Procedure : 2018/0082(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0309/2018

Indgivne tekster :

A8-0309/2018

Forhandlinger :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0152

BETÆNKNING     ***I
PDF 1380kWORD 188k
10.10.2018
PE 623.672v02-00 A8-0309/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Paolo De Castro

Ordfører for udtalelse (*): Marc Tarabella

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0173),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0139/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den forelagte begrundede udtalelse inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet af den svenske Rigsdag og bidraget fra det rumænske Senat, der foreholder, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 19. september 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Udviklingsudvalget og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0309/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Det af Kommissionen ledede Forum på Højt Plan for en Bedre Fungerende Fødevareforsyningskæde gav i 2010 sin tilslutning til en række principper for god praksis inden for vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden, som der var opnået enighed om blandt organisationer, der repræsenterede et flertal af aktørerne i denne kæde. Disse principper udgør grundlaget for Forsyningskædeinitiativet (SCI), der blev iværksat i 2013.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b)  OECD vedtog i 2011 en ajourført version af Retningslinjer for Multinationale Selskaber om Ansvarlig Forretningsførelse, der udgør det mest omfattende sæt anbefalinger nogensinde fremsat af stater, og som dækker alle større områder inden for forretningsetik.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  En række forskellige aktører i fødevareforsyningskæden beskæftiger sig med produktion, forarbejdning, markedsføring, distribution og detailsalg af fødevarer. Kæden er klart den vigtigste kanal til forsyning af fødevarer "fra jord til bord". De nævnte aktører handler med fødevarer, dvs. primære landbrugsvarer, herunder fiskevarer og akvakulturprodukter som opført i bilag I til traktaten, der er bestemt til anvendelse som fødevarer, og andre fødevarer, som ikke er opført i bilaget, men består af forarbejdede landbrugsvarer til anvendelse som fødevarer.

(3)  En række forskellige aktører i landbrugs- og fødevareforsyningskæden beskæftiger sig med produktion, forarbejdning, import og eksport, markedsføring, distribution, detailsalg og salg til slutbrugere af landbrugs- og fødevarer. Kæden er klart den vigtigste kanal til leverance af produkter. De nævnte aktører handler med landbrugs- og fødevarer, dvs. primære landbrugsvarer, herunder fiskevarer og akvakulturprodukter som opført i bilag I til traktaten, der er bestemt til anvendelse som fødevarer, og andre fødevarer, som ikke er opført i bilaget, men består af forarbejdede landbrugsvarer til anvendelse som landbrugs- og fødevarer.

 

(Udvidelsen til "landbrugs- og fødevareforsyningskæden" finder anvendelse i hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Aktørernes antal og størrelse varierer i de forskellige led i fødevareforsyningskæden. Forskellene med hensyn til forhandlingsposition hænger sammen med koncentrationen af aktører og kan skabe mulighed for urimelig udnyttelse af forhandlingsstyrken ved brug af illoyal handelspraksis. Illoyal handelspraksis er særlig skadelig for små og mellemstore aktører i fødevareforsyningskæden. De landbrugsproducenter, der leverer landbrugsråvarer, er hovedsageligt små og mellemstore aktører.

(5)  Aktørernes antal og størrelse varierer i de forskellige led i landbrugs- og fødevareforsyningskæden. Forskellene med hensyn til forhandlingsposition hænger sammen med koncentrationen af aktører og kan skabe mulighed for urimelig udnyttelse af forhandlingsstyrken ved brug af illoyal handelspraksis. Illoyal handelspraksis er endnu mere skadelig for små og mellemstore aktører i landbrugs- og fødevareforsyningskæden, både inden og uden for Unionen. De landbrugsproducenter, der leverer landbrugsråvarer, er ofte små og mellemstore aktører, men alle leverandører uanset størrelse kan blive berørt af illoyal handelspraksis.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Uanset virksomhedernes størrelse hænger forskellene i, hvor stærk operatørernes forhandlingsposition er, sammen med graden af leverandørens afhængighed, især økonomisk, af køberen.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Der bør på EU-plan indføres en minimumsstandard for beskyttelse mod visse former for åbenlys illoyal handelspraksis for at mindske forekomsten af denne praksis og bidrage til at sikre en rimelig levestandard for landbrugsproducenterne. Den bør gavne alle landbrugsproducenter eller enhver fysisk eller juridisk person, der leverer fødevarer, herunder producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, forudsat at alle disse opfylder definitionen på mikrovirksomheder eller små og mellemstore virksomheder som omhandlet i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF12. Disse mikroleverandører og små og mellemstore leverandører er særlig sårbare over for illoyal handelspraksis og er mindst i stand til at overvinde den, uden at det får konsekvenser for deres økonomiske levedygtighed. Da det økonomiske pres på de små og mellemstore virksomheder, som illoyal handelspraksis forårsager, ofte lægges ned gennem kæden og når helt ud til landbrugsproducenterne, bør reglerne om illoyal handelspraksis også beskytte små og mellemstore leverandører i mellemleddene efter primærproduktionen. Det bør desuden undgås, at beskyttelsen af disse mellemled får utilsigtede konsekvenser (navnlig med hensyn til uberettigede prisstigninger) i form af, at handel ledes væk fra landbrugsproducenter og deres sammenslutninger, som producerer forarbejdede produkter, og over til leverandører, der ikke er beskyttet.

(7)  Der bør på EU-plan indføres en minimumsstandard for beskyttelse mod visse former for åbenlys illoyal handelspraksis for at mindske forekomsten af denne praksis og bidrage til at sikre en rimelig levestandard for landbrugsproducenterne. Den bør gavne alle landbrugsproducenter eller enhver fysisk eller juridisk person, der leverer landbrugs- og fødevarer, herunder producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og kooperativer. Det økonomiske pres, som illoyal handelspraksis forårsager, lægges ofte ned gennem kæden og når helt ud til landbrugsproducenterne, og derfor bør reglerne om illoyal handelspraksis også beskytte mellemleddene efter primærproduktionen. Det bør desuden undgås, at beskyttelsen af disse mellemled får utilsigtede konsekvenser (navnlig med hensyn til uberettigede prisstigninger) i form af, at handel ledes væk fra landbrugsproducenter og deres sammenslutninger, som producerer forarbejdede produkter.

_________________

 

12 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

 

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Eftersom etableringsstedet ikke altid er det samme sted, som hvor landbrugs- og fødevarerne leveres og markedsføres, bør de relevante regler gælde for alle købere uafhængigt af deres etableringssted, når de indkøbte varer er beregnet til at indgå i Unionens landbrugs- og fødevareforsyningskæde. Med henblik på at styrke gennemførelsen og håndhævelsen af dette direktiv blandt erhvervsdrivende, der er etableret uden for Unionen, bør Kommissionen indføje særlige bestemmelser i handelsaftaler, som EU indgår med tredjelande.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at udvide direktivets anvendelsesområde til at omfatte de aktører, der til trods for at være etableret uden for EU, køber og sælger varer på EU-markedet, og at undgå, at en køber kan omgå bestemmelserne ved simpelthen at flytte sit etableringssted uden for EU.

Formålet med dette ændringsforslag er at medtage købere, der er etableret uden for EU, men som køber og sælger varer på EU-markedet, i direktivets anvendelsesområde. Med henblik på at styrke gennemførelsen og håndhævelsen af direktivets bestemmelser opfordres Kommissionen til indføje særlige bestemmelser i handelsaftaler, som Unionen indgår med tredjelande.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  Tjenesteydelser i tilknytning til salg af landbrugs- og fødevarer bør være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde. Tjenesteydelser såsom transport, desinfektion eller fakturering bør ikke anses for tjenester i tilknytning til salg af landbrugs- og fødevarer og skal således ikke være omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Leverandører, der er etableret uden for Unionen, bør kunne påberåbe sig EU's minimumsstandard, når de sælger fødevarer til købere, der er etableret i Unionen, for at undgå uønskede fordrejninger, som følger af beskyttelsen af leverandører fra EU.

(8)  Leverandører, der er etableret uden for Unionen, bør kunne påberåbe sig EU's minimumsstandard, når de sælger landbrugs- og fødevarer til købere, for at undgå uønskede fordrejninger, som følger af beskyttelsen af leverandører fra EU.

Begrundelse

Den faldende andel af indtægter, som går til små fødevareproducenter og arbejdstagere i udviklingslande, og de arbejdsvilkår, de stilles overfor som en konsekvens af illoyal handelspraksis undergraver Unionens udviklingspolitik og dens mål i henhold til dagsordenen for bæredygtig udvikling frem til 2030.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Prisen for den ulige magtbalance i forsyningskæden og supermarkedernes illoyale handelspraksis er høj, og dette skaber og forstærker betydelige negative sociale og miljømæssige konsekvenser i de fleste lande, der producerer landbrugsvarer, og fattige lande, herunder knægtelse af grundlæggende menneskerettigheder, kønsdiskriminering, utilstrækkelig aflønning og lange arbejdstider.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  De relevante regler bør gælde for handelspraksis hos andre aktører end små og mellemstore aktører i fødevareforsyningskæden, da de normalt har en relativt stærkere forhandlingsposition, når de handler med små og mellemstore leverandører.

(9)  De relevante regler bør gælde for alle aktører i landbrugs- og fødevareforsyningskæden.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Da de fleste medlemsstater allerede har – om end divergerende – nationale regler om illoyal handelspraksis, er det hensigtsmæssigt at anvende et direktiv til at indføre en minimumsstandard for beskyttelse i henhold til EU-retten. Dette bør gøre det muligt for medlemsstaterne at indarbejde de relevante regler i deres nationale retsorden på en sådan måde, at der sikres en sammenhængende ordning. Medlemsstaterne bør ikke udelukkes fra at vedtage og anvende strengere nationale love inden for deres område, som beskytter små og mellemstore leverandører og købere mod illoyal handelspraksis, der opstår i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden, dog med forbehold af de gældende begrænsninger i EU-retten, som skal sikre et velfungerende indre marked.

(10)  Da de fleste medlemsstater allerede har – om end divergerende – nationale regler om illoyal handelspraksis, er det hensigtsmæssigt at anvende et direktiv til at indføre en minimumsstandard for beskyttelse i henhold til EU-retten. Dette bør gøre det muligt for medlemsstaterne at indarbejde de relevante regler i deres nationale retsorden på en sådan måde, at der sikres en sammenhængende ordning. Medlemsstaterne bør ikke udelukkes fra at vedtage og anvende strengere nationale love inden for deres område, som beskytter alle leverandører og købere uanset størrelse mod illoyal handelspraksis, der opstår i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden, dog med forbehold af de gældende begrænsninger i EU-retten, som skal sikre et velfungerende indre marked.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Da illoyal handelspraksis kan forekomme på alle stadier ved salget af fødevarer, dvs. før, under eller efter transaktionen, bør medlemsstaterne sikre, at bestemmelserne i dette direktiv gælder for denne praksis, uanset hvor den forekommer.

(11)  Da illoyal handelspraksis kan forekomme på alle stadier ved salget af landbrugs- eller fødevarer, dvs. før, under eller efter transaktionen, eller i forbindelse med ydelse af tjenester i tilknytning til salget af varen til køberen eller en gruppe af købere til leverandøren, bør medlemsstaterne sikre, at bestemmelserne i dette direktiv gælder for denne praksis, uanset hvor den forekommer.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Når det skal vurderes, om en bestemt handelspraksis er urimelig, er det vigtigt at mindske risikoen for at begrænse brugen af rimelige og effektivitetsfremmende aftaler mellem parterne. Der bør derfor sondres mellem de former for praksis, der beskrives i klare og utvetydige vendinger i leveringsaftalerne mellem parterne, og andre former for praksis, som forekommer, efter at transaktionen er indledt, uden at parterne på forhånd er enedes om dem i klare og utvetydige vendinger, således at det kun er ensidige og retrospektive ændringer af leveringsaftalens relevante betingelser, der er forbudt. Visse former for handelspraksis betragtes imidlertid som urimelige på grund af deres art, og parterne bør ikke have kontraktfrihed til at afvige fra dem.

(12)  Når det skal vurderes, om en bestemt handelspraksis er urimelig, er det vigtigt at mindske risikoen for at begrænse brugen af rimelige og effektivitetsfremmende aftaler mellem parterne. Der bør derfor sondres mellem de former for praksis, der ikke er affødt af udnyttelsen af leverandørens økonomiske afhængighed af køberen og som beskrives i klare og utvetydige vendinger i leveringsaftalerne mellem parterne, og andre former for praksis, som forekommer, efter at transaktionen er indledt, uden at parterne på forhånd er enedes om dem i klare og utvetydige vendinger, således at det kun er ensidige ændringer af leveringsaftalens relevante betingelser, der er forbudt. Visse former for handelspraksis betragtes imidlertid som urimelige på grund af deres art, og parterne bør ikke have kontraktfrihed til at afvige fra dem.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Når en klage indgives til en håndhævende myndighed, bør bevisbyrden for, at leveringsaftalen i klare og utvetydige vendinger dækker den omhandlede handelspraksis, hvile på køberen.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b)  En købers betaling til en leverandør ud over en rimelig tidsfrist, som bør fastsættes i dette direktiv, bør betragtes som en urimelig handelspraksis og forbydes. Dette forbud bør ikke berøre de regler om betalingsbetingelser, der er fastsat i vedtægterne for en producentorganisation eller en sammenslutning af producentorganisationer, herunder kooperativer, hvis vedtægten indeholder regler, der sætter medlemmerne i stand til at føre demokratisk kontrol med deres organisation og dens afgørelser, eller på aftaler, vedtagelser og samordnet praksis inden for anerkendte brancheorganisationer, hvis formål er at ændre betalingsbetingelserne i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer, der er omfattet af en EU-kvalitetsordning.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12c)  Brug af skriftlige aftaler inden for landbrugs- og fødevareforsyningskæden forstærker aktørernes ansvar og medvirker til at undgå visse former for illoyal handelspraksis såvel som til at øge bevidstheden om behovet for i højere grad at tage højde for markedssignaler, forbedre pristransmissionen og tilpasse udbud til efterspørgsel. Med henblik på at skabe incitament til sådanne aftaler bør leverandører eller deres sammenslutninger have ret til at forlange skriftlig aftale. En købers afvisning af at indgå en skriftlig kontrakt med en leverandør til trods for, at leverandøren har anmodet om en sådan kontrakt i overensstemmelse med dette direktiv, hvis vilkårene er aftalt mellem dem, bør betragtes som en urimelig handelspraksis og forbydes.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 12 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12d)  Ordninger for ernæringsmærkning, som købere ensidigt har pålagt leverandører, der ikke giver forbrugerne grundig information, kan udgøre diskrimination mellem producenter og vildlede forbrugerne i deres valg af produkter. Det bør være muligt at anse pålægning af sådanne ordninger for omfattet af definitionen af illoyal handelspraksis.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at sikre effektiv håndhævelse af forbuddene i dette direktiv bør medlemsstaterne udpege en myndighed, som har ansvaret for at håndhæve dem. Denne myndighed bør enten kunne handle på eget initiativ eller på baggrund af klager fra parter, der berøres af illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden. Hvis en klager anmoder om, at vedkommendes identitet holdes hemmelig på grund af frygt for repressalier, bør de håndhævende myndigheder i medlemsstaterne imødekomme anmodningen.

(13)  For at sikre effektiv håndhævelse af forbuddene i dette direktiv bør medlemsstaterne udpege en myndighed, som har ansvaret for at håndhæve dem. Denne myndighed bør enten kunne handle på eget initiativ eller på baggrund af klager fra parter, der berøres af illoyal handelspraksis i landbrugs- og fødevareforsyningskæden. Når der indgives en klage skal håndhævelsesmyndigheden i den pågældende medlemsstat, af hensyn til frygten for repressalier, i overensstemmelse med national ret garantere, at klagerens identitet holdes hemmelig.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  De udpegede håndhævende myndigheder bør råde over alle nødvendige ressourcer, medarbejdere og ekspertise til at sikre effektiv håndhævelse af forbuddet mod illoyal handelspraksis.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  I kraft af klager fra producentorganisationer eller disses sammenslutninger kan der sikres beskyttelse af identiteten hos medlemmer af organisationerne, som er små og mellemstore leverandører og mener, at de udsættes for illoyal handelspraksis. De håndhævende myndigheder i medlemsstaterne bør således kunne modtage og reagere på klager fra sådanne aktører, idet de beskytter de sagsøgtes proceduremæssige rettigheder.

(14)  I kraft af klager fra producent- eller leverandørorganisationer eller disses sammenslutninger, herunder repræsentantorganisationer med viden om handelspraksisser inden for landbrugs- og fødevareforsyningskæden, kan der sikres beskyttelse af identiteten hos medlemmer af organisationerne, som mener, at de udsættes for illoyal handelspraksis. De håndhævende myndigheder i medlemsstaterne bør således kunne modtage og reagere på klager fra sådanne aktører, idet de beskytter de sagsøgtes proceduremæssige rettigheder.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Der bør især lægges vægt på at beskytte identiteten af klagere og andre ofre for praksisser, hvis myndigheden udøver forpligtelsen til at offentliggøre sine afgørelser i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Medlemsstaternes håndhævende myndigheder bør have de nødvendige beføjelser, som gør det muligt for dem at foretage effektiv indsamling af faktuelle oplysninger ved at anmode om dem. Hvis det er relevant, bør de have beføjelse til at beordre, at en forbudt praksis indstilles. Afskrækkende midler, f.eks. beføjelser til at pålægge bøder og offentliggøre resultater af undersøgelser, kan tilskynde til adfærdsændringer og udenretslige løsninger mellem parterne, og de bør derfor være omfattet af de håndhævende myndigheders beføjelser. Kommissionen og de håndhævende myndigheder i medlemsstaterne bør samarbejde tæt for at sikre en fælles tilgang til anvendelsen af de regler, der er fastlagt i dette direktiv. Navnlig bør de håndhævende myndigheder yde bistand til hinanden, f.eks. ved at udveksle oplysninger og hjælpe med undersøgelser, som har en grænseoverskridende dimension.

(15)  Medlemsstaternes håndhævende myndigheder bør have de nødvendige beføjelser, som gør det muligt for dem at foretage effektiv indsamling af faktuelle oplysninger ved at anmode om dem. De bør være upartiske organer uden interessekonflikter med aktører i landbrugs- og fødevareforsyningskæden og have grundig viden om kædens funktion. De bør sikre, at landbrugs- og fødevareforsyningskæden fungerer på rimelig og hensigtsmæssig vis, og være bemyndiget til at pålægge køberen øjeblikkeligt at skride ind over for forbudt praksis i påkommende tilfælde. Afskrækkende midler, f.eks. beføjelser til at pålægge bøder og andre ligeså effektive sanktioner og offentliggørelse af resultater af undersøgelser, kan tilskynde til adfærdsændringer og udenretslige løsninger mellem parterne, og de bør derfor være omfattet af de håndhævende myndigheders beføjelser. Der bør tages højde for gentagne overtrædelser, når det afgøres, hvilken sanktion der skal pålægges. Kommissionen og de håndhævende myndigheder i medlemsstaterne bør samarbejde tæt for at sikre en fælles tilgang til anvendelsen af de regler, der er fastlagt i dette direktiv, navnlig hvad angår bøder og sanktioner. Navnlig bør de håndhævende myndigheder yde bistand til hinanden, f.eks. ved at udveksle alle relevante oplysninger og hjælpe med undersøgelser, som har en grænseoverskridende dimension.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Håndhævelsesmyndigheden bør underrette klageren inden for en rimelig frist, om sin afgørelse om at godtage eller afvise klagen. En afgørelse om at afvise klagen bør være genstand for retslig prøvelse. Når håndhævelsesmyndigheden vurderer, at der er tilstrækkeligt grundlag for at behandle en klage, indleder og foretager den en undersøgelse, der skal afsluttes inden for en rimelig tidsfrist. Når der fastslås en overtrædelse af dette direktiv, bør håndhævelsesmyndigheden pålægge køberen øjeblikkeligt at indstille den forbudte handelspraksis og pålægge bøde eller andre lige så effektive sanktioner i medfør af national ret. Bøden og de øvrige sanktioner bør være virkningsfulde, stå i forhold til overtrædelsens varighed og grovhed og den forvoldte skade samt have afskrækkende virkning. Der bør tages højde for den samme købers gentagne overtrædelser, når det afgøres, hvilken bøde eller hvilke andre sanktioner der skal pålægges. Håndhævelsesmyndigheden kan undlade at træffe en sådan foranstaltning, hvis denne indebærer en risiko for afsløring af en klagers identitet eller af andre oplysninger, der efter klagerenes skøn ville skade dennes interesser, hvis de kom til andres kendskab, forudsat at klageren har identificeret sådanne oplysninger. Håndhævelsesmyndigheden bør være i stand til at offentliggøre sine afgørelser om de pålagte sanktioner.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15b)  Medlemsstaterne bør fremme brug af mægling eller en alternativ tvistbilæggelsesmekanisme i tilfælde af tvist mellem en leverandør og en køber på grund af en illoyal handelspraksis, som defineret i artikel 2, medmindre andet gælder i kraft af de beføjelser og forpligtelser påhvilende håndhævelsesmyndigheden. Anvendelse af mægling eller alternativ tvistbilæggelsesmekanisme bør ikke indskrænke leverandørens ret til at indgive klage. Kommissionen bør være i stand til at fremme dialog og udveksling af anerkendt praksis vedrørende brug af mægling eller en alternativ tvistbilæggelsesordning på EU-plan.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 15 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15c)  Det er nødvendigt at oprette et EU-håndhævelsesnetværk ("netværket") i Kommissionens regi, der skal have til formål at samordne og befordre udveksling af information og bedste praksis vedrørende medlemsstaternes nationale ret og erfaringer med retshåndhævelse på samordnet og systematisk vis for således at sikre en fælles tilgang til anvendelsen af de regler, der er fastlagt i dette direktiv. Netværket bør også bidrage til at forbedre den fælles forståelse af, hvilke specifikke typer forretningspraksis, der bør anses for illoyale, og tage bedre hånd om grænseoverskridende illoyal praksis.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at fremme effektiv håndhævelse bør Kommissionen hjælpe med at tilrettelægge møder mellem medlemsstaternes håndhævende myndigheder, hvor de kan udveksle bedste praksis og relevante oplysninger. Kommissionen bør oprette og drive et websted, som skal lette disse udvekslinger.

(16)  For at fremme effektiv håndhævelse bør Kommissionen hjælpe med at arrangere møder for netværket, hvor de kan udveksle bedste praksis og relevante oplysninger. Kommissionen bør oprette og drive et websted, som skal lette disse udvekslinger.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  De bestemmelser, der er fastlagt i dette direktiv, bør ikke forringe medlemsstaternes muligheder for at opretholde gældende bestemmelser, som er mere vidtrækkende, eller vedtage sådanne bestemmelser i fremtiden, dog med forbehold af de gældende begrænsninger i EU-retten, som skal sikre et velfungerende indre marked. Bestemmelserne gælder sideløbende med frivillige styringsforanstaltninger.

(17)  De bestemmelser, der er fastlagt i dette direktiv, bør ikke forringe medlemsstaternes muligheder for at opretholde gældende bestemmelser, som er mere stringente for så vidt angår de illoyale handelspraksisser, som er indkredset i dette direktiv, eller yderligere sådanne, eller vedtage sådanne bestemmelser i fremtiden, dog med forbehold af de gældende begrænsninger i EU-retten, som skal sikre et velfungerende indre marked, navnlig principperne om fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser, etableringsfrihed, ikkeforskelsbehandling og adgang til upartisk og uafhængig domstolskontrol. Bestemmelserne bør være omfattet af en procedure baseret på forudgående underretning og vil skulle gælde sideløbende med frivillige styringsforanstaltninger.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Af hensyn til en effektiv gennemførelse af politikken til bekæmpelse af illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden bør Kommissionen undersøge anvendelsen af dette direktiv og forelægge Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en rapport. Ved undersøgelsen bør der navnlig også fokuseres på, om det – ud over at beskytte små og mellemstore leverandører – i fremtiden vil være berettiget at beskytte små og mellemstore aftagere af fødevarer i forsyningskæden —

(19)  Af hensyn til en effektiv gennemførelse af politikken til bekæmpelse af illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden bør Kommissionen undersøge anvendelsen af dette direktiv og forelægge Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en rapport.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I dette direktiv fastlægges en minimumsliste over forbudte former for illoyal handelspraksis mellem købere og leverandører i fødevareforsyningskæden, og der fastsættes minimumsregler vedrørende håndhævelse og aftaler om koordinering mellem håndhævende myndigheder.

1.  I dette direktiv fastlægges en minimumsliste over forbudte former for illoyal handelspraksis mellem købere og leverandører i landbrugs- og fødevareforsyningskæden, og der fastsættes minimumsregler vedrørende håndhævelse og aftaler om koordinering mellem håndhævende myndigheder.

 

(Udvidelsen til "landbrugs- og fødevareforsyningskæden" finder anvendelse i hele direktivet).

Begrundelse

Dette ÆF har til formål at beskytte enhver landbruger ved at udvide anvendelsesområdet til at omfatte alle varer omhandlet i bilag I til traktaten, idet illoyal handelspraksis også kan påvirke ubehandlede landbrugsvarer, der ikke er beregnet til menneskelig fortæring (f.eks. afskårne blomster, foder m.v.).

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Dette direktiv finder anvendelse på visse former for illoyal handelspraksis, der forekommer i forbindelse med salg af fødevarer fra leverandører, der er små og mellemstore virksomheder, til købere, der ikke er små eller mellemstore virksomheder.

2.  Dette direktiv finder anvendelse på visse former for illoyal handelspraksis, der forekommer i forbindelse med salg af landbrugs- og fødevarer fra leverandører til købere såvel som de relaterede tjenesteydelser, der udføres af en køber for en leverandør, der finder sted i tilknytning til salg af disse varer.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  "illoyal handelspraksis": enhver praksis, som

 

– voldsomt afviger fra god praksis på handelsområdet, er i strid med god tro og redelig handlemåde, og som en handelspartner ensidigt påtvinger en anden,

 

– påtvinger eller forsøger at påtvinge en urimelig og uforholdsmæssig overførsel af køberens økonomiske risiko på leverandøren eller

 

– påtvinger eller forsøger at påtvinge leverandøren i et handelsforhold en væsentlig ubalance mellem rettigheder og forpligtelser enten før, under eller efter aftalen.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "køber": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som køber fødevarer gennem handel. Betegnelsen "køber" kan omfatte en gruppe af sådanne fysiske og juridiske personer

a)  "køber": enhver fysisk eller juridisk person, uanset dennes etableringssted, som køber landbrugs- og fødevarer gennem handel til levering inden for Unionen til kommercielle formål og/eller leverer tjenesteydelser i tilknytning til disse varer. Betegnelsen "køber" kan omfatte en gruppe af sådanne fysiske og juridiske personer

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "leverandør": enhver landbrugsproducent eller enhver fysisk eller juridisk person, som sælger fødevarer, uanset vedkommendes etableringssted. Betegnelsen "leverandør" kan omfatte en gruppe af sådanne landbrugsproducenter eller fysiske og juridiske personer, herunder producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer

b)  "leverandør": enhver landbrugsproducent eller enhver fysisk eller juridisk person, som sælger landbrugs- og fødevarer, uanset vedkommendes etableringssted. Betegnelsen "leverandør" kan omfatte en gruppe af sådanne landbrugsproducenter eller fysiske og juridiske personer, herunder producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer og kooperativer

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  "økonomisk afhængighed": et forhold mellem en leverandør og en køber med forskellige forhandlingspositioner, hvori leverandøren er afhængig af køberen på grund af køberens renomme, markedsandel, fravær af tilstrækkelige alternative afsætningsmuligheder eller fordi det samlede beløb, som leverandører har faktureret køberen for, udgør en betydelig andel af leverandørens omsætning

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  "leveringsaftale": en aftale mellem en leverandør og en køber, der klart og gennemskueligt omfatter de relevante elementer i forretningsaftalen, herunder parternes navne, deres rettigheder og forpligtelser, pris, løbetid, leveringsbetingelser, betalingsbetingelser såvel som anledningen til og gennemførelsen af aftalen samt virkning ved opsigelse af aftalen

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "små og mellemstore virksomheder": virksomheder som omhandlet i den definition af begrebet mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, der er fastlagt i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF14

udgår

_________________

 

14 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

 

Begrundelse

Da et tidligere ændringsforslag sletter små og mellemstore virksomheder fra teksten, er definitionen af dem ikke længere relevant.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "fødevarer": produkter, der er opført i bilag I til traktaten, og som er beregnet til konsum, samt produkter, der ikke er opført i nævnte bilag, men som er forarbejdet på basis af disse produkter og beregnet til konsum

d)  "landbrugs- og fødevarer": produkter, der er opført i bilag I til traktaten, samt produkter, der ikke er opført i nævnte bilag, men som er forarbejdet på basis af disse produkter og beregnet til konsum

 

(Denne ændring gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  "fødevarer af eget mærke": fødevarer, der sælges under detailhandlerens eget mærke

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "letfordærvelige fødevarer": fødevarer, som bliver uegnede til konsum, medmindre de opbevares, behandles, emballeres eller på anden måde konserveres for at forhindre, at de bliver uegnede.

e)  "letfordærvelige landbrugs- og fødevarer": landbrugs- og fødevarer, som er naturligt velegnede til kommercialisering og hensigtsmæssig brug inden for en periode på op til 30 dage eller som hurtigt går i forrådnelse som følge af deres naturlige egenskaber, navnlig uden hensigtsmæssige opbevaringsbetingelser

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at skabe klarhed

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  "langtidsholdbare produkter": andre produkter end de, der er anført i punkt e).

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at følgende former for handelspraksis er forbudt:

1.  Medlemsstaterne sikrer, at mindst følgende former for urimelig handelspraksis er forbudt:

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  En køber betaler en leverandør for letfordærvelige fødevarer senere end 30 kalenderdage efter modtagelsen af leverandørens faktura eller senere end 30 kalenderdage efter datoen for levering af de letfordærvelige fødevarer, alt efter hvilken dato der er den seneste. Dette forbud griber ikke ind i

a)  En køber betaler en leverandør senere end:

 

  30 kalenderdage fra den sidste dag i måneden for modtagelsen af leverandørens faktura for letfordærvelige landbrugs- og fødevarer, eller senere end 30 kalenderdage efter datoen for den kontraktuelt aftalte levering af de letfordærvelige landbrugs- og fødevarer; eller

 

  60 kalenderdage fra den sidste dag i måneden efter modtagelse af leverandørens faktura for langtidsholdbare landbrugs- og fødevarer, eller senere end 60 kalenderdage efter datoen for den kontraktuelt aftalte levering af de langtidsholdbare landbrugs- og fødevarer.

 

Medlemsstaterne drager omsorg for, at sådan praksis tilsvarende er forbudt ved salgstransaktioner og tjenesteydelser, hvor køberen er en offentlig myndighed.

 

Disse forbud griber ikke ind i:

– de konsekvenser af for sen betaling og de retsmidler, der er fastlagt i direktiv 2011/7/EU

–  de konsekvenser af for sen betaling og de retsmidler, der er fastlagt i direktiv 2011/7/EU

 

  regler om betalingsfrister fastsat i vedtægten for en producentorganisation eller sammenslutning af producentorganisationer, herunder kooperativer, som landbrugeren er medlem af eller leverandør til, såfremt vedtægten omfatter regler, der sætter medlemmerne i stand til på demokratisk vis at føre tilsyn med deres organisation og dens beslutninger

– køberens og leverandørens mulighed for at aftale en værdidelingsklausul, jf. artikel 172a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/201315.

–  køberens og leverandørens mulighed for at aftale en værdidelingsklausul, jf. artikel 172a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/201315.

 

-  aftaler, afgørelser og samordnet praksis mellem brancheorganisationer anerkendt i henhold til artikel 157 i forordning (EU) nr. 1308/2013, der har til formål at ændre betalingsbetingelser ved transaktioner vedrørende landbrugs- og fødevarer, der er omfattet af kvalitetsordningen indført i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014.

____________

_______________

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  En køber annullerer ordrer på letfordærvelige fødevarer med så kort varsel, at en leverandør ikke med rimelighed kan forventes at finde en alternativ måde at afsætte eller anvende de pågældende produkter .

b)  en køber annullerer ensidigt ordrer på letfordærvelige landbrugs- og fødevarer uden at indgå aftale med leverandøren om fuld kompensation med mindre end 60 dages varsel fra den kontraktuelt fastsatte dato for levering af de pågældende produkter.

Begrundelse

ÆF'et har til formål at indføje en bedre definition af begrebet "kort varsel" (når en køber annullerer ordrer på letfordærvelige fødevarer) inden for en fastsat tidsfrist på 60 dage.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  En køber ændrer ensidigt og med tilbagevirkende kraft vilkårene i leveringsaftalen med hensyn til en leverings eller forsynings hyppighed, timing eller omfang, kvalitetsstandarderne eller priserne på fødevarerne.

c)  En køber gennemtvinger ændringer i vilkårene i leveringsaftalen med hensyn til en leverings eller forsynings hyppighed, måde, timing eller omfang, kvalitetsstandarderne, betalingsbetingelserne eller priserne på landbrugs- og fødevarerne eller tjenesteydelser i tilknytning til disse varer.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  en køber opsiger ensidigt leveringsaftalen

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  en køber opsiger ensidigt leveringsaftalen som reaktion på faldende priser

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc)  en køber opnår eller forsøger at opnå en eller anden fordel, som ikke svarer til en modydelse eller en faktisk ydet forretningsmæssig tjeneste, eller som åbenlyst ikke står i forhold til modydelsens eller den ydede tjenestes værdi

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre, at det betragtes som illoyal handelspraksis at forsøge at opnå eller at opnå en eller anden fordel, som ikke svarer til nogen tjeneste eller reel modydelse, eller som åbenlyst ikke står i forhold til tjenestens eller modydelsens værdi.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cd)  en køber kræver efterfølgende betalinger uden tjenesteydelser af nogen art til gengæld

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ce)  en køber opnår eller forsøger at opnå særlige betingelser fra en leverandør under trusler om at fjerne leverandørens landbrugsprodukter eller fødevarer helt eller delvis fra sit varesortiment

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre, at det betragtes som illoyal handelspraksis at forsøge at opnå eller at opnå særlige betingelser under trusler om at fjerne leverandørens varer helt eller delvis fra varesortimentet.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cf)  en køber påtvinger eller forsøger at påtvinge leverandøren i et kommercielt forhold en betydelig ubalance mellem rettigheder og forpligtelser før, under eller efter aftalen

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c g (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cg)  en køber påtvinger eller forsøger at påtvinge en urimelig og uforholdsmæssig overførsel af køberens økonomiske risiko til leverandøren

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c h (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ch)  en køber overfører ensidigt salgsrisici til leverandøren

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c i (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ci)  en køber gennemtvinger rabatordninger og gebyrer for opførelse på produktliste

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c j (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cj)  en køber bruger omvendte elektroniske auktioner eller totrins-auktioner til at presse priserne ned; disse er ikke regulerede og er af en sådan art, at de ikke sikrer gennemsigtighed i forhandlingerne, prissætningen eller de bydende i forbindelse med indkøb af landbrugs- og fødevarer af EU-certificeret kvalitet og oprindelse såvel som ikke-certificerede produkter

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c l (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cl)  fusioner finder anvendelse for at skabe detail- og engros-indkøbsgrupper.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  En leverandør kompenserer for det fødevarespild, der forekommer hos en køber, og som ikke skyldes leverandørens forsømmelighed eller fejl.

d)  En leverandør pålægger leverandøren at betale for spild af landbrugs- og fødevarer, der er leveret til tiden og i den aftalte kvalitet, efter at ejerskabet er overgået til køberen og idet spildet ikke skyldes leverandørens forsømmelighed eller fejl.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  Køberen nægter at indgå en skriftlig kontrakt med leverandøren, efter at der er aftalt vilkår mellem køber og leverandør, selv om leverandøren har anmodet om en sådan kontrakt i henhold til artikel 3a, eller køberen nægter at give leverandøren tilstrækkeligt detaljerede og utvetydige oplysninger om leveringsaftalen som defineret i artikel 2, litra bb).

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  En køber delagtiggør tredjeparter eller misbruger forsætligt eller utilsigtet fortrolige oplysninger vedrørende leveringsaftalen, herunder følsomme forretningsoplysninger, som leverandøren har indviet køberen i

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dc)  En køber udfører kommunikations- eller salgsaktiviteter eller gennemfører kommercielle politikker, som, blandt andet på grund af deres varighed, skader eller risikerer at skade renomméet for produkter med en geografisk betegnelse i henhold til forordning (EU) nr. 1151/2012, forordning (EF) nr. 110/2008 eller forordning (EU) nr. 251/2014.

Begrundelse

Produkter med særlige geografiske betegnelser underkastes ofte en bred vifte af salgsfremmende foranstaltninger (såsom salg til underpris, rabatauktioner eller salgsfremme i overdrevent lang tid), der medfører en økonomisk eller kommerciel devaluering af renomméet for det pågældende produkt. Dette tiltag vil gøre det muligt for leverandører at gribe ind ikke alene mod forfalskning, men også mod disse devaluerende og illoyale former for handelspraksis.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dd)  En køber iværksætter eller truer med at iværksætte repressalier over for leverandøren ved hjælp af forskellige former for praksis, som f.eks. fjernelse af produkter fra listen, standsning af datadelingstjenester, overdrevne salgsfremmende foranstaltninger, forsinkede betalinger, ensidige fradrag og/eller blokering af salgsfremmende foranstaltninger med henblik på at opnå bedre betingelser i henhold til eksisterende kontrakter eller ved forhandling af en ny kontrakt.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

de)  Køberen truer med at iværksætte eller iværksætter kommercielle repressalier over for leverandøren, når leverandøren udøver sine kontraktmæssige og juridiske rettigheder , herunder indgiver en klage og samarbejder med nationale håndhævelsesmyndigheder.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

df)  En køber nægter at træffe kommercielle foranstaltninger, hvis en leverandør benytter sig af sine kontraktmæssige rettigheder, herunder indgivelse af en klage og samarbejde med nationale håndhævende myndigheder, eller truer leverandøren med tilsvarende foranstaltninger.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d g (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dg)  En køber indfører ensidigt kvalitetsstandarder, som ikke er baseret på gældende lovgivning, kvalitetsordninger, videnskab eller aktuelle praksisser, der kan have en forvridende indvirkning på handlen.

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra dh (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dh)  En køber fastsætter forskrifter vedrørende miljøbeskyttelse og dyrevelfærdsstandarder, som er strengere end de relevante eksisterende lovkrav.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d i (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

di)  En køber anvender "minimumsholdbarhed ved modtagelse"-kriterier overdrevent strengt for at afvise en tidligere accepteret ordre eller afvise en ordre, som af årsager, der ikke har med leverandøren at gøre, ikke er blevet behandlet hurtigt nok.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d j (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dj)  En køber foretager en ensidig debitering, som vedrører eller udgør en ikke udelukkende kontraktmæssig ændring med tilbagevirkende kraft i vilkårene i aftalen, samt fradrag af beløb i forhold til de angivne fakturabeløb for levering af varer eller tjenesteydelser, uden forudgående samtykke fra den anden part.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d k (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dk)  En køber indgår en leveringsaftale, der afhænger af betaling af et årligt gebyr, og iværksætter dette med tilbagevirkende kraft.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d l (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dl)  En køber gør forretningssamarbejde og indgåelse af en leveringsaftale betinget af kompensation i form af varer og tjenesteydelser.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d m (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dm)  En køber opkræver et gebyr for medtagelsen af leverandørens landbrugs- eller fødevarer.

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d n (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dn)  En køber opkræver et gebyr for opbevaring og håndtering efter leveringen af landbrugs- eller fødevaren.

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d o (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

do)  En køber opkræver et gebyr for tjenesteydelser, der ikke er leveret, eller for tjenesteydelser, der er leveret, men ikke omfattet af en kontrakt mellem de kontraherende parter.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d p (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dp)  En køber opkræver et gebyr for reduceret omsætning, salg eller leverandøravance som følge af lavere salg af en bestemt landbrugs- eller fødevare.

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d q (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dq)  En køber gør indgåelsen af en leveringsaftale og et forretningssamarbejde betinget af krav om at deltage i prisnedslag eller salg ved at reducere købsprisen på leverandørens bekostning.

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d r (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dr)  En køber opkræver et gebyr for indgåelsen af en leveringsaftale med leverandøren, der står i et urimeligt forhold til de administrative omkostninger, som påføres leverandøren.

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d s (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ds)  En køber reducerer mængden og/eller værdien af landbrugs- eller fødevarer af standardkvalitet på en ugennemsigtig måde.

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d t (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dt)  En køber nægter at give leverandøren en beskrivelse af en differentieret behandling af leverandøren sammenlignet med egne mærker.

 

Denne beskrivelse kan som minimum medtage alle tilfælde af differentieret behandling forstået som specifikke foranstaltninger eller procedurer i forbindelse med

 

a) adgang til personlige eller andre data, der er indsamlet i forbindelse med købet af landbrugs- eller fødevarer

 

b) fremvisning, udstilling, klassificering eller andre faktorer, der berører en forbrugers beslutninger om køb

 

c) direkte eller indirekte godtgørelse for brug af tjenesteydelser, som køberen har leveret

 

d) adgang til eller betingelserne for anvendelse af tjenesteydelser, der er direkte relateret til leveringsaftalen.

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d u (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

du)  En køber anvender uforholdsmæssigt høje kontraktmæssige sanktioner i sammenligning med værdien og væsentligheden af emnet for forpligtelsen.

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d v (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dv)  En køber kræver fuld, delvis eller forudgående overførsel af leverandørens direkte betalinger, som sidstnævnte er berettiget til i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forbyde overførsler af direkte betalinger. Dette er i overensstemmelse med Kommissionens intervention i sagerne Harms, C-434/08, og Arts, C-227/16. Der anfører Kommissionen, at en overførsel af betalingsrettigheder omgår landbrugsstøttens sande mål.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d w (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dw)  En leverandør fjernes fra listen uden rimeligt varsel, skriftlig forklaring af beslutningen eller egentlige kommercielle begrundelser.

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d x (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dx)  En køber forpligter leverandøren til at betale personale for at indrette lokalerne til salg eller håndtering af landbrugs- og fødevarerne.

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d y (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dy)  En køber beder om kompensation fra leverandøren for omkostningerne ved at undersøge kunders klager over produkterne.

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d z (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dz)  En køber kræver, at leverandører bærer alle omkostninger hidrørende fra fejl i prognoser, medmindre:

 

-køberen har udarbejdet de pågældende prognoser i god tro og med behørig omhu og i samråd med leverandøren

 

-leveringsaftalen indeholder en udtrykkelig og utvetydig bestemmelse om, at fuld kompensation ikke er fornøden.

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

daa)  En køber forpligter via en leveringsaftale leverandøren til ikke at sælge landbrugs- eller fødevarer til andre købere og/eller forarbejdningsvirksomheder til lavere priser end dem, der betales af køberen og/eller forarbejderen.

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel31 – stk. 1 – litra d a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dab)  En køber truer direkte eller indirekte med at fjerne en leverandørs produkter fra listerne, hvis ikke leverandøren opfylder eller ønsker at opfylde køberens krav om prisnedsættelse.

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d a c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dac)  En køber presser en leverandør til at fremstille det samme produkt til salg under detailforhandlerens eget mærke til samme pris som eller lavere pris end leverandørens mærkevareprodukt.

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d a d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dad)  En køber returnerer usolgte fødevarer til en leverandør for leverandørens regning og uden betaling for de usolgte fødevarer.

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at følgende former for handelspraksis er forbudt, medmindre der er truffet aftale om dem i klare og utvetydige vendinger ved indgåelsen af leveringsaftalen:

2.  Medlemsstaterne sikrer, at følgende former for handelspraksis er forbudt, medmindre der er truffet aftale om dem i klare og utvetydige vendinger ved indgåelsen af leveringsaftalen eller i forbindelse med enhver efterfølgende aftale mellem køberen og leverandøren inden for leveringssaftalens gyldighed, eller hvis de skyldes misbrug af leverandørens økonomiske afhængighed af køberen, hvilket har gjort det muligt for køberen at indføre disse betingelser:

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  En køber returnerer ikkeafsatte fødevarer til en leverandør.

udgår

Begrundelse

Flyttet til 3, stk. 1

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  Køberen fjerner produkter fra listen over kontraktlige produkter, som leverandøren leverer til kunden, eller reducerer i væsentlig grad en ordre på en bestemt landbrugs- eller fødevare uden forudgående skriftlig meddelelse herom inden for den tidsperiode, der er angivet i kontrakten, eller inden for en tidsfrist, der ikke må være kortere end 30 dage i tilfælde, hvor der ikke er fastsat en frist i kontrakten.

Ændringsforslag    91

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  En leverandør betaler for salgsfremstød for fødevarer, som køberen sælger. Køberen skal – hvis denne iværksætter salgsfremstødet – på forhånd angive salgsfremstødsperioden og den mængde fødevarer, der forventes bestilt.

c)  En leverandør betaler for salgsfremstød eller reklame for fødevarer, som køberen sælger. Køberen skal – hvis denne iværksætter salgsfremstødet – på forhånd angive salgsfremstødsperioden og den mængde fødevarer, der forventes bestilt.

Ændringsforslag    92

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)   En køber sælger landbrug- og fødevarer til under købsprisen på fakturaen, fratrukket den forholdsmæssige andel af de rabatter, som fremgår af den samme faktura, plus transportomkostningerne og de afgifter, der opkræves i forbindelse med transaktionen, som markedsføringsmekanisme, og tabet eller omkostningerne bæres i sidste ende af leverandøren

Ændringsforslag    93

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  En køber viderefører de påløbne omkostninger ved transport og opbevaring af produkterne til leverandøren.

Ændringsforslag    94

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dc)  En køber forpligter leverandøren til kun at levere produkterne til leverandørens platforme.

Ændringsforslag    95

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne sikrer, at de handelspraksisser, der er omtalt i stk. 2, litra b), c) og d), forbydes, hvis de efterfølgende betalinger fra leverandøren til køberen ikke er forbundet med de omkostninger, som køberen har afholdt.

Ændringsforslag    96

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Når en klage vedrørende en praksis, som er omtalt i stk. 2, indgives til en håndhævende myndighed, hviler bevisbyrden med hensyn til, om leveringsaftalen med klare og utvetydige vendinger dækker den handelspraksis, hvorom der er uenighed, på køberen.

Ændringsforslag    97

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  Medlemsstaterne kan forbyde enhver yderligere illoyal handelspraksis som defineret i artikel 2, litra -a), ud over dem der er omhandlet i stk. 1 og 2 i denne artikel.

Begrundelse

Ændringsforslaget tydeliggør, at medlemsstaterne har mulighed for at anlægge en mere ambitiøs tilgang med hensyn til det antal af illoyale handelspraksisser, de agter af forbyde.

Ændringsforslag    98

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis køberen anmoder om en betaling i de situationer, der beskrives i stk. 2, litra b), c) og d), skal køberen efter anmodning fra leverandøren give denne et overslag over betalingen pr. enhed eller samlet, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt, og – for så vidt angår situationerne i stk. 2, litra b) og d), desuden et overslag over omkostningerne og grundlaget for dette overslag.

3.  Hvis køberen anmoder om en betaling i de situationer, der beskrives i stk. 2, litra b), c) og d), skal køberen give denne et overslag over betalingen pr. enhed eller samlet, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt, og – for så vidt angår situationerne i stk. 2, litra b) og d), desuden et overslag over omkostningerne og grundlaget for dette overslag. Disse overslag skal forelægges skriftligt af køberen og godkendes af leverandøren inden levering af den pågældende tjenesteydelse.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at give leverandørerne øget sikkerhed og gennemsigtighed vedrørende de tjenesteydelser, de betaler for.

Ændringsforslag    99

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne sikrer, at de forbud, der er fastlagt i stk. 1 og 2, udgør overordnede obligatoriske bestemmelser, som finder anvendelse i enhver situation, der falder inden for deres anvendelsesområde, uanset den lovgivning, som i andre henseender finder anvendelse på leveringsaftalen mellem parterne.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at de forbud, der er fastlagt i stk. 1 og 2, udgør overordnede obligatoriske bestemmelser, som finder anvendelse i enhver situation, der falder inden for deres anvendelsesområde, uanset den lovgivning, som i andre henseender finder anvendelse på leveringsaftalen mellem parterne. Medlemsstaterne kan vedtage regler, der rækker videre end de forbud, der er fastsat for hver illoyal handelspraksis omhandlet i stk. 1 og 2.

Begrundelse

ÆF'et tydeliggør, at medlemsstaterne har mulighed for at anlægge en mere ambitiøs tilgang med hensyn til de forbud, der er fastsat i artikel 3.

Ændringsforslag    100

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaterne sikrer, at kontraktvilkår eller -praksisser, der udelukker renter ved forsinket betaling, forbydes i henhold til bestemmelserne i artikel 7 i direktiv 2011/7/EU.

Ændringsforslag    101

Forslag til direktiv

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Kontraktforhold

 

1.  En leverandør kan kræve, at alle leveringer af dennes landbrugs- og fødevarer til en køber er omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne og/eller et skriftligt kontrakttilbud fremsat af første køber.

 

2.   Enhver kontrakt eller ethvert kontrakttilbud, jf. stk. 1, skal:

 

(a)indgås før leveringen

 

b)  foreligge skriftligt og

 

c)  indeholde især følgende oplysninger:

 

i)   den pris, der skal betales for leveringen, og som:

 

— er fast og fastsat i kontrakten og/eller

 

— beregnes ud fra forskellige faktorer i kontrakten, som kan omfatte markedsindikatorer, der afspejler ændringer i markedsforholdene, den leverede mængde og kvaliteten eller sammensætningen af de leverede landbrugsprodukter

 

ii)   mængden og kvaliteten af de pågældende produkter, der kan eller skal leveres, og tidspunktet for sådanne leverancer

 

iii)   kontraktens varighed, som kan være enten tidsbegrænset eller tidsubegrænset med opsigelsesbestemmelser

 

iv)   oplysninger om betalingsperioder og -procedurer

 

v)   ordninger for indsamling eller levering af landbrugsprodukter og

 

vi)   bestemmelser, der finder anvendelse i tilfælde af force majeure.

 

3.   Stk. 1 og 2 tilsidesætter ikke artikel 125, 148 og 168 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

 

4.   Medlemsstaterne kan indkredse, udveksle og fremme bedste praksis vedrørende langsigtede kontraktsystemer med det formål at styrke producenternes forhandlingsposition i landbrugs- og fødevareforsyningskæden.

Ændringsforslag    102

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat udpeger en offentlig myndighed, der skal håndhæve forbuddet i artikel 3 på nationalt plan (den "håndhævende myndighed").

1.  Hver medlemsstat udpeger en eller flere myndigheder, der skal håndhæve forbuddet i artikel 3 på nationalt plan (den "håndhævende myndighed"), og underretter Kommissionen herom.

Ændringsforslag    103

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hvis en medlemsstat udpeger mere end én retshåndhævende myndighed på dens område, udpeger den et enkelt kontaktpunkt for samarbejde mellem håndhævende myndigheder og for samarbejde med Kommissionen.

Ændringsforslag    104

Forslag til direktiv

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Kompetent håndhævende myndighed

 

1.   Den håndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor en køber, der er mistænkt for at have bedrevet forbudt handelspraksis, er etableret, er bemyndiget til at undersøge illoyal handelspraksis begået af køberen.

 

2.   Hvis en leverandør leverer sine varer til en modtager, der er tilknyttet køberen, men er etableret i en medlemsstat, som ikke er identisk med etableringsstedet for den køber, der er mistænkt for at have bedrevet forbudt handelspraksis, er den håndhævende myndighed i den pågældende medlemsstat bemyndiget til at undersøge illoyal handelspraksis bedrevet af køberen. Modtageren af varen anses for medansvarlig for begåede overtrædelser.

 

3.   Hvis køberen er etableret uden for Unionen, er den håndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor leverandøren er etableret, den kompetente myndighed til at undersøge illoyal handelspraksis bedrevet mod leverandøren.

 

4.   Den håndhævende myndighed er også bemyndiget til at undersøge illoyal handelspraksis for så vidt angår levering af tjenesteydelser som led i leveringsaftalen. Køberen anses for medansvarlig for eventuelle overtrædelser bedrevet af en tredjepartsleverandør af sådanne tjenesteydelser.

Ændringsforslag    105

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En leverandør skal indgive en eventuel klage til den håndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor den køber, der mistænkes for at have udøvet en forbudt handelspraksis, er etableret.

1.  Klager skal indgives til den håndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor den køber, der mistænkes for at have udøvet en forbudt handelspraksis, er etableret. Når køberen er etableret uden for Unionen, indgives klagen til den håndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor leverandøren befinder sig. Denne håndhævende myndighed træffer foranstaltninger.

Ændringsforslag    106

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  En leverandør kan indgive klage til den håndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor leverandøren er etableret. Den håndhævende myndighed i denne medlemsstat fremsender klagen til den håndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor den køber, der mistænkes for at have bedrevet forbudt handelspraksis, er etableret. Denne håndhævende myndighed træffer foranstaltninger.

Ændringsforslag    107

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Producentorganisationer eller sammenslutninger af disse, hvis medlemmer eller medlemmers medlemmer mener, at de udsættes for en forbudt handelspraksis, har ret til at indgive en klage.

2.  Producent- eller leverandørorganisationer eller sammenslutninger af producent- eller leverandørorganisationer, organisationer, der arbejder med producenter med viden om handelspraksis i landbrugs- og fødevarekæden, og repræsentative organisationer, hvis medlemmer eller medlemmers medlemmer mener, at de udsættes for en forbudt handelspraksis, har ret til at indgive en klage og blive behørigt inddraget i procedurerne.

Ændringsforslag    108

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis klageren anmoder om det, skal den håndhævende myndighed sikre fortrolig behandling af klagerens identitet og eventuelle andre oplysninger, hvis offentliggørelse efter klagerens mening vil skade dennes interesser. Klageren skal angive, hvilke oplysninger der skal behandles fortroligt, i en eventuel anmodning om fortrolighed.

3.  Den håndhævende myndighed skal sikre fortrolig behandling af klagerens identitet og eventuelle andre oplysninger, hvis offentliggørelse efter klagerens mening vil skade dennes interesser. Klageren skal angive, hvilke oplysninger der skal behandles fortroligt, i en eventuel anmodning om fortrolighed. Under hele proceduren skal den håndhævende myndighed garantere fortrolig behandling af sagen og eventuelle følsomme oplysninger, idet den beskytter begge parters proceduremæssige rettigheder.

Ændringsforslag    109

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hvis sådanne oplysninger alligevel offentliggøres, må køberen ikke på baggrund af disse oplysninger udføre skadelige handlinger over for leverandøren. Hvis køberen overtræder dette forbud, hæfter køberen for erstatning til leverandøren for den forvoldte skade, herunder tab, indtægtstab og skade på omdømme.

Ændringsforslag    110

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis der efter den håndhævende myndigheds mening ikke er et tilstrækkeligt grundlag for at behandle en klage, skal den underrette klageren om årsagen.

udgår

Ændringsforslag    111

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommissionen udarbejder en flersproget vejledning, som skal være tilgængelig på dens websted, og som forklarer, hvordan der kan udarbejdes en klage, og hvilken type oplysninger de respektive håndhævende myndigheder i hele Unionen skal have for at afgøre, om der kan indledes en formel undersøgelse.

Begrundelse

SMV'er har ofte ikke den ekspertise og knowhow, der er nødvendig, for at de kan forsvare deres rettigheder. Dette gælder især for SMV'er i udviklingslandene. Kommissionens rådgivning og støtte er derfor nødvendig, for at SMV'er kan beskytte og håndhæve deres rettigheder.

Ændringsforslag    112

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at den håndhævende myndighed har de fornødne ressourcer, og tillægger den beføjelser til at:

Medlemsstaterne sikrer, at deres håndhævende myndigheder har de fornødne ressourcer, herunder et tilstrækkeligt budget og tilstrækkelig ekspertise, til at sikre, at landbrugs- og fødevareforsyningskæden fungerer på hensigtsmæssig og retfærdig vis. De tillægger dem beføjelser til at:

Ændringsforslag    113

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  indlede og gennemføre undersøgelser på eget initiativ eller på grundlag af en klage

a)  proaktivt indlede og gennemføre undersøgelser på eget initiativ på grundlag af en begrundet mistanke eller på grundlag af en klage, herunder anonyme klager eller klager fra en whistleblower

Ændringsforslag    114

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  gennemføre uanmeldte inspektioner på stedet som led i undersøgelserne

Ændringsforslag    115

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  træffe beslutninger, hvori den fastslår overtrædelser af de forbud, der er fastsat i artikel 3, og pålægge køberen at ophøre med den forbudte handelspraksis. Myndigheden kan undlade at træffe en sådan beslutning, hvis den indebærer en risiko for at afsløre en klagers identitet eller offentliggøre andre oplysninger, hvis offentliggørelse efter klagerens mening skader dennes interesser, forudsat at klageren har udpeget de pågældende oplysninger i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3,

c)  træffe beslutninger, hvori den fastslår overtrædelser af de forbud, der er fastsat i artikel 3, og give leverandøren mulighed for at træffe foreløbige forholdsregler for at bringe den forbudte handelspraksis til ophør og pålægge køberen at bringe den forbudte handelspraksis til ophør samt at ophæve de relevante bestemmelser eller ulovlige aftaler. Myndigheden kan undlade at træffe en sådan beslutning, hvis den indebærer en risiko for at afsløre en klagers identitet eller offentliggøre andre oplysninger, hvis offentliggørelse efter klagerens mening skader dennes interesser, forudsat at klageren har udpeget de pågældende oplysninger i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3,

Ændringsforslag    116

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  pålægge overtrædelsens ophavsmand en bøde. Bøden skal være virkningsfuld, stå i forhold til overtrædelsens art, varighed og grovhed og have afskrækkende virkning

d)  pålægge den fysiske eller juridiske person, der har overtrådt dette direktiv, en bøde og/eller andre lige så effektive sanktioner i henhold til national lovgivning. Bøden og de øvrige sanktioner skal være virkningsfulde, stå i forhold til overtrædelsens varighed og grovhed og den forvoldte skade samt have afskrækkende virkning. Der skal tages højde for den samme købers gentagne overtrædelser, når det afgøres, hvilken bøde eller hvilke andre sanktioner der skal pålægges.

Ændringsforslag    117

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  sørge for erstatning for skader forårsaget af overtrædelsens ophavsmand i tilfælde, hvor klageren har anmodet om fortrolighed

Ændringsforslag    118

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  offentliggøre sine beslutninger vedrørende litra c) og d)

e)  offentliggøre sine beslutninger vedrørende litra c) og d) på systematisk vis

Begrundelse

Dette ændringsforslag åbner mulighed for systematisk offentliggørelse af afgørelser fra de håndhævende myndigheder. Virksomheder, der har gjort sig skyldige i urimelig handelspraksis, kan således blive sortlistet.

Ændringsforslag    119

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  informere købere og leverandører om sine aktiviteter i årlige rapporter, hvori myndigheden bl.a. beskriver antallet af modtagne klager og de undersøgelser, som den har iværksat og afsluttet. For hver undersøgelse skal rapporten indeholde en kort beskrivelse af undersøgelsens emne og resultat.

f)  udgive et tidsskrift om sine håndhævende aktiviteter i årlige rapporter, hvori myndigheden bl.a. beskriver kendetegnene ved den identificerede illoyale handelspraksis og antallet af modtagne klager og de undersøgelser, som den har iværksat og afsluttet og er ved at behandle, samt en liste over de virksomheder, der er fældet dom over. For hver undersøgelse skal rapporten indeholde en kort beskrivelse af undersøgelsens emne, undersøgelsens konklusioner og oplysninger om procedurens resultat samt den trufne afgørelse, under overholdelse af reglerne om fortrolig behandling i national ret.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre fortroligheden af den håndhævende myndigheds arbejde og verserende undersøgelser under overholdelse af reglerne om fortrolig behandling i national ret.

Ændringsforslag    120

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af disse beføjelser er genstand for hensigtsmæssige garantier for så vidt angår retten til forsvar i overensstemmelse med de generelle principper i EU-retten og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder hvis klageren anmoder om fortrolig behandling af oplysninger i henhold til artikel 5, stk. 3.

Begrundelse

Hvad anonyme klager angår, skal der tages højde for de nationale regler vedrørende gennemsigtighed i retssager og retsforfølgelse. Det er vigtigt, at den klagendes identitet er fortrolig. Det er dog samtidig nødvendigt at sikre, at det ikke er i modstrid med artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Ændringsforslag    121

Forslag til direktiv

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Den håndhævende myndigheds forpligtelser

 

1.   Håndhævende myndigheder kontrollerer og drager omsorg for, at Unionens landbrugs- og fødevareforsyningskæde fungerer på hensigtsmæssig og retfærdig vis.

 

2.   Inden for 30 dage efter modtagelse af en klage underretter den håndhævende myndighed klageren om sin afgørelse om at behandle klagen eller ej.

 

3.   Når den håndhævende myndighed vurderer, at der ikke er et tilstrækkeligt grundlag for at behandle en klage, vedtager den en formel afgørelse om at afvise klagen og underretter klageren om denne afgørelse. Afgørelsen kan prøves ved domstol.

 

4.   Når den håndhævende myndighed vurderer, at der er tilstrækkeligt grundlag for at behandle en klage, indleder og foretager den en undersøgelse, der skal afsluttes inden for seks måneder fra sin påbegyndelse. I behørigt begrundede tilfælde kan perioden på seks måneder forlænges med yderligere seks måneder. Den retshåndhævende myndighed skal informere klageren om forlængelsen og årsagerne hertil.

 

5.   Når der som følge af undersøgelsen fastslås en overtrædelse af dette direktiv, pålægger den håndhævende myndighed køberen at indstille den forbudte handelspraksis og pålægger den fysiske eller juridiske person, der har begået overtrædelsen, en bøde og/eller andre lige så effektive sanktioner i overensstemmelse med national lovgivning. Bøden og de øvrige sanktioner skal være virkningsfulde, stå i forhold til overtrædelsens varighed og grovhed og den forvoldte skade samt have afskrækkende virkning. Der skal tages højde for den samme købers gentagne overtrædelser, når det afgøres, hvilken bøde eller hvilke andre sanktioner der skal pålægges.

 

6.   Den håndhævende myndighed kan undlade at træffe en foranstaltning som omhandlet i stk. 5 i denne artikel, hvis den indebærer en risiko for at afsløre en klagers identitet eller offentliggøre andre oplysninger, hvis offentliggørelse efter klagerens mening skader dennes interesser, forudsat at klageren har udpeget de pågældende oplysninger i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3.

 

7.   Den håndhævende myndighed kan træffe beslutning om at offentliggøre sine afgørelser vedrørende stk. 5 i denne artikel.

Ændringsforslag    122

Forslag til direktiv

Artikel 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6b

 

Delegerede retsakter

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der fastsætter kriterier og en fælles metode, som de håndhævende myndigheder kan bruge ved bestemmelse af bødernes størrelse under hensyntagen til som minimum følgende elementer: Den overtrædendes omsætning, de fordele, som den overtrædende har opnået ved den illoyale handelspraksis, antallet af og status for ofrene af overtrædelsen samt en købers gentagne udøvelse af illoyal handelspraksis.

Ændringsforslag    123

Forslag til direktiv

Artikel 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6c

 

Mægling eller alternativ tvistbilæggelsesmekanisme

 

1.   Medlemsstaterne fremmer brug af effektive og uafhængige mæglingsprocedurer eller en alternativ tvistbilæggelsesmekanisme i tilfælde af tvist mellem en leverandør og en køber på grund af en illoyal handelspraksis som defineret i artikel 2, litra -a), dog uden at dette tilsidesætter de beføjelser og forpligtelser, som påhviler den håndhævende myndighed i henhold til artikel 6.

 

2.   Anvendelse af mægling eller alternativ tvistbilæggelsesmekanisme indskrænker ikke leverandørens ret til at indgive klage, som fastsat i artikel 5.

 

3.   Kommissionen kan fremme dialog og udveksling af anerkendt praksis vedrørende brug af mægling eller en alternativ tvistbilæggelsesmekanisme på EU-plan.

Ændringsforslag    124

Forslag til direktiv

Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Samarbejde mellem håndhævende myndigheder

EU-håndhævelsesnetværk

Ændringsforslag    125

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de håndhævende myndigheder samarbejder effektivt med hinanden og yder hinanden gensidig bistand i forbindelse med undersøgelser, der har en grænseoverskridende dimension.

1.  Der nedsættes hermed et EU-håndhævelsesnetværk ("netværket").

Ændringsforslag    126

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De håndhævende myndigheder mødes én gang om året for at drøfte anvendelsen af dette direktiv på grundlag af de i artikel 9, stk. 1, omhandlede årlige rapporter og bedste praksis inden for det område, som det dækker. Kommissionen leder disse møder.

2.  Formålet med netværket er at fungere som en platform for et struktureret samarbejde mellem medlemsstaternes og Kommissionens håndhævende myndigheder og at strømline håndhævende myndigheders praksis i Unionen.

Ændringsforslag    127

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen opretter og driver et websted, der gør det muligt at udveksle oplysninger mellem de håndhævende myndigheder og Kommissionen, navnlig med hensyn til de årlige møder.

udgår

Ændringsforslag    128

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen sikrer, at den har en funktionspostkasse, der er tilgængelig på dets websted, for at hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV'er) både i og uden for Unionen med at beskytte og håndhæve deres rettigheder imod illoyal handelspraksis gennem oplysning om procedurerne. Alle relevante oplysninger skal leveres på samtlige EU-sprog.

Ændringsforslag    129

Forslag til direktiv

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Sammensætning af EU-håndhævelsesnetværket

 

1. Netværket sammensættes af en repræsentant fra hver håndhævende myndighed, der er omhandlet i artikel 4, og to repræsentanter fra Kommissionen og deres respektive suppleanter.

 

2. Netværket mødes med jævne mellemrum og om nødvendigt efter behørigt begrundet anmodning fra Kommissionen eller en medlemsstat.

 

3. Netværket inddrager alle relevante interesserede parter i en drøftelse af anvendelsen af direktivet med henblik på at fremme dialog, udveksling af god praksis og en fælles tilgang.

Ændringsforslag    130

Forslag til direktiv

Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7b

 

Koordinerede håndhævelsesopgaver

 

1. Netværkets opgaver er følgende:

 

a) at drøfte anvendelsen af dette direktiv på baggrund af de årlige rapporter som omhandlet i artikel 9, stk. 1

 

b) at befordre udveksling af information om relevante emner, herunder resultaterne af de i artikel 6, stk. 1, litra a), omhandlede undersøgelser og nye sager om illoyal handelspraksis

 

c) at koordinere og befordre udveksling af informationer og bedste praksis vedrørende medlemsstaternes nationale ret og erfaringer vedrørende håndhævelse på en samordnet og systematisk vis med henblik på at forbedre fælles forståelse af, hvilke specifikke typer forretningsskik der bør anses for illoyal handelspraksis og tage bedre hånd om potentiel tværnational illoyal handelspraksis

 

d) at undersøge ethvert spørgsmål vedrørende anvendelsen af dette direktiv og fastlægge retningslinjer og henstillinger for at fremme ensartet anvendelse, herunder ved at skabe fælles metoder for bestemmelse og fastsættelse af straffe

 

e) at fremme og lette samarbejde med andre relevante netværk og grupper, navnlig forsyningskædeinitiativet.

 

2. Kommissionens opgaver er følgende:

 

a) at oprette og drive et websted, der gør det muligt at udveksle oplysninger mellem de håndhævende myndigheder og Kommissionen, navnlig med hensyn til de årlige møder

 

b) at fremme tilrettelæggelsen af fælles uddannelsesprogrammer samt udveksling af personale mellem håndhævende myndigheder og, hvor det er relevant, med de håndhævende myndigheder i tredjelande

 

c) at organisere netværkets møder jf. artikel 7a, stk. 2

 

d) at fremme teknisk eller videnskabelig ekspertise med henblik på gennemførelse af administrativt samarbejde omkring håndhævelse.

Ændringsforslag    131

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte regler, der har til formål at bekæmpe illoyal handelspraksis, og som rækker ud over de bestemmelser, der er fastsat i artikel 3, 5, 6 og 7, forudsat at disse nationale regler er forenelige med reglerne for det indre markeds funktion.

1.   Medlemsstaterne kan opretholde eller indføre regler, der har til formål at bekæmpe illoyal handelspraksis, og som er strengere end de bestemmelser, der er fastsat i dette direktiv, forudsat at disse nationale regler er forenelige med reglerne for det indre markeds funktion, herunder fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser og etableringsfrihed, ikkediskrimination og adgang til uafhængig og upartisk domstolsprøvelse.

Ændringsforslag    132

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om nye nationale regler, der er strengere end dem, der er fastsat i dette direktiv.

Ændringsforslag    133

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Dette direktiv berører ikke nationale regler, der sigter mod at bekæmpe illoyal handelspraksis, og som ikke ligger inden for dets rammer, forudsat at sådanne regler er forenelige med reglerne for det indre markeds funktion.

Ændringsforslag    134

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c.  Sagsbehandlingen i henhold til artikel 6, litra c)-e) skal overholde de administrative og retslige procedurer og principper i den specifikke medlemsstat.

Begrundelse

Hvad anonyme klager angår, skal der tages højde for de nationale regler vedrørende gennemsigtighed i retssager og retsforfølgelse.

Ændringsforslag    135

Forslag til direktiv

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Nationale observationsorganer for landbrugs- og fødevareforsyningskædens funktionsmåde

 

1.  Med henblik på at holde de økonomiske aktører og de håndhævende myndigheder i medlemsstaterne underrettet, kan medlemsstaterne oprette nationale observationsorganer for landbrugs- og fødevareforsyningskædens funktionsmåde.

 

2.  Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale observationsorgan har de fornødne ressourcer, og tillægger det beføjelser til at:

 

a) indsamle foreliggende statistiske data, som er nødvendige for at analysere prisdannelsesmekanismerne og fortjenstmargenerne i landbrugs- og fødevareforsyningskæden og forekomsten af illoyal handelspraksis

 

b)   analysere de indsamlede informationer og gennemføre eller få udført de økonomiske undersøgelser, som er nødvendige for dets aktivitet

 

c)   udarbejde sammenfattende rapporter om de undersøgte produktionsgrene og regelmæssigt udgive sine arbejder

 

d)   bidrage til og/eller bistå den håndhævende myndighed med udformningen af rapporten om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden som omhandlet i artikel 9.

Begrundelse

Dette ændringsforslag foreskriver, at medlemsstaterne opretter nationale observationsorganer for fødevareforsyningskædens funktionsmåde med henblik på at oplyse de økonomiske aktører og de håndhævende myndigheder i medlemsstaterne om fødevareforsyningskædens funktionsmåde.

Ændringsforslag    136

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 15. marts hvert år sender medlemsstaterne Kommissionen en rapport om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden. Denne rapport skal navnlig indeholde alle relevante data om anvendelsen og håndhævelsen af bestemmelserne i nærværende direktiv i den pågældende medlemsstat det foregående år.

1.  Senest den 15. marts hvert år sender medlemsstaterne Kommissionen en rapport om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i i fødevareforsyningskæden. Denne rapport skal navnlig indeholde alle relevante data om anvendelsen og håndhævelsen af bestemmelserne i nærværende direktiv såvel som effektiviteten af de foranstaltninger, der er truffet af den retshåndhævende myndighed i den pågældende medlemsstat det foregående år. Medlemsstaternes sikrer dialog med alle relevante interesserede parter, herunder forbrugerorganisationer, om forsyningskædens funktion på deres område.

Ændringsforslag    137

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tidligst tre år efter datoen for dette direktivs anvendelse foretager Kommissionen en evaluering af dette direktiv og forelægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

1.  Senest tre år efter datoen for dette direktivs anvendelse foretager Kommissionen den første evaluering af dette direktiv og forelægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Ændringsforslag    138

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Denne evaluering skal vurdere følgende, men ikke være begrænset til disse punkter:

 

a)   effektiviteten af beskyttelsen af de svageste aktører i landbrugs- og fødevareforsyningskæden mod illoyal handelspraksis

 

b)   Effektiviteten af samarbejdet mellem de kompetente håndhævelsesmyndigheder, og hvorvidt der er behov for koordinering for at håndhæve og overvåge EU-lovgivningen om illoyal handelspraksis

 

 

Ændringsforslag    139

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Kommissionen fremsætter på grundlag af denne rapport eventuelle hensigtsmæssige lovforslag.

Ændringsforslag    140

Forslag til direktiv

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Rapportering om indvirkninger på forbrugerne

 

1.   Kommissionen foretager en evaluering for at fastslå, om specifik illoyal handelspraksis har negative effekter for forbrugerne, og forelægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

 

2.   Kommissionen fremsætter på grundlag af denne rapport eventuelle hensigtsmæssige lovforslag.

Ændringsforslag    141

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For eksisterende vareindkøbskontrakter, der er indgået før datoen for dette direktivs ikrafttræden, kan medlemsstaterne fastsætte en overgangsperiode på højst seks måneder efter ... [datoen for dette direktivs ikrafttræden], for at bestemmelserne i direktivet overholdes.

BEGRUNDELSE

Baggrund for Kommissionens forslag

I og med at landbrugspolitikken er blevet markant mere markedsorienteret, er god og rimelig forvaltning af landbrugs- og fødevareforsyningskæden blevet afgørende for alle de implicerede parter, navnlig landbrugsproducenterne. Sidstnævnte er særlig sårbare over for illoyal handelspraksis, da deres forhandlingsposition ofte er for svag til, at de kan hamle op med deres bedre stillede forretningspartnere, varernes aftagere. Dette skyldes fortrinsvist de begrænsede alternativer, de har til rådighed til at bringe deres varer ud til forbrugerne, såvel som de strukturelle svagheder i landbrugssystemet i forhold til partnerne længere nede i kæden.

Illoyal handelspraksis kan sætte aktørernes indtjening og profitmargener under pres, hvilket kan sætte ellers velfunderede og konkurrencedygtige aktører ud af spillet. For eksempel vil en ensidig reduktion af en aftalt mængde letfordærvelige varer med tilbagevirkende kraft svare til et indtægtstab for en aktør, som har svært ved at finde alternative afsætningsmuligheder for de pågældende varer. For sen betaling for letfordærvelige produkter, efter at de er leveret og solgt videre af køberen, indebærer ekstra økonomiske omkostninger for leverandøren. Det kan udgøre en uberettiget overførsel af risiko til leverandøren, hvis denne forpligtes til at tilbagekøbe produkter, som køberen ikke har fået solgt. Det kan medføre en uberettiget sænkelse af leverandørens avance at blive tvunget til at bidrage til distributørernes generelle markedsføringsaktiviteter i en butik uden at drage en modsvarende fordel heraf.

Der er almindelig enighed om, at illoyal handelspraksis forekommer i hele fødevareforsyningskæden. Det er sigende, at hele tre meddelelser fra Kommissionen siden 2009 har fokuseret på fødevareforsyningskæden og illoyal handelspraksis. I juni 2016 opfordrede Europa-Parlamentet i en beslutning Kommissionen til at fremlægge et forslag til en EU-retlig ramme vedrørende illoyal handelspraksis. I december 2016 opfordrede Rådet Kommissionen til at gennemføre en konsekvensanalyse med henblik på at foreslå en EU-lovgivningsramme eller andre ikkelovgivningsmæssige tiltag, der kan imødegå illoyal handelspraksis.

Der findes allerede regler vedrørende illoyal handelspraksis i 20 medlemsstater. De er imidlertid indbyrdes stærkt afvigende. I visse medlemsstater findes ingen eller blot ineffektiv specifik beskyttelse mod illoyal handelspraksis. Et andet eksisterende instrument er det frivillige Forsyningskædeinitiativ (SCI), der er et privat brancheinitiativ, som har til formål at regulere illoyal handelspraksis og skabe rammen om et forum for tidlig og udenretslig tvistbilæggelse. Det er dog lidet sandsynligt, at SCI vil udvikle sig et altomfattende sæt reguleringsrammer. Det er fordi, det er frivilligt at deltage i SCI, og initiativet omfatter endnu ikke alle aktører i fødevareforsyningskæden. Eksempelvis er en række detailhandlende ganske vist medlemmer af SCI, men deres indkøbsforeninger står udenfor, og det samme gælder de organisationer, der repræsenterer landbrugsproducenterne; sidstnævnte har ikke meldt sig ind i SCI, da initiativet efter deres mening ikke sikrer tilstrækkelig fortrolighed for de klagende parter og ikke rummer mulighed for uafhængige undersøgelser eller sanktioner.

Af disse grunde imødekommer Kommissionens forslag om illoyal handelspraksis et vægtigt og længerevarende krav fra EU's landbrugere og en fast overbevisning om, at landbrugerne har behov for at blive bedre beskyttet mod udnyttelse fra aktører i forarbejdnings- og detailhandelssektorerne. Denne hidtidige mangel på fælles retlige rammer for illoyal handelspraksis står på sæt og vis i skarp kontrast til andre områder under den fælles landbrugspolitik, og som er af direkte relevans for aktørerne, herunder konkurrenceregler, regler om statsstøtte og handelsnormer. På disse områder fastsættes der i den fælles markedsordning (forordning (EU) nr. 1308/2013) fælles regler, der er relevante for de markedsvilkår, som aktørerne oplever i EU, for at bidrage til den økonomiske og sociale samhørighed og sikre lige vilkår på det indre marked.

Nærværende direktivforslag har til formål at mindske forekomsten af illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden ved at indføre en fælles minimumsstandard for beskyttelse i hele EU, som består af en kort liste over specifikke former for forbudt illoyal handelspraksis. Beskyttelsen dækker leverandører i fødevareforsyningskæden i det omfang, at de sælger fødevarer til købere, som ikke er små og mellemstore aktører. Det videre sigte er at bidrage til at sikre EU's landbrugere en rimelig levestandard, hvilket er et mål for den fælles landbrugspolitik i henhold til artikel 39 i TEUF.

Artikel 43 i TEUF, der er det primære retsgrundlag for den fælles landbrugspolitik, er det eneste retsgrundlag for Kommissionens forslag. De foranstaltninger, der er fremsat i forslaget, vedrører illoyal handelspraksis inden for landbrugs- og fødevareforsyningskæden i relation til handel med varer, der hidrører fra landbrugsproducenter. Det bemærkes, at den fælles landbrugspolitik ifølge artikel 38, stk. 2 og 3, i TEUF primært vedrører de landbrugsvarer, der er opregnet i bilag 1 til TEUF. EU-Domstolen har imidlertid udtrykkeligt bekræftet, at fødevarer, der ikke er omfattet af bilag 1 til TEUF (produkterne i bilag 1 betragtes som "landbrugsvarer" i traktaten), ligeledes kan være omfattet af retsakter, som vedtages i overensstemmelse med artikel 43 i TEUF, hvis dette bidrager til opnåelse af et eller flere af den fælles landbrugspolitiks mål, og landbrugsvarer i princippet er omfattet.(2)

Ved en tilgang, der skal beskytte landbrugsproducenterne og deres sammenslutninger (kooperativer og andre organisationer), skal der desuden tages hensyn til eventuelle indirekte negative følgevirkninger, som de måtte lide under på grund af illoyal handelspraksis, der opstår længere nede i fødevareforsyningskæden, dvs. hos aktører, som ikke er landbrugere, men hvis svage forhandlingsposition i den efterfølgende del af kæden gør dem sårbare over for illoyal handelspraksis. Beskyttelse af leverandører længere nede i kæden mod illoyal handelspraksis forebygger utilsigtede konsekvenser for landbrugere, som skyldes, at handel flyttes over til deres investorejede konkurrenter – f.eks. i forarbejdningsleddet – som ikke nyder beskyttelse (f.eks. en lavere retlig risiko for, at købere beskyldes for illoyal handelspraksis).

Kommissionen påpeger endvidere, at de foreslåede foranstaltninger supplerer de eksisterende foranstaltninger i medlemsstaterne og i SCI's adfærdskodeks.

Ordførerens holdning og de fremsatte ændringsforslag

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens forslag, der fremstår som et længe ventet lovgivningsinstrument til forsvar for landbrugsproducenternes forhandlingsposition inden for landbrugs- og fødevareforsyningskæden; et instrument som omsider kan komplementere de foranstaltninger, der blev indført via forordning (EU) 2017/2393, den såkaldte omnibusforordning, der sigter mod at styrke EU-landbrugernes forhandlingsmæssige særrettigheder. Det skal erindres, at troen på nødvendigheden af et sådant instrument blev understøttet i konklusionerne fra taskforcen vedrørende landbrugsmarkederne, der forelå i november 2016, og fik tilslutning fra Parlamentet i dets betænkning af 7. juni 2016 såvel som af EU's landbrugsministre, der vedtog enstemmige konklusioner herom på det uformelle Rådsmåde den 12.-13. december 2016 i Bratislava.

Ordføreren understreger, at det udgør et både vigtigt og realistisk mål for dette Parlament at færdiggøre lovgivningsproceduren for illoyal handelspraksis inden afslutningen på indeværende valgperiode, således at denne nye lovgivning bliver et konkret resultat til gavn for europæiske landbrugere. For den anden medlovgivers vedkommende har det østrigske formandskab klart tilkendegivet sit forsæt om at give højeste prioritet til forslaget om illoyal handelspraksis, som det fremgår af en skrivelse af 4. juni 2018 fra den østrigske minister for bæredygtighed og turisme, Elisabeth Köstinger, til formanden for AGRI-udvalget. Det fremgår af skrivelsen, at lovforslaget er en af hovedprioriteterne for det østrigske formandskab, og der mindedes om, at både Parlamentet og Rådet gentagne gange har fremsat ønske om lovgivning til beskyttelse af landbrugere, der er det svage led i forsyningskæden, ligesom det efterfølgende hedder, at "tiden er inde til at harmonisere tyve forskellige nationale regelsæt og indføre minimumsstandarder for alle medlemsstater", for dermed at "løse problemet med, at landbrugere behandles urimeligt af andre, mere magtfulde partnere i forsyningskæden."

Ordførerens ændringsforslag

Ordføreren støtter overordnet set op om forslaget, men stiller ikke desto mindre en række ændringsforslag med henblik på at højne forslagets effektivitet. Det drejer sig følgende:

•  Udvidelse af anvendelsesområdet til også at omfatte leverandører i fødeforsyningskæden, som ikke er SMV'er, med henblik på at inkludere landbrugeres brancheorganisationer og undgå mulige handelsomlægninger væk fra SMV'erne;

•  Udvidelse af anvendelsesområdet til at omfatte alle landbrugsvarer, dvs. ikke blot fødevarer, således også gartnerisektoren, foderstofindustrien og andre landbrugssektorer, der ikke hører under kategorien fødevareproduktion;

•  Udvidelse af definitionen af "køber" til at indbefatte de operatører, der ganske vist er etableret uden for EU, men som køber og sælger varer på EU-markedet. Formålet er at undgå, at en køber kan omgå direktivets bestemmelser ved simpelthen at opslå etableringssted uden for EU;

•  Levering af hermed forbundne tjenesteydelser tillige med forarbejdning, distribution eller detailhandel med landbrugs- og fødevareprodukter skal ligeledes være omfattet af definitionen "køber";

•  Indføjelse af en definition af "illoyal handelspraksis" (forstået som et overordnet princip) i tråd med den definition, der er fastsat i Rådets konklusioner af 12. december 2016, som det fremgår af betragtning 1 til det foreslåede direktiv;

•  Indføjelse af en definition af "økonomisk afhængighed" som et magtforhold mellem leverandør og køber;

•  Indføjelse af en betalingsfrist for ikke-fordærvelige fødevarer på 60 dage fra modtagelse af faktura, ligeledes som fastsat i direktiv 2011/7/EU om forsinket betaling;

•  Fritagelse fra bestemmelser om betalingsvilkår for alle bidrag fra landbrugere til deres producentorganisationer og kooperativer såvel som for brancheorganisationers aftaler, når disse aftaler vedrører kvalitetsprodukter;

•   Definition af begrebet "kort frist" (når en køber annullerer en ordre på letfordærvelige fødevarer) med en fast tidsfrist (60 dage);

•  Forbedring af den indledende sætning i artikel 3, stk. 2 (såkaldt "grå illoyal handelspraksis") ved at indføje begrebet "økonomisk afhængighed";

•  Indføjelse af muligheden for medlemsstaterne for at forbyde alle øvrige former for illoyal handelspraksis (dvs. som falder uden for definitionen i artikel 3) baseret på definitionen af "illoyal handelspraksis" som tilføjet artikel 2;

•  Indføjelse af obligatorisk skriftlig aftale ved anmodning fra en leverandør, som fastsat i "omnibusforordningen" i artikel 168 til fusionsmarkedsordningen og mulighed for medlemsstaterne for at tilskynde til øget aftaleindgåelse mellem forskellige aktører i forsyningskæden;

•  Indføjelse af mulighed for klagere til at indgive klage til udenlandske myndigheder gennem deres egen, nationale myndighed;

•  Retten til at indgive klager udvides til at omfattet repræsentative sammenslutninger på vegne af en eller flere af disses medlemmer;

•  De retshåndhævende myndighed forpligtes til at indlede en undersøgelse inden for 60 dage fra indgivelse af en klage og til at afslutte sagsbehandlingen inden for 6 måneder. I behørigt begrundede tilfælde kan de 6 måneder forlænges med yderligere 6 måneder (således at den samlede undersøgelse skal være afsluttet inden for 14 måneder fra klagen);

•  Den retshåndhævende myndighed forpligtes til, hvis der er påvist et lovbrud, at pålægge køberen at bringe den forbudte handelspraksis til ophør;

•  Indføjelse af mulighed for medlemsstaterne for at fremme brug af mægling eller anden tvistbilæggelsesmekanisme;

•  Medlemsstaterne forpligtes til i deres årlige rapport til Kommissionen at inkludere en evaluering af effektiviteten af de implementerede foranstaltninger til forbud mod illoyale handelspraksisser.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

EU-Domstolens dom af 2. juli 2009 i sag C-343/07, præmis 50-51.


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (26.9.2018)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Ordfører for udtalelse(*): Marc Tarabella

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren er overordnet set tilfreds med den tilgang, som Kommissionen foreslår som første skridt til regulering af illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden. Han finder det dog nødvendigt, at en række punkter i forslaget præciseres og forbedres.

De primære ændringer, som ordføreren således har indføjet, er følgende:

1. Udvidelse af anvendelsesområdet omkring tre akser:

• Begrebet landbrugsprodukter udvides med henblik på at beskytte alle leverandører, herunder landbrugsproducenter der leverer de produkter, som fremgår af bilag I til traktaten, og ikke er beregnet til menneskeføde. Disse producenter befinder sig ikke i en anderledes situation end producenter, der leverer fødevarer. Der ville i modsat fald være tale om forskelsbehandling, hvilket ville stride mod traktaten og EU's charter om grundlæggende rettigheder.

• Udvidelse af omfanget af den samlede fødevarekæde ved at forbyde illoyal handelspraksis, så alle producenter og opkøbere er omfattet. Forslaget skal give de mest sårbare aktører i en svag forhandlingsposition midler at gøre godt med. Beslutningen om kun at forbyde illoyal handelspraksis for visse operatører er tilsvarende tvivlsom. Hvis disse typer praksis er illoyale, så skal de forbydes for alle operatørers vedkommende. Alle virksomheder bør respektere reglerne for god konkurrencepraksis, handlen i god tro og loyalitet i kontraktuelle forhold. Disse forskellige behandlinger kan således ikke begrundes med forskelle i objektive omstændigheder og udgør derfor forskelsbehandling.

• Udvidelse af anvendelsesområdet til også at omfatte alle, der køber og sælger på det indre marked, herunder også dem hvis etableringssted er beliggende uden for EU. Udvidelsen af anvendelsesområdet er i tråd med den skærpede beskyttelse af de mest udsatte leverandører.

2. Definition af og forbud mod illoyal handelspraksis

EU-retten indeholder ikke nogen definition af illoyal handelspraksis virksomheder imellem. Det er derfor nødvendigt at fremsætte forslag til en definition, der er tilstrækkelig bred. En sådan definition er særlig bevendt i situationer, der ikke svarer til dem, der er opstillet i den udtømmende liste over typer af handelspraksis.

Eftersom EU-retten endnu ikke har opstillet retlige rammer for illoyale vilkår mellem virksomheder, er det nødvendigt at tage hensyn til leverandørerne, som i mange tilfælde er landbrugere eller SMV'er og derfor de "svage parter" i en kontrakt, ved at etablere beskyttende rammer. Denne beskyttelse bør rette op på det ulige magtforhold i kontraktforhandlinger med køberne. Ordføreren er af den mening, at illoyal handelspraksis mellem købere og leverandører bør forbydes af princip, og ikke blot være omfattet af den restriktive liste, som Kommissionen har foreslået. Dette er meningen med artikel 1, stk. 1, i direktivforslaget. Denne liste må ikke udelukke sanktioner over for andre former for illoyal praksis, som ikke nødvendigvis fremgår af listen. Alle former for illoyal handelspraksis såvel som udnyttelse af et økonomisk afhængighedsforhold skal forbydes, da direktivet i modsat fald ville være uden reel betydning. Ordføreren foreslår også, at der til listen over illoyal handelspraksis føjes afslag på at indgå en skriftlige aftale med en leverandør, afslag på at forelægge denne de almindelige salgsbetingelser eller at forelægge disse uden tilstrækkeligt detaljeret eller utvetydige oplysninger om de kontraktmæssige betingelser for salg. Endelig tilføjer ordføreren et forbud mod tabsgivende salg af landbrugs- og fødevareprodukter, medmindre det vedrører produkter med udløbsdato to dage efter datoen for salg til listen over illoyale handelspraksisser, der skal forbydes, hvis der ikke aftales klare og utvetydige betingelser ved indgåelsen af leveranceaftalen.

3. Klager fra leverandør hvor køber eller leverandør er etableret

Kommissionen forslag indebærer, at leverandøren indgiver klage hos den retshåndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor en køber mistænkt for at bedrive illoyal handelspraksis er etableret, men dette yder ikke tilstrækkelig beskyttelse til leverandøren, der så vil skulle affatte klagen på et andet sprog end sit eget og på en måde, vedkommende ikke vil kunne forstå. Det vil yde leverandørerne bedre beskyttelse, hvis de kan henvende sig til myndigheden i den medlemsstat, hvor de selv er etableret, hvorpå denne myndighed videresender deres klage til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor køberen er etableret.

4. Mægling eller alternativ tvistbilæggelsesmekanisme

Ordføreren foreslår en ny artikel om anvendelse af mægling eller andre metoder i tilfælde af tvister mellem en leverandør eller en køber om illoyal handelspraksis.

5. Oprettelse af et "EU-håndhævelsesnetværk"

Ordføreren finder, at der er behov for en mekanisme for samordning af retshåndhævende myndigheder, gerne i form af et netværk, med henblik på at fostre bedre samordning mellem de retshåndhævende myndigheder, EU-institutionerne og de relevante aktører i forsyningskæden. Ordføreren ønsker at tilføje en reel EU-dimension til netværket ved at give det bemyndigelse til at samordne og befordre udveksling af oplysninger og bedste praksis vedrørende medlemsstaternes nationale lovgivning og håndhævelseserfaringer på systematisk og koordineret vis med henblik på at forbedre den fælles forståelse af, hvilke specifikke typer erhvervsmæssig praksis, der bør anses for illoyale. Der eksisterer en tilsvarende mekanisme inden for konkurrenceret (Det Europæiske Konkurrencenetværk), som bidrager til samaordningen blandt nationale konkurrencetilsynsmyndigheder og bevis- og ansøgningsbaserede drøftelser.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Det af Kommissionen ledede Forum på Højt Plan gav i 2010 sin tilslutning til en række principper for god praksis inden for vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden, som der var opnået enighed om blandt erhvervsorganisationer, der repræsenterede alle led i fødevareforsyningskæden, herunder landbrugere. Disse principper udgør grundlaget for forsyningskædeinitiativet (SCI), der blev iværksat i 2013.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  En række forskellige aktører i fødevareforsyningskæden beskæftiger sig med produktion, forarbejdning, markedsføring, distribution og detailsalg af fødevarer. Kæden er klart den vigtigste kanal til forsyning af fødevarer "fra jord til bord". De nævnte aktører handler med fødevarer, dvs. primære landbrugsvarer, herunder fiskevarer og akvakulturprodukter som opført i bilag I til traktaten, der er bestemt til anvendelse som fødevarer, og andre fødevarer, som ikke er opført i bilaget, men består af forarbejdede landbrugsvarer til anvendelse som fødevarer.

(3)  En række forskellige aktører i landbrugs- og fødevareforsyningskæden beskæftiger sig med produktion, forarbejdning, markedsføring, distribution og detailsalg af landbrugs- eller fødevarer. Kæden er klart den vigtigste kanal til leverance af produkter. Disse aktører handler med landbrugs- eller fødevarer, dvs. primære landbrugsvarer, herunder fiskevarer og akvakulturprodukter som opført i bilag I til traktaten, og andre fødevarer, som ikke er opført i bilaget, men består af forarbejdede landbrugsvarer til anvendelse som fødevarer og landbrugsvarer.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Aktørernes antal og størrelse varierer i de forskellige led i fødevareforsyningskæden. Forskellene med hensyn til forhandlingsposition hænger sammen med koncentrationen af aktører og kan skabe mulighed for urimelig udnyttelse af forhandlingsstyrken ved brug af illoyal handelspraksis. Illoyal handelspraksis er særlig skadelig for små og mellemstore aktører i fødevareforsyningskæden. De landbrugsproducenter, der leverer landbrugsråvarer, er hovedsageligt små og mellemstore aktører.

(5)  Kontraktfrihed er en markedsøkonomisk grundpille i enhver relation mellem virksomheder, og parterne skal kunne udarbejde kontrakter på en måde, så de passer bedst til deres behov. Aktørernes antal og størrelse varierer imidlertid i de forskellige led i fødevareforsyningskæden. Forskellene med hensyn til forhandlingsposition hænger derfor sammen med koncentrationen af aktører og kan skabe mulighed for urimelig udnyttelse af forhandlingsstyrken ved brug af illoyal handelspraksis. Illoyal handelspraksis er særlig skadelig for små og mellemstore aktører i fødevareforsyningskæden. De landbrugsproducenter, der leverer landbrugsråvarer, er hovedsageligt små og mellemstore aktører.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  De fleste medlemsstater, men ikke alle, har fastsat særlige nationale regler, der beskytter leverandører mod illoyal handelspraksis, som opstår i relationer mellem virksomheder i kæden. Selv hvis der er mulighed for at gøre brug af aftaleretten eller selvreguleringsinitiativer, begrænses denne muligheds praktiske værdi af frygten for repressalier mod personer, som klager. Visse medlemsstater, som har fastlagt særlige regler om illoyal handelspraksis, overlader derfor håndhævelsen af dem til administrative myndigheder. Der er imidlertid stor forskel på de regler, som medlemsstaterne har fastsat om illoyal handelspraksis.

(6)  De fleste medlemsstater, men ikke alle, har fastsat særlige nationale regler, der beskytter leverandører mod illoyal handelspraksis, som opstår i relationer mellem virksomheder i kæden. Frygten for repressalier mod personer, som klager, fremføres ofte som et problem ved brug af klagemuligheder. Visse medlemsstater, som har fastlagt særlige regler om illoyal handelspraksis, overlader derfor håndhævelsen af dem til administrative myndigheder. Der er imidlertid stor forskel på de regler, som medlemsstaterne har fastsat om illoyal handelspraksis.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Der bør på EU-plan indføres en minimumsstandard for beskyttelse mod visse former for åbenlys illoyal handelspraksis for at mindske forekomsten af denne praksis og bidrage til at sikre en rimelig levestandard for landbrugsproducenterne. Den bør gavne alle landbrugsproducenter eller enhver fysisk eller juridisk person, der leverer fødevarer, herunder producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, forudsat at alle disse opfylder definitionen på mikrovirksomheder eller små og mellemstore virksomheder som omhandlet i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF1. Disse mikroleverandører og små og mellemstore leverandører er særlig sårbare over for illoyal handelspraksis og er mindst i stand til at overvinde den, uden at det får konsekvenser for deres økonomiske levedygtighed. Da det økonomiske pres på de små og mellemstore virksomheder, som illoyal handelspraksis forårsager, ofte lægges ned gennem kæden og når helt ud til landbrugsproducenterne, bør reglerne om illoyal handelspraksis også beskytte små og mellemstore leverandører i mellemleddene efter primærproduktionen. Det bør desuden undgås, at beskyttelsen af disse mellemled får utilsigtede konsekvenser (navnlig med hensyn til uberettigede prisstigninger) i form af, at handel ledes væk fra landbrugsproducenter og deres sammenslutninger, som producerer forarbejdede produkter, og over til leverandører, der ikke er beskyttet.

(7)  Der bør på EU-plan indføres en minimumsstandard for beskyttelse mod visse former for åbenlys illoyal handelspraksis for at mindske forekomsten af denne praksis og bidrage til at sikre en rimelig levestandard for landbrugsproducenterne. Den bør gavne alle landbrugsproducenter eller enhver fysisk eller juridisk person, der leverer landbrugs- eller fødevarer, herunder producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer. Disse leverandører er særlig sårbare over for illoyal handelspraksis og er mindst i stand til at overvinde den, uden at det får konsekvenser for deres økonomiske levedygtighed. Da det økonomiske pres, som illoyal handelspraksis forårsager, ofte lægges ned gennem kæden og når helt ud til landbrugsproducenterne, bør reglerne om illoyal handelspraksis også beskytte mellemleddene efter primærproduktionen. Det bør desuden undgås, at beskyttelsen af disse mellemled får utilsigtede konsekvenser (navnlig med hensyn til uberettigede prisstigninger) i form af, at handel ledes væk fra landbrugsproducenter og deres sammenslutninger, som producerer forarbejdede produkter, og over til leverandører, der ikke er beskyttet.

____________________

 

1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

 

Begrundelse

Dette ÆF har til formål at udvide anvendelsesområdet ved at forbyde illoyal handelspraksis til gavn for alle producenter og købere. Forslaget skal give de mest sårbare aktører i en svag forhandlingsposition midler at gøre godt med. Hvis illoyal handelspraksis er urimeligt, så skal denne praksis være forbudt for alle operatørers vedkommende. Alle virksomheder bør respektere reglerne for god konkurrencepraksis, handlen i god tro og loyalitet i kontraktuelle forhold. Forskellig behandling kan ikke begrundes med forskelle i objektive situationer og udgør derfor diskrimination.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Tjenesteydelser vedrørende forarbejdning og distribution inden for landbrugs- og fødevareforsyningskæden bør være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde. Tjenesteydelser såsom transport, desinfektion eller fakturering bør ikke være indbefattet i sådanne tjenesteydelser, eftersom de ikke er forbundet med forarbejdning og distribution inden for landbrugs- og fødevareforsyningskæden.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  Eftersom køberens etableringssted ikke altid er det samme sted, som hvor landbrugs- og fødevarerne leveres og markedsføres, bør de relevante regler gælde for alle købere uafhængigt af deres etableringssted, når de indkøbte varer er beregnet til at indgå i Unionens landbrugs- og fødevareforsyningskæde.

Begrundelse

Dette ÆF har til formål at udvide direktivets anvendelsesområde til at omfatte alle købere, der handler på det indre marked, herunder købere etableret uden for EU, for at forebygge den situation at disse kan undgå at være omfattet af direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Leverandører, der er etableret uden for Unionen, bør kunne påberåbe sig EU's minimumsstandard, når de sælger fødevarer til købere, der er etableret i Unionen, for at undgå uønskede fordrejninger, som følger af beskyttelsen af leverandører fra EU.

(8)  Leverandører, der er etableret uden for Unionen, bør kunne påberåbe sig EU's minimumsstandard, når de sælger landbrugs- og fødevarer til købere, for at undgå uønskede fordrejninger, som følger af beskyttelsen af leverandører fra EU.

Begrundelse

Den faldende andel af indtægter, som går til små fødevareproducenter og arbejdstagere i udviklingslande, og de arbejdsvilkår, de stilles overfor som en konsekvens af illoyal handelspraksis underminerer Unionens udviklingspolitik og dens mål i henhold til dagsordenen for bæredygtig udvikling frem til 2030.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Da de fleste medlemsstater allerede har – om end divergerende – nationale regler om illoyal handelspraksis, er det hensigtsmæssigt at anvende et direktiv til at indføre en minimumsstandard for beskyttelse i henhold til EU-retten. Dette bør gøre det muligt for medlemsstaterne at indarbejde de relevante regler i deres nationale retsorden på en sådan måde, at der sikres en sammenhængende ordning. Medlemsstaterne bør ikke udelukkes fra at vedtage og anvende strengere nationale love inden for deres område, som beskytter små og mellemstore leverandører og købere mod illoyal handelspraksis, der opstår i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden, dog med forbehold af de gældende begrænsninger i EU-retten, som skal sikre et velfungerende indre marked.

(10)  Da de fleste medlemsstater allerede har – om end divergerende – nationale regler om illoyal handelspraksis, er det hensigtsmæssigt at anvende et direktiv til at indføre en minimumsstandard for beskyttelse i henhold til EU-retten. Dette bør gøre det muligt for medlemsstaterne at indarbejde de relevante regler i deres nationale retsorden på en sådan måde, at der sikres en sammenhængende ordning. Medlemsstaterne bør ikke udelukkes fra at vedtage og anvende strengere nationale love inden for deres område, som beskytter leverandører og købere mod illoyal handelspraksis, der opstår i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden, dog med forbehold af de gældende begrænsninger i EU-retten, som skal sikre et velfungerende indre marked.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Da illoyal handelspraksis kan forekomme på alle stadier ved salget af fødevarer, dvs. før, under eller efter transaktionen, bør medlemsstaterne sikre, at bestemmelserne i dette direktiv gælder for denne praksis, uanset hvor den forekommer.

(11)  Da illoyal handelspraksis kan forekomme på alle stadier ved salget af fødevarer, dvs. før, under eller efter transaktionen, eller i forbindelse med køberens levering af tjenesteydelser til leverandøren, bør medlemsstaterne sikre, at bestemmelserne i dette direktiv gælder for denne praksis, uanset hvor den forekommer.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  I kraft af klager fra producentorganisationer eller disses sammenslutninger kan der sikres beskyttelse af identiteten hos medlemmer af organisationerne, som er små og mellemstore leverandører og mener, at de udsættes for illoyal handelspraksis. De håndhævende myndigheder i medlemsstaterne bør således kunne modtage og reagere på klager fra sådanne aktører, idet de beskytter de sagsøgtes proceduremæssige rettigheder.

(14)  I kraft af klager fra producent- eller leverandørorganisationer eller disses sammenslutninger såvel som fra sammenslutninger, der arbejder med producenter eller med dokumenteret ekspertise inden for handelspraksis i landbrugs- og fødevareforsyningskæden, herunder ikkestatslige organisationer og civilsamfundsorganisationer, kan der sikres beskyttelse af identiteten hos medlemmer af organisationerne, som er små og mellemstore leverandører og mener, at de udsættes for illoyal handelspraksis. De håndhævende myndigheder i medlemsstaterne bør således kunne modtage og reagere på klager fra sådanne aktører, idet de beskytter de sagsøgtes proceduremæssige rettigheder.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Der bør især lægges vægt på at beskytte identiteten af klagere og andre ofre for praksisser, hvis myndigheden udøver forpligtelsen i henhold til direktivets artikel 6, litra e).

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Medlemsstaternes håndhævende myndigheder bør have de nødvendige beføjelser, som gør det muligt for dem at foretage effektiv indsamling af faktuelle oplysninger ved at anmode om dem. Hvis det er relevant, bør de have beføjelse til at beordre, at en forbudt praksis indstilles. Afskrækkende midler, f.eks. beføjelser til at pålægge bøder og offentliggøre resultater af undersøgelser, kan tilskynde til adfærdsændringer og udenretslige løsninger mellem parterne, og de bør derfor være omfattet af de håndhævende myndigheders beføjelser. Kommissionen og de håndhævende myndigheder i medlemsstaterne bør samarbejde tæt for at sikre en fælles tilgang til anvendelsen af de regler, der er fastlagt i dette direktiv. Navnlig bør de håndhævende myndigheder yde bistand til hinanden, f.eks. ved at udveksle oplysninger og hjælpe med undersøgelser, som har en grænseoverskridende dimension.

(15)  Medlemsstaternes håndhævende myndigheder bør have de nødvendige beføjelser, som gør det muligt for dem at varetage deres opgaver. Hvis det er relevant, bør de have beføjelse til at beordre, at en forbudt praksis indstilles, for således at sikre at landbrugs- og fødevareforsyningskæden fungerer korrekt og ordentligt. Afskrækkende midler, f.eks. beføjelser til at pålægge sanktioner, herunder bøder eller andre sanktioner og offentliggøre resultater af undersøgelser, kan tilskynde til adfærdsændringer og udenretslige løsninger mellem parterne, og de bør derfor være omfattet af de håndhævende myndigheders beføjelser. Det er nødvendigt at oprette et EU-håndhævelsesnetværk ("netværket") i Kommissionens regi, der skal have til formål at samordne og befordre udveksling af information og bedste praksis vedrørende medlemsstaternes nationale lovgivning og erfaringer med retshåndhævelse på samordnet og systematisk vis for således at sikre en fælles tilgang til anvendelsen af de regler, der er fastlagt i dette direktiv. Netværket bør også bidrage til at forbedre den fælles forståelse af, hvilke specifikke typer forretningspraksis, der bør anses for illoyale, og tage bedre hånd om grænseoverskridende illoyal praksis.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Medlemsstaterne bør for at forbedre driften af landbrugs- og fødevareforsyningskæden have mulighed for at tilskynde til brug af mægling eller en anden tvistbilæggelsesmekanisme, mens Kommissionen bør befordre dialog og udveksling af bedste praksis mellem alle relevante interesserede parter på EU-niveau.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at fremme effektiv håndhævelse bør Kommissionen hjælpe med at tilrettelægge møder mellem medlemsstaternes håndhævende myndigheder, hvor de kan udveksle bedste praksis og relevante oplysninger. Kommissionen bør oprette og drive et websted, som skal lette disse udvekslinger.

(16)  For at fremme effektiv håndhævelse bør Kommissionen hjælpe med at organisere møder for netværket, hvor de kan udveksle bedste praksis og relevante oplysninger. Kommissionen bør oprette og drive et websted, som skal lette disse udvekslinger.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  De bestemmelser, der er fastlagt i dette direktiv, bør ikke forringe medlemsstaternes muligheder for at opretholde gældende bestemmelser, som er mere vidtrækkende, eller vedtage sådanne bestemmelser i fremtiden, dog med forbehold af de gældende begrænsninger i EU-retten, som skal sikre et velfungerende indre marked. Bestemmelserne gælder sideløbende med frivillige styringsforanstaltninger.

(17)  De bestemmelser, der er fastlagt i dette direktiv, bør ikke forringe medlemsstaternes muligheder for at opretholde gældende, strengere bestemmelser eller vedtage sådanne bestemmelser i fremtiden, dog med forbehold af de gældende begrænsninger i EU-retten, som skal sikre et velfungerende indre marked. Bestemmelserne bør være omfattet af en procedure baseret på forudgående underretning og vil skulle gælde sideløbende med frivillige styringsforanstaltninger.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Af hensyn til en effektiv gennemførelse af politikken til bekæmpelse af illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden bør Kommissionen undersøge anvendelsen af dette direktiv og forelægge Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en rapport. Ved undersøgelsen bør der navnlig også fokuseres på, om det – ud over at beskytte små og mellemstore leverandører – i fremtiden vil være berettiget at beskytte små og mellemstore aftagere af fødevarer i forsyningskæden —

(19)  Af hensyn til en effektiv gennemførelse af politikken til bekæmpelse af illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden bør Kommissionen undersøge anvendelsen af dette direktiv og forelægge Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en rapport. Ved undersøgelsen bør der navnlig også fokuseres på, om det – ud over at beskytte leverandører – i fremtiden vil være berettiget at beskytte aftagere af fødevarer i forsyningskæden —

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I dette direktiv fastlægges en minimumsliste over forbudte former for illoyal handelspraksis mellem købere og leverandører i fødevareforsyningskæden, og der fastsættes minimumsregler vedrørende håndhævelse og aftaler om koordinering mellem håndhævende myndigheder.

1.  I dette direktiv fastlægges en minimumsliste over forbudte former for illoyal handelspraksis mellem købere og leverandører i landbrugs- og fødevareforsyningskæden, og der fastsættes minimumsregler vedrørende håndhævelse og aftaler om koordinering mellem håndhævende myndigheder.

 

(Denne ændring (udvidelsen til "landbrugs- og fødevareforsyningskæden") finder anvendelse i hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Dette direktiv finder anvendelse på visse former for illoyal handelspraksis, der forekommer i forbindelse med salg af fødevarer fra leverandører, der er små og mellemstore virksomheder, til købere, der ikke er små eller mellemstore virksomheder.

2.  Dette direktiv finder anvendelse på illoyal handelspraksis, der forekommer i forbindelse med salg af landbrugs- og fødevarer fra leverandører til købere, der ikke er små eller mellemstore virksomheder.

 

(Denne ændring (udvidelsen til "landbrugs- og fødevarer") finder anvendelse i hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  "Illoyal handelspraksis": enhver praksis, der groft afviger fra god praksis på handelsområdet, er i strid med god tro og redelig handlemåde, og som en handelspartner ensidigt påtvinger en anden

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "køber": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som køber fødevarer gennem handel. Betegnelsen "køber" kan omfatte en gruppe af sådanne fysiske og juridiske personer

a)  "køber": enhver fysisk eller juridisk person, som ikke er en lille eller mellemstor virksomhed, uanset dens etableringssted, og som køber landbrugs- eller fødevarer gennem handel til forarbejdning eller distribution inden for EU og leverer tjenesteydelser i tilknytning til forarbejdning og distribution til leverandører. Betegnelsen "køber" kan omfatte en gruppe af sådanne fysiske og juridiske personer

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "fødevarer": produkter, der er opført i bilag I til traktaten, og som er beregnet til konsum, samt produkter, der ikke er opført i nævnte bilag, men som er forarbejdet på basis af disse produkter og beregnet til konsum

d)  "landbrugs- eller fødevarer": produkter, der er opført i bilag I til traktaten, og som er beregnet til konsum, samt produkter, der ikke er opført i nævnte bilag, men som er forarbejdet på basis af disse produkter til konsum, og landbrugsvarer

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "letfordærvelige fødevarer": fødevarer, som bliver uegnede til konsum, medmindre de opbevares, behandles, emballeres eller på anden måde konserveres for at forhindre, at de bliver uegnede.

e)  "letfordærvelige landbrugs- og fødevarer": friske landbrugs- og fødevarer, som bliver uegnede til konsum eller tilsigtede formål, navnlig som følge af hurtigt fordærv, der skyldes produktets naturlige beskaffenhed, medmindre de opbevares, behandles, emballeres eller på anden måde konserveres for at forhindre, at de bliver uegnede.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  "økonomisk afhængighedsforhold": den situation, at opsigelsen af de forretningsmæssige relationer mellem en køber og leverandør kan være til fare for leverandørens fortsatte aktiviteter, og hvor leverandøren ikke har en alternativ løsning på de pågældende kommercielle relationer, der kan implementeres inden for en rimelig tid. Dette anses for at være tilfældet, når køberen tegner sig for mindst 40% af leverandørens omsætning

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at følgende former for handelspraksis er forbudt:

1.  Medlemsstaterne sikrer, at mindst følgende former for handelspraksis er forbudt:

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  En køber annullerer ordrer på letfordærvelige fødevarer med så kort varsel, at en leverandør ikke med rimelighed kan forventes at finde en alternativ måde at afsætte eller anvende de pågældende produkter på.

b)  En køber ensidigt annullerer ordrer på letfordærvelige landbrugs- eller fødevarer med så kort varsel, at en leverandør ikke med rimelighed kan forventes at finde en alternativ måde at afsætte eller anvende de pågældende produkter på.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  En køber ændrer ensidigt og med tilbagevirkende kraft vilkårene i leveringsaftalen med hensyn til en leverings eller forsynings hyppighed, timing eller omfang, kvalitetsstandarderne eller priserne på fødevarerne.

c)  En køber ændrer ensidigt og med tilbagevirkende kraft vilkårene i leveringsaftalen med hensyn til en leverings eller forsynings hyppighed, timing eller omfang, kvalitetsstandarderne, priserne eller betalingsbetingelserne for landbrugs- eller fødevarerne.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  En leverandør kompenserer for det fødevarespild, der forekommer hos en køber, og som ikke skyldes leverandørens forsømmelighed eller fejl.

d)  En leverandør kompenserer for det landbrugs- eller fødevarespild, der forekommer, efter at produktet er overgået til køberens ejerskab, og som ikke skyldes leverandørens forsømmelighed eller fejl

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  køberen indvier en tredjepart i eller misbruger på anden vis, enten forsætligt eller af forsømmelighed, fortrolige oplysninger, som leverandøren har delagtiggjort køberen i, såsom indholdet af leveranceaftalen eller forretningshemmeligheder; dette omfatter køberens brug af sådanne oplysninger til at udvikle sit eget, konkurrerende produkt;

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  en køber påtvinger eller forsøger at påtvinge en urimelig og uforholdsmæssig overførsel af egen økonomisk risiko på leverandøren

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at følgende former for handelspraksis er forbudt, medmindre der er truffet aftale om dem i klare og utvetydige vendinger ved indgåelsen af leveringsaftalen:

2.  Medlemsstaterne sikrer, at følgende former for handelspraksis er forbudt, medmindre der er truffet aftale om dem i form af klare, utvetydige og betingelser mellem de kontraherende parter ved indgåelsen af leveringsaftalen, eller hvis de er resultatet af leverandørens økonomiske afhængighed af leverandøren, som satte køberen i stand til at pålægge disse betingelser:

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  En køber kræver betaling fra en leverandør som betingelse for oplagring, udstilling eller anden fremvisning af leverandørens fødevarer.

b)  En køber kræver betaling fra en leverandør som betingelse for oplagring, udstilling eller anden fremvisning af leverandørens landbrugs- eller fødevarer.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  Tabsgivende videresalg af landbrugs- og fødevareprodukter er forbudt, medmindre det angår varer med en udløbsdato to dage efter salgsdatoen.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Aftalemæssige forhold

 

En leverandør kan kræve, at levering af varer eller tjenesteydelser er betinget af en skriftlig aftale i et klart og utvetydigt sprog og med angivelse af alle relevante aspekter af handelsrelationen, og som specificerer mindst følgende betingelser:

(

a) aftalens parter

 

b) aftalens genstand

 

c) mængden, prisen og kvaliteten af de leverede varer eller tjenesteydelser

 

d) betaling

 

e) sanktioner i tilfælde af manglende opfyldelse af aftalen

 

f) aftalens varighed og, hvis relevant, fornyelse af aftalen

g) opsigelsesgrunde, herunder en rimelig varselsperiode

 

h) gældende ret.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne informerer Kommissionen om den udpegede retshåndhævende myndighed.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En leverandør skal indgive en eventuel klage til den håndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor den køber, der mistænkes for at have udøvet en forbudt handelspraksis, er etableret.

1.  En leverandør kan, inden vedkommende indgiver klage, gøre brug af etablerede mæglingsmuligheder, hvor sådanne er tilgængelige. Hvis dette er upassende eller ikke løser sagen, skal leverandøren indgive en eventuel klage til den håndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor den køber, der mistænkes for at have udøvet en forbudt handelspraksis, er etableret, eller til håndhævelsesmyndigheden i den medlemsstat, hvor leverandøren er etableret. I sidstnævnte tilfælde fremsender den retshåndhævende myndighed klagen til den retshåndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor den køber, der mistænkes for at have udøvet forbudt handelspraksis, er etableret.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Producentorganisationer eller sammenslutninger af disse, hvis medlemmer eller medlemmers medlemmer mener, at de udsættes for en forbudt handelspraksis, har ret til at indgive en klage.

2.  Leverandør- eller producentorganisationer eller sammenslutninger af disse, jf. forordning (EU) 1308/2013 og landbrugsorganisationer, hvis medlemmer eller medlemmers medlemmer mener, at de udsættes for en forbudt handelspraksis, nonprofit, ikkestatslige organisationer og civilsamfundsorganisationer såvel som organisationer, der arbejder med producenter eller har dokumenteret viden om handelspraksis i landbrugs- og fødevarekæder, har ret til at indgive en klage på vegne af medlemmerne af organisationen eller sammenslutningen og til at blive behørigt inddraget i procedurerne, i den hensigt at vurdere, om en overtrædelse har fundet sted, og i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis klageren anmoder om det, skal den håndhævende myndighed sikre fortrolig behandling af klagerens identitet og eventuelle andre oplysninger, hvis offentliggørelse efter klagerens mening vil skade dennes interesser. Klageren skal angive, hvilke oplysninger der skal behandles fortroligt, i en eventuel anmodning om fortrolighed.

3.  Hvis klageren anmoder om det, skal den håndhævende myndighed sikre anonymitet eller fortrolig behandling af klagerens identitet og eventuelle andre oplysninger, hvis offentliggørelse efter klagerens mening vil skade dennes interesser. Klageren skal angive, hvilke oplysninger der skal behandles fortroligt, i en eventuel anmodning om anonymitet eller fortrolighed. Myndigheden skal garantere anonymitet eller fortrolig behandling under proceduren af hensyn til den sagsøgte. Dette foregriber ikke den sagsøgtes proceduremæssige rettigheder.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Hvis der efter den håndhævende myndigheds mening er et tilstrækkeligt grundlag for at behandle en klage, foretager den en undersøgelse inden for en periode på op til seks måneder. I komplicerede og behørigt begrundede sager kan denne periode forlænges med op til seks måneder. Den retshåndhævende myndighed skal informere klageren om forlængelsen og årsagerne hertil.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Mægling eller alternativ tvistbilæggelsesmekanisme

 

1.  Medlemsstaterne kan tilskynde til anvendelse af mægling eller en alternativ tvistbilæggelsesmekanisme i tilfælde af tvist mellem en leverandør og en køber på grund af en illoyal handelspraksis, dog uden at dette tilsidesætter de beføjelser og forpligtelser, som påhviler den retshåndhævende myndighed i henhold til artikel 6.

 

2.  Anvendelse af mægling eller alternativ tvistbilæggelsesmekanisme indskrænker ikke leverandørens ret til at indgive klage, som fastsat i artikel 5.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at den håndhævende myndighed har de fornødne ressourcer, og tillægger den beføjelser til at:

Medlemsstaterne sikrer, at den udpegede håndhævende myndighed har de fornødne ressourcer, herunder tilstrækkelige budget- og ekspertisemæssige midler, til at varetage sine forpligtelser, og tillægger den beføjelser til at:

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  foretage uanmeldte inspektioner på stedet inden rammerne af sine undersøgelser

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  træffe beslutninger, hvori den fastslår overtrædelser af de forbud, der er fastsat i artikel 3, og pålægge køberen at ophøre med den forbudte handelspraksis. Myndigheden kan undlade at træffe en sådan beslutning, hvis den indebærer en risiko for at afsløre en klagers identitet eller offentliggøre andre oplysninger, hvis offentliggørelse efter klagerens mening skader dennes interesser, forudsat at klageren har udpeget de pågældende oplysninger i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3,

c)  træffe beslutninger, inden for rammerne af gældende national ret, hvori den fastslår overtrædelser af de forbud, der er fastsat i artikel 3, og pålægge køberen at ophøre med den forbudte handelspraksis. Myndigheden kan undlade at træffe en sådan beslutning, hvis den indebærer en risiko for at afsløre en klagers identitet eller offentliggøre andre oplysninger, hvis offentliggørelse efter klagerens mening skader dennes interesser, forudsat at klageren har udpeget de pågældende oplysninger i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3,

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  pålægge overtrædelsens ophavsmand en bøde. Bøden skal være virkningsfuld, stå i forhold til overtrædelsens art, varighed og grovhed og have afskrækkende virkning

d)  pålægge overtrædelsens ophavsmand straf, herunder bøde eller anden afskrækkende sanktion, i overensstemmelse med national ret. Sanktionerne skal være virkningsfuld, stå i forhold til den forvoldte skade, overtrædelsens art, varighed og grovhed og have afskrækkende virkning.

 

Gentagne overtrædelser begået af samme aktør tages i betragtning af håndhævelsesmyndigheden ved fastsættelse af den sanktion, der pålægges.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de håndhævende myndigheder samarbejder effektivt med hinanden og yder hinanden gensidig bistand i forbindelse med undersøgelser, der har en grænseoverskridende dimension.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de håndhævende myndigheder samarbejder effektivt med hinanden og yder hinanden gensidig bistand i forbindelse med undersøgelser, der har en grænseoverskridende dimension inden for rammerne af EU-retshåndhævelsesnetværket.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De håndhævende myndigheder mødes én gang om året for at drøfte anvendelsen af dette direktiv på grundlag af de i artikel 9, stk. 1, omhandlede årlige rapporter og bedste praksis inden for det område, som det dækker. Kommissionen leder disse møder.

2.  De håndhævende myndigheder mødes én gang om året for at drøfte anvendelsen af dette direktiv inden for rammerne af EU-retshåndhævelsesnetværket. Kommissionen leder disse møder.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Sammensætning af EU-håndhævelsesnetværket

 

1.  EU-håndhævelsesnetværket ("netværket") sammensættes af en repræsentant fra hver håndhævelsesmyndighed, to repræsentanter fra Kommissionen og deres respektive suppleanter.

 

Netværket mødes med jævne mellemrum og om nødvendigt efter behørigt begrundet anmodning fra Kommissionen eller en medlemsstat.

 

Netværket inddrager alle relevante interesserede parter i drøftelserne om anvendelsen af dette direktiv med henblik på at befordre dialog, udveksling af bedste praksis og fremme en fælles tilgang.

 

2  Netværkets opgaver er følgende:

 

a)  at drøfte anvendelsen af dette direktiv på baggrund af de årlige rapporter som omhandlet i artikel 9, stk. 1

 

b)  at befordre udveksling af information om relevante emner, herunder resultaterne af de i artikel 6, stk. 1, litra a), omhandlede undersøgelser og nye sager om illoyal handelspraksis

 

c)  at koordinere og befordre udveksling af informationer og bedste praksis vedrørende medlemsstaternes nationale ret og erfaringer vedrørende håndhævelse på en samordnet og systematisk vis med henblik på at forbedre fælles forståelse af, hvilke specifikke typer forretningsskik der bør anses for illoyal handelspraksis og tage bedre hånd om potentiel tværnational illoyal handelspraksis

 

d)  vurdere og analysere nye former for illoyal handelspraksis

 

e)  at undersøge alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning og fastlægge retningslinjer og henstillinger for at fremme ensartet anvendelse af dette direktiv, herunder ved at opstille en fælles metodologi for definition og pålægning af straffe

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte regler, der har til formål at bekæmpe illoyal handelspraksis, og som rækker ud over de bestemmelser, der er fastsat i artikel 3, 5, 6 og 7, forudsat at disse nationale regler er forenelige med reglerne for det indre markeds funktion.

Medlemsstaterne kan fastsætte regler, der har til formål at bekæmpe illoyal handelspraksis, og som rækker ud over de bestemmelser, der er fastsat i artikel 1, 3, 5, 6 og 7, forudsat at disse nationale regler er forenelige med reglerne for det indre markeds funktion, herunder fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser og etableringsfrihed, ikkediskrimination og adgang til uafhængig og upartisk domstolsprøvelse.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Eventuelle nye nationale regler, der rækker ud over bestemmelserne i dette direktiv, skal meddeles Kommissionen tre måneder inden anvendelsen af disse, mens Kommissionen ovevejer disse i henhold til den fastlagte procedure i artikel 5 og 6 i direktiv (EU) 2015/1535.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaternes myndigheder inddrager alle relevante interesserede parter, herunder forbrugerorganisationer, i drøftelserne om forsyningskædens funktionsevne i deres medlemsstat og effektiviteten af deres foranstaltninger til at nå målene i dette direktiv.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tidligst tre år efter datoen for dette direktivs anvendelse foretager Kommissionen en evaluering af dette direktiv og forelægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

1.  Senest tre år efter datoen for dette direktivs anvendelse foretager Kommissionen en evaluering af dette direktiv og forelægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Behovet for en revision af dette direktiv overvejes inden for rammerne af denne evaluering, navnlig hvorvidt nye former for illoyal handelspraksis skal indbefattes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Iloyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden

Referencer

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

2.5.2018

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Marc Tarabella

23.4.2018

Behandling i udvalg

11.7.2018

3.9.2018

 

 

Dato for vedtagelse

24.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

6

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Igor Šoltes, Ivan Štefanec

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eric Andrieu, Philippe Loiseau

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

21

+

ECR

Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Eric Andrieu, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

6

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Anneleen Van Bossuyt

PPE

Carlos Coelho, Andreas Schwab

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (26.9.2018)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Ordfører for udtalelse: Linda McAvan

KORT BEGRUNDELSE

Udviklingsudvalget hilser Kommissionens forslag til direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden velkommen. Illoyal handelspraksis i Europas fødevareforsyningskæde er med til at skabe indkomstusikkerhed, madspild, lavere fødevarestandarder og moderne slaveri, både i og uden for EU. Dette direktiv er en værdifuld chance for bekæmpe illoyal handelspraksis i hele Unionen og sikre, at fødevareforsyningskæden fungerer for alle.

Udviklingsudvalget glæder sig især over, at direktivet finder anvendelse på leverandører, uanset hvor de befinder sig i eller uden for EU. Leverandører til EU's fødevarekæde i lande uden for EU kan have begrænset adgang til information, juridisk viden og midler, hvilket gør dem særligt sårbare over for illoyal handelspraksis. Det er helt afgørende at overvinde denne ubalance, hvis der virkelig skal skabes lige vilkår, som vil være til fordel for både EU-producenter og producenter uden for EU, sikre lige vilkår, forhindre underbud og give landbrugerne et rimeligt afkast på verdensplan.

Den Europæiske Union har i sine traktater forpligtet sig til at bidrage til bæredygtig udvikling og til målene for bæredygtig udvikling (SDG'erne). En eventuel accept af illoyal handelspraksis fra europæiske kunders side over for producenter uden for EU ville være i strid med EU's forpligtelse til at sikre sammenhæng i udviklingspolitikken og underminere EU's politiske mål i partnerlandene.

Inddragelsen af landbrugere fra lande uden for EU understøttes fuldt ud af argumenterne i Kommissionens konsekvensanalyse, hvori det i afsnit 6.3.3 fastslås, at manglende inddragelse af disse kan føre til konkurrenceforvridninger og omdirigering af handelen; kunderne ville føle sig tilskyndet til at købe fra udenlandske leverandører, der ikke ville være beskyttet af reglerne om illoyal handelspraksis. Det er derfor også i EU-leverandørernes interesse, at direktivet finder ensartet anvendelse på alle leverandører. I denne konsekvensanalyse advarer Kommissionen også mod faren for, at relevante praksisser forbliver uden for de håndhævende myndigheders rækkevidde, hvis forsyningskædernes internationale dimension lades ude af betragtning. I Kommissionens konsekvensanalyse tilføjes det også, at overvejelser angående forskelsbehandling også taler for, at leverandører fra tredjelande bør være omfattet. Dette er baggrunden for de foreslåede ændringer, der har til formål at sikre klare regler for landbrugere såvel i som uden for EU.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  En række forskellige aktører i fødevareforsyningskæden beskæftiger sig med produktion, forarbejdning, markedsføring, distribution og detailsalg af fødevarer. Kæden er klart den vigtigste kanal til forsyning af fødevarer "fra jord til bord". De nævnte aktører handler med fødevarer, dvs. primære landbrugsvarer, herunder fiskevarer og akvakulturprodukter som opført i bilag I til traktaten, der er bestemt til anvendelse som fødevarer, og andre fødevarer, som ikke er opført i bilaget, men består af forarbejdede landbrugsvarer til anvendelse som fødevarer.

(3)  En række forskellige aktører i landbrugs- og fødevareforsyningskæden beskæftiger sig med produktion, forarbejdning, import, eksport, markedsføring, distribution og detailsalg af landbrugsfødevarer, herunder salg til endelige forbrugere. Kæden er klart den vigtigste kanal til forsyning af landbrugsfødevarer "fra jord til bord". De nævnte aktører handler med landbrugs- og fødevarer, dvs. primære landbrugsvarer, herunder fiskevarer og akvakulturprodukter som opført i bilag I til traktaten, der er bestemt til anvendelse som fødevarer, og andre fødevarer, som ikke er opført i bilaget, men består af forarbejdede landbrugsvarer til anvendelse som fødevarer.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Aktørernes antal og størrelse varierer i de forskellige led i fødevareforsyningskæden. Forskellene med hensyn til forhandlingsposition hænger sammen med koncentrationen af aktører og kan skabe mulighed for urimelig udnyttelse af forhandlingsstyrken ved brug af illoyal handelspraksis. Illoyal handelspraksis er særlig skadelig for små og mellemstore aktører i fødevareforsyningskæden. De landbrugsproducenter, der leverer landbrugsråvarer, er hovedsageligt små og mellemstore aktører.

(5)  Aktørernes antal og størrelse varierer i de forskellige led i landbrugs- og fødevareforsyningskæden. Forskellene med hensyn til forhandlingsposition hænger sammen med koncentrationen af aktører og kan skabe mulighed for urimelig udnyttelse af forhandlingsstyrken ved brug af illoyal handelspraksis. Illoyal handelspraksis er særlig skadelig for små og mellemstore aktører i fødevareforsyningskæden såvel i som uden for Unionen. De landbrugsproducenter, der leverer landbrugsråvarer, er ofte små og mellemstore aktører i landbrugs- og fødevareforsyningskæden.

Begrundelse

Små fødevareproducenter og arbejdstagere i udviklingslande lider direkte eller indirekte under illoyal handelspraksis fra de mest magtfulde aktører i fødevareforsyningskæden.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Der bør på EU-plan indføres en minimumsstandard for beskyttelse mod visse former for åbenlys illoyal handelspraksis for at mindske forekomsten af denne praksis og bidrage til at sikre en rimelig levestandard for landbrugsproducenterne. Den bør gavne alle landbrugsproducenter eller enhver fysisk eller juridisk person, der leverer fødevarer, herunder producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, forudsat at alle disse opfylder definitionen på mikrovirksomheder eller små og mellemstore virksomheder som omhandlet i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF12. Disse mikroleverandører og små og mellemstore leverandører er særlig sårbare over for illoyal handelspraksis og er mindst i stand til at overvinde den, uden at det får konsekvenser for deres økonomiske levedygtighed. Da det økonomiske pres på de små og mellemstore virksomheder, som illoyal handelspraksis forårsager, ofte lægges ned gennem kæden og når helt ud til landbrugsproducenterne, bør reglerne om illoyal handelspraksis også beskytte små og mellemstore leverandører i mellemleddene efter primærproduktionen. Det bør desuden undgås, at beskyttelsen af disse mellemled får utilsigtede konsekvenser (navnlig med hensyn til uberettigede prisstigninger) i form af, at handel ledes væk fra landbrugsproducenter og deres sammenslutninger, som producerer forarbejdede produkter, og over til leverandører, der ikke er beskyttet.

(7)  Der bør på EU-plan indføres en minimumsstandard for beskyttelse mod illoyal handelspraksis for at mindske forekomsten af denne praksis og bidrage til at sikre en rimelig levestandard for landbrugsproducenterne i og uden for Unionen for at forebygge usikker og ikkebæredygtig praksis og usikre arbejdsvilkår og for at mindske fødevaresikkerhedsrisici og madspild i fødevareforsyningskæden. Den bør gavne alle landbrugsproducenter eller enhver fysisk eller juridisk person, der leverer landbrugsvarer og fødevarer, herunder producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer uden at øge deres administrative byrder. Mikroleverandører og små og mellemstore leverandører er særlig sårbare over for illoyal handelspraksis og er mindst i stand til at overvinde den, uden at det får konsekvenser for deres økonomiske levedygtighed. Da det økonomiske pres på virksomheder, som illoyal handelspraksis forårsager, ofte lægges ned gennem kæden og når helt ud til landbrugsproducenterne, bør reglerne om illoyal handelspraksis også beskytte mellemleddene efter primærproduktionen. Det bør desuden undgås, at beskyttelsen af disse mellemled i og uden for Unionen får utilsigtede konsekvenser (navnlig med hensyn til uberettigede prisstigninger) i form af, at handel ledes væk fra landbrugsproducenter og deres sammenslutninger, som producerer forarbejdede produkter, og over til leverandører, der ikke er beskyttet.

__________________

 

12EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

 

Begrundelse

Illoyal handelspraksis er en faktor, der befordrer madspild, uforsvarlig og uholdbar praksis, usikre arbejdsvilkår, og det er en trussel mod små fødevareproducenter og arbejdstageres indtægt i hele fødevareforsyningskæden både i den EU og overalt i verden. Da beskyttelsen endvidere skal udvides yderligere længere nede i kæden, kan den omfatte leverandører i almindelighed.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Leverandører, der er etableret uden for Unionen, bør kunne påberåbe sig EU's minimumsstandard, når de sælger fødevarer til købere, der er etableret i Unionen, for at undgå uønskede fordrejninger, som følger af beskyttelsen af leverandører fra EU.

(8)  For at sikre, at EU overholder sine traktatmæssige forpligtelser om udviklingsvenlig politikkohærens og sine forpligtelser vedrørende målene for bæredygtig udvikling, bør leverandører, der er etableret uden for Unionen, kunne påberåbe sig EU's minimumsstandard, når de sælger landbrugs- og fødevarer til købere, der markedsfører disse varer på EU-markedet, for at undgå uønskede fordrejninger, som følger af beskyttelsen af leverandører fra EU.

Begrundelse

Den faldende andel af indtægter, som går til små fødevareproducenter og arbejdstagere i udviklingslande, og de arbejdsvilkår, de stilles over for som en konsekvens af illoyal handelspraksis, underminerer Unionens udviklingspolitik og dens mål i henhold til dagsordenen for bæredygtig udvikling frem til 2030.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Prisen for den ulige magtbalance i forsyningskæden og supermarkedernes illoyale handelspraksis er høj, og dette skaber og forstærker betydelige negative sociale og miljømæssige konsekvenser i de fleste landbrugslande og fattige lande, herunder nægtelse af grundlæggende menneskerettigheder, kønsdiskriminering, mangel på lønninger, man kan leve af, og lange arbejdstider.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  I kraft af klager fra producentorganisationer eller disses sammenslutninger kan der sikres beskyttelse af identiteten hos medlemmer af organisationerne, som er små og mellemstore leverandører og mener, at de udsættes for illoyal handelspraksis. De håndhævende myndigheder i medlemsstaterne bør således kunne modtage og reagere på klager fra sådanne aktører, idet de beskytter de sagsøgtes proceduremæssige rettigheder.

(14)  I kraft af klager fra producentorganisationer eller disses sammenslutninger samt fra sammenslutninger, der arbejder med producenter eller med dokumenteret ekspertise inden for handelspraksis i fødevareforsyningskæder, herunder ikkestatslige organisationer og civilsamfundsorganisationer eller eventuelle andre interesserede parter, kan der sikres beskyttelse af identiteten hos medlemmer af organisationerne, som er små og mellemstore leverandører og mener, at de udsættes for illoyal handelspraksis. De håndhævende myndigheder i medlemsstaterne bør således kunne modtage og reagere på klager fra sådanne aktører, idet de beskytter de sagsøgtes proceduremæssige rettigheder.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at give repræsentative sammenslutninger retten til at indgive en klage på vegne af en eller flere af deres medlemmer, eftersom de fleste individuelle leverandører ikke har midlerne til at tage et sådant skridt på egen hånd.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Dette direktiv finder anvendelse på visse former for illoyal handelspraksis, der forekommer i forbindelse med salg af fødevarer fra leverandører, der er små og mellemstore virksomheder, til købere, der ikke er små eller mellemstore virksomheder.

2.  Dette direktiv finder anvendelse på visse former for illoyal handelspraksis, der forekommer i forbindelse med salg af landbrugs- og fødevarer fra leverandører til købere, herunder transaktioner mellem producentorganisationer eller kooperativer og deres medlemmer.

Begrundelse

Anvendelsesområdet skal udvides til alle købere for at forhindre videreførelse af illoyal handelspraksis i hele forsyningskæden uden adgang til klagemuligheder for ramte producenter og leverandører ("dominoeffekten"). Det er nødvendigt medtage relationerne imellem kooperativer og deres medlemmer især i mejeribranchen, hvor kooperativer ofte har opnået stor forhandlingsstyrke i forhold til deres medlemmer.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "køber": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som køber fødevarer gennem handel. Betegnelsen "køber" kan omfatte en gruppe af sådanne fysiske og juridiske personer

a)  "køber": enhver fysisk eller juridisk person, uanset vedkommendes etableringssted, som køber landbrugsprodukter eller fødevarer gennem handel med henblik på at markedsføre dem på EU-markedet. Betegnelsen "køber" kan omfatte en gruppe af sådanne fysiske og juridiske personer

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  "urimelig handelspraksis": praksis, som klart afviger fra god og redelig praksis på handelsområdet, er i strid med god tro og redelig handlemåde, og som en køber ensidigt påtvinger en leverandør, eller som påtvinger eller forsøger at påtvinge en urimelig og uforholdsmæssig overførsel af køberens økonomiske risiko på leverandøren, eller en betydelig ubalance mellem rettigheder og forpligtelser for leverandøren i et kommercielt forhold før, under eller efter aftalen

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  en "leveringsaftale": en skriftlig aftale mellem leverandør og køber, der på en klar og gennemsigtig måde dækker de relevante elementer af handelsaftalen, herunder parternes navne, deres rettigheder og forpligtelser, pris, løbetid, leveringsbetingelser, betalingsbetingelser samt årsag, gennemførelse af kontrakten og virkningerne af at ophæve aftalen.

Begrundelse

Definitionen tjener til at udvikle og overvåge de øvrige elementer, der foreslås i direktivet. For at sikre gennemsigtighed bør der foreligge en skriftlig aftale, der gør det muligt at overvåge og bekæmpe misbrug, der reguleres af og er forbudt i henhold til selve direktivet.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at følgende former for handelspraksis er forbudt:

1.  Medlemsstaterne sikrer, at alle former for illoyal handelspraksis er forbudt, herunder mindst følgende former for handelspraksis:

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  En køber annullerer ordrer på letfordærvelige fødevarer med så kort varsel, at en leverandør ikke med rimelighed kan forventes at finde en alternativ måde at afsætte eller anvende de pågældende produkter på.

b)  En køber annullerer ordrer på letfordærvelige fødevarer med så kort varsel, at en leverandør ikke med rimelighed kan forventes at finde en alternativ måde at afsætte eller anvende de pågældende produkter på til samme værdi.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  en køber bruger omvendte elektroniske auktioner eller totrins-auktioner til at presse priserne ned; disse er ikke regulerede og er af en sådan art, at de ikke sikrer gennemsigtighed i forhandlingerne, prissætningen og de bydende i forbindelse med indkøb af landbrugsprodukter og landbrugsfødevarer af EU-certificeret kvalitet og oprindelse såvel som ikke-certificerede produkter

Begrundelse

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  En køber ændrer ensidigt og med tilbagevirkende kraft vilkårene i leveringsaftalen med hensyn til en leverings eller forsynings hyppighed, timing eller omfang, kvalitetsstandarderne eller priserne på fødevarerne.

c)  En køber ændrer ensidigt vilkårene i leveringsaftalen med hensyn til en leverings eller forsynings hyppighed, timing eller omfang, kvalitetsstandarderne eller priserne på fødevarerne eller betalingsbetingelserne.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  En leverandør kompenserer for det fødevarespild, der forekommer hos en køber, og som ikke skyldes leverandørens forsømmelighed eller fejl.

d)  En leverandør kompenserer for det fødevarespild, der forekommer når varen er overgået til en købers besiddelse, og som ikke skyldes leverandørens forsømmelighed eller fejl.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  En køber sælger en landbrugsfødevare under kostprisen, til hvilken den blev indkøbt, for at stimulere salget af andre varer ("slagtilbud").

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  En køber hævder, på inkonsekvent måde, at produkter ikke overholder kosmetiske specifikationer, i den hensigt at annullere eller reducere vilkårene i leveringsaftalen.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dc)  En køber anvender "minimumsholdbarhed ved modtagelse"-kriteriet overdrevent strengt for at afvise en tidligere accepteret ordre eller afvise en ordre, som af årsager, der ikke har med leverandøren at gøre, ikke er blevet behandlet hurtigt nok.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dd)  En køber kræver, at leverandører bærer de finansielle omkostninger ved upræcise prognoser, som er tilvejebragt af køberen med henblik på, at den pågældende leverandør kan planlægge sin produktion, så den tager højde for prognosens ordrevolumen.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En leverandør skal indgive en eventuel klage til den håndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor den køber, der mistænkes for at have udøvet en forbudt handelspraksis, er etableret.

1.  En leverandør skal indgive en eventuel klage til den håndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor den køber, der mistænkes for at have udøvet en forbudt handelspraksis, er etableret, uden at skulle afholde de relevante administrative og proceduremæssige omkostninger.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  En leverandør, der er etableret uden for EU, indgiver en eventuel klage til den håndhævende myndighed i en hvilken som helst medlemsstat. Efter at have modtaget klagen fremsender den håndhævende myndighed den til den håndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor den køber, der mistænkes for at have udøvet en forbudt handelspraksis, er etableret (hvis denne er etableret i en anden medlemsstat end den, hvori klagen blev modtaget).

Begrundelse

Direktivet finder også anvendelse på leverandører uden for EU. Dette ændringsforslag fastsætter således mekanismen for sådanne leverandørers indgivelse af klager. Det er afgørende for at forhindre forskelsbehandling mellem EU-leverandører og tredjelandsleverandører og forhindre konkurrenceforvridning og fordrejning i samhandelen. Det er vigtigt, eftersom det bidrager til opfyldelse af den traktatbestemte forpligtelse til udviklingsvenlig politikkohærens og EU's forpligtelser i forbindelse med målene for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Når køberen er etableret uden for Unionen, indgiver leverandøren en eventuel klage til den håndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor leverandøren er etableret. Når leverandøren er etableret uden for Unionen, kan leverandøren indgive en eventuel klage til en hvilken som helst udpeget håndhævende myndighed.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Producentorganisationer eller sammenslutninger af disse, hvis medlemmer eller medlemmers medlemmer mener, at de udsættes for en forbudt handelspraksis, har ret til at indgive en klage.

2.  Producentorganisationer eller sammenslutninger af disse i og uden for Unionen, hvis medlemmer eller medlemmers medlemmer mener, at de udsættes for en forbudt handelspraksis, og organisationer, der arbejder med producenter eller med dokumenteret ekspertise inden for handelspraksis i fødevareforsyningskæder, herunder NGO'er og civilsamfundsorganisationer eller andre organisationer, der handler på vegne af producenter, eller eventuelle andre interesserede parter, har ret til at indgive en klage.

Begrundelse

For at overvinde frygtfaktoren og sikre effektiv adgang for sårbare aktører er det vigtigt at udvide retten til at indgive en klage til organisationer, der arbejder for at fremme rimelighed i forsyningskæder og støtte sårbare aktører, som f.eks. små fødevareproducenter og kvinder. Dette er særligt relevant i lande med en lav grad af forvaltning og høj ulighed.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a.  Kommissionen udarbejder en flersproget vejledning, som skal være tilgængelig på dens websted, og som forklarer, hvordan der kan udarbejdes en klage, og hvilken type oplysninger de respektive håndhævelsesmyndigheder i hele Unionen skal have for at afgøre, om der kan indledes en formel undersøgelse.

Begrundelse

SMV'er har ofte ikke den ekspertise og knowhow, der er nødvendig, for at de kan forsvare deres rettigheder. Dette gælder især for SMV'er i udviklingslandene. Kommissionens rådgivning og støtte er derfor nødvendig, for at SMV'er kan beskytte og håndhæve deres rettigheder.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, som fastlægger de kriterier og den metode, som de retshåndhævende myndigheder skal anvende ved fastlæggelsen af beløbet for bøder, idet der mindst tages højde for følgende elementer: den overtrædende virksomheds omsætning, den overtrædende virksomheds optjente fordele som følge af den illoyale handelspraksis, antal og retsstilling af ofrene for overtrædelsen, en købers gentagne brug af illoyal handelspraksis.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen sikrer, at GD AGRI har en funktionspostkasse, der er tilgængelig på dets websted, for at hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV'er) både i og uden for Unionen med at beskytte og håndhæve deres rettigheder imod illoyal handelspraksis1a gennem oplysning om procedurerne. Alle relevante oplysninger skal leveres på samtlige EU-sprog.

 

______________

 

1a http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3b.  Kommissionen og medlemsstaternes håndhævende myndigheder anvender dette direktivs regler i nært samarbejde. De nærmere bestemmelser for samarbejdet inden for netværket, herunder ordninger for information, høring og fordeling af sager om urimelig handelspraksis på tværs af grænserne fastlægges og revideres af Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne.

Begrundelse

Koordinering på EU-plan er afgørende for at sikre, at illoyal handelspraksis, der involverer aktører fra flere medlemsstater og aktører, der er baseret uden for EU, behandles ens, og at håndhævelsesmyndigheder kan udveksle oplysninger, tildele sager om illoyal handelspraksis på tværs af grænserne og koordinere deres tilgang. Et netværk giver desuden et kontaktpunkt for leverandører fra lande uden for EU, som er i tvivl om, hvilken national håndhævende myndighed de skal klage til.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 15. marts hvert år sender medlemsstaterne Kommissionen en rapport om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden. Denne rapport skal navnlig indeholde alle relevante data om anvendelsen og håndhævelsen af bestemmelserne i nærværende direktiv i den pågældende medlemsstat det foregående år.

1.  Senest den 15. marts hvert år sender medlemsstaterne Kommissionen en rapport om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden. Denne rapport skal navnlig indeholde alle relevante data om anvendelsen og håndhævelsen af bestemmelserne i nærværende direktiv i den pågældende medlemsstat det foregående år, med særlig vægt på grænseoverskridende illoyal handelspraksis og dennes direkte og indirekte indvirkning på leverandører, herunder leverandører, der er hjemmehørende uden for Unionen. Medlemsstaterne rapporterer også om virkningen af gennemførelsen af det nuværende direktiv om reduktion af fødevarespild, øget fødevaresikkerhed og fremme af bæredygtig praksis i fødevareforsyningskæden.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tidligst tre år efter datoen for dette direktivs anvendelse foretager Kommissionen en evaluering af dette direktiv og forelægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

1.  Tre år efter datoen for dette direktivs anvendelse foretager Kommissionen en evaluering af dette direktiv og forelægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Rapporten skal lægge særlig vægt på direktivets effektivitet for beskyttelsen af de mest sårbare aktører mod illoyal handelspraksis i hele fødevareforsyningskæden, både inden for og uden for Unionen. Den skal også evaluere direktivets bidrag til at reducere fødevarespild, øge fødevarekvaliteten og fremme bæredygtig praksis i fødevareforsyningskæden. Rapporten skal vurdere behovet for en revision af direktivet, navnlig inddragelsen af nye former for illoyal handelspraksis, og for at gøre brug af data om inputomkostninger og prisafsmitning i forsyningskæden for landbrugsvarer for at opstille kriterier for fastlæggelse af rimelige priser i en leveringsaftale. På grundlag af denne rapport vil Kommissionen eventuelt forelægge behørige forslag til lovgivning.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Iloyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden

Referencer

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

13.9.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Linda McAvan

11.7.2018

Behandling i udvalg

29.8.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

11

1

5

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Adam Szejnfeld

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Asim Ademov, Andrea Bocskor

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

11

+

ALDE

Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

1

-

ECR

Eleni Theocharous

5

0

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Željana Zovko

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (17.9.2018)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Ordfører for udtalelse: Pilar Ayuso

KORT BEGRUNDELSE

Landbrugerne i EU befinder sig i den svageste position i fødevarekæden som følge af deres meget lave forhandlingsstyrke. Den fælles landbrugspolitik har i de seneste år indført visse nye bestemmelser for at forbedre deres markedsposition ved at fremme en større koncentration af udbuddet gennem producentorganisationer.

Selv om der er sket et politisk skifte i en mere positiv retning, er der stadig plads til forbedring af lovgivningen, og der skal stadig gøres meget for at opnå en optimal balance mellem de forskellige aktører. En høj grad af fragmentering i landbrugsfødevaresektoren, den fælles landbrugspolitiks støtteværktøjers meget markedsorienteret tilgang og stigende prisudsving er alle faktorer, der gør det meget vigtigt at sikre lige vilkår for både leverandører og købere.

Det er vigtigt at understrege, at illoyal praksis kan føre til økonomiske tab for landbrugere og eliminere de fordele, de opnår ved hjælp af tilskud under den fælles landbrugspolitik, som i stigende grad er betinget af miljømæssig bæredygtighed. Der findes talrige former for illoyal praksis, men nogle, såsom tab ved salg, vender ofte tilbage, og ofrene har ikke store muligheder for at reagere over for dem på grund af huller i lovgivningen og uklarheder. 

Det er på tide, at EU reagerer på denne situation og forsøger at skabe en retlig ramme, der kan bidrage til at opnå en bedre balance i fødevarekæden. Illoyal praksis skader mange landbrugsvirksomheders rentabilitet i EU, og medlemsstaterne kan ikke bare lukke deres øjne for denne situation. Det såkaldte forsyningskædeinitiativ, der blev vedtaget for nogle år siden, indeholdt et positivt sæt principper for god praksis, men det er desværre ikke tilstrækkeligt til effektivt at bekæmpe illoyal praksis, så længe det ikke er ledsaget af sanktioner for manglende overholdelse, og der ingen mulighed er for at indgive fortrolige klager. 

Vi må lykønske Europa-Kommissionen for at tage det første skridt ved at indføre EU-lovgivning på dette område og foreslå minimumsbestemmelser for alle medlemsstater. Ikke desto mindre bør forslaget forbedres på visse punkter for at undgå, at det fører til en simpel politisk gestus.

For det første er det meget vigtigt, at den EU-retlige tekst ikke begrænser de fremskridt, der allerede er gjort i nogle medlemsstater for at bekæmpe urimelig praksis. Det er et centralt punkt for ordføreren at give de nationale myndigheder mulighed for at gå videre end de minimumskrav, der er fastsat i direktivet. Nogle lande har indført regler, der har forbedret forbindelserne mellem alle aktører i værdikæden betragteligt. 

Hvad angår forslagets anvendelsesområde, er det for restriktivt, da det kun omfatter misbrug af dominerende praksis fra store køberes side mod små og mellemstore virksomheder. Ordføreren er af den opfattelse, at EU's retsbeskyttelse bør udvides til at omfatte hele spektret af situationer med illoyal praksis. 

Kommissionens tekst tager ikke fat på salg til priser, der er lavere end omkostningerne, og dette er netop den vigtigste genstand for de klager, som landbrugerne har givet udtryk for i forbindelse med visse former for ustadige salgsfremmende praksis for letfordærvelige produkter, der gennemføres af store købere som tiltalende tiltag for at tiltrække kunder. 

Ordføreren er af den klare opfattelse, at uden skriftlige kontrakter vil EU-lovgivningen aldrig være effektiv. Selv om den fælles landbrugspolitiks lovgivning endnu ikke indeholder obligatoriske skriftlige kontrakter på EU-plan, bør det nye direktiv i det mindste afspejle visse fremskridt, der er gjort inden for rammerne af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter, og som giver medlemsstaterne mulighed for at gøre skriftlige kontrakter obligatoriske på deres område. Ordføreren opfordrer alle medlemsstater til at indføre obligatoriske kontrakter, der følger eksemplet i visse lande, som Spanien.

For at sikre lige vilkår i hele Den Europæiske Union bør medlemsstaterne have ensartede kriterier for beregning af sanktioner for illoyal praksis uden at underminere nationale kompetencer. Ordføreren foreslår en formulering, der ligner andre, som allerede findes i de eksisterende EU-lovgivningstekster.

Gennemsigtighed på markedet er også et vigtigt element, der bør tages i betragtning i EU-lovgivningen i forbindelse med illoyal handelspraksis. Som opfølgning på visse nationale bestemmelser, der allerede er vedtaget, foreslår ordføreren, at alle medlemsstater etablerer nationale observatorier for fødevarekæden for at overvåge markedspriserne og afsløre uregelmæssigheder. Et sådant værktøj vil være meget nyttigt til at vurdere gennemførelsen af lovgivningen med henblik på fremtidige revisioner og at udveksle nationale data. 

Muligheden for at beskytte fortroligheden hos en producent, der indgiver en klage, er et centralt element i Kommissionens forslag, som vil gøre det muligt at behandle klager uden at "frygtfaktoren" spiller ind. Ordføreren vil gerne styrke Kommissionens tekst for at gøre denne ret til fortrolig behandling automatisk. 

Blandt andre relevante ændringer af Kommissionens forslag ønsker ordføreren også at understrege, at der er behov for at dække købere i tredjelande, der køber EU-varer, og som skal sælges på medlemsstaternes markeder, inden for direktivets anvendelsesområde. Formålet er at undgå en situation, hvor nogle køber kan omgå EU's bestemmelser ved simpelthen at flytte deres etableringssted uden for EU;

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  En række forskellige aktører i fødevareforsyningskæden beskæftiger sig med produktion, forarbejdning, markedsføring, distribution og detailsalg af fødevarer. Kæden er klart den vigtigste kanal til forsyning af fødevarer "fra jord til bord". De nævnte aktører handler med fødevarer, dvs. primære landbrugsvarer, herunder fiskevarer og akvakulturprodukter som opført i bilag I til traktaten, der er bestemt til anvendelse som fødevarer, og andre fødevarer, som ikke er opført i bilaget, men består af forarbejdede landbrugsvarer til anvendelse som fødevarer.

(3)  En række forskellige aktører i fødevareforsyningskæden beskæftiger sig med produktion, forarbejdning, markedsføring, distribution og detailsalg af landbrugs- eller fødevarer. Kæden er klart den vigtigste kanal til levering af produkter. De nævnte aktører handler med landbrugs- eller fødevarer, dvs. primære landbrugsvarer, herunder fiskevarer og akvakulturprodukter som opført i bilag I til traktaten, der er bestemt til anvendelse som fødevarer, og andre fødevarer, som ikke er opført i bilaget, men består af forarbejdede landbrugsvarer til anvendelse som fødevarer og landbrugsprodukter.

 

(Ændringen af "fødevareforsyningskæden" til "landbrugsfødevareforsyningskæden" finder anvendelse i hele teksten. Hvis den vedtages, skal ændringerne foretages i hele teksten).

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Aktørernes antal og størrelse varierer i de forskellige led i fødevareforsyningskæden. Forskellene med hensyn til forhandlingsposition hænger sammen med koncentrationen af aktører og kan skabe mulighed for urimelig udnyttelse af forhandlingsstyrken ved brug af illoyal handelspraksis. Illoyal handelspraksis er særlig skadelig for små og mellemstore aktører i fødevareforsyningskæden. De landbrugsproducenter, der leverer landbrugsråvarer, er hovedsageligt små og mellemstore aktører.

(5)  Aktørernes antal og størrelse varierer i de forskellige led i fødevarekæden. Forskellene med hensyn til forhandlingsposition hænger sammen med koncentrationen af aktører og kan skabe mulighed for urimelig udnyttelse af forhandlingsstyrken ved brug af illoyal handelspraksis. Illoyal handelspraksis er særlig skadelig for små og mellemstore aktører samt aktører med mellemstor markedsværdi i fødevareforsyningskæden såvel i som uden for Unionen. Ikke desto mindre er alle operatører, uanset deres økonomiske dimension, sårbare over for illoyal handelspraksis.

Begrundelse

For første del af dette ændringsforslag: se begrundelsen til ændringsforslag 7. Den anden del forbereder grundlaget for at udvide anvendelsesområdet til alle operatører uanset den økonomiske dimension. Små fødevareproducenter og arbejdstagere i udviklingslande lider direkte eller indirekte under illoyal handelspraksis fra de mest magtfulde aktører i fødevareforsyningskæden.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  De landbrugsproducenter, der leverer landbrugsråvarer, er hovedsageligt små og mellemstore aktører. Ikke desto mindre overskrides det begrænsede sæt kriterier, der anvendes til at definere små og mellemstore virksomheder, imidlertid ofte i landbrugsproduktionen, f.eks. når der anvendes sæsonarbejdere. Derfor er det passende at udvide anvendelsesområdet af dette direktiv til at omfatte virksomheder med mellemstor markedsværdi. Virksomheder med mellemstor markedsværdi er selskaber eller producentorganisationer, kooperativer eller sammenslutninger af producentorganisationer med en mellemstor organisation, en høj kapitalprocent og en medarbejderstab på op til 3000. Desuden kan virksomheder med en mellemstor markedsværdi være familiedrevne virksomheder. Små og mellemstore virksomheder samt virksomheder med en mellemstor markedsværdi har minimal indflydelse på markedet sammenlignet med de store aktører i landbrugs- og fødevareforsyningskæden.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Der bør på EU-plan indføres en minimumsstandard for beskyttelse mod visse former for åbenlys illoyal handelspraksis for at mindske forekomsten af denne praksis og bidrage til at sikre en rimelig levestandard for landbrugsproducenterne. Den bør gavne alle landbrugsproducenter eller enhver fysisk eller juridisk person, der leverer fødevarer, herunder producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, forudsat at alle disse opfylder definitionen på mikrovirksomheder eller små og mellemstore virksomheder som omhandlet i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF12. Disse mikroleverandører og små og mellemstore leverandører er særlig sårbare over for illoyal handelspraksis og er mindst i stand til at overvinde den, uden at det får konsekvenser for deres økonomiske levedygtighed. Da det økonomiske pres på de små og mellemstore virksomheder, som illoyal handelspraksis forårsager, ofte lægges ned gennem kæden og når helt ud til landbrugsproducenterne, bør reglerne om illoyal handelspraksis også beskytte små og mellemstore leverandører i mellemleddene efter primærproduktionen. Det bør desuden undgås, at beskyttelsen af disse mellemled får utilsigtede konsekvenser (navnlig med hensyn til uberettigede prisstigninger) i form af, at handel ledes væk fra landbrugsproducenter og deres sammenslutninger, som producerer forarbejdede produkter, og over til leverandører, der ikke er beskyttet.

(7)  Der bør på EU-plan indføres en minimumsstandard for beskyttelse mod visse former for åbenlys illoyal handelspraksis for at mindske forekomsten af denne praksis og bidrage til at sikre en rimelig levestandard for landbrugsproducenterne. Den bør gavne alle landbrugsproducenter eller enhver fysisk eller juridisk person, der leverer fødevarer, herunder producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer. Da det økonomiske pres på virksomheder, som illoyal handelspraksis forårsager, ofte lægges ned gennem kæden og når helt ud til landbrugsproducenterne, bør reglerne om illoyal handelspraksis også beskytte mellemleddene efter primærproduktionen. Det bør desuden undgås, at beskyttelsen af disse mellemled får utilsigtede konsekvenser (navnlig med hensyn til uberettigede prisstigninger) i form af, at handel ledes væk fra landbrugsproducenter og deres sammenslutninger, som producerer forarbejdede produkter, og over til leverandører, der ikke er beskyttet.

__________________

 

12 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

 

Begrundelse

Denne ændring forbereder grundlaget for at udvide anvendelsesområdet til alle operatører uanset den økonomiske dimension.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Leverandører, der er etableret uden for Unionen, bør kunne påberåbe sig EU's minimumsstandard, når de sælger fødevarer til købere, der er etableret i Unionen, for at undgå uønskede fordrejninger, som følger af beskyttelsen af leverandører fra EU.

(8)  Leverandører, der er etableret uden for Unionen, bør kunne påberåbe sig EU's minimumsstandard, når de sælger fødevarer til købere, der er etableret i Unionen, for at undgå uønskede fordrejninger, som følger af beskyttelsen af leverandører fra EU. Unionens politik skal også være i overensstemmelse med EU's forpligtelser i henhold til målene for bæredygtig udvikling.

Begrundelse

Den faldende andel af indtægter, som går til små fødevareproducenter og arbejdstagere i udviklingslande, og de arbejdsvilkår, de stilles overfor som en konsekvens af illoyal handelspraksis underminerer Unionens udviklingspolitik og dens mål i henhold til dagsordenen for bæredygtig udvikling frem til 2030.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  De relevante regler bør gælde for handelspraksis hos andre aktører end små og mellemstore aktører i fødevareforsyningskæden, da de normalt har en relativt stærkere forhandlingsposition, når de handler med små og mellemstore leverandører.

(9)  De relevante regler bør gælde for alle virksomhedsledere i landbrugsfødevareforsyningskæden.

Begrundelse

Denne ændring forbereder grundlaget for at udvide anvendelsesområdet til alle operatører uanset den økonomiske dimension.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Da de fleste medlemsstater allerede har – om end divergerende – nationale regler om illoyal handelspraksis, er det hensigtsmæssigt at anvende et direktiv til at indføre en minimumsstandard for beskyttelse i henhold til EU-retten. Dette bør gøre det muligt for medlemsstaterne at indarbejde de relevante regler i deres nationale retsorden på en sådan måde, at der sikres en sammenhængende ordning. Medlemsstaterne bør ikke udelukkes fra at vedtage og anvende strengere nationale love inden for deres område, som beskytter små og mellemstore leverandører og købere mod illoyal handelspraksis, der opstår i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden, dog med forbehold af de gældende begrænsninger i EU-retten, som skal sikre et velfungerende indre marked.

(10)  Da de fleste medlemsstater allerede har – om end divergerende – nationale regler om illoyal handelspraksis, er det hensigtsmæssigt at anvende et direktiv til at indføre en minimumsstandard for beskyttelse i henhold til EU-retten. Dette bør gøre det muligt for medlemsstaterne at indarbejde de relevante regler i deres nationale retsorden på en sådan måde, at der sikres en sammenhængende ordning. Medlemsstaterne bør ikke udelukkes fra at vedtage og anvende strengere nationale love inden for deres område, som beskytter alle leverandører og købere uanset deres økonomiske dimension mod illoyal handelspraksis, der opstår i relationer mellem virksomheder i landbrugsfødevareforsyningskæden, dog med forbehold af de gældende begrænsninger i EU-retten, som skal sikre et velfungerende indre marked.

Begrundelse

Denne ændring forbereder grundlaget for at udvide anvendelsesområdet til alle operatører uanset den økonomiske dimension.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Da illoyal handelspraksis kan forekomme på alle stadier ved salget af fødevarer, dvs. før, under eller efter transaktionen, bør medlemsstaterne sikre, at bestemmelserne i dette direktiv gælder for denne praksis, uanset hvor den forekommer.

(11)  Da illoyal handelspraksis kan forekomme på alle stadier ved salget af landbrugs- eller fødevarer, dvs. før, under eller efter transaktionen, eller i forbindelse med køberens levering af tjenesteydelser, der har forbindelse til salgsprocessen, til leverandøren, bør medlemsstaterne sikre, at bestemmelserne i dette direktiv gælder for denne praksis, uanset hvor den forekommer.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Når det skal vurderes, om en bestemt handelspraksis er urimelig, er det vigtigt at mindske risikoen for at begrænse brugen af rimelige og effektivitetsfremmende aftaler mellem parterne. Der bør derfor sondres mellem de former for praksis, der beskrives i klare og utvetydige vendinger i leveringsaftalerne mellem parterne, og andre former for praksis, som forekommer, efter at transaktionen er indledt, uden at parterne på forhånd er enedes om dem i klare og utvetydige vendinger, således at det kun er ensidige og retrospektive ændringer af leveringsaftalens relevante betingelser, der er forbudt. Visse former for handelspraksis betragtes imidlertid som urimelige på grund af deres art, og parterne bør ikke have kontraktfrihed til at afvige fra dem.

(12)  Når det skal vurderes, om en bestemt handelspraksis er urimelig, er det vigtigt at mindske risikoen for at begrænse brugen af rimelige og effektivitetsfremmende aftaler mellem parterne. Der bør derfor sondres mellem de former for praksis, der beskrives i klare og utvetydige vendinger i leveringsaftalerne mellem parterne, og andre former for praksis, som forekommer, efter at transaktionen er indledt, uden at parterne på forhånd er enedes om dem i klare og utvetydige vendinger, således at det kun er ensidige og retrospektive ændringer af leveringsaftalens relevante betingelser, der er forbudt. Visse former for handelspraksis betragtes imidlertid som urimelige på grund af deres art, og parterne bør ikke have kontraktfrihed til at afvige fra dem. Desuden bør leverandører ikke udsættes for pres, når de indgår en leveringsaftale.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at sikre effektiv håndhævelse af forbuddene i dette direktiv bør medlemsstaterne udpege en myndighed, som har ansvaret for at håndhæve dem. Denne myndighed bør enten kunne handle på eget initiativ eller på baggrund af klager fra parter, der berøres af illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden. Hvis en klager anmoder om, at vedkommendes identitet holdes hemmelig på grund af frygt for repressalier, bør de håndhævende myndigheder i medlemsstaterne imødekomme anmodningen.

(13)  For at sikre effektiv håndhævelse af forbuddene i dette direktiv bør medlemsstaterne udpege en myndighed, som har ansvaret for at håndhæve dem. Denne myndighed bør enten kunne handle på eget initiativ eller på baggrund af klager fra parter, der berøres af illoyal handelspraksis i landbrugsfødevareforsyningskæden. Når en klage registreres, bør medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder garantere, at klagerens identitet forbliver anonym.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at klagerne er anonyme.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  For at sikre effektiv håndhævelse af forbuddet mod illoyal handelspraksis skal de udpegede håndhævende myndigheder råde over alle nødvendige ressourcer, medarbejdere og ekspertise.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  I kraft af klager fra producentorganisationer eller disses sammenslutninger kan der sikres beskyttelse af identiteten hos medlemmer af organisationerne, som er små og mellemstore leverandører og mener, at de udsættes for illoyal handelspraksis. De håndhævende myndigheder i medlemsstaterne bør således kunne modtage og reagere på klager fra sådanne aktører, idet de beskytter de sagsøgtes proceduremæssige rettigheder.

(14)  I kraft af klager fra producentorganisationer eller disses sammenslutninger kan der sikres beskyttelse af identiteten hos medlemmer af organisationerne eller familiebedrifter, som er små og mellemstore leverandører og mener, at de udsættes for illoyal handelspraksis. De håndhævende myndigheder i medlemsstaterne bør således kunne modtage og reagere på klager fra sådanne aktører, idet de beskytter de sagsøgtes proceduremæssige rettigheder.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Medlemsstaternes håndhævende myndigheder bør have de nødvendige beføjelser, som gør det muligt for dem at foretage effektiv indsamling af faktuelle oplysninger ved at anmode om dem. Hvis det er relevant, bør de have beføjelse til at beordre, at en forbudt praksis indstilles. Afskrækkende midler, f.eks. beføjelser til at pålægge bøder og offentliggøre resultater af undersøgelser, kan tilskynde til adfærdsændringer og udenretslige løsninger mellem parterne, og de bør derfor være omfattet af de håndhævende myndigheders beføjelser. Kommissionen og de håndhævende myndigheder i medlemsstaterne bør samarbejde tæt for at sikre en fælles tilgang til anvendelsen af de regler, der er fastlagt i dette direktiv. Navnlig bør de håndhævende myndigheder yde bistand til hinanden, f.eks. ved at udveksle oplysninger og hjælpe med undersøgelser, som har en grænseoverskridende dimension.

(15)  Medlemsstaternes håndhævende myndigheder bør have de nødvendige beføjelser, som gør det muligt for dem at foretage effektiv indsamling af faktuelle oplysninger ved at anmode om dem. Med henblik på effektiv implementering af dette direktiv bør de håndhævende myndigheder have beføjelse til at forbyde urimelig handelspraksis, pålægge bøder, sanktioner og offentliggøre resultater af undersøgelser. Disse beføjelser kan fungere som afskrækkende foranstaltninger og tilskynde til adfærdsændringer og udenretslige løsninger mellem parterne, og de bør derfor være omfattet af de håndhævende myndigheders beføjelser. De håndhævende myndigheder bør tage højde for gentagne overtrædelser af dette direktiv. Kommissionen og de håndhævende myndigheder i medlemsstaterne bør samarbejde tæt for at sikre en fælles tilgang til anvendelsen af de regler, der er fastlagt i dette direktiv, navnlig med hensyn til bøder og sanktioner. Navnlig bør de håndhævende myndigheder yde bistand til hinanden, f.eks. ved at udveksle oplysninger og hjælpe med undersøgelser, som har en grænseoverskridende dimension.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  De håndhævende myndigheder bør anvende passende afskrækkende sanktioner over for aktører, der overtræder de regler, som er fastlagt i dette direktiv. Der bør tages højde for en kommerciel enheds gentagne overtrædelser, når det afgøres, hvilke sanktioner der skal pålægges.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Af hensyn til en effektiv gennemførelse af politikken til bekæmpelse af illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden bør Kommissionen undersøge anvendelsen af dette direktiv og forelægge Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en rapport. Ved undersøgelsen bør der navnlig også fokuseres på, om det – ud over at beskytte små og mellemstore leverandører – i fremtiden vil være berettiget at beskytte små og mellemstore aftagere af fødevarer i forsyningskæden —

(19)  Af hensyn til en effektiv gennemførelse af politikken til bekæmpelse af illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden bør Kommissionen undersøge anvendelsen af dette direktiv og forelægge Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en rapport. Ved undersøgelsen bør der navnlig også fokuseres på en mulig udvidelse af listerne over illoyal handelspraksis, der er fastsat i dette direktiv og om det - ud over at beskytte små og mellemstore leverandører - i fremtiden vil være berettiget at beskytte små og mellemstore købere af fødevarer i forsyningskæden,

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Dette direktiv finder anvendelse på visse former for illoyal handelspraksis, der forekommer i forbindelse med salg af fødevarer fra leverandører, der er små og mellemstore virksomheder, til en køber, der ikke er en lille eller en mellemstor virksomhed.

2.  Dette direktiv finder anvendelse på visse former for illoyal handelspraksis, der forekommer i forbindelse med salg af fødevarer fra leverandører til købere.

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at direktivet omfatter alle aktører i fødevareforsyningskæden for at forhindre, at illoyal handelspraksis videregives gennem forsyningskæden, og forretningen flyttes for at omgå regler, der forbyder illoyal handelspraksis. Ændringen fra "små og mellemstore operatører" til "alle operatører" bør finde anvendelse i teksten.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "køber": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som køber fødevarer gennem handel. Betegnelsen "køber" kan omfatte en gruppe af sådanne fysiske og juridiske personer

a)  "køber": enhver fysisk eller juridisk person, uanset dennes etableringssted, som køber landbrugs- og fødevarer gennem handel til forarbejdning, distribution eller detailhandel, og/eller leverer tjenesteydelser relateret til disse varer inden for EU Betegnelsen "køber" kan omfatte en gruppe af sådanne fysiske og juridiske personer

Begrundelse

Denne ændring sigter på inden for definitionen på dette direktiv at indbefatte de operatører, der ganske vist er etableret uden for EU, men som køber og sælger varer på EU-markedet. Dette vil forhindre, at en køber kan omgå direktivets bestemmelser ved simpelthen at opslå etableringssted uden for EU;

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "leverandør": enhver landbrugsproducent eller enhver fysisk eller juridisk person, som sælger fødevarer, uanset vedkommendes etableringssted. Betegnelsen "leverandør" kan omfatte en gruppe af sådanne landbrugsproducenter eller fysiske og juridiske personer, herunder producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer

b)  "leverandør": enhver landbrugsproducent, levnedsmiddelforarbejdningsvirksomhed eller enhver fysisk eller juridisk person, der er

etableret i Unionen, som sælger fødevarer; betegnelsen "leverandør" kan omfatte en gruppe af sådanne landbrugsproducenter eller fysiske og juridiske personer, herunder producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller landbrugskooperativer;

Begrundelse

Kun leverandører, der er etableret i EU, bør blive beskyttet af medlemsstaterne, da europæiske leverandører ikke får ligebehandling i tredjelande. Kooperativer har deres egen juridiske identitet og bør være omfattet af denne artikel.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "små og mellemstore virksomheder": virksomheder som omhandlet i den definition af begrebet mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, der er fastlagt i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF14

udgår

__________________

 

14 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

 

Begrundelse

I overensstemmelse med de ændringer, der udvider direktivets anvendelsesområde, er det ikke nødvendigt at definere, hvad en SMV er.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  "økonomisk afhængighed": en forbindelse, hvor køberen tegner sig for mindst 30 % af leverandørens omsætning

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  produkter, der er opført i bilag I til traktaten, og som er beregnet til konsum, samt produkter, der ikke er opført i nævnte bilag, men som er forarbejdet på basis af disse produkter og beregnet til konsum

d)  "landbrugs- eller fødevarer": produkter, der er opført i bilag I til traktaten, og som er beregnet til konsum, samt produkter, der ikke er opført i nævnte bilag, men som er forarbejdet på basis af disse produkter til konsum og landbrugsvarer

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "letfordærvelige fødevarer": fødevarer, som bliver uegnede til konsum, medmindre de opbevares, behandles, emballeres eller på anden måde konserveres for at forhindre, at de bliver uegnede.

e)  "fordærvelige fødevarer": landbrugsprodukter og fødevarer, der er naturligt egnede til markedsføring og forbrug i op til 30 dage, eller som kræver regulerede temperatur- eller emballeringsbetingelser til lagring og/eller markedsføring og/eller transport

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at skabe klarhed

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  "ikke-fordærvelige produkter": produkter, der ikke er fordærvelige fødevarer.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  "Illoyal handelspraksis": enhver praksis, der afviger fra god praksis på handelsområdet, er i strid med god tro og redelig handlemåde, og som en handelspartner ensidigt påtvinger en anden.

Begrundelse

Det er vigtigt at indføre en definition af urimelig handelspraksis og et generelt forbud mod denne praksis for at forhindre magtfulde aktører i forsyningskæden fra at anlægge nye former for illoyal handelspraksis for at omgå direktivet.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at følgende former for handelspraksis er forbudt:

1.  Medlemsstaterne sikrer, at mindst følgende former for urimelig handelspraksis er forbudt:

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  En køber betaler en leverandør for letfordærvelige fødevarer senere end 30 kalenderdage efter modtagelsen af leverandørens faktura eller senere end 30 kalenderdage efter datoen for levering af de letfordærvelige fødevarer, alt efter hvilken dato der er den seneste. Dette forbud griber ikke ind i

a)  En køber betaler en leverandør for letfordærvelige landbrugs- eller fødevarer senere end 30 kalenderdage efter modtagelsen af leverandørens faktura eller senere end 30 kalenderdage efter datoen for levering af de letfordærvelige landbrugs- eller fødevarer, alt efter hvilken dato der er den seneste. Dette forbud griber ikke ind i

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  En køber betaler en leverandør for ikkefordærvelige fødevarer senere end 60 kalenderdage efter modtagelsen af leverandørens faktura eller senere end 60 kalenderdage efter datoen for levering af de letfordærvelige fødevarer, alt efter hvilken dato, der er den seneste. Dette forbud griber ikke ind i

 

de konsekvenser af for sen betaling og de retsmidler, der er fastlagt i direktiv 2011/7/EU

 

køberens og leverandørens mulighed for at aftale en værdidelingsklausul, jf. artikel 172 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Begrundelse

Denne ændring udvider direktivets dækning for produkter, der ikke er letfordærvelige, uden at dette berører direktiv 2011/7/EU om forsinket betaling og den klausul om værdideling, der er indført i forordningen om den fælles markedsordning.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  En køber annullerer ordrer på letfordærvelige fødevarer med så kort varsel, at en leverandør ikke med rimelighed kan forventes at finde en alternativ måde at afsætte eller anvende de pågældende produkter på.

b)  En køber annullerer ordrer på letfordærvelige landbrugs- eller fødevarer med så kort varsel, at en leverandør ikke med rimelighed kan forventes at finde en alternativ måde at afsætte eller anvende de pågældende produkter på.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  En køber ændrer ensidigt og med tilbagevirkende kraft vilkårene i leveringsaftalen med hensyn til en leverings eller forsynings hyppighed, timing eller omfang, kvalitetsstandarderne eller priserne på fødevarerne.

c)  En køber ændrer ensidigt og med tilbagevirkende kraft vilkårene i leveringsaftalen med hensyn til en leverings eller forsynings hyppighed, timing eller omfang, kvalitetsstandarderne eller priserne på landbrugsprodukter og fødevarer eller betalingsbetingelserne.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) en køber sælger landbrugs- eller fødevarer til priser, der ligger under kostprisen;

Begrundelse

Det er landbrugssektorens mest tilbagevendende interesse, som bør være omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  En leverandør kompenserer for det fødevarespild, der forekommer hos en køber, og som ikke skyldes leverandørens forsømmelighed eller fejl.

d)  En leverandør kompenserer for det spild af landbrugs- eller fødevarer, der forekommer hos en køber, og som ikke skyldes leverandørens forsømmelighed eller fejl.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) En køber opsiger ensidigt leveringsaftalen.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db) Køberen informerer leverandøren om eventuel forskelsbehandling, som køberen anvender, eller har til hensigt at anvende, i forhold til andre konkurrerende mærker, som ejes eller varetages af køberen. Den differentierede behandling omfatter mindst alle specifikke foranstaltninger eller enhver form for adfærd fra køberens side med hensyn til følgende: a) liste, b) butiksareal og c) handelsmargener.

Begrundelse

Denne illoyale handelspraksis bygger på artikel 6 i den foreslåede forordning om online mellemled. Som forklaret ovenfor er redelig konkurrence mellem uafhængige mærker og detailhandlendes mærker afgørende for at fremme innovation og konkurrence efter saglige hensyn. Hvis vertikalt integrerede detailhandlende må give deres egne mærker handelsfordele, skal leverandører af uafhængige mærker som minimum have kendskab til disse og omfanget af dem, så de har mulighed for at tilpasse deres konkurrencestrategier til disse ulige vilkår.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dc)  En køber reducerer mængden og/eller værdien af landbrugs- eller fødevarer af en standardkvalitet på en ugennemsigtig måde.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dd)  En køber truer med at bruge eller udøve handelsrepressalier over for leverandøren, hvis sidstnævnte udøver sine kontraktlige og juridiske rettigheder, herunder fremsættelse af klager og samarbejde med nationale retshåndhævende myndigheder.

Begrundelse

Denne illoyale handelspraksis er nødvendig for at beskytte leverandører mod handelsrepressalier (f.eks. delvis reducering af ordremængder eller opsigelse af leveringsaftalen), når de tager retsskridt for at håndhæve deres kontraktlige rettigheder eller rettigheder i medfør af dette direktiv.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

de)  En køber gør forretningssamarbejde og indgåelse af en leveringsaftale betinget af kompensation i form af varer og tjenester.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

df)  en køber kræver, at leverandørerne bærer de finansielle omkostninger ved de unøjagtige prognoser, som køberen har fremsat

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d g (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dg)  en køber reducerer delvist eller fuldstændigt køb i henhold til eksisterende aftaler med det formål at påtvinge en ændring af en eksisterende aftale eller at forhandle en ny aftale.

Begrundelse

Denne illoyale handelspraksis bygger på Kommissionens grønbog om illoyal handelspraksis mellem virksomheder i forsyningskæden for fødevarer og non-food i Europa (pkt. 5.6) og forsyningskædeinitiativet. Ofte behøver købere ikke en gang at opsige leveringsaftalen for at opnå urimelige fordele; det er tilstrækkeligt at reducere købsmængden.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d h (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dh)  En køber anvender kommunikations- eller handelsmæssige aktiviteter eller træffe handelspolitiske tiltag, der er, eller kan være, ugunstige for opfattelsen af produkter, som har en geografisk betegnelse i henhold til forordning (EU) nr. 1151/20121a, forordning (EU) nr. 110/20081b eller forordning (EU) nr. 251/20141c.

 

__________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).

 

1bEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16).

 

1cEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 af 26. februar 2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 14).

Begrundelse

Geografiske betegnelser udsættes ofte for mange forskellige former for praksis, som skader opfattelsen af dem, f.eks. salg under kostprisen, auktioner, hvor den lavestbydende vinder, uforsvarlig markedsføring mv.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d i (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

di)  En køber leverer en tom veksel for de overførte råmaterialer, og leverandøren er ikke forpligtet til at udstede garanti for de overførte, men stadig ubetalte, landbrugs- eller fødevarer.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d j (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dj)  En køber opkræver et gebyr for medtagelsen af leverandørens landbrugs- eller fødevarer.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d k (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dk)  En køber returnerer de leverede, men ikkeafsatte produkter, opkræver betaling for bortskaffelsen af sådanne produkter, opkræver leverandøren betaling for ubrugte produkter med udløbet holdbarhedsperiode – undtagen i tilfælde af produkter, der først er leveret til den erhvervsdrivende – samt for produkter, hvis salg leverandøren specifikt havde anmodet om, og som leverandøren skriftligt var blevet advaret om kunne nå deres udløbsdato pga. dårlig omsætning.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d l (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dl)  En køber opkræver et gebyr for leveringen af landbrugs- eller fødevarer på et andet sted end det aftalte leveringssted.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d m (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dm)  En køber opkræver et gebyr for opbevaring og håndtering efter leveringen af landbrugs- eller fødevaren.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d n (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dn)  En køber opkræver et gebyr for reduceret omsætning, salg eller leverandøravance som følge af lavere salg af en bestemt landbrugs- eller fødevare.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d o (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

do)  En køber sælger landbrugs- eller fødevarer til slutforbrugeren til en lavere pris end nogen købspris i forsyningskæden for det givne produkt, der er momspligtigt, undtagen hvad angår produkter, der nærmer sig deres udløbsdato, tilbagetrækning af landbrugs- eller fødevaren fra sortimentet eller fuld godkendelse som følge af lukning af en salgsfacilitet.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d p (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dp)  En køber gør indgåelsen af en leveringsaftale og et forretningssamarbejde betinget af krav om at deltage i prisnedslag eller salg ved at reducere købsprisen på leverandørens bekostning.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at følgende former for handelspraksis er forbudt, medmindre der er truffet aftale om dem i klare og utvetydige vendinger ved indgåelsen af leveringsaftalen:

2.  Medlemsstaterne sikrer, at følgende former for handelspraksis er forbudt, medmindre der er truffet aftale om dem i klare og utvetydige vendinger ved indgåelsen af leveringsaftalen, eller hvis de er affødt af leverandørens økonomiske afhængighed af køberen, hvormed denne var i stand til at påtvinge disse betingelser:

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at tydeliggøre, at praksisser omhandlet i artikel 3, stk. 2, også bør forbydes i de tilfælde, hvor aftalen mellem de to parter er affødt af leverandørens økonomiske afhængighedsforhold.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  En køber returnerer ikkeafsatte fødevarer til en leverandør.

a)  En køber returnerer ikkeafsatte landbrugs- og fødevarer til en leverandør.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  En køber nægter at acceptere eller overtage den kontraktlige mængde af landbrugs- og fødevarer i henhold til den aftalte købeplan, dvs. inden for den løbetid, hvor leverandøren er forpligtet til at levere, undtagen i tilfælde, der er begrundet i leveringsaftalen.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  Køberen fjerner produkter fra listen over kontraktlige produkter, som leverandøren leverer til kunden, eller reducerer i væsentlig grad en ordre på en bestemt landbrugs- eller fødevare uden forudgående skriftlig meddelelse herom inden for den tidsperiode, der er angivet kontrakten, eller inden for en frist, der ikke må være kortere end 30 dage i tilfælde, hvor der ikke er fastsat en deadline i kontrakten.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  En køber kræver betaling fra en leverandør som betingelse for oplagring, udstilling eller anden fremvisning af leverandørens fødevarer.

b)  En køber kræver et gebyr fra en leverandør som betingelse for oplagring, udstilling og/eller opbevaring af en leverandørs landbrugs- eller fødevarer på hylderne på hos køberen, medmindre leverandøren udtrykkeligt kræver, at køberen oplagrer, udstiller og/eller opbevarer leverandørens produkter på en specifik hylde på køberens salgssted.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  en køberandel med tredjemand, eller misbrug, forsætligt eller uagtsomt, af fortrolige oplysninger i forbindelse med forsyningskontrakten, herunder forretningshemmeligheder, som leverandøren deler med køberen

Begrundelse

Denne praksis var i Kommissionens grønbog om illoyal handelspraksis.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  en køber træffer modforholdsregler over for leverandøren eller truer med at iværksætte repressalier ved hjælp af forskellige former for praksis, som f.eks. fjernelse af produkter fra listen, standsning af datadelingstjenester, for store forfremmelser, forsinkede betalinger, ensidige fradrag og/eller blokering af salgsfremmende foranstaltninger med henblik på at opnå bedre betingelser i henhold til eksisterende kontrakter eller ved forhandling af en ny kontrakt

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc)  en køber påtvinger eller forsøger at påtvinge en urimelig og uforholdsmæssig overførsel af køberens økonomiske risiko på leverandøren

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  En leverandør betaler for salgsfremstød for fødevarer, som køberen sælger. Køberen skal – hvis denne iværksætter salgsfremstødet – på forhånd angive salgsfremstødsperioden og den mængde fødevarer, der forventes bestilt.

c)  En leverandør betaler for salgsfremstød for landbrugs- eller fødevarer, som køberen sælger. Køberen skal - hvis denne iværksætter salgsfremstødet - på forhånd angive salgsfremstødsperioden og den mængde landbrugs- eller fødevarer, der forventes bestilt.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  En leverandør betaler for køberens markedsføring af fødevarer.

d)  En leverandør betaler for køberens markedsføring af landbrugs- eller fødevarer.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  køberen overdrager transport- og lageromkostningerne til leverandøren eller producenten.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaterne sikrer, at kontraktvilkår eller praksisser, der udelukker renter ved forsinket betaling, forbydes i henhold til bestemmelserne i artikel 7 i direktiv 2011/7/EU.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Aftalemæssige forhold

 

1.   En leverandør kan kræve, at alle leveringer af dennes landbrugs- og fødevarer til en køber er omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne og/eller et skriftligt kontrakttilbud fremsat af første køber.

 

2.   Enhver kontrakt eller ethvert kontrakttilbud, jf. stk. 1, skal:

 

a)   indgås før leveringen

 

b)   foreligge skriftligt og

 

c)   indeholde følgende oplysninger:

 

i)   den pris, der skal betales for leveringen, og som:

 

-   er fast og fastsat i kontrakten og/eller

 

-   beregnes ud fra forskellige faktorer i kontrakten, som kan omfatte markedsindikatorer, der afspejler ændringer i markedsforholdene, den leverede mængde og kvaliteten eller sammensætningen af de leverede landbrugsprodukter

 

ii)   mængden og kvaliteten af de pågældende produkter, der kan eller skal leveres, og tidspunktet for sådanne leverancer

 

iii)   kontraktens varighed, som kan være enten tidsbegrænset eller tidsubegrænset eller tidsubegrænset med opsigelsesbestemmelser

 

iv)   oplysninger om betalingsperioder og -procedurer

 

v)   ordninger for indsamling eller levering af landbrugsprodukter og

 

vi)   bestemmelser, der finder anvendelse i tilfælde af force majeure.

 

3.   Stk. 1 og 2 tilsidesætter ikke artikel 148 og 168 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

 

4.   Medlemsstaterne kan indkredse, udveksle og fremme bedste praksis vedrørende langsigtede kontraktsystemer med det formål at styrke producenternes forhandlingsposition i landbrugs- og fødevareforsyningskæden.

Begrundelse

ÆF'et giver i tråd med forordningen for fusionsmarkedsordningen samtlige leverandører (og ikke kun landbrugere) mulighed for at anmode om skriftlige aftaler, hvilket også sætter medlemsstaterne i stand til at tilskynde til øget aftalemæssig forpligtelse mellem forskellige aktører inden for landbrugs- og fødevareforsyningskæden.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3b

 

Overordnet illoyal handelspraksis

 

Medlemsstaterne sikrer, at følgende former for overordnet illoyal handelspraksis er forbudt:

 

a)   påtvinge eller forsøge at påtvinge en urimelig eller uforholdsmæssig overførsel af køberens økonomiske risiko på leverandøren

 

b)   påtvingelse eller forsøg på påtvingelse af en væsentlig ubalance mellem rettigheder og forpligtelser på leverandøren i et handelsforhold enten før, under eller efter aftalen.

Begrundelse

1) Denne overordnede illoyale handelspraksis bygger på definitionen af illoyal handelspraksis i begrundelsen og Kommissionens grønbog om illoyal handelspraksis mellem virksomheder i forsyningskæden for fødevarer og non-food i Europa (pkt. 5.4) og forsyningskædeinitiativet. 2) Denne illoyale handelspraksis bygger på artikel L442-6 i den franske handelslov (Code de Commerce). Der kan opstå en betydelig ubalance i et forretningsforhold, f.eks. når aftalen giver tvetydige udtryk, der giver køberen råderum til at opfylde eller ændre kontrakten.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat udpeger en offentlig myndighed, der skal håndhæve forbuddet i artikel 3 på nationalt plan (den "håndhævende myndighed").

Hver medlemsstat udpeger en enkelt offentlig myndighed, der skal håndhæve forbuddet i artikel 3 på nationalt plan ("håndhævende myndighed").

Begrundelse

Det er nødvendigt at oprette en fælles offentlig kontrolmyndighed, eftersom mange håndhævelsesmyndigheder i medlemsstaterne kan føre til manglende ensartethed og mindske effektiviteten af kontrollen.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sikrer, at den udpegede håndhævende myndighed har de nødvendige ressourcer, herunder et tilstrækkeligt budget og tilstrækkelig ekspertise, til at opfylde sine forpligtelser.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 4a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Kompetent myndighed

 

1.   Den retshåndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor en køber, der er mistænkt for at have bedrevet forbudt handelspraksis, er etableret, er bemyndiget til at undersøge illoyal handelspraksis udført af køberen.

 

2.   Hvis en leverandør leverer sine varer til en modtager, der er tilknyttet køberen, men er etableret i en medlemsstat, som ikke er identisk med etableringsstedet for den køber, der er mistænkt for at have udført forbudt handelspraksis, er den retshåndhævende myndighed i den pågældende medlemsstat bemyndiget til at undersøge illoyal handelspraksis udført af køberen. Modtageren af varerne anses for at hæfte solidarisk for eventuelle begåede overtrædelser.

 

3.   Hvis køberen er etableret uden for Unionen, er den retshåndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor leverandøren er etableret, den kompetente myndighed til at undersøge illoyal handelspraksis begået mod leverandøren.

 

4.   Den kompetente myndighed er også bemyndiget til at undersøge illoyal handelspraksis for så vidt angår levering af tjenesteydelser som led i leveringsaftalen. Køberen, og i relevante tilfælde tredjepartsmodtageren af varerne, anses for at hæfte solidarisk for eventuelle overtrædelser begået af en tredjepartsleverandør af relaterede tjenesteydelser.

Begrundelse

Dette vedrører regler om jurisdiktion og artikel 4 sikrer, at aftaler om tjenesteydelser er myndighedernes kontrol, og at aktører uden for EU i realiteten undgår EU-jurisdiktion ved at afvise at overholde beslutninger vedtaget af de kompetente myndigheder ((hvis de ikke virker i den medlemsstat, hvor myndigheden er beliggende, kan enhver bøde eller afhjælpende foranstaltning, som myndigheden har vedtaget, ikke håndhæves). Denne nye artikel 4 sikrer, at tjenesteydelserne overholder leveringsaftalen med hensyn til jurisdiktion og solidarisk hæftelse. Derfor vil internationale indkøbsforeningers aftaler om tjenesteydelser blive undersøgt af EU-indkøbsforeningernes medlemmers nationale myndigheder, og sidstnævnte vil hæfte solidarisk sammen med selve indkøbsforeningen (ellers kan en schweiziske alliance af købere i EU simpelthen omgå alle EU's kompetente myndigheders beslutninger, så længe de ikke har aktiver på den kompetente myndigheds område).

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En leverandør skal indgive en eventuel klage til den håndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor den køber, der mistænkes for at have udøvet en forbudt handelspraksis, er etableret.

1.  En leverandør skal indgive en eventuel klage til den håndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor den køber, der mistænkes for at have udøvet en forbudt handelspraksis, er etableret, eller til den håndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor leverandøren er etableret. I sidstnævnte tilfælde fremsender den retshåndhævende myndighed klagen til den retshåndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor den køber, der mistænkes for at have udøvet forbudt handelspraksis, er etableret.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

En leverandør kan indgive klage til den retshåndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor leverandøren er etableret. Den retshåndhævende myndighed i denne medlemsstat fremsender klagen til den retshåndhævende myndighed i den medlemsstat, hvor den køber, der mistænkes for at have bedrevet forbudt handelspraksis, er etableret.

Begrundelse

Nogle SMV'er har ikke mulighed for at behandle deres klager i andre lande end det, de er etableret i. De bør derfor have mulighed for at anmode om indgriben fra den retshåndhævende myndighed i deres eget land som kontaktled i udbudsprocessen.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Producentorganisationer eller sammenslutninger af disse, hvis medlemmer eller medlemmers medlemmer mener, at de udsættes for en forbudt handelspraksis, har ret til at indgive en klage.

2.  Leverandørorganisationer eller sammenslutninger af disse, hvis medlemmer eller medlemmers medlemmer mener, at de udsættes for en forbudt handelspraksis, har ret til at indgive en klage og optræde som part i sagsbehandlingsproceduren.

Begrundelse

For at være i overensstemmelse med de termer, der anvendes i direktivet, bør denne bestemmelse henvise til leverandørsammenslutninger. Sammenslutninger, der indgiver klager, bør accepteres som intervenienter i sagen. I Spanien har foreninger, der indgiver klager i henhold til lovgivningen om fødevarekæden, ikke denne juridiske status og derfor har hverken de enkelte ofre for illoyal handelspraksis (frygtfaktor) eller de sammenslutninger, der repræsenterer dem, adgang til retssagen.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis klageren anmoder om det, skal den håndhævende myndighed sikre fortrolig behandling af klagerens identitet og eventuelle andre oplysninger, hvis offentliggørelse efter klagerens mening vil skade dennes interesser. Klageren skal angive, hvilke oplysninger der skal behandles fortroligt, i en eventuel anmodning om fortrolighed.

3.  Hvis klageren anmoder om det, skal den håndhævende myndighed sikre fortrolig behandling af klagerens identitet og eventuelle andre oplysninger, hvis offentliggørelse efter klagerens mening vil skade dennes interesser. Klageren skal identificere disse oplysninger.

Begrundelse

Denne ændring sikrer, at klager er anonyme for at fjerne "frygtfaktoren".

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis der efter den håndhævende myndigheds mening ikke er et tilstrækkeligt grundlag for at behandle en klage, skal den underrette klageren om årsagen.

4.  Hvis der efter den håndhævende myndigheds mening ikke er et tilstrækkeligt grundlag for at behandle en klage, skal den straks underrette klageren om årsagen.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Den retshåndhævende myndighed fastsætter en rimelig tidsperiode for iværksættelse og gennemførelse af efterforskning og træffer efter endt behandling en begrundet afgørelse og informerer parterne om denne afgørelse.

Begrundelse

Denne ændring sikrer en rettidig iværksættelse, gennemførelse, afslutning af undersøgelser og underretning af parterne om den afgørelse, der træffes af håndhævelsesmyndigheden.

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  indlede og gennemføre undersøgelser på eget initiativ eller på grundlag af en klage

a)  indlede og gennemføre undersøgelser på eget initiativ eller på grundlag af en klage, herunder anonyme klager eller klager fra whistleblowere

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  pålægge købere og leverandører at fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for at foretage undersøgelser om den forbudte handelspraksis

b)  pålægge købere og leverandører at fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for at foretage undersøgelser om den forbudte handelspraksis, som fandt sted i forretningsforholdet, og at vurdere, om de er forbudt eller afviger fra god handelspraksis

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  pålægge overtrædelsens ophavsmand en bøde. Bøden skal være virkningsfuld, stå i forhold til overtrædelsens art, varighed og grovhed og have afskrækkende virkning

d)  pålægge den fysiske eller juridiske person, der har overtrådt dette direktiv, en bøde og om nødvendigt andre afskrækkende sanktioner i henhold til national lovgivning. Bøden og om nødvendigt sanktionen skal være virkningsfuld, stå i forhold til arten, varigheden og grovheden af overtrædelsen og eventuelle tidligere og gentagne overtrædelser af dette direktiv og have afskrækkende virkning

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  offentliggøre sine beslutninger vedrørende litra c) og d)

e)  offentliggøre sine beslutninger vedrørende litra c) og d), herunder værdien af bøden, og om muligt beskytte fortroligheden i forhold til den klagende, hvis der anmodes herom

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  informere købere og leverandører om sine aktiviteter i årlige rapporter, hvori myndigheden bl.a. beskriver antallet af modtagne klager og de undersøgelser, som den har iværksat og afsluttet. For hver undersøgelse skal rapporten indeholde en kort beskrivelse af undersøgelsens emne og resultat.

f)  informere købere og leverandører om sine aktiviteter i årlige rapporter, hvori myndigheden bl.a. beskriver antallet af modtagne klager og de undersøgelser, som den har iværksat og afsluttet. For hver undersøgelse skal rapporten indeholde en kort beskrivelse af undersøgelsens emne, undersøgelsens konklusioner og oplysninger om procedurens resultat samt den trufne afgørelse og en typologi for den identificerede urimelige handelspraksis.

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Mægling eller alternativ tvistbilæggelsesmekanisme

 

1.   Medlemsstaterne kan fremme brug af mægling eller en alternativ tvistbilæggelsesmekanisme i tilfælde af tvist mellem en leverandør og en køber på grund af en illoyal handelspraksis, som defineret i artikel 2, medmindre andet gælder i kraft af de beføjelser og forpligtelser påhvilende den retshåndhævende myndighed, som er fastsat i artikel 6.

 

2.   Anvendelse af mægling eller alternativ tvistbilæggelsesmekanisme indskrænker ikke leverandørens ret til at indgive klage, som fastsat i artikel 5.

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6b

 

Sanktioner

 

1.   Medlemsstaterne indfører sanktioner for overtrædelsen af dette direktiv. Mindstebeløbet for den pålagte sanktion skal mindst udgøre 2 % af den samlede købers omsætning i henhold til deres sidste regnskab.

 

2.   I tilfælde af, at en køber gentager den samme illoyale handelspraksis, skal beløbet for den pålagte sanktion svare til det, der er omhandlet i stk. 1, og forhøjet med 20 % for hver gentagen overtrædelse.

Begrundelse

Formålet med denne nye artikel er at standardisere kriterierne for at fastlægge sanktioner på EU-plan, jf. eksemplet med andre EU-bestemmelser, uden at dette berører de nationale beføjelser vedrørende afgørelsen om sanktionens værdi.

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen og medlemsstaternes håndhævende myndigheder danner et netværk af offentlige myndigheder, der anvender dette direktivs regler i nært samarbejde. De nærmere bestemmelser for samarbejdet inden for netværket, herunder ordninger for information, høring og fordeling af sager om urimelig handelspraksis på tværs af grænserne fastlægges og revideres af Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne.

Begrundelse

Koordinering på EU-plan er afgørende for at sikre, at illoyal handelspraksis, der involverer aktører fra flere medlemsstater og aktører, der er baseret uden for EU, behandles ens, og at håndhævelsesmyndigheder kan udveksle oplysninger, tildele sager om illoyal handelspraksis på tværs af grænserne og koordinere deres tilgang. Dette forslag, der opretter et netværk på EU-plan, bygger på erfaringerne fra Det Europæiske Konkurrencenetværk (forordning 1/2003).

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Nationale observatorier

 

1.   Medlemsstaterne opretter nationale observatorier til overvågning af, hvordan fødevarekæden fungerer.

 

2.   De nationale observatorier skal som minimum:

 

a)   overvåge og evaluere illoyal handelspraksis ved gennemførelse af undersøgelser og markedsanalyser

 

b)  indberette konstaterede overtrædelser til den håndhævende myndighed

 

c)   udarbejde beretninger og henstillinger og

 

d)   bistå de håndhævende myndigheder med at tilvejebringe oplysninger med henblik på at efterkomme artikel 7 og 9.

Begrundelse

Markedsgennemsigtighed er et nøgleelement, når det gælder om at sikre, at værdikæden fungerer godt. Et sådant værktøj vil også være meget nyttigt til at vurdere gennemførelsen af lovgivningen med henblik på fremtidige revisioner og at udveksle nationale data.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte regler, der har til formål at bekæmpe illoyal handelspraksis, og som rækker ud over de bestemmelser, der er fastsat i artikel 3, 5, 6 og 7, forudsat at disse nationale regler er forenelige med reglerne for det indre markeds funktion.

For at sikre en højere grad af beskyttelse kan medlemsstaterne fastsætte regler, der har til formål at bekæmpe illoyal handelspraksis, og som er strengere end dem, der er fastsat i dette direktiv, forudsat at disse nationale regler er forenelige med reglerne for det indre markeds funktion.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at sikre landbrugernes position i fødevarekæden, at overholde nærhedsprincippet i gennemførelsen og give medlemsstaterne mulighed for at være mere vidtgående i alle dele af direktivet.

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 15. marts hvert år sender medlemsstaterne Kommissionen en rapport om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden. Denne rapport skal navnlig indeholde alle relevante data om anvendelsen og håndhævelsen af bestemmelserne i nærværende direktiv i den pågældende medlemsstat det foregående år.

1.  Senest den 15. marts hvert år sender medlemsstaterne Kommissionen en rapport på illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæde om direktivets anvendelsesområde med særlig vægt. Denne rapport skal navnlig indeholde alle relevante data om anvendelsen og håndhævelsen af bestemmelserne i nærværende direktiv i den pågældende medlemsstat det foregående år.

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tidligst tre år efter datoen for dette direktivs anvendelse foretager Kommissionen en evaluering af dette direktiv og forelægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

1.  Tidligst tre år efter datoen for dette direktivs anvendelse foretager Kommissionen en evaluering af dette direktiv og forelægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Inden for rammerne af denne evaluering undersøges behovet for medtagelse af yderligere former for illoyal handelspraksis.

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  Denne evaluering skal vurdere følgende, men ikke være begrænset til disse punkter:

 

a)   effektiviteten af beskyttelsen af de svageste aktører i landbrugs- og fødevareforsyningskæden mod illoyal handelspraksis

 

b)   effektiviteten af samarbejdet mellem kompetente håndhævende myndigheder

 

c)   om udpegelsen af en europæisk tilsynsmyndighed er påkrævet for at håndhæve og føre tilsyn med EU-lovgivning i fødevareforsyningskæden.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Iloyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden

Referencer

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

31.5.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Pilar Ayuso

29.5.2018

Behandling i udvalg

29.8.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

55

5

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Alex Mayer, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

ENF :

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Alex Mayer, Susanne Melior, Rory Palmer, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

5

-

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

John Procter

5

0

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Iloyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden

Referencer

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Dato for høring af EP

12.4.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

13.9.2018

ENVI

31.5.2018

IMCO

2.5.2018

 

Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

5.7.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Paolo De Castro

17.4.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

12.4.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

1.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

4

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Manolis Kefalogiannis, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Renata Briano

Dato for indgivelse

10.10.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

38

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Renata Briano, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato

4

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Albert Deß

2

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

VERTS/ALE

Martin Häusling

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik