Menettely : 2018/0082(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0309/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0309/2018

Keskustelut :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0152

MIETINTÖ     ***I
PDF 1399kWORD 239k
10.10.2018
PE 623.672v02-00 A8-0309/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Esittelijä: Paolo De Castro

Lausunnon valmistelija (*): Marc Tarabella

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0173),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0139/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon ja Romanian senaatin lausunnon, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, kehitysvaliokunnan ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnot (A8‑0309/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Komission johtama elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevä korkean tason foorumi hyväksyi vuonna 2010 elintarvikeketjun vertikaalisia suhteita koskevia hyvän käytännön periaatteita, joista elintarvikeketjun toimijoiden enemmistöä edustavat järjestöt olivat sopineet. Nämä periaatteet muodostivat perustan vuonna 2013 käynnistetylle toimitusketjua koskevalle aloitteelle.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b)  OECD hyväksyi vuonna 2011 päivitetyt toimintaohjeet monikansallisille yrityksille vastuullista liiketoimintaa varten, ja ohjeet ovat toistaiseksi kattavin hallitusten edistämä suosituskokonaisuus ja kattavat kaikki tärkeimmät liiketoiminnan etiikan alat.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Elintarvikeketjun tuotanto-, jalostus-, markkinointi-, jakelu- ja vähittäismyyntivaiheessa toimivat eri toimijat. Tämä ketju on selkeästi tärkein kanava, jolla elintarvikkeet tuodaan ”pellolta pöytään”. Nämä toimijat käyvät kauppaa elintarvikkeilla eli maatalouden alkutuotteilla, myös kalastus- ja vesiviljelytuotteilla, jotka on lueteltu perussopimuksen liitteessä I ja tarkoitettu käytettäväksi elintarvikkeena, ja muilla elintarvikkeilla, joita ei ole lueteltu kyseisessä liitteessä mutta jotka on jalostettu maataloustuotteista elintarvikkeena käytettäväksi.

(3)  Maatalous- ja elintarvikeketjun tuotanto-, jalostus-, tuonti-, vienti-, markkinointi-, jakelu- ja vähittäismyyntivaiheessa sekä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden myynnissä loppukuluttajille toimivat eri toimijat. Tämä ketju on selkeästi tärkein kanava tuotteiden toimittamisessa. Nämä toimijat käyvät kauppaa maataloustuotteilla ja elintarvikkeilla eli maatalouden alkutuotteilla, myös kalastus- ja vesiviljelytuotteilla, jotka on lueteltu perussopimuksen liitteessä I ja tarkoitettu käytettäväksi elintarvikkeena, ja muilla elintarvikkeilla, joita ei ole lueteltu kyseisessä liitteessä mutta jotka on jalostettu maataloustuotteista maataloustuotteina ja elintarvikkeina käytettäväksi.

 

(Muutos ”elintarvikeketjusta” ”maatalous- ja elintarvikeketjuksi” tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Toimijoiden lukumäärä ja koko vaihtelevat elintarvikeketjun eri vaiheissa. Neuvotteluvoiman erot liittyvät toimijoiden keskittymisen eri asteisiin ja voivat mahdollistaa neuvotteluvoiman epäreilun käyttämisen epäterveiden kaupan käytäntöjen kautta. Epäterveet kaupan käytännöt ovat erityisen vahingollisia elintarvikeketjun pienten ja keskisuurten toimijoiden kannalta. Maataloustuottajat, jotka toimittavat maatalouden alkutuotteita, ovat enimmäkseen pieniä ja keskisuuria.

(5)  Toimijoiden lukumäärä ja koko vaihtelevat maatalous- ja elintarvikeketjun eri vaiheissa. Neuvotteluvoiman erot liittyvät toimijoiden keskittymisen eri asteisiin ja voivat mahdollistaa neuvotteluvoiman epäreilun käyttämisen epäterveiden kaupan käytäntöjen kautta. Epäterveet kaupan käytännöt ovat vielä vahingollisempia maatalous- ja elintarvikeketjun pienten ja keskisuurten toimijoiden kannalta niin unionissa kuin unionin ulkopuolella. Maataloustuottajat, jotka toimittavat maatalouden alkutuotteita, ovat usein pieniä ja keskisuuria, mutta kaikki tavarantoimittajat ovat koostaan riippumatta alttiita epäterveille kaupan käytännöille.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Neuvotteluaseman erot perustuvat toimijan koosta riippumatta tavarantoimittajan riippuvuuteen ja etenkin taloudelliseen riippuvuuteen ostajasta.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tiettyjen räikeästi epäterveiden kaupan käytäntöjen osalta olisi otettava käyttöön unionin suojelun vähimmäistaso, jotta voidaan vähentää tällaisten käytäntöjen esiintymistä ja edistää maatalousväestön kohtuullisen elintason varmistamista. Sen olisi hyödytettävä kaikkia maataloustuottajia tai luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka toimittavat elintarvikkeita, mukaan luettuna tuottajaorganisaatiot ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, edellyttäen että kaikki nämä henkilöt täyttävät komission suosituksen 2003/361/EY12 liitteessä annetun mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmän. Mikrokokoiset ja pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat ovat erityisen alttiita epäterveille kaupan käytännöille ja kykenevät heikoiten selviytymään niistä ilman negatiivisia vaikutuksia taloudelliselle elinkelpoisuudelleen. Koska epäterveiden kaupan käytäntöjen aiheuttama taloudellinen paine pieniin ja keskisuuriin yrityksiin usein siirtyy eteenpäin ketjussa ja saavuttaa maataloustuottajat, epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevilla säännöillä pitäisi suojella myös pieniä ja keskisuuria väliportaan tavarantoimittajia alkutuotantoa seuraavissa vaiheissa. Väliportaan tavarantoimittajien suojelulla pitäisi pystyä myös välttämään tahattomat seuraukset (etenkin kohtuuttomasti kohoavien hintojen muodossa) kaupan ohjautumisesta pois maataloustuottajilta ja niiden järjestöiltä, jotka tuottavat jalostettuja tuotteita, sellaisille tavarantoimittajille, joita suojelu ei koske.

(7)  Tiettyjen räikeästi epäterveiden kaupan käytäntöjen osalta olisi otettava käyttöön unionin suojelun vähimmäistaso, jotta voidaan vähentää tällaisten käytäntöjen esiintymistä ja edistää maatalousväestön kohtuullisen elintason varmistamista. Sen olisi hyödytettävä kaikkia maataloustuottajia tai luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka toimittavat maataloustuotteita ja elintarvikkeita, mukaan luettuna tuottajaorganisaatiot, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät ja osuuskunnat. Epäterveiden kaupan käytäntöjen aiheuttama taloudellinen paine usein siirtyy eteenpäin ketjussa ja saavuttaa maataloustuottajat, ja siksi epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevilla säännöillä pitäisi suojella myös väliportaan tavarantoimittajia alkutuotantoa seuraavissa vaiheissa. Väliportaan tavarantoimittajien suojelulla pitäisi pystyä myös välttämään tahattomat seuraukset (etenkin kohtuuttomasti kohoavien hintojen muodossa) kaupan ohjautumisesta pois maataloustuottajilta ja niiden järjestöiltä, jotka tuottavat jalostettuja tuotteita.

_________________

 

12 12 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

 

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Koska ostajan sijoittautumispaikka ei ole aina sama paikka kuin se, johon maataloustuotteet ja elintarvikkeet toimitetaan ja jossa niitä pidetään kaupan, asiaa koskevia sääntöjä olisi sovellettava kaikkiin ostajiin riippumatta näiden sijoittautumispaikasta, kun niiden ostamat tuotteet on tarkoitettu unionin maatalous- ja elintarvikeketjuun. Komission olisi sisällytettävä unionin kolmansien maiden kanssa tekemiin kahdenvälisiin kauppasopimuksiin erityislausekkeita, jotta voitaisiin tehostaa tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja noudattamista unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden toimijoiden keskuudessa.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään sisällyttämään direktiivin soveltamisalaan toimijat, jotka ostavat ja myyvät tuotteita unionin markkinoilla, vaikka ne ovat itse sijoittautuneet muualle kuin unioniin. Samalla estetään ostajaa kiertämästä säännöksiä yksinkertaisesti sijoittautumalla muualle kuin unioniin.

Tällä tarkistuksella pyritään sisällyttämään direktiivin soveltamisalaan toimijat, jotka ovat sijoittautuneet muualle kuin unioniin ja ostavat ja myyvät tuotteita unionin markkinoilla. Komissiota pyydetään sisällyttämään unionin kolmansien maiden kanssa tekemiin kahdenvälisiin kauppasopimuksiin erityislausekkeita, jotta voidaan tehostaa direktiivin täytäntöönpanoa ja noudattamista.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden myynnin oheispalvelut olisi sisällytettävä tämän direktiivin soveltamisalaan. Esimerkiksi kuljetus-, desinfiointi- tai laskutuspalveluja ei saisi katsoa maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden myynnin oheispalveluiksi, joten niiden ei pitäisi kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden tavarantoimittajien pitäisi pystyä luottamaan unionin suojelun vähimmäistasoon myydessään elintarvikkeita unioniin sijoittautuneille ostajille, jotta vältetään unionin tavarantoimittajien suojelusta aiheutuvat tahattomat vääristävät vaikutukset.

(8)  Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden tavarantoimittajien pitäisi pystyä luottamaan unionin suojelun vähimmäistasoon myydessään maataloustuotteita ja elintarvikkeita ostajille, jotta vältetään unionin tavarantoimittajien suojelusta aiheutuvat tahattomat vääristävät vaikutukset.

Perustelu

Pienten elintarviketuottajien ja työntekijöiden kehitysmaissa saaman voiton alati pienenevä osuus ja epäterveistä kaupan käytännöistä heille aiheutuvat työolot horjuttavat unionin kehityspolitiikkaa ja sille kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmassa asetettuja tavoitteita.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Toimitusketjun valtasuhteiden epätasapaino ja ruokakauppojen epäterveet kaupan käytännöt käyvät kalliiksi, sillä tämä aiheuttaa ja vahvistaa useimmissa maataloustuotteita tuottavissa maissa ja köyhissä maissa merkittäviä kielteisiä sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, joista voidaan mainita esimerkiksi ihmisen perusoikeuksien kieltäminen, sukupuolisyrjintä, kyvyttömyys saada elämiseen riittävää palkkaa ja pitkät työpäivät.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Asiaa koskevia sääntöjä olisi sovellettava liiketoimintaan, jota harjoittavat suuremmat – eli eivät pienet ja keskisuuret – toimijat elintarvikeketjussa, koska juuri niillä on yleensä suhteellisesti vahvempi neuvotteluvoima, kun ne käyvät kauppaa pienten ja keskisuurten tavarantoimittajien kanssa.

(9)  Asiaa koskevia sääntöjä olisi sovellettava kaikkiin maatalous- ja elintarvikeketjun toimijoihin.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Koska suurimmassa osassa jäsenvaltioita on jo epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevia kansallisia sääntöjä, jotka tosin eroavat toisistaan, on aiheellista käyttää välineenä direktiiviä, jolla otetaan käyttöön suojelun vähimmäistaso unionin lainsäädännössä. Tämän pitäisi antaa jäsenvaltioille mahdollisuus sisällyttää asiaa koskevat säännöt kansalliseen oikeusjärjestykseensä siten, että saadaan aikaan yhtenäinen järjestelmä. Jäsenvaltioita ei pitäisi estää antamasta ja soveltamasta alueellaan tiukempia kansallisia lakeja, joilla suojellaan pieniä ja keskisuuria tavarantoimittajia ja ostajia epäterveiltä kaupan käytännöiltä, joita esiintyy yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa, edellyttäen että noudatetaan sisämarkkinoiden toimintaan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä.

(10)  Koska suurimmassa osassa jäsenvaltioita on jo epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevia kansallisia sääntöjä, jotka tosin eroavat toisistaan, on aiheellista käyttää välineenä direktiiviä, jolla otetaan käyttöön suojelun vähimmäistaso unionin lainsäädännössä. Tämän pitäisi antaa jäsenvaltioille mahdollisuus sisällyttää asiaa koskevat säännöt kansalliseen oikeusjärjestykseensä siten, että saadaan aikaan yhtenäinen järjestelmä. Jäsenvaltioita ei pitäisi estää antamasta ja soveltamasta alueellaan tiukempia kansallisia lakeja, joilla suojellaan koosta riippumatta kaikkia tavarantoimittajia ja ostajia epäterveiltä kaupan käytännöiltä, joita esiintyy yritysten välisissä suhteissa maatalous- ja elintarvikeketjussa, edellyttäen että noudatetaan sisämarkkinoiden toimintaan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Koska epäterveitä kaupan käytäntöjä voi esiintyä elintarvikkeen myynnin kaikissa vaiheissa eli ennen myyntitapahtumaa, sen aikana tai sen jälkeen, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan tällaisiin käytäntöihin riippumatta siitä, koska ne esiintyvät.

(11)  Koska epäterveitä kaupan käytäntöjä voi esiintyä maataloustuotteen tai elintarvikkeen myynnin kaikissa vaiheissa eli ennen myyntitapahtumaa, sen aikana tai sen jälkeen taikka ostajan tai ostajaryhmän tarjotessa kyseisen tuotteen myynnin oheispalveluja tavarantoimittajalle, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan tällaisiin käytäntöihin riippumatta siitä, koska ne esiintyvät.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Tehtäessä päätöstä siitä, pidetäänkö yksittäistä kaupan käytäntöä epäterveenä, on tärkeää pienentää riskiä siitä, että rajoitetaan osapuolten välillä sovittujen oikeudenmukaisten ja tehokkuutta luovien sopimusten käyttöä. Tämän vuoksi on syytä erottaa toisistaan käytännöt, joista osapuolet ovat sopineet selkeästi ja yksiselitteisesti toimitussopimuksissa, ja käytännöt, joita esiintyy liiketoimen aloittamisen jälkeen ilman että niistä on sovittu etukäteen selkeästi ja yksiselitteisesti, joten ainoastaan yksipuolisesti ja takautuvasti tehdyt muutokset näihin toimitussopimuksen ehtoihin kielletään. Joitakin kaupan käytäntöjä pidetään kuitenkin epäterveinä luonnostaan, eikä niihin pitäisi soveltaa osapuolten sopimusvapautta tehdä poikkeuksia.

(12)  Tehtäessä päätöstä siitä, pidetäänkö yksittäistä kaupan käytäntöä epäterveenä, on tärkeää pienentää riskiä siitä, että rajoitetaan osapuolten välillä sovittujen oikeudenmukaisten ja tehokkuutta luovien sopimusten käyttöä. Tämän vuoksi on syytä erottaa toisistaan käytännöt, jotka eivät johdu tavarantoimittajalla ostajaan olevan taloudellisen riippuvuuden hyödyntämisestä ja joista osapuolet ovat sopineet selkeästi ja yksiselitteisesti toimitussopimuksissa, ja käytännöt, joita esiintyy liiketoimen aloittamisen jälkeen ilman että niistä on sovittu etukäteen selkeästi ja yksiselitteisesti, joten ainoastaan yksipuolisesti tehdyt muutokset näihin toimitussopimuksen ehtoihin kielletään. Joitakin kaupan käytäntöjä pidetään kuitenkin epäterveinä luonnostaan, eikä niihin pitäisi soveltaa osapuolten sopimusvapautta tehdä poikkeuksia.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Jos valitus tehdään lainvalvontaviranomaiselle, ostajalla olisi oltava todistustaakka siitä, että toimitussopimus kattaa kyseessä olevan kauppatavan selvästi ja yksiselitteisesti.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 b)  Sitä, että ostaja suorittaa maksun tavarantoimittajalle myöhemmin kuin tässä direktiivissä määritettävässä kohtuullisessa ajassa, olisi pidettävä epäterveenä kaupan käytäntönä, joka olisi kiellettävä. Kyseinen kielto ei saisi rajoittaa soveltamasta maksuehtoja koskevia sääntöjä tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän, mukaan lukien osuuskunnat, perussäännössä, jos perussäännön säännöt antavat jäsenille tilaisuuden valvoa demokraattisesti kyseistä organisaatiota ja sen päätöksentekoa, eikä soveltamasta tunnustettujen toimialaorganisaatioiden sopimuksia, päätöksiä ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja, joilla pyritään muuttamaan unionin laatujärjestelmään kuuluvia maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevia maksuehtoja.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 c)  Kirjallisten sopimusten käyttö maatalous- ja elintarvikeketjussa tehostaa toimijoiden vastuullisuutta ja auttaa välttämään tiettyjä epäterveitä kaupan käytäntöjä sekä lisää tietoisuutta siitä, että on otettava paremmin huomioon markkinoiden signaalit, parannettava hinnan välittymistä ja mukautettava tarjonta kysyntään. Tavarantoimittajien tai niiden yhteenliittymien olisi voitava pyytää kirjallista sopimusta, jotta voitaisiin kannustaa tällaisten sopimusten käyttöön. Sitä, että ostaja kieltäytyy tekemästä kirjallista sopimusta tavarantoimittajan kanssa, vaikka tavarantoimittaja on pyytänyt tällaista sopimusta tämän direktiivin mukaisesti, sen jälkeen, kun osapuolet ovat hyväksyneet sopimuksen ehdot, olisi pidettävä epäterveenä kaupan käytäntönä, joka olisi kiellettävä.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 d)  Ostajien tavarantoimittajilta yksipuolisesti edellyttämät ravitsemusta koskevat merkinnät, joilla ei anneta kattavia tietoja kuluttajille, saattavat aiheuttaa syrjintää tuottajien keskuudessa ja johtaa kuluttajia harhaan näiden valitessa tuotteita. Tällaisten järjestelmien edellyttämisen olisi voitava katsoa kuuluvan epäterveen kaupan käytännön määritelmän piiriin.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen kieltojen tehokas täytäntöönpanon valvonta, jäsenvaltioiden olisi nimettävä viranomainen, jolle annetaan valtuudet valvoa niiden täytäntöönpanoa. Kyseisen viranomaisen pitäisi pystyä toimimaan joko omasta aloitteestaan tai sellaisten osapuolten esittämästä valituksesta, jotka ovat kärsineet epäterveistä kaupan käytännöistä elintarvikeketjussa. Jos valituksen tekijä pyytää henkilöllisyytensä pitämistä luottamuksellisena kostotoimien pelossa, jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten olisi kunnioitettava tällaista pyyntöä.

(13)  Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen kieltojen tehokas täytäntöönpanon valvonta, jäsenvaltioiden olisi nimettävä viranomainen, jolle annetaan valtuudet valvoa niiden täytäntöönpanoa. Kyseisen viranomaisen pitäisi pystyä toimimaan joko omasta aloitteestaan tai sellaisten osapuolten esittämästä valituksesta, jotka ovat kärsineet epäterveistä kaupan käytännöistä maatalous- ja elintarvikeketjussa. Asianomaisen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisen on valitusta tehtäessä taattava kostotoimia koskevan pelon vuoksi kansallisen lain mukaisesti, että valituksen tekijä pysyy nimettömänä.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Nimetyillä lainvalvontaviranomaisilla olisi oltava käytettävissään kaikki tarvittavat resurssit, henkilöstö ja asiantuntemus, jotta voidaan varmistaa, että epäterveiden kaupan käytäntöjen kielto pannaan tehokkaasti täytäntöön.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tuottajaorganisaatioiden tai niiden yhteenliittymien esittämillä valituksilla voidaan suojata sellaisten organisaation yksittäisten jäsenten henkilöllisyys, jotka ovat pieniä ja keskisuuria tavarantoimittajia ja katsovat joutuneensa alttiiksi epäterveille kaupan käytännöille. Sen vuoksi jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten olisi voitava hyväksyä tällaisten tahojen tekemät valitukset ja toimia niiden pohjalta ja suojella samalla vastaajan menettelyllisiä oikeuksia.

(14)  Tuottaja- tai tavarantoimittajaorganisaatioiden tai niiden yhteenliittymien, mukaan lukien kaupan käytäntöjä maatalous- ja elintarvikeketjussa tuntevat edustusjärjestöt, esittämillä valituksilla voidaan suojata sellaisten organisaation yksittäisten jäsenten henkilöllisyys, jotka katsovat joutuneensa alttiiksi epäterveille kaupan käytännöille. Sen vuoksi jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten olisi voitava hyväksyä tällaisten tahojen tekemät valitukset ja toimia niiden pohjalta ja suojella samalla vastaajan menettelyllisiä oikeuksia.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä valituksen tekijöiden ja käytäntöjen muiden uhrien henkilöllisyyden suojaamiseen silloin, kun viranomainen täyttää tämän direktiivin mukaisen velvoitteensa päätöstensä julkistamisesta.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisilla olisi oltava tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat kerätä tehokkaasti tietoja tietopyynnöillä. Niillä olisi oltava toimivalta määrätä kielletyn käytännön lopettaminen tarpeen mukaan. Varoittavat tekijät, kuten sakon määräämistä koskevat valtuudet tai tutkimusten tulosten julkaiseminen, voivat kannustaa käyttäytymisen muutokseen ja osapuolten sopimiseen oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa, minkä vuoksi niiden olisi kuuluttava osana lainvalvontaviranomaisten valtuuksiin. Komission ja jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta varmistetaan direktiivissä annettujen sääntöjen yhtenäinen soveltaminen. Lainvalvontaviranomaisten olisi erityisesti tarjottava toisilleen vastavuoroista apua esimerkiksi jakamalla tietoja ja avustamalla tutkimuksissa, joilla on valtioiden rajat ylittävä ulottuvuus.

(15)  Jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisilla olisi oltava tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat kerätä tehokkaasti tietoja tietopyynnöillä. Niiden olisi oltava puolueettomia elimiä, joilla ei ole eturistiriitoja maatalous- ja elintarvikeketjun toimijoiden kanssa ja joilla on perusteellinen tietämys maatalous- ja elintarvikeketjun toiminnasta. Niiden olisi taattava maatalous- ja elintarvikeketjun oikeudenmukainen ja asianmukainen toiminta ja niillä olisi oltava valtuudet vaatia ostajaa lopettamaan ripeästi kielletty käytäntö tarpeen mukaan. Varoittavat tekijät, kuten sakon ja muiden yhtä tehokkaiden seuraamusten määräämistä koskevat valtuudet tai tutkimusten tulosten julkaiseminen, voivat kannustaa käyttäytymisen muutokseen ja osapuolten sopimiseen oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa, minkä vuoksi niiden olisi kuuluttava osana lainvalvontaviranomaisten valtuuksiin. Saman toimijan toistuvat rikkomiset olisi otettava huomioon, kun määritetään sovellettava seuraamus. Komission ja jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta varmistetaan direktiivissä annettujen sääntöjen ja erityisesti sakkojen ja seuraamusten yhtenäinen soveltaminen. Lainvalvontaviranomaisten olisi erityisesti tarjottava toisilleen vastavuoroista apua esimerkiksi jakamalla kaikki asiaa koskevat tiedot ja avustamalla tutkimuksissa, joilla on valtioiden rajat ylittävä ulottuvuus.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Lainvalvontaviranomaisen olisi kohtuullisessa ajassa ilmoitettava valituksen tekijälle päätöksestään käynnistää tai olla käynnistämättä toimia valituksen perusteella. Valituksen hylkäämispäätös olisi voitava saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Jos lainvalvontaviranomainen katsoo, että valitus antaa riittävän perusteen toimien käynnistämiseen, sen olisi suoritettava tutkinta, joka olisi saatettava päätökseen kohtuullisessa ajassa. Jos todetaan, että tätä direktiiviä on rikottu, lainvalvontaviranomaisen olisi vaadittava ostajaa lopettamaan ripeästi kielletty kaupan käytäntö ja määrättävä sakko tai muita yhtä tehokkaita seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sakon ja muiden seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeassa suhteessa aiheutettuun haittaan ja varoittavia, ja niissä olisi otettava huomioon rikkomisen luonne, kesto ja vakavuus. Saman ostajan toistuvat rikkomiset olisi otettava huomioon, kun määritetään sakko ja/tai muut sovellettavat seuraamukset. Lainvalvontaviranomaisen olisi voitava pidättäytyä toimenpiteiden toteuttamisesta, jos tällaisen päätöksen riskinä olisi valituksen tekijän henkilöllisyyden paljastuminen tai sellaisten tietojen paljastuminen, joiden paljastumisen valituksen tekijä katsoo vahingoittavan etujaan, edellyttäen että valituksen tekijä on yksilöinyt tällaiset tiedot. Lainvalvontaviranomaisen olisi voitava julkistaa seuraamusten määräämistä koskevat päätöksensä.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(15 b)  Jäsenvaltioiden olisi edistettävä tehokkaiden ja riippumattomien sovittelumenettelyjen tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisumekanismin käyttöä, kun tavarantoimittajalla ja ostajalla on kiistaa epäterveen kaupan käytännön vuoksi, sellaisena kuin se on määriteltynä tässä direktiivissä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lainvalvontaviranomaisten valtuuksia ja velvoitteita. Sovittelun tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisumekanismin käyttö ei saisi rajoittaa tavarantoimittajan oikeutta tehdä valitus. Komission olisi voitava helpottaa vuoropuhelua ja tietojenvaihtoa hyviksi osoittautuneista käytännöistä, jotka koskevat sovittelun tai riitojenratkaisumekanismin käyttöä unionin tasolla.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 c)  Olisi tarpeen perustaa komission johdolla toimiva unionin lainvalvontaviranomaisten verkosto, jäljempänä ’verkosto’, jolla pyritään koordinoimaan ja helpottamaan yhteensovitetulla ja järjestelmällisellä tavalla tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden kansallisesta lainsäädännöstä ja lainvalvontakokemuksesta, jotta varmistetaan tässä direktiivissä annettujen sääntöjen yhtenäinen soveltaminen. Verkoston olisi myös autettava parantamaan ymmärrystä siitä, mitä liiketoimintamalleja olisi pidettävä epäterveinä kaupan käytäntöinä, sekä parannettava mahdollisiin rajat ylittäviin epäterveisiin kaupan käytäntöihin puuttumista.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Edistääkseen tehokasta täytäntöönpanon valvontaa komissio auttaa järjestämään jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä kokouksia, joissa voidaan vaihtaa hyviä toimintatapoja ja jakaa tietoja. Komissio perustaa verkkosivuston, jolla helpotetaan tällaisia vaihtoja, ja hoitaa sitä.

(16)  Edistääkseen tehokasta täytäntöönpanon valvontaa komissio auttaa järjestämään verkoston kokouksia, joissa voidaan vaihtaa hyviä toimintatapoja ja jakaa tietoja. Komissio perustaa verkkosivuston, jolla helpotetaan tällaisia vaihtoja, ja hoitaa sitä.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tässä direktiivissä annettujen sääntöjen ei pitäisi heikentää jäsenvaltioiden mahdollisuutta pitää voimassa sääntöjä, jotka ulottuvat pidemmälle, tai antaa tällaisia sääntöjä tulevaisuudessa, edellyttäen että noudatetaan sisämarkkinoiden toimintaan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä. Sääntöjä sovelletaan vapaaehtoisten hallintotoimenpiteiden rinnalla.

(17)  Tässä direktiivissä annettujen sääntöjen ei pitäisi heikentää jäsenvaltioiden mahdollisuutta pitää voimassa sääntöjä, jotka ovat tiukempia tässä direktiivissä määritettyjen tai muiden epäterveiden kaupan käytäntöjen suhteen, tai antaa tällaisia sääntöjä tulevaisuudessa, edellyttäen että noudatetaan sisämarkkinoiden toimintaan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä, erityisesti tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden, sijoittautumisvapauden, syrjimättömyyden ja puolueettoman ja riippumattoman oikeudellisen valvonnan saatavuuden periaatteita. Sääntöihin olisi sovellettava ennakkoilmoitusmenettelyä, ja niitä sovelletaan vapaaehtoisten hallintotoimenpiteiden rinnalla.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Tehokkaan täytäntöönpanon takaamiseksi toimissa, jotka koskevat epäterveitä kaupan käytäntöjä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa, komissio tarkastelee tämän direktiivin soveltamista ja toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Tarkastelussa olisi kiinnitettävä erityishuomiota siihen, onko jatkossa perusteltua suojella elintarvikeketjun pienten ja keskisuurten tavarantoimittajien lisäksi pieniä ja keskisuuria ostajia,

(19)  Tehokkaan täytäntöönpanon takaamiseksi toimissa, jotka koskevat epäterveitä kaupan käytäntöjä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa, komissio tarkastelee tämän direktiivin soveltamista ja toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä direktiivissä vahvistetaan vähimmäisluettelo kielletyistä epäterveistä kaupan käytännöistä ostajien ja tavarantoimittajien välillä elintarvikeketjussa ja annetaan vähimmäissäännöt, jotka koskevat niiden täytäntöönpanon valvontaa ja järjestelyjä lainvalvontaviranomaisten välistä koordinaatiota varten.

1.  Tässä direktiivissä vahvistetaan vähimmäisluettelo kielletyistä epäterveistä kaupan käytännöistä ostajien ja tavarantoimittajien välillä maatalous- ja elintarvikeketjussa ja annetaan vähimmäissäännöt, jotka koskevat niiden täytäntöönpanon valvontaa ja järjestelyjä lainvalvontaviranomaisten välistä koordinaatiota varten.

 

(Muutos ”elintarvikeketjusta” ”maatalous- ja elintarvikeketjuksi” tehdään kaikkialle direktiiviin.)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään suojelemaan kaikkia viljelijöitä ja laajentamaan soveltamisalaa niin, että se kattaa kaikki perussopimuksen liitteessä I luetellut tuotteet, koska epäterveet kaupan käytännöt saattavat vaikuttaa myös tuottajiin, jotka myyvät jalostamattomia maataloustuotteita, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi (esimerkiksi leikkokukat, rehut jne.).

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä direktiiviä sovelletaan tiettyihin epäterveisiin kaupan käytäntöihin, joita esiintyy elintarvikkeiden kaupassa, kun myyjänä on tavarantoimittaja, joka on pieni ja keskisuuri yritys, ja ostaja on muu kuin pieni ja keskisuuri yritys.

2.  Tätä direktiiviä sovelletaan tiettyihin epäterveisiin kaupan käytäntöihin, joita esiintyy, kun tavarantoimittaja myy maataloustuotteita ja elintarvikkeita ostajalle ja kun ostaja tarjoaa tavarantoimittajalle maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden myynnin oheispalveluja.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-a)  ’epäterveellä kaupan käytännöllä’ käytäntöä, joka

 

– poikkeaa jyrkästi hyvästä kauppatavasta, on kunniallisen ja vilpittömän menettelyn vastainen ja on yhden kauppakumppanin yksipuolisesti toiselle määräämä;

 

– pakottaa tai yrittää pakottaa perusteettomasti ja suhteettomasti siirtämään ostajan taloudellisen riskin tavarantoimittajalle; tai

 

– pakottaa tai yrittää pakottaa asettamaan tavarantoimittajan oikeudet ja velvoitteet kaupallisessa suhteessa merkittävään epätasapainoon ennen sopimusta, sen aikana tai sen jälkeen;

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  ’ostajalla’ luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on sijoittautunut unioniin ja joka ostaa elintarvikkeita kaupankäynnin kautta. ’Ostajalla’ voidaan tarkoittaa myös tällaisten luonnollisten ja oikeushenkilöiden ryhmää;

(a)  ’ostajalla’ sijoittautumispaikasta riippumatta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka ostaa maataloustuotteita ja elintarvikkeita toimitettavaksi unionissa kaupallisiin tarkoituksiin ja/tai tarjoaa niiden myynnin oheispalveluja. ’Ostajalla’ voidaan tarkoittaa myös tällaisten luonnollisten ja oikeushenkilöiden ryhmää;

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ’tavarantoimittajalla’ sijoittautumispaikasta riippumatta maataloustuottajaa tai luonnollista tai oikeushenkilöä, joka myy elintarvikkeita. ’Tavarantoimittajalla’ voidaan tarkoittaa myös tällaisten maataloustuottajien tai luonnollisten tai oikeushenkilöiden ryhmää, mukaan luettuna tuottajaorganisaatiot ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät;

(b)  ’tavarantoimittajalla’ sijoittautumispaikasta riippumatta maataloustuottajaa tai luonnollista tai oikeushenkilöä, joka myy maataloustuotteita ja elintarvikkeita. ’Tavarantoimittajalla’ voidaan tarkoittaa myös tällaisten maataloustuottajien tai luonnollisten tai oikeushenkilöiden ryhmää, mukaan luettuna tuottajaorganisaatiot ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät ja osuuskunnat;

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  ’taloudellisella riippuvuudella’ tavarantoimittajan ja eri neuvotteluasemassa olevan ostajan välistä suhdetta, jossa tavarantoimittaja on riippuvainen ostajasta ostajan maineen tai markkinaosuuden tai riittävien vaihtoehtoisten myyntimahdollisuuksien puuttumisen vuoksi taikka siitä syystä, että tavarantoimittajan ostajalta laskuttama kokonaismäärä muodostaa huomattavan osan tavarantoimittajan liikevaihdosta;

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b)  ’toimitussopimuksella’ tavarantoimittajan ja ostajan välistä sopimusta, josta ilmenevät selkeästi ja avoimesti kaupallisen sopimuksen olennaiset seikat, kuten osapuolten nimet, heidän oikeutensa ja velvoitteensa, hinta, kesto, toimitusehdot, maksuehdot samoin kuin sopimuksen tarkoitus, täytäntöönpano ja sopimuksen purkamisen vaikutukset;

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  ’pienellä ja keskisuurella yrityksellä’ komission suosituksen 2003/361/EY14 liitteessä annetun mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmän mukaista yritystä;

Poistetaan.

_________________

 

14 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

 

Perustelu

Määritelmästä tulee tarpeeton, koska aiemmassa tarkistuksessa poistetaan tekstistä pienet ja keskisuuret yritykset.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  ’elintarvikkeilla’ perussopimuksen liitteessä I lueteltuja tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi elintarvikkeina, sekä tuotteita, joita ei luetella kyseisessä liitteessä mutta jotka on jalostettu näistä tuotteista elintarvikkeena käytettäviksi;

(d)  ’maataloustuotteilla ja elintarvikkeilla’ perussopimuksen liitteessä I lueteltuja tuotteita sekä tuotteita, joita ei luetella kyseisessä liitteessä mutta jotka on jalostettu näistä tuotteista elintarvikkeena käytettäviksi;

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  ’oman tuotemerkin elintarvikkeilla’ elintarvikkeita, jotka myydään vähittäismyyjän omalla tuotemerkillä;

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  ’pilaantuvilla elintarvikkeilla’ elintarvikkeita, joista tulee ihmisravinnoksi kelpaamattomia, ellei niitä varastoida, käsitellä, pakata tai muutoin säilytetä niin, että estetään niiden muuttuminen ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi.

(e)  ’pilaantuvilla maataloustuotteilla ja elintarvikkeilla’ maataloustuotteita ja elintarvikkeita, jotka soveltuvat luonnostaan kaupalliseen käyttöön ja joita voidaan käyttää asianmukaisesti enintään 30 päivän ajan tai jotka pilaantuvat nopeasti luonnollisten ominaisuuksiensa vuoksi, erityisesti jos varastointiolosuhteet eivät ole asianmukaiset;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyteen.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  ’pilaantumattomilla tuotteilla’ muita kuin e alakohdassa tarkoitettuja tuotteita.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat kaupan käytännöt kielletään:

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ainakin seuraavat epäterveet kaupan käytännöt kielletään:

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  ostaja maksaa tavarantoimittajalle pilaantuvista elintarvikkeista yli 30 kalenteripäivää sen jälkeen, kun se on saanut tavarantoimittajan laskun, tai yli 30 kalenteripäivää pilaantuvien elintarvikkeiden toimituspäivän jälkeen, sen mukaan kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi. Tällä kiellolla ei kuitenkaan rajoiteta seuraavien soveltamista:

(a)  ostaja maksaa tavarantoimittajalle

 

  yli 30 kalenteripäivää sen kuukauden viimeisen päivän jälkeen, jona ostaja on saanut tavarantoimittajan pilaantuvista maataloustuotteista ja elintarvikkeista esittämän laskun, tai yli 30 kalenteripäivää pilaantuvien maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden sopimuksessa vahvistetun toimituspäivän jälkeen, sen mukaan kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi; tai

 

  yli 60 kalenteripäivää sen kuukauden viimeisen päivän jälkeen, jona ostaja on saanut tavarantoimittajan muista kuin pilaantuvista maataloustuotteista ja elintarvikkeista esittämän laskun, tai yli 60 kalenteripäivää muiden kuin pilaantuvien maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden sopimuksessa vahvistetun toimituspäivän jälkeen, sen mukaan kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nämä käytännöt kielletään vastaavasti myyntitapahtumissa ja palvelusuorituksissa, joissa ostaja on julkinen viranomainen.

 

Kyseisillä kielloilla ei kuitenkaan rajoiteta seuraavien soveltamista:

–maksuviivästysten seuraamukset ja oikeussuojakeinot, joista säädetään direktiivissä 2011/7/EU;

  maksuviivästysten seuraamukset ja oikeussuojakeinot, joista säädetään direktiivissä 2011/7/EU;

 

  maksuehtoja koskevat säännöt sellaisen tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän, mukaan lukien osuuskunnat, perussäännössä, jossa maataloustuottaja on jäsenenä tai tavarantoimittajana, jos perussäännön säännöt antavat jäsenille tilaisuuden valvoa demokraattisesti kyseistä organisaatiota ja sen päätöksentekoa;

–ostajan ja tavarantoimittajan mahdollisuus sopia arvonjakamislausekkeesta, jota tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/201315 172 artiklan a alakohdassa.

  ostajan ja tavarantoimittajan mahdollisuus sopia arvonjakamislausekkeesta, jota tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/201315 172 artiklan a alakohdassa.

 

  asetuksen (EU) N:o 1308/2013 157 artiklan mukaisesti tunnustettujen toimialakohtaisten organisaatioiden sopimukset, päätökset ja yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on muuttaa maksuehtoja, kun on kyse liiketoimista, jotka koskevat maataloustuotteita ja elintarvikkeita, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012, asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 251/2014 mukaisesti perustettuun laatujärjestelmään.

____________

_______________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ostaja peruuttaa pilaantuvien elintarvikkeiden tilauksen niin lyhyellä varoitusajalla, että tavarantoimittajan ei voida kohtuudella odottaa löytävän muuta vaihtoehtoa näiden tuotteiden myyntiä tai käyttöä varten;

(b)  ostaja peruuttaa yksipuolisesti pilaantuvien maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tilauksen alle 60 päivää ennen sopimuksessa vahvistettua tuotteiden toimituspäivää sopimatta täydestä korvauksesta tavarantoimittajan kanssa;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään määrittelemään paremmin ”lyhyt varoitusaika” (ostajan peruuttaessa pilaantuvien elintarvikkeiden tilauksen) asettamalla määräajaksi 60 päivää.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  ostaja muuttaa yksipuolisesti ja takautuvasti toimitussopimuksen ehtoja, jotka koskevat elintarvikkeiden toimituksen tai jakelun tiheyttä, ajankohtaa tai määrää, laatuvaatimuksia tai hintaa;

(c)  ostaja määrää yksipuolisesti muutoksia toimitussopimuksen ehtoihin, jotka koskevat maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden toimituksen tai jakelun tiheyttä, tapaa, ajankohtaa tai määrää, laatuvaatimuksia, maksuehtoja tai maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden hintaa tai kyseisten tuotteiden myynnin oheispalveluja;

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  ostaja purkaa toimitussopimuksen yksipuolisesti;

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c b)  ostaja purkaa toimitussopimuksia yksipuolisesti vastauksena laskeviin hintoihin;

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c c)  ostaja saa tai yrittää saada tavarantoimittajalta jonkinlaisen etuuden tarjoamatta vastineeksi mitään korvausta tai palvelua, tai etuus on selvästi suhteeton tarjotun korvauksen tai palvelun arvoon nähden;

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on määritellä epäterveeksi kaupan käytännöksi jonkinlaisen etuuden hankkiminen tai yritys hankkia tällainen etuus, jos vastineeksi ei tarjota korvausta tai palvelua tai jos etuus on selvästi suhteeton tarjotun korvauksen tai palvelun arvoon nähden.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c d)  ostaja vaatii myöhemmin maksusuoritusta tarjoamatta vastineeksi mitään palveluja;

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c e)  ostaja pakottaa tai yrittää pakottaa tavarantoimittajan antamaan tälle erityisehtoja uhkaamalla, että tavarantoimittajan maataloustuotteet tai elintarvikkeet poistetaan valikoimasta osittain tai kokonaan;

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on määritellä epäterveeksi kaupan käytännöksi toimet, joilla tavarantoimittaja pakotetaan tai yritetään pakottaa antamaan erityisehtoja uhkaamalla, että tavarantoimittajan maataloustuotteet tai elintarvikkeet poistetaan valikoimasta osittain tai kokonaan.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c f alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c f)  ostaja pakottaa tai yrittää pakottaa asettamaan tavarantoimittajan oikeudet ja velvoitteet kaupallisessa suhteessa merkittävään epätasapainoon ennen sopimusta, sen aikana tai sen jälkeen;

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c g alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c g)  ostaja pakottaa tai yrittää pakottaa perusteettomasti tai suhteettomasti siirtämään ostajan taloudelliset riskit tavarantoimittajalle;

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c h alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c h)  ostaja siirtää yksipuolisesti myyntiriskin tavarantoimittajalle;

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c i alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c i)  ostaja määrää myyntiin ottamiseen alennusjärjestelmiä ja ennakkomaksuja;

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c j alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c j)  ostaja käyttää käänteisiä sähköisiä huutokauppoja, eli kaksivaiheisia huutokauppoja, hintojen alentamiseksi. Näitä ei säännellä, ja niillä ei siten varmisteta neuvottelujen, hinnoittelun ja tarjoajien avoimuutta ostettaessa maataloustuotteita ja elintarvikkeita, jotka unioni on sertifioinut laatu- ja alkuperätuotteiksi, sekä muita kuin sertifioituja tuotteita;

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c l alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c l)  sulautumien avulla muodostetaan vähittäis- ja tukkukaupan hankintayhteisöjä;

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tavarantoimittaja maksaa elintarvikkeiden hävikistä, joka aiheutuu ostajan tiloissa ja joka ei ole aiheutunut tavarantoimittajan laiminlyönnistä tai virheestä.

(d)  ostaja vaatii tavarantoimittajaa maksamaan määräaikaan mennessä ja sopimuksessa sovitun laatuisina toimitettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden hävikistä, joka aiheutuu, kun kyseiset tuotteet ovat ostajan omistuksessa ja joka ei ole aiheutunut tavarantoimittajan laiminlyönnistä tai virheestä.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  kun ehdoista on sovittu ostajan ja tavarantoimittajan välillä, ostaja kieltäytyy tekemästä kirjallista sopimusta kyseisen tavarantoimittajan kanssa, vaikka tavarantoimittaja on pyytänyt tällaista sopimusta 3 a artiklan mukaisesti, tai ostaja kieltäytyy antamasta tavarantoimittajalle riittävän yksityiskohtaisia ja yksiselitteisiä tietoja toimitussopimuksesta, sellaisena kuin se on määriteltynä 2 artiklan b b alakohdassa;

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d b)  ostaja antaa tahallisesti tai muuten kolmansille osapuolille luottamuksellisia tietoja toimitussopimuksesta tai käyttää niitä väärin, mukaan luettuina tavarantoimittajan ostajalle antamat arkaluonteiset kaupalliset tiedot;

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d c)  ostaja toteuttaa viestintä- tai myynninedistämistoimia tai kaupallisia toimintapolitiikkoja, jotka myös näiden toimien keston vuoksi vahingoittavat tai ovat omiaan vahingoittamaan sellaisten tuotteiden imagoa, joilla on asetuksen (EU) N:o 1151/2012, asetuksen (EY) N:o 110/2008 tai asetuksen (EU) N:o 251/2014 mukainen maantieteellinen merkintä;

Perustelu

Tuotteisiin, joilla on erityinen maantieteellinen merkintä, sovelletaan usein laaja-alaisia myynninedistämiskäytäntöjä (kuten myyntiä alle kustannusten, laskevan hinnan huutokauppoja tai kohtuuttoman pitkään kestäviä tarjouksia), jotka pilaavat kyseisten tuotteiden imagoa taloudellisesti ja kaupallisesti. Tarkistus antaisi tavarantoimittajille mahdollisuuden toteuttaa toimia paitsi väärentämistä vastaan myös torjua tällaisia haitallisia ja epäterveitä kaupan käytäntöjä.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d d)  ostaja toteuttaa tai uhkaa toteuttaa kaupallisia kostotoimia tavarantoimittajaa vastaan esimerkiksi poistamalla tuotteita valikoimasta, lopettamalla tiedonjakamispalvelut, liiallisella myynninedistämisellä, maksujen viivästyttämisellä, yksipuolisilla vähennyksillä ja/tai myynninedistämisen estämisellä saadakseen paremmat ehdot voimassa oleviin sopimuksiin tai neuvotellessaan uudesta sopimuksesta;

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d e)  ostaja toteuttaa tai uhkaa toteuttaa kaupallisia kostotoimia tavarantoimittajaa vastaan, kun tavarantoimittaja käyttää sopimusperusteisia tai lakisääteisiä oikeuksiaan, kuten oikeutta tehdä valitus tai tehdä yhteistyötä kansallisten lainvalvontaviranomaisten kanssa;

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d f alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d f)  ostaja kieltäytyy toteuttamasta kaupallisia toimenpiteitä, jos tavarantoimittaja hyödyntää sopimusperusteisia oikeuksiaan, kuten oikeutta tehdä valitus ja tehdä yhteistyötä kansallisten lainvalvontaviranomaisten kanssa, tai uhkaa tavarantoimittajaa vastaavilla toimenpiteillä;

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d g alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d g)  ostaja asettaa yksipuolisesti laatuvaatimuksia, jotka eivät perustu voimassa olevaan lainsäädäntöön, laatujärjestelmiin, tieteeseen tai noudatettaviin käytäntöihin ja joilla voi olla kauppaa vääristävä vaikutus;

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d h alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d h)  ostaja asettaa ympäristönsuojelua ja eläinten hyvinvointia koskevia vaatimuksia, jotka ovat tiukempia kuin asiaa koskevat voimassa olevat oikeudelliset säännökset;

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d i alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d i)  ostaja soveltaa liioitellun tiukkoja vaatimuksia tuotteen vastaanoton jälkeiseen vähimmäissäilyvyysaikaan voidakseen hylätä aiemmin sovitun tilauksen tai tilauksen, jota ei tavarantoimittajasta riippumattomista syistä ole käsitelty riittävän nopeasti;

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d j alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d j)  ostaja ryhtyy yksipuolisiin veloitustoimiin, jotka liittyvät taannehtivaan, vaikkakin sopimukseen perustumattomaan, muutokseen hankintasopimuksen ehdoissa tai merkitsevät tällaista muutosta, sekä tavaroiden luovutukseen tai palvelujen suorittamiseen perustuvien laskutusarvojen vähentämiseen ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa suostumusta;

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d k alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d k)  ostaja asettaa toimitussopimuksen tekemisen edellytykseksi vuosimaksun maksamisen ja soveltaa sitä takautuvasti;

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d l alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d l)  ostaja asettaa liiketoimintayhteistyön ja toimitussopimuksen tekemisen ehdoksi tavaroina ja palveluina suoritettavan korvauksen;

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d m alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d m)  ostaja perii maksun tavarantoimittajan maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden ottamisesta valikoimaan;

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d n alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d n)  ostaja perii maksun maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden toimituksenjälkeisestä varastoinnista ja käsittelystä;

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d o alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d o)  ostaja perii maksun palveluista, joita ei ole suoritettu, tai palveluista, jotka on suoritettu, vaikka sopimuspuolet eivät ole sopineet niistä sopimuksessa;

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d p alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d p)  ostaja perii maksun vähentyneestä liikevaihdosta, myynnistä tai tavarantoimittajan marginaalista siksi, että tietyn maataloustuotteen tai elintarvikkeen myynti on ollut vähäisempää;

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d q alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d q)  ostaja asettaa toimitussopimuksen tekemisen ja liiketoimintayhteistyön ehdoksi velvoitteen osallistumisesta alennuskampanjoihin tai alennusmyynteihin alentamalla ostohintaa tavarantoimittajan kustannuksella;

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d r alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d r)  ostaja perii toimitussopimuksen tekemisestä tavarantoimittajan kanssa maksun, joka on suhteeton tavarantoimittajan hallintokuluihin nähden;

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d s alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d s)  ostaja alentaa vakiolaatuisten maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden laatua ja/tai arvoa läpinäkymättömällä tavalla;

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d t alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d t)  ostaja kieltäytyy antamasta tavarantoimittajalle kuvausta tavarantoimittajan mahdollisesti erilaisesta kohtelusta verrattuna ostajan omiin tuotemerkkeihin.

 

Tähän kuvaukseen voidaan sisällyttää ainakin kaikki esimerkit erilaisesta kohtelusta eli erityisistä toimenpiteistä tai menettelyistä, jotka liittyvät seuraaviin:

 

(a) pääsy maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden oston yhteydessä kerättyihin henkilötietoihin ja muihin tietoihin;

 

(b) valikoimaan ottaminen, esillepano, luokittelu tai muut seikat, jotka vaikuttavat kuluttajan ostopäätöksiin;

 

(c) suora tai välillinen korvaus ostajan tarjoamien palvelujen käytöstä;

 

(d) toimitussopimukseen suoraan liittyvien palvelujen saatavuus tai niiden käytön ehdot;

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d u alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d u)  ostaja asettaa kohtuuttoman raskaita sopimusperusteisia seuraamuksia verrattuna kyseisen velvoitteen kohteen arvoon ja merkitykseen;

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d v alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d v)  ostaja vaatii tavarantoimittajalta sellaisten suorien maksujen täydellistä, osittaista tai etukäteistä siirtoa, joihin viimeksi mainitulla on oikeus asetuksen (EU) N:o 1307/2013 nojalla;

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään kieltämään suorat maksut. Se vastaa komission näkemyksiä asioissa Harms, C-434/08, ja Arts, C-227/16. Niissä komissio toteaa, että maksuvelvoitteiden siirtämisellä kierretään maataloustukien todellista tarkoitusta.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d w alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d w)  tavarantoimittaja poistetaan valikoimasta ilman kohtuullista irtisanomisaikaa, kirjallista perustelua päätöksestä ja aitoa kaupallista syytä;

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d x alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d x)  ostaja velvoittaa tavarantoimittajan maksamaan henkilöstölle, joka somistaa tiloja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden myyntiin ja käsittelyyn;

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d y alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d y)  ostaja pyytää tavarantoimittajalta korvausta tämän tuotteita koskevien asiakasvalitusten käsittelyn kustannuksista;

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d z alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d z)  ostaja pyytää tavarantoimittajaa vastaamaan kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet mistä tahansa ennustevirheestä, paitsi jos

 

ostaja on laatinut nämä ennusteet vilpittömässä mielessä ja asianmukaista huolellisuutta noudattaen sekä kuultuaan tavarantoimittajaa;

 

toimitussopimuksessa on nimenomainen ja yksiselitteinen määräys, jonka mukaan täysimääräinen korvaus ei ole asianmukainen;

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a a)  ostaja velvoittaa toimitussopimuksella tavarantoimittajan olemaan myymättä maataloustuotteita tai elintarvikkeita muille ostajille ja/tai jalostajille alempaan hintaan kuin hinta, jonka ostaja ja/tai jalostaja on maksanut;

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a b)  ostaja uhkaa suoraan tai epäsuorasti poistaa tavarantoimittajan tuotteet valikoimasta, jos tavarantoimittaja ei suostu tai ei halua suostua ostajan hinnanalennusvaatimuksiin;

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d a c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a c)  ostaja pakottaa tavarantoimittajan valmistamaan samaa tuotetta myytäväksi vähittäismyyjän omalla tuotemerkillä samaan aikaan tai alempaan hintaan kuin tavarantoimittajan tuotemerkillä varustettua tuotetta;

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d a d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a d)  ostaja palauttaa myymättä jääneet elintarvikkeet tavarantoimittajalle tämän kustannuksella ja maksamatta niistä.

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat kaupan käytännön kielletään, ellei niistä ole sovittu selkeästi ja yksiselitteisesti toimitussopimuksen tekemisen yhteydessä:

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat kaupan käytännöt kielletään, ellei niistä ole sovittu selkeästi ja yksiselitteisesti toimitussopimuksen tekemisen yhteydessä tai muussa toimitussopimuksen voimassaoloaikana ostajan ja tavarantoimittajan välillä myöhemmin tehdyssä sopimuksessa tai jos ne ovat seurausta tavarantoimittajalla ostajaan olevan taloudellisen riippuvuuden väärinkäytöstä, jonka perusteella ostaja on voinut asettaa kyseiset ehdot:

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  ostaja palauttaa myymättä jääneet elintarvikkeet tavarantoimittajalle;

Poistetaan.

Perustelu

Siirretään 3 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  ostaja poistaa tuotteita niiden sopimuksen kohteena olevien tuotteiden luettelosta, jotka tavarantoimittaja toimittaa asiakkaalle, tai vähentää merkittävästi tietyn maataloustuotteen tai elintarvikkeen tilausta ilmoittamatta siitä etukäteen kirjallisesti sopimuksessa yksilöidyn ajan kuluessa tai määräajassa, jonka on oltava vähintään 30 päivää tapauksissa, joissa määräaikaa ei ole määritelty sopimuksessa;

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  tavarantoimittaja maksaa ostajan myymien elintarvikkeiden myynninedistämisestä. Ennen myynninedistämistä ja jos myynninedistäminen toteutetaan ostajan aloitteesta, ostajan on täsmennettävä myynninedistämiskausi ja tilattavien elintarvikkeiden odotettu määrä;

(c)  tavarantoimittaja maksaa ostajan myymien elintarvikkeiden myynninedistämisestä tai mainonnasta. Ennen myynninedistämistä ja jos myynninedistäminen toteutetaan ostajan aloitteesta, ostajan on täsmennettävä myynninedistämiskausi ja tilattavien elintarvikkeiden odotettu määrä;

Tarkistus    92

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)   ostaja myy maataloustuotteita ja elintarvikkeita laskussa olevaa ostohintaa alemmalla hinnalla, josta vähennetään laskun sisältämien alennusten suhteellinen osuus, jolloin markkinointimekanismi ja tappio tai kustannukset jäävät kuljetuskustannukset ja liiketoimesta perittävät verot huomioon ottaen viime kädessä tavarantoimittajan vastuulle;

Tarkistus    93

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d b)  ostaja siirtää tavaroiden kuljettamisesta ja varastoinnista aiheutuneet kustannukset tavarantoimittajalle;

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d c)  ostaja velvoittaa tavarantoimittajan toimittamaan tuotteet ainoastaan tavarantoimittajan jakelukanaviin.

Tarkistus    95

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitetut kaupan käytännöt ovat kiellettyjä, jos tavarantoimittajan ostajalle suorittamat maksut eivät liity ostajalle aiheutuneisiin kustannuksiin.

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Jos 2 kohdassa tarkoitettua käytäntöä koskeva valitus tehdään lainvalvontaviranomaiselle, todistustaakka siitä, että toimitussopimus kattaa kyseessä olevan kaupan käytännön selvästi ja yksiselitteisesti, on ostajalla.

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Jäsenvaltiot voivat kieltää tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen epäterveiden kaupan käytäntöjen ohella kaikki muut epäterveet kaupan käytännöt, sellaisina kuin ne määritellään 2 artiklan -a alakohdassa.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että jäsenvaltiot voivat soveltaa kunnianhimoisempaa lähestymistapaa sellaisten epäterveiden kaupan käytäntöjen määrään, joita ne aikovat kieltää.

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos ostaja vaatii maksua 2 kohdan b, c ja d alakohdassa kuvatuissa tilanteissa, ostajan on tavarantoimittajan pyynnöstä toimitettava tavarantoimittajalle arvio maksuista yksikkökohtaisesti tai yhteensä, sen mukaan kumpi on asianmukainen, ja 2 kohdan b ja d alakohdassa kuvatuissa tilanteissa myös arvio kustannuksista ja tällaisen arvion perusta.

3.  Jos ostaja vaatii maksua 2 kohdan b, c ja d alakohdassa kuvatuissa tilanteissa, ostajan on toimitettava tavarantoimittajalle arvio maksuista yksikkökohtaisesti tai yhteensä, sen mukaan kumpi on asianmukainen, ja 2 kohdan b ja d alakohdassa kuvatuissa tilanteissa myös arvio kustannuksista ja tällaisen arvion perusta. Ostajan on annettava kyseiset arviot kirjallisina, ja tavarantoimittajan on hyväksyttävä ne ennen kyseisen palvelun tarjoamista.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään huolehtimaan avoimuuden parantamisesta ja siitä, että tavarantoimittajilla on parempi varmuus maksamistaan palveluista.

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 ja 2 kohdassa säädetyt kiellot ovat kansainvälisesti pakottavia säännöksiä, joita sovelletaan kaikkiin niiden soveltamisalaan kuuluviin tilanteisiin, riippumatta siitä, mitä lakia osapuolten väliseen toimitussopimukseen muutoin sovellettaisiin.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 ja 2 kohdassa säädetyt kiellot ovat kansainvälisesti pakottavia säännöksiä, joita sovelletaan kaikkiin niiden soveltamisalaan kuuluviin tilanteisiin, riippumatta siitä, mitä lakia osapuolten väliseen toimitussopimukseen muutoin sovellettaisiin. Jäsenvaltiot voivat antaa sääntöjä, jotka menevät pidemmälle kuin kutakin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua epätervettä kaupan käytäntöä varten säädetyt kiellot.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että jäsenvaltiot voivat soveltaa kunnianhimoisempaa lähestymistapaa 3 artiklassa lueteltuihin kieltoihin.

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sopimusehdot tai -käytännöt, joiden mukaan viivästyskorkoa ei saa periä, kielletään direktiivin 2011/7/EU 7 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    101

Ehdotus direktiiviksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Sopimussuhteet

 

1.  Tavarantoimittaja voi edellyttää, että sen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden toimitukseen ostajalle tarvitaan osapuolten kirjallinen sopimus ja/tai ensiostajan kirjallinen sopimustarjous.

 

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu sopimus tai sopimustarjous

 

(a)tehdään ennen toimitusta;

 

(b)  tehdään kirjallisesti; ja

 

(c)  sisältää erityisesti seuraavat tiedot:

 

(i)   toimituksesta maksettava hinta,

 

– jonka on oltava kiinteä ja sopimuksessa vahvistettu ja/tai

 

– joka lasketaan yhdistämällä erilaisia sopimuksessa mainittuja tekijöitä, joita voivat olla markkinaindikaattorit, jotka heijastelevat muutoksia markkinaoloissa, toimitetuissa määrissä ja toimitettujen maataloustuotteiden laadussa tai koostumuksessa;

 

(ii)   kyseisten tuotteiden määrä ja laatu, jotka voidaan toimittaa tai on toimitettava, sekä tällaisten toimitusten ajankohta;

 

(iii)   sopimuksen kesto, jolloin sopimus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva siten, että sopimukseen sisällytetään irtisanomislauseke;

 

(iv)   maksuaikoja ja -menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset tiedot;

 

(v)   maataloustuotteiden keräämistä tai toimittamista koskevat järjestelyt; ja

 

(vi)   ylivoimaisen esteen sattuessa sovellettavat säännöt.

 

3.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa sovelletaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 125, 148 ja 168 artiklan soveltamista.

 

4.   Jäsenvaltiot voivat määrittää, jakaa ja edistää pitkän aikavälin sopimuksentekoa koskevia parhaita käytäntöjä, joilla pyritään vahvistamaan tuottajien neuvotteluasemaa maatalous- ja elintarvikeketjussa.

Tarkistus    102

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen, joka vastaa 3 artiklassa säädettyjen kieltojen täytäntöönpanon valvonnasta kansallisella tasolla, jäljempänä ’lainvalvontaviranomainen’.

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi viranomainen, joka vastaa 3 artiklassa säädettyjen kieltojen täytäntöönpanon valvonnasta kansallisella tasolla, jäljempänä ’lainvalvontaviranomainen’, ja ilmoitettava komissiolle nimeämisestä.

Tarkistus    103

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jos jäsenvaltio nimeää alueelleen useamman kuin yhden lainvalvontaviranomaisen, sen on nimettävä yksi yhteyspiste lainvalvontaviranomaisten keskinäistä ja komission kanssa tehtävää yhteistyötä varten.

Tarkistus    104

Ehdotus direktiiviksi

4 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Toimivaltainen lainvalvontaviranomainen

 

1.   Sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisella, johon kielletystä kaupan käytännöstä epäilty ostaja on sijoittautunut, on toimivalta tutkia ostajan harjoittamia epäterveitä kaupan käytäntöjä.

 

2.   Jos tavarantoimittaja toimittaa tuotteitaan ostajaan kytköksissä olevalle vastaanottajalle, joka on sijoittautunut muuhun kuin ostajan, jonka epäillään harjoittaneen kiellettyä kaupan käytäntöä, sijoittautumispaikan jäsenvaltioon, ensin mainitun jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisella on toimivalta tutkia ostajan harjoittamia epäterveitä kaupan käytäntöjä. Tuotteiden vastaanottajan katsotaan olevan yhteisesti vastuussa rikkomisista.

 

3.   Kun ostaja on sijoittautunut unionin ulkopuolelle, sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisella, johon tavarantoimittaja on sijoittautunut, on toimivalta tutkia tavarantoimittajaa vastaan harjoitettuja epäterveitä kaupan käytäntöjä.

 

4.   Lainvalvontaviranomaisella on myös toimivalta tutkia toimitussopimukseen liittyvää oheispalvelujen tarjoamista koskevia epäterveitä kaupan käytäntöjä. Ostajan katsotaan olevan yhteisesti vastuussa kaikista rikkomisista, joihin on syyllistynyt oheispalveluja tarjoava kolmas osapuoli.

Tarkistus    105

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tavarantoimittajan on osoitettava valitus sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, johon ostaja, jonka epäillään harjoittaneen kiellettyä kaupan käytäntöä, on sijoittautunut.

1.  Valitukset on osoitettava sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, johon ostaja, jonka epäillään harjoittaneen kiellettyä kaupan käytäntöä, on sijoittautunut. Kun ostaja on sijoittautunut unionin ulkopuolelle, valitus on osoitettava sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, jossa tavarantoimittaja sijaitsee. Kyseisen lainvalvontaviranomaisen on toteutettava toimia.

Tarkistus    106

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tavarantoimittaja voi tehdä valituksen sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, johon tavarantoimittaja on sijoittautunut. Kyseisen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisen on toimitettava valitus sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, johon ostaja, jonka epäillään harjoittaneen kiellettyä kaupan käytäntöä, on sijoittautunut. Kyseisen lainvalvontaviranomaisen on toteutettava toimia.

Tarkistus    107

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tuottajaorganisaatioilla tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymillä, joiden jäsenet tai jäsenten jäsenet katsovat, että kielletty kaupan käytäntö on vaikuttanut niihin, on oltava oikeus tehdä valitus.

2.  Tuottaja- tai tavarantoimittajaorganisaatioilla tai tuottaja- tai tavarantoimittajaorganisaatioiden yhteenliittymillä, kaupan käytäntöjä maatalous- ja elintarvikeketjussa tuntevilla tuottajien kanssa toimivilla organisaatioilla ja edustusjärjestöillä, joiden jäsenet tai jäsenten jäsenet katsovat, että kielletty kaupan käytäntö on vaikuttanut niihin, on oltava oikeus tehdä valitus ja olla asianmukaisesti mukana menettelyissä.

Tarkistus    108

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Lainvalvontaviranomaisten on varmistettava – valituksen tekijän niin pyytäessä – valituksen tekijän henkilöllisyyden ja muiden sellaisten tietojen luottamuksellisuus, joiden paljastamisen valituksen tekijä katsoo vahingoittavan etujaan. Valituksen tekijän on yksilöitävä tällaiset tiedot mahdollisessa luottamuksellista käsittelyä koskevassa pyynnössä.

3.  Lainvalvontaviranomaisten on varmistettava valituksen tekijän henkilöllisyyden ja muiden sellaisten tietojen luottamuksellisuus, joiden paljastamisen valituksen tekijä katsoo vahingoittavan etujaan. Valituksen tekijän on yksilöitävä tällaiset tiedot mahdollisessa luottamuksellista käsittelyä koskevassa pyynnössä. Lainvalvontaviranomaisten on varmistettava käsittelyn ja arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuus koko menettelyn ajan ja suojeltava samalla molempien osapuolten menettelyllisiä oikeuksia.

Tarkistus    109

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos nämä tiedot kuitenkin julkistetaan, ostaja ei saa niiden perusteella toteuttaa mitään tavarantoimittajan kannalta vahingollisia toimia. Jos ostaja rikkoo tätä kieltoa, hän on velvollinen korvaamaan tavarantoimittajalle aiheutuneen vahingon, mukaan lukien taloudellinen tappio, saamatta jäänyt voitto ja maineen vahingoittuminen.

Tarkistus    110

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos lainvalvontaviranomainen katsoo, että valituksen tutkimiseen ei ole riittävää perustetta, sen on ilmoitettava valituksen tekijälle syistä.

Poistetaan.

Tarkistus    111

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Komissio laatii ja asettaa saataville verkkosivustolleen monikielisen oppaan, jossa selvitetään, miten valitus on laadittava ja minkä tyyppisiä tietoja on toimitettava lainvalvontaviranomaisille eri puolilla unionia, jotta ne voivat päättää virallisen tutkimuksen käynnistämisestä.

Perustelu

Pk-yrityksiltä puuttuu usein asiantuntemusta ja tietotaitoa oikeuksiensa puolustamiseksi. Tämä pitää paikkansa etenkin kehitysmaiden pk-yritysten osalta. Komission tarjoama neuvonta ja tuki on siksi välttämätöntä, jotta pk-yritykset voivat suojella oikeuksiaan ja varmistaa niiden toteutumisen.

Tarkistus    112

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainvalvontaviranomaisella on asianmukaiset välineet, ja niiden on myönnettävä sille valtuudet:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainvalvontaviranomaisilla on asianmukaiset välineet ja tarvittavat resurssit, mukaan lukien riittävä talousarvio ja asiantuntemus, sen varmistamiseen, että maatalous- ja elintarvikeketju toimii asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti. Niiden on myönnettävä lainvalvontaviranomaisilleen valtuudet:

Tarkistus    113

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  panna vireille ja suorittaa tutkimuksia omasta aloitteestaan tai valituksen perusteella;

(a)  panna ennakoivasti vireille ja suorittaa tutkimuksia omasta aloitteestaan perusteltujen epäilysten tai valituksen perusteella, mukaan lukien nimettömät tai väärinkäytösten paljastajien tekemät valitukset;

Tarkistus    114

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  suorittaa tutkimuksensa puitteissa paikalla ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia;

Tarkistus    115

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  tehdä päätös, jossa vahvistetaan 3 artiklassa säädettyjen kieltojen rikkominen, ja vaatia ostajaa lopettamaan kielletty kaupan käytäntö. Viranomainen voi pidättäytyä tällaisen päätöksen tekemisestä, jos riskinä olisi valituksen tekijän henkilöllisyyden paljastuminen tai sellaisten tietojen paljastuminen, joiden paljastumisen valituksen tekijä katsoo vahingoittavan etujaan, edellyttäen että valituksen tekijä on yksilöinyt tällaiset tiedot 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

(c)  tehdä päätös, jossa vahvistetaan 3 artiklassa säädettyjen kieltojen rikkominen, myönnetään tavarantoimittajalle välitoimi kielletyn kaupan käytännön lopettamiseksi ja vaaditaan ostajaa lopettamaan kielletty kaupan käytäntö sekä peruutetaan kyseiset lausekkeet tai laittomat sopimukset. Viranomainen voi pidättäytyä tällaisen päätöksen tekemisestä, jos riskinä olisi valituksen tekijän henkilöllisyyden paljastuminen tai sellaisten tietojen paljastuminen, joiden paljastumisen valituksen tekijä katsoo vahingoittavan etujaan, edellyttäen että valituksen tekijä on yksilöinyt tällaiset tiedot 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    116

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  määrätä sakko rikkojalle. Sakon on oltava tehokas, oikeasuhteinen ja varoittava, ja siinä on otettava huomioon rikkomisen luonne, kesto ja vakavuus;

(d)  määrätä kansallisen lainsäädännön mukaisesti sakko ja/tai muita yhtä tehokkaita seuraamuksia luonnolliselle tai oikeushenkilölle, jonka on todettu rikkoneen tätä direktiiviä. Sakkojen ja muiden seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeassa suhteessa aiheutettuun haittaan ja varoittavia, ja niissä on otettava huomioon rikkomisen luonne, kesto ja vakavuus. Saman ostajan toistuvat rikkomiset on otettava huomioon, kun määritetään sakko ja muut sovellettavat seuraamukset.

Tarkistus    117

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  luoda järjestely, jolla rikkoja korvaa vahingot tapauksissa, joissa valituksen tekijä on pyytänyt luottamuksellisuutta;

Tarkistus    118

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  julkaista päätöksensä, jotka liittyvät c ja d alakohtaan;

(e)  julkaista järjestelmällisesti päätöksensä, jotka liittyvät c ja d alakohtaan;

Perustelu

Tämä tarkistus mahdollistaa lainvalvontaviranomaisten tekemien päätösten järjestelmällisen julkaisemisen. Siten epäterveisiin kaupan käytäntöihin syyllistyneiden yritysten nimet ja rikkomiset tuodaan julkisuuteen.

Tarkistus    119

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  ilmoittaa ostajille ja tavarantoimittajille toiminnastaan vuosiraporteilla, joissa on muun muassa esitettävä saatujen valitusten sekä vireille pantujen ja päätettyjen tutkimusten lukumäärä. Raportissa on oltava kustakin tutkimuksesta tiivistelmä, jossa kuvataan asia ja tutkimuksen tulos.

(f)  julkaista katsaus lainvalvontatoimistaan ja muusta toiminnastaan vuosiraporteilla, joissa on muun muassa esitettävä havaittujen epäterveiden kaupan käytäntöjen piirteet, saatujen valitusten sekä vireille pantujen ja päätettyjen ja vielä meneillään olevien tutkimusten lukumäärä sekä luettelo yrityksistä, joiden vastaisia havaintoja on tehty. Raportissa on oltava kansallisessa laissa vahvistettujen luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti kustakin tutkimuksesta tiivistelmä, jossa kuvataan asia, tutkimuksen päätelmät ja tiedot menettelyn lopputuloksesta ja tehdystä päätöksestä.

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa lainvalvontaviranomaisten työn ja meneillään olevien tutkimusten luottamuksellisuus kansallisten luottamuksellisuussääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    120

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että näiden valtuuksien käyttöön sovelletaan puolustautumista koskevia asianmukaisia suojatoimia unionin oikeuden yleisten periaatteiden ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti, myös silloin, kun valituksen tekijä pyytää 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti tietojen luottamuksellista käsittelyä.

Perustelu

Nimettömien valitusten yhteydessä on otettava huomioon kansalliset säännöt oikeudenkäyntejä ja oikeudellisia menettelyjä koskevasta avoimuudesta. Valituksen tekijän henkilöllisyyden luottamuksellisuus on tärkeää. On kuitenkin syytä varmistaa myös, ettei rikota Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa.

Tarkistus    121

Ehdotus direktiiviksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Lainvalvontaviranomaisen velvoitteet

 

1.   Lainvalvontaviranomaisten on valvottava unionin maatalous- ja elintarvikeketjun asianmukaista ja oikeudenmukaista toimintaa ja varmistettava se.

 

2.   Lainvalvontaviranomaisen on 30 päivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta ilmoitettava valituksen tekijälle päätöksestään käynnistää tai olla käynnistämättä toimia valituksen perusteella.

 

3.   Jos lainvalvontaviranomainen katsoo, että valitus ei anna riittävää perustetta toimien käynnistämiseen, sen on hyväksyttävä virallinen perusteltu päätös valituksen hylkäämisestä ja ilmoitettava siitä valituksen tekijälle. Päätös voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi.

 

4.   Jos lainvalvontaviranomainen katsoo, että valitus antaa riittävän perusteen toimien käynnistämiseen, sen on pantava vireille ja suoritettava tutkimus, joka on saatettava päätökseen kuuden kuukauden kuluessa vireillepanosta. Kuuden kuukauden määräaikaa voidaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa jatkaa vielä kuudella kuukaudella. Lainvalvontaviranomaisen on ilmoitettava valituksen tekijälle määräajan jatkamisesta ja sen syistä.

 

5.   Jos tutkimuksen tuloksena todetaan, että tätä direktiiviä on rikottu, lainvalvontaviranomaisen on vaadittava ostajaa lopettamaan kielletty kaupan käytäntö ja määrättävä sakko ja/tai muita yhtä tehokkaita seuraamuksia rikkomisen tehneelle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sakon ja muiden seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeassa suhteessa aiheutettuun haittaan ja varoittavia, ja niissä on otettava huomioon rikkomisen luonne, kesto ja vakavuus. Saman ostajan toistuvat rikkomiset on otettava huomioon, kun määritetään sakko ja muut sovellettavat seuraamukset.

 

6.   Lainvalvontaviranomainen voi pidättäytyä toteuttamasta mitään tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, jos tällaisen päätöksen riskinä olisi valituksen tekijän henkilöllisyyden paljastuminen tai sellaisten tietojen paljastuminen, joiden paljastumisen valituksen tekijä katsoo vahingoittavan etujaan, edellyttäen että valituksen tekijä on yksilöinyt tällaiset tiedot 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

 

7.   Valvontaviranomainen voi päättää julkaista tämän artiklan 5 kohtaa koskevat päätöksensä.

Tarkistus    122

Ehdotus direktiiviksi

6 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b artikla

 

Delegoidut säädökset

 

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan perusteet ja yhteiset menetelmät, joita lainvalvontaviranomaiset käyttävät määrittäessään sakkojen suuruuden ja joissa otetaan huomioon ainakin seuraavat seikat: rikkojan liikevaihto, rikkojan epäterveestä kaupan käytännöstä saama hyöty, rikkomisen uhrien lukumäärä ja asema sekä se, onko ostaja käyttänyt epätervettä kaupan käytäntöä toistuvasti.

Tarkistus    123

Ehdotus direktiiviksi

6 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 c artikla

 

Sovittelu tai vaihtoehtoinen riitojenratkaisumekanismi

 

1.   Jäsenvaltioiden on edistettävä tehokkaiden ja riippumattomien sovittelumenettelyjen tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisumekanismin käyttöä, kun tavarantoimittajalla ja ostajalla on riitaa epäterveen kaupan käytännön vuoksi, sellaisena kuin se määritellään 2 artiklan -a alakohdassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 ja 6 a artiklassa vahvistettuja lainvalvontaviranomaisen valtuuksia ja velvoitteita.

 

2.   Sovittelun tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisumekanismin käyttö ei rajoita 5 artiklassa vahvistettua tavarantoimittajan oikeutta tehdä valitus.

 

3.   Komissio voi helpottaa vuoropuhelua ja tietojenvaihtoa hyviksi osoittautuneista käytännöistä, jotka koskevat sovittelun tai riidanratkaisumekanismin käyttöä unionin tasolla.

Tarkistus    124

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Lainvalvontaviranomaisten yhteistyö

Unionin lainvalvontaviranomaisten verkosto

Tarkistus    125

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainvalvontaviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä ja antavat toisilleen vastavuoroista apua tutkimuksissa, joilla on valtioiden rajat ylittävä ulottuvuus.

1.  Perustetaan unionin lainvalvontaviranomaisten verkosto, jäljempänä ’verkosto’.

Tarkistus    126

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lainvalvontaviranomaisten on kokoonnuttava kerran vuodessa keskustelemaan tämän direktiivin soveltamisesta 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vuosiraporttien pohjalta ja hyvistä toimintatavoista direktiivin soveltamisalalla. Komissio avustaa näiden kokousten järjestämisessä.

2.  Verkoston on tarkoitus toimia jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja komission jäsennellyn yhteistyön foorumina ja hioa lainvalvontaviranomaisten käytäntöjä unionissa.

Tarkistus    127

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio perustaa verkkosivuston, joka tarjoaa mahdollisuuden tiedonvaihtoon lainvalvontaviranomaisten ja komission välillä, etenkin vuosittaisiin kokouksiin liittyen, ja hoitaa sitä.

Poistetaan.

Tarkistus    128

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio varmistaa, että sillä on asiointipostilaatikko verkkosivustollaan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yrityksille) tukemiseksi unionissa ja unionin ulkopuolella niiden oikeuksien suojelemiseksi ja käyttämiseksi epäterveitä kaupan käytäntöjä vastaan tarjoamalla menettelyihin liittyvää tietoa. Kaikki asiaankuuluvat tiedot on tarjottava kaikilla unionin kielillä.

Tarkistus    129

Ehdotus direktiiviksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Unionin lainvalvontaviranomaisten verkoston kokoonpano

 

1. Verkosto koostuu kunkin 4 artiklassa tarkoitetun lainvalvontaviranomaisen yhdestä edustajasta, komission kahdesta edustajasta ja näiden varajäsenistä.

 

2. Verkosto kokoontuu säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa komission tai jäsenvaltion asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

 

3. Verkosto ottaa kaikki asianomaiset sidosryhmät mukaan tämän direktiivin soveltamisesta käytäviin keskusteluihin, jotta voidaan helpottaa vuoropuhelua ja hyvien käytäntöjen vaihtoa ja edistää yhteistä lähestymistapaa.

Tarkistus    130

Ehdotus direktiiviksi

7 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b artikla

 

Koordinoituun lainvalvontaan liittyvät tehtävät

 

1. Verkostolla on seuraavat tehtävät:

 

(a) keskustella tämän direktiivin soveltamisesta 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vuotuisten kertomusten pohjalta;

 

(b) helpottaa tietojenvaihtoa asiaankuuluvista aiheista, kuten 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tutkimusten tuloksista ja epäterveiden kaupan käytäntöjen uusista tapauksista;

 

(c) koordinoida ja helpottaa yhteensovitetulla ja järjestelmällisellä tavalla tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa, joka koskee jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä ja lainvalvontakokemusta, jotta parannetaan ymmärrystä siitä, mitä liiketoimintamalleja olisi pidettävä epäterveinä kaupan käytäntöinä, ja jotta voidaan paremmin puuttua mahdollisiin rajat ylittäviin epäterveisiin kaupan käytäntöihin;

 

(d) tarkastella tämän direktiivin soveltamista koskevia kysymyksiä sekä antaa suuntaviivoja ja suosituksia, jotta voidaan edistää johdonmukaista soveltamista, mukaan luettuna yhteisten menetelmien kehittäminen seuraamusten määrittelyä ja vahvistamista varten;

 

(e) edistää ja helpottaa yhteistyötä muiden asiaankuuluvien verkostojen ja ryhmien kanssa ja erityisesti toimitusketjualoitetta.

 

2. Komissiolla on seuraavat tehtävät:

 

(a) perustaa verkkosivusto, joka tarjoaa mahdollisuuden tiedonvaihtoon lainvalvontaviranomaisten ja komission välillä, etenkin vuosittaisiin kokouksiin liittyen, ja hoitaa sitä;

 

(b) edistää yhteisten koulutusohjelmien järjestämistä ja henkilöstövaihtoja lainvalvontaviranomaisten ja soveltuvissa tapauksissa kolmansien maiden lainvalvontaviranomaisten välillä;

 

(c) järjestää 7 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun verkoston kokouksia;

 

(d) edistää teknistä tai tieteellistä asiantuntemusta lainvalvontaan liittyvän hallinnollisen yhteistyön toteuttamiseksi.

Tarkistus    131

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat antaa sääntöjä, joilla on tarkoitus torjua epäterveitä kaupan käytäntöjä ja jotka menevät pidemmälle kuin 3, 5, 6 ja 7 artiklassa vahvistetut säännöt, edellyttäen että tällaiset kansalliset säännöt ovat yhteensopivia sisämarkkinoiden toimintaa koskevien sääntöjen kanssa.

1.   Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön sääntöjä, joilla on tarkoitus torjua epäterveitä kaupan käytäntöjä ja jotka ovat tässä direktiivissä vahvistettuja sääntöjä tiukempia, edellyttäen että tällaiset kansalliset säännöt ovat yhteensopivia sisämarkkinoiden toimintaa koskevien sääntöjen kanssa, mukaan lukien tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus ja sijoittautumisvapaus, syrjimättömyys ja oikeus puolueettomaan ja riippumattomaan oikeudelliseen valvontaan.

Tarkistus    132

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista uusista kansallisista säännöistä, jotka ovat tässä direktiivissä vahvistettuja sääntöjä tiukempia.

Tarkistus    133

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Tällä direktiivillä ei rajoiteta sellaisten kansallisten sääntöjen soveltamista, joilla pyritään torjumaan epäterveitä kaupan käytäntöjä, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, edellyttäen, että tällaiset säännöt ovat yhteensopivia sisämarkkinoiden toimintaa koskevien sääntöjen kanssa.

Tarkistus    134

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c.  Menettelyjen, jotka liittyvät 6 artiklan c–e alakohtaan, on oltava jäsenvaltion hallinnollisten ja oikeudellisten menettelyjen ja periaatteiden mukaisia.

Perustelu

Nimettömien valitusten yhteydessä on otettava huomioon kansalliset säännöt oikeudenkäyntejä ja oikeudellisia menettelyjä koskevasta avoimuudesta.

Tarkistus    135

Ehdotus direktiiviksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Maatalous- ja elintarvikeketjun toimintaa seuraavat kansalliset seurantakeskukset

 

1.  Jäsenvaltiot voivat perustaa maatalous- ja elintarvikeketjun toimintaa seuraavia kansallisia seurantakeskuksia, jotka auttavat pitämään talouden toimijat ja jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset ajan tasalla.

 

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansallisilla seurantakeskuksilla on asianmukaiset välineet, ja niiden on myönnettävä niille valtuudet:

 

(a) kerätä kaikkia saatavilla olevia tilastotietoja, joita tarvitaan hinnanmuodostusmekanismien ja voittomarginaalien analysoimiseksi maatalous- ja elintarvikeketjussa ja epäterveiden kaupan käytäntöjen olemassaolon selvittämiseksi;

 

(b)   analysoida kerättyjä tietoja ja tehdä tai teettää toimintansa kannalta tarpeellisia tutkimuksia;

 

(c)   tuottaa tiivistelmäraportteja tutkituista toimialoista ja levittää säännöllisesti työnsä tuloksia;

 

(d)   osallistua 9 artiklassa tarkoitetun, epäterveitä kaupan käytäntöjä yritysten välillä maatalous- ja elintarvikeketjussa koskevan kertomuksen laatimiseen ja/tai avustaa täytäntöönpanoviranomaista siinä.

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on mahdollistaa jäsenvaltioille maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden toimitusketjun toimintaa seuraavien kansallisten seurantakeskusten perustaminen, jotta talouden toimijat ja jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset voidaan pitää ajan tasalla maatalous- ja elintarvikeketjun toiminnasta.

Tarkistus    136

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on lähettävä kunkin vuoden 15 päivään maaliskuuta mennessä komissiolle kertomus epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välillä elintarvikeketjussa. Tämän kertomuksen on sisällettävä erityisesti kaikki asiaankuuluvat tiedot tämän direktiivin mukaisten sääntöjen soveltamisesta ja täytäntöönpanon valvonnasta kyseisessä jäsenvaltiossa edeltävän vuoden aikana.

1.  Jäsenvaltioiden on lähettävä kunkin vuoden 15 päivään maaliskuuta mennessä komissiolle kertomus epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välillä maatalous- ja elintarvikeketjussa. Tämän kertomuksen on sisällettävä erityisesti kaikki asiaankuuluvat tiedot tämän direktiivin mukaisten sääntöjen soveltamisesta ja täytäntöönpanon valvonnasta sekä lainvalvontaviranomaisen toteuttamien toimenpiteiden tehokkuudesta kyseisessä jäsenvaltiossa edeltävän vuoden aikana. Jäsenvaltioiden on varmistettava vuoropuhelu kaikkien asianomaisten sidosryhmien, kuten kuluttajajärjestöjen, kanssa maatalous- ja elintarvikeketjun toiminnasta alueellaan.

Tarkistus    137

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tekee arvioinnin tämän direktiivin soveltamisesta aikaisintaan kolme vuotta sen soveltamispäivän jälkeen ja toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle kertomuksen sitä koskevista keskeisistä havainnoista.

1.  Komissio tekee ensimmäisen arvioinnin tämän direktiivin soveltamisesta kolmen vuoden kuluessa sen soveltamispäivästä ja toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle kertomuksen sitä koskevista keskeisistä havainnoista.

Tarkistus    138

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Arvioinnissa on arvioitava muun muassa

 

(a)   tehokkuutta maatalous- ja elintarvikeketjun heikoimpien toimijoiden suojelussa epäterveitä kaupan käytäntöjä vastaan;

 

(b)   toimivaltaisten lainvalvontaviranomaisten yhteistyön tehokkuutta ja sitä, onko epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevan unionin lainsäädännön valvontaa ja seurantaa tarpeen koordinoida.

 

 

Tarkistus    139

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Komissio voi antaa asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia kertomuksessa esitettyjen havaintojen perusteella.

Tarkistus    140

Ehdotus direktiiviksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Raportointi kuluttajiin kohdistuvista vaikutuksista

 

1.   Komissio toteuttaa arvioinnin sen selvittämiseksi, aiheutuuko tietyistä epäterveistä kaupan käytännöistä kuluttajille haitallisia vaikutuksia, ja esittää kertomuksen tärkeimmistä havainnoista Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

 

2.   Komissio voi antaa asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia kertomuksessa esitettyjen havaintojen perusteella.

Tarkistus    141

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Niiden nykyisten toimitussopimusten osalta, jotka on tehty ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän direktiivin voimaantulopäivä], jäsenvaltiot voivat säätää siirtymäajasta, joka on enintään kuusi kuukautta ... päivästä ...kuuta ... [tämän direktiivin voimaantulopäivästä], jotta kyseiset sopimukset voidaan saattaa direktiivin säännösten mukaisiksi.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tausta

Nykyisessä maatalouspolitiikan toimintaympäristössä, josta on tullut selkeästi aiempaa markkinasuuntautuneempi, elintarvikeketjun hyvä ja oikeudenmukainen hallintotapa on ratkaiseva kaikkien toimijoiden ja etenkin maataloustuottajien kannalta. Maataloustuottajat ovat erityisen alttiita epäterveille kaupan käytännöille, koska niillä ei useinkaan ole neuvotteluvoimaa, joka vastaisi niiden tuotteita ostavien kumppaneiden neuvotteluvoimaa. Tämä johtuu lähinnä niiden rajallisista vaihtoehdoista saattaa tuotteensa loppukuluttajille sekä viljelyjärjestelmän rakenteellisesta heikkoudesta loppupään kumppaneihin verrattuna.

Epäterveet kaupan käytännöt voivat aiheuttaa painetta toimijoiden voittoihin ja marginaaleihin, mikä voi pakottaa muutoin elinkelpoisia ja kilpailukykyisiä toimijoita ulos markkinoilta. Esimerkiksi yksipuolinen pilaantuvien tuotteiden sopimusmäärän vähentäminen tarkoittaa menetettyä tuloa toimijan kannalta, koska näille tuotteille ei ole helppo löytää vaihtoehtoisia ostajia. Maksujen viivästyminen sen jälkeen, kun pilaantuvat tuotteet on toimitettu ja ostaja on ne myynyt, tarkoittaa ylimääräisiä kustannuksia tavarantoimittajalle. Mahdolliset velvoitteet, joiden mukaan tavarantoimittajien on otettava takaisin tuotteet, joita ostaja ei ole myynyt, voivat muodostaa kohtuuttoman riskin siirtymisen tavarantoimittajille. Jos tavarantoimittajat pakotetaan osallistumaan jakelijoiden yleisiin menekinedistämistoimiin myymälöissä ilman oikeudenmukaista hyötyä, tämä saattaa pienentää kohtuuttomasti tavarantoimittajan marginaalia.

Epäterveiden kaupan käytäntöjen esiintyminen koko elintarvikeketjussa on yleisesti tunnustettua. On luonteenomaista, että vuoden 2009 jälkeen on annettu peräti kolme komission tiedonantoa, joissa on keskitytty elintarvikeketjuun, myös epäterveisiin kaupan käytäntöihin. Parlamentti hyväksyi kesäkuussa 2016 päätöslauselman, jossa kehotettiin komissiota antamaan ehdotus epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevaksi unionin säädökseksi. Neuvosto kehotti joulukuussa 2016 komissiota tekemään vaikutustenarvioinnin, jonka perusteella voitaisiin ehdottaa unionin oikeudellista kehystä tai muita kuin lainsäädäntötoimenpiteitä epäterveisiin kaupan käytäntöihin puuttumiseksi.

Epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevia erityisiä sääntöjä on jo kahdessakymmenessä jäsenvaltiossa. Ne ovat kuitenkin hyvin heterogeenisiä. Joissakin jäsenvaltioissa ei ole mitään suojelua epäterveiltä kaupan käytännöiltä tai suojelu on tehotonta. Toisena nykyisenä välineenä on vapaaehtoinen toimitusketjualoite, joka on toimialan aloite, jolla pyritään hallitsemaan epäterveitä kaupan käytäntöjä ja tarjoamaan foorumi varhaiselle ja tuomioistuinten ulkopuoliselle riitojenratkaisulle. Aloite ei kuitenkaan todennäköisesti kehity kattavaksi hallintokehykseksi. Tämä johtuu siitä, että osallistuminen toimitusketjualoitteeseen on vapaaehtoista, eikä se vielä kata kaikkia toimijoita elintarvikeketjussa. Esimerkiksi vaikka vähittäiskauppiaat ovat toimitusketjualoitteen jäseniä, vähittäiskauppiaiden ostoliittymät tai maataloustuottajia edustavat organisaatiot eivät osallistu toimitusketjualoitteeseen. Viimeksi mainitut eivät liittyneet aloitteeseen, koska se ei niiden mukaan varmista riittävää luottamuksellisuutta valituksen tekeville osapuolille eikä sisällä riippumattomia tutkimuksia eikä seuraamuksia.

Näistä syistä käsiteltävänä oleva epäreiluja kaupan käytäntöjä koskeva komission ehdotus vastaa Euroopan viljelijäyhteisön vahvaa ja pitkäkestoista tarvetta ja pitkäaikaista uskomusta, että viljelijöitä olisi suojeltava paremmin jalostajien ja vähittäismyyjien väärinkäytöksiltä. Voidaan todeta, että epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevien yhteisten puitteiden tähänastinen puute on ristiriidassa yhteisen maatalouspolitiikan piiriin kuuluvien muiden sellaisten alojen kanssa, joilla on välitöntä merkitystä toimijoille, kuten kilpailusäännöt, valtiontukisäännöt ja kaupan pitämistä koskevat vaatimukset. Näillä aloilla yhteisessä markkinajärjestelyssä (asetus (EU) N:o 1308/2013) säädetään yhteisistä säännöistä, jotka ovat merkityksellisiä niiden markkinaedellytysten kannalta, joita toimijat kohtaavat EU:ssa. Tarkoituksena on edistää taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla.

Tällä direktiiviehdotuksella pyritäänkin vähentämään epäterveitä kaupan käytäntöjä elintarvikeketjussa ottamalla käyttöön koko EU:ssa suojelun yhteinen vähimmäistaso, joka muodostuu erityisesti kiellettyjen käytäntöjen luettelosta. Suojelu kattaa sellaiset elintarvikeketjun tavarantoimittajat, jotka myyvät elintarvikkeita ostajille, jotka eivät ole pieniä tai keskisuuria. Tällä soveltamisalalla on tarkoitus taata maatalousväestön kohtuullinen elintaso, joka on yksi SEUT-sopimuksen 39 artiklassa esitetyistä yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tavoitteista.

Komission ehdotuksen ainoana oikeusperustana käytetään SEUT-sopimuksen 43 artiklaa, joka on itse YMP:n oikeusperusta. Ehdotuksessa kaavaillut toimenpiteet koskevat epäterveitä kaupan käytäntöjä, joita maatalous- ja elintarvikeketjussa ilmenee, kun kaupataan maataloustuotteista valmistettuja tuotteita. Olisi syytä pitää mielessä, että SEUT-sopimuksen 38 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti YMP kattaa pääasiallisesti SEUT-sopimuksen liitteessä 1 luetellut maataloustuotteet. Euroopan unionin tuomioistuin on kuitenkin nimenomaisesti vahvistanut, että elintarvikkeet, joita ei luetella SEUT-sopimuksen liitteessä I (liitteessä I luetellut tuotteet ovat perussopimuksessa määriteltyjä ’maataloustuotteita’), voidaan kattaa säädöksillä, jotka on annettu SEUT-sopimuksen 43 artiklan nojalla, jos näin edistetään YMP:n yhden tai useamman tavoitteen täyttymistä ja maataloustuotteet katetaan periaatteessa(1).

Lisäksi lähestymistavassa, jolla suojellaan maataloustuottajia ja niiden yhteenliittymiä (osuuskuntia ja muita tuottajaorganisaatioita), on otettava huomioon myös epäsuorat negatiiviset vaikutukset, joita niihin saattaa kohdistua epäterveistä kaupan käytännöistä elintarvikeketjun loppupäässä. Tämä liittyy toimijoihin, jotka eivät ole viljelijöitä mutta joiden heikko neuvotteluasema toimitusketjun loppupäässä tekee niistä haavoittuvia epäterveille kaupan käytännöille. Kun suojellaan toimitusketjun loppupään tavarantoimittajia epäterveiltä kaupan käytännöiltä, estetään viljelijöihin kohdistuvat tahattomat vaikutukset, jotka johtuvat kaupan ohjaamisesta – esimerkiksi jalostusvaiheessa – sijoittajien omistamille kilpailijoille, jotka eivät kuuluisi suojelun piiriin (esim. ostajilla on pienempi oikeudellinen riski joutua epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevien syytösten kohteeksi).

Komissio toteaa myös, että ehdotetuilla toimenpiteillä täydennetään jäsenvaltioissa voimassa olevia toimenpiteitä ja toimitusketjualoitteen käytännesääntöjä.

Esittelijän kanta ja ehdotetut tarkistukset

Esittelijä kannattaa komission ehdotusta pitkään odotettuna lainsäädäntövälineenä, jolla puolustetaan maataloustuottajien neuvotteluasemaa maatalous- ja elintarvikeketjussa. Tällä välineellä voidaan vihdoin täydentää asetuksella (EU) 2017/2393 (niin kutsuttu koontiasetus) käynnistettyjä toimenpiteitä, joilla haluttiin vahvistaa unionin viljelijöiden neuvotteluoikeuksia. Olisi pidettävä mielessä, että tällaisen välineen tarve tuotiin esiin maatalousmarkkinoiden työryhmän marraskuussa 2016 esittämissä päätelmissä ja että parlamentti oli samaa mieltä 7. kesäkuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa. Samaa mieltä olivat myös unionin maatalousministerit, jotka hyväksyivät asiaa koskevat päätelmät yksimielisesti Bratislavassa 12.– 13. joulukuuta 2016 pitämässään epävirallisessa kokouksessa.

Esittelijä korostaa, että parlamentin tärkeänä ja realistisena tavoitteena on saattaa epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevan ehdotuksen lainsäädäntömenettely päätökseen nykyisellä vaalikaudella, jolloin uudesta lainsäädännöstä tulisi konkreettinen tulos Euroopan viljelijöille. Lainsäädäntövallan toisen käyttäjän näkökulmasta taas puheenjohtajavaltio Itävalta on ilmaissut selkeästi pitävänsä epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevaa ehdotusta ensisijaisena aiheena, kuten Itävallan kestävän kehityksen ja matkailun ministeri Elisabeth Köstinger ilmoitti AGRI-valiokunnan puheenjohtajalle lähettämässään 4. kesäkuuta 2018 päivätyssä kirjeessä. Kirjeessä ilmoitettiin, että epäterveitä kaupan käytäntöjä koskeva ehdotus on eräs puheenjohtajavaltio Itävallan ensisijaisista tavoitteista, ja muistutettiin, että niin parlamentti kuin neuvosto ovat toistuvasti pyytäneet lainsäädäntöä, jolla suojellaan toimitusketjun heikointa lenkkiä, eli viljelijöitä. Kirjeessä todettiin lopuksi, että on tullut aika yhdenmukaistaa kaksikymmentä erilaista kansallista sääntelyjärjestelmää ja asettaa vähimmäisvaatimuksia kaikille jäsenvaltioille, jotta voidaan ratkaista viljelijöiden ongelmat heidän joutuessaan muiden, toimitusketjun voimakkaampien kumppaneiden kaltoin kohtelemiksi.

Esittelijän ehdottamat tarkistukset

Esittelijä siis kannattaa laajasti ottaen ehdotusta, mutta hän esittää siihen kuitenkin erinäisiä tarkistuksia tehokkuuden parantamiseksi. Nämä ovat seuraavat:

•  soveltamisalan laajentaminen muihin elintarvikeketjun tavarantoimittajiin kuin pk‑yrityksiin, jotta voidaan ottaa mukaan viljelijäjärjestöt ja välttää mahdollinen kaupan vinoutuminen pois pk-yrityksistä;

•  soveltamisalan laajentaminen kaikkiin maataloustuotteisiin, eli ei pelkästään elintarvikkeisiin, jotta voidaan ottaa mukaan puutarha- ja rehuala ja muut elintarviketuotantoon kuulumattomat maatalousalat;

•  laajennetaan ”ostajan” määritelmää kattamaan toimijat, jotka myyvät tuotteita unionin markkinoilla, vaikka ne ovat sijoittautuneet muualle kuin unioniin; tarkoituksena on välttää se, että ostaja voi kiertää direktiivin säännöksiä yksinkertaisesti sijoittautumalla muualle kuin unioniin;

•  ”ostajan” määritelmän soveltamisalaan olisi sisällytettävä myös oheispalvelut sekä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, jakelu ja vähittäismyynti;

•  sisällytetään ”epäterveen kaupan käytännön” määritelmä (kattavan periaatteen muodossa) käyttäen apuna 12. joulukuuta 2016 annetuissa neuvoston päätelmissä olevaa määritelmää, joka on otettu huomioon ehdotetun direktiivin johdanto-osan 1 kappaleessa;

•  sisällytetään ”taloudellisen riippuvuuden” määritelmä tavarantoimittajan ja ostajan voimasuhteena;

•  otetaan pilaantumattomia tuotteita varten käyttöön 60 päivän maksuehto, jota sovelletaan myös viivästyneitä maksuja koskevassa direktiivissä 2011/7/EU;

•  poiketaan maksuehdoista, kun on kyse viljelijöiden tuottajaorganisaatioille ja osuuskunnille maksamista osuuksista sekä toimialakohtaisista sopimuksista, jotka koskevat laatutuotteita;

•   määritellään ”lyhyt varoitusaika” (ostajan peruuttaessa pilaantuvien elintarvikkeiden tilauksen) asettamalla määräajaksi 60 päivää;

•  parannetaan 3 artiklan 2 kohdan johdantokappaletta (niin kutsutut harmaan vyöhykkeen epäterveet kaupan käytännöt) sisällyttämällä tekstiin ”taloudellisen riippuvuuden” käsite;

•  annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus kieltää kaikki muut epäterveet kaupan käytännöt (eli mennä 3 artiklan kieltoja pidemmälle) soveltaen perustana 2 artiklaan lisättyä ”epäterveen kaupan käytännön” määritelmää;

•  edellytetään pakollista kirjallista sopimusta tavarantoimittajan niin pyytäessä, kuten koontiasetuksen yhtä yhteistä markkinajärjestelyä koskevassa 168 artiklassa säädetään, ja annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus kannustaa lisäämään toimitusketjun eri toimijoiden välisten sopimusten tekemistä;

•  annetaan valitusten tekijälle mahdollisuus esittää valitus ulkomaisille viranomaisille omien kansallisten viranomaistensa välityksellä;

•  annetaan edustaville järjestöille oikeus tehdä valitus yhden tai useamman jäsenensä puolesta;

•  velvoitetaan lainvalvontaviranomainen käynnistämään tutkimus 60 päivän kuluessa valituksen tekemisestä ja saattamaan se päätökseen kuudessa kuukaudessa; kuuden kuukauden määräaikaa voidaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa jatkaa vielä kuudella kuukaudella (jolloin koko tutkimus on saatettava päätökseen 14 kuukauden kuluessa valituksesta);

•  velvoitetaan lainvalvontaviranomainen edellyttämään, että ostaja lopettaa kielletyn kaupan käytännön, kun rikkominen on todettu;

•  annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus edistää sovittelun tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisumekanismin käyttöä;

•  velvoitetaan jäsenvaltiot sisällyttämään komissiolle vuosittain annettavaan kertomukseen arvio epäterveiden kaupan käytäntöjen kieltämiseksi toteutettujen toimenpiteiden tehokkuudesta.

(1)

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio, C-343/07, 2.7.2009, 50 ja 51 kohta.


SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.9.2018)

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Valmistelija: Marc Tarabella

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Yleisesti valmistelija pitää ilahduttavana komission ehdottamaa lähestymistapaa ensimmäisenä askeleena kohti epäterveiden kaupan käytäntöjen sääntelyä elintarvikeketjussa. Valmistelija on kuitenkin vakuuttunut siitä, että joitakin ehdotuksen kohtia olisi täsmennettävä ja parannettava.

Tärkeimmät valmistelijan tekemät muutokset ovat seuraavat:

1. Soveltamisalan laajentaminen kolmelta osin

• Maataloustuotteiden soveltamisalan laajentaminen, jotta suojellaan kaikkia tavarantoimittajia, mukaan luettuina tuottajat, jotka toimittavat perussopimuksen liitteessä I lueteltuja muuhun kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita. Nämä tuottajat eivät ole eri tilanteessa kuin elintarvikkeita toimittavat tuottajat. Erilainen kohtelu olisi syrjintää, joka kielletään perussopimuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

• Koko toimitusketjun soveltamisalan laajentaminen kieltämällä epäterveet kaupan käytännöt kaikkien tuottajien ja ostajien eduksi. Ehdotuksen on tarjottava keinot kaikkein heikoimmassa asemassa olevia toimijoita varten, joilla on hyvin rajallinen neuvotteluasema. Vastaavasti on kyseenalaista kieltää epäterveet kaupan käytännöt vain tietyiltä toimijoilta. Jos nämä käytännöt ovat epäterveitä, ne on kiellettävä kaikilta toimijoilta. Kaikkien yritysten olisi noudatettava hyvää kilpailukäytäntöä, vilpitöntä henkeä ja uskollisuutta sopimussuhteissa. Tällainen erilainen kohtelu ei jälleen kerran ole oikeutettua objektiivisissa tilanteissa ja on sen vuoksi syrjintää.

• Soveltamisalan laajentaminen kaikkiin kotimaan markkinoilla ostaviin ja myyviin ostajiin, myös sellaisiin, joiden toimipaikka on EU:n ulkopuolella. Soveltamisalan laajentaminen on kaikkein haavoittuvimpien toimittajien paremman suojelun mukaista.

2. Epäterveiden kaupan käytäntöjen määrittely ja kieltäminen

Yritysten välisiä epäterveitä kaupan käytäntöjä ei ole määritelty EU:n lainsäädännössä. Tästä syystä on välttämätöntä ehdottaa riittävän laajaa määritelmää. Tällainen määritelmä on erityisen hyödyllinen tilanteissa, jotka eivät vastaa kaupallisten käytäntöjen kattavassa luettelossa olevia tilanteita.

Koska EU:n lainsäädäntöön ei vielä sisälly lainsäädäntökehystä yritysten välisistä kohtuuttomista ehdoista, on välttämätöntä käsitellä toimittajia, jotka usein ovat maanviljelijöitä tai pk-yrityksiä ja siksi sopimuksen ”heikkoja osapuolia”, ja ottaa käyttöön suojelujärjestelmä. Tällä suojelulla tasapainotettaisiin voimasuhteita ostajien kanssa käytävissä sopimusneuvotteluissa. Valmistelija katsoo, että ostajien ja toimittajien väliset epäterveet kaupan käytännöt olisi periaatteellisista syistä kiellettävä kaikki eikä ainoastaan sellaisia, jotka komission ehdottama rajoittava luettelo kattaa. Juuri tätä ehdotetun direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan. Tämä luettelo ei saa estää seuraamusten määräämistä muista epäterveistä käytännöistä, joita ei välttämättä esitetä tässä. Kaikki epäterveet kaupan käytännöt sekä taloudellisen riippuvuuden tilan hyödyntäminen on kiellettävä, sillä muuten direktiivillä ei olisi todellista merkitystä. Valmistelija ehdottaa myös, että epäterveiden kaupan käytäntöjen luetteloon lisätään kieltäytyminen kirjallisen sopimuksen tekemisestä toimittajan kanssa tai kieltäytyminen yleisten myyntiehtojen ilmoittamisesta toimittajalle tai kieltäytyminen toimittamasta tälle riittävän yksityiskohtaista tai selkeää tietoa kaupan sopimusehdoista. Lopuksi valmistelija lisää epäterveiden kaupan käytäntöjen luetteloon kiellon myydä maataloustuotteita tai elintarvikkeita tappiolla paitsi, jos kyse on tuotteista, joiden viimeinen käyttöpäivä on kaksi päivää myyntipäivän jälkeen. Tällaisten tuotteiden myynti kielletään, ellei siitä ole sovittu selkeästi ja yksiselitteisesti toimitussopimuksen tekemisen yhteydessä.

3. Toimittajan tekemät valitukset siinä jäsenvaltiossa, jonne ostaja tai toimittaja on sijoittautunut

Komission ehdotus, jonka mukaan toimittaja tekee valituksen sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, johon kielletyistä kaupan käytännöistä epäilty ostaja on sijoittautunut, ei suojele riittävästi toimittajaa, jonka on kirjoitettava valituksensa muulla kuin omalla kielellään ja tavalla, jota se ei kykene ymmärtämään. Toimittajien kannalta on parempi kääntyä sen jäsenvaltion viranomaisen puoleen, jossa niiden toimipaikka on ja sen jälkeen tämä viranomainen välittää valituksen sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa ostajan toimipaikka on.

4. Sovittelu tai vaihtoehtoinen riitojenratkaisumekanismi

Valmistelija ehdottaa uutta artiklaa sovittelusta ja muista asioista tilanteissa, joissa toimittajan ja ostajan välille syntyy kiistaa epäterveistä kaupan käytännöistä.

5. ”Unionin lainvalvontaviranomaisten verkoston” perustaminen

Valmistelija uskoo vahvasti, että tarvitaan lainvalvontaviranomaisten koordinointimekanismia, joka voisi toimia verkoston muodossa, jotta voidaan edistää lainvalvontaviranomaisten, EU:n toimielinten ja toimitusketjun asiaankuuluvien toimijoiden välistä koordinointia. Valmistelija haluaa lisätä verkostoon todellisen eurooppalaisen ulottuvuuden antamalla sille valtuudet koordinoida ja helpottaa yhteensovitetulla ja järjestelmällisellä tavalla tiedonvaihtoa ja parhaita käytäntöjä, jotka koskevat jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä ja lainvalvontakokemusta, jotta parannetaan ymmärrystä siitä, mitä erityisiä liiketoimintamalleja olisi pidettävä epäterveinä kaupan käytäntöinä. Vastaava mekanismi on käytössä kilpailulainsäädännön alalla (ECN), ja se edistää kansallisten kilpailuviranomaisten välistä koordinointia ja todisteisiin ja soveltamiseen perustuvia keskusteluja.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Komission johtama korkean tason foorumi hyväksyi vuonna 2010 hyvän käytännön periaatteet elintarvikeketjun vertikaalisissa suhteissa. Niistä olivat sopineet elinkeinoelämän järjestöt, jotka edustavat elintarvikeketjun kaikkia toimijoita, viljelijät mukaan lukien. Nämä periaatteet muodostivat perustan vuonna 2013 käynnistetylle toimitusketjualoitteelle.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Elintarvikeketjun tuotanto-, jalostus-, markkinointi-, jakelu- ja vähittäismyyntivaiheessa toimivat eri toimijat. Tämä ketju on selkeästi tärkein kanava, jolla elintarvikkeet tuodaan ”pellolta pöytään”. Nämä toimijat käyvät kauppaa elintarvikkeilla eli maatalouden alkutuotteilla, myös kalastus- ja vesiviljelytuotteilla, jotka on lueteltu perussopimuksen liitteessä I ja tarkoitettu käytettäväksi elintarvikkeena, ja muilla elintarvikkeilla, joita ei ole lueteltu kyseisessä liitteessä mutta jotka on jalostettu maataloustuotteista elintarvikkeena käytettäväksi.

(3)  Maatalous- ja elintarvikeketjun tuotanto-, jalostus-, markkinointi-, jakelu- ja vähittäismyyntivaiheessa toimivat eri toimijat. Tämä ketju on selkeästi tärkein kanava tuotteiden toimittamiseksi. Kyseiset toimijat käyvät kauppaa maataloustuotteilla tai elintarvikkeilla eli maatalouden alkutuotteilla, myös kalastus- ja vesiviljelytuotteilla, jotka on lueteltu perussopimuksen liitteessä I, muilla elintarvikkeilla, joita ei ole lueteltu kyseisessä liitteessä mutta jotka on jalostettu maataloustuotteista elintarvikkeena tai maataloustuotteena käytettäväksi.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Toimijoiden lukumäärä ja koko vaihtelevat elintarvikeketjun eri vaiheissa. Neuvotteluvoiman erot liittyvät toimijoiden keskittymisen eri asteisiin ja voivat mahdollistaa neuvotteluvoiman epäreilun käyttämisen epäterveiden kaupan käytäntöjen kautta. Epäterveet kaupan käytännöt ovat erityisen vahingollisia elintarvikeketjun pienten ja keskisuurten toimijoiden kannalta. Maataloustuottajat, jotka toimittavat maatalouden alkutuotteita, ovat enimmäkseen pieniä ja keskisuuria.

(5)  Sopimusvapaus on yritysten välisten suhteiden kulmakivi markkinataloudessa, ja osapuolten olisi voitava laatia sopimuksia sen mukaan, mikä heidän tarpeisiinsa parhaiten sopii. Toimijoiden lukumäärä ja koko kuitenkin vaihtelevat elintarvikeketjun eri vaiheissa. Neuvotteluvoiman erot liittyvätkin toimijoiden keskittymisen eri asteisiin ja voivat mahdollistaa neuvotteluvoiman epäreilun käyttämisen epäterveiden kaupan käytäntöjen kautta. Epäterveet kaupan käytännöt ovat erityisen vahingollisia elintarvikeketjun pienten ja keskisuurten toimijoiden kannalta. Maataloustuottajat, jotka toimittavat maatalouden alkutuotteita, ovat enimmäkseen pieniä ja keskisuuria.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Suurimmassa osassa jäsenvaltioita – joskaan ei kaikissa – on erityisiä kansallisia sääntöjä, joilla suojellaan tavarantoimittajia epäterveiltä kaupan käytännöiltä, joita esiintyy yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa. Sopimusoikeuteen tai itsesääntelyaloitteisiin turvautuminen on mahdollista, mutta pelko kostotoimista valituksen tekijää kohtaan rajoittaa näiden muutoksenhakekeinojen käytännön arvoa. Joissakin jäsenvaltioissa, joissa on voimassa epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevia erityissääntöjä, on sen vuoksi annettu hallintoviranomaisille valtuudet näiden sääntöjen täytäntöönpanon valvontaan. Jäsenvaltioiden epäterveitä kaupan käytäntöjä koskeville säännöille – sikäli kuin niitä on – on ominaista se, että ne eroavat merkittävästi toisistaan.

(6)  Suurimmassa osassa jäsenvaltioita – joskaan ei kaikissa – on erityisiä kansallisia sääntöjä, joilla suojellaan tavarantoimittajia epäterveiltä kaupan käytännöiltä, joita esiintyy yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa. Muutoksenhaussa ongelmaksi ilmoitetaan usein pelko valituksen tekijään kohdistuvista kostotoimista. Joissakin jäsenvaltioissa, joissa on voimassa epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevia erityissääntöjä, on sen vuoksi annettu hallintoviranomaisille valtuudet näiden sääntöjen täytäntöönpanon valvontaan. Jäsenvaltioiden epäterveitä kaupan käytäntöjä koskeville säännöille – sikäli kuin niitä on – on ominaista se, että ne eroavat merkittävästi toisistaan.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tiettyjen räikeästi epäterveiden kaupan käytäntöjen osalta olisi otettava käyttöön unionin suojelun vähimmäistaso, jotta voidaan vähentää tällaisten käytäntöjen esiintymistä ja edistää maatalousväestön kohtuullisen elintason varmistamista. Sen olisi hyödytettävä kaikkia maataloustuottajia tai luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka toimittavat elintarvikkeita, mukaan luettuna tuottajaorganisaatiot ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, edellyttäen että kaikki nämä henkilöt täyttävät komission suosituksen 2003/361/EY1 liitteessä annetun mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmän. Mikrokokoiset ja pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat ovat erityisen alttiita epäterveille kaupan käytännöille ja kykenevät heikoiten selviytymään niistä ilman negatiivisia vaikutuksia taloudelliselle elinkelpoisuudelleen. Koska epäterveiden kaupan käytäntöjen aiheuttama taloudellinen paine pieniin ja keskisuuriin yrityksiin usein siirtyy eteenpäin ketjussa ja saavuttaa maataloustuottajat, epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevilla säännöillä pitäisi suojella myös pieniä ja keskisuuria väliportaan tavarantoimittajia alkutuotantoa seuraavissa vaiheissa. Väliportaan tavarantoimittajien suojelulla pitäisi pystyä myös välttämään tahattomat seuraukset (etenkin kohtuuttomasti kohoavien hintojen muodossa) kaupan ohjautumisesta pois maataloustuottajilta ja niiden järjestöiltä, jotka tuottavat jalostettuja tuotteita, sellaisille tavarantoimittajille, joita suojelu ei koske.

(7)  Tiettyjen räikeästi epäterveiden kaupan käytäntöjen osalta olisi otettava käyttöön unionin suojelun vähimmäistaso, jotta voidaan vähentää tällaisten käytäntöjen esiintymistä ja edistää maatalousväestön kohtuullisen elintason varmistamista. Sen olisi hyödytettävä kaikkia maataloustuottajia tai luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka toimittavat maataloustuotteita tai elintarvikkeita, mukaan luettuna tuottajaorganisaatiot ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät. Nämä tavarantoimittajat ovat erityisen alttiita epäterveille kaupan käytännöille ja kykenevät heikoiten selviytymään niistä ilman negatiivisia vaikutuksia taloudelliselle elinkelpoisuudelleen. Koska epäterveiden kaupan käytäntöjen aiheuttama taloudellinen paine usein siirtyy eteenpäin ketjussa ja saavuttaa maataloustuottajat, epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevilla säännöillä pitäisi suojella myös väliportaan tavarantoimittajia alkutuotantoa seuraavissa vaiheissa. Väliportaan tavarantoimittajien suojelulla pitäisi pystyä myös välttämään tahattomat seuraukset (etenkin kohtuuttomasti kohoavien hintojen muodossa) kaupan ohjautumisesta pois maataloustuottajilta ja niiden järjestöiltä, jotka tuottavat jalostettuja tuotteita, sellaisille tavarantoimittajille, joita suojelu ei koske.

____________________

 

1 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

 

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään laajentamaan soveltamisalaa kieltämällä epäterveet kaupan käytännöt kaikkien tuottajien ja ostajien eduksi. Ehdotuksen on tarjottava keinot kaikkein heikoimmassa asemassa olevia toimijoita varten, joilla on hyvin rajallinen neuvotteluasema. Jos nämä kaupan käytännöt ovat epäreiluja, ne on kiellettävä kaikilta toimijoilta. Kaikkien yritysten olisi noudatettava hyvää kilpailukäytäntöä, vilpitöntä henkeä ja uskollisuutta sopimussuhteissa. Erilainen kohtelu ei ole oikeutettua objektiivisissa tilanteissa ja on sen vuoksi syrjintää.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Jalostusta ja jakelua koskevat maatalous- ja elintarvikeketjun palvelut olisi sisällytettävä tämän direktiivin soveltamisalaan. Esimerkiksi kuljetus-, desinfiointi- tai laskutuspalvelujenkaltaisten palvelujen ei pitäisi kuulua tällaisten palvelujen piiriin, koska ne eivät liity maatalous- ja elintarvikeketjuun sisältyvään jalostukseen ja jakeluun.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Koska ostajan sijoittautumispaikka ei ole aina sama paikka kuin se, johon maataloustuotteet ja elintarvikkeet toimitetaan ja jossa niitä markkinoidaan, asiaa koskevia sääntöjä olisi sovellettava kaikkiin ostajiin riippumatta näiden sijoittautumispaikasta, kun niiden ostamat tuotteet on tarkoitettu EU:n maatalous- ja elintarvikeketjuun.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään sisällyttämään direktiivin soveltamisalaan kaikki ostajat, jotka ostavat ja myyvät sisämarkkinoilla, myös ne, joiden toimipaikka on Euroopan unionin ulkopuolella, jotta vältytään tilanteelta, jossa ne voivat jäädä direktiivin säännösten soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden tavarantoimittajien pitäisi pystyä luottamaan unionin suojelun vähimmäistasoon myydessään elintarvikkeita unioniin sijoittautuneille ostajille, jotta vältetään unionin tavarantoimittajien suojelusta aiheutuvat tahattomat vääristävät vaikutukset.

(8)  Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden tavarantoimittajien pitäisi pystyä luottamaan unionin suojelun vähimmäistasoon myydessään maataloustuotteita ja elintarvikkeita unioniin sijoittautuneille ostajille, jotta vältetään unionin tavarantoimittajien suojelusta aiheutuvat tahattomat vääristävät vaikutukset.

Perustelu

Pienten elintarviketuottajien ja työntekijöiden kehitysmaissa saaman voiton alati pienenevä osuus ja epäterveistä kaupan käytännöistä heille aiheutuvat työolot horjuttavat unionin kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja sille kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmassa asetettuja tavoitteita.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Koska suurimmassa osassa jäsenvaltioita on jo epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevia kansallisia sääntöjä, jotka tosin eroavat toisistaan, on aiheellista käyttää välineenä direktiiviä, jolla otetaan käyttöön suojelun vähimmäistaso unionin lainsäädännössä. Tämän pitäisi antaa jäsenvaltioille mahdollisuus sisällyttää asiaa koskevat säännöt kansalliseen oikeusjärjestykseensä siten, että saadaan aikaan yhtenäinen järjestelmä. Jäsenvaltioita ei pitäisi estää antamasta ja soveltamasta alueellaan tiukempia kansallisia lakeja, joilla suojellaan pieniä ja keskisuuria tavarantoimittajia ja ostajia epäterveiltä kaupan käytännöiltä, joita esiintyy yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa, edellyttäen että noudatetaan sisämarkkinoiden toimintaan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä.

(10)  Koska suurimmassa osassa jäsenvaltioita on jo epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevia kansallisia sääntöjä, jotka tosin eroavat toisistaan, on aiheellista käyttää välineenä direktiiviä, jolla otetaan käyttöön suojelun vähimmäistaso unionin lainsäädännössä. Tämän pitäisi antaa jäsenvaltioille mahdollisuus sisällyttää asiaa koskevat säännöt kansalliseen oikeusjärjestykseensä siten, että saadaan aikaan yhtenäinen järjestelmä. Jäsenvaltioita ei pitäisi estää antamasta ja soveltamasta alueellaan tiukempia kansallisia lakeja, joilla suojellaan pieniä ja keskisuuria tavarantoimittajia ja ostajia epäterveiltä kaupan käytännöiltä, joita esiintyy yritysten välisissä suhteissa maatalous- ja elintarvikeketjussa, edellyttäen että noudatetaan sisämarkkinoiden toimintaan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Koska epäterveitä kaupan käytäntöjä voi esiintyä elintarvikkeen myynnin kaikissa vaiheissa eli ennen myyntitapahtumaa, sen aikana tai sen jälkeen, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan tällaisiin käytäntöihin riippumatta siitä, koska ne esiintyvät.

(11)  Koska epäterveitä kaupan käytäntöjä voi esiintyä elintarvikkeen myynnin kaikissa vaiheissa eli ennen myyntitapahtumaa, sen aikana tai sen jälkeen taikka ostajan tarjotessa palveluja tavarantoimittajalle, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan tällaisiin käytäntöihin riippumatta siitä, koska ne esiintyvät.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tuottajaorganisaatioiden tai niiden yhteenliittymien esittämillä valituksilla voidaan suojata sellaisten organisaation yksittäisten jäsenten henkilöllisyys, jotka ovat pieniä ja keskisuuria tavarantoimittajia ja katsovat joutuneensa alttiiksi epäterveille kaupan käytännöille. Sen vuoksi jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten olisi voitava hyväksyä tällaisten tahojen tekemät valitukset ja toimia niiden pohjalta ja suojella samalla vastaajan menettelyllisiä oikeuksia.

(14)  Tuottaja- tai toimittajaorganisaatioiden tai niiden yhteenliittymien samoin kuin tuottajien kanssa työskentelevien organisaatioiden tai organisaatioiden, joilla on todistetusti asiantuntemusta kaupan käytännöistä maatalous- ja elintarvikeketjussa, mukaan lukien kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt, esittämillä valituksilla voidaan suojata sellaisten organisaation yksittäisten jäsenten henkilöllisyys, jotka ovat pieniä ja keskisuuria tavarantoimittajia ja katsovat joutuneensa alttiiksi epäterveille kaupan käytännöille. Sen vuoksi jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten olisi voitava hyväksyä tällaisten tahojen tekemät valitukset ja toimia niiden pohjalta ja suojella samalla vastaajan menettelyllisiä oikeuksia.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä valituksen esittäjien ja käytäntöjen muiden uhrien henkilöllisyyden suojaamiseen silloin, kun viranomainen toimii direktiivin 6 artiklan e alakohdassa säädetyn velvoitteen mukaisesti.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisilla olisi oltava tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat kerätä tehokkaasti tietoja tietopyynnöillä. Niillä olisi oltava toimivalta määrätä kielletyn käytännön lopettaminen tarpeen mukaan. Varoittavat tekijät, kuten sakon määräämistä koskevat valtuudet tai tutkimusten tulosten julkaiseminen, voivat kannustaa käyttäytymisen muutokseen ja osapuolten sopimiseen oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa, minkä vuoksi niiden olisi kuuluttava osana lainvalvontaviranomaisten valtuuksiin. Komission ja jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta varmistetaan direktiivissä annettujen sääntöjen yhtenäinen soveltaminen. Lainvalvontaviranomaisten olisi erityisesti tarjottava toisilleen vastavuoroista apua esimerkiksi jakamalla tietoja ja avustamalla tutkimuksissa, joilla on valtioiden rajat ylittävä ulottuvuus.

(15)  Jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisilla olisi oltava tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä. Niillä olisi oltava toimivalta määrätä kielletyn käytännön lopettaminen tarpeen mukaan, jotta voidaan varmistaa maatalous- ja elintarvikeketjun oikeudenmukainen ja asianmukainen toiminta. Varoittavat tekijät, kuten rangaistusten, myös sakon tai muiden seuraamusten määräämistä koskevat valtuudet tai tutkimusten tulosten julkaiseminen, voivat kannustaa käyttäytymisen muutokseen ja osapuolten sopimiseen oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa, minkä vuoksi niiden olisi kuuluttava osana lainvalvontaviranomaisten valtuuksiin. On tarpeen perustaa komission johdolla unionin lainvalvontaviranomaisten verkosto (”verkosto”), jolla pyritään koordinoimaan ja helpottamaan yhteensovitetulla ja järjestelmällisellä tavalla tiedonvaihtoa ja parhaita käytäntöjä, jotka koskevat jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä ja lainvalvontakokemusta, jotta varmistetaan direktiivissä annettujen sääntöjen yhtenäinen soveltaminen. Verkoston olisi myös autettava parantamaan ymmärrystä siitä, mitä erityisiä liiketoimintamalleja olisi pidettävä epäterveinä kaupan käytäntöinä, sekä parannettava mahdollisiin rajat ylittäviin epäterveisiin kaupan käytäntöihin puuttumista.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Jäsenvaltioiden olisi voitava edistää sovittelun tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisumekanismin käyttöä keinona parantaa maatalous- ja elintarvikeketjun toimintaa, ja komission olisi edistettävä EU:n tasolla kaikkien asianomaisten sidosryhmien vuoropuhelua ja parhaiden käytäntöjen vaihtamista.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Edistääkseen tehokasta täytäntöönpanon valvontaa komissio auttaa järjestämään jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä kokouksia, joissa voidaan vaihtaa hyviä toimintatapoja ja jakaa tietoja. Komissio perustaa verkkosivuston, jolla helpotetaan tällaisia vaihtoja, ja hoitaa sitä.

(16)  Edistääkseen tehokasta täytäntöönpanon valvontaa komissio auttaa järjestämään verkoston kokouksia, joissa voidaan vaihtaa hyviä toimintatapoja ja jakaa tietoja. Komissio perustaa verkkosivuston, jolla helpotetaan tällaisia vaihtoja, ja hoitaa sitä.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tässä direktiivissä annettujen sääntöjen ei pitäisi heikentää jäsenvaltioiden mahdollisuutta pitää voimassa sääntöjä, jotka ulottuvat pidemmälle, tai antaa tällaisia sääntöjä tulevaisuudessa, edellyttäen että noudatetaan sisämarkkinoiden toimintaan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä. Sääntöjä sovelletaan vapaaehtoisten hallintotoimenpiteiden rinnalla.

(17)  Tässä direktiivissä annettujen sääntöjen ei pitäisi heikentää jäsenvaltioiden mahdollisuutta pitää voimassa sääntöjä, jotka ovat tiukemmat, tai antaa tällaisia sääntöjä tulevaisuudessa, edellyttäen että noudatetaan sisämarkkinoiden toimintaan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä. Sääntöihin olisi sovellettava ennakkoilmoitusmenettelyä, ja sääntöjä sovelletaan vapaaehtoisten hallintotoimenpiteiden rinnalla.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Tehokkaan täytäntöönpanon takaamiseksi toimissa, jotka koskevat epäterveitä kaupan käytäntöjä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa, komissio tarkastelee tämän direktiivin soveltamista ja toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Tarkastelussa olisi kiinnitettävä erityishuomiota siihen, onko jatkossa perusteltua suojella elintarvikeketjun pienten ja keskisuurten tavarantoimittajien lisäksi pieniä ja keskisuuria ostajia,

(19)  Tehokkaan täytäntöönpanon takaamiseksi toimissa, jotka koskevat epäterveitä kaupan käytäntöjä yritysten välisissä suhteissa maatalous- ja elintarvikeketjussa, komissio tarkastelee tämän direktiivin soveltamista ja toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Tarkastelussa olisi kiinnitettävä erityishuomiota siihen, onko jatkossa perusteltua suojella elintarvikeketjun tavarantoimittajien lisäksi ostajia,

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä direktiivissä vahvistetaan vähimmäisluettelo kielletyistä epäterveistä kaupan käytännöistä ostajien ja tavarantoimittajien välillä elintarvikeketjussa ja annetaan vähimmäissäännöt, jotka koskevat niiden täytäntöönpanon valvontaa ja järjestelyjä lainvalvontaviranomaisten välistä koordinaatiota varten.

1.  Tässä direktiivissä vahvistetaan vähimmäisluettelo kielletyistä epäterveistä kaupan käytännöistä ostajien ja tavarantoimittajien välillä maatalous- ja elintarvikeketjussa ja annetaan vähimmäissäännöt, jotka koskevat niiden täytäntöönpanon valvontaa ja järjestelyjä lainvalvontaviranomaisten välistä koordinaatiota varten.

 

(Muutos ”elintarvikeketjusta” ”maatalous- ja elintarvikeketjuksi” tehdään kaikkialle tekstiin.) Jos tarkistus hyväksytään, vastaavat muutokset on tehtävä koko tekstiin.)

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä direktiiviä sovelletaan tiettyihin epäterveisiin kaupan käytäntöihin, joita esiintyy elintarvikkeiden kaupassa, kun myyjänä on tavarantoimittaja, joka on pieni ja keskisuuri yritys, ja ostaja on muu kuin pieni ja keskisuuri yritys.

2.  Tätä direktiiviä sovelletaan epäterveisiin kaupan käytäntöihin, joita esiintyy maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupassa, kun tavarantoimittaja myy tuotteita ostajalle, joka on muu kuin pieni tai keskisuuri yritys.

 

(Muutos ”elintarvikkeista” ”maataloustuotteisiin ja elintarvikkeisiin” tehdään kaikkialle tekstiin.) Jos tarkistus hyväksytään, vastaavat muutokset on tehtävä koko tekstiin.)

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  ’epäterveellä kaupan käytännöllä’ käytäntöä, joka poikkeaa törkeästi hyvästä kauppatavasta ja on kunniallisen ja vilpittömän käytännön vastainen ja jota yksi kauppakumppani noudattaa yksipuolisesti suhteessa muihin;

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  ’ostajalla’ luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on sijoittautunut unioniin ja joka ostaa elintarvikkeita kaupankäynnin kautta. ’Ostajalla’ voidaan tarkoittaa myös tällaisten luonnollisten ja oikeushenkilöiden ryhmää;

(a)  ’ostajalla’ sijoittautumispaikasta riippumatta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka ei ole pieni tai keskisuuri yritys, joka ostaa maataloustuotteita tai elintarvikkeita kaupankäynnin kautta unionissa tapahtuvaa jalostusta ja jakelua varten tai joka tarjoaa tavarantoimittajille jalostukseen ja jakeluun liittyviä palveluja. ’Ostajalla’ voidaan tarkoittaa myös tällaisten luonnollisten ja oikeushenkilöiden ryhmää;

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  ’elintarvikkeilla’ perussopimuksen liitteessä I lueteltuja tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi elintarvikkeina, sekä tuotteita, joita ei luetella kyseisessä liitteessä mutta jotka on jalostettu näistä tuotteista elintarvikkeena käytettäviksi;

(d)  ’maataloustuotteilla ja elintarvikkeilla’ perussopimuksen liitteessä I lueteltuja tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi elintarvikkeina, tuotteita, joita ei luetella kyseisessä liitteessä mutta jotka on jalostettu näistä tuotteista elintarvikkeena käytettäviksi, ja maataloustuotteita;

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  ’pilaantuvilla elintarvikkeilla’ elintarvikkeita, joista tulee ihmisravinnoksi kelpaamattomia, ellei niitä varastoida, käsitellä, pakata tai muutoin säilytetä niin, että estetään niiden muuttuminen ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi.

(e)  ’pilaantuvilla maataloustuotteilla ja elintarvikkeilla’ tuoreita maataloustuotteita ja elintarvikkeita, joista etenkin tuotteen luonnollisista ominaisuuksista aiheutuvan nopean pilaantumisen vuoksi tulee ihmisravinnoksi kelpaamattomia, ellei niitä varastoida, käsitellä, pakata tai muutoin säilytetä niin, että estetään niiden muuttuminen kelpaamattomiksi.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  ’taloudellisella riippuvuudella’ tilannetta, jossa ostajan ja tavarantoimittajan kaupallisten suhteiden päättyminen voi vaarantaa jälkimmäisen toiminnan jatkamisen ja jos tavarantoimittajalla ei ole kyseisille liikesuhteille vaihtoehtoista ratkaisua, joka voidaan toteuttaa kohtuullisessa ajassa. Näin oletetaan olevan silloin, kun ostajan osuus tavarantoimittajan liikevaihdosta on vähintään 40 prosenttia.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat kaupan käytännöt kielletään:

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ainakin seuraavat kaupan käytännöt kielletään:

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ostaja peruuttaa pilaantuvien elintarvikkeiden tilauksen niin lyhyellä varoitusajalla, että tavarantoimittajan ei voida kohtuudella odottaa löytävän muuta vaihtoehtoa näiden tuotteiden myyntiä tai käyttöä varten;

(b)  ostaja peruuttaa pilaantuvien maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden tilauksen yksipuolisesti niin lyhyellä varoitusajalla, että tavarantoimittajan ei voida kohtuudella odottaa löytävän muuta vaihtoehtoa näiden tuotteiden myyntiä tai käyttöä varten;

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  ostaja muuttaa yksipuolisesti ja takautuvasti toimitussopimuksen ehtoja, jotka koskevat elintarvikkeiden toimituksen tai jakelun tiheyttä, ajankohtaa tai määrää, laatuvaatimuksia tai hintaa;

(c)  ostaja muuttaa yksipuolisesti ja takautuvasti toimitussopimuksen ehtoja, jotka koskevat maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden toimituksen tai jakelun tiheyttä, ajankohtaa tai määrää, laatuvaatimuksia, hintaa tai maksuehtoja;

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tavarantoimittaja maksaa elintarvikkeiden hävikistä, joka aiheutuu ostajan tiloissa ja joka ei ole aiheutunut tavarantoimittajan laiminlyönnistä tai virheestä.

(d)  tavarantoimittaja maksaa maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden hävikistä, joka aiheutuu sen jälkeen, kun tuote on siirtynyt ostajan omistukseen, ja joka ei ole aiheutunut tavarantoimittajan laiminlyönnistä tai virheestä;

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  ostaja paljastaa kolmannelle osapuolelle tai muutoin käyttää tahallisesti tai tuottamuksellisesti väärin tavarantoimittajalta saamiaan luottamuksellisia tietoja, kuten toimitussopimuksen sisältö tai liikesalaisuudet; tämä kattaa tapaukset, joissa ostaja käyttää tällaisia tietoja kehittääkseen omaa kilpailevaa tuotettaan;

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d b)  ostaja siirtää tai yrittää siirtää perusteettomasti tai suhteettomasti taloudellisen riskinsä tavarantoimittajalle;

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat kaupan käytännön kielletään, ellei niistä ole sovittu selkeästi ja yksiselitteisesti toimitussopimuksen tekemisen yhteydessä:

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat kaupan käytännön kielletään, elleivät sopimuspuolet ole sopineet niistä selkeästi, yksiselitteisesti ja ymmärrettävästi toimitussopimuksen tekemisen yhteydessä, tai jos ne ovat seurausta tavarantoimittajan taloudellisesta riippuvuudesta ostajasta, jolloin ostaja on kyennyt asettamaan kyseiset ehdot:

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ostaja veloittaa tavarantoimittajalta maksun edellytyksenä sille, että se varastoi, pitää esillä tai sisällyttää tuotevalikoimaansa tavarantoimittajan elintarvikkeita;

(b)  ostaja veloittaa tavarantoimittajalta maksun edellytyksenä sille, että se varastoi, pitää esillä tai sisällyttää tuotevalikoimaansa tavarantoimittajan maataloustuotteita tai elintarvikkeita;

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden jälleenmyynti tappiolla, ellei se koske tuotetta, jonka viimeinen käyttöpäivä on kaksi päivää myyntipäivän jälkeen;

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Sopimussuhteet

 

Tavarantoimittaja voi vaatia, että kaikista tavaroiden tai palvelujen toimituksista tehdään kieliasultaan selkeä ja yksiselitteinen kirjallinen toimitussopimus, johon kirjataan kaikki kauppajärjestelyä koskevat merkitykselliset seikat ja jossa määritellään ainakin seuraavat asiat:

(a) sopimusosapuolet,

 

(b) sopimuksen kohde,

 

(c) tarjottavien tuotteiden tai palvelujen määrä, hinta ja laatu,

 

(d) maksu,

 

(e) seuraamukset sopimuksen täyttämättä jättämisestä,

 

(f) sopimuksen kesto ja sen mahdollinen uusiminen,

(g) päättämisen perusteet, mukaan lukien kohtuullinen irtisanomisaika,

 

(h) sovellettava lainsäädäntö.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle nimetystä lainvalvontaviranomaisesta.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tavarantoimittajan on osoitettava valitus sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, johon ostaja, jonka epäillään harjoittaneen kiellettyä kaupan käytäntöä, on sijoittautunut.

1.  Ennen valituksen osoittamista tavarantoimittaja voi käyttää vakiintuneita sovittelupalveluja, jos sellaisia on saatavilla. Jos tämä ei sovellu tapaukseen tai se ei ratkaise tilannetta, tavarantoimittajan on osoitettava valitus sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, johon kielletyn kaupan käytännön harjoittamisesta epäilty ostaja on sijoittautunut, tai sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, johon tavarantoimittaja on sijoittautunut. Jälkimmäisessä tapauksessa lainvalvontaviranomaisen on toimitettava valitus sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, johon kielletyn kaupan käytännön harjoittamisesta epäilty ostaja on sijoittautunut.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tuottajaorganisaatioilla tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymillä, joiden jäsenet tai jäsenten jäsenet katsovat, että kielletty kaupan käytäntö on vaikuttanut niihin, on oltava oikeus tehdä valitus.

2.  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisilla tavarantoimittaja- tai tuottajaorganisaatioilla tai tavarantoimittaja- tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymillä sekä maatalouden ammattialajärjestöillä, joiden jäsenet tai jäsenten jäsenet katsovat, että kielletty kaupan käytäntö on vaikuttanut niihin, voittoa tavoittelemattomilla valtiosta riippumattomilla ja kansalaisjärjestöillä sekä organisaatioilla, jotka toimivat maatalous- ja elintarvikeketjun tuottajien kanssa tai joilla on todistettu asiantuntemus maatalous- ja elintarvikeketjussa sovelletuista kauppatavoista, on oltava oikeus tehdä valitus organisaation tai yhteenliittymän jäsenten nimissä ja osallistua asianmukaisesti menettelyihin rikkomisen vahvistamiseksi 6 artiklan säännösten mukaisesti.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Lainvalvontaviranomaisten on varmistettava – valituksen tekijän niin pyytäessä – valituksen tekijän henkilöllisyyden ja muiden sellaisten tietojen luottamuksellisuus, joiden paljastamisen valituksen tekijä katsoo vahingoittavan etujaan. Valituksen tekijän on yksilöitävä tällaiset tiedot mahdollisessa luottamuksellista käsittelyä koskevassa pyynnössä.

3.  Lainvalvontaviranomaisten on varmistettava – valituksen tekijän niin pyytäessä – valituksen tekijän anonymiteetti ja henkilöllisyyden ja muiden sellaisten tietojen luottamuksellisuus, joiden paljastamisen valituksen tekijä katsoo vahingoittavan etujaan. Valituksen tekijän on yksilöitävä tällaiset tiedot mahdollisessa anonyymia tai luottamuksellista käsittelyä koskevassa pyynnössä. Vastaajan edun turvaamiseksi viranomaisen on taattava menettelyn anonymiteetti tai luottamuksellisuus. Tämä ei rajoita vastaajan menettelyllisiä oikeuksia.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jos lainvalvontaviranomainen katsoo, että valituksen tutkimiseen on riittävät perusteet, sen on suoritettava tutkimus enintään kuuden kuukauden kuluessa. Monimutkaisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa tätä määräaikaa voidaan pidentää enintään kuudella kuukaudella. Lainvalvontaviranomaisen on ilmoitettava valituksen tekijälle määräajan pidennyksestä ja sen syistä.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Sovittelu tai vaihtoehtoinen riitojenratkaisumekanismi

 

1.  Jäsenvaltiot voivat edistää sovittelun tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisumekanismin käyttöä, kun tavarantoimittajalla ja ostajalla on kiistaa epäterveen kaupan käytännön vuoksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklassa vahvistettuja lainvalvontaviranomaisen valtuuksia ja velvoitteita.

 

2.  Sovittelun tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisumekanismin käyttö ei rajoita 5 artiklassa vahvistettua tavarantoimittajan oikeutta esittää valitus.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainvalvontaviranomaisella on asianmukaiset välineet, ja niiden on myönnettävä sille valtuudet:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nimetyllä lainvalvontaviranomaisella on velvollisuuksiensa täyttämiseen tarvittavat resurssit, mukaan lukien riittävästi määrärahoja ja asiantuntemusta, ja niiden on myönnettävä sille valtuudet:

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  suorittaa tutkimuksensa puitteissa paikalla ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia;

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  tehdä päätös, jossa vahvistetaan 3 artiklassa säädettyjen kieltojen rikkominen, ja vaatia ostajaa lopettamaan kielletty kaupan käytäntö. Viranomainen voi pidättäytyä tällaisen päätöksen tekemisestä, jos riskinä olisi valituksen tekijän henkilöllisyyden paljastuminen tai sellaisten tietojen paljastuminen, joiden paljastumisen valituksen tekijä katsoo vahingoittavan etujaan, edellyttäen että valituksen tekijä on yksilöinyt tällaiset tiedot 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

(c)  tehdä sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti päätös, jossa vahvistetaan 3 artiklassa säädettyjen kieltojen rikkominen, ja vaatia ostajaa lopettamaan kielletty kaupan käytäntö. Viranomainen voi pidättäytyä tällaisen päätöksen tekemisestä, jos riskinä olisi valituksen tekijän henkilöllisyyden paljastuminen tai sellaisten tietojen paljastuminen, joiden paljastumisen valituksen tekijä katsoo vahingoittavan etujaan, edellyttäen että valituksen tekijä on yksilöinyt tällaiset tiedot 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  määrätä sakko rikkojalle. Sakon on oltava tehokas, oikeasuhteinen ja varoittava, ja siinä on otettava huomioon rikkomisen luonne, kesto ja vakavuus;

(d)  määrätä sakkoja tai muita seuraamuksia rikkojalle kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Seuraamuksen on oltava tehokas, oikeassa suhteessa aiheutettuun haittaan ja varoittava, ja siinä on otettava huomioon rikkomisen luonne, kesto ja vakavuus.

 

Lainvalvontaviranomaisen on otettava huomioon saman toimijan toistuvat rikkomukset määrittäessään sovellettavaa rangaistusta;

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainvalvontaviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä ja antavat toisilleen vastavuoroista apua tutkimuksissa, joilla on valtioiden rajat ylittävä ulottuvuus.

1.  Jäsenvaltioiden on unionin lainvalvontaviranomaisten verkoston puitteissa varmistettava, että lainvalvontaviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä ja antavat toisilleen vastavuoroista apua tutkimuksissa, joilla on valtioiden rajat ylittävä ulottuvuus.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lainvalvontaviranomaisten on kokoonnuttava kerran vuodessa keskustelemaan tämän direktiivin soveltamisesta 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vuosiraporttien pohjalta ja hyvistä toimintatavoista direktiivin soveltamisalalla. Komissio avustaa näiden kokousten järjestämisessä.

2.  Lainvalvontaviranomaisten on unionin lainvalvontaviranomaisten verkoston puitteissakokoonnuttava ainakin kerran vuodessa keskustelemaan koordinointifoorumilla komission valvonnassa tämän direktiivin soveltamisesta. Komissio avustaa näiden kokousten järjestämisessä.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Unionin lainvalvontaviranomaisten verkoston kokoonpano ja tehtävät

 

1.  Unionin lainvalvontaviranomaisten verkosto, jäljempänä ’verkosto’, koostuu yhdestä kunkin lainvalvontaviranomaisen edustajasta, kahdesta komission edustajasta ja heidän varajäsenistään.

 

Verkosto kokoontuu säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa komission tai jäsenvaltion asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

 

Verkosto ottaa kaikki asianomaiset sidosryhmät mukaan direktiivin soveltamisesta käytäviin keskusteluihin, jotta voidaan helpottaa vuoropuhelua ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja edistää yhteistä lähestymistapaa.

 

2.  Verkostolla on seuraavat tehtävät:

 

(a)  keskustella tämän direktiivin soveltamisesta 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vuosittaisten kertomusten pohjalta;

 

(b)  helpottaa tiedonvaihtoa asiaankuuluvista aiheista, kuten 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista tutkimuksista ja epäterveiden kaupan käytäntöjen uusista tapauksista;

 

(c)  koordinoida ja helpottaa yhteensovitetulla ja järjestelmällisellä tavalla tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa, kun kyseessä ovat jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö ja lainvalvontakokemukset, jotta parannetaan ymmärrystä siitä, mitä erityisiä liiketoimintamalleja olisi pidettävä epäterveinä kaupan käytäntöinä, ja jotta voidaan paremmin puuttua mahdollisiin rajat ylittäviin epäterveisiin kaupan käytäntöihin;

 

(d)  tarkastella ja analysoida uudenlaisia epäterveen kaupan käytäntöjä;

 

(e)  tarkastella tämän direktiivin soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sekä antaa suuntaviivoja ja suosituksia, jotta voidaan edistää tämän direktiivin johdonmukaista soveltamista, mukaan luettuna yhteisten menetelmien kehittäminen seuraamusten määrittelemistä ja määräämistä varten.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat antaa sääntöjä, joilla on tarkoitus torjua epäterveitä kaupan käytäntöjä ja jotka menevät pidemmälle kuin 3, 5, 6 ja 7 artiklassa vahvistetut säännöt, edellyttäen että tällaiset kansalliset säännöt ovat yhteensopivia sisämarkkinoiden toimintaa koskevien sääntöjen kanssa.

Jäsenvaltiot voivat antaa sääntöjä, joilla on tarkoitus torjua epäterveitä kaupan käytäntöjä ja jotka menevät pidemmälle kuin 1, 3, 5, 6 ja 7 artiklassa vahvistetut säännöt, edellyttäen että tällaiset kansalliset säännöt ovat yhteensopivia sisämarkkinoiden toimintaa koskevien sääntöjen kanssa, mukaan lukien tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus, sijoittautumisvapaus, syrjimättömyys ja oikeus valittaa puolueettomalle ja riippumattomalle oikeusviranomaiselle.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämän direktiivin säännöksiä pidemmälle menevistä uusista kansallisista säännöistä on ilmoitettava komissiolle kolme kuukautta ennen niiden soveltamista odotettaessa, että komissio käsittelee ne direktiivin (EU) 2015/1535 5 ja 6 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on keskusteltava kaikkien asianomaisten sidosryhmien, kuten kuluttajajärjestöjen, kanssa toimitusketjun toiminnasta jäsenvaltion omalla alueella sekä niiden toimien tehokkuudesta tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tekee arvioinnin tämän direktiivin soveltamisesta aikaisintaan kolme vuotta sen soveltamispäivän jälkeen ja toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle kertomuksen sitä koskevista keskeisistä havainnoista.

1.  Komissio tekee arvioinnin tämän direktiivin soveltamisesta viimeistään kolme vuotta sen soveltamispäivän jälkeen ja toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle kertomuksen sitä koskevista keskeisistä havainnoista. Kyseisen arvioinnin yhteydessä tarkastellaan tämän direktiivin uudelleentarkastelun tarvetta erityisesti sen osalta, sisällytetäänkö siihen uusia epäterveitä kaupan käytäntöjä.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa

Viiteasiakirjat

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

2.5.2018

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat – Ilmoitettu istunnossa (pvä)

5.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Marc Tarabella

23.4.2018

Valiokuntakäsittely

11.7.2018

3.9.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

6

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Igor Šoltes, Ivan Štefanec

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eric Andrieu, Philippe Loiseau

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ECR

Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Eric Andrieu, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

6

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Anneleen Van Bossuyt

PPE

Carlos Coelho, Andreas Schwab

Key to symbols:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.9.2018)

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Valmistelija: Linda McAvan

LYHYET PERUSTELUT

Kehitysvaliokunta suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa. Epäterveet kaupan käytännöt elintarvikeketjussa ovat osasyy toimeentulon epävarmuuteen, ruokahävikkiin, elintarvikkeita koskevien vaatimusten heikkenemiseen sekä nykyajan orjuuteen niin EU:ssa kuin sen rajojen ulkopuolellakin. Tämä direktiivi tarjoaa arvokkaan tilaisuuden puuttua epäterveisiin kaupan käytäntöihin unionissa ja varmistaa, että elintarvikkeiden toimitusketjut palvelevat kaikkia.

Kehitysvaliokunta pitää erityisen myönteisenä sitä, että direktiiviä sovelletaan kaikkiin tavarantoimittajiin riippumatta siitä, onko niiden kotipaikka EU:ssa vai sen ulkopuolella. Niiden EU:n elintarvikeketjujen tavarantoimittajien, joiden kotipaikka sijaitsee EU:n ulkopuolisessa maassa, mahdollisuudet saada tietoja, oikeudellista asiantuntemusta tai rahoitusta voivat olla rajoitetut, minkä vuoksi ne ovat erityisen alttiita epäterveille kaupan käytännöille. Tämän epätasapainon korjaaminen on avainasemassa, jotta voidaan luoda aidosti tasapuoliset toimintaedellytykset, jotka palvelevat sekä EU:n että EU:n ulkopuolisten tuottajien etua, ehkäisevät alihinnoittelua ja tarjoavat kohtuullisen tuoton maanviljelijöille ympäri maailman.

Euroopan unioni on sitoutunut perussopimuksissaan edistämään kestävää kehitystä ja kestävän kehityksen tavoitteita. Sen hyväksyminen, että eurooppalainen ostaja soveltaa mitä tahansa epätervettä kaupan käytäntöä EU:n ulkopuoliseen tuottajaan, olisi vastoin unionin sitoumusta pyrkiä kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuteen ja heikentäisi EU:n mahdollisuuksia saavuttaa toimintapoliittiset tavoitteensa kumppanimaissaan.

Muiden kuin EU:n maanviljelijöiden sisällyttämistä tukevat täysin komission vaikutustenarvioinnin 6.3.3 kohdassa esitetyt perustelut, joiden mukaan niiden jättäminen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle voi johtaa kilpailun vääristymiseen ja kaupan vinoutumiseen, sillä ostajille olisi edullista hankkia tarvitsemansa ulkomaisilta tavarantoimittajilta, joita epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevat säännöt eivät suojele”. Näin ollen on myös EU:n tavarantoimittajien edun mukaista ulottaa direktiivi koskemaan yleisesti kaikkia toimittajia. Komissio varoittaa vaikutustenarvioinnissaan myös, että toimitusketjujen kansainvälisen ulottuvuuden huomiotta jättäminen voi johtaa siihen, että asiaan liittyviä käytäntöjä jää lainvalvontaviranomaisten toimivallan ulottumattomiin. Vaikutustenarvioinnissa komissio toteaa lisäksi, että myös syrjintään liittyvät näkökohdat puoltavat kolmansien maiden tavarantoimittajien sisällyttämistä soveltamisalaan. Alla ehdotetuilla tarkistuksilla pyritäänkin varmistamaan, että selkeitä sääntöjä sovelletaan niin EU:n kuin EU:n ulkopuolisiin maanviljelijöihin.

TARKISTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Elintarvikeketjun tuotanto-, jalostus-, markkinointi-, jakelu- ja vähittäismyyntivaiheessa toimivat eri toimijat. Tämä ketju on selkeästi tärkein kanava, jolla elintarvikkeet tuodaan ”pellolta pöytään”. Nämä toimijat käyvät kauppaa elintarvikkeilla eli maatalouden alkutuotteilla, myös kalastus- ja vesiviljelytuotteilla, jotka on lueteltu perussopimuksen liitteessä I ja tarkoitettu käytettäväksi elintarvikkeena, ja muilla elintarvikkeilla, joita ei ole lueteltu kyseisessä liitteessä mutta jotka on jalostettu maataloustuotteista elintarvikkeena käytettäväksi.

(3)  Maatalous- ja elintarvikeketjun tuotanto-, jalostus-, tuonti-, vienti-, markkinointi-, jakelu- ja vähittäismyyntivaiheessa ja vaiheessa, jossa maatalous- ja elintarviketuotteita myydään loppukuluttajille, toimivat eri toimijat. Tämä ketju on selkeästi tärkein kanava, jolla maatalous- ja elintarviketuotteet tuodaan ”pellolta pöytään”. Nämä toimijat käyvät kauppaa maatalous- ja elintarviketuotteilla eli maatalouden alkutuotteilla, myös kalastus- ja vesiviljelytuotteilla, jotka on lueteltu perussopimuksen liitteessä I ja tarkoitettu käytettäväksi elintarvikkeena, ja muilla elintarvikkeilla, joita ei ole lueteltu kyseisessä liitteessä mutta jotka on jalostettu maataloustuotteista elintarvikkeena käytettäväksi.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Toimijoiden lukumäärä ja koko vaihtelevat elintarvikeketjun eri vaiheissa. Neuvotteluvoiman erot liittyvät toimijoiden keskittymisen eri asteisiin ja voivat mahdollistaa neuvotteluvoiman epäreilun käyttämisen epäterveiden kaupan käytäntöjen kautta. Epäterveet kaupan käytännöt ovat erityisen vahingollisia elintarvikeketjun pienten ja keskisuurten toimijoiden kannalta. Maataloustuottajat, jotka toimittavat maatalouden alkutuotteita, ovat enimmäkseen pieniä ja keskisuuria.

(5)  Toimijoiden lukumäärä ja koko vaihtelevat maatalous- ja elintarvikeketjun eri vaiheissa. Neuvotteluvoiman erot liittyvät toimijoiden keskittymisen eri asteisiin ja voivat mahdollistaa neuvotteluvoiman epäreilun käyttämisen epäterveiden kaupan käytäntöjen kautta. Epäterveet kaupan käytännöt ovat erityisen vahingollisia elintarvikeketjun pienten ja keskisuurten toimijoiden kannalta niin unionissa kuin unionin ulkopuolella. Maataloustuottajat, jotka toimittavat maatalouden alkutuotteita, ovat usein pieniä ja keskisuuria toimijoita maatalous- ja elintarvikeketjussa.

Perustelu

Pienet elintarviketuottajat ja työntekijät kehitysmaissa kärsivät suoraan tai epäsuorasti epäterveistä kaupan käytännöistä, joita elintarvikeketjun vaikutusvaltaisimmat toimijat harjoittavat.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tiettyjen räikeästi epäterveiden kaupan käytäntöjen osalta olisi otettava käyttöön unionin suojelun vähimmäistaso, jotta voidaan vähentää tällaisten käytäntöjen esiintymistä ja edistää maatalousväestön kohtuullisen elintason varmistamista. Sen olisi hyödytettävä kaikkia maataloustuottajia tai luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka toimittavat elintarvikkeita, mukaan luettuna tuottajaorganisaatiot ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, edellyttäen että kaikki nämä henkilöt täyttävät komission suosituksen 2003/361/EY12 liitteessä annetun mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmän. Mikrokokoiset ja pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat ovat erityisen alttiita epäterveille kaupan käytännöille ja kykenevät heikoiten selviytymään niistä ilman negatiivisia vaikutuksia taloudelliselle elinkelpoisuudelleen. Koska epäterveiden kaupan käytäntöjen aiheuttama taloudellinen paine pieniin ja keskisuuriin yrityksiin usein siirtyy eteenpäin ketjussa ja saavuttaa maataloustuottajat, epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevilla säännöillä pitäisi suojella myös pieniä ja keskisuuria väliportaan tavarantoimittajia alkutuotantoa seuraavissa vaiheissa. Väliportaan tavarantoimittajien suojelulla pitäisi pystyä myös välttämään tahattomat seuraukset (etenkin kohtuuttomasti kohoavien hintojen muodossa) kaupan ohjautumisesta pois maataloustuottajilta ja niiden järjestöiltä, jotka tuottavat jalostettuja tuotteita, sellaisille tavarantoimittajille, joita suojelu ei koske.

(7)  Epäterveiden kaupan käytäntöjen osalta olisi otettava käyttöön unionin suojelun vähimmäistaso, jotta voidaan vähentää tällaisten käytäntöjen esiintymistä, edistää maatalousväestön kohtuullisen elintason varmistamista niin unionissa kuin sen ulkopuolella ja ehkäistä turvattomia ja kestämättömiä käytäntöjä ja epävarmoja työoloja ja vähentää elintarviketurvallisuusriskejä ja elintarvikejätteen syntymistä elintarvikeketjussa. Sen olisi hyödytettävä kaikkia maataloustuottajia tai luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka toimittavat maatalous- ja elintarviketuotteita, mukaan luettuna tuottajaorganisaatiot ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, kasvattamatta niiden hallinnollista taakkaa. Mikrokokoiset ja pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat ovat erityisen alttiita epäterveille kaupan käytännöille ja kykenevät heikoiten selviytymään niistä ilman negatiivisia vaikutuksia taloudelliselle elinkelpoisuudelleen. Koska epäterveiden kaupan käytäntöjen aiheuttama taloudellinen paine yrityksiin usein siirtyy eteenpäin ketjussa ja saavuttaa maataloustuottajat, epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevilla säännöillä pitäisi suojella myös väliportaan tavarantoimittajia alkutuotantoa seuraavissa vaiheissa. Väliportaan tavarantoimittajien suojelulla unionissa ja sen ulkopuolella pitäisi pystyä myös välttämään tahattomat seuraukset (etenkin kohtuuttomasti kohoavien hintojen muodossa) kaupan ohjautumisesta pois maataloustuottajilta ja niiden järjestöiltä, jotka tuottavat jalostettuja tuotteita, sellaisille tavarantoimittajille, joita suojelu ei koske.

__________________

 

12 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

 

Perustelu

Epäterveet kaupan käytännöt aiheuttavat elintarvikejätettä, vaarallisia ja kestämättömiä käytäntöjä sekä epäterveitä työoloja ja vaarantavat pienten elintarviketuottajien ja työntekijöiden toimeentulon elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa niin unionissa kuin muuallakin maailmassa. Koska suojelua aiotaan laajentaa pidemmälle aiempiin vaiheisiin, se voidaan lisäksi laajentaa kattamaan tavarantoimittajat yleensä.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden tavarantoimittajien pitäisi pystyä luottamaan unionin suojelun vähimmäistasoon myydessään elintarvikkeita unioniin sijoittautuneille ostajille, jotta vältetään unionin tavarantoimittajien suojelusta aiheutuvat tahattomat vääristävät vaikutukset.

(8)  Sen varmistamiseksi, että unioni täyttää perussopimuksessa sille asetetun velvoitteen kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta sekä kestävän kehityksen tavoitteita koskevat sitoumuksensa, unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden tavarantoimittajien pitäisi pystyä luottamaan unionin suojelun vähimmäistasoon myydessään maatalous- ja elintarviketuotteita ostajille, jotka markkinoivat ja myyvät kyseisiä tuotteita unionin markkinoilla, jotta vältetään unionin tavarantoimittajien suojelusta aiheutuvat tahattomat vääristävät vaikutukset.

Perustelu

Pienten elintarviketuottajien ja työntekijöiden kehitysmaissa saaman voiton alati pienenevä osuus ja epäterveistä kaupan käytännöistä heille aiheutuvat työolot horjuttavat unionin kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja sille kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmassa asetettuja tavoitteita.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Tuotantoketjun valtasuhteiden epätasapaino ja ruokakauppojen epäterveet kaupan käytännöt käyvät kalliiksi, mikä aiheuttaa ja vahvistaa useimmissa maataloustuotantoa harjoittavissa köyhissä maissa merkittäviä kielteisiä sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, joista voidaan mainita esimerkiksi perusihmisoikeuksien kieltäminen, sukupuolisyrjintä, kyvyttömyys saada elämiseen riittävää palkkaa ja pitkät työpäivät.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tuottajaorganisaatioiden tai niiden yhteenliittymien esittämillä valituksilla voidaan suojata sellaisten organisaation yksittäisten jäsenten henkilöllisyys, jotka ovat pieniä ja keskisuuria tavarantoimittajia ja katsovat joutuneensa alttiiksi epäterveille kaupan käytännöille. Sen vuoksi jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten olisi voitava hyväksyä tällaisten tahojen tekemät valitukset ja toimia niiden pohjalta ja suojella samalla vastaajan menettelyllisiä oikeuksia.

(14)  Tuottajaorganisaatioiden tai niiden yhteenliittymien samoin kuin tuottajien kanssa työskentelevien organisaatioiden tai organisaatioiden, joilla on todistetusti asiantuntemusta kaupan käytännöistä elintarvikeketjuissa, mukaan lukien kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja mahdolliset muut asianomaiset osapuolet, esittämillä valituksilla voidaan suojata sellaisten organisaation yksittäisten jäsenten henkilöllisyys, jotka ovat pieniä ja keskisuuria tavarantoimittajia ja katsovat joutuneensa alttiiksi epäterveille kaupan käytännöille. Sen vuoksi jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten olisi voitava hyväksyä tällaisten tahojen tekemät valitukset ja toimia niiden pohjalta ja suojella samalla vastaajan menettelyllisiä oikeuksia.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ulottamaan valitusoikeus etujärjestöille siten, että ne voivat esittää valituksen yhden tai useamman jäsenensä puolesta, koska useimmilla yksittäisillä tavarantoimittajilla ei ole resursseja viedä asiaa eteenpäin itse.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä direktiiviä sovelletaan tiettyihin epäterveisiin kaupan käytäntöihin, joita esiintyy elintarvikkeiden kaupassa, kun myyjänä on tavarantoimittaja, joka on pieni ja keskisuuri yritys, ja ostaja on muu kuin pieni ja keskisuuri yritys.

2.  Tätä direktiiviä sovelletaan tiettyihin epäterveisiin kaupan käytäntöihin, joita esiintyy maatalous- ja elintarviketuotteiden kaupassa, kun myyjänä on tavarantoimittaja, mukaan lukien tuottajaorganisaatioiden tai -osuuskuntien ja niiden jäsenten väliset liiketoimet.

Perustelu

Soveltamisalan laajentaminen kaikkiin ostajiin on olennaista, jotta vältetään epäterveiden kaupan käytäntöjen siirtyminen toimitusketjussa eteenpäin siten, ettei niillä tuottajilla ja tavarantoimittajilla, joihin asia vaikuttaa, ole käytettävissä valitusmekanismeja (dominovaikutus). Siihen on sisällytettävä myös osuuskuntien ja niiden jäsenten väliset suhteet varsinkin maitoalalla, missä osuuskunnat ovat usein kartuttaneet huomattavan määrän neuvotteluvoimaa jäseniinsä nähden.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  ’ostajalla’ luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on sijoittautunut unioniin ja joka ostaa elintarvikkeita kaupankäynnin kautta. ’Ostajalla’ voidaan tarkoittaa myös tällaisten luonnollisten ja oikeushenkilöiden ryhmää;

(a)  ’ostajalla’ sijoittautumispaikasta riippumatta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka ostaa maatalous- tai elintarviketuotteita kaupankäynnin kautta saattaakseen ne unionin markkinoille. ’Ostajalla’ voidaan tarkoittaa myös tällaisten luonnollisten ja oikeushenkilöiden ryhmää;

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  ’epäterveillä kaupan käytännöillä’ käytäntöjä, jotka poikkeavat jyrkästi hyvästä ja oikeudenmukaisesta kauppatavasta, ovat kunniallisen ja vilpittömän kaupankäynnin vastaisia ja joita ostaja noudattaa yksipuolisesti suhteessa tavarantoimittajaan, tai joissa ostajan taloudellinen riski siirretään tai yritetään siirtää perusteettomasti ja suhteettomasti tavarantoimittajalle; tai joissa tavarantoimittaja asetetaan tai yritetään asettaa kaupallisessa suhteessa merkittävään oikeuksien ja velvollisuuksien epätasapainoon ennen sopimusta tai sopimuksen aikana tai sen jälkeen;

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  ’toimitussopimuksella’ tavarantoimittajan ja ostajan tekemää kirjallista sopimusta, josta ilmenee selkeästi ja avoimesti kaupallisen sopimuksen olennaiset seikat, kuten osapuolten nimet, heidän oikeutensa ja velvoitteensa, hinta, kesto, toimitusehdot, maksuehdot samoin kuin sopimuksen tarkoitus, täytäntöönpano ja sopimuksen päättämisen vaikutus.

Perustelu

Tämä määritelmä avulla voidaan kehittää ja valvoa muita direktiivissä ehdotettuja asioita. Avoimuuden varmistamiseksi on välttämätöntä, että sopimukset tehdään kirjallisesti, sillä siten voidaan valvoa ja ratkaista direktiivissä säänneltyjä ja kiellettyjä väärinkäytöksiä.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat kaupan käytännöt kielletään:

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki epäterveet kaupan käytännöt kielletään, mukaan lukien ainakin seuraavat kaupan käytännöt:

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ostaja peruuttaa pilaantuvien elintarvikkeiden tilauksen niin lyhyellä varoitusajalla, että tavarantoimittajan ei voida kohtuudella odottaa löytävän muuta vaihtoehtoa näiden tuotteiden myyntiä tai käyttöä varten;

(b)  ostaja peruuttaa pilaantuvien elintarvikkeiden tilauksen niin lyhyellä varoitusajalla, että tavarantoimittajan ei voida kohtuudella odottaa löytävän muuta samanarvoista vaihtoehtoa näiden tuotteiden myyntiä tai käyttöä varten;

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  ostaja käyttää käänteisiä sähköisiä huutokauppoja eli kaksivaiheisia huutokauppoja, hintojen alentamiseksi; näitä ei säännellä ja niissä ei varmisteta avoimuutta kaupankäynnin, hinnanmuodostuksen tai tarjoajien suhteen ostettaessa maatalous- ja elintarviketuotteita, jotka EU on sertifioinut laatu- ja alkuperätuotteiksi, sekä muita kuin sertifioituja tuotteita;

Perustelu

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  ostaja muuttaa yksipuolisesti ja takautuvasti toimitussopimuksen ehtoja, jotka koskevat elintarvikkeiden toimituksen tai jakelun tiheyttä, ajankohtaa tai määrää, laatuvaatimuksia tai hintaa;

(c)  ostaja muuttaa yksipuolisesti toimitussopimuksen ehtoja, jotka koskevat elintarvikkeiden toimituksen tai jakelun tiheyttä, ajankohtaa tai määrää, laatuvaatimuksia tai hintaa tai maksuehtoja;

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tavarantoimittaja maksaa elintarvikkeiden hävikistä, joka aiheutuu ostajan tiloissa ja joka ei ole aiheutunut tavarantoimittajan laiminlyönnistä tai virheestä.

(d)  tavarantoimittaja maksaa elintarvikkeiden hävikistä, joka aiheutuu sen jälkeen, kun tuote on siirtynyt ostajan omistukseen, ja joka ei ole aiheutunut tavarantoimittajan laiminlyönnistä tai virheestä.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  ostaja myy elintarvikkeita alle kustannusten, joilla ne hankittiin, vauhdittaakseen muiden tuotteiden myyntiä (ns. sisäänheittotuotteet);

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d b)  ostaja väittää epäjohdonmukaisesti, että tuotteet eivät täytä ulkonäköä koskevia vaatimuksia, ja pyrkii siten peruuttamaan toimitussopimuksen tai heikentämään sen ehtoja;

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d c)  ostaja soveltaa liioitellun tiukkoja vaatimuksia tuotteen vastaanoton jälkeiseen vähimmäissäilyvyysaikaan, jotta voi hylätä tilauksen, jota ei tavarantoimittajasta johtumattomista syistä ole käsitelty riittävän nopeasti;

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d d)  ostaja edellyttää, että tavarantoimittajat vastaavat taloudellisista kustannuksista, jotka aiheutuvat ostajan tavarantoimittajalle tuotannon suunnittelua varten antamista epätarkoista tilausennusteista.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tavarantoimittajan on osoitettava valitus sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, johon ostaja, jonka epäillään harjoittaneen kiellettyä kaupan käytäntöä, on sijoittautunut.

1.  Tavarantoimittajan on osoitettava valitus sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, johon ostaja, jonka epäillään harjoittaneen kiellettyä kaupan käytäntöä, on sijoittautunut, lisäämättä kuitenkaan hallinto- ja menettelykuluja.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen tavarantoimittajan on tehtävä valitus minkä tahansa jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle. Lainvalvontaviranomaisen on toimitettava vastaanottamansa valitus sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle (jos kyseessä on eri jäsenvaltio), johon kielletyn kaupan käytännön harjoittamisesta epäilty ostaja on sijoittautunut.

Perustelu

Direktiiviä sovelletaan myös EU:n ulkopuolisiin tavarantoimittajiin, ja tämä tarkistus tarjoaa niille mekanismin valituksen esittämiseen. Tämä on välttämätöntä, jotta vältetään EU:n ja sen ulkopuolisten tavarantoimittajien eriarvoinen kohtelu, kilpailun vääristyminen ja kaupan vinoutuminen. Tämä on tärkeää, koska sen avulla edistetään perussopimuksessa määrättyä velvoitetta kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta sekä EU:n sitoumuksia kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Jos ostaja on sijoittautunut muualle kuin unioniin, tavarantoimittajan on osoitettava valitus sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, johon se on itse sijoittautunut. Jos tavarantoimittaja on sijoittautunut muualle kuin unioniin, tavarantoimittaja voi osoittaa valituksensa mille tahansa nimetylle lainvalvontaviranomaiselle.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tuottajaorganisaatioilla tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymillä, joiden jäsenet tai jäsenten jäsenet katsovat, että kielletty kaupan käytäntö on vaikuttanut niihin, on oltava oikeus tehdä valitus.

2.  Unionissa tai unionin ulkopuolella toimivilla tuottajaorganisaatioilla tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymillä, joiden jäsenet tai jäsenten jäsenet katsovat, että kielletty kaupan käytäntö on vaikuttanut niihin, samoin kuin tuottajien kanssa työskentelevillä organisaatioilla tai organisaatioilla, joilla on todistetusti asiantuntemusta kaupan käytännöistä elintarvikeketjussa, mukaan lukien valtiosta riippumattomat järjestöt, kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja muut tuottajien tai muiden asianomaisten osapuolten puolesta toimivat järjestöt, on oltava oikeus tehdä valitus.

Perustelu

Jotta voidaan voittaa pelot ja varmistaa, että haavoittuvassa asemassa olevat toimijat pääsevät tehokkaasti tekemään valituksen, on olennaisen tärkeää laajentaa valitusoikeus koskemaan organisaatioita, jotka työskentelevät toimitusketjujen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ja tukevat haavoittuvassa asemassa olevia toimijoita, kuten pieniä elintarviketuottajia ja naisia. Tämä koskee erityisesti maita, joissa hallinnon taso on heikko ja eriarvoisuus suurta.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

4 a.  Komissio laatii ja asettaa saataville verkkosivustollaan monikielisen oppaan, jossa selitetään, miten valitus on laadittava ja minkä tyyppisiä tietoja on toimitettava lainvalvontaviranomaisille eri puolilla unionia, jotta ne voivat päättää virallisen tutkimuksen käynnistämisestä.

Perustelu

Pk-yrityksiltä puuttuu usein asiantuntemusta ja tietotaitoa oikeuksiensa puolustamiseksi. Tämä pitää paikkansa etenkin kehitysmaiden pk-yritysten osalta. Komission tarjoama neuvonta ja tuki on siksi välttämätöntä, jotta pk-yritykset voivat suojella oikeuksiaan ja varmistaa niiden toteutuminen.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan perusteet ja yhteiset menetelmät, joita lainvalvontaviranomaisten on käytettävä määrittäessään sakkojen suuruutta ja joissa otetaan huomioon ainakin seuraavat seikat: rikkojan liikevaihto, rikkojan epäterveestä kaupan käytännöstä saama hyöty, rikkomuksen uhrien lukumäärä ja asema sekä se, jos ostaja on käyttänyt epätervettä kaupan käytäntöä toistuvasti.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio varmistaa, että AGRI-pääosastolla on asiointipostilaatikko komission verkkosivuilla pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) unionissa ja unionin ulkopuolella niiden oikeuksien suojelemiseksi ja käyttämiseksi epäterveitä kaupan käytäntöjä1 a vastaan tarjoamalla menettelyihin liittyvää tietoa. Kaikki asiaankuuluvat tiedot ovat kaikilla EU:n kielillä.

 

______________

 

1 a http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 b.  Komission ja jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten on sovellettava tämän direktiivin säännöksiä tiiviissä yhteistyössä. Komissio vahvistaa verkoston yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, myös rajat ylittäviä epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevista tapauksista tiedottamista, niihin liittyviä kuulemisia ja niiden jakamista koskevat järjestelyt, ja tarkistaa niitä tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

Perustelu

EU-tason koordinointi on olennaista sen varmistamiseksi, että epäterveet kaupan käytännöt, joihin liittyy toimijoita useista jäsenvaltioista ja EU:n ulkopuolelta, käsitellään tasapuolisesti ja että lainvalvontaviranomaiset voivat jakaa tietoja, jakaa keskenään rajat ylittäviä epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevia tapauksia sekä koordinoida toimintamenetelmiään. Tämän lisäksi verkosto tarjoaa yhteyspisteen, johon EU:n ulkopuoliset tavarantoimittajat voivat ottaa yhteyttä, jos ne eivät ole varmoja, minkä valtion kansalliselle lainvalvontaviranomaiselle valitus on jätettävä.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on lähettävä kunkin vuoden 15 päivään maaliskuuta mennessä komissiolle kertomus epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välillä elintarvikeketjussa. Tämän kertomuksen on sisällettävä erityisesti kaikki asiaankuuluvat tiedot tämän direktiivin mukaisten sääntöjen soveltamisesta ja täytäntöönpanon valvonnasta kyseisessä jäsenvaltiossa edeltävän vuoden aikana.

1.  Jäsenvaltioiden on lähettävä kunkin vuoden 15 päivään maaliskuuta mennessä komissiolle kertomus epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välillä elintarvikeketjussa. Tämän kertomuksen on sisällettävä erityisesti kaikki asiaankuuluvat tiedot tämän direktiivin mukaisten sääntöjen soveltamisesta ja täytäntöönpanon valvonnasta kyseisessä jäsenvaltiossa edeltävän vuoden aikana, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä rajat ylittäviin epäterveisiin kaupan käytäntöihin sekä niiden suoriin ja välillisiin vaikutuksiin tavarantoimittajiin, unionin ulkopuolelle sijoittautuneet tavarantoimittajat mukaan luettuina. Jäsenvaltioiden on arvioitava myös, miten voimassa olevalla direktiivillä on edistetty elintarvikejätteen vähentämistä, elintarviketurvallisuuden parantamista ja kestävien käytäntöjen edistämistä elintarvikeketjussa.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tekee arvioinnin tämän direktiivin soveltamisesta aikaisintaan kolme vuotta sen soveltamispäivän jälkeen ja toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle kertomuksen sitä koskevista keskeisistä havainnoista.

1.  Komissio tekee arvioinnin tämän direktiivin soveltamisesta kolme vuotta sen soveltamisen alkamisen jälkeen ja toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle kertomuksen sitä koskevista keskeisistä havainnoista. Kertomuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten tehokkaasti direktiivillä suojellaan heikoimmassa asemassa olevia toimijoita epäterveiltä kaupan käytännöiltä koko elintarvikeketjussa sekä unionissa että sen ulkopuolella. Siinä on arvioitava myös, miten direktiivillä on edistetty elintarvikejätteen vähentämistä, elintarvikkeiden laadun parantamista ja kestävien käytäntöjen edistämistä elintarvikeketjussa. Kertomuksessa on arvioitava, onko tätä direktiiviä aihetta tarkistaa erityisesti siten, että siihen lisätään uusia epäterveitä kaupan käytäntöjä ja siinä hyödynnetään tuotantokustannuksia ja hinnan välittymistä maatalous- ja elintarvikeketjussa koskevia tietoja, joiden avulla voidaan vahvistaa kriteerit oikeudenmukaisten hintojen määrittämiselle toimitussopimuksessa. Tämän kertomuksen pohjalta komissio voi tehdä asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia.

ASIAN KÄSITTELY

LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa

Viiteasiakirjat

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

13.9.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Linda McAvan

11.7.2018

Valiokuntakäsittely

29.8.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

11

1

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Adam Szejnfeld

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Asim Ademov, Andrea Bocskor

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

11

+

ALDE

Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

1

-

ECR

Eleni Theocharous

5

0

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Željana Zovko

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (17.9.2018)

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Valmistelija: Pilar Ayuso

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin maanviljelijät ovat elintarvikeketjun heikoimmassa asemassa, koska heillä ole juuri lainkaan neuvotteluvoimaa. Yhteisessä maatalouspolitiikassa (YMP) on otettu viime vuosina käyttöön tiettyjä uusia säännöksiä, joilla on parannettu heidän markkina-asemaansa siten, että on edistetty tuotannon keskittämistä tuottajaorganisaatioiden avulla.

Vaikka poliittisella kentällä on tapahtunut myönteistä kehitystä, lainsäädännön saralla on vielä parannettavaa, ja eri toimijoiden ihanteellisen tasapainon eteen on vielä paljon tehtävää. Maatalous- ja elintarvikealan toimitusten hajanaisuus, YMP:n tukivälineiden markkinapainotteisuus ja hintavaihteluiden lisääntyminen ovat tekijöitä, joiden vuoksi on välttämätöntä taata toimittajille ja ostajille riittävän yhdenvertaiset lähtökohdat.

On syytä korostaa, että epäterveet käytännöt saattavat merkitä viljelijöille taloudellisia tappioita ja vähentää YMP-tuesta saatavaa hyötyä, kun tuki on sidottu entistä tiiviimmin ekologiseen kestävyyteen. Erilaisia epäterveitä käytäntöjä on paljon, ja jotkut niistä, kuten tappiollinen myynti, ovat tiuhaan toistuvia eikä uhreilla ole oikeudellisten puutteiden ja oikeudellisen epävarmuuden vuoksi juurikaan liikkumavaraa reagoida niihin. 

Siksi unionin on reagoitava tähän tilanteeseen ja pyrittävä luomaan oikeudellinen kehys, jolla parannetaan elintarvikeketjun tasapainoa. Epäterveet käytännöt heikentävät unionin monien maatalousyritysten kannattavuutta, eivätkä jäsenvaltiot voi ummistaa silmiään todellisuudelta. Muutama vuosi sitten hyväksytyssä niin kutsutussa toimitusketjualoitteessa esiteltiin hyvien käytäntöjen periaatteita, mikä ei ikävä kyllä kuitenkaan riitä epäterveiden käytäntöjen tehokkaaseen torjumiseen, mikäli periaatteiden noudattamatta jättämisestä ei määrätä seuraamuksia ja valituksia ei voi tehdä luottamuksellisesti. 

On siis aihetta kiittää komissiota siitä, että se on ottanut ensimmäisen askeleen ottaakseen käyttöön alaa koskevaa unionin lainsäädäntöä ja ehdottanut kaikkia jäsenvaltioita sitovia vähimmäissäännöksiä. Ehdotuksen tiettyjä näkökohtia olisi kuitenkin parannettava, jotta se ei jäisi pelkästään poliittiseksi eleeksi.

On ensinnäkin hyvin tärkeää, ettei unionin oikeudellisilla teksteillä vesitetä saavutuksia, joita eräät jäsenvaltiot ovat jo saaneet aikaan torjuessaan epäterveitä käytäntöjä. Valmistelijan yhtenä pääkohtana on, että kansallisten hallintojen on voitava mennä direktiivin vähimmäisvaatimuksia pidemmälle. Eräät maat ovat ottaneet käyttöön säännöksiä, joilla on parannettu huomattavasti arvoketjun kaikkien toimijoiden suhteita. 

Ehdotuksen soveltamisala on liian rajoittunut, koska se kattaa ainoastaan suurten ostajien väärinkäytökset, jotka kohdistuvat pieniin ja keskisuuriin tavarantoimittajayrityksiin. Valmistelija katsoo, että unionin oikeudellinen suoja olisi ulotettava kattamaan epäterveiden tilanteiden koko kirjo. 

Komission tekstissä ei puututa tappiolliseen myyntiin, jonka taas viljelijät ovat nostaneet useimmin esille valittaessaan tietyistä pilaantuvien tuotteiden mielivaltaisista markkinointikäytännöistä, joihin suurostajat turvautuvat houkutellakseen asiakkaita. 

Valmistelija on vakaasti sitä mieltä, että unionin lainsäädäntö jäisi tehottomaksi, ellei käytetä kirjallisia sopimuksia. Vaikka YMP-lainsäädännössä ei toistaiseksi edellytetä kirjallisia sopimuksia unionin tasolla, uudessa direktiivissä olisi sentään otettava huomioon hienoinen edistyminen maatalousalan yhteisessä markkinajärjestelyssä, joka mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat edellyttää kirjallisia sopimuksia omalla alueellaan. Valmistelija kannustaa kaikkia jäsenvaltioita noudattaman tiettyjen maiden, kuten Espanjan, näyttämää esimerkkiä ja ottamaan käyttöön pakolliset sopimukset.

Jotta lähtökohdat olisivat yhdenvertaiset koko unionissa, jäsenvaltioilla olisi oltava yhdenvertaiset perusteet seuraamusten määrittämiseksi mutta ne eivät kuitenkaan saisi heikentää kansallista toimivaltaa. Valmistelija ehdottaa muotoilua, joka muistuttaa unionin nykyisistä lainsäädäntöteksteistä jo löytyviä ilmaisuja.  

Markkinoita koskeva avoimuus kuuluu myös niihin osatekijöihin, jotka olisi otettava huomioon, kun unionin lainsäädännöllä puututaan epäterveisiin kaupallisiin käytäntöihin. Valmistelija ehdottaa tiettyjen jo hyväksyttyjen kansallisten säännösten innoittamana, että kaikki jäsenvaltiot perustavat kansallisia maatalous- ja elintarvikeketjun seurantakeskuksia, jotka valvovat markkinahintoja ja jäljittävät säännönvastaisuuksia. Tällainen keino olisi hyvin hyödyllinen arvioitaessa lainsäädännön täytäntöönpanoa tulevaa tarkistamista ja kansallisten tietojen vaihtamista varten. 

Komission ehdotuksen yhtenä olennaisena osatekijänä on mahdollisuus suojella luottamuksellisuutta, kun tuottaja tekee valituksen. Tällöin valitus voitaisiin tehdä ilman ”pelkotekijää”. Valmistelija haluaa tehostaa komission tekstiä siten, että oikeus luottamuksellisuuteen olisi automaattinen. 

Komission ehdotuksen kaipaamiin muutoksiin kuuluu valmistelijan mielestä myös se, että direktiivin soveltamisalaan olisi sisällytettävä myös kolmansiin maihin sijoittautuneet ostajat, jotka ostavat unionin tuotteita myydäkseen ne jäsenvaltioiden markkinoilla. Tarkoituksena on välttää se, että eräät ostajat voisivat kiertää unionin säännöksiä yksinkertaisesti sijoittautumalla muualle kuin unioniin.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Elintarvikeketjun tuotanto-, jalostus-, markkinointi-, jakelu- ja vähittäismyyntivaiheessa toimivat eri toimijat. Tämä ketju on selkeästi tärkein kanava, jolla elintarvikkeet tuodaan ”pellolta pöytään”. Nämä toimijat käyvät kauppaa elintarvikkeilla eli maatalouden alkutuotteilla, myös kalastus- ja vesiviljelytuotteilla, jotka on lueteltu perussopimuksen liitteessä I ja tarkoitettu käytettäväksi elintarvikkeena, ja muilla elintarvikkeilla, joita ei ole lueteltu kyseisessä liitteessä mutta jotka on jalostettu maataloustuotteista elintarvikkeena käytettäväksi.

(3)  Maatalous- ja elintarvikeketjussa maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus-, markkinointi-, jakelu- ja vähittäismyyntivaiheessa toimivat eri toimijat. Tämä ketju on selkeästi tärkein kanava tuotteiden toimittamisessa. Nämä toimijat käyvät kauppaa maataloustuotteilla tai elintarvikkeilla eli maatalouden alkutuotteilla, myös kalastus- ja vesiviljelytuotteilla, jotka on lueteltu perussopimuksen liitteessä I ja tarkoitettu käytettäväksi elintarvikkeena, ja muilla elintarvikkeilla, joita ei ole lueteltu kyseisessä liitteessä mutta jotka on jalostettu maataloustuotteista elintarvikkeena ja maataloustuotteena käytettäväksi.

 

(Muutos ”elintarvikeketjusta” ”maatalous- ja elintarvikeketjuksi” tehdään kaikkialle tekstiin.) Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Toimijoiden lukumäärä ja koko vaihtelevat elintarvikeketjun eri vaiheissa. Neuvotteluvoiman erot liittyvät toimijoiden keskittymisen eri asteisiin ja voivat mahdollistaa neuvotteluvoiman epäreilun käyttämisen epäterveiden kaupan käytäntöjen kautta. Epäterveet kaupan käytännöt ovat erityisen vahingollisia elintarvikeketjun pienten ja keskisuurten toimijoiden kannalta. Maataloustuottajat, jotka toimittavat maatalouden alkutuotteita, ovat enimmäkseen pieniä ja keskisuuria.

(5)  Toimijoiden lukumäärä ja koko vaihtelevat maatalous- ja elintarvikeketjun eri vaiheissa. Neuvotteluvoiman erot liittyvät toimijoiden keskittymisen eri asteisiin ja voivat mahdollistaa neuvotteluvoiman epäreilun käyttämisen epäterveiden kaupan käytäntöjen kautta. Epäterveet kaupan käytännöt ovat erityisen vahingollisia maatalous- ja elintarvikeketjun pienten ja keskisuurten ja markkina-arvoltaan keskisuurten toimijoiden kannalta niin unionissa kuin unionin ulkopuolella. Kaikki toimijat ovat kuitenkin taloudellisen toimintansa laajuudesta riippumatta alttiita epäterveille kaupan käytännöille.

Perustelu

Tarkistuksen ensimmäinen osa: katso tarkistuksen 7 perustelu. Toisessa osassa pohjustetaan soveltamisalan laajentamista kattamaan kaikki toimijat riippumatta näiden taloudellisen toiminnan laajuudesta. Pienet elintarviketuottajat ja työntekijät kehitysmaissa kärsivät suoraan tai epäsuorasti epäterveistä kaupan käytännöistä, joita elintarvikeketjun vaikutusvaltaisimmat toimijat harjoittavat.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Maataloustuottajat, jotka toimittavat maatalouden alkutuotteita, ovat enimmäkseen pieniä ja keskisuuria. Maataloustuotannossa ylitetään kuitenkin usein pienten ja keskisuurten yritysten määrittämiseen käytetyt harvalukuiset perusteet, esimerkiksi silloin, kun yritykset palkkaavat kausityöntekijöitä. Siksi on asianmukaista laajentaa tämän direktiivin soveltamisalaa markkina-arvoltaan keskisuuriin yrityksiin. Markkina-arvoltaan keskisuuret yritykset ovat yrityksiä, tuottajaorganisaatioita, osuuskuntia tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymiä, joilla on keskisuuri rakenne, korkea pääomasuhde ja enintään 3 000 työntekijää. Markkina-arvoltaan keskisuuret yritykset voivat olla myös perheyrityksiä. Pienten, keskisuurten ja markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten markkinavoima on vähäinen verrattuna maatalous- tai elintarvikeketjun suuriin toimijoihin.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tiettyjen räikeästi epäterveiden kaupan käytäntöjen osalta olisi otettava käyttöön unionin suojelun vähimmäistaso, jotta voidaan vähentää tällaisten käytäntöjen esiintymistä ja edistää maatalousväestön kohtuullisen elintason varmistamista. Sen olisi hyödytettävä kaikkia maataloustuottajia tai luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka toimittavat elintarvikkeita, mukaan luettuna tuottajaorganisaatiot ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, edellyttäen että kaikki nämä henkilöt täyttävät komission suosituksen 2003/361/EY12 liitteessä annetun mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmän. Mikrokokoiset ja pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat ovat erityisen alttiita epäterveille kaupan käytännöille ja kykenevät heikoiten selviytymään niistä ilman negatiivisia vaikutuksia taloudelliselle elinkelpoisuudelleen. Koska epäterveiden kaupan käytäntöjen aiheuttama taloudellinen paine pieniin ja keskisuuriin yrityksiin usein siirtyy eteenpäin ketjussa ja saavuttaa maataloustuottajat, epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevilla säännöillä pitäisi suojella myös pieniä ja keskisuuria väliportaan tavarantoimittajia alkutuotantoa seuraavissa vaiheissa. Väliportaan tavarantoimittajien suojelulla pitäisi pystyä myös välttämään tahattomat seuraukset (etenkin kohtuuttomasti kohoavien hintojen muodossa) kaupan ohjautumisesta pois maataloustuottajilta ja niiden järjestöiltä, jotka tuottavat jalostettuja tuotteita, sellaisille tavarantoimittajille, joita suojelu ei koske.

(7)  Tiettyjen räikeästi epäterveiden kaupan käytäntöjen osalta olisi otettava käyttöön unionin suojelun vähimmäistaso, jotta voidaan vähentää tällaisten käytäntöjen esiintymistä ja edistää maatalousväestön kohtuullisen elintason varmistamista. Sen olisi hyödytettävä kaikkia maataloustuottajia tai luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka toimittavat elintarvikkeita, mukaan luettuna tuottajaorganisaatiot ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät. Koska epäterveiden kaupan käytäntöjen aiheuttama taloudellinen paine yrityksiin usein siirtyy eteenpäin ketjussa ja saavuttaa maataloustuottajat, epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevilla säännöillä pitäisi suojella myös väliportaan tavarantoimittajia alkutuotantoa seuraavissa vaiheissa. Väliportaan tavarantoimittajien suojelulla pitäisi pystyä myös välttämään tahattomat seuraukset (etenkin kohtuuttomasti kohoavien hintojen muodossa) kaupan ohjautumisesta pois maataloustuottajilta ja niiden järjestöiltä, jotka tuottavat jalostettuja tuotteita, sellaisille tavarantoimittajille, joita suojelu ei koske.

__________________

 

12 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

 

Perustelu

Tarkistuksella pohjustetaan soveltamisalan laajentamista kattamaan kaikki toimijat riippumatta näiden taloudellisen toiminnan laajuudesta.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden tavarantoimittajien pitäisi pystyä luottamaan unionin suojelun vähimmäistasoon myydessään elintarvikkeita unioniin sijoittautuneille ostajille, jotta vältetään unionin tavarantoimittajien suojelusta aiheutuvat tahattomat vääristävät vaikutukset.

(8)  Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden tavarantoimittajien pitäisi pystyä luottamaan unionin suojelun vähimmäistasoon myydessään elintarvikkeita unioniin sijoittautuneille ostajille, jotta vältetään unionin tavarantoimittajien suojelusta aiheutuvat tahattomat vääristävät vaikutukset. Unionin politiikan olisi myös oltava johdonmukaista niiden sitoumusten kanssa, jotka unioni on antanut kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen.

Perustelu

Pienten elintarviketuottajien ja työntekijöiden kehitysmaissa saaman voiton alati pienenevä osuus ja epäterveistä kaupan käytännöistä heille aiheutuvat työolot horjuttavat unionin kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja sille kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmassa asetettuja tavoitteita.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Asiaa koskevia sääntöjä olisi sovellettava liiketoimintaan, jota harjoittavat suuremmat – eli eivät pienet ja keskisuuret – toimijat elintarvikeketjussa, koska juuri niillä on yleensä suhteellisesti vahvempi neuvotteluvoima, kun ne käyvät kauppaa pienten ja keskisuurten tavarantoimittajien kanssa.

(9)  Kaikkien maatalous- ja elintarvikeketjun toimijoiden olisi sovellettava asiaa koskevia sääntöjä.

Perustelu

Tarkistuksella pohjustetaan soveltamisalan laajentamista kattamaan kaikki toimijat riippumatta näiden taloudellisen toiminnan laajuudesta.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Koska suurimmassa osassa jäsenvaltioita on jo epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevia kansallisia sääntöjä, jotka tosin eroavat toisistaan, on aiheellista käyttää välineenä direktiiviä, jolla otetaan käyttöön suojelun vähimmäistaso unionin lainsäädännössä. Tämän pitäisi antaa jäsenvaltioille mahdollisuus sisällyttää asiaa koskevat säännöt kansalliseen oikeusjärjestykseensä siten, että saadaan aikaan yhtenäinen järjestelmä. Jäsenvaltioita ei pitäisi estää antamasta ja soveltamasta alueellaan tiukempia kansallisia lakeja, joilla suojellaan pieniä ja keskisuuria tavarantoimittajia ja ostajia epäterveiltä kaupan käytännöiltä, joita esiintyy yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa, edellyttäen että noudatetaan sisämarkkinoiden toimintaan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä.

(10)  Koska suurimmassa osassa jäsenvaltioita on jo epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevia kansallisia sääntöjä, jotka tosin eroavat toisistaan, on aiheellista käyttää välineenä direktiiviä, jolla otetaan käyttöön suojelun vähimmäistaso unionin lainsäädännössä. Tämän pitäisi antaa jäsenvaltioille mahdollisuus sisällyttää asiaa koskevat säännöt kansalliseen oikeusjärjestykseensä siten, että saadaan aikaan yhtenäinen järjestelmä. Jäsenvaltioita ei pitäisi estää antamasta ja soveltamasta alueellaan tiukempia kansallisia lakeja, joilla suojellaan taloudellisen toiminnan laajuudesta riippumatta kaikkia tavarantoimittajia ja ostajia epäterveiltä kaupan käytännöiltä, joita esiintyy yritysten välisissä suhteissa maatalous- ja elintarvikeketjussa, edellyttäen että noudatetaan sisämarkkinoiden toimintaan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä.

Perustelu

Tarkistuksella pohjustetaan soveltamisalan laajentamista kattamaan kaikki toimijat riippumatta näiden taloudellisen toiminnan laajuudesta.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Koska epäterveitä kaupan käytäntöjä voi esiintyä elintarvikkeen myynnin kaikissa vaiheissa eli ennen myyntitapahtumaa, sen aikana tai sen jälkeen, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan tällaisiin käytäntöihin riippumatta siitä, koska ne esiintyvät.

(11)  Koska epäterveitä kaupan käytäntöjä voi esiintyä maataloustuotteen tai elintarvikkeen myynnin kaikissa vaiheissa eli ennen myyntitapahtumaa, sen aikana tai sen jälkeen taikka ostajan tarjotessa myyntiprosessiin kytkeytyviä palveluja tavarantoimittajalle, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan tällaisiin käytäntöihin riippumatta siitä, koska ne esiintyvät.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Tehtäessä päätöstä siitä, pidetäänkö yksittäistä kaupan käytäntöä epäterveenä, on tärkeää pienentää riskiä siitä, että rajoitetaan osapuolten välillä sovittujen oikeudenmukaisten ja tehokkuutta luovien sopimusten käyttöä. Tämän vuoksi on syytä erottaa toisistaan käytännöt, joista osapuolet ovat sopineet selkeästi ja yksiselitteisesti toimitussopimuksissa, ja käytännöt, joita esiintyy liiketoimen aloittamisen jälkeen ilman että niistä on sovittu etukäteen selkeästi ja yksiselitteisesti, joten ainoastaan yksipuolisesti ja takautuvasti tehdyt muutokset näihin toimitussopimuksen ehtoihin kielletään. Joitakin kaupan käytäntöjä pidetään kuitenkin epäterveinä luonnostaan, eikä niihin pitäisi soveltaa osapuolten sopimusvapautta tehdä poikkeuksia.

(12)  Tehtäessä päätöstä siitä, pidetäänkö yksittäistä kaupan käytäntöä epäterveenä, on tärkeää pienentää riskiä siitä, että rajoitetaan osapuolten välillä sovittujen oikeudenmukaisten ja tehokkuutta luovien sopimusten käyttöä. Tämän vuoksi on syytä erottaa toisistaan käytännöt, joista osapuolet ovat sopineet selkeästi ja yksiselitteisesti toimitussopimuksissa, ja käytännöt, joita esiintyy liiketoimen aloittamisen jälkeen ilman että niistä on sovittu etukäteen selkeästi ja yksiselitteisesti, joten ainoastaan yksipuolisesti ja takautuvasti tehdyt muutokset näihin toimitussopimuksen ehtoihin kielletään. Joitakin kaupan käytäntöjä pidetään kuitenkin epäterveinä luonnostaan, eikä niihin pitäisi soveltaa osapuolten sopimusvapautta tehdä poikkeuksia. Tavarantoimittajat eivät myöskään saisi joutua sopimaan toimitussopimuksesta pakon alaisena.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen kieltojen tehokas täytäntöönpanon valvonta, jäsenvaltioiden olisi nimettävä viranomainen, jolle annetaan valtuudet valvoa niiden täytäntöönpanoa. Kyseisen viranomaisen pitäisi pystyä toimimaan joko omasta aloitteestaan tai sellaisten osapuolten esittämästä valituksesta, jotka ovat kärsineet epäterveistä kaupan käytännöistä elintarvikeketjussa. Jos valituksen tekijä pyytää henkilöllisyytensä pitämistä luottamuksellisena kostotoimien pelossa, jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten olisi kunnioitettava tällaista pyyntöä.

(13)  Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen kieltojen tehokas täytäntöönpanon valvonta, jäsenvaltioiden olisi nimettävä viranomainen, jolle annetaan valtuudet valvoa niiden täytäntöönpanoa. Kyseisen viranomaisen pitäisi pystyä toimimaan joko omasta aloitteestaan tai sellaisten osapuolten esittämästä valituksesta, jotka ovat kärsineet epäterveistä kaupan käytännöistä maatalous- ja elintarvikeketjussa. Jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisen olisi valitusta tehtäessä varmistettava aina, että valituksen tekijän henkilöllisyys pysyy salassa.

Perustelu

Tarkistuksella taataan, ettei valituksen tekijää tunnisteta.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Nimetyillä lainvalvontaviranomaisilla olisi oltava kaikki tarvittavat resurssit ja henkilöstöä ja asiantuntemusta, jotta voidaan varmistaa, että epäterveiden kaupan käytäntöjen kielto pannaan tehokkaasti täytäntöön.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tuottajaorganisaatioiden tai niiden yhteenliittymien esittämillä valituksilla voidaan suojata sellaisten organisaation yksittäisten jäsenten henkilöllisyys, jotka ovat pieniä ja keskisuuria tavarantoimittajia ja katsovat joutuneensa alttiiksi epäterveille kaupan käytännöille. Sen vuoksi jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten olisi voitava hyväksyä tällaisten tahojen tekemät valitukset ja toimia niiden pohjalta ja suojella samalla vastaajan menettelyllisiä oikeuksia.

(14)  Tuottaja- tai tavarantoimittajaorganisaatioiden tai niiden yhteenliittymien esittämillä valituksilla voidaan suojata sellaisten organisaation tai perhetilojen yksittäisten jäsenten henkilöllisyys, jotka ovat pieniä ja keskisuuria tavarantoimittajia ja katsovat joutuneensa alttiiksi epäterveille kaupan käytännöille. Sen vuoksi jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten olisi voitava hyväksyä tällaisten tahojen tekemät valitukset ja toimia niiden pohjalta ja suojella samalla vastaajan menettelyllisiä oikeuksia.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisilla olisi oltava tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat kerätä tehokkaasti tietoja tietopyynnöillä. Niillä olisi oltava toimivalta määrätä kielletyn käytännön lopettaminen tarpeen mukaan. Varoittavat tekijät, kuten sakon määräämistä koskevat valtuudet tai tutkimusten tulosten julkaiseminen, voivat kannustaa käyttäytymisen muutokseen ja osapuolten sopimiseen oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa, minkä vuoksi niiden olisi kuuluttava osana lainvalvontaviranomaisten valtuuksiin. Komission ja jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta varmistetaan direktiivissä annettujen sääntöjen yhtenäinen soveltaminen. Lainvalvontaviranomaisten olisi erityisesti tarjottava toisilleen vastavuoroista apua esimerkiksi jakamalla tietoja ja avustamalla tutkimuksissa, joilla on valtioiden rajat ylittävä ulottuvuus.

(15)  Jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisilla olisi oltava tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat kerätä tehokkaasti tietoja tietopyynnöillä. Lainvalvontaviranomaisilla olisi tämän direktiivin tehokasta täytäntöönpanoa varten oltava valtuudet kieltää epäterve kaupan käytäntö, määrätä sakkoja ja seuraamuksia ja julkistaa tutkintansa tulokset. Nämä valtuudet voivat toimia varoittavana tekijänä ja kannustaa käyttäytymisen muutokseen ja osapuolten sopimiseen oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa, minkä vuoksi niiden olisi kuuluttava osana lainvalvontaviranomaisten valtuuksiin. Lainvalvontaviranomaisten olisi otettava huomioon tämän direktiivin toistuvat rikkomiset. Komission ja jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta varmistetaan direktiivissä annettujen sääntöjen ja erityisesti sakkojen ja seuraamusten yhtenäinen soveltaminen. Lainvalvontaviranomaisten olisi erityisesti tarjottava toisilleen vastavuoroista apua esimerkiksi jakamalla tietoja ja avustamalla tutkimuksissa, joilla on valtioiden rajat ylittävä ulottuvuus.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Lainvalvontaviranomaisten olisi sovellettava varoittavia ja oikeasuhteisia seuraamuksia niihin, jotka rikkovat tässä direktiivissä vahvistettuja sääntöjä. Seuraamusta määrättäessä olisi otettava huomioon se, onko kaupallinen toimija rikkonut sääntöjä toistuvasti.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Tehokkaan täytäntöönpanon takaamiseksi toimissa, jotka koskevat epäterveitä kaupan käytäntöjä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa, komissio tarkastelee tämän direktiivin soveltamista ja toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Tarkastelussa olisi kiinnitettävä erityishuomiota siihen, onko jatkossa perusteltua suojella elintarvikeketjun pienten ja keskisuurten tavarantoimittajien lisäksi pieniä ja keskisuuria ostajia,

(19)  Tehokkaan täytäntöönpanon takaamiseksi toimissa, jotka koskevat epäterveitä kaupan käytäntöjä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa, komissio tarkastelee tämän direktiivin soveltamista ja toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Tarkastelussa olisi kiinnitettävä erityishuomiota tässä direktiivissä määritettyjen epäterveiden kaupan käytäntöjen luettelon mahdolliseen laajentamiseen sekä siihen, onko jatkossa perusteltua suojella elintarvikeketjun pienten ja keskisuurten tavarantoimittajien lisäksi pieniä ja keskisuuria ostajia,

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä direktiiviä sovelletaan tiettyihin epäterveisiin kaupan käytäntöihin, joita esiintyy elintarvikkeiden kaupassa, kun myyjänä on tavarantoimittaja, joka on pieni ja keskisuuri yritys, ja ostaja on muu kuin pieni ja keskisuuri yritys.

2.  Tätä direktiiviä sovelletaan tiettyihin epäterveisiin kaupan käytäntöihin, joita esiintyy elintarvikkeiden kaupassa tavarantoimittajalta ostajalle.

Perustelu

On tärkeää, että direktiivi kattaa elintarvikeketjun kaikki toimijat, jotta epäterveet kaupan käytännöt eivät välity toimitusketjussa eteenpäin eikä liiketoiminnassa kierretä tällaiset käytännöt kieltäviä sääntöjä. ”Pienet ja keskisuuret” toimijat olisi muutettava kaikkialla tekstissä ”kaikiksi” toimijoiksi.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  ’ostajalla’ luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on sijoittautunut unioniin ja joka ostaa elintarvikkeita kaupankäynnin kautta. ’Ostajalla’ voidaan tarkoittaa myös tällaisten luonnollisten ja oikeushenkilöiden ryhmää;

(a)  ’ostajalla’ sijoittautumispaikasta riippumatta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka ostaa maataloustuotteita ja elintarvikkeita kaupankäynnin kautta jalostettavaksi, jaettavaksi tai vähittäismyyntiin ja/tai tarjoaa niiden oheispalveluja unionissa; ’ostajalla’ voidaan tarkoittaa myös tällaisten luonnollisten ja oikeushenkilöiden ryhmää;

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään sisällyttämään direktiivin soveltamisalaan toimijat, jotka ostavat ja myyvät tuotteita unionin markkinoilla, vaikka ne ovat sijoittautuneet muualle kuin unioniin. Näin vältettäisiin se, että ostaja voi jättäytyä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle yksinkertaisesti sijoittautumalla muualle kuin unioniin.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ’tavarantoimittajalla’ sijoittautumispaikasta riippumatta maataloustuottajaa tai luonnollista tai oikeushenkilöä, joka myy elintarvikkeita. ’Tavarantoimittajalla’ voidaan tarkoittaa myös tällaisten maataloustuottajien tai luonnollisten tai oikeushenkilöiden ryhmää, mukaan luettuna tuottajaorganisaatiot ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät;

(b)  ’tavarantoimittajalla’ unioniin sijoittautunutta maataloustuottajaa, elintarvikkeiden jalostajaa tai luonnollista tai oikeushenkilöä, joka myy elintarvikkeita; ’tavarantoimittajalla’ voidaan tarkoittaa myös tällaisten maataloustuottajien tai luonnollisten tai oikeushenkilöiden ryhmää, mukaan luettuna tuottajaorganisaatiot ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät tai maatalousosuuskunnat;

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi suojeltava ainoastaan unioniin sijoittautuneita tavarantoimittajia, koska kolmannet maat eivät tarjoa vastaavaa kohtelua eurooppalaisille tavarantoimittajille. Osuuskunnilla on oma oikeushenkilöllisyytensä, ja niiden olisi kuuluttava tämän artiklan piiriin.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  ’pienellä ja keskisuurella yrityksellä’ komission suosituksen 2003/361/EY14 liitteessä annetun mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmän mukaista yritystä;

Poistetaan.

__________________

 

14 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

 

Perustelu

Direktiivin soveltamisalan laajentamista koskevista tarkistuksista seuraa, ettei ”pientä ja keskisuurta yritystä” tarvitse määritellä.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  ’taloudellisella riippuvuudella’ suhdetta, jossa ostaja tuottaa vähintään 30 prosenttia tavarantoimittajan liikevaihdosta;

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  ’elintarvikkeilla’ perussopimuksen liitteessä I lueteltuja tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi elintarvikkeina, sekä tuotteita, joita ei luetella kyseisessä liitteessä mutta jotka on jalostettu näistä tuotteista elintarvikkeena käytettäviksi;

(d)  ’maataloustuotteilla tai elintarvikkeilla’ perussopimuksen liitteessä I lueteltuja tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi elintarvikkeina, tuotteita, joita ei luetella kyseisessä liitteessä mutta jotka on jalostettu näistä tuotteista elintarvikkeena käytettäviksi, ja maataloustuotteita;

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  ’pilaantuvilla elintarvikkeilla’ elintarvikkeita, joista tulee ihmisravinnoksi kelpaamattomia, ellei niitä varastoida, käsitellä, pakata tai muutoin säilytetä niin, että estetään niiden muuttuminen ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi.

(e)  ’pilaantuvilla elintarvikkeilla’ maataloustuotteita ja elintarvikkeita, jotka soveltuvat luonnostaan kaupalliseen käyttöön ja kulutukseen enintään 30 päivän ajan tai jotka edellyttävät tiettyä lämpötilaa tai pakkausmenettelyä varastoinnin ja/tai kaupallisen käytön ja/tai kuljetuksen aikana;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyteen.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  ’pilaantumattomilla tuotteilla’ muita kuin pilaantuvia elintarvikkeita.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e b)  ’epäterveellä kaupan käytännöllä’ käytäntöä, joka poikkeaa hyvästä kauppatavasta ja on kunniallisen ja vilpittömän kaupankäynnin vastainen ja jota yksi kauppakumppani noudattaa yksipuolisesti suhteessa muihin;

Perustelu

On syytä ottaa käyttöön epäterveen kaupan käytännön määritelmä ja kieltää ne, jotta toimitusketjun vahvat toimijat eivät kehittäisi uusia epäterveitä käytäntöjä kiertääkseen tämän direktiivin.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat kaupan käytännöt kielletään:

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ainakin seuraavat epäterveet kaupan käytännöt kielletään:

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(a)  ostaja maksaa tavarantoimittajalle pilaantuvista elintarvikkeista yli 30 kalenteripäivää sen jälkeen, kun se on saanut tavarantoimittajan laskun, tai yli 30 kalenteripäivää pilaantuvien elintarvikkeiden toimituspäivän jälkeen, sen mukaan kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi. Tällä kiellolla ei kuitenkaan rajoiteta seuraavien soveltamista:

(a)  ostaja maksaa tavarantoimittajalle pilaantuvista maataloustuotteista tai elintarvikkeista yli 30 kalenteripäivää sen jälkeen, kun se on saanut tavarantoimittajan laskun, tai yli 30 kalenteripäivää pilaantuvien maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden toimituspäivän jälkeen, sen mukaan kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi. Tällä kiellolla ei kuitenkaan rajoiteta seuraavien soveltamista:

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  ostaja maksaa tavarantoimittajalle muista kuin pilaantuvista tuotteista yli 60 kalenteripäivää sen jälkeen, kun se on saanut tavarantoimittajan laskun, tai pilaantuvista elintarvikkeista yli 60 kalenteripäivää toimituspäivän jälkeen, sen mukaan kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi. Tällä kiellolla ei kuitenkaan rajoiteta seuraavien soveltamista:

 

  maksuviivästysten seuraamukset ja oikeussuojakeinot, joista säädetään direktiivissä 2011/7/EU;

 

  ostajan ja tavarantoimittajan mahdollisuus sopia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 172 artiklassa tarkoitetusta arvon jakamista koskevasta lausekkeesta.

Perustelu

Tarkistuksella laajennetaan direktiivin soveltamisalaa kattamaan myös muut kuin pilaantuvat tuotteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta maksujen viivästymistä koskevan direktiivin 2011/7/EU tai yhteistä markkinajärjestelyä koskevassa direktiivissä olevan arvon jakamista koskevan lausekkeen soveltamista.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ostaja peruuttaa pilaantuvien elintarvikkeiden tilauksen niin lyhyellä varoitusajalla, että tavarantoimittajan ei voida kohtuudella odottaa löytävän muuta vaihtoehtoa näiden tuotteiden myyntiä tai käyttöä varten;

(b)  ostaja peruuttaa pilaantuvien maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden tilauksen niin lyhyellä varoitusajalla, että tavarantoimittajan ei voida kohtuudella odottaa löytävän muuta vaihtoehtoa näiden tuotteiden myyntiä tai käyttöä varten;

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  ostaja muuttaa yksipuolisesti ja takautuvasti toimitussopimuksen ehtoja, jotka koskevat elintarvikkeiden toimituksen tai jakelun tiheyttä, ajankohtaa tai määrää, laatuvaatimuksia tai hintaa;

(c)  ostaja muuttaa yksipuolisesti ja takautuvasti toimitussopimuksen ehtoja, jotka koskevat maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden toimituksen tai jakelun tiheyttä, ajankohtaa tai määrää, laatuvaatimuksia tai hintaa tai maksuehtoja;

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)   ostaja myy maataloustuotteita tai elintarvikkeita kustannuksia alhaisemmin hinnoin;

Perustelu

Tämä käytäntö on osoitettu toistuvimmin todelliseksi maatalousalalla, ja se olisi otettava direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tavarantoimittaja maksaa elintarvikkeiden hävikistä, joka aiheutuu ostajan tiloissa ja joka ei ole aiheutunut tavarantoimittajan laiminlyönnistä tai virheestä.

(d)  tavarantoimittaja maksaa maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden hävikistä, joka aiheutuu ostajan tiloissa ja joka ei ole aiheutunut tavarantoimittajan laiminlyönnistä tai virheestä;

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)   ostaja purkaa toimitussopimuksen yksipuolisesti;

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d b)   ostaja ilmoittaa tavarantoimittajalle, jos se kohtelee tai aikoo kohdella sitä eri tavoin kuin itse omistamiaan tai hallinnoimiaan kilpailevia tuotemerkkejä; erilaiseen kohteluun kuuluvat ainakin kaikki ostajan erityistoimet tai toiminta, jotka koskevat seuraavia: a) tuotevalikoimaan sisällyttäminen, b) hyllytila ja c) katteet;

Perustelu

Tämä epäterve kaupan käytäntö perustuu verkossa toimivia välittäjiä koskevan asetusehdotuksen 6 artiklaan. Kuten edellä on selitetty, innovoinnin ja laatuun perustuvan kilpailun edistämisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että itsenäisten tuotemerkkien ja vähittäismyyjien omien tuotemerkkien välinen kilpailu on reilua. Jos vertikaalisesti yhdentyneet vähittäismyyjät aikovat myöntää kaupankäyntietuja omille tuotemerkeilleen, olisi itsenäisten tuotemerkkien tavarantoimittajien ainakin oltava niistä ja niiden soveltamisalasta tietoisia, jotta ne voivat huomioida epätasapuoliset toimintaedellytykset omissa kilpailustrategioissaan.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d c)  ostaja alentaa vakiolaatuisten maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden laatua ja/tai arvoa läpinäkymättömällä tavalla;

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d d)  ostaja uhkaa tavarantoimittajaa kaupallisten vastatoimien käytöllä tai toteuttamisella, jos tavarantoimittaja harjoittaa sopimusperusteisia tai lakisääteisiä oikeuksiaan, kuten oikeutta tehdä valitus tai tehdä yhteistyötä kansallisten lainvalvontaviranomaisten kanssa;

Perustelu

Tämä epäterve kaupan käytäntö on tärkeä ottaa huomioon, jotta suojellaan tavarantoimittajia kaupallisilta vastatoimilta (kuten tilausmäärien osittaiselta vähentämiseltä tai toimitussopimuksen päättämiseltä), jos ne ryhtyvät oikeustoimiin puolustaakseen sopimusperusteisia oikeuksiaan tai tässä direktiivissä vahvistettuja oikeuksiaan.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d e)  ostaja asettaa tavaroiden ja palvelujen muodossa tapahtuvan korvauksen edellytykseksi liiketoimintayhteistyölle ja toimitussopimuksen tekemiselle;

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d f alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d f)  ostaja edellyttää, että tavarantoimittajat vastaavat taloudellisista kustannuksista, jotka aiheutuvat ostajan antamista epätarkoista tilausennusteista;

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d g alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d g)  ostaja vähentää voimassa olevan sopimuksen kattamia ostoja tai lopettaa ne kokonaan saadakseen muutettua nykyistä sopimusta tai neuvoteltua uuden sopimuksen;

Perustelu

Tämän epäterveen kaupan käytännön taustalla on komission vihreä kirja (jakso 5.6) hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisessä elintarvike- ja non-food-toimitusketjussa Euroopassa sekä toimitusketjualoite. Usein ostajien ei epäreilua etua saadakseen tarvitse edes päättää toimitussopimusta, vaan hankintamäärän vähentäminen riittää.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d h alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d h)  ostaja soveltaa tiedotus- tai myynninedistämistoimia ja kaupallisia toimintapolitiikkoja, jotka vahingoittavat tai saattavat vahingoittaa sellaisten tuotteiden mainetta, joilla on asetuksen (EU) N:o 1151/20121 a, asetuksen (EY) N:o 110/20081 b tai asetuksen (EU) N:o 251/20141 c mukainen maantieteellinen merkintä.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta (EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16).

 

1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 251/2014, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 kumoamisesta (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 14).

Perustelu

Maantieteelliset merkinnät altistuvat usein monille käytännöille, jotka heikentävät niiden mainetta, kuten tappiolla myymiselle, huutokaupoille, joissa halvin tarjoaja voittaa, ja holtittomille tarjouskampanjoille.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d i alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d i)  ostaja tarjoaa avoimen velkakirjan siirretyistä raaka-aineista ja tavarantoimittajalla ei ole velvollisuutta ottaa vakuutusta siirretyille mutta vielä maksamattomaille maataloustuotteille tai elintarvikkeille;

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d j alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d j)  ostaja perii maksun tavarantoimittajan maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden ottamisesta tuotevalikoimaan;

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d k alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d k)  ostaja palauttaa toimitetut mutta myymättä jääneet tuotteet, veloittaa tällaisten tuotteiden hävittämisestä, veloittaa tavarantoimittajaa käyttämättömistä tuotteista, jotka ovat vanhentuneet – paitsi tuotteista, jotka on sitä ennen toimitettu elinkeinonharjoittajalle – sekä tuotteista, jotka tavarantoimittaja on erityisesti pyytänyt myymään ja joista tavarantoimittajalle on varoitettu kirjallisesti, että ne saattavat heikon kysynnän vuoksi vanhentua;

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d l alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d l)  ostaja perii maksun maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden toimituksesta sovitun toimituspisteen ulkopuolelle;

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d m alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d m)  ostaja perii maksun maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden toimitustenjälkeisestä varastoinnista ja käsittelystä;

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d n alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d n)  ostaja perii maksun vähentyneestä liikevaihdosta, vähentyneestä myynnistä tai tavarantoimittajan pienentyneestä marginaalista siksi, että tietyn maataloustuotteen tai elintarvikkeen myynti on ollut ennakoitua vähäisempää;

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d o alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d o)  ostaja myy maataloustuotteita tai elintarvikkeita loppukuluttajalle hintaan, joka on alempi kuin mikä tahansa tietyn tuotteen toimitusketjussa käytetty hankintahinta, johon sovelletaan arvonlisäveroa, paitsi kun on kyse tuotteista, jotka ovat vanhentumassa, kun maataloustuote tai elintarvike poistetaan valikoimasta tai kun varasto tyhjennetään kokonaan liikkeen lopettaessa;

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d p alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d p)  ostaja asettaa toimitussopimuksen tekemisen ja liiketoimintayhteistyön ehdoksi vaatimuksen osallistumisesta alennuksiin tai alennusmyynteihin laskemalla hankintahintaa tavarantoimittajan kustannuksella;

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat kaupan käytännön kielletään, ellei niistä ole sovittu selkeästi ja yksiselitteisesti toimitussopimuksen tekemisen yhteydessä:

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat kaupan käytännön kielletään, ellei niistä ole sovittu selkeästi ja yksiselitteisesti toimitussopimuksen tekemisen yhteydessä tai jos ne ovat seurausta tavarantoimittajan taloudellisesta riippuvuudesta ostajasta, jolloin ostaja on kyennyt asettamaan kyseiset ehdot:

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään, että myös 3 artiklan 2 kohdassa luetellut käytännöt olisi kiellettävä, jos kahden osapuolen sopimus on syntynyt tavarantoimittajan taloudellisen riippuvuuden vuoksi.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  ostaja palauttaa myymättä jääneet elintarvikkeet tavarantoimittajalle;

(a)  ostaja palauttaa myymättä jääneet maataloustuotteet ja elintarvikkeet tavarantoimittajalle;

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  ostaja kieltäytyy ottamasta vastaan sovittua määrää maataloustuotteita tai elintarvikkeita sovitun hankinta-aikataulun mukaisesti, siis tavarantoimittajan toimitusvelvoitteen erääntyessä, paitsi toimitussopimuksessa määritellyissä perustelluissa tapauksissa;

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a b)  ostaja poistaa sopimuksen kohteena olevien tuotteiden luettelosta tuotteita, joita tavarantoimittaja toimittaa asiakkaalle, tai vähentää tietyn maataloustuotteen tai elintarvikkeen tilausta ilmoittamatta siitä etukäteen kirjallisesti sopimuksessa yksilöidyn ajan kuluessa tai määräajassa, jonka on oltava vähintään 30 päivää tapauksissa, joissa määräaikaa ei ole määritelty sopimuksessa;

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ostaja veloittaa tavarantoimittajalta maksun edellytyksenä sille, että se varastoi, pitää esillä tai sisällyttää tuotevalikoimaansa tavarantoimittajan elintarvikkeita;

(b)  ostaja veloittaa tavarantoimittajalta maksun edellytyksenä tavarantoimittajan maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden varastoinnista, esillä pitämisestä tai sijoittamisesta ostajan tiloissa sijaitseville hyllyille, paitsi jos tavarantoimittaja nimenomaisesti edellyttää ostajaa varastoimaan toimittajan tuotteita, pitämään niitä esillä ja/tai sijoittamaan ne ostajan myyntipisteen tietylle hyllylle;

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  ostaja antaa tahallisesti tai tahattomasti kolmansille osapuolille tai väärinkäyttää luottamuksellisia tietoja toimitussopimuksesta, mukaan luettuina ostajan ja tavarantoimittajan liikesalaisuudet;

Perustelu

Tämä käytäntö oli epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevassa komission vihreässä kirjassa.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b)  ostaja toteuttaa tai uhkaa toteuttaa kaupallisia vastatoimia tavarantoimittajaa vastaan esimerkiksi poistamalla tuotteita luettelosta, lopettamalla tiedonjakamispalvelut, liiallisilla alennuksilla, maksujen viivyttämisellä, yksipuolisilla vähennyksillä laskutettuun hintaan ja/tai myynninedistämisen estämisellä saadakseen paremmat ehdot voimassa oleviin sopimuksiin tai neuvotellessaan uudesta sopimuksesta;

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b c)  ostaja siirtää tai yrittää siirtää perusteettomasti tai suhteettomasti taloudellisen riskinsä tavarantoimittajalle;

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  tavarantoimittaja maksaa ostajan myymien elintarvikkeiden myynninedistämisestä. Ennen myynninedistämistä ja jos myynninedistäminen toteutetaan ostajan aloitteesta, ostajan on täsmennettävä myynninedistämiskausi ja tilattavien elintarvikkeiden odotettu määrä;

(c)  tavarantoimittaja maksaa ostajan myymien maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden myynninedistämisestä. Ennen myynninedistämistä ja jos myynninedistäminen toteutetaan ostajan aloitteesta, ostajan on täsmennettävä myynninedistämiskausi ja tilattavien maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden odotettu määrä;

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tavarantoimittaja maksaa ostajan myymien elintarvikkeiden markkinoinnista.

(d)  tavarantoimittaja maksaa ostajan myymien maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden markkinoinnista.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  ostaja siirtää kuljetus- ja varastointikustannukset tavarantoimittajalle tai tuottajalle.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sopimusehto tai -käytäntö, jonka mukaan viivästyskorkoa ei saa periä, kielletään direktiivin 2011/7/EU 7 artiklan nojalla.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Sopimussuhteet

 

1.   Tavarantoimittaja voi edellyttää, että sen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ostajalle toimittamiseen tarvitaan aina osapuolten kirjallinen sopimus ja/tai ensiostajan kirjallinen tarjous sopimukseksi.

 

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu sopimus tai tarjous on

 

(a)   tehtävä ennen toimitusta;

 

(b)   tehtävä kirjallisesti; sekä

 

(c)   sen on sisällettävä erityisesti seuraavat seikat:

 

(i)   toimituksesta maksettava hinta,

 

  jonka on oltava kiinteä ja sopimuksessa vahvistettu, ja/tai

 

  joka lasketaan yhdistämällä erilaisia sopimuksessa mainittuja tekijöitä, joita voivat olla markkinaindikaattorit, jotka heijastelevat markkinaolojen vaihtelua, toimitettu määrä ja toimitettujen maataloustuotteiden laatu tai koostumus;

 

(ii)   kyseisten tuotteiden, jotka voidaan toimittaa tai on toimitettava, määrä ja laatu sekä tällaisten toimitusten ajankohta;

 

iii)   sopimuksen kesto, jolloin sopimus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva siten, että sopimukseen sisällytetään irtisanomislauseke;

 

(iv)   maksuaikoja ja -menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset tiedot;

 

(v)   maataloustuotteiden keräämistä tai toimittamista koskevat järjestelyt; ja

 

(vi)   ylivoimaisen esteen sattuessa sovellettavat säännöt.

 

3.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa sovelletaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 148 ja 168 artiklan soveltamista.

 

4.   Jäsenvaltiot voivat kartoittaa, jakaa ja edistää pitkäaikaisten sopimusten tekoa koskevia parhaita käytäntöjä, joilla pyritään vahvistamaan tuottajien neuvotteluasemaa maatalous- ja elintarvikeketjussa.

Perustelu

Tarkistuksella annetaan yhtä yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen tapaan kaikille tavarantoimittajille (ei pelkästään viljelijöille) mahdollisuus pyytää sopimuksia kirjallisina, jolloin myös jäsenvaltiot voisivat kannustaa maatalous- ja elintarvikeketjun eri toimijoita lisäämään sopimusten tekemistä.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

3 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b artikla

 

Vallitsevat epäterveet kaupan käytännöt

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat vallitsevat epäterveet kaupan käytännöt kielletään:

 

(a)   ostajan taloudellisten riskien perusteeton tai suhteeton siirtäminen tavarantoimittajalle tai sen yrittäminen;

 

(b)   tavarantoimittajan asettaminen kaupallisessa suhteessa merkittävään oikeuksien ja velvollisuuksien epätasapainoon tai sen yrittäminen ennen sopimusta, sopimuksen aikana tai sen jälkeen.

Perustelu

1) Vallitseva epäterve kaupan käytäntö perustuu perusteluosassa ja komission vihreässä kirjassa COM(2013)0037 (jakso 5.4) ja toimitusketjualoitteessa (SCI 2) esitettyyn epäterveiden kaupan käytäntöjen määritelmään. Jälkimmäinen epäterve käytäntö perustuu Ranskan kauppalain L 442–6 §:n säännöksiin. Kaupallinen suhde voi olla tuntuvassa epätasapainossa esimerkiksi silloin, kun sopimuksessa on monitulkintaisia ehtoja, jotka jättävät ostajalle pelivaraa sopimuksen täytäntöönpanoa tai muuttamista varten.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

4 artiklan 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen, joka vastaa 3 artiklassa säädettyjen kieltojen täytäntöönpanon valvonnasta kansallisella tasolla, jäljempänä ’lainvalvontaviranomainen’.

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä erillinen viranomainen, joka vastaa 3 artiklassa säädettyjen kieltojen täytäntöönpanon valvonnasta kansallisella tasolla, jäljempänä ’lainvalvontaviranomainen’.

Perustelu

On tarpeen nimetä erillinen valvontaviranomainen, koska erilaisten lainvalvontaviranomaisten kirjo saattaisi johtaa epäyhtenäisyyteen ja vähentää valvonnan tehokkuutta.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nimetyllä lainvalvontaviranomaisella on velvollisuuksiensa täyttämiseen tarvittavat resurssit, mukaan lukien riittävät määrärahat ja asiantuntemus.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

4 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Toimivaltainen viranomainen

 

1.   Sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisella, johon kielletystä kaupan käytännöstä epäilty ostaja on sijoittautunut, on oltava valtuudet tutkia ostajan epäterveitä kaupan käytäntöjä.

 

2.   Jos tavarantoimittaja toimittaa tuotteensa ostajaan kytköksissä olevalle vastaanottajalle, joka on sijoittautunut jäsenvaltioon, joka ei ole sama kuin se jäsenvaltio, johon kielletystä kaupan käytännöstä epäilty ostaja on sijoittautunut, ensin mainitun jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisella on toimivalta tutkia ostajan epäterveitä kaupan käytäntöjä. Tuotteiden vastaanottajan katsotaan olevan yhteisesti vastuussa mahdollisista rikkomuksista.

 

3.   Kun ostaja on sijoittautunut muualle kuin unioniin, sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisella, johon tavarantoimittaja on sijoittautunut, on toimivalta tutkia tavarantoimittajaa vastaan harjoitettuja epäterveitä kaupan käytäntöjä.

 

4.   Toimivaltaisella viranomaisella on oltava toimivalta tutkia myös toimitussopimukseen yhdistettyjen palvelujen tarjoamiseen liittyviä epäterveitä kaupan käytäntöjä. Ostajan ja tarvittaessa tuotteet vastaanottavan kolmannen osapuolen katsotaan olevan yhteisesti vastuussa mahdollisista rikkomuksista, joihin asiaan liittyviä palveluja tarjoava kolmas osapuoli syyllistyy.

Perustelu

Tässä on kyse oikeudenkäyttöä koskevista säännöistä, ja 4 kohdalla tehdään selväksi, että palvelusopimukset kuuluvat viranomaisten valvontaan eivätkä EU:n ulkopuoliset toimijat tosiasiassa välty EU:n lainkäyttövallalta, vaikka kieltäytyisivät hyväksymästä toimivaltaisten viranomaisten vahvistamia päätöksiä (jos ne eivät toimi siinä jäsenvaltiossa, jossa viranomainen on, tämän hyväksymä sakko tai korvaus saattaa jäädä perimättä). Uudella kohdalla varmistetaan, että palvelut ovat toimitussopimuksen mukaisia lainkäyttöalueen ja yhteisvastuun osalta ja että kansainvälisten liittoutumien EU:hun sijoittautuneiden jäsenten kansalliset viranomaiset tutkivat näiden liittoutumien palvelusopimukset ja EU:hun sijoittautuneet jäsenet jakavat vastuun muun liittoutuman kanssa (muussa tapauksessa Sveitsiin sijoittautunut EU-ostajien yhteenliittymä voi viitata kintaalla kaikille toimivaltaisten viranomaisten ratkaisuille niin pitkään kun yhteenliittymällä ei ole varallisuutta viranomaisen toimialueella).

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tavarantoimittajan on osoitettava valitus sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, johon ostaja, jonka epäillään harjoittaneen kiellettyä kaupan käytäntöä, on sijoittautunut.

1.  Tavarantoimittajan on osoitettava valitus sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, johon kielletyn kaupan käytännön harjoittamisesta epäilty ostaja on sijoittautunut, tai sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, johon tavarantoimittaja on sijoittautunut. Jälkimmäisessä tapauksessa lainvalvontaviranomaisen on toimitettava valitus sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, johon kielletyn kaupan käytännön harjoittamisesta epäilty ostaja on sijoittautunut.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tavarantoimittaja voi tehdä valituksen sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, johon tavarantoimittaja on sijoittautunut. Kyseisen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisen on toimitettava valitus sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiselle, johon kielletyn kaupan käytännön harjoittamisesta epäilty ostaja on sijoittautunut.

Perustelu

Kaikilla pk-yrityksillä ei ole valmiuksia käsitellä valituksia muussa maassa kuin siinä, johon ne ovat sijoittautuneet. Siksi pk-yritysten olisi voitava pyytää oman maansa lainvalvontaviranomaista toimimaan välittäjänä hankintamenettelyssä.

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tuottajaorganisaatioilla tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymillä, joiden jäsenet tai jäsenten jäsenet katsovat, että kielletty kaupan käytäntö on vaikuttanut niihin, on oltava oikeus tehdä valitus.

2.  Tavarantoimittajaorganisaatioilla tai niiden yhteenliittymillä, joiden jäsenet tai jäsenten jäsenet katsovat, että kielletty kaupan käytäntö on vaikuttanut niihin, on oltava oikeus tehdä valitus ja olla osapuolena menettelyissä.

Perustelu

Yhdenmukaisuus direktiivissä käytettyjen ilmausten kanssa edellyttää, että viitataan tavarantoimittajien yhteenliittymiin. Valituksia tekevät yhteenliittymät olisi katsottava menettelyihin osallistujiksi. Espanjassa valituksia elintarvikeketjua koskevan lain mukaisesti tekevillä yhteenliittymillä ei ole kyseistä oikeudellista asemaa, joten epäterveen kaupan käytännön yksittäiset uhrit (pelkotekijä) eivätkä niitä edustavat yhteenliittymät voi osallistua menettelyihin.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Lainvalvontaviranomaisten on varmistettava – valituksen tekijän niin pyytäessä – valituksen tekijän henkilöllisyyden ja muiden sellaisten tietojen luottamuksellisuus, joiden paljastamisen valituksen tekijä katsoo vahingoittavan etujaan. Valituksen tekijän on yksilöitävä tällaiset tiedot mahdollisessa luottamuksellista käsittelyä koskevassa pyynnössä.

3.  Lainvalvontaviranomaisten on varmistettava valituksen tekijän henkilöllisyyden sekä muiden sellaisten tietojen luottamuksellisuus, joiden paljastamisen valituksen tekijä katsoo vahingoittavan etujaan. Valituksen tekijän on yksilöitävä tällaiset tiedot.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, ettei valituksen tekijä ole tunnistettavissa, jotta ”pelkokerroin” voidaan sulkea pois.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos lainvalvontaviranomainen katsoo, että valituksen tutkimiseen ei ole riittävää perustetta, sen on ilmoitettava valituksen tekijälle syistä.

4.  Jos lainvalvontaviranomainen katsoo, että valituksen tutkimiseen ei ole riittävää perustetta, sen on viipymättä ilmoitettava valituksen tekijälle syistä.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Lainvalvontaviranomaisen on asetettava kohtuullinen määräaika tutkimusten aloittamiselle ja suorittamiselle, ja sen on niiden valmistuttua tehtävä perusteltu päätös ja ilmoitettava osapuolille päätöksestään.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että tutkinta käynnistetään, suoritetaan ja saatetaan päätökseen tietyssä ajassa ja että osapuolille ilmoitetaan lainvalvontaviranomaisen tekemästä päätöksestä.

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  panna vireille ja suorittaa tutkimuksia omasta aloitteestaan tai valituksen perusteella;

(a)  panna vireille ja suorittaa tutkimuksia omasta aloitteestaan tai valituksen perusteella, mukaan lukien nimettömät valitukset ja väärinkäytösten paljastajan tekemät kantelut;

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  vaatia ostajia ja tavarantoimittajia esittämään kaikki tarvittavat tiedot kiellettyjä kaupan käytäntöjä koskevien tutkimusten suorittamiseksi;

(b)  vaatia ostajia ja tavarantoimittajia esittämään kaikki tarvittavat tiedot kaupallisessa suhteessa tapahtuneita kiellettyjä kaupan käytäntöjä koskevien tutkimusten suorittamiseksi ja sen arvioimiseksi, ovatko ne kiellettyjä tai poikkeavatko ne hyvistä kaupankäyntitavoista;

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  määrätä sakko rikkojalle. Sakon on oltava tehokas, oikeasuhteinen ja varoittava, ja siinä on otettava huomioon rikkomisen luonne, kesto ja vakavuus;

(d)  määrätä kansallisen lainsäädännön mukaisesti sakko ja tarvittaessa muita varoittavia seuraamuksia luonnolliselle tai oikeushenkilölle, jonka on todettu rikkoneen direktiiviä. Sakon ja tarvittaessa seuraamuksen on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niissä on otettava huomioon rikkomisen luonne, kesto ja vakavuus sekä tämän direktiivin mahdolliset aikaisemmat ja toistuvat rikkomiset;

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  julkaista päätöksensä, jotka liittyvät c ja d alakohtaan;

(e)  julkaista päätöksensä, jotka liittyvät c ja d alakohtaan, mukaan lukien sakon määrä, ja mahdollisuuksien mukaan suojella valituksen tekijän henkilöllisyyden luottamuksellisuutta, jos tämä on sitä pyytänyt;

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  ilmoittaa ostajille ja tavarantoimittajille toiminnastaan vuosiraporteilla, joissa on muun muassa esitettävä saatujen valitusten sekä vireille pantujen ja päätettyjen tutkimusten lukumäärä. Raportissa on oltava kustakin tutkimuksesta tiivistelmä, jossa kuvataan asia ja tutkimuksen tulos.

(f)  ilmoittaa ostajille ja tavarantoimittajille toiminnastaan vuosiraporteilla, joissa on muun muassa esitettävä saatujen valitusten sekä vireille pantujen ja päätettyjen tutkimusten lukumäärä. Raportissa on oltava kustakin tutkimuksesta tiivistelmä, jossa kuvataan asia, tutkimuksen tulokset ja tiedot menettelyn lopputuloksesta ja tehdystä päätöksestä sekä havaittujen epäterveiden kaupan käytäntöjen tyypit.

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Sovittelu tai vaihtoehtoinen riitojenratkaisumekanismi

 

1.   Jäsenvaltiot voivat edistää sovittelun tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisumekanismin käyttöä, kun tavarantoimittajalla ja ostajalla on kiistaa epäterveen kaupan käytännön vuoksi, sellaisena kuin se on määriteltynä 2 artiklassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklassa vahvistettuja lainvalvontaviranomaisen valtuuksia ja velvoitteita.

 

2.   Sovittelun tai vaihtoehtoisen riitojenratkaisumekanismin käyttö ei rajoita 5 artiklassa vahvistettua tavarantoimittajan oikeutta esittää valitus.

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

6 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b artikla

 

Seuraamukset

 

1.   Jäsenvaltioiden on määrättävä seuraamuksia tämän direktiivin rikkomisesta. Määrättävän seuraamuksen on oltava vähintään 2 prosenttia ostajan uusimman tilinpäätöksen mukaisesta kokonaisliikevaihdosta.

 

2.   Jos ostaja toistaa saman epäterveen kaupan käytännön, seuraamuksen on vastattava määrältään 1 kohdassa tarkoitettua seuraamusta, johon lisätään 20 prosenttia jokaisesta toistokerrasta.

Perustelu

Uudella artiklalla vakiinnutetaan muiden EU-säännösten esimerkkiä noudattaen perusteet seuraamusten määrittämiselle unionin tasolla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisia oikeuksia, jotka koskevat seuraamuksen arvon määrittämistä.

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komission ja jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten on muodostettava yhdessä viranomaisten välinen verkosto, joka soveltaa tämän direktiivin säännöksiä tiiviissä yhteistyössä. Komissio vahvistaa verkoston yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, myös rajat ylittäviä epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevista tapauksista tiedottamista, niihin liittyviä kuulemisia ja niiden jakamista koskevat järjestelyt, ja tarkistaa niitä tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

Perustelu

EU-tason koordinointi on olennaista sen varmistamiseksi, että epäterveet kaupan käytännöt, joihin liittyy toimijoita useista jäsenvaltioista ja EU:n ulkopuolelta, käsitellään tasapuolisesti ja että lainvalvontaviranomaiset voivat jakaa tietoja, jakaa keskenään rajat ylittäviä epäterveitä kaupan käytäntöjä koskevia tapauksia sekä koordinoida toimintamenetelmiään. EU:n tason verkoston perustamista koskeva ehdotus perustuu Euroopan kilpailuverkostosta (asetus 1/2003) saatuihin kokemuksiin.

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Kansalliset seurantakeskukset

 

1.   Jäsenvaltioiden on perustettava kansallisia seurantakeskuksia valvomaan maatalous- ja elintarvikeketjun toimivuutta.

 

2.   Kansallisten seurantakeskusten on vähintään

 

(a)   valvottava ja arvioitava epäterveitä kaupan käytäntöjä tekemällä tutkimuksia ja markkina-analyyseja;

 

(b)  ilmoitettava mahdollisista havaituista rikkomuksista lainvalvontaviranomaiselle;

 

(c)   laadittava raportteja ja suosituksia; sekä

 

(d)   avustettava lainvalvontaviranomaisia toimittamalla 7 ja 9 artiklan noudattamiseen tarvittavat tiedot.

Perustelu

Markkinoiden avoimuus on olennainen osatekijä, kun taataan arvoketjun hyvä toimivuus. Tällainen keino olisi hyvin hyödyllinen arvioitaessa lainsäädännön täytäntöönpanoa unionin lainsäädännön tulevaa tarkistamista varten ja kansallisten tietojen vaihtamisen helpottamiseksi.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat antaa sääntöjä, joilla on tarkoitus torjua epäterveitä kaupan käytäntöjä ja jotka menevät pidemmälle kuin 3, 5, 6 ja 7 artiklassa vahvistetut säännöt, edellyttäen että tällaiset kansalliset säännöt ovat yhteensopivia sisämarkkinoiden toimintaa koskevien sääntöjen kanssa.

Suojelun korkeamman tason varmistamiseksi jäsenvaltiot voivat antaa sääntöjä, joilla on tarkoitus torjua epäterveitä kaupan käytäntöjä ja jotka ovat tiukempia kuin tässä direktiivissä säädetyt, edellyttäen että tällaiset kansalliset säännöt ovat yhteensopivia sisämarkkinoiden toimintaa koskevien sääntöjen kanssa.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään turvaamaan viljelijöiden asema elintarvikeketjussa, noudattamaan toissijaisuusperiaatetta täytäntöönpanossa ja antamaan jäsenvaltioille mahdollisuus mennä direktiivin kaikissa osissa pidemmälle.

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on lähettävä kunkin vuoden 15 päivään maaliskuuta mennessä komissiolle kertomus epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välillä elintarvikeketjussa. Tämän kertomuksen on sisällettävä erityisesti kaikki asiaankuuluvat tiedot tämän direktiivin mukaisten sääntöjen soveltamisesta ja täytäntöönpanon valvonnasta kyseisessä jäsenvaltiossa edeltävän vuoden aikana.

1.  Jäsenvaltioiden on lähettävä kunkin vuoden 15 päivään maaliskuuta mennessä komissiolle kertomus direktiivin soveltamisesta korostaen erityisesti epäterveitä kaupan käytäntöjä yritysten välillä elintarvikeketjussa. Tämän kertomuksen on sisällettävä erityisesti kaikki asiaankuuluvat tiedot tämän direktiivin mukaisten sääntöjen soveltamisesta ja täytäntöönpanon valvonnasta kyseisessä jäsenvaltiossa edeltävän vuoden aikana.

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tekee arvioinnin tämän direktiivin soveltamisesta aikaisintaan kolme vuotta sen soveltamispäivän jälkeen ja toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle kertomuksen sitä koskevista keskeisistä havainnoista.

1.  Komissio tekee arvioinnin tämän direktiivin soveltamisesta viimeistään kolme vuotta sen soveltamispäivän jälkeen ja toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle kertomuksen sitä koskevista keskeisistä havainnoista. Arvioinnin yhteydessä on tarkasteltava, onko direktiiviin lisättävä muita epäterveitä kaupan käytäntöjä.

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Arvioinnissa on arvioitava muun muassa

 

(a)   tehokkuutta maatalous- ja elintarviketoimitusketjun heikoimpien toimijoiden suojelussa hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä vastaan;

 

(b)   toimivaltaisten lainvalvontapanoviranomaisten välisen yhteistyön tehokkuutta;

 

(c)   mahdollista tarvetta nimittää Euroopan sääntelyviranomainen unionin lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi ja valvomiseksi elintarvikeketjussa.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa

Viiteasiakirjat

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

31.5.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Pilar Ayuso

29.5.2018

Valiokuntakäsittely

29.8.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

55

5

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Alex Mayer, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

ENF :

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Alex Mayer, Susanne Melior, Rory Palmer, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

5

-

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

John Procter

5

0

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELY

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa

Viiteasiakirjat

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

12.4.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Committees asked for opinions

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

13.9.2018

ENVI

31.5.2018

IMCO

2.5.2018

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

5.7.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Paolo De Castro

17.4.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

12.4.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

1.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

4

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Manolis Kefalogiannis, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Renata Briano

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.10.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Renata Briano, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato

4

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Albert Deß

2

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

VERTS/ALE

Martin Häusling

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö