Tuarascáil - A8-0308/2018Tuarascáil
A8-0308/2018

  TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hearraí cultúrtha a allmhairiú

  9.10.2018 - (COM(2017)0375 – C8‑0227/2017 – 2017/0158(COD)) - ***I

  An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
  An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
  Rapóirtéirí: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton
  (Nós imeachta comhchoiste – Riail 55 de na Rialacha Nós Imeachta)
  Rapóirtéir don tuairim (*):
  Santiago Fisas Ayxelà
  An Coiste um Chultúr agus um Oideachas
  (*)  Coiste comhlachaithe – Riail 54 de na Rialacha Nós Imeachta


  Nós Imeachta : 2017/0158(COD)
  Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
  An doiciméad roghnaithe :  
  A8-0308/2018

  DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

  ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hearraí cultúrtha a allmhairiú

  (COM(2017)0375 – C8‑0227/2017 – 2017/0158(COD))

  (Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

  Tá Parlaimint na hEorpa,

  –  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0375),

  –  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 207 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0227/2017),

  –  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

  –    ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

  –  ag féachaint do chomhphléití an Choiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus an Choiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra faoi Riail 55 de na Rialacha Nós Imeachta,

  –  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra agus do thuairimí an Choiste um Chultúr agus um Oideachas agus an Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-0308/2018),

  1.  ag glacadh a seasamh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo é;

  2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

  3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

  Leasú    1

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (1)  I bhfianaise na gConclúidí ón gComhairle an 12 Feabhra 2016 maidir leis an gcomhrac in aghaidh mhaoiniú na sceimhlitheoireachta, i bhfianaise na Teachtaireachta ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le Plean Gníomhaíochta chun an comhrac i gcoinne mhaoiniú na sceimhlitheoireachta a neartú24 [on an Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing] agus na Treorach maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac25, ba cheart rialacha comhchoiteanna a achtú maidir leis an trádáil le tríú tíortha chun a áirithiú go gcosnófar earraí cultúrtha go héifeachtach ar a gcailliúint, go gcaomhnófar oidhreacht chultúrtha an chine dhaonna agus go gcuirfear cosc ar sceimhlitheoireacht a mhaoiniú trí oidhreacht chultúrtha chreachta a dhíol le ceannaitheoirí san Aontas.

  (1)  I bhfianaise na gConclúidí ón gComhairle an 12 Feabhra 2016 maidir leis an gcomhrac in aghaidh mhaoiniú na sceimhlitheoireachta, i bhfianaise na Teachtaireachta ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le Plean Gníomhaíochta chun an comhrac i gcoinne mhaoiniú na sceimhlitheoireachta a neartú24 [on an Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing] agus na Treorach maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac25, ba cheart rialacha comhchoiteanna a achtú maidir leis an trádáil le tríú tíortha chun a áirithiú go dtabharfar cosaint éifeachtach ar gháinneáil, go gcosnófar earraí cultúrtha go héifeachtach ar a gcailliúint nó ar a scriosadh, go gcaomhnófar oidhreacht chultúrtha an chine dhaonna agus go gcuirfear cosc ar sceimhlitheoireacht a mhaoiniú agus ar sciúradh airgid trí oidhreacht chultúrtha chreachta a dhíol le ceannaitheoirí san Aontas.

  __________________

  __________________

  24 COM (2016) 50 críochnaitheach:

  24 COM (2016) 50 final:

  25 Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle; IO L 88, 31.3.2017, lch. 6-21.

  25 Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle; IO L 88, 31.3.2017, lch. 6-21.

  Leasú    2

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (1 a)  Maidir le tiomantas an Aontais do phróisis chóra agus do chúiteamh d’íospartaigh, mar aon le bunreacht agus coinbhinsiúin maidir le cosaint oidhreacht Eagraíocht Oideachais Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO), ní mór a áirithiú go ndéanfar réada arna dtrádáil, arna dtochailt agus arna bhfáil go neamhdhleathach a thabhairt ar ais. Maidir le dúshaothrú pobal agus críoch arb é is toradh air de ghnáth ná trádáil agus gáinneáil aindleathach earraí cultúrtha, go háirithe nuair is as limistéar ina bhfuil coinbhleacht armtha ar siúl a eascraíonn an trádáil agus gáinneáil aindleathach sin, ba cheart go gcuirfí san áireamh sa Rialachán seo tréithe réigiúnacha agus áitiúla pobal agus críoch, seachas margadhluach an táirgthe chultúrtha.

  Leasú    3

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (2)  Tá an oidhreacht chultúrtha ar cheann de bhuneilimintí na sibhialtachta, cuireann sí le saol cultúrtha gach pobail agus ba cheart í a chosaint, dá bhrí sin, ar dhílsiú mídhleathach agus ar chreach. Ba cheart don Aontas, dá réir sin, cosc a chur ar earraí cultúrtha a onnmhairíodh go mídhleathach as tríú tíortha a theacht isteach i gcríoch custaim an Aontais.

  (2)  Is minic mórthábhacht chultúrtha, ealaíonta, stairiúil agus eolaíoch ag roinnt le hearraí cultúrtha. Tá an oidhreacht chultúrtha ar cheann de bhuneilimintí na sibhialtachta mar aon le luach siomblach agus cuimhne chultúrtha an chine dhaonna, i measc nithe eile. Cuireann sí le saol cultúrtha gach pobail agus tugann sí daoine le chéile faoi scáth na comhchuimhne agus na forbartha ar an tsibhialtacht. Ba cheart í a chosaint, dá bhrí sin, ar dhílsiú mídhleathach agus ar chreach. Tá láithreáin seandálaíochta riamh á gcreachadh, ach bíonn siad á gcreachadh ar an mórchóir faoi láthair. Fad a bheifear in ann gabháil den trádáil bhrabúsach in earraí cultúrtha arna dtochailt go neamhdhleathach agus brabús a dhéanamh as sin gan aon bhaol suntasach a bheith ann ina leith, leanfaidh an tochailt agus an creachadh sin de bheith á ndéanamh san am atá le teacht. Mar gheall ar luach eacnamaíoch agus ealaíonta na hoidhreachta cultúrtha, tá éileamh mór ann ar an margadh idirnáisiúnta, ach, os a choinne sin, toisc nach ann do bhearta láidre idirnáisiúnta dlíthiúla ná d’fhorfheidhmiú na mbeart sin, déantar na hearraí sin a aistriú chuig an scáthgheilleagar. Coir thromchúiseach as a n-eascraíonn mórfhulaingt dóibh siúd a mbíonn tionchar díreach nó indíreach aici orthu is ea creachadh láithreán seandálaíochta agus an trádáil in earraí de chuid na hoidhreachta cultúrtha arna dtochailt go neamhdhleathach. In a lán cásanna, bíonn an trádáil aindleathach in earraí cultúrtha ina cúis le homaiginiú cultúrtha nó díbirt éigeantach, agus is é a bhíonn mar thoradh ar chreachadh agus foghail earraí cultúrtha ná go mbíonn cultúir ag dealú ó chéile, i measc nithe eile. Ba cheart don Aontas, dá réir sin, cosc a chur ar earraí cultúrtha a onnmhairíodh go mídhleathach as tríú tíortha a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an Aontais, le béim ar leith ar earraí cultúrtha ó thríú tíortha atá thíos le coinbhleachtaí armtha, go háirithe i gcás ina ndearna eagraíochtaí sceimhlitheoireachta nó eagraíochtaí coiriúla eile na hearraí sin a onnmhairiú.

  Leasú    4

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (2 a)  Ní i gcónaí a bhíonn cumas leordhóthanach ag údaráis inniúla tríú tíortha chun an gháinneáil ar earraí cultúrtha agus an trádáil neamhdhleathach a chomhrac. D’fhéadfadh sé freisin go mbeadh orthu dul i ngleic le héiliú nó le cineálacha eile drochriaracháin. Nuair a dhéantar earraí cultúrtha a scaradh ón timpeallacht is dual dóibh, bíonn a ghnásanna agus a réada nó a áiteanna cuimhneacháin agus ionaid adhartha de dhíth ar an bpobal. Má dhéantar ítimí comhlachais a dhíol ar leithligh, bíonn an comhthéacs stairiúil agus an luach eolaíoch a ghabhann le réada caillte. I bhfianaise a ríluachmhaire atá earraí cultúrtha agus mar gheall ar leas an phobail, níor cheart go mbeifí in ann seilbh a ghabháil ar ítimí den sórt sin ach amháin ar bhonn coinníollach. Ní mór dearbhú a áireamh sa nós imeachta allmhairiúcháin go ndéanfar na hearraí a storáil agus a dhoiciméadú go hiomchuí dá éis sin, go ndéanfar rochtain a thabhairt d’institiúidí acadúla agus do mhúsaeim phoiblí, agus go mbeidh comhar ann i gcás éilimh ar aisíoc a bhfuil bonn cirt leo.

  Leasú    5

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (3)  I bhfianaise na rialacha éagsúla atá i bhfeidhm sna Ballstáit maidir le hearraí cultúrtha a theacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, ba cheart bearta a dhéanamh go háirithe lena áirithiú go mbeidh allmhairithe earraí cultúrtha faoi réir rialuithe aonfhoirmeacha ar theacht isteach dóibh.

  (3)  I bhfianaise na rialacha éagsúla atá i bhfeidhm sna Ballstáit maidir le hearraí cultúrtha a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an Aontais, ba cheart bearta a dhéanamh go háirithe chun a áirithiú go mbeidh allmhairithe áirithe earraí cultúrtha faoi réir rialuithe aonfhoirmeacha ar theacht isteach dóibh i gcríoch chustaim an Aontais, go háirithe ar bhonn na bpróiseas, na nósanna imeachta agus na n-uirlisí riaracháin atá ann cheana a bhfuil sé mar aidhm leo cur chun feidhme aonfhoirmeach Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1aa bhaint amach.

   

  __________________

   

  1a Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1).

  Leasú    6

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 4

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (4)  Ba cheart allmhairiú earraí cultúrtha nach earraí de chuid an Aontais iad atá ag teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais a chumhdach leis na rialacha comhchoiteanna, i.e. maidir lena scaoileadh i saorchúrsaíocht agus maidir le nós imeachta custaim speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu, a chuimsiú sna rialacha comhchoiteanna.

  (4)  Ba cheart tabhairt isteach agus allmhairiú earraí cultúrtha, nach earraí de chuid an Aontais iad, i gcríoch chustaim an Aontais a chumhdach leis na rialacha comhchoiteanna.

  Leasú    7

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 5

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (5)  I bhfianaise na hacmhainne is eol a bheith i limistéir saorthrádála (agus sna poirt dá ngairtear ‘saorphoirt’) chun earraí cultúrtha a stóráil, ba cheart raon feidhme a leithne agus is féidir maidir leis na nósanna imeachta custaim lena mbaineann a bheith leis na bearta rialaithe atá le leagan síos. Dá bhrí sin, níor cheart na bearta rialaithe sin a bheith bainteach le hearraí a scaoileadh i saorchúrsaíocht agus leis na hearraí sin amháin, ach freisin le hearraí a cuireadh nós imeachta custaim speisialta i bhfeidhm orthu. D’ainneoin a leithne atá an raon feidhme sin, níor cheart teacht salach ar an bprionsabal maidir le saoirse idirthurais earraí ná dul níos faide ná an cuspóir cosc a chur ar earraí cultúrtha a onnmhairíodh go haindleathach a theacht isteach i gcríoch custaim an Aontais. Dá réir sin, cé go gcuimseofar sna bearta rialaithe na nósanna imeachta custaim speisialta is féidir a chur i bhfeidhm ar earraí atá ag teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, níor cheart idirthuras a chuimsiú sna bearta rialaithe sin.

  (5)  I dtaca leis na bearta rialaithe atá le cur i bhfeidhm maidir le limistéir saorthrádála (ar a dtugtar “saorphoirt”), ba cheart raon feidhme a leithne agus is féidir ó thaobh na nósanna imeachta custaim lena mbaineann a bheith ag gabháil leo chun cosc a chur ar dhul timpeall ar an Rialachán seo trí shaothrú limistéar saorthrádála, arb ionann iad agus limistéir a d’fhéadfadh a bheith ina gceárta do leathadh leanúnach na trádála i dtáirgí neamhdhleathacha san Aontas. Dá bhrí sin, níor cheart na bearta rialaithe sin a bheith bainteach le hearraí a scaoileadh i saorchúrsaíocht agus leis na hearraí sin amháin, ach freisin le hearraí ar cuireadh nós imeachta custaim speisialta i bhfeidhm orthu. Níor cheart, áfach, go rachadh raon feidhme chomh leathan sin níos faide ná an cuspóir maidir le cosc a chur ar earraí cultúrtha a onnmhairíodh go haindleathach teacht isteach i gcríoch chustaim an Aontais, ach amháin nuair a bhíonn forais réasúnta ag údaráis inniúla lena chreidiúint go ndearnadh earraí cultúrtha a onnmhairiú ón tír thionscnaimh nó ón tríú tír de shárú ar dhlíthe agus rialacháin na tíre sin.

  Leasú    8

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 6

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (6)  Is iad na sainmhínithe ba cheart a úsáid sa Rialachán seo na sainmhínithe atá bunaithe ar na sainmhínithe a úsáideadh i gCoinbhinsiún UNESCO maidir le Modhanna chun Allmhairiú, Onnmhairiú agus Aistriú Aindleathach Úinéireachta de Mhaoin Chultúrtha a Thoirmeasc agus a Chosc arna shíniú i bPáras an 14 Samhain 1970 agus i gCoinbhinsiún UNIDROIT maidir le Réada Cultúrtha a Goideadh nó a Onnmhairíodh go Neamhdhleathach arna shíniú sa Róimh an 24 Meitheamh 1995, coinbhinsiúin a bhfuil líon mór Ballstát ina bpáirtí iontu, i bhfianaise an eolais mhaith atá ag a lán tríú tíortha agus ag formhór na mBallstát ar fhorálacha na gCoinbhinsiún sin.

  (6)  Is iad na sainmhínithe ba cheart a úsáid sa Rialachán seo na sainmhínithe atá bunaithe ar na sainmhínithe a úsáideadh i gCoinbhinsiún UNESCO maidir le Modhanna chun Allmhairiú, Onnmhairiú agus Aistriú Aindleathach Úinéireachta de Mhaoin Chultúrtha a Thoirmeasc agus a Chosc arna shíniú i bPáras an 14 Samhain 1970 ( ‘Coinbhinsiún UNESCO 1970’) agus i gCoinbhinsiún UNIDROIT maidir le Réada Cultúrtha a Goideadh nó a Onnmhairíodh go Neamhdhleathach arna shíniú sa Róimh an 24 Meitheamh 1995, coinbhinsiúin a bhfuil líon mór Ballstát ina bpáirtí iontu, i bhfianaise an eolais mhaith atá ag a lán tríú tíortha agus ag formhór na mBallstát ar fhorálacha na gCoinbhinsiún sin.

  Leasú    9

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 7

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (7)  Ba cheart dlíthiúlacht an onnmhairithe a scrúdú ar bhonn dhlíthe agus rialacháin na tíre sin inar aimsíodh nó inar cruthaíodh na hearraí cultúrtha (‘tír thionscnaimh’). D’fhonn sárú an dlí a sheachaint, má thagann na hearraí cultúrtha isteach san Aontas as tríú tír dhifriúil, ba cheart don té atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i gcríoch custaim an Aontais a léiriú gur onnmhairíodh as an tír sin go dleathach iad, i gcás inar Stát a shínigh Coinbhinsiún UNESCO 1970 í an tríú tír i gceist agus, ar an dóigh sin, gur tír í atá tiomanta troid in aghaidh gáinneáil neamhdhleathach ar mhaoin chultúrtha. I gcásanna eile, ba cheart don duine sin a chruthú gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha go dleathach as an tír thionscnaimh.

  (7)  Ba cheart dlíthiúlacht an onnmhairithe a scrúdú ar bhonn dhlíthe agus rialacháin na tíre sin inar aimsíodh nó inar cruthaíodh na hearraí cultúrtha nó inar tógadh, inar tochlaíodh nó inar goideadh na hearraí ar thír nó faoi uisce, nó an tír a bhfuil ceangal chomh dlúth aici leis na hearraí cultúrtha go ndéanann an tír sin iad a chosaint mar mhaoin chultúrtha náisiúnta agus a onnmhairiú óna críoch a rialú tar éis iad a aistriú go dleathach ón tír inar cruthaíodh nó inar aimsíodh na hearraí cultúrtha; (‘tír thionscnaimh’). Chun sárú an dlí a sheachaint, nuair a thagann na hearraí cultúrtha isteach san Aontas as tríú tír dhifriúil, ba cheart don té atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i gcríoch chustaim an Aontais a léiriú gur onnmhairíodh as an tír thionscnaimh go dleathach iad. I gcásanna eisceachtúla, i gcás nach féidir tír thionscnaimh na n-earraí cultúrtha a chinneadh ar bhonn iontaofa agus ina measann an t-údarás inniúil go bhfuil doiciméadú maith ann i leith an chúinse sin agus go bhfuil fianaise leis nó inar onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh roimh 1970 agus inar coimeádadh i dtríú tír iad chun críocha eile seachas úsáid shealadach, idirthuras, onnmhairiú nó seoladh sular tugadh isteach i gcríoch chustaim an Aontais iad, ach nach féidir leis an sealbhóir na doiciméid is gá a sholáthar ós rud é nach raibh na doiciméid sin in úsáid an tráth ar onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh, beidh ag gabháil leis an iarratas na doiciméid tacaíochta iomchuí agus faisnéis ina léirítear go ndearnadh na hearraí cultúrtha i dtrácht a onnmhairiú ón tríú tír i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin nó ina dtugtar fianaise go bhfuil na dlíthe agus na rialacháin sin in easnamh.

  Leasú    10

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 7 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (7a)  Maidir le cosaint ar allmhairiú, onnmhairiú agus aistriú mídhleathach earraí cultúrtha dílse na mBallstát sin atá ina bPáirtithe i gCoinbhinsiún UNESCO 1970, tugtar tacaíocht ina leith leis na bearta dá bhforáiltear in Airteagal 5 den Choinbhinsiún sin, ina n-éilítear go mbunófaí seirbhís náisiúnta amháin ar a laghad, a mbeadh líon dóthanach pearsanra cáilithe ag obair inti, chun an oidhreacht chultúrtha a chosaint. Éascaítear leis an gCoinbhinsiún sin freisin an comhoibriú gníomhach riachtanach i réimse na slándála agus sa chomhrac in aghaidh allmhairiú neamhdhleathach earraí cultúrtha, go háirithe i limistéir atá buailte ag géarchéim, a dhéantar le húdaráis inniúla na mBallstát atá ina bPáirtithe sa Choinbhinsiún sin. Ba cheart go gcomhlíonfadh na Ballstáit sin na ceanglais dá bhforáiltear sa Choinbhinsiún sin agus, maidir leis na Ballstáit sin nach ndearna go dtí seo é, ba cheart dóibh é a dhaingniú mar ábhar práinne.

  Leasú    11

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 7 b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (7b)  De bhrí go n-éilítear le hAirteagal 5 de Choinbhinsaiún UNESCO 1970 go mbunófaí seirbhís amháin nó níos mó, a mbeadh líon leordhóthanach pearsanra cáilithe ag obair inti, chun cosaint a n-earraí cultúrtha dílse ar allmhairiú, onnmhairiú agus aistriú mídhleathach a áirithiú, agus go bhfuil gá le comhoibriú gníomhach riachtanach le húdaráis inniúla tríú tíortha i réimse na slándála agus sa chomhrac in aghaidh allmhairiú neamhdhleathach earraí cultúrtha, go háirithe i limistéir atá buailte ag géarchéim, ba cheart go ndéanfadh na Ballstáit atá ina bPáirtithe i gCoinbhinsiún UNESCO 1970 na ceanglais dá bhforáiltear sa Choinbhinsiún sin a chomhlíonadh agus maidir leis na Ballstáit sin nach ndearna go dtí seo é, ceanglaítear orthu é a dhaingniú mar ábhar práinne.

  Leasú    12

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 8

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (8)  Le nach gcuirfear bac díréireach ar thrádáil earraí thar theorainn sheachtrach an Aontais, níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le hearraí nach sáraíonn teorainn aoise áirithe. Chun na críche sin, is iomchuí tairseach aoise íosta 250 bliain a leagan síos maidir le gach catagóir earraí cultúrtha. Leis an tairseach aoise íosta sin, áiritheofar gur ar na hearraí cultúrtha sin is dóichí a mbeadh tóir ag creachadóirí i limistéir coinbhleachta orthu a bheidh na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo dírithe, agus nach n-eisiafar earraí eile is gá a rialú chun an oidhreacht chultúrtha a chosaint.

  (8)  Chun nach gcuirfear bac díréireach ar thrádáil earraí thar theorainneacha seachtracha an Aontais, níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ach amháin maidir le hearraí nach sáraíonn teorainn aoise luacha áirithe. Chun na críche sin, dealraíonn sé gurb iomchuí tairseach aoise íosta a leagan síos maidir le bunáite chatagóirí na n-earraí cultúrtha, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 116/2009, le forálacha Choinbhinsiún 1970 UNESCO agus Choinbhinsiún 1995 UNIDROIT, agus tairseach airgeadais a leagan síos le haghaidh catagóirí áirithe earraí cultúrtha, mar a luaitear in Iarscríbhinn I. Níor cheart go mbeadh catagóirí áirithe earraí cultúrtha faoi réir tairseach airgeadais ós rud é go bhfuil gá le cosaint threisithe ina leith mar gheall ar bhaol níos airde maidir le goid, caillteanas nó scriosadh a bheith ag baint leo. Leis an tairseach aoise íosta sin, áiritheofar gur ar na hearraí cultúrtha sin is dóichí a mbeadh tóir ag creachadóirí i limistéir choinbhleachta orthu a bheidh na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo dírithe, agus nach n-eisiafar earraí eile is gá a rialú chun cosaint na hoidhreacht cultúrtha a áirithiú.

  Leasú    13

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 10

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (10)  Ós rud é go mbaineann baol creachta nó scriosta ar leith le catagóirí áirithe earraí cultúrtha, eadhon réada seandálaíochta, eilimintí de shéadchomharthaí, lámhscríbhinní agus ioncúnabail uathúla, is iomchuí gur gá foráil a dhéanamh maidir le córas grinnscrúdaithe bhreise sular féidir leo teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais. Faoi chóras den sórt sin, ba cheart é a bheith ina cheangal ceadúnas a thaispeáint a d’eisigh údarás inniúil an Bhallstáit inar tháinig na hearraí isteach sula bhféadfaí na hearraí sin a scaoileadh i saorchúrsaíocht nó nós imeachta custaim speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu. Aon duine atá ag iarraidh ceadúnas den sórt sin a fháil, ba cheart é a bheith in ann a chruthú gur onnmhairíodh na hearraí go dleathach as an tír thionscnaimh leis na doiciméid tacaíochta cuí agus leis an bhfianaise chuí, go háirithe deimhnithe nó ceadúnais onnmhairiúcháin a d’eisigh an tríú tír onnmhairithe, teidil úinéireachta, sonraisc, conarthaí díolacháin, doiciméid árachais, doiciméid iompair agus meastóireachtaí saineolacha. Ar bhonn iarratas atá iomlán agus cruinn, ba cheart d’údaráis inniúla na mBallstát a chinneadh gan moill mhíchuí an eiseofar ceadúnas.

  (10)  Ós rud é go mbaineann baol creachta nó scriosta ar leith le catagóirí áirithe earraí cultúrtha, eadhon réada seandálaíochta agus eilimintí de shéadchomharthaí, dealraíonn sé gurb iomchuí foráil a dhéanamh maidir le córas grinnscrúdaithe bhreise sular féidir leo teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais. Faoin gcóras sin, ba cheart é a bheith ina cheangal go dtaispeánfaí ceadúnas a d’eisigh údarás inniúil an chéad Bhallstáit ina mbeartaítear an t-allmhairiú a dhéanamh sula n-allmhairítear na hearraí sin isteach i gcríoch chustaim an Aontais. Aon duine atá ag iarraidh ceadúnas den sórt sin a fháil, ba cheart dó a bheith in ann a chruthú gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh nó, i gcásanna eisceachtúla, ón tríú tír, i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre tionscnaimh sin nó le dlíthe agus rialacháin an tríú tír sin nó a bheith in ann a chruthú go bhfuil na dlíthe agus na rialacháin sin in easnamh. Agus aird chuí á tabhairt ar riosca agus cur chun feidhme prionsabal díchill chuí, ba cheart an t-onnmhairiú dleathach ón tír thionscnaimh nó, i gcásanna eisceachtúla, ón tríú tír, a chruthú leis na doiciméid tacaíochta cuí agus leis an bhfianaise chuí (deimhnithe nó ceadúnais onnmhairiúcháin a d’eisigh an tír thionscnaimh, doiciméad caighdeánaithe atá i gcomhréir le caighdeán ‘Object ID’, arb ionann é agus an caighdeán idirnáisiúnta chun cur síos a dhéanamh ar réada cultúrtha, teidil úinéireachta, sonraisc, conarthaí díolacháin, doiciméid árachais agus doiciméid iompair), ina gcruthaítear go ndearnadh na hearraí cultúrtha atá i gceist a onnmhairiú ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin. I gcás nach bhfuil fáil ar dhoiciméid tacaíochta, ba cheart go mbeadh breithmheas saineolach san iarratas má mheasann an t-údarás inniúil go bhfuil gá leis. Ar bhonn iarratais atá iomlán agus cruinn, ba cheart d’údaráis inniúla na mBallstát a chinneadh gan moill mhíchuí, agus laistigh de na tréimhsí ama a shonraítear, an eiseofar ceadúnas.

  Leasú    14

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 10 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (10 a)  Agus cineál ar leith na n-earraí á chur san áireamh, is ríthábhachtach é ról na saineolaithe cultúrtha sna húdaráis chustaim, os rud é gur cheart dóibh a bheith in ann, i gcás inar gá, breis faisnéise a iarraidh ar an dearbhóir agus anailís a dhéanamh ar na hearraí cultúrtha trí bhíthin scrúdú fisiceach.

  Leasú    15

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 11

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (11)  I gcás catagóirí eile earraí cultúrtha, ba cheart do na daoine atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i gcríoch custaim an Aontais a dheimhniú gur onnmhairíodh go dleathach iad as an tríú tír agus freagracht a ghlacadh as an onnmhairiú sin agus faisnéis leordhóthanach a thabhairt le go bhféadfaidh lucht custaim na hearraí sin a shainaithint. Chun an nós imeachta a éascú agus ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil, ba cheart an fhaisnéis faoin earra cultúrtha a thabhairt trí bhíthin doiciméad caighdeánach. Ba cheart an caighdeán ‘Object ID’, atá molta ag UNESCO, a úsáid chun tuairisc a dhéanamh ar na hearraí cultúrtha. Ba cheart do lucht custaim na hearraí cultúrtha sin a thagann isteach a chlárú, bunchóipeanna na ndoiciméad a choimeád agus cóip de na doiciméid ábhartha a thabhairt don dearbhóir, chun inrianaitheacht a áirithiú tar éis do na hearraí teacht isteach ar an margadh inmheánach.

  (11)  I gcás catagóirí eile earraí cultúrtha, ba cheart do na daoine atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i gcríoch chustaim an Aontais a dheimhniú go leictreonach gur onnmhairíodh go dleathach iad ón tír thionscnaimh nó, i gcásanna eisceachtúla, ón tríú tír, agus freagracht a ghlacadh as an onnmhairiú sin, agus ba cheart dóibh faisnéis leordhóthanach a sholáthar chun go bhféadfaidh an lucht custaim na hearraí sin a shainaithint. Chun an nós imeachta a éascú agus ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil, ba cheart an fhaisnéis faoin earra cultúrtha a thabhairt trí bhíthin doiciméad caighdeánach leictreonach. Ba cheart doiciméad caighdeánaithe atá i gcomhréir le caighdeán ‘Object ID’, atá molta ag UNESCO, a úsáid chun tuairisc a dhéanamh ar na hearraí cultúrtha. Ba cheart go n-áireofaí sa deimhniú leictreonach freisin na deimhnithe nó ceadúnais onnmhairiúcháin a d’eisigh an tír thionscnaimh nó, i gcásanna eisceachtúla, ón tríú tír, ina dtugtar fianaise go ndearnadh na hearraí cultúrtha i dtrácht a onnmhairiú ón tír sin i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre tionscnaimh sin nó le dlíthe agus rialacháin an tríú tír, nó ina dtugtar fianaise go bhfuil na dlíthe agus na rialacháin sin in easnamh. I gcás nach ndéantar i reachtaíocht na tíre tionscnaimh ná i reachtaíocht an triú tír foráil maidir le ceadúnais agus deimhnithe a eisiúint, ba cheart go n-áireofaí freisin sa ráiteas ó allmhaireoir aon doiciméid tacaíochta agus fianaise iomchuí eile, lena n-áirítear teidil úinéireachta, sonraisc, conarthaí díolacháin, doiciméid árachais, agus doiciméid iompair. Ba cheart na hearraí cultúrtha sin a chlárú go leictreonach agus cóip de na doiciméid ábhartha a sholáthar don dearbhóir chun inrianaitheacht a áirithiú tar éis do na hearraí teacht isteach ar an margadh inmheánach. Leis an bhfaisnéis a thabharfar do na húdaráis inniúla i bhfoirm deimhniú leictreonach, ba cheart go mbeadh ar chumas na n-údarás sin breis gníomhaíochta a dhéanamh i gcás ina gcreideann siad, bunaithe ar anailís riosca, go bhféadfadh sé go ndearnadh na hearraí sin a allmhairiú go haindleathach.

  Leasú    16

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 12

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (12)  Níor cheart d’earraí cultúrtha a ligeadh isteach go sealadach chun críocha taighde oideachais, eolaíochta acadúil a bheith faoi réir ceadúnas nó ráiteas a thaispeáint.

  (12)  Maidir le hearraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach chun críocha oideachais, eolaíochta, taibh-ealaíon, athchóirithe, caomhnaithe, digitithe agus taighde acadúla agus chun críche comhar idir músaeim nó institiúidí neamh-bhrabúsacha eile maidir le taispeántais chultúrtha a eagrú, níor cheart é a bheith faoi réir ceadúnas allmhairiúcháin nó ráiteas ó allmhaireoir a thaispeáint. Níor cheart na hearraí cultúrtha atá le cur i láthair ag aonaigh thráchtála agus ag aonaigh ealaíne idirnáisiúnta a bheith faoi réir ceadúnas allmhairiúcháin nó ráiteas ó allmhaireoir a thaispeáint. Más rud é, áfach, go bhfaightear na hearraí cultúrtha laistigh de chríoch an Aontais, agus go bhfanann siad laistigh de chríoch an Aontais, ba cheart go mbeidís faoi réir ceadúnas allmhairiúcháin nó ráiteas ó allmhaireoir a thaispeáint, ag brath ar an gcatagóir de na hearraí cultúrtha.

  Leasú    17

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 13

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (13)  Ba cheart é a cheadú, freisin, go bhféadfaí earraí cultúrtha as tíortha atá thíos le coinbhleacht armtha nó tubaiste nádúrtha a stóráil gan gá ceadúnas ná ráiteas a thaispeáint chun sábháilteacht agus caomhnú na n-earraí sin a áirithiú.

  (13)  Ba cheart a cheadú, freisin, go ndéanfaí earraí cultúrtha as tíortha atá thíos le coinbhleacht armtha nó tubaiste nádúrtha a stóráil, agus é mar aidhm leis sin go ndéanfaí, i gcás ina gceadaítear amhlaidh, na hearraí sin a chur ar ais chuig a dtír thionscnaimh nó chuig an tríú tír ónar onnmhairíodh go dleathach iad, gan an gá ceadúnas allmhairiúcháin ná ráiteas ó allmhaireoir a thaispeáint chun sábháilteacht agus caomhnú na n-earraí sin a áirithiú.

  Leasú    18

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 14

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (14)  Chun go gcuirfear san áireamh an taithí a gheofar agus an Rialachán seo á chur chun feidhme mar aon leis na tosca athraitheacha geopholaitiúla agus eile a chuireann earraí cultúrtha i mbaol, fad agus nach gcuirfear bac díréireach ar an trádáil le tríú tíortha, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le modhnuithe a dhéanfaí ar chritéar na tairsí aoise íosta maidir leis na catagóirí éagsúla earraí cultúrtha. Ba cheart go bhfágfadh an tarmligean sin go mbeadh sé de chead ag an gCoimisiún an Iarscríbhinn a thabhairt cothrom le dáta i gcás leasuithe a dhéanfaí ar an Ainmníocht Chomhcheangailte. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 201627. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

  (14)  Chun go gcuirfear san áireamh an taithí a gheofar agus an Rialachán seo á chur chun feidhme mar aon leis na tosca athraitheacha geopholaitiúla agus eile a chuireann earraí cultúrtha i mbaol, fad agus nach gcuirfear bac díréireach ar an trádáil le tríú tíortha, ba cheart an chumhacht gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le modhnuithe a dhéanfaí ar chritéar na tairsí aoise agus airgeadais íosta maidir leis na catagóirí éagsúla earraí cultúrtha. Ba cheart go bhfágfadh an tarmligean sin go mbeadh sé de chead ag an gCoimisiún Iarscríbhinn I a thabhairt cothrom le dáta i gcás leasuithe a dhéanfaí ar an Ainmníocht Chomhcheangailte, agus an dara hIarscríbhinn (Iarscríbhinn II) a leagan síos ina bhfuil liosta de thíortha agus de chóid de chuid na hAinmníochta Comhcheangailte bunaithe ar na “Liostaí Dearga d’Earraí Cultúrtha atá i mBaol” arna dtiomsú agus arna leasú ag Comhairle Idirnáisiúnta na Músaem (ICOM). Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr27. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

  __________________

  __________________

  27 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

  27 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

  Leasú    19

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 15

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (15)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun rialacha mionsonraithe a ghlacadh maidir le hearraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach agus a stóráil i gcríoch custaim an Aontais, maidir leis na teimpléid le haghaidh iarratais agus foirmeacha na gceadúnas allmhairiúcháin, agus le haghaidh na ráiteas ón allmhaireoir agus na ndoiciméad a ghabhann leo, mar aon le rialacha breise nós imeachta maidir lena gcur isteach agus lena bpróiseáil. Ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún le go bhféadfaidh sé socruithe a dhéanamh maidir le bunachar leictreonach a bhunú chun faisnéis a stóráil agus a mhalartú idir na Ballstáit. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle28.

  (15)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún modúlachtaí sonracha a ghlacadh maidir le hearraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach agus a stóráil i gcríoch chustaim an Aontais, agus ba cheart coinníollacha caomhnaithe leordhóthanacha a ráthú agus é sin á dhéanamh, ag féachaint go cuí do chineál ar leith na n-earraí cultúrtha. Ba cheart feidhm a bheith ag na socruithe sin freisin maidir leis na teimpléid chaighdeánaithe leictreonacha le haghaidh iarratais agus foirmeacha leictreonacha na gceadúnas allmhairiúcháin agus liosta de na forais ar a bhféadfaí diúltú d'iarratas den sórt sin, agus le haghaidh na ráiteas leictreonach ón allmhaireoir agus na ndoiciméad a ghabhann leo, agus maidir le rialacha breise nós imeachta maidir lena gcur isteach leictreonach agus lena bpróiseáil. Ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún freisin chun go bhféadfaidh sé socruithe a dhéanamh maidir le bunachar leictreonach a bhunú chun faisnéis a stóráil agus a mhalartú idir na Ballstáit faoi chuimsiú Rialachán (AE) Uimh. 952/2013. Is féidir an bunú sin a bheith ina chuid den chlár oibre arna bhunú faoi Airteagal 280 den Rialachán sin. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle28.

  __________________

  __________________

  28 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

  28 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

  Leasú    20

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 15 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (15a)  I gcás chur chun feidhme an Rialacháin seo, is iad na forálacha is infheidhme maidir le rialú agus fíorú custaim na cinn atá i Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.

  Leasú    21

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 16

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (16)  Ba cheart faisnéis ábhartha a bhailiú faoi shreafaí trádála earraí cultúrtha chun tacú le cur chun feidhme éifeachtúil an Rialacháin agus chun bonn meastóireachta a chur ar fáil don todhchaí. Ní féidir faireachán éifeachtúil a dhéanamh ar shreafaí trádála earraí cultúrtha ar bhonn a luacha nó a meáchain amháin óir is féidir athrú a theacht ar an dá thoisc sin. Is ríthábhachtach faisnéis a bhailiú faoi líon na n-ítimí a dearbhaítear. Ós rud é nach sonraítear aon aonad eile tomhais i dtaca le hearraí cultúrtha san Ainmníocht Chomhcheangailte, is gá a cheangal go ndearbhófar líon na n-ítimí.

  (16)  Ba cheart faisnéis ábhartha faoi shreafaí trádála earraí cultúrtha a bhailiú go leictreonach agus a roinnt idir na Ballstáit agus an Coimisiún, chun tacú le cur chun feidhme éifeachtúil an Rialacháin agus chun bonn a chur leis an meastóireacht a dhéanfar air amach anseo. Ar mhaithe le trédhearcacht agus grinnscrúdú poiblí, ba chearta mhéid faisnéise is féidir a chur ar fáil don phobal. Ní féidir faireachán éifeachtúil a dhéanamh ar shreafaí trádála earraí cultúrtha ar bhonn a luacha nó a meáchain amháin ós rud é gur féidir athrú teacht ar an dá thoisc sin. Tá sé ríthábhachtach faisnéis a bhailiú go leictreonach faoi líon na n-ítimí a dhearbhaítear. Ós rud é nach sonraítear aon aonad eile tomhais i dtaca le hearraí cultúrtha san Ainmníocht Chomhcheangailte, is gá a cheangal go ndearbhófar líon na n-ítimí.

  Leasú    22

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 17

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (17)  I measc na gcuspóirí atá le Straitéis agus Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le Bainistiú Riosca i dtaca le Rialú Custaim29, tá cur le hinniúlachtaí na n–údarás custaim chun an fhreagrúlacht do rioscaí a mhéadú i réimse na n-earraí cultúrtha. Ba cheart an creat comhchoiteann bainistithe riosca a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 a úsáid agus faisnéis ábhartha i dtaobh riosca a mhalartú idir na húdaráis custaim.

  (17)  I measc na gcuspóirí atá le Straitéis agus Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le Bainistiú Riosca i dtaca le Rialú Custaim, tá oiliúint agus inniúlachtaí na n–údarás custaim a neartú chun an fhreagrúlacht do rioscaí a mhéadú i réimse na n-earraí cultúrtha. Ba cheart an creat comhchoiteann bainistithe riosca a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 a úsáid agus faisnéis ábhartha i dtaobh riosca a mhalartú idir na húdaráis custaim.

  __________________

  __________________

  29 COM/2014/0527 críochnaitheach: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the EU Strategy and Action Plan for customs risk management [Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa maidir le Straitéis agus Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le Bainistiú Riosca i dtaca le Rialú Custaim].

  29 COM/2014/0527 final: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the EU Strategy and Action Plan for customs risk management [Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa maidir le Straitéis agus Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le Bainistiú Riosca i dtaca le Rialú Custaim].

  Leasú    23

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 17 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (17 a)  Is gá feachtais múscailte feasachta a bhunú, atá dírithe ar cheannaitheoirí earraí cultúrtha, maidir leis an mbaol a bhaineann le hearraí aindleathacha, agus is gá cúnamh a thabhairt do ghníomhaithe an mhargaidh maidir lena dtuiscint ar an Rialachán seo agus leis an gcaoi a bhfuil an Rialachán á chur chun feidhme acu. Ba cheart do na Ballstáit páirt a thabhairt do na pointí teagmhála náisiúnta ábhartha agus do sheirbhísí eile soláthair faisnéise i scaipeadh na faisnéise sin.

  Leasú    24

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 17 b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (17 b)  Ba cheart don Choimisiún a áirithiú go mbainfidh micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheanmhéide tairbhe (‘MFBManna’) as cúnamh teicniúil leordhóthanach agus ba cheart dó an malartú faisnéise leo a éascú chun an Rialachán seo a chur chun feidhme go héifeachtúil. Ba cheart, dá bhrí sin, go mbainfeadh MFBManna arna mbunú san Aontas agus a allmhairíonn earraí cultúrtha tairbhe as clár COSME arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a.

   

  __________________

   

  1a Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 – 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE (IO L 347, 20.12.2013, lch. 33).

  Leasú    25

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 18

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (18)  Ba cheart do na Ballstáit pionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha a thabhairt isteach do chásanna nach gcomhlíontar forálacha an Rialacháin seo agus na pionóis sin a chur in iúl don Choimisiún.

  (18)  Ba cheart do na Ballstáit pionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha a thabhairt isteach do chásanna nach gcomhlíontar forálacha an Rialacháin seo leo agus na pionóis sin a chur in iúl don Choimisiún. Ina theannta sin, ba cheart do na Ballstáit fógra a thabhairt don Choimisiún i gcás ina ndéantar pionóis a chur i bhfeidhm. Is inmhianaithe go ndéanfaí cothroime iomaíochta agus cur chuige comhtháite a bhaint amach agus, dá bhrí sin, is iomchuí go bhfuil na pionóis i ngach Ballstát comhchosúil le chéile ó thaobh cineáil agus éifeachtachta de.

  Leasú    26

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 19

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (19)  Ba cheart a dhóthain ama a thabhairt don Choimisiún le rialacha a ghlacadh chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, go háirithe na rialacha sin a bhaineann leis na foirmeacha is cuí a úsáid chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas allmhairiúcháin nó chun ráiteas ó allmhaireoir a ullmhú. Dá bhrí sin, ba cheart cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur siar.

  (19)  Ba cheart go nglacadh an Coimisiún, gan mhoill, rialacha lena ndéantar an Rialachán seo a chur chun feidhme, go háirithe na rialacha sin a bhaineann leis na foirmeacha caighdeánaithe leictreonacha is iomchuí a úsáid chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas allmhairiúcháin nó chun ráiteas ó allmhaireoir a ullmhú.

  Leasú    27

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Leagtar amach sa Rialachán seo na coinníollacha agus an nós imeachta a bhaineann le hearraí cultúrtha a theacht isteach i gcríoch custaim an Aontais.

  Leagtar amach sa Rialachán seo na coinníollacha agus an nós imeachta a bhaineann le hearraí cultúrtha a thabhairt isteach agus a allmhairiú i gcríoch chustaim an Aontais.

  Leasú    28

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Níl feidhm ag an Rialachán seo maidir le hearraí cultúrtha atá ar idirthuras trí chríoch custaim an Aontais.

  Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le hearraí cultúrtha atá ar idirthuras trí chríoch custaim an Aontais nuair atá forais réasúnta ag údaráis inniúla lena chreidiúint gur onnmhairíodh earraí cultúrtha ón tír thionscnaimh nó ón tríú tír de shárú ar dhlíthe agus rialacháin na tíre tionscnaimh sin nó ar dhlíthe agus rialacháin an tríú tír sin.

  Leasú    29

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe a

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a)  ciallaíonn ‘earraí cultúrtha’ aon réad a bhfuil tábhacht ag baint leis ó thaobh na seandálaíochta, na réamhstaire, na staire, na litríochta, na healaíona nó na heolaíochta de agus a bhaineann leis na catagóirí atá liostaithe sa tábla san Iarscríbhinn agus a chomhlíonann an tairseach aoise íosta atá sonraithe ann;

  (a)  ciallaíonn ‘earraí cultúrtha’ aon ítim a bhfuil tábhacht ag baint leis ó thaobh na seandálaíochta, na réamhstaire, na staire, na litríochta, na healaíona nó na heolaíochta de agus a bhaineann leis na catagóirí a liostaítear sna hIarscríbhinní agus a chomhlíonann an tairseach aoise íosta agus an tairseach airgeadais a shonraítear iontu;

  Leasú    30

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe a a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (a a)  ciallaíonn ‘earraí cultúrtha a allmhairiú’:

   

  i. scaoileadh i saorchúrsaíocht amhail dá dtagraítear in Airteagal 201 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013;

   

  ii. earraí a chur faoi cheann de na catagóirí nósanna imeachta speisialta seo a leanas dá dtagraítear in Airteagal 210 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013:

   

  a. stóráil, lena gcuimsítear trádstóráil custaim agus saorlimistéir,

   

  b. úsáid shonrach, lena gcuimsítear cead isteach sealadach agus úsáid deiridh,

   

  c. próiseáil isteach;

  Leasú    31

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe b

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b)  ciallaíonn ‘tír thionscnaimh’ an tír ar ina críoch mar atá sé inniu a cruthaíodh nó a aimsíodh na hearraí cultúrtha;

  (b)  ciallaíonn ‘tír thionscnaimh’ an tír ar ina críoch mar atá sí inniu a cruthaíodh nó a aimsíodh na hearraí cultúrtha nó inar tógadh, inar tochlaíodh nó inar goideadh na hearraí ar thír nó faoi uisce, nó an tír a bhfuil ceangal chomh dlúth aici leis na hearraí cultúrtha go ndéanann an tír sin iad a chosaint mar mhaoin chultúrtha náisiúnta agus a onnmhairiú óna críoch a rialú tar éis iad a aistriú go dleathach ón tír inar cruthaíodh nó inar aimsíodh na hearraí cultúrtha;

  Leasú    32

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 - mír 1 - pointe c

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (c)  ciallaíonn ‘tír onnmhairithe’ an tír dheiridh ina raibh na hearraí cultúrtha á gcoinneáil go buan i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin sular seoladh na hearraí chuig an Aontas;

  (c)  ciallaíonn ‘tríú tír’ an tír dheiridh cé is moite den tír thionscnaimh ina raibh na hearraí cultúrtha á gcoinneáil sular tugadh isteach iad i gcríoch chustaim an Aontais;

  Leasú    33

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe d

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (d)  ciallaíonn ‘go buan’ tréimhse ama míosa ar a laghad agus chun críocha eile seachas úsáid shealadach, idirthuras, onnmhairiú agus seoladh;

  scriosta

  Leasú    34

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe h a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (ha)  ciallaíonn ‘Object ID’ an caighdeán idirnáisiúnta arna ghlacadh ag UNESCO chun cur síos a dhéanamh ar earraí cultúrtha agus chun tacar aonair sonraí maidir le hearraí cultúrtha a thiomsú;

  Leasú    35

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe h b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (hb)  ciallaíonn ‘údaráis inniúla’ na húdaráis arna n-ainmniú ag na Ballstáit chun ceadúnais allmhairiúcháin a eisiúint agus ráitis ó allmhaireoirí a chlárú

  Leasú    36

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12 chun an dara colún den tábla san Iarscríbhinn a leasú i gcás leasuithe a dhéanfar ar an Ainmníocht Chomhcheangailte agus chun an tairseach aoise íosta sa tríú colún den tábla san Iarscríbhinn a leasú i bhfianaise taithí a gheofar agus an Rialachán seo á chur chun feidhme.

  2.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12 chun an dara colún den tábla in Iarscríbhinn I a leasú i gcás leasuithe a dhéanfar ar an Ainmníocht Chomhcheangailte agus chun an tairseach aoise íosta agus an tairseach luacha íosta sa tríú colún den tábla san Iarscríbhinn a leasú i bhfianaise na taithí a gheofar agus an Rialachán seo agus Rialachán (CE) Uimh. 116/2009 á gcur chun feidhme.

  Leasú    37

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  2 a.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12 chun leasú a dhéanamh ar Iarscríbhinn II ina liostaítear catagóirí tíortha agus réad arb ann do bhaol ina leith maidir le gáinneáil aindleathach, bunaithe ar an mBunachar Sonraí de Liostaí Dearga d’earraí cultúrtha atá i mbaol arna bhfoilsiú ag Comhairle Idirnáisiúnta na Músaem (ICOM). Áiritheoidh an Coimisiún go ndéanfar Iarscríbhinn II a nuashonrú go rialta.

  Leasú    38

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – teideal

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Earraí cultúrtha a theacht isteach i gcríoch custaim an Aontais

  Earraí a thabhairt isteach agus a allmhairiú i gcríoch chustaim an Aontais

  Leasú    39

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Ní cheadófar earraí cultúrtha a scaoileadh i saorchúrsaíocht agus nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu ach amháin má thaispeántar ceadúnas allmhairiúcháin a eisíodh i gcomhréir le hAirteagal 4 nó má thaispeántar ráiteas ón allmhaireoir a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 5.

  1.  Maidir le hearraí cultúrtha a tógadh ó chríoch tíre tionscnaimh de shárú ar an dlí idirnáisiúnta agus ar dhlíthe agus rialacháin na tíre tionscnaimh nó ar dhlíthe agus rialacháin an tríú tír, tá toirmeasc ar iad a thabhairt isteach.

   

  Ní cheadófar earraí cultúrtha a allmhairiú isteach i gcríoch an Aontais ach amháin má thaispeántar ceadúnas allmhairiúcháin a eisíodh i gcomhréir le hAirteagal 4 nó má thaispeántar ráiteas ón allmhaireoir a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 5.

  Leasú    40

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  1 a.  Ní fhorléireofar earraí cultúrtha a allmhairítear go rathúil mar fhianaise ar bhunáitíocht nó úinéireacht dhleathach.

  Leasú    41

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 2 – pointe a

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a)  earraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach i gcríoch custaim an Aontais, de réir bhrí Airteagal 250 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, chun críocha taighde oideachais, eolaíochta agus acadúil;

  (a)  earraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach i gcríoch custaim an Aontais, de réir bhrí Airteagal 250 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, chun críocha oideachais (amhail cultúrtha nó ceoil), eolaíochta, taibh-ealaíon, athchóirithe, caomhnaithe, digitithe agus taighde acadúla agus chun críche comhar idir músaeim nó institiúidí neamh-bhrabúsacha eile maidir le taispeántais chultúrtha a eagrú.

  Leasú    42

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 2 – pointe a a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (aa)  Níor cheart na hearraí cultúrtha atá le cur i láthair ag aonaigh thráchtála agus aonaigh ealaíne idirnáisiúnta a bheith faoi réir ceadúnas allmhairiúcháin nó ráiteas ó allmhaireoir a thaispeáint. Más rud é, áfach, go bhfaightear na hearraí cultúrtha laistigh de chríoch an Aontais, agus go bhfanann siad laistigh de chríoch an Aontais, ba cheart go mbeidís faoi réir ceadúnas allmhairiúcháin nó ráiteas ó allmhaireoir a thaispeáint, ag brath ar an gcatagóir de na hearraí cultúrtha;

  Leasú    43

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 2 – pointe b

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b)  earraí cultúrtha a stóráil, de réir bhrí Airteagal 237 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, chun na sainchríche a gcaomhnú ag údarás poiblí, nó faoi mhaoirsiú údaráis phoiblí, a áirithiú.

  (b)  earraí cultúrtha a stóráil, de réir bhrí Airteagal 237 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, chun críche a sábháilteacht nó a gcaomhnú ag údarás poiblí, nó faoi mhaoirsiú údaráis phoiblí, a áirithiú, agus é mar aidhm leis sin na hearraí sin a chur ar ais chuig a dtír thionscnaimh nó chuig an tríú tír ónar onnmharaíodh go dleathach iad, i gcás ina gceadaítear amhlaidh;

  Leasú    44

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 2 – pointe b a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (b a)  earraí cultúrtha a thugtar ar ais, de réir bhrí Airteagal 2 de Threoir 2014/60/AE;

  Leasú    45

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Féadfaidh an Coimisiún na rialacha mionsonraithe maidir le hearraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach nó a stóráil dá dtagraítear i mír 2 a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.

  3.  Féadfaidh an Coimisiún a ghlacadh, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, na modúlachtaí sonracha maidir le cead isteach sealadach nó stóráil earraí cultúrtha agus earraí cultúrtha a thugtar ar ais chun críche a gcosanta dá dtagraítear i mír 2. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.

  Leasú    46

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Maidir leis na hearraí cultúrtha a scaoileadh i saorchúrsaíocht agus nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu san Aontas dá dtagraítear i bpointe (c), pointe (d) agus pointe (h) den Iarscríbhinn, beidh siad faoi réir ceadúnas allmhairiúcháin a bheith curtha chuig na húdaráis custaim.

  1.  Maidir leis na hearraí cultúrtha a allmhairítear isteach i gcríoch an Aontais dá dtagraítear i bpointí A1 agus A2 d’Iarscríbhinn I, beidh siad faoi réir ceadúnas allmhairiúcháin a thaispeáint do na húdaráis custaim.

   

  Ní bheidh feidhm ag an Airteagal seo maidir leis na hearraí dá dtagraítear sa chéad fhomhír ach amháin má tá siad ar áireamh ar liosta na dtíortha agus sna cóid de chuid na hAinmníochta Comhcheangailte, amhail mar a leagtar síos in Iarscríbhinn II, agus má tá an liosta sin in úsáid don tír thionscnaimh óna ndéantar na hearraí cultúrtha a onnmhairiú agus má tá tír thionscnaimh na n-earraí cultúrtha ar eolas.

   

  Beidh feidhm ag an Airteagal seo freisin maidir le hearraí cultúrtha nach liostaítear ach amháin in Iarscríbhinn II agus a allmhairítear isteach i gcríoch chustaim an Aontais ó thír thionscnaimh nó ó thríú tír.

  Leasú    47

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Cuirfidh sealbhóir na n-earraí iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin chuig údarás inniúil an Bhallstáit sin ina dtiocfaidh na hearraí isteach. Beidh ag gabháil leis an iarratas aon doiciméid tacaíochta agus aon fhaisnéis a chruthaíonn go ndearnadh na hearraí cultúrtha atá i gceist a onnmhairiú ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin. Más rud é, áfach, gur Páirtí Conarthach i gCoinbhinsiún UNESCO maidir le Modhanna chun Allmhairiú, Onnmhairiú agus Aistriú Aindleathach Úinéireachta de Mhaoin Chultúrtha a Thoirmeasc agus a Chosc arna shíniú i bPáras an 14 Samhain 1970 (‘Coinbhinsiún UNESCO 1970’) an tír onnmhairithe, beidh ag gabháil leis an iarratas aon doiciméid tacaíochta agus aon fhaisnéis a chruthaíonn go ndearnadh na hearraí cultúrtha a onnmhairiú ón tír sin i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin.

  2.  Déanfaidh sealbhóir na n-earraí iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin a chur chuig údarás inniúil an chéad Bhallstáit ina mbeartaítear an t-allmhairiú a dhéanamh. Beidh ag gabháil leis an iarratas na doiciméid tacaíochta agus faisnéis iomchuí ina léirítear go ndearnadh na hearraí cultúrtha atá i gceist a onnmhairiú ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin nó ina dtugtar fianaise go bhfuil na dlíthe agus na rialacháin sin in easnamh. Beidh na nithe seo a leanas ar áireamh ann:

   

  - deimhnithe onnmhairiúcháin nó ceadúnais onnmhairiúcháin;

   

  - doiciméad caighdeánaithe, a bheidh i gcomhréir le caighdeán ‘Object ID’, ina ndéanfar cur síos ar na hearraí cultúrtha i dtrácht agus beidh an cur síos sin mionsonraithe go leor go mbeidh na húdaráis chustaim in ann iad a aithint;

   

  - teidil úinéireachta;

   

  - sonraisc;

   

  - conarthaí díolacháin;

   

  - doiciméid árachais nó doiciméid iompair

   

  I gcás nach mbeidh fáil ar dhoiciméid tacaíochta, beidh breithmheas saineolach san iarratas freisin má mheasann an t-údarás inniúil gá a bheith leis.

  Leasú    48

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  2 a.  D’ainneoin mhír 2, i gcásanna eisceachtúla i gceachtar den dá chás a leanas:

   

  (a) ní féidir tír thionscnaimh an earra chultúrtha a chinneadh ar bhonn iontaofa agus measann an t-údarás inniúil go bhfuil doiciméadú maith ann i leith an chúinse sin agus go bhfuil fianaise leis; or

   

  (b) rinneadh na hearraí cultúrtha a onnmhairiú ón tír thionscnaimh roimh 1970 agus coimeádadh i dtríú tír iad chun críocha seachas úsáid shealadach, idirthuras, onnmhairiú nó seoladh sular tugadh isteach i gcríoch chustaim an Aontais iad, ach ní féidir leis an sealbhóir na doiciméid éilítear faoi mhír 2 a sholáthar ós rud é nach raibh na doiciméid sin in úsáid an tráth ar onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh,

   

  beidh ag gabháil leis an iarratas aon doiciméid tacaíochta agus aon fhaisnéis ina léirítear go ndearnadh na hearraí cultúrtha atá i gceist a onnmhairiú ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin nó ina dtugtar fianaise go bhfuil na dlíthe agus na rialacháin sin in easnamh.

   

  Beidh na nithe seo a leanas sna doiciméid tacaíochta:

   

  - deimhnithe onnmhairiúcháin nó ceadúnais onnmhairiúcháin;

   

  - doiciméad caighdeánaithe, a bheidh i gcomhréir le caighdeán ‘Object ID’, ina ndéanfar cur síos ar na hearraí cultúrtha i dtrácht agus beidh an cur síos sin mionsonraithe go leor go mbeidh na húdaráis chustaim in ann iad a aithint;

   

  - teidil úinéireachta;

   

  - sonraisc;

   

  - conarthaí díolacháin; agus

   

  - doiciméid árachais nó doiciméid iompair

   

  I gcás nach mbeidh fáil ar dhoiciméid tacaíochta, beidh breithmheas saineolach san iarratas freisin má mheasann an t-údarás inniúil gá a bheith leis.

  Leasú    49

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Déanfaidh údarás inniúil an Bhallstáit ina dtiocfaidh na hearraí isteach a fhíorú go bhfuil an t-iarratas iomlán. Déanfaidh sé aon fhaisnéis nó doiciméad atá in easnamh a iarraidh ar an iarratasóir laistigh de 30 lá ón lá a fuair sé an t-iarratas.

  3.  Déanfaidh údarás inniúil an chéad Bhallstáit ina mbeartaítear an t-allmhairiú a dhéanamh a fhíorú go bhfuil an t-iarratas iomlán. Déanfaidh sé aon fhaisnéis nó doiciméad atá in easnamh nó breise a iarraidh ar an iarratasóir laistigh de 21 lá ón lá a bhfuair sé an t-iarratas.

  Leasú    50

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 – an chuid réamhráiteach

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  4.  Laistigh de 90 lá ón dáta a gcuirfear isteach iarratas iomlán, déanfaidh an t-údarás inniúil an t-iarratas a scrúdú agus cinnfidh sé an ceadúnas allmhairiúcháin a eisiúint nó an t-iarratas a dhiúltú. Féadfaidh sé an t-iarratas a dhiúltú ar na forais seo a leanas:

  4.  Laistigh de 90 lá ón dáta a gcuirfear isteach an t-iarratas iomlán, déanfaidh an t-údarás inniúil an t-iarratas a scrúdú agus cinnfidh sé an ceadúnas allmhairiúcháin a eisiúint nó an t-iarratas a dhiúltú. I gcás ina n-eiseofar an ceadúnas allmhairiúcháin, déanfaidh an t-údarás inniúil an ceadúnas sin a chlárú go leictreonach. Déanfaidh an t-údaras inniúil diúltú don iarratas ar na forais seo a leanas:

  Leasú    51

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 – pointe a

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a)  i gcás nach Páirtí Conarthach i gCoinbhinsiún UNESCO 1970 an tír onnmhairithe, nach bhfuil sé léirithe gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin;

  (a)  nuair nach bhfuil sé léirithe gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin a bhí i bhfeidhm tráth an onnmhairithe, nó in éagmais na ndlíthe agus na rialachán sin; nó, sna cásanna eisceachtúla a liostaítear in Airteagal 4(2a), ón tríú tír i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin a bhí i bhfeidhm tráth an onnmhairithe, nó in éagmais na ndlíthe agus na rialachán sin;

  Leasú    52

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 – pointe b

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b)  i gcás inar Páirtí Conarthach i gCoinbhinsiún UNESCO 1970 an tír onnmhairithe, nach bhfuil sé léirithe gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin;

  scriosta

  Leasú    53

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 – pointe c

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (c)  go bhfuil forais réasúnacha ag an údarás inniúil lena chreidiúint nach bhfuair sealbhóir na n-earraí seilbh ar na hearraí sin go dleathach.

  (c)  go bhfuil forais réasúnacha agus infhíoraithe ag an údarás inniúil lena chreidiúint nach bhfuair sealbhóir na n-earraí seilbh ar na hearraí sin go dleathach.

  Leasú    54

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 – pointe c a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (c a)  más rud é gur dhiúltaigh údaráis inniúla Ballstáit eile an Aontais d’iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin le haghaidh earra cultúrtha do na hearraí cultúrtha céanna agus nár soláthraíodh aon fhianaise bhreise nach raibh curtha isteach cheana féin i dtaca leis an iarratas diúltaithe;

  Leasú    55

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 – pointe c b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (c b) i gcás nach féidir an t-onnmhairiú dleathach as an tír thionscnaimh a chruthú leis na doiciméid tacaíochta iomchuí agus leis an bhfianaise iomchuí, go háirithe deimhnithe nó ceadúnais onnmhairiúcháin a d’eisigh an tríú tír onnmhairithe, teidil úinéireachta, sonraisc, conarthaí díolacháin, an ‘object ID’ i gcás ina mbeidh fáil air, doiciméid árachais, doiciméid iompair agus meastóireachtaí saineolaithe.

  Leasú    56

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  4 a.  Féadfaidh an t-údarás inniúil diúltú don iarratas i gcás ina bhfuil éilimh ar feitheamh ós comhair na gcúirteanna ar thabhairt ar ais nó ar dhamáistí a íoc, arb éilimh iad arna gcur isteach ag údaráis na tíre tionscnaimh.

  Leasú    57

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  4 b.  Más rud é go ndiúltaítear d’iarratas, beidh ráiteas faoi na cúiseanna ag gabháil leis an gcinneadh riaracháin dá dtagraítear i mír 4, lena n-áirítear faisnéis maidir leis an nós imeachta achomhairc, a chuirfear in iúl don iarratasóir lena mbaineann tráth a eisithe.

  Leasú    58

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 c (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  4 c.  Ba cheart go n-áireofaí san iarratas dearbhú nach raibh na hítimí faoi réir iarratais roimhe sin nó, i gcás diúltú roimh ré, luafar ann cúiseanna an diúltaithe sin agus áireofar ann fianaise bhreise nach raibh fáil air nuair a measadh an t-iarratas roimhe sin.

  Leasú    59

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 d (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  4 d.  I gcás ina ndiúltóidh Ballstát d’iarratas leictreonach, déanfar an diúltú sin, chomh maith leis na forais ar a raibh sé bunaithe a chur in iúl do na Ballstáit eile agus don Choimisiún. I gcásanna ina bhfuil drochamhras ann faoi gháinneáil aindleathach, cuirfidh na Ballstáit na húdaráis ábhartha eile amhail INTERPOL agus EUROPOL ar an eolas freisin.

  Leasú    60

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 5 – fomhír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Ainmneoidh na Ballstáit na húdaráis phoiblí atá inniúil ar cheadúnais allmhairiúcháin a eisiúint i gcomhréir leis an Airteagal seo. Déanfaidh siad sonraí na n-údarás sin, maille le haon athruithe a bhaineann dóibh, a chur in iúl don Choimisiún.

  Ainmneoidh na Ballstáit gan mhoill na húdaráis phoiblí atá inniúil ar cheadúnais allmhairiúcháin a eisiúint i gcomhréir leis an Airteagal seo. Déanfaidh siad sonraí na n-údarás sin, maille le haon athruithe a bhaineann dóibh, a chur in iúl don Choimisiún.

  Leasú    61

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 6

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  6.  Féadfaidh an Coimisiún an teimpléad don iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin, agus na rialacha nós imeachta a bhaineann le hiarratas den chineál sin a chur isteach agus a phróiseáil, a leagan síos trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.

  6.  Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an teimpléad caighdeánaithe leictreonach a bhunú don iarratas ar cheadúnais allmhairiúcháin agus na rialacha nós imeachta i ndáil le cur isteach agus próiseáil leictreonach a dhéanamh ar an iarratas sin mar aon le cur isteach agus próiseáil na ndoiciméad tacaíochta ábhartha, a dhéanfar trí mheán leictreonach. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.

  Leasú    62

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Maidir leis na hearraí cultúrtha dá dtagraítear i bpointí (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) agus (l) den Iarscríbhinn a scaoileadh i saorchúrsaíocht agus nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu san Aontas, beidh sin faoi réir ráiteas ón allmhaireoir a bheith curtha faoi bhráid údaráis custaim an Bhallstáit sin ina dtiocfaidh siad isteach.

  1.  Maidir leis na hearraí cultúrtha dá dtagraítear i bpointe 3 go pointe 14 de chuid A d’Iarscríbhinn I a allmhairiú isteach i gcríoch chustaim an Aontais, beidh siad faoi réir ráiteas leictreonach ón allmhaireoir a bheith curtha isteach ag sealbhóir na n-earraí chuig údaráis chustaim an chéad Bhallstáit ina mbeidh ar intinn onnmhairiú a dhéanamh.

   

  Tá an mhír seo infheidhme freisin maidir leis na hearraí cultúrtha sin dá dtagraítear i bpointe A1 agus i bpointe A2 agus nach bhfuil a gcód Ainmníochta Comhcheangailte in Iarscríbhinn II.

  Leasú    63

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Beidh sa ráiteas ón allmhaireoir dearbhú a bheidh sínithe ag sealbhóir na n-earraí á chur in iúl gur onnmhairíodh na hearraí as an tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin. Más rud é, áfach, gur Páirtí Conarthach i gCoinbhinsiún UNESCO maidir le Maoin Chultúrtha an tír thionscnaimh, beidh sa ráiteas ón allmhaireoir dearbhú a bheidh sínithe ag sealbhóir na n-earraí á chur in iúl gur onnmhairíodh na hearraí as an tír sin i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin.

  2.  Déanfar an ráiteas ón onnmhaireoir a chlárú go leictreonach. Is é a bheidh ann:

   

  (a) dearbhú arna shíniú ag sealbhóir na n-earraí ina luafar gur onnmhairíodh na hearraí ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin nó ina ndéanfar fianaise a nach ann do na dlíthe ná rialacháin.

   

  (b) doiciméad caighdeánaithe, atá i gcomhréir le caighdeán ‘Object ID’, ina ndéanfar cur síos ar na hearraí cultúrtha atá i gceist agus beidh an cur síos sin mionsonraithe go leor go mbeidh na húdaráis chustaim in ann iad a shainithint;

   

  (c) na deimhnithe nó na ceadúnais onnmhairiúcháin arna n-eisiúint ag an tír thionscnaimh, lena soláthraítear fianaise go ndearnadh na hearraí cultúrtha atá i gceist a onnmhairiú ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin.

  Leasú    64

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  2 a.  D’ainneoin mhír 2, i gcásanna eisceachtúla in aon cheann den dá chás seo a leanas:

   

  (a) ní féidir tír thionscnaimh an earra chultúrtha a chinneadh ar bhonn iontaofa agus measann an t-údarás inniúil go bhfuil doiciméadú maith ann i leith an chúinse sin agus go bhfuil fianaise an ag tacú leis; nó

   

  (b) rinneadh na hearraí cultúrtha a onnmhairiú ón tír thionscnaimh roimh 1970 agus coimeádadh i dtríú tír iad chun críocha seachas úsáid shealadach, idirthuras, onnmhairiú nó seoladh sular tugadh isteach i gcríoch chustaim an Aontais iad, ach ní féidir leis an sealbhóir na doiciméid éilítear faoi mhír 2 a sholáthar ós rud é nach raibh na doiciméid sin in úsáid an tráth ar onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh,

   

  is é a bheidh sa ráiteas ón onnmhaireoir:

   

  (a) dearbhú arna shíniú ag sealbhóir na n-earraí ina luafar gur onnmhairíodh na hearraí ón tríú tír i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin nó ina ndéanfar fianaise nach ann do na dlíthe ná rialacháin.

   

  (b) doiciméad caighdeánaithe, atá i gcomhréir le caighdeán ‘Object ID’, ina ndéanfar cur síos ar na hearraí cultúrtha atá i gceist agus beidh an cur síos sin mionsonraithe go leor go mbeidh na húdaráis chustaim in ann iad a shainithint; agus

   

  (c) na deimhnithe nó na ceadúnais onnmhairiúcháin arna n-eisiúint ag an tríú tír, lena soláthraítear fianaise go ndearnadh na hearraí cultúrtha atá i gceist a onnmhairiú ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin.

   

  I gcás nach ndéantar i ndlíthe ná i rialacháin na tíre tionscnaimh ná i ndlíthe ná i rialacháin an triú tír foráil maidir le ceadúnais agus deimhnithe a eisiúint, áireofar sa ráiteas ó allmhaireoir aon doiciméid tacaíochta agus fianaise iomchuí eile, lena n-áirítear teidil úinéireachta, sonraisc, conarthaí díolacháin, doiciméid árachais, doiciméid iompair.

  Leasú    65

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an teimpléad don ráiteas ón allmhaireoir a ghlacadh mar aon leis na rialacha nós imeachta maidir leis an ráiteas ón allmhaireoir a chur isteach agus a phróiseáil. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.

  3.  Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an teimpléad caighdeánaithe leictreonach don ráiteas ón allmhaireoir a ghlacadh mar aon leis na rialacha nós imeachta maidir leis an ráiteas ón allmhaireoir a chur isteach agus a phróiseáil go leictreonach. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.

  Leasú    66

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Airteagal 5 a

   

  Micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheanmhéide

   

  Déanfaidh an Coimisiún a áirithiú go mbainfidh micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheanmhéide (‘MFBManna’) tairbhe as cúnamh teicniúil leormhaith, lena n-áirítear pointí teagmhála náisiúnta a chur chun cinn i gcomhar leis na Ballstáit agus suíomh gréasáin tiomnaithe a bhunú, ar suíomh é a bhfuil an fhaisnéis ábhartha uile le fáil ann, agus déanfaidh sé an malartú faisnéise le MFBManna agus na pointí teagmhála náisiúnta ábhartha a éascú nuair a gheofar fiosruithe chun an Rialachán seo a chur chun feidhme go héifeachtúil.

  Leasú    67

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Airteagal 5 b

   

  Córas leictreonach a úsáid

   

  1. Na malartuithe faisnéise go léir idir na húdaráis inniúla agus na dealbhóiri faoi Airteagal 4 agus Airteagal 5 amhail an malartú dearbhuithe, iarratas nó cinntí, déanfar iad go leictreonach.

   

  2. Bunóidh an Coimisiún an córas leictreonach dá dtagraítear i mír 1. Glacfaidh sé na gníomhartha cur chun feidhme chun na nithe seo a leagan síos:

   

  - na socruithe maidir leis an gcóras leictreonach dá dtagraítear i mír 1 a imlonnú, a oibriú agus a chothabháil;

   

  - na rialacha mionsonraithe maidir le faisnéis a chur isteach, a phróiseáil, a stóráil agus a mhalartú idir údaráis na mBallstát tríd an gcóras leictreonach.

   

  Comhoibreoidh na Ballstáit leis an gCoimisiún chun córais leictreonacha dá dtagraítear i mír 1 a fhorbairt, a chothabháil agus a úsáid agus i bhfaisnéis a stóráil, i gcomhréir leis an Rialachán seo.

   

  3. Maidir le próiseáil sonraí pearsanta faoi chuimsiú an Rialacháin seo, ba cheart do dhearbhóirí agus d’údaráis inniúla a gcuid cúraimí a chur i gcrích i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a, agus Rialachán (AE) ..../....*

   

  __________________

   

  1a Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1)

   

  * IO: Cuir isteach le do thoil sa téacs uimhir an Rialacháin a áirítear i ndoiciméad 2017/0003 (COD).

  Leasú    68

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 6

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Airteagal 6

  scriosta

  Fíorú agus rialú custaim

   

  1.  Déanfar an ceadúnas allmhairiúcháin dá dtagraítear in Airteagal 4 nó an ráiteas ón allmhaireoir dá dtagraítear in Airteagal 5, de réir mar a bheidh, a chur chuig an oifig custaim atá inniúil ar na hearraí cultúrtha sin a scaoileadh i saorchúrsíocht nó ar nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu.

   

  2.  Maidir le hearraí cultúrtha ar gá ceadúnas allmhairiúcháin a eisiúint ina leith le gur féidir leo teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, seiceálfaidh na húdaráis custaim an bhfreagraíonn an ceadúnas allmhairiúcháin do na hearraí arna dtabhairt i láthair. Chun na críche sin, féadfaidh siad na hearraí cultúrtha a scrúdú, lena n-áirítear meastóireacht shaineolach a dhéanamh.

   

  3.  Maidir le hearraí cultúrtha ar gá ráiteas ón allmhaireoir a chur isteach ina leith le gur féidir leo teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, seiceálfaidh na húdaráis custaim an gcomhlíonann an ráiteas ón allmhaireoir na ceanglais dá bhforáiltear in Airteagal 5, nó ar bhonn an Airteagail sin, agus an bhfreagraíonn sé do na hearraí arna dtabhairt i láthair. Chun na críche sin, féadfaidh siad faisnéis bhreise a éileamh ar an dearbhóir agus scrúdú fisiceach a dhéanamh ar na hearraí cultúrtha, lena n-áirítear meastóireacht shaineolach a dhéanamh. Cláróidh siad an ráiteas ón allmhaireoir trí shraithuimhir agus dáta cláraithe a shannadh dó agus, tráth a scaoilfear na hearraí, cóip den ráiteas cláraithe ón allmhaireoir a thabhairt don dearbhóir.

   

  4.  Nuair a chuirtear isteach dearbhú maidir leis na hearraí cultúrtha a scaoileadh i saorchúrsaíocht nó maidir le nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu, tabharfar cainníocht na dtáirgí le fios trí úsáid a bhaint as an aonad forlíontach a leagtar amach san Iarscríbhinn.

   

  Leasú    69

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 7 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  I gcás ina gcuirfidh na Ballstáit srian le líon na n-oifigí custaim atá inniúil ar earraí cultúrtha a scaoileadh i saorchúrsaíocht nó ar nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu, déanfaidh siad sonraí na n-oifigí custaim sin, agus aon athrú a bhaineann dóibh, a chur in iúl don Choimisiún.

  Féadfaidh na Ballstáit srian a chur le líon na n-oifigí custaim atá inniúil ar allmhairiú earraí cultúrtha a cheadú. I gcás ina gcuirfidh na Ballstáit an srian sin i bhfeidhm, cuirfidh siad in iúl don Choimisiún sonraí na n-oifigí custaim sin chomh maith le haon athrú a bhaineann leo.

  Leasú    70

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 8 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Más rud é go dtagann earraí cultúrtha isteach i gcríoch custaim an Aontais agus nach bhfuil na coinníollacha a leagtar síos i mír 1 agus mír 2 d’Airteagal 3 comhlíonta, gabhfaidh na húdaráis custaim na hearraí cultúrtha sin agus coinneoidh siad ar bhonn sealadach iad.

  1.  Déanfaidh na húdaráis inniúla earraí cultúrtha a thugtar isteach i gcríoch custaim an Aontais gan na coinníollacha a leagtar síos i mír 1 agus i mír 2 d’Airteagal 3 a bheith comhlíonta a ghabháil agus a choinneáil ar bhonn sealadach. I gcás na hearraí cultúrtha a choinneáil go sealadach, ráthófar coinníollacha caomhnaithe leormhaithe i gcomhréir leis na coinníollacha agus na freagrachtaí do stóráil sealadach earraí mar a luaitear in Airteagal 147 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, ag féachaint go cuí do chineál sonrach na n-earraí.

  Leasú    71

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 8 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Beidh ráiteas faoi na cúiseanna ag gabháil leis an gcinneadh riaracháin dá dtagraítear i mír 1, cuirfear an cinneadh sin in iúl don dearbhóir agus beidh sé faoi réir leigheas éifeachtach i gcomhréir leis na nósanna imeachta dá bhforáiltear sa dlí náisiúnta.

  2.  Beidh an cinneadh riaracháin dá dtagraítear i mír 1 faoi réir fhorálacha Airteagal 22(7) de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.

  Leasú    72

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 8 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Ní rachaidh an tréimhse coinneála sealadaí thar a bhfuil de dhíth ar na húdaráis custaim nó ar na húdaráis eile forfheidhmithe dlí lena chinneadh an éilíonn imthosca an cháis go gcoinneofaí na hearraí faoi fhorálacha eile de dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta. 6 mhí a bheidh sa tréimhse uasta coinneála sealadaí faoin Airteagal seo. Mura ndéantar cinneadh le linn na tréimhse sin maidir leis na hearraí cultúrtha a choinneáil ar feadh tréimhse níos faide nó má chinntear nach n-éilíonn imthosca an cháis go gcoinneofaí iad ar feadh tréimhse níos faide, cuirfear na hearraí cultúrtha ar fáil don dearbhóir.

  3.  Ní rachaidh an tréimhse coinneála sealadaí thar a bhfuil de dhíth ar na húdaráis custaim nó ar na húdaráis eile forfheidhmithe dlí lena chinneadh an éilíonn imthosca an cháis go gcoinneofaí na hearraí faoi fhorálacha eile de dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta. 6 mhí a bheidh sa tréimhse uasta coinneála sealadaí faoin Airteagal seo, agus d’fhéadfaí síneadh trí mhí eile a chur leis an tréimhse sin ar chinneadh réasúnaithe ó na hoifigigh chustaim. Mura ndéantar cinneadh le linn na tréimhse sin maidir leis na hearraí cultúrtha a choinneáil ar feadh tréimhse níos faide nó má chinntear nach n-éilíonn imthosca an cháis go gcoinneofaí iad ar feadh tréimhse níos faide, cuirfear na hearraí cultúrtha ar fáil don dearbhóir. Déanfaidh údaráis na mBallstát a áirithiú, tráth a ndéanfar na hearraí cultúrtha a thabhairt ar ais don tír thionscnaimh, nach bhfuil an tír thionscnaimh thíos le coinbhleacht armtha, coinbhleacht nach bhféadfaí sábháilteacht an earra chultúrtha a ráthú ann. Sa chás sin, fanfaidh an t-earra cultúrtha san Aontas go dtí go mbeidh an staid sa tír thionscnaimh cobhsaithe.

  Leasú    73

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 8 – mír 3 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  3 a.  Déanfaidh na húdaráis chustaim an tír thionscnaimh a chur ar an eolas láithreach nó, más rud é nach féidir tír thionscnaimh na n-earraí cultúrtha a chinneadh ar bhonn iontaofa, an tríú tír chomh maith le EUROPOL agus INTERPOL, de réir mar a bheidh, tar éis an cinneadh dá dtagraítear i mír 1 a dhéanamh.

  Leasú    74

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 8 – mír 3 b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  3b.  Nuair a bhíonn forais réasúnacha ag údaráis inniúla lena chreidiúint go bhféadfadh sé gur onnmhairíodh earraí cultúrtha atá ar idirthuras trí chríoch chustaim an Aontais de shárú ar dhlíthe agus rialacháin tíre tionscaimh, déanfaidh siad na húdaráis chustaim a threorú na hearraí a ghabháil go sealadach.

  Leasú    75

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 9 – teideal

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Comhar riaracháin

  Comhar riaracháin agus úsáid Córais Leictreonaigh

  Leasú    76

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 9 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, áiritheoidh na Ballstáit go gcomhoibreoidh a n-údaráis inniúla dá dtagraítear in Airteagal 3(4).

  1.  Chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, áiritheoidh na Ballstáit comhar agus comhroinnt na faisnéise idir na húdaráis inniúla dá dtagraítear in Airteagal 4(5).

  Leasú    77

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 9 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Féadfar córas leictreonach a fhorbairt chun faisnéis a stóráil agus a mhalartú idir údaráis na mBallstát, go háirithe maidir leis na ráitis ó allmhaireoirí agus na ceadúnais allmhairiúcháin.

  2.  Déanfar córas leictreonach a fhorbairt chun faisnéis a stóráil agus a mhalartú idir údaráis na mBallstát, faoi chuimsiú Rialachán (AE) Uimh. 952/2013. Tabharfar aghaidh in aon chóras den sórt sin ar ghlacadh, próiseáil, stóráil agus malartú faisnéise go háirithe maidir le ráitis ó allmhaireoirí agus ceadúnais allmhairiúcháin.

  Leasú    78

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 9 – mír 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  2a.  Beidh ar chumas na mBallstát breathnú ar an gcóras leictreonach nuair a bheidh na hiarrataí a bheidh curtha isteach maidir leis na ceadúnais onnmmhairiúcháin a éilítear faoi Rialachán CE) Uimh. 116/2009 á bpróiseáil acu. Féadfaidh na hiarratais sin tagairt go díreach don fhaisnéis atá á coinneáil ar an gcóras leictreonach.

  Leasú    79

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 9 – mír 3 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an méid seo a leanas a leagan síos:

  Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an méid seo a leanas a leagan síos:

  Leasú    80

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 9 – mír 3 – fomhír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 13.

  Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh faoin ... [sé mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 14a(13).

  Leasú    81

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 9 – mír 3 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  3a.  Ní dhéanfar próiseáil sonraí pearsanta ar bhonn an Rialacháin seo ach amháin chun cosaint éifeachtach a dhéanamh ar earraí cultúrtha ar a gcailliúint, oidhreacht chultúrtha na daonnachta a chaomhnú agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc trí oidhreacht chultúrtha chreachta a dhíol le ceannaitheoirí san Aontas.

  Leasú    82

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 9 – mír 3 b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  3b.  Ní bheidh rochtain ná próiseáil ar na sonraí pearsanta go léir arna bhfáil i gcomhréir le hAirteagal 4, Airteagal 5 agus Airteagal 9 ach ag foireann chuí-údaraithe na n-údarás, agus déanfar iad a chosaint go leormhaith i gcoinne rochtain nó cur in iúl neamhúdaraithe.

  Leasú    83

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 10 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha a bhaineann le pionóis is infheidhme maidir le sárú Airteagal 3, Airteagal 4 agus Airteagal 5 agus, go háirithe, maidir le ráitis bhréagacha a dhéanamh agus faisnéis bhréagach a thabhairt le go bhféadfaidh earraí cultúrtha teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, agus déanfaidh na Ballstáit gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear na rialacha sin chun feidhme. Beidh na pionóis dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Tabharfaidh Ballstáit fógra don Choimisiún maidir leis na rialacha agus na bearta sin laistigh de 18 mí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus tabharfaidh siad fógra dó, gan mhoill, maidir le haon leasú ar na forálacha sin ina dhiaidh sin.

  Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha a bhaineann le pionóis is infheidhme maidir le sárú Airteagal 3, Airteagal 4 agus Airteagal 5 agus, go háirithe, maidir le faisnéis bhréagach a thabhairt le go bhféadfaí earraí cultúrtha a onnmhairiú isteach i gcríoch custaim an Aontais, agus déanfaidh na Ballstáit gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear na rialacha sin chun feidhme. Beidh na pionóis dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Chun cothroime iomaíochta agus cur chuige comhtháite a bhaint amach agus, dá bhrí sin, cuirfidh na Ballstáit pionóis i bhfeidhm atá comhchosúil ó thaobh cineáil agus éifeachta de. Tabharfaidh Ballstáit fógra don Choimisiún maidir leis na rialacha agus na bearta sin laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus tabharfaidh siad fógra dó, gan mhoill, maidir le haon leasú ar na forálacha sin ina dhiaidh sin.

  Leasú    84

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír -1 (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Le linn a gcuid oibre ullmhúcháin chun an Rialacháin seo a chur chun feidhme, comhoibreoidh an Coimisiún agus na Ballstáit le heagraíochtaí idirnáisiúnta, amhail UNESCO, Interpol, Europol, an Eagraíocht Dhomhanda Chustaim (WCO), Ionad Idirnáisiúnta um Chaomhnú agus Athchóiriú na Maoine Cultúrtha (ICCROM) agus Comhairle Idirnáisiúnta na Músaem, chun oiliúint éifeachtach, gníomhaíochtaí fothaithe acmhainne agus feachtais ardaithe feasachta a áirithiú, agus chun taighde ábhartha agus forbairt chaighdeánach a choimisiúnú i gcás inarb iomchuí.

  Leasú    85

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Eagróidh na Ballstáit gníomhaíochtaí oiliúna agus gníomhaíochtaí fothaithe acmhainní lena áirithiú go ndéanfaidh na húdaráis lena mbaineann an Rialachán seo é a chur chun feidhme go héifeachtach. Féadfaidh siad leas a bhaint freisin as feachtais múscailte feasachta chun feasacht a mhúscailt i ndaoine áirithe a cheannaíonn earraí cultúir.

  Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit na nithe seo a leanas a eagrú:

   

  i. oiliúint agus gníomhaíochtaí fothaithe acmhainne agus feachtais ardaithe feasachta d’údaráis, do phointí teagmhála naisiúnta agus do na gairmithe lena mbaineann chun cur chun feidhme éifeachtach an Rialacháin seo a áirithiú;

   

  ii. gníomhartha chun comhar éifeachtach na dtíortha tionscnaimh a chothú agus

   

  malartú dea-chleachtas a bhfuil sé mar aidhm aige cur chun feidhme aonfhoirmeach an Rialacháin seo a chur chun cinn, go háirithe na cleachtais iomchuí atá ag na Ballstáit a bhfuil reachtaíocht náisiúnta maidir le hearraí cultúrtha a allmhairiú i bhfeidhm iontu roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

  Leasú    86

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Le taithí na gclár atá ann cheana, lena n-áirítear na cinn a chuireann an WCO agus an Coimisiún chun cinn, cuirfear leis na gníomhaíochtaí, feachtais agus gníomhartha sin.

  Leasú    87

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Airteagal 11 a

   

  Comhar le tríú tíortha

   

  Déanfaidh an Coimisiún, in ábhair a chumhdaítear lena ghníomhaíochtaí agus a mhéid is gá chun a chúraimí a chomhlíonadh faoin Rialachán seo, comhar teicniúil agus oibríochtúil a éascú agus a spreagadh idir na Ballstáit agus tríú tíortha.

   

  Féadfaidh an Coimisiún gníomhaíochtaí oiliúna a eagrú ar chríocha an tríú tír i gcomhar leis na Ballstáit agus leis an tríú tír.

  Leasú    88

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 12 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 2(2) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ón ... [Tá Oifig na bhFoilseachán le dáta theacht i bhfeidhm an ghnímh seo a líonadh isteach].

  2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 2 a thabhairt don Choimisiún ar feadh tréimhse cúig bliana ón [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse … bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

  Leasú    89

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 1 – pointe b

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b)  faisnéis i dtaobh sáruithe ar an Rialachán seo;

  (b)  faisnéis i dtaobh sáruithe ar an Rialachán seo agus pionóis arna gcur i bhfeidhm;

  Leasú    90

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Chun na críche sin, cuirfidh an Coimisiún ceistneoirí ábhartha chuig na Ballstáit. Beidh 6 mhí ag na Ballstáit an fhaisnéis a iarradh a chur in iúl don Choimisiún.

  Chun na críche sin, cuirfidh an Coimisiún ceistneoirí ábhartha chuig na Ballstáit. Beidh 6 mhí ag na Ballstáit ón lá a bhfaighidh siad an ceistneoir an fhaisnéis a iarradh a chur in iúl don Choimisiún.

  Leasú    91

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Ar bhonn freagraí na mBallstát ar na ceistneoirí dá dtagraítear i mír 1, féadfaidh an Coimisiún iarraidh ar Bhallstáit breis faisnéise a sholáthar maidir le próiseáil iarratais ar cheadúnais allmhairiúcháin. Déanfaidh na Ballstáit an fhaisnéis arna hiarraidh a sholáthar a luaithe agus is féidir.

  Réasúnú

  Chun measúnú a dhéanamh maidir le cibé acu atá nó nach bhfuil an Rialachán seo á chur chun feidhme ar bhealach aonfhoirmeach, ba cheart don Choimisiún, má mheasann sé gur gá é, tuilleadh faisnéise a fháil maidir le próiseáil ar iarrataí ar cheadúnais ag údaráis inniúla na mBallstát.

  Leasú    92

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Trí bliana tar éis dháta cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo.

  2.  Dhá bhliain tar éis dháta cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, agus gach ceithre bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo. Cuirfear an tuarascáil sin ar fáil go poiblí. Áireofar ann breithniú ar chur i bhfeidhm praiticiúil, lena n-áirítear an tionchar ar oibreoirí eacnamaíocha an Aontais, go háirithe MFBManna. Déanfar comparáid sa tuarascáil ar chur chun feidhme ó thaobh na mBallstát de, lena n-airítear measúnú ar an leibhéal aonfhoirmeachta i gcur i bhfeidhm an Rialacháin ó dháta na tuarascála roimhe sin. Déanfar breithniú sa mheasúnú sin freisin ar na forálacha lena mbunaítear agus lena gcuirtear i bhfeidhm na pionóis, agus a mhéid a dhéanann siad foráil do chothroime iomaíochta i measc na mBallstát. I gcás inar gá, féadfar moltaí a dheanamh leis an tuarascáil chun aghaidh a thabhairt ar chur chun feidhme neamhleor a bheith á dhéanamh ag na Ballstáit.

  Leasú    93

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  2a.  Sa tuarascáil dá dtagraítear i mír 2, cuirfear san áireamh tionchar an Rialacháin seo ar an láthair, lena n-áiritear a thionchar ar oibreoirí eacnamaíocha an Aontais, lena n-áirítear MFBManna. Sa tuarascáil, tabharfar fianaise maidir leis na feidhmíochtaí náisiúnta éagsúla, áireofar measúnú ar cé chomh haonfhoirmeach is a chuirfear an Rialachán seo chun feidhme, agus tabharfar moltaí chun dul i ngleic le cur chun feidhme easnamhach ag Ballstáit.

  Leasú    94

  Togra le haghaidh rialacháin

  Iarscríbhinn I – fo-cheannteideal 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Earraí cultúrtha a chumhdaítear le hAirteagal 2(1)

  Earraí cultúrtha a chumhdaítear le hAirteagal 2 - mír 1 - pointe a

  Leasú    95

  Togra le haghaidh rialacháin

  Iarscríbhinn I a (nua)

   

   

  Leasú

  1.

  Réada seandálaíochta níos mó ná 100 bliain d’aois ar táirgí iad de:

   

   

  - tochailtí agus fríotha ar thír nó faoi uisce

  9705 00 00

   

  -láithreacha seandálaíochta

  9706 00 00

   

  - bailiúcháin seandálaíochta

   

  2.

  Eilimintí ar cuid lárnach iad de shéadchomharthaí ealaíne, staire nó reiligiúnda a briseadh suas, atá níos mó ná 100 bliain d’aois

  9705 00 00 9706 00 00

  3.

  Pictiúir agus péintéireachtaí, seachas iad sin a áirítear i gcatagóirí 4 nó 5, déanta go hiomlán de láimh i meán ar bith agus ar ábhar ar bith

  9701

  4.

  Pictiúir uiscedhatha, gouaches agus pastail déanta go hiomlán de láimh ar ábhar ar bith

  9701

  5.

  Mósáicí déanta d'aon ábhar agus déanta go hiomlán de láimh, seachas iad sin a thagann faoi chatagóir 1 nó faoi chatagóir 2, agus líníochtaí i meán ar bith déanta go hiomlán de láimh agus ar ábhar ar bith

  69149701

   

  6.

  Bunghreanadh, bunphriontaí, bunscagphriontaí agus bunliteagraif lena bplátaí faoi seach agus a mbunphóstaeir

  Caibidil 49 9702 00 00 8442 50 99

  7.

  Bundealbha nó bundealbhóireacht agus cóipeanna arna dtairgiú tríd an bpróiseas céanna leis an leagan bunaidh1a, seachas iad sin i gcatagóir 1

  9703 00 00

  8.

  Grianghraif, scannáin agus claonchlónna lena mbaineann1a

  37043705

  3706

  4911 91 80

   

  9.

  Ioncúnabail agus lámhscríbhinní, lena n-áirítear léarscáileanna agus scóir cheoil, ina n-aonar nó i mbailiúcháin1a.

  9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

  10.

  Leabhair atá níos mó ná 100 bliain d’aois, ina n-aonar nó i mbailiúcháin

  9705 00 00 9706 00 00

  11.

  Léarscáileanna clóbhuailte níos mó ná 200 bliain d'aois

  9706 00 00

  12.

  Cartlanna, agus aon eilimintí díobh, d’aon chineál nó d’aon mheán atá níos mó ná 50 bliain d'aois

  37043705

  3706

  4901

  4906

  9705 00 00 9706 00 00

   

  13.

  (a) Bailiúcháin1b agus eiseamail ó bhailiúcháin zó-eolaíocha, luibheolaíocha, mianraí-eolaíochta nó staileolaíochta;

  9705 00 00

   

  (b) Bailiúcháin1b de shuim stairiúil, pailé-eolaíochta, eitneagrafach nó moneolaíochta

  9705 00 00

  14.

  Modhanna iompair níos mó ná 75 bliain d'aois

  9705 00 00 Caibidil 86-89

  15.

  Aon réada seanda eile nach n-áirítear i gcatagóirí A.1 go A.14

   

   

  (a) idir 50 agus 100 bliain d’aois

   

   

  bréagáin, cluichí

  Caibidil 95

   

  earraí gloine

  7013

   

  earraí gaibhne buí nó earraí gaibhne geala

  7114

   

  troscán

  Caibidil 94

   

  gairis optúla, fótagrafacha, nó cineamatografacha

  Caibidil 90

   

  uirlisí ceoil

  Caibidil 92

   

  cloig agus uaireadóirí agus páirteanna díobh

  Caibidil 91

   

  earraí adhmaid

  Caibidil 44

   

  potaireacht

  Caibidil 69

   

  táipéisí;

  5805 00 00

   

  cairpéid

  Caibidil 57

   

  ballapháipéar

  4814

   

  airm

  Caibidil 93

   

  (b) os cionn 100 bliain d'aois

  9706 00 00

  ______________

  1a Atá níos mó na 50 bliain agus nach lena dtionscnóirí iad.

  1b Arna sainiú ag an gCúirt Bhreithiúnais ina bhreithiúnas i gcás 252/84, mar a leanas: Is é atá in earraí ‘Bailitheoirí’ de réir bhrí cheannteideal Uimh. 97.05 den Chomhtharaif Chustaim ná earraí ag a bhfuil na tréithe is ga chun iad a chur i mbailiúchán, is é sin le rá, earraí atá cuibheasach tearc, nach iondúil go n-úsáidtear iad dá gcuspóir bunaidh, atá faoi réir idirbhearta speisialta lasmuigh den ghnáth-thrádáil in earraí fóntais den chineál céanna agus go bhfuil luach ard acu’.

  Ní chumhdaítear na hearraí cultúrtha i gcatagóirí A.1 go A.15 leis an Rialachán seo ach amháin má fhreagraíonn a luach do na tairseacha airgeadais faoi B nó má tá sé níos mó ná iad.

  B. Tairseacha airgeadais infheidhme i gcatagóirí ar leith faoi A (in euro)

  Luach:

  1 (Réada seandálaíochta)

  2 (Séadchomharthaí briste suas)

  9 (Ioncúnabail agus lámhscríbhinní)

  12 (Cartlanna)

  15 000

  5 (Mósáicí agus líníocht)

  6 (Greantaí)

  8 (Grianghraif)

  11 (Léarscáileanna clóbhuailte)

  30 000

  4 (Pictiúir uiscedhatha, gouaches agus pastail)

  50 000

  7 (Dealbhóireacht)

  10 (Leabhair)

  13 (Bailiúcháin)

  14 (Modhaanna iompair)

  15 (Aon réad eile)

  150 000

  3 (Pictiúir)

  Ní mór an measúnú maidir le cibé an gcomhlíontar na coinníollacha i ndáil le luach airgeadais a dhéanamh nuair a thíolactar iarratas ar cheadúnas onnmhairiúcháin. Is ionann an luach airgeadais agus an t-earra cultúrtha sa mhargadh idirnáisiúnta.

  Déanfar na luachanna a léirítear in euro in Iarscríbhinn 1 a chomhshó agus a léiriú ina n-airgeadra náisiúnta ag an ráta malairte ón 31 Nollaig 2001 a foilsíodh in Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach. Déanfar an frithluach sin in airgeadra náisiúnta sin a athbhreithniú gach dhá bhliain le héifeacht ón 31 Nollaig 2001. Déanfar ríomh an fhrithluacha sin a bhunú ar meánluach laethúil na n-airgeadraí sin, léirithe in euro, i rith na 24 mhí dar críoch an lá deiridh de mhí Lúnasa roimh an athbhreithniú a thagann i bhfeidhm an 31 Nollaig. Déanfaidh an Coiste Comhairleach um Earraí Cultúrtha an modh ríomha seo a athbhreithniú, ar thogra ón gCoimisiún, i bprionsabal dhá bhliain tar éis an chéad chur i bhfeidhm. Do gach athbhreithniú, déanfar na luachanna arna léiriú in euro agus a bhfrithluachanna in airgeadra náisiúnta a fhoilsiú go tréimhsiúil in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh sna chéad laethanta de mhí na Samhna roimh an dáta a dtiocfaidh an t-athbhreithniú i bhfeidhm.

  Leasú    96

  Togra le haghaidh rialacháin

  Iarscríbhinn I b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Iarscríbhinn Ib

   

  Catagóirí tíortha agus réad arb ann do bhaol ina leith maidir le gáinneáil aindleathach

   

  [Le bunú ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 2(2)(a).]

  RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

  Cúlra

  Tá beartas trádála luachbhunaithe á reáchtáil ag an Aontas Eorpach (AE) i gcomhréir leis na Conarthaí bunaidh agus an Straitéis ‘Trádáil do Chách’. Ceann de na haidhmeanna atá ag an Aontas ná a áirithiú go mbíonn fás eacnamaíoch agus iomaíochas i gcomhthráth le ceartas sóisialta agus meas ar chearta an duine.

  Le déanaí, tá sé tagtha chun solais nach dtéann na rialacha ginearálta is infheidhme do thrádáil in earraí i ngleic leis na sainiúlachtaí uile a bhaineann le hearraí cultúrtha a allmhairiú. Tá nasc idir gáinneáil aindleathach in earraí cultúrtha agus an choireacht eagraithe, maoiniú na sceimhlitheoireachta, sciúradh airgid agus imghabháil cánach chomh maith le cailleadh oidhreachta cultúrtha i dtríú tíortha.

  Mheabhraigh an Chomhairle, sna Conclúidí uaithi an 12 Feabhra 2016 maidir leis an gcomhrac in aghaidh mhaoiniú na sceimhlitheoireachta, cé chomh tábhachtach agus atá sé cur leis an gcomhrac i gcoinne na trádála aindleathaí earraí cultúrtha agus d’iarr sí ar an gCoimisiún togra a dhéanamh maidir le bearta reachtacha faoin ábhar sin. Níos déanaí, i rún 2347 (2017) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus i nDearbhú Fhlórans a shínigh Airí Cultúir G7 an 31 Márta 2017, athdhearbhaíodh an gá leis an gcomhrac i gcoinne na trádála aindleathaí, go háirithe ó thíortha ina mbíonn coimhlint agus imreas inmheánach ar siúl iontu. Sa bhreis air sin, sa rún ó Pharlaimint na hEorpa ‘Ag gearradh fhoinsí ioncaim na jiohádach - ag díriú ar mhaoiniú na sceimhlitheoireachta’, a glacadh an 1 Márta 2018, athdhearbhaíodh an gá le gníomhú ar leibhéal AE.

  Faoi láthair, déantar tagairt i reachtaíocht náisiúnta Bhallstáit AE do chosaint a n-oidhreachta cultúrtha féin. Leis an togra seo, dhéanfaí an chosaint sin a leathnú go dtí an oidhreacht chultúrtha i dtríú tíortha, rud nach bhfuil comhchuibhithe ar leibhéal AE. Tá rialacha comhchoiteanna maidir le honnmhairiú earraí cultúrtha i bhfeidhm cheana faoi rialáil AE. Maidir le hallmhairiú earraí cultúrtha, níl ach dhá bheart shriantacha shonracha a bhaineann leis an tSiria agus an Iaráic i bhfeidhm ar leibhéal AE.

  Leis an togra seo, féachtar leis an nasc a ghearradh idir an gháinneáil ar earraí cultúrtha agus an choireacht eagraithe agus maoiniú na sceimhlitheoireachta agus ag an am céanna cinnteacht dhlíthiúil a thabhairt don mhargadh dleathach ealaíne. Tógann sé ar an obair a rinneadh cheana ag fóraim idirnáisiúnta atá ar thús cadhnaíochta amhail Coinbhinsiún UNESCO 1970 maidir le Modhanna chun Allmhairiú, Onnmhairiú agus Aistriú Aindleathach Úinéireachta de Mhaoin Chultúrtha a Thoirmeasc agus a Chosc agus Coinbhinsiún UNIDROIT 1995 maidir le Réada Cultúrtha a Goideadh nó a Onnmhairíodh go Neamhdhleathach. Tá go leor oibre déanta ar leibhéal Chomhairle na hEorpa ina Coinbhinsiún um Chionta a bhaineann le Maoin Chultúrtha[1], ag an Eagraíocht Dhomhanda Custaim agus ag Interpol, a bhfuil sainaonad aige chomh maith le bunachar sonraí ar ábhair ealaíne a goideadh.

  Tá roinnt uirlisí forbartha ag an gCoimisiún chun rialú custaim ar earraí cultúrtha a neartú, eadhon:

  -  sainmhíniú coiteann ar allmhairiú earraí cultúrtha a bhunú;

  -  a áirithiú go ndéanann na ceannaitheoirí agus na hallmhaireoirí a ndícheall cuí maidir le dlíthiúlacht na n-earraí cultúrtha a thugtar isteach san Aontas;

  -  córas sainaitheantais caighdeánach maidir le haitheantas na n-earraí cultúrtha;

  -  níos mó iombhagairtí éifeachtacha ar gháinneáil earraí cultúrtha a sholáthar;

  -  rannpháirtíocht ghníomhach na bpáirtithe leasmhara a chur chun cinn maidir leis an ngáinneáil a laghdú.

  Molann an Coimisiún córas ceadúnais allmhairiúcháin i ndáil le táirgí a mheastar go mbaineann ardriosca leo de bharr a nasc leis an gcoireacht eagraithe agus grúpaí sceimhlitheoireachta amhail fionnachtana seandálaíochta ar thír nó faoi uisce, eilimintí de shéadchomharthaí, lámhscríbhinní agus ioncúnabail uathúla atá 250 bliain d’aois ar a laghad. Maidir leis na hearraí cultúrtha eile, foráladh do chóras de ráitis ó allmhaireoirí . Thabharfaí isteach ceanglais maidir le doiciméadacht chaighdeánaithe i ndáil le sainaitheantas gach earra tráth an allmhairithe. Dhéanfadh na húdaráis chustaim na seiceálacha ar bhonn na ndoiciméad sin. Thabharfaí de chumhacht do na húdaráis chustaim aon earraí nach mbeadh comhlíontach a urghabháil agus a choinneáil go sealadach. Tá córas pionós beartaithe freisin do sháruithe.

  Obair na Parlaiminte

  Tá an dréacht-tuarascáil maidir leis an togra seo curtha ar iontaoibh comhchoiste atá comhdhéanta de chomhaltaí an Choiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra (IMCO) agus an Choiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (INTA). Agus obair chomhpháirteach ar bun, ba cheart cur chuige neamh-chomhtháite a sheachaint agus an leas is fearr is féidir a bhaint as an saineolas atá ar fáil toisc go bhfuil IMCO freagrach as reachtaíocht náisiúnta a chomhordú ar leibhéal an Aontais i réimse an mhargaidh inmheánaigh agus as an aontas custaim, agus tá INTA, i measc ábhar eile, freagrach as gnéithe seachtracha d’fhorálacha custaim agus de bhainistíocht chustaim. Tá dlúthbhaint ag an gCoiste um Chultúr agus um Oideachas (CULT) leis an nós imeachta, go háirithe maidir leis an sainmhíniú ar earraí cultúrtha.

  Is é an phríomhaidhm atá ag na comhrapóirtéirí ná go n-áiritheofaí cothromaíocht chuí idir an cuspóir i dtaca le srian a chur ar allmhairiú aindleathach earraí cultúrtha agus an gá lena áirithiú nach gcuirfeadh na rialuithe atá molta agus oibleagáidí breise ualach míchuí ar oibreoirí eacnamaíocha dleathacha sa mhargadh ealaíne ná ar údaráis custaim.

  Measann na comhrapóirtéirí gur cheart cúnamh teicniúil agus tacaíocht leormhaith a thabhairt do na micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheanmhéide atá ag feidhmiú sa mhargadh ealaíne. Ba cheart don Choimisiún freisin, in éineacht leis na Ballstáit, oiliúint agus gníomhaíochtaí fothaithe acmhainne a eagrú chun cur chun feidhme an Rialacháin seo a áirithiú. Sa bhreis air sin, ba cheart go gcuirfí i bhfeidhm gníomhartha chun comhar éifeachtach na dtíortha tionscnaimh a chothú.

  Leagann siad béim ar an tábhacht a bhaineann le córas leictreonach a chur i bhfeidhm chun faisnéis a stóráil agus a mhalartú idir údaráis na mBallstát, ar córas é atá curtha in oiriúint go hiomlán don timpeallacht dhigiteach reatha.

  Ba cheart feidhmiú an Rialacháin seo a mheasúnú agus tuairisc a dhéanamh air dhá bhliain tar éis dháta a chur i bhfeidhm agus ina dhiaidh sin gach ceithre bliana chun tionchar an Rialacháin seo a chur san áireamh agus chun dul i ngleic le heasnaimh a d’fhéadfadh a bheith ann.

  Níl conclúid déanta ag na comhrapóirtéirí go fóill maidir le gnéithe bunriachtanacha áirithe den Rialachán seo nach mór feabhas a chur orthu agus leanfaidh siad dá gcomhairliúcháin le geallsealbhóirí ábhartha agus leis an bpobal gnó sula molfaidh siad leasuithe chuige sin.

  • [1]  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/221

  TUAIRIM ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas (8.6.2018)

  chuig an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus chuig an gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

  maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hearraí cultúrtha a allmhairiú

  (COM(2017)0375 – C8‑0227/2017 – 2017/0158(COD))

  Rapóirtéir don tuairim: Santiago Fisas Ayxelà

  (*) Coiste comhlachaithe – Riail 54 de na Rialacha Nós Imeachta

  RÉASÚNÚ GEARR

  Déanaimse, mar Rapóirtéir, fáilte a chur roimh chuspóir an togra dul i ngleic le sciúradh airgid agus foinsí malartacha an mhaoinithe sceimhlitheoireachta, lena n-áirítear creachadh agus smuigleáil séadchomharthaí, ag meabhrú i gcónaí go gcaithfidh cosaint na hoidhreachta cultúrtha a bheith mar phríomhchuspóir, go háirithe i mbliana, 2018, Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha.

  Chuige sin, ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil gá le cothromaíocht idir na bearta a bheidh le glacadh do chosaint na hoidhreachta cultúrtha agus na bearta a bheidh le déanamh i bhfábhar an mhargaidh ealaíne, is é sin, gan bac díréireach a chur ar thrádáil dhleathach earraí cultúrtha thar an teorainn sheachtrach.

  Mar Rapóirtéir, tá mé i bhfabhar tairseach aoise íosta 250 bliain a leagan síos maidir le gach catagóir earraí cultúrtha mar go ndealraíonn sé gur tairseach aoise iomchuí í atá ar aon dul le haidhm an togra. Ina theannta sin, aontaím go dteastaíonn bearta cosanta athneartaithe ó chatagóirí earraí cultúrtha ar leith atá neamhchosanta ar riosca méadaithe maidir le bradú, caillteanas nó díothú.

  Ar thaobh amháin, maidir leis na bearta a bheidh le glacadh i bhfabhar an mhargaidh ealaíne, ar an gcéad dul síos, ba cheart scrúdú a dhéanamh ar dhlíthiúlacht onnmhairithe bunaithe ar dhlíthe agus ar rialacháin na tíre onnmhairithe seachas an tír thionscnaimh mar creidim go bhfuil an oibleagáid doiciméid a sholáthar lena gcruthaítear onnmhairiú dleathach ón tír thionscnaimh ina ualach breise ar an margadh ealaíne. Dá bhrí sin, ní mór go mbainfí an t-idirdhealú idir na stáit a shínigh agus na stáit nár shínigh Coinbhinsiún 1970 UNESCO maidir leis an oibleagáid onnmhairiú dleathach ón tír onnmhairithe nó ón tír thionscnaimh faoi seach a chruthú, agus oibleagáid a bheith ar gach Ballstát a chruthú go bhfuil an t-onnmhairiú ón tríú tír dleathach i gcomhréir lena dhlíthe agus rialacháin féin.

  Ar an dara sul síos, cé go sainmhínítear an téarma ‘sealbhóir na n-earraí’ sa togra trí thagairt d’Airteagal 5(34) de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, creidim go bhfuil sé ábhartha a bheith cinnte nach dtugtar le tuiscint leis an téarma go bhfuil úinéireacht i gceist, mar go bhféadfadh sé nach bhfuil an té atá toilteannach ceadúnas allmhairiúcháin a fháil ina úinéir ar na hearraí fós.

  Ar an tríú dul síos, de réir an togra, níor cheart ligean isteach earraí cultúrtha go sealadach chun críocha taighde oideachais, eolaíochta nó acadúla a bheith faoi réir ceadúnas nó ráiteas a thaispeáint agus creidim gur cheart críocha athbhunaithe a chur san áireamh san eisceacht sin freisin.

  Ar an taobh eile, maidir leis na bearta a bheidh le glacadh i bhfabhar na hoidhreachta cultúrtha a chosaint, ar an gcéad dul síos molaim an tréimhse ama a mheastar a bheith ‘buan’ a mhéadú ó mhí amháin go deich mbliana do na catagóirí earraí dá dtagraítear i bpointe (c), i bpointe (d) agus i bpointe (h) den Iarscríbhinn; agus go bliain amháin do na catagóirí eile a leagtar amach san Iarscríbhinn.

  Ar an dara dul síos, agus cineál speisialta na n-earraí á chur san áireamh, ba mhaith liom béim a chur ar a thábhachtaí atá ról na saineolaithe cultúrtha sna húdaráis chustaim, os rud é go bhféadfaidh siad, má mheastar go bhfuil gá leis, faisnéis bhreise a éileamh ón dearbhóir agus na hearraí cultúrtha a scrúdú go fisiciúil trí mheastóireacht shaineolach a dhéanamh.

  Ar an tríú dul síos, maidir leis na hearraí cultúrtha a stóráil i gcríoch chustaim an Aontais i gcás coinneáil shealadach, mar gheall ar chineál speisialta na n-earraí, beidh íosráthaíochtaí caomhnaithe i gceist.

  Chun éascú a dhéanamh ar oiriúnú an chórais nua, aontaím go hiomlán le Ballstáit a bheith ag eagrú gníomhaíochtaí oiliúna agus tógála do na húdaráis agus na daoine gairmiúla lena mbaineann, chomh maith le feachtais ardú feasachta a eagrú do na ceannaitheoirí. Ina theannta sin, creidim gur cheart pointí teagmhála faisnéise a chur ar fáil i ngach Ballstát chun cabhrú leis na gníomhaithe margaidh an Rialachán seo a chur chun feidhme. Ar deireadh, tá sé ríthábhachtach an córas riaracháin leictreonach a neartú trí na foirmeacha caighdeánaithe leictreonacha iomchuí a úsáid chun na ráitis ó allmhaireoirí a ullmhú nó chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas allmhairiúcháin, a ndéanfar iad a thíolacadh agus a chlárú trí shraithuimhir agus dáta cláraithe a shannadh dóibh; chomh maith le córas leictreonach go hiomlán oibríoch a fhorbairt do mhalartú faisnéise idir údaráis na mBallstát, a rannchuideoidh go cinnte chun cosc a chur ar shiopadóireacht fóraim.

  LEASUITHE

  Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus ar an gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra, mar na coistí atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

  Leasú    1

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 6

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (6)  Is iad na sainmhínithe ba cheart a úsáid sa Rialachán seo na sainmhínithe atá bunaithe ar na sainmhínithe a úsáideadh i gCoinbhinsiún UNESCO maidir le Modhanna chun Allmhairiú, Onnmhairiú agus Aistriú Aindleathach Úinéireachta de Mhaoin Chultúrtha a Thoirmeasc agus a Chosc arna shíniú i bPáras an 14 Samhain 1970 agus i gCoinbhinsiún UNIDROIT maidir le Réada Cultúrtha a Goideadh nó a Onnmhairíodh go Neamhdhleathach arna shíniú sa Róimh an 24 Meitheamh 1995, coinbhinsiúin a bhfuil líon mór Ballstát ina bpáirtí iontu, i bhfianaise an eolais mhaith atá ag a lán tríú tíortha agus ag formhór na mBallstát ar fhorálacha na gCoinbhinsiún sin.

  (6)  Is iad na sainmhínithe ba cheart a úsáid sa Rialachán seo na sainmhínithe atá bunaithe ar na sainmhínithe a úsáideadh i gCoinbhinsiún na Háige 1954 um Maoin Chultúrtha a Chosaint i gCás Coinbhleacht Armtha, i gCoinbhinsiún UNESCO maidir le Modhanna chun Allmhairiú, Onnmhairiú agus Aistriú Aindleathach Úinéireachta de Mhaoin Chultúrtha a Thoirmeasc agus a Chosc arna shíniú i bPáras an 14 Samhain 1970 agus i gCoinbhinsiún UNIDROIT maidir le Réada Cultúrtha a Goideadh nó a Onnmhairíodh go Neamhdhleathach arna shíniú sa Róimh an 24 Meitheamh 1995, coinbhinsiúin a bhfuil líon mór Ballstát ina bpáirtí iontu, i bhfianaise an eolais mhaith atá ag a lán tríú tíortha agus ag formhór na mBallstát ar fhorálacha na gCoinbhinsiún sin.

  Leasú    2

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 7

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (7)  Ba cheart dlíthiúlacht an onnmhairithe a scrúdú ar bhonn dhlíthe agus rialacháin na tíre sin inar aimsíodh nó inar cruthaíodh na hearraí cultúrtha (‘tír thionscnaimh’). D’fhonn sárú an dlí a sheachaint, má thagann na hearraí cultúrtha isteach san Aontas as tríú tír dhifriúil, ba cheart don té atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i gcríoch custaim an Aontais a léiriú gur onnmhairíodh as an tír sin go dleathach iad, i gcás inar Stát a shínigh Coinbhinsiún UNESCO 1970 í an tríú tír i gceist agus, ar an dóigh sin, gur tír í atá tiomanta troid in aghaidh gáinneáil neamhdhleathach ar mhaoin chultúrtha. I gcásanna eile, ba cheart don duine sin a chruthú gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha go dleathach as an tír thionscnaimh.

  (7)  Ba cheart dlíthiúlacht an onnmhairithe a scrúdú ar bhonn dhlíthe agus rialacháin na tíre sin inar aimsíodh nó inar cruthaíodh na hearraí cultúrtha (‘tír thionscnaimh’). Má thagann na hearraí cultúrtha isteach san Aontas as tríú tír dhifriúil, ba cheart don té atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i gcríoch custaim an Aontais a léiriú gur onnmhairíodh as an tír thionscnaimh go dleathach iad. Más rud é nach féidir tír thionscnaimh na n-earraí cultúrtha a chinneadh ar bhonn iontaofa, ba cheart don té atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i gcríoch chustaim an Aontais a léiriú gur onnmhairíodh go dleathach iad as an tír dheireanach ina raibh siad á gcoinneáil, sular seoladh chun an Aontais iad (‘tír onnmhairithe’) i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin.

  Leasú    3

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 7 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (7a)  Ós rud é go n-iarrtar in Airteagal 5 de Choinbhinsiún 1970 UNESCO go mbunófaí seirbhís náisiúnta amháin nó níos mó, le pearsanra cáilithe agus líon dóthanach acu ann, chun cosaint a n-earraí cultúrtha féin ar allmhairiú, onnmhairiú agus aistriú mídhleathach a áirithiú; ós rud é freisin go bhfuil gá le comhar gníomhach le húdaráis inniúla tríú tíortha i réimse na slándála agus maidir le hallmhairiú mídhleathach earraí cultúrtha a chomhrac, go háirithe i limistéir ina bhfuil géarchéim iontu, iarrtar ar Pháirtithe Stát chuig Coinbhinsiún 1970 UNESCO na gealltanais atá beartaithe sa Choinbhinsiún a chomhlíonadh agus maidir leis na Ballstáit sin nach ndearna go dtí seo é, ní mór dóibh é a dhaingniú mar ábhar práinne.

  Leasú    4

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 8

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (8)  Le nach gcuirfear bac díréireach ar thrádáil earraí thar theorainn sheachtrach an Aontais, níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le hearraí nach sáraíonn teorainn aoise áirithe. Chun na críche sin, is iomchuí tairseach aoise íosta 250 bliain a leagan síos maidir le gach catagóir earraí cultúrtha. Leis an tairseach aoise íosta sin, áiritheofar gur ar na hearraí cultúrtha sin is dóichí a mbeadh tóir ag creachadóirí i limistéir coinbhleachta orthu a bheidh na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo dírithe, agus nach n-eisiafar earraí eile is gá a rialú chun an oidhreacht chultúrtha a chosaint.

  (8)  Le nach gcuirfear bac díréireach ar thrádáil earraí thar theorainneacha seachtracha an Aontais, níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le hearraí nach sáraíonn teorainn aoise agus luacha áirithe. Chun na críche sin, is iomchuí tairseach aoise íosta 100 bliain a leagan síos do na catagóirí is leochailí earraí cultúrtha, i gcomhréir le forálacha Choinbhinsiún 1954 na Háige, Choinbhinsiún 1970 UNESCO agus Choinbhinsiún 1995 UNIDROIT. Leis an tairseach aoise íosta sin, áiritheofar gur ar na hearraí cultúrtha sin is dóichí a mbeadh tóir ag creachadóirí i limistéir coinbhleachta orthu a bheidh na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo dírithe, agus nach n-eisiafar earraí eile is gá a rialú chun an oidhreacht chultúrtha a chosaint.

  Réasúnú

  Dealraíonn sé nach gcomhlíonann an tairseach aoise íosta 250 bliain le roinnt conarthaí idirnáisiúnta (Coinbhinsiún na Háige 1954 um Maoin Chultúrtha a Chosaint i gCás Coinbhleacht Armtha in airteagal 1, an Coinbhinsiún maidir le Modhanna chun Allmhairiú, Onnmhairiú agus Aistriú Aindleathach Úinéireachta de Mhaoin Chultúrtha a Thoirmeasc agus a Chosc 1970 in airteagal 1 agus Coinbhinsiún UNIDROIT maidir le Réada Cultúrtha a Goideadh nó a Onnmhairíodh go Neamhdhleathach in airteagal 2).

  Leasú    5

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 10

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (10)  Ós rud é go mbaineann baol creachta nó scriosta ar leith le catagóirí áirithe earraí cultúrtha, eadhon réada seandálaíochta, eilimintí de shéadchomharthaí, lámhscríbhinní agus ioncúnabail uathúla, is iomchuí gur gá foráil a dhéanamh maidir le córas grinnscrúdaithe bhreise sular féidir leo teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais. Faoi chóras den sórt sin, ba cheart é a bheith ina cheangal ceadúnas a thaispeáint a d’eisigh údarás inniúil an Bhallstáit inar tháinig na hearraí isteach sula bhféadfaí na hearraí sin a scaoileadh i saorchúrsaíocht nó nós imeachta custaim speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu. Aon duine atá ag iarraidh ceadúnas den sórt sin a fháil, ba cheart é a bheith in ann a chruthú gur onnmhairíodh na hearraí go dleathach as an tír thionscnaimh leis na doiciméid tacaíochta cuí agus leis an bhfianaise chuí, go háirithe deimhnithe nó ceadúnais onnmhairiúcháin a d’eisigh an tríú tír onnmhairithe, teidil úinéireachta, sonraisc, conarthaí díolacháin, doiciméid árachais, doiciméid iompair agus meastóireachtaí saineolacha. Ar bhonn iarratas atá iomlán agus cruinn, ba cheart d’údaráis inniúla na mBallstát a chinneadh gan moill mhíchuí an eiseofar ceadúnas.

  (10)  Ós rud é go mbaineann baol creachta nó scriosta ar leith le catagóirí áirithe earraí cultúrtha, eadhon réada seandálaíochta, eilimintí de shéadchomharthaí, lámhscríbhinní agus ioncúnabail uathúla, is iomchuí gur gá foráil a dhéanamh maidir le córas grinnscrúdaithe bhreise sular féidir leo teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais. Faoi chóras den sórt sin, ba cheart é a bheith ina cheangal ceadúnas a thaispeáint a d’eisigh údarás inniúil an chéad Bhallstáit inar tháinig na hearraí isteach sula bhféadfaí na hearraí sin a scaoileadh i saorchúrsaíocht nó nós imeachta custaim speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu. Aon duine atá ag iarraidh ceadúnas den sórt sin a fháil, ba cheart dó a bheith in ann a chruthú gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha as an tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin nó a bheith in a chruthú nach ann dá leithéid do dhlíthe ná rialacháin. Ba cheart a chruthú gur onnmhairíodh na hearraí go dleathach as an tír thionscnaimh leis na doiciméid tacaíochta cuí agus leis an bhfianaise chuí, go háirithe deimhnithe nó ceadúnais onnmhairiúcháin a d’eisigh an tríú tír onnmhairithe, teidil úinéireachta, sonraisc, conarthaí díolacháin, doiciméid árachais, doiciméid iompair agus meastóireachtaí saineolacha. Ar bhonn iarratas atá iomlán agus cruinn, ba cheart d’údaráis inniúla na mBallstát a chinneadh gan moill mhíchuí an eiseofar ceadúnas. Más rud é nach féidir tír thionscnaimh na n-earraí cultúrtha a chinneadh ar bhonn iontaofa, ba cheart aon doiciméid tacaíochta agus aon fhaisnéis, a thugann fianaise go ndearnadh na hearraí cultúrtha a onnmhairiú ón tír sin i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin a bheith ag gabháil leis an iarratas. Maidir le hallmhairiú earraí cultúrtha ar de thionscnamh tíortha ina bhfuil coinbhleacht nó tíortha ardriosca iad, ba cheart é a bheith ina cheangal i gcónaí ceadúnas a thaispeáint a d’eisigh údarás inniúil an chéad Bhallstáit inar tháinig na hearraí isteach. Aon duine atá ag iarraidh ceadúnas den sórt sin a fháil, ba cheart dó a bheith in ann a chruthú gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha as an tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin, ag eisiamh mar sin an fhéidearthacht an t-onnmhairiú dleathach ón tír onnmhairithe a chruthú. Ba cheart don Choimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, liosta a bhunú, a ndéanfaí é a nuashonrú go rialta, maidir le tíortha ina bhfuil coinbhleacht nó tíortha ardriosca trínar cheart go mbunófaí bearta sriantacha arna gcur i bhfeidhm ar earraí cultúrtha, i gcomhréir le hAirteagal 215 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Ba cheart don Choimisiún tarraingt ar shaineolas seachtrach amhail UNESCO agus Comhairle Idirnáisiúnta na Músaem (ICOM) chun foráil a dhéanamh do liosta den sórt sin, ar cheart e a bheadh bunaithe, ar bhonn na Rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, ar na Liostaí Dearga a fhoilsíonn ICOM, a dhéanann rangú ar na catagóirí réad seandálaíochta nó saothair ealaíne atá i mbaol sna limistéir is leochailí ar domhan chun díolachán nó onnmhairiú mídhleathach na n-earraí a chosc.

  Leasú    6

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 10 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (10a)  Ag cur san áireamh cineál ar leith na n-earraí, is ríthábhachtach é ról na saineolaithe cultúrtha sna húdaráis chustaim, os rud é gur cheart dóibh a bheith in ann, i gcás inar gá, breis faisnéise a iarraidh ar an dearbhóir agus na hearraí cultúrtha a scrúdú go fisiceach trí mheastóireacht shaineolach a dhéanamh.

  Leasú    7

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 11

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (11)  I gcás catagóirí eile earraí cultúrtha, ba cheart do na daoine atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i gcríoch custaim an Aontais a dheimhniú gur onnmhairíodh go dleathach iad as an tríú tír agus freagracht a ghlacadh as an onnmhairiú sin agus faisnéis leordhóthanach a thabhairt le go bhféadfaidh lucht custaim na hearraí sin a shainaithint. Chun an nós imeachta a éascú agus ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil, ba cheart an fhaisnéis faoin earra cultúrtha a thabhairt trí bhíthin doiciméad caighdeánach. Ba cheart an caighdeán ‘Object ID’, atá molta ag UNESCO, a úsáid chun tuairisc a dhéanamh ar na hearraí cultúrtha. Ba cheart do lucht custaim na hearraí cultúrtha sin a thagann isteach a chlárú, bunchóipeanna na ndoiciméad a choimeád agus cóip de na doiciméid ábhartha a thabhairt don dearbhóir, chun inrianaitheacht a áirithiú tar éis do na hearraí teacht isteach ar an margadh inmheánach.

  (11)  I gcás catagóirí eile earraí cultúrtha, na daoine atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i gcríoch custaim an Aontais, ba cheart dóibh a bheith in ann a chruthú gur onnmhairíodh na hearraí go dleathach as an tír thionscnaimh leis na doiciméid tacaíochta cuí agus leis an bhfianaise chuí, go háirithe deimhnithe nó ceadúnais onnmhairiúcháin a d’eisigh an tríú tír onnmhairithe, teidil úinéireachta, sonraisc, conarthaí díolacháin, doiciméid árachais, doiciméid iompair agus meastóireachtaí saineolaithe. Le deimhniú leictreonach ag gabháil leo ag deimhniú agus ag glacadh freagrachta as onnmhairiú dleathach as an tír thionscnaimh, ba cheart do na daoine atá ag iarraidh na hearraí cultúrtha a thabhairt isteach i gcríoch chustaim an Aontais faisnéis leordhóthanach a thabhairt le go bhféadfaidh lucht custaim na hearraí sin a shainaithint. Chun an nós imeachta a éascú agus ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil, ba cheart an fhaisnéis faoin earra cultúrtha a thabhairt trí bhíthin doiciméad caighdeánach leictreonach. Ba cheart an caighdeán ‘Object ID’, atá molta ag UNESCO, a úsáid chun tuairisc a dhéanamh ar na hearraí cultúrtha. Ba cheart na hearraí cultúrtha sin a chlárú go leictreonach agus cóip de na doiciméid arna dtíolacadh a chur ar fáil don dearbhóir chun inrianaitheacht a áirithiú tar éis do na hearraí teacht isteach ar an margadh inmheánach.

  Leasú    8

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 12

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (12)  Níor cheart d’earraí cultúrtha a ligeadh isteach go sealadach chun críocha taighde oideachais, eolaíochta nó acadúil a bheith faoi réir ceadúnas nó ráiteas a thaispeáint.

  (12)  Maidir le ligean isteach earraí cultúrtha go sealadach chun críocha oideachais (amhail cultúrtha nó ceoil), eolaíochta, athchóirithe, caomhnaithe, taispeána nó taighde acadúla agus chun críocha comhair idir músaeim nó institiúidí neamh-bhrabúsacha poiblí comhchosúla maidir le heagrú taispeántas, níor cheart é a bheith faoi réir ceadúnas nó ráiteas a thaispeáint.

  Leasú    9

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 13 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (13a)  Níor cheart earraí cultúrtha atá le cur i láthair ag aonaigh thráchtála agus aonaigh ealaíne idirnáisiúnta a bheith faoi réir ceadúnas allmhairiúcháin a thaispeáint.

  Leasú    10

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 14

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (14)  Chun go gcuirfear san áireamh an taithí a gheofar agus an Rialachán seo á chur chun feidhme mar aon leis na tosca athraitheacha geopholaitiúla agus eile a chuireann earraí cultúrtha i mbaol, fad agus nach gcuirfear bac díréireach ar an trádáil le tríú tíortha, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le modhnuithe a dhéanfaí ar chritéar na tairsí aoise íosta maidir leis na catagóirí éagsúla earraí cultúrtha. Ba cheart go bhfágfadh an tarmligean sin go mbeadh sé de chead ag an gCoimisiún an Iarscríbhinn a thabhairt cothrom le dáta i gcás leasuithe a dhéanfaí ar an Ainmníocht Chomhcheangailte. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 201627. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

  (14)  Chun go gcuirfear san áireamh an taithí a gheofar agus an Rialachán seo á chur chun feidhme mar aon leis na tosca athraitheacha geopholaitiúla agus eile a chuireann earraí cultúrtha i mbaol, fad agus nach gcuirfear bac díréireach ar an trádáil le tríú tíortha, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil le modhnuithe a dhéanfaí ar chritéar na tairsí aoise agus airgeadais íosta maidir leis na catagóirí éagsúla earraí cultúrtha. Ba cheart go bhfágfadh an tarmligean sin go mbeadh sé de chead ag an gCoimisiún an Iarscríbhinn a thabhairt cothrom le dáta i gcás leasuithe a dhéanfaí ar an Ainmníocht Chomhcheangailte. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 201627. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

  __________________

  __________________

  27 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

  27 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

  Leasú    11

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 15

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (15)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun rialacha mionsonraithe a ghlacadh maidir le hearraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach agus a stóráil i gcríoch custaim an Aontais, maidir leis na teimpléid le haghaidh iarratais agus foirmeacha na gceadúnas allmhairiúcháin, agus le haghaidh na ráiteas ón allmhaireoir agus na ndoiciméad a ghabhann leo, mar aon le rialacha breise nós imeachta maidir lena gcur isteach agus lena bpróiseáil. Ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún le go bhféadfaidh sé socruithe a dhéanamh maidir le bunachar leictreonach a bhunú chun faisnéis a stóráil agus a mhalartú idir na Ballstáit. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 28.

  (15)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun rialacha mionsonraithe a ghlacadh maidir le hearraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach agus a stóráil i gcríoch chustaim an Aontais, agus ba cheart coinníollacha caomhnaithe leordhóthanacha a ráthú agus é sin á dhéanamh, ag féachaint go cuí do chineál ar leith na n-earraí cultúrtha. Ba cheart feidhm a bheith ag na módúlachtaí sin maidir leis na teimpléid chaighdeánaithe leictreonacha le haghaidh iarratais agus foirmeacha na gceadúnas allmhairiúcháin, agus le haghaidh na ráiteas leictreonach ón allmhaireoir agus na ndoiciméad a ghabhann leo, mar aon le rialacha breise nós imeachta maidir lena gcur isteach leictreonach agus lena bpróiseáil. Ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún le go bhféadfaidh sé socruithe a dhéanamh maidir le bunachar leictreonach a bhunú chun faisnéis a stóráil agus a mhalartú idir na Ballstáit. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 28. Ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún freisin, chun liosta a bhunú, a ndéanfaí é a nuashonrú go rialta, maidir le tíortha ina bhfuil coinbhleacht nó tíortha ardriosca trínar cheart go mbunófaí bearta sriantacha arna gcur i bhfeidhm ar earraí cultúrtha, i gcomhréir le hAirteagal 215 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  __________________

  __________________

  28 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

  28 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

  Leasú    12

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 16

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (16)  Ba cheart faisnéis ábhartha a bhailiú faoi shreafaí trádála earraí cultúrtha chun tacú le cur chun feidhme éifeachtúil an Rialacháin agus chun bonn meastóireachta a chur ar fáil don todhchaí. Ní féidir faireachán éifeachtúil a dhéanamh ar shreafaí trádála earraí cultúrtha ar bhonn a luacha nó a meáchain amháin óir is féidir athrú a theacht ar an dá thoisc sin. Is ríthábhachtach faisnéis a bhailiú faoi líon na n-ítimí a dearbhaítear. Ós rud é nach sonraítear aon aonad eile tomhais i dtaca le hearraí cultúrtha san Ainmníocht Chomhcheangailte, is gá a cheangal go ndearbhófar líon na n-ítimí.

  (16)  Ba cheart faisnéis ábhartha a bhailiú faoi shreafaí trádála earraí cultúrtha chun tacú le cur chun feidhme éifeachtúil an Rialacháin agus chun bonn meastóireachta a chur ar fáil don todhchaí. Ní féidir faireachán éifeachtúil a dhéanamh ar shreafaí trádála earraí cultúrtha ar bhonn a luacha nó a meáchain amháin óir is féidir athrú a theacht ar an dá thoisc sin. Tá sé ríthábhachtach faisnéis a bhailiú go leictreonach faoi líon na n-ítimí a dhearbhaítear. Ós rud é nach sonraítear aon aonad eile tomhais i dtaca le hearraí cultúrtha san Ainmníocht Chomhcheangailte, is gá a cheangal go ndearbhófar líon na n-ítimí.

  Leasú    13

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 17

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (17)  I measc na gcuspóirí atá le Straitéis agus Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le Bainistiú Riosca i dtaca le Rialú Custaim29, tá cur le hinniúlachtaí na n–údarás custaim chun an fhreagrúlacht do rioscaí a mhéadú i réimse na n-earraí cultúrtha. Ba cheart an creat comhchoiteann bainistithe riosca a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 a úsáid agus faisnéis ábhartha i dtaobh riosca a mhalartú idir na húdaráis custaim.

  (17)  I measc na gcuspóirí atá le Straitéis agus Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le Bainistiú Riosca i dtaca le Rialú Custaim29, tá cur le hinniúlachtaí agus le hoiliúint na n-údarás custaim chun an fhreagrúlacht do rioscaí a mhéadú i réimse na n-earraí cultúrtha. Ba cheart an creat comhchoiteann bainistithe riosca a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 a úsáid agus faisnéis ábhartha i dtaobh riosca a mhalartú idir na húdaráis chustaim.

  __________________

  __________________

  29 COM/2014/0527 final: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the EU Strategy and Action Plan for customs risk management [Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa maidir le Straitéis agus Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le Bainistiú Riosca i dtaca le Rialú Custaim].

  29 COM/2014/0527 final: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the EU Strategy and Action Plan for customs risk management [Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa maidir le Straitéis agus Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le Bainistiú Riosca i dtaca le Rialú Custaim].

  Leasú    14

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 17 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (17a)  Os rud é gur féidir le gáinneáil ar réada cultúrtha a bheith ina foinse do mhaoiniú sceimhlitheoireachta agus do sciúradh airgid, tá géarghá le feachtais ardú feasachta a chur ar bun chun ceannaitheoirí earraí cultúrtha go háirithe a chur ar an eolas; thairis sin, chun cabhrú leis na gníomhaithe margaidh an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart pointí teagmhála faisnéise a chur ar fáil i ngach Ballstát.

  Leasú    15

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 19

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (19)  Ba cheart a dhóthain ama a thabhairt don Choimisiún le rialacha a ghlacadh chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, go háirithe na rialacha sin a bhaineann leis na foirmeacha is cuí a úsáid chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas allmhairiúcháin nó chun ráiteas ó allmhaireoir a ullmhú. Dá bhrí sin, ba cheart cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur siar.

  (19)  Ba cheart a dhóthain ama a thabhairt don Choimisiún le rialacha a ghlacadh chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, go háirithe na rialacha sin a bhaineann leis na foirmeacha caighdeánaithe leictreonacha iomchuí a úsáid chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas allmhairiúcháin nó chun ráiteas ó allmhaireoir a ullmhú. Dá bhrí sin, ba cheart cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur siar.

  Leasú    16

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Leagtar amach sa Rialachán seo na coinníollacha agus an nós imeachta a bhaineann le hearraí cultúrtha a theacht isteach i gcríoch custaim an Aontais.

  Leagtar amach sa Rialachán seo na coinníollacha agus an nós imeachta a bhaineann le hearraí cultúrtha a allmhairiú i gcríoch custaim an Aontais.

  Réasúnú

  Laistigh d’Airteagal 1, san áit a bhfuil aidhm agus raon feidhme an Rialacháin seo i gceist, ba cheart an coincheap níos cruinne ‘allmhairiú’ a chur in ionad an choincheapa ‘tabhairt isteach’ atá níos doiléire.

  Leasú    17

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Déanfar tabhairt isteach i gcríoch chustaim an Aontais earraí cultúrtha a honnmhairíodh go mídhleathach ó thríú tír a thoirmeasc má tá forais réasúnta ann a cheapadh gur tógadh na hearraí cultúrtha i dtrácht ó chríoch na tíre tionscnaimh nó ón tír onnmhairithe gan toiliú an úinéara dhlisteanaigh nó gur tógadh iad ar bhealach a rinne sárú ar dhlíthe agus rialacháin na tíre sin.

  Leasú    18

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 1 b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Ní dochar an Rialachán seo do chórais níos géire bunaithe ag ionstraimí i bhfeidhm sna Ballstáit maidir le hearraí cultúrtha a allmhairiú isteach ina gcríoch chustaim.

  Leasú    19

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe a

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a)  ciallaíonn ‘earraí cultúrtha’ aon réad a bhfuil tábhacht ag baint leis ó thaobh na seandálaíochta, na réamhstaire, na staire, na litríochta, na healaíona nó na heolaíochta de agus a bhaineann leis na catagóirí atá liostaithe sa tábla san Iarscríbhinn agus a chomhlíonann an tairseach aoise íosta atá sonraithe ann;

  (a)  ciallaíonn ‘earraí cultúrtha’ aon ítim a bhfuil tábhacht ag baint leis ó thaobh na seandálaíochta, na réamhstaire, na staire, na litríochta, na healaíona nó na heolaíochta de agus a bhaineann leis na catagóirí atá liostaithe sa tábla san Iarscríbhinn agus a chomhlíonann an tairseach aoise íosta agus an tairseach airgeadais atá sonraithe ann;

  Leasú    20

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe b

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b)  ciallaíonn ‘tír thionscnaimh’ an tír ar ina críoch mar atá sé inniu a cruthaíodh nó a aimsíodh na hearraí cultúrtha;

  (b)  ciallaíonn ‘tír thionscnaimh’ an tír ar ina críoch mar atá sé inniu a cruthaíodh nó a aimsíodh na hearraí cultúrtha nó ar as críoch na tíre sin mar atá sé inniu a tógadh, a tochlaíodh nó a goideadh na hearraí ar thír nó faoi uisce, nó an tír a bhfuil ceangal chomh dlúth sin aige leis na hearraí cultúrtha go bhféachann sí ar an hearraí sin mar chuid dá hoidhreacht chultúrtha agus go gcosnaíonn sé iad dá réir, a chiallaíonn go ndéanann sé a n-onnmhairiú a rialáil go dleathach;

  Leasú    21

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe c

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (c)  ciallaíonn ‘tír onnmhairithe’ an tír dheiridh ina raibh na hearraí cultúrtha á gcoinneáil go buan i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin sular seoladh na hearraí chuig an Aontas;

  (c)  ciallaíonn ‘tír onnmhairithe’ an tír dheiridh ina raibh na hearraí cultúrtha á gcoinneáil i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin sular seoladh na hearraí chuig an Aontas;

  Leasú    22

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe c a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (ca)  ciallaíonn ‘tíortha ina bhfuil coinbhleacht nó tíortha ardriosca’ na tíortha sin arna liostú ag an gCoimisiún a shainaithnítear le láithreacht coinbhleacht armtha, foréigean forleathan nó rioscaí eile dochair do dhaoine nó d’earraí cultúrtha;

  Leasú    23

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe d

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (d)  ciallaíonn ‘go buan’ tréimhse ama míosa ar a laghad agus chun críocha eile seachas úsáid shealadach, idirthuras, onnmhairiú agus seoladh;

  scriosta

  Leasú    24

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12 chun an dara colún den tábla san Iarscríbhinn a leasú i gcás leasuithe a dhéanfar ar an Ainmníocht Chomhcheangailte agus chun an tairseach aoise íosta sa tríú colún den tábla san Iarscríbhinn a leasú i bhfianaise taithí a gheofar agus an Rialachán seo á chur chun feidhme.

  2.  Tá de chumhacht ag an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12 chun catagóirí earraí cultúrtha agus an tairseach aoise agus airgeadais íosta san Iarscríbhinn a leasú, i bhfianaise na dtorthaí ar chur chun feidhme an Rialacháin seo.

  Leasú    25

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  2a.  Tá de chumhacht ag an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12 chun modhnú a dhéanamh ar na catagóirí earraí atá faoi réir ceadúnas allmhairiúcháin a thaispeáint nó ráiteas ón allmhaireoir a chur isteach chuig údaráis chustaim an chéad Bhallstáit sin ina dtagtar isteach, i bhfianaise an taithí a fuarthas agus an Rialachán seo á chur chun feidhme.

  Leasú    26

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  1a.  Maidir le heisiúint ceadúnais allmhairiúcháin ag na húdaráis inniúla sa chéad Bhallstát ina dtagtar isteach nó cur isteach ceart an ráitis ón allmhaireoir, ní mheasfar gur forléiriú iad seo ar fhianaise maidir le bunáitíocht nó maidir le húinéireacht dhleathach na n-earraí cultúrtha.

  Leasú    27

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 2 – pointe a

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a)  earraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach i gcríoch custaim an Aontais, de réir bhrí Airteagal 250 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, chun críocha taighde oideachais, eolaíochta agus acadúil;

  (a)  earraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach i gcríoch chustaim an Aontais, de réir bhrí Airteagal 250 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, chun críocha oideachais (amhail cultúrtha nó ceoil), eolaíochta, athchóirithe, caomhnaithe, taispeána agus taighde acadúla agus chun críocha comhair idir músaeim nó institiúidí neamh-bhrabúsacha poiblí maidir le heagrú taispeántas;

  Leasú    28

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  2a.  Ba cheart ligean isteach sealadach, de réir bhrí Airteagail 250 ó Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, i gcríoch chustaim an Aontais, earraí cultúrtha atá le taispeáint ag aonaigh thráchtála agus aonaigh ealaíne idirnáisiúnta a cheadú ar choinníoll go gcuirtear isteach ráiteas ón allmhaireoir i gcomhréir le hAirteagal 5.

  Leasú    29

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 2 b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  2b.  Tabhairt isteach an athuair earraí cultúrtha faoi Airteagal 203 de Rialachán 952/2013;

  Leasú    30

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Cuirfidh sealbhóir na n-earraí iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin chuig údarás inniúil an Bhallstáit sin ina dtiocfaidh na hearraí isteach. Beidh ag gabháil leis an iarratas aon doiciméid tacaíochta agus aon fhaisnéis a chruthaíonn go ndearnadh na hearraí cultúrtha atá i gceist a onnmhairiú ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin. Más rud é, áfach, gur Páirtí Conarthach i gCoinbhinsiún UNESCO maidir le Modhanna chun Allmhairiú, Onnmhairiú agus Aistriú Aindleathach Úinéireachta de Mhaoin Chultúrtha a Thoirmeasc agus a Chosc arna shíniú i bPáras an 14 Samhain 1970 (‘Coinbhinsiún UNESCO 1970’) an tír onnmhairithe, beidh ag gabháil leis an iarratas aon doiciméid tacaíochta agus aon fhaisnéis a chruthaíonn go ndearnadh na hearraí cultúrtha a onnmhairiú ón tír sin i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin.

  2.  Cuirfidh sealbhóir na n-earraí cultúrtha a liostaítear sa mhír roimhe seo iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin chuig údarás inniúil an chéad Bhallstáit sin ina dtiocfaidh na hearraí isteach. Beidh ag gabháil leis an iarratas aon doiciméid tacaíochta agus aon fhaisnéis a chruthaíonn go ndearnadh na hearraí cultúrtha atá i gceist a onnmhairiú ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin nó in éagmais dlíthe agus rialacháin den sórt sin. Más rud é nach féidir tír thionscnaimh na n-earraí cultúrtha a chinneadh ar bhonn iontaofa, beidh ag gabháil leis an iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin aon doiciméid tacaíochta agus aon fhaisnéis, a thugann fianaise go ndearnadh na hearraí cultúrtha a onnmhairiú ón tír onnmhairithe i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin.

   

  Déanfaidh sealbhóir na n-earraí cultúrtha de thionscnamh tíortha ina bhfuil coinbhleacht nó tíortha ardriosca iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin i gcónaí chuig údarás inniúil an chéad Bhallstáit sin ina dtiocfaidh na hearraí isteach. Beidh ag gabháil leis an iarratas aon doiciméid tacaíochta agus aon fhaisnéis a chruthaíonn go ndearnadh earraí cultúrtha den sórt sin a onnmhairiú ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin.

  Leasú    31

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Déanfaidh údarás inniúil an Bhallstáit ina dtiocfaidh na hearraí isteach a fhíorú go bhfuil an t-iarratas iomlán. Déanfaidh sé aon fhaisnéis nó doiciméad atá in easnamh a iarraidh ar an iarratasóir laistigh de 30 lá ón lá a fuair sé an t-iarratas.

  3.  Déanfaidh údarás inniúil an chéad Bhallstáit ina dtiocfaidh na hearraí isteach a fhíorú go bhfuil an t-iarratas iomlán. Déanfaidh sé aon fhaisnéis nó doiciméad atá in easnamh a iarraidh ar an iarratasóir laistigh de 30 lá ón lá a bhfuair sé an t-iarratas.

  Leasú    32

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 – an chuid réamhráiteach

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  4.  Laistigh de 90 lá ón dáta a gcuirfear isteach iarratas iomlán, déanfaidh an t-údarás inniúil an t-iarratas a scrúdú agus cinnfidh sé an ceadúnas allmhairiúcháin a eisiúint nó an t-iarratas a dhiúltú. Féadfaidh sé an t-iarratas a dhiúltú ar na forais seo a leanas:

  4.  Laistigh de 90 lá ón dáta a gcuirfear isteach iarratas iomlán, déanfaidh an t-údarás inniúil an t-iarratas a scrúdú agus cinnfidh sé an ceadúnas allmhairiúcháin a eisiúint nó diúltú don iarratas. Ní mór dó diúltú don iarratas ar na forais seo a leanas:

  Leasú    33

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 – pointe a

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a)  i gcás nach Páirtí Conarthach i gCoinbhinsiún UNESCO 1970 an tír onnmhairithe, nach bhfuil sé léirithe gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin;

  (a)  i gcás nach bhfuil sé léirithe gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin nó i gcás nach bhfuil sé léirithe go ndearnadh an t-onnmhairiú ón tír thionscnaimh in éagmais na ndlíthe agus rialacháin sin ;

  Leasú    34

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 – pointe b

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b)  i gcás inar Páirtí Conarthach i gCoinbhinsiún UNESCO 1970 an tír onnmhairithe, nach bhfuil sé léirithe gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin;

  (b)  más rud é go bhfuil éilimh ar aisíocaíochtaí ó na húdaráis sa tír thionscnaimh ar feitheamh.

  Leasú    35

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 – pointe b a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (ba)  más rud é go bhfuil iarrataí aisíocaíochta ó na húdaráis inniúla sa tír thionscnaimh ar feitheamh;

  Réasúnú

  I measc na gcúiseanna go ndiúltódh an t-údarás inniúil d’iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin a eisiúint, caithfidh cás iarraidh ar feitheamh ón tír thionscnaimh a bheith le feiceáil freisin.

  Leasú    36

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 – pointe c

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (c)  go bhfuil forais réasúnacha ag an údarás inniúil lena chreidiúint nach bhfuair sealbhóir na n-earraí seilbh ar na hearraí sin go dleathach.

  (c)  go bhfuil forais réasúnacha ag an údarás inniúil lena dhearbhú nach bhfuair sealbhóir na n-earraí seilbh ar na hearraí sin go dleathach.

  Leasú    37

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 – pointe c a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (ca)  más rud é go mbaineann an iarraidh ar allmhairiú le hearra cultúrtha ar dhiúltaigh Ballstáit eile de chuid an Aontais iarratas ina leith roimhe sin, is gá don iarratasóir an diúltú sin a chur in iúl don údarás inniúil chun go n-eiseofar an ceadúnas allmhairiúcháin;

  Réasúnú

  I measc na gcúiseanna go bhféadfadh an t-údarás inniúil diúltú d’iarratas ar cheadúnas allmhairithe a eisiúint, caithfear a chur san áireamh freisin, an cás inar dhiúltaigh Ballstáit eile de chuid an Aontais an t-iarratas céanna roimhe sin, ar diúltú é gur gá don iarratasóir é a chur in iúl don údarás inniúil chun go n-eiseofar an ceadúnas allmhairiúcháin.

  Leasú    38

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 – fomhír 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Más rud é go n-eisítear an ceadúnas allmhairiúcháin, déanfaidh an t-údarás inniúil an ceadúnas sin a chlárú go leictreonach.

  Leasú    39

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  4a.  Más rud é go ndiúltaítear d’iarratas, beidh ráiteas faoi na cúiseanna ag gabháil leis an gcinneadh riaracháin dá dtagraítear i mír 4, lena n-áirítear faisnéis maidir leis an nós imeachta achomhairc, a chuirfear chuig an iarratasóir lena mbaineann tráth a eisithe.

  Leasú    40

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 6

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  6.  Féadfaidh an Coimisiún an teimpléad don iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin, agus na rialacha nós imeachta a bhaineann le hiarratas den chineál sin a chur isteach agus a phróiseáil, a leagan síos trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.

  6.  Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an teimpléad caighdeánaithe leictreonach a bhunú don iarratas ar cheadúnais allmhairiúcháin agus na rialacha nós imeachta i ndáil le cur isteach agus próiseáil leictreonach a dhéanamh ar an iarratas sin mar aon le cur isteach agus próiseáil na ndoiciméad tacaíochta ábhartha, a dhéanfar trí mheán leictreonach. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.

  Leasú    41

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Maidir leis na hearraí cultúrtha dá dtagraítear i bpointí (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) agus (l) den Iarscríbhinn a scaoileadh i saorchúrsaíocht agus nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu san Aontas, beidh sin faoi réir ráiteas ón allmhaireoir a bheith curtha faoi bhráid údaráis custaim an Bhallstáit sin ina dtiocfaidh siad isteach.

  1.  Maidir leis na hearraí cultúrtha dá dtagraítear i bpointí (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) agus (l) den Iarscríbhinn a allmhairiú, beidh sin faoi réir ráiteas leictreonach ón allmhaireoir a bheith curtha faoi bhráid údaráis chustaim an chéad Bhallstáit sin ina dtiocfaidh siad isteach.

   

  Níl feidhm ag an alt roimhe seo maidir le hearraí cultúrtha de thionscnamh tíortha ina bhfuil coinbhleacht nó tíortha ardriosca. Le hearraí cultúrtha den sórt sin, ba cheart é a bheith ina cheangal ceadúnas allmhairiúcháin a d’eisigh údarás inniúil an chéad Bhallstáit inar tháinig na hearraí isteach a thaispeáint i gcomhréir leis na forálacha a leagtar amach in Airteagal 4.

  Leasú    42

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Beidh sa ráiteas ón allmhaireoir dearbhú a bheidh sínithe ag sealbhóir na n-earraí á chur in iúl gur onnmhairíodh na hearraí as an tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin. Más rud é, áfach, gur Páirtí Conarthach i gCoinbhinsiún UNESCO maidir le Maoin Chultúrtha an tír thionscnaimh, beidh sa ráiteas ón allmhaireoir dearbhú a bheidh sínithe ag sealbhóir na n-earraí á chur in iúl gur onnmhairíodh na hearraí as an tír sin i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin.

  2.  Más rud é gur féidir tír thionscnaimh na n-earraí cultúrtha a chinneadh ar bhonn iontaofa, beidh na nithe seo a leanas sa ráiteas leictreonach ón allmhaireoir:

   

  (a)   dearbhú a bheidh sínithe ag sealbhóir na n-earraí;

  Beidh sa ráiteas ón allmhaireoir doiciméad caighdeánach ina mbeidh tuairisc ar na hearraí cultúrtha atá i gceist agus beidh an tuairisc sin mionsonraithe go leor le gur féidir leis na húdaráis custaim iad a aithint.

  (b)  doiciméad caighdeánach leictreonach ina mbeidh tuairisc ar na hearraí cultúrtha atá i gceist agus beidh an tuairisc sin mionsonraithe go leor le gur féidir leis na húdaráis chustaim iad a aithint; agus

   

  (c)  ceadúnas nó deimhniú onnmhairiúcháin a d’eisigh an tír thionscnaimh. Más rud é nach bhforáiltear eisiúint ceadúnais onnmhairithe nó deimhnithe i reachtaíocht na tíre tionscnaimh, beidh ag gabháil leis an ráiteas ón allmhaireoir doiciméid tacaíochta agus faisnéis iontaofa a chruthaíonn go ndearnadh na hearraí cultúrtha a onnmhairiú ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin nó in éagmais na ndlíthe agus na rialachán sin.

   

  Más rud é nach féidir tír thionscnaimh na n-earraí cultúrtha a chinneadh ar bhonn iontaofa, beidh na nithe seo a leanas sa ráiteas leictreonach ón allmhaireoir:

   

  (a)  dearbhú a bheidh sínithe ag sealbhóir na n-earraí;

   

  (b)  doiciméad caighdeánach leictreonach ina mbeidh tuairisc ar na hearraí cultúrtha atá i gceist agus beidh an tuairisc sin mionsonraithe go leor le gur féidir leis na húdaráis chustaim iad a shainaithint; agus

   

  (c)  ceadúnas nó deimhniú onnmhairiúcháin a d’eisigh an tír onnmhairithe. Más rud é nach féidir tír onnmhairithe na n-earraí cultúrtha a chinneadh ar bhonn iontaofa, beidh ag gabháil leis an iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin aon doiciméid tacaíochta agus aon fhaisnéis, a thugann fianaise go ndearnadh na hearraí cultúrtha a onnmhairiú ón tír onnmhairithe i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin.

  Leasú    43

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an teimpléad don ráiteas ón allmhaireoir a ghlacadh mar aon leis na rialacha nós imeachta maidir leis an ráiteas ón allmhaireoir a chur isteach agus a phróiseáil. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.

  3.  Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an teimpléad caighdeánaithe leictreonach don ráiteas ón allmhaireoir a ghlacadh mar aon leis na rialacha nós imeachta maidir leis an ráiteas ón allmhaireoir a chur isteach agus a phróiseáil go leictreonach. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.

  Leasú    44

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 6 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Déanfar an ceadúnas allmhairiúcháin dá dtagraítear in Airteagal 4 nó an ráiteas ón allmhaireoir dá dtagraítear in Airteagal 5, de réir mar a bheidh, a chur chuig an oifig custaim atá inniúil ar na hearraí cultúrtha sin a scaoileadh i saorchúrsaíocht nó ar nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu.

  1.  Déanfar an ceadúnas allmhairiúcháin dá dtagraítear in Airteagal 4 nó an ráiteas ón allmhaireoir dá dtagraítear in Airteagal 5, de réir mar a bheidh, a chur go leictreonach chuig an oifig chustaim atá inniúil ar na hearraí cultúrtha sin a scaoileadh i saorchúrsaíocht nó ar nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu.

  Leasú    45

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 6 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Maidir le hearraí cultúrtha ar gá ceadúnas allmhairiúcháin a eisiúint ina leith le gur féidir leo teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, seiceálfaidh na húdaráis custaim an bhfreagraíonn an ceadúnas allmhairiúcháin do na hearraí arna dtabhairt i láthair. Chun na críche sin, féadfaidh siad na hearraí cultúrtha a scrúdú, lena n-áirítear meastóireacht shaineolach a dhéanamh.

  2.  Maidir le hearraí cultúrtha ar gá ceadúnas allmhairiúcháin a eisiúint ina leith le gur féidir leo teacht isteach i gcríoch chustaim an Aontais, seiceálfaidh na húdaráis custaim an bhfreagraíonn an ceadúnas allmhairiúcháin do na hearraí arna dtabhairt i láthair. Chun na críche sin, féadfaidh siad na hearraí cultúrtha a scrúdú, trí mheastóireacht shaineolach a dhéanamh, i ndlúthchomhar leis na húdaráis inniúla d’earraí cultúrtha. Sannfar sraithuimhir agus dáta cláraithe don cheadúnas allmhairiúcháin arna chlárú go leictreonach agus, tráth a scaoilfear na hearraí, cuirfear cóip den cheadúnas allmhairiúcháin cláraithe ar fáil don dearbhóir.

  Leasú    46

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 6 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Maidir le hearraí cultúrtha ar gá ráiteas ón allmhaireoir a chur isteach ina leith le gur féidir leo teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, seiceálfaidh na húdaráis custaim an gcomhlíonann an ráiteas ón allmhaireoir na ceanglais dá bhforáiltear in Airteagal 5, nó ar bhonn an Airteagail sin, agus an bhfreagraíonn sé do na hearraí arna dtabhairt i láthair. Chun na críche sin, féadfaidh siad faisnéis bhreise a éileamh ar an dearbhóir agus scrúdú fisiceach a dhéanamh ar na hearraí cultúrtha, lena n-áirítear meastóireacht shaineolach a dhéanamh. Cláróidh siad an ráiteas ón allmhaireoir trí shraithuimhir agus dáta cláraithe a shannadh dó agus, tráth a scaoilfear na hearraí, cóip den ráiteas cláraithe ón allmhaireoir a thabhairt don dearbhóir.

  3.  Maidir le hearraí cultúrtha ar gá ráiteas ón allmhaireoir a chur isteach ina leith le gur féidir leo teacht isteach i gcríoch chustaim an Aontais, seiceálfaidh na húdaráis chustaim an gcomhlíonann an ráiteas ón allmhaireoir na ceanglais dá bhforáiltear in Airteagal 5, nó ar bhonn an Airteagail sin, agus an bhfreagraíonn sé do na hearraí arna dtabhairt i láthair. Chun na críche sin, féadfaidh siad faisnéis bhreise a éileamh ar an dearbhóir agus scrúdú fisiceach a dhéanamh ar na hearraí cultúrtha, trí mheastóireacht shaineolach a dhéanamh mar a leagtar amach i mír 2. Sannfar sraithuimhir agus dáta cláraithe don ráiteas ón allmhaireoir arna chlárú go leictreonach agus, tráth a scaoilfear na hearraí, cuirfear cóip den ráiteas cláraithe ón allmhaireoir ar fáil don dearbhóir.

  Leasú    47

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 7 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  I gcás ina gcuirfidh na Ballstáit srian le líon na n-oifigí custaim atá inniúil ar earraí cultúrtha a scaoileadh i saorchúrsaíocht nó ar nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu, déanfaidh siad sonraí na n-oifigí custaim sin, agus aon athrú a bhaineann dóibh, a chur in iúl don Choimisiún.

  I gcás ina gcuirfidh na Ballstáit srian le líon na n-oifigí custaim atá inniúil ar earraí cultúrtha a allmhairiú, déanfaidh siad sonraí na n-oifigí custaim sin, agus aon athrú a bhaineann dóibh, a chur in iúl don Choimisiún. Fiú agus líon na n-oifigí custaim srianta, déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go mbeidh rochtain dhóthanach ag sealbhóirí na n-earraí nó ag na hallmhaireoirí ar na hoifigí sin.

  Leasú    48

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 8 – mír 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  1a.  I gcás na hearraí cultúrtha a choinneáil go sealadach, ráthófar coinníollacha caomhnaithe dóthanacha i gcomhréir leis na coinníollach agus na freagrachtaí do stóráil shealadach earraí mar a luaitear in Airteagal 147 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, ag féachaint go cuí do chineál sonrach na n-earraí.

  Leasú    49

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 8 – mír 3 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  3a.  Déanfaidh na húdaráis inniúla an tír thionscnaimh nó an tír onnmhairithe de réir mar a bheidh, a chur ar an eolas láithreach, más rud é, tar éis an cinneadh dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh, go bhfuil forais réasúnta ann a cheapadh gur tógadh na hearraí cultúrtha i dtrácht ó chríoch na tíre tionscnaimh nó ón tír onnmhairithe gan toiliú an úinéara dhlisteanaigh nó gur tógadh iad ar bhealach a rinne sárú ar dhlíthe agus rialacháin na tíre sin.

  Leasú    50

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 9 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Féadfar córas leictreonach a fhorbairt chun faisnéis a stóráil agus a mhalartú idir údaráis na mBallstát, go háirithe maidir leis na ráitis ó allmhaireoirí agus na ceadúnais allmhairiúcháin.

  2.  Déanfar córas leictreonach a fhorbairt chun faisnéis a stóráil agus a mhalartú idir údaráis na mBallstát, go háirithe maidir leis na ráitis ó allmhaireoirí agus na ceadúnais allmhairiúcháin.

  Leasú    51

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 9 – mír 3 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an méid seo a leanas a leagan síos:

  Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an méid seo a leanas a leagan síos,

  Leasú    52

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 10 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha a bhaineann le pionóis is infheidhme maidir le sárú Airteagal 3, Airteagal 4 agus Airteagal 5 agus, go háirithe, maidir le ráitis bhréagacha a dhéanamh agus faisnéis bhréagach a thabhairt le go bhféadfaidh earraí cultúrtha teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, agus déanfaidh na Ballstáit gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear na rialacha sin chun feidhme. Beidh na pionóis dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Tabharfaidh Ballstáit fógra don Choimisiún maidir leis na rialacha agus na bearta sin laistigh de 18 mí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus tabharfaidh siad fógra dó, gan mhoill, maidir le haon leasú ar na forálacha sin ina dhiaidh sin.

  Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha a bhaineann le pionóis is infheidhme maidir le sárú Airteagal 3, Airteagal 4 agus Airteagal 5 agus, go háirithe, maidir le ráitis bhréagacha a dhéanamh agus faisnéis bhréagach a thabhairt le go bhféadfaidh earraí cultúrtha teacht isteach i gcríoch chustaim an Aontais, agus déanfaidh na Ballstáit gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear na rialacha sin chun feidhme. Beidh na pionóis dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Geallann na Ballstáit sa bhreis air sin measúnú a dhéanamh ar an inmholtacht maidir le haonaid oibríochtúla ar leith a bhunú, más rud é nach bhfuil siad ina gcórais dlí féin cheana, a mbeadh allmhairiú neamhdhleathach earraí cultúrtha a chomhrac mar speisialtacht acu. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún maidir leis na rialacha agus na bearta sin laistigh de 18 mí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus tabharfaidh siad fógra dó, gan mhoill, maidir le haon leasú ar na forálacha sin ina dhiaidh sin.

  Leasú    53

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  11.  Eagróidh na Ballstáit gníomhaíochtaí oiliúna agus gníomhaíochtaí fothaithe acmhainní lena áirithiú go ndéanfaidh na húdaráis lena mbaineann an Rialachán seo é a chur chun feidhme go héifeachtach. Féadfaidh siad leas a bhaint freisin as feachtais múscailte feasachta chun feasacht a mhúscailt i ndaoine áirithe a cheannaíonn earraí cultúir.

  11.  Eagróidh na Ballstáit gníomhaíochtaí oiliúna agus gníomhaíochtaí fothaithe acmhainní lena áirithiú go ndéanfaidh na húdaráis agus na daoine gairmiúla lena mbaineann an Rialachán seo é a chur chun feidhme go héifeachtach. Déanfaidh siad leas a bhaint freisin as feachtais múscailte feasachta chun feasacht a mhúscailt i ndaoine áirithe a cheannaíonn earraí cultúrtha. Thairis sin, chun cabhrú leis na gníomhaithe margaidh an Rialachán seo a chur chun feidhme, déanfar pointí teagmhála faisnéise a chur ar fáil i ngach Ballstát. Le linn a gcuid oibre ullmhúcháin chun an Rialacháin seo a chur chun feidhme, comhoibreoidh an Coimisiún agus na Ballstáit le heagraíochtaí idirnáisiúnta, amhail UNESCO, Interpol, Europol, agus Comhairle Idirnáisiúnta na Músaem (ICOM), chun oiliúint éifeachtach, gníomhaíochtaí fothaithe acmhainne agus feachtais ardaithe feasachta a áirithiú.

  Leasú    54

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 12 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Déanfaidh don Choimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, liosta a bhunú, a ndéanfaí é a nuashonrú go rialta, maidir le tíortha ina bhfuil coinbhleacht nó tíortha ardriosca trína ndéanfar bearta sriantacha a bhunú arna gcur i bhfeidhm ar earraí cultúrtha, i gcomhréir le hAirteagal 215 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  Leasú    55

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 12 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Airteagal 12a

   

  In éineacht leis an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí agus an ECFE, tá an Coimisiún ag dréachtú treoirlínte neamhcheangailteacha i bhfoirm lámhleabhar a mhíníonn an chaoi is fearr lena gcuirfí i bhfeidhm na critéir maidir le limistéir ina bhfuil coinbhleacht agus limistéir ardriosca a chinneadh. Beidh an lámhleabhar sin bunaithe ar an sainmhíniú ar limistéir ‘ina bhfuil coinbhleacht agus limistéir ardriosca’ a leagtar amach in Airteagal X(litir) den Rialachán seo agus cuirfear san áireamh ann Treoraíocht ECFE um Dhícheall Cuí sa réimse seo, lena n-áirítear rioscaí eile sa slabhra soláthair a thionscnaíonn bratacha dearga mar a shainítear sna forlíonta ábhartha a ghabhann leis an Treoraíocht sin.

   

  Iarrfaidh an Coimisiún ar shaineolaithe seachtracha liosta táscach, neamh-uileghabhálach agus a nuashonraítear go tráthrialta a sholáthar de limistéir ina bhfuil coinbhleacht agus limistéir ardriosca. Tá an liosta bunaithe ar anailís ón lámhleabhar dá dtagraítear i mír 1 a rinne saineolaithe, chomh maith le ar fhaisnéis ó thaighde acadúil agus ó chórais díchill chuí do shlabhraí soláthair. Allmhaireoirí de chuid an Aontais atá ag foinsiú ó limistéir nach luaitear sa liosta sin, beidh freagracht fós orthu i leith na n-oibleagáidí díchill cuí faoin Rialachán seo a chur chun feidhme.

  Leasú    56

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 1 – pointe e

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (e)  líon na gcásanna d’earraí cultúrtha a coinníodh agus

  (e)  líon na gcásanna d’earraí cultúrtha a coinníodh;

  Leasú    57

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 1 – pointe f

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (f)  líon na gcásanna d’earraí cultúrtha a tréigeadh leis an Stát i gcomhréir le hAirteagal 199 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.

  (f)  líon na gcásanna d’earraí cultúrtha a tréigeadh leis an Stát i gcomhréir le hAirteagal 199 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 agus

  Leasú    58

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 1 – pointe f a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (fa)  na pionóis choiriúla arna nglacadh chun an Rialachán seo a chur chun feidhme.

  Leasú    59

  Togra le haghaidh rialacháin

  Iarscríbhinn – tábla

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  […]

  scriosta

  Réasúnú

  Déanfar Iarscríbhinn an togra ón gCoimisiún a scrios agus ina ionad cuirfear Iarscríbhinn an Rialacháin maidir le hOnnmhairiú earraí cultúrtha 116/2009, arna oiriúnú go tairseach aonair 100-bliain agus le hathchalabrú ar roinnt tairseach luacha. Mar gheall ar chúiseanna nós imeachta, moladh dhá leasú éagsúla (ceann le scriosadh, an ceann eile chun an Iarscríbhinn roimhe sin a mhodhnú) agus déanfar iad a vótáil go comhpháirteach.

  Leasú    60

  Togra le haghaidh rialacháin

  Iarscríbhinn – tábla a (nua)

  1.  Réada seandálaíochta níos mó ná 100 bliain d’aois ar táirgí iad de:

   

    tochailtí agus fríotha ar thír nó faoi uisce

  9705 00 00

    láithreacha seandálaíochta

  9706 00 00

    bailiúcháin seandálaíochta

   

  2.  Eilimintí ar cuid lárnach iad de shéadchomharthaí ealaíne, staire nó reiligiúnacha a sracadh as a chéile, atá níos mó ná 100 bliain d’aois

  9705 00 00

   

  9706 00 00

  3.  Pictiúir agus péintéireachtaí, seachas iad sin a áirítear i gcatagóirí 4 nó 5, déanta go hiomlán de láimh i meán ar bith agus ar ábhar ar bith

  9701

  4.  Pictiúir uiscedhatha, gouaches agus pastail déanta go hiomlán de láimh ar ábhar ar bith

  9701

  5.  Mósáicí déanta d'aon ábhar agus déanta go hiomlán de láimh, seachas iad sin a thagann faoi chatagóir 1 nó faoi chatagóir 2, agus líníochtaí i meán ar bith déanta go hiomlán de láimh agus ar ábhar ar bith

  6914

   

  9701

  6.  Bunghreanadh, bunphriontaí, bunscagphriontaí agus bunliteagraif lena bplátaí faoi seach agus a mbunphóstaeir

  Caibidil 49

   

  9702 00 00

   

  8442 50 99

  7.  Bundealbha nó bundealbhóireacht agus cóipeanna arna dtáirgeadh tríd an bpróiseas céanna leis an leagan bunaidh, seachas iad sin i gcatagóir 1

  9703 00 00

  8.  Grianghraif, scannáin agus claonchlónna lena mbaineann

  3704

   

  3705

   

  3706

   

  4911 91 80

  9.  Ioncúnabail agus lámhscríbhinní, lena n-áirítear léarscáileanna agus scóir cheoil, ina n-aonar nó i mbailiúcháin

  9702 00 00

   

  9706 00 00

   

  4901 10 00

   

  4901 99 00

   

  4904 00 00

   

  4905 91 00

   

  4905 99 00

   

  4906 00 00

  10.  Leabhair atá níos mó ná 100 bliain d’aois, ina n-aonar nó i mbailiúcháin

  9705 00 00

   

  9706 00 00

  11.  Léarscáileanna clóbhuailte níos mó ná 100 bliain d'aois

  9706 00 00

  12.

   

  (a)  Bailiúcháin agus eiseamail ó bhailiúcháin zó-eolaíocha, luibheolaíocha, mianraí-eolaíochta nó anatamaíocha;

  9705 00 00

  (b)  Bailiúcháin de shuim seandálaíochta, pailé-eolaíochta, eitneagrafach nó moneolaíochta

  9705 00 00

  13.  Aon réada seanda eile nach n-áirítear i gcatagóirí A.1 go A.12 atá níos mó na 100 bliain d’aois

  97060000

  Ní chumhdaítear na réada cultúrtha i gcatagóirí A.1 go A.13 leis an Rialachán seo ach amháin má fhreagraíonn a luach do na tairseacha airgeadais faoi B, nó má tá sé níos mó ná iad.

  B.

  Tairseacha airgeadais infheidhme i gcatagóirí ar leith faoi A (in euro)

  Luach:

  Cibé an luach

    1 (Réada seandálaíochta)

    2 (Séadchomharthaí atá sractha óna chéile)

    9 (Ioncúnabail agus lámhscríbhinní)

  15 000

    5 (Mósáicí agus líníochtaí)

    6 (Greantaí)

    8 (Grianghraif)

    11 (Léarscáileanna clóbhuailte)

  30 000

    4 (Pictiúir uiscedhatha, gouaches agus pastail)

  50 000

    3 (Pictiúir)

    7 (Dealbhóireacht)

    10 (Leabhair)

    12 (Bailiúcháin)

    13 (Aon réad eile)

  Ní mór an measúnú maidir le cibé an gcomhlíontar na coinníollacha i ndáil le luach airgeadais a dhéanamh nuair a thíolactar iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin. Is ionann an luach airgeadais agus an réad cultúrtha sa Bhallstáit dá dtagraítear in Airteagal 2, pointe 1(a).

  Do na Ballstáit nach bhfuil an euro acu mar airgeadra, déanfar na luachanna a léirítear in euro in Iarscríbhinn 1 a chomhshó agus a léiriú ina n-airgeadra náisiúnta ag an ráta malairte ón 31 Nollaig 2001 a foilsíodh in Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach. Déanfar an frithluach in airgeadra náisiúnta sin a athbhreithniú gach dhá bhliain le héifeacht ón 31 Nollaig 2001. Déanfar ríomh an fhrithluacha sin a bhunú ar mheánluach laethúil na n-airgeadraí sin, léirithe in euro, i rith na 24 mí dar críoch an lá deiridh de mhí Lúnasa roimh an athbhreithniú a thagann i bhfeidhm an 31 Nollaig. Déanfaidh an Coiste Comhairleach um Earraí Cultúrtha an modh ríomha seo a athbhreithniú, ar thogra ón gCoimisiún, i bprionsabal dhá bhliain tar éis an chéad chur i bhfeidhm. Do gach athbhreithniú, déanfar na luachanna arna léiriú in euro agus a bhfrithluachanna in airgeadra náisiúnta a fhoilsiú go tréimhsiúil in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh sna chéad laethanta de mhí na Samhna roimh an dáta a dtagann an t-athbhreithniú i bhfeidhm.

  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1522064603053&uri=CELEX:32009R0116)

  Réasúnú

  Ní mór don Aontas Eorpach an leibhéal cosanta aitheanta céanna a rathú dá earraí cultúrtha, lena n-áirítear na hearraí sin a allmhairítear ó thríú tíortha chuig a chríoch. Chuige sin, agus chun éascú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an rialacháin seo ag na húdaráis chustaim inniúla agus na húdaráis atá freagrach as ceadúnais allmhairiúcháin a eisiúint, cuirfear an iarscríbhinn sin a ghabhann le Rialachán 116/2009 a bhaineann le honnmhairiú earraí cultúrtha, in ionad na hiarscríbhinne a moladh ar dtús, á hoiriúnú do thairseach aonair 100 bliain agus ag athchalabrú roinnt tairseach luacha, agus raon feidhme an Rialacháin seo á chur san áireamh.

  NÓS IMEACHTA – COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

  Teideal

  Earraí cultúrtha a allmhairiú

  Tagairtí

  COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

  Coistí freagracha

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  INTA

  11.9.2017

  IMCO

  11.9.2017

   

   

  Tuairim ó

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  CULT

  11.9.2017

  Coistí comhlachaithe - dáta arna fhógairt sa suí iomlánach

  18.1.2018

  Rapóirtéir

         Dáta an cheapacháin

  Santiago Fisas Ayxelà

  24.10.2017

  Riail 55 – Nós imeachta comhchoiste

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

         

  18.1.2018

  Dáta an ghlactha

  7.6.2018

   

   

   

  Toradh na vótála críochnaithí

  +:

  –:

  0:

  21

  3

  1

  Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

  Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Martina Michels

  Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas

  TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

  21

  +

  ALDE

  María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

  EFDD

  Isabella Adinolfi

  ENF

  Dominique Bilde

  GUE/NGL

  Nikolaos Chountis, Martina Michels

  PPE

  Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

  S&D

  Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

  3

  -

  ECR

  John Flack, Rupert Matthews, John Procter

  1

  0

  VERTS/ALE

  Jill Evans

  Eochair na siombailí:

  +  :  i bhfabhar

  -  :  i gcoinne

  0  :  staonadh

  TUAIRIM ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (4.7.2018)

  chuig an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus chuig an gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

  maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hearraí cultúrtha a allmhairiú

  (COM(2017)0375 – C8‑0227/2017 – 2017/0158(COD))

  Rapóirtéir don tuairim: Kostas Chrysogonos

  LEASUITHE

  Iarrann an Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus ar an gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra, mar na coistí atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

  Leasú    1

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (1)  I bhfianaise na gConclúidí ón gComhairle an 12 Feabhra 2016 maidir leis an gcomhrac in aghaidh mhaoiniú na sceimhlitheoireachta, i bhfianaise na Teachtaireachta ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le Plean Gníomhaíochta chun an comhrac i gcoinne mhaoiniú na sceimhlitheoireachta24 a neartú [on an Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing] agus na Treorach maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac25, ba cheart rialacha comhchoiteanna a achtú maidir leis an trádáil le tríú tíortha chun a áirithiú go gcosnófar earraí cultúrtha go héifeachtach ar a gcailliúint, go gcaomhnófar oidhreacht chultúrtha an chine dhaonna agus go gcuirfear cosc ar sceimhlitheoireacht a mhaoiniú trí oidhreacht chultúrtha chreachta a dhíol le ceannaitheoirí san Aontas.

  (1)  I bhfianaise Chonclúidí na Comhairle an 12 Feabhra 2016 maidir leis an gcomhrac in aghaidh mhaoiniú na sceimhlitheoireachta, i bhfianaise na Teachtaireachta ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le Plean Gníomhaíochta chun an comhrac i gcoinne mhaoiniú na sceimhlitheoireachta24 a neartú [on an Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing] agus na Treorach maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac25, ba cheart rialacha comhchoiteanna a achtú maidir leis an trádáil le tríú tíortha chun a áirithiú go gcosnófar earraí cultúrtha go héifeachtach i gcoinne gáinneála, ar chailliúint na n-earraí cultúrtha, go gcaomhnófar oidhreacht chultúrtha an chine dhaonna agus go gcuirfear cosc ar sceimhlitheoireacht a mhaoiniú agus ar sciúradh airgid trí oidhreacht chultúrtha chreachta a dhíol le ceannaitheoirí san Aontas.

  __________________

  __________________

  24 COM (2016) 50 final.

  24 COM (2016) 50 final.

  25 Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle; IO L 88, 31.3.2017, lch. 6-21.

  25 Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle; IO L 88, 31.3.2017, lch. 6-21.

  Leasú    2

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (1 a)  Maidir le tiomantas an Aontais Eorpaigh do phróisis chóra agus do chúiteamh d’íospartaigh, mar aon le bunreacht agus coinbhinsiúin Eagraíocht Oideachais Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) maidir le cosaint na hoidhreachta, ní mór a áirithiú go ndéanfar réada a thrádálfar agus/nó a thochlófar nó a gheofar go neamhdhleathach a thabhairt ar ais. Maidir le dúshaothrú daoine agus críoch arb é is toradh air de ghnáth ná trádáil agus gáinneáil aindleathach earraí cultúrtha, go háirithe nuair is as limistéar ina bhfuil coinbhleacht armtha ar siúl a eascraíonn an trádáil agus an gháinneáil aindleathach sin, ba cheart go gcuirfí san áireamh sa Rialachán seo tréithe réigiúnacha agus áitiúla, seachas luach margaidh an táirgthe chultúrtha.

  Leasú    3

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (2)  Tá an oidhreacht chultúrtha ar cheann de bhuneilimintí na sibhialtachta, cuireann sí le saol cultúrtha gach pobail agus ba cheart í a chosaint, dá bhrí sin, ar dhílsiú mídhleathach agus ar chreach. Ba cheart don Aontas, dá réir sin, cosc a chur ar earraí cultúrtha a onnmhairíodh go mídhleathach as tríú tíortha a theacht isteach i gcríoch custaim an Aontais.

  (2)  Is minic a bhíonn mórthábhacht chultúrtha, ealaíonta, stairiúil agus eolaíoch ag roinnt le hearraí cultúrtha. Tá an oidhreacht chultúrtha ar cheann de bhuneilimintí na sibhialtachta, le luach siombalach agus cuimhne chultúrtha an chine dhaonna, i measc nithe eile. Cuireann an oidhreacht chultúrtha le saol cultúrtha gach pobail agus mar gheall ar an gcomhchuimhne, ar an eolas agus ar fhorbairt na sibhialtachta a eascraíonn aisti, tugann sí daoine le chéile. Ba cheart í a chosaint, dá bhrí sin, ar dhílsiú mídhleathach agus ar chreach. Tá láithreáin seandálaíochta á gcreachadh ó bhí stair ina stair, ach táthar á dhéanamh ar an mórchóir ar na saolta seo. Fad a bheifear in ann gabháil den trádáil bhrabúsach in earraí cultúrtha arna dtochailt go neamhdhleathach agus brabús a dhéanamh as sin gan aon bhaol suntasach a bheith ann ina leith, beidh an tochailt agus an creachadh sin ar siúl san am atá le teacht. Mar gheall ar luach eacnamaíoch agus ealaíonta na hoidhreachta cultúrtha, tá éileamh mór uirthi ar an margadh idirnáisiúnta, ach, os a choinne sin, toisc nach ann do bhearta láidre reachtacha idirnáisiúnta ná d’fhorfheidhmiú na mbeart sin, déantar na hearraí sin a aistriú chuig an scáthgheilleagar. Is coir thromchúiseach é oidhreacht chultúrtha a chreachadh as a n-eascraíonn mórfhulaingt dóibh siúd a mbíonn tionchar díreach nó neamhdhíreach aici orthu. In a lán cásanna, cuidíonn an trádáil aindleathach in earraí cultúrtha le homaiginiú cultúrtha agus/nó díbirt éigeantach a bhaint amach, agus is é a bhíonn mar thoradh ar chreachadh agus foghail earraí cultúrtha ná go mbíonn cultúir ag dealú ó chéile, i measc nithe eile. Ba cheart don Aontas, dá réir sin, cosc a chur ar earraí cultúrtha a onnmhairíodh go mídhleathach as tríú tíortha a ligean isteach i gcríoch chustaim an Aontais, le béim ar leith ar earraí cultúrtha ó thríú tíortha atá thíos le coinbhleachtaí armtha, go háirithe i gcás ina ndearna eagraíochtaí sceimhlitheoireachta nó eagraíochtaí coiriúla eile na hearraí sin a onnmhairiú.

  Leasú    4

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (2 a)  Ní i gcónaí a bhíonn a ndóthain inniúlachtaí ag údaráis inniúla na dtríú tíortha chun comhrac i gcoinne gáinneáil ar earraí cultúrtha agus trádáil neamhdhleathach nó bíonn siad faoi réir éilliú nó cineálacha eile drochriaracháin. Nuair a dhéantar réada cultúrtha a scaradh ón timpeallacht is dual dóibh, fágtar an pobal d’uireasa a ngnásanna agus a réad nó a n-áiteanna cuimhneacháin agus a n-ionad adhartha. Má dhéantar réada a bhfuil baint acu lena chéile a dhíol ar leithligh, bíonn an comhthéacs stairiúil agus an luach eolaíoch a ghabhann le hítimí in easnamh. I bhfianaise nach bhfuil comhshamhail na n-earraí cultúrtha le fáil agus i bhfianaise leas an phobail, ní féidir le seilbh na n-earraí sin ach a bheith coinníollach. Ní mór dearbhú a áireamh sa nós imeachta allmhairiúcháin go ndéanfar na hearraí a stóráil agus a dhoiciméadú go hiomchuí dá éis sin, go ndéanfar rochtain a thabhairt d’institiúidí acadúla agus do mhúsaeim phoiblí, agus go mbeidh comhar ann i gcás éilimh ar aisíoc a bhfuil bonn cirt leo.

  Leasú    5

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (3)  I bhfianaise na rialacha éagsúla atá i bhfeidhm sna Ballstáit maidir le hearraí cultúrtha a theacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, ba cheart bearta a dhéanamh go háirithe lena áirithiú go mbeidh allmhairithe earraí cultúrtha faoi réir rialuithe aonfhoirmeacha ar theacht isteach dóibh.

  (3)  Ní féidir le cosaint na hoidhreachta cultúrtha a bheith éifeachtach ach amháin má eagraítear go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta í idir Ballstáit atá ag obair i ndlúthchomhair le chéile. I bhfianaise na rialacha éagsúla atá i bhfeidhm sna Ballstáit maidir le hearraí cultúrtha goidte agus/nó creachta a theacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, ba cheart bearta comhbheartaithe a dhéanamh chun na rialacha, rialacháin agus nósanna imeachta a chomhchuibhiú go cuí idir na Ballstáit, ag áirithiú go mbeidh allmhairithe earraí cultúrtha faoi réir rialuithe aonfhoirmeacha ar theacht isteach dóibh, agus aghaidh á tabhairt ag an am céanna ar easnaimh i gcánachas. Ba cheart go n-áireofaí leis na bearta sin freisin go gcuirtear reachtaíocht AE i bhfeidhm go cuí i ngach Ballstáit, agus go mbeidh aisghabháil earraí, nach ann dá gcomhshamhail, éifeachtach.

  Leasú    6

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 5

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (5)  I bhfianaise na hacmhainne is eol a bheith i limistéir saorthrádála (agus sna poirt dá ngairtear ‘saorphoirt’) chun earraí cultúrtha a stóráil, ba cheart raon feidhme a leithne agus is féidir maidir leis na nósanna imeachta custaim lena mbaineann a bheith leis na bearta rialaithe atá le leagan síos. Dá bhrí sin, níor cheart na bearta rialaithe sin a bheith bainteach le hearraí a scaoileadh i saorchúrsaíocht agus leis na hearraí sin amháin, ach freisin le hearraí a cuireadh nós imeachta custaim speisialta i bhfeidhm orthu. D’ainneoin a leithne atá an raon feidhme sin, níor cheart teacht salach ar an bprionsabal maidir le saoirse idirthurais earraí ná dul níos faide ná an cuspóir cosc a chur ar earraí cultúrtha a onnmhairíodh go haindleathach a theacht isteach i gcríoch custaim an Aontais. Dá réir sin, cé go gcuimseofar sna bearta rialaithe na nósanna imeachta custaim speisialta is féidir a chur i bhfeidhm ar earraí atá ag teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, níor cheart idirthuras a chuimsiú sna bearta rialaithe sin.

  (5)  I bhfianaise na hacmhainne is eol a bheith i limistéir saorthrádála (agus sna poirt dá ngairtear ‘saorphoirt’) chun earraí cultúrtha a stóráil, ba cheart raon feidhme a leithne agus is féidir maidir leis na nósanna imeachta custaim lena mbaineann a bheith leis na bearta rialaithe atá le leagan síos chun cosc a chur ar imchéimniú trí dhúshaothrú ar limistéir saorthrádála, arb ionann iad agus limistéir a d’fhéadfadh a bheith ina gceárta do leathadh leanúnach na trádála agus stórála i dtáirgí neamhdhleathacha in AE. Dá bhrí sin, níor cheart na bearta rialaithe sin a bheith bainteach le hearraí a scaoileadh i saorchúrsaíocht agus leis na hearraí sin amháin, ach freisin le hearraí ar cuireadh nós imeachta custaim speisialta i bhfeidhm orthu. D’ainneoin a leithne atá an raon feidhme sin, níor cheart teacht salach go míréasúnta ar an bprionsabal maidir le saoirse idirthurais earraí ná dul níos faide ná an cuspóir cosc a chur ar earraí cultúrtha a onnmhairíodh go haindleathach a theacht isteach i gcríoch chustaim an Aontais. Dá réir sin, cé go gcuimseofar sna bearta rialaithe na nósanna imeachta custaim speisialta is féidir a chur i bhfeidhm ar earraí atá ag teacht isteach i gcríoch chustaim an Aontais, níor cheart idirthuras a chuimsiú sna bearta rialaithe sin, ach amháin nuair a bhíonn forais réasúnacha ag údaráis inniúla lena chreidiúint gur onnmhairíodh earraí cultúrtha ón tír thionscnaimh de shárú ar dhlíthe agus rialacháin na tíre sin nó go bhfuarthas ar bhealach aindleathach eile iad.

  Leasú    7

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 7

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (7)  Ba cheart dlíthiúlacht an onnmhairithe a scrúdú ar bhonn dhlíthe agus rialacháin na tíre sin inar aimsíodh nó inar cruthaíodh na hearraí cultúrtha (‘tír thionscnaimh’). D’fhonn sárú an dlí a sheachaint, má thagann na hearraí cultúrtha isteach san Aontas as tríú tír dhifriúil, ba cheart don té atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i gcríoch custaim an Aontais a léiriú gur onnmhairíodh as an tír sin go dleathach iad, i gcás inar Stát a shínigh Coinbhinsiún UNESCO 1970 í an tríú tír i gceist agus, ar an dóigh sin, gur tír í atá tiomanta troid in aghaidh gáinneáil neamhdhleathach ar mhaoin chultúrtha. I gcásanna eile, ba cheart don duine sin a chruthú gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha go dleathach as an tír thionscnaimh.

  (7)  Ba cheart dlíthiúlacht an onnmhairithe a scrúdú ar bhonn dhlíthe agus rialacháin na tíre sin inar aimsíodh nó inar cruthaíodh na hearraí cultúrtha (‘tír thionscnaimh’). Chun sárú an dlí a sheachaint, nuair a thagann na hearraí cultúrtha isteach san Aontas as tríú tír dhifriúil, ba cheart don té atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i gcríoch chustaim an Aontais a léiriú gur onnmhairíodh as an tír thionscnaimh go dleathach iad. I ngach cás, ba cheart don té atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i gcríoch chustaim an Aontais a léiriú gur onnmhairíodh go dleathach iad as an tír dheireanach ina raibh siad á gcoinneáil, sular seoladh chun an Aontais iad (‘tír onnmhairithe’) i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin.

  Leasú    8

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 8

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (8)  Le nach gcuirfear bac díréireach ar thrádáil earraí thar theorainn sheachtrach an Aontais, níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le hearraí nach sáraíonn teorainn aoise áirithe. Chun na críche sin, is iomchuí tairseach aoise íosta 250 bliain a leagan síos maidir le gach catagóir earraí cultúrtha. Leis an tairseach aoise íosta sin, áiritheofar gur ar na hearraí cultúrtha sin is dóichí a mbeadh tóir ag creachadóirí i limistéir coinbhleachta orthu a bheidh na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo dírithe, agus nach n-eisiafar earraí eile is gá a rialú chun an oidhreacht chultúrtha a chosaint.

  (8)  Le nach gcuirfear bac díréireach ar thrádáil earraí thar theorainn sheachtrach an Aontais, níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le hearraí nach sáraíonn teorainn aoise áirithe. Chun na críche sin, is iomchuí tairseach aoise íosta 100 bliain a leagan síos do gach catagóir earraí cultúrtha, i gcomhréir le forálacha Choinbhinsiún 1954 na Háige, Choinbhinsiún 1970 UNESCO agus Choinbhinsiún 1995 UNIDROIT. Leis an tairseach aoise íosta, áiritheofar gur ar na hearraí cultúrtha sin is dóichí a mbeadh tóir ag creachadóirí i limistéir choinbhleachta orthu a bheidh na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo dírithe, agus nach n-eisiafar earraí eile is gá a rialú chun an oidhreacht chultúrtha a chosaint. D’fhéadfadh earraí cultúrtha a táirgeadh le déanaí a bheith faoi réir gáinneáil aindleathach freisin agus a bheith á n-úsáid ag eagraíochtaí coiriúla AE nó tríú tír do sciúradh airgid, maoiniú ar sceimhlitheoireacht, gáinneáil drugaí nó daoine, nó coireanna eile. Dá bhrí sin, ba cheart bearta cuí a ghlacadh chun allmhairiú aindleathach na n-earraí sin a chosc.

  Leasú    9

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 10

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (10)  Ós rud é go mbaineann baol creachta nó scriosta ar leith le catagóirí áirithe earraí cultúrtha, eadhon réada seandálaíochta, eilimintí de shéadchomharthaí, lámhscríbhinní agus ioncúnabail uathúla, is iomchuí gur gá foráil a dhéanamh maidir le córas grinnscrúdaithe bhreise sular féidir leo teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais. Faoi chóras den sórt sin, ba cheart é a bheith ina cheangal ceadúnas a thaispeáint a d’eisigh údarás inniúil an Bhallstáit inar tháinig na hearraí isteach sula bhféadfaí na hearraí sin a scaoileadh i saorchúrsaíocht nó nós imeachta custaim speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu. Aon duine atá ag iarraidh ceadúnas den sórt sin a fháil, ba cheart é a bheith in ann a chruthú gur onnmhairíodh na hearraí go dleathach as an tír thionscnaimh leis na doiciméid tacaíochta cuí agus leis an bhfianaise chuí, go háirithe deimhnithe nó ceadúnais onnmhairiúcháin a d’eisigh an tríú tír onnmhairithe, teidil úinéireachta, sonraisc, conarthaí díolacháin, doiciméid árachais, doiciméid iompair agus meastóireachtaí saineolacha. Ar bhonn iarratas atá iomlán agus cruinn, ba cheart d’údaráis inniúla na mBallstát a chinneadh gan moill mhíchuí an eiseofar ceadúnas.

  (10)  Ós rud é go mbaineann baol creachta nó scriosta ar leith le catagóirí áirithe earraí cultúrtha, amhail réada seandálaíochta, eilimintí de shéadchomharthaí, píosaí seodra ealaíne, réada moneolaíochta, déantáin maidir le héachtaí teicneolaíochta ársa, lámhscríbhinní agus ioncúnabail uathúla, is iomchuí gur gá foráil a dhéanamh maidir le córas grinnscrúdaithe bhreise sular féidir leo teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais. Faoi chóras den sórt sin, ba cheart é a bheith ina cheangal ceadúnas a thabhairt ar aird a d’eisigh údarás inniúil an Bhallstáit inar tháinig na hearraí isteach go leictreonach sula bhféadfaí na hearraí sin a scaoileadh i saorchúrsaíocht nó nós imeachta custaim speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu. Aon duine atá ag iarraidh ceadúnas den sórt sin a fháil, ba cheart é a bheith in ann a chruthú gur onnmhairíodh na hearraí go dleathach as an tír thionscnaimh i gcomhréir lena dhlíthe agus rialacháin leis na doiciméid tacaíochta cuí agus leis an bhfianaise chuí, go háirithe deimhnithe nó ceadúnais onnmhairiúcháin a d’eisigh an tríú tír onnmhairithe, teidil úinéireachta, sonraisc, conarthaí díolacháin, doiciméid árachais, doiciméid iompair agus meastóireachtaí saineolaithe. Ar bhonn iarratas atá iomlán agus cruinn, ba cheart d’údaráis inniúla na mBallstát a chinneadh gan moill mhíchuí an eiseofar ceadúnas, agus aird chuí á tabhairt ar fhaisnéis ábhartha atá ar fáil agus i gcomhréir le prionsabal na comhréireachta. Níor cheart táille a ghearradh ar dhaoine a thíolacann iarratas i ndáil lena n-iarratas. Ba cheart cinntí na n-údarás inniúil a chur in iúl láithreach do na hoifigí custaim ábhartha.

  Leasú    10

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 10 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (10 a)  Go stairiúil bhí ceangal idir eachtraí creachta a bhain le maoiniú sceimhlitheoireachta nó sciúradh airgid le tíortha nó réigiúin tionscaimh ar leith. Ba cheart go ndéanfadh an Coimisiún na Liostaí Dearga a fhoilsíonn ICOM, a dhéanann rangú ar na catagóirí réad seandálaíochta nó saothar ealaíne atá i mbaol sna limistéir is leochailí ar domhan chun díolachán nó onnmhairiú mídhleathach na n-earraí a chosc, a chur san áireamh go háirithe. Ag féachaint do chineál ar leith na n-earraí cultúrtha, ba cheart saineolaithe cultúrtha a cheapadh laistigh de na húdaráis inniúla. Tá ríthábhacht lena ról , os rud é gur cheart dóibh a bheith in ann, i gcás inar gá, breis faisnéise a iarraidh ar an dearbhóir agus na hearraí cultúrtha a scrúdú go fisiceach trí mheastóireacht shaineolach a dhéanamh.

  Leasú    11

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 11

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (11)  I gcás catagóirí eile earraí cultúrtha, ba cheart do na daoine atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i gcríoch custaim an Aontais a dheimhniú gur onnmhairíodh go dleathach iad as an tríú tír agus freagracht a ghlacadh as an onnmhairiú sin agus faisnéis leordhóthanach a thabhairt le go bhféadfaidh lucht custaim na hearraí sin a shainaithint. Chun an nós imeachta a éascú agus ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil, ba cheart an fhaisnéis faoin earra cultúrtha a thabhairt trí bhíthin doiciméad caighdeánach. Ba cheart an caighdeán ‘Object ID’, atá molta ag UNESCO, a úsáid chun tuairisc a dhéanamh ar na hearraí cultúrtha. Ba cheart do lucht custaim na hearraí cultúrtha sin a thagann isteach a chlárú, bunchóipeanna na ndoiciméad a choimeád agus cóip de na doiciméid ábhartha a thabhairt don dearbhóir, chun inrianaitheacht a áirithiú tar éis do na hearraí teacht isteach ar an margadh inmheánach.

  (11)  I gcás catagóirí eile earraí cultúrtha, ba cheart do na daoine atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i gcríoch chustaim an Aontais a dheimhniú go leictreonach gur onnmhairíodh go dleathach iad as an tríú tír agus freagracht a ghlacadh as an onnmhairiú sin agus faisnéis leordhóthanach a thabhairt le go bhféadfaidh lucht custaim na hearraí sin a shainaithint. Chun an nós imeachta a éascú agus ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil, ba cheart an fhaisnéis faoin earra cultúrtha a thabhairt trí bhíthin doiciméad caighdeánach leictreonach. Ba cheart an caighdeán ‘Object ID’, atá molta ag UNESCO, a úsáid chun tuairisc a dhéanamh ar na hearraí cultúrtha. Ba cheart na hearraí cultúrtha sin a chlárú go leictreonach agus cóip de na doiciméid ábhartha arna dtíolacadh a chur ar fáil don dearbhóir chun inrianaitheacht a áirithiú tar éis do na hearraí teacht isteach ar an margadh inmheánach.

  Leasú    12

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 12

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (12)  Níor cheart d’earraí cultúrtha a ligeadh isteach go sealadach chun críocha taighde oideachais, eolaíochta nó acadúil a bheith faoi réir ceadúnas nó ráiteas a thaispeáint.

  (12)  Maidir le ligean isteach earraí cultúrtha go sealadach chun críocha oideachais, eolaíochta, taighde acadúla nó chun críocha comhair neamh-bhrabúsaigh idir músaeim nó institiúidí neamh-bhrabúsacha poiblí comhchosúla, níor cheart é a bheith faoi réir ceadúnas nó ráiteas a thaispeáint, ar choinníoll nach bhfuil aon fhianaise ann go bhfuarthas na hearraí ar bhealach aindleathach.

  Leasú    13

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 13

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (13)  Ba cheart é a cheadú, freisin, go bhféadfaí earraí cultúrtha as tíortha atá thíos le coinbhleacht armtha nó tubaiste nádúrtha a stóráil gan gá ceadúnas ná ráiteas a thaispeáint chun sábháilteacht agus caomhnú na n-earraí sin a áirithiú.

  (13)  Is iondúil nach mbíonn ar chumas tíortha atá thíos le coinbhleacht armtha nó géarchéim ábhartha cosaint leordhóthanach a thabhairt dá n-oidhreacht chultúrtha. Ba cheart stóráil earraí cultúrtha ó na tíortha sin a cheadú freisin dá bhrí sin gan gá ceadúnas ná ráiteas a thaispeáint, ar choinníoll go ndéanann na húdaráis inniúla an próiseas a thíolacadh agus a reáchtáil go dtí go dtabharfar ar ais iad. Ba cheart measúnú riosca cúramach a chur i gcrích maidir leis na daoine atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i réimse an chustaim san Aontas, le haird ar leith ar an bhféidearthacht go bhféadfaí stóráil earraí cultúrtha as tíortha atá thíos le coinbhleacht armtha nó géarchéim ábhartha eile a úsáid mar fhoinse maoinithe do sciúradh airgid nó sceimhlitheoireacht.

  Leasú    14

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 13 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (13a)  Ba cheart go bhféadfadh údaráis chustaim earraí cultúrtha a tugadh isteach i gcríoch chustaim an Aontais a ghabháil agus a choinneáil ar bhonn sealadach más rud é nár comhlíonadh na coinníollacha a leagtar sin sa Rialachán seo. Ba cheart coimircí iomchuí a bheith i bhfeidhm, go háirithe faisnéis chuí don dearbhóir, leigheasanna éifeachtacha, agus uastréimhse coinneála de 6 mhí. Ba cheart gabháil agus coinneáil shealadach earraí cultúrtha a bheith teoranta i gcásanna ina mbeadh sé ina chruatan míchuí ar dhaoine nádúrtha, bunaithe ar mheasúnú cuí agus ar bhonn cás ar chás.

  Réasúnú

  Tá sé tábhacht an prionsabal maidir le ‘cruatan míchuí’ a chur isteach sa Rialachán seo mar a bhaineann le coinneáil shealadach earraí cultúrtha, chun cásanna ina bhféadfadh coinneáil den sórt sin tionchar díréireach a imirt ar dhuine nádúrtha. Déantar foráil don phrionsabal sin in ionstraimí eile dlí AE cheana, eadhon maidir le rialuithe ar Airgead Tirim agus maidir le Calcadh agus Coigistiú.

  Leasú    15

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 14

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (14)  Chun go gcuirfear san áireamh an taithí a gheofar agus an Rialachán seo á chur chun feidhme mar aon leis na tosca athraitheacha geopholaitiúla agus eile a chuireann earraí cultúrtha i mbaol, fad agus nach gcuirfear bac díréireach ar an trádáil le tríú tíortha, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le modhnuithe a dhéanfaí ar chritéar na tairsí aoise íosta maidir leis na catagóirí éagsúla earraí cultúrtha. Ba cheart go bhfágfadh an tarmligean sin go mbeadh sé de chead ag an gCoimisiún an Iarscríbhinn a thabhairt cothrom le dáta i gcás leasuithe a dhéanfaí ar an Ainmníocht Chomhcheangailte. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 201627 . Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

  (14)  Chun go gcuirfear san áireamh an taithí a gheofar agus an Rialachán seo á chur chun feidhme mar aon leis na tosca athraitheacha geopholaitiúla agus eile a chuireann earraí cultúrtha i mbaol, fad agus nach gcuirfear bac díréireach ar an trádáil le tríú tíortha, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún chun go leagfaí síos na socruithe maidir le córas leictreonacha nua a úsáid, a oibriú agus a chothabháil . Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 201627. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

  __________________

  __________________

  27 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

  27 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

  Leasú    16

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 15

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (15)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun rialacha mionsonraithe a ghlacadh maidir le hearraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach agus a stóráil i gcríoch custaim an Aontais, maidir leis na teimpléid le haghaidh iarratais agus foirmeacha na gceadúnas allmhairiúcháin, agus le haghaidh na ráiteas ón allmhaireoir agus na ndoiciméad a ghabhann leo, mar aon le rialacha breise nós imeachta maidir lena gcur isteach agus lena bpróiseáil. Ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún le go bhféadfaidh sé socruithe a dhéanamh maidir le bunachar leictreonach a bhunú chun faisnéis a stóráil agus a mhalartú idir na Ballstáit. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle28 .

  (15)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun rialacha mionsonraithe a ghlacadh tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus leis an gComhairle, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, maidir le hearraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach agus a stóráil i gcoinníollacha caomhnaithe leormhaithe i gcríoch chustaim an Aontais, maidir leis na teimpléid le haghaidh iarratais agus foirmeacha na gceadúnas allmhairiúcháin, agus le haghaidh na ráiteas ón allmhaireoir agus na ndoiciméad a ghabhann leo, mar aon le rialacha breise nós imeachta maidir lena gcur isteach agus lena bpróiseáil. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle28 .

  __________________

  __________________

  28 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

  28 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

  Leasú    17

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 16

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (16)  Ba cheart faisnéis ábhartha a bhailiú faoi shreafaí trádála earraí cultúrtha chun tacú le cur chun feidhme éifeachtúil an Rialacháin agus chun bonn meastóireachta a chur ar fáil don todhchaí. Ní féidir faireachán éifeachtúil a dhéanamh ar shreafaí trádála earraí cultúrtha ar bhonn a luacha nó a meáchain amháin óir is féidir athrú a theacht ar an dá thoisc sin. Is ríthábhachtach faisnéis a bhailiú faoi líon na n-ítimí a dearbhaítear. Ós rud é nach sonraítear aon aonad eile tomhais i dtaca le hearraí cultúrtha san Ainmníocht Chomhcheangailte, is gá a cheangal go ndearbhófar líon na n-ítimí.

  (16)  Ba cheart faisnéis ábhartha a bhailiú faoi shreafaí trádála earraí cultúrtha chun tacú le cur chun feidhme éifeachtúil an Rialacháin agus chun bonn meastóireachta a chur ar fáil don todhchaí. Ní féidir faireachán éifeachtúil a dhéanamh ar shreafaí trádála earraí cultúrtha ar bhonn a luacha nó a meáchain amháin óir is féidir athrú a theacht ar an dá thoisc sin. Tá sé ríthábhachtach faisnéis a bhailiú go leictreonach faoi líon na n-ítimí a dhearbhaítear. Ós rud é nach sonraítear aon aonad eile tomhais i dtaca le hearraí cultúrtha san Ainmníocht Chomhcheangailte, is gá a cheangal go ndearbhófar líon na n-ítimí.

  Leasú    18

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 17 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (17 a)  Ba cheart do na Ballstáit feachtais ardaithe feasachta a fhorbairt chun ceannach agus díol earraí cultúrtha a thagann as trádáil aindleathach a dhíspreagadh. Ba cheart pointí teagmhála atá inrochtana go héasca, beolínte agus suíomh gréasáin a bhunú agus a chur ar fáil sna Ballstáit chun ceannaitheoirí earraí cultúrtha go háirithe nó geallsealbhóirí eile a chur ar an airdeall agus ar an eolas.

  Leasú    19

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 19

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (19)  Ba cheart a dhóthain ama a thabhairt don Choimisiún le rialacha a ghlacadh chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, go háirithe na rialacha sin a bhaineann leis na foirmeacha is cuí a úsáid chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas allmhairiúcháin nó chun ráiteas ó allmhaireoir a ullmhú. Dá bhrí sin, ba cheart cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur siar.

  (19)  Ba cheart don Choimisiún rialacha a ghlacadh gan mhoill chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, go háirithe na rialacha sin a bhaineann leis na foirmeacha caighdeánaithe leictreonacha is iomchuí a úsáid chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas allmhairiúcháin nó chun ráiteas ó allmhaireoir a ullmhú.

  Leasú    20

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe a

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a)  ciallaíonn ‘earraí cultúrtha’ aon réad a bhfuil tábhacht ag baint leis ó thaobh na seandálaíochta, na réamhstaire, na staire, na litríochta, na healaíona nó na heolaíochta de agus a bhaineann leis na catagóirí atá liostaithe sa tábla san Iarscríbhinn agus a chomhlíonann an tairseach aoise íosta atá sonraithe ann;

  (a)  ciallaíonn ‘earraí cultúrtha’ aon réad a bhfuil tábhacht shuntasach ag baint leis ar bhonn reiligiúin nó saolta ó thaobh na seandálaíochta, na réamhstaire, na staire, na litríochta, na healaíona nó na heolaíochta de agus a bhaineann leis na catagóirí a liostaítear sa tábla san Iarscríbhinn agus a chomhlíonann an tairseach aoise íosta atá sonraithe ann;

  Leasú    21

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe c

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (c)  ciallaíonn ‘tír onnmhairithe’ an tír dheiridh ina raibh na hearraí cultúrtha á gcoinneáil go buan i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin sular seoladh na hearraí chuig an Aontas;

  (c)  ciallaíonn ‘tír onnmhairithe’ an tír dheiridh ina raibh na hearraí cultúrtha á gcoinneáil i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin sular seoladh na hearraí chuig an Aontas;

  Leasú    22

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe d

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (d)  ciallaíonn ‘go buan’ tréimhse ama míosa ar a laghad agus chun críocha eile seachas úsáid shealadach, idirthuras, onnmhairiú agus seoladh;

  scriosta

  Leasú    23

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe h a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (h a)  ciallaíonn ‘údaráis inniúla’ na húdaráis arna n-ainmniú ag na Ballstáit chun ceadúnais allmhairiúcháin a eisiúint agus ráitis ó allmhaireoirí a chlárú

  Leasú    24

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12 chun an dara colún den tábla san Iarscríbhinn a leasú i gcás leasuithe a dhéanfar ar an Ainmníocht Chomhcheangailte agus chun an tairseach aoise íosta sa tríú colún den tábla san Iarscríbhinn a leasú i bhfianaise taithí a gheofar agus an Rialachán seo á chur chun feidhme.

  2.  Tá sé de chumhacht ag an gCoimisiún, tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus leis an gComhairle, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12 chun go leagfaí síos na socruithe dá dtagraítear in Airteagal 9 maidir le córas leictreonacha nua a úsáid, a oibriú agus a chothabháil.

  Leasú    25

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Ní cheadófar earraí cultúrtha a scaoileadh i saorchúrsaíocht agus nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu ach amháin má thaispeántar ceadúnas allmhairiúcháin a eisíodh i gcomhréir le hAirteagal 4 nó má thaispeántar ráiteas ón allmhaireoir a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 5.

  1.  Tá cosc ar earraí cultúrtha a onnmhairíodh go mídhleathach ó thríú tír teacht isteach i gcríoch chustaim an Aontais.

   

  Ní cheadófar earraí cultúrtha a scaoileadh i saorchúrsaíocht agus nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu ach amháin má thaispeántar ceadúnas allmhairiúcháin a eisíodh i gcomhréir le hAirteagal 4 nó má thaispeántar ráiteas ón allmhaireoir a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 5.

   

  Maidir le heisiúint ceadúnais allmhairiúcháin nó cur isteach ceart an ráitis ón allmhaireoir chuig na húdaráis chustaim, ní mheasfar gur forléiriú iad seo ar fhianaise maidir le bunáitíocht nó maidir le húinéireacht dhleathach na n-earraí cultúrtha.

  Leasú    26

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 2 – pointe a

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a)  earraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach i gcríoch custaim an Aontais, de réir bhrí Airteagal 250 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, chun críocha taighde oideachais, eolaíochta agus acadúil;

  (a)  earraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach i gcríoch chustaim an Aontais, de réir bhrí Airteagal 250 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, chun críocha oideachais, eolaíochta, athchóirithe, caomhnaithe, agus taighde acadúla agus chun críocha comhair idir músaeim phoiblí nó institiúidí neamh-bhrabúsacha poiblí comhchosúla maidir le heagrú taispeána cultúrtha, ar choinníoll nach bhfuil aon fhianaise ann go bhfuarthas na hearraí sin go haindleathach;

  Leasú    27

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 2 – pointe b

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b)  earraí cultúrtha a stóráil, de réir bhrí Airteagal 237 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, chun na sainchríche a gcaomhnú ag údarás poiblí, nó faoi mhaoirsiú údaráis phoiblí, a áirithiú.

  (b)  earraí cultúrtha a stóráil, de réir bhrí Airteagal 237 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, chun na sainchríche a gcosaint agus a gcaomhnú ag údarás poiblí, nó faoi mhaoirsiú údaráis phoiblí, a áirithiú, tar éis measúnú riosca a chur i gcrích maidir leis na daoine atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i réimse an chustaim san Aontas.

  Leasú    28

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Féadfaidh an Coimisiún na rialacha mionsonraithe maidir le hearraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach nó a stóráil dá dtagraítear i mír 2 a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.

  3.  Féadfaidh an Coimisiún na rialacha mionsonraithe maidir le hearraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach nó a stóráil chun críche a gcosanta dá dtagraítear i mír 2 a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.

  Leasú    29

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Cuirfidh sealbhóir na n-earraí iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin chuig údarás inniúil an Bhallstáit sin ina dtiocfaidh na hearraí isteach. Beidh ag gabháil leis an iarratas aon doiciméid tacaíochta agus aon fhaisnéis a chruthaíonn go ndearnadh na hearraí cultúrtha atá i gceist a onnmhairiú ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin. Más rud é, áfach, gur Páirtí Conarthach i gCoinbhinsiún UNESCO maidir le Modhanna chun Allmhairiú, Onnmhairiú agus Aistriú Aindleathach Úinéireachta de Mhaoin Chultúrtha a Thoirmeasc agus a Chosc arna shíniú i bPáras an 14 Samhain 1970 (‘Coinbhinsiún UNESCO 1970’) an tír onnmhairithe, beidh ag gabháil leis an iarratas aon doiciméid tacaíochta agus aon fhaisnéis a chruthaíonn go ndearnadh na hearraí cultúrtha a onnmhairiú ón tír sin i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin.

  2.  Cuirfidh sealbhóir na n-earraí cultúrtha a liostaítear sa mhír roimhe seo iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin chuig údarás inniúil an Bhallstáit sin ina dtiocfaidh na hearraí isteach. Beidh ag gabháil leis an iarratas aon doiciméid tacaíochta agus aon fhaisnéis a chruthaíonn go ndearnadh na hearraí cultúrtha atá i gceist a onnmhairiú ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin. I ngach cás, beidh ag gabháil leis an iarratas aon doiciméid tacaíochta agus aon fhaisnéis a thugann cruthúnas gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha atá i gceist ón tír onnmhairithe i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin. Ní mór dearbhú go ndéanfar na hearraí a stóráil go hiomchuí lena ngabhfaidh, doiciméadú, rochtain arna deonú d’institiúidí acadúla, do mhúsaeim phoiblí nó d’institiúidí neamh-bhrabúsacha poiblí comhchosúla agus comhar i gcás éilimh ar aisíoc a bhfuil bonn cirt leo, a bheith leis an iarratas chun é a bheith incháilithe do cheadúnais allmhairiúcháin.

  Leasú    30

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 – pointe a

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a)  i gcás nach Páirtí Conarthach i gCoinbhinsiún UNESCO 1970 an tír onnmhairithe, nach bhfuil sé léirithe gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin;

  (a)  nuair nach bhfuil sé léirithe gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin;

  Leasú    31

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 – pointe b

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b)  i gcás inar Páirtí Conarthach i gCoinbhinsiún UNESCO 1970 an tír onnmhairithe, nach bhfuil sé léirithe gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin;

  (b)  go bhfuil forais réasúnacha ag an údarás inniúil lena chreidiúint nach bhfuair sealbhóir na n-earraí seilbh ar na hearraí sin go dleathach;

  Leasú    32

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  4 a.  Má ghlactar leis an iarratas, déanfaidh an t-údarás inniúil cóip den cheadúnas allmhairiúcháin a sheoladh go leictreonach láithreach chuig na h-údaráis custaim ábhartha.

   

  Má dhiúltaítear don iarratas, déanfaidh an t-údarás inniúil na húdaráis custaim ábhartha agus an Coimisiún a chur ar an eolas láithreach. Beidh leis an gcinneadh diúltaithe ráiteas faoi na cúiseanna le diúltú an iarratais, lena n-áirítear faisnéis maidir leis an nós imeachta achomhairc, a chuirfear chuig an iarratasóir lena mbaineann tráth a eisithe.

   

  Nuair a dhéanfar iarratas ar cheadúnas d’earraí cultúrtha ar diúltaíodh d’iarratas den sórt sin ina leith roimhe sin, caithfidh an t-iarratasóir an diúltú roimhe sin a chur in iúl don údarás inniúil a gcuirfear an t-iarratas chuige.

   

  Tabharfaidh Ballstáit aitheantas do dhiúltú iarratas ag údaráis inniúla na mBallstát eile, nuair a bhíonn an diúltú bunaithe ar fhorálacha an Rialacháin seo.

   

  I gcás ina bhfuil fianaise nua ar fáil chun tacú le hiarratas den sórt sin, d’fhéadfaí iarratas nua a thíolacadh de bhun Airteagal 4 mír 2. Má eisíonn údarás inniúil deimhniú sna cásanna sin, déanfaidh sé an Coimisiún a chur ar an eolas faoi, agus míniú á tabhairt aige ar na cúiseanna lena chinneadh.

   

  Seolfaidh an Coimisiún an fhaisnéis atá faighte aige chuig na Ballstáit eile chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Rialacháin seo a áirithiú.

  Leasú    33

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 5 – fomhír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Ainmneoidh na Ballstáit na húdaráis phoiblí atá inniúil ar cheadúnais allmhairiúcháin a eisiúint i gcomhréir leis an Airteagal seo. Déanfaidh siad sonraí na n-údarás sin, maille le haon athruithe a bhaineann dóibh, a chur in iúl don Choimisiún.

  Ainmneoidh na Ballstáit gan mhoill na húdaráis phoiblí atá inniúil ar cheadúnais allmhairiúcháin a eisiúint i gcomhréir leis an Airteagal seo. Déanfaidh siad sonraí na n-údarás sin, maille le haon athruithe a bhaineann dóibh, a chur in iúl don Choimisiún.

  Leasú    34

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 5 – fomhír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Déanfaidh an Coimisiún sonraí na n-údarás inniúil sin, agus aon athrú orthu, a fhoilsiú i sraith ‘C’ d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  Déanfaidh an Coimisiún sonraí na n-údarás inniúil sin, agus aon athrú orthu, a fhoilsiú i sraith ‘C’ d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, agus ar an suíomh gréasáin tiomnaithe dá dtagraítear in Airteagal 11.

  Réasúnú

  Ar mhaithe le trédhearcacht, ba cheart liosta na n-údarás inniúil a chur ar fáil go poiblí ar shuíomh gréasáin arna óstáil ag an gCoimisiún.

  Leasú    35

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 6

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  6.  Féadfaidh an Coimisiún an teimpléad don iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin, agus na rialacha nós imeachta a bhaineann le hiarratas den chineál sin a chur isteach agus a phróiseáil, a leagan síos trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.

  6.  Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an teimpléad caighdeánaithe leictreonach a bhunú don ráiteas ó allmhaireoir agus don iarratas ar cheadúnais allmhairiúcháin agus na rialacha nós imeachta i ndáil le cur isteach agus próiseáil a dhéanamh ar an iarratas sin mar aon le cur isteach agus próiseáil na ndoiciméad tacaíochta ábhartha. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.

  Leasú    36

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – teideal

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Ráiteas ón allmhaireoir

  Ráiteas ón allmhaireoir agus dearbhú caomhnaithe

  Leasú    37

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Maidir leis na hearraí cultúrtha dá dtagraítear i bpointí (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) agus (l) den Iarscríbhinn a scaoileadh i saorchúrsaíocht agus nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu san Aontas, beidh sin faoi réir ráiteas ón allmhaireoir a bheith curtha faoi bhráid údaráis custaim an Bhallstáit sin ina dtiocfaidh siad isteach.

  1.  Maidir leis na hearraí cultúrtha dá dtagraítear i bpointí (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) agus (l) den Iarscríbhinn a scaoileadh i saorchúrsaíocht agus nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu san Aontas, beidh sin faoi réir ráiteas ón allmhaireoir agus dearbhú caomhnaithe a bheith curtha faoi bhráid údaráis chustaim an Bhallstáit sin ina dtiocfaidh siad isteach.

  Leasú    38

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Beidh sa ráiteas ón allmhaireoir dearbhú a bheidh sínithe ag sealbhóir na n-earraí á chur in iúl gur onnmhairíodh na hearraí as an tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin. Más rud é, áfach, gur Páirtí Conarthach i gCoinbhinsiún UNESCO maidir le Maoin Chultúrtha an tír thionscnaimh, beidh sa ráiteas ón allmhaireoir dearbhú a bheidh sínithe ag sealbhóir na n-earraí á chur in iúl gur onnmhairíodh na hearraí as an tír sin i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin.

  Beidh sa ráiteas ón allmhaireoir arna chlárú go leictreonach agus arna tharchur, i gcás inarb iomchuí, chuig na húdaráis inniúla, i bhfoirm leictreonach nó ar pháipéar, dearbhú a bheidh sínithe ag sealbhóir na n-earraí á chur in iúl gur onnmhairíodh na hearraí as an tír tionscaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin.

  Leasú    39

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Beidh sa ráiteas ón allmhaireoir doiciméad caighdeánach ina mbeidh tuairisc ar na hearraí cultúrtha atá i gceist agus beidh an tuairisc sin mionsonraithe go leor le gur féidir leis na húdaráis custaim iad a aithint.

  Beidh sa ráiteas ón allmhaireoir agus sa dearbhú caomhnaithe doiciméad caighdeánach i bhfoirm leictreonach nó ar pháipéar ina mbeidh tuairisc ar na hearraí cultúrtha atá i gceist agus beidh an tuairisc sin mionsonraithe go leor le gur féidir leis na húdaráis chustaim iad a aithint. Beidh faisnéis sa ráiteas ón onnmhaireoir freisin maidir leis an hiarmhairtí a bhaineann le ráiteas bréagach a thíolacadh.

  Leasú    40

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Ní mór árachas éigeantach a bheith leis an ráiteas ón allmhaireoir a chumhdaíonn an tréimhse iompair agus úsáide ar chríoch AE. Ina theannta sin, is féidir leis na hoifigigh chustaim bunchóipeanna de dhoiciméid eile a iarraidh, amhail meastóireacht saineolach, sonraisc, teidil úinéireachta tráth a dtagtar isteach i limistéar custaim AE.

   

  Beidh sa dearbhú caomhnaithe dearbhú arna shíniú ag sealbhóir na n-earraí le rá go stórálfar na hearraí go hiomchuí le linn idirthurais agus díolacháin mar a luaitear in Airteagal 4, agus nach ndíolfar ach le ceannaitheoirí atá in ann rialachán an Bhallstáit maidir le láimhseáil iomchuí earraí cultúrtha a chomhlíonadh iad.

  Leasú    41

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an teimpléad don ráiteas ón allmhaireoir a ghlacadh mar aon leis na rialacha nós imeachta maidir leis an ráiteas ón allmhaireoir a chur isteach agus a phróiseáil. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.

  3.  Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an teimpléad caighdeánaithe leictreonach don ráiteas ón allmhaireoir a ghlacadh mar aon leis na rialacha nós imeachta maidir leis an ráiteas ón allmhaireoir a chur isteach agus a phróiseáil go leictreonach. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.

  Leasú    42

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 6 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Déanfar an ceadúnas allmhairiúcháin dá dtagraítear in Airteagal 4 nó an ráiteas ón allmhaireoir dá dtagraítear in Airteagal 5, de réir mar a bheidh, a chur chuig an oifig custaim atá inniúil ar na hearraí cultúrtha sin a scaoileadh i saorchúrsíocht nó ar nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu.

  1.  Déanfar an ceadúnas allmhairiúcháin dá dtagraítear in Airteagal 4 nó an ráiteas ón allmhaireoir dá dtagraítear in Airteagal 5, de réir mar a bheidh, a chur go leictreonach chuig an oifig chustaim atá inniúil ar na hearraí cultúrtha sin a scaoileadh i saorchúrsaíocht nó ar nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu.

  Leasú    43

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 6 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Maidir le hearraí cultúrtha ar gá ceadúnas allmhairiúcháin a eisiúint ina leith le gur féidir leo teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, seiceálfaidh na húdaráis custaim an bhfreagraíonn an ceadúnas allmhairiúcháin do na hearraí arna dtabhairt i láthair. Chun na críche sin, féadfaidh siad na hearraí cultúrtha a scrúdú, lena n-áirítear meastóireacht shaineolach a dhéanamh.

  2.  Maidir le hearraí cultúrtha ar gá ceadúnas allmhairiúcháin a eisiúint ina leith le gur féidir leo teacht isteach i gcríoch chustaim an Aontais, seiceálfaidh na húdaráis chustaim an bhfreagraíonn an ceadúnas allmhairiúcháin do na hearraí arna dtabhairt i láthair. Chun na críche sin, féadfaidh siad na hearraí cultúrtha a scrúdú, trí mheastóireacht shaineolach a dhéanamh. Sannfar sraithuimhir agus dáta cláraithe don cheadúnas allmhairiúcháin arna chlárú go leictreonach agus, tráth a scaoilfear na hearraí, cuirfear cóip den cheadúnas allmhairiúcháin cláraithe ar fáil don dearbhóir.

  Leasú    44

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 6 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Maidir le hearraí cultúrtha ar gá ráiteas ón allmhaireoir a chur isteach ina leith le gur féidir leo teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, seiceálfaidh na húdaráis custaim an gcomhlíonann an ráiteas ón allmhaireoir na ceanglais dá bhforáiltear in Airteagal 5, nó ar bhonn an Airteagail sin, agus an bhfreagraíonn sé do na hearraí arna dtabhairt i láthair. Chun na críche sin, féadfaidh siad faisnéis bhreise a éileamh ar an dearbhóir agus scrúdú fisiceach a dhéanamh ar na hearraí cultúrtha, lena n-áirítear meastóireacht shaineolach a dhéanamh. Cláróidh siad an ráiteas ón allmhaireoir trí shraithuimhir agus dáta cláraithe a shannadh dó agus, tráth a scaoilfear na hearraí, cóip den ráiteas cláraithe ón allmhaireoir a thabhairt don dearbhóir.

  3.  Maidir le hearraí cultúrtha ar gá ráiteas ón allmhaireoir a chur isteach ina leith le gur féidir leo teacht isteach i gcríoch chustaim an Aontais, seiceálfaidh na húdaráis custaim an gcomhlíonann an ráiteas ón allmhaireoir na ceanglais dá bhforáiltear in Airteagal 5, nó ar bhonn an Airteagail sin, agus an bhfreagraíonn sé do na hearraí arna dtabhairt i láthair. Chun na críche sin, féadfaidh siad faisnéis bhreise a éileamh ar an dearbhóir agus scrúdú fisiceach a dhéanamh ar na hearraí cultúrtha, trí mheastóireacht shaineolach a dhéanamh. Sannfar sraithuimhir agus dáta cláraithe don ráiteas ón allmhaireoir arna chlárú go leictreonach agus, tráth a scaoilfear na hearraí, cuirfear cóip den ráiteas cláraithe ón allmhaireoir ar fáil don dearbhóir agus seolfar an ráiteas chuig na húdaráis inniúla.

  Leasú    45

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 7 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Déanfaidh an Coimisiún sonraí na n-oifigí custaim inniúla, agus aon athrú orthu, a fhoilsiú i sraith ‘C’ d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  Déanfaidh an Coimisiún sonraí na n-oifigí custaim inniúla, agus aon athrú orthu, a fhoilsiú i sraith ‘C’ d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, agus ar an suíomh gréasáin tiomnaithe dá dtagraítear in Airteagal 11.

  Réasúnú

  Ar mhaithe le trédhearcacht, ba cheart liosta na n-údarás inniúil a chur ar fáil go poiblí ar shuíomh gréasáin arna óstáil ag an gCoimisiún.

  Leasú    46

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 7 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Airteagal 7a

   

  Más rud é go léiríonn an tseiceáil ag teorainn AE go bhfuil na hearraí cultúrtha á n-allmhairiú go haindleathach, ba cheart d’oifig inniúil chustaim AE na póilíní náisiúnta agus d’oifigí custaim na tíre as ar tháinig na hearraí cultúrtha arna gcoinneáil a chur ar an eolas faoin iarracht an obair ealaíne a iompar agus a úsáid go neamhdhleathach. Más rud é nach ionann an tír a bhfuil na hearraí cultúrtha á n-iompar go neamhdhleathach as agus an tír thionscaimh, ba cheart údaráis náisiúnta an dá thír a chur ar an eolas.

  Leasú    47

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 8 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Más rud é go dtagann earraí cultúrtha isteach i gcríoch custaim an Aontais agus nach bhfuil na coinníollacha a leagtar síos i mír 1 agus mír 2 d’Airteagal 3 comhlíonta, gabhfaidh na húdaráis custaim na hearraí cultúrtha sin agus coinneoidh siad ar bhonn sealadach iad.

  1.  Más rud é go dtagann earraí cultúrtha isteach i gcríoch chustaim an Aontais agus nach bhfuil na coinníollacha a leagtar síos i mír 1 agus mír 2 d’Airteagal 3 comhlíonta, gabhfaidh na húdaráis custaim na hearraí cultúrtha sin agus coinneoidh siad ar bhonn sealadach iad. I gcás earraí cultúrtha a ghabháil nó a choinneáil go sealadach, beidh ráthaíochtaí iomchuí i gceist don chaomhnú is fearr ar na hearraí cultúrtha, i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí idirnáisiúnta.

  Leasú    48

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 8 – mír 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  1 a.  Déanfaidh na húdaráis chustaim, i gcomhar freisin le gníomhaireachtaí ábhartha Eorpacha nó náisiúnta eile, cinneadh maidir le rialú agus fíorú custaim a chur faoi réir grinnscrúdú níos cuimsithí agus cur chuige rioscabhunaithe á úsáid. Nuair a bhíonn forais réasúnacha ag údaráis inniúla lena chreidiúint go bhféadfadh sé gur onnmhairíodh earraí cultúrtha atá idirthuras ar chríoch an Aontais de shárú ar dhlíthe agus rialacháin tíre tionscaimh, nó go bhfuarthas ar bhealach aindleathach eile iad, déanfaidh siad na húdaráis chustaim a threorú na hearraí a ghabháil go sealadach.

  Leasú    49

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 8 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Beidh ráiteas faoi na cúiseanna ag gabháil leis an gcinneadh riaracháin dá dtagraítear i mír 1, cuirfear an cinneadh sin in iúl don dearbhóir agus beidh sé faoi réir leigheas éifeachtach i gcomhréir leis na nósanna imeachta dá bhforáiltear sa dlí náisiúnta.

  2.  Beidh ráiteas faoi na cúiseanna ag gabháil leis an gcinneadh riaracháin dá dtagraítear i mír 1 agus mír 1a, cuirfear an cinneadh sin in iúl don dearbhóir agus beidh sé faoi réir leigheas éifeachtach i gcomhréir leis na nósanna imeachta dá bhforáiltear sa dlí náisiúnta.

  Leasú    50

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 8 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Ní rachaidh an tréimhse coinneála sealadaí thar a bhfuil de dhíth ar na húdaráis custaim nó ar na húdaráis eile forfheidhmithe dlí lena chinneadh an éilíonn imthosca an cháis go gcoinneofaí na hearraí faoi fhorálacha eile de dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta. 6 mhí a bheidh sa tréimhse uasta coinneála sealadaí faoin Airteagal seo. Mura ndéantar cinneadh le linn na tréimhse sin maidir leis na hearraí cultúrtha a choinneáil ar feadh tréimhse níos faide nó má chinntear nach n-éilíonn imthosca an cháis go gcoinneofaí iad ar feadh tréimhse níos faide, cuirfear na hearraí cultúrtha ar fáil don dearbhóir.

  3.  Ní rachaidh an tréimhse coinneála sealadaí thar a bhfuil de dhíth ar na húdaráis custaim nó ar na húdaráis eile forfheidhmithe dlí lena chinneadh an éilíonn imthosca an cháis go gcoinneofaí na hearraí faoi fhorálacha eile de dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta. 6 mhí a bheidh sa tréimhse uasta coinneála sealadaí faoin Airteagal seo. Mura ndéantar cinneadh le linn na tréimhse sin maidir leis na hearraí cultúrtha a choinneáil ar feadh tréimhse níos faide nó má chinntear nach n-éilíonn imthosca an cháis go gcoinneofaí iad ar feadh tréimhse níos faide, cuirfear na hearraí cultúrtha ar fáil don dearbhóir. Ní mór d’údaráis Bhallstáit AE a chinntiú tráth a dtugtar na hoibreacha ealaíne ar ais don tír thionscaimh, nach bhfuil an tír sin thíos le coinbhleacht armtha áit nach bhféadfaí sábháilteacht an earra chultúrtha a ráthú. Mura féidir é sin a chinntiú caithfidh an t-earra fanacht in AE go dtí go mbeidh an staid sa tír thionscnaimh cobhsaithe.

  Leasú    51

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 8 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Airteagal 8a

   

  Cúnamh teicniúil, treoir agus malartú faisnéise

   

  Féadfaidh na Ballstáit, le cabhair an Choimisiúin, más gá, cúnamh agus treoir theicniúil nó eile a chur ar fáil d’allmhaireoirí, agus staid fiontar beag agus meánmhéide cur á cur san áireamh, chun cabhrú leo ceanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh.

   

  Déanfaidh na Ballstáit, le cúnamh an Choimisiúin, cabhrú chun faiséis úsáideach a scaipeadh maidir le gáinneáil aindleathach earraí cultúrtha, ag féachaint go háirithe le cabhrú le hallmhaireoirí measúnú a dhéanamh ar na rioscaí, agus maidir le dea-chleachtais do chur chun feidhme an Rialacháin seo.

   

  Cuirfear cúnamh ar fáil ar bhealach nach mbainfidh an bonn ó chumhachtaí na n-údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 2(1)(h)(a), agus a chuireann ar a gcumas fanacht neamhspleách i bhfaireachán chomhlíonadh an Rialacháin seo.

  Réasúnú

  Tá an tAirteagal nua seo bunaithe ar Airteagal 13 de Rialachán Uimh. 995/2010 lena leagtar síos na hoibleagáidí ar oibreoirí a chuireann adhmad nó táirgí adhmaid ar an margadh (EUTR), agus an cuspóir atá leis ná é a dhéanamh níos éasca an Rialachán seo a chur chun feidhme go cruinn.

  Leasú    52

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 9 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, áiritheoidh na Ballstáit go gcomhoibreoidh a n-údaráis inniúla dá dtagraítear in Airteagal 3(4).

  1.  Chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, áiritheoidh na Ballstáit go gcomhoibreoidh a n-údaráis inniúla le chéile.

  Leasú    53

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 9 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Féadfar córas leictreonach a fhorbairt chun faisnéis a stóráil agus a mhalartú idir údaráis na mBallstát, go háirithe maidir leis na ráitis ó allmhaireoirí agus na ceadúnais allmhairiúcháin.

  2.  Déanfar córas leictreonach a fhorbairt, de bhun togra reachtach iomchuí, chun faisnéis a stóráil agus a mhalartú idir údaráis na mBallstát, lena n-áirítear údaráis chustaim, go háirithe maidir leis na ráitis ó allmhaireoirí agus na ceadúnais allmhairiúcháin. Maidir le haon sonraí pearsanta a stóráiltear nó a phróiseáiltear faoi chóras leictreonach den sórt sin, déanfar reachtaíocht an Aontais maidir le cosaint sonraí a urramú ina leith, go háirithe na prionsabail maidir le riachtanas, comhréireacht agus teorannú de réir cuspóra, chomh maith le maoirsiú cuí ó na húdaráis cosanta sonraí.

  Leasú    54

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 9 – mír 3 – fomhír 1 – pointe a

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a)  na socruithe maidir leis an gcóras leictreonach dá dtagraítear i mír 2 a úsáid, a oibriú agus a chothabháil;

  scriosta

  Leasú    55

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 10 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha a bhaineann le pionóis is infheidhme maidir le sárú Airteagal 3, Airteagal 4 agus Airteagal 5 agus, go háirithe, maidir le ráitis bhréagacha a dhéanamh agus faisnéis bhréagach a thabhairt le go bhféadfaidh earraí cultúrtha teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, agus déanfaidh na Ballstáit gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear na rialacha sin chun feidhme. Beidh na pionóis dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Tabharfaidh Ballstáit fógra don Choimisiún maidir leis na rialacha agus na bearta sin laistigh de 18 mí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus tabharfaidh siad fógra dó, gan mhoill, maidir le haon leasú ar na forálacha sin ina dhiaidh sin.

  Déanfaidh na Ballstáit na rialacha a leagan síos a bhaineann le pionóis is infheidhme maidir le sárú Airteagal 3, Airteagal 4 agus Airteagal 5 agus, go háirithe, maidir le hearraí cultúrtha a allmhairiú isteach in AE gan an deimhniú cuí, maidir le húsáid an deimhnithe d’earraí cultúrtha eile seachas na hearraí sin ar eisíodh an deimhniú ina leith, nó maidir le ráitis bhréagacha a dhéanamh agus faisnéis bhréagach a thabhairt le go bhféadfaidh earraí cultúrtha a allmhairiú isteach i gcríoch chustaim an Aontais, chomh maith maidir le hacmhainní eacnamaíocha a chur ar fáil do ghrúpaí coiriúla mar thoradh ar earraí cultúrtha a allmhairiú go haindleathach. Déanfaidh na Ballstáit gach beart is gá a ghlacadh, lena n-áirítear díshealbhú maoin ábhartha déantóirí allmhairiú aindleathach earraí cultúrtha, lena áirithiú go gcuirfear na rialacha sin chun feidhme ina n-iomláine. Beidh na pionóis dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Tabharfaidh Ballstáit fógra don Choimisiún maidir leis na rialacha agus na bearta sin laistigh de 18 mí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus tabharfaidh siad fógra dó, gan mhoill, maidir le haon leasú ar na forálacha sin ina dhiaidh sin.

  Leasú    56

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Eagróidh na Ballstáit gníomhaíochtaí oiliúna agus gníomhaíochtaí fothaithe acmhainní lena áirithiú go ndéanfaidh na húdaráis lena mbaineann an Rialachán seo é a chur chun feidhme go héifeachtach. Féadfaidh siad leas a bhaint freisin as feachtais múscailte feasachta chun feasacht a mhúscailt i ndaoine áirithe a cheannaíonn earraí cultúir.

  Déanfaidh na Ballstáit oiliúint a eagrú d’fhostaithe custaim nó fostaithe inniúla eile maidir le hearraí cultúrtha a rinneadh a gháinneáil go haindleathach, a ghoid nó atá bréagach a aithint agus maidir le comhar níos éifeachtaí a dhéanamh agus trádáil agus gáinneáil neamhdhleathach earraí cultúrtha á gcomhrac, chomh maith le gníomhaíochtaí fothaithe acmhainní lena áirithiú go ndéanfaidh na húdaráis agus na daoine gairmiúla lena mbaineann an Rialachán seo a chur chun feidhme go héifeachtach. Déanfaidh an Coimisiún óstáil ar shuíomh gréasáin tiomnaithe a chuirfidh iad siúd ar fad lena mbaineann ar an eolas go soiléir faoi chuspóirí an Rialacháin seo, na hoibleagáidí, an fhéidearthacht maidir le coinneáil shealadach, na pionóis a thugtar isteach, na cearta chun leighis éifeachtaigh nó saincheisteanna ábhartha eile. Déanfaidh na Ballstáit úsáid a bhaint freisin as feachtais ardaithe feasachta agus déanfaidh siad pointí teagmhála agus beolínte atá inrochtana go héasca a bhunú agus a chur ar fáil chun ceannaitheoirí earraí cultúrtha go háirithe agus geallsealbhóirí eile a chur ar an airdeall agus ar an eolas. Ba cheart cúnamh saineolach, cistí tiomnaithe agus trealamh speisialta a chur ar fáil do na custaim ar theorainneacha seachtracha AE chun prionsabail agus meon an Rialacháin seo a chomhlíonadh.

  Leasú    57

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Le linn a gcuid oibre ullmhúcháin chun an Rialacháin seo a chur chun feidhme, comhoibreoidh an Coimisiún agus na Ballstáit le heagraíochtaí idirnáisiúnta, amhail UNESCO, Interpol, Europol, an Eagraíocht Dhomhanda Chustaim (WCO) agus Comhairle Idirnáisiúnta na Músaem, chun oiliúint éifeachtach, gníomhaíochtaí fothaithe acmhainne agus feachtais ardaithe feasachta a áirithiú.

  Leasú    58

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 1 – pointe b

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b)  faisnéis i dtaobh sáruithe ar an Rialachán seo;

  (b)  faisnéis i dtaobh sáruithe ar an Rialachán seo agus na pionóis arna gcur i bhfeidhm;

  Leasú    59

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 1 – pointe e

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (e)  líon na gcásanna d’earraí cultúrtha a coinníodh agus

  (e)  líon na gcásanna d’earraí cultúrtha a coinníodh agus an tréimhse ar coinníodh iad agus

  Leasú    60

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 1 – pointe f

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (f)  líon na gcásanna d’earraí cultúrtha a tréigeadh leis an Stát i gcomhréir le hAirteagal 199 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.

  (f)  líon na gcásanna d’earraí cultúrtha a tréigeadh leis an Stát i gcomhréir le hAirteagal 199 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 agus

  Leasú    61

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Chun na críche sin, cuirfidh an Coimisiún ceistneoirí ábhartha chuig na Ballstáit. Beidh 6 mhí ag na Ballstáit an fhaisnéis a iarradh a chur in iúl don Choimisiún.

  Chun na críche sin, cuirfidh an Coimisiún ceistneoirí ábhartha chuig na Ballstáit. Beidh 6 mhí ag na Ballstáit ón lá a bhfaighidh siad an cheistneoir chun an fhaisnéis a iarradh a chur in iúl don Choimisiún.

  Leasú    62

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Ar bhonn freagraí na mBallstát ar na ceistneoirí dá dtagraítear i mír 1, féadfaidh an Coimisiún iarraidh ar Bhallstáit breis faisnéise a sholáthar maidir le próiseáil iarratais ar cheadúnais allmhairiúcháin. Déanfaidh na Ballstáit an fhaisnéis arna hiarraidh a sholáthar a luaithe agus is féidir.

  Réasúnú

  Chun measúnú a dhéanamh maidir le cibé acu atá nó nach bhfuil an Rialachán seo á chur chun feidhme ar bhealach aonfhoirmeach, ba cheart don Choimisiún, má mheasann sé gur gá é, tuilleadh faisnéise a fháil maidir le próiseáil ar iarratais ar cheadúnais ag údaráis inniúla na mBallstát.

  Leasú    63

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Trí bliana tar éis dháta cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo.

  2.  Trí bliana tar éis dháta cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo. Déanfar measúnú sna tuarascálacha maidir le cibé acu atá nó nach bhfuil an Rialachán seo á chur chun feidhme ar bhealach aonfhoirmeach, maidir le cé chomh maith is a fheidhmíonn sé agus a éifeachtaí is atá sé, agus féadfar tograí reachtacha iomchuí a bheith ag gabháil leo más gá.

  NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

  Teideal

  Earraí cultúrtha a allmhairiú

  Tagairtí

  COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

  Coistí freagracha

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  INTA

  11.9.2017

  IMCO

  11.9.2017

   

   

  Tuairim ó

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  LIBE

  11.9.2017

  Rapóirtéir

         Dáta an cheapacháin

  Kostas Chrysogonos

  26.2.2018

  Riail 55 - Nós imeachta coiste comhlachaithe

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

         

  18.1.2018

  Pléite sa choiste

  14.5.2018

  28.6.2018

   

   

  Dáta an ghlactha

  28.6.2018

   

   

   

  Toradh na vótála críochnaithí

  +:

  –:

  0:

  33

  3

  0

  Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

  Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

  Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso

  TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

  33

  +

  ALDE

  Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

  EFDD

  Kristina Winberg

  ENF

  Giancarlo Scottà

  GUE/NGL

  Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

  PPE

  Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

  S&D

  Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Judith Sargentini

  3

  -

  ECR

  Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

  ENF

  Auke Zijlstra

  0

  0

   

   

  Eochair na siombailí:

  +  :  i bhfabhar

  -  :  i gcoinne

  0  :  staonadh

  NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

  Teideal

  Earraí cultúrtha a allmhairiú

  Tagairtí

  COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

  Dáta tíolactha chun PE

  12.7.2017

   

   

   

  Coistí freagracha

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  INTA

  11.9.2017

  IMCO

  11.9.2017

   

   

  Coistí ar iarradh tuairim orthu

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  CULT

  11.9.2017

  LIBE

  11.9.2017

   

   

  Coistí comhlachaithe

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  CULT

  18.1.2018

   

   

   

  Rapóirtéirí

         Dáta an cheapacháin

  Alessia Maria Mosca

  11.1.2018

  Daniel Dalton

  11.1.2018

   

   

  Riail 55 - Nós imeachta coiste comhlachaithe

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

         

  18.1.2018

  Pléite sa choiste

  21.2.2018

  21.3.2018

  23.4.2018

  4.6.2018

   

  18.6.2018

   

   

   

  Dáta an ghlactha

  27.9.2018

   

   

   

  Toradh na vótála críochnaithí

  +:

  –:

  0:

  56

  4

  3

  Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Dita Charanzová, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, France Jamet, Philippe Juvin, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Iuliu Winkler, Igor Šoltes

  Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Klaus Buchner, Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Igor Gräzin, Arndt Kohn, Pina Picierno, Fernando Ruas, Paul Rübig, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

  Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Nils Torvalds, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

  Dáta don chur síos

  9.10.2018

  TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

  56

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Igor Gräzin, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

  EFDD

  Tiziana Beghin, William (Iarla) Dartmouth

  ENF

  Danilo Oscar Lancini

  GUE/NGL

  Martin Schirdewan, Helmut Scholz

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Hansen, Philippe Juvin, Verónica Lope Fontagné, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Iuliu Winkler

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Bernd Lange, David Martin, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Kerstin Westphal, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Pascal Durand, Igor Šoltes

  4

  -

  ECR

  Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Emma McClarkin, Anneleen Van Bossuyt

  3

  0

  ECR

  Daniel Dalton

  ENF

  France Jamet

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur

  Eochair na siombailí:

  +  :  i bhfabhar

  -  :  i gcoinne

  0  :  staonadh

  An nuashonrú is déanaí: 19 Deireadh Fómhair 2018
  Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais