RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul bunurilor culturale

9.10.2018 - (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)) - ***I

Comisia pentru comerț internațional
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportori: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton
(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)
Raportor pentru aviz (*):
Santiago Fisas Ayxelà
Comisia pentru cultură și educație
(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură


Procedură : 2017/0158(COD)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul bunurilor culturale

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0375),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0227/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–    având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru comerț internațional și ale Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru cultură și educație și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0308/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Având în vedere Concluziile Consiliului din 12 februarie 2016 privind combaterea finanțării terorismului, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului24 și Directiva privind combaterea terorismului25, ar trebui puse în aplicare norme comune privind comerțul cu țările terțe, astfel încât să se asigure o protecție eficace împotriva pierderii bunurilor culturale, conservarea patrimoniului cultural al umanității și împiedicarea finanțării terorismului prin vânzarea patrimoniului cultural obținut prin jaf către cumpărători din Uniune.

(1)  Având în vedere Concluziile Consiliului din 12 februarie 2016 privind combaterea finanțării terorismului, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului 24 și Directiva privind combaterea terorismului25, ar trebui puse în aplicare norme comune privind comerțul cu țările terțe, astfel încât să se asigure o protecție eficace împotriva traficului, pierderii sau distrugerii bunurilor culturale, conservarea patrimoniului cultural al umanității și împiedicarea finanțării terorismului și a spălării banilor prin vânzarea patrimoniului cultural obținut prin jaf către cumpărători din Uniune.

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 final.

24 COM(2016) 50 final.

25 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului; JO L 88, 31.3.2017, p. 6-21.

25 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului; JO L 88, 31.3.2017, p. 6-21.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Având în vedere angajamentul Uniunii pentru desfășurarea unor procese echitabile și despăgubirea victimelor, precum și constituția și convențiile referitoare la protejarea patrimoniului ale Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), trebuie asigurată restituirea obiectelor tranzacționate, dezgropate sau obținute în mod ilegal. În ceea ce privește exploatarea popoarelor și a teritoriilor, care, de obicei, duce la comerț ilicit și la trafic cu bunuri culturale, în special atunci când acest comerț ilicit și trafic provin din contextul unui conflict armat, prezentul regulament ar trebui să țină seama de caracteristicile regionale și locale ale popoarelor și teritoriilor, mai degrabă decât de valoarea de piață a producției culturale.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Patrimoniul cultural constituie unul dintre elementele de bază ale civilizației, care îmbogățește viața culturală a tuturor și, prin urmare, ar trebui să fie protejat împotriva însușirii ilegale și a jafului. În consecință, Uniunea ar trebui să interzică intrarea pe teritoriul său vamal a bunurilor culturale exportate ilegal din țări terțe.

(2)  Bunurile culturale au adesea o importanță culturală, artistică, istorică și științifică majoră. Patrimoniul cultural constituie unul dintre elementele de bază ale civilizației, având, printre altele, o valoare simbolică și constituind memoria culturală a umanității. El îmbogățește viața culturală a tuturor popoarelor și îi unește pe oameni în cunoașterea memoriei comune și în dezvoltarea civilizației. Prin urmare, patrimoniul ar trebui să fie protejat împotriva însușirii ilegale și a jafului. Jefuirea siturilor arheologice a avut loc dintotdeauna, însă în prezent a ajuns la scară industrială. Atât timp cât este posibilă implicarea în comerțul lucrativ cu bunuri culturale dezgropate în mod ilegal și obținerea de profit fără riscuri notabile, aceste săpături și jafuri vor continua și în viitor. Valoarea economică și artistică a patrimoniului cultural creează o cerere puternică pe piața internațională, deoarece lipsa unor măsuri legale internaționale puternice sau neaplicarea acestor măsuri conduce la transferul acestor bunuri către economia subterană. Jefuirea siturilor arheologice și comerțul cu obiecte aparținând patrimoniului cultural dezgropate în mod ilegal este o infracțiune gravă care provoacă prejudicii semnificative celor afectați în mod direct sau indirect. Comerțul ilicit cu bunuri culturale contribuie, în multe cazuri, la impunerea cu forța a unei omogenizări culturale sau a unei expulzări, în timp ce prădarea și jefuirea bunurilor culturale duce, printre altele, la dezintegrarea culturilor. În consecință, Uniunea ar trebui să interzică importul pe teritoriul său vamal al bunurilor culturale exportate ilegal din țări terțe, punând un accent deosebit pe bunurile culturale care provin din țări terțe afectate de conflicte armate, în special atunci când aceste bunuri au fost exportate de către organizații teroriste sau de către alte organizații criminale.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Autoritățile competente din țările terțe nu dispun întotdeauna de mijloace suficiente pentru a lupta împotriva traficului și comerțului ilegal cu bunuri culturale. De asemenea, acestea pot fi afectate de corupție sau de alte forme de administrare defectuoasă. Atunci când bunurile culturale sunt scoase din contextul lor, populația este privată de obiceiurile și obiectele sale, precum și de locurile de comemorare și de lăcașurile de cult. Dacă obiecte legate între ele sunt vândute separat, contextul istoric și valoarea științifică a acestor obiecte se pierd. Având în vedere imposibilitatea de înlocuire a bunurilor culturale și interesul public, posedarea acestor bunuri nu ar trebui să fie posibilă decât în anumite condiții. Procedura de import trebuie să cuprindă o garanție privind depozitarea corespunzătoare după import, documentația, dreptul de acces al instituțiilor academice și muzeelor publice la bunul cultural respectiv și cooperarea în cazul unor cereri de restituire justificate.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Având în vedere normele diferite aplicabile în statele membre în ceea ce privește intrarea bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii, ar trebui să se ia măsuri în special pentru a se garanta că importurile de bunuri culturale fac obiectul unor controale uniforme la intrare.

(3)  Având în vedere normele diferite aplicabile în statele membre în ceea ce privește importul bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii, ar trebui să se ia măsuri în special pentru a garanta că anumite importuri de bunuri culturale fac obiectul unor controale uniforme la intrarea lor pe teritoriul vamal al Uniunii, pe baza proceselor, procedurilor și instrumentelor administrative existente menite să asigure o punere în aplicare uniformă a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

__________________

 

1aRegulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Normele comune ar trebui să vizeze tratamentul vamal al bunurilor culturale din afara Uniunii care intră pe teritoriul vamal al Uniunii, respectiv atât punerea lor în liberă circulație, cât și plasarea lor sub un alt regim vamal decât cel de tranzit.

(4)  Normele comune ar trebui să vizeze introducerea și importul bunurilor culturale din afara Uniunii pe teritoriul vamal al Uniunii.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Având în vedere potențialul cunoscut al zonelor libere (așa-numitele „porturi libere”) pentru stocarea bunurilor culturale, măsurile de control care urmează să fie puse în aplicare ar trebui să aibă un domeniu de aplicare cât mai larg cu putință în ceea ce privește regimurile vamale vizate. Așadar, respectivele măsuri de control ar trebui să vizeze nu numai bunurile puse în liberă circulație, ci și cele plasate sub un regim vamal special. Acest domeniu larg de aplicare nu ar trebui să contravină însă principiului libertății de tranzit al mărfurilor și nici să depășească obiectivul de împiedicare a intrării bunurilor culturale exportate ilegal pe teritoriul vamal al Uniunii. În consecință, măsurile de control ar trebuiexcludă tranzitul, prevăzând însă posibilitatea plasării bunurilor care intră pe teritoriul vamal al Uniunii sub regimuri vamale speciale.

(5)  Măsurile de control care trebuie puse în aplicare în cazul zonelor libere (așa-numitele „porturi libere”) ar trebui să aibă un domeniu de aplicare cât mai larg cu putință în ceea ce privește regimurile vamale vizate, pentru a preveni eludarea prezentului regulament prin exploatarea zonelor libere, care reprezintă potențiale zone de fond pentru proliferarea continuă a comerțului cu produse ilegale în Uniune. Așadar, respectivele măsuri de control ar trebui să vizeze nu numai bunurile puse în liberă circulație, ci și cele plasate sub un regim vamal special. Acest domeniu larg de aplicare nu ar trebui să depășească însă obiectivul care constă în a împiedica intrarea bunurilor culturale exportate ilegal pe teritoriul vamal al Uniunii, cu excepția cazului în care autoritățile competente au motive întemeiatecreadă că bunurile culturale au fost exportate din țara de origine sau din țara terță încălcând legile și reglementările acesteia.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În regulament ar trebui să fie utilizate definițiile bazate pe cele din Convenția UNESCO privind mijloacele de interzicere și prevenire a importului, exportului și transferului ilicit de proprietate culturală semnată la Paris la 14 noiembrie 1970 și din Convenția UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal semnată la Roma la 24 iunie 1995, la care sunt părți un număr semnificativ de state membre, având în vedere faptul că multe țări terțe și majoritatea statelor membre sunt familiare cu dispozițiile acestor convenții.

(6)  În regulament, ar trebui să fie utilizate definițiile bazate pe cele din Convenția UNESCO privind mijloacele de interzicere și prevenire a importului, exportului și transferului ilicit de proprietate culturală, semnată la Paris la 14 noiembrie 1970 („Convenția UNESCO din 1970”) și din Convenția UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal semnată la Roma la 24 iunie 1995, la care sunt părți un număr semnificativ de state membre, având în vedere faptul că multe țări terțe și majoritatea statelor membre sunt familiare cu dispozițiile acestor convenții.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Legalitatea exporturilor ar trebui examinată pe baza legilor și reglementărilor din țara în care au fost descoperite sau create bunurile culturale („țara de origine”). Pentru a se evita eludarea, atunci când bunurile culturale sunt introduse în Uniune dintr-o altă țară terță, persoana care dorește să le introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să demonstreze că bunurile respective au fost exportate legal din țara terță în cauză, dacă aceasta este semnatară a Convenției UNESCO din 1970 și, prin urmare, este angajată în lupta împotriva traficului ilicit de proprietate culturală. În celelalte cazuri, persoana ar trebui să facă dovada exportului legal din țara de origine.

(7)  Legalitatea exporturilor ar trebui examinată pe baza legilor și reglementărilor din țara în care bunurile culturale au fost descoperite sau create sau de pe al cărei teritoriu terestru sau subacvatic acestea au fost scoase, dezgropate sau furate sau din țara care are o legătură atât de strânsă cu acestea încât le protejează ca fiind proprietate culturală națională și reglementează exportul lor de pe teritoriul său după transferul licit al acestora din țara în care bunurile culturale au fost create sau descoperite; („țara de origine”). Pentru a se evita eludarea, atunci când bunurile culturale sunt introduse în Uniune dintr-o altă țară terță, persoana care dorește să le introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să demonstreze că bunurile respective au fost exportate legal din țara de origine. În cazuri excepționale, dacă țara de origine a bunului cultural nu poate fi determinată cu certitudine și dacă această circumstanță este considerată a fi bine documentată și sprijinită prin dovezi de către autoritatea competentă, sau dacă bunurile culturale au fost exportate din țara de origine înainte de 1970 și au fost deținute într-o țară terță în alte scopuri decât utilizarea lor temporară, tranzitul, exportul sau expedierea lor înainte de a fi introduse pe teritoriul vamal al Uniunii, dar deținătorul lor nu poate furniza documentele solicitate deoarece aceste documente nu erau utilizate în momentul exportului bunurilor culturale din țara de origine, cererea este însoțită de documentele justificative și informațiile corespunzătoare care demonstrează că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara terță în conformitate cu legile și reglementările acesteia din urmă sau furnizând dovezi cu privire la absența unor astfel de legi și reglementări.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Protecția împotriva importului, exportului și transferului ilegal al bunurilor culturale proprii ale statelor membre care sunt parte la Convenția UNESCO din 1970 este susținută de măsurile prevăzute la articolul 5 din convenția respectivă, care solicită instituirea a cel puțin unui serviciu național pentru protecția patrimoniului cultural, care să dispună de personal calificat suficient. Această convenție facilitează, de asemenea, colaborarea activă necesară în domeniul securității și al luptei împotriva importului ilegal de bunuri culturale, în special în zonele aflate în criză, cu autoritățile competente din statele membre care sunt părți la convenție. Statele membre respective ar trebui să respecte angajamentele prevăzute în convenție, iar acele state membre care nu au făcut încă acest lucru ar trebui să procedeze fără întârziere la ratificarea ei.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Având în vedere că articolul 5 din Convenția UNESCO din 1970 prevede instituirea unuia sau mai multor servicii naționale, dotate cu personal calificat suficient, pentru a asigura protecția bunurilor culturale proprii împotriva importului, exportului și transferului ilegal și având în vedere necesitatea unei colaborări active cu autoritățile competente din țările terțe în domeniul securității și al combaterii importurilor ilegale de bunuri culturale, în special în zonele aflate în criză, statele care sunt părți la Convenția UNESCO din 1970 ar trebui să respecte angajamentele prevăzute în această convenție, iar statele membre care nu au făcut încă acest lucru, sunt invitate să o ratifice urgent.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a nu împiedica în mod disproporționat comerțul transfrontalier cu bunuri, prezentul regulament ar trebui să se aplice numai bunurilor care au o anumită vechime. În acest scop, este oportun să se stabilească un prag de vechime de 250 de ani pentru toate categoriile de bunuri culturale. Datorită acestui prag de vechime, măsurile prevăzute de prezentul regulament se vor concentra asupra bunurilor culturale cu cea mai mare probabilitate de a fi vizate de tâlhari în zonele de conflict, fără a exclude alte bunuri al căror control este necesar pentru a asigura protecția patrimoniului cultural.

(8)  Pentru a nu împiedica în mod disproporționat comerțul transfrontalier cu bunuri în afara Uniunii, prezentul regulament ar trebui să se aplice numai bunurilor care au o anumită vechime și valoare. În acest scop, este oportun să se stabilească un prag minim de vechime pentru majoritatea categoriilor de bunuri culturale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 116/2009 și cu dispozițiile Convenției UNESCO din 1970 și ale Convenției UNIDROIT din 1995, precum și un prag financiar pentru anumite categorii de bunuri culturale, după cum se menționează în anexa I. Anumite categorii de bunuri culturale nu ar trebui să fie supuse unui prag financiar din moment ce necesită o protecție sporită datorită riscului mai ridicat de furt, pierdere sau distrugere. Datorită pragului de vechime, măsurile prevăzute de prezentul regulament se vor concentra asupra bunurilor culturale cu cea mai mare probabilitate de a fi vizate de tâlhari în zonele de conflict, fără a exclude alte bunuri al căror control este necesar pentru a asigura protecția patrimoniului cultural.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Întrucât anumite categorii de bunuri culturale, și anume obiectele arheologice, elementele unor monumente, manuscrisele și incunabulele rare, sunt deosebit de vulnerabile la jafuri și distrugere, este necesar să se prevadă un sistem de control mai riguros înainte ca acestea să intre pe teritoriul vamal al Uniunii. Un astfel de sistem ar trebui să impună prezentarea unei licențe eliberate de autoritatea competentă din statul membru de intrare înainte de punerea în liberă circulație a bunurilor respective sau de plasarea lor sub un alt regim vamal decât cel de tranzit. Persoanele care doresc să obțină o altfel de licență, ar trebui să fie în măsură să facă dovada legalității exportului din țara de origine, prin documente justificative și dovezi corespunzătoare, în special certificate de export sau licențe eliberate de țara terță de export, facturi, contracte de vânzare, documente de asigurare, documente de transport și evaluări ale experților. Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să decidă dacă să elibereze licența fără întârziere, pe baza unor cereri complete și corecte.

(10)  Întrucât anumite categorii de bunuri culturale, și anume obiectele arheologice și elementele unor monumente, sunt deosebit de vulnerabile la jafuri și distrugere, este necesar să se prevadă un sistem de control mai riguros înainte ca acestea să intre pe teritoriul vamal al Uniunii. Un astfel de sistem ar trebui să impună prezentarea unei licențe eliberate de autoritatea competentă din primul stat membru al importului dorit înainte de importul pe teritoriul vamal al Uniunii. Persoanele care doresc să obțină o altfel de licență ar trebui să fie în măsură să dovedească că bunurile culturale au fost exportate din țara de origine sau, în cazuri excepționale, din țara terță, în conformitate cu legile și reglementările acestei țări terțe sau de origine sau să dovedească absenței acestor legi și reglementări. Ținând seama în mod corespunzător de riscuri și de aplicarea principiilor obligației de diligență, exportul licit din țara de origine sau, în cazuri excepționale, din țara terță, ar trebui dovedit prin documentele justificative și dovezile corespunzătoare (certificate sau licențe de export eliberate de țara de origine, un document standardizat, în conformitate cu standardul Object ID, care reprezintă standardul internațional pentru descrierea bunurilor culturale, titluri de proprietate, facturi, contracte de vânzare, documente de asigurare, documente de transport) care demonstrează că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia din urmă. În cazul în care nu sunt disponibile documente justificative, cererea ar trebui să includă o expertiză, dacă autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar. Autoritățile competente din statele membre ar trebui să decidă dacă să elibereze licența fără întârziere și în termenele specificate, pe baza unor cereri complete și corecte.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Ținând seama de natura specifică a bunurilor, rolul experților culturali din cadrul autorităților vamale este extrem de important, deoarece aceștia ar trebui să poată, dacă este necesar, să solicite informații suplimentare de la declarant și să analizeze bunurile culturale procedând la o expertiză fizică.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru alte categorii de bunuri culturale, persoanele care doresc să le introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să depună o declarație prin care să certifice și să își asume responsabilitatea pentru legalitatea exportului din țara terță și să ofere informații suficiente pentru identificarea bunurilor respective de către autoritățile vamale. Pentru a facilita procedura și din motive de securitate juridică, informațiile despre bunurile culturale ar trebui să fie furnizate prin intermediul unui document standardizat. Pentru descrierea bunurilor culturale ar trebui utilizat standardul Object ID recomandat de UNESCO. Autoritățile vamale ar trebui să înregistreze intrarea bunurilor culturale respective, să păstreze originalele și să elibereze declarantului o copie a documentelor relevante, pentru a asigura trasabilitatea după intrarea bunurilor pe piața internă.

(11)  Pentru alte categorii de bunuri culturale, persoanele care doresc să le introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să depună o declarație electronică prin care să certifice și să își asume responsabilitatea pentru legalitatea exportului din țara de origine, sau, în cazuri excepționale, din țara terță, precum și să ofere informații suficiente pentru identificarea bunurilor respective de către autoritățile vamale. Pentru a facilita procedura și din motive de securitate juridică, informațiile despre bunurile culturale ar trebui să fie furnizate prin intermediul unui document electronic standardizat. Pentru descrierea bunurilor culturale ar trebui utilizat un document standardizat, bazat pe standardul Object ID recomandat de UNESCO. Declarația electronică ar trebui să includă, de asemenea, certificatele sau licențele de export emise de țara de origine sau, în cazuri excepționale, din țara terță, care să ateste că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara respectivă în conformitate cu legile și reglementările țării de origine sau țării terțe, ori care să ateste absența unor legi sau reglementări. În cazul în care legislația țării de origine sau a țării terțe nu prevede eliberarea unor licențe sau certificate de export, declarația importatorului trebuie să conțină documente justificative și dovezi corespunzătoare, cum ar fi titluri de proprietate, facturi, contracte de vânzare, documente de asigurare sau documente de transport. Bunurile culturale respective ar trebui înregistrate electronic, iar declarantului ar trebui să i se pună la dispoziție o copie a documentelor relevante prezentate, pentru a asigura trasabilitatea după intrarea bunurilor pe piața internă. Informațiile transmise autorităților competente prin declarația electronică ar trebui să le permită să ia măsuri suplimentare în cazul în care, pe baza unei analize de risc, consideră că respectivele bunuri ar putea face obiectul unui import ilicit.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Admiterea temporară a bunurilor culturale pentru cercetare pedagogică, științifică sau academică nu ar trebui să fie condiționată de prezentarea unei licențe sau a unei declarații.

(12)  Admiterea temporară a bunurilor culturale pentru cercetare pedagogică, științifică sau academică, pentru artele spectacolului, pentru conservare, restaurare și digitalizare și pentru cooperarea între muzee sau instituții alte publice non-profit în vederea organizării de expoziții culturale nu ar trebui să fie condiționată de prezentarea unei licențe sau a unei declarații de import. Bunurile culturale care urmează a fi prezentate în cadrul târgurilor comerciale și al saloanelor internaționale de artă nu trebuie să fie condiționate de prezentarea unei licențe de import sau a unei declarații a importatorului. Cu toate acestea, în cazul în care bunurile culturale sunt achiziționate și rămân pe teritoriul Uniunii, acestea ar trebui să fie condiționate de prezentarea unei licențe de import sau a unei declarații a importatorului, în funcție de categoria bunurilor culturale.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Depozitarea bunurilor culturale provenite din țări afectate de conflicte armate sau de catastrofe naturale ar trebui să fie permisă și fără prezentarea unei licențe sau a unei declarații în scopul asigurării siguranței și al conservării acestora.

(13)  Depozitarea bunurilor culturale provenite din țări afectate de conflicte armate sau de catastrofe naturale cu intenția de a le restitui în țara lor de origine sau în țara terță în care au fost exportate în mod legal, atunci când situația permite acest lucru, ar trebui să fie permisă și fără prezentarea unei licențe de import sau a unei declarații a importatorului, în scopul asigurării siguranței și al conservării acestora.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a ține seama de experiența acumulată în timpul punerii în aplicare a prezentului regulament și de evoluția circumstanțelor politice și de altă natură care ar putea să pună în pericol bunurile culturale, însă fără a împiedica în mod disproporționat comerțul cu țările terțe, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește modificarea pragului de vechime pentru diferitele categorii de bunuri culturale. Totodată, această delegare ar trebui să-i permită Comisiei să actualizeze anexa, ca urmare a modificărilor aduse Nomenclaturii Combinate. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201627. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(14)  Pentru a ține seama de experiența acumulată în timpul punerii în aplicare a prezentului regulament și de evoluția circumstanțelor politice și de altă natură care ar putea să pună în pericol bunurile culturale, însă fără a împiedica în mod disproporționat comerțul cu țările terțe, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește modificarea criteriilor pragului de vechime și a celui financiar pentru diferitele categorii de bunuri culturale. Totodată, această delegare ar trebui să-i permită Comisiei să actualizeze anexa I, ca urmare a modificărilor aduse Nomenclaturii Combinate și să elaboreze o a doua anexă (anexa II), cu o listă de țări și coduri din Nomenclatura Combinată bazată pe „listele roșii ale obiectelor culturale aflate în pericol”, stabilite și modificate de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM). Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare27. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

__________________

__________________

27 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

27 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a adopta modalitățile specifice de admitere temporară și de depozitare a bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii, modelele de cereri de licențe de import și de formulare, de declarații ale importatorilor și de documente însoțitoare, precum și alte norme procedurale privind depunerea și prelucrarea acestora. Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare și în ceea ce privește stabilirea modalităților de creare a unei baze de date electronice pentru stocarea și schimbul de informații între statele membre. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului28.

(15)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a adopta modalitățile specifice de admitere temporară și de depozitare a bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii, garantând, în același timp, condiții de conservare adecvată, ținând seama de natura specifică a bunurilor culturale. Aceste modalități ar trebui să se aplice și pentru modelele electronice standardizate de cereri și formulare electronice pentru licențe de import, pentru lista motivelor pe baza cărora o cerere poate fi respinsă, pentru declarațiile electronice ale importatorilor și documentele însoțitoare, precum și pentru alte norme procedurale privind depunerea și prelucrarea electronică a acestora. Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare și în ceea ce privește stabilirea modalităților de creare a unei baze de date electronice pentru stocarea și schimbul de informații între statele membre, în cadrul Regulamentului (UE) nr. 952/2013. Crearea acestei baze de date poate face parte din programul de lucru instituit în temeiul articolului 280 din regulamentul respectiv. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului28.

__________________

__________________

28 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

28 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, dispozițiile aplicabile procedurilor vamale de control și de verificare sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Ar trebui colectate informații relevante privind fluxurile comerciale de bunuri culturale, pentru a sprijini punerea în aplicare eficientă a regulamentului și a oferi o bază pentru viitoarea evaluare a acestuia. Fluxurile comerciale de bunuri culturale nu pot fi monitorizate eficient doar pe baza valorii sau a greutății lor, deoarece acești doi parametri pot varia. Este esențial să se colecteze informații cu privire la numărul de articole declarate. Întrucât în Nomenclatura combinată nu este specificată nicio unitate suplimentară de măsură pentru bunurile culturale, este necesar să se prevadă obligația declarării numărului de articole.

(16)  Ar trebui colectate electronic și transmise între statele membre și Comisie informații relevante privind fluxurile comerciale de bunuri culturale, pentru a sprijini punerea în aplicare eficientă a regulamentului și a oferi o bază pentru viitoarea evaluare a acestuia. Pentru a asigura transparența și controlul public, ar trebui publicate cât mai multe informații. Fluxurile comerciale de bunuri culturale nu pot fi monitorizate eficient doar pe baza valorii sau a greutății lor, deoarece acești doi parametri pot varia. Este esențial să se colecteze pe cale electronică informații cu privire la numărul de articole declarate. Întrucât în Nomenclatura combinată nu este specificată nicio unitate suplimentară de măsură pentru bunurile culturale, este necesar să se prevadă obligația declarării numărului de articole.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Strategia și planul de acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale29 urmărește, printre altele, consolidarea capacităților autorităților vamale pentru a spori gradul de receptivitate față de riscurile în materie de bunuri culturale. Ar trebui utilizat cadrul comun de gestionare a riscurilor prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013, iar informațiile relevante privind riscurile ar trebui să fie comunicate între autoritățile vamale.

(17)  Strategia și planul de acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale urmărește, printre altele, consolidarea instruirii și a capacităților autorităților vamale pentru a spori gradul de receptivitate față de riscurile în materie de bunuri culturale. Ar trebui utilizat cadrul comun de gestionare a riscurilor prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013, iar informațiile relevante privind riscurile ar trebui să fie comunicate între autoritățile vamale.

__________________

__________________

29 COM/2014/0527 final: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European privind strategia și planul de acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale.

29 COM/2014/0527 final: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European privind strategia și planul de acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Trebuie desfășurate campanii de conștientizare pentru cumpărătorii de bunuri culturale cu privire la riscurile bunurilor ilicite, iar actorilor pieței trebuie să li se acorde asistență pentru înțelegerea și aplicarea prezentului regulament. Statele membre ar trebui să implice punctele naționale de contact și alte servicii de informații de sector în procesul de diseminare a acestor informații.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b)  Comisia ar trebui să garanteze faptul că microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii („MIMM”) beneficiază de o asistență tehnică adecvată și ar trebui să faciliteze schimbul de informații cu acestea pentru a pune în aplicare în mod eficient prezentul regulament. MIMM stabilite în Uniune și care importă bunuri culturale ar trebui, prin urmare, să beneficieze de programul COSME, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014 – 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 33).

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Statele membre ar trebui să introducă sancțiuni eficace, proporționate și disuasive pentru nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament și să le comunice Comisiei.

(18)  Statele membre ar trebui să introducă sancțiuni eficace, proporționate și disuasive pentru nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament și să le comunice Comisiei. Statele membre ar trebui, de asemenea, să notifice Comisia atunci când se aplică aceste sancțiuni. Este de dorit să se asigure condiții echitabile și o abordare coerentă și, prin urmare, sancțiunile aplicate în fiecare stat membru trebuie să fie similare în ceea ce privește natura și efectul lor.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Comisiei ar trebui să i se acorde suficient timp pentru a adopta normele de aplicare a prezentului regulament, în special cele referitoare la formularele adecvate pentru cererea de eliberare a unei licențe de import sau pentru pregătirea unei declarații a importatorului. În consecință, aplicarea prezentului regulament ar trebui amânată.

(19)  Comisia ar trebui să adopte fără întârziere normele de aplicare a prezentului regulament, în special cele referitoare la formularele electronice standardizate adecvate pentru cererea de eliberare a unei licențe de import sau pentru pregătirea unei declarații a importatorului.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește condițiile și procedura pentru intrarea bunurilor culturale pe teritoriului vamal al Uniunii.

Prezentul regulament stabilește condițiile și procedura pentru introducerea și importul bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament nu se aplică bunurilor culturale care sunt în tranzit pe teritoriul vamal al Uniunii.

Prezentul regulament se aplică bunurilor culturale care sunt în tranzit pe teritoriul vamal al Uniunii în cazul în care autoritățile competente au motive întemeiate să creadă că bunurile culturale au fost exportate din țara de origine sau dintr-o țară terță cu încălcarea legilor și reglementărilor acesteia.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „bunuri culturale” înseamnă orice obiect care are importanță pentru arheologie, preistorie, istorie, literatură, artă sau știință și care aparține categoriilor enumerate în tabelul din anexă și îndeplinește condiția pragului minim de vârstă specificat în anexa respectivă;

(a)  „bunuri culturale” înseamnă orice element care are importanță pentru arheologie, preistorie, istorie, literatură, artă sau știință și care aparține categoriilor enumerate în anexe și îndeplinește condiția pragului minim de vârstă și financiar specificat în anexa respectivă;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  „importul bunurilor culturale” înseamnă:

 

i. punerea în liberă circulație, după cum se prevede la articolul 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

 

ii. includerea bunurilor într-una dintre categoriile următoare de regimuri speciale, menționate la articolul 210 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

 

a. depozitare, care cuprinde antrepozitare vamală și zone libere;

 

b. utilizare specifică, care cuprinde admiterea temporară și destinația finală;

 

c. perfecționarea activă;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „țară de origine” înseamnă țara pe al cărei teritoriu actual au fost create sau descoperite bunurile culturale;

(b)  „țară de origine” înseamnă țara pe al cărei teritoriu actual, în spațiul terestru sau acvatic, au fost create, descoperite, deplasate, excavate sau furate bunurile culturale, sau o țară care are o legătură atât de strânsă cu acestea încât le protejează ca fiind proprietate culturală națională și reglementează exportul lor de pe teritoriul său după transferul licit al acestora din țara în care bunurile culturale au fost create sau descoperite;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „țară de export” înseamnă ultima țară în care s-au aflat bunurile culturale în mod permanent, în conformitate cu legile și reglementările țării în cauză, înainte de expedierea lor în Uniune;

(c)  „țară terță” înseamnă ultima țară în afară de țara de origine în care bunurile culturale au fost deținute înainte de a fi introduse pe teritoriul vamal al Uniunii;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „permanent” înseamnă o perioadă de timp de cel puțin o lună și în alte scopuri decât pentru utilizare temporară, tranzit, export sau expediere;

eliminat

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  „Object ID” înseamnă standardul internațional adoptat de UNESCO pentru descrierea bunurilor culturale, care cuprinde un set unic de informații cu privire la acestea.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hb)  „autorități competente” înseamnă autoritățile desemnate de statele membre pentru a elibera licențele de import și pentru a înregistra declarațiile importatorilor;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12, cu scopul de a modifica a doua coloană a tabelului din anexă, ca urmare a modificărilor intervenite în Nomenclatura Combinată și de a modifica pragul minim de vechime din a treia coloană a tabelului din anexă, în lumina experienței acumulate în timpul punerii în aplicare a prezentului regulament.

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12, cu scopul de a modifica a doua coloană a tabelului din anexa I, ca urmare a modificărilor intervenite în Nomenclatura Combinată și de a modifica pragul minim de vechime și valoare din anexă, în lumina experienței acumulate în timpul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 116/2009.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12, acte delegate de modificare a anexei II în care sunt enumerate țările și categoriile de obiecte în legătură cu care există un risc specific de trafic ilicit, pe baza bazei de date a listelor roșii a obiectelor culturale aflate în pericol, publicate de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM). Comisia se asigură că anexa II este actualizată periodic.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Intrarea bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii

Introducerea și importul bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Punerea bunuri culturale în liberă circulație și plasarea bunurilor culturale sub un alt regim special decât cel de tranzit sunt permise numai cu condiția prezentării unei licențe de import eliberate în conformitate cu articolul 4 sau a unei declarații a importatorului efectuate în conformitate cu articolul 5.

1.  Se interzice introducerea bunurilor culturale care au părăsit teritoriul unei țări de origine cu încălcarea convențiilor internaționale și a legilor și reglementărilor țării de origine sau a țării terțe.

 

Importul bunurilor culturale pe teritoriul Uniunii este permis numai cu condiția prezentării unei licențe de import eliberate în conformitate cu articolul 4 sau a unei declarații a importatorului efectuate în conformitate cu articolul 5.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Importul reușit al bunurilor culturale nu reprezintă o dovadă a provenienței sau a proprietății legale asupra acestor bunuri.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  admiterii temporare, în sensul articolului 250 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii pentru cercetare pedagogică, științifică și academică;

(a)  admiterii temporare, în sensul articolului 250 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii pentru cercetare pedagogică, științifică și academică, pentru artele spectacolului, conservare, restaurare și digitalizare și pentru cooperarea între muzee sau alte instituții publice non-profit în vederea organizării de expoziții culturale.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  Bunurile culturale care urmează a fi prezentate în cadrul târgurilor comerciale și al saloanelor internaționale de artă nu trebuie să fie condiționate de prezentarea unei licențe de import sau a unei declarații a importatorului. Cu toate acestea, în cazul în care bunurile culturale sunt achiziționate și rămân pe teritoriul Uniunii, acestea ar trebui să fie condiționate de prezentarea unei licențe de import sau a unei declarații a importatorului, în funcție de categoria bunurilor culturale.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  depozitării, în sensul articolului 237 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a bunurilor culturale în scopul expres de a asigura conservarea acestora de către o autoritate publică sau sub supravegherea unei autorități publice.

(b)  depozitării, în sensul articolului 237 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a bunurilor culturale în scopul de a asigura siguranța sau conservarea acestora de către o autoritate publică sau sub supravegherea unei autorități publice, cu intenția de a le restitui în țara lor de origine sau în țara terță în care au fost exportate în mod legal, atunci când situația permite acest lucru.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  bunurile culturale restituite, în sensul articolului 2 din Directiva 2014/60/CEE;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia poate să adopte, prin intermediul actelor de punere în aplicare, modalitățile specifice pentru admiterea temporară sau depozitarea bunurilor culturale menționată la alineatul (2). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13.

3.  Comisia poate să adopte, prin intermediul actelor de punere în aplicare, modalitățile specifice pentru admiterea temporară sau depozitarea bunurilor culturale și a bunurilor culturale restituite pentru a fi protejate, menționată la alineatul (2). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Punerea în liberă circulație și plasarea sub un alt regim special decât cel de tranzit în Uniune a bunurilor culturale menționate la literele (c), (d) și (h) din anexă se supun condiției de a prezenta autorităților vamale o licență de import.

1.  Importul în Uniune al bunurilor culturale menționate la punctele A.1 și A.2 din anexa I se supune condiției de a prezenta autorităților vamale o licență de import.

 

Prezentul articol se aplică numai mărfurilor menționate la primul paragraf, dacă figurează pe lista țărilor și a codurilor din Nomenclatura Combinată, conform anexei II, în cazul în care există o astfel de listă pentru țara de origine din care sunt exportate bunurile culturale, iar țara de origine este cunoscută.

 

Prezentul articol se aplică, de asemenea, bunurilor culturale enumerate doar în anexa II, importate pe teritoriul vamal al Uniunii dintr-o țară de origine sau dintr-o țară terță.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Titularul bunurilor solicită autorității competente din statul membru de intrare eliberarea unei licențe de import. Cererea este însoțită de documente justificative și informații care să dovedească faptul că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia. Cu toate acestea, în cazul în care țara de export este parte la Convenția UNESCO privind mijloacele de interzicere și prevenire a importului, exportului și transferului ilicit de proprietate culturală semnată la Paris la 14 noiembrie 1970 (denumită în continuare „Convenția UNESCO din 1970”), cererea este însoțită de documente justificative și informații care dovedesc faptul că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara respectivă în conformitate cu legile și reglementările acesteia.

2.  Titularul bunurilor solicită autorității competente din primul stat membru în care se realizează importul preconizat eliberarea unei licențe de import. Cererea este însoțită de documentele justificative corespunzătoare și informații care să dovedească faptul că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia sau care să ateste absența unor astfel de legi și reglementări. Aceasta include:

 

- certificate de export sau licențe de export;

 

- un document standardizat, bazat pe standardul Object ID, care descrie bunurile culturale în cauză suficient de detaliat pentru a permite identificarea acestora de către autoritățile vamale;

 

- titluri de proprietate;

 

- facturi;

 

- contracte de vânzare;

 

- documente de asigurare sau documente de transport;

 

În cazul în care documentele justificative nu sunt disponibile, cererea include și o evaluare a experților, dacă autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2), în cazuri excepționale în care fie:

 

a) nu se poate determina în mod fiabil țara de origine a bunurilor culturale, iar autoritatea competentă consideră că au fost furnizate dovezi corespunzătoare și documente justificative care atestă această stare de fapt; fie

 

b) bunurile culturale au fost exportate din țara de origine înainte de anul 1970 și s-au aflat pe teritoriul unei țări terțe în alte scopuri decât pentru utilizare temporară, tranzit, export sau expediere înainte de a fi introduse pe teritoriul vamal al Uniunii, însă titularul bunurilor nu poate furniza documentele solicitate la alineatul (2), deoarece aceste documente nu erau în uz la data la care bunurile culturale au fost exportate din țara de origine,

 

cererea este însoțită de documentele justificative corespunzătoare și de informații care să dovedească faptul că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara terță în conformitate cu legile și reglementările acesteia sau care să ateste absența unor astfel de legi și reglementări.

 

Documentele justificative includ:

 

- certificate de export sau licențe de export;

 

- un document standardizat, bazat pe standardul Object ID, care descrie bunurile culturale în cauză suficient de detaliat pentru a permite identificarea acestora de către autoritățile vamale;

 

- titluri de proprietate;

 

- facturi;

 

- contracte de vânzare; precum și

 

- documente de asigurare sau documente de transport;

 

În cazul în care documentele justificative nu sunt disponibile, cererea include și o evaluare a experților, dacă autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea competentă din statul membru de intrare verifică dacă cererea este completă. Autoritatea în cauză cere solicitantului, în termen de 30 de zile de la primirea cererii, să prezinte eventuale informații sau documente care lipsesc.

3.  Autoritatea competentă din primul stat membru în care se realizează importul preconizat verifică dacă cererea este completă. Autoritatea în cauză cere solicitantului, în termen de 21 de zile de la primirea cererii, să prezinte eventuale informații sau documente suplimentare sau care lipsesc.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În termen de 90 de zile de la depunerea cererii complete, autoritatea competentă o verifică și decide dacă să elibereze licența de import sau să respingă cererea. Cererea poate fi respinsă din următoarele motive:

4.  În termen de 90 de zile de la depunerea cererii complete, autoritatea competentă o verifică și decide dacă să elibereze licența de import sau să respingă cererea. În cazul în care se eliberează licența de import, autoritatea competentă o înregistrează pe cale electronică. Autoritatea competentă respinge cererea din următoarele motive:

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în cazul în care țara de export nu este parte la Convenția UNESCO din 1970, nu s-a demonstrat că bunurile culturale au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia;

(a)  în cazul în care nu s-a demonstrat că bunurile culturale au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia aflate în vigoare la data la care s-a realizat exportul sau în absența unor astfel de legi și reglementări; sau, în cazurile excepționale menționate la articolul 4 alineatul (2a), din țara terță în conformitate cu legile și reglementările acesteia aflate în vigoare la data la care s-a realizat exportul sau în absența unor astfel de legi și reglementări;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care țara de export este parte la Convenția UNESCO din 1970, nu s-a demonstrat că bunurile culturale au fost exportate din țara de export în conformitate cu legile și reglementările acesteia;

eliminat

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  autoritatea competentă are motive rezonabile să creadă că titularul bunurilor nu le-a achiziționat pe căi legale.

(c)  autoritatea competentă are motive rezonabile și verificabile să creadă că titularul bunurilor nu le-a achiziționat pe căi legale.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  în cazul în care cererea de licență de import pentru un bun cultural a fost refuzată anterior de autoritățile competente ale unui alt stat membru al Uniunii pentru același bun cultural, nefiind furnizată nicio dovadă suplimentară care să nu fi fost prezentată deja în sprijinul cererii respinse;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb) în cazul în care exportul legal direct din țara de origine nu poate fi dovedit prin documente justificative și dovezi corespunzătoare, în special prin certificate de export sau licențe eliberate de țara de export, titluri de proprietate, facturi, contracte de vânzare, Object ID, atunci când este disponibil, documente de asigurare, documente de transport și evaluări ale experților.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Autoritatea competentă poate respinge cererea în cazul în care există acțiuni pendinte în fața instanțelor prin care se solicită returnarea bunurilor sau plata unor despăgubiri, introduse de autoritățile din țara de origine.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  În cazul în care cererea este respinsă, decizia administrativă menționată la alineatul (4) este însoțită de o expunere de motive care include informații privind procedura de contestare, aceasta fiind comunicată solicitantului în cauză la momentul pronunțării respectivei decizii.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4c.  Cererea include o declarație care să specifice faptul că bunurile nu au făcut obiectul unei cereri similare în trecut sau, în cazul respingerii cererii anterioare, precizează motivele pentru care cererea a fost respinsă și include dovezi suplimentare care nu erau disponibile atunci când a fost examinată cererea anterioară.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4d.  În cazul în care un stat membru respinge o cerere electronică, acest lucru, precum și motivele pe care se bazează respingerea se comunică celuilalt stat membru și Comisiei. În cazul în care există suspiciuni legate de faptul că respectivele bunuri fac obiectul unui trafic ilicit, statele membre informează, de asemenea, alte autorități competente, cum ar fi INTERPOL și EUROPOL.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre desemnează autoritățile publice competente să elibereze licențe de import în conformitate cu prezentul articol. Ele transmit Comisiei datele de contact ale autorităților respective și orice modificări ale acestora.

Statele membre desemnează fără întârziere autoritățile publice competente să elibereze licențe de import în conformitate cu prezentul articol. Ele transmit Comisiei datele de contact ale autorităților respective și orice modificări ale acestora.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia poate să stabilească, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modelul cererii de licență de import și modalitățile procedurale de depunere și prelucrare a acestor cereri. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13.

6.  Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modelul electronic standardizat al cererii de licență de import și modalitățile procedurale de depunere și prelucrare electronică a acestor cereri, precum și a documentelor justificative relevante, care se realizează prin mijloace electronice. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Punerea în liberă circulație și plasarea sub un alt regim special decât cel de tranzit în Uniune a bunurilor culturale menționate la literele (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) și (l) din anexă se supun condiției de a prezenta autorităților vamale a statului membru de intrare o declarație a importatorului.

1.  Importul pe teritoriul vamal al Uniunii al bunurilor culturale menționate la punctele 3-14 ale părții A din anexa I se supune condiției ca titularul bunurilor să prezinte autorităților vamale ale primului stat membru în care se realizează importul preconizat o declarație electronică a importatorului.

 

Prezentul articol se aplică, de asemenea, bunurilor culturale menționate la punctele A1 și A2 ale căror coduri atribuite de Nomenclatura Combinată nu figurează în anexa II.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Declarația importatorului conține o declarație semnată de titularul bunurilor conform căreia bunurile au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia. Cu toate acestea, dacă țara de export este parte la Convenția UNESCO privind proprietatea culturală, declarația importatorului conține o declarație semnată de titularul bunurilor conform căreia bunurile au fost exportate din țara respectivă în conformitate cu legile și reglementările acesteia.

2.  Declarația importatorului se înregistrează electronic. Aceasta constă în:

 

a) o declarație semnată de titularul bunurilor conform căreia bunurile au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia sau furnizând dovezi cu privire la absența unor astfel de legi și reglementări;

 

b) un document standardizat, bazat pe standardul Object ID, care descrie bunurile culturale în cauză suficient de detaliat pentru a permite identificarea acestora de către autoritățile vamale;

 

c) certificatele de export sau licențele eliberate de țara de origine, care dovedesc faptul că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2), în cazuri excepționale în care fie:

 

a) nu se poate determina în mod fiabil țara de origine a bunurilor culturale, iar autoritatea competentă consideră că au fost furnizate dovezi corespunzătoare și documente justificative care atestă această stare de fapt; fie

 

b) bunurile culturale au fost exportate din țara de origine înainte de anul 1970 și s-au aflat pe teritoriul unei țări terțe în alte scopuri decât pentru utilizare temporară, tranzit, export sau expediere înainte de a fi introduse pe teritoriul vamal al Uniunii, însă titularul bunurilor nu poate furniza documentele solicitate la alineatul (2), deoarece aceste documente nu erau în uz la data la care bunurile culturale au fost exportate din țara de origine,

 

declarația importatorului constă în:

 

a) o declarație semnată de titularul bunurilor conform căreia bunurile au fost exportate din țara terță în conformitate cu legile și reglementările acesteia din urmă sau furnizând dovezi cu privire la absența unor astfel de legi și reglementări;

 

b) un document standardizat, bazat pe standardul Object ID, care descrie bunurile culturale în cauză suficient de detaliat pentru a permite identificarea acestora de către autoritățile vamale; precum și

 

c) certificatele de export sau licențele eliberate de țara terță, care dovedesc faptul că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara terță în conformitate cu legile și reglementările acesteia.

 

În cazul în care legile și reglementările țării de origine sau ale țării terțe nu prevăd eliberarea licențelor sau a certificatelor de export, declarația importatorului trebuie să conțină, de asemenea, orice alte documente justificative și dovezi corespunzătoare, inclusiv titluri de proprietate, facturi, contracte de vânzare, documente de asigurare, documente de transport.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia poate să adopte, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modelul declarației importatorului și modalitățile procedurale de depunere și prelucrare a declarației importatorului. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13.

3.  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modelul electronic standardizat al declarației importatorului și modalitățile procedurale de depunere și prelucrare electronică a declarației importatorului. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii

 

Comisia garantează că microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (MIMM-urile) beneficiază de o asistență tehnică și financiară adecvată, inclusiv de măsurile de promovare a punctelor de contact naționale, adoptate în cooperare cu statele membre, precum și de crearea unui site internet dedicat, care să conțină toate informațiile relevante, și facilitează schimbul de informații dintre MIMM-uri și punctele de contact naționale relevante atunci când i se transmit cereri, pentru a pune în aplicare în mod eficient prezentul regulament.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5b

 

Utilizarea sistemului electronic

 

1. Toate schimburile de informații dintre autoritățile competente și declaranți realizate în temeiul articolelor 4 și 5, cum ar fi schimbul de declarații, cereri sau decizii, se realizează prin mijloace electronice.

 

2. Comisia instituie sistemul electronic menționat la alineatul (1). Aceasta adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili:

 

- modalitățile de punere în funcțiune, operare și întreținere a sistemului electronic menționat la alineatul (1);

 

- modalitățile detaliate de transmitere, prelucrare, stocare și schimb de informații între autoritățile competente ale statelor membre prin intermediul sistemului electronic.

 

Statele membre cooperează cu Comisia în ceea ce privește dezvoltarea, întreținerea și utilizarea sistemului electronic menționat la alineatul (1) și în ceea ce privește stocarea informațiilor, în conformitate cu prezentul regulament.

 

3. În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul prezentului regulament, declaranții și autoritățile competente ar trebui să își îndeplinească sarcinile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a și cu Regulamentul (UE).../…*.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

* JO: A se insera în text numărul regulamentului la care se face referire în documentul 2017/0003 (COD).

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

eliminat

Controlul vamal și verificările

 

1.  Licența de import menționată la articolul 4 sau declarația importatorului menționată la articolul 5, după caz, se prezintă biroului vamal competent să pună bunurile culturale în liberă circulație sau să le plaseze sub alt regim special decât cel de tranzit.

 

2.  În ceea ce privește bunurile culturale care necesită eliberarea unei licențe de import pentru a intra pe teritoriul vamal al Uniunii, autoritățile vamale verifică dacă licența de import corespunde bunurilor prezentate. În acest scop, autoritățile vamale pot să efectueze un examen fizic al bunurilor culturale, inclusiv prin realizarea unei expertize.

 

3.  În ceea ce privește bunurile culturale care necesită depunerea unei declarații a importatorului pentru a intra pe teritoriul vamal al Uniunii, autoritățile vamale verifică dacă declarația importatorului îndeplinește cerințele prevăzute în articolul 5 sau bazate pe acesta și dacă corespunde bunurilor prezentate. În acest scop, autoritățile vamale pot să solicite declarantului informații suplimentare și să efectueze un examen fizic al bunurilor culturale, inclusiv prin realizarea unei expertize. Ele înregistrează declarația importatorului atribuindu-i un număr de ordine și o dată a înregistrării, iar la momentul acordării liberului de vamă eliberează declarantului o copie a declarației înregistrate a importatorului.

 

4.  Atunci când se depune o declarație pentru punerea bunurilor culturale în liberă circulație sau plasarea lor sub un alt regim special decât cel de tranzit, cantitatea produselor se indică cu ajutorul unității suplimentare prevăzute în anexă.

 

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care statele membre limitează numărul birourilor vamale competente să pună bunurile culturale în liberă circulație sau să le plaseze sub un alt regim special decât cel de tranzit, ele transmit Comisiei datele de contact ale respectivelor birouri vamale și orice modificări ale acestora.

Statele membre pot limita numărul birourilor vamale care au competența de a autoriza importul bunurilor culturale. În cazul în care statele membre aplică această restricție, ele transmit Comisiei datele de contact ale respectivelor birouri vamale și orice modificări ale acestora.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile vamale confiscă și rețin temporar bunurile culturale introduse pe teritoriul vamal al Uniunii, dacă bunurile în cauză au intrat pe teritoriul vamal al Uniunii fără a îndeplini condițiile prevăzute la articolul 3 alineatele (1) și (2).

1.  Autoritățile competente confiscă și rețin temporar bunurile culturale care au fost introduse pe teritoriul vamal al Uniunii fără a îndeplini condițiile prevăzute la articolul 3 alineatele (1) și (2). În cazul reținerii bunurilor culturale, se asigură condiții pentru conservarea adecvată a bunurilor culturale, în conformitate cu condițiile și responsabilitățile pentru depozitarea temporară a bunurilor enunțate la articolul 147 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, ținând seama de natura specifică a acestor bunuri.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Decizia administrativă menționată la alineatul (1) însoțită de o expunere a motivelor, este comunicată declarantului și face obiectul unei căi de atac efective, în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația națională.

2.  Decizia administrativă menționată la alineatul (1) respectă dispozițiile articolului 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Perioada de reținere temporară este strict limitată în timp în funcție de timpul de care au nevoie autoritățile vamale sau celelalte autorități de aplicare a legii pentru a stabili dacă împrejurările cazului justifică reținerea în temeiul altor dispoziții ale legislației naționale sau a Uniunii. Perioada maximă de reținere temporară în temeiul prezentului articol este de 6 luni. În cazul în care nu se ia o decizie cu privire la reținerea în continuare a bunurilor culturale în acest termen sau dacă se decide că împrejurările cazului nu justifică reținerea în continuare, bunurile culturale sunt puse imediat la dispoziția declarantului.

3.  Perioada de reținere temporară este strict limitată în timp în funcție de timpul de care au nevoie autoritățile vamale sau celelalte autorități de aplicare a legii pentru a stabili dacă împrejurările cazului justifică reținerea în temeiul altor dispoziții ale legislației naționale sau a Uniunii. Perioada maximă de reținere temporară în temeiul prezentului articol este de 6 luni, existând posibilitatea de a prelungi această perioadă cu încă trei luni, pe baza deciziei motivate a autorităților vamale. În cazul în care nu se ia o decizie cu privire la reținerea în continuare a bunurilor culturale în acest termen sau dacă se decide că împrejurările cazului nu justifică reținerea în continuare, bunurile culturale sunt puse imediat la dispoziția declarantului. Autoritățile statelor membre se asigură că, în momentul restituirii bunurilor culturale către țara de origine, aceasta din urmă nu este afectată de o criză armată care ar face ca siguranța bunurilor culturale respective să nu poată fi garantată. În astfel de situații, bunul cultural în cauză trebuie să rămână pe teritoriul Uniunii până când situația din țara de origine devine stabilă.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  După adoptarea deciziei menționate la alineatul (1), autoritățile competente notifică imediat acest lucru țării de origine sau, în cazul în care nu se poate determina în mod fiabil țara de origine a bunurilor culturale, țării terțe, precum și EUROPOL și INTERPOL, după caz.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Atunci când autoritățile competente au motive rezonabile să creadă că bunurile culturale aflate în tranzit pe teritoriul vamal al Uniunii ar fi putut fi exportate cu încălcarea normelor și reglementărilor unei țări de origine, acestea le solicită autorităților vamale să confiște temporar aceste bunuri.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cooperare administrativă

Cooperarea administrativă și utilizarea sistemului electronic

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În scopul punerii în aplicare a prezentului regulament, statele membre asigură cooperarea între autoritățile competente menționate la articolul 3 alineatul (4).

1.  În scopul punerii în aplicare a prezentului regulament, statele membre asigură cooperarea și schimbul de informații între autoritățile competente menționate la articolul 4 alineatul (5).

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se poate crea un sistem electronic pentru stocarea și schimbul de informații între autoritățile statelor membre, în special în ceea ce privește declarațiile importatorilor și licențele de import.

2.  Se creează un sistem electronic pentru stocarea și schimbul de informații între autoritățile statelor membre în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 952/2013. Orice astfel de astfel de sistem asigură primirea, prelucrarea, stocarea și schimbul de informații, în special în ceea ce privește declarațiile importatorilor și licențele de import.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Sistemul electronic menționat la alineatul (2) trebuie să poată fi consultat de către statele membre atunci când prelucrează cererile depuse în legătură cu licențele de export solicitate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 116/2009. Aceste cereri se pot referi direct la informațiile deținute în sistemul electronic.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate să prevadă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare:

Comisia prevede, prin intermediul unor acte de punere în aplicare:

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 13.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în termen de ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] în conformitate cu procedura menționată la articolul 13.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament are loc numai în scopul protecției eficace împotriva pierderii bunurilor culturale, al conservării patrimoniului cultural al umanității și al împiedicării finanțării terorismului prin vânzarea patrimoniului cultural obținut prin jaf către cumpărători din Uniune.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Toate datele cu caracter personal obținute în conformitate cu articolele 4, 5 și 9 sunt accesate și prelucrate numai de către personalul autorizat în mod corespunzător al autorităților și sunt protejate în mod adecvat împotriva accesului sau comunicării neautorizate.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării articolelor 3, 4 și 5 și în special în cazul declarațiilor false și al prezentării de informații false pentru a obține intrarea bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii și ia toate măsurile necesare pentru a garanta punerea în aplicare a normelor respective. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționate și disuasive. Statele membre informează Comisia, în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului, cu privire la regimul acestor sancțiuni și cu privire la măsurile respective și notifică fără întârziere orice modificare ulterioară care le vizează.

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării articolelor 3 și 5 și, în special, în cazul prezentării de informații false pentru a obține importul bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii și iau toate măsurile necesare pentru a garanta punerea în aplicare a normelor respective. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționate și disuasive. În scopul de a asigura condiții de concurență echitabile și o abordare coerentă, statele membre aplică sancțiuni similare în ceea ce privește natura și efectul lor. Statele membre informează Comisia, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului, cu privire la regimul acestor sancțiuni și cu privire la măsurile respective și notifică fără întârziere orice modificare ulterioară care le vizează.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În activitatea lor pregătitoare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia și statele membre cooperează cu organizațiile internaționale, cum ar fi UNESCO, Interpol, EUROPOL, Organizația Mondială a Vămilor (OMV), Centrul internațional de studiu al conservării și restaurării bunurilor culturale (ICCROM), Consiliul Internațional al Muzeelor, pentru a asigura activități eficiente de formare și de consolidare a capacităților și campanii de sensibilizare, precum și pentru a solicita realizarea de cercetări pertinente și elaborarea de standarde, după caz.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre organizează activități de formare și de consolidare a capacităților pentru a asigura punerea în aplicare eficace a prezentului regulament de către autoritățile vizate. Ele pot utiliza, de asemenea, campanii de sensibilizare adresate în special cumpărătorilor de bunuri culturale.

Comisia, în cooperare cu statele membre, organizează:

 

i. activități de formare și de consolidare a capacităților și campanii de sensibilizare pentru autorități, punctele de contact naționale și profesioniștii în cauză pentru a asigura punerea în aplicare eficace a prezentului regulament;

 

ii. acțiuni menite să încurajeze cooperarea eficace a țărilor de origine; precum și

 

iii. schimbul de bune practici pentru a promova aplicarea uniformă a prezentului regulament, în special practicile adecvate stabilite înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament de statele membre care dispun de o legislație națională în vigoare privind importul de bunuri culturale.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Aceste activități, campanii și acțiuni se bazează pe experiența programelor care există în prezent, inclusiv a celor promovate de OMV și de Comisie.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Cooperarea cu țările terțe

 

În domeniile care fac obiectul activităților sale și în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale prevăzute în prezentul regulament, Comisia facilitează și încurajează cooperarea tehnică și operațională între statele membre și țările terțe.

 

Comisia poate organiza activități de formare în cooperare cu statele membre și țările terțe, pe teritoriile acestora.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 2 alineatul (2) este conferită Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând de la (). (Oficiul pentru Publicații va completa data intrării în vigoare a prezentului act).

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 2 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de … ani. Delegarea de competențe se prelungește în mod tacit, pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun unei astfel de prelungiri cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  informațiile privind încălcările dispozițiilor prezentului regulament;

(b)  informațiile privind încălcările dispozițiilor prezentului regulament și sancțiunile aplicate;

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, Comisia adresează statelor membre chestionare relevante. Statele membre au la dispoziție 6 luni pentru a comunica Comisiei informațiile solicitate.

În acest scop, Comisia adresează statelor membre chestionare relevante. Statele membre au la dispoziție 6 luni de la primirea chestionarului pentru a comunica Comisiei informațiile solicitate.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia poate solicita, pe baza răspunsurilor oferite de statele membre în cadrul chestionarelor menționate la alineatul (1), ca acestea să îi furnizeze informații suplimentare privind prelucrarea cererilor de acordare a licențelor de import. Statele membre se asigură că informațiile solicitate sunt furnizate fără întârziere.

Justificare

Pentru a evalua punerea în aplicare uniformă a prezentului regulament, Comisia ar trebui, dacă consideră necesar acest lucru, să obțină mai multe informații privind prelucrarea cererilor de acordare a licențelor de către autoritățile competente ale statelor membre.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament la trei ani de la data punerii în aplicare a prezentului regulament și, ulterior, o dată la cinci ani.

2.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament la doi ani de la data punerii în aplicare a prezentului regulament și, ulterior, o dată la patru ani. Raportul respectiv este pus la dispoziția publicului. El cuprinde analizarea punerii efective în aplicare, inclusiv impactul asupra operatorilor economici din Uniune, îndeosebi asupra MIMM-urilor. Raportul compară punerea în aplicare în diferite state membre și include o evaluare a gradului de aplicare uniformă a regulamentului de la data raportului anterior. Evaluarea respectivă analizează, de asemenea, dispozițiile privind stabilirea și aplicarea sancțiunilor, precum și măsura în care acestea asigură condiții de concurență echitabile între statele membre. În cazul în care este necesar, raportul poate formula recomandări pentru a soluționa punerea inadecvată în aplicare a prezentului regulament de către statele membre.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Raportul menționat la alineatul (2) ia în considerare impactul prezentului regulament pe teren, inclusiv impactul său asupra operatorilor economici din Uniune, printre care MIMM-urile. Raportul furnizează dovezi privind diferitele performanțe naționale, evaluând inclusiv cât de uniform a fost pus în aplicare și transpus prezentul regulament în perioada în cauză, și formulează recomandări pentru a aborda lacunele din punerea sa în aplicare de către statele membre.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Anexa I – subtitlul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Bunurile culturale care intră sub incidența articolului 2 alineatul (1)

Bunurile culturale care intră sub incidența articolului 2 alineatul (1) litera a

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Anexa I a (nouă)

 

 

Amendamentul

1.

Obiecte arheologice cu o vechime mai mare de 100 de ani care au fost obținute din:

 

 

- săpături și descoperiri terestre sau subacvatice

9705 00 00

 

- situri arheologice

9706 00 00

 

- colecții arheologice

 

2.

Elemente care formează o parte integrantă a unor monumente artistice, istorice sau religioase care au fost dezmembrate și care au o vechime mai mare de 100 de ani

9705 00 00 9706 00 00

3.

Tablouri și picturi, altele decât cele incluse în categoriile 4 sau 5, executate în întregime de mână pe orice suport și pe orice material1a

9701

4.

Acuarele, guașe și pasteluri realizate în întregime de mână, pe orice material1a

9701

5.

Mozaicuri executate în întregime de mână din orice material, altele decât cele incluse în categoriile 1 sau 2, și desene executate în întregime de mână, pe orice suport și pe orice material1a

69149701

 

6.

Gravuri, stampe, serigrafii și litografii originale cu matrițele și afișele lor originale respective1a

Capitolul 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Producții originale de artă statuară sau de sculptură și copii obținute prin același procedeu ca și originalul1a, altele decât cele care intră în categoria 1

9703 00 00

8.

Fotografii, filme și negativele acestora1a

37043705

3706

4911 91 80

 

9.

Incunabule și manuscrise, inclusiv hărți și partituri muzicale, exemplare individuale sau în colecții1a

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Cărți cu o vechime mai mare de 100 de ani, exemplare individuale sau în colecții

9705 00 00 9706 00 00

11.

Hărți tipărite cu o vechime mai mare de 200 de ani

9706 00 00

12.

Arhive și elemente ale acestora, de orice fel și pe orice suport, care au o vechime mai mare de 50 de ani

37043705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

 

13.

(a) Colecții1b și specimene care provin din colecții de zoologie, botanică, mineralogie sau anatomie;

9705 00 00

 

(b) Colecții1b care prezintă interes istoric, paleontologic, etnografic sau numismatic

9705 00 00

14.

Mijloace de transport cu o vechime mai mare de 75 de ani

9705 00 00 444 Capitolele 86 -89

15.

Orice alte antichități care nu sunt incluse în categoriile A.1 - A.14

 

 

(a) a căror vechime este între 50 și 100 de ani:

 

 

jucării, jocuri

Capitolul 95

 

sticlărie

7013

 

articole prelucrate din aur sau argint

7114

 

mobilier

Capitolul 94

 

aparate optice, fotografice sau cinematografice

Capitolul 90

 

instrumente muzicale

Capitolul 92

 

ceasuri și orologii și componente ale acestora

Capitolul 91

 

articole din lemn

Capitolul 44

 

ceramică

Capitolul 69

 

tapiserii

5805 00 00

 

covoare

Capitolul 57

 

tapet

4814

 

arme

Capitolul 93

 

(b) cu o vechime mai mare de 100 de ani

9706 00 00

______________

1aCare au o vechime mai mare de 50 de ani și nu aparțin autorilor lor.

1bAstfel cum au fost definite de Curtea de Justiție în hotărârea pronunțată în cauza 252/84, după cum urmează: "Piesele de colecție, în conformitate cu semnificația conferită în rubrica nr. 97.05 din Tariful Vamal Comun, reprezintă acele articole care au caracteristicile necesare pentru a fi incluse într-o colecție, respectiv sunt articole relativ rare, care nu sunt folosite în mod normal în scopul pentru care au fost produse, fac obiectul unor tranzacții speciale aflate în afara comerțului obișnuit cu articole utilitare similare și au o valoare ridicată.”

Bunurile culturale menționate la categoriile A.1 – A.15 nu intră sub incidența prezentului regulament decât în cazul în care valoarea lor este egală sau superioară pragurilor financiare indicate în secțiunea B.

B. Praguri financiare aplicabile anumitor categorii de bunuri culturale menționate în secțiunea A (în EUR)

Valoare:

1 (Obiecte arheologice)

2 (Monumente dezmembrate)

9 (Incunabule și manuscrise)

12 (Arhive)

15 000

5 (Mozaicuri și desene)

6 (Gravuri)

8 (Fotografii)

11 (Hărți tipărite)

30 000

4 (Acuarele, guașe și pasteluri)

50 000

7 (Artă statuară)

10 (Cărți)

13 (Colecții)

14 (Mijloace de transport)

15 (Orice alte obiecte)

150 000

3 (Tablouri)

Depunerea solicitării de acordare a unei licențe de export impune constatarea îndeplinirii condițiilor referitoare la valoarea financiară. Valoarea financiară este cea a bunului cultural pe piața internațională.

Valorile exprimate în euro în anexa I se schimbă și se exprimă în monedele naționale la cursul de schimb de la 31 decembrie 2001 publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. Această contravaloare în monede naționale este revizuită o dată la doi ani cu efect de la 31 decembrie 2001. Calculul acestei contravalori se bazează pe media valorii zilnice a respectivelor monede, exprimate în euro, în decursul celor douăzeci și patru de luni care se încheie în ultima zi a lunii august anterioare revizuirii care produce efecte de la 31 decembrie. Această metodă de calcul se revizuiește, la propunerea Comisiei, de Comitetul consultativ pentru bunurile culturale, în principiu la doi ani după prima aplicare. Pentru fiecare revizuire, valorile exprimate în euro și contravalorile lor în monede naționale se publică periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în primele zile ale lunii noiembrie anterioare datei de la care revizuirea produce efecte.

 

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Anexa I b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa Ib

 

Țările și categoriile de obiecte în legătură cu care există un risc specific de trafic ilicit

 

[Lista urmează să fie stabilită de către Comisie în temeiul articolului 2 alineatul (2) litera (a).]

EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Uniunea Europeană (UE) desfășoară o politică comercială bazată pe valori, în conformitate cu tratatele fondatoare și cu Strategia „Comerț pentru toți”. Unul dintre obiectivele UE este să se asigure că creșterea economică și competitivitatea merg mână în mână cu justiția socială și respectarea drepturilor omului.

Recent, a ieșit la iveală faptul că normele aplicabile comerțului cu mărfuri nu abordează toate particularitățile importului de bunuri culturale. Traficul de bunuri culturale este legat de crima organizată, finanțarea terorismului, spălarea de bani și evaziunea fiscală, ducând, de asemenea, la pierderea patrimoniului cultural în țările terțe.

În concluziile sale din 12 februarie 2016 privind combaterea finanțării terorismului, Consiliul a reamintit importanța de a intensifica de urgență lupta împotriva comerțului ilicit cu bunuri culturale și a invitat Comisia să propună măsuri legislative în acest sens. Mai recent, în Rezoluția 2347 a Consiliului de Securitate al ONU (2017) și în Declarația de la Florența, semnată de miniștrii culturii din cadrul grupului G7, la 31 martie 2017, s-a reafirmat necesitatea de a combate comerțul ilicit cu bunuri culturale, în special cele care provin din țările care se confruntă cu conflicte și tensiuni interne. Mai mult decât atât, Rezoluția Parlamentului European intitulată „Tăierea surselor de venit ale jihadiștilor – combaterea finanțării terorismului”, adoptată la 1 martie 2018, a reafirmat necesitatea de a acționa la nivelul UE.

În prezent, legislația națională a statelor membre ale UE prevede protecția propriului patrimoniu cultural. Prezenta propunere ar extinde această protecție la patrimoniul cultural al țărilor terțe, care nu este armonizată la nivelul UE. În legislația UE există deja norme privind exportul bunurilor culturale. În ceea ce privește importul de bunuri culturale, numai două măsuri restrictive specifice privind Siria și Irak sunt în vigoare la nivelul UE.

Prezenta propunere vizează suprimarea legăturii dintre traficul de bunuri culturale și crima organizată și finanțarea terorismului, oferind, în același timp, securitate juridică pieței licite a obiectelor de artă. Ea se bazează pe lucrările anterioare ale principalelor foruri internaționale, cum ar fi Convenția UNESCO din 1970 privind mijloacele de interzicere și prevenire a importului, exportului și transferului ilicit de proprietate culturală și Convenția UNIDROIT din 1995 privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal. De asemenea, au fost depuse multe eforturi și la nivelul Consiliului Europei, care s-au concretizat prin adoptarea Convenției sale din 2017 privind infracțiunile asupra bunurilor culturale[1], precum și la nivelul Organizației Mondiale a Vămilor și al Interpolului, care dispune de o unitate specializată și de o bază de date cu operele de artă furate.

Comisia a creat o serie de instrumente pentru a consolida controalele vamale ale bunurilor culturale, și anume:

-  stabilirea unei definiții comune a bunurilor culturale în contextul importului;

-  garantarea faptului că achizitorii și importatorii dau dovadă de diligența necesară în ceea ce privește legalitatea bunurilor culturale introduse în UE;

-  un sistem de identificare standardizat în ceea ce privește identitatea bunurilor culturale;

-  prevederea de măsuri mai eficace pentru descurajarea traficului de bunuri culturale;

-  promovarea implicării active a părților interesate în reducerea traficului.

Comisia propune un sistem de licențe de import pentru produsele considerate cu risc ridicat în ceea ce privește criminalitatea organizată și grupurile teroriste, cum ar fi descoperirile arheologice, atât cele terestre, cât și cele subacvatice, elementele unor monumente, manuscrisele rare și incunabulele care au cel puțin 250 de ani vechime. Pentru restul bunurilor culturale, a fost prevăzut un sistem bazat pe o declarație a importatorului. Este prevăzută standardizarea cerințelor documentare la import în ceea ce privește identitatea bunurilor culturale. Autoritățile vamale vor efectua verificări pe baza acestor documente. Autoritățile vamale vor fi împuternicite să confiște și să rețină temporar orice bunuri care nu sunt conforme. Este prevăzut, de asemenea, un sistem de sancțiuni în caz de încălcare a acestor dispoziții.

Lucrările parlamentare

Proiectul de raport referitor la această propunere a fost încredințat unei comisii mixte alcătuite din membri ai Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) și ai Comisiei pentru comerț internațional (INTA). O activitate comună ar trebui să evite o abordare fracționată, și să permită utilizarea optimă a cunoștințelor de specialitate disponibile, având în vedere că IMCO este responsabilă de coordonarea, la nivelul Uniunii, a legislațiilor naționale în domeniul pieței interne, precum și de uniunea vamală, iar INTA este responsabilă, printre altele, de aspectele externe ale dispozițiilor vamale și gestionării vămilor. Comisia pentru cultură și educație (CULT) este asociată îndeaproape la procedură, în special în ceea ce privește definirea bunurilor culturale.

Principalul obiectiv al coraportorilor este de a asigura un bun echilibru între obiectivul de stopare a importului ilegal de bunuri culturale și necesitatea de a garanta că controalele propuse și obligațiile suplimentare nu reprezintă o povară excesivă pentru operatorii economici care desfășoară activități licite pe piața obiectelor de artă, precum și pentru autoritățile vamale.

Coraportorii consideră că ar trebui să se acorde sprijin și asistență tehnică corespunzătoare microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în cadrul pieței obiectelor de artă. De asemenea, Comisia ar trebui să organizeze, în colaborare cu statele membre, activități de formare și de consolidare a capacităților pentru a asigura punerea în aplicare eficace a regulamentului. În plus, ar trebui puse în aplicare acțiuni menite să încurajeze cooperarea eficace a țărilor de origine.

Coraportorii subliniază importanța introducerii sistemului electronic pentru stocarea și schimbul de informații între autoritățile statelor membre, care este adaptat pe deplin la mediul digital actual.

Funcționarea prezentului regulament ar trebui să fie evaluată și să facă obiectul unui raport la doi ani de la data punerii sale în aplicare și, ulterior, o dată la patru ani, pentru a ține seama de impactul său și a putea remedia eventualele sale deficiențe.

Până acum, coraportorii nu au ajuns încă la o concluzie cu privire la anumite aspecte esențiale din prezentul regulament, care necesită îmbunătățiri; ei continuă consultările cu părțile interesate relevante și cu comunitatea de afaceri înainte de a propune amendamente în acest sens.

  • [1]  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/221

AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație (8.6.2018)

destinat Comisiei pentru comerț internațional și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul bunurilor culturale

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Raportor pentru aviz: Santiago Fisas Ayxelà

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Salut, în calitate de raportor, obiectivul propunerii de a combate spălarea banilor și sursele alternative de finanțare a terorismului, inclusiv jefuirea antichităților și contrabanda cu acestea, ținând seama întotdeauna de faptul că protejarea patrimoniului cultural trebuie să fie scopul ultim, în special în cursul anului 2018, care este Anul European al Patrimoniului Cultural.

În acest sens, ar trebui remarcat faptul că trebuie să existe un echilibru între măsurile care trebuie adoptate pentru a proteja patrimoniul cultural și măsurile care trebuie luate în favoarea pieței obiectelor de artă, pentru a nu obstrucționa în mod disproporționat comerțul licit cu bunuri culturale care traversează frontierele externe.

În calitate de raportor, sunt în favoarea stabilirii unui prag de vârstă minimă de 250 de ani pentru toate categoriile de bunuri culturale, deoarece această limită de vârstă pare să corespundă scopului propunerii. Mai mult decât atât, sunt de acord că anumite categorii de bunuri culturale care sunt expuse unui risc sporit de jefuire, pierdere sau distrugere necesită măsuri sporite de protecție.

Pe de o parte, în ceea ce privește măsurile care trebuie adoptate în favoarea pieței obiectelor de artă, trebuie examinată în primul rând legalitatea exporturilor pe baza legilor și reglementărilor din țara de export, mai degrabă decât a legislației din țara de origine, deoarece consider că obligația de a furniza documente care dovedesc exportul licit din țara de origine reprezintă o povară suplimentară pentru piața obiectelor de artă. În consecință, distincția făcută între statele semnatare și statele nesemnatare ale Convenției UNESCO din 1970 în ceea ce privește obligația de a dovedi exportul licit din țara de export sau, respectiv, din țara de origine, trebuie să fie eliminată, toate statele membre având obligația de a dovedi că exportul din țara terță a fost licit, în conformitate cu propriile legi și reglementări.

În al doilea rând, deși termenul „titularul bunurilor” este definit în propunere prin referire la articolul 5 alineatul (34) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, consider că este important să ne asigurăm că termenul nu se referă la proprietate, deoarece este posibil ca persoana care dorește să obțină o licență de import să nu fie proprietarul bunurilor.

În al treilea rând, conform propunerii, admiterea temporară a bunurilor culturale în scopuri de cercetare pedagogică, științifică sau academică nu ar trebui să facă obiectul unei licențe sau al unei declarații și consider că scopurile de restaurare ar trebui incluse și ele în această excepție.

Pe de altă parte, în ceea ce privește măsurile care trebuie adoptate pentru protejarea patrimoniului cultural, propun, în primul rând, prelungirea perioadei considerate ca „permanente” de la o lună la zece ani pentru categoriile de bunuri menționate la literele (c), (d) și (h) din anexă și la un an pentru restul categoriilor menționate în anexă.

În al doilea rând, aș dori să evidențiez că, ținând seama de natura specială a bunurilor, rolul experților culturali în cadrul autorităților vamale este extrem de important, deoarece aceștia pot să solicite, dacă consideră necesar, informații suplimentare de la declarant și să examineze fizic bunurile culturale efectuând o expertiză.

În al treilea rând, în ceea ce privește depozitarea bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii în cazul unei rețineri temporare, având în vedere natura specială a bunurilor, ar trebui să existe niște garanții minime de conservare.

Pentru a facilita adaptarea la acest nou regim, susțin întru totul ideea de a încredința statelor membre sarcina de a organiza formări și activități de consolidare a capacităților pentru autoritățile și profesioniștii în cauză, precum și campanii de sensibilizare pentru cumpărători. Mai mult decât atât, consider că ar trebui înființate în fiecare stat membru puncte de contact pentru informare cu scopul de a ajuta actorii de pe piață să pună în aplicare acest regulament. Nu în ultimul rând, este esențial să se consolideze administrarea electronică prin utilizarea formularelor electronice standardizate corespunzătoare pentru a pregăti declarațiile importatorilor sau pentru a solicita licențele de import, care vor fi depuse în format electronic și înregistrate prin atribuirea unui număr de ordine și a unei date de înregistrare, precum și prin dezvoltarea unui sistem electronic pe deplin operațional pentru schimbul de informații între autoritățile din statele membre, care va contribui cu siguranță la prevenirea căutării instanței celei mai favorabile.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru comerț internațional și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, care sunt comisii competente, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În regulament ar trebui să fie utilizate definițiile bazate pe cele din Convenția UNESCO privind mijloacele de interzicere și prevenire a importului, exportului și transferului ilicit de proprietate culturală semnată la Paris la 14 noiembrie 1970 și din Convenția UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal semnată la Roma la 24 iunie 1995, la care sunt părți un număr semnificativ de state membre, având în vedere faptul că multe țări terțe și majoritatea statelor membre sunt familiare cu dispozițiile acestor convenții.

(6)  În regulament ar trebui să fie utilizate definițiile bazate pe cele din Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, din Convenția UNESCO privind mijloacele de interzicere și prevenire a importului, exportului și transferului ilicit de proprietate culturală semnată la Paris la 14 noiembrie 1970 și din Convenția UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal semnată la Roma la 24 iunie 1995, la care sunt părți un număr semnificativ de state membre, având în vedere faptul că multe țări terțe și majoritatea statelor membre sunt familiare cu dispozițiile acestor convenții.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Legalitatea exporturilor ar trebui examinată pe baza legilor și reglementărilor din țara în care au fost descoperite sau create bunurile culturale („țara de origine”). Pentru a se evita eludarea, atunci când bunurile culturale sunt introduse în Uniune dintr-o altă țară terță, persoana care dorește să le introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să demonstreze că bunurile respective au fost exportate legal din țara terță în cauză, dacă aceasta este semnatară a Convenției UNESCO din 1970 și, prin urmare, este angajată în lupta împotriva traficului ilicit de proprietate culturală. În celelalte cazuri, persoana ar trebui să facă dovada exportului legal din țara de origine.

(7)  Legalitatea exporturilor ar trebui examinată pe baza legilor și reglementărilor din țara în care au fost descoperite sau create bunurile culturale („țara de origine”). Atunci când bunurile culturale sunt introduse în Uniune dintr-o altă țară terță, persoana care dorește să le introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să demonstreze că bunurile respective au fost exportate legal din țara de origine. În cazurile în care nu se poate determina în mod fiabil țara de origine a bunurilor culturale, persoana care dorește să introducă respectivele bunuri pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să demonstreze că acestea au fost exportate legal din ultima țară în care s-au aflat înainte de expedierea lor în Uniune („țara de export”), în conformitate cu legile și reglementările din această țară.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Articolul 5 din Convenția UNESCO din 1970 solicită instituirea unuia sau mai multor servicii naționale, care să dispună de personal calificat și suficient pentru a asigura protecția bunurilor culturale ale unei țări împotriva importului, exportului sau transferului ilegal. De asemenea, dat fiind că autoritățile competente trebuie să colaboreze în mod activ cu țările terțe în domeniul securității și al combaterii importului ilegal de bunuri culturale, în special în zonele de criză, se solicită statelor care au aderat la Convenția UNESCO din 1970 să respecte angajamentele prevăzute de convenție, iar statelor care nu au ratificat încă convenția, să facă acest lucru fără întârziere.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a nu împiedica în mod disproporționat comerțul transfrontalier cu bunuri, prezentul regulament ar trebui să se aplice numai bunurilor care au o anumită vechime. În acest scop, este oportun să se stabilească un prag de vechime de 250 de ani pentru toate categoriile de bunuri culturale. Datorită acestui prag de vechime, măsurile prevăzute de prezentul regulament se vor concentra asupra bunurilor culturale cu cea mai mare probabilitate de a fi vizate de tâlhari în zonele de conflict, fără a exclude alte bunuri al căror control este necesar pentru a asigura protecția patrimoniului cultural.

(8)  Pentru a nu împiedica în mod disproporționat comerțul transfrontalier cu bunuri în afara Uniunii, prezentul regulament ar trebui să se aplice numai bunurilor care au o anumită vechime și valoare. În acest scop, este oportun să se stabilească un prag de vechime de 100 de ani pentru categoriile cele mai vulnerabile de bunuri culturale, în conformitate cu dispozițiile Convenției de la Haga din 1954, ale Convenției UNESCO din 1970 și ale Convenției UNIDROIT din 1995. Datorită acestui prag de vechime, măsurile prevăzute de prezentul regulament se vor concentra asupra bunurilor culturale cu cea mai mare probabilitate de a fi vizate de tâlhari în zonele de conflict, fără a exclude alte bunuri al căror control este necesar pentru a asigura protecția patrimoniului cultural.

Justificare

Se pare că pragul de vechime de 250 de ani nu respectă unele tratate internaționale (articolul 1 din Convenția de la Haga pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, articolul 1 din Convenția din 1970 privind mijloacele de interzicere și prevenire a importului, exportului și transferului ilicit de proprietate culturală și articolul 2 din Convenția UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal).

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Întrucât anumite categorii de bunuri culturale, și anume obiectele arheologice, elementele unor monumente, manuscrisele și incunabulele rare, sunt deosebit de vulnerabile la jafuri și distrugere, este necesar să se prevadă un sistem de control mai riguros înainte ca acestea să intre pe teritoriul vamal al Uniunii. Un astfel de sistem ar trebui să impună prezentarea unei licențe eliberate de autoritatea competentă din statul membru de intrare înainte de punerea în liberă circulație a bunurilor respective sau de plasarea lor sub un alt regim vamal decât cel de tranzit. Persoanele care doresc să obțină o altfel de licență, ar trebui să fie în măsură să facă dovada legalității exportului din țara de origine, prin documente justificative și dovezi corespunzătoare, în special certificate de export sau licențe eliberate de țara terță de export, facturi, contracte de vânzare, documente de asigurare, documente de transport și evaluări ale experților. Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să decidă dacă să elibereze licența fără întârziere, pe baza unor cereri complete și corecte.

(10)  Întrucât anumite categorii de bunuri culturale, și anume obiectele arheologice, elementele unor monumente, manuscrisele și incunabulele rare, sunt deosebit de vulnerabile la jafuri și distrugere, este necesar să se prevadă un sistem de control mai riguros înainte ca acestea să intre pe teritoriul vamal al Uniunii. Un astfel de sistem ar trebui să impună prezentarea unei licențe eliberate de autoritatea competentă din statul membru al primei intrări înainte de punerea în liberă circulație a bunurilor respective sau de plasarea lor sub un alt regim vamal decât cel de tranzit. Persoanele care doresc să obțină o altfel de licență ar trebui să fie în măsură să facă dovada că bunurile culturale au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia sau să facă dovada absenței unor astfel de legi și reglementări. Ar trebui să se facă dovada legalității exportului din țara de origine prin documente justificative și dovezi corespunzătoare, în special certificate de export sau licențe de export, eliberate de țara terță de export, titluri de proprietate, facturi, contracte de vânzare, documente de asigurare, documente de transport și evaluări ale experților. Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să decidă dacă să elibereze licența fără întârziere, pe baza unor cereri complete și corecte. În cazurile în care nu se poate determina în mod fiabil țara de origine a bunurilor culturale, cererea ar trebui să fie însoțită de orice documente justificative și informații care dovedesc că bunurile culturale au fost exportate din țara de export în conformitate cu legile și reglementările acesteia. Importul bunurilor culturale care provin din țări afectate de conflicte sau cu risc ridicat ar trebui întotdeauna să impună prezentarea unei licențe eliberate de autoritatea competentă din statul membru al primei intrări. Persoanele care doresc să obțină o altfel de licență ar trebui să fie în măsură să dovedească că bunurile culturale au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia, excluzând, prin urmare, posibilitatea de a face dovada exportului legal din țara de export. Comisia ar trebui să stabilească, prin acte de punere în aplicare, o listă actualizată regulat cu țările afectate de conflicte și care prezintă un risc ridicat, prin care să fie stabilite măsuri restrictive aplicate bunurilor culturale, în conformitate cu articolul 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Comisia ar trebui să invite experți externi, cum ar fi UNESCO și Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM), să furnizeze o astfel de listă care să se bazeze, după modelul rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU, pe listele roșii publicate de ICOM, care clasifică categoriile de obiecte arheologice sau opere de artă în pericol din zonele cele mai vulnerabile ale lumii, pentru a împiedica vânzarea sau exportul ilegal al acestora.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Ținând seama de natura specifică a bunurilor, rolul experților culturali din cadrul autorităților vamale este extrem de important, deoarece aceștia ar trebui să poată, dacă este necesar, să solicite informații suplimentare de la declarant și să examineze fizic bunurile culturale, efectuând o expertiză.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru alte categorii de bunuri culturale, persoanele care doresc să le introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să depună o declarație prin care să certifice și să își asume responsabilitatea pentru legalitatea exportului din țara terță și să ofere informații suficiente pentru identificarea bunurilor respective de către autoritățile vamale. Pentru a facilita procedura și din motive de securitate juridică, informațiile despre bunurile culturale ar trebui să fie furnizate prin intermediul unui document standardizat. Pentru descrierea bunurilor culturale ar trebui utilizat standardul Object ID recomandat de UNESCO. Autoritățile vamale ar trebui să înregistreze intrarea bunurilor culturale respective,păstreze originalele și să elibereze declarantului o copie a documentelor relevante, pentru a asigura trasabilitatea după intrarea bunurilor pe piața internă.

(11)  Pentru alte categorii de bunuri culturale, persoanele care doresc să le introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să fie în măsură să facă dovada legalității exportului din țara de origine, prin documente justificative și dovezi corespunzătoare, în special certificate de export sau licențe eliberate de țara terță de export, titluri de proprietate, facturi, contracte de vânzare, documente de asigurare, documente de transport și evaluări ale experților. Persoanele care doresc să introducă bunurile culturale pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să ofere informații suficiente pentru identificarea bunurilor respective de către autoritățile vamale, precum și o declarație electronică prin care aceștia atestă și își asumă responsabilitatea pentru exportul lor legal din țara de origine. Pentru a facilita procedura și din motive de securitate juridică, informațiile despre bunurile culturale ar trebui să fie furnizate prin intermediul unui document electronic standardizat. Pentru descrierea bunurilor culturale ar trebui utilizat standardul Object ID recomandat de UNESCO. Bunurile culturale respective ar trebui înregistrate electronic, iar declarantului ar trebuii se pună la dispoziție o copie a documentelor relevante prezentate, pentru a asigura trasabilitatea după intrarea bunurilor pe piața internă.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Admiterea temporară a bunurilor culturale pentru cercetare pedagogică, științifică sau academică nu ar trebui să fie condiționată de prezentarea unei licențe sau a unei declarații.

(12)  Admiterea temporară a bunurilor culturale în scopuri pedagogice (de exemplu, culturale și muzicale), științifice, de restaurare, de conservare, organizare de expoziții sau de cercetare academică și în scopul cooperării între muzee sau instituții publice non-profit similare în vederea organizării de expoziții nu ar trebui să fie condiționată de prezentarea unei licențe sau a unei declarații.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Bunurile culturale care urmează a fi prezentate în cadrul târgurilor comerciale și al saloanelor internaționale de artă nu ar trebui să fie condiționate de prezentarea unei licențe de import.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a ține seama de experiența acumulată în timpul punerii în aplicare a prezentului regulament și de evoluția circumstanțelor politice și de altă natură care ar putea să pună în pericol bunurile culturale, însă fără a împiedica în mod disproporționat comerțul cu țările terțe, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește modificarea pragului de vechime pentru diferitele categorii de bunuri culturale. Totodată, această delegare ar trebui să-i permită Comisiei să actualizeze anexa, ca urmare a modificărilor aduse Nomenclaturii Combinate. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201627. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(14)  Pentru a ține seama de experiența acumulată în timpul punerii în aplicare a prezentului regulament și de evoluția circumstanțelor politice și de altă natură care ar putea să pună în pericol bunurile culturale, însă fără a împiedica în mod disproporționat comerțul cu țările terțe, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește modificarea pragului de vechime și financiar pentru diferitele categorii de bunuri culturale. Totodată, această delegare ar trebui să-i permită Comisiei să actualizeze anexa, ca urmare a modificărilor aduse Nomenclaturii Combinate. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201627. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

__________________

__________________

27 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

27 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a adopta modalitățile specifice de admitere temporară și de depozitare a bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii, modelele de cereri de licențe de import și de formulare, de declarații ale importatorilor și de documente însoțitoare, precum și alte norme procedurale privind depunerea și prelucrarea acestora. Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare și în ceea ce privește stabilirea modalităților de creare a unei baze de date electronice pentru stocarea și schimbul de informații între statele membre. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului28.

(15)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a adopta modalitățile specifice de admitere temporară și de depozitare a bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii, garantând, în același timp, condiții de conservare adecvată, ținând seama de natura specifică a bunurilor culturale. Aceste modalități ar trebui să se aplice și modelelor electronice standardizate de cereri de licențe de import și formularelor corespunzătoare, declarațiilor electronice ale importatorilor și documentelor însoțitoare, precum și altor norme procedurale privind depunerea și prelucrarea electronice ale acestora. Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare și în ceea ce privește stabilirea modalităților de creare a unei baze de date electronice pentru stocarea și schimbul de informații între statele membre. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului28. Comisiei ar trebui să i se confere și competențe de executare pentru a întocmi o listă actualizată regulat cu țările afectate de conflicte și care prezintă un risc ridicat, prin care să fie stabilite măsuri restrictive aplicate bunurilor culturale, în conformitate cu articolul 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

__________________

__________________

28 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

28 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Ar trebui colectate informații relevante privind fluxurile comerciale de bunuri culturale, pentru a sprijini punerea în aplicare eficientă a regulamentului și a oferi o bază pentru viitoarea evaluare a acestuia. Fluxurile comerciale de bunuri culturale nu pot fi monitorizate eficient doar pe baza valorii sau a greutății lor, deoarece acești doi parametri pot varia. Este esențial să se colecteze informații cu privire la numărul de articole declarate. Întrucât în Nomenclatura combinată nu este specificată nicio unitate suplimentară de măsură pentru bunurile culturale, este necesar să se prevadă obligația declarării numărului de articole.

(16)  Ar trebui colectate informații relevante privind fluxurile comerciale de bunuri culturale, pentru a sprijini punerea în aplicare eficientă a regulamentului și a oferi o bază pentru viitoarea evaluare a acestuia. Fluxurile comerciale de bunuri culturale nu pot fi monitorizate eficient doar pe baza valorii sau a greutății lor, deoarece acești doi parametri pot varia. Este esențial să se colecteze pe cale electronică informații cu privire la numărul de articole declarate. Întrucât în Nomenclatura combinată nu este specificată nicio unitate suplimentară de măsură pentru bunurile culturale, este necesar să se prevadă obligația declarării numărului de articole.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Strategia și planul de acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale29 urmărește, printre altele, consolidarea capacităților autorităților vamale pentru a spori gradul de receptivitate față de riscurile în materie de bunuri culturale. Ar trebui utilizat cadrul comun de gestionare a riscurilor prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013, iar informațiile relevante privind riscurile ar trebui să fie comunicate între autoritățile vamale.

(17)  Strategia și planul de acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale29 urmărește, printre altele, consolidarea capacităților și a formării autorităților vamale pentru a spori gradul de receptivitate față de riscurile în materie de bunuri culturale. Ar trebui utilizat cadrul comun de gestionare a riscurilor prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013, iar informațiile relevante privind riscurile ar trebui să fie comunicate între autoritățile vamale.

__________________

__________________

29 COM/2014/0527 final: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European privind strategia și planul de acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale.

29 COM/2014/0527 final: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European privind strategia și planul de acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Având în vedere că traficul cu obiecte culturale poate contribui la finanțarea terorismului și la spălarea de bani, este nevoie urgent să se organizeze campanii de sensibilizare adresate în special cumpărătorilor de bunuri culturale; mai mult decât atât, pentru a asista actorii de pe piață în punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui puse la dispoziție puncte de contact pentru informare în fiecare stat membru.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Comisiei ar trebui să i se acorde suficient timp pentru a adopta normele de aplicare a prezentului regulament, în special cele referitoare la formularele adecvate pentru cererea de eliberare a unei licențe de import sau pentru pregătirea unei declarații a importatorului. În consecință, aplicarea prezentului regulament ar trebui amânată.

(19)  Comisiei ar trebui să i se acorde suficient timp pentru a adopta normele de aplicare a prezentului regulament, în special cele referitoare la formularele electronice standardizate adecvate pentru cererea de eliberare a unei licențe de import sau pentru pregătirea unei declarații a importatorului. În consecință, aplicarea prezentului regulament ar trebui amânată.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește condițiile și procedura pentru intrarea bunurilor culturale pe teritoriului vamal al Uniunii.

Prezentul regulament stabilește condițiile și procedura pentru importul bunurilor culturale pe teritoriului vamal al Uniunii.

Justificare

La articolul 1, unde este vorba de obiectul și de domeniul de aplicare al prezentului regulament, conceptul vag de „intrare” ar trebui înlocuit cu conceptul de „import”, mai precis.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se interzice intrarea pe teritoriul vamal al Uniunii a bunurilor culturale care au fost exportate ilegal dintr-o țară terță atunci când există motive întemeiate de a suspecta că bunurile culturale respective au părăsit teritoriul țării de origine sau de export fără consimțământul proprietarului de drept sau au părăsit teritoriul încălcând legile și reglementările respectivelor țări.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prezentul regulament nu aduce atingere regimurilor mai stricte instituite prin instrumentele care sunt în vigoare în statele membre pentru importul bunurilor culturale pe teritoriul lor vamal.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „bunuri culturale” înseamnă orice obiect care are importanță pentru arheologie, preistorie, istorie, literatură, artă sau știință și care aparține categoriilor enumerate în tabelul din anexă și îndeplinește condiția pragului minim de vârstă specificat în anexa respectivă;

(a)  „bunuri culturale” înseamnă orice obiect care are importanță pentru arheologie, preistorie, istorie, literatură, artă sau știință și care aparține categoriilor enumerate în tabelul din anexă și îndeplinește condiția pragului minim de vârstă și financiar specificat în anexa respectivă;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „țară de origine” înseamnă țara pe al cărei teritoriu actual au fost create sau descoperite bunurile culturale;

(b)  „țară de origine” înseamnă țara pe al cărei teritoriu actual au fost create sau descoperite bunurile culturale sau de pe al cărei teritoriu actual terestru sau subacvatic acestea au fost scoase, dezgropate sau furate sau țara care are o legătură atât de strânsă cu bunurile culturale încât consideră bunurile respective a fi proprietate culturală națională și le protejează ca atare, reglementând exportul legal al acestora în afara teritoriului său;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „țară de export” înseamnă ultima țară în care s-au aflat bunurile culturale în mod permanent, în conformitate cu legile și reglementările țării în cauză, înainte de expedierea lor în Uniune;

(c)  „țară de export” înseamnă ultima țară în care s-au aflat bunurile culturale, în conformitate cu legile și reglementările țării în cauză, înainte de expedierea lor în Uniune;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  „țări afectate de conflicte și cu risc ridicat” înseamnă țările enumerate de Comisie, care sunt identificate prin prezența unor conflicte armate, a violenței la scară largă sau a altor riscuri de a aduce daune oamenilor sau bunurilor culturale;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „permanent” înseamnă o perioadă de timp de cel puțin o lună și în alte scopuri decât pentru utilizare temporară, tranzit, export sau expediere;

eliminat

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12, cu scopul de a modifica a doua coloană a tabelului din anexă, ca urmare a modificărilor intervenite în Nomenclatura Combinată și de a modifica pragul minim de vechime din a treia coloană a tabelului din anexă, în lumina experienței acumulate în timpul punerii în aplicare a prezentului regulament.

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12, cu scopul de a modifica categoriile de bunuri culturale și pragul minim de vechime și financiar prevăzut în anexă, în lumina rezultatelor punerii în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12, cu scopul de modifica categoriile de bunuri care fac obiectul prezentării unei licențe de import sau al unei declarații a importatorului în fața autorităților vamale ale statului membru al primei intrări, în lumina experienței acumulate în timpul punerii în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Eliberarea unei licențe de import de către autoritățile competente din statul membru al primei intrări sau prezentarea corespunzătoare a unei declarații a importatorului nu trebuie să fie folosite ca dovadă a provenienței sau a proprietății legale asupra bunurilor culturale.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  admiterii temporare, în sensul articolului 250 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii pentru cercetare pedagogică, științifică și academică;

(a)  admiterii temporare, în sensul articolului 250 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii în scopuri pedagogice (de exemplu, culturale și muzicale), științifice, de restaurare, de conservare, organizare de expoziții sau de cercetare academică și în scopul cooperării între muzee sau instituții publice non-profit similare în vederea organizării de expoziții.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Admiterea temporară pe teritoriul vamal al Uniunii, în sensul articolului 250 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a bunurilor culturale prezentate cu ocazia târgurilor comerciale și a saloanelor internaționale de artă, ar trebui să fie permisă, cu condiția prezentării unei declarații a importatorului, în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 5.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  bunurilor culturale reintroduse în conformitate cu articolul 203 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Titularul bunurilor solicită autorității competente din statul membru de intrare eliberarea unei licențe de import. Cererea este însoțită de documente justificative și informații care să dovedească faptul că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia. Cu toate acestea, în cazul în care țara de export este parte la Convenția UNESCO privind mijloacele de interzicere și prevenire a importului, exportului și transferului ilicit de proprietate culturală semnată la Paris la 14 noiembrie 1970 (denumită în continuare „Convenția UNESCO din 1970”), cererea este însoțită de documente justificative și informații care dovedesc faptul că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara respectivă în conformitate cu legile și reglementările acesteia.

2.  Titularul bunurilor culturale menționate la alineatul precedent solicită autorității competente din statul membru al primei intrări eliberarea unei licențe de import. Cererea este însoțită de documente justificative și informații care să dovedească faptul că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia sau în absența unor astfel de legi și reglementări. În cazul în care nu se poate determina în mod fiabil țara de origine a bunurilor culturale, cererea pentru licența de import este însoțită de documente justificative și informații care dovedesc faptul că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara de export în conformitate cu legile și reglementările acesteia.

 

Titularul bunurilor culturale care provin din țări afectate de conflicte sau cu risc ridicat solicită întotdeauna autorității competente din statul membru al primei intrări eliberarea unei licențe de import. Cererea este însoțită de documente justificative și informații care să dovedească faptul că aceste bunuri culturale au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea competentă din statul membru de intrare verifică dacă cererea este completă. Autoritatea în cauză cere solicitantului, în termen de 30 de zile de la primirea cererii, să prezinte eventuale informații sau documente care lipsesc.

3.  Autoritatea competentă din statul membru al primei intrări verifică dacă cererea este completă. Autoritatea în cauză cere solicitantului, în termen de 30 de zile de la primirea cererii, să prezinte eventuale informații sau documente care lipsesc.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În termen de 90 de zile de la depunerea cererii complete, autoritatea competentă o verifică și decide dacă să elibereze licența de import sau să respingă cererea. Cererea poate fi respinsă din următoarele motive:

4.  În termen de 90 de zile de la depunerea cererii complete, autoritatea competentă o verifică și decide dacă să elibereze licența de import sau să respingă cererea. Cererea trebuie respinsă din următoarele motive:

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în cazul în care țara de export nu este parte la Convenția UNESCO din 1970, nu s-a demonstrat că bunurile culturale au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia;

(a)  în cazul în care nu s-a demonstrat că bunurile culturale au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia sau în cazul în care nu s-a demonstrat că exportul din țara de origine a avut loc în absența unor astfel de legi și reglementări;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care țara de export este parte la Convenția UNESCO din 1970, nu s-a demonstrat că bunurile culturale au fost exportate din țara de export în conformitate cu legile și reglementările acesteia;

(b)  în cazul în care există solicitări nesoluționate de restituire a bunurilor culturale din partea autorităților din țara de origine;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  atunci când există cereri nesoluționate de rambursare din partea autorităților competente din țara de origine;

Justificare

Motivele pentru care cererea de eliberare a unei licențe de import poate fi respinsă de către autoritatea competentă trebuie să includă și cazul în care există o cerere nesoluționată din partea țării de origine.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  autoritatea competentă are motive rezonabile să creadă că titularul bunurilor nu le-a achiziționat pe căi legale.

(c)  autoritatea competentă are motive rezonabile să afirme că titularul bunurilor nu le-a achiziționat pe căi legale.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  dacă cererea de import se referă la un bun cultural pentru care o cerere similară a fost respinsă anterior de către un alt stat membru al Uniunii, solicitantul fiind obligat să comunice acest refuz autorității competente pentru eliberarea licenței de import;

Justificare

Motivele pentru care cererea de eliberare a unei licențe de import poate fi respinsă de către autoritatea competentă trebuie să includă și cazul în care aceeași cerere a fost respinsă anterior de către un alt stat membru, solicitantul fiind obligat să comunice acest refuz autorității competente pentru eliberarea licenței de import.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care se eliberează licența de import, autoritatea competentă o înregistrează electronic.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cazul în care cererea este respinsă, decizia administrativă menționată la alineatul (4) este însoțită de o expunere de motive care include informații privind procedura de contestare, aceasta fiind comunicată solicitantului în cauză la momentul pronunțării respectivei decizii.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia poate să stabilească, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modelul cererii de licență de import și modalitățile procedurale de depunere și prelucrare a acestor cereri. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13.

6.  Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modelul electronic standardizat al cererii de licență de import și modalitățile procedurale de depunere și prelucrare electronice ale acestor cereri, precum și documentele justificative relevante, tot prin mijloace electronice. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Punerea în liberă circulație și plasarea sub un alt regim special decât cel de tranzit în Uniune a bunurilor culturale menționate la literele (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) și (l) din anexă se supun condiției de a prezenta autorităților vamale a statului membru de intrare o declarație a importatorului.

1.  Importul bunurilor culturale menționate la literele (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) și (l) din anexă se supune condiției de a prezenta autorităților vamale ale statului membru al primei intrări o declarație electronică a importatorului.

 

Paragraful precedent nu se aplică bunurilor culturale care provin din țări afectate de conflicte sau cu risc ridicat. Aceste bunuri culturale impun prezentarea unei licențe de import eliberate de autoritatea competentă din statul membru al primei intrări, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 4.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Declarația importatorului conține o declarație semnată de titularul bunurilor conform căreia bunurile au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia. Cu toate acestea, dacă țara de export este parte la Convenția UNESCO privind proprietatea culturală, declarația importatorului conține o declarație semnată de titularul bunurilor conform căreia bunurile au fost exportate din țara respectivă în conformitate cu legile și reglementările acesteia.

2.  În cazurile în care țara de origine a bunurilor culturale poate fi determinată în mod fiabil, declarația electronică a importatorului cuprinde următoarele documente:

 

(a)   o declarație semnată de titularul bunurilor;

Declarația importatorului include un document standardizat care descrie bunurile culturale în cauză suficient de detaliat pentru a permite identificarea acestora de către autoritățile vamale.

(b)  un document electronic standardizat care descrie bunurile culturale în cauză suficient de detaliat pentru a permite identificarea acestora de către autoritățile vamale; și

 

(c)  o licență sau un certificat de export eliberat de țara de origine. În cazurile în care legislația din țara de origine nu prevede eliberarea de licențe sau certificate de export, declarația importatorului este însoțită de documente justificative și informații fiabile care să dovedească faptul că bunurile culturale au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia sau în absența unor astfel de legi și reglementări.

 

În cazurile în care țara de origine a bunurilor culturale nu poate fi determinată în mod fiabil, declarația electronică a importatorului cuprinde următoarele documente:

 

(a)  o declarație semnată de titularul bunurilor;

 

(b)  un document electronic standardizat care descrie bunurile culturale în cauză suficient de detaliat pentru a permite identificarea acestora de către autoritățile vamale; și

 

(c)  o licență sau un certificat de export eliberat de țara de export. În cazurile în care legislația din țara de export nu prevede eliberarea de licențe sau certificate de export, declarația importatorului este însoțită de documente justificative și informații fiabile care să dovedească faptul că bunurile culturale au fost exportate din țara de export în conformitate cu legile și reglementările acesteia.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia poate să adopte, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modelul declarației importatorului și modalitățile procedurale de depunere și prelucrare a declarației importatorului. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13.

3.  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modelul electronic standardizat al declarației importatorului și modalitățile procedurale de depunere și prelucrare electronice ale declarației importatorului. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Licența de import menționată la articolul 4 sau declarația importatorului menționată la articolul 5, după caz, se prezintă biroului vamal competent să pună bunurile culturale în liberă circulație sau să le plaseze sub alt regim special decât cel de tranzit.

1.  Licența de import menționată la articolul 4 sau declarația importatorului menționată la articolul 5, după caz, se prezintă pe cale electronică biroului vamal competent să pună bunurile culturale în liberă circulație sau să le plaseze sub alt regim special decât cel de tranzit.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În ceea ce privește bunurile culturale care necesită eliberarea unei licențe de import pentru a intra pe teritoriul vamal al Uniunii, autoritățile vamale verifică dacă licența de import corespunde bunurilor prezentate. În acest scop, autoritățile vamale pot să efectueze un examen fizic al bunurilor culturale, inclusiv prin realizarea unei expertize.

2.  În ceea ce privește bunurile culturale care necesită eliberarea unei licențe de import pentru a intra pe teritoriul vamal al Uniunii, autoritățile vamale verifică dacă licența de import corespunde bunurilor prezentate. În acest scop, autoritățile vamale pot să efectueze un examen fizic al bunurilor culturale, prin realizarea unei expertize, în strânsă colaborare cu autoritățile competente pentru bunurile culturale. Licenței de import înregistrate electronic i se atribuie un număr de ordine și o dată a înregistrării, iar în momentul acordării liberului de vamă, declarantului i se eliberează o copie a licenței de import înregistrate.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În ceea ce privește bunurile culturale care necesită depunerea unei declarații a importatorului pentru a intra pe teritoriul vamal al Uniunii, autoritățile vamale verifică dacă declarația importatorului îndeplinește cerințele prevăzute în articolul 5 sau bazate pe acesta și dacă corespunde bunurilor prezentate. În acest scop, autoritățile vamale pot să solicite declarantului informații suplimentare și să efectueze un examen fizic al bunurilor culturale, inclusiv prin realizarea unei expertize. Ele înregistrează declarația importatorului atribuindu-i un număr de ordine și o dată a înregistrării, iar la momentul acordării liberului de vamă eliberează declarantului o copie a declarației înregistrate a importatorului.

3.  În ceea ce privește bunurile culturale care necesită depunerea unei declarații a importatorului pentru a intra pe teritoriul vamal al Uniunii, autoritățile vamale verifică dacă declarația importatorului îndeplinește cerințele prevăzute în articolul 5 sau bazate pe acesta și dacă corespunde bunurilor prezentate. În acest scop, autoritățile vamale pot să solicite declarantului informații suplimentare și să efectueze un examen fizic al bunurilor culturale, prin realizarea unei expertize, așa cum se prevede la alineatul (2). Declarației importatorului înregistrate electronic i se atribuie un număr de ordine și o dată a înregistrării, iar, în momentul acordării liberului de vamă, declarantului i se eliberează o copie a declarației înregistrate a importatorului.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care statele membre limitează numărul birourilor vamale competente să pună bunurile culturale în liberă circulație sau să le plaseze sub un alt regim special decât cel de tranzit, ele transmit Comisiei datele de contact ale respectivelor birouri vamale și orice modificări ale acestora.

În cazul în care statele membre limitează numărul birourilor vamale competente să importe bunurile culturale, ele transmit Comisiei datele de contact ale respectivelor birouri vamale și orice modificări ale acestora. Statele membre asigură un grad acceptabil de accesibilitate pentru proprietarii bunurilor și pentru importatori, în ciuda limitării numărului de birouri vamale.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În cazul reținerii bunurilor culturale, se asigură condiții pentru conservarea adecvată a bunurilor culturale, în conformitate cu condițiile și responsabilitățile pentru depozitarea temporară a bunurilor enunțate la articolul 147 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, ținând seama de natura specifică a acestor bunuri.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Autoritățile vamale anunță imediat țara de origine sau țara de export, după caz, dacă, după adoptarea deciziei menționate la alineatul (1), există motive întemeiate să se suspecteze că bunurile culturale respective au părăsit teritoriul țării de origine sau de export fără consimțământul proprietarului lor legitim sau cu încălcarea legilor și reglementărilor respectivelor țări.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se poate crea un sistem electronic pentru stocarea și schimbul de informații între autoritățile statelor membre, în special în ceea ce privește declarațiile importatorilor și licențele de import.

2.  Se creează un sistem electronic pentru stocarea și schimbul de informații între autoritățile statelor membre, în special în ceea ce privește declarațiile importatorilor și licențele de import.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate să prevadă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare:

Comisia prevede, prin intermediul unor acte de punere în aplicare:

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării articolelor 3, 4 și 5 și în special în cazul declarațiilor false și al prezentării de informații false pentru a obține intrarea bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii și ia toate măsurile necesare pentru a garanta punerea în aplicare a normelor respective. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționate și disuasive. Statele membre informează Comisia, în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului, cu privire la regimul acestor sancțiuni și cu privire la măsurile respective și notifică fără întârziere orice modificare ulterioară care le vizează.

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării articolelor 3, 4 și 5 și în special în cazul declarațiilor false și al prezentării de informații false pentru a obține intrarea bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii și ia toate măsurile necesare pentru a garanta punerea în aplicare a normelor respective. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționate și disuasive. Statele membre se angajează, de asemenea, să evalueze posibilitatea înființării unor unități operaționale specifice, acolo unde nu există deja în propriul sistem juridic, care să fie specializate în combaterea importului ilegal de bunuri culturale. Statele membre informează Comisia, în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului, cu privire la regimul acestor sancțiuni și cu privire la măsurile respective și notifică fără întârziere orice modificare ulterioară care le vizează.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11.  Statele membre organizează activități de formare și de consolidare a capacităților pentru a asigura punerea în aplicare eficace a prezentului regulament de către autoritățile vizate. Ele pot utiliza, de asemenea, campanii de sensibilizare adresate în special cumpărătorilor de bunuri culturale.

11.  Statele membre organizează activități de formare și de consolidare a capacităților pentru a asigura punerea în aplicare eficace a prezentului regulament de către autoritățile și profesioniștii vizați. Ele utilizează, de asemenea, campanii de sensibilizare adresate în special cumpărătorilor de bunuri culturale. În plus, pentru a asista actorii de pe piață în punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui puse la dispoziție puncte de contact pentru informare în fiecare stat membru. În cadrul lucrărilor pregătitoare de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisia și statele membre cooperează cu organizații internaționale precum UNESCO, Interpol, EUROPOL și Consiliul internațional al muzeelor (ICOM), pentru a asigura o formare eficace, activități de consolidare a capacităților și campanii de sensibilizare.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, o listă actualizată regulat cu țările afectate de conflicte și care prezintă un risc ridicat, prin care sunt stabilite măsuri restrictive aplicate bunurilor culturale, în conformitate cu articolul 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Comisia elaborează, în coordonare cu Serviciul European de Acțiune Externă și cu OCDE, orientări cu caracter neobligatoriu sub forma unui manual, pentru a oferi claritate și siguranță, și pentru a clarifica modul cel mai eficient de aplicare a criteriilor de identificare a zonelor de conflict și a zonelor cu risc ridicat. Acest manual se bazează pe definiția zonelor de conflict și a zonelor cu risc ridicat, stabilită la [articolul X litera X] din prezentul regulament și ia în considerare Orientările OCDE privind diligența necesară în acest domeniu, inclusiv alte riscuri aferente lanțului de aprovizionare care sunt identificate prin semnale de alertă, așa cum sunt ele definite în suplimentele relevante care însoțesc orientările menționate.

 

Comisia recurge la experți externi pentru a obține informațiile necesare cu scopul de a stabili o listă indicativă, neexhaustivă și actualizată în mod periodic a zonelor de conflict și a zonelor cu risc ridicat. Această listă se bazează pe analizele din manualul menționat la alineatul (1), efectuate de către experți externi, și pe informațiile disponibile, printre altele, din știință și din sistemele pentru asigurarea diligenței necesare în cadrul lanțului de aprovizionare. Importatorii din Uniune care se aprovizionează din zone care nu sunt incluse în lista susmenționată rămân responsabili pentru îndeplinirea obligațiilor privind diligența necesară prevăzute de prezentul regulament.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  numărul de cazuri în care bunurile culturale au fost reținute și

(e)  numărul de cazuri în care bunurile culturale au fost reținute;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  numărul de cazuri în care bunurile culturale au fost abandonate în favoarea statului în conformitate cu articolul 199 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

(f)  numărul de cazuri în care bunurile culturale au fost abandonate în favoarea statului în conformitate cu articolul 199 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 și

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  sancțiunile penale adoptate pentru a pune în aplicare prezentul regulament.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Anexă – tabel

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[…]

eliminat

Justificare

Anexa la propunerea Comisiei este eliminată și înlocuită cu anexa la Regulamentul nr. 116/2009 privind exportul de bunuri culturale, adaptată la un singur prag de 100 de ani și incluzând unele praguri financiare ajustate. Din motive procedurale, au fost propuse două amendamente diferite (unul pentru eliminare, iar celălalt pentru modificarea anexei inițiale), care sunt votate împreună.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Anexă – tabelul a (nou)

1.  Obiecte arheologice cu o vechime mai mare de 100 de ani care au fost obținute din:

 

  săpături și descoperiri terestre sau subacvatice

9705 00 00

  situri arheologice

9706 00 00

  colecții arheologice

 

2.  Elemente care formează o parte integrantă a unor monumente artistice, istorice sau religioase care au fost dezmembrate și care au o vechime mai mare de 100 de ani

9705 00 00

 

9706 00 00

3.  Tablouri și picturi, altele decât cele incluse în categoriile 4 sau 5, executate în întregime manual pe orice suport și pe orice material

9701

4.  Acuarele, guașe și pasteluri realizate în întregime de mână, pe orice suport

9701

5.  Mozaicuri executate în întregime manual din orice material, altele decât cele incluse în categoriile 1 sau 2, și desene executate în întregime manual pe orice material

6914

 

9701

6.  Gravuri originale, stampe, serigrafii și litografii, împreună cu matrițele acestora și afișele originale

Capitolul 49

 

9702 00 00

 

8442 50 99

7.  Producții originale de artă statuară sau de sculptură și copii obținute prin același procedeu ca și originalul, altele decât cele care intră în categoria 1

9703 00 00

8.  Fotografii, filme și negativele acestora

3704

 

3705

 

3706

 

4911 91 80

9.  Incunabule și manuscrise, inclusiv hărți geografice și partituri muzicale, exemplare individuale sau în colecții

9702 00 00

 

9706 00 00

 

4901 10 00

 

4901 99 00

 

4904 00 00

 

4905 91 00

 

4905 99 00

 

4906 00 00

10.  Cărți cu o vechime mai mare de 100 de ani, exemplare individuale sau în colecții

9705 00 00

 

9706 00 00

11.  Hărți tipărite cu o vechime mai mare de 100 de ani

9706 00 00

12.

 

(a)  Colecții și specimene care provin din colecții de zoologie, botanică, mineralogie sau anatomie;

9705 00 00

(b)  Colecții care prezintă interes istoric, paleontologic, etnografic sau numismatic

9705 00 00

13.  Alte obiecte antice care nu sunt incluse în categoriile menționate la categoriile A.1 – A.12 și care au peste 100 de ani vechime

97060000

Obiectele culturale incluse în categoriile A.1 – A.13 intră sub incidența prezentului regulament numai dacă valoarea lor atinge sau depășește pragurile financiare indicate în secțiunea B.

B.

Praguri financiare aplicabile anumitor categorii de bunuri culturale menționate în secțiunea A (în EUR)

Valoare:

Oricare ar fi valoarea

  1 (Obiecte arheologice)

  2 (Monumente dezmembrate)

  9 (Incunabule și manuscrise)

15 000

  5 (Mozaicuri și desene)

  6 (Gravuri)

  8 (Fotografii)

  11 (Hărți tipărite)

30 000

  4 (Acuarele, guașe și pasteluri)

50 000

  3 (Imagini)

  7 (Grupuri statuare)

  10 (Cărți)

  12 (Colecții)

  13 (Orice alte obiecte)

Depunerea cererii de acordare a unei licențe de export impune constatarea îndeplinirii condițiilor referitoare la valoarea financiară. Valoarea financiară este cea a obiectelor culturale din statele membre la care se face referire în articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Pentru statele membre a căror monedă nu este euro, valorile exprimate în euro în anexa I se schimbă și se exprimă în monedele naționale la cursul de schimb de la 31 decembrie 2001 publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. Această valoare în monede naționale este revizuită la fiecare doi ani cu efect de la 31 decembrie 2001. Calcularea acestei valori se bazează pe media valorii zilnice a monedelor respective, exprimate în euro, în decursul celor douăzeci și patru de luni care se încheie în ultima zi a lunii august anterioare revizuirii care produce efecte la 31 decembrie. Această metodă de calcul se revizuiește, la propunerea Comisiei, de Comitetul consultativ pentru bunurile culturale, în principiu la doi ani după prima aplicare. Pentru fiecare revizuire, valorile exprimate în euro și valorile lor exprimate în monedele naționale se publică periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în primele zile ale lunii noiembrie anterioare datei de la care revizuirea produce efecte.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0116&from=EN

Justificare

Uniunea Europeană trebuie să garanteze același nivel de protecție pentru bunurile sale culturale, inclusiv pentru cele importate pe teritoriul său din țări terțe. În acest scop, precum și pentru a facilita aplicarea prezentului regulament de către autoritățile vamale competente și de către autoritățile responsabile cu eliberarea licențelor de import, anexa propusă inițial este înlocuită cu anexa la Regulamentul (CE) nr. 116/2009 privind exportul bunurilor culturale, adaptată la un singur prag de 100 de ani și incluzând unele praguri financiare ajustate, ținându-se seama de domeniul de aplicare a prezentului regulament.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Importul de bunuri culturale

Referințe

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Comisii competente

       Data anunțului în plen

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

CULT

11.9.2017

Comisii asociate - data anunțului în plen

18.1.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Santiago Fisas Ayxelà

24.10.2017

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

       Data anunțului în plen

       

18.1.2018

Data adoptării

7.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Membri supleanți prezenți la votul final

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Martina Michels

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

21

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

3

-

ECR

John Flack, Rupert Matthews, John Procter

1

0

VERTS/ALE

Jill Evans

Legenda simbolurilor utilizate

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (4.7.2018)

destinat Comisiei pentru comerț internațional și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul bunurilor culturale

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Raportor pentru aviz: Kostas Chrysogonos

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru comerț internațional și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, care sunt comisii competente, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Având în vedere Concluziile Consiliului din 12 februarie 2016 privind combaterea finanțării terorismului, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului 24 și Directiva privind combaterea terorismului25, ar trebui puse în aplicare norme comune privind comerțul cu țările terțe, astfel încât să se asigure o protecție eficace împotriva pierderii bunurilor culturale, conservarea patrimoniului cultural al umanității și împiedicarea finanțării terorismului prin vânzarea patrimoniului cultural obținut prin jaf către cumpărători din Uniune.

(1)  Având în vedere Concluziile Consiliului din 12 februarie 2016 privind combaterea finanțării terorismului, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului 24 și Directiva privind combaterea terorismului25, ar trebui puse în aplicare norme comune privind comerțul cu țările terțe, astfel încât să se asigure o protecție eficace împotriva traficului și a pierderii bunurilor culturale, conservarea patrimoniului cultural al umanității și împiedicarea finanțării terorismului și a spălării banilor prin vânzarea patrimoniului cultural obținut prin jaf către cumpărători din Uniune.

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 final.

24 COM(2016)0050.

25 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului; JO L 88, 31.3.2017, p. 6-21.

25 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului; JO L 88, 31.3.2017, p. 6-21.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Având în vedere angajamentul Uniunii Europene pentru procese echitabile și despăgubirea victimelor, precum și constituția și convențiile UNESCO referitoare la protejarea patrimoniului, trebuie asigurată restituirea obiectelor tranzacționate și/sau excavate ori obținute în mod ilegal. În ceea ce privește exploatarea popoarelor și a teritoriilor, care, de obicei, duce la comerț ilicit și la trafic cu bunuri culturale, în special atunci când acestea provin din contextul unui conflict armat, prezentul regulament ar trebui să țină seama de caracteristicile regionale și locale, mai degrabă decât de valoarea de piață a producției culturale.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Patrimoniul cultural constituie unul dintre elementele de bază ale civilizației, care îmbogățește viața culturală a tuturor și, prin urmare, ar trebui să fie protejat împotriva însușirii ilegale și a jafului. În consecință, Uniunea ar trebui să interzică intrarea pe teritoriul său vamal a bunurilor culturale exportate ilegal din țări terțe.

(2)  Bunurile culturale au adeseori o mare importanță culturală, artistică, istorică și științifică. Patrimoniul cultural constituie unul dintre elementele de bază ale civilizației, având, printre altele, o valoare simbolică și constituind memoria culturală a umanității. El îmbogățește viața culturală a tuturor popoarelor și îi unește pe oameni în cunoașterea memoriei comune și în dezvoltarea civilizației. Prin urmare, ar trebui să fie protejat împotriva însușirii ilegale și a jafului. Jefuirea siturilor arheologice a avut loc dintotdeauna, însă în prezent a ajuns la scară industrială. Atât timp cât este posibilă implicarea în comerțul lucrativ cu bunuri culturale excavate ilegal și obținerea de profit fără riscuri notabile, aceste săpături și jafuri vor continua și în viitor. Valoarea economică și artistică a patrimoniului cultural creează o cerere puternică pe piața internațională, însă lipsa unor măsuri legislative internaționale puternice și a aplicării lor conduce la transferul acestor bunuri către economia subterană. Vizarea patrimoniului cultural este o infracțiune gravă care provoacă prejudicii semnificative celor afectați în mod direct sau indirect. Comerțul ilicit cu bunuri culturale contribuie, în multe cazuri, la asigurarea unei omogenizări și/sau expulzări culturale forțate, iar prădarea și jefuirea bunurilor culturale duce, printre altele, la dezintegrare. În consecință, Uniunea ar trebui să interzică intrarea pe teritoriul său vamal a bunurilor culturale exportate ilegal din țări terțe, punând un accent deosebit pe bunurile culturale din țări terțe afectate de conflicte armate care implică, îndeosebi, exporturi de către organizații teroriste sau alte grupuri infracționale.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Autoritățile competente din țările terțe nu dispun întotdeauna de capacități suficiente pentru combaterea traficului de bunuri culturale și a comerțului ilegal sau sunt supuse corupției ori altor forme de administrare defectuoasă. Atunci când obiectele culturale sunt scoase din context, populația este privată de obiceiurile și obiectele sale, precum și de locurile de comemorare și de lăcașurile de cult. Contextul istoric și valoarea științifică a obiectelor se pierd în cazul în care elementele asociate sunt vândute separat. Având în vedere caracterul de neînlocuit al bunurilor culturale și interesul public, deținerea acestor bunuri trebuie să fie supusă unor condiții. Procedura de import trebuie să cuprindă o asigurare privind depozitarea corespunzătoare ulterioară, documentația, accesibilitatea pentru instituțiile academice și muzeele publice și cooperarea în cazul unor cereri de restituire justificate.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Având în vedere normele diferite aplicabile în statele membre în ceea ce privește intrarea bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii, ar trebui să se ia măsuri în special pentru a se garanta că importurile de bunuri culturale fac obiectul unor controale uniforme la intrare.

(3)  Protecția patrimoniului cultural poate fi eficientă numai dacă este organizată atât la nivel național, cât și la nivel internațional între statele membre care lucrează în strânsă cooperare. Având în vedere normele diferite aplicabile în statele membre în ceea ce privește intrarea bunurilor culturale furate și/sau jefuite pe teritoriul vamal al Uniunii, ar trebui să se ia măsuri concertate pentru armonizarea normelor, reglementărilor și procedurilor între statele membre, garantându-se că importurile de bunuri culturale fac obiectul unor controale uniforme la intrare și abordând lacunele fiscale. Aceste măsuri ar trebui, de asemenea, să asigure că legislația UE este aplicată în mod corespunzător în toate statele membre și că recuperarea obiectelor de neînlocuit este eficace.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Având în vedere potențialul cunoscut al zonelor libere (așa-numitele „porturi libere”) pentru stocarea bunurilor culturale, măsurile de control care urmează să fie puse în aplicare ar trebui să aibă un domeniu de aplicare cât mai larg cu putință în ceea ce privește regimurile vamale vizate. Așadar, respectivele măsuri de control ar trebui să vizeze nu numai bunurile puse în liberă circulație, ci și cele plasate sub un regim vamal special. Acest domeniu larg de aplicare nu ar trebui să contravină însă principiului libertății de tranzit al mărfurilor și nici să depășească obiectivul de împiedicare a intrării bunurilor culturale exportate ilegal pe teritoriul vamal al Uniunii. În consecință, măsurile de control ar trebui să excludă tranzitul, prevăzând însă posibilitatea plasării bunurilor care intră pe teritoriul vamal al Uniunii sub regimuri vamale speciale.

(5)  Având în vedere potențialul cunoscut al zonelor libere (așa-numitele „porturi libere”) pentru stocarea bunurilor culturale, măsurile de control care urmează să fie puse în aplicare ar trebui să aibă un domeniu de aplicare cât mai larg cu putință în ceea ce privește regimurile vamale vizate, pentru a preveni eludarea prin exploatarea zonelor libere, care reprezintă potențiale zone de fond pentru proliferarea continuă a comerțului cu produse obținute în mod necuvenit și depozitarea acestora în UE. Așadar, respectivele măsuri de control ar trebui să vizeze nu numai bunurile puse în liberă circulație, ci și cele plasate sub un regim vamal special. Acest domeniu larg de aplicare nu ar trebui să contravină însă în mod nejustificat principiului libertății de tranzit al mărfurilor și nici să depășească obiectivul de împiedicare a intrării bunurilor culturale exportate ilegal pe teritoriul vamal al Uniunii. În consecință, măsurile de control ar trebui să excludă tranzitul, prevăzând însă posibilitatea plasării bunurilor care intră pe teritoriul vamal al Uniunii sub regimuri vamale speciale, cu excepția cazului în care autoritățile competente au motive întemeiate să considere că bunurile culturale au fost exportate din țara de origine cu încălcarea legilor și reglementărilor acesteia sau au fost dobândite în vreun alt mod ilicit.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Legalitatea exporturilor ar trebui examinată pe baza legilor și reglementărilor din țara în care au fost descoperite sau create bunurile culturale („țara de origine”). Pentru a se evita eludarea, atunci când bunurile culturale sunt introduse în Uniune dintr-o altă țară terță, persoana care dorește să le introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să demonstreze că bunurile respective au fost exportate legal din țara terță în cauză, dacă aceasta este semnatară a Convenției UNESCO din 1970 și, prin urmare, este angajată în lupta împotriva traficului ilicit de proprietate culturală. În celelalte cazuri, persoana ar trebui să facă dovada exportului legal din țara de origine.

(7)  Legalitatea exporturilor ar trebui examinată pe baza legilor și reglementărilor din țara în care au fost descoperite sau create bunurile culturale („țara de origine”). Pentru a se evita eludarea, atunci când bunurile culturale sunt introduse în Uniune dintr-o altă țară terță, persoana care dorește să le introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să demonstreze că bunurile respective au fost exportate legal din țara de origine. În toate cazurile, persoana care dorește să le introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să demonstreze că bunurile respective au fost exportate legal din ultima țară în care s-au aflat înainte de expedierea lor în Uniune („țara de export”) în conformitate cu legile și reglementările din această țară.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a nu împiedica în mod disproporționat comerțul transfrontalier cu bunuri, prezentul regulament ar trebui să se aplice numai bunurilor care au o anumită vechime. În acest scop, este oportun să se stabilească un prag de vechime de 250 de ani pentru toate categoriile de bunuri culturale. Datorită acestui prag de vechime, măsurile prevăzute de prezentul regulament se vor concentra asupra bunurilor culturale cu cea mai mare probabilitate de a fi vizate de tâlhari în zonele de conflict, fără a exclude alte bunuri al căror control este necesar pentru a asigura protecția patrimoniului cultural.

(8)  Pentru a nu împiedica în mod disproporționat comerțul transfrontalier cu bunuri, prezentul regulament ar trebui să se aplice numai bunurilor care au o anumită vechime. În acest scop, este oportun să se stabilească un prag de vechime de 100 de ani pentru toate categoriile de bunuri culturale, în conformitate cu dispozițiile Convenției de la Haga din 1954, ale Convenției UNESCO din 1970 și ale Convenției UNIDROIT din 1995. Datorită pragului de vechime, măsurile prevăzute de prezentul regulament se vor concentra asupra bunurilor culturale cu cea mai mare probabilitate de a fi vizate de tâlhari în zonele de conflict, fără a exclude alte bunuri al căror control este necesar pentru a asigura protecția patrimoniului cultural. Bunurile culturale care au fost realizate recent pot face, de asemenea, obiectul traficului ilicit și pot fi utilizate de către grupurile infracționale organizate din UE sau din țări terțe pentru spălarea banilor, finanțarea terorismului, traficul de droguri sau de persoane ori alte infracțiuni. Prin urmare, ar trebui luate măsuri adecvate pentru a preveni importul lor ilicit.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Întrucât anumite categorii de bunuri culturale, și anume obiectele arheologice, elementele unor monumente, manuscrisele și incunabulele rare, sunt deosebit de vulnerabile la jafuri și distrugere, este necesar să se prevadă un sistem de control mai riguros înainte ca acestea să intre pe teritoriul vamal al Uniunii. Un astfel de sistem ar trebui să impună prezentarea unei licențe eliberate de autoritatea competentă din statul membru de intrare înainte de punerea în liberă circulație a bunurilor respective sau de plasarea lor sub un alt regim vamal decât cel de tranzit. Persoanele care doresc să obțină o altfel de licență, ar trebui să fie în măsură să facă dovada legalității exportului din țara de origine, prin documente justificative și dovezi corespunzătoare, în special certificate de export sau licențe eliberate de țara terță de export, facturi, contracte de vânzare, documente de asigurare, documente de transport și evaluări ale experților. Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să decidă dacă să elibereze licența fără întârziere, pe baza unor cereri complete și corecte.

(10)  Întrucât anumite categorii de bunuri culturale, de exemplu obiectele arheologice, elementele unor monumente, bijuteriile care reprezintă obiecte de artă, obiectele numismatice, artefactele care sunt rezultatul unor realizări tehnologice din vechime, manuscrisele și incunabulele rare, sunt deosebit de vulnerabile la jafuri și distrugere, este necesar să se prevadă un sistem de control mai riguros înainte ca acestea să intre pe teritoriul vamal al Uniunii. Un astfel de sistem ar trebui să impună prezentarea unei licențe eliberate în format electronic de autoritatea competentă din statul membru de intrare înainte de punerea în liberă circulație a bunurilor respective sau de plasarea lor sub un alt regim vamal decât cel de tranzit. Persoanele care doresc să obțină o altfel de licență, ar trebui să fie în măsură să facă dovada legalității exportului din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia, prin documente justificative și dovezi corespunzătoare, în special certificate de export sau licențe eliberate de țara terță de export, titluri de proprietate, facturi, contracte de vânzare, documente de asigurare, documente de transport și evaluări ale experților. Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să decidă dacă să elibereze licența fără întârziere, pe baza unor cereri complete și corecte, ținând cont în mod corespunzător de disponibilitatea informațiilor relevante și respectând principiul proporționalității. Persoanelor care depun o cerere nu ar trebui să li se perceapă o taxă pentru cererea respectivă. Deciziile autorităților competente ar trebui comunicate fără întârziere birourilor vamale competente.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Cazurile de jefuire care au legătură cu finanțarea terorismului sau spălarea banilor au fost legate, în mod tradițional, de anumite țări sau regiuni de origine. Comisia ar trebui, în special, să țină seama de listele roșii publicate de ICOM, care clasifică categoriile de obiecte arheologice sau opere de artă în pericol din zonele cele mai vulnerabile ale lumii, pentru a împiedica vânzarea ilegală a acestora. Având în vedere natura specifică a bunurilor culturale, ar trebui numiți experți culturali în cadrul autorităților vamale. Rolul lor este extrem de important, deoarece aceștia ar trebui să poată, dacă este necesar, să solicite informații suplimentare de la declarant și să examineze fizic bunurile culturale efectuând o expertiză.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru alte categorii de bunuri culturale, persoanele care doresc să le introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să depună o declarație prin care să certifice și să își asume responsabilitatea pentru legalitatea exportului din țara terță și să ofere informații suficiente pentru identificarea bunurilor respective de către autoritățile vamale. Pentru a facilita procedura și din motive de securitate juridică, informațiile despre bunurile culturale ar trebui să fie furnizate prin intermediul unui document standardizat. Pentru descrierea bunurilor culturale ar trebui utilizat standardul Object ID recomandat de UNESCO. Autoritățile vamale ar trebui să înregistreze intrarea bunurilor culturale respective,păstreze originalele și să elibereze declarantului o copie a documentelor relevante, pentru a asigura trasabilitatea după intrarea bunurilor pe piața internă.

(11)  Pentru alte categorii de bunuri culturale, persoanele care doresc să le introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să depună o declarație electronică prin care să certifice și să își asume responsabilitatea pentru legalitatea exportului din țara terță și să ofere informații suficiente pentru identificarea bunurilor respective de către autoritățile vamale. Pentru a facilita procedura și din motive de securitate juridică, informațiile despre bunurile culturale ar trebui să fie furnizate prin intermediul unui document electronic standardizat. Pentru descrierea bunurilor culturale ar trebui utilizat standardul Object ID recomandat de UNESCO. Bunurile culturale respective ar trebui înregistrate electronic, iar declarantului ar trebuii se pună la dispoziție o copie a documentelor relevante prezentate, pentru a asigura trasabilitatea după intrarea bunurilor pe piața internă.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Admiterea temporară a bunurilor culturale pentru cercetare pedagogică, științifică sau academică nu ar trebui să fie condiționată de prezentarea unei licențe sau a unei declarații.

(12)  Admiterea temporară a bunurilor culturale în scopuri pedagogice, științifice sau de cercetare academică ori pentru cooperarea fără scop lucrativ dintre muzee sau instituții publice nonprofit nu ar trebui să fie condiționată de prezentarea unei licențe sau a unei declarații, cu condiția să nu existe dovezi că aceste mărfuri au fost obținute în mod ilicit.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Depozitarea bunurilor culturale provenite din țări afectate de conflicte armate sau de catastrofe naturale ar trebui să fie permisă și fără prezentarea unei licențe sau a unei declarații în scopul asigurării siguranței și al conservării acestora.

(13)  Țările afectate de conflicte armate sau de crize relevante nu sunt capabile, de obicei, să își protejeze suficient patrimoniul lor cultural. Depozitarea bunurilor culturale provenite din aceste țări afectate ar trebui, așadar, să fie permisă și fără prezentarea unei licențe sau a unei declarații, cu condiția ca autoritățile competente să însoțească și să administreze procesul până la restituire. Ar trebui să se efectueze o verificare atentă a riscurilor în cazul persoanelor care încearcă să introducă astfel de bunuri pe teritoriul vamal al Uniunii, acordându-se o atenție deosebită posibilității ca depozitarea bunurilor culturale din țările de export afectate de conflicte armate sau alte crize relevante să fie utilizată ca sursă de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Autoritățile vamale ar trebui să poată confisca și reține temporar bunurile culturale introduse pe teritoriul vamal al Uniunii în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile stabilite în prezentul regulament. Ar trebui instituite garanții corespunzătoare, în special informații adecvate oferite declarantului, căi de atac efective și o perioadă maximă de reținere de 6 luni. Confiscarea și reținerea cu titlu temporar a bunurilor culturale ar trebui să fie limitată în cazurile în care ar reprezenta o dificultate excesivă pentru persoanele fizice, pe baza unei evaluări adecvate și de la caz la caz.

Justificare

Este important să se introducă în prezentul regulament principiul „dificultăților excesive” în ceea ce privește reținerea temporară a bunurilor culturale, pentru a evita eventualele situații în care o astfel de reținere ar avea un efect disproporționat asupra unei persoane fizice. Acest principiu este deja prevăzut în alte instrumente ale dreptului Uniunii, și anume în cele referitoare la controlul numerarului și la înghețare și confiscare.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a ține seama de experiența acumulată în timpul punerii în aplicare a prezentului regulament și de evoluția circumstanțelor politice și de altă natură care ar putea să pună în pericol bunurile culturale, însă fără a împiedica în mod disproporționat comerțul cu țările terțe, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește modificarea pragului de vechime pentru diferitele categorii de bunuri culturale. Totodată, această delegare ar trebui să-i permită Comisiei să actualizeze anexa, ca urmare a modificărilor aduse Nomenclaturii Combinate. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201627. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(14)  Pentru a ține seama de experiența acumulată în timpul punerii în aplicare a prezentului regulament și de evoluția circumstanțelor politice și de altă natură care ar putea să pună în pericol bunurile culturale, însă fără a împiedica în mod disproporționat comerțul cu țările terțe, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a stabili modalitățile de punere în funcțiune, operare și întreținere a unui nou sistem electronic. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201627. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

__________________

__________________

27 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

27 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a adopta modalitățile specifice de admitere temporară și de depozitare a bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii, modelele de cereri de licențe de import și de formulare, de declarații ale importatorilor și de documente însoțitoare, precum și alte norme procedurale privind depunerea și prelucrarea acestora. Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare și în ceea ce privește stabilirea modalităților de creare a unei baze de date electronice pentru stocarea și schimbul de informații între statele membre. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului28.

(15)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a adopta, după consultarea cu Parlamentul European și Consiliul, inclusiv la nivel de experți, modalitățile specifice de admitere temporară și de depozitare, în condiții de conservare adecvate, a bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii, modelele de cereri de licențe de import și de formulare, de declarații ale importatorilor și de documente însoțitoare, precum și alte norme procedurale privind depunerea și prelucrarea acestora. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului28.

__________________

__________________

28 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

28 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Ar trebui colectate informații relevante privind fluxurile comerciale de bunuri culturale, pentru a sprijini punerea în aplicare eficientă a regulamentului și a oferi o bază pentru viitoarea evaluare a acestuia. Fluxurile comerciale de bunuri culturale nu pot fi monitorizate eficient doar pe baza valorii sau a greutății lor, deoarece acești doi parametri pot varia. Este esențial să se colecteze informații cu privire la numărul de articole declarate. Întrucât în Nomenclatura combinată nu este specificată nicio unitate suplimentară de măsură pentru bunurile culturale, este necesar să se prevadă obligația declarării numărului de articole.

(16)  Ar trebui colectate informații relevante privind fluxurile comerciale de bunuri culturale, pentru a sprijini punerea în aplicare eficientă a regulamentului și a oferi o bază pentru viitoarea evaluare a acestuia. Fluxurile comerciale de bunuri culturale nu pot fi monitorizate eficient doar pe baza valorii sau a greutății lor, deoarece acești doi parametri pot varia. Este esențial să se colecteze pe cale electronică informații cu privire la numărul de articole declarate. Întrucât în Nomenclatura combinată nu este specificată nicio unitate suplimentară de măsură pentru bunurile culturale, este necesar să se prevadă obligația declarării numărului de articole.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Statele membre ar trebui să conceapă campanii de sensibilizare menite să descurajeze achiziționarea și vânzarea de bunuri culturale provenite din comerțul ilicit. Ar trebui să fie înființate și puse la dispoziție puncte de informare, linii telefonice de urgență și un site web ușor accesibile în statele membre pentru a sensibiliza și a informa, în special, cumpărătorii de bunuri culturale sau alte părți interesate.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Comisiei ar trebui să i se acorde suficient timp pentru a adopta normele de aplicare a prezentului regulament, în special cele referitoare la formularele adecvate pentru cererea de eliberare a unei licențe de import sau pentru pregătirea unei declarații a importatorului. În consecință, aplicarea prezentului regulament ar trebui amânată.

(19)  Comisia ar trebui să adopte fără întârziere normele de aplicare a prezentului regulament, în special cele referitoare la formularele electronice standardizate adecvate pentru cererea de eliberare a unei licențe de import sau pentru pregătirea unei declarații a importatorului.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „bunuri culturale” înseamnă orice obiect care are importanță pentru arheologie, preistorie, istorie, literatură, artă sau știință și care aparține categoriilor enumerate în tabelul din anexă și îndeplinește condiția pragului minim de vârstă specificat în anexa respectivă;

(a)  „bunuri culturale” înseamnă orice obiect care, din motive religioase sau laice, are importanță semnificativă pentru arheologie, preistorie, istorie, literatură, artă sau știință și care aparține categoriilor enumerate în tabelul din anexă și îndeplinește condiția pragului minim de vârstă specificat în anexa respectivă;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „țară de export” înseamnă ultima țară în care s-au aflat bunurile culturale în mod permanent, în conformitate cu legile și reglementările țării în cauză, înainte de expedierea lor în Uniune;

(c)  „țară de export” înseamnă ultima țară în care s-au aflat bunurile culturale, în conformitate cu legile și reglementările țării în cauză, înainte de expedierea lor în Uniune;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „permanent” înseamnă o perioadă de timp de cel puțin o lună și în alte scopuri decât pentru utilizare temporară, tranzit, export sau expediere;

eliminat

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  „autorități competente” înseamnă autoritățile desemnate de statele membre pentru a elibera licențele de import și pentru a înregistra declarațiile importatorilor;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12, cu scopul de a modifica a doua coloană a tabelului din anexă, ca urmare a modificărilor intervenite în Nomenclatura Combinată și de a modifica pragul minim de vechime din a treia coloană a tabelului din anexă, în lumina experienței acumulate în timpul punerii în aplicare a prezentului regulament.

2.  Comisia este împuternicită să adopte, după consultarea cu Parlamentul European și cu Consiliul, inclusiv la nivel de experți, acte delegate în conformitate cu articolul 12, pentru a stabili modalitățile de punere în funcțiune, operare și întreținere a sistemului electronic menționat la articolul 9.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Punerea bunuri culturale în liberă circulație și plasarea bunurilor culturale sub un alt regim special decât cel de tranzit sunt permise numai cu condiția prezentării unei licențe de import eliberate în conformitate cu articolul 4 sau a unei declarații a importatorului efectuate în conformitate cu articolul 5.

1.  Intrarea pe teritoriul vamal al Uniunii a bunurilor culturale exportate ilegal de către țări terțe este interzisă.

 

Punerea bunuri culturale în liberă circulație și plasarea bunurilor culturale sub un alt regim special decât cel de tranzit sunt permise numai cu condiția prezentării unei licențe de import eliberate în conformitate cu articolul 4 sau a unei declarații a importatorului efectuate în conformitate cu articolul 5.

 

Eliberarea unei licențe de import sau transmiterea corectă a declarației importatorului către autoritățile vamale nu se consideră a constitui o dovadă a provenienței sau a proprietății legale asupra bunurilor culturale.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  admiterii temporare, în sensul articolului 250 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii pentru cercetare pedagogică, științifică și academică;

(a)  admiterii temporare, în sensul articolului 250 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii în scopuri pedagogice, științifice, de restaurare, de conservare și de cercetare academică și în scopul cooperării între muzee publice sau instituții publice nonprofit similare în vederea organizării de expoziții, cu condiția să nu existe dovezi care să ateste că aceste produse au fost obținute în mod ilicit.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  depozitării, în sensul articolului 237 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a bunurilor culturale în scopul expres de a asigura conservarea acestora de către o autoritate publică sau sub supravegherea unei autorități publice.

(b)  depozitării, în sensul articolului 237 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a bunurilor culturale în scopul expres de a asigura protecția și conservarea acestora de către o autoritate publică sau sub supravegherea unei autorități publice, după efectuarea unei evaluări a riscurilor în cazul persoanelor care doresc să introducă astfel de bunuri pe teritoriul vamal al Uniunii.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia poate să adopte, prin intermediul actelor de punere în aplicare, modalitățile specifice pentru admiterea temporară sau depozitarea bunurilor culturale menționată la alineatul (2). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13.

3.  Comisia poate să adopte, prin intermediul actelor de punere în aplicare, modalitățile specifice pentru admiterea temporară sau depozitarea, în vederea protejării, a bunurilor culturale menționată la alineatul (2). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Titularul bunurilor solicită autorității competente din statul membru de intrare eliberarea unei licențe de import. Cererea este însoțită de documente justificative și informații care să dovedească faptul că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia. Cu toate acestea, în cazul în care țara de export este parte la Convenția UNESCO privind mijloacele de interzicere și prevenire a importului, exportului și transferului ilicit de proprietate culturală semnată la Paris la 14 noiembrie 1970 (denumită în continuare „Convenția UNESCO din 1970”), cererea este însoțită de documente justificative și informații care dovedesc faptul că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara respectivă în conformitate cu legile și reglementările acesteia.

2.  Titularul bunurilor culturale menționate la alineatul precedent solicită autorității competente din statul membru de intrare eliberarea unei licențe de import. Cererea este însoțită de documente justificative și informații care să dovedească faptul că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia. În toate cazurile, cererea este însoțită de documente justificative și informații care să dovedească faptul că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara de export în conformitate cu legile și reglementările acesteia. Pentru a fi admisibilă, cererea pentru acordarea licenței de import trebuie să fie însoțită de o asigurare care să ateste depozitarea corespunzătoare prin documente justificative, accesibilitatea pentru instituțiile academice publice, muzeele publice sau instituțiile publice nonprofit similare, precum și cooperarea în cazul cererilor de restituire justificate.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în cazul în care țara de export nu este parte la Convenția UNESCO din 1970, nu s-a demonstrat că bunurile culturale au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia;

(a)  în cazul în care nu s-a demonstrat că bunurile culturale au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care țara de export este parte la Convenția UNESCO din 1970, nu s-a demonstrat că bunurile culturale au fost exportate din țara de export în conformitate cu legile și reglementările acesteia;

(b)  autoritatea competentă are motive rezonabile să creadă că titularul bunurilor nu le-a achiziționat pe căi legale;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cazul în care cererea este aprobată, autoritatea competentă transmite autorităților vamale competente, prin mijloace electronice și fără întârziere, o copie a licenței de import.

 

În cazul în care cererea este respinsă, autoritatea competentă comunică acest lucru imediat autorităților vamale competente și Comisiei. Decizia de respingere este însoțită de o expunere a motivelor de respingere a cererii, inclusiv de informații privind procedura de contestare, fiind comunicată solicitantului în cauză la momentul pronunțării.

 

Atunci când o cerere pentru o licență privește un bun cultural pentru care o asemenea cerere a fost respinsă anterior, solicitantul trebuie să informeze autoritatea competentă la care depune cererea despre respingerea cererii anterioare.

 

Statele membre recunosc valabilitatea respingerii cererilor de către autoritățile competente ale celorlalte state membre, atunci când aceste respingeri sunt motivate prin dispozițiile prezentului regulament.

 

O nouă cerere ar putea fi prezentată în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), atunci când sunt puse la dispoziție noi dovezi care să susțină o astfel de cerere. În asemenea situații, dacă o autoritate competentă eliberează o licență, aceasta informează Comisia cu privire la acest lucru, indicând motivele care au condus la decizia sa.

 

Comisia comunică celorlalte state membre informațiile primite, în scopul asigurării unei aplicări uniforme a prezentului regulament.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre desemnează autoritățile publice competente să elibereze licențe de import în conformitate cu prezentul articol. Ele transmit Comisiei datele de contact ale autorităților respective și orice modificări ale acestora.

Statele membre desemnează fără întârziere autoritățile publice competente să elibereze licențe de import în conformitate cu prezentul articol. Ele transmit Comisiei datele de contact ale autorităților respective și eventualele modificări ale acestora.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia publică datele de contact ale respectivelor autorităților competente, precum și modificările acestora, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.

Comisia publică datele de contact ale respectivelor autorităților competente, precum și modificările acestora, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, precum și pe site-ul web dedicat, menționat la articolul 11.

Justificare

Din motive de transparență, lista autorităților competente ar trebui să fie pusă la dispoziția publicului pe un site web găzduit de Comisie.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia poate să stabilească, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modelul cererii de licență de import și modalitățile procedurale de depunere și prelucrare a acestor cereri. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13.

6.  Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modelul electronic standardizat al declarației importatorului și al cererii de licență de import și modalitățile procedurale de depunere și prelucrare a acestor cereri, împreună cu documentele justificative relevante. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Declarația importatorului

Declarația importatorului și asigurarea privind conservarea

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Punerea în liberă circulație și plasarea sub un alt regim special decât cel de tranzit în Uniune a bunurilor culturale menționate la literele (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) și (l) din anexă se supun condiției de a prezenta autorităților vamale a statului membru de intrare o declarație a importatorului.

1.  Punerea în liberă circulație și plasarea sub un alt regim special decât cel de tranzit în Uniune a bunurilor culturale menționate la literele (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) și (l) din anexă se supun condiției de a prezenta autorităților vamale a statului membru de intrare o declarație a importatorului și o asigurare privind conservarea.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Declarația importatorului conține o declarație semnată de titularul bunurilor conform căreia bunurile au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia. Cu toate acestea, dacă țara de export este parte la Convenția UNESCO privind proprietatea culturală, declarația importatorului conține o declarație semnată de titularul bunurilor conform căreia bunurile au fost exportate din țara respectivă în conformitate cu legile și reglementările acesteia.

Declarația importatorului, înregistrată electronic și transmisă, după caz, autorităților competente, în format electronic sau pe hârtie, conține o declarație semnată de titularul bunurilor conform căreia bunurile au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Declarația importatorului include un document standardizat care descrie bunurile culturale în cauză suficient de detaliat pentru a permite identificarea acestora de către autoritățile vamale.

Declarația importatorului și asigurarea privind conservarea includ un document standardizat, în format electronic sau pe hârtie, care descrie bunurile culturale în cauză suficient de detaliat pentru a permite identificarea acestora de către autoritățile vamale. Declarația importatorului conține, de asemenea, informații privind consecințele depunerii unei declarații false.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Declarația importatorului trebuie să fie însoțită de o asigurare obligatorie care să acopere perioada de transport și de utilizare pe teritoriul UE. În plus, exemplarele originale ale altor documente, cum ar fi evaluarea experților, facturile, titlurile de proprietate, pot fi solicitate de agenții vamali în momentul intrării în spațiul vamal al UE.

 

Asigurarea privind conservarea trebuie să conțină o declarație semnată de titularul bunurilor conform căreia acestea vor fi depozitate în mod corespunzător în timpul tranzitului și al vânzării menționate la articolul 4 și, de asemenea, că vor fi vândute exclusiv cumpărătorilor în măsură să respecte reglementările statelor membre referitoare la manipularea adecvată a bunurilor culturale.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia poate să adopte, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modelul declarației importatorului și modalitățile procedurale de depunere și prelucrare a declarației importatorului. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13.

3.  Comisia poate să adopte, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modelul electronic standardizat al declarației importatorului și modalitățile procedurale de depunere și prelucrare electronică a declarației importatorului. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Licența de import menționată la articolul 4 sau declarația importatorului menționată la articolul 5, după caz, se prezintă biroului vamal competent să pună bunurile culturale în liberă circulație sau să le plaseze sub alt regim special decât cel de tranzit.

1.  Licența de import menționată la articolul 4 sau declarația importatorului menționată la articolul 5, după caz, se prezintă pe cale electronică biroului vamal competent să pună bunurile culturale în liberă circulație sau să le plaseze sub alt regim special decât cel de tranzit.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În ceea ce privește bunurile culturale care necesită eliberarea unei licențe de import pentru a intra pe teritoriul vamal al Uniunii, autoritățile vamale verifică dacă licența de import corespunde bunurilor prezentate. În acest scop, autoritățile vamale pot să efectueze un examen fizic al bunurilor culturale, inclusiv prin realizarea unei expertize.

2.  În ceea ce privește bunurile culturale care necesită eliberarea unei licențe de import pentru a intra pe teritoriul vamal al Uniunii, autoritățile vamale verifică dacă licența de import corespunde bunurilor prezentate. În acest scop, autoritățile vamale pot să efectueze un examen fizic al bunurilor culturale prin realizarea unei expertize. Licenței de import înregistrate electronic i se atribuie un număr de ordine și o dată a înregistrării, iar la momentul acordării liberului de vamă, declarantului i se eliberează o copie a licenței de import înregistrate.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În ceea ce privește bunurile culturale care necesită depunerea unei declarații a importatorului pentru a intra pe teritoriul vamal al Uniunii, autoritățile vamale verifică dacă declarația importatorului îndeplinește cerințele prevăzute în articolul 5 sau bazate pe acesta și dacă corespunde bunurilor prezentate. În acest scop, autoritățile vamale pot să solicite declarantului informații suplimentare și să efectueze un examen fizic al bunurilor culturale, inclusiv prin realizarea unei expertize. Ele înregistrează declarația importatorului atribuindu-i un număr de ordine și o dată a înregistrării, iar la momentul acordării liberului de vamă eliberează declarantului o copie a declarației înregistrate a importatorului.

3.  În ceea ce privește bunurile culturale care necesită depunerea unei declarații a importatorului pentru a intra pe teritoriul vamal al Uniunii, autoritățile vamale verifică dacă declarația importatorului îndeplinește cerințele prevăzute în articolul 5 sau bazate pe acesta și dacă corespunde bunurilor prezentate. În acest scop, autoritățile vamale pot să solicite declarantului informații suplimentare și să efectueze un examen fizic al bunurilor culturale prin realizarea unei expertize. Declarației importatorului înregistrate pe cale electronică i se atribuie un număr de ordine și o dată a înregistrării, iar la momentul acordării liberului de vamă declarantului i se va elibera o copie a declarației înregistrate a importatorului, iar declarația va fi trimisă autorităților competente.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia publică datele de contact ale respectivelor birouri vamale, precum și modificările acestora, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.

Comisia publică datele de contact ale respectivelor birouri vamale, precum și modificările acestora, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, precum și pe site-ul web dedicat, menționat la articolul 11.

Justificare

Din motive de transparență, lista autorităților competente ar trebui să fie pusă la dispoziția publicului pe un site web găzduit de Comisie.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

În cazul în care, cu ocazia controlului la frontiera UE, se constată că bunurile culturale sunt importate în mod ilicit, biroul vamal competent al UE ar trebui să informeze poliția națională și birourile vamale din țara de proveniență a bunurilor culturale reținute în legătură cu tentativa de transport ilegal și de utilizare a operei de artă. Dacă țara din care bunurile culturale sunt transportate în mod ilicit diferă de țara de origine, trebuie informate autoritățile naționale din ambele țări.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile vamale confiscă și rețin temporar bunurile culturale introduse pe teritoriul vamal al Uniunii, dacă bunurile în cauză au intrat pe teritoriul vamal al Uniunii fără a îndeplini condițiile prevăzute la articolul 3 alineatele (1) și (2).

1.  Autoritățile vamale confiscă și rețin temporar bunurile culturale introduse pe teritoriul vamal al Uniunii, dacă bunurile în cauză au intrat pe teritoriul vamal al Uniunii fără a îndeplini condițiile prevăzute la articolul 3 alineatele (1) și (2). În cazul confiscării sau al reținerii temporare a bunurilor culturale, trebuie să existe garanții adecvate pentru conservarea lor optimă, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul internațional.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Autoritățile vamale decid, și în cooperare cu alte agenții europene sau naționale, după caz, ca verificările și controalele vamale să fie mai amănunțite și să se efectueze pe baza unei abordări bazate pe risc. Atunci când autoritățile competente au motive întemeiate să creadă că bunurile culturale aflate în tranzit pe teritoriul Uniunii ar fi putut fi exportate cu încălcarea normelor și reglementărilor unei țări de origine sau obținute în vreun alt mod ilicit, acestea vor cere autorităților vamale să confiște temporar aceste bunuri.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Decizia administrativă menționată la alineatul (1) însoțită de o expunere a motivelor, este comunicată declarantului și face obiectul unei căi de atac efective, în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația națională.

2.  Decizia administrativă menționată la alineatele (1) și (1a), însoțită de o expunere a motivelor, este comunicată declarantului și face obiectul unei căi de atac efective, în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația națională.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Perioada de reținere temporară este strict limitată în timp în funcție de timpul de care au nevoie autoritățile vamale sau celelalte autorități de aplicare a legii pentru a stabili dacă împrejurările cazului justifică reținerea în temeiul altor dispoziții ale legislației naționale sau a Uniunii. Perioada maximă de reținere temporară în temeiul prezentului articol este de 6 luni. În cazul în care nu se ia o decizie cu privire la reținerea în continuare a bunurilor culturale în acest termen sau dacă se decide că împrejurările cazului nu justifică reținerea în continuare, bunurile culturale sunt puse imediat la dispoziția declarantului.

3.  Perioada de reținere temporară este strict limitată în timp în funcție de timpul de care au nevoie autoritățile vamale sau celelalte autorități de aplicare a legii pentru a stabili dacă împrejurările cazului justifică reținerea în temeiul altor dispoziții ale legislației naționale sau a Uniunii. Perioada maximă de reținere temporară în temeiul prezentului articol este de 6 luni. În cazul în care nu se ia o decizie cu privire la reținerea în continuare a bunurilor culturale în acest termen sau dacă se decide că împrejurările cazului nu justifică reținerea în continuare, bunurile culturale sunt puse imediat la dispoziția declarantului. Autoritățile statelor membre ale UE trebuie să se asigure că, în momentul restituirii operelor de artă către țara de origine, aceasta din urmă nu este afectată de o criză armată care ar face ca siguranța obiectului cultural să nu poată fi garantată. În astfel de situații, obiectul trebuie să rămână în UE până când situația din țara de origine devine stabilă.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Asistența tehnică, consilierea și schimbul de informații

 

Statele membre, asistate, după caz, de Comisie, le pot oferi importatorilor asistență și consiliere tehnică sau de altă natură, ținând seama de situația întreprinderilor mici și mijlocii, pentru a facilita respectarea cerințelor stabilite în prezentul regulament.

 

Statele membre, asistate de Comisie, facilitează schimbul și diseminarea de informații utile privind traficul cu bunuri culturale, în special pentru a ajuta importatorii să evalueze riscurile, și privind cele mai bune practici pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

 

Asistența se acordă astfel încât să nu se aducă atingere responsabilităților autorităților competente menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (ha), iar acestea să își mențină independența în ceea ce privește verificarea respectării prezentului regulament.

Justificare

Acest nou articol se bazează pe articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn („Regulamentul EUTR”) și vizează facilitarea punerii corespunzătoare în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În scopul punerii în aplicare a prezentului regulament, statele membre asigură cooperarea între autoritățile competente menționate la articolul 3 alineatul (4).

1.  În scopul punerii în aplicare a prezentului regulament, statele membre asigură cooperarea între autoritățile lor competente.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se poate crea un sistem electronic pentru stocarea și schimbul de informații între autoritățile statelor membre, în special în ceea ce privește declarațiile importatorilor și licențele de import.

2.  Pe baza unei propuneri legislative adecvate, se creează un sistem electronic pentru stocarea și schimbul de informații între autoritățile statelor membre, inclusiv autoritățile vamale, în special în ceea ce privește declarațiile importatorilor și licențele de import. Toate datele cu caracter personal stocate sau prelucrate în cadrul unui astfel de sistem electronic respectă legislația Uniunii privind protecția datelor, în special principiile necesității, proporționalității și limitării scopului, făcând obiectul unei supravegheri corespunzătoare din partea autorităților de protecție a datelor.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  modalitățile de punere în funcțiune, operare și întreținere a sistemului electronic menționat la alineatul (2);

eliminat

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării articolelor 3, 4 și 5 și în special în cazul declarațiilor false și al prezentării de informații false pentru a obține intrarea bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii și ia toate măsurile necesare pentru a garanta punerea în aplicare a normelor respective. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționate și disuasive. Statele membre informează Comisia, în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului, cu privire la regimul acestor sancțiuni și cu privire la măsurile respective și notifică fără întârziere orice modificare ulterioară care le vizează.

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării articolelor 3, 4 și 5 și în special în cazul în care un bun cultural este introdus pe teritoriul Uniunii fără o licență corespunzătoare, în cazul în care licența este utilizată pentru un bun cultural diferit de cel pentru care a fost eliberată sau în cazul declarațiilor false și al prezentării de informații false pentru a obține intrarea bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii, precum și în cazul punerii de resurse economice la dispoziția grupurilor infracționale ca urmare a importului ilicit de bunuri culturale. Statele membre iau toate măsurile necesare, inclusiv exproprierea proprietății relevante a persoanelor care au realizat importuri ilicite de bunuri culturale, pentru a garanta punerea deplină în aplicare a normelor respective. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționate și disuasive. Statele membre informează Comisia, în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului, cu privire la regimul acestor sancțiuni și cu privire la măsurile respective și notifică fără întârziere orice modificare ulterioară care le vizează.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre organizează activități de formare și de consolidare a capacităților pentru a asigura punerea în aplicare eficace a prezentului regulament de către autoritățile vizate. Ele pot utiliza, de asemenea, campanii de sensibilizare adresate în special cumpărătorilor de bunuri culturale.

Statele membre organizează activități de formare pentru personalul din domeniul vamal sau alte persoane competente cu privire la identificarea bunurilor culturale traficate, furate și contrafăcute și la cooperarea mai eficientă în combaterea vânzării ilegale și a traficului de bunuri culturale, precum și de consolidare a capacităților pentru a asigura punerea în aplicare eficace a prezentului regulament de către autoritățile și profesioniștii vizați. Comisia găzduiește un site web dedicat, care să informeze clar toate persoanele vizate în ceea ce privește obiectivele prezentului regulament, obligațiile, lista autorităților competente, posibilitatea reținerii temporare, sancțiunile introduse, dreptul la o cale de atac efectivă sau alte aspecte relevante. Statele membre utilizează, de asemenea, campanii de sensibilizare și înființează și pun la dispoziție puncte de informare și linii telefonice de urgență ușor accesibile pentru a sensibiliza și a informa în special cumpărătorii de bunuri culturale și alte părți interesate. În conformitate cu principiile și spiritul prezentului regulament, ar trebui puse la dispoziția vămilor de la frontierele externe ale UE servicii de asistență din partea experților, fonduri specifice și echipamente speciale.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În activitatea lor pregătitoare în vederea punerii în aplicare a prezentului regulament, Comisia și statele membre cooperează cu organizații internaționale, cum ar fi UNESCO, Interpol, EUROPOL, Organizația Mondială a Vămilor (OMV) și Consiliul Internațional al Muzeelor, pentru a asigura activități de formare și de consolidare a capacităților și campanii de sensibilizare eficace.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  informațiile privind încălcările dispozițiilor prezentului regulament;

(b)  informațiile privind încălcările dispozițiilor prezentului regulament și sancțiunile impuse;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  numărul de cazuri în care bunurile culturale au fost reținute și

(e)  numărul de cazuri în care bunurile culturale au fost reținute și pentru cât timp și

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  numărul de cazuri în care bunurile culturale au fost abandonate în favoarea statului în conformitate cu articolul 199 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

(f)  numărul de cazuri în care bunurile culturale au fost abandonate în favoarea statului în conformitate cu articolul 199 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013; și

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, Comisia adresează statelor membre chestionare relevante. Statele membre au la dispoziție 6 luni pentru a comunica Comisiei informațiile solicitate.

În acest scop, Comisia adresează statelor membre chestionare relevante. Statele membre au la dispoziție 6 luni de la primirea chestionarului pentru a comunica Comisiei informațiile solicitate.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia poate solicita, pe baza răspunsurilor oferite de statele membre în cadrul chestionarelor menționate la alineatul (1), ca acestea să îi furnizeze informații suplimentare privind prelucrarea cererilor de acordare a licențelor de import. Statele membre se asigură că informațiile solicitate sunt furnizate fără întârziere.

Justificare

Pentru a evalua punerea în aplicare uniformă a prezentului regulament, Comisia ar trebui, dacă consideră necesar acest lucru, să obțină mai multe informații privind prelucrarea cererilor de acordare a licențelor de către autoritățile competente ale statelor membre.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament la trei ani de la data punerii în aplicare a prezentului regulament și, ulterior, o dată la cinci ani.

2.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament la trei ani de la data punerii în aplicare a prezentului regulament și, ulterior, o dată la cinci ani. Rapoartele evaluează punerea în aplicare uniformă, precum și funcționarea și eficacitatea prezentului regulament, și pot fi însoțite, dacă este necesar, de propuneri legislative adecvate.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Importul de bunuri culturale

Referințe

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Comisii competente

Data anunțului în plen

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

LIBE

11.9.2017

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Kostas Chrysogonos

26.2.2018

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

18.1.2018

Examinare în comisie

14.5.2018

28.6.2018

 

 

Data adoptării

28.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

33

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Judith Sargentini

3

-

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Importul de bunuri culturale

Referințe

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Data prezentării la PE

12.7.2017

 

 

 

Comisii competente

Data anunțului în plen

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

CULT

11.9.2017

LIBE

11.9.2017

 

 

Comisii asociate

Data anunțului în plen

CULT

18.1.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Alessia Maria Mosca

11.1.2018

Daniel Dalton

11.1.2018

 

 

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

18.1.2018

Examinare în comisie

21.2.2018

21.3.2018

23.4.2018

4.6.2018

 

18.6.2018

 

 

 

Data adoptării

27.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

56

4

3

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Dita Charanzová, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, France Jamet, Philippe Juvin, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Iuliu Winkler, Igor Šoltes

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Igor Gräzin, Arndt Kohn, Pina Picierno, Fernando Ruas, Paul Rübig, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Nils Torvalds, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

Data depunerii

9.10.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

56

+

ALDE

Dita Charanzová, Igor Gräzin, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Hansen, Philippe Juvin, Verónica Lope Fontagné, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Bernd Lange, David Martin, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Kerstin Westphal, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand, Igor Šoltes

4

-

ECR

Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Emma McClarkin, Anneleen Van Bossuyt

3

0

ECR

Daniel Dalton

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 19 octombrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate