Menettely : 2017/0158(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0308/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0308/2018

Keskustelut :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Äänestysselitykset
PV 12/03/2019 - 9.20

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

MIETINTÖ     ***I
PDF 1214kWORD 208k
9.10.2018
PE 619.292v02-00 A8-0308/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden tuonnista

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijät: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton

(Valiokuntien yhteiskokousmenettely – työjärjestyksen 55 artikla)

Valmistelija (*):

Santiago Fisas Ayxelà

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

(*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden tuonnista

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0375),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0227/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0308/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Ottaen huomioon terrorismin rahoituksen torjunnasta 12 päivänä helmikuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät, Euroopan parlamentille ja neuvostolle terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamista koskevasta toimintasuunnitelmasta annettu komission tiedonanto24 ja terrorismin torjumisesta annettu direktiivi25 kolmansien maiden kanssa käytävästä kaupasta olisi annettava yhteiset säännöt, jotta varmistetaan tehokas suojelu kulttuuriesineiden häviämisen estämiseksi, säilytetään ihmiskunnan kulttuuriperintö ja estetään se, että terrorismia rahoitetaan myymällä ryöstettyä kulttuuriperintöä unionissa oleville ostajille.

(1)  Ottaen huomioon terrorismin rahoituksen torjunnasta 12 päivänä helmikuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät, Euroopan parlamentille ja neuvostolle terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamista koskevasta toimintasuunnitelmasta annettu komission tiedonanto24 ja terrorismin torjumisesta annettu direktiivi25 kolmansien maiden kanssa käytävästä kaupasta olisi annettava yhteiset säännöt, jotta varmistetaan tehokas suojelu kulttuuriesineiden laittoman kaupan, häviämisen tai tuhoutumisen estämiseksi, säilytetään ihmiskunnan kulttuuriperintö ja estetään se, että terrorismia rahoitetaan ja rahaa pestään myymällä ryöstettyä kulttuuriperintöä unionissa oleville ostajille.

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 final.

24 COM(2016) 50 final.

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta. EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6–21.

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta. EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6–21.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Ottaen huomioon unionin sitoutumisen oikeudenmukaisiin prosesseihin ja uhreille maksettaviin korvauksiin sekä YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) perussäännön ja perinnön suojelua koskevat yleissopimukset on varmistettava, että laittomasti kaupatut, kaivauksissa löydetyt tai hankitut esineet palautetaan. Ottaen huomioon kansojen ja alueiden riiston, joka johtaa yleensä kulttuuriesineiden laittomaan kauppaan, erityisesti kun tällaisen laittoman kaupan taustalla on aseellinen konflikti, tässä asetuksessa olisi otettava huomioon pikemminkin kansojen ja alueiden alueelliset ja paikalliset ominaispiirteet kuin kulttuurituotannon markkina-arvo.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Kulttuuriperintö on yksi sivilisaation keskeisistä osatekijöistä, se rikastuttaa kaikkien ihmisten kulttuurielämää ja sitä olisi tämän vuoksi suojeltava luvattomalta käyttöönotolta ja ryöstelyltä. Unionin olisi näin ollen kiellettävä laittomasti kolmansista maista vietyjen kulttuuriesineiden saapuminen unionin tullialueelle.

(2)  Kulttuuriesineillä on usein huomattavaa kulttuurista, taiteellista, historiallista ja tieteellistä merkitystä. Kulttuuriperintö on yksi sivilisaation keskeisistä osatekijöistä, koska sillä on muun muassa symbolista arvoa ja se muodostaa ihmiskunnan kulttuurisen muistin. Se rikastuttaa kaikkien ihmisten kulttuurielämää ja yhdistää ihmisiä yhteisen muistitiedon ja sivilisaation kehittymisen kautta. Sitä olisi tämän vuoksi suojeltava luvattomalta käyttöönotolta ja ryöstelyltä. Arkeologisia kohteita on ryöstelty aina, mutta nyt ryöstely on saavuttanut teolliset mittasuhteet. Tällaisia kaivauksia ja ryöstelyä jatketaan niin kauan kuin on mahdollista käydä kannattavaa kauppaa laittomissa kaivauksissa löydetyillä kulttuuriesineillä ja saada hyötyä ilman mainittavia riskejä. Kulttuuriperinnön taloudellinen ja taiteellinen arvo luo voimakasta kysyntää kansainvälisillä markkinoilla, kun taas vaikuttavien kansainvälisten sääntelytoimien ja niiden täytäntöönpanon valvonnan puute johtaa siihen, että tällaiset esineet siirtyvät varjotalouden piiriin. Arkeologisten kohteiden ryöstäminen ja kaupan käyminen laittomissa kaivauksissa löydetyllä kulttuuriperinnöllä ovat vakavia rikoksia, jotka aiheuttavat merkittävää kärsimystä niille, joihin ne vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti. Kulttuuriesineiden laiton kauppa edistää monissa tapauksissa pakotettua kulttuurista homogenisointia tai karkottamista, ja kulttuuriesineiden ryöstely johtaa muun muassa kulttuurien hajoamiseen. Unionin olisi näin ollen kiellettävä laittomasti kolmansista maista vietyjen kulttuuriesineiden tuonti unionin tullialueelle painottaen erityisesti kulttuuriesineiden vientiä kolmansista maista, joissa on käynnissä aseellisia selkkauksia, etenkin silloin kun tällaisten esineiden ovat vieneet terroristijärjestöt tai muut rikollisjärjestötn.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Kolmansien maiden toimivaltaisilla viranomaisilla ei aina ole riittäviä valmiuksia torjua kulttuuriesineiden laitonta kauppaa. Niiden toimintaan saattaa myös liittyä korruptiota tai muunlaisia hallinnollisia väärinkäytöksiä. Kun kulttuuriesineitä siirretään pois ympäristöstä, johon ne kuuluvat, väestöltä riistetään sen tavat sekä muisto- ja palvontaesineet tai -paikat. Esineiden historiallinen tausta ja tieteellinen arvo menetetään, jos yhteenkuuluvia esineitä myydään erillään. Kulttuuriesineiden korvaamattomuuden ja yleisen edun vuoksi on suotavaa, että tällaisia esineitä olisi voitava pitää hallussa vain ehdollisesti. Tuontiprosessin yhteydessä olisi annettava vakuutus esineiden myöhemmästä asianmukaisesta varastoinnista ja dokumentoinnista sekä siitä, että ne ovat tutkimuslaitosten ja julkisten museoiden käytettävissä, ja yhteistyöstä perusteltujen palautusvaateiden tapauksessa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Kun otetaan huomioon jäsenvaltioissa sovellettavat erilaiset säännöt kulttuuriesineiden unionin tullialueelle saapumisen yhteydessä, olisi toteutettava toimenpiteitä erityisesti sen varmistamiseksi, että kulttuuriesineiden tuontiin sovelletaan yhtenäistä valvontaa niiden saapumisen yhteydessä.

(3)  Kun otetaan huomioon jäsenvaltioissa sovellettavat erilaiset säännöt kulttuuriesineiden unionin tullialueelle tuonnin yhteydessä, olisi toteutettava toimenpiteitä erityisesti sen varmistamiseksi, että tiettyjen kulttuuriesineiden tuontiin sovelletaan yhtenäistä valvontaa niiden unionin tullialueelle saapumisen yhteydessä nykyisten prosessien, menettelyjen ja hallinnollisten välineiden avulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/20131 a yhdenmukaisen täytäntöönpanon toteuttamiseksi.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Yhteisten sääntöjen olisi katettava sellaisten unionin tullialueelle saapuvien kulttuuriesineiden tullikohtelu, jotka eivät ole unionitavaroita, eli niiden luovutus vapaaseen liikkeeseen ja niiden asettaminen johonkin muuhun erityiseen tullimenettelyyn kuin passitukseen.

(4)  Yhteisten sääntöjen olisi katettava sellaisten kulttuuriesineiden unionin tullialueelle saattaminen ja tuonti, jotka eivät ole unionitavaroita.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Kun otetaan huomioon vapaa-alueiden (ja ns. ”vapaasatamien”) tiedossa oleva potentiaali kulttuuriesineiden varastoinnin kannalta, käyttöön otettavien valvontatoimenpiteiden olisi oltava kyseisten tullimenettelyjen osalta soveltamisalaltaan mahdollisimman laajat. Näiden valvontatoimenpiteiden olisi näin ollen koskettava vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tavaroiden lisäksi erityiseen tullimenettelyyn asetettuja tavaroita. Tällainen laaja soveltamisala ei kuitenkaan saisi haitata tavaroiden kauttakulkuvapauden periaatetta eikä ylittää sitä, mikä on tarpeen laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden unionin tullialueelle saapumisen estämiseksi. Vaikka soveltamisalaan olisi sisällyttävä ne erityiset tullimenettelyt, joihin unionin tullialueelle saapuvat tavarat voidaan asettaa, passitus olisi jätettävä valvontatoimenpiteiden ulkopuolelle.

(5)  Vapaa-alueiden (ja ns. ”vapaasatamien”) kohdalla käyttöön otettavien valvontatoimenpiteiden olisi oltava kyseisten tullimenettelyjen osalta soveltamisalaltaan mahdollisimman laajat, jotta vältetään tämän asetuksen säännösten kiertäminen käyttämällä hyväksi vapaa-alueita, jotka ovat mahdollisia kasvualustoja laittomien tuotteiden kaupan jatkuvalle leviämiselle unioniin . Näiden valvontatoimenpiteiden olisi näin ollen koskettava vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tavaroiden lisäksi erityiseen tullimenettelyyn asetettuja tavaroita. Tällainen laaja soveltamisala ei kuitenkaan saisi ylittää sitä, mikä on tarpeen laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden unionin tullialueelle saapumisen estämiseksi, paitsi silloin, kun toimivaltaisilla viranomaisilla on perustellut syyt uskoa, että kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta tai kolmannesta maasta vastoin sen lakeja ja asetuksia.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Asetuksessa käytettävien määritelmien olisi perustuttava määritelmiin, joita on käytetty Pariisissa 14 päivänä marraskuuta 1970 allekirjoitetussa Unescon yleissopimuksessa kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi ja Roomassa 24 päivänä kesäkuuta 1995 allekirjoitetussa UNIDROIT’n yleissopimuksessa varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä, koska ne ovat tuttuja monille kolmansille maille ja useimmille jäsenvaltioille.

(6)  Asetuksessa käytettävien määritelmien olisi perustuttava määritelmiin, joita on käytetty Pariisissa 14 päivänä marraskuuta 1970 allekirjoitetussa Unescon yleissopimuksessa kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi (jäljempänä ’vuonna 1970 tehty Unescon yleissopimus’) ja Roomassa 24 päivänä kesäkuuta 1995 allekirjoitetussa Unidroit’n yleissopimuksessa varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä, koska ne ovat tuttuja monille kolmansille maille ja useimmille jäsenvaltioille.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Viennin laillisuus olisi tutkittava sen maan lakien ja asetusten perusteella, jossa kulttuuriesineet löydettiin tai luotiin (’alkuperämaa’). Säännösten kiertämisen välttämiseksi henkilön, joka haluaa tuoda kulttuuriesineitä unionin tullialueelle, olisi – kun nämä kulttuuriesineet saapuvat unioniin jostakin muusta kolmannesta maasta – osoitettava, että ne vietiin sieltä laillisesti, jos kyseinen kolmas maa on vuonna 1970 tehdyn Unescon yleissopimuksen allekirjoittajavaltio ja näin ollen maa, joka on sitoutunut torjumaan kulttuuriomaisuuden laitonta kauppaa. Muissa tapauksissa henkilön olisi todistettava laillinen vienti alkuperämaasta.

(7)  Viennin laillisuus olisi tutkittava sen maan lakien ja asetusten perusteella, jossa kulttuuriesineet löydettiin tai luotiin tai josta kulttuuriesineet poistettiin, jossa ne kaivettiin tai josta ne varastettiin maan päältä tai veden alta tai jolla on niin läheinen yhteys kulttuuriesineisiin, että maa suojelee niitä kansallisena kulttuuriomaisuutena ja sääntelee niiden vientiä alueeltaan sen jälkeen, kun ne on laillisesti siirretty siitä maasta, jossa kulttuuriesineet luotiin tai löydettiin (’alkuperämaa’). Säännösten kiertämisen välttämiseksi henkilön, joka haluaa tuoda kulttuuriesineitä unionin tullialueelle, olisi – kun nämä kulttuuriesineet saapuvat unioniin jostakin muusta kolmannesta maasta – osoitettava, että ne vietiin alkuperämaasta laillisesti. Poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa joko kulttuuriesineen alkuperämaata ei voida määrittää luotettavasti ja toimivaltainen viranomainen katsoo, että tämä seikka on hyvin dokumentoitu ja sen tueksi on esitetty hyviä todisteita, tai joissa kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta ennen vuotta 1970 ja niitä on pidetty kolmannessa maassa muuta tarkoitusta kuin väliaikaista käyttöä, passitusta, vientiä tai lähettämistä varten ennen niiden tuomista unionin tullialueelle, mutta haltija ei voi toimittaa vaadittuja asiakirjoja, koska tällaiset asiakirjat eivät olleet käytössä, kun kulttuuriesineet vietiin alkuperämaasta, hakemukseen olisi liitettävä asianmukaiset asiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat, että kyseiset kulttuuriesineet on viety kyseisen kolmannen maan alueelta sen lakien ja asetusten mukaisesti tai että tällaiset lait ja asetukset puuttuvat.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat vuonna 1970 tehdyn Unescon yleissopimuksen sopimuspuolia, omien kulttuuriesineiden suojelua laitonta tuontia, vientiä ja siirtoa vastaan tuetaan toimenpiteillä, joista on määrätty kyseisen yleissopimuksen 5 artiklassa, jossa kehotetaan perustamaan kulttuuriperinnön suojelemiseksi ainakin yksi kansallinen laitos, jossa on riittävä määrä pätevää henkilökuntaa. Tällä yleissopimuksella helpotetaan myös tarvittavaa aktiivista yhteistyötä turvallisuuden ja kulttuuriesineiden laittoman tuonnin torjunnan alalla, erityisesti kriisialueilla, kyseisen yleissopimuksen sopimuspuolina olevien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Näiden jäsenvaltioiden olisi noudatettava yleissopimuksen mukaisia sitoumuksiaan ja niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole sitä vielä tehneet, olisi pikaisesti ratifioitava se.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Kun otetaan huomioon, että vuonna 1970 tehdyn Unescon yleissopimuksen 5 artiklassa kehotetaan perustamaan yksi tai useampi kansallinen laitos, jossa on riittävä määrä pätevää henkilökuntaa, jotta valtiot voivat suojata omia kulttuuriesineitään laitonta tuontia, vientiä ja siirtoa vastaan, sekä tarve tehdä aktiivista yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa turvallisuuden ja kulttuuriesineiden laittoman tuonnin torjunnan alalla, erityisesti kriisialueilla, niiden valtioiden, jotka ovat vuoden 1970 Unescon yleissopimuksen sopimuspuolia, olisi noudatettava kyseisessä yleissopimuksessa määrättyjä sitoumuksia ja niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole sitä vielä tehneet, olisi kiireellisesti ratifioitava yleissopimus.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jotta ei kohtuuttomasti estettäisi tavarakauppaa ulkorajojen yli, tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin esineisiin, jotka ovat tietynikäisiä. Tätä varten näyttää asianmukaiselta asettaa vähimmäisikärajaksi 250 vuotta kaikille kulttuuriesineiden luokille. Tällä vähimmäisikärajalla varmistetaan, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet keskittyvät niihin kulttuuriesineisiin, joihin ryöstely konfliktialueilla todennäköisimmin kohdistuu, jättämättä huomiotta muita esineitä, joiden valvonta on tarpeen kulttuuriperinnön suojelun varmistamiseksi.

(8)  Jotta ei kohtuuttomasti estettäisi tavarakauppaa unionin ulkorajojen yli, tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin esineisiin, jotka ovat tietynikäisiä ja joilla on tietty kynnysarvo. Tätä varten näyttää asianmukaiselta asettaa vähimmäisikäraja suurimmalle osalle kulttuuriesineiden luokkia asetuksen (EY) N:o 116/2009 sekä vuonna 1970 tehdyn Unescon yleissopimuksen ja vuonna 1995 tehdyn UNIDROIT’n yleissopimuksen määräysten mukaisesti ja rahallinen kynnys tietyille liitteessä I vahvistetuille kulttuuriesineiden luokille. Tiettyihin kulttuuriesineiden luokkiin ei pitäisi soveltaa rahallista kynnystä, sillä ne edellyttävät tehostettua suojelua suuremman varkauden, häviämisen tai tuhoutumisen riskin vuoksi. Vähimmäisikärajalla varmistetaan, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet keskittyvät niihin kulttuuriesineisiin, joihin ryöstely konfliktialueilla todennäköisimmin kohdistuu, jättämättä huomiotta muita esineitä, joiden valvonta on tarpeen kulttuuriperinnön suojelun varmistamiseksi.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tietyt kulttuuriesineiden luokat, kuten arkeologiset esineet, muistomerkkien osat sekä harvinaiset käsikirjoitukset ja inkunaabelit ovat erityisen alttiita ryöstelylle ja hävittämiselle, joten näyttää olevan tarpeen säätää tehostetun valvonnan järjestelmästä ennen kuin ne saavat saapua unionin tullialueelle. Tällaisessa järjestelmässä olisi edellytettävä saapumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämän luvan esittämistä ennen kuin kyseiset esineet voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen tai asettaa johonkin muuhun erityiseen tullimenettelyyn kuin passitukseen. Tällaista lupaa hakevien henkilöiden olisi voitava osoittaa laillinen vienti alkuperämaasta asianmukaisilla asiakirjoilla ja todistuksilla, joita ovat erityisesti sen kolmannen maan, josta ne viedään, myöntämät vientitodistukset tai -luvat, omistusoikeuden osoittavat asiakirjat, laskut, myyntisopimukset, vakuutusasiakirjat, kuljetusasiakirjat ja asiantuntijoiden arvioinnit. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi täydellisen ja tarkan hakemuksen pohjalta päätettävä luvan myöntämisestä ilman aiheetonta viivytystä.

(10)  Tietyt kulttuuriesineiden luokat, kuten arkeologiset esineet ja muistomerkkien osat ovat erityisen alttiita ryöstelylle ja hävittämiselle, joten näyttää olevan tarpeen säätää tehostetun valvonnan järjestelmästä ennen kuin ne saavat saapua unionin tullialueelle. Tällaisessa järjestelmässä olisi edellytettävä aiotun ensimmäisen tuontijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämän luvan esittämistä ennen tuontia unionin tullialueelle. Tällaista lupaa hakevien henkilöiden olisi voitava osoittaa, että kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta tai poikkeustapauksissa kolmannesta maasta tämän alkuperämaan tai kolmannen maan lakien ja asetusten mukaisesti, tai osoittaa tällaisten lakien ja asetusten puuttuminen. Kun otetaan riski ja asianmukaisen huolellisuuden periaatteiden soveltaminen asianmukaisesti huomioon, laillinen vienti alkuperämaasta tai poikkeustapauksissa kolmannesta maasta olisi todistettava esittämällä asianmukaiset asiakirjat ja todisteet (alkuperämaan antamat vientitodistukset tai -luvat, Object ID -standardin mukainen vakiomuotoinen asiakirja, joka edustaa kansainvälistä standardia kuvattaessa kulttuuriesineitä, omistusoikeuden osoittavat asiakirjat, laskut, myyntisopimukset, vakuutusasiakirjat, kuljetusasiakirjat), jotka osoittavat, että kyseiset kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti. Jos täydentäviä asiakirjoja ei ole saatavilla, hakemukseen olisi liitettävä asiantuntija-arvio, jos toimivaltainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi täydellisen ja tarkan hakemuksen pohjalta päätettävä luvan myöntämisestä ilman aiheetonta viivytystä ja määritettyjen aikataulujen puitteissa.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Kun otetaan huomioon esineiden erityisluonne, kulttuurialan asiantuntijoiden rooli tulliviranomaisten piirissä on erittäin tärkeä, sillä heidän olisi voitava tarvittaessa vaatia ilmoittajalta lisätietoja ja analysoida kulttuuriesineitä suorittamalla fyysisen tarkastuksen.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Muiden kulttuuriesineiden luokkien osalta henkilöiden, jotka haluavat tuoda niitä unionin tullialueelle, olisi vakuutuksen avulla todistettava niiden laillinen vienti kolmannesta maasta ja otettava tästä vastuu sekä esitettävä riittävät tiedot, jotta tulli voi tunnistaa kyseiset esineet. Menettelyn helpottamiseksi ja oikeusvarmuuden vuoksi kulttuuriesinettä koskevat tiedot olisi esitettävä käyttäen standardoitua asiakirjaa. Kulttuuriesineiden kuvaamiseen olisi käytettävä Object ID -asiakirjaa, jota Unesco suosittelee. Tullin olisi rekisteröitävä kyseisten kulttuuriesineiden saapuminen, säilytettävä alkuperäisasiakirjat ja annettava asiaan liittyvistä asiakirjoista jäljennös ilmoittajalle, jotta varmistetaan jäljitettävyys esineiden saavuttua sisämarkkinoille.

(11)  Muiden kulttuuriesineiden luokkien osalta henkilöiden, jotka haluavat tuoda niitä unionin tullialueelle, olisi sähköisen vakuutuksen avulla todistettava niiden laillinen vienti alkuperämaasta tai poikkeustapauksissa kolmannesta maasta ja otettava tästä vastuu sekä esitettävä riittävät tiedot, jotta tulli voi tunnistaa kyseiset esineet. Menettelyn helpottamiseksi ja oikeusvarmuuden vuoksi kulttuuriesinettä koskevat tiedot olisi esitettävä käyttäen sähköistä standardoitua asiakirjaa. Kulttuuriesineiden kuvaamiseen olisi käytettävä Object ID ‑standardin mukaista vakiomuotoista asiakirjaa, jota Unesco suosittelee. Sähköiseen vakuutukseen olisi liitettävä myös alkuperämaan tai poikkeustapauksissa kolmannen maan antamat vientitodistukset tai -luvat, jotka osoittavat, että kyseiset kulttuuriesineet on viety kyseisestä maasta kyseisen alkuperämaan tai kolmannen maan lakien ja asetusten mukaisesti tai jotka osoittavat tällaisten lakien ja määräysten puuttumisen. Jos alkuperämaan tai kolmannen maan lainsäädännössä ei säädetä vientilupien tai -todistusten myöntämisestä, tuojan vakuutukseen olisi liitettävä myös muut mahdolliset asianmukaiset asiakirjat ja todisteet, muun muassa omistusoikeuden osoittavat asiakirjat, laskut, myyntisopimukset, vakuutusasiakirjat ja kuljetusasiakirjat. Kyseiset kulttuuriesineet olisi rekisteröitävä sähköisesti ja ilmoittajalle olisi annettava asiaan liittyvistä asiakirjoista jäljennös, jotta varmistetaan jäljitettävyys esineiden saavuttua sisämarkkinoille. Toimivaltaisille viranomaisille sähköisen vakuutuksen muodossa annettujen tietojen avulla tulliviranomaisten olisi kyettävä ryhtymään lisätoimiin, jos ne arvioivat riskianalyysin perusteella, että tällaiset tavarat saattavat olla laittoman tuonnin kohteina.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Kulttuuriesineiden väliaikaiselta maahantuonnilta kasvatuksellisiin, tieteellisiin tai akateemisiin tarkoituksiin ei pitäisi edellyttää luvan tai vakuutuksen esittämistä.

(12)  Kulttuuriesineiden väliaikaiselta maahantuonnilta kasvatuksellisiin, tieteellisiin, esittävien taiteiden, konservointi-, restaurointi-, digitointi- tai akateemisiin tarkoituksiin ja museoiden tai muiden voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välisen yhteistyön tarkoituksiin kulttuurinäyttelyiden järjestämiseksi ei pitäisi edellyttää tuontiluvan tai tuojan vakuutuksen esittämistä. Kaupallisilla messuilla ja kansainvälisillä taidemessuilla esiteltäväksi tarkoitettujen kulttuuriesineiden osalta ei pitäisi edellyttää tuontiluvan tai tuojan vakuutuksen esittämistä. Mikäli kulttuuriesineet kuitenkin hankitaan unionin alueella ja ne jäävät sinne, niiden osalta pitäisi edellyttää tuontiluvan tai tuojan vakuutuksen esittämistä kulttuuriesineiden luokasta riippuen.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Sellaisista maista tuotavien kulttuuriesineiden varastointi, joissa on käynnissä aseellinen selkkaus tai jotka kärsivät luonnonkatastrofista, olisi myös sallittava ilman luvan tai vakuutuksen esittämistä näiden esineiden turvallisuuden ja säilymisen varmistamiseksi.

(13)  Sellaisista maista tuotavien kulttuuriesineiden varastointi, joissa on käynnissä aseellinen selkkaus tai jotka kärsivät luonnonkatastrofista, kun tarkoituksena on palauttaa kyseiset esineet tilanteen sen salliessa niiden alkuperämaahan tai kolmanteen maahan, josta ne laillisesti vietiin, olisi myös sallittava ilman tuontiluvan tai tuojan vakuutuksen esittämistä näiden esineiden turvallisuuden ja säilymisen varmistamiseksi.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jotta otetaan huomioon tämän asetuksen täytäntöönpanosta saadut kokemukset ja ne muuttuvat geopoliittiset ja muut olosuhteet, joiden vuoksi kulttuuriesineet joutuvat vaaraan, haittaamatta kohtuuttomasti kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukainen valta antaa säädöksiä vähimmäisikärajaa koskevan kriteerin muuttamisesta eri kulttuuriesineiden luokkien osalta. Tämän säädösvallan siirron ansiosta komission olisi myös voitava saattaa liite ajan tasalle yhdistettyyn nimikkeistöön tehtyjen muutosten seurauksena. On erityisen tärkeää, että komissio järjestää valmistelutyönsä aikana asianmukaiset kuulemiset, mukaan lukien asiantuntijoiden kuuleminen, ja että tällaiset kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa27 määrättyjä periaatteita noudattaen. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(14)  Jotta otetaan huomioon tämän asetuksen täytäntöönpanosta saadut kokemukset ja ne muuttuvat geopoliittiset ja muut olosuhteet, joiden vuoksi kulttuuriesineet joutuvat vaaraan, haittaamatta kohtuuttomasti kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukainen valta antaa säädöksiä vähimmäisikärajaa ja rahallista kynnystä koskevan kriteerin muuttamisesta eri kulttuuriesineiden luokkien osalta. Tämän säädösvallan siirron ansiosta komission olisi myös voitava saattaa liite I ajan tasalle yhdistettyyn nimikkeistöön tehtyjen muutosten seurauksena sekä laatia toinen liite (liite II), johon sisältyy Kansainvälisen museoneuvoston (ICOM) laatimiin ja tarkistamiin uhanalaisten kulttuuriesineiden ”punaisiin listoihin” perustuva luettelo maista ja yhdistetyn nimikkeistön koodeista. On erityisen tärkeää, että komissio järjestää valmistelutyönsä aikana asianmukaiset kuulemiset, mukaan lukien asiantuntijoiden kuuleminen, ja että tällaiset kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa27 määrättyjä periaatteita noudattaen. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

__________________

__________________

27 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

27 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se voisi hyväksyä erityiset yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan kulttuuriesineiden väliaikaiseen maahantuontiin unionin tullialueelle ja varastointiin siellä, tuontilupahakemusten ja -lomakkeiden sekä tuojan vakuutusten ja niiden liiteasiakirjojen mallit sekä tarkemmat niiden toimittamista ja käsittelyä koskevat menettelysäännöt. Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se voisi suorittaa järjestelyjä sähköisen tietokannan perustamiseksi tietojen tallentamista ja jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa varten. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201128 mukaisesti.

(15)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se voisi hyväksyä erityiset yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan kulttuuriesineiden väliaikaiseen maahantuontiin unionin tullialueelle ja varastointiin siellä, ja tämä olisi tehtävä taaten samalla säilyttämisen asianmukaiset edellytykset, kun otetaan asianmukaisesti huomioon kulttuuriesineiden erityinen luonne. Näitä järjestelyjä olisi sovellettava myös sähköisten tuontilupahakemusten ja ‑lomakkeiden ja tällaisten hakemusten hylkäysperusteiden luettelon sekä tuojan vakuutusten ja niiden liiteasiakirjojen sähköisiin vakiomalleihin ja myös tarkempiin niiden sähköistä toimittamista ja käsittelyä koskeviin menettelysääntöihin. Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se voisi suorittaa järjestelyjä sähköisen tietokannan perustamiseksi tietojen tallentamista ja jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa varten asetuksen (EU) N:o 952/2013 mukaisesti. Tietokannan perustaminen voi olla osa kyseisen asetuksen 280 artiklan mukaista työohjelmaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti28.

__________________

__________________

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tullin valvonta- ja tarkastusmenettelyissä sovelletaan asetuksen N:o 952/2013 säännöksiä.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Kulttuuriesineiden kauppavirroista olisi kerättävä merkityksellistä tietoa, jotta tuetaan asetuksen tehokasta täytäntöönpanoa ja luodaan perusta sen tulevalle arvioinnille. Kulttuuriesineiden kauppavirtoja ei voida tehokkaasti seurata vain niiden arvon tai painon mukaan, koska nämä kaksi arvoa voivat vaihdella. On olennaisen tärkeää kerätä tietoja ilmoitettujen esineiden lukumäärästä. Koska yhdistetyssä nimikkeistössä ei täsmennetä mitään ylimääräistä mittausyksikköä kulttuuriesineitä varten, on tarpeen edellyttää, että esineiden lukumäärä ilmoitetaan.

(16)  Kulttuuriesineiden kauppavirroista olisi kerättävä merkityksellistä tietoa sähköisesti ja jaettava sitä jäsenvaltioiden ja komission kesken, jotta tuetaan asetuksen tehokasta täytäntöönpanoa ja luodaan perusta sen tulevalle arvioinnille. Avoimuuden ja julkisen valvonnan varmistamiseksi olisi julkaistava mahdollisimman paljon tietoa. Kulttuuriesineiden kauppavirtoja ei voida tehokkaasti seurata vain niiden arvon tai painon mukaan, koska nämä kaksi arvoa voivat vaihdella. On olennaisen tärkeää kerätä sähköisesti tietoja ilmoitettujen esineiden lukumäärästä. Koska yhdistetyssä nimikkeistössä ei täsmennetä mitään ylimääräistä mittausyksikköä kulttuuriesineitä varten, on tarpeen edellyttää, että esineiden lukumäärä ilmoitetaan.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tullialan riskienhallintaa koskevassa EU:n strategiassa ja toimintasuunnitelmassa29 pyritään muun muassa vahvistamaan tulliviranomaisten valmiuksia vastata kulttuuriesineiden alalla ilmeneviin riskeihin. Asetuksessa (EU) N:o 952/2013 vahvistettuja yhteisen riskinhallintajärjestelmän puitteita olisi käytettävä ja asian kannalta merkityksellisiä riskeihin liittyviä tietoja olisi vaihdettava tulliviranomaisten välillä.

(17)  Tullialan riskienhallintaa koskevassa EU:n strategiassa ja toimintasuunnitelmassa29 pyritään muun muassa vahvistamaan tulliviranomaisten koulutusta ja valmiuksia vastata kulttuuriesineiden alalla ilmeneviin riskeihin. Asetuksessa (EU) N:o 952/2013 vahvistettuja yhteisen riskinhallintajärjestelmän puitteita olisi käytettävä ja asian kannalta merkityksellisiä riskeihin liittyviä tietoja olisi vaihdettava tulliviranomaisten välillä.

__________________

__________________

29 COM/2014/0527 final: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta ja toimintasuunnitelmasta.

29 COM/2014/0527 final: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta ja toimintasuunnitelmasta.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  On tarpeen perustaa kulttuuriesineiden ostajille suunnattuja tiedotuskampanjoita, jotka koskevat laittomien esineiden riskiä, ja auttaa markkinatoimijoita tämän asetuksen ymmärtämisessä ja soveltamisessa. Jäsenvaltioiden olisi otettava asiaankuuluvat kansalliset yhteyspisteet ja muut tiedotuspalvelut mukaan tietojen levittämiseen.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 b)  Komission olisi varmistettava, että mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille (jäljempänä ’mikro- ja pk-yritykset’) annetaan asianmukaista teknistä apua, ja helpotettava tietojenvaihtoa niiden kanssa tämän asetuksen panemiseksi tehokkaasti täytäntöön. Unioniin sijoittautuneiden kulttuuriesineitä tuovien mikro- ja pk‑yritysten olisi näin ollen voitava hyödyntää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1287/20131 a perustettua COSME‑ohjelmaa.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33).

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia sellaisia tilanteita varten, joissa tämän asetuksen säännöksiä ei noudateta, ja annettava nämä seuraamukset tiedoksi komissiolle.

(18)  Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia sellaisia tilanteita varten, joissa tämän asetuksen säännöksiä ei noudateta, ja annettava nämä seuraamukset tiedoksi komissiolle. Jäsenvaltioiden olisi myös ilmoitettava komissiolle, kun näitä seuraamuksia sovelletaan. On toivottavaa varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset ja yhdenmukainen lähestymistapa, minkä vuoksi on aiheellista, että seuraamukset ovat kussakin jäsenvaltiossa luonteeltaan ja vaikutuksiltaan samankaltaisia.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Komissiolle olisi annettava riittävästi aikaa hyväksyä säännöt tämän asetuksen täytäntöönpanosta, erityisesti ne, jotka koskevat tuontiluvan hakemisessa tai tuojan vakuutuksen laatimisessa käytettäviä asianmukaisia lomakkeita. Tämän vuoksi tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä.

(19)  Komission olisi hyväksyttävä viipymättä säännöt tämän asetuksen täytäntöönpanosta, erityisesti ne, jotka koskevat tuontiluvan hakemisessa tai tuojan vakuutuksen laatimisessa käytettäviä asianmukaisia sähköisiä vakiolomakkeita.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan edellytykset ja menettely kulttuuriesineiden saapumiselle unionin tullialueelle.

Tässä asetuksessa vahvistetaan edellytykset ja menettely kulttuuriesineiden saattamiselle ja tuonnille unionin tullialueelle.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä asetusta ei sovelleta niihin kulttuuriesineisiin, jotka passitetaan unionin tullialueen kautta.

Tätä asetusta sovelletaan niihin kulttuuriesineisiin, jotka passitetaan unionin tullialueen kautta, kun toimivaltaisilla viranomaisilla on perustellut syyt uskoa, että kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta tai kolmannesta maasta vastoin kyseisen alkuperämaan tai kolmannen maan lakeja ja asetuksia.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ’kulttuuriesineellä’ mitä tahansa esinettä, joka on tärkeä arkeologian, esihistorian, historian, kirjallisuuden, taiteen tai tieteen kannalta ja joka kuuluu liitteessä olevassa taulukossa lueteltuihin luokkiin ja täyttää siinä määritellyn vähimmäisikävaatimuksen;

a)  ’kulttuuriesineellä’ mitä tahansa esinettä, joka on tärkeä arkeologian, esihistorian, historian, kirjallisuuden, taiteen tai tieteen kannalta ja joka kuuluu liitteissä lueteltuihin luokkiin ja täyttää siinä määritellyn vähimmäisikävaatimuksen ja rahallista kynnystä koskevan kriteerin;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  ’kulttuuriesineiden tuonnilla’

 

i) asetuksen (EU) N:o 952/2013 201 artiklassa tarkoitettua luovutusta vapaaseen liikkeeseen;

 

ii) tavaroiden asettamista yhteen seuraavista asetuksen (EU) N:o 952/2013 210 artiklassa tarkoitetuista erityismenettelyistä:

 

a. varastointi, johon kuuluvat tullivarastointi ja vapaa-alueet,

 

b. erityiskäyttö, johon kuuluvat väliaikainen maahantuonti ja tietty käyttötarkoitus,

 

c. sisäinen jalostus,

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ’alkuperämaalla’ maata, jonka nykyisellä alueella kulttuuriesineet luotiin tai löydettiin;

b)  ’alkuperämaalla’ maata, jonka nykyisellä alueella kulttuuriesineet luotiin tai löydettiin tai josta ne poistettiin, jossa ne kaivettiin tai josta ne varastettiin maan päältä tai veden alta, tai maata, jolla on niin läheinen yhteys kulttuuriesineisiin, että tämä maa suojelee niitä kansallisena kulttuuriomaisuutena ja sääntelee niiden vientiä alueeltaan sen jälkeen, kun ne on laillisesti siirretty siitä maasta, jossa kulttuuriesineet luotiin tai löydettiin;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ’viejämaalla’ maata, jossa kulttuuriesineitä viimeksi pidettiin pysyvästi kyseisen maan lakien ja asetusten mukaisesti ennen niiden lähettämistä unioniin;

c)  ’kolmannella maalla’ viimeistä muuta maata kuin alkuperämaata, jossa kulttuuriesineitä pidettiin ennen niiden tuomista unionin tullialueelle;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ilmaisulla ’pysyvästi’ vähintään kuukauden mittaista ajanjaksoa ja muuta tarkoitusta kuin väliaikaista käyttöä, passitusta, vientiä tai lähettämistä varten;

Poistetaan.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  ’Object ID -asiakirjalla’ Unescon hyväksymää kansainvälistä vakiomuotoista asiakirjaa, jossa kuvataan kulttuuriesineet ja johon kootaan niitä koskevat tiedot;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h b)  ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden nimeämiä viranomaisia, jotka vastaavat tuontilupien myöntämisestä ja tuojien vakuutusten rekisteröinnistä.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 12 artiklan mukaisesti liitteessä olevan taulukon toisen sarakkeen muuttamiseksi yhteiseen nimikkeistöön tehtyjen muutosten seurauksena ja liitteessä olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa olevan vähimmäisikärajan muuttamiseksi tämän asetuksen täytäntöönpanosta saatujen kokemusten pohjalta.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 12 artiklan mukaisesti liitteessä I olevan taulukon toisen sarakkeen muuttamiseksi yhteiseen nimikkeistöön tehtyjen muutosten seurauksena ja liitteessä olevan vähimmäisikärajan ja kynnysarvon muuttamiseksi tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 116/2009 täytäntöönpanosta saatujen kokemusten pohjalta.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 12 artiklan mukaisesti liitteessä II olevan luettelon muuttamiseksi, jossa luetellaan ne maat ja esineluokat, joihin liittyy erityinen laittoman kaupan riski, ja joka perustuu Kansainvälisen museoneuvoston (ICOM) julkaisemaan uhanalaisten kulttuuriesineiden ”punaisten listojen” tietokantaan. Komissio varmistaa, että liitettä II päivitetään säännöllisesti.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Unionin tullialueelle saapuvat kulttuuriesineet

Kulttuuriesineiden saattaminen ja tuonti unionin tullialueelle

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kulttuuriesineiden luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulttuuriesineiden asettaminen muuhun erityismenettelyyn kuin passitukseen sallitaan ainoastaan silloin, kun esitetään 4 artiklan mukaisesti myönnetty tuontilupa tai 5 artiklan mukaisesti laadittu tuojan vakuutus.

1.  Alkuperämaan alueelta kansainvälisten sopimusten ja alkuperämaan tai kolmannen maan lakien ja asetusten vastaisesti poistettujen kulttuuriesineiden tuonti on kielletty.

 

Kulttuuriesineiden tuonti unionin tullialueelle sallitaan ainoastaan silloin, kun esitetään 4 artiklan mukaisesti myönnetty tuontilupa tai 5 artiklan mukaisesti laadittu tuojan vakuutus.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kulttuuriesineiden onnistunutta tuontia ei katsota todisteeksi laillisesta alkuperästä tai omistuksesta.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kulttuuriesineiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 250 artiklassa tarkoitettuun väliaikaiseen maahantuontiin unionin tullialueelle kasvatuksellisiin, tieteellisiin ja akateemisiin tarkoituksiin;

a)  kulttuuriesineiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 250 artiklassa tarkoitettuun väliaikaiseen maahantuontiin unionin tullialueelle kasvatuksellisiin, tieteellisiin, esittävien taiteiden, konservointi-, restaurointi-, digitointi- ja akateemisiin tarkoituksiin ja museoiden tai muiden voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välisen yhteistyön tarkoituksiin kulttuurinäyttelyiden järjestämiseksi.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Kaupallisilla messuilla ja kansainvälisillä taidemessuilla esiteltäväksi tarkoitettujen kulttuuriesineiden osalta ei pitäisi edellyttää tuontiluvan tai tuojan vakuutuksen esittämistä. Mikäli kulttuuriesineet kuitenkin hankitaan unionin alueella ja ne jäävät sinne, niiden osalta pitäisi edellyttää tuontiluvan tai tuojan vakuutuksen esittämistä kulttuuriesineiden luokasta riippuen.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kulttuuriesineiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 237 artiklassa tarkoitettuun varastointiin, jonka nimenomaisena tarkoituksena on varmistaa niiden säilyttäminen julkisen viranomaisen toimesta tai valvonnassa.

b)  kulttuuriesineiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 237 artiklassa tarkoitettuun varastointiin, jonka tarkoituksena on varmistaa niiden turvallisuus tai säilyttäminen julkisen viranomaisen toimesta tai valvonnassa, tarkoituksena palauttaa kyseiset esineet tilanteen sen salliessa niiden alkuperämaahan tai kolmanteen maahan, johon ne laillisesti vietiin.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  direktiivin 2014/60/EU 2 artiklassa tarkoitettuihin palautettuihin kulttuuriesineisiin.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä erityiset yksityiskohtaiset säännöt 2 kohdassa tarkoitetun kulttuuriesineiden väliaikaisen maahantuonnin tai varastoinnin osalta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä erityiset yksityiskohtaiset säännöt 2 kohdassa tarkoitetun kulttuuriesineiden ja palautettujen kulttuuriesineiden suojelusyistä toteutettavan väliaikaisen maahantuonnin tai varastoinnin osalta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jotta liitteessä olevassa c, d ja h alakohdassa tarkoitettuja kulttuuriesineitä voidaan unionissa luovuttaa vapaaseen liikkeeseen ja asettaa muuhun erityismenettelyyn kuin passitukseen, on tulliviranomaisille esitettävä tuontilupa.

1.  Jotta liitteessä I olevassa A1 ja A2 kohdassa tarkoitettuja kulttuuriesineitä voidaan tuoda unionin alueelle, on tulliviranomaisille esitettävä tuontilupa.

 

Tätä artiklaa sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ainoastaan, jos ne ovat liitteessä II olevassa maiden ja yhdistetyn nimikkeistön koodien luettelossa, jos tällainen luettelo on käytössä alkuperämaassa, josta kulttuuriesineet viedään, ja kulttuuriesineiden alkuperämaa on tiedossa.

 

Tätä artiklaa sovelletaan myös kulttuuriesineisiin, jotka on lueteltu ainoastaan liitteessä II ja jotka on tuotu unionin tullialueelle alkuperämaasta tai kolmannesta maasta.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tavaroiden haltijan on haettava tuontilupaa saapumisjäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. Hakemukseen on liitettävä mahdolliset liiteasiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat, että kyseiset kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti. Jos viejämaa kuitenkin on Pariisissa 14 päivänä marraskuuta 1970 allekirjoitetun, kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämisestä ja ehkäisemisestä tehdyn Unescon yleissopimuksen, jäljempänä ’vuonna 1970 tehty Unescon yleissopimus’, sopimuspuoli, hakemukseen on liitettävä mahdolliset liiteasiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat, että kulttuuriesineet on viety kyseisestä maasta sen lakien ja asetusten mukaisesti.

2.  Tavaroiden haltijan on haettava tuontilupaa aiotun ensimmäisen tuontijäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. Hakemukseen on liitettävä asianmukaiset liiteasiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat, että kyseiset kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti, tai jotka osoittavat tällaisten lakien ja määräysten puuttumisen. Hakemuksessa on oltava:

 

– vientitodistukset tai vientiluvat;

 

– Object ID -standardin mukainen vakiomuotoinen asiakirja, jossa kuvataan kyseiset kulttuuriesineet niin yksityiskohtaisesti, että tulliviranomaiset voivat ne tunnistaa;

 

–omistusoikeuden osoittavat asiakirjat;

 

– laskut;

 

– myyntisopimukset;

 

– vakuutusasiakirjat tai kuljetusasiakirjat.

 

Jos liiteasiakirjoja ei ole saatavilla, hakemukseen olisi liitettävä myös asiantuntija-arvio, jos toimivaltainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, poikkeustapauksissa, kun joko

 

a) kulttuuriesineen alkuperämaata ei voida luotettavasti määrittää ja toimivaltainen viranomainen katsoo, että tämä seikka on hyvin dokumentoitu ja sen tueksi on esitetty hyviä todisteita; tai

 

b) kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta ennen vuotta 1970 ja niitä on pidetty kolmannessa maassa muuhun tarkoitukseen kuin väliaikaiseen käyttöön, passitukseen, vientiin tai lähettämiseen ennen kuin ne tuodaan unionin tullialueelle, mutta haltija ei voi toimittaa 2 kohdan mukaisesti vaadittuja asiakirjoja, koska tällaisia asiakirjoja ei ollut käytössä ajankohtana, jona kulttuuriesineet vietiin alkuperämaasta,

 

hakemukseen on liitettävä asianmukaiset liiteasiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat, että kyseiset kulttuuriesineet on viety kolmannesta maasta sen lakien ja asetusten mukaisesti, tai jotka osoittavat tällaisten lakien ja määräysten puuttumisen.

 

Liiteasiakirjoihin on sisällytettävä:

 

– vientitodistukset tai vientiluvat;

 

– Object ID -standardin mukainen vakiomuotoinen asiakirja, jossa kuvataan kyseiset kulttuuriesineet niin yksityiskohtaisesti, että tulliviranomaiset voivat ne tunnistaa;

 

– omistusoikeuden osoittavat asiakirjat;

 

– laskut;

 

– myyntisopimukset; ja

 

– vakuutusasiakirjat tai kuljetusasiakirjat.

 

Jos liiteasiakirjoja ei ole saatavilla, hakemukseen on liitettävä myös asiantuntija-arvio, jos toimivaltainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Saapumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava, onko hakemus täydellinen. Sen on pyydettävä mahdollisesti puuttuvat tiedot tai asiakirjat hakijalta 30 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

3.  Aiotun ensimmäisen tuontijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava, onko hakemus täydellinen. Sen on pyydettävä mahdollisesti puuttuvat tiedot tai lisätiedot tai asiakirjat hakijalta 21 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Toimivaltaisen viranomaisen on 90 päivän kuluessa täydellisen hakemuksen jättämisestä tutkittava hakemus ja päätettävä tuontiluvan myöntämisestä tai hakemuksen hylkäämisestä. Se voi hylätä hakemuksen seuraavin perustein:

4.  Toimivaltaisen viranomaisen on 90 päivän kuluessa täydellisen hakemuksen jättämisestä tutkittava hakemus ja päätettävä tuontiluvan myöntämisestä tai hakemuksen hylkäämisestä. Jos tuontilupa myönnetään, toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä lupa sähköisesti. Toimivaltainen viranomainen hylkää hakemuksen seuraavin perustein:

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  jos viejämaa ei ole vuonna 1970 tehdyn Unescon yleissopimuksen sopimuspuoli ja ei ole osoitettu, että kulttuuriesineet vietiin alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti;

a)  jos ei ole osoitettu, että kulttuuriesineet vietiin alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti, sellaisina kuin ne olivat voimassa vientiajankohtana, tai tällaisten lakien ja asetusten puuttuessa; tai poikkeustapauksissa, jotka on lueteltu 4 artiklan 2 a kohdassa, kolmannesta maasta sen lakien ja asetusten mukaisesti, sellaisina kuin ne olivat voimassa vientiajankohtana, tai tällaisten lakien ja asetusten puuttuessa;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jos viejämaa on vuonna 1970 tehdyn Unescon yleissopimuksen sopimuspuoli ja ei ole osoitettu, että kulttuuriesineet vietiin viejämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  toimivaltaisella viranomaisella on perusteltuja syitä uskoa, että tavaroiden haltija ei ole hankkinut niitä laillisesti.

c)  toimivaltaisella viranomaisella on perusteltuja ja todennettavissa olevia syitä uskoa, että tavaroiden haltija ei ole hankkinut niitä laillisesti.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  jos unionin toisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat aiemmin hylänneet kulttuuriesineen tuontilupahakemuksen, joka koskee tätä samaa kulttuuriesinettä, eikä ole toimitettu muuta näyttöä, jota ei ollut vielä toimitettu hylätyn hakemuksen yhteydessä;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b) kun laillista vientiä suoraan alkuperämaasta ei voida todistaa asianmukaisilla liiteasiakirjoilla ja todisteilla, erityisesti vientimaan myöntämillä vientitodistuksilla tai -luvilla, omistusoikeuden osoittavilla asiakirjoilla, laskuilla, myyntisopimuksilla, Object ID ‑asiakirjalla, kun sellainen on saatavilla, vakuutusasiakirjoilla, kuljetusasiakirjoilla ja asiantuntijoiden arvioinneilla.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Toimivaltainen viranomainen voi hylätä hakemuksen, jos alkuperämaan viranomaiset ovat esittäneet palauttamista tai vahingonkorvauksen maksamista koskevia vaateita, joiden tuomioistuinkäsittely on vireillä.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Jos hakemus hylätään, 4 kohdassa viitattuun hallinnolliseen päätökseen on liitettävä perustelut sekä tiedot valitusmenettelystä, jotka annetaan päätöksen antamisen yhteydessä hakijalle, jota päätös koskee.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c.  Hakemukseen on sisällyttävä ilmoitus siitä, että esineet eivät ole aiemmin olleet hakemuksen kohteina, tai, jos hakemus on aiemmin hylätty, on mainittava hylkäämisen syyt ja esitettävä lisänäyttöä, joka ei ollut käytettävissä hakemuksen aiemman käsittelyn yhteydessä.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 d.  Jos jäsenvaltio hylkää sähköisen hakemuksen, sen on toimitettava hylkäyspäätös ja sen perustelut muille jäsenvaltioille ja komissiolle. Jos epäillään laitonta kauppaa, jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava asiasta muille asiaankuuluville viranomaisille, kuten Interpolille ja Europolille.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomaiset, joilla on toimivalta myöntää tuontilupia tämän artiklan mukaisesti. Niiden on ilmoitettava näiden viranomaisten tiedot ja mahdolliset niihin tehdyt muutokset komissiolle.

Jäsenvaltioiden on nimettävä viipymättä viranomaiset, joilla on toimivalta myöntää tuontilupia tämän artiklan mukaisesti. Niiden on ilmoitettava näiden viranomaisten tiedot ja mahdolliset niihin tehdyt muutokset komissiolle.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tuontilupahakemuksen mallin sekä menettelysäännöt tällaisen hakemuksen toimittamista ja käsittelyä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6.  Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tuontilupahakemuksen sähköisen vakiomallin sekä menettelysäännöt tällaisen hakemuksen sähköistä toimittamista ja käsittelyä varten yhdessä asiaankuuluvien liiteasiakirjojen kanssa, jotka toimitetaan sähköisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jotta liitteessä olevassa a, b, e, f, g, i, j, k ja l alakohdassa tarkoitettuja kulttuuriesineitä voidaan unionissa luovuttaa vapaaseen liikkeeseen ja asettaa muuhun erityismenettelyyn kuin passitukseen, on saapumisjäsenvaltion tulliviranomaisille esitettävä tuojan antama vakuutus.

1.  Liitteessä I olevan A osan 3–14 kohdassa tarkoitettujen kulttuuriesineiden tuonti unionin tullialueelle edellyttää, että tavaroiden haltijan on toimitettava ensimmäisen aiotun ensimmäisen tuontijäsenvaltion tulliviranomaisille sähköisesti tuojan vakuutus.

 

Tätä artiklaa sovelletaan myös A1 ja A2 kohdassa tarkoitettuihin kulttuuriesineisiin, joiden yhdistetyn nimikkeistön koodit eivät sisälly liitteeseen II.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tuojan vakuutuksen on sisällettävä tavaroiden haltijan allekirjoittama ilmoitus siitä, että tavarat on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti. Jos viejämaa kuitenkin on Unescon yleissopimuksen sopimuspuoli, tuojan vakuutuksen on sisällettävä tavaroiden haltijan allekirjoittama ilmoitus siitä, että tavarat on viety kyseisestä maasta sen lakien ja asetusten mukaisesti.

2.  Tuojan vakuutus on rekisteröitävä sähköisesti. Se muodostuu seuraavista:

 

a) esineiden haltijan allekirjoittama vakuutus, jossa todetaan, että esineet on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti, tai esitetään todisteet tällaisten lakien ja asetusten puuttumisesta;

 

b) Object ID -standardin mukainen vakiomuotoinen asiakirja, jossa kuvataan kyseiset kulttuuriesineet niin yksityiskohtaisesti, että tulliviranomaiset voivat ne tunnistaa;

 

c) alkuperämaan myöntämät vientitodistukset tai -luvat, jotka osoittavat, että kyseiset kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, poikkeustapauksissa, kun joko

 

a) kulttuuriesineen alkuperämaata ei voida luotettavasti määrittää ja toimivaltainen viranomainen katsoo, että tämä seikka on hyvin dokumentoitu ja sen tueksi on esitetty hyviä todisteita; tai

 

b) kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta ennen vuotta 1970 ja niitä on pidetty kolmannessa maassa muuhun tarkoitukseen kuin väliaikaiseen käyttöön, passitukseen, vientiin tai lähettämiseen ennen kuin ne tuodaan unionin tullialueelle, mutta haltija ei voi toimittaa 2 kohdan mukaisesti vaadittuja asiakirjoja, koska tällaisia asiakirjoja ei ollut käytössä ajankohtana, jona kulttuuriesineet vietiin alkuperämaasta,

 

tuojan vakuutuksessa on oltava:

 

a) esineiden haltijan allekirjoittama vakuutus, jossa todetaan, että esineet on viety kolmannesta maasta sen lakien ja asetusten mukaisesti, tai esitetään todisteet tällaisten lakien ja asetusten puuttumisesta;

 

b) Object ID -standardin mukainen vakiomuotoinen asiakirja, jossa kuvataan kyseiset kulttuuriesineet niin yksityiskohtaisesti, että tulliviranomaiset voivat ne tunnistaa; ja

 

c) kolmannen maan myöntämät vientitodistukset tai -luvat, jotka osoittavat, että kyseiset kulttuuriesineet on viety kolmannesta maasta sen lakien ja asetusten mukaisesti.

 

Jos alkuperämaan tai kolmannen maan laeissa ja asetuksissa ei säädetä vientilupien tai -todistusten myöntämisestä, tuojan vakuutukseen on liitettävä myös muut asianmukaiset liiteasiakirjat ja todisteet, muun muassa omistusoikeuden osoittavat asiakirjat, laskut, myyntisopimukset, vakuutusasiakirjat ja kuljetusasiakirjat.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä tuojan vakuutuksen mallin sekä menettelysäännöt tuojan vakuutuksen toimittamista ja käsittelyä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tuojan vakuutuksen sähköisen vakiomallin sekä menettelysäännöt tuojan vakuutuksen sähköistä toimittamista ja käsittelyä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset

 

Komissio varmistaa, että mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille (mikro- ja pk-yritykset) annetaan asianmukaista teknistä ja rahoitusapua, mukaan luettuna kansallisten yhteyspisteiden edistäminen yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja kaiken asiaankuuluvan tiedon sisältävän erityisen verkkosivuston perustaminen, sekä helpottaa mikro- ja pk-yritysten ja asiaankuuluvien kansallisten yhteyspisteiden välistä tietojenvaihtoa tiedusteluja vastaanotettaessa, jotta tämä asetus pannaan tehokkaasti täytäntöön.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

5 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b artikla

 

Sähköisen järjestelmän käyttö

 

1. Kaikki toimivaltaisten viranomaisten ja ilmoittajien välinen 4 ja 5 artiklan mukainen tietojenvaihto, kuten ilmoitusten, hakemusten tai päätösten vaihto, on tehtävä sähköisesti.

 

2. Komissio perustaa 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän. Se antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan:

 

– järjestelyt 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän käyttöönottoa, toimintaa ja ylläpitoa varten;

 

– yksityiskohtaiset säännöt tietojen esittämistä, käsittelyä, tallentamista ja vaihtoa varten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä sähköisen järjestelmän avulla.

 

Jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä komission kanssa 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän kehittämistä, ylläpitoa ja käyttöä sekä tietojen tallennusta varten tämän asetuksen mukaisesti.

 

3. Käsitellessään henkilötietoja tämän asetuksen puitteissa ilmoittajien ja toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791a ja asetuksen (EU) .../…*mukaisesti.

 

__________________

 

1 aEuroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

* EUVL: lisätään tekstiin asiakirjassa 2017/0003 (COD) olevan asetuksen numero.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

6 artikla

Poistetaan.

Tullin valvonta ja tarkastukset

 

1.  Edellä 4 artiklassa tarkoitettu tuontilupa tai tapauksen mukaan 5 artiklassa tarkoitettu tuojan vakuutus on toimitettava toimivaltaiselle tullitoimipaikalle kulttuuriesineiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen tai niiden asettamiseksi muuhun erityismenettelyyn kuin passitukseen.

 

2.  Niiden kulttuuriesineiden tapauksessa, joiden osalta unionin tullialueelle saapuminen edellyttää tuontiluvan myöntämistä, tulliviranomaiset tarkastavat, vastaako tuontilupa esitettyjä tavaroita. Tätä varten ne voivat tarkastaa kulttuuriesineet fyysisesti, mihin kuuluu muun muassa asiantuntijatahon lausunnon esittäminen.

 

3.  Niiden kulttuuriesineiden tapauksessa, joiden osalta unionin tullialueelle saapuminen edellyttää tuojan vakuutuksen esittämistä, tulliviranomaiset tarkastavat, täyttääkö tuojan vakuutus 5 artiklassa tai sen perusteella säädetyt vaatimukset ja vastaako se esitettyjä tavaroita. Tätä varten ne voivat pyytää ilmoittajalta lisätietoja ja tarkastaa kulttuuriesineet fyysisesti, mihin kuuluu muun muassa asiantuntijatahon lausunnon esittäminen. Niiden on rekisteröitävä tuojan vakuutus antamalla sille sarjanumero ja kirjaamispäivä sekä annettava ilmoittajalle tavaroiden luovutuksen yhteydessä jäljennös rekisteröidystä tuojan vakuutuksesta.

 

4.  Annettaessa ilmoitus kulttuuriesineiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta tai muuhun erityismenettelyyn kuin passitukseen asettamista varten tuotteiden lukumäärä on ilmoitettava käyttäen liitteessä esitettyä paljousyksikköä.

 

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jäsenvaltiot rajoittavat niiden tullitoimipaikkojen määrää, joilla on toimivalta luovuttaa kulttuuriesineet vapaaseen liikkeeseen tai asettaa ne muuhun erityismenettelyyn kuin passitukseen, niiden on ilmoitettava näiden tullitoimipaikkojen tiedot ja mahdolliset niihin tehdyt muutokset komissiolle.

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa niiden tullitoimipaikkojen määrää, joilla on toimivalta sallia kulttuuriesineiden tuonti. Jos jäsenvaltiot soveltavat tätä rajoitusta, niiden on ilmoitettava näiden tullitoimipaikkojen tiedot ja mahdolliset niitä koskevat muutokset komissiolle.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tulliviranomaisten on pidätettävä unionin tullialueelle tuodut kulttuuriesineet ja otettava ne väliaikaisesti haltuun, jos kyseiset kulttuuriesineet on tuotu unionin tullialueelle ilman, että 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on pidätettävä unionin tullialueelle tuodut kulttuuriesineet ja otettava ne väliaikaisesti haltuun, jos kyseiset kulttuuriesineet on tuotu unionin tullialueelle ilman, että 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Kulttuuriesineiden haltuunoton tapauksessa on taattava säilyttämisen asianmukaiset edellytykset asetuksen (EU) N:o 952/2013 147 artiklan mukaisten tavaroiden väliaikaista varastointia koskevien edellytysten ja vastuiden mukaisesti ottaen asianmukaisesti huomioon tavaroiden erityisluonne.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun hallinnollisen päätöksen mukana on oltava perustelut, se on annettava tiedoksi ilmoittajalle ja siihen on sovellettava tehokasta oikeussuojakeinoa kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä menettelyjä noudattaen.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun hallinnolliseen päätökseen on sovellettava asetuksen (EU) N:o 952/2013 22 artiklan 7 kohdan säännöksiä.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Väliaikaisen haltuunoton keston on ehdottomasti oltava enintään niin pitkä kuin mitä tulliviranomaiset tai muut lainvalvontaviranomaiset tarvitsevat määrittääkseen, edellyttävätkö tapauksen olosuhteet haltuunoton jatkamista muiden unionin tai kansallisen lainsäädännön säännösten mukaan. Tämän artiklan mukaisen väliaikaisen haltuunoton enimmäiskesto on 6 kuukautta. Jos kulttuuriesineiden haltuunoton jatkamisesta ei ole tehty päätöstä kyseisen ajan kuluessa tai jos on päätetty, että tapauksen olosuhteet eivät edellytä haltuunoton jatkamista, kulttuuriesineet on annettava ilmoittajan käyttöön.

3.  Väliaikaisen haltuunoton keston on ehdottomasti oltava enintään niin pitkä kuin mitä tulliviranomaiset tai muut lainvalvontaviranomaiset tarvitsevat määrittääkseen, edellyttävätkö tapauksen olosuhteet haltuunoton jatkamista muiden unionin tai kansallisen lainsäädännön säännösten mukaan. Tämän artiklan mukaisen väliaikaisen haltuunoton enimmäiskesto on 6 kuukautta, ja tätä määräaikaa on mahdollista pidentää vielä kolmella kuukaudella tulliviranomaisten perustellulla päätöksellä. Jos kulttuuriesineiden haltuunoton jatkamisesta ei ole tehty päätöstä kyseisen ajan kuluessa tai jos on päätetty, että tapauksen olosuhteet eivät edellytä haltuunoton jatkamista, kulttuuriesineet on annettava ilmoittajan käyttöön. Jäsenvaltioiden viranomaisten on varmistettava, että kun kulttuuriesineet palautetaan alkuperämaahan, maassa ei ole käynnissä aseellista selkkausta, jonka vuoksi kulttuuriesineiden turvallisuutta ei voida taata. Tällaisessa tapauksessa kulttuuriesine on pidettävä unionin alueella, kunnes tilanne alkuperämaassa on vakautunut.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Tulliviranomaisten on välittömästi ilmoitettava asiasta alkuperämaalle, tai tapauksissa, joissa kulttuuriesineen alkuperämaata ei voida määrittää luotettavasti, kolmannelle maalle sekä tapauksen mukaan Europolille ja Interpolille, sen jälkeen kun 1 kohdassa tarkoitettu päätös on tehty.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Kun toimivaltaisilla viranomaisilla on perustellut syyt uskoa, että kulttuuriesineet, jotka passitetaan unionin tullialueen kautta, on mahdollisesti viety vastoin alkuperämaan sääntöjä ja asetuksia, niiden on ohjeistettava tulliviranomaisia pidättämään tilapäisesti tällaiset tavarat.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Hallinnollinen yhteistyö

Hallinnollinen yhteistyö ja sähköisen järjestelmän käyttö

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaistensa välinen yhteistyö.

1.  Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaistensa välinen yhteistyö ja tietojenvaihto.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sähköinen järjestelmä voidaan kehittää tietojen tallentamiseksi ja vaihtamiseksi jäsenvaltioiden viranomaisten välillä – tämä koskee erityisesti tuojien vakuutuksia ja tuontilupia.

2.  Sähköinen järjestelmä on kehitettävä tietojen tallentamiseksi ja vaihtamiseksi jäsenvaltioiden viranomaisten välillä asetuksen (EU) N:o 952/2013 mukaisesti. Tällaisessa järjestelmässä on hoidettava tietojen vastaanottamista, käsittelyä, tallentamista ja vaihtoa – tämä koskee erityisesti tuojien vakuutuksia ja tuontilupia.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän on oltava sellainen, että jäsenvaltiot voivat hakea sieltä tietoa käsitellessään asetuksessa (EY) N:o 116/2009 edellytettyjen vientilupien yhteydessä esitettyjä pyyntöjä. Tällaisissa pyynnöissä voidaan viitata suoraan sähköisten järjestelmien sisältämiin tietoihin.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 13 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] 13 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Henkilötietoja käsitellään tämän asetuksen nojalla ainoastaan, jotta kulttuuriesineitä suojellaan häviämiseltä tehokkaasti, säilytetään ihmiskunnan kulttuuriperintö ja estetään se, että terrorismia rahoitetaan myymällä ryöstettyä kulttuuriperintöä unionissa oleville ostajille.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Vain asianmukaisesti valtuutettu viranomaisten henkilöstö voi tutustua kaikkiin 4, 5 ja 9 artiklan mukaisesti saatuihin henkilötietoihin ja käsitellä niitä, ja ne on suojattava riittävällä tavalla luvatonta pääsyä tai tiedoksiantoa vastaan.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä seuraamuksia koskevat säännöt, joita sovelletaan 3, 4 ja 5 artiklan rikkomiseen ja erityisesti väärien vakuutusten antamiseen ja väärien tietojen esittämiseen kulttuuriesineiden tuomiseksi unionin tullialueelle, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näistä säännöistä ja toimenpiteistä 18 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja ilmoitettava sille viipymättä mahdollisista niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä seuraamuksia koskevat säännöt, joita sovelletaan 3, 4 ja 5 artiklan rikkomiseen ja erityisesti väärien tietojen esittämiseen kulttuuriesineiden tuomiseksi unionin tullialueelle, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että näitä sääntöjä sovelletaan. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Tasapuolisten toimintaedellytysten ja yhdenmukaisen lähestymistavan aikaansaamiseksi jäsenvaltioiden on sovellettava seuraamuksia, jotka ovat luonteeltaan ja vaikutuksiltaan samankaltaisia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näistä säännöistä ja toimenpiteistä 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja ilmoitettava sille viipymättä mahdollisista niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komission ja jäsenvaltioiden on tämän asetuksen täytäntöönpanoa valmistelevassa työssään tehtävä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, kuten Unescon, Interpolin, Europolin, Maailman tullijärjestön (WCO), Kulttuuriomaisuuden säilyttämisen ja entistämisen kansainvälisen tutkimuskeskuksen (ICCROM) sekä Kansainvälisen museoneuvoston, kanssa, jotta varmistetaan tehokas koulutus sekä tehokkaat valmiuksien kehittämistoimet ja tiedotuskampanjat ja teetetään tarvittaessa asiaankuuluvat tutkimukset ja standardien laatiminen.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on järjestettävä koulutusta ja kehitettävä valmiuksia sen varmistamiseksi, että kyseiset viranomaiset panevat tämän asetuksen tehokkaasti täytäntöön. Ne voivat lisäksi käyttää valistuskampanjoita erityisesti kulttuuriesineiden ostajien tietoisuuden lisäämiseksi.

Komissio järjestää yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa

 

i) koulutusta ja valmiuksien kehittämistoimia sekä tiedotuskampanjoita asiaankuuluville viranomaisille, kansallisille yhteyspisteille ja ammattilaisille, jotta varmistetaan tämän asetuksen tehokas täytäntöönpano;

 

ii) toimia, joilla edistetään tehokasta yhteistyötä alkuperämaiden kanssa, ja

 

iii) parhaiden käytäntöjen vaihdon, jolla pyritään edistämään tämän asetuksen yhdenmukaista täytäntöönpanoa ja joka koskee erityisesti niiden jäsenvaltioiden asianmukaisia käytäntöjä, joilla on ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olevaa kulttuuriesineiden maahantuontia koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Näiden toimien ja kampanjoiden on perustuttava nykyisistä ohjelmista, myös niistä, joita WCO ja komissio edistävät, saatuihin kokemuksiin.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa

 

Komissio edistää ja tukee toimintansa piiriin kuuluvissa asioissa ja sille tämän asetuksen mukaisesti kuuluvien tehtävien täyttämiseksi teknistä ja toiminnallista yhteistyötä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä.

 

Komissio voi järjestää koulutusta yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kanssa niiden alueilla.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [Julkaisutoimisto lisää tämän säädöksen voimaantulopäivämäärän] määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 2 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän … vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tiedot tämän asetuksen rikkomisesta;

b)  tiedot tämän asetuksen rikkomisesta ja sovelletuista seuraamuksista;

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio lähettää tätä varten kyselylomakkeet jäsenvaltioille. Jäsenvaltioilla on 6 kuukautta aikaa toimittaa pyydetyt tiedot komissiolle.

Komissio lähettää tätä varten kyselylomakkeet jäsenvaltioille. Jäsenvaltioilla on 6 kuukautta aikaa kyselylomakkeen vastaanottamisesta toimittaa pyydetyt tiedot komissiolle.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio voi pyytää jäsenvaltioita toimittamaan lisätietoja tuontilupahakemusten käsittelystä jäsenvaltioiden 1 kohdassa tarkoitettuihin kyselylomakkeisiin antamien vastausten perusteella. Jäsenvaltioiden on toimitettava pyydetyt tiedot mahdollisimman nopeasti.

Perustelu

Jotta komissio voi arvioida tämän asetuksen soveltamisen yhdenmukaisuutta, sen olisi, katsoessaan tämän tarpeelliseksi, saatava lisätietoja siitä, miten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset käsittelevät lupahakemuksia.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta kolmen vuoden kuluttua sen soveltamisen alkamispäivästä ja sen jälkeen joka viides vuosi.

2.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta kahden vuoden kuluttua sen soveltamisen alkamispäivästä ja sen jälkeen joka neljäs vuosi. Kertomus on julkaistava. Siihen on sisällyttävä käytännön toteutuksen tarkastelu, mukaan lukien vaikutukset unionin taloudellisiin toimijoihin ja erityisesti mikro- ja pk-yrityksiin. Kertomuksessa on vertailtava täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, mihin on kuuluttava arviointi asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen asteesta edellisen kertomuksen antamisen jälkeen. Arvioinnissa on tarkasteltava myös säännöksiä, joilla vahvistetaan seuraamuksia, ja seuraamusten soveltamista sekä sitä, missä määrin ne takaavat tasapuoliset toimintaedellytykset jäsenvaltioiden kesken. Kertomuksessa voidaan tarvittaessa esittää suosituksia puutteiden korjaamiseksi siinä, miten jäsenvaltiot ovat panneet tämän asetuksen täytäntöön.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa on otettava huomioon tämän asetuksen vaikutus paikan päällä, mukaan lukien sen vaikutus unionin talouden toimijoihin, myös mikro- ja pk-yrityksiin. Kertomuksessa on esitettävä näyttöä eri jäsenvaltioissa saaduista tuloksista ja arvio siitä, kuinka yhdenmukaisesti tätä asetusta on pantu täytäntöön ja sovellettu kyseisellä ajanjaksolla, sekä annettava suosituksia, joilla parannetaan puutteellista täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

Liite I – alaotsikko 3

Komission teksti

Tarkistus

2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kulttuuriesineet

2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut kulttuuriesineet

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

Liite I a (uusi)

 

 

Tarkistus

1.

Yli 100 vuotta vanhat arkeologiset esineet, jotka on saatu:

 

 

– kaivauksista tai löydetty maan päältä tai veden alta

9705 00 00

 

– arkeologisista kohteista

9706 00 00

 

– arkeologisista kokoelmista

 

2.

Osiin purettujen taiteellisten, historiallisten tai uskonnollisten monumenttien erottamattomat osat, jotka ovat yli 100 vuotta vanhoja

9705 00 00 9706 00 00

3.

Kuvat ja maalaukset, muut kuin 4 tai 5 luokkaan kuuluvat, jotka on tehty kokonaan käsin millä tahansa välineellä mille tahansa alustalle1a

9701

4.

Vesiväri-, guassi- ja pastellimaalaukset, jotka on tehty kokonaan käsin mille tahansa materiaalille1a

9701

5.

Mosaiikit, jotka on tehty mistä tahansa aineesta kokonaan käsin, muut kuin 1 tai 2 luokkaan kuuluvat, ja millä tahansa välineellä mille tahansa alustalle kokonaan käsin tehdyt piirustukset1a

69149701

 

6.

Alkuperäiset kaiverrukset, painotyöt, serigrafiat ja litografiat ja niiden matriisit sekä alkuperäiset julisteet1a

49 luku 9702 00 00 8442 50 99

7.

Alkuperäisveistokset ja -patsaat ja alkuperäismenetelmällä valmistetut jäljennökset1a, muut kuin luokkaan 1 kuuluvat

9703 00 00

8.

Valokuvat, filmit ja niiden negatiivit1a

37043705

3706

4911 91 80

 

9.

Inkunaabelit ja käsikirjoitukset, mukaan luettuna kartat ja nuotit, yksittäin tai kokoelmina1a

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Yli 100 vuotta vanhat kirjat, yksittäin tai kokoelmana

9705 00 00 9706 00 00

11.

Yli 200 vuotta vanhat painetut kartat

9706 00 00

12.

Yli 50 vuotta vanhat kaikenlaiset arkistot ja niiden osat, missä tahansa muodossa

37043705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

 

13.

a) Kokoelmat1b ja esineet eläintieteellisistä, kasvitieteellisistä, mineralogisista ja anatomisista kokoelmista

9705 00 00

 

b) Kokoelmat1b, jotka ovat historiallisesti, paleontologisesti, etnografisesti tai numismaattisesti kiinnostavia

9705 00 00

14.

Yli 75 vuotta vanhat kulkuneuvot

9705 00 00 86-89 luvut

15.

Muut antiikkiesineet, jotka eivät kuulu A.1–A.14 luokkaan ja jotka ovat:

 

 

a) 50–100 vuotta vanhoja:

 

 

lelut, pelit

95 luku

 

lasiesineet

7013

 

kulta- ja hopeasepänteokset

7114

 

huonekalut

94 luku

 

optiset, valokuvaus- ja elokuvalaitteet

90 luku

 

soittimet

92 luku

 

kellot ja niiden osat

91 luku

 

puusta valmistetut tavarat

44 luku

 

keraamiset tuotteet

69 luku

 

kuvakudokset

5805 00 00

 

matot

57 luku

 

tapetit

4814

 

aseet

93 luku

 

b) yli 100 vuotta vanhoja

9706 00 00

______________

1 a Jotka ovat yli 50 vuotta vanhoja ja jotka eivät kuulu tekijöilleen.

1 b Sellaisina kuin unionin tuomioistuin määritteli asiassa 252/84 antamassaan tuomiossa: ”Kokoelmaesineet, joita tarkoitetaan yhteisen tullitariffin nimikkeessä 97.05, ovat esineitä, joilla on vaadittavat ominaisuudet kokoelmaan hyväksymistä varten, eli esineet, jotka ovat suhteellisen harvinaisia, joita ei käytetä tavanomaisesti alkuperäiseen tarkoitukseensa, jotka kuuluvat samantapaisten käyttöesineiden kaupasta erillisen kaupankäynnin piiriin ja joiden arvo on korkea.”

Tätä asetusta sovelletaan A.1–A.15 luokkaan kuuluviin kulttuuriesineisiin ainoastaan, jos niiden arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin B kohdassa tarkoitettu rahallinen kynnys.

B. Rahallinen kynnys, jota sovelletaan tiettyihin A kohdassa tarkoitettuihin luokkiin (euroina):

Arvo:

1 (arkeologiset esineet)

2 (osiin hajotetut monumentit)

9 (inkunaabelit ja käsikirjoitukset)

12 (arkistot)

15 000

5 (mosaiikit ja piirustukset)

6 (kaiverrukset)

8 (valokuvat)

11 (painetut kartat)

30 000

4 (vesiväri-, guassi- ja pastellimaalaukset)

50 000

7 (patsaat)

10 (kirjat)

13 (kokoelmat)

14 (kulkuneuvot)

15 (kaikki muut esineet)

150 000

3 (kuvat)

Rahalliseen arvoon liittyvien edellytysten täyttyminen on arvioitava vientilupahakemusta tehtäessä. Rahallinen arvo on kulttuuriesineen arvo kansainvälisillä markkinoilla.

Liitteessä I euroina ilmaistut arvot muunnetaan kansallisiksi valuutoiksi ja ilmaistaan kansallisina valuuttoina käyttäen valuuttakursseja, jotka on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 31 päivänä joulukuuta 2001. Vasta-arvoa kansallisina valuuttoina tarkistetaan kahden vuoden välein 31 päivästä joulukuuta 2001. Vasta-arvon laskeminen perustuu keskimääräiseen euroina ilmaistuun päivänkurssiin 24 kuukauden jaksolla, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä. Kulttuuriesineitä käsittelevä neuvoa-antava komitea tarkastelee laskentamenetelmää uudelleen komission ehdotuksesta periaatteessa kaksi vuotta sen jälkeen, kun menetelmää on käytetty ensimmäisen kerran. Kunkin tarkistuksen yhteydessä euroina ilmaistut arvot ja niiden kansallisina valuuttoina ilmaistut vasta-arvot julkaistaan säännöllisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä tarkistuksen voimaantulopäivää edeltävän marraskuun ensimmäisinä päivinä.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

Liite I b (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite I b

 

Maat ja esineluokat, joihin liittyy erityinen laittoman kaupan riski

 

[Komissio vahvistaa 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.]


PERUSTELUT

Tausta

Euroopan unioni (EU) harjoittaa arvoihin perustuvaa kauppapolitiikkaa perussopimusten ja ”Kaikkien kauppa” -strategian mukaisesti. Yksi EU:n tavoitteista on varmistaa, että talouskasvu ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen kanssa.

Viime aikoina on tullut esille, että tavaroiden kauppaan sovellettavissa yleisissä säännöissä ei käsitellä kaikkia kulttuuriesineiden tuontiin liittyviä erityispiirteitä. Kulttuuriesineiden laiton kauppa liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen, terrorismin rahoitukseen, rahanpesuun ja verovilppiin ja johtaa myös kulttuuriperinnön katoamiseen kolmansissa maissa.

Neuvosto muistutti terrorismin rahoituksen torjunnasta 12. helmikuuta 2016 antamissaan päätelmissä, että on tärkeää kiireellisesti tehostaa kulttuuriesineiden laittoman kaupan torjuntaa, ja pyysi komissiota ehdottamaan asiaa koskevia lainsäädäntötoimenpiteitä. Äskettäin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2347 (2017) ja G7-maiden kulttuuriministerien 31. maaliskuuta 2017 allekirjoittamassa Firenzen julistuksessa vahvistettiin jälleen, että on tarpeen torjua kulttuuriesineiden laitonta kauppaa, erityisesti kun esineet ovat peräisin maista, jotka kärsivät konfliktista ja sisäisistä selkkauksista. Lisäksi 1. maaliskuuta 2018 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa ”Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen – terrorismin rahoittamiseen puuttuminen” vahvistettiin tarve toimia EU:n tasolla.

Tällä hetkellä EU:n jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö koskee niiden oman kulttuuriperinnön vaalimista. Tämä ehdotus laajentaa kyseisen suojan kattamaan kolmansien maiden kulttuuriperinnön; tätä suojaa ei ole yhdenmukaistettu EU:n tasolla. Kulttuuriesineiden vientiä koskevat yhteiset säännöt ovat jo olemassa EU:n sääntelyssä. Kulttuuriesineiden tuonnin osalta on EU:n tasolla voimassa ainoastaan kaksi erityistä rajoittavaa toimenpidettä, jotka koskevat Syyriaa ja Irakia.

Tällä ehdotuksella pyritään katkaisemaan kulttuuriesineiden laittoman kaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden sekä terrorismin rahoituksen välinen yhteys ja samalla takaamaan oikeusvarmuus laillisille taidemarkkinoille. Ehdotus pohjautuu aikaisempaan työhön, jota on tehty johtavilla kansainvälisillä foorumeilla, kuten Unescon vuoden 1970 yleissopimukseen kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi sekä Unidroit'n yleissopimukseen varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä. Paljon työtä on tehty myös Euroopan neuvostossa sen kulttuuriesineisiin kohdistuneista rikoksista vuonna 2017 tehdyn yleissopimuksen(1) yhteydessä ja Maailman tullijärjestössä sekä Interpolissa sen erityisyksikön ja varastettujen taideteosten tietokannan yhteydessä.

Komissio on laatinut useita välineitä, joilla vahvistetaan, kulttuuriesineisiin kohdistuvaa tullivalvontaa:

–  tuonnin yhteydessä sovellettavan kulttuuriesineiden yhteisen määritelmän luominen;

–  sen varmistaminen, että ostajat ja tuojat noudattavat asianmukaista huolellisuutta EU:hun tuotavien kulttuuriesineiden laillisuuden suhteen;

–  standardoitu järjestelmä kulttuuriesineiden tunnistamiseksi;

–  tehokkaiden pelotteiden asettaminen kulttuuriesineiden laittomalle kaupalle;

–  sidosryhmien aktiivisen laittoman kaupan vähentämiseen osallistumisen edistäminen.

Komissio ehdottaa tuontilupajärjestelmää tuotteille, joihin katsotaan liittyvän suuri riski kytkennöistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja terroristiryhmiin, kuten arkeologiset löydöt maalla tai vedenalaiset arkeologiset löydöt, muistomerkkien osat ja harvinaiset käsikirjoitukset sekä inkunaabelit, jotka ovat vähintään 250 vuoden ikäisiä. Muiden kulttuuriesineiden osalta on suunniteltu tuojien antamien vakuutusten järjestelmä. Tarkoitus on laatia standardoidut vaatimukset, jotka koskevat tuonnin yhteydessä esitettäviä esineen tunnistamisasiakirjoja. Tulliviranomaisten olisi suoritettava tarkastukset näiden asiakirjojen perusteella. Tulliviranomaisilla olisi valtuudet takavarikoida ja väliaikaisesti pidättää kaikki esineet, joiden kohdalla vaatimukset eivät täyty. Suunnitteilla on myös rikkomuksista määrättävien seuraamusten järjestelmä.

Parlamenttityö

Tätä ehdotusta koskevasta mietintöluonnoksesta on vastannut yhteisvaliokunta, jossa on jäseniä sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnasta (IMCO) että kansainvälisen kaupan valiokunnasta (INTA). Yhteisessä työssä olisi vältettävä lokeroitunutta lähestymistapaa ja hyödynnettävä parhaalla mahdollisella tavalla saatavilla olevaa asiantuntemusta, sillä IMCO-valiokunta vastaa sisämarkkinoita koskevan kansallisen lainsäädännön koordinoinnista unionin tasolla sekä tulliliitosta ja INTA-valiokunta vastaa muun muassa tullisäännösten ja tullihallinnon ulkoisista näkökohdista. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta (CULT) on tiiviisti mukana menettelyssä, erityisesti kulttuuriesineiden määrittelyn osalta.

Yhteisesittelijöiden päätavoitteena on varmistaa asianmukainen tasapaino eri tavoitteiden välillä: yhtäältä pyritään hillitsemään kulttuuriesineiden laitonta tuontia ja toisaalta on varmistettava, että ehdotettu valvonta ja lisävelvoitteet eivät aiheuta kohtuutonta taakkaa taidemarkkinoiden laillisen talouden toimijoille ja tulliviranomaisille.

Yhteisesittelijät katsovat, että taidemarkkinoilla toimiville mikro- ja pk-yrityksille olisi annettava asianmukaista teknistä apua ja tukea. Komission olisi myös yhdessä jäsenvaltioiden kanssa järjestettävä koulutusta ja valmiuksien kehittämistoimia tämän asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. Lisäksi olisi toteutettava toimia, joilla edistetään tehokasta yhteistyötä alkuperämaiden kanssa.

He korostavat, että on tärkeää ottaa käyttöön täysin nykyiseen digitaaliseen ympäristöön mukautettu sähköinen järjestelmä jäsenvaltioiden viranomaisten välistä tietojen tallennusta ja vaihtoa varten.

Tämän asetuksen toimivuutta olisi arvioitava ja siitä olisi laadittava kertomus kahden vuoden kuluttua sen soveltamispäivästä ja sen jälkeen joka neljäs vuosi, jotta voidaan ottaa huomioon tämän asetuksen vaikutukset ja korjata sen mahdolliset puutteet.

Yhteisesittelijät eivät ole vielä toistaiseksi tehneet johtopäätöstä tietyistä tämän asetuksen keskeisistä parantamista kaipaavista näkökohdista, ja he jatkavat neuvotteluja asiaankuuluvien sidosryhmien sekä elinkeinoelämän kanssa ennen kuin ehdottavat niitä koskevia muutoksia.

(1)

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/221


KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (8.6.2018)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden tuonnista

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Valmistelija: Santiago Fisas Ayxelà

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti ehdotuksen tavoitteeseen torjua rahanpesua ja terrorismin rahoitusta vaihtoehtoisista lähteistä, mukaan lukien antiikkiesineiden ryöstely ja salakuljetus, pitäen aina mielessä, että kulttuuriperinnön suojelun on oltava perimmäinen tarkoitus, erityisesti kuluvana vuotena 2018, joka on nimetty kulttuuriperinnön eurooppalaiseksi teemavuodeksi.

Tässä yhteydessä olisi huomattava, että on huolehdittava tasapainosta niiden toimenpiteiden, jotka on määrä hyväksyä kulttuuriperinnön suojelemiseksi, ja toisaalta taidemarkkinoiden hyväksi toteutettavien toimenpiteiden välillä, jottei estetä kohtuuttomasti kulttuuriesineiden laillista kauppaa ulkorajan yli.

Valmistelija kannattaa 250 vuoden vähimmäisikärajan asettamista kaikille kulttuuriesineiden luokille, koska se vaikuttaa asianmukaiselta ikärajalta, joka vastaa ehdotuksen tavoitetta. Lisäksi valmistelija hyväksyy sen, että tietyt kulttuuriesineiden luokat, jotka ovat alttiita kasvaneelle ryöstämisen, häviämisen tai tuhoutumisen riskille, edellyttävät tehostettuja suojelutoimenpiteitä.

Niiden toimenpiteiden osalta, jotka toteutetaan taidemarkkinoiden hyväksi, olisi ennen kaikkea tutkittava viennin laillisuus viejämaan, eikä alkuperämaan, lakien ja asetusten nojalla, koska valmistelija katsoo, että velvollisuus toimittaa asiakirjoja, jotka osoittavat alkuperämaasta tapahtuneen viennin laillisuuden, on lisärasite taidemarkkinoille. Näin ollen on poistettava erottelu Unescon vuoden 1970 yleissopimuksen allekirjoittajavaltioiden ja niiden valtioiden väliltä, jotka eivät ole sitä allekirjoittaneet, ja joka koskee velvollisuutta osoittaa laillinen vienti viejämaasta tai vastaavasti alkuperämaasta, siten, että kaikilla jäsenvaltioilla on velvollisuus osoittaa, että vienti kolmannesta maasta oli laillista kyseisen maan omien lakien ja asetusten mukaisesti.

Toiseksi valmistelija katsoo, että vaikka termi ’tavaroiden haltija’ on määritelty ehdotuksessa viittaamalla asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 34 kohtaan, on asiaankuuluvaa varmistaa, ettei termi tarkoita omistajuutta, sillä taho, joka on halukas hankkimaan tuontiluvan, ei ehkä ole vielä esineiden omistaja.

Kolmanneksi valmistelija toteaa, että ehdotuksen mukaan kulttuuriesineiden väliaikaiselta maahantuonnilta kasvatuksellisiin, tieteellisiin tai akateemisiin tarkoituksiin ei pitäisi edellyttää luvan tai vakuutuksen esittämistä, ja katsoo, että myös restaurointitarkoitukset olisi sisällytettävä tähän poikkeukseen.

Toisaalta, kun on kyse toimenpiteistä, jotka on toteutettava kulttuuriperinnön suojelemiseksi, valmistelija ehdottaa ensinnäkin, että pidennetään ”pysyväksi” katsottavaa ajanjaksoa yhdestä kuukaudesta kymmeneen vuoteen liitteen c, d ja h alakohdassa mainittujen esineluokkien osalta ja yhteen vuoteen muiden liitteessä vahvistettujen luokkien osalta.

Toiseksi valmistelija haluaisi korostaa, että kun otetaan huomioon esineiden erityisluonne, kulttuurialan asiantuntijoiden rooli tulliviranomaisten puitteissa on erittäin tärkeä, sillä he voivat tarvittaessa vaatia ilmoittajalta lisätietoja ja fyysisesti tutkia kulttuuriesineitä esittääkseen asiantuntijalausunnon.

Kolmanneksi kulttuuriesineiden varastoinnin osalta unionin tullialueella väliaikaisen haltuunoton tapauksessa on esineiden erityisluonteesta johtuen annettava säilytystä koskevat vähimmäistakuut.

Valmistelija on täysin samaa mieltä siitä, että helpottaakseen tähän uuteen järjestelmään mukautumista jäsenvaltioiden on järjestettävä asiaankuuluville viranomaisille koulutusta ja kehitettävä heidän valmiuksiaan sekä järjestettävä ostajille suunnattuja tiedotuskampanjoita. Valmistelija katsoo myös, että tietoa jakavia yhteyspisteitä olisi asetettava saataville kussakin jäsenvaltiossa, jotta markkinatoimijoita voidaan auttaa tämän asetuksen täytäntöönpanossa. Lopuksi valmistelija toteaa, että on erittäin tärkeää vahvistaa sähköistä hallintoa käyttämällä tuojien vakuutusten laatimisessa ja tuontilupien hakemisessa asianmukaisia sähköisiä vakiolomakkeita, jotka toimitetaan sähköisesti ja rekisteröidään liittämällä niihin sarjanumero ja rekisteröinnin päivämäärä, sekä kehittämällä jäsenvaltioiden viranomaisten välistä tietojenvaihtoa varten täysin toimiva sähköinen järjestelmä, joka varmasti auttaa estämään oikeuspaikkakeinottelua.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavia kansainvälisen kaupan valiokuntaa ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Asetuksessa käytettävien määritelmien olisi perustuttava määritelmiin, joita on käytetty Pariisissa 14 päivänä marraskuuta 1970 allekirjoitetussa Unescon yleissopimuksessa kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi ja Roomassa 24 päivänä kesäkuuta 1995 allekirjoitetussa UNIDROIT’n yleissopimuksessa varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä, koska ne ovat tuttuja monille kolmansille maille ja useimmille jäsenvaltioille.

(6)  Asetuksessa käytettävien määritelmien olisi perustuttava määritelmiin, joita on käytetty kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa vuonna 1954 tehdyssä Haagin yleissopimuksessa, Pariisissa 14 päivänä marraskuuta 1970 allekirjoitetussa Unescon yleissopimuksessa kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi ja Roomassa 24 päivänä kesäkuuta 1995 allekirjoitetussa UNIDROIT’n yleissopimuksessa varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä, koska ne ovat tuttuja monille kolmansille maille ja useimmille jäsenvaltioille.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Viennin laillisuus olisi tutkittava sen maan lakien ja asetusten perusteella, jossa kulttuuriesineet löydettiin tai luotiin (’alkuperämaa’). Säännösten kiertämisen välttämiseksi henkilön, joka haluaa tuoda kulttuuriesineitä unionin tullialueelle, olisi – kun nämä kulttuuriesineet saapuvat unioniin jostakin muusta kolmannesta maasta – osoitettava, että ne vietiin sieltä laillisesti, jos kyseinen kolmas maa on vuonna 1970 tehdyn Unescon yleissopimuksen allekirjoittajavaltio ja näin ollen maa, joka on sitoutunut torjumaan kulttuuriomaisuuden laitonta kauppaa. Muissa tapauksissa henkilön olisi todistettava laillinen vienti alkuperämaasta.

(7)  Viennin laillisuus olisi tutkittava sen maan lakien ja asetusten perusteella, jossa kulttuuriesineet löydettiin tai luotiin (’alkuperämaa’). Säännösten kiertämisen välttämiseksi henkilön, joka haluaa tuoda kulttuuriesineitä unionin tullialueelle, olisi – kun nämä kulttuuriesineet saapuvat unioniin jostakin muusta kolmannesta maasta – osoitettava, että ne vietiin alkuperämaasta laillisesti. Tapauksissa, joissa kulttuuriesineiden alkuperämaata ei voida luotettavasti määritellä, henkilön, joka haluaa tuoda kulttuuriesineitä unionin tullialueelle, olisi osoitettava, että ne vietiin laillisesti viimeisestä maasta, jossa niitä pidettiin hallussa ennen kuin ne lähetettiin unioniin (”viejämaa”) sen lakien ja asetusten mukaisesti.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Kun otetaan huomioon, että Unescon vuoden 1970 yleissopimuksen 5 artiklassa kehotetaan perustamaan yksi tai useampia kansallisia laitoksia, joissa on riittävä määrä pätevää henkilökuntaa, jotta varmistetaan niiden omien kulttuurihyödykkeiden suojelu laitonta tuontia, vientiä ja siirtoa vastaan; kun otetaan huomioon myös tarve tehdä aktiivista yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa turvallisuusalalla ja torjua kulttuuriesineiden laitonta tuontia, erityisesti kriisialueilla, Unescon vuoden 1970 yleissopimuksen sopimusvaltioita pyydetään täyttämään yleissopimuksessa määrätyt sitoumukset ja niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä niin tehneet, pyydetään ratifioimaan se kiireellisesti.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jotta ei kohtuuttomasti estettäisi tavarakauppaa ulkorajojen yli, tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin esineisiin, jotka ovat tietynikäisiä. Tätä varten näyttää asianmukaiselta asettaa vähimmäisikärajaksi 250 vuotta kaikille kulttuuriesineiden luokille. Tällä vähimmäisikärajalla varmistetaan, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet keskittyvät niihin kulttuuriesineisiin, joihin ryöstely konfliktialueilla todennäköisimmin kohdistuu, jättämättä huomiotta muita esineitä, joiden valvonta on tarpeen kulttuuriperinnön suojelun varmistamiseksi.

(8)  Jotta ei kohtuuttomasti estettäisi tavarakauppaa unionin ulkorajojen yli, tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin esineisiin, jotka ovat tietynikäisiä ja joilla on tietty kynnysarvo. Tätä varten näyttää asianmukaiselta asettaa vähimmäisikärajaksi 100 vuotta kulttuuriesineiden haavoittuvimmille luokille, mikä noudattaa vuonna 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen, vuonna 1970 tehdyn Unescon yleissopimuksen ja vuonna 1995 tehdyn UNIDROIT’n yleissopimuksen määräyksiä. Tällä vähimmäisikärajalla varmistetaan, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet keskittyvät niihin kulttuuriesineisiin, joihin ryöstely konfliktialueilla todennäköisimmin kohdistuu, jättämättä huomiotta muita esineitä, joiden valvonta on tarpeen kulttuuriperinnön suojelun varmistamiseksi.

Perustelu

Näyttää siltä, että 250 vuoden vähimmäisikä ei ole joidenkin kansainvälisten sopimusten mukainen (kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa tehdyn Haagin yleissopimuksen 1 artikla, kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi tehdyn vuoden 1970 yleissopimuksen 1 artikla ja varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit'n yleissopimuksen 2 artikla).

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tietyt kulttuuriesineiden luokat, kuten arkeologiset esineet, muistomerkkien osat sekä harvinaiset käsikirjoitukset ja inkunaabelit ovat erityisen alttiita ryöstelylle ja hävittämiselle, joten näyttää olevan tarpeen säätää tehostetun valvonnan järjestelmästä ennen kuin ne saavat saapua unionin tullialueelle. Tällaisessa järjestelmässä olisi edellytettävä saapumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämän luvan esittämistä ennen kuin kyseiset esineet voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen tai asettaa johonkin muuhun erityiseen tullimenettelyyn kuin passitukseen. Tällaista lupaa hakevien henkilöiden olisi voitava osoittaa laillinen vienti alkuperämaasta asianmukaisilla asiakirjoilla ja todistuksilla, joita ovat erityisesti sen kolmannen maan, josta ne viedään, myöntämät vientitodistukset tai -luvat, omistusoikeuden osoittavat asiakirjat, laskut, myyntisopimukset, vakuutusasiakirjat, kuljetusasiakirjat ja asiantuntijoiden arvioinnit. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi täydellisen ja tarkan hakemuksen pohjalta päätettävä luvan myöntämisestä ilman aiheetonta viivytystä.

(10)  Tietyt kulttuuriesineiden luokat, kuten arkeologiset esineet, muistomerkkien osat sekä harvinaiset käsikirjoitukset ja inkunaabelit ovat erityisen alttiita ryöstelylle ja hävittämiselle, joten näyttää olevan tarpeen säätää tehostetun valvonnan järjestelmästä ennen kuin ne saavat saapua unionin tullialueelle. Tällaisessa järjestelmässä olisi edellytettävä ensimmäisen saapumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämän luvan esittämistä ennen kuin kyseiset esineet voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen tai asettaa johonkin muuhun erityiseen tullimenettelyyn kuin passitukseen. Tällaista lupaa hakevien henkilöiden olisi voitava osoittaa, että kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaan, tai osoittaa tällaisten lakien ja asetusten puuttuminen. Laillinen vienti viejämaasta olisi osoitettava asianmukaisilla asiakirjoilla ja todistuksilla, joita ovat erityisesti sen kolmannen maan, josta kulttuuriesineet viedään, myöntämät vientitodistukset tai vientiluvat, omistusoikeuden osoittavat asiakirjat, laskut, myyntisopimukset, vakuutusasiakirjat, kuljetusasiakirjat ja asiantuntijoiden arvioinnit. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi täydellisen ja tarkan hakemuksen pohjalta päätettävä luvan myöntämisestä ilman aiheetonta viivytystä. Tapauksissa, joissa kulttuuriesineiden alkuperämaata ei voida luotettavasti määritellä, hakemukseen olisi liitettävä mahdolliset liiteasiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat, että kulttuuriesineet vietiin viejämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti. Sellaisten kulttuuriesineiden tuontia varten, jotka ovat lähtöisin konfliktimaista tai korkean riskin maista, olisi aina edellytettävä ensimmäisen saapumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämän luvan esittämistä. Tällaista lupaa hakevien henkilöiden olisi voitava osoittaa, että kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaan, jolloin suljetaan pois mahdollisuus osoittaa, että ne on viety laillisesti viejämaasta. Komission olisi vahvistettava täytäntöönpanosäädöksillä säännöllisesti päivitettävä konfliktialueiden ja korkean riskin maiden luettelo, jonka nojalla kulttuuriesineisiin sovellettavia rajoittavia toimenpiteitä olisi otettava käyttöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 215 artiklan mukaisesti. Komission olisi pyydettävä ulkopuolista asiantuntemusta, jota on esimerkiksi Unescolla ja Kansainväliseltä museoneuvostolla (ICOM), jotta ne laatisivat tällaisen luettelon, jonka olisi perustuttava YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti ICOMin julkaisemiin ”punaisiin listoihin”, joissa luokitellaan arkeologisten esineiden tai taideteosten uhanalaiset luokat maailman haavoittuvimmilla alueilla, jotta estetään niiden laiton myynti tai vienti maasta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Kun otetaan huomioon esineiden erityisluonne, kulttuurialan asiantuntijoiden rooli tulliviranomaisten puitteissa on erittäin tärkeä, sillä heidän olisi voitava tarvittaessa vaatia ilmoittajalta lisätietoja ja fyysisesti tutkia kulttuuriesineitä esittääkseen asiantuntijalausunnon.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Muiden kulttuuriesineiden luokkien osalta henkilöiden, jotka haluavat tuoda niitä unionin tullialueelle, olisi vakuutuksen avulla todistettava niiden laillinen vienti kolmannesta maasta ja otettava tästä vastuu sekä esitettävä riittävät tiedot, jotta tulli voi tunnistaa kyseiset esineet. Menettelyn helpottamiseksi ja oikeusvarmuuden vuoksi kulttuuriesinettä koskevat tiedot olisi esitettävä käyttäen standardoitua asiakirjaa. Kulttuuriesineiden kuvaamiseen olisi käytettävä Object ID -asiakirjaa, jota Unesco suosittelee. Tullin olisi rekisteröitävä kyseisten kulttuuriesineiden saapuminen, säilytettävä alkuperäisasiakirjat ja annettava asiaan liittyvistä asiakirjoista jäljennös ilmoittajalle, jotta varmistetaan jäljitettävyys esineiden saavuttua sisämarkkinoille.

(11)  Muiden kulttuuriesineiden luokkien osalta henkilöiden, jotka haluavat tuoda niitä unionin tullialueelle. olisi voitava osoittaa laillinen vienti alkuperämaasta asianmukaisilla asiakirjoilla ja todistuksilla, joita ovat erityisesti sen kolmannen maan, josta ne viedään, myöntämät vientitodistukset tai -luvat, omistusoikeuden osoittavat asiakirjat, laskut, myyntisopimukset, vakuutusasiakirjat, kuljetusasiakirjat ja asiantuntijoiden arvioinnit. Henkilöiden, jotka haluavat tuoda kulttuuriesineitä unionin tullialueelle, olisi esitettävä riittävät tiedot, jotta tulli voi tunnistaa kyseiset esineet, ja liitettävä niihin sähköinen vakuutus, jolla he varmentavat näiden esineiden laillisen viennin alkuperämaasta ja ottavat siitä vastuun. Menettelyn helpottamiseksi ja oikeusvarmuuden vuoksi kulttuuriesinettä koskevat tiedot olisi esitettävä käyttäen sähköistä standardoitua asiakirjaa. Kulttuuriesineiden kuvaamiseen olisi käytettävä Object ID -asiakirjaa, jota Unesco suosittelee. Kyseiset kulttuuriesineet olisi rekisteröitävä sähköisesti ja ilmoittajalle olisi annettava asiaan liittyvistä toimitetuista asiakirjoista jäljennös, jotta varmistetaan jäljitettävyys esineiden saavuttua sisämarkkinoille.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Kulttuuriesineiden väliaikaiselta maahantuonnilta kasvatuksellisiin, tieteellisiin tai akateemisiin tarkoituksiin ei pitäisi edellyttää luvan tai vakuutuksen esittämistä.

(12)  Kulttuuriesineiden väliaikaiselta maahantuonnilta kasvatuksellisiin (kuten kulttuurisiin ja musiikillisiin), tieteellisiin, restaurointi-, konservointi-, näytteillepano- tai akateemisiin tarkoituksiin sekä museoiden tai vastaavien julkisten voittoa tavoittelemattomien instituutioiden väliseen yhteistyöhön näyttelyiden järjestämiseksi ei pitäisi edellyttää luvan tai vakuutuksen esittämistä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Messuilla ja kansainvälisissä taidenäyttelyissä esiteltäviin kulttuuriesineisiin ei saa soveltaa tuontilisenssiä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jotta otetaan huomioon tämän asetuksen täytäntöönpanosta saadut kokemukset ja ne muuttuvat geopoliittiset ja muut olosuhteet, joiden vuoksi kulttuuriesineet joutuvat vaaraan, haittaamatta kohtuuttomasti kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukainen valta antaa säädöksiä vähimmäisikärajaa koskevan kriteerin muuttamisesta eri kulttuuriesineiden luokkien osalta. Tämän säädösvallan siirron ansiosta komission olisi myös voitava saattaa liite ajan tasalle yhdistettyyn nimikkeistöön tehtyjen muutosten seurauksena. On erityisen tärkeää, että komissio järjestää valmistelutyönsä aikana asianmukaiset kuulemiset, mukaan lukien asiantuntijoiden kuuleminen, ja että tällaiset kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa27 määrättyjä periaatteita noudattaen. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(14)  Jotta otetaan huomioon tämän asetuksen täytäntöönpanosta saadut kokemukset ja ne muuttuvat geopoliittiset ja muut olosuhteet, joiden vuoksi kulttuuriesineet joutuvat vaaraan, haittaamatta kohtuuttomasti kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukainen valta antaa säädöksiä vähimmäisikärajaa ja rahallista kynnystä koskevan kriteerin muuttamisesta eri kulttuuriesineiden luokkien osalta. Tämän säädösvallan siirron ansiosta komission olisi myös voitava saattaa liite ajan tasalle yhdistettyyn nimikkeistöön tehtyjen muutosten seurauksena. On erityisen tärkeää, että komissio järjestää valmistelutyönsä aikana asianmukaiset kuulemiset, mukaan lukien asiantuntijoiden kuuleminen, ja että tällaiset kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa27 määrättyjä periaatteita noudattaen. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

__________________

__________________

27 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

27 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se voisi hyväksyä erityiset yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan kulttuuriesineiden väliaikaiseen maahantuontiin unionin tullialueelle ja varastointiin siellä, tuontilupahakemusten ja -lomakkeiden sekä tuojan vakuutusten ja niiden liiteasiakirjojen mallit sekä tarkemmat niiden toimittamista ja käsittelyä koskevat menettelysäännöt. Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se voisi suorittaa järjestelyjä sähköisen tietokannan perustamiseksi tietojen tallentamista ja jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa varten. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201128 mukaisesti.

(15)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se voisi hyväksyä erityiset yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan kulttuuriesineiden väliaikaiseen maahantuontiin unionin tullialueelle ja varastointiin siellä, ja se olisi tehtävä taaten samalla säilyttämisen asianmukaiset edellytykset ja ottaen asianmukaisesti huomioon tavaroiden erityisen luonteen. Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen olisi koskettava myös tuontilupahakemusten ja -lomakkeiden sekä tuojan sähköisten vakuutusten ja niiden liiteasiakirjojen sähköisiä vakiomalleja ja niiden sähköiseen toimittamiseen ja käsittelyyn sovellettavia tarkempia menettelysääntöjä. Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se voisi suorittaa järjestelyjä sähköisen tietokannan perustamiseksi tietojen tallentamista ja jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa varten. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201128 mukaisesti. Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se voisi laatia säännöllisesti päivitettävän konfliktialueiden ja korkean riskin maiden luettelon, jonka nojalla kulttuuriesineisiin sovellettavia rajoittavia toimenpiteitä olisi otettava käyttöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 215 artiklan mukaisesti.

__________________

__________________

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Kulttuuriesineiden kauppavirroista olisi kerättävä merkityksellistä tietoa, jotta tuetaan asetuksen tehokasta täytäntöönpanoa ja luodaan perusta sen tulevalle arvioinnille. Kulttuuriesineiden kauppavirtoja ei voida tehokkaasti seurata vain niiden arvon tai painon mukaan, koska nämä kaksi arvoa voivat vaihdella. On olennaisen tärkeää kerätä tietoja ilmoitettujen esineiden lukumäärästä. Koska yhdistetyssä nimikkeistössä ei täsmennetä mitään ylimääräistä mittausyksikköä kulttuuriesineitä varten, on tarpeen edellyttää, että esineiden lukumäärä ilmoitetaan.

(16)  Kulttuuriesineiden kauppavirroista olisi kerättävä merkityksellistä tietoa, jotta tuetaan asetuksen tehokasta täytäntöönpanoa ja luodaan perusta sen tulevalle arvioinnille. Kulttuuriesineiden kauppavirtoja ei voida tehokkaasti seurata vain niiden arvon tai painon mukaan, koska nämä kaksi arvoa voivat vaihdella. On olennaisen tärkeää kerätä sähköisesti tietoja ilmoitettujen esineiden lukumäärästä. Koska yhdistetyssä nimikkeistössä ei täsmennetä mitään ylimääräistä mittausyksikköä kulttuuriesineitä varten, on tarpeen edellyttää, että esineiden lukumäärä ilmoitetaan.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tullialan riskienhallintaa koskevassa EU:n strategiassa ja toimintasuunnitelmassa29 pyritään muun muassa vahvistamaan tulliviranomaisten valmiuksia vastata kulttuuriesineiden alalla ilmeneviin riskeihin. Asetuksessa (EU) N:o 952/2013 vahvistettuja yhteisen riskinhallintajärjestelmän puitteita olisi käytettävä ja asian kannalta merkityksellisiä riskeihin liittyviä tietoja olisi vaihdettava tulliviranomaisten välillä.

(17)  Tullialan riskienhallintaa koskevassa EU:n strategiassa ja toimintasuunnitelmassa29 pyritään muun muassa vahvistamaan tulliviranomaisten valmiuksia vastata kulttuuriesineiden alalla ilmeneviin riskeihin ja tähän liittyvää koulutusta. Asetuksessa (EU) N:o 952/2013 vahvistettuja yhteisen riskinhallintajärjestelmän puitteita olisi käytettävä ja asian kannalta merkityksellisiä riskeihin liittyviä tietoja olisi vaihdettava tulliviranomaisten välillä.

__________________

__________________

29 COM(2014)0527: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta ja toimintasuunnitelmasta.

29 COM/2014/0527: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta ja toimintasuunnitelmasta.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Koska kulttuuriesineiden laiton kauppa voi olla terrorismin ja rahanpesun rahoituslähde, on kiireellisesti perustettava tiedotuskampanjoita etenkin kulttuuriesineiden ostajien tietoisuuden lisäämiseksi; lisäksi olisi kussakin jäsenvaltiossa asetettava käyttöön tietoa jakavia yhteyspisteitä markkinatoimijoiden avustamiseksi tämän asetuksen täytäntöönpanossa.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Komissiolle olisi annettava riittävästi aikaa hyväksyä säännöt tämän asetuksen täytäntöönpanosta, erityisesti ne, jotka koskevat tuontiluvan hakemisessa tai tuojan vakuutuksen laatimisessa käytettäviä asianmukaisia lomakkeita. Tämän vuoksi tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä.

(19)  Komissiolle olisi annettava riittävästi aikaa hyväksyä säännöt tämän asetuksen täytäntöönpanosta, erityisesti ne, jotka koskevat tuontiluvan hakemisessa tai tuojan vakuutuksen laatimisessa käytettäviä asianmukaisia sähköisiä vakiolomakkeita. Tämän vuoksi tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan edellytykset ja menettely kulttuuriesineiden saapumiselle unionin tullialueelle.

Tässä asetuksessa vahvistetaan edellytykset ja menettely kulttuuriesineiden tuonnille unionin tullialueelle.

Perustelu

Epämääräinen käsite ’saapuminen’ 1 artiklassa, kun kyseessä on tämän asetuksen kohde ja soveltamisala, olisi korvattava täsmällisemmällä käsitteellä ’tuonti’.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kolmannesta maasta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden saapuminen unionin tullialueelle on kielletty, kun on olemassa perustellut syyt epäillä, että kyseiset kulttuuriesineet on poistettu alkuperämaan tai viejämaan alueelta ilman lainmukaisen omistajan suostumusta tai poistettu vastoin kyseisten maiden lakeja ja asetuksia.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämä asetus ei rajoita sellaisten tiukempien järjestelmien soveltamista, jotka on perustettu jäsenvaltioissa voimassa olevilla kulttuuriesineiden tuontia niiden tullialueelle koskevilla välineillä.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ’kulttuuriesineellä’ mitä tahansa esinettä, joka on tärkeä arkeologian, esihistorian, historian, kirjallisuuden, taiteen tai tieteen kannalta ja joka kuuluu liitteessä olevassa taulukossa lueteltuihin luokkiin ja täyttää siinä määritellyn vähimmäisikävaatimuksen;

a)  ’kulttuuriesineellä’ mitä tahansa esinettä, joka on tärkeä arkeologian, esihistorian, historian, kirjallisuuden, taiteen tai tieteen kannalta ja joka kuuluu liitteessä olevassa taulukossa lueteltuihin luokkiin ja täyttää siinä määritellyn vähimmäisikävaatimuksen ja rahallista kynnystä koskevan kriteerin;

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ’alkuperämaalla’ maata, jonka nykyisellä alueella kulttuuriesineet luotiin tai löydettiin;

b)  ’alkuperämaalla’ maata, jonka nykyisellä alueella kulttuuriesineet luotiin tai löydettiin tai jolta ne poistettiin, jolla ne kaivettiin maasta tai jolta ne varastettiin maan päältä tai veden alta tällaisen maan nykyisellä alueella, tai maata, jolla on niin läheinen side kulttuuriesineisiin, että se katsoo näiden esineiden kuuluvan kulttuuriperintöönsä ja suojelee niitä sellaisina, mikä tarkoittaa, että se sääntelee oikeudellisesti niiden vientiä;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ’viejämaalla’ maata, jossa kulttuuriesineitä viimeksi pidettiin pysyvästi kyseisen maan lakien ja asetusten mukaisesti ennen niiden lähettämistä unioniin;

c)  ’viejämaalla’ maata, jossa kulttuuriesineitä viimeksi pidettiin kyseisen maan lakien ja asetusten mukaisesti ennen niiden lähettämistä unioniin;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  ’konfliktimailla tai korkean riskin mailla’ komission luetteloimia maita, jotka yksilöidään aseellisten konfliktien, laajojen väkivaltaisuuksien tai muiden ihmisille tai kulttuuriesineille aiheutuvia haittoja koskevien riskien perusteella;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ilmaisulla ’pysyvästi’ vähintään kuukauden mittaista ajanjaksoa ja muuta tarkoitusta kuin väliaikaista käyttöä, passitusta, vientiä tai lähettämistä varten;

Poistetaan.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 12 artiklan mukaisesti liitteessä olevan taulukon toisen sarakkeen muuttamiseksi yhteiseen nimikkeistöön tehtyjen muutosten seurauksena ja liitteessä olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa olevan vähimmäisikärajan muuttamiseksi tämän asetuksen täytäntöönpanosta saatujen kokemusten pohjalta.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 12 artiklan mukaisesti liitteessä olevien kulttuuriesineiden luokkien ja vähimmäisikärajan ja rahallisen kynnyksen muuttamiseksi tämän asetuksen täytäntöönpanosta saatujen tulosten perusteella.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 12 artiklan mukaisesti niiden esineluokkien muuttamiseksi, joilta edellytetään tuontiluvan tai tuontivakuutuksen esittämistä ensimmäisen saapumisjäsenvaltion tulliviranomaisille, tämän asetuksen täytäntöönpanosta saatujen kokemusten pohjalta.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Ensimmäisen saapumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tuontiluvan myöntämistä tai tuontivakuutuksen moitteetonta toimittamista ei pidä tulkita todisteeksi kulttuuriesineiden laillisesta alkuperästä tai omistajuudesta.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kulttuuriesineiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 250 artiklassa tarkoitettuun väliaikaiseen maahantuontiin unionin tullialueelle kasvatuksellisiin, tieteellisiin ja akateemisiin tarkoituksiin;

a)  kulttuuriesineiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 250 artiklassa tarkoitettuun väliaikaiseen maahantuontiin unionin tullialueelle kasvatuksellisiin (kuten kulttuurisiin ja musiikillisiin), tieteellisiin, restaurointi-, konservointi-, näyttely- ja akateemisiin tarkoituksiin sekä museoiden tai julkisten voittoa tavoittelemattomien instituutioiden välisen näyttelyiden järjestämiseksi tehtävän yhteistyön tarkoitukseen;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Messuilla ja kansainvälisissä taidenäyttelyissä esiteltyjen kulttuuriesineiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 250 artiklassa tarkoitettu väliaikainen maahantuonti unionin tullialueelle olisi sallittava edellyttäen, että tuojan vakuutus esitetään 5 artiklassa säädetyllä tavalla.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  asetuksen (EU) N:o 952/2013 203 artiklassa tarkoitettuihin palautettuihin kulttuuriesineisiin;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tavaroiden haltijan on haettava tuontilupaa saapumisjäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. Hakemukseen on liitettävä mahdolliset liiteasiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat, että kyseiset kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti. Jos viejämaa kuitenkin on Pariisissa 14 päivänä marraskuuta 1970 allekirjoitetun, kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämisestä ja ehkäisemisestä tehdyn Unescon yleissopimuksen, jäljempänä ’vuonna 1970 tehty Unescon yleissopimus’, sopimuspuoli, hakemukseen on liitettävä mahdolliset liiteasiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat, että kulttuuriesineet on viety kyseisestä maasta sen lakien ja asetusten mukaisesti.

2.  Edellisessä kohdassa lueteltujen kulttuuriesineiden haltijan on haettava tuontilupaa ensimmäisen saapumisjäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. Hakemukseen on liitettävä mahdolliset liiteasiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat, että kyseiset kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti, tai tällaisten lakien ja asetusten puuttuessa. Tapauksissa, joissa kulttuuriesineiden alkuperämaata ei voida luotettavasti määritellä, tuontilupahakemukseen on liitettävä mahdolliset liiteasiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat, että kulttuuriesineet vietiin viejämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti.

 

Konfliktimaista tai korkean riskin maista lähtöisin olevien kulttuuriesineiden haltijan on aina haettava tuontilupaa ensimmäisen saapumisjäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. Hakemukseen on liitettävä mahdolliset liiteasiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat, että tällaiset kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Saapumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava, onko hakemus täydellinen. Sen on pyydettävä mahdollisesti puuttuvat tiedot tai asiakirjat hakijalta 30 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

3.  Ensimmäisen saapumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava, onko hakemus täydellinen. Sen on pyydettävä mahdollisesti puuttuvat tiedot tai asiakirjat hakijalta 30 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Toimivaltaisen viranomaisen on 90 päivän kuluessa täydellisen hakemuksen jättämisestä tutkittava hakemus ja päätettävä tuontiluvan myöntämisestä tai hakemuksen hylkäämisestä. Se voi hylätä hakemuksen seuraavin perustein:

4.  Toimivaltaisen viranomaisen on 90 päivän kuluessa täydellisen hakemuksen jättämisestä tutkittava hakemus ja päätettävä tuontiluvan myöntämisestä tai hakemuksen hylkäämisestä. Sen on hylättävä hakemus seuraavin perustein:

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  jos viejämaa ei ole vuonna 1970 tehdyn Unescon yleissopimuksen sopimuspuoli ja ei ole osoitettu, että kulttuuriesineet vietiin alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti;

a)  jos ei ole osoitettu, että kulttuuriesineet vietiin alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti tai jos ei ole osoitettu, että kulttuuriesineiden vienti alkuperämaasta tapahtui tällaisten lakien ja asetusten puuttuessa;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jos viejämaa on vuonna 1970 tehdyn Unescon yleissopimuksen sopimuspuoli ja ei ole osoitettu, että kulttuuriesineet vietiin viejämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti;

b)  jos alkuperämaan viranomaisten esittämiä vaatimuksia esineiden palauttamiseksi on avoinna;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  jos alkuperämaan toimivaltaisten viranomaisten esittämiä pyyntöjä esineiden takaisinmaksamiseksi on avoinna;

Perustelu

Yhtenä niistä syistä, joiden perusteella toimivaltainen viranomainen voi evätä tuontilupaa koskevan hakemuksen, on oltava myös tapaus, jossa alkuperämaan esittämä pyyntö on avoinna.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  toimivaltaisella viranomaisella on perusteltuja syitä uskoa, että tavaroiden haltija ei ole hankkinut niitä laillisesti.

c)  toimivaltaisella viranomaisella on perusteltuja syitä väittää, että tavaroiden haltija ei ole hankkinut niitä laillisesti.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  jos tuontipyyntö koskee sellaista kulttuuriesinettä, jota koskevan saman hakemuksen toinen unionin jäsenvaltio on aiemmin hylännyt, hakija on velvollinen ilmoittamaan tuontiluvan myöntämisestä vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle tästä hylkäämisestä;

Perustelu

Niiden syiden joukossa, joiden perusteella toimivaltainen viranomainen voi olla antamatta tuontilupaa, on oltava myös tapaus, jossa toinen jäsenvaltio on aiemmin hylännyt saman hakemuksen, ja hakijan on ilmoitettava tästä hylkäämisestä tuontiluvan myöntämisestä vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos tuontilupa myönnetään, toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä lupa sähköisesti.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jos hakemus hylätään, 4 kohdassa tarkoitettuun hallinnolliseen päätökseen on liitettävä lausunto syistä sekä valitusmenettelyä koskevista tiedoista, jotka annetaan päätöksen antamisen yhteydessä hakijalle, jota päätös koskee.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tuontilupahakemuksen mallin sekä menettelysäännöt tällaisen hakemuksen toimittamista ja käsittelyä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6.  Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tuontilupahakemuksen sähköisen vakiomallin sekä menettelysäännöt tällaisen hakemuksen sähköistä toimittamista ja käsittelyä varten yhdessä asiaankuuluvien täydentävien asiakirjojen kanssa, jotka myös toimitetaan sähköisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jotta liitteessä olevassa a, b, e, f, g, i, j, k ja l alakohdassa tarkoitettuja kulttuuriesineitä voidaan unionissa luovuttaa vapaaseen liikkeeseen ja asettaa muuhun erityismenettelyyn kuin passitukseen, on saapumisjäsenvaltion tulliviranomaisille esitettävä tuojan antama vakuutus.

1.  Jotta liitteessä olevassa a, b, e, f, g, i, j, k ja l alakohdassa tarkoitettuja kulttuuriesineitä voidaan tuoda, on saapumisjäsenvaltion tulliviranomaisille esitettävä tuojan antama vakuutus.

 

Aikaisempaa kappaletta ei sovelleta kulttuuriesineisiin, jotka ovat lähtöisin konfliktimaista tai korkean riskin maista. Tällaiset kulttuuriesineet edellyttävät ensimmäisen saapumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämän tuontiluvan esittämistä 4 artiklan säännösten mukaisesti.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tuojan vakuutuksen on sisällettävä tavaroiden haltijan allekirjoittama ilmoitus siitä, että tavarat on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti. Jos viejämaa kuitenkin on Unescon yleissopimuksen sopimuspuoli, tuojan vakuutuksen on sisällettävä tavaroiden haltijan allekirjoittama ilmoitus siitä, että tavarat on viety kyseisestä maasta sen lakien ja asetusten mukaisesti.

2.  Tapauksissa, joissa kulttuuriesineiden alkuperämaata ei voida luotettavasti määritellä, tuojan sähköisessä vakuutuksessa on oltava

 

a)   tavaroiden haltijan allekirjoittama ilmoitus;

Tuojan vakuutuksen on sisällettävä standardoitu asiakirja, jossa kuvataan kyseiset kulttuuriesineet niin yksityiskohtaisesti, että tulliviranomaiset voivat ne tunnistaa.

b)  standardoitu sähköinen asiakirja, jossa kuvataan kyseiset kulttuuriesineet niin yksityiskohtaisesti, että tulliviranomaiset voivat ne tunnistaa; sekä

 

c)  alkuperämaan myöntämä vientilupa tai -todistus. Tapauksissa, joissa alkuperämaan lainsäädännössä ei ole säädetty vientilupien tai -todistusten myöntämisestä, tuojan vakuutukseen on liitettävä luotettavia tukevia asiakirjoja ja tietoja, jotka osoittavat, että kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti, tai jotka osoittavat tällaisten lakien ja asetusten puuttumisen.

 

Tapauksissa, joissa kulttuuriesineiden alkuperämaata ei voida luotettavasti määritellä, tuojan sähköisessä vakuutuksessa on oltava

 

a)  tavaroiden haltijan allekirjoittama ilmoitus;

 

b)  standardoitu sähköinen asiakirja, jossa kuvataan kyseiset kulttuuriesineet niin yksityiskohtaisesti, että tulliviranomaiset voivat ne tunnistaa; sekä

 

c)  alkuperämaan myöntämä vientilupa tai -todistus. Tapauksissa, joissa alkuperämaan lainsäädännössä ei ole säädetty vientilupien tai -todistusten myöntämisestä, tuojan vakuutukseen on liitettävä luotettavia tukevia asiakirjoja ja tietoja, jotka osoittavat, että kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti, tai jotka osoittavat tällaisten lakien ja asetusten puuttumisen.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä tuojan vakuutuksen mallin sekä menettelysäännöt tuojan vakuutuksen toimittamista ja käsittelyä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tuojan vakuutuksen sähköisen vakiomallin sekä menettelysäännöt tuojan vakuutuksen sähköistä toimittamista ja käsittelyä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 4 artiklassa tarkoitettu tuontilupa tai tapauksen mukaan 5 artiklassa tarkoitettu tuojan vakuutus on toimitettava toimivaltaiselle tullitoimipaikalle kulttuuriesineiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen tai niiden asettamiseksi muuhun erityismenettelyyn kuin passitukseen.

1.  Edellä 4 artiklassa tarkoitettu tuontilupa tai tapauksen mukaan 5 artiklassa tarkoitettu tuojan vakuutus on toimitettava sähköisesti toimivaltaiselle tullitoimipaikalle kulttuuriesineiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen tai niiden asettamiseksi muuhun erityismenettelyyn kuin passitukseen.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Niiden kulttuuriesineiden tapauksessa, joiden osalta unionin tullialueelle saapuminen edellyttää tuontiluvan myöntämistä, tulliviranomaiset tarkastavat, vastaako tuontilupa esitettyjä tavaroita. Tätä varten ne voivat tarkastaa kulttuuriesineet fyysisesti, mihin kuuluu muun muassa asiantuntijatahon lausunnon esittäminen.

2.  Niiden kulttuuriesineiden tapauksessa, joiden osalta unionin tullialueelle saapuminen edellyttää tuontiluvan myöntämistä, tulliviranomaiset tarkastavat, vastaako tuontilupa esitettyjä tavaroita. Tätä varten ne voivat tarkastaa kulttuuriesineet fyysisesti asiantuntijatahon lausunnon hankkimisen avulla ja tiiviissä yhteistyössä kulttuuriesineistä vastaavien toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Sähköisesti rekisteröidylle tuontiluvalle annetaan sarjanumero ja kirjaamispäivä ja tavaroiden luovutuksen yhteydessä ilmoittajalle annetaan jäljennös rekisteröidystä tuontiluvasta.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Niiden kulttuuriesineiden tapauksessa, joiden osalta unionin tullialueelle saapuminen edellyttää tuojan vakuutuksen esittämistä, tulliviranomaiset tarkastavat, täyttääkö tuojan vakuutus 5 artiklassa tai sen perusteella säädetyt vaatimukset ja vastaako se esitettyjä tavaroita. Tätä varten ne voivat pyytää ilmoittajalta lisätietoja ja tarkastaa kulttuuriesineet fyysisesti, mihin kuuluu muun muassa asiantuntijatahon lausunnon esittäminen. Niiden on rekisteröitävä tuojan vakuutus antamalla sille sarjanumero ja kirjaamispäivä sekä annettava ilmoittajalle tavaroiden luovutuksen yhteydessä jäljennös rekisteröidystä tuojan vakuutuksesta.

3.  Niiden kulttuuriesineiden tapauksessa, joiden osalta unionin tullialueelle saapuminen edellyttää tuojan vakuutuksen esittämistä, tulliviranomaiset tarkastavat, täyttääkö tuojan vakuutus 5 artiklassa tai sen perusteella säädetyt vaatimukset ja vastaako se esitettyjä tavaroita. Tätä varten ne voivat pyytää ilmoittajalta lisätietoja ja tarkastaa kulttuuriesineet fyysisesti hankkimalla asiantuntijatahon lausunnon 2 kohdan mukaisesti. Sähköisesti rekisteröidylle tuojan vakuutukselle annetaan sarjanumero ja kirjaamispäivä ja tavaroiden luovutuksen yhteydessä ilmoittajalle annetaan jäljennös rekisteröidystä tuojan vakuutuksesta.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jäsenvaltiot rajoittavat niiden tullitoimipaikkojen määrää, joilla on toimivalta luovuttaa kulttuuriesineet vapaaseen liikkeeseen tai asettaa ne muuhun erityismenettelyyn kuin passitukseen, niiden on ilmoitettava näiden tullitoimipaikkojen tiedot ja mahdolliset niihin tehdyt muutokset komissiolle.

Jos jäsenvaltiot rajoittavat niiden tullitoimipaikkojen määrää, joilla on kulttuuriesineiden tuontia koskeva toimivalta, niiden on ilmoitettava näiden tullitoimipaikkojen tiedot ja mahdolliset niihin tehdyt muutokset komissiolle. Vaikka tullitoimipaikkojen lukumäärä on rajoitettu, jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne ovat riittävässä määrin esineiden haltijoiden tai tuojien käytettävissä.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kulttuuriesineiden haltuunoton tapauksessa on taattava säilyttämisen asianmukaiset edellytykset asetuksen (EU) N:o 952/2013 147 artiklan mukaisten väliaikaista varastointia koskevien edellytysten ja vastuiden mukaisesti ottaen asianmukaisesti huomioon tavaroiden erityisluonne.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Tulliviranomaisten on välittömästi ilmoitettava tapauksen mukaan alkuperämaalle tai viejämaalle , jos 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemisen jälkeen olemassa perustellut syyt epäillä, että kyseiset kulttuuriesineet on poistettu alkuperämaan tai viejämaan alueelta ilman lainmukaisen omistajan suostumusta tai poistettu vastoin kyseisten maiden lakeja ja asetuksia.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sähköinen järjestelmä voidaan kehittää tietojen tallentamiseksi ja vaihtamiseksi jäsenvaltioiden viranomaisten välillä – tämä koskee erityisesti tuojien vakuutuksia ja tuontilupia.

2.  On kehitettävä sähköinen järjestelmä tietojen tallentamiseksi ja vaihtamiseksi jäsenvaltioiden viranomaisten välillä – tämä koskee erityisesti tuojien vakuutuksia ja tuontilupia.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä seuraamuksia koskevat säännöt, joita sovelletaan 3, 4 ja 5 artiklan rikkomiseen ja erityisesti väärien vakuutusten antamiseen ja väärien tietojen esittämiseen kulttuuriesineiden tuomiseksi unionin tullialueelle, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näistä säännöistä ja toimenpiteistä 18 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja ilmoitettava sille viipymättä mahdollisista niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä seuraamuksia koskevat säännöt, joita sovelletaan 3, 4 ja 5 artiklan rikkomiseen ja erityisesti väärien vakuutusten antamiseen ja väärien tietojen esittämiseen kulttuuriesineiden tuomiseksi unionin tullialueelle, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltiot lisäksi sitoutuvat arvioimaan, onko tarpeen perustaa kulttuuriesineiden laittoman tuonnin torjuntaan erikoistuneita toimintayksiköitä, jos sellaisia ei jo ole niiden omissa oikeusjärjestyksissä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näistä säännöistä ja toimenpiteistä 18 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja ilmoitettava sille viipymättä mahdollisista niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

11.  Jäsenvaltioiden on järjestettävä koulutusta ja kehitettävä valmiuksia sen varmistamiseksi, että kyseiset viranomaiset panevat tämän asetuksen tehokkaasti täytäntöön. Ne voivat lisäksi käyttää valistuskampanjoita erityisesti kulttuuriesineiden ostajien tietoisuuden lisäämiseksi.

11.  Jäsenvaltioiden on järjestettävä koulutusta ja kehitettävä valmiuksia sen varmistamiseksi, että kyseiset viranomaiset ja ammattilaiset panevat tämän asetuksen tehokkaasti täytäntöön. Niiden on lisäksi käytettävä valistuskampanjoita erityisesti kulttuuriesineiden ostajien tietoisuuden lisäämiseksi. Lisäksi kussakin jäsenvaltiossa on perustettava tietopisteitä markkinatoimijoiden avustamiseksi tämän asetuksen täytäntöönpanossa. Komission ja jäsenvaltioiden on tämän asetuksen täytäntöönpanoa valmistelevassa työssään tehtävä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, kuten Unescon, Interpolin, Europolin ja Kansainvälisen museoneuvoston (ICOM) kanssa, jotta varmistetaan tehokas koulutus sekä tehokkaat valmiuksien kehittämistoimet ja tiedotuskampanjat.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöllisesti päivitettävän konfliktialueiden ja korkean riskin maiden luettelon, jonka nojalla kulttuuriesineisiin sovellettavia rajoittavia toimenpiteitä otetaan käyttöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 215 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Komissio laatii yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon ja OECD:n kanssa ei-sitovia suuntaviivoja ohjekirjan muodossa, jossa selitetään, miten konfliktialueiden ja korkean riskin alueiden määrittämistä koskevia kriteerejä sovelletaan parhaiten. Ohjekirjan on perustuttava tämän asetuksen X(kirjain) artiklassa vahvistettuun konfliktialueiden ja korkean riskin alueiden määritelmään, ja siinä on otettava huomioon asiaa koskevat OECD:n due diligence -ohjeet, mukaan lukien muut toimitusketjun riskit, jotka laukaisevat mainittujen ohjeiden täydennysosissa määritetyn punaisten lippujen järjestelmän.

 

Komissio pyytää ulkoisia asiantuntijoita esittämään konfliktialueista ja korkean riskin alueista ohjeistavan, ei-tyhjentävän ja säännöllisesti ajan tasalle saatettavan luettelon. Tämä luettelo perustuu 1 kohdassa mainitun ohjekirjan mukaisiin asiantuntijoiden tekemiin analyyseihin sekä akateemisista tutkimuksista ja toimitusketjujen due diligence -järjestelmistä saatuihin tietoihin. Myös unionin tuojat, jotka suorittavat hankintoja alueilta, joita ei ole mainittu kyseisessä luettelossa, ovat velvollisia noudattamaan tämän asetuksen mukaisia due diligence -velvoitteita.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  niiden tapausten lukumäärä, joissa kulttuuriesineitä on otettu haltuun, sekä

e)  niiden tapausten lukumäärä, joissa kulttuuriesineitä on otettu haltuun;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  niiden tapausten lukumäärä, joissa kulttuuriesineitä on luovutettu valtiolle asetuksen (EU) N:o 952/2013 199 artiklan mukaisesti.

f)  niiden tapausten lukumäärä, joissa kulttuuriesineitä on luovutettu valtiolle asetuksen (EU) N:o 952/2013 199 artiklan mukaisesti, sekä

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi hyväksytyt rikosoikeudelliset seuraamukset.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

Liite – taulukko

Komission teksti

Tarkistus

[…]

Poistetaan.

Perustelu

Komission ehdotuksen liite poistetaan ja korvataan kulttuuriesineiden viennistä annetun asetuksen (EY) N:o 116/2009 liitteellä, joka on mukautettu yhtenäiseen 100 vuoden kynnysarvoon ja jossa joitakin kynnysarvoja on tarkistettu. Menettelyllisistä syistä on ehdotettu kahta eri tarkistusta (yhtä liitteen poistamiseksi, toista aikaisemman liitteen tarkistamiseksi) ja niistä äänestetään yhdessä.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

Liite – taulukko a (uusi)

1.  Yli 100 vuotta vanhat antiikkiesineet, jotka on saatu:

 

  kaivauksista tai löydetty maan päältä tai veden alta

9705 00 00

  arkeologisista kohteista

9706 00 00

  arkeologisista kokoelmista

 

2.  Osiin purettujen taiteellisten, historiallisten tai uskonnollisten monumenttien erottamattomat osat, yli 100 vuotta vanhat

9705 00 00

 

9706 00 00

3.  Kuvat ja maalaukset, muut kuin 4 tai 5 luokkaan kuuluvat, jotka on tehty kokonaan käsin millä tahansa välineellä mille tahansa alustalle

9701

4.  Vesiväri-, guassi- ja pastellimaalaukset, jotka on tehty kokonaan käsin mille tahansa materiaalille

9701

5.  Mosaiikit mistä tahansa aineesta, kokonaan käsin tehdyt, muut kuin 1 tai 2 luokkaan kuuluvat, ja millä tahansa välineellä mille tahansa alustalle kokonaan käsin tehdyt piirustukset

6914

 

9701

6.  Alkuperäiskaiverrukset, -painokset, -painokuvat ja -litografiat painolevyineen ja alkuperäiset julisteet

49 luku

 

9702 00 00

 

8442 50 99

7.  Alkuperäisveistokset ja -patsaat ja alkuperäismenetelmällä valmistetut jäljennökset, muut kuin luokkaan 1 kuuluvat

9703 00 00

8.  Valokuvat ja filmit ja niiden negatiivit

3704

 

3705

 

3706

 

4911 91 80

9.  Inkunaabelit ja käsikirjoitukset, mukaan luettuna kartat ja nuotit, yksittäin tai kokoelmina

9702 00 00

 

9706 00 00

 

4901 10 00

 

4901 99 00

 

4904 00 00

 

4905 91 00

 

4905 99 00

 

4906 00 00

10.  Yli 100 vuotta vanhat kirjat, yksittäin tai kokoelmana

9705 00 00

 

9706 00 00

11.  Yli 100 vuotta vanhat painetut kartat

9706 00 00

12.

 

a)  Kokoelmat ja esineet eläintieteellisistä, kasvitieteellisistä, mineralogisista ja anatomisista kokoelmista

9705 00 00

b)  Historialliset, paleontologiset, etnografiset ja numismaattiset kokoelmat

9705 00 00

13.  Muut antiikkiesineet, jotka eivät kuulu A.1–A.12 luokkaan ja jotka ovat yli 100 vuotta vanhoja

97060000

Tätä asetusta sovelletaan A.1–A.13 luokkaan kuuluviin kulttuuriesineisiin ainoastaan, jos niiden arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin B kohdassa tarkoitettu rahallinen kynnys.

B.

Rahallinen kynnys, jota sovelletaan tiettyihin A kohdassa tarkoitettuihin luokkiin (euroina)

Arvo:

Mikä tahansa arvo

  1 (arkeologiset esineet)

  2 (osiin hajotetut monumentit)

  9 (inkunaabelit ja käsikirjoitukset)

15 000

  5 (mosaiikit ja piirustukset)

  6 (kaiverrukset)

  8 (valokuvat)

  11 (painetut maantieteelliset kartat)

30 000

  4 (vesiväri-, guassi- ja pastellimaalaukset)

50 000

  3 (kuvat)

  7 (patsaat)

  10 (kirjat)

  12 (kokoelmat)

  13 (kaikki muut esineet)

Rahalliseen arvoon liittyvien edellytysten täyttyminen on arvioitava tuontilupahakemusta tehtäessä. Rahallinen arvo on 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kulttuuriesineen arvo jäsenvaltiossa.

Niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö ei ole euro, liitteessä I euroina ilmaistut arvot muunnetaan kansallisiksi valuutoiksi ja ilmaistaan kansallisina valuuttoina käyttäen valuuttakursseja, jotka on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 31 päivänä joulukuuta 2001. Vasta-arvoa kansallisina valuuttoina tarkistetaan kahden vuoden välein 31 päivästä joulukuuta 2001. Vasta-arvon laskeminen perustuu keskimääräiseen euroina ilmaistuun päivänkurssiin 24 kuukauden jaksolla, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä. Kulttuuriesineitä käsittelevä neuvoa-antava komitea tarkastelee laskentamenetelmää uudelleen komission ehdotuksesta periaatteessa kaksi vuotta sen jälkeen, kun menetelmää on käytetty ensimmäisen kerran. Kunkin tarkistuksen yhteydessä euroina ilmaistut arvot ja kansallisina valuuttoina ilmaistut vasta-arvot julkaistaan säännöllisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä tarkistuksen voimaantulopäivää edeltävän marraskuun ensimmäisinä päivinä.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1522064603053&uri=CELEX%3A32009R0116

Perustelu

Euroopan unionin on taattava sama suojelun taso kuin se, joka on myönnetty sen omille kulttuuriesineille, myös kolmansista maista sen alueelle tuoduille esineille. Tätä varten ja myös, jotta helpotetaan toimivaltaisten tulliviranomaisten ja tuontitodistusten myöntämisestä vastaavien viranomaisten suorittamaa tämän asetuksen soveltamista, alun perin ehdotettu liite korvataan asetuksen 116/2009 liitteellä, joka koskee kulttuuriesineiden vientiä, samalla kun se mukautetaan yhtenäiseen 100 vuoden kynnykseen ja joitakin sen kynnysarvoja tarkistetaan, kun otetaan huomioon tämän asetuksen soveltamisala.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kulttuurihyödykkeiden vienti

Viiteasiakirjat

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Asiasta vastaavat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

11.9.2017

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat - ilmoitettu istunnossa (pvä)

18.1.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Santiago Fisas Ayxelà

24.10.2017

Valiokuntien yhteiskokousmenettely (55 art.)

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

18.1.2018

Hyväksytty (pvä)

7.6.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Martina Michels

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

3

-

ECR

John Flack, Rupert Matthews, John Procter

1

0

VERTS/ALE

Jill Evans

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (4.7.2018)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden tuonnista

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Valmistelija: Kostas Chrysogonos

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavia kansainvälisen kaupan valiokuntaa sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Ottaen huomioon terrorismin rahoituksen torjunnasta 12 päivänä helmikuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät, Euroopan parlamentille ja neuvostolle terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamista koskevasta toimintasuunnitelmasta annettu komission tiedonanto24 ja terrorismin torjumisesta annettu direktiivi25 kolmansien maiden kanssa käytävästä kaupasta olisi annettava yhteiset säännöt, jotta varmistetaan tehokas suojelu kulttuuriesineiden häviämisen estämiseksi, säilytetään ihmiskunnan kulttuuriperintö ja estetään se, että terrorismia rahoitetaan myymällä ryöstettyä kulttuuriperintöä unionissa oleville ostajille.

(1)  Ottaen huomioon terrorismin rahoituksen torjunnasta 12 päivänä helmikuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät, Euroopan parlamentille ja neuvostolle terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamista koskevasta toimintasuunnitelmasta annettu komission tiedonanto24 ja terrorismin torjumisesta annettu direktiivi25 kolmansien maiden kanssa käytävästä kaupasta olisi annettava yhteiset säännöt, jotta varmistetaan tehokas suojelu kulttuuriesineiden laittoman kaupan ja häviämisen estämiseksi, säilytetään ihmiskunnan kulttuuriperintö ja estetään se, että terrorismia rahoitetaan ja rahaa pestään myymällä ryöstettyä kulttuuriperintöä unionissa oleville ostajille.

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 final.

24 COM(2016)0050.

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6–21).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6–21).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Ottaen huomioon Euroopan unionin sitoutumisen oikeudenmukaisiin prosesseihin ja uhreille maksettaviin korvauksiin sekä Unescon perussäännön ja perinnön suojelua koskevat yleissopimukset on varmistettava, että laittomasti kaupatut ja/tai kaivauksissa löydetyt tai hankitut esineet palautetaan. Ottaen huomioon kansojen ja alueiden riiston, joka johtaa yleensä kulttuuriomaisuuden laittomaan kauppaan ja salakuljetukseen, etenkin jos taustalla on aseellinen selkkaus, tässä asetuksessa olisi otettava huomioon pikemminkin kulttuurituotannon alueelliset ja paikalliset ominaispiirteet kuin markkina-arvo.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Kulttuuriperintö on yksi sivilisaation keskeisistä osatekijöistä, se rikastuttaa kaikkien ihmisten kulttuurielämää ja sitä olisi tämän vuoksi suojeltava luvattomalta käyttöönotolta ja ryöstelyltä. Unionin olisi näin ollen kiellettävä laittomasti kolmansista maista vietyjen kulttuuriesineiden saapuminen unionin tullialueelle.

(2)  Kulttuuriesineillä on usein huomattavaa kulttuurista, taiteellista, historiallista tai tieteellistä merkitystä. Kulttuuriperintö on yksi sivilisaation keskeisistä osatekijöistä, muun muassa siksi, että sillä on symbolista arvoa ja se muodostaa ihmiskunnan kulttuurisen muistin. Se rikastuttaa kaikkien ihmisten kulttuurielämää ja yhdistää ihmisiä yhteisen muistitiedon ja ihmiskunnan kehittämisen keinoin. Sitä olisi tämän vuoksi suojeltava luvattomalta käyttöönotolta ja ryöstelyltä. Arkeologisia kohteita on ryöstelty aina, mutta nyt ryöstely on saavuttanut teolliset mittasuhteet. Tällaisia kaivauksia ja ryöstelyä jatketaan niin kauan kuin on mahdollista käydä kannattavaa kauppaa laittomissa kaivauksissa löydetyillä kulttuuriesineillä ja saada hyötyä ilman mainittavia riskejä. Kulttuuriperinnön taloudellinen ja taiteellinen arvo luo voimakasta kysyntää kansainvälisillä markkinoilla, mutta vaikuttavien kansainvälisten sääntelytoimien ja niiden täytäntöönpanon valvonnan puute johtaa siihen, että esineet siirtyvät varjotalouden piiriin. Kulttuuriperintöön kohdistuvat rikokset ovat vakavia rikoksia, jotka aiheuttavat merkittävää kärsimystä niille, joihin ne vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti. Kulttuuriesineiden laiton kauppa edistää monissa tapauksissa pakotettua kulttuurista homogenisointia ja/tai karkottamista, ja kulttuuriesineiden ryöstely johtaa muun muassa hajaantumiseen. Unionin olisi näin ollen kiellettävä laittomasti kolmansista maista vietyjen kulttuuriesineiden saapuminen unionin tullialueelle painottaen erityisesti kulttuuriesineiden vientiä kolmansista maista, joissa on käynnissä aseellisia selkkauksia, joihin liittyy etenkin terroristijärjestöjen tai muiden rikollisjärjestöjen harjoittamaa vientiä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Kolmansien maiden toimivaltaisilla viranomaisilla ei aina ole riittävästi valmiuksia torjua kulttuuriesineiden salakuljetusta ja laitonta kauppaa tai niiden toimintaan liittyy korruptiota tai muunlaisia hallinnollisia väärinkäytöksiä. Kun kulttuuriesineet siirretään pois ympäristöstä, johon ne kuuluvat, väestöltä riistetään heidän tapansa sekä muisto- ja palvontaesineensä tai -paikkansa. Esineiden historiallinen tausta ja tieteellinen arvo menetetään, jos yhteenkuuluvia esineitä myydään erillään. Kulttuuriesineiden korvaamattomuus ja yleinen etu huomioon ottaen kulttuuriesineiden hallussapito voi olla ainoastaan ehdollista. Tuontimenettelyn yhteydessä on annettava vakuutus esineiden asianmukaisesta varastoinnista, dokumentoinnista, tutkimuslaitoksille ja yleisölle avoimille museoille taattavasta saavutettavuudesta sekä yhteistyöstä perusteltujen palautusvaateiden tapauksessa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Kun otetaan huomioon jäsenvaltioissa sovellettavat erilaiset säännöt kulttuuriesineiden unionin tullialueelle saapumisen yhteydessä, olisi toteutettava toimenpiteitä erityisesti sen varmistamiseksi, että kulttuuriesineiden tuontiin sovelletaan yhtenäistä valvontaa niiden saapumisen yhteydessä.

(3)  Kulttuuriperinnön suojelun tehokkuus edellyttää, että sitä organisoidaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti tiivistä yhteistyötä tekevien jäsenvaltioiden kesken. Kun otetaan huomioon jäsenvaltioissa sovellettavat erilaiset säännöt varastettujen ja/tai ryöstettyjen kulttuuriesineiden unionin tullialueelle saapumisen yhteydessä, olisi toteutettava yhteisiä toimenpiteitä sääntöjen, asetusten ja menettelyjen asianmukaiseksi yhdenmukaistamiseksi jäsenvaltioiden välillä, millä varmistetaan, että kulttuuriesineiden tuontiin sovelletaan yhtenäistä valvontaa niiden saapumisen yhteydessä, samalla kun puututaan verotuksen porsaanreikiin. Näillä toimenpiteillä olisi myös varmistettava, että unionin lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa ja että korvaamattomat esineet saadaan takaisin tehokkaasti.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Kun otetaan huomioon vapaa-alueiden (ja ns. ”vapaasatamien”) tiedossa oleva potentiaali kulttuuriesineiden varastoinnin kannalta, käyttöön otettavien valvontatoimenpiteiden olisi oltava kyseisten tullimenettelyjen osalta soveltamisalaltaan mahdollisimman laajat. Näiden valvontatoimenpiteiden olisi näin ollen koskettava vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tavaroiden lisäksi erityiseen tullimenettelyyn asetettuja tavaroita. Tällainen laaja soveltamisala ei kuitenkaan saisi haitata tavaroiden kauttakulkuvapauden periaatetta eikä ylittää sitä, mikä on tarpeen laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden unionin tullialueelle saapumisen estämiseksi. Vaikka soveltamisalaan olisi sisällyttävä ne erityiset tullimenettelyt, joihin unionin tullialueelle saapuvat tavarat voidaan asettaa, passitus olisi jätettävä valvontatoimenpiteiden ulkopuolelle.

(5)  Kun otetaan huomioon vapaa-alueiden (ja ns. ”vapaasatamien”) tiedossa oleva potentiaali kulttuuriesineiden varastoinnin kannalta, käyttöön otettavien valvontatoimenpiteiden olisi oltava kyseisten tullimenettelyjen osalta soveltamisalaltaan mahdollisimman laajat, jotta estetään säännösten kiertäminen käyttämällä hyväksi vapaa-alueita, jotka ovat mahdollisia tausta-alueita, joilla laittomien tuotteiden kaupan ja varastoinnin leviämistä unioniin voidaan jatkaa. Näiden valvontatoimenpiteiden olisi näin ollen koskettava vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tavaroiden lisäksi erityiseen tullimenettelyyn asetettuja tavaroita. Tällainen laaja soveltamisala ei kuitenkaan saisi kohtuuttomasti haitata tavaroiden kauttakulkuvapauden periaatetta eikä ylittää sitä, mikä on tarpeen laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden unionin tullialueelle saapumisen estämiseksi. Vaikka soveltamisalaan olisi sisällyttävä ne erityiset tullimenettelyt, joihin unionin tullialueelle saapuvat tavarat voidaan asettaa, passitus olisi jätettävä valvontatoimenpiteiden ulkopuolelle, paitsi jos toimivaltaisilla viranomaisilla on perusteltua syytä olettaa, että kulttuuriesineitä on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten vastaisesti tai ne on hankittu muutoin laittomasti.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Viennin laillisuus olisi tutkittava sen maan lakien ja asetusten perusteella, jossa kulttuuriesineet löydettiin tai luotiin (’alkuperämaa’). Säännösten kiertämisen välttämiseksi henkilön, joka haluaa tuoda kulttuuriesineitä unionin tullialueelle, olisi – kun nämä kulttuuriesineet saapuvat unioniin jostakin muusta kolmannesta maasta – osoitettava, että ne vietiin sieltä laillisesti, jos kyseinen kolmas maa on vuonna 1970 tehdyn Unescon yleissopimuksen allekirjoittajavaltio ja näin ollen maa, joka on sitoutunut torjumaan kulttuuriomaisuuden laitonta kauppaa. Muissa tapauksissa henkilön olisi todistettava laillinen vienti alkuperämaasta.

(7)  Viennin laillisuus olisi tutkittava sen maan lakien ja asetusten perusteella, jossa kulttuuriesineet löydettiin tai luotiin (’alkuperämaa’). Säännösten kiertämisen välttämiseksi henkilön, joka haluaa tuoda kulttuuriesineitä unionin tullialueelle, olisi – kun nämä kulttuuriesineet saapuvat unioniin jostakin muusta kolmannesta maasta – osoitettava, että ne vietiin alkuperämaasta laillisesti. Kaikissa tapauksissa, henkilön, joka haluaa tuoda kulttuuriesineitä unionin tullialueelle, olisi osoitettava, että ne vietiin laillisesti viimeisestä maasta, jossa niitä pidettiin hallussa ennen kuin ne lähetettiin unioniin sen lakien ja asetusten mukaisesti (’viejämaa’).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jotta ei kohtuuttomasti estettäisi tavarakauppaa ulkorajojen yli, tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin esineisiin, jotka ovat tietynikäisiä. Tätä varten näyttää asianmukaiselta asettaa vähimmäisikärajaksi 250 vuotta kaikille kulttuuriesineiden luokille. Tällä vähimmäisikärajalla varmistetaan, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet keskittyvät niihin kulttuuriesineisiin, joihin ryöstely konfliktialueilla todennäköisimmin kohdistuu, jättämättä huomiotta muita esineitä, joiden valvonta on tarpeen kulttuuriperinnön suojelun varmistamiseksi.

(8)  Jotta ei kohtuuttomasti estettäisi tavarakauppaa ulkorajojen yli, tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin esineisiin, jotka ovat tietynikäisiä. Tätä varten näyttää asianmukaiselta asettaa vähimmäisikärajaksi 100 vuotta kaikille kulttuuriesineiden luokille, mikä noudattaa vuonna 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen, vuonna 1970 tehdyn Unescon yleissopimuksen ja vuonna 1995 tehdyn UNIDROIT’n yleissopimuksen määräyksiä. Vähimmäisikärajalla varmistetaan, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet keskittyvät niihin kulttuuriesineisiin, joihin ryöstely konfliktialueilla todennäköisimmin kohdistuu, jättämättä huomiotta muita esineitä, joiden valvonta on tarpeen kulttuuriperinnön suojelun varmistamiseksi. Myös hiljattain valmistetuilla kulttuuriesineillä voidaan käydä laitonta kauppaa ja unionin tai kolmansien maiden rikollisjärjestöt voivat käyttää niitä rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen, laittomaan huumausainekauppaan tai ihmiskauppaan tai muihin rikoksiin. Siksi olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä laittoman maahantuonnin ehkäisemiseksi.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tietyt kulttuuriesineiden luokat, kuten arkeologiset esineet, muistomerkkien osat sekä harvinaiset käsikirjoitukset ja inkunaabelit ovat erityisen alttiita ryöstelylle ja hävittämiselle, joten näyttää olevan tarpeen säätää tehostetun valvonnan järjestelmästä ennen kuin ne saavat saapua unionin tullialueelle. Tällaisessa järjestelmässä olisi edellytettävä saapumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämän luvan esittämistä ennen kuin kyseiset esineet voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen tai asettaa johonkin muuhun erityiseen tullimenettelyyn kuin passitukseen. Tällaista lupaa hakevien henkilöiden olisi voitava osoittaa laillinen vienti alkuperämaasta asianmukaisilla asiakirjoilla ja todistuksilla, joita ovat erityisesti sen kolmannen maan, josta ne viedään, myöntämät vientitodistukset tai -luvat, omistusoikeuden osoittavat asiakirjat, laskut, myyntisopimukset, vakuutusasiakirjat, kuljetusasiakirjat ja asiantuntijoiden arvioinnit. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi täydellisen ja tarkan hakemuksen pohjalta päätettävä luvan myöntämisestä ilman aiheetonta viivytystä.

(10)  Tietyt kulttuuriesineiden luokat, kuten arkeologiset esineet, muistomerkkien osat, korutaide-esineet, numismaattiset esineet, vanhoista teknisistä toteutuksista valmistetut taide-esineet sekä harvinaiset käsikirjoitukset ja inkunaabelit ovat erityisen alttiita ryöstelylle ja hävittämiselle, joten näyttää olevan tarpeen säätää tehostetun valvonnan järjestelmästä ennen kuin ne saavat saapua unionin tullialueelle. Tällaisessa järjestelmässä olisi edellytettävä saapumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen sähköisesti myöntämän luvan hankkimista ennen kuin kyseiset esineet voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen tai asettaa johonkin muuhun erityiseen tullimenettelyyn kuin passitukseen. Tällaista lupaa hakevien henkilöiden olisi voitava osoittaa laillinen vienti alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti asianmukaisilla asiakirjoilla ja todistuksilla, joita ovat erityisesti sen kolmannen maan, josta ne viedään, myöntämät vientitodistukset tai -luvat, omistusoikeuden osoittavat asiakirjat, laskut, myyntisopimukset, vakuutusasiakirjat, kuljetusasiakirjat ja asiantuntijoiden arvioinnit. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi täydellisen ja tarkan hakemuksen pohjalta päätettävä luvan myöntämisestä ilman aiheetonta viivytystä ja otettava asianmukaisesti huomioon asiaa koskevien tietojen saatavuus ja noudatettava suhteellisuusperiaatetta. Hakemuksen jättäneiltä henkilöiltä ei pitäisi periä maksua heidän hakemuksestaan. Toimivaltaisten viranomaisten päätökset olisi toimitettava välittömästi asianomaisille tullitoimipaikoille.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Ryöstelytapaukset, jotka liittyvät terrorismin rahoittamiseen tai rahanpesuun, on perinteisesti liitetty tiettyihin alkuperämaihin tai -alueisiin. Komission olisi otettava erityisesti huomioon Kansainvälisen museoneuvoston (ICOM) julkaisemat uhanalaisten kulttuuriesineiden luettelot, joissa luokitellaan arkeologiset esineet tai taideteokset maailman uhanalaisimmilta alueilla, jotta estetään niiden laiton myynti. Ottaen huomioon kulttuuriesineiden erityinen luonne, tulliviranomaisiin olisi nimettävä kulttuurialan asiantuntijatahoja. Niiden rooli on erittäin tärkeä, sillä niiden olisi voitava tarvittaessa pyytää ilmoittajalta lisätietoja ja tarkastaa kulttuuriesineet fyysisesti, mihin kuuluu asiantuntijatahon lausunnon esittäminen.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Muiden kulttuuriesineiden luokkien osalta henkilöiden, jotka haluavat tuoda niitä unionin tullialueelle, olisi vakuutuksen avulla todistettava niiden laillinen vienti kolmannesta maasta ja otettava tästä vastuu sekä esitettävä riittävät tiedot, jotta tulli voi tunnistaa kyseiset esineet. Menettelyn helpottamiseksi ja oikeusvarmuuden vuoksi kulttuuriesinettä koskevat tiedot olisi esitettävä käyttäen standardoitua asiakirjaa. Kulttuuriesineiden kuvaamiseen olisi käytettävä Object ID -asiakirjaa, jota Unesco suosittelee. Tullin olisi rekisteröitävä kyseisten kulttuuriesineiden saapuminen, säilytettävä alkuperäisasiakirjat ja annettava asiaan liittyvistä asiakirjoista jäljennös ilmoittajalle, jotta varmistetaan jäljitettävyys esineiden saavuttua sisämarkkinoille.

(11)  Muiden kulttuuriesineiden luokkien osalta henkilöiden, jotka haluavat tuoda niitä unionin tullialueelle, olisi sähköisen vakuutuksen avulla todistettava niiden laillinen vienti kolmannesta maasta ja otettava tästä vastuu sekä esitettävä riittävät tiedot, jotta tulli voi tunnistaa kyseiset esineet. Menettelyn helpottamiseksi ja oikeusvarmuuden vuoksi kulttuuriesinettä koskevat tiedot olisi esitettävä käyttäen sähköistä standardoitua asiakirjaa. Kulttuuriesineiden kuvaamiseen olisi käytettävä Object ID -asiakirjaa, jota Unesco suosittelee. Kyseiset kulttuuriesineet olisi rekisteröitävä sähköisesti ja ilmoittajalle olisi annettava asiaan liittyvistä toimitetuista asiakirjoista jäljennös, jotta varmistetaan jäljitettävyys esineiden saavuttua sisämarkkinoille.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Kulttuuriesineiden väliaikaiselta maahantuonnilta kasvatuksellisiin, tieteellisiin tai akateemisiin tarkoituksiin ei pitäisi edellyttää luvan tai vakuutuksen esittämistä.

(12)  Kulttuuriesineiden väliaikaiselta maahantuonnilta kasvatuksellisiin, tieteellisiin tai akateemisiin tarkoituksiin tai museoiden tai vastaavien julkisten voittoa tavoittelemattomien laitosten väliseen yhteistyöhön liittyviin tarkoituksiin ei pitäisi edellyttää luvan tai vakuutuksen esittämistä, edellyttäen, ettei ole näyttöä siitä, että kyseiset esineet on hankittu laittomasti.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Sellaisista maista tuotavien kulttuuriesineiden varastointi, joissa on käynnissä aseellinen selkkaus tai jotka kärsivät luonnonkatastrofista, olisi myös sallittava ilman luvan tai vakuutuksen esittämistä näiden esineiden turvallisuuden ja säilymisen varmistamiseksi.

(13)  Maat, joissa on käynnissä aseellinen selkkaus tai merkittävä kriisi, eivät yleensä pysty suojelemaan riittävästi kulttuuriperintöään. Näistä maista tuotavien kulttuuriesineiden varastointi olisi sen vuoksi myös sallittava ilman luvan tai vakuutuksen esittämistä, edellyttäen, että toimivaltaiset viranomaiset seuraavat ja hallinnoivat prosessia, kunnes esineet on palautettu. Henkilöistä, jotka haluavat tuoda esineitä unionin tullialueelle, olisi tehtävä huolellinen riskinarviointi kiinnittäen erityistä huomiota siihen mahdollisuuteen, että vientimaista, joissa on käynnissä aseellinen selkkaus tai muu merkittävä kriisi, peräisin olevien kulttuuriesineiden varastointia voidaan käyttää rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Tulliviranomaisten olisi voitava pidättää ja ottaa väliaikaisesti haltuun unionin tullialueelle tuodut kulttuuriesineet, jos tässä asetuksessa säädetyt edellytykset eivät täyty. Olisi otettava käyttöön asianmukaisia turvatakeita, jotka koskevat erityisesti asianmukaista tiedottamista ilmoittajalle, tehokkaita oikeussuojakeinoja ja enintään kuuden kuukauden pituista haltuunottoa. Kulttuuriesineiden pidättäminen ja väliaikainen haltuunotto olisi rajoitettava koskemaan tapauksia, joissa luonnollisille henkilöille aiheutuisi kohtuutonta rasitusta, ja se olisi toteutettava asianmukaisen arvioinnin perusteella ja tapauskohtaisesti.

Perustelu

Tähän asetukseen on tärkeää sisällyttää kohtuuttoman rasituksen periaate, jota sovelletaan kulttuuriesineiden väliaikaiseen haltuunottoon, jotta estetään sellaisten tilanteiden syntyminen, joissa haltuunotolla olisi suhteeton vaikutus luonnolliseen henkilöön. Periaate on jo otettu käyttöön muissa unionin oikeuden välineissä, kuten käteisvarojen valvonnasta sekä jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta annetuissa säädöksissä.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jotta otetaan huomioon tämän asetuksen täytäntöönpanosta saadut kokemukset ja ne muuttuvat geopoliittiset ja muut olosuhteet, joiden vuoksi kulttuuriesineet joutuvat vaaraan, haittaamatta kohtuuttomasti kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukainen valta antaa säädöksiä vähimmäisikärajaa koskevan kriteerin muuttamisesta eri kulttuuriesineiden luokkien osalta. Tämän säädösvallan siirron ansiosta komission olisi myös voitava saattaa liite ajan tasalle yhdistettyyn nimikkeistöön tehtyjen muutosten seurauksena. On erityisen tärkeää, että komissio järjestää valmistelutyönsä aikana asianmukaiset kuulemiset, mukaan lukien asiantuntijoiden kuuleminen, ja että tällaiset kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa27 määrättyjä periaatteita noudattaen. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(14)  Jotta otetaan huomioon tämän asetuksen täytäntöönpanosta saadut kokemukset ja ne muuttuvat geopoliittiset ja muut olosuhteet, joiden vuoksi kulttuuriesineet joutuvat vaaraan, haittaamatta kohtuuttomasti kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukainen valta antaa säädöksiä, jotta voidaan vahvistaa järjestelyt uuden sähköisen järjestelmän käyttöönottoa, toimintaa ja ylläpitoa varten. On erityisen tärkeää, että komissio järjestää valmistelutyönsä aikana asianmukaiset kuulemiset, mukaan lukien asiantuntijoiden kuuleminen, ja että tällaiset kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa27 määrättyjä periaatteita noudattaen. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

__________________

__________________

27 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

27 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se voisi hyväksyä erityiset yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan kulttuuriesineiden väliaikaiseen maahantuontiin unionin tullialueelle ja varastointiin siellä, tuontilupahakemusten ja -lomakkeiden sekä tuojan vakuutusten ja niiden liiteasiakirjojen mallit sekä tarkemmat niiden toimittamista ja käsittelyä koskevat menettelysäännöt. Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se voisi suorittaa järjestelyjä sähköisen tietokannan perustamiseksi tietojen tallentamista ja jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa varten. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201128 mukaisesti.

(15)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se voisi Euroopan parlamenttia ja neuvostoa kuultuaan, myös asiantuntijatasolla, hyväksyä erityiset yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan kulttuuriesineiden väliaikaiseen maahantuontiin unionin tullialueelle ja varastointiin siellä säilyttämisen asianmukaisten edellytysten mukaisesti, tuontilupahakemusten ja -lomakkeiden sekä tuojan vakuutusten ja niiden liiteasiakirjojen mallit sekä tarkemmat niiden toimittamista ja käsittelyä koskevat menettelysäännöt. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201128 mukaisesti.

__________________

__________________

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Kulttuuriesineiden kauppavirroista olisi kerättävä merkityksellistä tietoa, jotta tuetaan asetuksen tehokasta täytäntöönpanoa ja luodaan perusta sen tulevalle arvioinnille. Kulttuuriesineiden kauppavirtoja ei voida tehokkaasti seurata vain niiden arvon tai painon mukaan, koska nämä kaksi arvoa voivat vaihdella. On olennaisen tärkeää kerätä tietoja ilmoitettujen esineiden lukumäärästä. Koska yhdistetyssä nimikkeistössä ei täsmennetä mitään ylimääräistä mittausyksikköä kulttuuriesineitä varten, on tarpeen edellyttää, että esineiden lukumäärä ilmoitetaan.

(16)  Kulttuuriesineiden kauppavirroista olisi kerättävä merkityksellistä tietoa, jotta tuetaan asetuksen tehokasta täytäntöönpanoa ja luodaan perusta sen tulevalle arvioinnille. Kulttuuriesineiden kauppavirtoja ei voida tehokkaasti seurata vain niiden arvon tai painon mukaan, koska nämä kaksi arvoa voivat vaihdella. On olennaisen tärkeää kerätä sähköisesti tietoja ilmoitettujen esineiden lukumäärästä. Koska yhdistetyssä nimikkeistössä ei täsmennetä mitään ylimääräistä mittausyksikköä kulttuuriesineitä varten, on tarpeen edellyttää, että esineiden lukumäärä ilmoitetaan.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Jäsenvaltioiden olisi laadittava tiedotuskampanjoita, jotta voidaan hillitä laittomasta kaupasta peräisin olevien kulttuuriesineiden ostamista ja myymistä. Jäsenvaltioihin olisi perustettava ja asetettava saataville käyttäjäystävällisiä tiedotuspisteitä, vihjepuhelinnumeroita ja verkkosivusto, jotta voidaan lisätä erityisesti kulttuuriesineiden ostajien tai muiden sidosryhmien tietoisuutta ja antaa niille tietoja.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Komissiolle olisi annettava riittävästi aikaa hyväksyä säännöt tämän asetuksen täytäntöönpanosta, erityisesti ne, jotka koskevat tuontiluvan hakemisessa tai tuojan vakuutuksen laatimisessa käytettäviä asianmukaisia lomakkeita. Tämän vuoksi tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä.

(19)  Komission olisi hyväksyttävä viipymättä säännöt tämän asetuksen täytäntöönpanosta, erityisesti ne, jotka koskevat tuontiluvan hakemisessa tai tuojan vakuutuksen laatimisessa käytettäviä asianmukaisia sähköisiä vakiolomakkeita.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ’kulttuuriesineellä’ mitä tahansa esinettä, joka on tärkeä arkeologian, esihistorian, historian, kirjallisuuden, taiteen tai tieteen kannalta ja joka kuuluu liitteessä olevassa taulukossa lueteltuihin luokkiin ja täyttää siinä määritellyn vähimmäisikävaatimuksen;

a)  ’kulttuuriesineellä’ mitä tahansa esinettä, joka on uskonnollisin tai maallisin perustein huomattavan tärkeä arkeologian, esihistorian, historian, kirjallisuuden, taiteen tai tieteen kannalta ja joka kuuluu liitteessä olevassa taulukossa lueteltuihin luokkiin ja täyttää siinä määritellyn vähimmäisikävaatimuksen;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ’viejämaalla’ maata, jossa kulttuuriesineitä viimeksi pidettiin pysyvästi kyseisen maan lakien ja asetusten mukaisesti ennen niiden lähettämistä unioniin;

c)  ’viejämaalla’ maata, jossa kulttuuriesineitä viimeksi pidettiin kyseisen maan lakien ja asetusten mukaisesti ennen niiden lähettämistä unioniin;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ilmaisulla ’pysyvästi’ vähintään kuukauden mittaista ajanjaksoa ja muuta tarkoitusta kuin väliaikaista käyttöä, passitusta, vientiä tai lähettämistä varten;

Poistetaan.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden nimeämiä viranomaisia, jotka vastaavat tuontilupien myöntämisestä ja tuojien vakuutusten rekisteröinnistä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 12 artiklan mukaisesti liitteessä olevan taulukon toisen sarakkeen muuttamiseksi yhteiseen nimikkeistöön tehtyjen muutosten seurauksena ja liitteessä olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa olevan vähimmäisikärajan muuttamiseksi tämän asetuksen täytäntöönpanosta saatujen kokemusten pohjalta.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa kuultuaan, myös asiantuntijatasolla, delegoituja säädöksiä 12 artiklan mukaisesti, jotta voidaan vahvistaa järjestelyt 9 artiklassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän käyttöönottoa, toimintaa ja ylläpitoa varten.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kulttuuriesineiden luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulttuuriesineiden asettaminen muuhun erityismenettelyyn kuin passitukseen sallitaan ainoastaan silloin, kun esitetään 4 artiklan mukaisesti myönnetty tuontilupa tai 5 artiklan mukaisesti laadittu tuojan vakuutus.

1.  Kolmannesta maasta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden saapuminen unionin tullialueelle on kielletty.

 

Kulttuuriesineiden luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulttuuriesineiden asettaminen muuhun erityismenettelyyn kuin passitukseen sallitaan ainoastaan silloin, kun esitetään 4 artiklan mukaisesti myönnetty tuontilupa tai 5 artiklan mukaisesti laadittu tuojan vakuutus.

 

Tuontiluvan myöntämistä tai tuojan vakuutuksen moitteetonta toimittamista tulliviranomaisille ei pidä tulkita todisteeksi kulttuuriesineiden laillisesta alkuperästä tai omistajuudesta.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kulttuuriesineiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 250 artiklassa tarkoitettuun väliaikaiseen maahantuontiin unionin tullialueelle kasvatuksellisiin, tieteellisiin ja akateemisiin tarkoituksiin;

a)  kulttuuriesineiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 250 artiklassa tarkoitettuun väliaikaiseen maahantuontiin unionin tullialueelle kasvatuksellisiin, tieteellisiin, restaurointi-, konservointi- ja akateemisiin tarkoituksiin sekä museoiden tai vastaavien julkisten voittoa tavoittelemattomien laitosten väliseen yhteistyöhön kulttuurinäyttelyiden järjestämiseksi, edellyttäen, ettei ole näyttöä siitä, että kyseiset esineet on hankittu laittomasti;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kulttuuriesineiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 237 artiklassa tarkoitettuun varastointiin, jonka nimenomaisena tarkoituksena on varmistaa niiden säilyttäminen julkisen viranomaisen toimesta tai valvonnassa.

b)  kulttuuriesineiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 237 artiklassa tarkoitettuun varastointiin, jonka tarkoituksena on varmistaa niiden suojelu ja säilyttäminen julkisen viranomaisen toimesta tai valvonnassa sen jälkeen, kun henkilöistä, jotka haluavat tuoda niitä unionin tullialueelle, on tehty riskinarviointi.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä erityiset yksityiskohtaiset säännöt 2 kohdassa tarkoitetun kulttuuriesineiden väliaikaisen maahantuonnin tai varastoinnin osalta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä erityiset yksityiskohtaiset säännöt 2 kohdassa tarkoitetun suojelusyistä toteutettavan kulttuuriesineiden väliaikaisen maahantuonnin tai varastoinnin osalta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tavaroiden haltijan on haettava tuontilupaa saapumisjäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. Hakemukseen on liitettävä mahdolliset liiteasiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat, että kyseiset kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti. Jos viejämaa kuitenkin on Pariisissa 14 päivänä marraskuuta 1970 allekirjoitetun, kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämisestä ja ehkäisemisestä tehdyn Unescon yleissopimuksen, jäljempänä ’vuonna 1970 tehty Unescon yleissopimus’, sopimuspuoli, hakemukseen on liitettävä mahdolliset liiteasiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat, että kulttuuriesineet on viety kyseisestä maasta sen lakien ja asetusten mukaisesti.

2.  Edellisessä kohdassa lueteltujen kulttuuriesineiden haltijan on haettava tuontilupaa saapumisjäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. Hakemukseen on liitettävä mahdolliset liiteasiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat, että kyseiset kulttuuriesineet on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti. Hakemukseen on kaikissa tapauksissa liitettävä mahdolliset liiteasiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat, että kulttuuriesineet on viety viejämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti. Jotta tuontilupa voidaan myöntää, hakemukseen on liitettävä esineiden asianmukaista varastointia koskeva vakuutus, joka kattaa dokumentoinnin, julkisille tutkimuslaitoksille ja yleisölle avoimille museoille tai vastaaville julkisille voittoa tuottamattomille laitoksille taattavan saavutettavuuden sekä yhteistyön perusteltujen palautusvaateiden tapauksessa.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  jos viejämaa ei ole vuonna 1970 tehdyn Unescon yleissopimuksen sopimuspuoli ja ei ole osoitettu, että kulttuuriesineet vietiin alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti;

a)  jos ei ole osoitettu, että kulttuuriesineet vietiin alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jos viejämaa on vuonna 1970 tehdyn Unescon yleissopimuksen sopimuspuoli ja ei ole osoitettu, että kulttuuriesineet vietiin viejämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti;

b)  toimivaltaisella viranomaisella on perusteltuja syitä uskoa, että esineiden haltija ei ole hankkinut niitä laillisesti;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jos hakemus hyväksytään, toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava välittömästi sähköisesti kopio tuontiluvasta asianomaisille tulliviranomaisille.

 

Jos hakemus evätään, toimivaltaisen viranomaisen on annettava siitä välittömästi tieto asianomaisille tulliviranomaisille ja komissiolle. Epäämispäätökseen on liitettävä lausunto hakemuksen epäämisen syistä sekä valitusmenettelyä koskevat tiedot, jotka ilmoitetaan päätöksen antamisen yhteydessä hakijalle, jota päätös koskee.

 

Jos lupahakemus koskee sellaisia kulttuuriesineitä, joita koskeva aiempi hakemus on evätty, hakijan on ilmoitettava aiemmasta epäävästä päätöksestä sille toimivaltaiselle viranomaiselle, jolle hakemus toimitetaan.

 

Jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tekemät hakemusten epäämistä koskevat päätökset, jos epääminen perustuu tämän asetuksen säännöksiin.

 

Jos tällaisen hakemuksen tueksi on saatu uutta näyttöä, uusi hakemus voidaan esittää 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Jos toimivaltainen viranomainen myöntää tällaisissa tapauksissa luvan, sen on ilmoitettava päätöksestään komissiolle ja esitettävä päätökseensä johtaneet perusteet.

 

Komissio toimittaa muille jäsenvaltioille saamansa tiedot varmistaakseen tämän asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomaiset, joilla on toimivalta myöntää tuontilupia tämän artiklan mukaisesti. Niiden on ilmoitettava näiden viranomaisten tiedot ja mahdolliset niihin tehdyt muutokset komissiolle.

Jäsenvaltioiden on nimettävä viipymättä viranomaiset, joilla on toimivalta myöntää tuontilupia tämän artiklan mukaisesti. Niiden on ilmoitettava näiden viranomaisten tiedot ja mahdolliset niihin tehdyt muutokset komissiolle.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio julkaisee luettelon näiden toimivaltaisten viranomaisten tiedoista sekä niihin tehdyistä mahdollista muutoksista Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Komissio julkaisee luettelon näiden toimivaltaisten viranomaisten tiedoista sekä niihin tehdyistä mahdollista muutoksista Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa sekä 11 artiklassa tarkoitetulla asiaa koskevalla verkkosivustolla.

Perustelu

Avoimuuden nimissä toimivaltaisten viranomaisten luettelo olisi asetettava julkisesti saataville komission ylläpitämällä verkkosivustolla.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tuontilupahakemuksen mallin sekä menettelysäännöt tällaisen hakemuksen toimittamista ja käsittelyä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6.  Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tuojan vakuutuksen sähköisen vakiomallin ja tuontiluvan mallin sekä menettelysäännöt tällaisen hakemuksen toimittamista ja käsittelyä varten yhdessä liiteasiakirjojen kanssa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tuojan vakuutus

Tuojan vakuutus ja säilyttämistä koskeva vakuutus

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jotta liitteessä olevassa a, b, e, f, g, i, j, k ja l alakohdassa tarkoitettuja kulttuuriesineitä voidaan unionissa luovuttaa vapaaseen liikkeeseen ja asettaa muuhun erityismenettelyyn kuin passitukseen, on saapumisjäsenvaltion tulliviranomaisille esitettävä tuojan antama vakuutus.

1.  Jotta liitteessä olevassa a, b, e, f, g, i, j, k ja l alakohdassa tarkoitettuja kulttuuriesineitä voidaan unionissa luovuttaa vapaaseen liikkeeseen ja asettaa muuhun erityismenettelyyn kuin passitukseen, on saapumisjäsenvaltion tulliviranomaisille esitettävä tuojan antama vakuutus ja säilyttämistä koskeva vakuutus.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tuojan vakuutuksen on sisällettävä tavaroiden haltijan allekirjoittama ilmoitus siitä, että tavarat on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti. Jos viejämaa kuitenkin on Unescon yleissopimuksen sopimuspuoli, tuojan vakuutuksen on sisällettävä tavaroiden haltijan allekirjoittama ilmoitus siitä, että tavarat on viety kyseisestä maasta sen lakien ja asetusten mukaisesti.

Sähköisesti rekisteröidyn ja tapauksen mukaan toimivaltaisille viranomaisille sähköisessä muodossa tai paperiversiona toimitetun tuojan vakuutuksen on sisällettävä tavaroiden haltijan allekirjoittama ilmoitus siitä, että tavarat on viety alkuperämaasta sen lakien ja asetusten mukaisesti.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tuojan vakuutuksen on sisällettävä standardoitu asiakirja, jossa kuvataan kyseiset kulttuuriesineet niin yksityiskohtaisesti, että tulliviranomaiset voivat ne tunnistaa.

Tuojan vakuutuksen ja säilyttämistä koskevan vakuutuksen on sisällettävä sähköisessä muodossa tai paperiversiona standardoitu asiakirja, jossa kuvataan kyseiset kulttuuriesineet niin yksityiskohtaisesti, että tulliviranomaiset voivat ne tunnistaa. Tuojan vakuutuksessa on myös oltava tietoa väärän vakuutuksen antamisen seurauksista.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tuojan vakuutukseen on liitettävä pakollinen vakuutus, joka kattaa kuljetukseen ja käyttöön unionin alueella kuluvan ajanjakson. Lisäksi tullivirkailijat voivat pyytää esittämään muita alkuperäisasiakirjoja, kuten asiantuntija-arvion, laskuja ja omistusoikeuden osoittavia asiakirjoja, kun esine tuodaan unionin tullialueelle.

 

Säilyttämistä koskevan vakuutuksen on sisällettävä tavaroiden haltijan allekirjoittama vakuutus siitä, että tavaroita varastoidaan asianmukaisesti passituksen ja myynnin aikana, kuten 4 artiklassa mainitaan, ja myydään yksinomaan sellaisille ostajille, jotka täyttävät kulttuuriesineiden asianmukaista käsittelyä koskevat jäsenvaltioiden säännökset.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä tuojan vakuutuksen mallin sekä menettelysäännöt tuojan vakuutuksen toimittamista ja käsittelyä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä tuojan vakuutuksen sähköisen vakiomallin sekä menettelysäännöt tuojan vakuutuksen sähköistä toimittamista ja käsittelyä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 4 artiklassa tarkoitettu tuontilupa tai tapauksen mukaan 5 artiklassa tarkoitettu tuojan vakuutus on toimitettava toimivaltaiselle tullitoimipaikalle kulttuuriesineiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen tai niiden asettamiseksi muuhun erityismenettelyyn kuin passitukseen.

1.  Edellä 4 artiklassa tarkoitettu tuontilupa tai tapauksen mukaan 5 artiklassa tarkoitettu tuojan vakuutus on toimitettava sähköisesti toimivaltaiselle tullitoimipaikalle kulttuuriesineiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen tai niiden asettamiseksi muuhun erityismenettelyyn kuin passitukseen.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Niiden kulttuuriesineiden tapauksessa, joiden osalta unionin tullialueelle saapuminen edellyttää tuontiluvan myöntämistä, tulliviranomaiset tarkastavat, vastaako tuontilupa esitettyjä tavaroita. Tätä varten ne voivat tarkastaa kulttuuriesineet fyysisesti, mihin kuuluu muun muassa asiantuntijatahon lausunnon esittäminen.

2.  Niiden kulttuuriesineiden tapauksessa, joiden osalta unionin tullialueelle saapuminen edellyttää tuontiluvan myöntämistä, tulliviranomaiset tarkastavat, vastaako tuontilupa esitettyjä tavaroita. Tätä varten ne voivat tarkastaa kulttuuriesineet fyysisesti, mihin kuuluu asiantuntijatahon lausunnon esittäminen. Sähköisesti rekisteröidylle tuontiluvalle on annettava sarjanumero ja kirjaamispäivä ja tavaroiden luovutuksen yhteydessä ilmoittajalle annetaan jäljennös rekisteröidystä tuontiluvasta.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Niiden kulttuuriesineiden tapauksessa, joiden osalta unionin tullialueelle saapuminen edellyttää tuojan vakuutuksen esittämistä, tulliviranomaiset tarkastavat, täyttääkö tuojan vakuutus 5 artiklassa tai sen perusteella säädetyt vaatimukset ja vastaako se esitettyjä tavaroita. Tätä varten ne voivat pyytää ilmoittajalta lisätietoja ja tarkastaa kulttuuriesineet fyysisesti, mihin kuuluu muun muassa asiantuntijatahon lausunnon esittäminen. Niiden on rekisteröitävä tuojan vakuutus antamalla sille sarjanumero ja kirjaamispäivä sekä annettava ilmoittajalle tavaroiden luovutuksen yhteydessä jäljennös rekisteröidystä tuojan vakuutuksesta.

3.  Niiden kulttuuriesineiden tapauksessa, joiden osalta unionin tullialueelle saapuminen edellyttää tuojan vakuutuksen esittämistä, tulliviranomaiset tarkastavat, täyttääkö tuojan vakuutus 5 artiklassa tai sen perusteella säädetyt vaatimukset ja vastaako se esitettyjä tavaroita. Tätä varten ne voivat pyytää ilmoittajalta lisätietoja ja tarkastaa kulttuuriesineet fyysisesti, mihin kuuluu asiantuntijatahon lausunnon esittäminen. Sähköisesti rekisteröidylle tuojan vakuutukselle on annettava sarjanumero ja kirjaamispäivä ja ilmoittajalle annetaan tavaroiden luovutuksen yhteydessä jäljennös rekisteröidystä tuojan vakuutuksesta ja vakuutus lähetetään toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio julkaisee luettelon näiden toimivaltaisten tullitoimipaikkojen tiedoista sekä niihin tehdyistä mahdollista muutoksista Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Komissio julkaisee luettelon näiden toimivaltaisten tullitoimipaikkojen tiedoista sekä niihin tehdyistä mahdollista muutoksista Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa sekä 11 artiklassa tarkoitetulla asiaa koskevalla verkkosivustolla.

Perustelu

Avoimuuden nimissä toimivaltaisten viranomaisten luettelo olisi asetettava julkisesti saataville komission ylläpitämällä verkkosivustolla.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Jos unionin rajalla tehdyssä tarkastuksessa ilmenee, että kulttuuriesineitä tuodaan laittomasti, unionin toimivaltaisen tullitoimipaikan on tiedotettava kansalliselle poliisille ja haltuunotetun kulttuuriesineen alkuperämaan tullitoimipaikoille taide-esineen laitonta kuljetusta ja käyttöä koskevasta yrityksestä. Jos maa, josta kulttuuriesineitä kuljetetaan laittomasti, on eri kuin alkuperämaa, asiasta on tiedotettava molempien maiden kansallisille viranomaisille.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tulliviranomaisten on pidätettävä unionin tullialueelle tuodut kulttuuriesineet ja otettava ne väliaikaisesti haltuun, jos kyseiset kulttuuriesineet on tuotu unionin tullialueelle ilman, että 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

1.  Tulliviranomaisten on pidätettävä unionin tullialueelle tuodut kulttuuriesineet ja otettava ne väliaikaisesti haltuun, jos kyseiset kulttuuriesineet on tuotu unionin tullialueelle ilman, että 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Jos kulttuuriesineitä pidätetään tai otetaan väliaikaisesti haltuun, on annettava asianmukaiset takeet niiden optimaalisesta säilytyksestä unionin ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tulliviranomaisten on myös yhteistyössä muiden toimivaltaisten eurooppalaisten tai kansallisten virastojen kanssa tehtävä tarvittaessa päätös lisätarkastuksien soveltamisesta tullin valvontaan ja tarkastuksiin käyttämällä riskeihin perustuvaa lähestymistapaa. Kun toimivaltaisilla viranomaisilla on perustellut syyt uskoa, että kulttuuriesineet, jotka passitetaan unionin alueen kautta, on voitu viedä vastoin alkuperämaan sääntöjä ja määräyksiä tai muutoin saatu lainvastaisella tavalla, niiden on ohjeistettava tulliviranomaisia pidättämään tilapäisesti tällaiset tavarat.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun hallinnollisen päätöksen mukana on oltava perustelut, se on annettava tiedoksi ilmoittajalle ja siihen on sovellettava tehokasta oikeussuojakeinoa kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä menettelyjä noudattaen.

2.  Edellä 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetun hallinnollisen päätöksen mukana on oltava perustelut, se on annettava tiedoksi ilmoittajalle ja siihen on sovellettava tehokasta oikeussuojakeinoa kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä menettelyjä noudattaen.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Väliaikaisen haltuunoton keston on ehdottomasti oltava enintään niin pitkä kuin mitä tulliviranomaiset tai muut lainvalvontaviranomaiset tarvitsevat määrittääkseen, edellyttävätkö tapauksen olosuhteet haltuunoton jatkamista muiden unionin tai kansallisen lainsäädännön säännösten mukaan. Tämän artiklan mukaisen väliaikaisen haltuunoton enimmäiskesto on 6 kuukautta. Jos kulttuuriesineiden haltuunoton jatkamisesta ei ole tehty päätöstä kyseisen ajan kuluessa tai jos on päätetty, että tapauksen olosuhteet eivät edellytä haltuunoton jatkamista, kulttuuriesineet on annettava ilmoittajan käyttöön.

3.  Väliaikaisen haltuunoton keston on ehdottomasti oltava enintään niin pitkä kuin mitä tulliviranomaiset tai muut lainvalvontaviranomaiset tarvitsevat määrittääkseen, edellyttävätkö tapauksen olosuhteet haltuunoton jatkamista muiden unionin tai kansallisen lainsäädännön säännösten mukaan. Tämän artiklan mukaisen väliaikaisen haltuunoton enimmäiskesto on 6 kuukautta. Jos kulttuuriesineiden haltuunoton jatkamisesta ei ole tehty päätöstä kyseisen ajan kuluessa tai jos on päätetty, että tapauksen olosuhteet eivät edellytä haltuunoton jatkamista, kulttuuriesineet on annettava ilmoittajan käyttöön. Unionin jäsenvaltioiden viranomaisten on varmistettava, että kun taide-esineet palautetaan alkuperämaahan, maassa ei ole käynnissä aseellista selkkausta, jonka vuoksi kulttuuriesineen turvallisuutta ei voida taata. Muussa tapauksessa esine on pidettävä unionissa, kunnes tilanne alkuperämaassa on vakautunut.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Tekninen apu, opastus ja tietojen vaihto

 

Jäsenvaltiot voivat tapauskohtaisesti komission avustamina antaa teknistä ja muuta apua ja ohjausta tuojille ottaen huomioon pienten ja keskisuurten yritysten tilanne, jotta voidaan helpottaa tämän asetuksen vaatimusten täyttämistä.

 

Jäsenvaltiot voivat komission avustamina helpottaa kulttuuriesineiden laitonta kauppaa koskevien merkityksellisten tietojen levittämistä erityisesti auttaakseen tuojia arvioimaan riskejä, ja ne voivat helpottaa tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskeviin parhaisiin käytänteisiin liittyvien merkityksellisten tietojen levittämistä.

 

Apua annetaan niin, että vältetään 2 artiklan 1 kohdan h a alakohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten toimivaltuuksien väheneminen ja säilytetään niiden riippumattomuus tämän asetuksen täytäntöönpanossa.

Perustelu

Uuden artiklan innoittajana toimi puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 995/2010 13 artikla. Sen tavoitteena on edistää tämän asetuksen asianmukaista täytäntöönpanoa.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaistensa välinen yhteistyö.

1.  Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava toimivaltaisten viranomaistensa välinen yhteistyö.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sähköinen järjestelmä voidaan kehittää tietojen tallentamiseksi ja vaihtamiseksi jäsenvaltioiden viranomaisten välillä – tämä koskee erityisesti tuojien vakuutuksia ja tuontilupia.

2.  Asianmukaisen lainsäädäntöehdotuksen perusteella on kehitettävä sähköinen järjestelmä tietojen tallentamiseksi ja vaihtamiseksi jäsenvaltioiden viranomaisten, myös tulliviranomaisten, välillä – tämä koskee erityisesti tuojien vakuutuksia ja tuontilupia. Kaikkien henkilötietojen, joita tallennetaan tai käsitellään tällaisessa sähköisessä järjestelmässä, on oltava unionin tietosuojalainsäädännön mukaisia, erityisesti tarpeellisuus-, suhteellisuus- ja käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatteiden mukaisia, ja tietosuojaviranomaisten on valvottava niitä asianmukaisesti.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  järjestelyt 2 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän käyttöönottoa, toimintaa ja ylläpitoa varten;

Poistetaan.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä seuraamuksia koskevat säännöt, joita sovelletaan 3, 4 ja 5 artiklan rikkomiseen ja erityisesti väärien vakuutusten antamiseen ja väärien tietojen esittämiseen kulttuuriesineiden tuomiseksi unionin tullialueelle, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näistä säännöistä ja toimenpiteistä 18 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja ilmoitettava sille viipymättä mahdollisista niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä seuraamuksia koskevat säännöt, joita sovelletaan 3, 4 ja 5 artiklan rikkomiseen ja erityisesti kulttuuriesineiden tuontiin unionin alueelle ilman asianmukaista lupaa, luvan käyttöön muita kuin niitä kulttuuriesineitä varten, joille se on myönnetty, tai väärien vakuutusten antamiseen ja väärien tietojen esittämiseen kulttuuriesineiden tuomiseksi unionin tullialueelle sekä taloudellisten varojen hankkimiseen rikollisryhmille kulttuuriesineiden laittoman tuonnin avulla. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi kaikin osin, mukaan lukien kulttuuriesineiden laittomaan maahantuontiin syyllistyneiden omaisuuden pakkolunastus. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näistä säännöistä ja toimenpiteistä 18 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja ilmoitettava sille viipymättä mahdollisista niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on järjestettävä koulutusta ja kehitettävä valmiuksia sen varmistamiseksi, että kyseiset viranomaiset panevat tämän asetuksen tehokkaasti täytäntöön. Ne voivat lisäksi käyttää valistuskampanjoita erityisesti kulttuuriesineiden ostajien tietoisuuden lisäämiseksi.

Jäsenvaltioiden on järjestettävä tullivirkailijoille tai muille toimivaltaisille työntekijöille koulutusta laittomasti kaupattujen, varastettujen tai väärennettyjen kulttuuriesineiden tunnistamisesta, tehtävä tehokkaampaa yhteistyötä laittoman kaupan ja kulttuuriesineiden salakuljetuksen torjumiseksi sekä kehitettävä valmiuksia sen varmistamiseksi, että kyseiset viranomaiset ja ammattilaiset panevat tämän asetuksen tehokkaasti täytäntöön. Komissio hallinnoi asiaa koskevaa verkkosivustoa, jolla annetaan kaikille asianosaisille selkeitä tietoja tämän asetuksen tavoitteista, velvoitteista, toimivaltaisten viranomaisten luettelosta, mahdollisesta väliaikaisesta haltuunotosta, käyttöön otetuista seuraamuksista, oikeudesta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tai muista asiaa koskevista kysymyksistä. Jäsenvaltioiden on lisäksi käytettävä valistuskampanjoita ja asetettava saataville käyttäjäystävällisiä tiedotuspisteitä ja vihjepuhelinnumeroita erityisesti kulttuuriesineiden ostajien ja muiden sidosryhmien tietoisuuden lisäämiseksi ja tietojen antamiseksi niille. Tullille olisi annettava unionin ulkorajoilla asiantuntija-apua, varoja ja erityisvälineitä tämän asetuksen periaatteiden ja hengen noudattamiseksi.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio ja jäsenvaltiot tekevät tämän asetuksen täytäntöönpanoa valmistellessaan yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, kuten Unescon, Interpolin, Europolin, Maailman tullijärjestön (WCO) ja Kansainvälisen museoneuvoston kanssa, jotta varmistetaan tehokas koulutus sekä tehokkaat valmiuksien kehittämistoimet ja tiedotuskampanjat.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tiedot tämän asetuksen rikkomisesta;

b)  tiedot tämän asetuksen rikkomisesta ja määrätyistä seuraamuksista;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  niiden tapausten lukumäärä, joissa kulttuuriesineitä on otettu haltuun, sekä

e)  niiden tapausten lukumäärä, joissa kulttuuriesineitä on otettu haltuun, haltuunoton kesto sekä

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  niiden tapausten lukumäärä, joissa kulttuuriesineitä on luovutettu valtiolle asetuksen (EU) N:o 952/2013 199 artiklan mukaisesti.

f)  niiden tapausten lukumäärä, joissa kulttuuriesineitä on luovutettu valtiolle asetuksen (EU) N:o 952/2013 199 artiklan mukaisesti, ja

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio lähettää tätä varten kyselylomakkeet jäsenvaltioille. Jäsenvaltioilla on 6 kuukautta aikaa toimittaa pyydetyt tiedot komissiolle.

Komissio lähettää tätä varten kyselylomakkeet jäsenvaltioille. Jäsenvaltioilla on 6 kuukautta aikaa kyselylomakkeen vastaanottamisesta toimittaa pyydetyt tiedot komissiolle.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio voi pyytää jäsenvaltioita toimittamaan lisätietoja tuontilupahakemusten käsittelystä jäsenvaltioiden 1 kohdassa tarkoitettuihin kyselylomakkeisiin antamien vastausten perusteella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että pyydetyt tiedot toimitetaan viipymättä.

Perustelu

Jotta komissio voi arvioida tämän asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaisuutta, sen olisi tarvittaessa saatava lisätietoja siitä, miten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset käsittelevät lupahakemuksia.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta kolmen vuoden kuluttua sen soveltamisen alkamispäivästä ja sen jälkeen joka viides vuosi.

2.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta kolmen vuoden kuluttua sen soveltamisen alkamispäivästä ja sen jälkeen joka viides vuosi. Kertomuksissa arvioidaan tämän asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaisuutta sekä asetuksen toimintaa ja tehokkuutta, ja niiden yhteydessä voidaan esittää tarvittaessa asiaankuuluvia lainsäädäntöehdotuksia.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kulttuuriesineiden tuonti

Viiteasiakirjat

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Asiasta vastaava valiokunta (valiokunnat)

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

11.9.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Kostas Chrysogonos

26.2.2018

55 artikla - Valiokuntien yhteiskokousmenettely

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

18.1.2018

Valiokuntakäsittely

14.5.2018

28.6.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.6.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Judith Sargentini

3

-

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

–  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kulttuuriesineiden tuonti

Viiteasiakirjat

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

12.7.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta (valiokunnat)

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

11.9.2017

LIBE

11.9.2017

 

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

18.1.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Alessia Maria Mosca

11.1.2018

Daniel Dalton

11.1.2018

 

 

55 artikla - Valiokuntien yhteiskokousmenettely

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

18.1.2018

Valiokuntakäsittely

21.2.2018

21.3.2018

23.4.2018

4.6.2018

 

18.6.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

56

4

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Dita Charanzová, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, France Jamet, Philippe Juvin, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Iuliu Winkler, Igor Šoltes

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Klaus Buchner, Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Igor Gräzin, Arndt Kohn, Pina Picierno, Fernando Ruas, Paul Rübig, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Nils Torvalds, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.10.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

56

+

ALDE

Dita Charanzová, Igor Gräzin, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Hansen, Philippe Juvin, Verónica Lope Fontagné, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Bernd Lange, David Martin, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Kerstin Westphal, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand, Igor Šoltes

4

-

ECR

Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Emma McClarkin, Anneleen Van Bossuyt

3

0

ECR

Daniel Dalton

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Key to symbols:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 19. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö