Postopek : 2017/0158(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0308/2018

Predložena besedila :

A8-0308/2018

Razprave :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Obrazložitev glasovanja
PV 12/03/2019 - 9.20

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

POROČILO     ***I
PDF 1386kWORD 203k
9.10.2018
PE 619.292v02-00 A8-0308/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kulturnih dobrin

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalca: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton

(Postopek s skupnimi sejami odborov – člen 55 Poslovnika)

Pripravljavec mnenja (*):

Santiago Fisas Ayxelà

Odbor za kulturo in izobraževanje

(*)  Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje
 MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kulturnih dobrin

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2017)0375),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0227/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju skupne razprave Odbora za mednarodno trgovino ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov v skladu s členom 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenj Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za državljanske svoboščine in notranje zadeve (A8-0308/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  V skladu s sklepi Sveta z dne 12. februarja 2016 o boju proti financiranju terorizma, Sporočilom Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o akcijskem načrtu za okrepitev boja proti financiranju terorizma24 ter direktivo o boju proti terorizmu25 bi bilo treba uveljaviti skupna pravila o trgovini s tretjimi državami, ki zagotavljajo učinkovito zaščito pred izgubo kulturnih dobrin, ohranjanje kulturne dediščine človeštva in preprečevanje financiranja terorizma s prodajo ukradenih predmetov kulturne dediščine kupcem v Uniji.

 

(1)  V skladu s sklepi Sveta z dne 12. februarja 2016 o boju proti financiranju terorizma, Sporočilom Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o akcijskem načrtu za okrepitev boja proti financiranju terorizma24 ter direktivo o boju proti terorizmu25 bi bilo treba uveljaviti skupna pravila o trgovini s tretjimi državami, ki zagotavljajo učinkovito zaščito pred nedovoljenim prometom s kulturnimi dobrinami, njihovo izgubo ali uničenjem, ohranjanje kulturne dediščine človeštva in preprečevanje financiranja terorizma in pranja denarja s prodajo ukradenih predmetov kulturne dediščine kupcem v Uniji.

__________________

__________________

24 COM(2016)0050.

24 COM(2016)0050.

25 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ. UL L 88, 31.3.2017, str. 6–21

25 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ. UL L 88, 31.3.2017, str. 6–21

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Ob upoštevanju prizadevanj Unije za pravične postopke in odškodnino žrtvam ter ustave in konvencij Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) o varstvu kulturne dediščine mora biti zagotovljeno vračilo predmetov, s katerimi se nezakonito trguje in/ali ki so bili nezakonito izkopani ali pridobljeni. Kar zadeva izkoriščanje ljudstev in ozemelj, ki ponavadi vodi v nedovoljeno trgovino s kulturnimi dobrinami, zlasti kadar je ta nedovoljena trgovina posledica oboroženih spopadov, bi morala ta uredba upoštevati regionalne in lokalne značilnosti ljudstev in ozemelj, ne pa tržne vrednosti kulturne proizvodnje.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Kulturna dediščina je eden od osnovnih elementov civilizacije in bogati kulturno življenje vseh narodov, zato jo je treba zaščititi pred protipravno prisvojitvijo in plenjenjem. Unija bi zato morala prepovedati vstop kulturnih dobrin, ki so bile nezakonito izvožene iz tretjih držav, na carinsko območje Unije.

(2)  Kulturne dobrine so pogosto velikega kulturnega, umetniškega, zgodovinskega ali znanstvenega pomena. Kulturna dediščina je eden od osnovnih elementov civilizacije ter ima med drugim simbolno vrednost in zagotavlja kulturni spomin človeštva. Bogati kulturno življenje vseh narodov ter združuje ljudi v poznavanju skupnega spomina in razvoju človeštva. Zato jo je treba zaščititi pred protipravno prisvojitvijo in plenjenjem. Do plenjenja arheoloških najdišč je vedno prihajalo, a zdaj je doseglo industrijske razsežnosti. Dokler bo mogoče dobičkonosno trgovati z nezakonito izkopanimi kulturnimi dobrinami in se z njimi okoriščati brez večjih tveganj, se bodo takšna izkopavanja in plenjenja nadaljevala tudi v prihodnosti. Zaradi gospodarske in umetniške vrednosti kulturne dediščine je povpraševanje na mednarodnem trgu veliko, zaradi pomanjkanja odločnih mednarodnih zakonodajnih ukrepov ali njihovega neizvajanja pa te dobrine preidejo v sivo ekonomijo. Plenjenje arheoloških najdišč in trgovanje z nezakonito izkopano kulturno dediščino je resno kaznivo dejanje, ki povzroča veliko trpljenja tistim, ki jih to neposredno ali posredno prizadene. Nedovoljena trgovina s kulturnimi dobrinami v mnogih primerih prispeva k nasilni kulturni homogenizaciji ali izgonu, plenjenje in ropanje kulturnih dobrin pa med drugim vodi v propad kultur. Unija bi zato morala prepovedati uvoz kulturnih dobrin, ki so bile nezakonito izvožene iz tretjih držav, na carinsko območje Unije, pri čemer bi bilo treba posebno pozornost nameniti kulturnim dobrinam, ki prihajajo iz tretjih držav, v katerih potekajo oboroženi konflikti, predvsem kadar te dobrine izvažajo teroristične organizacije ali druge kriminalne združbe.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Pristojni organi tretjih držav nimajo vedno dovolj zmogljivosti za boj proti nedovoljenemu prometu s kulturnimi dobrinami in nezakoniti trgovini. Prav tako so lahko izpostavljeni korupciji ali drugim oblikam nepravilnosti. Ko so kulturne dobrine vzete iz konteksta, so prebivalci prikrajšani za svoje običaje ter spominska obeležja in verske objekte. Če se povezani predmeti prodajo ločeno, se izgubita zgodovinski kontekst in znanstvena vrednost teh predmetov. Ob upoštevanju nenadomestljivosti kulturnih dobrin in interesa javnosti bi moralo biti mogoče te predmete posedovati le pod določenimi pogoji. Uvozni postopek mora vključevati zagotovilo, da bodo dobrine po uvozu ustrezno skladiščene, dokumentirane, dostopne akademskim ustanovam in javnim muzejem, in o sodelovanju v primeru upravičenih zahtevkov za vračilo.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Zaradi različnih pravil, ki se uporabljajo v državah članicah v zvezi z vstopom kulturnih dobrin na carinsko območje Unije, bi bilo treba zlasti sprejeti ukrepe za zagotovitev, da za uvoz kulturnih dobrin veljajo enotne kontrole ob njihovem vstopu.

(3)  Zaradi različnih pravil, ki se uporabljajo v državah članicah v zvezi z uvozom kulturnih dobrin na carinsko območje Unije, bi bilo treba zlasti sprejeti ukrepe za zagotovitev, da za določen uvoz kulturnih dobrin veljajo enotne kontrole ob njihovem vstopu na carinsko območje Unije na podlagi obstoječih procesov, postopkov in upravnih orodij, katerih namen je doseči enotno izvajanje Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Skupna pravila bi morala zajemati carinsko obravnavo neunijskih kulturnih dobrin, ki vstopajo na carinsko območje Unije, tj. njihovo sprostitev v prosti promet kot tudi dajanje v posebni carinski postopek, ki ni tranzit.

(4)  Skupna pravila bi morala zajemati vnos in uvoz neunijskih kulturnih dobrin v carinsko območje Unije.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Glede na znan potencial prostih con (in tako imenovanih prostih pristajališč) za hrambo kulturnih dobrin bi morali imeti uvedeni ukrepi kontrole čim širše področje uporabe v smislu zadevnih carinskih postopkov. Ti ukrepi kontrole bi se torej morali uporabljati ne samo za blago, ki se sprosti v prosti promet, temveč tudi za blago, ki je dano v posebni carinski postopek. Vendar pa tako široko področje uporabe ukrepov kontrole ne bi smelo biti v nasprotju z načelom prostega tranzita blaga, prav tako pa ne bi smelo presegati cilja preprečevanja vstopa nedovoljeno izvoženih kulturnih dobrin na carinsko območje Unije. V skladu s tem bi se morali ukrepi kontrole uporabljati tudi za posebne carinske postopke, v katere se lahko da blago ob vstopu na carinsko območje Unije, ne pa tudi za tranzit.

(5)  Ukrepi kontrole, ki se vzpostavijo v zvezi s prostimi conami (in tako imenovanimi prostimi pristajališči) bi morali imeti čim širše področje uporabe v smislu zadevnih carinskih postopkov, da bi preprečili izogibanje tej uredbi z izkoriščanjem prostih zon, ki predstavljajo potencialno izhodišče za nadaljnje širjenje trgovine z nezakonitimi izdelki v Uniji. Ti ukrepi kontrole bi se torej morali uporabljati ne samo za blago, ki se sprosti v prosti promet, temveč tudi za blago, ki je dano v posebni carinski postopek. Vendar pa tako široko področje uporabe ukrepov kontrole ne bi smelo presegati cilja preprečevanja vstopa nedovoljeno izvoženih kulturnih dobrin na carinsko območje Unije, razen kadar pristojni organi upravičeno menijo, da so bile kulturne dobrine iz države izvora izvožene s kršenjem njenih zakonov in drugih predpisov.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  V tej uredbi uporabljene opredelitve pojmov bi morale temeljiti na opredelitvah, ki se uporabljajo v Konvenciji Unesca o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, podpisani v Parizu 14. novembra 1970, ter v Konvenciji Unidroita o ukradenih ali nezakonito izvoženih predmetih kulturne dediščine, podpisani v Rimu 24. junija 1995, h katerima je pristopilo veliko držav članic, saj so številne tretje države in večina držav članic seznanjene z določbami teh konvencij.

(6)  V tej uredbi uporabljene opredelitve pojmov bi morale temeljiti na opredelitvah, ki se uporabljajo v Konvenciji Unesca o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, podpisani v Parizu 14. novembra 1970, (v nadaljnjem besedilu: konvencija Unesca iz leta 1970) ter v Konvenciji Unidroita o ukradenih ali nezakonito izvoženih predmetih kulturne dediščine, podpisani v Rimu 24. junija 1995, h katerima je pristopilo veliko držav članic, saj so številne tretje države in večina držav članic seznanjene z določbami teh konvencij.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Zakonitost izvoza bi bilo treba presoditi na podlagi zakonov in drugih predpisov države, v kateri so bile kulturne dobrine odkrite ali ustvarjene (t. i. država izvora). Za preprečevanje izogibanja predpisom v primerih, v katerih kulturne dobrine vstopijo v Unijo iz druge tretje države, bi morala oseba, ki želi te dobrine vnesti na carinsko območje Unije, dokazati, da so bile zakonito izvožene iz navedene tretje države, če je zadevna tretja država podpisnica Unescove konvencije iz leta 1970 in s tem država, ki je zavezana boju proti nedovoljenemu prometu s kulturno lastnino. V drugih primerih bi morala oseba dokazati, da so bile zakonito izvožene iz države izvora.

(7)  Zakonitost izvoza bi bilo treba presoditi na podlagi zakonov in drugih predpisov države, v kateri so bile kulturne dobrine odkrite ali ustvarjene ali odstranjene, izkopane ali ukradene na kopnem ali pod vodo, ali države, ki je tako tesno povezana s kulturnimi dobrinami, da jih ta država ščiti kot nacionalno kulturno lastnino ter ureja njihov izvoz s svojega ozemlja po njihovi zakoniti odstranitvi iz države, v kateri so bile ustvarjene ali odkrite (t. i. država izvora). Za preprečevanje izogibanja predpisom v primerih, v katerih kulturne dobrine vstopijo v Unijo iz druge tretje države, bi morala oseba, ki želi te dobrine vnesti na carinsko območje Unije, dokazati, da so bile zakonito izvožene iz države izvora. V izjemnih primerih, ko države izvora kulturnih dobrin ni mogoče zanesljivo določiti in je to dobro dokumentirano in podprto z dokazili pristojnega organa ali so bile kulturne dobrine izvožene iz države izvora pred letom 1970 in so bile, preden so bile vnesene v carinsko območje Unije, v tretji državi za namene, ki niso začasna raba, tranzit, izvoz ali odprema, vendar njihov imetnik ne more predložiti dokumentov iz odstavka 2, ker se ti v času, ko so bile kulturne dobrine izvožene iz države izvora, niso uporabljali, se zahtevku priložijo ustrezna dokazila in informacije, ki dokazujejo, da so bile zadevne kulturne dobrine izvožene iz tretje države v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi, ali ki dokazujejo neobstoj takšnih zakonov in predpisov.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Zaščita pred nezakonitim uvozom, izvozom in prenosom kulturnih dobrin držav članic, ki so podpisnice Unescove konvencije iz leta 1970, je podprta z ukrepi iz člena 5 te konvencije, ki poziva k ustanovitvi najmanj ene nacionalne službe za varstvo kulturne dediščine z zadostnim številom usposobljenega osebja. Konvencija omogoča tudi potrebno dejavno sodelovanje s pristojnimi organi držav članic, podpisnic konvencije, na področju varnosti in boja proti nezakonitemu uvozu kulturnih dobrin, predvsem na kriznih območjih. Te države članice bi morale upoštevati zaveze iz konvencije, tiste države članice, ki je še niso ratificirale, pa bi morale to nemudoma storiti.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  Glede na to, da člen 5 Unescove konvencije iz leta 1970 poziva k ustanovitvi ene ali več nacionalnih služb z zadostnim številom kvalificiranega osebja, ki bi zagotavljale zaščito kulturnih dobrin lastne države pred nezakonitim uvozom, izvozom in prenosom, in glede na potrebo po dejavnem sodelovanju s pristojnimi organi tretjih držav na področju varnosti in boja proti nezakonitemu uvozu kulturnih dobrin, zlasti na kriznih območjih, so države pogodbenice Unescove konvencije iz leta 1970 pozvane, naj upoštevajo zaveze iz konvencije, tiste države članice, ki je še niso ratificirale, pa naj to nujno storijo.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Da se trgovina z dobrinami, ki poteka prek zunanjih meja, ne bi nesorazmerno ovirala, bi se morala ta uredba uporabljati le za dobrine, ki dosegajo določeno najnižjo starost. V ta namen se zdi primerno določiti najnižjo starostno mejo 250 let, ki velja za vse kategorije kulturnih dobrin. S to najnižjo starostno mejo se bo zagotovilo, da so ukrepi iz te uredbe osredotočeni na kulturne dobrine, ki so najpogosteje tarča plenilcev na konfliktnih območjih, pri čemer pa niso izključene druge dobrine, ki bi morale biti predmet kontrole za zagotavljanje varstva kulturne dediščine.

(8)  Da se trgovina z dobrinami, ki poteka prek zunanjih meja Unije, ne bi nesorazmerno ovirala, bi se morala ta uredba uporabljati le za dobrine, ki dosegajo določeno najnižjo starost in vrednost. V ta namen se zdi primerno določiti najnižjo starostno mejo za večino kategorij kulturnih dobrin v skladu z Uredbo (ES) št. 116/2009 in določbami Unescove konvencije iz leta 1970 in konvencije Unidroita iz leta 1995 ter finančni prag za nekatere kategorije kulturnih dobrin, navedene v Prilogi I. Za določene kategorije kulturnih dobrin finančni prag ne bi smel veljati, saj potrebujejo večjo zaščito zaradi višjega tveganja kraje, izgube ali uničenja. S to najnižjo starostno mejo se bo zagotovilo, da so ukrepi iz te uredbe osredotočeni na kulturne dobrine, ki so najpogosteje tarča plenilcev na konfliktnih območjih, pri čemer pa niso izključene druge dobrine, ki bi morale biti predmet kontrole za zagotavljanje varstva kulturne dediščine.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Ker so nekatere kategorije kulturnih dobrin, to so arheološki predmeti, sestavni deli spomenikov, redki rokopisi in inkunabule, še posebej izpostavljene plenjenju in uničevanju, se zdi potrebno uvesti sistem strožjega nadzora, preden lahko vstopijo na carinsko območje Unije. V takem sistemu bi bilo treba pred sprostitvijo navedenih dobrin v prosti promet ali njihovim dajanjem v posebni carinski postopek, ki ni tranzit, predložiti dovoljenje, ki ga je izdal pristojni organ države članice vstopa. Osebe, ki želijo pridobiti tako dovoljenje, bi morale biti zmožne dokazati, da so bile dobrine dovoljeno izvožene iz države izvora, in sicer s predložitvijo ustreznih podpornih dokumentov in dokazil, zlasti izvoznih potrdil ali dovoljenj, izdanih v tretji državi izvoza, dokazil o lastništvu, računov, prodajnih pogodb, potrdil o zavarovanju, prevoznih listin in izvedenskih cenitev. Pristojni organi držav članic bi morali na podlagi popolnih in točnih zahtevkov brez nepotrebnega odlašanja odločiti, ali bodo izdali dovoljenje.

(10)  Ker so nekatere kategorije kulturnih dobrin, to so arheološki predmeti in sestavni deli spomenikov, še posebej izpostavljene plenjenju in uničevanju, se zdi potrebno uvesti sistem strožjega nadzora, preden lahko vstopijo na carinsko območje Unije. V takem sistemu bi bilo treba pred uvozom dobrin v carinsko območje Unije predložiti uvozno dovoljenje, ki ga je izdal pristojni organ prve države članice nameravanega uvoza. Osebe, ki želijo pridobiti tako dovoljenje, bi morale biti zmožne dokazati, da so bile kulturne dobrine iz države izvora ali, v izrednih primerih, iz tretje države izvožene v skladu z zakoni in predpisi države izvora ali tretje države, ali pa dokazati neobstoj takšnih zakonov in predpisov. Ob ustreznem upoštevanju tveganja in z uporabo načel potrebne skrbnosti bi bilo treba zakonit izvoz iz države izvora ali, v izrednih primerih, iz tretje države dokazati z ustreznimi podpornimi dokumenti in dokazi (izvozna potrdila ali izvozna dovoljenja, ki jih izda država izvora, standardiziran dokument v skladu s standardom identifikacije predmeta, ki predstavlja mednarodni standard za opis kulturnih objektov, dokazila o lastništvu, računi, prodajne pogodbe, potrdila o zavarovanju, prevozne listine), ki dokazujejo, da so bile zadevne kulturne dobrine izvožene iz države izvora v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi. Če dokazila niso na voljo, bi moral zahtevek vsebovati tudi strokovno oceno, če pristojni organ meni, da je potrebna. Pristojni organi držav članic bi morali na podlagi popolnih in točnih zahtevkov in v določenem časovnem okviru brez nepotrebnega odlašanja odločiti, ali bodo izdali dovoljenje.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Ob upoštevanju posebne narave dobrin je vloga kulturnih strokovnjakov v sklopu carinskih organov izjemno pomembna, saj lahko od deklaranta po potrebi zahtevajo dodatne informacije in s fizičnim pregledom preučijo kulturne dobrine.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za druge kategorije kulturnih dobrin bi morale osebe, ki jih želijo vnesti na carinsko območje Unije, z izjavo potrditi njihov zakoniti izvoz iz tretje države in prevzeti odgovornost zanj ter zagotoviti zadostne informacije, na podlagi katerih lahko carinski organi te dobrine identificirajo. Za poenostavitev postopka in zaradi pravne varnosti bi bilo treba informacije o kulturnih dobrinah zagotoviti z uporabo standardiziranega dokumenta. Za opis kulturnih dobrin bi bilo treba uporabljati standard identifikacije predmeta, ki ga priporoča Unesco. Carinski organi bi morali registrirati vstop teh kulturnih dobrin, obdržati izvirnike in deklarantu dati kopijo zadevnih dokumentov, da se zagotovi sledljivost dobrin, potem ko vstopijo na notranji trg.

(11)  Za druge kategorije kulturnih dobrin bi morale osebe, ki jih želijo vnesti na carinsko območje Unije, z elektronsko izjavo potrditi njihov zakoniti izvoz iz države izvora ali, v izrednih primerih, iz tretje države in prevzeti odgovornost zanj ter zagotoviti zadostne informacije, na podlagi katerih lahko carinski organi te dobrine identificirajo. Za poenostavitev postopka in zaradi pravne varnosti bi bilo treba informacije o kulturnih dobrinah zagotoviti z uporabo elektronskega standardiziranega dokumenta. Za opis kulturnih dobrin bi bilo treba uporabljati standardiziran dokument v skladu s standardom identifikacije predmeta, ki ga priporoča Unesco. Elektronska izjava mora vsebovati tudi izvozna potrdila ali dovoljenja, ki jih izda država izvora ali, v izrednih primerih, tretja država, ki dokazujejo, da so bile zadevne kulturne dobrine izvožene iz te države v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi, ali ki dokazujejo neobstoj takšnih zakonov in predpisov. Če v zakonodaji države izvora ni predvidena izdaja izvoznih dovoljenj ali potrdil, bi morala izjava uvoznika vsebovati ustrezne podporne dokumente in dokazila, na primer dokazila o lastništvu, račune, prodajne pogodbe, zavarovalno dokumentacijo in prevozne listine. Te kulturne dobrine je treba elektronsko registrirati, deklarantu pa je treba priskrbeti kopijo zadevnih dokumentov, da se zagotovi sledljivost dobrin, potem ko vstopijo na notranji trg. Te informacije, ki se pristojnim organom posredujejo v obliki elektronske izjave, bi jim omogočile sprejetje dodatnih ukrepov, kadar na podlagi analize tveganja menijo, da bi lahko bile dobrine nedovoljeno uvožene.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Predložitev dovoljenja ali izjave se ne bi smela zahtevati za začasni uvoz kulturnih dobrin za izobraževalne namene ali za namene znanstvenih ali akademskih raziskav.

(12)  Predložitev uvoznega dovoljenja ali izjave uvoznika se ne bi smela zahtevati za začasni uvoz kulturnih dobrin za izobraževalne in znanstvene namene, za uprizoritveno umetnost, restavratorske ali ohranitvene namene, za digitalizacijio, za namene akademskih raziskav oziroma za sodelovanje med muzeji ali drugimi neprofitnimi ustanovami za organizacijo kulturnih razstav. Za kulturne dobrine, ki naj bi bile predstavljene na mednarodnih sejmih in razstavah, ne bi bilo treba predložiti uvoznega dovoljenja ali izjave uvoznika. Kadar pa so kulturne dobrine pridobljene in ostanejo na ozemlju Unije, bi bilo treba zanje predložiti uvozno dovoljenje ali izjavo uvoznika, odvisno od kategorije kulturne dobrine.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Predložitev dovoljenja ali izjave se prav tako ne bi smela zahtevati za hrambo kulturnih dobrin iz držav, ki so jih prizadeli oboroženi spopadi ali naravne nesreče, z namenom zagotavljanja varnosti in ohranitve tovrstnih dobrin.

(13)  Predložitev uvoznega dovoljenja ali izjave uvoznika se prav tako ne bi smela zahtevati za hrambo kulturnih dobrin iz držav, ki so jih prizadeli oboroženi spopadi ali naravne nesreče, z namenom vrnitve teh dobrin v njihovo državo izvora ali tretjo državo, iz katere so bile zakonito izvožene, če razmere to dovoljujejo, da bi zagotovili varnost in ohranitev tovrstnih dobrin.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Da bi se upoštevale izkušnje, pridobljene z izvajanjem te uredbe, ter spreminjajoče se geopolitične in druge razmere, zaradi katerih postanejo kulturne dobrine ogrožene, ne da bi se pri tem nesorazmerno ovirala trgovina s tretjimi državami, bi bilo treba na Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti pooblastilo za sprejetje aktov v zvezi s spremembami najnižje starostne meje za različne kategorije kulturnih dobrin. Ta prenos bi moral Komisiji omogočiti tudi posodobitev Priloge zaradi sprememb kombinirane nomenklature. Izrednega pomena je, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201627. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(14)  Da bi se upoštevale izkušnje, pridobljene z izvajanjem te uredbe, ter spreminjajoče se geopolitične in druge razmere, zaradi katerih postanejo kulturne dobrine ogrožene, ne da bi se pri tem nesorazmerno ovirala trgovina s tretjimi državami, bi bilo treba na Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti pooblastilo za sprejetje aktov v zvezi s spremembami meril glede najnižje starostne meje in finančnega praga za različne kategorije kulturnih dobrin. Ta prenos bi moral Komisiji omogočiti tudi posodobitev Priloge I zaradi sprememb kombinirane nomenklature in oblikovanje druge priloge (Priloga II) s seznamom držav in oznakami kombinirane nomenklature na podlagi rdečih seznamov tveganih kulturnih objektov, ki jih pripravlja in spreminja Mednarodni muzejski svet (ICOM). Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 27. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

__________________

__________________

27 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

27 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejetje posebnih ureditev začasnega uvoza in hrambe kulturnih dobrin na carinskem območju Unije, predlog zahtevkov in obrazcev za izdajo uvoznega dovoljenja ter predlog izjave uvoznika in spremne dokumentacije kot tudi nadaljnjih postopkovnih pravil o njihovi predložitvi in obdelavi. Na Komisijo bi bilo treba prenesti izvedbena pooblastila tudi za določitev ureditev za vzpostavitev elektronske podatkovne zbirke za shranjevanje in izmenjavo informacij med državami članicami. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta 28.

(15)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejetje posebnih ureditev začasnega uvoza in hrambe kulturnih dobrin na carinskem območju Unije, kar bi bilo treba storiti ob hkratnem zagotavljanju ustreznih pogojev hrambe in ob upoštevanju posebne narave kulturnih dobrin. Te ureditve bi se morale uporabljati tudi za elektronske standardizirane predloge elektronskih zahtevkov in obrazcev za izdajo uvoznega dovoljenja, za seznam razlogov, iz katerih je mogoče zahtevek zavrniti, ter za izjave uvoznika in spremno dokumentacijo kot tudi za nadaljnja postopkovna pravila o njihovi elektronski predložitvi in obdelavi. Na Komisijo bi bilo treba prenesti izvedbena pooblastila tudi za določitev ureditev za vzpostavitev elektronske podatkovne zbirke za shranjevanje in izmenjavo informacij med državami članicami v okviru Uredbe (EU) št. 952/2013. Ta vzpostavitev je lahko del delovnega programa, uvedenega v skladu s členom 280 navedene uredbe. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta28.

__________________

__________________

28 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

28 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Za izvajanje te uredbe se uporabljajo določbe o postopkih nadzora in preverjanja iz Uredbe (EU) št. 952/2013.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Za podporo učinkovitega izvajanja te uredbe ter zagotovitev podlage za njeno ocenjevanje v prihodnosti bi bilo treba zbirati ustrezne informacije o trgovinskih tokovih kulturnih dobrin. Trgovinskih tokov kulturnih dobrin ni mogoče učinkovito spremljati samo na podlagi vrednosti ali mase tovrstnih dobrin, saj se ti merili lahko spreminjata. Nujno je, da se zbirajo informacije o številu deklariranih predmetov. Ker v kombinirani nomenklaturi za kulturne dobrine niso opredeljene dodatne merske enote, je treba zahtevati, da se navede število kosov.

(16)  Za podporo učinkovitega izvajanja te uredbe ter zagotovitev podlage za njeno ocenjevanje v prihodnosti bi bilo treba elektronsko zbirati ustrezne informacije o trgovinskih tokovih kulturnih dobrin in zagotoviti njihovo izmenjavo med državami članicami in Komisijo. Zaradi preglednosti in javnega nadzora bi morali čim več informacij objaviti. Trgovinskih tokov kulturnih dobrin ni mogoče učinkovito spremljati samo na podlagi vrednosti ali mase tovrstnih dobrin, saj se ti merili lahko spreminjata. Nujno je, da se informacije o številu deklariranih predmetov zbirajo elektronsko. Ker v kombinirani nomenklaturi za kulturne dobrine niso opredeljene dodatne merske enote, je treba zahtevati, da se navede število kosov.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Strategija in akcijski načrt EU za obvladovanje tveganja na carinskem področju29 sta med drugim namenjena krepitvi zmogljivosti carinskih organov za večjo odzivnost na tveganja na področju kulturnih dobrin. Uporabljati bi bilo treba skupni okvir za obvladovanje tveganja, določen v Uredbi (EU) št. 952/2013, ter ustrezne informacije v zvezi s tveganjem izmenjevati med carinskimi organi.

(17)  Strategija in akcijski načrt EU za obvladovanje tveganja na carinskem področju29 sta med drugim namenjena krepitvi usposabljanja in zmogljivosti carinskih organov za večjo odzivnost na tveganja na področju kulturnih dobrin. Uporabljati bi bilo treba skupni okvir za obvladovanje tveganja, določen v Uredbi (EU) št. 952/2013, ter ustrezne informacije v zvezi s tveganjem izmenjevati med carinskimi organi.

__________________

__________________

29 COM(2014)0527: Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o strategiji in akcijskem načrtu EU za obvladovanje tveganja na carinskem področju.

29 COM(2014)0527: Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o strategiji in akcijskem načrtu EU za obvladovanje tveganja na carinskem področju.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Treba je oblikovati kampanje ozaveščanja za kupce kulturnih dobrin v zvezi s tveganji, povezanimi z nedovoljenimi dobrinami, in tržnim akterjem pomagati pri razumevanju in uporabi te uredbe. Države članice bi morale v razširjanje teh informacij vključiti ustrezne nacionalne kontaktne točke in druge storitve zagotavljanja informacij.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b)  Komisija bi morala zagotoviti, da so mikro, mala in srednja podjetja deležna ustrezne tehnične pomoči, ter olajšati izmenjavo informacij z njimi, da bi se ta uredba učinkovito izvajala. Mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo sedež v Uniji in uvažajo kulturne dobrine, bi zato morala biti upravičena do sredstev iz programa COSME, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) (2014–2020) in o razveljavitvi Sklepa št. 1639/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 33).

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Države članice bi morale uvesti učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni za neupoštevanje določb te uredbe ter o njih obvestiti Komisijo.

(18)  Države članice bi morale uvesti učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni za neupoštevanje določb te uredbe ter o njih obvestiti Komisijo. Poleg tega bi morale Komisijo obvestiti, kadar uporabijo te kazni. Zaželeno je zagotoviti enake pogoje za vse in ubrati skladen pristop, zato je ustrezno, da sta narava in učinek kazni v vseh državah članicah podobna.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Komisija bi morala imeti na voljo dovolj časa, da sprejme pravila za izvajanje te uredbe, zlasti pravila, ki se nanašajo na ustrezne obrazce za predložitev zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja ali za pripravo izjave uvoznika. Zato bi bilo treba uporabo te uredbe odložiti.

(19)  Komisija bi morala brez odlašanja sprejeti pravila za učinkovito izvajanje te uredbe, zlasti pravila, ki se nanašajo na ustrezne elektronske standardizirane obrazce za predložitev zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja ali za pripravo izjave uvoznika.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa pogoje in postopek za vstop kulturnih dobrin na carinsko območje Unije.

Ta uredba določa pogoje in postopek za vnos in uvoz kulturnih dobrin na carinsko območje Unije.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba se ne uporablja za kulturne dobrine v tranzitu prek carinskega območja Unije.

Ta uredba se uporablja za kulturne dobrine v tranzitu prek carinskega območja Unije, kadar pristojni organi upravičeno menijo, da so bile kulturne dobrine iz države izvora ali tretje države izvožene s kršenjem zakonov in drugih predpisov te države izvora ali tretje države.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „kulturne dobrine“ pomeni vsak predmet, ki je pomemben z vidika arheologije, predzgodovine, zgodovine, književnosti, umetnosti ali znanosti in ki spada v eno od kategorij, navedenih v preglednici v Prilogi, ter dosega tam navedeno najnižjo starostno mejo;

(a)  „kulturne dobrine“ pomeni vsak predmet, ki je pomemben z vidika arheologije, predzgodovine, zgodovine, književnosti, umetnosti ali znanosti in ki spada v eno od kategorij, navedenih v prilogah, ter dosega tam navedeno najnižjo starostno mejo in finančne pragove;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  „uvoz kulturnih dobrin“:

 

i. sprostitev v prosti promet iz člena 201 Uredbe (EU) št. 952/2013;

 

ii. dajanje dobrin v eno od naslednjih kategorij posebnih postopkov iz člena 210 Uredbe (EU) št. 952/2013:

 

a. hrambo, kar zajema carinsko skladiščenje in proste cone;

 

b. določeno rabo, kar zajema začasen uvoz in posebno rabo;

 

c. aktivno oplemenitenje;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „država izvora“ pomeni državo, na trenutnem ozemlju katere so bile kulturne dobrine ustvarjene ali odkrite;

(b)  „država izvora“ pomeni državo, na trenutnem ozemlju katere so bile kulturne dobrine ustvarjene ali odkrite ali odstranjene, izkopane ali ukradene na kopnem ali pod vodo, ali državo, ki je tako tesno povezana s kulturnimi dobrinami, da jih ta država ščiti kot nacionalno kulturno lastnino ter ureja njihov izvoz s svojega ozemlja po njihovi zakoniti odstranitvi iz države, v kateri so bile ustvarjene ali odkrite;

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „država izvoza“ pomeni zadnjo državo, v kateri so bile kulturne dobrine v trajni posesti v skladu z zakoni in drugimi predpisi te države, preden so bile odpremljene v Unijo;

(c)  „tretja država“ pomeni zadnjo državo, ki ni država izvora, v kateri so bile kulturne dobrine v posesti, preden so bile vnesene v carinsko območje Unije;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „trajni“ pomeni za obdobje vsaj enega meseca in za namene, ki niso začasna raba, tranzit, izvoz ali odprema;

črtano

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  „identifikacija predmeta“ pomeni mednarodni standardni dokument, ki ga je sprejel UNESCO, v katerem so opisane kulturne dobrine in navedeni podatki o kulturnih dobrinah;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka h b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hb)  „pristojni organi“ pomeni organe, ki jih države članice imenujejo za izdajanje uvoznih dovoljenj in registriranje izjav uvoznikov;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 12 sprejme delegirane akte, s katerimi se spremeni drugi stolpec preglednice iz Priloge v skladu s spremembami kombinirane nomenklature ter najnižja starostna meja, določena v tretjem stolpcu preglednice iz Priloge, glede na izkušnje, pridobljene med izvajanjem te uredbe.

2.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 12 sprejme delegirane akte, s katerimi se spremeni drugi stolpec preglednice iz Priloge I v skladu s spremembami kombinirane nomenklature ter najnižja starostna meja in vrednostni pragovi iz Priloge, glede na izkušnje, pridobljene med izvajanjem Uredbe (ES) št. 116/2009.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12 v zvezi s spremembo Priloge II, v kateri so naštete države in kategorije predmetov, za katere na podlagi zbirke podatkov rdečih seznamov tveganih kulturnih objektov, ki jo je objavil Mednarodni muzejski svet (ICOM), obstaja posebna nevarnost nedovoljenega prometa. Komisija zagotavlja, da se Priloga II redno posodablja.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kulturne dobrine, ki vstopijo na carinsko območje Unije

Vnos in uvoz kulturnih dobrin na carinsko območje Unije

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Sprostitev kulturnih dobrin v prosti promet in dajanje kulturnih dobrin v posebni postopek, ki ni tranzit, sta dovoljena le ob predložitvi uvoznega dovoljenja, izdanega v skladu s členom 4, ali izjave uvoznika, sestavljene v skladu s členom 5.

1.  Vnos kulturnih dobrin, ki so bile s kršitvijo mednarodne zakonodaje ter zakonov in predpisov države izvora ali tretje države odstranjene z njenega ozemlja, je prepovedan.

 

Uvoz kulturnih dobrin na carinsko območje Unije je dovoljen le ob predložitvi uvoznega dovoljenja, izdanega v skladu s členom 4, ali izjave uvoznika, sestavljene v skladu s členom 5.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Uspešen uvoz kulturnih dobrin ne pomeni dokaza zakonitega izvora ali lastništva.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  začasni uvoz v smislu člena 250 Uredbe (EU) št. 952/2013 kulturnih dobrin na carinsko območje Unije za izobraževalne in znanstvene namene ter namene akademskih raziskav;

(a)  začasni uvoz v smislu člena 250 Uredbe (EU) št. 952/2013 kulturnih dobrin na carinsko območje Unije za izobraževalne in znanstvene namene, za uprizoritveno umetnost, restavratorske ali ohranitvene namene, za digitalizacijio, za namene akademskih raziskav oziroma za sodelovanje med muzeji ali drugimi neprofitnimi ustanovami za organizacijo kulturnih razstav.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  za kulturne dobrine, ki naj bi bile predstavljene na mednarodnih sejmih in razstavah, ne bi bilo treba predložiti uvoznega dovoljenja ali izjave uvoznika. Kadar pa so kulturne dobrine pridobljene in ostanejo na ozemlju Unije, bi bilo treba zanje predložiti uvozno dovoljenje ali izjavo uvoznika, odvisno od kategorije kulturne dobrine;

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  hrambo v smislu člena 237 Uredbe (EU) št. 952/2013 kulturnih dobrin z izrecnim namenom zagotavljanja njihove ohranitve s strani ali pod nadzorom javnega organa.

(b)  hrambo v smislu člena 237 Uredbe (EU) št. 952/2013 kulturnih dobrin z izrecnim namenom zagotavljanja njihove varnosti ali ohranitve s strani ali pod nadzorom javnega organa, z namenom, da se jih vrne v državo izvora ali v tretjo državo, v katero so bile zakonito izvožene, kadar razmere to dopuščajo;

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vrnjene kulturne dobrine v smislu člena 2 Direktive 2014/60/EU;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija lahko z izvedbenimi akti določi posebne pogoje za začasni uvoz ali hrambo kulturnih dobrin iz odstavka 2. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13.

3.  Komisija lahko za zaščito kulturnih dobrin z izvedbenimi akti določi posebne pogoje za začasni uvoz ali hrambo kulturnih dobrin in vrnjenih kulturnih dobrin iz odstavka 2. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za sprostitev kulturnih dobrin iz točk (c), (d) in (h) Priloge v prosti promet in dajanje teh dobrin v posebni postopek, ki ni tranzit, v Uniji je treba carinskim organom predložiti uvozno dovoljenje.

1.  Za uvoz kulturnih dobrin iz točk A1 in A2 Priloge I je treba carinskim organom predložiti uvozno dovoljenje.

 

Ta člen se uporablja le za dobrine iz prvega pododstavka, če so na seznamu držav in oznak kombinirane nomenklature iz Priloge II, če se ta seznam uporablja za državo izvora, iz katere je blago izvoženo, in je država izvora poznana.

 

Uporablja se tudi za kulturne dobrine s seznama Priloge II, ki so uvožene na carinsko območje Unije iz države izvora ali tretje države.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Imetnik dobrin za uvozno dovoljenje zaprosi pri pristojnem organu države članice vstopa. Zahtevku se priložijo vsa dokazila in informacije, ki dokazujejo, da so bile zadevne kulturne dobrine izvožene iz države izvora v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi. Če je država izvoza pogodbenica Unescove Konvencije o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, ki je bila podpisana v Parizu 14. novembra 1970 (v nadaljnjem besedilu: Unescova konvencija iz leta 1970), se zahtevku priložijo vsa dokazila in informacije, ki dokazujejo, da so bile kulturne dobrine izvožene iz navedene države v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi.

2.  Imetnik dobrin za uvozno dovoljenje zaprosi pri pristojnem organu prve države članice nameravanega uvoza. Zahtevku se priložijo ustrezna dokazila in informacije, ki dokazujejo, da so bile zadevne kulturne dobrine izvožene iz države izvora v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi, ali ki dokazujejo neobstoj takšnih zakonov in predpisov. To zajema:

 

– izvozna potrdila ali izvozna dovoljenja,

 

– standardiziran dokument, v skladu s standardom identifikacije predmeta, v katerem so zadevne kulturne dobrine dovolj natančno opisane, da jih lahko carinski organi identificirajo,

 

– dokazila o lastništvu,

 

– račune,

 

– prodajne pogodbe,

 

– zavarovalno dokumentacijo ali prevozne listine.

 

Če dokazila niso na voljo, zahtevek vsebuje tudi strokovno oceno, če pristojni organ meni, da je potrebna.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Ne glede na odstavek 2, v izrednih primerih, če

 

a) države izvora kulturnih dobrin ni mogoče zanesljivo določiti in je to dobro dokumentirano in podprto z dokazili pristojnega organa ali

 

b) so bile kulturne dobrine izvožene iz države izvora pred letom 1970 in so bile, preden so bile prinesene v carinsko območje Unije, v tretji državi za namene, ki niso začasna raba, tranzit, izvoz ali odprema, vendar njihov imetnik ne more predložiti dokumentov iz odstavka 2, ker se ti v času, ko so bile kulturne dobrine izvožene iz države izvora, niso uporabljali,

 

se zahtevku priložijo ustrezna dokazila in informacije, ki dokazujejo, da so bile zadevne kulturne dobrine izvožene iz tretje države v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi, ali ki dokazujejo neobstoj takšnih zakonov in predpisov.

 

Dokazila vključujejo:

 

– izvozna potrdila ali izvozna dovoljenja,

 

– standardiziran dokument, v skladu s standardom identifikacije predmeta, v katerem so zadevne kulturne dobrine dovolj natančno opisane, da jih lahko carinski organi identificirajo,

 

– dokazila o lastništvu,

 

– račune,

 

– prodajne pogodbe in

 

– zavarovalno dokumentacijo ali prevozne listine.

 

Če dokazila niso na voljo, zahtevek vsebuje tudi strokovno oceno, če pristojni organ meni, da je potrebna.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pristojni organ države članice vstopa preveri, ali je zahtevek popoln. Morebitne manjkajoče informacije ali dokumente od vložnika zahteva v 30 dneh od prejema zahtevka.

3.  Pristojni organ prve države članice nameravanega uvoza preveri, ali je zahtevek popoln. Manjkajoče ali dodatne informacije ali dokumente od vložnika zahteva v 21 dneh od prejema zahtevka.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pristojni organ v 90 dneh od predložitve popolnega zahtevka pregleda zahtevek in izda uvozno dovoljenje ali zahtevek zavrne. Zahtevek lahko zavrne iz naslednjih razlogov:

4.  Pristojni organ v 90 dneh od predložitve popolnega zahtevka pregleda zahtevek in izda uvozno dovoljenje ali zahtevek zavrne. Če izda uvozno dovoljenje, ga elektronsko registrira. Zahtevek zavrne iz naslednjih razlogov:

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  država izvoza ni pogodbenica Unescove konvencije iz leta 1970 in ni dokazano, da so bile kulturne dobrine izvožene iz države izvora v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi;

(a)  kadar ni dokazano, da so bile kulturne dobrine iz države izvora izvožene v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi, ki so bili veljavni v času izvoza, ali da takšnih zakonov in predpisov ni bilo, ali v izrednih primerih iz člena 4(2a), da so bile izvožene iz tretjih držav v skladu z zakoni in predpisi te tretje države, ki so bili veljavni v času izvoza, ali da takšnih zakonov in predpisov ni bilo;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  država izvoza je pogodbenica Unescove konvencije iz leta 1970 in ni dokazano, da so bile kulturne dobrine izvožene iz države izvoza v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi;

črtano

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pristojni organ ima utemeljene razloge za sum, da imetnik dobrin ni pridobil zakonito.

(c)  pristojni organ ima utemeljene in preverljive razloge za sum, da imetnik dobrin ni pridobil zakonito.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  je zahtevek za uvozno dovoljenje za to kulturno dobrino že zavrnil pristojni organ druge države članice Unije in ni bilo predloženih novih dokazil, ki še niso bila predložena v zvezi z zavrnjenim zahtevkom;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb) zakonitost izvoza iz države izvora se ne da dokazati z ustreznimi podpornimi dokumenti in dokazili, zlasti izvoznimi potrdili ali dovoljenji, dokazili o lastništvu, računi, prodajnimi pogodbami, zavarovalno dokumentacijo, prevoznimi listinami in izvedenskimi cenitvami.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Pristojni organ lahko zavrne zahtevek, če na sodiščih potekajo postopki glede zahtevkov za vračilo ali plačilo odškodnine, ki so jih vložili organi izvorne države.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Če se zahtevek zavrne, se upravni odločitvi iz odstavka 4 priloži izjava o razlogih z informacijami o pritožbenem postopku ter se posreduje vložniku, na katerega vpliva odločitev v trenutku izdaje.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4c.  Zahtevek vsebuje izjavo, da za predmete še ni bil vložen zahtevek, ali, v primeru predhodne zavrnitve, razloge za zavrnitev in dodatne dokaze, ki še niso bili na voljo ob prejšnji obravnavi zahtevka.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4d.  Kadar država članica zavrne elektronski zahtevek, to in tudi razloge za zavrnitev sporoči drugim državam članicam in Komisiji. V primeru suma nedovoljenega prometa države članice obvestijo tudi pristojne organe, kot sta Interpol in Europol.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice imenujejo javne organe, pristojne za izdajo uvoznih dovoljenj v skladu s tem členom. Komisiji sporočijo podatke o teh organih in vse spremembe v zvezi z njimi.

Države članice nemudoma imenujejo javne organe, pristojne za izdajo uvoznih dovoljenj v skladu s tem členom. Komisiji sporočijo podatke o teh organih in vse spremembe v zvezi z njimi.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija lahko z izvedbenimi akti določi predlogo zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja ter postopkovna pravila za predložitev in obdelavo takega zahtevka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13.

6.  Komisija z izvedbenimi akti določi elektronsko standardizirano predlogo zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja ter postopkovna pravila za elektronsko predložitev in obdelavo teh zahtevkov skupaj z ustreznimi dokazili, kar se izvede elektronsko. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za sprostitev kulturnih dobrin iz točk (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) in (l) iz Priloge v prosti promet in dajanje teh dobrin v posebni postopek, ki ni tranzit, v Uniji se carinskim organom države članice vstopa predloži izjava uvoznika.

1.  Za uvoz kulturnih dobrin iz točk od 3 do 14 Dela A Priloge I v carinsko območje Unije imetnik dobrin carinskim organom prve države članice nameravanega uvoza predloži elektronsko izjavo uvoznika.

 

Ta člen se uporablja tudi za kulturne dobrine iz točk A1 in A2, katerih oznake kombinirane nomenklature ne spadajo v Prilogo II.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izjava uvoznika vsebuje izjavo, ki jo podpiše imetnik dobrin, da so bile dobrine izvožene iz države izvora v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi. Če je država izvoza pogodbenica Unescove konvencije o kulturnih dobrinah, izjava uvoznika vsebuje izjavo, ki jo podpiše imetnik dobrin, da so bile dobrine izvožene iz zadevne države v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi.

2.  Izjava uvoznika se registrira elektronsko. Zajema:

 

a) izjavo, ki jo podpiše imetnik dobrin, da so bile dobrine izvožene iz države izvora v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi, ali ki dokazuje neobstoj takšnih zakonov in predpisov;

 

b) standardiziran dokument, v skladu s standardom identifikacije predmeta, v katerem so zadevne kulturne dobrine dovolj natančno opisane, da jih lahko carinski organi identificirajo,

 

c) izvozna potrdila in dovoljenja, ki jih izda država izvora in dokazujejo, da so bile dobrine izvožene v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Ne glede na odstavek 2, v izrednih primerih, če

 

a) države izvora kulturnih dobrin ni mogoče zanesljivo določiti in je to dobro dokumentirano in podprto z dokazili pristojnega organa ali

 

b) so bile kulturne dobrine izvožene iz države izvora pred letom 1970 in so bile, preden so bile prinesene v carinsko območje Unije, v tretji državi za namene, ki niso začasna raba, tranzit, izvoz ali odprema, vendar njihov imetnik ne more predložiti dokumentov iz odstavka 2, ker se ti v času, ko so bile kulturne dobrine izvožene iz države izvora, niso uporabljali,

 

izjava uvoznika vsebuje:

 

a) izjavo, ki jo podpiše imetnik dobrin, da so bile dobrine izvožene iz tretje države v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi, ali ki dokazuje neobstoj takšnih zakonov in predpisov;

 

b) standardiziran dokument, v skladu s standardom identifikacije predmeta, v katerem so zadevne kulturne dobrine dovolj natančno opisane, da jih lahko carinski organi identificirajo, ter

 

c) izvozna potrdila in dovoljenja, ki jih izda tretja država in dokazujejo, da so bile dobrine izvožene v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi.

 

Kadar zakoni in drugi predpisi države izvora ali tretje države ne predvidevajo izdaje izvoznih dovoljenj ali potrdil, izjava uvoznika vsebuje tudi vse druge ustrezne podporne dokumente in dokazila, vključno z dokazili o lastništvu, računi, prodajnimi pogodbami, zavarovalnimi in prevoznimi dokumenti.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija lahko z izvedbenimi akti določi predlogo izjave uvoznika ter postopkovna pravila za predložitev in obdelavo take izjave. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13.

3.  Komisija z izvedbenimi akti določi elektronsko standardizirano predlogo izjave uvoznika ter postopkovna pravila za elektronsko predložitev in obdelavo te izjave. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Mikro, mala in srednja podjetja

 

Komisija zagotovi, da so mikro, mala in srednja podjetja deležna ustrezne tehnične in finančne pomoči, vključno s spodbujanjem nacionalnih kontaktnih točk v sodelovanju z državami članicami in vzpostavitvijo temu namenjenega spletnega mesta, ki bo vsebovalo vse ustrezne informacije, ter omogoča izmenjavo informacij med temi podjetji in ustreznimi kontaktnimi točkami, ko prejmejo poizvedbe, da bi se ta uredba učinkovito izvajala.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5b

 

Uporaba elektronskega sistema

 

1. Vse informacije, ki se izmenjajo med pristojnimi organi in deklaranti po členih 4 in 5, na primer izjave, zahtevki ali odločbe, se izmenjajo po elektronski poti.

 

2. Komisija vzpostavi elektronski sistem iz odstavka 1. Sprejme izvedbene akte, s katerimi določi:

 

– ureditve za vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje elektronskega sistema iz odstavka 1,

 

– podrobna pravila za hranjenje, obdelavo in izmenjavo informacij v tem elektronskem sistemu med pristojnimi organi držav članic.

 

Države članice sodelujejo s Komisijo pri razvoju, vzdrževanju in uporabi elektronskega sistema iz odstavka 1 ter pri hranjenju informacij v skladu s to uredbo.

 

3. Kar zadeva obdelavo osebnih podatkov v okviru te uredbe, deklaranti in pristojni organi opravljajo svoje naloge v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta 1a in Uredbo (EU) .../....*

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

 

* UL: Prosimo, vstavite serijsko številko Uredbe iz 2017/0003(COD).

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

črtano

Carinska kontrola in preverjanje

 

1.  Uvozno dovoljenje iz člena 4 ali izjava uvoznika iz člena 5, odvisno od primera, se predloži carinskemu uradu, pristojnemu za sprostitev kulturnih dobrin v prosti promet ali za dajanje teh dobrin v posebni postopek, ki ni tranzit.

 

2.  Kar zadeva kulturne dobrine, za katere se za vstop na carinsko območje Unije zahteva uvozno dovoljenje, carinski organi preverijo, ali uvozno dovoljenje ustreza predloženim dobrinam. V ta namen lahko opravijo fizični pregled kulturnih dobrin, vključno s pridobitvijo izvedenskega mnenja.

 

3.  Kar zadeva kulturne dobrine, za katere se za vstop na carinsko območje Unije zahteva predložitev izjave uvoznika, carinski organi preverijo, ali izjava uvoznika ustreza zahtevam, določenim v členu 5 ali na podlagi navedenega člena, ter ali ustreza predloženim dobrinam. V ta namen lahko od deklaranta zahtevajo dodatne informacije in opravijo fizični pregled kulturnih dobrin, vključno s pridobitvijo izvedenskega mnenja. Izjavo uvoznika registrirajo, pri čemer ji dodelijo serijsko številko in datum registracije, ob sprostitvi dobrin pa deklarantu zagotovijo izvod registrirane izjave uvoznika.

 

4.  Ob predložitvi deklaracije za sprostitev kulturnih dobrin v prosti promet ali za dajanje teh dobrin v posebni postopek, ki ni tranzit, se količina dobrin navede z uporabo dodatne merske enote, določene v Prilogi.

 

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar države članice omejijo število carinskih uradov, pristojnih za sprostitev kulturnih dobrin v prosti promet ali za dajanje teh dobrin v posebni postopek, ki ni tranzit, Komisiji sporočijo podatke o teh carinskih uradih in vse spremembe v zvezi z njimi.

Države članice lahko omejijo število carinskih uradov, pristojnih za dovolitev uvoza kulturnih dobrin. Kadar države članice uporabijo to omejitev, Komisiji sporočijo podatke o teh carinskih uradih in vse spremembe v zvezi z njimi.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Carinski organi zasežejo in začasno zadržijo kulturne dobrine, vnesene na carinsko območje Unije, če so zadevne kulturne dobrine vstopile na carinsko območje Unije, ne da bi bili izpolnjeni pogoji iz odstavkov 1 in 2 člena 3.

1.  Pristojni organi zasežejo in začasno zadržijo kulturne dobrine, vnesene na carinsko območje Unije, ne da bi bili izpolnjeni pogoji iz odstavkov 1 in 2 člena 3. Če se kulturne dobrine zadržijo, se v skladu s pogoji in odgovornostmi za začasno hrambo blaga iz člena 147 Uredbe (EU) št. 952/2013 poskrbi za primerne pogoje hrambe in pri tem ustrezno upoštevajo posebne lastnosti teh predmetov.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Upravni odločbi iz odstavka 1 se priloži obrazložitev, deklarant je o odločbi obveščen, odločba pa je predmet učinkovitega pravnega sredstva v skladu s postopki iz nacionalnega prava.

2.  Za upravno odločbo iz odstavka 1 se uporabljajo določbe člena 22(7) Uredbe (EU) št. 952/2013.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Obdobje začasnega zadržanja se strogo omeji na čas, ki ga potrebujejo carinski organi ali drugi organi kazenskega pregona, da ugotovijo, ali okoliščine primera upravičujejo zadržanje na podlagi drugih določb prava Unije ali nacionalnega prava. Najdaljše obdobje začasnega zadržanja v skladu s tem členom je 6 mesecev. Če v navedenem obdobju odločitev o nadaljnjem zadržanju kulturnih dobrin ni sprejeta ali če se odloči, da okoliščine primera ne upravičujejo nadaljnjega zadržanja, se kulturne dobrine dajo na razpolago deklarantu.

3.  Obdobje začasnega zadržanja se strogo omeji na čas, ki ga potrebujejo carinski organi ali drugi organi kazenskega pregona, da ugotovijo, ali okoliščine primera upravičujejo zadržanje na podlagi drugih določb prava Unije ali nacionalnega prava. Najdaljše obdobje začasnega zadržanja v skladu s tem členom je 6 mesecev, pri čemer se lahko to obdobje na podlagi utemeljenega sklepa carinskih organov podaljša še za nadaljnje tri mesece. Če v navedenem obdobju odločitev o nadaljnjem zadržanju kulturnih dobrin ni sprejeta ali če se odloči, da okoliščine primera ne upravičujejo nadaljnjega zadržanja, se kulturne dobrine dajo na razpolago deklarantu. Organi držav članic zagotovijo, da v času, ko kulturne dobrine vračajo državi izvora, v slednji ne poteka oborožen konflikt, pri katerem ne bi bilo mogoče zagotoviti varnosti kulturne dobrine. V tem primeru kulturna dobrina ostane v Uniji, dokler se razmere v državi izvora ne stabilizirajo.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Carinski organi po prejetju odločitve iz odstavka 1 nemudoma obvestijo državo izvora ali, če te ni mogoče zanesljivo določiti, tretjo državo ter Europol in Interpol, odvisno od primera.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Če pristojni organi upravičeno menijo, da so bile kulturne dobrine, ki so na carinskem območju Unije v tranzitu, iz države izvora izvožene s kršenjem njenih zakonov in drugih predpisov, carinskim organom naročijo, jih začasno zasežejo.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravno sodelovanje

Upravno sodelovanje in uporaba elektronskega sistema

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice za namene izvajanja te uredbe zagotovijo sodelovanje med svojimi pristojnimi organi iz člena 3(4).

1.  Države članice za namene izvajanja te uredbe zagotovijo sodelovanje in izmenjavo informacij med svojimi pristojnimi organi iz člena 4(5).

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Razvije se lahko elektronski sistem za shranjevanje in izmenjavo informacij med organi držav članic, zlasti v zvezi z izjavami uvoznikov in uvoznimi dovoljenji.

2.  Razvije se elektronski sistem za shranjevanje in izmenjavo informacij med organi držav članic v okviru Uredbe (EU) št. 952/2013. Ta sistem je namenjen prejemu, obdelavi, shranjevanju in izmenjavi informacij, zlasti v zvezi z izjavami uvoznikov in uvoznimi dovoljenji.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice imajo pri obdelavi vlog za izvozna dovoljenja, ki se zahtevajo po Uredbi (ES) št. 116/2009, vpogled v elektronski sistem iz odstavka 2 in ga lahko ustrezno uporabijo. Vloge se lahko nanašajo neposredno na informacije v sistemu.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko z izvedbenimi akti določi:

Komisija z izvedbenimi akti določi:

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 13.

Izvedbeni akti se sprejmejo do ... [šest mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe] v skladu s postopkom iz člena 13.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe se izvaja samo za namene učinkovitega varstva kulturnih dobrin pred izgubo, za ohranitev kulturne dediščine človeštva in za preprečitev, da bi se s prodajo nakradenih kulturnih dobrin kupcem v Uniji financiral terorizem.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Do osebnih podatkov, pridobljenih v skladu s členi 4, 5 in 9, dostopa samo ustrezno pooblaščeno osebje pristojnih organov in ti podatki so ustrezno zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom ali njihovim sporočanjem.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve členov 3, 4 in 5 ter zlasti za dajanje lažnih navedb in informacij za namene vstopa kulturnih dobrin na carinsko območje Unije, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev izvajanja teh pravil. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice v 18 mesecih od začetka veljavnosti uredbe Komisijo uradno obvestijo o navedenih pravilih in ukrepih ter jo nemudoma uradno obvestijo o vseh poznejših spremembah, ki vplivajo na ta pravila in ukrepe.

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve členov 3, 4 in 5 ter zlasti za dajanje lažnih informacij za namene uvoza kulturnih dobrin na carinsko območje Unije, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev izvajanja teh pravil. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Da bi zagotovile enake pogoje za vse in ubrale skladen pristop, države članice uporabijo kazni, ki so podobne po naravi in učinku. Države članice v 12 mesecih od začetka veljavnosti uredbe Komisijo uradno obvestijo o navedenih pravilih in ukrepih ter jo nemudoma uradno obvestijo o vseh poznejših spremembah, ki vplivajo na ta pravila in ukrepe.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija in države članice pri pripravljalnem delu za izvajanje te uredbe sodelujejo z mednarodnimi organizacijami, kot so Unesco, Interpol, Europol, Svetovna carinska organizacija, Mednarodni center za študij varstva in restavriranja kulturnih dobrin in Mednarodni muzejski svet, da bi zagotovile učinkovito usposabljanje, dejavnosti za krepitev zmogljivosti in kampanje ozaveščanja ter da bi po potrebi poskrbele za ustrezne raziskave in oblikovanje standardov.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice organizirajo dejavnosti za usposabljanje in krepitev zmogljivosti za zagotovitev, da bodo lahko zadevni organi učinkovito izvajali to uredbo. Uporabljajo lahko tudi kampanje ozaveščanja, zlasti za ozaveščanje kupcev kulturnih dobrin.

Komisija v sodelovanju z državami članicami organizira:

 

i. usposabljanje in dejavnosti za krepitev zmogljivosti in kampanje ozaveščanja za organe, nacionalne kontaktne točke in zadevne strokovnjake, s katerimi zagotovi učinkovito izvajanje te uredbe,

 

ii. dejavnosti, s katerimi spodbuja učinkovito sodelovanje med državami izvora, ter

 

iii. izmenjavo primerov najboljše prakse za spodbujanje enotnega izvajanja te uredbe, zlasti ustrezne prakse držav članic, ki imajo že pred začetkom veljavnosti te uredbe veljavno nacionalno zakonodajo o uvozu kulturnih dobrin.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Te dejavnosti, kampanje in ukrepi temeljijo na izkušnjah, pridobljenih v okviru obstoječih programov, med drugim tistih, ki jih spodbujata Svetovna carinska organizacija in Komisija.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Sodelovanje s tretjimi državami

 

Komisija omogoča in spodbuja tehnično in operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami v zadevah, ki jih zajemajo njene dejavnosti in v obsegu, potrebnem za izpolnjevanje njenih nalog.

 

V sodelovanju z državami članicami in tretjimi državami lahko na njihovem ozemlju organizira usposabljanje.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od ... [Urad za publikacije vstavi datum začetka veljavnosti te uredbe].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od …[datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem …-letnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  informacije o kršitvah te uredbe;

(b)  informacije o kršitvah te uredbe in kaznih, ki se uporabljajo;

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija v ta namen državam članicam pošlje ustrezne vprašalnike. Države članice imajo na voljo 6 mesecev, da zahtevane informacije sporočijo Komisiji.

Komisija v ta namen državam članicam pošlje ustrezne vprašalnike. Države članice imajo na voljo 6 mesecev od prejema vprašalnika, da zahtevane informacije sporočijo Komisiji.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Na podlagi odgovorov držav članic na vprašalnike iz odstavka 1 lahko Komisija od držav članic zahteva, da ji predložijo dodatne informacije o obdelavi zahtevkov za uvozna dovoljenja. Države članice zahtevane informacije nemudoma predložijo.

Obrazložitev

Za oceno enotnega izvajanja te uredbe bi morala Komisija, če meni, da je to potrebno, od pristojnih organov držav članic pridobiti več informacij o obdelavi zahtevkov za dovoljenja.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe tri leta po začetku njene uporabe in nato vsakih pet let.

2.  Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe dve leti po začetku njene uporabe in nato vsaka štiri leta. Navedeno poročilo je na voljo javnosti. Vsebuje obravnavo praktičnega izvajanja, vključno z učinkom na gospodarske subjekte Unije, predvsem na mikro, mala in srednja podjetja. Poročilo primerja izvajanje v državah članicah, vključno z oceno stopnje enotne uporabe uredbe od datuma prejšnjega poročila. Ta ocena upošteva tudi določbe glede kazni in njihovo uporabo ter preučuje, v kakšni meri zagotavljajo enake konkurenčne pogoje za države članice. Po potrebi poročilo vsebuje priporočila za obravnavo neustreznega izvajanja v državah članicah.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Pri poročilu iz odstavka 2 se upošteva učinek te uredbe na terenu, vključno z njenim učinkom na gospodarske subjekte Unije, vključno z mikro, malimi in srednjimi podjetji. V poročilu se navedejo dokazi o izvajanju v različnih državah članicah, vključi se ocena o tem, kako enotno se je uredba v zadevnem obdobju izvajala in uporabljala, in navedejo priporočila za odpravo pomanjkljivosti pri izvajanju v državah članicah.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Priloga I – podnaslov 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kulturne dobrine iz člena 2(1)

Kulturne dobrine iz točke a člena 2(1)

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Priloga I a (novo)

 

 

Predlog spremembe

1.

Arheološki predmeti, ki so starejši od 100 let in so del:

 

 

– izkopanin in najdb na kopnem ali pod vodo

9705 00 00

 

arheoloških območij

9706 00 00

 

– arheoloških zbirk

 

2.

Elementi, ki predstavljajo sestavni del umetniških, zgodovinskih ali verskih spomenikov, ki so bili razstavljeni in so starejši od 100 let

9705 00 00 9706 00 00

3.

Slike, razen tistih, ki so vključene v kategoriji 4 ali 5 , ki so izključno ročne izdelave, na katerem koli nosilcu in v katerem koli materialu1a

9701

4.

Akvareli, gvaši in pasteli, izključno ročne izdelave v katerem koli materialu1a

9701

5.

Mozaiki v katerem koli materialu, izključno ročne izdelave, razen tistih, ki spadajo v kategoriji 1 ali 2, in risbe na katerem koli nosilcu, izključno ročne izdelave in v katerem koli materialu1a

69149701

 

6.

Originalna grafična dela, odtisi, sitotiski in litografije s ploščami in originalnimi plakati1a

poglavje 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Originalne velike in male plastike ter kopije, ki so izdelane po istem postopku kakor originali1a in ne spadajo v kategorijo 1

9703 00 00

8.

Fotografije, filmi in njihovi negativi1a

37043705

3706

4911 91 80

 

9.

Inkunabule in rokopisi, vključno z zemljevidi in glasbenimi partiturami, posamezni ali v zbirkah1a

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Knjige, starejše od 100 let, posamezno ali v zbirkah

9705 00 00 9706 00 00

11.

Tiskani zemljevidi, starejši od 200 let.

9706 00 00

12.

Arhivi in vsi elementi arhivov, kakršnikoli in v kakršnem koli mediju, ki so starejši od 50 let

37043705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

 

13.

(a) Zbirke1b in primerki iz zooloških, botaničnih, mineraloških ali anatomskih zbirk

9705 00 00

 

(b) Zbirke1b zgodovinskega, paleontološkega, etnografskega ali numizmatičnega pomena

9705 00 00

14.

Prevozna sredstva, starejša od 75 let

9705 00 00 poglavja 86–89

15.

Katerikoli drugi starinski predmeti, ki niso vključeni v kategorije A.1 do A.14

 

 

(a) ki so stari od 50 do 100 let:

 

 

igrače, igre

Poglavje 95

 

steklena posoda

7013

 

zlatnina in srebrnina

7114

 

pohištvo

Poglavje 94

 

optična, fotografska in kinematografska oprema

Poglavje 90

 

glasbeni inštrumenti

Poglavje 92

 

stenske in ročne ure in njihovi deli

Poglavje 91

 

leseni izdelki

Poglavje 44

 

keramika

Poglavje 69

 

tapiserije

5805 00 00

 

preproge

Poglavje 57

 

tapete

4814

 

orožje

Poglavje 93

 

(b) ki so starejši od 100 let

9706 00 00

______________

1aKi so starejše od 50 let in ne pripadajo prvotnemu lastniku.

1bKot je opredelilo Sodišče Evropskih skupnosti v Sodbi v zadevi 252/84: „Zbirateljski predmeti“ v smislu tarifne številke 97.05 skupne carinske tarife predmeti, ki imajo predpisane lastnosti za vključitev v zbirko, torej predmeti, ki so sorazmerno redki in običajno ne služijo prvotnemu namenu, ki so predmet posebnih transakcij zunaj običajnega trgovanja s podobnimi uporabnimi predmeti in je njihova vrednost velika.

Predmeti kulturne dediščine v kategorijah A.1 do A.15 so zajeti v tej uredbi samo, če je njihova vrednost enaka finančnemu pragu v B ali pa ga presega.

B. Finančni pragovi, ki se uporabljajo za določene kategorije pod točko A (v evrih)

Vrednost:

1 (arheološki predmeti)

2 (razstavljeni spomeniki)

9 (inkunabule in rokopisi)

12 (arhivi)

15 000

5 (mozaiki in risbe)

6 (grafična dela)

8 (fotografije)

11 (tiskani zemljevidi)

30 000

4 (akvareli, gvaši in pasteli)

50 000

7 (plastike)

10 (knjige)

13 (zbirke)

14 (prevozna sredstva)

15 (katerikoli drug predmet)

150 000

3 (slike)

Pri predložitvi zahteve za izvozno dovoljenje je treba pripraviti oceno o tem, ali so pogoji v zvezi s finančno vrednostjo izpolnjeni ali ne. Finančna vrednost je vrednost predmetov kulturne dediščine na mednarodnem trgu.

Vrednosti, izražene v evrih v Prilogi I, se pretvorijo in izrazijo v nacionalnih valutah po deviznem tečaju na dan 31. decembra 2001, objavljenem v Uradnem listu Evropskih skupnosti. Protivrednost v nacionalnih valutah se pregleda vsaki dve leti z učinkom od 31. decembra 2001. Izračun protivrednosti temelji na povprečni dnevni vrednosti navedenih valut, izraženi v evrih, v obdobju 24 mesecev, ki se konča na zadnji dan avgusta pred pregledom, ki se opravi 31. decembra. Metodo izračuna na predlog Komisije načeloma dve leti po prvi uporabi pregleda Svetovalni odbor za kulturno dediščino. Za vsak ponovni pregled se vrednosti, izražene v eurih, in njihove protivrednosti v nacionalnih valutah v rednih časovnih presledkih objavijo v Uradnem listu Evropske unije prve dni v mesecu novembru pred datumom, ko začne ponovni pregled učinkovati.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Priloga I b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga Ib

 

Države in kategorije predmetov, za katere obstaja posebna nevarnost nedovoljenega prometa

 

[Določi Komisija na podlagi člena 2(2)(a).]


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Evropska unija (EU) izvaja na vrednotah temelječo trgovinsko politiko v skladu z ustanovnima pogodbama in strategijo Trgovina za vse. Eden od ciljev EU je zagotoviti, da sta gospodarska rast in konkurenčnost tesno povezani s socialno pravičnostjo in spoštovanjem človekovih pravic.

V zadnjem času je vzbudilo pozornost to, da splošna pravila, ki se uporabljajo za trgovanje z blagom, ne obravnavajo vseh posebnosti uvoza kulturnih dobrin. Nedovoljen promet s kulturnimi dobrinami je povezan z organiziranim kriminalom, financiranjem terorizma, pranjem denarja in davčnimi utajami, poleg tega pa zaradi njega v tretjih državah prihaja do izgube kulturne dediščine.

Svet je v sklepih z dne 12. februarja 2016 o boju proti financiranju terorizma opozoril na pomen nujne okrepitve boja proti nedovoljeni trgovini s kulturnimi dobrinami in Komisijo pozval, naj predlaga zakonodajne ukrepe glede tega vprašanja. Nedavno pa je bilo v resoluciji varnostnega sveta OZN št. 2347 (2017) in izjavi iz Firenc, ki so jo ministri za kulturo držav skupine G7 podpisali 31. marca 2017, ponovno potrjeno, da se je treba boriti proti nedovoljeni trgovini s kulturnimi dobrinami, zlasti iz držav, ki se soočajo s spopadi in notranjimi spori. Poleg tega je bilo v resoluciji Evropskega parlamenta z naslovom Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma, ki je bila sprejeta 1. marca 2018, potrjeno, da je treba ukrepati na ravni EU.

Nacionalna zakonodaja držav članic EU se trenutno nanaša na varovanje njihove lastne kulturne dediščine. S tem predlogom bi bilo varovanje kulturne dediščine razširjeno tudi na tretje države, ki ni usklajeno na ravni EU. Skupna pravila o izvozu kulturnih dobrin sicer že obstajajo v okviru zakonodaje EU. Kar pa zadeva uvoz kulturnih dobrin, sta na ravni EU v veljavi samo dva posebna omejevalna ukrepa, ki se nanašata na Sirijo in Irak.

Cilj tega predloga je prekiniti povezavo med nedovoljenim prometom s kulturnimi dobrinami ter organiziranim kriminalom in financiranjem terorizma, istočasno pa zagotavljati pravno varnost zakonitemu trgu umetnin. Predlog temelji na delu, ki je bilo opravljeno v vodilnih mednarodnih forumih, kot sta Konvencija Unesca iz leta 1970 o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih in Konvencija Unidroita iz leta 1995 o ukradenih ali nezakonito izvoženih predmetih kulturne dediščine. Veliko dela je bilo opravljenega tudi na ravni Sveta Evrope s Konvencijo iz leta 2017 o protipravnih ravnanjih v zvezi s kulturnimi dobrinami(1), Svetovne carinske organizacije in Interpola z njegovo posebno enoto in podatkovno zbirko o ukradenih umetninah.

Komisija je pripravila vrsto orodij za okrepitev carinskega nadzora nad kulturnimi dobrinami, in sicer:

-  skupno opredelitev kulturnih dobrin v kontekstu uvoza;

-  zagotavljanje, da kupci in uvozniki izvajajo potrebno skrbnost glede zakonitosti kulturnih dobrin, ki se vnesejo v EU;

-  standardiziran identifikacijski sistem glede identitete kulturnih dobrin;

-  zagotavljanje učinkovitejšega učinka odvračanja od nedovoljenega prometa s kulturnimi dobrinami;

-  spodbujanje dejavne udeležbe zainteresiranih strani pri omejevanju nedovoljenega prometa.

Komisija predlaga sistem uvoznih dovoljenj za izdelke, za katere velja, da zanje obstaja visoko tveganje, da so povezani z organiziranim kriminalom in terorističnimi skupinami, kot so arheološka odkritja na kopnem ali pod vodo, sestavni deli spomenikov ter redki rokopisi in inkunabule, ki so stari vsaj 250 let. Za preostale kulturne dobrine je predviden sistem izjave uvoznika. Oblikovane bi bile standardizirane zahteve v zvezi z dokumentacijo ob uvozu glede identitete vsakega predmeta. Carinski organi bi preglede izvajali na podlagi teh dokumentov in bi lahko zasegli in začasno zadržali vse dobrine, ki ne bi bile skladne s predpisi. Poleg tega je predviden tudi sistem kazni za kršitve.

Parlamentarno delo

Osnutek poročila o tem predlogu je bil zaupan skupnemu odboru, sestavljenemu iz članov Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) in Odbora za mednarodno trgovino (INTA). S skupnim delom naj bi se preprečil t. i. silosni pristop in kar najbolje izkoristilo razpoložljivo strokovno znanje, saj je odbor IMCO pristojen za usklajevanje nacionalnih predpisov za področje notranjega trga na ravni Unije in za carinsko unijo, odbor INTA pa je med drugim pristojen za zunanje vidike carinskih določb in carinske uprave. Odbor za kulturo in izobraževanje (CULT) je tesno vključen v postopek, zlasti glede opredelitve kulturnih dobrin.

Glavni cilj soporočevalcev je zagotoviti ustrezno ravnovesje med ciljem glede omejevanja nedovoljenega uvoza kulturnih dobrin in potrebo zagotoviti, da zakoniti gospodarski subjekti na trgu umetnin in carinski organi zaradi predlaganih kontrol in dodatnih obveznosti ne bodo prekomerno obremenjeni.

Soporočevalca menita, da bi bilo treba ustrezno tehnično pomoč in podporo nuditi mikro, malim in srednjim podjetjem, ki delujejo na trgu umetnin. Komisija bi morala nadalje skupaj z državami članicami organizirati usposabljanja in dejavnosti za krepitev zmogljivosti za zagotovitev učinkovitega izvajanja uredbe. Poleg tega bi bilo treba sprejeti ukrepe za spodbujanje učinkovitega sodelovanja držav izvora.

Poudarjata, kako pomembno je vzpostaviti elektronski sistem za shranjevanje in izmenjavo informacij med organi držav članic, ki bi bil v celoti prilagojen današnjemu digitalnemu okolju.

Delovanje te uredbe bi bilo treba oceniti in o njem poročati v dveh letih od datuma začetka njene uporabe, nato pa vsaka štiri leta, da bi upoštevali učinek te uredbe in odpravili morebitne pomanjkljivosti.

Soporočevalca doslej še nista prišla do zaključka glede nekaterih bistvenih vidikov te uredbe, ki jih je treba izboljšati, ter bosta nadaljevala posvetovanja z ustreznimi zainteresiranimi stranmi in poslovno skupnostjo, preden bosta predlagala ustrezne spremembe v zvezi s tem.

(1)

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/221


MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje (8.6.2018)

za Odbor za mednarodno trgovino in Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kulturnih dobrin

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Pripravljavec mnenja: Santiago Fisas Ayxelà

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Kot poročevalec pozdravljam cilj predloga, tj. boj proti pranju denarja in alternativnim virom financiranja terorizma, vključno s plenjenjem in tihotapljenjem antikvitet, pri čemer se je treba vedno zavedati, da mora biti končni cilj varstvo kulturne dediščine, zlasti glede na to, da je letošnje leto (2018) evropsko leto kulturne dediščine.

V zvezi s tem je treba opozoriti, da je treba poiskati ravnotežje med ukrepi, ki jih je treba sprejeti za varstvo kulturne dediščine, in ukrepi, ki jih je treba sprejeti v korist trga umetnin, da se nesorazmerno ne ovira zakonite trgovine na področju kulturnih dobrin prek zunanjih meja.

Kot poročevalec podpiram zamisel, da se za vse kategorije kulturnih dobrin določi najnižja starostna meja 250 let, saj se zdi v skladu s ciljem predloga ustrezna. Poleg tega se strinjam, da so za nekatere kategorije kulturnih dobrin, ki so izpostavljene večjemu tveganju plenjenja, izgube ali uničenja, potrebni okrepljeni zaščitni ukrepi.

Kar zadeva ukrepe, ki jih je treba sprejeti v korist trga umetnin, je treba preučiti predvsem zakonitost izvoza na podlagi zakonov in drugih predpisov države izvoza in ne države izvora, saj menim, da je obveznost predložitve dokumentov, ki dokazujejo, da so bile dobrine dovoljeno izvožene iz države izvora, dodatno breme za trg umetnin. Zato je treba glede obveznosti, da se dokaže, da so bile dobrine dovoljeno izvožene iz države izvoza ali države izvora, odpraviti razlikovanje med državami podpisnicami Unescove konvencije iz leta 1970 in državami, ki niso podpisnice, saj so vse države članice dolžne dokazati, da so bile dobrine iz tretjih držav izvožene dovoljeno v skladu z njihovimi zakoni in drugimi predpisi.

Čeprav je izraz „imetnik dobrin“ v uredbi opredeljen s sklicevanjem na člen 5(34) Uredbe (EU) št. 952/2013, menim, da je pomembno zagotoviti, da ta izraz ne pomeni lastništva, saj oseba, ki želi pridobiti uvozno dovoljenje, morda še ni lastnica zadevne dobrine.

Poleg tega v skladu s predlogom za začasni uvoz kulturnih dobrin za izobraževalne ali znanstvene namene ali namene akademskih raziskav ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila in menim, da je treba med te izjeme vključiti tudi namene restavriranja.

Kar zadeva ukrepe, ki jih je treba sprejeti za varstvo kulturne dediščine, najprej predlagam podaljšanje časovnega obdobja, ki se šteje kot trajno, in sicer z enega meseca na deset let za kategorije dobrin iz točk (c), (d) in (h) Priloge in na eno leto za ostale kategorije v Prilogi.

Kot drugo želim poudariti, da je ob upoštevanju posebne narave dobrin vloga kulturnih strokovnjakov v sklopu carinskih organov izjemno pomembna, saj lahko od deklaranta zahtevajo dodatne podatke in opravijo fizični pregled kulturnih dobrin, vključno s pridobitvijo izvedenskega mnenja.

Kar zadeva skladiščenje kulturnih dobrin na carinskem območju Unije v primeru začasnega zadržanja, pa je treba zaradi posebne narave dobrin zagotoviti minimalna jamstva glede hrambe.

Popolnoma se strinjam, da bi države članice za lažjo prilagoditev tej novi ureditvi organizirale dejavnosti usposabljanja in krepitve zmogljivosti za organe in zadevne strokovnjake, pa tudi kampanje ozaveščanja za kupce. Poleg tega menim, da bi bilo treba v vsaki državi članici vzpostaviti informacijske kontaktne točke za pomoč tržnim akterjem pri izvajanju te uredbe. In nenazadnje, bistveno je okrepiti elektronsko upravo z uporabo ustreznih elektronskih standardiziranih obrazcev za pripravo izjav uvoznikov ali za vlaganje zahtevkov za uvozna dovoljenja, ki se jih odda v elektronski obliki in se registrirajo, tako da se jim dodelita serijska številka in datum registracije. Poleg tega je treba razviti popolnoma operativen elektronski sistem za izmenjavo informacij med organi držav članic, ki bo zagotovo prispeval k preprečevanju izbiranja najboljšega sodišča.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za mednarodno trgovino in Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  V tej uredbi uporabljene opredelitve pojmov bi morale temeljiti na opredelitvah, ki se uporabljajo v Konvenciji Unesca o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, podpisani v Parizu 14. novembra 1970, ter v Konvenciji Unidroita o ukradenih ali nezakonito izvoženih predmetih kulturne dediščine, podpisani v Rimu 24. junija 1995, h katerima je pristopilo veliko držav članic, saj so številne tretje države in večina držav članic seznanjene z določbami teh konvencij.

(6)  V tej uredbi uporabljene opredelitve pojmov bi morale temeljiti na opredelitvah, ki se uporabljajo v Haaški konvenciji o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada iz leta 1954, Konvenciji Unesca o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, podpisani v Parizu 14. novembra 1970, ter v Konvenciji Unidroita o ukradenih ali nezakonito izvoženih predmetih kulturne dediščine, podpisani v Rimu 24. junija 1995, h katerima je pristopilo veliko držav članic, saj so številne tretje države in večina držav članic seznanjene z določbami teh konvencij.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Zakonitost izvoza bi bilo treba presoditi na podlagi zakonov in drugih predpisov države, v kateri so bile kulturne dobrine odkrite ali ustvarjene (t. i. država izvora). Za preprečevanje izogibanja predpisom v primerih, v katerih kulturne dobrine vstopijo v Unijo iz druge tretje države, bi morala oseba, ki želi te dobrine vnesti na carinsko območje Unije, dokazati, da so bile zakonito izvožene iz navedene tretje države, če je zadevna tretja država podpisnica Unescove konvencije iz leta 1970 in s tem država, ki je zavezana boju proti nedovoljenemu prometu s kulturno lastnino. V drugih primerih bi morala oseba dokazati, da so bile zakonito izvožene iz države izvora.

(7)  Zakonitost izvoza bi bilo treba presoditi na podlagi zakonov in drugih predpisov države, v kateri so bile kulturne dobrine odkrite ali ustvarjene (t. i. država izvora). V primerih, v katerih kulturne dobrine vstopijo v Unijo iz druge tretje države, bi morala oseba, ki želi te dobrine vnesti na carinsko območje Unije, dokazati, da so bile zakonito izvožene iz države izvora. Kadar države izvora kulturnih dobrin ni mogoče zanesljivo določiti, pa bi morala oseba, ki želi te dobrine vnesti na carinsko območje Unije, dokazati, da so bile iz zadnje države, v kateri so bile v posesti, preden so bile odpremljene v Unijo (t. i. država izvoza), izvožene zakonito v skladu z zakoni in drugimi predpisi te države.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Glede na to, da člen 5 Unescove konvencije iz leta 1970 poziva k ustanovitvi ene ali več nacionalnih služb z zadostnim številom kvalificiranega osebja, ki bi zagotavljale varstvo kulturnih dobrin lastne države pred nezakonitim uvozom, izvozom in prenosom, in glede na to, da je potrebno dejavno sodelovanje s pristojnimi organi tretjih držav na področju varnosti in boja proti nezakonitemu uvozu kulturnih dobrin, zlasti na kriznih območjih, so države pogodbenice Unescove konvencije iz leta 1970 pozvane, naj upoštevajo zaveze iz konvencije, tiste države članice, ki pa je še niso ratificirale, naj jo pa nujno ratificirajo.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Da se trgovina z dobrinami, ki poteka prek zunanjih meja, ne bi nesorazmerno ovirala, bi se morala ta uredba uporabljati le za dobrine, ki dosegajo določeno najnižjo starost. V ta namen se zdi primerno določiti najnižjo starostno mejo 250 let, ki velja za vse kategorije kulturnih dobrin. S to najnižjo starostno mejo se bo zagotovilo, da so ukrepi iz te uredbe osredotočeni na kulturne dobrine, ki so najpogosteje tarča plenilcev na konfliktnih območjih, pri čemer pa niso izključene druge dobrine, ki bi morale biti predmet kontrole za zagotavljanje varstva kulturne dediščine.

(8)  Da se trgovina z dobrinami, ki poteka prek zunanjih meja Unije, ne bi nesorazmerno ovirala, bi se morala ta uredba uporabljati le za dobrine, ki dosegajo določeno najnižjo starost in vrednost. V ta namen se zdi primerno določiti najnižjo starostno mejo 100 let, ki velja za najranljivejše kategorije kulturnih dobrin, v skladu z določbami Haaške konvencije iz leta 1954, Unescove konvencije iz leta 1970 in Konvencije Unidroita iz leta 1995. S to najnižjo starostno mejo se bo zagotovilo, da so ukrepi iz te uredbe osredotočeni na kulturne dobrine, ki so najpogosteje tarča plenilcev na konfliktnih območjih, pri čemer pa niso izključene druge dobrine, ki bi morale biti predmet kontrole za zagotavljanje varstva kulturne dediščine.

Obrazložitev

Zdi se, da najnižja starostna meja 250 let ni skladna z nekaterimi mednarodnimi pogodbami (člen 1 Haaške konvencije o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada, člen 1 Konvencije o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih iz leta 1970 ter člen 2 Konvencije Unidroita o ukradenih ali nezakonito izvoženih predmetih kulturne dediščine).

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Ker so nekatere kategorije kulturnih dobrin, to so arheološki predmeti, sestavni deli spomenikov, redki rokopisi in inkunabule, še posebej izpostavljene plenjenju in uničevanju, se zdi potrebno uvesti sistem strožjega nadzora, preden lahko vstopijo na carinsko območje Unije. V takem sistemu bi bilo treba pred sprostitvijo navedenih dobrin v prosti promet ali njihovim dajanjem v posebni carinski postopek, ki ni tranzit, predložiti dovoljenje, ki ga je izdal pristojni organ države članice vstopa. Osebe, ki želijo pridobiti tako dovoljenje, bi morale biti zmožne dokazati, da so bile dobrine dovoljeno izvožene iz države izvora, in sicer s predložitvijo ustreznih podpornih dokumentov in dokazil, zlasti izvoznih potrdil ali dovoljenj, izdanih v tretji državi izvoza, dokazil o lastništvu, računov, prodajnih pogodb, potrdil o zavarovanju, prevoznih listin in izvedenskih cenitev. Pristojni organi držav članic bi morali na podlagi popolnih in točnih zahtevkov brez nepotrebnega odlašanja odločiti, ali bodo izdali dovoljenje.

(10)  Ker so nekatere kategorije kulturnih dobrin, to so arheološki predmeti, sestavni deli spomenikov, redki rokopisi in inkunabule, še posebej izpostavljene plenjenju in uničevanju, se zdi potrebno uvesti sistem strožjega nadzora, preden lahko vstopijo na carinsko območje Unije. V takem sistemu bi bilo treba pred sprostitvijo navedenih dobrin v prosti promet ali njihovim dajanjem v posebni carinski postopek, ki ni tranzit, predložiti dovoljenje, ki ga je izdal pristojni organ države članice prvega vstopa. Osebe, ki želijo pridobiti tako dovoljenje, bi morale biti zmožne dokazati, da so bile kulturne dobrine iz države izvora izvožene v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi, ali pa dokazati neobstoj takih zakonov in drugih predpisov. Dovoljeni izvoz iz države izvora bi bilo treba dokazati s predložitvijo ustreznih podpornih dokumentov in dokazil, zlasti izvoznih potrdil ali izvoznih dovoljenj, izdanih v tretji državi izvoza, dokazil o lastništvu, računov, prodajnih pogodb, potrdil o zavarovanju, prevoznih listin in izvedenskih cenitev. Pristojni organi držav članic bi morali na podlagi popolnih in točnih zahtevkov brez nepotrebnega odlašanja odločiti, ali bodo izdali dovoljenje. Kadar države izvora kulturnih dobrin ni mogoče zanesljivo določiti, bi se morali zahtevku priložiti vsa dokazila in informacije, ki dokazujejo, da so bile kulturne dobrine iz države izvoza izvožene v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi. Za uvoz kulturnih dobrin, ki izvirajo iz držav, prizadetih zaradi konfliktov, in držav z visokim tveganjem, bi morala biti vedno potrebna predložitev dovoljenja, ki ga izda pristojni organ države članice prvega vstopa. Osebe, ki želijo pridobiti tako dovoljenje, bi morale biti zmožne dokazati, da so bile kulturne dobrine iz države izvora izvožene v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi, kar izključuje možnost, da dokažejo, da je bil izvoz iz države izvoza zakonit. Komisija bi morala z izvedbenimi akti določiti seznam držav, prizadetih zaradi konfliktov, in držav z visokim tveganjem in ga redno posodobljati. Na podlagi tega seznama bi morali biti določeni omejevalni ukrepi, ki bi se uporabljali za kulturne dobrine, v skladu s členom 215 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Komisija bi se morala pri pripravi seznama opreti na znanje zunanjih strokovnjakov, na primer Unesca in Mednarodnega muzejskega sveta (ICOM), seznam pa bi moral v skladu z resolucijami varnostnega sveta OZN temeljiti na rdečih seznamih, ki jih objavlja ICOM, ki razvrščajo ogrožene kategorije arheoloških predmetov ali umetnin v najbolj ranljivih območjih sveta, da bi preprečili njihovo prodajo ali nezakonit izvoz.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Ob upoštevanju posebne narave dobrin je vloga kulturnih strokovnjakov v sklopu carinskih organov izjemno pomembna, saj lahko od deklaranta po potrebi zahtevajo dodatne informacije in opravijo fizični pregled kulturnih dobrin, vključno s pridobitvijo izvedenskega mnenja.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za druge kategorije kulturnih dobrin bi morale osebe, ki jih želijo vnesti na carinsko območje Unije, z izjavo potrditi njihov zakoniti izvoz iz tretje države in prevzeti odgovornost zanj ter zagotoviti zadostne informacije, na podlagi katerih lahko carinski organi te dobrine identificirajo. Za poenostavitev postopka in zaradi pravne varnosti bi bilo treba informacije o kulturnih dobrinah zagotoviti z uporabo standardiziranega dokumenta. Za opis kulturnih dobrin bi bilo treba uporabljati standard identifikacije predmeta, ki ga priporoča Unesco. Carinski organi bi morali registrirati vstop teh kulturnih dobrin, obdržati izvirnike in deklarantu dati kopijo zadevnih dokumentov, da se zagotovi sledljivost dobrin, potem ko vstopijo na notranji trg.

(11)  Za druge kategorije kulturnih dobrin bi morale biti osebe, ki jih želijo vnesti na carinsko območje Unije, zmožne dokazati, da so bile dobrine dovoljeno izvožene iz države izvora, in sicer s predložitvijo ustreznih podpornih dokumentov in dokazil, zlasti izvoznih potrdil ali dovoljenj, izdanih v tretji državi izvoza, dokazil o lastništvu, računov, prodajnih pogodb, potrdil o zavarovanju, prevoznih listin in izvedenskih cenitev. Osebe, ki želijo kulturne dobrine vnesti na carinsko območje Unije, bi morale zagotoviti dovolj informacij za ugotavljanje istovetnosti blaga na carini, katerim bi priložile elektronsko izjavo, s katero bi potrdile njegov zakoniti izvoz iz države izvoza in prevzele odgovornost zanj. Za poenostavitev postopka in zaradi pravne varnosti bi bilo treba informacije o kulturnih dobrinah zagotoviti z uporabo elektronskega standardiziranega dokumenta. Za opis kulturnih dobrin bi bilo treba uporabljati standard identifikacije predmeta, ki ga priporoča Unesco. Te kulturne dobrine bi bilo treba elektronsko registrirati, deklarantu pa bi bilo treba dati kopijo zadevnih predloženih dokumentov, da se zagotovi sledljivost dobrin, potem ko vstopijo na notranji trg.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Predložitev dovoljenja ali izjave se ne bi smela zahtevati za začasni uvoz kulturnih dobrin za izobraževalne namene ali za namene znanstvenih ali akademskih raziskav.

(12)  Predložitev dovoljenja ali izjave se ne bi smela zahtevati za začasni uvoz kulturnih dobrin za izobraževalne namene (na primer na področju kulture in glasbe), za znanstvene, restavratorske ali ohranitvene namene, za namene razstav ali akademskih raziskav oziroma za namene sodelovanja med muzeji ali podobnimi javnimi neprofitnimi ustanovami za organizacijo razstav.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Za kulturne dobrine, ki bodo predstavljene na trgovskih in mednarodnih umetniških sejmih, ni treba predložiti uvoznega dovoljenja.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Da bi se upoštevale izkušnje, pridobljene z izvajanjem te uredbe, ter spreminjajoče se geopolitične in druge razmere, zaradi katerih postanejo kulturne dobrine ogrožene, ne da bi se pri tem nesorazmerno ovirala trgovina s tretjimi državami, bi bilo treba na Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti pooblastilo za sprejetje aktov v zvezi s spremembami najnižje starostne meje za različne kategorije kulturnih dobrin. Ta prenos bi moral Komisiji omogočiti tudi posodobitev Priloge zaradi sprememb kombinirane nomenklature. Izrednega pomena je, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201627. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(14)  Da bi se upoštevale izkušnje, pridobljene z izvajanjem te uredbe, ter spreminjajoče se geopolitične in druge razmere, zaradi katerih postanejo kulturne dobrine ogrožene, ne da bi se pri tem nesorazmerno ovirala trgovina s tretjimi državami, bi bilo treba na Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti pooblastilo za sprejetje aktov v zvezi s spremembami najnižje starostne meje in finančnega praga za različne kategorije kulturnih dobrin. Ta prenos bi moral Komisiji omogočiti tudi posodobitev Priloge zaradi sprememb kombinirane nomenklature. Izrednega pomena je, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201627. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

__________________

__________________

27 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

27 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejetje posebnih ureditev začasnega uvoza in hrambe kulturnih dobrin na carinskem območju Unije, predlog zahtevkov in obrazcev za izdajo uvoznega dovoljenja ter predlog izjave uvoznika in spremne dokumentacije kot tudi nadaljnjih postopkovnih pravil o njihovi predložitvi in obdelavi. Na Komisijo bi bilo treba prenesti izvedbena pooblastila tudi za določitev ureditev za vzpostavitev elektronske podatkovne zbirke za shranjevanje in izmenjavo informacij med državami članicami. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta28.

(15)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejetje posebnih ureditev začasnega uvoza in hrambe kulturnih dobrin na carinskem območju Unije, kar bi bilo treba storiti ob hkratnem zagotavljanju ustreznih pogojev hrambe, ob upoštevanju posebne narave kulturnih dobrin. Te ureditve bi se morale uporabljati tudi za elektronske standardizirane predloge zahtevkov in obrazce za izdajo uvoznega dovoljenja ter elektronske izjave uvoznika in spremno dokumentacijo, kot tudi nadaljnja postopkovna pravila o njihovi elektronski predložitvi in obdelavi. Na Komisijo bi bilo treba prenesti izvedbena pooblastila tudi za določitev ureditev za vzpostavitev elektronske podatkovne zbirke za shranjevanje in izmenjavo informacij med državami članicami. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta28. Na Komisijo bi bilo treba prenesti tudi izvedbena pooblastila za določitev seznama držav, prizadetih zaradi konfliktov, in držav z visokim tveganjem, ki bi ga redno posodabljala. Na podlagi tega seznama bi morali biti določeni omejevalni ukrepi, ki bi se uporabljali za kulturne dobrine, v skladu s členom 215 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

__________________

__________________

28 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

28 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Za podporo učinkovitega izvajanja te uredbe ter zagotovitev podlage za njeno ocenjevanje v prihodnosti bi bilo treba zbirati ustrezne informacije o trgovinskih tokovih kulturnih dobrin. Trgovinskih tokov kulturnih dobrin ni mogoče učinkovito spremljati samo na podlagi vrednosti ali mase tovrstnih dobrin, saj se ti merili lahko spreminjata. Nujno je, da se zbirajo informacije o številu deklariranih predmetov. Ker v kombinirani nomenklaturi za kulturne dobrine niso opredeljene dodatne merske enote, je treba zahtevati, da se navede število kosov.

(16)  Za podporo učinkovitega izvajanja te uredbe ter zagotovitev podlage za njeno ocenjevanje v prihodnosti bi bilo treba zbirati ustrezne informacije o trgovinskih tokovih kulturnih dobrin. Trgovinskih tokov kulturnih dobrin ni mogoče učinkovito spremljati samo na podlagi vrednosti ali mase tovrstnih dobrin, saj se ti merili lahko spreminjata. Nujno je, da se informacije o številu deklariranih predmetov zbirajo elektronsko. Ker v kombinirani nomenklaturi za kulturne dobrine niso opredeljene dodatne merske enote, je treba zahtevati, da se navede število kosov.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Strategija in akcijski načrt EU za obvladovanje tveganja na carinskem področju29 sta med drugim namenjena krepitvi zmogljivosti carinskih organov za večjo odzivnost na tveganja na področju kulturnih dobrin. Uporabljati bi bilo treba skupni okvir za obvladovanje tveganja, določen v Uredbi (EU) št. 952/2013, ter ustrezne informacije v zvezi s tveganjem izmenjevati med carinskimi organi.

(17)  Strategija in akcijski načrt EU za obvladovanje tveganja na carinskem področju29 sta med drugim namenjena krepitvi zmogljivosti in usposabljanja carinskih organov za večjo odzivnost na tveganja na področju kulturnih dobrin. Uporabljati bi bilo treba skupni okvir za obvladovanje tveganja, določen v Uredbi (EU) št. 952/2013, ter ustrezne informacije v zvezi s tveganjem izmenjevati med carinskimi organi.

__________________

__________________

29 COM(2014)0527: Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o strategiji in akcijskem načrtu EU za obvladovanje tveganja na carinskem področju.

29 COM(2014)0527: Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o strategiji in akcijskem načrtu EU za obvladovanje tveganja na carinskem področju.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Ker je lahko nezakonita trgovina s kulturnimi dobrinami vir financiranja terorizma in pranja denarja, je nujno treba pripraviti kampanje ozaveščanja zlasti za kupce kulturnih dobrin. Poleg tega je treba v vsaki državi članici vzpostaviti informacijske kontaktne točke za pomoč tržnim akterjem pri izvajanju te uredbe.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Komisija bi morala imeti na voljo dovolj časa, da sprejme pravila za izvajanje te uredbe, zlasti pravila, ki se nanašajo na ustrezne obrazce za predložitev zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja ali za pripravo izjave uvoznika. Zato bi bilo treba uporabo te uredbe odložiti.

(19)  Komisija bi morala imeti na voljo dovolj časa, da sprejme pravila za izvajanje te uredbe, zlasti pravila, ki se nanašajo na ustrezne elektronske standardizirane obrazce za predložitev zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja ali za pripravo izjave uvoznika. Zato bi bilo treba uporabo te uredbe odložiti.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa pogoje in postopek za vstop kulturnih dobrin na carinsko območje Unije.

Ta uredba določa pogoje in postopek za uvoz kulturnih dobrin na carinsko območje Unije.

Obrazložitev

V okviru člena 1 in kar zadeva predmet in področje uporabe te uredbe, bi bilo treba nejasen koncept „vstopa“ nadomestiti s točnejšim konceptom „uvoza“.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vstop kulturnih dobrin, ki so bile nezakonito izvožene iz tretje države, na carinsko območje Unije je prepovedan, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da so bile zadevne kulturne dobrine z ozemlja države izvora ali države izvoza odstranjene brez soglasja njihovega zakonitega lastnika ali pa so bile z odstranitvijo kršeni zakoni in drugi predpisi teh držav.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta uredba ne posega v strožje režime v državah članicah za uvoz kulturnih dobrin na njihovo carinsko območje, ki so bili vzpostavljeni z veljavnimi instrumenti.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „kulturne dobrine“ pomeni vsak predmet, ki je pomemben z vidika arheologije, predzgodovine, zgodovine, književnosti, umetnosti ali znanosti in ki spada v eno od kategorij, navedenih v preglednici v Prilogi, ter dosega tam navedeno najnižjo starostno mejo;

(a)  „kulturne dobrine“ pomeni vsak artikel, ki je pomemben z vidika arheologije, predzgodovine, zgodovine, književnosti, umetnosti ali znanosti in ki spada v eno od kategorij, navedenih v preglednici v Prilogi, ter dosega tam navedeno najnižjo starostno mejo in finančni prag;

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „država izvora“ pomeni državo, na trenutnem ozemlju katere so bile kulturne dobrine ustvarjene ali odkrite;

(b)  „država izvora“ pomeni državo, na trenutnem ozemlju katere so bile kulturne dobrine ustvarjene, odkrite ali odstranjene, izkopane ali ukradene na kopnem ali pod vodo na trenutnem ozemlju te države, ali državo, ki je tako tesno povezana s kulturnimi dobrinami, da jih šteje za nacionalno kulturno dediščino in ščiti kot takšne ter pravno ureja njihov izvoz;

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „država izvoza“ pomeni zadnjo državo, v kateri so bile kulturne dobrine v trajni posesti v skladu z zakoni in drugimi predpisi te države, preden so bile odpremljene v Unijo;

(c)  „država izvoza“ pomeni zadnjo državo, v kateri so bile kulturne dobrine v posesti v skladu z zakoni in drugimi predpisi te države, preden so bile odpremljene v Unijo;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  „države, prizadete zaradi konfliktov, in države z visokim tveganjem“ pomeni države, ki jih je navedla Komisija in za katere so značilni oboroženi konflikti, močno razširjeno nasilje ali druga tveganja za ljudi ali kulturne dobrine;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „trajni“ pomeni za obdobje vsaj enega meseca in za namene, ki niso začasna raba, tranzit, izvoz ali odprema;

črtano

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 12 sprejme delegirane akte, s katerimi se spremeni drugi stolpec preglednice iz Priloge v skladu s spremembami kombinirane nomenklature ter najnižja starostna meja, določena v tretjem stolpcu preglednice iz Priloge, glede na izkušnje, pridobljene med izvajanjem te uredbe.

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12, s katerimi se spremenijo kategorije kulturnih dobrin in najnižja starostna meja in finančni prag iz Priloge, glede na rezultate, pridobljene med izvajanjem te uredbe.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12, s katerimi se spremenijo kategorije dobrin, za katere je treba carinskim organom države članice prvega vstopa predložiti uvozno dovoljenje ali izjavo uvoznika, glede na izkušnje, pridobljene med izvajanjem te uredbe.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Izdaja uvoznega dovoljenja s strani pristojnih organov države članice prvega vstopa ali pravilna preložitev izjave uvoznika ne pomenita dokaza dovoljenega izvora ali lastništva kulturne dobrine.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  začasni uvoz v smislu člena 250 Uredbe (EU) št. 952/2013 kulturnih dobrin na carinsko območje Unije za izobraževalne in znanstvene namene ter namene akademskih raziskav;

(a)  začasni uvoz v smislu člena 250 Uredbe (EU) št. 952/2013 kulturnih dobrin na carinsko območje Unije za izobraževalne namene (na primer na področju kulture in glasbe), za znanstvene, restavratorske ali ohranitvene namene, za namene razstav in akademskih raziskav oziroma za namene sodelovanja med muzeji ali javnimi neprofitnimi ustanovami za organizacijo razstav;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Začasni uvoz – v smislu člena 250 Uredbe (EU) št. 952/2013 – kulturnih dobrin, ki bodo predstavljene na trgovskih in mednarodnih umetniških sejmih, na carinsko območje Unije se odobri pod pogojem, da se izjava uvoznika predloži v skladu s členom 5.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  ponovno vnesene kulturne dobrine v smislu člena 203 Uredbe (EU) št. 952/2013;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Imetnik dobrin za uvozno dovoljenje zaprosi pri pristojnem organu države članice vstopa. Zahtevku se priložijo vsa dokazila in informacije, ki dokazujejo, da so bile zadevne kulturne dobrine izvožene iz države izvora v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi. Če je država izvoza pogodbenica Unescove Konvencije o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, ki je bila podpisana v Parizu 14. novembra 1970 (v nadaljnjem besedilu: Unescova konvencija iz leta 1970), se zahtevku priložijo vsa dokazila in informacije, ki dokazujejo, da so bile kulturne dobrine izvožene iz navedene države v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi.

2.  Imetnik kulturnih dobrin iz prejšnjega odstavka za uvozno dovoljenje zaprosi pri pristojnem organu države članice prvega vstopa. Zahtevku se priložijo vsa dokazila in informacije, ki dokazujejo, da so bile zadevne kulturne dobrine iz države izvora izvožene v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi, ali ki dokazujejo neobstoj takih zakonov in drugih predpisov. Kadar države izvora kulturnih dobrin ni mogoče zanesljivo določiti, se zahtevku za uvozno dovoljenje priložijo vsa dokazila in informacije, ki dokazujejo, da so bile kulturne dobrine iz države izvoza izvožene v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi.

 

Imetnik kulturnih dobrin, ki izvirajo iz držav, prizadetih zaradi konfliktov, ali držav z visokim tveganjem, vedno zaprosi za uvozno dovoljenje pri pristojnem organu države članice prvega vstopa. Zahtevku se priložijo vsa dokazila in informacije, ki dokazujejo, da so bile te kulturne dobrine iz države izvora izvožene v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pristojni organ države članice vstopa preveri, ali je zahtevek popoln. Morebitne manjkajoče informacije ali dokumente od vložnika zahteva v 30 dneh od prejema zahtevka.

3.  Pristojni organ države članice prvega vstopa preveri, ali je zahtevek popoln. Morebitne manjkajoče informacije ali dokumente od vložnika zahteva v 30 dneh od prejema zahtevka.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pristojni organ v 90 dneh od predložitve popolnega zahtevka pregleda zahtevek in izda uvozno dovoljenje ali zahtevek zavrne. Zahtevek lahko zavrne iz naslednjih razlogov:

4.  Pristojni organ v 90 dneh od predložitve popolnega zahtevka pregleda zahtevek in izda uvozno dovoljenje ali zahtevek zavrne. Zahtevek mora zavrniti iz naslednjih razlogov:

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  država izvoza ni pogodbenica Unescove konvencije iz leta 1970 in ni dokazano, da so bile kulturne dobrine izvožene iz države izvora v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi;

(a)  ni dokazano, da so bile kulturne dobrine iz države izvora izvožene v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi, ali ni dokazano, da je bil izvoz iz države izvora izveden ob neobstoju takih zakonov in drugih predpisov;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  država izvoza je pogodbenica Unescove konvencije iz leta 1970 in ni dokazano, da so bile kulturne dobrine izvožene iz države izvoza v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi;

(b)  prisotni so nerešeni zahtevki organov države izvora za restitucijo;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  prisotni so nerešeni zahtevki pristojnih organov države izvora za odplačilo;

Obrazložitev

Med razlogi, zaradi katerih lahko pristojni organ zavrne zahtevek za izdajo uvoznega dovoljenja, mora biti tudi nerešen zahtevek države izvora.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pristojni organ ima utemeljene razloge za sum, da imetnik dobrin ni pridobil zakonito.

(c)  pristojni organ ima utemeljene razloge in lahko potrdi, da imetnik dobrin ni pridobil zakonito.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  zahtevek za uvoz se nanaša na kulturno dobrino, za katero je vlogo predhodno že zavrnila druga država članica Unije, kar je vložnik dolžen sporočiti pristojnemu organu za izdajo uvoznega dovoljenja;

Obrazložitev

Med razlogi, zaradi katerih lahko pristojni organ zavrne zahtevek za izdajo uvoznega dovoljenja, mora biti tudi primer, da je isti zahtevek pred tem že zavrnila druga država članica, kar je vložnik dolžen sporočiti pristojnemu organu za izdajo uvoznega dovoljenja.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če se uvozno dovoljenje izda, ga pristojni organ registrira elektronsko.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Če se zahtevek zavrne, se upravni odločitvi iz odstavka 4 priloži izjava o razlogih z informacijami o pritožbenem postopku ter se posreduje vložniku, na katerega vpliva odločitev v trenutku izdaje.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija lahko z izvedbenimi akti določi predlogo zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja ter postopkovna pravila za predložitev in obdelavo takega zahtevka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13.

6.  Komisija z izvedbenimi akti določi elektronsko standardizirano predlogo zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja ter postopkovna pravila za elektronsko predložitev in obdelavo takega zahtevka skupaj z ustreznimi dokazili, kar se izvede elektronsko. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za sprostitev kulturnih dobrin iz točk (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) in (l) iz Priloge v prosti promet in dajanje teh dobrin v posebni postopek, ki ni tranzit, v Uniji se carinskim organom države članice vstopa predloži izjava uvoznika.

1.  Za uvoz kulturnih dobrin iz točk (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) in (l) iz Priloge se carinskim organom države članice prvega vstopa predloži elektronska izjava uvoznika.

 

Zgornji odstavek se ne uporablja za kulturne dobrine, ki izvirajo iz držav, prizadetih zaradi konfliktov, in držav z visokim tveganjem. Za te je treba predložiti uvozno dovoljenje, ki ga je v skladu z določbami člena 4 izdal pristojni organ države članice prvega vstopa.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izjava uvoznika vsebuje izjavo, ki jo podpiše imetnik dobrin, da so bile dobrine izvožene iz države izvora v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi. Če je država izvoza pogodbenica Unescove konvencije o kulturnih dobrinah, izjava uvoznika vsebuje izjavo, ki jo podpiše imetnik dobrin, da so bile dobrine izvožene iz zadevne države v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi.

2.  Kadar je državo izvora kulturnih dobrin mogoče zanesljivo določiti, elektronska izjava uvoznika zajema:

 

(a)   izjavo, ki jo podpiše imetnik dobrin;

Izjava uvoznika vključuje standardiziran dokument, v katerem so zadevne kulturne dobrine dovolj natančno opisane, da jih lahko carinski organi identificirajo.

(b)  standardiziran elektronski dokument, v katerem so zadevne kulturne dobrine dovolj natančno opisane, da jih lahko carinski organi identificirajo, ter

 

(c)  izvozno dovoljenje ali potrdilo, izdano v državi izvora. Kadar v zakonodaji države izvora ni predvidena izdaja izvoznih dovoljenj ali potrdil, izjava uvoznika vsebuje zanesljiva dokazila in informacije, ki dokazujejo, da so bile zadevne kulturne dobrine iz države izvora izvožene v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi, ali ki dokazujejo neobstoj takih zakonov in drugih predpisov.

 

Kadar države izvore kulturnih dobrin ni mogoče zanesljivo določiti, pa elektronska izjava uvoznika zajema:

 

(a)  izjavo, ki jo podpiše imetnik dobrin;

 

(b)  standardiziran elektronski dokument, v katerem so zadevne kulturne dobrine dovolj natančno opisane, da jih lahko carinski organi identificirajo, ter

 

(c)  izvozno dovoljenje ali potrdilo, ki ga je izdala država izvora. Kadar v zakonodaji države izvoza ni predvidena izdaja izvoznih dovoljenj ali potrdil, izjava uvoznika vsebuje zanesljiva dokazila in informacije, ki dokazujejo, da so bile zadevne kulturne dobrine iz države izvoza izvožene v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija lahko z izvedbenimi akti določi predlogo izjave uvoznika ter postopkovna pravila za predložitev in obdelavo take izjave. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13.

3.  Komisija z izvedbenimi akti določi elektronsko standardizirano predlogo izjave uvoznika ter postopkovna pravila za elektronsko predložitev in obdelavo take izjave. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Uvozno dovoljenje iz člena 4 ali izjava uvoznika iz člena 5, odvisno od primera, se predloži carinskemu uradu, pristojnemu za sprostitev kulturnih dobrin v prosti promet ali za dajanje teh dobrin v posebni postopek, ki ni tranzit.

1.  Uvozno dovoljenje iz člena 4 ali izjava uvoznika iz člena 5, odvisno od primera, se elektronsko predloži carinskemu uradu, pristojnemu za sprostitev kulturnih dobrin v prosti promet ali za dajanje teh dobrin v posebni postopek, ki ni tranzit.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kar zadeva kulturne dobrine, za katere se za vstop na carinsko območje Unije zahteva uvozno dovoljenje, carinski organi preverijo, ali uvozno dovoljenje ustreza predloženim dobrinam. V ta namen lahko opravijo fizični pregled kulturnih dobrin, vključno s pridobitvijo izvedenskega mnenja.

2.  Kar zadeva kulturne dobrine, za katere se za vstop na carinsko območje Unije zahteva uvozno dovoljenje, carinski organi preverijo, ali uvozno dovoljenje ustreza predloženim dobrinam. V ta namen lahko v tesnem sodelovanju s pristojnimi organi, pristojnimi za kulturne dobrine, opravijo fizični pregled kulturnih dobrin s pridobitvijo izvedenskega mnenja. Elektronsko registriranemu uvoznemu dovoljenju se dodelita serijska številka in datum registracije, ob sprostitvi dobrin pa se deklarantu zagotovi izvod registriranega uvoznega dovoljenja.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kar zadeva kulturne dobrine, za katere se za vstop na carinsko območje Unije zahteva predložitev izjave uvoznika, carinski organi preverijo, ali izjava uvoznika ustreza zahtevam, določenim v členu 5 ali na podlagi navedenega člena, ter ali ustreza predloženim dobrinam. V ta namen lahko od deklaranta zahtevajo dodatne informacije in opravijo fizični pregled kulturnih dobrin, vključno s pridobitvijo izvedenskega mnenja. Izjavo uvoznika registrirajo, pri čemer ji dodelijo serijsko številko in datum registracije, ob sprostitvi dobrin pa deklarantu zagotovijo izvod registrirane izjave uvoznika.

3.  Kar zadeva kulturne dobrine, za katere se za vstop na carinsko območje Unije zahteva predložitev izjave uvoznika, carinski organi preverijo, ali izjava uvoznika ustreza zahtevam, določenim v členu 5 ali na podlagi navedenega člena, ter ali ustreza predloženim dobrinam. V ta namen lahko od deklaranta zahtevajo dodatne informacije in v skladu z odstavkom 2 opravijo fizični pregled kulturnih dobrin s pridobitvijo izvedenskega mnenja. Elektronsko registrirani izjavi uvoznika se dodelita serijska številka in datum registracije, ob sprostitvi dobrin pa se deklarantu zagotovi izvod registrirane izjave uvoznika.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar države članice omejijo število carinskih uradov, pristojnih za sprostitev kulturnih dobrin v prosti promet ali za dajanje teh dobrin v posebni postopek, ki ni tranzit, Komisiji sporočijo podatke o teh carinskih uradih in vse spremembe v zvezi z njimi.

Kadar države članice omejijo število carinskih uradov, pristojnih za uvoz kulturnih dobrin, Komisiji sporočijo podatke o teh carinskih uradih in vse spremembe v zvezi z njimi. Države članice pri tem zagotovijo, da imajo imetniki dobrin oziroma uvozniki kljub omejitvi števila carinskih uradov zadosten dostop do teh uradov.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Če se kulturne dobrine zadržijo, se v skladu s pogoji in odgovornostmi za začasno hrambo blaga iz člena 147 Uredbe (EU) št. 952/2013 poskrbi za primerne pogoje hrambe in pri tem ustrezno upošteva posebna narava teh dobrin.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Če imajo carinski organi po sprejetju odločitve iz odstavka 1 utemeljene razloge za sum, da so bile kulturne dobrine z ozemlja države izvora ali države izvoza odstranjene brez soglasja njihovega zakonitega lastnika ali da so bili z odstranitvijo kršeni zakoni in drugi predpisi teh držav, o tem nemudoma uradno obvestijo državo izvora ali državo izvoza, kakor je primerno.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Razvije se lahko elektronski sistem za shranjevanje in izmenjavo informacij med organi držav članic, zlasti v zvezi z izjavami uvoznikov in uvoznimi dovoljenji.

2.  Razvije se elektronski sistem za shranjevanje in izmenjavo informacij med organi držav članic, zlasti v zvezi z izjavami uvoznikov in uvoznimi dovoljenji.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko z izvedbenimi akti določi:

Komisija z izvedbenimi akti določi:

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve členov 3, 4 in 5 ter zlasti za dajanje lažnih navedb in informacij za namene vstopa kulturnih dobrin na carinsko območje Unije, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev izvajanja teh pravil. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice v 18 mesecih od začetka veljavnosti uredbe Komisijo uradno obvestijo o navedenih pravilih in ukrepih ter jo nemudoma uradno obvestijo o vseh poznejših spremembah, ki vplivajo na ta pravila in ukrepe.

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve členov 3, 4 in 5 ter zlasti za dajanje lažnih navedb in informacij za namene vstopa kulturnih dobrin na carinsko območje Unije, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev izvajanja teh pravil. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice se poleg tega obvežejo, da bodo preučile možnost ustanovitve – če v njihovem nacionalnem pravu še ne obstajajo – posebnih operativnih enot, specializiranih za boj proti nezakonitemu uvozu kulturnih dobrin. Države članice v 18 mesecih od začetka veljavnosti uredbe Komisijo uradno obvestijo o navedenih pravilih in ukrepih ter jo nemudoma uradno obvestijo o vseh poznejših spremembah, ki vplivajo na ta pravila in ukrepe.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11.  Države članice organizirajo dejavnosti za usposabljanje in krepitev zmogljivosti za zagotovitev, da bodo lahko zadevni organi učinkovito izvajali to uredbo. Uporabljajo lahko tudi kampanje ozaveščanja, zlasti za ozaveščanje kupcev kulturnih dobrin.

11.  Države članice organizirajo dejavnosti za usposabljanje in krepitev zmogljivosti za zagotovitev, da bodo lahko zadevni organi in strokovnjaki učinkovito izvajali to uredbo. Uporabljajo tudi kampanje ozaveščanja, zlasti za ozaveščanje kupcev kulturnih dobrin. Poleg tega je treba v vsaki državi članici vzpostaviti informacijske kontaktne točke za pomoč tržnim akterjem pri izvajanju te uredbe. Komisija in države članice pri pripravljalnem delu za izvajanje te uredbe sodelujejo z mednarodnimi organizacijam, kot so Unesco, Interpol, Europol in Mednarodni muzejski svet, da bi zagotovile učinkovito usposabljanje, dejavnosti za krepitev zmogljivosti in kampanje ozaveščanja.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija z izvedbenimi akti določi seznam držav, prizadetih zaradi konfliktov, in držav z visokim tveganjem in ga redno posodoblja. Na podlagi tega seznama se določijo omejevalni ukrepi, ki se uporabljajo za kulturne dobrine, v skladu s členom 215 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

Za zagotovitev jasnosti in gotovosti Komisija v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje in OECD pripravi nezavezujoče smernice v obliki priročnika, v katerem je pojasnjena najboljša uporaba meril za opredelitev z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem. Ta priročnik temelji na opredelitvi območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem, kot je določena v členu x (črka) te uredbe, in upošteva smernice OECD o potrebni skrbnosti na tem področju, vključno z drugimi tveganji v oskrbovalnimi verigami, ki sprožijo opozorila, kot so opredeljena v zadevnih dopolnilih teh smernic.

 

Komisija se opre na zunanje strokovno znanje, ki zagotovi okviren in neizčrpen seznam konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, ki ga redno posodablja. Ta seznam temelji na analizah zunanjih strokovnjakov iz odstavka 1 navedenega priročnika in obstoječih informacijah iz, med drugim, akademskih raziskav in sistemov za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi. Tudi uvozniki v Uniji, ki pridobivajo z območij, ki niso navedena na tem seznamu, ohranijo svojo odgovornost izpolnjevanja obveznosti za potrebno skrbnost iz te uredbe.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  število primerov, v katerih so bile kulturne dobrine zadržane; ter

(e)  število primerov, v katerih so bile kulturne dobrine zadržane;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  število primerov odstopa kulturnih dobrin državi v skladu s členom 199 Uredbe (EU) št. 952/2013.

(f)  število primerov odstopa kulturnih dobrin državi v skladu s členom 199 Uredbe (EU) št. 952/2013 ter

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  kazenske sankcije, sprejete za izvajanje te uredbe.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Priloga II – preglednica

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[…]

črtano

Obrazložitev

Priloga k predlogu Komisije se črta in nadomesti s prilogo k uredbi o izvozu predmetov kulturne dediščine (116/2009), poenoti se na en sam stoletni prag in spremeni se nekaj mejnih vrednosti. Iz postopkovnih razlogov se predlagata dve spremembi (ena o črtanju in druga o spremembi prejšnje priloge), o njih pa se glasuje skupaj.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Priloga – preglednica a (novo)

1.  Arheološki predmeti, ki so starejši od 100 let in so del:

 

  izkopanin in najdb na kopnem ali pod vodo

9705 00 00

  arheoloških območij

9706 00 00

  arheoloških zbirk

 

2.  Elementi, ki predstavljajo sestavni del umetniških, zgodovinskih ali verskih spomenikov, ki so bili razstavljeni in so starejši od 100 let

9705 00 00

 

9706 00 00

3.  Slike, razen tistih, ki so vključene v kategoriji 4 ali 5 , ki so izključno ročne izdelave, na katerem koli nosilcu in v katerem koli materialu

9701

4.  Akvareli, gvaši in pasteli, izključno ročne izdelave v katerem koli materialu

9701

5.  Mozaiki v katerem koli materialu, izključno ročne izdelave, razen tistih, ki spadajo v kategoriji 1 ali 2, in risbe na katerem koli nosilcu, izključno ročne izdelave in v katerem koli materialu

6914

 

9701

6.  Originalna grafična dela, odtisi, sitotiski in litografije s ploščami in originalnimi plakati

Poglavje 49

 

9702 00 00

 

8442 50 99

7.  Originalne velike in male plastike ter kopije, ki so izdelane po istem postopku kakor originali in ne spadajo v kategorijo 1

9703 00 00

8.  Fotografije, filmi in njihovi negativi

3704

 

3705

 

3706

 

4911 91 80

9.  Inkunabule in rokopisi, vključno z zemljevidi in partiturami, posamezno ali v zbirkah

9702 00 00

 

9706 00 00

 

4901 10 00

 

4901 99 00

 

4904 00 00

 

4905 91 00

 

4905 99 00

 

4906 00 00

10.  Knjige, starejše od 100 let, posamezno ali v zbirkah

9705 00 00

 

9706 00 00

11.  Tiskani zemljevidi, starejši od 100 let

9706 00 00

12.

 

(a)  Zbirke in primerki iz zooloških, botaničnih, mineraloških ali anatomskih zbirk

9705 00 00

(b)  Zbirke zgodovinskega, paleontološkega, etnografskega ali numizmatičnega pomena

9705 00 00

13.  Katerikoli drugi starinski predmeti, ki niso vključeni v kategorije A.1 do A.12 in so starejši od 100 let

9706 00 00

Predmeti kulturne dediščine v kategorijah A.1 do A.13 so zajeti v tej uredbi samo, če je njihova vrednost enaka finančnemu pragu iz B ali pa ga presega.

B.

Finančni prag, ki se uporablja za določene kategorije iz A (v eurih)

Vrednost:

Dejanska vrednost

  1 (arheološki predmeti)

  2 (razstavljeni spomeniki)

  9 (inkunabule in rokopisi)

15 000

  5 (mozaiki in risbe)

  6 (grafična dela)

  8 (fotografije)

  11 (tiskani zemljevidi)

30 000

  4 (akvareli, gvaši in pasteli)

50 000

  3 (slike)

  7 (plastike)

  10 (knjige)

  12 (zbirke)

  13 (kateri koli drug predmet)

Pri predložitvi zahteve za uvozno dovoljenje je treba pripraviti oceno o tem, ali so pogoji v zvezi s finančno vrednostjo izpolnjeni ali ne. Finančna vrednost je vrednost predmetov kulturne dediščine v državi članici iz točke 1(a) člena 2.

Za države članice, katerih valuta ni euro, se vrednosti v Prilogi I, izražene v eurih, pretvorijo in izrazijo v nacionalnih valutah po menjalnem tečaju na dan 31. decembra 2001, objavljenem v Uradnem listu Evropskih skupnosti. Ta protivrednost v nacionalnih valutah se ponovno pregleda vsaki dve leti z učinkom od 31. decembra 2001. Izračun te protivrednosti temelji na povprečni dnevni vrednosti navedenih valut, izraženih v eurih, v obdobju 24 mesecev, ki se konča na zadnji dan avgusta, pred ponovnim pregledom, ki pa začne učinkovati 31. decembra. To metodo izračuna na predlog Komisije ponovno pregleda Svetovalni odbor za kulturno dediščino, načeloma dve leti po prvi uporabi. Za vsak ponovni pregled se vrednosti, izražene v eurih, in njihove protivrednosti v nacionalnih valutah v rednih časovnih presledkih objavijo v Uradnem listu Evropske unije v prvih dneh meseca novembra pred datumom, ko začne ponovni pregled učinkovati.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1522064603053&uri=CELEX:32009R0116)

Obrazložitev

Evropska unija mora za kulturne dobrine, ki se uvozijo iz tretjih držav, na svojem ozemlju zagotavljati enako raven varstva kot za svoje kulturne dobrine. V ta namen se izvirni predlog priloge, da bi pristojni carinski organi in organi, ki so pristojni za izdajanje uvoznih dovoljenj, uredbo lažje uporabljali, nadomesti s prilogo k Uredbi (ES) št. 116/2009 o izvozu predmetov kulturne dediščine, uvede en sam stoletni prag in prilagodijo nekatere mejne vrednosti, pri tem pa upošteva področje uporabe te uredbe.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Uvoz kulturnih dobrin

Referenčni dokumenti

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Pristojni odbori

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

CULT

11.9.2017

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

18.1.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Santiago Fisas Ayxelà

24.10.2017

Člen 55 – Postopek s skupnimi sejami odborov

Datum razglasitve na zasedanju

18.1.2018

Datum sprejetja

7.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Martina Michels

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

21

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

3

-

ECR

John Flack, Rupert Matthews, John Procter

1

0

VERTS/ALE

Jill Evans

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (4.7.2018)

za Odbor za mednarodno trgovino in Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kulturnih dobrin

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Pripravljavec mnenja: Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino in Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  V skladu s sklepi Sveta z dne 12. februarja 2016 o boju proti financiranju terorizma, Sporočilom Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o akcijskem načrtu za okrepitev boja proti financiranju terorizma24 ter direktivo o boju proti terorizmu25 bi bilo treba uveljaviti skupna pravila o trgovini s tretjimi državami, ki zagotavljajo učinkovito zaščito pred izgubo kulturnih dobrin, ohranjanje kulturne dediščine človeštva in preprečevanje financiranja terorizma s prodajo ukradenih predmetov kulturne dediščine kupcem v Uniji.

(1)  V skladu s sklepi Sveta z dne 12. februarja 2016 o boju proti financiranju terorizma, Sporočilom Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o akcijskem načrtu za okrepitev boja proti financiranju terorizma24 ter direktivo o boju proti terorizmu25 bi bilo treba uveljaviti skupna pravila o trgovini s tretjimi državami, ki zagotavljajo učinkovito zaščito pred nezakonito trgovino ter izgubo kulturnih dobrin, ohranjanje kulturne dediščine človeštva in preprečevanje financiranja terorizma in pranja denarja s prodajo ukradenih predmetov kulturne dediščine kupcem v Uniji.

__________________

__________________

24 COM(2016)0050.

24 COM(2016)0050.

25 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ. UL L 88, 31.3.2017, str. 6–21

25 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ. UL L 88, 31.3.2017, str. 6–21

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Ob upoštevanju prizadevanj Evropske unije za pravične postopke in odškodnino žrtvam ter ustave in konvencij Unesca o varstvu kulturne dediščine mora biti zagotovljeno vračilo predmetov, s katerimi se nezakonito trguje in/ali ki so bili nezakonito izkopani ali pridobljeni. Kar zadeva izkoriščanje ljudstev in ozemelj, ki ponavadi vodi v nezakonito trgovino s kulturnimi dobrinami, zlasti kadar pred tem pride do oboroženih spopadov, bi morala ta uredba upoštevati regionalne in lokalne značilnosti, ne pa tržne vrednosti kulturne proizvodnje.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Kulturna dediščina je eden od osnovnih elementov civilizacije in bogati kulturno življenje vseh narodov, zato jo je treba zaščititi pred protipravno prisvojitvijo in plenjenjem. Unija bi zato morala prepovedati vstop kulturnih dobrin, ki so bile nezakonito izvožene iz tretjih držav, na carinsko območje Unije.

(2)  Kulturne dobrine so pogosto velikega kulturnega, umetniškega, zgodovinskega ali znanstvenega pomena. Kulturna dediščina je eden od osnovnih elementov civilizacije ter ima med drugim simbolno vrednost in zagotavlja kulturni spomin človeštva. Bogati kulturno življenje vseh narodov ter združuje ljudi v poznavanju skupnega spomina in razvoju človeštva. Zato jo je treba zaščititi pred protipravno prisvojitvijo in plenjenjem. Do plenjenja arheoloških najdišč je vedno prihajalo, a zdaj je doseglo industrijske razsežnosti. Dokler bo mogoče dobičkonosno trgovati z nezakonito izkopanimi kulturnimi dobrinami in se okoriščati brez večjih tveganj, se bodo ta izkopavanja in plenjenja nadaljevala tudi v prihodnosti. Zaradi gospodarske in umetniške vrednosti kulturne dediščine je povpraševanje na mednarodnem trgu veliko, a ker ne obstajajo odločni mednarodni zakonodajni ukrepi in se ne izvajajo, te dobrine preidejo v sivo ekonomijo. Meriti na kulturno dediščino je resno kaznivo dejanje, ki povzroča veliko trpljenja tistim, ki jih to neposredno ali posredno prizadene. Nezakonita trgovina s kulturnimi dobrinami v mnogih primerih prispeva k nasilni kulturni homogenizaciji in/ali izgonu, plenjenje in ropanje kulturnih dobrin pa med drugim vodi v propad. Unija bi zato morala prepovedati vstop kulturnih dobrin, ki so bile nezakonito izvožene iz tretjih držav, na carinsko območje Unije, pri čemer bi bilo treba posebno pozornost nameniti kulturnim dobrinam, ki prihajajo iz tretjih držav, v katerih vihrajo oboroženi konflikti, izvažajo pa jih predvsem teroristične organizacije ali druge kriminalne združbe.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Pristojni organi tretjih držav nimajo vedno dovolj zmogljivosti za boj proti nezakoniti trgovini s kulturnimi dobrinami in nezakoniti trgovini ali so izpostavljeni korupciji ali drugim nepravilnostim. Ko so kulturne dobrine vzete iz konteksta, so prebivalci prikrajšani za svoje navade ter spominska obeležja in verske objekte. Če se povezani predmeti prodajo ločeno, se izgubita zgodovinski kontekst in znanstvena vrednost teh predmetov. Ob upoštevanju nenadomestljivosti kulturnih dobrin in interesa javnosti se lahko te dobrine posedujejo le pod določenimi pogoji. Uvozni postopek mora vključevati zagotovilo, da bodo dobrine po uvozu ustrezno skladiščene, dokumentirane, dostopne akademskim ustanovam in javnim muzejem, in o sodelovanju v primeru upravičenih zahtevkov za vračilo.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Zaradi različnih pravil, ki se uporabljajo v državah članicah v zvezi z vstopom kulturnih dobrin na carinsko območje Unije, bi bilo treba zlasti sprejeti ukrepe za zagotovitev, da za uvoz kulturnih dobrin veljajo enotne kontrole ob njihovem vstopu.

(3)  Varstvo kulturne dediščine je lahko učinkovito le, če ga države članice v tesnem sodelovanju organizirajo tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Zaradi različnih pravil, ki se uporabljajo v državah članicah v zvezi z vstopom ukradenih in/ali s plenjenjem pridobljenih kulturnih dobrin na carinsko območje Unije, bi bilo treba sprejeti usklajene ukrepe za ustrezno harmonizacijo pravil, predpisov in postopkov držav članic, zlasti za zagotovitev, da za uvoz kulturnih dobrin veljajo enotne kontrole ob njihovem vstopu, obenem pa bi bilo treba obravnavati vrzeli v obdavčevanju. S temi ukrepi bi zagotovili tudi, da se bo zakonodaja EU ustrezno uporabljala v vseh državah članicah in da bo mogoče učinkovito vračati nenadomestljive predmete.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Glede na znan potencial prostih con (in tako imenovanih prostih pristajališč) za hrambo kulturnih dobrin bi morali imeti uvedeni ukrepi kontrole čim širše področje uporabe v smislu zadevnih carinskih postopkov. Ti ukrepi kontrole bi se torej morali uporabljati ne samo za blago, ki se sprosti v prosti promet, temveč tudi za blago, ki je dano v posebni carinski postopek. Vendar pa tako široko področje uporabe ukrepov kontrole ne bi smelo biti v nasprotju z načelom prostega tranzita blaga, prav tako pa ne bi smelo presegati cilja preprečevanja vstopa nedovoljeno izvoženih kulturnih dobrin na carinsko območje Unije. V skladu s tem bi se morali ukrepi kontrole uporabljati tudi za posebne carinske postopke, v katere se lahko da blago ob vstopu na carinsko območje Unije, ne pa tudi za tranzit.

(5)  Glede na znan potencial prostih con (in tako imenovanih prostih pristajališč) za hrambo kulturnih dobrin bi morali imeti uvedeni ukrepi kontrole čim širše področje uporabe v smislu zadevnih carinskih postopkov, da bi preprečili izogibanje z izkoriščanjem prostih zon, ki predstavljajo potencialno izhodišče za nadaljnje širjenje trgovine z nepošteno pridobljenimi izdelki v EU in njihovo hrambo. Ti ukrepi kontrole bi se torej morali uporabljati ne samo za blago, ki se sprosti v prosti promet, temveč tudi za blago, ki je dano v posebni carinski postopek. Vendar pa tako široko področje uporabe ne bi smelo biti v nerazumnem nasprotju z načelom prostega tranzita blaga, prav tako pa ne bi smelo presegati cilja preprečevanja vstopa nedovoljeno izvoženih kulturnih dobrin na carinsko območje Unije. V skladu s tem bi se morali ukrepi kontrole uporabljati tudi za posebne carinske postopke, v katere se lahko da blago ob vstopu na carinsko območje Unije, ne pa tudi za tranzit, razen če pristojni organi upravičeno menijo, da so bile kulturne dobrine iz države izvora izvožene s kršenjem njenih zakonov ali pridobljene na drug nezakonit način.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Zakonitost izvoza bi bilo treba presoditi na podlagi zakonov in drugih predpisov države, v kateri so bile kulturne dobrine odkrite ali ustvarjene (t. i. država izvora). Za preprečevanje izogibanja predpisom v primerih, v katerih kulturne dobrine vstopijo v Unijo iz druge tretje države, bi morala oseba, ki želi te dobrine vnesti na carinsko območje Unije, dokazati, da so bile zakonito izvožene iz navedene tretje države, če je zadevna tretja država podpisnica Unescove konvencije iz leta 1970 in s tem država, ki je zavezana boju proti nedovoljenemu prometu s kulturno lastnino. V drugih primerih bi morala oseba dokazati, da so bile zakonito izvožene iz države izvora.

(7)  Zakonitost izvoza bi bilo treba presoditi na podlagi zakonov in drugih predpisov države, v kateri so bile kulturne dobrine odkrite ali ustvarjene (t. i. država izvora). Za preprečevanje izogibanja predpisom v primerih, v katerih kulturne dobrine vstopijo v Unijo iz druge tretje države, bi morala oseba, ki želi te dobrine vnesti na carinsko območje Unije, dokazati, da so bile zakonito izvožene iz države izvora. V vseh primerih bi morala oseba, ki želi te dobrine vnesti na carinsko območje Unije, dokazati, da so bile iz zadnje države, v kateri so bile v posesti, preden so bile odpremljene v Unijo (t. i. država izvoza), izvožene zakonito v skladu z zakoni in drugimi predpisi te države.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Da se trgovina z dobrinami, ki poteka prek zunanjih meja, ne bi nesorazmerno ovirala, bi se morala ta uredba uporabljati le za dobrine, ki dosegajo določeno najnižjo starost. V ta namen se zdi primerno določiti najnižjo starostno mejo 250 let, ki velja za vse kategorije kulturnih dobrin. S to najnižjo starostno mejo se bo zagotovilo, da so ukrepi iz te uredbe osredotočeni na kulturne dobrine, ki so najpogosteje tarča plenilcev na konfliktnih območjih, pri čemer pa niso izključene druge dobrine, ki bi morale biti predmet kontrole za zagotavljanje varstva kulturne dediščine.

(8)  Da se trgovina z dobrinami, ki poteka prek zunanjih meja, ne bi nesorazmerno ovirala, bi se morala ta uredba uporabljati le za dobrine, ki dosegajo določeno najnižjo starost. V ta namen se zdi primerno določiti najnižjo starostno mejo 100 let, ki velja za vse kategorije kulturnih dobrin, v skladu z določbami Haaške konvencije iz leta 1954, Unescove konvencije iz leta 1970 in Konvencije Unidroita iz leta 1995. Z najnižjo starostno mejo se bo zagotovilo, da so ukrepi iz te uredbe osredotočeni na kulturne dobrine, ki so najpogosteje tarča plenilcev na konfliktnih območjih, pri čemer pa niso izključene druge dobrine, ki bi morale biti predmet kontrole za zagotavljanje varstva kulturne dediščine. Kulturne dobrine, ki so bile nedavno proizvedene, so lahko prav tako predmet nedovoljene trgovine, hudodelske združbe iz EU ali drugih držav pa jih lahko uporabijo za pranje denarja, financiranje terorizma, trgovino z drogami ali ljudmi oziroma druga kazniva dejanja. Zaradi tega bi bilo treba sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi bi preprečili njihov nedovoljen uvoz.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Ker so nekatere kategorije kulturnih dobrin, to so arheološki predmeti, sestavni deli spomenikov, redki rokopisi in inkunabule, še posebej izpostavljene plenjenju in uničevanju, se zdi potrebno uvesti sistem strožjega nadzora, preden lahko vstopijo na carinsko območje Unije. V takem sistemu bi bilo treba pred sprostitvijo navedenih dobrin v prosti promet ali njihovim dajanjem v posebni carinski postopek, ki ni tranzit, predložiti dovoljenje, ki ga je izdal pristojni organ države članice vstopa. Osebe, ki želijo pridobiti tako dovoljenje, bi morale biti zmožne dokazati, da so bile dobrine dovoljeno izvožene iz države izvora, in sicer s predložitvijo ustreznih podpornih dokumentov in dokazil, zlasti izvoznih potrdil ali dovoljenj, izdanih v tretji državi izvoza, dokazil o lastništvu, računov, prodajnih pogodb, potrdil o zavarovanju, prevoznih listin in izvedenskih cenitev. Pristojni organi držav članic bi morali na podlagi popolnih in točnih zahtevkov brez nepotrebnega odlašanja odločiti, ali bodo izdali dovoljenje.

(10)  Ker so nekatere kategorije kulturnih dobrin, kot so arheološki predmeti, sestavni deli spomenikov, kosi umetniškega nakita, numizmatični predmeti, artefakti starodavnih tehnoloških dosežkov, redki rokopisi in inkunabule, še posebej izpostavljene plenjenju in uničevanju, se zdi potrebno uvesti sistem strožjega nadzora, preden lahko vstopijo na carinsko območje Unije. V takem sistemu bi bilo treba pred sprostitvijo navedenih dobrin v prosti promet ali njihovim dajanjem v posebni carinski postopek, ki ni tranzit, pridobiti dovoljenje, ki ga je v elektronski obliki izdal pristojni organ države članice vstopa. Osebe, ki želijo pridobiti tako dovoljenje, bi morale biti zmožne dokazati, da so bile dobrine dovoljeno izvožene iz države izvora v skladu z njenimi zakoni in predpisi, in sicer s predložitvijo ustreznih podpornih dokumentov in dokazil, zlasti izvoznih potrdil ali dovoljenj, izdanih v tretji državi izvoza, dokazil o lastništvu, računov, prodajnih pogodb, potrdil o zavarovanju, prevoznih listin in izvedenskih cenitev. Pristojni organi držav članic bi morali na podlagi popolnih in točnih zahtevkov brez nepotrebnega odlašanja odločiti, ali bodo izdali dovoljenje, pri tem pa primerno upoštevati razpoložljivost ustreznih informacij in načelo sorazmernosti. Osebam, ki vložijo zahtevek, se ne bi smela zaračunati pristojbina v zvezi z njihovim zahtevkom. Odločitve pristojnih organov je treba nemudoma sporočiti pristojnim carinskim uradom.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Primeri plenjenja, povezani s financiranjem terorizma ali pranjem denarja, so bili v preteklosti povezani z določenimi državami ali regijami izvora. Komisija bi morala upoštevati predvsem rdeče sezname, ki jih objavlja ICOM, ki razvrščajo ogrožene kategorije arheoloških predmetov ali umetnin v najbolj ranljivih območjih sveta, da bi preprečili njihovo prodajo ali nezakonit izvoz. Glede na posebno naravo kulturnih dobrin bi bilo treba v carinskih službah zaposliti tudi kulturne strokovnjake. Njihova vloga je izjemno pomembna, saj lahko od deklaranta po potrebi zahtevajo dodatne informacije in opravijo fizični pregled kulturnih dobrin, vključno s pridobitvijo izvedenskega mnenja.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za druge kategorije kulturnih dobrin bi morale osebe, ki jih želijo vnesti na carinsko območje Unije, z izjavo potrditi njihov zakoniti izvoz iz tretje države in prevzeti odgovornost zanj ter zagotoviti zadostne informacije, na podlagi katerih lahko carinski organi te dobrine identificirajo. Za poenostavitev postopka in zaradi pravne varnosti bi bilo treba informacije o kulturnih dobrinah zagotoviti z uporabo standardiziranega dokumenta. Za opis kulturnih dobrin bi bilo treba uporabljati standard identifikacije predmeta, ki ga priporoča Unesco. Carinski organi bi morali registrirati vstop teh kulturnih dobrin, obdržati izvirnike in deklarantu dati kopijo zadevnih dokumentov, da se zagotovi sledljivost dobrin, potem ko vstopijo na notranji trg.

(11)  Za druge kategorije kulturnih dobrin bi morale osebe, ki jih želijo vnesti na carinsko območje Unije, z elektronsko izjavo potrditi njihov zakoniti izvoz iz tretje države in prevzeti odgovornost zanj ter zagotoviti zadostne informacije, na podlagi katerih lahko carinski organi te dobrine identificirajo. Za poenostavitev postopka in zaradi pravne varnosti bi bilo treba informacije o kulturnih dobrinah zagotoviti z uporabo elektronskega standardiziranega dokumenta. Za opis kulturnih dobrin bi bilo treba uporabljati standard identifikacije predmeta, ki ga priporoča Unesco. Te kulturne dobrine bi bilo treba elektronsko registrirati, deklarantu pa bi bilo treba dati kopijo zadevnih predloženih dokumentov, da se zagotovi sledljivost dobrin, potem ko vstopijo na notranji trg.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Predložitev dovoljenja ali izjave se ne bi smela zahtevati za začasni uvoz kulturnih dobrin za izobraževalne namene ali za namene znanstvenih ali akademskih raziskav.

(12)  Predložitev dovoljenja ali izjave se ne bi smela zahtevati za začasni uvoz kulturnih dobrin za izobraževalne namene ali za namene znanstvenih ali akademskih raziskav oziroma za namene nepridobitnega sodelovanja med muzeji ali podobnimi nepridobitnimi ustanovami, če ni dokazov o tem, da so bile dobrine pridobljene nezakonito.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Predložitev dovoljenja ali izjave se prav tako ne bi smela zahtevati za hrambo kulturnih dobrin iz držav, ki so jih prizadeli oboroženi spopadi ali naravne nesreče, z namenom zagotavljanja varnosti in ohranitve tovrstnih dobrin.

(13)  Države, ki so jih prizadeli oboroženi spopadi ali druge krize, običajno ne morejo ustrezno varovati svoje kulturne dediščine. Hramba kulturnih dobrin iz teh držav bi morala biti zato dovoljena tudi brez predložitve dovoljenja ali izjave pod pogojem, da pristojni vladni organi spremljajo in upravljajo postopek do vračila. Za osebe, ki jih želijo vnesti na carinsko območje Unije, bi se morala opraviti podrobna ocena tveganja, pri čemer bi bilo treba posebno pozornost nameniti možnostim, ki jih hramba kulturnih dobrin, izvoženih iz držav, ki so jih prizadeli oboroženi spopadi ali druge krize, ponuja za pranje denarja in financiranje terorizma.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Carinski organi bi morali imeti možnost zaseči in začasno zadržati kulturne dobrine, vnesene na carinsko območje Unije, kadar pogoji, navedeni v tej uredbi, niso izpolnjeni. Sprejeti bi bilo treba ustrezne zaščitne ukrepe, zlasti ustrezno obveščanje deklaranta, učinkovita pravna sredstva in da obdobje zadržanja ne bi moglo biti daljše kot 6 mesecev. Začasni zaseg in zadržanje kulturnih dobrin bi morala biti omejena v primerih, kadar bi to – na podlagi ustrezne ocene in za vsak primer posebej – pomenilo nesorazmerne težave za fizične osebe.

Obrazložitev

V zvezi z začasnim zadržanjem kulturnih dobrin je pomembno, da se v uredbo vključi načelo „nesorazmernih težav“, da takšno zadržanje ne bi imelo nesorazmernega učinka na fizične osebe. To načelo je že predvideno v drugih instrumentih prava EU, in sicer o kontroli gotovine ter o zamrznitvi in zaplembi.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Da bi se upoštevale izkušnje, pridobljene z izvajanjem te uredbe, ter spreminjajoče se geopolitične in druge razmere, zaradi katerih postanejo kulturne dobrine ogrožene, ne da bi se pri tem nesorazmerno ovirala trgovina s tretjimi državami, bi bilo treba na Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti pooblastilo za sprejetje aktov v zvezi s spremembami najnižje starostne meje za različne kategorije kulturnih dobrin. Ta prenos bi moral Komisiji omogočiti tudi posodobitev Priloge zaradi sprememb kombinirane nomenklature. Izrednega pomena je, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201627. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(14)  Da bi se upoštevale izkušnje, pridobljene z izvajanjem te uredbe, ter spreminjajoče se geopolitične in druge razmere, zaradi katerih postanejo kulturne dobrine ogrožene, ne da bi se pri tem nesorazmerno ovirala trgovina s tretjimi državami, bi bilo treba na Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti pooblastilo za sprejetje aktov, da bi lahko opredelila namestitev, delovanje in vzdrževanje novega elektronskega sistema. Izrednega pomena je, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201627. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

__________________

__________________

27 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

27 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejetje posebnih ureditev začasnega uvoza in hrambe kulturnih dobrin na carinskem območju Unije, predlog zahtevkov in obrazcev za izdajo uvoznega dovoljenja ter predlog izjave uvoznika in spremne dokumentacije kot tudi nadaljnjih postopkovnih pravil o njihovi predložitvi in obdelavi. Na Komisijo bi bilo treba prenesti izvedbena pooblastila tudi za določitev ureditev za vzpostavitev elektronske podatkovne zbirke za shranjevanje in izmenjavo informacij med državami članicami. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta28.

(15)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, da – po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Svetom, tudi na ravni strokovnjakov – sprejme posebne ureditve začasnega uvoza in hrambe v primernem ohranitvenem stanju kulturnih dobrin na carinskem območju Unije, predloge zahtevkov in obrazcev za izdajo uvoznega dovoljenja ter predloge izjave uvoznika in spremne dokumentacije kot tudi nadaljnja postopkovna pravila o njihovi predložitvi in obdelavi. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta28.

__________________

__________________

28 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

28 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Za podporo učinkovitega izvajanja te uredbe ter zagotovitev podlage za njeno ocenjevanje v prihodnosti bi bilo treba zbirati ustrezne informacije o trgovinskih tokovih kulturnih dobrin. Trgovinskih tokov kulturnih dobrin ni mogoče učinkovito spremljati samo na podlagi vrednosti ali mase tovrstnih dobrin, saj se ti merili lahko spreminjata. Nujno je, da se zbirajo informacije o številu deklariranih predmetov. Ker v kombinirani nomenklaturi za kulturne dobrine niso opredeljene dodatne merske enote, je treba zahtevati, da se navede število kosov.

(16)  Za podporo učinkovitega izvajanja te uredbe ter zagotovitev podlage za njeno ocenjevanje v prihodnosti bi bilo treba zbirati ustrezne informacije o trgovinskih tokovih kulturnih dobrin. Trgovinskih tokov kulturnih dobrin ni mogoče učinkovito spremljati samo na podlagi vrednosti ali mase tovrstnih dobrin, saj se ti merili lahko spreminjata. Nujno je, da se elektronsko zbirajo informacije o številu deklariranih predmetov. Ker v kombinirani nomenklaturi za kulturne dobrine niso opredeljene dodatne merske enote, je treba zahtevati, da se navede število kosov.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Države članice bi morale začeti kampanje ozaveščanja, ki bi odvračale od nakupa in prodaje kulturnih dobrin, ki izvirajo iz nedovoljene trgovine. V državah članicah bi bilo treba vzpostaviti in dati na voljo lahko dostopne informacijske kontaktne točke, telefonske številke in spletna mesta za ozaveščanje in obveščanje, zlasti kupcev kulturnih dobrin ali drugih zainteresiranih strani.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Komisija bi morala imeti na voljo dovolj časa, da sprejme pravila za izvajanje te uredbe, zlasti pravila, ki se nanašajo na ustrezne obrazce za predložitev zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja ali za pripravo izjave uvoznika. Zato bi bilo treba uporabo te uredbe odložiti.

(19)  Komisija bi morala brez odlašanja sprejeti pravila za učinkovito izvajanje te uredbe, zlasti pravila, ki se nanašajo na ustrezne elektronske standardizirane obrazce za predložitev zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja ali za pripravo izjave uvoznika.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „kulturne dobrine“ pomeni vsak predmet, ki je pomemben z vidika arheologije, predzgodovine, zgodovine, književnosti, umetnosti ali znanosti in ki spada v eno od kategorij, navedenih v preglednici v Prilogi, ter dosega tam navedeno najnižjo starostno mejo;

(a)  „kulturne dobrine“ pomeni vsak predmet, ki je iz verskih ali posvetnih razlogov zelo pomemben z vidika arheologije, predzgodovine, zgodovine, književnosti, umetnosti ali znanosti in ki spada v eno od kategorij, navedenih v preglednici v Prilogi, ter dosega tam navedeno najnižjo starostno mejo;

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „država izvoza“ pomeni zadnjo državo, v kateri so bile kulturne dobrine v trajni posesti v skladu z zakoni in drugimi predpisi te države, preden so bile odpremljene v Unijo;

(c)  „država izvoza“ pomeni zadnjo državo, v kateri so bile kulturne dobrine v posesti v skladu z zakoni in drugimi predpisi te države, preden so bile odpremljene v Unijo;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „trajni“ pomeni za obdobje vsaj enega meseca in za namene, ki niso začasna raba, tranzit, izvoz ali odprema;

črtano

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  „pristojni organi“ pomeni organe, ki jih države članice imenujejo za izdajanje uvoznih dovoljenj in registriranje izjav uvoznikov;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 12 sprejme delegirane akte, s katerimi se spremeni drugi stolpec preglednice iz Priloge v skladu s spremembami kombinirane nomenklature ter najnižja starostna meja, določena v tretjem stolpcu preglednice iz Priloge, glede na izkušnje, pridobljene med izvajanjem te uredbe.

2.  Komisija je pooblaščena, da po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Svetom, tudi na ravni strokovnjakov, v skladu s členom 12 sprejme delegirane akte, s katerimi opredeli namestitev, delovanje in vzdrževanje elektronskega sistema iz člena 9.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Sprostitev kulturnih dobrin v prosti promet in dajanje kulturnih dobrin v posebni postopek, ki ni tranzit, sta dovoljena le ob predložitvi uvoznega dovoljenja, izdanega v skladu s členom 4, ali izjave uvoznika, sestavljene v skladu s členom 5.

1.  Vstop kulturnih dobrin, ki so bile nezakonito izvožene iz tretje države, na carinsko območje Unije je prepovedan.

 

Sprostitev kulturnih dobrin v prosti promet in dajanje kulturnih dobrin v posebni postopek, ki ni tranzit, sta dovoljena le ob predložitvi uvoznega dovoljenja, izdanega v skladu s členom 4, ali izjave uvoznika, sestavljene v skladu s členom 5.

 

Izdaja uvoznega dovoljenja ali pravilna predložitev izjave uvoznika carinskim organom ne velja kot dokaz zakonitega izvora ali lastništva kulturne dobrine.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  začasni uvoz v smislu člena 250 Uredbe (EU) št. 952/2013 kulturnih dobrin na carinsko območje Unije za izobraževalne in znanstvene namene ter namene akademskih raziskav;

(a)  začasni uvoz v smislu člena 250 Uredbe (EU) št. 952/2013 kulturnih dobrin na carinsko območje Unije za izobraževalne, znanstvene, restavratorske in konservatorske namene ter namene akademskih raziskav oziroma za namene sodelovanja med javnimi muzeji ali podobnimi nepridobitnimi javnimi ustanovami v okviru organizacije kulturnih razstav, če ni dokazov, da so kulturne dobrine pridobljene nezakonito.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  hrambo v smislu člena 237 Uredbe (EU) št. 952/2013 kulturnih dobrin z izrecnim namenom zagotavljanja njihove ohranitve s strani ali pod nadzorom javnega organa.

(b)  hrambo v smislu člena 237 Uredbe (EU) št. 952/2013 kulturnih dobrin z izrecnim namenom zagotavljanja njihove varnosti ali ohranitve s strani ali pod nadzorom javnega organa, potem ko se za osebe, ki jih želijo uvesti v carinsko območje Unije, opravi ocena tveganja.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija lahko z izvedbenimi akti določi posebne pogoje za začasni uvoz ali hrambo kulturnih dobrin iz odstavka 2. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13.

3.  Komisija lahko z izvedbenimi akti določi posebne pogoje za začasni uvoz ali hrambo kulturnih dobrin za njihovo zaščito iz odstavka 2. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Imetnik dobrin za uvozno dovoljenje zaprosi pri pristojnem organu države članice vstopa. Zahtevku se priložijo vsa dokazila in informacije, ki dokazujejo, da so bile zadevne kulturne dobrine izvožene iz države izvora v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi. Če je država izvoza pogodbenica Unescove Konvencije o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, ki je bila podpisana v Parizu 14. novembra 1970 (v nadaljnjem besedilu: Unescova konvencija iz leta 1970), se zahtevku priložijo vsa dokazila in informacije, ki dokazujejo, da so bile kulturne dobrine izvožene iz navedene države v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi.

2.  Imetnik kulturnih dobrin iz prejšnjega odstavka za uvozno dovoljenje zaprosi pri pristojnem organu države članice prvega vstopa. Zahtevku se priložijo vsa dokazila in informacije, ki dokazujejo, da so bile zadevne kulturne dobrine izvožene iz države izvora v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi. Zahtevku se v vseh primerih priložijo dokazila in informacije, ki dokazujejo, da so bile zadevne kulturne dobrine izvožene iz države izvoza v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi. Zahtevek za uvozno dovoljenje se lahko obravnava le, če se mu priloži tudi zagotovilo o ustrezni hrambi z ustrezno dokumentacijo, možnosti dostopa javnim akademskim ustanovam, javnim muzejem in podobnim nepridobitnim ustanovam ter sodelovanju v primeru upravičenih zahtev za vrnitev.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  država izvoza ni pogodbenica Unescove konvencije iz leta 1970 in ni dokazano, da so bile kulturne dobrine izvožene iz države izvora v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi;

(a)  ni dokazano, da so bile kulturne dobrine izvožene iz države izvora v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  država izvoza je pogodbenica Unescove konvencije iz leta 1970 in ni dokazano, da so bile kulturne dobrine izvožene iz države izvoza v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi;

(b)  pristojni organ ima utemeljene razloge za sum, da imetnik dobrin ni pridobil zakonito.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Če se vloga sprejme, pristojni organ v elektronski obliki in brez odlašanja pošlje izvod uvoznega dovoljenja pristojnemu carinskemu organu.

 

Če se vloga zavrne, pristojni organ o tem nemudoma obvesti pristojne carinske organe in Komisijo. Zavrnitvi se priloži izjava o razlogih za zavrnitev vloge, vključno z informacijami o pritožbenem postopku, ki se posreduje vložniku, na katerega vpliva odločitev v trenutku izdaje.

 

Pri vlogi za pridobitev dovoljena za kulturno dobrino, za katero je bila taka vloga že zavrnjena, mora vložnik o prejšnji zavrnitvi obvestiti pristojni organ, pri katerem je bila vložena vloga.

 

Države članice priznajo zavrnitev vlog, kadar jih zavrnejo pristojni organi drugih držav članic, če taka zavrnitev temelji na določbah te uredbe.

 

Če so na voljo novi dokazi v podporo vlogi, je mogoče v skladu s členom 4(2) posredovati novo vlogo. Če pristojni organ v takih primerih izda dovoljenje, o tem obvesti Komisijo in navede razloge za svojo odločitev.

 

Komisija sporoči drugim državam članicam podatke, ki jih je prejela za zagotovitev enotne uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice imenujejo javne organe, pristojne za izdajo uvoznih dovoljenj v skladu s tem členom. Komisiji sporočijo podatke o teh organih in vse spremembe v zvezi z njimi.

Države članice nemudoma imenujejo javne organe, pristojne za izdajo uvoznih dovoljenj v skladu s tem členom. Komisiji sporočijo podatke o teh organih in vse spremembe v zvezi z njimi.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija podatke o pristojnih organih in vse spremembe v zvezi z njimi objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Komisija podatke o pristojnih organih in vse spremembe v zvezi z njimi objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije ter na posebnem spletnem mestu iz člena 11.

Obrazložitev

Seznam pristojnih organov bi moral biti zaradi preglednosti javno dostopen na spletnem mestu Komisije.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija lahko z izvedbenimi akti določi predlogo zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja ter postopkovna pravila za predložitev in obdelavo takega zahtevka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13.

6.  Komisija z izvedbenimi akti določi standardizirano elektronsko predlogo izjave uvoznika in zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja ter postopkovna pravila za predložitev in obdelavo takega zahtevka skupaj s podporno dokumentacijo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izjava uvoznika

Izjava uvoznika in zagotovilo o ohranitvi

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za sprostitev kulturnih dobrin iz točk (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) in (l) iz Priloge v prosti promet in dajanje teh dobrin v posebni postopek, ki ni tranzit, v Uniji se carinskim organom države članice vstopa predloži izjava uvoznika.

1.  Za sprostitev kulturnih dobrin iz točk (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) in (l) iz Priloge v prosti promet in dajanje teh dobrin v posebni postopek, ki ni tranzit, v Uniji se carinskim organom države članice vstopa predložita izjava uvoznika in zagotovilo o ohranitvi.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izjava uvoznika vsebuje izjavo, ki jo podpiše imetnik dobrin, da so bile dobrine izvožene iz države izvora v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi. Če je država izvoza pogodbenica Unescove konvencije o kulturnih dobrinah, izjava uvoznika vsebuje izjavo, ki jo podpiše imetnik dobrin, da so bile dobrine izvožene iz zadevne države v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi.

Izjava uvoznika, ki je bila elektronsko registrirana in po potrebi v elektronski obliki ali na papirju posredovana pristojnim organom, vsebuje izjavo, ki jo podpiše imetnik dobrin, da so bile dobrine izvožene iz države izvora v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izjava uvoznika vključuje standardiziran dokument, v katerem so zadevne kulturne dobrine dovolj natančno opisane, da jih lahko carinski organi identificirajo.

Izjava uvoznika in zagotovilo o ohranitvi vključujeta standardiziran dokument v elektronski obliki ali na papirju, v katerem so zadevne kulturne dobrine dovolj natančno opisane, da jih lahko carinski organi identificirajo. Izjava uvoznika vsebuje tudi informacije o posledicah predložitve napačne izjave.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Izjavi uvoznika je priloženo obvezno zavarovanje, veljavno v obdobju prevoza in uporabe na ozemlju EU. Prav tako lahko carinski uradniki ob vstopu v carinski prosto EU zahtevajo izvirnike drugih dokumentov, kot so strokovna ocena, računi ali dokazila o lastništvu.

 

Zagotovilo o ohranitvi vsebuje podpisano izjavo, s katero se imetnik dobrin zaveže, da bodo dobrine med tranzitom in prodajo ustrezno shranjene, kakor je navedeno v členu 4, in da se bodo prodale izključno kupcem, ki bodo izpolnjevali predpise države članice v zvezi z ustreznim ravnanjem s kulturnimi dobrinami.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija lahko z izvedbenimi akti določi predlogo izjave uvoznika ter postopkovna pravila za predložitev in obdelavo take izjave. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13.

3.  Komisija lahko z izvedbenimi akti določi elektronsko standardizirano predlogo izjave uvoznika ter postopkovna pravila za elektronsko predložitev in obdelavo take izjave. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Uvozno dovoljenje iz člena 4 ali izjava uvoznika iz člena 5, odvisno od primera, se predloži carinskemu uradu, pristojnemu za sprostitev kulturnih dobrin v prosti promet ali za dajanje teh dobrin v posebni postopek, ki ni tranzit.

1.  Uvozno dovoljenje iz člena 4 ali izjava uvoznika iz člena 5, odvisno od primera, se elektronsko predloži carinskemu uradu, pristojnemu za sprostitev kulturnih dobrin v prosti promet ali za dajanje teh dobrin v posebni postopek, ki ni tranzit.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kar zadeva kulturne dobrine, za katere se za vstop na carinsko območje Unije zahteva uvozno dovoljenje, carinski organi preverijo, ali uvozno dovoljenje ustreza predloženim dobrinam. V ta namen lahko opravijo fizični pregled kulturnih dobrin, vključno s pridobitvijo izvedenskega mnenja.

2.  Kar zadeva kulturne dobrine, za katere se za vstop na carinsko območje Unije zahteva uvozno dovoljenje, carinski organi preverijo, ali uvozno dovoljenje ustreza predloženim dobrinam. V ta namen lahko opravijo fizični pregled kulturnih dobrin s pridobitvijo izvedenskega mnenja. Elektronsko registriranemu uvoznemu dovoljenju se dodelita serijska številka in datum registracije, ob sprostitvi dobrin pa se deklarantu zagotovi izvod registriranega uvoznega dovoljenja.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kar zadeva kulturne dobrine, za katere se za vstop na carinsko območje Unije zahteva predložitev izjave uvoznika, carinski organi preverijo, ali izjava uvoznika ustreza zahtevam, določenim v členu 5 ali na podlagi navedenega člena, ter ali ustreza predloženim dobrinam. V ta namen lahko od deklaranta zahtevajo dodatne informacije in opravijo fizični pregled kulturnih dobrin, vključno s pridobitvijo izvedenskega mnenja. Izjavo uvoznika registrirajo, pri čemer ji dodelijo serijsko številko in datum registracije, ob sprostitvi dobrin pa deklarantu zagotovijo izvod registrirane izjave uvoznika.

3.  Kar zadeva kulturne dobrine, za katere se za vstop na carinsko območje Unije zahteva predložitev izjave uvoznika, carinski organi preverijo, ali izjava uvoznika ustreza zahtevam, določenim v členu 5 ali na podlagi navedenega člena, ter ali ustreza predloženim dobrinam. V ta namen lahko od deklaranta zahtevajo dodatne informacije in opravijo fizični pregled kulturnih dobrin s pridobitvijo izvedenskega mnenja. Elektronsko registrirani izjavi uvoznika se dodelita serijska številka in datum registracije, ob sprostitvi dobrin pa se deklarantu zagotovi izvod registrirane izjave uvoznika, izjava pa pošlje pristojnim organom.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija podatke o pristojnih carinskih uradih in vse spremembe v zvezi z njimi objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Komisija podatke o pristojnih carinskih uradih in vse spremembe v zvezi z njimi objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije ter na posebnem spletnem mestu iz člena 11.

Obrazložitev

Seznam pristojnih organov bi moral biti zaradi preglednosti javno dostopen na spletnem mestu Komisije.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Če se pri kontroli na meji EU izkaže, da je uvoz kulturnih dobrin nezakonit, pristojni carinski urad EU o poskusu nezakonitega prevoza in nezakonite uporabe umetniškega dela obvesti nacionalno policijo in carinski urad države porekla zadržane kulturne dobrine. Če država, iz katere se kulturne dobrine nezakonito prevažajo, ni država porekla, je treba obvestiti nacionalne organe obeh držav.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Carinski organi zasežejo in začasno zadržijo kulturne dobrine, vnesene na carinsko območje Unije, če so zadevne kulturne dobrine vstopile na carinsko območje Unije, ne da bi bili izpolnjeni pogoji iz odstavkov 1 in 2 člena 3.

1.  Carinski organi zasežejo in začasno zadržijo kulturne dobrine, vnesene na carinsko območje Unije, če so zadevne kulturne dobrine vstopile na carinsko območje Unije, ne da bi bili izpolnjeni pogoji iz odstavkov 1 in 2 člena 3. V primeru zasega ali začasnega zadržanja kulturnih dobrin morajo v skladu s pravom Unije in mednarodnim pravom obstajati ustrezna jamstva za njihovo optimalno hrambo.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Carinski organi se, po potrebi v sodelovanju z drugimi ustreznimi evropskimi ali nacionalnimi agencijami, odločijo, da preverjanje in carinske kontrole podredijo temeljitejšim pregledom na podlagi pristopa, ki temelji na tveganju. Če pristojni organi upravičeno menijo, da so bile kulturne dobrine, ki so na ozemlju Unije v tranzitu, iz države izvora izvožene s kršenjem njenih zakonov in drugih predpisov ali pridobljene na drug nezakonit način, carinskim organom naročijo, naj jih začasno zasežejo.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Upravni odločbi iz odstavka 1 se priloži obrazložitev, deklarant je o odločbi obveščen, odločba pa je predmet učinkovitega pravnega sredstva v skladu s postopki iz nacionalnega prava.

2.  Upravni odločbi iz odstavkov 1 in 1a se priloži obrazložitev, deklarant je o odločbi obveščen, odločba pa je predmet učinkovitega pravnega sredstva v skladu s postopki iz nacionalnega prava.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Obdobje začasnega zadržanja se strogo omeji na čas, ki ga potrebujejo carinski organi ali drugi organi kazenskega pregona, da ugotovijo, ali okoliščine primera upravičujejo zadržanje na podlagi drugih določb prava Unije ali nacionalnega prava. Najdaljše obdobje začasnega zadržanja v skladu s tem členom je 6 mesecev. Če v navedenem obdobju odločitev o nadaljnjem zadržanju kulturnih dobrin ni sprejeta ali če se odloči, da okoliščine primera ne upravičujejo nadaljnjega zadržanja, se kulturne dobrine dajo na razpolago deklarantu.

3.  Obdobje začasnega zadržanja se strogo omeji na čas, ki ga potrebujejo carinski organi ali drugi organi kazenskega pregona, da ugotovijo, ali okoliščine primera upravičujejo zadržanje na podlagi drugih določb prava Unije ali nacionalnega prava. Najdaljše obdobje začasnega zadržanja v skladu s tem členom je 6 mesecev. Če v navedenem obdobju odločitev o nadaljnjem zadržanju kulturnih dobrin ni sprejeta ali če se odloči, da okoliščine primera ne upravičujejo nadaljnjega zadržanja, se kulturne dobrine dajo na razpolago deklarantu. Organi držav članic EU morajo zagotoviti, da v času, ko umetniška dela vračajo državi izvora, v slednji ne poteka oborožen konflikt, pri katerem ne bi bilo mogoče zagotoviti varnosti predmeta kulturne dediščine. V nasprotnem primeru mora predmet ostati v EU, dokler se razmere v državi izvora ne stabilizirajo.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Tehnična pomoč, usmerjanje in izmenjava informacij

 

Države članice, ki jim po potrebi pomaga Komisija, lahko nudijo uvoznikom pomoč ali tehnične nasvete, pri tem pa upoštevajo položaj malih in srednjih podjetij, da se omogoči spoštovanje zahtev iz te uredbe.

 

Države članice, ki jim pomaga Komisija, omogočijo izmenjavo in razširjanje koristnih informacij o nedovoljeni trgovini s kulturnimi dobrinami, zlasti zato, da se uvoznikom pomaga oceniti tveganja, in informacij o najboljših praksah v zvezi z izvajanjem te uredbe.

 

Pomoč se zagotovi na način, ki ne ogroža odgovornosti pristojnih organov iz člena 2(1)(h)(a) ter ohranja njihovo neodvisnost pri spremljanju spoštovanja te uredbe.

Obrazložitev

Ta novi člen se zgleduje po členu 13 Uredbe (EU) št. 995/2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode, in je namenjen pravilnemu izvajanju te uredbe.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice za namene izvajanja te uredbe zagotovijo sodelovanje med svojimi pristojnimi organi iz člena 3(4).

1.  Države članice za namene izvajanja te uredbe zagotovijo sodelovanje med svojimi pristojnimi organi.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Razvije se lahko elektronski sistem za shranjevanje in izmenjavo informacij med organi držav članic, zlasti v zvezi z izjavami uvoznikov in uvoznimi dovoljenji.

2.  Na podlagi ustreznega zakonodajnega predloga se razvije elektronski sistem za shranjevanje in izmenjavo informacij med organi držav članic, tudi carinskimi, zlasti v zvezi z izjavami uvoznikov in uvoznimi dovoljenji. Pri hrambi ali obdelavi osebnih podatkov v okviru tega elektronskega sistema se upošteva zakonodaja Unije o varstvu podatkov, zlasti načela nujnosti, sorazmernosti in omejitve namena, poleg tega pa mora biti zagotovljen ustrezen nadzor s strani organov za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a)  ureditve za vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje elektronskega sistema iz odstavka 2;

črtano

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve členov 3, 4 in 5 ter zlasti za dajanje lažnih navedb in informacij za namene vstopa kulturnih dobrin na carinsko območje Unije, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev izvajanja teh pravil. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice v 18 mesecih od začetka veljavnosti uredbe Komisijo uradno obvestijo o navedenih pravilih in ukrepih ter jo nemudoma uradno obvestijo o vseh poznejših spremembah, ki vplivajo na ta pravila in ukrepe.

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve členov 3, 4 in 5 ter zlasti za vnos kulturne dobrine na ozemlje Unije brez ustreznega dovoljenja, za uporabo dovoljenja za drugo kulturno dobrino, kot je tista, za katero je bilo izdano, oziroma za dajanje lažnih navedb in informacij za namene vstopa kulturnih dobrin na carinsko območje Unije, pa tudi za dajanje ekonomskih virov na razpolago kriminalnim združbam na podlagi nezakonitega uvoza kulturnih dobrin. Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev popolnega izvajanja teh pravil, vključno z odvzemom ustrezne lastnine nezakonitim uvoznikom kulturnih dobrin. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice v 18 mesecih od začetka veljavnosti uredbe Komisijo uradno obvestijo o navedenih pravilih in ukrepih ter jo nemudoma uradno obvestijo o vseh poznejših spremembah, ki vplivajo na ta pravila in ukrepe.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice organizirajo dejavnosti za usposabljanje in krepitev zmogljivosti za zagotovitev, da bodo lahko zadevni organi učinkovito izvajali to uredbo. Uporabljajo lahko tudi kampanje ozaveščanja, zlasti za ozaveščanje kupcev kulturnih dobrin.

Države članice organizirajo usposabljanje za carinske organe in druge pristojne uslužbence za odkrivanje nezakonito pridobljenih, ukradenih ali ponarejenih kulturnih dobrin, tesneje sodelujejo pri boju proti nezakoniti trgovini s kulturnimi dobrinami in organizirajo dejavnosti za krepitev zmogljivosti za zagotovitev, da bodo lahko zadevni organi in strokovnjaki učinkovito izvajali to uredbo. Komisija gosti posebno spletno mesto, prek katerega jasno obvešča vse zadevne strani o ciljih te uredbe, obveznostih, seznamu pristojnih organov, možnosti začasnega zadržanja, uvedenih kaznih, pravicah do učinkovitega pravnega sredstva ter drugih ustreznih zadevah. Države članice uporabljajo tudi kampanje ozaveščanja ter vzpostavijo in dajo na voljo lahko dostopne informacijske točke in telefonske številke za ozaveščanje in obveščanje, zlasti kupcev kulturnih dobrin in drugih zainteresiranih strani. Carinskim uslužbencem na zunanjih mejah EU bi morali biti dani na voljo strokovna pomoč, namenska sredstva in posebna oprema, da bi lahko zagotavljali spoštovanje načel in duha te uredbe.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija in države članice pri pripravljalnem delu za izvajanje te uredbe sodelujejo z mednarodnimi organizacijami, kot so Unesco, Interpol, Nekropol, Svetovna carinska organizacija in Mednarodni muzejski svet, da bi zagotovile učinkovito usposabljanje, dejavnosti za krepitev zmogljivosti in kampanje ozaveščanja.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  informacije o kršitvah te uredbe;

(b)  informacije o kršitvah te uredbe in kaznih, ki se uporabljajo;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  število primerov, v katerih so bile kulturne dobrine zadržane; ter

(e)  število primerov, v katerih so bile kulturne dobrine zadržane, in kako dolgo so bile zadržane; ter

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  število primerov odstopa kulturnih dobrin državi v skladu s členom 199 Uredbe (EU) št. 952/2013.

(f)  število primerov odstopa kulturnih dobrin državi v skladu s členom 199 Uredbe (EU) št. 952/2013 ter

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija v ta namen državam članicam pošlje ustrezne vprašalnike. Države članice imajo na voljo 6 mesecev, da zahtevane informacije sporočijo Komisiji.

Komisija v ta namen državam članicam pošlje ustrezne vprašalnike. Države članice imajo na voljo 6 mesecev od prejema vprašalnika, da zahtevane informacije sporočijo Komisiji.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Na podlagi odgovorov držav članic na vprašalnike iz odstavka 1 lahko Komisija od držav članic zahteva, da ji predložijo dodatne informacije o obdelavi zahtevkov za uvozna dovoljenja. Države članice zahtevane informacije nemudoma predložijo.

Obrazložitev

Za oceno enotnega izvajanja te uredbe bi morala Komisija, če meni, da je to potrebno, od pristojnih organov držav članic pridobiti več informacij o obdelavi zahtevkov za dovoljenja.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe tri leta po začetku njene uporabe in nato vsakih pet let.

2.  Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe tri leta po začetku njene uporabe in nato vsakih pet let. Poročila ocenjujejo enotno izvajanje ter delovanje in učinkovitost te uredbe, po potrebi pa jih lahko spremljajo ustrezni zakonodajni predlogi.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Uvoz kulturnih dobrin

Referenčni dokumenti

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Pristojni odbori

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

11.9.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

26.2.2018

Člen 55 – Postopek s skupnimi sejami odborov

Datum razglasitve na zasedanju

18.1.2018

Obravnava v odboru

14.5.2018

28.6.2018

 

 

Datum sprejetja

28.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

33

+

ALDE

Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Judith Sargentini

3

-

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Uvoz kulturnih dobrin

Referenčni dokumenti

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Datum predložitve EP

12.7.2017

 

 

 

Pristojni odbori

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

CULT

11.9.2017

LIBE

11.9.2017

 

 

Pridruženi odbori

Datum razglasitve na zasedanju

CULT

18.1.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Alessia Maria Mosca

11.1.2018

Daniel Dalton

11.1.2018

 

 

Člen 55 – Postopek s skupnimi sejami odborov

Datum razglasitve na zasedanju

18.1.2018

Obravnava v odboru

21.2.2018

21.3.2018

23.4.2018

4.6.2018

 

18.6.2018

 

 

 

Datum sprejetja

27.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

56

4

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Dita Charanzová, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, France Jamet, Philippe Juvin, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Iuliu Winkler, Igor Šoltes

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Klaus Buchner, Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Igor Gräzin, Arndt Kohn, Pina Picierno, Fernando Ruas, Paul Rübig, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Nils Torvalds, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

Datum predložitve

9.10.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

56

+

ALDE

Dita Charanzová, Igor Gräzin, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin, William (earl) Dartmouthski

ENF

Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Hansen, Philippe Juvin, Verónica Lope Fontagné, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Bernd Lange, David Martin, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Kerstin Westphal, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand, Igor Šoltes

4

-

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Czesław Hoc, Emma McClarkin, Anneleen Van Bossuyt

3

0

ECR

Daniel Dalton

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 19. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov