JELENTÉS a kulturális javak behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  9.10.2018 - (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)) - ***I

  Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
  Előadók: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton
  (Közös bizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 55. cikke)
  A vélemény előadója (*):
  Santiago Fisas Ayxelà
  Kulturális és Oktatási Bizottság
  (*)  (Közös bizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 55. cikke)


  Eljárás : 2017/0158(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0308/2018

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a kulturális javak behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0375),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0227/2017),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

  –  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság által az eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

  –  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményeire (A8-0308/2018),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A Tanácsnak a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló, 2016. február 12-i következtetései, a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem fokozásáról szóló közleménye24 és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelv25 fényében a harmadik országokkal folytatott kereskedelemre vonatkozóan közös szabályokat kell elfogadni, hogy biztosítva legyen a kulturális javak elvesztése elleni hatékony védelem, az emberiség kulturális örökségének megőrzése és a fosztogatással szerzett, kulturális örökséget képező javak Unión belüli vevőknek történő értékesítésével megvalósuló terrorizmusfinanszírozás megelőzése.

  (1)  A Tanácsnak a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló, 2016. február 12-i következtetései, a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem fokozásáról szóló közleménye24 és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelv25 fényében a harmadik országokkal folytatott kereskedelemre vonatkozóan közös szabályokat kell elfogadni, hogy biztosítva legyen az illegális kereskedelem, illetve a kulturális javak elvesztése vagy elpusztítása elleni hatékony védelem, az emberiség kulturális örökségének megőrzése és a fosztogatással szerzett, kulturális örökséget képező javak Unión belüli vevőknek történő értékesítésével megvalósuló terrorizmusfinanszírozás és pénzmosás megelőzése.

  __________________

  __________________

  24 COM(2016)0050

  24 COM(2016)0050

  25 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról; HL L 88., 2017.3.31., 6–21. o.

  25 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról; HL L 88., 2017.3.31., 6–21. o.

  Módosítás    2

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1 a)  tekintettel az Uniónak a tisztességes eljárások és az áldozatok kártalanítása iránti elkötelezettségére, valamint az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) alkotmányára és a kulturális örökség védelméről szóló egyezményeire, biztosítani kell a kereskedelem tárgyát képező, illegális ásatással szerzett vagy illegális úton beszerzett tárgyak visszaszolgáltatását. A népek és területek kizsákmányolása tekintetében – ami általában a kulturális javak illegális kereskedelméhez vagy csempészéséhez vezet, különösen, ha a kulturális javak illegális kereskedelmére vagy csempészésére fegyveres konfliktussal összefüggésben kerül sor – e rendeletnek a kulturális termék piaci értéke helyett inkább a lakosság és a terület regionális és helyi jellemzőit kell figyelembe vennie.

  Módosítás    3

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A kulturális örökség a civilizáció egyik alapvető elemét képezi, minden nép kulturális életét gazdagítja, ezért védeni kell a jogellenes eltulajdonítással és háborús fosztogatással szemben. A Uniónak ennek megfelelően tiltania kell a harmadik országokból jogellenesen exportált kulturális javak Unió vámterületére való belépését.

  (2)  A kulturális javak gyakran komoly kulturális, művészi, történelmi és tudományos jelentőséggel bírnak. A kulturális örökség a civilizáció egyik alapvető részét képezi, többek között szimbolikus értékkel bír, és kulturális emlék az emberiség számára. Minden nép kulturális életét gazdagítja, és a civilizáció közös emléke, ismerete és fejlődése révén egyesíti az embereket. Ezért védeni kell a jogellenes eltulajdonítással és háborús fosztogatással szemben. A régészeti lelőhelyeken mindig előfordultak fosztogatások, de ez mára ipari méreteket öltött. Mindaddig, amíg az illegálisan feltárt kulturális javakat jól el lehet adni, és abból nyereségre lehet szert tenni jelentős kockázatok nélkül, ezek a feltárások és fosztogatások a jövőben is folytatódni fognak. A kulturális örökség gazdasági és művészi értéke komoly keresletet támaszt a nemzetközi piacon, azonban erős nemzetközi jogi intézkedések megléte és végrehajtása nélkül a szóban forgó áruk az árnyékgazdaságba kerülnek át. A régészeti lelőhelyek fosztogatása és az illegálisan feltárt javakkal folytatott kereskedelem súlyos bűncselekmény, amely komoly szenvedést okoz a közvetve vagy közvetlenül érintettek számára. A kulturális javak tiltott kereskedelme sok esetben hozzájárul az erőszakos kulturális homogenizáláshoz vagy kirekesztéshez, míg a kulturális javak fosztogatása és zsákmányolása többek között kultúrák széthullásához vezet. Az Uniónak ennek megfelelően tiltania kell a harmadik országokból jogellenesen exportált kulturális javak Unió vámterületére való importálását, különös hangsúlyt helyezve azokra a kulturális javakra, amelyek terrorista vagy más bűnöző szervezetek részvételével folyó nemzeti vagy regionális fegyveres konfliktusok által sújtott harmadik országokból származnak.

  Módosítás    4

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2 a)  A harmadik országok illetékes hatóságai nem mindig rendelkeznek elegendő kapacitással a kulturális javak csempészése és az illegális kereskedelem elleni küzdelemhez. Az ilyen javak korrupció vagy egyéb hivatali visszaélés tárgyát is képezhetik. Ha a kulturális javakat kiragadják eredeti környezetükből, ezzel a lakosságot is megfosztják hagyományaitól, valamint kegyeleti és vallási helyeitől. A tárgyak történelmi összefüggése és tudományos értéke elvész, ha a kapcsolódó tételeket külön értékesítik. Tekintettel a kulturális javak pótolhatatlan jellegére és a közérdekre, ezek birtoklása csak feltételes lehet. A behozatali eljárás részét kell képeznie a későbbi megfelelő tárolás, dokumentáció, a tudományos intézmények és az állami múzeumok hozzáférése garantálásának, akárcsak indokolt visszaszolgáltatási igények esetén az együttműködésnek.

  Módosítás    5

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A kulturális javaknak az Unió vámterületére történő belépésére a tagállamokban alkalmazandó különböző szabályokra tekintettel intézkedéseket kell tenni különösen annak biztosítása érdekében, hogy a kulturális javak behozatalára egységes ellenőrzések legyenek érvényesek azok belépésekor.

  (3)  A kulturális javaknak az Unió vámterületére történő behozatalára a tagállamokban alkalmazandó különböző szabályokra tekintettel intézkedéseket kell tenni különösen annak biztosítása érdekében, hogy bizonyos kulturális javaknak az Unió vámterületére való belépésére egységes ellenőrzések legyenek érvényesek, a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtását célzó meglévő folyamatok, eljárások és adminisztratív eszközök alapján1a.

   

  __________________

   

  1aAz Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A közös szabályoknak le kell fedniük az Unió vámterületére belépő nem uniós kulturális javak vámkezelését, azaz a szabad forgalomba bocsátásukat és az árutovábbítástól eltérő különleges vámeljárások alá helyezésüket egyaránt.

  (4)  A közös szabályoknak a nem uniós kulturális javak Unió vámterületére történő beléptetésére és behozatalára és kell vonatkozniuk.

  Módosítás    7

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  Tekintettel a vámszabad területek (és az úgy nevezett „vámszabad kikötők”) ismert lehetőségeire a kulturális javak tárolása terén, a bevezetendő ellenőrzési intézkedéseknek a lehető legszélesebb hatókörrel kell rendelkezniük az érintett vámeljárások tekintetében. Ezeknek az ellenőrzési intézkedéseknek ezért nem csupán a szabad forgalomba bocsátott árukra, de a különleges vámeljárások alá helyezett árukra is vonatkozniuk kell. Az ilyen széles hatókör azonban nem állhat szemben a szabad árutovábbítás elvével, és nem léphet túl a törvénytelenül exportált kulturális javaknak az Unió vámterületére történő belépése megakadályozásának célkitűzésén. Ennek megfelelően, bár az ellenőrzési intézkedések magukban foglalják az Unió vámterületére belépő áruk kezelésére szolgáló különleges vámeljárásokat, nem terjedhetnek ki az árutovábbításra.

  (5)  A vámszabad területekre (és az úgynevezett „vámszabad kikötők”) vonatkozó bevezetendő ellenőrzési intézkedéseknek a lehető legszélesebb hatókörrel kell rendelkezniük az érintett vámeljárások tekintetében annak érdekében, hogy megakadályozzák e rendelet megkerülését a vámszabad területek kihasználásával, amelyek hátteret biztosíthatnak az illegális termékek uniós kereskedelmének további elharapózásához. Ezeknek az ellenőrzési intézkedéseknek ezért nem csupán a szabad forgalomba bocsátott árukra, de a különleges vámeljárások alá helyezett árukra is vonatkozniuk kell. Az ilyen széles hatókör azonban nem léphet túl a törvénytelenül exportált kulturális javaknak az Unió vámterületére történő belépése megakadályozásának célkitűzésén, kivéve amennyiben az illetékes hatóságok alapos okkal feltételezik, hogy a kulturális javakat a forrásország vagy a harmadik ország törvényeit és jogszabályait megsértve vitték ki a forrásország vagy a harmadik ország területéről.

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A rendeletben azokat a fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, amelyek a kulturális javak jogtalan importjának, exportjának és tulajdonjog-átruházásának tilalmát és megakadályozását szolgáló eszközökről szóló, 1970. november 14-én Párizsban a tagállamok jelentős száma által aláírt UNESCO-egyezményben és a lopott vagy illegálisan exportált kulturális javakról szóló, 1995. június 24-én Rómában aláírt UNIDROIT-egyezményben használtakon alapulnak, figyelembe véve, hogy ezek és rendelkezéseik számos harmadik ország és a legtöbb tagállam számára ismerősek.

  (6)  A rendeletben azokat a fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, amelyek a kulturális javak jogtalan importjának, exportjának és tulajdonjog-átruházásának tilalmát és megakadályozását szolgáló eszközökről szóló, 1970. november 14-én Párizsban a tagállamok jelentős száma által aláírt UNESCO-egyezményben (az „1970. évi UNESCO-egyezmény”) és a lopott vagy illegálisan exportált kulturális javakról szóló, 1995. június 24-én Rómában aláírt UNIDROIT-egyezményben használtakon alapulnak, figyelembe véve, hogy ezek és rendelkezéseik számos harmadik ország és a legtöbb tagállam számára ismerősek.

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  A kivitel jogszerűségét annak az országnak a törvényei és rendeletei alapján kell vizsgálni, ahol a kulturális javakat felfedezték vagy létrehozták („forrásország”). Az előírások megkerülésének megakadályozása érdekében, amikor a kulturális javakat az Unióba eltérő harmadik országból léptetik be, az azokat az Unió vámterületére bejuttatni szándékozó személynek igazolnia kell, hogy azok kivitele jogszerűen történt, ha a szóban forgó harmadik ország az 1970. évi UNESCO-egyezmény aláíró fele, és ennélfogva kötelezett a kulturális javak tiltott csempészete elleni küzdelemre. Egyéb esetekben az adott személynek igazolnia kell a forrásországból történő jogszerű kivitelt.

  (7)  A kivitel jogszerűségét annak az országnak a törvényei és rendeletei alapján kell vizsgálni, ahol a kulturális javakat felfedezték, létrehozták vagy jelenlegi szárazföldi vagy víz alatti területéről kivitték, kiásták vagy ellopták, illetve amely olyan kulturális javakkal áll szoros kapcsolatban, amelyeket az adott ország nemzeti kulturális tulajdonként véd, és a területéről történő kivitelüket szabályozza abból az országból történő jogszerű elszállításukat követően, ahol a kulturális javakat létrehozták vagy felfedezték; („forrásország”). Az előírások megkerülésének megakadályozása érdekében, amikor a kulturális javakat az Unióba eltérő harmadik országból léptetik be, az azokat az Unió vámterületére bejuttatni szándékozó személynek igazolnia kell a forrásországból történő jogszerű kivitelt. Olyan kivételes esetekben, amikor a kulturális javak forrásországa megbízható módon nem állapítható meg, és ezt a körülményt az illetékes hatóság jól dokumentáltnak és bizonyítékok által alátámasztottnak tekinti, vagy a kulturális javakat 1970 előtt vitték ki a forrásországból, és az Unió vámterületére való behozatala előtt egy harmadik országban tárolták ideiglenes felhasználástól, árutovábbítástól, kiviteltől vagy feladástól eltérő célokból, de a birtokos nem tudja bemutatni az előírt dokumentumokat, mivel azok a kulturális javak forrásországból való kivitelének időpontjában még nem voltak használatosak, a kérelemhez csatolni kell a megfelelő igazoló dokumentumokat és az azt igazoló információkat, hogy a szóban forgó kulturális javak kivitele a harmadik országból annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban történt, vagy arra vonatkozó bizonyítékot, hogy nem állnak rendelkezésre ilyen törvények és jogszabályok.

  Módosítás    10

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7a)  Az 1970. évi UNESCO-egyezményhez csatlakozott tagállamok kulturális javainak a jogellenes behozatallal, kivitellel és tulajdonjog-átruházással szembeni védelmét az egyezmény 5. cikkében lefektetett intézkedések támogatják, amely cikk szorgalmazza, hogy a kulturális javak védelme érdekében hozzanak létre legalább egy nemzeti szervet, és azt megfelelő létszámú képzett személyzettel lássák el; Az említett egyezmény elősegíti a kulturális javak biztonsága és jogellenes behozataluk elleni küzdelem terén azon tagállamok illetékes hatóságaival folytatott aktív együttműködést, amelyek részes felei az egyezménynek, különösen a válság sújtotta területeken. Ezeknek a tagállamoknak eleget kell tenniük az egyezmény keretében tett kötelezettségvállalásaiknak, azon tagállamoknak pedig, akik még nem tették meg, haladéktalanul ratifikálniuk kell az egyezményt.

  Módosítás    11

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7b)  Tekintettel arra, hogy az 1970. évi UNESCO-egyezmény 5. cikke értelmében létre kell hozni egy vagy több nemzeti szervet, és azt megfelelő létszámú és képzettségű személyzettel kell ellátni annak biztosítása érdekében, hogy kulturális javaikat megvédjék a jogellenes behozatallal, kivitellel és tulajdonátruházással szemben, valamint arra, hogy a harmadik országok illetékes hatóságaival aktív együttműködést kell folytatni a kulturális javak biztonsága és a jogellenes behozataluk elleni küzdelem terén, különösen a válság sújtotta területeken, az 1970. évi UNESCO-egyezmény részes államainak eleget kell tenniük az egyezmény keretében tett kötelezettségvállalásaiknak, azoknak a tagállamoknak pedig, akik még nem tették meg, haladéktalanul ratifikálniuk kell az egyezményt.

  Módosítás    12

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8)  A külső határon keresztüli árukereskedelem aránytalan akadályozásának elkerülése érdekében, ezt a rendeletet csak bizonyos korhatárt elérő javak esetében kell alkalmazni. E célból célszerűnek látszik a korra vonatkozóan a 250 éves minimális küszöbérték meghatározása a kulturális javak minden kategóriájára. Ez a korra vonatkozó minimális küszöbérték biztosítja, hogy az e rendeletben előírt intézkedések a konfliktusok jellemezte területeken a fosztogatók által legvalószínűbben megcélzott kulturális javakra összpontosítsanak, anélkül hogy kizárnák a kulturális örökség védelmének biztosítása érdekében ellenőrizni szükséges egyéb javakat.

  (8)  Az uniós külső határokon keresztüli árukereskedelem aránytalan akadályozásának elkerülése érdekében ezt a rendeletet csak bizonyos kor- és értékhatárt elérő javak esetében kell alkalmazni. E célból célszerűnek látszik a korra vonatkozó minimális küszöbérték meghatározása a kulturális javak legtöbb kategóriájára a 116/2009/EK rendelettel, valamint az 1970. évi UNESCO-egyezményben és az 1995. évi UNIDROIT-egyezményben foglalt rendelkezésekkel összhangban, továbbá a mellékletben megállapítottaknak megfelelően a kulturális javak bizonyos kategóriáira vonatkozó, pénzben kifejezett értékhatárokat is célszerű megállapítani. A kulturális javak bizonyos kategóriáira nem vonatkozhatnak pénzben kifejezett értékhatárok, mivel esetükben a fosztogatás, az elvesztés és a megsemmisítés fokozott veszélye miatt megerősített védelemre van szükség. A korra vonatkozó minimális küszöbérték biztosítja, hogy az e rendeletben előírt intézkedések a konfliktusok jellemezte területeken a fosztogatók által legvalószínűbben megcélzott kulturális javakra összpontosítsanak, anélkül hogy kizárnák a kulturális örökség védelmének biztosítása érdekében ellenőrizni szükséges egyéb javakat.

  Módosítás    13

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10)  A kulturális javak bizonyos kategóriái, nevezetesen a régészeti tárgyak, műemlékek részei, ritka kéziratok és ősnyomtatványok különösen ki vannak téve a háborús fosztogatás és megsemmisítés veszélyének, ezért szükségesnek tűnik az Unió vámterületére történő belépésük előtti fokozott ellenőrzést biztosító rendszert kialakítani. Egy ilyen rendszer a javak szabad forgalomba bocsátásához vagy az árutovábbítástól eltérő különleges vámeljárás alá helyezéséhez előírná a belépési tagállam illetékes hatósága által kibocsátott engedély bemutatását. Az ilyen engedélyt megszerezni kívánó személyeknek képesnek kell lenniük arra, hogy a forrásországból történő legális kivitelt a megfelelő alátámasztó dokumentumokkal és bizonyítékokkal igazolják, különösen az exportáló harmadik ország által kibocsátott kiviteli igazolással vagy engedéllyel, tulajdonosi jogcímmel, számlákkal, adásvételi szerződésekkel, biztosítási dokumentumokkal, fuvarokmányokkal és szakértői véleményekkel. A teljes körű és pontos kérelmek alapján a tagállamok illetékes hatóságai döntenek az engedély indokolatlan késedelem nélküli kibocsátásáról.

  (10)  A kulturális javak bizonyos kategóriái, nevezetesen a régészeti tárgyak és a műemlékek részei különösen ki vannak téve a háborús fosztogatás és megsemmisítés veszélyének, ezért szükségesnek tűnik az Unió vámterületére történő belépésük előtti fokozott ellenőrzést biztosító rendszert kialakítani. Egy ilyen rendszer előírná a tervezett behozatal szerinti első tagállam illetékes hatósága által kibocsátott engedély bemutatását az áruk Unió vámterületére történő behozatalát megelőzően. Az ilyen engedélyt megszerezni kívánó személyeknek képesnek kell lenniük annak igazolására, hogy a kulturális javak forrásországból, vagy – kivételes esetekben – harmadik országból történő kivitelére az adott forrásország vagy harmadik ország törvényeivel és jogszabályaival összhangban került sor, vagy azt, hogy nem állnak rendelkezésre ilyen törvények és jogszabályok. A kockázatok kellő figyelembe vétele mellett és a kellő gondosság elvét alkalmazva a forrásországból vagy – kivételes esetekben – a harmadik országból történő legális kivitelt a megfelelő igazoló dokumentumokkal és bizonyítékokkal igazolják (a forrásország által kibocsátott kiviteli igazolással vagy kiviteli engedéllyel, objektumazonosító, vagyis a kulturális javak leírására szolgáló nemzetközi szabványt követő szabványosított dokumentummal, tulajdonosi jogcímmel, számlákkal, adásvételi szerződésekkel, biztosítási dokumentumokkal, fuvarokmányokkal és szakértői véleményekkel), amelyek azt igazolják, hogy a szóban forgó kulturális javak kivitele a forrásországból történt annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban. Amennyiben nem állnak rendelkezésre igazoló dokumentumok, a kérelemnek szakértői értékelést kell tartalmaznia, amennyiben azt az illetékes hatóság szükségesnek ítéli. A teljes körű és pontos kérelmek alapján a tagállamok illetékes hatóságai döntenek az engedély indokolatlan késedelem nélküli és a meghatározott időkorlátokon belüli kibocsátásáról.

  Módosítás    14

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (10 a)  Figyelembe véve az áruk különleges jellegét, a vámhatóságokon belül a kulturális szakértők szerepe rendkívüli fontos, mivel nekik, adott esetben, képesnek kell lenniük arra, hogy további információkat kérjenek a bejelentőtől, és fizikai vizsgálat révén elemezzék a kulturális javakat.

  Módosítás    15

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11)  A kulturális javak egyéb kategóriái esetében az azokat az Unió vámterületére bejuttatni kívánó személyeknek nyilatkozat formájában kell tanúsítaniuk a javak harmadik országból történő jogszerű kivitelét, és azért felelősséget kell vállalniuk, valamint kellő információt kell rendelkezésre bocsátaniuk az adott javakra vonatkozóan, hogy azokat a vámhatóságok azonosítani tudják. Az eljárás egyszerűsítése érdekében és jogbiztonsági okokból a kulturális javakra vonatkozó információkat egy szabványosított dokumentum segítségével kell rendelkezésre bocsátani. A kulturális javak leírására az UNESCO által javasolt objektumazonosító szabványt kell használni. A vámhatóságoknak nyilvántartásba kell venniük e kulturális javak belépését, meg kell őrizniük a vonatkozó dokumentumok eredeti példányait, és át kell adniuk azok másolatát a nyilatkozattevőnek, a javak belső piacra történő belépését követő nyomon követhetőségének biztosítása érdekében.

  (11)  A kulturális javak egyéb kategóriái esetében az azokat az Unió vámterületére bejuttatni kívánó személyeknek elektronikus nyilatkozat formájában kell tanúsítaniuk a javak forrásországból vagy – kivételes esetekben – harmadik országból történő jogszerű kivitelét, és azért felelősséget kell vállalniuk, valamint kellő információt kell rendelkezésre bocsátaniuk az adott javakra vonatkozóan, hogy azokat a vámhatóságok azonosítani tudják. Az eljárás egyszerűsítése érdekében és jogbiztonsági okokból a kulturális javakra vonatkozó információkat egy szabványosított elektronikus dokumentum segítségével kell rendelkezésre bocsátani. A kulturális javak leírására az UNESCO által javasolt objektumazonosító szabványt követő szabványosított dokumentumot kell használni. Az elektronikus nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá a származási ország által kiállított kiviteli igazolásokat vagy engedélyeket, illetve – kivételes esetekben – a harmadik országból származó engedélyeket, amelyek bizonyítják, hogy a szóban forgó kulturális javakat az adott származási ország vagy harmadik ország törvényeivel és rendeleteivel összhangban exportálták, vagy bizonyítékot szolgáltatnak e jogszabályok és rendelkezések hiányára. Amennyiben a forrásország vagy a harmadik ország törvényei és jogszabályai nem írják elő kiviteli engedélyek vagy igazolások kiállítását, az importőr nyilatkozatának minden egyéb megfelelő igazoló dokumentumot és bizonyítékot is tartalmaznia kell, a tulajdonosi jogcímet, számlákat, adásvételi szerződéseket, biztosítási dokumentumokat, fuvarokmányokat is beleértve. E kulturális javakat elektronikus úton nyilvántartásba kell venni, és az adott dokumentumok másolatát át kell adni a nyilatkozattevőnek, a javak belső piacra történő belépését követő nyomon követhetőségének biztosítása érdekében. Az illetékes hatóságoknak elektronikus formában benyújtott dokumentumoknak lehetővé kell tenniük e hatóságok számára további intézkedések meghozatalát, amennyiben kockázatelemzés alapján feltételezik, hogy az adott árukat jogellenesen tervezik behozni.

  Módosítás    16

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12)  A kulturális javak oktatási, tudományos vagy kutatási célokra történő ideiglenes behozatalához nem szükséges engedély vagy nyilatkozat bemutatása.

  (12)  A kulturális javak oktatási, tudományos, előadóművészeti, megőrzési, restaurálási, digitalizálási és kutatási célokra vagy múzeumok, illetve egyéb nonprofit intézmények között kulturális kiállítások szervezése terén folytatott együttműködés céljából történő ideiglenes behozatalához nem szükséges engedély vagy nyilatkozat bemutatása. A kereskedelmi vásárokon és nemzetközi művészeti tárlatokon történő bemutatásra szánt kulturális javak esetében nem szükséges behozatali engedély vagy behozatali nyilatkozat bemutatása. Amennyiben azonban a kulturális javakra az Unió területén belül tettek szert, és azon belül maradnak, a kulturális javak kategóriájának függvényében szükséges a behozatali engedély vagy behozatali nyilatkozat bemutatása.

  Módosítás    17

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (13)  A fegyveres konfliktus által érintett vagy természeti katasztrófa által sújtott országokból származó kulturális javak tárolása szintén engedélyezendő engedély vagy nyilatkozat bemutatása nélkül a biztonságuk garantálása és a megőrzésük céljából.

  (13)  A fegyveres konfliktus által érintett vagy természeti katasztrófa által sújtott országokból származó kulturális javak annak érdekében történő tárolása, hogy – amint a helyzet engedi – visszaszállítsák őket a forrásországukba vagy abba a harmadik országba, ahonnan jogszerűen exportálták őket, szintén engedélyezendő behozatali engedély vagy behozatali nyilatkozat bemutatása nélkül a biztonságuk garantálása és a megőrzésük céljából.

  Módosítás    18

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (14)  Az e rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatok és a változó geopolitikai és egyéb, a kulturális javak tekintetében kockázatot jelentő körülmények figyelembevétele, valamint a harmadik országokkal folytatott kereskedelem aránytalan korlátozásának elkerülése érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban a jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört kell a Bizottságra ruházni a kulturális javak különböző kategóriáinak korára vonatkozó minimális küszöbérték kritériumának módosítása tekintetében. Ennek a felhatalmazásnak lehetővé kell tennie, hogy a Bizottság a Mellékletet a Kombinált Nómenklatúra módosításait követően naprakésszé tegye. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak27 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

  (14)  Az e rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatok és a változó geopolitikai és egyéb, a kulturális javak tekintetében kockázatot jelentő körülmények figyelembevétele, valamint a harmadik országokkal folytatott kereskedelem aránytalan korlátozásának elkerülése érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban a jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört kell a Bizottságra ruházni a kulturális javak különböző kategóriáinak korára és pénzben kifejezett értékére vonatkozó minimális küszöbérték kritériumainak módosítása tekintetében. Ennek a küldöttségnek lehetővé kell tennie a Bizottság számára , hogy a Kombinált Nómenklatúra módosítását követően naprakésszé tegye az I. mellékletet, és a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (ICOM) által összeállított és módosított „A veszélyeztetett kulturális javak vörös listái” alapján létrehozzon egy második, az országok jegyzékét és a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódokat tartalmazó mellékletet (II. melléklet). Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor2. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

  __________________

  __________________

  27 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

  27 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

  Módosítás    19

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni a kulturális javak Unió vámterületére történő ideiglenes behozatalának sajátos módozatainak, a behozatali engedély iránti kérelmek és űrlapok, valamint az importőri nyilatkozatok és azok kísérő dokumentumai sablonjainak, illetve az azok benyújtására és feldolgozására vonatkozó további eljárási szabályoknak az elfogadására. Végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni az információk tárolására és tagállamok közötti cseréjére szolgáló elektronikus adatbázisok létrehozásának megszervezésére is. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek28 megfelelően kell gyakorolni.

  (15)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni a kulturális javak Unió vámterületére történő ideiglenes behozatalának sajátos módozatainak elfogadására, garantálva mindeközben a megfelelő megőrzési feltételeket, kellő tekintettel a kulturális áruk sajátos jellegére. Ezeket az eljárásokat a behozatali engedély iránti szabványosított elektronikus kérelmek és űrlapok, a kérelem elutasításának okait tartalmazó indikatív jegyzék, valamint az elektronikus importőri nyilatkozatok és azok kísérő dokumentumainak sablonjai, illetve az azok elektronikus benyújtására és feldolgozására vonatkozó további eljárási szabályok vonatkozásában is alkalmazni kell. A 952/2013/EU rendelet keretében végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni az információk tárolására és tagállamok közötti cseréjére szolgáló elektronikus adatbázisok létrehozásának megszervezésére is. Ezek kialakítása az említett rendelet 280. cikke alapján létrehozott munkaprogram részét képezheti. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek28 megfelelően kell gyakorolni.

  __________________

  __________________

  28 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

  28 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

  Módosítás    20

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (15a)  E rendelet végrehajtása tekintetében a vámellenőrzésre és megerősítésre vonatkozó rendelkezéseket a 952/2013/EU rendelet tartalmazza.

  Módosítás    21

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16)  A rendelet végrehajtásának hatékony támogatása és jövőbeni értékelése alapjának biztosítása érdekében be kell gyűjteni a kulturális javak kereskedelmi forgalmára vonatkozó fontos információkat. A kulturális javak kereskedelmi forgalma nem követhető hatékonyan nyomon csupán az értékük vagy súlyuk alapján, mivel ez a két mérték ingadozhat. Létfontosságú a bejelentett tételek számára vonatkozó információk gyűjtése. Mivel az Egységes Nómenklatúra nem ad meg a kulturális javakra vonatkozóan kiegészítő mértékegységet, elő kell írni a tételek számának bejelentését.

  (16)  A rendelet végrehajtásának hatékony támogatása és jövőbeni értékelése alapjának biztosítása érdekében a tagállamoknak és a Bizottságnak elektronikusan be kell gyűjteniük és meg kell osztaniuk a kulturális javak kereskedelmi forgalmára vonatkozó fontos információkat. Az átláthatóság és a nyilvános ellenőrzés érdekében a lehető legtöbb információt nyilvánosságra kell hozni. A kulturális javak kereskedelmi forgalma nem követhető hatékonyan nyomon csupán az értékük vagy súlyuk alapján, mivel ez a két mérték ingadozhat. Létfontosságú a bejelentett tételek számára vonatkozó információk elektronikus gyűjtése. Mivel az Egységes Nómenklatúra nem ad meg a kulturális javakra vonatkozóan kiegészítő mértékegységet, elő kell írni a tételek számának bejelentését.

  Módosítás    22

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (17)  A vámügyi kockázatkezelési stratégia és cselekvési terv29 célja többek között a vámhatóságok képességeinek megerősítése, hogy javítható legyen a kulturális javak területét érintő kockázatokkal kapcsolatos reakciókészség. A 952/2013/EU rendeletben meghatározott közös kockázatkezelési keretrendszert kell használni, és a vonatkozó kockázati információkat ki kell cserélni a vámhatóságok között.

  (17)  A vámügyi kockázatkezelési stratégia és cselekvési terv célja többek között a vámhatóságok képzésének és képességeinek megerősítése, hogy javítható legyen a kulturális javak területét érintő kockázatokkal kapcsolatos reakciókészség. A 952/2013/EU rendeletben meghatározott közös kockázatkezelési keretrendszert kell használni, és a vonatkozó kockázati információkat ki kell cserélni a vámhatóságok között.

  __________________

  __________________

  29 COM/2014/0527: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az uniós vámügyi kockázatkezelési stratégiáról és cselekvési tervről.

  29 COM/2014/0527: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az uniós vámügyi kockázatkezelési stratégiáról és cselekvési tervről.

  Módosítás    23

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (17 a)  Célzott tájékoztató kampányok révén fel kell hívni a kulturális javak vásárlóinak figyelmét a tiltott árukhoz kapcsolódó kockázatokra, és segítséget kell nyújtani a piaci szereplőknek e rendelet értelmezésében és alkalmazásában. A tagállamoknak be kell vonniuk a megfelelő nemzeti kapcsolattartó pontokat és egyéb tájékoztató szolgálatokat ezen információk terjesztésébe.

  Módosítás    24

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (17 b)  E rendelet hatékony végrehajtása érdekében a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások („mkkv-k „) kellő technikai és pénzügyi segítségben részesüljenek, és elő kell segítenie az információcserét. Az Unióban letelepedett, kulturális javakat importáló mikro-, kis- és középvállalkozásoknak ezért részesülniük kell az Európai Parlament és a Tanács 1287/2013/EU rendelet által létrehozott COSME program előnyeiből1a.

   

  __________________

   

  1aAz Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1287/2013/EU rendelete a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 33. o.).

  Módosítás    25

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (18)  A tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell bevezetniük a rendelet rendelkezéseinek megsértése esetére, és ezekről a szankciókról tájékoztatniuk kell a Bizottságot.

  (18)  A tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell bevezetniük a rendelet rendelkezéseinek megsértése esetére, és ezekről a szankciókról tájékoztatniuk kell a Bizottságot. A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot is, amikor ezeket a szankciókat alkalmazzák. Mivel kívánatos az egyenlő versenyfeltételek és a következetes megközelítés elérése, helyénvaló, hogy az egyes tagállamokban alkalmazott szankciók jellegükben és hatásukban hasonlóak legyenek.

  Módosítás    26

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19)  A Bizottság számára kellő időt kell biztosítani az e rendelet végrehajtását szolgáló szabályok elfogadására, különös tekintettel a behozatali engedély kérelmezéséhez vagy az importőri nyilatkozat elkészítéséhez használandó megfelelő űrlapokkal kapcsolatos szabályokra. Következésképpen e rendelet alkalmazását el kell halasztani.

  (19)  A Bizottságnak késedelem nélkül el kell fogadnia az e rendelet végrehajtását szolgáló szabályokat, különös tekintettel a behozatali engedély kérelmezéséhez vagy az importőri nyilatkozat elkészítéséhez használandó megfelelő szabványosított elektronikus űrlapokkal kapcsolatos szabályokra.

  Módosítás    27

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ez a rendelet meghatározza a kulturális javaknak az Unió vámterületére történő belépésére vonatkozó feltételeket és eljárást.

  Ez a rendelet meghatározza a kulturális javaknak az Unió vámterületére történő beléptetésére és behozatalára vonatkozó feltételeket és eljárást.

  Módosítás    28

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ez a rendelet nem alkalmazandó az Unió vámterületén árutovábbítási eljárás alatt álló kulturális javakra.

  Ez a rendelet alkalmazandó az Unió vámterületén árutovábbítási eljárás alatt álló kulturális javakra, amennyiben az illetékes hatóságok alapos okkal feltételezik, hogy a kulturális javakat a forrásország vagy a harmadik ország törvényeit és jogszabályait megsértve vitték ki a forrásország vagy a harmadik ország területéről.

  Módosítás    29

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  „kulturális javak”: bármely olyan objektum, amely régészeti, őstörténeti, történeti, irodalmi, művészeti vagy tudományos jelentőséggel rendelkezik, és amely a Mellékletben található táblázatban felsorolt kategóriákba tartozik, valamint megfelel a korra vonatkozóan ott meghatározott minimális küszöbértéknek;

  a)  „kulturális javak”: bármely olyan tárgy, amely régészeti, őstörténeti, történeti, irodalmi, művészeti vagy tudományos jelentőséggel rendelkezik, és amely a mellékletekben található táblázatban felsorolt kategóriákba tartozik, valamint megfelel a korra és pénzben kifejezett értékre vonatkozóan ott meghatározott minimális küszöbértéknek;

  Módosítás    30

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  a a)  „kulturális javak behozatala”:

   

  i. a 952/2013/EU rendelet 201. cikke szerinti szabad forgalomba bocsátás;

   

  ii. a javaknak a 952/2013/EU rendelet 210. cikkében említett, az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozó különleges eljárás alá vonása:

   

  a. tárolás, amely a vámraktározást és a vámszabad területeket foglalja magában;

   

  b. különleges felhasználás, amely ideiglenes behozatalt és meghatározott célra történő felhasználást foglal magában;

   

  c. aktív feldolgozás;

  Módosítás    31

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  „forrásország”: az az ország, amelynek a jelenlegi területén a kulturális javakat létrehozták vagy felfedezték;

  b)  „forrásország”: az az ország, amelynek a jelenlegi területén a kulturális javakat létrehozták vagy felfedezték vagy jelenlegi szárazföldi vagy víz alatti területéről kivitték, kiásták vagy ellopták, vagy amely olyan kulturális javakkal áll szoros kapcsolatban, amelyeket az adott ország nemzeti kulturális tulajdonként véd, és a területéről történő kivitelüket szabályozza abból az országból történő jogszerű elszállításukat követően, ahol a kulturális javakat létrehozták vagy felfedezték;

  Módosítás    32

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  „exportáló ország”: az az ország, ahol a kulturális javakat állandó jelleggel őrizték az Unióba való szállításuk előtt az adott ország törvényeivel és jogszabályaival összhangban;

  c)  „harmadik ország”: a forrásországtól eltérő utolsó ország, ahol a kulturális javakat őrizték az Unió vámterületére való szállításuk előtt;

  Módosítás    33

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – d pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  „állandó jelleggel”: legalább egy hónapos időtartamig, és az ideiglenes felhasználástól, árutovábbítástól, kiviteltől vagy feladástól eltérő célra;

  törölve

  Módosítás    34

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ha)  „objektumazonosító”: az UNESCO által elfogadott, a kulturális javakat leíró és a rájuk vonatkozó adatokat tartalmazó szabványosított nemzetközi dokumentum;

  Módosítás    35

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – h b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  hb)  „illetékes hatóságok”: a tagállamok által az importőri engedélyek kiadására, valamint az importőri nyilatkozatok nyilvántartására kijelölt hatóságok;

  Módosítás    36

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a Mellékletben található táblázat második oszlopának módosítására a Kombinált Nómenklatúra módosításait követően, valamint a Mellékletben található táblázat harmadik oszlopában a korra vonatkozó minimális küszöbérték módosítására az e rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatok fényében.

  (2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletben található táblázat második oszlopának módosítására a Kombinált Nómenklatúra módosításait követően, valamint a mellékletben található korra és értékre vonatkozó minimális küszöbérték módosítására az e rendelet és a 116/2009 rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatok fényében.

  Módosítás    37

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2 a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a II. mellékletet, amely felsorolja azokat az országokat és objektumkategóriákat, amelyek tekintetében a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (ICOM) által közzétett, a veszélyeztetett kulturális javak vörös listáinak adatbázisa alapján fennáll a tiltott kereskedelem különös kockázata. A Bizottság gondoskodik arról, hogy a II. melléklet rendszeresen frissítve legyen.

  Módosítás    38

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az Unió vámterületére belépő kulturális javak

  A kulturális javaknak az Unió vámterületére történő beléptetése vagy behozatala

  Módosítás    39

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A kulturális javak szabad forgalomba bocsátása és a kulturális javak árutovábbítástól eltérő különleges vámeljárás alá vonása csak a 4. cikkel összhangban kibocsátott behozatali engedély vagy az 5. cikkel összhangban kiállított importőri nyilatkozat bemutatását követően engedélyezhető.

  (1)  A forrásország területéről a nemzetközi jog és a forrásország vagy a harmadik ország törvényeinek és jogszabályainak megsértése mellett kivitt kulturális javak beléptetése tilos.

   

  A kulturális javaknak az Unió vámterületére történő behozatala csak a 4. cikkel összhangban kibocsátott behozatali engedély vagy az 5. cikkel összhangban kiállított importőri nyilatkozat bemutatását követően engedélyezhető.

  Módosítás    40

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1 a)  A kulturális javak sikeres behozatala nem tekinthető a jogszerű beléptetés vagy tulajdon bizonyítékának.

  Módosítás    41

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a kulturális javaknak a 952/2013/EU rendelet 250. cikke szerinti ideiglenes behozatala az Unió vámterületére oktatási, tudományos és kutatási célokból;

  a)  a kulturális javaknak a 952/2013/EU rendelet 250. cikke szerinti ideiglenes behozatala az Unió vámterületére oktatási, tudományos, előadóművészeti, megőrzési, restaurációs, digitalizációs és kutatási célokból és a múzeumok vagy egyéb nonprofit intézmények között kulturális kiállítások szervezése terén történő együttműködés céljából.

  Módosítás    42

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  aa)  A kereskedelmi vásárokon és nemzetközi művészeti tárlatokon történő bemutatásra szánt kulturális javak esetében nem szükséges behozatali engedély vagy behozatali nyilatkozat bemutatása. Amennyiben azonban a kulturális javakra az Unió területén belül tettek szert, és azon belül maradnak, a kulturális javak kategóriájának függvényében szükséges a behozatali engedély vagy behozatali nyilatkozat bemutatása.

  Módosítás    43

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  a kulturális javaknak a 952/2013/EU rendelet 237. cikke szerinti, valamely hatóság által vagy annak felügyelete alatt történő tárolása a javak megőrzésének kifejezett céljából.

  b)  a kulturális javaknak a 952/2013/EU rendelet 237. cikke szerinti, valamely hatóság által vagy annak felügyelete alatt történő tárolása a javak biztonságának vagy megőrzésének céljából azzal a szándékkal, hogy – amint a helyzet engedi – visszaszállítsák őket a származási országukba vagy abba a harmadik országba, ahova jogszerűen exportálták őket;

  Módosítás    44

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  b a)  a 2014/60/EGK irányelv 2. cikke szerinti visszaszolgáltatott kulturális javak;

  Módosítás    45

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadhat a kulturális javak (2) bekezdésben említett ideiglenes behozatalára vagy tárolására vonatkozó sajátos módozatokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

  (3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadhat a kulturális javak és visszaszolgáltatott kulturális javak (2) bekezdésben említett ideiglenes behozatalára vagy tárolására vonatkozó sajátos módozatokat azok védelme érdekében. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

  Módosítás    46

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A Melléklet c), d) és h) pontjában említett kulturális javak szabad forgalomba bocsátása és az árutovábbítási eljárástól eltérő különleges eljárás alá vonása az Unióban a behozatali engedély vámhatóságoknak történő bemutatásával történhet meg.

  (1)  Az I. melléklet A1. és A2. pontjában említett kulturális javaknak az Unióba történő behozatala a behozatali engedély vámhatóságoknak történő bemutatásával történhet meg.

   

  Ez a cikk csak abban az esetben alkalmazandó az első albekezdésben említett árukra, ha azok szerepelnek az országok jegyzékében és a II. mellékletben meghatározott Kombinált Nómenklatúra szerinti kódok jegyzékében, amennyiben ilyen jegyzék használatban van azon forrásország vonatkozásában, amelyből a kulturális javakat exportálták, illetve amennyiben ismert a kulturális javak forrásországa.

   

  Ezt a cikket azokra az Unió vámterületére valamely forrásországból vagy harmadik országból importált kulturális javakra is alkalmazni kell, amelyek csak a II. mellékletben szerepelnek.

  Módosítás    47

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az áru birtokosának a behozatali engedélyt a belépési tagállam illetékes hatóságánál kell kérelmeznie. A kérelemhez csatolni kell az esetleges alátámasztó dokumentumokat és az azt igazoló információkat, hogy a szóban forgó kulturális javak kivitele a forrásországból történt annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban. Amennyiben azonban az exportáló ország a kulturális javak jogtalan importjának, exportjának és tulajdonjog-átruházásának tilalmát és megakadályozását szolgáló eszközökről szóló, 1970. november 14-én Párizsban aláírt UNESCO-egyezmény („az 1970. évi UNESCO-egyezmény”) aláíró fele, a kérelemhez mellékelni kell azokat az alátámasztó dokumentumokat és információkat, amelyek igazolják, hogy a kulturális javak kivitele az adott országból történt annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban.

  (2)  Az áru birtokosának a behozatali engedélyt a tervezett behozatal szerinti első tagállam illetékes hatóságánál kell kérelmeznie. A kérelemhez csatolni kell a megfelelő igazoló dokumentumokat és az azt igazoló információkat, hogy a szóban forgó kulturális javak kivitele a forrásországból történt annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban, vagy bizonyítékokat kell szolgáltatni arra, hogy nem állnak rendelkezésre ilyen törvények és jogszabályok. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

   

  – kiviteli igazolások vagy kiviteli engedélyek;

   

  – az objektumazonosító szabványt követő szabványosított dokumentum, amely kellő részletességgel bemutatja a szóban forgó kulturális javakat, hogy azokat a vámhatóság azonosítani tudja;

   

  – tulajdonosi jogcím;

   

  – számlák;

   

  – adásvételi szerződések;

   

  – biztosítási dokumentumok vagy fuvarokmányok;

   

  Amennyiben nem állnak rendelkezésre igazoló dokumentumok, a kérelemnek tartalmaznia kell egy szakértői értékelést is, amennyiben azt az illetékes hatóság szükségesnek ítéli.

  Módosítás    48

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2 a)  A (2) bekezdéstől eltérve azokban a kivételes esetekben, amelyekben:

   

  a) a kulturális javak forrásországa megbízható módon nem állapítható meg, és ezt a körülményt az illetékes hatóság jól dokumentáltnak és bizonyítékok által alátámasztottnak tekinti; vagy

   

  b) a kulturális javakat 1970 előtt vitték ki a forrásországból, és az Unió vámterületére való behozatala előtt egy harmadik országban tárolták ideiglenes felhasználástól, árutovábbítástól, kiviteltől vagy feladástól eltérő célokból, de a birtokos nem tudja bemutatni a (2) bekezdésben előírt dokumentumokat, mivel azok a kulturális javak forrásországból való kivitelének időpontjában még nem voltak használatosak,

   

  a kérelemhez csatolni kell a megfelelő igazoló dokumentumokat és az azt igazoló információkat, hogy a szóban forgó kulturális javak kivitele a harmadik országból történt annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban, vagy bizonyítékokat kell szolgáltatni arra, hogy nem állnak rendelkezésre ilyen törvények és jogszabályok.

   

  Az igazoló dokumentumok a következőket tartalmazzák:

   

  – kiviteli igazolások vagy kiviteli engedélyek;

   

  – az objektumazonosító szabványt követő szabványosított dokumentum, amely kellő részletességgel bemutatja a szóban forgó kulturális javakat, hogy azokat a vámhatóság azonosítani tudja;

   

  – tulajdonosi jogcím;

   

  – számlák;

   

  – adásvételi szerződések; továbbá

   

  – biztosítási dokumentumok vagy fuvarokmányok;

   

  Amennyiben nem állnak rendelkezésre igazoló dokumentumok, a kérelemnek tartalmaznia kell egy szakértői értékelést is, amennyiben azt az illetékes hatóság szükségesnek ítéli.

  Módosítás    49

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A tagállam illetékes hatósága ellenőrzi, hogy a kérelem teljes-e. Az esetlegesen hiányzó információkat vagy dokumentumokat a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül bekéri a kérelmezőtől.

  (3)  A tervezett behozatal szerinti első tagállam illetékes hatósága ellenőrzi, hogy a kérelem teljes-e. Az esetlegesen hiányzó vagy kiegészítő információkat vagy dokumentumokat a kérelem kézhezvételétől számított 21 napon belül bekéri a kérelmezőtől.

  Módosítás    50

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Az illetékes hatóság a teljes kérelem benyújtásától számított 90 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és dönt a behozatali engedély kibocsátásáról vagy a kérelem elutasításáról. A kérelem elutasítására az alábbi okok miatt kerülhet sor:

  (4)  Az illetékes hatóság a teljes kérelem benyújtásától számított 90 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és dönt a behozatali engedély kibocsátásáról vagy a kérelem elutasításáról. Amennyiben a behozatali engedélyt kiadják, az illetékes hatóság az adott engedélyt elektronikusan nyilvántartásba veszi. Az illetékes hatóság az alábbi okok miatt utasítja el a kérelmet:

  Módosítás    51

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  amennyiben az exportáló ország nem aláíró fele az 1970. évi UNESCO-egyezménynek, és nincs igazolva, hogy a kulturális javak kivitele a forrásországból annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban történt;

  a)  ha nincs igazolva, hogy a kulturális javak kivitele a forrásországból annak a kivitel időpontjában hatályos törvényeivel és jogszabályaival összhangban történt, illetve ilyen törvények vagy jogszabályok hiányában; vagy a 4. cikk (2a) bekezdésében felsorolt kivételes esetekben a harmadik országból az adott harmadik országnak a kivitel időpontjában hatályos törvényeivel és jogszabályaival összhangban történő kivitel esetén, illetve ilyen törvények vagy jogszabályok hiányában;

  Módosítás    52

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  amennyiben az exportáló ország aláíró fele az 1970. évi UNESCO-egyezménynek, és nincs igazolva, hogy a kulturális javak kivitele az exportáló országból annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban történt;

  törölve

  Módosítás    53

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  az illetékes hatóság alapos okkal feltételezheti, hogy az áru birtokosa ahhoz nem jogszerűen jutott hozzá.

  c)  az illetékes hatóság alapos és ellenőrizhető okkal feltételezheti, hogy az áru birtokosa ahhoz nem jogszerűen jutott hozzá.

  Módosítás    54

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  c a)  ha a kulturális javakra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmet ugyanazon kulturális javak esetében az Unió egy másik tagállamának illetékes hatóságai korábban elutasították, és az elutasított kérelemmel összefüggésben nem került sor újabb bizonyíték benyújtására a korábban már átadottakhoz képest;

  Módosítás    55

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés – c b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  c b) amennyiben a közvetlenül a forrásországból történő legális kivitelt nem lehet igazolni a megfelelő alátámasztó dokumentumokkal és bizonyítékokkal, különösen az exportáló ország által kiállított kiviteli igazolással vagy kiviteli engedéllyel, tulajdonosi jogcímmel, számlákkal, adásvételi szerződésekkel, amennyiben lehetséges, objektumazonosítóval, biztosítási dokumentumokkal, fuvarokmányokkal és szakértői véleményekkel.

  Módosítás    56

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4 a)  Az illetékes hatóság elutasíthatja a kérelmet, amennyiben a forrásország hatóságai által benyújtott, visszaszolgáltatás vagy kártérítés iránti kereset van folyamatban a bíróságon.

  Módosítás    57

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4 b)  A kérelem elutasítása esetén a (4) bekezdésben említett közigazgatási határozatot indokolással kell ellátni, és emellett információval kell szolgálni a fellebbezési eljárásról is, valamint azt a határozat meghozatalának időpontjában közölni kell az érintett kérelmezővel.

  Módosítás    58

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 c bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4 c)  A kérelem nyilatkozatot tartalmaz arról, hogy a tételek korábban nem képezték kérelem tárgyát, illetve – korábbi elutasítás esetén – tartalmazzák azokat a kiegészítő bizonyítékokat, amelyek a kérelem korábbi elbírálásakor nem álltak rendelkezésre.

  Módosítás    59

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 d bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4 d)  Elektronikus kérelem tagállam általi elutasítása esetén az elutasításról, valamint annak indokairól tájékoztatni kell a többi tagállamot és a Bizottságot. Tiltott kereskedelem gyanúja esetén a tagállamok más illetékes hatóságokat, például az INTERPOL-t és az EUROPOL-t is tájékoztatják.

  Módosítás    60

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok kijelölik az e cikkel összhangban behozatali engedély kibocsátására jogosult hatóságokat. A tagállamok az ilyen hatóságokra vonatkozó adatokat, valamint azok változását bejelentik a Bizottság számára.

  A tagállamok késedelem nélkül kijelölik az e cikkel összhangban behozatali engedély kibocsátására jogosult hatóságokat. A tagállamok az ilyen hatóságokra vonatkozó adatokat, valamint azok változását bejelentik a Bizottság számára.

  Módosítás    61

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 6 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén létrehozhat sablonokat a behozatali engedély iránti kérelemhez, valamint eljárási szabályokat az ilyen kérelmek benyújtására és feldolgozására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

  (6)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén létrehozza a szabványosított elektronikus sablonokat a behozatali engedély iránti kérelemhez, valamint az eljárási szabályokat az ilyen kérelmek elektronikus benyújtására és feldolgozására vonatkozóan, illetve a vonatkozó alátámasztó dokumentumokat, ami elektronikus úton történik. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

  Módosítás    62

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A Melléklet a), b), e), f), g), i), j), k) és l) pontjában említett kulturális javak szabad forgalomba bocsátása és az árutovábbítási eljárástól eltérő különleges eljárás alá vonása az Unióban az importőr nyilatkozatának a belépési tagállam vámhatóságának való benyújtásával történhet meg.

  (1)  Az I. melléklet A. pontjának 3–14. pontjában említett kulturális javaknak az Unió vámterületére való behozatala az áru birtokosa elektronikus nyilatkozatának a tervezett behozatal szerinti első tagállam vámhatóságának való benyújtásával történhet meg.

   

  Ez a cikk azokra az A1. és A2. pontban említett kulturális javakra is alkalmazandó, amelyeknek Kombinált Nómenklatúra szerinti kódja nem szerepel a II. mellékletben.

  Módosítás    63

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az importőr nyilatkozatának tartalmaznia kell az áru birtokosa által aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az áruk kivitelére a forrásországból annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban került sor. Amennyiben azonban az exportáló ország a kulturális javakról szóló UNESCO-egyezmény aláíró fele, az importőr nyilatkozatának tartalmaznia kell az áru birtokosa által aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az áruk kivitelére az adott országból annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban került sor.

  (2)  Az importőr nyilatkozatát elektronikusan kell nyilvántartásba venni. A nyilatkozat az alábbiakat tartalmazza:

   

  a) az áru birtokosa által aláírt nyilatkozat arról, hogy a kulturális javak forrásországból történő kivitelére annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban került sor, vagy bizonyíték benyújtása arról, hogy ilyen törvények vagy jogszabályok nincsenek.

   

  b) az objektumazonosító szabványt követő szabványosított dokumentum, amely kellő részletességgel bemutatja a szóban forgó kulturális javakat, hogy azokat a vámhatóság azonosítani tudja;

   

  c) a forrásország által kiállított kiviteli igazolások vagy engedélyek, amelyek bizonyítják, hogy a szóban forgó kulturális javak kivitele a forrásországból történt annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban.

  Módosítás    64

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2 a)  A (2) bekezdéstől eltérve azokban a kivételes esetekben, amelyekben:

   

  a) a kulturális javak forrásországa megbízható módon nem állapítható meg, és ezt a körülményt az illetékes hatóság jól dokumentáltnak és bizonyítékok által alátámasztottnak tekinti; vagy

   

  b) a kulturális javakat 1970 előtt vitték ki a forrásországból, és az Unió vámterületére való behozatala előtt egy harmadik országban tárolták ideiglenes felhasználástól, árutovábbítástól, kiviteltől vagy feladástól eltérő célokból, de a birtokos nem tudja bemutatni a (2) bekezdésben előírt dokumentumokat, mivel azok a kulturális javak forrásországból való kivitelének időpontjában még nem voltak használatosak,

   

  az importőr nyilatkozata az alábbiakat tartalmazza:

   

  a) az áru birtokosa által aláírt nyilatkozat arról, hogy a kulturális javak harmadik országból történő kivitelére annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban került sor, vagy bizonyíték benyújtása arról, hogy ilyen törvények vagy jogszabályok nincsenek;

   

  b) az objektumazonosító szabványt követő szabványosított dokumentum, amely kellő részletességgel bemutatja a szóban forgó kulturális javakat, hogy azokat a vámhatóság azonosítani tudja; továbbá

   

  c) a harmadik ország által kiállított kiviteli igazolások vagy engedélyek, amelyek bizonyítják, hogy a szóban forgó kulturális javak kivitele a harmadik országból történt annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban.

   

  Amennyiben a forrásország vagy a harmadik ország törvényei és jogszabályai nem írják elő kiviteli engedélyek vagy igazolások kiállítását, az importőr nyilatkozatának minden egyéb megfelelő alátámasztó dokumentumot és bizonyítékot is tartalmaznia kell, a tulajdonosi jogcímet, számlákat, adásvételi szerződéseket, biztosítási dokumentumokat, fuvarokmányokat is beleértve.

  Módosítás    65

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadhat sablonokat az importőr nyilatkozatára, valamint eljárási szabályokat az importőr nyilatkozatának benyújtására és feldolgozására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

  (3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadja a szabványosított elektronikus sablonokat az importőr nyilatkozatára, valamint eljárási szabályokat az importőr nyilatkozatának elektronikus úton történő benyújtására és feldolgozására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

  Módosítás    66

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  5a. cikk

   

  Mikro-, kis- és középvállalkozások

   

  A Bizottság biztosítja, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások (mkkv-k) megfelelő technikai és pénzügyi segítségnyújtásban részesüljenek, beleértve a nemzeti kapcsolattartó pontok tagállamokkal együttműködésben történő népszerűsítését, valamint egy kifejezetten erre a célra létrehozandó olyan weboldal kialakítását, amely az összes vonatkozó információt tartalmazza, és elősegíti az mkkv-k és az illetékes nemzeti kapcsolattartó pontok között információkérések beérkezése esetén zajló információcserét e rendelet hatékony végrehajtása érdekében.

  Módosítás    67

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 b cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  5b. cikk

   

  Az elektronikus rendszer használata

   

  (1) Az illetékes hatóságok és nyilatkozattevők között a 4. és az 5. cikk szerint sorra kerülő valamennyi információcserét, például a nyilatkozatok, a kérelmek és a határozatok cseréjét elektronikusan kell végrehajtani.

   

  (2) A Bizottság létrehozza az (1) bekezdésben említett elektronikus rendszert. Végrehajtási aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a következőket:

   

  – az (1) bekezdésben említett elektronikus rendszer telepítésére, működtetésére és karbantartására vonatkozó rendelkezések;

   

  – az információknak az elektronikus rendszer segítségével történő benyújtására, feldolgozására, tárolására és a tagállamok illetékes hatóságai közötti cseréjére vonatkozó részletes szabályok.

   

  A tagállamok e rendelettel összhangban együttműködnek a Bizottsággal az (1) bekezdésben említett elektronikus rendszer fejlesztése, karbantartása és alkalmazása, valamint az információ tárolása terén.

   

  (3) A személyes adatok e rendelet keretei között végzett feldolgozása tekintetében a nyilatkozattevők és az illetékes hatóságok feladataikat az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a, valamint az (EU) .../...* rendelettel összhangban végzik.

   

  __________________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

   

  * HL: kérjük, illesszék a szövegbe a 2017/0003(COD) dokumentumban szereplő rendelet sorszámát.

  Módosítás    68

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  6. cikk

  törölve

  Vámellenőrzés és megerősítés

   

  (1)  A 4. cikkben említett behozatali engedély és az 5. cikkben említett importőri nyilatkozat az adott esetnek megfelelően a kulturális javak szabad forgalomba bocsátásában vagy az árutovábbítási eljárástól eltérő különleges eljárás alá vonásában illetékes vámhivatalhoz nyújtandó be.

   

  (2)  Az Unió vámterületére történő belépéshez behozatali engedély kiadását igénylő kulturális javak esetén a vámhatóságok ellenőrzik, hogy a behozatali engedély megfelel-e a bemutatott árunak. E célból fizikai vizsgálatot végezhetnek a kulturális javakon, beleértve szakértői vizsgálat végrehajtását is.

   

  (3)  Az Unió vámterületére történő belépéshez importőri nyilatkozat kiadását igénylő kulturális javak esetén a vámhatóságok ellenőrzik, hogy az importőri nyilatkozat megfelel-e az 5. cikkben vagy annak alapján előírt követelményeknek és a bemutatott árunak. E célból további információkat kérhetnek a bejelentőtől, és fizikai vizsgálatot végezhetnek a kulturális javakon, beleértve szakértői vizsgálat végrehajtását is. Az importőri nyilatkozatot egy sorszám és egy nyilvántartásba vételi dátum hozzárendelésével nyilvántartásba veszik az áru kibocsátásakor, és a bejelentő számára rendelkezésre bocsátják a nyilvántartásba vett importőri nyilatkozat egy példányát.

   

  (4)  A kulturális javak szabad forgalomba bocsátásához vagy az árutovábbítási eljárástól eltérő különleges eljárás alá vonásához a nyilatkozat benyújtásakor a termékek mennyiségét a Mellékletben meghatározott kiegészítő mértékegység használatával kell megadni.

   

  Módosítás    69

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Amennyiben a tagállamok korlátozzák a kulturális javak szabad forgalomba bocsátásában vagy az árutovábbítási eljárástól eltérő különleges eljárás alá vonásában illetékes vámhivatalok számát, akkor e vámhivatalok adatairól, valamint az azokban bekövetkező változásokról tájékoztatják a Bizottságot.

  A tagállamok korlátozhatják a kulturális javak behozatalát engedélyező vámhivatalok számát. Amennyiben a tagállamok alkalmazzák ezt a korlátozást, akkor e vámhivatalok adatairól, valamint az azokban bekövetkező változásokról tájékoztatják a Bizottságot.

  Módosítás    70

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A vámhatóságok lefoglalják és ideiglenesen visszatartják az Unió vámterületére behozott kulturális javakat, amennyiben a kulturális javak a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított feltételek teljesülése nélkül kerültek behozatalra az Unió vámterületére.

  (1)  Az illetékes hatóságok lefoglalják és ideiglenesen visszatartják az Unió vámterületére a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított feltételek teljesülése nélkül behozott kulturális javakat. A kulturális javak visszatartása esetén megfelelő megőrzési feltételeket kell garantálni a 952/2013/EU rendelet 147. cikkében megállapított, az áruk átmeneti megőrzésére vonatkozó feltételekkel és az ezzel kapcsolatos feladatokkal összhangban, kellő figyelmet fordítva az áruk különleges jellegére.

  Módosítás    71

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az (1) bekezdésben említett közigazgatási határozatot indokolással kell ellátni, azt közölni kell a bejelentővel, és azzal szemben a nemzeti jogban meghatározott eljárásoknak megfelelően hatékony jogorvoslati lehetőségnek kell rendelkezésre állnia.

  (2)  Az (1) bekezdésben említett közigazgatási határozatra a 952/2013/EU rendelet 22. cikke (7) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak.

  Módosítás    72

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Az ideiglenes visszatartás időszaka szigorúan arra az időtartamra korlátozódik, amely a vámhatóságok és egyéb bűnüldözési hatóságok számára annak meghatározásához szükséges, hogy az adott eset körülményei igazolják-e a visszatartást az Unió vagy a nemzeti jog egyéb rendelkezései értelmében. Az e cikk szerinti ideiglenes visszatartás maximális időtartama 6 hónap. Ha az illetékes hatóságok az említett időszakon belül nem hoznak határozatot a kulturális javak további visszatartásáról, vagy úgy határoznak, hogy az ügy körülményei nem teszik szükségessé a további visszatartást, a kulturális javakat haladéktalanul a nyilatkozattevő rendelkezésére kell bocsátani.

  (3)  Az ideiglenes visszatartás időszaka szigorúan arra az időtartamra korlátozódik, amely a vámhatóságok és egyéb bűnüldözési hatóságok számára annak meghatározásához szükséges, hogy az adott eset körülményei igazolják-e a visszatartást az Unió vagy a nemzeti jog egyéb rendelkezései értelmében. Az e cikk szerinti ideiglenes visszatartás maximális időtartama 6 hónap, a vámhatóságok indokolt döntése alapján további három hónapos hosszabbítási lehetőséggel. Ha az illetékes hatóságok az említett időszakon belül nem hoznak határozatot a kulturális javak további visszatartásáról, vagy úgy határoznak, hogy az ügy körülményei nem teszik szükségessé a további visszatartást, a kulturális javakat haladéktalanul a nyilatkozattevő rendelkezésére kell bocsátani. Az uniós tagállamok hatóságainak biztosítaniuk kell, hogy a kulturális javak származási ország részére történő visszaszolgáltatásának időpontjában az adott országban nincs olyan fegyveres konfliktus, amely miatt a kulturális javak biztonsága nem garantálható. Ilyen esetben a kulturális javaknak az Unióban kell maradniuk, amíg a származási országban a helyzet nem stabilizálódik.

  Módosítás    73

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 3 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3 a)  A vámhatóságok az (1) bekezdésben említett határozat meghozatala után haladéktalanul értesítik a forrásországot, illetve – azokban az esetekben, amikor a kulturális javak forrásországa megbízhatóan nem állapítható meg – a harmadik országot, valamint adott esetben az EUROPOL-t és az INTERPOL-t.

  Módosítás    74

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 3 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3b)  Amennyiben az illetékes hatóságok alapos okkal feltételezik, hogy az Unió vámterületén árutovábbítási eljárásban áthaladó kulturális javak kivitelére a forrásország törvényeit és jogszabályait megsértve került sor, utasítják a vámhatóságokat, hogy ideiglenesen foglalják le azokat az árukat.

  Módosítás    75

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Közigazgatási együttműködés

  Közigazgatási együttműködés és az elektronikus rendszer használata

  Módosítás    76

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  E rendelet végrehajtása érdekében a tagállamok biztosítják a 3. cikk (4) bekezdésében említett illetékes hatóságaik közötti együttműködést.

  (1)  E rendelet végrehajtása érdekében a tagállamok biztosítják a 4. cikk (5) bekezdésében említett illetékes hatóságaik közötti együttműködést és információcserét.

  Módosítás    77

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Lehetőség van elektronikus rendszer kifejlesztésére az információk tárolása és azoknak a tagállamok hatóságai között cseréje céljából, különös tekintettel az importőri nyilatkozatokra és a behozatali engedélyekre.

  (2)  A 952/2013/EU rendelet keretében elektronikus rendszert kell kifejleszteni az információk tárolása és azoknak a tagállamok hatóságai között cseréje céljából. A rendszernek különösen az importőri nyilatkozatokra és behozatali engedélyekre vonatkozó információk fogadásával, feldolgozásával, tárolásával és cseréjével kell foglalkoznia.

  Módosítás    78

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  A (2) bekezdésben említett elektronikus rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy információval szolgáljon a tagállamok számára a 116/2009/EK rendelet által előírt kiviteli engedélyekkel kapcsolatban benyújtott kérelmek feldolgozása során. Ezek a kérelmek közvetlenül hivatkozhatnak az elektronikus rendszerben tárolt információkra.

  Módosítás    79

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja az alábbiakat:

  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az alábbiakat:

  Módosítás    80

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni.

  Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat [hat hónappal e rendelet hatálybalépése után]-ig a 13. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni.

  Módosítás    81

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 3 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a)  A személyes adatok e rendelet alapján történő kezelése kizárólag a kulturális javak elvesztése elleni hatékony védelem, az emberiség kulturális örökségének megőrzése és a fosztogatással szerzett, kulturális örökséget képező javak Unión belüli vevőknek történő értékesítésével megvalósuló terrorizmusfinanszírozás megelőzése céljából történik.

  Módosítás    82

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 3 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3b)  A 4., az 5. és a 9. cikkel összhangban megszerzett valamennyi személyes adathoz kizárólag a hatóságok megfelelő felhatalmazással rendelkező alkalmazottai férhetnek hozzá, azokat csak ők kezelhetik, és ezeket az adatokat megfelelő módon meg kell védeni az illetéktelen hozzáféréssel, illetve közléssel szemben.

  Módosítás    83

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok megállapítják a 3., 4. és 5. cikk megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, különös tekintettel a kulturális javaknak az Unió vámterületére történő bejuttatása érdekében tett hamis nyilatkozattételre és hamis információk benyújtására, és a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek e szankciók végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok a rendelet hatálybalépését követő 18 hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot ezekről a szabályokról és intézkedésekről, és ezt követően haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az ezeket érintő bármely módosításokról.

  A tagállamok megállapítják a 3., 4. és 5. cikk megsértése, különösen a kulturális javaknak az Unió vámterületére történő behozatala érdekében benyújtott hamis információk esetén alkalmazandó szankciókat, és a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek e szankciók végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása és a következetes megközelítés megteremtése érdekében a tagállamok jellegükben és hatásukban hasonló szankciókat alkalmaznak. A tagállamok a rendelet hatálybalépését követő 12 hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot ezekről a szabályokról és intézkedésekről, és ezt követően haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az ezeket érintő bármely módosításokról.

  Módosítás    84

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – -1 bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Az e rendelet végrehajtására irányuló előkészítő munkájukban a Bizottságnak és a tagállamoknak együtt kell működniük nemzetközi szervezetekkel, például az UNESCO-val, az Interpollal, az EUROPOL-lal, a Vámigazgatások Világszervezetével, a Kulturális Javak Megőrzésének és Helyreállításának Nemzetközi Tudományos Központjával (ICCROM) és a Múzeumok Nemzetközi Tanácsával, hogy biztosítsák a hatékony képzést, a kapacitásépítést és a figyelemfelkeltő kampányokat, valamint adott esetben megbízásokat adnak idevágó kutatások elvégzésére és szabványok kidolgozására.

  Módosítás    85

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok képzési és kapacitásépítő tevékenységeket végeznek e rendelet érintett hatóságok általi hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében. Figyelemfelkeltő kampányokat is alkalmazhatnak a kulturális javak egyedi vásárlóinak szenzitivizálása céljából.

  A Bizottság a tagállamokkal együttműködve biztosítja a következőket:

   

  i. képzési és kapacitásépítési tevékenységek és figyelemfelkeltő kampányok a hatóságok, a nemzeti kapcsolattartó pontok és az érintett szakemberek részére e rendelet hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében;

   

  ii. a forrásországok hatékony együttműködését elősegítő intézkedések; valamint

   

  iii. az e rendelet egységes végrehajtásának előmozdítását célzó bevált gyakorlatok megosztása, különös tekintettel azon tagállamok megfelelő gyakorlataira, amelyek e rendelet hatálybalépése előtt a kulturális javak behozatalára vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályokkal rendelkeztek.

  Módosítás    86

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  E tevékenységeknek, kampányoknak és fellépéseknek a jelenleg meglévő programok tapasztalataira kell épülniük, beleértve a Vámigazgatások Világszervezete és a Bizottság által támogatott programokat is.

  Módosítás    87

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  11a. cikk

   

  Együttműködés harmadik országokkal

   

  A tevékenységeihez kapcsolódó ügyekben és az e rendelet szerinti feladatai végrehajtásához szükséges mértékben a Bizottság elősegíti és ösztönzi a tagállamok és harmadik országok közötti technikai és operatív együttműködést.

   

  A Bizottság a tagállamokkal és harmadik országokkal együttműködve képzési tevékenységeket szervezhet a területükön.

  Módosítás    88

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottságnak a 2. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e jogi aktus hatálybalépésének napját a Kiadóhivatal tölti ki]-tól/-től kezdődő hatállyal.

  (2)  A Bizottságnak a 2. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása öt éves időtartamra szól [e rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az… éves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

  Módosítás    89

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  információk e rendelet megsértésének eseteiről;

  b)  információk e rendelet megsértésének eseteiről, valamint az alkalmazott szankciókról;

  Módosítás    90

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  E célból a Bizottság vonatkozó kérdőíveket küld ki a tagállamok számára. A tagállamok számára 6 hónap áll rendelkezésre arra, hogy a kért információkat megadják a Bizottságnak.

  E célból a Bizottság vonatkozó kérdőíveket küld ki a tagállamok számára. A tagállamok számára a kérdőív átvételét követően 6 hónap áll rendelkezésre arra, hogy a kért információkat megadják a Bizottságnak.

  Módosítás    91

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A tagállamok (1) bekezdésben említett kérdőívre adott válaszai alapján a Bizottság felkérheti a tagállamokat, hogy adjanak további tájékoztatást a behozatali engedély iránti kérelmek feldolgozásáról. A tagállamok a lehető leggyorsabban megadják a kért tájékoztatást.

  Indokolás

  Annak érdekében, hogy a Bizottság értékelni tudja, hogy e rendeletet egységesen hajtják-e végre, adott esetben több információt kell kérnie a behozatali engedély iránti kérelmek illetékes tagállami hatóságok általi feldolgozásáról.

  Módosítás    92

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottság e rendelet végrehajtásáról jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács részére e rendelet alkalmazási időpontját követően három év elteltével, majd ezt követően öt évente.

  (2)  A Bizottság e rendelet végrehajtásáról jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács részére e rendelet alkalmazási időpontját követően két év elteltével, majd ezt követően négy évente. E jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. A jelentés kitér a gyakorlati végrehajtással kapcsolatos megfontolásokra, többek között az uniós gazdasági szereplőkre, különösen az mkkv-kra gyakorolt hatásra. A jelentés összehasonlítja a tagállami végrehajtást, és ezen belül értékeli a rendelet egységes alkalmazásának mértékét az előző jelentés óta eltelt időben. Ezen értékelés megvizsgálja továbbá a szankciók megállapítására és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket, valamint azt is, hogy ezek milyen mértékben biztosítják az egyenlő versenyfeltételeket a tagállamok között. Szükség esetén a jelentés ajánlásokat fogalmaz meg a rendelet tagállamok általi elégtelen végrehajtásának kezelése céljából.

  Módosítás    93

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  A (2) bekezdésben említett jelentés figyelembe veszi e rendelet helyi szinten kifejtett hatását, beleértve annak uniós gazdasági szereplőkre, többek között az mkkv-kra gyakorolt hatását is. A jelentés bizonyítékkal szolgál a különböző nemzeti teljesítményekről, és azt is értékeli, hogy az adott időszakban mennyire egységesen hajtották végre és alkalmazták e rendeletet, továbbá ajánlásokat fogalmaz meg a tagállamok hiányos végrehajtásának kezelésére vonatkozóan.

  Módosítás    94

  Rendeletre irányuló javaslat

  I melléklet – 3 alcím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A 2. cikk (1) bekezdése alá tartozó kulturális javak

  A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja alá tartozó kulturális javak

  Módosítás    95

  Rendeletre irányuló javaslat

  I a melléklet (új)

   

   

  Módosítás

  1.

  100 évesnél régebbi régészeti tárgyak, amelyek a következő forrásokból származnak:

   

   

  – ásatások és feltárások szárazföldön vagy víz alatt

  9705 00 00

   

  – régészeti lelőhelyek

  9706 00 00

   

  – régészeti gyűjtemények

   

  2.

  Művészeti, építészeti vagy vallási emlékművek alkotórészei, amelyek ezek felosztásából származnak, és 100 évesnél régebbiek

  9705 00 00 9706 00 00

  3.

  A 4. vagy a 5. kategóriába nem tartozó, bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával teljes egészében kézzel készített képek és festmények

  9701

  4.

  Vízfestékkel, guasfestékkel és pasztellel bármilyen anyagra teljes egészében kézzel készített képek1a

  9701

  5.

  Az 1. vagy 2. kategóriába nem tartozó, bármilyen anyagú, teljes egészében kézzel készített mozaikok, és bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával teljes egészében kézzel készített rajzok1a

  69149701

   

  6.

  Eredeti metszetek, nyomatok, szita- és kőnyomatok a hozzájuk tartozó nyomólemezekkel, valamint eredeti plakátok1a

  Árucsoport: 49 9702 00 00 8442 50 99

  7.

  Az 1. kategóriától eltérő eredeti szobrok, szoborművek és olyan másolatok, amelyek az eredetivel megegyező módon készültek1a

  9703 00 00

  8.

  Fényképek, filmek és ezek negatívjai1a

  37043705

  3706

  4911 91 80

   

  9.

  Ősnyomtatványok és kéziratok egyes darabjai vagy gyűjteménye, beleértve a térképeket és kottákat1a

  9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

  10.

  100 évesnél régebbi könyvek egyenként vagy gyűjteményes formában

  9705 00 00 9706 00 00

  11.

  200 évesnél régebbi nyomtatott térképek

  9706 00 00

  12.

  50 évesnél régebbi, bármilyen adathordozóból álló archívumok és azok részeinek minden típusa

  37043705

  3706

  4901

  4906

  9705 00 00 9706 00 00

   

  13.

  (a) Zoológiai, botanikai, ásványtani vagy anatómiai gyűjtemények1b és azokból származó egyedi darabok;

  9705 00 00

   

  (b) Történelmi, őslénytani, néprajzi vagy numizmatikai értékű gyűjtemények1b

  9705 00 00

  14.

  75 évesnél régebbi közlekedési eszközök

  9705 00 00 Árucsoport: 86–89

  15.

  Az A.1-től A.14-ig terjedő kategóriák egyikéhez sem tartozó minden egyéb antik darab

   

   

  (a) 50 és 100 éves kor között

   

   

  játékok, játékszerek

  Árucsoport: 95

   

  üvegáru

  7013

   

  arany- és ezüstműves áruk

  7114

   

  bútorok

  Árucsoport: 94

   

  optikai, fotó- és kinematográfiai berendezések

  Árucsoport: 90

   

  hangszerek

  Árucsoport: 92

   

  órák, kisórák és ezek alkatrészei

  Árucsoport: 91

   

  fából készített műtárgyak

  Árucsoport: 44

   

  kerámia

  Árucsoport: 69

   

  kárpit;

  5805 00 00

   

  szőnyegek

  Árucsoport: 57

   

  tapéta

  4814

   

  fegyverek

  Árucsoport: 93

   

  (b) 100 évesnél régebbi

  9706 00 00

  ______________

  1a Amelyek nem régebbiek 50 évesnél, és nem alkotójuk birtokában vannak.

  1b A Bíróság 252/84. sz. ügyben hozott ítélete alapján: „Egy gyűjtemény darabjai a közös vámtarifa 97.05 tétele szerint azok a cikkek, amelyek alkalmasak egy gyűjteménybe való felvételre, azaz aránylag ritkák, rendszerint nem az eredeti céljuknak megfelelően használják azokat, a hasonló használati tárgyak szokásos kereskedelmén kívül eső különleges ügyletek tárgyai, és nagy értékkel bírnak.”

  Az A.1-től A.15-ig terjedő kategóriákba tartozó kulturális javak csak akkor tartoznak e rendelet hatálya alá, ha értékük eléri vagy meghaladja a B. pontban megadott értékhatárokat.

  B. Az A. pont alatti egyes kategóriákra vonatkozó pénzben kifejezett értékhatárok (euróban)

  Érték:

  1 (régészeti darabok)

  2 (műemlékrészek)

  9 (ősnyomtatványok és kéziratok)

  12 (archívumok)

  15 000

  5 (mozaikképek és rajzok)

  6 (metszetek)

  8 (fényképek)

  11 (nyomtatott térképek)

  30 000

  4 (vízfestékkel, guasfestékkel és pasztellel készített képek)

  50 000

  7 (szoborművek)

  10 (könyvek)

  13 (gyűjtemények)

  14 (közlekedési eszközök)

  15 (minden egyéb tárgy)

  150 000

  3 (képek)

  A kiviteli engedély iránti kérelem benyújtásakor meg kell állapítani azt, hogy a pénzügyi értékre vonatkozó feltételek teljesülnek-e. A pénzben kifejezett érték a kulturális javak értéke a nemzetközi piacon.

  Az I. mellékletben szereplő euróban kifejezett értékeket a nemzeti pénznemre kell átváltani, és abban kifejezni a 2001. december 31-én az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetett árfolyamon. Ezt a nemzeti pénznemben kifejezett ellenértéket 2001. december 31-jétől kezdődően minden második évben felül kell vizsgálni. Ennek az ellenértéknek a kiszámítása e pénznemeknek a december 31-én esedékes felülvizsgálatot megelőző augusztus hónap utolsó napján véget érő 24 hónapos időszak euróban kifejezett, átlagos napi értékén alapszik. Ezt a számítási módszert a Bizottság javaslatára a kulturális javakkal foglalkozó tanácsadó bizottság elvileg két évvel az első alkalmazást követően felülvizsgálja. Minden egyes felülvizsgálat alkalmával az euróban kifejezett értékeket és ezek nemzeti pénznemben kifejezett ellenértékeit az Európai Unió Hivatalos Lapjában időszakonként, az esedékes felülvizsgálatot megelőző november hó első napjaiban kihirdetik.

  Módosítás    96

  Rendeletre irányuló javaslat

  I b melléklet (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Ib. melléklet

   

  Azon országok és objektumkategóriák, amelyekkel kapcsolatban fennáll a tiltott kereskedelem különös kockázata

   

  [A Bizottság állítja össze a 2. cikk (2a) bekezdése alapján]

  INDOKOLÁS

  Háttér

  Az Európai Unió (EU) az alapító szerződésekkel és a mindenki számára előnyös kereskedelmi stratégiával összhangban értékalapú kereskedelempolitikát folytat. Az EU egyik célja annak biztosítása, hogy a gazdasági növekedés és a versenyképesség együtt járjon a társadalmi igazságossággal és az emberi jogok tiszteletben tartásával.

  Az utóbbi időben ráirányult a figyelem arra, hogy az árukereskedelemre alkalmazandó általános szabályok nem terjednek ki a kulturális javak behozatalának összes sajátosságára. A kulturális javak tiltott kereskedelme a szervezett bűnözéshez, a terrorizmus finanszírozásához, a pénzmosáshoz és az adókijátszáshoz kapcsolódik, és a harmadik országokban a kulturális örökség elvesztéséhez is vezet.

  A Tanács a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló 2016. február 12-i következtetéseiben emlékeztetett a kulturális javak tiltott kereskedelme elleni harc sürgős fokozásának fontosságára, és felszólította a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb javasoljon jogalkotási intézkedéseket e témakörben. A közelmúltban az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2347 (2017) sz. határozata és a G7-ek kulturális miniszterei által 2017. március 31-én aláírt Firenzei Nyilatkozat megerősítette, hogy szükség van a kulturális javak tiltott kereskedelme elleni küzdelemre, különösen a konfliktus és belső zavargás sújtotta országok esetében. Emellett a 2018. március 1-én elfogadott, a dzsihadisták jövedelemforrásainak elvágásáról és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépésről szóló európai parlamenti állásfoglalás szintén megerősítette, hogy uniós szintű fellépésre van szükség.

  Jelenleg az uniós tagállamok nemzeti jogszabályai a saját kulturális örökségük védelmére vonatkoznak. E javaslat kiterjesztené a védelmet a harmadik országok kulturális örökségére is, amelyet uniós szinten nem harmonizáltak. A kulturális javak kivitelére vonatkozó közös szabályok már léteznek az uniós szabályozás keretében. A kulturális javak behozatala tekintetében csak két, Szíriával és Irakkal kapcsolatos egyedi korlátozó intézkedés van hatályban uniós szinten.

  A jelenlegi javaslat célja a kulturális javak és a szervezett bűnözés, valamint a terrorizmus finanszírozása közötti kapcsolat megszüntetése, egyben jogbiztonság megteremtése a törvényes műkincspiac számára. A javaslat a kulturális javak jogtalan importjának, exportjának és tulajdonjog-átruházásának tilalmát és megakadályozását szolgáló eszközökről szóló, 1970. évi UNESCO-egyezményre és a lopott vagy illegálisan exportált kulturális javakról szóló UNIDROIT-egyezményre épít. Az Európa Tanács is sokat tett a kulturális javak sérelméről szóló 2017. évi egyezménye révén[1], illetve a Vámigazgatások Világszervezete és az Interpol szakosodott egysége és a lopott műtárgyakat nyilvántartó adatbázisa révén.

  A Bizottság számos eszközt dolgozott ki a kulturális javak vámellenőrzésének megerősítésére, nevezetesen:

  -  létrehozta a kulturális javak egységes fogalommeghatározását a behozatal tekintetében;

  -  biztosította, hogy a vevők és importőrök az Európai Unióban gondosságot tanúsítsanak az Európai Unióba bevitt kulturális javak törvényessége tekintetében;

  -  a kulturális javak azonosítására szolgáló szabványosított azonosítási rendszert hozott létre;

  -  hatékonyabb elrettentő eszközöket biztosított a kulturális javak csempészete tekintetében;

  -  előmozdítja az érintettek csempészet visszaszorításában való aktív részvételét.

  A Bizottság a szervezett bűnözéssel és a terrorista csoportokkal való kapcsolatuk szempontjából nagy kockázatot jelentő termékekre, például szárazföldi vagy víz alatti régészeti felfedezésekből származó tárgyakra, műemlékek részeire és ritka kéziratokra, valamint a legalább 250 éves ősnyomtatványokra vonatkozó importengedélyek rendszerére tesz javaslatot. Az egyéb kulturális termékekre vonatkozóan egy importőri nyilatkozatokon alapuló rendszert dolgoztak ki. A személyazonosság vagy valamennyi tétel tekintetében szabványosított dokumentációs követelményeket hoznának létre. A vámhatóságok e dokumentumok alapján végeznék el az ellenőrzéseket. A vámhatóságok felhatalmazást kapnának arra, hogy a követelményeknek nem megfelelő árukat lefoglalják és ideiglenesen megtartsák. A jogsértések szankcionálására is sor kerül.

  Parlamenti munka

  A javaslatról szóló jelentéstervezetet a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) tagjaiból álló vegyes bizottságra bízták. A közös munkának el kell kerülnie a szétaprózódott megközelítésmódot és a lehető legjobban kell kihasználnia a rendelkezésre álló szakértelmet, így az IMCO felel a belső piac és a vámunió területére vonatkozó nemzeti jogszabályok uniós szintű koordinációjáért, az INTA pedig többek között a vámügyi rendelkezések és az irányítás külső vonatkozásaiért. A Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT) szorosan együttműködik az eljárásban, különös tekintettel a kulturális javak meghatározására.

  A társelőadók fő célja, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsenek a kulturális javak tiltott behozatalának megfékezésére irányuló célkitűzés, illetve annak biztosítása között, hogy a javasolt ellenőrzések és további kötelezettségek ne jelentsenek indokolatlan terhet a műkincspiacon tevékenykedő törvényes gazdasági szereplők, illetve a vámhatóságok számára.

  A társelőadók úgy vélik, hogy megfelelő technikai segítségnyújtást és támogatást kell nyújtani a műkincspiacon működő mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A Bizottság a tagállamokkal együtt képzéseket és kapacitásépítési tevékenységeket szervez a rendelet hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében. Emellett intézkedéseket kell hozni a forrásországok hatékony együttműködésének előmozdítására.

  A társelőadók kiemelik a tagállamok hatóságai közötti, a jelenlegi digitális környezethez teljes mértékben igazodó adattárolást és információcserét szolgáló elektronikus rendszer bevezetésének fontosságát.

  E rendelet működését a rendelet alkalmazásának időpontjától számított két éven belül, majd azt követően négyévente értékelni kell, illetve arról jelentést készíteni, figyelembe véve e rendelet hatását és kezelve az esetleges hiányosságokat.

  A társelőadók még nem zárták le a rendelet bizonyos, javításra szoruló lényeges szempontjaira vonatkozó munkát, és folytatják az érintett felekkel és az üzleti közösséggel folytatott konzultációt, mielőtt e tekintetben módosításokat nyújtanának be.

  • [1]  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/221

  VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről (8.6.2018)

  a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

  a kulturális javak behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

  A vélemény előadója: Santiago Fisas Ayxelà

  (*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

  RÖVID INDOKOLÁS

  Előadóként üdvözlöm a javaslat célkitűzését, amely a pénzmosás, valamint a terrorizmusfinanszírozás alternatív forrásai, így a régiségek fosztogatása és csempészete elleni küzdelemre irányul, nem feledve, hogy a végső célnak a kulturális örökség védelmének kell lennie, különösen 2018-ban, a kulturális örökség európai évében.

  E tekintetben megjegyzendő, hogy egyensúlyt kell teremteni a kulturális örökség védelmére irányulóan elfogadandó intézkedések és a műkincspiac érdekében azzal a céllal meghozandó intézkedések között, hogy a kulturális javak külső határon keresztül történő legális kereskedelme ne ütközzön aránytalan akadályokba.

  Előadóként támogatom a korra vonatkozó minimális küszöbérték 250 évben való megállapítását a kulturális javak valamennyi kategóriája tekintetében, mivel ez megfelelő korhatárnak tűnik a javaslat céljának megfelelően. Egyetértek továbbá azzal, hogy a kulturális javak egyes, a fosztogatás, elvesztés vagy megsemmisítés megnövekedett kockázatának kitett kategóriái megerősített védelmi intézkedéseket igényelnek.

  Egyrészt, a műkincspiac érdekében elfogadandó intézkedéseket illetően a kivitel jogszerűségét elsősorban az exportáló ország, nem pedig a forrásország törvényei és jogszabályai alapján kell megvizsgálni, mivel véleményem szerint a forrásországból történő legális kivitelt bizonyító dokumentumok meglétére vonatkozó kötelezettség további terheket ró a műkincspiacra. Ebből következően az 1970. évi UNESCO-egyezmény aláíró és nem aláíró államai közötti különbségtételt az exportáló országból vagy a forrásországból történő legális kivitelt bizonyító dokumentumok tekintetében el kell törölni, mivel minden tagállam köteles bizonyítani, hogy a harmadik országból történő kivitel saját törvényei és jogszabályai alapján jogszerű volt.

  Másodsorban, bár az „áru birtokosa” kifejezés meghatározása a 952/2013/EU rendelet 5. cikkének (34) bekezdésére való hivatkozás révén szerepel a javaslatban, véleményem szerint fontos biztosítani, hogy a kifejezés ne vonatkozzon tulajdonjogra, mivel lehetséges, hogy aki behozatali engedélyt szeretne szerezni, az az áruknak még nem a tulajdonosa.

  Harmadsorban, a javaslat szerint a kulturális javak oktatási, tudományos vagy kutatási célokra történő ideiglenes behozatalához nem szükséges engedély vagy nyilatkozat bemutatása, véleményem szerint azonban a restaurálási célt is bele kell foglalni a kivételek e körébe.

  Másrészt, a kulturális örökség védelmére irányulóan elfogadandó intézkedéseket illetően elsősorban az „állandónak” tekintett időszak egy hónapról tíz évre történő meghosszabbítását javaslom a melléklet c), d) és h) pontjában említett árukategóriák vonatkozásában, a mellékletben szereplő többi kategória vonatkozásában pedig egy évre.

  Másodsorban, szeretném hangsúlyozni, hogy figyelembe véve az áruk különleges jellegét, a vámhatóságokon belül a kulturális szakértők szerepe rendkívüli fontos, mivel ők, ha szükségesnek bizonyul, további információkat kérhetnek a bejelentőtől, és szakértői vizsgálat lefolytatása révén fizikai vizsgálatot végezhetnek a kulturális javakon.

  Harmadsorban, a kulturális javak uniós vámterületen történő tárolása ideiglenes visszatartás esetén, az áruk különleges jellegéből következően minimális védelmi garanciákat von magával.

  Ezen új rendszer alkalmazásának elősegítése érdekében teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a tagállamok képzéseket és kapacitásépítő tevékenységeket szervezzenek az érintett hatóságok és szakemberek számára, továbbá tájékoztató kampányokat a vásárlóknak. Ezenkívül úgy vélem, hogy minden tagállamban információs kapcsolattartó pontokat kell létesíteni, amelyek segítséget nyújtanának a piaci szereplőknek e rendelet végrehajtásában. Végül, de nem utolsósorban megfelelő szabványosított elektronikus formanyomtatványok alkalmazása révén meg kell erősíteni az elektronikus ügyintézést az importőri nyilatkozatok elkészítése vagy a behozatali engedélyek alkalmazása tekintetében, és ezeket elektronikus úton kell benyújtani, illetve sorszám és nyilvántartásba vételi dátum hozzárendelésével kell nyilvántartásba venni. Ezt egy teljes mértékben működőképes elektronikus rendszer kifejlesztése kísérné a tagállami hatóságok közötti információcserére, ami kétségtelenül hozzájárul majd a „forum shopping” megelőzéséhez.

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy vegyék figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A rendeletben azokat a fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, amelyek a kulturális javak jogtalan importjának, exportjának és tulajdonjog-átruházásának tilalmát és megakadályozását szolgáló eszközökről szóló, 1970. november 14-én Párizsban a tagállamok jelentős száma által aláírt UNESCO-egyezményben és a lopott vagy illegálisan exportált kulturális javakról szóló, 1995. június 24-én Rómában aláírt UNIDROIT-egyezményben használtakon alapulnak, figyelembe véve, hogy ezek és rendelkezéseik számos harmadik ország és a legtöbb tagállam számára ismerősek.

  (6)  A rendeletben azokat a fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, amelyek a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi hágai egyezményben, a kulturális javak jogtalan importjának, exportjának és tulajdonjog-átruházásának tilalmát és megakadályozását szolgáló eszközökről szóló, 1970. november 14-én Párizsban a tagállamok jelentős száma által aláírt UNESCO-egyezményben és a lopott vagy illegálisan exportált kulturális javakról szóló, 1995. június 24-én Rómában aláírt UNIDROIT-egyezményben használtakon alapulnak, figyelembe véve, hogy ezek és rendelkezéseik számos harmadik ország és a legtöbb tagállam számára ismerősek.

  Módosítás    2

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  A kivitel jogszerűségét annak az országnak a törvényei és rendeletei alapján kell vizsgálni, ahol a kulturális javakat felfedezték vagy létrehozták („forrásország”). Az előírások megkerülésének megakadályozása érdekében, amikor a kulturális javakat az Unióba eltérő harmadik országból léptetik be, az azokat az Unió vámterületére bejuttatni szándékozó személynek igazolnia kell, hogy azok kivitele jogszerűen történt, ha a szóban forgó harmadik ország az 1970. évi UNESCO-egyezmény aláíró fele, és ennélfogva kötelezett a kulturális javak tiltott csempészete elleni küzdelemre. Egyéb esetekben az adott személynek igazolnia kell a forrásországból történő jogszerű kivitelt.

  (7)  A kivitel jogszerűségét annak az országnak a törvényei és rendeletei alapján kell vizsgálni, ahol a kulturális javakat felfedezték vagy létrehozták („forrásország”). Ha a kulturális javakat az Unióba eltérő harmadik országból léptetik be, az azokat az Unió vámterületére bejuttatni szándékozó személynek igazolnia kell, hogy azokat jogszerűen exportálták a forrásországból. Abban az esetben, ha a kulturális javak forrásországát nem lehet megbízható módon meghatározni, az azokat az Unió vámterületére bejuttatni szándékozó személynek igazolnia kell, hogy azok kivitele jogszerűen történt abból az országból, ahol azokat az Unióba való szállításuk előtt az adott ország törvényeivel és jogszabályaival összhangban utoljára őrizték („exportáló ország”).

  Módosítás    3

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7a)  Az 1970. évi UNESCO-egyezmény 5. cikke értelmében létre kell hozni egy vagy több nemzeti szervet, és azt megfelelő létszámú és képzettségű személyzettel kell ellátni annak biztosítása érdekében, hogy kulturális javaikat megvédjék a jogellenes behozatallal, kivitellel és tulajdonátruházással szemben. A harmadik országok illetékes hatóságaival aktív együttműködést kell folytatni a kulturális javak biztonsága és a jogellenes behozataluk elleni küzdelem terén, különösen a válság sújtotta területeken, az 1970. évi UNESCO-egyezmény részes államait felkérik, hogy tegyenek eleget az egyezmény keretében tett kötelezettségvállalásaiknak, a tagállamokat pedig felszólítják, hogy amennyiben még nem tették meg, haladéktalanul ratifikálják az egyezményt.

  Módosítás    4

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8)  A külső határon keresztüli árukereskedelem aránytalan akadályozásának elkerülése érdekében, ezt a rendeletet csak bizonyos korhatárt elérő javak esetében kell alkalmazni. E célból célszerűnek látszik a korra vonatkozóan a 250 éves minimális küszöbérték meghatározása a kulturális javak minden kategóriájára. Ez a korra vonatkozó minimális küszöbérték biztosítja, hogy az e rendeletben előírt intézkedések a konfliktusok jellemezte területeken a fosztogatók által legvalószínűbben megcélzott kulturális javakra összpontosítsanak, anélkül hogy kizárnák a kulturális örökség védelmének biztosítása érdekében ellenőrizni szükséges egyéb javakat.

  (8)  Az uniós külső határokon keresztüli árukereskedelem aránytalan akadályozásának elkerülése érdekében, ezt a rendeletet csak bizonyos kor- és értékhatárt elérő javak esetében kell alkalmazni. E célból célszerűnek látszik a korra vonatkozóan a 100 éves minimális küszöbérték meghatározása a kulturális javak legveszélyeztetettebb kategóriájára az 1954. évi hágai egyezményben, az 1970. évi UNESCO-egyezményben és az 1995. évi UNIDROIT-egyezményben foglalt rendelkezésekkel összhangban. Ez a korra vonatkozó minimális küszöbérték biztosítja, hogy az e rendeletben előírt intézkedések a konfliktusok jellemezte területeken a fosztogatók által legvalószínűbben megcélzott kulturális javakra összpontosítsanak, anélkül hogy kizárnák a kulturális örökség védelmének biztosítása érdekében ellenőrizni szükséges egyéb javakat.

  Indokolás

  A jelek szerint a 250 éves minimális küszöbérték nincs összhangban bizonyos nemzetközi egyezményekkel (a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló hágai egyezmény 1. cikkében, a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, 1970. évi egyezmény 1. cikkében és a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javakról szóló UNIDROIT-egyezmény 2. cikkében foglalt rendelkezésekkel).

  Módosítás    5

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10)  A kulturális javak bizonyos kategóriái, nevezetesen a régészeti tárgyak, műemlékek részei, ritka kéziratok és ősnyomtatványok különösen ki vannak téve a háborús fosztogatás és megsemmisítés veszélyének, ezért szükségesnek tűnik az Unió vámterületére történő belépésük előtti fokozott ellenőrzést biztosító rendszert kialakítani. Egy ilyen rendszer a javak szabad forgalomba bocsátásához vagy az árutovábbítástól eltérő különleges vámeljárás alá helyezéséhez előírná a belépési tagállam illetékes hatósága által kibocsátott engedély bemutatását. Az ilyen engedélyt megszerezni kívánó személyeknek képesnek kell lenniük arra, hogy a forrásországból történő legális kivitelt a megfelelő alátámasztó dokumentumokkal és bizonyítékokkal igazolják, különösen az exportáló harmadik ország által kibocsátott kiviteli igazolással vagy engedéllyel, tulajdonosi jogcímmel, számlákkal, adásvételi szerződésekkel, biztosítási dokumentumokkal, fuvarokmányokkal és szakértői véleményekkel. A teljes körű és pontos kérelmek alapján a tagállamok illetékes hatóságai döntenek az engedély indokolatlan késedelem nélküli kibocsátásáról.

  (10)  A kulturális javak bizonyos kategóriái, nevezetesen a régészeti tárgyak, műemlékek részei, ritka kéziratok és ősnyomtatványok különösen ki vannak téve a háborús fosztogatás és megsemmisítés veszélyének, ezért szükségesnek tűnik az Unió vámterületére történő belépésük előtti fokozott ellenőrzést biztosító rendszert kialakítani. Egy ilyen rendszer a javak szabad forgalomba bocsátásához vagy az árutovábbítástól eltérő különleges vámeljárás alá helyezéséhez előírná az első belépési tagállam illetékes hatósága által kibocsátott engedély bemutatását. Az ilyen engedélyt megszerezni kívánó személyeknek képesnek kell lenniük annak igazolására, hogy a kulturális javak forrásországból történő kivitelére annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban került sor, illetve, hogy nem állnak rendelkezésre ilyen törvények és jogszabályok. A forrásországból történő legális kivitelt a megfelelő alátámasztó dokumentumokkal és bizonyítékokkal kell igazolni, különösen az exportáló harmadik ország által kibocsátott kiviteli igazolással vagy kiviteli engedéllyel, tulajdonosi jogcímmel, számlákkal, adásvételi szerződésekkel, biztosítási dokumentumokkal, fuvarokmányokkal és szakértői véleményekkel. A teljes körű és pontos kérelmek alapján a tagállamok illetékes hatóságai döntenek az engedély indokolatlan késedelem nélküli kibocsátásáról. Abban az esetben, ha a kulturális javak forrásországát nem lehet megbízható módon meghatározni, a kérelemhez csatolni kell azokat az alátámasztó dokumentumokat és információkat, amelyek bizonyítják, hogy a kulturális javak exportáló országból történő kivitelére annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban került sor. A konfliktus sújtotta vagy nagy kockázatot jelentő országokból származó kulturális javak behozatalához mindenkor be kell mutatni az első belépési tagállam illetékes hatósága által kiállított engedélyt. Az ilyen engedélyt megszerezni kívánó személyeknek képesnek kell lenniük annak igazolására, hogy a kulturális javak forrásországból történő kivitelére annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban került sor, így zárva ki az exportáló országból való jogszerű kivitel bizonyításának lehetőségét. A Bizottság végrehajtási aktusok révén rendszeresen frissített jegyzéket hoz létre a konfliktus sújtotta és nagy kockázatot jelentő országokról, amely révén a kulturális javakra alkalmazandó korlátozó intézkedéseket állapít meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 215. cikkének megfelelően. A Bizottságnak külső szakértelmet, például az UNESCO és a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának segítségét kell igénybe vennie egy ilyen jegyzék kidolgozásához, amelynek az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataival összhangban a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által kiadott vörös listákon kell alapulnia, amelyek osztályozzák a régészeti tárgyak vagy műalkotások veszélyeztetett kategóriáit a világ leginkább kiszolgáltatott területein, az értékesítésük vagy jogellenes kivitelük megakadályozása érdekében.

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (10a)  Figyelembe véve az áruk különleges jellegét, a vámhatóságokon belül a kulturális szakértők szerepe rendkívül fontos, mivel nekik, ha szükségesnek bizonyul, képesnek kell lenniük arra, hogy további információkat kérjenek a bejelentőtől, és szakértői vizsgálat lefolytatása révén fizikai vizsgálatot végezzenek a kulturális javakon.

  Módosítás    7

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11)  A kulturális javak egyéb kategóriái esetében az azokat az Unió vámterületére bejuttatni kívánó személyeknek nyilatkozat formájában kell tanúsítaniuk a javak harmadik országból történő jogszerű kivitelét, és azért felelősséget kell vállalniuk, valamint kellő információt kell rendelkezésre bocsátaniuk az adott javakra vonatkozóan, hogy azokat a vámhatóságok azonosítani tudják. Az eljárás egyszerűsítése érdekében és jogbiztonsági okokból a kulturális javakra vonatkozó információkat egy szabványosított dokumentum segítségével kell rendelkezésre bocsátani. A kulturális javak leírására az UNESCO által javasolt objektumazonosító szabványt kell használni. A vámhatóságoknak nyilvántartásba kell venniük e kulturális javak belépését, meg kell őrizniük a vonatkozó dokumentumok eredeti példányait, és át kell adniuk azok másolatát a nyilatkozattevőnek, a javak belső piacra történő belépését követő nyomon követhetőségének biztosítása érdekében.

  (11)  A kulturális javak egyéb kategóriái esetében az azokat az Unió vámterületére bejuttatni kívánó személyeknek képesnek kell lenniük arra, hogy a forrásországból történő legális kivitelt a megfelelő alátámasztó dokumentumokkal és bizonyítékokkal igazolják, különösen az exportáló harmadik ország által kibocsátott kiviteli igazolással vagy engedéllyel, tulajdonosi jogcímmel, számlákkal, adásvételi szerződésekkel, biztosítási dokumentumokkal, fuvarokmányokkal és szakértői véleményekkel. Egy elektronikus nyilatkozat kíséretében, amely tanúsítja a kulturális javak forrásországból történő jogszerű kivitelét, és az azért való felelősségvállalásukat, az azokat az Unió vámterületére bejuttatni kívánó személyeknek kellő információt kell rendelkezésre bocsátaniuk az adott javakra vonatkozóan, hogy azokat a vámhatóságok azonosítani tudják. Az eljárás egyszerűsítése érdekében és jogbiztonsági okokból a kulturális javakra vonatkozó információkat egy szabványosított elektronikus dokumentum segítségével kell rendelkezésre bocsátani. A kulturális javak leírására az UNESCO által javasolt objektumazonosító szabványt kell használni. E kulturális javakat elektronikusan nyilvántartásba kell venni, valamint a nyilatkozattevő rendelkezésére kell bocsátani a vonatkozó benyújtott dokumentumok másolatát a javak belső piacra történő belépését követő nyomon követhetőségének biztosítása érdekében.

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12)  A kulturális javak oktatási, tudományos vagy kutatási célokra történő ideiglenes behozatalához nem szükséges engedély vagy nyilatkozat bemutatása.

  (12)  A kulturális javak (kulturális és zenei) oktatási, tudományos, restaurálási, megőrzési, kiállítási vagy kutatási célokra vagy múzeumok, illetve hasonló nonprofit közintézmények között kiállítások szervezése terén folytatott együttműködés céljából történő ideiglenes behozatalához nem szükséges engedély vagy nyilatkozat bemutatása.

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (13a)  A kereskedelmi vásárokon és nemzetközi művészeti tárlatokon történő bemutatásra szánt kulturális javak esetében nem szükséges behozatali engedély bemutatása.

  Módosítás    10

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (14)  Az e rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatok és a változó geopolitikai és egyéb, a kulturális javak tekintetében kockázatot jelentő körülmények figyelembevétele, valamint a harmadik országokkal folytatott kereskedelem aránytalan korlátozásának elkerülése érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban a jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört kell a Bizottságra ruházni a kulturális javak különböző kategóriáinak korára vonatkozó minimális küszöbérték kritériumának módosítása tekintetében. Ennek a felhatalmazásnak lehetővé kell tennie, hogy a Bizottság a Mellékletet a Kombinált Nómenklatúra módosításait követően naprakésszé tegye. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak27 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

  (14)  Az e rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatok és a változó geopolitikai és egyéb, a kulturális javak tekintetében kockázatot jelentő körülmények figyelembevétele, valamint a harmadik országokkal folytatott kereskedelem aránytalan korlátozásának elkerülése érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban a jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört kell a Bizottságra ruházni a kulturális javak különböző kategóriáinak korára és értékére vonatkozó minimális küszöbérték kritériumának módosítása tekintetében. Ennek a felhatalmazásnak lehetővé kell tennie, hogy a Bizottság a Mellékletet a Kombinált Nómenklatúra módosításait követően naprakésszé tegye. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak27 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

  __________________

  __________________

  27 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

  27 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

  Módosítás    11

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni a kulturális javak Unió vámterületére történő ideiglenes behozatalának sajátos módozatainak, a behozatali engedély iránti kérelmek és űrlapok, valamint az importőri nyilatkozatok és azok kísérő dokumentumai sablonjainak, illetve az azok benyújtására és feldolgozására vonatkozó további eljárási szabályoknak az elfogadására. Végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni az információk tárolására és tagállamok közötti cseréjére szolgáló elektronikus adatbázisok létrehozásának megszervezésére is. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek28 megfelelően kell gyakorolni.

  (15)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni a kulturális javak Unió vámterületére történő ideiglenes behozatalának sajátos módozatainak elfogadására, garantálva mindeközben a megfelelő megőrzési feltételeket, kellő tekintettel a kulturális áruk sajátos jellegére. Ezeket az eljárásokat a behozatali engedély iránti szabványosított elektronikus kérelmek és űrlapok, valamint az elektronikus importőri nyilatkozatok és azok kísérő dokumentumai sablonjai, illetve az azok elektronikus benyújtására és feldolgozására vonatkozó további eljárási szabályok vonatkozásában is alkalmazni kell. Végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni az információk tárolására és tagállamok közötti cseréjére szolgáló elektronikus adatbázisok létrehozásának megszervezésére is. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek28 megfelelően kell gyakorolni. Végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni, hogy rendszeresen frissített jegyzéket hozzon létre a konfliktus sújtotta és nagy kockázatot jelentő országokról, amely révén a kulturális javakra alkalmazandó korlátozó intézkedéseket állapít meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 215. cikkének megfelelően.

  __________________

  __________________

  28 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

  28 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

  Módosítás    12

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16)  A rendelet végrehajtásának hatékony támogatása és jövőbeni értékelése alapjának biztosítása érdekében be kell gyűjteni a kulturális javak kereskedelmi forgalmára vonatkozó fontos információkat. A kulturális javak kereskedelmi forgalma nem követhető hatékonyan nyomon csupán az értékük vagy súlyuk alapján, mivel ez a két mérték ingadozhat. Létfontosságú a bejelentett tételek számára vonatkozó információk gyűjtése. Mivel az Egységes Nómenklatúra nem ad meg a kulturális javakra vonatkozóan kiegészítő mértékegységet, elő kell írni a tételek számának bejelentését.

  (16)  A rendelet végrehajtásának hatékony támogatása és jövőbeni értékelése alapjának biztosítása érdekében be kell gyűjteni a kulturális javak kereskedelmi forgalmára vonatkozó fontos információkat. A kulturális javak kereskedelmi forgalma nem követhető hatékonyan nyomon csupán az értékük vagy súlyuk alapján, mivel ez a két mérték ingadozhat. Létfontosságú a bejelentett tételek számára vonatkozó információk elektronikus gyűjtése. Mivel az Egységes Nómenklatúra nem ad meg a kulturális javakra vonatkozóan kiegészítő mértékegységet, elő kell írni a tételek számának bejelentését.

  Módosítás    13

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (17)  A vámügyi kockázatkezelési stratégia és cselekvési terv29 célja többek között a vámhatóságok képességeinek megerősítése, hogy javítható legyen a kulturális javak területét érintő kockázatokkal kapcsolatos reakciókészség. A 952/2013/EU rendeletben meghatározott közös kockázatkezelési keretrendszert kell használni, és a vonatkozó kockázati információkat ki kell cserélni a vámhatóságok között.

  (17)  A vámügyi kockázatkezelési stratégia és cselekvési terv29 célja többek között a vámhatóságok képességeinek és képzéseinek megerősítése, hogy javítható legyen a kulturális javak területét érintő kockázatokkal kapcsolatos reakciókészség. A 952/2013/EU rendeletben meghatározott közös kockázatkezelési keretrendszert kell használni, és a vonatkozó kockázati információkat ki kell cserélni a vámhatóságok között.

  __________________

  __________________

  29 COM(2014)0527: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az uniós vámügyi kockázatkezelési stratégiáról és cselekvési tervről.

  29 COM(2014)0527: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az uniós vámügyi kockázatkezelési stratégiáról és cselekvési tervről.

  Módosítás    14

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (17a)  Mivel a kulturális tárgyak csempészete a terrorizmusfinanszírozás és a pénzmosás forrása lehet, sürgősen szükség van figyelemfelkeltő kampányok indítására különösen a kulturális javak vásárlóinak szenzitivizálása céljából; továbbá minden tagállamban információs és kapcsolattartó pontokat kell létesíteni annak érdekében, hogy azok segítséget nyújtsanak a piaci szereplőknek e rendelet végrehajtásában.

  Módosítás    15

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19)  A Bizottság számára kellő időt kell biztosítani az e rendelet végrehajtását szolgáló szabályok elfogadására, különös tekintettel a behozatali engedély kérelmezéséhez vagy az importőri nyilatkozat elkészítéséhez használandó megfelelő űrlapokkal kapcsolatos szabályokra. Következésképpen e rendelet alkalmazását el kell halasztani.

  (19)  A Bizottság számára kellő időt kell biztosítani az e rendelet végrehajtását szolgáló szabályok elfogadására, különös tekintettel a behozatali engedély kérelmezéséhez vagy az importőri nyilatkozat elkészítéséhez használandó megfelelő szabványosított elektronikus űrlapokkal kapcsolatos szabályokra. Következésképpen e rendelet alkalmazását el kell halasztani.

  Módosítás    16

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ez a rendelet meghatározza a kulturális javaknak az Unió vámterületére történő belépésére vonatkozó feltételeket és eljárást.

  Ez a rendelet meghatározza a kulturális javaknak az Unió vámterületére történő behozatalára vonatkozó feltételeket és eljárást.

  Indokolás

  Az 1. cikk értelmében, e rendelet tárgyát és hatályát illetően a tágan értelmezhető „belépés” kifejezést a pontosabb „behozatal” kifejezéssel kell felváltani.

  Módosítás    17

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A harmadik országból jogellenesen kivitt kulturális javak uniós vámterületre történő behozatala tilos abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a szóban forgó kulturális javakat a jogos tulajdonos beleegyezése nélkül, illetve az adott ország törvényeit és jogszabályait megsértve vitték ki a forrásország vagy az exportáló ország területéről.

  Módosítás    18

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Ez a rendelet nem érinti a tagállamokban hatályos eszközök által létrehozott, a kulturális javak vámterületükre való behozatalára vonatkozó szigorúbb rendszereket.

  Módosítás    19

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  „kulturális javak”: bármely olyan objektum, amely régészeti, őstörténeti, történeti, irodalmi, művészeti vagy tudományos jelentőséggel rendelkezik, és amely a Mellékletben található táblázatban felsorolt kategóriákba tartozik, valamint megfelel a korra vonatkozóan ott meghatározott minimális küszöbértéknek;

  a)  „kulturális javak”: bármely olyan tárgy, amely régészeti, őstörténeti, történeti, irodalmi, művészeti vagy tudományos jelentőséggel rendelkezik, és amely a Mellékletben található táblázatban felsorolt kategóriákba tartozik, valamint megfelel a korra és értékre vonatkozóan ott meghatározott minimális küszöbértéknek;

  Módosítás    20

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  „forrásország”: az az ország, amelynek a jelenlegi területén a kulturális javakat létrehozták vagy felfedezték;

  b)  „forrásország”: az az ország, amelynek a jelenlegi területén a kulturális javakat létrehozták, felfedezték vagy jelenlegi szárazföldi vagy víz alatti területéről kivitték, kiásták vagy ellopták, illetve az az ország, amely igazolja, hogy szoros kapcsolat fűzi az adott kulturális javakhoz, amelyekre nemzeti kulturális vagyonaként tekint, valamint akként védi, és amelyek területéről való kivitelét jogilag szabályozza;

  Módosítás    21

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  „exportáló ország”: az az ország, ahol a kulturális javakat állandó jelleggel őrizték az Unióba való szállításuk előtt az adott ország törvényeivel és jogszabályaival összhangban;

  c)  „exportáló ország”: az az ország, ahol a kulturális javakat őrizték az Unióba való szállításuk előtt az adott ország törvényeivel és jogszabályaival összhangban;

  Módosítás    22

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca)  „konfliktus sújtotta és nagy kockázatot jelentő országok”: a Bizottság által jegyzékbe vett azon országok, amelyeket fegyveres konfliktusok jelenléte, széles körben elterjedt erőszak vagy a személyek vagy kulturális javak károsodásának egyéb kockázata jellemez;

  Módosítás    23

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – d pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  „állandó jelleggel”: legalább egy hónapos időtartamig, és az ideiglenes felhasználástól, árutovábbítástól, kiviteltől vagy feladástól eltérő célra;

  törölve

  Módosítás    24

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a Mellékletben található táblázat második oszlopának módosítására a Kombinált Nómenklatúra módosításait követően, valamint a Mellékletben található táblázat harmadik oszlopában a korra vonatkozó minimális küszöbérték módosítására az e rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatok fényében.

  (2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kulturális javak kategóriáinak és a mellékletben meghatározott, korra és értékre vonatkozó minimális küszöbérték módosítására az e rendelet végrehajtása során elért eredmények fényében.

  Módosítás    25

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon árukategóriáknak az e rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatok fényében történő módosítása érdekében, amelyek esetében az első belépési tagállam vámhatóságai számára be kell mutatni a behozatali engedélyt vagy be kell nyújtani az importőri nyilatkozatot.

  Módosítás    26

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A behozatali engedély első belépési tagállam illetékes hatóságai általi kiállítása vagy az importőri nyilatkozat megfelelő bemutatása nem értelmezhető a kulturális javak legális származásának vagy tulajdonjogának bizonyítékaként.

  Módosítás    27

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a kulturális javaknak a 952/2013/EU rendelet 250. cikke szerinti ideiglenes behozatala az Unió vámterületére oktatási, tudományos és kutatási célokból;

  a)  a kulturális javaknak a 952/2013/EU rendelet 250. cikke szerinti ideiglenes behozatala az Unió vámterületére (kulturális és zenei) oktatási, tudományos, restaurációs, megőrzési kiállítási és kutatási célokból és a múzeumok vagy nonprofit közintézmények között kiállítások szervezése terén történő együttműködés céljából.

  Módosítás    28

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  A kereskedelmi vásárokon és nemzetközi művészeti tárlatokon bemutatott kulturális javaknak a 952/2013/EU rendelet 250. cikke szerinti ideiglenes behozatalát az Unió vámterületére azzal a feltétellel szabad engedélyezni, hogy az importőrnek az 5. cikkben meghatározottakkal összhangban nyilatkozatot kell benyújtania.

  Módosítás    29

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2b)  a 952/2013/EU rendelet 203. cikke szerint ismét behozott kulturális javak;

  Módosítás    30

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az áru birtokosának a behozatali engedélyt a belépési tagállam illetékes hatóságánál kell kérelmeznie. A kérelemhez csatolni kell az esetleges alátámasztó dokumentumokat és az azt igazoló információkat, hogy a szóban forgó kulturális javak kivitele a forrásországból történt annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban. Amennyiben azonban az exportáló ország a kulturális javak jogtalan importjának, exportjának és tulajdonjog-átruházásának tilalmát és megakadályozását szolgáló eszközökről szóló, 1970. november 14-én Párizsban aláírt UNESCO-egyezmény („az 1970. évi UNESCO-egyezmény”) aláíró fele, a kérelemhez mellékelni kell azokat az alátámasztó dokumentumokat és információkat, amelyek igazolják, hogy a kulturális javak kivitele az adott országból történt annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban.

  (2)  A kulturális javak előző bekezdésben említett birtokosának a behozatali engedélyt az első belépési tagállam illetékes hatóságánál kell kérelmeznie. A kérelemhez csatolni kell az esetleges alátámasztó dokumentumokat és az azt igazoló információkat, hogy a szóban forgó kulturális javak kivitele a forrásországból történt annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban, illetve hogy nem állnak rendelkezésre ilyen törvények és jogszabályok. Abban az esetben, ha a kulturális javak forrásországát nem lehet megbízható módon meghatározni, a behozatali engedélyre irányuló kérelemhez mellékelni kell azokat az alátámasztó dokumentumokat és információkat, amelyek bizonyítékkal szolgálnak arról, hogy a kulturális javak kivitele az exportáló országból történt annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban.

   

  A konfliktus sújtotta vagy nagy kockázatot jelentő országokból származó kulturális javak birtokosa minden esetben köteles behozatali engedélyt kérni az első belépés helyszíne szerinti tagállam illetékes hatóságától. A kérelemhez mellékelni kell minden olyan igazoló okmányt és információt, amelyből kiderül, hogy az ilyen kulturális javakat a származási országból a saját törvényeivel és rendeleteivel összhangban exportálták.

  Módosítás    31

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A tagállam illetékes hatósága ellenőrzi, hogy a kérelem teljes-e. Az esetlegesen hiányzó információkat vagy dokumentumokat a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül bekéri a kérelmezőtől.

  (3)  Az első belépési tagállam illetékes hatósága ellenőrzi, hogy a kérelem teljes-e. Az esetlegesen hiányzó információkat vagy dokumentumokat a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül bekéri a kérelmezőtől.

  Módosítás    32

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Az illetékes hatóság a teljes kérelem benyújtásától számított 90 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és dönt a behozatali engedély kibocsátásáról vagy a kérelem elutasításáról. A kérelem elutasítására az alábbi okok miatt kerülhet sor:

  (4)  Az illetékes hatóság a teljes kérelem benyújtásától számított 90 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és dönt a behozatali engedély kibocsátásáról vagy a kérelem elutasításáról. A kérelmet az alábbi okok esetén el kell utasítani:

  Módosítás    33

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  amennyiben az exportáló ország nem aláíró fele az 1970. évi UNESCO-egyezménynek, és nincs igazolva, hogy a kulturális javak kivitele a forrásországból annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban történt;

  a)  amennyiben nincs igazolva, hogy a kulturális javak kivitele a forrásországból annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban történt, vagy amennyiben nincs igazolva, hogy a kulturális javak kivitele a forrásországból úgy történt, hogy nem állnak rendelkezésre ilyen törvények és jogszabályok;

  Módosítás    34

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  amennyiben az exportáló ország aláíró fele az 1970. évi UNESCO-egyezménynek, és nincs igazolva, hogy a kulturális javak kivitele az exportáló országból annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban történt;

  b)  amennyiben a forrásország hatóságai részéről függőben lévő visszatérítési igények állnak fenn.

  Módosítás    35

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba)  amennyiben a forrásország illetékes hatóságai részéről függőben lévő visszafizetési igények állnak fenn.

  Indokolás

  A behozatali engedély iránti kérelem illetékes hatóság általi elutasításnak okai között azt az esetet is fel kell tüntetni, ha a forrásország részéről függőben lévő igény áll fenn.

  Módosítás    36

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  az illetékes hatóság alapos okkal feltételezheti, hogy az áru birtokosa ahhoz nem jogszerűen jutott hozzá.

  c)  az illetékes hatóság alapos okkal állítja, hogy az áru birtokosa ahhoz nem jogszerűen jutott hozzá.

  Módosítás    37

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca)  ha a behozatali engedély iránti kérelem olyan kulturális javakra vonatkozik, amelyek esetében ugyanezt a kérelmet egy másik uniós tagállam korábban már elutasította, amiről a kérelmezőnek tájékoztatnia kell a behozatalai engedély kiadásáért felelős illetékes hatóságot;

  Indokolás

  A behozatali engedély iránti kérelem illetékes hatóság általi elutasításának okai között azt az esetet is fel kell tüntetni, ha ugyanazt a kérelmet korábban egy másik tagállam már elutasította, amiről a kérelmezőnek tájékoztatnia kell a behozatalai engedély kiadásáért felelős illetékes hatóságot.

  Módosítás    38

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Amennyiben behozatali engedélyt adnak ki, az illetékes hatóság az adott engedélyt elektronikusan nyilvántartásba veszi.

  Módosítás    39

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a)  A kérelem elutasítása esetén a (4) bekezdésben említett közigazgatási határozatot indokolással kell ellátni, és emellett információval kell szolgálni a fellebbezési eljárásról is, valamint azt a határozat meghozatalának időpontjában közölni kell az érintett kérelmezővel.

  Módosítás    40

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 6 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén létrehozhat sablonokat a behozatali engedély iránti kérelemhez, valamint eljárási szabályokat az ilyen kérelmek benyújtására és feldolgozására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

  (6)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén létrehozza a szabványosított elektronikus sablonokat a behozatali engedély iránti kérelemhez, valamint az eljárási szabályokat az ilyen kérelmek elektronikus benyújtására és feldolgozására vonatkozóan, illetve a vonatkozó alátámasztó dokumentumokat, ami elektronikus úton történik. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

  Módosítás    41

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A melléklet a), b), e), f), g), i), j), k) és l) pontjában említett kulturális javak szabad forgalomba bocsátása és az árutovábbítási eljárástól eltérő különleges eljárás alá vonása az Unióban az importőr nyilatkozatának a belépési tagállam vámhatóságának való benyújtásával történhet meg.

  (1)  A melléklet a), b), e), f), g), i), j), k) és l) pontjában említett kulturális javak behozatala az importőr elektronikus nyilatkozatának az első belépési tagállam vámhatóságának való benyújtásával történhet meg.

   

  Az előző bekezdés nem alkalmazandó azokra a kulturális javakra, amelyek konfliktus sújtotta és nagy kockázatot jelentő országokból származnak. Az ilyen kulturális javakhoz az első belépési tagállam illetékes hatósága által kibocsátott behozatali engedély bemutatása szükséges a 4. cikkben meghatározott rendelkezésekkel összhangban.

  Módosítás    42

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az importőr nyilatkozatának tartalmaznia kell az áru birtokosa által aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az áruk kivitelére a forrásországból annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban került sor. Amennyiben azonban az exportáló ország a kulturális javakról szóló UNESCO-egyezmény aláíró fele, az importőr nyilatkozatának tartalmaznia kell az áru birtokosa által aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az áruk kivitelére az adott országból annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban került sor.

  (2)  Abban az esetben, ha a kulturális javak forrásországát megbízható módon meg lehet határozni, az importőr elektronikus nyilatkozata a következőkből áll:

   

  a)   a javak birtokosa által aláírt nyilatkozat;

  Az importőr nyilatkozatának tartalmaznia kell egy szabványosított dokumentumot, amely kellő részletességgel bemutatja a szóban forgó kulturális javakat, hogy azokat a vámhatóság azonosítani tudja.

  b)  egy szabványosított elektronikus dokumentum, amely kellő részletességgel bemutatja a szóban forgó kulturális javakat, hogy azokat a vámhatóság azonosítani tudja; valamint

   

  c)  a forrásország által kiállított kiviteli engedélyek vagy igazolások; Amennyiben a forrásország jogszabályai nem írják elő kiviteli engedélyek vagy igazolások kiállítását, az importőr nyilatkozatához megbízható támogató dokumentumokat kell csatolni és az azt igazoló információkat, hogy a kulturális javak kivitele a forrásországból annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban történt, illetve hogy nem állnak rendelkezésre ilyen törvények és jogszabályok.

   

  Abban az esetben, ha a kulturális javak forrásországát nem lehet megbízható módon meghatározni, az importőr elektronikus nyilatkozata a következőkből áll:

   

  a)  a javak birtokosa által aláírt nyilatkozat;

   

  b)  egy szabványosított elektronikus dokumentum, amely kellő részletességgel bemutatja a szóban forgó kulturális javakat, hogy azokat a vámhatóság azonosítani tudja; valamint

   

  c)  az exportáló ország által kiállított kiviteli engedélyek vagy igazolások; Amennyiben az exportáló ország jogszabályai nem írják elő kiviteli engedélyek vagy igazolások kiállítását, az importőr nyilatkozatához megbízható támogató dokumentumokat kell csatolni és az azt igazoló információkat, hogy a kulturális javak kivitele az exportáló országból annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban történt.

  Módosítás    43

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadhat sablonokat az importőr nyilatkozatára, valamint eljárási szabályokat az importőr nyilatkozatának benyújtására és feldolgozására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

  (3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadja a szabványosított elektronikus sablonokat az importőr nyilatkozatára, valamint eljárási szabályokat az importőr nyilatkozatának elektronikus úton történő benyújtására és feldolgozására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

  Módosítás    44

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A 4. cikkben említett behozatali engedély és az 5. cikkben említett importőri nyilatkozat az adott esetnek megfelelően a kulturális javak szabad forgalomba bocsátásában vagy az árutovábbítási eljárástól eltérő különleges eljárás alá vonásában illetékes vámhivatalhoz nyújtandó be.

  (1)  A 4. cikkben említett behozatali engedély és az 5. cikkben említett importőri nyilatkozat az adott esetnek megfelelően a kulturális javak szabad forgalomba bocsátásában vagy az árutovábbítási eljárástól eltérő különleges eljárás alá vonásában illetékes vámhivatalhoz nyújtandó be elektronikus úton.

  Módosítás    45

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az Unió vámterületére történő belépéshez behozatali engedély kiadását igénylő kulturális javak esetén a vámhatóságok ellenőrzik, hogy a behozatali engedély megfelel-e a bemutatott árunak. E célból fizikai vizsgálatot végezhetnek a kulturális javakon, beleértve szakértői vizsgálat végrehajtását is.

  (2)  Az Unió vámterületére történő belépéshez behozatali engedély kiadását igénylő kulturális javak esetén a vámhatóságok ellenőrzik, hogy a behozatali engedély megfelel-e a bemutatott árunak. E célból a kulturális javak illetékes hatóságaival szoros együttműködésben fizikai és szakértői vizsgálatot végezhetnek a kulturális javakon. Az elektronikus úton nyilvántartásba vett behozatali engedélyhez egy sorszámot és egy nyilvántartásba vételi dátumot rendelnek, és az áru kibocsátásakor a nyilatkozattevő rendelkezésére bocsátják a nyilvántartásba vett behozatali engedély egy példányát.

  Módosítás    46

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Az Unió vámterületére történő belépéshez importőri nyilatkozat kiadását igénylő kulturális javak esetén a vámhatóságok ellenőrzik, hogy az importőri nyilatkozat megfelel-e az 5. cikkben vagy annak alapján előírt követelményeknek és a bemutatott árunak. E célból további információkat kérhetnek a bejelentőtől, és fizikai vizsgálatot végezhetnek a kulturális javakon, beleértve szakértői vizsgálat végrehajtását is. Az importőri nyilatkozatot egy sorszám és egy nyilvántartásba vételi dátum hozzárendelésével nyilvántartásba veszik az áru kibocsátásakor, és a bejelentő számára rendelkezésre bocsátják a nyilvántartásba vett importőri nyilatkozat egy példányát.

  (3)  Az Unió vámterületére történő belépéshez importőri nyilatkozat kiadását igénylő kulturális javak esetén a vámhatóságok ellenőrzik, hogy az importőri nyilatkozat megfelel-e az 5. cikkben vagy annak alapján előírt követelményeknek és a bemutatott árunak. E célból további információkat kérhetnek a bejelentőtől, valamint fizikai és a 2. bekezdésben meghatározott szakértői vizsgálatot végezhetnek a kulturális javakon. Az elektronikus úton nyilvántartásba vett importőri nyilatkozathoz egy sorszámot és egy nyilvántartásba vételi dátumot rendelnek, és az áru kibocsátásakor a nyilatkozattevő számára rendelkezésre bocsátják a nyilvántartásba vett importőri nyilatkozat egy példányát.

  Módosítás    47

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Amennyiben a tagállamok korlátozzák a kulturális javak szabad forgalomba bocsátásában vagy az árutovábbítási eljárástól eltérő különleges eljárás alá vonásában illetékes vámhivatalok számát, akkor e vámhivatalok adatairól, valamint az azokban bekövetkező változásokról tájékoztatják a Bizottságot.

  Amennyiben a tagállamok korlátozzák a kulturális javak behozatalában illetékes vámhivatalok számát, akkor e vámhivatalok adatairól, valamint az azokban bekövetkező változásokról tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok a vámhivatalok számának korlátozása ellenére a kulturális javak tulajdonosai, illetve az importőrök számára biztosítják azok elfogadható elérhetőségét.

  Módosítás    48

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A kulturális javak visszatartása esetén megfelelő védelmi feltételeket kell garantálni a 952/2013/EU rendelet 147. cikkében megállapított, az áruk átmeneti megőrzésére vonatkozó feltételekkel és az ezzel kapcsolatos feladatokkal összhangban, kellő figyelmet fordítva az áruk különleges jellegére.

  Módosítás    49

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 3 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a)  A vámhatóságok haladéktalanul értesítik – az esettől függően – a forrásországot vagy az exportáló országot, ha az (1) bekezdésben említett döntést követően alapos okkal feltételezhető, hogy a szóban forgó kulturális javakat a jogos tulajdonos beleegyezése nélkül, illetve az adott ország törvényeit és jogszabályait megsértve vitték ki a forrásország vagy az exportáló ország területéről.

  Módosítás    50

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Lehetőség van elektronikus rendszer kifejlesztésére az információk tárolása és azoknak a tagállamok hatóságai között cseréje céljából, különös tekintettel az importőri nyilatkozatokra és a behozatali engedélyekre.

  (2)  Elektronikus rendszert kell kifejleszteni az információk tárolása és azoknak a tagállamok hatóságai között cseréje céljából, különös tekintettel az importőri nyilatkozatokra és a behozatali engedélyekre.

  Módosítás    51

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja az alábbiakat:

  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az alábbiakat:

  Módosítás    52

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok megállapítják a 3., 4. és 5. cikk megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, különös tekintettel a kulturális javaknak az Unió vámterületére történő bejuttatása érdekében tett hamis nyilatkozattételre és hamis információk benyújtására, és a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek e szankciók végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok a rendelet hatálybalépését követő 18 hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot ezekről a szabályokról és intézkedésekről, és ezt követően haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az ezeket érintő bármely módosításokról.

  A tagállamok megállapítják a 3., 4. és 5. cikk megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, különös tekintettel a kulturális javaknak az Unió vámterületére történő bejuttatása érdekében tett hamis nyilatkozattételre és hamis információk benyújtására, és a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek e szankciók végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok ezenkívül – amennyiben államrendjeikben még nincsenek jelen – törekednek a kulturális javak illegális behozatalának ellensúlyozására szolgáló speciális operatív egységek létrehozásának lehetőségét számba venni. A tagállamok a rendelet hatálybalépését követő 18 hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot ezekről a szabályokról és intézkedésekről, és ezt követően haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az ezeket érintő bármely módosításokról.

  Módosítás    53

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  11.  A tagállamok képzési és kapacitásépítő tevékenységeket végeznek e rendelet érintett hatóságok általi hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében. Figyelemfelkeltő kampányokat is alkalmazhatnak a kulturális javak egyedi vásárlóinak szenzitivizálása céljából.

  11.  A tagállamok képzési és kapacitásépítő tevékenységeket végeznek e rendelet érintett hatóságok és szakemberek általi hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében. Figyelemfelkeltő kampányokat is alkalmaznak különösen a kulturális javak vásárlóinak szenzitivizálása céljából. Továbbá minden tagállamban információs és kapcsolattartó pontokat létesítenek annak érdekében, hogy azok segítséget nyújtsanak a piaci szereplőknek e rendelet végrehajtásában. A Bizottság és a tagállamok az e rendelet végrehajtásának előkészítésével kapcsolatban végzett munka során együttműködnek a nemzetközi szervezetekkel – többek között az UNESCO-val, az Interpollal, az Europollal és a Múzeumok Nemzetközi Tanácsával (ICOM) – annak érdekében, hogy biztosítsák a hatékony képzéseket, kapacitásbővítési tevékenységeket és figyelemfelhívó kampányokat.

  Módosítás    54

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A Bizottság végrehajtási aktusok révén rendszeresen frissített jegyzéket hoz létre a konfliktus sújtotta és nagy kockázatot jelentő országokról, amely révén a kulturális javakra alkalmazandó korlátozó intézkedéseket állapít meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 215. cikkének megfelelően.

  Módosítás    55

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  12a. cikk

   

  Az egyértelműség és bizonyosság megteremtése érdekében a Bizottság az Európai Külügyi Szolgálattal és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) konzultálva nem kötelező erejű iránymutatásokat állít össze kézikönyv formájában, amelyben kifejti, hogy miként alkalmazhatók a legmegfelelőbben a kritériumok a konfliktus sújtotta és nagy kockázatot jelentő területek azonosítása érdekében. Az említett kézikönyv a konfliktus sújtotta és nagy kockázatot jelentő területek e rendelet X. cikkének ... pontjában foglalt fogalommeghatározásán alapul, és figyelembe veszi az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatását ezen a területen, ideértve az ellátási láncot érintő azon kockázatokat, amelyek az említett útmutatás releváns kiegészítéseiben foglaltak szerint figyelmeztető jelzésnek tekintendők.

   

  A Bizottság külső szakértelmet vesz igénybe, amely tájékoztató, nem kimerítő jellegű, rendszeresen frissített jegyzéket bocsát rendelkezésre a konfliktus sújtotta és nagy kockázatot jelentő területekről. Az említett jegyzék az (1) bekezdésben említett kézikönyv külső szakértők általi elemzésén és többek között a tudományos közösségtől és a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánccal kapcsolatos rendszerektől származó, rendelkezésre álló egyéb információkon alapul. Az említett jegyzékben nem szereplő beszerzési területekről beszerzést folytató uniós importőrök szintén felelnek az e rendelet szerinti kellő gondosság gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért.

  Módosítás    56

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  a kulturális javak visszatartásával járó esetek száma; és

  e)  a kulturális javak visszatartásával járó esetek száma;

  Módosítás    57

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  f)  azon esetek száma, ahol a kulturális javakat a 952/2013/EU rendelet 199. cikkével összhangban az állam számára felajánlották.

  f)  azon esetek száma, ahol a kulturális javakat a 952/2013/EU rendelet 199. cikkével összhangban az állam számára felajánlották; és

  Módosítás    58

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fa)  az e rendelet végrehajtása érdekében elfogadott büntetőjogi szankciók.

  Módosítás    59

  Rendeletre irányuló javaslat

  Melléklet – táblázat

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  […]

  törölve

  Indokolás

  A bizottsági javaslat mellékletét el kell hagyni, és helyébe a kulturális javak kiviteléről szóló 116/2009/EK rendelet mellékletének kell lépnie, hozzáigazítva azt egy egyszeri 100 éves küszöbértékhez, valamint kiigazítva az egyes értékhatárokkal. Eljárási okokból kifolyólag két különböző módosítást javasoltunk (az egyik a korábbi melléklet törlésérére, a másik pedig annak módosítására irányul), amelyekről egyszerre kell szavazni.

  Módosítás    60

  Rendeletre irányuló javaslat

  Melléklet – a táblázat (új)

  1.  100 évesnél régebbi régészeti tárgyak, amelyek a következő forrásokból származnak:

   

    ásatások és feltárások szárazföldön vagy víz alatt

  9705 00 00

    régészeti feltárások

  9706 00 00

    régészeti gyűjtemények

   

  2.  Művészeti, történelmi, illetve vallási műemlékek szerves részét képező részek és elemek, amelyek kora meghaladja a 100 évet

  9705 00 00

   

  9706 00 00

  3.  A 4. vagy a 5. kategóriába nem tartozó, bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával teljes egészében kézzel készített képek és festmények

  9701

  4.  Vízfestékkel, guasfestékkel és pasztellel bármilyen anyagra teljes egészében kézzel készített képek

  9701

  5.  Az 1. vagy 2. kategóriába nem tartozó, bármilyen anyagú, teljes egészében kézzel készített mozaikok, és bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával teljes egészében kézzel készített rajzok

  6914

   

  9701

  6.  Eredeti metszetek, nyomatok, szita- és kőnyomatok a hozzájuk tartozó nyomólemezekkel, valamint eredeti plakátok

  49. árucsoport

   

  9702 00 00

   

  8442 50 99

  7.  Az 1. kategóriától eltérő eredeti szobrok, szoborművek és olyan másolatok, amelyek az eredetivel megegyező módon készültek.

  9703 00 00

  8.  Fényképek, filmek és ezek negatívjai

  3704

   

  3705

   

  3706

   

  4911 91 80

  9.  Ősnyomtatványok és kéziratok egyes darabjai vagy gyűjteménye, beleértve a térképeket és kottákat

  9702 00 00

   

  9706 00 00

   

  4901 10 00

   

  4901 99 00

   

  4904 00 00

   

  4905 91 00

   

  4905 99 00

   

  4906 00 00

  10.  100 évesnél régebbi könyvek egyenként vagy gyűjteményes formában

  9705 00 00

   

  9706 00 00

  11.  100 évesnél régebbi nyomtatott térképek

  9706 00 00

  12.

   

  a)  Zoológiai, botanikus, ásványtani vagy anatómiai gyűjtemények és azokból származó egyedi darabok;

  9705 00 00

  b)  Történelmi, őslénytani, néprajzi vagy numizmatikai értékű gyűjtemények

  9705 00 00

  13.  Az A. 1.–A. 12. kategóriában nem említett, 100 évesnél régebbi régiség.

  97060000

  Az A.1-től A.13-ig terjedő kategóriákba tartozó kulturális javak csak akkor tartoznak e rendelet hatálya alá, ha értékük eléri vagy meghaladja a B. pontban megadott értékhatárokat.

  B.

  Az A. alatti kategóriákra vonatkozó pénzben kifejezett értékhatárok (euróban)

  Érték:

  Bármilyen értékű

    1. (régészeti darabok)

    2. (műemlékrészek)

    9. (ősnyomtatványok és kéziratok)

  15 000

    5. (mozaikképek és rajzok)

    6. (metszetek)

    8. (fényképek)

    11. (nyomtatott térképek)

  30 000

    4. (Vízfestékkel, guasfestékkel és pasztellel készített képek)

  50 000

    3. (képek)

    7. (szoborművek)

    10. (könyvek)

    12. (gyűjtemények)

    13. (minden egyéb tárgy)

  A behozatali engedély iránti kérelem benyújtásakor meg kell állapítani azt, hogy a pénzügyi értékre vonatkozó feltételek teljesülnek-e. A pénzben kifejezett érték a kulturális javak értéke az e rendelet 2. cikke 1. bekezdésének a) pontjában említett tagállamban.

  Azon tagállamok esetében, amelyeknek pénzneme nem az euró, az I. mellékletben szereplő euróban kifejezett értékeket a nemzeti pénznemre kell átváltani, és abban kifejezni a 2001. december 31-én az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetett árfolyamon. Ezt a nemzeti pénznemben kifejezett ellenértéket 2001. december 31-től kezdődően minden második évben felülvizsgálják. Ennek az ellenértéknek a kiszámítása az ezeknek a pénznemeknek a december 31-én esedékes felülvizsgálatot megelőző augusztus hónap utolsó napján végződő, 24 hónapos időszak euróban kifejezett, átlagos napi értékén alapszik. Ezt a számítási módszert a Bizottság javaslatára a kulturális javakkal foglalkozó tanácsadó bizottság elvileg két évvel az első alkalmazást követően felülvizsgálja. Minden egyes felülvizsgálat alkalmával az euróban kifejezett értékeket és ezek nemzeti pénznemben kifejezett ellenértékeit az Európai Unió Hivatalos Lapjában időszakonként, az esedékes felülvizsgálatot megelőző november hó első napjaiban kihirdetik.

  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1522064603053&uri=CELEX:32009R0116)

  Indokolás

  Az Európai Uniónak a saját kulturális javai tekintetében elismerttel megegyező szintű védelmet kell biztosítania a harmadik országokból az Unió területére importált kulturális javak esetében is. Annak érdekében, hogy az illetékes vámhatóságok és a behozatali engedélyek kiadásáért felelős hatóságok könnyebben tudják alkalmazni ezt a rendeletet, az eredetileg javasolt melléklet helyébe a kulturális javak kiviteléről szóló 116/2009/EK rendelet melléklete lép, hozzáigazítva azt egy egyszeri 100 éves küszöbértékhez, valamint kiigazítva az egyes értékhatárokkal, nem feledve a rendelet hatályát.

  ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Kulturális javak behozatala

  Hivatkozások

  COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

  Illetékes bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  INTA

  11.9.2017

  IMCO

  11.9.2017

   

   

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  CULT

  11.9.2017

  Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  18.1.2018

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Santiago Fisas Ayxelà

  24.10.2017

  55. cikk – Közös bizottsági eljárás

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

         

  18.1.2018

  Az elfogadás dátuma

  7.6.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  21

  3

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Martina Michels

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas

  A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  21

  +

  ALDE

  María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

  EFDD

  Isabella Adinolfi

  ENF

  Dominique Bilde

  GUE/NGL

  Nikolaos Chountis, Martina Michels

  PPE

  Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

  S&D

  Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

  3

  -

  ECR

  John Flack, Rupert Matthews, John Procter

  1

  0

  VERTS/ALE

  Jill Evans

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodik

  VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről (29.6.2018)

  a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

  a kulturális javak behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

  A vélemény előadója: Kostas Chrysogonos

  MÓDOSÍTÁSOK

  Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A Tanácsnak a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló, 2016. február 12-i következtetései, a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem fokozásáról szóló közleménye24 és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelv25 fényében a harmadik országokkal folytatott kereskedelemre vonatkozóan közös szabályokat kell elfogadni, hogy biztosítva legyen a kulturális javak elvesztése elleni hatékony védelem, az emberiség kulturális örökségének megőrzése és a fosztogatással szerzett, kulturális örökséget képező javak Unión belüli vevőknek történő értékesítésével megvalósuló terrorizmusfinanszírozás megelőzése.

  (1)  A Tanácsnak a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló, 2016. február 12-i következtetései, a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem fokozásáról szóló közleménye24 és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelv25 fényében a harmadik országokkal folytatott kereskedelemre vonatkozóan közös szabályokat kell elfogadni, hogy biztosítva legyen az illegális kereskedelem, illetve a kulturális javak elvesztése elleni hatékony védelem, az emberiség kulturális örökségének megőrzése és a fosztogatással szerzett, kulturális örökséget képező javak Unión belüli vevőknek történő értékesítésével megvalósuló terrorizmusfinanszírozás és pénzmosás megelőzése.

  __________________

  __________________

  24 COM(2016) 50 final.

  24 COM(2016) 50 final.

  25Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról; HL L 88., 2017.3.31., 6–21. o.

  25Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról; HL L 88., 2017.3.31., 6–21. o.

  Módosítás    2

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  tekintettel az Európai Uniónak a tisztességes eljárások és az áldozatok kártalanítása iránti elkötelezettségére, valamint az UNESCO alkotmányára és a kulturális örökség védelméről szóló egyezményekre, biztosítani kell a kereskedelem tárgyát képező és/vagy illegális ásatással szerzett vagy illegális úton beszerzett tárgyak visszaszolgáltatását; A népek és területek kizsákmányolása tekintetében – ami általában a kulturális javak illegális kereskedelméhez vagy csempészéséhez vezet, különösen, ha a javakra fegyveres konfliktussal összefüggésben tettek szert – e rendeletnek a kulturális termék piaci értéke helyett inkább a regionális és helyi jellemzőket kell figyelembe vennie.

  Módosítás    3

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A kulturális örökség a civilizáció egyik alapvető elemét képezi, minden nép kulturális életét gazdagítja, ezért védeni kell a jogellenes eltulajdonítással és háborús fosztogatással szemben. Az Uniónak ennek megfelelően tiltania kell a harmadik országokból jogellenesen exportált kulturális javak Unió vámterületére való belépését.

  (2)  A kulturális javak gyakran nagy kulturális, művészi, történelmi és tudományos jelentőséggel bírnak. A kulturális örökség a civilizáció egyik alapvető elemét képezi, többek között szimbolikus értékkel rendelkezik, és kulturális emlék az emberiség számára. Minden nép kulturális életét gazdagítja, és a civilizáció közös emléke, ismerete és fejlődése révén egyesíti az embereket. Ezért védeni kell a jogellenes eltulajdonítással és háborús fosztogatással szemben. A régészeti lelőhelyeken mindig előfordultak rablások, de ez mára ipari méreteket öltött. Mindaddig, amíg az illegálisan feltárt kulturális javakat jól el lehet adni és nyereségre lehet szert tenni jelentős kockázatok nélkül, ezek a feltárások és fosztogatások a jövőben is folytatódni fognak. A kulturális örökség gazdasági és művészi értéke erős keresletet támaszt a nemzetközi piacon, de erős nemzetközi jogi intézkedések megléte és végrehajtása nélkül a szóban forgó áruk az árnyékgazdaságba kerülnek át. A kulturális örökség célba vétele súlyos bűncselekmény, amely komoly szenvedést okoz a közvetve vagy közvetlenül érintettek számára. A kulturális javak tiltott kereskedelme sok esetben hozzájárul az erőszakos kulturális homogenizáláshoz és/vagy kirekesztéshez, míg a kulturális javak dúlása és fosztogatása többek között széteséshez vezet. Az Uniónak ennek megfelelően tiltania kell a harmadik országokból jogellenesen exportált kulturális javak Unió vámterületére való belépését, különös hangsúlyt helyezve azokra a kulturális javakra, amelyek terrorista vagy más bűnöző szervezetek részvételével folyó nemzeti vagy regionális fegyveres konfliktusok által sújtott harmadik országokból származnak.

  Módosítás    4

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  A harmadik országok illetékes hatóságai nem mindig rendelkeznek elegendő kapacitással a kulturális javak csempészése és illegális kereskedelme elleni küzdelemhez, vagy éppen korrupció vagy más hivatali visszásság jellemzi őket. Ha a kulturális javakat kiragadják eredeti környezetükből, ezzel a lakosságot is megfosztják hagyományaitól, valamint kegyeleti és vallási helyeitől. A tárgyak történelmi összefüggése és tudományos értéke elvész, ha a kapcsolódó tételeket külön értékesítik. Tekintettel a kulturális javak pótolhatatlan jellegére és a közérdekre, ezek birtoklása csak feltételes lehet. A behozatali eljárás részét kell képeznie a későbbi megfelelő tárolás, dokumentáció, a tudományos intézmények és az állami múzeumok hozzáférése garantálásának, akárcsak indokolt visszaszolgáltatási igények esetén az együttműködésnek.

  Módosítás    5

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A kulturális javaknak az Unió vámterületére történő belépésére a tagállamokban alkalmazandó különböző szabályokra tekintettel intézkedéseket kell tenni különösen annak biztosítása érdekében, hogy a kulturális javak behozatalára egységes ellenőrzések legyenek érvényesek azok belépésekor.

  (3)  A kulturális örökség védelme csak akkor lehet hatékony, ha szorosan együttműködő tagállamok között szervezik meg nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. A lopott és/vagy zsákmányolt kulturális javaknak az Unió vámterületére történő belépésére a tagállamokban alkalmazandó különböző szabályokra tekintettel összehangolt intézkedéseket kell tenni a szabályoknak, rendeleteknek és eljárásoknak a tagállamok közötti megfelelő harmonizálása érdekében, biztosítva, hogy a kulturális javak behozatalára egységes ellenőrzések legyenek érvényesek azok belépésekor és egyúttal kezelve az adózás terén fennálló joghézagokat. Ezen intézkedéseknek emellett biztosítaniuk kell, hogy minden tagállamban megfelelően alkalmazzák az uniós jogszabályokat, és a pótolhatatlan tárgyak visszaszerzése eredményes legyen.

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  Tekintettel a vámszabad területek (és az úgy nevezett „vámszabad kikötők”) ismert lehetőségeire a kulturális javak tárolása terén, a bevezetendő ellenőrzési intézkedéseknek a lehető legszélesebb hatókörrel kell rendelkezniük az érintett vámeljárások tekintetében. Ezeknek az ellenőrzési intézkedéseknek ezért nem csupán a szabad forgalomba bocsátott árukra, de a különleges vámeljárások alá helyezett árukra is vonatkozniuk kell. Az ilyen széles hatókör azonban nem állhat szemben a szabad árutovábbítás elvével, és nem léphet túl a törvénytelenül exportált kulturális javaknak az Unió vámterületére történő belépése megakadályozásának célkitűzésén. Ennek megfelelően, bár az ellenőrzési intézkedések magukban foglalják az Unió vámterületére belépő áruk kezelésére szolgáló különleges vámeljárásokat, nem terjedhetnek ki az árutovábbításra.

  (5)  Tekintettel a vámszabad területek (és az úgy nevezett „vámszabad kikötők”) ismert lehetőségeire a kulturális javak tárolása terén, a bevezetendő ellenőrzési intézkedéseknek a lehető legszélesebb hatókörrel kell rendelkezniük az érintett vámeljárások tekintetében annak érdekében, hogy megakadályozzák az előírások megkerülését a vámszabad területek kihasználásával, amelyek potenciális háttérterületeket jelentenek az illegális termékek uniós kereskedelmének és tárolásának további elharapózása tekintetében. Ezeknek az ellenőrzési intézkedéseknek ezért nem csupán a szabad forgalomba bocsátott árukra, de a különleges vámeljárások alá helyezett árukra is vonatkozniuk kell. Az ilyen széles hatókör azonban nem ellenkezhet indokolatlanul a szabad árutovábbítás elvével, és nem léphet túl a törvénytelenül exportált kulturális javaknak az Unió vámterületére történő belépése megakadályozásának célkitűzésén. Ennek megfelelően, bár az ellenőrzési intézkedések magukban foglalják az Unió vámterületére belépő áruk kezelésére szolgáló különleges vámeljárásokat, nem terjedhetnek ki az árutovábbításra, kivéve, amennyiben az illetékes hatóságok megalapozott okkal úgy vélik, hogy a kulturális javakat a forrásország törvényeit és jogszabályait megsértve hozták be vagy más törvényellenes módon szerezték meg.

  Módosítás    7

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  A kivitel jogszerűségét annak az országnak a törvényei és rendeletei alapján kell vizsgálni, ahol a kulturális javakat felfedezték vagy létrehozták („forrásország”). Az előírások megkerülésének megakadályozása érdekében, amikor a kulturális javakat az Unióba eltérő harmadik országból léptetik be, az azokat az Unió vámterületére bejuttatni szándékozó személynek igazolnia kell, hogy azok kivitele jogszerűen történt, ha a szóban forgó harmadik ország az 1970. évi UNESCO-egyezmény aláíró fele, és ennélfogva kötelezett a kulturális javak tiltott csempészete elleni küzdelemre. Egyéb esetekben az adott személynek igazolnia kell a forrásországból történő jogszerű kivitelt.

  (7)  A kivitel jogszerűségét annak az országnak a törvényei és rendeletei alapján kell vizsgálni, ahol a kulturális javakat felfedezték vagy létrehozták („forrásország”). Az előírások megkerülésének megakadályozása érdekében, amikor a kulturális javakat az Unióba eltérő harmadik országból léptetik be, az azokat az Unió vámterületére bejuttatni szándékozó személynek igazolnia kell a forrásországból történő jogszerű kivitelt. A kulturális javakat az Unió vámterületére bejuttatni szándékozó személynek minden esetben igazolnia kell, hogy azok kivitele jogszerűen történt abból az országból, ahol azokat az Unióba való szállításuk előtt az adott ország törvényeivel és jogszabályaival összhangban utoljára őrizték („exportáló ország”).

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8)  A külső határon keresztüli árukereskedelem aránytalan akadályozásának elkerülése érdekében, ezt a rendeletet csak bizonyos korhatárt elérő javak esetében kell alkalmazni. E célból célszerűnek látszik a korra vonatkozóan a 250 éves minimális küszöbérték meghatározása a kulturális javak minden kategóriájára. Ez a korra vonatkozó minimális küszöbérték biztosítja, hogy az e rendeletben előírt intézkedések a konfliktusok jellemezte területeken a fosztogatók által legvalószínűbben megcélzott kulturális javakra összpontosítsanak, anélkül hogy kizárnák a kulturális örökség védelmének biztosítása érdekében ellenőrizni szükséges egyéb javakat.

  (8)  A külső határon keresztüli árukereskedelem aránytalan akadályozásának elkerülése érdekében, ezt a rendeletet csak bizonyos korhatárt elérő javak esetében kell alkalmazni. E célból célszerűnek látszik a korra vonatkozóan a 100 éves minimális küszöbérték meghatározása a kulturális javak összes kategóriájára az 1954. évi hágai egyezményben, az 1970. évi UNESCO-egyezményben és az 1995. évi UNIDROIT-egyezményben foglalt rendelkezésekkel összhangban. A korra vonatkozó minimális küszöbérték biztosítja, hogy az e rendeletben előírt intézkedések a konfliktusok jellemezte területeken a fosztogatók által legvalószínűbben megcélzott kulturális javakra összpontosítsanak, anélkül hogy kizárnák a kulturális örökség védelmének biztosítása érdekében ellenőrizni szükséges egyéb javakat. A közelmúltban előállított kulturális javak is válhatnak tiltott kereskedelem tárgyává, és az uniós vagy harmadik országbeli bűnszervezetek felhasználhatják azokat pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, kábítószer- vagy emberkereskedelem vagy más bűncselekmények céljából. Ebből következően megfelelő intézkedéseket kell hozni jogellenes behozataluk megelőzése érdekében.

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10)  A kulturális javak bizonyos kategóriái, nevezetesen a régészeti tárgyak, műemlékek részei, ritka kéziratok és ősnyomtatványok különösen ki vannak téve a háborús fosztogatás és megsemmisítés veszélyének, ezért szükségesnek tűnik az Unió vámterületére történő belépésük előtti fokozott ellenőrzést biztosító rendszert kialakítani. Egy ilyen rendszer a javak szabad forgalomba bocsátásához vagy az árutovábbítástól eltérő különleges vámeljárás alá helyezéséhez előírná a belépési tagállam illetékes hatósága által kibocsátott engedély bemutatását. Az ilyen engedélyt megszerezni kívánó személyeknek képesnek kell lenniük arra, hogy a forrásországból történő legális kivitelt a megfelelő alátámasztó dokumentumokkal és bizonyítékokkal igazolják, különösen az exportáló harmadik ország által kibocsátott kiviteli igazolással vagy engedéllyel, tulajdonosi jogcímmel, számlákkal, adásvételi szerződésekkel, biztosítási dokumentumokkal, fuvarokmányokkal és szakértői véleményekkel. A teljes körű és pontos kérelmek alapján a tagállamok illetékes hatóságai döntenek az engedély indokolatlan késedelem nélküli kibocsátásáról.

  (10)  A kulturális javak bizonyos kategóriái, például a régészeti tárgyak, műemlékek részei, művészi értékű ékszerek, numizmatikai tárgyak, ősi technológiai vívmányokat képviselő műtárgyak, ritka kéziratok és ősnyomtatványok különösen ki vannak téve a háborús fosztogatás és megsemmisítés veszélyének, ezért szükségesnek tűnik az Unió vámterületére történő belépésük előtti fokozott ellenőrzést biztosító rendszert kialakítani. Egy ilyen rendszer a javak szabad forgalomba bocsátásához vagy az árutovábbítástól eltérő különleges vámeljárás alá helyezéséhez előírná a belépési tagállam illetékes hatósága által elektronikus formában kibocsátott engedély felmutatását. Az ilyen engedélyt megszerezni kívánó személyeknek képesnek kell lenniük arra, hogy a forrásországból történő legális kivitelt az ország törvényeivel és szabályaival összhangban megfelelő alátámasztó dokumentumokkal és bizonyítékokkal igazolják, különösen az exportáló harmadik ország által kibocsátott kiviteli igazolással vagy engedéllyel, tulajdonosi jogcímmel, számlákkal, adásvételi szerződésekkel, biztosítási dokumentumokkal, fuvarokmányokkal és szakértői véleményekkel. A teljes körű és pontos kérelmek alapján a tagállamok illetékes hatóságai kellőképpen figyelembe véve a vonatkozó információk elérhetőségét és az arányosság elvét követve döntenek az engedély indokolatlan késedelem nélküli kibocsátásáról. A kérelmet benyújtó személyeknek a kérelmükkel kapcsolatban nem számítható fel díj. Az illetékes hatóságok döntéséről azonnal tájékoztatni kell a megfelelő vámügyi hatóságokat.

  Módosítás    10

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (10a)  A terrorizmusfinanszírozással vagy a pénzmosással összefüggő fosztogatások a történelem során konkrét forrásországokhoz és régiókhoz voltak köthetők. A Bizottságnak különösen figyelembe kell vennie a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által kiadott vörös listákat, amelyek értékesítésük vagy jogellenes kivitelük megakadályozása érdekében osztályozzák a régészeti tárgyak vagy műalkotások veszélyeztetett kategóriáit a világ leginkább kiszolgáltatott területein. Tekintettel a kulturális javas egyedi jellegére, kulturális szakértőket kell kinevezni a vámhatóságokon belül. Szerepük rendkívüli fontos, mivel képesnek kell lenniük arra, hogy szükség esetén további információkat kérjenek a nyilatkozattevőtől, és szakértői vizsgálat lefolytatása révén fizikai vizsgálatot végezzenek a kulturális javakon.

  Módosítás    11

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11)  A kulturális javak egyéb kategóriái esetében az azokat az Unió vámterületére bejuttatni kívánó személyeknek nyilatkozat formájában kell tanúsítaniuk a javak harmadik országból történő jogszerű kivitelét, és azért felelősséget kell vállalniuk, valamint kellő információt kell rendelkezésre bocsátaniuk az adott javakra vonatkozóan, hogy azokat a vámhatóságok azonosítani tudják. Az eljárás egyszerűsítése érdekében és jogbiztonsági okokból a kulturális javakra vonatkozó információkat egy szabványosított dokumentum segítségével kell rendelkezésre bocsátani. A kulturális javak leírására az UNESCO által javasolt objektumazonosító szabványt kell használni. A vámhatóságoknak nyilvántartásba kell venniük e kulturális javak belépését, meg kell őrizniük a vonatkozó dokumentumok eredeti példányait, és át kell adniuk azok másolatát a nyilatkozattevőnek, a javak belső piacra történő belépését követő nyomon követhetőségének biztosítása érdekében.

  (11)  A kulturális javak egyéb kategóriái esetében az azokat az Unió vámterületére bejuttatni kívánó személyeknek elektronikus nyilatkozat formájában kell tanúsítaniuk a javak harmadik országból történő jogszerű kivitelét, és azért felelősséget kell vállalniuk, valamint kellő információt kell rendelkezésre bocsátaniuk az adott javakra vonatkozóan, hogy azokat a vámhatóságok azonosítani tudják. Az eljárás egyszerűsítése érdekében és jogbiztonsági okokból a kulturális javakra vonatkozó információkat egy szabványosított elektronikus dokumentum segítségével kell rendelkezésre bocsátani. A kulturális javak leírására az UNESCO által javasolt objektumazonosító szabványt kell használni. A javak belső piacra történő belépése utáni nyomon követhetőség biztosítása érdekében e kulturális javakat elektronikusan nyilvántartásba kell venni, és a benyújtott dokumentumok másolatát át kell adni a nyilatkozattevőnek.

  Módosítás    12

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12)  A kulturális javak oktatási, tudományos vagy kutatási célokra történő ideiglenes behozatalához nem szükséges engedély vagy nyilatkozat bemutatása.

  (12)  A kulturális javak oktatási, tudományos, vagy kutatási célokra, illetve múzeumok vagy hasonló nonprofit közintézmények közötti együttműködés keretében történő ideiglenes behozatalához nem szükséges engedély vagy nyilatkozat bemutatása feltéve, hogy nincs bizonyíték arra, hogy e javak beszerzése jogellenesen történt.

  Módosítás    13

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (13)  A fegyveres konfliktus által érintett vagy természeti katasztrófa által sújtott országokból származó kulturális javak tárolása szintén engedélyezendő engedély vagy nyilatkozat bemutatása nélkül a biztonságuk garantálása és a megőrzésük céljából.

  (13)  A fegyveres konfliktus vagy hasonló súlyos válság által érintett országok általában nem képesek kulturális örökségük megfelelő védelmére. Ezért az ilyen országokból származó kulturális javak tárolása szintén engedélyezendő engedély vagy nyilatkozat bemutatása nélkül, azzal a feltétellel, hogy az illetékes hatóságok a visszadás pillanatáig nyomon követik és irányítják a folyamatot. Az e javakat az Unió vámterületére behozni szándékozó személyek esetében alapos kockázatelemzést kell végezni, külön figyelmet fordítva annak lehetőségére, hogy a fegyveres konfliktus más hasonló súlyos válság által érintett országokból származó kulturális javak tárolása a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása forrásaként is kihasználható.

  Módosítás    14

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (13a)  Amennyiben az e rendeletben megállapított feltételek nem teljesülnek, a vámhatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy lefoglalhassák és ideiglenesen megőrizzék az Unió vámterületére beszállított kulturális javakat. Gondoskodni kell megfelelő biztosítékokról, különös tekintettel a nyilatkozattevő megfelelő tájékoztatására, a hatékony jogorvoslatra és a legfeljebb 6 hónapos adatmegőrzési időszakra. A kulturális javak ideiglenes lefoglalását és megőrzését megfelelő értékelés és eseti elbírálás alapján azokra az esetekre kell korlátozni, amikor a természetes személyek számára ez indokolatlan nehézségeket okozna.

  Indokolás

  Fontos beilleszteni e rendeletbe az „indokolatlan nehézségek” elvét, amikor a kulturális javak ideiglenes megőrzésre kerülnek, az olyan lehetséges helyzetek megelőzése érdekében, amikor az ilyen visszatartás aránytalan hatást gyakorolna egy természetes személyre. Ez az elv már szerepel az uniós jog más eszközeiben, konkrétan a készpénzellenőrzéseknél, valamint a befagyasztásnál és elkobzásnál is.

  Módosítás    15

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (14)  Az e rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatok és a változó geopolitikai és egyéb, a kulturális javak tekintetében kockázatot jelentő körülmények figyelembevétele, valamint a harmadik országokkal folytatott kereskedelem aránytalan korlátozásának elkerülése érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban a jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört kell a Bizottságra ruházni a kulturális javak különböző kategóriáinak korára vonatkozó minimális küszöbérték kritériumának módosítása tekintetében. Ennek a felhatalmazásnak lehetővé kell tennie, hogy a Bizottság a Mellékletet a Kombinált Nómenklatúra módosításait követően naprakésszé tegye. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak27 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

  (14)  Az e rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatok és a változó geopolitikai és egyéb, a kulturális javak tekintetében kockázatot jelentő körülmények figyelembevétele, valamint a harmadik országokkal folytatott kereskedelem aránytalan korlátozásának elkerülése érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban a jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört kell a Bizottságra ruházni az új elektronikus rendszer üzembe helyezésére, működtetésére és fenntartására vonatkozó rendelkezések meghatározása céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak27 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

  __________________

  __________________

  27HL L 123., 2017.3.31., 61. o.

  27HL L 123., 2017.3.31., 61. o.

  Módosítás    16

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni a kulturális javak Unió vámterületére történő ideiglenes behozatalának sajátos módozatainak, a behozatali engedély iránti kérelmek és űrlapok, valamint az importőri nyilatkozatok és azok kísérő dokumentumai sablonjainak, illetve az azok benyújtására és feldolgozására vonatkozó további eljárási szabályoknak az elfogadására. Végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni az információk tárolására és tagállamok közötti cseréjére szolgáló elektronikus adatbázisok létrehozásának megszervezésére is. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek28 megfelelően kell gyakorolni.

  (15)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni a kulturális javak Unió vámterületére történő ideiglenes behozatala és megfelelő megőrzési feltételek közötti tárolása sajátos módozatainak, a behozatali engedély iránti kérelmek és űrlapok, valamint az importőri nyilatkozatok és azok kísérő dokumentumai sablonjainak, illetve az azok benyújtására és feldolgozására vonatkozó további eljárási szabályoknak az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal többek között szakértői szinten folytatott konzultációt követően történő elfogadására. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek28 megfelelően kell gyakorolni.

  __________________

  __________________

  25Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

  25Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

  Módosítás    17

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16)  A rendelet végrehajtásának hatékony támogatása és jövőbeni értékelése alapjának biztosítása érdekében be kell gyűjteni a kulturális javak kereskedelmi forgalmára vonatkozó fontos információkat. A kulturális javak kereskedelmi forgalma nem követhető hatékonyan nyomon csupán az értékük vagy súlyuk alapján, mivel ez a két mérték ingadozhat. Létfontosságú a bejelentett tételek számára vonatkozó információk gyűjtése. Mivel az Egységes Nómenklatúra nem ad meg a kulturális javakra vonatkozóan kiegészítő mértékegységet, elő kell írni a tételek számának bejelentését.

  (16)  A rendelet végrehajtásának hatékony támogatása és jövőbeni értékelése alapjának biztosítása érdekében be kell gyűjteni a kulturális javak kereskedelmi forgalmára vonatkozó fontos információkat. A kulturális javak kereskedelmi forgalma nem követhető hatékonyan nyomon csupán az értékük vagy súlyuk alapján, mivel ez a két mérték ingadozhat. Létfontosságú a bejelentett tételek számára vonatkozó információk elektronikus gyűjtése. Mivel az Egységes Nómenklatúra nem ad meg a kulturális javakra vonatkozóan kiegészítő mértékegységet, elő kell írni a tételek számának bejelentését.

  Módosítás    18

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (17a)  A tagállamoknak visszatartó erővel bíró figyelemfelhívó kampányokat kell kidolgozniuk a jogellenes kereskedelemből származó kulturális javak adásvételével szemben. Könnyen hozzáférhető információs pontokat, forródrótokat és honlapot kell létrehozni és elérhetővé tenni a tagállamokban elsősorban a kulturális javak vásárlói, illetve más érdekelt felek szenzitivizálása és tájékoztatása érdekében.

  Módosítás    19

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19)  A Bizottság számára kellő időt kell biztosítani az e rendelet végrehajtását szolgáló szabályok elfogadására, különös tekintettel a behozatali engedély kérelmezéséhez vagy az importőri nyilatkozat elkészítéséhez használandó megfelelő űrlapokkal kapcsolatos szabályokra. Következésképpen e rendelet alkalmazását el kell halasztani.

  (19)  A Bizottságnak késedelem nélkül el kell fogadnia az e rendelet végrehajtását szolgáló szabályokat, különös tekintettel a behozatali engedély kérelmezéséhez vagy az importőri nyilatkozat elkészítéséhez használandó megfelelő szabványosított elektronikus űrlapokkal kapcsolatos szabályokra.

  Módosítás    20

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  „kulturális javak”: bármely olyan objektum, amely régészeti, őstörténeti, történeti, irodalmi, művészeti vagy tudományos jelentőséggel rendelkezik, és amely a Mellékletben található táblázatban felsorolt kategóriákba tartozik, valamint megfelel a korra vonatkozóan ott meghatározott minimális küszöbértéknek;

  a)  „kulturális javak”: bármely olyan objektum, amely vallási vagy világi okokból fontos régészeti, őstörténeti, történeti, irodalmi, művészeti vagy tudományos jelentőséggel rendelkezik, és amely a Mellékletben található táblázatban felsorolt kategóriákba tartozik, valamint megfelel a korra vonatkozóan ott meghatározott minimális küszöbértéknek;

  Módosítás    21

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  „exportáló ország”: az az ország, ahol a kulturális javakat állandó jelleggel őrizték az Unióba való szállításuk előtt az adott ország törvényeivel és jogszabályaival összhangban;

  c)  „exportáló ország”: az az ország, ahol a kulturális javakat őrizték az Unióba való szállításuk előtt az adott ország törvényeivel és jogszabályaival összhangban;

  Módosítás    22

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – d pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  „állandó jelleggel”: legalább egy hónapos időtartamig, és az ideiglenes felhasználástól, árutovábbítástól, kiviteltől vagy feladástól eltérő célra;

  törölve

  Módosítás    23

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ha)  „illetékes hatóságok”: a tagállamok által az importőri engedélyek kiadására, valamint az importőri nyilatkozatok nyilvántartására kijelölt hatóságok;

  Módosítás    24

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a Mellékletben található táblázat második oszlopának módosítására a Kombinált Nómenklatúra módosításait követően, valamint a Mellékletben található táblázat harmadik oszlopában a korra vonatkozó minimális küszöbérték módosítására az e rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatok fényében.

  (2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal többek között szakértői szinten folytatott konzultációt követően a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 9. cikkben említett elektronikus rendszer üzembe helyezésére, működtetésére és fenntartására vonatkozó rendelkezések meghatározása céljából.

  Módosítás    25

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A kulturális javak szabad forgalomba bocsátása és a kulturális javak árutovábbítástól eltérő különleges vámeljárás alá vonása csak a 4. cikkel összhangban kibocsátott behozatali engedély vagy az 5. cikkel összhangban kiállított importőri nyilatkozat bemutatását követően engedélyezhető.

  (1)  Harmadik országból jogellenesen kivitt kulturális javaknak az Unió vámterületére történő behozatala tilos.

   

  A kulturális javak szabad forgalomba bocsátása és a kulturális javak árutovábbítástól eltérő különleges vámeljárás alá vonása csak a 4. cikkel összhangban kibocsátott behozatali engedély vagy az 5. cikkel összhangban kiállított importőri nyilatkozat bemutatását követően engedélyezhető.

   

  A behozatali engedély vámhatóságok általi kiállítása vagy az importőri nyilatkozat vámhatóságok részére történő megfelelő benyújtása nem értelmezhető a kulturális javak legális származásának vagy tulajdonjogának bizonyítékaként.

  Módosítás    26

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a kulturális javaknak a 952/2013/EU rendelet 250. cikke szerinti ideiglenes behozatala az Unió vámterületére oktatási, tudományos és kutatási célokból;

  a)  a kulturális javaknak a 952/2013/EU rendelet 250. cikke szerinti ideiglenes behozatala az Unió vámterületére oktatási, tudományos, restaurációs, megőrzési és kutatási célokból és az állami múzeumok vagy hasonló nonprofit intézmények között kulturális kiállítások szervezése terén történő együttműködés céljából, feltéve, hogy nincs bizonyíték arra, hogy e javak beszerzése jogellenesen történt.

  Módosítás    27

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  a kulturális javaknak a 952/2013/EU rendelet 237. cikke szerinti, valamely hatóság által vagy annak felügyelete alatt történő tárolása a javak megőrzésének kifejezett céljából.

  b)  a kulturális javaknak a 952/2013/EU rendelet 237. cikke szerinti, valamely hatóság által vagy annak felügyelete alatt történő tárolása a javak védelmének és megőrzésének kifejezett céljából, az Unió vámterületére azokat behozni szándékozó személyekre vonatkozó kockázatelemzést követően.

  Módosítás    28

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadhat a kulturális javak (2) bekezdésben említett ideiglenes behozatalára vagy tárolására vonatkozó sajátos módozatokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

  (3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadhat a kulturális javak (2) bekezdésben említett védelme érdekében az ideiglenes behozatalukra vagy tárolásukra vonatkozó sajátos módozatokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

  Módosítás    29

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az áru birtokosának a behozatali engedélyt a belépési tagállam illetékes hatóságánál kell kérelmeznie. A kérelemhez csatolni kell az esetleges alátámasztó dokumentumokat és az azt igazoló információkat, hogy a szóban forgó kulturális javak kivitele a forrásországból történt annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban. Amennyiben azonban az exportáló ország a kulturális javak jogtalan importjának, exportjának és tulajdonjog-átruházásának tilalmát és megakadályozását szolgáló eszközökről szóló, 1970. november 14-én Párizsban aláírt UNESCO-egyezmény („az 1970. évi UNESCO-egyezmény”) aláíró fele, a kérelemhez mellékelni kell azokat az alátámasztó dokumentumokat és információkat, amelyek igazolják, hogy a kulturális javak kivitele az adott országból történt annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban.

  (2)  A kulturális javak előző bekezdésben említett birtokosának a behozatali engedélyt a belépési tagállam illetékes hatóságánál kell kérelmeznie. A kérelemhez csatolni kell az esetleges alátámasztó dokumentumokat és az azt igazoló információkat, hogy a szóban forgó kulturális javak kivitele a forrásországból történt annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban. A kérelemhez minden esetben csatolni kell az esetleges alátámasztó dokumentumokat és az azt igazoló információkat, hogy a kulturális javak kivitele az exportáló országból történt annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban. A behozatali engedélyre való jogosultság megszerzéséhez a kérelemhez csatolni kell a dokumentációval kísért megfelelő tárolásra, a tudományos intézmények, az állami múzeumok vagy hasonló nonprofit közintézmények általi hozzáférés garantálására, valamint indokolt visszaszolgáltatási igények esetén az együttműködésre vonatkozó biztosítékokat.

  Módosítás    30

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  amennyiben az exportáló ország nem aláíró fele az 1970. évi UNESCO-egyezménynek, és nincs igazolva, hogy a kulturális javak kivitele a forrásországból annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban történt;

  a)  amennyiben nincs igazolva, hogy a kulturális javak kivitele a forrásországból annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban történt;

  Módosítás    31

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  amennyiben az exportáló ország aláíró fele az 1970. évi UNESCO-egyezménynek, és nincs igazolva, hogy a kulturális javak kivitele az exportáló országból annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban történt;

  b)  az illetékes hatóság alapos okkal feltételezheti, hogy az áru birtokosa ahhoz nem jogszerűen jutott hozzá.

  Módosítás    32

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a)  Ha helyt adnak a kérelemnek, az illetékes hatóság elektronikus úton azonnal elküldi a behozatali engedély másolatát a megfelelő vámhatóságoknak.

   

  Ha a kérelmet elutasítják, az illetékes hatóság azonnal értesíti a megfelelő vámhatóságokat és a Bizottságot. Az elutasító határozathoz indokolást kell csatolni a kérelem elutasításáról, beleértve a fellebbezési eljárásra vonatkozó információkat is, és ezt az indokolást a kiállítás időpontjában közölni kell az érintett kérelmezővel.

   

  Ha olyan kulturális javakra vonatkozó engedély iránti kérelmet nyújtanak be, amelyekre vonatkozóan a kérelmet már előzőleg elutasították, a kérelmezőnek a korábbi elutasításról tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot, amelyhez a kérelmet benyújtja.

   

  A tagállamok elismerik a kérelem másik tagállam illetékes hatósága általi elutasítását, amennyiben az e rendelet valamely előírásán alapul.

   

  Amennyiben a kérelem alátámasztására új bizonyítékok merültek fel, a 4. cikk (2) bekezdése alapján új kérelmet lehet benyújtani. Ha az illetékes hatóság a fenti esetekben igazolást ad ki, tájékoztatja erről a Bizottságot, közölve döntésének indokait is.

   

  E rendelet egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság a kapott információkat továbbítja a többi tagállamnak.

  Módosítás    33

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok kijelölik az e cikkel összhangban behozatali engedély kibocsátására jogosult hatóságokat. A tagállamok az ilyen hatóságokra vonatkozó adatokat, valamint azok változását bejelentik a Bizottság számára.

  A tagállamok késedelem nélkül kijelölik az e cikkel összhangban behozatali engedély kibocsátására jogosult hatóságokat. A tagállamok az ilyen hatóságokra vonatkozó adatokat, valamint azok változását bejelentik a Bizottság számára.

  Módosítás    34

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának „C” sorozatában közzéteszi az illetékes hatóságok listáját, illetve az azokra vonatkozó minden későbbi változást.

  A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának „C” sorozatában és az e célból létrehozott, a 11. cikkben említett honlapon közzéteszi az illetékes hatóságok listáját, illetve az azokra vonatkozó minden későbbi változást.

  Indokolás

  Az átláthatóság érdekében az illetékes hatóságok listáját nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni a Bizottság egyik honlapján.

  Módosítás    35

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 6 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén létrehozhat sablonokat a behozatali engedély iránti kérelemhez, valamint eljárási szabályokat az ilyen kérelmek benyújtására és feldolgozására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

  (6)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén létrehozza az importőri nyilatkozat és a behozatali engedély iránti kérelem egységesített elektronikus sablonját, valamint meghatározza az eljárási szabályokat az ilyen kérelmek és a releváns alátámasztó dokumentumok benyújtására és feldolgozására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

  Módosítás    36

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az importőr nyilatkozata

  Az importőr nyilatkozata és a megőrzés garantálásáról szóló nyilatkozat

  Módosítás    37

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A Melléklet a), b), e), f), g), i), j), k) és l) pontjában említett kulturális javak szabad forgalomba bocsátása és az árutovábbítási eljárástól eltérő különleges eljárás alá vonása az Unióban az importőr nyilatkozatának a belépési tagállam vámhatóságának való benyújtásával történhet meg.

  (1)  A Melléklet a), b), e), f), g), i), j), k) és l) pontjában említett kulturális javak szabad forgalomba bocsátása és az árutovábbítási eljárástól eltérő különleges eljárás alá vonása az Unióban az importőr nyilatkozatának és a megőrzés garantálásáról szóló nyilatkozatnak a belépési tagállam vámhatóságának való benyújtásával történhet meg.

  Módosítás    38

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az importőr nyilatkozatának tartalmaznia kell az áru birtokosa által aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az áruk kivitelére a forrásországból annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban került sor. Amennyiben azonban az exportáló ország a kulturális javakról szóló UNESCO-egyezmény aláíró fele, az importőr nyilatkozatának tartalmaznia kell az áru birtokosa által aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az áruk kivitelére az adott országból annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban került sor.

  Az importőr nyilatkozatát elektronikus formában nyilván kell tartani, és adott esetben elektronikus úton vagy papíron továbbítani kell az illetékes hatóságnak, és tartalmaznia kell az áru birtokosa által aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az áruk kivitelére a forrásországból annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban került sor.

  Módosítás    39

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az importőr nyilatkozatának tartalmaznia kell egy szabványosított dokumentumot, amely kellő részletességgel bemutatja a szóban forgó kulturális javakat, hogy azokat a vámhatóság azonosítani tudja.

  Az importőr nyilatkozatának és a megőrzés garantálásáról szóló nyilatkozatnak tartalmaznia kell egy elektronikus vagy papíralapú szabványosított dokumentumot, amely kellő részletességgel bemutatja a szóban forgó kulturális javakat, hogy azokat a vámhatóság azonosítani tudja. Az importőr nyilatkozata tartalmazza a hamis nyilatkozat benyújtásának következményeire vonatkozó információkat is.

  Módosítás    40

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Az importőr nyilatkozatát kötelező biztosításnak kell kísérnie, amely kiterjed a szállítás és az Unió területén történő használat időszakára. Emellett az uniós vámtérségbe történő belépés pillanatában a vámtisztviselők elkérhetik a többi dokumentum, például a szakértői értékelés, a számlák és a tulajdonosi jogcímet igazoló okirat eredeti példányait.

   

  A megőrzés garantálásáról szóló nyilatkozatnak tartalmaznia kell a javak tulajdonosának aláírt nyilatkozatát arról, hogy a javakat az árutovábbítás és az értékesítés során megfelelően fogják tárolni a 4. cikkben foglaltakkal összhangban, valamint csak olyan vevők számára értékesítik, akik be tudják tartani a kulturális javak megfelelő kezelésére vonatkozó tagállami szabályozást.

  Módosítás    41

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadhat sablonokat az importőr nyilatkozatára, valamint eljárási szabályokat az importőr nyilatkozatának benyújtására és feldolgozására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

  (3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadhatja az egységesített elektronikus sablonokat az importőr nyilatkozatára, valamint az eljárási szabályokat az importőr nyilatkozatának elektronikus úton történő benyújtására és feldolgozására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

  Módosítás    42

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A 4. cikkben említett behozatali engedély és az 5. cikkben említett importőri nyilatkozat az adott esetnek megfelelően a kulturális javak szabad forgalomba bocsátásában vagy az árutovábbítási eljárástól eltérő különleges eljárás alá vonásában illetékes vámhivatalhoz nyújtandó be.

  (1)  A 4. cikkben említett behozatali engedély és az 5. cikkben említett importőri nyilatkozat az adott esetnek megfelelően a kulturális javak szabad forgalomba bocsátásában vagy az árutovábbítási eljárástól eltérő különleges eljárás alá vonásában illetékes vámhivatalhoz nyújtandó be elektronikus úton.

  Módosítás    43

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az Unió vámterületére történő belépéshez behozatali engedély kiadását igénylő kulturális javak esetén a vámhatóságok ellenőrzik, hogy a behozatali engedély megfelel-e a bemutatott árunak. E célból fizikai vizsgálatot végezhetnek a kulturális javakon, beleértve szakértői vizsgálat végrehajtását is.

  (2)  Az Unió vámterületére történő belépéshez behozatali engedély kiadását igénylő kulturális javak esetén a vámhatóságok ellenőrzik, hogy a behozatali engedély megfelel-e a bemutatott árunak. E célból fizikai vizsgálatot végezhetnek a kulturális javakon, szakértői vizsgálat lefolytatása révén. Az elektronikus úton nyilvántartásba vett behozatali engedélyhez egy sorszámot és egy nyilvántartásba vételi dátumot rendelnek, és az áru kibocsátásakor a nyilatkozattevő rendelkezésére bocsátják a nyilvántartásba vett behozatali engedély egy példányát.

  Módosítás    44

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Az Unió vámterületére történő belépéshez importőri nyilatkozat kiadását igénylő kulturális javak esetén a vámhatóságok ellenőrzik, hogy az importőri nyilatkozat megfelel-e az 5. cikkben vagy annak alapján előírt követelményeknek és a bemutatott árunak. E célból további információkat kérhetnek a bejelentőtől, és fizikai vizsgálatot végezhetnek a kulturális javakon, beleértve szakértői vizsgálat végrehajtását is. Az importőri nyilatkozatot egy sorszám és egy nyilvántartásba vételi dátum hozzárendelésével nyilvántartásba veszik az áru kibocsátásakor, és a bejelentő számára rendelkezésre bocsátják a nyilvántartásba vett importőri nyilatkozat egy példányát.

  (3)  Az Unió vámterületére történő belépéshez importőri nyilatkozat kiadását igénylő kulturális javak esetén a vámhatóságok ellenőrzik, hogy az importőri nyilatkozat megfelel-e az 5. cikkben vagy annak alapján előírt követelményeknek és a bemutatott árunak. E célból további információkat kérhetnek a bejelentőtől, és fizikai vizsgálatot végezhetnek a kulturális javakon, szakértői vizsgálat lefolytatása révén. Az elektronikus úton nyilvántartásba vett importőri nyilatkozathoz egy sorszámot és egy nyilvántartásba vételi dátumot rendelnek, és az áru kibocsátásakor a nyilatkozattevő számára rendelkezésre bocsátják a nyilvántartásba vett importőri nyilatkozat egy példányát, és a nyilatkozatot megküldik az illetékes hatóságoknak.

  Módosítás    45

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának „C” sorozatában közzéteszi az illetékes vámhivatalok listáját, illetve az azokkal kapcsolatos minden későbbi változást.

  A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának „C” sorozatában, valamint az e célból létrehozott, a 11. cikkben említett honlapon közzéteszi az illetékes vámhivatalok listáját, illetve az azokkal kapcsolatos minden későbbi változást.

  Indokolás

  Az átláthatóság érdekében az illetékes hatóságok listáját nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni a Bizottság egyik honlapján.

  Módosítás    46

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  7a. cikk

   

  Amennyiben az uniós határon végzett ellenőrzés eredménye arra utal, hogy a kulturális javakat illegálisan importálják, az illetékes uniós vámhivatalnak tájékoztatnia kell a tagállami rendőrséget és a visszatartott kulturális javak feladási országának vámhivatalait a műtárgy illegális szállítására és felhasználására irányuló próbálkozásról. Ha az ország, ahonnan a kulturális javakat illegálisan szállítják, nem a javak származási országa, akkor mindkét ország nemzeti hatóságait értesíteni kell.

  Módosítás    47

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A vámhatóságok lefoglalják és ideiglenesen visszatartják az Unió vámterületére behozott kulturális javakat, amennyiben a kulturális javak a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított feltételek teljesülése nélkül kerültek behozatalra az Unió vámterületére.

  (1)  A vámhatóságok lefoglalják és ideiglenesen visszatartják az Unió vámterületére behozott kulturális javakat, amennyiben a kulturális javak a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított feltételek teljesülése nélkül kerültek behozatalra az Unió vámterületére. Kulturális javak lefoglalása vagy ideiglenes visszatartása esetén az uniós és nemzetközi jogszabályokkal összhangban megfelelő garanciákat kell biztosítani azok optimális megőrzésére.

  Módosítás    48

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A vámhatóságok adott esetben egyéb európai vagy nemzeti ügynökségekkel partnerségben eldöntik, hogy a vámellenőrzést és megerősítést kockázatalapú megközelítést alkalmazva alaposabb vizsgálatnak vetik alá. Amennyiben az illetékes hatóságok alapos okkal feltételezik, hogy az Unió területén árutovábbítási eljárásban áthaladó kulturális javakat a forrásország szabályait és rendelkezéseit megsértve exportálták, vagy hogy a javakat más, illegális úton szerezték be, utasítják a vámhatóságokat, hogy ideiglenesen foglalják le az említett javakat.

  Módosítás    49

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az (1) bekezdésben említett közigazgatási határozatot indokolással kell ellátni, azt közölni kell a bejelentővel, és azzal szemben a nemzeti jogban meghatározott eljárásoknak megfelelően hatékony jogorvoslati lehetőségnek kell rendelkezésre állnia.

  (2)  Az (1) és (1a) bekezdésben említett közigazgatási határozatot indokolással kell ellátni, azt közölni kell a bejelentővel, és azzal szemben a nemzeti jogban meghatározott eljárásoknak megfelelően hatékony jogorvoslati lehetőségnek kell rendelkezésre állnia.

  Módosítás    50

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Az ideiglenes visszatartás időszaka szigorúan arra az időtartamra korlátozódik, amely a vámhatóságok és egyéb bűnüldözési hatóságok számára annak meghatározásához szükséges, hogy az adott eset körülményei igazolják-e a visszatartást az Unió vagy a nemzeti jog egyéb rendelkezései értelmében. Az e cikk szerinti ideiglenes visszatartás maximális időtartama 6 hónap. Ha az illetékes hatóságok az említett időszakon belül nem hoznak határozatot a kulturális javak további visszatartásáról, vagy úgy határoznak, hogy az ügy körülményei nem teszik szükségessé a további visszatartást, a kulturális javakat haladéktalanul a nyilatkozattevő rendelkezésére kell bocsátani.

  (3)  Az ideiglenes visszatartás időszaka szigorúan arra az időtartamra korlátozódik, amely a vámhatóságok és egyéb bűnüldözési hatóságok számára annak meghatározásához szükséges, hogy az adott eset körülményei igazolják-e a visszatartást az Unió vagy a nemzeti jog egyéb rendelkezései értelmében. Az e cikk szerinti ideiglenes visszatartás maximális időtartama 6 hónap. Ha az illetékes hatóságok az említett időszakon belül nem hoznak határozatot a kulturális javak további visszatartásáról, vagy úgy határoznak, hogy az ügy körülményei nem teszik szükségessé a további visszatartást, a kulturális javakat haladéktalanul a nyilatkozattevő rendelkezésére kell bocsátani. Az uniós tagállamok hatóságainak meg kell győződniük arról, hogy a műtárgy származási országnak történő visszaszolgáltatásának időpontjában az adott országban nincs fegyveres konfliktus, amely miatt a műtárgy biztonsága nem garantálható. Ellenkező esetben a tárgynak az Unióban kell maradnia, amíg a származási országban a helyzet nem stabilizálódik.

  Módosítás    51

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  8a. cikk

   

  Technikai segítségnyújtás, útmutatás és információcsere

   

  A tagállamok szükség esetén a Bizottság közreműködésével segítséget és technikai vagy más jellegű iránymutatást nyújthatnak az importőrök számára, figyelembe véve a kis- és középvállalkozások helyzetét, annak érdekében, hogy támogassák őket e rendelet előírásainak betartásában.

   

  A tagállamok a Bizottság közreműködésével segítik a kulturális javak illegális kereskedelméről szóló hasznos információk terjesztését, segítve mindenekelőtt az importőröket a kockázatok elemzésében és az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos bevált gyakorlatok tekintetében.

   

  A segítségnyújtás nem áshatja alá az illetékes hatóságok 2. cikk (1) bekezdésének ha) pontjában foglalt hatásköreit, és lehetővé kell tennie, hogy a hatóságok függetlenek maradjanak az e rendeletnek való megfelelés nyomon követése tekintetében.

  Indokolás

  Ez az új cikk a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendelet (uniós fakitermelési rendelet) 13. cikkét veszi mintának, és célja, hogy könnyebb legyen e rendelet megfelelő végrehajtása.

  Módosítás    52

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  E rendelet végrehajtása érdekében a tagállamok biztosítják a 3. cikk (4) bekezdésében említett illetékes hatóságaik közötti együttműködést.

  (1)  E rendelet végrehajtása érdekében a tagállamok biztosítják az illetékes hatóságaik közötti együttműködést.

  Módosítás    53

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Lehetőség van elektronikus rendszer kifejlesztésére az információk tárolása és azoknak a tagállamok hatóságai között cseréje céljából, különös tekintettel az importőri nyilatkozatokra és a behozatali engedélyekre.

  (2)  Megfelelő jogalkotási javaslat alapján elektronikus rendszert kell kifejleszteni az információk tárolása és azoknak a tagállamok hatóságai – többek között vámhatóságai – között cseréje céljából, különös tekintettel az importőri nyilatkozatokra és a behozatali engedélyekre. A fenti elektronikus rendszerben lévő személyes adatok tárolása vagy kezelése során tiszteletben kell tartani az uniós adatvédelmi jogszabályokat, különösen a szükségesség, az arányosság és a célhoz kötöttség elvét, valamint az adatvédelmi hatóságok általi megfelelő felülvizsgálatot.

  Módosítás    54

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a (2) bekezdésben említett elektronikus rendszer telepítésére, működtetésére és karbantartására vonatkozó rendelkezések;

  törölve

  Módosítás    55

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok megállapítják a 3., 4. és 5. cikk megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, különös tekintettel a kulturális javaknak az Unió vámterületére történő bejuttatása érdekében tett hamis nyilatkozattételre és hamis információk benyújtására, és a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek e szankciók végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok a rendelet hatálybalépését követő 18 hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot ezekről a szabályokról és intézkedésekről, és ezt követően haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az ezeket érintő bármely módosításokról.

  A tagállamok megállapítják a 3., 4. és 5. cikk megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, különös tekintettel a kulturális javak Unióba történő, megfelelő igazolás nélküli behozatalára, olyan igazolás felhasználására valamely kulturális javak esetében, amelyet más kulturális javakhoz állítottak ki, vagy a kulturális javaknak az Unió vámterületére történő bejuttatása érdekében tett hamis nyilatkozattételre és hamis információk benyújtására, valamint a kulturális javak jogellenes behozatalának eredményeképpen gazdasági erőforrások bűnszervezetek számára történő rendelkezésre bocsátására. A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek e szabályok teljes körű végrehajtásának biztosítására, beleértve azt is, hogy kisajátítják a kulturális javak tiltott behozatala elkövetőinek megfelelő tulajdonát. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok a rendelet hatálybalépését követő 18 hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot ezekről a szabályokról és intézkedésekről, és ezt követően haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az ezeket érintő bármely módosításokról.

  Módosítás    56

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok képzési és kapacitásépítő tevékenységeket végeznek e rendelet érintett hatóságok általi hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében. Figyelemfelkeltő kampányokat is alkalmazhatnak a kulturális javak egyedi vásárlóinak szenzitivizálása céljából.

  A tagállamok képzéseket szerveznek a vám- vagy más illetékes alkalmazottak részére az illegális kereskedelem tárgyát képező, lopott és hamisított kulturális javak azonosítása, valamint a kulturális javak illegális kereskedelme és csempészése elleni hatékonyabb együttműködés terén, valamint kapacitásépítő tevékenységeket végeznek e rendelet érintett hatóságok és szakemberek általi hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében. A Bizottság külön honlapot tart fenn, amely egyértelműen tájékoztatja az érintetteket e rendelet céljairól, a kötelezettségekről, az illetékes hatóságok jegyzékéről, az ideiglenes visszatartás lehetőségéről, a bevezetett szankciókról, a hatékony jogorvoslathoz való jogról vagy egyéb releváns kérdésekről. A tagállamok figyelemfelkeltő kampányokat is alkalmaznak, és könnyen hozzáférhető információs pontokat és forródrótokat hoznak létre és tesznek elérhetővé a kulturális javak vásárlói és más érdekelt felek szenzitivizálása és tájékoztatása céljából. Szakértői segítséget, elkülönített forrásokat és különleges berendezéseket kell az Unió külső határain működő vámhatóságok rendelkezésére bocsátani, hogy megfeleljenek e rendelet elveinek és szellemének.

  Módosítás    57

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Az e rendelet végrehajtására irányuló előkészítő munkájukban a Bizottság és a tagállamok együttműködnek nemzetközi szervezetekkel, például az UNESCO-val, az Interpollal, az EUROPOL-lal, a Vámigazgatások Világszervezetével és a Múzeumok Nemzetközi Tanácsával, hogy biztosítsák a hatékony képzést, kapacitásépítést és figyelemfelkeltő kampányokat.

  Módosítás    58

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  információk e rendelet megsértésének eseteiről;

  b)  információk e rendelet megsértésének eseteiről, valamint az alkalmazott szankciókról;

  Módosítás    59

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  a kulturális javak visszatartásával járó esetek száma; és

  e)  a kulturális javak visszatartásával járó esetek száma és a visszatartás időtartama, valamint

  Módosítás    60

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  f)  azon esetek száma, ahol a kulturális javakat a 952/2013/EU rendelet 199. cikkével összhangban az állam számára felajánlották.

  f)  azon esetek száma, ahol a kulturális javakat a 952/2013/EU rendelet 199. cikkével összhangban az állam számára felajánlották és

  Módosítás    61

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  E célból a Bizottság vonatkozó kérdőíveket küld ki a tagállamok számára. A tagállamok számára 6 hónap áll rendelkezésre arra, hogy a kért információkat megadják a Bizottságnak.

  E célból a Bizottság vonatkozó kérdőíveket küld ki a tagállamok számára. A tagállamok számára a kérdőív átvételét követően 6 hónap áll rendelkezésre arra, hogy a kért információkat megadják a Bizottságnak.

  Módosítás    62

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A tagállamok (1) bekezdésben említett kérdőívre adott válaszai alapján a Bizottság felkérheti a tagállamokat, hogy adjanak további tájékoztatást a behozatali engedély iránti kérelmek feldolgozásáról. A tagállamok a lehető leggyorsabban megadják a kért tájékoztatást.

  Indokolás

  Annak érdekében, hogy a Bizottság értékelni tudja, hogy e rendeletet egységesen hajtják-e végre, adott esetben több információt kell kérnie a behozatali engedély iránti kérelmek illetékes tagállami hatóságok általi feldolgozásáról.

  Módosítás    63

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottság e rendelet végrehajtásáról jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács részére e rendelet alkalmazási időpontját követően három év elteltével, majd ezt követően öt évente.

  (2)  A Bizottság e rendelet végrehajtásáról jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács részére e rendelet alkalmazási időpontját követően három év elteltével, majd ezt követően öt évente. A jelentésekben meg kell vizsgálni, hogy e rendeletet egységesen hajtják-e végre, mennyire működik megfelelően és mennyire hatékony, és azokat szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatok is kísérhetik.

  ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Kulturális javak behozatala

  Hivatkozások

  COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

  Illetékes bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  INTA

  11.9.2017

  IMCO

  11.9.2017

   

   

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  LIBE

  11.9.2017

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Kostas Chrysogonos

  26.2.2018

  55. cikk – Közös bizottsági eljárás

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

         

  18.1.2018

  Vizsgálat a bizottságban

  14.5.2018

  28.6.2018

   

   

  Az elfogadás dátuma

  28.6.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  33

  3

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso

  A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  33

  +

  ALDE

  Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

  EFDD

  Kristina Winberg

  ENF

  Giancarlo Scottà

  GUE/NGL

  Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

  PPE

  Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

  S&D

  Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Judith Sargentini

  3

  -

  ECR

  Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

  ENF

  Auke Zijlstra

  0

  0

   

   

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodik

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Kulturális javak behozatala

  Hivatkozások

  COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  12.7.2017

   

   

   

  Illetékes bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  INTA

  11.9.2017

  IMCO

  11.9.2017

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  CULT

  11.9.2017

  LIBE

  11.9.2017

   

   

  Társbizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  CULT

  18.1.2018

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Alessia Maria Mosca

  11.1.2018

  Daniel Dalton

  11.1.2018

   

   

  55. cikk – Közös bizottsági eljárás

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

         

  18.1.2018

  Vizsgálat a bizottságban

  21.2.2018

  21.3.2018

  23.4.2018

  4.6.2018

   

  18.6.2018

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  27.9.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  56

  4

  3

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Dita Charanzová, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, France Jamet, Philippe Juvin, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Iuliu Winkler, Igor Šoltes

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Klaus Buchner, Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Igor Gräzin, Arndt Kohn, Pina Picierno, Fernando Ruas, Paul Rübig, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Nils Torvalds, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

  Benyújtás dátuma

  9.10.2018

  AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  56

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Igor Gräzin, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

  EFDD

  Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

  ENF

  Danilo Oscar Lancini

  GUE/NGL

  Martin Schirdewan, Helmut Scholz

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Hansen, Philippe Juvin, Verónica Lope Fontagné, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Iuliu Winkler

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Bernd Lange, David Martin, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Kerstin Westphal, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Pascal Durand, Igor Šoltes

  4

  -

  ECR

  Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Emma McClarkin, Anneleen Van Bossuyt

  3

  0

  ECR

  Daniel Dalton

  ENF

  France Jamet

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodik

  Utolsó frissítés: 2018. október 19.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat