Διαδικασία : 2018/0082(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0309/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0309/2018

Συζήτηση :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0152

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1715kWORD 283k
10.10.2018
PE 623.672v02-00 A8-0309/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

(COM(2018)0173 – C8‑0139/2018 – 2018/0082(COD))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγητής: Paolo De Castro

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Marc Tarabella

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

(COM(2018)0173 – C8‑0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0173),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0139/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, από το σουηδικό Κοινοβούλιο, καθώς και τη συμβολή της ρουμανικής Γερουσίας που υποστηρίζει ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0309/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Το 2010, το καθοδηγούμενο από την Επιτροπή φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων ενέκρινε ένα σύνολο αρχών ορθής πρακτικής στις κάθετες σχέσεις της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων που συμφωνήθηκαν από οργανώσεις οι οποίες εκπροσωπούν την πλειοψηφία των φορέων εκμετάλλευσης στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι αρχές αυτές αποτέλεσαν τη βάση της πρωτοβουλίας για την αλυσίδα εφοδιασμού, που δρομολογήθηκε το 2013.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Το 2011, ο ΟΟΣΑ ενέκρινε τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, που συνιστούν την πιο ολοκληρωμένη υφιστάμενη δέσμη συστάσεων προωθούμενων από κυβερνήσεις, και καλύπτουν όλους τους βασικούς τομείς της επιχειρηματικής δεοντολογίας.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Διάφοροι φορείς δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στο στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης, της εμπορίας, της διανομής και της λιανικής πώλησης τροφίμων. Η αλυσίδα είναι μακράν ο σημαντικότερος δίαυλος για τη διοχέτευση των τροφίμων «από το αγρόκτημα στο πιάτο». Αυτοί οι φορείς εμπορεύονται τρόφιμα, δηλαδή πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για χρήση ως τρόφιμα, και άλλα τρόφιμα που δεν παρατίθενται σε αυτό το παράρτημα αλλά μεταποιούνται από γεωργικά προϊόντα ώστε να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα.

(3)  Διάφοροι φορείς δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στο στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης, της εισαγωγής, της εξαγωγής, της εμπορίας, της διανομής, της λιανικής πώλησης και της πώλησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στους τελικούς καταναλωτές. Η αλυσίδα είναι μακράν ο σημαντικότερος δίαυλος για την παροχή των τροφίμων. Αυτοί οι φορείς εμπορεύονται γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, δηλαδή πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για χρήση ως τρόφιμα, και άλλα τρόφιμα που δεν παρατίθενται σε αυτό το παράρτημα αλλά μεταποιούνται από γεωργικά προϊόντα ώστε να χρησιμοποιηθούν ως γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.

 

(Η αλλαγή από «αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων» σε «αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Ο αριθμός και το μέγεθος των φορέων ποικίλλουν στα διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Οι διαφορές στη διαπραγματευτική ισχύ σχετίζονται με τα διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης φορέων και μπορούν να δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την αθέμιτη χρήση της διαπραγματευτικής ισχύος μέσω της άσκησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι ζημιογόνες ιδίως για τους μικρομεσαίους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων, οι οποίοι προμηθεύουν πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, είναι σε μεγάλο βαθμό μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

(5)  Ο αριθμός και το μέγεθος των φορέων ποικίλλουν στα διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Οι διαφορές στη διαπραγματευτική ισχύ σχετίζονται με τα διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης φορέων και μπορούν να δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την αθέμιτη χρήση της διαπραγματευτικής ισχύος μέσω της άσκησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι ακόμη πιο ζημιογόνες για τους μικρομεσαίους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων, οι οποίοι προμηθεύουν πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, είναι συχνά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά όλοι οι προμηθευτές ανεξαρτήτως μεγέθους είναι ευάλωτοι σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Ανεξάρτητα από το μέγεθος των φορέων, οι διαφορές στη διαπραγματευτική ισχύ είναι ανάλογες με την εξάρτηση, και συγκεκριμένα την οικονομική εξάρτηση, του προμηθευτή από τον αγοραστή.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Θα πρέπει να καθοριστεί ένα ελάχιστο ενωσιακό πρότυπο προστασίας έναντι ορισμένων προδήλως αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, προκειμένου να μειωθεί η εμφάνιση τέτοιων πρακτικών και να υπάρξει συμβολή στην εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων. Αναμένεται να είναι προς όφελος όλων των παραγωγών γεωργικών προϊόντων ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που προμηθεύει τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι όλα αυτά τα πρόσωπα αντιστοιχούν στον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που προβλέπεται στο παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής12· Αυτοί οι πολύ μικροί, μικροί και μεσαίοι προμηθευτές είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και λιγότερο ικανοί να τις αντιμετωπίσουν, χωρίς να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική τους βιωσιμότητα. Δεδομένου ότι η οικονομική πίεση που ασκείται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαιτίας αθέμιτων εμπορικών πρακτικών συχνά διέρχεται μέσω της αλυσίδας και φτάνει στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, οι κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές θα πρέπει επίσης να προστατεύουν τους μικρομεσαίους ενδιάμεσους προμηθευτές στα στάδια κατάντη της πρωτογενούς παραγωγής. Στο πλαίσιο της προστασίας των ενδιάμεσων προμηθευτών θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται οι ακούσιες επιπτώσεις (κυρίως όσον αφορά την αδικαιολόγητη αύξηση των τιμών) της εκτροπής του εμπορίου από τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τις ενώσεις τους, οι οποίοι παράγουν μεταποιημένα προϊόντα, σε μη προστατευόμενους προμηθευτές.

(7)  Θα πρέπει να καθοριστεί ένα ελάχιστο ενωσιακό πρότυπο προστασίας έναντι ορισμένων προδήλως αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, προκειμένου να μειωθεί η εμφάνιση τέτοιων πρακτικών και να υπάρξει συμβολή στην εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων. Αναμένεται να είναι προς όφελος όλων των παραγωγών γεωργικών προϊόντων ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που προμηθεύει γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και των συνεταιρισμών. Η οικονομική πίεση που ασκείται εξαιτίας αθέμιτων εμπορικών πρακτικών συχνά διέρχεται μέσω της αλυσίδας και φτάνει στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και, ως εκ τούτου, οι κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές θα πρέπει επίσης να προστατεύουν τους ενδιάμεσους προμηθευτές στα στάδια κατάντη της πρωτογενούς παραγωγής. Στο πλαίσιο της προστασίας των ενδιάμεσων προμηθευτών θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται οι ακούσιες επιπτώσεις (κυρίως όσον αφορά την αδικαιολόγητη αύξηση των τιμών) της εκτροπής του εμπορίου από τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τις ενώσεις τους, οι οποίοι παράγουν μεταποιημένα προϊόντα.

_________________

 

12 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

 

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Δεδομένου ότι ο τόπος εγκατάστασης ενός αγοραστή δεν βρίσκεται πάντα στο μέρος όπου λαμβάνει χώρα η παράδοση και η εμπορία των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, οι σχετικοί κανόνες θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους αγοραστές, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής τους, όταν τα προϊόντα που αγοράζουν προορίζονται για την ενωσιακή αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Προκειμένου να ενισχυθεί η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας οδηγίας από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκτός της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει ειδικούς όρους στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση με τρίτες χώρες.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας οι φορείς οι οποίοι, παρόλο που ο τόπος εγκατάστασής τους βρίσκεται εκτός της ΕΕ, αγοράζουν και πωλούν προϊόντα στην αγορά της ΕΕ, και να προληφθεί το ενδεχόμενο να εκφεύγουν οι αγοραστές των διατάξεων με μια απλή μεταφορά του τόπου εγκατάστασής τους εκτός ΕΕ.

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας οι αγοραστές οι οποίοι είναι μεν εγκατεστημένοι εκτός της ΕΕ, αλλά αγοράζουν και πωλούν προϊόντα στην αγορά της ΕΕ. Προκειμένου να ενισχυθεί η εφαρμογή και η τήρηση των διατάξεων της οδηγίας, η Επιτροπή καλείται να συμπεριλάβει ειδικούς όρους στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Οι υπηρεσίες που είναι συμπληρωματικές της πώλησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Υπηρεσίες όπως η μεταφορά, η απολύμανση ή η τιμολόγηση δεν θα πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικές της πώλησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και, επομένως, δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Οι προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στο ελάχιστο πρότυπο της Ένωσης όταν πωλούν τρόφιμα σε αγοραστές που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ακούσιες στρεβλωτικές επιπτώσεις λόγω της προστασίας των προμηθευτών στην Ένωση.

(8)  Οι προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στο ελάχιστο πρότυπο της Ένωσης όταν πωλούν γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα σε αγοραστές, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ακούσιες στρεβλωτικές επιπτώσεις λόγω της προστασίας των προμηθευτών στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Το μειούμενο μερίδιο των εσόδων που φτάνουν στους εργαζομένους και τους παραγωγούς τροφίμων μικρής κλίμακας στις αναπτυσσόμενες χώρες και οι συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν συνεπεία των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών υπονομεύουν την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης και τους στόχους της στο πλαίσιο του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Είναι υψηλό το τίμημα της έλλειψης ισορροπίας ισχύος στην αλυσίδα εφοδιασμού και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών των σουπερμάρκετ, διότι προκαλούν και ενισχύουν σημαντικές αρνητικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις περισσότερες χώρες που παράγουν γεωργικά προϊόντα και στις φτωχές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της στέρησης βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διάκρισης μεταξύ των φύλων, της αδυναμίας συγκέντρωσης των ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης και των παρατεταμένων ωραρίων εργασίας.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Οι σχετικοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται για τις επιχειρηματικές συμπεριφορές από τις μεγαλύτερες, δηλαδή τις μη μικρομεσαίες, επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, δεδομένου ότι αυτές είναι εκείνες που συνήθως διαθέτουν μεγαλύτερη σχετική διαπραγματευτική ισχύ κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών με μικρομεσαίους προμηθευτές.

(9)  Οι σχετικοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται για όλες τις επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Δεδομένου ότι η πλειονότητα των κρατών μελών διαθέτει ήδη εθνικούς κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές –παρότι αποκλίνοντες– ενδείκνυται η χρήση της οδηγίας ως μέσου για τη θέσπιση ενός ελάχιστου προτύπου προστασίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Κατά αυτό τον τρόπο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τους σχετικούς κανόνες στην εθνική έννομη τάξη τους έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό καθεστώς. Δεν θα πρέπει να απαγορεύεται στα κράτη μέλη να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν στην επικράτειά τους αυστηρότερους εθνικούς νόμους για την προστασία των μικρομεσαίων προμηθευτών και αγοραστών έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που προκύπτουν στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, εντός των ορίων του δικαίου της Ένωσης που εφαρμόζεται στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(10)  Δεδομένου ότι η πλειονότητα των κρατών μελών διαθέτει ήδη εθνικούς κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές –παρότι αποκλίνοντες– ενδείκνυται η χρήση της οδηγίας ως μέσου για τη θέσπιση ενός ελάχιστου προτύπου προστασίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Κατά αυτό τον τρόπο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τους σχετικούς κανόνες στην εθνική έννομη τάξη τους έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό καθεστώς. Δεν θα πρέπει να απαγορεύεται στα κράτη μέλη να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν στην επικράτειά τους αυστηρότερους εθνικούς νόμους για την προστασία όλων των προμηθευτών και αγοραστών ανεξάρτητα από το μέγεθός τους έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που προκύπτουν στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, εντός των ορίων του δικαίου της Ένωσης που εφαρμόζεται στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Καθώς οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μπορούν να προκύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο της πώλησης ενός τροφίμου, π.χ., πριν, κατά τη διάρκεια ή έπειτα από μια συναλλαγή πώλησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτές τις πρακτικές οποτεδήποτε αυτές προκύπτουν.

(11)  Καθώς οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μπορούν να προκύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο της πώλησης ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου, π.χ. πριν, κατά τη διάρκεια ή έπειτα από μια συναλλαγή πώλησης, ή σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών που είναι συμπληρωματικές της πώλησης του συγκεκριμένου προϊόντος από τον αγοραστή ή από ομάδα αγοραστών στον προμηθευτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτές τις πρακτικές οποτεδήποτε αυτές προκύπτουν.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Όταν πρέπει να αποφασίζεται κατά πόσο μια μεμονωμένη εμπορική πρακτική θεωρείται αθέμιτη, είναι σημαντικό να μειώνεται ο κίνδυνος περιορισμού της χρήσης θεμιτών συμφωνιών που βελτιώνουν την απόδοση μεταξύ των μερών. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να γίνεται διάκριση μεταξύ των πρακτικών που προβλέπονται με σαφείς και αναμφισβήτητους όρους σε συμφωνίες προμήθειας μεταξύ των μερών και των πρακτικών που προκύπτουν μετά την έναρξη της συναλλαγής, χωρίς να έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων με σαφείς και αναμφισβήτητους όρους, ούτως ώστε να απαγορεύονται μόνο μονομερείς και αναδρομικές τροποποιήσεις στους εν λόγω σχετικούς όρους της σύμβασης προμήθειας. Ωστόσο, ορισμένες εμπορικές πρακτικές θεωρούνται αθέμιτες από την ίδια τους τη φύση και δεν θα πρέπει να υπόκεινται στη συμβατική ελευθερία των μερών να αποκλίνουν από αυτές.

(12)  Όταν πρέπει να αποφασίζεται κατά πόσο μια μεμονωμένη εμπορική πρακτική θεωρείται αθέμιτη, είναι σημαντικό να μειώνεται ο κίνδυνος περιορισμού της χρήσης θεμιτών συμφωνιών που βελτιώνουν την απόδοση μεταξύ των μερών. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να γίνεται διάκριση μεταξύ των πρακτικών που δεν προκύπτουν από την εκμετάλλευση της οικονομικής εξάρτησης του προμηθευτή από τον αγοραστή και προβλέπονται με σαφείς και αναμφισβήτητους όρους σε συμφωνίες προμήθειας μεταξύ των μερών και των πρακτικών που προκύπτουν μετά την έναρξη της συναλλαγής, χωρίς να έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων με σαφείς και αναμφισβήτητους όρους, ούτως ώστε να απαγορεύονται μόνο μονομερείς τροποποιήσεις στους εν λόγω σχετικούς όρους της σύμβασης προμήθειας. Ωστόσο, ορισμένες εμπορικές πρακτικές θεωρούνται αθέμιτες από την ίδια τους τη φύση και δεν θα πρέπει να υπόκεινται στη συμβατική ελευθερία των μερών να αποκλίνουν από αυτές.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Όταν υποβάλλεται σε αρχή επιβολής του νόμου καταγγελία, το βάρος της απόδειξης ότι η συμφωνία προμήθειας καλύπτει την επίμαχη εμπορική πρακτική με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους φέρει ο αγοραστής.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β)  Μια πληρωμή από αγοραστή σε προμηθευτή πέραν μιας εύλογης προθεσμίας, η οποία θα πρέπει να καθορίζεται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να θεωρείται αθέμιτη εμπορική πρακτική και να απαγορεύεται. Η εν λόγω απαγόρευση θα πρέπει να τελεί υπό την επιφύλαξη των κανόνων σχετικά με τους όρους πληρωμής που καθορίζονται στο καταστατικό της οργάνωσης παραγωγών ή της ένωσης οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, εάν το καταστατικό αυτό περιλαμβάνει κανόνες που δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη να ασκούν δημοκρατικό έλεγχο στην οργάνωσή τους και στις αποφάσεις της, ή των συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών στο πλαίσιο αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων, στόχος των οποίων είναι η τροποποίηση των όρων πληρωμής σε σχέση με γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ενός συστήματος ποιότητας της Ένωσης.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12γ)  Η χρήση γραπτών συμβάσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ενισχύει την υπευθυνότητα των φορέων εκμετάλλευσης και συμβάλλει στην αποφυγή συγκεκριμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, και ενισχύει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη τα μηνύματα της αγοράς, να βελτιώνεται η μετακύλιση των τιμών και να προσαρμόζεται η προσφορά στη ζήτηση. Προκειμένου να δοθεί κίνητρο για τη χρήση τέτοιων συμβάσεων, οι προμηθευτές, ή οι ενώσεις τους, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητούν γραπτή σύμβαση. Η άρνηση ενός αγοραστή να συνάψει γραπτή σύμβαση με προμηθευτή, παρά το γεγονός ότι ο προμηθευτής έχει ζητήσει τέτοια σύμβαση σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και εφόσον οι όροι έχουν συμφωνηθεί μεταξύ τους, θα πρέπει να θεωρείται αθέμιτη εμπορική πρακτική και να απαγορεύεται.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12δ)  Τα συστήματα επισήμανσης όσον αφορά τις τροφικές ιδιότητες, που επιβάλλονται μονομερώς από τους αγοραστές στους προμηθευτές και τα οποία δεν παρέχουν στους καταναλωτές ολοκληρωμένες πληροφορίες, ενδέχεται να εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των παραγωγών και να παραπλανούν τους καταναλωτές κατά την επιλογή των προϊόντων. Η επιβολή τέτοιων συστημάτων θα πρέπει να είναι δυνατό να θεωρείται ότι εμπίπτει στον ορισμό της αθέμιτης εμπορικής πρακτικής.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή των απαγορεύσεων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν μια αρχή στην οποία θα ανατεθεί η επιβολή τους. Η αρχή θα πρέπει να μπορεί να ενεργεί είτε ιδία πρωτοβουλία είτε κατόπιν υποβολής καταγγελίας από μέρη που έχουν έρθει αντιμέτωπα με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Στην περίπτωση που ένας καταγγέλλων ζητεί η ταυτότητά του να παραμείνει εμπιστευτική λόγω φόβου για αντίποινα, οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να σέβονται αυτό το αίτημα.

(13)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή των απαγορεύσεων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν μια αρχή στην οποία θα ανατεθεί η επιβολή τους. Η αρχή θα πρέπει να μπορεί να ενεργεί είτε ιδία πρωτοβουλία είτε κατόπιν υποβολής καταγγελίας από μέρη που έχουν έρθει αντιμέτωπα με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Κάθε φορά που υποβάλλεται καταγγελία, η αρχή επιβολής του νόμου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους πρέπει, λόγω φόβου για αντίποινα, να εγγυάται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ότι η ταυτότητα του καταγγέλλοντος παραμένει ανώνυμη.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επιβολή της απαγόρευσης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, οι ορισθείσες αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλους τους πόρους, το προσωπικό και την εμπειρογνωσία που απαιτούνται.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η υποβολή καταγγελιών από οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις τέτοιων οργανώσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος για την προστασία της ταυτότητας μεμονωμένων μελών της οργάνωσης που είναι μικρομεσαίοι προμηθευτές και θεωρούν ότι εκτίθενται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ως εκ τούτου, οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να μπορούν να δέχονται καταγγελίες από τέτοιες οντότητες και, στη συνέχεια, να ενεργούν, προστατεύοντας παράλληλα τα διαδικαστικά δικαιώματα του εναγομένου.

(14)  Η υποβολή καταγγελιών από οργανώσεις παραγωγών ή προμηθευτών ή από ενώσεις τέτοιων οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσωπευτικών οργανώσεων με γνώση των εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος για την προστασία της ταυτότητας μεμονωμένων μελών της οργάνωσης που θεωρούν ότι εκτίθενται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ως εκ τούτου, οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να μπορούν να δέχονται καταγγελίες από τέτοιες οντότητες και, στη συνέχεια, να ενεργούν, προστατεύοντας παράλληλα τα διαδικαστικά δικαιώματα του εναγομένου.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην προστασία της ταυτότητας των καταγγελλόντων και άλλων θυμάτων των πρακτικών, εάν η αρχή τηρεί την υποχρέωση να δημοσιεύει τις αποφάσεις της σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες αρμοδιότητες που θα τους επιτρέπουν να συλλέγουν αποτελεσματικά οποιεσδήποτε τεκμηριωμένες πληροφορίες μέσω αιτημάτων παροχής πληροφοριών. Θα πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα να διατάσσουν τον τερματισμό μιας απαγορευμένης πρακτικής, κατά περίπτωση. Η ύπαρξη ενός αποτρεπτικού παράγοντα, όπως η αρμοδιότητα επιβολής προστίμων και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων ερευνών, μπορεί να ενθαρρύνει την αλλαγή συμπεριφοράς και την εφαρμογή προδικαστικών λύσεων μεταξύ των μερών και, συνεπώς, θα πρέπει να αποτελεί μέρος των αρμοδιοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου. Η Επιτροπή και οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να συνεργάζονται στενά ώστε να εξασφαλίζουν μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Πιο συγκεκριμένα, οι αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να συνδράμουν η μία την άλλη, για παράδειγμα, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της παροχής συνδρομής στο πλαίσιο ερευνών που έχουν διασυνοριακή διάσταση.

(15)  Οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες αρμοδιότητες που θα τους επιτρέπουν να συλλέγουν αποτελεσματικά οποιεσδήποτε τεκμηριωμένες πληροφορίες μέσω αιτημάτων παροχής πληροφοριών. Θα πρέπει να είναι αμερόληπτοι φορείς χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων με τους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και να έχουν βαθιά γνώση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Θα πρέπει να εγγυώνται τη δίκαιη και ορθή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και θα πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα να απαιτούν από τον αγοραστή να προβαίνει αμέσως στον τερματισμό μιας απαγορευμένης πρακτικής, κατά περίπτωση. Η ύπαρξη ενός αποτρεπτικού παράγοντα, όπως η αρμοδιότητα επιβολής προστίμων και άλλων εξίσου αποτελεσματικών κυρώσεων και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων ερευνών, μπορεί να ενθαρρύνει την αλλαγή συμπεριφοράς και την εφαρμογή προδικαστικών λύσεων μεταξύ των μερών και, συνεπώς, θα πρέπει να αποτελεί μέρος των αρμοδιοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου. Οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό της κύρωσης που πρόκειται να επιβληθεί. Η Επιτροπή και οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να συνεργάζονται στενά ώστε να εξασφαλίζουν μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως όσον αφορά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να συνδράμουν η μία την άλλη, για παράδειγμα, μέσω της ανταλλαγής όλων των σχετικών πληροφοριών και της παροχής συνδρομής στο πλαίσιο ερευνών που έχουν διασυνοριακή διάσταση.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Η αρχή επιβολής του νόμου θα πρέπει να ενημερώνει τον καταγγέλλοντα, εντός εύλογης προθεσμίας, σχετικά με την απόφασή της να δώσει συνέχεια στην καταγγελία ή όχι. Η απόφαση απόρριψης της καταγγελίας θα πρέπει να υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο. Σε περίπτωση που η αρχή επιβολής του νόμου θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να δοθεί συνέχεια σε μια καταγγελία, θα πρέπει να διενεργήσει έρευνα, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση της παρούσας οδηγίας, η αρχή επιβολής του νόμου θα πρέπει να απαιτεί από τον αγοραστή να δώσει αμέσως τέλος στην απαγορευμένη εμπορική πρακτική και να επιβάλει χρηματικό πρόστιμο και άλλες εξίσου αποτελεσματικές κυρώσεις, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Το πρόστιμο και οι άλλες κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικού, αποτρεπτικού και αναλογικού προς τη ζημία που προκλήθηκε χαρακτήρα, και να λαμβάνουν παράλληλα υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης. Οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις από τον ίδιο αγοραστή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του χρηματικού προστίμου και των άλλων κυρώσεων που θα επιβληθούν. Η αρχή επιβολής θα πρέπει να είναι σε θέση να μη λαμβάνει κανένα μέτρο, εάν μια τέτοια απόφαση ενέχει κίνδυνο αποκάλυψης της ταυτότητας ενός καταγγέλλοντος ή αποκάλυψης οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών, των οποίων η αποκάλυψη θεωρείται από τον καταγγέλλοντα ζημιογόνα για τα συμφέροντά του, υπό την προϋπόθεση ότι ο καταγγέλλων έχει προσδιορίσει αυτές τις πληροφορίες. Η αρχή επιβολής του νόμου θα πρέπει να είναι σε θέση να δημοσιεύει τις αποφάσεις της σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προάγουν, με την επιφύλαξη των εξουσιών και των υποχρεώσεων των αρχών επιβολής τους, τη χρήση αποτελεσματικών και ανεξάρτητων διαδικασιών διαμεσολάβησης ή εναλλακτικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή λόγω αθέμιτης εμπορικής πρακτικής, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα οδηγία. Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση ή σε εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών θα πρέπει να μην θίγει το δικαίωμα του προμηθευτή να υποβάλει καταγγελία. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να διευκολύνει τον διάλογο και την ανταλλαγή δοκιμασμένων πρακτικών σχετικά με την προσφυγή στη διαμεσολάβηση ή σε εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15γ)  Είναι ανάγκη να συσταθεί ένα Ενωσιακό Δίκτυο Επιβολής του Νόμου («το Δίκτυο»), που θα φιλοξενείται από την Επιτροπή, με σκοπό τον συντονισμό και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών και τις εμπειρίες από την επιβολή, κατά τρόπο συντονισμένο και συστηματικό, ώστε να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Το Δίκτυο θα πρέπει επίσης να βοηθά στη βελτίωση της κοινής αντίληψης για το ποιοι συγκεκριμένοι τύποι επιχειρηματικών πρακτικών θα πρέπει να θεωρούνται αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και για την καλύτερη αντιμετώπιση των πιθανών διασυνοριακών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής επιβολής, η Επιτροπή θα πρέπει να συμβάλλει στη διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές και να κοινοποιούνται σχετικές πληροφορίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται έναν ιστότοπο για τη διευκόλυνση αυτών των ανταλλαγών.

(16)  Για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής επιβολής, η Επιτροπή θα πρέπει να συμβάλλει στη διοργάνωση των συναντήσεων του Δικτύου, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές και να κοινοποιούνται σχετικές πληροφορίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται έναν ιστότοπο για τη διευκόλυνση αυτών των ανταλλαγών.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Οι κανόνες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να υπονομεύουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να διατηρήσουν ισχύοντες κανόνες που είναι πιο αυστηροί ή να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες στο μέλλον, εντός των ορίων του δικαίου της Ένωσης που εφαρμόζεται στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι κανόνες θα ισχύουν παράλληλα με τα εθελοντικά μέτρα διακυβέρνησης.

(17)  Οι κανόνες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να υπονομεύουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να διατηρήσουν ισχύοντες κανόνες που είναι αυστηρότεροι όσον αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία ή άλλες επιπλέον πρακτικές, ή να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες στο μέλλον, εντός των ορίων του δικαίου της Ένωσης που εφαρμόζεται στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως δε την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών, την ελευθερία εγκαταστάσεως, την απαγόρευση των διακρίσεων και την πρόσβαση σε αμερόληπτο και ανεξάρτητο δικαστικό έλεγχο. Οι κανόνες θα πρέπει να υπόκεινται σε διαδικασία προηγούμενης κοινοποίησης και να ισχύουν παράλληλα με τα εθελοντικά μέτρα διακυβέρνησης.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να υποβάλλει μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης, θα πρέπει επίσης να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στο ερώτημα κατά πόσον τυχόν προστασία των μικρομεσαίων αγοραστών τροφίμων στην αλυσίδα εφοδιασμού —πέραν της προστασίας των μικρομεσαίων προμηθευτών— θα ήταν δικαιολογημένη στο μέλλον,

(19)  Για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να υποβάλλει μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η παρούσα οδηγία καθορίζει έναν ελάχιστο κατάλογο απαγορευμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με την επιβολή τους, καθώς και ρυθμίσεις για τον συντονισμό μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου.

1.  Η παρούσα οδηγία καθορίζει έναν ελάχιστο κατάλογο απαγορευμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με την επιβολή τους, καθώς και ρυθμίσεις για τον συντονισμό μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου.

 

(Η αλλαγή από «αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων» σε «αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» ισχύει για ολόκληρη την οδηγία.)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο την προστασία κάθε γεωργού και επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής σε όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της Συνθήκης, δεδομένου ότι οι ΑθΕΠ μπορούν επίσης να επηρεάσουν τους παραγωγούς που πωλούν μη μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (π.χ. κομμένα άνθη, ζωοτροφές και άλλα).

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η οδηγία εφαρμόζεται για ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με τις πωλήσεις τροφίμων από έναν προμηθευτή που είναι μικρομεσαία επιχείρηση σε έναν αγοραστή που δεν είναι μικρομεσαία επιχείρηση.

2.  Η οδηγία εφαρμόζεται για ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με τις πωλήσεις γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από έναν προμηθευτή σε έναν αγοραστή, καθώς και με τις σχετικές υπηρεσίες που παρέχονται από έναν αγοραστή σε έναν προμηθευτή, οι οποίες είναι συμπληρωματικές της πώλησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-α)  «αθέμιτη εμπορική πρακτική»: οποιαδήποτε πρακτική

 

- παρεκκλίνει σε μεγάλο βαθμό από την ορθή εμπορική συμπεριφορά, αντιβαίνει στην καλή πίστη και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη και επιβάλλεται μονομερώς από έναν εμπορικό εταίρο σε έναν άλλον·

 

- επιβάλλει ή επιχειρεί να επιβάλλει μια αδικαιολόγητη και δυσανάλογη μεταβίβαση του οικονομικού κινδύνου ενός αγοραστή στον προμηθευτή· ή

 

- επιβάλλει ή επιχειρεί να επιβάλλει στον προμηθευτή μια σημαντική ανισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στην εμπορική σχέση πριν από τη σύμβαση, κατά τη διάρκειά της ή μετά από αυτήν·

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «αγοραστής»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Ένωση και αγοράζει τρόφιμα μέσω εμπορικών συναλλαγών. Ο όρος «αγοραστής» μπορεί να περιλαμβάνει μια ομάδα τέτοιων φυσικών και νομικών προσώπων·

α)  «αγοραστής»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής του, αγοράζει γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που πρόκειται να παραδοθούν εντός της Ένωσης για εμπορικούς σκοπούς και/ή παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές της πώλησης των εν λόγω προϊόντων. Ο όρος «αγοραστής» μπορεί να περιλαμβάνει μια ομάδα τέτοιων φυσικών και νομικών προσώπων·

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «προμηθευτής»: οποιοσδήποτε παραγωγός γεωργικών προϊόντων ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους, που πωλεί τρόφιμα. Ο όρος «προμηθευτής» μπορεί να περιλαμβάνει μια ομάδα τέτοιων παραγωγών γεωργικών προϊόντων ή τέτοιων φυσικών και νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων παραγωγών και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών·

β)  «προμηθευτής»: οποιοσδήποτε παραγωγός γεωργικών προϊόντων ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους, πωλεί γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα. Ο όρος «προμηθευτής» μπορεί να περιλαμβάνει μια ομάδα τέτοιων παραγωγών γεωργικών προϊόντων ή τέτοιων φυσικών και νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων παραγωγών και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και συνεταιρισμών·

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  «οικονομική εξάρτηση»: η σχέση μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός αγοραστή με διαφορετική διαπραγματευτική ισχύ, όπου ο προμηθευτής εξαρτάται από τον αγοραστή λόγω της φήμης του αγοραστή, του μεριδίου αγοράς του, της απουσίας επαρκών εναλλακτικών δυνατοτήτων πώλησης ή επειδή το συνολικό ποσό για το οποίο ο προμηθευτής τιμολόγησε τον αγοραστή αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό του κύκλου εργασιών του προμηθευτή·

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  «συμφωνία προμήθειας»: γραπτή συμφωνία μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή που καλύπτει με σαφήνεια και διαφάνεια τα σχετικά στοιχεία της εμπορικής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των μερών, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους, της τιμής, της διάρκειας, των όρων παράδοσης, των όρων πληρωμής, καθώς και την αιτία, την εκτέλεση της σύμβασης και το αποτέλεσμα της καταγγελίας της σύμβασης·

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «μικρομεσαία επιχείρηση»: μια επιχείρηση κατά την έννοια του ορισμού των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που προβλέπεται στο παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής14·

διαγράφεται

_________________

 

14 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003 σ. 36).

 

Αιτιολόγηση

Καθώς σε προηγούμενη τροπολογία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαγράφονται από το κείμενο, ο ορισμός τους καθίσταται παρωχημένος.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «τρόφιμα»: τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα I της Συνθήκης και τα οποία προορίζονται για χρήση ως τρόφιμα, καθώς και προϊόντα που δεν παρατίθενται σε αυτό το παράρτημα, ωστόσο μεταποιούνται από αυτά τα προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα·

δ)  «γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα»: τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα I της Συνθήκης, καθώς και προϊόντα που δεν παρατίθενται σε αυτό το παράρτημα, ωστόσο μεταποιούνται από αυτά τα προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα·

 

(Η αλλαγή αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες αλλαγές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  «τρόφιμα ιδιωτικής ετικέτας»: τρόφιμα που πωλούνται με το σήμα επιχειρήσεων λιανικής πώλησης·

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «αλλοιώσιμα τρόφιμα»: τα τρόφιμα που θα καταστούν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση εάν δεν αποθηκευτούν, υποστούν επεξεργασία, συσκευαστούν ή διατηρηθούν με άλλον τρόπο, ώστε να αποφευχθεί να καταστούν ακατάλληλα.

ε)  «αλλοιώσιμα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα»: τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα τα οποία είναι κατάλληλα για εμπορία και ορθή χρήση για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών το πολύ ή τα οποία αποσυντίθενται γρήγορα λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών τους, ιδίως ελλείψει κατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης·

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να παράσχει διευκρινίσεις.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  «μη αλλοιώσιμα προϊόντα»: προϊόντα διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο ε).

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την απαγόρευση των ακόλουθων εμπορικών πρακτικών:

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την απαγόρευση τουλάχιστον των ακόλουθων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών:

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ένας αγοραστής πληρώνει έναν προμηθευτή για αλλοιώσιμα τρόφιμα μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος που υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου του προμηθευτή, ή μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος που υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης των αλλοιώσιμων τροφίμων, ανάλογα με το ποιο θα συμβεί μεταγενέστερα. Αυτή η απαγόρευση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη:

α)  ένας αγοραστής πληρώνει έναν προμηθευτή μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος που υπερβαίνει:

 

-  τις 30 ημερολογιακές ημέρες με αφετηρία την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίον έγινε η παραλαβή του τιμολογίου του προμηθευτή για αλλοιώσιμα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, ή μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος που υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης των αλλοιώσιμων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση· ή

 

-  τις 60 ημερολογιακές ημέρες με αφετηρία την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίον έγινε η παραλαβή του τιμολογίου του προμηθευτή για μη αλλοιώσιμα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, ή μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος που υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης των μη αλλοιώσιμων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση.

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στις συναλλαγές πώλησης και για τις υπηρεσίες που παρέχονται όταν ο αγοραστής είναι δημόσια αρχή, απαγορεύονται, επίσης, τέτοιες πρακτικές.

 

Αυτές οι απαγορεύσεις εφαρμόζονται με την επιφύλαξη:

- των επιπτώσεων καθυστερήσεων πληρωμών και των τρόπων επανόρθωσης, όπως καθορίζονται στην οδηγία 2011/7/ΕΕ·

-  - των επιπτώσεων καθυστερήσεων πληρωμών και των τρόπων επανόρθωσης, όπως καθορίζονται στην οδηγία 2011/7/ΕΕ·

 

-  των κανόνων σχετικά με τους όρους πληρωμής που καθορίζονται στο καταστατικό της οργάνωσης παραγωγών ή της ένωσης οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, της οποίας είναι μέλος ή προμηθευτής ο παραγωγός γεωργικών προϊόντων, εάν το εν λόγω καταστατικό περιλαμβάνει κανόνες που επιτρέπουν στα μέλη να ασκούν δημοκρατικό έλεγχο στην οργάνωσή τους και στις αποφάσεις της·

- της επιλογής ενός αγοραστή και ενός προμηθευτή να συμφωνήσουν για μια ρήτρα επιμερισμού της αξίας, κατά την έννοια του άρθρου 172α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15·

-  της επιλογής ενός αγοραστή και ενός προμηθευτή να συμφωνήσουν για μια ρήτρα επιμερισμού της αξίας, κατά την έννοια του άρθρου 172α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15·

 

-  των συμφωνιών, των αποφάσεων και των εναρμονισμένων πρακτικών διεπαγγελματικών οργανώσεων που αναγνωρίζονται δυνάμει του άρθρου 157 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και αποσκοπούν στην τροποποίηση των όρων πληρωμής για συναλλαγές επί γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που εμπίπτουν σε ένα σύστημα ποιότητας το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

____________

_______________

15 ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671)·

15 ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671)·

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ένας αγοραστής ακυρώνει παραγγελίες αλλοιώσιμων τροφίμων με τόσο σύντομη προειδοποίηση που δεν μπορεί να αναμένεται ευλόγως από τον προμηθευτή να βρει εναλλακτική λύση για την εμπορευματοποίηση ή τη χρήση αυτών των προϊόντων·

β)  ένας αγοραστής ακυρώνει μονομερώς παραγγελίες αλλοιώσιμων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων χωρίς να έχει συμφωνήσει για πλήρη αποζημίωση με τον προμηθευτή, με προειδοποίηση που αφήνει διάστημα μικρότερο από 60 ημέρες από την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί συμβατικά για την παράδοση των προϊόντων·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να οριστεί καλύτερα η έννοια της «σύντομης προειδοποίησης» (όταν ένα αγοραστής ακυρώνει παραγγελίες αλλοιώσιμων τροφίμων) με ένα καθορισμένο χρονικό όριο 60 ημερών.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ένας αγοραστής αλλάζει μονομερώς και αναδρομικά τους όρους της συμφωνίας προμήθειας όσον αφορά τη συχνότητα, το χρονοδιάγραμμα ή τον όγκο της προμήθειας ή της παράδοσης, τα πρότυπα ποιότητας ή τις τιμές των τροφίμων·

γ)  ένας αγοραστής επιβάλλει μονομερώς αλλαγές στους όρους της συμφωνίας προμήθειας όσον αφορά τη συχνότητα, τον τρόπο, το χρονοδιάγραμμα ή τον όγκο της προμήθειας ή της παράδοσης, τα πρότυπα ποιότητας, τους όρους πληρωμής ή τις τιμές των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ή των υπηρεσιών που είναι συμπληρωματικές της πώλησης των εν λόγω προϊόντων·

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  ένας αγοραστής καταγγέλλει μονομερώς τη συμφωνία προμήθειας·

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  ένας αγοραστής καταγγέλλει μονομερώς συμφωνίες προμήθειας λόγω μείωσης των τιμών.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)  ένας αγοραστής αποκομίζει ή επιχειρεί να αποκομίσει από έναν προμηθευτή κάποιου είδους όφελος χωρίς να προσφέρει κανένα αντιστάθμισμα ή υπηρεσία ως αντάλλαγμα, ή το όφελος είναι σαφώς δυσανάλογο προς την αξία του αντισταθμίσματος ή της υπηρεσίας που προσφέρει ο αγοραστής ως αντάλλαγμα·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο να καταχωρίσει ως αθέμιτη εμπορική πρακτική την αποκόμιση (ή την απόπειρα αποκόμισης) κάποιου οφέλους για το οποίο δεν παρέχεται αντιστάθμισμα ή υπηρεσία ως αντάλλαγμα, ή το όφελος είναι σαφώς δυσανάλογο προς την αξία του αντισταθμίσματος ή της υπηρεσίας που προσφέρεται ως αντάλλαγμα.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ δ)  ένας αγοραστής απαιτεί στη συνέχεια την καταβολή πληρωμών χωρίς καμία παροχή υπηρεσιών ως αντάλλαγμα·

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ ε)  ένας αγοραστής εξαναγκάζει -ή επιχειρεί να εξαναγκάσει- έναν προμηθευτή να του εξασφαλίσει ειδικούς όρους υπό την απειλή μερικού ή ολικού αποκλεισμού των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων του προμηθευτή·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο να καταχωρίσει ως αθέμιτη εμπορική πρακτική τον εξαναγκασμό -ή την προσπάθεια εξαναγκασμού- ενός προμηθευτή προκειμένου να εξασφαλίσει ειδικούς όρους για τον αγοραστή, υπό την απειλή μερικού ή ολικού αποκλεισμού των γεωργικών προϊόντων ή των τροφίμων του.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ στ)  ένας αγοραστής επιβάλλει ή επιχειρεί να επιβάλει στον προμηθευτή σημαντική ανισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο πλαίσιο της εμπορικής σχέσης πριν από τη σύμβαση, κατά τη διάρκειά της ή μετά από αυτήν·

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ ζ)  ένας αγοραστής επιβάλλει ή επιχειρεί να επιβάλει αδικαιολόγητη ή δυσανάλογη μεταβίβαση του οικονομικού κινδύνου του στον προμηθευτή·

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ η)  ένας αγοραστής μεταβιβάζει μονομερώς τον κίνδυνο πώλησης στον προμηθευτή·

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ θ)  ένας αγοραστής επιβάλλει καθεστώτα εκπτώσεων και προμήθειες καταλόγου·

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ ι)  ένας αγοραστής χρησιμοποιεί αντίστροφες ηλεκτρονικές δημοπρασίες ή δημοπρασίες σε δύο στάδια για να κατεβάσει τις τιμές. Οι εν λόγω δημοπρασίες δεν ρυθμίζονται κανονιστικά και δεν εγγυώνται τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων, της τιμολόγησης και των συμμετεχόντων στη δημοπρασία κατά την αγορά γεωργικών προϊόντων και τροφίμων πιστοποιημένων ως προς την ποιότητα και την καταγωγή από την ΕΕ, καθώς και μη πιστοποιημένων προϊόντων·

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ ιβ)  πραγματοποιούνται συγχωνεύσεις για τη δημιουργία ομίλων αγοραστών λιανικού και χονδρικού εμπορίου·

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ένας προμηθευτής πληρώνει για την σπατάλη τροφίμων που προκύπτει στις εγκαταστάσεις του αγοραστή και η οποία δεν προκλήθηκε λόγω αμέλειας ή σφάλματος του προμηθευτή.

δ)  ένας αγοραστής απαιτεί από τον προμηθευτή να πληρώσει για την σπατάλη γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τα οποία παραδόθηκαν εμπρόθεσμα και επιδεικνύοντας τη συμβατικά συμφωνημένη ποιότητα, που προκύπτει όταν τα προϊόντα αποτελούν πλέον ιδιοκτησία του αγοραστή και η οποία δεν προκλήθηκε λόγω αμέλειας ή σφάλματος του προμηθευτή.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  έχουν συμφωνηθεί οι όροι μεταξύ ενός αγοραστή και ενός προμηθευτή και ο αγοραστής αρνείται να συνάψει γραπτή σύμβαση με τον εν λόγω προμηθευτή παρόλο που ο προμηθευτής έχει ζητήσει τέτοια σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 3α, ή ο αγοραστής αρνείται να παράσχει στον προμηθευτή επαρκώς αναλυτικές και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία προμήθειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο β β).

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  ένας αγοραστής ανταλλάσσει με τρίτους ή καταχράται, εκ προθέσεως ή άλλως, εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν τη συμφωνία προμήθειας, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών που έχει μοιραστεί ο προμηθευτής με τον αγοραστή·

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ γ)  ένας αγοραστής ασκεί επικοινωνιακές δραστηριότητες ή δραστηριότητες προώθησης ή εμπορικές πολιτικές οι οποίες, μεταξύ άλλων λόγω της διάρκειάς τους, βλάπτουν ή ενδέχεται να βλάψουν την εικόνα προϊόντων που φέρουν γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 251/2014·

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα που φέρουν ειδικές γεωγραφικές ενδείξεις συχνά υποβάλλονται σε ευρύ φάσμα πρακτικών προώθησης (όπως πώληση κάτω από το κόστος, αντίστροφες δημοπρασίες, προσφορές για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα), που έχουν ως αποτέλεσμα την οικονομική ή εμπορική υποτίμηση όσον αφορά την εικόνα των εν λόγω προϊόντων. Το μέτρο αυτό θα επέτρεπε στους προμηθευτές να αναλάβουν δράση όχι μόνον κατά της παραποίησης/απομίμησης αλλά και κατά των υποτιμητικών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ δ)  ένας αγοραστής επιβάλλει ή απειλεί να επιβάλει εμπορικά αντίποινα κατά του προμηθευτή, μέσω πρακτικών όπως η διαγραφή προϊόντων από τον κατάλογο, η διακοπή υπηρεσιών ανταλλαγής δεδομένων, οι υπερβολικές προωθητικές ενέργειες, οι καθυστερημένες πληρωμές, οι μονομερείς μειώσεις και/ή ο αποκλεισμός προωθητικών ενεργειών, προκειμένου να επιτύχει καλύτερους όρους βάσει των υφιστάμενων συμβάσεων ή κατά τη διαπραγμάτευση νέας σύμβασης·

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ε)  ο αγοραστής απειλεί να προβεί ή προβαίνει σε εμπορικά αντίποινα κατά του προμηθευτή όταν ο προμηθευτής ασκεί τα συμβατικά και νόμιμα δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένων της υποβολής καταγγελίας και της συνεργασίας με τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ στ)  ένας αγοραστής αρνείται να λάβει εμπορικά μέτρα όταν ένας προμηθευτής ασκεί τα συμβατικά του δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της υποβολής καταγγελίας και της συνεργασίας με τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, ή απειλεί τον προμηθευτή με αντίστοιχα μέτρα·

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ζ)  ένας αγοραστής επιβάλλει μονομερώς πρότυπα ποιότητας τα οποία δεν βασίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, σε συστήματα ποιότητας, σε επιστημονικά στοιχεία ή στις τρέχουσες πρακτικές, και τα οποία ενδέχεται να έχουν στρεβλωτικές επιπτώσεις στο εμπόριο·

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ η)  ένας αγοραστής ορίζει διατάξεις σχετικά με πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος και καλής διαβίωσης των ζώων, τα οποία είναι αυστηρότερα από τις σχετικές νομικές διατάξεις που ισχύουν·

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ θ)  ένας αγοραστής χρησιμοποιεί υπερβολικά αυστηρά κριτήρια «ελάχιστης διάρκειας ζωής κατά την παραλαβή» προκειμένου να απορρίψει μια παραγγελία που έχει συμφωνηθεί προηγουμένως ή να απορρίψει μια παραγγελία που, για λόγους άσχετους με τον προμηθευτή, δεν διεκπεραιώθηκε αρκετά γρήγορα·

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ι)  ένας αγοραστής προβαίνει σε μονομερή χρέωση η οποία συνδέεται με ή αποτελεί αναδρομική, αν και μη συμβατική, μεταβολή των όρων που καθορίζονται σε συμβάσεις προμήθειας, καθώς και στη μείωση ποσών, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του άλλου μέρους, επί της οφειλόμενης τιμολογιακής αξίας για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών·

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ια)  ένας αγοραστής εξαρτά τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας προμήθειας από την καταβολή ετήσιου τέλους και την εφαρμόζει αναδρομικά·

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ιβ)  ένας αγοραστής εξαρτά την επιχειρηματική συνεργασία και τη σύναψη συμφωνίας προμήθειας από αντιστάθμιση με αγαθά και υπηρεσίες·

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ιγ)  ένας αγοραστής χρεώνει τέλος για να συμπεριλάβει τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα του προμηθευτή·

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιδ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ιδ)  ένας αγοραστής χρεώνει τέλος για την αποθήκευση και τον χειρισμό μετά την παράδοση του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου·

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ιε)  ένας αγοραστής χρεώνει τέλος για υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν ή για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν χωρίς να προβλέπονται στη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών·

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιστ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ιστ)  ένας αγοραστής χρεώνει τέλος για μειωμένο κύκλο εργασιών, μειωμένες πωλήσεις ή μειωμένο περιθώριο του προμηθευτή εξαιτίας των χαμηλότερων πωλήσεων ενός συγκεκριμένου γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου·

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ιζ)  ένας αγοραστής εξαρτά τη σύναψη συμφωνίας προμήθειας και την επιχειρηματική συνεργασία από την επιβολή υποχρέωσης συμμετοχής σε εκπτώσεις ή προσφορές μέσω μείωσης της τιμής αγοράς εις βάρος του προμηθευτή·

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιη (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ιη)  ένας αγοραστής χρεώνει τέλος για τη σύναψη συμφωνίας προμήθειας με τον προμηθευτή, το οποίο είναι δυσανάλογο προς τις διοικητικές δαπάνες που πρέπει να επωμιστεί ο προμηθευτής·

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιθ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ιθ)  ένας αγοραστής μειώνει, με αδιαφανή τρόπο, την ποσότητα και/ή την αξία των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων τυπικής ποιότητας·

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ κ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ κ)  ένας αγοραστής αρνείται να παράσχει στον προμηθευτή περιγραφή της τυχόν διαφορετικής μεταχείρισης που παρέχεται στον προμηθευτή σε σύγκριση με τα ίδια εμπορικά σήματα.

 

Η περιγραφή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον κάθε περίπτωση διαφορετικής μεταχείρισης, με την έννοια συγκεκριμένων μέτρων ή διαδικασιών σε σχέση με:

 

α) την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα δεδομένα που συγκεντρώνονται σε σχέση με την πώληση γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων·

 

β) την προσθήκη σε κατάλογο, την τοποθέτηση, την ταξινόμηση και κάθε άλλον παράγοντα που επηρεάζει τις αποφάσεις αγοράς των καταναλωτών·

 

γ) άμεση ή έμμεση αμοιβή που εισπράττεται για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον αγοραστή·

 

δ) την πρόσβαση σε υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με τη σύμβαση προμήθειας ή τους όρους χρήσης των εν λόγω υπηρεσιών·

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ κα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ κα)  ένας αγοραστής επιβάλλει δυσανάλογα αυστηρές συμβατικές κυρώσεις σε σύγκριση με την αξία και τη σπουδαιότητα του αντικειμένου της υποχρέωσης·

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ κβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ κβ)  ένας αγοραστής απαιτεί συνολική, τμηματική ή προκαταβολική μεταβίβαση των άμεσων ενισχύσεων τις οποίες δικαιούται ο προμηθευτής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να απαγορευτεί η μεταβίβαση των άμεσων ενισχύσεων. Αυτό είναι σύμφωνο με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις Harms, C-434/08, και Arts, C-227/16. Σε αυτές, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης αντιβαίνει στον αρχικό σκοπό των γεωργικών επιδοτήσεων.

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ κγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ κγ)  ένας προμηθευτής διαγράφεται από τον κατάλογο χωρίς εύλογη προειδοποίηση, χωρίς γραπτή αιτιολόγηση της απόφασης και χωρίς να συντρέχουν πραγματικοί εμπορικοί λόγοι·

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ κδ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ κδ)  ένας αγοραστής υποχρεώνει τον προμηθευτή να πληρώσει το προσωπικό για την οργάνωση του χώρου πωλήσεων ή χειρισμού των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων·

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ κε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ κε)  ένας αγοραστής απαιτεί από τον προμηθευτή αποζημίωση για την κάλυψη του κόστους εξέτασης των καταγγελιών πελατών σχετικά με τα προϊόντα του·

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ κστ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ κστ)  ένας αγοραστής απαιτεί από τους προμηθευτές να επωμιστούν τυχόν δαπάνες που προκύπτουν από οποιοδήποτε σφάλμα πρόβλεψης, εκτός εάν:

 

- ο αγοραστής έχει καταρτίσει αυτές τις προβλέψεις καλή τη πίστει και με τη δέουσα επιμέλεια, και κατόπιν διαβούλευσης με τον προμηθευτή·

 

- η συμφωνία προμήθειας περιλαμβάνει ρητή και αδιαμφισβήτητη διάταξη ότι δεν προβλέπεται πλήρης αποζημίωση·

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ κζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ κζ)  ένας αγοραστής υποχρεώνει τον προμηθευτή, στο πλαίσιο συμφωνίας προμήθειας, να μην πωλεί γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα σε άλλους αγοραστές και/ή μεταποιητές σε χαμηλότερες τιμές από εκείνες που κατέβαλε ο αγοραστής και/ή ο μεταποιητής·

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ κη (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ κη)  ένας αγοραστής απειλεί άμεσα ή έμμεσα να ακυρώσει την καταχώριση στον κατάλογο για τα προϊόντα ενός προμηθευτή, εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφώνεται ή δεν επιθυμεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του αγοραστή περί μείωσης της τιμής·

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ κθ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ κθ)  ένας αγοραστής υποχρεώνει έναν προμηθευτή να παρασκευάσει το ίδιο προϊόν προς πώληση με το εμπορικό σήμα της επιχείρησης λιανικού εμπορίου, με το ίδιο ή χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με το προϊόν που φέρει το εμπορικό σήμα του προμηθευτή·

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ λ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ λ)  ένας αγοραστής επιστρέφει σε προμηθευτή τρόφιμα που δεν πωλήθηκαν, με επιβάρυνση του προμηθευτή και χωρίς να καταβάλει πληρωμή για τα τρόφιμα εκείνα που δεν πωλήθηκαν.

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται, εάν δεν συμφωνούνται με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους κατά τη σύναψη της συμφωνίας προμήθειας:

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται, εάν δεν συμφωνούνται με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους κατά τη σύναψη της συμφωνίας προμήθειας ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη συμφωνία μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας προμήθειας ή εάν προκύπτουν από κατάχρηση της οικονομικής εξάρτησης του προμηθευτή από τον αγοραστή, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον αγοραστή να επιβάλει αυτούς τους όρους:

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ένας αγοραστής επιστρέφει σε έναν προμηθευτή τρόφιμα που δεν πωλήθηκαν·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Μεταφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  ο αγοραστής αφαιρεί προϊόντα από τον κατάλογο των προϊόντων που περιλαμβάνει η σύμβαση και τα οποία παρέχει ο προμηθευτής στον πελάτη ή μειώνει σημαντικά την ποσότητα μιας παραγγελίας ενός συγκεκριμένου γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου χωρίς προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στη σύμβαση ή εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ημέρες σε περιπτώσεις στις οποίες η προθεσμία δεν προβλέπεται στη σύμβαση·

Τροπολογία    91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ένας προμηθευτής πληρώνει για την προώθηση τροφίμων που πωλεί ο αγοραστής. Πριν από την προώθηση, και εάν αυτή η προώθηση ξεκινήσει από τον αγοραστή, ο αγοραστής προσδιορίζει το χρονικό διάστημα της προώθησης και την αναμενόμενη ποσότητα τροφίμων προς παραγγελία·

γ)  ένας προμηθευτής πληρώνει για την προώθηση ή τη διαφήμιση τροφίμων που πωλεί ο αγοραστής. Πριν από την προώθηση, και εάν αυτή η προώθηση ξεκινήσει από τον αγοραστή, ο αγοραστής προσδιορίζει το χρονικό διάστημα της προώθησης και την αναμενόμενη ποσότητα τροφίμων προς παραγγελία·

Τροπολογία    92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)   ένας αγοραστής πωλεί γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή αγοράς σύμφωνα με το τιμολόγιο, μείον το αναλογικό μερίδιο της έκπτωσης που περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο, συν το κόστος μεταφοράς και οι φόροι που επιβάλλονται στη συναλλαγή, στο πλαίσιο μηχανισμού εμπορίας και η ζημία ή το κόστος επιβαρύνει τελικά τον προμηθευτή·

Τροπολογία    93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  ένας αγοραστής μεταβιβάζει το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης στον προμηθευτή·

Τροπολογία    94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ γ)  ένας αγοραστής υποχρεώνει τον προμηθευτή να παραδίδει τα προϊόντα μόνο στις πλατφόρμες του προμηθευτή.

Τροπολογία    95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εμπορικές πρακτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β), γ) και δ) απαγορεύονται εάν οι σχετικές πληρωμές από τον προμηθευτή προς τον αγοραστή δεν αφορούν το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται ο αγοραστής.

Τροπολογία    96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Όταν υποβάλλεται σε αρχή επιβολής του νόμου καταγγελία σχετικά με πρακτική που αναφέρεται στην παράγραφο 2, το βάρος αποδείξεως ότι η συμφωνία προμήθειας καλύπτει την εν λόγω εμπορική πρακτική με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους φέρει ο αγοραστής.

Τροπολογία    97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν οποιαδήποτε επιπλέον αθέμιτη εμπορική πρακτική, όπως ορίζεται στο στοιχείο -α) του άρθρου 2, πέραν εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει τη δυνατότητα που έχουν τα κράτη μέλη για μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση όσον αφορά το πλήθος των ΑθΕΠ που προτίθενται να απαγορεύσουν.

Τροπολογία    98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν ζητείται πληρωμή από τον αγοραστή για τις καταστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β), γ) και δ), ο αγοραστής, εάν ζητηθεί από τον προμηθευτή, παρέχει στον προμηθευτή μια εκτίμηση των πληρωμών ανά μονάδα ή συνολικά, ανάλογα με την περίπτωση, και, όσον αφορά τις καταστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και δ), παρέχει επίσης μια εκτίμηση του κόστους, καθώς και τη βάση αυτής της εκτίμησης.

3.  Εάν ζητείται πληρωμή από τον αγοραστή για τις καταστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β), γ) και δ), ο αγοραστής παρέχει στον προμηθευτή μια εκτίμηση των πληρωμών ανά μονάδα ή συνολικά, ανάλογα με την περίπτωση, και, όσον αφορά τις καταστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και δ), παρέχει επίσης μια εκτίμηση του κόστους, καθώς και τη βάση αυτής της εκτίμησης. Οι εν λόγω εκτιμήσεις παρέχονται γραπτώς από τον αγοραστή και εγκρίνονται από τον προμηθευτή πριν από την παροχή της συναφούς υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει στόχο να εξασφαλίζει μεγαλύτερη βεβαιότητα και διαφάνεια για τους προμηθευτές όσον αφορά τις υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνουν.

Τροπολογία    99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι απαγορεύσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 συνιστούν υπερισχύουσες υποχρεωτικές διατάξεις, οι οποίες εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε κατάσταση η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής τους, ανεξάρτητα από το δίκαιο που θα εφαρμοζόταν σε διαφορετική περίπτωση στη συμφωνία προμήθειας μεταξύ των μερών.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι απαγορεύσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 συνιστούν υπερισχύουσες υποχρεωτικές διατάξεις, οι οποίες εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε κατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής τους, ανεξάρτητα από το δίκαιο που θα εφαρμοζόταν σε διαφορετική περίπτωση στη συμφωνία προμήθειας μεταξύ των μερών. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν κανόνες πέραν των απαγορεύσεων που καθορίζονται για κάθε αθέμιτη εμπορική πρακτική η οποία αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει τη δυνατότητα που έχουν τα κράτη μέλη για μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση όσον αφορά τις απαγορεύσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 3.

Τροπολογία    100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι συμβατικοί όροι ή πρακτικές που αποκλείουν την επιβολή τόκων για καθυστέρηση της πληρωμής απαγορεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας 2011/7/ΕΕ.

Τροπολογία    101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Συμβατικές σχέσεις

 

1.  Ένας προμηθευτής μπορεί να απαιτεί οποιαδήποτε παράδοση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων του σε έναν αγοραστή να αποτελεί αντικείμενο γραπτής σύμβασης μεταξύ των μερών και/ή αντικείμενο γραπτής προσφοράς σύμβασης από τον πρώτο αγοραστή.

 

2.   Οποιαδήποτε σύμβαση ή προσφορά σύμβασης αναφέρεται στην παράγραφο 1:

 

(a)προηγείται της παράδοσης·

 

β)  υποβάλλεται γραπτώς· και

 

γ)  περιλαμβάνει, ειδικότερα, τα ακόλουθα στοιχεία:

 

i)   την τιμή που καταβάλλεται για την παράδοση, η οποία:

 

— είναι σταθερή και ορίζεται στη σύμβαση, και/ή

 

— υπολογίζεται με συνδυασμό διαφόρων παραγόντων οριζόμενων στη σύμβαση, που μπορεί να περιλαμβάνουν δείκτες της αγοράς που αποτυπώνουν τις μεταβολές των συνθηκών της αγοράς, τις παραδιδόμενες ποσότητες και την ποιότητα ή τη σύσταση των παραδιδόμενων γεωργικών προϊόντων·

 

(ii)   την ποσότητα και την ποιότητα των εν λόγω προϊόντων που μπορεί ή πρέπει να παραδοθούν και το χρονοδιάγραμμα αυτών των παραδόσεων·

 

(iii)   τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η οποία μπορεί να αφορά είτε ορισμένο είτε αόριστο χρονικό διάστημα, με ρήτρες καταγγελίας·

 

(iv)   λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους και διαδικασίες πληρωμής·

 

(v)   ρυθμίσεις σχετικά με την παραλαβή ή την παράδοση των γεωργικών προϊόντων, και

 

(vi)   κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

 

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 125, 148 και 168 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

 

4.   Τα κράτη μέλη δύνανται να προσδιορίζουν, να ανταλλάσσουν και να προωθούν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη συμβασιοποίηση, με στόχο την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Τροπολογία    102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια δημόσια αρχή για την επιβολή των απαγορεύσεων που καθορίζονται στο άρθρο 3 σε εθνικό επίπεδο («αρχή επιβολής του νόμου»).

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες δημόσιες αρχές για την επιβολή των απαγορεύσεων που καθορίζονται στο άρθρο 3 σε εθνικό επίπεδο («αρχή επιβολής του νόμου») και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά.

Τροπολογία    103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Εάν κάποιο κράτος μέλος ορίσει περισσότερες από μία αρχές επιβολής του νόμου στην επικράτειά του, ορίζει ένα ενιαίο σημείο επαφής για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και για τη συνεργασία με την Επιτροπή.

Τροπολογία    104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4 α

 

Αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου

 

1.   Η αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίον υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε απαγορευμένη εμπορική πρακτική είναι αρμόδια να διερευνήσει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις οποίες επιδόθηκε ο αγοραστής.

 

2.   Εάν ένας προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα του σε παραλήπτη ο οποίος σχετίζεται με τον αγοραστή αλλά είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο όπου είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίον υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε απαγορευμένη εμπορική πρακτική, η αρχή επιβολής του νόμου εκείνου του κράτους μέλους είναι αρμόδια να διερευνήσει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις οποίες επιδόθηκε ο αγοραστής. Ο παραλήπτης των προϊόντων θεωρείται αλληλεγγύως υπεύθυνος για παραβάσεις που διαπράχθηκαν.

 

3.   Όταν ο αγοραστής είναι εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης, η αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής είναι αρμόδια να διερευνήσει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί εις βάρος του προμηθευτή.

 

4.   Η αρχή επιβολής του νόμου είναι επίσης αρμόδια να διερευνά αθέμιτες εμπορικές πρακτικές όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τη συμφωνία προμήθειας. Ο αγοραστής θεωρείται αλληλεγγύως υπεύθυνος για τυχόν παραβάσεις που διαπράχθηκαν από τρίτο πάροχο των συναφών υπηρεσιών.

Τροπολογία    105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ένας προμηθευτής υποβάλλει καταγγελία στην αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε αθέμιτη εμπορική πρακτική.

1.  Οι καταγγελίες υποβάλλονται στην αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε απαγορευμένη εμπορική πρακτική. Όταν ο αγοραστής είναι εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης, η καταγγελία υποβάλλεται στην αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο προμηθευτής. Αυτή η αρχή επιβολής του νόμου επιλαμβάνεται του θέματος.

Τροπολογία    106

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Ένας προμηθευτής δύναται να υποβάλει καταγγελία στην αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος. Η αρχή επιβολής του νόμου του εν λόγω κράτους μέλους προωθεί την καταγγελία στην αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίον υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε απαγορευμένη εμπορική πρακτική. Αυτή η αρχή επιβολής του νόμου επιλαμβάνεται του θέματος.

Τροπολογία    107

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών των οποίων τα μέλη ή τα μέλη των μελών τους θεωρούν ότι επηρεάζονται από απαγορευμένη εμπορική πρακτική έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία.

2.  Οι οργανώσεις παραγωγών ή προμηθευτών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή προμηθευτών, οι οργανώσεις που συνεργάζονται με παραγωγούς που γνωρίζουν τις εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις, των οποίων τα μέλη ή τα μέλη των μελών τους θεωρούν ότι επηρεάζονται από απαγορευμένη εμπορική πρακτική έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία και να συμμετέχουν δεόντως στη διαδικασία.

Τροπολογία    108

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αρχή επιβολής του νόμου διασφαλίζει, εάν ζητηθεί από τον καταγγέλλοντα, την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών, των οποίων η αποκάλυψη θεωρείται από τον καταγγέλλοντα ότι θα είναι ζημιογόνα για τα συμφέροντά του. Ο καταγγέλλων προσδιορίζει αυτές τις πληροφορίες σε ενδεχόμενο αίτημα για εμπιστευτικότητα.

3.  Η αρχή επιβολής του νόμου διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών, των οποίων η αποκάλυψη θεωρείται από τον καταγγέλλοντα ότι θα είναι ζημιογόνα για τα συμφέροντά του. Ο καταγγέλλων προσδιορίζει αυτές τις πληροφορίες σε ενδεχόμενο αίτημα για εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η αρχή επιβολής του νόμου διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της διαδικασίας και τυχόν ευαίσθητων πληροφοριών, προστατεύοντας παράλληλα τα δικονομικά δικαιώματα αμφότερων των μερών.

Τροπολογία    109

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Εάν ωστόσο δημοσιευθούν οι πληροφορίες αυτές, ο αγοραστής δεν προβαίνει, βάσει των πληροφοριών αυτών, σε ενέργειες που ενδέχεται να βλάψουν τον προμηθευτή. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της απαγόρευσης, ο αγοραστής υποχρεούται να αποζημιώσει τον προμηθευτή για τη ζημία που του προκάλεσε, μεταξύ άλλων για ζημίες, απώλειες κερδών και δυσφήμηση.

Τροπολογία    110

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε περίπτωση που η αρχή επιβολής του νόμου θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να δοθεί συνέχεια σε καταγγελία, ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με τους λόγους.

διαγράφεται

Τροπολογία    111

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η Επιτροπή συντάσσει έναν πολύγλωσσο οδηγό, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της, όπου εξηγείται πώς συντάσσεται μια καταγγελία και τι είδους πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν στις οικείες αρχές επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την Ένωση προκειμένου αυτές να αποφασίσουν εάν μπορεί να ξεκινήσει επίσημη έρευνα.

Αιτιολόγηση

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συχνά δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρογνωσία και τεχνογνωσία για να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Επομένως, οι συμβουλές και η υποστήριξη εκ μέρους της Επιτροπής είναι απαραίτητες για να προστατεύσουν και να ενισχύσουν τα δικαιώματά τους οι ΜΜΕ.

Τροπολογία    112

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρχή επιβολής του νόμου διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την εκπλήρωση των καθηκόντων της και αναθέτουν σε αυτήν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές επιβολής του νόμου τους διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα και τους απαραίτητους πόρους, μεταξύ άλλων επαρκή προϋπολογισμό και εμπειρογνωσία, για τη διασφάλιση της ορθής και δίκαιης λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Αναθέτουν σε αυτές τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Τροπολογία    113

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να κινεί και να διεξάγει έρευνες ιδία πρωτοβουλία ή βάσει καταγγελίας·

α)  να κινεί προορατικά και να διεξάγει έρευνες ιδία πρωτοβουλία εάν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ή βάσει καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένων ανώνυμων καταγγελιών ή καταγγελιών από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος·

Τροπολογία    114

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  να διενεργεί απροειδοποίητες επιτόπιες επιθεωρήσεις στο πλαίσιο των ερευνών της·

Τροπολογία    115

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να λαμβάνει απόφαση με την οποία στοιχειοθετείται παράβαση των απαγορεύσεων που καθορίζονται στο άρθρο 3, και να απαιτεί από τον αγοραστή να παύσει την απαγορευμένη εμπορική πρακτική. Η αρχή δύναται να μην λαμβάνει οποιαδήποτε τέτοια απόφαση, εάν αυτή η απόφαση θα ενείχε κίνδυνο αποκάλυψης της ταυτότητας ενός καταγγέλλοντος ή αποκάλυψης οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών, των οποίων η αποκάλυψη θεωρείται από τον καταγγέλλοντα ότι θα είναι ζημιογόνα για τα συμφέροντά του, υπό την προϋπόθεση ότι ο καταγγέλλων έχει προσδιορίσει αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3·

γ)  να λαμβάνει απόφαση με την οποία στοιχειοθετείται παράβαση των απαγορεύσεων που καθορίζονται στο άρθρο 3 και για τη λήψη προσωρινών μέτρων προς όφελος του προμηθευτή, ούτως ώστε να δοθεί τέλος στην απαγορευμένη εμπορική πρακτική, και να απαιτεί από τον αγοραστή να παύσει την απαγορευμένη εμπορική πρακτική, καθώς και να ακυρώσει τις σχετικές ρήτρες ή παράνομες συμβάσεις. Η αρχή δύναται να μην λαμβάνει οποιαδήποτε τέτοια απόφαση, εάν αυτή η απόφαση θα ενείχε κίνδυνο αποκάλυψης της ταυτότητας ενός καταγγέλλοντος ή αποκάλυψης οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών, των οποίων η αποκάλυψη θεωρείται από τον καταγγέλλοντα ότι θα είναι ζημιογόνα για τα συμφέροντά του, υπό την προϋπόθεση ότι ο καταγγέλλων έχει προσδιορίσει αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3·

Τροπολογία    116

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο στον αυτουργό της παράβασης. Το πρόστιμο είναι αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης·

δ)  να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο και/ή άλλες εξίσου αποτελεσματικές κυρώσεις στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο διαπιστώθηκε ότι ενήργησε κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Το πρόστιμο και οι άλλες κυρώσεις είναι αποτελεσματικού, αποτρεπτικού και αναλογικού προς τη ζημία που προκλήθηκε χαρακτήρα, ενώ λαμβάνουν παράλληλα υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης. Οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις από τον ίδιο αγοραστή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του χρηματικού προστίμου και των άλλων κυρώσεων που θα επιβληθούν·

Τροπολογία    117

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  να προβλέπει αποζημίωση για τις ζημίες που προκάλεσε ο αυτουργός της παράβασης σε περιπτώσεις στις οποίες ο καταγγέλλων έχει ζητήσει εμπιστευτικότητα·

Τροπολογία    118

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  να δημοσιεύει τις αποφάσεις της που αφορούν τα στοιχεία γ) και δ)·

ε)  να δημοσιεύει συστηματικά τις αποφάσεις της που αφορούν τα στοιχεία γ) και δ)·

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα της συστηματικής δημοσίευσης των αποφάσεων που εκδίδουν οι αρχές επιβολής του νόμου. Με τον τρόπο αυτόν κατονομάζονται οι εταιρείες που κρίνονται ένοχες για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Τροπολογία    119

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  να ενημερώνει τους αγοραστές και τους προμηθευτές σχετικά με τις δραστηριότητές της, μέσω ετήσιων εκθέσεων, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιγράφουν τον αριθμό των καταγγελιών που ελήφθησαν και τις έρευνες που κινήθηκαν και περατώθηκαν από αυτήν. Για κάθε έρευνα, η έκθεση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του θέματος και της έκβασης της έρευνας.

στ)  να δημοσιεύει μια επισκόπηση των ενεργειών και των δραστηριοτήτων επιβολής του νόμου, μέσω ετήσιων εκθέσεων οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που διαπιστώθηκαν και τον αριθμό των καταγγελιών που ελήφθησαν και τις έρευνες που κινήθηκαν και περατώθηκαν από αυτήν, καθώς και εκείνες που είναι ακόμα σε εξέλιξη, όπως επίσης και κατάλογο των επιχειρήσεων εις βάρος των οποίων προέκυψαν πορίσματα. Για κάθε έρευνα, η έκθεση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του θέματος, τα συμπεράσματα της έρευνας και πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας, καθώς και την απόφαση που ελήφθη, σύμφωνα με τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των εργασιών των αρχών επιβολής του νόμου και των ερευνών που είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες περί εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία    120

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων να υπόκειται στις δέουσες διασφαλίσεις όσον αφορά τα δικαιώματα της υπεράσπισης, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που ο καταγγέλλων ζητεί την εμπιστευτική μεταχείριση των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις ανώνυμες καταγγελίες, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικοί κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια των δικών και των νομικών διαδικασιών. Η εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του καταγγέλλοντος είναι σημαντική. Ωστόσο, είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει αντίφαση με το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία    121

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Υποχρεώσεις της αρχής επιβολής του νόμου

 

1.   Οι αρχές επιβολής του νόμου ελέγχουν και διασφαλίζουν την ορθή και δίκαιη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην Ένωση.

 

2.   Εντός 30 ημερών από την παραλαβή μιας καταγγελίας, η αρχή επιβολής του νόμου ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με την απόφασή της να δώσει συνέχεια στην καταγγελία ή όχι.

 

3.   Σε περίπτωση που η αρχή επιβολής του νόμου θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να δοθεί συνέχεια σε μια καταγγελία, εκδίδει επίσημη αιτιολογημένη απόφαση απόρριψης της καταγγελίας και ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με την εν λόγω απόφαση. Η απόφαση υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο.

 

4.   Σε περίπτωση που η αρχή επιβολής του νόμου θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να δοθεί συνέχεια σε μια καταγγελία, δρομολογεί και διενεργεί έρευνα, η οποία ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών από την έναρξη της έρευνας. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η περίοδος των έξι μηνών μπορεί να παραταθεί κατά μία επιπλέον περίοδο έξι μηνών. Η αρχή επιβολής του νόμου ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την εν λόγω παράταση και το σκεπτικό της.

 

5.   Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα της έρευνας, διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, η αρχή επιβολής του νόμου απαιτεί από τον αγοραστή να δώσει τέλος στην απαγορευμένη εμπορική πρακτική και επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο και/ή άλλες εξίσου αποτελεσματικές κυρώσεις στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο αυτουργός της παράβασης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Το πρόστιμο και οι άλλες κυρώσεις είναι αποτελεσματικού, αποτρεπτικού και αναλογικού προς τη ζημία που προκλήθηκε χαρακτήρα, ενώ λαμβάνουν παράλληλα υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης. Οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις από τον ίδιο αγοραστή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του χρηματικού προστίμου και των άλλων κυρώσεων που θα επιβληθούν.

 

6.   Η αρχή επιβολής του νόμου δύναται να μην λάβει κανένα μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, εάν αυτή η απόφαση θα ενείχε κίνδυνο αποκάλυψης της ταυτότητας ενός καταγγέλλοντος ή αποκάλυψης οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών, των οποίων η αποκάλυψη θεωρείται από τον καταγγέλλοντα ότι θα είναι ζημιογόνα για τα συμφέροντά του, υπό την προϋπόθεση ότι ο καταγγέλλων έχει προσδιορίσει αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.

 

7.   Η αρχή επιβολής του νόμου δύναται να αποφασίσει να δημοσιεύσει τις αποφάσεις της σε σχέση με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    122

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6β

 

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό κριτηρίων και κοινής μεθοδολογίας που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρχές επιβολής του νόμου κατά τον καθορισμό του ύψους των χρηματικών προστίμων, συνεκτιμώντας τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: τον κύκλο εργασιών του παραβάτη, τα οφέλη που έχει αποκομίσει ο παραβάτης από την αθέμιτη εμπορική πρακτική, τον αριθμό και το καθεστώς των θυμάτων της παράβασης και την επαναλαμβανόμενη εφαρμογή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από έναν αγοραστή.

Τροπολογία    123

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6γ

 

Διαμεσολάβηση ή εναλλακτικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών

 

1.   Με την επιφύλαξη των εξουσιών και των υποχρεώσεων της αρχής επιβολής που καθορίζονται στα άρθρα 6 και 6α, τα κράτη μέλη προωθούν την προσφυγή σε αποτελεσματικές και ανεξάρτητες διαδικασίες διαμεσολάβησης ή σε εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή λόγω αθέμιτης εμπορικής πρακτικής, όπως καθορίζεται στο στοιχείο -α) του άρθρου 2.

 

2.   Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση ή σε εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών δεν θίγει το δικαίωμα του προμηθευτή να υποβάλει καταγγελία, όπως ορίζεται στο άρθρο 5.

 

3.   Η Επιτροπή δύναται να διευκολύνει τον διάλογο και την ανταλλαγή δοκιμασμένων πρακτικών σχετικά με την προσφυγή στη διαμεσολάβηση ή σε εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    124

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου

Ενωσιακό Δίκτυο Επιβολής του Νόμου

Τροπολογία    125

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές επιβολής του νόμου συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους και παρέχουν αμοιβαία συνδρομή στο πλαίσιο ερευνών που έχουν διασυνοριακή διάσταση.

1.  Θεσπίζεται Ενωσιακό Δίκτυο Επιβολής του Νόμου («το Δίκτυο»).

Τροπολογία    126

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αρχές επιβολής του νόμου συνεδριάζουν μία φορά ετησίως για να συζητούν σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, με βάση τις ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα που καλύπτει. Η Επιτροπή διευκολύνει αυτές τις συνεδριάσεις.

2.  Σκοπός του δικτύου είναι να χρησιμεύει ως πλατφόρμα διαρθρωμένης συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών και της Επιτροπής και να εξορθολογίζει τις πρακτικές των αρχών επιβολής του νόμου στο εσωτερικό της Ένωσης.

Τροπολογία    127

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται έναν δικτυακό τόπο ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τις ετήσιες συνεδριάσεις.

διαγράφεται

Τροπολογία    128

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι διαθέτει μια υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα στον δικτυακό τόπο της για να βοηθάει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τόσο εντός όσο και εκτός Ένωσης, να προστατεύουν και να κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες. Όλες οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Τροπολογία    129

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Σύνθεση του Ενωσιακού Δικτύου Επιβολής του Νόμου

 

1. Το δίκτυο περιλαμβάνει έναν εκπρόσωπο από κάθε αρχή επιβολής του νόμου που αναφέρεται στο άρθρο 4, δύο εκπροσώπους της Επιτροπής και τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

 

2. Το δίκτυο συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και, εάν συντρέχουν λόγοι, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος της Επιτροπής ή ενός κράτους μέλους.

 

3. Το δίκτυο εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε συζητήσεις σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, με σκοπό τη διευκόλυνση του διαλόγου και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την προώθηση μιας κοινής προσέγγισης.

Τροπολογία    130

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7β

 

Συντονισμένα καθήκοντα επιβολής

 

1. Το δίκτυο έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 

α) να συζητά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας βάσει των ετήσιων εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1·

 

β) να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με συναφή θέματα, μεταξύ άλλων σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και νέες περιπτώσεις αθέμιτων εμπορικών πρακτικών·

 

γ) να συντονίζει και να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών και τις εμπειρίες από την επιβολή του νόμου, με συντονισμένο και συστηματικό τρόπο, προκειμένου να βελτιωθεί η κοινή αντίληψη για το ποιοι συγκεκριμένοι τύποι επιχειρηματικών πρακτικών θα πρέπει να θεωρούνται αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι πιθανές διασυνοριακές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

 

δ) να εξετάζει οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις με σκοπό την ενθάρρυνση της συνεπούς εφαρμογής, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας για τον καθορισμό και την επιβολή κυρώσεων·

 

ε) να προάγει και να διευκολύνει τη συνεργασία με άλλα συναφή δίκτυα και ομάδες, κυρίως με την πρωτοβουλία για την αλυσίδα εφοδιασμού.

 

2. Η Επιτροπή έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 

α) να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται έναν ιστότοπο, ο οποίος θα παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και της Επιτροπής, ιδίως σε σχέση με τις ετήσιες συνεδριάσεις·

 

β) να διευκολύνει τη διοργάνωση κοινών προγραμμάτων κατάρτισης και ανταλλαγής μελών του προσωπικού μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και, όταν κρίνεται σκόπιμο, με τις αρχές επιβολής του νόμου τρίτων χωρών·

 

γ) να διοργανώνει τις συνεδριάσεις του Δικτύου που αναφέρονται στο άρθρο 7α παράγραφος 2·

 

δ) να εξασφαλίζει τεχνική ή επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη για τους σκοπούς της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Τροπολογία    131

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν κανόνες με στόχο την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών οι οποίοι υπερβαίνουν εκείνους που καθορίζονται στα άρθρα 3, 5, 6 και 7, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εθνικοί κανόνες είναι συμβατοί με τους κανόνες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν κανόνες με στόχο την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών οι οποίοι είναι αυστηρότεροι από εκείνους που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εθνικοί κανόνες είναι συμβατοί με τους κανόνες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, της ελευθερίας εγκαταστάσεως, της μη εισαγωγής διακρίσεων και της πρόσβασης σε αμερόληπτο και ανεξάρτητο δικαστικό έλεγχο.

Τροπολογία    132

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τυχόν νέους εθνικούς κανόνες οι οποίοι είναι αυστηρότεροι από εκείνους που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    133

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους εθνικούς κανόνες που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κανόνες είναι συμβατοί με τους κανόνες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    134

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ.  Οι διαδικασίες σε σχέση με το άρθρο 6 στοιχεία γ) έως ε) συνάδουν με τις διοικητικές και νομικές διαδικασίες και αρχές που προβλέπονται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις ανώνυμες καταγγελίες, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικοί κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια των δικών και των νομικών διαδικασιών.

Τροπολογία    135

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Εθνικά παρατηρητήρια για τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

 

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να δημιουργήσουν εθνικά παρατηρητήρια για τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, προκειμένου να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς και οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών για τη λειτουργία της.

 

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα εθνικά παρατηρητήριά τους να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τους αναθέτουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) να συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση των μηχανισμών διαμόρφωσης των τιμών και των περιθωρίων κέρδους στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς και της εφαρμογής αθέμιτων εμπορικών πρακτικών·

 

β)   να αναλύουν τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται και να διεξάγουν ή να αναθέτουν έρευνες που είναι απαραίτητες για τις δραστηριότητές τους·

 

γ)   να εκπονούν συνοπτικές εκθέσεις για τους κλάδους που έχουν εξεταστεί και να διασφαλίζουν την τακτική διάδοση του έργου τους·

 

δ)   να συμβάλλουν, και/ή να επικουρούν την αρχή επιβολής του νόμου, στην εκπόνηση έκθεσης σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9.

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να έχουν τη δυνατότητα τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν εθνικά παρατηρητήρια σχετικά με τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, προκειμένου να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς και οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών για τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Τροπολογία    136

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει, ιδίως, όλα τα σχετικά δεδομένα για την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων δυνάμει της παρούσας οδηγίας στο οικείο κράτος μέλος, κατά το προηγούμενο έτος.

1.  Έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει, ιδίως, όλα τα σχετικά δεδομένα για την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων δυνάμει της παρούσας οδηγίας, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόστηκαν από την αρχή επιβολής του νόμου στο οικείο κράτος μέλος, κατά το προηγούμενο έτος. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διεξαγωγή διαλόγου με όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων καταναλωτών, όσον αφορά τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού στην επικράτειά τους.

Τροπολογία    137

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το νωρίτερο τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

1.  Εντός τριών ετών μετά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή διενεργεί την πρώτη αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Τροπολογία    138

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης εξετάζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

α)   η αποτελεσματικότητα όσον αφορά την προστασία των ασθενέστερων φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

 

β)   η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου και το κατά πόσον υπάρχει ανάγκη συντονισμού για την επιβολή και την παρακολούθηση της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

 

 

Τροπολογία    139

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Βάσει των πορισμάτων της έκθεσής της, η Επιτροπή δύναται να υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία    140

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιπτώσεις στους καταναλωτές

 

1.   Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση προκειμένου να εξακριβώσει αν συγκεκριμένες εμπορικές πρακτικές, οι οποίες είναι αθέμιτες, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους καταναλωτές και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

 

2.   Βάσει των πορισμάτων της έκθεσής της, η Επιτροπή δύναται να υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία    141

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για υφιστάμενες συμβάσεις προμήθειας που έχουν συναφθεί πριν από... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν μεταβατική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες μετά... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] για τη συμμόρφωση με τους κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό της πρότασης της Επιτροπής

Στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος γεωργικής πολιτικής που έχει καταστεί σαφώς περισσότερο προσανατολισμένο στις ανάγκες της αγοράς, η χρηστή και δίκαιη διακυβέρνηση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδίως δε για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων. Οι τελευταίοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αθέμιτες γεωργικές πρακτικές (ΑθΕΠ), δεδομένου ότι συχνά στερούνται τη διαπραγματευτική ισχύ που θα ισοδυναμούσε με εκείνη των εταίρων τους που αγοράζουν τα προϊόντα τους. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι έχουν περιορισμένες εναλλακτικές λύσεις για την παράδοση των προϊόντων τους στους τελικούς καταναλωτές, καθώς και στη διαρθρωτική αδυναμία του γεωργικού συστήματος σε σύγκριση με τους κατάντη εταίρους του.

Οι ΑθΕΠ μπορούν να ασκήσουν πίεση στα κέρδη και στα περιθώρια κέρδους των φορέων εκμετάλλευσης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην πτώχευση βιώσιμων και ανταγωνιστικών παραγόντων. Για παράδειγμα, οι μονομερείς μειώσεις της συμβατικής ποσότητας για αλλοιώσιμα προϊόντα ισοδυναμούν με απώλεια εσόδων για έναν φορέα εκμετάλλευσης ο οποίος ενδέχεται να μην βρει εύκολα εναλλακτική λύση για αυτά τα εμπορεύματα. Οι καθυστερημένες πληρωμές για αλλοιώσιμα προϊόντα μετά την παράδοση και την πώληση από τον αγοραστή συνεπάγονται πρόσθετο οικονομικό κόστος για τον προμηθευτή. Το ενδεχόμενο επιβολής υποχρεώσεων στους προμηθευτές ώστε να δέχονται πίσω προϊόντα που δεν πωλούνται από τον αγοραστή ενδέχεται να συνεπάγεται αδικαιολόγητη μεταβίβαση κινδύνου στους προμηθευτές. Εάν οι προμηθευτές αναγκαστούν να συμβάλουν σε γενικής φύσεως δραστηριότητες προώθησης εντός καταστήματος των διανομέων χωρίς να αποκομίζουν δίκαιο όφελος, αυτό ενδέχεται να μειώσει αδικαιολόγητα το περιθώριο κέρδους των προμηθευτών.

Υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι οι ΑθΕΠ προκύπτουν σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τουλάχιστον τρεις ανακοινώσεις της Επιτροπής από το 2009 έχουν επικεντρωθεί στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των ΑθΕΠ. Τον Ιούνιο του 2016, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα το οποίο καλούσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη θέσπιση ενωσιακού νομικού πλαισίου σχετικά με τις ΑθΕΠ. Το Συμβούλιο, τον Δεκέμβριο του 2016, κάλεσε την Επιτροπή να προχωρήσει σε εκτίμηση των επιπτώσεων με σκοπό να προτείνει ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο ή μη νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ΑθΕΠ.

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τις ΑθΕΠ υπάρχουν ήδη σε 20 κράτη μέλη. Ωστόσο, η ανομοιογένειά τους είναι σημαντική. Σε ορισμένα κράτη μέλη, δεν υπάρχει καθόλου προστασία έναντι των ΑθΕΠ ή η προστασία είναι αναποτελεσματική. Ένα άλλο υπάρχον μέσο είναι η εθελοντική πρωτοβουλία για την αλυσίδα εφοδιασμού (SCI), μια πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ΑθΕΠ και παρέχει ένα φόρουμ για έγκαιρη επίλυση διαφορών εκούσιας δικαιοδοσίας. Η SCI είναι, ωστόσο, απίθανο να εξελιχθεί σε ολοκληρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης. Αυτό συμβαίνει διότι η συμμετοχή στην SCI είναι εθελοντική και, μέχρι στιγμής, η εν λόγω πρωτοβουλία δεν καλύπτει όλους τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Για παράδειγμα, παρότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου είναι μέλη των αγοραστικών συμμαχιών της SCI, δεν συμμετέχουν στην SCI. Το ίδιο ισχύει και για τις οργανώσεις που εκπροσωπούν παραγωγούς γεωργικών προϊόντων. Οι εν λόγω οργανώσεις δεν συμμετέχουν στην SCI διότι, κατά την άποψή τους, η πρωτοβουλία δεν εξασφαλίζει επαρκή εμπιστευτικότητα για τους καταγγέλλοντες και δεν προβλέπει ανεξάρτητες έρευνες ή κυρώσεις.

Για τους λόγους αυτούς, η παρούσα πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τις ΑθΕΠ ανταποκρίνεται σε ένα επιτακτικό και πάγιο αίτημα της ευρωπαϊκής γεωργικής κοινότητας και μιας πεποίθησης χρόνων ότι οι γεωργοί θα πρέπει να προστατεύονται καλύτερα από τις καταχρηστικές πρακτικές μεταποιητών και λιανοπωλητών. Μπορεί να υποστηριχθεί η άποψη ότι η απουσία, έως τώρα, κοινού πλαισίου για τις ΑθΕΠ έρχεται σε αντίθεση με την κατάσταση σε άλλους τομείς που διέπονται από την ΚΓΠ, και οι οποίοι παρουσιάζουν άμεση συνάφεια για τις επιχειρήσεις, όπως οι κανόνες ανταγωνισμού, οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και τα πρότυπα εμπορίας. Σε αυτούς τους τομείς, η κοινή οργάνωση αγοράς (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013) προβλέπει κοινούς κανόνες σχετικά με τις συνθήκες αγοράς τις οποίες αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ, με στόχο τη συμβολή στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, καθώς και στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Η παρούσα πρόταση οδηγίας αποσκοπεί στη μείωση της εμφάνισης ΑθΕΠ στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, μέσω της θέσπισης ενός ελάχιστου κοινού προτύπου προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει έναν σύντομο κατάλογο απαγορευμένων ΑθΕΠ. Η προστασία καλύπτει προμηθευτές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων εφόσον πωλούν τρόφιμα σε αγοραστές που δεν είναι μικρομεσαίοι. Στόχος αυτού του πεδίου εφαρμογής είναι να συμβάλει στην εξασφάλιση ενός δίκαιου προτύπου διαβίωσης για τον γεωργικό πληθυσμό. Πρόκειται για έναν στόχο της ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 39 της ΣΛΕΕ.

Το άρθρο 43 της ΣΛΕΕ, που είναι η κύρια νομική βάση της ΚΓΠ, λειτουργεί ως η μοναδική νομική βάση της πρότασης της Επιτροπής. Τα μέτρα που προβλέπονται στην πρόταση αφορούν τις ΑθΕΠ που εφαρμόζονται στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σε σχέση με το εμπόριο προϊόντων τα οποία προέρχονται από παραγωγούς γεωργικών προϊόντων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφοι 2 και 3 της ΣΛΕΕ, η ΚΓΠ καλύπτει πρωτίστως τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει επιβεβαιώσει ρητά ότι τρόφιμα που δεν παρατίθενται στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ (τα προϊόντα του παραρτήματος I θεωρούνται «γεωργικά προϊόντα» σύμφωνα με τη Συνθήκη) μπορούν επίσης να καλύπτονται από πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43 της ΣΛΕΕ, εάν αυτό συμβάλλει στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων της ΚΓΠ και αφορά βασικά γεωργικά προϊόντα.(1)

Επιπλέον, μια προσέγγιση που εξασφαλίζει προστασία για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τις ενώσεις τους (συνεταιρισμοί και άλλες οργανώσεις παραγωγών) πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να υποστούν εξαιτίας ΑθΕΠ που προκύπτουν κατάντη στην αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων, δηλ. από φορείς που δεν είναι γεωργοί αλλά των οποίων η αδύναμη διαπραγματευτική θέση κατάντη της αλυσίδας τούς καθιστά ευάλωτους σε ΑθΕΠ. Η προστασία έναντι ΑθΕΠ για τους κατάντη προμηθευτές αποτρέπει την πρόκληση ακούσιων συνεπειών για τους γεωργούς λόγω εκτροπής του εμπορίου στους ανταγωνιστές τους που κατέχονται από τον επενδυτή —για παράδειγμα, κατά το στάδιο της μεταποίησης— οι οποίοι δεν θα προστατεύονταν (π.χ. χαμηλότερος νομικός κίνδυνος για τους αγοραστές να έρθουν αντιμέτωποι με κατηγορίες για ΑθΕΠ).

Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα προτεινόμενα μέτρα είναι συμπληρωματικά προς τα μέτρα που υφίστανται στα κράτη μέλη και τον κώδικα δεοντολογίας της SCI.

Θέση του εισηγητή και προτεινόμενες τροπολογίες

Ο εισηγητής στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής ως πολυαναμενόμενο νομικό μέσο για την υπεράσπιση της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών γεωργικών προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων· ένα μέσο το οποίο μπορεί επιτέλους να συμπληρώσει τα μέτρα που θεσπίστηκαν μέσω του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2393, του λεγόμενου «κανονισμού Omnibus», με στόχο την ενίσχυση των διαπραγματευτικών προνομίων των γεωργών στην ΕΕ. Θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η πεποίθηση σχετικά με την αναγκαιότητα ενός τέτοιου μέσου υποστηρίχθηκε από τα συμπεράσματα της ειδικής ομάδας για τις γεωργικές αγορές, που δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο του 2016, και υποστηρίχθηκε από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2016, καθώς και από τους υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ, οι οποίοι ενέκριναν ομόφωνα συμπεράσματα ως προς αυτό στο άτυπο Συμβούλιό τους στις 12-13 Δεκεμβρίου 2016 στη Μπρατισλάβα.

Ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι η ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας σχετικά με την πρόταση για τις ΑθΕΠ πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, ώστε να καταστεί η νέα αυτή νομοθετική πράξη ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα για τους ευρωπαίους γεωργούς, είναι ένας σημαντικός και ρεαλιστικός στόχος για το Κοινοβούλιο αυτό. Από την πλευρά του άλλου συννομοθέτη, η αυστριακή προεδρία έχει δείξει σαφώς την πρόθεσή της να θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα την πρόταση για τις ΑθΕΠ, όπως αναφέρεται σε μια επιστολή της 4ης Ιουνίου 2018 από την υπουργό Βιωσιμότητας και Τουρισμού της Αυστρίας, Elisabeth Köstinger, προς τον πρόεδρο της επιτροπής AGRI. Στην επιστολή γίνεται σαφές ότι η πρόταση για τις ΑθΕΠ είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της αυστριακής προεδρίας και υπενθυμίζεται ότι τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ζητήσει επανειλημμένως νομοθεσία για την προστασία των γεωργών, που αποτελούν τον πλέον αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα εφοδιασμού, προτού διατυπωθεί το συμπέρασμα ότι «έχει έρθει η ώρα να εναρμονιστούν είκοσι διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες και να καθοριστούν ελάχιστα πρότυπα για όλα τα κράτη μέλη», ούτως ώστε να «λυθούν τα προβλήματα των γεωργών οι οποίοι τυγχάνουν άδικης μεταχείρισης από άλλους, πιο ισχυρούς εταίρους στην αλυσίδα εφοδιασμού».

Τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής

Ο εισηγητής, παρόλο που υποστηρίζει ένθερμα την πρόταση, προτείνει ωστόσο ορισμένες τροπολογίες προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της. Πρόκειται για τις ακόλουθες:

•  επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε προμηθευτές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων που δεν είναι ΜΜΕ, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι οργανώσεις γεωργών και να αποφευχθούν ενδεχόμενες εκτροπές του εμπορίου που θα απομακρύνουν τις ΜΜΕ·

•  επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλα τα γεωργικά προϊόντα, ήτοι όχι μόνο σε τρόφιμα, προκειμένου να συμπεριληφθούν ο τομέας των οπωροκηπευτικών, η βιομηχανία ζωοτροφών και άλλοι γεωργικοί τομείς που δεν εμπίπτουν στην παραγωγή τροφίμων·

•  διεύρυνση του ορισμού του «αγοραστή» ώστε να συμπεριλάβει τους φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι, παρόλο που είναι εγκατεστημένοι εκτός της ΕΕ, αγοράζουν και πωλούν προϊόντα στην αγορά της ΕΕ. Ο στόχος είναι να προλαμβάνεται το ενδεχόμενο αγοραστών που μπορούν να αποφεύγουν τις διατάξεις με μια απλή μεταφορά του τόπου εγκατάστασής τους εκτός της ΕΕ·

•  και πάλι, όσον αφορά τον ορισμό του «αγοραστή», η παροχή συναφών υπηρεσιών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής, μαζί με την επεξεργασία, τη διανομή ή τη λιανική πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων·

•  συμπερίληψη ενός ορισμού της «αθέμιτης εμπορικής πρακτικής» (με την έννοια της γενικής αρχής), σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε από το Συμβούλιο στα συμπεράσματα της 12ης Δεκεμβρίου 2016, που αντικατοπτρίζεται στην αιτιολογική σκέψη 1 της προτεινόμενης οδηγίας·

•  συμπερίληψη ενός ορισμού της «οικονομικής εξάρτησης» ως μιας μη ισορροπημένης σχέσης ισχύος μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή·

•  εισαγωγή μιας προθεσμίας πληρωμής 60 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου για μη αλλοιώσιμα τρόφιμα, η οποία προβλέπεται και στην οδηγία 2011/7/ΕΕ για τις καθυστερημένες πληρωμές·

•  εξαίρεση από τις διατάξεις σχετικά με τις προθεσμίες πληρωμής για όλες τις εισφορές από τους γεωργούς στις οργανώσεις παραγωγών και στους συνεταιρισμούς, καθώς και για συμφωνίες διεπαγγελματικών οργανώσεων, όταν οι εν λόγω συμφωνίες αφορούν ποιοτικά προϊόντα·

•   ορισμός της έννοιας της «σύντομης προειδοποίησης» (όταν ένα αγοραστής ακυρώνει παραγγελίες αλλοιώσιμων τροφίμων) με ένα καθορισμένο χρονικό όριο (60 ημέρες)·

•  βελτίωση της εισαγωγικής φράσης στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 (οι λεγόμενες «γκρίζες ΑθΕΠ»), με τη συμπερίληψη της έννοιας της «οικονομικής εξάρτησης»·

•  εισαγωγή της δυνατότητας για τα κράτη μέλη να απαγορεύουν οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη εμπορική πρακτική (ήτοι πέραν των απαγορεύσεων του άρθρου 3), βάσει του ορισμού της «αθέμιτης εμπορικής πρακτικής» που προστέθηκε στο άρθρο 2·

•  συμπερίληψη υποχρεωτικών γραπτών συμβάσεων κατόπιν αιτήματος προμηθευτή, όπως ορίζεται -μέσω του «κανονισμού Omnibus»- στο άρθρο 168 της ενιαίας ΚΟΑ, και της δυνατότητας για τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη σύναψη περισσότερων συμβάσεων μεταξύ διάφορων παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού·

•  συμπερίληψη της δυνατότητας για τους καταγγέλλοντες να υποβάλουν καταγγελία σε ξένες αρχές μέσω των δικών τους εθνικών αρχών·

•  επέκταση σε αντιπροσωπευτικές ενώσεις του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας εκ μέρους ενός ή περισσότερων μελών τους·

•  συμπερίληψη της υποχρέωσης για την αρχή επιβολής του νόμου να δρομολογεί έρευνα εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας και να την ολοκληρώνει σε διάστημα 6 μηνών. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το διάστημα των 6 μηνών μπορεί να παραταθεί για άλλους 6 μήνες (ως εκ τούτου, ολόκληρη η έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 14 μηνών από την υποβολή της καταγγελίας)·

•  συμπερίληψη της υποχρέωσης για την αρχή επιβολής του νόμου, σε περίπτωση που στοιχειοθετείται παράβαση, να απαιτεί από τον αγοραστή να δώσει τέλος στην απαγορευμένη εμπορική πρακτική·

•  θέσπιση της δυνατότητας για τα κράτη μέλη να προωθούν την προσφυγή στη διαμεσολάβηση ή σε εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών·

•  θέσπιση της δυνατότητας για τα κράτη μέλη να συμπεριλαμβάνουν στην ετήσια έκθεσή τους προς την Επιτροπή μία αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την απαγόρευση των ΑθΕΠ.

(1)

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 2ας Ιουλίου 2009, C-343/07, σκέψεις 50-51.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (26.9.2018)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης(*): Marc Tarabella

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σε γενικές γραμμές, ο συντάκτης της γνωμοδότησης καλωσορίζει την προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή, ως ένα πρώτο βήμα για την κανονιστική ρύθμιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών (UTPs/ΑθΕΠ) στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Όμως, ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι πεπεισμένος ότι πολλά σημεία της πρότασης θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να βελτιωθούν.

Οι κύριες αλλαγές που επέφερε ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι οι ακόλουθες:

1. Επέκταση του πεδίου γύρω από τρεις άξονες:

• Επέκταση του πεδίου των γεωργικών προϊόντων ώστε να προστατεύονται όλοι οι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών γεωργικών προϊόντων που προμηθεύουν προϊόντα υπαγόμενα στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης και μη προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση. Οι παραγωγοί αυτοί δεν τελούν σε διαφορετική κατάσταση από εκείνη των παραγωγών που προμηθεύουν τρόφιμα. Τυχόν διαφορετική μεταχείρισή τους θα συνιστούσε δυσμενή διάκριση, που απαγορεύεται βάσει της Συνθήκης και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

• Επέκταση του πεδίου ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού, με την απαγόρευση των ΑθΕΠ προς όφελος όλων των παραγωγών και αγοραστών. Η πρόταση πρέπει να προσφέρει ένα μέσο δράσης στους πιο ευάλωτους συντελεστές με πολύ περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύ. Ομοίως, η επιλογή να απαγορευθούν οι ΑθΕΠ σε ορισμένους μόνο φορείς είναι συζητήσιμη. Εάν οι πρακτικές αυτές είναι αθέμιτες, τότε πρέπει να απαγορευτούν σε όλους τους φορείς. Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες της καλής ανταγωνιστικής πρακτικής, της καλής πίστης και της εντιμότητας στις συμβατικές σχέσεις. Και πάλι, αυτή η διαφοροποιημένη μεταχείριση δεν δικαιολογείται από διαφορές στις αντικειμενικές καταστάσεις και ως εκ τούτου συνιστούν διάκριση.

• Επέκταση του πεδίου σε όλους τους αγοραστές που πραγματοποιούν αγοραπωλησίες στην εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν επαγγελματική έδρα εκτός ΕΕ. Η διεύρυνση του πεδίου είναι σύμφωνη με την ανάγκη παροχής μεγαλύτερης προστασίας στους πιο ευάλωτους προμηθευτές.

2. Ορισμός των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και απαγόρευσή τους

Το δίκαιο της ΕΕ δεν δίνει ορισμό των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων. Είναι συνεπώς ανάγκη να προταθεί ένας αρκετά ευρύς ορισμός. Ένας τέτοιος ορισμός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε καταστάσεις που δεν αντιστοιχούν σε εκείνες που περιλαμβάνονται στον εξαντλητικό κατάλογο των εμπορικών πρακτικών.

Δεδομένου ότι το δίκαιο της ΕΕ δεν διαθέτει ακόμη νομικό πλαίσιο για αθέμιτες πρακτικές Β2Β (μεταξύ επιχειρήσεων), είναι ανάγκη να καλυφθούν οι προμηθευτές, που σε πολλές περιπτώσεις είναι γεωργοί ή μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και συνεπώς είναι τα «ασθενέστερα μέρη» σε μια σύμβαση, και να δημιουργηθεί ένα καθεστώς προστασίας. Η προστασία αυτή αναμένεται ότι θα αποκαταστήσει την ισορροπία δυνάμεων κατά τη διαπραγμάτευση των συμβάσεων με τους αγοραστές. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να απαγορεύονται ως θέμα αρχής οι ΑθΕΠ μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών και όχι μόνο όσες καλύπτονται από τον περιοριστικό κατάλογο που προτείνει η Επιτροπή. Αυτή είναι η έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 της προτεινόμενης οδηγίας. Ο κατάλογος αυτός δεν πρέπει να εμποδίζει τις κυρώσεις για άλλες αθέμιτες πρακτικές που δεν περιλαμβάνονται αναγκαστικά στον κατάλογο. Πρέπει να απαγορευθούν όλες οι ΑθΕΠ, όπως και η εκμετάλλευση της κατάστασης οικονομικής εξάρτησης, διαφορετικά η οδηγία θα στερείται πραγματικού νοήματος. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει επίσης να προστεθεί στον κατάλογο των απαγορευμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών η άρνηση σύναψης γραπτής σύμβασης με προμηθευτή ή η άρνηση κοινοποίησης σε προμηθευτή των γενικών όρων πώλησης ή η μη παροχή σε προμηθευτή επαρκώς λεπτομερών ή μη διφορούμενων πληροφοριών για τους συμβατικούς όρους της αγοραπωλησίας. Τέλος, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προσθέτει, στον κατάλογο των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που θα πρέπει να απαγορεύονται εάν δεν έχουν συμφωνηθεί με σαφείς και μη διφορούμενους όρους κατά τη σύναψη της σύμβασης προμήθειας, την απαγόρευση των πωλήσεων κάτω του κόστους για τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα, εξαιρουμένων των προϊόντων με ημερομηνία λήξης δυο ημέρες πριν από την ημερομηνία της πώλησης.

3. Υποβολή καταγγελίας από τον προμηθευτή στη χώρα εγκατάστασης του αγοραστή ή του προμηθευτή

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι ο προμηθευτής θα υποβάλλει καταγγελία στην αρχή επιβολής του κράτους μέλους όπου ο αγοραστής που είναι ύποπτος για άσκηση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής είναι εγκατεστημένος, δεν προστατεύει επαρκώς τον προμηθευτή, ο οποίος θα πρέπει να συντάξει την καταγγελία του σε γλώσσα άλλη από τη δική του και με τρόπο που δεν θα είναι σε θέση να κατανοήσει. Ο προμηθευτής θα προστατευθεί καλύτερα εάν προβλεφθεί να απευθύνεται στην αρχή του κράτους μέλους όπου αυτός είναι εγκατεστημένος, η δε εν λόγω αρχή να διαβιβάζει την καταγγελία στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου ο αγοραστής είναι εγκατεστημένος.

4. Διαμεσολάβηση ή εναλλακτικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει ένα νέο άρθρο σχετικά με τη διαμεσολάβηση ή άλλα θέματα σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή λόγω ΑθΕΠ.

5. Δημιουργία ενός «Ενωσιακού Δικτύου Επιβολής»

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει θερμά πως απαιτείται ένας μηχανισμός συντονισμού των αρχών επιβολής που θα μπορούσε να έχει τη μορφή ενός δικτύου, ώστε να προωθεί τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρχών επιβολής, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των αρμόδιων φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού. Ο συντάκτης επιθυμεί να προσθέσει μια πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση στο Δίκτυο, δίνοντάς του τη δύναμη να συντονίζει και να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών και τις εμπειρίες από την επιβολή της νομοθεσίας, με έναν συντονισμένο και συστηματικό τρόπο, προκειμένου να βελτιωθεί η κοινή αντίληψη για το ποιοι συγκεκριμένοι τύποι επιχειρηματικών πρακτικών θα πρέπει να θεωρούνται ΑθΕΠ. Ένας παρόμοιος μηχανισμός υπάρχει στο πεδίο του δικαίου του ανταγωνισμού (το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού, ΕΔΑ/ECN) και συμβάλλει στο συντονισμό μεταξύ των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και σε συζητήσεις τεκμηριωμένες με αποδείξεις και εφαρμογές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Το 2010, το καθοδηγούμενο από την Επιτροπή φόρουμ υψηλού επιπέδου ενέκρινε ένα σύνολο αρχών ορθής πρακτικής στις κάθετες σχέσεις της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων που συμφωνήθηκαν από οργανώσεις επιχειρήσεων οι οποίες εκπροσωπούν όλους τους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών. Οι αρχές αυτές αποτέλεσαν τη βάση της πρωτοβουλίας για την αλυσίδα εφοδιασμού, που δρομολογήθηκε το 2013.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Διάφοροι φορείς δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στο στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης, της εμπορίας, της διανομής και της λιανικής πώλησης τροφίμων. Η αλυσίδα είναι μακράν ο σημαντικότερος δίαυλος για τη διοχέτευση των τροφίμων «από το αγρόκτημα στο πιάτο». Αυτοί οι φορείς εμπορεύονται τρόφιμα, δηλαδή πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για χρήση ως τρόφιμα, και άλλα τρόφιμα που δεν παρατίθενται σε αυτό το παράρτημα αλλά μεταποιούνται από γεωργικά προϊόντα ώστε να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα.

(3)  Διάφοροι φορείς δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στο στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης, της εμπορίας, της διανομής και της λιανικής πώλησης γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων. Η αλυσίδα είναι μακράν ο σημαντικότερος δίαυλος για τη διοχέτευση των προϊόντων. Αυτοί οι φορείς εμπορεύονται γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα, δηλαδή πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για χρήση ως τρόφιμα, άλλα τρόφιμα που δεν παρατίθενται σε αυτό το παράρτημα αλλά μεταποιούνται από γεωργικά προϊόντα ώστε να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Ο αριθμός και το μέγεθος των φορέων ποικίλλουν στα διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Οι διαφορές στη διαπραγματευτική ισχύ σχετίζονται με τα διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης φορέων και μπορούν να δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την αθέμιτη χρήση της διαπραγματευτικής ισχύος μέσω της άσκησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι ζημιογόνες ιδίως για τους μικρομεσαίους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων, οι οποίοι προμηθεύουν πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, είναι σε μεγάλο βαθμό μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

(5)  Η συμβατική ελευθερία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο κάθε σχέσης μεταξύ επιχειρήσεων στην οικονομία της αγοράς και θα πρέπει τα μέρη να μπορούν να σχεδιάζουν τις συμβάσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους Όμως, ο αριθμός και το μέγεθος των φορέων ποικίλλουν στα διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Συνεπώς, οι διαφορές στη διαπραγματευτική ισχύ σχετίζονται με τα διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης φορέων και μπορούν να δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την αθέμιτη χρήση της διαπραγματευτικής ισχύος μέσω της άσκησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι ζημιογόνες ιδίως για τους μικρομεσαίους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων, οι οποίοι προμηθεύουν πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, είναι σε μεγάλο βαθμό μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η πλειονότητα των κρατών μελών διαθέτει ειδικούς εθνικούς κανόνες για την προστασία των προμηθευτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που προκύπτει στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατή η στήριξη στο δίκαιο των συμβάσεων ή σε πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης, ο φόβος για αντίποινα έναντι ενός καταγγέλλοντος περιορίζει την πρακτική αξία αυτών των μορφών προσφυγής. Συνεπώς, ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία έχουν θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, αναθέτουν σε διοικητικές αρχές την επιβολή τους. Ωστόσο, οι κανόνες των κρατών μελών για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές –στον βαθμό που υπάρχουν– χαρακτηρίζεται από σημαντική απόκλιση.

(6)  Η πλειονότητα των κρατών μελών διαθέτει ειδικούς εθνικούς κανόνες για την προστασία των προμηθευτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που προκύπτει στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Ο φόβος για αντίποινα έναντι ενός καταγγέλλοντος συχνά προβάλλεται ως πρόβλημα στην άσκηση προσφυγής. Συνεπώς, ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία έχουν θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, αναθέτουν σε διοικητικές αρχές την επιβολή τους. Ωστόσο, οι κανόνες των κρατών μελών για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές –στον βαθμό που υπάρχουν– χαρακτηρίζεται από σημαντική απόκλιση.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Θα πρέπει να καθοριστεί ένα ελάχιστο ενωσιακό πρότυπο προστασίας έναντι ορισμένων προδήλως αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, προκειμένου να μειωθεί η εμφάνιση τέτοιων πρακτικών και να υπάρξει συμβολή στην εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων. Αναμένεται να είναι προς όφελος όλων των παραγωγών γεωργικών προϊόντων ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που προμηθεύει τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι όλα αυτά τα πρόσωπα αντιστοιχούν στον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που προβλέπεται στο παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής1· Αυτοί οι πολύ μικροί, μικροί και μεσαίοι προμηθευτές είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και λιγότερο ικανοί να τις αντιμετωπίσουν, χωρίς να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική τους βιωσιμότητα. Δεδομένου ότι η οικονομική πίεση που ασκείται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαιτίας αθέμιτων εμπορικών πρακτικών συχνά διέρχεται μέσω της αλυσίδας και φτάνει στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, οι κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές θα πρέπει επίσης να προστατεύουν τους μικρομεσαίους ενδιάμεσους προμηθευτές στα στάδια κατάντη της πρωτογενούς παραγωγής. Στο πλαίσιο της προστασίας των ενδιάμεσων προμηθευτών θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται οι ακούσιες επιπτώσεις (κυρίως όσον αφορά την αδικαιολόγητη αύξηση των τιμών) της εκτροπής του εμπορίου από τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τις ενώσεις τους, οι οποίοι παράγουν μεταποιημένα προϊόντα, σε μη προστατευόμενους προμηθευτές.

(7)  Θα πρέπει να καθοριστεί ένα ελάχιστο ενωσιακό πρότυπο προστασίας έναντι ορισμένων προδήλως αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, προκειμένου να μειωθεί η εμφάνιση τέτοιων πρακτικών και να υπάρξει συμβολή στην εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων. Αναμένεται να είναι προς όφελος όλων των παραγωγών γεωργικών προϊόντων ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που προμηθεύει γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών. Αυτοί οι προμηθευτές είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και λιγότερο ικανοί να τις αντιμετωπίσουν χωρίς να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική τους βιωσιμότητα. Δεδομένου ότι η οικονομική πίεση εξαιτίας αθέμιτων εμπορικών πρακτικών συχνά διέρχεται μέσω της αλυσίδας και φτάνει στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, οι κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές θα πρέπει επίσης να προστατεύουν τους ενδιάμεσους προμηθευτές στα στάδια κατάντη της πρωτογενούς παραγωγής. Στο πλαίσιο της προστασίας των ενδιάμεσων προμηθευτών θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται οι ακούσιες επιπτώσεις (κυρίως όσον αφορά την αδικαιολόγητη αύξηση των τιμών) της εκτροπής του εμπορίου από τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τις ενώσεις τους, οι οποίοι παράγουν μεταποιημένα προϊόντα, σε μη προστατευόμενους προμηθευτές.

____________________

 

1 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να διευρύνει το πεδίο απαγορεύοντας τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, προς όφελος όλων των παραγωγών και αγοραστών. Η πρόταση πρέπει να προσφέρει ένα μέσο δράσης στους πιο ευάλωτους συντελεστές με πολύ περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύ. Εάν οι πρακτικές αυτές είναι αθέμιτες, τότε πρέπει να απαγορευτούν σε όλους τους φορείς. Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες της καλής ανταγωνιστικής πρακτικής, της καλής πίστης και της εντιμότητας στις συμβατικές σχέσεις. Η διαφοροποιημένη μεταχείριση δεν δικαιολογείται από διαφορές στις αντικειμενικές και επαρκείς καταστάσεις και ως εκ τούτου συνιστούν διάκριση.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Οι υπηρεσίες που έχουν σχέση με τη μεταποίηση και τη διανομή στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Υπηρεσίες όπως π.χ. η μεταφορά, η απολύμανση ή η τιμολόγηση δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω υπηρεσιών, δεδομένου ότι δεν συνδέονται με τη μεταποίηση και τη διανομή στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Δεδομένου ότι ο τόπος εγκατάστασης ενός αγοραστή δεν βρίσκεται πάντα στο μέρος όπου λαμβάνει χώρα η παράδοση και η εμπορία των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, οι σχετικοί κανόνες θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους αγοραστές, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής τους, όταν τα προϊόντα που αγοράζουν προορίζονται για την ενωσιακή αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να συμπεριλάβει στο πεδίο της οδηγίας όλους τους αγοραστές που αγοράζουν και πωλούν στην εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι εγκατεστημένοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποτραπεί μια κατάσταση όπου αυτοί θα μπορούσαν να ξεφεύγουν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Οι προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στο ελάχιστο πρότυπο της Ένωσης όταν πωλούν τρόφιμα σε αγοραστές που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ακούσιες στρεβλωτικές επιπτώσεις λόγω της προστασίας των προμηθευτών στην Ένωση.

(8)  Οι προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στο ελάχιστο πρότυπο της Ένωσης όταν πωλούν γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα σε αγοραστές, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ακούσιες στρεβλωτικές επιπτώσεις λόγω της προστασίας των προμηθευτών στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Το μειούμενο μερίδιο των εσόδων που φθάνουν στους εργαζομένους και τους παραγωγούς τροφίμων μικρής κλίμακας στις αναπτυσσόμενες χώρες και οι συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν ως συνέπεια των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών υπονομεύουν την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης και τους στόχους της στο πλαίσιο του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Δεδομένου ότι η πλειονότητα των κρατών μελών διαθέτει ήδη εθνικούς κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές –παρότι αποκλίνοντες– ενδείκνυται η χρήση της οδηγίας ως μέσου για τη θέσπιση ενός ελάχιστου προτύπου προστασίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Κατά αυτό τον τρόπο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τους σχετικούς κανόνες στην εθνική έννομη τάξη τους έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό καθεστώς. Δεν θα πρέπει να απαγορεύεται στα κράτη μέλη να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν στην επικράτειά τους αυστηρότερους εθνικούς νόμους για την προστασία των μικρομεσαίων προμηθευτών και αγοραστών έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που προκύπτουν στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, εντός των ορίων του δικαίου της Ένωσης που εφαρμόζεται στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(10)  Δεδομένου ότι η πλειονότητα των κρατών μελών διαθέτει ήδη εθνικούς κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές –παρότι αποκλίνοντες– ενδείκνυται η χρήση της οδηγίας ως μέσου για τη θέσπιση ενός ελάχιστου προτύπου προστασίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Κατά αυτό τον τρόπο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τους σχετικούς κανόνες στην εθνική έννομη τάξη τους έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό καθεστώς. Δεν θα πρέπει να απαγορεύεται στα κράτη μέλη να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν στην επικράτειά τους αυστηρότερους εθνικούς νόμους για την προστασία των προμηθευτών και αγοραστών έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που προκύπτουν στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, εντός των ορίων του δικαίου της Ένωσης που εφαρμόζεται στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Καθώς οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μπορούν να προκύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο της πώλησης ενός τροφίμου, π.χ., πριν, κατά τη διάρκεια ή έπειτα από μια συναλλαγή πώλησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτές τις πρακτικές οποτεδήποτε αυτές προκύπτουν.

(11)  Καθώς οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μπορούν να προκύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο της πώλησης ενός τροφίμου, π.χ. πριν, κατά τη διάρκεια ή έπειτα από μια συναλλαγή πώλησης, ή σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών από τον αγοραστή στον προμηθευτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτές τις πρακτικές οποτεδήποτε αυτές προκύπτουν.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η υποβολή καταγγελιών από οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις τέτοιων οργανώσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος για την προστασία της ταυτότητας μεμονωμένων μελών της οργάνωσης που είναι μικρομεσαίοι προμηθευτές και θεωρούν ότι εκτίθενται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ως εκ τούτου, οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να μπορούν να δέχονται καταγγελίες από τέτοιες οντότητες και, στη συνέχεια, να ενεργούν, προστατεύοντας παράλληλα τα διαδικαστικά δικαιώματα του εναγομένου.

(14)  Η υποβολή καταγγελιών από οργανώσεις παραγωγών ή προμηθευτών ή από ενώσεις τέτοιων οργανώσεων, καθώς και από οργανώσεις που συνεργάζονται με παραγωγούς ή διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στις εμπορικές πρακτικές στις αλυσίδες εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος για την προστασία της ταυτότητας μεμονωμένων μελών της οργάνωσης που είναι μικρομεσαίοι προμηθευτές και θεωρούν ότι εκτίθενται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ως εκ τούτου, οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να μπορούν να δέχονται καταγγελίες από τέτοιες οντότητες και, στη συνέχεια, να ενεργούν, προστατεύοντας παράλληλα τα διαδικαστικά δικαιώματα του εναγομένου.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην προστασία της ταυτότητας των καταγγελλόντων και άλλων θυμάτων πρακτικών, εάν η αρχή εκπληρώνει την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 6 στοιχείο ε) της οδηγίας.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες αρμοδιότητες που θα τους επιτρέπουν να συλλέγουν αποτελεσματικά οποιεσδήποτε τεκμηριωμένες πληροφορίες μέσω αιτημάτων παροχής πληροφοριών. Θα πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα να διατάσσουν τον τερματισμό μιας απαγορευμένης πρακτικής, κατά περίπτωση. Η ύπαρξη ενός αποτρεπτικού παράγοντα, όπως η αρμοδιότητα επιβολής προστίμων και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων ερευνών, μπορεί να ενθαρρύνει την αλλαγή συμπεριφοράς και την εφαρμογή προδικαστικών λύσεων μεταξύ των μερών και, συνεπώς, θα πρέπει να αποτελεί μέρος των αρμοδιοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου. Η Επιτροπή και οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να συνεργάζονται στενά ώστε να εξασφαλίζουν μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Πιο συγκεκριμένα, οι αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να συνδράμουν η μία την άλλη, για παράδειγμα, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της παροχής συνδρομής στο πλαίσιο ερευνών που έχουν διασυνοριακή διάσταση.

(15)  Οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες αρμοδιότητες που θα τους επιτρέπουν να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους. Θα πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα να διατάσσουν τον τερματισμό μιας απαγορευμένης πρακτικής, κατά περίπτωση, ώστε να εξασφαλίζεται η δίκαιη και εύρυθμη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Η ύπαρξη ενός αποτρεπτικού παράγοντα, όπως η αρμοδιότητα επιβολής ποινών, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων ή άλλων κυρώσεων και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων ερευνών, μπορεί να ενθαρρύνει την αλλαγή συμπεριφοράς και την εφαρμογή προδικαστικών λύσεων μεταξύ των μερών και, συνεπώς, θα πρέπει να αποτελεί μέρος των αρμοδιοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου. Είναι ανάγκη να συσταθεί ένα Ενωσιακό Δίκτυο Επιβολής του Νόμου («το Δίκτυο»), που θα φιλοξενείται στην Επιτροπή, με σκοπό το συντονισμό και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών και τις εμπειρίες από την επιβολή, κατά τρόπο συντονισμένο και συστηματικό, ώστε να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Το Δίκτυο θα πρέπει επίσης να βοηθά στη βελτίωση της κοινής αντίληψης για το ποιοι συγκεκριμένοι τύποι επιχειρηματικών πρακτικών θα πρέπει να θεωρούνται ΑθΕΠ και για την καλύτερη αντιμετώπιση των πιθανών διασυνοριακών ΑθΕΠ.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να ενθαρρύνουν τη διαμεσολάβηση ή έναν εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, ενώ η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τον διάλογο και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής επιβολής, η Επιτροπή θα πρέπει να συμβάλλει στη διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές και να κοινοποιούνται σχετικές πληροφορίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται έναν ιστότοπο για τη διευκόλυνση αυτών των ανταλλαγών.

(16)  Για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής επιβολής, η Επιτροπή θα πρέπει να συμβάλλει στην οργάνωση των συναντήσεων του Δικτύου, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές και να κοινοποιούνται σχετικές πληροφορίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται έναν ιστότοπο για τη διευκόλυνση αυτών των ανταλλαγών.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Οι κανόνες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να υπονομεύουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να διατηρήσουν ισχύοντες κανόνες που είναι πιο αυστηροί ή να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες στο μέλλον, εντός των ορίων του δικαίου της Ένωσης που εφαρμόζεται στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι κανόνες θα ισχύουν παράλληλα με τα εθελοντικά μέτρα διακυβέρνησης.

(17)  Οι κανόνες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να υπονομεύουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να διατηρήσουν ισχύοντες κανόνες που είναι πιο αυστηροί ή να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες στο μέλλον, εντός των ορίων του δικαίου της Ένωσης που εφαρμόζεται στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι κανόνες θα πρέπει να υπόκεινται σε διαδικασία προηγούμενης κοινοποίησης και να εφαρμόζονται παράλληλα με τα εθελοντικά μέτρα διακυβέρνησης.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να υποβάλλει μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης, θα πρέπει επίσης να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στο ερώτημα κατά πόσον τυχόν προστασία των μικρομεσαίων αγοραστών τροφίμων στην αλυσίδα εφοδιασμού – πέραν της προστασίας των μικρομεσαίων προμηθευτών – θα ήταν δικαιολογημένη στο μέλλον,

(19)  Για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να υποβάλλει μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης, θα πρέπει επίσης να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στο ερώτημα κατά πόσον τυχόν προστασία των αγοραστών τροφίμων στην αλυσίδα εφοδιασμού – πέραν της προστασίας των προμηθευτών – θα ήταν δικαιολογημένη στο μέλλον,

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η παρούσα οδηγία καθορίζει έναν ελάχιστο κατάλογο απαγορευμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με την επιβολή τους, καθώς και ρυθμίσεις για τον συντονισμό μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου.

1.  Η παρούσα οδηγία καθορίζει έναν ελάχιστο κατάλογο απαγορευμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με την επιβολή τους, καθώς και ρυθμίσεις για τον συντονισμό μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου.

 

(Η αλλαγή από «αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων» σε «αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η οδηγία εφαρμόζεται για ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με τις πωλήσεις τροφίμων από έναν προμηθευτή που είναι μικρομεσαία επιχείρηση σε έναν αγοραστή που δεν είναι μικρομεσαία επιχείρηση.

2.  Η οδηγία εφαρμόζεται για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με τις πωλήσεις τροφίμων από έναν προμηθευτή σε έναν αγοραστή που δεν είναι μικρομεσαία επιχείρηση.

 

(Η αλλαγή από «τροφίμων» σε «γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» ισχύει σε όλο το κείμενο.) Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  «αθέμιτη εμπορική πρακτική»: οποιαδήποτε πρακτική παρεκκλίνει από την ορθή εμπορική συμπεριφορά, αντιβαίνει στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και επιβάλλεται μονομερώς από έναν εμπορικό εταίρο σε έναν άλλον·

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «αγοραστής»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Ένωση και αγοράζει τρόφιμα μέσω εμπορικών συναλλαγών. Ο όρος «αγοραστής» μπορεί να περιλαμβάνει μια ομάδα τέτοιων φυσικών και νομικών προσώπων·

α)  «αγοραστής»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι μικρομεσαία επιχείρηση, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής του, το οποίο αγοράζει γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα μέσω εμπορικών συναλλαγών, για μεταποίηση και διανομή τους μέσα στην Ένωση, ή το οποίο παρέχει στους προμηθευτές υπηρεσίες σχετικές με μεταποίηση και διανομή. Ο όρος «αγοραστής» μπορεί να περιλαμβάνει μια ομάδα τέτοιων φυσικών και νομικών προσώπων·

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «τρόφιμα»: τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα I της Συνθήκης και τα οποία προορίζονται για χρήση ως τρόφιμα, καθώς και προϊόντα που δεν παρατίθενται σε αυτό το παράρτημα, ωστόσο μεταποιούνται από αυτά τα προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα·

δ)  «γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα»: τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα I της Συνθήκης και τα οποία προορίζονται για χρήση ως τρόφιμα, προϊόντα που δεν παρατίθενται σε αυτό το παράρτημα, ωστόσο μεταποιούνται από αυτά τα προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα, και γεωργικά προϊόντα·

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «αλλοιώσιμα τρόφιμα»: τα τρόφιμα που θα καταστούν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση εάν δεν αποθηκευτούν, υποστούν επεξεργασία, συσκευαστούν ή διατηρηθούν με άλλον τρόπο, ώστε να αποφευχθεί να καταστούν ακατάλληλα.

ε)  «αλλοιώσιμα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα»: τα νωπά γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που θα καταστούν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή για την προοριζόμενη χρήση, ιδίως ως αποτέλεσμα ταχείας αποσύνθεσης οφειλόμενης στα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, εάν δεν αποθηκευτούν, υποστούν επεξεργασία, συσκευαστούν ή διατηρηθούν με άλλον τρόπο, ώστε να αποφευχθεί να καταστούν ακατάλληλα.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  «οικονομική εξάρτηση»: κατάσταση που υπάρχει όταν η καταγγελία των εμπορικών σχέσεων μεταξύ αγοραστή και προμηθευτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο την αδιάλειπτη συνέχιση της δραστηριότητας του προμηθευτή και όταν ο προμηθευτής δεν διαθέτει εναλλακτική λύση για τις εν λόγω εμπορικές σχέσεις που να μπορεί να την υλοποιήσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αυτό τεκμαίρεται ότι συμβαίνει όταν ο αγοραστής αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 40% του κύκλου εργασιών του προμηθευτή·

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την απαγόρευση των ακόλουθων εμπορικών πρακτικών:

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την απαγόρευση τουλάχιστον των ακόλουθων εμπορικών πρακτικών:

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ένας αγοραστής ακυρώνει παραγγελίες αλλοιώσιμων τροφίμων με τόσο σύντομη προειδοποίηση που δεν μπορεί να αναμένεται ευλόγως από τον προμηθευτή να βρει εναλλακτική λύση για την εμπορευματοποίηση ή τη χρήση αυτών των προϊόντων·

β)  ένας αγοραστής ακυρώνει μονομερώς παραγγελίες αλλοιώσιμων γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων με τόσο σύντομη προειδοποίηση που δεν μπορεί να αναμένεται ευλόγως από τον προμηθευτή να βρει εναλλακτική λύση για την εμπορευματοποίηση ή τη χρήση αυτών των προϊόντων·

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ένας αγοραστής αλλάζει μονομερώς και αναδρομικά τους όρους της συμφωνίας προμήθειας όσον αφορά τη συχνότητα, το χρονοδιάγραμμα ή τον όγκο της προμήθειας ή της παράδοσης, τα πρότυπα ποιότητας ή τις τιμές των τροφίμων·

γ)  ένας αγοραστής αλλάζει μονομερώς και αναδρομικά τους όρους της συμφωνίας προμήθειας όσον αφορά τη συχνότητα, το χρονοδιάγραμμα ή τον όγκο της προμήθειας ή της παράδοσης, τα πρότυπα ποιότητας, τις τιμές ή τους όρους πληρωμής των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων·

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ένας προμηθευτής πληρώνει για την σπατάλη τροφίμων που προκύπτει στις εγκαταστάσεις του αγοραστή και η οποία δεν προκλήθηκε λόγω αμέλειας ή σφάλματος του προμηθευτή.

δ)  ένας προμηθευτής πληρώνει για την σπατάλη γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων που προκύπτει αφού το προϊόν περιέλθει στην κυριότητα του αγοραστή και η οποία δεν προκλήθηκε λόγω αμέλειας ή σφάλματος του προμηθευτή.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  ο αγοραστής γνωστοποιεί σε τρίτο μέρος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποιεί κακώς, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, εμπιστευτικές πληροφορίες που του έχει κοινοποιήσει ο προμηθευτής, όπως το περιεχόμενο τής σύμβασης προμήθειας ή τα εμπορικά μυστικά· το ανωτέρω καλύπτει τη χρήση των πληροφοριών αυτών από τον αγοραστή με σκοπό την ανάπτυξη του δικού του ανταγωνιστικού προϊόντος·

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  ένας αγοραστής επιβάλλει ή επιχειρεί να επιβάλει μια αδικαιολόγητη ή δυσανάλογη μετάθεση του οικονομικού κινδύνου του στον προμηθευτή·

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται, εάν δεν συμφωνούνται με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους κατά τη σύναψη της συμφωνίας προμήθειας:

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται, εάν δεν συμφωνούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη με σαφείς, αδιαμφισβήτητους και εύκολα κατανοητούς όρους κατά τη σύναψη της συμφωνίας προμήθειας ή εάν είναι αποτέλεσμα της οικονομικής εξάρτησης του προμηθευτή από τον αγοραστή, που δίνει τη δυνατότητα στον αγοραστή να επιβάλει αυτούς τους όρους:

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ένας αγοραστής χρεώνει σε έναν προμηθευτή πληρωμή ως προϋπόθεση για την αποθεματοποίηση, την επίδειξη ή την προσθήκη τροφίμων του προμηθευτή στον κατάλογο·

β)  ένας αγοραστής χρεώνει σε έναν προμηθευτή πληρωμή ως προϋπόθεση για την αποθεματοποίηση, την επίδειξη ή την προσθήκη γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων του προμηθευτή στον κατάλογο·

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  η μεταπώληση γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων επί ζημία, εκτός εάν πρόκειται για προϊόντα των οποίων η ημερομηνία λήξης εκπνέει δυο ημέρες μετά την ημερομηνία πώλησης.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Συμβατικές σχέσεις

 

Ο προμηθευτής δύναται να απαιτήσει για κάθε προμήθεια εμπορευμάτων ή υπηρεσιών να υπόκειται σε γραπτή συμφωνία προμήθειας με σαφή και χωρίς αμφισημίες διατύπωση, που να περιλαμβάνει όλες τις συναφείς πτυχές της εμπορικής διευθέτησης και να διευκρινίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(

α) τους συμβαλλομένους στη σύμβαση·

 

β) το αντικείμενο της σύμβασης·

 

γ) την ποσότητα, την τιμή και την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών·

 

δ) την πληρωμή·

 

ε) τις ποινές σε περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβασης·

 

στ) τη διάρκεια και, εάν έχει εφαρμογή, την ανανέωση της σύμβασης·

ζ) τις αιτίες καταγγελίας, μαζί με μια εύλογη προθεσμία προειδοποίησης·

 

η) το εφαρμοστέο δίκαιο.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την ορισθείσα αρχή επιβολής του νόμου.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ένας προμηθευτής υποβάλλει καταγγελία στην αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε αθέμιτη εμπορική πρακτική.

1.  Προτού υποβάλει καταγγελία, ο προμηθευτής δύναται να κάνει χρήση καθιερωμένων υπηρεσιών διαμεσολάβησης, εάν υπάρχουν διαθέσιμες. Εάν κάτι τέτοιο δεν ενδείκνυται ή δεν λύνει το ζήτημα, ο προμηθευτής υποβάλλει καταγγελία στην αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίον υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε αθέμιτη εμπορική πρακτική ή στην αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στη δεύτερη περίπτωση, η αρχή επιβολής του νόμου διαβιβάζει την καταγγελία στην αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε απαγορευμένη εμπορική πρακτική.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών των οποίων τα μέλη ή τα μέλη των μελών τους θεωρούν ότι επηρεάζονται από απαγορευμένη εμπορική πρακτική έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία.

2.  Οι οργανώσεις προμηθευτών ή παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων προμηθευτών ή παραγωγών κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ)1308/2013, και οι επαγγελματικές γεωργικές οργανώσεις των οποίων τα μέλη ή τα μέλη των μελών τους θεωρούν ότι επηρεάζονται από απαγορευμένη εμπορική πρακτική, οι μη κυβερνητικές μη κερδοσκοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και οι οργανώσεις που συνεργάζονται με παραγωγούς ή διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στις εμπορικές πρακτικές στις αλυσίδες εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία εξ ονόματος των μελών της οργάνωσης ή της ένωσης και να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες, προκειμένου να διαπιστωθεί η παράβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αρχή επιβολής του νόμου διασφαλίζει, εάν ζητηθεί από τον καταγγέλλοντα, την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών, των οποίων η αποκάλυψη θεωρείται από τον καταγγέλλοντα ότι θα είναι ζημιογόνα για τα συμφέροντά του. Ο καταγγέλλων προσδιορίζει αυτές τις πληροφορίες σε ενδεχόμενο αίτημα για εμπιστευτικότητα.

3.  Η αρχή επιβολής του νόμου διασφαλίζει, εάν ζητηθεί από τον καταγγέλλοντα, την ανωνυμία ή την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών, των οποίων η αποκάλυψη θεωρείται από τον καταγγέλλοντα ότι θα είναι ζημιογόνα για τα συμφέροντά του. Ο καταγγέλλων προσδιορίζει αυτές τις πληροφορίες σε ενδεχόμενο αίτημα για τήρηση ανωνυμίας ή εμπιστευτικότητα. Η αρχή εγγυάται την ανωνυμία ή την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας προς όφελος του εναγομένου. Τούτο δεν θίγει τα δικονομικά δικαιώματα του εναγομένου.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Σε περίπτωση που η αρχή επιβολής του νόμου θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να δοθεί συνέχεια σε καταγγελία, διενεργεί την έρευνα εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος έξι μηνών. Σε πολύπλοκες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να παραταθεί έως και έξι μήνες. Η αρχή επιβολής του νόμου ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την παράταση και το σκεπτικό της.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Διαμεσολάβηση ή εναλλακτικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών

 

1.  Με την επιφύλαξη των εξουσιών και των υποχρεώσεων της αρχής επιβολής που καθορίζονται στο άρθρο 6, τα κράτη μέλη δύνανται να ενθαρρύνουν την προσφυγή στη διαμεσολάβηση ή σε εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή λόγω αθέμιτης εμπορικής πρακτικής.

 

2.  Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση ή σε εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών δεν θίγει το δικαίωμα του προμηθευτή να υποβάλει καταγγελία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρχή επιβολής του νόμου διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την εκπλήρωση των καθηκόντων της και αναθέτουν σε αυτήν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ορισθείσα αρχή επιβολής του νόμου διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους, μεταξύ άλλων επαρκή προϋπολογισμό και εμπειρογνωσία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, και αναθέτουν σε αυτήν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  να διενεργεί απροειδοποίητες επιτόπιες επιθεωρήσεις στο πλαίσιο των ερευνών της·

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να λαμβάνει απόφαση με την οποία στοιχειοθετείται παράβαση των απαγορεύσεων που καθορίζονται στο άρθρο 3, και να απαιτεί από τον αγοραστή να παύσει την απαγορευμένη εμπορική πρακτική. Η αρχή δύναται να μην λαμβάνει οποιαδήποτε τέτοια απόφαση, εάν αυτή η απόφαση θα ενείχε κίνδυνο αποκάλυψης της ταυτότητας ενός καταγγέλλοντος ή αποκάλυψης οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών, των οποίων η αποκάλυψη θεωρείται από τον καταγγέλλοντα ότι θα είναι ζημιογόνα για τα συμφέροντά του, υπό την προϋπόθεση ότι ο καταγγέλλων έχει προσδιορίσει αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3·

γ)  να λαμβάνει απόφαση, στο πλαίσιο του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, με την οποία στοιχειοθετείται παράβαση των απαγορεύσεων που καθορίζονται στο άρθρο 3, και να απαιτεί από τον αγοραστή να παύσει την απαγορευμένη εμπορική πρακτική. Η αρχή δύναται να μην λαμβάνει οποιαδήποτε τέτοια απόφαση, εάν αυτή η απόφαση θα ενείχε κίνδυνο αποκάλυψης της ταυτότητας ενός καταγγέλλοντος ή αποκάλυψης οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών, των οποίων η αποκάλυψη θεωρείται από τον καταγγέλλοντα ότι θα είναι ζημιογόνα για τα συμφέροντά του, υπό την προϋπόθεση ότι ο καταγγέλλων έχει προσδιορίσει αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3·

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο στον αυτουργό της παράβασης. Το πρόστιμο είναι αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης·

δ)  να επιβάλλει ποινές, μεταξύ άλλων χρηματικά πρόστιμα ή άλλες αποτρεπτικές ποινές, στον αυτουργό της παράβασης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Οι ποινές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές προς τη ζημία που προκλήθηκε και αποτρεπτικές, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης.

 

Κατά τον προσδιορισμό της κύρωσης λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν επανειλημμένες παραβάσεις που έχει διαπράξει ο ίδιος επιχειρηματίας.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές επιβολής του νόμου συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους και παρέχουν αμοιβαία συνδρομή στο πλαίσιο ερευνών που έχουν διασυνοριακή διάσταση.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές επιβολής του νόμου συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους και παρέχουν αμοιβαία συνδρομή στο πλαίσιο ερευνών που έχουν διασυνοριακή διάσταση, στο πλαίσιο ενός Ενωσιακού Δικτύου Επιβολής του Νόμου.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αρχές επιβολής του νόμου συνεδριάζουν μία φορά ετησίως για να συζητούν σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, με βάση τις ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα που καλύπτει. Η Επιτροπή διευκολύνει αυτές τις συνεδριάσεις.

2.  Οι αρχές επιβολής του νόμου συνεδριάζουν μία φορά ετησίως για να συζητούν σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, στο πλαίσιο ενός Ενωσιακού Δικτύου Επιβολής του Νόμου. Η Επιτροπή διευκολύνει αυτές τις συνεδριάσεις.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Σύνθεση και καθήκοντα του Ενωσιακού Δικτύου Επιβολής του Νόμου

 

1.  Το Ενωσιακό Δίκτυο Επιβολής του Νόμου (το «Δίκτυο») απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε αρχή επιβολής του νόμου, από δυο εκπροσώπους της Επιτροπής, και από τους αντίστοιχους αναπληρωτές.

 

Το Δίκτυο συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και, εφόσον είναι αναγκαίο, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος της Επιτροπής ή ενός κράτους μέλους.

 

Το Δίκτυο καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς σε συζήτηση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, με σκοπό να διευκολύνει το διάλογο και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και να προωθήσει μια κοινή προσέγγιση.

 

2  Το Δίκτυο έχει τα εξής καθήκοντα:

 

α)  να συζητά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας βάσει των ετήσιων εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1·

 

β)  να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με συναφή θέματα, μεταξύ άλλων σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και νέες περιπτώσεις αθέμιτων εμπορικών πρακτικών·

 

γ)  να συντονίζει και διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών και τις εμπειρίες από την επιβολή του νόμου, με συντονισμένο και συστηματικό τρόπο, προκειμένου να βελτιωθεί η κοινή αντίληψη για το ποιοι συγκεκριμένοι τύποι επιχειρηματικών πρακτικών θα πρέπει να θεωρούνται ΑθΕΠ και να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι πιθανές διασυνοριακές ΑθΕΠ·

 

δ)  να εξετάζει και να αναλύει νέες μορφές αθέμιτων εμπορικών πρακτικών·

 

ε)  να εξετάζει όλα τα ζητήματα που καλύπτουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις με σκοπό να ενθαρρύνει τη συνεπή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων και με τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό και την επιβολή κυρώσεων·

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν κανόνες με στόχο την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών οι οποίοι υπερβαίνουν εκείνους που καθορίζονται στα άρθρα 3, 5, 6 και 7, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εθνικοί κανόνες είναι συμβατοί με τους κανόνες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν κανόνες με στόχο την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών οι οποίοι υπερβαίνουν εκείνους που καθορίζονται στα άρθρα 3, 5, 6 και 7, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εθνικοί κανόνες είναι συμβατοί με τους κανόνες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων: της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, της ελευθερίας εγκατάστασης, της μη εισαγωγής διακρίσεων και της πρόσβασης σε αμερόληπτο και ανεξάρτητο δικαστικό έλεγχο.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όλοι οι νέοι εθνικοί κανόνες που υπερβαίνουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας κοινοποιούνται στην Επιτροπή τρεις μήνες πριν από την έναρξη εφαρμογής τους, εν αναμονή εξέτασης από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 5 και 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι αρχές των κρατών μελών προχωρούν σε διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων καταναλωτών, σχετικά με τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού στο έδαφός τους και σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους για την εκπλήρωση των στόχων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το νωρίτερο τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

1.  Το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης, εξετάζεται η ανάγκη επανεξέτασης της παρούσας οδηγίας, ειδικότερα ως προς το κατά πόσον πρέπει ή όχι να περιληφθούν νέες μορφές αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

2.5.2018

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

5.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Marc Tarabella

23.4.2018

Εξέταση στην επιτροπή

11.7.2018

3.9.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

6

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Igor Šoltes, Ivan Štefanec

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Philippe Loiseau

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ECR

Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Eric Andrieu, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

6

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Anneleen Van Bossuyt

PPE

Carlos Coelho, Andreas Schwab

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (26.9.2018)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Linda McAvan

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλωσορίζει την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ΑθΕΠ) στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων της Ευρώπης συμβάλλουν στην εισοδηματική ανασφάλεια, στην κατασπατάληση των τροφίμων, στην εφαρμογή χαμηλότερων προτύπων στα τρόφιμα και στο φαινόμενο της σύγχρονης δουλείας τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της ΕΕ. Η παρούσα οδηγία προσφέρει μια πολύτιμη ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε τις ΑθΕΠ σε ολόκληρη την Ένωση και να καταφέρουμε να λειτουργούν οι αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων για όλους.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης χαιρετίζει ειδικότερα το ότι η οδηγία αφορά τους προμηθευτές, ανεξάρτητα από το εάν αυτοί βρίσκονται εντός ή εκτός της ΕΕ. Οι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός ΕΕ προμηθευτές της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων μπορεί να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες, νομικές γνώσεις και κεφάλαια, καθιστάμενοι έτσι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε ΑθΕΠ. Η εξουδετέρωση αυτής της ανισότητας είναι κεντρικής σημασίας προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού που θα ωφελήσουν τόσο τους ευρωπαίους όσο και τους μη ευρωπαίους παραγωγούς, διασφαλίζοντας ίσους όρους, αποτρέποντας την υποτιμολόγηση και προσφέροντας μια δίκαιη απόδοση στους γεωργούς παγκοσμίως.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει την υποχρέωση στις Συνθήκες της να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Οποιαδήποτε αποδοχή της εφαρμογής ΑθΕΠ από ευρωπαίους αγοραστές σε μη ευρωπαίους παραγωγούς θα αντέφασκε προς τη δέσμευση της Ένωσης υπέρ της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (PCD/ΣΑΠ) και θα υπέσκαπτε τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ στις χώρες εταίρους της.

Η συμπερίληψη των μη ευρωπαίων γεωργών υποστηρίζεται πλήρως με επιχειρήματα στην εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, που στο τμήμα 6.3.3 αναφέρει πως «τυχόν μη κάλυψή τους θα οδηγούσε σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και σε εκτροπή του εμπορίου· οι αγοραστές θα είχαν κίνητρα να χρησιμοποιούν ξένους προμηθευτές που δεν θα προστατεύονταν από τους κανόνες περί ΑθΕΠ». Είναι συνεπώς προς το συμφέρον και των ευρωπαίων προμηθευτών να ισχύει η οδηγία ομοιόμορφα για όλους τους προμηθευτές. Στην εν λόγω εκτίμηση επιπτώσεων, η Επιτροπή προειδοποιεί επίσης ότι η «μη συνεκτίμηση της διεθνούς διάστασης των αλυσίδων εφοδιασμού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να βρεθούν οι σχετικές πρακτικές εκτός του βεληνεκούς των αρχών επιβολής του νόμου». Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής προσθέτει επίσης ότι «λόγοι ισότιμης μεταχείρισης συνηγορούν επίσης υπέρ της κάλυψης των προμηθευτών που προέρχονται από τρίτες χώρες». Βάσει των ανωτέρω, οι κατωτέρω προτεινόμενες τροπολογίες επιδιώκουν να διασφαλίσουν την εφαρμογή σαφών κανόνων τόσο για τους ευρωπαίους όσο και για τους μη ευρωπαίους γεωργούς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Διάφοροι φορείς δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στο στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης, της εμπορίας, της διανομής και της λιανικής πώλησης τροφίμων. Η αλυσίδα είναι μακράν ο σημαντικότερος δίαυλος για τη διοχέτευση των τροφίμων «από το αγρόκτημα στο πιάτο». Αυτοί οι φορείς εμπορεύονται τρόφιμα, δηλαδή πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για χρήση ως τρόφιμα, και άλλα τρόφιμα που δεν παρατίθενται σε αυτό το παράρτημα αλλά μεταποιούνται από γεωργικά προϊόντα ώστε να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα.

(3)  Διάφοροι φορείς δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στο στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης, της εισαγωγής, της εξαγωγής, της εμπορίας, της διανομής, της λιανικής πώλησης και της πώλησης αγροδιατροφικών προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές. Η αλυσίδα είναι μακράν ο σημαντικότερος δίαυλος για τη διοχέτευση των αγροδιατροφικών προϊόντων «από το αγρόκτημα στο πιάτο». Αυτοί οι φορείς εμπορεύονται γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, δηλαδή πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για χρήση ως τρόφιμα, και άλλα τρόφιμα που δεν παρατίθενται σε αυτό το παράρτημα αλλά μεταποιούνται από γεωργικά προϊόντα ώστε να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Ο αριθμός και το μέγεθος των φορέων ποικίλλουν στα διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Οι διαφορές στη διαπραγματευτική ισχύ σχετίζονται με τα διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης φορέων και μπορούν να δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την αθέμιτη χρήση της διαπραγματευτικής ισχύος μέσω της άσκησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι ζημιογόνες ιδίως για τους μικρομεσαίους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων, οι οποίοι προμηθεύουν πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, είναι σε μεγάλο βαθμό μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

(5)  Ο αριθμός και το μέγεθος των φορέων ποικίλλουν στα διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Οι διαφορές στη διαπραγματευτική ισχύ σχετίζονται με τα διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης φορέων και μπορούν να δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την αθέμιτη χρήση της διαπραγματευτικής ισχύος μέσω της άσκησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι ζημιογόνες ιδίως για τους μικρομεσαίους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων τόσο εντός όσο και εκτός Ένωσης. Οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων, οι οποίοι προμηθεύουν πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, είναι συχνά μικρομεσαίες επιχειρήσεις φορείς που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί τροφίμων μικρής κλίμακας και οι εργαζόμενοι στις αναπτυσσόμενες χώρες υφίστανται άμεσα ή έμμεσα αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που επιβάλλονται από τους πιο ισχυρούς παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Θα πρέπει να καθοριστεί ένα ελάχιστο ενωσιακό πρότυπο προστασίας έναντι ορισμένων προδήλως αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, προκειμένου να μειωθεί η εμφάνιση τέτοιων πρακτικών και να υπάρξει συμβολή στην εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων. Αναμένεται να είναι προς όφελος όλων των παραγωγών γεωργικών προϊόντων ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που προμηθεύει τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι όλα αυτά τα πρόσωπα αντιστοιχούν στον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που προβλέπεται στο παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής12. Αυτοί οι πολύ μικροί, μικροί και μεσαίοι προμηθευτές είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και λιγότερο ικανοί να τις αντιμετωπίσουν, χωρίς να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική τους βιωσιμότητα. Δεδομένου ότι η οικονομική πίεση που ασκείται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαιτίας αθέμιτων εμπορικών πρακτικών συχνά διέρχεται μέσω της αλυσίδας και φτάνει στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, οι κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές θα πρέπει επίσης να προστατεύουν τους μικρομεσαίους ενδιάμεσους προμηθευτές στα στάδια κατάντη της πρωτογενούς παραγωγής. Στο πλαίσιο της προστασίας των ενδιάμεσων προμηθευτών θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται οι ακούσιες επιπτώσεις (κυρίως όσον αφορά την αδικαιολόγητη αύξηση των τιμών) της εκτροπής του εμπορίου από τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τις ενώσεις τους, οι οποίοι παράγουν μεταποιημένα προϊόντα, σε μη προστατευόμενους προμηθευτές.

(7)  Θα πρέπει να καθοριστεί ένα ελάχιστο ενωσιακό πρότυπο προστασίας έναντι των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, προκειμένου να μειωθεί η εμφάνιση τέτοιων πρακτικών, να υπάρξει συμβολή στην εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων εντός και εκτός της Ένωσης, να αποφευχθούν οι επικίνδυνες και μη βιώσιμες πρακτικές, οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας και να μειωθούν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων και τα απόβλητα τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Αναμένεται να είναι προς όφελος όλων των παραγωγών γεωργικών προϊόντων ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προμηθεύει γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, χωρίς αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσής τους. Οι πολύ μικροί, μικροί και μεσαίοι προμηθευτές είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και λιγότερο ικανοί να τις αντιμετωπίσουν, χωρίς να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική τους βιωσιμότητα. Δεδομένου ότι η οικονομική πίεση που ασκείται στις επιχειρήσεις εξαιτίας αθέμιτων εμπορικών πρακτικών συχνά διέρχεται μέσω της αλυσίδας και φτάνει στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, οι κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές θα πρέπει επίσης να προστατεύουν τους ενδιάμεσους προμηθευτές στα στάδια κατάντη της πρωτογενούς παραγωγής. Στο πλαίσιο της προστασίας των ενδιάμεσων προμηθευτών εντός και εκτός Ένωσης, θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται οι ακούσιες επιπτώσεις (κυρίως όσον αφορά την αδικαιολόγητη αύξηση των τιμών) της εκτροπής του εμπορίου από τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τις ενώσεις τους, οι οποίοι παράγουν μεταποιημένα προϊόντα, σε μη προστατευόμενους προμηθευτές.

__________________

 

12 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

 

Αιτιολόγηση

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι αιτία σπατάλης τροφίμων, ανασφαλών και μη βιώσιμων πρακτικών, επισφαλών συνθηκών εργασίας και απειλή για το εισόδημα των μικρών παραγωγών τροφίμων και των εργαζομένων σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Επί πλέον, καθώς η προστασία πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω κατάντη, μπορεί να επεκταθεί στους προμηθευτές εν γένει.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Οι προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στο ελάχιστο πρότυπο της Ένωσης όταν πωλούν τρόφιμα σε αγοραστές που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ακούσιες στρεβλωτικές επιπτώσεις λόγω της προστασίας των προμηθευτών στην Ένωση.

(8)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα τηρήσει την εκ της Συνθήκης υποχρέωση για τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής και τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης, οι προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στο ελάχιστο πρότυπο της Ένωσης όταν πωλούν γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα σε αγοραστές οι οποίοι διαθέτουν και εμπορεύονται τα προϊόντα αυτά στην αγορά της ΕΕ, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ακούσιες στρεβλωτικές επιπτώσεις λόγω της προστασίας των προμηθευτών στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Το μειούμενο μερίδιο των εσόδων που φθάνουν στους παραγωγούς τροφίμων και τους εργαζομένους μικρής κλίμακας στις αναπτυσσόμενες χώρες και οι συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν ως συνέπεια των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών υπονομεύουν την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης και τους στόχους της στο πλαίσιο της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Η έλλειψη ισορροπίας ισχύος στην αλυσίδα εφοδιασμού και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των σούπερ μάρκετ οδηγούν σε υψηλές τιμές, γεγονός που δημιουργεί και ενισχύει σημαντικές αρνητικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις περισσότερες γεωργοπαραγωγικές και φτωχές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διάκρισης μεταξύ φύλων, της αδυναμίας πληρωμής μισθών επιβίωσης, και των διευρυμένων ωραρίων εργασίας.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η υποβολή καταγγελιών από οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις τέτοιων οργανώσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος για την προστασία της ταυτότητας μεμονωμένων μελών της οργάνωσης που είναι μικρομεσαίοι προμηθευτές και θεωρούν ότι εκτίθενται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ως εκ τούτου, οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να μπορούν να δέχονται καταγγελίες από τέτοιες οντότητες και, στη συνέχεια, να ενεργούν, προστατεύοντας παράλληλα τα διαδικαστικά δικαιώματα του εναγομένου.

(14)  Η υποβολή καταγγελιών από οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις τέτοιων οργανώσεων, καθώς και από οργανώσεις που συνεργάζονται με παραγωγούς ή διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στις εμπορικές πρακτικές στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ή κάθε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος για την προστασία της ταυτότητας μεμονωμένων μελών της οργάνωσης που είναι μικρομεσαίοι προμηθευτές και θεωρούν ότι εκτίθενται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ως εκ τούτου, οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να μπορούν να δέχονται καταγγελίες από τέτοιες οντότητες και, στη συνέχεια, να ενεργούν, προστατεύοντας παράλληλα τα διαδικαστικά δικαιώματα του εναγομένου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει στόχο να επεκτείνει σε αντιπροσωπευτικές ενώσεις το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας εκ μέρους ενός ή περισσότερων μελών των οργανώσεων, καθώς οι περισσότεροι από τους μεμονωμένους προμηθευτές δεν έχουν τα μέσα για να προχωρήσουν αυτόνομα.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η οδηγία εφαρμόζεται για ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με τις πωλήσεις τροφίμων από έναν προμηθευτή που είναι μικρομεσαία επιχείρηση σε έναν αγοραστή που δεν είναι μικρομεσαία επιχείρηση.

2.  Η οδηγία εφαρμόζεται για ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με τις πωλήσεις γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από έναν προμηθευτή σε έναν αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών μεταξύ οργανώσεων παραγωγών ή συνεταιρισμών και των μελών τους.

Αιτιολόγηση

Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλους τους αγοραστές είναι ουσιώδους σημασίας για να αποφευχθεί η μετάδοση των ΑΘΕΠ κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού χωρίς πρόσβαση σε μηχανισμούς καταγγελίας για τους επηρεαζόμενους παραγωγούς και προμηθευτές (φαινόμενο ντόμινο). Συμπεριλαμβάνονται οι σχέσεις μεταξύ των συνεταιρισμών και των μελών τους, ιδίως στον γαλακτοκομικό τομέα, όπου οι συνεταιρισμοί έχουν συχνά αποκτήσει σημαντική διαπραγματευτική ισχύ έναντι των μελών τους.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «αγοραστής»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Ένωση και αγοράζει τρόφιμα μέσω εμπορικών συναλλαγών. Ο όρος «αγοραστής» μπορεί να περιλαμβάνει μια ομάδα τέτοιων φυσικών και νομικών προσώπων·

α)  «αγοραστής»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως τόπου εγκατάστασης, που αγοράζει γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα μέσω εμπορικών συναλλαγών για να τα διαθέσει στην αγορά της ΕΕ. Ο όρος «αγοραστής» μπορεί να περιλαμβάνει μια ομάδα τέτοιων φυσικών και νομικών προσώπων·

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  «αθέμιτη εμπορική πρακτική»: πρακτική που αποκλίνει σε μεγάλο βαθμό από την χρηστή και θεμιτή εμπορική συμπεριφορά, αντιβαίνει στην καλή πίστη και την θεμιτή συναλλαγή και επιβάλλεται μονομερώς από τον αγοραστή στον προμηθευτή, ή επιβάλλει ή επιχειρεί να επιβάλει αδικαιολόγητη και δυσανάλογη μετακύλιση του οικονομικού κινδύνου του αγοραστή στον προμηθευτή· ή σημαντική ανισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε βάρος του προμηθευτή στην εμπορική σχέση πριν, κατά ή μετά τη σύμβαση·

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  «συμφωνία προμήθειας»: γραπτή συμφωνία μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή που καλύπτει με σαφήνεια και διαφάνεια τα σχετικά στοιχεία της εμπορικής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των μερών, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, της τιμής, της διάρκειας, των όρων παράδοσης, των όρων πληρωμής, καθώς και την αιτία, την εκτέλεση της σύμβασης και το αποτέλεσμα της καταγγελίας της σύμβασης.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός χρησιμεύει για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση των άλλων στοιχείων που προτείνονται στην οδηγία. Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, είναι απαραίτητο να υπάρχει γραπτή σύμβαση που να επιτρέπει την παρακολούθηση και επίλυση καταχρηστικών πρακτικών που ρυθμίζονται και απαγορεύονται από την ίδια την οδηγία.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την απαγόρευση των ακόλουθων εμπορικών πρακτικών:

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την απαγόρευση όλων των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των ακόλουθων εμπορικών πρακτικών:

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ένας αγοραστής ακυρώνει παραγγελίες αλλοιώσιμων τροφίμων με τόσο σύντομη προειδοποίηση που δεν μπορεί να αναμένεται ευλόγως από τον προμηθευτή να βρει εναλλακτική λύση για την εμπορευματοποίηση ή τη χρήση αυτών των προϊόντων·

β)  ένας αγοραστής ακυρώνει παραγγελίες αλλοιώσιμων τροφίμων με τόσο σύντομη προειδοποίηση που δεν μπορεί να αναμένεται ευλόγως από τον προμηθευτή να βρει εναλλακτική λύση για την εμπορευματοποίηση ή τη χρήση αυτών των προϊόντων στην ίδια τιμή·

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  ο αγοραστής χρησιμοποιεί αντίστροφες δημοπρασίες ή δημοπρασίες ή δημοπρασίες σε δύο στάδια, για να κατεβάσει τις τιμές· αυτές δεν ρυθμίζονται κανονιστικά και δεν εγγυώνται διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις, στην τιμολόγηση και στους συμμετέχοντες στην αγορά γεωργικών και αγροδιατροφικών προϊόντων πιστοποιημένης ΕΕ ποιότητας και καταγωγής και μη πιστοποιημένης·

Αιτιολόγηση

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ένας αγοραστής αλλάζει μονομερώς και αναδρομικά τους όρους της συμφωνίας προμήθειας όσον αφορά τη συχνότητα, το χρονοδιάγραμμα ή τον όγκο της προμήθειας ή της παράδοσης, τα πρότυπα ποιότητας ή τις τιμές των τροφίμων·

γ)  ένας αγοραστής αλλάζει μονομερώς τους όρους της συμφωνίας προμήθειας όσον αφορά τη συχνότητα, το χρονοδιάγραμμα ή τον όγκο της προμήθειας ή της παράδοσης, τα πρότυπα ποιότητας ή τις τιμές των τροφίμων ή τους όρους πληρωμής·

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ένας προμηθευτής πληρώνει για την σπατάλη τροφίμων που προκύπτει στις εγκαταστάσεις του αγοραστή και η οποία δεν προκλήθηκε λόγω αμέλειας ή σφάλματος του προμηθευτή.

δ)  ένας προμηθευτής πληρώνει για την σπατάλη τροφίμων που προκύπτει μετά που το προϊόν έχει περιέλθει στην κυριότητα του αγοραστή και η οποία δεν προκλήθηκε λόγω αμέλειας ή σφάλματος του προμηθευτή.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  ο αγοραστής πωλεί ένα αγροδιατροφικό προϊόν κάτω από το κόστος αγοράς του, για να τονώσει τις πωλήσεις άλλων προϊόντων («loss leader»)·

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  ο αγοραστής ισχυρίζεται, με αντιφατικό τρόπο, ότι τα προϊόντα δεν πληρούν τις προδιαγραφές καλλυντικών, προκειμένου να ακυρώσει ή να μειώσει τους όρους της σύμβασης προμήθειας·

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ γ)  ο αγοραστής χρησιμοποιεί υπερβολικά αυστηρά κριτήρια «ελάχιστης διάρκειας ζωής κατά την παραλαβή» προκειμένου να απορρίψει μια παραγγελία που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως ή να απορρίψει μια παραγγελία που, για λόγους άσχετους με τον προμηθευτή, δεν μεταποιήθηκε αρκετά γρήγορα·

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ δ)  ο αγοραστής απαιτεί από τους προμηθευτές να αναλάβουν το οικονομικό κόστος της ανακριβούς πρόβλεψης που παρέχεται από τον αγοραστή προκειμένου ο προμηθευτής να προγραμματίσει την παραγωγή για να ανταποκριθεί στις προβλεπόμενες παραγγελίες.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ένας προμηθευτής υποβάλλει καταγγελία στην αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε αθέμιτη εμπορική πρακτική.

1.  Ένας προμηθευτής υποβάλλει καταγγελία στην αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε αθέμιτη εμπορική πρακτική χωρίς να βαρύνεται με τα σχετικά διοικητικά και διαδικαστικά έξοδα.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Ένας προμηθευτής που είναι εγκατεστημένος εκτός ΕΕ υποβάλλει καταγγελία στην αρχή επιβολής του νόμου οποιουδήποτε κράτους μέλους. Μόλις παραλάβει την καταγγελία, η αρχή επιβολής του νόμου τη διαβιβάζει στην αρχή επιβολής του νόμου (αν είναι διαφορετική) του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε αθέμιτη εμπορική πρακτική.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία ισχύει και για τους προμηθευτές εκτός της ΕΕ, οπότε η τροπολογία αυτή τους παρέχει τον μηχανισμό υποβολής καταγγελίας. Αυτό είναι απαραίτητο για την αποφυγή διακρίσεων μεταξύ προμηθευτών της ΕΕ και τρίτων χωρών και για την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και της εκτροπής του εμπορίου. Αυτό είναι σημαντικό για τη συμβολή στην υποχρέωση της Συνθήκης όσον αφορά τη συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη και τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Όταν ο αγοραστής είναι εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης, ο προμηθευτής υποβάλλει την καταγγελία στην αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο αυτός είναι εγκατεστημένος. Στις περιπτώσεις που και ο προμηθευτής είναι εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης, μπορεί να απευθύνει καταγγελία σε οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη αρχή επιβολής του νόμου.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών των οποίων τα μέλη ή τα μέλη των μελών τους θεωρούν ότι επηρεάζονται από απαγορευμένη εμπορική πρακτική έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία.

2.  Οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών εντός και εκτός Ένωσης των οποίων τα μέλη ή τα μέλη των μελών τους θεωρούν ότι επηρεάζονται από απαγορευμένη εμπορική πρακτική, καθώς και οι οργανώσεις που συνεργάζονται με παραγωγούς ή διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στις εμπορικές πρακτικές στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ή άλλων οργανώσεων που ενεργούν εξ ονόματος παραγωγών ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία.

Αιτιολόγηση

Για να ξεπεραστεί ο παράγοντας του φόβου και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση των αδύναμων, είναι σημαντικό να διευρυνθεί το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε οργανισμούς που εργάζονται για την προώθηση της αμεροληψίας στις αλυσίδες εφοδιασμού και για την υποστήριξη ευάλωτων παραγόντων, όπως οι παραγωγοί τροφίμων μικρής κλίμακας και οι γυναίκες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις χώρες με χαμηλό επίπεδο διακυβέρνησης και υψηλό επίπεδο ανισότητας.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4α.  Η Επιτροπή θα συντάξει έναν πολύγλωσσο οδηγό, διαθέσιμο από τον δικτυακό τόπο της, που θα εξηγεί πώς συντάσσεται μια καταγγελία και τι είδους πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν στις οικείες αρχές επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την Ένωση προκειμένου αυτές να αποφασίσουν εάν μπορεί να ξεκινήσει επίσημη έρευνα.

Αιτιολόγηση

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συχνά δεν διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία για να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Επομένως, οι συμβουλές και η υποστήριξη εκ μέρους της Επιτροπής είναι απαραίτητες για να προστατεύσουν και να ενισχύσουν τα δικαιώματά τους οι ΜΜΕ.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θα ορίζουν τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι αρχές επιβολής του νόμου κατά την επιβολή χρηματικών προστίμων, εκτιμώντας τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: τον κύκλο εργασιών του παραβάτη, τα οφέλη που έχει αποκομίσει ο παραβάτης από την αθέμιτη εμπορική πρακτική, τον αριθμό και το καθεστώς των θυμάτων της παράβασης, την επαναλαμβανόμενη χρήση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από έναν αγοραστή.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η ΓΔ AGRI θα διαθέτει μια πρακτική ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα στον δικτυακό τόπο της, για να βοηθάει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης να προστατεύουν και να επιβάλλουν τα δικαιώματά τους έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες. Κάθε χρήσιμη πληροφορία παρέχεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

 

______________

 

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3β.  Η Επιτροπή και οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών εφαρμόζουν σε στενή συνεργασία τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Οι περαιτέρω όροι της συνεργασίας στο πλαίσιο του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των διευθετήσεων για την ενημέρωση, τη διαβούλευση και την ανάθεση υποθέσεων διασυνοριακών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, καθορίζονται και αναθεωρούνται από την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ είναι κρίσιμος προκειμένου οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που εμπλέκουν φορείς από διαφορετικά κράτη μέλη και φορείς εγκατεστημένους εκτός ΕΕ να τυγχάνουν ίσης αντιμετώπισης, οι δε αρχές επιβολής του νόμου να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να αναθέτουν υποθέσεις διασυνοριακών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και να συντονίζουν τις αντιλήψεις τους. Επί πλέον, το δίκτυο παρέχει ένα σημείο επαφής για τους μη ευρωπαίους προμηθευτές που δεν ξέρουν σε ποια εθνική αρχή επιβολής του νόμου να αποταθούν.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει, ιδίως, όλα τα σχετικά δεδομένα για την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων δυνάμει της παρούσας οδηγίας στο οικείο κράτος μέλος, κατά το προηγούμενο έτος.

1.  Έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει, ιδίως, όλα τα σχετικά δεδομένα για την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων δυνάμει της παρούσας οδηγίας στο οικείο κράτος μέλος, κατά το προηγούμενο έτος, με ιδιαίτερη προσοχή στις διασυνοριακές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις τους στους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν επίσης έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της εφαρμογής της ισχύουσας οδηγίας, σχετικά με τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων, την αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το νωρίτερο τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

1.  Τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αποτελεσματικότητα της οδηγίας για την προστασία των πλέον ευάλωτων από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Αξιολογεί επίσης τη συμβολή της οδηγίας στη μείωση των αποβλήτων τροφίμων, στην αύξηση της ποιότητας των τροφίμων και στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Η έκθεση εξετάζει την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας, ιδίως προκειμένου να συμπεριληφθούν νέες μορφές ΑΘΕΠ και να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τα σχετικά με το κόστος των εισροών και τη μετακύλιση των τιμών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ώστε να οριστούν κριτήρια για τον καθορισμό δίκαιων τιμών στο πλαίσιο μιας σύμβασης προμήθειας. Βάσει αυτής της έκθεσης η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

13.9.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Linda McAvan

11.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

29.8.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

11

1

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Ελένη Θεοχάρους, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Adam Szejnfeld

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Andrea Bocskor

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

11

+

ALDE

Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

1

-

ECR

Ελένη Θεοχάρους

5

0

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Željana Zovko

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (17.9.2018)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

(COM(2018)0173 – C8‑0139/2018 – 2018/0082(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Pilar Ayuso

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι γεωργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στην ασθενέστερη θέση στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, λόγω της πολύ μικρής διαπραγματευτικής ισχύος τους. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) εισήγαγε τα τελευταία χρόνια ορισμένες νέες διατάξεις για τη βελτίωση της θέσης τους στην αγορά, προωθώντας τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της προσφοράς μέσω οργανώσεων παραγωγών.  

Παρόλο που έχει σημειωθεί μια πολιτική αλλαγή προς τη σωστή κατεύθυνση, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για βελτίωση της νομοθεσίας και πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη για να επιτευχθεί η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων. Ο υψηλός βαθμός κατακερματισμού στον τομέα της παροχής γεωργικών ειδών διατροφής, το γεγονός ότι τα εργαλεία υποστήριξης της ΚΓΠ χαρακτηρίζονται από μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην αγορά και η αυξανόμενη αστάθεια των τιμών είναι παράγοντες που καθιστούν απαραίτητη τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, για τους γεωργούς, οι αθέμιτες πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομικές απώλειες και να αντισταθμίσουν τα οφέλη που αποκομίζουν αυτοί από τις επιδοτήσεις της ΚΓΠ, οι οποίες εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Υπάρχουν πολλά είδη αθέμιτων πρακτικών, αλλά ορισμένα, όπως οι πωλήσεις επί ζημία, επαναλαμβάνονται με μεγάλη συχνότητα και τα θύματα έχουν μικρό περιθώριο ελιγμών για να αντιδράσουν, λόγω νομικών κενών και ανασφάλειας δικαίου. 

Έχει έρθει η ώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει στην κατάσταση αυτή και να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο που θα συμβάλει στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι αθέμιτες πρακτικές βλάπτουν την αποδοτικότητα πολλών γεωργικών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν τα κράτη μέλη απλώς να αγνοήσουν την κατάσταση αυτή. Η λεγόμενη «πρωτοβουλία για την αλυσίδα εφοδιασμού» ενέκρινε πριν από μερικά χρόνια ένα θετικό σύνολο αρχών όσον αφορά τις ορθές πρακτικές, αλλά δυστυχώς δεν επαρκεί για την αποτελεσματική καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών εάν δεν συνοδεύεται από κυρώσεις για μη συμμόρφωση και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής εμπιστευτικών καταγγελιών. 

Πρέπει να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έκανε το πρώτο βήμα θεσπίζοντας ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα αυτόν και πρότεινε ελάχιστες διατάξεις για όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, η πρόταση θα πρέπει να βελτιωθεί σε ορισμένα σημεία ώστε να μην καταλήξει να αποτελεί απλώς μια πράξη πολιτικού χαρακτήρα.  

Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό το νομικό κείμενο της ΕΕ να μην οδηγήσει σε κάμψη της προόδου που έχει ήδη επιτευχθεί σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών. Η παροχή της δυνατότητας στις εθνικές διοικήσεις να υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία αποτελεί βασικό στοιχείο για τη συντάκτρια γνωμοδότησης. Ορισμένες χώρες έχουν θεσπίσει κανονισμούς που έχουν βελτιώσει σημαντικά τις σχέσεις μεταξύ όλων των φορέων στην αλυσίδα αξίας. 

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της πρότασης, είναι υπερβολικά περιοριστικό, δεδομένου ότι καλύπτει μόνο καταχρηστικές πρακτικές μεγάλων αγοραστών απέναντι σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εφοδιασμού. Η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι η έννομη προστασία της ΕΕ θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα των αθέμιτων πρακτικών. 

Το κείμενο της Επιτροπής δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα των πωλήσεων κάτω του κόστους, και αυτό ακριβώς είναι το κύριο αντικείμενο των καταγγελιών στις οποίες προβαίνουν οι γεωργοί σε σχέση με ορισμένες αυθαίρετες πρακτικές προώθησης ευπαθών προϊόντων, οι οποίες εφαρμόζονται από μεγάλους αγοραστές για την προσέλκυση πελατών. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει ακράδαντα ότι χωρίς γραπτές συμβάσεις η νομοθεσία της ΕΕ δεν θα είναι ποτέ αποτελεσματική. Μολονότι η νομοθεσία για την ΚΓΠ δεν προβλέπει ακόμη υποχρεωτικές γραπτές συμβάσεις σε επίπεδο ΕΕ, η νέα οδηγία θα πρέπει να αντανακλά τουλάχιστον κάποια πρόοδο στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών, η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνάπτουν γραπτές συμβάσεις στην επικράτειά τους. Η συντάκτρια γνωμοδότησης παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν υποχρεωτικές συμβάσεις σύμφωνα με το παράδειγμα ορισμένων χωρών, όπως η Ισπανία.  

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ενιαία κριτήρια για τον υπολογισμό των κυρώσεων για αθέμιτες πρακτικές, χωρίς να υπονομεύονται οι εθνικές αρμοδιότητες. Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει μια διατύπωση παρόμοια με κάποιες ήδη υπάρχουσες σε νομοθετικά κείμενα της ΕΕ.   

Η διαφάνεια στην αγορά αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη νομοθεσία της ΕΕ όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Ακολουθώντας το παράδειγμα ορισμένων εθνικών διατάξεων που έχουν ήδη εγκριθεί, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει όλα τα κράτη μέλη να θέσουν σε λειτουργία εθνικά παρατηρητήρια της αλυσίδας γεωργικών ειδών διατροφής για να παρακολουθούν τις τιμές της αγοράς και να εντοπίζουν παρατυπίες. Ένα τέτοιο εργαλείο θα ήταν πολύ χρήσιμο για την αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας ενόψει μελλοντικών αναθεωρήσεων και για την ανταλλαγή εθνικών δεδομένων. 

Η δυνατότητα προστασίας του απορρήτου ενός παραγωγού που υποβάλλει καταγγελία αποτελεί βασικό στοιχείο της πρότασης της Επιτροπής, που θα επιτρέπει την υποβολή καταγγελιών χωρίς τον «παράγοντα του φόβου». Η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να ενισχύσει το κείμενο της Επιτροπής, προκειμένου να εξασφαλίζεται αυτομάτως το δικαίωμα στην τήρηση του απορρήτου. 

Μεταξύ άλλων σχετικών τροποποιήσεων της πρότασης της Επιτροπής, η συντάκτρια γνωμοδότησης θα ήθελε επίσης να τονίσει την ανάγκη κάλυψης, εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, αγοραστών που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες και οι οποίοι αγοράζουν προϊόντα της ΕΕ προς πώληση στις αγορές των κρατών μελών. Ο στόχος είναι να προλαμβάνεται το ενδεχόμενο αγοραστών που παρακάμπτουν τις διατάξεις της ΕΕ με μια απλή μεταφορά του τόπου εγκατάστασής τους εκτός της ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Διάφοροι φορείς δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στο στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης, της εμπορίας, της διανομής και της λιανικής πώλησης τροφίμων. Η αλυσίδα είναι μακράν ο σημαντικότερος δίαυλος για τη διοχέτευση των τροφίμων «από το αγρόκτημα στο πιάτο». Αυτοί οι φορείς εμπορεύονται τρόφιμα, δηλαδή πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για χρήση ως τρόφιμα, και άλλα τρόφιμα που δεν παρατίθενται σε αυτό το παράρτημα αλλά μεταποιούνται από γεωργικά προϊόντα ώστε να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα.

(3)  Διάφοροι φορείς δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών ειδών διατροφής στο στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης, της εμπορίας, της διανομής και της λιανικής πώλησης γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων. Η αλυσίδα είναι μακράν ο σημαντικότερος δίαυλος για την παροχή των τροφίμων. Αυτοί οι φορείς εμπορεύονται γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα, δηλαδή πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για χρήση ως τρόφιμα, άλλα τρόφιμα που δεν παρατίθενται σε αυτό το παράρτημα αλλά μεταποιούνται από γεωργικά προϊόντα ώστε να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα.

 

(Η αλλαγή από «αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων» σε «αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών ειδών διατροφής» αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Ο αριθμός και το μέγεθος των φορέων ποικίλλουν στα διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Οι διαφορές στη διαπραγματευτική ισχύ σχετίζονται με τα διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης φορέων και μπορούν να δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την αθέμιτη χρήση της διαπραγματευτικής ισχύος μέσω της άσκησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι ζημιογόνες ιδίως για τους μικρομεσαίους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων, οι οποίοι προμηθεύουν πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, είναι σε μεγάλο βαθμό μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

(5)  Ο αριθμός και το μέγεθος των φορέων ποικίλλουν στα διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών ειδών διατροφής. Οι διαφορές στη διαπραγματευτική ισχύ σχετίζονται με τα διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης φορέων και μπορούν να δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την αθέμιτη χρήση της διαπραγματευτικής ισχύος μέσω της άσκησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι ζημιογόνες ιδίως για τους μικρομεσαίους και μεσαίας κεφαλαιοποίησης φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Ωστόσο, όλοι οι φορείς, ανεξάρτητα από την οικονομική τους διάσταση, είναι ευάλωτοι σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Αιτιολόγηση

Για το πρώτο μέρος της τροπολογίας: βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 7. Το δεύτερο μέρος προετοιμάζει το έδαφος για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε όλους τους φορείς, ανεξάρτητα από το οικονομικό τους μέγεθος. Οι μικρής κλίμακας παραγωγοί και εργαζόμενοι στον τομέα των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες πλήττονται άμεσα ή έμμεσα από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που επιβάλλονται από ισχυρότερους παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων που προμηθεύουν πρωτογενή γεωργικά προϊόντα είναι σε μεγάλο βαθμό μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, συχνά σημειώνεται υπέρβαση του περιορισμένου αριθμού κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη γεωργική παραγωγή, για παράδειγμα όταν απασχολούνται εποχικά εργαζόμενοι. Επομένως, είναι σκόπιμο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ώστε να συμπεριλάβει τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι επιχειρήσεις ή οργανώσεις παραγωγών, συνεταιρισμοί ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών με μεσαίας κλίμακας διάρθρωση και υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και με προσωπικό που αριθμεί έως 3000 υπαλλήλους. Επιπλέον, οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης μπορούν να είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχουν ελάχιστη ισχύ στην αγορά σε σύγκριση με τους μεγάλους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Θα πρέπει να καθοριστεί ένα ελάχιστο ενωσιακό πρότυπο προστασίας έναντι ορισμένων προδήλως αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, προκειμένου να μειωθεί η εμφάνιση τέτοιων πρακτικών και να υπάρξει συμβολή στην εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων. Αναμένεται να είναι προς όφελος όλων των παραγωγών γεωργικών προϊόντων ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που προμηθεύει τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι όλα αυτά τα πρόσωπα αντιστοιχούν στον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που προβλέπεται στο παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής12· Αυτοί οι πολύ μικροί, μικροί και μεσαίοι προμηθευτές είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και λιγότερο ικανοί να τις αντιμετωπίσουν, χωρίς να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική τους βιωσιμότητα. Δεδομένου ότι η οικονομική πίεση που ασκείται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαιτίας αθέμιτων εμπορικών πρακτικών συχνά διέρχεται μέσω της αλυσίδας και φτάνει στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, οι κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές θα πρέπει επίσης να προστατεύουν τους μικρομεσαίους ενδιάμεσους προμηθευτές στα στάδια κατάντη της πρωτογενούς παραγωγής. Στο πλαίσιο της προστασίας των ενδιάμεσων προμηθευτών θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται οι ακούσιες επιπτώσεις (κυρίως όσον αφορά την αδικαιολόγητη αύξηση των τιμών) της εκτροπής του εμπορίου από τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τις ενώσεις τους, οι οποίοι παράγουν μεταποιημένα προϊόντα, σε μη προστατευόμενους προμηθευτές.

(7)  Θα πρέπει να καθοριστεί ένα ελάχιστο ενωσιακό πρότυπο προστασίας έναντι ορισμένων προδήλως αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, προκειμένου να μειωθεί η εμφάνιση τέτοιων πρακτικών και να υπάρξει συμβολή στην εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων. Αναμένεται να είναι προς όφελος όλων των παραγωγών γεωργικών προϊόντων ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προμηθεύει τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών. Δεδομένου ότι η οικονομική πίεση που ασκείται στις επιχειρήσεις εξαιτίας αθέμιτων εμπορικών πρακτικών συχνά διέρχεται μέσω της αλυσίδας και φτάνει στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, οι κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές θα πρέπει επίσης να προστατεύουν τους ενδιάμεσους προμηθευτές στα στάδια κατάντη της πρωτογενούς παραγωγής. Στο πλαίσιο της προστασίας των ενδιάμεσων προμηθευτών θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται οι ακούσιες επιπτώσεις (κυρίως όσον αφορά την αδικαιολόγητη αύξηση των τιμών) της εκτροπής του εμπορίου από τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τις ενώσεις τους, οι οποίοι παράγουν μεταποιημένα προϊόντα, σε μη προστατευόμενους προμηθευτές.

__________________

 

12 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προετοιμάζει το έδαφος για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε όλους τους φορείς, ανεξάρτητα από το οικονομικό τους μέγεθος.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Οι προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στο ελάχιστο πρότυπο της Ένωσης όταν πωλούν τρόφιμα σε αγοραστές που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ακούσιες στρεβλωτικές επιπτώσεις λόγω της προστασίας των προμηθευτών στην Ένωση.

(8)  Οι προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στο ελάχιστο πρότυπο της Ένωσης όταν πωλούν τρόφιμα σε αγοραστές που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ακούσιες στρεβλωτικές επιπτώσεις λόγω της προστασίας των προμηθευτών στην Ένωση. Η πολιτική της Ένωσης πρέπει επίσης να συνάδει με τις δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Το μειούμενο μερίδιο των εσόδων που φτάνουν στους παραγωγούς τροφίμων και τους εργαζόμενους μικρής κλίμακας στις αναπτυσσόμενες χώρες και οι συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν συνεπεία των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών υπονομεύουν την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης και τους στόχους της στο πλαίσιο της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Οι σχετικοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται για τις επιχειρηματικές συμπεριφορές από τις μεγαλύτερες, δηλαδή τις μη μικρομεσαίες, επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, δεδομένου ότι αυτές είναι εκείνες που συνήθως διαθέτουν μεγαλύτερη σχετική διαπραγματευτική ισχύ κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών με μικρομεσαίους προμηθευτές.

(9)  Οι σχετικοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται για όλες τις επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών ειδών διατροφής.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προετοιμάζει το έδαφος για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε όλους τους φορείς, ανεξάρτητα από το οικονομικό τους μέγεθος.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Δεδομένου ότι η πλειονότητα των κρατών μελών διαθέτει ήδη εθνικούς κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές –παρότι αποκλίνοντες– ενδείκνυται η χρήση της οδηγίας ως μέσου για τη θέσπιση ενός ελάχιστου προτύπου προστασίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Κατά αυτό τον τρόπο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τους σχετικούς κανόνες στην εθνική έννομη τάξη τους έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό καθεστώς. Δεν θα πρέπει να απαγορεύεται στα κράτη μέλη να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν στην επικράτειά τους αυστηρότερους εθνικούς νόμους για την προστασία των μικρομεσαίων προμηθευτών και αγοραστών έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που προκύπτουν στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, εντός των ορίων του δικαίου της Ένωσης που εφαρμόζεται στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(10)  Δεδομένου ότι η πλειονότητα των κρατών μελών διαθέτει ήδη εθνικούς κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές –παρότι αποκλίνοντες– ενδείκνυται η χρήση της οδηγίας ως μέσου για τη θέσπιση ενός ελάχιστου προτύπου προστασίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Κατά αυτό τον τρόπο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τους σχετικούς κανόνες στην εθνική έννομη τάξη τους έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό καθεστώς. Δεν θα πρέπει να απαγορεύεται στα κράτη μέλη να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν στην επικράτειά τους αυστηρότερους εθνικούς νόμους για την προστασία όλων των προμηθευτών και αγοραστών, ανεξάρτητα από το οικονομικό τους μέγεθος, έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που προκύπτουν στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών ειδών διατροφής, εντός των ορίων του δικαίου της Ένωσης που εφαρμόζεται στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προετοιμάζει το έδαφος για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε όλους τους φορείς, ανεξάρτητα από το οικονομικό τους μέγεθος.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Καθώς οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μπορούν να προκύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο της πώλησης ενός τροφίμου, π.χ., πριν, κατά τη διάρκεια ή έπειτα από μια συναλλαγή πώλησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτές τις πρακτικές οποτεδήποτε αυτές προκύπτουν.

(11)  Καθώς οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μπορούν να προκύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο της πώλησης ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου, π.χ. πριν, κατά τη διάρκεια ή έπειτα από μια συναλλαγή πώλησης, ή σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τη διαδικασία πώλησης από τον αγοραστή στον προμηθευτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτές τις πρακτικές οποτεδήποτε αυτές προκύπτουν.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Όταν πρέπει να αποφασίζεται κατά πόσο μια μεμονωμένη εμπορική πρακτική θεωρείται αθέμιτη, είναι σημαντικό να μειώνεται ο κίνδυνος περιορισμού της χρήσης θεμιτών συμφωνιών που βελτιώνουν την απόδοση μεταξύ των μερών. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να γίνεται διάκριση μεταξύ των πρακτικών που προβλέπονται με σαφείς και αναμφισβήτητους όρους σε συμφωνίες προμήθειας μεταξύ των μερών και των πρακτικών που προκύπτουν μετά την έναρξη της συναλλαγής, χωρίς να έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων με σαφείς και αναμφισβήτητους όρους, ούτως ώστε να απαγορεύονται μόνο μονομερείς και αναδρομικές τροποποιήσεις στους εν λόγω σχετικούς όρους της σύμβασης προμήθειας. Ωστόσο, ορισμένες εμπορικές πρακτικές θεωρούνται αθέμιτες από την ίδια τους τη φύση και δεν θα πρέπει να υπόκεινται στη συμβατική ελευθερία των μερών να αποκλίνουν από αυτές.

(12)  Όταν πρέπει να αποφασίζεται κατά πόσο μια μεμονωμένη εμπορική πρακτική θεωρείται αθέμιτη, είναι σημαντικό να μειώνεται ο κίνδυνος περιορισμού της χρήσης θεμιτών συμφωνιών που βελτιώνουν την απόδοση μεταξύ των μερών. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να γίνεται διάκριση μεταξύ των πρακτικών που προβλέπονται με σαφείς και αναμφισβήτητους όρους σε συμφωνίες προμήθειας μεταξύ των μερών και των πρακτικών που προκύπτουν μετά την έναρξη της συναλλαγής, χωρίς να έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων με σαφείς και αναμφισβήτητους όρους, ούτως ώστε να απαγορεύονται μόνο μονομερείς και αναδρομικές τροποποιήσεις στους εν λόγω σχετικούς όρους της σύμβασης προμήθειας. Ωστόσο, ορισμένες εμπορικές πρακτικές θεωρούνται αθέμιτες από την ίδια τους τη φύση και δεν θα πρέπει να υπόκεινται στη συμβατική ελευθερία των μερών να αποκλίνουν από αυτές. Επιπλέον, οι προμηθευτές δεν θα πρέπει να δέχονται πιέσεις όταν συμφωνούν για μια συμφωνία προμήθειας.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή των απαγορεύσεων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν μια αρχή στην οποία θα ανατεθεί η επιβολή τους. Η αρχή θα πρέπει να μπορεί να ενεργεί είτε ιδία πρωτοβουλία είτε κατόπιν υποβολής καταγγελίας από μέρη που έχουν έρθει αντιμέτωπα με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Στην περίπτωση που ένας καταγγέλλων ζητεί η ταυτότητά του να παραμείνει εμπιστευτική λόγω φόβου για αντίποινα, οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να σέβονται αυτό το αίτημα.

(13)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή των απαγορεύσεων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν μια αρχή στην οποία θα ανατεθεί η επιβολή τους. Η αρχή θα πρέπει να μπορεί να ενεργεί είτε ιδία πρωτοβουλία είτε κατόπιν υποβολής καταγγελίας από μέρη που έχουν έρθει αντιμέτωπα με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών ειδών διατροφής. Κάθε φορά που υποβάλλεται καταγγελία, η αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τηρείται η ανωνυμία του καταγγέλλοντος.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει την ανωνυμία των καταγγελλόντων.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επιβολή της απαγόρευσης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, οι ορισθείσες αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να διαθέτουν όλους τους πόρους, το προσωπικό και την εμπειρογνωσία που απαιτούνται.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η υποβολή καταγγελιών από οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις τέτοιων οργανώσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος για την προστασία της ταυτότητας μεμονωμένων μελών της οργάνωσης που είναι μικρομεσαίοι προμηθευτές και θεωρούν ότι εκτίθενται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ως εκ τούτου, οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να μπορούν να δέχονται καταγγελίες από τέτοιες οντότητες και, στη συνέχεια, να ενεργούν, προστατεύοντας παράλληλα τα διαδικαστικά δικαιώματα του εναγομένου.

(14)  Η υποβολή καταγγελιών από οργανώσεις παραγωγών ή προμηθευτών ή από ενώσεις τέτοιων οργανώσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος για την προστασία της ταυτότητας μεμονωμένων μελών της οργάνωσης ή οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που είναι μικρομεσαίοι προμηθευτές και θεωρούν ότι εκτίθενται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ως εκ τούτου, οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να μπορούν να δέχονται καταγγελίες από τέτοιες οντότητες και, στη συνέχεια, να ενεργούν, προστατεύοντας παράλληλα τα διαδικαστικά δικαιώματα του εναγομένου.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες αρμοδιότητες που θα τους επιτρέπουν να συλλέγουν αποτελεσματικά οποιεσδήποτε τεκμηριωμένες πληροφορίες μέσω αιτημάτων παροχής πληροφοριών. Θα πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα να διατάσσουν τον τερματισμό μιας απαγορευμένης πρακτικής, κατά περίπτωση. Η ύπαρξη ενός αποτρεπτικού παράγοντα, όπως η αρμοδιότητα επιβολής προστίμων και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων ερευνών, μπορεί να ενθαρρύνει την αλλαγή συμπεριφοράς και την εφαρμογή προδικαστικών λύσεων μεταξύ των μερών και, συνεπώς, θα πρέπει να αποτελεί μέρος των αρμοδιοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου. Η Επιτροπή και οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να συνεργάζονται στενά ώστε να εξασφαλίζουν μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Πιο συγκεκριμένα, οι αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να συνδράμουν η μία την άλλη, για παράδειγμα, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της παροχής συνδρομής στο πλαίσιο ερευνών που έχουν διασυνοριακή διάσταση.

(15)  Οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες αρμοδιότητες που θα τους επιτρέπουν να συλλέγουν αποτελεσματικά οποιεσδήποτε τεκμηριωμένες πληροφορίες μέσω αιτημάτων παροχής πληροφοριών. Για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, οι αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα να απαγορεύουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, να επιβάλλουν πρόστιμα και κυρώσεις και να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Οι αρμοδιότητες αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως αποτρεπτικός παράγοντας και να ενθαρρύνουν την αλλαγή συμπεριφοράς και την εφαρμογή προδικαστικών λύσεων μεταξύ των μερών και, συνεπώς, θα πρέπει να αποτελούν μέρος των αρμοδιοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου. Οι αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επαναλαμβανόμενες παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή και οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να συνεργάζονται στενά ώστε να εξασφαλίζουν μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως σχετικά με τα πρόστιμα και τις κυρώσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να συνδράμουν η μία την άλλη, για παράδειγμα, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της παροχής συνδρομής στο πλαίσιο ερευνών που έχουν διασυνοριακή διάσταση.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Οι αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να επιβάλλουν αποτρεπτικές και αναλογικές ποινές σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Τυχόν επανειλημμένες παραβιάσεις των κανόνων από έναν εμπορικό φορέα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό της ποινής.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να υποβάλλει μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης, θα πρέπει επίσης να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στο ερώτημα κατά πόσον τυχόν προστασία των μικρομεσαίων αγοραστών τροφίμων στην αλυσίδα εφοδιασμού —πέραν της προστασίας των μικρομεσαίων προμηθευτών— θα ήταν δικαιολογημένη στο μέλλον,

(19)  Για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να υποβάλλει μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης, θα πρέπει επίσης να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στην ενδεχόμενη διεύρυνση των καταλόγων αθέμιτων πρακτικών που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και στο ερώτημα κατά πόσον τυχόν προστασία των μικρομεσαίων αγοραστών τροφίμων στην αλυσίδα εφοδιασμού —πέραν της προστασίας των μικρομεσαίων προμηθευτών— θα ήταν δικαιολογημένη στο μέλλον,

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η οδηγία εφαρμόζεται για ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με τις πωλήσεις τροφίμων από έναν προμηθευτή που είναι μικρομεσαία επιχείρηση σε έναν αγοραστή που δεν είναι μικρομεσαία επιχείρηση.

2.  Η οδηγία εφαρμόζεται για ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με τις πωλήσεις τροφίμων από έναν προμηθευτή σε έναν αγοραστή.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η οδηγία να καλύπτει όλους τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων με στόχο την πρόληψη της διάδοσης των ΑθΕΠ σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και της μετατόπισης των δραστηριοτήτων τους για να παρακάμπτουν τους κανόνες για την απαγόρευση των ΑθΕΠ. Η αλλαγή από «μικρομεσαίους φορείς εκμετάλλευσης» σε «όλους τους φορείς εκμετάλλευσης» θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «αγοραστής»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Ένωση και αγοράζει τρόφιμα μέσω εμπορικών συναλλαγών. Ο όρος «αγοραστής» μπορεί να περιλαμβάνει μια ομάδα τέτοιων φυσικών και νομικών προσώπων·

α)  «αγοραστής»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής του, αγοράζει γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα μέσω εμπορικών συναλλαγών, για μεταποίηση, διανομή ή λιανική πώληση και/ή παρέχει υπηρεσίες σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα στην Ένωση· ο όρος «αγοραστής» μπορεί να περιλαμβάνει μια ομάδα τέτοιων φυσικών και νομικών προσώπων·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας οι φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι, παρόλο που είναι εγκατεστημένοι εκτός της ΕΕ, αγοράζουν και πωλούν προϊόντα στην αγορά της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτόν προλαμβάνεται το ενδεχόμενο αγοραστών που μπορούν να παρακάμπτουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας με μια απλή μεταφορά του τόπου εγκατάστασής τους εκτός της ΕΕ.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «προμηθευτής»: οποιοσδήποτε παραγωγός γεωργικών προϊόντων ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους, που πωλεί τρόφιμα. Ο όρος «προμηθευτής» μπορεί να περιλαμβάνει μια ομάδα τέτοιων παραγωγών γεωργικών προϊόντων ή τέτοιων φυσικών και νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων παραγωγών και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών·

β)  «προμηθευτής»: οποιοσδήποτε παραγωγός γεωργικών προϊόντων, μεταποιητής τροφίμων ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι εγκατεστημένο στην Ένωση και πωλεί τρόφιμα· ο όρος «προμηθευτής» μπορεί να περιλαμβάνει μια ομάδα τέτοιων παραγωγών γεωργικών προϊόντων ή τέτοιων φυσικών και νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών ή αγροτικών συνεταιρισμών·

Αιτιολόγηση

Μόνον οι προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ θα πρέπει να προστατεύονται από τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι ευρωπαίοι προμηθευτές δεν τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης σε τρίτες χώρες. Οι συνεταιρισμοί έχουν τη δική τους νομική υπόσταση και θα πρέπει να καλύπτονται από το παρόν άρθρο.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «μικρομεσαία επιχείρηση»: μια επιχείρηση κατά την έννοια του ορισμού των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που προβλέπεται στο παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής14·

διαγράφεται

__________________

 

14 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003 σ. 36).

 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροπολογίες για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, δεν είναι απαραίτητο να οριστεί τι είναι μια ΜΜΕ.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  «οικονομική εξάρτηση»: η σχέση στην οποία ο αγοραστής αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30 % του κύκλου εργασιών του προμηθευτή·

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «τρόφιμα»: τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα I της Συνθήκης και τα οποία προορίζονται για χρήση ως τρόφιμα, καθώς και προϊόντα που δεν παρατίθενται σε αυτό το παράρτημα, ωστόσο μεταποιούνται από αυτά τα προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα·

δ)  «γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα»: τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα I της Συνθήκης και τα οποία προορίζονται για χρήση ως τρόφιμα, προϊόντα που δεν παρατίθενται σε αυτό το παράρτημα, ωστόσο μεταποιούνται από αυτά τα προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα, και γεωργικά προϊόντα·

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «αλλοιώσιμα τρόφιμα»: τα τρόφιμα που θα καταστούν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση εάν δεν αποθηκευτούν, υποστούν επεξεργασία, συσκευαστούν ή διατηρηθούν με άλλον τρόπο, ώστε να αποφευχθεί να καταστούν ακατάλληλα.

ε)  «αλλοιώσιμα τρόφιμα»: τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι κατάλληλα για εμπορία και κατανάλωση εντός χρονικού διαστήματος τριάντα ημερών το πολύ ή απαιτούν ρύθμιση συνθηκών θερμοκρασίας ή συσκευασίας για αποθήκευση και/ή εμπορία και/ή μεταφορά·

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να παράσχει διευκρινίσεις.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  «μη αλλοιώσιμα προϊόντα»: προϊόντα διαφορετικά από τα αλλοιώσιμα τρόφιμα.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β)  «αθέμιτη εμπορική πρακτική»: οποιαδήποτε πρακτική παρεκκλίνει από την ορθή εμπορική συμπεριφορά, αντιβαίνει στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και επιβάλλεται μονομερώς από έναν εμπορικό εταίρο σε έναν άλλον.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εισαχθεί ένας ορισμός των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και μια γενική απαγόρευση αυτών των πρακτικών ώστε να αποτραπούν οι ισχυροί παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού από την επινόηση νέων μορφών ΑθΕΠ για να παρακάμπτουν την οδηγία.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την απαγόρευση των ακόλουθων εμπορικών πρακτικών:

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την απαγόρευση τουλάχιστον των ακόλουθων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών:

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ένας αγοραστής πληρώνει έναν προμηθευτή για αλλοιώσιμα τρόφιμα μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος που υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου του προμηθευτή, ή μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος που υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης των αλλοιώσιμων τροφίμων, ανάλογα με το ποιο θα συμβεί μεταγενέστερα. Αυτή η απαγόρευση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη:

α)  ένας αγοραστής πληρώνει έναν προμηθευτή για αλλοιώσιμα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος που υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου του προμηθευτή, ή μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος που υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης των αλλοιώσιμων γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων, ανάλογα με το ποιο θα συμβεί μεταγενέστερα. Αυτή η απαγόρευση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη:

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  ένας αγοραστής πληρώνει έναν προμηθευτή για μη αλλοιώσιμα προϊόντα μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος 60 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου του προμηθευτή ή μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των αλλοιώσιμων τροφίμων, ανάλογα με το ποιο θα συμβεί μεταγενέστερα. Αυτή η απαγόρευση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη:

 

- των επιπτώσεων καθυστερήσεων πληρωμών και των τρόπων επανόρθωσης, όπως καθορίζονται στην οδηγία 2011/7/ΕΕ·

 

- της δυνατότητας ενός αγοραστή και ενός προμηθευτή να συμφωνήσουν για μια ρήτρα επιμερισμού της αξίας, κατά την έννοια του άρθρου 172 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ώστε να καλύπτει τα μη αλλοιώσιμα προϊόντα, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2011/7/ΕΕ για τις καθυστερήσεις πληρωμών και της ρήτρας «επιμερισμού της αξίας» που θεσπίζεται με τον κανονισμό ΚΟΑ.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ένας αγοραστής ακυρώνει παραγγελίες αλλοιώσιμων τροφίμων με τόσο σύντομη προειδοποίηση που δεν μπορεί να αναμένεται ευλόγως από τον προμηθευτή να βρει εναλλακτική λύση για την εμπορευματοποίηση ή τη χρήση αυτών των προϊόντων·

β)  ένας αγοραστής ακυρώνει παραγγελίες αλλοιώσιμων γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων με τόσο σύντομη προειδοποίηση που δεν μπορεί να αναμένεται ευλόγως από τον προμηθευτή να βρει εναλλακτική λύση για την εμπορευματοποίηση ή τη χρήση αυτών των προϊόντων·

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ένας αγοραστής αλλάζει μονομερώς και αναδρομικά τους όρους της συμφωνίας προμήθειας όσον αφορά τη συχνότητα, το χρονοδιάγραμμα ή τον όγκο της προμήθειας ή της παράδοσης, τα πρότυπα ποιότητας ή τις τιμές των τροφίμων·

γ)  ένας αγοραστής αλλάζει μονομερώς και αναδρομικά τους όρους της συμφωνίας προμήθειας όσον αφορά τη συχνότητα, το χρονοδιάγραμμα ή τον όγκο της προμήθειας ή της παράδοσης, τα πρότυπα ποιότητας ή τις τιμές των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ή τους όρους πληρωμής·

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α) ένας αγοραστής πωλεί γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα σε τιμές κάτω του κόστους·

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για το πλέον επαναλαμβανόμενο αίτημα του γεωργικού τομέα, το οποίο θα πρέπει να καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ένας προμηθευτής πληρώνει για την σπατάλη τροφίμων που προκύπτει στις εγκαταστάσεις του αγοραστή και η οποία δεν προκλήθηκε λόγω αμέλειας ή σφάλματος του προμηθευτή.

δ)  ένας προμηθευτής πληρώνει για την σπατάλη γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων που προκύπτει στις εγκαταστάσεις του αγοραστή και η οποία δεν προκλήθηκε λόγω αμέλειας ή σφάλματος του προμηθευτή.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α) ένας αγοραστής ακυρώνει μονομερώς τη συμφωνία προμήθειας·

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β) ένας αγοραστής ενημερώνει τον προμηθευτή για οποιαδήποτε διαφοροποιημένη μεταχείριση επιφυλάσσει ή προτίθεται να επιφυλάξει σε σχέση με τα ανταγωνιστικά εμπορικά σήματα που κατέχει ή διαχειρίζεται ο ίδιος· η διαφοροποιημένη μεταχείριση περιλαμβάνει τουλάχιστον οποιαδήποτε ειδικά μέτρα ή συμπεριφορά εκ μέρους του αγοραστή σε σχέση με τα εξής: α) κατάλογος προϊόντων, β) χώρος τοποθέτησης προϊόντων και γ) εμπορικά περιθώρια·

Αιτιολόγηση

Αυτή η ΑθΕΠ βασίζεται στο άρθρο 6 του προτεινόμενου κανονισμού για τους διαδικτυακούς μεσάζοντες. Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ ανεξάρτητων εμπορικών σημάτων και εμπορικών σημάτων των λιανοπωλητών είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της καινοτομίας και του υγιούς ανταγωνισμού. Εάν οι κάθετα ολοκληρωμένοι έμποροι λιανικής παραχωρούν εμπορικά πλεονεκτήματα στα δικά τους εμπορικά σήματα, οι προμηθευτές ανεξάρτητων εμπορικών σημάτων θα πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζουν την ύπαρξη και το πεδίο εφαρμογής τους, προκειμένου να προσαρμόσουν τις ανταγωνιστικές τους στρατηγικές σε αυτούς τους άνισους όρους ανταγωνισμού.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ γ)  ένας αγοραστής μειώνει, με αδιαφανή τρόπο, την ποσότητα και/ή την αξία των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων τυπικής ποιότητας·

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ δ)  ένας αγοραστής απειλεί να προβεί ή προβαίνει σε εμπορικά αντίποινα κατά του προμηθευτή όταν ο προμηθευτής ασκεί τα συμβατικά και νόμιμα δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένων της υποβολής καταγγελίας και της συνεργασίας με τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της εν λόγω ΑθΕΠ είναι αναγκαίος για την προστασία των προμηθευτών από εμπορικά αντίποινα (π.χ. μερική μείωση των ποσοτήτων που παραγγέλλονται ή λύση της σύμβασης προμήθειας) όταν κινούν νομική διαδικασία για την επιβολή των συμβατικών τους δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ε)  ένας αγοραστής εξαρτά την επιχειρηματική συνεργασία και τη σύναψη συμφωνίας προμήθειας από αντιστάθμιση με αγαθά και υπηρεσίες·

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ στ)  ένας αγοραστής απαιτεί από τους προμηθευτές να αναλάβουν το οικονομικό κόστος της ανακριβούς πρόβλεψης του αγοραστή·

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ζ)  ένας αγοραστής μειώνει τις αγορές στο πλαίσιο υφιστάμενων συμβάσεων, εν μέρει ή εν όλω, προκειμένου να επιβάλει τροποποίηση υφιστάμενης σύμβασης ή να διαπραγματευθεί νέα σύμβαση·

Αιτιολόγηση

Αυτή η ΑθΕΠ βασίζεται στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού από επιχείρηση σε επιχείρηση τροφίμων και άλλων καταναλωτικών προϊόντων στην Ευρώπη (τμήμα 5.6) και στην πρωτοβουλία για την αλυσίδα εφοδιασμού (SCI). Συχνά οι αγοραστές δεν χρειάζεται καν να καταγγείλουν τη συμφωνία προμήθειας προκειμένου να αποκομίσουν αθέμιτα πλεονεκτήματα· αρκεί να περιορίσουν τον όγκο της προμήθειας.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ η)  ένας αγοραστής ασκεί επικοινωνιακές δραστηριότητες ή δραστηριότητες προώθησης και εμπορικές πολιτικές που βλάπτουν ή ενδέχεται να βλάψουν την εικόνα των προϊόντων που φέρουν γεωγραφική ένδειξη δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2014·

 

__________________

 

Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου (ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16).

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 14).

Αιτιολόγηση

Οι γεωγραφικές ενδείξεις συχνά αποτελούν αντικείμενο ενός ευρέος φάσματος πρακτικών, όπως η πώληση σε τιμές κάτω του κόστους, δημοπρασίες στις οποίες κερδίζει ο μειοδότης, απερίσκεπτες προωθήσεις, κ.λπ., που έχουν ως αποτέλεσμα την υποτίμηση της εικόνας τους.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ θ)  ένας αγοραστής παρέχει λευκό γραμμάτιο για τις μεταφερθείσες πρώτες ύλες και ο προμηθευτής δεν υποχρεούται να ασφαλίσει τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα που μεταφέρθηκαν αλλά δεν έχουν ακόμα πληρωθεί·

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ι)  ένας αγοραστής χρεώνει τέλος για να συμπεριλάβει τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα του προμηθευτή·

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ια)  ένας αγοραστής επιστρέφει τα προϊόντα που παρασχέθηκαν αλλά δεν πωλήθηκαν, επιβάλλει χρέωση για την απόρριψη των εν λόγω προϊόντων, επιβάλλει χρέωση στον προμηθευτή για μη χρησιμοποιημένα προϊόντα που έχουν λήξει –εκτός από την περίπτωση προϊόντων που παρασχέθηκαν αρχικά σε έμπορο– καθώς και για προϊόντα των οποίων ο προμηθευτής έχει ζητήσει συγκεκριμένα την πώληση και για τα οποία ο προμηθευτής έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ότι ενδέχεται να λήξουν λόγω κακού κύκλου εργασιών·

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ιβ)  ένας αγοραστής επιβάλλει τέλος για την παράδοση των γεωργικών προϊόντων ή των τροφίμων εκτός του συμφωνηθέντος σημείου παράδοσης·

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ιγ)  ένας αγοραστής επιβάλλει τέλος για την αποθήκευση και τον χειρισμό μετά την παράδοση του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου·

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιδ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ιδ)  ένας αγοραστής επιβάλλει τέλος για μειωμένο κύκλο εργασιών, μειωμένες πωλήσεις ή μειωμένο περιθώριο κέρδους του προμηθευτή εξαιτίας χαμηλότερων πωλήσεων ενός συγκεκριμένου γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου·

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ιε)  ένας αγοραστής πωλεί γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα στον τελικό καταναλωτή σε τιμή χαμηλότερη από οποιαδήποτε τιμή αγοράς στην αλυσίδα εφοδιασμού του δεδομένου προϊόντος που υπόκειται σε ΦΠΑ, εκτός από περιπτώσεις στις οποίες πλησιάζει η ημερομηνία λήξης των προϊόντων, περιπτώσεις απόσυρσης του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου από τη γκάμα των παρεχόμενων προϊόντων ή πλήρους εκκαθάρισης λόγω κλεισίματος μιας εγκατάστασης πωλήσεων·

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιστ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ιστ)  ένας αγοραστής εξαρτά τη σύναψη συμφωνίας προμήθειας και την επιχειρηματική συνεργασία από την επιβολή υποχρέωσης συμμετοχής σε εκπτώσεις ή πωλήσεις, μέσω μείωσης της τιμής αγοράς εις βάρος του προμηθευτή·

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται, εάν δεν συμφωνούνται με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους κατά τη σύναψη της συμφωνίας προμήθειας:

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται, εάν δεν συμφωνούνται με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους κατά τη σύναψη της συμφωνίας προμήθειας ή εάν προκύπτουν από την οικονομική εξάρτηση του προμηθευτή από τον αγοραστή, που δίνει τη δυνατότητα στον αγοραστή να επιβάλει αυτούς τους όρους:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει στόχο να διευκρινίσει ότι οι πρακτικές που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 θα πρέπει επίσης να απαγορεύονται στην περίπτωση που η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών προκύπτει από την οικονομική εξάρτηση του προμηθευτή.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ένας αγοραστής επιστρέφει σε έναν προμηθευτή τρόφιμα που δεν πωλήθηκαν·

α)  ένας αγοραστής επιστρέφει σε έναν προμηθευτή γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που δεν πωλήθηκαν·

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  ένας αγοραστής αρνείται να δεχτεί ή να αναλάβει τη συμβατικά συμφωνηθείσα ποσότητα γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων σύμφωνα με το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα αγοράς, δηλ. κατά την ημερομηνία λήξης της υποχρέωσης του προμηθευτή να πραγματοποιήσει την παράδοση, εκτός εάν πρόκειται για αιτιολογημένες περιπτώσεις που προβλέπονται στη συμφωνία προμήθειας·

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  ο αγοραστής αφαιρεί προϊόντα από τον κατάλογο των προϊόντων που περιλαμβάνει η σύμβαση και τα οποία παρέχει ο προμηθευτής στον πελάτη ή μειώνει σημαντικά την ποσότητα μιας παραγγελίας συγκεκριμένου γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου χωρίς προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στη σύμβαση ή εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ημέρες σε περιπτώσεις στις οποίες η προθεσμία δεν προβλέπεται στη σύμβαση·

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ένας αγοραστής χρεώνει σε έναν προμηθευτή πληρωμή ως προϋπόθεση για την αποθεματοποίηση, την επίδειξη ή την προσθήκη τροφίμων του προμηθευτή στον κατάλογο·

β)  ένας αγοραστής χρεώνει σε έναν προμηθευτή τέλος ως προϋπόθεση για την αποθεματοποίηση, την επίδειξη και/ή τη διάθεση των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων του προμηθευτή στα ράφια των εγκαταστάσεων του αγοραστή, εκτός εάν ο προμηθευτής ζητήσει ρητά από τον αγοραστή την αποθεματοποίηση, επίδειξη και/ή τη διάθεση του προϊόντος του σε συγκεκριμένο ράφι στο σημείο πώλησης του αγοραστή·

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  ένας αγοραστής μοιράζεται με τρίτους ή καταχράται, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, εμπιστευτικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη σύμβαση προμήθειας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή·

Αιτιολόγηση

Η πρακτική αυτή συμπεριλαμβανόταν στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  ένας αγοραστής προβαίνει σε αντίποινα ή απειλεί με εμπορικά αντίποινα κατά του προμηθευτή, μέσω πρακτικών όπως η κατάργηση προϊόντων στο λιανεμπόριο, η παύση των υπηρεσιών ανταλλαγής δεδομένων, η υπερβολική προώθηση, οι καθυστερημένες πληρωμές, οι μονομερείς μειώσεις και/ή η παρεμπόδιση των προωθήσεων, προκειμένου να εξασφαλιστούν καλύτεροι όροι στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβάσεων ή κατά τη διαπραγμάτευση νέας σύμβασης·

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β γ)  ένας αγοραστής επιβάλλει ή επιχειρεί να επιβάλει μια αδικαιολόγητη ή δυσανάλογη μετάθεση των οικονομικών κινδύνων του στον προμηθευτή·

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ένας προμηθευτής πληρώνει για την προώθηση τροφίμων που πωλεί ο αγοραστής. Πριν από την προώθηση, και εάν αυτή η προώθηση ξεκινήσει από τον αγοραστή, ο αγοραστής προσδιορίζει το χρονικό διάστημα της προώθησης και την αναμενόμενη ποσότητα τροφίμων προς παραγγελία·

γ)  ένας προμηθευτής πληρώνει για την προώθηση γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων που πωλεί ο αγοραστής. Πριν από την προώθηση, και εάν αυτή η προώθηση ξεκινήσει από τον αγοραστή, ο αγοραστής προσδιορίζει το χρονικό διάστημα της προώθησης και την αναμενόμενη ποσότητα γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων προς παραγγελία·

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ένας προμηθευτής πληρώνει για το μάρκετινγκ τροφίμων από τον αγοραστή.

δ)  ένας προμηθευτής πληρώνει για το μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων από τον αγοραστή.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  ένας αγοραστής μετακυλίει το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης στον προμηθευτή ή στον παραγωγό.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι συμβατικοί όροι ή πρακτικές που αποκλείουν την επιβολή τόκων για καθυστέρηση της πληρωμής απαγορεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας 2011/7/ΕΕ.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Συμβατικές σχέσεις

 

1.   Ένας προμηθευτής μπορεί να θέτει ως απαίτηση οποιαδήποτε παράδοση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων του σε έναν αγοραστή να αποτελεί αντικείμενο γραπτής σύμβασης μεταξύ των μερών και/ή αντικείμενο γραπτής προσφοράς σύμβασης από τον πρώτο αγοραστή.

 

2.   Οποιαδήποτε σύμβαση ή προσφορά σύμβασης αναφέρεται στην παράγραφο 1:

 

α)   προηγείται της παράδοσης·

 

β)   υποβάλλεται γραπτώς· και

 

γ)   περιλαμβάνει, ειδικότερα, τα ακόλουθα στοιχεία:

 

(i)   την τιμή που καταβάλλεται για την παράδοση, η οποία:

 

-   είναι σταθερή και ορίζεται στη σύμβαση, και/ή

 

-   υπολογίζεται με συνδυασμό διαφόρων παραγόντων οριζόμενων στη σύμβαση, όπως δεικτών της αγοράς που αποτυπώνουν τις μεταβολές των συνθηκών της αγοράς, τις παραδιδόμενες ποσότητες και την ποιότητα ή τη σύνθεση των παραδιδόμενων γεωργικών προϊόντων,

 

(ii)   την ποσότητα και την ποιότητα των εν λόγω προϊόντων που μπορεί ή πρέπει να παραδοθούν και το χρονοδιάγραμμα αυτών των παραδόσεων,

 

(iii)   τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η οποία μπορεί να αφορά είτε ορισμένο είτε αόριστο χρονικό διάστημα, με ρήτρες καταγγελίας,

 

(iv)   λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους και διαδικασίες πληρωμής,

 

(v)   λεπτομέρειες σχετικά με την παραλαβή ή την παράδοση των γεωργικών προϊόντων, και

 

(vi)   κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

 

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 148 και 168 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

 

4.   Τα κράτη μέλη δύνανται να προσδιορίζουν, να ανταλλάσσουν και να προωθούν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη συμβασιοποίηση, με στόχο την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία, σύμφωνα με τον κανονισμό για την ενιαία ΚΟΑ, δίνει σε όλους τους προμηθευτές (όχι μόνο στους γεωργούς) τη δυνατότητα να ζητούν γραπτές συμβάσεις, δίνοντας επίσης τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη σύναψη περισσότερων συμβάσεων μεταξύ διάφορων παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3β

 

Οριζόντιες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες οριζόντιες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται:

 

α)   η επιβολή ή η απόπειρα επιβολής αδικαιολόγητης ή δυσανάλογης μετάθεσης των οικονομικών κινδύνων ενός αγοραστή στον προμηθευτή·

 

β)   η επιβολή ή η απόπειρα επιβολής στον προμηθευτή μιας σημαντικής ανισορροπίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο πλαίσιο της εμπορικής σχέσης πριν από, κατά ή μετά τη σύμβαση.

Αιτιολόγηση

1) Αυτή η οριζόντια ΑθΕΠ βασίζεται στον ορισμό της ΑθΕΠ στην αιτιολογική έκθεση και την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού από επιχείρηση σε επιχείρηση τροφίμων και άλλων καταναλωτικών προϊόντων στην Ευρώπη (τμήμα 5.4) και στην πρωτοβουλία για την αλυσίδα εφοδιασμού (SCI). Η εν λόγω ΑθΕΠ αντλεί στοιχεία από το άρθρο L442-6 του γαλλικού εμπορικού κώδικα (Code de Commerce). Μια σημαντική ανισορροπία σε εμπορική σχέση μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, όταν η σύμβαση προβλέπει διφορούμενους όρους που δίνουν στον αγοραστή το περιθώριο να εκτελέσει ή να τροποποιήσει τη σύμβαση.

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια δημόσια αρχή για την επιβολή των απαγορεύσεων που καθορίζονται στο άρθρο 3 σε εθνικό επίπεδο («αρχή επιβολής του νόμου»).

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια μόνο δημόσια αρχή για την επιβολή των απαγορεύσεων που καθορίζονται στο άρθρο 3 σε εθνικό επίπεδο («αρχή επιβολής του νόμου»).

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μια ενιαία δημόσια αρχή ελέγχου, δεδομένου ότι ο πολλαπλασιασμός των αρχών επιβολής στα κράτη μέλη θα μπορούσε να προκαλέσει έλλειψη ομοιογένειας και να μειώσει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ορισθείσα αρχή επιβολής του νόμου διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους, συμπεριλαμβανομένων επαρκούς προϋπολογισμού και κατάλληλης εμπειρογνωσίας, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Αρμόδια αρχή

 

1.   Η αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίον υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε απαγορευμένη εμπορική πρακτική είναι αρμόδια να διερευνήσει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις οποίες επιδόθηκε ο αγοραστής.

 

2.   Εάν ένας προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα του σε παραλήπτη ο οποίος σχετίζεται με τον αγοραστή αλλά είναι εγκατεστημένος σε διαφορετικό κράτος μέλος από εκείνο όπου είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίον υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε απαγορευμένη εμπορική πρακτική, η αρχή επιβολής του νόμου εκείνου του κράτους μέλους είναι αρμόδια να διερευνήσει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις οποίες επιδόθηκε ο αγοραστής. Ο παραλήπτης των προϊόντων θεωρείται αλληλεγγύως υπεύθυνος για οποιεσδήποτε παραβάσεις διαπράχθηκαν.

 

3.   Όταν ο αγοραστής είναι εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης, η αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής είναι αρμόδια να διερευνήσει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε βάρος του προμηθευτή.

 

4.   Η αρμόδια αρχή είναι επίσης υπεύθυνη για τη διερεύνηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τη συμφωνία προμήθειας. Ο αγοραστής και, ανάλογα με την περίπτωση, ο τρίτος αποδέκτης των εμπορευμάτων θεωρούνται αλληλεγγύως υπεύθυνοι για τυχόν παραβιάσεις που διαπράττονται από τρίτο φορέα παροχής των συναφών υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Αφορά τους κανόνες δικαιοδοσίας και η παράγραφος 4 διασφαλίζει ότι οι συμφωνίες παροχής υπηρεσιών εμπίπτουν στον έλεγχο των αρχών και ότι οι επιχειρήσεις εκτός ΕΕ δεν αποφεύγουν εκ των πραγμάτων τη δικαιοδοσία της ΕΕ, αρνούμενες να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές (εάν δεν ασκούν δραστηριότητες στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η αρχή, τυχόν πρόστιμα ή διορθωτικά μέτρα που έχει θεσπίσει η αρχή ενδέχεται να μην επιβληθούν). Η νέα αυτή παράγραφος διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες ακολουθούν τη σύμβαση προμήθειας όσον αφορά τη δικαιοδοσία και τη συνυπευθυνότητα και, ως εκ τούτου, οι συμφωνίες παροχής υπηρεσιών των διεθνών συμμαχιών θα διερευνηθούν από τις εθνικές αρχές των μελών της συμμαχίας της ΕΕ και αυτά τα τελευταία θα είναι υπεύθυνα μαζί με την ίδια τη συμμαχία (σε αντίθετη περίπτωση, μια συμμαχία αγοραστών της ΕΕ με έδρα στην Ελβετία μπορεί απλώς να παραβιάσει όλα τα ψηφίσματα των αρμόδιων αρχών της ΕΕ, εφόσον δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία στο έδαφος της αρμόδιας αρχής).

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ένας προμηθευτής υποβάλλει καταγγελία στην αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε αθέμιτη εμπορική πρακτική.

1.  Ένας προμηθευτής υποβάλλει καταγγελία στην αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίον υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε αθέμιτη εμπορική πρακτική ή στην αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στη δεύτερη περίπτωση, η αρχή επιβολής του νόμου διαβιβάζει την καταγγελία στην αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίον υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε απαγορευμένη εμπορική πρακτική.

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ένας προμηθευτής δύναται να υποβάλει καταγγελία στην αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος. Η αρχή επιβολής του νόμου του εν λόγω κράτους μέλους προωθεί την καταγγελία στην αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίον υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε απαγορευμένη εμπορική πρακτική.

Αιτιολόγηση

Ορισμένες ΜΜΕ δεν θα ήταν δυνατό να μπορούν να απευθύνουν τις καταγγελίες τους σε χώρες διαφορετικές από εκείνη στην οποία είναι εγκατεστημένες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την παρέμβαση της αρχής επιβολής του νόμου της χώρας τους, ως συνομιλήτριας στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών των οποίων τα μέλη ή τα μέλη των μελών τους θεωρούν ότι επηρεάζονται από απαγορευμένη εμπορική πρακτική έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία.

2.  Οι οργανώσεις προμηθευτών ή οι ενώσεις οργανώσεων προμηθευτών των οποίων τα μέλη ή τα μέλη των μελών τους θεωρούν ότι επηρεάζονται από απαγορευμένη εμπορική πρακτική έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία και να συμμετέχουν στις διαδικασίες.

Αιτιολόγηση

Για να συνάδει με τους όρους που χρησιμοποιούνται στην οδηγία, η διάταξη αυτή θα πρέπει να αναφέρεται σε ενώσεις προμηθευτών. Οι ενώσεις που υποβάλλουν καταγγελίες πρέπει να γίνονται δεκτές ως παρεμβαίνουσες στις διαδικασίες. Στην Ισπανία, οι ενώσεις που υποβάλλουν καταγγελίες σύμφωνα με τη νομοθεσία για την αλυσίδα τροφίμων δεν έχουν αυτό το νομικό καθεστώς και, κατά συνέπεια, ούτε τα μεμονωμένα θύματα των ΑθΕΠ (ο παράγοντας του φόβου) ούτε οι ενώσεις που τα εκπροσωπούν έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες.

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αρχή επιβολής του νόμου διασφαλίζει, εάν ζητηθεί από τον καταγγέλλοντα, την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών, των οποίων η αποκάλυψη θεωρείται από τον καταγγέλλοντα ότι θα είναι ζημιογόνα για τα συμφέροντά του. Ο καταγγέλλων προσδιορίζει αυτές τις πληροφορίες σε ενδεχόμενο αίτημα για εμπιστευτικότητα.

3.  Η αρχή επιβολής του νόμου διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του καταγγέλλοντος, καθώς και άλλων πληροφοριών, των οποίων η αποκάλυψη θεωρείται από τον καταγγέλλοντα ότι θα είναι ζημιογόνα για τα συμφέροντά του. Ο καταγγέλλων προσδιορίζει αυτές τις πληροφορίες.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει ότι οι καταγγελίες είναι ανώνυμες, προκειμένου να εξαλειφθεί ο «παράγοντας του φόβου».

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε περίπτωση που η αρχή επιβολής του νόμου θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να δοθεί συνέχεια σε καταγγελία, ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με τους λόγους.

4.  Σε περίπτωση που η αρχή επιβολής του νόμου θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να δοθεί συνέχεια σε καταγγελία, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον καταγγέλλοντα σχετικά με τους λόγους.

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η αρχή επιβολής ορίζει εύλογο χρονικό διάστημα για την έναρξη και διεξαγωγή των ερευνών και, όταν αυτές ολοκληρωθούν, λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση και ενημερώνει σχετικά τα μέρη.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει εύλογο χρονικό διάστημα για την έναρξη, τη διεξαγωγή, την ολοκλήρωση των ερευνών και την ενημέρωση των μερών σχετικά με την απόφαση που έλαβε η αρχή επιβολής του νόμου.

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να κινεί και να διεξάγει έρευνες ιδία πρωτοβουλία ή βάσει καταγγελίας·

α)  να κινεί και να διεξάγει έρευνες ιδία πρωτοβουλία ή βάσει καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των ανώνυμων καταγγελιών ή των καταγγελιών από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος·

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να απαιτεί από τους αγοραστές και τους προμηθευτές να παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τις απαγορευμένες εμπορικές πρακτικές·

β)  να απαιτεί από τους αγοραστές και τους προμηθευτές να παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τις απαγορευμένες εμπορικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της εμπορικής σχέσης και να αξιολογούν εάν είναι απαγορευμένες ή αποκλίνουν από τις ορθές εμπορικές πρακτικές·

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο στον αυτουργό της παράβασης. Το πρόστιμο είναι αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης·

δ)  να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο και, εάν κρίνεται αναγκαίο, άλλες αποτρεπτικές κυρώσεις στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διαπιστώθηκε ότι ενήργησε κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Το πρόστιμο και, κατά περίπτωση, η κύρωση είναι αποτελεσματικού, αναλογικού και αποτρεπτικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης, καθώς και κάθε προγενέστερη και επαναλαμβανόμενη παράβαση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας·

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  να δημοσιεύει τις αποφάσεις της που αφορούν τα στοιχεία γ) και δ)·

ε)  να δημοσιεύει τις αποφάσεις της που αφορούν τα στοιχεία γ) και δ), συμπεριλαμβανομένου του ύψους του προστίμου και, ει δυνατόν, να προστατεύει το απόρρητο όσον αφορά τον καταγγέλλοντα, εάν αυτός το ζητήσει·

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  να ενημερώνει τους αγοραστές και τους προμηθευτές σχετικά με τις δραστηριότητές της, μέσω ετήσιων εκθέσεων, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιγράφουν τον αριθμό των καταγγελιών που ελήφθησαν και τις έρευνες που κινήθηκαν και περατώθηκαν από αυτήν. Για κάθε έρευνα, η έκθεση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του θέματος και της έκβασης της έρευνας.

στ)  να ενημερώνει τους αγοραστές και τους προμηθευτές σχετικά με τις δραστηριότητές της, μέσω ετήσιων εκθέσεων, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιγράφουν τον αριθμό των καταγγελιών που ελήφθησαν και τις έρευνες που κινήθηκαν και περατώθηκαν από αυτήν. Για κάθε έρευνα, η έκθεση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του θέματος, τα συμπεράσματα της έρευνας και πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας, καθώς και την απόφαση που ελήφθη και μια τυπολογία των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που έγιναν αντιληπτές.

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Διαμεσολάβηση ή εναλλακτικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών

 

1.   Με την επιφύλαξη των εξουσιών και των υποχρεώσεων της αρχής επιβολής που καθορίζονται στο άρθρο 6, τα κράτη μέλη δύνανται να ενθαρρύνουν την προσφυγή στη διαμεσολάβηση ή σε εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή λόγω αθέμιτης εμπορικής πρακτικής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2.

 

2.   Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση ή σε εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών δεν θίγει το δικαίωμα του προμηθευτή να υποβάλει καταγγελία, όπως ορίζεται στο άρθρο 5.

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6β

 

Κυρώσεις

 

1.   Τα κράτη μέλη επιβάλλουν κυρώσεις για παραβάσεις όσον αφορά την παρούσα οδηγία. Το ελάχιστο ποσό της επιβαλλόμενης κύρωσης ανέρχεται τουλάχιστον στο 2% του συνολικού κύκλου εργασιών του αγοραστή σύμφωνα με την τελευταία έκθεση οικονομικής κατάστασης.

 

2.   Σε περίπτωση που ένας αγοραστής επαναλάβει την ίδια αθέμιτη εμπορική πρακτική, το ποσό που αντιστοιχεί στην επιβαλλόμενη κύρωση είναι ισοδύναμο με εκείνο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, προσαυξημένο κατά 20% για κάθε επανειλημμένη παράβαση.

Αιτιολόγηση

Στόχος του νέου αυτού άρθρου είναι η τυποποίηση των κριτηρίων για τον καθορισμό κυρώσεων σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με το παράδειγμα άλλων διατάξεων της ΕΕ, με την επιφύλαξη εθνικών προνομίων όσον αφορά την απόφαση σχετικά με το ποσό που αντιστοιχεί στην κύρωση.

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή και οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών αποτελούν από κοινού ένα δίκτυο δημόσιων αρχών που με στενή συνεργασία εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Οι περαιτέρω όροι της συνεργασίας στο πλαίσιο του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των διευθετήσεων για την ενημέρωση, τη διαβούλευση και την ανάθεση υποθέσεων διασυνοριακών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, καθορίζονται και αναθεωρούνται από την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ είναι κρίσιμος προκειμένου οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που εμπλέκουν φορείς από διαφορετικά κράτη μέλη και φορείς εγκατεστημένους εκτός ΕΕ να τυγχάνουν ίσης αντιμετώπισης, οι δε αρχές επιβολής του νόμου να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να αναθέτουν υποθέσεις διασυνοριακών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και να συντονίζουν την προσέγγισή τους. Η πρόταση αυτή, η οποία θεσπίζει ένα δίκτυο σε επίπεδο ΕΕ, αντλεί στοιχεία από την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003).

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Εθνικά Παρατηρητήρια

 

1.   Τα κράτη μέλη συγκροτούν εθνικά παρατηρητήρια για την παρακολούθηση της λειτουργίας της αλυσίδας γεωργικών ειδών διατροφής.

 

2.   Τα εθνικά παρατηρητήρια πρέπει κατ’ ελάχιστο:

 

α)   να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, με τη διεξαγωγή ερευνών και ανάλυσης αγοράς·

 

β)  να αναφέρουν στην αρχή επιβολής του νόμου οποιαδήποτε παράβαση διαπιστώνεται·

 

γ)   να καταρτίζουν εκθέσεις και συστάσεις· και

 

δ)   να βοηθούν τις αρχές επιβολής του νόμου όσον αφορά την παροχή πληροφοριών, προκειμένου να συμμορφώνονται με τα άρθρα 7 και 9.

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια της αγοράς αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της αλυσίδας αξίας. Το εργαλείο αυτό θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο για την αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας ενόψει μελλοντικών αναθεωρήσεων της νομοθεσίας της ΕΕ και για να διευκολύνεται η ανταλλαγή εθνικών δεδομένων.

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν κανόνες με στόχο την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών οι οποίοι υπερβαίνουν εκείνους που καθορίζονται στα άρθρα 3, 5, 6 και 7, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εθνικοί κανόνες είναι συμβατοί με τους κανόνες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν κανόνες με στόχο την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών οι οποίοι είναι αυστηρότεροι από εκείνους που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εθνικοί κανόνες είναι συμβατοί με τους κανόνες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι η διασφάλιση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα τροφίμων, η τήρηση της επικουρικότητας κατά την εφαρμογή και η παροχή της δυνατότητας στα κράτη μέλη να προχωρούν πέραν των όσων προβλέπονται σε όλα τα μέρη της οδηγίας.

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει, ιδίως, όλα τα σχετικά δεδομένα για την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων δυνάμει της παρούσας οδηγίας στο οικείο κράτος μέλος, κατά το προηγούμενο έτος.

1.  Έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει, ιδίως, όλα τα σχετικά δεδομένα για την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων δυνάμει της παρούσας οδηγίας στο οικείο κράτος μέλος, κατά το προηγούμενο έτος.

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το νωρίτερο τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

1.  Το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης, εξετάζεται η ανάγκη να προστεθούν και άλλες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α.  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης εξετάζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

α)   η αποτελεσματικότητα όσον αφορά την προστασία των ασθενέστερων φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

 

β)   η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου·

 

γ)   κατά πόσον απαιτείται να οριστεί ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή για την επιβολή και την παρακολούθηση της τήρησης της νομοθεσίας της Ένωσης στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

31.5.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Pilar Ayuso

29.5.2018

Εξέταση στην επιτροπή

29.8.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

55

5

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία