Menetlus : 2018/0082(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0309/2018

Esitatud tekstid :

A8-0309/2018

Arutelud :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Hääletused :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0152

RAPORT     ***I
PDF 1446kWORD 227k
10.10.2018
PE 623.672v02-00 A8-0309/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Raportöör: Paolo De Castro

Arvamuse koostaja (*): Marc Tarabella

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS
 ARENGUKOMISJONI ARVAMUS
 KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0173),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0139/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust ning Rumeenia Senati panust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. septembri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, arengukomisjoni ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamusi (A8-0309/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Komisjoni juhitav toiduainete tarneahela toimimise parandamist käsitlev kõrgetasemeline foorum kiitis 2010. aastal heaks toiduainete tarneahela vertikaalsete suhete hea tava põhimõtted, milles olid kokku leppinud enamikku toiduainete tarneahela ettevõtjaid esindavad organisatsioonid. Nende põhimõtete alusel loodi 2013. aastal tarneahelaalgatus.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) võttis 2011. aastal vastu hargmaistele ettevõtjatele mõeldud vastutustundliku ärikäitumise ajakohastatud suunised, mis on kõige põhjalikumad soovitused, mida toetavad olemasolevad valitsused ja milles käsitletakse kõiki ettevõtluseetika põhivaldkondi.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Toiduainete tarneahelas osalevad toiduainete tootmise, töötlemise, turustamise, tarnimise ja jaemüügi etappides erinevad ettevõtjad. Tarneahel on ülekaalukalt olulisim kanal, mille kaudu jõuavad toiduained talust toidulauani. Kõnealused ettevõtjad kauplevad toiduainetega, st põllumajanduslike esmatoodetega, sealhulgas kala- ja vesiviljelustooted, mis on loetletud aluslepingu I lisas kui toiduna kasutamiseks mõeldud tooted, ning muud, nimetatud lisas loetlemata toiduained, mis on saadud põllumajandustoodete töötlemisel ja mõeldud toiduna kasutamiseks.

(3)  Põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas osalevad põllumajandustoodete ja toiduainete tootmise, töötlemise, impordi, ekspordi, turustamise, tarnimise, jaemüügi ja lõpptarbijale müümise etappides erinevad ettevõtjad. Tarneahel on ülekaalukalt olulisim kanal, mille kaudu tooted tarbijani jõuavad. Kõnealused ettevõtjad kauplevad põllumajandustoodete ja toiduainetega, st põllumajanduslike esmatoodetega, sealhulgas kala- ja vesiviljelustooted, mis on loetletud aluslepingu I lisas kui toiduna kasutamiseks mõeldud tooted, muud, nimetatud lisas loetlemata toiduained, mis on saadud põllumajandustoodete töötlemisel ning mõeldud põllumajandustoodete ja toiduainetena kasutamiseks.

 

(Termini „toiduainete tarneahel“ muutmist terminiks „põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahel“ kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Ettevõtjate arv ja suurus on toiduainete tarneahela eri etappides erinev. Läbirääkimispositsiooni erinevus on seotud sellega, mil määral ettevõtjad on koondunud, ja ebaausate kaubandustavade abil võib tekkida võimalus läbirääkimispositsiooni ebaõiglaseks kasutamiseks. Ebaausad kaubandustavad on eriti kahjulikud toiduainete tarneahelas tegutsevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Põllumajanduslikke esmatooteid tarnivad põllumajandustootjad ongi peamiselt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.

(5)  Ettevõtjate arv ja suurus on põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahela eri etappides erinev. Läbirääkimispositsiooni erinevus on seotud sellega, mil määral ettevõtjad on koondunud, ja ebaausate kaubandustavade abil võib tekkida võimalus läbirääkimispositsiooni ebaõiglaseks kasutamiseks. Ebaausad kaubandustavad on veelgi kahjulikumad põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas tegutsevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele nii liidus kui ka liidust väljaspool. Põllumajanduslikke esmatooteid tarnivad põllumajandustootjad on sageli väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, kuid kõik tarnijad, olenemata nende suurusest, on ebaausate kaubandustavade suhtes vastuvõtlikud.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Sõltumata ettevõtja suurusest, on läbirääkimispositsiooni erinevus vastavuses tarnija või ostja sõltuvusega, eelkõige majandusliku sõltuvusega.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Liidu tasandil tuleks kehtestada teatavate ilmselgelt ebaausate kaubandustavade vastase kaitse miinimumstandard, et vähendada selliste tavade esinemist ja aidata kindlustada põllumajandustootjate õiglane elatustase. See peaks tooma kasu kõigile põllumajandustootjatele või toiduaineid tarnivatele füüsilistele või juriidilistele isikutele (sh tootjaorganisatsioonid ja tootjaorganisatsioonide liidud), tingimusel et need isikud vastavad mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlusele, mis on esitatud komisjoni soovituse 2003/361/EÜ12 lisas. Mikro-, väikesed ja keskmise suurusega tarnijad on ebaausate kaubandustavade suhtes eriti haavatavad ja neil on kõige vähem võimalusi nende tavadega toime tulla, ilma et see mõjutaks negatiivselt nende majanduslikku elujõulisust. Kuna ebaausate kaubandustavade põhjustatud rahaline surve väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele kandub sageli läbi tarneahela ja jõuab põllumajandustootjateni, peaksid ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad eeskirjad kaitsma väikeseid ja keskmise suurusega tarnijaid ka esmatootmisele järgnevates etappides. Vahendajate kaitse peaks ära hoidma ka soovimatud tagajärjed (eelkõige põhjendamatu hinnatõus), mis tulenevad kaubavahetuse ümbersuunamisest põllumajandustootjatelt ja nende liitudelt, kes toodavad töödeldud tooteid, kaitsmata tarnijatele.

(7)  Liidu tasandil tuleks kehtestada teatavate ilmselgelt ebaausate kaubandustavade vastase kaitse miinimumstandard, et vähendada selliste tavade esinemist ja aidata kindlustada põllumajandustootjate õiglane elatustase. See peaks tooma kasu kõigile põllumajandustootjatele või põllumajandustooteid ja toiduaineid tarnivatele füüsilistele või juriidilistele isikutele (sh tootjaorganisatsioonid, tootjaorganisatsioonide liidud ja ühistud). Ebaausate kaubandustavade põhjustatud rahaline surve kandub sageli läbi tarneahela ja jõuab põllumajandustootjateni ning seetõttu peaksid ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad eeskirjad kaitsma vahendajaid ka esmatootmisele järgnevates etappides. Vahendajate kaitse peaks ära hoidma ka soovimatud tagajärjed (eelkõige põhjendamatu hinnatõus), mis tulenevad kaubavahetuse ümbersuunamisest põllumajandustootjatelt ja nende liitudelt, kes toodavad töödeldud tooteid.

_________________

 

12 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

 

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Et ostja ei asu alati samas kohas, kuhu põllumajandustooteid ja toiduaineid tarnitakse ning kus neid turustatakse, tuleks asjakohaseid eeskirju kohaldada asukohast olenemata kõigi ostjate suhtes, kui nende ostetavad tooted on mõeldud kasutamiseks liidu põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas. Selleks et tugevdada käesoleva direktiivi rakendamist ja täitmise tagamist ettevõtjate poolt, kes on asutatud EList väljaspool, peaks komisjon lisama kolmandate riikidega sõlmitavatesse liidu kahepoolsetesse kaubanduslepingutesse eriklauslid.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lisada direktiivi kohaldamisalasse väljaspool ELi asuvad ettevõtjad, kes ostavad ja müüvad tooteid ELi turul, ning vältida seda, et ostja saab eeskirjadest kõrvale hiilida kõigest oma asukoha viimisega EList väljapoole.

Muudatusettepaneku eesmärk on lisada käesoleva direktiivi kohaldamisalasse need ostjad, kes, kuigi nad on asutatud EList väljaspool, ostavad ja müüvad tooteid ELi turul. Selleks et tugevdada käesoleva direktiivi sätete rakendamist ja jõustamist, palutakse komisjonil lisada liidu kahepoolsetesse kaubanduslepingutesse kolmandate riikidega eriklauslid.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b)  Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse peaksid kuuluma põllumajandustoodete ja toiduainete müügiga seotud kõrvalteenused. Selliseid teenuseid nagu transport, desinfitseerimine või arveldamine ei tohiks käsitada põllumajandustoodete ja toiduainete müügi kõrvalteenustena ning seega ei peaks need käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluma.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Väljaspool liitu asutatud tarnijad, kes müüvad toiduaineid liidus asutatud ostjatele, peaksid saama tugineda liidu miinimumstandardile, et hoida ära soovimatu moonutav mõju, mis tuleneb tarnijate kaitsest liidus.

(8)  Väljaspool liitu asutatud tarnijad, kes müüvad põllumajandustooteid ja toiduaineid ostjatele, peaksid saama tugineda liidu miinimumstandardile, et hoida ära soovimatu moonutav mõju, mis tuleneb tarnijate kaitsest liidus.

Selgitus

Aina vähenev osa tuludest, mis jõuab arengumaade väikepõllumajandustootjateni ja töölisteni, ning töötingimused, mida nad peavad ebaausate kaubandusavade tõttu taluma, õõnestavad liidu arengupoliitikat ja eesmärke, mis on sätestatud kestliku arengu tegevuskavas aastani 2030 „Muudame oma maailma“.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Mõjuvõimu tasakaalustamatus tarneahelas ja supermarketite ebaausad kaubandustavad lähevad kalliks maksma, sest see tekitab ja võimendab enamikus põllumajandustootmisega tegelevates riikides ja vaestes riikides negatiivseid sotsiaalseid ja keskkonnamõjusid, sealhulgas põhiliste inimõiguste eitamist, soolist diskrimineerimist, võimetust teenida elamiseks piisavat palka ja pikki töötunde.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Tuleks kohaldada asjakohaseid eeskirju toiduainete tarneahelas tegutsevate suuremate, st muude kui väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ärikäitumise suhtes, sest just nendel on väikeste ja keskmise suurusega tarnijatega kauplemisel tavaliselt suhteliselt tugevam läbirääkimispositsioon.

(9)  Asjakohaseid eeskirju tuleks kohaldada kõigi põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas tegutsevate ettevõtjate suhtes.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Kuna enamik liikmesriike juba on kehtestanud ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad riiklikud eeskirjad (ehkki need on erinevad), on asjakohane kasutada liidu õiguse kohase minimaalse kaitsestandardi kehtestamise vahendina direktiivi. See peaks võimaldama liikmesriikidel lisada asjakohased eeskirjad oma riigi õiguskorda nii, et saavutatakse ühtne kord. Liikmesriikidel ei tohiks keelata võtta vastu ja kohaldada oma territooriumil rangemaid riiklikke õigusakte, mis kaitsevad väikeseid ja keskmise suurusega tarnijaid ja ostjaid toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate ebaausate kaubandustavade vastu, tingimusel et peetakse kinni siseturu toimimise suhtes kohaldatavast liidu õigusest.

(10)  Kuna enamik liikmesriike juba on kehtestanud ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad riiklikud eeskirjad (ehkki need on erinevad), on asjakohane kasutada liidu õiguse kohase minimaalse kaitsestandardi kehtestamise vahendina direktiivi. See peaks võimaldama liikmesriikidel lisada asjakohased eeskirjad oma riigi õiguskorda nii, et saavutatakse ühtne kord. Liikmesriikidel ei tohiks keelata võtta vastu ja kohaldada oma territooriumil rangemaid riiklikke õigusakte, mis kaitsevad kõiki tarnijaid ja ostjaid, olenemata nende suurusest, põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate ebaausate kaubandustavade vastu, tingimusel et peetakse kinni siseturu toimimise suhtes kohaldatavast liidu õigusest.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Kuna ebaausaid kaubandustavasid võib esineda toiduaine müügi igas etapis, st enne või pärast müügitehingut või selle ajal, peaksid liikmesriigid tagama, et käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse kõnealuste tavade suhtes sõltumata sellest, millises etapis need esinevad.

(11)  Kuna ebaausaid kaubandustavasid võib esineda põllumajandustoote ja toiduaine müügi igas etapis, st enne või pärast müügitehingut või selle ajal, või siis, kui ostja või ostjate rühm osutab tarnijale asjaomase toote müügiga seotud kõrvalteenuseid, peaksid liikmesriigid tagama, et käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse kõnealuste tavade suhtes sõltumata sellest, millises etapis need esinevad.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Kui otsustatakse selle üle, kas lugeda konkreetset kaubandustava ebaausaks, on oluline vähendada riski, et piiratakse ausate ja tõhusust suurendavate kokkulepete kasutamist osapoolte kokkuleppel. Seetõttu on asjakohane teha vahet tavadel, mis on selgelt ja ühemõtteliselt ette nähtud osapoolte vahel sõlmitud tarnelepingutes, ja tavadel, mis esinevad pärast tehingu alustamist, ilma et nendes oleks enne selgelt ja ühemõtteliselt kokku lepitud. Selle põhjal on võimalik keelustada vaid tarnelepingute asjakohaste tingimuste ühepoolne ja tagasiulatuv muutmine. Siiski loetakse teatavad kaubandustavad ebaausaks juba nende olemuse tõttu ja nende puhul ei tohiks kohaldada osapoolte lepinguvabadust selleks, et nende puhul eeskirjadest erandit teha.

(12)  Kui otsustatakse selle üle, kas lugeda konkreetset kaubandustava ebaausaks, on oluline vähendada riski, et piiratakse ausate ja tõhusust suurendavate kokkulepete kasutamist osapoolte kokkuleppel. Seetõttu on asjakohane teha vahet tavadel, mis ei tulene tarnija ostjast majandusliku sõltuvuse ärakasutamisest ning on selgelt ja ühemõtteliselt ette nähtud osapoolte vahel sõlmitud tarnelepingutes, ja tavadel, mis esinevad pärast tehingu alustamist, ilma et nendes oleks enne selgelt ja ühemõtteliselt kokku lepitud. Selle põhjal on võimalik keelustada vaid tarnelepingute asjakohaste tingimuste ühepoolne muutmine. Siiski loetakse teatavad kaubandustavad ebaausaks juba nende olemuse tõttu ja nende puhul ei tohiks kohaldada osapoolte lepinguvabadust selleks, et nende puhul eeskirjadest erandit teha.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Kui jõustamisasutusele esitatakse kaebus, peaks seda, et kõnealust kaubandustava käsitletakse tarnelepingus selgelt ja ühemõtteliselt, tõendama ostja.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 b)  Ostja poolt tarnijale tehtavat makset, mis ületab mõistliku tähtaja, mis tuleks käesolevas direktiivis sätestada, tuleks käsitada ebaausa kauplemistavana ja see tuleks keelata. See keeld ei tohiks piirata makse-eeskirju, mis on sätestatud tootjaorganisatsiooni või tootjaorganisatsioonide liidu, sealhulgas ühistute põhikirjas, kui see põhikiri sisaldab eeskirju, mis võimaldavad liikmetel demokraatlikult kontrollida oma organisatsiooni ja selle otsuseid, ega piirata tunnustatud tootmisharudevaheliste organisatsioonide kokkuleppeid, otsuseid ja kooskõlastatud tavasid, mille eesmärk on muuta liidu kvaliteedikava kohaldamisalasse kuuluvate põllumajandustoodete ja toiduainetega seotud maksetingimusi.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 c)  Kirjalike lepingute kasutamine põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas tugevdab ettevõtjate vastutust ja aitab vältida teatavaid ebaausaid kaubandustavasid ning suurendab teadlikkust vajadusest võtta paremini arvesse turusignaale, parandada hindade edasikandumist ja kohandada pakkumist nõudlusega. Et selliste lepingute kasutamist soodustada, peaks tarnijatel või nende liitudel olema õigus nõuda kirjaliku lepingu sõlmimist. Kui ostja keeldub sõlmimast kirjalikku lepingut tarnijaga, kes on nõudnud sellist lepingut vastavalt käesolevale direktiivile pärast seda, kui tingimustes oli kokku lepitud, tuleks seda käsitada ebaausa kauplemistavana ja see tuleks keelata.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 d)  Toitumisalase teabega märgistussüsteemid, mille ostjad on tarnijatele kehtestanud ühepoolselt ning mis ei taga tarbijatele põhjalikku teavet, võivad diskrimineerida tootjaid ja tarbijaid tootevalikul eksitada. Selliste süsteemide kehtestamist peaks olema võimalik lugeda ebaausa kaubandustava määratluse alla kuuluvaks.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Selleks et tagada käesolevas direktiivis sätestatud keeldude tõhus jõustamine, peaksid liikmesriigid määrama jõustamise eest vastutava asutuse. Asutusel peaks olema õigus tegutseda omal algatusel või toiduainete tarneahelas esinevatest ebaausatest kaubandustavadest mõjutatud osapoolte kaebuste alusel. Kui kaebuse esitaja palub, et tema identiteet jääks konfidentsiaalseks, kuna ta kardab kättemaksu, peaksid liikmesriikide jõustamisasutused sellist soovi austama.

(13)  Selleks et tagada käesolevas direktiivis sätestatud keeldude tõhus jõustamine, peaksid liikmesriigid määrama jõustamise eest vastutava asutuse. Asutusel peaks olema õigus tegutseda omal algatusel või põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas esinevatest ebaausatest kaubandustavadest mõjutatud osapoolte kaebuste alusel. Kui esitatakse kaebus, peab asjaomase liikmesriigi jõustamisasutus kättemaksu kartusest tulenevalt kooskõlas siseriikliku õigusega tagama, et kaebuse esitaja identiteet jääb anonüümseks.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Et tagada ebaausate kaubandustavade keelustamise tõhus täitmine, peaks määratud jõustamisasutuse käsutuses olema kõik vajalikud ressursid, töötajad ja eksperditeadmised.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Kaebused tootjaorganisatsioonidelt või tootjaorganisatsioonide liitudelt võivad aidata kaitsta organisatsiooni selliste üksikliikmete identiteeti, kes on väikesed või keskmise suurusega tarnijad ja kes peavad ennast ebaausate kaubandustavade ohvriks. Liikmesriikide jõustamisasutustel peaks seega olema õigus võtta vastu selliste üksuste kaebusi ja nende põhjal meetmeid võtta, kaitstes samas süüdistatava menetlusõigusi.

(14)  Kaebused tootja- või tarnijaorganisatsioonidelt või selliste organisatsioonide liitudelt, sealhulgas esindusorganisatsioonidelt, kellel on teadmisi põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahela kaubandustavadest, võivad aidata kaitsta organisatsiooni selliste üksikliikmete identiteeti, kes peavad ennast ebaausate kaubandustavade ohvriks. Liikmesriikide jõustamisasutustel peaks seega olema õigus võtta vastu selliste üksuste kaebusi ja nende põhjal meetmeid võtta, kaitstes samas süüdistatava menetlusõigusi.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a)  Kui ametiasutused avaldavad oma otsused vastavalt käesolevast direktiivist tulenevale kohustusele, tuleks erilist tähelepanu pöörata kaebajate ja muude ohvrite identiteedi kaitsmisele.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Liikmesriikide jõustamisasutustel peaksid olema vajalikud volitused, et tõhusalt koguda faktilist teavet teabenõuete alusel. Neil peaks olema õigus vajaduse korral nõuda, et keelustatud tava kohaldamine lõpetataks. Hoiatava vahendi (näiteks õigus määrata trahve ja uurimistulemuste avaldamine) olemasolu võib motiveerida käitumist muutma ja panna osapooli otsima kohtueelseid lahendusi ning seetõttu peaksid sellised vahendid kuuluma jõustamisasutuste volituste hulka. Komisjon ja liikmesriikide jõustamisasutused peaksid tegema tihedat koostööd, et tagada ühtne lähenemisviis käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade kohaldamisel. Eelkõige peaksid jõustamisasutused üksteist vastastikku abistama, näiteks vahetades teavet ja pakkudes abi piiriülestes uurimistes.

(15)  Liikmesriikide jõustamisasutustel peaksid olema vajalikud volitused, et tõhusalt koguda faktilist teavet teabenõuete alusel. Need peaksid olema erapooletud organid, kel puuduvad huvide konfliktid põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas tegutsevate ettevõtjatega ning kel on põhjalikud teadmised põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahela toimimisest. Nad peaksid tagama põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahela ausa ja nõuetekohase toimimise ning neil peaks olema õigus nõuda vajaduse korral ostjalt keelatud tava kasutamise viivitamatut lõpetamist. Hoiatava vahendi (näiteks õigus määrata trahve ja muid sama tõhusaid sanktsioone ja uurimistulemuste avaldamine) olemasolu võib motiveerida käitumist muutma ja panna osapooli otsima kohtueelseid lahendusi ning seetõttu peaksid sellised vahendid kuuluma jõustamisasutuste volituste hulka. Kohaldatava sanktsiooni määramisel tuleks võtta arvesse korduvaid rikkumisi. Komisjon ja liikmesriikide jõustamisasutused peaksid tegema tihedat koostööd, et tagada ühtne lähenemisviis käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade kohaldamisel, eriti seoses trahvide ja sanktsioonidega. Eelkõige peaksid jõustamisasutused üksteist vastastikku abistama, näiteks vahetades kogu asjakohast teavet ja pakkudes abi piiriülestes uurimistes.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Jõustamisasutus peaks kaebuse esitajat teavitama mõistliku tähtaja jooksul oma otsusest kaebuse alusel meetmeid võtta või mitte võtta. Otsust kaebuse tagasilükkamise kohta peaks saama kohtulikult läbi vaadata. Kui jõustamisasutus leiab, et kaebuse põhjal meetmete võtmiseks on piisavalt alust, peaks ta teostama uurimise, mis tuleks lõpule viia mõistliku tähtaja jooksul. Kui selgub, et käesolevat direktiivi on rikutud, peaks jõustamisasutus nõudma, et ostja lõpetaks viivitamata keelatud kaubandustava kasutamise, ja määrama siseriikliku õiguse alusel rahatrahvi ja muud sama tõhusad sanktsioonid. Trahv ja muud sanktsioonid peaksid rikkumise laadi, kestust ja raskust arvesse võttes olema tõhusad, tekitatud kahjuga proportsionaalsed ja hoiatavad. Rahatrahvi ja muude kohaldavate sanktsioonide määramisel tuleks võtta arvesse sama ostja korduvaid rikkumisi. Jõustamisasutusel peaks olema võimalik keelduda mis tahes meetme võtmisest, kui sellega kaasneks risk avaldada kaebuse esitaja identiteet või muu teave, mille avalikustamist peab kaebuse esitaja oma huve kahjustavaks, tingimusel et kaebuse esitaja on sellise teabe täpsustanud. Jõustamisasutusel peaks olema võimalik määratud sanktsioonide kohta tehtud otsused avaldada.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15 b)  Ilma et see piiraks jõustamisasutuse volitusi ja kohustusi, peaksid liikmesriigid edendama tulemuslike ja sõltumatute vahendusmenetluste või alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi kasutamist käesolevas direktiivis määratletud ebaausast kaubandustavast tuleneva vaidluse korral tarnija ja ostja vahel. Vahendusmehhanismi või alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi kasutamisega ei piirata tarnija õigust esitada kaebust. Komisjonil peaks olema võimalik hõlbustada dialoogi pidamist ja end tõestanud tavade vahetamist, mis on seotud vahendusmehhanismi või alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi kasutamisega liidu tasandil.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 c)  Vajalik on luua liidu jõustamisalane võrgustik (edaspidi „võrgustik“), mille tegevust haldab komisjon ja mille eesmärk on koordineerida ning lihtsustada kooskõlastatud ja süsteemsel viisil liikmesriikide siseriiklikke õigusakte ja jõustamisalaseid kogemusi puudutava teabe ja parimate tavade vahetust, et tagada ühtne lähenemisviis käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade kohaldamisel. Võrgustik peaks samuti aitama kaasa ühise arusaama parandamisele selle kohta, milliseid konkreetseid ettevõtlustavasid tuleks käsitleda ebaausate kaubandustavadena, ning tulemuslikumale võitlusele võimalike piiriüleste ebaausate kaubandustavade vastu.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Eeskirjade tõhusa jõustamise hõlbustamiseks peaks komisjon aitama korraldada liikmesriikide jõustamisasutuste kohtumisi, kus saab vahetada parimaid tavasid ja jagada asjakohast teavet. Komisjon peaks looma selliseid vahetusi võimaldava veebisaidi ja seda haldama.

(16)  Eeskirjade tõhusa jõustamise hõlbustamiseks peaks komisjon aitama korraldada võrgustiku kohtumisi, kus saab vahetada parimaid tavasid ja jagada asjakohast teavet. Komisjon peaks looma selliseid vahetusi võimaldava veebisaidi ja seda haldama.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjad ei tohiks kahjustada liikmesriikide võimalust jätta kehtima või edaspidi vastu võtta kaugemale ulatuvaid eeskirju, tingimusel et peetakse kinni siseturu toimimise suhtes kohaldatavast liidu õigusest. Neid eeskirju kohaldataks koos vabatahtlike juhtimismeetmetega.

(17)  Käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjad ei tohiks kahjustada liikmesriikide võimalust jätta kehtima või edaspidi vastu võtta rangemaid eeskirju seoses käesolevas direktiivis osutatud või täiendavate ebaseaduslike kaubandustavadega, tingimusel et peetakse kinni siseturu toimimise suhtes kohaldatavast liidu õigusest, eelkõige kaupade ja teenuste vaba liikumise põhimõttest, asutamisvabaduse põhimõttest, mittediskrimineerimise põhimõttest ning õigusest sõltumatule ja erapooletule kohtulikule kontrollile. Nende eeskirjade suhtes tuleks rakendada eelteavituse menetlust ning neid kohaldataks koos vabatahtlike juhtimismeetmetega.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate ebaausate kaubandustavadega seotud poliitika tõhusa rakendamise huvides peaks komisjon käesoleva direktiivi kohaldamise läbi vaatama ning esitama Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele aruande. Läbivaatamisel peaks pöörama erilist tähelepanu ka sellele, kas edaspidi oleks lisaks väikeste ja keskmise suurusega tarnijate kaitsmisele õigustatud ka toiduainete väikeste ja keskmise suurusega ostjate kaitse,

(19)  Toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate ebaausate kaubandustavadega seotud poliitika tõhusa rakendamise huvides peaks komisjon käesoleva direktiivi kohaldamise läbi vaatama ning esitama Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele aruande.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesolevas direktiivis sätestatakse miinimumloetelu ebaausatest kaubandustavadest, mis on toiduainete tarneahelas ostjate ja tarnijate vahel keelatud, ning nähakse ette nende keeldude jõustamise miinimumeeskirjad ja jõustamisasutuste vahelise koordineerimise kord.

1.  Käesolevas direktiivis sätestatakse miinimumloetelu ebaausatest kaubandustavadest, mis on põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ostjate ja tarnijate vahel keelatud, ning nähakse ette nende keeldude jõustamise miinimumeeskirjad ja jõustamisasutuste vahelise koordineerimise kord.

 

(Termini „toiduainete tarneahel“ muutmist terminiks „põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahel“ kohaldatakse kogu direktiivi ulatuses.

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse kaitsta kõiki põllumajandustootjaid, laiendades kohaldamisala kõigile aluslepingu I lisas hõlmatud toodetele, sest ebaausate kaubandustavade tõttu võivad kannatada ka need ettevõtjad, kes müüvad töötlemata põllumajandustooteid, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks (nt lõikelilled, sööt jms).

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse teatavate ebaausate kaubandustavade suhtes, mida esineb olukorras, kus tarnija, kes on väike ja keskmise suurusega ettevõtja, müüb toiduaineid ostjale, kes ei ole väike ega keskmise suurusega ettevõtja.

2.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse teatavate ebaausate kaubandustavade suhtes, mida esineb olukorras, kus tarnija müüb põllumajandustooteid ja toiduaineid ostjale ning kus ostja osutab tarnijale seotud teenuseid, mis on põllumajandustoodete ja toiduainete müügi kõrvalteenused.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a)  „ebaaus kaubandustava“ – mis tahes tava,

 

– mis kaldub suurel määral kõrvale heast äritavast, on vastuolus hea usu ja ausa kauplemise põhimõttega ning mille on ühepoolselt kehtestanud üks kaubanduspartner teise suhtes;

 

– millega kantakse või püütakse kanda ostja majanduslik risk põhjendamatult ja ebaproportsionaalselt üle tarnijale või

 

– mille puhul tarnija õigused ja kohustused on enne või pärast lepingu sõlmimist või lepingu kehtivuse ajal ärisuhtes väga erineva kaaluga või millega püütakse seda saavutada;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  „ostja“ – liidus asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes ostab toiduaineid kaubanduslikul eesmärgil. Mõiste „ostja“ võib hõlmata selliste füüsiliste või juriidiliste isikute rühma;

a)  „ostja“ – füüsiline või juriidiline isik, asukohast sõltumata, kes ostab põllumajandustooteid ja toiduaineid liidus kaubanduslikul eesmärgil turustamiseks ja/või osutab nende toodete müügiga seotud kõrvalteenuseid. Mõiste „ostja“ võib hõlmata selliste füüsiliste või juriidiliste isikute rühma;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  „tarnija“ – asukohast sõltumatult põllumajandustootja või füüsiline või juriidiline isik, kes müüb toiduaineid. Mõiste „tarnija“ võib hõlmata selliste põllumajandustootjate või selliste füüsiliste või juriidiliste isikute rühma, sealhulgas tootjaorganisatsioone ja tootjaorganisatsioonide liite;

b)  „tarnija“ – asukohast sõltumatult põllumajandustootja või füüsiline või juriidiline isik, kes müüb põllumajandustooteid ja toiduaineid. Mõiste „tarnija“ võib hõlmata selliste põllumajandustootjate või selliste füüsiliste või juriidiliste isikute rühma, sealhulgas tootjaorganisatsioone, tootjaorganisatsioonide liite ja ühistuid;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  „majanduslik sõltuvus“ – ebavõrdse läbirääkimispositsiooniga tarnija ja ostja suhe, mille puhul tarnija sõltub ostjast tolle hea maine, turuosa, piisavate alternatiivsete müügivõimaluste puudumise pärast või kuna kogu summa, mille kohta tarnija on ostjale esitanud arve, moodustab olulise osa tarnija käibest;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b b)  „tarneleping“ – tarnija ja ostja vahel sõlmitud kokkuleppe, milles on selgelt ja läbipaistvalt esitatud kaubanduskokkuleppe asjakohased elemendid, sealhulgas lepinguosaliste nimed, nende õigused ja kohustused, hind, kestus, tarnetingimused, maksetingimused ning lepingu lõpetamise põhjus, kord ja tagajärjed.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  „väike ja keskmise suurusega ettevõtja“ – ettevõtja komisjoni soovituse 2003/361/EÜ14 lisas määratletud mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate tähenduses;

välja jäetud

_________________

 

14 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

 

Selgitus

Kuna eelmise muudatusettepanekuga jäetakse tekstist välja väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, ei ole nende määratlus vajalik.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  „toiduained“ – aluslepingu I lisas loetletud tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks toiduna, ning kõnealuses lisas loetlemata tooted, mis on saadud nimetatud toodete töötlemisel ja ette nähtud kasutamiseks toiduna;

d)  „põllumajandustooted ja toiduained“ – aluslepingu I lisas loetletud tooted ning kõnealuses lisas loetlemata tooted, mis on saadud nimetatud toodete töötlemisel ja ette nähtud kasutamiseks toiduna;

 

(Muudatust kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  „oma kaubamärgiga toiduained“ – toiduained, mida müüakse jaemüüjate kaubamärgi all;

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  „kiirestiriknevad toiduained“ – toiduained, mis muutuvad inimtoiduks kõlbmatuks, kui neid ei ladustata, töödelda, pakendata või säilitata muul viisil, et hoida ära nende kõlbmatuks muutumine.

e)  „kiirestiriknevad põllumajandustooted ja toiduained“ – põllumajandustooted ja toiduained, mis loomupäraselt sobivad kommertskasutuseks ja nõuetekohaseks kasutamiseks kuni 30 päeva jooksul või mis oma loomulike omaduste tõttu riknevad kiiresti, eriti asjakohaste ladustamistingimuste puudumise korral.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustamine.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  „mitteriknevad tooted“ – muud kui punktis e nimetatud tooted.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et keelustatakse järgmised kaubandustavad:

1.  Liikmesriigid tagavad, et keelustatakse vähemalt järgmised ebaausad kaubandustavad:

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  ostja maksab tarnijale kiirestiriknevate toiduainete eest hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast tarnijalt arve saamist või hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast kiiresti riknevate toiduainete tarnimise kuupäeva, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem. Kõnealune keeld ei piira järgmist:

a)  ostja maksab tarnijale

 

  kiirestiriknevate põllumajandustoodete ja toiduainete eest hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates tarnijalt arve saamise kuu viimasest päevast või hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast kiirestiriknevate põllumajandustoodete ja toiduainete kokkuleppe kohast tarnimise kuupäeva; või

 

  mitteriknevate põllumajandustoodete ja toiduainete eest hiljem kui 60 kalendripäeva jooksul alates tarnijalt arve saamise kuu viimasest päevast või hiljem kui 60 kalendripäeva jooksul pärast kokkuleppe kohast mitteriknevate põllumajandustoodete ja toiduainete tarnimise kuupäeva.

 

Liikmesriigid tagavad, et sellised tavad on samavõrra keelatud niisuguste müügitehingute ja osutatavate teenuste puhul, kus ostja on avaliku sektori asutus.

 

Kõnealused keelud ei piira järgmist:

hilinenud maksete tagajärjed ja hilinenud maksete korral võetavad meetmed, mis on sätestatud direktiivis 2011/7/EL;

  hilinenud maksete tagajärjed ja hilinenud maksete korral võetavad meetmed, mis on sätestatud direktiivis 2011/7/EL;

 

  kui põllumajandustootja on tootjaorganisatsiooni või tootjaorganisatsioonide liidu, sealhulgas ühistute liige või tarnija, siis selle põhikirjas sätestatud maksetähtaja eeskirjad, kui põhikirjas on kehtestatud eeskirjad, mis võimaldavad liikmetel oma organisatsiooni ja selle otsuseid demokraatlikult kontrollida;

ostja ja tarnija võimalus leppida kokku väärtuse jaotamise klauslis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/201315 artikli 172a tähenduses;

  ostja ja tarnija võimalus leppida kokku väärtuse jaotamise klauslis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/201315 artikli 172a tähenduses;

 

  määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 157 alusel tunnustatud tootmisharudevaheliste organisatsioonide kokkulepped, otsused ja kooskõlastatud tegevus, mille eesmärk on muuta maksetingimusi tehingute puhul, mis on seotud põllumajandustoodete ja toiduainetega, mis on hõlmatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 251/2014 kohaselt loodud kvaliteedikavaga.

____________

_______________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  ostja tühistab kiirestiriknevate toiduainete tellimused nii lühikese etteteatamisega, et ei saa eeldada, et tarnijal õnnestub leida neile toodetele muid turustus- või kasutusvõimalusi;

b)  ostja tühistab ühepoolselt kiirestiriknevate põllumajandustoodete ja toiduainete tellimused, leppimata tarnijaga kokku täielikus hüvitises, teatades sellest ette vähem kui 60 päeva alates toodete kokkulepitud tarnekuupäevast;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on paremini määratleda väljend „lühike etteteatamine“ (kui ostja tühistab kiirestiriknevate toiduainete tellimused), kasutades kindlat 60päevast ajapiirangut.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  ostja muudab ühepoolselt ja tagasiulatuvalt tarnelepingu tingimusi, mis on seotud tarnete ja kohaletoimetamise sageduse, aja või mahuga, toiduainete kvaliteedinõuete või hindadega;

c)  ostja muudab ühepoolselt tarnelepingu tingimusi, mis on seotud tarnete ja kohaletoimetamise sageduse, aja või mahuga, põllumajandustoodete ja toiduainete või nende toodetega seotud kõrvalteenuste kvaliteedinõuete, maksetingimuste või hindadega;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  ostja lõpetab ühepoolselt tarnelepingu;

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c b)  ostja lõpetab ühepoolselt tarnelepingud langevate hindade tõttu.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c c)  ostja saab või püüab saada tarnijalt teatavat kasu ilma kompensatsiooni või teenust vastu pakkumata või kui niisugune kasu on pakutava kompensatsiooni või teenuse väärtust silmas pidades selgelt ebaproportsionaalne;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lisada ebaausate kaubandustavade loetellu kasu saamine (või püüd kasu saada), kui selle eest ei pakuta kompensatsiooni või vastuteenust või kui kasu on pakutava kompensatsiooni või teenuse väärtusega võrreldes selgelt ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c d)  ostja nõuab hilisemaid makseid, osutamata selle eest teenuseid;

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c e)  ostja sunnib või püüab sundida tarnijat pakkuma sellele ostjale eritingimusi, ähvardades lao tarnija põllumajandustoodetest või toiduainetest osaliselt või täielikult tühjendada;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lisada ebaausate kaubandustavade loetellu tava sundida või püüda sundida tarnijat pakkuma eritingimusi, ähvardades lao tarnija põllumajandustoodetest või toiduainetest osaliselt või täielikult tühjendada.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c f)  ostja kehtestab või püüab kehtestada tarnijale õigusi ja kohustusi, mis on enne või pärast lepingu sõlmimist või lepingu kehtivuse ajal ärisuhtes väga erineva kaaluga;

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c g (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c g)  ostja kannab või püüab kanda oma majandusliku riski põhjendamatult või ebaproportsionaalselt tarnijale üle;

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c h (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c h)  ostja kannab ühepoolselt müügiriski tarnijale üle;

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c i (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c i)  ostja kehtestab allahindluskavad ja kaubaloetellu lisamise tasud;

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c j (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c j)  ostja kasutab tagurpidi elektroonilist oksjonit või kaheetapilist oksjonit hindade langetamiseks. Neid ei reguleerita ja nendega ei tagata läbipaistvust läbirääkimistel, hinnakujundusel ja pakkujate puhul, kui ostetakse põllumajandustooteid ja toiduaineid, mille EL on sertifitseerinud kvaliteedi ja päritolu järgi, ning sertifitseerimata tooteid;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c l (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c l)  ühinemisi kasutatakse jae- ja hulgimüügi osturühmade loomiseks;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  tarnija maksab toiduainete raiskumineku eest, mis on toimunud ostja ruumides, kuid mitte tarnija hooletuse või süü tõttu.

d)  ostja nõuab, et tarnija maksaks õigeaegselt tarnitud ja lepingus kokku lepitud kvaliteediga põllumajandustoodete ja toiduainete raiskumineku eest, mis on toimunud ajal, mil need tooted on ostja valduses, kuid mitte tarnija hooletuse või süü tõttu.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  ostja ja tarnija vahel on tingimused kokku lepitud, kuid ostja keeldub selle tarnijaga kirjalikku lepingut sõlmimast hoolimata sellest, et tarnija on vastavalt artiklile 3 a sellist lepingut nõudnud, või ostja keeldub tarnijale esitamast piisavalt üksikasjalikku ja ühemõttelist teavet tarnelepingu kohta, nagu see on määratletud artikli 2 punktis b b.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d b)  ostja jagab kolmandate isikutega või väärkasutab tahtlikult või tahtmatult tarnelepinguga seotud konfidentsiaalset teavet, sh tundlik kaubandusteave, mida tarnija on ostjaga jaganud;

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d c)  ostja kasutab teavitus- või müügiedendusmeetmeid või kaubandusmeetmeid, mis ka oma kestuse tõttu kahjustavad või võivad kahjustada nende toodete mainet, mis kannavad geograafilist tähist vastavalt määrusele (EL) nr 1151/2012, määrusele (EÜ) nr 110/2008 või määrusele (EL) nr 251/2014;

Selgitus

Konkreetset geograafilist tähist kandvate toodete puhul kasutatakse sageli mitmesuguseid müügiedendustavasid (näiteks alla tootmishinna müümine, kõige madalama hinna pakkumisega oksjonid või liiga pikad reklaamkampaaniad), mis kahjustavad asjaomaste toodete majanduslikku või kaubanduslikku kuvandit. See meede võimaldaks tarnijatel nii võltsingute vastu meetmeid võtta kui ka nende kahjulike ja ebaausate kaubandustavade vastu võidelda.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d d)  ostja võtab tarnija suhtes kaubanduslikke survemeetmeid või ähvardab seda teha, eemaldades näiteks tooted kaubaloetelust, peatades andmejagamise teenused, korraldades liigseid kampaaniaid, viivitades maksetega, vähendades ühepoolselt tasusid ja/või takistades kampaaniaid, et saada paremaid tingimusi olemasolevate lepingute raames või uue lepingu üle läbirääkimisi pidades;

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d e)  ostja võtab tarnija suhtes kaubanduslikke survemeetmeid või ähvardab seda teha, kui tarnija kasutab oma lepingust tulenevaid ja juriidilisi õigusi, sh kaebuse esitamine ja koostöö tegemine riiklike jõustamisasutustega;

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d f)  ostja keeldub kaubanduslike meetmete võtmisest, kui tarnija kasutab oma lepingulisi õigusi, sh kaebuse esitamine ja koostöö tegemine riiklike jõustamisasutustega, või ähvardab tarnijat vastavate meetmetega;

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d g (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d g)  ostja kehtestab ühepoolselt kvaliteedistandardid, mis ei põhine kehtivatel õigusaktidel, kvaliteedikavadel, teadusel ega praegustel tavadel ja mis võivad moonutada kaubandust;

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d h (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d h)  ostja kehtestab keskkonnakaitse ja loomade heaolu standardite alased normid, mis on rangemad kui kehtivad asjakohased õigusnormid;

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d i (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d i)  ostja kasutab liiga rangeid kriteeriume, mis käsitlevad minimaalset säilivusaega kättesaamisel, et lükata tagasi tellimus, mis oli eelnevalt kokku lepitud või mida ei täidetud tarnijast mitteolenevatel põhjustel piisavalt kiiresti;

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d j (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d j)  ostja kasutab ühepoolset debiteerimist, millega tehakse tagasiulatuvalt tarnelepingutes sätestatud tingimustes mittelepingulisi muudatusi või mis on selliste muudatustega seotud, või arvab teise poole eelneva nõusolekuta arvetel toodud väärtustest maha summasid kaupade tarne või teenuste osutamise eest;

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d k (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d k)  ostja seab tarnelepingu sõlmimise tingimuseks aastatasu maksmise ning kohaldab seda tagasiulatuvalt;

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d l (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d l)  ostja seab ärikoostöö ja tarnelepingu sõlmimise tingimuseks kaupade ja teenuste vormis hüvitise;

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d m (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d m)  ostja võtab tarnija põllumajandustoodete või toiduainete kaubaloetellu lisamise eest tasu;

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d n (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d n)  ostja võtab põllumajandustoodete või toiduainete tarnimisjärgse ladustamise ja käitlemise eest tasu;

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d o (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d o)  ostja võtab tasu teenuste eest, mida ei ole osutatud, või teenuste eest, mida on osutatud, kuid milles lepingupooled ei ole lepinguliselt kokku leppinud;

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d p (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d p)  ostja võtab tasu konkreetse põllumajandustoote või toiduaine müügi vähenemisest tuleneva vähenenud käibe, müügi või tarnija kasumimäära eest;

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d q (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d q)  ostja seab tarnelepingu sõlmimise ja ärialase koostöö tingimuseks kohustuse osaleda allahindlustes või soodusmüükides, vähendades ostuhinda tarnija kulul;

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d r (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d r)  ostja võtab tarnijaga tarnelepingu sõlmimise eest tasu, mis ei ole tarnija kantavate halduskulude suhtes proportsionaalne;

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d s (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d s)  ostja vähendab läbipaistmatul viisil standardkvaliteediga põllumajandustoodete või toiduainete kogust ja/või väärtust;

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d t (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d t)  ostja keeldub andmast tarnijale kirjeldust tarnija mis tahes erineva kohtlemise kohta võrreldes ostja enda kaubamärkidega.

 

See kirjeldus võib hõlmata vähemalt kõiki erineva kohtlemise aspekte konkreetsete meetmete või menetluste näol, mis on seotud järgmisega:

 

a) juurdepääs isiku- või muudele andmetele, mis on kogutud seoses põllumajandustoodete või toiduainete ostmisega;

 

b) kaubaloetellu lisamine, väljapanek, klassifitseerimine või muud tarbija ostuotsuseid mõjutavad tegurid;

 

c) otsene või kaudne tasustamine ostja pakutavate teenuste kasutamise eest;

 

d) juurdepääs tarnelepinguga otseselt seotud teenuste kasutamisele või nende kasutamise tingimused;

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d u (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d u)  ostja rakendab kohustuse subjekti väärtuse ja tähtsusega võrreldes ebaproportsionaalselt suuri lepingujärgseid sanktsioone;

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d v (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d v)  ostja nõuab, et tarnija otsetoetused, millele tarnijal on õigus määruse (EL) nr 1307/2013 alusel, antaks üle täielikult, osaliselt või ettemaksena;

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse keelata otsetoetuste üleandmine. See on kooskõlas komisjoni sekkumisega kohtuasjades C-434/08: Harms ning C-227/16: Arts. Nendes kohtuasjades märgib komisjon, et toetusõiguste üleandmine ei ole kooskõlas põllumajandustoetuste tegeliku eesmärgiga.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d w (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d w)  tarnija arvatakse loetelust välja sellest mõistlikul ajal ette teatamata, otsust kirjalikult selgitamata või tõeliste äriliste põhjusteta;

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d x (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d x)  ostja kohustab tarnijat maksma töötajatele müügialade kordaseadmise või põllumajandustoodete ja toiduainete käitlemise eest;

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d y (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d y)  ostja nõuab, et tarnija hüvitaks tema toodetega seotud kliendikaebuste läbivaatamise kulud;

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d z (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d z)  ostja nõuab, et tarnijad kannaksid kõik prognoosimisvigadest tulenevad kulud, välja arvatud järgmistel juhtudel:

 

– ostja on koostanud prognoosid heauskselt ja nõuetekohase hoolikusega pärast tarnijaga konsulteerimist;

 

– tarneleping sisaldab selget ja ühemõttelist sätet selle kohta, et täieliku hüvitise maksmine ei ole asjakohane;

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d aa)  ostja paneb tarnijale tarnelepinguga kohustuse mitte müüa teistele ostjatele ja/või töötlejatele põllumajandustooteid või toiduaineid ostja ja/või töötleja tasutud hinnast odavamalt;

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d ab)  ostja ähvardab otseselt või kaudselt tarnija tooted kaubaloetelust eemaldada, kui tarnija ei täida ostja nõudmist hinda alandada või ei soovi seda täita;

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d ac)  ostja kohustab tarnijat tootma sama toodet, et müüa seda jaemüüja oma kaubamärgi alt sama hinnaga kui tarnija kaubamärgiga toodet või sellest odavamalt;

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d ad)  ostja tagastab müümata jäänud toiduained tarnijale tarnija kulul ja ilma, et ta müümata jäänud toiduainete eest tasuks.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et kui järgmistes kaubandustavades ei ole tarnelepingu sõlmimisel selgelt ja ühemõtteliselt kokku lepitud, siis on need keelatud:

2.  Liikmesriigid tagavad, et keelatud on järgmised kaubandustavad, kui nendes ei ole tarnelepingu sõlmimisel või mõnes järgnevas tarnelepingu kehtivuse ajal ostja ja tarnija vahel sõlmitud lepingus selgelt ja ühemõtteliselt kokku lepitud või kui need tulenevad asjaolust, et kasutatakse ära tarnija niisugust majanduslikku sõltuvust ostjast, mis võimaldas ostjal sellised tingimused kehtestada:

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  ostja tagastab tarnijale müümata jäänud toiduained;

välja jäetud

Selgitus

Viidud üle artikli 3 lõikesse 1.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  ostja eemaldab tooted nende lepinguliste toodete loetelust, mida tarnija kliendile tarnib, või vähendab konkreetse põllumajandustoote või toiduaine tellimust märkimisväärselt ilma, et ta teataks sellest kirjalikult ette lepingus sätestatud aja jooksul või hiljemalt 30 päeva jooksul, kui lepingus ei ole tähtaega sätestatud;

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  tarnija kannab ostja poolt müüdavate toiduainete müügiedenduse kulud. Kui müügiedenduse algatajaks on ostja, määrab ta enne müügiedenduse algust kindlaks edenduse ajavahemiku ja tellitavate toiduainete eeldatava koguse;

c)  tarnija kannab ostja poolt müüdavate toiduainete müügiedenduse või reklaamimise kulud. Kui müügiedenduse algatajaks on ostja, määrab ta enne müügiedenduse algust kindlaks edenduse ajavahemiku ja tellitavate toiduainete eeldatava koguse;

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  ostja müüb turustamisvõttena põllumajandustooteid ja toiduaineid arvel märgitud ostuhinnast madalama hinnaga, millest on maha arvatud arvel esitatud allahindluste proportsionaalne osa ja millele on lisatud transpordikulud ja tehingule kohaldatavad maksud, kusjuures kahjumi või kulud kannab lõppkokkuvõttes tarnija;

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d b)  ostja suunab toodete transpordi ja ladustamise käigus kantud kulud tarnijale;

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d c)  ostja kohustab tarnijat tarnima tooteid ainult tarnija platvormidele.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 punktides b, c ja d osutatud kaubandustavad on keelatud, kui nendest tulenevad tarnijalt ostjale tehtud maksed ei ole seotud ostja kantud kuludega.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Kui jõustamisasutusele esitatakse lõikes 2 osutatud tava kohta kaebus, peab seda, et kõnealust kaubandustava käsitletakse tarnelepingus selgelt ja ühemõtteliselt, tõendama ostja.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c.  Liikmesriigid võivad lisaks käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud ebaausatele kaubandustavadele keelustada täiendavad ebaausad kaubandustavad, mis on määratletud artikli 2 punktis -a.

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et liikmesriikidel on võimalus keelustada rohkem ebaausaid kaubandustavasid.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui ostja nõuab lõike 2 punktides b, c ja d kirjeldatud olukordades tasu maksmist, esitab ta tarnijale viimase nõudmisel hinnangulise maksesumma ühiku kohta või üldise maksesumma, olenevalt sellest, kumb on asjakohane, ning kui tegemist on lõike 2 punktides b ja d kirjeldatud olukordadega, esitab ostja ka hinnangulised kulud ja nende kulude põhjenduse.

3.  Kui ostja nõuab lõike 2 punktides b, c ja d kirjeldatud olukordades tasu maksmist, esitab ta tarnijale hinnangulise maksesumma ühiku kohta või üldise maksesumma, olenevalt sellest, kumb on asjakohane, ning kui tegemist on lõike 2 punktides b ja d kirjeldatud olukordadega, esitab ostja ka hinnangulised kulud ja nende kulude põhjenduse. Ostja esitab need hinnangulised summad kirjalikult ja tarnija peab enne asjaomase teenuse osutamist andma oma nõusoleku.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on suurendada tarnijate kindlustunnet ja läbipaistvust seoses teenustega, mille eest nad maksavad.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelud on üldist kehtivust omavad sätted, mida kohaldatakse igas olukorras, mis kuulub nende kohaldamisalasse, olenemata sellest, millist õigust pooltevahelise tarnelepingu suhtes muidu kohaldatakse.

4.  Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelud on üldist kehtivust omavad sätted, mida kohaldatakse igas olukorras, mis kuulub nende kohaldamisalasse, olenemata sellest, millist õigust pooltevahelise tarnelepingu suhtes muidu kohaldatakse. Liikmesriigid võivad vastu võtta eeskirjad, mis lähevad kaugemale lõigetes 1 ja 2 osutatud iga ebaausa kaubandustava kohta sätestatud keelust.

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et liikmesriikidel on võimalus kohaldada artiklis 3 loetletud keelde rangemalt.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 2011/7/EL artikli 7 kohaselt on keelatud lepingutingimused ja tavad, millega välistatakse viivise nõudmine.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Lepingulised suhted

 

1.  Tarnija võib nõuda, et põllumajandustoodete ja toiduainete tarnimiseks ostjale peavad pooled sõlmima kirjaliku lepingu ja/või esimene ostja peab lepingu sõlmimist kirjalikult pakkuma.

 

2.  Lõikes 1 osutatud leping või lepingu pakkumus:

 

a)  sõlmitakse või tehakse enne tarnimist;

 

b)  sõlmitakse või tehakse kirjalikult ning

 

c)  hõlmab eelkõige järgmisi elemente:

 

i)  tarne eest makstav hind, mis

 

– ei muutu ja sätestatakse lepingus ja/või

 

– arvutatakse, ühendades lepingus sätestatud erinevad tegurid, mis võivad hõlmata turutingimuste muutumist kajastavaid turunäitajaid, tarnitavaid koguseid ning tarnitavate põllumajandustoodete kvaliteeti või koostist;

 

ii)  selliste asjakohaste toodete kogus ja kvaliteet, mida võib või tuleb tarnida, ning selliste tarnete ajakava;

 

iii)  lepingu kestus, mis võib hõlmata kas kindlat või määramatut tähtaega koos lepingu lõpetamise sätetega;

 

iv)  üksikasjad maksetähtaegade ja maksekorra kohta;

 

v)  põllumajandustoodete kogumise või tarnimise kord ning

 

vi)  vääramatu jõu korral kohaldatavad eeskirjad.

 

3  Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira määruse (EL) nr 1308/2013 artiklite 125, 148 ja 168 kohaldamist.

 

4.  Liikmesriigid võivad kindlaks määrata pikaajaliste lepingute sõlmimise parimad tavad ja neid jagada ning edendada eesmärgiga tugevdada tootjate läbirääkimispositsiooni põllumajanduslikus ja toiduainete tarneahelas.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriik määrab avaliku sektori asutuse, kes tagab artiklis 3 sätestatud keeldude järgimise riigi tasandil (edaspidi „jõustamisasutus“).

1.  Iga liikmesriik määrab vähemalt ühe avaliku sektori asutuse, kes tagab artiklis 3 sätestatud keeldude järgimise riigi tasandil (edaspidi „jõustamisasutus“), ja teavitab selle määramisest komisjoni.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kui liikmesriik määrab oma territooriumil kindlaks rohkem kui ühe jõustamisasutuse, määrab ta jõustamisasutuste vahel koostöö tegemiseks ja komisjoniga koostöö tegemiseks ühe ainsa kontaktpunkti.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

Pädev jõustamisasutus

 

1.  Ostja kasutatud ebaausaid kaubandustavasid on pädev uurima selle liikmesriigi jõustamisasutus, kus on asutatud ostja, kelle puhul kahtlustatakse keelatud kaubandustava kasutamist.

 

2.  Kui tarnija tarnib oma tooteid ostjaga seotud isikule, kes on asutatud keelatud kaubandustava kasutamises kahtlustatava ostja asukohaliikmesriigist erinevas liikmesriigis, on selle teise liikmesriigi jõustamisasutus pädev uurima ostja kasutatud ebaausaid kaubandustavasid. Toodete saajat peetakse toime pandud rikkumiste eest kaasvastutavaks.

 

3.  Kui ostja on asutatud liidust väljaspool, on tarnija suhtes kasutatud ebaausaid kaubandustavasid pädev uurima selle liikmesriigi jõustamisasutus, kus on asutatud tarnija.

 

4.  Jõustamisasutus on samuti pädev uurima ebaausaid kaubandustavasid, mis on seotud tarnelepinguga seotud teenuste osutamisega. Ostjat peetakse seotud teenuste kolmandast isikust osutaja toime pandud rikkumiste eest kaasvastutavaks.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tarnija esitab kaebuse selle liikmesriigi jõustamisasutusele, kus on asutatud ostja, kelle puhul kahtlustatakse keelatud kaubandustava kasutamist.

1.  Kaebused esitatakse selle liikmesriigi jõustamisasutusele, kus on asutatud ostja, kelle puhul kahtlustatakse keelatud kaubandustava kasutamist. Kui ostja on asutatud liidust väljaspool, esitatakse kaebus tarnija asukohaliikmesriigi jõustamisasutusele. Meetmeid peab võtma see jõustamisasutus.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tarnija võib esitada kaebuse selle liikmesriigi jõustamisasutusele, kus tarnija on asutatud. Selle liikmesriigi jõustamisasutus edastab kaebuse niisuguse liikmesriigi jõustamiseasutusele, kus on asutatud ostja, kelle puhul kahtlustatakse keelatud kaubandustava kasutamist. Meetmeid peab võtma see jõustamisasutus.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kaebusi võivad esitada tootjaorganisatsioonid või tootjaorganisatsioonide liidud, kelle liige (liikmed) või liikmete liige (liikmed) leiab (leiavad), et keelatud kaubandustava teda (neid) mõjutab.

2.  Kaebusi võivad esitada ja menetlusse võivad olla nõuetekohaselt kaastatud tootja- või tarnijaorganisatsioonid või tootja- või tarnijaorganisatsioonide liidud, organisatsioonid, kes teevad koostööd tootjatega, kellel on teadmised kaubandustavadest põllumajanduslikus ja toiduainete tarneahelas, ja esindusorganisatsioonid, kelle liige (liikmed) või liikmete liige (liikmed) leiab (leiavad), et keelatud kaubandustava teda (neid) mõjutab.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Jõustamisasutus tagab kaebuse esitaja taotluse korral viimase identiteedi konfidentsiaalsuse ja mis tahes muu sellise teabe konfidentsiaalsuse, mille avalikustamist peab kaebuse esitaja oma huve kahjustavaks. Kaebuse esitaja täpsustab sellise teabe võimalikus konfidentsiaalsustaotluses.

3.  Jõustamisasutus tagab kaebuse esitaja identiteedi konfidentsiaalsuse ja mis tahes muu sellise teabe konfidentsiaalsuse, mille avalikustamist peab kaebuse esitaja oma huve kahjustavaks. Kaebuse esitaja täpsustab sellise teabe võimalikus konfidentsiaalsustaotluses. Jõustamisasutus tagab kogu menetluse jooksul menetluse ja kogu tundliku teabe konfidentsiaalsuse, kaitstes samas mõlema poole menetlusõigusi.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Kui selline teave siiski avalikustatakse, ei tohi ostja seda teavet kasutades teha midagi, mis võiks tarnijat kahjustada. Kui ostja seda keeldu rikub, peab ostja hüvitama tarnijale põhjustatud kahjud, sh kahju, saamata jäänud tulu ja mainele tekkinud kahju.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui jõustamisasutus leiab, et kaebuse põhjal meetmete võtmiseks ei ole piisavalt alust, teavitab ta kaebuse esitajat sellise seisukoha põhjustest.

välja jäetud

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Komisjon koostab mitmekeelse suunise, mis on kättesaadav komisjoni veebisaidil ja milles selgitatakse, kuidas kaebust koostada ja milline teave tuleb liidus asjaomastele jõustamisasutustele esitata, et nad saaksid otsustada, kas ametlikku uurimist on võimalik algatada.

Selgitus

VKEdel puuduvad tihti eksperditeadmised ja oskusteave oma õiguste kaitsmiseks. See on eelkõige tõsi VKEde puhul arengumaades. Seetõttu on komisjoni nõuanded ja tugi VKEde jaoks asendamatu, et nende õigusi kaitsta ja jõustada.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et jõustamisasutusel on asjakohased vahendid, ja annavad jõustamisasutusele järgmised volitused:

Liikmesriigid tagavad, et nende jõustamisasutustel on asjakohased vahendid ja vajalikud ressursid, sealhulgas piisav eelarve ja oskusteave, et tagada põllumajandusliku ja toiduainete tarneahela nõuetekohane ja õiglane toimimine. Nad annavad jõustamisasutustele järgmised volitused:

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  algatad ja teostada uurimisi omal algatusel või kaebuse põhjal;

a)  ennetavalt algatada ja teostada uurimisi omal algatusel põhjendatud kahtluse või kaebuse põhjal, sealhulgas anonüümsete või rikkumisest teatajate kaebuste põhjal;

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  korraldada oma uurimiste raames ette teatamata kohapealseid kontrolle;

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  teha otsuseid artiklis 3 sätestatud keeldude rikkumise kohta ja nõuda ostjalt keelatud kaubandustava praktiseerimise lõpetamist. Pädev asutus võib keelduda sellise otsuse tegemisest, kui sellega kaasneks risk avaldada kaebuse esitaja identiteet või muu teave, mille avalikustamist peab kaebuse esitaja oma huve kahjustavaks, tingimusel et kaebuse esitaja on sellise teabe artikli 5 lõike 3 kohaselt täpsustanud;

c)  teha otsuseid artiklis 3 sätestatud keeldude rikkumise kohta ning võtta tarnija kasuks ajutisi leevendusmeetmeid keelatud kaubandustava kaotamiseks ja nõuda ostjalt keelatud kaubandustava praktiseerimise lõpetamist ning tühistada asjaomaseid klausleid või ebaseaduslikke lepinguid. Pädev asutus võib keelduda sellise otsuse tegemisest, kui sellega kaasneks risk avaldada kaebuse esitaja identiteet või muu teave, mille avalikustamist peab kaebuse esitaja oma huve kahjustavaks, tingimusel et kaebuse esitaja on sellise teabe artikli 5 lõike 3 kohaselt täpsustanud;

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  määrata rikkumise toimepanijale rahatrahv. Trahv peab rikkumise laadi, kestust ja raskust arvesse võttes olema tõhus, proportsionaalne ja hoiatav;

d)  määrata käesoleva direktiivi rikkumise toime pannud füüsilisele või juriidilisele isikule siseriikliku õiguse alusel rahatrahv ja/või muud sama tõhusad sanktsioonid. Trahv ja muud sanktsioonid peavad rikkumise laadi, kestust ja raskust arvesse võttes olema tõhusad, tekitatud kahjuga proportsionaalsed ja hoiatavad. Rahatrahvi ja muude kohaldavate sanktsioonide määramisel võetakse arvesse sama ostja korduvaid rikkumisi;

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  korraldada kahjude hüvitamine rikkumise toimepanija poolt juhul, kui kaebuse esitaja on taotlenud anonüümsust;

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  avaldada punktidega c ja d seotud otsused;

e)  avaldada süstemaatiliselt punktidega c ja d seotud otsused;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga võimaldatakse avaldada jõustamisasutuste tehtud otsuseid süstemaatiliselt. Seega asetatakse ebaausate kaubandustavade kasutamises süüdi olevad ettevõtjad nn avalikku häbiposti.

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  teavitada ostjaid ja tarnijaid jõustamisasutuse tegevusest iga-aastaste aruannete kaudu, milles tuleb muu hulgas esitada saadud kaebuste arv ning kirjeldada asutuse algatatud ja lõpetatud uurimisi. Aruanne peab sisaldama iga uurimise sisukokkuvõtet ja selle tulemust.

f)  avaldada jõustamisasutuse jõustamismeetmete ja -tegevuste ülevaade iga-aastaste aruannete vormis, milles tuleb muu hulgas kirjeldada tuvastatud ebaausate kaubandustavade eripära, esitada saadud kaebuste arv, kirjeldada asutuse algatatud ja lõpetatud uurimisi ja veel käimasolevaid uurimisi ning esitada nimekiri ettevõtjatest, kelle juures on puudusi leitud. Aruanne peab kooskõlas siseriikliku õiguse alusel kehtestatud konfidentsiaalsuseeskirjadega sisaldama iga uurimise sisukokkuvõtet, uurimise järeldusi ning teavet menetluse tulemuse ja tehtud otsuse kohta.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada jõustamisasutuste töö ja käimasolevate uurimiste konfidentsiaalsus vastavalt siseriiklikele konfidentsiaalsuseeskirjadele.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Liikmesriigid tagavad, et kõnealuste volituste kasutamise suhtes kohaldatakse kaitseõiguse osas asjakohaseid kaitsemeetmeid kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtete ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, sh juhul, kui kaebuse esitaja taotleb artikli 5 lõike 3 kohaselt teabe konfidentsiaalset käsitlemist.

Selgitus

Anonüümsete kaebuste puhul tuleb võtta arvesse siseriiklikke eeskirju kohtuprotsesside ja -menetluste läbipaistvuse kohta. Oluline on kaebuse esitaja identiteedi konfidentsiaalsus. Lisaks on aga oluline tagada, et puudub vastuolu Euroopa inimõiguste konventsiooni artikliga 6.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 a

 

Jõustamisasutuse kohustused

 

1.  Jõustamisasutuste ülesanne on kontrollida liidu põllumajandusliku ja toiduainete tarneahela nõuetekohast ja õiglast toimimist ning see tagada.

 

2.  Jõustamisasutus teavitab kaebuse esitajat oma otsusest kaebuse põhjal meetmeid võtta või mitte 30 päeva jooksul pärast kaebuse saamist.

 

3.  Kui jõustamisasutus leiab, et kaebuse põhjal meetmete võtmiseks ei ole piisavalt alust, võtab ta vastu ametliku põhjendatud otsuse lükata kaebus tagasi ja teavitab sellest otsusest kaebuse esitajat. Otsuse suhtes kohaldatakse kohtulikku kontrolli.

 

4.  Kui jõustamisasutus leiab, et kaebuse põhjal meetmete võtmiseks on piisavalt alust, algatab ja teostab ta uurimise, mille ta peab viima lõpule kuue kuu jooksul pärast uurimise algatamist. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib kuuekuulist perioodi pikendada veel kuue kuu võrra. Jõustamisasutus teavitab kaebuse esitajat sellest pikendamisest ning selle põhjustest.

 

5.  Kui uurimise tulemusel selgub, et käesolevat direktiivi on rikutud, nõuab jõustamisasutus, et ostja lõpetaks keelatud kaubandustava kasutamise, ja jõustamisasutus määrab rikkumise toime pannud füüsilisele või juriidilisele isikule siseriikliku õiguse alusel rahatrahvi ja/või muud sama tõhusad sanktsioonid. Trahv ja muud sanktsioonid peavad rikkumise laadi, kestust ja raskust arvesse võttes olema tõhusad, tekitatud kahjuga proportsionaalsed ja hoiatavad. Rahatrahvi ja muude kohaldavate sanktsioonide määramisel võetakse arvesse sama ostja korduvaid rikkumisi.

 

6.  Jõustamisasutus võib hoiduda käesoleva artikli lõikes 5 osutatud mis tahes meetme võtmisest, kui niisuguse otsusega kaasneks risk avaldada kaebuse esitaja identiteet või muu teave, mille avalikustamist peab kaebuse esitaja oma huve kahjustavaks, tingimusel et kaebuse esitaja on sellise teabe artikli 5 lõike 3 kohaselt täpsustanud.

 

7.  Jõustamisasutus võib otsustada avaldada oma otsused, mis on seotud käesoleva artikli lõikega 5.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 b

 

Delegeeritud õigusaktid

 

Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse kriteeriumid ja ühine metoodika, mida jõustamisasutused peavad rahatrahvi suuruse määramisel kasutama, võttes arvesse vähemalt järgmisi elemente: rikkuja käive, kasu, mida rikkuja on ebaausast kaubandustavast saanud, rikkumise ohvrite arv ja staatus ning ebaausate kaubandustavade korduv kasutamine ostja poolt.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 c

 

Vahendusmehhanism või alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanism

 

1.  Ilma et see piiraks artiklites 6 ja 6 a sätestatud jõustamisasutuse volitusi ja kohustusi, edendavad liikmesriigid tulemuslike ja sõltumatute vahendusmenetluste või alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi kasutamist artikli 2 punktis -a määratletud ebaausast kaubandustavast tuleneva vaidluse korral tarnija ja ostja vahel.

 

2.  Vahendusmehhanismi või alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi kasutamisega ei piirata tarnija õigust esitada kaebust, mis on sätestatud artiklis 5.

 

3.  Komisjon võib hõlbustada dialoogi pidamist ja end tõestanud tavade vahetamist, mis on seotud vahendusmehhanismi või alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi kasutamisega liidu tasandil.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Jõustamisasutuste koostöö

Liidu jõustamisalane võrgustik

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et jõustamisasutused teevad omavahel tõhusalt koostööd ja abistavad üksteist vastastikku piiriülestes uurimistes.

1.  Käesolevaga luuakse liidu jõustamisalane võrgustik (edaspidi „võrgustik“).

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Jõustamisasutused saavad kord aastas kokku, et arutada käesoleva direktiivi kohaldamist, võttes aluseks artikli 9 lõikes 1 osutatud aastaaruanded ja parimad tavad direktiiviga hõlmatud valdkonnas. Neid koosolekuid korraldab komisjon.

2.  Võrgustiku eesmärk on olla liikmesriikide jõustamisasutuste ja komisjoni struktureeritud koostöö platvorm ning ühtlustada jõustamisasutuste tegevuse tavasid liidus.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon loob veebisaidi, mis võimaldab jõustamisasutustel ja komisjonil vahetada teavet, eelkõige seoses iga-aastaste koosolekutega, ja haldab seda veebisaiti.

välja jäetud

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Komisjon tagab, et tema veebisaidil on kättesaadavaks tehtud toimiv e-post, et toetada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEsid) nii liidus kui ka väljaspool liitu eesmärgiga kaitsta ja jõustada nende õigusi ebaausate kaubandustavade vastu, pakkudes teavet menetluste kohta. Kogu asjakohane teave esitatakse kõigis liidu keeltes.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 a

 

Liidu jõustamisalase võrgustiku koosseis

 

1. Võrgustik koosneb ühest esindajast igast artiklis 4 osutatud jõustamisasutusest, kahest komisjoni esindajast ja nende asendusliikmetest.

 

2. Võrgustik saab kokku korrapäraste ajavahemike järel ja vajaduse korral komisjoni või liikmesriigi nõuetekohaselt põhjendatud taotluse alusel.

 

3. Võrgustik kaasab direktiivi kohaldamist käsitlevasse arutellu kõik asjaomased sidusrühmad, et hõlbustada dialoogi ja heade tavade vahetamist ning edendada ühist lähenemisviisi.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 b

 

Koordineeritud jõustamise ülesanded

 

1. Võrgustikul on järgmised ülesanded:

 

a) arutada käesoleva direktiivi kohaldamist, võttes aluseks artikli 9 lõikes 1 osutatud aastaaruanded;

 

b) hõlbustada teabevahetust asjaomastes küsimustes, sealhulgas seoses artikli 6 esimese lõigu punktis a osutatud uurimiste tulemuste ja ebaausate kaubandustavade uute juhtumitega;

 

c) koordineerida ning hõlbustada kooskõlastatud ja süsteemsel viisil teabe- ja parimate tavade vahetust liikmesriikide siseriiklike õigusaktide ja jõustamisalaste kogemuste valdkonnas eesmärgiga parandada ühist arusaama sellest, milliseid konkreetseid ettevõtlustavasid tuleks käsitleda ebaausate kaubandustavadena ning aidata kaasa tulemuslikumale võitlusele võimalike piiriüleste ebaausate kaubandustavade vastu;

 

d) uurida küsimusi, mis on seotud käesoleva direktiivi kohaldamisega, ning võtta vastu suuniseid ja soovitusi, et julgustada järjepidevat kohaldamist, sealhulgas karistuste määramiseks ja kehtestamiseks ühise metoodika väljatöötamisega;

 

e) edendada ja hõlbustada koostööd muude asjaomaste võrgustike ja rühmadega, eelkõige tarneahelaalgatusega.

 

2. Komisjoni ülesanded on järgmised:

 

a) luua veebisait, mis võimaldab jõustamisasutustel ja komisjonil vahetada teavet, eelkõige seoses iga-aastaste koosolekutega, ja hallata seda veebisaiti;

 

b) hõlbustada ühiste koolitusprogrammide korraldamist ja personalivahetust jõustamisasutuste vahel ning asjakohasel juhul kolmandate riikide jõustamisasutustega;

 

c) korraldada artikli 7 a lõikes 2 osutatud võrgustiku koosolekuid;

 

d) edendada tehnilisi või teaduslikke eksperditeadmisi jõustamisalase halduskoostöö rakendamise otstarbel.

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ette näha eeskirjad, mille eesmärk on võidelda ebaausate kaubandustavadega ning mis lähevad kaugemale artiklites 3, 5, 6 ja 7 sätestatud eeskirjadest, tingimusel et need siseriiklikud eeskirjad on kooskõlas siseturu toimimise eeskirjadega.

1.  Liikmesriigid võivad säilitada või kehtestada eeskirjad, mille eesmärk on võidelda ebaausate kaubandustavadega ning mis on rangemad käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjadest, tingimusel et need siseriiklikud eeskirjad on kooskõlas siseturu toimimise eeskirjadega, sealhulgas kaupade ja teenuste vaba liikumist ning asutamisvabadust, mittediskrimineerimist ning sõltumatule ja erapooletule kohtulikule kontrollile juurdepääsu käsitlevate eeskirjadega.

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni mis tahes uutest siseriiklikest eeskirjadest, mis on käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjadest rangemad.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Käesolev direktiiv ei piira niisuguste siseriiklike eeskirjade kohaldamist, mille eesmärk on võidelda ebaausate kaubandustavade vastu, mis ei kuulu käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, eeldusel et need eeskirjad on kooskõlas siseturu toimimise eeskirjadega.

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c.  Artikli 6 punktidega c–e seotud menetlustes järgitakse konkreetse liikmesriigi haldus- ja kohtumenetlusi ning -põhimõtteid.

Selgitus

Anonüümsete kaebuste puhul tuleb võtta arvesse siseriiklikke eeskirju kohtuprotsesside ja -menetluste läbipaistvuse kohta.

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 8 a

 

Põllumajandusliku ja toiduainete tarneahela toimimise jälgimise riiklikud vaatluskeskused

 

1.  Liikmesriigid võivad luua põllumajandusliku ja toiduainete tarneahela toimimise jälgimise riiklikud vaatluskeskused, et hoida majandustegevuses osalejaid ja liikmesriikide jõustamisasutusi asjadega kursis.

 

2.  Liikmesriigid tagavad, et nende riiklikel vaatluskeskustel on asjakohased vahendid, ja annavad neile järgmised volitused:

 

a) kogu olemasoleva statistilise teabe kogumine, mis on vajalik põllumajanduslikus ja toiduainete tarneahelas hinnakujundusmehhanismide ja kasumimäärade ning ebaausate kaubandustavade esinemise analüüsimiseks;

 

b)  kogutud teabe analüüsimine ning oma tegevuseks vajalike uuringute läbiviimine või tellimine;

 

c)  uuritud sektorite kohta koondaruannete koostamine ja oma töö korrapärane levitamine;

 

d)  jõustamisasutuse toetamine ja/või aitamine põllumajanduslikus ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate ebaausate kaubandustavade kohta aruande koostamisel, nagu on sätestatud artiklis 9.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võimaldada liikmesriikidel luua riiklikke vaatluskeskusi põllumajanduslike toiduainete tarneahela toimimise jälgimiseks, et hoida majandustegevuses osalejad ja liikmesriikide jõustamisasutused põllumajanduslike toiduainete tarneahela toimimisega kursis.

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid saadavad komisjonile iga aasta 15. märtsiks aruande, milles käsitletakse ettevõtjatevahelisi ebaausaid kaubandustavasid toiduainete tarneahelas. Kõnealune aruanne peab eelkõige sisaldama kõiki asjakohaseid andmeid käesoleva direktiiviga ette nähtud eeskirjade kohaldamise ja jõustamise kohta asjaomases liikmesriigis varasemal aastal.

1.  Liikmesriigid saadavad komisjonile iga aasta 15. märtsiks aruande, milles käsitletakse ettevõtjatevahelisi ebaausaid kaubandustavasid põllumajanduslikus ja toiduainete tarneahelas. Kõnealune aruanne peab eelkõige sisaldama kõiki asjakohaseid andmeid käesoleva direktiiviga ette nähtud eeskirjade kohaldamise ja jõustamise kohta ning jõustamisasutuse rakendatud meetmete tulemuslikkuse kohta asjaomases liikmesriigis varasemal aastal. Liikmesriigid tagavad nende territooriumil tarneahela toimimist käsitleva dialoogi pidamise kõigi asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas tarbijaorganisatsioonidega.

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon teostab hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva direktiivi kohaldamise alguskuupäeva direktiivi hindamise ja esitab aruande peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele.

1.  Komisjon teostab kolme aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi kohaldamise alguskuupäeva direktiivi esimese hindamise ja esitab aruande peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele.

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Hindamisel hinnatakse muu hulgas järgmist:

 

a)  kui tõhus on põllumajanduslikus ja toiduainete tarneahelas kõige haavatavamate osalejate kaitsmine ebaausate kaubandustavade eest;

 

b)  kui tulemuslik on pädevate jõustamisasutuste vaheline koostöö ja kas esineb vajadus koordineerida ebaausaid kaubandustavasid käsitlevate liidu õigusaktide jõustamist ja jälgimist.

 

 

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Komisjon võib oma aruande tulemuste põhjal esitada asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11 a

 

Aruandlus tarbijatele avalduva mõju kohta

 

1.  Komisjon teostab hindamise, et teha kindlaks, kas konkreetsed ebaausad kaubandustavad kahjustavad tarbijaid, ja esitab aruande peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele.

 

2.  Komisjon võib oma aruande tulemuste põhjal esitada asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kehtivate tarnelepingute osas, mis on sõlmitud enne ... [käesoleva direktiivi jõustumiskuupäev], võivad liikmesriigid käesolevas direktiivis esitatud eeskirjade täitmiseks näha ette üleminekuperioodi, mis ei ületa kuut kuud pärast ... [käesoleva direktiivi jõustamiskuupäev].

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Komisjoni ettepaneku taust

Põllumajanduspoliitika on kujunenud selgelt turule orienteeritumaks ning sellises keskkonnas on põllumajanduse ja toiduainete tarneahela hea ja aus juhtimine muutunud igale osalejale, eelkõige põllumajandustootjale, ülitähtsaks. Eriti tundlikud on ebaausate kaubandustavade suhtes põllumajandustootjad, sest neil on sageli vähem läbirääkimisjõudu kui nende tooteid ostvatel partneritel. Seda põhjustavad peamiselt asjaolu, et neil on piiratud võimalused oma toodete viimiseks lõpptarbijani, ja puudujäägid põllumajandussüsteemi ülesehituses võrreldes tootmisahela järgmistes etappides tegutsevate partneritega.

Ebaausad kaubandustavad võivad panna ettevõtja kasumi ja kasumimäära surve alla, mille tulemuseks võib olla muidu elujõuliste ja konkurentsivõimeliste turuosaliste ettevõtlusest kõrvaldamine. Näiteks kiirestirikneva kauba lepingulise koguse ühepoolne vähendamine tähendab ettevõtjale saamata jäänud tulu, sest tal ei pruugi olla lihtne leida sellele kaubale alternatiivset müügivõimalust. Hilinenud maksmine kiirestiriknevate toodete eest pärast seda, kui need on tarnitud ja ostja on need müünud, on tarnijale rahaline lisakulu. Kui tarnijale pannakse kohustus võtta tagasi ostja poolt müümata jäänud tooted, oleks see riski põhjendamatu ülekandmine tarnijale. Kui tarnija on sunnitud aitama kaasa turustaja üldiste laovarude reklaamimisele ilma selle eest õiglast kasu saamata, võib see tema kasumimäära põhjendamatult vähendada.

Ollakse üldisel üksmeelel, et ebaausaid kaubandustavasid tuleb ette kogu toiduainete tarneahela ulatuses. On märkimisvääne, et alates 2009. aastast on komisjon pööranud toiduainete tarneahelas esinevatele ebaausatele kaubandustavadele tähelepanu kolmes teatises. Euroopa Parlament võttis 2016. aasta juunis vastu resolutsiooni, milles kutsuti komisjoni üles esitama ettepanekut liidu õigusraamistiku kohta, milles käsitletaks ebaausaid kaubandustavasid. Nõukogu soovitas 2016. aasta detsembris, et komisjon teeks mõjuhinnangu, et esitada ettepanek liidu õigusraamistiku või muude kui seadusandlike meetmete kohta ebaausate kaubandustavade käsitlemiseks.

Ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad erieeskirjad on olemas juba kahekümnes liikmesriigis, kuid need on äärmiselt erinevad. Teatavates liikmesriikides puudub ebaausate kaubandustavade vastane erikaitse täielikult või ei ole see tõhus. Kasutusele on võetud ka erasektori vabatahtlik tarneahelaalgatus, mille eesmärk on reguleerida ebaausaid kaubandustavasid ja mis toimib vaidluste varajase ja kohtuvälise lahendamise foorumina. Tarneahelaalgatusest ei kujune siiski tõenäoliselt ühtset juhtimisraamistikku, sest algatuses osalemine on vabatahtlik, nii et sellesse ei kuulu kõik toiduainete tarneahela ettevõtjad. Näiteks jaemüüjad on tarneahelaalgatuse liikmed, kuid jaemüügitasandi ostuühendused ega põllumajandustootjaid esindavad organisatsioonid selles ei osale. Viimased ei ühinenud tarneahelaalgatusega, sest nende arvates ei taga see kaebuse esitanud poolele piisavat konfidentsiaalsust ja selles ei nähta ette sõltumatuid uurimisi ega sanktsioone.

Neil põhjustel reageeritakse komisjoni kõnealuse ebaausaid kaubandustavasid käsitleva ettepanekuga Euroopa põllumajandustootjate kindlale ja pikaajalisele nõudmisele ja veendumusele, et põllumajandustootjaid tuleb paremini kaitsta töötlejate ja jaemüüjate poolse kuritarvituse eest. Võib väita, et ebaausaid kaubandustavasid käsitleva ühise raamistiku puudumine on vastuolus muude ühise põllumajanduspoliitikaga reguleeritavate valdkondadega, mis on ettevõtjatele otseselt tähtsad, nagu konkurentsieeskirjad, riigiabi eeskirjad ja turustamisstandardid. Nendes valdkondades on ühise turukorraldusega (määrus (EL) nr 1308/2013) kehtestatud ühised eeskirjad turutingimustele, milles ettevõtjad ELis tegutsevad, ning nende eeskirjadega aidatakse kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja võrdsete võimaluste tagamisele ühtsel turul.

Kõnealuse direktiivi ettepaneku eesmärk on vähendada ebaausate kaubandustavade esinemist toiduainete tarneahelas, kehtestades kogu ELis minimaalse ühise kaitsestandardi, mis koosneb konkreetsete keelatud ebaausate kaubandustavade lühikesest loetelust. Kaitse alla kuuluvad toiduainete tarneahela tarnijad, kes müüvad toiduaineid ostjatele, kes ei ole väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. Selle kohaldamisala eesmärk on aidata kaasa põllumajanduses hõivatud rahvastikuosa rahuldava elatustaseme saavutamisele, mis on ELi toimimise lepingu artikli 39 kohaselt ühise põllumajanduspoliitika eesmärk.

ELi toimimise lepingu artikkel 43 on nii ühise põllumajanduspoliitika peamine õiguslik alus kui ka konkreetselt komisjoni ettepaneku õiguslik alus. Ettepanekus ette nähtud meetmed puudutavad ebaausaid kaubandustavasid, mida esineb põllumajanduse ja toiduainete tarneahelas põllumajandustootjatelt pärit toodetega kauplemisel. Tasub märkida, et ELi toimimise lepingu artikli 38 lõigete 2 ja 3 kohaselt hõlmab ühine põllumajanduspoliitika peamiselt ELi toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustooteid. Euroopa Kohus on siiski sõnaselgelt kinnitanud, et ELi toimimise lepingu I lisas loetlemata toiduaineid (I lisas olevaid tooteid loetakse aluslepingu mõistes põllumajandustoodeteks) võib käsitleda ka ELi toimimise lepingu artikli 43 alusel vastu võetavates õigusaktides, kui see aitab kaasa ühise põllumajanduspoliitika ühe või mitme eesmärgi täitmisele ja hõlmab peamiselt põllumajandustooteid(1).

Lisaks sellele tuleb põllumajandustootjaid ja nende ühendusi (ühistud ja muud tootjaorganisatsioonid) kaitsva lähtekoha puhul võtta arvesse ka kaudset negatiivset mõju, mida põllumajandustootjad kannatavad toiduainete tarneahela järgmistes etappides kasutatud ebaausate kaubandustavade tulemusel. Seda tuleb arvestada näiteks ettevõtjate puhul, kes ise ei ole põllumajandustootjad, kuid kelle nõrk läbirääkimispositsioon tarneahelas muudab nad ebaausate kaubandustavade suhtes haavatavaks. Tootmisahela järgmiste etappide tarnijatele kohaldatav kaitse ebaausate kaubandustavade eest hoiab ära soovimatud tagajärjed põllumajandustootjatele, mis tulenevad sellest, et tehingud suunatakse näiteks töötlemisetapis investori omandis olevatele konkurentidele, kes ei kuulu kaitse alla (see tähendab, et ostjate õiguslik risk olla süüdistatud ebaausate kaubandustavade eest on väiksem).

Samuti märgib komisjon, et kavandatud meetmed on täienduseks liikmesriikides kehtivatele meetmetele ja tarneahelaalgatuse tegevusjuhendile.

Raportööri seisukoht ja esitatud muudatusettepanekud

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut, mis on kauaoodatud õigusakt põllumajandustootjate läbirääkimispositsiooni kaitsmiseks põllumajanduse ja toiduainete tarneahelas. Lõpuks on olemas õigusakt, mis täiendab koondmäärusega (EL) nr 2017/2393 kehtestatud meetmeid, mille eesmärk on tugevdada ELi põllumajandustootjate läbirääkimisõigusi. Tasub meeles pidada, et sellise õigusakti vajalikkust toetas põllumajandusturgude töökond oma 2016. aasta novembri järeldustes ja seda tegid ka Euroopa Parlament (oma 7. juuni 2016. aasta resolutsioonis) ning ELi põllumajandusministrid, kes võtsid selleteemalised järeldused ühehäälselt vastu 12.–13. detsembril 2016. aastal Bratislavas toimunud nõukogu mitteametlikul kohtumisel.

Raportöör rõhutab, et Euroopa Parlamendi praeguse koosseisu tähtis ja realistlik eesmärk enne selle ametiaja lõppu on viia lõpule ebaausaid kaubandustavasid käsitleva ettepaneku seadusandlik menetlus, mis on Euroopa põllumajandustootjatele tähtis konkreetne tulemus. Teise kaasseadusandja poolelt on eesistujariik Austria selgelt näidanud oma kavatsust pidada ebaausaid kaubandustavasid käsitlevat ettepanekut esmatähtsaks, nagu viitab Austria jätkusuutlikkuse ja turismiminister Elisabeth Köstinger oma 4. juuni 2018. aasta kirjas põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esimehele. Kirjas nimetati ebaausaid kaubandustavasid käsitlevat ettepanekut Austria eesistumisaja üheks tähtsaimaks prioriteediks ja tuletati meelde, et nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on korduvalt nõudnud õigusakti, mis kaitseks põllumajandustootjaid, kes on tarneahela nõrgim lüli. Kirja lõpus märgitakse, et „on aeg ühtlustada kakskümmend erinevat riiklikku õigusakti ja kehtestada kõigile liikmesriikidele kehtivad miinimumstandardid“, et „lahendada probleem, et tarneahela teised mõjukamad partnerid kohtlevad põllumajandustootjaid ebaõiglaselt“.

Raportööri esitatud muudatusettepanekud

Kuigi raportöör toetab üldiselt ettepanekut, esitab ta siiski mitu järgmist muudatusettepanekut selle tõhustamiseks:

•  laiendada kohaldamisala nendele toiduainete tarneahela tarnijatele, kes ei ole VKEd, et kaasata põllumajandustootjate organisatsioonid ja vältida võimalikku kaubavahetuse ümbersuunamist VKEdelt;

•  laiendada kohaldamisala kõigile põllumajandustoodetele, mis tähendab, et hõlmatud ei ole ainult toiduained, vaid kaasatakse ka aiandussektor, söödatööstus ja muud põllumajandussektorid, mis ei tegele toiduainete tootmisega;

•  laiendada ostja määratlust, et kaasata ELi turul tooteid ostvad ja müüvad ettevõtjad, kes on asutatud EList väljaspool. Eesmärk on vältida olukorda, kus ostjal on võimalik direktiivi sätetest kõrvale hiilida kõigest oma asukoha viimisega EList väljapoole;

•  ostja määratlus peaks hõlmama ka ostetud tootega seotud teenuste osutamist koos põllumajandustoodete ja toiduainete töötlemise, turustamise või jaemüügiga;

•  lisada ebaausa kaubandustava määratlus (üldpõhimõttena) sarnaselt nõukogu 12. detsembri 2016. aasta järeldustes esitatud määratlusega, mida kajastatakse direktiivi ettepaneku põhjenduses 1;

•  lisada majandusliku sõltuvuse kui tarnija ja ostja jõuvahekorra määratlus;

•  kehtestada mitteriknevate toodete eest tasumise tähtajaks 60 päeva arve saamisest, nagu on ette nähtud ka hilinenud maksmist käsitlevas direktiivis 2011/7/EL;

•  teha sätete kohaldamisel erand tingimustele, mis puudutavad põllumajandustootjate poolt oma tootjaorganisatsioonidele ja ühistutele tehtavaid kõiki makseid, ning tootmisharudevaheliste organisatsioonide kokkulepetele, mis on seotud kvaliteettoodetega;

•   määratleda väljend „lühike etteteatamine“ (kui ostja tühistab kiirestiriknevate toiduainete tellimused), kasutades kindlat ajapiirangut (60 päeva);

•  täiendada artikli 3 lõike 2 sissejuhatavat lauset (nn halli tsooni ebaausad kaubandustavad), kaasates majandusliku sõltuvuse kontseptsiooni;

•  kehtestada liikmesriikidele võimalus keelustada mis tahes muud ebaausad kaubandustavad (st minnes kaugemale artiklis 3 osutatud keeldudest), lähtudes artiklisse 2 lisatud ebaausa kaubandustava määratlusest;

•  kehtestada tarnija soovist sõltuv kirjaliku lepingu sõlmimise nõue, mis on koondmääruse kaudu sätestatud ÜTK määruse artiklis 168, ja liikmesriikidele võimalus julgustada tarneahela eri osalejaid lepinguid rohkem kasutama;

•  luua kaebuste esitajatele võimalus esitada oma riigi asutuse kaudu kaebus välisriigi asutusele;

•  laiendada esindusliitudele õigus esitada kaebus oma ühe või mitme liikme nimel;

•  kehtestada jõustamisasutustele kohustus algatada uurimine 60 päeva jooksul kaebuse esitamise kuupäevast ja viia see lõpule kuue kuu jooksul. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib kuuekuust perioodi pikendada veel kuue kuu võrra (järelikult tuleb kogu uurimine lõpule viia kaebuse esitamisest 14 kuu jooksul);

•  kehtestada kohustus, et kui rikkumine on kindlaks tehtud, peab jõustamisasutus nõudma ostjalt keelatud kaubandustava kasutamise lõpetamist;

•  kehtestada liikmesriikidele võimalus edendada vahendamise või alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi kasutamist;

•  kehtestada liikmesriikidele kohustus lisada komisjonile igal aastal esitatavasse aruandesse ebaausate kaubandustavade keelustamiseks rakendatud meetmete tõhususe hinnang.

(1)

Euroopa Kohtu 2. juuli 2009. aasta otsus kohtuasjas C-343/07, punktid 50–51.


SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS (26.9.2018)

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Arvamuse koostaja (*): Marc Tarabella

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

LÜHISELGITUS

Üldjoontes avaldab arvamuse koostaja heameelt komisjoni esitatud lähenemisviisi üle, mis kujutab endast esimest sammu ebaausate kaubandustavade reguleerimiseks toiduainete tarneahelas. Arvamuse koostaja on siiski veendunud selles, et ettepaneku mitmeid punkte tuleks selgitada ja parandada.

Arvamuse koostaja välja pakutud peamised muudatused on esitatud alljärgnevalt.

1. Kohaldamisala laiendamine ümber kolme telje

• Põllumajandustooteid reguleeriva kohaldamisala avardamine kõigile tarnijatele, sealhulgas põllumajandustootjatele, kes tarnivad aluslepingu I lisas esitatud tooteid, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks. Selliste tootjate suhtes ei ole tohi kohaldada teistsuguseid tingimusi võrreldes toiduaineid tarnivate tootjatega. Nende erinev kohtlemine tähendaks diskrimineerimist, mis on aluslepingu ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta mõistes keelatud.

• Kogu tarneahelat reguleeriva kohaldamisala laiendamine, keelustades ebaausad kaubandustavad ja soodustades sel viisil kõigi tootjate ja ostjate tegevust. Ettepanekus tuleb ette näha tegutsemisvahendid kõige enam haavatavatele ja väga nõrga läbirääkimispositsiooniga osalejatele. Sarnaselt eelnevale on küsitav ka otsus keelustada ebaausad kaubandustavad üksnes teatud kindlatele ettevõtjatele. Kui kõnealused tavad on ebaausad, tuleb nende keelustamist kohaldada kõigi ettevõtjate suhtes. Kõik ettevõtjad peaksid lepingulistes suhetes järgima häid konkurentsitavasid ning hea usu ja lojaalsuse põhimõtet. Taas tuleb rõhutada, et sellist erinevat kohtlemist ei saa põhjendada erinevustega objektiivsetes olukordades ja seetõttu käsitatakse seda diskrimineerimisena.

• Kohaldamisala laiendamine kõigile ostjatele, kes tegelevad siseturul ostu ja müügiga, sealhulgas neile, kelle tegevuskoht asub väljaspool ELi. See kohaldamisala laiendamine on kooskõlas kõige haavatavamate tarnijate tugevama kaitsega.

2. Ebaausate kaubandustavade määratlus ja nende keelustamine

Ebaausad ettevõtjatevahelised kaubandustavad ei ole liidu õiguses määratletud. Seetõttu on vajalik teha ettepanek piisavalt laiaulatusliku määratluse kasutuselevõtuks. Kõnealune määratlus on eelkõige kasulik olukordades, mis ei vasta kaubandustavade ammendavas loetelus esitatutele.

Kuna liidu õiguses ei ole veel välja töötatud õigusraamistikku ebaõiglaste tingimuste reguleerimiseks ettevõtjatevahelises kaubanduses, on oluline kooskõlastada nende tarnijate tegevust, kes on paljudel juhtudel põllumajandustootjad või väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning seetõttu nn nõrgad lepinguosalised, ja kehtestada neid kaitsev kord. See kaitse peaks taastama jõudude tasakaalu lepinguid käsitlevates läbirääkimistes ostjatega. Arvamuse koostaja on seisukohal, et ostjate ja tarnijate vahelised ebaausad kaubandustavad peaksid olema põhimõtteliselt keelatud ja see kehtib ka nende tavade kohta, millele ei ole komisjoni ettepanekus sisalduvas piiravas loetelus viidatud. See on direktiivi ettepaneku artikli 1 lõike 1 tähendus. Kõnealuse loeteluga ei tohi välistada sanktsioone muude ebaausate tavade eest, millele ei ole tingimata loetelus osutatud. Kõik ebaausad kaubandustavad ning lisaks ka majandusliku sõltuvuse olukorra ärakasutamine tuleb keelustada, vastasel korral puudub direktiivil tähendus. Arvamuse koostaja teeb ka ettepaneku lisada keelatud ebaausate kaubandustavade loetellu tarnijaga kirjaliku lepingu sõlmimisest keeldumine või tarnijale üldiste müügitingimuste edastamisest keeldumine või nende edastamine ilma piisavalt üksikasjaliku või ühetähendusliku ostu käsitlevate lepingutingimuste teabe lisamiseta. Viimasena lisab arvamuse koostaja ebaausate kaubandustavade loetellu põllumajandustoodete või toiduainete kahjumiga müügi keelu, välja arvatud juhul, kui see müük puudutab tooteid, mille kõlblikkusaja lõpp on kaks päeva pärast müügikuupäeva, mis peaks olema keelatud, kui see ei ole selgelt ja ühemõtteliselt tarnelepingu sõlmimisel kokku lepitud.

3. Tarnijate esitatavad kaebused ostja või tarnija asukohaliikmesriigis

Komisjoni esitatud ettepanek, mille kohaselt tarnija peab esitama kaebuse selle liikmesriigi jõustamisasutusele, kus on asutatud ostja, kelle puhul kahtlustatakse keelatud kaubandustava kasutamist, ei kaitse piisaval määral tarnijat, kuna tal tuleb kirjutada kaebus muus keeles kui tema emakeel ja viisil, millest ta aru ei saa. Tarnijate kaitsmiseks on parem viis sätestada, et neil tuleb pöörduda selle liikmesriigi ametiasutuse poole, kus on nende enda asukoht, ja kõnealune asutus edastab kaebuse selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus asub ostja.

4. Vahendamine või alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku koostada uus artikkel, milles käsitletakse vahendamise või muude meetmete kasutamist ebaausaid kaubandustavasid puudutavate vaidluste korral tarnija ja ostja vahel.

5. Nn liidu jõustamisalase võrgustiku väljatöötamine

Arvamuse koostaja on kindlalt veendunud, et vajalik on luua võrgustikuna toimida võivate jõustamisasutuste kooskõlastamismehhanism, et edendada jõustamisasutuste, ELi institutsioonide ja asjaomaste tarneahelas osalejate tõhusamat koordineerimist. Arvamuse koostaja soovib lisada võrgustikule tõelise Euroopa mõõtme, andes sellele volitused koordineerida ning lihtsustada kooskõlastatud ja süsteemsel viisil teabe- ja parimate tavade vahetust, mis puudutavad liikmesriikide siseriiklikke õigusakte ja jõustamisalaseid kogemusi, eesmärgiga parandada ühist arusaama selle kohta, milliseid kindlat liiki ettevõtlustavasid tuleks käsitleda ebaausate kaubandustavadena. Sarnane mehhanism (Euroopa konkurentsivõrgustik) on kasutusele võetud konkurentsiõiguse valdkonnas ja sellega aidatakse kaasa liikmesriikide konkurentsiasutuste vahelisele koordineerimisele ning tõenditel ja taotlustel põhinevate arutelude korraldamisele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Komisjoni juhitav kõrgetasemeline foorum kiitis 2010. aastal heaks toiduainete tarneahela vertikaalsete suhete hea tava põhimõtted, milles olid kokku leppinud toiduainete tarneahela kõiki osi, sealhulgas põllumajandusettevõtjaid esindavad äriorganisatsioonid. Nende põhimõtete alusel loodi 2013. aastal tarneahelaalgatus.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Toiduainete tarneahelas osalevad toiduainete tootmise, töötlemise, turustamise, tarnimise ja jaemüügi etappides erinevad ettevõtjad. Tarneahel on ülekaalukalt olulisim kanal, mille kaudu jõuavad toiduained talust toidulauani. Kõnealused ettevõtjad kauplevad toiduainetega, st põllumajanduslike esmatoodetega, sealhulgas kala- ja vesiviljelustooted, mis on loetletud aluslepingu I lisas kui toiduna kasutamiseks mõeldud tooted, ning muud, nimetatud lisas loetlemata toiduained, mis on saadud põllumajandustoodete töötlemisel ja mõeldud toiduna kasutamiseks.

(3)  Põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas osalevad põllumajandustoodete ja toiduainete tootmise, töötlemise, turustamise, tarnimise ja jaemüügi etappides erinevad ettevõtjad. Tarneahel on ülekaalukalt olulisim kanal, mille kaudu tooted tarbijani jõuavad. Kõnealused ettevõtjad kauplevad põllumajandustoodete või toiduainetega, st põllumajanduslike esmatoodetega, sealhulgas kala- ja vesiviljelustooted, mis on loetletud aluslepingu I lisas, ning muud, nimetatud lisas loetlemata toiduained, mis on saadud põllumajandustoodete töötlemisel ja mõeldud toiduna ja põllumajandustoodetena kasutamiseks.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Ettevõtjate arv ja suurus on toiduainete tarneahela eri etappides erinev. Läbirääkimispositsiooni erinevus on seotud sellega, mil määral ettevõtjad on koondunud, ja ebaausate kaubandustavade abil võib tekkida võimalus läbirääkimispositsiooni ebaõiglaseks kasutamiseks. Ebaausad kaubandustavad on eriti kahjulikud toiduainete tarneahelas tegutsevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Põllumajanduslikke esmatooteid tarnivad põllumajandustootjad ongi peamiselt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.

(5)  Lepinguvabadus on turumajanduses kõigi ettevõtjatevaheliste suhete nurgakivi ning osapooltel peaks olema võimalik koostada nende vajadustele kõige paremini vastavaid lepinguid. Samas on ettevõtjate arv ja suurus toiduainete tarneahela eri etappides erinev. Seega on läbirääkimispositsiooni erinevus seotud sellega, mil määral ettevõtjad on koondunud, ja ebaausate kaubandustavade abil võib tekkida võimalus läbirääkimispositsiooni ebaõiglaseks kasutamiseks. Ebaausad kaubandustavad on eriti kahjulikud toiduainete tarneahelas tegutsevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Põllumajanduslikke esmatooteid tarnivad põllumajandustootjad ongi peamiselt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Enamikus, kuid mitte kõigis liikmesriikides on olemas riiklikud erieeskirjad, millega kaitstakse tarnijaid ettevõtjatevaheliste ebaausate kaubandustavade eest toiduainete tarneahelas. Kui on olemas võimalus tugineda lepinguõigusele või enesereguleerimise algatustele, piirab selliste õiguskaitsevahendite praktilist väärtust kartus, et kaebuse esitajale makstakse kätte. Seetõttu delegeerivad teatavad liikmesriigid, kus on kehtestatud ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad erieeskirjad, nende eeskirjade jõustamise haldusasutustele. Siiski on ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad liikmesriikide eeskirjad – kui need on olemas – väga erinevad.

(6)  Enamikus, kuid mitte kõigis liikmesriikides on olemas riiklikud erieeskirjad, millega kaitstakse tarnijaid ettevõtjatevaheliste ebaausate kaubandustavade eest toiduainete tarneahelas. Õiguskaitsevahendite kasutamise küsimuses tuuakse sageli välja kartust, et kaebuse esitajale makstakse kätte. Seetõttu delegeerivad teatavad liikmesriigid, kus on kehtestatud ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad erieeskirjad, nende eeskirjade jõustamise haldusasutustele. Siiski on ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad liikmesriikide eeskirjad – kui need on olemas – väga erinevad.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Liidu tasandil tuleks kehtestada teatavate ilmselgelt ebaausate kaubandustavade vastase kaitse miinimumstandard, et vähendada selliste tavade esinemist ja aidata kindlustada põllumajandustootjate õiglane elatustase. See peaks tooma kasu kõigile põllumajandustootjatele või toiduaineid tarnivatele füüsilistele või juriidilistele isikutele (sh tootjaorganisatsioonid ja tootjaorganisatsioonide liidud), tingimusel et need isikud vastavad mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlusele, mis on esitatud komisjoni soovituse 2003/361/EÜ12 lisas. Mikro-, väikesed ja keskmise suurusega tarnijad on ebaausate kaubandustavade suhtes eriti haavatavad ja neil on kõige vähem võimalusi nende tavadega toime tulla, ilma et see mõjutaks negatiivselt nende majanduslikku elujõulisust. Kuna ebaausate kaubandustavade põhjustatud rahaline surve väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele kandub sageli läbi tarneahela ja jõuab põllumajandustootjateni, peaksid ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad eeskirjad kaitsma väikeseid ja keskmise suurusega tarnijaid ka esmatootmisele järgnevates etappides. Vahendajate kaitse peaks ära hoidma ka soovimatud tagajärjed (eelkõige põhjendamatu hinnatõus), mis tulenevad kaubavahetuse ümbersuunamisest põllumajandustootjatelt ja nende liitudelt, kes toodavad töödeldud tooteid, kaitsmata tarnijatele.

(7)  Liidu tasandil tuleks kehtestada teatavate ilmselgelt ebaausate kaubandustavade vastase kaitse miinimumstandard, et vähendada selliste tavade esinemist ja aidata kindlustada põllumajandustootjate õiglane elatustase. See peaks tooma kasu kõigile põllumajandustooteid või toiduaineid tarnivatele füüsilistele või juriidilistele isikutele (sh tootjaorganisatsioonid ja tootjaorganisatsioonide liidud). Need tarnijad on ebaausate kaubandustavade suhtes eriti haavatavad ja neil on kõige vähem võimalusi nende tavadega toime tulla, ilma et see mõjutaks negatiivselt nende majanduslikku elujõulisust. Kuna ebaausate kaubandustavade põhjustatud rahaline surve kandub sageli läbi tarneahela ja jõuab põllumajandustootjateni, peaksid ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad eeskirjad kaitsma vahendajaid ka esmatootmisele järgnevates etappides. Vahendajate kaitse peaks ära hoidma ka soovimatud tagajärjed (eelkõige põhjendamatu hinnatõus), mis tulenevad kaubavahetuse ümbersuunamisest põllumajandustootjatelt ja nende liitudelt, kes toodavad töödeldud tooteid, kaitsmata tarnijatele.

____________________

 

12 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

 

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse laiendada direktiivi kohaldamisala, keelustades ebaausad kaubandustavad, nii et see toob kasu kõigile tootjatele ja ostjatele. Ettepanekus tuleb ette näha tegutsemisvahendid kõige enam haavatavatele ja väga nõrga läbirääkimispositsiooniga osalejatele. Kui kaubandustavad on ebaausad, tuleb need keelustada kõigi ettevõtjate puhul. Kõik ettevõtjad peaksid lepingulistes suhetes järgima häid konkurentsitavasid ning hea usu ja lojaalsuse põhimõtet. Erinevat kohtlemist ei saa põhjendada erinevustega objektiivsetes ja nõuetekohastes olukordades ja seetõttu käsitletakse seda diskrimineerimisena.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse peaksid kuuluma põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahela töötlemise ja turustamisega seotud teenused. Sellised teenused, nagu transport, desinfektsioon või arved ei peaks eespool nimetatud teenuste hulka kuuluma, sest need ei ole seotud töötlemise ja turustamisega põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b)  Et ostja ei asu alati samas kohas, kuhu põllumajandustooteid ja toiduaineid tarnitakse ning kus neid turustatakse, tuleks asjakohaseid eeskirju kohaldada asukohast sõltumata kõigi ostjate suhtes, kui nende ostetavad tooted on ette nähtud kasutamiseks ELi põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on hõlmata direktiivi kohaldamisalasse kõik ostjad, kes tegelevad siseturul ostu ja müügiga, sealhulgas need, kelle asukoht on väljaspool ELi, et ennetada olukorda, kui nad võivad püüda direktiivi sätete kohaldamisalasse kuulumisest kõrvale hoida.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Väljaspool liitu asutatud tarnijad, kes müüvad toiduaineid liidus asutatud ostjatele, peaksid saama tugineda liidu miinimumstandardile, et hoida ära soovimatu moonutav mõju, mis tuleneb tarnijate kaitsest liidus.

(8)  Väljaspool liitu asutatud tarnijad, kes müüvad põllumajandustooteid ja toiduaineid ostjatele, peaksid saama tugineda liidu miinimumstandardile, et hoida ära soovimatu moonutav mõju, mis tuleneb tarnijate kaitsest liidus.

Selgitus

Aina vähenev osa tuludest, mis jõuab arengumaade väikepõllumajandustootjateni ja töölisteni, ning töötingimused, mida nad peavad ebaausate kaubandusavade tõttu taluma, õõnestavad liidu arengupoliitikat ja eesmärke, mis on sätestatud kestliku arengu tegevuskavas aastani 2030.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Kuna enamik liikmesriike juba on kehtestanud ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad riiklikud eeskirjad (ehkki need on erinevad), on asjakohane kasutada liidu õiguse kohase minimaalse kaitsestandardi kehtestamise vahendina direktiivi. See peaks võimaldama liikmesriikidel lisada asjakohased eeskirjad oma riigi õiguskorda nii, et saavutatakse ühtne kord. Liikmesriikidel ei tohiks keelata võtta vastu ja kohaldada oma territooriumil rangemaid riiklikke õigusakte, mis kaitsevad väikeseid ja keskmise suurusega tarnijaid ja ostjaid toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate ebaausate kaubandustavade vastu, tingimusel et peetakse kinni siseturu toimimise suhtes kohaldatavast liidu õigusest.

(10)  Kuna enamik liikmesriike juba on kehtestanud ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad riiklikud eeskirjad (ehkki need on erinevad), on asjakohane kasutada liidu õiguse kohase minimaalse kaitsestandardi kehtestamise vahendina direktiivi. See peaks võimaldama liikmesriikidel lisada asjakohased eeskirjad oma riigi õiguskorda nii, et saavutatakse ühtne kord. Liikmesriikidel ei tohiks keelata võtta vastu ja kohaldada oma territooriumil rangemaid riiklikke õigusakte, mis kaitsevad tarnijaid ja ostjaid põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate ebaausate kaubandustavade vastu, tingimusel et peetakse kinni siseturu toimimise suhtes kohaldatavast liidu õigusest.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Kuna ebaausaid kaubandustavasid võib esineda toiduaine müügi igas etapis, st enne või pärast müügitehingut või selle ajal, peaksid liikmesriigid tagama, et käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse kõnealuste tavade suhtes sõltumata sellest, millises etapis need esinevad.

(11)  Kuna ebaausaid kaubandustavasid võib esineda toiduaine müügi igas etapis, st enne või pärast müügitehingut või selle ajal või siis, kui ostja osutab tarnijale teenuseid, peaksid liikmesriigid tagama, et käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse kõnealuste tavade suhtes sõltumata sellest, millises etapis need esinevad.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Kaebused tootjaorganisatsioonidelt või tootjaorganisatsioonide liitudelt võivad aidata kaitsta organisatsiooni selliste üksikliikmete identiteeti, kes on väikesed või keskmise suurusega tarnijad ja kes peavad ennast ebaausate kaubandustavade ohvriks. Liikmesriikide jõustamisasutustel peaks seega olema õigus võtta vastu selliste üksuste kaebusi ja nende põhjal meetmeid võtta, kaitstes samas süüdistatava menetlusõigusi.

(14)  Kaebused tootja- või tarnijaorganisatsioonidelt või tootja- või tarnijaorganisatsioonide liitudelt, samuti organisatsioonidelt, kes töötavad tootjatega või kellel on tõendatud eksperditeadmised põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas kasutatavate kaubandustavade kohta, sealhulgas valitsusvälised ja kodanikuühiskonna organisatsioonid, võivad aidata kaitsta organisatsiooni selliste üksikliikmete identiteeti, kes on väikesed või keskmise suurusega tarnijad ja kes peavad ennast ebaausate kaubandustavade ohvriks. Liikmesriikide jõustamisasutustel peaks seega olema õigus võtta vastu selliste üksuste kaebusi ja nende põhjal meetmeid võtta, kaitstes samas süüdistatava menetlusõigusi.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a)  Kui ametiasutused täidavad direktiivi artikli 6 punktist e tulenevat kohustust, tuleks erilist tähelepanu pöörata kaebajate ja muude ohvrite identiteedi kaitsmisele.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Liikmesriikide jõustamisasutustel peaksid olema vajalikud volitused, et tõhusalt koguda faktilist teavet teabenõuete alusel. Neil peaks olema õigus vajaduse korral nõuda, et keelustatud tava kohaldamine lõpetataks. Hoiatava vahendi (näiteks õigus määrata trahve ja uurimistulemuste avaldamine) olemasolu võib motiveerida käitumist muutma ja panna osapooli otsima kohtueelseid lahendusi ning seetõttu peaksid sellised vahendid kuuluma jõustamisasutuste volituste hulka. Komisjon ja liikmesriikide jõustamisasutused peaksid tegema tihedat koostööd, et tagada ühtne lähenemisviis käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade kohaldamisel. Eelkõige peaksid jõustamisasutused üksteist vastastikku abistama, näiteks vahetades teavet ja pakkudes abi piiriülestes uurimistes.

(15)  Liikmesriikide jõustamisasutustel peaksid olema vajalikud volitused, et oma ülesandeid täita. Neil peaks olema õigus vajaduse korral nõuda, et keelustatud tava kohaldamine lõpetataks, et tagada põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahela õiglane ja nõuetekohane toimimine. Hoiatava vahendi (näiteks õigus määrata sanktsioone, sealhulgas trahve või mis tahes muid karistusi ja uurimistulemuste avaldamine) olemasolu võib motiveerida käitumist muutma ja panna osapooli otsima kohtueelseid lahendusi ning seetõttu peaksid sellised vahendid kuuluma jõustamisasutuste volituste hulka. Vajalik on luua liidu jõustamisalane võrgustik (edaspidi „võrgustik“), mille tegevust haldab komisjon ja mille eesmärk on koordineerida ning lihtsustada kooskõlastatud ja süsteemsel viisil teabe- ja parimate tavade vahetust liikmesriikide siseriiklike õigusaktide ja jõustamisalaste kogemuste valdkonnas, et tagada ühtne lähenemisviis käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade kohaldamisel. Võrgustik peaks ka kaasa aitama ühise arusaama parandamisele selle kohta, milliseid konkreetseid ettevõtlustavasid tuleks käsitleda ebaausate kaubandustavadena, ning tulemuslikumale võitlusele võimalike piiriüleste ebaausate kaubandustavade vastu.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Selleks, et parandada põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahela toimimist, tuleks liikmesriikidel ergutada vahendamise või alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi kasutamist ning komisjon peaks aitama ELi tasandil kaasa dialoogile ja parimate tavade vahetamisele kõigi asjaomaste sidusrühmade seas.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Eeskirjade tõhusa jõustamise hõlbustamiseks peaks komisjon aitama korraldada liikmesriikide jõustamisasutuste kohtumisi, kus saab vahetada parimaid tavasid ja jagada asjakohast teavet. Komisjon peaks looma selliseid vahetusi võimaldava veebisaidi ja seda haldama.

(16)  Eeskirjade tõhusa jõustamise hõlbustamiseks peaks komisjon aitama korraldada võrgustiku kohtumisi, kus saab vahetada parimaid tavasid ja jagada asjakohast teavet. Komisjon peaks looma selliseid vahetusi võimaldava veebisaidi ja seda haldama.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjad ei tohiks kahjustada liikmesriikide võimalust jätta kehtima või edaspidi vastu võtta kaugemale ulatuvaid eeskirju, tingimusel et peetakse kinni siseturu toimimise suhtes kohaldatavast liidu õigusest. Neid eeskirju kohaldataks koos vabatahtlike juhtimismeetmetega.

(17)  Käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjad ei tohiks kahjustada liikmesriikide võimalust jätta kehtima või edaspidi vastu võtta rangemaid eeskirju, tingimusel et peetakse kinni siseturu toimimise suhtes kohaldatavast liidu õigusest. Nende eeskirjade suhtes tuleks rakendada eelteavituse menetlust ning neid kohaldataks koos vabatahtlike juhtimismeetmetega.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate ebaausate kaubandustavadega seotud poliitika tõhusa rakendamise huvides peaks komisjon käesoleva direktiivi kohaldamise läbi vaatama ning esitama Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele aruande. Läbivaatamisel peaks pöörama erilist tähelepanu ka sellele, kas edaspidi oleks lisaks väikeste ja keskmise suurusega tarnijate kaitsmisele õigustatud ka toiduainete väikeste ja keskmise suurusega ostjate kaitse,

(19)  Põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate ebaausate kaubandustavadega seotud poliitika tõhusa rakendamise huvides peaks komisjon käesoleva direktiivi kohaldamise läbi vaatama ning esitama Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele aruande. Läbivaatamisel peaks pöörama erilist tähelepanu ka sellele, kas edaspidi oleks lisaks tarnijate kaitsmisele õigustatud ka toiduainete ostjate kaitse,

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesolevas direktiivis sätestatakse miinimumloetelu ebaausatest kaubandustavadest, mis on toiduainete tarneahelas ostjate ja tarnijate vahel keelatud, ning nähakse ette nende keeldude jõustamise miinimumeeskirjad ja jõustamisasutuste vahelise koordineerimise kord.

1.  Käesolevas direktiivis sätestatakse miinimumloetelu ebaausatest kaubandustavadest, mis on põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ostjate ja tarnijate vahel keelatud, ning nähakse ette nende keeldude jõustamise miinimumeeskirjad ja jõustamisasutuste vahelise koordineerimise kord.

 

(Termini „toiduainete tarneahel“ muutmist terminiks „põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahel“ kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse teatavate ebaausate kaubandustavade suhtes, mida esineb olukorras, kus tarnija, kes on väike ja keskmise suurusega ettevõtja, müüb toiduaineid ostjale, kes ei ole väike ega keskmise suurusega ettevõtja.

2.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse teatavate ebaausate kaubandustavade suhtes, mida esineb olukorras, kus tarnija müüb põllumajandustooteid ja toiduaineid ostjale, kes ei ole väike ega keskmise suurusega ettevõtja.

 

Termini „toiduained“ muutmine terminiks „põllumajandustooted ja toiduained“ kehtib kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(- a)  „ebaaus kaubandustava“ – tava, mis kaldub suurel määral kõrvale heast äritavast, on vastuolus hea usu ja ausa kauplemise põhimõttega ning mille on ühepoolselt kehtestanud üks kaubanduspartner teise suhtes.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  „ostja“ – liidus asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes ostab toiduaineid kaubanduslikul eesmärgil. Mõiste „ostja“ võib hõlmata selliste füüsiliste või juriidiliste isikute rühma;

a)  „ostja“ – asukohast sõltumatult füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole väike või keskmise suurusega ettevõtja ning kes ostab põllumajandustooteid või toiduaineid nende töötlemiseks või turustamiseks liidus või kes osutab tarnijatele töötlemise ja turustamisega seotud teenuseid. Mõiste „ostja“ võib hõlmata selliste füüsiliste või juriidiliste isikute rühma;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  „toiduained“ – aluslepingu I lisas loetletud tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks toiduna, ning kõnealuses lisas loetlemata tooted, mis on saadud nimetatud toodete töötlemisel ja ette nähtud kasutamiseks toiduna;

d)  „põllumajandustooted ja toiduained“ – aluslepingu I lisas loetletud tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks toiduna, ning kõnealuses lisas loetlemata tooted, mis on saadud nimetatud toodete töötlemisel ja ette nähtud kasutamiseks toiduna ja põllumajandustoodetena;

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  „kiirestiriknevad toiduained“ – toiduained, mis muutuvad inimtoiduks kõlbmatuks, kui neid ei ladustata, töödelda, pakendata või säilitata muul viisil, et hoida ära nende kõlbmatuks muutumine.

e)  „kiirestiriknevad põllumajandustooted ja toiduained“ – värsked põllumajandustooted ja toiduained, mis muutuvad inimtoiduks või ettenähtud kasutamiseks kõlbmatuks, eriti toote loomulikest omadustest tingitud kiire riknemise tõttu, kui neid ei ladustata, töödelda, pakendata või säilitata muul viisil, et hoida ära nende kõlbmatuks muutumine.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  „majanduslik sõltuvus“ – olukord, kui ostja ja tarnija vaheliste kaubandussuhete lõpetamine võib ohustada viimase tegevuse edasist jätkumist ning kui tarnijal ei ole alternatiivset varianti kõnealustele lepingulistele suhetele, mida võiks mõistliku aja jooksul rakendada. Majandusliku sõltuvuse olukord loetakse tekkinuks siis, kui ostja tegevusega saab seostada vähemalt 40% tarnija käibest;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et keelustatakse järgmised kaubandustavad:

1.  Liikmesriigid tagavad, et keelustatakse vähemalt järgmised kaubandustavad:

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  ostja tühistab kiirestiriknevate toiduainete tellimused nii lühikese etteteatamisega, et ei saa eeldada, et tarnijal õnnestub leida neile toodetele muid turustus- või kasutusvõimalusi;

b)  ostja tühistab ühepoolselt kiirestiriknevate põllumajandustoodete või toiduainete tellimused nii lühikese etteteatamisega, et ei saa eeldada, et tarnijal õnnestub leida neile toodetele muid turustus- või kasutusvõimalusi;

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  ostja muudab ühepoolselt ja tagasiulatuvalt tarnelepingu tingimusi, mis on seotud tarnete ja kohaletoimetamise sageduse, aja või mahuga, toiduainete kvaliteedinõuete või hindadega;

c)  ostja muudab ühepoolselt ja tagasiulatuvalt tarnelepingu tingimusi, mis on seotud tarnete ja kohaletoimetamise sageduse, aja või mahuga, põllumajandustoodete või toiduainete kvaliteedinõuete, hindade või maksetingimustega;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  tarnija maksab toiduainete raiskumineku eest, mis on toimunud ostja ruumides, kuid mitte tarnija hooletuse või süü tõttu.

d)  tarnija maksab põllumajandustoodete või toiduainete raiskumineku eest, mis on toimunud siis, kui tooted on ostja omandisse üle läinud, kuid mitte tarnija hooletuse või süü tõttu;

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  ostja avaldab kolmandale isikule või kuritarvitab muul viisil tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu konfidentsiaalset teavet, mida tarnija jagas, nagu näiteks tarnelepingu sisu või ärisaladused; see hõlmab sellise teabe kasutamist ostja poolt, et arendada oma konkureerivat toodet;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d b)  ostja kannab või püüab kanda oma majanduslikke riske põhjendamatult või ebaproportsionaalselt üle tarnijale.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et kui järgmistes kaubandustavades ei ole tarnelepingu sõlmimisel selgelt ja ühemõtteliselt kokku lepitud, siis on need keelatud:

2.  Liikmesriigid tagavad, et kui järgmistes kaubandustavades ei ole lepingupooled tarnelepingu sõlmimisel selgelt, ühemõtteliselt ja kergesti arusaadaval viisil kokku leppinud või kui need kaubandustavad tulenevad tarnija majanduslikust sõltuvusest ostjast, mis võimaldas ostjal need tingimused kehtestada, siis on need keelatud:

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  ostja nõuab tarnijalt tarnija toiduainete ladustamise, väljapanemise või kaubaloetellu lisamise eest tasu;

b)  ostja nõuab tarnijalt tarnija põllumajandustoodete või toiduainete ladustamise, väljapanemise või kaubaloetellu lisamise eest tasu;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  põllumajandustoodete või toiduainete edasimüük kahjumiga, välja arvatud toodete puhul, mille kõlblikkusaja lõpp on kaks päeva pärast müügikuupäeva.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Lepingulised suhted

 

Tarnija võib nõuda, et kaupade tarnimiseks või teenuste osutamiseks sõlmitakse selges ja üheselt mõistetavas keeles koostatud kirjalik leping, mis hõlmab tarnelepingu kõiki olulisi aspekte ja milles esitatakse vähemalt järgmised üksikasjad:

(

a) lepingupooled;

 

b) lepingu ese;

 

c) tarnitavate toodete või osutatavate teenuste maht, hind ja kvaliteet;

 

d) maksmine;

 

e) karistused lepingu täitmata jätmise korral;

 

f) lepingu kestus ning vajaduse korral lepingu uuendamine;

g) lepingu lõpetamise põhjused, sealhulgas mõistlik etteteatamise ajavahemik;

 

h) kohaldatav õigus.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid teavitavad komisjoni määratud jõustamisasutusest.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tarnija esitab kaebuse selle liikmesriigi jõustamisasutusele, kus on asutatud ostja, kelle puhul kahtlustatakse keelatud kaubandustava kasutamist.

1.  Enne kaebuse esitamist võib tarnija kasutada ettenähtud vahendusteenuseid, kui need on kättesaadavad. Kui see ei ole sobilik või ei lahenda probleemi, esitab tarnija esitab kaebuse selle liikmesriigi jõustamisasutusele, kus on asutatud ostja, kelle puhul kahtlustatakse keelatud kaubandustava kasutamist, või selle liikmesriigi jõustamisasutusele, kus on asutatud tarnija. Viimasel juhul edastab jõustamisasutus kaebuse selle liikmesriigi jõustamisasutusele, kus on asutatud ostja, kelle puhul kahtlustatakse keelatud kaubandustava kasutamist.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kaebusi võivad esitada tootjaorganisatsioonid või tootjaorganisatsioonide liidud, kelle liige (liikmed) või liikmete liige (liikmed) leiab (leiavad), et keelatud kaubandustava teda (neid) mõjutab.

2.  Tarnija- või tootjaorganisatsioonidel või määruse (EL) 1308/2013 kohastel tarnija- või tootjaorganisatsioonide liitudel või põllumajanduslikel kutseorganisatsioonidel, mille liige (liikmed) arvab (arvavad), et teda (neid) mõjutab keelatud kaubandustava, mittetulunduslikel valitsusvälistel ja kodanikuühiskonna organisatsioonidel, samuti organisatsioonidel, kes teevad koostööd tootjatega või kellel on tõendatud eksperditeadmised põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas kasutatavatest kaubandustavadest on õigus esitada kaebus organisatsiooni või ühenduse liikmete nimel ning õigus olla nõuetekohaselt menetlusse kaasatud rikkumise tuvastamise eesmärgil ja kooskõlas artikli 6 sätetega.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Jõustamisasutus tagab kaebuse esitaja taotluse korral viimase identiteedi konfidentsiaalsuse ja mis tahes muu sellise teabe konfidentsiaalsuse, mille avalikustamist peab kaebuse esitaja oma huve kahjustavaks. Kaebuse esitaja täpsustab sellise teabe võimalikus konfidentsiaalsustaotluses.

3.  Jõustamisasutus tagab kaebuse esitaja taotluse korral viimase anonüümsuse või identiteedi konfidentsiaalsuse ja mis tahes muu sellise teabe konfidentsiaalsuse, mille avalikustamist peab kaebuse esitaja oma huve kahjustavaks. Kaebuse esitaja täpsustab sellise teabe võimalikus anonüümsus- või konfidentsiaalsustaotluses. Asutus tagab kostja huvides menetluse anonüümsuse või konfidentsiaalsuse. See ei piira kostja menetlusõigusi.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Kui jõustamisasutus leiab, et kaebuse põhjal meetmete võtmiseks on piisavalt alust, viib ta uurimise läbi hiljemalt kuue kuu jooksul. Keerulistel ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib seda ajavahemikku pikendada kuni kuue kuu võrra. Jõustamisasutus teavitab kaebuse esitajat sellest pikendamisest ning selle põhjustest.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Vahendamine või alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism

 

1.  Ilma et see piiraks artiklis 6 sätestatud jõustamisasutuse volitusi ja kohustusi, võivad liikmesriigid ergutada vahendamise või alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi kasutamist ebaausatest kaubandustavadest tuleneva vaidluse korral tarnija ja ostja vahel.

 

2.  Vahendamise või alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi kasutamisega ei piirata tarnija õigust esitada kaebust, mis on sätestatud artiklis 5.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et jõustamisasutusel on asjakohased vahendid, ja annavad jõustamisasutusele järgmised volitused:

Liikmesriigid tagavad, et määratud jõustamisasutusel on oma ülesannete täitmiseks vajalikud ressursid, sealhulgas piisavad eelarvevahendid ja eksperditeadmised, ja annavad jõustamisasutusele järgmised volitused:

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  viia oma uurimiste raames läbi etteteatamata kohapealseid kontrolle;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  teha otsuseid artiklis 3 sätestatud keeldude rikkumise kohta ja nõuda ostjalt keelatud kaubandustava praktiseerimise lõpetamist. Pädev asutus võib keelduda sellise otsuse tegemisest, kui sellega kaasneks risk avaldada kaebuse esitaja identiteet või muu teave, mille avalikustamist peab kaebuse esitaja oma huve kahjustavaks, tingimusel et kaebuse esitaja on sellise teabe artikli 5 lõike 3 kohaselt täpsustanud;

c)  teha kohaldatava siseriikliku õiguse raames otsuseid artiklis 3 sätestatud keeldude rikkumise kohta ja nõuda ostjalt keelatud kaubandustava praktiseerimise lõpetamist. Pädev asutus võib keelduda sellise otsuse tegemisest, kui sellega kaasneks risk avaldada kaebuse esitaja identiteet või muu teave, mille avalikustamist peab kaebuse esitaja oma huve kahjustavaks, tingimusel et kaebuse esitaja on sellise teabe artikli 5 lõike 3 kohaselt täpsustanud;

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  määrata rikkumise toimepanijale rahatrahv. Trahv peab rikkumise laadi, kestust ja raskust arvesse võttes olema tõhus, proportsionaalne ja hoiatav;

d)  määrata rikkumise toimepanijale kooskõlas liikmesriigi õigusega karistusi, sealhulgas rahatrahve või muid hoiatavaid karistusi. Karistused peavad rikkumise laadi, kestust ja raskust arvesse võttes olema tõhusad, tekitatud kahjuga proportsionaalsed ja hoiatavad;

 

Sanktsioonide määramisel võtab jõustamisasutus arvesse sama ettevõtja korduvaid rikkumisi.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et jõustamisasutused teevad omavahel tõhusalt koostööd ja abistavad üksteist vastastikku piiriülestes uurimistes.

1.  Liikmesriigid tagavad, et jõustamisasutused teevad omavahel liidu jõustamisalase võrgustiku raames tõhusalt koostööd ja abistavad üksteist vastastikku piiriülestes uurimistes.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Jõustamisasutused saavad kord aastas kokku, et arutada käesoleva direktiivi kohaldamist, võttes aluseks artikli 9 lõikes 1 osutatud aastaaruanded ja parimad tavad direktiiviga hõlmatud valdkonnas. Neid koosolekuid korraldab komisjon.

2.  Jõustamisasutused saavad kord aastas kokku, et arutada käesoleva direktiivi kohaldamist liidu jõustamisalase võrgustiku raames. Neid koosolekuid korraldab komisjon.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 a

 

Liidu jõustamisalase võrgustiku koosseis ja ülesanded

 

1.  Liidu jõustamisalase võrgustiku (edaspidi „võrgustik“) koosseisu kuulub üks esindaja igast jõustamisasutusest, kaks komisjoni esindajat ja nende asendusliikmed.

 

Võrgustik saab kokku korrapäraste ajavahemike järel ja vajaduse korral komisjoni või liikmesriigi nõuetekohaselt põhjendatud taotlusel.

 

Võrgustik kaasab direktiivi rakendamist käsitlevasse arutellu kõik asjaomased sidusrühmad, eesmärgiga lihtsustada dialoogi, vahetada häid tavasid ning edendada ühist lähenemisviisi.

 

2.  Võrgustikul on järgmised ülesanded:

 

a)  arutada käesoleva direktiivi kohaldamist, võttes aluseks artikli 9 lõikes 1 osutatud aastaaruanded;

 

b)  lihtsustada teabevahetust asjaomastes küsimustes, sealhulgas seoses artikli 6 esimese lõigu punktis a osutatud uurimiste tulemuste ja uute ebaausate kaubandustavade juhtumitega;

 

c)  koordineerida ning lihtsustada kooskõlastatud ja süsteemsel viisil teabe- ja parimate tavade vahetust liikmesriikide siseriiklike õigusaktide ja jõustamisalaste kogemuste valdkonnas eesmärgiga parandada ühist arusaama selle kohta, milliseid konkreetseid ettevõtlustavasid tuleks käsitleda ebaausate kaubandustavadena ning aidata kaasa tulemuslikumale võitlusele võimalike piiriüleste ebaausate kaubandustavade vastu;

 

d)  võtta arvesse ja analüüsida uusi ebaausate kaubandustavade vorme;

 

e)  uurida küsimusi, mis on seotud käesoleva direktiivi kohaldamisega, ning võtta vastu suuniseid ja soovitusi, et ergutada käesoleva direktiivi järjepidevat kohaldamist, sealhulgas ühise metoodika väljatöötamine karistuste määratlemiseks ja määramiseks;

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ette näha eeskirjad, mille eesmärk on võidelda ebaausate kaubandustavadega ning mis lähevad kaugemale artiklites 3, 5, 6 ja 7 sätestatud eeskirjadest, tingimusel et need siseriiklikud eeskirjad on kooskõlas siseturu toimimise eeskirjadega.

Liikmesriigid võivad ette näha eeskirjad, mille eesmärk on võidelda ebaausate kaubandustavadega ning mis lähevad kaugemale artiklites 3, 5, 6 ja 7 sätestatud eeskirjadest, tingimusel et need siseriiklikud eeskirjad on kooskõlas siseturu toimimise eeskirjadega, sealhulgas kaupade ja teenuste vaba liikumise ning asutamisvabadusega, mittediskrimineerimise ning sõltumatule ja erapooletule kohtulikule kontrollile juurdepääsu põhimõttega.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Käesoleva direktiivi sätetest kaugemale minevatest uutest siseriiklikest eeskirjadest tuleb komisjoni teavitada kolm kuud enne nende kohaldamise algust, et komisjon saaks neid direktiivi (EL) 2015/1535 artiklites 5 ja 6 sätestatud menetluse kohaselt hinnata.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriikide asutused peavad kõigi asjakohaste sidusrühmadega, sealhulgas tarbijaorganisatsioonidega, dialoogi tarneahela toimimise üle liikmesriigis ja liikmesriikide tegevuse tõhususe üle käesoleva direktiivi eesmärkide poole püüdlemisel.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon teostab hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva direktiivi kohaldamise alguskuupäeva direktiivi hindamise ja esitab aruande peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele.

1.  Komisjon teostab hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva direktiivi kohaldamise alguskuupäeva direktiivi hindamise ja esitab aruande peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Kõnealuse hindamise raames kaalutakse vajadust käesolev direktiiv läbi vaadata, arvestades eelkõige seda, kas direktiivi tuleks lisada ebaausate kaubandustavade uusi vorme.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas

Viited

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

2.5.2018

Kaasatud komisjonid - istungil teada andmise kuupäev

5.7.2018

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Marc Tarabella

23.4.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.7.2018

3.9.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.9.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

6

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Igor Šoltes, Ivan Štefanec

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Eric Andrieu, Philippe Loiseau

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSNÕUANDVAS KOMISJONIS

21

+

ECR

Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Eric Andrieu, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

6

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Anneleen Van Bossuyt

PPE

Carlos Coelho, Andreas Schwab

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (26.9.2018)

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Arvamuse koostaja: Linda McAvan

LÜHISELGITUS

Arengukomisjon kiidab heaks komisjoni ettepaneku võtta vastu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid. Ebaausad kaubandustavad Euroopa toiduainete tarneahelas aitavad kaasa sissetuleku ebakindlusele, toiduainete raiskamisele, madalamatele toidustandarditele ja tänapäevasele orjusele, seda nii ELis kui ka väljaspool selle piire. Käesolev direktiiv kujutab endast väärtuslikku võimalust võidelda ebaausate kaubandustavade vastu kogu liidus ja tagada toiduainete tarneahelate toimimine kõigi jaoks.

Arengukomisjon tunneb eelkõige heameelt asjaolu üle, et direktiivi kohaldatakse tarnijatele sellest olenemata, kas nad asuvad ELis või väljaspool ELi. ELi toiduainete tarneahela tarnijatel, kes asuvad ELi mittekuuluvates riikides, võib olla piiratud juurdepääs teabele, õigusalastele teadmistele ja vahenditele, mis muudab nad ebaausate kaubandustavade suhtes eriti haavatavaks. Selle tasakaalustamatuse kõrvaldamine on oluline selleks, et luua tõepoolest võrdsed võimalused, millest saavad kasu nii ELi kui ka ELi mittekuuluvad tootjad, tagades võrdsed võimalused, ennetades hindade allalöömist ja tagades õiglase tulu põllumajandusettevõtjatele kogu maailmas.

Euroopa Liit on aluslepingutes võtnud endale kohustuse aidata kaasa kestlikule arengule ja kestliku arengu eesmärkidele. ELi mittekuuluvatele tootjatele kohaldatavate ebaausate kaubandustavade aktsepteerimine Euroopa ostjate poolt oleks vastuolus liidu pühendumusega poliitikavaldkondade arengusidususele ja kahjustaks ELi poliitikaeesmärke tema partnerriikides.

ELi mittekuuluvate põllumajandusettevõtjate hõlmamist toetatakse täielikult komisjoni mõjuhinnangus, mille jaotis 6.3.3 on sõnastatud järgmiselt: „nende mittehõlmamise tulemuseks võivad olla konkurentsimoonutused ja kaubavahetuse ümbersuunamine; ostjatel oleks stiimuleid välismaistelt tarnijatelt hankimiseks, keda ei ole võimalik kaitsta ebaausate kaubandustavade eeskirjadega“. Seetõttu on asjaolu, et direktiivi kohaldatakse üheselt kõikide tarnijate suhtes, ka ELi tarnijate huvides. Selles mõjuhinnangus hoiatab komisjon ka, et „tarneahelate rahvusvahelise mõõtme tähelepanuta jätmine võib viia asjakohaste tavade jõustamisasutuste kohaldamisalast välja jäämiseni.“ Komisjoni mõjuhinnangus lisatakse ka, et „diskrimineerimiskaalutluste puhul toetatakse ka kolmandate riikide tarnijate hõlmamist“. Selles kontekstis on allpool esitatud kavandatud muudatusettepanekute eesmärk tagada, et selged eeskirjad kehtivad nii ELi kui ka EList väljaspool asuvatele põllumajandusettevõtjatele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Toiduainete tarneahelas osalevad toiduainete tootmise, töötlemise, turustamise, tarnimise ja jaemüügi etappides erinevad ettevõtjad. Tarneahel on ülekaalukalt olulisim kanal, mille kaudu jõuavad toiduained talust toidulauani. Kõnealused ettevõtjad kauplevad toiduainetega, st põllumajanduslike esmatoodetega, sealhulgas kala- ja vesiviljelustooted, mis on loetletud aluslepingu I lisas kui toiduna kasutamiseks mõeldud tooted, ning muud, nimetatud lisas loetlemata toiduained, mis on saadud põllumajandustoodete töötlemisel ja mõeldud toiduna kasutamiseks.

(3)  Põllumajanduse ja toiduainete tarneahelas osalevad põllumajanduslike toiduainete tootmise, töötlemise, impordi, ekspordi, turustamise, tarnimise, jaemüügi ja lõpptarbijale müümise etappides erinevad ettevõtjad. Tarneahel on ülekaalukalt olulisim kanal, mille kaudu jõuavad põllumajanduslikud toiduained talust toidulauani. Kõnealused ettevõtjad kauplevad põllumajandustoodete ja toiduainetega, st põllumajanduslike esmatoodetega, sealhulgas kala- ja vesiviljelustooted, mis on loetletud aluslepingu I lisas kui toiduna kasutamiseks mõeldud tooted, ning muud, nimetatud lisas loetlemata toiduained, mis on saadud põllumajandustoodete töötlemisel ja mõeldud toiduna kasutamiseks.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Ettevõtjate arv ja suurus on toiduainete tarneahela eri etappides erinev. Läbirääkimispositsiooni erinevus on seotud sellega, mil määral ettevõtjad on koondunud, ja ebaausate kaubandustavade abil võib tekkida võimalus läbirääkimispositsiooni ebaõiglaseks kasutamiseks. Ebaausad kaubandustavad on eriti kahjulikud toiduainete tarneahelas tegutsevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Põllumajanduslikke esmatooteid tarnivad põllumajandustootjad ongi peamiselt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.

(5)  Ettevõtjate arv ja suurus on põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahela eri etappides erinev. Läbirääkimispositsiooni erinevus on seotud sellega, mil määral ettevõtjad on koondunud, ja ebaausate kaubandustavade abil võib tekkida võimalus läbirääkimispositsiooni ebaõiglaseks kasutamiseks. Ebaausad kaubandustavad on eriti kahjulikud toiduainete tarneahelas tegutsevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele nii liidus kui ka liidust väljapool. Põllumajanduslikke esmatooteid tarnivad põllumajandustootjad on sageli põllumajanduse ja toiduainete tarneahela väikesed ja keskmise suurusega osalejad.

Selgitus

Arengumaade väikepõllumajandustootjad ja töölised kannatavad otseselt või kaudselt ebaausate kaubandustavade tõttu, mida kasutavad toiduainete tarneahela kõige mõjuvõimsamad ettevõtjad.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Liidu tasandil tuleks kehtestada teatavate ilmselgelt ebaausate kaubandustavade vastase kaitse miinimumstandard, et vähendada selliste tavade esinemist ja aidata kindlustada põllumajandustootjate õiglane elatustase. See peaks tooma kasu kõigile põllumajandustootjatele või toiduaineid tarnivatele füüsilistele või juriidilistele isikutele (sh tootjaorganisatsioonid ja tootjaorganisatsioonide liidud), tingimusel et need isikud vastavad mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlusele, mis on esitatud komisjoni soovituse 2003/361/EÜ1212 lisas. Mikro-, väikesed ja keskmise suurusega tarnijad on ebaausate kaubandustavade suhtes eriti haavatavad ja neil on kõige vähem võimalusi nende tavadega toime tulla, ilma et see mõjutaks negatiivselt nende majanduslikku elujõulisust. Kuna ebaausate kaubandustavade põhjustatud rahaline surve väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele kandub sageli läbi tarneahela ja jõuab põllumajandustootjateni, peaksid ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad eeskirjad kaitsma väikeseid ja keskmise suurusega tarnijaid ka esmatootmisele järgnevates etappides. Vahendajate kaitse peaks ära hoidma ka soovimatud tagajärjed (eelkõige põhjendamatu hinnatõus), mis tulenevad kaubavahetuse ümbersuunamisest põllumajandustootjatelt ja nende liitudelt, kes toodavad töödeldud tooteid, kaitsmata tarnijatele.

(7)  Liidu tasandil tuleks kehtestada ebaausate kaubandustavade vastase kaitse miinimumstandard, et vähendada selliste tavade esinemist, aidata kindlustada põllumajandustootjate õiglane elatustase liidus ja liidust väljaspool, takistada ebaturvalisi ja jätkusuutmatuid tavasid, ebakindlaid töötingimusi ning vähendada toiduohutusega seotud riske ja toidu raiskamist kogu toiduainete tarneahela ulatuses. See peaks tooma kasu kõigile põllumajandustootjatele või põllumajandustooteid ja toiduaineid tarnivatele füüsilistele või juriidilistele isikutele (sh tootjaorganisatsioonid ja tootjaorganisatsioonide liidud), ilma nende halduskoormust suurendamata. Mikro-, väikesed ja keskmise suurusega tarnijad on ebaausate kaubandustavade suhtes eriti haavatavad ja neil on kõige vähem võimalusi nende tavadega toime tulla, ilma et see mõjutaks negatiivselt nende majanduslikku elujõulisust. Kuna ebaausate kaubandustavade põhjustatud rahaline surve ettevõtjatele kandub sageli läbi tarneahela ja jõuab põllumajandustootjateni, peaksid ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad eeskirjad kaitsma tarnijaid ka esmatootmisele järgnevates etappides. Vahendajate kaitse nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda peaks ära hoidma ka soovimatud tagajärjed (eelkõige põhjendamatu hinnatõus), mis tulenevad kaubavahetuse ümbersuunamisest põllumajandustootjatelt ja nende liitudelt, kes toodavad töödeldud tooteid, kaitsmata tarnijatele.

__________________

 

12 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

 

Selgitus

Ebaausad kaubandustavad põhjustavad toiduraiskamist, ohtlikke ja jätkusuutmatuid tavasid ning ebakindlaid töötingimusi, samuti kujutavad need ohtu väikepõllumajandustootjate ja tööliste sissetulekutele terves toiduainete tarneahelas nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda. Kuna kaitset tuleb laiendada järgnevatele etappidele, saab seda laiendada tarnijatele üldiselt.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Väljaspool liitu asutatud tarnijad, kes müüvad toiduaineid liidus asutatud ostjatele, peaksid saama tugineda liidu miinimumstandardile, et hoida ära soovimatu moonutav mõju, mis tuleneb tarnijate kaitsest liidus.

(8)  Tagamaks, et EL täidab oma aluslepingujärgset poliitikavaldkondade arengusidususe kohustust ja kestliku arengu eesmärkidest tulenevaid kohustusi, peaksid väljaspool liitu asutatud tarnijad, kes müüvad põllumajandustooteid ja toiduaineid ostjatele, kes turustavad neid tooteid ja viivad need ELi turule, saama tugineda liidu miinimumstandardile, et hoida ära soovimatu moonutav mõju, mis tuleneb tarnijate kaitsest liidus.

Selgitus

Aina vähenev osa tuludest, mis jõuab arengumaade väikepõllumajandustootjateni ja töölisteni, ning töötingimused, mida nad peavad ebaausate kaubandusavade tõttu taluma, õõnestavad liidu arengupoliitikat ja eesmärke, mis on sätestatud kestliku arengu tegevuskavas aastani 2030 „Muudame oma maailma“.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Mõjuvõimu tasakaalustamatus tarneahelas ja supermarketite ebaausad kaubandustavad lähevad kalliks maksma, mis tekitab ja võimendab enamikus põllumajandustootmisega tegelevates vaestes riikides negatiivseid sotsiaalseid ja keskkonnamõjusid, sealhulgas põhiliste inimõiguste eitamist, soolist diskrimineerimist, võimetust teenida elamiseks piisavat palka ja pikki töötunde.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Kaebused tootjaorganisatsioonidelt või tootjaorganisatsioonide liitudelt võivad aidata kaitsta organisatsiooni selliste üksikliikmete identiteeti, kes on väikesed või keskmise suurusega tarnijad ja kes peavad ennast ebaausate kaubandustavade ohvriks. Liikmesriikide jõustamisasutustel peaks seega olema õigus võtta vastu selliste üksuste kaebusi ja nende põhjal meetmeid võtta, kaitstes samas süüdistatava menetlusõigusi.

(14)  Kaebused tootjaorganisatsioonidelt või tootjaorganisatsioonide liitudelt, samuti organisatsioonidelt, kes töötavad tootjatega või kel on tõendatud teadmised toiduainete tarneahelates esinevate kaubandustavade kohta, sealhulgas vabaühendused ja kodanikuühiskonna organisatsioonid või muud huvitatud osapooled, võivad aidata kaitsta organisatsiooni selliste üksikliikmete identiteeti, kes on väikesed või keskmise suurusega tarnijad ja kes peavad ennast ebaausate kaubandustavade ohvriks. Liikmesriikide jõustamisasutustel peaks seega olema õigus võtta vastu selliste üksuste kaebusi ja nende põhjal meetmeid võtta, kaitstes samas süüdistatava menetlusõigusi.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on laiendada esindusliitudele õigus esitada kaebus oma ühe või mitme liikme nimel, sest enamikul tarnijatel ei ole endal vahendeid, et sellega iseseisvalt tegeleda.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse teatavate ebaausate kaubandustavade suhtes, mida esineb olukorras, kus tarnija, kes on väike ja keskmise suurusega ettevõtja, müüb toiduaineid ostjale, kes ei ole väike ega keskmise suurusega ettevõtja.

2.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse teatavate ebaausate kaubandustavade suhtes, mida esineb olukorras, kus tarnija müüb põllumajandustooteid ja toiduaineid ostjale, sealhulgas tehingud tootjaorganisatsioonide või ühistute ja nende liikmete vahel.

Selgitus

Kohaldamisala laiendamine kõikidele ostjatele on oluline, et vältida ebaausate kaubandustavade edasikandumist tarneahelas, ilma et sellest mõjutatud tootjatel ja tarnijatel oleks juurdepääs kaebemehhanismidele (nn doomino efekt). Ühistute ja nende liikmete suhete hõlmamine on vajalik eelkõige piimatööstuses, kus ühistutel on sageli oma liikmetega võrreldes märkimisväärselt tugev läbirääkimispositsioon.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  „ostja“ – liidus asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes ostab toiduaineid kaubanduslikul eesmärgil. Mõiste „ostja“ võib hõlmata selliste füüsiliste või juriidiliste isikute rühma;

a)  „ostja“ – asukohast sõltumatult füüsiline või juriidiline isik, kes ostab põllumajandustooteid või toiduaineid kaubanduslikul eesmärgil, et viia need ELi turule. Mõiste „ostja“ võib hõlmata selliste füüsiliste või juriidiliste isikute rühma;

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  „ebaausad kaubandustavad“ — tavad, mis kalduvad suurel määral kõrvale heast ja õiglasest kauplemise põhimõttest, on vastuolus hea usu ja ausa kauplemise põhimõttega ning mille ostja on ühepoolselt kehtestanud tarnijale, või millega kantakse või püütakse kanda ostja majanduslik risk põhjendamatult ja ebaproportsionaalselt üle tarnijale; või mille puhul tarnija õigused ja kohustused on enne või pärast lepingu sõlmimist või lepingu kehtivuse ajal ärisuhtes väga erineva kaaluga;

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  „tarneleping“ - kirjalik kokkulepe tarnija ja ostja vahel, kus on selgesõnaliselt ja läbipaistvalt hõlmatud kaubanduskokkuleppe asjakohased elemendid, sealhulgas poolte nimed, nende õigused ja kohustused, hind, kestus, tarnetingimused, maksetingimused, samuti lepingu põhjus, täitmine ning lepingu lõpetamise tagajärg.

Selgitus

Selle määratluse eesmärk on arendada ja jälgida direktiivis soovitatud muid elemente. Läbipaistvuse tagamiseks on vajalik kirjalik leping, mis võimaldab jälgida ja lahendada kuritahtlikke tavasid, mis direktiivis endas on reguleeritud ja keelatud.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et keelustatakse järgmised kaubandustavad:

1.  Liikmesriigid tagavad, et keelustatakse kõik ebaausad kaubandustavad, sealhulgas vähemalt järgmised kaubandustavad:

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  ostja tühistab kiirestiriknevate toiduainete tellimused nii lühikese etteteatamisega, et ei saa eeldada, et tarnijal õnnestub leida neile toodetele muid turustus- või kasutusvõimalusi;

b)  ostja tühistab kiirestiriknevate toiduainete tellimused nii lühikese etteteatamisega, et ei saa eeldada, et tarnijal õnnestub leida neile toodetele muid samaväärseid turustus- või kasutusvõimalusi;

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  ostja kasutab tagurpidi elektroonilist oksjonit või kaheetapilist oksjonit hindade langetamiseks; neid ei reguleerita ja nendega ei tagata läbipaistvust läbirääkimistel, hinnakujundusel ja pakkujate puhul, kui ostetakse põllumajandustooteid ja põllumajanduslikke toiduaineid, mille EL on sertifitseerinud kvaliteedi ja päritolu järgi, ning sertifitseerimata tooteid;

Selgitus

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  ostja muudab ühepoolselt ja tagasiulatuvalt tarnelepingu tingimusi, mis on seotud tarnete ja kohaletoimetamise sageduse, aja või mahuga, toiduainete kvaliteedinõuete või hindadega;

c)  ostja muudab ühepoolselt tarnelepingu tingimusi, mis on seotud tarnete ja kohaletoimetamise sageduse, aja või mahuga, toiduainete kvaliteedinõuete või hindade või maksetingimustega;

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  tarnija maksab toiduainete raiskumineku eest, mis on toimunud ostja ruumides, kuid mitte tarnija hooletuse või süü tõttu.

d)  tarnija maksab toiduainete raiskumineku eest, mis on toimunud siis, kui tooted on ostja omandisse üle läinud, kuid mitte tarnija hooletuse või süü tõttu.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  ostja müüb põllumajanduslikku toiduainet selle ostuhinnast odavamalt, et teiste toodete müüki stimuleerida (klientide meelitamiseks alla omahinna müümine);

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d b)  ostja väidab vastuoluliselt, et toodete välimus ei vasta nõuetele, eesmärgiga tarneleping tühistada või selle tähtaega lühendada;

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d c)  ostja kasutab liiga rangeid kriteeriume, mis käsitlevad minimaalset säilivusaega kättesaamisel, et lükata tagasi tellimus, mis oli eelnevalt kokku lepitud või mida ei täidetud tarnijast mitteolenevatel põhjustel piisavalt kiiresti.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d d)  ostja nõuab, et tarnijad kannaksid rahalised kulud, mis tulenevad ostja ebatäpsetest prognoosidest, et tarnija kavandaks oma tootmist nii, et see vastaks prognoositud tellimustele.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tarnija esitab kaebuse selle liikmesriigi jõustamisasutusele, kus on asutatud ostja, kelle puhul kahtlustatakse keelatud kaubandustava kasutamist.

1.  Tarnija esitab kaebuse selle liikmesriigi jõustamisasutusele, kus on asutatud ostja, kelle puhul kahtlustatakse keelatud kaubandustava kasutamist, ilma vastavaid haldus- ja menetluskulusid kandmata.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Väljaspool ELi asutatud tarnija esitab kaebuse mis tahes liikmesriigi jõustamisasutusele. Kaebuse saamisel edastab jõustamisasutus kaebuse selle liikmesriigi jõustamisasutusele (kui need on erinevad), kus on asutatud keelatud kaubandustava kasutamises kahtlustatav ostja.

Selgitus

Direktiivi kohaldatakse ka väljaspool ELi asuvatele tarnijatele ning käesoleva muudatusettepanekuga luuakse nende jaoks kaebuste esitamise mehhanism. Oluline on vältida ELi ja kolmandate riikide tarnijate vahelist diskrimineerimist, konkurentsi moonutamist ja kaubavahetuse ümbersuunamist. See on oluline, et toetada poliitikavaldkondade arengusidususe lepinguliste kohustuste täitmist ja ELi kestliku arengu eesmärkidest tulenevate kohustuste täitmist.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Kui ostja on asutatud liidust väljaspool, esitab tarnija kaebuse selle liikmesriigi jõustamisasutusele, kus tarnija asutatud on. Kui tarnija on asutatud liidust väljaspool, võib tarnija esitada kaebuse mis tahes määratud jõustamisasutusele.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kaebusi võivad esitada tootjaorganisatsioonid või tootjaorganisatsioonide liidud, kelle liige (liikmed) või liikmete liige (liikmed) leiab (leiavad), et keelatud kaubandustava teda (neid) mõjutab.

2.  Kaebusi võivad esitada nii liidus kui ka väljaspool liitu tegutsevad tootjaorganisatsioonid või tootjaorganisatsioonide liidud, kelle liige (liikmed) või liikmete liige (liikmed) leiab (leiavad), et keelatud kaubandustava teda (neid) mõjutab, samuti tootjatega koostööd teevad organisatsioonid ja organisatsioonid, kellel on toiduainete tarneahela kaubandustavade valdkonnas tõendatud teadmised, sealhulgas vabaühendused ja kodanikuühiskonna organisatsioonid või muud organisatsioonid, kes tegutsevad tootjate või muude huvitatud osapoolte nimel.

Selgitus

Hirmu ületamiseks ning nõrgematele osalejatele tõhusa juurdepääsu tagamiseks on oluline laiendada kaebuse esitamise õigust organisatsioonidele, kes edendavad õiglaseid tarneahelaid ning toetavad nõrgemaid osalejaid, nagu väikesemahulised toiduainete tootjad ja naisettevõtjad. See on eriti oluline riikides, kus on nõrk valitsemistava ja kõrge ebavõrdsuse tase.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4 a.  Komisjon koostab mitmekeelse suunise, mis on kättesaadav komisjoni veebisaidil ja milles selgitatakse, kuidas kaebust esitada ja milline teave tuleb vastavale liidu jõustamisasutusele esitata, et nad saaksid otsustada, kas ametlikku uurimist on võimalik algatada.

Selgitus

VKEdel puuduvad tihti eksperditeadmised ja oskusteave oma õiguste kaitsmiseks. See on eelkõige tõsi VKEde puhul arengumaades. Seetõttu on komisjoni nõuanded ja tugi VKEde jaoks asendamatu, et nende õigusi kaitsta ja kehtestada.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 a

 

Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse kriteeriumid ja ühine metoodika, millega arvestavad jõustamisasutused rahatrahvide summa kindlaksmääramisel, võttes arvesse vähemalt järgmisi aspekte: rikkuja käive, ebaausa kaubandustava kasutamisest rikkujale tekkinud kasu, rikkumise ohvrite arv ja staatus, korduv ebaausate kaubandustavade kasutamine ostja poolt.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Komisjon tagab, et põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadil (DG AGRI) on veebisaidil esitatud e-posti aadress, et toetada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEsid) nii liidus kui ka väljaspool liitu ning kaitsta ja kehtestada nende õigusi ebaausate kaubandustavade vastu1a, pakkudes teavet menetluste kohta. Kogu asjakohane teave esitatakse kõigis ELi keeltes.

 

______________

 

1a http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 b.  Komisjon ja liikmesriikide jõustamisasutused kohaldavad käesoleva direktiivi tingimusi tihedas koostöös. Komisjon sätestab ja vaatab tihedas koostöös liikmesriikidega läbi täiendavad koostöömeetodid võrgus, sealhulgas teavitamise, nõustamise ja piiriüleste ebaausate kaubandustavade juhtumite jaotamise korra.

Selgitus

Koordineerimine ELi tasandil on väga oluline, et tagada, et ebaausaid kaubandustavasid, mis hõlmavad mitmetest liikmesriikidest pärit osalejaid ja EList väljaspool asuvaid osalejaid, koheldakse võrdselt ning jõustamisasutustel on võimalik jagada teavet, suunata piiriüleseid ebaausaid kaubandustavasid ja koordineerida nende lähenemisviisi. Lisaks sellele tagab võrk kontaktpunkti EList väljaspool asuvate tarnijate jaoks, kes ei ole kindlad, millise riikliku jõustamisasutuse poole kaebusega pöörduda.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid saadavad komisjonile iga aasta 15. märtsiks aruande, milles käsitletakse ettevõtjatevahelisi ebaausaid kaubandustavasid toiduainete tarneahelas. Kõnealune aruanne peab eelkõige sisaldama kõiki asjakohaseid andmeid käesoleva direktiiviga ette nähtud eeskirjade kohaldamise ja jõustamise kohta asjaomases liikmesriigis varasemal aastal.

1.  Liikmesriigid saadavad komisjonile iga aasta 15. märtsiks aruande, milles käsitletakse ettevõtjatevahelisi ebaausaid kaubandustavasid toiduainete tarneahelas. Kõnealune aruanne peab eelkõige sisaldama kõiki asjakohaseid andmeid käesoleva direktiiviga ette nähtud eeskirjade kohaldamise ja jõustamise kohta asjaomases liikmesriigis varasemal aastal, pöörates erilist tähelepanu piiriülestele ebaausatele kauplemistavadele ning nende otsesele ja kaudsele mõjule tarnijatele, sealhulgas väljaspool liitu asuvatele tarnijatele. Liikmesriigid annavad teada ka selle kohta, kuidas on kehtiva direktiivi rakendamine aidanud kaasa toidu raiskamise vähendamisele, toiduainete kvaliteedi tõstmisele ja säästvate tavade edendamisele toiduainete tarneahelas.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon teostab hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva direktiivi kohaldamise alguskuupäeva direktiivi hindamise ja esitab aruande peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele.

1.  Komisjon teostab kolm aastat pärast käesoleva direktiivi kohaldamise alguskuupäeva direktiivi hindamise ja esitab aruande peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Aruandes pööratakse erilist tähelepanu direktiivi tõhususele kõige haavatavamate osalejate kaitsmisel ebaausate kaubandustavade eest kogu toiduainete tarneahelas nii liidus kui väljaspool seda. Samuti hinnatakse selles direktiivi panust toidu raiskamise vähendamisse, toiduainete kvaliteedi tõstmisse ja toiduainete tarneahelas säästvate tavade edendamisse. Aruandes kaalutakse direktiivi läbivaatamise vajadust, eelkõige ebaausate kaubandustavade kasutamise uute viiside lisamist ning sisendkulude ja kogu põllumajanduslike toiduainete tarneahelas hindade edasikandumise alaste andmete kasutamist, et kehtestada tarnelepingus õiglaste hindade määramise kriteeriumid. Komisjon võib selle aruande alusel esitada asjakohased õigusaktide ettepanekud.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevad ebaausad kaubandustavad

Viited

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

13.9.2018

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Linda McAvan

11.7.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.8.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.9.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

11

1

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Adam Szejnfeld

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Asim Ademov, Andrea Bocskor

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

11

+

ALDE

Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

1

ECR

Eleni Theocharous

5

0

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Željana Zovko

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (17.9.2018)

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Arvamuse koostaja: Pilar Ayuso

LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu põllumajandustootjad on toiduainete tarneahelas kõige nõrgemal positsioonil, kuna neil on väga vähe läbirääkimisjõudu. Ühise põllumajanduspoliitika raames on viimastel aastatel kehtestatud teatavad uued sätted, et nende turupositsiooni parandada, edendades pakkumise suuremat koondumist tootjaorganisatsioonide kaudu.

Kuigi on toimunud poliitiline nihe positiivsemas suunas, on jätkuvalt ruumi seadusandlike paranduste jaoks ning tuleb teha veel palju jõupingutusi, et saavutada optimaalne tasakaal erinevate osalejate vahel. Suur killustatuse tase põllumajanduslike toiduainete pakkumises, ühise põllumajanduspoliitika toetusvahendite turule suunatud lähenemisviis ning hinna üha suurenev volatiilsus on asjaolud, mis muudavad oluliseks asjakohaste võrdsete võimaluste tagamise tarnijate ja ostjate vahel.

Oluline on rõhutada, et põllumajandustootjate jaoks võivad ebaausad tavad viia majandusliku kahjuni, vähendades kasu, mida nad saavad ühise põllumajanduspoliitika toetustest, mis on üha rohkem seotud keskkonnasäästlikkusega. Olemas on mitmesugust laadi ebaausaid tavasid, kuid mõned, näiteks kahjumiga müük, esinevad väga sageli ja ohvritel on neile reageerimiseks õiguslike lünkade ja ebakindluse tõttu väga vähe manööverdamisruumi. 

On aeg, et Euroopa Liit reageeriks sellele olukorrale ja üritaks luua õigusraamistiku, mis aitaks saavutada parema tasakaalu toiduainete tarneahelas. Ebaausad tavad kahjustavad paljude Euroopa Liidu põllumajandusettevõtjate kasumlikkust ja liikmesriigid ei saa seda olukorda eirata. Mõned aastad tagasi vastu võetud nn tarneahela algatuse tulemuseks oli positiivne heade tavade põhimõtete kogum, kuid kahjuks ei ole see piisav, et võidelda tõhusalt ebaausate kaubandustavade vastu, kuni sellele ei lisandu karistusi täitmata jätmise eest ja puudub võimalus esitada konfidentsiaalseid kaebusi. 

Meil on hea meel, et Euroopa Komisjon on teinud esimese sammu, kehtestades selles valdkonnas ELi õigusaktid ja tehes ettepaneku miinimumsätete kohta kõigi liikmesriikide jaoks. Sellele vaatamata tuleks parandada ettepaneku mõningaid aspekte, et selle tulemuseks ei oleks üksnes poliitiline samm.

Esiteks on väga oluline, et ELi õigustekst ei nõrgestaks mõnedes liikmesriikides juba tehtud edusamme ebaausate kaubandustavade vastu võitlemisel. Arvamuse koostaja jaoks on põhipunkt see, et riikide ametiasutustel lubatakse minna direktiivis sätestatud miinimumnõuetest kaugemale. Mõned riigid on kehtestanud eeskirjad, mis on tunduvalt leevendanud suhteid väärtusahela kõigi osaliste vahel. 

Ettepaneku kohaldamisala on liiga piirav, sest see hõlmab ainult suurte ostjate poolset kuritarvitamist väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suhtes. Arvamuse koostaja leiab, et ELi õiguskaitset tuleks laiendada, et katta kõiki ebaausaid olukordi. 

Komisjoni tekst ei käsitle müüki alla omahinna ning just see on põhiline teema kaebuste puhul, mida esitavad põllumajandustootjad seoses riknevate toodetega seotud teatavate muutlike müügiedendustavadega, mida suured ostjad rakendavad klientide ligimeelitamise meetmena. 

Arvamuse koostaja usub kindlalt, et ilma kirjalike lepinguteta ei ole ELi õigusaktid kunagi tõhusad. Kuigi ühise põllumajanduspoliitika õigusaktides ei ole veel ette nähtud kohustuslikke kirjalikke lepinguid ELi tasandil, peaks uus direktiiv kajastama vähemalt mõningaid põllumajandusturgude ühise korralduse raames tehtud edusamme, mis võimaldavad liikmesriikidel muuta kirjalikud lepingud oma territooriumil kohustuslikuks. Arvamuse koostaja kutsub kõiki liikmesriike üles võtma kasutusele kohustuslikud lepingud, järgides teatavate riikide, näiteks Hispaania eeskuju.

Et tagada võrdsed võimalused kogu Euroopa Liidus, peaksid liikmesriikidel olema ühesed kriteeriumid ebaausate kaubandustavade eest trahvide arvutamiseks, ilma et see kahjustaks riigi pädevust. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku sõnastuse kohta, mis on sarnane juba kehtivate ELi õigustekstide muude sõnastustega.

Läbipaistvus turul on samuti oluline element, mida tuleks ELi õigusaktide puhul arvesse võtta, kui tegemist on ebaausate kaubandustavadega. Järgides teatavate juba vastu võetud riiklike sätete eeskuju, teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et kõik liikmesriigid looksid riiklikud põllumajanduslike toiduainete ahela seirekeskused, et jälgida turuhindu ja tuvastada eeskirjade eiramist. Selline vahend oleks väga kasulik õigusaktide rakendamise hindamiseks, pidades silmas tulevasi läbivaatamisi, ning riiklike andmete vahetamiseks. 

Võimalus kaitsta kaebuse esitanud tootja konfidentsiaalsust on komisjoni ettepaneku põhielement, mis võimaldaks esitada kaebusi ilma, et sellega kaasneks nn hirmufaktor. Arvamuse koostaja soovib komisjoni teksti tõhustada, et muuta see õigus konfidentsiaalsusele automaatseks. 

Komisjoni muudele asjakohastele muudatustele lisaks soovib arvamuse koostaja rõhutada ka vajadust hõlmata direktiivi kohaldamisalasse kolmandates riikides asuvad ostjad, kes ostavad liikmesriikide turgudel müüdavaid ELi tooteid. Eesmärk on vältida olukorda, kus mõned ostjad väldivad ELi sätteid kõigest oma asukoha viimisega EList väljapoole.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Toiduainete tarneahelas osalevad toiduainete tootmise, töötlemise, turustamise, tarnimise ja jaemüügi etappides erinevad ettevõtjad. Tarneahel on ülekaalukalt olulisim kanal, mille kaudu jõuavad toiduained talust toidulauani. Kõnealused ettevõtjad kauplevad toiduainetega, st põllumajanduslike esmatoodetega, sealhulgas kala- ja vesiviljelustooted, mis on loetletud aluslepingu I lisas kui toiduna kasutamiseks mõeldud tooted, ning muud, nimetatud lisas loetlemata toiduained, mis on saadud põllumajandustoodete töötlemisel ja mõeldud toiduna kasutamiseks.

(3)  Põllumajanduslike toiduainete tarneahelas osalevad põllumajandustoodete või toiduainete tootmise, töötlemise, turustamise, tarnimise ja jaemüügi etappides erinevad ettevõtjad. Tarneahel on ülekaalukalt olulisim kanal, mille kaudu tooted tarbijani jõuavad. Kõnealused ettevõtjad kauplevad põllumajandustoodete või toiduainetega, st põllumajanduslike esmatoodetega, sealhulgas kala- ja vesiviljelustooted, mis on loetletud aluslepingu I lisas kui toiduna kasutamiseks mõeldud tooted, muud, nimetatud lisas loetlemata toiduained, mis on saadud põllumajandustoodete töötlemisel ja mõeldud toiduna kasutamiseks, ning põllumajandustooted.

 

(Termini „toiduainete tarneahel“ muutmist terminiks „põllumajanduslike toiduainete tarneahel“ kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Ettevõtjate arv ja suurus on toiduainete tarneahela eri etappides erinev. Läbirääkimispositsiooni erinevus on seotud sellega, mil määral ettevõtjad on koondunud, ja ebaausate kaubandustavade abil võib tekkida võimalus läbirääkimispositsiooni ebaõiglaseks kasutamiseks. Ebaausad kaubandustavad on eriti kahjulikud toiduainete tarneahelas tegutsevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Põllumajanduslikke esmatooteid tarnivad põllumajandustootjad ongi peamiselt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.

(5)  Ettevõtjate arv ja suurus on põllumajanduslike toiduainete tarneahela eri etappides erinev. Läbirääkimispositsiooni erinevus on seotud sellega, mil määral ettevõtjad on koondunud, ja ebaausate kaubandustavade abil võib tekkida võimalus läbirääkimispositsiooni ebaõiglaseks kasutamiseks. Ebaausad kaubandustavad on eriti kahjulikud põllumajanduslike toiduainete tarneahelas tegutsevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele nii liidus kui ka liidust väljapool. Sellegipoolest on kõik ettevõtjad, olenemata nende majanduslikust mõõtmest, ebaausate kaubandustavade ees kaitsetud.

Selgitus

Muudatusettepaneku esimese osa kohta: vt selgitust muudatusettepanekule 7. Teises osas tehakse ettevalmistusi kohaldamisala laiendamiseks kõikidele ettevõtjatele, olenemata nende majanduslikest mõõtmetest. Arengumaade väikepõllumajandustootjad ja töölised kannatavad otseselt või kaudselt ebaausate kaubandustavade tõttu, mida kasutavad toiduainete tarneahela kõige mõjuvõimsamad ettevõtjad.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Põllumajanduslikke esmatooteid tarnivad põllumajandustootjad ongi peamiselt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. Piiratud arvu kriteeriume, mida kasutatakse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemisel, ületatakse siiski sageli põllumajandustootmises, näiteks hooajalise tööjõu kasutamise puhul. Seetõttu on asjakohane laiendada käesoleva direktiivi kohaldamisala ka keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele. Keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjad on ettevõtted, tootjaorganisatsioonid, ühistud või tootjaorganisatsioonide liidud, millel on keskmise suurusega struktuur, kõrge omavahendite suhtarv ja kuni 3000 töötajat. Samuti võivad keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjad olla pereettevõtted. Väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel ning keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatel on võrreldes põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahela suurte osalejatega vähe turuvõimu.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Liidu tasandil tuleks kehtestada teatavate ilmselgelt ebaausate kaubandustavade vastase kaitse miinimumstandard, et vähendada selliste tavade esinemist ja aidata kindlustada põllumajandustootjate õiglane elatustase. See peaks tooma kasu kõigile põllumajandustootjatele või toiduaineid tarnivatele füüsilistele või juriidilistele isikutele (sh tootjaorganisatsioonid ja tootjaorganisatsioonide liidud), tingimusel et need isikud vastavad mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlusele, mis on esitatud komisjoni soovituse 2003/361/EÜ12 lisas. Mikro-, väikesed ja keskmise suurusega tarnijad on ebaausate kaubandustavade suhtes eriti haavatavad ja neil on kõige vähem võimalusi nende tavadega toime tulla, ilma et see mõjutaks negatiivselt nende majanduslikku elujõulisust. Kuna ebaausate kaubandustavade põhjustatud rahaline surve väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele kandub sageli läbi tarneahela ja jõuab põllumajandustootjateni, peaksid ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad eeskirjad kaitsma väikeseid ja keskmise suurusega tarnijaid ka esmatootmisele järgnevates etappides. Vahendajate kaitse peaks ära hoidma ka soovimatud tagajärjed (eelkõige põhjendamatu hinnatõus), mis tulenevad kaubavahetuse ümbersuunamisest põllumajandustootjatelt ja nende liitudelt, kes toodavad töödeldud tooteid, kaitsmata tarnijatele.

(7)  Liidu tasandil tuleks kehtestada teatavate ilmselgelt ebaausate kaubandustavade vastase kaitse miinimumstandard, et vähendada selliste tavade esinemist ja aidata kindlustada põllumajandustootjate õiglane elatustase. See peaks tooma kasu kõigile põllumajandustootjatele või toiduaineid tarnivatele füüsilistele või juriidilistele isikutele (sh tootjaorganisatsioonid ja tootjaorganisatsioonide liidud). Kuna ebaausate kaubandustavade põhjustatud rahaline surve ettevõtjatele kandub sageli läbi tarneahela ja jõuab põllumajandustootjateni, peaksid ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad eeskirjad kaitsma tarnijaid ka esmatootmisele järgnevates etappides. Vahendajate kaitse peaks ära hoidma ka soovimatud tagajärjed (eelkõige põhjendamatu hinnatõus), mis tulenevad kaubavahetuse ümbersuunamisest põllumajandustootjatelt ja nende liitudelt, kes toodavad töödeldud tooteid, kaitsmata tarnijatele.

__________________

 

12 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

 

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tehakse ettevalmistusi kohaldamisala laiendamiseks kõikidele ettevõtjatele, olenemata nende majanduslikest mõõtmetest.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Väljaspool liitu asutatud tarnijad, kes müüvad toiduaineid liidus asutatud ostjatele, peaksid saama tugineda liidu miinimumstandardile, et hoida ära soovimatu moonutav mõju, mis tuleneb tarnijate kaitsest liidus.

(8)  Väljaspool liitu asutatud tarnijad, kes müüvad toiduaineid liidus asutatud ostjatele, peaksid saama tugineda liidu miinimumstandardile, et hoida ära soovimatu moonutav mõju, mis tuleneb tarnijate kaitsest liidus. Liidu poliitika peab olema kooskõlas ka liidu kohustustega seoses kestliku arengu eesmärkidega.

Selgitus

Aina vähenev osa tuludest, mis jõuab arengumaade väikepõllumajandustootjateni ja töölisteni, ning töötingimused, mida nad peavad ebaausate kaubandusavade tõttu taluma, õõnestavad liidu arengupoliitikat ja eesmärke, mis on sätestatud kestliku arengu tegevuskavas aastani 2030 „Muudame oma maailma“.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Tuleks kohaldada asjakohaseid eeskirju toiduainete tarneahelas tegutsevate suuremate, st muude kui väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ärikäitumise suhtes, sest just nendel on väikeste ja keskmise suurusega tarnijatega kauplemisel tavaliselt suhteliselt tugevam läbirääkimispositsioon.

(9)  Tuleks kohaldada asjakohaseid eeskirju kõigi põllumajanduslike toiduainete tarneahelas tegutsevate ettevõtjate suhtes.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tehakse ettevalmistusi kohaldamisala laiendamiseks kõikidele ettevõtjatele, olenemata nende majanduslikest mõõtmetest.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Kuna enamik liikmesriike juba on kehtestanud ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad riiklikud eeskirjad (ehkki need on erinevad), on asjakohane kasutada liidu õiguse kohase minimaalse kaitsestandardi kehtestamise vahendina direktiivi. See peaks võimaldama liikmesriikidel lisada asjakohased eeskirjad oma riigi õiguskorda nii, et saavutatakse ühtne kord. Liikmesriikidel ei tohiks keelata võtta vastu ja kohaldada oma territooriumil rangemaid riiklikke õigusakte, mis kaitsevad väikeseid ja keskmise suurusega tarnijaid ja ostjaid toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate ebaausate kaubandustavade vastu, tingimusel et peetakse kinni siseturu toimimise suhtes kohaldatavast liidu õigusest.

(10)  Kuna enamik liikmesriike juba on kehtestanud ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad riiklikud eeskirjad (ehkki need on erinevad), on asjakohane kasutada liidu õiguse kohase minimaalse kaitsestandardi kehtestamise vahendina direktiivi. See peaks võimaldama liikmesriikidel lisada asjakohased eeskirjad oma riigi õiguskorda nii, et saavutatakse ühtne kord. Liikmesriikidel ei tohiks keelata võtta vastu ja kohaldada oma territooriumil rangemaid riiklikke õigusakte, mis kaitsevad kõiki tarnijaid ja ostjaid põllumajanduslike toiduainete tarneahelas, olenemata nende majanduslikest mõõtmetest, ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate ebaausate kaubandustavade vastu, tingimusel et peetakse kinni siseturu toimimise suhtes kohaldatavast liidu õigusest.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tehakse ettevalmistusi kohaldamisala laiendamiseks kõikidele ettevõtjatele, olenemata nende majanduslikest mõõtmetest.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Kuna ebaausaid kaubandustavasid võib esineda toiduaine müügi igas etapis, st enne või pärast müügitehingut või selle ajal, peaksid liikmesriigid tagama, et käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse kõnealuste tavade suhtes sõltumata sellest, millises etapis need esinevad.

(11)  Kuna ebaausaid kaubandustavasid võib esineda põllumajandustoote või toiduaine müügi igas etapis, st enne või pärast müügitehingut või selle ajal või siis, kui ostja osutab tarnijale müügiprotsessiga seoses teenuseid, peaksid liikmesriigid tagama, et käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse kõnealuste tavade suhtes sõltumata sellest, millises etapis need esinevad.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Kui otsustatakse selle üle, kas lugeda konkreetset kaubandustava ebaausaks, on oluline vähendada riski, et piiratakse ausate ja tõhusust suurendavate kokkulepete kasutamist osapoolte kokkuleppel. Seetõttu on asjakohane teha vahet tavadel, mis on selgelt ja ühemõtteliselt ette nähtud osapoolte vahel sõlmitud tarnelepingutes, ja tavadel, mis esinevad pärast tehingu alustamist, ilma et nendes oleks enne selgelt ja ühemõtteliselt kokku lepitud. Selle põhjal on võimalik keelustada vaid tarnelepingute asjakohaste tingimuste ühepoolne ja tagasiulatuv muutmine. Siiski loetakse teatavad kaubandustavad ebaausaks juba nende olemuse tõttu ja nende puhul ei tohiks kohaldada osapoolte lepinguvabadust selleks, et nende puhul eeskirjadest erandit teha.

(12)  Kui otsustatakse selle üle, kas lugeda konkreetset kaubandustava ebaausaks, on oluline vähendada riski, et piiratakse ausate ja tõhusust suurendavate kokkulepete kasutamist osapoolte kokkuleppel. Seetõttu on asjakohane teha vahet tavadel, mis on selgelt ja ühemõtteliselt ette nähtud osapoolte vahel sõlmitud tarnelepingutes, ja tavadel, mis esinevad pärast tehingu alustamist, ilma et nendes oleks enne selgelt ja ühemõtteliselt kokku lepitud. Selle põhjal on võimalik keelustada vaid tarnelepingute asjakohaste tingimuste ühepoolne ja tagasiulatuv muutmine. Siiski loetakse teatavad kaubandustavad ebaausaks juba nende olemuse tõttu ja nende puhul ei tohiks kohaldada osapoolte lepinguvabadust selleks, et nende puhul eeskirjadest erandit teha. Lisaks ei tohiks tarnijaid tarnelepingu kokkuleppimisel survestada.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Selleks et tagada käesolevas direktiivis sätestatud keeldude tõhus jõustamine, peaksid liikmesriigid määrama jõustamise eest vastutava asutuse. Asutusel peaks olema õigus tegutseda omal algatusel või toiduainete tarneahelas esinevatest ebaausatest kaubandustavadest mõjutatud osapoolte kaebuste alusel. Kui kaebuse esitaja palub, et tema identiteet jääks konfidentsiaalseks, kuna ta kardab kättemaksu, peaksid liikmesriikide jõustamisasutused sellist soovi austama.

(13)  Selleks et tagada käesolevas direktiivis sätestatud keeldude tõhus jõustamine, peaksid liikmesriigid määrama jõustamise eest vastutava asutuse. Asutusel peaks olema õigus tegutseda omal algatusel või põllumajanduslike toiduainete tarneahelas esinevatest ebaausatest kaubandustavadest mõjutatud osapoolte kaebuste alusel. Kui esitatakse kaebus, peab liikmesriigi jõustamisasutus tagama, et kaebuse esitaja identiteet jääks anonüümseks.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse kaebuste anonüümsus.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Et tagada ebaausate kaubandustavade keelustamise tõhus täitmine, peaks määratud jõustamisasutustel olema kõik vajalikud ressursid, töötajad ja eksperditeadmised.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Kaebused tootjaorganisatsioonidelt või tootjaorganisatsioonide liitudelt võivad aidata kaitsta organisatsiooni selliste üksikliikmete identiteeti, kes on väikesed või keskmise suurusega tarnijad ja kes peavad ennast ebaausate kaubandustavade ohvriks. Liikmesriikide jõustamisasutustel peaks seega olema õigus võtta vastu selliste üksuste kaebusi ja nende põhjal meetmeid võtta, kaitstes samas süüdistatava menetlusõigusi.

(14)  Kaebused tootja- või tarnijaorganisatsioonidelt või selliste organisatsioonide liitudelt võivad aidata kaitsta organisatsiooni või peretalude selliste üksikliikmete identiteeti, kes on väikesed või keskmise suurusega tarnijad ja kes peavad ennast ebaausate kaubandustavade ohvriks. Liikmesriikide jõustamisasutustel peaks seega olema õigus võtta vastu selliste üksuste kaebusi ja nende põhjal meetmeid võtta, kaitstes samas süüdistatava menetlusõigusi.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Liikmesriikide jõustamisasutustel peaksid olema vajalikud volitused, et tõhusalt koguda faktilist teavet teabenõuete alusel. Neil peaks olema õigus vajaduse korral nõuda, et keelustatud tava kohaldamine lõpetataks. Hoiatava vahendi (näiteks õigus määrata trahve ja uurimistulemuste avaldamine) olemasolu võib motiveerida käitumist muutma ja panna osapooli otsima kohtueelseid lahendusi ning seetõttu peaksid sellised vahendid kuuluma jõustamisasutuste volituste hulka. Komisjon ja liikmesriikide jõustamisasutused peaksid tegema tihedat koostööd, et tagada ühtne lähenemisviis käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade kohaldamisel. Eelkõige peaksid jõustamisasutused üksteist vastastikku abistama, näiteks vahetades teavet ja pakkudes abi piiriülestes uurimistes.

(15)  Liikmesriikide jõustamisasutustel peaksid olema vajalikud volitused, et tõhusalt koguda faktilist teavet teabenõuete alusel. Direktiivi tõhusaks rakendamiseks peaks jõustamisasutustel olema õigus keelustada ebaaus kaubandustava õigusvastaseks, määrata trahve ja sanktsioone ning avaldada uurimistulemusi. Need õigused võivad toimida hoiatava vahendina ning motiveerida käitumist muutma ja panna osapooli otsima kohtueelseid lahendusi ning seetõttu peaksid sellised vahendid kuuluma jõustamisasutuste volituste hulka. Jõustamisasutused peaksid võtma arvesse käesoleva direktiivi korduvaid rikkumisi. Komisjon ja liikmesriikide jõustamisasutused peaksid tegema tihedat koostööd, et tagada ühtne lähenemisviis käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade kohaldamisel, eriti seoses trahvide ja sanktsioonidega. Eelkõige peaksid jõustamisasutused üksteist vastastikku abistama, näiteks vahetades teavet ja pakkudes abi piiriülestes uurimistes.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Jõustamisasutused peaksid kohaldama hoiatavaid ja proportsionaalseid karistusi neile, kes rikuvad käesolevas direktiivis sätestatud eeskirju. Kui äriettevõtja rikub eeskirju korduvalt, tuleks seda karistuse määramisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate ebaausate kaubandustavadega seotud poliitika tõhusa rakendamise huvides peaks komisjon käesoleva direktiivi kohaldamise läbi vaatama ning esitama Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele aruande. Läbivaatamisel peaks pöörama erilist tähelepanu ka sellele, kas edaspidi oleks lisaks väikeste ja keskmise suurusega tarnijate kaitsmisele õigustatud ka toiduainete väikeste ja keskmise suurusega ostjate kaitse,

(19)  Toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate ebaausate kaubandustavadega seotud poliitika tõhusa rakendamise huvides peaks komisjon käesoleva direktiivi kohaldamise läbi vaatama ning esitama Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele aruande. Läbivaatamisel peaks pöörama erilist tähelepanu ka käesolevas direktiivis sätestatud ebaausate kaubandustavade nimekirja võimalikule laiendamisele ja sellele, kas edaspidi oleks lisaks väikeste ja keskmise suurusega tarnijate kaitsmisele õigustatud ka toiduainete väikeste ja keskmise suurusega ostjate kaitse,

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse teatavate ebaausate kaubandustavade suhtes, mida esineb olukorras, kus tarnija, kes on väike ja keskmise suurusega ettevõtja, müüb toiduaineid ostjale, kes ei ole väike ega keskmise suurusega ettevõtja.

2.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse teatavate ebaausate kaubandustavade suhtes, mida esineb olukorras, kus tarnija müüb toiduaineid ostjale.

Selgitus

On oluline, et direktiiv hõlmaks kõiki toidutarneahelas osalevaid ettevõtjaid, et takistada ebaausate kaubandustavade edasikandmist tarneahelas ja äritegevuse ümberpaigutamist, et hoida kõrvale ebaausaid kaubandustavasid keelavatest eeskirjadest. Muudatust „kõik ettevõtjad” peaks „väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate” asemel kohaldama kogu teksti ulatuses.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  „ostja“ – liidus asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes ostab toiduaineid kaubanduslikul eesmärgil. Mõiste „ostja“ võib hõlmata selliste füüsiliste või juriidiliste isikute rühma;

a)  „ostja“ – asukohast sõltumatult füüsiline või juriidiline isik, kes ostab liidus põllumajandustooteid ja toiduaineid kaubanduslikul eesmärgil töötlemiseks, turustamiseks või jaemüügiks ja/või osutab nende toodetega seotud teenuseid; mõiste „ostja“ võib hõlmata selliste füüsiliste või juriidiliste isikute rühma;

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kaasata direktiivi kohaldamisalasse need ELi turul tooteid ostvad ja müüvad ettevõtjad, kes on asutatud EList väljaspool. Sellega välditaks olukorda, kus ostjal oleks võimalik direktiivi kohaldamisalast kõrvale hoida kõigest oma asukoha viimisega EList väljapoole.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  „tarnija“ – asukohast sõltumatult põllumajandustootja või füüsiline või juriidiline isik, kes müüb toiduaineid. Mõiste „tarnija“ võib hõlmata selliste põllumajandustootjate või selliste füüsiliste või juriidiliste isikute rühma, sealhulgas tootjaorganisatsioone ja tootjaorganisatsioonide liite;

b)  „tarnija“ – liidus asutatud põllumajandustootja, toidutöötleja või füüsiline või juriidiline isik, kes müüb toiduaineid; mõiste „tarnija“ võib hõlmata selliste põllumajandustootjate või selliste füüsiliste või juriidiliste isikute rühma, sealhulgas tootjaorganisatsioone, tootjaorganisatsioonide liite või põllumajandusühistuid;

Selgitus

Liikmesriigid peaksid kaitsma ainult ELis asutatud tarnijaid, sest Euroopa tarnijatele ei saa kolmandates riikides osaks võrdne kohtlemine. Ühistutel on oma õiguslik identiteet ja see peaks olema hõlmatud selle artikliga.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  „väike ja keskmise suurusega ettevõtja“ – ettevõtja komisjoni soovituse 2003/361/EÜ14 lisas määratletud mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate tähenduses;

välja jäetud

__________________

 

14 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

 

Selgitus

Kooskõlas direktiivi kohaldamisala laiendavate muudatusettepanekutega ei ole VKE mõistet vaja määratleda.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  „majanduslik sõltuvus“ – suhe, kus ostja tegevusega on seotud vähemalt 30 % tarnija käibest;

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  „toiduained“ – aluslepingu I lisas loetletud tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks toiduna, ning kõnealuses lisas loetlemata tooted, mis on saadud nimetatud toodete töötlemisel ja ette nähtud kasutamiseks toiduna;

d)  „põllumajandustooted või toiduained“ – aluslepingu I lisas loetletud tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks toiduna, kõnealuses lisas loetlemata tooted, mis on saadud nimetatud toodete töötlemisel ja ette nähtud kasutamiseks toiduna, ning põllumajandustooted;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  „kiirestiriknevad toiduained“ – toiduained, mis muutuvad inimtoiduks kõlbmatuks, kui neid ei ladustata, töödelda, pakendata või säilitata muul viisil, et hoida ära nende kõlbmatuks muutumine.

e)  „kiirestiriknevad toiduainedpõllumajandustooted ja toiduained, mis oma loomulike omaduste poolest sobivad turustamiseks ja tarbimiseks kuni kolmekümne päeva jooksul või mis nõuavad reguleeritud temperatuuri või pakendamistingimusi ladustamiseks ja/või turustamiseks ja/või transportimiseks;

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on selgitamine.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  „mitteriknevad toiduained“ – muud kui riknevad toiduained.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e b)  „ebaaus kaubandustava“ – tava, mis kaldub suurel määral kõrvale heast äritavast, on vastuolus hea usu ja ausa kauplemise põhimõttega ning mille on ühepoolselt kehtestanud üks kaubanduspartner teise suhtes.

Selgitus

On oluline võtta kasutusele ebaausate kaubandustavade määratlus ja kehtestada kõnealuste tavade suhtes üldine keeld, mis hoiaks ära selle, et tarneahela mõjuvõimsamad ettevõtjad töötavad välja ebaausate kaubandustavade uusi vorme, et direktiivist kõrvale hoida.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et keelustatakse järgmised kaubandustavad:

1.  Liikmesriigid tagavad, et keelustatakse vähemalt järgmised ebaausad kaubandustavad:

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  ostja maksab tarnijale kiirestiriknevate toiduainete eest hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast tarnijalt arve saamist või hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast kiiresti riknevate toiduainete tarnimise kuupäeva, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem. Kõnealune keeld ei piira järgmist:

a)  ostja maksab tarnijale kiirestiriknevate põllumajandustoodete või toiduainete eest hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast tarnijalt arve saamist või hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast kiiresti riknevate põllumajandustoodete või toiduainete tarnimise kuupäeva, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem. Kõnealune keeld ei piira järgmist:

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  ostja maksab tarnijale mitteriknevate toiduainete eest hiljem kui 60 kalendripäeva jooksul pärast tarnijalt arve saamist või hiljem kui 60 kalendripäeva jooksul pärast kiiresti riknevate toiduainete tarnimise kuupäeva, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem. Kõnealune keeld ei piira järgmist:

 

– hilinenud maksete tagajärjed ja hilinenud maksete korral võetavad meetmed, mis on sätestatud direktiivis 2011/7/EL;

 

– ostja ja tarnija võimalus leppida kokku väärtuse jaotamise klauslis määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 172a tähenduses;

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga laiendatakse direktiivi kohaldamisala selliselt, et see hõlmaks mitteriknevaid tooteid ilma, et see piiraks direktiivi 2011/7/EL hilinenud maksete kohta ja ühises turukorralduse määruses sätestatud väärtuse jaotamise klauslit.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  ostja tühistab kiirestiriknevate toiduainete tellimused nii lühikese etteteatamisega, et ei saa eeldada, et tarnijal õnnestub leida neile toodetele muid turustus- või kasutusvõimalusi;

b)  ostja tühistab kiirestiriknevate põllumajandustoodete või toiduainete tellimused nii lühikese etteteatamisega, et ei saa eeldada, et tarnijal õnnestub leida neile toodetele muid turustus- või kasutusvõimalusi;

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  ostja muudab ühepoolselt ja tagasiulatuvalt tarnelepingu tingimusi, mis on seotud tarnete ja kohaletoimetamise sageduse, aja või mahuga, toiduainete kvaliteedinõuete või hindadega;

c)  ostja muudab ühepoolselt ja tagasiulatuvalt tarnelepingu tingimusi, mis on seotud tarnete ja kohaletoimetamise sageduse, aja või mahuga, põllumajandustoodete või toiduainete kvaliteedinõuete või hindade või maksetingimustega;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a) ostja müüb põllumajandustooteid või toiduaineid alla omahinna;

Selgitus

See on põllumajandussektori kõige rohkem korratud õigustus, mida tuleks käesoleva direktiiviga hõlmata.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  tarnija maksab toiduainete raiskumineku eest, mis on toimunud ostja ruumides, kuid mitte tarnija hooletuse või süü tõttu.

d)  tarnija maksab põllumajandustoodete või toiduainete raiskumineku eest, mis on toimunud ostja ruumides, kuid mitte tarnija hooletuse või süü tõttu;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a) ostja lõpetab ühepoolselt tarnelepingu;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d b) ostja teavitab tarnijat mis tahes erinevast kohtlemisest, mida ostja kasutab või kavatseb kasutada konkureerivate kaubamärkide puhul, mis kuuluvad talle või mida ta haldab; erinev kohtlemine hõlmab vähemalt erimeetmeid või ostjapoolset käitumist seoses a) kaubaloetellu lisamisega, b) väljapanekuks eraldatava ruumiga ning c) kasumimääradega;

Selgitus

See ebaaus kaubandustava põhineb veebipõhiseid vahendajaid käsitleva kavandatava määruse artiklil 6. Nagu eespool kirjeldatud, on sõltumatute kaubamärkide ning jaemüüja enda kaubamärkide vahel ausa konkurentsi tagamine väga oluline innovatsiooni ja toote omadustel põhineva konkurentsi edendamiseks. Kui vertikaalselt integreeritud jaemüüjad pakuvad enda kaubamärkidele kauplemiseeliseid, peaksid sõltumatute kaubamärkide tarnijad nende eeliste olemasolust ja ulatusest vähemalt teadlikud olema, et kohandada oma konkurentsistrateegiad vastavalt nendele ebavõrdsetele tingimustele.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d c)  ostja vähendab läbipaistmatul viisil standardkvaliteediga põllumajandustoodete või toiduainete kogust ja/või väärtust;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d d)  ostja ähvardab kasutada või kasutab tarnija vastu kaubanduslikke survemeetmeid, kui tarnija kasutab oma lepingulisi ja seadusest tulenevaid õigusi, sealhulgas õigust esitada kaebusi ning teha koostööd riiklike õiguskaitseasutustega.

Selgitus

See ebaaus kaubandustava on vajalik selleks, et kaitsta tarnijaid kaubanduslike survemeetmete eest (nt tellitavate koguste osaline vähendamine või tarnelepingu lõpetamine), juhul kui nad võtavad õiguslikke meetmeid oma lepinguliste õiguste ning kõnealuses direktiivis sätestatud õiguste kasutamiseks.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d e)  ostja seab ärikoostöö ja tarnelepingu sõlmimise tingimuseks kompensatsiooni kaupade ja teenuste näol;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d f)  ostja nõuab, et tarnijad kannaksid rahalised kulud, mis tulenevad ostja ebatäpsetest prognoosidest;

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d g (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d g)  ostja vähendab osaliselt või täielikult kehtivates lepingutes ettenähtud oste eesmärgiga sundida olemasolevat lepingut muutma või pidama läbirääkimisi uue lepingu sõlmimiseks;

Selgitus

See ebaaus kaubandustava tugineb komisjoni rohelisele raamatule ebaausate kauplemistavade kohta Euroopa ettevõtjatevahelises toiduainete ja muude kaupade tarneahelas (punkt 5.6) ning tarneahelaalgatusele. Sageli ei pea ostjad ebaausate eeliste saamiseks isegi tarnelepingut lõpetama, vaid piisab sellest, kui nad vähendavad hankemahtu.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d h (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d h)  ostja kohaldab teavitus- või müügiedendusmeetmeid ning kaubandusmeetmeid, mis kahjustavad või võivad kahjustada nende toodete mainet, mis kannavad geograafilist tähist vastavalt määrusele (EL) nr 1151/20121a, määrusele (EÜ) nr 110/20081b või määrusele (EL) nr 251/20141c.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 14.12.2012, lk 1).

 

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89 (ELT L 39, 13.2.2008, lk 16).

 

1c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 1601/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 84, 20.3.2014, lk 14).

Selgitus

Geograafiliste tähiste suhtes rakendatakse sageli mitmesuguseid tavasid, mis kahjustavad nende kuvandit, näiteks alla ostuhinna müümine, oksjonid, kus võidab madalaima hinna pakkuja, hooletud reklaamid jms.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d i (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d i)  ostja väljastab üleantud tooraine kohta blankoveksli ning tarnija ei ole kohustatud kindlustama üleantud põllumajandustooteid või toiduaineid, mille eest ei ole veel tasutud;

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d j (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d j)  ostja võtab tarnija põllumajandustoodete või toiduainete kaubaloetellu lisamise eest tasu;

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d k (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d k)  ostja tagastab tarnitud müümata jäänud tooted, võtab selliste toodete kõrvaldamise eest tasu, võtab tarnijalt tasu kasutamata jäänud aegunud toodete eest, välja arvatud juhul, kui tooteid tarnitakse talle esmakordselt, ning toodete eest, mille tarnija palus konkreetselt müüa ja mille kohta oli tarnijat kirjalikult hoiatatud, et nende kõlblikkusaeg võib kehva käibe tõttu läbi saada;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d l (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d l)  ostja võtab põllumajandustoodete või toiduainete mujale kui kokkulepitud tarnekohta viimise eest tasu;

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d m (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d m)  ostja võtab põllumajandustoodete või toiduainete tarnimisjärgse ladustamise ja käitlemise eest tasu;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d n (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d n)  ostja võtab tasu konkreetse põllumajandustoote või toiduaine müügi vähenemisest tuleneva vähenenud käibe, müügi või tarnija marginaali eest;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d o (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d o)  ostja müüb põllumajandustooteid või toiduaineid lõpptarbijale konkreetse käibemaksuga maksustatava toote tarneahela ostuhinnast madalama hinnaga, välja arvatud juhul, kui toodete kõlblikkusaeg hakkab lõppema, kui põllumajandustoode või toiduaine eemaldatakse müügilt või kui müügipunkti sulgemise tõttu toimub lõpumüük;

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d p (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d p)  ostja seab tarnelepingu sõlmimise ja ärialase koostöö tingimuseks kohustuse osaleda allahindlustes või soodusmüükides, vähendades ostuhinda tarnija kulul;

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et kui järgmistes kaubandustavades ei ole tarnelepingu sõlmimisel selgelt ja ühemõtteliselt kokku lepitud, siis on need keelatud:

2.  Liikmesriigid tagavad, et kui järgmistes kaubandustavades ei ole tarnelepingu sõlmimisel selgelt ja ühemõtteliselt kokku lepitud või kui need tulenevad tarnija majanduslikust sõltuvusest ostjast, mis võimaldab ostjal need tingimused kehtestada, siis on need keelatud:

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et artikli 3 lõikes 2 loetletud tavad peaksid olema keelustatud ka juhul, kui kahe poole vaheline kokkulepe tuleneb tarnija majanduslikust sõltuvusest.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  ostja tagastab tarnijale müümata jäänud toiduained;

a)  ostja tagastab tarnijale müümata jäänud põllumajandustooted ja toiduained;

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  ostja keeldub lepingus sätestatud põllumajandustoodete või toiduainete koguse vastuvõtmisest või ülevõtmisest vastavalt kokkulepitud ostukavale, st tarnija tarnimiskohustuse tähtajal, välja arvatud tarnelepingus sätestatud põhjendatud juhtudel;

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a b)  ostja eemaldab tooted nende lepinguliste toodete loetelust, mida tarnija kliendile tarnib, või vähendab konkreetse põllumajandustoote või toiduaine tellimust märkimisväärselt ilma, et ta teataks sellest kirjalikult ette lepingus sätestatud aja jooksul või hiljemalt 30 päeva jooksul, kui lepingus ei ole tähtaega sätestatud;

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  ostja nõuab tarnijalt tarnija toiduainete ladustamise, väljapanemise või kaubaloetellu lisamise eest tasu;

b)  ostja nõuab tarnijalt tarnija põllumajandustoodete või toiduainete ostja ruumides ladustamise, väljapanemise ja/või riiulitele paigutamise eest tasu, välja arvatud juhul, kui tarnija palub sõnaselgelt, et ostja ladustaks, paneks tema tooted välja ja/või paigutaks need ostja müügipunktis konkreetsele riiulile;

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  ostja jagab tahtlikult või hooletusest kolmandate isikutega või väärkasutab tarnelepinguga seotud konfidentsiaalset teavet, sealhulgas ärisaladusi, mida tarnija ostjaga jagab;

Selgitus

See tava oli ebaausaid kaubandustavasid käsitlevas komisjoni rohelises raamatus.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b b)  ostja avaldab või ähvardab avaldada tarnija suhtes kaubanduslikku survet, kasutades selliseid tavasid nagu toodete nimekirjast eemaldamine, andmevahetusteenuste peatamine, ülemäärane müügiedendus, hilinenud maksed, ühepoolsed mahaarvamised ja/või müügiedenduse takistamine, et saada paremaid tingimusi kehtivate lepingute alusel või uue lepingu läbirääkimisel;

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b c)  ostja kannab või püüab kanda oma majanduslikke riske põhjendamatult või ebaproportsionaalselt üle tarnijale;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  tarnija kannab ostja poolt müüdavate toiduainete müügiedenduse kulud. Kui müügiedenduse algatajaks on ostja, määrab ta enne müügiedenduse algust kindlaks edenduse ajavahemiku ja tellitavate toiduainete eeldatava koguse;

c)  tarnija kannab ostja poolt müüdavate põllumajandustoodete või toiduainete müügiedenduse kulud. Kui müügiedenduse algatajaks on ostja, määrab ta enne müügiedenduse algust kindlaks edenduse ajavahemiku ja tellitavate põllumajandustoodete või toiduainete eeldatava koguse;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  tarnija kannab ostja poolt müüdavate toiduainete turustamise kulud.

d)  tarnija kannab ostja poolt müüdavate põllumajandustoodete või toiduainete turustamise kulud.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  ostja kannab veo- ja ladustamiskulud üle tarnijale või tootjale.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 2011/7/EL artikli 7 kohaselt on keelatud lepingulised tingimused ja tavad, millega välistatakse hilinenud maksetega seotud intressid.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Lepingulised suhted

 

1.   Tarnija võib nõuda, et põllumajandustoodete ja toiduainete tarnimiseks ostjale peavad pooled sõlmima kirjaliku lepingu ja/või esimene ostja peab lepingu sõlmimist kirjalikult pakkuma.

 

2.   Lõikes 1 osutatud leping või lepingu pakkumus:

 

a)   sõlmitakse või tehakse enne tarnimist;

 

b)   sõlmitakse või tehakse kirjalikult ning

 

c)   hõlmab eelkõige järgmist:

 

i)   tarne eest makstav hind:

 

  mis ei muutu ja mis sätestatakse lepingus ja/või

 

  mida arvutatakse, ühendades lepingus sätestatud erinevad tegurid, mis võivad hõlmata turutingimuste muutumist kajastavaid turunäitajaid, tarnitavaid koguseid ning tarnitavate põllumajandustoodete kvaliteeti või koostist;

 

ii)   selliste asjakohaste toodete kogus ja kvaliteet, mida võib või tuleb tarnida, ning selliste tarnete ajakava;

 

iii)   lepingu kestus, mis võib olla määratletud kas kindla tähtajaga või olla tähtajatu koos lepingu lõpetamist käsitlevate sätetega;

 

iv)   üksikasjad maksetähtaegade ja maksekorra kohta;

 

v)   põllumajandustoodete kogumise või kohaletoimetamise kord ning

 

vi)   vääramatu jõu puhul kohaldatavad eeskirjad.

 

3.   Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira määruse (EL) nr 1308/2013 artiklite 148 ja 168 kohaldamist.

 

4.   Liikmesriigid võivad kindlaks määrata pikaajaliste lepingute sõlmimise parimad tavad ja neid jagada ning edendada eesmärgiga tugevdada tootjate läbirääkimispositsiooni põllumajanduse ja toiduainete tarneahelas.

Selgitus

Kookõlas ÜTK määrusega antakse muudatusettepanekuga kõigile tarnijatele (mitte ainult põllumajandustootjatele) võimalus nõuda kirjalike lepingute sõlmimist, mis võimaldab ka liikmesriikidel julgustada põllumajanduse ja toiduainete tarneahela eri osalejaid lepinguid rohkem kasutama.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 b

 

Laialt levinud ebaausad kaubandustavad

 

Liikmesriigid tagavad, et keelustatakse järgmised laialt levinud ebaausad kaubandustavad:

 

a)   tava, mille puhul kantakse või püütakse kanda ostja majanduslik risk põhjendamatult ja ebaproportsionaalselt üle tarnijale;

 

b)   tava, mille puhul kehtestatakse või püütakse kehtestada tarnijale enne või pärast lepingu sõlmimist või lepingu täitmise ajal õigusi ja kohustusi, mis tekitavad ärisuhtes märkimisväärse tasakaalutuse.

Selgitus

1) Laialt levinud ebaaus kaubandustava tugineb seletuskirjas osutatud ebaausa kaubandustava määratlusele ja komisjoni rohelisele raamatule ebaausate kauplemistavade kohta Euroopa ettevõtjatevahelises toiduainete ja muude kaupade tarneahelas (punkt 5.4) ning tarneahelaalgatusele. 2) Laialt levinud ebaaus kaubandustava põhineb Prantsuse kaubandusseadustiku artiklil L. 442-6. Ärisuhte märkimisväärne tasakaalustamatus võib tekkida näiteks juhul, kui lepinguga on ette nähtud ebamäärased tingimused, mis annavad ostjale õiguse lepingut täita või muuta.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriik määrab avaliku sektori asutuse, kes tagab artiklis 3 sätestatud keeldude järgimise riigi tasandil (edaspidi „jõustamisasutus“).

Iga liikmesriik määrab ühe avaliku sektori asutuse, kes tagab artiklis 3 sätestatud keeldude järgimise riigi tasandil (edaspidi „jõustamisasutus“).

Selgitus

Vajalik on ühe avaliku sektori kontrolliasutuse loomine, sest jõustamisasutuste mitmekordistamine liikmesriikides võib põhjustada ühtsuse puudumise ja vähendada kontrollide tõhusust.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid tagavad, et määratud jõustamisasutusel on oma kohustuste täitmiseks vajalikud vahendid, sealhulgas piisav eelarve ja oskusteave.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

Pädev asutus

 

1.  Ostja kasutatud ebaausaid kaubandustavasid on pädev uurima keelatud kaubandustava kasutamises kahtlustatava ostja asukohaliikmesriigi jõustamisasutus.

 

2.  Kui tarnija tarnib oma tooteid ostjaga seotud isikule, kes on asutatud keelatud kaubandustava kasutamises kahtlustatava ostja asukohaliikmesriigist erinevas liikmesriigis, on selle teise liikmesriigi jõustamisasutus pädev uurima ostja kasutatud ebaausaid kaubandustavasid. Toodete saajat peetakse toime pandud rikkumiste eest kaasvastutavaks.

 

3.  Kui ostja asub liidust väljaspool, on tarnija suhtes kasutatud ebaausaid kaubandustavasid pädev uurima tarnija asukohaliikmesriigi jõustamisasutus.

 

4.  Pädev asutus on samuti pädev uurima ebaausaid kaubandustavasid, mis on seotud tarnelepinguga seotud teenuste osutamisega. Ostja ning, olenevalt olukorrast, kauba saajaks olev kolmas osapool loetakse ühiselt vastutavaks seonduvaid teenuseid osutava kolmanda osapoole toime pandud rikkumiste eest.

Selgitus

See puudutab kohtualluvuse eeskirju ning lõikega 4 tagatakse, et teenuse osutamise lepingud oleksid ametiasutuste kontrolli all ning et ELi-välised ettevõtjad ei väldiks de facto ELi kohtualluvust, keeldudes pädevate asutuste võetud otsuseid täitmast (kui need ei tegutse liikmesriigis, kus asutus asub, siis võib pädeva asutuse kehtestatud trahv või heastamismeede jääda jõustamata). Selle uue lõikega tagatakse, et teenuste puhul järgitakse kohtualluvuse ja ühise vastutuse osas tarnelepingut ning seega uurivad rahvusvaheliste liitude teenuselepinguid ELi kuuluvate liitude liikmete riiklikud asutused ning liikmed vastutavad koos liidu endaga (vastasel juhul võib Šveitsis asuv ELi ostjate liit lihtsalt mitte järgida kõiki ELi pädevate asutuste otsuseid, kui tal ei ole varasid pädeva asutuse territooriumil).

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tarnija esitab kaebuse selle liikmesriigi jõustamisasutusele, kus on asutatud ostja, kelle puhul kahtlustatakse keelatud kaubandustava kasutamist.

1.  Tarnija esitab kaebuse selle liikmesriigi jõustamisasutusele, kus on asutatud ostja, kelle puhul kahtlustatakse keelatud kaubandustava kasutamist, või selle liikmesriigi jõustamisasutusele, kus on asutatud tarnija. Viimasel juhul edastab jõustamisasutus kaebuse selle liikmesriigi jõustamisasutusele, kus on asutatud ostja, kelle puhul kahtlustatakse keelatud kaubandustava kasutamist.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Tarnija võib esitada kaebuse oma asukohaliikmesriigi jõustamisasutusele. Selle liikmesriigi jõustamisasutus edastab kaebuse keelatud kaubandustava kasutamises kahtlustatava ostja asukohaliikmesriigile.

Selgitus

Mõned VKEd ei ole võimelised tegelema kaebustega riikides, mis ei ole nende asukohariigid. Seetõttu peaks neil olema võimalus paluda oma riigi jõustamisasutuse sekkumist hankemenetluse vahendajana.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kaebusi võivad esitada tootjaorganisatsioonid või tootjaorganisatsioonide liidud, kelle liige (liikmed) või liikmete liige (liikmed) leiab (leiavad), et keelatud kaubandustava teda (neid) mõjutab.

2.  Kaebusi võivad esitada ja menetlustes osaleda tarnijaorganisatsioonid või tarnijaorganisatsioonide liidud, kelle liige (liikmed) või liikmete liige (liikmed) leiab (leiavad), et keelatud kaubandustava teda (neid) mõjutab.

Selgitus

Kooskõla direktiivis kasutatud mõistetega eeldab, et selles sättes tuleks osutada ka tarnijaorganisatsioonide liitudele. Tuleks lubada, et kaebusi esitavad liidud osalevad menetlustes. Hispaanias ei ole toiduahelat käsitlevate õigusaktide alusel kaebusi esitavatel liitudel õiguslikku seisundit ning sellest tulenevalt ei saa ükski ebaausate kaubandustavade ohver (hirmufaktor) ega neid esindav liit menetlustes osaleda.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Jõustamisasutus tagab kaebuse esitaja taotluse korral viimase identiteedi konfidentsiaalsuse ja mis tahes muu sellise teabe konfidentsiaalsuse, mille avalikustamist peab kaebuse esitaja oma huve kahjustavaks. Kaebuse esitaja täpsustab sellise teabe võimalikus konfidentsiaalsustaotluses.

3.  Jõustamisasutus tagab kaebuse esitaja identiteedi konfidentsiaalsuse ja muu sellise teabe konfidentsiaalsuse, mille avalikustamist peab kaebuse esitaja oma huve kahjustavaks. Kaebuse esitaja täpsustab sellise teabe.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse, et kaebused on anonüümsed, et kõrvaldada nn hirmufaktor.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui jõustamisasutus leiab, et kaebuse põhjal meetmete võtmiseks ei ole piisavalt alust, teavitab ta kaebuse esitajat sellise seisukoha põhjustest.

4.  Kui jõustamisasutus leiab, et kaebuse põhjal meetmete võtmiseks ei ole piisavalt alust, teavitab ta viivitamata kaebuse esitajat sellise seisukoha põhjustest.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Jõustamisasutus määrab mõistliku ajavahemiku uurimiste algatamiseks ja teostamiseks ning võtab nende lõpetamisel vastu põhjendatud otsuse ja teavitab osapooli oma otsusest.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse määratud ajavahemik uurimiste algatamiseks, teostamiseks ja lõpetamiseks ning osapoolte teavitamiseks jõustamisasutuse tehtud otsuse kohta.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  algatada ja teostada uurimisi omal algatusel või kaebuse põhjal;

a)  algatada ja teostada uurimisi omal algatusel või kaebuse põhjal, sh anonüümsed kaebused või rikkumisest teatajate esitatud kaebused;

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  nõuda ostjatelt ja tarnijatelt kogu vajaliku teabe esitamist, et teostada keelatud kaubandustavadega seotud uurimisi;

b)  nõuda ostjatelt ja tarnijatelt kogu vajaliku teabe esitamist, et teostada ärisuhtes kasutatud keelatud kaubandustavadega seotud uurimisi ja hinnata, kas need tavad on keelatud või kalduvad headest kaubandustavadest kõrvale;

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  määrata rikkumise toimepanijale rahatrahv. Trahv peab rikkumise laadi, kestust ja raskust arvesse võttes olema tõhus, proportsionaalne ja hoiatav;

d)  määrata liikmesriigi õiguse kohaselt käesoleva direktiivi rikkumise toime pannud füüsilisele või juriidilisele isikule rahatrahv ja vajaduse korral muud hoiatavad sanktsioonid. Trahv ja vajaduse korral sanktsioonid peavad rikkumise ning varasemate ja korduvate direktiivi rikkumiste laadi, kestust ja raskust arvesse võttes olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad;

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  avaldada punktidega c ja d seotud otsused;

e)  avaldada punktidega c ja d seotud otsused, sh trahvi suurus, ning kaitsta võimaluse korral kaebuse esitaja konfidentsiaalsust, kui ta seda palub;

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  teavitada ostjaid ja tarnijaid jõustamisasutuse tegevusest iga-aastaste aruannete kaudu, milles tuleb muu hulgas esitada saadud kaebuste arv ning kirjeldada asutuse algatatud ja lõpetatud uurimisi. Aruanne peab sisaldama iga uurimise sisukokkuvõtet ja selle tulemust.

f)  teavitada ostjaid ja tarnijaid jõustamisasutuse tegevusest iga-aastaste aruannete kaudu, milles tuleb muu hulgas esitada saadud kaebuste arv ning kirjeldada asutuse algatatud ja lõpetatud uurimisi. Aruanne peab sisaldama iga uurimise sisukokkuvõtet, uurimise järeldusi ning teavet menetluse tulemuse ja tehtud otsuse ning tuvastatud ebaausate kaubandustavade liikide kohta.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 a

 

Vahendamine või alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism

 

1.  Ilma et see piiraks artiklis 6 sätestatud jõustamisasutuse volitusi ja kohustusi, võivad liikmesriigid toetada vahendamise või alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi kasutamist artiklis 2 määratletud ebaausatest kaubandustavadest tuleneva vaidluse korral tarnija ja ostja vahel.

 

2.  Vahendamise või alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi kasutamisega ei piirata tarnija õigust esitada kaebust, mis on sätestatud artiklis 5.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 b

 

Karistused

 

1.  Liikmesriigid määravad karistused käesoleva direktiivi rikkumise eest. Määratud karistuse miinimumsumma peab olema vähemalt 2 % ostja kogukäibest tema viimase finantsaruande kohaselt.

 

2.  Juhul, kui ostja kordab sama ebaausat kaubandustava, võrdub määratud karistuse summa lõikes 1 viidatud summaga, mida on suurendatud 20 % võrra iga korduva rikkumise puhul.

Selgitus

Selle uue artikli eesmärk on kriteeriumite standardimine, et määratleda karistused ELi tasandil, järgides muude ELi sätete eeskuju, ilma et see piiraks riigi eesõigusi seoses trahvi väärtust käsitleva otsusega.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Komisjon ja liikmesriikide jõustamisasutused moodustavad ametiasutuste võrgu käesoleva direktiivi tingimuste kohaldamiseks tihedas koostöös. Komisjon sätestab ja vaatab tihedas koostöös liikmesriikidega läbi täiendavad koostöömeetodid võrgus, sealhulgas teavitamise, nõustamise ja piiriüleste ebaausate kaubandustavade juhtumite jaotamise korra.

Selgitus

Koordineerimine ELi tasandil on väga oluline, et tagada, et ebaausaid kaubandustavasid, mis hõlmavad mitmetest liikmesriikidest pärit osalejaid ja EList väljaspool asuvaid osalejaid, koheldakse võrdselt ning jõustamisasutustel on võimalik jagada teavet, jaotada piiriüleseid ebaausate kaubandustavade juhtumeid ja koordineerida nende lähenemisviisi. Käesolevas ettepanekus, millega luuakse ELi tasandi võrgustik, tuginetakse Euroopa konkurentsivõrgustiku kogemustele (määrus 1/2003).

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 a

 

Riiklikud seirekeskused

 

1.  Liikmesriigid loovad riiklikud seirekeskused põllumajanduslike toiduainete ahela toimimise jälgimiseks.

 

2.  Riiklikud seirekeskused peavad tegema vähemalt järgmist:

 

a)  jälgima ja hindama ebaausaid kaubandustavasid küsitluste ja turuanalüüside korraldamise kaudu;

 

b)  teavitama jõustamisasutust tuvastatud rikkumistest;

 

c)  koostama aruandeid ja soovitusi ning

 

d)  abistama jõustamisasutusi teabe andmisel, et tagada vastavus artiklitega 7 ja 9.

Selgitus

Turu läbipaistvus on põhielement, millega tagatakse väärtusahela hea toimimine. See vahend oleks ka väga kasulik, et hinnata õigusaktide rakendamist, pidades silmas ELi õigusaktide tulevast läbivaatamist, ning hõlbustada riiklike andmete vahetamist.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ette näha eeskirjad, mille eesmärk on võidelda ebaausate kaubandustavadega ning mis lähevad kaugemale artiklites 3, 5, 6 ja 7 sätestatud eeskirjadest, tingimusel et need siseriiklikud eeskirjad on kooskõlas siseturu toimimise eeskirjadega.

Liikmesriigid võivad kõrgema kaitsetaseme tagamiseks näha ette eeskirjad, mille eesmärk on võidelda ebaausate kaubandustavadega ja mis on käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjadest rangemad, tingimusel et need siseriiklikud eeskirjad on kooskõlas siseturu toimimise eeskirjadega.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kindlustada toiduainete tarneahelas põllumajandustootjate positsioon, järgida rakendamisel subsidiaarsuse põhimõtet ja anda liikmesriikidele võimalus kõigi direktiivi osade suhtes veel kaugemale minna.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid saadavad komisjonile iga aasta 15. märtsiks aruande, milles käsitletakse ettevõtjatevahelisi ebaausaid kaubandustavasid toiduainete tarneahelas. Kõnealune aruanne peab eelkõige sisaldama kõiki asjakohaseid andmeid käesoleva direktiiviga ette nähtud eeskirjade kohaldamise ja jõustamise kohta asjaomases liikmesriigis varasemal aastal.

1.  Liikmesriigid saadavad komisjonile iga aasta 15. märtsiks aruande direktiivi kohaldamise kohta, milles pööratakse erilist tähelepanu ettevõtjatevahelistele ebaausatele kaubandustavadele toiduainete tarneahelas. Kõnealune aruanne peab eelkõige sisaldama kõiki asjakohaseid andmeid käesoleva direktiiviga ette nähtud eeskirjade kohaldamise ja jõustamise kohta asjaomases liikmesriigis varasemal aastal.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon teostab hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva direktiivi kohaldamise alguskuupäeva direktiivi hindamise ja esitab aruande peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele.

1.  Komisjon teostab mitte hiljem kui kolm aastat pärast käesoleva direktiivi kohaldamise alguskuupäeva direktiivi hindamise ja esitab aruande peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Selle hindamise raames uuritakse vajadust lisada direktiivi täiendavaid ebaausaid kaubandustavasid.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Hindamises hinnatakse muu hulgas järgmist:

 

a)  kui tõhus on põllumajanduslikus ja toiduainete tarneahelas kõige haavatavamate osalejate kaitsmine ebaausate kaubandustavade eest;

 

b)  kui tõhus on pädevate jõustamisasutuste vaheline koostöö;

 

c)  kas toiduainete tarneahelas ELi õiguse täitmise tagamiseks ja jälgimiseks on vaja määrata Euroopa reguleeriv asutus.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevad ebaausad kaubandustavad

Viited

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

31.5.2018

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Pilar Ayuso

29.5.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.8.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.9.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

55

5

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Alex Mayer, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

ENF :

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Alex Mayer, Susanne Melior, Rory Palmer, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

5

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

John Procter

5

0

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas

Viited

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

EP-le esitamise kuupäev

12.4.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

13.9.2018

ENVI

31.5.2018

IMCO

2.5.2018

 

Kaasatud komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

5.7.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Paolo De Castro

17.4.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

12.4.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

1.10.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

4

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Manolis Kefalogiannis, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Renata Briano

Esitamise kuupäev

10.10.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

38

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Renata Briano, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato

4

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Albert Deß

2

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

VERTS/ALE

Martin Häusling

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika