluline on koguda elektrooniliselt teavet deklareeritud esemete arvu kohta. Kuna kombineeritud nomenklatuuris ei ole kultuuriväärtuste puhul täpsustatud täiendavat mõõtühikut, on vaja muuta kohustuslikuks esemete arvu deklareerimine.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Tollivaldkonna riskijuhtimist käsitleva ELi strateegia ja tegevuskava29 eesmärk on muu hulgas edendada tolliasutuste suutlikkust reageerida kultuuriväärtuste valdkonnaga seotud riskidele. Kasutada tuleks määruses (EL) nr 952/2013 sätestatud ühist riskijuhtimise raamistikku ja tolliasutused peaksid omavahel vahetama asjaomast riske käsitlevat teavet.

(17)  Tollivaldkonna riskijuhtimist käsitleva ELi strateegia ja tegevuskava29 eesmärk on muu hulgas edendada tolliasutuste suutlikkust ja väljaõpet, et reageerida tõhusamalt kultuuriväärtuste valdkonnaga seotud riskidele. Kasutada tuleks määruses (EL) nr 952/2013 sätestatud ühist riskijuhtimise raamistikku ja tolliasutused peaksid omavahel vahetama asjaomast riske käsitlevat teavet.

__________________

__________________

29 COM/2014/0527 final: Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele tollivaldkonna riskijuhtimise ELi strateegia ja tegevuskava kohta.

29 COM/2014/0527 final: Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele tollivaldkonna riskijuhtimise ELi strateegia ja tegevuskava kohta.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a)  Kuna kultuuriväärtustega ebaseaduslik kauplemine võib olla terrorismi rahastamise ja rahapesu allikas, on hädavajalik korraldada teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, et eelkõige suurendada kultuuriväärtuste ostjate teadlikkust; lisaks sellele tuleks igas liikmesriigis kättesaadavaks teha teave ja kontaktpunktid, et abistada turuosalisi käesoleva määruse rakendamisel.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Komisjonile tuleks anda piisavalt aega käesoleva määruse rakenduseeskirjade vastuvõtmiseks, eelkõige nende eeskirjade puhul, mis on seotud impordilitsentsi taotlemiseks või importija deklaratsiooni koostamiseks kasutatavate asjakohaste vormidega. Sellest tulenevalt tuleks käesoleva määruse kohaldamist edasi lükata.

(19)  Komisjonile tuleks anda piisavalt aega käesoleva määruse rakenduseeskirjade vastuvõtmiseks, eelkõige nende eeskirjade puhul, mis on seotud impordilitsentsi taotlemiseks või importija deklaratsiooni koostamiseks kasutatavate asjakohaste elektrooniliste standardvormidega. Sellest tulenevalt tuleks käesoleva määruse kohaldamist edasi lükata.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile toomise tingimused ja kord.

Käesolevas määruses sätestatakse kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile importimise tingimused ja kord.

Selgitus

Artiklis 1 tuleks käesoleva määruse reguleerimiseseme ja kohaldamisalaga seoses asendada ebamäärane mõiste „toomine“ täpsema mõistega „importimine“.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kolmandast riigist ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste toomine liidu tolliterritooriumile keelatakse, kui on põhjendatult alust kahtlustada, et asjaomased kultuuriväärtused on päritoluriigi või ekspordiriigi territooriumilt välja viidud ilma nende õiguspärase omaniku nõusolekuta või on nende väljaviimisel rikutud asjaomaste riikide õigus- ja haldusnorme.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Käesolev määrus ei piira liikmesriikides kehtivate õigusaktidega kehtestatud rangema korra kohaldamist kultuuriväärtuste importimiseks nende tolliterritooriumile.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  „kultuuriväärtus“ – mis tahes ese, millel on arheoloogiline, eelajalooline, ajalooline, kirjanduslik, kunstiline või teaduslik väärtus ja mis kuulub lisas esitatud tabelis loetletud kategooriatesse ning ületab lisas sätestatud vanuse alampiiri;

a)  „kultuuriväärtus“ – mis tahes ese, millel on arheoloogiline, eelajalooline, ajalooline, kirjanduslik, kunstiline või teaduslik väärtus ja mis kuulub lisas esitatud tabelis loetletud kategooriatesse ning ületab lisas sätestatud vanuse ja väärtuse alampiiri;

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  „päritoluriik“ – riik, mille praegusel territooriumil kultuuriväärtused loodi või avastati;

b)  „päritoluriik“ – riik, mille praegusel territooriumil kultuuriväärtused loodi või avastati või mille praeguselt territooriumilt need välja viidi, välja kaevati või varastati kas maismaalt või vee alt, või riik, millel on asjaomaste kultuuriväärtustega niivõrd tihe seos, et see riik käsitab neid kultuuriväärtusi riikliku kultuuripärandina ja kaitseb neid sellisena, reguleerides õiguslikult nende eksporti;

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  „ekspordiriik“ – viimane riik, kus kultuuriväärtusi püsivalt hoiustati vastavalt selle riigi õigus- ja haldusnormidele enne kultuuriväärtuste saatmist liitu;

c)  „ekspordiriik“ – viimane riik, kus kultuuriväärtusi hoiustati vastavalt selle riigi õigus- ja haldusnormidele enne kultuuriväärtuste saatmist liitu;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  „konflikti- ja riskiriigid“ – komisjoni nimekirjas nimetatud riigid, kus toimub relvastatud konflikt, kus vägivald on laialdaselt levinud või kus inimesi või kultuuriväärtusi ohustavad muud ohud;

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  „püsivalt“ – vähemalt ühe kuu pikkuse ajavahemiku jooksul ning muul otstarbel kui ajutiseks kasutamiseks, transiidiks, eksportimiseks või saatmiseks;

välja jäetud

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 12, et muuta lisas esitatud tabeli teist veergu, kui kombineeritud nomenklatuuris tehakse muudatusi, ning muuta lisas esitatud tabeli kolmandas veerus sätestatud vanuse alampiiri lähtuvalt käesoleva määruse rakendamisel saadud kogemustest.

2.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 12, et muuta lisas esitatud kultuuriväärtuste kategooriaid ning vanuse ja väärtuse alampiiri lähtuvalt käesoleva määruse rakendamise tulemustest.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 12, et muuta nende kaupade kategooriaid, mille puhul tuleb esimese sisenemise liikmesriigi tolliasutustele esitada impordilitsents või importija deklaratsioon, lähtuvalt käesoleva määruse rakendamisel saadud kogemustest.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Impordilitsentsi väljaandmist esimese sisenemise liikmesriigi pädevate asutuste poolt või importija deklaratsiooni nõuetekohast esitamist ei loeta tõendiks kultuuriväärtuste seadusliku päritolu või omandiõiguse kohta.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  kultuuriväärtuste ajutine import määruse (EL) nr 952/2013 artikli 250 tähenduses liidu tolliterritooriumile hariduslikul, teaduslikul või akadeemiliste uuringutega seotud otstarbel;

a)  kultuuriväärtuste ajutine import määruse (EL) nr 952/2013 artikli 250 tähenduses liidu tolliterritooriumile hariduslikul (näiteks kultuurilisel ja muusikalisel), teaduslikul, restaureerimise, säilitamise, näituste või akadeemiliste uuringutega seotud otstarbel ja näituste korraldamiseks muuseumide või mittetulunduslike avalike asutuste vahel tehtava koostöö eesmärgil;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kultuuriväärtuste ajutine import määruse (EL) nr 952/2013 artikli 250 tähenduses liidu tolliterritooriumile kaubandusmessidel ja rahvusvahelistel kunstimessidel esitamiseks peaks olema lubatud tingimusel, et esitatakse importija deklaratsioon vastavalt artiklile 5.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Määruse (EL) nr 952/2013 artikli 203 kohaselt taas imporditavad kultuuriväärtused;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kauba valdaja taotleb impordilitsentsi sisenemise liikmesriigi pädevalt asutuselt. Taotlusele lisatakse kõik tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele. Kui aga ekspordiriik on ühinenud Pariisis 14. novembril 1970. aastal allkirjastatud UNESCO konventsiooniga kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude kohta (edaspidi „UNESCO 1970. aasta konventsioon“), lisatakse taotlusele kõik tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud kõnealusest riigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele.

2.  Eelmises lõikes nimetatud kultuuriväärtuste valdaja taotleb impordilitsentsi esimese sisenemise liikmesriigi pädevalt asutuselt. Taotlusele lisatakse kõik tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele, või mis tõendavad selliste õigus- ja haldusnormide puudumist. Juhul kui kultuuriväärtuste päritoluriiki ei saa usaldusväärselt kindlaks teha, lisatakse impordilitsentsi taotlusele kõik tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kultuuriväärtused eksporditi ekspordiriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele.

 

Konflikti- või riskiriikidest pärit kultuuriväärtuste valdaja taotleb alati impordilitsentsi esimese sisenemise liikmesriigi pädevalt asutuselt. Taotlusele lisatakse kõik tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et sellised kultuuriväärtused on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Sisenemise liikmesriigi pädev asutus kontrollib, kas taotlus on täielik. Pädev asutus palub taotlejal puuduva teabe või dokumendid esitada 30 päeva jooksul alates taotluse kättesaamise kuupäevast.

3.  Esimese sisenemise liikmesriigi pädev asutus kontrollib, kas taotlus on täielik. Pädev asutus palub taotlejal puuduva teabe või dokumendid esitada 30 päeva jooksul alates taotluse kättesaamise kuupäevast.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Pädev asutus vaatab taotluse läbi 90 päeva jooksul alates täieliku taotluse esitamisest ja võtab vastu otsuse impordilitsentsi väljaandmise või taotluse tagasilükkamise kohta. Taotluse võib tagasi lükata järgmistel põhjustel:

4.  Pädev asutus vaatab taotluse läbi 90 päeva jooksul alates täieliku taotluse esitamisest ja võtab vastu otsuse impordilitsentsi väljaandmise või taotluse tagasilükkamise kohta. Taotlus tuleb tagasi lükata järgmistel põhjustel:

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  ekspordiriik ei ole ühinenud UNESCO 1970. aasta konventsiooniga ning ei ole tõendatud, et kultuuriväärtused eksporditi päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele;

a)  ei ole tõendatud, et kultuuriväärtused eksporditi päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele, või ei ole tõendatud, et päritoluriigist eksportimisel puudusid asjaomased õigus- ja haldusnormid;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  ekspordiriik on ühinenud UNESCO 1970. aasta konventsiooniga ning ei ole tõendatud, et kultuuriväärtused eksporditi ekspordiriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele;

b)  menetluses on päritoluriigi ametiasutuste esitatud tagastamisnõuded;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  menetluses on päritoluriigi pädevate asutuste esitatud tagasimaksmistaotlused;

Selgitus

Põhjuste hulgas, mille tõttu pädevad asutused võivad impordilitsentsi väljaandmise taotluse tagasi lükata, peab olema ka olukord, kus menetluses on päritoluriigi esitatud taotlus.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  pädeval asutusel on põhjust arvata, et kauba valdaja ei omandanud seda seaduslikult.

c)  pädeval asutusel on põhjust kinnitada, et kauba valdaja ei omandanud seda seaduslikult.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  kui impordilitsentsi taotlus puudutab kultuuriväärtust, mille puhul liidu muu liikmesriik jättis eelnevalt sama taotluse rahuldamata, millest taotluse esitaja peab impordilitsentsi väljaandmise eest vastutavale pädevale asutusele teatama;

Selgitus

Põhjuste hulgas, mille tõttu pädevad asutused võivad impordilitsentsi väljaandmise taotluse tagasi lükata, peab olema ka olukord, kus teine liikmesriik lükkas eelnevalt sama taotluse tagasi, millest taotluse esitaja peab impordilitsentsi väljaandmise eest vastutavale pädevale asutusele teatama.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Impordilitsentsi väljaandmise korral registreerib pädev asutus selle litsentsi elektrooniliselt.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Taotluse tagasilükkamise korral lisatakse lõikes 4 osutatud haldusotsusele põhjendus, sealhulgas edasikaebekorda käsitlev teave, mis edastatakse asjaomasele taotluse esitajale otsuse esitamise ajal.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Komisjon võib rakendusaktidega kehtestada impordilitsentsi taotluse vormi ning sellise taotluse esitamist ja menetlemist käsitlevad menetlusnormid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

6.  Komisjon kehtestab rakendusaktidega impordilitsentsi taotluse elektroonilise standardvormi ning sellise taotluse elektroonilist esitamist ja menetlemist käsitlevad menetlusnormid, sealhulgas asjakohaste tõendavate dokumentide kohta, mis esitatakse elektrooniliselt. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Lisa punktides a, b, e, f, g, i, j, k ja l osutatud kultuuriväärtuste liidus vabasse ringlusse lubamiseks ning suunamiseks muule eriprotseduurile kui transiit tuleb sisenemise liikmesriigi tolliasutustele esitada importija deklaratsioon.

1.  Lisa punktides a, b, e, f, g, i, j, k ja l osutatud kultuuriväärtuste importimiseks tuleb esimese sisenemise liikmesriigi tolliasutustele esitada elektrooniline importija deklaratsioon.

 

Eelnevat lõiget ei kohaldata kultuuriväärtuste suhtes, mis on pärit konflikti- või riskiriikidest. Selliste kultuuriväärtuste puhul tuleb esitada impordilitsents, mille esimese sisenemise liikmesriigi pädev asutus on välja andnud kooskõlas artikli 4 sätetega.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Importija deklaratsioon sisaldab kauba valdaja allkirjastatud kinnitust selle kohta, et kaup on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele. Kui aga ekspordiriik on ühinenud UNESCO 1970. aasta konventsiooniga, sisaldab importija deklaratsioon kauba valdaja allkirjastatud kinnitust selle kohta, et kaup on eksporditud kõnealusest riigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele.

2.  Juhul kui kultuuriväärtuste päritoluriigi saab usaldusväärselt kindlaks teha, peab elektrooniline importija deklaratsioon koosnema järgmisest:

 

a)   kauba valdaja allkirjastatud kinnitus;

Importija deklaratsioon sisaldab standarddokumenti, milles kirjeldatakse asjaomast kultuuriväärtust piisavalt üksikasjalikult, et tolliasutused saaks selle kindlaks teha.

b)  elektrooniline standarddokument, milles kirjeldatakse asjaomast kultuuriväärtust piisavalt üksikasjalikult, et tolliasutused saaks selle kindlaks teha, ja

 

c)  päritoluriigi väljastatud ekspordilitsents või -sertifikaat. Juhul kui päritoluriigi õigusaktides ei ole ekspordilitsentsi või -sertifikaadi väljastamist ette nähtud, lisatakse importija deklaratsioonile usaldusväärsed tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kultuuriväärtused on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele, või mis tõendavad selliste õigus- ja haldusnormide puudumist.

 

Juhul kui kultuuriväärtuste päritoluriiki ei saa usaldusväärselt kindlaks teha, peab elektrooniline importija deklaratsioon koosnema järgmisest:

 

a)  kauba valdaja allkirjastatud kinnitus;

 

b)  elektrooniline standarddokument, milles kirjeldatakse asjaomast kultuuriväärtust piisavalt üksikasjalikult, et tolliasutused saaks selle kindlaks teha, ja

 

c)  ekspordiriigi väljastatud ekspordilitsents või -sertifikaat. Juhul kui ekspordiriigi õigusaktides ei ole ekspordilitsentsi või -sertifikaadi väljastamist ette nähtud, lisatakse importija deklaratsioonile usaldusväärsed tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kultuuriväärtused on eksporditud ekspordiriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon võib rakendusaktidega vastu võtta importija deklaratsiooni vormi ning importija deklaratsiooni esitamist ja menetlemist käsitlevad menetlusnormid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

3.  Komisjon võtab rakendusaktidega vastu importija deklaratsiooni elektroonilise standardvormi ning importija deklaratsiooni elektroonilist esitamist ja menetlemist käsitlevad menetlusnormid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artiklis 4 osutatud impordilitsents või vajaduse korral artiklis 5 osutatud importija deklaratsioon esitatakse tolliasutusele, kes on pädev lubama kultuuriväärtused vabasse ringlusse või suunama need muule eriprotseduurile kui transiit.

1.  Artiklis 4 osutatud impordilitsents või vajaduse korral artiklis 5 osutatud importija deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt tolliasutusele, kes on pädev lubama kultuuriväärtused vabasse ringlusse või suunama need muule eriprotseduurile kui transiit.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kultuuriväärtuste puhul, mille liidu tolliterritooriumile toomise võimaldamiseks tuleb välja anda impordilitsents, kontrollivad tolliasutused, kas impordilitsents vastab esitatud kaubale. Toll võib selleks kultuuriväärtusi füüsiliselt kontrollida, kaasa arvatud ekspertiisi teel.

2.  Kultuuriväärtuste puhul, mille liidu tolliterritooriumile toomise võimaldamiseks tuleb välja anda impordilitsents, kontrollivad tolliasutused, kas impordilitsents vastab esitatud kaubale. Toll võib selleks kultuuriväärtusi füüsiliselt kontrollida ekspertiisi teel, tehes tihedat koostööd kultuuriväärtuste eest vastutavate pädevate asutustega. Elektrooniliselt registreeritud impordilitsentsile antakse järjekorranumber ja registreerimiskuupäev ning kauba vabasse ringlusse lubamisel antakse deklarandile registreeritud impordilitsentsi koopia.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kultuuriväärtuste puhul, mille liidu tolliterritooriumile toomise võimaldamiseks tuleb esitada importija deklaratsioon, kontrollivad tolliasutused, kas importija deklaratsioon vastab selle jaoks artikli 5 alusel ette nähtud nõuetele ning kas see vastab esitatud kaubale. Toll võib selleks nõuda deklarandilt täiendavat teavet ning kultuuriväärtusi füüsiliselt kontrollida, kaasa arvatud ekspertiisi teel. Importija deklaratsioon registreeritakse, sellele antakse järjekorranumber ja registreerimiskuupäev ning kauba vabasse ringlusse lubamisel antakse deklarandile registreeritud importija deklaratsiooni koopia.

3.  Kultuuriväärtuste puhul, mille liidu tolliterritooriumile toomise võimaldamiseks tuleb esitada importija deklaratsioon, kontrollivad tolliasutused, kas importija deklaratsioon vastab selle jaoks artikli 5 alusel ette nähtud nõuetele ning kas see vastab esitatud kaubale. Toll võib selleks nõuda deklarandilt täiendavat teavet ning kultuuriväärtusi füüsiliselt kontrollida ekspertiisi teel, nagu on ette nähtud lõikes 2. Elektrooniliselt registreeritud importija deklaratsioonile antakse järjekorranumber ja registreerimiskuupäev ning kauba vabasse ringlusse lubamisel antakse deklarandile registreeritud importija deklaratsiooni koopia.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid piiravad nende tolliasutuste arvu, mis on pädevad lubama kultuuriväärtused vabasse ringlusse või suunama need muule eriprotseduurile kui transiit, siis teavitavad nad komisjoni pädevate tolliasutuste andmetest ja kõigist sellega seotud muudatustest.

Kui liikmesriigid piiravad nende tolliasutuste arvu, mis on pädevad lubama kultuuriväärtuste importi, siis teavitavad nad komisjoni pädevate tolliasutuste andmetest ja kõigist sellega seotud muudatustest. Liikmesriigid tagavad seejuures, et vaatamata tolliasutuste arvu piirangule on kauba valdajatel või importijatel nendele piisav juurdepääs.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kultuuriväärtuste kinnipidamise korral tagatakse asjakohased säilitustingimused vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 147 sätestatud kauba ajutise ladustamise tingimustele ja sellega seotud vastutusele, võttes nõuetekohaselt arvesse kauba eripära.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Pärast lõikes 1 osutatud otsuse tegemist teavitavad tolliasutused viivitamata vastavalt kas päritolu- või ekspordiriiki, juhul kui on põhjendatult alust kahtlustada, et asjaomased kultuuriväärtused on päritolu- või ekspordiriigi territooriumilt välja viidud ilma nende õiguspärase omaniku nõusolekuta või on nende väljaviimisel rikutud asjaomaste riikide õigus- ja haldusnorme.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Teabe, eelkõige importija deklaratsioonide ja impordilitsentside säilitamiseks ja liikmesriikide asutuste vaheliseks vahetamiseks võib välja töötada elektroonilise süsteemi.

2.  Teabe, eelkõige importija deklaratsioonide ja impordilitsentside säilitamiseks ja liikmesriikide asutuste vaheliseks vahetamiseks töötatakse välja elektrooniline süsteem.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktides sätestada järgneva:

Komisjon sätestab rakendusaktides järgneva:

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad selliste karistuste kohta, mida kohaldatakse artiklite 3, 4 ja 5 rikkumiste korral ning eelkõige selliste juhtumite korral, kus esitatakse valeandmeid sisaldavaid deklaratsioone ja valeteavet, et saada luba kultuuriväärtuste toomiseks liidu tolliterritooriumile, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nenderakendamine. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõnealustest eeskirjadest ja meetmetest 18 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest ja annavad komisjonile viivitamata teada kõikidest nende hilisematest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad selliste karistuste kohta, mida kohaldatakse artiklite 3, 4 ja 5 rikkumiste korral ning eelkõige selliste juhtumite korral, kus esitatakse valeandmeid sisaldavaid deklaratsioone ja valeteavet, et saada luba kultuuriväärtuste toomiseks liidu tolliterritooriumile, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende rakendamine. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Lisaks kohustuvad liikmesriigid hindama, kas oleks otstarbekas luua kultuuriväärtuste ebaseadusliku impordi vastu võitlevad eriüksused, kui neid ei ole siseriiklikus õigussüsteemis juba olemas. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõnealustest eeskirjadest ja meetmetest 18 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest ja annavad komisjonile viivitamata teada kõikidest nende hilisematest muudatustest.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11.  Liikmesriigid korraldavad koolitusi ja võtavad suutlikkuse suurendamise meetmeid tagamaks, et asjaomased asutused suudavad käesolevat määrust tõhusalt rakendada. Samuti võib teadlikkuse tõstmise kampaaniatega kujundada eelkõige kultuuriväärtuste ostjate tõekspidamisi.

11.  Liikmesriigid korraldavad koolitusi ja võtavad suutlikkuse suurendamise meetmeid tagamaks, et asjaomased asutused ja spetsialistid suudavad käesolevat määrust tõhusalt rakendada. Samuti kujundatakse teadlikkuse tõstmise kampaaniatega eelkõige kultuuriväärtuste ostjate tõekspidamisi. Lisaks sellele tehakse igas liikmesriigis kättesaadavaks teabekontaktpunktid, et abistada turuosalisi käesoleva määruse rakendamisel. Komisjon ja liikmesriigid teevad käesoleva määruse rakendamise ettevalmistustööde raames koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu UNESCO, Interpol, Europol ja Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu, et tagada koolituste, suutlikkuse suurendamise meetmete ja teadlikkuse tõstmise kampaaniate tõhusus.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon kehtestab rakendusaktidega konflikti- ja riskiriikide korrapäraselt ajakohastatava nimekirja, mille abil sätestatakse kultuuriväärtustele kohaldatavad piiravad meetmed kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 215.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12 a

 

Komisjon töötab koostöös Euroopa välisteenistuse ja OECDga välja mittesiduvad suunised käsiraamatu kujul, milles selgitatakse, kuidas konflikti- ja riskipiirkondade kindlaksmääramise kriteeriume kõige paremini kohaldada. Käsiraamat põhineb käesoleva määruse artiklis X sätestatud konflikti- ja riskipiirkondade määratlusel ning selles võetakse arvesse OECD hoolsuskohustuse suuniseid selle valdkonna kohta, sealhulgas tarneahelas esinevaid muid riske, mis käivitavad suuniste asjakohastes lisades määratletud ohulipusüsteemi.

 

Komisjon kaasab väliseksperdid, kes esitavad konflikti- ja riskipiirkondade soovitusliku ja mitteammendava korrapäraselt ajakohastatava nimekirja. See nimekiri tugineb lõikes 1 osutatud käsiraamatu analüüsidele, mille on läbi viinud eksperdid, ja olemasolevale teabele akadeemilistest uuringutest ja tarneahelate hoolsuskohustuse süsteemidest. Liidu importijad, kes hangivad kauba piirkondadest, mida selles nimekirjas ei ole, on samuti kohustatud täitma käesolevas määruses sätestatud hoolsuskohustust.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  nende juhtumite arvu, mille puhul kultuuriväärtused on kinni peetud ning

e)  nende juhtumite arvu, mille puhul kultuuriväärtused on kinni peetud;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  nende juhtumite arvu, mille puhul kultuuriväärtused on loovutatud riigile vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 199.

f)  nende juhtumite arvu, mille puhul kultuuriväärtused on loovutatud riigile vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 199, ning

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a)  teavet käesoleva määruse rakendamiseks kehtestatud kriminaalkaristuste kohta.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[…]

välja jäetud

Selgitus

Komisjoni ettepaneku lisa jäetakse välja ning asendatakse kultuuriväärtuste ekspordi määruse (EÜ) nr 116/2009 lisaga, mida kohandati ühtse 100 aasta alammääraga ning mille mõningaid väärtuse alammäärasid muudeti. Menetluslikel põhjustel on esitatud kaks eraldi muudatusettepanekut (üks väljajätmiseks ja teine eelmise lisa muutmiseks) ning nende üle hääletatakse korraga.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – tabel a (uus)

1.  Rohkem kui 100 aastat vanad arheoloogilise väärtusega esemed, mis pärinevad:

 

  maapealsete või veealuste arheoloogiliste kaevamiste või leidude hulgast

9705 00 00

  arheoloogilistest asulakohtadest

9706 00 00

  arheoloogilistest kollektsioonidest

 

2.  Rohkem kui 100 aastat vanad kunsti-, ajaloo- või religioosse mälestise elemendid, mis moodustavad mälestise olulise osa, aga on sellest eraldatud

9705 00 00

 

9706 00 00

3.  Kategooriatesse 4 ja 5 mittekuuluvad täielikult käsitsi teostatud joonistused ja maalid mis tahes materjalist ja mis tahes materjalil

9701

4.  Täielikult käsitsi teostatud vesivärvi-, guaši- ja pastelltehnikas teosed mis tahes materjalil

9701

5.  Mis tahes materjalist täielikult käsitsi teostatud mosaiigid, mis ei kuulu kategooriatesse 1 ega 2, ja täielikult käsitsi teostatud joonistused mis tahes materjalist ja mis tahes materjalil

6914

 

9701

6.  Gravüüride, estampide, serigraafiate ja litograafiate originaalid koos vastavate trükiplaatidega ning originaalplakatid

Peatükk 49

 

9702 00 00

 

8442 50 99

7.  Originaalskulptuurid ning originaalteosega samal viisil valmistatud koopiad, mis ei kuulu kategooriasse 1

9703 00 00

8.  Fotod, filmid ja nende negatiivid

3704

 

3705

 

3706

 

4911 91 80

9.  Inkunaablid ja käsikirjad, sealhulgas maakaardid ning partituurid, üksikult või kollektsioonidena

9702 00 00

 

9706 00 00

 

4901 10 00

 

4901 99 00

 

4904 00 00

 

4905 91 00

 

4905 99 00

 

4906 00 00

10.  Rohkem kui 100 aastat vanad raamatud, üksikult või kollektsioonidena

9705 00 00

 

9706 00 00

11.  Rohkem kui 100 aastat vanad trükitud maakaardid

9706 00 00

12.

 

a)  Kollektsioonid ja kollektsiooniobjektid zooloogia-, botaanika-, mineraloogia- või anatoomiakollektsioonidest

9705 00 00

b)  Kollektsioonid ajaloo, paleontoloogia, etnograafia või numismaatika valdkonnast

9705 00 00

13.  Mis tahes antiikesemed, mis ei kuulu kategooriatesse A.1–A.12 ja mis on rohkem kui 100 aastat vanad

97060000

Kategooriatesse A.1–A.13 kuuluvatest kultuuriväärtustest hõlmab käesolev määrus üksnes neid, mille väärtus vastab määruse lisa B osas esitatud väärtuse alampiirile või ületab selle.

B.

Teatavate määruse lisa A osas esitatud kultuuriväärtuste kategooriate puhul kohaldatavad väärtuse alampiirid (eurodes)

Väärtus:

mis tahes väärtus

  1 (arheoloogilise väärtusega esemed)

  2 (mälestistest eraldatud osad)

  9 (inkunaablid ja käsikirjad)

15 000 01

  5 (mosaiigid ja joonistused)

  6 (gravüürid)

  8 (fotod)

  11 (trükitud maakaardid)

30 000

  4 (vesivärvi-, guaši- ja pastelltehnikas teosed)

50 000

  3 (pildid)

  7 (skulptuurid)

  10 (raamatud)

  12 (kollektsioonid)

  13 (mis tahes muud esemed)

Hinnang, kas rahalise väärtusega seotud tingimused on täidetud või mitte, tuleb anda impordilitsentsi taotluse esitamisel. Rahaline väärtus on artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud kultuuriväärtuse väärtus liikmesriigis.

Liikmesriikides, kus ei kasutata omavääringuna eurot, konverteeritakse I lisas esitatud väärtused eurodes omavääringusse ja neid väljendatakse omavääringus 31. detsembril 2001 Euroopa Ühenduste Teatajas avaldatud vahetuskursi alusel. Eurole vastav omavääringu väärtus vaadatakse läbi iga kahe aasta järel alates 31. detsembrist 2001. Eurole vastavate omavääringu väärtuste arvutamisel võetakse aluseks eurodes väljendatud omavääringute keskmine päevakurss 24 kuu pikkuse ajavahemiku jooksul, mis lõpeb 31. detsembril toimuvale läbivaatamisele eelneva augustikuu viimasel päeval. Üldiselt vaatab kultuuriväärtuste nõuandekomitee komisjoni ettepanekul sellise arvutamismeetodi läbi iga kahe aasta järel pärast selle esmakordset avaldamist. Pärast läbivaatamist avaldatakse eurodes väljendatud väärtused ja eurole vastavad omavääringu väärtused perioodiliselt Euroopa Liidu Teatajas läbivaatamise jõustumise kuupäevale eelneva novembrikuu esimestel päevadel.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1522064603053&uri=CELEX:32009R0116)

Selgitus

Euroopa Liit peab tagama kolmandatest riikidest liidu territooriumile imporditud kultuuriväärtustele samal tasemel kaitse kui oma kultuuriväärtuste puhul. Nimetatud otstarbel ja selleks, et hõlbustada käesoleva määruse kohaldamist pädevate tolliasutuste ja impordilitsentside väljaandmise eest vastutavate asutuste poolt, asendatakse algselt esitatud lisa kultuuriväärtuste ekspordi määruse (EÜ) nr 116/2009 lisaga, mida kohandatakse ühtse 100 aasta alammääraga ning mille mõningaid väärtuse alammäärasid muudetakse, võttes arvesse käesoleva määruse kohaldamisala.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kultuuriväärtuste import

Viited

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Vastutavad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

11.9.2017

Kaasatud komisjonid – istungil teada andmise kuupäev

18.1.2018

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Santiago Fisas Ayxelà

24.10.2017

Artikkel 55 – Komisjonide ühismenetlus

       istungil teada andmise kuupäev

       

       

18.1.2018

Vastuvõtmise kuupäev

7.6.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Martina Michels

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

3

ECR

John Flack, Rupert Matthews, John Procter

1

0

VERTS/ALE

Jill Evans

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS (4.7.2018)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kultuuriväärtuste impordi kohta

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Arvamuse koostaja: Kostas Chrysogonos

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutavatel rahvusvahelise kaubanduse komisjonil ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Pidades silmas nõukogu 12. veebruari 2016. aasta järeldusi terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta, komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamise tegevuskava kohta24 ning terrorismivastase võitluse direktiivi,25 tuleks kehtestada ühised eeskirjad kolmandate riikidega kauplemise kohta, et tagada kultuuriväärtuste kaitse hävitamise eest, inimkonna kultuuripärandi säilitamine ja röövitud kultuuripärandi liidu ostjatele müümise kaudu toimuva terrorismi rahastamise ärahoidmine.

(1)  Pidades silmas nõukogu 12. veebruari 2016. aasta järeldusi terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta, komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamise tegevuskava kohta24 ning terrorismivastase võitluse direktiivi,25 tuleks kehtestada ühised eeskirjad kolmandate riikidega kauplemise kohta, et tagada kultuuriväärtuste kaitse salakaubaveo ja hävitamise eest, inimkonna kultuuripärandi säilitamine ja röövitud kultuuripärandi liidu ostjatele müümise kaudu toimuva terrorismi rahastamise ja rahapesu ärahoidmine.

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 final.

24 COM(2016) 50 final.

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK; ELT L 88, 31.3.2017, lk 6–21.

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK; ELT L 88, 31.3.2017, lk 6–21.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Vastavalt Euroopa Liidu võetud kohustusele kindlustada õiglased menetlused ja ohvritele hüvitiste maksmine ning UNESCO põhikirjale ja pärandi kaitset käsitlevatele konventsioonidele tuleb tagada ebaseaduslikult kaubeldud ja/või väljakaevatud või saadud esemete tagastamine. Inimeste ja territooriumide ärakasutamise puhul, millega tavaliselt kaasneb ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtustega ja nende salakaubavedu, eriti kui need on pärit relvakonflikti piirkonnast, tuleks käesolevas määruses võtta arvesse pigem piirkondlikke ja kohalikke eripärasid kui kultuuritoodangu turuväärtust.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Kultuuripärand on tsivilisatsiooni üks põhielemente, mis rikastab kõigi rahvaste kultuurielu ja mida tuleks seega kaitsta ebaseadusliku omastamise ja rüüstamise eest. Liit peaks seetõttu keelama kolmandatest riikidest ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuse toomise liidu tolliterritooriumile.

(2)  Kultuuriväärtustel on sageli suur kultuuriline, kunstiline, ajalooline ja teaduslik tähtsus. Kultuuripärand on tsivilisatsiooni üks põhielemente, kuna sel on muu hulgas sümboolne väärtus ja sellest moodustub inimkonna kultuurimälu. See rikastab kõikide rahvaste kultuurielu ja ühendab inimesi ühistes mälestustes ja tsivilisatsiooni arengus. Seega tuleks seda kaitsta ebaseadusliku omastamise ja rüüstamise eest. Muistiseid on kogu aeg röövitud, kuid nüüd on see saanud tööstusharu mõõtmed. Niikaua kuni ebaseaduslikult väljakaevatud kultuuriväärtustega on võimalik tulutoovalt äritseda ja saada kasu ilma suurte riskideta, jätkuvad need väljakaevamised ja röövimised ka tulevikus. Kultuuripärandi majanduslik ja kunstiline väärtus tekitab rahvusvahelisel turul suurt nõudlust, kuid tugevate rahvusvaheliste õigusaktide ja nende jõustamise puudumise tõttu kaubeldakse nende kaupadega varimajanduses. Kultuuripärandi vastu suunatud kuriteod on tõsised kuriteod, mis põhjustavad sellest otseselt või kaudselt mõjutatud isikutele suuri kannatusi. Ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtustega soodustab paljudel juhtudel sunduslikku kultuurilist ühtlustamist ja/või väljasaatmist, kultuurikaupade rüüstamine ja röövimine põhjustab aga muu hulgas hääbumist. Liit peaks seetõttu keelama kolmandatest riikidest ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuse toomise liidu tolliterritooriumile, pöörates erilist tähelepanu sellistest kolmandatest riikidest pärit kultuuriväärtustele, kus toimub relvastatud konflikt, mille puhul tegelevad ekspordiga eelkõige terroristlikud või muud kuritegelikud organisatsioonid.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Kolmandate riikide pädevatel asutustel ei ole kultuuriväärtuste salakaubaveo ja nendega ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemiseks alati piisavalt suutlikkust ning neis võib esineda ka korruptsiooni või muud haldusomavoli. Kui kultuuriväärtused viiakse oma asukohast ära, jääb elanikkond ilma oma tavadest ning mälestus- ja kultusesemetest või -paikadest. Esemete ajalooline kontekst ja teaduslik väärtus kaob, kui seotud esemeid müüakse eraldi. Arvestades kultuuriväärtuste asendamatust ja avalikku huvi, saab nende valdus olla üksnes tingimuslik. Importimismenetlus peab hõlmama kinnitust järgneva nõuetekohase ladustamise, dokumenteerimise, teadusasutustele ja avalikele muuseumidele juurdepääsu tagamise ning põhjendatud tagastamisnõuete korral tehtava koostöö kohta.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Arvestades, et liikmesriikides kohaldatakse kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile toomise suhtes erinevaid eeskirju, tuleks eelkõige võtta meetmed, et tagada kultuuriväärtuste impordi suhtes nende tolliterritooriumile toomisel ühtse kontrolli kohaldamine.

(3)  Kultuuripärandi kaitse saab olla tõhus ainult siis, kui see on korraldatud nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil tihedas liikmesriikidevahelises koostöös. Arvestades, et liikmesriikides kohaldatakse varastatud ja/või röövitud kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile toomise suhtes erinevaid eeskirju, tuleks võtta kooskõlastatud meetmeid liikmesriikide eeskirjade ja menetluste nõuetekohaseks ühtlustamiseks, tagades, et kultuuriväärtuste impordi suhtes nende tolliterritooriumile toomisel kohaldatakse ühtset kontrolli, ning käsitledes maksustamises esinevaid lünki. Nende meetmetega tuleks samuti tagada, et ELi õigusakte kohaldatakse nõuetekohaselt kõikides liikmesriikides ja et asendamatute esemete tagasisaamine on tõhus.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Võttes arvesse vabatsoonide (ja nn vabasadamate) teadaolevat kultuuriväärtuste ladustamise potentsiaali, tuleks rakendatavaid kontrollimeetmeid kohaldada asjaomaste tolliprotseduuride puhul võimalikult laialdaselt. Kõnealuseid kontrollimeetmeid tuleks seega rakendada lisaks vabasse ringlusse lubatavatele kaupadele ka nende kaupade puhul, mis suunatakse tolli eriprotseduuridele. Samas ei tohiks lai kohaldamisala olla vastuolus kaupade transiidivabaduse põhimõttega ega minna kaugemale eesmärgist, milleks on ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile toomise takistamine. Vastavalt peaks kontrollimeetmetega olema hõlmatud tolli eriprotseduurid, millele liidu tolliterritooriumile toodav kaup võidakse suunata, kuid neid ei tuleks kohaldada transiidi suhtes.

(5)  Võttes arvesse vabatsoonide (ja nn vabasadamate) teadaolevat kultuuriväärtuste ladustamise potentsiaali, tuleks rakendatavaid kontrollimeetmeid kohaldada asjaomaste tolliprotseduuride puhul võimalikult laialdaselt, et ennetada eeskirjadest kõrvalehoidumist vabatsoonide ärakasutamise abil, mis kujutavad endast võimalikku keskkonda ebaseaduslikult omandatud toodetega kauplemise ja nende ladustamise jätkuvaks levikuks ELis. Kõnealuseid kontrollimeetmeid tuleks seega rakendada lisaks vabasse ringlusse lubatavatele kaupadele ka nende kaupade puhul, mis suunatakse tolli eriprotseduuridele. Samas ei tohiks lai kohaldamisala olla ebamõistlikult vastuolus kaupade transiidivabaduse põhimõttega ega minna kaugemale eesmärgist, milleks on ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile toomise takistamine. Vastavalt peaks kontrollimeetmetega olema hõlmatud tolli eriprotseduurid, millele liidu tolliterritooriumile toodav kaup võidakse suunata, kuid neid ei tuleks kohaldada transiidi suhtes, välja arvatud juhul, kui pädevatel asutustel on põhjust arvata, et kultuuriväärtuste päritoluriigist eksportimisel on rikutud selle õigus- ja haldusnorme või et need on saadud muul viisil ebaseaduslikult.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Ekspordi seaduslikkust tuleks kontrollida selle riigi õigus- ja haldusnormide põhjal, kus kultuuriväärtused avastati või loodi (edaspidi „päritoluriik“). Et vältida eeskirjadest kõrvalehoidmist, peaks juhul, kui kultuuriväärtused tuuakse liitu muu kolmanda riigi kaudu, tõendama isik, kes soovib kultuuriväärtused liidu tolliterritooriumile tuua, et kultuuriväärtused on eksporditud seaduslikult kõnealusest kolmandast riigist, kui see on UNESCO 1970. aasta konventsiooniga ühinenud ning seega võtnud kohustuse võidelda ebaseadusliku kultuuriväärtustega kauplemise vastu. Muul juhul peaks asjaomane isik tõendama, et kultuuriväärtused on seaduslikult eksporditud päritoluriigist.

(7)  Ekspordi seaduslikkust tuleks kontrollida selle riigi õigus- ja haldusnormide põhjal, kus kultuuriväärtused avastati või loodi (edaspidi „päritoluriik“). Et vältida eeskirjadest kõrvalehoidmist, peaks juhul, kui kultuuriväärtused tuuakse liitu muu kolmanda riigi kaudu, tõendama isik, kes soovib kultuuriväärtused liidu tolliterritooriumile tuua, et kultuuriväärtused on päritoluriigist eksporditud seaduslikult. Igal juhul peaks isik, kes soovib kultuuriväärtused liidu tolliterritooriumile tuua, tõendama, et kultuuriväärtused eksporditi seaduslikult viimasest riigist, kus neid enne nende liitu saatmist säilitati (edaspidi „ekspordiriik“) vastavalt selle riigi õigus- ja haldusnormidele.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Et mitte takistada ebaproportsionaalselt üle ELi välispiiri liikuvate kaupadega kauplemist, tuleks käesolevat määrust kohaldada üksnes nende kaupade suhtes, mis ületavad teatava vanusepiiri. Seda silmas pidades tundub olevat asjakohane kehtestada kõikide kultuuriväärtuse kategooriate puhul vanuse alampiiriks 250 aastat. Vanuse alampiiriga tagatakse, et käesoleva määrusega ettenähtud meetmed keskenduvad kultuuriväärtustele, mis on kõige tõenäolisemalt rüüstajate sihtmärgiks konfliktipiirkondades, ilma et hõlmamata jääks muud kaubad, mille kontrollimine on vajalik kultuuripärandi kaitse tagamiseks.

(8)  Et mitte takistada ebaproportsionaalselt üle ELi välispiiri liikuvate kaupadega kauplemist, tuleks käesolevat määrust kohaldada üksnes nende kaupade suhtes, mis ületavad teatava vanusepiiri. Seda silmas pidades tundub olevat asjakohane kehtestada kooskõlas 1954. aasta Haagi konventsiooni, UNESCO 1970. aasta konventsiooni ja UNIDROIT’ 1995. aasta konventsiooniga kõikide kultuuriväärtuse kategooriate puhul vanuse alampiiriks 100 aastat. Vanuse alampiiriga tagatakse, et käesoleva määrusega ettenähtud meetmed keskenduvad kultuuriväärtustele, mis on kõige tõenäolisemalt rüüstajate sihtmärgiks konfliktipiirkondades, ilma et hõlmamata jääks muud kaubad, mille kontrollimine on vajalik kultuuripärandi kaitse tagamiseks. Hiljuti loodud kultuuriväärtustega võidakse samuti ebaseaduslikult kaubelda ning ELi või kolmandate riikide kuritegelikud organisatsioonid võivad neid kasutada rahapesuks, terrorismi rahastamiseks, uimasti- või inimkaubanduseks või muudeks kuritegudeks. Seetõttu tuleks võtta asjakohaseid meetmeid nende ebaseadusliku impordi vältimiseks.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Kuna teatavad kultuuriväärtuste kategooriaid, nimelt arheoloogilisi leide, mälestiste elemente, haruldasi käsikirju ja inkunaableid ähvardab eriti röövimise ja hävitamise oht, tundub olevat vajalik näha ette süsteem, mille raames kohaldatakse selliste kultuuriväärtuste suhtes enne liidu tolliterritooriumile lubamist rangemat kontrolli. Sellise süsteemi puhul tuleks enne kõnealuste kaupade vabasse ringlusse lubamist või nende suunamist tolli eriprotseduuridele, v.a transiit, nõuda sisenemise liikmesriigi pädeva asutuse välja antud litsentsi esitamist. Sellist litsentsi taotlev isik peaks suutma tõendada, et kultuuriväärtus on päritoluriigist seaduslikult eksporditud, esitades selleks asjakohased tõendavad dokumendid ja tõendid, eelkõige ekspordisertifikaadid või litsentsid, mille on välja andnud kolmas riik, kust kultuuriväärtus eksporditakse, omandiõiguse dokumendid, arved, müügilepingud, kindlustusdokumendid, transpordidokumendid ja eksperdihinnangud. Liikmesriikide pädevad asutused peaksid täielike ja täpsete taotluste alusel tegema põhjendamatu viivituseta otsuse litsentsi väljaandmise kohta.

(10)  Kuna teatavaid kultuuriväärtuste kategooriaid, nagu arheoloogilisi leide, mälestiste elemente, väärisehteid, numismaatika esemeid, antiikseid tehnoloogilisi saavutusi, haruldasi käsikirju ja inkunaableid ähvardab eriti röövimise ja hävitamise oht, tundub olevat vajalik näha ette süsteem, mille raames kohaldatakse selliste kultuuriväärtuste suhtes enne liidu tolliterritooriumile lubamist rangemat kontrolli. Sellise süsteemi puhul tuleks enne kõnealuste kaupade vabasse ringlusse lubamist või nende suunamist tolli eriprotseduuridele, v.a transiit, nõuda sisenemise liikmesriigi pädeva asutuse elektrooniliselt välja antud litsentsi esitamist. Sellist litsentsi taotlev isik peaks suutma tõendada, et kultuuriväärtus on päritoluriigist kooskõlas selle õigus- ja haldusnormidega seaduslikult eksporditud, esitades selleks asjakohased tõendavad dokumendid ja tõendid, eelkõige ekspordisertifikaadid või litsentsid, mille on välja andnud kolmas riik, kust kultuuriväärtus eksporditakse, omandiõiguse dokumendid, arved, müügilepingud, kindlustusdokumendid, transpordidokumendid ja eksperdihinnangud. Liikmesriikide pädevad asutused peaksid täielike ja täpsete taotluste alusel tegema põhjendamatu viivituseta otsuse litsentsi väljaandmise kohta, võttes nõuetekohaselt arvesse asjakohase teabe kättesaadavust ja järgides proportsionaalsuse põhimõtet. Taotlust esitavatelt isikutelt ei tohiks seoses nende taotlusega tasu nõuda. Pädevate asutuste otsused tuleks edastada viivitamata pädevatele tolliasutustele.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Terrorismi rahastamise või rahapesuga seotud rüüstamisjuhtumid on ajalooliselt olnud seotud konkreetsete riikide või piirkondadega. Komisjon peaks eelkõige võtma arvesse Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu avaldatud punaseid nimekirju, milles liigitatakse ohustatud arheoloogilise väärtusega esemete ja kunstiteoste kategooriad maailma kõige haavatavamates piirkondades, et takistada nende müümist või ebaseaduslikku eksporti. Võttes arvesse kultuuriväärtuste erilist laadi, tuleks ametisse nimetada tolliasutuste kultuurieksperdid. Neil on äärmiselt oluline roll, kuna nad peaksid saama vajaduse korral nõuda deklarandilt täiendavat teavet ning kultuuriväärtusi füüsiliselt kontrollida, viies läbi ekspertiisi.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Kultuuriväärtuste muude kategooriate puhul peaks neid liidu tolliterritooriumile tuua sooviv isik tõendama deklaratsiooniga, et need on kolmandast riigist seaduslikult eksporditud, ja võtma vastutuse nende seadusliku ekspordi eest ning esitama piisava teabe, mis võimaldab tollil asjaomased kultuuriväärtused kindlaks teha. Menetluse lihtsustamise ja õiguskindluse tagamise huvides tuleks teave kultuuriväärtuse kohta esitada standarddokumendis. Kultuuriväärtuste kirjeldamiseks tuleks kasutada UNESCO poolt soovitatud eseme identifitseerimise standardit. Toll peaks kõnealuste kultuuriväärtuste tolliterritooriumile toomise registreerima, jätma endale asjaomaste dokumentide originaalid ning andma deklarandile nende koopiad, et tagada kultuuriväärtuste jälgitavus pärast nende toomist siseturule.

(11)  Kultuuriväärtuste muude kategooriate puhul peaks neid liidu tolliterritooriumile tuua sooviv isik tõendama elektroonilise deklaratsiooniga, et need on kolmandast riigist seaduslikult eksporditud, ja võtma vastutuse nende seadusliku ekspordi eest ning esitama piisava teabe, mis võimaldab tollil asjaomased kultuuriväärtused kindlaks teha. Menetluse lihtsustamise ja õiguskindluse tagamise huvides tuleks teave kultuuriväärtuse kohta esitada elektroonilises standarddokumendis. Kultuuriväärtuste kirjeldamiseks tuleks kasutada UNESCO poolt soovitatud eseme identifitseerimise standardit. Kõnealused kultuuriväärtused tuleks elektrooniliselt registreerida ning deklarandile tuleks anda nende esitatud dokumentide koopiad, et tagada kultuuriväärtuste jälgitavus pärast nende toomist siseturule.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Litsentsi või deklaratsiooni esitamise kohustust ei tuleks kohaldada, kui kultuuriväärtused imporditakse tolliterritooriumile ajutiselt hariduslikul, teaduslikul või akadeemiliste uuringutega seotud otstarbel.

(12)  Litsentsi või deklaratsiooni esitamise kohustust ei tuleks kohaldada, kui kultuuriväärtused imporditakse tolliterritooriumile ajutiselt hariduslikul, teaduslikul või akadeemiliste uuringutega seotud otstarbel või muuseumide või samalaadsete kasumit mittetaotlevate asutuste mittekasumliku koostöö raames, tingimusel et puuduvad tõendid selle kohta, et need kultuuriväärtused on ebaseaduslikult omandatud.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Samuti peaks ilma litsentsi või deklaratsiooni esitamiseta olema lubatud relvakonfliktist mõjutatud või loodusõnnetuste käes kannatavatest riikidest pärinevate kultuuriväärtuste ladustamine nende turvalisuse ja säilimise tagamiseks.

(13)  Relvakonfliktist või asjakohasest kriisist mõjutatud riigid ei suuda tavaliselt oma kultuuripärandit piisavalt kaitsta. Sellistest riikidest pärinevate kultuuriväärtuste ladustamine peaks seetõttu olema samuti lubatud ilma litsentsi või deklaratsiooni esitamiseta, tingimusel et pädevad asutused jälgivad ja haldavad seda protsessi kuni tagastamiseni. Kõnealuseid kultuuriväärtusi liidu tolliterritooriumile tuua soovivate isikute suhtes tuleks läbi viia hoolikas riskihinnang, pöörates erilist tähelepanu võimalusele, et relvakonfliktist või muust asjakohasest kriisist mõjutatud ekspordiriikidest pärinevate kultuuriväärtuste ladustamist võidakse kasutada rahapesu või terrorismi rahastamise allikana.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Tolliasutustel peaks olema võimalik arestida liidu tolliterritooriumile toodud kultuuriväärtuseid ja neid ajutiselt kinni pidada, kui käesolevas määruses sätestatud tingimused ei ole täidetud. Tuleks kehtestada asjakohased kaitsemeetmed, eelkõige nõuetekohane teabe andmine deklarandile, tõhusad õiguskaitsevahendid ja piirang, et ajutine kinnipidamine võib kesta kuni kuus kuud. Kultuuriväärtuste ajutine arestimine ja kinnipidamine peaks olema piiratud juhtudel, kus see põhjustaks nõuetekohase hinnangu kohaselt ja üksikjuhtumeid eraldi hinnates füüsilistele isikutele ülemääraseid raskuseid.

Selgitus

Oluline on lisada käesolevasse määrusesse seoses kultuuriväärtuste ajutise kinnipidamisega „ülemääraste raskuste“ mõiste, et vältida võimalikke olukordi, kus sellisel kinnipidamisel oleks füüsilisele isikule ebaproportsionaalne mõju. See põhimõte on juba sätestatud muudes ELi õigusaktides, nimelt sularaha kontrollimist ning arestimist ja konfiskeerimist käsitlevates õigusaktides.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Et võtta arvesse käesoleva määruse rakendamisega seotud kogemusi ning muutuvaid geopoliitilisi ja muid olusid, mille tõttu kultuuriväärtused on ohustatud, ning vältida samas kolmandate riikidega toimuva kaubanduse ebaproportsionaalset takistamist, tuleks komisjonile Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, millega muudetakse kultuuriväärtuste eri kategooriate suhtes kohaldatava vanuse alampiiri kriteeriumi. Kõnealuse õiguse andmine peaks võimaldama komisjonil ajakohastada ka määruse lisa kombineeritud nomenklatuuris tehtavate muudatuste korral. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et seda tehtaks kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes27 sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(14)  Et võtta arvesse käesoleva määruse rakendamisega seotud kogemusi ning muutuvaid geopoliitilisi ja muid olusid, mille tõttu kultuuriväärtused on ohustatud, ning vältida samas kolmandate riikidega toimuva kaubanduse ebaproportsionaalset takistamist, tuleks komisjonile Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, et sätestada uue elektroonilise süsteemi kasutuselevõtmise, käitamise ja hooldamise kord. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et seda tehtaks kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes27 sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

__________________

__________________

27 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

27 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Käesoleva määruse ühetaoliste rakendamistingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, mis võimaldavad vastu võtta konkreetse korra seoses kultuuriväärtuste ajutise impordiga liidu tolliterritooriumile ja seal ladustamisega, impordilitsentside taotluste ja dokumentide ning importija deklaratsiooni ja sellele lisatavate dokumentide vormidega ning kõnealuste dokumentide esitamist ja menetlemist käsitlevate täiendavate menetlusnormidega. Komisjonile tuleks samuti anda rakendamisvolitused, mis võimaldavad sisse seada elektroonilise andmebaasi teabe säilitamiseks ja selle vahetamiseks liikmesriikide vahel. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201128.

(15)  Käesoleva määruse ühetaoliste rakendamistingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, mis võimaldavad pärast Euroopa Parlamendi ja nõukoguga konsulteerimist, sealhulgas ekspertide tasandil, vastu võtta konkreetse korra seoses kultuuriväärtuste ajutise impordiga liidu tolliterritooriumile ja seal asjakohastes säilitustingimustes ladustamisega, impordilitsentside taotluste ja dokumentide ning importija deklaratsiooni ja sellele lisatavate dokumentide vormidega ning kõnealuste dokumentide esitamist ja menetlemist käsitlevate täiendavate menetlusnormidega. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201128.

__________________

__________________

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Määruse tõhusa rakendamise ja selle edaspidise hindamise toetamiseks tuleks koguda asjakohast teavet kultuuriväärtuste kaubavoogude kohta. Kultuuriväärtuste kaubavooge ei saa tõhusalt jälgida üksnes kauba väärtust või kaalu arvestades, sest need kaks näitajat võivad muutuda. Väga oluline on koguda teavet deklareeritud esemete arvu kohta. Kuna kombineeritud nomenklatuuris ei ole kultuuriväärtuste puhul täpsustatud täiendavat mõõtühikut, on vaja muuta kohustuslikuks esemete arvu deklareerimine.

(16)  Määruse tõhusa rakendamise ja selle edaspidise hindamise toetamiseks tuleks koguda asjakohast teavet kultuuriväärtuste kaubavoogude kohta. Kultuuriväärtuste kaubavooge ei saa tõhusalt jälgida üksnes kauba väärtust või kaalu arvestades, sest need kaks näitajat võivad muutuda. Väga oluline on koguda elektrooniliselt teavet deklareeritud esemete arvu kohta. Kuna kombineeritud nomenklatuuris ei ole kultuuriväärtuste puhul täpsustatud täiendavat mõõtühikut, on vaja muuta kohustuslikuks esemete arvu deklareerimine.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a)  Ebaseadusliku kauplemise objektiks olevate kultuuriväärtuste ostu ja müügi tõkestamiseks tuleks liikmesriikidel korraldada teadlikkuse tõstmise kampaaniaid. Liikmesriikides tuleks rajada ja kättesaadavaks teha lihtsalt juurdepääsetavad teabepunktid, infotelefonid ja veebisait, mis on mõeldud eelkõige kultuuriväärtuste ostjate või muude sidusrühmade teadlikkuse suurendamiseks ja teavitamiseks.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Komisjonile tuleks anda piisavalt aega käesoleva määruse rakenduseeskirjade vastuvõtmiseks, eelkõige nende eeskirjade puhul, mis on seotud impordilitsentsi taotlemiseks või importija deklaratsiooni koostamiseks kasutatavate asjakohaste vormidega. Sellest tulenevalt tuleks käesoleva määruse kohaldamist edasi lükata.

(19)  Komisjon peaks käesoleva määruse rakenduseeskirjad, eelkõige eeskirjad impordilitsentsi taotlemiseks või importija deklaratsiooni koostamiseks kasutatavate asjakohaste elektrooniliste standardvormide kohta, viivitamata vastu võtma.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  „kultuuriväärtus“ – mis tahes ese, millel on arheoloogiline, eelajalooline, ajalooline, kirjanduslik, kunstiline või teaduslik väärtus ja mis kuulub lisas esitatud tabelis loetletud kategooriatesse ning ületab lisas sätestatud vanuse alampiiri;

a)  „kultuuriväärtus“ – mis tahes ese, millel on usulistel või ilmalikel põhjustel oluline arheoloogiline, eelajalooline, ajalooline, kirjanduslik, kunstiline või teaduslik väärtus ja mis kuulub lisas esitatud tabelis loetletud kategooriatesse ning ületab lisas sätestatud vanuse alampiiri;

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  „ekspordiriik“ – viimane riik, kus kultuuriväärtusi püsivalt hoiustati vastavalt selle riigi õigus- ja haldusnormidele enne kultuuriväärtuste saatmist liitu;

c)  „ekspordiriik“ – viimane riik, kus kultuuriväärtusi hoiustati vastavalt selle riigi õigus- ja haldusnormidele enne kultuuriväärtuste saatmist liitu;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  „püsivalt“ – vähemalt ühe kuu pikkuse ajavahemiku jooksul ning muul otstarbel kui ajutiseks kasutamiseks, transiidiks, eksportimiseks või saatmiseks;

välja jäetud

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

h a)  „pädevad asutused“ – asutused, millele liikmesriigid määravad impordilitsentside väljaandmise ja importija deklaratsioonide registreerimise ülesande;

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 12, et muuta lisas esitatud tabeli teist veergu, kui kombineeritud nomenklatuuris tehakse muudatusi, ning muuta lisas esitatud tabeli kolmandas veerus sätestatud vanuse alampiiri lähtuvalt käesoleva määruse rakendamisel saadud kogemustest.

2.  Komisjonile antakse õigus võtta pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, sealhulgas ekspertide tasandil, vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 12, et sätestada artiklis 9 osutatud elektroonilise süsteemi kasutuselevõtmise, käitamise ja hooldamise kord.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kultuuriväärtuste vabasse ringlusse lubamine ja nende suunamine muule eriprotseduurile kui transiit on lubatud üksnes juhul, kui esitatakse artikli 4 kohaselt välja antud impordilitsents või artikli 5 kohaselt koostatud importija deklaratsioon.

1.  Liidu tolliterritooriumile on keelatud tuua kolmandast riigist ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuseid.

 

Kultuuriväärtuste vabasse ringlusse lubamine ja nende suunamine muule eriprotseduurile kui transiit on lubatud üksnes juhul, kui esitatakse artikli 4 kohaselt välja antud impordilitsents või artikli 5 kohaselt koostatud importija deklaratsioon.

 

Impordilitsentsi välja andmist või importija deklaratsiooni nõuetekohast esitamist ei loeta tõendiks kultuuriväärtuste seadusliku päritolu või omandiõiguse kohta.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  kultuuriväärtuste ajutine import määruse (EL) nr 952/2013 artikli 250 tähenduses liidu tolliterritooriumile hariduslikul, teaduslikul või akadeemiliste uuringutega seotud otstarbel;

a)  kultuuriväärtuste ajutine import määruse (EL) nr 952/2013 artikli 250 tähenduses liidu tolliterritooriumile hariduslikul, teaduslikul, restaureerimise, konserveerimise või akadeemiliste uuringutega seotud otstarbel ning avalike muuseumide või samalaadsete mittetulunduslike avalike asutuste vahelise koostöö otstarbel kultuurinäituste korraldamiseks, tingimusel et puuduvad tõendid selle kohta, et need kultuuriväärtused on ebaseaduslikult omandatud;

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  kultuuriväärtuste ladustamine määruse (EL) nr 952/2013 artikli 237 tähenduses eesmärgiga tagada nende säilitamine avaliku sektori asutuse poolt või tema järelevalve all.

b)  kultuuriväärtuste ladustamine määruse (EL) nr 952/2013 artikli 237 tähenduses otsese eesmärgiga tagada nende kaitsmine ja säilitamine avaliku sektori asutuse poolt või tema järelevalve all, olles kultuuriväärtusi liidu tolliterritooriumile tuua soovivate isikute suhtes läbi viinud riskihindamise.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon võib rakendusaktidega vastu võtta lõikes 2 osutatud kultuuriväärtuste ajutise impordi või ladustamise konkreetse korra. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

3.  Komisjon võib rakendusaktidega vastu võtta lõikes 2 osutatud kultuuriväärtuste ajutise impordi või kaitse otstarbel ladustamise konkreetse korra. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kauba valdaja taotleb impordilitsentsi sisenemise liikmesriigi pädevalt asutuselt. Taotlusele lisatakse kõik tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele. Kui aga ekspordiriik on ühinenud Pariisis 14. novembril 1970. aastal allkirjastatud UNESCO konventsiooniga kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude kohta (edaspidi „UNESCO 1970. aasta konventsioon“), lisatakse taotlusele kõik tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud kõnealusest riigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele.

2.  Eelmises lõikes nimetatud kultuuriväärtuste valdaja taotleb impordilitsentsi sisenemise liikmesriigi pädevalt asutuselt. Taotlusele lisatakse kõik tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele. Igal juhul lisatakse taotlusele kõik tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud ekspordiriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele. Et taotlus vastaks impordilitsentsi saamiseks kehtivatele nõuetele peab sellega koos esitama nõuetekohase ladustamise kinnituse, mis hõlmab dokumentatsiooni, avalikele teadusasutustele, avalikele muuseumidele või samalaadsetele avalikele mittetulunduslikele asutustele tagatud juurdepääsu ning põhjendatud tagastamisnõuete korral tehtavat koostööd.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  ekspordiriik ei ole ühinenud UNESCO 1970. aasta konventsiooniga ning ei ole tõendatud, et kultuuriväärtused eksporditi päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele;

a)  ei ole tõendatud, et kultuuriväärtused eksporditi päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  ekspordiriik on ühinenud UNESCO 1970. aasta konventsiooniga ning ei ole tõendatud, et kultuuriväärtused eksporditi ekspordiriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele;

b)  pädeval asutusel on põhjust arvata, et kauba valdaja ei omandanud seda seaduslikult;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Kui taotlus võetakse vastu, esitab pädev asutus elektroonilisel teel viivitamata pädevatele tolliasutustele impordilitsentsi koopia.

 

Kui taotlus lükatakse tagasi, teavitab pädev asutus sellest viivitamata pädevaid tolliasutusi ja komisjoni. Tagasilükkamisotsusele lisatakse selgitus taotluse tagasilükkamise põhjuste kohta, sealhulgas teave edasikaebamise korra kohta, mis edastatakse asjaomasele taotlejale otsuse esitamise ajal.

 

Kui litsentsitaotlus esitatakse selliste kultuuriväärtuste kohta, mille suhtes niisugune taotlus on varem tagasi lükatud, peab taotleja pädevat asutust, kellele taotlus esitatakse, eelnevast tagasilükkamisest teavitama.

 

Liikmesriigid tunnustavad taotluste tagasilükkamist teiste liikmesriikide pädevate asutuste poolt, kui selline tagasilükkamine põhineb käesoleva määruse sätetel.

 

Kui taotluse toetuseks ilmnevad uued asjaolud, võib esitada uue taotluse vastavalt artikli 4 lõikele 2. Kui pädev asutus annab sellistel juhtudel litsentsi välja, teatab ta sellest komisjonile, märkides oma otsuse põhjused.

 

Komisjon edastab saadud teabe teistele liikmesriikidele, et tagada käesoleva määruse ühtne kohaldamine.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad käesoleva artikli kohaselt avaliku sektori asutused, kes on pädevad impordilitsentse välja andma. Nad esitavad komisjonile kõnealuste asutuste andmed ja teatavad komisjonile kõigist pädeva asutusega seotud muudatustest.

Liikmesriigid määravad viivitamata käesoleva artikli kohaselt avaliku sektori asutused, kes on pädevad impordilitsentse välja andma. Nad esitavad komisjonile kõnealuste asutuste andmed ja teatavad komisjonile kõigist pädeva asutusega seotud muudatustest.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon avaldab kõnealuste pädevate asutuste andmed ja kõik nendega seotud muudatused Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

Komisjon avaldab kõnealuste pädevate asutuste andmed ja kõik nendega seotud muudatused Euroopa Liidu Teataja C-seerias ja artiklis 11 osutatud spetsiaalsel veebisaidil.

Selgitus

Läbipaistvuse huvides tuleks pädevate asutuste loetelu teha avalikult kättesaadavaks komisjoni hallataval veebisaidil.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Komisjon võib rakendusaktidega kehtestada impordilitsentsi taotluse vormi ning sellise taotluse esitamist ja menetlemist käsitlevad menetlusnormid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

6.  Komisjon kehtestab rakendusaktidega impordilitsentsi taotluse, importija deklaratsiooni ja impordilitsentsi taotluse elektroonilise standardvormi ning sellise taotluse esitamist ja menetlemist käsitlevad menetlusnormid koos vastavate tõendavate dokumentidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Importija deklaratsioon

Importija deklaratsioon ja säilitamise kinnitus

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Lisa punktides a, b, e, f, g, i, j, k ja l osutatud kultuuriväärtuste liidus vabasse ringlusse lubamiseks ning suunamiseks muule eriprotseduurile kui transiit tuleb sisenemise liikmesriigi tolliasutustele esitada importija deklaratsioon.

1.  Lisa punktides a, b, e, f, g, i, j, k ja l osutatud kultuuriväärtuste liidus vabasse ringlusse lubamiseks ning suunamiseks muule eriprotseduurile kui transiit tuleb sisenemise liikmesriigi tolliasutustele esitada importija deklaratsioon ja säilitamise kinnitus.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Importija deklaratsioon sisaldab kauba valdaja allkirjastatud kinnitust selle kohta, et kaup on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele. Kui aga ekspordiriik on ühinenud UNESCO 1970. aasta konventsiooniga, sisaldab importija deklaratsioon kauba valdaja allkirjastatud kinnitust selle kohta, et kaup on eksporditud kõnealusest riigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele.

Elektroonilisel teel registreeritud ja vajaduse korral elektroonilisel kujul või paberkandjal pädevatele asutustele edastatav importija deklaratsioon sisaldab kauba valdaja allkirjastatud kinnitust selle kohta, et kaup on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Importija deklaratsioon sisaldab standarddokumenti, milles kirjeldatakse asjaomast kultuuriväärtust piisavalt üksikasjalikult, et tolliasutused saaks selle kindlaks teha.

Importija deklaratsioon ja säilitamise kinnitus sisaldavad elektroonilist või paberkandjal standarddokumenti, milles kirjeldatakse asjaomast kultuuriväärtust piisavalt üksikasjalikult, et tolliasutused saaks selle kindlaks teha. Importija deklaratsioon sisaldab ka teavet valeandmete esitamise tagajärgede kohta.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Importija deklaratsioonile peab olema lisatud kohustuslik kindlustus, mis hõlmab transportimise ja kasutamise ajavahemikku ELi territooriumil. Lisaks võivad tolliametnikud ELi tolliterritooriumile sisenemisel nõuda ka muude dokumentide, nagu eksperdihinnangute, arvete ja omandiõiguse dokumentide originaalide esitamist.

 

Säilitamise kinnitus sisaldab kauba valdaja allkirjastatud avaldust, et kaupa ladustatakse transiidi ja müügi ajal nõuetekohaselt, nagu on osutatud artiklis 4, ning et kaup müüakse üksnes ostjatele, kes suudavad järgida liikmesriigi õigusakte kultuuriväärtuste nõuetekohase käitlemise kohta.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon võib rakendusaktidega vastu võtta importija deklaratsiooni vormi ning importija deklaratsiooni esitamist ja menetlemist käsitlevad menetlusnormid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

3.  Komisjon võib rakendusaktidega vastu võtta importija deklaratsiooni elektroonilise standardvormi ning importija deklaratsiooni elektroonilist esitamist ja menetlemist käsitlevad menetlusnormid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artiklis 4 osutatud impordilitsents või vajaduse korral artiklis 5 osutatud importija deklaratsioon esitatakse tolliasutusele, kes on pädev lubama kultuuriväärtused vabasse ringlusse või suunama need muule eriprotseduurile kui transiit.

1.  Artiklis 4 osutatud impordilitsents või vajaduse korral artiklis 5 osutatud importija deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt tolliasutusele, kes on pädev lubama kultuuriväärtused vabasse ringlusse või suunama need muule eriprotseduurile kui transiit.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kultuuriväärtuste puhul, mille liidu tolliterritooriumile toomise võimaldamiseks tuleb välja anda impordilitsents, kontrollivad tolliasutused, kas impordilitsents vastab esitatud kaubale. Toll võib selleks kultuuriväärtusi füüsiliselt kontrollida, kaasa arvatud ekspertiisi teel.

2.  Kultuuriväärtuste puhul, mille liidu tolliterritooriumile toomise võimaldamiseks tuleb välja anda impordilitsents, kontrollivad tolliasutused, kas impordilitsents vastab esitatud kaubale. Toll võib selleks kultuuriväärtusi füüsiliselt kontrollida ekspertiisi teel. Elektrooniliselt registreeritud impordilitsentsile antakse järjekorranumber ja registreerimiskuupäev ning kauba vabasse ringlusse lubamisel antakse deklarandile registreeritud impordilitsentsi koopia.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kultuuriväärtuste puhul, mille liidu tolliterritooriumile toomise võimaldamiseks tuleb esitada importija deklaratsioon, kontrollivad tolliasutused, kas importija deklaratsioon vastab selle jaoks artikli 5 alusel ette nähtud nõuetele ning kas see vastab esitatud kaubale. Toll võib selleks nõuda deklarandilt täiendavat teavet ning kultuuriväärtusi füüsiliselt kontrollida, kaasa arvatud ekspertiisi teel. Importija deklaratsioon registreeritakse, sellele antakse järjekorranumber ja registreerimiskuupäev ning kauba vabasse ringlusse lubamisel antakse deklarandile registreeritud importija deklaratsiooni koopia.

3.  Kultuuriväärtuste puhul, mille liidu tolliterritooriumile toomise võimaldamiseks tuleb esitada importija deklaratsioon, kontrollivad tolliasutused, kas importija deklaratsioon vastab selle jaoks artikli 5 alusel ette nähtud nõuetele ning kas see vastab esitatud kaubale. Toll võib selleks nõuda deklarandilt täiendavat teavet ning kultuuriväärtusi füüsiliselt kontrollida ekspertiisi teel. Elektrooniliselt registreeritud importija deklaratsioonile antakse järjekorranumber ja registreerimiskuupäev ning kauba vabasse ringlusse lubamisel antakse deklarandile registreeritud importija deklaratsiooni koopia ning deklaratsioon saadetakse pädevatele asutustele.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon avaldab pädevate tolliasutuste andmed ja kõik nendega seotud muudatused Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

Komisjon avaldab pädevate tolliasutuste andmed ja kõik nendega seotud muudatused Euroopa Liidu Teataja C-seerias ja artiklis 11 osutatud spetsiaalsel veebisaidil.

Selgitus

Läbipaistvuse huvides tuleks pädevate asutuste loetelu teha avalikult kättesaadavaks komisjoni hallataval veebisaidil.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 a

 

Kui ELi piiril toimuv kontroll näitab, et kultuuriväärtust imporditakse ebaseaduslikult, peaks pädev ELi tolliasutus teavitama kinni peetud kultuuriväärtuse päritoluriigi riiklikku politseid ja tolliasutusi sellest, et kunstiteost on püütud ebaseaduslikult transportida ja kasutada. Kui riik, kust kultuuriväärtust ebaseaduslikult välja viiakse, on päritoluriigist erinev, tuleb teavitada mõlema riigi asutusi.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tolliasutused arestivad liidu tolliterritooriumile toodud kultuuriväärtused ja peavad neid ajutiselt kinni, kui kõnealused kultuuriväärtused toodi liidu tolliterritooriumile ilma, et oleks täidetud artikli 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimused.

1.  Tolliasutused arestivad liidu tolliterritooriumile toodud kultuuriväärtused ja peavad neid ajutiselt kinni, kui kõnealused kultuuriväärtused toodi liidu tolliterritooriumile ilma, et oleks täidetud artikli 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimused. Kultuuriväärtuste arestimisel või ajutisel kinnipidamisel peab olema nõuetekohaselt tagatud nende optimaalne säilimine vastavalt liidu ja rahvusvahelisele õigusele.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tolliasutused võivad ka vajaduse korral koostöös teiste asjakohaste Euroopa või riiklike asutustega otsustada korraldada tollikontrolli ja tõendamise suhtes põhjalikumaid kontrolle, võttes aluseks riskipõhise käsitlusviisi. Kui pädevatel asutustel on piisavalt põhjust arvata, et transiidina läbi liidu territooriumi liikuvate kultuuriväärtuste päritoluriigist eksportimisel on rikutud selle õigus- ja haldusnorme või et need on saadud muul viisil ebaseaduslikult, annavad nad tolliasutustele korralduse nimetatud kauba ajutiseks kinnipidamiseks.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud haldusotsus, millele lisatakse põhjendus, edastatakse deklarandile ja selle suhtes tuleb kohaldada tõhusat õiguskaitsevahendit vastavalt siseriikliku õigusega ettenähtud menetlustele.

2.  Lõigetes 1 ja 1 a osutatud haldusotsus, millele lisatakse põhjendus, edastatakse deklarandile ja selle suhtes tuleb kohaldada tõhusat õiguskaitsevahendit vastavalt siseriikliku õigusega ettenähtud menetlustele.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Ajutise kinnipidamise periood on rangelt piiratud ajavahemikuga, mis on tolliasutustele või muudele õiguskaitseasutustele vajalik, et teha kindlaks, kas juhtumi asjaolud õigustavad kauba kinnipidamist liidu või siseriikliku õiguse muude sätete kohaselt. Käesoleva artikli kohase ajutise kinnipidamise kestuseks võib olla kuni kuus kuud. Kui selle ajavahemiku jooksul ei tehta otsust kultuuriväärtuste edasise kinnipidamise kohta või kui otsustatakse, et juhtumi asjaolud ei õigusta kauba edasist kinnipidamist, siis tehakse kultuuriväärtused deklarandile kättesaadavaks.

3.  Ajutise kinnipidamise periood on rangelt piiratud ajavahemikuga, mis on tolliasutustele või muudele õiguskaitseasutustele vajalik, et teha kindlaks, kas juhtumi asjaolud õigustavad kauba kinnipidamist liidu või siseriikliku õiguse muude sätete kohaselt. Käesoleva artikli kohase ajutise kinnipidamise kestuseks võib olla kuni kuus kuud. Kui selle ajavahemiku jooksul ei tehta otsust kultuuriväärtuste edasise kinnipidamise kohta või kui otsustatakse, et juhtumi asjaolud ei õigusta kauba edasist kinnipidamist, siis tehakse kultuuriväärtused deklarandile kättesaadavaks. ELi liikmesriikide asutused peavad veenduma, et kunstiteose päritoluriiki tagastamise hetkel ei ole see riik relvakonfliktis, mille puhul ei ole kultuuriväärtuse turvalisust võimalik tagada. Vastasel juhul peab ese jääma ELi, kuni olukord päritoluriigis stabiliseerub.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 8 a

 

Tehniline abi, suunised ja teabevahetus

 

Liikmesriigid, keda vajaduse korral abistab komisjon, võivad anda importijatele tehnilist või muud laadi abi ja suuniseid, võttes arvesse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate olukorda, et hõlbustada käesoleva määruse nõuete täitmist.

 

Liikmesriigid, keda abistab komisjon, aitavad levitada kasulikku teavet kultuuriväärtustega ebaseadusliku kauplemise kohta, eeskätt selleks, et aidata importijaid riskihindamisel, ning käesoleva määruse rakendamisega seotud parimate tavade kohta.

 

Abi antakse viisil, millega ei takistata artikli 2 lõike 1 punktis h a nimetatud pädevate asutuste ülesannete täitmist ja säilitatakse nende sõltumatus käesoleva määruse nõuete täitmise kontrollimisel.

Selgitus

See uus artikkel põhineb määruse (EL) nr 995/2010 (milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused) artiklil 13 ja selle eesmärk on hõlbustada käesoleva määruse nõuetekohast rakendamist.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesolev määruse rakendamise eesmärgil tagavad liikmesriigid artikli 3 lõikes 4 osutatud pädevate asutuste vahelise koostöö.

1.  Käesoleva määruse rakendamise eesmärgil tagavad liikmesriigid pädevate asutuste vahelise koostöö.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Teabe, eelkõige importija deklaratsioonide ja impordilitsentside säilitamiseks ja liikmesriikide asutuste vaheliseks vahetamiseks võib välja töötada elektroonilise süsteemi.

2.  Teabe, eelkõige importija deklaratsioonide ja impordilitsentside säilitamiseks ja liikmesriikide asutuste, sealhulgas tolliasutuste vaheliseks vahetamiseks töötatakse asjakohase seadusandliku ettepaneku põhjal välja elektrooniline süsteem. Sellises elektroonilises süsteemis salvestatud või töödeldud mis tahes isikuandmete puhul järgitakse liidu andmekaitset käsitlevaid õigusakte, eelkõige vajalikkuse, proportsionaalsuse ja otstarbe piiramise ning andmekaitseasutuste tehtava nõuetekohase järelevalve põhimõtteid.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  lõikes 2 osutatud elektroonilise süsteemi kasutuselevõtmise, käitamise ja hooldamise kord;

välja jäetud

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad selliste karistuste kohta, mida kohaldatakse artiklite 3, 4 ja 5 rikkumiste korral ning eelkõige selliste juhtumite korral, kus esitatakse valeandmeid sisaldavaid deklaratsioone ja valeteavet, et saada luba kultuuriväärtuste toomiseks liidu tolliterritooriumile, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende rakendamine. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõnealustest eeskirjadest ja meetmetest 18 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest ja annavad komisjonile viivitamata teada kõikidest nende hilisematest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad selliste karistuste kohta, mida kohaldatakse artiklite 3, 4 ja 5 rikkumiste korral ning eelkõige kui kultuuriväärtus tuuakse ELi territooriumile ilma nõuetekohase litsentsita, kui litsentsi kasutatakse muu kultuuriväärtuse puhul kui see, mille jaoks see välja anti, või selliste juhtumite korral, kus esitatakse valeandmeid sisaldavaid deklaratsioone ja valeteavet, et saada luba kultuuriväärtuste toomiseks liidu tolliterritooriumile, ning juhtumite korral, kus terrorirühmitustele tehakse kättesaadavaks majandusressursid, mis tulenevad kultuuriväärtuste ebaseaduslikust impordist. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, sealhulgas kultuuriväärtuste ebaseadusliku impordi toimepanijate vastava vara sundvõõrandamine, et tagada nende täielik rakendamine. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõnealustest eeskirjadest ja meetmetest 18 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest ja annavad komisjonile viivitamata teada kõikidest nende hilisematest muudatustest.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid korraldavad koolitusi ja võtavad suutlikkuse suurendamise meetmeid tagamaks, et asjaomased asutused suudavad käesolevat määrust tõhusalt rakendada. Samuti võib teadlikkuse tõstmise kampaaniatega kujundada eelkõige kultuuriväärtuste ostjate tõekspidamisi.

Liikmesriigid korraldavad tolli- või muudele pädevatele töötajatele koolitusi ebaseadusliku kauplemise teel saadud, varastatud ja võltsitud kultuuriväärtuste tuvastamiseks ning kultuuriväärtustega ebaseadusliku kauplemise ja nende salakaubaveo vastu võitlemisel tõhusama koostöö tegemiseks ning võtavad suutlikkuse suurendamise meetmeid tagamaks, et asjaomased asutused ja spetsialistid suudavad käesolevat määrust tõhusalt rakendada. Komisjon haldab spetsiaalset veebisaiti, kus teavitatakse selgelt kõiki asjaomaseid isikuid käesoleva määruse eesmärkidest, kohustustest, pädevate asutuste nimekirjast, ajutise kinnipidamise võimalusest, kehtestatud karistustest, õigustest tõhusale õiguskaitsevahendile ja muudest olulistest küsimustest. Liikmesriigid kujundavad eelkõige kultuuriväärtuste ostjate ja teiste sidusrühmade tõekspidamisi ja teavitavad neid ka teadlikkuse tõstmise kampaaniate kaudu ning rajavad ja teevad kättesaadavaks hõlpsasti juurdepääsetavad teabepunktid ja infotelefonid. ELi välispiiridel asuvatele tolliasutustele tuleks käesoleva määruse põhimõtete ja eesmärkide järgimiseks teha kättesaadavaks eksperdiabi, sihtotstarbelised vahendid ja erivarustus.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon ja liikmesriigid teevad käesoleva määruse rakendamise ettevalmistustöö raames koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu UNESCO, Interpol, Europol, Maailma Tolliorganisatsioon ja Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu, et tagada tõhusad koolitused, suutlikkuse suurendamise alased tegevused ja teadlikkuse tõstmise kampaaniad.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  teavet käesoleva määruse rikkumise kohta;

b)  teavet käesoleva määruse rikkumise ja kohaldatud karistuste kohta;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  nende juhtumite arvu, mille puhul kultuuriväärtused on kinni peetud ning

e)  nende juhtumite arvu, mille puhul kultuuriväärtused on kinni peetud, ja kui kauaks need on kinni peetud ning

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  nende juhtumite arvu, mille puhul kultuuriväärtused on loovutatud riigile vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 199.

f)  nende juhtumite arvu, mille puhul kultuuriväärtused on loovutatud riigile vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 199, ning

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sel eesmärgil saadab komisjon liikmesriikidele asjaomased küsimustikud. Liikmesriikidel on kuus kuud aega nõutud teabe komisjonile esitamiseks.

Sel eesmärgil saadab komisjon liikmesriikidele asjaomased küsimustikud. Liikmesriikidel on küsimustiku kättesaamisest alates kuus kuud aega nõutud teabe komisjonile esitamiseks.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Võttes arvesse liikmesriikide vastuseid lõikes 1 nimetatud küsimustikele, võib komisjon nõuda liikmesriikidelt impordilitsentsi taotluste menetlemise kohta lisateabe esitamist. Liikmesriigid veenduvad, et esitavad nõutud teabe viivitamata.

Selgitus

Et hinnata käesoleva määruse ühtset kohaldamist, peaks komisjonil olema vajaduse korral võimalik küsida liikmesriikide pädevatelt asutustelt litsentsitaotluste menetlemise kohta lisateavet.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta kolm aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva ja seejärel iga viie aasta tagant.

2.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta kolm aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva ja seejärel iga viie aasta tagant. Aruannetes hinnatakse käesoleva määruse ühtset kohaldamist, toimimist ja tõhusust ning nendega võivad kaasneda vajaduse korral vastavad seadusandlikud ettepanekud.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kultuuriväärtuste impordi kohta

Viited

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Vastutavad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

11.9.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Kostas Chrysogonos

26.2.2018

Artikkel 55 – Komisjonide ühismenetlus

       istungil teada andmise kuupäev

       

18.1.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

14.5.2018

28.6.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

28.6.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

33

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Judith Sargentini

3

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kultuuriväärtuste import

Viited

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

EP-le esitamise kuupäev

12.7.2017

 

 

 

Vastutavad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

11.9.2017

LIBE

11.9.2017

 

 

Kaasatud komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

18.1.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Alessia Maria Mosca

11.1.2018

Daniel Dalton

11.1.2018

 

 

Artikkel 55 – Komisjonide ühismenetlus

       istungil teada andmise kuupäev

       

       

18.1.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

21.2.2018

21.3.2018

23.4.2018

4.6.2018

 

18.6.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.9.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

56

4

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Dita Charanzová, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, France Jamet, Philippe Juvin, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Iuliu Winkler, Igor Šoltes

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Klaus Buchner, Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Igor Gräzin, Arndt Kohn, Pina Picierno, Fernando Ruas, Paul Rübig, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Nils Torvalds, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

Esitamise kuupäev

9.10.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

56

+

ALDE

Dita Charanzová, Igor Gräzin, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Hansen, Philippe Juvin, Verónica Lope Fontagné, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Bernd Lange, David Martin, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Kerstin Westphal, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand, Igor Šoltes

4

ECR

Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Emma McClarkin, Anneleen Van Bossuyt

3

0

ECR

Daniel Dalton

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 19. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika