Postup : 2018/0082(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0309/2018

Předložené texty :

A8-0309/2018

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0152

ZPRÁVA     ***I
PDF 1548kWORD 196k
10.10.2018
PE 623.672v02-00 A8-0309/2018

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodaj: Paolo De Castro

Zpravodaj (*): Marc Tarabella

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0173),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0139/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené švédským parlamentem a na příspěvek rumunského senátu v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 1. září 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro rozvoj a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0309/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.    vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  V roce 2010 podpořilo fórum na vysoké úrovni pro lepší fungování potravinového řetězce, v jehož čele stojí Komise, soubor zásad týkajících se osvědčených postupů v oblasti vertikálních vztahů v potravinovém řetězci, na nichž se dohodly organizace zastupující většinu subjektů působících v potravinovém řetězci. Tyto zásady posloužily jako základ iniciativy dodavatelského řetězce, která byla zahájena v roce 2013.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  V roce 2011 OECD přijala aktualizované pokyny pro nadnárodní společnosti týkající se odpovědného chování podniků. Tyto pokyny jsou v současnosti nejucelenějším souborem doporučení, která jsou prosazována vládami, a týkají se všech hlavních otázek etiky podnikání.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Potravinový dodavatelský řetězec je zdaleka nejdůležitějším kanálem, jímž se potravinářské produkty dostávají ze zemědělského podniku až na stůl. Tyto subjekty obchodují potravinářskými produkty, tj. s prvotními zemědělskými produkty, včetně produktů rybolovu a akvakultury, uvedenými na seznamu v příloze I Smlouvy, které jsou určené k užití jako potraviny, jinými potravinářskými produkty neuvedenými na seznamu v dotyčné příloze, ale zpracovanými ze zemědělských produktů určených k užití jako potraviny.

(3)  Ve fázích produkce, zpracování, dovozu, vývozu, uvádění na trh, distribuce, maloobchodního prodeje potravinářských produktů a jejich prodeje koncovým spotřebitelům jsou v zemědělském a potravinovém řetězci aktivní různé subjekty. Potravinový dodavatelský řetězec je zdaleka nejdůležitějším kanálem pro dodávání výrobků. Tyto subjekty obchodují se zemědělskými nebo potravinářskými produkty, tj. s prvotními zemědělskými produkty, včetně produktů rybolovu a akvakultury, uvedenými na seznamu v příloze I Smlouvy, které jsou určené k užití jako potraviny, jinými potravinářskými produkty neuvedenými na seznamu v dotyčné příloze, ale zpracovanými ze zemědělských produktů určených k užití jako zemědělské a potravinářské produkty.

 

(Tento pozměňovací návrh vyžaduje, aby byla v celém textu provedena změna z „potravinového řetězce“ na „zemědělský a potravinový řetězec“. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Počet a velikost subjektů se v různých fázích potravinového řetězce liší. Rozdíly ve vyjednávací síle souvisejí s různými úrovněmi koncentrace subjektů a mohou umožňovat nespravedlivé uplatňování vyjednávací síly pomocí nekalých obchodních praktik. Nekalé obchodní praktiky jsou zvláště škodlivé pro malé a střední subjekty v potravinovém řetězci. Zemědělští výrobci, kteří dodávají prvotní zemědělské produkty, jsou většinou malé nebo střední podniky.

(5)  Počet a velikost subjektů se v různých fázích zemědělského a potravinového řetězce liší. Rozdíly ve vyjednávací síle souvisejí s různými úrovněmi koncentrace subjektů a mohou umožňovat nespravedlivé uplatňování vyjednávací síly pomocí nekalých obchodních praktik. Nekalé obchodní praktiky jsou mimořádně škodlivé pro malé a střední subjekty v zemědělském a potravinovém řetězci jak v Unii, tak mimo ni. Zemědělští výrobci, kteří dodávají prvotní zemědělské produkty, jsou často malé nebo střední podniky, nicméně riziko nekalých obchodních postupů hrozí všem dodavatelům bez ohledu na jejich velikost.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Bez ohledu na velikost subjektu jsou rozdíly ve vyjednávací síle úměrné závislosti, zejména ekonomické, dodavatele na kupujícím.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Měl by být zaveden minimální standard ochrany Unie proti určitým zjevně nekalým obchodním praktikám, aby se snížil výskyt takových praktik a přispělo se k zajištění odpovídající životní úrovně zemědělských výrobců. Tento standard by měl být přínosem pro všechny zemědělské výrobce či jakékoli fyzické a právnické osoby včetně organizací producentů a sdružení organizací producentů, které dodávají potravinářské produkty, pokud tyto osoby splňují definici mikropodnikůmalých a středních podniků stanovenou v příloze doporučení Komise 2003/361/ES12. Tito mikrododavatelé nebo malí a střední dodavatelé jsou zvláště zranitelní nekalými obchodními praktikami a nejméně schopni překonat je bez negativních účinků na svou ekonomickou životaschopnost. Jelikož finanční tlak na malé a střední podniky způsobený nekalými obchodními praktikami často prochází celým řetězcem a zasahuje zemědělské výrobce, měla by pravidla týkající se nekalých obchodních praktik chránit také malé a střední zprostředkující dodavatele ve fázích navazujících na primární produkci. Ochrana zprostředkujících dodavatelů by měla rovněž zabránit nezamýšleným důsledkům odklonu obchodu od zemědělských výrobců a jejich sdružení, jež produkují zpracované produkty, k nechráněným dodavatelům (zejména ve formě nepřiměřeného zvýšení cen).

(7)  Měl by být zaveden minimální standard ochrany Unie proti určitým zjevně nekalým obchodním praktikám, aby se snížil výskyt takových praktik a přispělo se k zajištění odpovídající životní úrovně zemědělských výrobců. Tento standard by měl být přínosem pro všechny zemědělské výrobce či jakékoli fyzické a právnické osoby včetně organizací producentů, sdružení organizací producentů a družstev, které dodávají zemědělsképotravinářské produkty. Finanční tlak způsobený nekalými obchodními praktikami často prochází celým řetězcem a zasahuje zemědělské výrobce, a proto by měla pravidla týkající se nekalých obchodních praktik chránit také zprostředkující dodavatele ve fázích navazujících na primární produkci. Ochrana zprostředkujících dodavatelů by měla rovněž zabránit nezamýšleným důsledkům odklonu obchodu od zemědělských výrobců a jejich sdružení, jež produkují zpracované produkty (zejména ve formě nepřiměřeného zvýšení cen).

_________________

 

12 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

 

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  S ohledem na to, že se místo usazení kupujícího není vždy shodné s místem, kde jsou zemědělské a potravinářské produkty dodávány a uváděny na trh, měly se bez ohledu na místo usazení na všechny kupující vztahovat příslušné předpisy v případě, že produkty, které nakupují, jsou určeny pro zemědělský a potravinový řetězec Unie. Za účelem posílení provádění tohoto nařízení a jeho vymáhání subjekty usazenými mimo Unii by Komise měla začlenit do dvoustranných obchodních dohod se třetími zeměmi zvláštní doložky.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zahrnout do působnosti směrnice také ty účastníky řetězce, kteří i přesto, že jsou usazeni mimo EU, nakupují a prodávají produkty na trhu EU, a zabránit tomu, aby se kupující vyhnul požadavkům těchto ustanovení jednoduše tím, že přesune své sídlo mimo EU.

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zahrnout do oblasti působnosti směrnice subjekty, které jsou sice usazeny mimo EU, avšak prodávají a nakupují výrobky na trhu EU. Za účelem posílení provádění tohoto nařízení a jeho vymáhání subjekty usazenými mimo Unii se Komise vyzývá, aby začlenila do dvoustranných obchodních dohod se třetími zeměmi zvláštní doložky.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  Do oblasti působnosti této směrnice by měly být zahrnuty také doplňkové služby související s prodejem zemědělských a potravinářských produktů. Služby, jako je doprava, dezinfekce nebo fakturace, by neměly být považovány za doplňkové služby související s prodejem zemědělských a potravinářských produktů, a tudíž by neměly spadat do působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Dodavatelé usazení mimo Unii by měli mít možnost spoléhat se na minimální standard Unie, když prodávají potravinářské produkty kupujícím usazeným v Unii, aby se zabránilo nezamýšleným rušivým účinkům vyplývajícím z ochrany dodavatelů v Unii.

(8)  Dodavatelé usazení mimo Unii by měli mít možnost spoléhat se na minimální standard Unie, když prodávají zemědělské a potravinářské produkty kupujícím, aby se zabránilo nezamýšleným rušivým účinkům vyplývajícím z ochrany dodavatelů v Unii.

Odůvodnění

Snižující se podíl na výnosech, který mají i drobní výrobci potravin a pracovníci v rozvojových zemích, a pracovní podmínky, jimž čelí v důsledku nekalých obchodních praktik, podrývají rozvojovou politiku Unie a její cíle v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Nerovnoměrné rozdělení moci v dodavatelském řetězci a nekalé obchodní praktiky supermarketů si žádají vysokou daň, neboť ve většině zemí se zemědělskou produkcí a v chudých zemích vytvářejí a zhoršují značné negativní sociální a environmentální dopady, včetně upírání základních lidských práv, diskriminace na základě pohlaví, mezd, které nezajišťují životní minimum, a dlouhé pracovní doby.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Příslušná pravidla by se měla vztahovat na obchodní jednání větších, tj. nikoli malých a středních, subjektů v potravinovém řetězci, neboť jsou to často ony, kdo obvykle disponují větší relativní vyjednávací silou, když obchodují s malými a středními dodavateli.

(9)  Příslušná pravidla by se měla vztahovat na všechny subjekty v zemědělském a potravinovém řetězci.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Jelikož většina členských států již vnitrostátní pravidla týkající se nekalých obchodních praktik má, byť rozdílná, je vhodné použít jako nástroj pro zavedení minimálního standardu ochrany podle práva Unie směrnici. To by mělo členským státům umožnit začlenit příslušná pravidla do jejich vnitrostátního právního řádu tak, aby vznikl soudržný režim. Členským státům by nemělo být bráněno v přijímání přísnějších vnitrostátních právních předpisů chránících malé a střední dodavatele a kupující proti nekalým obchodním praktikám, ke kterým dochází ve vztazích mezi podniky v potravinovém řetězci, a v jejich uplatňování na svém území, s výhradou omezení právních předpisů Unie platných pro fungování vnitřního trhu.

(10)  Jelikož většina členských států již vnitrostátní pravidla týkající se nekalých obchodních praktik má, byť rozdílná, je vhodné použít jako nástroj pro zavedení minimálního standardu ochrany podle práva Unie směrnici. To by mělo členským státům umožnit začlenit příslušná pravidla do jejich vnitrostátního právního řádu tak, aby vznikl soudržný režim. Členským státům by nemělo být bráněno v přijímání přísnějších vnitrostátních právních předpisů chránících všechny dodavatele a kupující bez ohledu na jejich hospodářskou velikost proti nekalým obchodním praktikám, ke kterým dochází ve vztazích mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci, a v jejich uplatňování na svém území, s výhradou omezení právních předpisů Unie platných pro fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Jelikož k nekalým obchodním praktikám může docházet v kterékoli fázi prodeje potravinářského produktu, tj. před prodejní transakcí, během ní i po ní, měly by členské státy zajistit, aby se ustanovení této směrnice na takové praktiky vztahovaly, ať k nim dochází kdykoli.

(11)  Jelikož k nekalým obchodním praktikám může docházet v kterékoli fázi prodeje zemědělského nebo potravinářského produktu, tj. před prodejní transakcí, během ní i po ní, nebo v souvislosti s doplňkovými službami, které kupující nebo skupina kupujících v rámci procesu prodeje poskytuje dodávajícímu, měly by členské státy zajistit, aby se ustanovení této směrnice na takové praktiky vztahovaly, ať k nim dochází kdykoli.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Při rozhodování o tom, zda je konkrétní obchodní praktika považována za nekalou, je důležité snížit riziko omezení používání spravedlivých a účinnost vytvářejících dohod sjednaných mezi stranami. V důsledku toho je vhodné rozlišovat mezi praktikami, jež jsou srozumitelně a ve smlouvě o dodávkách mezi stranami jednoznačně předpokládané, a praktikami, k nimž dochází po zahájení transakce, aniž by byly srozumitelně a jednoznačně předem sjednány, zakázány jsou tedy pouze jednostranné a retroaktivní změny podmínek smluv o dodávkách. Některé obchodní praktiky jsou nicméně považovány za nekalé ze své podstaty a nemělo by záležet na smluvní svobodě stran, zda se od nich odchýlí.

(12)  Při rozhodování o tom, zda je konkrétní obchodní praktika považována za nekalou, je důležité snížit riziko omezení používání spravedlivých a účinnost vytvářejících dohod sjednaných mezi stranami. V důsledku toho je vhodné rozlišovat mezi praktikami, jež nejsou výsledkem zneužívání hospodářské závislosti dodavatele na kupujícím a jsou srozumitelně a ve smlouvě o dodávkách mezi stranami jednoznačně předpokládané, a praktikami, k nimž dochází po zahájení transakce, aniž by byly srozumitelně a jednoznačně předem sjednány, zakázány jsou tedy pouze jednostranné změny podmínek smluv o dodávkách. Některé obchodní praktiky jsou nicméně považovány za nekalé ze své podstaty a nemělo by záležet na smluvní svobodě stran, zda se od nich odchýlí.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Pokud je donucovacímu orgánu předložena stížnost, důkaz o tom, že smlouva o dodávkách jasně a jednoznačně zahrnuje dotyčnou obchodní praktiku, by měl předložit kupující.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b)  Platba kupujícího dodavateli po uplynutí přiměřené lhůty, která by měla být v této směrnici stanovena, by měla být považována za nekalou obchodní praktiku a měla by být zakázána. Tímto zákazem by neměla být dotčena pravidla pro platební podmínky stanovená ve stanovách organizace producentů nebo sdružení organizací producentů, včetně družstev, pokud tyto stanovy obsahují pravidla, která členům umožňují demokratickou kontrolu své organizace a jejích rozhodnutí, ani dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě uznaných mezioborových organizací, jejichž cílem je změnit platební podmínky související se zemědělskými a potravinářskými produkty spadajícími do působnosti režimu jakosti Unie.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12c)  Používání písemných smluv v rámci zemědělského a potravinového řetězce posiluje odpovědnost účastníků a pomáhá zabránit některým nekalým obchodním praktikám a také zvyšuje informovanost o tom, že je třeba lépe zohledňovat tržní signály, zlepšovat přenos cen v řetězci a upravovat nabídku na základě poptávky. Za účelem podpory používání takovýchto smluv by dodavatelé nebo jejich sdružení měli mít právo požadovat písemnou smlouvu. Pokud kupující odmítne s dodavatelem uzavřít písemnou smlouvu i přes to, že dodavatel takovouto smlouvu v souladu s touto směrnicí požadoval a dohodli se na podmínkách, mělo by být toto odmítnutí považována za nekalou obchodní praktiku a zakázáno.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12d)  Systémy nutričního označování, které pro dodavatele jednostranně zavede kupující a jež spotřebitelům neposkytují souhrnné informace, mohou vést k diskriminaci výrobců a uvádět spotřebitele při výběru produktů v omyl. Mělo by být možné, aby stanovení takovýchto systémů spadalo do definice nekalé obchodní praktiky.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Za účelem zajištění účinného prosazování zákazů stanovených v této směrnici by členské státy měly určit orgán, který bude pověřen jejich prosazováním. Orgán by měl být schopen konat ze svého vlastního podnětu nebo na základě stížností stran postižených nekalými obchodními praktikami v potravinovém řetězci. Pokud stěžovatel kvůli strachu z odplaty požádá, aby jeho totožnost zůstala důvěrná, donucovací orgány členských států by měly této žádosti vyhovět.

(13)  Za účelem zajištění účinného prosazování zákazů stanovených v této směrnici by členské státy měly určit orgán, který bude pověřen jejich prosazováním. Orgán by měl být schopen konat ze svého vlastního podnětu nebo na základě stížností stran postižených nekalými obchodními praktikami v zemědělském a potravinovém řetězci. Kdykoliv je podána stížnost, musí donucovací orgán dotčeného členského státu zajistit, aby s ohledem na hrozbu odvetných opatření zůstala v souladu s vnitrostátními právními předpisy totožnost stěžovatele anonymní.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Za účelem zajištění účinného prosazování zákazu nekalých obchodních praktik by určené donucovací orgány měly mít k dispozici všechny potřebné zdroje, zaměstnance a odborné znalosti.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Stížnosti organizací producentů nebo sdružení těchto organizací mohou sloužit k ochraně totožnosti jednotlivých členů organizace, kteří jsou malými a středními dodavateli a považují se za vystavené nekalým obchodním praktikám. Donucovací orgány členských států by proto měly mít možnost přijímat stížnosti těchto subjektů a konat na jejich základě a zároveň chránit procesní práva žalované strany.

(14)  Stížnosti organizací producentů nebo dodavatelů nebo sdružení těchto organizací včetně zastupujících organizací se znalostí obchodních praktik v zemědělském a potravinovém řetězci mohou sloužit k ochraně totožnosti jednotlivých členů organizace, kteří se považují za vystavené nekalým obchodním praktikám. Donucovací orgány členských států by proto měly mít možnost přijímat stížnosti těchto subjektů a konat na jejich základě a zároveň chránit procesní práva žalované strany.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Zvláštní pozornost by se měla věnovat ochraně totožnosti stěžovatelů i dalších osob, které jsou oběťmi nekalých praktik, pokud orgán splní povinnost svá rozhodnutí v souladu s touto směrnicí zveřejňovat.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Donucovací orgány členských států by měly mít nezbytné pravomoci, které jim umožní pomocí žádostí o informace účinně shromažďovat veškeré faktické informace. Měly by mít pravomoc případně nařídit ukončení zakázané praktiky. Existence odrazujícího prostředku, jako je pravomoc ukládat pokuty a zveřejňování výsledků šetření, může povzbudit změnu chování a řešení sporů mezi stranami před zahájením soudního řízení, a proto by takové prostředky měly být součástí pravomocí donucovacích orgánů. Komise a donucovací orgány členských států by měly úzce spolupracovat, aby zajistily společný přístup k uplatňování pravidel stanovených v této směrnici. Donucovací orgány by si zejména měly poskytovat vzájemnou pomoc, například v podobě sdílení informací a spolupráce při šetřeních, jež mají přeshraniční rozměr.

(15)  Donucovací orgány členských států by měly mít nezbytné pravomoci, které jim umožní pomocí žádostí o informace účinně shromažďovat veškeré faktické informace. Mělo by se jednat o nezávislé subjekty, které nejsou ve vztahu k účastníkům zemědělského a potravinového řetězce v žádném konfliktu zájmů a mají hluboké znalosti o fungování tohoto řetězce. Měly by zajistit spravedlivé a řádné fungování zemědělského a potravinového řetězce a měly by mít pravomoc požadovat, aby kupující okamžitě ukončil zakázané praktiky. Existence odrazujícího prostředku, jako je pravomoc ukládat pokuty nebo jiné stejně účinné sankce, a zveřejňování výsledků šetření, může povzbudit změnu chování a řešení sporů mezi stranami před zahájením soudního řízení, a proto by takové prostředky měly být součástí pravomocí donucovacích orgánů. Při stanovení sankce, jež má být uplatněna, by se mělo přihlížet k opakovanému porušení předpisů. Komise a donucovací orgány členských států by měly úzce spolupracovat, aby zajistily společný přístup k uplatňování pravidel stanovených v této směrnici, a to zejména pokud jde o pokuty a sankce. Donucovací orgány by si zejména měly poskytovat vzájemnou pomoc, například v podobě sdílení veškerých relevantních informací a spolupráce při šetřeních, jež mají přeshraniční rozměr.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Donucovací orgán by měl stěžovatele v přiměřené lhůtě informovat o svém rozhodnutí, zda bude či nebude konat na základě stížnosti. Rozhodnutí o zamítnutí stížnosti by mělo podléhat soudnímu přezkumu. Pokud se donucovací orgán domnívá, že existují dostatečné důvody pro to, aby konal na základě stížnosti, měl by vést vyšetřování, které by mělo být uzavřeno v přiměřené lhůtě. Pokud dospěje k závěru, že došlo k porušení této směrnice, měl by donucovací orgán požádat kupujícího, aby zakázanou obchodní praktiku bezodkladně ukončil, a uložit peněžitou pokutu nebo jiné stejné účinné sankce v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Pokuty a jiné sankce by měly být účinné, přiměřené způsobené škodě a odrazující s přihlédnutím k povaze, době trvání a závažnosti porušení. Při stanovení peněžité pokuty a jiných sankcí, jež mají být uplatněny, by se mělo přihlížet k opakovanému porušení předpisů ze strany téhož kupujícího. Donucovací orgán by měl mít možnost zdržet se přijetí jakéhokoli opatření, pokud by takovéto rozhodnutí s sebou neslo riziko odhalení totožnosti stěžovatele nebo zveřejnění jakýchkoli jiných informací, jejichž zveřejnění by mohlo podle stěžovatele poškodit jeho zájmy, za předpokladu, že stěžovatel určil tyto informace. Donucovací orgány by měly mít možnost zveřejnit své rozhodnutí o stanovených sankcích.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15b)  Aniž by byly dotčeny pravomoci a povinnosti jejich donucovacích orgánů, měly by členské státy v případě sporu mezi dodavatelem a kupujícím týkajícího se nekalých obchodních praktik podporovat uplatnění účinných a nezávislých postupů mediace či mechanismu alternativního řešení sporů. Využitím mediace či mechanismu alternativního řešení sporů není dotčeno právo dodavatele podat stížnost. Komise by měla mít možnost usnadňovat dialog a výměnu osvědčených postupů v souvislosti s využíváním mediace či alternativního mechanismu řešení sporů na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15c)  Je nutné zřídit unijní síť pro prosazování (dále jen „síť“), kterou bude spravovat Komise a jejímž cílem by byla koordinace a usnadnění koordinované a systematické výměny informací a osvědčených postupů týkajících se vnitrostátních předpisů členských států a zkušeností v oblasti prosazování práva, aby se zajistil společný přístup k uplatňování pravidel stanovených v této směrnici. Síť by měla rovněž pomoci zlepšit společné chápání toho, jaké konkrétní druhy obchodních praktik by měly být považovány za nekalé a jak lépe bojovat proti případným přeshraničním nekalým obchodním praktikám.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Pro usnadnění účinného prosazování by Komise měla pomáhat organizovat setkání donucovacích orgánů členských států, na nichž si mohou vyměňovat osvědčené postupy a sdílet relevantní informace. Komise by měla zřídit a spravovat webové stránky na podporu těchto výměn.

(16)  Pro usnadnění účinného prosazování by Komise měla pomáhat při organizaci setkání sítě, na nichž si mohou účastníci vyměňovat osvědčené postupy a sdílet relevantní informace. Komise by měla zřídit a spravovat webové stránky na podporu těchto výměn.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Pravidla stanovená v této směrnici by neměla bránit členským státům v tom, aby si zachovaly stávající pravidla, jsou-li širší, nebo přijaly taková pravidla v budoucnu, s výhradou omezení právních předpisů Unie platných pro fungování vnitřního trhu. Pravidla by platila současně s dobrovolnými správními opatřeními.

(17)  Pravidla stanovená v této směrnici by neměla bránit členským státům v tom, aby si zachovaly stávající pravidla, jsou-li přísnější ve vztahu k nekalým obchodním praktikám označeným v této směrnici nebo k jiným praktikám, nebo přijaly taková pravidla v budoucnu, s výhradou omezení právních předpisů Unie platných pro fungování vnitřního trhu, především zásad volného pohybu zboží a služeb a svobody usazování, nediskriminace a přístupu k nestrannému a nezávislému soudnímu přezkumu. Pravidla by měla podléhat postupu předběžného oznamování a platila by současně s dobrovolnými správními opatřeními.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  V zájmu účinného provádění politiky ve vztahu k nekalým obchodním praktikám ve vztazích mezi podniky v potravinovém řetězci by Komise měla přezkoumat uplatňování této směrnice a předložit zprávu Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Přezkum by měl rovněž věnovat zvláštní pozornost tomu, zda by – kromě ochrany malých a středních dodavatelů – v budoucnu byla odůvodněná ochrana malých a středních kupujících potravinářských produktů v dodavatelském řetězci,

(19)  V zájmu účinného provádění politiky ve vztahu k nekalým obchodním praktikám ve vztazích mezi podniky v potravinovém řetězci by Komise měla přezkoumat uplatňování této směrnice a předložit zprávu Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tato směrnice stanoví minimální seznam zakázaných nekalých obchodních praktik mezi kupujícími a dodavateli v potravinovém řetězci, minimální pravidla pro jejich prosazování a opatření týkající se koordinace mezi donucovacími orgány.

1.  Tato směrnice stanoví minimální seznam zakázaných nekalých obchodních praktik mezi kupujícími a dodavateli v zemědělském a potravinovém řetězci, minimální pravidla pro jejich prosazování a opatření týkající se koordinace mezi donucovacími orgány.

 

(Tento pozměňovací návrh vyžaduje, aby byla v celé směrnici provedena změna z „potravinového řetězce“ na „zemědělský a potravinový řetězec“)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je chránit všechny zemědělce; zahrnuje do působnosti veškeré produkty uvedené v příloze I Smlouvy, neboť nekalé obchodní praktiky mohou mít také dopad na zemědělce, kteří prodávají nezpracované zemědělské produkty, jež nejsou určeny pro lidskou spotřebu (např. řezané květiny, krmiva atd.).

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tato směrnice se vztahuje na některé nekalé obchodní praktiky, k nimž dochází v souvislosti s prodejem potravinářských produktů dodavatelem, který je malým nebo středním podnikem, kupujícímu, který není malým ani středním podnikem.

2.  Tato směrnice se vztahuje na některé nekalé obchodní praktiky, k nimž dochází v souvislosti s prodejem zemědělských a potravinářských produktů dodavatelem kupujícímu a v souvislosti se službami poskytovanými kupujícím dodavateli, které jsou doplňkovými službami při prodeji zemědělských a potravinových produktů.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  „nekalou obchodní praktikou“ jakákoliv praktika, která:

 

- se výrazně odchyluje od zásad poctivého obchodního styku, je v rozporu s dobrou vírou a poctivým jednáním a je jednostranně zavedena jedním obchodním partnerem vůči druhému;

 

- stanoví nebo se pokouší stanovit neodůvodněný a nepřiměřený přenos hospodářského rizika kupujícího na dodavatele; nebo

 

- vytváří nebo se pokouší vytvořit výraznou nerovnováhu mezi právy a povinnostmi dodavatele v rámci obchodního vztahu před uzavřením smlouvy, v době její platnosti nebo po jejím vypršení;

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „kupujícím“ každá fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která kupuje potravinářské produkty pro obchodní účely. Pojem „kupující“ může zahrnovat skupinu takových fyzických a právnických osob;

a)  „kupujícím“ každá fyzická nebo právnická osoba, bez ohledu na místo usazení této osoby, která v Unii kupuje zemědělské a potravinářské produkty za účelem dodávek v rámci Unie pro obchodní účely a která poskytuje doplňkové služby související s prodejem těchto produktů. Pojem „kupující“ může zahrnovat skupinu takových fyzických a právnických osob;

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „dodavatelem“ každý zemědělský výrobce nebo každá fyzická či právnická osoba bez ohledu na místo svého usazení, která prodává potravinářské produkty. Pojem „dodavatel“ může zahrnovat skupinu takových zemědělských výrobců nebo takových fyzických a právnických osob včetně organizací producentů a sdružení organizací producentů;

b)  „dodavatelem“ každý zemědělský výrobce nebo každá fyzická či právnická osoba bez ohledu na místo svého usazení, která prodává zemědělské a potravinářské produkty. Pojem „dodavatel“ může zahrnovat skupinu takových zemědělských výrobců nebo takových fyzických a právnických osob včetně organizací producentů a sdružení organizací producentů a družstev;

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  „hospodářskou závislostí“ vztah mezi dodavatelem a kupujícím s různou vyjednávací silou, v rámci něhož je dodavatel závislý na kupujícím kvůli renomé kupujícího, jeho tržnímu podílu, neexistenci dostatečných alternativních možností prodeje nebo kvůli tomu, že celková částka, kterou dodavatel kupujícímu fakturuje, představuje významnou část obratu dodavatele;

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  „smlouvou o dodávkách“ písemná dohoda mezi dodavatelem a kupujícím, která jasně a transparentně pokrývá příslušné prvky obchodní dohody, včetně jmen smluvních stran, jejich práv a povinností, ceny, doby trvání, dodacích podmínek, platebních podmínek a rovněž předmětu, plnění smlouvy a účinku zrušení smlouvy;

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „malým a středním podnikem“ podnik ve smyslu definice mikropodniků a malých a středních podniků stanovené v příloze doporučení Komise 2003/361/ES14;

vypouští se

_________________

 

14 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

 

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předchozí pozměňovací návrh vypouští ze znění malé a střední podniky, je jejich definice zbytečná.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „potravinářskými produkty“ produkty uvedené na seznamu v příloze I Smlouvy určené pro použití jako potravina, jakož i produkty neuvedené na seznamu v dotyčné příloze, ale zpracované z těchto produktů pro použití jako potravina;

d)  „zemědělskými a potravinářskými produkty“ produkty uvedené na seznamu v příloze I Smlouvy, jakož i produkty neuvedené na seznamu v dotyčné příloze, ale zpracované z těchto produktů pro použití jako potravina;

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  „potravinářské produkty privátní značky“ potravinářské produkty prodávané pod vlastní značkou maloobchodníka;

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „potravinářskými produkty podléhajícími rychlé zkáze“ potravinářské produkty, které se stanou nevhodnými k lidské spotřebě, nejsou-li skladovány, upraveny, zabaleny nebo jinak konzervovány, aby se zabránilo tomu, že se stanou nevhodnými.

e)  ƒ„zemědělskými a potravinářskými produkty podléhajícími rychlé zkáze“ zemědělské a potravinářské produkty, které jsou přirozeně vhodné k obchodování a řádné spotřebě po dobu nejvýše třiceti dnů nebo rychle podléhají zkáze v důsledku svých přirozených charakteristik, zejména pokud nejsou vhodně skladovány;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje původní znění.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  „produkty, jež nepodléhají rychlé zkáze“ produkty jiné, než které jsou uvedeny v písmenu e).

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby byly zakázány tyto obchodní praktiky:

1.  Členské státy zajistí, aby byly zakázány přinejmenším tyto nekalé obchodní praktiky:

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  kupující zaplatí dodavateli za potravinářské produkty podléhající rychlé zkáze později než za 30 kalendářních dnů po doručení faktury dodavatele nebo později než za 30 kalendářních dnů po datu dodání potravinářských produktů podléhajících rychlé zkáze podle toho, co nastane později. Tímto zákazem nejsou dotčeny:

a)  kupující zaplatí dodavateli později než za:

 

  30 kalendářních dnů počínaje posledním dnem měsíce, v němž obdržel fakturu dodavatele za zemědělské a potravinářské produkty podléhající rychlé zkáze, nebo později než za 30 kalendářních dnů po datu smluvně dohodnutého dodání zemědělských a potravinářských produktů podléhajících rychlé zkáze; nebo

 

  60 kalendářních dnů počínaje posledním dnem měsíce, v němž obdržel fakturu dodavatele za zemědělské a potravinářské produkty nepodléhající rychlé zkáze, nebo později než za 60 kalendářních dnů po datu smluvně dohodnutého dodání zemědělských a potravinářských produktů nepodléhajících rychlé zkáze.

 

Členské státy zajistí, aby byly v rámci prodejních transakcí a poskytovaných služeb, kdy je kupujícím veřejný orgán, takovéto praktiky rovněž zakázány.

 

Tímto zákazem nejsou dotčeny:

– důsledky opožděných plateb a prostředky nápravy stanovené ve směrnici 2011/7/EU;

  důsledky opožděných plateb a prostředky nápravy stanovené ve směrnici 2011/7/EU;

 

  pravidla pro platební podmínky stanovená ve stanovách organizace producentů nebo sdružení organizací producentů, včetně družstev, jichž je zemědělský výrobce členem nebo dodavatelem, pokud tyto stanovy obsahují pravidla, která členům umožňují demokratickou kontrolu své organizace a jejích rozhodnutí;

možnost kupujícího a dodavatele dohodnout se na ustanovení o sdílení hodnoty ve smyslu čl. 172 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/201315;

  možnost kupujícího a dodavatele dohodnout se na ustanovení o sdílení hodnoty ve smyslu čl. 172 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/201315;

 

  dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezioborových organizací uznaných podle článku 157 nařízení (EU) č. 1308/2013, jejichž cílem je měnit platební podmínky pro transakce týkající se zemědělských a potravinářských produktů, na něž se vztahuje režim jakosti stanovený v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, nařízením (EU) č. 1308/2013 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014.

____________

_______________

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  kupující zruší objednávky na potravinářské produkty podléhající rychlé zkáze v tak krátké lhůtě, že od dodavatele nelze odůvodněně očekávat, že nalezne alternativu, jak tyto produkty uvést na trh nebo využít;

b)  kupující jednostranně zruší objednávky na zemědělské a potravinářské produkty podléhající rychlé zkáze, aniž by se s dodavatelem dohodl na plné náhradě, ve lhůtě kratší než 60 dnů před smluvně dohodnutým datem dodání těchto produktů;

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je lépe definovat pojem „krátká lhůta“ (pokud kupující zruší objednávku potravin podléhajících rychlé zkáze) stanovením její délky na 60 dní.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  kupující jednostranně a se zpětnou působností změní podmínky smlouvy o dodávkách týkající se četnosti, načasování nebo objemu zásobování či dodávek, norem jakosti nebo cen potravinářských produktů;

c)  kupující jednostranně změní podmínky smlouvy o dodávkách týkající se četnosti, způsobu, načasování nebo objemu zásobování či dodávek, norem jakosti, platebních podmínek nebo cen zemědělských a potravinářských produktů nebo doplňkových služeb souvisejících s prodejem těchto produktů;

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  kupující jednostranně ukončí smlouvu o dodávkách;

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  kupující jednostranně ukončí smlouvu o dodávkách v reakci na klesající ceny.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)  kupující získá nebo se snaží získat od dodavatele nějaký druh zvýhodnění, aniž by na oplátku poskytl jakoukoli náhradu nebo protislužbu nebo je zvýhodnění jednoznačně neúměrné hodnotě poskytnuté kompenzace nebo kompenzace;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést jakožto nekalou obchodní praktiku získání (nebo pokus získat) nějaké zvýhodnění, aniž by byla na oplátku poskytnuta jakákoli náhrada nebo protislužba, nebo případ, kdy je zvýhodnění jednoznačně neúměrné hodnotě poskytnuté kompenzace nebo služby.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cd)  kupující následně požaduje platby bez jakékoliv protislužby;

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ce)  kupující nutí dodavatele nebo se pokouší jej přinutit k tomu, aby mu poskytl zvláštní podmínky pod hrozbou, že částečně sníží skladové zásoby zemědělských nebo potravinářských produktů daného dodavatele nebo zcela tyto produkty vyskladní;

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je zahrnout mezi nekalé obchodní praktiky to, když kupující nutí dodavatel nebo se pokouší jej přinutit k tomu, aby mu poskytl zvláštní podmínky pod hrozbou, že částečně sníží nebo zcela vyskladní dodavatelovy zemědělské nebo potravinářské produkty.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c f (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cf)  kupující vytvoří nebo se pokusí vytvořit výraznou nerovnováhu mezi právy a povinnostmi dodavatele v rámci obchodního vztahu před uzavřením smlouvy, v době její platnosti nebo po jejím vypršení;

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c g (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cg)  kupující stanoví nebo se pokouší stanovit neodůvodněný nebo nepřiměřený přenos hospodářských rizik kupujícího na dodavatele;

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c h (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ch)  kupující jednostranně přenáší obchodní riziko na dodavatele;

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c i (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ci)   kupující zavádí systémy slev a poplatky za zařazení produktů do nabídky;

 

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c j (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cj)  kupující využívá obrácené elektronické aukce či aukce, jejichž cílem je snížit cenu ve dvou kolech. Tyto aukce nejsou regulovány a jako takové nezaručují transparentnost jednání, tvorby cen a účastníků při nákupu zemědělských a zemědělských a potravinářských produktů s ověřením jakosti a původu EU či výrobků bez tohoto ověření.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c l (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cl)  jsou prováděny fúze za účelem vytvoření maloobchodních a velkoobchodních nákupních skupin;

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  dodavatel platí za plýtvání potravinářskými produkty, ke kterému docházíprostorách kupujícího a jež není způsobeno nedbalostí ani pochybením dodavatele.

d)  kupující nutí dodavatele, aby platil za plýtvání zemědělskými a potravinářskými produkty, které byly dodányřádném termínuve smluvně dohodnuté kvalitě a jež jsou ve vlastnictví kupujícího, přičemž toto plýtvání není způsobeno nedbalostí ani pochybením dodavatele.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  poté, co se kupující a dodavatel dohodnou na podmínkách, kupující odmítá uzavřít s dodavatelem písemnou smlouvu, přestože dodavatel tuto smlouvu požaduje v souladu s článkem 3a, nebo kupující odmítá poskytnout dodavateli dostatečně podrobné a jednoznačné informace o smlouvě o dodávkách definované v čl. 2 písm. bb).

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  kupující sdílí s třetími osobami nebo zneužívá úmyslně či jinak důvěrné informace týkající se smlouvy o dodávkách, včetně citlivých obchodních informací, které dodavatel sdílí s kupujícím;

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dc)  kupující provádí komunikační nebo propagační aktivity nebo uplatňuje obchodní politiky, které, také z důvodu délky jejich trvání, poškozují nebo by mohly poškodit pověst produktů se zeměpisným označením podle nařízení (EU) č. 1151/2012, nařízení (ES) č. 110/2008 nebo nařízení (EU) č. 251/2014;

Odůvodnění

Produkty nesoucí zvláštní zeměpisné označení jsou často předmětem různých propagačních aktivit (prodej pod cenou, aukce ke stlačování cen nebo nadměrně dlouhotrvající slevové akce), což poškozuje jejich pověst z hospodářského a obchodního hlediska. Toto opatření by dodavatelům umožnilo, aby bojovali nejen proti napodobeninám, ale také proti poškozujícím a nespravedlivým obchodním praktikám.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dd)  kupující přijme odvetná opatření nebo hrozí obchodními odvetnými opatřeními vůči dodavateli prostřednictvím postupů, jako je vyřazení produktů z nabídky, zastavení služeb sdílení údajů, nepřiměřené akce na podporu prodeje, zpožděné platby, jednostranné srážky nebo blokování akcí na podporu prodeje s cílem získat lepší podmínky v rámci stávajících smluv nebo při vyjednávání nové smlouvy;

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

de)  kupující dodavateli vyhrožuje odvetnými obchodními opatřeními nebo je provádí v případě, že dodavatel uplatňuje svá smluvní a zákonná práva, včetně podávání stížností a spolupráce s vnitrostátními donucovacími orgány;

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d f (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

df)  kupující odmítá přijmout obchodní opatření v případě, že dodavatel uplatňuje svá smluvní práva, včetně podání stížnosti a spolupráce s vnitrostátními donucovacími orgány, nebo vyhrožuje dodavateli, že přijme příslušná opatření;

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d g (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dg)  kupující jednostranně stanoví normy jakosti, které se nezakládají na stávajících právních předpisech, režimech jakosti, vědeckých poznatcích nebo stávajících postupech, což může mít negativní dopad na obchod;

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d h (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dh)  kupující stanoví pro ochranu životního prostředí a dobré životní podmínky zvířat standardy, které jsou přísnější než příslušné platné právní předpisy;

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d i (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

di)  kupující používá příliš přísná kritéria pro minimální dobu skladovatelnosti s cílem odmítnout dříve domluvenou objednávku nebo objednávku, která z důvodů, které nesouvisí s dodavatelem, nebyla zpracována dostatečně rychle;

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d j (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dj)  kupující přistoupí k jednostrannému inkasu, které se týká retroaktivní, byť nesmluvní změny podmínek stanovených ve smlouvě o dodávkách či představuje tuto změnu, jakož i k odečtení částek bez předchozího souhlasu druhé strany, pokud jde o fakturované hodnoty související s dodávkou zboží nebo služeb;

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d k (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dk)  kupující podmíní uzavření smlouvy o dodávkách zaplacením ročního poplatku a uplatní tuto podmínku retroaktivně;

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d l (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dl)  kupující podmiňuje obchodní spolupráci a uzavření smlouvy o dodávkách náhradou zboží a služeb;

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d m (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dm)  kupující si účtuje poplatek za nasazení zemědělských nebo potravinářských produktů dodavatele;

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d n (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dn)  kupující si účtuje poplatek za skladování a manipulaci po dodání zemědělského nebo potravinářského produktu;

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d o (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

do)  kupující si účtuje poplatek za služby, které nebyly poskytnuty, nebo za služby, které byly poskytnuty, ačkoli se na nich smluvní strany nedohodly ve smlouvě;

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d p (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dp)  kupující si účtuje poplatek za nižší obrat, tržbu nebo marži dodavatele z důvodu nižšího prodeje daného zemědělského nebo potravinářského produktu;

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d q (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dq)  kupující podmiňuje uzavření smlouvy o dodávkách a obchodní spolupráci povinností účastnit se slev nebo prodejů snížením kupní ceny na náklady dodavatele;

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d r (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dr)  kupující účtuje za uzavření smlouvy o dodávkách s dodavatelem poplatek, který je neúměrný administrativním nákladům, které musí dodavatel nést;

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d s (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ds)  kupující netransparentním způsobem snižuje množství nebo hodnotu zemědělských a potravinářských produktů standardní jakosti;

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d t (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dt)  kupující odmítá poskytnout dodavateli popis rozdílného zacházení s ním v porovnání se svými vlastními značkami.

 

Tento popis může zahrnovat alespoň každý příklad rozdílného zacházení ve smyslu zvláštních opatření nebo postupů v souvislosti s:

 

a) přístupem k osobním či jiným údajům shromážděným v souvislosti s nákupem zemědělských nebo potravinářských produktů;

 

b) sestavením seznamu, předvedením, tříděním či jinými faktory, které ovlivňují spotřebitele při nákupu;

 

c) přímou či nepřímou odměnou za využití služeb poskytnutých kupujícím;

 

d) přístupem k využívání služeb, které přímo souvisí se smlouvou o dodávkách, nebo s podmínkami pro jejich využívání;

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d u (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

du)  kupující uplatňuje neúměrně přísné smluvní sankce v porovnání s hodnotou a významem předmětu povinnosti;

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d v (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dv)  kupující požaduje plný, částečný či předchozí převod přímých plateb dodavatele, na něž má tento dodavatel nárok podle nařízení (EU) č. 1307/2013.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zakázat převod přímých plateb. To je v souladu se zásahem Komise v případech Harms C-434/08 a Arts, C-227/16, v souvislosti s nimiž Komise uvádí, že převod přímých nároků obchází skutečný cíl zemědělských dotací.

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d w (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dw)  dodavatel je odstraněn ze seznamu bez patřičného oznámení, písemného odůvodnění rozhodnutí a bez skutečných obchodních důvodů;

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d x (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dx)  kupující nutí dodavatele zaplatit zaměstnance pro úpravu prostor pro prodej zemědělských a potravinářských výrobků či pro manipulaci s nimi;

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d y (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dy)  kupující požaduje od dodavatele náhradu za náklady na posouzení stížností spotřebitelů týkajících se jeho produktů;

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d z (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dz)  kupující požaduje, aby dodavatelé nesli náklady vzniklé v důsledku jakékoli chyby v prognóze, ledaže by:

 

– kupující tyto prognózy vypracoval v dobré víře a s náležitou péčí a po konzultaci s dodavatelem;

 

– smlouva o dodávkách zahrnuje výslovné a jednoznačné ustanovení, že plná náhrada není vhodná;

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

daa)  kupující nutí dodavatele prostřednictvím smlouvy o dodávkách, aby zemědělské nebo potravinářské produkty neprodával jiným kupujícím nebo zpracovatelům za nižší ceny, než jsou ceny, které platí kupující nebo zpracovatel;

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dab)  kupující přímo či nepřímo vyhrožuje, že odstraní produkty dodavatele z nabídky, pokud dodavatel nevyhoví nebo nechce vyhovět požadavkům kupujícího na snížení cen;

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dac)  kupující nutí dodavatele, aby vyrobil stejný produkt, který by byl prodáván pod vlastní značkou maloobchodu za stejnou nebo za nižší cenu než značkové produkty dodavatele;

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dad)  kupující vrací neprodané potravinářské produkty dodavateli na náklady dodavatele a bez úhrady těchto neprodaných potravinářských produktů.

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby byly zakázány tyto obchodní praktiky, pokud nejsou srozumitelně a jednoznačně sjednány při uzavření smlouvy o dodávkách:

2.  Členské státy zajistí, aby byly zakázány tyto obchodní praktiky, pokud nejsou srozumitelně a jednoznačně sjednány při uzavření smlouvy o dodávkách nebo v žádné následné smlouvě mezi kupujícím a dodavatelem v průběhu platnosti smlouvy o dodávkách, nebo pokud jsou důsledkem zneužití hospodářské závislosti dodavatele na kupujícím, což kupujícímu umožnilo stanovit tyto podmínky:

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  kupující vrací neprodané potravinářské produkty dodavateli;

vypouští se

Odůvodnění

Přesunuto do čl. 3 odst. 1.

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  kupující ze seznamu smluvně dohodnutých produktů odstraní produkty, které dodavatel dodává zákazníkovi, nebo výrazně sníží objem objednávky konkrétního zemědělského nebo potravinářského produktu bez předchozího písemného oznámení ve lhůtě stanovené ve smlouvě nebo ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů v případech, kdy ve smlouvě není stanovena žádná lhůta;

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  dodavatel platí za propagaci potravinářských produktů prodávaných kupujícím. Je-li dotyčná propagace iniciována kupujícím, musí kupující před propagací upřesnit dobu propagace a očekávané množství potravinářských produktů, jež mají být objednány;

c)  dodavatel platí za propagaci nebo reklamu potravinářských produktů prodávaných kupujícím. Je-li dotyčná propagace iniciována kupujícím, musí kupující před propagací upřesnit dobu propagace a očekávané množství potravinářských produktů, jež mají být objednány;

Pozměňovací návrh    92

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)   kupující prodává za tržními účely zemědělské a potravinářské produkty za cenu nižší, než je nákupní cena podle faktury, s odečtením přiměřené části slev zahrnutých ve faktuře a s přičtením nákladů na dopravu a daní za transakci, přičemž ztrátu či náklady hradí v konečném důsledku dodavatel;

Pozměňovací návrh    93

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  kupující přenáší náklady za dopravu a skladování produktů na dodavatele;

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dc)  kupující nutí dodavatele dodávat produkty pouze platformám kupujícího.

Pozměňovací návrh    95

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy zajistí, aby obchodní praktiky uvedené v odst. 2 písm. b), c) a d) byly zakázány, pokud příslušné platby dodavatele kupujícímu nesouvisí s náklady, které kupujícímu vznikly.

Pozměňovací návrh    96

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Pokud je stížnost týkající se praktiky uvedené v odstavci 2 předložena donucovacímu orgánu, důkaz o tom, že smlouva o dodávkách jasně a jednoznačně zahrnuje dotyčnou obchodní praktiku, předkládá kupující.

Pozměňovací návrh    97

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Kromě praktik uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku mohou členské státy zakázat veškeré další nekalé obchodní praktiky definované v čl. 2 písm. -a).

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje, že členské státy mohou uplatňovat ambicióznější přístup a zakázat řadu dalších nekalých obchodních praktik.

Pozměňovací návrh    98

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Požaduje-li kupující platbu za situace popsané v odst. 2 písm. b), c) a d), musí kupující na vyžádání dodavatele poskytnout dodavateli odhad jednotkové, případně celkové platby, a pokud jde o situace popsané v odst. 2 písm. b) a d), rovněž odhad nákladů a základ tohoto odhadu.

3.  Požaduje-li kupující platbu za situace popsané v odst. 2 písm. b), c) a d), musí kupující poskytnout dodavateli odhad jednotkové, případně celkové platby, a pokud jde o situace popsané v odst. 2 písm. b) a d), rovněž odhad nákladů a základ tohoto odhadu. Tyto odhady musí kupující předložit písemně a dodavatel je musí schválit před poskytnutím dotyčné služby.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je poskytnout dodavatelům větší jistotu a transparentnost ohledně služeb, za něž platí.

Pozměňovací návrh    99

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí, aby zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 představovaly povinná ustanovení, jejichž použití na jakoukoli situaci spadající do jejich oblasti působnosti se vyžaduje bez ohledu na právo, které by se jinak pro smlouvu o dodávkách mezi stranami vztahovalo.

4.  Členské státy zajistí, aby zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 představovaly povinná ustanovení, jejichž použití na jakoukoli situaci spadající do jejich oblasti působnosti se vyžaduje bez ohledu na právo, které by se jinak pro smlouvu o dodávkách mezi stranami vztahovalo. Členské státy mohou přijmout pravidla, která jdou nad rámec zákazů stanovených pro každou nekalou obchodní praktiku uvedenou v odstavcích 1 a 2.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyjasňuje, že členské státy mají možnost uplatnit v souvislosti se zákazy uvedenými v článku 3 ambicióznější přístup.

Pozměňovací návrh    100

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Členské státy zajistí, aby smluvní podmínky či praktiky, které vylučují úroky z prodlení platby, byly v souladu s ustanovením článku 7 směrnice 2011/7/EU zakázány.

Pozměňovací návrh    101

Návrh směrnice

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Smluvní vztahy

 

1.  Dodavatel může požadovat, aby se na dodávky jeho zemědělských a potravinářských produktů kupujícímu vztahovala písemná smlouva mezi oběma stranami nebo písemný návrh na uzavření smlouvy od prvního kupujícího.

 

2.   Každá smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 1:

 

a) se uzavře nebo předloží před dodávkou;

b) je v písemné formě a

 

c) obsahuje zejména tyto náležitosti:

 

i) cenu splatnou za dodávku, která je:

 

— stálá a stanovená ve smlouvě, nebo

 

— je vypočtena kombinací různých faktorů stanovených ve smlouvě, jež mohou zahrnovat tržní ukazatele odrážející změny v tržních podmínkách, dodaná množství a jakost nebo složení dodaných zemědělských produktů;

 

iii)   množství a jakost dotčených produktů, které mohou nebo musí být dodány, a časový rozvrh těchto dodávek;

 

iii)   dobu trvání smlouvy, která může být buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou s ustanoveními pro ukončení smlouvy;

 

iv)   podrobné údaje o dobách splatnosti a postupech;

 

v)   opatření týkající se odběru či dodávání zemědělských produktů a

 

vi)   pravidla použitelná v případě vyšší moci.

 

3.   Odstavci 1 a 2 nejsou dotčeny články 125, 148 a 168 nařízení (EU) č. 1308/2013.

 

4.   Členské státy mohou určit, sdílet a podporovat osvědčené postupy týkající se dlouhodobých smluvních vztahů zaměřené na posílení vyjednávací pozice výrobců v rámci zemědělského a potravinového řetězce.

Pozměňovací návrh    102

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí veřejný orgán pro prosazování zákazů stanovených v článku 3 na vnitrostátní úrovni (dále jen „donucovací orgán“).

1.  Každý členský stát určí jeden nebo více orgánů pro prosazování zákazů stanovených v článku 3 na vnitrostátní úrovni (dále jen „donucovací orgán“) a informuje Komisi o tomto určení.

Pozměňovací návrh    103

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pokud členský stát určí na svém území více než jeden donucovací orgán, určí jednotné kontaktní místo pro spolupráci donucovacích orgánů a pro spolupráci s Komisí.

Pozměňovací návrh    104

Návrh směrnice

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Příslušný donucovací orgán

 

1.   Donucovací orgán členského státu, v němž je usazen kupující podezřelý ze zakázaných obchodních praktik, má pravomoc prošetřit nekalé obchodní praktiky, kterých se kupující dopustil.

 

2.   Pokud dodavatel dodá své produkty příjemci, který je spojen s kupujícím, avšak je usazen v členském státě, který neodpovídá místu usazení kupujícího podezřelého ze zakázaných obchodních praktik, má donucovací orgán tohoto členského státu pravomoc prošetřit nekalé obchodní praktiky, kterých se kupující dopustil. Má se za to, že příjemce produktů nese společnou odpovědnost za porušení předpisů.

 

3.   Pokud je kupující usazen mimo Unii, pravomoc prošetřit nekalé obchodní praktiky, kterých se kupující vůči dodavateli dopustil, má donucovací orgán členského státu, v němž je dodavatel usazen.

 

4.   Donucovací orgán má taktéž pravomoc vyšetřovat nekalé obchodní praktiky týkající se poskytování služeb souvisejících se smlouvou o dodávkách. Kupující se považuje za společně odpovědného za jakékoliv porušení předpisů, které spáchá třetí strana poskytující související služby.

Pozměňovací návrh    105

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dodavatel podává stížnost donucovacímu orgánu členského státu, v němž je usazen podezřelý kupující, který se měl uchýlit k zakázané obchodní praktice.

1.  Stížnosti jsou zasílány donucovacímu orgánu členského státu, v němž je usazen podezřelý kupující, který se měl uchýlit k zakázané obchodní praktice. Pokud je kupující usazen mimo Unii, je stížnost zaslána donucovacímu orgánu členského státu, v němž je usazen dodavatel. Dotyčný donucovací orgán přijme příslušná opatření.

Pozměňovací návrh    106

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Dodavatel může podat stížnost donucovacímu orgánu členského státu, v němž je dodavatel usazen. Donucovací orgán tohoto členského státu předá stížnost donucovacímu orgánu členského státu, v němž je usazen kupující podezřelý z toho, že se dopustil zakázané obchodní praktiky. Dotyčný donucovací orgán přijme příslušná opatření.

Pozměňovací návrh    107

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Organizace producentů nebo sdružení organizací producentů, jejichž člen (členové) nebo člen (členové) jejich členů se domnívá (domnívají), že byl postižen (byli postiženi) zakázanými obchodními praktikami, mají právo předložit stížnost.

2.  Organizace producentů nebo dodavatelů nebo sdružení organizací producentů nebo dodavatelů, organizace pracující s producenty se znalostí obchodník praktik v zemědělském a potravinovém řetězci a zastupitelské organizace, jejichž člen (členové) nebo člen (členové) jejich členů se domnívá (domnívají), že byl postižen (byli postiženi) zakázanými obchodními praktikami, mají právo předložit stížnost a být řádně zapojeny do řízení.

Pozměňovací návrh    108

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud to stěžovatel požaduje, donucovací orgán zajistí důvěrnost totožnosti stěžovatele všech dalších informací, u nichž stěžovatel považuje zveřejnění za poškozující jeho zájmy. Stěžovatel určí takové informace v případné žádosti o zachování důvěrnosti.

3.  Donucovací orgán zajistí důvěrnost totožnosti stěžovatele i všech dalších informací, u nichž stěžovatel považuje zveřejnění za poškozující jeho zájmy. Stěžovatel určí takové informace v případné žádosti o zachování důvěrnosti. V průběhu řízení zajistí donucovací orgány důvěrnost řízení a jakýchkoliv citlivých informací za současné ochrany procesních práv obou stran.

Pozměňovací návrh    109

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud jsou nicméně tyto informace zveřejněny, nedopustí se kupující na jejich základě žádného jednání poškozujícího dodavatele. Pokud kupující tento zákaz poruší, bude odpovědný za uhrazení náhrady za škodu, kterou dodavateli způsobil, včetně ztráty, ztráty zisku a poškození dobré pověsti.

Pozměňovací návrh    110

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud se donucovací orgán domnívá, že pro konání na základě stížnosti neexistují dostatečné důvody, informuje o důvodech stěžovatele.

vypouští se

Pozměňovací návrh    111

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise vypracuje vícejazyčnou příručku, která bude k dispozici na jejích internetových stránkách a ve které bude vysvětleno, jak vypracovat stížnost a jaké informace musí být poskytnuty příslušným donucovacím orgánům v Unii, aby mohly rozhodnout, zda má být zahájeno formální vyšetřování.

Odůvodnění

Malé a střední podniky často nemají odborné znalosti a povědomí o tom, jak hájit svá práva. To platí zejména pro malé a střední podniky v rozvojovém světě. Proto jsou pro malé a střední podniky poradenství a podpora ze strany Komise nezbytné, aby mohly hájit a prosazovat svá práva.

Pozměňovací návrh    112

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby donucovací orgán byl řádně vybaven, a svěří mu tyto pravomoci:

Členské státy zajistí, aby jejich donucovací orgány byly řádně vybaveny a měly nezbytné zdroje, včetně dostatečného rozpočtu a odbornosti, k zajištění řádného a spravedlivého fungování zemědělského a potravinového řetězce. Svěří jim tyto pravomoci:

Pozměňovací návrh    113

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zahájit a provádět šetření z vlastního podnětu nebo na základě stížnosti;

a)  aktivně zahajovat a provádět šetření z vlastního podnětu nebo na základě důvodného podezření nebo stížnosti, včetně anonymních stížností nebo stížností od oznamovatelů;

Pozměňovací návrh    114

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  provádět v rámci svých šetření neohlášené inspekce na místě;

Pozměňovací návrh    115

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přijímat rozhodnutí, jimiž konstatují porušení zákazů stanovených v článku 3, a požadovat od kupujících, aby zakázanou obchodní praktiku ukončili. Orgán se může zdržet přijetí jakéhokoli takového rozhodnutí, pokud by takové rozhodnutí hrozilo odhalením totožnosti stěžovatele nebo zveřejněním jakýchkoli jiných informací, u nichž stěžovatel považuje zveřejnění za poškozující jeho zájmy, pokud stěžovatel určil tyto informace v souladu s čl. 5 odst. 3;

c)  přijímat rozhodnutí, jimiž konstatují porušení zákazů stanovených v článku 3, a přijímat předběžná opatření pro dodavatele s cílem ukončit zakázané obchodní praktiky a požadovat od kupujícího, aby zakázanou obchodní praktiku ukončil a aby zrušil příslušná ustanovení nebo protiprávní smlouvy. Orgán se může zdržet přijetí jakéhokoli takového rozhodnutí, pokud by takové rozhodnutí hrozilo odhalením totožnosti stěžovatele nebo zveřejněním jakýchkoli jiných informací, u nichž stěžovatel považuje zveřejnění za poškozující jeho zájmy, pokud stěžovatel určil tyto informace v souladu s čl. 5 odst. 3;

Pozměňovací návrh    116

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  uložit pachateli protiprávního jednání peněžitou pokutu. Pokuta musí být účinná, přiměřená a odrazující s přihlédnutím k povaze, době trvání a závažnosti porušení;

d)  uložit peněžitou pokutu a jiné stejně účinné sankce fyzické nebo právnické osobě, u níž bylo zjištěno, že porušuje tuto směrnici, a to v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Pokuty a jiné sankce musí být účinné, přiměřené způsobené škodě a odrazující s přihlédnutím k povaze, době trvání a závažnosti porušení. Při stanovení peněžité pokuty a jiných sankcí, jež mají být uplatněny, se přihlédne k opakovanému porušení předpisů ze strany téhož kupujícího;

Pozměňovací návrh    117

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  zajistit, aby osoba, která porušila dotyčnou směrnici, poskytla náhradu za škody v případech, kdy stěžovatel požadoval důvěrnost;

Pozměňovací návrh    118

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  zveřejňovat svá rozhodnutí týkající se bodů c) a d);

e)  systematicky zveřejňovat svá rozhodnutí týkající se bodů c) a d);

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje systematické zveřejňování rozhodnutí vydaných donucovacími orgány. Společnosti, které se proviní nekalými obchodními praktikami, jsou tudíž veřejně označeny a zostuzeny.

Pozměňovací návrh    119

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  informovat kupující a dodavatele o svých činnostech prostřednictvím výročních zpráv, jež popisují mimo jiné počet obdržených stížností a počet šetření, která orgán zahájil a uzavřel. Pro každé šetření zpráva obsahuje souhrnný popis záležitosti a výsledek šetření.

f)  zveřejňovat přezkum svých donucovacích opatření a činností prostřednictvím výročních zpráv, jež popisují mimo jiné povahu zjištěných nekalých obchodních praktik a počet obdržených stížností a počet šetření, která orgán zahájil a uzavřel a která dosud probíhají, jakož i seznam podniků, u nichž byly zjištěny nekalé praktiky. Pro každé šetření zpráva obsahuje souhrnný popis záležitosti, závěry šetření a informace o výsledku řízení a také o přijatém rozhodnutí, v souladu s pravidly pro zachování důvěrnosti stanovenými vnitrostátními právními předpisy.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit důvěrnost práce donucovacích orgánů a probíhajících šetření, v souladu s vnitrostátními pravidly pro zachování důvěrnosti.

Pozměňovací návrh    120

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy zajistí, aby byl výkon těchto pravomocí předmětem odpovídajících ochranných opatření, pokud jde o práva na obhajobu, v souladu s obecnými zásadami právních předpisů Unie a Listinou základních práv Evropské unie, včetně případů, kdy stěžovatel požaduje důvěrné zacházení s informacemi podle čl. 5 odst. 3.

Odůvodnění

Pokud jde o anonymní stížnosti, je třeba zohlednit vnitrostátní pravidla týkající se transparentnosti procesů a právních řízení. Je třeba zachovat důvěrnost totožnosti stěžovatele. Nicméně zároveň je třeba zajistit, aby nedošlo k porušení článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech.

Pozměňovací návrh    121

Návrh směrnice

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Povinnosti donucovacího orgánu

 

1.   Donucovací orgány kontrolují a zajišťují řádné a spravedlivé fungování zemědělského a potravinového řetězce v Unii.

 

2.   Do 30 dnů od obdržení stížnosti informuje donucovací orgán stěžovatele o svém rozhodnutí, zda bude či nebude konat na základě stížnosti.

 

3.   Pokud se donucovací orgán domnívá, že pro konání na základě stížnosti neexistují dostatečné důvody, přijme formální odůvodněné rozhodnutí, kterým stížnost zamítne, a o tomto rozhodnutí informuje stěžovatele. Rozhodnutí podléhá soudnímu přezkumu.

 

4.   Pokud se donucovací orgán domnívá, že existují dostatečné důvody pro to, aby konal na základě stížnosti, zahájí a vede vyšetřování, které je uzavřeno do šesti měsíců od jeho zahájení. V řádně odůvodněných případech může být období šesti měsíců prodlouženo o dalších šest měsíců. Donucovací orgán informuje stěžovatele o tomto prodloužení a o důvodech, které k němu vedly.

 

5.   Pokud se na základě vyšetřování dospěje k závěru, že došlo k porušení této směrnice, požádá donucovací orgán kupujícího, aby zakázanou obchodní praktiku ukončil, a uloží fyzické nebo právnické osobě, která se porušení dopustila, peněžitou pokutu nebo jiné stejné účinné sankce v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Pokuty a jiné sankce musí být účinné, přiměřené způsobené škodě a odrazující s přihlédnutím k povaze, době trvání a závažnosti porušení. Při stanovení peněžité pokuty a jiných sankcí, jež mají být uplatněny, se přihlédne k opakovanému porušení předpisů ze strany téhož subjektu;

 

6.   Donucovací orgán se může zdržet přijetí jakéhokoli opatření uvedeného v odstavci 5 tohoto článku, pokud by hrozilo, že bude odhalena totožnost stěžovatele nebo zveřejněny jakékoli jiné informace, které by mohly poškodit zájmy stěžovatele, pokud je stěžovatel určil v souladu s čl. 5 odst. 3;

 

7.   Donucovací orgán se může rozhodnout své rozhodnutí týkající se odstavce 5 tohoto článku zveřejnit.

Pozměňovací návrh    122

Návrh směrnice

Článek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6b

 

Akty v přenesené pravomoci

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž stanoví kritéria a společnou metodiku pro situace, kdy donucovací orgány stanovují výši peněžitých pokut, a to s přihlédnutím minimálně k těmto prvkům: obrat porušitele, jaké výhody porušitel z nekalé obchodní praktiky získal, počet a postavení obětí porušení a opakované používání nekalých obchodních praktik kupujícím.

Pozměňovací návrh    123

Návrh směrnice

Článek 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6c

 

Mediace nebo mechanismus alternativního řešení sporů

 

1.   Aniž by byly dotčeny pravomoci a povinnosti donucovacího orgánu stanovené v článcích 6 a 6a, podporují členské státy v případě sporu mezi dodavatelem a kupujícím týkajícího se nekalých obchodních praktik uvedených v čl. 2 písm. -a) uplatnění účinných a nezávislých postupů mediace či mechanismu alternativního řešení sporů.

 

2.   Využitím mediace či mechanismu alternativního řešení sporů není dotčeno právo dodavatele předložit stížnost, jak je stanoveno v článku 5.

 

3.   Komise může usnadňovat dialog a výměnu osvědčených postupů v souvislosti s využíváním mediace či alternativního mechanismu řešení sporů na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh    124

Návrh směrnice

Čl. 7 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Spolupráce mezi donucovacími orgány

Unijní síť pro prosazování

Pozměňovací návrh    125

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby donucovací orgány účinně spolupracovaly a poskytovaly si vzájemnou pomoc při šetřeních, jež mají přeshraniční rozměr.

1.  Tímto se zřizuje unijní síť pro prosazování (dále jen „síť“).

Pozměňovací návrh    126

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Donucovací orgány se scházejí jednou ročně, aby projednaly uplatňování této směrnice na základě výročních zpráv uvedených v čl. 9 odst. 1 a osvědčené postupy v oblasti, na niž se směrnice vztahuje. Komise tato setkání zprostředkuje.

2.  Účelem sítě je sloužit jako platforma pro strukturovanou spolupráci mezi donucovacími orgány členských států a Komisí a racionalizovat postupy donucovacích orgánů v rámci Unie.

Pozměňovací návrh    127

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise zřídí a spravuje webové stránky, které umožňují výměnu informací mezi donucovacími orgány a Komisí, zejména v souvislosti s každoročními setkáními.

vypouští se

Pozměňovací návrh    128

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise zajistí, aby měla na svých internetových stránkách funkční e-mailovou schránku pro podporu malých a středních podniků v Unii i mimo ni s cílem zajistit jim ochranu a posílit jejich práva vůči nekalým obchodním praktikám tím, že jim budou poskytovány informace o postupech. Veškeré relevantní informace budou dostupné ve všech jazycích Unie.

Pozměňovací návrh    129

Návrh směrnice

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Složení unijní sítě pro prosazování

 

1. Síť je složena z jednoho zástupce z každého donucovacího orgánu uvedeného v článku 4, dvou zástupců Komise a jejich příslušných náhradníků.

 

2. Síť se schází v pravidelných intervalech, a pokud je to nutné, na základě odůvodněné žádosti Komise nebo členského státu.

 

3. Síť zapojí do diskuse o uplatňování této směrnice všechny příslušné zúčastněné strany s cílem usnadnit dialog a výměnu osvědčených postupů a za účelem podpory společného přístupu.

Pozměňovací návrh    130

Návrh směrnice

Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7b

 

Úkoly v oblasti koordinovaného vymáhání práva

 

1. Síť má tyto úkoly:

 

a) diskutovat o uplatňování této směrnice na základě výročních zpráv uvedených v čl. 9 odst. 1;

 

b) zprostředkovat výměnu informací na relevantní témata, včetně informací o výsledcích šetření uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a) a o nových případech nekalých obchodních praktik;

 

c) koordinovat a usnadňovat koordinovanou a systematickou výměnu informací a osvědčených postupů týkajících se vnitrostátních právních předpisů členských států a zkušeností v oblasti vymáhání práva s cílem zlepšit společné porozumění tomu, které konkrétní druhy obchodních praktiky by měly být považovány za nekalé a jak lépe bojovat proti případným přeshraničním nekalým obchodním praktikám;

 

d) posuzovat veškeré otázky týkající se uplatňování této směrnice a přijímat pokyny a doporučení s cílem podpořit jednotné uplatňování, mimo jiné vytvořením společné metodiky pro definici a stanovení sankcí;

 

e) podporovat a usnadňovat spolupráci s jinými příslušnými sítěmi a skupinami, především s iniciativou dodavatelského řetězce (Supply Chain Initiative).

 

2. Komise má tyto úkoly:

 

a) zřídit a spravovat webové stránky, které umožňují výměnu informací mezi donucovacími orgány a Komisí, zejména v souvislosti s každoročními setkáními;

 

b) usnadnit organizaci společných programů odborné přípravy a výměn pracovníků mezi donucovacími orgány a případně s donucovacími orgány třetích zemí;

 

c) uspořádat setkání sítě uvedená v čl. 7a odst. 2;

 

d) zprostředkovávat technické nebo vědecké odborné znalosti za účelem provádění správní spolupráce v oblasti prosazování práva.

Pozměňovací návrh    131

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit pravidla mající za cíl bojovat proti nekalým obchodním praktikám nad rámec pravidel stanovenýchčláncích 3, 5, 6 a 7, pokud jsou tato vnitrostátní pravidla v souladu s pravidly pro fungování vnitřního trhu.

1.   Členské státy mohou zachovat či zavést pravidla mající za cíl bojovat proti nekalým obchodním praktikám, která jsou přísnější než pravidla stanovenátéto směrnici, pokud jsou tato vnitrostátní pravidla v souladu s pravidly pro fungování vnitřního trhu, včetně volného pohybu zboží a služeb a svobody usazování, nediskriminace a přístupu k nestrannému a nezávislému soudnímu přezkumu.

Pozměňovací návrh    132

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy informují Komisi o případných nových vnitrostátních pravidlech, která jsou přísnější než pravidla stanovená touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    133

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Touto směrnicí nejsou dotčena vnitrostátní pravidla mající za cíl bojovat proti nekalým obchodním praktikám, která nejsou v její působnosti, pokud jsou tato pravidla v souladu s pravidly pro fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    134

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.  Řízení týkající se čl. 6 písm. c) až e) jsou v souladu se správním a právním řízením a zásadami konkrétního členského státu.

Odůvodnění

Pokud jde o anonymní stížnosti, je třeba zohlednit vnitrostátní pravidla týkající se transparentnosti procesů a právních řízení.

Pozměňovací návrh    135

Návrh směrnice

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Vnitrostátní střediska pro sledování fungování zemědělského a potravinového řetězce

 

1.  S cílem zajistit informovanost hospodářských subjektů a donucovacích orgánů členských států mohou členské státy zřídit vnitrostátní střediska pro sledování fungování zemědělského a potravinového řetězce.

 

2.  Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní střediska pro sledování byla řádně vybavena, a svěří jim tyto pravomoci:

 

a) shromažďovat veškeré dostupné statistické údaje nezbytné pro analýzu mechanismů tvorby cen a marží v zemědělském a potravinovém řetězci a existence nekalých obchodních praktik;

 

b)   analyzovat shromážděné informace a provádění či zadání výzkumu nebytného pro jeho činnost;

 

c)   vypracovávat souhrnné zprávy o analyzovaných odvětvích a svou práci pravidelně šířit;

 

d)   přispívat k vypracovávání zprávy o nekalých obchodních praktikách ve vztazích v rámci společnosti v zemědělském a potravinovém řetězci, jak je stanoveno v článku 9, nebo pomáhat prováděcímu orgánu při této činnosti.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je umožnit členským státům zřídit vnitrostátní střediska pro sledování fungování zemědělsko-potravinového řetězce tak, aby byly hospodářské subjekty a donucovací orgány členských států informovány o fungování tohoto řetězce.

Pozměňovací návrh    136

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý rok do 15. března zašlou členské státy Komisi zprávu o nekalých obchodních praktikách ve vztazích mezi podniky v potravinovém řetězci. Tato zpráva obsahuje zejména všechny relevantní údaje o uplatňování a prosazování pravidel podle této směrnice v dotyčném členském státě v předchozím roce.

1.  Každý rok do 15. března zašlou členské státy Komisi zprávu o nekalých obchodních praktikách ve vztazích mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Tato zpráva obsahuje zejména všechny relevantní údaje o uplatňování a prosazování pravidel podle této směrnice, jakož i o účinnosti opatření uplatňovaných donucovacími orgány v dotyčném členském státě v předchozím roce. Členské státy zajistí dialog se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, včetně organizací spotřebitelů, o fungování dodavatelského řetězce na jejich území.

Pozměňovací návrh    137

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise provede hodnocení této směrnice a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, a to nejdříve za tři roky ode dne zahájení uplatňování této směrnice.

1.  Do tří let ode dne zahájení uplatňování této směrnice provede Komise první hodnocení této směrnice a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Pozměňovací návrh    138

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Toto hodnocení posoudí mimo jiné:

 

a)   účinnost ochrany nejslabších subjektů v zemědělském a potravinovém řetězci před nekalými obchodními praktikami;

 

b)   účinnost spolupráce mezi příslušnými donucovacími orgány a to, zda je potřeba koordinace činnosti s cílem prosazovat a monitorovat právní předpisy Unie v oblasti nekalých obchodních praktik

 

 

Pozměňovací návrh    139

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Na základě zjištění této zprávy může Komise předložit vhodné legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh    140

Návrh směrnice

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Zpráva o dopadech na spotřebitele

 

1.   Komise posoudí, zda některé nekalé obchodní praktiky mají negativní dopady na spotřebitele, a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

 

2.   Na základě zjištěné této zprávy může Komise předložit vhodné legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh    141

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

U stávajících smluv o dodávkách uzavřených před … [datum vstupu této směrnice v platnost] mohou členské státy stanovit přechodné období o délce nejvýše šesti měsíců po … [datum vstupu této směrnice v platnost] pro splnění pravidel stanovených v této směrnice.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti návrhu Komise

V prostředí zemědělské politiky, jejíž orientace na trh se výrazně zvýšila, se pro všechny zúčastněné subjekty, obzvláště zemědělské výrobce, zvýšil význam řádné správy a spravedlivých podmínek v rámci zemědělského a potravinového řetězce. Zemědělští výrobci jsou vůči nekalým obchodním praktikám zvláště zranitelní, neboť často postrádají vyjednávací sílu, jež by odpovídala vyjednávací síle partnerů, kteří kupují jejich produkty. Tato situace je výsledkem toho, že mají omezené možnosti, pokud jde o to, jak mohou dostat své produkty až ke konečným spotřebitelům, a strukturálních nedostatků systému zemědělského podnikání ve srovnání s partnery z navazujících článků řetězce.

Nekalé obchodní praktiky mohou vystavovat zisky a marže subjektů tlaku, který může jinak životaschopné a konkurenceschopné subjekty přinutit ukončit podnikání. Například jednostranná snížení smluvně stanoveného množství zboží rychle podléhajícího zkáze představuje ušlý příjem pro daný subjekt, který pro toto zboží nemusí snadno nalézt alternativní odbyt. Opožděné platby za produkty rychle podléhající zkáze poté, co byly dodány a prodány kupujícím, představují pro dodavatele dodatečné finanční náklady. Případná povinnost dodavatelů převzít zpět produkty, které kupující neprodal, mohou představovat nepřípustný přenos rizika z kupujícího na dodavatele. Vynucené přispívání na obecné propagační činnosti distributorů v obchodech bez získání spravedlivého podílu na zisku může nepatřičně snížit marži dodavatele.

Panuje obecná shoda na tom, že k nekalým obchodním praktikám dochází v celém potravinovém řetězci. O tom vypovídá i to, že od roku 2009 se na potravinový řetězec včetně nekalých obchodních praktik zaměřila tři sdělení Komise. V červnu 2016 přijal Parlament usnesení, v němž vyzval Komisi, aby předložila návrh právního rámce Unie týkajícího se nekalých obchodních praktik. V prosinci 2016 vybídla Rada Komisi, aby zavčas provedla posouzení dopadů, ve kterém by za účelem řešení nekalých obchodních praktik zvážila navržení právního rámce Unie nebo nelegislativních opatření. Komise vypracovala posouzení dopadů, kterému předcházela otevřená veřejná konzultace a cílené konzultace.

Zvláštní pravidla týkající se nekalých obchodních praktik existují již ve 20 členských státech. Nicméně jejich rozdílnost je velká. V některých členských státech neexistuje žádná, anebo jen neúčinná zvláštní ochrana proti nekalým obchodním praktikám. Dalším již zřízeným nástrojem je iniciativa dodavatelského řetězce (SCI); jedná se o iniciativu soukromého sektoru, jejímž cílem je řešit nekalé obchodní praktiky a která poskytuje fórum pro včasné a mimosoudní řešení sporů. Je však nepravděpodobné, že by se iniciativa dodavatelského řetězce vyvinula v ucelený správní rámec, neboť zapojení do iniciativy dodavatelského řetězce je dobrovolné a iniciativa doposud nezahrnuje všechny subjekty v potravinovém řetězci. Zatímco například maloobchodníci jsou členy iniciativy dodavatelského řetězce, obchodní nákupní společenství ani organizace zastupující zemědělské výrobce se na iniciativě nepodílejí. Organizace zastupující zemědělské výrobce se k iniciativě nepřipojily, jelikož podle jejich názoru stěžovatelům nezajišťuje dostatečnou důvěrnost a neumožňuje nezávislá šetření ani sankce.

Z těchto důvod stávající návrh Komise týkající se nekalých obchodních praktik reaguje na naléhavý a dlouhotrvající požadavek evropských zemědělců a na mnohaleté přesvědčení, že je třeba zemědělce lépe chránit před nekorektními praktikami zpracovatelů a maloobchodníků. Je možné říci, že absence společného rámce proti nekalým obchodním praktikám kontrastuje s jinými oblastmi, které se SZP řídí a jež mají pro subjekty přímý význam, jako jsou pravidla hospodářské soutěže, pravidla státní podpory a normy pro uvádění na trh. V těchto oblastech stanoví společná organizace trhů (nařízení (EU) č. 1308/2013) společná pravidla relevantní pro tržní podmínky, v nichž se subjekty v EU pohybují, aby přispěla k hospodářské a sociální soudržnosti a k rovným podmínkám na jednotném trhu.

Cílem tohoto návrhu směrnice je snížení výskytu nekalých obchodních praktik v potravinovém řetězci zavedením minimálního společného standardu ochrany v celé EU, sestávajícího z krátkého seznamu konkrétních zakázaných nekalých obchodních praktik. Ochrana se vztahuje na dodavatele v potravinovém řetězci, pokud prodávají potravinářské produkty kupujícím, kteří nejsou malými či středními podniky. Záměrem této oblasti působnosti je přispět k odpovídající životní úrovni zemědělského obyvatelstva, což je cílem SZP podle článku 39 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“).

Článek 43 SFEU, který slouží jako hlavní právní základ SZP, představuje výhradní právní základ návrhu Komise. Opatření obsažená v tomto návrhu se týkají nekalých obchodních praktik, k nimž dochází v zemědělském a potravinovém řetězci v souvislosti s obchodem s produkty zemědělských výrobců. Je třeba poznamenat, že podle čl. 38 odst. 2 a 3 SFEU se SZP vztahuje především na zemědělské produkty zahrnuté do seznamu v příloze I SFEU. Evropský soudní dvůr však výslovně potvrdil, že na potravinářské produkty, které nejsou uvedeny v příloze I SFEU (produkty uvedené v příloze I se podle Smlouvy považují za „zemědělské produkty“), se mohou vztahovat akty přijaté podle článku 43 SFEU, pokud to přispívá k dosažení jednoho nebo několika cílů SZP a jsou zahrnuty zejména zemědělské produkty(1).

Kromě toho musí přístup chránící zemědělské výrobce a jejich sdružení (družstva a jiné organizace producentů) zohledňovat rovněž nepřímé negativní účinky, které mohou tito výrobci utrpět v důsledku nekalých obchodních praktik, k nimž dochází v navazujících článcích potravinového řetězce, tj. vůči subjektům, jež nejsou zemědělci, ale jejichž slabá vyjednávací pozice v navazujících článcích řetězce je činí vůči nekalým obchodním praktikám zranitelnými. Ochrana proti nekalým obchodním praktikám vztahující se na dodavatele v navazujících článcích řetězce brání nezamýšleným důsledkům pro zemědělce způsobeným odkloněním obchodu k jejich konkurentům vlastněným investory – například ve fázi zpracování –, na nějž by se ochrana nevztahovala (např. menší právní riziko pro kupující, že budou čelit obviněním z nekalých obchodních praktik).

Mimoto Komise zdůrazňuje, že navrhovaná opatření doplňují stávající opatření členských států a kodex chování iniciativy dodavatelského řetězce.

Postoj zpravodaje a navrhované změny

Zpravodaj návrh Komise podporuje, neboť se jedná o dlouho očekávaný legislativní nástroj na ochranu vyjednávací pozice zemědělských výrobců v zemědělském a potravinovém řetězci, který může konečně doplnit opatření zavedená nařízením (EU) č. 2017/2393, tzv. souhrnným nařízením, jehož cílem je posílit vyjednávací výsady zemědělců v EU. Je třeba připomenout, že přesvědčení o nutnost takového nástroje vyjádřili i členové pracovní skupiny pro zemědělské trhy ve svých závěrech vydaných v listopadu 2016 a zastával ho i Parlament ve svém usnesení přijatém dne 7. června 2016, stejně jako ministři zemědělství EU, kteří v tomto ohledu přijali na neformálním zasedání Rady, které se konalo ve dnech 12 a 13. prosince 2016 v Bratislavě, jednotné závěry.

Zpravodaj zdůrazňuje, že dokončení legislativního postupu pro návrh o nekalých obchodních praktikách do konce tohoto legislativního období tak, aby evropští zemědělci získali konkrétní „výstup“, je důležitým i realistickým cílem Parlamentu. Pokud jde o druhého spoluzákonodárce, rakouské předsednictví jasně oznámilo svůj záměr přikládat tomuto návrhu nejvyšší prioritu, jak uvedla rakouská ministryně pro udržitelnost a cestovní ruch Elisabeth Köstingerová ve svém dopise ze dne 4. června 2018 zaslaném předsedovi výboru AGRI. V dopise označila návrh o nekalých obchodních praktikách za jednu z hlavních priorit rakouského předsednictví a připomněla, že Parlament i Rada opakovaně žádaly o přijetí předpisů na ochranu zemědělců, kteří jsou nejslabším článkem dodavatelského řetězce. Dopis uzavřela konstatováním, že „nastal čas harmonizovat dvacet různých vnitrostátních předpisů a stanovit minimální standardy pro všechny členské státy“, aby „se vyřešily případy, kdy někteří mocnější partneři v dodavatelském řetězci zacházejí s jinými zemědělci nespravedlivě“.

Pozměňovací návrhy zpravodaje

Ačkoli zpravodaj návrh široce podporuje, navrhuje několik pozměňovacích návrhů na zlepšení jeho účinnosti. Jedná se o tyto návrhy:

•  rozšířit působnost na dodavatele v potravinovém řetězci, kteří nejsou malé a střední podniky, s cílem zahrnout organizace zemědělců a zabránit případnému odklonění obchodu od těchto podniků;

•  rozšířit působnost na všechny zemědělské produkty, tedy nejen potravinářské, s cílem zahrnout odvětví zahradnictví, krmiv a další zemědělská odvětví, která nesouvisí s výrobou potravin;

•  rozšířit definici „kupujícího“ na subjekty, které jsou sice usazené mimo EU, avšak prodávají a nakupují výrobky na trhu EU. Cílem je zabránit tomu, aby kupující mohl obejít ustanovení směrnice tím, že by své místo usazení jednoduše přesunul do některé ze zemí mimo EU;

•  rovněž v souvislosti s definicí „kupujícího“ by do působnosti směrnice mělo být zahrnuto poskytování souvisejících služeb, stejně jako zpracování, distribuce či prodej zemědělských a potravinářských produktů;

•  zahrnout definici „nekalých obchodních praktik“ (coby zastřešující zásady) po vzoru definice, kterou Rada formulovala ve svých závěrech ze dne 12. prosince 2016 a která je uvedena v bodě odůvodnění 1 navrhované směrnice;

•  zahrnout definici „hospodářské závislosti“ coby mocenského vztahu mezi dodavatelem a kupujícím;

•  zavést požadavek, aby platba za produkty, jež nepodléhají rychlé zkáze, byla uskutečněna do 60 dnů od obdržení faktury, jak rovněž stanoví směrnice 2011/7/EU o opožděných platbách;

•  vyloučit z ustanovení o platebních podmínkách veškeré příspěvky zemědělců do svých organizací producentů a družstev, jakož i dohody mezioborových organizací, týkají-li se kvalitních výrobků;

•   pojem „krátká lhůta“ (pokud kupující zruší objednávku potravin, které podléhají rychlé zkáze) upravit tak, aby se jednalo o pevnou časovou lhůtu (60 dnů);

•  upravit znění návětí v čl. 3 odst. 2 (tzv. „šedých“ nekalých obchodních praktik) zahrnutím pojmu „hospodářská závislost“;

•  umožnit členským státům zakázat jakékoli další nekalé obchodní praktiky (tedy jít nad rámec zákazů uvedených v článku 3) na základě definice „nekalých obchodních praktik“ přidané do článku 2;

•  začlenit povinné písemné smlouvy na žádost dodavatele, jak je – prostřednictvím souhrnného nařízení – stanoveno v článku 168 nařízení o jednotné společné organizace trhů, a umožnit členským státům nabádat k častějšímu uzavírání smluv mezi jednotlivými aktéry dodavatelského řetězce;

•  umožnit stěžovatelům předložit stížnost zahraničním orgánům prostřednictvím svých vnitrostátních orgánů;

•  umožnit reprezentativním organizacím předložit stížnost za jednoho či více jejích členů;

•  uložit donucovacímu orgánu povinnost zahájit vyšetřování do 60 dnů ode dne předložení stížnosti a uzavřít je do šesti měsíců. V řádně odůvodněných případech lze toto období 6 měsíců prodloužit o dalších 6 měsíců (celé šetření tak musí být uzavřeno do 14 měsíců od předložení stížnosti);

•  uložit donucovacímu orgánu povinnost – v případě, že bylo prokázáno protiprávní jednání –, požadovat od kupujícího, aby ukončil zakázané obchodní praktiky;

•  umožnit členským státům podporovat využívání mediace či alternativního mechanismu řešení sporů;

•  uložit členským státům povinnost zahrnout do svých výročních zpráv, které předkládají Komisi, hodnocení účinnosti prováděných opatření v boji proti nekalým obchodním praktikám.

(1)

Rozsudek Evropského soudního dvora C-343/07 ze dne 2. července 2009, body 50–51.


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (26.9.2018)

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Zpravodaj (*): Marc Tarabella

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel celkově vítá přístup navrhovaný Komisí jako první krok, jak regulovat nekalé obchodní praktiky v potravinovém řetězci. Je však také přesvědčen, že řadu bodů v návrhu je potřeba vyjasnit a zlepšit.

K hlavním změnám, jež navrhovatel zavádí, patří:

1. Rozšíření oblasti působnosti ve třech osách:

• Rozšíření oblasti působnosti zemědělských produktů s cílem ochránit všechny dodavatele, včetně zemědělských výrobců, kteří dodávají produkty uvedené v příloze I Smlouvy a které nejsou určeny pro lidskou spotřebu. Tito výrobci se tak nebudou nacházet v jiné situaci než výrobci dodávající potraviny. Kdybychom s nimi zacházeli odlišným způsobem, jednalo by se o diskriminaci, kterou zakazuje Smlouva a evropská Listina základních práv.

• Rozšíření oblasti působnosti celého dodavatelského řetězce prostřednictvím zákazu nekalých obchodních praktik ku prospěchu všem výrobcům a kupujícím. Návrh musí zajistit prostředky, které umožní jednat nejzranitelnějším subjektům s velmi omezenou vyjednávací silou. Obdobně sporná je možnost zakázat nekalé obchodní praktiky pouze v případě některých účastníků řetězce. Jestliže jsou tyto praktiky nekalé, musí být zakázány všem účastníkům. Všechny společnosti by měly dodržovat pravidla dobré praxe v oblasti hospodářské soutěže, jednat v dobré víře a zachovávat loajalitu ve smluvních vztazích. Tyto případy odlišného zacházení tedy, jak již bylo uvedeno, nejsou odůvodněné odlišnostmi v objektivních situacích, a jedná se tudíž o diskriminaci.

• Rozšíření oblasti působnosti na všechny kupující, kteří nakupují a prodávají na domácím trhu, včetně subjektů, které mají místo podnikání mimo EU. Toto rozšíření oblasti působnosti je v souladu s větší ochranou nejzranitelnějších dodavatelů.

2. Definice a zákaz nekalých obchodních praktik

Nekalé obchodní praktiky mezi podniky nejsou v právu EU definovány. Je proto nezbytné navrhnout dostatečně širokou definici. Tato definice je zvlášť užitečná v situacích, které neodpovídají situacím stanoveným v uzavřených seznamech obchodních praktik.

Jelikož právo EU dosud nemá právní rámec pro nekalé podmínky mezi podniky, je nutné ošetřit postavení dodavatelů, což jsou v mnoha případech zemědělci nebo malé a střední podniky, a tudíž „slabé strany“ smlouvy, a zavést režim ochrany. Tato ochrana by měla napravit rovnováhu sil při vyjednání o smlouvě s kupujícími. Navrhovatel zastává názor, že by měly být zásadně zakázány nekalé obchodní praktiky mezi kupujícími a dodavateli, a to nejen ty, které jsou uvedeny na uzavřeném seznamu navrženém Komisí. To je smyslem čl. 1 odst. 1 předkládaného návrhu směrnice. Tento seznam nesmí vylučovat sankce za jiné nekalé praktiky, které na tomto seznamu nemusí být uvedeny. Všechny nekalé obchodní praktiky, jakož i vykořisťování stavu hospodářské závislosti, musí být zakázány, jinak směrnice pozbude svého skutečného významu. Navrhovatel rovněž navrhuje doplnit na seznam zakázaných nekalých obchodních praktik odmítnutí uzavřít písemnou smlouvu s dodavatelem nebo odmítnutí sdělit dodavateli obecné podmínky prodeje nebo neposkytnout jim dostatečně podrobné nebo jednoznačné informace o smluvních podmínkách nákupu. V neposlední řadě navrhovatel doplňuje na seznam nekalých obchodních praktik, které jsou zakázány, zákaz ztrátového prodeje zemědělských produktů nebo potravin, s výjimkou produktů, jejichž datum minimální trvanlivosti uplyne dva dny po dni prodeje, není-li jasně a jednoznačně dohodnuto jinak v dohodě s dodavatelem.

3. Stížnosti dodavatele v členském státě, kde je usazen kupující nebo dodavatel

Návrh Komise, aby dodavatel podával stížnost u donucovacího orgánu členského státu, v němž je usazen kupující, který je podezřelý z účasti na zakázaných obchodních praktikách, nechrání dostatečně dodavatele, který bude muset napsat svou stížnost jazykem, který není jeho vlastní, a způsobem, kterému nebude schopen porozumět. Lépe by tyto dodavatele chránilo, kdyby bylo stanoveno, že se mají obracet na orgán členského státu, ve kterém se sami nacházejí, a tento orgán by pak stížnost předal příslušnému orgánu členského státu, kde se nachází kupující.

4. Mediace nebo mechanismus alternativního řešení sporů

Navrhovatel navrhuje nový článek o používání mediace nebo o jiných záležitostech v případě sporu mezi dodavatelem a kupujícím z důvodu nekalých obchodních praktik.

5. Zřízení „unijní sítě pro prosazování“

Navrhovatel je neochvějně přesvědčen, že je zapotřebí mechanismu koordinace donucovacích orgánů, který by mohl mít podobu sítě, a to s cílem podpořit lepší koordinaci mezi donucovacími orgány, orgány EU a relevantními subjekty v dodavatelském řetězci. Navrhovatel by rád takové síti dodal skutečný evropský rozměr tím, že by jí udělil pravomoc koordinovat a usnadňovat koordinovanou a systematickou výměnu informací a osvědčených postupů týkajících se vnitrostátních právních předpisů členských států a zkušeností v oblasti vymáhání práva s cílem zlepšit společné porozumění tomu, které konkrétní druhy obchodních praktik by měly být považovány za nekalé. Podobný mechanismus existuje v oblasti práva hospodářské soutěže (Evropská síť pro hospodářskou soutěž) a přispívá ke koordinaci mezi vnitrostátními orgány pro dohled nad hospodářskou soutěží a k tomu, aby byly diskuse podloženy fakty a týkaly se otázek uplatnění práva.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  V roce 2010 podpořilo fórum na vysoké úrovni, v jehož čele stojí Komise, soubor zásad týkajících se osvědčených postupů v oblasti vertikálních vztahů v potravinovém řetězci, na nichž se dohodly podnikatelské organizace zastupující všechny součásti působící v potravinovém řetězci, včetně zemědělců. Tyto zásady posloužily jako základ iniciativy dodavatelského řetězce, která byla zahájena v roce 2013.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Ve fázích produkce, zpracování, uvádění na trh, distribuce a maloobchodního prodeje potravinářských produktů jsou v potravinovém řetězci aktivní různé subjekty. Potravinový dodavatelský řetězec je zdaleka nejdůležitějším kanálem, jímž se potravinářské produkty dostávají ze zemědělského podniku až na stůl. Tyto subjekty obchodují s potravinářskými produkty, tj. s prvotními zemědělskými produkty, včetně produktů rybolovu a akvakultury, uvedenými na seznamu v příloze I Smlouvy, které jsou určené k užití jako potraviny, a jinými potravinářskými produkty neuvedenými na seznamu v dotyčné příloze, ale zpracovanými ze zemědělských produktů určených k užití jako potraviny.

(3)  Ve fázích produkce, zpracování, uvádění na trh, distribuce a maloobchodního prodeje zemědělských a potravinářských produktů jsou v zemědělském a potravinovém řetězci aktivní různé subjekty. Tento řetězec je zdaleka nejdůležitějším kanálem pro dodávání produktů. Tyto subjekty obchodují se zemědělskými nebo potravinářskými produkty, tj. s prvotními zemědělskými produkty, včetně produktů rybolovu a akvakultury, uvedenými na seznamu v příloze I Smlouvy a jinými potravinářskými produkty neuvedenými na seznamu v dotyčné příloze, ale zpracovanými ze zemědělských produktů určených k užití jako potraviny a zemědělské produkty.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Počet a velikost subjektů se v různých fázích potravinového řetězce liší. Rozdíly ve vyjednávací síle souvisejí s různými úrovněmi koncentrace subjektů a mohou umožňovat nespravedlivé uplatňování vyjednávací síly pomocí nekalých obchodních praktik. Nekalé obchodní praktiky jsou zvláště škodlivé pro malé a střední subjekty v potravinovém řetězci. Zemědělští výrobci, kteří dodávají prvotní zemědělské produkty, jsou většinou malé nebo střední podniky.

(5)  Smluvní volnost je v tržním hospodářství základním kamenem jakéhokoliv vztahu mezi podniky a strany by měly být s to navrhnout smlouvy tak, aby co nejlépe vyhovovaly jejich potřebám. Počet a velikost subjektů se však v různých fázích potravinového řetězce liší. Rozdíly ve vyjednávací síle proto souvisejí s různými úrovněmi koncentrace subjektů a mohou umožňovat nespravedlivé uplatňování vyjednávací síly pomocí nekalých obchodních praktik. Nekalé obchodní praktiky jsou zvláště škodlivé pro malé a střední subjekty v potravinovém řetězci. Zemědělští výrobci, kteří dodávají prvotní zemědělské produkty, jsou většinou malé nebo střední podniky.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Většina členských států, nikoli však všechny, má zavedena zvláštní vnitrostátní pravidla, která dodavatele chrání proti nekalým obchodním praktikám, k nimž dochází ve vztazích mezi podniky v potravinovém řetězci. Tam, kde se spoléhá na smluvní právo nebo samoregulační iniciativy, strach z odplaty proti stěžovateli omezuje praktickou hodnotu těchto forem nápravy. Některé členské státy, které mají zavedena zvláštní pravidla týkající se nekalých obchodních praktik, proto pověřují správní orgány jejich prosazováním. Pravidla členských států týkající se nekalých obchodních praktik, pakliže existují, se nicméně vyznačují značnou rozdílností.

(6)  Většina členských států, nikoli však všechny, má zavedena zvláštní vnitrostátní pravidla, která dodavatele chrání proti nekalým obchodním praktikám, k nimž dochází ve vztazích mezi podniky v potravinovém řetězci. Strach z odplaty proti stěžovateli je často zmiňován jako problém pro domáhání se nápravy. Některé členské státy, které mají zavedena zvláštní pravidla týkající se nekalých obchodních praktik, proto pověřují správní orgány jejich prosazováním. Pravidla členských států týkající se nekalých obchodních praktik, pakliže existují, se nicméně vyznačují značnou rozdílností.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Měl by být zaveden minimální standard ochrany Unie proti určitým zjevně nekalým obchodním praktikám, aby se snížil výskyt takových praktik a přispělo se k zajištění odpovídající životní úrovně zemědělských výrobců. Tento standard by měl být přínosem pro všechny zemědělské výrobce či jakékoli fyzické a právnické osoby včetně organizací producentů a sdružení organizací producentů, které dodávají potravinářské produkty, pokud tyto osoby splňují definici mikropodniků a malých a středních podniků stanovenou v příloze doporučení Komise 2003/361/ES1. Tito mikrododavatelé nebo malí a střední dodavatelé jsou zvláště zranitelní nekalými obchodními praktikami a nejméně schopni překonat je bez negativních účinků na svou ekonomickou životaschopnost. Jelikož finanční tlak na malé a střední podniky způsobený nekalými obchodními praktikami často prochází celým řetězcem a zasahuje zemědělské výrobce, měla by pravidla týkající se nekalých obchodních praktik chránit také malé a střední zprostředkující dodavatele ve fázích navazujících na primární produkci. Ochrana zprostředkujících dodavatelů by měla rovněž zabránit nezamýšleným důsledkům odklonu obchodu od zemědělských výrobců a jejich sdružení, jež produkují zpracované produkty, k nechráněným dodavatelům (zejména ve formě nepřiměřeného zvýšení cen).

(7)  Měl by být zaveden minimální standard ochrany Unie proti určitým zjevně nekalým obchodním praktikám, aby se snížil výskyt takových praktik a přispělo se k zajištění odpovídající životní úrovně zemědělských výrobců. Tento standard by měl být přínosem pro všechny zemědělské výrobce či jakékoli fyzické a právnické osoby včetně organizací producentů a sdružení organizací producentů, které dodávají zemědělské nebo potravinářské produkty. Tito dodavatelé jsou zvláště zranitelní vůči nekalým obchodním praktikám a nejméně schopni překonat je bez negativních účinků na svou ekonomickou životaschopnost. Jelikož finanční tlak způsobený nekalými obchodními praktikami často prochází celým řetězcem a zasahuje zemědělské výrobce, měla by pravidla týkající se nekalých obchodních praktik chránit také zprostředkující dodavatele ve fázích navazujících na primární produkci. Ochrana zprostředkujících dodavatelů by měla rovněž zabránit nezamýšleným důsledkům odklonu obchodu od zemědělských výrobců a jejich sdružení, jež produkují zpracované produkty, k nechráněným dodavatelům (zejména ve formě nepřiměřeného zvýšení cen).

____________________

 

1 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

 

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit oblast působnosti tím, že se zakážou nekalé obchodní praktiky, což bude ku prospěchu všech výrobců a kupujících. Návrh musí zajistit prostředky, které nejzranitelnějším subjektům umožní jednat s velmi omezenou vyjednávací silou. Jestliže jsou praktiky nekalé, musí být zakázány všem subjektům. Všechny společnosti by měly v rámci smluvních vztahů dodržovat pravidla řádné hospodářské soutěže, jednat v dobré víře a zachovávat loajalitu. Odlišné zacházení není odůvodněné rozdíly v objektivních a dostatečných situacích, a představuje tudíž diskriminaci.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Do oblasti působnosti této směrnice by měly být zahrnuty také služby související se zpracováváním a distribucí v rámci zemědělského a potravinářského řetězce. Tyto služby by neměly zahrnovat například dopravu, dezinfekci nebo fakturaci, poněvadž nesouvisí se zpracováním a distribucí v rámci zemědělského a potravinářského řetězce.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  S ohledem na to, že se místo usazení kupujícího není často shodné s místem, kde jsou zemědělské a potravinářské produkty dodávány a uváděny na trh, měly se bez ohledu na místo usazení na všechny kupující vztahovat příslušné předpisy v případě, že produkty, které nakupují, jsou určeny pro zemědělský a potravinový řetězec EU.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zahrnout do oblasti působnosti této směrnice všechny kupující, kteří nakupují a prodávají na vnitřním trhu, včetně těch, jejichž místo usazení se nachází mimo Evropskou unii, a tak předejít situaci, kdy by mohlo dojít k tomu, že se ocitnou mimo oblast působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Dodavatelé usazení mimo Unii by měli mít možnost spoléhat se na minimální standard Unie, když prodávají potravinářské produkty kupujícím usazeným v Unii, aby se zabránilo nezamýšleným rušivým účinkům vyplývajícím z ochrany dodavatelů v Unii.

(8)  Dodavatelé usazení mimo Unii by měli mít možnost spoléhat se na minimální standard Unie, když prodávají zemědělské a potravinářské produkty kupujícím, aby se zabránilo nezamýšleným rušivým účinkům vyplývajícím z ochrany dodavatelů v Unii.

Odůvodnění

Snižující se podíl na výnosech, který mají i drobní výrobci potravin a pracovníci v rozvojových zemích, a pracovní podmínky, jimž čelí v důsledku nekalých obchodních praktik, podrývají rozvojovou politiku Unie a její cíle v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Jelikož většina členských států již vnitrostátní pravidla týkající se nekalých obchodních praktik má, byť rozdílná, je vhodné použít jako nástroj pro zavedení minimálního standardu ochrany podle práva Unie směrnici. To by mělo členským státům umožnit začlenit příslušná pravidla do jejich vnitrostátního právního řádu tak, aby vznikl soudržný režim. Členským státům by nemělo být bráněno v přijímání přísnějších vnitrostátních právní předpisů chránících malé a střední dodavatele a kupující proti nekalým obchodním praktikám, ke kterým dochází ve vztazích mezi podniky v potravinovém řetězci, a v jejich uplatňování na svém území, s výhradou omezení právních předpisů Unie platných pro fungování vnitřního trhu.

(10)  Jelikož většina členských států již vnitrostátní pravidla týkající se nekalých obchodních praktik má, byť rozdílná, je vhodné použít jako nástroj pro zavedení minimálního standardu ochrany podle práva Unie směrnici. To by mělo členským státům umožnit začlenit příslušná pravidla do jejich vnitrostátního právního řádu tak, aby vznikl soudržný režim. Členským státům by nemělo být bráněno v přijímání přísnějších vnitrostátních právních předpisů chránících dodavatele a kupující proti nekalým obchodním praktikám, ke kterým dochází ve vztazích mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci, a v jejich uplatňování na svém území, s výhradou omezení právních předpisů Unie platných pro fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Jelikož k nekalým obchodním praktikám může docházet v kterékoli fázi prodeje potravinářského produktu, tj. před prodejní transakcí, během ní i po ní, měly by členské státy zajistit, aby se ustanovení této směrnice na takové praktiky vztahovaly, ať k nim dochází kdykoli.

(11)  Jelikož k nekalým obchodním praktikám může docházet v kterékoli fázi prodeje potravinářského produktu, tj. před prodejní transakcí, během ní i po ní, nebo v souvislosti s poskytováním služeb kupujícího dodávajícímu, měly by členské státy zajistit, aby se ustanovení této směrnice na takové praktiky vztahovaly, ať k nim dochází kdykoli.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Stížnosti organizací producentů nebo sdružení těchto organizací mohou sloužit k ochraně totožnosti jednotlivých členů organizace, kteří jsou malými a středními dodavateli a považují se za vystavené nekalým obchodním praktikám. Donucovací orgány členských států by proto měly mít možnost přijímat stížnosti těchto subjektů a konat na jejich základě a zároveň chránit procesní práva žalované strany.

(14)  Stížnosti organizací producentů či dodavatelů nebo sdružení těchto organizací a také organizací pracujících s výrobci nebo s prokazatelnou odborností s obchodními praktikami v zemědělském a potravinovém řetězci, včetně nevládních organizací a organizací občanské společnosti, mohou sloužit k ochraně totožnosti jednotlivých členů organizace, kteří jsou malými a středními dodavateli a považují se za vystavené nekalým obchodním praktikám. Donucovací orgány členských států by proto měly mít možnost přijímat stížnosti těchto subjektů a konat na jejich základě a zároveň chránit procesní práva žalované strany.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Zvláštní pozornost by se měla věnovat ochraně totožnosti stěžovatelů i dalších osob, které jsou oběťmi nekalých praktik, pokud orgán splní povinnost vyplývající z čl. 6 písm. e) této směrnice.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Donucovací orgány členských států by měly mít nezbytné pravomoci, které jim umožní pomocí žádostí o informace účinně shromažďovat veškeré faktické informace. Měly by mít pravomoc případně nařídit ukončení zakázané praktiky. Existence odrazujícího prostředku, jako je pravomoc ukládat pokuty a zveřejňování výsledků šetření, může povzbudit změnu chování a řešení sporů mezi stranami před zahájením soudního řízení, a proto by takové prostředky měly být součástí pravomocí donucovacích orgánů. Komise a donucovací orgány členských států by měly úzce spolupracovat, aby zajistily společný přístup k uplatňování pravidel stanovených v této směrnici. Donucovací orgány by si zejména měly poskytovat vzájemnou pomoc, například v podobě sdílení informací a spolupráce při šetřeních, jež mají přeshraniční rozměr.

(15)  Donucovací orgány členských států by měly mít nezbytné pravomoci, které jim umožní vykonávat jejich povinnosti. Měly by mít pravomoc případně nařídit ukončení zakázané praktiky s cílem zajistit spravedlivé a řádné fungování zemědělského a potravinového řetězce. Existence odrazujícího prostředku, jako je pravomoc ukládat sankce, včetně pokut nebo jiných sankcí, a zveřejňování výsledků šetření, může povzbudit změnu chování a řešení sporů mezi stranami před zahájením soudního řízení, a proto by takové prostředky měly být součástí pravomocí donucovacích orgánů. Je nutné zřídit unijní síť pro prosazování (dále jen „síť“), kterou bude spravovat Komise a jejímž cílem by byla koordinace a usnadnění koordinované a systematické výměny informací a osvědčených postupů týkajících se vnitrostátních předpisů členských států a zkušeností v oblasti prosazování práva, aby se zajistil společný přístup k uplatňování pravidel stanovených v této směrnici. Síť by měla rovněž pomoci zlepšit společné chápání toho, jaké konkrétní druhy obchodních praktik by měly být považovány za nekalé a jak lépe bojovat proti případným přeshraničním nekalým obchodním praktikám.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Za účelem zlepšení fungování zemědělského a potravinového řetězce by členské státy měly mít možnost podporovat využívání mediace nebo mechanismu alternativního řešení sporů, přičemž by Komise měla usnadňovat dialog a výměnu osvědčených postupů mezi příslušnými zúčastněnými stranami na úrovni EU.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Pro usnadnění účinného prosazování by Komise měla pomáhat organizovat setkání donucovacích orgánů členských států, na nichž si mohou vyměňovat osvědčené postupy a sdílet relevantní informace. Komise by měla zřídit a spravovat webové stránky na podporu těchto výměn.

(16)  Pro usnadnění účinného prosazování by Komise měla pomáhat při organizaci zasedání sítě, na nichž si mohou účastníci vyměňovat osvědčené postupy a sdílet relevantní informace. Komise by měla zřídit a spravovat webové stránky na podporu těchto výměn.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Pravidla stanovená v této směrnici by neměla bránit členským státům v tom, aby si zachovaly stávající pravidla, jsou-li širší, nebo přijaly taková pravidla v budoucnu, s výhradou omezení právních předpisů Unie platných pro fungování vnitřního trhu. Pravidla by platila současně s dobrovolnými správními opatřeními.

(17)  Pravidla stanovená v této směrnici by neměla bránit členským státům v tom, aby si zachovaly stávající pravidla, jsou-li přísnější, nebo přijaly taková pravidla v budoucnu, s výhradou omezení právních předpisů Unie platných pro fungování vnitřního trhu. Pravidla by měla podléhat postupu předběžného oznamování a platila by současně s dobrovolnými správními opatřeními.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  V zájmu účinného provádění politiky ve vztahu k nekalým obchodním praktikám ve vztazích mezi podniky v potravinovém řetězci by Komise měla přezkoumat uplatňování této směrnice a předložit zprávu Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Přezkum by měl rovněž věnovat zvláštní pozornost tomu, zda by – kromě ochrany malých a středních dodavatelů – v budoucnu byla odůvodněná ochrana malých a středních kupujících potravinářských produktů v dodavatelském řetězci,

(19)  V zájmu účinného provádění politiky ve vztahu k nekalým obchodním praktikám ve vztazích mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci by Komise měla přezkoumat uplatňování této směrnice a předložit zprávu Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Přezkum by měl rovněž věnovat zvláštní pozornost tomu, zda by – kromě ochrany dodavatelů – v budoucnu byla odůvodněná ochrana kupujících potravinářských produktů v dodavatelském řetězci,

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tato směrnice stanoví minimální seznam zakázaných nekalých obchodních praktik mezi kupujícími a dodavateli v potravinovém řetězci, minimální pravidla pro jejich prosazování a opatření týkající se koordinace mezi donucovacími orgány.

1.  Tato směrnice stanoví minimální seznam zakázaných nekalých obchodních praktik mezi kupujícími a dodavateli v zemědělském a potravinovém řetězci, minimální pravidla pro jejich prosazování a opatření týkající se koordinace mezi donucovacími orgány.

 

(Tento pozměňovací návrh vyžaduje, aby byla v celém textu provedena změna z „potravinového řetězce“ na „zemědělský a potravinový řetězec“. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tato směrnice se vztahuje na některé nekalé obchodní praktiky, k nimž dochází v souvislosti s prodejem potravinářských produktů dodavatelem, který je malým nebo středním podnikem, kupujícímu, který není malým ani středním podnikem.

2.  Tato směrnice se vztahuje na některé nekalé obchodní praktiky, k nimž dochází v souvislosti s prodejem zemědělských a potravinářských produktů dodavatelem kupujícímu, který není malým ani středním podnikem.

 

(Tento pozměňovací návrh, v němž je nahrazován pojem „potravinářské produkty“ za „zemědělské a potravinářské produkty“, se vztahuje na celý text.) Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – point -a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  „nekalou obchodní praktikou“ praktika, jež se výrazně odchyluje od poctivých obchodních zvyklostí, je v rozporu s dobrou vírou a poctivým jednáním a je jednostranně zavedena jedním obchodním partnerem vůči druhému;

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „kupujícím“ každá fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která kupuje potravinářské produkty pro obchodní účely. Pojem „kupující“ může zahrnovat skupinu takových fyzických a právnických osob;

a)  „kupujícím“ každá fyzická nebo právnická osoba, která není malým ani středním podnikem a která kupuje zemědělské nebo potravinářské produkty za účelem zpracování a distribuce v Unii nebo poskytuje dodavatelům služby související se zpracováváním a distribucí bez ohledu na její místo usazení. Pojem „kupující“ může zahrnovat skupinu takových fyzických a právnických osob;

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „potravinářskými produkty“ produkty uvedené na seznamu v příloze I Smlouvy určené pro použití jako potravina, jakož i produkty neuvedené na seznamu v dotyčné příloze, ale zpracované z těchto produktů pro použití jako potravina;

d)  „zemědělskými a potravinářskými produkty“ produkty uvedené na seznamu v příloze I Smlouvy určené pro použití jako potravina, jakož i produkty neuvedené na seznamu v dotyčné příloze, ale zpracované z těchto produktů pro použití jako potravina a zemědělské produkty;

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „potravinářskými produkty podléhajícími rychlé zkáze“ potravinářské produkty, které se stanou nevhodnými k lidské spotřebě, nejsou-li skladovány, upraveny, zabaleny nebo jinak konzervovány, aby se zabránilo tomu, že se stanou nevhodnými.

e)  „zemědělskými a potravinářskými produkty podléhajícími rychlé zkáze“ čerstvé zemědělské a potravinářské produkty, které se stanou nevhodnými k lidské spotřebě nebo plánovanému použití, zejména v důsledku rychlé zkázy způsobené přirozenými vlastnostmi produktu, nejsou-li skladovány, upraveny, zabaleny nebo jinak konzervovány, aby se zabránilo tomu, že se stanou nevhodnými.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  „hospodářskou závislostí“ situace, kdy ukončení obchodních vztahů mezi kupujícím a dodavatelem může ohrozit další výkon činnosti na straně dodavatele, pokud dodavatel nemá k dotčeným obchodním vztahům náhradní řešení, které lze provést v přiměřeném časovém období. Má se za to, že tato situace nastane v případě, že kupující vytváří alespoň 40 % obratu dodavatele;

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby byly zakázány tyto obchodní praktiky:

1.  Členské státy zajistí, aby byly zakázány přinejmenším tyto obchodní praktiky:

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  kupující zruší objednávky na potravinářské produkty podléhající rychlé zkáze v tak krátké lhůtě, že od dodavatele nelze odůvodněně očekávat, že nalezne alternativu, jak tyto produkty uvést na trh nebo využít;

b)  kupující jednostranně zruší objednávky na zemědělské nebo potravinářské produkty podléhající rychlé zkáze v tak krátké lhůtě, že od dodavatele nelze odůvodněně očekávat, že nalezne alternativu, jak tyto produkty uvést na trh nebo využít;

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  kupující jednostranně a se zpětnou působností změní podmínky smlouvy o dodávkách týkající se četnosti, načasování nebo objemu zásobování či dodávek, norem jakosti nebo cen potravinářských produktů;

c)  kupující jednostranně a se zpětnou působností změní podmínky smlouvy o dodávkách týkající se četnosti, načasování nebo objemu zásobování či dodávek, norem jakosti, cen zemědělských nebo potravinářských produktů nebo platebních podmínek;

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  dodavatel platí za plýtvání potravinářskými produkty, ke kterému dochází v prostorách kupujícího a jež není způsobeno nedbalostí ani pochybením dodavatele.

d)  dodavatel platí za plýtvání zemědělskými nebo potravinářskými produkty, ke kterému dochází po přechodu produktu do vlastnictví kupujícího a jež není způsobeno nedbalostí ani pochybením dodavatele;

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  kupující sdílí s třetí stranou nebo jinak úmyslně či z nedbalosti zneužívá důvěrné informace, které mu poskytl dodavatel, například obsah smlouvy o dodávkách, nebo obchodní tajemství; to zahrnuje i využití takových informací kupujícím k tomu, aby si vytvořil vlastní konkurenční produkt;

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  kupující neodůvodněně nebo v nepřiměřené míře přenáší nebo se pokouší přenést své hospodářské riziko na dodavatele;

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby byly zakázány tyto obchodní praktiky, pokud nejsou srozumitelně a jednoznačně sjednány při uzavření smlouvy o dodávkách:

2.  Členské státy zajistí, aby byly zakázány tyto obchodní praktiky, pokud nejsou jasně, jednoznačně a srozumitelně sjednány smluvními stranami při uzavření smlouvy o dodávkách nebo pokud jsou způsobeny hospodářskou závislostí dodavatele na kupujícím, což kupujícímu umožnilo stanovit tyto podmínky:

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  kupující účtuje dodavateli platbu, jíž podmiňuje nasazení potravinářských produktů dodavatele, jejich vystavení nebo zařazení do nabídky;

b)  kupující účtuje dodavateli platbu, jíž podmiňuje nasazení zemědělských nebo potravinářských produktů dodavatele, jejich vystavení nebo zařazení do nabídky;

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  další prodej zemědělských nebo potravinářských produktů se ztrátou, ledaže se jedná o produkty, jejichž datum minimální trvanlivosti je dva dny po dni prodeje.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Smluvní vztahy

 

Dodavatel může požadovat, aby každá dodávka zboží nebo služeb podléhala písemné smlouvě o dodávkách v jasném a jednoznačném znění, která bude obsahovat všechny příslušné aspekty tohoto obchodního ujednání a v níž se vymezí minimálně tyto následující pojmy:

 

a) smluvní strany;

 

b) předmět smlouvy;

 

c) objem, cena a kvalita poskytovaných produktů nebo služeb;

 

d) platba;

 

e) sankce v případě neplnění smlouvy;

 

f) doba trvání a případně i obnovení smlouvy;

g) důvody pro ukončení smlouvy, včetně přiměřené výpovědní lhůty;

 

h) rozhodné právo.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy informují Komisi o jmenovaném příslušném orgánu.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dodavatel podává stížnost donucovacímu orgánu členského státu, v němž je usazen podezřelý kupující, který se měl uchýlit k zakázané obchodní praktice.

1.  Před podáním stížnosti může dodavatel využít zavedené mediační služby, jsou-li k dispozici. Není-li tento postup vhodný nebo se jím problém nevyřeší, dodavatel podává stížnost donucovacímu orgánu členského státu, v němž je usazen podezřelý kupující, který se měl uchýlit k zakázané obchodní praktice, nebo donucovacímu orgánu členského státu, v němž je dodavatel usazen. Ve druhém uvedeném případě donucovací orgán předá stížnost donucovacímu orgánu členského státu, v němž je usazen kupující podezřelý z toho, že se dopustil zakázané obchodní praktiky.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Organizace producentů nebo sdružení organizací producentů, jejichž člen (členové) nebo člen (členové) jejich členů se domnívá (domnívají), že byl postižen (byli postiženi) zakázanými obchodními praktikami, mají právo předložit stížnost.

2.  Organizace dodavatelů nebo producentů a sdružení organizací dodavatelů nebo producentů podle nařízení (EU) 1308/2013 a profesionální zemědělské organizace, jejichž člen (členové) nebo člen (členové) jejich členů se domnívá (domnívají), že byl postižen (byli postiženi) zakázanými obchodními praktikami, neziskové nevládní organizace a organizace občanské společnosti, stejně jako organizace pracující s producenty nebo disponující prokazatelnými odbornými znalostmi v oblasti obchodních praktik v zemědělském a potravinovém řetězci mají právo předložit jménem členů organizace nebo sdružení stížnost a být řádnou součástí řízení s cílem zjistit protiprávní jednání, a to v souladu s ustanoveními článku 6.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud to stěžovatel požaduje, donucovací orgán zajistí důvěrnost totožnosti stěžovatele a všech dalších informací, u nichž stěžovatel považuje zveřejnění za poškozující jeho zájmy. Stěžovatel určí takové informace v případné žádosti o zachování důvěrnosti.

3.  Pokud to stěžovatel požaduje, donucovací orgán zajistí anonymitu nebo důvěrnost totožnosti stěžovatele a všech dalších informací, u nichž stěžovatel považuje zveřejnění za poškozující jeho zájmy. Stěžovatel určí takové informace v případné žádosti o zachování anonymity nebo důvěrnosti. Orgán zajistí anonymitu či důvěrnost řízení ve prospěch žalované strany, a to aniž jsou dotčena procesní práva žalované strany.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Pokud se donucovací orgán domnívá, že pro konání na základě stížnosti existují dostatečné důvody, provede šetření nejpozději ve lhůtě šesti měsíců. Ve složitých a řádně odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena až o šest měsíců. Donucovací orgán informuje stěžovatele o tomto prodloužení a o důvodech, které k němu vedly.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Mediace nebo mechanismus alternativního řešení sporů

 

1.  Aniž jsou dotčeny pravomoci a povinnosti donucovacího orgánu stanovené v článku 6, mohou členské státy v případě sporu mezi dodavatelem a kupujícím týkajícího se nekalé obchodní praktiky podpořit využití mediace či mechanismu alternativního řešení sporů.

 

2.  Využitím mediace či mechanismu alternativního řešení sporů není dotčeno právo dodavatele předložit stížnost, jak je stanoveno v článku 5.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby donucovací orgán byl řádně vybaven, a svěří mu tyto pravomoci:

Členské státy zajistí, aby určený donucovací orgán měl pro plnění svých povinností potřebné zdroje, včetně dostatečných rozpočtových zdrojů a odborníků, a svěří mu tyto pravomoci:

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  provádět v rámci svých šetření neohlášené inspekce na místě;

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přijímat rozhodnutí, jimiž konstatují porušení zákazů stanovených v článku 3, a požadovat od kupujících, aby zakázanou obchodní praktiku ukončili. Orgán se může zdržet přijetí jakéhokoli takového rozhodnutí, pokud by takové rozhodnutí hrozilo odhalením totožnosti stěžovatele nebo zveřejněním jakýchkoli jiných informací, u nichž stěžovatel považuje zveřejnění za poškozující jeho zájmy, pokud stěžovatel určil tyto informace v souladu s čl. 5 odst. 3;

c)  přijímat v rámci použitelných vnitrostátních předpisů rozhodnutí, jimiž konstatují porušení zákazů stanovených v článku 3, a požadovat od kupujících, aby zakázanou obchodní praktiku ukončili. Orgán se může zdržet přijetí jakéhokoli takového rozhodnutí, pokud by takové rozhodnutí hrozilo odhalením totožnosti stěžovatele nebo zveřejněním jakýchkoli jiných informací, u nichž stěžovatel považuje zveřejnění za poškozující jeho zájmy, pokud stěžovatel určil tyto informace v souladu s čl. 5 odst. 3;

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  uložit pachateli protiprávního jednání peněžitou pokutu. Pokuta musí být účinná, přiměřená a odrazující s přihlédnutím k povaze, době trvání a závažnosti porušení;

d)  uložit pachateli protiprávního jednání sankce, včetně peněžitých pokut nebo jiných odrazujících sankcí, a to v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Sankce musí být účinné, přiměřené způsobené škodě a odrazující s přihlédnutím k povaze, době trvání a závažnosti porušení.

 

Při stanovení sankce, jež má být uplatněna, donucovací orgán přihlédne k opakovanému porušení předpisů ze strany téhož subjektu;

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby donucovací orgány účinně spolupracovaly a poskytovaly si vzájemnou pomoc při šetřeních, jež mají přeshraniční rozměr.

1.  Členské státy zajistí, aby donucovací orgány účinně spolupracovaly a poskytovaly si vzájemnou pomoc při šetřeních, jež mají přeshraniční rozměr, v rámci unijní sítě pro prosazování.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Donucovací orgány se scházejí jednou ročně, aby projednaly uplatňování této směrnice na základě výročních zpráv uvedených čl. 9 odst. 1 a osvědčené postupy v oblasti, na niž se směrnice vztahuje. Komise tato setkání zprostředkuje.

2.  Donucovací orgány se scházejí jednou ročně, aby projednaly uplatňování této směrnice v rámci unijní sítě pro prosazování. Komise tato setkání zprostředkuje.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Složení a úlohy unijní sítě pro prosazování

 

1.  Unijní síť pro prosazování (dále jen „síť“) je složena z jednoho zástupce z každého donucovacího orgánu, dvou zástupců Komise a jejich příslušných náhradníků.

 

Síť se schází v pravidelných intervalech, a pokud je to nutné, na základě odůvodněné žádosti Komise nebo členského státu.

 

Síť zapojí do diskuse o uplatňování této směrnice všechny příslušné zúčastněné strany s cílem usnadnit dialog a výměnu osvědčených postupů a za účelem podpory společného přístupu.

 

2  Síť má tyto úkoly:

 

a)  diskutovat o uplatňování této směrnice na základě výročních zpráv uvedených v čl. 9 odst. 1;

 

b)  zprostředkovat výměnu informací na relevantní témata, včetně informací o výsledcích šetření uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a) a o nových případech nekalých obchodních praktik;

 

c)  koordinovat a usnadňovat koordinovanou a systematickou výměnu informací a osvědčených postupů týkajících se vnitrostátních právních předpisů členských států a zkušeností v oblasti vymáhání práva s cílem zlepšit společné porozumění tomu, které konkrétní druhy obchodních praktiky by měly být považovány za nekalé a jak lépe bojovat proti případným přeshraničním nekalým obchodním praktikám;

 

d)  posuzovat nové formy nekalých obchodních praktik a analyzovat je;

 

e)  posuzovat veškeré otázky týkající se uplatňování této směrnice a přijímat pokyny a doporučení s cílem podpořit jednotné uplatňování této směrnice, mimo jiné vytvořením společné metodiky pro definici a ukládání sankcí.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit pravidla mající za cíl bojovat proti nekalým obchodním praktikám nad rámec pravidel stanovených v článcích 3, 5, 6 a 7, pokud jsou tato vnitrostátní pravidla v souladu s pravidly pro fungování vnitřního trhu.

Členské státy mohou stanovit pravidla mající za cíl bojovat proti nekalým obchodním praktikám nad rámec pravidel stanovených v článcích 1, 3, 5, 6 a 7, pokud jsou tato vnitrostátní pravidla v souladu s pravidly pro fungování vnitřního trhu, včetně volného pohybu zboží a služeb a svobody usazování, nediskriminace a přístupu k nestrannému a nezávislému soudnímu přezkumu.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Veškeré nové vnitrostátní předpisy, jež překračují rámec ustanovení této směrnice, se oznámí Komisi v předstihu tří měsíců před jejich uplatňováním, aby je Komise mohla posoudit podle postupu stanoveného v článcích 5 a 6 směrnice (EU) 2015/1535.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Orgány členských států projednávají se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, včetně organizací spotřebitelů, fungování dodavatelského řetězce ve svém členském státě a účinnost svých opatření, pokud jde o plnění cílů této směrnice.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise provede hodnocení této směrnice a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, a to nejdříve za tři roky ode dne zahájení uplatňování této směrnice.

1.  Komise provede hodnocení této směrnice a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, a to nejpozději do tří let ode dne zahájení uplatňování této směrnice. V rámci tohoto hodnocení zváží potřebu přezkoumat tuto směrnici, zejména z hlediska zahrnutí nových forem nekalých obchodních praktik.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Nekalé obchodní praktiky v mezipodnikových vztazích v rámci potravinového řetězce

Referenční údaje

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

2.5.2018

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Marc Tarabella

23.4.2018

Projednání ve výboru

11.7.2018

3.9.2018

 

 

Datum přijetí

24.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

6

3

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Igor Šoltes, Ivan Štefanec

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Philippe Loiseau

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

21

+

ECR

Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Eric Andrieu, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

6

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Anneleen Van Bossuyt

PPE

Carlos Coelho, Andreas Schwab

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (26.9.2018)

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Zpravodajka: Linda McAvan

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Výbor pro rozvoj vítá Komisí navrženou směrnici o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci. Nekalé obchodní praktiky v evropském potravinovém řetězci přispívají k příjmové nejistotě, plýtvání potravinami, nižším potravinovým standardům a modernímu otroctví jak v EU, tak mimo ni. Tato směrnice přináší významnou příležitost k řešení nekalých obchodních praktik napříč Unií a zajišťuje, aby potravinový řetězec pracoval v zájmu všech.

Výbor pro rozvoj vítá zejména skutečnost, že se směrnice vztahuje bez rozdílu na unijní i mimounijní dodavatele. Dodavatelé na potravinový řetězec EU se sídlem v nečlenském státě mohou mít omezený přístup k informacím a ke znalostem v oblasti práva a financí, čímž jsou zranitelní vůči nekalým obchodním praktikám. Vyřešení této nerovnováhy je klíčem k opravdovému zajištění rovných podmínek jak pro výrobce v EU, tak pro výrobce mimo ni, poskytnutí rovných podmínek, prevenci cenového dumpingu a zaručení spravedlivé návratnosti zemědělcům na celém světě.

Evropská unie se ve svých Smlouvách zavazuje, že bude přispívat k udržitelnému rozvoji a k cílům udržitelného rozvoje. Jakákoli forma souhlasu s nekalými obchodními praktikami vůči mimounijním výrobcům ze strany evropských kupujících by byla v rozporu se závazkem Unie vůči soudržnosti politik v oblasti rozvoje a ohrozila by cíle unijní politiky v jejích partnerských zemích.

Posouzení dopadů předložené Komisí, které v oddíle 6.3.3 uvádí, že „jejich nezahrnutí by mohlo vyústit v narušení  hospodářské soutěže a v přesměrování obchodu; kupující by mohli mít nabídky ze zdrojů od zahraničních dodavatelů, kteří by nebyli chráněni pravidly týkajícími se nekalých obchodních praktik“, plně podporuje začlenění mimounijních zemědělců. Je tedy i v zájmu dodavatelů z EU, aby se směrnice vztahovala jednotně na všechny dodavatele. Komise v tomto posouzení dopadů také upozorňuje na to, že „přehlížení mezinárodní dimenze potravinového řetězce může vést k zanechání příslušných postupů mimo dosah donucovacího orgánu. Komise zde dále dodává, že „diskriminační hledisko také hraje ve prospěch začlenění dodavatelů ze třetích zemí“. S ohledem na tyto souvislosti je cílem následujících pozměňovacích návrhů zajistit jasná pravidla jak zemědělcům z EU, tak zemědělců z třetích zemí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Ve fázích produkce, zpracování, uvádění na trh, distribuce a maloobchodního prodeje potravinářských produktů jsou v potravinovém dodavatelském řetězci aktivní různé subjekty. Potravinový dodavatelský řetězec je zdaleka nejdůležitějším kanálem, jímž se potravinářské produkty dostávají ze zemědělského podniku až na stůl. Tyto subjekty obchodují s potravinářskými produkty, tj. s prvotními zemědělskými produkty, včetně produktů rybolovu a akvakultury, uvedenými na seznamu v příloze I Smlouvy, které jsou určené k užití jako potraviny, a jinými potravinářskými produkty neuvedenými na seznamu v dotyčné příloze, ale zpracovanými ze zemědělských produktů určených k užití jako potraviny.

(3)  Ve fázích produkce, zpracování, dovozu, vývozu, uvádění na trh, distribuce a maloobchodního prodeje zemědělských a potravinářských produktů a jejich prodeje koncovým spotřebitelům jsou v zemědělském a potravinovém řetězci aktivní různé subjekty. Potravinový dodavatelský řetězec je zdaleka nejdůležitějším kanálem, jímž se zemědělské a potravinářské produkty dostávají ze zemědělského podniku až na stůl. Tyto subjekty obchodují se zemědělskými a potravinářskými produkty, tj. s prvotními zemědělskými produkty, včetně produktů rybolovu a akvakultury, uvedenými na seznamu v příloze I Smlouvy, které jsou určené k užití jako potraviny, a jinými potravinářskými produkty neuvedenými na seznamu v dotyčné příloze, ale zpracovanými ze zemědělských produktů určených k užití jako potraviny.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Počet a velikost subjektů se v různých fázích potravinového řetězce liší. Rozdíly ve vyjednávací síle souvisejí s různými úrovněmi koncentrace subjektů a mohou umožňovat nespravedlivé uplatňování vyjednávací síly pomocí nekalých obchodních praktik. Nekalé obchodní praktiky jsou zvláště škodlivé pro malé a střední subjekty v potravinovém řetězci. Zemědělští výrobci, kteří dodávají prvotní zemědělské produkty, jsou většinou malé nebo střední podniky.

(5)  Počet a velikost subjektů se v různých fázích zemědělského a potravinového řetězce liší. Rozdíly ve vyjednávací síle souvisejí s různými úrovněmi koncentrace subjektů a mohou umožňovat nespravedlivé uplatňování vyjednávací síly pomocí nekalých obchodních praktik. Nekalé obchodní praktiky jsou zvláště škodlivé pro malé a střední subjekty v potravinovém řetězci jak v Unii, tak mimo ni. Zemědělští výrobci, kteří dodávají prvotní zemědělské produkty, jsou často malé nebo střední subjekty v zemědělském a potravinovém řetězci.

Odůvodnění

Drobní producenti potravin a pracovníci v rozvojových zemích jsou přímo či nepřímo zasaženi nekalými obchodními praktikami ze strany nejsilnějších hráčů v potravinovém dodavatelském řetězci.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Měl by být zaveden minimální standard ochrany Unie proti určitým zjevně nekalým obchodním praktikám, aby se snížil výskyt takových praktik a přispělo se k zajištění odpovídající životní úrovně zemědělských výrobců. Tento standard by měl být přínosem pro všechny zemědělské výrobce či jakékoli fyzické a právnické osoby včetně organizací producentů a sdružení organizací producentů, které dodávají potravinářské produkty, pokud tyto osoby splňují definici mikropodniků a malých a středních podniků stanovenou v příloze doporučení Komise 2003/361/ES12. Tito mikrododavatelé nebo malí a střední dodavatelé jsou zvláště zranitelní nekalými obchodními praktikami a nejméně schopni překonat je bez negativních účinků na svou ekonomickou životaschopnost. Jelikož finanční tlak na malé a střední podniky způsobený nekalými obchodními praktikami často prochází celým řetězcem a zasahuje zemědělské výrobce, měla by pravidla týkající se nekalých obchodních praktik chránit také malé a střední zprostředkující dodavatele ve fázích navazujících na primární produkci. Ochrana zprostředkujících dodavatelů by měla rovněž zabránit nezamýšleným důsledkům odklonu obchodu od zemědělských výrobců a jejich sdružení, jež produkují zpracované produkty, k nechráněným dodavatelům (zejména ve formě nepřiměřeného zvýšení cen).

(7)  Měl by být zaveden minimální standard ochrany Unie proti nekalým obchodním praktikám, aby se snížil výskyt takových praktik a přispělo se k zajištění odpovídající životní úrovně zemědělských výrobců uvnitř Unie i mimo ni s cílem zabránit nebezpečným a neudržitelným postupům a nejistým pracovním podmínkám a snížit rizika pro bezpečnost potravin a plýtvání potravinami po celé délce potravinového řetězce. Tento standard by měl být přínosem pro všechny zemědělské výrobce či jakékoli fyzické a právnické osoby, které dodávají zemědělské a potravinářské výrobky, včetně organizací producentů a sdružení organizací producentů, aniž by se tím pro ně zvyšovala administrativní zátěž. Mikrododavatelé nebo malí a střední dodavatelé jsou zvláště zranitelní nekalými obchodními praktikami a nejméně schopni překonat je bez negativních účinků na svou ekonomickou životaschopnost. Jelikož finanční tlak na podniky způsobený nekalými obchodními praktikami často prochází celým řetězcem a zasahuje zemědělské výrobce, měla by pravidla týkající se nekalých obchodních praktik chránit zprostředkující dodavatele ve fázích navazujících na primární produkci. Ochrana zprostředkujících dodavatelů v Unii i mimo ni by měla rovněž zabránit nezamýšleným důsledkům odklonu obchodu od zemědělských výrobců a jejich sdružení, jež produkují zpracované produkty, k nechráněným dodavatelům (zejména ve formě nepřiměřeného zvýšení cen).

__________________

 

12 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

 

Odůvodnění

Nekalé obchodní praktiky přinášejí plýtvání potravinami, nebezpečné a neudržitelné postupy a nejisté pracovní podmínky a ohrožují příjmy drobných výrobců potravin a pracovníků v celém potravinovém řetězci v Evropské unii i po celém světě. Protože navíc ochrana má být rozšířena na fáze navazující na primární produkci, může být rozšířena obecně na dodavatele.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Dodavatelé usazení mimo Unii by měli mít možnost spoléhat se na minimální standard Unie, když prodávají potravinářské produkty kupujícím usazeným v Unii, aby se zabránilo nezamýšleným rušivým účinkům vyplývajícím z ochrany dodavatelů v Unii.

(8)  V zájmu zajištění toho, aby EU splnila svou povinnost v souvislosti se soudržností politik v zájmu rozvoje stanovenou Smlouvou a své závazky v rámci cílů udržitelného rozvoje, by dodavatelé usazení mimo Unii měli mít možnost spoléhat se na minimální standard Unie, když prodávají zemědělské a potravinářské produkty kupujícím, kteří tyto produkty nabízejí a umisťují je na trh v Unii, aby se zabránilo nezamýšleným rušivým účinkům vyplývajícím z ochrany dodavatelů v Unii.

Odůvodnění

Snižující se podíl příjmů, který nakonec získají drobní výrobci potravin a pracovníci v rozvojových zemích, a pracovní podmínky, jimž čelí v důsledku nekalých obchodních praktik, podkopávají rozvojovou politiku Unie a její cíle v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Nerovnoměrné rozdělení moci v dodavatelském řetězci a nekalé obchodní praktiky supermarketů si žádají vysokou daň, neboť ve většině zemí se zemědělskou produkcí a v chudých zemích vytvářejí a zhoršují značné negativní sociální a environmentální dopady, včetně upírání základních lidských práv, diskriminace na základě pohlaví, mezd, které nezajišťují životní minimum, a dlouhé pracovní doby.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Stížnosti organizací producentů nebo sdružení těchto organizací mohou sloužit k ochraně totožnosti jednotlivých členů organizace, kteří jsou malými a středními dodavateli a považují se za vystavené nekalým obchodním praktikám. Donucovací orgány členských států by proto měly mít možnost přijímat stížnosti těchto subjektů a konat na jejich základě a zároveň chránit procesní práva žalované strany.

(14)  Stížnosti organizací producentů nebo sdružení těchto organizací a také organizací pracujících s producenty nebo s prokazatelnými odbornými znalostmi v oblasti obchodních praktik v potravinových dodavatelských řetězcích, včetně nevládních organizací a organizací občanské společnosti a veškerých dalších zainteresovaných stran, mohou sloužit k ochraně totožnosti jednotlivých členů organizace, kteří jsou malými a středními dodavateli a považují se za vystavené nekalým obchodním praktikám. Donucovací orgány členských států by proto měly mít možnost přijímat stížnosti těchto subjektů a konat na jejich základě a zároveň chránit procesní práva žalované strany.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je poskytnout reprezentativním sdružením právo předkládat stížnosti za jednoho či více svých členů, jelikož většina individuálních dodavatelů nemá prostředky k tomu, aby jednala sama.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tato směrnice se vztahuje na některé nekalé obchodní praktiky, k nimž dochází v souvislosti s prodejem potravinářských produktů dodavatelem, který je malým nebo středním podnikem, kupujícímu, který není malým ani středním podnikem.

2.  Tato směrnice se vztahuje na některé nekalé obchodní praktiky, k nimž dochází v souvislosti s prodejem zemědělských a potravinářských produktů dodavatelem kupujícímu, včetně transakcí mezi organizacemi nebo družstvy producentů a jejich členy.

Odůvodnění

Rozšíření oblasti působnosti na všechny kupující je zásadní pro zabránění předávání nekalých obchodních praktik podél dodavatelského řetězce, aniž by dotčení výrobci a dodavatelé měli přístup k mechanismu pro stížnosti (tzv. „dominový efekt“). Zahrnutí vztahů mezi družstvy a jejich členy je nezbytné zejména v mlékárenském odvětví, v němž družstva často získala značnou vyjednávací sílu vůči svým členům.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „kupujícím“ každá fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která kupuje potravinářské produkty pro obchodní účely. Pojem „kupující“ může zahrnovat skupinu takových fyzických a právnických osob;

a)  „kupujícím“ každá fyzická nebo právnická osoba, bez ohledu na místo usazení této osoby, která kupuje zemědělské nebo potravinářské produkty pro obchodní účely za účelem uvedení na trh v EU. Pojem „kupující“ může zahrnovat skupinu takových fyzických a právnických osob;

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  „nekalými obchodními praktikami“ praktiky, které se výrazně odchylují od zásad řádného a poctivého obchodního styku, jsou v rozporu s dobrou vírou a poctivým jednáním a jsou jednostranně zavedeny kupujícím vůči dodavateli, nebo stanoví nebo se pokoušejí stanovit neodůvodněný a nepřiměřený přenos hospodářského rizika kupujícího na dodavatele; nebo výrazná nerovnováha mezi právy a povinnostmi dodavatele v rámci obchodního vztahu před uzavřením smlouvy, v době její platnosti nebo po jejím skončení;

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  „smlouvou o dodávkách“ písemná dohoda mezi dodavatelem a kupujícím, která jednoznačně a transparentně pokrývá příslušné prvky obchodní dohody, včetně jmen smluvních stran, jejich práv a povinností, ceny, doby trvání, dodacích podmínek, platebních podmínek a rovněž předmětu a plnění smlouvy a účinku jejího ukončení.

Odůvodnění

Tato definice slouží k vypracování a sledování dalších prvků navržených v této směrnici. V zájmu zajištění transparentnosti je třeba mít uzavřenou písemnou smlouvu, která umožní sledovat a řešit nekalé praktiky, které jsou regulované a zakázané v samotné směrnici.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby byly zakázány tyto obchodní praktiky:

1.  Členské státy zajistí, aby byly zakázány všechny nekalé obchodní praktiky, včetně alespoň následujících obchodních praktik:

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  kupující zruší objednávky na potravinářské produkty podléhající rychlé zkáze v tak krátké lhůtě, že od dodavatele nelze odůvodněně očekávat, že nalezne alternativu, jak tyto produkty uvést na trh nebo využít;

b)  kupující zruší objednávky na potravinářské produkty podléhající rychlé zkáze v tak krátké lhůtě, že od dodavatele nelze odůvodněně očekávat, že nalezne alternativu, jak tyto produkty uvést na trh nebo využít ve stejné hodnotě;

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  kupující využívá k nákupu zemědělských a zemědělsko-potravinářských výrobků s ověřením jakosti a původu EU či výrobků bez tohoto ověření obrácené elektronické aukce či aukce, jejichž cílem je snížit cenu ve dvou kolech, přičemž tyto aukce nejsou regulovány a jako takové nezaručují transparentnost jednání, tvorby cen a účastníků;

Odůvodnění

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  kupující jednostranně a se zpětnou působností změní podmínky smlouvy o dodávkách týkající se četnosti, načasování nebo objemu zásobování či dodávek, norem jakosti nebo cen potravinářských produktů;

c)  kupující jednostranně změní podmínky smlouvy o dodávkách týkající se četnosti, načasování nebo objemu zásobování či dodávek, norem jakosti, cen potravinářských produktů nebo platebních podmínek;

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  dodavatel platí za plýtvání potravinářskými produkty, ke kterému dochází v prostorách kupujícího a jež není způsobeno nedbalostí ani pochybením dodavatele.

d)  dodavatel platí za plýtvání potravinářskými produkty, ke kterému dochází po přechodu produktu do vlastnictví kupujícího a jež není způsobeno nedbalostí ani pochybením dodavatele;

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  kupující prodává zemědělský a potravinářský výrobek pod cenou, za jakou byl pořízen, aby podpořil prodej jiných („výrobek záměrně prodávaný se ztrátou“);

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  kupující nesoustavným způsobem tvrdí, že produkty nesplňují specifikace ohledně vzhledu, aby zrušil či zmírnil podmínky dohody o dodávce;

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dc)  kupující používá příliš přísná kritéria pro minimální dobu skladovatelnosti s cílem odmítnout dříve domluvenou objednávku nebo objednávku, která z důvodů, které nesouvisí s dodavatelem, nebyla zpracována dostatečně rychle;

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dd)  kupující požaduje, aby dodavatel nesl finanční náklady za nesprávné prognózy poskytnuté kupujícím, podle nichž měl dodavatel plánovat výrobu, aby splnil odhadované objednávky.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dodavatel podává stížnost donucovacímu orgánu členského státu, v němž je usazen podezřelý kupující, který se měl uchýlit k zakázané obchodní praktice.

1.  Dodavatel podává stížnost donucovacímu orgánu členského státu, v němž je usazen podezřelý kupující, který se měl uchýlit k zakázané obchodní praktice, aniž by hradil související správní náklady a náklady řízení.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Dodavatel usazený mimo EU předá stížnost donucovacímu orgánu kteréhokoli členského státu. Jakmile stížnost obdrží, donucovací orgán ji předá donucovacímu orgánu (je-li odlišný) členského státu, v němž je usazen kupující, který je podezřelý z toho, že se dopustil zakázané obchodní praktiky.

Odůvodnění

Směrnice se rovněž uplatňuje na dodavatele mimo EU, a tento pozměňovací návrh jim tak poskytuje mechanismus pro předkládání stížností, což je nezbytné k tomu, aby se zabránilo diskriminaci mezi dodavateli z EU a dodavateli usazenými mimo EU, narušování hospodářské soutěže a odklonu obchodu. To významně přispěje ke splnění povinnosti vyplývající ze Smluv ohledně soudržnosti politik ve prospěch rozvoje a závazků EU vyplývajících z cílů udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Pokud je kupující usazen mimo Unii, zašle dodavatel stížnost donucovacímu orgánu členského státu, v němž je usazen. Pokud je dodavatel usazen mimo Unii, může dodavatel zaslat stížnost jakémukoli určenému donucovacímu orgánu.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Organizace producentů nebo sdružení organizací producentů, jejichž člen (členové) nebo člen (členové) jejich členů se domnívá (domnívají), že byl postižen (byli postiženi) zakázanými obchodními praktikami, mají právo předložit stížnost.

2.  Organizace producentů nebo sdružení organizací producentů v Unii či mimo ni, jejichž člen (členové) nebo člen (členové) jejich členů se domnívá (domnívají), že byl postižen (byli postiženi) zakázanými obchodními praktikami, stejně jako organizace pracující s producenty nebo s prokazatelnými odbornými znalostmi v oblasti obchodních praktik v potravinových řetězcích, včetně nevládních organizací a organizací občanské společnosti nebo organizací jednajících jménem producentů či jakékoli jiné zainteresované strany, mají právo předložit stížnost.

Odůvodnění

V zájmu překonání faktoru strachu a zajištění účinného přístupu zranitelných subjektů je zásadní rozšířit právo předložit stížnost organizacím, které usilují o prosazování poctivosti v dodavatelských řetězcích a podporu zranitelných subjektů, jako jsou drobní producenti potravin a ženy. To platí zejména v zemích s nízkou úrovní správy a vysokou mírou nerovnosti.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4a.  Komise vypracuje vícejazyčnou příručku, která bude k dispozici na jejích internetových stránkách a ve které bude vysvětleno, jak vypracovat stížnost a jaké informace musí být poskytnuty příslušným donucovacím orgánům v Unii, aby mohly rozhodnout, zda má být zahájeno formální vyšetřování.

Odůvodnění

Malé a střední podniky často nemají odborné znalosti a povědomí o tom, jak hájit svá práva. To platí zejména pro malé a střední podniky v rozvojovém světě. Proto jsou pro malé a střední podniky poradenství a podpora ze strany Komise nezbytné, aby mohly hájit a prosazovat svá práva.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Komisi se svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými stanoví kritéria a metodiku, které musí zohledňovat donucovací orgány při ukládání peněžitých pokut, přičemž je třeba zohlednit přinejmenším tyto prvky: obrat porušitele, jaké výhody porušitel z nekalé obchodní praktiky získal, počet a postavení obětí porušení a opakované používání nekalých obchodních praktik kupujícím.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise zajistí, aby GŘ AGRI mělo na svých internetových stránkách funkční e-mailovou schránku pro podporu malých a středních podniků v Unii i mimo ni s cílem zajistit jim ochranu a posílit jejich práva vůči nekalým obchodním praktikám1a tím, že jim budou poskytovány informace o postupech. Veškeré relevantní informace budou dostupné ve všech jazycích EU.

 

______________

 

1a http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3b.  Komise a donucovací orgány členských států uplatňují ustanovení této směrnice v úzké spolupráci. Další formy spolupráce v rámci sítě, včetně opatření pro výměnu informací, konzultace a přidělování přeshraničních případů nekalých obchodních praktik, stanoví a reviduje Komise v úzké spolupráci s členskými státy.

Odůvodnění

Koordinace na úrovni EU je zásadní k zajištění toho, aby byly v případě nekalých obchodních praktik, do nichž jsou zapojeny subjekty z několika členských států a subjekty se sídlem mimo EU, nastoleny stejné podmínky a aby mohly donucovací orgány poskytovat informace, přidělovat přeshraniční případy nekalých obchodních praktik a koordinovat svůj přístup. Dále bude síť představovat kontaktní místo pro mimounijní dodavatele, kteří si nejsou jisti, na který vnitrostátní donucovací orgán se se svou stížností obrátit.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý rok do 15. března zašlou členské státy Komisi zprávu o nekalých obchodních praktikách ve vztazích mezi podniky v potravinovém řetězci. Tato zpráva obsahuje zejména všechny relevantní údaje o uplatňování a prosazování pravidel podle této směrnice v dotyčném členském státě v předchozím roce.

1.  Každý rok do 15. března zašlou členské státy Komisi zprávu o nekalých obchodních praktikách ve vztazích mezi podniky v potravinovém řetězci. Tato zpráva obsahuje zejména všechny relevantní údaje o uplatňování a prosazování pravidel podle této směrnice v dotyčném členském státě v předchozím roce, přičemž věnuje zvláštní pozornost přeshraničním případům nekalých obchodních praktik a jejich přímým a nepřímým dopadům na dodavatele, včetně dodavatelů usazených mimo Unii. Členské státy rovněž informují o dopadu provádění stávající směrnice na zmírňování plýtvání potravinami, zvyšování bezpečnosti potravin a prosazování udržitelných postupů v potravinovém řetězci.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise provede hodnocení této směrnice a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, a to nejdříve za tři roky ode dne zahájení uplatňování této směrnice.

1.  Za tři roky ode dne zahájení uplatňování této směrnice provede Komise hodnocení této směrnice a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Zpráva věnuje zvláštní pozornost účinnosti směrnice při ochraně nejzranitelnějších aktérů před nekalými obchodními praktikami v rámci celého potravinového řetězce, a to jak v Unii, tak mimo ni. Zhodnotí, jak směrnice přispěla ke zmírňování plýtvání potravinami, zvyšování jakosti potravin a prosazování udržitelných postupů v potravinovém řetězci. Zpráva zváží potřebu revidovat tuto směrnici, a to zejména v souvislosti se zavedením nových forem nekalých obchodních praktik a využitím údajů o vstupních nákladech a přenosu cen v rámci zemědělského a potravinového řetězce s cílem zavést kritéria pro stanovení spravedlivých cen ve smlouvě o dodávkách. Na základě této zprávy může Komise předložit příslušné legislativní návrhy.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Nekalé obchodní praktiky v mezipodnikových vztazích v rámci potravinového řetězce

Referenční údaje

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

13.9.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Linda McAvan

11.7.2018

Projednání ve výboru

29.8.2018

 

 

 

Datum přijetí

24.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

11

1

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Adam Szejnfeld

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Andrea Bocskor

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

11

+

ALDE

Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

1

-

ECR

Eleni Theocharous

5

0

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Željana Zovko

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (17.9.2018)

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Zpravodaj: Pilar Ayuso

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zemědělci v Evropské unii mají v rámci potravinového řetězce nejslabší postavení kvůli jejich velmi malé vyjednávací síle. Společná zemědělská politika (SZP) zavedla v posledních letech určitá nová ustanovení ke zlepšení jejich postavení na trhu, a to podporou koncentrace nabídky prostřednictvím organizací producentů.   

I když došlo k určitému politickému posunu pozitivním směrem, stále existuje prostor pro zlepšování právních předpisů a k dosažení optimální rovnováhy mezi různými aktéry je stále nutné mnoho vykonat. Vysoká roztříštěnost zemědělsko-potravinové nabídky, tržní orientace podpůrných nástrojů SZP a rostoucí volatilita cen, to všechno jsou prvky, které naprosto nevyhnutelně vyžadují, aby se zajistily vhodné rovné podmínky pro dodavatele a kupující.   

Je nezbytné zdůraznit, že v případě zemědělců mohou nekalé praktiky vést k hospodářským ztrátám mařícím přínosy, které mají zemědělci z dotací v rámci SZP, jež jsou ve stále větší míře podmíněny environmentální udržitelností. Existuje celá řada nekalých praktik, nicméně některé z nich, jako je například prodej se ztrátou, se opakují velmi často a oběti těchto praktik mají kvůli právním mezerám a právní nejistotě velmi malý prostor k tomu, aby se bránily.  

Je načase, aby Evropská unie tuto situaci řešila a pokusila se vytvořit právní rámec, který by napomohl k vytvoření lepší rovnováhy v rámci potravinového řetězce. Nekalé praktiky poškozují ziskovost mnoha zemědělských podniků v Evropské unii a členské státy nemohou nad touto situací pouze přivírat oči. Tzv. iniciativa dodavatelského řetězce, která byla schválena před několika lety, přinesla řadu pozitivních zásad týkajících se osvědčených postupů, nicméně nedostačuje k účinnému boji proti nekalým postupům, neboť v jejím rámci nelze ukládat sankce za nedodržování pravidel a iniciativa ani neumožňuje podat důvěrnou stížnost.  

Musíme pogratulovat Evropské komisi, která podnikla první kroky, neboť předložila právní předpis EU pro tuto oblast a navrhla minimální ustanovení pro všechny členské státy. Nicméně některé aspekty tohoto návrhu je třeba zlepšit, aby se zabránilo tomu, že se bude jednat o pouhé politické gesto.   

Především je velmi důležité, aby právní předpis EU nemařil pokrok, kterého již některé členské státy v boji proti nekalým praktikám dosáhly. Pro zpravodajku je klíčovou otázkou to, aby mohly vnitrostátní správní orgány jednat nad rámec minimálních požadavků stanovených v této směrnici. Některé členské státy již zavedly předpisy, které výrazně zlepšily vztahy mezi všemi aktéry hodnotového řetězce.  

Pokud je o působnost tohoto návrhu, je příliš omezující a zahrnuje pouze nekalé praktiky, které velcí kupující využívají vůči malým a středně velkým dodavatelským podnikům. Zpravodajka se domnívá, že je třeba právní ochranu EU rozšířit tak, aby zahrnovala celé spektrum nekalého jednání.  

Návrh Komise se nezabývá prodejem pod cenou, což je hlavní předmět stížností, které zemědělci uvedli v souvislosti se svévolnými praktikami na podporu prodeje produktů podléhajících rychlé zkáze, kdy velcí kupující realizují akce s cílem přilákat zákazníky.  

Zpravodajka je pevně přesvědčena o tom, že bez písemných smluv není možné dosáhnout účinnosti právních předpisů EU. Přestože právní předpisy týkající se SZP doposud na úrovni EU nestanoví povinné písemné smlouvy, měla by tato nová směrnice alespoň zohlednit pokrok, kterého bylo dosaženo v rámci společné organizace zemědělských trhů a díky němuž mohou členské státy stanovit na svém území písemné smlouvy za povinné. Zpravodajka vyzývá všechny členské státy, aby po vzoru některých zemí, jako je Španělsko, zavedly povinné smlouvy.   

Za účelem zajištění rovných podmínek v celé Evropské unii by členské státy měly používat jednotná kritéria pro výpočet sankcí za nekalé praktiky, aniž by byly oslabovány pravomoci států. Zpravodajka navrhuje formulaci, která je podobná jiným zněním, která jsou již obsažena ve stávajících právních předpisech EU.    

Důležitým prvkem trhu je také transparentnost, kterou je v případech, kdy se řeší otázky spojené s nekalými obchodními praktikami, nutné v právních předpisech EU zohlednit. Po vzoru určitých národních ustanovení, která již byla přijata, zpravodajka navrhuje, aby všechny členské státy zřídily na národní úrovni střediska pro sledování zemědělsko-potravinového řetězce, která by monitorovala ceny a zjišťovala nesrovnalosti. Takovýto nástroj by byl velkým přínosem pro hodnocení provádění právních předpisů s ohledem na budoucí revize a výměnu národních údajů.  

Klíčovým prvkem návrhu Komise je možnost chránit důvěrnost stěžovatele, který podává stížnost; díky takovéto ochraně by bylo možné „beze strachu“ podávat stížnosti. Zpravodajka by ráda znění návrhu Komise posílila a stanovila právo na důvěrnost jako automatické.  

Kromě dalších příslušných změn návrhu Komise by zpravodajka také ráda zdůraznila, že je třeba do působnosti směrnice zahrnout kupující se sídlem ve třetích zemích, kteří nakupují produkty z EU, jež mají být prodávány na trzích členských států. Cílem je předejít situaci, kdy by se někteří kupující dodržování předpisů EU vyhýbali jednoduše tím, že by přesunuli své sídlo mimo EU.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Ve fázích produkce, zpracování, uvádění na trh, distribuce a maloobchodního prodeje potravinářských produktů jsou v potravinovém řetězci aktivní různé subjekty. Potravinový dodavatelský řetězec je zdaleka nejdůležitějším kanálem, jímž se potravinářské produkty dostávají ze zemědělského podniku až na stůl. Tyto subjekty obchodují s potravinářskými produkty, tj. s prvotními zemědělskými produkty, včetně produktů rybolovu a akvakultury, uvedenými na seznamu v příloze I Smlouvy, které jsou určené k užití jako potraviny, a jinými potravinářskými produkty neuvedenými na seznamu v dotyčné příloze, ale zpracovanými ze zemědělských produktů určených k užití jako potraviny.

(3)  Ve fázích produkce, zpracování, uvádění na trh, distribuce a maloobchodního prodeje zemědělských nebo potravinářských produktů jsou v zemědělsko-potravinovém řetězci aktivní různé subjekty. Potravinový dodavatelský řetězec je zdaleka nejdůležitějším kanálem pro dodávání výrobků. Tyto subjekty obchodují se zemědělskými nebo potravinářskými produkty, tj. s prvotními zemědělskými produkty, včetně produktů rybolovu a akvakultury, uvedenými na seznamu v příloze I Smlouvy, které jsou určené k užití jako potraviny, jinými potravinářskými produkty neuvedenými na seznamu v dotyčné příloze, ale zpracovanými ze zemědělských produktů určených k užití jako potraviny a zemědělské produkty.

 

(Nahrazení pojmu „potravinového řetězce“ za „zemědělsko-potravinový řetězec“ se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Počet a velikost subjektů se v různých fázích potravinového řetězce liší. Rozdíly ve vyjednávací síle souvisejí s různými úrovněmi koncentrace subjektů a mohou umožňovat nespravedlivé uplatňování vyjednávací síly pomocí nekalých obchodních praktik. Nekalé obchodní praktiky jsou zvláště škodlivé pro malé a střední subjekty v potravinovém řetězci. Zemědělští výrobci, kteří dodávají prvotní zemědělské produkty, jsou většinou malé nebo střední podniky.

(5)  Počet a velikost subjektů se v různých fázích zemědělsko-potravinového řetězce liší. Rozdíly ve vyjednávací síle souvisejí s různými úrovněmi koncentrace subjektů a mohou umožňovat nespravedlivé uplatňování vyjednávací síly pomocí nekalých obchodních praktik. Nekalé obchodní praktiky jsou zvláště škodlivé pro malé a střední subjekty a podniky se střední tržní kapitalizací zemědělsko-potravinovém řetězci jak v Unii, tak mimo ni. Nicméně nekalým obchodním praktikám jsou vystaveny všechny subjekty bez ohledu na jejich hospodářskou velikost.

Odůvodnění

První část tohoto pozměňovacího návrhu: viz odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 7. Druhá část vytvoří základ pro rozšíření působnosti na všechny subjekty bez ohledu na jejich hospodářskou velikost. Drobní producenti potravin a pracovníci v rozvíjejících se zemích jsou přímo či nepřímo zasaženi nekalými obchodními praktikami ze strany nejsilnějších hráčů v potravinovém řetězci.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Zemědělští výrobci, kteří dodávají prvotní zemědělské produkty, jsou převážně malé nebo střední podniky. V zemědělské výrobě se však soubor omezených kritérií, který se používá k definování malých a středních podniků, často překračuje, například když jsou zaměstnáni sezónní pracovníci. Proto je vhodné rozšířit oblast působnosti této směrnice i na podniky se střední tržní kapitalizací. Společnosti se střední tržní kapitalizací jsou podniky nebo organizace producentů, družstva či sdružení organizací producentů středně velké struktury s vysokým podílem kapitálu a počtem zaměstnanců do 3 000 osob. Podniky se střední tržní kapitalizací mohou být navíc rodinnými podniky. Malé a střední podniky a podniky se střední tržní kapitalizací mají ve srovnání s velkými subjekty v zemědělském nebo potravinovém řetězci malou tržní sílu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Měl by být zaveden minimální standard ochrany Unie proti určitým zjevně nekalým obchodním praktikám, aby se snížil výskyt takových praktik a přispělo se k zajištění odpovídající životní úrovně zemědělských výrobců. Tento standard by měl být přínosem pro všechny zemědělské výrobce či jakékoli fyzické a právnické osoby včetně organizací producentů a sdružení organizací producentů, které dodávají potravinářské produkty, pokud tyto osoby splňují definici mikropodniků a malých a středních podniků stanovenou v příloze doporučení Komise 2003/361/ES12. Tito mikrododavatelé nebo malí a střední dodavatelé jsou zvláště zranitelní nekalými obchodními praktikami a nejméně schopni překonat je bez negativních účinků na svou ekonomickou životaschopnost. Jelikož finanční tlak na malé a střední podniky způsobený nekalými obchodními praktikami často prochází celým řetězcem a zasahuje zemědělské výrobce, měla by pravidla týkající se nekalých obchodních praktik chránit také malé a střední zprostředkující dodavatele ve fázích navazujících na primární produkci. Ochrana zprostředkujících dodavatelů by měla rovněž zabránit nezamýšleným důsledkům odklonu obchodu od zemědělských výrobců a jejich sdružení, jež produkují zpracované produkty, k nechráněným dodavatelům (zejména ve formě nepřiměřeného zvýšení cen).

(7)  Měl by být zaveden minimální standard ochrany Unie proti určitým zjevně nekalým obchodním praktikám, aby se snížil výskyt takových praktik a přispělo se k zajištění odpovídající životní úrovně zemědělských výrobců. Tento standard by měl být přínosem pro všechny zemědělské výrobce či jakékoli fyzické a právnické osoby včetně organizací producentů a sdružení organizací producentů, které dodávají potravinářské produkty. Jelikož finanční tlak na podniky způsobený nekalými obchodními praktikami často prochází celým řetězcem a zasahuje zemědělské výrobce, měla by pravidla týkající se nekalých obchodních praktik chránit zprostředkující dodavatele ve fázích navazujících na primární produkci. Ochrana zprostředkujících dodavatelů by měla rovněž zabránit nezamýšleným důsledkům odklonu obchodu od zemědělských výrobců a jejich sdružení, jež produkují zpracované produkty, k nechráněným dodavatelům (zejména ve formě nepřiměřeného zvýšení cen).

__________________

 

12 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh připravuje základ pro rozšíření působnosti na všechny subjekty bez ohledu na hospodářskou velikost.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Dodavatelé usazení mimo Unii by měli mít možnost spoléhat se na minimální standard Unie, když prodávají potravinářské produkty kupujícím usazeným v Unii, aby se zabránilo nezamýšleným rušivým účinkům vyplývajícím z ochrany dodavatelů v Unii.

(8)  Dodavatelé usazení mimo Unii by měli mít možnost spoléhat se na minimální standard Unie, když prodávají potravinářské produkty kupujícím usazeným v Unii, aby se zabránilo nezamýšleným rušivým účinkům vyplývajícím z ochrany dodavatelů v Unii. Politika Unie musí být v souladu i s ohledem na závazky Unie v rámci cílů udržitelného rozvoje.

Odůvodnění

Snižující se podíl na výnosech, který mají i drobní výrobci potravin a pracovníci v rozvojových zemích, a pracovní podmínky, jimž čelí v důsledku nekalých obchodních praktik, podrývají rozvojovou politiku Unie a její cíle v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Příslušná pravidla by se měla vztahovat na obchodní jednání větších, tj. nikoli malých a středních, subjektůpotravinovém řetězci, neboť jsou to často ony, kdo obvykle disponují větší relativní vyjednávací silou, když obchodují s malými a středními dodavateli.

(9)  Příslušná pravidla by se měla vztahovat na všechny subjektyzemědělsko-potravinovém řetězci.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh připravuje základ pro rozšíření působnosti na všechny subjekty bez ohledu na hospodářskou velikost.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Jelikož většina členských států již vnitrostátní pravidla týkající se nekalých obchodních praktik má, byť rozdílná, je vhodné použít jako nástroj pro zavedení minimálního standardu ochrany podle práva Unie směrnici. To by mělo členským státům umožnit začlenit příslušná pravidla do jejich vnitrostátního právního řádu tak, aby vznikl soudržný režim. Členským státům by nemělo být bráněno v přijímání přísnějších vnitrostátních právních předpisů chránících malé a střední dodavatele a kupující proti nekalým obchodním praktikám, ke kterým dochází ve vztazích mezi podniky v potravinovém řetězci, a v jejich uplatňování na svém území, s výhradou omezení právních předpisů Unie platných pro fungování vnitřního trhu.

(10)  Jelikož většina členských států již vnitrostátní pravidla týkající se nekalých obchodních praktik má, byť rozdílná, je vhodné použít jako nástroj pro zavedení minimálního standardu ochrany podle práva Unie směrnici. To by mělo členským státům umožnit začlenit příslušná pravidla do jejich vnitrostátního právního řádu tak, aby vznikl soudržný režim. Členským státům by nemělo být bráněno v přijímání přísnějších vnitrostátních právních předpisů chránících všechny dodavatele a kupující bez ohledu na jejich hospodářskou velikost proti nekalým obchodním praktikám, ke kterým dochází ve vztazích mezi podniky v zemědělsko-potravinovém řetězci, a v jejich uplatňování na svém území, s výhradou omezení právních předpisů Unie platných pro fungování vnitřního trhu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh připravuje základ pro rozšíření působnosti na všechny subjekty bez ohledu na hospodářskou velikost.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Jelikož k nekalým obchodním praktikám může docházet v kterékoli fázi prodeje potravinářského produktu, tj. před prodejní transakcí, během ní i po ní, měly by členské státy zajistit, aby se ustanovení této směrnice na takové praktiky vztahovaly, ať k nim dochází kdykoli.

(11)  Jelikož k nekalým obchodním praktikám může docházet v kterékoli fázi prodeje zemědělského nebo potravinářského produktu, tj. před prodejní transakcí, během ní i po ní, nebo v souvislosti se službami, které kupující v rámci procesu prodeje poskytuje dodávajícímu, měly by členské státy zajistit, aby se ustanovení této směrnice na takové praktiky vztahovaly, ať k nim dochází kdykoli.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Při rozhodování o tom, zda je konkrétní obchodní praktika považována za nekalou, je důležité snížit riziko omezení používání spravedlivých a účinnost vytvářejících dohod sjednaných mezi stranami. V důsledku toho je vhodné rozlišovat mezi praktikami, jež jsou srozumitelně a ve smlouvě o dodávkách mezi stranami jednoznačně předpokládané, a praktikami, k nimž dochází po zahájení transakce, aniž by byly srozumitelně a jednoznačně předem sjednány, zakázány jsou tedy pouze jednostranné a retroaktivní změny podmínek smluv o dodávkách. Některé obchodní praktiky jsou nicméně považovány za nekalé ze své podstaty a nemělo by záležet na smluvní svobodě stran, zda se od nich odchýlí.

(12)  Při rozhodování o tom, zda je konkrétní obchodní praktika považována za nekalou, je důležité snížit riziko omezení používání spravedlivých a účinnost vytvářejících dohod sjednaných mezi stranami. V důsledku toho je vhodné rozlišovat mezi praktikami, jež jsou srozumitelně a ve smlouvě o dodávkách mezi stranami jednoznačně předpokládané, a praktikami, k nimž dochází po zahájení transakce, aniž by byly srozumitelně a jednoznačně předem sjednány, zakázány jsou tedy pouze jednostranné a retroaktivní změny podmínek smluv o dodávkách. Některé obchodní praktiky jsou nicméně považovány za nekalé ze své podstaty a nemělo by záležet na smluvní svobodě stran, zda se od nich odchýlí. Kromě toho by se na dodavatele při schvalování smlouvy o dodávkách neměl vyvíjet tlak.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Za účelem zajištění účinného prosazování zákazů stanovených v této směrnici by členské státy měly určit orgán, který bude pověřen jejich prosazováním. Orgán by měl být schopen konat ze svého vlastního podnětu nebo na základě stížností stran postižených nekalými obchodními praktikami v potravinovém řetězci. Pokud stěžovatel kvůli strachu z odplaty požádá, aby jeho totožnost zůstala důvěrná, donucovací orgány členských států by měly této žádosti vyhovět.

(13)  Za účelem zajištění účinného prosazování zákazů stanovených v této směrnici by členské státy měly určit orgán, který bude pověřen jejich prosazováním. Orgán by měl být schopen konat ze svého vlastního podnětu nebo na základě stížností stran postižených nekalými obchodními praktikami v zemědělsko-potravinovém řetězci. Kdykoliv je podána stížnost, měl by donucovací orgán členského státu zajistit, aby totožnost stěžovatele zůstala anonymní.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zaručuje anonymitu stěžovatelů.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Za účelem zajištění účinného prosazování zákazu nekalých obchodních praktik by určené donucovací orgány měly mít k dispozici všechny potřebné zdroje, zaměstnance a odborné znalosti.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Stížnosti organizací producentů nebo sdružení těchto organizací mohou sloužit k ochraně totožnosti jednotlivých členů organizace, kteří jsou malými a středními dodavateli a považují se za vystavené nekalým obchodním praktikám. Donucovací orgány členských států by proto měly mít možnost přijímat stížnosti těchto subjektů a konat na jejich základě a zároveň chránit procesní práva žalované strany.

(14)  Stížnosti organizací producentů nebo dodavatelů či sdružení těchto organizací mohou sloužit k ochraně totožnosti jednotlivých členů organizace nebo rodinných zemědělských podniků, kteří jsou malými a středními dodavateli a považují se za vystavené nekalým obchodním praktikám. Donucovací orgány členských států by proto měly mít možnost přijímat stížnosti těchto subjektů a konat na jejich základě a zároveň chránit procesní práva žalované strany.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Donucovací orgány členských států by měly mít nezbytné pravomoci, které jim umožní pomocí žádostí o informace účinně shromažďovat veškeré faktické informace. Měly by mít pravomoc případně nařídit ukončení zakázané praktiky. Existence odrazujícího prostředku, jako je pravomoc ukládat pokuty a zveřejňování výsledků šetření, může povzbudit změnu chování a řešení sporů mezi stranami před zahájením soudního řízení, a proto by takové prostředky měly být součástí pravomocí donucovacích orgánů. Komise a donucovací orgány členských států by měly úzce spolupracovat, aby zajistily společný přístup k uplatňování pravidel stanovených v této směrnici. Donucovací orgány by si zejména měly poskytovat vzájemnou pomoc, například v podobě sdílení informací a spolupráce při šetřeních, jež mají přeshraniční rozměr.

(15)  Donucovací orgány členských států by měly mít nezbytné pravomoci, které jim umožní pomocí žádostí o informace účinně shromažďovat veškeré faktické informace. Pro účinné provádění této směrnice by donucovací orgány měly mít pravomoc zakázat nekalé obchodní praktiky, ukládat pokuty a sankce a zveřejňovat výsledky svých šetření. Tyto pravomoci mohou mít odrazující účinek a mohou podněcovat ke změně chování a řešení sporů mezi stranami před zahájením soudního řízení, a proto by takové prostředky měly být součástí pravomocí donucovacích orgánů. Donucovací orgány by měly zohlednit případy opakovaného porušení této směrnice. Komise a donucovací orgány členských států by měly úzce spolupracovat, aby zajistily společný přístup k uplatňování pravidel stanovených v této směrnici, a to zejména s ohledem na pokuty a sankce. Donucovací orgány by si zejména měly poskytovat vzájemnou pomoc, například v podobě sdílení informací a spolupráce při šetřeních, jež mají přeshraniční rozměr.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Donucovací orgány by měly uplatňovat odrazující a přiměřené sankce za jednání, které porušuje pravidla stanovená v této směrnici. Při stanovování sankce se přihlédne k opakovanému porušení pravidel ze strany komerčního subjektu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  V zájmu účinného provádění politiky ve vztahu k nekalým obchodním praktikám ve vztazích mezi podniky v potravinovém řetězci by Komise měla přezkoumat uplatňování této směrnice a předložit zprávu Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Přezkum by měl rovněž věnovat zvláštní pozornost tomu, zda by – kromě ochrany malých a středních dodavatelů – v budoucnu byla odůvodněná ochrana malých a středních kupujících potravinářských produktů v dodavatelském řetězci,

(19)  V zájmu účinného provádění politiky ve vztahu k nekalým obchodním praktikám ve vztazích mezi podniky v potravinovém řetězci by Komise měla přezkoumat uplatňování této směrnice a předložit zprávu Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Přezkum by měl rovněž věnovat zvláštní pozornost možnému rozšíření seznamů nekalých obchodních praktik stanovených v této směrnici a tomu, zda by – kromě ochrany malých a středních dodavatelů – v budoucnu byla odůvodněná ochrana malých a středních kupujících potravinářských produktů v dodavatelském řetězci,

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tato směrnice se vztahuje na některé nekalé obchodní praktiky, k nimž dochází v souvislosti s prodejem potravinářských produktů dodavatelem, který je malým nebo středním podnikem, kupujícímu, který není malým ani středním podnikem.

2.  Tato směrnice se vztahuje na některé nekalé obchodní praktiky, k nimž dochází v souvislosti s prodejem potravinářských produktů dodavatelem kupujícímu.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby se směrnice vztahovala na všechny subjekty v potravinovém řetězci, aby se zabránilo dalšímu rozvoji nekalých obchodních praktik v rámci dodavatelského řetězce a přemístění sídla podniků za účelem obcházení pravidel zakazujících nekalé obchodní praktiky. Změna z „malých a středních subjektů“ na „všechny subjekty“ by se měla uplatňovat v celém textu.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „kupujícím“ každá fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která kupuje potravinářské produkty pro obchodní účely. Pojem „kupující“ může zahrnovat skupinu takových fyzických a právnických osob;

a)  „kupujícím“ každá fyzická nebo právnická osoba, bez ohledu na místo usazení této osoby, která v Unii kupuje zemědělské a potravinářské produkty pro obchodní účely, pro účely jejich zpracování, distribuce nebo maloobchodního prodeje nebo poskytuje služby související s těmito produkty; pojem „kupující“ může zahrnovat skupinu takových fyzických a právnických osob;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit oblast působnosti směrnice na subjekty, které jsou sice usazeny mimo EU, avšak prodávají a nakupují výrobky na trhu EU. To by mělo zabránit tomu, aby kupující mohl obejít oblast působnosti směrnice tím, že by své místo usazení jednoduše přesunul do některé ze zemí mimo EU.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „dodavatelem“ každý zemědělský výrobce nebo každá fyzická či právnická osoba bez ohledu na místo svého usazení, která prodává potravinářské produkty. Pojem „dodavatel“ může zahrnovat skupinu takových zemědělských výrobců nebo takových fyzických a právnických osob včetně organizací producentů sdružení organizací producentů;

b)  „dodavatelem“ každý zemědělský výrobce, zpracovatel potravin nebo každá fyzická či právnická osoba, která je usazena v Unii a prodává potravinářské produkty; pojem „dodavatel“ může zahrnovat skupinu takových zemědělských výrobců nebo takových fyzických a právnických osob včetně organizací producentů, sdružení organizací producentů nebo zemědělských družstev;

Odůvodnění

Členské státy by měly chránit pouze dodavatele usazené v EU, a to vhledem k tomu, že evropští dodavatelé ve třetích zemích nemají rovné podmínky. Družstva mají svou vlastní právní identitu, a proto by se na ně měl tento článek vztahovat.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „malým a středním podnikem“ podnik ve smyslu definice mikropodniků a malých a středních podniků stanovené v příloze doporučení Komise 2003/361/ES14;

vypouští se

__________________

 

14 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

 

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy, které rozšiřují oblast působnosti směrnice, není třeba definovat pojem „malých a středních podniků“.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  „ekonomickou závislostí“ vztah, v němž kupující vytváří nejméně 30 % obratu dodavatele;

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „potravinářskými produkty“ produkty uvedené na seznamu v příloze I Smlouvy určené pro použití jako potravina, jakož i produkty neuvedené na seznamu v dotyčné příloze, ale zpracované z těchto produktů pro použití jako potravina;

d)  „zemědělskými nebo potravinářskými produkty“ produkty uvedené na seznamu v příloze I Smlouvy určené pro použití jako potravina, produkty neuvedené na seznamu v dotyčné příloze, ale zpracované z těchto produktů pro použití jako potravina a zemědělské produkty;

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „potravinářskými produkty podléhajícími rychlé zkáze“ potravinářské produkty, které se stanou nevhodnými k lidské spotřebě, nejsou-li skladovány, upraveny, zabaleny nebo jinak konzervovány, aby se zabránilo tomu, že se stanou nevhodnými.

e)  ƒ„potravinářskými produkty podléhajícími rychlé zkáze“ zemědělské a potravinářské produkty, které jsou přirozeně vhodné k obchodování a spotřebě po dobu nejvýše třiceti dnů nebo které vyžadují regulovanou teplotu nebo podmínky balení pro účely skladování, uvedení na trh nebo přepravy;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje původní znění.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  „produkty, jež nepodléhají rychlé zkáze“ produkty jiné, než potravinářské výrobky podléhající rychlé zkáze.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  „nekalou obchodní praktikou“ praktika, která se odchyluje od zásad poctivého obchodního styku, je v rozporu s dobrou vírou a poctivým jednáním a je jednostranně zavedena jedním obchodním partnerem vůči druhému.

Odůvodnění

Je nezbytné zavést definici nekalých obchodních praktik a obecný zákaz těchto praktik, aby se silným účastníkům dodavatelského řetězce zabránilo vytvářet nové formy nekalých obchodních praktik se záměrem tuto směrnici obcházet.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby byly zakázány tyto obchodní praktiky:

1.  Členské státy zajistí, aby byly zakázány přinejmenším tyto nekalé obchodní praktiky:

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  kupující zaplatí dodavateli za potravinářské produkty podléhající rychlé zkáze později než za 30 kalendářních dnů po doručení faktury dodavatele nebo později než za 30 kalendářních dnů po datu dodání potravinářských produktů podléhajících rychlé zkáze podle toho, co nastane později. Tímto zákazem nejsou dotčeny:

a)  kupující zaplatí dodavateli za zemědělské nebo potravinářské produkty podléhající rychlé zkáze později než za 30 kalendářních dnů po doručení faktury dodavatele nebo později než za 30 kalendářních dnů po datu dodání zemědělských nebo potravinářských produktů podléhajících rychlé zkáze podle toho, co nastane později. Tímto zákazem nejsou dotčeny:

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  kupující zaplatí dodavateli za potravinářské produkty nepodléhající rychlé zkáze později než za 60 kalendářních dnů po doručení faktury dodavatele nebo později než za 60 kalendářních dnů po datu dodání potravinářských produktů podléhajících rychlé zkáze podle toho, co nastane později. Tímto zákazem nejsou dotčeny:

 

– důsledky opožděných plateb a prostředky nápravy stanovené ve směrnici 2011/7/EU;

 

– možnost kupujícího a dodavatele dohodnout se na ustanovení o sdílení hodnoty ve smyslu článku 172 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh rozšiřuje oblast působnosti směrnice na výrobky, které nepodléhají rychlé zkáze, aniž je dotčena směrnice 2011/7/EU o opožděných platbách a ustanovení o sdílení hodnoty v nařízení o společné organizaci trhů.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  kupující zruší objednávky na potravinářské produkty podléhající rychlé zkáze v tak krátké lhůtě, že od dodavatele nelze odůvodněně očekávat, že nalezne alternativu, jak tyto produkty uvést na trh nebo využít;

b)  kupující zruší objednávky na zemědělské nebo potravinářské produkty podléhající rychlé zkáze v tak krátké lhůtě, že od dodavatele nelze odůvodněně očekávat, že nalezne alternativu, jak tyto produkty uvést na trh nebo využít;

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  kupující jednostranně a se zpětnou působností změní podmínky smlouvy o dodávkách týkající se četnosti, načasování nebo objemu zásobování či dodávek, norem jakosti nebo cen potravinářských produktů;

c)  kupující jednostranně a se zpětnou působností změní podmínky smlouvy o dodávkách týkající se četnosti, načasování nebo objemu zásobování či dodávek, norem jakosti nebo cen zemědělských a potravinářských produktů, nebo platební podmínky;

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) kupující prodává zemědělské nebo potravinářské výrobky pod cenou;

Odůvodnění

Jedná se o nejběžnější odůvodnění zemědělského odvětví, na které by se měla vztahovat tato směrnice.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  dodavatel platí za plýtvání potravinářskými produkty, ke kterému dochází v prostorách kupujícího a jež není způsobeno nedbalostí ani pochybením dodavatele.

d)  dodavatel platí za plýtvání zemědělskými nebo potravinářskými produkty, ke kterému dochází v prostorách kupujícího a jež není způsobeno nedbalostí ani pochybením dodavatele;

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) kupující jednostranně ukončí smlouvu o dodávkách;

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db) kupující informuje dodavatele o každém rozdílném zacházení, které kupující uplatňuje nebo zamýšlí uplatňovat ve vztahu ke konkurenčním značkám, jež vlastní nebo řídí; rozdílné zacházení zahrnuje minimálně jakákoliv zvláštní opatření nebo chování ze strany kupujícího týkající se: a) zařazení do nabídky, b) obchodní plochy a c) obchodní marže;

Odůvodnění

Tato nekalá obchodní praktika vychází z článku 6 navrhovaného nařízení o internetových zprostředkovatelích. Jak již bylo vysvětleno, spravedlivá hospodářská soutěž mezi nezávislými značkami a vlastními značkami maloobchodníka má zásadní význam pro podporu inovací a hospodářské soutěže na základě výkonnosti. Pokud chtějí vertikálně integrovaní maloobchodníci uplatňovat obchodní výhody na vlastní značky, měli by o nich dodavatelé nezávislých značek alespoň vědět a znát jejich rozsah, aby mohli přizpůsobit své konkurenční strategie těmto nerovným podmínkám.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dc)  kupující netransparentním způsobem snižuje množství nebo hodnotu zemědělských a potravinářských produktů standardní jakosti;

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dd)  kupující dodavateli vyhrožuje odvetnými obchodními opatřeními nebo je vykonává, pokud dodavatel uplatňuje svá smluvní a zákonná práva, včetně podávání stížností a spolupráce s vnitrostátními donucovacími orgány;

Odůvodnění

Uvedení této nekalé obchodní praktiky je nutné pro ochranu dodavatelů před odvetnými obchodními opatřeními (např. částečné snížení objednávaného množství nebo ukončení smlouvy o dodávkách), pokud podniknou první kroky pro vymáhání svých smluvních práv a práv stanovených touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

de)  kupující podmiňuje obchodní spolupráci a uzavření smlouvy o dodávkách náhradou zboží a služeb;

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d f (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

df)  kupující požaduje, aby dodavatel nesl finanční náklady za nepřesné prognózy poskytnuté kupujícím;

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d g (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dg)  kupující částečně nebo úplně snižuje objem nákupů v rámci stávajících smluv, aby prosadil změnu stávající smlouvy nebo vyjednal smlouvu novou;

Odůvodnění

Tato nekalá obchodní praktika vychází ze zelené knihy Komise o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží (bod 5.6) a z iniciativy dodavatelského řetězce. Kupující mnohdy ani nemusí ukončit smlouvu o dodávkách, aby získali nepoctivé výhody, stačí snížit objem dodávaného zboží.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d h (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dh)  kupující provádí komunikační nebo propagační aktivity nebo obchodní politiky, které poškozují nebo by mohly poškodit pověst produktů se zeměpisným označením podle nařízení (EU) č. 1151/20121a, nařízení (ES) č. 110/20081b nebo nařízení (EU) č. 251/20141c.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).

 

1b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16).

 

1c Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 14).

Odůvodnění

Na zeměpisná označení se často uplatňuje celá řada praktik, které poškozují jejich image, jako je například prodej pod cenou, aukce, v nichž vyhrává nejnižší nabídka, nerozvážná propagace atd.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d i (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

di)  kupující za převzaté suroviny vystaví bianko směnku, aniž by byl dodavatel povinen vydat osvědčení o pojištění převzatých, ještě však nezaplacených zemědělských nebo potravinových produktů;

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d j (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dj)  kupující si účtuje poplatek za nasazení zemědělských nebo potravinářských produktů dodavatele;

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d k (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dk)  kupující vrátí dodané, ale neprodané produkty, požaduje poplatek za likvidaci těchto produktů, účtuje dodavateli neprodané produkty, u nichž uplynulo datum použitelnosti, kromě produktů, které byly nejprve dodány obchodníkovi, dále si účtuje produkty, u nichž dodavatel výslovně požádal o jejich prodej, přičemž byl písemně upozorněn na to, že těmto produktům může kvůli špatnému obratu vypršet datum použitelnosti;

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d l (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dl)  kupující si účtuje poplatek za dodání zemědělských nebo potravinářských produktů mimo sjednané místo dodání;

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d m (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dm)  kupující si účtuje poplatek za skladování a manipulaci po dodání zemědělského nebo potravinářského produktu;

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d n (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dn)  kupující si účtuje poplatek za nižší obrat, tržbu nebo marži dodavatele z důvodu nižšího prodeje daného zemědělského nebo potravinářského produktu;

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d o (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

do)  kupující prodává zemědělské nebo potravinářské zboží konečnému spotřebiteli za cenu, která je nižší než jakákoli kupní cena v dodavatelském řetězci daného produktu, na který se vztahuje DPH, s výjimkou případů, kdy jde o produkty, u nichž končí doba použitelnosti, o zemědělské nebo potravinářské produkty, které byly ze sortimentu stáhnuty, nebo o úplný výprodej v důsledku uzavření prodejního zařízení;

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d p (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dp)  kupující podmiňuje uzavření smluv o dodávkách a obchodní spolupráci povinností účastnit se slev nebo prodejů snížením kupní ceny na náklady dodavatele;

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby byly zakázány tyto obchodní praktiky, pokud nejsou srozumitelně a jednoznačně sjednány při uzavření smlouvy o dodávkách:

2.  Členské státy zajistí, aby byly zakázány tyto obchodní praktiky, pokud nejsou srozumitelně a jednoznačně sjednány při uzavření smlouvy o dodávkách nebo pokud jsou důsledkem hospodářské závislosti dodavatele na kupujícím, což kupujícímu umožňuje stanovit tyto podmínky:

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je vyjasnit, že praktiky uvedené v čl. 3 odst. 2 by rovněž měly být zakázány i v případě, že dohoda mezi oběma stranami vyplývá z hospodářské závislosti dodavatele.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  kupující vrací neprodané potravinářské produkty dodavateli;

a)  kupující vrací neprodané zemědělské a potravinářské produkty dodavateli;

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  kupující odmítá přijmout nebo převzít smluvně stanovené množství zemědělských nebo potravinářských produktů v souladu s dohodnutým plánem dodávek, tj. v termínu, kdy se dodavatel zavázal zboží dodat, s výjimkou řádně odůvodněných případů uvedených ve smlouvě o dodávkách;

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  kupující ze seznamu smluvně dohodnutých produktů odstraní produkty, které dodavatel dodává zákazníkovi, nebo výrazně sníží objem objednávky konkrétního zemědělského nebo potravinářského produktu bez předchozího písemného oznámení ve lhůtě stanovené ve smlouvě nebo ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů v případech, kdy ve smlouvě není stanovena žádná lhůta;

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  kupující účtuje dodavateli platbu, jíž podmiňuje nasazení potravinářských produktů dodavatele, jejich vystavení nebo zařazení do nabídky;

b)  kupující účtuje dodavateli poplatek za nasazení zemědělských nebo potravinářských produktů dodavatele, jejich vystavení nebo uložení na regálech v prostorách kupujícího, s výjimkou případů, kdy dodavatel od kupujícího výslovně požaduje, aby jeho produkt nasadil, vystavil nebo uložil na konkrétním regále v prodejních prostorách kupujícího;

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  kupující sdílí s třetími osobami nebo zneužívá úmyslně či z nedbalosti důvěrné informace týkající se smlouvy o dodávkách, včetně obchodního tajemství, které dodavatel sdílí s kupujícím;

Odůvodnění

Tento postup byl popsán v zelené knize Komise o nekalých obchodních praktikách.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  kupující přijme odvetná opatření nebo hrozí obchodními odvetnými opatřeními vůči dodavateli prostřednictvím postupů, jako je vyřazení produktů, zastavení služeb sdílení údajů, nepřiměřené akce na podporu prodeje, zpožděné platby, jednostranné srážky nebo blokování akcí na podporu prodeje s cílem získat lepší podmínky v rámci stávajících smluv nebo při vyjednávání nové smlouvy;

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc)  kupující neodůvodněně nebo v nepřiměřené míře přenáší nebo se pokouší přenášet hospodářská rizika na dodavatele;

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  dodavatel platí za propagaci potravinářských produktů prodávaných kupujícím. Je-li dotyčná propagace iniciována kupujícím, musí kupující před propagací upřesnit dobu propagace a očekávané množství potravinářských produktů, jež mají být objednány;

c)  dodavatel platí za propagaci zemědělských nebo potravinářských produktů prodávaných kupujícím. Je-li dotyčná propagace iniciována kupujícím, musí kupující před propagací upřesnit dobu propagace a očekávané množství zemědělských nebo potravinářských produktů, jež mají být objednány;

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  dodavatel platí za uvádění potravinářských produktů na trh kupujícím.

d)  dodavatel platí za uvádění zemědělských nebo potravinářských produktů na trh kupujícím.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  kupující převede náklady na dopravu a skladování na dodavatele nebo producenta.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Členské státy zajistí, aby smluvní podmínky či praktiky, které vylučují úroky z prodlení platby, byly podle ustanovení článku 7 směrnice 2011/7/EU zakázány.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Smluvní vztahy

 

1.   Dodavatel může požadovat, aby se na všechny dodávky zemědělských a potravinářských produktů kupujícímu vztahovala písemná smlouva mezi oběma stranami nebo písemný návrh na uzavření smlouvy od prvního kupujícího.

 

2.   Každá smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 1:

 

a)   se uzavře nebo předloží před dodávkou;

 

b)   je v písemné formě a

 

c)   obsahuje zejména tyto náležitosti:

 

i)   cenu splatnou za dodávku, která je:

 

  stálá a stanovená ve smlouvě, nebo

 

  je vypočtena kombinací různých faktorů stanovených ve smlouvě, jež mohou zahrnovat tržní ukazatele odrážející změny v tržních podmínkách, dodaná množství a jakost nebo složení dodaných zemědělských produktů,

 

ii)   množství a jakost dotčených produktů, které mohou nebo musí být dodány, a časový rozvrh těchto dodávek,

 

iii)   dobu trvání smlouvy, která může být buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou s ustanoveními pro ukončení smlouvy,

 

iv)   podrobné údaje o dobách splatnosti a postupech,

 

v)   opatření týkající se odběru či dodávání zemědělských produktů a

 

vi)   pravidla použitelná v případě vyšší moci.

 

3.   Odstavci 1 a 2 nejsou dotčeny články 148 a 168 nařízení (EU) č. 1308/2013.

 

4.   Členské státy mohou určit, sdílet a podporovat osvědčené postupy týkající se dlouhodobých smluvních vztahů zaměřené na posílení vyjednávací pozice výrobců v rámci zemědělského a potravinového řetězce.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh dává v souladu s nařízením o jednotné společné organizaci trhů všem dodavatelům (nejen zemědělcům) možnost požádat o písemnou formu smlouvy a členským státům rovněž umožňuje nabádat k častějšímu uzavírání smluv mezi jednotlivými subjekty v zemědělském a potravinovém řetězci.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3b

 

Hlavní nekalé obchodní praktiky

 

Členské státy zajistí, aby byly zakázány tyto hlavní nekalé obchodní praktiky:

 

a)   prosazení nebo pokus o prosazení neodůvodněného a nepřiměřeného přenosu hospodářského rizika kupujícího na dodavatele;

 

b)   vytvoření nebo pokus o vytvoření výrazné nerovnováhy mezi právy a povinnostmi dodavatele v rámci obchodního vztahu před uzavřením smlouvy, v době její platnosti nebo po jejím vypršení.

Odůvodnění

1) Tato hlavní nekalá obchodní praktika vychází z definice nekalé obchodní praktiky v důvodové zprávě a v zelené knize Komise o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží (bod 5.4) a z iniciativy dodavatelského řetězce; 2). Tato nekalá obchodní praktika vychází z článku L442-6 francouzského obchodního zákoníku. V obchodním vztahu může nastat výrazná nerovnováha například tehdy, když smlouva obsahuje nejednoznačné podmínky, jež kupujícímu poskytují prostor pro uzavření či změnu smlouvy.

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí veřejný orgán pro prosazování zákazů stanovených v článku 3 na vnitrostátní úrovni (dále jen „donucovací orgán“).

Každý členský stát určí jediný veřejný orgán pro prosazování zákazů stanovených v článku 3 na vnitrostátní úrovni (dále jen „donucovací orgán“).

Odůvodnění

Je nutné zřídit jediný orgán veřejné kontroly, protože zvyšování počtu donucovacích orgánů v členských státech by mohlo způsobit nedostatek homogenity a snížit účinnost kontrol.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy zajistí, aby určený donucovací orgán měl pro plnění svých povinností potřebné zdroje, včetně dostatečného rozpočtových prostředků a odborných znalostí.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Příslušný orgán

 

1.   Donucovací orgán členského státu, v němž je usazen kupující podezřelý ze zakázaných obchodních praktik, má pravomoc prošetřit nekalé obchodní praktiky, kterých se kupující dopustil.

 

2.   Pokud dodavatel dodá své produkty příjemci, který je spojen s kupujícím, avšak je usazen v členském státě, který neodpovídá místu usazení kupujícího podezřelého ze zakázaných obchodních praktik, má donucovací orgán tohoto členského státu pravomoc prošetřit nekalé obchodní praktiky, kterých se kupující dopustil. Má se za to, že příjemce produktů nese společnou odpovědnost za jakékoli porušení předpisů.

 

3.   Pokud je kupující usazen mimo Unii, pravomoc prošetřit nekalé obchodní praktiky, kterých se kupující vůči dodavateli dopustil, má donucovací orgán členského státu, v němž je dodavatel usazen.

 

4.   Příslušný orgán má taktéž pravomoc vyšetřovat nekalé obchodní praktiky týkající se poskytování služeb souvisejících se smlouvou o dodávkách. Kupující a případně i příjemce daného zboží, který je třetí stranou, se považují za společně odpovědné za jakékoliv porušení předpisů, které spáchá třetí strana poskytující související služby.

Odůvodnění

Jedná se o pravidla pro určení příslušnosti a zajištění, že smlouvy o službách budou spadat pod kontrolu úřadů a subjekty ze zemí mimo EU se ve skutečnosti nevyhýbají jurisdikci EU tím, že se odmítnou podrobit rozhodnutím přijatým příslušnými orgány (pokud nepůsobí v členském státě, v němž má orgán sídlo, je možné, že jakoukoli pokutu či opravný prostředek, který tento orgán přijal, nebude možné vymoci). Tento nový odstavec zajišťuje, že služby dodržují smlouvu o dodávkách, pokud jde o příslušnost a společnou odpovědnost, proto smlouvy o službách mezinárodních aliancí budou vyšetřovány vnitrostátními orgány členů aliance ze zemí EU a subjekty ze zemí EU budou považovány za odpovědné spolu se samotnou aliancí (jinak by aliance kupujících z EU se sídlem ve Švýcarsku mohla jednoduše ignorovat všechna rozhodnutí příslušných orgánů EU, pokud by na území příslušného orgánu nevlastnila žádná aktiva).

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dodavatel podává stížnost donucovacímu orgánu členského státu, v němž je usazen podezřelý kupující, který se měl uchýlit k zakázané obchodní praktice.

1.  Dodavatel podává stížnost donucovacímu orgánu členského státu, v němž je usazen podezřelý kupující, který se měl uchýlit k zakázané obchodní praktice, nebo donucovacímu orgánu členského státu, v němž je dodavatel usazen. Ve druhém případě donucovací orgán předá stížnost donucovacímu orgánu členského státu, v němž je usazen kupující podezřelý z toho, že se dopustil zakázané obchodní praktiky.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Dodavatelé mohou podat stížnost donucovacímu orgánu členského státu, v němž je dodavatel usazen. Donucovací orgán tohoto členského státu předá stížnost donucovacímu orgánu členského státu, v němž je usazen kupující podezřelý z toho, že se dopustil zakázané obchodní praktiky.

Odůvodnění

Některé malé a střední podniky by nebyly schopny řešit své stížnosti v jiné zemi než je ta, v níž jsou usazeny. Proto by měly mít možnost požádat donucovací orgán své země, aby jako prostředník v procesu zadávání zakázek zasáhl.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Organizace producentů nebo sdružení organizací producentů, jejichž člen (členové) nebo člen (členové) jejich členů se domnívá (domnívají), že byl postižen (byli postiženi) zakázanými obchodními praktikami, mají právo předložit stížnost.

2.  Organizace dodavatelů nebo sdružení organizací dodavatelů, jejichž člen (členové) nebo člen (členové) jejich členů se domnívá (domnívají), že byl postižen (byli postiženi) zakázanými obchodními praktikami, mají právo předložit stížnost a vystupovat před soudem.

Odůvodnění

Toto ustanovení by se mělo vztahovat na sdružení dodavatelů, aby bylo v souladu s pojmy uvedenými ve směrnici. Sdružením, která podávají stížnosti, by mělo být umožněno účastnit se daných řízení jako vedlejší účastníci. Sdružení podávající stížnosti podle zákona o potravinovém řetězci ve Španělsku tento právní status nemají, a proto ani jednotlivé oběti nekalých obchodních praktik (faktor strachu), ani sdružení, která je zastupují, nemají k řízením přístup.

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud to stěžovatel požaduje, donucovací orgán zajistí důvěrnost totožnosti stěžovatele všech dalších informací, u nichž stěžovatel považuje zveřejnění za poškozující jeho zájmy. Stěžovatel určí takové informace v případné žádosti o zachování důvěrnosti.

3.  Donucovací orgán zajistí důvěrnost totožnosti stěžovatele i všech dalších informací, u nichž stěžovatel považuje zveřejnění za poškozující jeho zájmy. Stěžovatel pak takové informace určí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, že stížnosti jsou anonymní, aby se odstranil „faktor strachu“.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud se donucovací orgán domnívá, že pro konání na základě stížnosti neexistují dostatečné důvody, informuje o důvodech stěžovatele.

4.  Pokud se donucovací orgán domnívá, že pro konání na základě stížnosti neexistují dostatečné důvody, neprodleně o důvodech informuje stěžovatele.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Donucovací orgán stanoví přiměřenou lhůtu pro zahájení a vedení vyšetřování a po dokončení přijme odůvodněné rozhodnutí a o svém rozhodnutí informuje dané strany.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit včasnou lhůtu pro zahájení, vedení, dokončení vyšetřování a informování stran o rozhodnutí, které přijal donucovací orgán.

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zahájit a provádět šetření z vlastního podnětu nebo na základě stížnosti;

a)  zahájit a provádět šetření z vlastního podnětu nebo na základě stížnosti, včetně anonymních stížností nebo stížností od oznamovatelů;

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  požadovat od kupujících a dodavatelů, aby poskytli všechny informace nezbytné pro provedení šetření zakázaných obchodních praktik;

b)  požadovat od kupujících a dodavatelů, aby poskytli všechny informace nezbytné pro provedení šetření zakázaných obchodních praktik, k nimž došlo v rámci obchodního vztahu, a posouzení toho, zda jsou zakázané nebo zda se odchylují od správné obchodní praxe;

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  uložit pachateli protiprávního jednání peněžitou pokutu. Pokuta musí být účinná, přiměřená a odrazující s přihlédnutím k povaze, době trvání a závažnosti porušení;

d)  uložit peněžitou pokutu a v případě potřeby jiné odrazující sankce fyzické nebo právnické osobě, u níž bylo zjištěno, že porušuje tuto směrnici, a to v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Pokuta a případně sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující s přihlédnutím k povaze, době trvání a závažnosti porušení, jakož i ke každému předchozímu či opakovanému porušení této směrnice;

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  zveřejňovat svá rozhodnutí týkající se bodů c) a d);

e)  zveřejňovat svá rozhodnutí týkající se bodů c) a d), včetně výše pokuty a podle možností chránit důvěrné údaje stěžovatele, pokud o to požádá;

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  informovat kupující a dodavatele o svých činnostech prostřednictvím výročních zpráv, jež popisují mimo jiné počet obdržených stížností a počet šetření, která orgán zahájil a uzavřel. Pro každé šetření zpráva obsahuje souhrnný popis záležitosti a výsledek šetření.

f)  informovat kupující a dodavatele o svých činnostech prostřednictvím výročních zpráv, jež popisují mimo jiné počet obdržených stížností a počet šetření, která orgán zahájil a uzavřel. Pro každé šetření zpráva obsahuje souhrnný popis záležitosti, závěry šetření a informace o výsledku řízení a také o přijatém rozhodnutí a typologii zjištěných nekalých obchodních praktik.

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Mediace nebo mechanismus alternativního řešení sporů

 

1.   Aniž by byly dotčeny pravomoci a povinnosti donucovacího orgánu stanovené v článku 6, mohou členské státy v případě sporu mezi dodavatelem a kupujícím týkajícího se nekalých obchodních praktik uvedených v článku 2 podpořit využití mediace či mechanismu alternativního řešení sporů.

 

2.   Využitím mediace či mechanismu alternativního řešení sporů není dotčeno právo dodavatele předložit stížnost, jak je stanoveno v článku 5.

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Článek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6b

 

Sankce

 

1.   Za porušení této směrnice členské státy uloží sankce. Minimální výše uložené pokuty činí nejméně 2 % celkového obratu kupujícího podle jeho poslední finanční zprávy.

 

2.   V případě, že kupující opakuje stejnou nekalou obchodní praktiku, výše uložené pokuty se rovná výši uvedené v odstavci 1 zvýšené o 20 % za každé opakované porušení.

Odůvodnění

Cílem tohoto nového článku je standardizace kritérií pro stanovení sankcí na úrovni EU na základě příkladu jiných ustanovení EU, aniž jsou dotčeny vnitrostátní výsady týkající se rozhodnutí o výši sankce.

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise a donucovací orgány členských států vytvoří společnou síť orgánů veřejné moci uplatňujících podmínky této směrnice v úzké spolupráci. Další formy spolupráce v rámci sítě, včetně opatření pro výměnu informací, konzultace a přidělování přeshraničních případů nekalých obchodních praktik, stanoví a přezkoumá Komise v úzké spolupráci s členskými státy.

Odůvodnění

Koordinace na úrovni EU je zásadní k zajištění toho, aby byly v případě nekalých obchodních praktik, do nichž jsou zapojeny subjekty z několika členských států a subjekty se sídlem mimo EU, nastoleny stejné podmínky a aby mohly donucovací orgány poskytovat informace, přidělovat přeshraniční případy nekalých obchodních praktik a koordinovat svůj přístup. Tento návrh, kterým se zřizuje síť na úrovni EU, vychází ze zkušeností z Evropské sítě pro hospodářskou soutěž (nařízení č. 1/2003).

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Vnitrostátní střediska pro sledování

 

1.   Členské státy vytvoří vnitrostátní střediska pro sledování fungování zemědělsko-potravinářského řetězce.

 

2.   Vnitrostátní střediska přinejmenším:

 

a)   sledují a hodnotí nekalé obchodní praktiky prováděním průzkumů a analýz trhu;

 

b)  oznamují jakékoli zjištěné porušení donucovacímu orgánu;

 

c)   vypracovávají zprávy a doporučení a

 

d)   pomáhají donucovacím orgánům při poskytování informací za účelem dodržování článků 7 a 9.

Odůvodnění

Transparentnost na trhu je klíčovým prvkem pro zajištění řádného fungování hodnotového řetězce. Tento nástroj by byl také velmi užitečný pro posouzení provádění právních předpisů s ohledem na budoucí revize právních předpisů EU a pro usnadnění výměny vnitrostátních údajů.

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit pravidla mající za cíl bojovat proti nekalým obchodním praktikám nad rámec pravidel stanovených v článcích 3, 5, 6 a 7, pokud jsou tato vnitrostátní pravidla v souladu s pravidly pro fungování vnitřního trhu.

S cílem zajistit vyšší stupeň ochrany mohou členské státy stanovit pravidla mající za cíl bojovat proti nekalým obchodním praktikám, která jsou přísnější než pravidla stanovená v této směrnici, pokud jsou vnitrostátní pravidla v souladu s pravidly pro fungování vnitřního trhu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit postavení zemědělců v potravinovém řetězci, respektovat zásadu subsidiaritu při uplatňování a umožnit členským státům přijmout přísnější pravidla ve všech oblastech, jichž se tato směrnice týká.

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý rok do 15. března zašlou členské státy Komisi zprávu o nekalých obchodních praktikách ve vztazích mezi podniky v potravinovém řetězci. Tato zpráva obsahuje zejména všechny relevantní údaje o uplatňování a prosazování pravidel podle této směrnice v dotyčném členském státě v předchozím roce.

1.  Každý rok do 15. března zašlou členské státy Komisi zprávu o provádění této směrnice se zvláštním zaměřením na nekalé obchodní praktiky ve vztazích mezi podniky v potravinovém řetězci. Tato zpráva obsahuje zejména všechny relevantní údaje o uplatňování a prosazování pravidel podle této směrnice v dotyčném členském státě v předchozím roce.

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise provede hodnocení této směrnice a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, a to nejdříve za tři roky ode dne zahájení uplatňování této směrnice.

1.  Komise provede hodnocení této směrnice a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, a to nejpozději do tří let ode dne zahájení uplatňování této směrnice. V rámci hodnocení se prozkoumá potřeba zahrnout další nekalé obchodní praktiky.

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1 a.  Toto hodnocení posoudí mimo jiné:

 

a)   účinnost ochrany nejslabších subjektů v zemědělském a potravinovém řetězci před nekalými obchodními praktikami;

 

b)   účinnost spolupráce mezi příslušnými donucovacími orgány;

 

c)   to, zda je nezbytné jmenovat evropský regulační orgán, který by v rámci potravinového řetězce prosazoval a monitoroval právní předpisy Unie.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Nekalé obchodní praktiky v mezipodnikových vztazích v rámci potravinového řetězce

Referenční údaje

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

31.5.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Pilar Ayuso

29.5.2018

Projednání ve výboru

29.8.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

55

5

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Alex Mayer, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

ENF :

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Alex Mayer, Susanne Melior, Rory Palmer, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

5

-

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

John Procter

5

0

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Nekalé obchodní praktiky v mezipodnikových vztazích v rámci potravinového řetězce

Referenční údaje

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Datum předložení EP

12.4.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

13.9.2018

ENVI

31.5.2018

IMCO

2.5.2018

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

5.7.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Paolo De Castro

17.4.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

12.4.2018

 

 

 

Datum přijetí

1.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

4

2

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Manolis Kefalogiannis, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Renata Briano

Datum předložení

10.10.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Renata Briano, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato

4

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Albert Deß

2

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

VERTS/ALE

Martin Häusling

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí