Postup : 2017/0158(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0308/2018

Predkladané texty :

A8-0308/2018

Rozpravy :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/03/2019 - 9.20

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

SPRÁVA     ***I
PDF 1406kWORD 213k
9.10.2018
PE 619.292v02-00 A8-0308/2018

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajcovia: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton

(Postup spoločných výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):

Santiago Fisas Ayxelà

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

(*)  Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0375),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0227/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–    so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa v súlade s článkom 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0308/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Vzhľadom na závery Rady z 12. februára 2016 o boji proti financovaniu terorizmu, na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o akčnom pláne na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu24 a na smernicu o boji proti terorizmu25 by spoločné pravidlá pre obchod s tretími krajinami mali byť prijaté tak, aby sa zabezpečila účinná ochrana proti strate tovaru kultúrneho charakteru, zachovanie kultúrneho dedičstva ľudstva a aby sa zabránilo financovaniu terorizmu prostredníctvom predaja ukradnutého kultúrneho dedičstva kupujúcim v Únii.

(1)  Vzhľadom na závery Rady z 12. februára 2016 o boji proti financovaniu terorizmu, na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o akčnom pláne na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu24 a na smernicu o boji proti terorizmu25 by spoločné pravidlá pre obchod s tretími krajinami mali byť prijaté tak, aby sa zabezpečila účinná ochrana proti obchodovaniu, strate alebo zničeniu tovaru kultúrneho charakteru, zachovanie kultúrneho dedičstva ľudstva a aby sa zabránilo financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí prostredníctvom predaja ukradnutého kultúrneho dedičstva kupujúcim v Únii.

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 final.

24 COM(2016) 50 final.

25 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV; Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6 – 21.

25 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV; Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6 – 21.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1 a)  Pokiaľ ide o záväzok Únie dodržiavať spravodlivé procesy a odškodnenie obetí, ako aj ústavu a dohovory o ochrane dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), musí sa zabezpečiť vrátenie predmetov, s ktorými sa obchoduje a ktoré boli vykopané alebo získané nezákonne. Pokiaľ ide o vykorisťovanie národov a území, ktoré zvyčajne vedie k nezákonnému obchodu a nezákonnému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru, najmä ak tento nezákonný obchod a obchodovanie pochádza z prostredia ozbrojeného konfliktu, mali by sa v tomto nariadení zohľadňovať regionálne a miestne charakteristiky ľudí a území, a nie trhová hodnota kultúrnej produkcie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Kultúrne dedičstvo je jedným zo základných prvkov civilizácie, obohacuje kultúrny život všetkých ľudí, a preto by malo byť chránené pred neoprávneným privlastnením a plienením. Únia by mala primeraným spôsobom zakázať vstup tovaru kultúrneho charakteru, ktorý bol neoprávnene vyvezený z tretích krajín, na colné územie Únie.

(2)  Tovar kultúrneho charakteru má často veľký kultúrny, umelecký, historický a vedecký význam. Kultúrne dedičstvo je jedným zo základných prvkov civilizácie, ktoré má okrem iného symbolickú hodnotou a predstavuje kultúrnu pamäť ľudstva. Obohacuje kultúrny život všetkých ľudí a spája ľudí v spoločnej pamäti poznania a rozvoja civilizácie. Preto by malo byť chránené pred neoprávneným privlastnením a plienením. K rabovaniu archeologických lokalít dochádzalo vždy, ale v súčasnosti dosiahlo nevídané rozmery. Kým je možné zapojiť sa do lukratívneho obchodu s nezákonne vykopaným tovarom kultúrneho charakteru a maž z neho zisky bez akýchkoľvek významných rizík, budú takéto vykopávky a rabovania pokračovať aj v budúcnosti. Hospodárska a umelecká hodnota kultúrneho dedičstva vytvára vysoký dopyt na medzinárodnom trhu, pričom nedostatok prísnych medzinárodných právnych opatrení alebo ich nedostatočné presadzovanie vedie k presunu takéhoto tovaru do tieňovej ekonomiky. Rabovanie archeologických lokalít a obchodovanie s nezákonne vykopaným kultúrnym dedičstvom je závažným trestným činom, ktorý významne poškodzuje všetkých, ktorí sú tým priamo alebo nepriamo dotknutí. Nezákonný obchod s tovarom kultúrneho charakteru v mnohých prípadoch prispieva k nútenej kultúrnej homogenizácii alebo vylúčeniu, zatiaľ čo rabovanie a plienenie tovaru kultúrneho charakteru vedie okrem iného k rozpadu kultúr. Únia by mala primeraným spôsobom zakázať dovoz tovaru kultúrneho charakteru, ktorý bol neoprávnene vyvezený z tretích krajín, na colné územie Únie, s osobitným dôrazom na tovar kultúrneho charakteru z tretích krajín, ktoré sú zasiahnuté ozbrojenými konfliktami, najmä ak tieto tovary vyvážajú teroristické alebo iné zločinecké organizácie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2 a)  Príslušné orgány tretích krajín nemajú vždy dostatočné spôsobilosti na boj proti nezákonnému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru a proti nezákonnému obchodu. Môžu tiež podliehať korupcii alebo iným formám nesprávneho úradného postupu. Keď sú tovary kultúrneho charakteru vyňaté zo svojho prostredia, obyvateľstvo je pozbavené svojich zvyklostí a pamiatok alebo pamätných a náboženských miest. Historický kontext a vedecká hodnota predmetov sa stratia, ak sa pridružené položky predávajú samostatne. Vzhľadom na nenahraditeľnosť tovaru kultúrneho charakteru a na verejný záujem by malo byť vlastníctvo takýchto predmetov možné iba na podmienečnom základe. Postup pri dovoze musí zahŕňať zabezpečenie následného vhodného skladovania, dokumentácie, prístupnosti poskytovanej akademickým inštitúciám a verejným múzeám a spoluprácu v prípade oprávnených nárokov na vrátenie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Keďže sa v členských štátoch uplatňujú rôzne pravidlá na vstup tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie, opatrenia by sa mali prijať predovšetkým s cieľom zabezpečiť, aby dovoz tovaru kultúrneho charakteru podliehal jednotným kontrolám na vstupe.

(3)  Keďže sa v členských štátoch uplatňujú rôzne pravidlá na dovoz tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie, opatrenia by sa mali prijať predovšetkým s cieľom zabezpečiť, aby určitý dovoz tovaru kultúrneho charakteru podliehal jednotným kontrolám na vstupe na colné územie Únie na základe existujúcich procesov, postupov a administratívnych nástrojov, ktorých cieľom je dosiahnuť jednotné vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/20131a.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Spoločné pravidlá by sa mali vzťahovať na colné zaobchádzanie s tovarom kultúrneho charakteru z územia mimo Únie vstupujúceho na colné územie Únie, t.j. pri jeho prepustení do voľného obehu, ako aj pri jeho umiestnení do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit.

(4)  Spoločné pravidlá by sa mali vzťahovať na vstup a dovoz tovaru kultúrneho charakteru z územia mimo Únie na colné územie Únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Vzhľadom na známy potenciál slobodných pásiem (a tzv. slobodných prístavov) na účely skladovania tovaru kultúrneho charakteru by kontrolné opatrenia, ktoré sa musia zaviesť, mali mať čo najširší rozsah pôsobnosti z hľadiska dotknutých colných režimov. Tieto kontrolné opatrenia by sa preto nemali vzťahovať iba na tovar prepustený do voľného obehu, ale aj na tovar umiestnený do osobitného colného režimu. Takýto široký rozsah pôsobnosti by však nemal byť v rozpore so zásadou voľného tranzitu tovaru, ani by nemal ísť nad rámec cieľa, ktorým je zabrániť tomu, aby nezákonne vyvezený tovar kultúrneho charakteru vstúpil na colné územie Únie. Kým kontrolné opatrenia by sa teda mali vzťahovať na osobitné colné režimy, do ktorých môže byť tovar vstupujúci na colné územie Únie umiestnený, nemali by sa vzťahovať na colný režim tranzit.

(5)  Kontrolné opatrenia, ktoré sa musia zaviesť v súvislosti so slobodnými pásmami (a tzv. slobodnými prístavmi), by mali mať čo najširší rozsah pôsobnosti z hľadiska dotknutých colných režimov, aby sa zabránilo obchádzaniu tohto nariadenia prostredníctvom využívania slobodných pásiem, ktoré predstavujú potenciálne základne pre ďalšie pokračovanie obchodu s nezákonnými produktmi v Únii. Tieto kontrolné opatrenia by sa preto nemali vzťahovať iba na tovar prepustený do voľného obehu, ale aj na tovar umiestnený do osobitného colného režimu. Takýto široký rozsah pôsobnosti by však nemal ísť nad rámec cieľa, ktorým je zabrániť tomu, aby nezákonne vyvezený tovar kultúrneho charakteru vstúpil na colné územie Únie, okrem prípadov, ak majú príslušné orgány primerané dôvody domnievať sa, že tento tovar kultúrneho charakteru bol z krajiny pôvodu alebo z tretej krajiny vyvezený v rozpore s jej zákonmi a inými právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V nariadení by sa mali používať vymedzenia pojmov vychádzajúce z vymedzení stanovených v Dohovore UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovolenému dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov, podpísaného v Paríži 14. novembra 1970, a Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch, podpísaného v Ríme 24. júna 1995, ktorých zmluvnou stranou je značné množstvo členských štátov, keďže mnohým tretím krajinám a väčšine členských štátov sú ich ustanovenia známe.

(6)  V nariadení by sa mali používať vymedzenia pojmov vychádzajúce z vymedzení stanovených v Dohovore UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovolenému dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov, podpísaného v Paríži 14. novembra 1970 („dohovor UNESCO z roku 1970“), a Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch, podpísaného v Ríme 24. júna 1995, ktorých zmluvnou stranou je značné množstvo členských štátov, keďže mnohým tretím krajinám a väčšine členských štátov sú ich ustanovenia známe.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Zákonnosť vývozu by sa mala preskúmať na základe právnych predpisov a nariadení krajiny, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru objavený alebo vytvorený („krajina pôvodu“). S cieľom zabrániť obchádzaniu pravidiel, keď tovar kultúrneho charakteru vstupuje do Únie z inej tretej krajiny, osoba, ktorá tovar chce priniesť na colné územie Únie, by mala preukázať, že tento tovar bol odtiaľ vyvezený zákonne, ak je dotknutá tretia krajina signatárskym štátom dohovoru UNESCO z roku 1970, a teda krajinou, ktorá sa zaviazala bojovať proti nezákonnému nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi statkami. V ostatných prípadoch by mala táto osoba dokázať, že tovar bol zákonne vyvezený z krajiny pôvodu.

(7)  Zákonnosť vývozu by sa mala preskúmať na základe právnych predpisov a nariadení krajiny, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru objavený alebo vytvorený, alebo vyňatý, vykopaný alebo odcudzený na pevnine alebo pod vodou tejto krajiny, alebo krajiny, ktorá má taký úzky vzťah k tovaru kultúrneho charakteru, že príslušný tovar kultúrneho charakteru považuje za svoje národné kultúrne dedičstvo a ako taký ho chráni a reguluje jeho vývoz zo svojho územia pri jeho zákonnom vyňatí z krajiny, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru vytvorený alebo objavený; („krajina pôvodu“). S cieľom zabrániť obchádzaniu pravidiel, keď tovar kultúrneho charakteru vstupuje do Únie z inej tretej krajiny, osoba, ktorá tovar chce priniesť na colné územie Únie, by mala preukázať, že tento tovar bol odtiaľ zákonne vyvezený. Vo výnimočných prípadoch, ak nie je možné krajinu pôvodu tovaru kultúrneho charakteru spoľahlivo určiť a túto okolnosť považuje príslušný orgán za dostatočne zdokumentovanú a podloženú dôkazmi, alebo ak bol tovar kultúrneho charakteru vyvezený z krajiny pôvodu pred rokom 1970 a bol držaný v tretej krajine na iné účely ako je dočasné použitie, tranzit, vývoz alebo odoslanie pred jeho privezením na colné územie Únie, ale jeho držiteľ nevie poskytnúť požadované dokumenty, pretože tieto dokumenty sa v čase vývozu tovaru kultúrneho charakteru z krajiny pôvodu nepoužívali, musí byť žiadosť doplnená o príslušné podporné dokumenty a informácie potvrdzujúce, že daný tovar kultúrneho charakteru bol z tretej krajiny vyvezený v súlade s jej zákonmi a inými právnymi predpismi, alebo dokazujúce, že takéto zákony a iné právne predpisy neexistujú.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Ochranu pred nezákonným dovozom, vývozom a presunom vlastného tovaru kultúrneho charakteru členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru UNESCO z roku 1970, podporujú opatrenia uvedené v článku 5 daného dohovoru, ktorý obsahuje výzvu, aby sa zriadil aspoň jeden vnútroštátny útvar na ochranu kultúrneho dedičstva vybavený dostatočným počtom kvalifikovaných pracovníkov. Daný dohovor podporuje aj potrebnú aktívnu spoluprácu v oblasti bezpečnosti a boja proti nezákonnému dovozu tovaru kultúrneho charakteru, najmä v krízových oblastiach, s príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru. Tieto členské štáty by mali dodržiavať záväzky z neho vyplývajúce a členské štáty, ktoré dohovor ešte neratifikovali, by mali k jeho ratifikácii urýchlene pristúpiť.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Vzhľadom na skutočnosť, že článok 5 dohovoru UNESCO z roku 1970 vyzýva k vytvoreniu jedného alebo viacerých vnútroštátnych útvarov vybavených dostatočným počtom kvalifikovaných pracovníkov s cieľom zabezpečiť ochranu vlastného tovaru kultúrneho charakteru pred nezákonným dovozom, vývozom a presunom, ako aj k aktívnej spolupráci s príslušnými orgánmi tretích krajín v oblasti bezpečnosti a boja proti nezákonnému dovozu tovaru kultúrneho charakteru, najmä v krízových oblastiach, mali by členské štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru UNESCO z roku 1970, dodržiavať záväzky z neho vyplývajúce a od členských štátov, ktoré dohovor ešte neratifikovali, sa naliehavo žiada jeho urýchlená ratifikácia.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  S cieľom nebrániť obchodovaniu s tovarom cez vonkajšiu hranicu neprimeraným spôsobom by sa toto nariadenie malo uplatňovať iba na tovar, ktorý dosahuje určitú hranicu minimálneho veku. Na tento účel sa zdá primeraným stanoviť hranicu minimálneho veku na 250 rokov pre všetky kategórie tovaru kultúrneho charakteru. Hranicou minimálneho veku sa zabezpečí, aby sa opatrenia stanovené v tomto nariadení zameriavali na tovar kultúrneho charakteru, ktorý by bol s najväčšou pravdepodobnosťou cieľom plienenia v oblastiach zasiahnutých konfliktom bez toho, aby bol vylúčený iný tovar, ktorého kontrola je nevyhnutná na zabezpečenie ochrany kultúrneho dedičstva.

(8)  S cieľom nebrániť obchodovaniu s tovarom cez vonkajšie hranice Únie neprimeraným spôsobom by sa toto nariadenie malo uplatňovať iba na tovar, ktorý dosahuje určitú hranicu minimálneho veku a hodnoty. Na tento účel sa zdá primeraným stanoviť hranicu minimálneho veku pre väčšinu kategórií tovaru kultúrneho charakteru v súlade s nariadením (ES) č. 116/2009, ustanoveniami dohovoru UNESCO z roku 1970 a dohovoru UNIDROIT z roku 1995, ako aj finančnú hranicu pre niektoré kategórie tovaru kultúrneho charakteru podľa prílohy I. Niektoré kategórie tovaru kultúrneho charakteru by nemali podliehať finančnej hranici, pretože si vyžadujú zvýšenú ochranu z dôvodu vyššieho riziku ich odcudzenia, straty alebo zničenia. Hranicou minimálneho veku sa zabezpečí, aby sa opatrenia stanovené v tomto nariadení zameriavali na tovar kultúrneho charakteru, ktorý by bol s najväčšou pravdepodobnosťou cieľom plienenia v oblastiach zasiahnutých konfliktom bez toho, aby bol vylúčený iný tovar, ktorého kontrola je nevyhnutná na zabezpečenie ochrany kultúrneho dedičstva.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Keďže určité kategórie tovaru kultúrneho charakteru, konkrétne archeologické predmety, prvky pamiatok, vzácne rukopisy a prvotlače, môžu obzvlášť podliehať plieneniu a zničeniu, zdá sa, že je nevyhnutné vytvoriť systém zvýšenej kontroly pred tým, než tento tovar môže vstúpiť na colné územie Únie. Takýto systém by mal vyžadovať predkladanie licencie vystavenej príslušným orgánom členského štátu pred prepustením takéhoto tovaru do voľného obehu alebo jeho umiestnením do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit. Osoby, ktoré sa pokúšajú získať túto licenciu by mali vedieť dokázať, že tovar bol z krajiny pôvodu vyvezený zákonne za pomoci príslušných podporných dokladov a dôkazov, vývozných osvedčení alebo licencií vydaných vyvážajúcou treťou krajinou, vlastníckych titulov, faktúrami, zmluvami o predaji, dokladmi o poistení, prepravnými dokladmi a odbornými hodnoteniami. Na základe úplnej a pravdivej žiadosti by mal príslušný orgán členského štátu bezodkladne rozhodnúť o vydaní licencie.

(10)  Keďže určité kategórie tovaru kultúrneho charakteru, konkrétne archeologické predmety a prvky pamiatok môžu obzvlášť podliehať plieneniu a zničeniu, zdá sa, že je nevyhnutné vytvoriť systém zvýšenej kontroly pred tým, než tento tovar môže vstúpiť na colné územie Únie. Takýto systém by mal vyžadovať predkladanie licencie vystavenej príslušným orgánom prvého členského štátu zamýšľaného dovozu pred dovozom na colné územie Únie. Osoby, ktoré sa pokúšajú získať túto licenciu by mali vedieť dokázať, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu alebo vo výnimočných prípadoch z tretej krajiny v súlade so zákonmi a právnymi predpismi tejto krajiny pôvodu alebo tretej krajiny, alebo preukázať neexistenciu takýchto zákonov a právnych predpisov. Pri riadnom zohľadnení rizika a uplatnení zásad náležitej starostlivosti by sa malo dokázať, že tovar bol z krajiny pôvodu alebo vo výnimočných prípadoch z tretej krajiny vyvezený zákonne za pomoci príslušných podporných dokladov a dôkazov (vývozných osvedčení alebo vývozných licencií vydaných krajinou pôvodu, štandardizovaných dokladov vytvorených podľa štandardného dokumentu na identifikáciu predmetu, ktorý predstavuje normu pre opis predmetov kultúrnej hodnoty, vlastníckych titulov, faktúr, zmlúv o predaji, dokladov o poistení, prepravných dokladov), ktoré preukazujú, že daný tovar kultúrneho charakteru bol z krajiny pôvodu vyvezený v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi. Ak podporné dokumenty nie sú k dispozícii, žiadosť by mala obsahovať znalecký posudok, ak to príslušný orgán považuje za potrebné. Na základe úplnej a pravdivej žiadosti by mal príslušný orgán členského štátu bezodkladne a v rámci stanoveného časového rámca rozhodnúť o vydaní licencie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10 a)  So zreteľom na osobitnú povahu tovaru je úloha odborníkov v oblasti kultúry v colných orgánoch mimoriadne dôležitá, pretože by mali byť v prípade potreby schopní vyžadovať od deklaranta dodatočné informácie a analyzovať tovar kultúrneho charakteru pomocou fyzického preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Pri iných kategóriách tovaru kultúrneho charakteru by osoby, ktoré sa pokúšajú priniesť tovar na colné územie Únie, mali formou vyhlásenia osvedčiť zákonnosť vývozu tohto tovaru z tretej krajiny a prevziať zaň zodpovednosť, ako aj poskytnúť dostatočné údaje o tomto tovare tak, aby ho colné orgány mohli identifikovať. Na uľahčenie colného konania a z dôvodu právnej istoty by sa údaje o tovare kultúrneho charakteru mali poskytovať na štandardizovanom dokumente. Na opísanie tovaru kultúrneho charakteru by sa mal používať štandardný dokument na identifikáciu predmetu, ktorý odporúča UNESCO. Colné orgány by mali zaregistrovať vstup takéhoto tovaru kultúrneho charakteru, uchovať originály dokladov a dať deklarantovi kópiu príslušných dokladov s cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť po tom, čo tovar vstúpi na vnútorný trh.

(11)  Pri iných kategóriách tovaru kultúrneho charakteru by osoby, ktoré sa pokúšajú priniesť tovar na colné územie Únie, mali formou elektronického vyhlásenia osvedčiť zákonnosť vývozu tohto tovaru z krajiny pôvodu alebo vo výnimočných prípadoch z tretej krajiny a prevziať zaň zodpovednosť, ako aj poskytnúť dostatočné údaje o tomto tovare tak, aby ho colné orgány mohli identifikovať. Na uľahčenie colného konania a z dôvodu právnej istoty by sa údaje o tovare kultúrneho charakteru mali poskytovať na elektronickom štandardizovanom dokumente. Na opísanie tovaru kultúrneho charakteru by sa mal používať štandardizovaný dokument vytvorený podľa štandardného dokumentu na identifikáciu predmetu, ktorý odporúča UNESCO. Elektronické vyhlásenie by malo taktiež obsahovať vývozné osvedčenia alebo licencie vydané krajinou pôvodu alebo vo výnimočných prípadoch treťou krajinou, ktoré dokazujú, že daný tovar kultúrneho charakteru bol z tejto krajiny vyvezený v súlade so zákonmi a právnymi predpismi tejto krajiny pôvodu alebo tretej krajiny, alebo preukazujú neexistenciu takýchto zákonov a právnych predpisov. Ak právne predpisy krajiny pôvodu alebo tretej krajiny nepočítajú s vydávaním vývozných licencií alebo osvedčení, malo by vyhlásenie dovozcu obsahovať aj akékoľvek iné vhodné podporné doklady a dôkazy vrátane vlastníckych titulov, faktúr, kúpnych zmlúv, dokladov o poistení a prepravných dokladov. Takýto tovar kultúrneho charakteru by sa mal registrovať elektronicky a deklarant by mal dostať kópiu príslušných dokladov s cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť po tom, čo tovar vstúpi na vnútorný trh. Informácie poskytnuté príslušným orgánom vo forme elektronického vyhlásenia by im mali umožniť podniknúť ďalšie kroky, ak sa na základe analýzy rizika domnievajú, že tento tovar môže byť predmetom nezákonného dovozu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Tovar kultúrneho charakteru na vzdelávacie, vedecké alebo výskumné účely v colnom režime dočasné použitie by nemal podliehať predkladaniu licencie alebo vyhlásenia.

(12)  Tovar kultúrneho charakteru na vzdelávacie, vedecké, scénické, konzervačné, reštaurátorské, digitalizačné, výskumné účely a na účely spolupráce medzi múzeami alebo inými neziskovými inštitúciami pri organizovaní kultúrnych výstav v colnom režime dočasné použitie by nemal podliehať predkladaniu dovoznej licencie alebo vyhlásenia dovozcu. Tovar kultúrneho charakteru, ktorý sa má prezentovať na obchodných veľtrhoch a medzinárodných výstavách umenia, by nemal podliehať predloženiu dovoznej licencie alebo vyhlásenia dovozcu. Ak by sa však tovar kultúrneho charakteru získal a ak by mal zostať na území Únie, mal by podliehať predkladaniu dovoznej licencie alebo vyhlásenia dovozcu, a to v závislosti od kategórie tovaru kultúrneho charakteru.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Skladovanie tovaru kultúrneho charakteru z krajín postihnutých ozbrojeným konfliktom alebo prírodnou katastrofou by malo byť takisto povolené bez predloženia licencie alebo vyhlásenia s cieľom zaistiť ich zachovanie a bezpečnosť.

(13)  Skladovanie tovaru kultúrneho charakteru z krajín postihnutých ozbrojeným konfliktom alebo prírodnou katastrofou so zámerom vrátiť tento tovar do jeho krajiny pôvodu alebo do tretej krajiny, z ktorej bol zákonne vyvezený, až to situácia dovolí, by malo byť takisto povolené bez predloženia dovoznej licencie alebo vyhlásenia dovozcu s cieľom zaistiť ich zachovanie a bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  S cieľom zohľadniť skúsenosti s vykonávaním tohto nariadenia a meniace sa geopolitické a iné okolnosti, ktoré ohrozujú tovar kultúrneho charakteru, a zároveň nebrániť obchodu s tretími krajinami neprimeraným spôsobom, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to pokiaľ ide o zmeny hranice minimálneho veku pre rôzne kategórie tovaru kultúrneho charakteru. Touto delegáciou právomoci by sa Komisii malo takisto umožniť aktualizovať prílohu v nadväznosti na zmeny kombinovanej nomenklatúry. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia uskutočnila príslušné konzultácie počas prípravných prác, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201627. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(14)  S cieľom zohľadniť skúsenosti s vykonávaním tohto nariadenia a meniace sa geopolitické a iné okolnosti, ktoré ohrozujú tovar kultúrneho charakteru, a zároveň nebrániť obchodu s tretími krajinami neprimeraným spôsobom, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to pokiaľ ide o zmeny hranice minimálneho veku a minimálnej finančnej hranice pre rôzne kategórie tovaru kultúrneho charakteru. Touto delegáciou právomoci by sa Komisii malo takisto umožniť aktualizovať prílohu I v nadväznosti na zmeny kombinovanej nomenklatúry a prijať druhú prílohu (príloha II) obsahujúcu zoznam krajín a číselné znaky kombinovanej nomenklatúry na základe „Červených zoznamov ohrozených predmetov kultúrnej hodnoty“ vytvorených a menených Medzinárodnou radou múzeí (ICOM). Je mimoriadne dôležité, aby Komisia uskutočnila príslušné konzultácie počas prípravných prác, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

__________________

__________________

27 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

27 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, aby prijala osobitné modality na dočasné použitie a skladovanie tovaru kultúrneho charakteru na colnom území Únie, vzory a formuláre žiadosti o dovoznú licenciu, ako aj vyhlásenia dovozcu a ich sprievodné dokumenty, ako aj ďalšie procesné pravidlá na ich predkladanie a spracovanie. Vykonávacie právomoci by sa mali Komisii udeliť takisto s cieľom prijať opatrenia na vytvorenie elektronickej databázy na uchovávanie a výmenu informácií medzi členskými štátmi. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201128.

(15)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, aby prijala osobitné modality na dočasné použitie a skladovanie tovaru kultúrneho charakteru na colnom území Únie, čo by sa malo uskutočniť pri zaručení primeraných podmienok ochrany, pričom by sa mala náležite zohľadniť osobitná povaha tovaru kultúrneho charakteru. Tieto ustanovenia by sa mali takisto vzťahovať na elektronické štandardizované vzory a formuláre elektronickej žiadosti o dovoznú licenciu a zoznam dôvodov odmietnutia takejto žiadosti, ako aj vyhlásenia dovozcu a ich sprievodné dokumenty, ako aj ďalšie procesné pravidlá na ich elektronické predkladanie a spracovanie. Vykonávacie právomoci by sa mali Komisii udeliť takisto s cieľom prijať opatrenia na vytvorenie elektronickej databázy na uchovávanie a výmenu informácií medzi členskými štátmi v rámci nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto vytvorenie môže tvoriť súčasť pracovného programu vypracovaného podľa článku 280 uvedeného nariadenia. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201128.

__________________

__________________

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Na účely vykonávania tohto nariadenia sa uplatňujú ustanovenia v oblasti colnej kontroly a colného overovania uvedené v nariadení (EÚ) č. 952/2013.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  S cieľom podporiť účinné vykonávanie tohto nariadenia a poskytnúť základ pre jeho budúce hodnotenie by sa mali zhromažďovať relevantné informácie o obchodných tokoch tovaru kultúrneho charakteru. Obchodné toky tovaru kultúrneho charakteru nemôžu byť účinne monitorované len na základe ich hodnoty alebo váhy, keďže tieto dva parametre môžu kolísať. Je nevyhnutné zhromažďovať údaje o počte deklarovaných položiek. Keďže v kombinovanej nomenklatúre nie je pre tovar kultúrneho charakteru uvedená žiadna doplnková merná jednotka, treba vyžadovať, aby sa uvádzal počet položiek.

(16)  S cieľom podporiť účinné vykonávanie tohto nariadenia a poskytnúť základ pre jeho budúce hodnotenie by sa mali elektronicky zhromažďovať a zdieľať medzi členskými štátmi a Komisiou relevantné informácie o obchodných tokoch tovaru kultúrneho charakteru. V záujme transparentnosti a verejnej kontroly by sa malo čo najviac informácií zverejniť. Obchodné toky tovaru kultúrneho charakteru nemôžu byť účinne monitorované len na základe ich hodnoty alebo váhy, keďže tieto dva parametre môžu kolísať. Je nevyhnutné elektronicky zhromažďovať údaje o počte deklarovaných položiek. Keďže v kombinovanej nomenklatúre nie je pre tovar kultúrneho charakteru uvedená žiadna doplnková merná jednotka, treba vyžadovať, aby sa uvádzal počet položiek.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Stratégia EÚ pre riadenie colných rizík29 je okrem iného zameraná na posilnenie kapacít colných orgánov s cieľom zvýšiť schopnosť reagovať na riziká v oblasti tovaru kultúrneho charakteru. Mal by sa využiť spoločný rámec riadenia rizík ustanovený v nariadení (EÚ) č. 952/2013 a colné orgány by si mali vymieňať príslušné informácie o rizikách.

(17)  Stratégia EÚ a akčný plán pre riadenie colných rizík je okrem iného zameraná na posilnenie odbornej prípravy a kapacít colných orgánov s cieľom zvýšiť schopnosť reagovať na riziká v oblasti tovaru kultúrneho charakteru. Mal by sa využiť spoločný rámec riadenia rizík ustanovený v nariadení (EÚ) č. 952/2013 a colné orgány by si mali vymieňať príslušné informácie o rizikách.

__________________

__________________

29 COM/2014/0527 final. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o stratégii EÚ a akčnom pláne pre riadenie colných rizík.

29 COM/2014/0527 final. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o stratégii EÚ a akčnom pláne pre riadenie colných rizík.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17 a)  Je potrebné vytvoriť kampane na zvyšovanie informovanosti zamerané na kupujúcich tovaru kultúrneho charakteru v súvislosti s rizikom nezákonného tovaru a pomôcť účastníkom trhu pri chápaní a uplatňovaní tohto nariadenia. Členské štáty by mali do šírenia týchto informácií zapojiť príslušné národné kontaktné miesta a iné útvary poskytovania informácií.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17 b)  Komisia by mala v záujme efektívneho vykonávania tohto nariadenia zabezpečiť, aby mikro, malé a stredné podniky využívali primeranú technickú pomoc, a uľahčiť výmenu informácií s nimi. Mikro, malé a stredné podniky usadené v Únii, ktoré dovážajú tovar kultúrneho charakteru, by preto mali využívať program COSME zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/201311a.

 

__________________

 

1A Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 33).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Členské štáty by mali zaviesť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za nesplnenie ustanovení tohto nariadenia a oznámiť tieto sankcie Komisii.

(18)  Členské štáty by mali zaviesť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za nesplnenie ustanovení tohto nariadenia a oznámiť tieto sankcie Komisii. Členské štáty by taktiež mali Komisii oznámiť prípadné uplatnenie týchto sankcií. Je žiaduce dosiahnuť rovnosť podmienok a jednotný prístup, a preto je vhodné, aby sankcie v každom členskom štáte mali podobnú povahu a účinok.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Komisii by sa mal poskytnúť dostatočný čas na to, aby prijala predpisy na vykonávanie tohto nariadenia, predovšetkým predpisy o príslušných formulároch na použitie pri žiadosti o dovoznú licenciu alebo pri vypracovaní vyhlásenia dovozcu. Uplatňovanie tohto nariadenia by sa teda malo odložiť.

(19)  Komisia by mala bezodkladne prijať predpisy na vykonávanie tohto nariadenia, predovšetkým predpisy o príslušných štandardizovaných elektronických formulároch na použitie pri žiadosti o dovoznú licenciu alebo pri vypracovaní vyhlásenia dovozcu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú podmienky a postup pre vstup tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie.

Týmto nariadením sa stanovujú podmienky a postup pre vstup a dovoz tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa nevzťahuje na tovar kultúrneho charakteru, ktorý je v colnom režime tranzit cez colné územie Únie.

Toto nariadenie sa vzťahuje na tovar kultúrneho charakteru, ktorý je v colnom režime tranzit cez colné územie Únie, ak majú príslušné orgány primerané dôvody domnievať sa, že tento tovar kultúrneho charakteru bol z krajiny pôvodu alebo z tretej krajiny vyvezený v rozpore so zákonmi a právnymi predpismi tejto krajiny pôvodu alebo tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „tovar kultúrneho charakteru“ je každý predmet archeologického, prehistorického, historického, literárneho, umeleckého alebo vedeckého významu, ktorý patrí do kategórií uvedených v tabuľke prílohy a spĺňa hranicu minimálneho veku tam špecifikovanú;

a)  „tovar kultúrneho charakteru“ je každý predmet archeologického, prehistorického, historického, literárneho, umeleckého alebo vedeckého významu, ktorý patrí do kategórií uvedených v prílohách a spĺňa tam špecifikovanú hranicu minimálneho veku a finančnú hranicu;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a a)  „dovoz tovaru kultúrneho charakteru“ je:

 

i. prepustenie do voľného obehu uvedené v článku 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

 

ii. prepustenie tovaru do jednej z týchto kategórií osobitných colných režimov podľa článku 210 nariadenia (EÚ) č. 952/2013:

 

a. skladovanie, ktoré zahŕňa colné uskladňovanie a slobodné pásma,

 

b. osobitné použitie, ktoré zahŕňa dočasné použitie a konečné použitie,

 

c. aktívny zušľachťovací styk;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „krajina pôvodu“ je krajina, na území ktorej bol tovar kultúrneho charakteru vytvorený alebo objavený;

b)  „krajina pôvodu“ je krajina, na ktorej súčasnom území bol tovar kultúrneho charakteru vytvorený alebo objavený alebo vyňatý, vykopaný alebo odcudzený na pevnine alebo pod vodou alebo krajina, ktorá má takú úzku väzbu s tovarom kultúrneho charakteru, že ho táto krajina chráni ako národný kultúrny majetok a reguluje jeho vývoz zo svojho územia pri jeho zákonnom presune z krajiny, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru vytvorený alebo objavený;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „krajina vývozu“ je posledná krajina, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru nepretržite uchovávaný v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi pred tým, než bol odoslaný do Únie;

c)  „tretia krajina“ je posledná krajina iná ako krajina pôvodu, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru držaný pred jeho prepravením na colné územie Únie;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „nepretržite“ je najmenej na obdobie jedného mesiaca a na účely iné než je dočasné použitie, tranzit, vývoz alebo odoslanie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  „identifikácia predmetu“ je štandardný medzinárodný dokument, ktorý prijalo UNESCO na účely opisu tovaru kultúrneho charakteru a zhromaždenia jednotného súboru údajov o tovare kultúrneho charakteru.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hb)  „príslušné orgány“ sú orgány poverené členskými štátmi vydávať dovozné licencie a registrovať vyhlásenia dovozcu;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12 s cieľom zmeniť druhý stĺpec tabuľky v prílohe podľa zmien v kombinovanej nomenklatúre a zmeniť hranicu minimálneho veku v treťom stĺpci tabuľky v prílohe na základe skúseností získaných počas vykonávania tohto nariadenia.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12 s cieľom zmeniť druhý stĺpec tabuľky v prílohe I podľa zmien v kombinovanej nomenklatúre a zmeniť hranicu minimálneho veku a hodnoty v prílohe na základe skúseností získaných počas vykonávania tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 116/2009.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť prílohu II uvádzajúcu zoznam krajín a kategórií predmetov, v súvislosti s ktorými existuje osobitné riziko nezákonného obchodu, na základe databázy tzv. červených zoznamov ohrozených predmetov kultúrnej hodnoty zverejnenej Medzinárodnou radou múzeí (ICOM). Komisia zabezpečuje pravidelnú aktualizáciu prílohy II.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vstup tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie

Vstup a dovoz tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prepustenie tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu a umiestnenie tovaru kultúrneho charakteru do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit sa povoľuje len po predložení dovoznej licencie vydanej v súlade s článkom 4 alebo vyhlásenia dovozcu vyhotoveného v súlade s článkom 5.

1.  Vstup tovaru kultúrneho charakteru vyvezeného z územia krajiny pôvodu v rozpore s medzinárodným právom a so zákonmi a právnymi predpismi krajiny pôvodu alebo tretej krajiny sa zakazuje.

 

Dovoz tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie sa povoľuje len po predložení dovoznej licencie vydanej v súlade s článkom 4 alebo vyhlásenia dovozcu vyhotoveného v súlade s článkom 5.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 a.  Úspešný dovoz tovaru kultúrneho charakteru sa nepovažuje za dôkaz zákonného pôvodu alebo vlastníctva.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  na dočasné použitie, v zmysle článku 250 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, na colnom území Únie tovaru kultúrneho charakteru na vzdelávacie, vedecké a akademické a výskumné účely;

a)  na dočasné použitie, v zmysle článku 250 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, na colnom území Únie tovaru kultúrneho charakteru na vzdelávacie, vedecké, scénické, konzervačné, reštaurátorské, digitalizačné a výskumné účely a na účely spolupráce medzi múzeami a inými neziskovými inštitúciami pri organizácii výstav v oblasti kultúry.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Tovar kultúrneho charakteru, ktorý sa má prezentovať na obchodných veľtrhoch a medzinárodných výstavách umenia, by nemal podliehať predloženiu dovoznej licencie alebo vyhlásenia dovozcu. Ak by sa však tovar kultúrneho charakteru získal a ak by mal zostať na území Únie, mal by podliehať predkladaniu dovoznej licencie alebo vyhlásenia dovozcu, a to v závislosti od kategórie tovaru kultúrneho charakteru;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  na skladovanie, v zmysle článku 237 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, tovaru kultúrneho charakteru s výslovným cieľom zabezpečiť jeho zachovanie orgánom verejnej moci alebo pod jeho dohľadom.

b)  na skladovanie, v zmysle článku 237 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, tovaru kultúrneho charakteru s cieľom zabezpečiť jeho bezpečnosť alebo zachovanie orgánom verejnej moci alebo pod jeho dohľadom, so zámerom vrátiť tento tovar do jeho krajiny pôvodu alebo do tretej krajiny, do ktorej bol zákonne vyvezený, až to situácia dovolí;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b a)  vrátený tovar kultúrneho charakteru v zmysle článku 2 smernice 2014/60/EÚ;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže prijať prostredníctvom vykonávacích aktov špecifické modality na dočasné použitie alebo skladovanie tovaru kultúrneho charakteru podľa odseku 2. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

3.  Komisia môže prijať prostredníctvom vykonávacích aktov špecifické modality na dočasné použitie alebo skladovanie tovaru kultúrneho charakteru a vráteného tovaru kultúrneho charakteru na jeho ochranu podľa odseku 2. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prepustenie tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu a umiestnenie tovaru kultúrneho charakteru do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit v Únii uvedené v písmenách c), d) a h) prílohy podlieha predloženiu dovoznej licencie colným orgánom.

1.  Dovoz tovaru kultúrneho charakteru uvedeného v časti A1 a A2 prílohy podlieha predloženiu dovoznej licencie colným orgánom.

 

Tento článok sa vzťahuje len na tovar uvedený v prvom pododseku, ak je na zozname krajín a číselných znakov kombinovanej nomenklatúry stanovenom v prílohe II, ak sa takýto zoznam používa pre krajinu pôvodu, z ktorej bol tovar kultúrneho charakteru vyvezený, a ak je krajina pôvodu tovaru kultúrneho charakteru známa.

 

Tento článok sa vzťahuje aj na tovar kultúrneho charakteru, ktorý sa nachádza len na zozname v prílohe II a ktorý bol dovezený na colné územie Únie z krajiny pôvodu alebo z tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Držiteľ tovaru podá žiadosť o dovoznú licenciu na príslušnom orgáne členského štátu vstupu. K žiadosti musia byť priložené všetky podporné doklady a informácie, ktorými sa preukazuje, že príslušný tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi. Ak je však vývozná krajina zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov podpísaného v Paríži 14. novembra 1970 (ďalej len „Dohovor UNESCO z roku 1970“), k žiadosti musia byť priložené všetky podporné doklady a informácie, ktorými sa preukazuje, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z tejto krajiny v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi.

2.  Držiteľ tovaru podá žiadosť o dovoznú licenciu na príslušnom orgáne prvého členského štátu zamýšľaného dovozu. K žiadosti musia byť priložené príslušné podporné doklady a informácie, ktorými sa preukazuje, že príslušný tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi, alebo že takéto zákony a právne predpisy neexistujú. Zahŕňa:

 

- vývozné osvedčenia alebo vývozné licencie;

 

- štandardizovaný dokument v súlade so štandardným dokumentom na identifikáciu predmetu opisujúci daný tovar kultúrneho charakteru dostatočne podrobne na to, aby ho colné orgány identifikovali;

 

- vlastnícke tituly;

 

- faktúry;

 

- kúpne zmluvy;

 

- doklady o poistení alebo prepravné doklady;

 

Ak podporné dokumenty nie sú k dispozícii, žiadosť musí obsahovať aj znalecký posudok, ak to príslušný orgán považuje za potrebné.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Bez ohľadu na odsek 2, vo výnimočných prípadoch, ak:

 

a) krajina pôvodu tovaru kultúrneho charakteru nemôže byť spoľahlivo určená a táto okolnosť sa považuje za dostatočne zdokumentovanú a doloženú dôkazmi príslušného orgánu; alebo

 

b) tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu pred rokom 1970 a bol držaný v tretej krajine na iné účely ako dočasné použitie, tranzit, vývoz alebo odoslanie pred jeho privezením na colné územie Únie, ale držiteľ nemôže poskytnúť dokumenty požadované podľa odseku 2, pretože takéto doklady sa v čase vývozu tovaru kultúrneho charakteru z krajiny pôvodu nepoužívali,

 

k žiadosti musia byť priložené príslušné podporné doklady a informácie, ktorými sa preukazuje, že príslušný tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z tretej krajiny v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi, alebo že takéto zákony a právne predpisy neexistujú.

 

Podporné dokumenty musia obsahovať:

 

- vývozné osvedčenia alebo vývozné licencie;

 

- štandardizovaný dokument v súlade so štandardným dokumentom na identifikáciu predmetu opisujúci daný tovar kultúrneho charakteru dostatočne podrobne na to, aby ho colné orgány identifikovali;

 

- vlastnícke tituly;

 

- faktúry;

 

- kúpne zmluvy; a

 

- doklady o poistení alebo prepravné doklady;

 

Ak podporné dokumenty nie sú k dispozícii, žiadosť musí obsahovať aj znalecký posudok, ak to príslušný orgán považuje za potrebné.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Príslušný orgán členského štátu vstupu overí, či je žiadosť úplná. Akékoľvek chýbajúce informácie či dokumenty si vyžiada od žiadateľa do 30 dní od prijatia žiadosti.

3.  Príslušný orgán prvého členského štátu zamýšľaného dovozu overí, či je žiadosť úplná. Akékoľvek chýbajúce alebo dodatočné informácie či dokumenty si vyžiada od žiadateľa do 21 dní od prijatia žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Príslušný orgán do 90 dní od predloženia úplnej žiadosti túto žiadosť preskúma a rozhodne o vydaní dovoznej licencie alebo o zamietnutí žiadosti. Žiadosť môže zamietnuť z týchto dôvodov:

4.  Príslušný orgán do 90 dní od predloženia úplnej žiadosti túto žiadosť preskúma a rozhodne o vydaní dovoznej licencie alebo o zamietnutí žiadosti. V prípade vydania dovoznej licencie príslušný orgán túto licenciu elektronicky zaregistruje. Príslušný orgán žiadosť zamietne z týchto dôvodov:

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ak vývozná krajina nie je zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO z roku 1970 a nie je preukázané, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi;

a)  ak nie je preukázané, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a inými právnymi predpismi platnými v čase jeho vývozu alebo v prípade, že takéto zákony a právne predpisy neexistujú; alebo vo výnimočných prípadoch uvedených v článku 4 ods. 2a z tretej krajiny v súlade s jej zákonmi a inými právnymi predpismi platnými v čase jeho vývozu alebo v prípade, že takéto zákony a právne predpisy neexistujú;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak vývozná krajina je zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO z roku 1970 a nie je preukázané, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny vývozu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  príslušný orgán má opodstatnené dôvody sa domnievať, že držiteľ tovaru ho nezískal zákonným spôsobom.

c)  príslušný orgán má opodstatnené a overiteľné dôvody sa domnievať, že držiteľ tovaru ho nezískal zákonným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c a)  ak žiadosť o dovoznú licenciu pre tovar kultúrneho charakteru bola už predtým príslušnými orgánmi iného členského štátu Únie pre ten istý tovar kultúrneho charakteru zamietnutá a neboli poskytnuté žiadne ďalšie dôkazy okrem tých, ktoré už boli predložené v súvislosti so zamietnutou žiadosťou;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c b) ak zákonný vývoz priamo z krajiny pôvodu nemožno preukázať príslušnými podpornými dokladmi a dôkazmi, najmä vývoznými osvedčeniami alebo licenciami vydanými krajinou vývozu, vlastníckymi titulmi, faktúrami, kúpnymi zmluvami, identifikáciou predmetu, ak je k dispozícii, dokladmi o poistení, prepravnými dokladmi a znaleckými posudkami.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 a.  Príslušný orgán môže žiadosť zamietnuť, ak existujú nároky na vrátenie alebo náhradu škody predložené orgánmi krajiny pôvodu, ktoré sú riešené súdmi.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 b.  Ak je žiadosť zamietnutá, pripojí sa k správnemu rozhodnutiu uvedenému v odseku 4 odôvodnené stanovisko zahŕňajúce informácie o odvolacom konaní, ktoré sa oznámia dotknutému žiadateľovi v čase jeho vydania.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 c.  Žiadosť musí obsahovať vyhlásenie, že položky neboli v minulosti predmetom žiadosti, alebo v prípade predchádzajúceho odmietnutia musí žiadosť uviesť dôvody tohto zamietnutia, ako aj dodatočné dôkazy, ktoré neboli dostupné v čase predchádzajúceho posudzovania žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 d.  Ak členský štát zamietne elektronickú žiadosť, toto zamietnutie, ako aj dôvody tohto zamietnutia sa oznámia ostatným členským štátom a Komisii. V prípadoch podozrenia z nezákonného obchodovania členské štáty informujú aj iné relevantné orgány, ako sú INTERPOL a EUROPOL.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty určia verejné orgány príslušné na vydávanie dovozných licencií v súlade s týmto článkom. Oznámia údaje týchto orgánov, ako aj všetky zmeny v tejto súvislosti Komisii.

Členské štáty bezodkladne určia verejné orgány príslušné na vydávanie dovozných licencií v súlade s týmto článkom. Oznámia údaje týchto orgánov, ako aj všetky zmeny v tejto súvislosti Komisii.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť vzor žiadosti o dovoznú licenciu, ako aj procesné pravidlá vzťahujúce sa na podávanie a spracovanie takejto žiadosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

6.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví štandardizovaný elektronický vzor žiadosti o dovoznú licenciu, ako aj procesné pravidlá vzťahujúce sa na elektronické podávanie a spracovanie takejto žiadosti, a to spolu s príslušnými podpornými dokumentmi, ktoré sa uskutoční elektronickými prostriedkami. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prepustenie tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu a umiestnenie tovaru kultúrneho charakteru do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit v Únii uvedené v písmenách a), b), e), f), g), i), j), k) a l) prílohy podlieha predloženiu vyhlásenia dovozcu colným orgánom členského štátu vstupu.

1.  Dovoz tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie uvedený v časti A bodoch 3 až 14 prílohy I podlieha predloženiu elektronického vyhlásenia dovozcu držiteľom tovaru colným orgánom prvého členského štátu zamýšľaného dovozu.

 

Tento článok sa vzťahuje aj na tie tovary kultúrneho charakteru uvedené v bodoch A1 a A2, ktorých číselné znaky kombinovanej nomenklatúry nie sú uvedené v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vyhlásenie dovozcu musí obsahovať vyhlásenie podpísané držiteľom tovaru, že tovar bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi. Ak však krajina vývozu je zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO o kultúrnych statkoch, vyhlásenie dovozcu musí obsahovať vyhlásenie podpísané držiteľom tovaru, že tovar bol vyvezený z tejto krajiny v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi.

2.  Vyhlásenie dovozcu musí byť zaregistrované elektronicky. Obsahuje:

 

a) vyhlásenie podpísané držiteľom tovaru uvádzajúce, že tovar bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi, alebo dokazujúce neexistenciu takýchto zákonov a právnych predpisov;

 

b) štandardizovaný dokument v súlade so štandardným dokumentom na identifikáciu predmetu opisujúci daný tovar kultúrneho charakteru dostatočne podrobne na to, aby ho colné orgány identifikovali;

 

c) vývozné osvedčenia alebo licencie vydané krajinou pôvodu dokazujúce, že predmetný tovar kultúrneho charakteru bol z krajiny pôvodu vyvezený v súlade s jej zákonmi a inými právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Bez ohľadu na odsek 2, vo výnimočných prípadoch, ak:

 

a) krajina pôvodu tovaru kultúrneho charakteru nemôže byť spoľahlivo určená a táto okolnosť sa považuje za dostatočne zdokumentovanú a doloženú dôkazmi príslušného orgánu; alebo

 

b) tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu pred rokom 1970 a bol držaný v tretej krajine na iné účely ako dočasné použitie, tranzit, vývoz alebo odoslanie pred jeho privezením na colné územie Únie, ale držiteľ nemôže poskytnúť dokumenty požadované podľa odseku 2, pretože takéto doklady sa v čase vývozu tovaru kultúrneho charakteru z krajiny pôvodu nepoužívali,

 

vyhlásenie dovozcu musí obsahovať:

 

a) vyhlásenie podpísané držiteľom tovaru uvádzajúce, že tovar bol vyvezený z tretej krajiny v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi, alebo dokazujúce neexistenciu takýchto zákonov a právnych predpisov;

 

b) štandardizovaný dokument v súlade so štandardným dokumentom na identifikáciu predmetu opisujúci daný tovar kultúrneho charakteru dostatočne podrobne na to, aby ho colné orgány identifikovali; a

 

c) vývozné osvedčenia alebo licencie vydané treťou krajinou dokazujúce, že predmetný tovar kultúrneho charakteru bol z tretej krajiny vyvezený v súlade s jej zákonmi a inými právnymi predpismi.

 

Ak zákony a iné právne predpisy krajiny pôvodu alebo tretej krajiny nepočítajú s vydávaním vývozných licencií alebo osvedčení, musí vyhlásenie dovozcu obsahovať aj akékoľvek iné vhodné podporné doklady a dôkazy vrátane vlastníckych titulov, faktúr, kúpnych zmlúv, dokladov o poistení a prepravných dokladov.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať vzor vyhlásenia dovozcu, ako aj procesné pravidlá vzťahujúce sa na podanie a spracovanie takéhoto vyhlásenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme elektronický štandardizovaný vzor vyhlásenia dovozcu, ako aj procesné pravidlá vzťahujúce sa na elektronické podanie a spracovanie takéhoto vyhlásenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5 a

 

Mikro, malé a stredné podniky

 

Komisia musí v záujme efektívneho vykonávania tohto nariadenia zabezpečiť, aby mikro, malé a stredné podniky využívali primeranú technickú a finančnú pomoc vrátane podpory národných kontaktných miest v spolupráci s členskými štátmi a vytvorenia špecializovaného webového sídla so všetkými relevantnými informáciami, a musí uľahčiť výmenu informácií medzi mikro, malými a strednými podnikmi a príslušnými národnými kontaktnými miestami pri prijímaní otázok.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5 b

 

Používanie elektronického systému

 

1. Akákoľvek výmena informácií medzi príslušnými orgánmi a deklarantmi podľa článkov 4 a 5, napríklad výmena vyhlásení, žiadostí alebo rozhodnutí, sa uskutočňuje elektronicky.

 

2. Komisia zriadi elektronický systém uvedený v odseku 1. Prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví:

 

- režim zavádzania, prevádzkovania a údržby elektronického systému uvedeného v odseku 1;

 

- podrobné pravidlá týkajúce sa podávania, spracúvania, uchovávania a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov prostredníctvom elektronického systému.

 

Členské štáty spolupracujú s Komisiou na vývoji, údržbe a používaní elektronického systému uvedeného v odseku 1 a na uchovávaní informácií, a to v súlade s týmto nariadením.

 

3. So zreteľom na spracúvanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia by deklaranti a príslušné orgány mali svoje úlohy plniť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 1a a nariadením (EÚ) .../....*

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1)

 

* Ú. v.: Vložte prosím do textu číslo nariadenia, ktoré obsahuje dokument 2017/0003 (COD).

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

vypúšťa sa

Colná kontrola a overenie

 

1.  Dovozná licencia podľa článku 4 alebo vyhlásenie dovozcu podľa článku 5 sa podáva na príslušný colný úrad rozhodujúci o prepustení tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu alebo jeho umiestnení do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit.

 

2.  Pokiaľ ide o tovar kultúrneho charakteru, pri ktorom sa na jeho vstup na colné územie Únie vyžaduje vydanie dovoznej licencie, colné orgány skontrolujú, či dovozná licencia zodpovedá predloženému tovaru. Na tento účel môžu tovar kultúrneho charakteru fyzicky skontrolovať vrátane vykonania znaleckého posudku.

 

3.  Pokiaľ ide o tovar kultúrneho charakteru, pri ktorom sa na jeho vstup na colné územie Únie vyžaduje predloženie vyhlásenia dovozcu, colné orgány skontrolujú, či toto spĺňa požiadavky stanovené v článku 5 alebo vyplývajúce z tohto článku a či zodpovedá predloženému tovaru. Na tento účel môžu od deklaranta vyžiadať dodatočné informácie a tovar kultúrneho charakteru fyzicky skontrolovať vrátane vykonania znaleckého posudku. Vyhlásenie dovozcu sa zaregistruje priradením sériového čísla a dátumu prijatia a po prepustení tovaru sa deklarantovi poskytne kópia zaregistrovaného vyhlásenia dovozcu.

 

4.  Pri predložení vyhlásenia na prepustenie tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu alebo na jeho umiestnenie do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit sa množstvo tovaru uvedie pomocou doplnkovej mernej jednotky uvedenej v prílohe.

 

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak členské štáty obmedzia počet colných úradov príslušných na prepustenie tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu alebo jeho umiestnenie do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit, oznámia údaje o týchto colných úradoch, ako aj všetky zmeny v tejto súvislosti Komisii.

Členské štáty môžu obmedziť počet colných úradov príslušných na povolenie dovozu tovaru kultúrneho charakteru. Ak členské štáty uplatnia toto obmedzenie, oznámia údaje o týchto colných orgánoch, ako aj všetky zmeny v tejto súvislosti Komisii.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Colné orgány zhabú a dočasne zadržia tovar kultúrneho charakteru prepravený na colné územie Únie, ak príslušný tovar kultúrneho charakteru vstúpil na colné územie Únie bez toho, aby boli splnené podmienky uvedené v článku 3 ods. 1 a 2.

1.  Príslušné orgány zhabú a dočasne zadržia tovar kultúrneho charakteru prepravený na colné územie Únie bez toho, aby boli splnené podmienky uvedené v článku 3 ods. 1 a 2. V prípade zadržania tovaru kultúrneho charakteru je nutné zaručiť primerané konzervačné podmienky v súlade s podmienkami a zodpovednosťami, ktoré sa týkajú dočasného uskladnenia tovaru, uvedenými v článku 147 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, s náležitým zreteľom na konkrétnu povahu daného tovaru.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  K správnemu rozhodnutiu podľa odseku 1 sa pripojí odôvodnenie a oznámi sa deklarantovi; rozhodnutie musí podliehať účinným prostriedkom nápravy v súlade s postupmi stanovenými vo vnútroštátnom práve.

2.  Správne rozhodnutie podľa odseku 1 podlieha ustanoveniam článku 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Obdobie dočasného zadržania je prísne obmedzené na čas potrebný pre colné orgány alebo iné orgány presadzovania práva na určenie toho, či si okolnosti prípadu vyžadujú zadržanie podľa iných ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva. Maximálne obdobie dočasného zadržania podľa tohto článku je 6 mesiacov. Ak sa počas tohto obdobia nerozhodne o ďalšom zadržiavaní tovaru kultúrneho charakteru, resp. ak sa rozhodne, že si okolnosti daného prípadu nevyžadujú ďalšie zadržiavanie, tovar kultúrneho charakteru sa bezodkladne dá k dispozícií deklarantovi.

3.  Obdobie dočasného zadržania je prísne obmedzené na čas potrebný pre colné orgány alebo iné orgány presadzovania práva na určenie toho, či si okolnosti prípadu vyžadujú zadržanie podľa iných ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva. Maximálne obdobie dočasného zadržania podľa tohto článku je 6 mesiacov s možnosťou predĺženia tohto obdobia o ďalšie tri mesiace na základe odôvodneného rozhodnutia colných orgánov. Ak sa počas tohto obdobia nerozhodne o ďalšom zadržiavaní tovaru kultúrneho charakteru, resp. ak sa rozhodne, že si okolnosti daného prípadu nevyžadujú ďalšie zadržiavanie, tovar kultúrneho charakteru sa bezodkladne dá k dispozícií deklarantovi. Orgány členských štátov musia zabezpečiť, aby v čase vrátenia tovaru kultúrneho charakteru do krajiny pôvodu nebola krajina pôvodu postihnutá ozbrojenou krízou, počas ktorej nemožno zaručiť bezpečnosť tovaru kultúrneho charakteru. V takomto prípade musí tovar kultúrneho charakteru zostať v Únii, až kým sa situácia v krajine pôvodu nestabilizuje.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a.  Po prijatí rozhodnutia uvedeného v odseku 1 colné orgány bezodkladne informujú krajinu pôvodu alebo v prípade, ak krajinu pôvodu tovaru kultúrneho charakteru nie je možné spoľahlivo určiť, tretiu krajinu, ako aj EUROPOL a INTERPOL podľa okolností prípadu.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Ak majú príslušné orgány primerané dôvody domnievať sa, že tovar kultúrneho charakteru v colnom režime tranzit mohol byť cez colné územie Únie vyvezený v rozpore s pravidlami a právnymi predpismi krajiny pôvodu, nariadia colným orgánom dočasné zadržanie tohto tovaru.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Administratívna spolupráca

Administratívna spolupráca a používanie elektronického systému

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na účely uplatňovania tohto nariadenia členské štáty zabezpečia spoluprácu medzi ich príslušnými orgánmi uvedenými v článku 3 ods. 4.

1.  Na účely uplatňovania tohto nariadenia členské štáty zabezpečia spoluprácu a výmenu informácií medzi ich príslušnými orgánmi uvedenými v článku 4 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Môže sa vytvoriť elektronický systém na uchovávanie a výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov, najmä pokiaľ ide o vyhlásenia dovozcu a dovozné licencie.

2.  Vytvorí sa elektronický systém na uchovávanie a výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov v rámci nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Každý takýto systém slúži na prijímanie, spracúvanie, uchovávanie a výmenu informácií, najmä pokiaľ ide o vyhlásenia dovozcu a dovozné licencie.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Do elektronického systému uvedeného v odseku 2 môžu nahliadať členské štáty pri spracúvaní žiadostí podaných v súvislosti s vývoznými licenciami požadovanými podľa nariadenia (ES) č. 116/2009. Tieto žiadosti môžu odkazovať priamo na informácie uchovávané v elektronickom systéme.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť:

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví:

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú do... [šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a v súlade s postupom uvedeným v článku 13.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Spracúvanie osobných údajov na základe tohto nariadenia sa uskutočňuje len na účely účinnej ochrany pred stratou tovaru kultúrneho charakteru, zachovania kultúrneho dedičstva ľudstva a prevencie financovania terorizmu prostredníctvom predaja rozkradnutého kultúrneho dedičstva kupujúcim v Únii.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Ku všetkým osobným údajom získaným v súlade s článkami 4, 5 a 9 má prístup a všetky tieto údaje spracúva len personál orgánov s náležitým oprávnením. Tieto údaje sú náležite chránené pred nepovoleným prístupom alebo poskytnutím.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie článkov 3, 4 a 5, a najmä za predkladanie nepravdivých vyhlásení a nepravdivých informácií s cieľom doviezť tovar kultúrneho charakteru na colné územie Únie, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia Komisii tieto pravidlá a opatrenia do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a bezodkladne ju informujú o akejkoľvek ich následnej zmene.

Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie článkov 3, 4 a 5, a najmä za predkladanie nepravdivých informácií s cieľom doviesť tovar kultúrneho charakteru na colné územie Únie, členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie vykonávania týchto pravidiel. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. V záujme zabezpečenia rovnakých podmienok a jednotného prístupu uplatnia členské štáty sankcie, ktoré sú podobné z hľadiska povahy a účinku. Členské štáty oznámia Komisii tieto pravidlá a opatrenia do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a bezodkladne ju informujú o akejkoľvek ich následnej zmene.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V rámci prípravných prác na vykonávanie tohto nariadenia Komisia a členské štáty spolupracujú s medzinárodnými organizáciami ako sú UNESCO, Interpol, EUROPOL, Svetová colná organizácia (WCO), Medzinárodné centrum pre štúdium ochrany a zachovania kultúrnych hodnôt (ICCROM) a Medzinárodná rada múzeí, aby zabezpečili účinnú odbornú prípravu, aktivity v oblasti budovania kapacít a informačné kampane a aby v náležitých prípadoch požiadali o relevantný výskum a vytvorenie noriem.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zorganizujú odbornú prípravu a činnosti zamerané na budovanie kapacít s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tohto nariadenia príslušnými orgánmi. Takisto môžu využiť kampane na zvyšovanie informovanosti zamerané najmä na kupujúcich tovaru kultúrneho charakteru.

Komisia v spolupráci s členskými štátmi organizuje:

 

i. odbornú prípravu a činnosti na budovanie kapacít a informačné kampane pre úrady, národné kontaktné miesta a odborníkov s cieľom zabezpečiť účinné vykonávania tohto nariadenia;

 

ii. opatrenia na podporu účinnej spolupráce krajín pôvodu; a

 

iii. výmenu najlepších postupov so zameraním na podporu jednotného vykonávania tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o primerané postupy členských štátov, ktoré majú v platnosti vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa dovozu tovaru kultúrneho charakteru, a to pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Uvedené činnosti, kampane a akcie musia byť založené na skúsenostiach v súčasnosti existujúcich programov vrátane tých, ktoré podporuje WCO a Komisia.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11 a

 

Spolupráca s tretími krajinami

 

Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré patria medzi činnosti Komisie, a v rozsahu požadovanom na plnenie svojich úloh podľa tohto nariadenia Komisia uľahčuje a podporuje technickú a operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami.

 

Komisia môže organizovať činnosti odbornej prípravy v spolupráci s členskými štátmi a tretími krajinami na ich území.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa … [dátum nadobudnutia účinnosti tohto aktu doplní Úrad pre publikácie].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto …-ročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  informácie o porušení ustanovení tohto nariadenia;

b)  informácie o porušení ustanovení tohto nariadenia a uplatňovaných sankciách;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na tento účel Komisia zašle príslušné dotazníky členským štátom. Členské štáty majú 6 mesiacov na to, aby oznámili Komisii požadované informácie.

Na tento účel Komisia zašle príslušné dotazníky členským štátom. Členské štáty majú 6 mesiacov od doručenia dotazníka na to, aby oznámili Komisii požadované informácie.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na základe odpovedí členských štátov na dotazníky uvedené v odseku 1 môže Komisia požiadať členské štáty, aby jej poskytli dodatočné informácie o spracovaní žiadostí o dovozné licencie. Členské štáty zabezpečia bezodkladné poskytnutie požadovaných informácií.

Odôvodnenie

S cieľom posúdiť jednotné vykonávanie tohto nariadenia by Komisia mala, ak to považuje za potrebné, získať viac informácií o spracovaní žiadostí o licencie príslušnými orgánmi členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia tri roky po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia a následne každých päť rokov.

2.  Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia dva roky po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia a následne každé štyri roky. Táto správa sa zverejňuje. Zahŕňa posúdenie praktického vykonávania vrátane vplyvu na hospodárske subjekty Únie, a to najmä na mikro, malé a stredné podniky. Správa obsahuje porovnanie vykonávania nariadenia členskými štátmi vrátane posúdenia stupňa jeho jednotného uplatňovania od dátumu vydania predchádzajúcej správy. Toto posúdenie tiež zohľadní ustanovenia o zavedení a uplatňovaní sankcií, ako aj mieru, do akej sú zabezpečené rovnaké podmienky pre členské štáty. V prípade potreby môže správa obsahovať aj odporúčania na riešenie nedostatočného vykonávania tohto nariadenia členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V správe uvedenej v odseku 2 musí byť zohľadnený vplyv tohto nariadenia v praxi vrátane jeho vplyvu na hospodárske subjekty Únie vrátane mikro, malých a stredných podnikov. V správe musia byť uvedené dôkazy o rôznych vnútroštátnych výsledkoch, musí obsahovať posúdenie jednotného vykonávania tohto nariadenia a jeho uplatňovania v dotknutom období a poskytovať odporúčania na riešenie nedostatočného vykonávania členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Príloha I – podnadpis 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tovar kultúrneho charakteru, na ktorý sa vzťahuje článok 2 ods. 1

Tovar kultúrneho charakteru, na ktorý sa vzťahuje článok 2 ods. 1 písm. a)

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Príloha I a (nová)

 

 

Pozmeňujúci návrh

1.

Archeologické predmety staršie ako 100 rokov, ktoré pochádzajú z:

 

 

- vykopávok a nálezov na pevnine alebo pod vodou

9705 00 00

 

- archeologických lokalít

9706 00 00

 

- archeologických zbierok

 

2.

Prvky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou umeleckých, historických alebo náboženských pamiatok, ktoré boli rozobrané a ktorých vek presahuje 100 rokov

9705 00 00 9706 00 00

3.

Obrazy a maľby iné ako tie, ktoré sú zahrnuté v kategóriách 4 alebo 5, celé vytvorené ručne v akomkoľvek médiu a na akomkoľvek materiáli1a

9701

4.

Akvarely, gvaše a pastely celé vytvorené ručne na akomkoľvek materiáli1a

9701

5.

Mozaiky z akéhokoľvek materiálu celé vytvorené ručne a iné ako tie, ktoré patria do kategórií 1 alebo 2, a kresby v akomkoľvek médiu celé vytvorené ručne na akomkoľvek materiáli1a

69149701

 

6.

Originály rytín, grafík, sieťotlačí a litografií s ich príslušnými doskami a originály plagátov1a

Kapitola 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Originály sôch alebo plastík a kópie vytvorené rovnakým postupom ako originál1a okrem tých, ktoré sú uvedené v kategórii 1

9703 00 00

8.

Fotografie, filmy a ich negatívy1a

37043705

3706

4911 91 80

 

9.

Prvotlače a rukopisy vrátane máp a hudobných partitúr, jednotlivo alebo v rámci zbierok1a

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Knihy staršie ako 100 rokov, jednotlivo alebo v rámci zbierok

9705 00 00 9706 00 00

11.

Tlačené mapy staršie ako 200 rokov

9706 00 00

12.

Archívy a všetky ich prvky ľubovoľného druhu alebo na ľubovoľnom podklade staršie ako 50 rokov

37043705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

 

13.

a) Zbierky1b a vzorky zo zoologických, botanických, mineralogických alebo anatomických zbierok

9705 00 00

 

b) Zbierky1b historického, paleontologického, etnografického alebo numizmatického významu

9705 00 00

14.

Dopravné prostriedky staršie ako 75 rokov

9705 00 00 Kapitoly 86-89

15.

Ľubovoľné iné starožitné predmety nezahrnuté do kategórií A.1 až A.14

 

 

a) staré od 50 do 100 rokov:

 

 

hračky, hry

Kapitola 95

 

výrobky zo skla

7013

 

zlatnícke alebo striebornícke predmety

7114

 

nábytok

Kapitola 94

 

optické, fotografické alebo kinematografické prístroje

Kapitola 90

 

hudobné nástroje

Kapitola 92

 

nástenné a náramkové hodiny a ich časti

Kapitola 91

 

predmety z dreva

Kapitola 44

 

keramika

Kapitola 69

 

tapisérie

5805 00 00

 

koberce

Kapitola 57

 

tapety

4814

 

zbrane

Kapitola 93

 

b) staršie ako 100 rokov

9706 00 00

______________

1a Ktoré sú staršie ako 50 rokov a nepatria ich autorom.

1b V zmysle rozhodnutia Súdneho dvora v rozsudku vo veci 252/84: „Zberateľské predmety v zmysle položky č. 97.05 Spoločného colného sadzobníka sú predmety, ktoré majú vlastnosti potrebné na zaradenie do zbierky, to znamená predmety, ktoré sú pomerne vzácne, obvykle sa nepoužívajú na svoj pôvodný účel, sú predmetom osobitných transakcií mimo bežného obchodovania s podobnými úžitkovými predmetmi a majú vysokú hodnotu.“

Predmetov kultúrnej hodnoty v kategóriách A.1 až A.15 sa toto nariadenie týka, len ak ich hodnota zodpovedá finančným prahom uvedeným v časti B alebo ich presahuje.

B. Finančné prahy použiteľné na určité kategórie uvedené v časti A (v eurách)

Hodnota:

1 (archeologické predmety)

2 (rozobrané pamiatky)

9 (prvotlače a rukopisy)

12 (archívy)

15 000

5 (mozaiky a kresby)

6 (rytiny)

8 (fotografie)

11 (tlačené mapy)

30 000

4 (akvarely, gvaše a pastely)

50 000

7 (plastiky)

10 (knihy)

13 (zbierky)

14 (dopravné prostriedky)

15 (ľubovoľné iné predmety)

150 000

3 (obrazy)

Posúdenie toho, či sú alebo nie sú splnené podmienky týkajúce sa finančnej hodnoty, sa musí uskutočniť pri predložení žiadosti o vývoznú licenciu. Finančná hodnota je hodnotou predmetu kultúrneho charakteru na medzinárodnom trhu.

Hodnoty vyjadrené v eurách v prílohe I sa prepočítajú a vyjadria v národných menách pri výmennom kurze k 31. decembru 2001 uverejnenom v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Táto protihodnota v národných menách sa s účinnosťou od 31. decembra 2001 preskúmava každé dva roky. Výpočet tejto protihodnoty sa zakladá na priemernej dennej hodnote týchto mien vyjadrenej v eurách počas obdobia 24 mesiacov, ktoré sa končí v posledný augustový deň pred revíziou, ktorá nadobúda účinnosť 31. decembra. Túto metódu výpočtu preskúma na návrh Komisie Poradný výbor pre tovar kultúrneho charakteru v zásade dva roky po prvej žiadosti. Pri každej revízii sa hodnoty vyjadrené v eurách a ich protihodnoty v národných menách budú pravidelne uverejňovať v Úradnom vestníku Európskej únie v prvých dňoch novembra pred termínom uskutočnenia revízie.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Príloha I b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

príloha Ib

 

Krajiny a kategórie predmetov, v súvislosti s ktorými existuje osobitné riziko nezákonného obchodovania

 

[Stanoví ju Komisia podľa článku 2 ods. 2 písm. a)]


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecný kontext

Európska únia (EÚ) uskutočňuje obchodnú politiku založenú na hodnotách v súlade so zakladajúcimi zmluvami a stratégiou Obchod pre všetkých. Jedným z cieľov EÚ je zabezpečiť, aby hospodársky rast a konkurencieschopnosť išli ruka v ruke so sociálnou spravodlivosťou a dodržiavaním ľudských práv.

V poslednej dobe sa dostalo do pozornosti, že všeobecné pravidlá uplatňované na obchod s tovarom neriešia všetky špecifiká dovozu tovaru kultúrneho charakteru. Nezákonné obchodovanie s tovarom kultúrneho charakteru je spojené s organizovanou trestnou činnosťou, financovaním terorizmu, praním špinavých peňazí a daňovými únikmi a vedie aj k strate kultúrneho dedičstva v tretích krajinách.

Rada vo svojich záveroch z 12. februára 2016 o boji proti financovaniu terorizmu pripomenula, že je naliehavo potrebné posilniť boj proti nezákonnému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru, a vyzvala Komisiu, aby v tejto súvislosti navrhla legislatívne opatrenia. Nedávno sa v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN 2347 (2017) a vo vyhlásení z Florencie, ktoré 31. marca 2017 podpísali ministri kultúry skupiny G7, opätovne potvrdilo, že je potrebné bojovať proti nezákonnému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru, najmä z krajín, v ktorých dochádza ku konfliktom a vnútorným sporom. Okrem toho sa v uznesení Európskeho parlamentu s názvom „Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu“, ktoré bolo prijaté 1. marca 2018, potvrdila potreba konať na úrovni EÚ.

V súčasnosti sa vnútroštátne právne predpisy členských štátov EÚ vzťahujú na ochranu vlastného kultúrneho dedičstva. Týmto návrhom by sa rozšírila ochrana na kultúrne dedičstvo tretích krajín, ktorá nie je harmonizovaná na úrovni EÚ. Spoločné pravidlá vývozu tovaru kultúrneho charakteru už existujú, a to vo forme nariadenia EÚ. Pokiaľ ide o dovoz tovaru kultúrneho charakteru, na úrovni EÚ sú v platnosti len dve konkrétne reštriktívne opatrenia týkajúce sa Sýrie a Iraku.

Cieľom súčasného návrhu je prerušiť prepojenie medzi nezákonným obchodovaním s tovarom kultúrneho charakteru a organizovanou trestnou činnosťou a financovaním terorizmu pri súčasnom poskytnutí právnej istoty zákonnému trhu s umením. Tento návrh stavia na predchádzajúcej práci popredných medzinárodných fór, ako je Dohovor UNESCO z roku 1970 o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov a Dohovor UNIDROIT z roku 1995 o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch. Veľa práce sa vykonalo aj na úrovni Rady Európy, ktorá v roku 2017 prijala Dohovor o priestupkoch týkajúcich sa kultúrnych statkov(1), Svetovej colnej organizácie a Interpolu s jeho špecializovaným útvarom a databázou odcudzených umeleckých predmetov.

Komisia navrhla niekoľko nástrojov na posilnenie colnej kontroly tovaru kultúrneho charakteru, konkrétne:

-  spoločné vymedzenie tovaru kultúrneho charakteru v kontexte dovozu,

-  zabezpečenie toho, aby kupujúci a dovozcovia venovali náležitú pozornosť zákonnosti tovaru kultúrneho charakteru privážaného do EÚ,

-  štandardizovaný systém identifikácie, pokiaľ ide o totožnosť tovaru kultúrneho charakteru,

-  zavedenie účinnejších prostriedkov na odrádzanie od obchodovania s tovarom kultúrneho charakteru,

-  podpora aktívneho zapojenia zainteresovaných strán do znižovania nezákonného obchodovania.

Komisia navrhuje systém dovozných licencií na výrobky, ktoré sú považované za vysoko rizikové z dôvodu ich väzieb na organizovanú trestnú činnosť a teroristické skupiny, ako sú archeologické objavy na pevnine aj pod vodou, časti historických pamiatok a vzácne rukopisy a prvotlače, ktoré sú najmenej 250 rokov staré. V prípade ostatných tovarov kultúrneho charakteru sa plánuje zaviesť systém vyhlásení dovozcu. Vytvorili by sa štandardizované požiadavky na dokumentáciu pri dovoze, pokiaľ ide o totožnosť každého predmetu. Colné orgány by na základe týchto dokumentov vykonávali kontroly. Colné orgány by mali právomoc zhabať a dočasne zadržať akýkoľvek tovar, ktorý by nebol v súlade s príslušnými požiadavkami. Predpokladá sa tiež systém sankcií pri ich nedodržiavaní.

Parlamentná činnosť

Vypracovanie návrhu správy o tomto návrhu bolo zverené spoločnému výboru, ktorý bol zložený z členov Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a Výboru pre medzinárodný obchod (INTA). Spoločnou prácou by sa malo zabrániť roztrieštenému prístupu (tzv. silo prístupu) a zabezpečiť najlepšie využitie dostupných odborných poznatkov, keďže výbor IMCO je na úrovni Únie zodpovedný za koordináciu vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu a za colnú úniu a výbor INTA je okrem iného zodpovedný za vonkajšie aspekty colných ustanovení a colnej správy. Výbor pre kultúru a vzdelávanie (CULT) je s týmto postupom úzko spojený, najmä pokiaľ ide o vymedzenie tovaru kultúrneho charakteru.

Hlavným cieľom spoluspravodajcov je zabezpečiť správnu rovnováhu medzi cieľom v podobe obmedzenia nedovoleného dovozu tovaru kultúrneho charakteru a potrebou zabezpečiť, aby navrhované kontroly a dodatočné povinnosti nepredstavovali pre hospodárske subjekty na trhu s umením a pre colné orgány neprimeranú záťaž.

Spoluspravodajcovia sa domnievajú, že mikro, malým a stredným podnikom pôsobiacim na trhu s umením by sa mala poskytnúť primeraná technická pomoc a podpora. Komisia by tiež mala spoločne s členskými štátmi zorganizovať odbornú prípravu a činnosti zamerané na budovanie kapacít s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tohto nariadenia. Okrem toho by sa mali zaviesť opatrenia na podporu účinnej spolupráce krajín pôvodu.

Zdôrazňujú význam zavedenia elektronického systému na uchovávanie a výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov, ktorý bude plne prispôsobený súčasnému digitálnemu prostrediu.

Dva roky po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia by sa jeho fungovanie malo posúdiť a mala by sa o ňom podať správa, a následne každé štyri roky, aby sa zohľadnil jeho vplyv a riešili jeho prípadné nedostatky.

Spoluspravodajcovia doposiaľ nedospeli k záveru, pokiaľ ide o určité podstatné aspekty tohto nariadenia, ktoré treba zlepšiť, a pred tým, než predložia príslušné pozmeňovacie návrhy, budú pokračovať v konzultáciách s príslušnými zainteresovanými stranami a podnikateľskou komunitou.

(1)

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/221


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (8.6.2018)

pre Výbor pre medzinárodný obchod a Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Santiago Fisas Ayxelà

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta cieľ návrhu, ktorým je boj proti praniu špinavých peňazí a alternatívnym zdrojom financovania terorizmu vrátane rabovania a pašovania starožitností, pričom treba mať neustále na pamäti, že ochrana kultúrneho dedičstva musí byť konečným cieľom, a to najmä v tomto roku (2018), ktorý je Európskym rokom kultúrneho dedičstva.

V tejto súvislosti je nutné poznamenať, že musí existovať rovnováha medzi opatreniami, ktoré sa majú prijať na ochranu kultúrneho dedičstva, a opatreniami v prospech trhu s umením, aby sa neprimerane nenarúšal zákonný obchod s tovarom kultúrneho charakteru cez vonkajšie hranice.

Ako spravodajca sa zasadzujem za stanovenie hranice minimálneho veku na 250 rokov pre všetky kategórie tovaru kultúrneho charakteru, pretože táto veková hranica sa zdá byť primeraná v súlade s cieľom návrhu. Okrem toho súhlasím s tým, že určité kategórie tovaru kultúrneho charakteru, ktoré sú vystavené zvýšenému riziku plienenia, straty alebo zničenia, si vyžadujú posilnené ochranné opatrenia.

Na jednej strane, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú prijať v prospech trhu s umením, predovšetkým by sa mala preskúmať zákonnosť vývozu na základe zákonov a iných právnych predpisov krajiny vývozu namiesto krajiny pôvodu, pretože sa domnievam, že povinnosť predložiť doklady, ktoré potvrdzujú zákonný vývoz z krajiny pôvodu, predstavuje dodatočnú záťaž pre trh s umením. Z toho vyplýva, že treba zrušiť rozlišovanie medzi signatárskymi a nesignatárskymi štátmi dohovoru UNESCO z roku 1970 týkajúceho sa povinnosti dokázať legálny vývoz z krajiny vývozu alebo krajiny pôvodu, a teda všetky členské štáty musia byť povinné preukázať, že vývoz z tretej krajiny bol zákonný podľa jej zákonov a iných právnych predpisov.

Po druhé, aj keď je pojem „držiteľ tovaru“ vymedzený v návrhu odkazom na článok 5 ods. 34 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, zastávam názor, že je dôležité dbať na to, aby tento pojem nezahŕňal vlastníctvo, pretože osoba, ktorá chce získať dovoznú licenciu, ešte nemusí byť vlastníkom tovaru.

Po tretie, v návrhu sa uvádza, že tovar kultúrneho charakteru na vzdelávacie, vedecké alebo výskumné účely v colnom režime dočasné použitie by nemal podliehať predkladaniu licencie alebo vyhlásenia, a podľa môjho názoru by reštauračné účely tiež mali byť súčasťou tejto výnimky.

Na druhej strane, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú prijať na ochranu kultúrneho dedičstva, v prvom rade navrhujem, aby sa obdobie považované za „dočasné“ predĺžilo pre kategórie tovaru uvedené v písmenách c), d) a h) prílohy z jedného mesiaca na desať rokov a pre ostatné kategórie uvedené v prílohe na jeden rok.

Po druhé by som chcel zdôrazniť, že vzhľadom na osobitnú povahu tovaru je mimoriadne dôležitá úloha odborníkov na kultúru v rámci colných orgánov, pretože v prípade potreby si môžu od deklaranta vyžiadať dodatočné informácie a tovar kultúrneho charakteru fyzicky skontrolovať vykonaním znaleckého posudku.

Po tretie, pokiaľ ide o skladovanie tovaru kultúrneho charakteru na colnom území Únie v prípade dočasného zadržania, musia vzhľadom na osobitnú povahu tovaru existovať minimálne ochranné záruky.

V záujme uľahčenia adaptácie na tento nový režim plne podporujem organizovanie školení a činností na budovanie kapacít zo strany členských štátov pre príslušné orgány a odborníkov, ako aj kampaní na zvyšovanie informovanosti pre kupcov. Navyše sa domnievam, že v každom členskom štáte by sa mali zriadiť informačné kontaktné miesta s cieľom pomôcť účastníkom trhu pri vykonávaní tohto nariadenia. V neposlednom rade je nevyhnutné posilniť elektronickú správu využívaním vhodných elektronických štandardizovaných formulárov na vypracúvanie vyhlásení dovozcu alebo na podávanie žiadostí o dovozné licencie, ktoré sa elektronicky predložia a zaregistrujú priradením sériového čísla a dátumu prijatia. Zároveň treba vytvoriť plne funkčný elektronický systém na výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov, ktorý nepochybne pomôže zabrániť taktizovaniu pri výbere súdu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod a Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V nariadení by sa mali používať vymedzenia pojmov vychádzajúce z vymedzení stanovených v Dohovore UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovolenému dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov, podpísaného v Paríži 14. novembra 1970, a Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch, podpísaného v Ríme 24. júna 1995, ktorých zmluvnou stranou je značné množstvo členských štátov, keďže mnohým tretím krajinám a väčšine členských štátov sú ich ustanovenia známe.

(6)  V nariadení by sa mali používať vymedzenia pojmov vychádzajúce z vymedzení stanovených v Haagskom dohovore na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu z roku 1958, Dohovore UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovolenému dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov, podpísaného v Paríži 14. novembra 1970, a dohovore UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch, podpísaného v Ríme 24. júna 1995, ktorých zmluvnou stranou je značné množstvo členských štátov, keďže mnohým tretím krajinám a väčšine členských štátov sú ich ustanovenia známe.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Zákonnosť vývozu by sa mala preskúmať na základe právnych predpisov a nariadení krajiny, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru objavený alebo vytvorený („krajina pôvodu“). S cieľom zabrániť obchádzaniu pravidiel, keď tovar kultúrneho charakteru vstupuje do Únie z inej tretej krajiny, osoba, ktorá tovar chce priniesť na colné územie Únie, by mala preukázať, že tento tovar bol odtiaľ vyvezený zákonne, ak je dotknutá tretia krajina signatárskym štátom dohovoru UNESCO z roku 1970, a teda krajinou, ktorá sa zaviazala bojovať proti nezákonnému nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi statkami. V ostatných prípadoch by mala táto osoba dokázať, že tovar bol zákonne vyvezený z krajiny pôvodu.

(7)  Zákonnosť vývozu by sa mala preskúmať na základe právnych predpisov a nariadení krajiny, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru objavený alebo vytvorený („krajina pôvodu“). Keď tovar kultúrneho charakteru vstupuje do Únie z inej tretej krajiny, osoba, ktorá tovar chce priniesť na colné územie Únie, by mala preukázať, že tento tovar bol z krajiny pôvodu vyvezený zákonne. V prípadoch, keď krajinu pôvodu tovaru kultúrneho charakteru nie je možné spoľahlivo určiť, osoba, ktorá chce takýto tovar doviezť na colné územie Únie, by mala preukázať, že takýto tovar bol zákonne vyvezený z poslednej krajiny, v ktorej bol držaný pred odoslaním do Únie („krajina vývozu“) v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Keďže článok 5 dohovoru UNESCO z roku 1970 obsahuje výzvu zriadiť jednu alebo viacero vnútroštátnych služieb, v dostatočnom počte a vybavených kvalifikovaným personálom, na zaistenie ochrany vlastného tovaru kultúrneho charakteru pred nezákonným dovozom, vývozom a presunom; so zreteľom aj na potrebu aktívnej spolupráce s príslušnými orgánmi tretích krajín v oblasti boja proti nezákonnému dovozu tovaru kultúrneho charakteru, najmä v krízových oblastiach, pričom štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru UNESCO z roku 1970, majú dodržiavať záväzky vyplývajúce z tohto dohovoru a od tých, ktoré ho ešte neratifikovali, sa jeho ratifikácia naliehavo požaduje.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  S cieľom nebrániť obchodovaniu s tovarom cez vonkajšiu hranicu neprimeraným spôsobom by sa toto nariadenie malo uplatňovať iba na tovar, ktorý dosahuje určitú hranicu minimálneho veku. Na tento účel sa zdá primeraným stanoviť hranicu minimálneho veku na 250 rokov pre všetky kategórie tovaru kultúrneho charakteru. Hranicou minimálneho veku sa zabezpečí, aby sa opatrenia stanovené v tomto nariadení zameriavali na tovar kultúrneho charakteru, ktorý by bol s najväčšou pravdepodobnosťou cieľom plienenia v oblastiach zasiahnutých konfliktom bez toho, aby bol vylúčený iný tovar, ktorého kontrola je nevyhnutná na zabezpečenie ochrany kultúrneho dedičstva.

(8)  S cieľom nebrániť obchodovaniu s tovarom cez vonkajšie hranice Únie neprimeraným spôsobom by sa toto nariadenie malo uplatňovať iba na tovar, ktorý dosahuje určitú hranicu minimálneho veku a hodnoty. Na tento účel sa zdá primeraným stanoviť hranicu minimálneho veku na 100 rokov pre najzraniteľnejšie kategórie tovaru kultúrneho charakteru, v súlade s ustanoveniami Haagskeho dohovoru z roku 1958, dohovoru UNESCO z roku 1970 a dohovoru UNIDROIT z roku 1995. Hranicou minimálneho veku sa zabezpečí, aby sa opatrenia stanovené v tomto nariadení zameriavali na tovar kultúrneho charakteru, ktorý by bol s najväčšou pravdepodobnosťou cieľom plienenia v oblastiach zasiahnutých konfliktom bez toho, aby bol vylúčený iný tovar, ktorého kontrola je nevyhnutná na zabezpečenie ochrany kultúrneho dedičstva.

Odôvodnenie

Minimálna veková hranica 250 rokov zrejme nie je v súlade s niektorými medzinárodnými zmluvami (čl. 1 Haagskeho dohovoru na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu, čl. 1 Dohovoru o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovolenému dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov z roku 1970, a čl. 2 Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Keďže určité kategórie tovaru kultúrneho charakteru, konkrétne archeologické predmety, prvky pamiatok, vzácne rukopisy a prvotlače, môžu obzvlášť podliehať plieneniu a zničeniu, zdá sa, že je nevyhnutné vytvoriť systém zvýšenej kontroly pred tým, než tento tovar môže vstúpiť na colné územie Únie. Takýto systém by mal vyžadovať predkladanie licencie vystavenej príslušným orgánom členského štátu vstupu pred prepustením takéhoto tovaru do voľného obehu alebo jeho umiestnením do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit. Osoby, ktoré sa pokúšajú získať túto licenciu, by mali vedieť dokázať, že tovar bol z krajiny pôvodu vyvezený zákonne za pomoci príslušných podporných dokladov a dôkazov, najmä vývozných osvedčení alebo licencií vydaných vyvážajúcou treťou krajinou, vlastníckych titulov, faktúrami, zmluvami o predaji, dokladmi o poistení, prepravnými dokladmi a odbornými hodnoteniami. Na základe úplnej a pravdivej žiadosti by mal príslušný orgán členského štátu bezodkladne rozhodnúť o vydaní licencie.

(10)  Keďže určité kategórie tovaru kultúrneho charakteru, konkrétne archeologické predmety, prvky pamiatok, vzácne rukopisy a prvotlače, môžu obzvlášť podliehať plieneniu a zničeniu, zdá sa, že je nevyhnutné vytvoriť systém zvýšenej kontroly pred tým, než tento tovar môže vstúpiť na colné územie Únie. Takýto systém by mal vyžadovať predkladanie licencie vystavenej príslušným orgánom prvého členského štátu vstupu pred prepustením takéhoto tovaru do voľného obehu alebo jeho umiestnením do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit. Osoby, ktoré sa pokúšajú získať túto licenciu by mali vedieť dokázať, že tovar kultúrneho charakteru bol z krajiny pôvodu vyvezený v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi, alebo preukázať neexistenciu takýchto zákonov a nariadení. Skutočnosť, že tovar bol z krajiny pôvodu vyvezený zákonne, by sa mala dokázať za pomoci príslušných podporných dokladov a dôkazov, vývozných osvedčení alebo vývozných licencií vydaných vyvážajúcou treťou krajinou, vlastníckych titulov, faktúrami, zmluvami o predaji, dokladmi o poistení, prepravnými dokladmi a odbornými hodnoteniami. Na základe úplnej a pravdivej žiadosti by mal príslušný orgán členského štátu bezodkladne rozhodnúť o vydaní licencie. V prípadoch, keď krajinu pôvodu tovaru kultúrneho charakteru nie je možné spoľahlivo určiť, by sa k žiadosti mali pripojiť podporné dokumenty a informácie, ktoré svedčia o tom, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny vývozu v súlade s jej zákonmi a predpismi. Pri dovoze tovaru kultúrneho charakteru, ktorý pochádza z krajín zasiahnutých konfliktom alebo z krajín s vysokým rizikom, by sa malo vždy požadovať predloženie licencie vydanej príslušným orgánom prvého členského štátu vstupu. Osoby, ktoré sa pokúšajú získať túto licenciu by mali vedieť dokázať, že tovar kultúrneho charakteru bol z krajiny pôvodu vyvezený v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi, čím sa vylúči možnosť preukázať zákonný vývoz z krajiny vývozu. Komisia by mala prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidelne aktualizovaný zoznam oblastí zasiahnutých konfliktom a krajín s vysokým rizikom, prostredníctvom ktorého by sa mali ustanoviť reštriktívne opatrenia uplatňované na tovar kultúrneho charakteru v súlade s článkom 215 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Komisia by si mala vyžiadať externé odborné posudky, napr. od organizácie UNESCO a Medzinárodnej rady múzeí (ICOM), s cieľom stanoviť taký zoznam, ktorý by mal v súlade s usmerneniami rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN vychádzať z červených zoznamov uverejnených radou ICOM, v ktorých sa klasifikujú ohrozené kategórie archeologických predmetov alebo umeleckých diel v najzraniteľnejších oblastiach sveta, aby sa zabránilo ich predaju alebo nezákonnému vývozu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  So zreteľom na osobitnú povahu tovaru je úloha odborníkov v oblasti kultúry v colných orgánoch mimoriadne dôležitá, pretože by mali byť v prípade potreby schopní vyžadovať dodatočné informácie od deklaranta a fyzicky pomocou vykonania expertízy preskúmať tovary kultúrneho charakteru.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Pri iných kategóriách tovaru kultúrneho charakteru by osoby, ktoré sa pokúšajú priniesť tovar na colné územie Únie, mali formou vyhlásenia osvedčiť zákonnosť vývozu tohto tovaru z tretej krajiny a prevziať zaň zodpovednosť, ako aj poskytnúť dostatočné údaje o tomto tovare tak, aby ho colné orgány mohli identifikovať. Na uľahčenie colného konania a z dôvodu právnej istoty by sa údaje o tovare kultúrneho charakteru mali poskytovať na štandardizovanom dokumente. Na opísanie tovaru kultúrneho charakteru by sa mal používať štandardný dokument na identifikáciu predmetu, ktorý odporúča UNESCO. Colné orgány by mali zaregistrovať vstup takéhoto tovaru kultúrneho charakteru, uchovať originály dokladov a dať deklarantovi kópiu príslušných dokladov s cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť po tom, čo tovar vstúpi na vnútorný trh.

(11)  Pri iných kategóriách tovaru kultúrneho charakteru by osoby, ktoré sa pokúšajú priniesť tovar na colné územie Únie, mali vedieť dokázať, že tovar bol z krajiny pôvodu vyvezený zákonne za pomoci príslušných podporných dokladov a dôkazov, najmä vývozných osvedčení alebo licencií vydaných vyvážajúcou treťou krajinou, vlastníckych titulov, faktúrami, zmluvami o predaji, dokladmi o poistení, prepravnými dokladmi a odbornými hodnoteniami. Osoby, ktoré sa snažia o zavedenie kultúrnych tovarov na colné územie Únie, by spolu s elektronickým vyhlásením, ktorým potvrdzujú a preberajú zodpovednosť za ich vývoz z krajiny pôvodu, mali tiež poskytnúť dostatočné informácie o tomto tovare tak, aby ho colné orgány mohli identifikovať. Na uľahčenie colného konania a z dôvodu právnej istoty by sa údaje o tovare kultúrneho charakteru mali poskytovať na elektronickom štandardizovanom dokumente. Na opísanie tovaru kultúrneho charakteru by sa mal používať štandardný dokument na identifikáciu predmetu, ktorý odporúča UNESCO. Takýto tovar kultúrneho charakteru by sa mal registrovať elektronicky a deklarant by mal poskytnúť kópiu príslušných predložených dokladov s cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť po tom, čo tovar vstúpi na vnútorný trh.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Tovar kultúrneho charakteru na vzdelávacie, vedecké alebo výskumné účely v colnom režime dočasné použitie by nemal podliehať predkladaniu licencie alebo vyhlásenia.

(12)  Tovar kultúrneho charakteru na vzdelávacie (napr. kultúrne a hudobné), vedecké, reštaurátorské, konzervačné, výstavné alebo výskumné účely a na účely spolupráce medzi múzeami alebo podobnými verejným neziskovými inštitúciami pri organizovaní výstav v colnom režime dočasné použitie by nemal podliehať predkladaniu licencie alebo vyhlásenia.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Tovar kultúrneho charakteru, ktorý má byť vystavený na obchodných veľtrhoch a medzinárodných veľtrhoch umenia, nesmie podliehať dovoznej licencii.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  S cieľom zohľadniť skúsenosti s vykonávaním tohto nariadenia a meniace sa geopolitické a iné okolnosti, ktoré ohrozujú tovar kultúrneho charakteru, a zároveň nebrániť obchodu s tretími krajinami neprimeraným spôsobom, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to pokiaľ ide o zmeny hranice minimálneho veku pre rôzne kategórie tovaru kultúrneho charakteru. Touto delegáciou právomoci by sa Komisii malo takisto umožniť aktualizovať prílohu v nadväznosti na zmeny kombinovanej nomenklatúry. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201627. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(14)  S cieľom zohľadniť skúsenosti s vykonávaním tohto nariadenia a meniace sa geopolitické a iné okolnosti, ktoré ohrozujú tovar kultúrneho charakteru, a zároveň nebrániť obchodu s tretími krajinami neprimeraným spôsobom, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to pokiaľ ide o zmeny hranice minimálneho veku a minimálnej finančnej hranice pre rôzne kategórie tovaru kultúrneho charakteru. Touto delegáciou právomoci by sa Komisii malo takisto umožniť aktualizovať prílohu v nadväznosti na zmeny kombinovanej nomenklatúry. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201627. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

__________________

__________________

27 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

27 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, aby prijala osobitné modality na dočasné použitie a skladovanie tovaru kultúrneho charakteru na colnom území Únie, vzory a formuláre žiadosti o dovoznú licenciu, ako aj vyhlásenia dovozcu a ich sprievodné dokumenty, ako aj ďalšie procesné pravidlá na ich predkladanie a spracovanie. Vykonávacie právomoci by sa mali Komisii udeliť takisto s cieľom prijať opatrenia na vytvorenie elektronickej databázy na uchovávanie a výmenu informácií medzi členskými štátmi. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201128.

(15)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, aby prijala osobitné modality na dočasné použitie a skladovanie tovaru kultúrneho charakteru na colnom území Únie, čo by sa malo uskutočniť pri zaručení primeraných podmienok ochrany, pričom by sa mala náležite zohľadniť osobitná povaha tovaru kultúrneho charakteru. Tieto zmeny by sa mali takisto vzťahovať na elektronické štandardizované vzory a formuláre žiadosti o dovoznú licenciu, ako aj elektronické vyhlásenia dovozcu a ich sprievodné dokumenty, ako aj ďalšie procesné pravidlá na ich elektronické predkladanie a spracovanie. Vykonávacie právomoci by sa mali Komisii udeliť takisto s cieľom prijať opatrenia na vytvorenie elektronickej databázy na uchovávanie a výmenu informácií medzi členskými štátmi. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201128. Komisii by mali byť zverené aj vykonávacie právomoci, aby stanovila pravidelne aktualizovaný zoznam oblastí zasiahnutých konfliktom a krajín s vysokým rizikom, prostredníctvom ktorého by sa mali ustanoviť reštriktívne opatrenia uplatňované na tovar kultúrneho charakteru v súlade s článkom 215 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

__________________

__________________

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  S cieľom podporiť účinné vykonávanie tohto nariadenia a poskytnúť základ pre jeho budúce hodnotenie by sa mali zhromažďovať relevantné informácie o obchodných tokoch tovaru kultúrneho charakteru. Obchodné toky tovaru kultúrneho charakteru nemôžu byť účinne monitorované len na základe ich hodnoty alebo váhy, keďže tieto dva parametre môžu kolísať. Je nevyhnutné zhromažďovať údaje o počte deklarovaných položiek. Keďže v kombinovanej nomenklatúre nie je pre tovar kultúrneho charakteru uvedená žiadna doplnková merná jednotka, treba vyžadovať, aby sa uvádzal počet položiek.

(16)  S cieľom podporiť účinné vykonávanie tohto nariadenia a poskytnúť základ pre jeho budúce hodnotenie by sa mali zhromažďovať relevantné informácie o obchodných tokoch tovaru kultúrneho charakteru. Obchodné toky tovaru kultúrneho charakteru nemôžu byť účinne monitorované len na základe ich hodnoty alebo váhy, keďže tieto dva parametre môžu kolísať. Je nevyhnutné elektronicky zhromažďovať údaje o počte deklarovaných položiek. Keďže v kombinovanej nomenklatúre nie je pre tovar kultúrneho charakteru uvedená žiadna doplnková merná jednotka, treba vyžadovať, aby sa uvádzal počet položiek.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Stratégia EÚ pre riadenie colných rizík29 je okrem iného zameraná na posilnenie kapacít colných orgánov s cieľom zvýšiť schopnosť reagovať na riziká v oblasti tovaru kultúrneho charakteru. Mal by sa využiť spoločný rámec riadenia rizík ustanovený v nariadení (EÚ) č. 952/2013 a colné orgány by si mali vymieňať príslušné informácie o rizikách.

(17)  Stratégia EÚ pre riadenie colných rizík29 je okrem iného zameraná na posilnenie kapacít a školenie colných orgánov s cieľom zvýšiť schopnosť reagovať na riziká v oblasti tovaru kultúrneho charakteru. Mal by sa využiť spoločný rámec riadenia rizík ustanovený v nariadení (EÚ) č. 952/2013 a colné orgány by si mali vymieňať príslušné informácie o rizikách.

__________________

__________________

29 KOM/2014/0527 v konečnom znení. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o stratégii EÚ a akčnom pláne pre riadenie colných rizík.

29 COM/2014/0527 final. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o stratégii EÚ a akčnom pláne pre riadenie colných rizík.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Keďže obchodovanie s predmetmi kultúrnej hodnoty môže byť zdrojom financovania terorizmu a prania špinavých peňazí, existuje naliehavá potreba zriadiť kampane na zvyšovanie informovanosti s cieľom zvýšiť povedomie najmä kupujúcich tovaru kultúrneho charakteru. S cieľom pomôcť účastníkom trhu pri vykonávaní tohto nariadenia by okrem toho mali byť informačné kontaktné miesta k dispozícii v každom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Komisii by sa mal poskytnúť dostatočný čas na to, aby prijala predpisy na vykonávanie tohto nariadenia, predovšetkým predpisy o príslušných formulároch na použitie pri žiadosti o dovoznú licenciu alebo pri vypracovaní vyhlásenia dovozcu. Uplatňovanie tohto nariadenia by sa teda malo odložiť.

(19)  Komisii by sa mal poskytnúť dostatočný čas na to, aby prijala predpisy na vykonávanie tohto nariadenia, predovšetkým predpisy o príslušných elektronických štandardizovaných formulároch na použitie pri žiadosti o dovoznú licenciu alebo pri vypracovaní vyhlásenia dovozcu. Uplatňovanie tohto nariadenia by sa teda malo odložiť.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú podmienky a postup pre vstup tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie.

Týmto nariadením sa stanovujú podmienky a postup pre dovoz tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie.

Odôvodnenie

V rámci článku 1, kde ide o predmet úpravy a rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, by sa vágny pojem „vstup“ mal nahradiť presnejším pojmom „dovoz“.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vstup tovaru kultúrneho charakteru, ktorý bol nezákonne vyvezený z tretej krajiny, je zakázaný, keď existujú primerané dôvody na podozrenie, že predmetný tovar kultúrneho charakteru bol z územia krajiny pôvodu alebo krajiny vývozu vyvezený bez súhlasu jeho legitímneho vlastníka alebo v rozpore so zákonmi a právnymi predpismi týchto krajín.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Toto nariadenie nemá vplyv na prísnejšie režimy zavedené účinnými nástrojmi v členských štátoch v oblasti dovozu tovaru kultúrneho charakteru na ich colné územie.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „tovar kultúrneho charakteru“ je každý predmet archeologického, prehistorického, historického, literárneho, umeleckého alebo vedeckého významu, ktorý patrí do kategórií uvedených v tabuľke prílohy a spĺňa hranicu minimálneho veku tam špecifikovanú;

a)  „tovar kultúrneho charakteru“ je každý predmet archeologického, prehistorického, historického, literárneho, umeleckého alebo vedeckého významu, ktorý patrí do kategórií uvedených v tabuľke v prílohe a spĺňa tam špecifikovanú hranicu minimálneho veku a minimálnu finančnú hranicu;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „krajina pôvodu“ je krajina, na území ktorej bol tovar kultúrneho charakteru vytvorený alebo objavený;

b)  „krajina pôvodu“ je krajina, na území ktorej bol tovar kultúrneho charakteru vytvorený, objavený alebo vyňatý, vykopaný alebo odcudzený na pevnine alebo pod vodou na súčasnom území tejto krajiny, alebo krajina, ktorá má taký úzky vzťah k tovaru kultúrneho charakteru, že považuje príslušný tovar kultúrneho charakteru za svoje národné kultúrne dedičstvo a ako taký ho chráni a zákonne reguluje jeho vývoz zo svojho územia;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „krajina vývozu“ je posledná krajina, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru nepretržite uchovávaný v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi pred tým, než bol odoslaný do Únie;

c)  „krajina vývozu“ je posledná krajina, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru uchovávaný v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi pred tým, než bol odoslaný do Únie;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  „krajiny zasiahnuté konfliktom a krajiny s vysokým rizikom“ sú krajiny uvedené na zozname Komisie, v ktorých sa zistila prítomnosť ozbrojených konfliktov, rozsiahle násilie alebo iné riziká poškodenia ľudí alebo tovaru kultúrneho charakteru;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „nepretržite“ je najmenej na obdobie jedného mesiaca a na účely iné než je dočasné použitie, tranzit, vývoz alebo odoslanie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12 s cieľom zmeniť druhý stĺpec tabuľky v prílohe podľa zmien v kombinovanej nomenklatúre a zmeniť hranicu minimálneho veku v treťom stĺpci tabuľky v prílohe na základe skúseností získaných počas vykonávania tohto nariadenia.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12 s cieľom zmeniť kategórie tovaru kultúrneho charakteru a hranicu minimálneho veku a minimálnu finančnú hranicu v prílohe, a to vo svetle výsledkov vykonávania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12 s cieľom zmeniť kategórie tovarov, ktoré podliehajú predloženiu dovoznej licencie alebo predloženiu vyhlásenia dovozcu colným orgánom prvého členského štátu vstupu, a to na základe skúseností získaných počas vykonávania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Vydanie dovoznej licencie príslušnými orgánmi prvého členského štátu vstupu alebo správne predloženie vyhlásenia dovozcu sa nepovažuje za dôkaz zákonného pôvodu alebo vlastníctva tovaru kultúrneho charakteru.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  na dočasné použitie, v zmysle článku 250 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, na colnom území Únie tovaru kultúrneho charakteru na vzdelávacie, vedecké a akademické a výskumné účely;

a)  na dočasné použitie, v zmysle článku 250 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, na colnom území Únie tovaru kultúrneho charakteru na vzdelávacie (napr. kultúrne a hudobné), vedecké, reštaurátorské, konzervačné a akademické a výskumné účely a na účely spolupráce medzi múzeami a podobnými neziskovými verejnými inštitúciami pri organizácii výstav;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Dočasné použitie, v zmysle článku 250 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, na colnom území Únie tovaru kultúrneho charakteru vystaveného na medzinárodných komerčných veľtrhoch a výstavách by malo byť možné pod podmienkou predloženia vyhlásenia dovozcu v zmysle článku 5.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  na spätne dovezený tovar kultúrneho charakteru v súlade s článkom 203 nariadenia č. 952/2013;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Držiteľ tovaru podá žiadosť o dovoznú licenciu na príslušnom orgáne členského štátu vstupu. K žiadosti musia byť priložené všetky podporné doklady a informácie, ktorými sa preukazuje, že príslušný tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi. Ak je však vývozná krajina zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov podpísaného v Paríži 14. novembra 1970 (ďalej len „Dohovor UNESCO z roku 1970“), k žiadosti musia byť priložené všetky podporné doklady a informácie, ktorými sa preukazuje, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z tejto krajiny v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi.

2.  Držiteľ tovaru kultúrneho charakteru uvedeného v predchádzajúcom odseku podá žiadosť o dovoznú licenciu na príslušnom orgáne prvého členského štátu vstupu. K žiadosti musia byť priložené všetky podporné doklady a informácie, ktorými sa preukazuje, že príslušný tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi, alebo že takéto zákony a právne predpisy neexistujú. V prípadoch, keď krajinu pôvodu tovaru kultúrneho charakteru nie je možné spoľahlivo určiť, k žiadosti o dovoznú licenciu musia byť priložené všetky podporné doklady a informácie, ktorými sa preukazuje, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny vývozu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi.

 

Držiteľ tovaru kultúrneho charakteru, ktorý pochádza z krajín zasiahnutých konfliktom alebo z krajín s vysokým rizikom, by mal vždy podať žiadosť o vývoznú licenciu na príslušnom orgáne prvého členského štátu vstupu. K žiadosti musia byť priložené všetky podporné doklady a informácie, ktorými sa preukazuje, že príslušný tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Príslušný orgán členského štátu vstupu, overí, či je žiadosť úplná. Akékoľvek chýbajúce informácie či dokumenty si vyžiada od žiadateľa do 30 dní od prijatia žiadosti.

3.  Príslušný orgán prvého členského štátu vstupu, overí, či je žiadosť úplná. Akékoľvek chýbajúce informácie či dokumenty si vyžiada od žiadateľa do 30 dní od prijatia žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Príslušný orgán do 90 dní od predloženia úplnej žiadosti túto žiadosť preskúma a rozhodne o vydaní dovoznej licencie alebo o zamietnutí žiadosti. Žiadosť môže zamietnuť z týchto dôvodov:

4.  Príslušný orgán do 90 dní od predloženia úplnej žiadosti túto žiadosť preskúma a rozhodne o vydaní dovoznej licencie alebo o zamietnutí žiadosti. Žiadosť musí zamietnuť z týchto dôvodov:

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ak vývozná krajina nie je zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO z roku 1970 a nie je preukázané, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi;

a)  ak nie je preukázané, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jeho zákonmi a inými právnymi predpismi, alebo ak nie je preukázané, že tovar bol vyvezený z krajiny pôvodu v prípade, že takéto zákony a právne predpisy neexistujú;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak vývozná krajina je zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO z roku 1970 a nie je preukázané, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny vývozu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi;

b)  ak existujú nedoriešené reštitučné nároky orgánov krajiny pôvodu.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  ak existujú nedoriešené žiadosti o vyplatenie zo strany príslušných orgánov krajiny pôvodu;

Odôvodnenie

Medzi dôvodmi, kvôli ktorým môže príslušný orgán zamietnuť vydanie dovoznej licencie, musí byť aj nedoriešená žiadosť zo strany krajiny pôvodu.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  príslušný orgán má opodstatnené dôvody sa domnievať, že držiteľ tovaru ho nezískal zákonným spôsobom.

c)  príslušný orgán má opodstatnené dôvody tvrdiť, že držiteľ tovaru ho nezískal zákonným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  ak sa žiadosť o dovoz týka tovaru kultúrneho charakteru, v prípade ktorého rovnakú žiadosť v minulosti zamietol iný členský štát Únie, pričom toto zamietnutie je žiadateľ povinný oznámiť orgánu príslušnému vydať dovoznú licenciu;

Odôvodnenie

Medzi dôvodmi, kvôli ktorým môže príslušný orgán zamietnuť vydanie dovoznej licencie, musí byť aj to, keď rovnakú žiadosť už v minulosti zamietol iný členský štát, pričom toto zamietnutie je žiadať povinný oznámiť orgánu príslušnému vydať dovoznú licenciu.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade vydania dovoznej licencie príslušný orgán túto licenciu elektronicky zaregistruje.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V prípade zamietnutia žiadosti sa k správnemu rozhodnutiu uvedenému v odseku 4 pripojí odôvodnené stanovisko zahŕňajúce informácie o odvolacom konaní, ktoré sa oznámia dotknutému žiadateľovi v čase jeho vydania.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť vzor žiadosti o dovoznú licenciu, ako aj procesné pravidlá vzťahujúce sa na podávanie a spracovanie takejto žiadosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

6.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví štandardizovaný elektronický vzor žiadosti o dovoznú licenciu, ako aj procesné pravidlá vzťahujúce sa na elektronické podávanie a spracovanie takejto žiadosti, a to spolu s príslušnými podpornými dokumentmi, ktoré sa uskutočnia elektronickými prostriedkami. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prepustenie tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu a umiestnenie tovaru kultúrneho charakteru do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit v Únii uvedené v písmenách a), b), e), f), g), i), j), k) a l) prílohy podlieha predloženiu vyhlásenia dovozcu colným orgánom členského štátu vstupu.

1.  Dovoz tovaru kultúrneho charakteru uvedeného v písmenách a), b), e), f), g), i), j), k) a l) prílohy podlieha predloženiu elektronického vyhlásenia dovozcu colným orgánom členského štátu vstupu.

 

Predchádzajúci odsek sa nevzťahuje na tovar kultúrneho charakteru, ktorý pochádza z krajín zasiahnutých konfliktom alebo z krajín s vysokým rizikom. Takýto tovar kultúrneho charakteru si vyžaduje predloženie dovoznej licencie vydanej príslušným orgánom prvého členského štátu vstupu v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 4.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vyhlásenie dovozcu musí obsahovať vyhlásenie podpísané držiteľom tovaru, že tovar bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a inými právnymi predpismi. Ak však krajina vývozu je zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO o kultúrnych statkoch, vyhlásenie dovozcu musí obsahovať vyhlásenie podpísané držiteľom tovaru, že tovar bol vyvezený z tejto krajiny v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi.

2.  V prípadoch, keď možno spoľahlivo stanoviť krajinu pôvodu tovaru kultúrneho charakteru, sa elektronické vyhlásenie dovozcu skladá z:

 

a)   vyhlásenia podpísaného držiteľom tovaru;

Vyhlásenie dovozcu obsahuje štandardizovaný dokument opisujúci príslušný tovar kultúrneho charakteru dostatočne podrobne na to, aby ho colné orgány mohli identifikovať.

b)  štandardizovaného elektronického dokumentu opisujúceho príslušný tovar kultúrneho charakteru dostatočne podrobne na to, aby ho colné orgány identifikovali; a

 

c)  vývoznej licencie alebo osvedčenia vydaného krajinou pôvodu. V prípade, že právne predpisy krajiny pôvodu neustanovujú vydanie vývozných licencií alebo osvedčení, musia byť k vyhláseniu dovozcu priložené všetky podporné doklady a informácie dokazujúce, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi, alebo dokazujúce neexistenciu takýchto zákonov a právnych predpisov.

 

V prípadoch, keď nemožno spoľahlivo stanoviť krajinu pôvodu tovaru kultúrneho charakteru, sa elektronické vyhlásenie dovozcu skladá z:

 

a)  vyhlásenia podpísaného držiteľom tovaru;

 

b)  štandardizovaného elektronického dokumentu opisujúceho predmetný tovar kultúrneho charakteru dostatočne podrobne na to, aby ho colné orgány identifikovali; a

 

c)  vývoznej licencie alebo osvedčenia vydaného krajinou vývozu. V prípade, že právne predpisy krajiny vývozu neustanovujú vydanie vývozných licencií alebo osvedčení, musia byť k vyhláseniu dovozcu priložené všetky podporné doklady a informácie dokazujúce, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny vývozu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať vzor vyhlásenia dovozcu, ako aj procesné pravidlá vzťahujúce sa na podanie a spracovanie takéhoto vyhlásenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme elektronický štandardizovaný vzor vyhlásenia dovozcu, ako aj procesné pravidlá vzťahujúce sa na elektronické podanie a spracovanie takéhoto vyhlásenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dovozná licencia podľa článku 4 alebo vyhlásenie dovozcu podľa článku 5 sa podáva na príslušný colný úrad rozhodujúci o prepustení tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu alebo jeho umiestnení do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit.

1.  Dovozná licencia podľa článku 4 alebo vyhlásenie dovozcu podľa článku 5 sa podáva elektronicky na príslušný colný úrad rozhodujúci o prepustení tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu alebo jeho umiestnení do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ ide o tovar kultúrneho charakteru, pri ktorom sa na jeho vstup na colné územie Únie vyžaduje vydanie dovoznej licencie, colné orgány skontrolujú, či dovozná licencia zodpovedá predloženému tovaru. Na tento účel môžu tovar kultúrneho charakteru fyzicky skontrolovať vrátane vykonania znaleckého posudku.

2.  Pokiaľ ide o tovar kultúrneho charakteru, pri ktorom sa na jeho vstup na colné územie Únie vyžaduje vydanie dovoznej licencie, colné orgány skontrolujú, či dovozná licencia zodpovedá predloženému tovaru. Na tento účel môžu tovar kultúrneho charakteru fyzicky skontrolovať vykonaním znaleckého posudku, v úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi pre tovar kultúrneho charakteru. Elektronicky zaregistrovanej dovoznej licencii sa pridelí sériové číslo a dátum registrácie a po prepustení tovaru sa deklarantovi poskytne kópia registrovanej dovoznej licencie.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pokiaľ ide o tovar kultúrneho charakteru, pri ktorom sa na jeho vstup na colné územie Únie vyžaduje predloženie vyhlásenia dovozcu, colné orgány skontrolujú, či toto spĺňa požiadavky stanovené v článku 5 alebo vyplývajúce z tohto článku a či zodpovedá predloženému tovaru. Na tento účel môžu od deklaranta vyžiadať dodatočné informácie a tovar kultúrneho charakteru fyzicky skontrolovať vrátane vykonania znaleckého posudku. Vyhlásenie dovozcu sa zaregistruje priradením sériového čísla a dátumu prijatia a po prepustení tovaru sa deklarantovi poskytne kópia zaregistrovaného vyhlásenia dovozcu.

3.  Pokiaľ ide o tovar kultúrneho charakteru, pri ktorom sa na jeho vstup na colné územie Únie vyžaduje predloženie vyhlásenia dovozcu, colné orgány skontrolujú, či toto spĺňa požiadavky stanovené v článku 5 alebo vyplývajúce z tohto článku a či zodpovedá predloženému tovaru. Na tento účel môžu od deklaranta vyžiadať dodatočné informácie a tovar kultúrneho charakteru fyzicky skontrolovať vykonaním znaleckého posudku, ako sa uvádza v odseku 2. Elektronicky zaregistrovanému vyhláseniu dovozcu sa priradí sériové číslo a dátum prijatia a po prepustení tovaru sa deklarantovi poskytne kópia zaregistrovaného vyhlásenia dovozcu.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak členské štáty obmedzia počet colných úradov príslušných na prepustenie tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu alebo jeho umiestnenie do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit, oznámia údaje o týchto colných úradoch, ako aj všetky zmeny v tejto súvislosti Komisii.

Ak členské štáty obmedzia počet colných úradov príslušných na dovoz tovaru kultúrneho charakteru, oznámia údaje o týchto colných úradoch, ako aj všetky zmeny v tejto súvislosti Komisii. Členské štáty pritom zabezpečia, aby napriek obmedzeniu počtu colných úradov, boli tieto prijateľne dostupné pre držiteľov tovaru, príp. dovozcov.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V prípade zadržania tovaru kultúrneho charakteru musia byť zaručené primerané konzervačné podmienky v súlade s podmienkami a zodpovednosťami, ktoré sa týkajú dočasného uskladnenia tovaru, ako sú uvedené v článku 147 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, s náležitým zreteľom na osobitnú povahu tovaru.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Colné orgány ihneď informujú krajinu pôvodu alebo krajinu vývozu, podľa okolností, o tom, že po prijatí rozhodnutia uvedeného v odseku 1 existujú primerané dôvody na podozrenie z toho, že predmetný tovar kultúrneho charakteru bol z územia krajiny pôvodu alebo krajiny vývozu odvezený bez súhlasu jeho legitímneho vlastníka alebo v rozpore so zákonmi a právnymi predpismi týchto krajín.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Môže sa vytvoriť elektronický systém na uchovávanie a výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov, najmä pokiaľ ide o vyhlásenia dovozcu a dovozné licencie.

2.  Vytvorí sa elektronický systém na uchovávanie a výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov, najmä pokiaľ ide o vyhlásenia dovozcu a dovozné licencie.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť:

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví:

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie článkov 3, 4 a 5, a najmä za predkladanie nepravdivých vyhlásení a nepravdivých informácií s cieľom doviezť tovar kultúrneho charakteru na colné územie Únie, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia Komisii tieto pravidlá a opatrenia do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a bezodkladne ju informujú o akejkoľvek ich následnej zmene.

Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie článkov 3, 4 a 5, a najmä za predkladanie nepravdivých vyhlásení a nepravdivých informácií s cieľom doviezť tovar kultúrneho charakteru na colné územie Únie, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty sa okrem toho zaväzujú posúdiť možnosť vytvoriť, ak ešte v predpisoch nemajú, špecifické prevádzkové útvary zamerané na nezákonný dovoz kultúrneho majetku. Členské štáty oznámia Komisii tieto pravidlá a opatrenia do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a bezodkladne ju informujú o akejkoľvek ich následnej zmene.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  Členské štáty zorganizujú odbornú prípravu a činnosti zamerané na budovanie kapacít s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tohto nariadenia príslušnými orgánmi. Takisto môžu využiť kampane na zvyšovanie informovanosti zamerané najmä na kupujúcich tovaru kultúrneho charakteru.

11.  Členské štáty zorganizujú odbornú prípravu a činnosti zamerané na budovanie kapacít s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tohto nariadenia príslušnými orgánmi a odborníkmi. Takisto využijú kampane na zvyšovanie informovanosti zamerané najmä na kupujúcich tovaru kultúrneho charakteru. S cieľom pomôcť účastníkom trhu pri vykonávaní tohto nariadenia sa v každom členskom štáte okrem toho sprístupnia informačné kontaktné miesta. V rámci prípravných prác na vykonávanie tohto nariadenia Komisia a členské štáty spolupracujú s medzinárodnými organizáciami ako UNESCO, Interpol, EUROPOL a ICOM na zaistení účinnej odbornej prípravy, aktivít v oblasti budovania kapacít a informačných kampaní.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidelne aktualizovaný zoznam oblastí zasiahnutých konfliktom a krajín s vysokým rizikom, prostredníctvom ktorého sa ustanovia reštriktívne opatrenia uplatňované na tovar kultúrneho charakteru v súlade s článkom 215 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Komisia v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a OECD vypracuje nezáväzné usmernenia v podobe príručky s cieľom zaistiť jednoznačnosť a istotu, pričom v príručke vysvetlí osvedčené metódy uplatňovania kritérií posúdenia oblastí zasiahnutých konfliktom a vysoko rizikových oblastí. V tejto príručke sa odkazuje na vymedzenie pojmu „oblasti zasiahnuté konfliktom a vysoko rizikové oblasti“ v článku X tohto nariadenia a zohľadňujú sa príslušné usmernenia OECD týkajúce sa plnenia povinnej starostlivosti v tejto oblasti vrátane iných rizík v dodávateľskom reťazci, z ktorých vyplývajú upozornenia a ktoré sú uvedené v príslušných prílohách k týmto usmerneniam.

 

Komisia využíva externé odborné poznatky s cieľom vytvoriť zoznam oblastí zasiahnutých konfliktom a vysoko rizikových oblastí, ktorý slúži na orientáciu, nemusí byť úplný a je pravidelne aktualizovaný. Tento zoznam vychádza z analýz príručky uvedenej v odseku 1 zo strany externých odborníkov, ako aj z dostupných informácií z vedy a zo systémov na plnenie povinnej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Tiež dovozcovia v Únii, ktorých nákupné zdroje sa nachádzajú v oblastiach, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname, sú zodpovední za dodržiavanie plnenia povinnej starostlivosti podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  počet prípadov, v ktorých bol tovar kultúrneho charakteru zadržaný, a

e)  počet prípadov, v ktorých bol tovar kultúrneho charakteru zadržaný;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  počet prípadov, keď tovar kultúrneho charakteru bol prenechaný v prospech štátu v súlade s článkom 199 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

f)  počet prípadov, keď bol tovar kultúrneho charakteru prenechaný v prospech štátu v súlade s článkom 199 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, a

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  trestné sankcie prijaté na účely vykonávania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Príloha – tabuľka

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[…]

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Príloha ku Komisiou predloženému návrhu sa vypúšťa a nahrádza prílohou k nariadeniu č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru, prispôsobenou jedinej hranici 100 rokov a s prekalibrovanými niektorými hodnotovými hranicami. Z procesných dôvodov boli predložené dva rôzne pozmeňujúce návrhy (jeden na vypustenie, druhý na zmenu predchádzajúcej prílohy), o ktorých sa má hlasovať spoločne.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Príloha – tabuľka a (nová)

1.  Archeologické predmety staršie ako 100 rokov, ktoré pochádzajú z:

 

  vykopávok a nálezov na pevnine alebo pod vodou

9705 00 00

  archeologických lokalít

9706 00 00

  archeologických zbierok

 

2.  Prvky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou umeleckých, historických alebo náboženských pamiatok, ktoré boli rozobrané a ktorých vek presahuje 100 rokov

9705 00 00

 

9706 00 00

3.  Obrazy a maľby iné ako tie, ktoré sú zahrnuté v kategóriách 4 alebo 5, celé vytvorené ručne v akomkoľvek prostredí na akomkoľvek materiáli

9701

4.  Akvarely, gvaše a pastely celé vytvorené ručne na akomkoľvek materiáli

9701

5.  Mozaiky v akomkoľvek materiáli celé vytvorené ručne, iné ako tie, ktoré patria do kategórií 1 alebo 2, a kresby v akomkoľvek prostredí celé vytvorené ručne na akomkoľvek materiáli

6914

 

9701

6.  Originály rytín, grafík, sieťotlačí a litografií s ich príslušnými doskami a pôvodnými výveskami

Kapitola 49

 

9702 00 00

 

8442 50 99

7.  Originály sôch alebo plastík a kópií vytvorených rovnakým postupom ako originál, okrem tých, ktoré sú uvedené v kategórii 1

9703 00 00

8.  Fotografie, filmy a ich negatívy

3704

 

3705

 

3706

 

4911 91 80

9.  Prvotlače a rukopisy vrátane máp a hudobných partitúr, jednotlivo alebo v rámci zbierok

9702 00 00

 

9706 00 00

 

4901 10 00

 

4901 99 00

 

4904 00 00

 

4905 91 00

 

4905 99 00

 

4906 00 00

10.  Knihy staršie ako 100 rokov, jednotlivo alebo v rámci zbierok

9705 00 00

 

9706 00 00

11.  Tlačené mapy staršie ako 100 rokov

9706 00 00

12.

 

a)  Zbierky a vzorky zo zoologických, botanických, mineralogických alebo anatomických zbierok;

9705 00 00

b)  Zbierky historického, paleontologického, etnografického alebo numizmatického významu

9705 00 00

13.  Ľubovoľné iné starožitné predmety nezahrnuté do kategórií A.1 až A.12 staršie ako 100 rokov

97060000

Predmetov kultúrneho charakteru v kategóriách A.1 až A.13 sa toto nariadenie týka, len ak hodnota zodpovedá finančným prahom uvedeným v B alebo ich presahuje.

B.

Finančné prahy použiteľné na určité kategórie uvedené v časti A (v eurách)

Hodnota:

Nezávisle od hodnoty

  1 (archeologické predmety)

  2 (rozobrané pamiatky)

  9 (prvotlače a rukopisy)

15 000

  5 (mozaiky a kresby)

  6 (rytiny)

  8 (fotografie)

  11 (tlačené mapy)

30 000

  4 (akvarely, gvaše a pastely)

50 000

  3 (obrazy)

  7 (plastiky)

  10 (knihy)

  12 (zbierky)

  13 (ľubovoľné iné predmety)

Zhodnotenie toho, či sú, alebo nie sú splnené podmienky týkajúce sa finančnej hodnoty, sa musí uskutočniť pri predložení žiadosti o vývoznú licenciu. Finančná hodnota je hodnotou predmetu kultúrnej hodnoty v členskom štáte, ako sa uvádza v článku 2 bode 1 písm. a).

Členské štáty, ktoré nemajú euro ako svoju menu, prepočítajú a vyjadria hodnoty vyjadrené v euro v prílohe I v národných menách vo výmennom kurze z 31. decembra 2001 uverejnenom v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Táto protihodnota v národných menách sa s účinnosťou od 31. decembra 2001 preskúmava každé dva roky. Výpočet tejto protihodnoty sa zakladá na priemernej dennej hodnote týchto mien vyjadrenej v eurách počas obdobia 24 mesiacov, ktoré sa končí v posledný augustový deň pred revíziou, ktorá nadobúda účinnosť 31. decembra. Túto metódu výpočtu preskúma na návrh Komisie Poradný výbor pre tovar kultúrneho charakteru v zásade dva roky po prvej žiadosti. Pri každej revízii sa hodnoty vyjadrené v eurách a ich protihodnotách budú pravidelne uverejňovať v Úradnom vestníku Európskej únie v prvých dňoch novembra pred termínom, keď sa uskutoční revízia.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1522064603053&uri=CELEX:32009R0116)

Odôvodnenie

Európska únia musí garantovať rovnakú úroveň ochrany priznávanú jej tovaru kultúrneho charakteru vrátane tovaru dovezenému na jej územie z tretích krajín. Na tento účel a tiež s cieľom uľahčiť uplatňovanie tohto nariadenia zo strany príslušných colných orgánov a orgánov zodpovedných za vydávanie dovozných licencií sa pôvodne navrhovaná príloha nahrádza prílohou nariadenie 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru, čím ju prispôsobuje jednotnej hranici 100 rokov a prekalibruje určité prahové hodnoty, a to s ohľadom na rozsah pôsobnosti tohto nariadenia.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dovoz tovaru kultúrneho charakteru

Referenčné čísla

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

11.9.2017

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

18.1.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Santiago Fisas Ayxelà

24.10.2017

Článok 55 – Postup spoločných výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

18.1.2018

Dátum prijatia

7.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Martina Michels

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

21

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

3

-

ECR

John Flack, Rupert Matthews, John Procter

1

0

VERTS/ALE

Jill Evans

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (4.7.2018)

pre Výbor pre medzinárodný obchod a pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod a Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Vzhľadom na závery Rady z 12. februára 2016 o boji proti financovaniu terorizmu, na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o akčnom pláne na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu a na smernicu o boji proti terorizmu by spoločné pravidlá pre obchod s tretími krajinami mali byť prijaté tak, aby sa zabezpečila účinná ochrana proti strate tovaru kultúrneho charakteru, zachovanie kultúrneho dedičstva ľudstva a aby sa zabránilo financovaniu terorizmu prostredníctvom predaja ukradnutého kultúrneho dedičstva kupujúcim v Únii.

(1)  Vzhľadom na závery Rady z 12. februára 2016 o boji proti financovaniu terorizmu, na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o akčnom pláne na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu a na smernicu o boji proti terorizmu25 by spoločné pravidlá pre obchod s tretími krajinami mali byť prijaté tak, aby sa zabezpečila účinná ochrana proti nezákonnému obchodovaniu, strate tovaru kultúrneho charakteru, zachovanie kultúrneho dedičstva ľudstva a aby sa zabránilo financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí prostredníctvom predaja ukradnutého kultúrneho dedičstva kupujúcim v Únii.

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 final.

24 COM(2016) 50 final.

25 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV; Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6 – 21.

25 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV; Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6 – 21.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1 a)  Pokiaľ ide o záväzok Európskej únie dodržiavať spravodlivé procesy a kompenzáciu obetí, ako aj Ústavu UNESCO a dohovory o ochrane dedičstva, musí sa zabezpečiť vrátenie predmetov, s ktorými sa obchoduje a/alebo ktoré boli vykopané alebo získané nezákonne. Pokiaľ ide o vykorisťovanie národov a území, ktoré zvyčajne vedie k nezákonnému obchodovaniu a nezákonnému obchodovaniu s kultúrnymi statkami, najmä ak boli získané počas ozbrojeného konfliktu, v tomto nariadení by sa mali zohľadňovať regionálne a miestne charakteristiky, a nie trhová hodnota kultúrnej produkcie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Kultúrne dedičstvo je jedným zo základných prvkov civilizácie, obohacuje kultúrny život všetkých ľudí, a preto by malo byť chránené pred neoprávneným privlastnením a plienením. Únia by mala primeraným spôsobom zakázať vstup tovaru kultúrneho charakteru, ktorý bol neoprávnene vyvezený z tretích krajín, na colné územie Únie.

(2)  Tovar kultúrneho charakteru má často veľký kultúrny, umelecký, historický a vedecký význam. Kultúrne dedičstvo je jedným zo základných prvkov civilizácie, ktoré má okrem iného symbolickú hodnotou a predstavuje kultúrnu pamäť ľudstva. Obohacuje kultúrny život všetkých národov a spája ľudí v spoločnej pamäti poznania a rozvoja civilizácie. Preto by malo byť chránené pred nezákonným privlastnením a plienením. Ku drancovaniu archeologických lokalít dochádzalo vždy, ale v súčasnosti dosiahlo nevídané rozmery. Pokiaľ je stále možné zapojiť sa do lukratívneho obchodu s nezákonne vykopaným tovarom kultúrneho charakteru a profitovať z toho bez akýchkoľvek značných rizík, tieto vykopávky a drancovania budú pokračovať aj v budúcnosti. Hospodárska a umelecká hodnota kultúrneho dedičstva vytvára silný dopyt na medzinárodnom trhu, ale nedostatok silných medzinárodných legislatívnych opatrení a ich presadzovanie vedie k presunu takéhoto tovaru do tieňovej ekonomiky. Protizákonné nakladanie s kultúrnym dedičstvom je závažným trestným činom, ktorý výrazne poškodzuje všetkých, ktorí sú priamo alebo nepriamo takýmto nakladaním dotknutí. Nezákonné obchodovanie s tovarom kultúrneho charakteru v mnohých prípadoch prispieva k vzniku mohutnej kultúrnej homogenizácii a/alebo vylúčeniu, zatiaľ čo rabovanie a plienenie tovaru kultúrneho charakteru vedie okrem iného k dezintegrácii . Únia by mala primeraným spôsobom zakázať vstup tovaru kultúrneho charakteru, ktorý bol neoprávnene vyvezený z tretích krajín, na svoje colné územie Únie, s osobitným dôrazom na tovar kultúrneho charakteru z tretích krajín, ktoré sú zasiahnuté ozbrojenými konfliktami, najmä na vývoz takéhoto tovaru teroristickými a inými zločineckými organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Príslušné orgány tretích krajín nemajú vždy dostatok možností na boj proti obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru a proti nezákonnému obchodu alebo zápasia s korupciou či inými formami nesprávneho úradného postupu. Keď sú predmety kultúrnej hodnoty vyňaté zo svojho pôvodného kontextu, obyvateľstvo je pozbavené svojich zvyklostí alebo pamiatok, pamätných miest a miest uctievania. Historický kontext a vedecká hodnota predmetov sa stratia, ak sa pridružené položky predávajú samostatne. Vzhľadom na nenahraditeľnosť tovaru kultúrneho charakteru a záujem verejnosti môže byť toto vlastníctvo iba podmienené. Postup pri dovoze musí zahŕňať záruku následného vhodného skladovania, dokumentácie, prístupnosti poskytovanej akademickým inštitúciám a verejným múzeám a spoluprácu v prípade oprávnených nárokov na vrátenie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Keďže sa v členských štátoch uplatňujú rôzne pravidlá na vstup tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie, opatrenia by sa mali prijať predovšetkým s cieľom zabezpečiť, aby dovoz tovaru kultúrneho charakteru podliehal jednotným kontrolám na vstupe.

(3)  Ochrana kultúrneho dedičstva môže byť účinná len vtedy, ak sa organizuje na vnútroštátnej aj na medzinárodnej úrovni medzi členskými štátmi, ktoré úzko spolupracujú. Keďže sa v členských štátoch uplatňujú rôzne pravidlá na vstup odcudzeného tovaru kultúrneho charakteru a/alebo takéhoto tovaru, ktorý bol získaný rabovaním, na colné územie Únie, mali by sa prijať spoločné opatrenia s cieľom dôsledne harmonizovať pravidlá, predpisy a postupy medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby dovoz tovaru kultúrneho charakteru podliehal jednotným kontrolám na vstupe, pričom by sa pozornosť mala zamerať aj na nedostatky pri zdaňovaní. Uvedené opatrenia by mali takisto zabezpečiť, aby sa právne predpisy EÚ riadne uplatňovali vo všetkých členských štátoch a aby bolo spätné získavanie nenahraditeľných predmetov účinné.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Vzhľadom na známy potenciál slobodných pásiem (a tzv. slobodných prístavov) na účely skladovania tovaru kultúrneho charakteru by kontrolné opatrenia, ktoré sa musia zaviesť, mali mať čo najširší rozsah pôsobnosti z hľadiska dotknutých colných režimov. Tieto kontrolné opatrenia by sa preto nemali vzťahovať iba na tovar prepustený do voľného obehu, ale aj na tovar umiestnený do osobitného colného režimu. Takýto široký rozsah pôsobnosti by však nemal byť v rozpore so zásadou voľného tranzitu tovaru, ani by nemal ísť nad rámec cieľa, ktorým je zabrániť tomu, aby nezákonne vyvezený tovar kultúrneho charakteru vstúpil na colné územie Únie. Kým kontrolné opatrenia by sa teda mali vzťahovať na osobitné colné režimy, do ktorých môže byť tovar vstupujúci na colné územie Únie umiestnený, nemali by sa vzťahovať na colný režim tranzit.

  Vzhľadom na známy potenciál slobodných pásiem (a tzv. slobodných prístavov) na účely skladovania tovaru kultúrneho charakteru by kontrolné opatrenia, ktoré sa musia zaviesť, mali mať čo najširší rozsah pôsobnosti z hľadiska dotknutých colných režimov, aby sa zabránilo obchádzaniu pravidiel využívaním slobodných pásiem, ktoré predstavujú potenciálne východiskové oblasti pre pretrvávajúce šírenie obchodovania a skladovania nezákonne získaného tovaru v EÚ. Tieto kontrolné opatrenia by sa preto nemali vzťahovať iba na tovar prepustený do voľného obehu, ale aj na tovar umiestnený do osobitného colného režimu. Takýto široký rozsah pôsobnosti by však nemal byť v neprimeranom rozpore so zásadou voľného tranzitu tovaru, ani by nemal ísť nad rámec cieľa, ktorým je zabrániť tomu, aby nezákonne vyvezený tovar kultúrneho charakteru vstúpil na colné územie Únie. Kým kontrolné opatrenia by sa teda mali vzťahovať na osobitné colné režimy, do ktorých môže byť tovar vstupujúci na colné územie Únie umiestnený, nemali by sa vzťahovať na colný režim tranzit, okrem prípadov, keď príslušné orgány majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v rozpore s jej zákonmi a právnymi predpismi alebo bol nadobudnutý inak nezákonným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Zákonnosť vývozu by sa mala preskúmať na základe právnych predpisov a nariadení krajiny, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru objavený alebo vytvorený („krajina pôvodu“). S cieľom zabrániť obchádzaniu pravidiel, keď tovar kultúrneho charakteru vstupuje do Únie z inej tretej krajiny, osoba, ktorá tovar chce priniesť na colné územie Únie, by mala preukázať, že tento tovar bol odtiaľ vyvezený zákonne, ak je dotknutá tretia krajina signatárskym štátom dohovoru UNESCO z roku 1970, a teda krajinou, ktorá sa zaviazala bojovať proti nezákonnému nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi statkami. V ostatných prípadoch by mala táto osoba dokázať, že tovar bol zákonne vyvezený z krajiny pôvodu.

(7)  Zákonnosť vývozu by sa mala preskúmať na základe právnych predpisov a nariadení krajiny, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru objavený alebo vytvorený („krajina pôvodu“). S cieľom zabrániť obchádzaniu pravidiel, keď tovar kultúrneho charakteru vstupuje do Únie z inej tretej krajiny, osoba, ktorá tovar chce priniesť na colné územie Únie, by mala preukázať, že tento tovar bol odtiaľ vyvezený zákonne. Osoba, ktorá chce takýto tovar doviezť na colné územie Únie, by mala v každom prípade preukázať, že takýto tovar bol zákonne vyvezený z poslednej krajiny, v ktorej bol držaný pred odoslaním do Únie („krajina vývozu“), v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  S cieľom nebrániť obchodovaniu s tovarom cez vonkajšiu hranicu neprimeraným spôsobom by sa toto nariadenie malo uplatňovať iba na tovar, ktorý dosahuje určitú hranicu minimálneho veku. Na tento účel sa zdá primeraným stanoviť hranicu minimálneho veku na 250 rokov pre všetky kategórie tovaru kultúrneho charakteru. Hranicou minimálneho veku sa zabezpečí, aby sa opatrenia stanovené v tomto nariadení zameriavali na tovar kultúrneho charakteru, ktorý by bol s najväčšou pravdepodobnosťou cieľom plienenia v oblastiach zasiahnutých konfliktom bez toho, aby bol vylúčený iný tovar, ktorého kontrola je nevyhnutná na zabezpečenie ochrany kultúrneho dedičstva.

(8)  S cieľom nebrániť obchodovaniu s tovarom cez vonkajšiu hranicu neprimeraným spôsobom by sa toto nariadenie malo uplatňovať iba na tovar, ktorý dosahuje určitú hranicu minimálneho veku. Na tento účel sa zdá primeraným stanoviť hranicu minimálneho veku na 100 rokov pre všetky kategórie tovaru kultúrneho charakteru v súlade s ustanoveniami Haagskeho dohovoru z roku 1954, Dohovoru UNESCO z roku 1970 a Dohovoru UNIDROIT z roku 1995. Hranicou minimálneho veku sa zabezpečí, aby sa opatrenia stanovené v tomto nariadení zameriavali na tovar kultúrneho charakteru, ktorý by bol s najväčšou pravdepodobnosťou cieľom plienenia v oblastiach zasiahnutých konfliktom bez toho, aby bol vylúčený iný tovar, ktorého kontrola je nevyhnutná na zabezpečenie ochrany kultúrneho dedičstva. Predmetom nezákonného obchodovania môže byť aj tovar kultúrneho charakteru, ktorý bo vyrobený nedávno a zločinecké organizácie v EÚ alebo tretej krajine ho môžu využívať na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, drog alebo obchodovanie s ľuďmi alebo páchanie iných trestných činov. Mali by sa preto prijať primerané opatrenia, aby sa zabránilo nezákonnému dovozu takéhoto tovaru.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Keďže určité kategórie tovaru kultúrneho charakteru, konkrétne archeologické predmety, prvky pamiatok, vzácne rukopisy a prvotlače, môžu obzvlášť podliehať plieneniu a zničeniu, zdá sa, že je nevyhnutné vytvoriť systém zvýšenej kontroly pred tým, než tento tovar môže vstúpiť na colné územie Únie. Takýto systém by mal vyžadovať predkladanie licencie vystavenej príslušným orgánom členského štátu pred prepustením takéhoto tovaru do voľného obehu alebo jeho umiestnením do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit. Osoby, ktoré sa pokúšajú získať túto licenciu by mali vedieť dokázať, že tovar bol z krajiny pôvodu vyvezený zákonne za pomoci príslušných podporných dokladov a dôkazov, vývozných osvedčení alebo licencií vydaných vyvážajúcou treťou krajinou, vlastníckych titulov, faktúrami, zmluvami o predaji, dokladmi o poistení, prepravnými dokladmi a odbornými hodnoteniami. Na základe úplnej a pravdivej žiadosti by mal príslušný orgán členského štátu bezodkladne rozhodnúť o vydaní licencie.

(10)  Keďže určité kategórie tovaru kultúrneho charakteru, napríklad archeologické predmety, prvky pamiatok, umelecké šperky, numizmatické predmety, artefakty starých technologických úspechov, vzácne rukopisy a prvotlače, môžu obzvlášť podliehať plieneniu a zničeniu, zdá sa, že je nevyhnutné vytvoriť systém zvýšenej kontroly pred tým, než tento tovar môže vstúpiť na colné územie Únie. Takýto systém by mal vyžadovať vydanie elektronickej licencie vystavenej príslušným orgánom členského štátu pred prepustením takéhoto tovaru do voľného obehu alebo jeho umiestnením do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit. Osoby, ktoré sa pokúšajú získať túto licenciu, by mali vedieť dokázať, že tovar bol z krajiny pôvodu vyvezený zákonne a v súlade s jej zákonmi a predpismi, a to formou príslušných podporných dokladov a dôkazov, vývozných osvedčení alebo licencií vydaných vyvážajúcou treťou krajinou, vlastníckych titulov, faktúrami, zmluvami o predaji, dokladmi o poistení, prepravnými dokladmi a odbornými hodnoteniami. Na základe úplnej a pravdivej žiadosti by mal príslušný orgán členského štátu bezodkladne rozhodnúť o vydaní alebo nevydaní licencie, pričom by mal zohľadniť dostupnosť príslušných informácií a zásadu proporcionality. Osobám predkladajúcim žiadosť by sa nemal účtovať poplatok vo vzťahu k ich žiadosti. Rozhodnutia príslušných orgánov sa musia bezodkladne oznámiť príslušným colným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Prípady rabovania súvisiaceho s financovaním terorizmu alebo praním špinavých peňazí sú historicky spojené s konkrétnymi krajinami alebo regiónmi pôvodu. Komisia by si mala zohľadniť červené zoznamy uverejnené radou ICOM, v ktorých sa klasifikujú ohrozené kategórie archeologických predmetov alebo umeleckých diel v najzraniteľnejších oblastiach sveta, aby sa zabránilo ich predaju alebo nezákonnému vývozu. Vzhľadom na osobitnú povahu tovaru kultúrneho charakteru by mali byť v rámci colných orgánov vymenovaní experti v oblasti kultúry. Ich úloha je mimoriadne dôležitá, pretože by mali byť v prípade potreby schopní vyžadovať dodatočné informácie od deklaranta a fyzicky pomocou vykonania expertízy preskúmať tovar kultúrneho charakteru.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Pri iných kategóriách tovaru kultúrneho charakteru by osoby, ktoré sa pokúšajú priniesť tovar na colné územie Únie, mali formou vyhlásenia osvedčiť zákonnosť vývozu tohto tovaru z tretej krajiny a prevziať zaň zodpovednosť, ako aj poskytnúť dostatočné údaje o tomto tovare tak, aby ho colné orgány mohli identifikovať. Na uľahčenie colného konania a z dôvodu právnej istoty by sa údaje o tovare kultúrneho charakteru mali poskytovať na štandardizovanom dokumente. Na opísanie tovaru kultúrneho charakteru by sa mal používať štandardný dokument na identifikáciu predmetu, ktorý odporúča UNESCO. Colné orgány by mali zaregistrovať vstup takéhoto tovaru kultúrneho charakteru, uchovať originály dokladov a dať deklarantovi kópiu príslušných dokladov s cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť po tom, čo tovar vstúpi na vnútorný trh.

(11)  Pri iných kategóriách tovaru kultúrneho charakteru by osoby, ktoré sa pokúšajú priniesť tovar na colné územie Únie, mali formou elektronického vyhlásenia osvedčiť zákonnosť vývozu tohto tovaru z tretej krajiny a prevziať zaň zodpovednosť, ako aj poskytnúť dostatočné údaje o tomto tovare tak, aby ho colné orgány mohli identifikovať. Na uľahčenie colného konania a z dôvodu právnej istoty by sa údaje o tovare kultúrneho charakteru mali poskytovať na elektronickom štandardizovanom dokumente. Na opísanie tovaru kultúrneho charakteru by sa mal používať štandardný dokument na identifikáciu predmetu, ktorý odporúča UNESCO. Takýto tovar kultúrneho charakteru by sa mal registrovať elektronicky a deklarant by mal poskytnúť kópiu príslušných predložených dokladov s cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť po tom, čo tovar vstúpi na vnútorný trh.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Tovar kultúrneho charakteru na vzdelávacie, vedecké alebo výskumné účely v colnom režime dočasné použitie by nemal podliehať predkladaniu licencie alebo vyhlásenia.

(12)  Tovar kultúrneho charakteru na vzdelávacie, vedecké alebo akademicko-výskumné účely alebo na neziskovú spoluprácu medzi múzeami alebo podobnými verejnými neziskovými inštitúciami v colnom režime dočasné použitie by nemal podliehať predkladaniu licencie alebo vyhlásenia za predpokladu, že neexistujú žiadne dôkazy o nezákonnom zadovážení tohto tovaru.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Skladovanie tovaru kultúrneho charakteru z krajín postihnutých ozbrojeným konfliktom alebo prírodnou katastrofou by malo byť takisto povolené bez predloženia licencie alebo vyhlásenia s cieľom zaistiť ich zachovaniebezpečnosť.

(13)  Krajiny postihnuté ozbrojeným konfliktom alebo vážnou krízou zvyčajne nedokážu dostatočne chrániť svoje kultúrne dedičstvo. Skladovanie tovaru kultúrneho charakteru by malo byť takisto povolené bez predloženia licencie alebo vyhlásenia pod podmienkou, že príslušné orgány na celý proces dohliadajú a spravujú ho až do jeho vrátenia. Mala by sa vykonať dôkladná previerka osôb, ktoré sa snažia o ich zavedenie do colného priestoru Únie, pričom by sa osobitná pozornosť mala venovať možnosti, že skladovanie tovaru kultúrneho charakteru z krajín vývozu, na ktoré má vplyv ozbrojený konflikt alebo iná vážna kríza, sa môže využiť ako zdroj pre pranie špinavých peňazí či financovanie terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Colné orgány by mali mať možnosť zaistiť a dočasne zadržať tovar kultúrneho charakteru dovezený na colné územie Únie, ak nie sú splnené podmienky stanovené v tomto nariadení. Mali by sa zaviesť primerané záruky, najmä správne informácie pre deklaranta, účinné prostriedky nápravy a maximálna doba zadržania na šesť mesiacov. Dočasné zabavenie a zadržiavanie tovaru kultúrneho charakteru by sa malo obmedziť v prípadoch, keď by to predstavovalo neprimerané ťažkosti pre fyzické osoby na základe riadneho posúdenia a v závislosti od konkrétneho prípadu.

Odôvodnenie

Je dôležité do tohto nariadenia vložiť zásadu „neprimeraných ťažkostí“, pokiaľ ide o dočasné zadržiavanie tovaru kultúrneho charakteru, aby sa zabránilo prípadným situáciám, v ktorých by takéto zadržiavanie malo neprimeraný vplyv na fyzickú osobu. Táto zásada sa už uvádza v iných nástrojoch práva EÚ, a to v oblasti kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti a v oblasti zmrazenia a konfiškácie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  S cieľom zohľadniť skúsenosti s vykonávaním tohto nariadenia a meniace sa geopolitické a iné okolnosti, ktoré ohrozujú tovar kultúrneho charakteru, a zároveň nebrániť obchodu s tretími krajinami neprimeraným spôsobom, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to pokiaľ ide o zmeny hranice minimálneho veku pre rôzne kategórie tovaru kultúrneho charakteru. Touto delegáciou právomoci by sa Komisii malo takisto umožniť aktualizovať prílohu v nadväznosti na zmeny kombinovanej nomenklatúry. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201627. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(14)  S cieľom zohľadniť skúsenosti s vykonávaním tohto nariadenia a meniace sa geopolitické a iné okolnosti, ktoré ohrozujú tovar kultúrneho charakteru, a zároveň nebrániť obchodu s tretími krajinami neprimeraným spôsobom, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, s cieľom stanoviť opatrenia na zavedenie, prevádzkovanie a údržbu nového elektronického systému. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201627. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

__________________

__________________

27 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

27 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, aby prijala osobitné modality na dočasné použitie a skladovanie tovaru kultúrneho charakteru na colnom území Únie, vzory a formuláre žiadosti o dovoznú licenciu, ako aj vyhlásenia dovozcu a ich sprievodné dokumenty, ako aj ďalšie procesné pravidlá na ich predkladanie a spracovanie. Vykonávacie právomoci by sa mali Komisii udeliť takisto s cieľom prijať opatrenia na vytvorenie elektronickej databázy na uchovávanie a výmenu informácií medzi členskými štátmi. Tieto právomoci by sa mali uplatňovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201128.

(15)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, aby po konzultácii s Európskym parlamentom a Radou, a to aj na expertnej úrovni, prijala osobitné modality na dočasné použitie a skladovanie tovaru kultúrneho charakteru vo vhodných skladovacích podmienkach na colnom území Únie, vzory a formuláre žiadosti o dovoznú licenciu, ako aj vyhlásenia dovozcu a ich sprievodné dokumenty, ako aj ďalšie procesné pravidlá na ich predkladanie a spracovanie. Tieto právomoci by sa mali uplatňovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201128.

__________________

__________________

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  S cieľom podporiť účinné vykonávanie tohto nariadenia a poskytnúť základ pre jeho budúce hodnotenie by sa mali zhromažďovať relevantné informácie o obchodných tokoch tovaru kultúrneho charakteru. Obchodné toky tovaru kultúrneho charakteru nemôžu byť účinne monitorované len na základe ich hodnoty alebo váhy, keďže tieto dva parametre môžu kolísať. Je nevyhnutné zhromažďovať údaje o počte deklarovaných položiek. Keďže v kombinovanej nomenklatúre nie je pre tovar kultúrneho charakteru uvedená žiadna doplnková merná jednotka, treba vyžadovať, aby sa uvádzal počet položiek.

(16)  S cieľom podporiť účinné vykonávanie tohto nariadenia a poskytnúť základ pre jeho budúce hodnotenie by sa mali zhromažďovať relevantné informácie o obchodných tokoch tovaru kultúrneho charakteru. Obchodné toky tovaru kultúrneho charakteru nemôžu byť účinne monitorované len na základe ich hodnoty alebo váhy, keďže tieto dva parametre môžu kolísať. Je nevyhnutné elektronicky zhromažďovať údaje o počte deklarovaných položiek. Keďže v kombinovanej nomenklatúre nie je pre tovar kultúrneho charakteru uvedená žiadna doplnková merná jednotka, treba vyžadovať, aby sa uvádzal počet položiek.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Členské štáty by mali rozvinúť informačné kampane zamerané na odrádzanie od nákupu a predaja tovaru kultúrneho charakteru pochádzajúceho z nedovoleného obchodovania. V členských štátoch by sa mali zriadiť a sprístupniť jednoducho dostupné informačné kontaktné miesta, horúce linky a webové sídla s cieľom zvýšiť povedomie najmä kupujúcich tovaru kultúrneho charakteru alebo iných zainteresovaných strán a informovať ich.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Komisii by sa mal poskytnúť dostatočný čas na to, aby prijala predpisy na vykonávanie tohto nariadenia, predovšetkým predpisy o príslušných formulároch na použitie pri žiadosti o dovoznú licenciu alebo pri vypracovaní vyhlásenia dovozcu. Uplatňovanie tohto nariadenia by sa teda malo odložiť.

(19)  Komisia by mala bezodkladne prijať predpisy na vykonávanie tohto nariadenia, predovšetkým predpisy o príslušných štandardizovaných elektronických formulároch na použitie pri žiadosti o dovoznú licenciu alebo pri vypracovaní vyhlásenia dovozcu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  „tovar kultúrneho charakteru“ je každý predmet archeologického, prehistorického, historického, literárneho, umeleckého alebo vedeckého významu, ktorý patrí do kategórií uvedených v tabuľke prílohy a spĺňa hranicu minimálneho veku tam špecifikovanú;

a)  „tovar kultúrneho charakteru“ je každý predmet, ktorý má z náboženských či svetských dôvodov archeologický, prehistorický, historický, literárny, umelecký alebo vedecký význam a ktorý patrí do kategórií uvedených v tabuľke prílohy a spĺňa hranicu minimálneho veku tam špecifikovanú;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  „krajina vývozu“ je posledná krajina, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru nepretržite uchovávaný v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi pred tým, než bol odoslaný do Únie;

c)  „krajina vývozu“ je posledná krajina, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru uchovávaný v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi pred tým, než bol odoslaný do Únie;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  „nepretržite“ je najmenej na obdobie jedného mesiaca a na účely iné než je dočasné použitie, tranzit, vývoz alebo odoslanie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  „príslušné orgány“ sú orgány poverené členskými štátmi vydávať dovozné licencie a registrovať vyhlásenia dovozcu;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12 s cieľom zmeniť druhý stĺpec tabuľky v prílohe podľa zmien v kombinovanej nomenklatúre a zmeniť hranicu minimálneho veku v treťom stĺpci tabuľky v prílohe na základe skúseností získaných počas vykonávania tohto nariadenia.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať po konzultácii s Európskym parlamentom a Radou, a to aj na úrovni expertov, delegované akty v súlade s článkom 12 s cieľom stanoviť opatrenia na zavedenie, prevádzku a údržbu elektronického systému podľa článku 9.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prepustenie tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu a umiestnenie tovaru kultúrneho charakteru do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit sa povoľuje len po predložení dovoznej licencie vydanej v súlade s článkom 4 alebo vyhlásenia dovozcu vyhotoveného v súlade s článkom 5.

1.  Vstup nezákonne vyvezeného tovaru kultúrneho charakteru z tretích krajín na colné územie Únie je zakázaný.

 

Prepustenie tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu a umiestnenie tovaru kultúrneho charakteru do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit sa povoľuje len po predložení dovoznej licencie vydanej v súlade s článkom 4 alebo vyhlásenia dovozcu vyhotoveného v súlade s článkom 5.

 

Vydanie dovoznej licencie alebo správne predloženie vyhlásenia dovozcu colným orgánom sa nepovažuje za dôkaz zákonného pôvodu alebo vlastníctva tovaru kultúrneho charakteru.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  na dočasné použitie, v zmysle článku 250 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, na colnom území Únie tovaru kultúrneho charakteru na vzdelávacie, vedecké a akademickévýskumné účely;

a)  na dočasné použitie, v zmysle článku 250 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, na colnom území Únie tovaru kultúrneho charakteru na vzdelávacie, vedecké, reštaurátorské, konzervačnéakademicko-výskumné účelyna účely spolupráce medzi verejnými múzeami a podobnými neziskovými verejnými inštitúciami pri organizácii kultúrnych výstav za predpokladu, že neexistujú žiadne dôkazy o nezákonnom zadovážení tohto tovaru;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  na skladovanie, v zmysle článku 237 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, tovaru kultúrneho charakteru s výslovným cieľom zabezpečiť jeho zachovanie orgánom verejnej moci alebo pod jeho dohľadom.

b)  na skladovanie, v zmysle článku 237 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, tovaru kultúrneho charakteru s výslovným cieľom zabezpečiť jeho ochranu alebo zachovanie orgánom verejnej moci alebo pod jeho dohľadom, po tom, ako bola vykonaná previerka osôb, ktoré majú v úmysle zaviesť tento tovar do colného priestoru Únie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže prijať prostredníctvom vykonávacích aktov špecifické modality na dočasné použitie alebo skladovanie tovaru kultúrneho charakteru podľa odseku 2. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

3.  Komisia môže prijať prostredníctvom vykonávacích aktov špecifické modality na dočasné použitie alebo skladovanie tovaru kultúrneho charakteru na účely ochrany podľa odseku 2. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Držiteľ tovaru podá žiadosť o dovoznú licenciu na príslušnom orgáne členského štátu vstupu. K žiadosti musia byť priložené všetky podporné doklady a informácie, ktorými sa preukazuje, že príslušný tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi. Ak je však vývozná krajina zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov podpísaného v Paríži 14. novembra 1970 (ďalej len „Dohovor UNESCO z roku 1970“), k žiadosti musia byť priložené všetky podporné doklady a informácie, ktorými sa preukazuje, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z tejto krajiny v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi.

2.  Držiteľ tovaru kultúrneho charakteru uvedeného v predchádzajúcom odseku podá žiadosť o dovoznú licenciu na príslušnom orgáne členského štátu vstupu. K žiadosti musia byť priložené všetky podporné doklady a informácie, ktorými sa preukazuje, že príslušný tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi. K žiadosti musia byť v každom prípade priložené všetky podporné doklady a informácie, ktorými sa preukazuje, že príslušný tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny vývozu v súlade s jej zákonmi a inými právnymi predpismi. Dovozné licencie musí sprevádzať aj záruka primeranej dokumentácie o uskladnení, záruka dostupnosti poskytovanej verejným akademickým inštitúciám, verejným múzeám alebo podobným neziskovým inštitúciám a spolupráca v prípade oprávnených reštitučných nárokov, pričom táto záruka musí spĺňať podmienky na udelenie týchto dovozných licencií.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  ak vývozná krajina nie je zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO z roku 1970 a nie je preukázané, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi;

a)  ak nie je preukázané, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  ak vývozná krajina je zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO z roku 1970 a nie je preukázané, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny vývozu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi;

b)  príslušný orgán má opodstatnené dôvody sa domnievať, že držiteľ tovaru ho nezískal zákonným spôsobom;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V prípade prijatia žiadosti zašle príslušný orgán príslušným colným orgánom elektronicky a bezodkladne kópiu dovoznej licencie.

 

V prípade zamietnutia žiadosti príslušný orgán o tom bezodkladne informuje príslušné colné orgány a Komisiu. K rozhodnutiu o zamietnutí sa priloží odôvodnenie zamietnutia žiadosti vrátane informácií o odvolacom konaní, ktoré sa oznámi žiadateľovi, ktorého sa konanie týka v čase vydania rozhodnutia.

 

Ak sa žiadosť o licenciu týka tovaru kultúrneho charakteru, v prípade ktorého bola takáto žiadosť predtým zamietnutá, žiadateľ musí informovať príslušný orgán, ktorému bola žiadosť podaná, o predchádzajúcom zamietnutí.

 

Členské štáty uznávajú zamietnutie žiadostí príslušnými orgánmi ostatných členských štátov, ak sú takéto zamietnutia odôvodnené ustanoveniami tohto nariadenia.

 

Ak sa objavia nové dôkazy v prospech vydania licencie, je možné podať novú žiadosť v zmysle článku 4 ods. 2. Ak príslušný orgán v takýchto prípadoch vydá licenciu, informuje o tom Komisiu, pričom uvedie dôvody svojho rozhodnutia.

 

Komisia oznámi ostatným členským štátom informácie, ktoré dostala, s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty určia verejné orgány príslušné na vydávanie dovozných licencií v súlade s týmto článkom. Oznámia údaje týchto orgánov, ako aj všetky zmeny v tejto súvislosti Komisii.

Členské štáty bezodkladne určia verejné orgány príslušné na vydávanie dovozných licencií v súlade s týmto článkom. Oznámia údaje týchto orgánov, ako aj všetky zmeny v tejto súvislosti Komisii.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia uverejní údaje uvedených príslušných orgánov a všetky ich zmeny v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Komisia uverejní údaje uvedených príslušných orgánov a všetky ich zmeny v sérii C Úradného vestníka Európskej únie, ako aj na osobitnom webovom sídle v zmysle článku 11.

Odôvodnenie

V záujme transparentnosti by mal byť zoznam príslušných orgánov zverejnený na webovom sídle, ktoré prevádzkuje Komisia.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť vzor žiadosti o dovoznú licenciu, ako aj procesné pravidlá vzťahujúce sa na podávanie a spracovanie takejto žiadosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

6.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví štandardizovaný elektronický vzor vyhlásenia dovozcu a žiadosti o dovoznú licenciu, ako aj procesné pravidlá vzťahujúce sa na podávanie a spracovanie takejto žiadosti spolu s príslušnými podpornými dokumentmi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 5 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vyhlásenie dovozcu

Vyhlásenie dovozcu a zabezpečenie ochrany

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prepustenie tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu a umiestnenie tovaru kultúrneho charakteru do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit v Únii uvedené v písmenách a), b), e), f), g), i), j), k) a l) prílohy podlieha predloženiu vyhlásenia dovozcu colným orgánom členského štátu vstupu.

1.  Prepustenie tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu a umiestnenie tovaru kultúrneho charakteru do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit v Únii uvedené v písmenách a), b), e), f), g), i), j), k) a l) prílohy podlieha predloženiu vyhlásenia dovozcu a zabezpečeniu ochrany colným orgánom členského štátu vstupu.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vyhlásenie dovozcu musí obsahovať vyhlásenie podpísané držiteľom tovaru, že tovar bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi. Ak však krajina vývozu je zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO o kultúrnych statkoch, vyhlásenie dovozcu musí obsahovať vyhlásenie podpísané držiteľom tovaru, že tovar bol vyvezený z tejto krajiny v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi.

Elektronicky zaregistrované vyhlásenie dovozcu, a v prípade potreby zaslané príslušným orgánom v elektronickej alebo papierovej forme, obsahuje vyhlásenie podpísané držiteľom tovaru, že tovar bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vyhlásenie dovozcu obsahuje štandardizovaný dokument opisujúci príslušný tovar kultúrneho charakteru dostatočne podrobne na to, aby ho colné orgány mohli identifikovať.

Vyhlásenie dovozcu a zabezpečenie ochrany obsahuje štandardizovaný dokument v elektronickej alebo papierovej forme opisujúci príslušný tovar kultúrneho charakteru dostatočne podrobne na to, aby ho colné orgány mohli identifikovať. Vyhlásenie dovozcu obsahuje aj informácie o dôsledkoch predloženia nepravdivého vyhlásenia.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

K vyhláseniu dovozcu sa musí pripojiť povinné poistenie vzťahujúce sa na obdobie prepravy a používanie na území EÚ. Okrem toho môžu colné orgány v čase vstupu do colného priestoru EÚ požiadať o originály iných dokumentov, ako sú odborné posudky, faktúry, listy vlastníctva.

 

Zabezpečenie ochrany musí obsahovať vyhlásenie podpísané držiteľom tovaru o tom, že tovar bude počas prepravy a predaja podľa článku 4 primerane skladovaný, ako aj predávaný výhradne kupujúcim, ktorí sú schopní dodržiavať právne predpisy členského štátu, pokiaľ ide o správne zaobchádzanie s tovarom kultúrneho charakteru.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať vzor vyhlásenia dovozcu, ako aj procesné pravidlá vzťahujúce sa na podanie a spracovanie takéhoto vyhlásenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

3.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijímať elektronický štandardizovaný vzor vyhlásenia dovozcu, ako aj procesné pravidlá vzťahujúce sa na elektronické podanie a spracovanie takéhoto vyhlásenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dovozná licencia podľa článku 4 alebo vyhlásenie dovozcu podľa článku 5 sa podáva na príslušný colný úrad rozhodujúci o prepustení tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu alebo jeho umiestnení do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit.

1.  Dovozná licencia podľa článku 4 alebo vyhlásenie dovozcu podľa článku 5 sa podáva elektronicky na príslušný colný úrad rozhodujúci o prepustení tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu alebo jeho umiestnení do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ ide o tovar kultúrneho charakteru, pri ktorom sa na jeho vstup na colné územie Únie vyžaduje vydanie dovoznej licencie, colné orgány skontrolujú, či dovozná licencia zodpovedá predloženému tovaru. Na tento účel môžu tovar kultúrneho charakteru fyzicky skontrolovať vrátane vykonania znaleckého posudku.

2.  Pokiaľ ide o tovar kultúrneho charakteru, pri ktorom sa na jeho vstup na colné územie Únie vyžaduje vydanie dovoznej licencie, colné orgány skontrolujú, či dovozná licencia zodpovedá predloženému tovaru. Na tento účel môžu tovar kultúrneho charakteru fyzicky skontrolovať vykonaním znaleckého posudku. Elektronicky zaregistrovanej dovoznej licencii sa pridelí sériové číslo a dátum registrácie a po prepustení tovaru sa deklarantovi poskytne kópia registrovanej dovoznej licencie.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pokiaľ ide o tovar kultúrneho charakteru, pri ktorom sa na jeho vstup na colné územie Únie vyžaduje predloženie vyhlásenia dovozcu, colné orgány skontrolujú, či toto spĺňa požiadavky stanovené v článku 5 alebo vyplývajúce z tohto článku a či zodpovedá predloženému tovaru. Na tento účel môžu od deklaranta vyžiadať dodatočné informácie a tovar kultúrneho charakteru fyzicky skontrolovať vrátane vykonania znaleckého posudku. Vyhlásenie dovozcu sa zaregistruje priradením sériového čísla a dátumu prijatia a po prepustení tovaru sa deklarantovi poskytne kópia zaregistrovaného vyhlásenia dovozcu.

3.  Pokiaľ ide o tovar kultúrneho charakteru, pri ktorom sa na jeho vstup na colné územie Únie vyžaduje predloženie vyhlásenia dovozcu, colné orgány skontrolujú, či toto spĺňa požiadavky stanovené v článku 5 alebo vyplývajúce z tohto článku a či zodpovedá predloženému tovaru. Na tento účel môžu od deklaranta vyžiadať dodatočné informácie a tovar kultúrneho charakteru fyzicky skontrolovať vykonaním znaleckého posudku. Elektronicky zaregistrovanému vyhláseniu dovozcu sa priradí sériové číslo a dátum zaregistrovania a po prepustení tovaru sa deklarantovi poskytne kópia zaregistrovaného vyhlásenia dovozcu a vyhlásenie za zašle príslušným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia uverejní údaje príslušných colných úradov a všetky ich zmeny v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Komisia uverejní údaje príslušných colných úradov a všetky ich zmeny v sérii C Úradného vestníka Európskej únie, ako aj na osobitnom webovom sídle uvedenom v článku 11.

Odôvodnenie

V záujme transparentnosti by mal byť zoznam príslušných orgánov zverejnený na webovom sídle, ktoré prevádzkuje Komisia.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Ak by sa pri kontrole na hraničnom priechode EÚ preukázalo, že tovar kultúrneho charakteru je dovážaný nezákonne, príslušný colný úrad EÚ by mal informovať vnútroštátnu políciu a colné úrady krajiny pôvodu zadržaného tovaru kultúrneho charakteru o pokuse o nezákonnú prepravu a používanie umeleckého diela. Ak sa krajina, z ktorej je tovar kultúrneho charakteru nezákonne dovezený, líši od krajiny pôvodu, vnútroštátne orgány oboch krajín musia byť o tom informované.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Colné orgány zhabú a dočasne zadržia tovar kultúrneho charakteru prepravený na colné územie Únie, ak príslušný tovar kultúrneho charakteru vstúpil na colné územie Únie bez toho, aby boli splnené podmienky uvedené v článku 3 ods. 1 a 2.

1.  Colné orgány zhabú a dočasne zadržia tovar kultúrneho charakteru prepravený na colné územie Únie, ak príslušný tovar kultúrneho charakteru vstúpil na colné územie Únie bez toho, aby boli splnené podmienky uvedené v článku 3 ods. 1 a 2. V prípade zhabania alebo dočasného zadržania tovaru kultúrneho charakteru musia existovať primerané záruky jeho optimálneho uchovávania, v súlade s právom Únie a medzinárodným právom.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Colné orgány, v prípade potreby aj v spolupráci s príslušnými európskymi alebo národnými agentúrami, môžu na základe prístupu založeného na riziku rozhodnúť o prísnejšom overovaní a colných kontrolách. Ak majú príslušné orgány dostatočné dôvody domnievať sa, že tovar kultúrneho charakteru v režime tranzitu na území Únie mohol byť vyvezený v rozpore s pravidlami a predpismi krajiny pôvodu alebo inak získaný nezákonným spôsobom, nariadia colným orgánom, aby tento tovar dočasne zabavili.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  K správnemu rozhodnutiu podľa odseku 1 sa pripojí odôvodnenie a oznámi sa deklarantovi; rozhodnutie musí podliehať účinným prostriedkom nápravy v súlade s postupmi stanovenými vo vnútroštátnom práve.

2.  K správnemu rozhodnutiu podľa odsekov 1 a 1a sa pripojí odôvodnenie a oznámi sa deklarantovi; rozhodnutie musí podliehať účinným prostriedkom nápravy v súlade s postupmi stanovenými vo vnútroštátnom práve.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Obdobie dočasného zadržania je prísne obmedzené na čas potrebný pre colné orgány alebo iné orgány presadzovania práva na určenie toho, či si okolnosti prípadu vyžadujú zadržanie podľa iných ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva. Maximálne obdobie dočasného zadržania podľa tohto článku je 6 mesiacov. Ak sa počas tohto obdobia nerozhodne o ďalšom zadržiavaní tovaru kultúrneho charakteru, resp. ak sa rozhodne, že si okolnosti daného prípadu nevyžadujú ďalšie zadržiavanie, tovar kultúrneho charakteru sa bezodkladne dá k dispozícií deklarantovi.

3.  Obdobie dočasného zadržania je prísne obmedzené na čas potrebný pre colné orgány alebo iné orgány presadzovania práva na určenie toho, či si okolnosti prípadu vyžadujú zadržanie podľa iných ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva. Maximálne obdobie dočasného zadržania podľa tohto článku je 6 mesiacov. Ak sa počas tohto obdobia nerozhodne o ďalšom zadržiavaní tovaru kultúrneho charakteru, resp. ak sa rozhodne, že si okolnosti daného prípadu nevyžadujú ďalšie zadržiavanie, tovar kultúrneho charakteru sa bezodkladne dá k dispozícií deklarantovi. Orgány členských štátov EÚ musia zabezpečiť, aby v čase vrátenia diela do krajiny pôvodu nebola táto krajina ovplyvnená ozbrojenou krízou, v ktorej nemožno zaručiť bezpečnosť predmetu kultúrnej hodnoty. V opačnom prípade musí predmet zostať v EÚ, až kým sa situácia v krajine pôvodu neupokojí.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Technická pomoc, poradenstvo a výmena informácií

 

Členské štáty, v prípade potreby s pomocou Komisie, môžu poskytnúť dovozcom technickú a inú pomoc a poradenstvo pri zohľadňovaní situácie malých a stredných podnikov s cieľom uľahčiť dodržiavanie požiadaviek tohto nariadenia.

 

Členské štáty s pomocou Komisie podporujú výmenu a šírenie užitočných informácií o obchodovaní s tovarom kultúrneho charakteru, a to najmä s cieľom pomôcť dovozcom pri posudzovaní rizík a osvedčených postupov pri vykonávaní tohto nariadenia.

 

Pomoc sa poskytuje takým spôsobom, aby sa zabránilo narušeniu zodpovedností príslušných orgánov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. ha) a aby sa zachovala ich nezávislosť pri monitorovaní dodržiavania tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Tento nový článok je inšpirovaný článkom 13 nariadenia 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (ďalej len „nariadenie EUTR“), a jeho cieľom je uľahčiť riadne vykonávanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na účely uplatňovania tohto nariadenia členské štáty zabezpečia spoluprácu medzi ich príslušnými orgánmi uvedenými v článku 3 ods. 4.

1.  Na účely uplatňovania tohto nariadenia členské štáty zabezpečia spoluprácu medzi svojimi príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Môže sa vytvoriť elektronický systém na uchovávanie a výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov, najmä pokiaľ ide o vyhlásenia dovozcu a dovozné licencie.

2.  Na základe vhodného legislatívneho návrhu sa zavedie elektronický systém na uchovávanie a výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov vrátane colných orgánov, najmä pokiaľ ide o vyhlásenia dovozcu a dovozné licencie. Všetky osobné údaje uložené alebo spracované v rámci takéhoto elektronického systému musia rešpektovať právne predpisy Únie v oblasti ochrany údajov, najmä zásady nevyhnutnosti, proporcionality a obmedzenia účelu, ako aj riadny dohľad zo strany orgánov pre ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  opatrenia týkajúce sa rozvoja, prevádzky a údržby elektronického systému uvedeného v odseku 2;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie článkov 3, 4 a 5, a najmä za predkladanie nepravdivých vyhlásení a nepravdivých informácií s cieľom doviezť tovar kultúrneho charakteru na colné územie Únie, prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia Komisii tieto pravidlá a opatrenia do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a bezodkladne ju informujú o akejkoľvek ich následnej zmene.

Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie článkov 3, 4 a 5, a najmä za uvádzanie tovaru kultúrneho charakteru na územie Únie bez náležitej licencie, za použitie licencie na iný tovar kultúrneho charakteru, ako je tovar, na ktorý bola licencia vydaná, za predkladanie nepravdivých vyhlásení a nepravdivých informácií s cieľom doviezť tovar kultúrneho charakteru na colné územie Únie, ako aj za poskytovanie hospodárskych zdrojov, ktoré pochádzajú z nezákonného dovozu tovaru kultúrneho charakteru, zločineckým skupinám. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia vrátane vyvlastnenia príslušnému majetku páchateľov nezákonného dovozu tovaru kultúrneho charakteru, aby sa zabezpečilo úplné uplatňovanie týchto opatrení. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia Komisii tieto pravidlá a opatrenia do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a bezodkladne ju informujú o akejkoľvek ich následnej zmene.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zorganizujú odbornú prípravu a činnosti zamerané na budovanie kapacít s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tohto nariadenia príslušnými orgánmi. Takisto môžu využiť kampane na zvyšovanie informovanosti zamerané najmä na kupujúcich tovaru kultúrneho charakteru.

Členské štáty organizujú školenia pre colných alebo ďalších príslušných zamestnancov zamerané na identifikáciu nezákonne obchodovaného, odcudzeného a falšovaného tovaru kultúrneho charakteru a účinnejšiu spoluprácu pri boji proti nezákonnému obchodu s tovarom kultúrneho charakteru a obchodovaní s ním, ako aj na činnosti budovania kapacít, s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tohto nariadenia zo strany príslušných orgánov a príslušných odborníkov. Komisia prevádzkuje špecializované webové sídlo, na ktorom jasne informuje všetky dotknuté subjekty o cieľoch tohto nariadenia, povinnostiach, zozname príslušných orgánov, možnosti dočasného zadržania, sankciách, právach na účinný prostriedok nápravy alebo iných dôležitých otázkach. Členské štáty zároveň využívajú kampane na zvyšovanie informovanosti a zriadia a sprístupnia ľahko dostupné informačné miesta a horúce linky s cieľom zvýšiť povedomie najmä kupujúcich tovaru kultúrneho charakteru a ďalších zainteresovaných strán a informovať ich. Odborná pomoc, vyhradené finančné prostriedky a osobitné vybavenie by mali byť colným orgánom na vonkajších hraniciach EÚ k dispozícii, aby boli v súlade so zásadami a zmyslom tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia a členské štáty vo svojich prípravných prácach na vykonávanie tohto nariadenia spolupracujú s medzinárodnými organizáciami, ako sú UNESCO, Interpol, EUROPOL, Svetová colná organizácia (WCO) a Medzinárodná rada múzeí, s cieľom zabezpečiť účinnú odbornú prípravu, činnosti zamerané na budovanie kapacít a kampane na zvyšovanie informovanosti.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  informácie o porušení ustanovení tohto nariadenia;

b)  informácie o porušení ustanovení tohto nariadenia a o uložených sankciách;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e)  počet prípadov, v ktorých bol tovar kultúrneho charakteru zadržaný, a

e)  počet prípadov, v ktorých bol tovar kultúrneho charakteru zadržaný, a na ako dlho, a

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f)  počet prípadov, keď tovar kultúrneho charakteru bol prenechaný v prospech štátu v súlade s článkom 199 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

f)  počet prípadov, keď tovar kultúrneho charakteru bol prenechaný v prospech štátu v súlade s článkom 199 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na tento účel Komisia zašle príslušné dotazníky členským štátom. Členské štáty majú 6 mesiacov na to, aby oznámili Komisii požadované informácie.

Na tento účel Komisia zašle príslušné dotazníky členským štátom. Členské štáty majú 6 mesiacov od doručenia dotazníka na to, aby oznámili Komisii požadované informácie.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na základe odpovedí členských štátov na dotazníky uvedené v odseku 1 môže Komisia požiadať členské štáty, aby jej poskytli dodatočné informácie o spracovaní žiadostí o dovozné licencie. Členské štáty zabezpečia bezodkladné poskytnutie požadovaných informácií.

Odôvodnenie

S cieľom posúdiť jednotné vykonávanie tohto nariadenia by Komisia mala, ak to považuje za potrebné, získať viac informácií o spracovaní žiadostí o licencie príslušnými orgánmi členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia tri roky po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia a následne každých päť rokov.

2.  Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia tri roky po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia a následne každých päť rokov. V správach sa posudzuje jednotné vykonávanie, ako aj fungovanie a účinnosť tohto nariadenia a môžu byť v prípade potreby doplnené príslušnými legislatívnymi návrhmi.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dovoz tovaru kultúrneho charakteru

Referenčné dokumenty

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

11.9.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Kostas Chrysogonos

26.2.2018

Článok 55 – Spoločné schôdze výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

18.1.2018

Prerokovanie vo výbore

14.5.2018

28.6.2018

 

 

Dátum prijatia

28.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

33

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Judith Sargentini

3

-

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dovoz tovaru kultúrneho charakteru

Referenčné čísla

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Dátum predloženia v EP

12.7.2017

 

 

 

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

11.9.2017

LIBE

11.9.2017

 

 

Postup pridružených výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

18.1.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Alessia Maria Mosca

11.1.2018

Daniel Dalton

11.1.2018

 

 

Článok 55 – Postup spoločných výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

18.1.2018

Prerokovanie vo výbore

21.2.2018

21.3.2018

23.4.2018

4.6.2018

 

18.6.2018

 

 

 

Dátum prijatia

27.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

56

4

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Dita Charanzová, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, France Jamet, Philippe Juvin, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Iuliu Winkler, Igor Šoltes

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Igor Gräzin, Arndt Kohn, Pina Picierno, Fernando Ruas, Paul Rübig, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Nils Torvalds, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

Dátum predloženia

9.10.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

56

+

ALDE

Dita Charanzová, Igor Gräzin, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Hansen, Philippe Juvin, Verónica Lope Fontagné, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Bernd Lange, David Martin, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Kerstin Westphal, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand, Igor Šoltes

4

-

ECR

Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Emma McClarkin, Anneleen Van Bossuyt

3

0

ECR

Daniel Dalton

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 19. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia