Postupak : 2017/0158(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0308/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0308/2018

Rasprave :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Objašnjenja glasovanja
PV 12/03/2019 - 9.20

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1336kWORD 166k
9.10.2018
PE 619.292v02-00 A8-0308/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu kulturnih dobara

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestitelji: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton

(Postupak u zajedničkom odboru – članak 55. Poslovnika)

Izvjestitelj za mišljenje (*):

Santiago Fisas Ayxelà

Odbor za kulturu i obrazovanje

(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu kulturnih dobara

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0375),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0227/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–    uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za međunarodnu trgovinu i Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača te mišljenja Odbora za kulturu i obrazovanje te Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0308/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  S obzirom na Zaključke Vijeća od 12. veljače 2016. o borbi protiv financiranja terorizma, Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Akcijskom planu za jačanje borbe protiv financiranja terorizma24 i Direktivu o suzbijanju terorizma25, potrebno je propisati zajednička pravila o trgovini s trećim zemljama kako bi se osigurali djelotvorna zaštita protiv gubitka kulturnih dobara, očuvanje kulturne baštine čovječanstva i sprečavanje financiranja terorizma prodajom ukradene kulturne baštine kupcima u Uniji.

(1)  S obzirom na Zaključke Vijeća od 12. veljače 2016. o borbi protiv financiranja terorizma, Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Akcijskom planu za jačanje borbe protiv financiranja terorizma24 i Direktivu o suzbijanju terorizma25, potrebno je propisati zajednička pravila o trgovini s trećim zemljama kako bi se osigurali djelotvorna zaštita protiv trgovine kulturnim dobrima, gubitka ili uništenja kulturnih dobara, očuvanje kulturne baštine čovječanstva i sprečavanje financiranja terorizma i pranja novca prodajom ukradene kulturne baštine kupcima u Uniji.

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 final.

24 COM(2016) 50 final.

25 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP, SL L 88, 31.3.2017., str. 6.–21.

25 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP, SL L 88, 31.3.2017., str. 6.–21.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  S obzirom na predanost Unije pravednim postupcima i naknadama za žrtve te na ustav i konvencije Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) u pogledu zaštite baštine, mora se zajamčiti povrat predmeta kojima se nezakonito trguje ili koji su nezakonito iskopani ili stečeni. S obzirom na iskorištavanje naroda i teritorija koje obično dovodi do nezakonitog trgovanja kulturnim dobrima, osobito kada takvo nezakonito trgovanje potječe iz konteksta oružanog sukoba, ovom bi se Uredbom trebale uzeti u obzir regionalne i lokalne karakteristike naroda i teritorija umjesto tržišne vrijednosti kulturne proizvodnje.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Kulturna je baština jedno od osnovnih obilježja civilizacije, njome se obogaćuje kulturni život svih ljudi i stoga bi trebala biti zaštićena od nezakonitog prisvajanja i pljačke. Stoga bi Unija trebala zabraniti ulazak kulturnih dobara nezakonito izvezenih iz trećih zemalja na carinsko područje Unije.

(2)  Kulturna dobra često su od velike važnosti u kulturnom, umjetničkom, povijesnom i znanstvenom smislu. Kulturna je baština jedno od osnovnih obilježja civilizacije, među ostalim, sa svojom simboličkom vrijednošću i kulturnim sjećanjem čovječanstva. Njome se obogaćuje kulturni život svih naroda i ona nas povezuje na osnovi zajedničkog znanja temeljenog na sjećanju i razvoju civilizacije. Stoga bi trebala biti zaštićena od nezakonitog prisvajanja i pljačke. Pljačkanje arheoloških lokacija uvijek je postojalo, no sada je doseglo industrijske razmjere. Sve dok je moguće baviti se unosnom trgovinom nezakonito iskopanim kulturnim dobrima i time stjecati dobit bez ikakvih znatnih rizika, takva će se iskapanja i kra]e nastaviti i u budućnosti. Ekonomska i umjetnička vrijednost kulturne baštine stvara veliku potražnju na međunarodnom tržištu, dok nedostatak snažnih međunarodnih pravnih mjera ili njihove provedbe dovodi do toga da se prijenos takvih dobara odvija u sivoj ekonomiji. Pljačkanje arheoloških nalazišta i trgovanje nezakonito iskopanim kulturnim nasljeđem ozbiljno je kazneno djelo kojim se nanosi znatna šteta svima koji su njime neposredno ili posredno pogođeni. Nezakonitom trgovinom kulturnim dobrima u mnogim se slučajevima pridonosi nasilnoj kulturnoj homogenizaciji ili protjerivanju, dok pljačkanje i krađa kulturnih dobara dovode, među ostalim, do dezintegracije kultura. Stoga bi Unija trebala zabraniti uvoz kulturnih dobara nezakonito izvezenih iz trećih zemalja na carinsko područje Unije, uz poseban naglasak na kulturnim dobrima iz trećih zemalja pogođenih oružanim sukobima, a osobito ako takva dobra izvoze terorističke ili druge zločinačke organizacije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Nadležna tijela trećih zemalja nemaju uvijek dovoljno kapaciteta za borbu protiv trgovanja kulturnim dobrima i nezakonite trgovine. Također mogu biti podložna korupciji ili drugim oblicima nepravilnosti u postupanju. Kada se kulturna dobra maknu iz konteksta, stanovništvo je lišeno svojih običaja te predmeta ili mjesta sjećanja i svetišta. Ako se povezani predmeti zasebno prodaju, gube se povijesni kontekst i znanstvena vrijednost tih predmeta. S obzirom na nezamjenjivost kulturnih dobara i interes javnosti, posjedovanje takvih dobara trebalo bi biti moguće samo uvjetovno. Postupak uvoza mora obuhvaćati jamstvo naknadnog odgovarajućeg smještanja, dokumentaciju, jamstvo dostupnosti za akademske institucije i javne muzeje i suradnju u slučaju opravdanih zahtjeva za povratom.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  S obzirom na to da se na ulazak kulturnih dobara na carinsko područje Unije u državama članicama primjenjuju različita pravila, trebalo bi poduzeti mjere, posebno kako bi se osiguralo da uvoz kulturnih dobara podliježe jedinstvenim kontrolama pri njihovu ulasku.

(3)  S obzirom na to da se na uvoz kulturnih dobara na carinsko područje Unije u državama članicama primjenjuju različita pravila, trebalo bi poduzeti mjere, posebno kako bi se osiguralo da uvoz određenih kulturnih dobara podliježe jedinstvenim kontrolama pri njihovu ulasku na carinsko područje Unije, na temelju postojećih procesa, postupaka i administrativnih instrumenata, kojima se nastoji postići ujednačena provedba Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Zajednička bi pravila trebala obuhvaćati carinsko postupanje s kulturnim dobrima koja potječu izvan Unije, a koja ulaze na carinsko područje Unije, tj. njihovo puštanje u slobodni promet, kao i stavljanje u posebne carinske postupke, osim provoza.

(4)  Zajednička bi pravila trebala obuhvaćati uvođenje i uvoz kulturnih dobara koja potječu izvan Unije na carinsko područje Unije.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  S obzirom na to da je poznato da se u slobodnim zonama (i takozvanim „slobodnim lukama”) mogu smještati kulturna dobra, mjere kontrole koje je potrebno uspostaviti trebale bi imati što veće područje primjene u smislu dotičnih carinskih postupaka. Te se mjere kontrole stoga ne bi trebale odnositi samo na dobra puštena u slobodni promet, nego i na dobra stavljena u posebne carinske postupke. Međutim, takvo široko područje primjene ne bi trebalo biti u suprotnosti s načelom slobodnog prolaska dobara niti nadilaziti cilj sprečavanja ulaska nezakonito izvezenih kulturnih dobara na carinsko područje Unije. Prema tome, iako bi trebale obuhvaćati posebne carinske postupke u koje mogu biti stavljena dobra koja ulaze na carinsko područje Unije, mjere kontrole ne bi trebale obuhvaćati provoz.

(5)  Mjere kontrole koje je potrebno uspostaviti u vezi sa slobodnim zonama (i takozvanim „slobodnim lukama”) trebale bi imati što veće područje primjene u smislu dotičnih carinskih postupaka kako bi se spriječilo zaobilaženje ove Uredbe iskorištavanjem slobodnih zona, koje predstavljaju moguća područja za daljnje širenje trgovine nezakonitim proizvodima u Uniji. Te se mjere kontrole stoga ne bi trebale odnositi samo na dobra puštena u slobodni promet, nego i na dobra stavljena u posebne carinske postupke. Međutim, takvo široko područje primjene ne bi trebalo nadilaziti cilj sprečavanja ulaska nezakonito izvezenih kulturnih dobara na carinsko područje Unije, osim kada nadležna tijela imaju opravdane razloge za sumnju da su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla ili treće zemlje protivno njezinim zakonima i propisima.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Definicije koje bi se trebale upotrebljavati u Uredbi utemeljene su na definicijama upotrebljenima u Konvenciji UNESCO-a o mjerama zabrane i sprječavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara potpisanoj u Parizu 14. studenoga 1970. i Konvenciji UNIDROIT-a o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima potpisanoj u Rimu 24. lipnja 1995., čiji je potpisnik znatan broj država članica, s obzirom na to da je velik broj trećih zemalja i najveći dio država članica upoznat s njihovim odredbama.

(6)  Definicije koje bi se trebale upotrebljavati u Uredbi utemeljene su na definicijama upotrebljenima u Konvenciji UNESCO-a o mjerama zabrane i sprječavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara potpisanoj u Parizu 14. studenoga 1970. (Konvencija UNESCO-a iz 1970.) i Konvenciji UNIDROIT-a o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima, potpisanoj u Rimu 24. lipnja 1995., čiji je potpisnik znatan broj država članica, s obzirom na to da je velik broj trećih zemalja i najveći dio država članica upoznat s njihovim odredbama.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Zakonitost izvoza potrebno je preispitati na temelju zakona i propisa zemlje u kojoj su kulturna dobra otkrivena ili načinjena („zemlja podrijetla”). Kako bi se izbjeglo zaobilaženje propisa, ako kulturna dobra ulaze u Uniju iz različite treće zemlje, osoba koja ih želi unijeti na carinsko područje Unije mora dokazati da su iz te zemlje zakonito izvezena ako je dotična treća zemlja potpisnica Konvencije UNESCO-a iz 1970. i stoga predana suzbijanju nezakonite trgovine kulturnim dobrima. U drugim slučajevima osoba mora dokazati zakonit izvoz iz zemlje podrijetla.

(7)  Zakonitost izvoza potrebno je preispitati na temelju zakona i propisa zemlje u kojoj su kulturna dobra otkrivena ili načinjena ili odakle su iznesena, iskopana ili ukradena s kopna ili iz podvodnih područja takve zemlje, ili zemlja koja je tako usko povezana s kulturnim dobrima da ih štiti kao nacionalna kulturna dobra i uređuje njihov izvoz sa svog državnog područja nakon njihova zakonitog iznošenja iz zemlje u kojoj su načinjena ili otkrivena („zemlja podrijetla”). Kako bi se izbjeglo zaobilaženje propisa, ako kulturna dobra ulaze u Uniju iz različite treće zemlje, osoba koja ih želi unijeti na carinsko područje Unije mora dokazati da su zakonito izvezena iz zemlje podrijetla. U iznimnim slučajevima u kojima se zemlja podrijetla kulturnog dobra ne može pouzdano utvrditi i kada se ta okolnost smatra dobro dokumentiranom i potkrijepljenom dokazima od strane nadležnog tijela ili kada su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla prije 1970. i držana u trećoj zemlji u svrhe koje ne uključuju privremenu uporabu, provoz, izvoz ili otpremu prije unosa na carinsko područje Unije, ali korisnik ne može dostaviti tražene dokumente jer oni nisu bili u uporabi u vrijeme izvoza kulturnih dobara iz zemlje podrijetla, zahtjevu se prilažu odgovarajući popratni dokumenti i informacije kojima se dokazuje da su predmetna kulturna dobra izvezena iz treće zemlje u skladu s njezinim zakonima i propisima ili da nema takvih zakona i propisa.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Zaštita od nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlastitih kulturnih dobara zemalja koje su stranke Konvencije UNESCO-a iz 1970. podupire se mjerama utvrđenima u članku 5. te Konvencije, kojom se poziva na uspostavu najmanje jedne nacionalne službe za zaštitu kulturne baštine, koja bi raspolagala s dostatnim brojem kvalificiranog osoblja. Tom se Konvencijom također olakšava nužna aktivna suradnja u području sigurnosti i borbe protiv nezakonitog uvoza kulturnih dobara, posebno u kriznim područjima, s državama članicama koje su stranke te Konvencije. Te države članice trebaju ispunjavati svoje obveze predviđene u Konvenciji, a države članice koje još nisu provele ratifikaciju trebale bi to hitno učiniti.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.b)  S obzirom na činjenicu da se u članku 5. Konvencije poziva na uspostavu jedne ili više nacionalnih službi, s kvalificiranim i dostatno brojnim osobljem, radi osiguranja zaštite vlastitih kulturnih dobara od nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa, te na potrebu za aktivnom suradnjom s nadležnim tijelima trećih zemalja u području sigurnosti i borbe protiv nezakonitog uvoza kulturnih dobara, posebice u kriznim područjima, države stranke UNESCO-ove Konvencije iz 1970. trebaju se pridržavati obveza predviđenih u toj Konvenciji, a od država članica koje još nisu ratificirale Konvenciju traži se da to hitno učine.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Kako bi se izbjeglo nerazmjerno ometanje trgovine dobrima preko vanjske granice, ova bi se Uredba trebala primjenjivati samo na dobra određene starosti. Stoga se čini primjerenim utvrditi da minimalna starost za sve kategorije kulturnih dobara bude 250 godina. Tom će se minimalnom starošću osigurati da su mjere predviđene u ovoj Uredbi usmjerene na kulturna dobra koja bi najvjerojatnije mogla biti metom kradljivaca u područjima zahvaćenima sukobom, ne isključujući druga dobra koja se moraju kontrolirati kako bi se osigurala zaštita kulturne baštine.

(8)  Kako bi se izbjeglo nerazmjerno ometanje trgovine dobrima preko vanjskih granica Unije, ova bi se Uredba trebala primjenjivati samo na dobra određene starosti i vrijednosti. Stoga se čini primjerenim utvrditi minimalnu starost za većinu kategorija kulturnih dobara, u skladu s Uredbom (EZ) br. 116/2009, odredbama Konvencije UNESCO-a iz 1970. i Konvencije UNIDROIT iz 1995. te financijski prag za određene kategorije kulturnih dobara kako je utvrđeno u Prilogu I. Financijski prag ne bi se trebao primjenjivati na određene kategorije kulturnih dobara jer zahtijevaju pojačanu zaštitu zbog izloženenosti većem riziku od krađe, gubitka ili uništenja. Minimalnom starošću osigurat će se da su mjere predviđene u ovoj Uredbi usmjerene na kulturna dobra koja bi najvjerojatnije mogla biti metom kradljivaca u područjima zahvaćenima sukobom, ne isključujući druga dobra koja se moraju kontrolirati kako bi se osigurala zaštita kulturne baštine.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Budući da su neke kategorije kulturnih dobara, točnije arheološki predmeti, dijelovi spomenika, rijetki rukopisi i inkunabule, posebno izloženi krađi i uništavanju, čini se da je nužno predvidjeti sustav povećane kontrole prije nego što im se dopusti ulazak na carinsko područje Unije. U takvom bi sustavu prije puštanja takvih dobara u slobodni promet ili njihova stavljanja u posebni carinski postupak, osim provoza trebalo zahtijevati predočenje dozvole koju izdaje nadležno tijelo države članice ulaska. Osobe koje žele dobiti takvu dozvolu trebale bi biti sposobne dokazati zakonit izvoz iz zemlje podrijetla odgovarajućim pratećim dokumentima i dokazima, posebno izvoznim uvjerenjima ili dozvolama koje izdaje treća zemlja izvoza, ispravama o vlasništvu, računima, kupoprodajnim ugovorima, dokumentima o osiguranju ili prijevozu i procjenama stručnjaka. Nadležna tijela država članica trebala bi na temelju potpunih i točnih zahtjeva bez nepotrebnog odlaganja odlučiti hoće li izdati dozvolu.

(10)  Budući da su neke kategorije kulturnih dobara, točnije arheološki predmeti i dijelovi spomenika posebno izloženi krađi i uništavanju, čini se da je nužno predvidjeti sustav povećane kontrole prije nego što im se dopusti ulazak na carinsko područje Unije. U takvom bi sustavu prije uvoza na carinsko područje Unije trebalo zahtijevati predočenje dozvole koju izdaje nadležno tijelo prve države članice s namjerom uvoza. Osobe koje žele dobiti takvu dozvolu trebale bi biti sposobne dokazati da su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla ili, u iznimnim slučajeva iz treće zemlje, u skladu sa zakonima i propisima te zemlje podrijetla ili treće zemlje, ili dokazati da takvi zakoni i propisi ne postoje. Uzimajući u obzir rizik i primjenjujući načela dužne pažnje, zakonit izvoz iz zemlje podrijetla ili, u iznimnim slučajeva iz treće zemlje, dokazuje se odgovarajućim pratećim dokumentima i dokazima (izvoznim uvjerenjima ili izvoznim dozvolama koje izdaje zemlja podrijetla, standardiziranim dokumentom u skladu sa standardom za identifikacijske oznake predmeta koji predstavlja međunarodni standard za opisivanje kulturnih dobara, ispravama o vlasništvu, računima, kupoprodajnim ugovorima, dokumentima o osiguranju ili prijevozu) koji potvrđuju da su predmetna kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima. Ako prateći dokumenti nisu raspoloživi, zahtjev bi trebao obuhvaćati stručnu procjenu ako to nadležno tijelo smatra potrebnim. Nadležna tijela država članica trebala bi na temelju potpunih i točnih zahtjeva te u utvrđenim rokovima i bez nepotrebnog odlaganja odlučiti hoće li izdati dozvolu.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Uzimajući u obzir specifičnu prirodu dobara, uloga stručnjaka za kulturu u okviru carinskih tijela iznimno je važna s obzirom na to da trebaju moći, po potrebi, zatražiti dodatne informacije od deklaranta i analizirati kulturna dobra fizičkim pregledom.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kad je riječ o drugim kategorijama kulturnih dobara, osobe koje ih žele unijeti na carinsko područje Unije trebale bi s pomoću izjave potvrditi i preuzeti odgovornost za zakonit izvoz tih dobara iz treće zemlje i dostaviti dovoljno informacija kako bi ih carinska tijela mogla identificirati. Radi olakšavanja postupka i pravne sigurnosti informacije o kulturnom dobru trebale bi biti navedene u standardiziranom dokumentu. Za opis kulturnih dobara trebao bi se upotrebljavati standard koji je preporučio UNESCO, odnosno Identifikacijska oznaka predmeta. Carinska tijela trebaju urudžbirati ulazak tih kulturnih dobara, zadržati izvornike, a deklarantu dati presliku relevantnih dokumenata kako bi se osigurala sljedivost dobara nakon njihova ulaska na unutarnje tržište.

(11)  Kad je riječ o drugim kategorijama kulturnih dobara, osobe koje ih žele unijeti na carinsko područje Unije trebale bi s pomoću elektroničke izjave potvrditi i preuzeti odgovornost za zakonit izvoz tih dobara iz zemlje podrijetla ili, u iznimnim slučajeva, iz treće zemlje i dostaviti dovoljno informacija kako bi ih carinska tijela mogla identificirati. Radi olakšavanja postupka i pravne sigurnosti informacije o kulturnom dobru trebale bi biti navedene u elektroničkom standardiziranom dokumentu. Za opis kulturnih dobara trebao bi se upotrebljavati standardizirani dokument u skladu sa standardom za identifikacijsku oznaku predmeta, koji je preporučio UNESCO. Elektronička izjava također treba sadržavati izvozna uvjerenja ili dozvole koje je izdala zemlja podrijetla ili, u iznimnim slučajevima, treća zemlja, a kojima se dokazuje da su predmetna kulturna dobra izvezena iz te zemlje u skladu sa zakonima i propisima te zemlje podrijetla ili treće zemlje, ili kojima se dokazuje nepostojanje takvih zakona i propisa. Ako u zakonodavstvu zemlje podrijetla ili treće zemlje nije predviđeno izdavanje izvoznih dozvola ili uvjerenja, izjava uvoznika također treba sadržavati odgovarajuće prateće dokumente i dokaze, uključujući isprave o vlasništvu, račune, kupoprodajne ugovore, dokumente o osiguranju i dokumente o prijevozu. Ta kulturna dobra potrebno je elektronički urudžbirati, a deklarantu je potrebno dati presliku relevantnih dokumenata kako bi se osigurala sljedivost dobara nakon njihova ulaska na unutarnje tržište. Na temelju informacija danih nadležnim tijelima u obliku elektroničke izjave ona bi trebala moći poduzeti daljnje mjere ako na temelju analize rizika sumnjaju da bi ta dobra mogla biti predmet nezakonitog uvoza.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Radi privremenog uvoza kulturnih dobara u obrazovne i znanstvene svrhe ili svrhe akademskog istraživanja ne bi trebalo biti potrebno predočiti dozvolu ili izjavu.

(12)  Radi privremenog uvoza kulturnih dobara u obrazovne, znanstvene, konzervacijske, restauracijske i digitalizacijske svrhe, za potrebe umjetničkih predstava, akademskog istraživanja ili suradnje između muzeja ili drugih neprofitnih ustanova radi organizacije kulturnih izložbi ne bi trebalo biti potrebno predočiti uvoznu dozvolu ili izjavu uvoznika. Za kulturna dobra koja će biti izložena na trgovačkim sajmovima i međunarodnim umjetničkim sajmovima ne bi trebalo biti potrebno predočiti uvoznu dozvolu ili izjavu uvoznika. Međutim, ako se kulturna dobra nabavljaju i ostaju na području Unije, za njih ne bi trebalo biti potrebno predočiti uvoznu dozvolu ili izjavu uvoznika, ovisno o kategoriji kulturnog dobra.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Isto bi tako bez predočavanja dozvole ili izjave trebalo dopustiti smještaj kulturnih dobara iz zemalja pogođenih oružanim sukobom ili prirodnom katastrofom radi osiguravanja njihove zaštite i njihova očuvanja.

(13)  Isto bi tako bez predočavanja uvozne dozvole ili izjave uvoznika trebalo dopustiti smještaj kulturnih dobara iz zemalja pogođenih oružanim sukobom ili prirodnom katastrofom radi osiguravanja njihove zaštite i njihova očuvanja s namjerom povrata tih dobara, kada to okolnosti budu dopuštale, u zemlju podrijetla ili treću zemlju iz koje su zakonito izvezena.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se u obzir uzelo iskustvo s provedbom ove Uredbe, kao i promjenjive geopolitičke i druge okolnosti kojima se ugrožavaju kulturna dobra, istodobno izbjegavajući nerazmjerno ometanje trgovine s trećim zemljama, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjena kriterija minimalne starosti različitih kategorija kulturnih dobara. Ta delegirana ovlast trebala bi Komisiji omogućiti i ažuriranje Priloga nakon izmjena kombinirane nomenklature. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva27. Posebno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(14)  Kako bi se u obzir uzelo iskustvo s provedbom ove Uredbe, kao i promjenjive geopolitičke i druge okolnosti kojima se ugrožavaju kulturna dobra, istodobno izbjegavajući nerazmjerno ometanje trgovine s trećim zemljama, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjena kriterija minimalne starosti i financijskog praga za različite kategorije kulturnih dobara. Ta delegirana ovlast trebala bi Komisiji omogućiti i ažuriranje Priloga I. nakon izmjena kombinirane nomenklature i sastavljanje drugog priloga (Prilog II.) s popisom zemalja i oznakama kombinirane nomenklature na temelju „Crvenih lista ugroženih kulturnih dobara” koje sastavlja i mijenja Međunarodno vijeće muzeja (ICOM). Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva27. Posebno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

__________________

__________________

27 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

27 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti radi utvrđivanja posebnih načina privremenog uvoza kulturnih dobara na carinsko područje Unije i njihova smještanja na tom području, predložaka zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole i obrasca te dozvole, kao i izjava uvoznika i njihovih pratećih dokumenata te daljnjih postupovnih pravila o njihovu podnošenju i obradi. Komisiji bi trebalo dodijeliti i provedbene ovlasti kako bi pripremila uspostavu elektroničke baze podataka za pohranu i razmjenu informacija među državama članicama. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća28.

(15)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti radi utvrđivanja posebnih načina privremenog uvoza kulturnih dobara na carinsko područje Unije i njihova smještanja na tom području, pri čemu istodobno treba zajamčiti odgovarajuće uvjete očuvanja s obzirom na specifičnu prirodu kulturnih dobara. Ti se aranžmani trebaju primjenjivati i na elektroničke standardizirane predloške elektroničkih zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole i obrazaca te na popis razloga iz kojih se takav zahtjev može odbiti, kao i na izjave uvoznika i njihove prateće dokumente te na daljnja postupovna pravila o njihovu podnošenju i obradi elektroničkim putem. Komisiji bi trebalo dodijeliti i provedbene ovlasti kako bi pripremila uspostavu elektroničke baze podataka za pohranu i razmjenu informacija među državama članicama u okviru Uredbe (EU) br. 952/2013. Takva uspostava može biti dio programa rada uvedenog u skladu s člankom 280. te Uredbe. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća28.

__________________

__________________

28 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

28 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Za provedbu ove Uredbe na postupke carinskog nadzora i provjere primjenjuju se odredbe Uredbe (EU) br. 952/2013.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Radi potpore učinkovitoj provedbi Uredbe trebale bi se prikupljati relevantne informacije o trgovinskim tokovima kulturnih dobara koje bi služile i kao osnova za njezinu buduću evaluaciju. Trgovinski se tokovi kulturnih dobara ne mogu učinkovito pratiti samo na temelju njihove vrijednosti ili težine jer te dvije veličine mogu varirati. Nužno je prikupljati informacije o broju deklariranih predmeta. Budući da za kulturna dobra u kombiniranoj nomenklaturi nije predviđena dodatna mjerna jedinica, potrebno je zahtijevati da se deklarira broj predmeta.

(16)  Radi potpore učinkovitoj provedbi Uredbe elektroničkim putem trebale bi se prikupljati relevantne informacije o trgovinskim tokovima kulturnih dobara koje bi služile i kao osnova za njezinu buduću evaluaciju te bi ih trebalo dijeliti s državama članicama i Komisijom. U interesu transparentnosti i javnog nadzora treba objaviti što više informacija. Trgovinski se tokovi kulturnih dobara ne mogu učinkovito pratiti samo na temelju njihove vrijednosti ili težine jer te dvije veličine mogu varirati. Nužno je elektroničkim putem prikupljati informacije o broju deklariranih predmeta. Budući da za kulturna dobra u kombiniranoj nomenklaturi nije predviđena dodatna mjerna jedinica, potrebno je zahtijevati da se deklarira broj predmeta.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Strategijom EU-a i Akcijskim planom za upravljanje rizicima u carinskim pitanjima29 među ostalim se nastoje ojačati kapaciteti carinskih tijela kako bi se povećala sposobnost odgovora na rizike u području kulturnih dobara. Trebao bi se upotrebljavati zajednički okvir upravljanja rizikom utvrđen u Uredbi (EU) br. 952/2013, a carinska bi tijela trebala razmjenjivati relevantne informacije o riziku.

(17)  Strategijom EU-a i Akcijskim planom za upravljanje rizicima u carinskim pitanjima29 među ostalim se nastoje ojačati osposobljavanje i kapaciteti carinskih tijela kako bi se povećala sposobnost odgovora na rizike u području kulturnih dobara. Trebao bi se upotrebljavati zajednički okvir upravljanja rizikom utvrđen u Uredbi (EU) br. 952/2013, a carinska bi tijela trebala razmjenjivati relevantne informacije o riziku.

__________________

__________________

29 COM/2014/0527 final: Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o Strategiji EU-a i Akcijskom planu za upravljanje rizicima u carinskim pitanjima.

29 COM/2014/0527 final: Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o Strategiji EU-a i Akcijskom planu za upravljanje rizicima u carinskim pitanjima.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Treba uvesti kampanje za podizanje svijesti namijenjene kupcima kulturnih dobara u vezi s rizicima povezanima s nezakonitom robom te pomagati tržišnim subjektima da shvate i primjenjuju ovu Uredbu. U širenje tih informacija države članice trebale bi uključiti relevantne nacionalne kontaktne točke i druge službe za pružanje informacija.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.b)  Komisija bi se trebala pobrinuti za to da mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća (MMSP-ovi) ostvaruju korist od odgovarajuće tehničke pomoći te bi trebala olakšati razmjenu informacija s njima radi učinkovite provedbe ove Uredbe. MMSP-ovi s nastanom u Uniji koji uvoze kulturna dobra trebali bi stoga imati korist od programa COSME, uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) br. 1287/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1639/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 33.).

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Države članice trebale bi uvesti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće kazne za nepoštovanje odredaba ove Uredbe i o tim kaznama obavijestiti Komisiju.

(18)  Države članice trebale bi uvesti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće kazne za nepoštovanje odredaba ove Uredbe i o tim kaznama obavijestiti Komisiju. Države članice trebale bi ujedno obavijestiti Komisiju kad se primjenjuju kazne. Poželjno je postići jednake uvjete i uvesti dosljedan pristup, zbog čega je primjereno da kazne u svim državama članicama budu slične prirode i učinka.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Komisija bi trebala imati dovoljno vremena da donese pravila kojima se provodi ova Uredba, posebno onih koja se odnose na odgovarajuće obrasce koji se trebaju upotrebljavati za podnošenje zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole ili za pripremu izjave uvoznika. Stoga bi primjenu ove Uredbe trebalo odgoditi.

(19)  Komisija bi trebala bez odgode donijeti pravila kojima se provodi ova Uredba, posebno ona koja se odnose na odgovarajuće elektroničke standardizirane obrasce koji se trebaju upotrebljavati za podnošenje zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole ili za pripremu izjave uvoznika.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti ulaska kulturnih dobara na carinsko područje Unije i postupak njihova ulaska.

Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti i postupak unosa i uvoza kulturnih dobara na carinsko područje Unije.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova se Uredba ne primjenjuje na kulturna dobra koja su u provozu kroz carinsko područje Unije.

Ova se Uredba primjenjuje na kulturna dobra koja su u provozu kroz carinsko područje Unije ako nadležna tijela imaju opravdane razloge za sumnju da su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla ili treće zemlje protivno zakonima i propisima te zemlje podrijetla ili treće zemlje.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „kulturna dobra” znači svaki predmet koji ima arheološki, pretpovijesni, povijesni, književni, umjetnički ili znanstveni značaj i koji je obuhvaćen kategorijama navedenima u tablici u Prilogu te čija je minimalna starost u skladu s pragom navedenim u Prilogu;

(a)  „kulturna dobra” znači svaki predmet koji ima arheološki, pretpovijesni, povijesni, književni, umjetnički ili znanstveni značaj i koji je obuhvaćen kategorijama navedenima u tablici u Prilozima te čija su minimalna starost i financijski pragovi u skladu s pragovima navedenima u Prilozima;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  „uvoz kulturnih dobara” znači

 

i. puštanje u slobodni promet kako je navedeno u članku 201. Uredbe (EU) br. 952/2013;

 

ii. stavljanje robe u jednu od sljedećih kategorija posebnih postupaka iz članka 210. Uredbe (EU) br. 952/2013:

 

a. smještaj, između ostalog u carinskom skladištu i slobodnim zonama

 

b. posebna uporaba, koja se sastoji od privremenog uvoza i uporabe u posebne svrhe

 

c. unutarnja proizvodnja;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „zemlja podrijetla” znači zemlja na čijem su trenutačnom državnom području kulturna dobra načinjena ili otkrivena;

(b)  „zemlja podrijetla” znači zemlja na čijem su trenutačnom državnom području kulturna dobra načinjena ili otkrivena ili odakle su iznesena, iskopana ili ukradena s kopna ili iz podvodnih područja, ili zemlja koja je tako usko povezana s kulturnim dobrima da ih štiti kao nacionalna kulturna dobra i uređuje njihov izvoz sa svog državnog područja nakon njihova zakonitog iznošenja iz zemlje u kojoj su načinjena ili otkrivena;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „zemlja izvoznica” znači zadnja zemlja u kojoj su kulturna dobra trajno čuvana u skladu sa zakonima i propisima te zemlje prije njihove otpreme u Uniju;

(c)  „treća zemlja” znači zadnja zemlja koja nije zemlja podrijetla u kojoj su kulturna dobra čuvana prije unosa na carinsko područje Unije;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „trajno” znači u razdoblju do najmanje mjesec dana i u druge svrhe osim u svrhe privremene upotrebe, provoza, izvoza ili otpreme;

Briše se.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1. – podtočka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  „identifikacijska oznaka predmeta” znači međunarodni standard koji je usvojio UNESCO, a služi za opisivanje kulturnih dobara i sadrži jedan skup podataka o kulturnim dobrima;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1. – podtočka hb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hb)  „nadležna tijela” znači nadležna tijela koja države članice imenuju za izdavanje uvoznih dozvola i za urudžbiranje izjava uvoznika.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 12. radi izmjene drugog stupca tablice u Prilogu nakon izmjena kombinirane nomenklature i izmjene minimalne starosti u trećem stupcu tablice u Prilogu s obzirom na iskustvo stečeno provedbom ove Uredbe.

2.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 12. radi izmjene drugog stupca tablice u Prilogu I. nakon izmjena kombinirane nomenklature i izmjene minimalne starosti i vrijednosnih pragova u Prilogu s obzirom na iskustvo stečeno provedbom ove Uredbe i Uredbe (EU) br. 116/2009.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 12. radi izmjene Priloga II. u kojem se navode zemlje i kategorije predmeta za koje postoji rizik od nezakonitog trgovanja, na temelju baze podataka Crvenih lista ugroženih kulturnih predmeta koje objavljuje Međunarodno vijeće muzeja (ICOM). Komisija se brine za redovito ažuriranje Priloga II.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kulturna dobra koja ulaze na carinsko područje Unije

Unos i uvoz kulturnih dobara na carinsko područje Unije

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Puštanje kulturnih dobara u slobodni promet i njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza dopušteno je samo nakon predočenja uvozne dozvole izdane u skladu s člankom 4. ili izjave uvoznika sastavljene u skladu s člankom 5.

1.  Zabranjen je unos kulturnih dobara iznesenih s državnog područja zemlje podrijetla protivno međunarodnom pravu te zakonima i propisima zemlje podrijetla ili treće zemlje.

 

Uvoz kulturnih dobara na carinsko područje Unije dopušten je samo nakon predočenja uvozne dozvole izdane u skladu s člankom 4. ili izjave uvoznika sastavljene u skladu s člankom 5.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Uspješan uvoz kulturnih dobara ne smije se smatrati dokazom zakonitog podrijetla ili vlasništva.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  privremeni uvoz, u smislu članka 250. Uredbe (EU) br. 952/2013, kulturnih dobara na carinsko područje Unije u obrazovne i znanstvene svrhe te svrhe akademskog istraživanja;

(a)  privremeni uvoz, u smislu članka 250. Uredbe (EU) br. 952/2013, kulturnih dobara na carinsko područje Unije u obrazovne i znanstvene svrhe, za potrebe umjetničkih predstava, očuvanja, restauracije, digitalizacije i akademskog istraživanja te za potrebe suradnje između muzeja ili drugih neprofitnih ustanova radi organizacije kulturnih izložbi.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  za kulturna dobra koja će biti izložena na trgovačkim sajmovima i međunarodnim umjetničkim sajmovima ne bi trebalo biti potrebno predočiti uvoznu dozvolu ili izjavu uvoznika. Međutim, ako se kulturna dobra nabavljaju i ostaju na području Unije, za njih bi trebalo biti potrebno predočiti uvoznu dozvolu ili izjavu uvoznika, ovisno o kategoriji kulturnog dobra;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  smještaj, u smislu članka 237. Uredbe (EU) br. 952/2013, kulturnih dobara isključivo radi osiguranja njihova očuvanja pod nadzorom ili vodstvom javnog tijela.

(b)  smještaj, u smislu članka 237. Uredbe (EU) br. 952/2013, kulturnih dobara radi osiguranja njihove sigurnosti ili očuvanja pod nadzorom ili vodstvom javnog tijela s namjerom povrata tih dobara u zemlju njihova podrijetla ili treću zemlju u koju su zakonito izvezena kad okolnosti to budu dopuštale;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  vraćena kulturna dobra u smislu članka 2. Direktive 2014/60/EU;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija može provedbenim aktima utvrditi posebne uvjete za privremeni uvoz ili smještaj kulturnih dobara iz stavka 2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.

3.  Komisija može provedbenim aktima utvrditi posebne uvjete za privremeni uvoz ili smještaj kulturnih dobara i vraćenih kulturnih dobara iz stavka 2. radi njihove zaštite. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Puštanje kulturnih dobara iz točaka (c), (d) i (h) Priloga u slobodni promet u Uniji i njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza podliježe predočavanju uvozne dozvole carinskim tijelima.

1.  Uvoz kulturnih dobara iz točaka A.1 i A.2 Priloga I. u Uniju podliježe predočavanju uvozne dozvole carinskim tijelima.

 

Ovaj se članak primjenjuje isključivo na dobra iz prvog podstavka ako se nalaze na popisu zemalja i oznaka kombinirane nomenklature kako je utvrđeno u Prilogu II., ako se takav popis upotrebljava za zemlju podrijetla iz koje se kulturna dobra izvoze i ako je zemlja podrijetla kulturnih dobara poznata.

 

Ovaj članak također se primjenjuje na kulturna dobra koja su samo navedena u Prilogu II. i koja se uvoze na carinsko područje Unije iz zemlje podrijetla ili treće zemlje.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Posjednik dobara podnosi zahtjev za izdavanje uvozne dozvole nadležnom tijelu države članice ulaska. Zahtjevu se moraju priložiti prateći dokumenti i informacije kojima se potkrepljuje da su dotična kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima. Međutim, ako je zemlja izvoznica ugovorna stranka Konvencije UNESCO-a o mjerama zabrane i sprječavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara potpisane u Parizu 14. studenoga 1970. („Konvencija UNESCO-a iz 1970.”), uz zahtjev se prilažu prateći dokumenti i informacije kojima se potkrepljuje da su kulturna dobra izvezena iz te zemlje u skladu s njezinim zakonima i propisima.

2.  Posjednik dobara podnosi zahtjev za izdavanje uvozne dozvole nadležnom tijelu prve države članice s namjerom uvoza. Zahtjevu se moraju priložiti odgovarajući prateći dokumenti i informacije kojima se potkrepljuje da su dotična kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima ili da takvi zakoni i propisi ne postoje. Zahtjev sadrži:

 

- izvozna uvjerenja ili izvozne dozvole;

 

- standardizirani dokument, u skladu sa standardom za identifikacijsku oznaku predmeta, u kojem se dotična kulturna dobra opisuju s dovoljno pojedinosti kako bi ih carinska tijela mogla identificirati;

 

- isprave o vlasništvu;

 

- račune;

 

- kupoprodajne ugovore;

 

- dokumente o osiguranju ili prijevozu.

 

Ako prateći dokumenti nisu raspoloživi, zahtjev obuhvaća i stručnu procjenu ako to nadležno tijelo smatra potrebnim.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Neovisno o stavku 2., u iznimnim slučajevima kada:

 

a) se zemlja podrijetla kulturnog dobra ne može pouzdano utvrditi i kada se ta okolnost smatra dobro dokumentiranom i potkrijepljenom dokazima od strane nadležnog tijela ili

 

b) kada su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla prije 1970. i držana u trećoj zemlji u svrhe koje ne uključuju privremenu uporabu, provoz, izvoz ili otpremu prije unosa na carinsko područje Unije, ali korisnik ne može dostaviti tražene dokumente iz stavka 2. jer oni nisu bili u uporabi u vrijeme izvoza kulturnih dobara iz zemlje podrijetla,

 

zahtjevu se moraju priložiti odgovarajući prateći dokumenti i informacije kojima se potkrepljuje da su dotična kulturna dobra izvezena iz treće zemlje u skladu s njezinim zakonima i propisima ili da takvi zakoni i propisi ne postoje.

 

Prateći dokumenti obuhvaćaju:

 

- izvozna uvjerenja ili izvozne dozvole;

 

- standardizirani dokument, u skladu sa standardom za identifikacijsku oznaku predmeta, u kojem se dotična kulturna dobra opisuju s dovoljno pojedinosti kako bi ih carinska tijela mogla identificirati;

 

- isprave o vlasništvu;

 

- račune;

 

- kupoprodajne ugovore i

 

- dokumente o osiguranju ili prijevozu.

 

Ako prateći dokumenti nisu raspoloživi, zahtjev obuhvaća i stručnu procjenu ako to nadležno tijelo smatra potrebnim.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadležno tijelo države članice ulaska provjerava je li zahtjev potpun. U roku od 30 dana od primitka zahtjeva od podnositelja zahtjeva traži dostavu informacija ili dokumenata koji nedostaju.

3.  Nadležno tijelo prve države članice s namjerom uvoza provjerava je li zahtjev potpun. U roku od 21 dana od primitka zahtjeva od podnositelja zahtjeva traži dostavu informacija ili dokumenata koji nedostaju ili dodatne informacije ili dokumente.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nadležno tijelo razmatra zahtjev u roku od 90 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva i odlučuje o izdavanju uvozne dozvole ili odbijanju zahtjeva. Nadležno tijelo može odbiti zahtjev na temelju sljedećih razloga:

4.  Nadležno tijelo razmatra zahtjev u roku od 90 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva i odlučuje o izdavanju uvozne dozvole ili odbijanju zahtjeva. U slučaju izdavanja uvozne dozvole, nadležno tijelo tu dozvolu urudžbira elektroničkim putem. Nadležno tijelo odbija zahtjev na temelju sljedećih razloga:

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  za zemlju izvoznicu koja nije ugovorna stranka Konvencije UNESCO-a iz 1970. ako nije dokazano da su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima;

(a)  ako nije dokazano da su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima na snazi u trenutku izvoza ili bez postojanja takvih zakona i propisa; ili, u iznimnim slučajevima navedenima u članku 4. stavku 2.a, iz treće zemlje u skladu sa zakonima i propisima te treće zemlje koji su na snazi u trenutku izvoza, ili bez postojanja takvih zakona i propisa;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za zemlju izvoznicu koja je ugovorna stranka Konvencije UNESCO-a iz 1970. ako nije dokazano da su kulturna dobra izvezena iz zemlje izvoznice u skladu s njezinim zakonima i propisima;

Briše se.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ako nadležno tijelo opravdano smatra da posjednik dobara nije stekao ta dobra na zakonit način.

(c)  ako nadležno tijelo opravdano smatra i može dokazati da posjednik dobara nije stekao ta dobra na zakonit način.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  ako su zahtjev za izdavanje uvozne dozvole za kulturno dobro prethodno odbila nadležna tijela druge države članice Unije za isto kulturno dobro i ako nisu dostavljeni nikakvi dodatni dokazi koji nisu već ranije predani u vezi s odbijenim zahtjevom;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c b) ako se ne može dokazati zakonit izvoz izravno iz zemlje podrijetla odgovarajućim pratećim dokumentima i dokazima, posebno izvoznim uvjerenjima ili dozvolama koje izdaje zemlja izvoznica, ispravama o vlasništvu, računima, kupoprodajnim ugovorima, identifikacijskom oznakom predmeta ako postoji, dokumentima o osiguranju ili prijevozu i procjenama stručnjaka.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Nadležno tijelo može odbiti zahtjev ako postoje zahtjevi za povrat ili plaćanje odštete koje su predala tijela zemlje podrijetla i koji su u postupku pred sudovima.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.b  Ako se zahtjev odbije, administrativna odluka iz stavka 4. popraćena je obrazloženjem koje uključuje informacije o žalbenom postupku koje se priopćavaju podnositelju zahtjeva u trenutku izdavanja.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.c  Zahtjev mora sadržavati izjavu da za dobra nije ranije podnesen zahtjev ili, u slučaju prethodnog odbijanja, mora navesti razloge odbijanja i dostaviti dodatne dokaze koji nisu bili dostupni pri prijašnjem razmatranju zahtjeva.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.d  Ako država članica odbije elektronički zahtjev, to se odbijanje zajedno s razlozima odbijanja priopćava ostalim državama članicama i Komisiji. U slučajevima sumnje na nezakonitu trgovinu države članice također obavješćuju ostala relevantna tijela kao što su INTERPOL i EUROPOL.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice određuju javna tijela koja su nadležna za izdavanje uvoznih dozvola u skladu s ovim člankom. Države članice Komisiji priopćuju pojedinosti o tim nadležnim tijelima i sve promjene u tom pogledu.

Države članice bez odgode određuju javna tijela koja su nadležna za izdavanje uvoznih dozvola u skladu s ovim člankom. Države članice Komisiji priopćuju pojedinosti o tim nadležnim tijelima i sve promjene u tom pogledu.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija može provedbenim aktima utvrditi predložak zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole, kao i postupovna pravila o podnošenju i obradi takvog zahtjeva. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.

6.  Komisija utvrđuje provedbenim aktima elektronički standardizirani predložak zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole, kao i postupovna pravila o elektroničkom podnošenju i obradi takvog zahtjeva zajedno s relevantnim pratećim dokumentima, koji se podnose elektroničkim putem. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Puštanje kulturnih dobara iz točaka (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) i (l) Priloga u slobodni promet u Uniji i njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza podliježe podnošenju izjave uvoznika carinskim tijelima države članice ulaska.

1.  Uvoz kulturnih dobara iz točaka 3 do 14 dijela A Priloga I. na carinsko područje Unije podliježe podnošenju elektroničke izjave uvoznika koju posjednik dobara dostavlja carinskim tijelima prve države članice s namjerom uvoza.

 

Taj se članak također primjenjuje na kulturna dobra iz točaka A1 i A2 čije oznake kombinirane nomenklature nisu navedene u Prilogu II.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izjava uvoznika sadržava potpisanu izjavu posjednika dobara da su dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima. Međutim, ako je zemlja izvoznica ugovorna stranka Konvencije UNESCO-a o kulturnim dobrima, izjava uvoznika sadržava potpisanu izjavu posjednika dobara da su dobra izvezena iz zemlje izvoznice u skladu s njezinim zakonima i propisima.

2.  Izjava uvoznika urudžbira se elektronički. Sastoji se od:

 

a) potpisane izjave posjednika dobara u kojoj je navedeno da su dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima ili se njome dokazuje da takvi zakoni i propisi ne postoje;

 

b) standardiziranog dokumenta, u skladu sa standardom za identifikacijsku oznaku predmeta, u kojem se dotična kulturna dobra opisuju s dovoljno pojedinosti kako bi ih carinska tijela mogla identificirati;

 

c) uvoznih uvjerenja ili dozvola koje izdaje zemlja podrijetla, kojima se dokazuje da su dotična kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Neovisno o stavku 2., u iznimnim slučajevima kada:

 

a) se zemlja podrijetla kulturnog dobra ne može pouzdano utvrditi i kada se ta okolnost smatra dobro dokumentiranom i potkrijepljenom dokazima od strane nadležnog tijela ili

 

b) kada su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla prije 1970. i držana u trećoj zemlji u svrhe koje ne uključuju privremenu uporabu, provoz, izvoz ili otpremu prije unosa na carinsko područje Unije, ali korisnik ne može dostaviti tražene dokumente iz stavka 2. jer oni nisu bili u uporabi u vrijeme izvoza kulturnih dobara iz zemlje podrijetla,

 

izjava uvoznika sastoji se od:

 

a) potpisane izjave posjednika dobara u kojoj je navedeno da su dobra izvezena iz treće zemlje u skladu s njezinim zakonima i propisima ili se njome dokazuje da takvi zakoni i propisi ne postoje;

 

b) standardiziranog dokumenta, u skladu sa standardom za identifikacijsku oznaku predmeta, u kojem se dotična kulturna dobra opisuju s dovoljno pojedinosti kako bi ih carinska tijela mogla identificirati i

 

c) uvoznih uvjerenja ili dozvola koje izdaje treća zemlja, kojima se dokazuje da su dotična kulturna dobra izvezena iz treće zemlje u skladu s njezinim zakonima i propisima.

 

Ako zakonima i propisima zemlje podrijetla ili treće zemlje nije predviđeno izdavanje izvoznih dozvola ili uvjerenja, izjava uvoznika također treba obuhvaćati druge odgovarajuće prateće dokumente i dokaze, uključujući isprave o vlasništvu, račune, kupoprodajne ugovore, dokumente o osiguranju i dokumente o prijevozu.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija može provedbenim aktima donijeti predložak izjave uvoznika, kao i postupovna pravila o njezinu podnošenju i obradi. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.

3.  Komisija donosi provedbenim aktima elektronički standardizirani predložak izjave uvoznika, kao i postupovna pravila o njezinu podnošenju i obradi elektroničkim putem. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća

 

Komisija se mora pobrinuti za to da mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća (MMSP-ovi) ostvaruju korist od odgovarajuće tehničke i financijske pomoći, uključujući promicanje nacionalnih kontaktnih točaka u suradnji s državama članicama i upostavu namjenske internetske stranice sa svim relevantnim informacijama, te mora olakšavati razmjenu informacija između MMSP-ova i relevantnih nacionalnih kontaktnih točaka kada dobiju upite radi učinkovite provedbe ove Uredbe.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.b

 

Upotreba elektroničkog sustava

 

1. Sva razmjena informacija između nadležnih tijela i deklaranata u skladu s člancima 4. i 5., kao što je razmjena izjava, zahtjeva ili odluka, vrši se elektroničkim putem.

 

2. Komisija uspostavlja elektronički sustav iz stavka 1. Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju:

 

– mehanizmi za uvođenje, rad i održavanje elektroničkog sustava iz stavka 1.,

 

– detaljna pravila u pogledu podnošenja, obrade, pohrane i razmjene informacija među nadležnim tijelima država članica upotrebom elektroničkog sustava.

 

Države članice surađivat će s Komisijom pri razvoju, održavanju i uporabi elektroničkog sustava iz stavka 1. te pohrani informacija, u skladu s ovom Uredbom.

 

3. Kada je riječ o obradi osobnih podataka u okviru ove Uredbe, deklaranti i nadležna tijela trebaju obavljati svoje zadaće u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1a i Uredbom (EU) .../...*.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

 

* SL: molimo u tekst umetnuti serijski broj Uredbe iz dokumenta 2017/0003 (COD).

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Briše se.

Carinske kontrole i provjere

 

1.  Uvozna dozvola iz članka 4. ili izjava uvoznika iz članka 5., ovisno o slučaju, podnosi se carinskom uredu koji je nadležan za puštanje kulturnih dobara u slobodni promet ili njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza.

 

2.  Kad je riječ o kulturnim dobrima za koja je potrebna uvozna dozvola kako bi mogla ući na carinsko područje Unije, carinska tijela provjeravaju odgovara li uvozna dozvola tim dobrima. U tu svrhu mogu fizički pregledati kulturna dobra, a taj postupak obuhvaća i vještačenje.

 

3.  Kad je riječ o kulturnim dobrima za koja je potrebna izjava uvoznika kako bi mogla ući na carinsko područje Unije, carinska tijela provjeravaju je li izjava uvoznika u skladu sa zahtjevima iz članka 5. ili zahtjevima na temelju tog članka i odgovara li tim dobrima. U tu svrhu mogu od deklaranta zahtijevati dodatne informacije i fizički pregledati kulturna dobra, a taj postupak obuhvaća i vještačenje. Izjavu uvoznika urudžbiraju dodjelom serijskog broja i datuma, a nakon puštanja dobara deklarantu daju presliku urudžbirane izjave uvoznika.

 

4.  Pri podnošenju deklaracije za postupak puštanja kulturnih dobara u slobodni promet ili njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza količina proizvoda navodi se upotrebom dodatne jedinice utvrđene u Prilogu.

 

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako države članice ograniče broj carinskih ureda nadležnih za puštanje kulturnih dobara u slobodni promet ili njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza, Komisiji priopćuju pojedinosti o tim carinskim uredima i sve promjene u tom pogledu.

Države članice mogu ograničiti broj carinskih ureda nadležnih za dopuštanje uvoza kulturnih dobara. Ako države članice primjenjuju to ograničenje, Komisiji priopćuju pojedinosti o tim carinskim uredima i sve promjene u tom pogledu.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Carinska tijela oduzimaju i privremeno zadržavaju kulturna dobra unesena na carinsko područje Unije ako su dotična kulturna dobra ušla na carinsko područje Unije, a da pritom nisu ispunjeni uvjeti iz članka 3. stavaka 1. i 2.

1.  Nadležna tijela oduzimaju i privremeno zadržavaju kulturna dobra unesena na carinsko područje Unije ako pritom nisu ispunjeni uvjeti iz članka 3. stavaka 1. i 2. Ako se kulturna dobra zadržavaju, treba zajamčiti odgovarajuće uvjete očuvanja u skladu s uvjetima i odgovornostima za privremeno skladištenje dobara iz članka 147. Uredbe (EU) br. 952/2013, uzimajući u obzir specifičnu prirodu dobara.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Administrativna odluka iz stavka 1. popraćena je obrazloženjem te se priopćuje deklarantu i podliježe djelotvornom pravnom lijeku u skladu s postupcima predviđenima nacionalnim pravom.

2.  Administrativna odluka iz stavka 1. podliježe odredbama iz članka 22. stavka 7. Uredbe (EU) br. 952/2013.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Razdoblje privremenog zadržavanja strogo je ograničeno na vrijeme koje je carinskim tijelima ili drugim tijelima kaznenog progona potrebno za utvrđivanje opravdanosti zadržavanja s obzirom na okolnosti na temelju drugih odredaba prava Unije ili nacionalnog prava. Razdoblje privremenog zadržavanja iz ovog članka može biti najdulje šest mjeseci. Ako se u pogledu daljnjeg zadržavanja kulturnih dobara u tom vremenskom razdoblju ne utvrdi ništa ili ako se utvrdi da u tom slučaju s obzirom na okolnosti nije opravdano dalje zadržati kulturna dobra, ona se stavljaju na raspolaganje deklarantu.

3.  Razdoblje privremenog zadržavanja strogo je ograničeno na vrijeme koje je carinskim tijelima ili drugim tijelima kaznenog progona potrebno za utvrđivanje opravdanosti zadržavanja s obzirom na okolnosti na temelju drugih odredaba prava Unije ili nacionalnog prava. Razdoblje privremenog zadržavanja iz ovog članka može biti najdulje šest mjeseci, uz mogućnost da se na temelju obrazložene odluke carinskih tijela taj rok produlji za još tri mjeseca. Ako se u pogledu daljnjeg zadržavanja kulturnih dobara u tom vremenskom razdoblju ne utvrdi ništa ili ako se utvrdi da u tom slučaju s obzirom na okolnosti nije opravdano dalje zadržati kulturna dobra, ona se stavljaju na raspolaganje deklarantu. Nadležna tijela država članica moraju se pobrinuti da u trenutku povrata kulturnih dobara u zemlju podrijetla ta zemlja nije pogođena stanjem krize zbog oružanog sukoba u kojem se sigurnost kulturnih dobara ne može jamčiti. U takvom slučaju, kulturna dobra ostaju u Uniji sve dok se stanje u zemlji podrijetla ne stabilizira.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Carinska tijela odmah obavještavaju zemlju podrijetla ili, u slučajevima kada se zemlja podrijetla kulturnih dobara ne može pouzdano utvrditi, treću zemlju te EUROPOL i INTERPOL, ovisno o slučaju, nakon što donesu odluku iz stavka 1.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Ako nadležna tijela imaju opravdane razloge sumnjati da su kulturna dobra u provozu kroz carinsko područje Unije možda izvezena protivno pravilima i propisima zemlje podrijetla, dužna su dati uputu carinskim tijelima da privremeno zaplijene ta dobra.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 9. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Administrativna suradnja

Administrativna suradnja i uporaba elektroničkog sustava

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za potrebe provedbe ove Uredbe države članice osiguravaju suradnju među svojim nadležnim tijelima iz članka 3. stavka 4.

1.  Za potrebe provedbe ove Uredbe države članice osiguravaju suradnju i razmjenu informacija među svojim nadležnim tijelima iz članka 4. stavka 5.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za pohranu i razmjenu informacija među tijelima država članica, posebno u pogledu izjava uvoznika i uvoznih dozvola, može se razviti elektronički sustav.

2.  Za pohranu i razmjenu informacija među tijelima država članica mora se razviti elektronički sustav u okviru Uredbe (EU) br. 952/2013. Svaki takav sustav mora obuhvaćati prijem, obradu, pohranu i razmjenu informacija, posebno u pogledu izjava uvoznika i uvoznih dozvola.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Pri obradi zahtjeva podnesenih u vezi s izvoznim dozvolama koje su propisane Uredbom (EZ) br. 116/2009 državama članicama na raspolaganju za konzultaciju stoji elektronički sustav iz stavka 2. Takvi zahtjevi mogu se izravno odnositi na informacije koje se čuvaju u elektroničkom sustavu.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija s pomoću provedbenih akata može utvrditi:

Komisija s pomoću provedbenih akata utvrđuje:

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 13.

Ti se provedbeni akti donose do ... [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] u skladu s postupkom iz članka 13.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe obavlja se samo u svrhu učinkovite zaštite od gubitka kulturnih dobara, očuvanja kulturne baštine čovječanstva i sprječavanja financiranja terorizma prodajom ukradene kulturne baštine kupcima u Uniji.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Samo propisno ovlašteno osoblje nadležnih tijela ima pristup osobnim podacima prikupljenima u skladu s člancima 4., 5. i 9. te su ti podaci zaštićeni od neovlaštenog pristupa i priopćavanja.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice utvrđuju pravila o kaznama primjenjivima na povrede članaka 3., 4. i 5., posebno kad je riječ o lažnim izjavama i podnošenju lažnih informacija radi odobravanja ulaska kulturnih dobara na carinsko područje Unije i poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje njihova provođenja. Predviđene kazne moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće. Države članice u roku od 18 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe obavješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama te je bez odgode obavješćuju o svim naknadnim izmjenama koje na njih utječu.

Države članice utvrđuju pravila o kaznama primjenjivima na povrede članaka 3., 4. i 5., posebno kad je riječ o podnošenju lažnih informacija radi odobravanja uvoza kulturnih dobara na carinsko područje Unije i one poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje provođenja tih pravila. Predviđene kazne moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće. Kako bi se postigli jednaki uvjeti i dosljedan pristup, države članice primjenjuju kazne slične prirode i učinka. Države članice u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe obavješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama te je bez odgode obavješćuju o svim naknadnim izmjenama koje na njih utječu.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U pripremnim radovima za provedbu ove Uredbe Komisija i države članice surađuju s međunarodnim organizacijama, kao što su UNESCO, Interpol, EUROPOL, Svjetska carinska organizacija (WCO), Međunarodni centar za konzervaciju i restauraciju spomenika (ICCROM) i Međunarodno vijeće muzeja, kako bi se osiguralo učinkovito osposobljavanje, izgradnja kapaciteta i kampanje podizanja razine osviještenosti, te kako bi se naručila odgovarajuća istraživanja i izrada standarda kad je to prikladno.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice organiziraju tečajeve osposobljavanja i aktivnosti izgradnje kapaciteta kako bi osigurale da dotična tijela djelotvorno provode ovu Uredbu. Mogu organizirati i kampanje za podizanje razine osviještenosti namijenjene ponajprije kupcima kulturnih dobara.

Komisija u suradnji s državama članicama organizira:

 

i. tečajeve osposobljavanja, aktivnosti izgradnje kapaciteta i kampanje za podizanje razine svijesti za tijela, nacionalne kontaktne točke i relevantne stručnjake kako bi osigurala djelotvornu provodbu ove Uredbe;

 

ii. aktivnosti za poticanje učinkovite suradnje sa zemljama podrijetla i

 

razmjenu najboljih praksi u cilju promicanja ujednačene provedbe ove Uredbe, a posebno odgovarajućih praksi iz država članica koje su prije stupanja na snagu ove Uredbe primjenjivale svoje pravne propise na uvoz kulturnih dobara.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Te aktivnosti, kampanje i mjere temelje se na iskustvu stečenom u postojećim programima, uključujući one koje promiču Svjetska carinska organizacija i Komisija.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Suradnja s trećim zemljama

 

U pitanjima koja spadaju u opseg njezinih aktivnosti i u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje njezinih zadaća u okviru ove Uredbe Komisija olakšava i potiče tehničku i operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja.

 

Komisija može organizirati aktivnosti osposobljavanja u suradnji s državama članicama i trećim zemljama na njihovu državnom području.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od ... [Ured za publikacije unosi datum stupanja na snagu ovog akta].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od… [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od … godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  informacije o povredama Uredbe;

(b)  informacije o povredama Uredbe i primijenjenim kaznama;

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tu svrhu Komisija šalje relevantne upitnike državama članicama. Države članice u roku od šest mjeseci dostavljaju Komisiji tražene informacije.

U tu svrhu Komisija šalje relevantne upitnike državama članicama. Države članice u roku od šest mjeseci od primitka upitnika dostavljaju Komisiji tražene informacije.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija na temelju odgovora država članica na upitnike iz stavka 1. može od njih zatražiti da joj dostave dodatne informacije o postupanju sa zahtjevima za uvozne dozvole. Države članice što žurnije dostavljaju tražene informacije.

Obrazloženje

Kako bi se ocijenila ujednačena provedba ove uredbe, Komisija bi, ako to ocijeni potrebnim, od nadležnih tijela država članica trebala dobiti više informacija o tome kako obrađuju zahtjeve za dozvole.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija šalje izvješće o provedbi ove Uredbe Europskom parlamentu i Vijeću tri godine nakon datuma njezine primjene i svakih pet godina nakon toga.

2.  Komisija šalje izvješće o provedbi ove Uredbe Europskom parlamentu i Vijeću dvije godine nakon datuma njezine primjene i svake četiri godine nakon toga. To je izvješće dostupno javnosti. Obuhvaća razmatranje praktične primjene, uključujući utjecaj na gospodarske subjekte Unije, a osobito na MMSP-ove. U izvješću se uspoređuje provedba u državama članicama, uključujući procjenu stupnja ujednačene primjene Uredbe od datuma prethodnog izvješća. U toj se procjeni također razmatraju odredbe o utvrđivanju i primjeni kazni te opseg u kojem one osiguravaju jednake uvjete za sve subjekte među državama članicama. Ako je to potrebno, u izvješću se mogu dati preporuke za rješavanje neodgovarajuće provedbe ove Uredbe od strane država članica.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  U izvješću iz stavka 2. uzima se u obzir utjecaj ove Uredbe na terenu, uključujući njezin utjecaj na gospodarske subjekte Unije, između ostalog, i na MMSP-ove. U izvješću se pružaju dokazi o različitim rezultatima provedbe u državama članicama, uključujući ocjenu o ujednačenosti provedbe i primjene ove Uredbe u dotičnom razdoblju, kao i preporuke za rješavanje problema nedostataka u provedbi u državama članicama.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Prilog I – podnaslov 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kulturna dobra obuhvaćena člankom 2. stavkom 1.

Kulturna dobra obuhvaćena člankom 2. stavkom 1. točkom (a)

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Prilog I.a (novi)

 

 

Izmjena

1.

Arheološki predmeti, stariji od 100 godina koji su proizvodi:

 

 

– istraživanja i nalazišta na kopnu i pod vodom

9705 00 00

 

– arheoloških lokaliteta

9706 00 00

 

– arheoloških zbirki

 

2.

Elementi stariji od 100 godina koji su sastavni dijelovi rastavljanih umjetničkih, povijesnih ili vjerskih spomenika

9705 00 00 9706 00 00

3.

Crteži i slike, osim onih koji su uključene u kategoriju 4. ili 5., u potpunosti izrađeni rukom u bilo kojem mediju i na bilo kojem materijalu1a

9701

4.

Akvareli, gvaševi i pasteli u potpunosti izrađeni rukom, na bilo kojem materijalu1a

9701

5.

Mozaici na bilo kojem materijalu, u potpunosti izrađeni rukom, osim onih iz kategorije 1. ili 2., i crteži u bilo kojem mediju, u potpunosti izrađeni rukom i na bilo kojem materijalu1a

69149701

 

6.

Originalne gravure, otisci, sitotisci i litografije s njihovim pločama te originalni plakati1a

Poglavlje 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Originalne skulpture ili kiparski radovi te kopije izrađene istim postupkom kao i originali1a, osim onih koji pripadaju 1. kategoriji

9703 00 00

8.

Fotografije, filmovi i njihovi negativi1a

37043705

3706

4911 91 80

 

9.

Inkunabule i rukopisi, uključujući zemljovide i glazbene partiture, pojedinačno ili u zbirkama1a

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Knjige starije od 100 godina, pojedinačne ili u zbirkama

9705 00 00 9706 00 00

11.

Tiskani zemljovidi stariji od 200 godina

9706 00 00

12.

Arhivi i svi njihovi elementi, svake vrste ili u bilo kojem mediju, stariji od 50 godina

37043705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

 

13.

(a) Zbirke1b i primjerci iz zooloških, botaničkih, mineraloških ili anatomskih zbirki;

9705 00 00

 

(b) Zbirke1b od povijesnog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog interesa

9705 00 00

14.

Prijevozna sredstva starija od 75 godina

9705 00 00 Poglavlja 86 – 89

15.

Svi ostali antikni predmeti koji nisu uključeni u kategorije od A.1 do A.14

 

 

(a) stari između 50 i 100 godina:

 

 

igračke, igre

Poglavlje 95.

 

predmeti od stakla

7013

 

zlatarski ili srebrnarski predmeti

7114

 

namještaj

Poglavlje 94.

 

optička, fotografska ili kinematografska oprema

Poglavlje 90.

 

glazbeni instrumenti

Poglavlje 92.

 

zidni i ručni satovi i njihovi dijelovi

Poglavlje 91.

 

proizvodi od drva

Poglavlje 44.

 

lončarski proizvodi

Poglavlje 69.

 

tapiserije

5805 00 00

 

tepisi

Poglavlje 57.

 

zidne tapete

4814

 

oružje

Poglavlje 93.

 

(b) stariji od 100 godina

9706 00 00

______________

1a Koji su stariji od 50 godina i ne pripadaju svojem izvoru.

1b Kako ih je definirao Sud Europske unije u presudi u predmetu 252/84, kako slijedi: „Kolekcionarski predmeti u smislu rubrike br. 97.05 Zajedničke carinske tarife predmeti su koji imaju nužna svojstva za uključenje u kolekciju, odnosno, relativno su rijetki, obično se ne upotrebljavaju za svoju izvornu namjenu, predmet su posebnih transakcija izvan uobičajene trgovine artiklima za sličnu uporabu te imaju veliku vrijednost.”

Kulturni predmeti iz kategorija A.1 do A.15 obuhvaćeni su ovom Uredbom samo ako je njihova vrijednost jednaka ili veća od financijskih pragova pod B.

B. Financijski pragovi koji se primjenjuju na određene kategorije pod A (u eurima)

Vrijednost:

1 (arheološki predmeti)

2 (rastavljeni spomenici)

9 (inkunabule i rukopisi)

12 (arhivi)

15 000

5 (mozaici i crteži)

6 (gravure)

8 (fotografije)

11 (tiskani zemljovidi)

30 000

4 (akvareli, gvaševi i pasteli)

50 000

7 (kipovi)

10 (knjige)

13 (zbirke)

14 (prijevozna sredstva)

15 (svi drugi predmeti)

150 000

3 (slike)

Ispunjenje uvjeta u pogledu novčane vrijednosti mora se procijeniti pri podnošenju zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole. Novčana vrijednost je vrijednost kulturnog dobra na međunarodnom tržištu.

Vrijednosti navedene u Prilogu I., izražene u eurima, pretvaraju se u nacionalne valute i u njima se izražavaju po deviznom tečaju od 31. prosinca 2001., objavljenom u Službenom listu Europskih zajednica. Ta protuvrijednost u nacionalnim valutama provjerava se svake dvije godine počevši od 31. prosinca 2001. Izračun te protuvrijednosti temelji se na prosječnoj dnevnoj vrijednosti navedenih valuta, izraženoj u eurima, u razdoblju od 24 mjeseca koje završava posljednjeg dana mjeseca kolovoza koji prethodi reviziji s učinkom od 31. prosinca. Tu metodu izračuna revidira Savjetodavni odbor za kulturna dobra na prijedlog Komisije, načelno dvije godine nakon prve primjene. Pri svakoj reviziji vrijednosti izražene u eurima i njihove protuvrijednosti u nacionalnoj valuti periodično se objavljuju u Službenom listu Europske unije u prvim danima mjeseca studenoga koji prethodi datumu stupanja revizije na snagu.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Prilog I.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog I.b

 

Zemlje i kategorije predmeta za koje postoji poseban rizik od nezakonitog trgovanja

 

[Utvrđuje ih Komisija na temelju članka 2. stavka 2. točke (a).]


OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Europska unija (EU) u skladu s Osnivačkim ugovorima i strategijom „Trgovina za sve” provodi trgovinsku politiku koja se temelji na vrijednostima. Jedan od ciljeva EU-a zajamčiti je da su gospodarski rast i konkurentnost usko povezani s načelom socijalne pravde i poštovanjem ljudskih prava.

Nedavno je pažnja skrenuta na problem općih pravila koja se primjenjuju na trgovinu robom jer se njima ne obuhvaćaju sve posebnosti uvoza kulturnih dobara. Nezakonita trgovina kulturnim dobrima povezana je s organiziranim kriminalom, financiranjem terorizma, pranjem novca i utajom poreza te dovodi i do gubitka kulturne baštine u trećim zemljama.

Vijeće je u svojim Zaključcima od 12. veljače 2016. o borbi protiv financiranja terorizma podsjetilo na to koliko je važno hitno se posvetiti učinkovitijem suzbijanju nezakonite trgovine kulturnim dobrima te je pozvalo Komisiju da predloži zakonodavne mjere u vezi s tim pitanjem. Nedavno je u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 2347 (2017.) i Firentinskoj deklaraciji, koju su 31. ožujka 2017. potpisali ministri kulture skupine G7, potvrđeno da je potrebno boriti se protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima, osobito iz zemalja obilježenima sukobima i unutarnjim napetostima. Nadalje, u Rezoluciji Europskog parlamenta naslovljenoj „Ukidanje izvora prihoda za džihadiste: suzbijanje financiranja terorizma”, koja je donesena 1. ožujka 2018., potvrđeno je da je potrebno djelovati na razini EU-a.

Sadašnjim nacionalnim zakonodavstvima država članica EU-a uređuje se zaštita kulturne baštine tih država. Ovim bi se Prijedlogom ta zaštita proširila i na kulturnu baštinu trećih zemalja, za što ne postoji usklađen pristup na razini EU-a. U pravnim propisima EU-a već postoje Zajednička pravila o izvozu kulturnih dobara. Kad je riječ o uvozu kulturnih dobara, na razini EU-a na snazi su samo dvije posebne mjere ograničavanja, i one se tiču Sirije i Iraka.

Sadašnjim Prijedlogom nastoji se prekinuti veza između nezakonite trgovine kulturnim dobrima te organiziranog kriminala i financiranja terorizma, a istodobno se želi pružiti pravna sigurnost za zakonito tržište umjetnina. Prijedlog se temelji na prethodnom radu vodećih međunarodnih foruma, kao što su Konvencija UNESCO-a o mjerama zabrane i sprječavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara iz 1970. i Konvencija UNIDROIT-a o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima iz 1995. Mnogo je učinjeno i na razini Vijeća Europe, koje je 2017. usvojilo Konvenciju o prekršajima koji se tiču kulturnih dobara(1), Svjetske carinske organizacije te Interpola i njegova specijaliziranog odjela i baze podataka o ukradenim umjetničkim djelima.

Komisija je osmislila niz instrumenata za jačanje carinske kontrole kulturnih dobara, među koje se ubrajaju:

-  uvođenje zajedničke definicije kulturnih dobara u kontekstu uvoza;

-  osiguranje da kupci i uvoznici posvećuju dužnu pažnju zakonitosti kulturnih dobara unesenih u EU;

-  standardizirani sustav za utvrđivanje identiteta kulturnih dobara;

-  učinkovitije odvraćanje od nezakonite trgovine kulturnim dobrima;

-  promicanje aktivnog sudjelovanja dionika u smanjenju nezakonite trgovine.

Komisija predlaže sustav uvoznih dozvola za proizvode za koje se smatra da su izloženi visokom riziku od utjecaja organiziranog kriminala i djelovanja terorističkih skupina, kao što su arheološka nalazišta na kopnu ili pod vodom, dijelovi spomenika te rijetki rukopisi i inkunabule stari najmanje 250 godina. Za ostatak kulturnih dobara osmišljen je sustav izjava uvoznika. Uveli bi se standardizirani zahtjevi u pogledu uvozne dokumentacije o identitetu svakog predmeta. Carinska tijela provodila bi provjere na temelju tih dokumenata. Ona bi bila ovlaštena za oduzimanje i privremeno zadržavanje robe koja nije usklađena s propisima. Predviđen je i sustav kazni u slučaju povrede.

Parlamentarni rad

Nacrt izvješća o ovom Prijedlogu povjeren je zajedničkom odboru sastavljenom od članova Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO) i Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA). Zajedničkim radom odbora trebao bi se izbjeći tzv. pristup silosa i na najbolji bi se način trebala iskoristiti dostupna stručna mišljenja, s obzirom na to da je odbor IMCO odgovoran za koordinaciju nacionalnih propisa na razini Unije u području unutarnjeg tržišta kao i za carinsku uniju, a da je odbor INTA između ostalog odgovoran za vanjske aspekte carinskih odredbi i upravljanja. Odbor za kulturu i obrazovanje (CULT) usko surađuje u tom postupku, posebno u pogledu definicije kulturnih dobara.

Glavni cilj suizvjestitelja zajamčiti je odgovarajuću ravnotežu između cilja suzbijanja nezakonitog uvoza kulturnih dobara i potrebe da se predloženim kontrolama i dodatnim obvezama nepotrebno ne opterećuju zakoniti gospodarski subjekti na tržištu umjetnina ni carinska tijela.

Suizvjestitelji smatraju da bi se mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima na tržištu umjetnina trebala pružati primjerena tehnička pomoć i potpora. Komisija i države članice trebale bi zajedno organizirati tečajeve osposobljavanja i aktivnosti izgradnje kapaciteta kako bi zajamčile učinkovitu provedbu ove Uredbe. Osim toga, trebalo bi uvesti i aktivnosti za poticanje učinkovite suradnje sa zemljama podrijetla.

Suizvjestitelji naglašavaju važnost uspostave elektroničkog sustava za pohranu i razmjenu informacija među tijelima država članica koji bi u potpunosti bio prilagođen potrebama aktualnog digitalnog okruženja.

Funkcioniranje ove Uredbe trebalo bi ocijeniti i dokumentirati dvije godine od datuma njezine primjene, a nakon toga svake četiri godine, kako bi se uzeli u obzir njezini učinci te riješio problem mogućih nedostataka.

Suizvjestitelji dosad još nisu došli do zaključka o nekim bitnim aspektima ove Uredbe u pogledu kojih je potrebno ostvariti napredak i nastavljaju se savjetovati s relevantnim dionicima i poslovnom zajednicom prije predlaganja izmjena u tu svrhu.

(1)

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/221


MIŠLJENJE ODBORA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE (8.6.2018)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu i Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu kulturnih dobara

(COM(2017)0375 – C8‑0227/2017 – 2017/0158(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Santiago Fisas Ayxelà

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Kao izvjestitelj, pozdravljam cilj Prijedloga da se suzbiju pranje novca i alternativni izvori financiranja terorizma, uključujući krađu i krijumčarenje antikviteta, imajući uvijek na umu da njegova najvažnija svrha treba biti zaštita kulturne baštine, posebno s obzirom na to da je aktualna 2018. godina Europska godina kulturne baštine.

U tom pogledu potrebno je napomenuti da mora postojati ravnoteža između mjera koje se trebaju donijeti za zaštitu kulturne baštine i mjera u korist tržišta umjetnina kako se zakonito trgovanje kulturnim dobrima preko vanjske granice ne bi nerazmjerno ograničilo.

Kao izvjestitelj podržavam postavljanje minimalne starosti od 250 godina za sve kategorije kulturnih dobara s obzirom na to da se to čini kao prikladna minimalna starost u skladu s ciljem Prijedloga. Nadalje, slažem se s činjenicom da su potrebne pojačane zaštitne mjere za određene kategorije kulturnih dobara koje su pod povećanim rizikom od krađe, gubitka ili uništavanja.

S jedne strane, što se tiče mjera koje je potrebno donijeti u korist tržišta umjetnina prvenstveno je nužno razmotriti zakonitost izvoza na temelju zakona i propisa zemlje izvoznice, a ne zemlje podrijetla, jer smatram da obveza predočenja dokumenata kojima se dokazuje zakonitost izvoza iz zemlje podrijetla čini dodatno opterećenje za tržište umjetnina. Kao prvo, potrebno je ukloniti razliku između zemlja potpisnica i zemlja nepotpisnica Konvencije UNESCO-a iz 1970. u pogledu obveze dokazivanja zakonitosti izvoza iz zemlje izvoza ili zemlje podrijetla kako bi sve države članice imale obvezu dokazivanja zakonitosti izvoza iz treće zemlje u skladu s njihovim vlastitim zakonima i propisima.

Kao drugo, iako je termin „posjednik dobara” definiran u Prijedlogu upućivanjem na članak 5. stavak 34. Uredbe (EU) br. 952/2013, smatram da je važno zajamčiti da taj termin ne podrazumijeva vlasništvo s obzirom na to da osoba koja podnosi zahtjev za uvoznom dozvolom možda nije još vlasnik dobara.

Kao treće, u Prijedlogu se navodi da radi privremenog uvoza kulturnih dobara u obrazovne i znanstvene svrhe ili svrhe akademskog istraživanja ne bi trebalo biti potrebno predočiti dozvolu ili izjavu te smatram da se svrhe restauracije također trebaju obuhvatiti tom iznimkom.

S druge strane, u pogledu mjera koje je potrebno donijeti u korist zaštite kulturne baštine, prvenstveno predlažem povećanje razdoblja koje se smatra „privremenim” s jednog mjeseca na deset godina za kategorije dobara o kojima je riječ u točkama (c), (d) i (h) Priloga te na jednu godinu za sve ostale kategorije navedene u Prilogu.

Kao drugo, htio bih naglasiti da je, imajući na umu specifičnu prirodu dobara, uloga stručnjaka za kulturu u okviru carinskih tijela iznimno važna s obzirom na to da mogu, po potrebi, zatražiti dodatne informacije od deklaranta i fizički pregledati kulturna dobra postupkom vještačenja.

Kao treće, uvode se minimalna jamstva očuvanja u pogledu pohrane kulturnih dobara na carinskom području Unije u slučaju privremenog zadržavanja i s obzirom na specifičnu prirodu dobara.

Kako bi se olakšala prilagodba tom novom sustavu, u potpunosti se slažem da se u državama članicama organiziraju aktivnosti osposobljavanja i izgradnje kapaciteta za dotična nadležna tijela i stručnjake, kao i kampanje za podizanje razine osviještenosti među kupcima. Nadalje smatram da je u svakoj državi članici potrebno uspostaviti informativne kontaktne točke kako bi se tržišnim dionicima pomoglo u provedbi ove Uredbe. I na kraju, iznimno je važno poboljšati elektroničku upravu korištenjem prikladnih elektroničkih standardiziranih obrazaca pri pripremi izjava uvoznika ili zahtjeva za uvozne dozvole, koje se podnose elektroničkim putem i urudžbiraju dodjelom serijskog broja i datuma urudžbiranja. Usto je potrebno razviti u potpunosti operativan elektronički sustav za razmjenu informacija između nadležnih tijela država članica, čime će se sigurno doprinijeti sprečavanju traženja najpovoljnijeg pravnog sustava.

AMANDMANI

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za međunarodnu trgovinu i Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbori uzmu u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Definicije koje bi se trebale upotrebljavati u Uredbi utemeljene su na definicijama upotrebljenima u Konvenciji UNESCO-a o mjerama zabrane i sprječavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara potpisanoj u Parizu 14. studenoga 1970. i Konvenciji UNIDROIT-a o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima potpisanoj u Rimu 24. lipnja 1995., čiji je potpisnik znatan broj država članica, s obzirom na to da je velik broj trećih zemalja i najveći dio država članica upoznat s njihovim odredbama.

6.  Definicije koje bi se trebale upotrebljavati u Uredbi utemeljene su na definicijama upotrijebljenima u Haškoj konvenciji iz 1954. o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba, Konvenciji UNESCO-a o mjerama zabrane i sprječavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara potpisanoj u Parizu 14. studenoga 1970. i Konvenciji UNIDROIT-a o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima potpisanoj u Rimu 24. lipnja 1995., čiji je potpisnik znatan broj država članica, s obzirom na to da je velik broj trećih zemalja i najveći dio država članica upoznat s njihovim odredbama.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Zakonitost izvoza potrebno je preispitati na temelju zakona i propisa zemlje u kojoj su kulturna dobra otkrivena ili načinjena („zemlja podrijetla”). Kako bi se izbjeglo zaobilaženje propisa, ako kulturna dobra ulaze u Uniju iz različite treće zemlje, osoba koja ih želi unijeti na carinsko područje Unije mora dokazati da su iz te zemlje zakonito izvezena ako je dotična treća zemlja potpisnica Konvencije UNESCO-a iz 1970. i stoga predana suzbijanju nezakonite trgovine kulturnim dobrima. U drugim slučajevima osoba mora dokazati zakonit izvoz iz zemlje podrijetla.

7.  Zakonitost izvoza potrebno je preispitati na temelju zakona i propisa zemlje u kojoj su kulturna dobra otkrivena ili načinjena („zemlja podrijetla”). Ako kulturna dobra ulaze u Uniju iz različite treće zemlje, osoba koja ih želi unijeti na carinsko područje Unije mora dokazati da su zakonito izvezena iz zemlje podrijetla. U slučajevima kada se zemlja podrijetla kulturnih dobara ne može pouzdano utvrditi, osoba koja ta dobra želi unijeti na carinsko područje Unije trebala bi dokazati da su zakonito izvezena iz posljednje zemlje u kojoj su čuvana prije njihove otpreme u Uniju („zemlja izvoznica”) u skladu s njezinim zakonima i propisima.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  uzimajući u obzir to da se to da se u članku 5. Konvencije UNESCO-a iz 1970. godine poziva na uspostavu jedne ili više nacionalnih službi koje raspolažu dovoljno brojnim i kvalificiranim osobljem kako bi se osigurala zaštita kulturnih dobara dotične države od nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa; uzimajući u obzir i potrebu za aktivnom suradnjom s nadležnim tijelima trećih zemalja u području sigurnosti i borbe protiv nezakonitog uvoza kulturnih dobara, posebice u područjima pogođenima krizom, od država stranki UNESCO-ove Konvencije iz 1970. traži se da se pridržavaju obveza predviđenih u Konvenciji, a od država članica koje to još nisu učinile traži se da hitno ratificiraju Konvenciju.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Kako bi se izbjeglo nerazmjerno ometanje trgovine dobrima preko vanjske granice, ova bi se Uredba trebala primjenjivati samo na dobra određene starosti. Stoga se čini primjerenim utvrditi da minimalna starost za sve kategorije kulturnih dobara bude 250 godina. Tom će se minimalnom starošću osigurati da su mjere predviđene u ovoj Uredbi usmjerene na kulturna dobra koja bi najvjerojatnije mogla biti metom kradljivaca u područjima zahvaćenima sukobom, ne isključujući druga dobra koja se moraju kontrolirati kako bi se osigurala zaštita kulturne baštine.

8.  Kako bi se izbjeglo nerazmjerno ometanje trgovine dobrima preko vanjskih granica Unije, ova bi se Uredba trebala primjenjivati samo na dobra određene starosti i vrijednosti. Stoga se čini primjerenim utvrditi da minimalna starost za sve kategorije najugroženijih kulturnih dobara bude 100 godina, u skladu s odredbama Haške konvencije iz 1954., Konvencije UNESCO-a iz 1970. i Konvencije UNIDROIT iz 1995. Tom će se minimalnom starošću osigurati da su mjere predviđene u ovoj Uredbi usmjerene na kulturna dobra koja bi najvjerojatnije mogla biti metom kradljivaca u područjima zahvaćenima sukobom, ne isključujući druga dobra koja se moraju kontrolirati kako bi se osigurala zaštita kulturne baštine.

Obrazloženje

Minimalna starost od 250 godina ne čini se usklađena s nekim međunarodnim ugovorima (čl. 1. Haške konvencije za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanoga sukoba, čl. 1. Konvencije UNESCO-a o mjerama zabrane i sprječavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara iz 1970. i čl. 2. UNIDROIT-ove Konvencije o ukradenim ili ilegalno izvezenim kulturnim predmetima).

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Budući da su neke kategorije kulturnih dobara, točnije arheološki predmeti, dijelovi spomenika, rijetki rukopisi i inkunabule, posebno izloženi krađi i uništavanju, čini se da je nužno predvidjeti sustav povećane kontrole prije nego što im se dopusti ulazak na carinsko područje Unije. U takvom bi sustavu prije puštanja takvih dobara u slobodni promet ili njihova stavljanja u posebni carinski postupak, osim provoza trebalo zahtijevati predočenje dozvole koju izdaje nadležno tijelo države članice ulaska. Osobe koje žele dobiti takvu dozvolu trebale bi biti sposobne dokazati zakonit izvoz iz zemlje podrijetla odgovarajućim pratećim dokumentima i dokazima, posebno izvoznim uvjerenjima ili dozvolama koje izdaje treća zemlja izvoza, ispravama o vlasništvu, računima, kupoprodajnim ugovorima, dokumentima o osiguranju ili prijevozu i procjenama stručnjaka. Nadležna tijela država članica trebala bi na temelju potpunih i točnih zahtjeva bez nepotrebnog odlaganja odlučiti hoće li izdati dozvolu.

10.  Budući da su neke kategorije kulturnih dobara, točnije arheološki predmeti, dijelovi spomenika, rijetki rukopisi i inkunabule, posebno izloženi krađi i uništavanju, čini se da je nužno predvidjeti sustav povećane kontrole prije nego što im se dopusti ulazak na carinsko područje Unije. U takvom bi sustavu prije puštanja takvih dobara u slobodni promet ili njihova stavljanja u posebni carinski postupak, osim provoza trebalo zahtijevati predočenje dozvole koju izdaje nadležno tijelo prve države članice ulaska. Osobe koje žele dobiti takvu dozvolu trebale bi biti sposobne dokazati da su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima ili dokazati da takvi zakoni i propisi ne postoje. Zakonit izvoz iz zemlje podrijetla trebao bi se dokazati odgovarajućim pratećim dokumentima i dokazima, posebno izvoznim uvjerenjima ili izvoznim dozvolama, ispravama o vlasništvu, računima, kupoprodajnim ugovorima, dokumentima o osiguranju ili prijevozu i procjenama stručnjaka. Nadležna tijela država članica trebala bi na temelju potpunih i točnih zahtjeva bez nepotrebnog odlaganja odlučiti hoće li izdati dozvolu. Ako se zemlja podrijetla kulturnih dobara ne može pouzdano utvrditi, zahtjev treba biti popraćen svim popratnim dokumentima i informacijama kojima se dokazuje da su kulturna dobra izvezena iz zemlje izvoznice u skladu s njezinim zakonima i propisima. Pri uvozu kulturnih dobara koja potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih zemalja uvijek treba zahtijevati predočenje dozvole koju izdaje nadležno tijelo države članice prvog ulaska. Osobe koje žele dobiti takvu dozvolu trebale bi biti sposobne dokazati da su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla usklađena s njezinim zakonima i propisima i tako isključiti mogućnost dokazivanja zakonitosti izvoza iz zemlje izvoznice. Komisija bi u vidu provedbenih akata trebala uspostaviti popis zemalja pogođenih sukobima i visokorizičnih zemalja koji bi se redovito ažurirao i na temelju kojega bi se trebale utvrditi restriktivne mjere za kulturna dobra sukladno članku 215. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije. Komisija bi trebala pozvati vanjske stručnjake iz tijela kao što su UNESCO i Međunarodno vijeće muzeja (ICOM) kako bi taj popis bio utemeljen na rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a i crvenim listama koje objavljuje ICOM, a kojima se klasificiraju ugrožene kategorije arheoloških predmeta ili umjetničkih djela u najugroženijim područjima svijeta da bi se spriječila njihova prodaja ili nezakonit izvoz.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

10.a  Uzimajući u obzir specifičnu prirodu dobara, uloga stručnjaka za kulturu u okviru carinskih tijela iznimno je važna s obzirom na to da oni, po potrebi, trebaju biti u mogućnosti zatražiti dodatne informacije od deklaranta i fizički pregledati kulturna dobra u sklopu postupka vještačenja.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Kad je riječ o drugim kategorijama kulturnih dobara, osobe koje ih žele unijeti na carinsko područje Unije trebale bi s pomoću izjave potvrditi i preuzeti odgovornost za zakonit izvoz tih dobara iz treće zemlje i dostaviti dovoljno informacija kako bi ih carinska tijela mogla identificirati. Radi olakšavanja postupka i pravne sigurnosti informacije o kulturnom dobru trebale bi biti navedene u standardiziranom dokumentu. Za opis kulturnih dobara trebao bi se upotrebljavati standard koji je preporučio UNESCO, odnosno Identifikacijska oznaka predmeta. Carinska tijela trebaju urudžbirati ulazak tih kulturnih dobara, zadržati izvornike, a deklarantu dati presliku relevantnih dokumenata kako bi se osigurala sljedivost dobara nakon njihova ulaska na unutarnje tržište.

11.  Kad je riječ o drugim kategorijama dobara, osobe koje ih žele unijeti na carinsko područje Unije trebale bi biti sposobne dokazati zakonit izvoz iz zemlje podrijetla odgovarajućim pratećim dokumentima i dokazima, posebno izvoznim uvjerenjima ili dozvolama koje izdaje treća zemlja izvoza, ispravama o vlasništvu, računima, kupoprodajnim ugovorima, dokumentima o osiguranju ili prijevozu i procjenama stručnjaka. Uz elektroničku izjavu kojom se potvrđuje i preuzima odgovornost za zakonit izvoz iz zemlje podrijetla, osobe koje žele unijeti kulturna dobra na carinsko područje Unije trebale bi dostaviti dovoljno informacija kako bi ih carinska tijela mogla identificirati. Radi olakšavanja postupka i pravne sigurnosti informacije o kulturnom dobru trebale bi biti navedene u elektroničkom standardiziranom dokumentu. Za opis kulturnih dobara trebao bi se upotrebljavati standard koji je preporučio UNESCO, odnosno Identifikacijska oznaka predmeta. Ta je kulturna dobra potrebno elektronički urudžbirati, a deklarantu je potrebno dati presliku relevantnih podnesenih dokumenata kako bi se osigurala sljedivost dobara nakon njihova ulaska na unutarnje tržište.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12.  Radi privremenog uvoza kulturnih dobara u obrazovne i znanstvene svrhe ili svrhe akademskog istraživanja ne bi trebalo biti potrebno predočiti dozvolu ili izjavu.

12.  Radi privremenog uvoza kulturnih dobara u obrazovne (primjerice kulturne i muzičke), znanstvene, restauracijske, konzervacijske svrhe i svrhe izlaganja ili akademskog istraživanja te za potrebe suradnje između muzeja ili sličnih javnih neprofitnih ustanova radi organizacije izložbi ne bi trebalo biti potrebno predočiti dozvolu ili izjavu.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

13.a  Za kulturna dobra koja se predstavljaju na trgovinskim sajmovima i međunarodnim umjetničkim izložbama nije potrebna uvozna dozvola.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

14.  Kako bi se u obzir uzelo iskustvo s provedbom ove Uredbe, kao i promjenjive geopolitičke i druge okolnosti kojima se ugrožavaju kulturna dobra, istodobno izbjegavajući nerazmjerno ometanje trgovine s trećim zemljama, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjena kriterija minimalne starosti različitih kategorija kulturnih dobara. Ta delegirana ovlast trebala bi Komisiji omogućiti i ažuriranje Priloga nakon izmjena kombinirane nomenklature. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 201627. Posebno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

14.  Kako bi se u obzir uzelo iskustvo s provedbom ove Uredbe, kao i promjenjive geopolitičke i druge okolnosti kojima se ugrožavaju kulturna dobra, istodobno izbjegavajući nerazmjerno ometanje trgovine s trećim zemljama, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjena kriterija minimalne starosti i granične novčane vrijednosti različitih kategorija kulturnih dobara. Ta delegirana ovlast trebala bi Komisiji omogućiti i ažuriranje Priloga nakon izmjena kombinirane nomenklature. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 201627. S ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

__________________

__________________

27 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

27 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

15.  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti radi utvrđivanja posebnih načina privremenog uvoza kulturnih dobara na carinsko područje Unije i njihova smještanja na tom području, predložaka zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole i obrasca te dozvole, kao i izjava uvoznika i njihovih pratećih dokumenata te daljnjih postupovnih pravila o njihovu podnošenju i obradi. Komisiji bi trebalo dodijeliti i provedbene ovlasti kako bi pripremila uspostavu elektroničke baze podataka za pohranu i razmjenu informacija među državama članicama. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća28.

15.  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti radi utvrđivanja posebnih načina privremenog uvoza kulturnih dobara na carinsko područje Unije i njihova smještanja na tom području, pri čemu istodobno treba zajamčiti konzervacijske uvjete s obzirom na specifičnu prirodu kulturnih dobara. Ti se načini trebaju primjenjivati i na elektroničke standardizirane predloške zahtjeva i obrazaca za izdavanje uvozne dozvole kao i na elektroničke izjave uvoznika i njihove prateće dokumente te na daljnja postupovna pravila o njihovu podnošenju i obradi elektroničkim putem. Komisiji bi trebalo dodijeliti i provedbene ovlasti kako bi pripremila uspostavu elektroničke baze podataka za pohranu i razmjenu informacija među državama članicama. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća28. Komisiji bi trebalo dodijeliti ovlasti za donošenje provedbenih akata kako bi uspostavila popis zemalja pogođenih sukobima i visokorizičnih zemalja koji bi se redovito ažurirao i na temelju kojega bi se trebale utvrditi restriktivne mjere za kulturna dobra sukladno članku 215. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije.

__________________

__________________

28 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

28 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

16.  Radi potpore učinkovitoj provedbi Uredbe trebale bi se prikupljati relevantne informacije o trgovinskim tokovima kulturnih dobara koje bi služile i kao osnova za njezinu buduću evaluaciju. Trgovinski se tokovi kulturnih dobara ne mogu učinkovito pratiti samo na temelju njihove vrijednosti ili težine jer te dvije veličine mogu varirati. Nužno je prikupljati informacije o broju deklariranih predmeta. Budući da za kulturna dobra u kombiniranoj nomenklaturi nije predviđena dodatna mjerna jedinica, potrebno je zahtijevati da se deklarira broj predmeta.

  Radi potpore učinkovitoj provedbi Uredbe trebale bi se prikupljati relevantne informacije o trgovinskim tokovima kulturnih dobara koje bi služile i kao osnova za njezinu buduću evaluaciju. Trgovinski se tokovi kulturnih dobara ne mogu učinkovito pratiti samo na temelju njihove vrijednosti ili težine jer te dvije veličine mogu varirati. Nužno je elektronički prikupljati informacije o broju deklariranih predmeta. Budući da za kulturna dobra u kombiniranoj nomenklaturi nije predviđena dodatna mjerna jedinica, potrebno je zahtijevati da se deklarira broj predmeta.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

17.  Strategijom EU-a i Akcijskim planom za upravljanje rizicima u carinskim pitanjima29 među ostalim se nastoje ojačati kapaciteti carinskih tijela kako bi se povećala sposobnost odgovora na rizike u području kulturnih dobara. Trebao bi se upotrebljavati zajednički okvir upravljanja rizikom utvrđen u Uredbi (EU) br. 952/2013, a carinska bi tijela trebala razmjenjivati relevantne informacije o riziku.

17.  Strategijom EU-a i Akcijskim planom za upravljanje rizicima u carinskim pitanjima29 među ostalim se nastoje ojačati kapaciteti i osposobljavanje carinskih tijela kako bi se povećala sposobnost odgovora na rizike u području kulturnih dobara. Trebao bi se upotrebljavati zajednički okvir upravljanja rizikom utvrđen u Uredbi (EU) br. 952/2013, a carinska bi tijela trebala razmjenjivati relevantne informacije o riziku.

__________________

__________________

29 COM/2014/0527 final: Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o Strategiji EU-a i Akcijskom planu za upravljanje rizicima u carinskim pitanjima.

29 COM/2014/0527 final: Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o Strategiji EU-a i Akcijskom planu za upravljanje rizicima u carinskim pitanjima.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

17.a  S obzirom na to da krijumčarenje kulturnih predmeta može biti podloga za financiranje terorizma i pranje novca, potrebno je hitno pokrenuti provedbu kampanja za podizanje razine svijesti, posebno među kupcima kulturnih dobara; štoviše, u svim državama članicama potrebno je uspostaviti informativne kontaktne točke kako bi se tržišnim dionicima pomoglo u provedbi ove Uredbe.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

19.  Komisija bi trebala imati dovoljno vremena da donese pravila kojima se provodi ova Uredba, posebno onih koja se odnose na odgovarajuće obrasce koji se trebaju upotrebljavati za podnošenje zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole ili za pripremu izjave uvoznika. Stoga bi primjenu ove Uredbe trebalo odgoditi.

19.  Komisija bi trebala imati dovoljno vremena da donese pravila kojima se provodi ova Uredba, posebno onih koja se odnose na odgovarajuće elektroničke standardizirane obrasce koji se trebaju upotrebljavati za podnošenje zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole ili za pripremu izjave uvoznika. Stoga bi primjenu ove Uredbe trebalo odgoditi.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti ulaska kulturnih dobara na carinsko područje Unije i postupak njihova ulaska.

Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti uvoza kulturnih dobara u carinsko područje Unije i postupak njihova ulaska.

Obrazloženje

U članku 1., kada je riječ o predmetu i području primjene ove Uredbe, neodređeni pojam „ulaska” trebalo bi zamijeniti preciznijom riječi „uvoz”.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ulazak na carinsko područje Unije kulturnih dobara koja su nezakonito izvezena iz treće zemlje zabranjen je kada postoji opravdana sumnja da su ta kulturna dobra nezakonito iznesena s državnog područja zemlje podrijetla ili zemlje izvoznice bez pristanka njihova zakonitog vlasnika ili da su iznesena protivno zakonima i propisima tih zemalja.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje stroži režimi uspostavljeni instrumentima na snazi u državama članicama za uvoz kulturnih dobara na njihovo carinsko područje.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „kulturna dobra” znači svaki predmet koji ima arheološki, pretpovijesni, povijesni, književni, umjetnički ili znanstveni značaj i koji je obuhvaćen kategorijama navedenima u tablici u Prilogu te čija je minimalna starost u skladu s pragom navedenim u Prilogu;

(a)  „kulturna dobra” znači svaki predmet od arheološke, pretpovijesne, povijesne, književne, umjetničke ili znanstvene važnosti i koji je obuhvaćen kategorijama navedenima u tablici u Prilogu te čija su minimalna starost i financijska vrijednost u skladu s pragom navedenim u Prilogu;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „zemlja podrijetla” znači zemlja na čijem su trenutačnom državnom području kulturna dobra načinjena ili otkrivena;

(b)  „zemlja podrijetla” znači zemlja na čijem su trenutačnom državnom području kulturna dobra načinjena, otkrivena, iskopana ili s kojeg su iznesena ili ukradena, bilo to s mjesta na kopnu ili pod vodom na aktualnom teritoriju te zemlje ili zemlje koja je u toj mjeri blisko povezana s tim dobrima da ih smatra vlastitima te ih tako i štiti, što znači da na zakonit način regulira njihov izvoz;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „zemlja izvoznica” znači zadnja zemlja u kojoj su kulturna dobra trajno čuvana u skladu sa zakonima i propisima te zemlje prije njihove otpreme u Uniju;

(c)  „zemlja izvoznica” znači zadnja zemlja u kojoj su kulturna dobra čuvana u skladu sa zakonima i propisima te zemlje prije njihove otpreme u Uniju;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  „sukobima pogođene i visokorizične zemlje” znači zemlje koje je Komisija uvrstila na popis zemalja obilježenih oružanim sukobima, općeprisutnim nasiljem i drugim opasnostima za stanovništvo ili kulturna dobra;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „trajno” znači u razdoblju do najmanje mjesec dana i u druge svrhe osim u svrhe privremene upotrebe, provoza, izvoza ili otpreme;

Briše se.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 12. radi izmjene drugog stupca tablice u Prilogu nakon izmjena kombinirane nomenklature i izmjene minimalne starosti u trećem stupcu tablice u Prilogu s obzirom na iskustvo stečeno provedbom ove Uredbe.

2.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 12. radi izmjene kategorija kulturnih dobara te praga minimalne starosti i novčane vrijednosti u Prilogu s obzirom na rezultate provedbe ove Uredbe.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 12. radi izmjene kategorija dobara za koje je potrebno predočiti uvoznu dozvolu ili podnijeti izjavu uvoznika carinskim tijelima prve države članice ulaska s obzirom na iskustvo stečeno tijekom provedbe ove Uredbe.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Ako je nadležno tijelo prve države članice ulaska izdalo uvoznu dozvolu ili ako je carinskim tijelima prve države članice ulaska podnesena ispravna izjava uvoznika, to se ne smije smatrati dokazom zakonitog podrijetla ili vlasništva kulturnog dobra.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  privremeni uvoz, u smislu članka 250. Uredbe (EU) br. 952/2013, kulturnih dobara na carinsko područje Unije u obrazovne i znanstvene svrhe te svrhe akademskog istraživanja;

(a)  privremeni uvoz, u smislu članka 250. Uredbe (EU) br. 952/2013, kulturnih dobara na carinsko područje Unije u obrazovne (primjerice kulturne i muzičke), znanstvene, restauracijske, konzervacijske svrhe i svrhe izlaganja ili akademskog istraživanja te za potrebe suradnje između muzeja ili sličnih javnih neprofitnih ustanova radi organizacije izložbi;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Za privremeni uvoz u smislu članka 250. Uredbe (EU) br. 952/2013 kulturnih dobara koja se predstavljaju na trgovinskim sajmovima i međunarodnim umjetničkim izložbama na carinsko područje Unije potrebno je predočiti izjavu uvoznika u skladu s člankom 5.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Ponovno unesena kulturna dobra u skladu s člankom 203. Uredbe (EU) br. 952/2013;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Posjednik dobara podnosi zahtjev za izdavanje uvozne dozvole nadležnom tijelu države članice ulaska. Zahtjevu se moraju priložiti prateći dokumenti i informacije kojima se potkrepljuje da su dotična kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima. Međutim, ako je zemlja izvoznica ugovorna stranka Konvencije UNESCO-a o mjerama zabrane i sprječavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara potpisane u Parizu 14. studenoga 1970. („Konvencija UNESCO-a iz 1970.”), uz zahtjev se prilažu prateći dokumenti i informacije kojima se potkrepljuje da su kulturna dobra izvezena iz te zemlje u skladu s njezinim zakonima i propisima.

2.  Posjednik kulturnih dobara navedenih u prethodnom stavku podnosi zahtjev za izdavanje uvozne dozvole nadležnom tijelu prve države članice ulaska. Zahtjevu se moraju priložiti prateći dokumenti i informacije kojima se potkrepljuje da su dotična kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima ili bez postojanja takvih zakona i propisa. Ako se zemlja podrijetla kulturnih dobara ne može pouzdano utvrditi, uz zahtjev za uvoznu dozvolu prilažu se prateći dokumenti i informacije kojima se dokazuje da su kulturna dobra izvezena iz zemlje izvoznice u skladu s njezinim zakonima i propisima.

 

Posjednik kulturnih dobara koja potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih zemalja uvijek podnosi zahtjev za izdavanje uvozne dozvole nadležnom tijelu prve države članice ulaska. Uz zahtjev se prilažu svi prateći dokumenti i informacije kojima se potkrepljuje da su takva kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadležno tijelo države članice ulaska provjerava je li zahtjev potpun. U roku od 30 dana od primitka zahtjeva od podnositelja zahtjeva traži dostavu informacija ili dokumenata koji nedostaju.

3.  Nadležno tijelo prve države članice ulaska provjerava je li zahtjev potpun. U roku od 30 dana od primitka zahtjeva od podnositelja zahtjeva traži dostavu informacija ili dokumenata koji nedostaju.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nadležno tijelo razmatra zahtjev u roku od 90 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva i odlučuje o izdavanju uvozne dozvole ili odbijanju zahtjeva. Nadležno tijelo može odbiti zahtjev na temelju sljedećih razloga:

4.  Nadležno tijelo razmatra zahtjev u roku od 90 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva i odlučuje o izdavanju uvozne dozvole ili odbijanju zahtjeva. Nadležno tijelo mora odbiti zahtjev na temelju sljedećih razloga:

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  za zemlju izvoznicu koja nije ugovorna stranka Konvencije UNESCO-a iz 1970. ako nije dokazano da su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima;

(a)  ako nije dokazano da su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima ili ako nije dokazano da su dobra izvezena iz zemlje podrijetla bez postojanja takvih zakona i propisa;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za zemlju izvoznicu koja je ugovorna stranka Konvencije UNESCO-a iz 1970. ako nije dokazano da su kulturna dobra izvezena iz zemlje izvoznice u skladu s njezinim zakonima i propisima;

(b)  ako postoje neriješeni zahtjevi tijela zemlje podrijetla za restituciju.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  ako postoje neriješeni zahtjevi nadležnih tijela zemlje podrijetla za povrat sredstava;

Obrazloženje

U razloge zbog kojih nadležno tijelo može odbiti zahtjev za izdavanje uvozne dozvole također se moraju uvrstiti i još neriješeni zahtjevi koje podnese zemlja podrijetla.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ako nadležno tijelo opravdano smatra da posjednik dobara nije stekao ta dobra na zakonit način.

(c)  ako nadležno tijelo opravdano potvrdi da posjednik dobara nije stekao ta dobra na zakonit način.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  ako se zahtjev za uvoz odnosi na kulturno dobro za koje je isti zahtjev prethodno odbila druga država članica Unije, pri čemu je podnositelj zahtjeva to odbijanje dužan priopćiti tijelu nadležnom za izdavanje dozvole;

Obrazloženje

Među razloge zbog kojih bi nadležno tijelo moglo odbiti zahtjev za izdavanje uvozne dozvole mora se navesti i slučaj kada druga država članica prethodno odbije isti zahtjev, pri čemu je podnositelj zahtjeva to odbijanje dužan priopćiti nadležnom tijelu za izdavanje dozvole.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučaju izdavanja uvozne dozvole nadležno je tijelo urudžbira elektronički.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  U slučaju odbijanja zahtjeva administrativna odluka iz stavka 4. popraćena je obrazloženjem koje uključuje informacije o žalbenom postupku koje se priopćavaju dotičnom podnositelju zahtjeva u trenutku izdavanja.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija može provedbenim aktima utvrditi predložak zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole, kao i postupovna pravila o podnošenju i obradi takvog zahtjeva. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.

6.  Komisija provedbenim aktima utvrđuje elektronički standardizirani predložak zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole kao i postupovna pravila o elektroničkom podnošenju i obradi takvog zahtjeva zajedno s relevantnim pratećim dokumentima, koji se podnose elektronički. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Puštanje kulturnih dobara iz točaka (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) i (l) Priloga u slobodni promet u Uniji i njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza podliježe podnošenju izjave uvoznika carinskim tijelima države članice ulaska.

1.  Uvoz kulturnih dobara iz točaka (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) i (l) Priloga podliježe podnošenju elektroničke izjave uvoznika carinskim tijelima države članice ulaska.

 

Prethodni stavak ne primjenjuje se na kulturna dobra koja potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih zemalja. Za takva kulturna dobra zahtijeva se predočenje uvozne dozvole koju izdaje nadležno tijelo prve države članice ulaska u skladu s odredbama utvrđenima u članku 4.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izjava uvoznika sadržava potpisanu izjavu posjednika dobara da su dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima. Međutim, ako je zemlja izvoznica ugovorna stranka Konvencije UNESCO-a o kulturnim dobrima, izjava uvoznika sadržava potpisanu izjavu posjednika dobara da su dobra izvezena iz zemlje izvoznice u skladu s njezinim zakonima i propisima.

2.  U slučajevima kada se zemlja podrijetla kulturnih dobara može pouzdano utvrditi elektronička izjava uvoznika sastoji se od:

 

(a)   potpisane izjavu posjednika dobara;

Izjava uvoznika sadržava standardizirani dokument u kojem se dotična kulturna dobra opisuju s dovoljno pojedinosti kako bi ih carinska tijela mogla identificirati.

(b)  standardiziranog elektroničkog dokumenta u kojem se dotična kulturna dobra opisuju s dovoljno pojedinosti kako bi ih carinska tijela mogla identificirati i

 

(c)  izvozne dozvole ili uvjerenja koje izdaje zemlja podrijetla. U slučajevima kada se zakonodavstvom zemlje podrijetla ne predviđa izdavanje izvoznih dozvola ili uvjerenja, izjava izvoznika mora biti popraćena pouzdanim potpornim dokumentima i informacijama koje dokazuju da su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima ili se mora dokazati nepostojanje takvih zakona i propisa;

 

U slučajevima kada se zemlja podrijetla kulturnih dobara ne može pouzdano utvrditi elektronička izjava uvoznika sastoji se od:

 

(a)  potpisane izjavu posjednika dobara;

 

(b)  standardiziranog elektroničkog dokumenta u kojem se dotična kulturna dobra opisuju s dovoljno pojedinosti kako bi ih carinska tijela mogla identificirati i

 

(c)  izvozne dozvole ili uvjerenja koje izdaje zemlja izvoznice. U slučajevima kada se zakonodavstvom zemlje izvoznice ne predviđa izdavanje izvoznih dozvola ili uvjerenja, izjava izvoznika mora biti popraćena pouzdanim potpornim dokumentima i informacijama koje dokazuju da su kulturna dobra izvezena iz zemlje izvoznice u skladu s njezinim zakonima i propisima.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija može provedbenim aktima donijeti predložak izjave uvoznika, kao i postupovna pravila o njezinu podnošenju i obradi. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.

3.  Komisija provedbenim aktima donosi elektronički standardizirani predložak izjave uvoznika kao i postupovna pravila o njezinu podnošenju i obradi elektronički. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Uvozna dozvola iz članka 4. ili izjava uvoznika iz članka 5., ovisno o slučaju, podnosi se carinskom uredu koji je nadležan za puštanje kulturnih dobara u slobodni promet ili njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza.

1.  Uvozna dozvola iz članka 4. ili izjava uvoznika iz članka 5., ovisno o slučaju, podnosi se elektronički carinskom uredu koji je nadležan za puštanje kulturnih dobara u slobodni promet ili njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kad je riječ o kulturnim dobrima za koja je potrebna uvozna dozvola kako bi mogla ući na carinsko područje Unije, carinska tijela provjeravaju odgovara li uvozna dozvola tim dobrima. U tu svrhu mogu fizički pregledati kulturna dobra, a taj postupak obuhvaća i vještačenje.

2.  Kad je riječ o kulturnim dobrima za koja je potrebna uvozna dozvola kako bi mogla ući na carinsko područje Unije, carinska tijela provjeravaju odgovara li uvozna dozvola tim dobrima. U tu svrhu mogu fizički pregledati kulturna dobra, a taj postupak obuhvaća i vještačenje u uskoj suradnji s tijelima nadležnima za kulturna dobra. Elektronički urudžbiranoj uvoznoj dozvoli dodjeljuje se serijski broj i datum urudžbiranja, a nakon puštanja dobara deklarantu se daje preslika urudžbirane uvozne dozvole.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kad je riječ o kulturnim dobrima za koja je potrebna izjava uvoznika kako bi mogla ući na carinsko područje Unije, carinska tijela provjeravaju je li izjava uvoznika u skladu sa zahtjevima iz članka 5. ili zahtjevima na temelju tog članka i odgovara li tim dobrima. U tu svrhu mogu od deklaranta zahtijevati dodatne informacije i fizički pregledati kulturna dobra, a taj postupak obuhvaća i vještačenje. Izjavu uvoznika urudžbiraju dodjelom serijskog broja i datuma, a nakon puštanja dobara deklarantu daju presliku urudžbirane izjave uvoznika.

3.  Kad je riječ o kulturnim dobrima za koja je potrebna izjava uvoznika kako bi mogla ući na carinsko područje Unije, carinska tijela provjeravaju je li izjava uvoznika u skladu sa zahtjevima iz članka 5. ili zahtjevima na temelju tog članka i odgovara li tim dobrima. U tu svrhu mogu od deklaranta zahtijevati dodatne informacije i fizički pregledati kulturna dobra postupkom vještačenja kako je utvrđeno u stavku 2. Elektronički urudžbiranoj izjavi uvoznika dodjeljuje se serijski broj i datum urudžbiranja, a nakon puštanja dobara deklarantu se daje preslika urudžbirane izjave uvoznika.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako države članice ograniče broj carinskih ureda nadležnih za puštanje kulturnih dobara u slobodni promet ili njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza, Komisiji priopćuju pojedinosti o tim carinskim uredima i sve promjene u tom pogledu.

Ako države članice ograniče broj carinskih ureda nadležnih za puštanje kulturnih dobara za uvoz, Komisiji priopćuju pojedinosti o tim carinskim uredima i sve promjene u tom pogledu. Iako je broj carinskih ureda ograničen, države članice moraju osigurati da posjednici dobara ili uvoznici u dovoljnoj mjeri mogu pristupiti tim uredima.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  U slučaju zadržavanja kulturnih dobara moraju se zajamčiti odgovarajući uvjeti očuvanja kulturnih dobara u skladu s uvjetima i odgovornostima za privremeni smještaj dobara iz članka 147. Uredbe (EU) br. 952/2013, uzimajući u obzir specifičnu prirodu dobara.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Carinska tijela dužna su odmah obavijestiti državu podrijetla ili državu izvoznicu, ako nakon donošenja odluke iz stavka 1. postoji opravdana sumnja da su dotična kulturna dobra iznesena s državnog područja zemlje podrijetla ili zemlje izvoznice bez pristanka njihova zakonitog vlasnika ili su iznesena protivno zakonima i propisima tih zemalja.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za pohranu i razmjenu informacija među tijelima država članica, posebno u pogledu izjava uvoznika i uvoznih dozvola, može se razviti elektronički sustav.

2.  Za pohranu i razmjenu informacija među tijelima država članica, posebno u pogledu izjava uvoznika i uvoznih dozvola, mora se razviti elektronički sustav.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija s pomoću provedbenih akata može utvrditi:

Komisija s pomoću provedbenih akata mora utvrditi:

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice utvrđuju pravila o kaznama primjenjivima na povrede članaka 3., 4. i 5., posebno kad je riječ o lažnim izjavama i podnošenju lažnih informacija radi odobravanja ulaska kulturnih dobara na carinsko područje Unije i poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje njihova provođenja. Predviđene kazne moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće. Države članice u roku od 18 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe obavješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama te je bez odgode obavješćuju o svim naknadnim izmjenama koje na njih utječu.

Države članice utvrđuju pravila o kaznama primjenjivima na povrede članaka 3., 4. i 5., posebno kad je riječ o lažnim izjavama i podnošenju lažnih informacija radi odobravanja ulaska kulturnih dobara na carinsko područje Unije i poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje njihova provođenja. Predviđene kazne moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće. Države članice nadalje se obvezuju procijeniti preporučljivost uspostave posebnih operativnih jedinica specijaliziranih za sprečavanje nezakonitog uvoza kulturnih dobara ako one već nisu dio njihovih pravnih sustava. Države članice u roku od 18 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe obavješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama te je bez odgode obavješćuju o svim naknadnim izmjenama koje na njih utječu.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Države članice organiziraju tečajeve osposobljavanja i aktivnosti izgradnje kapaciteta kako bi osigurale da dotična tijela djelotvorno provode ovu Uredbu. Mogu organizirati i kampanje za podizanje razine osviještenosti namijenjene ponajprije kupcima kulturnih dobara.

11.  Države članice organiziraju tečajeve osposobljavanja i aktivnosti izgradnje kapaciteta kako bi osigurale da dotična tijela i stručnjaci djelotvorno provode ovu Uredbu. Mogu organizirati i kampanje za podizanje razine osviještenosti namijenjene ponajprije kupcima kulturnih dobara. Štoviše, u svakoj državi članici potrebno je uspostaviti informativne kontaktne točke kako bi se tržišnim akterima pomoglo u provedbi ove Uredbe. U pripremnim radovima za provedbu ove Uredbe Komisija i države članice moraju surađivati s međunarodnim organizacijama kao što su UNESCO, Interpol, Europol i Međunarodno vijeće muzeja radi jamčenja učinkovitog osposobljavanja, izgradnje kapaciteta i provedbe kampanja za podizanje razine svijesti.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija u vidu provedbenih akata mora uvesti popis zemalja pogođenih sukobima i visokorizičnih zemalja koji će se redovito ažurirati i na temelju kojega se moraju utvrditi restriktivne mjere za kulturna dobra sukladno članku 215. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

U suradnji s Europskom službom za vanjske poslove i Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Komisija uspostavlja neobvezujuće smjernice u obliku priručnika u kojem se objašnjava kako najbolje primjenjivati kriterije za određivanje sukobima pogođenih i visokorizičnih područja. Taj se priručnik temelji na definiciji sukobima pogođenih i visokorizičnih područja utvrđenoj u članku X ove Uredbe i njime se uzimaju u obzir Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji u tom području, uključujući druge rizike u lancu opskrbe koji pokreću upozorenja kako je definirano u relevantnim dopunama tim smjernicama.

 

Komisija poziva vanjske stručnjake da izrade indikativan, netaksativan i redovito ažuriran popis sukobima pogođenih i visokorizičnih područja. Taj se popis mora temeljiti na analizama iz stavka 1. priručnika koje su proveli stručnjaci kao i na informacijama dobivenima u okviru akademskih istraživanja i sustava postupanja s dužnom pažnjom u lancu opskrbe. Uvoznici iz Unije koji uvoze dobra iz područja koja nisu navedena na popisu također su i dalje odgovorni za pridržavanje obveza postupanja s dužnom pažnjom na temelju ove Uredbe.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  broj slučajeva u kojima su kulturna dobra zadržana i

(e)  broj slučajeva u kojima su kulturna dobra zadržana;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  broj slučajeva u kojima su kulturna dobra ustupljena u korist države u skladu s člankom 199. Uredbe (EU) br. 952/2013.

(f)  broj slučajeva u kojima su kulturna dobra ustupljena u korist države u skladu s člankom 199. Uredbe (EU) br. 952/2013 i

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  kaznene sankcije usvojene radi provedbe ove Uredbe.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Prilog – tablica

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[…]

Briše se.

Obrazloženje

Prilog Prijedlogu Komisije briše se i zamjenjuje Prilogom Uredbi o izvozu kulturnih dobara br. 16/2009, prilagođenog jedinstvenom pragu od 100 godina i uz pojedine izmijenjene pragove vrijednosti. Zbog postupovnih razloga predložene su dvije različite izmjene (jedna se odnosi na brisanje, druga na izmjenu prvotnog Priloga) i o njima se mora glasovati zajedno.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Prilog – tablica a (novi)

1.  Arheološki predmeti, stariji od 100 godina koji su proizvodi:

 

  istraživanja i nalazišta na kopnu i u podmorju

9705 00 00

  arheoloških lokaliteta

9706 00 00

  arheoloških zbirki

 

2.  Elementi stariji od 100 godina koji su sastavni dijelovi rastavljanih umjetničkih, povijesnih ili vjerskih spomenika

9705 00 00

 

9706 00 00

3.  Crteži i slike, osim onih koji su uključene u kategoriju 4. ili 5., u potpunosti izrađeni rukom u bilo kojem mediju i na bilo kojem materijalu

9701

4.  Akvareli, gvaševi i pasteli u potpunosti izrađeni rukom, na bilo kojem materijalu

9701

5.  Mozaici na bilo kojem materijalu, u potpunosti izrađeni rukom, osim onih iz kategorije 1. ili 2., i crteži u bilo kojem mediju, u potpunosti izrađeni rukom i na bilo kojem materijalu

6914

 

9701

6.  Originalne gravure, otisci, sitotisci i litografije s njihovim pločama te originalni plakati

Poglavlje 49.

 

9702 00 00

 

8442 50 99

7.  Originalne skulpture ili kiparski radovi te kopije izrađene istim postupkom kao i originali, osim onih koji pripadaju 1. kategoriji

9703 00 00

8.  Fotografije, filmovi i njihovi negativi

3704

 

3705

 

3706

 

4911 91 80

9.  Inkunabule i rukopisi, uključujući zemljovide i partiture, pojedinačno ili u zbirkama

9702 00 00

 

9706 00 00

 

4901 10 00

 

4901 99 00

 

4904 00 00

 

4905 91 00

 

4905 99 00

 

4906 00 00

10.  Knjige starije od 100 godina, pojedinačne ili u zbirkama

9705 00 00

 

9706 00 00

11.  Tiskani zemljovidi stariji od 100 godina

9706 00 00

12.

 

(a)  Zbirke i primjerci iz zooloških, botaničkih, mineraloških ili anatomskih zbirki;

9705 00 00

(b)  Zbirke od povijesnog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog interesa

9705 00 00

13.  Svi ostali antikni predmeti koji nisu uključeni u kategorije od A.1 do A.12 stariji od 100 godina

97060000

Kulturni predmeti iz kategorija A.1 do A.13 obuhvaćeni su ovom Uredbom samo ako je njihova vrijednost jednaka ili premašuje granične novčane vrijednosti pod B.

B.

Granične novčane vrijednosti koje se primjenjuju na određene kategorije pod A (u eurima)

Vrijednost:

Bez obzira na vrijednost

  1 (arheološki predmeti)

  2 (rastavljeni spomenici)

  9 (inkunabule i rukopisi)

15 000

  5 (mozaici i crteži)

  6 (gravure)

  8 (fotografije)

  11 (tiskani zemljovidi)

30 000

  4 (akvareli, gvaševi i pasteli)

50 000

  3 (crteži)

  7 (kipovi)

  10 (knjige)

  12 (zbirke)

  13 (svi drugi predmeti)

Ispunjenje uvjeta u pogledu novčane vrijednosti mora se procijeniti pri podnošenju zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole. Novčana vrijednost je vrijednost kulturnog dobra u državi članici spomenutoj u članku 2. stavku 1. točki (a).

Za države članice čija valuta nije euro vrijednosti navedene u Prilogu I., izražene u eurima, pretvaraju se u nacionalne valute i u njima se izražavaju, i to po deviznom tečaju od 31. prosinca 2001., objavljenom u Službenom listu Europskih zajednica. Ta protuvrijednost u nacionalnim valutama revidira se svake dvije godine s učinkom od 31. prosinca 2001. Izračun spomenute protuvrijednosti temelji se na prosječnoj dnevnoj vrijednosti navedenih valuta, izraženoj u eurima, u razdoblju od 24 mjeseca koje završava posljednjeg dana mjeseca kolovoza koji prethodi reviziji s učinkom od 31. prosinca. Tu metodu izračuna revidira Savjetodavni odbor za kulturna dobra na prijedlog Komisije, načelno dvije godine nakon prve primjene. Pri svakoj reviziji vrijednosti izražene u eurima i njihove protuvrijednosti u nacionalnoj valuti periodično se objavljuju u Službenom listu Europske unije u prvim danima mjeseca studenoga koji prethodi danu stupanja na snagu revizije.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027

Obrazloženje

Europska unija mora jamčiti istu razinu zaštite koja je priznata njezinim kulturnim dobrima, uključujući i dobra uvezena na njezin teritorij iz trećih zemalja. U tu svrhu, kako bi se nadležnim carinskim tijelima i tijelima nadležnima za izdavanje uvoznih dozvola olakšala primjena ove Uredbe, Prilog koji je prvotno predložen zamjenjuje se onim iz Uredbe br. 116/2009 o izvozu kulturnih dobara, pri čemu ga se prilagođava uvođenjem jedinstvenog stogodišnjeg praga i izmjenama nekih pragova vrijednosti imajući u vidu područje primjene ove Uredbe.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uvoz kulturnih dobara

Referentni dokumenti

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

11.9.2017

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

18.1.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Santiago Fisas Ayxelà

24.10.2017

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

18.1.2018

Datum usvajanja

7.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Martina Michels

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

21

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

3

-

ECR

John Flack, Rupert Matthews, John Procter

1

0

VERTS/ALE

Jill Evans

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE (4.7.2018)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu i Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu kulturnih dobara

(COM(2017)0375 – C8‑0227/2017 – 2017/0158(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Kostas Chrysogonos

AMANDMANI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  S obzirom na Zaključke Vijeća od 12. veljače 2016. o borbi protiv financiranja terorizma, Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Akcijskom planu za jačanje borbe protiv financiranja terorizma24 i Direktivu o suzbijanju terorizma25, potrebno je propisati zajednička pravila o trgovini s trećim zemljama kako bi se osigurali djelotvorna zaštita protiv gubitka kulturnih dobara, očuvanje kulturne baštine čovječanstva i sprečavanje financiranja terorizma prodajom ukradene kulturne baštine kupcima u Uniji.

(1)  S obzirom na Zaključke Vijeća od 12. veljače 2016. o borbi protiv financiranja terorizma, Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Akcijskom planu za jačanje borbe protiv financiranja terorizma24 i Direktivu o suzbijanju terorizma25, potrebno je propisati zajednička pravila o trgovini s trećim zemljama kako bi se osigurali djelotvorna zaštita protiv trgovine i gubitka kulturnih dobara, očuvanje kulturne baštine čovječanstva i sprečavanje financiranja terorizma i pranja novca prodajom ukradene kulturne baštine kupcima u Uniji.

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 final.

24 COM(2016) 50 final.

25 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP, SL L 88, 31.3.2017., str. 6.–21.

25 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP, SL L 88, 31.3.2017., str. 6.–21.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 a)  S obzirom na predanost Europske unije pravednim postupcima i naknadama za žrtve te na ustav i konvencije UNESCO-a u pogledu zaštite baštine, potrebno je zajamčiti povrat predmeta kojima se nezakonito trguje i/ili koji su nezakonito iskopani ili stečeni. S obzirom na iskorištavanje naroda i teritorija koje obično dovodi do nezakonitog trgovanja kulturnim dobrima, osobito kada potječu iz konteksta oružanog sukoba, ovom bi se Uredbom trebale uzeti u obzir regionalne i lokalne karakteristike umjesto tržišne vrijednosti kulturne proizvodnje.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Kulturna je baština jedno od osnovnih obilježja civilizacije, njome se obogaćuje kulturni život svih ljudi i stoga bi trebala biti zaštićena od nezakonitog prisvajanja i pljačke. Stoga bi Unija trebala zabraniti ulazak kulturnih dobara nezakonito izvezenih iz trećih zemalja na carinsko područje Unije.

(2)  Kulturna dobra često su od velike važnosti u kulturnom, umjetničkom, povijesnom i znanstvenom smislu. Kulturna je baština jedno od osnovnih obilježja civilizacije, među ostalim, sa svojom simboličkom vrijednošću i kulturnim sjećanjem čovječanstva. Njome se obogaćuje kulturni život svih naroda i ona nas povezuje na osnovi zajedničkog znanja temeljenog na sjećanju i razvoju civilizacije. Stoga bi trebala biti zaštićena od nezakonitog prisvajanja i pljačke. Pljačkanja arheoloških lokacija uvijek je bilo, no ono je sada doseglo industrijske razmjere. Sve dok je moguće baviti se unosnom trgovinom nezakonito iskopanim kulturnim dobrima i stjecati dobit bez bilo kakvog znatnog rizika, takva će se iskapanja i pljačke nastaviti i u budućnosti. Ekonomska i umjetnička vrijednost kulturne baštine stvara veliku potražnju na međunarodnom tržištu, no nedostatak snažnih međunarodnih zakonodavnih mjera i njihove provedbe dovodi do toga da se prijenos takvih dobara odvija u sivoj ekonomiji. Prisvajanje kulturne baštine ozbiljno je kazneno djelo koje čini znatnu štetu svima koji su njime neposredno ili posredno pogođeni. Nezakonitim trgovanjem kulturnim dobrima u mnogim se slučajevima pridonosi postizanju nasilne kulturne homogenizacije i/ili protjerivanja, dok pljačkanje i krađa kulturnih dobara dovodi, među ostalim, do dezintegracije. Stoga bi Unija trebala zabraniti ulazak kulturnih dobara nezakonito izvezenih iz trećih zemalja na carinsko područje Unije, uz poseban naglasak na kulturnim dobrima iz trećih zemalja koje su pogođene oružanim sukobima, a osobito ako se radi o izvozu terorističkih ili drugih zločinačkih organizacija.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2 a)  Nadležna tijela trećih zemalja nemaju uvijek dovoljno kapaciteta za borbu protiv nezakonitog trgovanja kulturnim dobrima ili podliježu korupciji ili drugim oblicima nepravilnosti u postupanju. Kada se kulturni objekti izvade iz konteksta, stanovništvo je lišeno svojih običaja te predmeta ili mjesta sjećanja i svetišta. Ako se povezani predmeti prodaju odvojeno, gube se povijesni kontekst i znanstvena vrijednost tih predmeta. S obzirom na nezamjenjivost kulturnih dobara i interes javnosti, posjedovanje takvih dobara može biti samo uvjetovano. Postupak uvoza mora obuhvaćati jamstvo naknadnog odgovarajućeg smještanja, dokumentaciju, jamstvo dostupnosti za akademske institucije i javne muzeje i suradnju u slučaju opravdanih zahtjeva za povratom.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  S obzirom na to da se na ulazak kulturnih dobara na carinsko područje Unije u državama članicama primjenjuju različita pravila, trebalo bi poduzeti mjere, posebno kako bi se osiguralo da uvoz kulturnih dobara podliježe jedinstvenim kontrolama pri njihovu ulasku.

(3)  Zaštita kulturne baštine može biti djelotvorna samo ako je organizirana i na nacionalnoj i na međunarodnoj razini među državama članicama koje blisko surađuju. S obzirom na to da se na ulazak ukradenih i/ili opljačkanih kulturnih dobara na carinsko područje Unije u državama članicama primjenjuju različita pravila, trebalo bi poduzeti usklađene mjere za odgovarajuće usklađivanje pravila, propisa i postupaka među državama članicama, čime bi se osiguralo da uvoz kulturnih dobara podliježe jedinstvenim kontrolama pri njihovu ulasku, uz istovremeno rješavanje problema rupa u oporezivanju. Tim bi se mjerama također osiguralo da se zakonodavstvo EU-a pravilno primjenjuje u državama članicama te da je vraćanje nezamjenjivih predmeta djelotvorno.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  S obzirom na to da je poznato da se u slobodnim zonama (i takozvanim „slobodnim lukama”) mogu smještati kulturna dobra, mjere kontrole koje je potrebno uspostaviti trebale bi imati što veće područje primjene u smislu dotičnih carinskih postupaka. Te se mjere kontrole stoga ne bi trebale odnositi samo na dobra puštena u slobodni promet, nego i na dobra stavljena u posebne carinske postupke. Međutim, takvo široko područje primjene ne bi trebalo biti u suprotnosti s načelom slobodnog prolaska dobara niti nadilaziti cilj sprečavanja ulaska nezakonito izvezenih kulturnih dobara na carinsko područje Unije. Prema tome, iako bi trebale obuhvaćati posebne carinske postupke u koje mogu biti stavljena dobra koja ulaze na carinsko područje Unije, mjere kontrole ne bi trebale obuhvaćati provoz.

(5)  S obzirom na to da je poznato da se u slobodnim zonama (i takozvanim „slobodnim lukama”) mogu smještati kulturna dobra, mjere kontrole koje je potrebno uspostaviti trebale bi imati što veće područje primjene u smislu dotičnih carinskih postupaka kako bi se spriječilo zaobilaženje propisa iskorištavanjem slobodnih zona, koje predstavljaju potencijalna ključna područja za nastavak širenja trgovine nezakonitim proizvodima i njihovo smještanje u EU-u. Te se mjere kontrole stoga ne bi trebale odnositi samo na dobra puštena u slobodni promet, nego i na dobra stavljena u posebne carinske postupke. Međutim, takvo široko područje primjene ne bi trebalo biti neopravdano u suprotnosti s načelom slobodnog prolaska dobara niti nadilaziti cilj sprečavanja ulaska nezakonito izvezenih kulturnih dobara na carinsko područje Unije. Prema tome, iako bi trebale obuhvaćati posebne carinske postupke u koje mogu biti stavljena dobra koja ulaze na carinsko područje Unije, mjere kontrole ne bi trebale obuhvaćati provoz, osim u slučaju kada nadležna tijela imaju opravdane razloge za pretpostavku da su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla kršenjem njezinih zakona i propisa ili da su stečena na neki drugi nezakonit način.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Zakonitost izvoza potrebno je preispitati na temelju zakona i propisa zemlje u kojoj su kulturna dobra otkrivena ili načinjena („zemlja podrijetla”). Kako bi se izbjeglo zaobilaženje propisa, ako kulturna dobra ulaze u Uniju iz različite treće zemlje, osoba koja ih želi unijeti na carinsko područje Unije mora dokazati da su iz te zemlje zakonito izvezena ako je dotična treća zemlja potpisnica Konvencije UNESCO-a iz 1970. i stoga predana suzbijanju nezakonite trgovine kulturnim dobrima. U drugim slučajevima osoba mora dokazati zakonit izvoz iz zemlje podrijetla.

(7)  Zakonitost izvoza potrebno je preispitati na temelju zakona i propisa zemlje u kojoj su kulturna dobra otkrivena ili načinjena („zemlja podrijetla”). Kako bi se izbjeglo zaobilaženje propisa, ako kulturna dobra ulaze u Uniju iz različite treće zemlje, osoba koja ih želi unijeti na carinsko područje Unije mora dokazati da su zakonito izvezena iz zemlje podrijetla. U svim slučajevima, osoba koja ta dobra želi unijeti na carinsko područje Unije trebala bi dokazati da su zakonito izvezena iz posljednje zemlje u kojoj su čuvana prije njihove otpreme u Uniju („zemlja izvoznica”) u skladu s njezinim zakonima i propisima.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Kako bi se izbjeglo nerazmjerno ometanje trgovine dobrima preko vanjske granice, ova bi se Uredba trebala primjenjivati samo na dobra određene starosti. Stoga se čini primjerenim utvrditi da minimalna starost za sve kategorije kulturnih dobara bude 250 godina. Tom će se minimalnom starošću osigurati da su mjere predviđene u ovoj Uredbi usmjerene na kulturna dobra koja bi najvjerojatnije mogla biti metom kradljivaca u područjima zahvaćenima sukobom, ne isključujući druga dobra koja se moraju kontrolirati kako bi se osigurala zaštita kulturne baštine.

(8)  Kako bi se izbjeglo nerazmjerno ometanje trgovine dobrima preko vanjske granice, ova bi se Uredba trebala primjenjivati samo na dobra određene starosti. Stoga se čini primjerenim utvrditi da minimalna starost za sve kategorije kulturnih dobara bude 100 godina u skladu s odredbama Haške konvencije iz 1954., Konvencije UNESCO-a iz 1970. i Konvencije UNIDROIT iz 1995. Minimalnom će se starošću osigurati da su mjere predviđene u ovoj Uredbi usmjerene na kulturna dobra koja bi najvjerojatnije mogla biti metom kradljivaca u područjima zahvaćenima sukobom, ne isključujući druga dobra koja se moraju kontrolirati kako bi se osigurala zaštita kulturne baštine. Kulturna dobra novijeg datuma također mogu biti podložna nezakonitoj trgovini i iskorištavanju za pranje novca, financiranje terorizma, trgovinu drogom ili ljudima i druga kaznena djela od strane zločinačkih organizacija iz EU-a ili treće zemlje. Stoga bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere za sprečavanje njihovog nezakonitog uvoza.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Budući da su neke kategorije kulturnih dobara, točnije arheološki predmeti, dijelovi spomenika, rijetki rukopisi i inkunabule, posebno izloženi krađi i uništavanju, čini se da je nužno predvidjeti sustav povećane kontrole prije nego što im se dopusti ulazak na carinsko područje Unije. U takvom bi sustavu prije puštanja takvih dobara u slobodni promet ili njihova stavljanja u posebni carinski postupak, osim provoza trebalo zahtijevati predočenje dozvole koju izdaje nadležno tijelo države članice ulaska. Osobe koje žele dobiti takvu dozvolu trebale bi biti sposobne dokazati zakonit izvoz iz zemlje podrijetla odgovarajućim pratećim dokumentima i dokazima, posebno izvoznim uvjerenjima ili dozvolama koje izdaje treća zemlja izvoza, ispravama o vlasništvu, računima, kupoprodajnim ugovorima, dokumentima o osiguranju ili prijevozu i procjenama stručnjaka. Nadležna tijela država članica trebala bi na temelju potpunih i točnih zahtjeva bez nepotrebnog odlaganja odlučiti hoće li izdati dozvolu.

(10)  Budući da su neke kategorije kulturnih dobara, kao primjerice arheološki predmeti, dijelovi spomenika, komadi umjetničkog nakita, numizmatički predmeti, artefakti drevnih tehnoloških dostignuća, rijetki rukopisi i inkunabule, posebno izloženi krađi i uništavanju, čini se da je nužno predvidjeti sustav povećane kontrole prije nego što im se dopusti ulazak na carinsko područje Unije. U takvom bi sustavu prije puštanja takvih dobara u slobodni promet ili njihova stavljanja u posebni carinski postupak, osim provoza trebalo zahtijevati dobivanje dozvole koju elektroničkim putem izdaje nadležno tijelo države članice ulaska. Osobe koje žele dobiti takvu dozvolu trebale bi biti sposobne dokazati zakonit izvoz iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima s pomoću odgovarajućih pratećih dokumenata i dokaza, posebno izvoznim uvjerenjima ili dozvolama koje izdaje treća zemlja izvoza, ispravama o vlasništvu, računima, kupoprodajnim ugovorima, dokumentima o osiguranju ili prijevozu i procjenama stručnjaka. Nadležna tijela država članica trebala bi na temelju potpunih i točnih zahtjeva te u utvrđenim rokovima i bez nepotrebnog odlaganja odlučiti hoće li izdati dozvolu, uzimajući u obzir dostupnost relevantnih informacija i slijedeći načelo proporcionalnosti. Osobama koje podnose zahtjev ne bi se trebala naplaćivati​naknada za taj zahtjev. O odlukama nadležnih tijela trebalo bi bez odlaganja obavještavati nadležne carinske urede.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10 a)  Slučajevi krađe povezani s financiranjem terorizma ili pranjem novca povijesno su povezani s određenim zemljama ili regijama podrijetla. Komisija bi trebala osobito uzeti u obzir Crvene popise koje objavljuje Međunarodno vijeće muzeja (ICOM), a kojima se klasificiraju ugrožene kategorije arheoloških predmeta ili umjetničkih djela u najugroženijim područjima svijeta kako bi se spriječila njihova prodaja ili nezakoniti izvoz. Uzimajući u obzir specifičnu prirodu kulturnih dobara, trebalo bi imenovati stručnjake za kulturu u carinskim tijelima. Njihova uloga iznimno je važna s obzirom na to da oni, po potrebi, trebaju biti u mogućnosti zatražiti dodatne informacije od deklaranta i fizički pregledati kulturna dobra u sklopu postupka vještačenja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kad je riječ o drugim kategorijama kulturnih dobara, osobe koje ih žele unijeti na carinsko područje Unije trebale bi s pomoću izjave potvrditi i preuzeti odgovornost za zakonit izvoz tih dobara iz treće zemlje i dostaviti dovoljno informacija kako bi ih carinska tijela mogla identificirati. Radi olakšavanja postupka i pravne sigurnosti informacije o kulturnom dobru trebale bi biti navedene u standardiziranom dokumentu. Za opis kulturnih dobara trebao bi se upotrebljavati standard koji je preporučio UNESCO, odnosno Identifikacijska oznaka predmeta. Carinska tijela trebaju urudžbirati ulazak tih kulturnih dobara, zadržati izvornike, a deklarantu dati presliku relevantnih dokumenata kako bi se osigurala sljedivost dobara nakon njihova ulaska na unutarnje tržište.

(11)  Kad je riječ o drugim kategorijama kulturnih dobara, osobe koje ih žele unijeti na carinsko područje Unije trebale bi s pomoću elektroničke izjave potvrditi i preuzeti odgovornost za zakonit izvoz tih dobara iz treće zemlje i dostaviti dovoljno informacija kako bi ih carinska tijela mogla identificirati. Radi olakšavanja postupka i pravne sigurnosti informacije o kulturnom dobru trebale bi biti navedene u elektroničkom standardiziranom dokumentu. Za opis kulturnih dobara trebao bi se upotrebljavati standard koji je preporučio UNESCO, odnosno Identifikacijska oznaka predmeta. Ta je kulturna dobra potrebno elektronički urudžbirati, a deklarantu je potrebno dati presliku relevantnih podnesenih dokumenata kako bi se osigurala sljedivost dobara nakon njihova ulaska na unutarnje tržište.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Radi privremenog uvoza kulturnih dobara u obrazovne i znanstvene svrhe ili svrhe akademskog istraživanja ne bi trebalo biti potrebno predočiti dozvolu ili izjavu.

(12)  Radi privremenog uvoza kulturnih dobara u obrazovne i znanstvene svrhe ili svrhe akademskog istraživanja ili za neprofitnu suradnju između muzeja ili sličnih neprofitnih javnih ustanova ne bi trebalo biti potrebno predočiti dozvolu ili izjavu, pod uvjetom da ne postoje dokazi da su ta dobra nezakonito stečena.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Isto bi tako bez predočavanja dozvole ili izjave trebalo dopustiti smještaj kulturnih dobara iz zemalja pogođenih oružanim sukobom ili prirodnom katastrofom radi osiguravanja njihove zaštite i njihova očuvanja.

(13)  Zemlje pogođene oružanim sukobom obično nisu u mogućnosti dovoljno zaštititi svoju kulturnu baštinu. Stoga bi isto tako bez predočavanja dozvole ili izjave trebalo dopustiti smještaj kulturnih dobara iz tih zemalja, pod uvjetom da nadležna tijela prate i vode postupak do povrata. Potrebno je provesti pažljivu procjenu rizika za osobe koje ih žele unijeti na carinsko područje Unije, uz pridavanje posebne pozornosti mogućnosti da se smještanje kulturnih dobara iz zemalja izvoznica pogođenih oružanim sukobom ili drugom relevantnom krizom može iskoristiti za pranje novca ili financiranje terorizma.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Carinska tijela trebala bi moći zaplijeniti i privremeno zadržati kulturna dobra unesena na carinsko područje Unije ako nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovoj Uredbi. Potrebno je uspostaviti odgovarajuće zaštitne mjere, a posebno odgovarajuće informacije za deklaranta, djelotvoran pravni lijek i maksimalno razdoblje zadržavanja od 6 mjeseci. Privremeno zapljenjivanje i zadržavanje kulturnih dobara trebalo bi ograničiti u slučajevima kada bi to predstavljalo nepotrebne teškoće za fizičke osobe, i to na osnovi odgovarajuće procjene i svakog slučaja zasebno.

Obrazloženje

Važno je uključiti načelo „nepotrebnih teškoća” u ovu Uredbu kad je riječ o privremenom zadržavanju kulturnih dobara kako bi se izbjegle situacije u kojima bi to zadržavanje imalo nerazmjeran učinak na fizičku osobu. To je načelo već predviđeno u drugim instrumentima prava EU-a, točnije u instrumentima o nadzoru nad gotovinom te zamrzavanju i pljenidbi.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se u obzir uzelo iskustvo s provedbom ove Uredbe, kao i promjenjive geopolitičke i druge okolnosti kojima se ugrožavaju kulturna dobra, istodobno izbjegavajući nerazmjerno ometanje trgovine s trećim zemljama, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjena kriterija minimalne starosti različitih kategorija kulturnih dobara. Ta delegirana ovlast trebala bi Komisiji omogućiti i ažuriranje Priloga nakon izmjena kombinirane nomenklature. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 201627. Posebno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(14)  Kako bi se u obzir uzelo iskustvo s provedbom ove Uredbe, kao i promjenjive geopolitičke i druge okolnosti kojima se ugrožavaju kulturna dobra, istodobno izbjegavajući nerazmjerno ometanje trgovine s trećim zemljama, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji kako bi se utvrdili mehanizmi za uvođenje, rad i održavanje novog elektroničkog sustava. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 201627. Posebno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

__________________

__________________

27 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

27 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti radi utvrđivanja posebnih načina privremenog uvoza kulturnih dobara na carinsko područje Unije i njihova smještanja na tom području, predložaka zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole i obrasca te dozvole, kao i izjava uvoznika i njihovih pratećih dokumenata te daljnjih postupovnih pravila o njihovu podnošenju i obradi. Komisiji bi trebalo dodijeliti i provedbene ovlasti kako bi pripremila uspostavu elektroničke baze podataka za pohranu i razmjenu informacija među državama članicama. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća28.

(15)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti radi utvrđivanja, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Vijećem, posebnih načina privremenog uvoza kulturnih dobara na carinsko područje Unije i njihova smještanja u primjerenim uvjetima očuvanja na tom području, predložaka zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole i obrasca te dozvole, kao i izjava uvoznika i njihovih pratećih dokumenata te daljnjih postupovnih pravila o njihovu podnošenju i obradi. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća28.

__________________

__________________

28 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

28 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Radi potpore učinkovitoj provedbi Uredbe trebale bi se prikupljati relevantne informacije o trgovinskim tokovima kulturnih dobara koje bi služile i kao osnova za njezinu buduću evaluaciju. Trgovinski se tokovi kulturnih dobara ne mogu učinkovito pratiti samo na temelju njihove vrijednosti ili težine jer te dvije veličine mogu varirati. Nužno je prikupljati informacije o broju deklariranih predmeta. Budući da za kulturna dobra u kombiniranoj nomenklaturi nije predviđena dodatna mjerna jedinica, potrebno je zahtijevati da se deklarira broj predmeta.

(16)  Radi potpore učinkovitoj provedbi Uredbe trebale bi se prikupljati relevantne informacije o trgovinskim tokovima kulturnih dobara koje bi služile i kao osnova za njezinu buduću evaluaciju. Trgovinski se tokovi kulturnih dobara ne mogu učinkovito pratiti samo na temelju njihove vrijednosti ili težine jer te dvije veličine mogu varirati. Nužno je elektroničkim putem prikupljati informacije o broju deklariranih predmeta. Budući da za kulturna dobra u kombiniranoj nomenklaturi nije predviđena dodatna mjerna jedinica, potrebno je zahtijevati da se deklarira broj predmeta.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17 a)  Države članice trebale bi osmisliti kampanje za podizanje razine osviještenosti radi odvraćanja od kupovine i prodaje kulturnih dobara stečenih nezakonitom trgovinom. Trebalo bi uspostaviti i staviti na raspolaganje lako dostupne informacijske kontaktne točke, telefonske linije i internetsku stranicu radi senzibilizacije i informiranja prvenstveno kupaca kulturnih dobara ili drugih dionika.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Komisija bi trebala imati dovoljno vremena da donese pravila kojima se provodi ova Uredba, posebno onih koja se odnose na odgovarajuće obrasce koji se trebaju upotrebljavati za podnošenje zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole ili za pripremu izjave uvoznika. Stoga bi primjenu ove Uredbe trebalo odgoditi.

(19)  Komisija bi trebala bez odgode donijeti pravila kojima se provodi ova Uredba, posebno ona koja se odnose na odgovarajuće elektroničke standardizirane obrasce koji se trebaju upotrebljavati za podnošenje zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole ili za pripremu izjave uvoznika.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „kulturna dobra” znači svaki predmet koji ima arheološki, pretpovijesni, povijesni, književni, umjetnički ili znanstveni značaj i koji je obuhvaćen kategorijama navedenima u tablici u Prilogu te čija je minimalna starost u skladu s pragom navedenim u Prilogu;

(a)  „kulturna dobra” znači svaki predmet koji, bilo na religijskoj bilo na sekularnoj osnovi, ima arheološki, pretpovijesni, povijesni, književni, umjetnički ili znanstveni značaj i koji je obuhvaćen kategorijama navedenima u tablici u Prilogu te čija je minimalna starost u skladu s pragom navedenim u Prilogu;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „zemlja izvoznica” znači zadnja zemlja u kojoj su kulturna dobra trajno čuvana u skladu sa zakonima i propisima te zemlje prije njihove otpreme u Uniju;

(c)  „zemlja izvoznica” znači zadnja zemlja u kojoj su kulturna dobra čuvana u skladu sa zakonima i propisima te zemlje prije njihove otpreme u Uniju;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „trajno” znači u razdoblju do najmanje mjesec dana i u druge svrhe osim u svrhe privremene upotrebe, provoza, izvoza ili otpreme;

Briše se.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(h a)  „nadležna tijela” znači nadležna tijela koja države članice imenuju za izdavanje uvoznih dozvola i za urudžbiranje izjava uvoznika;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 12. radi izmjene drugog stupca tablice u Prilogu nakon izmjena kombinirane nomenklature i izmjene minimalne starosti u trećem stupcu tablice u Prilogu s obzirom na iskustvo stečeno provedbom ove Uredbe.

2.  Komisija je ovlaštena za donošenje, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Vijećem, među ostalim na stručnoj razini, delegiranih akata u skladu s člankom 12. radi utvrđivanja mehanizama za uvođenje, rad i održavanje elektroničkog sustava iz članka 9.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Puštanje kulturnih dobara u slobodni promet i njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza dopušteno je samo nakon predočenja uvozne dozvole izdane u skladu s člankom 4. ili izjave uvoznika sastavljene u skladu s člankom 5.

1.  Zabranjuje se ulazak u carinski teritorij Unije kulturnih dobara koja su nezakonito izvezena iz trećih zemalja.

 

Puštanje kulturnih dobara u slobodni promet i njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza dopušteno je samo nakon predočenja uvozne dozvole izdane u skladu s člankom 4. ili izjave uvoznika sastavljene u skladu s člankom 5.

 

Izdavanje uvozne dozvole ili podnošenje ispravne izjave uvoznika carinskim tijelima ne smije se smatrati dokazom zakonitog podrijetla ili vlasništva kulturnog dobra.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  privremeni uvoz, u smislu članka 250. Uredbe (EU) br. 952/2013, kulturnih dobara na carinsko područje Unije u obrazovne i znanstvene svrhe te svrhe akademskog istraživanja;

(a)  privremeni uvoz, u smislu članka 250. Uredbe (EU) br. 952/2013, kulturnih dobara na carinsko područje Unije u obrazovne, znanstvene svrhe te svrhe restauracije, očuvanja i akademskog istraživanja te za potrebe suradnje između javnih muzeja ili sličnih javnih neprofitnih ustanova radi organizacije kulturnih izložbi, pod uvjetom da nema dokaza da su ta dobra nezakonito stečena;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  smještaj, u smislu članka 237. Uredbe (EU) br. 952/2013, kulturnih dobara isključivo radi osiguranja njihova očuvanja pod nadzorom ili vodstvom javnog tijela.

(b)  smještaj, u smislu članka 237. Uredbe (EU) br. 952/2013, kulturnih dobara isključivo radi osiguranja njihove zaštite ili očuvanja pod nadzorom ili vodstvom javnog tijela nakon procjene rizika u vezi s osobama koje ih žele uvesti u carinsko područje Unije.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija može provedbenim aktima utvrditi posebne uvjete za privremeni uvoz ili smještaj kulturnih dobara iz stavka 2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.

3.  Komisija može provedbenim aktima utvrditi posebne uvjete za privremeni uvoz ili smještaj kulturnih dobara za potrebe zaštite iz stavka 2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Posjednik dobara podnosi zahtjev za izdavanje uvozne dozvole nadležnom tijelu države članice ulaska. Zahtjevu se moraju priložiti prateći dokumenti i informacije kojima se potkrepljuje da su dotična kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima. Međutim, ako je zemlja izvoznica ugovorna stranka Konvencije UNESCO-a o mjerama zabrane i sprječavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara potpisane u Parizu 14. studenoga 1970. („Konvencija UNESCO-a iz 1970.”), uz zahtjev se prilažu prateći dokumenti i informacije kojima se potkrepljuje da su kulturna dobra izvezena iz te zemlje u skladu s njezinim zakonima i propisima.

2.  Posjednik kulturnih dobara navedenih u prethodnom stavku podnosi zahtjev za izdavanje uvozne dozvole nadležnom tijelu države članice ulaska. Zahtjevu se moraju priložiti prateći dokumenti i informacije kojima se potkrepljuje da su dotična kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima. U svim slučajevima zahtjevu se moraju priložiti prateći dokumenti i informacije kojima se dokazuje da su dotična kulturna dobra izvezena iz zemlje izvoznice u skladu s njezinim zakonima i propisima. Da bi se zahtjev kvalificirao za uvozne dozvole, treba mu priložiti sljedeće: jamstvo odgovarajućeg smještaja uz podnošenje potrebne dokumentacije, jamstvo dostupnosti za akademske institucije, javne muzeje i slične neprofitne ustanove i jamstvo suradnje u slučaju opravdanih zahtjeva za povratom.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  za zemlju izvoznicu koja nije ugovorna stranka Konvencije UNESCO-a iz 1970. ako nije dokazano da su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima;

(a)  ako nije dokazano da su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za zemlju izvoznicu koja je ugovorna stranka Konvencije UNESCO-a iz 1970. ako nije dokazano da su kulturna dobra izvezena iz zemlje izvoznice u skladu s njezinim zakonima i propisima;

(b)  ako nadležno tijelo opravdano smatra da posjednik dobara nije stekao ta dobra na zakonit način;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Ako je zahtjev prihvaćen, nadležno tijelo elektroničkim putem i bez odlaganja nadležnim carinskim tijelima šalje presliku uvozne dozvole.

 

Ako je zahtjev odbijen, nadležno tijelo o tome bez odlaganja obavještava nadležna carinska tijela i Komisiju. Odluka o odbijanju popraćena je obrazloženjem za odbijanje zahtjeva, uključujući informacije o žalbenom postupku koje se priopćavaju podnositelju zahtjeva u trenutku izdavanja.

 

Kada se zahtjev za dozvolu odnosi na kulturno dobro za koje je takav zahtjev prethodno bio odbijen, podnositelj zahtjeva mora nadležno tijelo kojem podnosi zahtjev obavijestiti o prethodnom odbijanju.

 

Države članice priznaju odbijanje zahtjeva koje daju nadležna tijela ostalih država članica ako se takvo odbijanje temelji na odredbama ove Uredbe.

 

Ako postanu dostupni novi dokazi u prilog takvom zahtjevu, može se podnijeti novi zahtjev u skladu s člankom 4. stavkom 2. Ako nadležno tijelo izda dozvolu u takvom slučaju, ono o tome obavješćuje Komisiju navodeći razloge za izdavanje.

 

Primljenu obavijest Komisija šalje ostalim državama članicama kako bi osigurala ujednačenu primjenu ove Uredbe.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice određuju javna tijela koja su nadležna za izdavanje uvoznih dozvola u skladu s ovim člankom. Države članice Komisiji priopćuju pojedinosti o tim nadležnim tijelima i sve promjene u tom pogledu.

Države članice bez odgode određuju javna tijela koja su nadležna za izdavanje uvoznih dozvola u skladu s ovim člankom. Države članice Komisiji priopćuju pojedinosti o tim nadležnim tijelima i sve promjene u tom pogledu.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija objavljuje podatke o tim središnjim tijelima i sve promjene u vezi s njima u seriji „C” Službenog lista Europske unije.

Komisija objavljuje podatke o tim središnjim tijelima i sve promjene u vezi s njima u seriji „C” Službenog lista Europske unije te na namjenskoj internetskoj stranici iz članka 11.

Obrazloženje

Popis nadležnih tijela trebao bi radi transparentnosti biti javno dostupan na Komisijinoj internetskoj stranici.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija može provedbenim aktima utvrditi predložak zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole, kao i postupovna pravila o podnošenju i obradi takvog zahtjeva. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.

6.  Komisija provedbenim aktima utvrđuje elektronički standardizirani predložak izjave uvoznika i zahtjeva za uvoznu dozvolu, kao i postupovna pravila o podnošenju i obradi takvog zahtjeva zajedno s relevantnim pratećim dokumentima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 5. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izjava uvoznika

Izjava uvoznika i uvjerenje o očuvanju

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Puštanje kulturnih dobara iz točaka (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) i (l) Priloga u slobodni promet u Uniji i njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza podliježe podnošenju izjave uvoznika carinskim tijelima države članice ulaska.

1.  Puštanje kulturnih dobara iz točaka (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) i (l) Priloga u slobodni promet u Uniji i njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza podliježe podnošenju izjave uvoznika i uvjerenja o očuvanju carinskim tijelima države članice ulaska.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izjava uvoznika sadržava potpisanu izjavu posjednika dobara da su dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima. Međutim, ako je zemlja izvoznica ugovorna stranka Konvencije UNESCO-a o kulturnim dobrima, izjava uvoznika sadržava potpisanu izjavu posjednika dobara da su dobra izvezena iz zemlje izvoznice u skladu s njezinim zakonima i propisima.

Izjava uvoznika, koja se urudžbira elektronički i po potrebi dostavlja nadležnim tijelima u elektroničkom ili papirnatom obliku sadržava potpisanu izjavu posjednika dobara u kojoj se navodi da su dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izjava uvoznika sadržava standardizirani dokument u kojem se dotična kulturna dobra opisuju s dovoljno pojedinosti kako bi ih carinska tijela mogla identificirati.

Izjava uvoznika i uvjerenje o očuvanju sadržavaju standardizirani dokument u elektroničkom ili papirnatom obliku u kojem se dotična kulturna dobra opisuju s dovoljno pojedinosti kako bi ih carinska tijela mogla identificirati. Izjava uvoznika također sadržava informacije o posljedicama podnošenja lažne izjave.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Izjava uvoznika treba biti popraćena obveznim osiguranjem koje pokriva razdoblje prijenosa i uporabe na području EU-a. Osim toga, carinski službenici tijekom ulaska u carinski prostor EU-a mogu tražiti originale drugih dokumenata, kao što su procjene stručnjaka, računi ili isprave o vlasništvu.

 

Uvjerenje o očuvanju sadržava izjavu koju je potpisao posjednik dobara o tome da će dobra biti odgovarajuće smještena tijekom provoza i prodaje kako se navodi u članku 4. te prodana isključivo onim kupcima koji mogu ispuniti uvjete iz uredbe države članice o odgovarajućem postupanju s kulturnim dobrima.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija može provedbenim aktima donijeti predložak izjave uvoznika, kao i postupovna pravila o njezinu podnošenju i obradi. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.

3.  Komisija provedbenim aktima donosi elektronički standardizirani predložak izjave uvoznika kao i postupovna pravila o njezinu podnošenju i obradi elektroničkim putem. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Uvozna dozvola iz članka 4. ili izjava uvoznika iz članka 5., ovisno o slučaju, podnosi se carinskom uredu koji je nadležan za puštanje kulturnih dobara u slobodni promet ili njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza.

1.  Uvozna dozvola iz članka 4. ili izjava uvoznika iz članka 5., ovisno o slučaju, elektronički se podnosi carinskom uredu koji je nadležan za puštanje kulturnih dobara u slobodni promet ili njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kad je riječ o kulturnim dobrima za koja je potrebna uvozna dozvola kako bi mogla ući na carinsko područje Unije, carinska tijela provjeravaju odgovara li uvozna dozvola tim dobrima. U tu svrhu mogu fizički pregledati kulturna dobra, a taj postupak obuhvaća i vještačenje.

2.  Kad je riječ o kulturnim dobrima za koja je potrebna uvozna dozvola kako bi mogla ući na carinsko područje Unije, carinska tijela provjeravaju odgovara li uvozna dozvola tim dobrima. U tu svrhu mogu fizički pregledati kulturna dobra postupkom vještačenja. Elektronički urudžbiranoj uvoznoj dozvoli dodjeljuje se serijski broj i datum urudžbiranja, a nakon puštanja dobara deklarantu se daje preslika urudžbirane uvozne dozvole.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kad je riječ o kulturnim dobrima za koja je potrebna izjava uvoznika kako bi mogla ući na carinsko područje Unije, carinska tijela provjeravaju je li izjava uvoznika u skladu sa zahtjevima iz članka 5. ili zahtjevima na temelju tog članka i odgovara li tim dobrima. U tu svrhu mogu od deklaranta zahtijevati dodatne informacije i fizički pregledati kulturna dobra, a taj postupak obuhvaća i vještačenje. Izjavu uvoznika urudžbiraju dodjelom serijskog broja i datuma, a nakon puštanja dobara deklarantu daju presliku urudžbirane izjave uvoznika.

3.  Kad je riječ o kulturnim dobrima za koja je potrebna izjava uvoznika kako bi mogla ući na carinsko područje Unije, carinska tijela provjeravaju je li izjava uvoznika u skladu sa zahtjevima iz članka 5. ili zahtjevima na temelju tog članka i odgovara li tim dobrima. U tu svrhu mogu od deklaranta zahtijevati dodatne informacije i fizički pregledati kulturna dobra postupkom vještačenja. Elektronički urudžbiranoj izjavi uvoznika dodjeljuje se serijski broj i datum urudžbiranja, a nakon puštanja dobara deklarantu se daje preslika urudžbirane izjave uvoznika, dok se izjava šalje nadležnim tijelima.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija objavljuje pojedinosti o nadležnim carinskim uredima i sve promjene u tom pogledu u seriji „C” Službenog lista Europske unije.

Komisija objavljuje pojedinosti o nadležnim carinskim uredima i sve promjene u tom pogledu u seriji „C” Službenog lista Europske unije te na namjenskoj internetskoj stranici iz članka 11.

Obrazloženje

Popis nadležnih tijela trebao bi radi transparentnosti biti javno dostupan na Komisijinoj internetskoj stranici.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Ako se provjerom na granici EU-a utvrdi da se kulturna dobra nezakonito uvoze, nadležni carinski ured EU-a treba obavijestiti nacionalnu policiju i carinske urede zemlje podrijetla zadržanih kulturnih dobara o pokušaju nezakonitog prijenosa i korištenja umjetničkog djela. Ako zemlja iz koje se kulturna dobra nezakonito prenose nije i zemlja podrijetla tih kulturnih dobara, potrebno je obavijestiti nacionalna tijela obiju zemalja.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Carinska tijela oduzimaju i privremeno zadržavaju kulturna dobra unesena na carinsko područje Unije ako su dotična kulturna dobra ušla na carinsko područje Unije, a da pritom nisu ispunjeni uvjeti iz članka 3. stavaka 1. i 2.

1.  Carinska tijela oduzimaju i privremeno zadržavaju kulturna dobra unesena na carinsko područje Unije ako su dotična kulturna dobra ušla na carinsko područje Unije, a da pritom nisu ispunjeni uvjeti iz članka 3. stavaka 1. i 2. U slučaju zapljene ili privremenog zadržavanja kulturnih dobara moraju postojati odgovarajuća jamstva za njihovo optimalno očuvanje u skladu s pravom Unije i međunarodnim pravom.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Carinska tijela, eventualno također u suradnji s drugim relevantnim europskim ili nacionalnim agencijama odlučuju o tome hoće li provjeru i carinski nadzor podvrgnuti temeljitijoj kontroli u skladu s pristupom na temelju rizika. Ako nadležna tijela imaju opravdane razloge za pretpostavku da postoji mogućnost da su kulturna dobra u provozu na području Unije izvezena protivno pravilima i propisima zemlje podrijetla ili stečena na neki drugi nezakonit način, dužna su dati uputu carinskim tijelima da privremeno zaplijene ta dobra.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Administrativna odluka iz stavka 1. popraćena je obrazloženjem te se priopćuje deklarantu i podliježe djelotvornom pravnom lijeku u skladu s postupcima predviđenima nacionalnim pravom.

2.  Administrativna odluka iz stavaka 1. i 1.a popraćena je obrazloženjem te se priopćuje deklarantu i podliježe djelotvornom pravnom lijeku u skladu s postupcima predviđenima nacionalnim pravom.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Razdoblje privremenog zadržavanja strogo je ograničeno na vrijeme koje je carinskim tijelima ili drugim tijelima kaznenog progona potrebno za utvrđivanje opravdanosti zadržavanja s obzirom na okolnosti na temelju drugih odredaba prava Unije ili nacionalnog prava. Razdoblje privremenog zadržavanja iz ovog članka može biti najdulje šest mjeseci. Ako se u pogledu daljnjeg zadržavanja kulturnih dobara u tom vremenskom razdoblju ne utvrdi ništa ili ako se utvrdi da u tom slučaju s obzirom na okolnosti nije opravdano dalje zadržati kulturna dobra, ona se stavljaju na raspolaganje deklarantu.

3.  Razdoblje privremenog zadržavanja strogo je ograničeno na vrijeme koje je carinskim tijelima ili drugim tijelima kaznenog progona potrebno za utvrđivanje opravdanosti zadržavanja s obzirom na okolnosti na temelju drugih odredaba prava Unije ili nacionalnog prava. Razdoblje privremenog zadržavanja iz ovog članka može biti najdulje šest mjeseci. Ako se u pogledu daljnjeg zadržavanja kulturnih dobara u tom vremenskom razdoblju ne utvrdi ništa ili ako se utvrdi da u tom slučaju s obzirom na okolnosti nije opravdano dalje zadržati kulturna dobra, ona se stavljaju na raspolaganje deklarantu. Nadležna tijela država članica trebaju osigurati da u trenutku povrata umjetničkih djela u zemlju podrijetla ta zemlja nije pogođena stanjem krize zbog oružanog sukoba u kojem se sigurnost kulturnog predmeta ne može zajamčiti. U suprotnome predmet treba ostati u EU-u sve dok se stanje u zemlji podrijetla ne stabilizira.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Tehnička pomoć, savjeti i razmjena informacija

 

Države članice, eventualno uz pomoć Komisije, mogu uvoznicima pružiti pomoć i tehničke ili druge savjete uzimajući u obzir situaciju malih ili srednjih poduzeća kako bi im se olakšalo poštivanje zahtjeva ove uredbe.

 

Države članice uz pomoć Komisije olakšavaju razmjenu korisnih informacija o trgovini kulturnim dobrima, osobito kako bi se uvoznicima pomoglo da procijene rizike, te o najboljim praksama u provedbi ove Uredbe.

 

Pomoć se pruža na načine koji ne dovode u pitanje odgovornosti nadležnih tijela iz članka 2. stavka 1. točke (ha) i štite njihovu neovisnost u nadzoru poštovanja ove Uredbe.

Obrazloženje

Ovaj se novi članak temelju na članku 13. Uredbe 995/2010 o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva (Uredba EUTR) i njime se želi olakšati pravilna primjena ove uredbe.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za potrebe provedbe ove Uredbe države članice osiguravaju suradnju među svojim nadležnim tijelima iz članka 3. stavka 4.

1.  Za potrebe provedbe ove Uredbe države članice osiguravaju suradnju među svojim nadležnim tijelima.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za pohranu i razmjenu informacija među tijelima država članica, posebno u pogledu izjava uvoznika i uvoznih dozvola, može se razviti elektronički sustav.

2.  Za pohranu i razmjenu informacija među tijelima država članica, uključujući carinska tijela, posebno u pogledu izjava uvoznika i uvoznih dozvola, mora se razviti elektronički sustav na temelju odgovarajućeg zakonodavnog prijedloga. Tijekom pohranjivanja ili obrade bilo kakvih osobnih podataka u okviru tog elektroničkog sustava poštuje se zakonodavstvo Unije o zaštiti podataka, a posebno načela nužnosti, proporcionalnosti i ograničenja svrhe, kao i odgovarajući nadzor nad tijelima nadležnim za zaštitu podataka.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a)  mehanizme za uvođenje, rad i održavanje elektroničkog sustava iz stavka 2.;

Briše se.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice utvrđuju pravila o kaznama primjenjivima na povrede članaka 3., 4. i 5., posebno kad je riječ o lažnim izjavama i podnošenju lažnih informacija radi odobravanja ulaska kulturnih dobara na carinsko područje Unije i poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje njihova provođenja. Predviđene kazne moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće. Države članice u roku od 18 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe obavješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama te je bez odgode obavješćuju o svim naknadnim izmjenama koje na njih utječu.

Države članice utvrđuju pravila o kaznama primjenjivima na povrede članaka 3., 4. i 5., posebno kada se kulturno dobro uvozi na područje EU-a bez odgovarajuće dozvole, kada se dozvola upotrebljava za drugo kulturno dobro za koje nije izdana dozvola ili kad je riječ o lažnim izjavama i podnošenju lažnih informacija radi odobravanja ulaska kulturnih dobara na carinsko područje Unije, kao i kad je riječ o omogućavanju dostupnosti ekonomskih sredstava zločinačkim skupinama slijedom nezakonitog uvoza kulturnih dobara. Države članice poduzimaju sve potrebne mjere, uključujući izvlaštenje relevantnog vlasništva počinitelja nezakonitog uvoza kulturnih dobara, kako bi osigurale njihovo potpuno provođenje. Predviđene kazne moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće. Države članice u roku od 18 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe obavješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama te je bez odgode obavješćuju o svim naknadnim izmjenama koje na njih utječu.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice organiziraju tečajeve osposobljavanja i aktivnosti izgradnje kapaciteta kako bi osigurale da dotična tijela djelotvorno provode ovu Uredbu. Mogu organizirati i kampanje za podizanje razine osviještenosti namijenjene ponajprije kupcima kulturnih dobara.

Države članice organiziraju tečajeve osposobljavanja za carinske i druge nadležne zaposlenike u pogledu identificiranja kulturnih dobara koja su ukradena, lažna ili predmet nezakonite trgovine te u pogledu djelotvornije suradnje u suzbijanju nezakonite trgovine kulturnim dobrima kao i aktivnosti izgradnje kapaciteta kako bi osigurale da dotična tijela i stručnjaci djelotvorno provode ovu Uredbu. Komisija održava namjensku internetsku stranicu na kojoj se sve kojih se to tiče obavješćuje o ciljevima ove Uredbe, obvezama, popisu nadležnih tijela, mogućnosti privremenog zadržavanja, uvedenim kaznama, pravima na djelotvoran pravni lijek i o drugim relevantnim pitanjima. Države članice također organiziraju kampanje za podizanje razine osviještenosti te uspostavljaju i stavljaju na raspolaganje lako dostupne informacijske točke i telefonske linije za senzibilizaciju i informiranje ponajprije kupaca kulturnih dobara i drugih dionika. Carinske službe na vanjskim granicama EU-a trebale bi imati na raspolaganju stručnu pomoć, namjenska sredstva i posebnu opremu za potrebe usklađenosti s načelima i duhom ove Uredbe.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U pripremnim radovima za provedbu ove Uredbe Komisija i države članice surađuju s međunarodnim organizacijama kao što su UNESCO, Interpol, Europol, Svjetska carinska organizacija i Međunarodno vijeće muzeja radi jamčenja učinkovitog osposobljavanja, izgradnje kapaciteta i provedbe kampanja za podizanja razine osviještenosti.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  informacije o povredama Uredbe;

(b)  informacije o povredama Uredbe i primijenjenim kaznama;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  broj slučajeva u kojima su kulturna dobra zadržana i

(e)  broj slučajeva u kojima su kulturna dobra zadržana i podatke o tome koliko su dugo zadržana i

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  broj slučajeva u kojima su kulturna dobra ustupljena u korist države u skladu s člankom 199. Uredbe (EU) br. 952/2013.

(f)  broj slučajeva u kojima su kulturna dobra ustupljena u korist države u skladu s člankom 199. Uredbe (EU) br. 952/2013 i

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tu svrhu Komisija šalje relevantne upitnike državama članicama. Države članice u roku od šest mjeseci dostavljaju Komisiji tražene informacije.

U tu svrhu Komisija šalje relevantne upitnike državama članicama. Države članice u roku od šest mjeseci od primitka upitnika dostavljaju Komisiji tražene informacije.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija na temelju odgovora država članica na upitnike iz stavka 1. može od njih zatražiti da joj dostave dodatne informacije o obradi zahtjeva za uvozne dozvole. Države članice bez odgode dostavljaju tražene informacije.

Obrazloženje

Kako bi se ocijenila ujednačena provedba ove Uredbe, Komisija bi, ako to ocijeni potrebnim, od nadležnih tijela država članica trebala dobiti više informacija u pogledu obrade zahtjeva za dozvole.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija šalje izvješće o provedbi ove Uredbe Europskom parlamentu i Vijeću tri godine nakon datuma njezine primjene i svakih pet godina nakon toga.

2.  Komisija šalje izvješće o provedbi ove Uredbe Europskom parlamentu i Vijeću tri godine nakon datuma njezine primjene i svakih pet godina nakon toga. U izvješćima se ocjenjuje ujednačena provedba i funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe, a po potrebi mogu im se priložiti odgovarajući zakonodavni prijedlozi.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uvoz kulturnih dobara

Referentni dokumenti

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

11.9.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Kostas Chrysogonos

26.2.2018

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

18.1.2018

Razmatranje u odboru

14.5.2018

28.6.2018

 

 

Datum usvajanja

28.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

33

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Judith Sargentini

3

-

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uvoz kulturnih dobara

Referentni dokumenti

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Datum podnošenja EP-u

12.7.2017

 

 

 

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

11.9.2017

LIBE

11.9.2017

 

 

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

18.1.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Alessia Maria Mosca

11.1.2018

Daniel Dalton

11.1.2018

 

 

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

18.1.2018

Razmatranje u odboru

21.2.2018

21.3.2018

23.4.2018

4.6.2018

 

18.6.2018

 

 

 

Datum usvajanja

27.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

56

4

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Dita Charanzová, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, France Jamet, Philippe Juvin, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Iuliu Winkler, Igor Šoltes

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Igor Gräzin, Arndt Kohn, Pina Picierno, Fernando Ruas, Paul Rübig, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Nils Torvalds, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

Datum podnošenja

9.10.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

56

+

ALDE

Dita Charanzová, Igor Gräzin, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Hansen, Philippe Juvin, Verónica Lope Fontagné, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Bernd Lange, David Martin, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Kerstin Westphal, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand, Igor Šoltes

4

-

ECR

Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Emma McClarkin, Anneleen Van Bossuyt

3

0

ECR

Daniel Dalton

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 19. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti