Postupak : 2018/0082(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0309/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0309/2018

Rasprave :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0152

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1523kWORD 189k
10.10.2018
PE 623.672v02-00 A8-0309/2018

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Izvjestitelj: Paolo De Castro

Izvjestitelj za mišljenje (*): Marc Tarabella

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 MIŠLJENJE Odbora za razvoj
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0173),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0139/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje Švedskog parlamenta i doprinos rumunjskog Senata, podnesene okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da Nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 19. rujna 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj i mišljenja Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, Odbora za razvoj te Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0309/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Forum na visokoj razini za poboljšano funkcioniranje lanca opskrbe hranom koji je uspostavila Komisija podržao je 2010. godine skup načela dobre prakse u vertikalnim odnosima u lancu opskrbe hranom koja su dogovorile organizacije koje čine većinu subjekata u tom lancu. Ta načela postala su osnova Inicijative za lanac opskrbe pokrenute 2013.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b)  Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) donijela je 2011. ažurirane Smjernice za multinacionalna poduzeća o odgovornom poslovnom ponašanju, koje čine sveobuhvatan skup postojećih preporuka koje promiču vlade, a obuhvaćaju sva važna područja poslovne etike.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Različiti gospodarski subjekti djeluju u lancu opskrbe hranom u fazama proizvodnje, prerade, stavljanja na tržište, distribucije i maloprodaje prehrambenih proizvoda. Taj je lanac najvažniji kanal kojim prehrambeni proizvodi stižu od „polja do stola”. Ti gospodarski subjekti trguju prehrambenim proizvodima, odnosno primarnim poljoprivrednim proizvodima, uključujući proizvode ribarstva i akvakulture za upotrebu kao hrana, kako su navedeni u Prilogu I. Ugovoru, i drugim proizvodima koji nisu navedeni u tom Prilogu, a dobiveni su preradom poljoprivrednih proizvoda i namijenjeni upotrebi kao hrana.

(3)  Različiti gospodarski subjekti djeluju u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima u fazama proizvodnje, prerade, uvoza, izvoza, stavljanja na tržište, distribucije, maloprodaje i prodaje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda krajnjem potrošaču. Taj je lanac najvažniji kanal isporuke proizvoda. Ti gospodarski subjekti trguju poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, odnosno primarnim poljoprivrednim proizvodima, uključujući proizvode ribarstva i akvakulture za upotrebu kao hrana, kako su navedeni u Prilogu I. Ugovoru, drugim prehrambenim proizvodima koji nisu navedeni u tom Prilogu, a dobiveni su preradom poljoprivrednih proizvoda i namijenjeni upotrebi kao poljoprivredni i prehrambeni proizvodi.

 

(Izmjena izraza „lanac opskrbe hranom” u „lanac opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima” primjenjuje se na cijeli tekst. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Broj i veličina gospodarskih subjekata varira ovisno o različitim fazama lanca opskrbe hranom. Razlike u pregovaračkoj snazi povezane su s različitim razinama koncentracije gospodarskih subjekata i mogu omogućiti nepošteno korištenje pregovaračke snage primjenom nepoštenih trgovačkih praksi. Nepoštene trgovačke prakse posebno štete malim i srednjim subjektima u lancu opskrbe hranom. Poljoprivredni proizvođači, koji su dobavljači primarnih poljoprivrednih proizvoda, uglavnom su mali i srednji subjekti.

(5)  Broj i veličina gospodarskih subjekata varira ovisno o različitim fazama lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Razlike u pregovaračkoj snazi povezane su s različitim razinama koncentracije gospodarskih subjekata i mogu omogućiti nepošteno korištenje pregovaračke snage primjenom nepoštenih trgovačkih praksi. Nepoštene trgovačke prakse čak i više štete malim i srednjim subjektima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima unutar i izvan Unije. Poljoprivredni proizvođači, koji su dobavljači primarnih poljoprivrednih proizvoda, često su mali i srednji subjekti, no svi su dobavljači, neovisno o svojoj veličini, izloženi nepoštenim trgovačkim praksama.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Bez obzira na veličinu gospodarskog subjekta, razlike u pregovaračkoj snazi razmjerne su ovisnosti, posebno gospodarskoj ovisnosti dobavljača o kupcu.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Trebao bi se uvesti minimalni standard Unije za zaštitu od određenih očito nepoštenih trgovačkih praksi kako bi se smanjila pojava takvih praksi i pridonijelo osiguranju primjerenog životnog standarda za poljoprivredne proizvođače. To bi koristilo svim poljoprivrednim proizvođačima odnosno svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je dobavljač prehrambenih proizvoda, uključujući proizvođačke organizacije i udruženja proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da sve navedene osobe odgovaraju definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća iz Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ12. Ti mikrodobavljači, mali ili srednji dobavljači posebno su izloženi nepoštenim trgovačkim praksama i najmanje sposobni suočiti se s njima bez negativnih posljedica za svoju gospodarsku održivost. Budući da se financijski pritisak na mala i srednja poduzeća koji je rezultat nepoštenih trgovačkih praksi često lančano prenosi do poljoprivrednih proizvođača, pravilima o nepoštenim trgovačkim praksama zaštitili bi se i mali i srednji posredni dobavljači u fazama udaljenijima od primarne proizvodnje. Zaštitom posrednih dobavljača trebale bi se izbjeći i neželjene posljedice (posebno u smislu neopravdanog rasta cijena) preusmjeravanja trgovine s poljoprivrednih proizvođača i njihovih udruženja, koji proizvode prerađene proizvode, na nezaštićene dobavljače.

(7)  Trebao bi se uvesti minimalni standard Unije za zaštitu od određenih očito nepoštenih trgovačkih praksi kako bi se smanjila pojava takvih praksi i pridonijelo osiguranju primjerenog životnog standarda za poljoprivredne proizvođače. To bi koristilo svim poljoprivrednim proizvođačima odnosno svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je dobavljač poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uključujući organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i zadruge. Budući da se financijski pritisak koji je rezultat nepoštenih trgovačkih praksi često lančano prenosi do poljoprivrednih proizvođača, pravilima o nepoštenim trgovačkim praksama stoga bi se zaštitili i posredni dobavljači u fazama udaljenijima od primarne proizvodnje. Zaštitom posrednih dobavljača trebale bi se izbjeći i neželjene posljedice (posebno u smislu neopravdanog rasta cijena) preusmjeravanja trgovine s poljoprivrednih proizvođača i njihovih udruženja, koji proizvode prerađene proizvode.

_________________

 

12 SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

 

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Budući da poslovni nastan kupca nije uvijek isto mjesto na koje se isporučuju i stavljaju na tržište poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, na sve bi se kupce trebala primjenjivati relevantna pravila, neovisno o njihovu poslovnom nastanu, kad su proizvodi koje kupuju namijenjeni za lanac opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima u Uniji. Kako bi gospodarski subjekti koji imaju poslovni nastan izvan Unije bolje provodili i poštovali ovu Direktivu, Komisija bi trebala u bilateralne trgovinske sporazume koje Unija sklapa s trećim zemljama uključiti posebne klauzule.

Obrazloženje

Cilj ove izmjene je područjem primjene Direktive obuhvati one subjekte koji, iako imaju poslovni nastan izvan EU-a, kupuju i prodaju proizvode na tržištu EU-a, te izbjeći mogućnost da kupac ne poštuje odredbe tako što jednostavno premjesti svoj poslovni nastan izvan EU-a.

Ovom se izmjenom u područje primjene Direktive žele uključiti kupci koji, iako imaju poslovni nastan izvan EU-a, kupuju i prodaju proizvode na tržištu EU-a. Kako bi se bolje provodile i poštovale odredbe ove Direktive, poziva se Komisija da u bilateralne trgovinske sporazume koje EU sklapa s trećim zemljama uključi posebne klauzule.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  U područje primjene ove Direktive trebalo bi uključiti usluge povezane s prodajom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Usluge poput prijevoza, dezinfekcije ili izdavanja računa ne bi se trebale smatrati povezanim uslugama pri prodaji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te stoga ne bi trebale biti obuhvaćene područjem primjene ove Direktive.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Dobavljači s poslovnim nastanom izvan Unije trebali bi se moći osloniti na minimalni standard Unije pri prodaji prehrambenih proizvoda kupcima s poslovnim nastanom u Uniji kako bi se izbjegli neželjeni učinci narušavanja kao posljedica zaštite dobavljača u Uniji.

(8)  Dobavljači s poslovnim nastanom izvan Unije trebali bi se moći osloniti na minimalni standard Unije pri prodaji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kupcima kako bi se izbjegli neželjeni učinci narušavanja kao posljedica zaštite dobavljača u Uniji.

Obrazloženje

Smanjenjem udjela prihoda malih proizvođača i radnika u zemljama u razvoju i radnim uvjetima s kojima se suočavaju, a koji su posljedica nepoštenih trgovačkih praksi, potkopava se razvojna politika Unije i njezini ciljevi u okviru Programa održivog razvoja do 2030.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Neravnoteža moći u lancu opskrbe i nepoštene trgovačke prakse supermarketa imaju visoku cijenu te stoga u većini zemalja koje proizvode poljoprivredne proizvode i u siromašnim zemljama nastaju i jačaju znatni negativni društveni i ekološki učinci, uključujući uskraćivanje temeljnih ljudskih prava, rodnu diskriminaciju, nemogućnost zarade plaće dostatne za život i dugo radno vrijeme.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Mjerodavna pravila trebala bi se primjenjivati na poslovne prakse većih gospodarskih subjekata u lancu opskrbe hranom, odnosno subjekata koji nisu mali ili srednji, jer ti veći subjekti obično imaju veću relativnu pregovaračku snagu pri trgovanju s malim i srednjim dobavljačima.

(9)  Mjerodavna pravila trebala bi se primjenjivati na sve poslovne subjekte u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Budući da većina država članica već ima nacionalna pravila o nepoštenim trgovačkim praksama, iako se ona međusobno razlikuju, primjereno je upotrijebiti direktivu kao instrument za uvođenje minimalnog standarda zaštite na temelju prava Unije. Time bi se državama članicama omogućilo da mjerodavna pravila uključe u svoje nacionalne pravne poretke i tako uspostave kohezivan sustav. Državama članicama ne bi trebalo biti onemogućeno da donose i primjenjuju na svojim državnim područjima stroža nacionalna pravila kojima se mali i srednji dobavljači i kupci štite od nepoštenih trgovačkih praksi u odnosima poduzeća u lancu opskrbe hranom, podložno ograničenjima utvrđenima pravom Unije koje se primjenjuje na funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(10)  Budući da većina država članica već ima nacionalna pravila o nepoštenim trgovačkim praksama, iako se ona međusobno razlikuju, primjereno je upotrijebiti direktivu kao instrument za uvođenje minimalnog standarda zaštite na temelju prava Unije. Time bi se državama članicama omogućilo da mjerodavna pravila uključe u svoje nacionalne pravne poretke i tako uspostave kohezivan sustav. Državama članicama ne bi trebalo biti onemogućeno da donose i na svojim državnim područjima primjenjuju stroža nacionalna pravila kojima se svi dobavljači i kupci, neovisno o njihovoj veličini, štite od nepoštenih trgovačkih praksi u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, u skladu s ograničenjima utvrđenima pravom Unije koje se primjenjuje na funkcioniranje unutarnjeg tržišta

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Budući da se nepoštene trgovačke prakse mogu pojaviti u bilo kojoj fazi prodaje prehrambenog proizvoda, tj. prije, tijekom ili nakon prodajne transakcije, države članice trebale bi osigurati da se odredbe ove Direktive primjenjuju na takve prakse kad god se one pojave.

(11)  Budući da se nepoštene trgovačke prakse mogu pojaviti u bilo kojoj fazi prodaje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, tj. prije, tijekom ili nakon prodajne transakcije odnosno u vezi s uslugama koje su povezane s prodajom tog proizvoda od strane kupca ili skupine kupaca dobavljaču, države članice trebale bi osigurati da se odredbe ove Direktive primjenjuju na takve prakse kad god se one pojave.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kad se odlučuje o tome smatra li se određena trgovačka praksa nepoštenom, bitno je smanjiti rizik od ograničavanja primjene poštenih sporazuma među strankama kojima se povećava učinkovitost. Stoga je primjereno razlikovati prakse koje se jasno i nedvosmisleno predviđaju ugovorima o isporuci koje su sklopile stranke od praksi koje se pojave nakon početka transakcije, a nisu prethodno jasno i nedvosmisleno dogovorene, te zabraniti samo jednostrane i retroaktivne izmjene relevantnih uvjeta ugovora o isporuci. Međutim, određene trgovačke prakse zbog svoje same prirode smatraju se nepoštenima te stranke ne bi trebale imati ugovornu slobodu da od njih odstupe.

(12)  Kad se odlučuje o tome smatra li se određena trgovačka praksa nepoštenom, bitno je smanjiti rizik od ograničavanja primjene poštenih sporazuma među strankama kojima se povećava učinkovitost. Stoga je primjereno razlikovati prakse koje nisu rezultat iskorištavanja gospodarske ovisnosti dobavljača o kupcu i koje su jasno i nedvosmisleno predviđene ugovorima o isporuci koje su sklopile stranke od praksi koje se pojave nakon početka transakcije, a nisu prethodno jasno i nedvosmisleno dogovorene, te zabraniti samo jednostrane izmjene relevantnih uvjeta ugovora o isporuci. Međutim, određene trgovačke prakse zbog svoje same prirode smatraju se nepoštenima te stranke ne bi trebale imati ugovornu slobodu da od njih odstupe.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Ako je provedbenom tijelu podnijeta pritužba, teret dokazivanja da se ugovorom o isporuci jasno i nedvosmisleno obuhvaća dotična trgovačka praksa trebao bi snositi kupac.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12b)  Plaćanje dobavljaču od strane kupca nakon razumnog roka, koji bi trebalo utvrditi u ovoj Direktivi, trebalo bi se smatrati nepoštenom trgovačkom praksom i zabraniti. Zabranom se ne bi smjela u pitanje dovoditi pravila o uvjetima plaćanja utvrđena u statutu organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača, uključujući zadruge, ako taj statut sadržava pravila koja članovima omogućuju da na demokratičan način nadziru svoju organizaciju i njezine odluke, kao ni sporazumi, odluke i usklađena djelovanja unutar priznatih međustrukovnih organizacija čiji je cilj izmijeniti načine plaćanja koji se odnose na poljoprivredne i prehrambene proizvode koji su obuhvaćeni područjem primjene sustava kvalitete Unije.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12c)  Upotrebom pisanih ugovora u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima jača se odgovornost subjekata i pomaže u izbjegavanju određenih nepoštenih poslovnih praksi te povećava razina osviještenosti o potrebi da se više u obzir uzmu signali tržišta, poboljša prijenos cijena i opskrba prilagodi potražnji. Kako bi se potaknula upotreba takvih ugovora, dobavljači ili njihova udruženja trebali bi imati pravo tražiti pisani ugovor. Odbijanje kupca da sklopi pisani ugovor s dobavljačem unatoč tome što je dobavljač to tražio u skladu s ovom Direktivom, kad su međusobno dogovorili uvjete, trebalo bi smatrati nepoštenom trgovačkom praksom i biti zabranjeno.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12d)  Sustavi navođenja hranjivih vrijednosti, koje kupci jednostrano nametnu dobavljačima i koji potrošačima ne pružaju sveobuhvatne informacije, mogu stvoriti diskriminaciju među proizvođačima i potrošače dovesti u zabludu u pogledu njihova odabira proizvoda. Trebalo bi omogućiti da se smatra da je nametanje takvih sustava obuhvaćeno definicijom nepoštene trgovačke prakse.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Kako bi se osigurala djelotvorna provedba zabrana utvrđenih ovom Direktivom, države članice trebale bi imenovati tijelo kojem će se povjeriti ta provedba. Tijelo bi trebalo moći djelovati na vlastitu inicijativu ili na temelju pritužbi stranaka pogođenih nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom. Ako podnositelj pritužbe zbog straha od odmazde zatraži da njegov identitet ostane povjerljiv, provedbena tijela država članica taj bi zahtjev trebala ispuniti.

(13)  Kako bi se osigurala djelotvorna provedba zabrana utvrđenih ovom Direktivom, države članice trebale bi imenovati tijelo kojem će se povjeriti ta provedba. Tijelo bi trebalo moći djelovati na vlastitu inicijativu ili na temelju pritužbi stranaka pogođenih nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Pri podnošenju pritužbe provedbeno tijelo predmetne države članice mora u skladu s nacionalnim pravom zbog straha od odmazde jamčiti anonimnost identiteta podnositelja pritužbe.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Da bi se osigurala učinkovita provedba zabrane nepoštenih trgovačkih praksi, imenovana provedbena tijela trebala bi na raspolaganju imati sve potrebne resurse, osoblje i stručno znanje.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Time što pritužbe podnose organizacije proizvođača ili udruženja takvih organizacija može se zaštititi identitet pojedinačnih članova organizacije, odnosno malih i srednjih dobavljača koji se smatraju izloženima nepoštenim trgovačkim praksama. Stoga bi provedbena tijela država članica trebala moći prihvatiti pritužbe takvih subjekata i poduzimati potrebne mjere istodobno štiteći postupovna prava tuženika.

(14)  Time što pritužbe podnose organizacije proizvođača ili dobavljača odnosno udruženja takvih organizacija, uključujući predstavničke organizacije sa znanjem u području trgovačkih praksi u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, može se zaštititi identitet pojedinačnih članova organizacije koji se smatraju izloženima nepoštenim trgovačkim praksama. Stoga bi provedbena tijela država članica trebala moći prihvatiti pritužbe takvih subjekata i poduzimati potrebne mjere istodobno štiteći postupovna prava tuženika.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Ako tijelo poštuje obvezu objavljivanja svojih odluka u skladu s ovom Direktivom, trebalo bi posebnu pozornost posvetiti zaštiti identiteta podnositelja pritužbe ili drugih žrtava praksi.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Provedbena tijela država članica trebala bi imati potrebne ovlasti za djelotvorno prikupljanje činjenica s pomoću zahtjeva za informacije. Trebala bi imati ovlast da prema potrebi nalože prekid zabranjene prakse. Postojanje mjera koje imaju odvraćajući učinak, primjerice ovlasti za izricanje novčanih kazni i objavu rezultata istraga, može potaknuti promjenu ponašanja i predsudsko rješavanje pitanja među državama članicama te bi stoga takve mjere trebale biti obuhvaćene ovlastima provedbenih tijela. Komisija i provedbena tijela država članica trebali bi blisko surađivati kako bi se osigurao zajednički pristup u pogledu primjene pravila utvrđenih ovom Direktivom. Konkretno, provedbena tijela trebala bi si uzajamno pomagati, primjerice razmjenom informacija i pružanjem pomoći u istragama koje imaju prekograničnu dimenziju.

(15)  Provedbena tijela država članica trebala bi imati potrebne ovlasti za djelotvorno prikupljanje činjenica s pomoću zahtjeva za informacije. Trebala bi to biti nepristrana tijela koja nisu u sukobu interesa sa subjektima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te koja temeljito poznaju funkcioniranje lanca opskrbe poljoprivredni i prehrambenim proizvodima. Trebala bi jamčiti pošteno i pravilno funkcioniranje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te po potrebi imati ovlasti da od kupca zahtijevaju da odmah prekine zabranjenu praksu. Postojanje mjera koje imaju odvraćajući učinak, primjerice ovlasti za izricanje novčanih kazni i drugih jednako učinkovitih sankcija i objavu rezultata istraga, može potaknuti promjenu ponašanja i predsudsko rješavanje pitanja među strankama te bi stoga takve mjere trebale biti obuhvaćene ovlastima provedbenih tijela. Pri utvrđivanju sankcije koja će se izreći u obzir bi trebalo uzeti opetovana kršenja. Komisija i provedbena tijela država članica trebali bi blisko surađivati kako bi se osigurao zajednički pristup u pogledu primjene pravila utvrđenih ovom Direktivom, osobito u pogledu kazni i sankcija. Konkretno, provedbena tijela trebala bi si uzajamno pomagati, primjerice razmjenom svih relevantnih informacija i pružanjem pomoći u istragama koje imaju prekograničnu dimenziju.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  Provedbeno tijelo trebalo bi podnositelja pritužbe u razumnom roku obavijestiti o svojoj odluci hoće li po pritužbi postupati ili ne. Trebalo bi biti moguće sudsko preispitivanje odluke o odbijanju prigovora. Ako smatra da postoje dostatni razlozi za postupanje po pritužbi, provedbeno tijelo trebalo bi pokrenuti i provesti istragu koja bi se trebala zaključiti u razumnom roku. Ako se ustanovi kršenje ove Direktive, provedbeno tijelo trebalo bi od kupca zahtijevati da odmah prekine zabranjenu trgovačku praksu i izreći novčanu kaznu i druge jednako učinkovite sankcije u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Kazna i druge sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne nanesenoj šteti i odvraćajuće, pri čemu se u obzir uzima priroda, trajanje i težina povrede. Pri utvrđivanju novčane kazne i drugih sankcija koje se izriču u obzir bi se trebale uzeti opetovane povrede od strane istog kupca. Provedbeno tijelo trebalo bi biti u mogućnosti suzdržati se od poduzimanja mjera ako bi se tom odlukom mogao otkriti identitet podnositelja pritužbe ili neka druga informacija čije otkrivanje podnositelj pritužbe smatra štetnim za svoje interese, pod uvjetom da je podnositelj pritužbe te informacije naveo. Provedbeno tijelo trebalo bi moći objaviti svoje odluke o izrečenim sankcijama.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15b)  Ne dovodeći u pitanje ovlasti i obveze svojih provedbenih tijela, države članice trebale bi poticati upotrebu učinkovitih i neovisnih postupaka posredovanja ili nekog alternativnog mehanizma za rješavanje sporova u slučaju spora između dobavljača i kupca zbog nepoštene trgovačke prakse definirane u ovoj Direktivi. Posredovanjem ili upotrebom alternativnog mehanizma za rješavanje sporova u pitanje se ne bi trebalo dovoditi pravo dobavljača na podnošenje pritužbe. Komisija bi trebala moći olakšati dijalog i razmjenu dokazanih praksi u pogledu upotrebe posredovanja ili alternativnog mehanizma za rješavanje sporova na razini Unije.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15c)  Potrebno je pod okriljem Komisije uspostaviti Mrežu Unije za provedbu („Mreža”) čiji bi cilj bio koordinirati i olakšati razmjenu informacija i najboljih praksi u pogledu nacionalnog zakonodavstva država članica i iskustva u provedbi na usklađen i sustavan način kako bi se osigurao zajednički pristup u pogledu primjene pravila utvrđenih u ovoj Direktivi. Ta bi mreža trebala pomoći i u poboljšanju zajedničkog razumijevanja kad je riječ o tome koje bi se točno vrste poslovnih praksi trebale smatrati nepoštenim trgovačkim praksama te u boljem rješavanju problema potencijalnih prekograničnih nepoštenih trgovačkih praksi.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se olakšala djelotvorna provedba, Komisija bi trebala pomoći organizirati sastanke među provedbenim tijelima država članica na kojima se mogu razmjenjivati najbolje prakse i relevantne informacije. Komisija bi trebala uspostaviti i održavati web-mjesto za lakšu razmjenu takvih informacija.

(16)  Kako bi se olakšala djelotvorna provedba, Komisija bi trebala pomoći organizirati sastanke Mreže na kojima se mogu razmjenjivati najbolje prakse i relevantne informacije. Komisija bi trebala uspostaviti i održavati web-mjesto za lakšu razmjenu takvih informacija.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Pravilima utvrđenima u ovoj Direktivi ne bi se trebala ograničiti mogućnost da države članice zadrže postojeća dalekosežnija pravila ili u budućnosti donesu takva pravila, podložno ograničenjima utvrđenima pravom Unije koje se primjenjuje na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Pravila bi se primjenjivala usporedno s dobrovoljnim mjerama upravljanja.

(17)  Pravilima utvrđenima u ovoj Direktivi ne bi se trebala ograničiti mogućnost da države članice zadrže postojeća pravila koja su stroža u pogledu nepoštenih trgovačkih praksi utvrđenih u ovoj Direktivi ili u pogledu dodatnih takvih praksi, ili u budućnosti donesu takva pravila, uz poštovanje ograničenja utvrđenih pravom Unije koje se primjenjuje na funkcioniranje unutarnjeg tržišta, osobito načela slobodnog kretanja robe i usluga, slobode poslovnog nastana, nediskriminacije te pristupa nepristranom i neovisnom sudskom nadzoru. Pravila bi trebala podlijegati postupku obavješćivanja unaprijed i primjenjivala bi se usporedno s dobrovoljnim mjerama upravljanja.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Radi djelotvorne provedbe politike u pogledu nepoštenih trgovačkih praksi u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom, Komisija bi trebala preispitati primjenu ove Direktive i dostaviti izvješće Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija. S posebnom bi pozornošću trebalo preispitati bi li zaštita malih i srednjih kupaca prehrambenih proizvoda u lancu opskrbe – uz zaštitu malih i srednjih dobavljača – u budućnosti bila opravdana,

(19)  Radi djelotvorne provedbe politike u pogledu nepoštenih trgovačkih praksi u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom, Komisija bi trebala preispitati primjenu ove Direktive i dostaviti izvješće Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Direktivom utvrđuju minimalni popis zabranjenih nepoštenih trgovačkih praksi između kupaca i dobavljača u lancu opskrbe hranom te minimalna pravila u pogledu provedbe tih zabrana i mehanizmi za koordinaciju provedbenih tijela.

1.  Ovom se Direktivom utvrđuju minimalni popis zabranjenih nepoštenih trgovačkih praksi između kupaca i dobavljača u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te minimalna pravila u pogledu provedbe tih zabrana i mehanizmi za koordinaciju provedbenih tijela.

 

(Izmjena izraza „lanac opskrbe hranom” u „lanac opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima” primjenjuje se na cijelu Direktivu.)

Obrazloženje

Ovim se amandmanom žele zaštititi svi poljoprivrednici proširenjem područja primjene na sve proizvode uvrštene u Prilog I. Ugovoru jer nepoštene trgovačke prakse mogu utjecati i na one proizvođače koji prodaju neprerađene poljoprivredne proizvode koji nisu namijenjeni za prehranu ljudi (npr. rezano cvijeće, hrana za životinje i drugo).

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova Direktiva primjenjuje se na određene nepoštene trgovačke prakse koje se pojavljuju pri prodaji prehrambenih proizvoda od strane dobavljača koji je malo i srednje poduzeće kupcu koji nije malo i srednje poduzeće.

2.  Ova Direktiva primjenjuje se na određene nepoštene trgovačke prakse koje se pojavljuju pri prodaji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od strane dobavljača kupcu te na povezane usluge koje kupac pruža dobavljaču i koje su povezane s prodajom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  „nepoštena trgovačka praksa” znači svaka praksa:

 

– koja uvelike odstupa od dobrog poslovnog ponašanja, koja je oprečna dobroj vjeri i poštenoj trgovini te koju je jedan trgovinski partner jednostrano nametnuo drugome,

 

– kojom se nameće ili pokušava nametnuti neopravdan i nerazmjeran prijenos gospodarskog rizika kupca na dobavljača, ili

 

– kojom se dobavljaču nameće ili pokušava nametnuti znatna neravnoteža u pravima i obvezama u poslovnom odnosu prije, tijekom ili nakon ugovora;

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „kupac” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja kupuje prehrambene proizvode u trgovinskoj transakciji. Pojam „kupac” može uključivati skupinu takvih fizičkih i pravnih osoba;

(a)  „kupac” znači svaka fizička ili pravna osoba, neovisno o mjestu njezina poslovnog nastana, koja kupuje poljoprivredne i prehrambene proizvode radi dostave u Uniju u komercijalne svrhe i/ili nudi usluge povezane s prodajom tih proizvoda. Pojam „kupac” može uključivati skupinu takvih fizičkih i pravnih osoba;

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „dobavljač” znači svaki poljoprivredni proizvođač ili svaka fizička ili pravna osoba, neovisno o njihovu mjestu poslovnog nastana, koja prodaje prehrambene proizvode. Pojam „dobavljač” može uključivati skupinu takvih poljoprivrednih proizvođača ili takvih fizičkih i pravnih osoba, uključujući proizvođačke organizacije i udruženja proizvođačkih organizacija;

(b)  „dobavljač” znači svaki poljoprivredni proizvođač ili svaka fizička ili pravna osoba, neovisno o njihovu mjestu poslovnog nastana, koja prodaje poljoprivredne i prehrambene proizvode. Pojam „dobavljač” može uključivati skupinu takvih poljoprivrednih proizvođača ili takvih fizičkih i pravnih osoba, uključujući organizacije proizvođača i udruženja organizacija proizvođača te zadruge;

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  „gospodarska ovisnost” znači odnos između dobavljača i kupca s različitom pregovaračkom snagom, u kojem dobavljač ovisi o kupcu zbog ugleda kupca, njegova udjela na tržištu ili nepostojanja dostatnih alternativnih mogućnosti prodaje ili zbog toga što ukupan iznos koji je dobavljač zaračunao kupcu predstavlja znatan udio prometa dobavljača;

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  „ugovor o isporuci” znači pisani ugovor između dobavljača i kupca kojim se jasno i transparentno obuhvaćaju relevantni elementi poslovnog sporazuma, uključujući imena strana, njihova prava i obveze, cijenu, trajanje, uvjete isporuke, uvjete plaćanja, kao i predmet ugovora, izvršenje ugovora i učinak raskida ugovora;

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „malo i srednje poduzeće” znači poduzeće u smislu definicije mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća iz Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ14;

Briše se.

_________________

 

14 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

 

Obrazloženje

Budući da se prethodnom izmjenom iz teksta brišu mala i srednja poduzeća, njihova definicija postaje suvišna.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „prehrambeni proizvodi” znači proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovoru namijenjeni upotrebi kao hrana i proizvodi koji nisu navedeni u tom Prilogu, ali su dobiveni preradom od proizvoda namijenjenih upotrebi kao hrana;

(d)  „poljoprivredni i prehrambeni proizvodi” znači proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovoru i proizvodi koji nisu navedeni u tom Prilogu, ali su dobiveni preradom od proizvoda namijenjenih upotrebi kao hrana;

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  „prehrambeni proizvodi privatnih marki” znači prehrambeni proizvodi koji se prodaju pod robnom markom trgovaca na malo;

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „pokvarljivi prehrambeni proizvodi” znači prehrambeni proizvodi koji će postati neprikladni za prehranu ljudi ako se ne uskladište, prerade, zapakiraju ili drukčije očuvaju kako bi se spriječilo da postanu neprikladni.

(e)  „pokvarljivi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi” znači poljoprivredni i prehrambeni proizvodi koji su u prirodnom stanju najviše 30 dana primjereni za trgovanje i pravilnu upotrebu ili koji se zbog svojih prirodnih značajki brzo kvare, posebno ako se ne skladište u primjerenim uvjetima;

Obrazloženje

Cilj ove izmjene je pružiti objašnjenje.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  „nepokvarljivi proizvodi” znači proizvodi osim onih iz točke (e).

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju zabranu sljedećih trgovačkih praksi:

1.  Države članice osiguravaju zabranu barem sljedećih nepoštenih trgovačkih praksi:

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kupac dobavljaču plaća za pokvarljive prehrambene proizvode nakon isteka 30 kalendarskih dana od primitka računa dobavljača ili nakon isteka 30 kalendarskih dana od datuma isporuke pokvarljivih prehrambenih proizvoda, ovisno o tome koji je datum kasniji. Tom se zabranom ne dovodi u pitanje sljedeće:

(a)  kupac plaća dobavljaču nakon:

 

  30 kalendarskih dana počevši od posljednjeg dana u mjesecu primitka računa dobavljača za pokvarljive poljoprivredne i prehrambene proizvode ili nakon isteka razdoblja od 30 kalendarskih dana od datuma isporuke pokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda dogovorenog ugovorom; ili

 

  60 kalendarskih dana počevši od posljednjeg dana u mjesecu primitka računa dobavljača za nepokvarljive poljoprivredne i prehrambene proizvode ili nakon isteka razdoblja od 60 kalendarskih dana od datuma isporuke nepokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda dogovorenog ugovorom;

 

Kad je kupac javno tijelo, države članice osiguravaju da su u prodajnim transakcijama i za pružanje usluga te prakse jednako zabranjene.

 

Tim se zabranama ne dovodi u pitanje sljedeće:

– posljedice kašnjenja u plaćanju i pravni lijekovi kako su utvrđeni u Direktivi 2011/7/EU;

  posljedice kašnjenja u plaćanju i pravni lijekovi kako su utvrđeni u Direktivi 2011/7/EU;

 

  pravila o uvjetima plaćanja utvrđena u statutu organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača, uključujući zadruge, čiji je poljoprivredni proizvođač član ako taj statut sadrži pravila koja članovima omogućuju da na demokratičan način nadziru svoju organizaciju i njezine odluke;

– mogućnost da se kupac i dobavljač dogovore o klauzuli o podjeli vrijednosti u smislu članka 172.a Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća15.

  mogućnost da se kupac i dobavljač dogovore o klauzuli o podjeli vrijednosti u smislu članka 172.a Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća15.

 

  sporazumi, odluke i usklađena djelovanja sektorskih organizacija koje su priznate u skladu s člankom 157. Uredbe (EU) br. 1308/2013 kojima se žele izmijeniti uvjeti plaćanja koji se odnose na transakcije koje uključuju poljoprivredne i prehrambene proizvode obuhvaćene programom kvalitete uspostavljenim u skladu s Uredbom (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (EU), Uredbom br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbom (EU) br. 1308/2013 i Uredbom (EU) br. 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća;

____________

_______________

15 Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

15 Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kupac otkazuje narudžbu za pokvarljive prehrambene proizvode u tako kratkom roku da nije razumno očekivati da će dobavljač naći drugi način stavljanja na tržište ili upotrebe tih proizvoda;

(b)  kupac jednostrano otkazuje narudžbu za pokvarljive poljoprivredne i prehrambene proizvode, a da s dobavljačem nije dogovorio punu kompenzaciju, u roku kraćem od 60 dana od datuma isporuke proizvoda dogovorenog ugovorom;

Obrazloženje

Amandmanom se želi bolje definirati pojam „kratak rok” (kad kupac otkazuje narudžbu za pokvarljive prehrambene proizvode) utvrđivanjem roka od 60 dana.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kupac jednostrano i retroaktivno mijenja uvjete ugovora o isporuci koji se odnose na učestalost, rokove ili količinu opskrbe ili isporuke, standarde kvalitete ili cijene prehrambenih proizvoda;

(c)  kupac jednostrano nameće izmjene uvjeta ugovora o isporuci koji se odnose na učestalost, način, rokove ili količinu opskrbe ili isporuke, standarde kvalitete, uvjete plaćanja ili cijene poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ili usluga povezanih s prodajom tih proizvoda;

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  kupac jednostrano raskida ugovor o isporuci;

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  kupac jednostrano raskida ugovor o isporuci kao odgovor na pad cijena;

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cc)  kupac ostvaruje ili nastoji od dobavljača ostvariti određenu korist za koju ne daje nikakvu naknadu ni protuuslugu odnosno ta je korist očito neproporcionalna vrijednosti naknade ili pružene usluge;

Obrazloženje

Svrha ove izmjene je da se kao nepoštena trgovačka praksa navede pokušaj ostvarivanja ili ostvarivanje bilo kakve koristi za koju se ne daje nikakva naknada niti protuusluga odnosno ta je korist očito neproporcionalna vrijednosti naknade ili pružene usluge.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka cd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cd)  kupac zahtijeva naknadno plaćanje bez pružanja protuusluga;

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka ce (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ce)  kupac ostvaruje ili nastoji od dobavljača ostvariti posebne uvjete pod prijetnjom djelomičnog ili potpunog isključivanja poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda iz ponude dobavljača;

Obrazloženje

Svrha ove izmjene je da se kao nepoštena trgovačka praksa navede pokušaj ostvarivanja ili ostvarivanje posebnih uvjeta pod prijetnjom djelomičnog ili potpunog isključivanja poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda iz ponude dobavljača.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka cf (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cf)  kupac nameće ili pokušava dobavljaču nametnuti znatnu neravnotežu u pravima i obvezama u poslovnom odnosu prije, tijekom ili nakon ugovora;

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka cg (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cg)  kupac nameće ili pokušava nametnuti neopravdan ili nerazmjeran prijenos gospodarskog rizika kupca na dobavljača;

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka ch (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ch)  kupac jednostrano prenosi rizik prodaje na dobavljača;

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka ci (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ci)  dobavljač nameće sustav rabata i naknade za uvrštavanje proizvoda u ponudu;

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka cj (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cj)  kupac upotrebljava obrnute elektroničke dražbe ili dražbe u dvije faze radi snižavanja cijene. One nisu regulirane i takve su da se njima ne osigurava transparentnost pregovora, određivanja cijena te ponuditelja pri kupnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s certifikatom kvalitete i podrijetla iz EU-a te necertificiranih proizvoda;

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka cl (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cl)  koristi se spajanje u udruženja za nabavu koja se sastoje od maloprodaje i veleprodaje;

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  dobavljač plaća za propadanje prehrambenih proizvoda do kojeg je došlo u prostorima kupca i koje nije uzrokovano nemarom ili pogreškom dobavljača.

(d)  kupac zahtijeva od dobavljača da plati za propadanje prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda isporučenih na vrijeme i kvalitete dogovorene u ugovoru do kojeg je došlo kad su ti proizvodi u vlasništvu kupca i koje nije prouzročeno nemarom ili pogreškom dobavljača.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  kad su uvjeti dogovoreni između kupca i dobavljača, kupac odbija sklopiti pisani ugovor s tim dobavljačem iako je dobavljač tražio sklapanje ugovora u skladu s člankom 3.a ili kupac odbija dobavljaču dati dovoljno detaljne i nedvosmislene informacije o ugovoru o isporuci koji je definiran u članku 2. točki (bb).

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  kupac dijeli s trećim stranama ili zloupotrebljava, namjerno ili na drugi način, povjerljive informacije povezane s ugovorom o isporuci, uključujući osjetljive poslovne informacije koje dobavljač dijeli s kupcem;

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dc)  kupac provodi komunikacijske ili promidžbene aktivnosti ili primjenjuje trgovinske politike koje, i zbog njihova trajanja, štete ili bi mogle naštetiti ugledu proizvoda s oznakom zemljopisnog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012, Uredbom (EZ) br. 110/2008 ili Uredbom (EU) br. 251/2014;

Obrazloženje

Proizvodi s posebnim oznakama zemljopisnog podrijetla često podliježu nizu promidžbenih aktivnosti (kao što su prodaja ispod cijene, dražbe sa spuštanjem cijena, preduge promidžbe) koje štete ugledu samog proizvoda u ekonomskom ili trgovačkom pogledu. Ovom bi se mjerom dobavljačima omogućilo da interveniraju ne samo protiv krivotvorenja već i protiv takvih štetnih i nepoštenih trgovačkih praksi.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dd)  kupac provodi odmazdu komercijalne vrste ili prijeti dobavljaču takvim mjerama, i to s pomoću praksi kao što su uklanjanje proizvoda iz ponude, prekid usluga dijeljenja podataka, pretjerana promidžba, kašnjenja u plaćanjima, jednostrana smanjenja i/ili blokiranja promidžbi, kako bi ostvario bolje uvjete u okviru postojećih ugovora ili pri pregovorima za novi ugovor;

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka de (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(de)  kupac prijeti ili provodi odmazdu komercijalne vrste u pogledu dobavljača kad dobavljač ostvaruje svoja ugovorna i zakonska prava, uključujući podnošenje pritužbe i suradnju s nacionalnim provedbenim tijelima.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka df (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(df)  kupac odbija poduzeti komercijalne mjere ako dobavljač ostvari svoja ugovorna prava, uključujući podnošenje pritužbi i suradnju s nacionalnim provedbenim tijelima, ili prijeti dobavljaču sličnim mjerama;

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dg (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dg)  kupac jednostrano nameće standarde kvalitete koji se ne temelje na važećem zakonodavstvu, oznakama kvalitete, znanstvenim ili postojećim praksama, što može narušavati trgovinu;

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dh (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dh)  kupac određuje propise u pogledu standarda zaštite okoliša i dobrobiti životinja koji su stroži od važećih zakonskih propisa;

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka di (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(di)  kupac upotrebljava prestroge „kriterije minimalnog životnog vijeka proizvoda” kako bi odbio prethodno ugovorenu narudžbu ili narudžbu koja, iz razloga koji nisu povezani s dobavljačem, nije dovoljno brzo obrađena;

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dj (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dj)  kupac provodi jednostrano terećenje koje se odnosi na ili čini retroaktivnu, iako ne ugovorom utvrđenu, izmjenu uvjeta utvrđenih u ugovorima o isporuci, te odbitak iznosa od obračunane vrijednosti za isporuku robe ili usluga bez prethodne suglasnosti druge strane;

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dk (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dk)  kupac uvjetuje sklapanje ugovora o isporuci plaćanjem godišnje naknade i to primjenjuje retroaktivno;

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dl (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dl)  kupac uvjetuje sklapanje ugovora o isporuci i poslovne suradnje kompenzacijom roba i usluga;

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dm (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dm)  kupac naplaćuje naknadu za uvrštavanje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda dobavljača;

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. − točka dn (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dn)  kupac naplaćuje naknadu za skladištenje poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda ili rukovanje tim proizvodima nakon isporuke;

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka do (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(do)  kupac naplaćuje naknadu za usluge koje nisu pružene odnosno za usluge koje su pružene iako nisu predviđene ugovorom između ugovornih strana;

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dp (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dp)  kupac naplaćuje naknadu za umanjeni promet, prodaju ili maržu dobavljača zbog smanjene prodaje određenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda;

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dq (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dq)  kupac uvjetuje sklapanje ugovora o isporuci i poslovne suradnje nametanjem obveze sudjelovanja u sniženjima ili akcijama smanjenjem nabavne cijene na teret dobavljača;

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dr (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dr)  kupac naplaćuje naknadu za sklapanje ugovora o isporuci s dobavljačem koja nije proporcionalna administrativnim troškovima koje treba snositi dobavljač;

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka ds (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ds)  kupac netransparentno umanjuje količine i/ili vrijednosti poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda standardne kvalitete;

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dt (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dt)  kupac odbija opisati dobavljaču različito postupanje dobavljača u usporedbi s vlastitim robnim markama.

 

Opis može uključivati barem svaki primjer različitog postupanja u smislu posebnih mjera ili postupaka u vezi s:

 

(a) pristupom osobnim podacima ili ostalim podacima prikupljenim u vezi s kupnjom poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda;

 

(b) uvrštavanjem, izlaganjem, razvrstavanjem ili drugim faktorima koji utječu na odluke kupca o kupnji;

 

(c) izravnom ili neizravnom naknadom za korištenje usluga koje pruža kupac;

 

(d) pristupom odnosno uvjetima za korištenje usluga koje su izravno povezane s ugovorom o isporuci;

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka du (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(du)  kupac nameće nerazmjerno visoke ugovorne sankcije u odnosu na vrijednost i važnost subjekta obveze;

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dv (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dv)  kupac zahtijeva potpun, djelomičan ili prethodni prijenos izravnih plaćanja dobavljača na koja potonji ima pravo u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013.

Obrazloženje

Namjena ovog amandmana je zabraniti prijenose izravnih plaćanja. To je u skladu s intervencijom Komisije u predmetima Harms, C-434/08 i Arts, C-227/16. U njima Komisija navodi da se prijenosom prava na plaćanje zaobilazi pravi cilj poljoprivrednih subvencija.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dw (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dw)  proizvodi dobavljača uklonjeni su iz ponude bez odgovarajuće prethodne obavijesti, pisanog pojašnjenja odluke i bez pravih poslovnih razloga.

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dx (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dx)  kupac obvezuje dobavljača na plaćanje osoblja za opremanje prostora za prodaju ili za rukovanje poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima;

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dy (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dy)  kupac od dobavljača zahtijeva naknadu za troškove ispitivanja pritužbi klijenata povezanih s njegovim proizvodima;

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dz (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dz)  kupac od dobavljača zahtijeva da snosi sve troškove do kojih dolazi zbog bilo koje pogreške u prognoziranju, osim ako:

 

– kupac priprema te prognoze u dobroj vjeri i s dužnom pažnjom te nakon savjetovanja s dobavljačem,

 

– ugovor o isporuci uključuje izričitu i nedvosmislenu odredbu da potpuna naknada nije primjerena;

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka daa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(daa)  kupac ugovorom o isporuci obvezuje dobavljača da ne prodaje poljoprivredne ili prehrambene proizvode drugim kupcima i/ili prerađivačima po nižim cijenama od onih koje je platio kupac i/ili prerađivač;

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dab)  kupac izravno ili neizravno prijeti prestankom uvrštavanja proizvoda dobavljača ako dobavljač ne ispuni ili ne želi ispuniti zahtjeve kupca za smanjenje cijene;

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dac (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dac)  kupac zahtijeva od dobavljača da proizvodi isti proizvod namijenjen prodaji pod markom trgovca na malo po istoj ili nižoj cijeni od one za proizvod s markom dobavljača;

Amandman    87

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dad (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dad)  kupac vraća neprodane prehrambene proizvode dobavljaču na trošak dobavljača i bez plaćanja tih neprodanih prehrambenih proizvoda;

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju zabranu sljedećih trgovačkih praksi, ako one nisu jasno i nedvosmisleno dogovorene pri sklapanju ugovora o isporuci:

2.  Države članice osiguravaju zabranu sljedećih trgovačkih praksi, ako one nisu jasno i nedvosmisleno dogovorene pri sklapanju ugovora o isporuci ili u bilo kojem budućem ugovoru između kupca i dobavljača tijekom valjanosti ugovora o isporuci ili ako su rezultat zloupotrebe gospodarske ovisnosti dobavljača o kupcu, što kupcu omogućuje nametanje tih uvjeta:

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kupac vraća neprodane prehrambene proizvode dobavljaču;

Briše se.

Obrazloženje

Premješteno u članak 3. stavak 1.

Amandman    90

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  kupac briše proizvode s liste ugovorenih proizvoda koje dobavljač isporučuje kupcu ili znatno smanjuje narudžbu određenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda bez prethodne pisane obavijesti u roku utvrđenom u ugovoru ili u roku koji ne smije biti kraći od 30 dana u slučaju kad rok nije utvrđen u ugovoru;

Amandman    91

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  dobavljač plaća za promidžbu prehrambenih proizvoda koje kupac prodaje. Prije promidžbe i ako je tu promidžbu inicirao kupac, kupac navodi razdoblje promidžbe i očekivanu količinu prehrambenih proizvoda koji će se naručiti;

(c)  dobavljač plaća za promidžbu ili oglašavanje prehrambenih proizvoda koje kupac prodaje. Prije promidžbe i ako je tu promidžbu inicirao kupac, kupac navodi razdoblje promidžbe i očekivanu količinu prehrambenih proizvoda koji će se naručiti;

Amandman    92

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)   kupac, kao mehanizam stavljanja na tržište, prodaje poljoprivredne i prehrambene proizvode po cijeni koja je niža od nabavne cijene na računu, umanjene za proporcionalni dio popusta navedenih na računu i uvećane za troškove prijevoza i poreze na transakciju, a gubitak ili trošak u konačnici snosi dobavljač;

Amandman    93

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  troškove za prijevoz i skladištenje proizvoda kupac prebacuje na dobavljača;

Amandman    94

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka dc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dc)  kupac obvezuje dobavljača na isporuku proizvoda samo na platforme dobavljača;

Amandman    95

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice osiguravaju da su trgovačke prakse navedene u stavku 2. točkama (b), (c) i (d) zabranjene ako isplate dobavljača kupcu nisu povezane s troškovima koje snosi kupac.

Amandman    96

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Ako je provedbenom tijelu podnesena pritužba povezana s praksom iz stavka 2., teret dokazivanja da se ugovorom o isporuci jasno i nedvosmisleno obuhvaća trgovačka praksa u pitanju snosi kupac.

Amandman    97

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2c.  Osim praksi iz stavaka 1. i 2. ovog članka države članice mogu zabraniti sve ostale nepoštene trgovačke prakse u skladu s definicijom iz članka 2. točke (-a).

Obrazloženje

Amandmanom se pojašnjava da države članice mogu primijeniti ambiciozniji pristup u pogledu broja nepoštenih trgovačkih praksi koje namjeravaju zabraniti.

Amandman    98

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako u situacijama opisanima u stavku 2. točkama (b), (c) i (d) kupac zatraži plaćanje, on na zahtjev dobavljača dostavlja dobavljaču procjenu plaćanja po jedinici i ukupno, ovisno o tomu što je prikladno, te u slučaju situacija iz stavka 2. točaka (b) i (d) također dostavlja procjenu troškova i temelj za takvu procjenu.

3.  Ako u situacijama opisanima u stavku 2. točkama (b), (c) i (d) kupac zatraži plaćanje, on dobavljaču dostavlja procjenu plaćanja po jedinici i ukupno, ovisno o tomu što je prikladno, te u slučaju situacija iz stavka 2. točaka (b) i (d) također dostavlja procjenu troškova i temelj za takvu procjenu. Te procjene kupac dostavlja u pisanom obliku, a dobavljač ih prihvaća prije pružanja navedene usluge.

Obrazloženje

Cilj amandmana je dobavljačima pružiti veću sigurnost i transparentnost u vezi s uslugama koje plaćaju.

Amandman    99

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice osiguravaju da zabrane utvrđene u stavcima 1. i 2. predstavljaju prevladavajuće obvezne odredbe koje se primjenjuju na sve situacije obuhvaćene njihovim područjem primjene, bez obzira na pravo koje se inače primjenjuje na ugovor o isporuci među strankama.

4.  Države članice osiguravaju da zabrane utvrđene u stavcima 1. i 2. predstavljaju prevladavajuće obvezne odredbe koje se primjenjuju na sve situacije obuhvaćene njihovim područjem primjene, bez obzira na pravo koje se inače primjenjuje na ugovor o isporuci među strankama. Države članice mogu donijeti pravila kojima se nadilaze zabrane pojedinih nepoštenih trgovačkih praksi iz stavaka 1. i 2.

Obrazloženje

Amandmanom se pojašnjava da države članice mogu primijeniti ambiciozniji pristup u pogledu zabrana navedenih u članku 3.

Amandman    100

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Države članice osiguravaju da se ugovorni uvjeti ili prakse koji isključuju kamatu za kašnjenje u plaćanju zabrane u skladu s člankom 7. Direktive 2011/7/EU.

Amandman    101

Prijedlog direktive

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Ugovorni odnosi

 

1.  Dobavljač može zahtijevati da svaka isporuka njegovih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kupcu bude predmet pisanog ugovora između stranaka i/ili pisane ponude prvog kupca za sklapanje ugovora.

 

2.   Svi ugovori ili ponude za sklapanje ugovora iz stavka 1.:

 

(a)sastavljaju se prije isporuke;

 

(b)  u pisanom su obliku; i

 

(c)  posebno uključuju sljedeće elemente:

 

i.   cijenu isporuke koja je:

 

– statična i određena ugovorom i/ili

 

– izračunana zbrajanjem različitih faktora utvrđenih u ugovoru koji mogu uključivati tržišne pokazatelje koji odražavaju promjene tržišnih uvjeta, isporučene količine te kvalitetu ili sastav isporučenih poljoprivrednih proizvoda;

 

ii.   količinu i kvalitetu dotičnih proizvoda koji se mogu ili moraju isporučiti, kao i vrijeme tih isporuka;

 

iii.   trajanje ugovora, koji može biti na određeno ili neodređeno vrijeme, te odredbe o raskidu;

 

iv.   pojedinosti o rokovima i postupcima za plaćanje;

 

v.   načine preuzimanja ili dostave poljoprivrednih proizvoda i

 

vi.   pravila koja se primjenjuju u slučaju više sile.

 

3.   Stavcima 1. i 2. ne dovode se u pitanje članci 125., 148. i 168. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

 

4.   Države članice mogu utvrditi, dijeliti i promicati najbolje prakse koje se odnose na dugoročnu kontraktualizaciju, čiji je cilj jačanje pregovaračkog položaja proizvođača u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

Amandman    102

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica imenuje javno tijelo koje na nacionalnoj razini provodi zabrane utvrđene u članku 3. („provedbeno tijelo”).

1.  Svaka država članica imenuje jedno javno tijelo ili više njih koje na nacionalnoj razini provodi zabrane utvrđene u članku 3. („provedbeno tijelo”) te obavješćuje Komisiju o imenovanju.

Amandman    103

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Ako država članica na svojem teritoriju imenuje više od jednog javnog tijela, onda imenuje jednu kontaktnu točku za suradnju među provedbenim tijelima i za suradnju s Komisijom.

Amandman    104

Prijedlog direktive

Članak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.a

 

Nadležno provedbeno tijelo

 

1.   Provedbeno tijelo države članice, u kojoj kupac za kojeg se sumnja da je provodio zabranjenu trgovačku praksu ima poslovni nastan, nadležno je za istragu nepoštenih trgovačkih praksi koje je počinio kupac.

 

2.   Ako dobavljač isporučuje svoje proizvode primatelju koji je povezan s kupcem, ali s poslovnim nastanom u državi članici koja nije mjesto poslovnog nastana kupca za kojeg se sumnja da je provodio zabranjenu trgovačku praksu, provedbeno tijelo te države članice nadležno je za istraživanje nepoštenih trgovačkih praksi koje je počinio kupac. Primatelj proizvoda smatra se solidarno odgovornim za počinjene povrede.

 

3.   Ako kupac ima poslovni nastan izvan Unije, za istragu nepoštenih trgovačkih praksi koje su počinjene prema dobavljaču nadležno je provedbeno tijelo države članice u kojoj dobavljač ima poslovni nastan.

 

4.   Provedbeno tijelo nadležno je i za istragu nepoštenih trgovačkih praksi u pogledu pružanja usluga koje se odnose na ugovor o isporuci. Kupac se smatra solidarno odgovornim za sve povrede koje počini treća strana koja je pružatelj povezanih usluga.

Amandman    105

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dobavljač upućuje pritužbu provedbenom tijelu države članice u kojoj kupac za kojeg se sumnja da je provodio zabranjenu trgovačku praksu ima poslovni nastan.

1.  Pritužbe se upućuju provedbenom tijelu države članice u kojoj kupac za kojeg se sumnja da je provodio zabranjenu trgovačku praksu ima poslovni nastan. Ako kupac ima poslovni nastan izvan Unije, pritužba se upućuje provedbenom tijelu države članice u kojoj se dobavljač nalazi. To provedbeno tijelo poduzima mjere.

Amandman    106

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Dobavljač može uputiti pritužbu provedbenom tijelu države članice u kojoj dobavljač ima poslovni nastan. Provedbeno tijelo te države članice prosljeđuje pritužbu provedbenom tijelu države članice u kojoj kupac za kojeg se sumnja da je provodio zabranjenu trgovačku praksu ima poslovni nastan. To provedbeno tijelo poduzima mjere.

Amandman    107

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Proizvođačke organizacije proizvođača ili udruženja proizvođačkih organizacija čiji članovi ili članovi njihovih članova smatraju da su pogođeni zabranjenom trgovačkom praksom imaju pravo podnijeti pritužbu.

2.  Organizacije proizvođača ili dobavljača odnosno udruženja organizacija proizvođača ili dobavljača, organizacije koje surađuju s proizvođačima sa znanjem u području trgovačkih praksi u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te predstavničke organizacije, čiji članovi ili članovi njihovih članova smatraju da su pogođeni zabranjenom trgovačkom praksom imaju pravo podnijeti pritužbu i na odgovarajući način sudjelovati u postupcima.

Amandman    108

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Provedbeno tijelo na zahtjev podnositelja pritužbe osigurava povjerljivost identiteta podnositelja pritužbe i bilo kojih drugih informacija čije otkrivanje podnositelj pritužbe smatra štetnim za svoje interese. Podnositelj pritužbe takve informacije navodi u zahtjevu za povjerljivost.

3.  Provedbeno tijelo osigurava povjerljivost identiteta podnositelja pritužbe i bilo kojih drugih informacija čije otkrivanje podnositelj pritužbe smatra štetnim za svoje interese. Podnositelj pritužbe takve informacije navodi u zahtjevu za povjerljivost. Tijela tijekom postupka provedbeno tijelo jamči povjerljivost postupka i svih osjetljivih informacija, uz zaštitu postupovnih prava obaju stranaka.

Amandman    109

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Ako te informacije ipak postanu javne, kupac na temelju tih informacija ne smije provoditi nikakve radnje koje su štetne za dobavljača. Ako kupac prekrši tu zabranu, odgovoran je za naknadu štete prouzročene dobavljaču, uključujući gubitak, gubitak zarade i štetu za ugled.

Amandman    110

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako provedbeno tijelo smatra da ne postoje dostatni razlozi za poduzimanje mjera na temelju pritužbe, podnositelja pritužbe obavješćuje o svojim razlozima.

Briše se.

Amandman    111

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Komisija izrađuje višejezični vodič koji je dostupan na njezinoj internetskoj stranici i u kojem se pojašnjava kako sastaviti pritužbu i koje se vrste informacija moraju dostaviti provedbenim tijelima u Uniji radi donošenja odluke o tome može li se otvoriti službena istraga.

Obrazloženje

MSP-ovi često nemaju iskustva i znanja o tome kako obraniti svoja prava. To se osobito odnosi na MSP-ove u zemljama u razvoju. Stoga su savjeti i podrška Komisije neophodni kako bi MSP-ovi mogli zaštititi i ostvariti svoja prava.

Amandman    112

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju prikladnu pripremljenost provedbenog tijela i dodjeljuju mu sljedeće ovlasti:

Države članice osiguravaju prikladnu pripremljenost provedbenog tijela te da ta tijela raspolažu potrebnim resursima, uključujući dostatni proračun i stručno znanje, kako bi se osiguralo pravilno i pravedno funkcioniranje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. One mu dodjeljuju sljedeće ovlasti:

Amandman    113

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pokrenuti i provesti istragu na svoju inicijativu ili na temelju pritužbe;

(a)  proaktivno pokrenuti i provesti istragu na svoju inicijativu na temelju opravdane sumnje ili pritužbe, uključujući anonimne pritužbe i pritužbe zviždača;

Amandman    114

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  provesti u okviru svojih istraga nenajavljene inspekcije na licu mjesta;

Amandman    115

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  donijeti odluku kojom se utvrđuje povreda zabrana utvrđenih u članku 3. i od kupca zahtijeva da prekine zabranjenu trgovačku praksu. Tijelo se može uzdržati od donošenja takve odluke ako bi se njome mogao otkriti identitet podnositelja pritužbe ili neka druga informacija čije otkrivanje podnositelj pritužbe smatra štetnim za svoje interese, pod uvjetom da je podnositelj pritužbe naveo te informacije u skladu s člankom 5. stavkom 3.;

(c)  donijeti odluku kojom se utvrđuje povreda zabrana utvrđenih u članku 3. i dobavljaču dati privremenu pomoć za prekid zabranjene trgovačke prakse te od kupca zahtijevati da prekine zabranjenu trgovačku praksu te da s tim povezane klauzule ili nezakonite ugovore proglasi ništavnim. Tijelo se može uzdržati od donošenja takve odluke ako bi se njome mogao otkriti identitet podnositelja pritužbe ili neka druga informacija čije otkrivanje podnositelj pritužbe smatra štetnim za svoje interese, pod uvjetom da je podnositelj pritužbe naveo te informacije u skladu s člankom 5. stavkom 3.;

Amandman    116

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  izreći novčanu kaznu počinitelju povrede. Kazna mora biti učinkovita, proporcionalna i odvraćajuća te se njome uzima u obzir priroda, trajanje i ozbiljnost povrede;

(d)  u skladu s nacionalnim zakonodavstvom izreći novčanu kaznu i/ili druge jednako učinkovite sankcije fizičkoj ili pravnoj osobi za koju se utvrdi da je počinila povredu ove Direktive. Kazna i druge sankcije su učinkovite, proporcionalne nanesenoj šteti i odvraćajuće te se njima u obzir uzima priroda, trajanje i ozbiljnost povrede. Pri utvrđivanju novčane kazne i drugih sankcija koje se izriču u obzir se uzimaju opetovane povrede od strane istog kupca.

Amandman    117

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  osigurati naknadu šteta koje je prouzročio počinitelj povreda u slučajevima kada podnositelj pritužbe zahtijeva povjerljivost;

Amandman    118

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  objaviti svoje odluke koje se odnose na točke (c) i (d);

(e)  sustavno objavljivati svoje odluke koje se odnose na točke (c) i (d);

Obrazloženje

Ovom izmjenom omogućuje se sustavno objavljivanje odluka koje izdaju provedbena tijela. Na taj se način poduzeća koja provode nepoštene trgovačke prakse javno prozivaju.

Amandman    119

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  obavješćivati kupce i dobavljače o svojim aktivnostima preko godišnjih izvješća u kojima se, među ostalim, navodi broj zaprimljenih pritužbi te broj istraga koje je tijelo pokrenulo i zaključilo. Za svaku istragu izvješće sadržava sažet opis predmeta i rezultata istrage.

(f)  objaviti reviziju o svojim aktivnostima i mjerama provedbe preko godišnjih izvješća u kojima se, među ostalim, navode značajke utvrđenih nepoštenih trgovačkih praksi i broj zaprimljenih pritužbi te broj istraga koje je tijelo pokrenulo i zaključilo i onih koje su u tijeku kao i popis poduzeća u kojima rezultati upućuju na nepravilnosti. Za svaku istragu izvješće sadržava sažet opis predmeta, rezultate istrage te informacije o ishodu postupka, kao i odluku koja je donesena u skladu s pravilima o povjerljivosti koja su utvrđena u nacionalnom pravu.

Obrazloženje

Svrha je ove izmjene osigurati povjerljivost rada provedbenih tijela i tekućih istraga u skladu s nacionalnim pravilima o povjerljivosti.

Amandman    120

Prijedlog direktive

Članak 6. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Države članice osiguravaju da izvršavanje tih ovlasti podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama u pogledu prava na obranu u skladu s općim načelima prava Unije i Povelje Europske unije o temeljnim pravima, uključujući povjerljivo postupanje s informacijama u skladu s člankom 5. stavkom 3. ako podnositelj pritužbe to zahtijeva.

Obrazloženje

U pogledu anonimnih pritužbi treba u obzir uzeti nacionalna pravila povezana s transparentnošću suđenja i zakonskih postupaka. Važna je povjerljivost identiteta podnositelja pritužbe. Međutim, potrebno je osigurati i da ne postoji proturječnost s člankom 6. Europske konvencije o ljudskim pravima.

Amandman    121

Prijedlog direktive

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Obveze provedbenog tijela

 

1.   Provedbena tijela nadziru i osiguravaju pravilno i pravedno funkcioniranje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima u Uniji.

 

2.   U roku od 30 dana od primitka pritužbe provedbeno tijelo obavještava podnositelja pritužbe o svojoj odluci hoće li po pritužbi djelovati ili ne.

 

3.   Ako smatra da ne postoje dostatni razlozi za djelovanje po pritužbi, provedbeno tijelo donosi službenu opravdanu odluku o odbacivanju pritužbe te podnositelja pritužbe obavještava o svojoj odluci. Odluka podliježe sudskom preispitivanju.

 

4.   Ako smatra da postoje dostatni razlozi za djelovanje po pritužbi, provedbeno tijelo pokreće i provodi istragu koja se zaključuje u roku od šest mjeseci od njezina pokretanja. U opravdanim slučajevima taj rok od šest mjeseci može se produljiti za dodatno razdoblje od šest mjeseci. Provedbeno tijelo obavješćuje podnositelja pritužbe o tom produljenju i razlozima za produljenje.

 

5.   Ako se na temelju istrage ustanovi kršenje ove Direktive, provedbeno tijelo od kupca zahtijeva da prekine zabranjenu trgovačku praksu i fizičkoj ili pravnoj osobi koja je počinila povredu izriče novčanu kaznu i/ili druge jednako učinkovite sankcije u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Kazna i druge sankcije su učinkovite, proporcionalne nanesenoj šteti i odvraćajuće te se njima u obzir uzima priroda, trajanje i ozbiljnost povrede. Pri utvrđivanju novčane kazne i drugih sankcija koje se izriču u obzir se uzimaju opetovane povrede od strane istog kupca.

 

6.   Provedbeno tijelo može se suzdržati od donošenja bilo koje mjere navedene u stavku 5. ovog članka ako bi se njome mogao otkriti identitet podnositelja pritužbe ili neka druga informacija čije otkrivanje podnositelj pritužbe smatra štetnim za svoje interese, pod uvjetom da je podnositelj pritužbe naveo te informacije u skladu s člankom 5. stavkom 3.

 

7.   Provedbeno tijelo može odlučiti da objavi svoje odluke povezane sa stavkom 5. ovog članka.

Amandman    122

Prijedlog direktive

Članak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.b

 

Delegirani akti

 

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata kojima se utvrđuju kriteriji i zajednička metodologija koje primjenjuju provedbena tijela pri utvrđivanju iznosa novčanih kazni, uzimajući u obzir barem sljedeće elemente: promet počinitelja prekršaja, koristi koje je počinitelj prekršaja ostvario od nepoštene trgovačke prakse, broj i status žrtava prekršaja te opetovana provedba nepoštenih trgovačkih praksi od strane kupca.

Amandman    123

Prijedlog direktive

Članak 6.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.c

 

Posredovanje ili alternativni mehanizam za rješavanje sporova

 

1.   Ne dovodeći u pitanje ovlasti i obveze provedbenog tijela utvrđene u člancima 6. i 6.a, države članice potiču upotrebu učinkovitog i neovisnog postupka posredovanja ili nekog alternativnog mehanizma za rješavanje sporova u slučaju spora između dobavljača i kupca zbog nepoštene trgovačke prakse definirane u članku 2. točki (-a).

 

2.   Upotrebom posredovanja ili alternativnog mehanizma za rješavanje sporova u pitanje se ne dovodi pravo dobavljača na podnošenje pritužbe, kako je utvrđeno u članku 5.

 

3.   Komisija može olakšati dijalog i razmjenu dokazanih praksi u pogledu upotrebe posredovanja ili alternativnog mehanizma za rješavanje sporova na razini Unije.

Amandman    124

Prijedlog direktive

Članak 7. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Suradnja među provedbenim tijelima

Mreža Unije za provedbu

Amandman    125

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da provedbena tijela djelotvorno međusobno surađuju i uzajamno si pomažu u istragama koje imaju prekograničnu dimenziju.

1.  Uspostavlja se Mreža Unije za provedbu („Mreža”).

Amandman    126

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Provedbena tijela sastaju se jednom godišnje kako bi raspravila o primjeni ove Direktive na temelju godišnjih izvješća iz članka 9. stavka 1. i najbolje prakse u području obuhvaćenom Direktivom. Komisija organizira te sastanke.

2.  Cilj Mreže je osigurati platformu za strukturiranu suradnju između provedbenih tijela država članica i Komisije te pojednostaviti prakse provedbenih tijela unutar Unije.

Amandman    127

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija uspostavlja i održava web-mjesto koje omogućuje razmjenu informacija između provedbenih tijela i Komisije, posebno u pogledu godišnjih sastanaka.

Briše se.

Amandman    128

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Komisija jamči da je na njezinim internetskim stranicama dostupan namjenski poštanski pretinac kako bi se pružanjem informacija o postupcima pružila potpora malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi) unutar i izvan Unije te kako bi ona zaštitila i ostvarila svoja prava kad su izložena nepoštenim trgovačkim praksama. Sve relevantne informacije pružaju se na svim jezicima Unije.

Amandman    129

Prijedlog direktive

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Sastav Mreže Unije za provedbu

 

1. Mrežu čini jedan predstavnik iz svakog provedbenog tijela iz članka 4., dvoje predstavnika Komisije te njihovi zamjenici.

 

2. Mreža se sastaje u redovitim razmacima i, kad je to potrebno, na temelju propisno utemeljenog zahtjeva Komisije ili države članice.

 

3. Mreža u raspravu o primjeni direktive uključuje sve relevantne dionike kako bi se olakšao dijalog i razmjena dobrih praksi te promicao zajednički pristup.

Amandman    130

Prijedlog direktive

Članak 7.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.b

 

Koordinirane provedbene zadaće

 

1. Mreža ima sljedeće zadaće:

 

(a) raspravljanje o provedbi ove Direktive na temelju godišnjih izvješća iz članka 9. stavka 1.;

 

(b) olakšavanje razmjene informacija o relevantnim temama, među ostalim o rezultatima istraga iz članka 6. stavka 1. točke (a) i novim slučajevima nepoštenih trgovačkih praksi;

 

(c) koordiniranje i olakšavanje razmjene informacija i najboljih praksi u vezi s nacionalnim zakonodavstvom država članica i iskustvom u provedbi na usklađen i sustavan način kako bi se unaprijedilo donošenje zajedničkog stajališta o tome koje bi se točno vrste poslovnih praksi trebale smatrati nepoštenim trgovačkim praksama te kako bi se bolje rješavale potencijalne prekogranične nepoštene trgovačke prakse;

 

(d) razmatranje svih pitanja koja se odnose na primjenu ove Direktive te donošenje smjernica i preporuka radi poticanja dosljedne primjene, među ostalim utvrđivanjem zajedničke metodologije za definiranje i određivanje kazni;

 

(e) promicanje i olakšavanje suradnje s drugim relevantnim mrežama i skupinama, posebno s Inicijativom za lanac opskrbe.

 

2. Komisija ima sljedeće zadaće:

 

(a) uspostavljanje i održavanje web-mjesta koje omogućuje razmjenu informacija između provedbenih tijela i Komisije, posebno u pogledu godišnjih sastanaka;

 

(b) olakšavanje organizacije zajedničkih programa osposobljavanja i razmjene osoblja među provedbenim tijelima i prema potrebi s provedbenim tijelima iz trećih zemalja;

 

(c) organiziranje sastanaka Mreže iz članka 7.a stavka 2.;

 

(d) omogućavanje pristupa tehničkom ili znanstvenom stručnom znanju radi ostvarenja upravne suradnje pri provedbi.

Amandman    131

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu utvrditi pravila namijenjena suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi čiji je opseg veći od pravila utvrđenih u člancima 3., 5., 6. i 7., pod uvjetom da su ta nacionalna pravila u skladu s pravilima o funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

1.   Države članice mogu zadržati ili uvesti pravila namijenjena suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi koja su stroža od pravila utvrđenih u ovoj Direktivi, pod uvjetom da su ta nacionalna pravila u skladu s pravilima o funkcioniranju unutarnjeg tržišta, uključujući slobodno kretanje robe i usluga te slobodu poslovnog nastana, nediskriminaciju i pristup nepristranom i neovisnom sudskom preispitivanju.

Amandman    132

Prijedlog direktive

Članak 8. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Države članice obavješćuju Komisiju o svim novim nacionalnim pravilima koja su stroža od pravila utvrđenih u ovoj Direktivi.

Amandman    133

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Ovom Direktivom ne dovode se u pitanje nacionalna pravila čiji je cilj suzbijanje nepoštenih trgovačkih praksi koje nisu obuhvaćene njezinim područjem primjene, pod uvjetom da su takva pravila u skladu s pravilima o funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Amandman    134

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1c.  U postupcima u vezi s člankom 6. točkama od (c) do (e) poštuju se administrativni i zakonski postupci i načela predmetne države članice.

Obrazloženje

U pogledu anonimnih pritužbi treba u obzir uzeti nacionalna pravila povezana s transparentnošću suđenja i zakonskih postupaka.

Amandman    135

Prijedlog direktive

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Nacionalni centri za praćenje funkcioniranja lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

 

1.  Države članice mogu uspostaviti nacionalne centre za praćenje funkcioniranja lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kako bi se gospodarski dionici i provedbena tijela u državama članicama informirali o funkcioniranju tog lanca.

 

2.  Države članice osiguravanju da su njihovi nacionalni centri za praćenje prikladno opremljeni za obavljanje svojih zadaća i dodjeljuju im sljedeće ovlasti:

 

(a) prikupljanje dostupnih statističkih podataka potrebnih za analizu mehanizama za formiranje cijena i marži u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima i postojanja nepoštenih trgovačkih praksi;

 

(b)   analiziranje prikupljenih podataka te provedba ili naručivanje studija potrebnih za njihovu aktivnost;

 

(c)   izrada sažetaka izvješća o istraživanim sektorima i redovno objavljivanje radova;

 

(d)   doprinos ili pomoć provedbenom tijelu pri izradi izvješća predviđenih u članku 9. o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom nastoji osigurati da države članice uspostave nacionalne centre za praćenje funkcioniranja lanca opskrbe poljoprivredo-prehrambeni proizvodima kako bi se gospodarski dionici i provedbena tijela u državama članicama informirali o funkcioniranju lanca opskrbe poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.

Amandman    136

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do 15. ožujka svake godine države članice Komisiji šalju izvješće o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom. Izvješće posebno sadržava sve relevantne podatke o primjeni i provedbi pravila iz ove Direktive u predmetnoj državi članici u prethodnoj godini.

1.  Do 15. ožujka svake godine države članice Komisiji šalju izvješće o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Izvješće posebno sadržava sve relevantne podatke o primjeni i provedbi pravila iz ove Direktive te o efikasnosti mjera koje je provelo provedbeno tijelo u predmetnoj državi članici u prethodnoj godini. Države članice osiguravaju dijalog sa svim relevantnim dionicima, uključujući organizacije potrošača, o funkcioniranju lanca opskrbe na njihovu teritoriju.

Amandman    137

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najranije tri godine nakon datuma početka primjene ove Direktive Komisija provodi evaluaciju ove Direktive i Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija dostavlja izvješće o glavnim nalazima.

1.  U roku od tri godine od dana početka primjene ove Direktive Komisija provodi prvu evaluaciju ove Direktive te Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija dostavlja izvješće o glavnim nalazima.

Amandman    138

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Evaluacijom se među ostalim ocjenjuje:

 

(a)   učinkovitost u zaštiti najslabijih aktera u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima od nepoštenih trgovačkih praksi;

 

(b)   učinkovitost suradnje među nadležnim provedbenim tijelima te postoji li potreba za koordinacijom kako bi se provelo i pratilo zakonodavstvo Unije o nepoštenim trgovačkim praksama.

 

 

Amandman    139

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Na temelju nalaza iz tog izvješća Komisija može podnijeti odgovarajuće zakonodavne prijedloge.

Amandman    140

Prijedlog direktive

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Izvješćivanje o utjecaju na potrošače

 

1.   Komisija provodi evaluaciju kako bi se utvrdilo imaju li određene nepoštene trgovačke prakse neželjeni utjecaj na potrošače te Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija dostavlja izvješće o glavnim nalazima.

 

2.   Na temelju nalaza iz tog izvješća Komisija može podnijeti odgovarajuće zakonodavne prijedloge.

Amandman    141

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Za postojeće ugovore o nabavi robe, koji su sklopljeni prije ... [datum stupanja na snagu ove Direktive], države članice mogu omogućiti prijelazno razdoblje u trajanju od najviše šest mjeseci od ... [datum stupanja na snagu ove Direktive] radi usklađivanja s pravilima utvrđenim u ovoj Direktivi.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst Prijedloga Komisije

U kontekstu poljoprivredne politike koji je sve više usmjeren na tržište dobro upravljanje lancem opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima postalo je od ključne važnosti za sve dionike, a osobito za poljoprivredne proizvođače. Poljoprivredni proizvođači posebno su izloženi nepoštenim trgovačkim praksama jer često nemaju pregovaračku snagu koja bi se mogla usporediti s pregovaračkom snagom njihovih partnera koji kupuju njihove proizvode. To je uglavnom posljedica ograničenih alternativa koje su im na raspolaganju kako bi njihovi proizvodi stigli do krajnjih potrošača te strukturnih slabosti sustava poljoprivrede u usporedbi s njihovim partnerima s kraja opskrbnog lanca.

Zbog nepoštenih trgovačkih praksi može doći do pritiska na dobit i marže subjekata, što može rezultirati prekidom poslovanja subjekata koji su inače održivi i konkurentni. Na primjer, jednostrano smanjenje ugovorene količine pokvarljive robe znači izgubljenu dobit za subjekta koji možda neće lako pronaći alternativni plasman za tu robu. Zakašnjela plaćanja za pokvarljive proizvode nakon što su oni isporučeni kupcu i on ih je prodao čine dodatne financijske troškove za dobavljača. Moguće obveze za dobavljača da prihvati povrat proizvoda koje kupac nije prodao mogu predstavljati nedopušten prijenos rizika na dobavljača. Prisiljavanjem dobavljača da doprinosi općim promidžbenim aktivnostima distributera na prodajnim mjestima, a da pritom ne ostvaruje pravičnu korist, može se neprimjereno smanjiti njegova marža.

Opće je mišljenje da se nepoštene trgovačke prakse pojavljuju u cijelom lancu opskrbe hranom. Karakteristično je da je Komisija je od 2009. objavila tri komunikacije s naglaskom na lancu opskrbe hranom, uključujući nepoštene trgovačke prakse. Parlament je u lipnju 2016. donio Rezoluciju u kojoj Komisiju poziva da podnese prijedlog pravnog okvira Unije za nepoštene trgovačke prakse. U prosincu 2016. Vijeće je pozvalo Komisiju da provede procjenu učinka u cilju iznošenja prijedloga zakonodavnog okvira Unije ili nezakonodavnih mjera za rješavanje problema nepoštenih trgovačkih praksi.

Konkretna pravila o nepoštenim trgovačkim praksama već postoje u 20 država članica. Međutim, ona se znatno razlikuju. U nekim državama članicama ne postoji konkretna zaštita od nepoštenih trgovačkih praksi ili je ona neučinkovita. Drugi postojeći instrument je dobrovoljna Inicijativa za lanac opskrbe. Riječ je o inicijativi privatnog sektora kojom se nastoje urediti nepoštene trgovačke prakse te koja omogućuje forum za rano i izvanparnično rješavanja sporova. Međutim, nije vjerojatno da će se ta Inicijativa razviti u sveobuhvatni okvir za upravljanje jer je sudjelovanje u njoj na dobrovoljnoj osnovi pa ona zasad ne obuhvaća sve subjekte u lancu opskrbe hranom. Na primjer, trgovci na malo sudjeluju u Inicijativi, ali savezi trgovaca na malo u njoj ne sudjeluju, kao ni organizacije koje predstavljaju poljoprivredne proizvođače. Potonje se nisu pridružile Inicijativi jer smatraju da ona ne osigurava dostatan stupanj povjerljivosti strankama koje podnose pritužbe i njome se ne predviđaju neovisne istrage ili kazne.

Zbog tih razloga ovaj Prijedlog Komisije o nepoštenim trgovačkim praksama odgovara snažnim i dugotrajnim zahtjevima europskih poljoprivrednih zajednica te uvjerenju da bi poljoprivrednici trebali biti bolje zaštićeni od šetnih praksi prerađivača i trgovaca na malo. Važno je napomenuti da je nepostojanje (zasad) zajedničkog okvira za nepoštene trgovačke prakse u suprotnosti s ostalim područjima koja su uređena u okviru ZPP-a i izravno relevantna za subjekte, kao što su pravila tržišnog natjecanja, pravila o državnim potporama i tržišni standardi. U tim se područjima zajedničkom organizacijom tržišta (Uredba (EU) br. 1308/2013) utvrđuju zajednička pravila relevantna za tržišne uvjete s kojima se suočavaju subjekti u EU-u kako bi se doprinijelo gospodarskoj i društvenoj koheziji, kao i ravnopravnim uvjetima na jedinstvenom tržištu.

Ovaj Prijedlog direktive usmjeren je na smanjenje pojave nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom uvođenjem minimalnog zajedničkog standarda zaštite u cijelom EU-u koji se sastoji od kratkog popisa određenih zabranjenih nepoštenih trgovačkih praksi. Zaštitom su obuhvaćeni dobavljači u lancu opskrbe hranom kad prodaju prehrambene proizvode kupcima koji nisu mali i srednji subjekti. Takvim područjem primjene nastoji se doprinijeti primjerenom životnom standardu poljoprivrednog stanovništva, što je cilj ZPP-a u skladu s člankom 39. UFEU-a.

Članak 43. UFEU-a, koji je glavna pravna osnova za ZPP, služi kao jedinstvena pravna osnova za Prijedlog Komisije. Mjere predviđene u ovom Prijedlogu odnose se na nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima u vezi s trgovinom proizvodima koji potječu od poljoprivrednih proizvođača. Valja napomenuti da, u skladu s člankom 38. stavcima 2. i 3. UFEU-a, ZPP prije svega obuhvaća poljoprivredne proizvode navedene u Prilogu I. UFEU-u. Međutim, Sud Europske unije izričito je potvrdio da prehrambeni proizvodi koji nisu navedeni u Prilogu I. UFEU-u (proizvodi iz Priloga I. smatraju se „poljoprivrednim proizvodima” na temelju Ugovora) mogu također biti obuhvaćeni aktima donesenima na temelju članka 43. UFEU-a ako to doprinosi postizanju jednog cilja ZPP-a ili više njih te ako su u načelu obuhvaćeni poljoprivredni proizvodi.(1)

Osim toga, kad je riječ o pristupu kojim se štite poljoprivredni proizvođači i njihova udruženja (zadruge i druge organizacije proizvođača), moraju se u obzir uzeti i neizravne negativne posljedice koje bi oni mogli snositi zbog nepoštenih trgovačkih praksi koje nastaju na kraju lanca opskrbe hranom, odnosno za subjekte koji nisu poljoprivrednici, ali koji su zbog svojeg slabog pregovaračkog položaja na kraju lanca opskrbe izloženiji nepoštenim trgovačkim praksama. Zaštitom od nepoštenih trgovačkih praksi koja se primjenjuje na dobavljače na kraju lanca sprečavaju se neželjene posljedice za poljoprivrednike zbog preusmjeravanja trgovine na njihove konkurente u vlasništvu ulagača, na primjer u fazi prerade, koji ne bi bili zaštićeni (npr. manji je pravni rizik da će se kupci suočiti s optužbama za nepoštene trgovačke prakse).

Nadalje, Komisija naglašava da se predloženim mjerama dopunjuju postojeće mjere u državama članicama i kodeks ponašanja Inicijative za lanac opskrbe.

Stajalište izvjestitelja i predloženi amandmani

Izvjestitelj podržava Prijedlog Komisije kao dugo očekivani pravni instrument za obranu pregovaračkog položaja poljoprivrednih proizvođača u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Riječ je o instrumentu kojim se u konačnici mogu dopuniti mjere uvedene Uredbom (EU) 2017/2393 (takozvana skupna uredba) kojom se nastoje ojačati pregovaračke ovlasti poljoprivrednika u EU-u. Treba podsjetiti da je u zaključcima Radne skupine za tržišta poljoprivrednih proizvoda objavljenim u studenom 2016. potvrđena uvjerenost u nužnost takvog instrumenta, a to je stajalište ponovio Parlament u svojoj Rezoluciji donesenoj 7. lipnja 2016. te ministri poljoprivrede EU-a koji su s tim u vezi jednoglasno usvojili zaključke na neslužbenom sastanku Vijeća održanom 12. i 13. prosinca 2016. u Bratislavi.

Izvjestitelj ističe da je za ovaj saziv Parlamenta važan i realističan cilj dovršenje zakonodavnog postupka u vezi s Prijedlogom o nepoštenim trgovačkim praksama prije kraja aktualnog parlamentarnog saziva te da će taj novi zakonodavni tekst značiti konkretan rezultat za europske poljoprivrednike. Drugi suzakonodavac, odnosno Austrijsko predsjedništvo, jasno je izrazilo namjeru da mu jedan od prioriteta bude Prijedlog o nepoštenim trgovinskim praksama, što je austrijska ministrica za održivost i turizam Elisabeth Köstinger navela u pismu od 4. lipnja 2018. upućenom predsjedniku odbora AGRI. U pismu se navodi da je Prijedlog o nepoštenim trgovačkim praksama jedan od glavnih prioriteta Austrijskog predsjedništva te podsjeća da su i Parlament i Vijeće u više navrata tražili donošenje zakonodavstva za zaštitu poljoprivrednika koji su najslabija karika u lancu opskrbe, prije zaključka da je „došlo vrijeme za usklađivanje 20 različitih nacionalnih propisa i uspostavu minimalnih standarda za sve države članice” kako bi se „riješio problem poljoprivrednika prema kojima ostali, snažniji partneri u lancu opskrbe, postupaju nepravedno”.

Amandmani koje predlaže izvjestitelj

Iako općenito podržava Prijedlog, izvjestitelj ipak predlaže niz amandmana za poboljšanje njegove učinkovitosti. Riječ je o sljedećim izmjenama:

•  proširenje područja primjene na dobavljače u lancu opskrbe hranom koji nisu mala i srednja poduzeća kako bi se uključile organizacije poljoprivrednika i izbjeglo eventualno preusmjeravanje trgovine s malih i srednjih poduzeća;

•  proširenje područja primjene na sve poljoprivredne proizvode, odnosno ne samo na prehrambene proizvode, kako bi se uključio sektor hortikulture, industrija za proizvodnju hrane za životinje i ostali poljoprivredni sektori koji nisu obuhvaćeni proizvodnjom hrane;

•  proširenje definicije „kupca” kako bi se obuhvatili oni subjekti koji, iako imaju poslovni nastan izvan EU-a, kupuju i prodaju proizvode na tržištu EU-a. Cilj je izbjeći mogućnost da kupac ne poštuje odredbe Direktive tako što jednostavno premjesti svoj poslovni nastani izvan EU-a;

•  ponovno o definiciji pojma „kupac”: pružanje povezanih usluga trebalo bi uvrstiti u područje primjene, zajedno s obradom, distribucijom ili maloprodajom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;

•  uvrštavanje definicije „nepoštene trgovačke prakse” (kao sveobuhvatnog načela) po uzoru na definiciju tog pojma iz zaključaka Vijeća od 12. prosinca 2016. koja je navedena u uvodnoj izjavi 1. predložene Direktive;

•  uvrštavanje definicije „gospodarske ovisnosti” kao odnosa snaga između dobavljača i kupca;

•  uvođenje roka za plaćanje nekvarljivih proizvoda od 60 dana od primitka računa, kako je predviđeno i u Direktivi 2011/7/EU o borbi protiv kašnjenja u plaćanju;

•  izuzeće iz odredbi o rokovima za plaćanje za sve doprinose poljoprivrednika njihovim organizacijama proizvođača i zadrugama, kao i za sporazume međustrukovnih organizacija ako se ti sporazumi odnose na kvalitetne proizvode;

•   definiranje pojma „kratak rok” (kad kupac otkazuje narudžbu za pokvarljive prehrambene proizvode) utvrđivanjem određenog roka od 60 dana;

•  poboljšanje uvodne rečenice u članku 3. stavku 2. (takozvane „sive nepoštene trgovačke prakse”) uključivanjem koncepta „gospodarske ovisnosti”;

•  uvođenje mogućnosti za države članice da zabrane sve ostale nepoštene trgovačke prakse (odnosno da zabrane prakse osim onih iz članka 3.) na temelju definicije „nepoštene trgovačke prakse” dodane u članak 2.;

•  uključivanje obveznih pisanih ugovora na zahtjev dobavljača, kako je utvrđeno (skupnom uredbom) u članku 168. Uredbe o jedinstvenom ZOT-u, i mogućnosti da države članice potiču veću kontraktualizaciju među različitim subjektima u lancu opskrbe;

•  uvođenje mogućnosti da podnositelji pritužbe preko svojih nacionalnih tijela podnesu pritužbu inozemnim tijelima;

•  proširenje prava na podnošenje pritužbe u ime jednog člana ili više njih na predstavnička udruženja;

•  uvođenje obveze da provedbeno tijelo počne istragu u roku od 60 dana od datuma podnošenja pritužbe i da je zaključi u roku od šest mjeseci. U opravdanim slučajevima rok od šest mjeseci može se produljiti za dodatnih šest mjeseci, što znači da se istraga mora zaključiti u roku od 14 mjeseci od podnošenja pritužbe;

•  uvođenje obveze da provedbeno tijelo, ako je utvrđena povreda, od kupca zahtijeva da prestane provoditi zabranjenu trgovačku praksu;

•  uvođenje mogućnosti da države članice potiču upotrebu medijacije ili alternativnog mehanizma rješavanja sporova;

•  uvođenje obveze za države članice da u svoje godišnje izvješće Komisiji uvrste ocjenu učinkovitosti provedenih mjera za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi.

(1)

Presuda Suda Europske unije, C-343/07, 2. srpnja 2009., točke 50. i 51.


MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (26.9.2018)

upućeno Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Izvjestitelj za mišljenje (*): Marc Tarabella

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj sve u svemu pozdravlja pristup koji je Komisija predložila kao prvi korak prema reguliranju nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Međutim, uvjeren je da niz stavki prijedloga treba razjasniti i poboljšati.

Izvjestitelj je uveo sljedeće glavne izmjene:

1. Širenje područja primjene oko tri osnovice:

• Širenje obuhvaćenih poljoprivrednih proizvoda kako bi se zaštitili svi dobavljači, uključujući proizvođače poljoprivrednih proizvoda koji isporučuju proizvode koji su navedeni u Prilogu 1. Ugovoru i koji nisu namijenjeni prehrani ljudi. Tako se te proizvođače ne stavlja u položaj različit od položaja proizvođača koji isporučuju prehrambene proizvode. Drugačije postupanje prema njima značilo bi diskriminaciju, koja je u skladu s Ugovorom i Europskom poveljom o temeljnim pravima zabranjena.

• Širenje područja primjene cijelog lanca opskrbe kroz zabranu nepoštenih trgovačkih praksi u korist svih proizvođača i kupaca. Prijedlogom se mora dati mogućnost djelovanja najslabijim subjektima s vrlo ograničenom pregovaračkom moći. Slično tome, odluka o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi samo za određene subjekte upitna je. Ako su određene prakse nepoštene, njihova zabrana mora se odnositi na sve subjekte. Sva bi trgovačka društva trebala poštovati pravila dobre prakse tržišnog natjecanja, djelovanja u dobroj vjeri i lojalnosti u ugovornim odnosima. Različito postupanje ne može se opravdati razlikama u objektivnim situacijama te stoga predstavlja diskriminaciju.

• Širenje područja primjene na sve kupce koji kupuju i prodaju na domaćem tržištu, uključujući one čije je mjesto poslovanja izvan EU-a. Širenjem ovog aspekta područja primjene osigurava se veća zaštita za najosjetljivije dobavljače.

2. Definicija i zabrana nepoštenih trgovačkih praksi

Nepoštene trgovačke prakse među poduzećima nisu definirane pravom EU-a. Stoga je potrebno predložiti dovoljno široku definiciju. Takva je definicija posebno korisna u situacijama koje nisu obuhvaćene onima navedenima u iscrpnom popisu trgovačkih praksi.

Budući da zakonodavstvo EU-a još nema pravni okvir za nepoštene uvjete među poduzećima, pozornost se treba usmjeriti na dobavljače, koji su često poljoprivrednici ili MSP-ovi i stoga „slabe stranke” u ugovoru, te uspostaviti zaštitni režim. Ta bi zaštita trebala odgovoriti na problem neravnoteže snaga tijekom ugovaranja uvjeta s kupcima. Izvjestitelj smatra da bi trebalo zabraniti sve nepoštene trgovačke prakse između kupaca i dobavljača, a ne samo one koje su obuhvaćene ograničenim popisom koji predlaže Komisija. To je smisao članka 1. stavka 1. predložene direktive. Mora postojati mogućnost sankcioniranja i onih nepoštenih trgovačkih praksi koje nisu na popisu. Moraju se zabraniti sve nepoštene trgovačke prakse, kao i iskorištavanje položaja ekonomske ovisnosti, inače bi Direktiva bila lišena stvarnog značaja. Izvjestitelj isto tako predlaže da se popisu zabranjenih nepoštenih trgovačkih praksi doda odbijanje sklapanja pisanog ugovora s dobavljačem ili odbijanje dostavljanja općih uvjeta prodaje dobavljaču ili pak nedostavljanje dovoljno detaljnih ili nedvosmislenih informacija dobavljaču o ugovornim uvjetima kupnje. Na kraju, izvjestitelj popisu zabranjenih nepoštenih trgovačkih praksi dodaje zabranu prodaje poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda ispod nabavne cijene, osim ako se radi o proizvodima čiji je datum isteka valjanosti dva dana nakon datuma prodaje, te u slučaju da to nije jasno i nedvosmisleno dogovoreno pri sklapanju ugovora o opskrbi.

3. Pritužbe dobavljača u državi poslovnog nastana kupca ili dobavljača

Prijedlogom Komisije da dobavljač pritužbu podnosi provedbenom tijelu države članice u kojoj kupac za kojeg se sumnja da provodi zabranjene trgovačke prakse ima poslovni nastan ne štiti se dovoljno dobavljača, koji bi pritužbu morao pisati na jeziku koji mu nije materinji i na način na koji je neće moći razumjeti. Dobavljačima se pruža veća zaštita ako se predvidi da se oni obraćaju tijelu države članice u kojoj imaju nastan te da to tijelo pritužbu prosljeđuje nadležnom tijelu u državi članici kupca.

4. Posredovanje i alternativni mehanizam rješavanja sporova

Izvjestitelj predlaže novi članak o primjeni posredovanja ili drugih mehanizama u slučaju spora između dobavljača i kupca zbog nepoštenih trgovačkih praksi.

5. Uspostava „Mreže Unije za provedbu”

Izvjestitelj snažno vjeruje da je potrebno uspostaviti mehanizam za koordinaciju provedbenih tijela, koji bi mogao imati oblik mreže, radi poticanja bolje koordinacije između provedbenih tijela, institucija EU-a i relevantnih aktera u lancu opskrbe. Izvjestitelj želi dodati istinsku europsku dimenziju toj mreži tako da je ovlasti da koordinira i olakšava razmjenu informacija i najboljih praksi u vezi s nacionalnim zakonodavstvom država članica i iskustvom u provedbi na usklađen i sustavan način kako bi se unaprijedilo donošenje zajedničkog stajališta o tome koje bi se točno vrste poslovnih praksi trebale smatrati nepoštenim trgovačkim praksama. Sličan mehanizam postoji u području prava tržišnog natjecanja (mreža ECN) i njime se doprinosi koordinaciji nacionalnih tijela nadležnih za tržišno natjecanje i raspravama koje se temelje na dokazima i primjeni.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Forum na visokoj razini koji je uspostavila Komisija podržao je 2010. skup načela dobre prakse koja se primjenjuju u vertikalnim odnosima u lancu opskrbe hranom i koja su dogovorile poslovne organizacije koje predstavljaju sve poveznice u lancu opskrbe hranom, uključujući poljoprivrednike. Ta načela postala su osnova Inicijative za lanac opskrbe, pokrenute 2013.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Različiti gospodarski subjekti djeluju u lancu opskrbe hranom u fazama proizvodnje, prerade, stavljanja na tržište, distribucije i maloprodaje prehrambenih proizvoda. Taj je lanac najvažniji kanal kojim prehrambeni proizvodi stižu od „polja do stola”. Ti gospodarski subjekti trguju prehrambenim proizvodima, odnosno primarnim poljoprivrednim proizvodima, uključujući proizvode ribarstva i akvakulture za upotrebu kao hrana, kako su navedeni u Prilogu I. Ugovoru, i drugim proizvodima koji nisu navedeni u tom Prilogu, a dobiveni su preradom poljoprivrednih proizvoda i namijenjeni upotrebi kao hrana.

(3)  Različiti gospodarski subjekti djeluju u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima u fazama proizvodnje, prerade, stavljanja na tržište, distribucije i maloprodaje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Taj je lanac najvažniji kanal za dostavu proizvoda. Ti gospodarski subjekti trguju poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, odnosno primarnim poljoprivrednim proizvodima, uključujući proizvode ribarstva i akvakulture, kako su navedeni u Prilogu I. Ugovoru, drugim proizvodima koji nisu navedeni u tom Prilogu, a dobiveni su preradom poljoprivrednih proizvoda i namijenjeni upotrebi kao hrana i poljoprivredni proizvodi.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Broj i veličina gospodarskih subjekata varira ovisno o različitim fazama lanca opskrbe hranom. Razlike u pregovaračkoj snazi povezane su s različitim razinama koncentracije gospodarskih subjekata i mogu omogućiti nepošteno korištenje pregovaračke snage primjenom nepoštenih trgovačkih praksi. Nepoštene trgovačke prakse posebno štete malim i srednjim subjektima u lancu opskrbe hranom. Poljoprivredni proizvođači, koji su dobavljači primarnih poljoprivrednih proizvoda, uglavnom su mali i srednji subjekti.

(5)  Ugovorna sloboda temelj je svakog odnosa među poduzećima u tržišnom gospodarstvu i strane bi trebale moći sastaviti ugovore koji najbolje odgovaraju njihovim potrebama. Međutim, broj i veličina gospodarskih subjekata varira ovisno o različitim fazama lanca opskrbe hranom. Stoga su razlike u pregovaračkoj snazi povezane s različitim razinama koncentracije gospodarskih subjekata i mogu omogućiti nepošteno korištenje pregovaračke snage primjenom nepoštenih trgovačkih praksi. Nepoštene trgovačke prakse posebno štete malim i srednjim subjektima u lancu opskrbe hranom. Poljoprivredni proizvođači, koji su dobavljači primarnih poljoprivrednih proizvoda, uglavnom su mali i srednji subjekti.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Većina država članica, ali ne i sve, imaju posebna nacionalna pravila kojima se dobavljači štite od nepoštenih trgovačkih praksi u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom. Ako postoji mogućnost oslanjanja na ugovorno pravo ili samoregulatorne inicijative, strah od odmazde nad podnositeljem pritužbe ograničava praktičnu vrijednost tog oblika pravne zaštite. Stoga neke države članice, koje su donijele posebna pravila o nepoštenim trgovačkim praksama, povjeravaju osiguravanje provedbe tih pravila upravnim tijelima. Međutim, pravila država članica o nepoštenim trgovačkim praksama – ako ona postoje – vrlo su raznolika.

(6)  Većina država članica, ali ne i sve, imaju posebna nacionalna pravila kojima se dobavljači štite od nepoštenih trgovačkih praksi u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom. Strah od odmazde nad podnositeljem pritužbe često se prikazuje kao problem pri traženju pravne zaštite. Stoga neke države članice, koje su donijele posebna pravila o nepoštenim trgovačkim praksama, povjeravaju osiguravanje provedbe tih pravila upravnim tijelima. Međutim, pravila država članica o nepoštenim trgovačkim praksama – ako ona postoje – vrlo su raznolika.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Trebao bi se uvesti minimalni standard Unije za zaštitu od određenih očito nepoštenih trgovačkih praksi kako bi se smanjila pojava takvih praksi i pridonijelo osiguranju primjerenog životnog standarda za poljoprivredne proizvođače. To bi koristilo svim poljoprivrednim proizvođačima odnosno svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je dobavljač prehrambenih proizvoda, uključujući proizvođačke organizacije i udruženja proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da sve navedene osobe odgovaraju definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća iz Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ1. Ti mikrodobavljači, mali ili srednji dobavljači posebno su izloženi nepoštenim trgovačkim praksama i najmanje sposobni suočiti se s njima bez negativnih posljedica za svoju gospodarsku održivost. Budući da se financijski pritisak na mala i srednja poduzeća koji je rezultat nepoštenih trgovačkih praksi često lančano prenosi do poljoprivrednih proizvođača, pravilima o nepoštenim trgovačkim praksama zaštitili bi se i mali i srednji posredni dobavljači u fazama udaljenijima od primarne proizvodnje. Zaštitom posrednih dobavljača trebale bi se izbjeći i neželjene posljedice (posebno u smislu neopravdanog rasta cijena) preusmjeravanja trgovine s poljoprivrednih proizvođača i njihovih udruženja, koji proizvode prerađene proizvode, na nezaštićene dobavljače.

(7)  Trebao bi se uvesti minimalni standard Unije za zaštitu od određenih očito nepoštenih trgovačkih praksi kako bi se smanjila pojava takvih praksi i pridonijelo osiguranju primjerenog životnog standarda za poljoprivredne proizvođače. To bi koristilo svim poljoprivrednim proizvođačima odnosno svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je dobavljač poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda, uključujući proizvođačke organizacije i udruženja proizvođačkih organizacija. Ti dobavljači posebno su izloženi nepoštenim trgovačkim praksama i najmanje sposobni suočiti se s njima bez negativnih posljedica za svoju gospodarsku održivost. Budući da se financijski pritisak koji je rezultat nepoštenih trgovačkih praksi često lančano prenosi do poljoprivrednih proizvođača, pravilima o nepoštenim trgovačkim praksama zaštitili bi se i posredni dobavljači u fazama udaljenijima od primarne proizvodnje. Zaštitom posrednih dobavljača trebale bi se izbjeći i neželjene posljedice (posebno u smislu neopravdanog rasta cijena) preusmjeravanja trgovine s poljoprivrednih proizvođača i njihovih udruženja, koji proizvode prerađene proizvode, na nezaštićene dobavljače.

____________________

 

1 SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

 

Obrazloženje

Ovom se izmjenom želi proširiti područje primjene kroz uvođenje zabrane nepoštenih trgovačkih praksi u korist svih proizvođača i kupaca. Prijedlogom se mora dati mogućnost djelovanja najslabijim subjektima s vrlo ograničenom pregovaračkom moći. Ako su određene trgovačke prakse nepoštene, njihova zabrana mora se odnositi na sve subjekte. Sva bi trgovačka društva trebala poštovati pravila dobre prakse tržišnog natjecanja, djelovanja u dobroj vjeri i lojalnosti u ugovornim odnosima. Različito postupanje ne može se opravdati razlikama u objektivnim i dostatnim situacijama te stoga predstavlja diskriminaciju.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Usluge povezane s preradom i distribucijom u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima trebalo bi uključiti u područje primjene ove Direktive. Usluge kao što su prijevoz, dezinfekcija ili izdavanje računa ne bi trebale biti obuhvaćene područjem primjene takvih usluga jer nisu povezane s preradom i distribucijom u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  Budući da poslovni nastan kupca nije uvijek isto mjesto na koje se isporučuju i stavljaju na tržište poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, relevantna pravila trebala bi se primjenjivati na sve kupce, neovisno o mjestu njihova poslovnog nastana, ako su proizvodi koje kupuju namijenjeni za lanac opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima u EU-u.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom područjem primjene Direktive želi obuhvatiti sve kupce koji kupuju i prodaju na unutarnjem tržištu, uključujući i one čiji je poslovni nastan izvan Europske unije kako bi se izbjeglo da oni zbog područja primjene mogu zaobići odredbe ove Direktive.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Dobavljači s poslovnim nastanom izvan Unije trebali bi se moći osloniti na minimalni standard Unije pri prodaji prehrambenih proizvoda kupcima s poslovnim nastanom u Uniji kako bi se izbjegli neželjeni učinci narušavanja kao posljedica zaštite dobavljača u Uniji.

(8)  Dobavljači s poslovnim nastanom izvan Unije trebali bi se moći osloniti na minimalni standard Unije pri prodaji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kupcima kako bi se izbjegli neželjeni učinci narušavanja kao posljedica zaštite dobavljača u Uniji.

Obrazloženje

Smanjenjem udjela prihoda malih proizvođača i radnika u zemljama u razvoju i radnim uvjetima s kojima se suočavaju i koji su posljedica nepoštenih trgovačkih praksi potkopava se razvojna politika Unije i njezini ciljevi u okviru Programa održivog razvoja do 2030.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Budući da većina država članica već ima nacionalna pravila o nepoštenim trgovačkim praksama, iako se ona međusobno razlikuju, primjereno je upotrijebiti direktivu kao instrument za uvođenje minimalnog standarda zaštite na temelju prava Unije. Time bi se državama članicama omogućilo da mjerodavna pravila uključe u svoje nacionalne pravne poretke i tako uspostave kohezivan sustav. Državama članicama ne bi trebalo biti onemogućeno da donose i primjenjuju na svojim državnim područjima stroža nacionalna pravila kojima se mali i srednji dobavljači i kupci štite od nepoštenih trgovačkih praksi u odnosima poduzeća u lancu opskrbe hranom, podložno ograničenjima utvrđenima pravom Unije koje se primjenjuje na funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(10)  Budući da većina država članica već ima nacionalna pravila o nepoštenim trgovačkim praksama, iako se ona međusobno razlikuju, primjereno je upotrijebiti direktivu kao instrument za uvođenje minimalnog standarda zaštite na temelju prava Unije. Time bi se državama članicama omogućilo da mjerodavna pravila uključe u svoje nacionalne pravne poretke i tako uspostave kohezivan sustav. Državama članicama ne bi trebalo biti onemogućeno da donose i primjenjuju na svojim državnim područjima stroža nacionalna pravila kojima se dobavljači i kupci štite od nepoštenih trgovačkih praksi u odnosima poduzeća u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, podložno ograničenjima utvrđenima pravom Unije koje se primjenjuje na funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Budući da se nepoštene trgovačke prakse mogu pojaviti u bilo kojoj fazi prodaje prehrambenog proizvoda, tj. prije, tijekom ili nakon prodajne transakcije, države članice trebale bi osigurati da se odredbe ove Direktive primjenjuju na takve prakse kad god se one pojave.

(11)  Budući da se nepoštene trgovačke prakse mogu pojaviti u bilo kojoj fazi prodaje prehrambenog proizvoda, tj. prije, tijekom ili nakon prodajne transakcije, odnosno u vezi s uslugama koje kupac pruža dobavljaču, države članice trebale bi osigurati da se odredbe ove Direktive primjenjuju na takve prakse kad god se one pojave.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Time što pritužbe podnose organizacije proizvođača ili udruženja takvih organizacija može se zaštititi identitet pojedinačnih članova organizacije, odnosno malih i srednjih dobavljača koji se smatraju izloženima nepoštenim trgovačkim praksama. Stoga bi provedbena tijela država članica trebala moći prihvatiti pritužbe takvih subjekata i poduzimati potrebne mjere istodobno štiteći postupovna prava tuženika.

(14)  Time što pritužbe podnose organizacije proizvođača ili dobavljača ili udruženja takvih organizacija, kao i organizacije koje surađuju s proizvođačima ili organizacije s dokazanom stručnošću u pogledu trgovačkih praksi u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, uključujući nevladine organizacije i organizacije civilnog društva, može se zaštititi identitet pojedinačnih članova organizacije, odnosno malih i srednjih dobavljača koji se smatraju izloženima nepoštenim trgovačkim praksama. Stoga bi provedbena tijela država članica trebala moći prihvatiti pritužbe takvih subjekata i poduzimati potrebne mjere istodobno štiteći postupovna prava tuženika.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Potrebno je obratiti posebnu pozornost na zaštitu identiteta podnositelja pritužbe ili drugih žrtava praksi ako tijelo poštuje obvezu iz članka 6. točke (e) Direktive.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Provedbena tijela država članica trebala bi imati potrebne ovlasti za djelotvorno prikupljanje činjenica s pomoću zahtjeva za informacije. Trebala bi imati ovlast da prema potrebi nalože prekid zabranjene prakse. Postojanje mjera koje imaju odvraćajući učinak, primjerice ovlasti za izricanje novčanih kazni i objavu rezultata istraga, može potaknuti promjenu ponašanja i predsudsko rješavanje pitanja među državama članicama te bi stoga takve mjere trebale biti obuhvaćene ovlastima provedbenih tijela. Komisija i provedbena tijela država članica trebali bi blisko surađivati kako bi se osigurao zajednički pristup u pogledu primjene pravila utvrđenih ovom Direktivom. Konkretno, provedbena tijela trebala bi si uzajamno pomagati, primjerice razmjenom informacija i pružanjem pomoći u istragama koje imaju prekograničnu dimenziju.

(15)  Provedbena tijela država članica trebala bi imati potrebne ovlasti za obavljanje svojih dužnosti. Trebala bi imati ovlast da prema potrebi nalože prekid zabranjene prakse kako bi se zajamčilo pošteno i pravilno funkcioniranje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Postojanje mjera koje imaju odvraćajući učinak, primjerice ovlasti za izricanje kazni, uključujući novčanih kazni ili drugih sankcija, i objavu rezultata istraga, može potaknuti promjenu ponašanja i predsudsko rješavanje pitanja među strankama te bi stoga takve mjere trebale biti obuhvaćene ovlastima provedbenih tijela. Potrebno je pod okriljem Komisije uspostaviti Mrežu Unije za provedbu („Mreža”), čija bi svrha bila koordiniranje i olakšavanje razmjene informacija i najboljih praksi u pogledu nacionalnog zakonodavstva država članica i iskustva u provedbi na usklađen i sustavan način kako bi se osigurao zajednički pristup u pogledu primjene pravila utvrđenih ovom Direktivom. Ta bi mreža također trebala pomoći u unaprjeđenju zajedničkog stajališta o tome koje bi se točno vrste poslovnih praksi trebale smatrati nepoštenim trgovačkim praksama te u boljem rješavanju problema potencijalnih prekograničnih nepoštenih trgovačkih praksi.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  Kako bi se poboljšalo funkcioniranja lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, države članice trebale bi moći poticati posredovanje ili upotrebu alternativnog mehanizma za rješavanje sporova, a Komisija bi trebala olakšati dijalog i razmjenu najboljih praksi među svim relevantnim dionicima na razini EU-a.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se olakšala djelotvorna provedba, Komisija bi trebala pomoći organizirati sastanke među provedbenim tijelima država članica na kojima se mogu razmjenjivati najbolje prakse i relevantne informacije. Komisija bi trebala uspostaviti i održavati web-mjesto za lakšu razmjenu takvih informacija.

(16)  Kako bi se olakšala djelotvorna provedba, Komisija bi trebala pomoći organizirati sastanke Mreže na kojima se mogu razmjenjivati najbolje prakse i relevantne informacije. Komisija bi trebala uspostaviti i održavati web-mjesto za lakšu razmjenu takvih informacija.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Pravilima utvrđenima u ovoj Direktivi ne bi se trebala ograničiti mogućnost da države članice zadrže postojeća dalekosežnija pravila ili u budućnosti donesu takva pravila, podložno ograničenjima utvrđenima pravom Unije koje se primjenjuje na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Pravila bi se primjenjivala usporedno s dobrovoljnim mjerama upravljanja.

(17)  Pravilima utvrđenima u ovoj Direktivi ne bi se trebala ograničiti mogućnost da države članice zadrže postojeća stroža pravila ili u budućnosti donesu takva pravila, podložno ograničenjima utvrđenima pravom Unije koje se primjenjuje na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Pravila bi trebala podlijegati postupku prethodnog obavješćivanja i primjenjivala bi se usporedno s dobrovoljnim mjerama upravljanja.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Radi djelotvorne provedbe politike u pogledu nepoštenih trgovačkih praksi u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom, Komisija bi trebala preispitati primjenu ove Direktive i dostaviti izvješće Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija. S posebnom bi pozornošću trebalo preispitati bi li zaštita malih i srednjih kupaca prehrambenih proizvoda u lancu opskrbe – uz zaštitu malih i srednjih dobavljača – u budućnosti bila opravdana,

(19)  Radi djelotvorne provedbe politike u pogledu nepoštenih trgovačkih praksi u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, Komisija bi trebala preispitati primjenu ove Direktive i dostaviti izvješće Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija. S posebnom bi pozornošću trebalo preispitati bi li zaštita kupaca prehrambenih proizvoda u lancu opskrbe – uz zaštitu dobavljača – u budućnosti bila opravdana,

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Direktivom utvrđuju minimalni popis zabranjenih nepoštenih trgovačkih praksi između kupaca i dobavljača u lancu opskrbe hranom te minimalna pravila u pogledu provedbe tih zabrana i mehanizmi za koordinaciju provedbenih tijela.

1.  Ovom se Direktivom utvrđuju minimalni popis zabranjenih nepoštenih trgovačkih praksi između kupaca i dobavljača u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te minimalna pravila u pogledu provedbe tih zabrana i mehanizmi za koordinaciju provedbenih tijela.

 

(Izmjena „lanac opskrbe hranom” u „lanac opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima” primjenjuje se na cijeli tekst. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova Direktiva primjenjuje se na određene nepoštene trgovačke prakse koje se pojavljuju pri prodaji prehrambenih proizvoda od strane dobavljača koji je malo i srednje poduzeće kupcu koji nije malo i srednje poduzeće.

2.  Ova Direktiva primjenjuje se na nepoštene trgovačke prakse koje se pojavljuju pri prodaji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od strane dobavljača kupcu koji nije malo i srednje poduzeće.

 

(Izmjena „lanac opskrbe hranom” u „lanac opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima” primjenjuje se na cijeli tekst. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  „nepoštena trgovačka praksa” znači praksa koja uvelike odstupa od dobrog poslovnog ponašanja, koja je oprečna dobroj vjeri i poštenom postupanju te koju jedan trgovinski partner jednostrano nametne drugome;

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „kupac” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja kupuje prehrambene proizvode u trgovinskoj transakciji. Pojam „kupac” može uključivati skupinu takvih fizičkih i pravnih osoba;

(a)  „kupac” znači svaka fizička ili pravna osoba koja nije malo ili srednje poduzeće, neovisno o mjestu svojeg poslovnog nastana, koja kupuje poljoprivredne ili prehrambene proizvode za preradu i distribuciju u Uniji, ili koja pruža usluge povezane s preradom i distribucijom dobavljačima. Pojam „kupac” može uključivati skupinu takvih fizičkih i pravnih osoba;

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „prehrambeni proizvodi” znači proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovoru namijenjeni upotrebi kao hrana i proizvodi koji nisu navedeni u tom Prilogu, ali su dobiveni preradom od proizvoda namijenjenih upotrebi kao hrana;

(d)  „poljoprivredni i prehrambeni proizvodi” znači proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovoru namijenjeni upotrebi kao hrana i proizvodi koji nisu navedeni u tom Prilogu, ali su dobiveni preradom od proizvoda namijenjenih upotrebi kao hrana te poljoprivredni proizvodi;

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „pokvarljivi prehrambeni proizvodi” znači prehrambeni proizvodi koji će postati neprikladni za prehranu ljudi ako se ne uskladište, prerade, zapakiraju ili drukčije očuvaju kako bi se spriječilo da postanu neprikladni.

(e)  „pokvarljivi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi” znači svježi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi koji će postati neprikladni za prehranu ljudi ili za planiranu uporabu, posebice kao posljedica brzog propadanja zbog prirodnih obilježja proizvoda, ako se ne uskladište, prerade, zapakiraju ili drukčije očuvaju kako bi se spriječilo da postanu neprikladni;

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  „ekonomska ovisnost” odnosi se na situaciju u kojoj prekid poslovnih odnosa između kupca i dobavljača može dovesti u pitanje nastavak obavljanja djelatnosti dobavljača i ako dobavljač nema alternativnih zamjena za te poslovne odnose koje bi mogao realizirati u razumnom roku. Smatra se da je to slučaj ako na dotičnog kupca otpada barem 20 % prometa dobavljača.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju zabranu sljedećih trgovačkih praksi:

1.  Države članice osiguravaju zabranu barem sljedećih trgovačkih praksi:

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kupac otkazuje narudžbu za pokvarljive prehrambene proizvode u tako kratkom roku da nije razumno očekivati da će dobavljač naći drugi način stavljanja na tržište ili upotrebe tih proizvoda;

(b)  kupac jednostrano otkazuje narudžbu za pokvarljive poljoprivredne ili prehrambene proizvode u tako kratkom roku da nije razumno očekivati da će dobavljač naći drugi način stavljanja na tržište ili upotrebe tih proizvoda;

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kupac jednostrano i retroaktivno mijenja uvjete ugovora o isporuci koji se odnose na učestalost, rokove ili količinu opskrbe ili isporuke, standarde kvalitete ili cijene prehrambenih proizvoda;

(c)  kupac jednostrano i retroaktivno mijenja uvjete ugovora o isporuci koji se odnose na učestalost, rokove ili količinu opskrbe ili isporuke, standarde kvalitete, cijene ili uvjete plaćanja poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda;

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  dobavljač plaća za propadanje prehrambenih proizvoda do kojeg je došlo u prostorima kupca i koje nije uzrokovano nemarom ili pogreškom dobavljača.

(d)  dobavljač plaća za propadanje poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda do kojeg je došlo kada je proizvod postao vlasništvom kupca i koje nije uzrokovano nemarom ili pogreškom dobavljača;

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  kupac dijeli s trećim stranama ili na drugi način s namjerom ili iz nemara zloupotrebljava povjerljive informacije koje je s njime podijelio dobavljač, poput sadržaja ugovora o isporuci ili poslovnih tajni; navedeno obuhvaća korištenje takvih informacija od strane kupca za razvoj vlastitog konkurentnog proizvoda;

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  kupac nameće ili pokušava nametnuti neopravdan ili nerazmjeran prijenos svojeg gospodarskog rizika na dobavljača;

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju zabranu sljedećih trgovačkih praksi, ako one nisu jasno i nedvosmisleno dogovorene pri sklapanju ugovora o isporuci:

2.  Države članice osiguravaju zabranu sljedećih trgovačkih praksi, ako one nisu na jasan, nedvosmislen i lako razumljiv način dogovorene među ugovornim stranama pri sklapanju ugovora o isporuci ili ako su rezultat gospodarske ovisnosti dobavljača o kupcu, što je kupcu omogućilo nametanje tih uvjeta:

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kupac dobavljaču naplaćuje naknadu kao uvjet za skladištenje, izlaganje ili uvrštavanje prehrambenih proizvoda dobavljača;

(b)  kupac dobavljaču naplaćuje naknadu kao uvjet za skladištenje, izlaganje ili uvrštavanje poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda dobavljača;

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  daljnja prodaja poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda ispod nabavne cijene, osim ako je riječ o proizvodima čiji je datum isteka valjanosti dva dana nakon datuma prodaje.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Ugovorni odnosi

 

Dobavljač može zahtijevati da svaka isporuka robe ili usluga bude podložna pisanom ugovoru u kojemu se koristi jasan i nedvosmislen jezik te u kojem se navode barem sljedeći uvjeti:

(

(a) ugovorne strane;

 

(b) predmet ugovora;

 

(c) količina, cijena i kvaliteta isporučenih proizvoda ili pruženih usluga;

 

(d) plaćanje;

 

(e) kazne u slučaju neizvršenja ugovora;

 

(f) trajanje i, ako je primjenjivo, obnova ugovora;

(g) razlozi raskida, uključujući razumno razdoblje obavješćivanja;

 

(h) mjerodavno pravo.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice obavješćuju Komisiju o imenovanom provedbenom tijelu.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dobavljač upućuje pritužbu provedbenom tijelu države članice u kojoj kupac za kojeg se sumnja da je provodio zabranjenu trgovačku praksu ima poslovni nastan.

1.  Prije upućivanja pritužbe, dobavljač može iskoristiti postojeće usluge posredovanja ako su dostupne. Ako to nije primjereno ili ako se time problem ne riješi, dobavljač upućuje pritužbu provedbenom tijelu države članice u kojoj kupac za kojeg se sumnja da je provodio zabranjenu trgovačku praksu ima poslovni nastan ili provedbenom tijelu države članice u kojoj dobavljač ima poslovni nastan. U posljednjem od navedenih slučajeva, provedbeno tijelo prosljeđuje pritužbu provedbenom tijelu države članice u kojoj kupac za kojeg se sumnja da je provodio zabranjenu trgovačku praksu ima poslovni nastan.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Proizvođačke organizacije proizvođača ili udruženja proizvođačkih organizacija čiji članovi ili članovi njihovih članova smatraju da su pogođeni zabranjenom trgovačkom praksom imaju pravo podnijeti pritužbu.

2.  Organizacije proizvođača ili dobavljača ili udruženja organizacija proizvođača ili dobavljača na temelju Uredbe (EU) 1308/2013 te stručne poljoprivredne organizacije čiji članovi ili članovi njihovih članova smatraju da se na njih odnosi zabranjena trgovačka praksa, kao i neprofitne nevladine organizacije i organizacije civilnog društva te organizacije koje surađuju s proizvođačima ili organizacije s dokazanom stručnošću u pogledu trgovačkih praksi u lancima opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, imaju pravo podnijeti pritužbu u ime članova organizacije ili udruženja te pravo propisno sudjelovati u postupcima kako bi se utvrdila povreda, u skladu s odredbama članka 6.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Provedbeno tijelo na zahtjev podnositelja pritužbe osigurava povjerljivost identiteta podnositelja pritužbe i bilo kojih drugih informacija čije otkrivanje podnositelj pritužbe smatra štetnim za svoje interese. Podnositelj pritužbe takve informacije navodi u zahtjevu za povjerljivost.

3.  Provedbeno tijelo na zahtjev podnositelja pritužbe osigurava anonimnost ili povjerljivost identiteta podnositelja pritužbe i bilo kojih drugih informacija čije otkrivanje podnositelj pritužbe smatra štetnim za svoje interese. Podnositelj pritužbe takve informacije navodi u zahtjevu za anonimnost ili povjerljivost. Nadležno tijelo jamči anonimnost ili povjerljivost postupka u korist optuženika. Time se ne dovode u pitanje postupovna prava optuženika.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Ako smatra da postoje dostatni razlozi za poduzimanje mjera na temelju pritužbe, provedbeno tijelo provodi istragu u roku od najviše šest mjeseci. U složenim i opravdanim slučajevima taj se rok može produljiti za najviše šest mjeseci. Provedbeno tijelo obavješćuje podnositelja pritužbe o tom produljenju i razlozima za produljenje.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Posredovanje i alternativni mehanizam rješavanja sporova

 

1.  Ne dovodeći u pitanje ovlasti i obveze provedbenog tijela utvrđene u članku 6., države članice mogu poticati posredovanje ili upotrebu nekog alternativnog mehanizma rješavanja sporova u slučaju spora između dobavljača i kupca zbog nepoštenih trgovačkih praksi.

 

2.  Posredovanjem ili upotrebom alternativnog mehanizma rješavanja sporova u pitanje se ne dovodi pravo dobavljača na podnošenje pritužbe, kako je utvrđeno u članku 5.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju prikladnu pripremljenost provedbenog tijela i dodjeljuju mu sljedeće ovlasti:

Države članice jamče da imenovano provedbeno tijelo ima potrebne resurse, uključujući dovoljne proračunske i stručne resurse, kako bi ispunilo svoje obveze te mu dodjeljuju sljedeće ovlasti:

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  provoditi nenajavljene izravne nadzore u okviru svojih istraga;

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  donijeti odluku kojom se utvrđuje povreda zabrana utvrđenih u članku 3. i od kupca zahtijeva da prekine zabranjenu trgovačku praksu. Tijelo se može uzdržati od donošenja takve odluke ako bi se njome mogao otkriti identitet podnositelja pritužbe ili neka druga informacija čije otkrivanje podnositelj pritužbe smatra štetnim za svoje interese, pod uvjetom da je podnositelj pritužbe naveo te informacije u skladu s člankom 5. stavkom 3.;

(c)  donijeti odluku, u okviru mjerodavnog nacionalnog prava, kojom se utvrđuje povreda zabrana utvrđenih u članku 3. i od kupca zahtijeva da prekine zabranjenu trgovačku praksu. Tijelo se može uzdržati od donošenja takve odluke ako bi se njome mogao otkriti identitet podnositelja pritužbe ili neka druga informacija čije otkrivanje podnositelj pritužbe smatra štetnim za svoje interese, pod uvjetom da je podnositelj pritužbe naveo te informacije u skladu s člankom 5. stavkom 3.;

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  izreći novčanu kaznu počinitelju povrede. Kazna mora biti učinkovita, proporcionalna i odvraćajuća te se njome uzima u obzir priroda, trajanje i ozbiljnost povrede;

(d)  izreći sankcije, uključujući novčane kazne ili druge odvraćajuće sankcije počinitelju povrede, u skladu s nacionalnim pravom. Sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne nanesenoj šteti i odvraćajuće te se njima uzima u obzir priroda, trajanje i ozbiljnost povrede.

 

Pri određivanju sankcije koja će se primijeniti provedbeno tijelo vodi računa o tome ponavlja li subjekt povredu;

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da provedbena tijela djelotvorno međusobno surađuju i uzajamno si pomažu u istragama koje imaju prekograničnu dimenziju.

1.  Države članice osiguravaju da provedbena tijela djelotvorno međusobno surađuju i uzajamno si pomažu u istragama koje imaju prekograničnu dimenziju u okviru Mreže Unije za provedbu.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Provedbena tijela sastaju se jednom godišnje kako bi raspravila o primjeni ove Direktive na temelju godišnjih izvješća iz članka 9. stavka 1. i najbolje prakse u području obuhvaćenom Direktivom. Komisija organizira te sastanke.

2.  Provedbena tijela sastaju se najmanje jednom godišnje kako bi raspravila o primjeni ove Direktive u okviru Mreže Unije za provedbu. Komisija organizira te sastanke.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Sastav i zadaće Mreže Unije za provedbu

 

1.  Mrežu Unije za provedbu („Mreža”) čini po jedan predstavnik iz svakog od provedbenih tijela, dvoje predstavnika iz Komisije te njihovi zamjenici.

 

Mreža se sastaje u redovitim razmacima i, kada je to potrebno, na temelju opravdanog zahtjeva Komisije ili države članice.

 

U rasprave o primjeni ove Direktive u okviru Mreže uključeni su svi relevantni dionici kako bi se olakšao dijalog i razmjena dobrih praksi te promicao zajednički pristup.

 

2.  Zadaće Mreže su sljedeće:

 

(a)  raspraviti provedbu ove Direktive na temelju godišnjih izvješća iz članka 9. stavka 1.;

 

(b)  olakšavati razmjenu informacija o relevantnim temama, među ostalim o rezultatima istraga iz članka 6. stavka 1. točke (a) i novim slučajevima nepoštenih trgovačkih praksi;

 

(c)  koordinirati i olakšavati razmjenu informacija i najboljih praksi u vezi s nacionalnim zakonodavstvom država članica i iskustvom u provedbi na usklađen i sustavan način kako bi se unaprijedilo donošenje zajedničkog stajališta o tome koje bi se točno vrste poslovnih praksi trebale smatrati nepoštenim trgovačkim praksama te kako bi se bolje rješavalo potencijalne prekogranične nepoštene trgovačke prakse;

 

(d)  razmotriti i analizirati nove oblike nepoštenih trgovačkih praksi;

 

(e)  razmotriti sva pitanja koja se odnose na primjenu ove Direktive te donijeti smjernice i preporuke radi poticanja na dosljednu primjenu ove Direktive, među ostalim utvrđivanjem zajedničke metodologije za definiranje i određivanje sankcija;

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu utvrditi pravila namijenjena suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi čiji je opseg veći od pravila utvrđenih u člancima 3., 5., 6. i 7., pod uvjetom da su ta nacionalna pravila u skladu s pravilima o funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Države članice mogu utvrditi pravila namijenjena suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi čiji je opseg veći od pravila utvrđenih u člancima 1., 3., 5., 6. i 7., pod uvjetom da su ta nacionalna pravila u skladu s pravilima o funkcioniranju unutarnjeg tržišta, uključujući slobodno kretanje robe i usluga te slobodu poslovnog nastana, nediskriminaciju i pristup nepristranom i neovisnom sudskom preispitivanju.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisiju se obavješćuje o svim novim nacionalnim pravilima koja nadilaze odredbe ove Direktive tri mjeseca prije njihove primjene kako bi ih Komisija razmotrila u skladu s postupkom iz članaka 5. i 6. Direktive (EU) 2015/1535.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Tijela država članica sa svim relevantnim dionicima, uključujući organizacije potrošača, vode rasprave o funkcioniranju lanca opskrbe u njihovoj državi članici i učinkovitosti njihovih mjera za postizanje ciljeva ove Direktive.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najranije tri godine nakon datuma početka primjene ove Direktive Komisija provodi evaluaciju ove Direktive i Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija dostavlja izvješće o glavnim nalazima.

1.  Najkasnije tri godine nakon datuma početka primjene ove Direktive Komisija provodi evaluaciju ove Direktive i Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija dostavlja izvješće o glavnim nalazima. U okviru te ocjene potrebno je razmotriti potrebu za revizijom ove Direktive, posebno u vezi s time treba li uvrstiti nove oblike nepoštenih trgovačkih praksi.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Nepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom

Referentni dokumenti

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

2.5.2018

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Marc Tarabella

23.4.2018

Razmatranje u odboru

11.7.2018

3.9.2018

 

 

Datum usvajanja

24.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

6

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Igor Šoltes, Ivan Štefanec

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eric Andrieu, Philippe Loiseau

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

21

+

ECR

Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Eric Andrieu, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

6

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Anneleen Van Bossuyt

PPE

Carlos Coelho, Andreas Schwab

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za razvoj (26.9.2018)

upućeno Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Linda McAvan

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Odbor za razvoj pozdravlja Prijedlog direktive o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom koji je objavila Komisija. Nepoštene trgovačke prakse u europskom lancu opskrbe hranom doprinose nesigurnosti prihoda, rasipanju hrane, nižim prehrambenim standardima i modernom ropstvu u EU-u i izvan njegovih granica. Ova je Direktiva dragocjena prilika za borbu protiv nepoštenih trgovačkih praksi diljem Unije i osiguranje da će lanci opskrbe hranom funkcionirati za sve.

Odbor za razvoj posebno pozdravlja činjenicu da se Direktiva primjenjuje na dobavljače, neovisno o njihovoj lokaciji unutar ili izvan EU-a. Dobavljači u lancu opskrbe hranom u EU-u sa sjedištem u zemljama izvan EU-a mogu imati ograničen pristup informacijama, pravnom znanju i financijskim sredstvima, zbog čega su posebno izloženi nepoštenim trgovačkim praksama. Nadilaženje te neravnoteže ključno je za stvarnu uspostavu jednakih uvjeta od kojih će koristi imati proizvođači iz EU-a i izvan njega, čime se osiguravaju ravnopravni uvjeti, sprečava snižavanje cijena ispod stvarne vrijednosti proizvoda i osigurava pravedna dobit poljoprivrednicima diljem svijeta.

Europska unija u svojim se ugovorima obvezala doprinositi održivom razvoju i ciljevima održivog razvoja. Bilo kakva primjena nepoštenih trgovačkih praksi na proizvođače izvan EU-a koju bi prihvatili europski kupci bila bi u suprotnosti s obvezom Unije u pogledu usklađenosti politika radi razvoja i narušavala bi ciljeve politike EU-a u partnerskim zemljama.

Uključivanje poljoprivrednika izvan EU-a u potpunosti je podržano argumentima u procjeni učinka Komisije u čijem se odjeljku 6.3.3. navodi sljedeće: „njihovo neuključivanje moglo bi dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja i preusmjeravanja trgovine; kupci bi se poticali na opskrbu kod stranih dobavljača, koji ne bi bili zaštićeni pravilima o nepoštenim trgovačkim praksama”. Stoga je u interesu dobavljača u EU-u da se Direktiva primjenjuje ujednačeno na sve dobavljače. U toj procjeni učinka Komisija je također upozorila da „zanemarivanje međunarodne dimenzije lanaca opskrbe može dovesti do toga da relevantne prakse ostanu izvan dosega provedbenih tijela”. U procjeni učinka Komisije dodaje se i da „kad je riječ o diskriminaciji, razmatranja idu u prilog tome da se obuhvate dobavljači iz trećih zemalja”. U tom se kontekstu amandmanima predloženima u nastavku nastoji zajamčiti da se primjenjuju jasna pravila na poljoprivrednike iz EU-a i one izvan njega.

AMANDMANI

Odbor za razvoj poziva Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Različiti gospodarski subjekti djeluju u lancu opskrbe hranom u fazama proizvodnje, prerade, stavljanja na tržište, distribucije i maloprodaje prehrambenih proizvoda. Taj je lanac najvažniji kanal kojim prehrambeni proizvodi stižu od „polja do stola”. Ti gospodarski subjekti trguju prehrambenim proizvodima, odnosno primarnim poljoprivrednim proizvodima, uključujući proizvode ribarstva i akvakulture za upotrebu kao hrana, kako su navedeni u Prilogu I. Ugovoru, i drugim proizvodima koji nisu navedeni u tom Prilogu, a dobiveni su preradom poljoprivrednih proizvoda i namijenjeni upotrebi kao hrana.

(3)  Različiti gospodarski subjekti djeluju u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima u fazama proizvodnje, prerade, uvoza, izvoza, stavljanja na tržište, distribucije, maloprodaje i prodaje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda krajnjim potrošačima. Taj je lanac najvažniji kanal kojim poljoprivredno-prehrambeni proizvodi stižu od „polja do stola”. Ti gospodarski subjekti trguju poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, odnosno primarnim poljoprivrednim proizvodima, uključujući proizvode ribarstva i akvakulture za upotrebu kao hrana, kako su navedeni u Prilogu I. Ugovoru, i drugim proizvodima koji nisu navedeni u tom Prilogu, a dobiveni su preradom poljoprivrednih proizvoda i namijenjeni upotrebi kao hrana.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Broj i veličina gospodarskih subjekata varira ovisno o različitim fazama lanca opskrbe hranom. Razlike u pregovaračkoj snazi povezane su s različitim razinama koncentracije gospodarskih subjekata i mogu omogućiti nepošteno korištenje pregovaračke snage primjenom nepoštenih trgovačkih praksi. Nepoštene trgovačke prakse posebno štete malim i srednjim subjektima u lancu opskrbe hranom. Poljoprivredni proizvođači, koji su dobavljači primarnih poljoprivrednih proizvoda, uglavnom su mali i srednji subjekti.

(5)  Broj i veličina gospodarskih subjekata varira ovisno o različitim fazama lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Razlike u pregovaračkoj snazi povezane su s različitim razinama koncentracije gospodarskih subjekata i mogu omogućiti nepošteno korištenje pregovaračke snage primjenom nepoštenih trgovačkih praksi. Nepoštene trgovačke prakse posebno štete malim i srednjim subjektima u lancu opskrbe hranom unutar i izvan Unije. Poljoprivredni proizvođači, koji su dobavljači primarnih poljoprivrednih proizvoda, često su mali i srednji subjekti u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

Obrazloženje

Mali proizvođači hrane i radnici u zemljama u razvoju izravno su ili neizravno pogođeni nepoštenim trgovačkim praksama koje nameću najmoćniji subjekti u lancu opskrbe hranom.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Trebao bi se uvesti minimalni standard Unije za zaštitu od određenih očito nepoštenih trgovačkih praksi kako bi se smanjila pojava takvih praksi i pridonijelo osiguranju primjerenog životnog standarda za poljoprivredne proizvođače. To bi koristilo svim poljoprivrednim proizvođačima odnosno svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je dobavljač prehrambenih proizvoda, uključujući proizvođačke organizacije i udruženja proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da sve navedene osobe odgovaraju definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća iz Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ12. Ti mikrodobavljači, mali ili srednji dobavljači posebno su izloženi nepoštenim trgovačkim praksama i najmanje sposobni suočiti se s njima bez negativnih posljedica za svoju gospodarsku održivost. Budući da se financijski pritisak na mala i srednja poduzeća koji je rezultat nepoštenih trgovačkih praksi često lančano prenosi do poljoprivrednih proizvođača, pravilima o nepoštenim trgovačkim praksama zaštitili bi se i mali i srednji posredni dobavljači u fazama udaljenijima od primarne proizvodnje. Zaštitom posrednih dobavljača trebale bi se izbjeći i neželjene posljedice (posebno u smislu neopravdanog rasta cijena) preusmjeravanja trgovine s poljoprivrednih proizvođača i njihovih udruženja, koji proizvode prerađene proizvode, na nezaštićene dobavljače.

(7)  Trebao bi se uvesti minimalni standard Unije za zaštitu od nepoštenih trgovačkih praksi kako bi se smanjila pojava takvih praksi, pridonijelo osiguranju primjerenog životnog standarda za poljoprivredne proizvođače unutar i izvan Unije, spriječile nesigurne i neodržive prakse, nesigurni radni uvjeti te kako bi se smanjili rizici u vezi sa sigurnošću hrane i rasipanje hrane duž lanca opskrbe hranom. To bi koristilo svim poljoprivrednim proizvođačima odnosno svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je dobavljač poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uključujući organizacije proizvođača i udruženja organizacija proizvođača, bez povećanja njihova administrativnog opterećenja. Mikrodobavljači, mali ili srednji dobavljači posebno su izloženi nepoštenim trgovačkim praksama i najmanje sposobni suočiti se s njima bez negativnih posljedica za svoju gospodarsku održivost. Budući da se financijski pritisak na poduzeća koji je rezultat nepoštenih trgovačkih praksi često lančano prenosi do poljoprivrednih proizvođača, pravilima o nepoštenim trgovačkim praksama zaštitili bi se i posredni dobavljači u fazama udaljenijima od primarne proizvodnje. Zaštitom posrednih dobavljača unutar i izvan Unije trebale bi se izbjeći i neželjene posljedice (posebno u smislu neopravdanog rasta cijena) preusmjeravanja trgovine s poljoprivrednih proizvođača i njihovih udruženja, koji proizvode prerađene proizvode, na nezaštićene dobavljače.

__________________

 

12 SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

 

Obrazloženje

Nepoštene trgovačke prakse dovode do rasipanja hrane, nesigurnih i neodrživih praksi i nesigurnih radnih uvjeta te ugrožavaju prihode malih proizvođača hrane i radnika u cijelom lancu opskrbe hranom u Europskoj uniji i diljem svijeta. Nadalje, budući da se zaštita treba dodatno proširiti prema kraju lanca, može se proširiti na dobavljače općenito.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Dobavljači s poslovnim nastanom izvan Unije trebali bi se moći osloniti na minimalni standard Unije pri prodaji prehrambenih proizvoda kupcima s poslovnim nastanom u Uniji kako bi se izbjegli neželjeni učinci narušavanja kao posljedica zaštite dobavljača u Uniji.

(8)  Kako bi se zajamčilo da EU ispunjava svoje obveze iz Ugovora u pogledu usklađenosti politika radi razvoja i obveze u skladu s ciljevima održivog razvoja, dobavljači s poslovnim nastanom izvan Unije trebali bi se moći osloniti na minimalni standard Unije pri prodaji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kupcima koji tim proizvodima trguju i stavljaju ih na tržište EU-a kako bi se izbjegli neželjeni učinci narušavanja kao posljedica zaštite dobavljača u Uniji.

Obrazloženje

Smanjenjem udjela prihoda malih proizvođača i radnika u zemljama u razvoju i radnim uvjetima s kojima se suočavaju, a koji su posljedica nepoštenih trgovačkih praksi, potkopava se razvojna politika Unije i njezini ciljevi u okviru Programa održivog razvoja do 2030.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Neravnoteža moći u lancu opskrbe i nepoštene trgovačke prakse supermarketa imaju visoku cijenu te stoga u većini zemalja koje proizvode poljoprivredne proizvode i u siromašnim zemljama nastaju i jačaju znatni negativni društveni i ekološki učinci, uključujući uskraćivanje temeljnih ljudskih prava, rodnu diskriminaciju, nemogućnost zarade plaće dostatne za život i dugo radno vrijeme.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Time što pritužbe podnose organizacije proizvođača ili udruženja takvih organizacija može se zaštititi identitet pojedinačnih članova organizacije, odnosno malih i srednjih dobavljača koji se smatraju izloženima nepoštenim trgovačkim praksama. Stoga bi provedbena tijela država članica trebala moći prihvatiti pritužbe takvih subjekata i poduzimati potrebne mjere istodobno štiteći postupovna prava tuženika.

(14)  Time što pritužbe podnose organizacije proizvođača ili udruženja takvih organizacija, kao i organizacije koje surađuju s proizvođačima ili organizacije s dokazanom stručnošću u pogledu trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, uključujući nevladine organizacije i organizacije civilnog društva te sve ostale zainteresirane strane, može se zaštititi identitet pojedinačnih članova organizacije, odnosno malih i srednjih dobavljača koji se smatraju izloženima nepoštenim trgovačkim praksama. Stoga bi provedbena tijela država članica trebala moći prihvatiti pritužbe takvih subjekata i poduzimati potrebne mjere istodobno štiteći postupovna prava tuženika.

Obrazloženje

Svrha je ove izmjene da se pravo na podnošenje pritužbe u ime jednog člana ili više njih proširi i na predstavnička udruženja s obzirom na to da većina pojedinačnih dobavljača nema sredstava da to učini samostalno.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova Direktiva primjenjuje se na određene nepoštene trgovačke prakse koje se pojavljuju pri prodaji prehrambenih proizvoda od strane dobavljača koji je malo i srednje poduzeće kupcu koji nije malo i srednje poduzeće.

2.  Ova Direktiva primjenjuje se na određene nepoštene trgovačke prakse koje se pojavljuju pri prodaji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od strane dobavljača kupcu, uključujući transakcije između organizacija proizvođača ili zadruga i njihovih članova.

Obrazloženje

Širenje područja primjene na sve kupce bitno je za sprečavanje širenja nepoštenih trgovačkih praksi duž cijelog lanca opskrbe, a da pogođeni proizvođači i dobavljači nemaju pristup mehanizmima za podnošenje pritužbi („domino efekt”). Potrebno je obuhvatiti odnos između zadruga i njihovih članova, osobito u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, u kojem zadruge često stječu znatnu pregovaračku snagu u odnosu na svoje članove.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „kupac” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja kupuje prehrambene proizvode u trgovinskoj transakciji. Pojam „kupac” može uključivati skupinu takvih fizičkih i pravnih osoba;

(a)  „kupac” znači svaka fizička ili pravna osoba, neovisno o njezinu poslovnom nastanu, koja kupuje poljoprivredne ili prehrambene proizvode u trgovinskoj transakciji kako bi ih stavila na tržište EU-a. Pojam „kupac” može uključivati skupinu takvih fizičkih i pravnih osoba;

Amandman    9

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  „nepoštene trgovačke prakse” znači prakse koje uvelike odstupaju od dobrog i poštenog poslovnog ponašanja, suprotne su dobroj vjeri i poštenoj trgovini te ih je kupac jednostrano nametnuo dobavljaču, a njima se nameće ili pokušava nametnuti neopravdan i nerazmjeran prijenos gospodarskog rizika kupca na dobavljača ili znatna neravnoteža između prava i obveza dobavljača u poslovnom odnosu prije, tijekom ili nakon sklapanja ugovora;

Amandman    10

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  „ugovor o isporuci” znači pisani ugovor između dobavljača i kupca kojim se jasno i transparentno obuhvaćaju relevantni elementi poslovnog sporazuma, uključujući imena strana, njihova prava i obveze, cijenu, trajanje, uvjete isporuke, uvjete plaćanja, kao i predmet ugovora, izvršenje ugovora i učinak raskida ugovora.

Obrazloženje

Ova definicija služi za razvoj i praćenje drugih elemenata predloženih u Direktivi. Da bi se osigurala transparentnost, potrebno je imati pisani ugovor kojim se omogućuje praćenje i rješavanje štetnih praksi koje su regulirane i zabranjene u samoj Direktivi.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju zabranu sljedećih trgovačkih praksi:

1.  Države članice osiguravaju zabranu svih nepoštenih trgovačkih praksi, uključujući barem sljedeće trgovačke prakse:

Amandman    12

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kupac otkazuje narudžbu za pokvarljive prehrambene proizvode u tako kratkom roku da nije razumno očekivati da će dobavljač naći drugi način stavljanja na tržište ili upotrebe tih proizvoda;

(b)  kupac otkazuje narudžbu za pokvarljive prehrambene proizvode u tako kratkom roku da nije razumno očekivati da će dobavljač naći drugi način stavljanja na tržište ili upotrebe tih proizvoda po istoj vrijednosti;

Amandman    13

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  kupac upotrebljava obrnute elektroničke dražbe ili dražbe u dvije faze radi snižavanja cijene; one nisu regulirane i takve su da se njima ne osigurava transparentnost pregovora, određivanja cijena te ponuditelja pri kupnji poljoprivrednih te poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s certifikatom kvalitete i podrijetla iz EU-a te necertificiranih proizvoda;

Obrazloženje

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kupac jednostrano i retroaktivno mijenja uvjete ugovora o isporuci koji se odnose na učestalost, rokove ili količinu opskrbe ili isporuke, standarde kvalitete ili cijene prehrambenih proizvoda;

(c)  kupac jednostrano mijenja uvjete ugovora o isporuci koji se odnose na učestalost, rokove ili količinu opskrbe ili isporuke, standarde kvalitete ili cijene prehrambenih proizvoda ili uvjete plaćanja;

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  dobavljač plaća za propadanje prehrambenih proizvoda do kojeg je došlo u prostorima kupca i koje nije uzrokovano nemarom ili pogreškom dobavljača.

(d)  dobavljač plaća za propadanje prehrambenih proizvoda do kojeg je došlo kad je proizvod postao vlasništvo kupca i koje nije prouzročeno nemarom ili pogreškom dobavljača.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  kupac prodaje poljoprivredno-prehrambene proizvode ispod nabavne cijene radi poticanja prodaje drugih proizvoda („prodaja s početnim gubitkom”);

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  kupac tvrdi, na nedosljedan način, da proizvodi ne zadovoljavaju specifikacije koje se odnose na izgled, i to u cilju otkazivanja ili snižavanja uvjeta ugovora o isporuci;

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dc)  kupac upotrebljava prestroge „kriterije minimalnog životnog vijeka proizvoda” kako bi odbio prethodno ugovorenu narudžbu ili narudžbu koja, iz razloga koji nisu povezani s dobavljačem, nije dovoljno brzo obrađena;

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dd)  kupac od dobavljača zahtijeva da snosi financijske troškove netočnog predviđanja kupca kako bi dobavljač planirao svoju proizvodnju u svrhu ispunjavanja predviđenih narudžbi.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dobavljač upućuje pritužbu provedbenom tijelu države članice u kojoj kupac za kojeg se sumnja da je provodio zabranjenu trgovačku praksu ima poslovni nastan.

1.  Dobavljač upućuje pritužbu provedbenom tijelu države članice u kojoj kupac za kojeg se sumnja da je provodio zabranjenu trgovačku praksu ima poslovni nastan te pritom ne snosi administrativne i postupovne troškove.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Dobavljač s poslovnim nastanom izvan EU-a upućuje pritužbu provedbenom tijelu bilo koje države članice. Nakon primitka pritužbe provedbeno tijelo je prosljeđuje provedbenom tijelu (ako je različito) države članice u kojoj kupac za kojeg se sumnja da je provodio zabranjenu trgovačku praksu ima poslovni nastan.

Obrazloženje

Direktiva se odnosi i na dobavljače izvan EU-a te im se stoga ovom izmjenom osigurava mehanizam za podnošenje pritužbe. To je ključno za izbjegavanje diskriminacije između dobavljača iz EU-a i onih koji nisu iz EU-a te za izbjegavanje narušavanja tržišnog natjecanja i preusmjeravanja trgovine. To je važan doprinos za ispunjavanje obveze iz Ugovora koja se odnosi na usklađenost politika radi razvoja i obveza EU-a u skladu s ciljevima održivog razvoja.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Ako kupac ima poslovni nastan izvan Unije, dobavljač upućuje pritužbu provedbenom tijelu države članice u kojoj on ima poslovni nastan. U slučajevima kad dobavljač ima poslovni nastan izvan Unije, dobavljač može uputiti pritužbu bilo kojem imenovanom provedbenom tijelu.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Proizvođačke organizacije proizvođača ili udruženja proizvođačkih organizacija čiji članovi ili članovi njihovih članova smatraju da su pogođeni zabranjenom trgovačkom praksom imaju pravo podnijeti pritužbu.

2.  Organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača unutar i izvan Unije čiji članovi ili članovi njihovih članova smatraju da su pogođeni zabranjenom trgovačkom praksom, kao i organizacije koje surađuju s proizvođačima ili organizacije s dokazanom stručnošću u pogledu trgovačkih praksi u lancima opskrbe hranom, uključujući nevladine organizacije i organizacije civilnog društva ili druge organizacije koje djeluju u ime proizvođača ili bilo koja druga zainteresirana strana, imaju pravo podnijeti pritužbu.

Obrazloženje

Kako bi se prevladao faktor straha i zajamčio učinkovit pristup ranjivim subjektima, važno je proširiti pravo na podnošenje pritužbe na organizacije koje rade na promicanju pravednosti u lancima opskrbe i podupiru ranjive subjekte, kao što su mali proizvođači hrane i žene. To je osobito slučaj u zemljama s niskom razinom upravljanja i visokom razinom neravnopravnosti.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4a.  Komisija izrađuje višejezični vodič koji je dostupan na njezinoj internetskoj stranici i u kojem je objašnjeno kako sastaviti pritužbu i koje se vrste informacija moraju dostaviti provedbenim tijelima u Uniji radi donošenja odluke o tome može li se otvoriti službena istraga.

Obrazloženje

MSP-ovi često nemaju iskustva i znanja o tome kako obraniti svoja prava. To se osobito odnosi na MSP-ove u zemljama u razvoju. Stoga su savjeti i podrška Komisije neophodni kako bi MSP-ovi mogli zaštititi i ostvariti svoja prava.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata kojima se utvrđuju kriteriji i metodologija koje provedbena tijela trebaju uzeti u obzir pri propisivanju novčanih kazni, uzimajući u obzir barem sljedeće elemente: promet počinitelja prekršaja, koristi koje je počinitelj prekršaja ostvario od nepoštene trgovačke prakse, broj i status žrtava prekršaja, opetovana provedba nepoštenih trgovačkih praksi od strane kupca.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Komisija jamči da DG AGRI ima namjenski poštanski pretinac dostupan na njezinim internetskim stranicama kako bi se pružanjem informacija o postupcima pružila potpora malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi) unutar i izvan Unije te kako bi ona zaštitila i ostvarila svoja prava kad su izložena nepoštenim trgovačkim praksama1a. Sve relevantne informacije pružaju se na svim jezicima EU-a.

 

______________

 

1a http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3b.  Komisija i provedbena tijela država članica usko surađuju u primjeni uvjeta ove Direktive. Dodatne načine za suradnju u okviru mreže, uključujući postupke za informiranje, savjetovanje i dijeljenje primjera prekograničnih nepoštenih trgovačkih praksi, utvrđuje i revidira Komisija u uskoj suradnji s državama članicama.

Obrazloženje

Koordinacija na razini EU-a ključna je kako bi se osiguralo da se prema nepoštenim trgovačkim praksama koje uključuju subjekte iz nekoliko država članica i subjekte sa sjedištem izvan EU-a postupa jednako te da su provedbena tijela u mogućnosti dijeliti podatke te primjere prekograničnih nepoštenih trgovačkih praksi i koordinirati svoj pristup. Osim toga, mreža predstavlja kontaktnu točku za dobavljače izvan EU-a koji nisu sigurni kojem nacionalnom provedbenom tijelu podnijeti pritužbu.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do 15. ožujka svake godine države članice Komisiji šalju izvješće o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom. Izvješće posebno sadržava sve relevantne podatke o primjeni i provedbi pravila iz ove Direktive u predmetnoj državi članici u prethodnoj godini.

1.  Do 15. ožujka svake godine države članice Komisiji šalju izvješće o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom. Izvješće posebno sadržava sve relevantne podatke o primjeni i provedbi pravila iz ove Direktive u predmetnoj državi članici u prethodnoj godini, pri čemu se posebna pozornost posvećuje prekograničnim nepoštenim trgovačkim praksama i njihovim izravnim i neizravnim učincima na dobavljače, uključujući dobavljače sa sjedištem izvan Unije. Države članice izvješćuju i o učincima provedbe postojeće Direktive na smanjenje rasipanja hrane, povećanje sigurnosti hrane i promicanje održivih praksi u lancu opskrbe hranom.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najranije tri godine nakon datuma početka primjene ove Direktive Komisija provodi evaluaciju ove Direktive i Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija dostavlja izvješće o glavnim nalazima.

1.  Tri godine od dana početka primjene ove Direktive Komisija provodi evaluaciju ove Direktive te Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija dostavlja izvješće o glavnim nalazima. U izvješću se posebna pozornost posvećuje učinkovitosti Direktive u zaštiti najranjivijih subjekata od nepoštenih trgovačkih praksi duž cijelog lanca opskrbe hranom unutar i izvan Unije. U njemu se ocjenjuje i doprinos Direktive smanjenju rasipanja hrane, povećanju kvalitete hrane i promicanju održivih praksi u lancu opskrbe hranom. U izvješću se razmatra potreba za preispitivanjem Direktive, posebno za uvrštavanjem novih oblika nepoštenih trgovačkih praksi te za iskorištavanjem podataka o ulaznim troškovima i prijenosu cijene duž cijelog lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, kako bi se utvrdili kriteriji za određivanje pravednih cijena u okviru ugovora o isporuci. Na temelju tog izvješća Komisija može podnijeti odgovarajuće zakonodavne prijedloge.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Nepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom

Referentni dokumenti

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

13.9.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Linda McAvan

11.7.2018

Razmatranje u odboru

29.8.2018

 

 

 

Datum usvajanja

24.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

11

1

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Adam Szejnfeld

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Asim Ademov, Andrea Bocskor

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

11

+

ALDE

Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

1

-

ECR

Eleni Theocharous

5

0

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Željana Zovko

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (17.9.2018)

upućeno Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Pilar Ayuso

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Poljoprivrednici imaju najslabiji položaj u lancu opskrbe hranom u Europskoj uniji zbog svoje izrazito slabe pregovaračke moći. Zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP) posljednjih su godina uvedene neke nove odredbe kako bi se poboljšao položaj poljoprivrednika na tržištu poticanjem veće koncentracije ponude preko proizvođačkih organizacija.  

Iako je došlo do pozitivnih političkih promjena, ostalo je još prostora za zakonodavna poboljšanja, a puno još toga treba učiniti i kako bi se ostvarila optimalna ravnoteža između raznih subjekata. Visok stupanj fragmentacije u ponudi poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, činjenica da ZPP-ovi alati za podršku upotrebljavaju pristup usmjeren na tržište i sve veća nestabilnost cijena činitelji su zbog kojih je izrazito važno osigurati ravnopravne uvjete između dobavljača i kupaca.  

Važno je naglasiti da poljoprivrednicima nepoštene trgovačke prakse mogu uzrokovati gospodarske gubitke, čime se poništavaju koristi od subvencija dobivenih u okviru ZPP-a, koje su sve više uvjetovane ekološkom održivošću. Mnogo je vrsta nepoštenih praksi, no neke su, poput prodaje uz gubitak, vrlo česte te njihove žrtve imaju vrlo malo prostora za reagirati na njih zbog pravnih nedostataka i poteškoća. 

Vrijeme je da Europska unija odgovori na ovu situaciju i pokuša stvoriti pravni okvir kojim bi se pospješilo ostvarivanje ravnoteže u lancu opskrbe hranom. Nepoštene prakse ugrožavaju profitabilnost mnogih poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji, a države članice ne mogu samo zanemariti ovu situaciju. Takozvanom Inicijativom za lanac opskrbe koja je usvojena prije nekoliko godina predstavljen je pozitivan skup načela dobrih praksi, no on će, nažalost, biti nedostatan za djelotvorno suzbijanje nepoštenih praksi sve dok ne bude uključivao sankcije za nepoštovanje obveza i mogućnost podnošenja povjerljivih pritužbi. 

Moramo čestitati Europskoj komisiji na tome što je poduzela prvi korak uvođenjem zakonodavstva EU-a u ovo područje te predložila minimalne odredbe za sve države članice. Ipak, prijedlog bi trebalo unaprijediti u nekim aspektima kako ne bi nalikovao na isprazan politički potez.  

Prije svega, vrlo je važno da pravni tekst EU-a ne umanji napredak koji su neke države članice već postigle u suzbijanju nepoštenih praksi. Dopuštanje nacionalnim upravama da nadilaze minimalni standard koji je utvrđen Direktivom ključna je točka za izvjestiteljicu. Neke su države uvele uredbe koje su znatno unaprijedile odnose između svih subjekata u vrijednosnom lancu. 

Samo područje primjene prijedloga previše je restriktivno jer pokriva samo štetne prakse velikih kupaca prema malim i srednjim dobavljačkim poduzećima. Izvjestiteljica smatra da bi se pravna zaštita EU-a trebala proširiti na cijeli spektar nepoštenih situacija. 

Tekst Komisije ne bavi se pitanjem prodaje ispod cijene, a upravo je to glavni predmet pritužbi koje su poljoprivrednici izrazili u vezi s određenim hirovitim praksama promoviranja pokvarljivih proizvoda kojima se služe veliki kupci kako bi privukli klijente. 

Izvjestiteljica čvrsto vjeruje da bez pisanih ugovora zakonodavstvo EU-a ne može biti djelotvorno. Iako zakonodavstvo u području ZPP-a još ne predviđa obavezne pisane ugovore na razini EU-a, nova bi Direktiva trebala barem odraziti neki napredak postignut u okviru zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta koji omogućuje državama članicama da uvedu obavezne pisane ugovore na vlastitom teritoriju. Izvjestiteljica potiče sve države članice da uvedu obavezne ugovore po uzoru na određene zemlje, kao što je Španjolska.  

Kako bi se osigurali ravnopravni uvjeti u Europskoj uniji, države članice trebale bi imati ujednačene kriterije za izračunavanje iznosa kazni za nepoštene prakse, bez narušavanja nacionalnih nadležnosti. Izvjestiteljica predlaže formulaciju, koja je slična onima koje se već nalaze u postojećim zakonodavnim tekstovima EU-a.   

Transparentnost tržišta također je važan element koji treba razmotriti u zakonodavstvu EU-a kad se radi o nepoštenim trgovačkim praksama. Po uzoru na određene nacionalne odredbe koje su već usvojene, izvjestiteljica predlaže da sve države članice uspostave nacionalne promatračke skupine za poljoprivredno-prehrambene lance koje bi nadzirale tržišne cijene i otkrivale nepravilnosti. Takav bi alat bio vrlo koristan za procjenu provedbe zakonodavstva u pogledu budućih revizija i za razmjenu nacionalnih podataka. 

Mogućnost da se zaštiti povjerljivost proizvođača koji podnosi pritužbu ključan je element prijedloga Komisije koji bi omogućio da se pritužbe podnose bez elementa straha. Izvjestiteljica bi željela upotpuniti tekst Komisije tako da se to pravo na povjerljivost podrazumijeva. 

Među ostalim relevantnim izmjenama prijedloga Komisije izvjestiteljica bi također željela naglasiti potrebu da se područjem primjene Direktive pokriju i kupci smješteni u trećim zemljama koji kupuju proizvode EU-a kako bi ih prodali na tržištima država članica. Cilj je izbjeći situaciju u kojoj neki kupci zaobilaze odredbe EU-a jednostavnim premještanjem svog poslovnog nastana izvan EU-a.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Različiti gospodarski subjekti djeluju u lancu opskrbe hranom u fazama proizvodnje, prerade, stavljanja na tržište, distribucije i maloprodaje prehrambenih proizvoda. Taj je lanac najvažniji kanal kojim prehrambeni proizvodi stižu od „polja do stola”. Ti gospodarski subjekti trguju prehrambenim proizvodima, odnosno primarnim poljoprivrednim proizvodima, uključujući proizvode ribarstva i akvakulture za upotrebu kao hrana, kako su navedeni u Prilogu I. Ugovoru, i drugim proizvodima koji nisu navedeni u tom Prilogu, a dobiveni su preradom poljoprivrednih proizvoda i namijenjeni upotrebi kao hrana.

(3)  Različiti gospodarski subjekti djeluju u poljoprivredno-prehrambenom lancu opskrbe u fazama proizvodnje, prerade, stavljanja na tržište, distribucije i maloprodaje poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda. Taj je lanac najvažniji kanal isporuke proizvoda. Ti gospodarski subjekti trguju poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima, odnosno primarnim poljoprivrednim proizvodima, uključujući proizvode ribarstva i akvakulture za upotrebu kao hrana, kako su navedeni u Prilogu I. Ugovoru, drugim proizvodima koji nisu navedeni u tom Prilogu, a dobiveni su preradom poljoprivrednih proizvoda i namijenjeni upotrebi kao hrana te poljoprivrednim proizvodima.

 

(Izmjena „lanac opskrbe hranom” u „poljoprivredno-prehrambeni lanac opskrbe” primjenjuje se na cijeli tekst. Ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Broj i veličina gospodarskih subjekata varira ovisno o različitim fazama lanca opskrbe hranom. Razlike u pregovaračkoj snazi povezane su s različitim razinama koncentracije gospodarskih subjekata i mogu omogućiti nepošteno korištenje pregovaračke snage primjenom nepoštenih trgovačkih praksi. Nepoštene trgovačke prakse posebno štete malim i srednjim subjektima u lancu opskrbe hranom. Poljoprivredni proizvođači, koji su dobavljači primarnih poljoprivrednih proizvoda, uglavnom su mali i srednji subjekti.

(5)  Broj i veličina gospodarskih subjekata varira ovisno o različitim fazama poljoprivredno-prehrambenog lanca opskrbe. Razlike u pregovaračkoj snazi povezane su s različitim razinama koncentracije gospodarskih subjekata i mogu omogućiti nepošteno korištenje pregovaračke snage primjenom nepoštenih trgovačkih praksi. Nepoštene trgovačke prakse posebno štete malim i srednjim subjektima i subjektima srednje tržišne kapitalizacije u poljoprivredno-prehrambenom lancu opskrbe unutar i izvan Unije. Unatoč tomu, svi subjekti, neovisno o svojoj gospodarskoj dimenziji, podložni su nepoštenim trgovačkim praksama.

Obrazloženje

Za prvi dio amandmana: vidi obrazloženje amandmana 7. Drugi je dio podloga za proširenje područja primjene na sve subjekte neovisno o njihovoj gospodarskoj dimenziji. Mali proizvođači hrane i radnici u zemljama u razvoju izravno su ili neizravno pogođeni negativnim posljedicama nepoštenih trgovačkih praksi koje nameću najmoćniji subjekti u lancu opskrbe hranom.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Poljoprivredni proizvođači koji isporučuju primarne poljoprivredne proizvode uglavnom su mali i srednji subjekti. Međutim, ograničeni niz kriterija koji se upotrebljavaju za definiranje malih i srednjih poduzeća često se premašuju u poljoprivrednoj proizvodnji, npr. pri zapošljavanju sezonskih radnika. Stoga je prikladno proširiti područje primjene ove Direktive na subjekte srednje tržišne kapitalizacije. Poduzeća srednje tržišne kapitalizacije poduzeća su ili proizvođačke organizacije, zadruge ili udruženja proizvođačkih organizacija srednje velike strukture s visokom stopom kapitala i brojem zaposlenika do 3000. Osim toga, poduzeća srednje tržišne kapitalizacije mogu biti obiteljska poduzeća. Mala i srednja poduzeća te poduzeća srednje tržišne kapitalizacije nemaju veliku tržišnu moć u usporedbi s velikim igračima u lancu opskrbe poljoprivrednim proizvodima i hranom.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Trebao bi se uvesti minimalni standard Unije za zaštitu od određenih očito nepoštenih trgovačkih praksi kako bi se smanjila pojava takvih praksi i pridonijelo osiguranju primjerenog životnog standarda za poljoprivredne proizvođače. To bi koristilo svim poljoprivrednim proizvođačima odnosno svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je dobavljač prehrambenih proizvoda, uključujući proizvođačke organizacije i udruženja proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da sve navedene osobe odgovaraju definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća iz Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ12. Ti mikrodobavljači, mali ili srednji dobavljači posebno su izloženi nepoštenim trgovačkim praksama i najmanje sposobni suočiti se s njima bez negativnih posljedica za svoju gospodarsku održivost. Budući da se financijski pritisak na mala i srednja poduzeća koji je rezultat nepoštenih trgovačkih praksi često lančano prenosi do poljoprivrednih proizvođača, pravilima o nepoštenim trgovačkim praksama zaštitili bi se i mali i srednji posredni dobavljači u fazama udaljenijima od primarne proizvodnje. Zaštitom posrednih dobavljača trebale bi se izbjeći i neželjene posljedice (posebno u smislu neopravdanog rasta cijena) preusmjeravanja trgovine s poljoprivrednih proizvođača i njihovih udruženja, koji proizvode prerađene proizvode, na nezaštićene dobavljače.

(7)  Trebao bi se uvesti minimalni standard Unije za zaštitu od određenih očito nepoštenih trgovačkih praksi kako bi se smanjila pojava takvih praksi i pridonijelo osiguranju primjerenog životnog standarda za poljoprivredne proizvođače. To bi koristilo svim poljoprivrednim proizvođačima odnosno svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je dobavljač prehrambenih proizvoda, uključujući proizvođačke organizacije i udruženja proizvođačkih organizacija. Budući da se financijski pritisak na poduzeća koji je rezultat nepoštenih trgovačkih praksi često lančano prenosi do poljoprivrednih proizvođača, pravilima o nepoštenim trgovačkim praksama zaštitili bi se i posredni dobavljači u fazama udaljenijima od primarne proizvodnje. Zaštitom posrednih dobavljača trebale bi se izbjeći i neželjene posljedice (posebno u smislu neopravdanog rasta cijena) preusmjeravanja trgovine s poljoprivrednih proizvođača i njihovih udruženja, koji proizvode prerađene proizvode, na nezaštićene dobavljače.

__________________

 

12 SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

 

Obrazloženje

Ova je izmjena podloga za proširenje područja primjene na sve subjekte neovisno o njihovoj gospodarskoj dimenziji.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Dobavljači s poslovnim nastanom izvan Unije trebali bi se moći osloniti na minimalni standard Unije pri prodaji prehrambenih proizvoda kupcima s poslovnim nastanom u Uniji kako bi se izbjegli neželjeni učinci narušavanja kao posljedica zaštite dobavljača u Uniji.

(8)  Dobavljači s poslovnim nastanom izvan Unije trebali bi se moći osloniti na minimalni standard Unije pri prodaji prehrambenih proizvoda kupcima s poslovnim nastanom u Uniji kako bi se izbjegli neželjeni učinci narušavanja kao posljedica zaštite dobavljača u Uniji. Politika Unije također treba biti usklađena s obzirom na obveze koje je Unija preuzela u okviru ciljeva održivog razvoja.

Obrazloženje

Smanjenjem udjela prihoda malih proizvođača hrane i radnika u zemljama u razvoju i radnim uvjetima s kojima se suočavaju i koji su posljedica nepoštenih trgovačkih praksi potkopava se razvojna politika Unije i njezini ciljevi u okviru Programa održivog razvoja do 2030.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Mjerodavna pravila trebala bi se primjenjivati na poslovne prakse većih gospodarskih subjekata u lancu opskrbe hranom, odnosno subjekata koji nisu mali ili srednji, jer ti veći subjekti obično imaju veću relativnu pregovaračku snagu pri trgovanju s malim i srednjim dobavljačima.

(9)  Mjerodavna pravila trebala bi se primjenjivati na sve poslovne subjekte u poljoprivredno-prehrambenom lancu opskrbe.

Obrazloženje

Ova je izmjena podloga za proširenje područja primjene na sve subjekte neovisno o njihovoj gospodarskoj dimenziji.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Budući da većina država članica već ima nacionalna pravila o nepoštenim trgovačkim praksama, iako se ona međusobno razlikuju, primjereno je upotrijebiti direktivu kao instrument za uvođenje minimalnog standarda zaštite na temelju prava Unije. Time bi se državama članicama omogućilo da mjerodavna pravila uključe u svoje nacionalne pravne poretke i tako uspostave kohezivan sustav. Državama članicama ne bi trebalo biti onemogućeno da donose i primjenjuju na svojim državnim područjima stroža nacionalna pravila kojima se mali i srednji dobavljači i kupci štite od nepoštenih trgovačkih praksi u odnosima poduzeća u lancu opskrbe hranom, podložno ograničenjima utvrđenima pravom Unije koje se primjenjuje na funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(10)  Budući da većina država članica već ima nacionalna pravila o nepoštenim trgovačkim praksama, iako se ona međusobno razlikuju, primjereno je upotrijebiti direktivu kao instrument za uvođenje minimalnog standarda zaštite na temelju prava Unije. Time bi se državama članicama omogućilo da mjerodavna pravila uključe u svoje nacionalne pravne poretke i tako uspostave kohezivan sustav. Državama članicama ne bi trebalo biti onemogućeno da donose i primjenjuju na svojim državnim područjima stroža nacionalna pravila kojima se svi dobavljači i kupci, neovisno o njihovoj gospodarskoj dimenziji, štite od nepoštenih trgovačkih praksi u odnosima poduzeća u poljoprivredno-prehrambenom lancu opskrbe, podložno ograničenjima utvrđenima pravom Unije koje se primjenjuje na funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Obrazloženje

Ova je izmjena podloga za proširenje područja primjene na sve subjekte neovisno o njihovoj gospodarskoj dimenziji.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Budući da se nepoštene trgovačke prakse mogu pojaviti u bilo kojoj fazi prodaje prehrambenog proizvoda, tj. prije, tijekom ili nakon prodajne transakcije, države članice trebale bi osigurati da se odredbe ove Direktive primjenjuju na takve prakse kad god se one pojave.

(11)  Budući da se nepoštene trgovačke prakse mogu pojaviti u bilo kojoj fazi prodaje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, tj. prije, tijekom ili nakon prodajne transakcije, odnosno u vezi s uslugama povezanima s prodajnim procesom koje kupac pruža dobavljaču, države članice trebale bi osigurati da se odredbe ove Direktive primjenjuju na takve prakse kad god se one pojave.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kad se odlučuje o tome smatra li se određena trgovačka praksa nepoštenom, bitno je smanjiti rizik od ograničavanja primjene poštenih sporazuma među strankama kojima se povećava učinkovitost. Stoga je primjereno razlikovati prakse koje se jasno i nedvosmisleno predviđaju ugovorima o isporuci koje su sklopile stranke od praksi koje se pojave nakon početka transakcije, a nisu prethodno jasno i nedvosmisleno dogovorene, te zabraniti samo jednostrane i retroaktivne izmjene relevantnih uvjeta ugovora o isporuci. Međutim, određene trgovačke prakse zbog svoje same prirode smatraju se nepoštenima te stranke ne bi trebale imati ugovornu slobodu da od njih odstupe.

(12)  Kad se odlučuje o tome smatra li se određena trgovačka praksa nepoštenom, bitno je smanjiti rizik od ograničavanja primjene poštenih sporazuma među strankama kojima se povećava učinkovitost. Stoga je primjereno razlikovati prakse koje se jasno i nedvosmisleno predviđaju ugovorima o isporuci koje su sklopile stranke od praksi koje se pojave nakon početka transakcije, a nisu prethodno jasno i nedvosmisleno dogovorene, te zabraniti samo jednostrane i retroaktivne izmjene relevantnih uvjeta ugovora o isporuci. Međutim, određene trgovačke prakse zbog svoje same prirode smatraju se nepoštenima te stranke ne bi trebale imati ugovornu slobodu da od njih odstupe. Osim toga, dobavljači ne bi trebali pod prisilom prihvaćati ugovor o isporuci.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Kako bi se osigurala djelotvorna provedba zabrana utvrđenih ovom Direktivom, države članice trebale bi imenovati tijelo kojem će se povjeriti ta provedba. Tijelo bi trebalo moći djelovati na vlastitu inicijativu ili na temelju pritužbi stranaka pogođenih nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom. Ako podnositelj pritužbe zbog straha od odmazde zatraži da njegov identitet ostane povjerljiv, provedbena tijela država članica taj bi zahtjev trebala ispuniti.

(13)  Kako bi se osigurala djelotvorna provedba zabrana utvrđenih ovom Direktivom, države članice trebale bi imenovati tijelo kojem će se povjeriti ta provedba. Tijelo bi trebalo moći djelovati na vlastitu inicijativu ili na temelju pritužbi stranaka pogođenih nepoštenim trgovačkim praksama u poljoprivredno-prehrambenom lancu opskrbe. Kad god se podnese pritužba, provedbeno tijelo država članica trebalo bi se pobrinuti da identitet podnositelja pritužbe ostane anoniman.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom jamči anonimnost pritužbi.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Da bi se osigurala učinkovita provedba zabrane nepoštenih trgovačkih praksi, imenovana provedbena tijela trebala bi imati na raspolaganju sve potrebne resurse, osoblje i stručnost.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Time što pritužbe podnose organizacije proizvođača ili udruženja takvih organizacija može se zaštititi identitet pojedinačnih članova organizacije, odnosno malih i srednjih dobavljača koji se smatraju izloženima nepoštenim trgovačkim praksama. Stoga bi provedbena tijela država članica trebala moći prihvatiti pritužbe takvih subjekata i poduzimati potrebne mjere istodobno štiteći postupovna prava tuženika.

(14)  Time što pritužbe podnose organizacije proizvođača ili dobavljača ili udruženja takvih organizacija može se zaštititi identitet pojedinačnih članova organizacije ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno malih i srednjih dobavljača koji se smatraju izloženima nepoštenim trgovačkim praksama. Stoga bi provedbena tijela država članica trebala moći prihvatiti pritužbe takvih subjekata i poduzimati potrebne mjere istodobno štiteći postupovna prava tuženika.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Provedbena tijela država članica trebala bi imati potrebne ovlasti za djelotvorno prikupljanje činjenica s pomoću zahtjeva za informacije. Trebala bi imati ovlast da prema potrebi nalože prekid zabranjene prakse. Postojanje mjera koje imaju odvraćajući učinak, primjerice ovlasti za izricanje novčanih kazni i objavu rezultata istraga, može potaknuti promjenu ponašanja i predsudsko rješavanje pitanja među državama članicama te bi stoga takve mjere trebale biti obuhvaćene ovlastima provedbenih tijela. Komisija i provedbena tijela država članica trebali bi blisko surađivati kako bi se osigurao zajednički pristup u pogledu primjene pravila utvrđenih ovom Direktivom. Konkretno, provedbena tijela trebala bi si uzajamno pomagati, primjerice razmjenom informacija i pružanjem pomoći u istragama koje imaju prekograničnu dimenziju.

(15)  Provedbena tijela država članica trebala bi imati potrebne ovlasti za djelotvorno prikupljanje činjenica s pomoću zahtjeva za informacije. Da bi se ova Direktiva učinkovito provodila, provedbena tijela trebala bi imati ovlast za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi, izricanje novčanih kazni i sankcija te objavu rezultata svojih istraga. Te ovlasti mogu imati odvraćajući učinak i potaknuti promjenu ponašanja i predsudsko rješavanje pitanja među državama članicama te bi stoga takve mjere trebale biti obuhvaćene ovlastima provedbenih tijela. Provedbena tijela u obzir bi trebala uzeti višestruko kršenje ove Direktive. Komisija i provedbena tijela država članica trebali bi blisko surađivati kako bi se osigurao zajednički pristup u pogledu primjene pravila utvrđenih ovom Direktivom, posebice u pogledu kazni i sankcija. Konkretno, provedbena tijela trebala bi si uzajamno pomagati, primjerice razmjenom informacija i pružanjem pomoći u istragama koje imaju prekograničnu dimenziju.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  Provedbena tijela trebala bi primjenjivati odvraćajuće i proporcionalne kazne za prekršitelje pravila utvrđenih ovom Direktivom. Opetovano kršenje pravila od strane nekog poslovnog subjekta trebalo bi se uzeti u obzir pri određivanju kazne.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Radi djelotvorne provedbe politike u pogledu nepoštenih trgovačkih praksi u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom, Komisija bi trebala preispitati primjenu ove Direktive i dostaviti izvješće Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija. S posebnom bi pozornošću trebalo preispitati bi li zaštita malih i srednjih kupaca prehrambenih proizvoda u lancu opskrbe – uz zaštitu malih i srednjih dobavljača – u budućnosti bila opravdana,

(19)  Radi djelotvorne provedbe politike u pogledu nepoštenih trgovačkih praksi u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom, Komisija bi trebala preispitati primjenu ove Direktive i dostaviti izvješće Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija. S posebnom bi pozornošću trebalo preispitati moguće proširenje popisa nepoštenih trgovačkih praksi utvrđenih u ovoj Direktivi i bi li zaštita malih i srednjih kupaca prehrambenih proizvoda u lancu opskrbe – uz zaštitu malih i srednjih dobavljača – u budućnosti bila opravdana,

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova Direktiva primjenjuje se na određene nepoštene trgovačke prakse koje se pojavljuju pri prodaji prehrambenih proizvoda od strane dobavljača koji je malo i srednje poduzeće kupcu koji nije malo i srednje poduzeće.

2.  Ova Direktiva primjenjuje se na određene nepoštene trgovačke prakse koje se pojavljuju pri prodaji prehrambenih proizvoda od strane dobavljača kupcu.

Obrazloženje

Neophodno je da se Direktivom obuhvate svi subjekti u lancu opskrbe hranom kako bi se spriječilo prenošenje nepoštenih trgovačkih praksi duž lanca opskrbe i premještanje poduzeća kako bi se zaobišla pravila kojima se zabranjuju nepoštene trgovačke prakse. Izmjena „malih i srednjih subjekata” u „sve subjekte” trebala bi se primjenjivati u cijelom tekstu.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „kupac” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja kupuje prehrambene proizvode u trgovinskoj transakciji. Pojam „kupac” može uključivati skupinu takvih fizičkih i pravnih osoba;

(a)  „kupac” znači svaka fizička ili pravna osoba, neovisno o mjestu njezina poslovnog nastana, koja kupuje poljoprivredne i prehrambene proizvode u trgovinskoj transakciji za preradu, distribuciju ili maloprodaju i/ili u Uniji pruža usluge u vezi s tim proizvodima; pojam „kupac” može uključivati skupinu takvih fizičkih i pravnih osoba;

Obrazloženje

Ovom se izmjenom u područje primjene Direktive želi uključiti i one subjekte koji, iako imaju poslovni nastan izvan EU-a, kupuju i prodaju proizvode na tržištu EU-a. Time bi se izbjegla mogućnost da kupac zaobiđe područje primjene ove Direktive jednostavnim premještanjem svog poslovnog nastana izvan EU-a.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „dobavljač” znači svaki poljoprivredni proizvođač ili svaka fizička ili pravna osoba, neovisno o njihovu mjestu poslovnog nastana, koja prodaje prehrambene proizvode. Pojam „dobavljač” može uključivati skupinu takvih poljoprivrednih proizvođača ili takvih fizičkih i pravnih osoba, uključujući proizvođačke organizacije i udruženja proizvođačkih organizacija;

(b)  „dobavljač” znači svaki poljoprivredni proizvođač, prerađivač hrane ili svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja prodaje prehrambene proizvode; pojam „dobavljač” može uključivati skupinu takvih poljoprivrednih proizvođača ili takvih fizičkih i pravnih osoba, uključujući proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili poljoprivredne zadruge;

Obrazloženje

Države članice trebale bi pružati zaštitu samo dobavljačima s poslovnim nastanom u Uniji jer se s europskim dobavljačima ne postupa jednako u trećim zemljama. Zadruge imaju vlastiti pravni identitet i treba ih obuhvatiti ovim člankom.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „malo i srednje poduzeće” znači poduzeće u smislu definicije mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća iz Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ14;

Briše se.

__________________

 

14 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

 

Obrazloženje

U skladu s izmjenama kojima se proširuje područje primjene Direktive, nije potrebno definirati MSP-ove.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  „gospodarska ovisnost” znači odnos u kojem kupac pokriva barem 30 % prometa dobavljača;

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „prehrambeni proizvodi” znači proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovoru namijenjeni upotrebi kao hrana i proizvodi koji nisu navedeni u tom Prilogu, ali su dobiveni preradom od proizvoda namijenjenih upotrebi kao hrana;

(d)  „poljoprivredni ili prehrambeni proizvodi” znači proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovoru namijenjeni upotrebi kao hrana, proizvodi koji nisu navedeni u tom Prilogu, ali su dobiveni preradom od proizvoda namijenjenih upotrebi kao hrana te poljoprivredni proizvodi;

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „pokvarljivi prehrambeni proizvodi” znači prehrambeni proizvodi koji će postati neprikladni za prehranu ljudi ako se ne uskladište, prerade, zapakiraju ili drukčije očuvaju kako bi se spriječilo da postanu neprikladni.

(e)  „pokvarljivi prehrambeni proizvodi” znači poljoprivredni i prehrambeni proizvodi koji su prirodno pogodni za komercijalizaciju i konzumaciju u periodu do trideset dana ili koji zahtijevaju regulirane uvjete temperature ili pakiranja za skladištenje i/ili komercijalizaciju i/ili prijevoz;

Obrazloženje

Cilj je ove izmjene dati pojašnjenje.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  „nekvarljivi prehrambeni proizvodi” znači proizvodi koji nisu pokvarljivi prehrambeni proizvodi.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  „nepoštena trgovačka praksa” znači svaka praksa koja odstupa od dobrog poslovnog ponašanja, koja je oprečna dobroj vjeri i poštenom postupanju te koju jedan trgovinski partner jednostrano nametne drugome.

Obrazloženje

Neophodno je uvesti definiciju nepoštenih trgovačkih praksi i opću zabranu tih praksi kako bi se moćne igrače u lancu opskrbe spriječilo da stvore nove oblike nepoštenih trgovačkih praksi radi zaobilaženja Direktive.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju zabranu sljedećih trgovačkih praksi:

1.  Države članice osiguravaju zabranu barem sljedećih nepoštenih trgovačkih praksi:

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kupac dobavljaču plaća za pokvarljive prehrambene proizvode nakon isteka 30 kalendarskih dana od primitka računa dobavljača ili nakon isteka 30 kalendarskih dana od datuma isporuke pokvarljivih prehrambenih proizvoda, ovisno o tome koji je datum kasniji. Tom se zabranom ne dovodi u pitanje sljedeće:

(a)  kupac dobavljaču plaća za pokvarljive poljoprivredne ili prehrambene proizvode nakon isteka 30 kalendarskih dana od primitka računa dobavljača ili nakon isteka 30 kalendarskih dana od datuma isporuke pokvarljivih poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda, ovisno o tome koji je datum kasniji. Tom se zabranom ne dovodi u pitanje sljedeće:

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  kupac dobavljaču plaća za nekvarljive prehrambene proizvode nakon isteka 60 kalendarskih dana od primitka računa dobavljača ili nakon isteka 60 kalendarskih dana od datuma isporuke pokvarljivih prehrambenih proizvoda, ovisno o tome koji je datum kasniji. Tom se zabranom ne dovodi u pitanje sljedeće:

 

- posljedice kašnjenja u plaćanju i pravni lijekovi kako su utvrđeni u Direktivi 2011/7/EU;

 

- mogućnost da se kupac i dobavljač dogovore o klauzuli o podjeli vrijednosti u smislu članka 172. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom područje primjene Direktive proširuje na nekvarljive proizvode ne dovodeći u pitanje Direktivu 2011/7/EU o borbi protiv kašnjenja u plaćanju i klauzulu o podjeli vrijednosti koja je uvedena Uredbom o zajedničkoj organizaciji tržišta (ZOT).

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kupac otkazuje narudžbu za pokvarljive prehrambene proizvode u tako kratkom roku da nije razumno očekivati da će dobavljač naći drugi način stavljanja na tržište ili upotrebe tih proizvoda;

(b)  kupac otkazuje narudžbu za pokvarljive poljoprivredne ili prehrambene proizvode u tako kratkom roku da nije razumno očekivati da će dobavljač naći drugi način stavljanja na tržište ili upotrebe tih proizvoda;

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kupac jednostrano i retroaktivno mijenja uvjete ugovora o isporuci koji se odnose na učestalost, rokove ili količinu opskrbe ili isporuke, standarde kvalitete ili cijene prehrambenih proizvoda;

(c)  kupac jednostrano i retroaktivno mijenja uvjete ugovora o isporuci koji se odnose na učestalost, rokove ili količinu opskrbe ili isporuke, standarde kvalitete ili cijene poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ili uvjete plaćanja;

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) kupac prodaje poljoprivredne ili prehrambene proizvode ispod cijene;

Obrazloženje

To je najčešća pritužba poljoprivrednog sektora, koja bi trebala biti obuhvaćena ovom Direktivom.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  dobavljač plaća za propadanje prehrambenih proizvoda do kojeg je došlo u prostorima kupca i koje nije uzrokovano nemarom ili pogreškom dobavljača.

(d)  dobavljač plaća za propadanje poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda do kojeg je došlo u prostorima kupca i koje nije uzrokovano nemarom ili pogreškom dobavljača;

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) kupac jednostrano raskida ugovor o isporuci;

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db) kupac obavješćuje dobavljača o različitom postupanju koje kupac provodi ili namjerava provoditi u vezi s konkurentskim markama koje su u njegovu vlasništvu ili kojima upravlja; različito postupanje podrazumijeva barem posebne mjere ili ponašanje kupca u vezi sa sljedećim: (a) uvrštavanjem, (b) smještanjem i (c) trgovačkim maržama;

Obrazloženje

Ta nepoštena trgovačka praksa proizlazi iz članka 6. predložene Uredbe o internetskim posrednicima. Kako je već objašnjeno, pravedna konkurencija između neovisnih marki i vlastitih marki trgovca na malo ključna je za poticanje inovacija i konkurencije po zaslugama. Ako vertikalno integrirani trgovci na malo daju trgovačke prednosti vlastitim markama, dobavljači neovisnih marki trebali bi barem biti svjesni njihova postojanja i opsega kako bi svoje konkurentske strategije mogli prilagoditi tim nejednakim uvjetima.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dc)  kupac netransparentno umanjuje količine i/ili vrijednost poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda standardne kvalitete;

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dd)  kupac prijeti komercijalnom odmazdom nad dobavljačem ili je provodi ako se dobavljač koristi svojim ugovornim i zakonskim pravima, uključujući podnošenje pritužbi i suradnju s nacionalnim provedbenim tijelima;

Obrazloženje

Ta nepoštena trgovačka praksa potrebna je za zaštitu dobavljača od komercijalne odmazde (npr. djelomično smanjenje naručenih količina ili raskid ugovora o isporuci) kada poduzimaju pravne mjere za provedbu svojih ugovornih prava i prava iz ove Direktive.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka de (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(de)  kupac uvjetuje poslovnu suradnju i sklapanje ugovora o isporuci kompenzacijom robom i uslugama;

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka df (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(df)  kupac traži od dobavljača da preuzme financijske troškove netočnog prognoziranja kupca;

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dg (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dg)  kupac djelomično ili potpuno smanjuje kupnju u skladu s postojećim ugovorima kako bi nametnuo izmjenu postojećeg ugovora ili pregovarao o novom ugovoru;

Obrazloženje

Ova nepoštena trgovačka praksa proizlazi iz Zelene knjige Komisije o nepoštenim trgovačkim praksama među poduzećima u opskrbnom lancu prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Europi (dio 5.6) i Inicijative za lanac opskrbe. Kupci često ni ne moraju raskinuti ugovor o isporuci da bi postigli nepoštene prednosti, dovoljno je smanjiti količine koje nabavljaju.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dh (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dh)  kupac primjenjuje komunikacijske ili promotivne aktivnosti i komercijalne politike koje jesu ili bi mogle biti štetne za ugled proizvoda s oznakom zemljopisnog podrijetla prema Uredbi (EU) br. 1151/20121a, Uredbi (EZ) br. 110/20081b ili Uredbi (EU) br. 251/20141c;

 

__________________

 

1a Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).

 

1b Uredba (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89 (SL L 39, 13.2.2008., str. 16.).

 

1c Uredba (EU) br. 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91 (SL L 84, 20.3.2014., str. 14.).

Obrazloženje

Na oznake zemljopisnog podrijetla često se primjenjuje niz praksi kojima se umanjuje njihov ugled, kao što su prodaja ispod cijene, aukcije na kojima pobjeđuje najniži ponuditelj, nemarne promocije itd.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka di (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(di)  kupac ispostavlja bjanko zadužnicu za preuzeti repromaterijal, a dobavljač nema obvezu izdati osiguranje za preuzete, a neplaćene poljoprivredne ili prehrambene proizvode;

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dj (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dj)  kupac naplaćuje naknadu za uvrštavanje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda dobavljača;

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dk (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dk)  kupac vraća isporučene, a neprodane proizvode, naplaćuje naknadu za zbrinjavanje takvih proizvoda, naplaćuje naknadu dobavljaču za neprodane proizvode kojima je istekao rok trajanja, osim u slučaju proizvoda koji se prvi put isporučuju trgovcu, kao i proizvoda za koje dobavljač izričito traži prodaju, a unaprijed je pisanim putem upozoren od strane trgovca da zbog slabog prometa može doći do isteka roka trajanja tih proizvoda;

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dl (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dl)  kupac naplaćuje naknadu za dostavu poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda izvan ugovorenog mjesta isporuke;

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dm (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dm)  kupac naplaćuje naknadu za čuvanje poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda ili njihovo rukovanje nakon isporuke;

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dn (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dn)  kupac naplaćuje naknadu za umanjeni promet, prodaju ili umanjenu maržu dobavljača zbog smanjene prodaje određenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda;

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka do (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(do)  kupac prodaje poljoprivredni ili prehrambeni proizvod krajnjem potrošaču po cijeni nižoj od ijedne nabavne cijene u nabavnom lancu tog proizvoda koji podliježe PDV-u, osim kad se radi o proizvodima pred istekom roka trajanja, povlačenju poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda iz asortimana ili potpunoj rasprodaji zbog zatvaranja prodajnog objekta;

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka dp (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dp)  kupac uvjetuje sklapanje ugovora o isporuci i poslovne suradnje nametanjem obveze sudjelovanja u sniženjima ili akcijama smanjenjem nabavne cijene na teret dobavljača;

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju zabranu sljedećih trgovačkih praksi, ako one nisu jasno i nedvosmisleno dogovorene pri sklapanju ugovora o isporuci:

2.  Države članice osiguravaju zabranu sljedećih trgovačkih praksi, ako one nisu jasno i nedvosmisleno dogovorene pri sklapanju ugovora o isporuci ili ako su rezultat gospodarske ovisnosti dobavljača o kupcu, što kupcu omogućuje nametanje tih uvjeta:

Obrazloženje

Amandmanom se nastoji pojasniti da bi prakse navedene u članku 3. stavku 2. trebale također biti zabranjene ako je dogovor između dviju stranaka rezultat gospodarske ovisnosti dobavljača.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kupac vraća neprodane prehrambene proizvode dobavljaču;

(a)  kupac vraća neprodane poljoprivredne i prehrambene proizvode dobavljaču;

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  kupac odbija primiti ili preuzeti ugovorenu količinu poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda u skladu s ugovorenom dinamikom otkupa, odnosno po dospijeću obveze dobavljača da isporuči robu, osim u opravdanim slučajevima utvrđenima ugovorom o isporuci;

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  kupac briše proizvode s liste ugovorenih proizvoda koje dobavljač isporučuje kupcu ili značajno smanjuje narudžbu pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda bez prethodne pisane najave u roku utvrđenom ugovorom ili u roku koji ne može biti kraći od 30 dana u slučaju kada rok nije utvrđen ugovorom;

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kupac dobavljaču naplaćuje naknadu kao uvjet za skladištenje, izlaganje ili uvrštavanje prehrambenih proizvoda dobavljača;

(b)  kupac dobavljaču naplaćuje naknadu kao uvjet za skladištenje, izlaganje i/ili smještaj poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda dobavljača na policama u prodajnom objektu kupca, osim u slučaju kada dobavljač od kupca izričito traži skladištenje, izlaganje i/ili smještaj svog proizvoda na određenoj polici u prodajnom mjestu kupca;

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  kupac dijeli s trećim stranama ili zloupotrebljava, s namjerom ili iz nemara, povjerljive informacije vezane uz ugovor o isporuci, uključujući i poslovne tajne koje dobavljač dijeli s kupcem;

Obrazloženje

Ova je praksa bila u Zelenoj knjizi Komisije o nepoštenim trgovačkim praksama.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  kupac provodi komercijalnu odmazdu ili njome prijeti dobavljaču praksama kao što su brisanje proizvoda s listi, obustava usluga dijeljenja podataka, pretjerano promoviranje, kašnjenja u plaćanjima, jednostrana smanjenja i/ili blokiranja promoviranja, kako bi ostvario bolje uvjete u okviru postojećih ugovora ili pri pregovorima za novi ugovor;

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka bc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bc)  kupac nameće ili pokušava nametnuti neopravdan ili nerazmjeran prijenos svog gospodarskog rizika na dobavljača;

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  dobavljač plaća za promidžbu prehrambenih proizvoda koje kupac prodaje. Prije promidžbe i ako je tu promidžbu inicirao kupac, kupac navodi razdoblje promidžbe i očekivanu količinu prehrambenih proizvoda koji će se naručiti;

(c)  dobavljač plaća za promidžbu poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koje kupac prodaje. Prije promidžbe i ako je tu promidžbu inicirao kupac, kupac navodi razdoblje promidžbe i očekivanu količinu poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji će se naručiti;

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  dobavljač plaća za stavljanje prehrambenih proizvoda na tržište od strane kupca.

(d)  dobavljač plaća za stavljanje poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda na tržište od strane kupca.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  kupac prebacuje troškove prijevoza i skladištenja na dobavljača ili proizvođača.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Države članice dužne su osigurati da se ugovorni uvjeti ili prakse koji isključuju kamatu za kašnjenje u plaćanju zabrane prema odredbama članka 7. Direktive 2011/7/EU.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Ugovorni odnosi

 

1.   Dobavljač može zahtijevati da svaka isporuka njegovih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kupcu bude predmet pisanog ugovora između stranaka i/ili pisane ponude prvog kupca za sklapanje ugovora.

 

2.   Svi ugovori ili ponude za sklapanje ugovora iz stavka 1.:

 

(a)   sastavljaju se prije isporuke;

 

(b)   u pisanom su obliku i

 

(c)   posebno uključuju sljedeće elemente:

 

(i)   cijenu isporuke koja je:

 

-   statična i određena ugovorom i/ili

 

-   izračunana zbrajanjem različitih faktora utvrđenih u ugovoru koji mogu uključivati tržišne pokazatelje koji odražavaju promjene tržišnih uvjeta, isporučene količine te kvalitetu ili sastav isporučenih poljoprivrednih proizvoda,

 

(ii)   količinu i kvalitetu dotičnih proizvoda koji se mogu ili moraju isporučiti, kao i vrijeme tih isporuka,

 

(iii)   trajanje ugovora, koji može biti na određeno ili neodređeno vrijeme, te odredbe o raskidu,

 

(iv)   pojedinosti o rokovima i postupcima za plaćanje,

 

(v)   načine otkupljivanja ili isporuke poljoprivrednih proizvoda i

 

(vi)   pravila koja se primjenjuju u slučaju više sile.

 

3.   Stavcima 1. i 2. ne dovode se u pitanje članci 148. i 168. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

 

4.   Države članice mogu utvrditi, dijeliti i promicati najbolje prakse koje se odnose na dugoročnu kontraktualizaciju, čiji je cilj jačanje pregovaračkog položaja proizvođača u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

Obrazloženje

U skladu s Uredbom o jedinstvenom ZOT-u ovim se amandmanom daje mogućnost svim dobavljačima (ne samo poljoprivrednicima) da traže pisane ugovore, što bi i državama članicama omogućilo da potiču veću kontraktualizaciju među različitim subjektima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.b

 

Glavne nepoštene trgovačke prakse

 

Države članice osiguravaju zabranu sljedećih glavnih nepoštenih trgovačkih praksi:

 

a)   nametanje ili pokušaj nametanja neopravdanog ili nerazmjernog prijenosa kupčeva gospodarskog rizika na dobavljača;

 

b)   nametanje ili pokušaj nametanja dobavljaču znatne neravnoteže u pravima i obvezama u poslovnom odnosu prije, tijekom ili nakon ugovora.

Obrazloženje

1) Ova glavna nepoštena trgovačka praksa proizlazi iz definicije nepoštene trgovačke prakse u Obrazloženju i Zelenoj knjizi Komisije o nepoštenim trgovačkim praksama među poduzećima u opskrbnom lancu prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Europi (dio 5.4) i Inicijative za lanac opskrbe. 2) Ova nepoštena trgovačka praksa proizlazi iz članka L442-6 francuskog Trgovačkog zakonika. Do znatne neravnoteže u poslovnom odnosu može doći, na primjer, kada ugovor sadrži nejasne uvjete koji kupcu omogućuju da izvršava ili mijenja ugovor.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica imenuje javno tijelo koje na nacionalnoj razini provodi zabrane utvrđene u članku 3. („provedbeno tijelo”).

Svaka država članica imenuje jedno javno tijelo koje na nacionalnoj razini provodi zabrane utvrđene u članku 3. („provedbeno tijelo”).

Obrazloženje

Potrebno je uspostaviti jedno javno nadzorno tijelo jer bi povećavanje broja provedbenih tijela u državama članicama moglo uzrokovati gubitak homogenosti i smanjiti djelotvornost nadzora.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice osiguravaju da imenovano provedbeno tijelo ima potrebne resurse, uključujući dovoljan proračun i stručno znanje, za ispunjavanje svojih obveza.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.a

 

Nadležno tijelo

 

1.   Provedbeno tijelo države članice u kojoj kupac za kojeg se sumnja da je provodio zabranjenu trgovačku praksu ima poslovni nastan nadležno je za istragu nepoštenih trgovačkih praksi koje je počinio kupac.

 

2.   Ako dobavljač isporučuje svoje proizvode primatelju koji je povezan s kupcem, ali s poslovnim nastanom u državi članici koja nije mjesto poslovnog nastana kupca za kojeg se sumnja da je provodio zabranjenu trgovačku praksu, provedbeno tijelo te države članice nadležno je za istraživanje nepoštenih trgovačkih praksi koje je počinio kupac. Primatelj proizvoda smatra se solidarno odgovornim za sve počinjene povrede.

 

3.   Ako kupac ima poslovni nastan izvan Unije, za istragu nepoštenih trgovačkih praksi koje su počinjene prema dobavljaču nadležno je provedbeno tijelo države članice u kojoj dobavljač ima poslovni nastan.

 

4.   Nadležno tijelo također je nadležno za istraživanje nepoštenih trgovačkih praksi povezanih s pružanjem usluga koje se odnose na ugovor o isporuci. Kupac i, ako je to slučaj, primatelj robe koji je treća strana smatraju se zajednički odgovornima za sve povrede koje je počinila treća strana kao pružatelj povezanih usluga.

Obrazloženje

Ovdje je riječ o pravilima nadležnosti i stavkom 4. jamči se da su sporazumi o uslugama obuhvaćeni nadzorom nadležnog tijela, a da subjekti koji nisu iz EU-a ne izbjegavaju de facto nadležnost EU-a odbijajući poštovati odluke koje su donijela nadležna tijela (ako ne posluju u državi članici u kojoj se tijelo nalazi, postoji mogućnost da svaka kazna ili pravni lijek koje usvoji tijelo budu neprovedeni). Tim novim stavkom 4. jamči se da usluge prate ugovor o isporuci u smislu nadležnosti i zajedničke odgovornosti, pa će stoga nacionalna tijela članova saveza EU-a istraživati sporazume o uslugama međunarodnih saveza, a navedeni će članovi biti zajednički odgovorni sa samim savezom (inače savez kupaca iz EU-a sa sjedištem u Švicarskoj može jednostavno zanemariti sve rezolucije nadležnih tijela EU-a sve dok nema nikakvu imovinu na teritoriju nadležnog tijela).

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dobavljač upućuje pritužbu provedbenom tijelu države članice u kojoj kupac za kojeg se sumnja da je provodio zabranjenu trgovačku praksu ima poslovni nastan.

1.  Dobavljač upućuje pritužbu provedbenom tijelu države članice u kojoj kupac za kojeg se sumnja da je provodio zabranjenu trgovačku praksu ima poslovni nastan ili provedbenom tijelu države članice u kojoj dobavljač ima poslovni nastan. U potonjem slučaju provedbeno tijelo prosljeđuje pritužbu provedbenom tijelu države članice u kojoj kupac za kojeg se sumnja da je provodio zabranjenu trgovačku praksu ima poslovni nastan.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Dobavljač može uputiti pritužbu provedbenom tijelu države članice u kojoj dobavljač ima poslovni nastan. Provedbeno tijelo te države članice prosljeđuje pritužbu provedbenom tijelu države članice u kojoj kupac za kojeg se sumnja da je provodio zabranjenu trgovačku praksu ima poslovni nastan.

Obrazloženje

Neki MSP-ovi možda nemaju mogućnosti podnijeti svoje pritužbe u zemljama različitima od one u kojoj imaju poslovni nastan. Stoga bi trebali imati mogućnost zatražiti intervenciju provedbenog tijela vlastite zemlje kao sugovornika u procesu nabave.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Proizvođačke organizacije proizvođača ili udruženja proizvođačkih organizacija čiji članovi ili članovi njihovih članova smatraju da su pogođeni zabranjenom trgovačkom praksom imaju pravo podnijeti pritužbu.

2.  Organizacije dobavljača ili udruženja organizacija dobavljača čiji članovi ili članovi njihovih članova smatraju da su pogođeni zabranjenom trgovačkom praksom imaju pravo podnijeti pritužbu i biti stranka u postupcima.

Obrazloženje

Radi dosljednosti s terminima koji se upotrebljavaju u Direktivi ova odredba treba se odnositi na udruženja dobavljača. Udruge koje podnose pritužbe trebalo bi prihvatiti kao intervenijente u postupcima. U Španjolskoj udruge koje podnose pritužbe u skladu sa zakonodavstvom o prehrambenom lancu nemaju taj pravni status i zbog toga ni pojedinačne žrtve nepoštenih trgovačkih praksi (faktor straha), ni udruge koje ih predstavljaju nemaju pristup postupku.

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Provedbeno tijelo na zahtjev podnositelja pritužbe osigurava povjerljivost identiteta podnositelja pritužbe i bilo kojih drugih informacija čije otkrivanje podnositelj pritužbe smatra štetnim za svoje interese. Podnositelj pritužbe takve informacije navodi u zahtjevu za povjerljivost.

3.  Provedbeno tijelo osigurava povjerljivost identiteta podnositelja pritužbe, kao i bilo kojih drugih informacija čije otkrivanje podnositelj pritužbe smatra štetnim za svoje interese. Podnositelj pritužbe navodi te informacije.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom osigurava anonimnost pritužbi u svrhu otklanjanja elementa straha.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako provedbeno tijelo smatra da ne postoje dostatni razlozi za poduzimanje mjera na temelju pritužbe, podnositelja pritužbe obavješćuje o svojim razlozima.

4.  Ako provedbeno tijelo smatra da ne postoje dostatni razlozi za poduzimanje mjera na temelju pritužbe, podnositelja pritužbe obavješćuje bez odgode o svojim razlozima.

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Provedbeno tijelo određuje razuman vremenski period kako bi pokrenulo i provelo istrage te, nakon njihova zaključenja, donosi obrazloženu odluku i obavještava stranke o svojoj odluci.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom osigurava pravovremeno pokretanje, provođenje, zaključivanje istraga i obavještavanje stranaka o odluci koju je donijelo provedbeno tijelo.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pokrenuti i provesti istragu na svoju inicijativu ili na temelju pritužbe;

(a)  pokrenuti i provesti istragu na svoju inicijativu ili na temelju pritužbe, uključujući anonimne pritužbe ili pritužbe zviždača;

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  zatražiti od kupca i dobavljača da dostave sve potrebne informacije kako bi se provele istrage o zabranjenim trgovačkim praksama;

(b)  zatražiti od kupca i dobavljača da dostave sve potrebne informacije kako bi se provele istrage o zabranjenim trgovačkim praksama koje su uslijedile u trgovinskom odnosu te procijeniti jesu li zabranjene ili odstupaju od dobre trgovinske prakse;

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  izreći novčanu kaznu počinitelju povrede. Kazna mora biti učinkovita, proporcionalna i odvraćajuća te se njome uzima u obzir priroda, trajanje i ozbiljnost povrede;

(d)  izreći novčanu kaznu i prema potrebi druge odvraćajuće sankcije fizičkoj ili pravnoj osobi za koju se utvrdi da je počinila povredu ove Direktive, u skladu s nacionalnim pravom. Kazna i prema potrebi sankcija moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće te se njima uzima u obzir priroda, trajanje i ozbiljnost povrede, kao i sve prijašnje ili opetovane povrede ove Direktive;

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  objaviti svoje odluke koje se odnose na točke (c) i (d);

(e)  objaviti svoje odluke koje se odnose na točke (c) i (d), uključujući vrijednost novčane kazne te, ako je to moguće, zaštiti povjerljivost podnositelja pritužbe ako on to zatraži;

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  obavješćivati kupce i dobavljače o svojim aktivnostima preko godišnjih izvješća u kojima se, među ostalim, navodi broj zaprimljenih pritužbi te broj istraga koje je tijelo pokrenulo i zaključilo. Za svaku istragu izvješće sadržava sažet opis predmeta i rezultata istrage.

(f)  obavješćivati kupce i dobavljače o svojim aktivnostima preko godišnjih izvješća u kojima se, među ostalim, navodi broj zaprimljenih pritužbi te broj istraga koje je tijelo pokrenulo i zaključilo. Za svaku istragu izvješće sadržava sažet opis predmeta, zaključke istrage te informaciju o ishodu postupka, kao i donesenu odluku i tipologiju utvrđenih nepoštenih trgovačkih praksi.

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Medijacija ili alternativni mehanizam rješavanja sporova

 

1.   Ne dovodeći u pitanje ovlasti i obveze provedbenog tijela utvrđene u članku 6., države članice mogu poticati upotrebu medijacije ili nekog alternativnog mehanizma rješavanja sporova u slučaju spora između dobavljača i kupca zbog nepoštenih trgovačkih praksi definiranih u članku 2.

 

2.   Upotrebom medijacije ili alternativnog mehanizma rješavanja sporova ne dovodi se u pitanje pravo dobavljača na podnošenje pritužbe, kako je utvrđeno u članku 5.

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.b

 

Sankcije

 

1.   Države članice utvrdit će sankcije za povrede ove Direktive. Minimalan iznos utvrđene sankcije je najmanje 2 % ukupnog prometa kupca prema njegovom posljednjem financijskom izvješću.

 

2.   U slučaju da kupac ponovi istu nepoštenu trgovačku praksu, iznos određene sankcije jednak je onome iz stavka 1. uvećanom za 20 % po svakoj ponovljenoj povredi.

Obrazloženje

Cilj je ovog novog članka standardizacija kriterija za utvrđivanje sankcija na razini EU-a, po uzoru na druge odredbe EU-a, pri čemu se ne dovode u pitanje nacionalne ovlasti povezane s odlukom o vrijednosti sankcije.

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Komisija i provedbena tijela država članica zajedno stvaraju mrežu javnih tijela koja usko surađuju u primjeni uvjeta ove Direktive. Dodatne načine za suradnju u okviru mreže, uključujući postupke za informiranje, savjetovanje i raspodjelu predmeta o prekograničnim nepoštenim trgovačkim praksama, utvrđuje i revidira Komisija u uskoj suradnji s državama članicama.

Obrazloženje

Koordinacija na razini EU-a ključna je kako bi se osiguralo da se prema nepoštenim trgovačkim praksama koje uključuju dionike iz nekoliko država članica i dionike sa sjedištem izvan EU-a postupa jednako, te da su provedbena tijela u stanju dijeliti podatke, dodjeljivati predmete o prekograničnim nepoštenim trgovačkim praksama i koordinirati pristup prema njima. Ovaj prijedlog, kojim se uspostavlja mreža na razini EU-a, temelji se na iskustvu s Europskom mrežom za tržišno natjecanje (Uredba 1/2003).

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Nacionalne promatračke skupine

 

1.   Države članice uspostavljaju nacionalne promatračke skupine za nadzor djelovanja poljoprivredno-prehrambenog lanca.

 

2.   Nacionalne promatračke skupine čine barem sljedeće:

 

(a)   nadziru i procjenjuju nepoštene trgovačke prakse provođenjem istraživanja i analize tržišta;

 

(b)  izvješćuju provedbeno tijelo o bilo kojoj ustanovljenoj povredi;

 

(c)   sastavljaju izvješća i preporuke te

 

(d)   pomažu provedbenim tijelima u pružanju informacija radi poštovanja članaka 7. i 9.

Obrazloženje

Transparentnost tržišta ključan je element kojim se jamči ispravno funkcioniranje vrijednosnog lanca. Ovaj bi alat bio vrlo koristan i za procjenu provedbe zakonodavstva u pogledu budućih revizija zakonodavstva EU-a i za olakšavanje razmjene nacionalnih podataka.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu utvrditi pravila namijenjena suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi čiji je opseg veći od pravila utvrđenih u člancima 3., 5., 6. i 7., pod uvjetom da su ta nacionalna pravila u skladu s pravilima o funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Kako bi se osigurala viša razina zaštite, države članice mogu utvrditi pravila namijenjena suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi koja su stroža od pravila utvrđenih ovom Direktivom, pod uvjetom da su ta nacionalna pravila u skladu s pravilima o funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Obrazloženje

Cilj je amandmana osiguravanje mjesta za poljoprivrednike u lancu opskrbe hranom, poštovanje supsidijarnosti pri provedbi i pružanje mogućnosti državama članicama da imaju veći opseg djelovanja u svim dijelovima direktive.

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do 15. ožujka svake godine države članice Komisiji šalju izvješće o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom. Izvješće posebno sadržava sve relevantne podatke o primjeni i provedbi pravila iz ove Direktive u predmetnoj državi članici u prethodnoj godini.

1.  Do 15. ožujka svake godine države članice Komisiji šalju izvješće o primjeni Direktive s posebnim naglaskom na nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom. Izvješće posebno sadržava sve relevantne podatke o primjeni i provedbi pravila iz ove Direktive u predmetnoj državi članici u prethodnoj godini.

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najranije tri godine nakon datuma početka primjene ove Direktive Komisija provodi evaluaciju ove Direktive i Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija dostavlja izvješće o glavnim nalazima.

1.  Najkasnije tri godine nakon datuma početka primjene ove Direktive Komisija provodi evaluaciju ove Direktive i Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija dostavlja izvješće o glavnim nalazima. U okviru te evaluacije ispitat će se potreba za dodatnim nepoštenim trgovačkim praksama.

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Evaluacijom se između ostalog ocjenjuje:

 

(a)   učinkovitost u zaštiti najslabijih dionika u poljoprivredno-prehrambenom lancu opskrbe od nepoštenih trgovačkih praksi;

 

(b)   učinkovitost suradnje među nadležnim provedbenim tijelima;

 

(c)   je li potrebno imenovati europskog regulatora radi provedbe i praćenja zakonodavstva Unije u lancu opskrbe hranom.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Nepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom

Referentni dokumenti

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

31.5.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Pilar Ayuso

29.5.2018

Razmatranje u odboru

29.8.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

55

5

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Alex Mayer, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

ENF :

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Alex Mayer, Susanne Melior, Rory Palmer, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

5

-

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

John Procter

5

0

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Nepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom

Referentni dokumenti

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Datum podnošenja EP-u

12.4.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

13.9.2018

ENVI

31.5.2018

IMCO

2.5.2018

 

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

5.7.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Paolo De Castro

17.4.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

12.4.2018

 

 

 

Datum usvajanja

1.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

4

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Manolis Kefalogiannis, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Renata Briano

Datum podnošenja

10.10.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

38

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Renata Briano, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato

4

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Albert Deß

2

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

VERTS/ALE

Martin Häusling

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti