Förfarande : 2017/0158(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0308/2018

Ingivna texter :

A8-0308/2018

Debatter :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Röstförklaringar
PV 12/03/2019 - 9.20

Antagna texter :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1225kWORD 206k
9.10.2018
PE 619.292v02-00 A8-0308/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Utskottet för internationell handel

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton

(Gemensamt utskottsförfarande – artikel 55 i arbetsordningen)

Föredragande av yttrande (*):

Santiago Fisas Ayxelà

Utskottet för kultur och utbildning

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning
 YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0375),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0227/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–    med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för internationell handel och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd samt yttrandena från utskottet för kultur och utbildning och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0308/2018),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Mot bakgrund av rådets slutsatser av den 12 februari 2016 om kampen mot finansiering av terrorism, kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om en åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism24 och direktivet om bekämpande av terrorism25 bör det införas gemensamma regler om handel med tredjeländer i syfte att säkerställa ett verkningsfullt skydd mot förlust av kulturföremål, bevarandet av mänsklighetens kulturarv och förhindra finansiering av terrorism genom försäljning av plundrat kulturarv till köpare i unionen.

(1)  Mot bakgrund av rådets slutsatser av den 12 februari 2016 om kampen mot finansiering av terrorism, kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om en åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism24 och direktivet om bekämpande av terrorism25 bör det införas gemensamma regler om handel med tredjeländer i syfte att säkerställa ett verkningsfullt skydd mot olaglig handel med, förlust av eller förstörelse av kulturföremål, bevarandet av mänsklighetens kulturarv och förhindra finansiering av terrorism och penningtvätt genom försäljning av plundrat kulturarv till köpare i unionen.

__________________

__________________

24 COM(2016)0050.

24 COM(2016)0050.

25 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017, s. 6)

25 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017, s. 6)

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Med tanke på unionens engagemang för rättvisa processer och ersättning till brottsoffer samt Unescos (FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur) stadga och konventioner om skydd av kulturarvet måste det säkras att föremål som köpts, grävts ut eller på annat sätt erhållits på olaglig väg ska återställas. När det gäller exploatering av folk och territorier som vanligen leder till olaglig handel med kulturföremål, i synnerhet när denna olagliga handel har sitt ursprung i ett sammanhang av väpnad konflikt, bör denna förordning beakta människors och territoriers regionala och lokala särdrag snarare än kulturproduktionens marknadsvärde.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Kulturarvet är en av grundstenarna för civilisationen och det berikar kulturlivet för alla folk och människor och bör därför skyddas från olagligt förvärv och plundring. Unionen bör därför förbjuda införsel till unionens tullområde av kulturföremål som exporterats olagligen från tredjeländer.

(2)  Kulturföremål har ofta stor kulturell, konstnärlig, historisk och vetenskaplig betydelse. Kulturarvet är en av grundstenarna för civilisationen, som bland annat kan ha ett symbolvärde för mänskligheten och utgöra en del av mänsklighetens kulturella minne. Det berikar kulturlivet för alla folk och förenar oss i mänsklighetens gemensamma minnen och utvecklingen av civilisationen. Kulturarvet bör därför skyddas från olagligt förvärv och plundring. Plundring av arkeologiska platser är inget nytt fenomen, men sker nu i industriell skala. Så länge det går att bedriva lukrativ handel med olagligt utgrävda kulturföremål och därigenom göra vinster utan påtagliga risker, kommer denna utgrävning och plundring att fortsätta i framtiden. Kulturarvets ekonomiska och konstnärliga värde skapar stark efterfrågan på den internationella marknaden, men bristen på kraftfulla internationella lagstiftningsåtgärder och tillämpning av dessa leder till att kulturföremålen överförs till den underjordiska ekonomin. Plundring av arkeologiska platser och handel med olagligt utgrävt kulturarv är ett allvarligt brott som orsakar stort lidande för dem som drabbas direkt eller indirekt. Otillåten handel med kulturföremål bidrar i många fall till påtvingad kulturell likriktning eller fördrivning, medan plundring av kulturföremål bland annat leder till upplösning av kulturer. Unionen bör därför förbjuda import till unionens tullområde av kulturföremål som exporterats olagligen från tredjeländer, med särskild tonvikt på kulturföremål från tredjeländer som påverkas av väpnade konflikter, i synnerhet när föremålen har exporterats av terroristorganisationer eller andra kriminella organisationer.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Tredjeländernas behöriga myndigheter har inte alltid tillräcklig kapacitet för att bekämpa smuggling av och olaglig handel med kulturföremål. De kan också vara utsatta för korruption eller andra former av administrativa missförhållanden. När kulturföremål tas ur sitt sammanhang berövas befolkningen sina sedvänjor, föremål eller platser för hågkomst och religionsutövning. Föremålens historiska kontext och vetenskapliga värde går förlorade om föremål som hör ihop med varandra säljs separat. Med tanke på kulturföremålens oersättlighet och allmänintresset borde det enbart vara möjligt att äga sådana föremål på vissa villkor. Importförfarandet måste omfatta en försäkran om lämplig lagring efter införseln, dokumentation, beviljande av tillgång för akademiska institutioner och offentliga museer samt samarbete när det gäller berättigade anspråk på återställande.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Med tanke på de olika regler som tillämpas i medlemsstaterna när det gäller införsel av kulturföremål till unionens tullområde bör åtgärder vidtas i synnerhet för att säkerställa att importen av kulturföremål omfattas av enhetliga kontroller i samband med införseln.

(3)  Med tanke på de olika regler som tillämpas i medlemsstaterna när det gäller import av kulturföremål till unionens tullområde bör åtgärder vidtas i synnerhet för att säkerställa att viss import av kulturföremål omfattas av enhetliga kontroller i samband med införseln till unionens tullområde, på grundval av befintliga processer, förfaranden och administrativa verktyg som syftar till att uppnå ett enhetligt genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/20131a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  De gemensamma reglerna bör omfatta tullbehandlingen av icke-unionsvaror i form av kulturföremål som förs in till unionens tullområde, dvs. både varornas övergång till fri omsättning och deras hänförande till ett särskilt tullförfarande med undantag av transitering.

(4)  De gemensamma reglerna bör omfatta införsel och import av icke-unionsvaror i form av kulturföremål till unionens tullområde.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Med hänsyn till den kända potentialen hos frizoner (så kallade frihamnar) när det gäller lagring av kulturföremål, bör de kontrollåtgärder som ska införas ha ett så brett tillämpningsområde som möjligt med avseende på de tullförfaranden som berörs. Kontrollåtgärderna bör därför endast gälla varor som övergått till fri omsättning samt varor som hänförts till ett särskilt tullförfarande. Ett så brett tillämpningsområde bör dock inte gå emot principen om fri transitering av varor eller gå utöver syftet att förhindra att olagligt exporterade kultföremål förs in till unionens tullområde. Därför bör kontrollåtgärderna omfatta de särskilda tullförfaranden som varor som förs in i unionens tullområde kan hänföras till, men inte transitering.

(5)  De kontrollåtgärder som ska införas för frizoner (så kallade frihamnar) bör ha ett så brett tillämpningsområde som möjligt med avseende på de tullförfaranden som berörs, i syfte att förhindra kringgående av denna förordning genom utnyttjande av frizoner, som utgör eventuella bakgrundsområden för fortsatt spridning av handel med olagliga produkter i EU. Kontrollåtgärderna bör därför endast gälla varor som övergått till fri omsättning samt varor som hänförts till ett särskilt tullförfarande. Ett så brett tillämpningsområde bör dock inte gå utöver syftet att förhindra att olagligt exporterade kulturföremål förs in till unionens tullområde, utom när behöriga myndigheter har rimliga skäl att anta att kulturföremål exporterats från ursprungslandet eller tredjelandet i strid med dess lagar och andra författningar.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Definitioner som grundar sig på definitionerna i Unescos konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom, undertecknad i Paris den 14 november 1970, och Unidroits konvention om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt, undertecknad den 24 juni 1995, i vilka ett betydande antal medlemsstater är parter, bör användas i förordningen, med tanke på att många tredjeländer och de flesta medlemsstater är bekanta med reglerna i dessa konventioner.

(6)  Definitioner som grundar sig på definitionerna i Unescos konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom, undertecknad i Paris den 14 november 1970 (1970 års Unesco-konvention), och Unidroits konvention om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt, undertecknad den 24 juni 1995, i vilka ett betydande antal medlemsstater är parter, bör användas i förordningen, med tanke på att många tredjeländer och de flesta medlemsstater är bekanta med reglerna i dessa konventioner.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Exportens laglighet bör granskas på grundval av lagar och andra författningar i det land där kulturföremålen upptäckts eller skapats (”ursprungsland”). I syfte att undvika kringgående av regler bör, när kulturföremål förs in i unionen från ett annat tredjeland än ursprungslandet, den person som önskar införa kulturföremålen till unionens tullområde visa att de exporterats därifrån lagligen, när det berörda tredjelandet är undertecknande part i Unescos konvention från 1970 och därmed ett land som åtagit sig att bekämpa olaglig handel med kulturföremål. I andra fall bör personen bevisa laglig export från ursprungslandet.

(7)  Exportens laglighet bör granskas på grundval av lagar och andra författningar i det land där kulturföremålen upptäckts eller skapats, eller bortförts, utgrävts eller stulits på land eller under vatten i ett sådant land eller i det land som har så nära anknytning till kulturföremålen att det betraktar dem som nationell kulturegendom och reglerar exporten av dem från sitt territorium i samband med att de lagligen förs ut ur det land där de skapades eller upptäcktes (nedan kallat ursprungsland). När kulturföremål förs in i unionen från ett annat tredjeland än ursprungslandet, bör den person som önskar införa kulturföremålen till unionens tullområde, i syfte att undvika kringgående av regler, visa att de exporterats lagligen från ursprungslandet. I undantagsfall, där kulturföremålens ursprungsland antingen inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt och denna omständighet anses vara väldokumenterad och styrkt av den behöriga myndigheten, eller där kulturföremålen har exporterats från ursprungslandet före 1970, och har kvarhållits i ett tredjeland för andra ändamål än tillfällig användning, transitering, export eller avsändning innan föremålen förs in i unionens tullområde, men innehavaren inte kan tillhandahålla de handlingar som krävs, eftersom sådana handlingar inte användes när kulturföremålen exporterades från ursprungslandet, ska ansökan åtföljas av lämpliga handlingar och uppgifter som styrker att kulturföremålen i fråga har exporterats från tredjeland i enlighet med dess lagar och andra författningar eller som bevisar att sådana lagar och andra författningar saknas.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Skyddet mot olaglig import, export och överföring av egna kulturföremål från de medlemsstater som är parter i 1970 års Unescokonvention stöds av åtgärderna i artikel 5 i den konventionen, som kräver att minst en nationell tjänst för skydd av kulturarvet inrättas, med ett tillräckligt antal kvalificerade anställda. Det nödvändiga aktiva samarbetet avseende säkerhet och bekämpning av olaglig import av kulturföremål, särskilt i krisområden, med de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som är parter i konventionen, underlättas också genom denna. De stater som är parter i konventionen bör uppfylla sina åtaganden inom ramen för den, och de medlemsstater som ännu inte har ratificerat konventionen bör göra det utan dröjsmål.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Mot bakgrund av att det i artikel 5 i 1970 års Unescokonvention krävs att en eller flera nationella myndigheter, utrustade med ett tillräckligt antal kvalificerade anställda, ska inrättas för att skydda sina egna kulturföremål mot olaglig import, export och överföring, och konstateras att det behövs aktivt samarbete med behöriga myndigheter i tredjeländer avseende säkerhet och bekämpning av olaglig import av kulturföremål, särskilt i krisområden, bör stater som är parter i 1970 års Unescokonvention uppfylla de åtaganden som föreskrivs i den konventionen, och de medlemsstater som ännu inte har ratificerat konventionen måste göra det utan dröjsmål.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  För att inte störa handen med varor över den yttre gränsen på ett oproportionellt sätt bör denna förordning endast gälla varor över en viss åldersgräns. Därför förefaller det lämpligt att fastställa en åldersgräns på minst 250 år för alla kategorier av kulturföremål. Denna minimigräns kommer att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning inriktas på sådana kulturföremål som mest sannolikt är målet för plundrare i konfliktområden, utan att utesluta andra varor som det är nödvändigt att kontrollera för att säkerställa skyddet av kulturarvet.

(8)  För att inte störa handeln med varor över unionens yttre gränser på ett oproportionellt sätt bör denna förordning endast gälla varor över en viss åldersgräns och ett visst gränsvärde. Därför förefaller det lämpligt att fastställa en lägsta åldersgräns för de flesta kategorier av kulturföremål, i enlighet med förordning (EG) nr 116/2009 och bestämmelserna i Unescos konvention från 1970 och Unidroits konvention från 1995, samt ett ekonomiskt gränsvärde för vissa kategorier av kulturföremål som anges i bilaga I. Vissa kategorier av kulturföremål bör inte omfattas av ett ekonomiskt gränsvärde eftersom de behöver starkare skydd på grund av att de löper större risk för plundring, förlust eller förstörelse. Denna minimigräns kommer att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning inriktas på sådana kulturföremål som mest sannolikt är målet för plundrare i konfliktområden, utan att utesluta andra varor som det är nödvändigt att kontrollera för att säkerställa skyddet av kulturarvet.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Eftersom vissa kategorier av kulturföremål, nämligen arkeologiska föremål, delar av monument, sällsynta handskrifter och inkunabler är särskilt sårbara för plundring och förstörelse förefaller det nödvändigt att föreskriva ett system med ökad granskning innan de får föras in till unionens tullområde. Ett sådant system bör innebära att en licens utfärdad av den behöriga myndigheten i införselmedlemsstaten uppvisas innan varorna får övergå till fri omsättning eller hänföras till ett särskilt tullförfarande annat än transitering. Personer som önskar erhålla en sådan licens bör kunna bevisa laglig export från ursprungslandet med lämpliga styrkande handlingar och bevis, i synnerhet exportintyg eller licenser som utfärdats av det exporterande tredjelandet, ägarbevis, fakturor och kvitton, försäljningsavtal, försäkringshandlingar, transportdokument och expertutlåtanden. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bör besluta om att utfärda en licens utan onödigt dröjsmål, på grundval av fullständiga och korrekta ansökningar.

(10)  Eftersom vissa kategorier av kulturföremål, nämligen arkeologiska föremål och delar av monument, är särskilt sårbara för plundring och förstörelse förefaller det nödvändigt att föreskriva ett system med ökad granskning innan de får föras in till unionens tullområde. Ett sådant system bör innebära att en licens utfärdad av den behöriga myndigheten i den första medlemsstat som importen avser måste uppvisas före importen till unionens tullområde. Personer som önskar erhålla en sådan licens bör kunna bevisa att kulturföremålen har exporterats från ursprungslandet, eller i undantagsfall från tredjelandet, i enlighet med det landets eller tredjelandets lagar och andra författningar, eller bevisa att sådana lagar och andra författningar saknas. Med vederbörlig hänsyn till risken och tillämpning av principerna om tillbörlig aktsamhet, bör man kunna bevisa laglig export från ursprungslandet, eller i undantagsfall från tredjelandet, med lämpliga styrkande handlingar och bevis (exportintyg eller exportlicenser som utfärdats av ursprungslandet, det standardiserade objekt-id som är internationell standard för beskrivning av kulturföremål, ägarbevis, fakturor och kvitton, försäljningsavtal, försäkringshandlingar, transportdokument) som styrker att kulturföremålen i fråga har exporterats från ursprungslandet i enlighet med dess lagar och andra författningar. Om det saknas styrkande handlingar bör ansökan innehålla en expertbedömning om den behöriga myndigheten anser det nödvändigt. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bör besluta huruvida en licens ska utfärdas utan onödigt dröjsmål och inom de tidsramar som anges, på grundval av fullständiga och korrekta ansökningar.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Med hänsyn till föremålens särskilda karaktär är rollen för tullmyndigheternas kulturexperter ytterst viktig, eftersom de vid behov bör kunna kräva ytterligare uppgifter från deklaranten och analysera kulturföremålen genom en fysisk undersökning.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För andra kategorier av kulturföremål bör de personer som önskar föra in dem till unionens tullområde genom en försäkran intyga och ta på sig ansvaret för att varorna har införts lagligen från tredjelandet och bör tillhandahålla tillräcklig information för att föremålen ska kunna identifieras av tullen. För att underlätta förfarandet och av skäl som rör rättslig förutsägbarhet bör uppgifterna om kulturföremålet lämnas med användning av ett standardiserat dokument. Det standardiserade objekt-ID som rekommenderas av Unesco bör användas för att beskriva kulturföremålet. Tullen bör registrera införseln av kulturföremålen, behålla originalen och lämna en kopia av de relevanta handlingarna till deklaranten, i syfte att garantera spårbarhet efter det att varorna har kommit in på den inre marknaden.

(11)  För andra kategorier av kulturföremål bör de personer som önskar föra in dem till unionens tullområde genom en elektronisk försäkran intyga och ta på sig ansvaret för att varorna har införts lagligen från ursprungslandet eller, i undantagsfall, från tredjelandet, och bör tillhandahålla tillräcklig information för att föremålen ska kunna identifieras av tullen. För att underlätta förfarandet och av skäl som rör rättslig förutsägbarhet bör uppgifterna om kulturföremålet lämnas med användning av ett elektroniskt standardiserat dokument. En standardiserad handling med det standardiserade objekt-ID som rekommenderas av Unesco bör användas för att beskriva kulturföremålet. Den elektroniska förklaringen bör även omfatta exportintyg eller licenser som utfärdats av ursprungslandet eller, i undantagsfall, härrör från tredjelandet, vilka bevisar att kulturföremålen i fråga exporterades från det landet i enlighet med ursprungslandets eller tredjelandets lagar och andra författningar, eller bevisar att sådana lagar och andra författningar saknas. Om ursprungslandets eller tredjelandets lagstiftning inte föreskriver utfärdande av exportlicenser eller intyg, ska importörsförklaringen även innehålla lämpliga styrkande handlingar och bevis, såsom ägarbevis, fakturor och kvitton, försäljningsavtal, försäkringshandlingar och transportdokument. Kulturföremålen bör registreras elektroniskt och deklaranten bör få en kopia av de relevanta handlingarna, i syfte att garantera spårbarhet efter det att föremålen har kommit in på den inre marknaden. De uppgifter som tillhandahålls de behöriga myndigheterna i form av elektroniska förklaringar bör göra det möjligt för dem att vidta ytterligare åtgärder om de på grundval av en riskanalys anser att föremålen kan bli föremål för olaglig import.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Tillfällig införsel av kulturföremål för utbildningsändamål, vetenskaplig eller akademisk forskning bör inte omfattas av uppvisande av licens eller försäkran.

(12)  Tillfällig införsel av kulturföremål för utbildningsändamål, vetenskaplig verksamhet, scenkonst, konservering, restaurering, digitalisering, akademisk forskning samt för samarbete mellan museer eller andra icke-vinstdrivande institutioner för att anordna kulturutställningar bör inte omfattas av kravet på uppvisande av en importlicens eller importörsförklaring. Kulturföremål som ska visas vid handelsmässor och internationella konstmässor bör inte omfattas av kravet på uppvisande av en importlicens eller importörsförklaring. Om kulturföremålen emellertid skulle förvärvas och bli kvar inom unionens territorium bör de omfattas av kravet på uppvisande av en importlicens eller importörsförklaring, beroende på kategorin av kulturföremål.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Lagring av kulturföremål från länder som påverkas av väpnad konflikt eller drabbats av en naturkatastrof bör också tillåtas utan krav på uppvisande av en licens eller en förklaring, i syfte att säkerställa att de förvaras i säkerhet och bevaras.

(13)  Lagring av kulturföremål från länder som påverkas av väpnad konflikt eller drabbats av en naturkatastrof och som avser att när så är möjligt återlämna dessa föremål till det ursprungsland eller tredjeland som föremålen lagligen exporterades från, bör också tillåtas utan krav på uppvisande av en importlicens eller en importörsförklaring, i syfte att säkerställa att de förvaras i säkerhet och bevaras.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att beakta erfarenheterna av tillämpningen av denna förordning och ändrade geopolitiska och andra förhållanden som utsätter kulturföremål för en risk, utan att därför hindra handeln med tredjeländer på ett oproportionellt sätt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av minimiåldersgränsen för de olika kategorierna av kulturföremål. Denna delegering bör också göra det möjligt för kommissionen att uppdatera bilagan i enlighet med ändringar i den kombinerade nomenklaturen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201627. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(14)  För att beakta erfarenheterna av tillämpningen av denna förordning och ändrade geopolitiska och andra förhållanden som utsätter kulturföremål för en risk, utan att därför hindra handeln med tredjeländer på ett oproportionellt sätt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av minimiåldersgränsen och kriterierna för det ekonomiska gränsvärdet för de olika kategorierna av kulturföremål. Denna delegering bör också göra det möjligt för kommissionen att uppdatera bilaga I i enlighet med ändringar i Kombinerade nomenklaturen och att fastställa en andra bilaga (bilaga II) med en förteckning över länder och KN-nummer utgående från de röda listor över kulturföremål som är utsatta för risk som utarbetas och ändras av Internationella museirådet (ICOM). Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201627. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

__________________

__________________

27 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

27 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att anta särskilda villkor för tillfällig införsel till och lagring av kulturföremål i unionens tullområde, förlagor till ansökningar och formulär till importlicenser, och till importörsförklaringar och åtföljande handlingar, samt ytterligare förfaranderegler för hur de ska lämnas in och handläggas. Kommissionen bör också tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att organisera inrättandet av en elektronisk databas för lagring och utbyte av information mellan medlemsstater. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201128.

(15)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att anta särskilda villkor för tillfällig införsel till och lagring av kulturföremål i unionens tullområde, varvid lämpliga lagringsförhållanden bör garanteras med vederbörlig hänsyn till kulturföremålens särskilda egenskaper. Dessa åtgärder bör även tillämpas på de elektroniska standardiserade förlagorna till elektroniska ansökningar om och formulär för importlicenser och en förteckning över skälen till att en sådan ansökan kan avslås, samt till importörsförklaringar och åtföljande handlingar, liksom på ytterligare förfaranderegler för hur de elektroniskt ska lämnas in och handläggas. Kommissionen bör också tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att organisera inrättandet av en elektronisk databas för lagring och utbyte av information mellan medlemsstater inom ramen för förordning (EU) nr 952/2013. Ett sådant inrättande kan utgöra en del av det arbetsprogram som avses i artikel 280 i den förordningen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201128.

__________________

__________________

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  För genomförandet av denna förordning är de tillämpliga bestämmelserna för tullens kontroller de som föreskrivs i förordning (EU) nr 952/2013.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Relevant information om handelsflöden för kulturföremål bör samlas in och ligga till grund för ett effektivt genomförande av förordningen och för en framtida utvärdering av den. Handelsflöden för kulturföremål kan inte övervakas effektivt endast utifrån deras värde eller vikt eftersom dessa två mått kan fluktuera. Det är nödvändigt att samla in information om antalet deklarerade föremål. Eftersom ingen kompletterande måttenhet anges för kulturföremål i kombinerade nomenklaturen är det nödvändigt att kräva att antalet föremål deklareras.

(16)  Relevant information om handelsflöden för kulturföremål bör samlas in i elektronisk form och delas av medlemsstaterna och kommissionen som grund för ett effektivt genomförande av förordningen och för en framtida utvärdering av den. För att främja insyn och offentlig granskning bör så mycket information som möjligt offentliggöras. Handelsflöden för kulturföremål kan inte övervakas effektivt endast utifrån deras värde eller vikt eftersom dessa två mått kan fluktuera. Det är nödvändigt att samla in information elektroniskt om antalet deklarerade föremål. Eftersom ingen kompletterande måttenhet anges för kulturföremål i kombinerade nomenklaturen är det nödvändigt att kräva att antalet föremål deklareras.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  EU:s strategi och handlingsplan för förbättrad riskhantering på tullområdet29 har bland annat till syfte att stärka tullmyndigheternas kapacitet att öka reaktionsförmågan vad gäller risker på området kulturföremål. Den gemensamma ram för riskhantering som föreskrivs i förordning (EU) nr 952/2013 bör användas och relevant riskinformation utbytas mellan tullmyndigheter.

(17)  EU:s strategi och handlingsplan för förbättrad riskhantering på tullområdet har bland annat till syfte att stärka tullmyndigheternas utbildning och kapacitet att öka reaktionsförmågan vad gäller risker på området kulturföremål. Den gemensamma ram för riskhantering som föreskrivs i förordning (EU) nr 952/2013 bör användas och relevant riskinformation utbytas mellan tullmyndigheter.

__________________

__________________

29 COM/2014/0527. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s strategi och handlingsplan för riskhantering på tullområdet.

29 COM/2014/0527. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s strategi och handlingsplan för riskhantering på tullområdet.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Det är nödvändigt att inrätta kampanjer för att öka medvetenheten bland köparna av kulturföremål om risken för olagliga varor och att bistå marknadsaktörerna i deras förståelse för och tillämpning av denna förordning. Medlemsstaterna bör involvera relevanta nationella kontaktpunkter och andra informationstjänster i samband med spridningen av denna information.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17b)  Kommissionen bör se till att mikroföretag samt små och medelstora företag får lämpligt tekniskt stöd och bör underlätta utbytet av information med dessa företag för att genomföra denna förordning på ett effektivt sätt. Mikroföretag samt små och medelstora företag som är etablerade i unionen och som importerar kulturföremål bör därför få tillgång till Cosme-programmet, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/20131a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 33).

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Medlemsstaterna bör införa effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för underlåtenhet att följa bestämmelserna i denna förordning och meddela kommissionen dessa påföljder.

(18)  Medlemsstaterna bör införa effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för underlåtenhet att följa bestämmelserna i denna förordning och meddela kommissionen dessa påföljder. Medlemsstaterna bör också underrätta kommissionen när påföljder tillämpas. Det bör införas likvärdiga villkor och en enhetlig strategi, och därför bör påföljderna i varje medlemsstat vara av liknande karaktär och ha liknande effekt.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Tillräcklig tid bör föreskrivas för att kommissionen ska kunna anta regler om genomförande av denna förordning, i synnerhet sådana som rör vilka formulär som ska användas för att ansöka om en importlicens eller för att upprätta en importörsförklaring. Därför bör tillämpningen av denna förordning skjutas upp.

(19)  Kommissionen bör utan dröjsmål anta regler om genomförande av denna förordning, i synnerhet sådana som rör vilka elektroniska, standardiserade formulär som ska användas för att ansöka om en importlicens eller för att upprätta en importörsförklaring.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs villkor och förfaranden för införsel av kulturföremål till unionens tullområde.

I denna förordning fastställs villkor och förfaranden för införsel och import av kulturföremål till unionens tullområde.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning ska inte tillämpas på kulturföremål som transiteras genom unionens tullområde.

Denna förordning ska tillämpas på kulturföremål som transiteras genom unionens tullområde, när behöriga myndigheter har rimliga skäl att anta att kulturföremål har exporterats från ursprungslandet eller tredjelandet i strid med det landets lagar och andra författningar.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  kulturföremål: varje föremål som är av betydelse för arkeologi, förhistoria, historia, litteratur, konst eller vetenskap och som tillhör de kategorier som förtecknas i bilagan och uppfyller den minimiåldersgräns som anges där.

a)  kulturföremål: varje föremål som är av betydelse för arkeologi, förhistoria, historia, litteratur, konst eller vetenskap och som tillhör de kategorier som förtecknas i bilagorna och uppfyller den minimiåldersgräns och de ekonomiska gränsvärden som anges där.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  import av kulturföremål:

 

i. sådan övergång till fri omsättning som avses i artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013,

 

ii. hänförande av varor till någon av följande kategorier av särskilda förfaranden som avses i artikel 210 i förordning (EU) nr 952/2013:

 

a) lagring, som omfattar lagring i tullager och frizoner,

 

b) särskild användning, som omfattar tillfällig införsel och slutanvändning,

 

c) aktiv förädling.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  ursprungsland: det land på vars nuvarande territorium kulturföremålet skapats eller upptäckts.

b)  ursprungsland: det land på vars nuvarande territorium kulturföremålet skapats eller upptäckts eller bortförts, utgrävts eller stulits på land eller under vatten, eller det land som har en så nära anknytning till kulturföremålen att det skyddar dem såsom nationell kulturegendom och reglerar export av dem från sitt territorium i samband med att kulturföremålen lagligen förs ut ur det land där de skapades eller upptäcktes.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  exportland: det sista land i vilket kulturföremålet innehades permanent i enlighet med det landets lagar och andra författningar innan det avsändes till unionen.

c)  tredjeland: det sista land utöver ursprungslandet där kulturföremålet kvarhölls innan det infördes till unionens tullområde.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  permanent: en tidsperiod på minst en månad och för andra syften än tillfällig användning, transitering, export eller avsändning.

utgår

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ha)  objekt-ID: den internationella standard som antagits av Unesco för beskrivning av kulturföremål och sammanställning av en enda uppsättning uppgifter om kulturföremål.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

hb)  behöriga myndigheter: de myndigheter som medlemsstaterna har utsett för utfärdande av importlicenser och registrering av importörsförklaringar.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12 med avseende på ändring av den andra i tabellen i bilagan till följd av ändringar i kombinerade nomenklaturen och med avseende på att ändra minimiåldersgränsen i tredje kolumnen i tabellen i bilagan mot bakgrund av erfarenheter från genomförandet av denna förordning.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12 med avseende på ändring av den andra kolumnen i tabellen i bilaga I till följd av ändringar i Kombinerade nomenklaturen och med avseende på att ändra minimiåldersgränsen och de ekonomiska gränsvärdena i bilagan mot bakgrund av erfarenheter som samlats in vid genomförandet av denna förordning och förordning (EG) nr 116/2009.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12 i syfte att ändra bilaga II, som innehåller en förteckning över länder och kategorier av föremål med avseende på vilka det finns en särskild risk för olaglig handel, utgående från den databas med röda listor över kulturföremål som är utsatta för risk som offentliggjorts av Internationella museirådet (ICOM). Kommissionen ska se till att bilaga II uppdateras regelbundet.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kulturföremål som förs in till unionens tullområde

Införsel och import av kulturföremål till unionens tullområde

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För kulturföremål ska övergång till fri omsättning eller hänförande till ett särskilt förfarande annat än transitering endast vara tillåtet efter uppvisande av en importlicens som utfärdats i enlighet med artikel 4 eller av en importörsförklaring som formulerats i enlighet med artikel 5.

1.  Införsel av kulturföremål som avlägsnats från ett ursprungslands territorium i strid med internationell lagstiftning och ursprungslandets eller tredjelandets lagar och andra författningar är förbjuden.

 

Import av kulturföremål till unionens tullområde ska endast vara tillåten efter uppvisande av en importlicens som utfärdats i enlighet med artikel 4 eller av en importörsförklaring som formulerats i enlighet med artikel 5.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Genomförd import av kulturföremål får inte betraktas som bevis för lagligt ursprung eller äganderätt.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Tillfällig införsel, i den mening som avses i artikel 250 i förordning (EU) nr 952/2013, till unionens tullområde av kulturföremål för utbildningsändamål och ändamål som rör vetenskaplig och akademisk forskning.

a)  Tillfällig införsel, i den mening som avses i artikel 250 i förordning (EU) nr 952/2013, till unionens tullområde av kulturföremål för utbildningsändamål, vetenskaplig verksamhet, scenkonst, konservering, restaurering, digitalisering, akademisk forskning samt för samarbete mellan museer eller andra icke-vinstdrivande institutioner för att anordna kulturutställningar.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  Kulturföremål som ska visas vid handelsmässor och internationella konstmässor bör inte omfattas av kravet på uppvisande av en importlicens eller importörsförklaring. Om kulturföremålen emellertid skulle förvärvas och bli kvar inom unionens territorium bör de omfattas av kravet på uppvisande av en importlicens eller importörsförklaring, beroende på kategorin av kulturföremål.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Lagring, i den mening som avses i artikel 237 i förordning (EU) nr 952/2013, av kulturföremål i det uttryckliga syftet att säkerställa deras bevarande genom, eller under övervakning av, en offentlig myndighet.

b)  Lagring, i den mening som avses i artikel 237 i förordning (EU) nr 952/2013, av kulturföremål i syfte att säkerställa deras säkerhet eller bevarande genom, eller under övervakning av, en offentlig myndighet, med avsikten att när så är möjligt återlämna dessa föremål till det ursprungsland eller tredjeland som de lagligen exporterades till.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Återlämnade kulturföremål, i den mening som avses i artikel 2 i direktiv 2014/60/EEG.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen får, genom genomförandeakter, anta särskilda villkor för sådan tillfällig införsel eller lagring av kulturföremål som avses i punkt 2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.

3.  Kommissionen får, genom genomförandeakter, anta särskilda villkor för sådan tillfällig införsel eller lagring av kulturföremål och återlämnade kulturföremål i syfte att skydda dem som avses i punkt 2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Övergång till fri omsättning och hänförande till ett särskilt förfarande annat än transitering i unionen av sådana kulturföremål som avses i leden c, d och h i bilagan får endast ske på villkor att en importlicens uppvisas för tullmyndigheterna.

1.  Import till unionen av sådana kulturföremål som avses i led A1 och A2 i bilaga I får endast ske på villkor att en importlicens uppvisas för tullmyndigheterna.

 

Denna artikel ska endast tillämpas på de föremål som avses i första stycket om de finns med på förteckningen över länder och KN-nummer enligt bilaga II, om en sådan förteckning är i bruk för det ursprungsland från vilket kulturföremålen exporteras och kulturföremålens ursprungsland är känt.

 

Denna artikel ska även tillämpas på kulturföremål som endast förtecknas i bilaga II och som importeras till unionens tullområde från ett ursprungsland eller tredjeland.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Innehavaren av varorna ska ansöka om en importlicens hos den behöriga myndigheten i införselmedlemsstaten. Ansökan ska åtföljas av alla styrkande handlingar och alla uppgifter som styrker att kulturföremålen i fråga har exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar. När exportlandet är en konventionsslutande part i Unescos konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom, undertecknad i Paris den 14 november 1970, (nedan kallad Unesco-konventionen) ska ansökan åtföljas av alla styrkande handlingar och alla uppgifter som styrker att kulturföremålen har exporterats från det landet i enlighet med landets lagar och andra författningar.

2.  Innehavaren av varorna ska ansöka om en importlicens hos den behöriga myndigheten i den första medlemsstat som importen avser. Ansökan ska åtföljas av lämpliga styrkande handlingar och uppgifter som styrker att kulturföremålen i fråga har exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar eller som bevisar att sådana lagar och andra författningar saknas. Den ska innehålla följande:

 

– exportintyg eller exportlicenser,

 

– ett standardiserat dokument med det standardiserade objekt-ID som beskriver kulturföremålen i fråga tillräckligt detaljerat för att de ska kunna identifieras av tullmyndigheterna,

 

–ägarbevis,

 

– fakturor och kvitton,

 

– försäljningsavtal,

 

– försäkringshandlingar eller transportdokument.

 

Om det saknas styrkande handlingar ska ansökan även innehålla en expertbedömning om den behöriga myndigheten anser det nödvändigt.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Utan hinder av punkt 2 ska ansökan, i undantagsfall där antingen

 

a) kulturföremålens ursprungsland inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt och denna omständighet anses vara väldokumenterad och styrkt av den behöriga myndigheten, eller

 

b) kulturföremålen har exporterats från ursprungslandet före 1970, och har kvarhållits i ett tredjeland för andra ändamål än tillfällig användning, transitering, export eller avsändning innan föremålen förs in i unionens tullområde, men innehavaren inte kan tillhandahålla de dokument som krävs enligt punkt 2, eftersom sådana dokument inte användes när kulturföremålen exporterades från ursprungslandet,

 

ska ansökan åtföljas av lämpliga handlingar och uppgifter som styrker att kulturföremålen i fråga har exporterats från tredjelandet i enlighet med dess lagar och andra författningar eller som bevisar att sådana lagar och andra författningar saknas.

 

De styrkande handlingarna ska innehålla följande:

 

– exportintyg eller exportlicenser,

 

– ett standardiserat dokument med det standardiserade objekt-ID som beskriver kulturföremålen i fråga tillräckligt detaljerat för att de ska kunna identifieras av tullmyndigheterna,

 

– ägarbevis,

 

– fakturor och kvitton,

 

– försäljningsavtal, och

 

– försäkringshandlingar eller transportdokument.

 

Om det saknas styrkande handlingar ska ansökan även innehålla en expertbedömning om den behöriga myndigheten anser det nödvändigt.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den behöriga myndigheten i införselmedlemsstaten ska kontrollera att ansökan är fullständig. Den ska begära alla uppgifter eller alla dokument som saknas i ansökan inom 30 dagar efter mottagandet av ansökan.

3.  Den behöriga myndigheten i den första medlemsstat som importen avser ska kontrollera att ansökan är fullständig. Den ska begära alla uppgifter eller alla dokument som saknas eller ska kompletteras i ansökan inom 21 dagar efter mottagandet av ansökan.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den behöriga myndigheten ska, inom 90 dagar efter inlämnandet av den fullständiga ansökan, granska ansökan och besluta att importlicens ska utfärdas, eller avslå ansökan. Den får avslå ansökan på följande grunder:

4.  Den behöriga myndigheten ska, inom 90 dagar efter inlämnandet av den fullständiga ansökan, granska ansökan och besluta att importlicens ska utfärdas, eller avslå ansökan. Om en importlicens utfärdas ska den behöriga myndigheten registrera den licensen elektroniskt. Den behöriga myndigheten ska avslå ansökan på följande grunder:

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Om exportlandet inte är en konventionsslutande part i Unesco-konventionen från 1970 och det inte har kunnat visas att kulturföremålen exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra förordningar.

a)  Om det inte har kunnat visas att kulturföremålen exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar som var i kraft vid tidpunkten för exporten, eller om sådana lagar och andra författningar saknades, eller, i de undantagsfall som anges i artikel 4.2a, från tredjelandet i enlighet med de lagar och andra författningar i det tredjelandet som var i kraft vid tidpunkten för exporten, eller om sådana lagar och andra författningar saknades.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Om exportlandet är en konventionsslutande part i Unesco-konventionen från 1970 och det inte har kunnat visas att kulturföremålen exporterats från exportlandet i enlighet med det landets lagar och andra förordningar.

utgår

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Om den behöriga myndigheten har rimliga skäl att anta att innehavaren av varorna inte har förvärvat dem lagligen.

c)  Om den behöriga myndigheten har rimliga och kontrollerbara skäl att anta att innehavaren av varorna inte har förvärvat dem lagligen.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Om en ansökan om importlicens för ett kulturföremål tidigare har fått avslag av de behöriga myndigheterna i en annan EU-medlemsstat för samma kulturföremål, och inga ytterligare bevis har lämnats som inte redan lämnades in i samband med att ansökan avvisades.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb) Om den lagliga exporten direkt från ursprungslandet inte kan bevisas genom lämpliga styrkande handlingar och bevis, i synnerhet exportintyg eller licenser som utfärdats av det exporterande landet, ägarbevis, fakturor och kvitton, försäljningsavtal, objekt-ID om sådant finns, försäkringshandlingar, transportdokument och expertutlåtanden.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Den behöriga myndigheten får avslå ansökan om det finns krav på återlämnande eller betalning av skadestånd vilka har lämnats in av myndigheterna i ursprungslandet och behandlas av en domstol.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Om ansökan avslås ska det administrativa beslut som avses i punkt 4 åtföljas av en motivering, inklusive information om överklagandeförfarandet, som meddelas den sökande som berörs vid tidpunkten för utfärdandet.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c.  Ansökan ska innehålla en förklaring om att föremålen inte tidigare har omfattats av en ansökan eller, om denna fått ett tidigare avslag, ska den innehålla de skäl som ligger till grund för det avslaget och inkludera ytterligare bevis som inte fanns tillgängliga när ansökan behandlades tidigare.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4d.  Om en medlemsstat avslår en elektronisk ansökan ska detta samt de skäl som ligger till grund för avslaget meddelas de övriga medlemsstaterna och kommissionen. I fall av misstänkt olaglig handel ska medlemsstaterna även informera andra relevanta myndigheter som Interpol och Europol.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utse offentliga myndigheter med behörighet att utfärda importlicenser i enlighet med denna artikel. De ska meddela kommissionen uppgifter om dessa myndigheter samt alla eventuella ändringar av uppgifterna.

Medlemsstaterna ska utan dröjsmål utse offentliga myndigheter med behörighet att utfärda importlicenser i enlighet med denna artikel. De ska meddela kommissionen uppgifter om dessa myndigheter samt alla eventuella ändringar av uppgifterna.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen får, genom genomförandeakter, upprätta förlagan till ansökan om importlicens samt förfaranderegler för inlämnande och handläggning av en sådan ansökan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.

6.  Kommissionen ska, genom genomförandeakter, upprätta den elektroniska standardförlagan till ansökan om importlicens samt förfaranderegler för elektroniskt inlämnande och handläggning av en sådan ansökan tillsammans med relevanta styrkande handlingar, vilka också ska handläggas elektroniskt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Övergång till fri omsättning och hänförande till ett särskilt förfarande annat än transitering i unionen av sådana kulturföremål som avses i leden a, b, e, f, g, i, j, k och l i bilagan får endast ske på villkor att en importörsförklaring lämnats in till tullmyndigheterna i införselmedlemsstaten.

1.  Import till unionens tullområde av de kulturföremål som avses i bilagan och som omfattas av led 3–14 i del A i bilaga I får endast ske på villkor att en elektronisk importörsförklaring lämnats in av föremålens innehavare till tullmyndigheterna i den första medlemsstat som importen avser.

 

Denna artikel är även tillämplig på de kulturföremål som avses i led A1 och A2 och vars KN-nummer inte anges i bilaga II.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Importörsförklaringen ska innehålla en undertecknad förklaring från innehavaren av varorna om att varorna har exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar. Om exportlandet är en konventionsslutande part i Unesco-konventionen om kulturegendom ska importörsförklaringen innehålla en undertecknad förklaring från innehavaren av varorna om att varorna har exporterats från det landet i enlighet med det landets lagar och andra författningar.

2.  Importörsförklaringen ska registreras elektroniskt. Den ska innehålla följande:

 

a) En undertecknad förklaring från innehavaren av föremålen om att dessa exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar eller som bevisar att sådana lagar och andra författningar saknas.

 

b) Ett standardiserat dokument med det standardiserade objekt-ID som beskriver kulturföremålen i fråga tillräckligt detaljerat för att de ska kunna identifieras av tullmyndigheterna.

 

c) Exportintyg eller licenser som utfärdats av ursprungslandet och som bevisar att kulturföremålen i fråga har exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Utan hinder av punkt 2, i undantagsfall där antingen

 

a) kulturföremålens ursprungsland inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt och denna omständighet anses vara väldokumenterad och styrkt av den behöriga myndigheten, eller

 

b) kulturföremålen har exporterats från ursprungslandet före 1970, och har kvarhållits i ett tredjeland för andra ändamål än tillfällig användning, transitering, export eller avsändning innan föremålen förs in i unionens tullområde, men innehavaren inte kan tillhandahålla de dokument som krävs i punkt 2, eftersom sådana dokument inte användes när kulturföremålen exporterades från ursprungslandet,

 

ska importörsförklaringen innehålla följande:

 

a) en undertecknad förklaring från innehavaren av kulturföremålen om att dessa exporterats från tredjelandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar, eller som bevisar att sådana lagar och andra författningar saknas,

 

b) ett standardiserat dokument med det standardiserade objekt-ID som beskriver kulturföremålen i fråga tillräckligt detaljerat för att de ska kunna identifieras av tullmyndigheterna, och

 

c) exportintyg eller licenser som utfärdats av tredjelandet och som bevisar att kulturföremålen i fråga har exporterats från tredjelandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar.

 

Om ursprungslandets eller tredjelandets lagar och andra författningar inte föreskriver utfärdande av exportlicenser eller intyg, ska importörsförklaringen även innehålla andra lämpliga styrkande handlingar och bevis, däribland ägarbevis, fakturor och kvitton, försäljningsavtal, försäkringshandlingar och transportdokument.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen får, genom genomförandeakter, anta förlagan till importörsförklaringen samt förfaranderegler för inlämnande och handläggning av en importörsförklaring. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.

3.  Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta den elektroniska standardförlagan till importörsförklaringen samt förfaranderegler för elektroniskt inlämnande och handläggning av en importörsförklaring. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Mikroföretag samt små och medelstora företag

 

Kommissionen ska se till att mikroföretag samt små och medelstora företag får lämpligt tekniskt och ekonomiskt stöd, bland annat genom främjande av nationella kontaktpunkter i samarbete med medlemsstaterna och inrättande av en särskild webbplats som innehåller all relevant information, och ska underlätta informationsutbytet mellan dessa företag och de relevanta nationella kontaktpunkterna när de tar emot förfrågningar, i syfte att genomföra denna förordning på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5b

 

Användning av elektroniska system

 

1. Allt utbyte av information mellan behöriga myndigheter och deklaranter enligt artiklarna 4 och 5, såsom utbyte av förklaringar, ansökningar eller beslut, ska göras på elektronisk väg.

 

2. Kommissionen ska inrätta det elektroniska system som avses i punkt 1. Den ska anta genomförandeakter för att fastställa följande:

 

– Arrangemangen kring införande, drift och underhåll av det elektroniska system som avses i punkt 1.

 

– Detaljerade bestämmelser om inlämnande, behandling, lagring och utbyte av information mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna via det elektroniska systemet.

 

Medlemsstaterna ska samarbeta med kommissionen i fråga om utveckling, underhåll och användning av det elektroniska system som avses i punkt 1 samt i fråga om lagring av information i enlighet med denna förordning.

 

3. I fråga om behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning bör deklaranter och behöriga myndigheter utföra sina uppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a och förordning (EU) .../…*.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

*OJ: Please insert in the text the number of the Regulation contained in document 2017/0003 (COD).

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

utgår

Tullkontroll

 

1.  Importlicensen enligt artikel 4 eller importörsförklaringen enligt artikel 5, beroende på vad som är tillämpligt, ska lämnas in till det tullkontor som har behörighet att låta kulturföremålen övergå till fri omsättning eller hänföra dem till ett särskilt förfarande annat än transitering.

 

2.  Vad gäller kulturföremål för vilka det krävs att en importlicens utfärdas för att få föras in till unionens tullområde ska tullmyndigheterna kontrollera om importlicensen motsvarar de varor som presenteras. De får i detta syfte göra fysiska undersökningar av kulturföremålen, inbegripet låta dem genomgå en expertgranskning.

 

3.  Vad gäller kulturföremål för vilka det krävs att en importörsförklaring lämnas för att få föras in till unionens tullområde ska tullmyndigheterna kontrollera om importörsförklaringen uppfyller de krav som föreskrivs i eller på grundval av artikel 5 och motsvarar de varor som presenteras. De får i detta syfte kräva ytterligare uppgifter från deklaranten och göra fysiska undersökningar av kulturföremålen, inbegripet låta dem genomgå en expertgranskning. De ska registrera importörsförklaringen med ett löpnummer och ett registreringsdatum och, i samband med att varorna frigörs, lämna en kopia av den registrerade importörsförklaringen till deklaranten.

 

4.  När en deklaration för övergång till fri omsättning eller för hänförande till ett särskilt förfarande annat än transitering lämnas för kulturföremål ska kvantiteten av produkterna anges med användning av den kompletterande enhet som anges i bilagan.

 

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om medlemsstaterna begränsar antalet tullkontor med behörighet att låta kulturföremål övergå till fri omsättning eller hänföra dem till ett särskilt förfarande annat än transitering ska de meddela uppgifter om dessa tullkontor samt varje eventuell ändring av dem till kommissionen.

Medlemsstaterna får begränsa antalet tullkontor med behörighet att tillåta import av kulturföremål. Om medlemsstaterna tillämpar denna begränsning ska de meddela uppgifter om dessa tullkontor samt varje eventuell ändring av dem till kommissionen.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tullmyndigheterna ska beslagta och tillfälligt kvarhålla kulturföremål som förts in till unionens tullområde om kulturföremålen i fråga infördes till unionens tullområde utan att de villkor som anges i artikel 3.1 och 3.2 varit uppfyllda.

1.  De behöriga myndigheterna ska beslagta och tillfälligt kvarhålla kulturföremål som förts in till unionens tullområde om kulturföremålen i fråga infördes utan att de villkor som anges i artikel 3.1 och 3.2 varit uppfyllda. Vid kvarhållande av kulturföremål ska lämpliga lagringsförhållanden säkerställas, i enlighet med de villkor och det ansvar i samband med tillfällig lagring av varor som anges i artikel 147 i förordning (EU) nr 952/2013, med vederbörlig hänsyn till föremålens särskilda karaktär.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det administrativa beslut som avses i punkt 1 och 1a ska åtföljas av en motivering, meddelas deklaranten och ska omfattas av ett effektivt rättsmedel i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i internationell rätt.

2.  Det administrativa beslut som avses i punkt 1 ska omfattas av bestämmelserna i artikel 22.7 i förordning (EU) nr 952/2013.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Perioden för tillfälligt kvarhållande ska vara strikt begränsad till den tid som tullmyndigheter eller andra brottsbekämpande myndigheter behöver för att fastställa om omständigheterna i det enskilda fallet kräver kvarhållande enligt andra bestämmelser i unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning. Den maximala perioden för tillfälligt kvarhållande enligt denna artikel ska vara sex månader. Om inget ytterligare kvarhållande av kulturföremålen fastslås inom den perioden eller om det fastslås att omständigheterna i ärendet inte kräver något ytterligare kvarhållande ska kulturföremålen ställas till deklarantens förfogande.

3.  Perioden för tillfälligt kvarhållande ska vara strikt begränsad till den tid som tullmyndigheter eller andra brottsbekämpande myndigheter behöver för att fastställa om omständigheterna i det enskilda fallet kräver kvarhållande enligt andra bestämmelser i unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning. Den maximala perioden för tillfälligt kvarhållande enligt denna artikel ska vara sex månader, med möjlighet till förlängning av denna period med ytterligare tre månader efter ett motiverat beslut av tullmyndigheterna. Om inget ytterligare kvarhållande av kulturföremålen fastslås inom den perioden eller om det fastslås att omständigheterna i ärendet inte kräver något ytterligare kvarhållande ska kulturföremålen ställas till deklarantens förfogande. Medlemsstaternas myndigheter ska vid återställande av kulturföremål till ett ursprungsland se till att det landet inte påverkas av en väpnad konflikt så att kulturföremålets säkerhet inte kan garanteras. Om så är fallet ska föremålet förbli i EU till dess att situationen i ursprungslandet har stabiliserats.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  När tullmyndigheterna har fattat det beslut som avses i punkt 1 ska de omedelbart underrätta ursprungslandet eller, om kulturföremålens ursprungsland inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt, tredjelandet samt Europol och Interpol, allt efter omständigheterna.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Om de behöriga myndigheterna har skäliga grunder att anta att kulturföremål under transitering genom unionens tullområde kan ha exporterats i strid mot ett ursprungslands lagar och andra författningar, ska de anmoda tullmyndigheterna att tillfälligt beslagta dessa föremål.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Administrativt samarbete

Administrativt samarbete och användning av ett elektroniskt system

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För genomförandet av denna förordning ska medlemsstaterna säkerställa samarbete mellan sina behöriga myndigheter som avses i artikel 3.4.

1.  För genomförandet av denna förordning ska medlemsstaterna säkerställa samarbete och utbyte av information mellan sina behöriga myndigheter som avses i artikel 4.5.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ett elektroniskt system kan utvecklas för lagring och utbyte av information mellan medlemsstaternas myndigheter, i synnerhet vad gäller importörsförklaringar och importlicenser.

2.  Ett elektroniskt system ska utvecklas för lagring och utbyte av information mellan medlemsstaternas myndigheter inom ramen för förordning (EU) nr 952/2013. Varje sådant system ska hantera mottagande, behandling, lagring och utbyte av information, i synnerhet vad gäller importörsförklaringar och importlicenser.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Det elektroniska system som avses i punkt 2 ska kunna konsulteras av medlemsstaterna när de behandlar en begäran som lämnats in i samband med de exportlicenser som krävs enligt förordning (EG) nr 116/2009. En sådan begäran kan hänvisa direkt till information i det elektroniska systemet.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa följande:

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa följande:

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13.

Dessa genomförandeakter ska antas inom [sex månader efter att denna förordning träder i kraft] i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Behandling av personuppgifter på grundval av denna förordning ska endast ske i syfte att säkerställa ett verkningsfullt skydd mot förlust av kulturföremål, bevara mänsklighetens kulturarv och förhindra finansiering av terrorism genom försäljning av plundrat kulturarv till köpare i unionen.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Samtliga personuppgifter som erhålls i enlighet med artiklarna 4, 5 och 9 ska endast vara tillgängliga för och behandlas av vederbörligen bemyndigad personal hos myndigheterna och ska skyddas tillräckligt mot obehörig åtkomst eller förmedling.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder som ska vara tillämpliga på överträdelser av artiklarna 3, 4 och 5 och i synnerhet vid osanna utsagor och vid inlämnande av oriktiga uppgifter i syfte att få klartecken för att föra in kulturföremål till unionens tullområde, och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla dessa regler och åtgärder senast 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande samt utan dröjsmål eventuella ändringar som berör dem.

Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder som ska vara tillämpliga på överträdelser av artiklarna 3, 4 och 5 och i synnerhet vid inlämnande av oriktiga uppgifter i syfte att få importera kulturföremål till unionens tullområde, och medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att reglerna genomförs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. I syfte att införa likvärdiga villkor och en enhetlig strategi ska medlemsstaterna tillämpa påföljder som är av liknande karaktär och har liknande effekt. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla dessa regler och åtgärder senast 12 månader efter denna förordnings ikraftträdande samt utan dröjsmål eventuella ändringar som berör dem.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 11 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen och medlemsstaterna ska under förberedelserna inför genomförandet av denna förordning samarbeta med internationella organisationer, till exempel Unesco, Interpol, Europol, Världstullorganisationen (WCO), internationella centrumet för studier om bevarande och konservering av kulturföremål (ICCROM) och Internationella museirådet, för att säkerställa effektiv utbildning, kapacitetsuppbyggande verksamhet och medvetandehöjande kampanjer, och om så är lämpligt beställa relevant forskning och utveckling av standarder.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska organisera utbildning och kapacitetsbyggande verksamhet för att säkerställa att de berörda myndigheterna genomför denna förordning på ett effektivt sätt. De kan också använda medvetandehöjande kampanjer för att öka medvetenheten i synnerhet bland köpare av kulturföremål.

Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna organisera

 

i) utbildning, kapacitetsbyggande verksamhet och medvetandehöjande kampanjer för berörda myndigheter, nationella kontaktpunkter och yrkesverksamma, för att säkerställa att denna förordning genomförs på ett effektivt sätt,

 

ii) åtgärder för att främja effektivt samarbete mellan ursprungsländer, och

 

iii) utbyte av bästa praxis i syfte att främja ett enhetligt genomförande av denna förordning, särskilt lämplig praxis i medlemsstater som redan innan denna förordning träder i kraft har en gällande nationell lagstiftning om import av kulturföremål.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessa aktiviteter, kampanjer och åtgärder ska bygga på de erfarenheter som gjorts inom befintliga program, bland annat de som stöds av WCO och kommissionen.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Samarbete med tredjeländer

 

Kommissionen ska, i frågor som omfattas av dess verksamhet och i den utsträckning som fullgörandet av dess uppgifter enligt denna förordning kräver, underlätta och främja tekniskt och operativt samarbete mellan medlemsstater och tredjeländer.

 

Kommissionen får anordna utbildningsverksamhet i samarbete med medlemsstater och tredjeländer på deras territorium.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 2.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den … [Publications Office is to fill in the date of entry into force of this Act].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på … år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Information om överträdelser av bestämmelserna i denna förordning.

(b)  Information om överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och påföljder som tillämpats.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska förse medlemsstaterna med relevanta formulär för detta. Medlemsstaterna ska ha sex månader på sig att meddela kommissionen den begärda informationen.

Kommissionen ska förse medlemsstaterna med relevanta formulär för detta. Medlemsstaterna ska från och med det datum de tog emot formulären ha sex månader på sig att meddela kommissionen den begärda informationen.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

På grundval av medlemsstaternas svar på de frågeformulär som avses i punkt 1 får kommissionen uppmana medlemsstaterna att tillhandahålla ytterligare uppgifter om handläggningen av ansökningar om importlicenser. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål tillhandahålla de efterfrågade uppgifterna.

Motivering

För att utvärdera om denna förordning genomförs på ett enhetligt sätt bör kommissionen, om den anser det nödvändigt, få in fler uppgifter om handläggningen av ansökningar om licenser av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning tre år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas, och därefter vart femte år.

2.  Kommissionen ska lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning två år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas, och därefter vart fjärde år. Rapporten ska vara tillgänglig för allmänheten. Det ska inbegripa överväganden om det praktiska genomförandet, inbegripet konsekvenserna för unionens ekonomiska aktörer, särskilt mikroföretag och små och medelstora företag. Rapporten ska innehålla jämförande uppgifter om genomförandet i medlemsstaterna, däribland en bedömning av i vilken omfattning förordningen tillämpats på ett enhetligt sätt sedan den föregående rapporten lades fram. Denna bedömning ska även omfatta bestämmelser om fastställande och tillämpning av påföljder och i vilken omfattning de möjliggör likvärdiga villkor i medlemsstaterna. Vid behov får rapporten innehålla rekommendationer för att ta itu med bristfälligt genomförande av denna förordning i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Den rapport som avses i punkt 2 ska beakta denna förordnings effekter på plats, inbegripet effekterna för ekonomiska aktörer i unionen, bland annat mikroföretag samt små och medelstora företag. Rapporten ska ge belägg för olika nationella resultat, innehålla en bedömning av hur enhetligt denna förordning har genomförts och tillämpats under den berörda perioden och ge rekommendationer om hur medlemsstaterna kan åtgärda brister i genomförandet.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Bilaga I – underrubrik 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kulturföremål som omfattas av artikel 2.1

Kulturföremål som omfattas av artikel 2.1a

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Bilaga Ia (ny)

 

 

Ändringsförslag

1.

Arkeologiska föremål som är äldre än 100 år och som härrör från

 

 

– utgrävningar och fynd på land eller under vatten

9705 00 00

 

– arkeologiska fyndplatser

9706 00 00

 

– arkeologiska samlingar

 

2.

Föremål som utgör en integrerad del av söndertagna konstnärliga, historiska eller religiösa minnesmärken som är äldre än 100 år

9705 00 00 9706 00 00

3.

Tavlor och målningar, som inte ingår i kategori 4 eller 5, som utförts helt för hand, på vilket underlag och i vilket material som helst1a

9701

4.

Akvareller, gouacher och pasteller, som utförts helt för hand på vilket underlag som helst1a

9701

5.

Mosaiker, som inte ingår i kategori 1 eller 2, som utförts helt för hand i vilket material som helst, och teckningar som utförts helt för hand på vilket underlag och i vilket material som helst1a

69149701

 

6.

Originalgrafik, grafiska blad, silkscreentryck och litografier med deras respektive matriser och originalaffischer1a

Kapitel 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Originalskulpturer eller originalstatyer och kopior, framställda enligt samma process som originalet1a och som inte ingår i kategori 1

9703 00 00

8.

Fotografier, filmer och negativ av dessa1a

37043705

3706

4911 91 80

 

9.

Inkunabler och manuskript, inbegripet kartor och partitur, enstaka eller i samlingar1a

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Böcker som är äldre än 100 år, enstaka eller i samlingar

9705 00 00 9706 00 00

11.

Tryckta kartor som är äldre än 200 år

9706 00 00

12.

Arkiv och däri ingående delar, som är äldre än 50 år, på vilket underlag och i vilket medium som helst

37043705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

 

13.

a) Samlingar1b och föremål från zoologiska, botaniska, mineralogiska eller anatomiska samlingar

9705 00 00

 

b) Samlingar1b av historiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse

9705 00 00

14.

Transportmedel som är äldre än 75 år

9705 00 00

Kapitel 86–89

15.

Andra antikviteter som inte ingår i kategorierna A.1–A.14

 

 

a) mellan 50 och 100 år gamla

 

 

leksaker och spel

Kapitel 95

 

glas och glasvaror

7013

 

guld- och silversmedsvaror

7114

 

möbler

Kapitel 94

 

optiska instrument och apparater, foto och kinoapparater

Kapitel 90

 

musikinstrument

Kapitel 92

 

ur och delar till ur

Kapitel 91

 

föremål av trä

Kapitel 44

 

keramiska produkter

Kapitel 69

 

tapisserier

5805 00 00

 

mattor

Kapitel 57

 

tapeter

4814

 

vapen

Kapitel 93

 

b) äldre än 100 år

9706 00 00

______________

1aSom är äldre än 50 år och inte tillhör sina upphovsmän.

1bEnligt definitionen i domstolens dom i mål 252/84: Samlarföremål enligt nr 97.05 i Gemensamma tulltaxan är föremål som har de egenskaper som krävs för att ingå i en samling, dvs. föremål som är relativt sällsynta, som normalt inte används för sitt ursprungliga ändamål, som är föremål för speciella transaktioner utanför den normala handeln med liknande bruksföremål och som är av högt värde.

Kulturföremål i kategorierna A.1–A.15 omfattas av denna förordning bara om deras värde motsvarar eller överstiger de ekonomiska gränsvärden som anges under B.

B. Ekonomiska gränsvärden tillämpliga på vissa kategorier under A (i euro)

Värde:

1 (arkeologiska föremål)

2 (delar från minnesmärken)

9 (inkunabler och manuskript)

12 (arkiv)

15 000

5 (mosaiker och teckningar)

6 (gravyrer)

8 (fotografier)

11 (tryckta kartor)

30 000

4 (akvareller, gouacher och pasteller)

50 000

7 (statyer)

10 (böcker)

13 (samlingar)

14 (transportmedel)

15 (alla andra föremål)

150 000

3 (tavlor)

Bedömningen av om villkoren för ekonomiskt gränsvärde är uppfyllda måste göras när en ansökan om exportlicens lämnas in. Det ekonomiska värdet är det som kulturföremålet har på den internationella marknaden.

De värden som uttrycks i euro i bilaga I ska omräknas och uttryckas i nationell valuta till växelkursen av den 31 december 2001, publicerad i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Detta motvärde i nationell valuta ska ses över vartannat år från den 31 december 2001. Motvärdet ska beräknas utifrån den genomsnittliga dagskursen för dessa valutor, uttryckt i euro, under de 24 månader som slutar den sista dagen i augusti omedelbart före den översyn som börjar gälla den 31 december. Denna beräkningsmetod ska på kommissionens förslag granskas av den rådgivande kommittén för kulturföremål, i princip två år efter det att den tillämpats för första gången. Vid varje översyn ska värden uttryckta i euro och deras motvärden i nationell valuta regelbundet offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning under de första dagarna i november före den dag då översynen får verkan.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Bilaga Ib (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga Ib

 

Länder och kategorier av föremål med avseende på vilka det finns en särskild risk för olaglig handel

 

[Ska fastställas av kommissionen i enlighet med artikel 2.2 a.]


MOTIVERING

Bakgrund

Europeiska unionen (EU) bedriver en värdebaserad handelspolitik i enlighet med grundfördragen och strategin ”Handel för alla”. Ett av EU:s mål är att säkerställa att ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft går hand i hand med social rättvisa och respekt för de mänskliga rättigheterna.

På senare tid har man uppmärksammat att de allmänna reglerna för handeln med varor inte omfattar alla särdrag som gäller för import av kulturföremål. Olaglig handel med kulturföremål är kopplad till organiserad brottslighet, finansiering av terrorism, penningtvätt och skatteundandragande och leder också till förlust av kulturarv i tredjeländer.

I sina slutsatser av den 12 februari 2016 om kampen mot finansiering av terrorism påminde rådet om att det finns ett akut behov av att intensifiera kampen mot den olagliga handeln med kulturföremål och uppmanade kommissionen att föreslå lagstiftningsåtgärder i denna fråga. Något senare bekräftades i FN:s säkerhetsråds resolution 2347 (2017) och Florensförklaringen, som G7-gruppens kulturministrar undertecknade den 31 mars 2017, på nytt behovet av att vidta åtgärder mot den olagliga handeln med kulturföremål, särskilt från länder som är drabbade av konflikt och inre stridigheter. Vidare bekräftades behovet av åtgärder på EU-nivå i Europaparlamentets resolution av den 1 mars 2018 om att strypa jihadisternas inkomstkällor – åtgärder mot finansiering av terrorism.

I dagsläget rör EU-medlemsstaternas nationella lagstiftning skyddet av det egna kulturarvet. Genom detta förslag skulle det skyddet utvidgas till att även omfatta kulturarvet i tredjeländer, där skyddet inte är harmoniserat på EU-nivå. Det finns redan gemensamma regler om export av kulturföremål i EU:s lagstiftning. När det gäller importen av kulturföremål är endast två särskilda restriktiva åtgärder för Syrien och Irak i kraft på EU-nivå.

Det aktuella förslaget syftar till att bryta kopplingen mellan olaglig handel med kulturföremål och organiserad brottslighet och finansiering av terrorism och samtidigt skapa rättslig förutsägbarhet för den lagliga konstmarknaden. Förslaget bygger på tidigare arbete i ledande internationella forum, som till exempel Unescos konvention från 1970 om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom och Unidroits konvention från 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt. Ett omfattande arbete har också gjorts inom Europarådet i samband med dess konvention från 2017 om brott med anknytning kulturegendom(1), Världstullorganisationen och Interpol med dess särskilda enhet och databas för stulna konstföremål.

Kommissionen har utformat ett antal verktyg för att stärka tullens kontroll av kulturföremål, nämligen

–  fastställande av en gemensam definition av kulturföremål i samband med import,

–  säkerställande av att köpare och importörer kan tillämpa aktsamhet vad gäller lagligheten för de kulturföremål som förs in i EU,

–  ett standardiserat identifieringssystem för identifiering av kulturföremål,

–  mer verkningsfulla avskräckande åtgärder mot olaglig handel med kulturföremål,

–  främjande av ett aktivt deltagande från berörda parters sida i att minska den olagliga handeln.

Kommissionen föreslår ett system med importlicenser för produkter som anses löpa en hög risk att förknippas med organiserad brottslighet och terroristgrupper, såsom arkeologiska fynd på land eller under vatten, delar av monument och sällsynta handskrifter och inkunabler som är minst 250 år gamla. För övriga kulturföremål föreslås ett system med importörsförklaring. Standardiserade dokumentationskrav vid import vad gäller identiteten för varje föremål kommer att införas. Tullmyndigheterna kommer att utföra sina kontroller på grundval av dessa handlingar. Tullmyndigheterna kommer att ha rätt att beslagta och tillfälligt kvarhålla alla varor som inte uppfyller kraven. Dessutom planeras ett system för påföljder vid överträdelser.

Parlamentets arbete

Förslaget till betänkande om detta förslag har genomgått ett gemensamt utskottsförfarande, med deltagande av ledamöter från utskottet för den inte marknaden och konsumentskydd (IMCO) och utskottet för internationell handel (INTA). Syftet med det gemensamma arbetet är att undvika ett silobetonat (uppdelat) tillvägagångssätt och utnyttja den tillgängliga expertisen på bästa sätt eftersom IMCO har ansvar för samordningen på unionsnivå av nationell lagstiftning när det gäller den inre marknaden och INTA bland annat har ansvar för de externa aspekterna av tullbestämmelserna och tullförvaltningen. Utskottet för kultur och utbildning (CULT) är nära knutet till förfarandet, särskilt när det gäller definitionen av kulturföremål.

Medföredragandenas främsta mål är att säkerställa en lämplig balans mellan målet att bekämpa olaglig import av kulturföremål och behovet av att se till att de föreslagna kontrollerna och de ytterligare skyldigheterna inte medför en orimlig börda för de lagliga ekonomiska aktörerna på konstmarknaden och för tullmyndigheterna.

Medföredragarna anser att lämpligt tekniskt bistånd och stöd bör ges till mikroföretag samt små och medelstora företag som är verksamma på konstmarknaden. Kommissionen bör också tillsammans med medlemsstaterna anordna utbildning och kapacitetsuppbyggande verksamhet för att säkerställa att förordningen genomförs på ett effektivt sätt. Dessutom bör det vidtas åtgärder för att främja ett effektivt samarbete mellan ursprungsländerna.

Medföredragandena betonar vikten av att införa ett elektroniskt system för lagring och utbyte av information mellan medlemsstaternas myndigheter som är helt anpassat till den nuvarande digitala miljön.

Denna förordnings funktionssätt bör bedömas och bli föremål för en rapport två år efter den dag då förordningen börjar tillämpas och därefter vart fjärde år, så att man kan ta hänsyn till dess effekter och åtgärda eventuella brister.

Medföredragandena har ännu inte kommit fram till någon slutsats om vissa väsentliga aspekter i denna förordning som behöver förbättras, utan fortsätter sina samråd med berörda parter och näringslivet innan förslag till ändringar läggs fram i detta avseende.

(1)

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/221


YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (8.6.2018)

till utskottet för internationell handel och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål

(COM(2017)0375 – C8‑0227/2017 – 2017/0158(COD))

Föredragande av yttrande: Santiago Fisas Ayxelà

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

I egenskap av föredragande välkomnar jag syftet med förslaget att ta itu med penningtvätt och finansiering av terrorism från alternativa källor, inbegripet plundring och smuggling av antikviteter, alltid med hänsyn tagen till att skyddet av kulturarvet måste vara det yttersta syftet, särskilt som 2018 är Europaåret för kulturarv.

I detta avseende bör det noteras att det måste finnas en balans mellan åtgärder som ska vidtas för skydd av kulturarvet och de åtgärder som vidtas till förmån för konstmarknaden, detta för att inte hindra laglig handel med kulturföremål över de yttre gränserna i oproportionerligt hög grad.

Som föredragande stöder jag fastställandet av en 250-årig minimiålder för alla kategorier av kulturföremål, eftersom det verkar vara en lämplig åldersgräns i linje med förslagets mål. Dessutom instämmer jag i att vissa kategorier av kulturföremål som är utsatta för en ökad risk för plundring, förlust eller förstörelse kräver förstärkta skyddsåtgärder.

Å ena sidan, när det gäller åtgärder som ska vidtas till förmån för konstmarknaden, bör, för det första, exportens laglighet granskas på grundval av de lagar och förordningar som gäller i exportlandet i stället för i ursprungslandet, eftersom skyldigheten att tillhandahålla handlingar som styrker laglig export från ursprungslandet enligt min mening utgör en extra börda på konstmarknaden. Därför måste den åtskillnad som görs mellan signatärstater och icke signatärstater i Unescos konvention från 1970 om skyldigheten att styrka laglig export från exportlandet eller ursprungslandet avlägsnas, och det blir alla medlemsstaters skyldighet att bevisa att exporten från tredje land var laglig enligt det egna landets lagar och förordningar.

För det andra, även om termen ”innehavare av varor” definieras i förslaget genom en hänvisning till artikel 5.34 i förordning (EU) nr 952/2013, anser jag att det är lämpligt att man är säker på att begreppet inte innebär något ägande, eftersom den som är villig att skaffa en importlicens kanske ännu inte är ägare till varorna.

För det tredje ska enligt förslaget tillfällig införsel av kulturföremål för utbildningsmässiga, vetenskapliga eller akademiska forskningsändamål inte underkastas krav på uppvisande av en licens eller en förklaring, och jag anser att återställandet också bör omfattas av detta undantag.

Å andra sidan, när det gäller åtgärder som ska vidtas för skydd av kulturarvet, föreslår jag, för det första, att den tidsfrist som betraktas som ”permanent” utvidgas från en månad till tio år för de kategorier av varor som avses i leden c, d och h i bilagan, och till ett år för övriga kategorier som fastställs i bilagan.

För det andra skulle jag vilja betona, med hänsyn till varornas särskilda karaktär, att kulturarvsexperternas roll på tullmyndigheterna är mycket viktig, eftersom de, om det anses nödvändigt, kan begära ytterligare upplysningar från deklaranten och fysiskt undersöka kulturföremål genom ett expertutlåtande.

För det tredje, när det gäller lagring av kulturföremål inom unionens tullområde vid tillfälligt kvarhållande, ska det med tanke på varornas särskilda egenskaper finnas minimigarantier för bevarande.

För att underlätta anpassningen till det nya systemet håller jag helt och hållet med om behovet av utbildningsmässiga och kapacitetsuppbyggande insatser av medlemsstaterna för myndigheter och berörda yrkesverksamma i branschen, samt informationskampanjer för köparna. Dessutom anser jag att kontaktpunkter bör göras tillgängliga i varje medlemsstat för att hjälpa marknadsaktörerna att tillämpa denna förordning. Sist men inte minst är det viktigt att stärka den elektroniska förvaltningen genom lämpliga elektroniska standardformulär för importörsförklaringar eller importlicensansökningar, vilka ska skickas in elektroniskt och registreras genom ett löpnummer och ett registreringsdatum. Detta ska ske tillsammans med utvecklingen av ett fullt fungerande elektroniskt system för utbyte av information mellan myndigheterna i medlemsstaterna, vilket utan tvivel kommer att bidra till att förhindra forum shopping.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för internationell handel och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Definitioner som grundar sig på definitionerna i Unescos konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom, undertecknad i Paris den 14 november 1970, och Unidroits konvention om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt, undertecknad den 24 juni 1995, i vilka ett betydande antal medlemsstater är parter, bör användas i förordningen, med tanke på att många tredjeländer och de flesta medlemsstater är bekanta med reglerna i dessa konventioner.

(6)  Definitioner som grundar sig på definitionerna i 1954 års Haagkonvention om skydd för kulturell egendom i händelse av väpnad konflikt, Unescos konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom, undertecknad i Paris den 14 november 1970, och Unidroits konvention om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt, undertecknad den 24 juni 1995, i vilka ett betydande antal medlemsstater är parter, bör användas i förordningen, med tanke på att många tredjeländer och de flesta medlemsstater är bekanta med reglerna i dessa konventioner.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Exportens laglighet bör granskas på grundval av lagar och andra författningar i det land där kulturföremålen upptäckts eller skapats (”ursprungsland”). I syfte att undvika kringgående av regler bör, när kulturföremål förs in i unionen från ett annat tredjeland än ursprungslandet, den person som önskar införa kulturföremålen till unionens tullområde visa att de exporterats därifrån lagligen, när det berörda tredjelandet är undertecknande part i Unescos konvention från 1970 och därmed ett land som åtagit sig att bekämpa olaglig handel med kulturföremål. I andra fall bör personen bevisa laglig export från ursprungslandet.

(7)  Exportens laglighet bör granskas på grundval av lagar och andra författningar i det land där kulturföremålen upptäckts eller skapats (”ursprungsland”). När kulturföremål förs in i unionen från ett annat tredjeland än ursprungslandet bör den person som önskar införa kulturföremålen till unionens tullområde visa att de exporterats lagligen från ursprungslandet. I fall där kulturföremålens ursprungsland inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt bör den person som önskar föra in dem till unionens tullområde visa att de exporterats lagligen från det sista land där de innehades innan de avsändes till unionen (”exportland”) i enlighet med det landets lagar och andra författningar.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  I artikel 5 i Unescos konvention från 1970 efterlyses inrättandet av en eller flera nationella tjänster med kvalificerad personal och i tillräckligt stort antal för att säkerställa skyddet av sina egna kulturföremål mot olovlig införsel, utförsel och överlåtelse. Det föreligger också ett behov av ett aktivt samarbete med behöriga myndigheter i tredjeländer när det gäller säkerhet och kampen mot olaglig import av kulturföremål, särskilt i krisområden, och de stater som är parter i 1970 års Unescokonvention uppmanas att uppfylla de åtaganden som föreskrivs inom ramen för konventionen och de medlemsstater som ännu inte har gjort det uppmanas enträget att ratificera det.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  För att inte störa handen med varor över den yttre gränsen på ett oproportionellt sätt bör denna förordning endast gälla varor över en viss åldersgräns. Därför förefaller det lämpligt att fastställa en åldersgräns på minst 250 år för alla kategorier av kulturföremål. Denna minimigräns kommer att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning inriktas på sådana kulturföremål som mest sannolikt är målet för plundrare i konfliktområden, utan att utesluta andra varor som det är nödvändigt att kontrollera för att säkerställa skyddet av kulturarvet.

(8)  För att inte störa handeln med varor över unionens yttre gränser på ett oproportionellt sätt bör denna förordning endast gälla varor över en viss åldersgräns och ett visst gränsvärde. Därför förefaller det lämpligt att fastställa en åldersgräns på minst 100 år för de mest sårbara kategorier av kulturföremål, i enlighet med bestämmelserna i Haagkonventionen från 1954, Unescos konvention från 1970 och Unidroits konvention från 1995. Denna minimigräns kommer att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning inriktas på sådana kulturföremål som mest sannolikt är målet för plundrare i konfliktområden, utan att utesluta andra varor som det är nödvändigt att kontrollera för att säkerställa skyddet av kulturarvet.

Motivering

Åldersgränsen på 250 år verkar inte vara förenlig med vissa internationella avtal (artikel 1 i Haagkonvention om skydd för kulturell egendom i händelse av väpnad konflikt, artikel 1 i Unescos konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom och artikel 2 i Unidroits konvention om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Eftersom vissa kategorier av kulturföremål, nämligen arkeologiska föremål, delar av monument, sällsynta handskrifter och inkunabler är särskilt sårbara för plundring och förstörelse förefaller det nödvändigt att föreskriva ett system med ökad granskning innan de får föras in till unionens tullområde. Ett sådant system bör innebära att en licens utfärdad av den behöriga myndigheten i införselmedlemsstaten uppvisas innan varorna får övergå till fri omsättning eller hänföras till ett särskilt tullförfarande annat än transitering. Personer som önskar erhålla en sådan licens bör kunna bevisa laglig export från ursprungslandet med lämpliga styrkande handlingar och bevis, i synnerhet exportintyg eller licenser som utfärdats av det exporterande tredjelandet, ägarbevis, fakturor och kvitton, försäljningsavtal, försäkringshandlingar, transportdokument och expertutlåtanden. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bör besluta om att utfärda en licens utan onödigt dröjsmål, på grundval av fullständiga och korrekta ansökningar.

(10)  Eftersom vissa kategorier av kulturföremål, nämligen arkeologiska föremål, delar av monument, sällsynta handskrifter och inkunabler är särskilt sårbara för plundring och förstörelse förefaller det nödvändigt att föreskriva ett system med ökad granskning innan de får föras in till unionens tullområde. Ett sådant system bör innebära att en licens utfärdad av den behöriga myndigheten i den första införselmedlemsstaten måste uppvisas innan varorna får övergå till fri omsättning eller hänföras till ett särskilt tullförfarande annat än transitering. Personer som önskar erhålla en sådan licens bör kunna bevisa att kulturföremålen har exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar eller att det inte finns några sådana lagar och andra författningar. Laglig export från ursprungslandet bör bevisas med lämpliga styrkande handlingar och bevis, i synnerhet exportintyg eller exportlicenser som utfärdats av det exporterande tredjelandet, ägarbevis, fakturor och kvitton, försäljningsavtal, försäkringshandlingar, transportdokument och expertutlåtanden. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bör besluta om att utfärda en licens utan onödigt dröjsmål, på grundval av fullständiga och korrekta ansökningar. I fall där kulturföremålens ursprungsland inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt bör ansökan åtföljas av alla styrkande handlingar och uppgifter som bevisar att kulturföremålen exporterats från exportlandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar. Vid import av kulturföremål som har sitt ursprung i konfliktdrabbade länder eller högriskländer bör det alltid krävas att en licens utfärdad av den behöriga myndigheten i den första införselmedlemsstaten uppvisas. Personer som önskar erhålla en sådan licens bör kunna bevisa att kulturföremålen har exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar, varvid möjligheten att styrka laglig export från exportlandet utesluts. Kommissionen bör genom genomförandeakter inrätta en regelbundet uppdaterad förteckning över konfliktdrabbade länder och högriskländer, med vars hjälp restriktiva åtgärder som ska tillämpas på kulturföremål bör fastställas, i enlighet med artikel 215 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Kommissionen bör anlita externa experter, till exempel Unesco och Internationella museirådet (ICOM), för att utarbeta en sådan förteckning, som bör, i linje med FN:s säkerhetsråds resolutioner, bygga på de röda listor som offentliggörs av ICOM och som klassificerar hotade kategorier av arkeologiska föremål eller konstföremål i världens mest utsatta områden för att förhindra att de säljs eller exporteras olagligen.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Med hänsyn till föremålens särskilda karaktär är rollen för kulturarvsexperterna inom tullmyndigheterna ytterst viktig, eftersom de vid behov bör kunna kräva ytterligare uppgifter från deklaranten och göra fysiska undersökningar av kulturföremålen genom att genomföra en expertgranskning.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För andra kategorier av kulturföremål bör de personer som önskar föra in dem till unionens tullområde genom en försäkran intyga och ta på sig ansvaret för att varorna har införts lagligen från tredjelandet och bör tillhandahålla tillräcklig information för att föremålen ska kunna identifieras av tullen. För att underlätta förfarandet och av skäl som rör rättslig förutsägbarhet bör uppgifterna om kulturföremålet lämnas med användning av ett standardiserat dokument. Det standardiserade objekt-ID som rekommenderas av Unesco bör användas för att beskriva kulturföremålet. Tullen bör registrera införseln av kulturföremålen, behålla originalen och lämna en kopia av de relevanta handlingarna till deklaranten, i syfte att garantera spårbarhet efter det att varorna har kommit in på den inre marknaden.

(11)  För andra kategorier av kulturföremål bör de personer som önskar föra in dem till unionens tullområde kunna bevisa laglig export från ursprungslandet med lämpliga styrkande handlingar och bevis, i synnerhet exportintyg eller licenser som utfärdats av det exporterande tredjelandet, ägarbevis, fakturor och kvitton, försäljningsavtal, försäkringshandlingar, transportdokument och expertutlåtanden. De personer som önskar föra in kulturföremålen till unionens tullområde bör, tillsammans med en elektronisk försäkran, i vilken de intygar och tar på sig ansvaret för att varorna har införts lagligen från ursprungslandet, tillhandahålla tillräcklig information för att föremålen ska kunna identifieras av tullen. För att underlätta förfarandet och av skäl som rör rättslig förutsägbarhet bör uppgifterna om kulturföremålet lämnas med användning av ett elektroniskt standardiserat dokument. Det standardiserade objekt-ID som rekommenderas av Unesco bör användas för att beskriva kulturföremålet. Kulturföremålen bör registreras elektroniskt och deklaranten bör få en kopia av de relevanta inlämnade handlingarna, i syfte att garantera spårbarhet efter det att föremålen har kommit in på den inre marknaden.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Tillfällig införsel av kulturföremål för utbildningsändamål, vetenskaplig eller akademisk forskning bör inte omfattas av uppvisande av licens eller försäkran.

(12)  Tillfällig införsel av kulturföremål för utbildningsändamål (såsom kultur- och musikutbildning) och ändamål som rör vetenskap, restaurering, konservering, utställning och akademisk forskning och för samarbete mellan museer eller liknande offentliga icke-vinstdrivande institutioner för att anordna utställningar bör inte omfattas av uppvisande av licens eller försäkran.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Kulturföremål som ska förevisas vid kommersiella mässor och internationella konstmässor bör inte omfattas av importlicens.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att beakta erfarenheterna av tillämpningen av denna förordning och ändrade geopolitiska och andra förhållanden som utsätter kulturföremål för en risk, utan att därför hindra handeln med tredjeländer på ett oproportionellt sätt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av minimiåldersgränsen för de olika kategorierna av kulturföremål. Denna delegering bör också göra det möjligt för kommissionen att uppdatera bilagan i enlighet med ändringar i den kombinerade nomenklaturen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201627. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(14)  För att beakta erfarenheterna av tillämpningen av denna förordning och ändrade geopolitiska och andra förhållanden som utsätter kulturföremål för en risk, utan att därför hindra handeln med tredjeländer på ett oproportionellt sätt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av minimiåldersgränsen och det ekonomiska gränsvärdet för de olika kategorierna av kulturföremål. Denna delegering bör också göra det möjligt för kommissionen att uppdatera bilagan i enlighet med ändringar i den kombinerade nomenklaturen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201627. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

__________________

__________________

27 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

27 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att anta särskilda villkor för tillfällig införsel till och lagring av kulturföremål i unionens tullområde, förlagor till ansökningar och formulär till importlicenser, och till importörsförklaringar och åtföljande handlingar, samt ytterligare förfaranderegler för hur de ska lämnas in och handläggas. Kommissionen bör också tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att organisera inrättandet av en elektronisk databas för lagring och utbyte av information mellan medlemsstater. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201128.

(15)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att anta särskilda villkor för tillfällig införsel till och lagring av kulturföremål i unionens tullområde, varvid lämpliga lagringsförhållanden bör garanteras med vederbörlig hänsyn till kulturföremålens särskilda egenskaper. Dessa bestämmelser bör även gälla för de elektroniska standardiserade förlagorna till ansökningar och formulär för importlicenser samt till elektroniska importörsförklaringar och åtföljande handlingar, liksom för ytterligare förfaranderegler för hur de elektroniskt ska lämnas in och handläggas. Kommissionen bör också tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att organisera inrättandet av en elektronisk databas för lagring och utbyte av information mellan medlemsstater. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201128. Kommissionen bör också tilldelas genomförandebefogenheter för att upprätta en regelbundet uppdaterad förteckning över konfliktdrabbade länder och högriskländer, med vars hjälp restriktiva åtgärder som ska tillämpas på kulturföremål bör fastställas, i enlighet med artikel 215 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

__________________

__________________

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Relevant information om handelsflöden för kulturföremål bör samlas in och ligga till grund för ett effektivt genomförande av förordningen och för en framtida utvärdering av den. Handelsflöden för kulturföremål kan inte övervakas effektivt endast utifrån deras värde eller vikt eftersom dessa två mått kan fluktuera. Det är nödvändigt att samla in information om antalet deklarerade föremål. Eftersom ingen kompletterande måttenhet anges för kulturföremål i kombinerade nomenklaturen är det nödvändigt att kräva att antalet föremål deklareras.

(16)  Relevant information om handelsflöden för kulturföremål bör samlas in och ligga till grund för ett effektivt genomförande av förordningen och för en framtida utvärdering av den. Handelsflöden för kulturföremål kan inte övervakas effektivt endast utifrån deras värde eller vikt eftersom dessa två mått kan fluktuera. Det är nödvändigt att samla in information elektroniskt om antalet deklarerade föremål. Eftersom ingen kompletterande måttenhet anges för kulturföremål i kombinerade nomenklaturen är det nödvändigt att kräva att antalet föremål deklareras.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  EU:s strategi och handlingsplan för förbättrad riskhantering29 på tullområdet har bland annat till syfte att stärka tullmyndigheternas kapacitet att öka reaktionsförmågan vad gäller risker på området kulturföremål. Den gemensamma ram för riskhantering som föreskrivs i förordning (EU) nr 952/2013 bör användas och relevant riskinformation utbytas mellan tullmyndigheter.

(17)  EU:s strategi och handlingsplan för förbättrad riskhantering på tullområdet29 har bland annat till syfte att stärka tullmyndigheternas kapacitet och utbildning för att öka reaktionsförmågan vad gäller risker på området kulturföremål. Den gemensamma ram för riskhantering som föreskrivs i förordning (EU) nr 952/2013 bör användas och relevant riskinformation utbytas mellan tullmyndigheter.

__________________

__________________

29 COM(2014)0527. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s strategi och handlingsplan för riskhantering på tullområdet.

29 COM(2014)0527. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s strategi och handlingsplan för riskhantering på tullområdet.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Eftersom den olagliga handeln med kulturföremål kan vara en källa till finansiering av terrorism och penningtvätt finns det ett akut behov att utarbeta informationskampanjer för att öka medvetenheten bland i synnerhet köpare av kulturföremål. Dessutom bör information och kontaktpunkter göras tillgängliga i varje medlemsstat för att hjälpa marknadsaktörerna att tillämpa denna förordning.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Tillräcklig tid bör föreskrivas för att kommissionen ska kunna anta regler om genomförande av denna förordning, i synnerhet sådana som rör vilka formulär som ska användas för att ansöka om en importlicens eller för att upprätta en importörsförklaring. Därför bör tillämpningen av denna förordning skjutas upp.

(19)  Tillräcklig tid bör föreskrivas för att kommissionen ska kunna anta regler om genomförande av denna förordning, i synnerhet sådana som rör vilka elektroniska standardiserade formulär som ska användas för att ansöka om en importlicens eller för att upprätta en importörsförklaring. Därför bör tillämpningen av denna förordning skjutas upp.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs villkor och förfaranden för införsel av kulturföremål till unionens tullområde.

I denna förordning fastställs villkor och förfaranden för import av kulturföremål till unionens tullområde.

Motivering

I artikel 1 om syfte och tillämpningsområde för denna förordning bör det vaga begreppet införsel ersättas med det mer precisa begreppet import.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Införsel till unionens tullområde av kulturföremål som har exporterats olagligen från ett tredjeland ska vara förbjudet om det finns rimliga skäl att misstänka att kulturföremålen i fråga har förts bort från ursprungslandets eller exportlandets territorium utan den rättmätiga ägarens medgivande eller i strid med dessa länders lagar och andra författningar.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar strängare system som inrättats genom de instrument som är i kraft i medlemsstaterna för import av kulturföremål till deras tullområde.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  kulturföremål: varje föremål som är av betydelse för arkeologi, förhistoria, historia, litteratur, konst eller vetenskap och som tillhör de kategorier som förtecknas i bilagan och uppfyller den minimiåldersgräns som anges där.

a)  kulturföremål: varje föremål som är av betydelse för arkeologi, förhistoria, historia, litteratur, konst eller vetenskap och som tillhör de kategorier som förtecknas i bilagan och uppfyller den minimiåldersgräns och det ekonomiska gränsvärde som anges där.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  ursprungsland: det land på vars nuvarande territorium kulturföremålet skapats eller upptäckts.

b)  ursprungsland: det land på vars nuvarande territorium kulturföremålet skapats eller upptäckts – eller bortförts, utgrävts eller stulits på land eller under vatten på ett sådant lands nuvarande territorium – eller det land som har en sådan nära anknytning till kulturföremålen att det betraktar dem som sitt kulturarv och skyddar dem som sådana, det vill säga rättsligt reglerar deras export.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  exportland: det sista land i vilket kulturföremålet innehades permanent i enlighet med det landets lagar och andra författningar innan det avsändes till unionen.

c)  exportland: det sista land i vilket kulturföremålet innehades i enlighet med det landets lagar och andra författningar innan det avsändes till unionen.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  konfliktdrabbade länder och högriskländer: länder som förtecknats av kommissionen och som präglas av väpnade konflikter, utbrett våld eller andra risker för skador på människor eller kulturföremål.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  permanent: en tidsperiod på minst en månad och för andra syften än tillfällig användning, transitering, export eller avsändning.

utgår

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12 med avseende på ändring av den andra i tabellen i bilagan till följd av ändringar i kombinerade nomenklaturen och med avseende på att ändra minimiåldersgränsen i tredje kolumnen i tabellen i bilagan mot bakgrund av erfarenheter från genomförandet av denna förordning.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12 med avseende på ändring av kategorierna av kulturföremål, minimiåldersgränsen och det ekonomiska gränsvärde som anges i bilagan mot bakgrund av resultaten från genomförandet av denna förordning.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12 i syfte att ändra de kategorier av kulturföremål som omfattas av kravet på uppvisande av en importlicens eller inlämnande av en importörsförklaring till tullmyndigheterna i den första införselmedlemsstaten, mot bakgrund av de erfarenheter som görs vid genomförandet av denna förordning.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Utfärdandet av en importlicens av de behöriga myndigheterna i den första införselmedlemsstaten eller korrekt inlämnande av importörsförklaring ska inte betraktas som bevis för lagligt ursprung eller äganderätt till kulturföremål.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Tillfällig införsel, i den mening som avses i artikel 250 i förordning (EU) nr 952/2013, till unionens tullområde av kulturföremål för utbildningsändamål och ändamål som rör vetenskaplig och akademisk forskning.

a)  Tillfällig införsel, i den mening som avses i artikel 250 i förordning (EU) nr 952/2013, till unionens tullområde av kulturföremål för utbildningsändamål (såsom kultur- och musikutbildning) och ändamål som rör vetenskap, restaurering, konservering, utställning och akademisk forskning och för samarbete mellan museer eller offentliga icke-vinstdrivande institutioner för att anordna utställningar.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Tillfällig införsel, i den mening som avses i artikel 250 i förordning (EU) nr 952/2013, till unionens tullområde av kulturföremål som förevisas vid kommersiella mässor och internationella konstmässor bör tillåtas under förutsättning att en importörsförklaring lämnas in enligt villkoren i artikel 5.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Återinförda kulturföremål enligt artikel 203 i förordning (EU) nr 952/2013.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Innehavaren av varorna ska ansöka om en importlicens hos den behöriga myndigheten i införselmedlemsstaten. Ansökan ska åtföljas av alla styrkande handlingar och alla uppgifter som styrker att kulturföremålen i fråga har exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar. När exportlandet är en konventionsslutande part i Unescos konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom, undertecknad i Paris den 14 november 1970, (nedan kallad Unesco-konventionen) ska ansökan åtföljas av alla styrkande handlingar och alla uppgifter som styrker att kulturföremålen har exporterats från det landet i enlighet med landets lagar och andra författningar.

2.  Innehavaren av de kulturföremål som förtecknas i föregående punkt ska ansöka om en importlicens hos den behöriga myndigheten i den första införselmedlemsstaten. Ansökan ska åtföljas av alla styrkande handlingar och alla uppgifter som styrker att kulturföremålen i fråga har exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar eller i frånvaro av sådana lagar och andra författningar. Om kulturföremålens ursprungsland inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt ska ansökan om importlicens åtföljas av alla styrkande handlingar och alla uppgifter som bevisar att kulturföremålen exporterats från exportlandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar.

 

Innehavaren av kulturföremål som har sitt ursprung i konfliktdrabbade länder eller högriskländer ska alltid ansöka om en importlicens från den behöriga myndigheten i den första införselmedlemsstaten. Ansökan ska åtföljas av alla styrkande handlingar och alla uppgifter som styrker att dessa kulturföremål har exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den behöriga myndigheten i införselmedlemsstaten ska kontrollera att ansökan är fullständig. Den ska begära alla uppgifter eller alla dokument som saknas i ansökan inom 30 dagar efter mottagandet av ansökan.

3.  Den behöriga myndigheten i den första införselmedlemsstaten ska kontrollera att ansökan är fullständig. Den ska begära alla uppgifter eller alla dokument som saknas i ansökan inom 30 dagar efter mottagandet av ansökan.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den behöriga myndigheten ska, inom 90 dagar efter inlämnandet av den fullständiga ansökan, granska ansökan och besluta att importlicens ska utfärdas, eller avslå ansökan. Den får avslå ansökan på följande grunder:

4.  Den behöriga myndigheten ska, inom 90 dagar efter inlämnandet av den fullständiga ansökan, granska ansökan och besluta att importlicens ska utfärdas, eller avslå ansökan. Den måste avslå ansökan på följande grunder:

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Om exportlandet inte är en konventionsslutande part i Unesco-konventionen från 1970 och det inte har kunnat visas att kulturföremålen exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra förordningar.

a)  Om det inte har kunnat visas att kulturföremålen exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra förordningar eller om det inte har kunnat visas att exporten från ursprungslandet har skett i frånvaron av sådana lagar och andra författningar.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Om exportlandet är en konventionsslutande part i Unesco-konventionen från 1970 och det inte har kunnat visas att kulturföremålen exporterats från exportlandet i enlighet med det landets lagar och andra förordningar.

b)  Om det finns utestående anspråk på återlämnande från myndigheterna i ursprungslandet.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Om det finns utestående ansökningar om återbetalning från de behöriga myndigheterna i ursprungslandet.

Motivering

Bland de skäl för vilka ansökan om utfärdande av importlicens kan vägras av den behöriga myndigheten bör fallet med en utestående ansökning av ursprungslandet också anges.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Om den behöriga myndigheten har rimliga skäl att anta att innehavaren av varorna inte har förvärvat dem lagligen.

c)  Om den behöriga myndigheten har rimliga skäl att fastslå att innehavaren av varorna inte har förvärvat dem lagligen.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Om en ansökan om import avser ett kulturföremål för vilket samma ansökan tidigare har avslagits av en annan medlemsstat i unionen är sökanden skyldig att meddela den behöriga myndigheten för utfärdande av licens för import om detta avslag.

Motivering

Bland de skäl för vilka ansökan om importlicens kan avslås av den behöriga myndigheten måste också de fall där samma ansökan tidigare har avslagits av en annan medlemsstat, något som sökanden är skyldig att meddela den behöriga myndigheten för utfärdande av licenser för import.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om en importlicens utfärdas ska den behöriga myndigheten registrera denna importlicens elektroniskt.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om ansökan avslås ska det administrativa beslut som avses i punkt 4 åtföljas av en motivering, inklusive information om överklagandeförfarandet, som ska meddelas berörd sökande vid tidpunkten för utfärdandet.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen får, genom genomförandeakter, upprätta förlagan till ansökan om importlicens samt förfaranderegler för inlämnande och handläggning av en sådan ansökan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.

6.  Kommissionen ska, genom genomförandeakter, upprätta den elektroniska standardförlagan till ansökan om importlicens samt förfaranderegler för elektroniskt inlämnande och handläggning av en sådan ansökan tillsammans med relevanta styrkande handlingar, vilka också ska handläggas elektroniskt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Övergång till fri omsättning och hänförande till ett särskilt förfarande annat än transitering i unionen av sådana kulturföremål som avses i leden a, b, e, f, g, i, j, k och l i bilagan får endast ske på villkor att en importörsförklaring lämnats in till tullmyndigheterna i införselmedlemsstaten.

1.  Import av sådana kulturföremål som avses i leden a, b, e, f, g, i, j, k och l i bilagan får endast ske på villkor att en elektronisk importörsförklaring lämnats in till tullmyndigheterna i den första införselmedlemsstaten.

 

Föregående punkt ska inte tillämpas på kulturföremål som har sitt ursprung i konfliktdrabbade länder eller högriskländer. För sådana kulturföremål krävs att en importlicens utfärdad av den behöriga myndigheten i den första införselmedlemsstaten uppvisas i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Importörsförklaringen ska innehålla en undertecknad förklaring från innehavaren av varorna om att varorna har exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar. Om exportlandet är en konventionsslutande part i Unesco-konventionen om kulturegendom ska importörsförklaringen innehålla en undertecknad förklaring från innehavaren av varorna om att varorna har exporterats från det landet i enlighet med det landets lagar och andra författningar.

2.  I de fall där kulturföremålens ursprungsland kan fastställas på ett tillförlitligt sätt ska den elektroniska importörsförklaringen bestå av följande:

 

a)   En försäkran som undertecknats av innehavaren av föremålen.

Importörsförklaringen ska innehålla ett standardiserat dokument som beskriver det aktuella kulturföremålet tillräckligt detaljerat för att det ska kunna identifieras av tullmyndigheterna.

b)  Ett standardiserat elektroniskt dokument som beskriver kulturföremålen i fråga tillräckligt detaljerat för att de ska kunna identifieras av tullmyndigheterna. and

 

c)  En exportlicens eller ett exportintyg som utfärdats av ursprungslandet. I fall där ursprungslandets lagstiftning inte innehåller några bestämmelser om utfärdandet av exportlicenser eller exportintyg ska importörsförklaringen kompletteras med tillförlitliga styrkande handlingar och uppgifter som bevisar att kulturföremålen har exporterats från ursprungslandet i enlighet med dess lagar och andra författningar eller som bevisar frånvaron av sådana lagar och andra författningar.

 

I de fall där kulturföremålens ursprungsland inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt ska den elektroniska importörsförklaringen bestå av följande:

 

a)  En försäkran som undertecknats av innehavaren av föremålen.

 

b)  Ett standardiserat elektroniskt dokument som beskriver kulturföremålen i fråga tillräckligt detaljerat för att de ska kunna identifieras av tullmyndigheterna. and

 

c)  En exportlicens eller ett exportintyg som utfärdats av exportlandet. I fall där exportlandets lagstiftning inte innehåller några bestämmelser om utfärdandet av exportlicenser eller exportintyg ska importörsförklaringen kompletteras med tillförlitliga styrkande handlingar och uppgifter som bevisar att kulturföremålen har exporterats från exportlandet i enlighet med dess lagar och andra författningar

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen får, genom genomförandeakter, anta förlagan till importörsförklaringen samt förfaranderegler för inlämnande och handläggning av en importörsförklaring. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.

3.  Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta den elektroniska standardförlagan till importörsförklaringen samt förfaranderegler för elektroniskt inlämnande och handläggning av en importörsförklaring. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Importlicensen enligt artikel 4 eller importörsförklaringen enligt artikel 5, beroende på vad som är tillämpligt, ska lämnas in till det tullkontor som har behörighet att låta kulturföremålen övergå till fri omsättning eller hänföra dem till ett särskilt förfarande annat än transitering.

1.  Importlicensen enligt artikel 4 eller importörsförklaringen enligt artikel 5, beroende på vad som är tillämpligt, ska elektroniskt lämnas in till det tullkontor som har behörighet att låta kulturföremålen övergå till fri omsättning eller hänföra dem till ett särskilt förfarande annat än transitering.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vad gäller kulturföremål för vilka det krävs att en importlicens utfärdas för att få föras in till unionens tullområde ska tullmyndigheterna kontrollera om importlicensen motsvarar de varor som presenteras. De får i detta syfte göra fysiska undersökningar av kulturföremålen, inbegripet låta dem genomgå en expertgranskning.

2.  Vad gäller kulturföremål för vilka det krävs att en importlicens utfärdas för att få föras in till unionens tullområde ska tullmyndigheterna kontrollera om importlicensen motsvarar de varor som presenteras. De får i detta syfte göra fysiska undersökningar av kulturföremålen genom att låta dem genomgå en expertgranskning, i nära samarbete med de behöriga myndigheterna för kulturföremål. Den elektroniskt registrerade importlicensen ska ges ett löpnummer och ett registreringsdatum och, i samband med att varorna frigörs, ska deklaranten få en kopia av den registrerade importlicensen.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vad gäller kulturföremål för vilka det krävs att en importörsförklaring lämnas för att få föras in till unionens tullområde ska tullmyndigheterna kontrollera om importörsförklaringen uppfyller de krav som föreskrivs i eller på grundval av artikel 5 och motsvarar de varor som presenteras. De får i detta syfte kräva ytterligare uppgifter från deklaranten och göra fysiska undersökningar av kulturföremålen, inbegripet låta dem genomgå en expertgranskning. De ska registrera importörsförklaringen med ett löpnummer och ett registreringsdatum och, i samband med att varorna frigörs, lämna en kopia av den registrerade importörsförklaringen till deklaranten.

3.  Vad gäller kulturföremål för vilka det krävs att en importörsförklaring lämnas för att få föras in till unionens tullområde ska tullmyndigheterna kontrollera om importörsförklaringen uppfyller de krav som föreskrivs i eller på grundval av artikel 5 och motsvarar de varor som presenteras. De får i detta syfte kräva ytterligare uppgifter från deklaranten och göra fysiska undersökningar av kulturföremålen genom att låta dem genomgå en expertgranskning enligt punkt 2. Den elektroniskt registrerade importörsförklaringen ska ges ett löpnummer och ett registreringsdatum och, i samband med att varorna frigörs, ska deklaranten förses med en kopia av den registrerade importörsförklaringen.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om medlemsstaterna begränsar antalet tullkontor med behörighet att låta kulturföremål övergå till fri omsättning eller hänföra dem till ett särskilt förfarande annat än transitering ska de meddela uppgifter om dessa tullkontor samt varje eventuell ändring av dem till kommissionen.

Om medlemsstaterna begränsar antalet tullkontor med behörighet att importera kulturföremål ska de meddela uppgifter om dessa tullkontor samt varje eventuell ändring av dem till kommissionen. Även om antalet tullkontor är begränsat ska medlemsstaterna se till att innehavare av föremålen eller importörerna har tillräcklig tillgång till dessa kontor.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Vid kvarhållande av kulturföremål ska lämpliga lagringsförhållanden säkerställas, i enlighet med de villkor och det ansvar i samband med tillfällig lagring av varor som anges i artikel 147 i förordning (EU) nr 952/2013, med hänsyn till föremålens särskilda karaktär.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Tullmyndigheterna ska omedelbart underrätta ursprungslandet eller exportlandet, alltefter omständigheterna, om det – efter att de har fattat det beslut som avses i punkt 1 – finns rimliga skäl att misstänka att kulturföremålen i fråga har förts bort från ursprungslandets eller exportlandets territorium utan den rättmätiga ägarens medgivande eller i strid med dessa länders lagar och andra författningar.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ett elektroniskt system kan utvecklas för lagring och utbyte av information mellan medlemsstaternas myndigheter, i synnerhet vad gäller importörsförklaringar och importlicenser.

2.  Ett elektroniskt system ska utvecklas för lagring och utbyte av information mellan medlemsstaternas myndigheter, i synnerhet vad gäller importörsförklaringar och importlicenser.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa följande:

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa följande:

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder som ska vara tillämpliga på överträdelser av artiklarna 3, 4 och 5 och i synnerhet vid osanna utsagor och vid inlämnande av oriktiga uppgifter i syfte att få klartecken för att föra in kulturföremål till unionens tullområde, och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla dessa regler och åtgärder senast 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande samt utan dröjsmål eventuella ändringar som berör dem.

Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder som ska vara tillämpliga på överträdelser av artiklarna 3, 4 och 5 och i synnerhet vid osanna utsagor och vid inlämnande av oriktiga uppgifter i syfte att få klartecken för att föra in kulturföremål till unionens tullområde, och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska vidare åta sig att bedöma lämpligheten i att inrätta, där sådana inte redan finns i de egna rättssystemen, särskilda operativa enheter som specialiserar sig i kampen mot den olagliga importen av kulturföremål. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla dessa regler och åtgärder senast 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande samt utan dröjsmål eventuella ändringar som berör dem.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  Medlemsstaterna ska organisera utbildning och kapacitetsbyggande verksamhet för att säkerställa att de berörda myndigheterna genomför denna förordning på ett effektivt sätt. De kan också använda medvetandehöjande kampanjer för att öka medvetenheten i synnerhet bland köpare av kulturföremål.

11.  Medlemsstaterna ska organisera utbildning och kapacitetsbyggande verksamhet för att säkerställa att de berörda myndigheterna och de yrkesverksamma genomför denna förordning på ett effektivt sätt. De ska också använda medvetandehöjande kampanjer för att öka medvetenheten i synnerhet bland köpare av kulturföremål. Dessutom ska kontaktpunkter göras tillgängliga i varje medlemsstat för att hjälpa marknadsaktörerna att genomföra denna förordning. Kommissionen och medlemsstaterna ska i förberedelserna inför genomförandet av denna förordning samarbeta med internationella organisationer, som till exempel Unesco, Interpol, Europol och ICOM, för att säkerställa effektiv utbildning, kapacitetsuppbyggnad och medvetandehöjande kampanjer.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska genom genomförandeakter inrätta en regelbundet uppdaterad förteckning över konfliktdrabbade länder och högriskländer, med vars hjälp restriktiva åtgärder som ska tillämpas på kulturföremål ska fastställas, i enlighet med artikel 215 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Tillsammans med Europeiska utrikestjänsten och OECD utarbetar kommissionen icke bindande riktlinjer i form av en handbok som förklarar hur man bäst ska tillämpa kriterierna för fastställande av konfliktdrabbade områden och högriskområden. Denna handbok ska baseras på definitionen av konfliktdrabbade områden och högriskområden i artikel X (bokstav) i denna förordning och ta hänsyn till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet på detta område, inbegripet andra risker i leveranskedjan som utlöser varningssignaler i enlighet med relevanta tillägg till OECD:s riktlinjer.

 

Kommissionen ska anlita externa experter som ska tillhandahålla en vägledande, icke-uttömmande och regelbundet uppdaterad förteckning över konfliktdrabbade områden och högriskområden. Denna förteckning baseras på de av experter genomförda analyserna i den handbok som nämns i punkt 1 samt på uppgifter från akademisk forskning och system för tillbörlig aktsamhet för leveranskedjor. Unionsimportörer som anskaffar råvaror från områden som inte är upptagna i förteckningen ska också ta sitt ansvar för att uppfylla skyldigheterna avseende tillbörlig aktsamhet enligt denna förordning.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Antalet fall i vilka kulturföremål har kvarhållits.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Antalet fall i vilka kulturföremål har överlåtits till staten i enlighet med artikel 199 i förordning (EU) nr 952/2013.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  De straffrättsliga sanktioner som antagits för att genomföra denna förordning.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Bilaga – tabellen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[…]

utgår

Motivering

Bilagan till kommissionens förslag ska utgå och ersättas med bilagan till förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål som anpassats till en enda 100-årströskel och med vissa justerade tröskelvärden. Av procedurskäl har två olika ändringsförslag föreslagits (ett om utgående och ett om ändring av den tidigare bilagan) och de ska behandlas tillsammans.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Bilaga – tabell a (ny)

1.  Arkeologiska föremål som är äldre än 100 år och som härrör från

 

  utgrävningar och fynd på land eller under vatten

9705 00 00

  arkeologiska fyndplatser

9706 00 00

  arkeologiska samlingar

 

2.  Föremål som utgör en integrerad del av söndertagna konstnärliga, historiska eller religiösa minnesmärken som är äldre än 100 år

9705 00 00

 

9706 00 00

3.  Tavlor och målningar, som inte tillhör kategori 4 eller 5, som utförts helt för hand, på vilket underlag och i vilket material som helst

9701

4.  Akvareller, gouacher och pasteller, som utförts helt för hand på vilket underlag som helst

9701

5.  Mosaiker, som inte ingår i kategori 1 eller 2, som utförts helt för hand i vilket material som helst och teckningar som utförts helt för hand på vilket underlag och i vilket material som helst

6914

 

9701

6.  Originalgravyrer, tryck, silkscreentryck och litografier med deras respektive matriser och originalaffischer

Kapitel 49

 

9702 00 00

 

8442 50 99

7.  Originalskulpturer eller originalstatyer och kopior, framställda enligt samma process som originalet och som inte tillhör kategori 1

9703 00 00

8.  Fotografier, filmer och negativ av dessa

3704

 

3705

 

3706

 

4911 91 80

9.  Inkunabler och manuskript, inbegripet kartor och partitur, enstaka eller i samlingar

9702 00 00

 

9706 00 00

 

4901 10 00

 

4901 99 00

 

4904 00 00

 

4905 91 00

 

4905 99 00

 

4906 00 00

10.  Böcker som är äldre än 100 år, enstaka eller i samlingar

9705 00 00

 

9706 00 00

11.  Tryckta kartor som är äldre än 100 år

9706 00 00

12.

 

a)  Samlingar och föremål från zoologiska, botaniska, mineralogiska eller anatomiska samlingar och

9705 00 00

b)  samlingar av historiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse

9705 00 00

13.  Andra antikviteter som inte tillhör kategorierna A.1–A.12 och som är äldre än 100 år

97060000

Kulturföremål i kategorierna A.1–A.13 omfattas av denna förordning bara om deras värde motsvarar eller överstiger de ekonomiska gränsvärdena under B.

B.

Ekonomiska gränsvärden tillämpliga på vissa kategorier under A (i euro)

Värde:

Oavsett värde

  1 (arkeologiska föremål)

  2 (delar från minnesmärken)

  9 (inkunabler och manuskript)

15 000

  5 (mosaiker och teckningar)

  6 (gravyrer)

  8 (fotografier)

  11 (tryckta kartor)

30 000

  4 (akvareller, gouacher och pasteller)

50 000

  3 (tavlor)

  7 (statyer)

  10 (böcker)

  12 (samlingar)

  13 (alla andra föremål)

Bedömningen av om villkoren för ekonomiskt gränsvärde är uppfyllda måste göras när en ansökan om importlicens lämnas in. Det ekonomiska värdet är det som kulturföremålet har i den medlemsstat som avses i artikel 2.1 a.

För de medlemsstater som inte har euro som valuta ska de värden som uttrycks i euro i bilaga I omräknas och uttryckas i nationell valuta till växelkursen av den 31 december 2001 publicerad i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Detta motvärde i nationell valuta ska ses över vartannat år med början den 31 december 2001. Motvärdet ska beräknas utifrån en genomsnittlig dagskurs för dessa valutor uttryckta i euro under 24 månader bakåt räknat från den sista augusti före den 31 december då översynen utförs. Denna beräkningsmetod ska på kommissionens förslag granskas av den rådgivande kommittén för kulturföremål, i princip två år efter det att den tillämpats för första gången. Vid varje översyn ska värden uttryckta i euro och motvärden i nationell valuta regelbundet offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning under de första dagarna i november före den dag då översynen får verkan.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1522064603053&uri=CELEX:32009R0116)

Motivering

Europeiska unionen måste säkerställa samma skyddsnivå för kulturföremål som importerats från tredjeländer på sitt territorium som för sina egna kulturföremål. I detta syfte, och för att underlätta tillämpningen av denna förordning av de behöriga tullmyndigheterna och de myndigheter som ansvarar för utfärdandet av importlicenser, ska den ursprungligen föreslagna bilagan ersättas med bilagan till förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål och anpassa den till en enda 100-årsgräns och justera vissa tröskelvärden, med tanke på förordningens tillämpningsområde.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Import av kulturföremål

Referensnummer

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Ansvarigt/Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

11.9.2017

Associerat/Associerade utskott - Tillkännagivande i kammaren

18.1.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Santiago Fisas Ayxelà

24.10.2017

Artikel 55 – Gemensamt utskottsförfarande

       Tillkännagivande i kammaren

       

18.1.2018

Antagande

7.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Martina Michels

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

21

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

3

-

ECR

John Flack, Rupert Matthews, John Procter

1

0

VERTS/ALE

Jill Evans

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (4.7.2018)

till utskottet för internationell handel och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål

(COM(2017)0375 – C8‑0227/2017 – 2017/0158(COD))

Föredragande av yttrande: Kostas Chrysogonos

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar utskottet för internationell handel och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Mot bakgrund av rådets slutsatser av den 12 februari 2016 om kampen mot finansiering av terrorism, kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om en åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism24 och direktivet om bekämpande av terrorism25 bör det införas gemensamma regler om handel med tredjeländer i syfte att säkerställa ett verkningsfullt skydd mot förlust av kulturföremål, bevarandet av mänsklighetens kulturarv och förhindra finansiering av terrorism genom försäljning av plundrat kulturarv till köpare i unionen.

(1)  Mot bakgrund av rådets slutsatser av den 12 februari 2016 om kampen mot finansiering av terrorism, kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om en åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism24 och direktivet om bekämpande av terrorism25 bör det införas gemensamma regler om handel med tredjeländer i syfte att säkerställa ett verkningsfullt skydd mot olaglig handel med och förlust av kulturföremål, bevarandet av mänsklighetens kulturarv och förhindra finansiering av terrorism och penningtvätt genom försäljning av plundrat kulturarv till köpare i unionen.

__________________

__________________

24 COM(2016) 50 final.

24 COM(2016) 50 final.

25 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017, s. 6)

25 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017, s. 6)

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Med tanke på Europeiska unionens engagemang för rättvisa processer och ersättning till brottsoffer samt Unescos stadga och konventioner om skydd av kulturarvet måste det säkerställas att föremål som köpts och/eller grävts ut eller på annat sätt erhållits olagligen återlämnas. När det gäller exploatering av folk och territorier som vanligen leder till olaglig handel med kulturegendom, i synnerhet när denna har sitt ursprung i ett sammanhang av väpnad konflikt, bör denna förordning beakta de regionala och lokala särdragen snarare än kulturproduktionens marknadsvärde.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Kulturarvet är en av grundstenarna för civilisationen och det berikar kulturlivet för alla folk och människor och bör därför skyddas från olagligt förvärv och plundring. Unionen bör därför förbjuda införsel till unionens tullområde av kulturföremål som exporterats olagligen från tredjeländer.

(2)  Kulturföremål är ofta av stor kulturell, konstnärlig, historisk och vetenskaplig betydelse. Kulturarvet är en av grundstenarna för civilisationen, som bland annat kan ha ett symbolvärde för mänskligheten och utgöra en del av mänsklighetens kulturella minne. Det berikar kulturlivet för alla folk och förenar oss i mänsklighetens gemensamma minnen och utvecklingen av civilisationen. Kulturarvet bör därför skyddas från olagligt förvärv och plundring. Plundring av arkeologiska platser är inget nytt fenomen, men sker nu i industriell skala. Så länge det går att bedriva lukrativ handel med olagligen utgrävda kulturföremål och göra vinster utan några påtagliga risker, kommer denna utgrävning och plundring att fortsätta i framtiden. Det ekonomiska och konstnärliga värdet av kulturarvet skapar en stark efterfrågan på den internationella marknaden, men bristen på kraftfulla internationella lagstiftningsåtgärder och tillämpning av dessa leder till att kulturföremålen överförs till den underjordiska ekonomin. Att ge sig på kulturarvet är ett allvarligt brott som orsakar stort lidande för dem som drabbas direkt eller indirekt. Otillåten handel med kulturföremål bidrar i många fall till påtvingad kulturell likriktning och/eller fördrivning, medan plundring av kulturföremål bland annat leder till upplösning. Unionen bör därför förbjuda införsel till unionens tullområde av kulturföremål som exporterats olagligen från tredjeländer, med särskild tonvikt på kulturföremål från tredjeländer som påverkas av väpnade konflikter, som framför allt innebär export genom terroristorganisationer eller andra kriminella organisationer.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Tredjeländernas behöriga myndigheter har inte alltid tillräcklig kapacitet för att bekämpa smuggling av och olaglig handel med kulturföremål eller är utsatta för korruption eller andra former av administrativa missförhållanden. När kulturföremål tas ur sitt sammanhang berövas befolkningen sina sedvänjor, föremål eller platser för hågkomst och religionsutövning. Föremålens historiska kontext och vetenskapliga värde går förlorade om föremål som hör ihop med varandra säljs separat. Med tanke på kulturföremålens oersättlighet och allmänintresset är innehavet av dem alltid villkorligt. Importförfarandet måste omfatta en försäkran om lämplig lagring efter införseln, dokumentation, beviljande av tillgång för akademiska institutioner och offentliga museer samt samarbete vid berättigade anspråk på återlämnande.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Med tanke på de olika regler som tillämpas i medlemsstaterna när det gäller införsel av kulturföremål till unionens tullområde bör åtgärder vidtas i synnerhet för att säkerställa att importen av kulturföremål omfattas av enhetliga kontroller i samband med införseln.

(3)  Skyddet av kulturarvet kan bli verkningsfullt endast om det organiseras på såväl nationell som internationell nivå av medlemsstaterna i nära samarbete med varandra. Med tanke på de olika regler som tillämpas i medlemsstaterna när det gäller införsel av stulna och/eller plundrade kulturföremål till unionens tullområde bör samordnade åtgärder vidtas för att på rätt sätt harmonisera reglerna, föreskrifterna och förfarandena mellan medlemsstaterna, så att importen av kulturföremål omfattas av enhetliga kontroller i samband med införseln samtidigt som man också tar itu med kryphål på skatteområdet. Dessa åtgärder bör också säkerställa att EU:s lagstiftning tillämpas korrekt i alla medlemsstater, och att återförvärvandet av oersättliga föremål är verkningsfullt.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Med hänsyn till den kända potentialen hos frizoner (så kallade frihamnar) när det gäller lagring av kulturföremål, bör de kontrollåtgärder som ska införas ha ett så brett tillämpningsområde som möjligt med avseende på de tullförfaranden som berörs. Kontrollåtgärderna bör därför endast gälla varor som övergått till fri omsättning samt varor som hänförts till ett särskilt tullförfarande. Ett så brett tillämpningsområde bör dock inte gå emot principen om fri transitering av varor eller gå utöver syftet att förhindra att olagligt exporterade kultföremål förs in till unionens tullområde. Därför bör kontrollåtgärderna omfatta de särskilda tullförfaranden som varor som förs in i unionens tullområde kan hänföras till, men inte transitering.

(5)  Med hänsyn till den kända potentialen hos frizoner (och så kallade frihamnar) när det gäller lagring av kulturföremål bör de kontrollåtgärder som ska införas ha ett så brett tillämpningsområde som möjligt med avseende på de tullförfaranden som berörs i syfte att förhindra kringgående av regler genom utnyttjande av frizoner, som utgör potentiella baser för en fortsatt spridning av handel med och lagring av orättmätigt erhållna varor i EU. Kontrollåtgärderna bör därför endast gälla varor som övergått till fri omsättning samt varor som hänförts till ett särskilt tullförfarande. Ett så brett tillämpningsområde bör dock inte på ett orimligt sätt gå emot principen om fri transitering av varor eller gå utöver syftet att förhindra att olagligt exporterade kultföremål förs in till unionens tullområde. Därför bör kontrollåtgärderna omfatta de särskilda tullförfaranden som varor som förs in i unionens tullområde kan hänföras till, men inte transitering, utom när de behöriga myndigheterna har rimliga skäl att misstänka att kulturföremål har exporterats från ursprungslandet i strid med dess lagar och andra författningar eller har förvärvats på ett annat olagligt sätt.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Exportens laglighet bör granskas på grundval av lagar och andra författningar i det land där kulturföremålen upptäckts eller skapats (”ursprungsland”). I syfte att undvika kringgående av regler bör, när kulturföremål förs in i unionen från ett annat tredjeland än ursprungslandet, den person som önskar införa kulturföremålen till unionens tullområde visa att de exporterats därifrån lagligen, när det berörda tredjelandet är undertecknande part i Unescos konvention från 1970 och därmed ett land som åtagit sig att bekämpa olaglig handel med kulturföremål. I andra fall bör personen bevisa laglig export från ursprungslandet.

(7)  Exportens laglighet bör granskas på grundval av lagar och andra författningar i det land där kulturföremålen upptäckts eller skapats (”ursprungsland”). När kulturföremål förs in i unionen från ett annat tredjeland än ursprungslandet bör den person som önskar införa kulturföremålen till unionens tullområde, i syfte att undvika kringgående av regler, visa att de exporterats lagligen från ursprungslandet. I samtliga fall bör den person som önskar föra in dem till unionens tullområde visa att de exporterats lagligen från det sista land där de innehades innan de avsändes till unionen (”exportland”) i enlighet med det landets lagar och andra författningar.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  För att inte störa handen med varor över den yttre gränsen på ett oproportionellt sätt bör denna förordning endast gälla varor över en viss åldersgräns. Därför förefaller det lämpligt att fastställa en åldersgräns på minst 250 år för alla kategorier av kulturföremål. Denna minimigräns kommer att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning inriktas på sådana kulturföremål som mest sannolikt är målet för plundrare i konfliktområden, utan att utesluta andra varor som det är nödvändigt att kontrollera för att säkerställa skyddet av kulturarvet.

(8)  För att inte störa handeln med varor över den yttre gränsen på ett oproportionellt sätt bör denna förordning endast gälla varor över en viss åldersgräns. Därför förefaller det lämpligt att fastställa en åldersgräns på minst 100 år för alla kategorier av kulturföremål, i enlighet med bestämmelserna i Haagkonventionen från 1954, Unescos konvention från 1970 och Unidroits konvention från 1995. Denna minimigräns kommer att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning inriktas på sådana kulturföremål som mest sannolikt är målet för plundrare i konfliktområden, utan att utesluta andra varor som det är nödvändigt att kontrollera för att säkerställa skyddet av kulturarvet. Kulturföremål som nyligen tillverkats kan också bli föremål för otillåten handel och utnyttjas av kriminella organisationer i EU eller tredjeländer för penningtvätt, finansiering av terrorism, olaglig narkotikahandel, människohandel eller andra brott. Lämpliga åtgärder bör därför vidtas för att förhindra olaglig import av dessa föremål.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Eftersom vissa kategorier av kulturföremål, nämligen arkeologiska föremål, delar av monument, sällsynta handskrifter och inkunabler är särskilt sårbara för plundring och förstörelse förefaller det nödvändigt att föreskriva ett system med ökad granskning innan de får föras in till unionens tullområde. Ett sådant system bör innebära att en licens utfärdad av den behöriga myndigheten i införselmedlemsstaten uppvisas innan varorna får övergå till fri omsättning eller hänföras till ett särskilt tullförfarande annat än transitering. Personer som önskar erhålla en sådan licens bör kunna bevisa laglig export från ursprungslandet med lämpliga styrkande handlingar och bevis, i synnerhet exportintyg eller licenser som utfärdats av det exporterande tredjelandet, ägarbevis, fakturor och kvitton, försäljningsavtal, försäkringshandlingar, transportdokument och expertutlåtanden. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bör besluta om att utfärda en licens utan onödigt dröjsmål, på grundval av fullständiga och korrekta ansökningar.

(10)  Eftersom vissa kategorier av kulturföremål, såsom arkeologiska föremål, delar av monument, smycken, numismatiska föremål, artefakter från gamla tekniska landvinningar, sällsynta handskrifter och inkunabler, är särskilt sårbara för plundring och förstörelse förefaller det nödvändigt att föreskriva ett system med ökad granskning innan de får föras in till unionens tullområde. Ett sådant system bör innebära att en licens utfärdad på elektronisk väg av den behöriga myndigheten i införselmedlemsstaten måste erhållas innan föremålen får övergå till fri omsättning eller hänföras till ett särskilt tullförfarande annat än transitering. Personer som önskar erhålla en sådan licens bör kunna bevisa laglig export från ursprungslandet i enlighet med dess lagar och andra författningar med lämpliga styrkande handlingar och bevis, i synnerhet exportintyg eller licenser som utfärdats av det exporterande tredjelandet, ägarbevis, fakturor och kvitton, försäljningsavtal, försäkringshandlingar, transportdokument och expertutlåtanden. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bör, på grundval av fullständiga och korrekta ansökningar, utan onödigt dröjsmål besluta huruvida det ska utfärdas en licens som tar vederbörlig hänsyn till tillgången till relevant information och följer proportionalitetsprincipen. Personer som lämnar in en ansökan bör inte påföras en avgift i samband med sin ansökan. De behöriga myndigheternas beslut bör utan dröjsmål tillkännages för de behöriga tullmyndigheterna.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Plundring kopplad till finansiering av terrorism eller penningtvätt har tidigare varit knuten till vissa ursprungsländer eller ursprungsregioner. Kommissionen bör framför allt ta hänsyn till de röda listor som offentliggörs av ICOM och som klassificerar hotade kategorier av arkeologiska föremål eller konstföremål i världens mest utsatta områden för att förhindra att de säljs eller exporteras olagligen. Med hänsyn till kulturföremålens särskilda karaktär bör det utses kulturexperter inom tullmyndigheterna. Deras roll är ytterst viktig, eftersom de vid behov bör kunna kräva ytterligare uppgifter från deklaranten och göra fysiska undersökningar av kulturföremålen genom att genomföra en expertgranskning.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För andra kategorier av kulturföremål bör de personer som önskar föra in dem till unionens tullområde genom en försäkran intyga och ta på sig ansvaret för att varorna har införts lagligen från tredjelandet och bör tillhandahålla tillräcklig information för att föremålenska kunna identifieras av tullen. För att underlätta förfarandet och av skäl som rör rättslig förutsägbarhet bör uppgifterna om kulturföremålet lämnas med användning av ett standardiserat dokument. Det standardiserade objekt-ID som rekommenderas av Unesco bör användas för att beskriva kulturföremålet. Tullen bör registrera införseln av kulturföremålen, behålla originalen och lämna en kopia av de relevanta handlingarna till deklaranten, i syfte att garantera spårbarhet efter det att varorna har kommit in på den inre marknaden.

(11)  För andra kategorier av kulturföremål bör de personer som önskar föra in dem till unionens tullområde genom en elektronisk försäkran intyga och ta på sig ansvaret för att varorna har införts lagligen från tredjelandet och bör tillhandahålla tillräcklig information för att föremålen ska kunna identifieras av tullen. För att underlätta förfarandet och av rättssäkerhetsskäl bör uppgifterna om kulturföremålet lämnas med användning av ett elektroniskt standardiserat dokument. Det standardiserade objekt-ID som rekommenderas av Unesco bör användas för att beskriva kulturföremålet. Kulturföremålen bör registreras elektroniskt och deklaranten bör få en kopia av de relevanta inlämnade handlingarna, i syfte att garantera spårbarhet efter det att föremålen har kommit in på den inre marknaden.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Tillfällig införsel av kulturföremål för utbildningsändamål, vetenskaplig eller akademisk forskning bör inte omfattas av uppvisande av licens eller försäkran.

(12)  Tillfällig införsel av kulturföremål för ändamål som rör utbildning eller vetenskaplig och akademisk forskning eller som rör ideellt samarbete mellan museer eller liknande offentliga icke-vinstdrivande institutioner bör inte omfattas av krav på uppvisande av licens eller försäkran, förutsatt att det inte finns bevis för att dessa föremål har förvärvats olagligt.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Lagring av kulturföremål från länder som påverkas av väpnad konflikt eller drabbats av en naturkatastrof bör också tillåtas utan krav på uppvisande av en licens eller en förklaring, i syfte att säkerställa att de förvaras i säkerhet och bevaras.

(13)  Länder som påverkas av väpnad konflikt eller drabbas av en stor kris är vanligen oförmögna att tillräckligt skydda sitt kulturarv. Lagring av kulturföremål från dessa länder bör därför också tillåtas utan krav på uppvisande av en licens eller en förklaring, på villkor att behöriga myndigheter följer och handlägger processen fram till återlämnandet. En noggrann riskbedömning bör utföras på de personer som önskar föra in kulturföremålen till unionens tullområde, med särskild uppmärksamhet på risken för att lagring av kulturföremål från exportländer som påverkas av väpnad konflikt eller drabbats av en annan stor kris kan användas som källa till penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Tullmyndigheterna bör ha möjlighet att beslagta och tillfälligt kvarhålla kulturföremål som förts in till unionens tullområde om villkoren i denna förordning inte är uppfyllda. Lämpliga skyddsåtgärder bör finnas på plats, i synnerhet vederbörlig information till deklaranten, effektiva rättsmedel och en längsta kvarhållandeperiod på sex månader. Tillfälligt beslagtagande och kvarhållande av kulturföremål bör begränsas i fall där det skulle innebära orimliga svårigheter för fysiska personer, på grundval av en vederbörlig bedömning i det enskilda fallet.

Motivering

Det är viktigt att införa principen om ”orimliga svårigheter” i denna förordning när det gäller tillfälligt kvarhållande av kulturföremål, i syfte att undvika situationer där ett sådant kvarhållande skulle få oproportionerliga följder för en fysisk person. Denna princip föreskrivs redan i andra EU-rättsliga instrument, nämligen de som handlar om kontroller av kontanta medel och om frysning och förverkande.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att beakta erfarenheterna av tillämpningen av denna förordning och ändrade geopolitiska och andra förhållanden som utsätter kulturföremål för en risk, utan att därför hindra handeln med tredjeländer på ett oproportionellt sätt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av minimiåldersgränsen för de olika kategorierna av kulturföremål. Denna delegering bör också göra det möjligt för kommissionen att uppdatera bilagan i enlighet med ändringar i den kombinerade nomenklaturen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201627. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(14)  För att beakta erfarenheterna av tillämpningen av denna förordning och ändrade geopolitiska och andra förhållanden som utsätter kulturföremål för en risk, utan att därför hindra handeln med tredjeländer på ett oproportionellt sätt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen, i syfte att fastställa arrangemangen kring införande, drift och underhåll av ett nytt elektroniskt system. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201627. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

__________________

__________________

27 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

27 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att anta särskilda villkor för tillfällig införsel till och lagring av kulturföremål i unionens tullområde, förlagor till ansökningar och formulär till importlicenser, och till importörsförklaringar och åtföljande handlingar, samt ytterligare förfaranderegler för hur de ska lämnas in och handläggas. Kommissionen bör också tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att organisera inrättandet av en elektronisk databas för lagring och utbyte av information mellan medlemsstater. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201128.

(15)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att, efter samråd med Europaparlamentet och rådet, även på expertnivå, anta särskilda villkor för tillfällig införsel till och lagring, under lämpliga lagringsförhållanden, av kulturföremål i unionens tullområde, förlagor till ansökningar och formulär till importlicenser, och till importörsförklaringar och åtföljande handlingar, samt ytterligare förfaranderegler för hur de ska lämnas in och handläggas. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201128.

__________________

__________________

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Relevant information om handelsflöden för kulturföremål bör samlas in och ligga till grund för ett effektivt genomförande av förordningen och för en framtida utvärdering av den. Handelsflöden för kulturföremål kan inte övervakas effektivt endast utifrån deras värde eller vikt eftersom dessa två mått kan fluktuera. Det är nödvändigt att samla in information om antalet deklarerade föremål. Eftersom ingen kompletterande måttenhet anges för kulturföremål i kombinerade nomenklaturen är det nödvändigt att kräva att antalet föremål deklareras.

(16)  Relevant information om handelsflöden för kulturföremål bör samlas in och ligga till grund för ett effektivt genomförande av förordningen och för en framtida utvärdering av den. Handelsflöden för kulturföremål kan inte övervakas effektivt endast utifrån deras värde eller vikt eftersom dessa två mått kan fluktuera. Det är nödvändigt att samla in information elektroniskt om antalet deklarerade föremål. Eftersom ingen kompletterande måttenhet anges för kulturföremål i kombinerade nomenklaturen är det nödvändigt att kräva att antalet föremål deklareras.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Medlemsstaterna bör ta fram medvetandehöjande kampanjer för att avskräcka människor från att köpa och sälja kulturföremål som härrör från olaglig handel. Lättillgängliga kontaktpunkter, telefonjourer och en webbplats bör inrättas och tillhandahållas i medlemsstaterna för att öka medvetenheten i synnerhet bland köpare av kulturföremål och andra berörda parter och ge dem information.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Tillräcklig tid bör föreskrivas för att kommissionen ska kunna anta regler om genomförande av denna förordning, i synnerhet sådana som rör vilka formulär som ska användas för att ansöka om en importlicens eller för att upprätta en importörsförklaring. Därför bör tillämpningen av denna förordning skjutas upp.

(19)  Kommissionen bör utan dröjsmål kunna anta regler om genomförande av denna förordning, i synnerhet sådana som rör vilka elektroniskt standardiserade formulär som ska användas för att ansöka om en importlicens eller för att upprätta en importörsförklaring.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  kulturföremål: varje föremål som är av betydelse för arkeologi, förhistoria, historia, litteratur, konst eller vetenskap och som tillhör de kategorier som förtecknas i bilagan och uppfyller den minimiåldersgräns som anges där.

a)  kulturföremål: varje föremål som av religiösa eller sekulära skäl är av stor betydelse för arkeologi, förhistoria, historia, litteratur, konst eller vetenskap och som tillhör de kategorier som förtecknas i bilagan och uppfyller den minimiåldersgräns som anges där.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  exportland: det sista land i vilket kulturföremålet innehades permanent i enlighet med det landets lagar och andra författningar innan det avsändes till unionen.

c)  exportland: det sista land i vilket kulturföremålet innehades i enlighet med det landets lagar och andra författningar innan det avsändes till unionen.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  permanent: en tidsperiod på minst en månad och för andra syften än tillfällig användning, transitering, export eller avsändning.

utgår

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ha)  behöriga myndigheter: de myndigheter som medlemsstaterna har utsett för utfärdande av importlicenser och registrering av importörsförklaringar.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12 med avseende ändring av den andra i tabellen i bilagan till följd av ändringar i kombinerade nomenklaturen och med avseende på att ändra minimiåldersgränsen i tredje kolumnen i tabellen i bilagan mot bakgrund av erfarenheter från genomförandet av denna förordning.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att, efter samråd med Europaparlamentet och rådet, även expertnivå, anta delegerade akter i enlighet med artikel 12 för att fastställa arrangemangen kring införande, drift och underhåll av det elektroniska system som avses i artikel 9.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För kulturföremål ska övergång till fri omsättning eller hänförande till ett särskilt förfarande annat än transitering endast vara tillåtet efter uppvisande av en importlicens som utfärdats i enlighet med artikel 4 eller av en importörsförklaring som formulerats i enlighet med artikel 5.

1.  Införsel till unionens tullområde av kulturföremål som har exporterats olagligen från ett tredjeland ska vara förbjudet.

 

För kulturföremål ska övergång till fri omsättning eller hänförande till ett särskilt förfarande annat än transitering endast vara tillåtet efter uppvisande av en importlicens som utfärdats i enlighet med artikel 4 eller av en importörsförklaring som formulerats i enlighet med artikel 5.

 

Utfärdandet av en importlicens eller korrekt inlämnande av en importörsförklaring till tullmyndigheterna ska inte betraktas som bevis för lagligt ursprung eller äganderätt till kulturföremål.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Tillfällig införsel, i den mening som avses i artikel 250 i förordning (EU) nr 952/2013, till unionens tullområde av kulturföremål för utbildningsändamål och ändamål som rör vetenskaplig och akademisk forskning.

a)  Tillfällig införsel, i den mening som avses i artikel 250 i förordning (EU) nr 952/2013, till unionens tullområde av kulturföremål för utbildningsändamål och ändamål som rör vetenskap, restaurering, konservering och akademisk forskning och som rör samarbete mellan offentliga museer eller liknande offentliga icke-vinstdrivande institutioner för att anordna kulturutställningar, förutsatt att det inte finns bevis för att dessa föremål har förvärvats olagligt.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Lagring, i den mening som avses i artikel 237 i förordning (EU) nr 952/2013, av kulturföremål i det uttryckliga syftet att säkerställa deras bevarande genom, eller under övervakning av, en offentlig myndighet.

b)  Lagring, i den mening som avses i artikel 237 i förordning (EU) nr 952/2013, av kulturföremål i det uttryckliga syftet att säkerställa deras skydd och bevarande genom, eller under övervakning av, en offentlig myndighet, efter en riskbedömning av de personer som önskar föra in kulturföremålen till unionens tullområde.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen får, genom genomförandeakter, anta särskilda villkor för sådan tillfällig införsel eller lagring av kulturföremål som avses i punkt 2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.

3.  Kommissionen får, genom genomförandeakter, anta särskilda villkor för tillfällig införsel eller lagring av kulturföremål för att skydda dem i enlighet med punkt 2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Innehavaren av varorna ska ansöka om en importlicens hos den behöriga myndigheten i införselmedlemsstaten. Ansökan ska åtföljas av alla styrkande handlingar och alla uppgifter som styrker att kulturföremålen i fråga har exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar. När exportlandet är en konventionsslutande part i Unescos konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom, undertecknad i Paris den 14 november 1970, (nedan kallad Unesco-konventionen) ska ansökan åtföljas av alla styrkande handlingar och alla uppgifter som styrker att kulturföremålen har exporterats från det landet i enlighet med landets lagar och andra författningar.

2.  Innehavaren av de kulturföremål som förtecknas i föregående punkt ska ansöka om en importlicens hos den behöriga myndigheten i införselmedlemsstaten. Ansökan ska åtföljas av alla styrkande handlingar och alla uppgifter som styrker att kulturföremålen i fråga har exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar. I samtliga fall ska ansökan åtföljas av alla styrkande handlingar och alla uppgifter som styrker att kulturföremålen exporterats från exportlandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar. För att uppfylla förutsättningarna för importlicenser ska ansökan åtföljas av en försäkran om lämplig lagring, som innefattar dokumentation, tillgänglighet för offentliga akademiska institutioner, offentliga museer eller liknande icke-vinstdrivande institutioner samt samarbete vid berättigade anspråk på återlämnande.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Om exportlandet inte är en konventionsslutande part i Unesco-konventionen från 1970 och det inte har kunnat visas att kulturföremålen exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra förordningar.

a)  Om det inte har kunnat visas att kulturföremålen exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra förordningar.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Om exportlandet är en konventionsslutande part i Unesco-konventionen från 1970 och det inte har kunnat visas att kulturföremålen exporterats från exportlandet i enlighet med det landets lagar och andra förordningar.

b)  Om den behöriga myndigheten har rimliga skäl att anta att innehavaren av varorna inte har förvärvat dem lagligen.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om ansökan beviljas ska den behöriga myndigheten på elektronisk väg och utan dröjsmål översända en kopia av importlicensen till de behöriga tullmyndigheterna.

 

Om ansökan avslås ska den behöriga myndigheten omedelbart underrätta de behöriga tullmyndigheterna och kommissionen om detta. Beslut om avslag ska åtföljas av en motivering av skälen till avslaget, inklusive information om överklagandeförfarandet, som ska meddelas berörd sökande vid tidpunkten för utfärdandet.

 

Om en ansökan om licens rör ett kulturföremål för vilket en sådan ansökan tidigare har avslagits, måste sökanden informera den behöriga myndighet till vilken ansökan ställs om det tidigare avslaget.

 

Medlemsstaterna ska erkänna giltigheten av avslag av behöriga myndigheter i andra medlemsstater, om avslagen grundats på bestämmelserna i denna förordning.

 

Om ny bevisning för att styrka en sådan ansökan har blivit tillgänglig skulle en ny ansökan kunna lämnas in i enlighet med artikel 4.2. Om en behörig myndighet utfärdar en licens i sådana fall, ska den underrätta kommissionen om detta, med angivande av skälen för sitt beslut.

 

I syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning ska kommissionen till övriga medlemsstater översända den information som den har mottagit.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utse offentliga myndigheter med behörighet att utfärda importlicenser i enlighet med denna artikel. De ska meddela kommissionen uppgifter om dessa myndigheter samt alla eventuella ändringar av uppgifterna.

Medlemsstaterna ska utan dröjsmål utse offentliga myndigheter med behörighet att utfärda importlicenser i enlighet med denna artikel. De ska meddela kommissionen uppgifter om dessa myndigheter samt alla eventuella ändringar av uppgifterna.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska offentliggöra uppgifterna om de behöriga myndigheterna och alla eventuella ändringar av dem i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

Kommissionen ska offentliggöra uppgifterna om de behöriga myndigheterna och alla eventuella ändringar av dem i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien, och på den särskilda webbplats som avses i artikel 11.

Motivering

Av insynsskäl bör förteckningen över behöriga myndigheter göras tillgänglig för allmänheten på en webbplats som sköts av kommissionen.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen får, genom genomförandeakter, upprätta förlagan till ansökan om importlicens samt förfaranderegler för inlämnande och handläggning av en sådan ansökan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.

6.  Kommissionen ska, genom genomförandeakter, upprätta den elektroniskt standardiserade förlagan till importörsförklaringen och ansökan om importlicens och till importlicensen samt förfaranderegler för inlämnande och handläggning av en sådan ansökan tillsammans med relevanta styrkande handlingar. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Importörsförklaring

Importörsförklaring och bevarandeförsäkran

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Övergång till fri omsättning och hänförande till ett särskilt förfarande annat än transitering i unionen av sådana kulturföremål som avses i leden a, b, e, f, g, i, j, k och l i bilagan får endast ske på villkor att en importörsförklaring lämnats in till tullmyndigheterna i införselmedlemsstaten.

1.  Övergång till fri omsättning och hänförande till ett särskilt förfarande annat än transitering i unionen av sådana kulturföremål som avses i leden a, b, e, f, g, i, j, k och l i bilagan får endast ske på villkor att en importörsförklaring och en bevarandeförsäkran lämnats in till tullmyndigheterna i införselmedlemsstaten.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Importörsförklaringen ska innehålla en undertecknad förklaring från innehavaren av varorna om att varorna har exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar. Om exportlandet är en konventionsslutande part i Unesco-konventionen om kulturegendom ska importörsförklaringen innehålla en undertecknad förklaring från innehavaren av varorna om att varorna har exporterats från det landet i enlighet med det landets lagar och andra författningar.

Importörsförklaringen, som registrerats elektroniskt och där så är relevant överförts till de behöriga myndigheterna, i elektronisk form eller i pappersform, ska innehålla en undertecknad förklaring från innehavaren av varorna om att varorna har exporterats från ursprungslandet i enlighet med det landets lagar och andra författningar.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Importörsförklaringen ska innehålla ett standardiserat dokument som beskriver det aktuella kulturföremålet tillräckligt detaljerat för att det ska kunna identifieras av tullmyndigheterna.

Importörsförklaringen och bevarandeförsäkran ska innehålla ett standardiserat dokument i elektronisk form eller pappersform som beskriver det aktuella kulturföremålet tillräckligt detaljerat för att det ska kunna identifieras av tullmyndigheterna. Importörsförklaringen ska också innehålla information om konsekvenserna av en osann utsaga.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Importörsförklaringen ska åtföljas av en obligatorisk försäkring som täcker tiden för transport och användning på unionens territorium. Dessutom kan tulltjänstemännen begära att få andra handlingar i original, såsom expertutlåtanden, fakturor och ägarbevis, vid införseln till unionens tullområde.

 

Bevarandeförsäkran ska innehålla en undertecknad förklaring från innehavaren av varorna som intygar att varorna kommer att lagras på ett godtagbart sätt vid transitering och försäljning i enlighet med artikel 4 samt enbart säljas till köpare som uppfyller medlemsstaternas lagstiftning om korrekt hantering av kulturföremål.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen får, genom genomförandeakter, anta förlagan till importörsförklaringen samt förfaranderegler för inlämnande och handläggning av en importörsförklaring. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.

3.  Kommissionen får, genom genomförandeakter, anta den elektroniska standardförlagan till importörsförklaringen samt förfaranderegler för elektroniskt inlämnande och handläggning av en importörsförklaring. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Importlicensen enligt artikel 4 eller importörsförklaringen enligt artikel 5, beroende på vad som är tillämpligt, ska lämnas in till det tullkontor som har behörighet att låta kulturföremålen övergå till fri omsättning eller hänföra dem till ett särskilt förfarande annat än transitering.

1.  Importlicensen enligt artikel 4 eller importörsförklaringen enligt artikel 5, beroende på vad som är tillämpligt, ska elektroniskt lämnas in till det tullkontor som har behörighet att låta kulturföremålen övergå till fri omsättning eller hänföra dem till ett särskilt förfarande annat än transitering.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vad gäller kulturföremål för vilka det krävs att en importlicens utfärdas för att få föras in till unionens tullområde ska tullmyndigheterna kontrollera om importlicensen motsvarar de varor som presenteras. De får i detta syfte göra fysiska undersökningar av kulturföremålen, inbegripet låta dem genomgå en expertgranskning.

2.  Vad gäller kulturföremål för vilka det krävs att en importlicens utfärdas för att få föras in till unionens tullområde ska tullmyndigheterna kontrollera om importlicensen motsvarar de varor som presenteras. De får i detta syfte göra fysiska undersökningar av kulturföremålen genom att låta dem genomgå en expertgranskning. Den elektroniskt registrerade importlicensen ska ges ett löpnummer och ett registreringsdatum och, i samband med att varorna frigörs, ska deklaranten få en kopia av den registrerade importlicensen.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vad gäller kulturföremål för vilka det krävs att en importörsförklaring lämnas för att få föras in till unionens tullområde ska tullmyndigheterna kontrollera om importörsförklaringen uppfyller de krav som föreskrivs i eller på grundval av artikel 5 och motsvarar de varor som presenteras. De får i detta syfte kräva ytterligare uppgifter från deklaranten och göra fysiska undersökningar av kulturföremålen, inbegripet låta dem genomgå en expertgranskning. De ska registrera importörsförklaringen med ett löpnummer och ett registreringsdatum och, i samband med att varorna frigörs, lämna en kopia av den registrerade importörsförklaringen till deklaranten.

3.  Vad gäller kulturföremål för vilka det krävs att en importörsförklaring lämnas för att få föras in till unionens tullområde ska tullmyndigheterna kontrollera om importörsförklaringen uppfyller de krav som föreskrivs i eller på grundval av artikel 5 och motsvarar de varor som presenteras. De får i detta syfte kräva ytterligare uppgifter från deklaranten och göra fysiska undersökningar av kulturföremålen genom att låta dem genomgå en expertgranskning. Den elektroniskt registrerade importörsförklaringen ska ges ett löpnummer och ett registreringsdatum och, i samband med att varorna frigörs, ska deklaranten få en kopia av den registrerade importörsförklaringen, och förklaringen ska skickas till de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 7 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska offentliggöra uppgifterna om de behöriga tullkontoren och alla eventuella ändringar av dessa uppgifter i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

Kommissionen ska offentliggöra uppgifterna om de behöriga tullkontoren och alla eventuella ändringar av dessa uppgifter i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien, och på den särskilda webbplats som avses i artikel 11.

Motivering

Av insynsskäl bör förteckningen över behöriga myndigheter göras tillgänglig för allmänheten på en webbplats som sköts av kommissionen.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Om en kontroll vid EU:s gräns visar att kulturföremålen har importerats olagligt bör det behöriga tullkontoret i EU informera den nationella polisen och de behöriga tullkontoren i avsändarlandet för det kvarhållna kulturföremålet om försöket till olaglig transport och användning av konstverket. Om landet varifrån kulturföremålen transporteras olagligen är ett annat än ursprungslandet måste de nationella myndigheterna i båda länderna informeras.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tullmyndigheterna ska beslagta och tillfälligt kvarhålla kulturföremål som förts in till unionens tullområde om kulturföremålen i fråga infördes till unionens tullområde utan att de villkor som anges i artikel 3.1 och 3.2 varit uppfyllda.

1.  Tullmyndigheterna ska beslagta och tillfälligt kvarhålla kulturföremål som förts in till unionens tullområde om kulturföremålen i fråga infördes till unionens tullområde utan att de villkor som anges i artikel 3.1 och 3.2 varit uppfyllda. Vid beslagtagande eller tillfälligt kvarhållande av kulturföremål ska det finnas lämpliga garantier för att de bevaras på ett optimalt sätt, i enlighet med unionsrätten och internationell rätt.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Tullmyndigheterna, även vid behov i samarbete med andra relevanta europeiska eller nationella organ, ska besluta att underkasta tullkontrollerna fördjupade kontroller på grundval av en riskbaserad metod. Om de behöriga myndigheterna har rimliga skäl att misstänka att kulturföremål som transiteras genom unionens territorium kan ha exporterats i strid med ett ursprungslands lagar och andra författningar eller har förvärvats på ett annat olagligt sätt, ska de anmoda tullmyndigheterna att tillfälligt beslagta dessa föremål.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det administrativa beslut som avses i punkt 1 ska åtföljas av en motivering, meddelas deklaranten och ska omfattas av ett effektivt rättsmedel i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i internationell rätt.

2.  Det administrativa beslut som avses i punkt 1 och 1a ska åtföljas av en motivering, meddelas deklaranten och ska omfattas av ett effektivt rättsmedel i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i internationell rätt.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Perioden för tillfälligt kvarhållande ska vara strikt begränsad till den tid som tullmyndigheter eller andra brottsbekämpande myndigheter behöver för att fastställa om omständigheterna i det enskilda fallet kräver kvarhållande enligt andra bestämmelser i unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning. Den maximala perioden för tillfälligt kvarhållande enligt denna artikel ska vara sex månader. Om inget ytterligare kvarhållande av kulturföremålen fastslås inom den perioden eller om det fastslås att omständigheterna i ärendet inte kräver något ytterligare kvarhållande ska kulturföremålen ställas till deklarantens förfogande.

3.  Perioden för tillfälligt kvarhållande ska vara strikt begränsad till den tid som tullmyndigheter eller andra brottsbekämpande myndigheter behöver för att fastställa om omständigheterna i det enskilda fallet kräver kvarhållande enligt andra bestämmelser i unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning. Den maximala perioden för tillfälligt kvarhållande enligt denna artikel ska vara sex månader. Om inget ytterligare kvarhållande av kulturföremålen fastslås inom den perioden eller om det fastslås att omständigheterna i ärendet inte kräver något ytterligare kvarhållande ska kulturföremålen ställas till deklarantens förfogande. Myndigheterna i EU:s medlemsstater måste vid återlämnandet av konstverk till ett ursprungsland försäkra sig om att landet inte påverkas av en väpnad konflikt där kulturföremålets säkerhet inte kan garanteras. I annat fall måste föremålet förbli i EU tills situationen i ursprungslandet har stabiliserats.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Tekniskt stöd, vägledning och informationsutbyte

 

Medlemsstaterna, vid behov med stöd av kommissionen, får ge importörer stöd och teknisk eller annan vägledning med hänsyn till situationen för små och medelstora företag, i syfte att hjälpa dem att efterleva kraven i denna förordning.

 

Medlemsstaterna, med stöd av kommissionen, ska bidra till att sprida användbar information om olaglig handel med kulturföremål, i synnerhet för att hjälpa importörerna att bedöma risker, och om bästa praxis som rör genomförandet av denna förordning.

 

Stödet ska ges på ett sådant sätt att befogenheterna inte undergrävs för de behöriga myndigheter som avses i artikel 2.1 ha och att deras oberoende i samband med kontrollen av efterlevnaden av denna förordning bevaras.

Motivering

Denna nya artikel är inspirerad av artikel 13 i förordning nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (timmerförordningen) och syftar till att underlätta ett korrekt genomförande av förordningen.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För genomförandet av denna förordning ska medlemsstaterna säkerställa samarbete mellan sina behöriga myndigheter som avses i artikel 3.4.

1.  För genomförandet av denna förordning ska medlemsstaterna säkerställa samarbete mellan sina behöriga myndigheter.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ett elektroniskt system kan utvecklas för lagring och utbyte av information mellan medlemsstaternas myndigheter, i synnerhet vad gäller importörsförklaringar och importlicenser.

2.  Ett elektroniskt system ska utvecklas, på grundval av ett lämpligt lagstiftningsförslag, för lagring och utbyte av information mellan medlemsstaternas myndigheter, inklusive tullmyndigheterna, i synnerhet vad gäller importörsförklaringar och importlicenser. Vid lagring eller behandling av personuppgifter i ett sådant elektroniskt system ska EU:s dataskyddslagstiftning iakttas, särskilt principerna om nödvändighet, proportionalitet och ändamålsbegränsning, under lämplig övervakning av dataskyddsmyndigheter.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Arrangemangen kring införande, drift och underhåll av det elektroniska system som avses i punkt 2.

utgår

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder som ska vara tillämpliga på överträdelser av artiklarna 3, 4 och 5 och i synnerhet vid osanna utsagor och vid inlämnande av oriktiga uppgifter i syfte att få klartecken för att föra in kulturföremål till unionens tullområde, och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla dessa regler och åtgärder senast 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande samt utan dröjsmål eventuella ändringar som berör dem.

Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder som ska vara tillämpliga på överträdelser av artiklarna 3, 4 och 5 i synnerhet om ett kulturföremål förs in till unionens territorium utan vederbörlig licens, om en licens används för ett annat kulturföremål än det för vilket det utfärdades, om osanna utsagor och oriktiga uppgifter lämnas i syfte att få föra in kulturföremål till unionens tullområde eller om ekonomiska resurser görs tillgängliga för kriminella grupper som ett resultat av olaglig import av kulturföremål. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder, inklusive expropriering av relevant egendom som tillhör dem som gjort sig skyldiga till olaglig import av kulturföremål, för att säkerställa att de genomförs fullt ut. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla dessa regler och åtgärder senast 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande samt utan dröjsmål eventuella ändringar som berör dem.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska organisera utbildning och kapacitetsbyggande verksamhet för att säkerställa att de berörda myndigheterna genomför denna förordning på ett effektivt sätt. De kan också använda medvetandehöjande kampanjer för att öka medvetenheten i synnerhet bland köpare av kulturföremål.

Medlemsstaterna ska organisera utbildning för tullmyndigheter eller andra behöriga anställda när det gäller att identifiera olagligt sålda, stulna eller falska kulturföremål och få till stånd ett effektivare samarbete för att bekämpa olaglig handel med kulturföremål samt kapacitetsuppbyggande verksamhet för att säkerställa att myndigheterna och yrkesutövarna genomför denna förordning på ett effektivt sätt. Kommissionen ska via en särskild webbplats informera alla berörda parter om syftena med denna förordning, skyldigheterna, förteckningen över behöriga myndigheter, möjligheten till tillfälligt kvarhållande, de påföljder som införts, rätten till ett effektivt rättsmedel och andra relevanta frågor. Medlemsstaterna ska också använda medvetandehöjande kampanjer och inrätta samt tillhandahålla lättillgängliga informationsställen och telefonjourer för att öka medvetenheten i synnerhet bland köpare av kulturföremål och andra berörda parter och ge dem information. Tullen vid EU:s yttre gränser bör få expertstöd, öronmärkta medel och särskild utrustning för efterlevnad av principerna och andan i denna förordning.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen och medlemsstaterna ska i förberedelserna inför genomförandet av denna förordning samarbeta med internationella organisationer, såsom Unesco, Interpol, Europol, Världstullorganisationen (WCO) och Internationella museirådet, för att säkerställa effektiv utbildning, kapacitetsuppbyggnad och medvetandehöjande kampanjer.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Information om överträdelser av bestämmelserna i denna förordning.

b)  Information om överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och de påföljder som tillämpas.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Antalet fall i vilka kulturföremål har kvarhållits.

e)  Antalet fall i vilka kulturföremål har kvarhållits och hur länge.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Antalet fall i vilka kulturföremål har överlåtits till staten i enlighet med artikel 199 i förordning (EU) nr 952/2013.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska förse medlemsstaterna med relevanta formulär för detta. Medlemsstaterna ska ha sex månader på sig att meddela kommissionen den begärda informationen.

Kommissionen ska förse medlemsstaterna med relevanta formulär för detta. Medlemsstaterna ska från och med det datum de tog emot formulären ha sex månader på sig att meddela kommissionen den begärda informationen.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

På grundval av medlemsstaternas svar på de frågeformulär som avses i punkt 1 får kommissionen uppmana medlemsstaterna att tillhandahålla de ytterligare uppgifter om handläggningen av ansökningar om importlicenser. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål tillhandahålla de efterfrågade uppgifterna.

Motivering

För att utvärdera om förordningen genomförts på ett enhetligt sätt bör kommissionen, om den anser det nödvändigt, få in fler uppgifter om handläggningen av ansökningar om licenser av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning tre år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas, och därefter vart femte år.

2.  Kommissionen ska lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning tre år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas, och därefter vart femte år. Rapporterna ska innehålla utvärderingar av om denna förordning genomförts på ett enhetligt sätt, hur den fungerar och hur effektiv den är, och kan vid behov åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Import av kulturföremål

Referensnummer

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Ansvarigt/Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

11.9.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Kostas Chrysogonos

26.2.2018

Artikel 55 – Gemensamt utskottsförfarande

       Tillkännagivande i kammaren

       

18.1.2018

Behandling i utskott

14.5.2018

28.6.2018

 

 

Antagande

28.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

33

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Judith Sargentini

3

-

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Import av kulturföremål

Referensnummer

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Framläggande för parlamentet

12.7.2017

 

 

 

Ansvarigt/Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

11.9.2017

LIBE

11.9.2017

 

 

Associerat/Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

18.1.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Alessia Maria Mosca

11.1.2018

Daniel Dalton

11.1.2018

 

 

Artikel 55 – Gemensamt utskottsförfarande

       Tillkännagivande i kammaren

       

       

18.1.2018

Behandling i utskott

21.2.2018

21.3.2018

23.4.2018

4.6.2018

 

18.6.2018

 

 

 

Antagande

27.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

56

4

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Dita Charanzová, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, France Jamet, Philippe Juvin, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Iuliu Winkler, Igor Šoltes

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Igor Gräzin, Arndt Kohn, Pina Picierno, Fernando Ruas, Paul Rübig, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Nils Torvalds, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

Ingivande

9.10.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

56

+

ALDE

Dita Charanzová, Igor Gräzin, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Hansen, Philippe Juvin, Verónica Lope Fontagné, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Bernd Lange, David Martin, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Kerstin Westphal, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand, Igor Šoltes

4

-

ECR

Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Emma McClarkin, Anneleen Van Bossuyt

3

0

ECR

Daniel Dalton

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 19 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy