Procedūra : 2018/0082(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0309/2018

Pateikti tekstai :

A8-0309/2018

Debatai :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0152

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1585kWORD 233k
10.10.2018
PE 623.672v02-00 A8-0309/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje

(COM(2018) 0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pranešėjas: Paolo De Castro

Nuomonės referentas (*): Marc Tarabella

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje

(COM(2018) 0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018) 0173),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0139/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Švedijos Karalystės Riksdago pagrįstą nuomonę, pateiktą pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo, ir Rumunijos Senato pareiškimą, kuriuose teigiama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ir kaimo plėtros komiteto pranešimą bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Vystymosi komiteto ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomones (A8-0309/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  2010 m. Komisijos vadovautame Veiksmingesnės maisto produktų tiekimo grandinės aukšto lygio forume buvo pritarta vertikaliųjų santykių maisto produktų tiekimo grandinėje gerosios praktikos principams, dėl kurių susitarė organizacijos, atstovaujančios daugumai maisto tiekimo grandinės veiklos vykdytojų. Šie principai tapo 2013 m. pradėtos Tiekimo grandinės iniciatyvos pagrindu;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  2011 m. EBPO priėmė atnaujintas atsakingo verslo elgesio gaires daugiašalėms įmonėms ir tai yra išsamiausias esamas rekomendacijų rinkinys, kurį remia vyriausybės, apimantis visas svarbiausias verslo etikos sritis;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  maisto produktų tiekimo grandinėje – maisto produktų gamybos, perdirbimo, rinkodaros, platinimo ir mažmeninės prekybos etapuose – veikia įvairūs veiklos vykdytojai. Ši grandinė yra svarbiausia priemonė, padedanti maisto produktus tiekti „nuo ūkio iki stalo“. Tie veiklos vykdytojai prekiauja maisto produktais, t. y. maistui skirtais pirminiais žemės ūkio produktais, įskaitant žvejybos ir akvakultūros produktus, įtrauktais į Sutarties I priedą, ir kitais maisto produktais, neįtrauktais į tą priedą, gaunamais perdirbus žemės ūkio produktus;

(3)  žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje – žemės ūkio ir maisto produktų gamybos, perdirbimo, importo, eksporto, rinkodaros, platinimo, mažmeninės prekybos bei pardavimo galutiniams vartotojams etapuose – veikia įvairūs veiklos vykdytojai. Ši grandinė yra svarbiausia priemonė produktams pristatyti. Tie veiklos vykdytojai prekiauja žemės ūkio ir maisto produktais, t. y. pirminiais žemės ūkio produktais, įskaitant žvejybos ir akvakultūros produktus, įtrauktais į Sutarties I priedą, kitais maisto produktais, neįtrauktais į tą priedą, tačiau gaunamais perdirbus maisto ir žemės ūkio produktus, kurie naudotini kaip žemės ūkio ir maisto produktai;

 

(Frazė „maisto tiekimo grandinė“ fraze „žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinė“ keičiama visame tekste. Priėmus šį pakeitimą, atitinkamai turės būti pakeistas visas tekstas.)

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  veiklos vykdytojų skaičius ir dydis įvairiuose maisto tiekimo grandinės etapuose skiriasi. Derybinės galios skirtumai yra susiję su skirtingais veiklos vykdytojų koncentracijos lygiais ir gali sudaryti sąlygas nesąžiningai naudotis derybine galia taikant nesąžiningos prekybos praktiką. Nesąžiningos prekybos praktika yra ypač žalinga mažiesiems ir vidutiniams maisto tiekimo grandinės veiklos vykdytojams. Mažieji ir vidutiniai veiklos vykdytojai daugiausia yra pirminius žemės ūkio produktus tiekiantys žemės ūkio produktų gamintojai;

(5)  veiklos vykdytojų skaičius ir dydis įvairiuose žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės etapuose skiriasi. Derybinės galios skirtumai yra susiję su skirtingais veiklos vykdytojų koncentracijos lygiais ir gali sudaryti sąlygas nesąžiningai naudotis derybine galia taikant nesąžiningos prekybos praktiką. Nesąžiningos prekybos praktika yra netgi dar labiau žalinga mažiesiems ir vidutiniams žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės veiklos vykdytojams tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų. Pirminius žemės ūkio produktus tiekiantys žemės ūkio produktų gamintojai neretai būna mažieji ir vidutiniai veiklos vykdytojai, tačiau pažeidžiamumo dėl nesąžiningos prekybos praktikos pavojus gresia visiems tiekėjams nepriklausomai nuo jų dydžio;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  nepriklausomai nuo veiklos vykdytojų dydžio, derybinės galios skirtumai proporcingai atspindi tiekėjo priklausomybę – pirmiausia ekonominę priklausomybę – nuo pirkėjo;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant sumažinti nesąžiningos prekybos praktikos atvejų ir padėti užtikrinti deramą žemės ūkio produktų gamintojų gyvenimo lygį, reikėtų įvesti apsaugos nuo tam tikros akivaizdžiai nesąžiningos prekybos praktikos minimalųjį Sąjungos standartą. Jis turėtų būti naudingas visiems maisto produktus tiekiantiems žemės ūkio produktų gamintojams arba fiziniams ir juridiniams asmenims, įskaitant gamintojų organizacijas ir gamintojų organizacijų asociacijas, jei visi šie asmenys atitinka Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB12 priede nustatytą labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžtį. Tie labai maži, mažieji ar vidutiniai tiekėjai ypač pažeidžiami nesąžiningos prekybos praktikos ir mažiausiai pajėgūs su ja kovoti, nepatirdami neigiamo poveikio savo ekonominiam gyvybingumui. Su nesąžiningos prekybos praktika susijusi finansinė našta, tenkanti mažosioms ir vidutinėms įmonėms, dažnai pereina visą grandinę ir pasiekia žemės ūkio produktų gamintojus, todėl apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos taisyklės taip pat turėtų padėti ginti mažuosius ir vidutinius tarpinius tiekėjus tolesniuose pirminės gamybos etapuose. Tarpinių tiekėjų apsauga taip pat turėtų padėti išvengti nenumatytų pasekmių (ypač susijusių su nepagrįstu kainų didinimu), t. y. prekybos perorientavimo nuo perdirbtuosius produktus gaminančių žemės ūkio produktų gamintojų ir jų asociacijų į neapsaugotus tiekėjus;

(7)  siekiant sumažinti nesąžiningos prekybos praktikos atvejų ir padėti užtikrinti deramą žemės ūkio produktų gamintojų gyvenimo lygį, reikėtų įvesti apsaugos nuo tam tikros akivaizdžiai nesąžiningos prekybos praktikos minimalųjį Sąjungos standartą. Jis turėtų būti naudingas visiems žemės ūkio ir maisto produktus tiekiantiems žemės ūkio produktų gamintojams arba fiziniams ir juridiniams asmenims, įskaitant gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas ir kooperatyvus. Su nesąžiningos prekybos praktika susijusi finansinė našta dažnai pereina visą grandinę ir pasiekia žemės ūkio produktų gamintojus, todėl apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos taisyklės taip pat turėtų padėti ginti tarpinius tiekėjus tolesniuose pirminės gamybos etapuose. Tarpinių tiekėjų apsauga taip pat turėtų padėti išvengti nenumatytų pasekmių (ypač susijusių su nepagrįstu kainų didinimu), t. y. prekybos nukreipimo nuo perdirbtuosius produktus gaminančių žemės ūkio produktų gamintojų ir jų asociacijų;

_________________

 

12 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

 

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  kadangi pirkėjo įsisteigimo vieta ne visuomet yra ta pati vieta, kur pristatomi ir parduodami žemės ūkio ir maisto produktai, susijusios taisyklės turėtų būti taikomos visiems pirkėjams nepriklausomai nuo jų įsisteigimo vietos, kai jų perkami produktai yra numatyti Sąjungos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinei. Siekiant užtikrinti, kad šią direktyvą geriau įgyvendintų ir taikytų ne Sąjungoje įsisteigę veiklos vykdytojai, Komisija turėtų įtraukti specialias sąlygas į Sąjungos dvišalius prekybos susitarimus su trečiosiomis šalimis;

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – į direktyvos taikymo sritį įtraukti tuos veiklos vykdytojus, kurie yra įsisteigę ne ES, tačiau produktus perka ir parduoda ES rinkoje, ir apsisaugoti nuo situacijos, kai pirkėjas nuostatų laikymosi išvengia paprasčiausiai perkeldamas savo įsisteigimo vietą už ES ribų.

Šiuo pakeitimu siekiama į direktyvos taikymo sritį įtraukti tuos pirkėjus, kurie yra įsisteigę ne ES, tačiau produktus perka ir parduoda ES rinkoje. Siekiant stiprinti šios direktyvos įgyvendinimą ir vykdymą, Komisija raginama įtraukti specialias sąlygas į ES dvišalius prekybos susitarimus su trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  į šios direktyvos taikymo sritį turėtų būti įtrauktos pagalbinės žemės ūkio ir maisto produktų pardavimo paslaugos. Tokios paslaugos, kaip vežimas, dezinfekcija ar sąskaitų faktūrų išdavimas, neturėtų būti laikomos pagalbinėmis parduodant žemės ūkio ir maisto produktus, taigi jos neturėtų būti įtrauktos į šios direktyvos taikymo sritį;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  ne Sąjungoje įsisteigę tiekėjai, parduodami maisto produktus Sąjungoje įsisteigusiems pirkėjams, turėtų turėti galimybę remtis minimaliuoju Sąjungos standartu, kad būtų išvengta nenumatyto iškreipiamojo poveikio, susijusio su tiekėjų apsauga Sąjungoje;

(8)  ne Sąjungoje įsisteigę tiekėjai, parduodami žemės ūkio ir maisto produktus pirkėjams, turėtų turėti galimybę remtis minimaliuoju Sąjungos standartu, kad būtų išvengta nenumatyto iškreipiamojo poveikio, susijusio su tiekėjų apsauga Sąjungoje;

Pagrindimas

Pajamų dalies, kurią besivystančiose šalyse gauna smulkieji maisto gamintojai ir darbuotojai, mažėjimas ir darbo sąlygos, su kuriomis jie susiduria dėl nesąžiningos prekybos praktikos, kenkia Sąjungos vystymosi politikai ir jos tikslams pagal Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  už galios disbalansą tiekimo grandinėje ir didžiųjų prekybos centrų nesąžiningos prekybos praktiką tenka mokėti didelę kainą, nes tai lemia itin neigiamo socialinio poveikio ir poveikio aplinkai atsiradimą bei stiprėjimą daugumoje žemės ūkio produktus gaminančių ir skurstančių šalių, įskaitant tai, kad neužtikrinamos pagrindinės žmogaus teisės, susiduriama su diskriminacija dėl lyties, neužsidirbama pragyvenimui ir tenka dirbti ilgas valandas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  didesnių (t. y. ne mažųjų ir ne vidutinių) maisto tiekimo grandinės veiklos vykdytojų verslo elgesiui turėtų būti taikomos atitinkamos taisyklės, nes paprastai jiems prekiaujant su mažaisiais ir vidutiniais tiekėjais jų santykinė derybinė galia didesnė;

(9)  visiems žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės verslo veiklos vykdytojams turėtų būti taikomos atitinkamos taisyklės;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  dauguma valstybių narių jau yra priėmusios nacionalines apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos taisykles (nors jos ir skiriasi), todėl siekiant įvesti minimalųjį apsaugos standartą pagal Sąjungos teisę tikslinga priimti direktyvą. Tai turėtų sudaryti sąlygas valstybėms narėms įtraukti atitinkamas taisykles į savo nacionalinę teisinę sistemą taip, kad būtų užtikrinta darni sistema. Valstybėms narėms neturėtų būti kliudoma priimti ir savo teritorijoje taikyti griežtesnius nacionalinius įstatymus, ginančius mažuosius bei vidutinius tiekėjus ir pirkėjus nuo nesąžiningos prekybos praktikos, įmonių vienų kitoms taikomos maisto tiekimo grandinėje, jei laikomasi Sąjungos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas vidaus rinkos veikimas, nustatytų apribojimų;

(10)  dauguma valstybių narių jau yra priėmusios nacionalines apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos taisykles (nors jos ir skiriasi), todėl siekiant įvesti minimalųjį apsaugos standartą pagal Sąjungos teisę tikslinga priimti direktyvą. Tai turėtų sudaryti sąlygas valstybėms narėms įtraukti atitinkamas taisykles į savo nacionalinę teisinę sistemą taip, kad būtų užtikrinta darni sistema. Valstybėms narėms neturėtų būti kliudoma priimti ir savo teritorijoje taikyti griežtesnius nacionalinius įstatymus, ginančius visus tiekėjus ir pirkėjus nepriklausomai nuo jų dydžio nuo nesąžiningos prekybos praktikos, įmonių vienų kitoms taikomos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, jei laikomasi Sąjungos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas vidaus rinkos veikimas, nustatytų apribojimų;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  nesąžiningos prekybos praktikos atvejų gali pasitaikyti bet kuriame maisto produkto pardavimo etape, t. y. prieš sudarant pardavimo sandorį, jo sudarymo metu arba jį sudarius, todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šios direktyvos nuostatos būtų taikomos tokios praktikos atvejais, kai jie pasitaiko;

(11)  nesąžiningos prekybos praktikos atvejų gali pasitaikyti bet kuriame žemės ūkio ar maisto produkto pardavimo etape, t. y. prieš sudarant pardavimo sandorį, jo sudarymo metu ar jį sudarius arba kai pirkėjas ar pirkėjų grupė tiekėjui teikia pagalbines to produkto pardavimo paslaugas, todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šios direktyvos nuostatos būtų taikomos tokios praktikos atvejais, kai jie pasitaiko;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  priimant sprendimą, ar atskiras prekybos praktikos atvejis laikomas nesąžiningu, svarbu sumažinti riziką, kad bus ribojamas sąžiningų ir efektyvių susitarimų, dėl kurių šalys susitarė, taikymas. Todėl tikslinga atskirti šalių sudarytose tiekimo sutartyse aiškiai ir nedviprasmiškai numatytą praktiką nuo praktikos, kuri pasitaiko, kai sandoris pradedamas vykdyti iš anksto aiškiai ir nedviprasmiškai dėl jo nesusitarus, kad būtų draudžiami tik vienašališki ir atgaline data daromi atitinkamų tiekimo sąlygų pakeitimai. Vis dėlto tam tikra prekybos praktika laikoma nesąžininga dėl savo pačios pobūdžio ir šalims neturėtų būti suteikta laisvė dėl jos sudaryti sutartis;

(12)  priimant sprendimą, ar atskiras prekybos praktikos atvejis laikomas nesąžiningu, svarbu sumažinti riziką, kad bus ribojamas sąžiningų ir efektyvių susitarimų, dėl kurių šalys susitarė, taikymas. Todėl tikslinga atskirti šalių sudarytose tiekimo sutartyse aiškiai ir nedviprasmiškai numatytą praktiką, kuri nėra naudojimosi tiekėjo ekonomine priklausomybe nuo pirkėjo rezultatas, nuo praktikos, kuri pasitaiko, kai sandoris pradedamas vykdyti iš anksto aiškiai ir nedviprasmiškai dėl jo nesusitarus, kad būtų draudžiami tik vienašališki atitinkamų tiekimo sąlygų pakeitimai. Vis dėlto tam tikra prekybos praktika laikoma nesąžininga dėl savo pačios pobūdžio ir šalims neturėtų būti suteikta laisvė dėl jos sudaryti sutartis;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  kai vykdymo užtikrinimo institucijai pateikiamas skundas, prievolė įrodyti, kad pagal tiekimo sutartį aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta atitinkama prekybos praktika, tenka pirkėjui;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b)  pirkėjo mokėjimas tiekėjui netaikant priimtino laikotarpio, kuris turėtų būti nustatytas šioje direktyvoje, turėtų būti laikomas nesąžiningos prekybos praktika ir uždraustas. Šis draudimas neturėtų daryti poveikio gamintojo organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos, įskaitant kooperatyvus, įstatuose nustatytoms taisyklėms, susijusioms su mokėjimo sąlygomis, jeigu į šiuos įstatus įtrauktos taisyklės, pagal kurias nariams sudaroma galimybė vykdyti demokratinę savo organizacijos veiklos ir jos priimamų sprendimų kontrolę, arba pripažintų tarpšakinių organizacijų vidaus sutartims, sprendimams ir suderintiems veiksmams, kuriais siekiama pakeisti mokėjimo sąlygas, susijusias žemės ūkio ir maisto produktais, patenkančiais į Sąjungos kokybės sistemos taikymo sritį;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12c)  rašytinių sutarčių taikymas žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje sustiprina veiklos vykdytojų atsakomybę ir padeda išvengti tam tikros nesąžiningos prekybos praktikos bei geriau suvokti būtinybę labiau atsižvelgti į ženklus rinkoje, gerinti kainų pokyčių poveikį galutinei kainai bei derinti pasiūlą ir paklausą. Siekiant skatinti tokių sutarčių naudojimą, tiekėjai arba jų asociacijos turėtų turėti teisę prašyti rašytinės sutarties. Pirkėjo atsisakymas sudaryti rašytinę sutartį su tiekėju nepaisant to, kad tiekėjas kreipėsi dėl tokios sutarties vadovaudamasis šia direktyva, kai jie būna susitarę dėl sąlygų, turėtų būti laikomas nesąžiningos prekybos praktika ir draudžiamas;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12d)  taikant maistingumo ženklinimo sistemas, kurias tiekėjams vienašališkai primeta pirkėjai ir pagal kurias vartotojams nesuteikiama išsami informacija, gali būti diskriminuojami gamintojai ir klaidinami vartotojai, kai jiems tenka išsirinkti produktus. Tokių sistemų primetimą turėtų būti galima laikyti atitinkančiu nesąžiningos prekybos praktikos apibrėžtį;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekdamos užtikrinti, kad būtų veiksmingai laikomasi šioje direktyvoje nustatytų draudimų, valstybės narės turėtų paskirti vykdymo užtikrinimo instituciją, kuriai pavestų užtikrinti, kad tų draudimų būtų laikomasi. Tai institucijai turėtų būti suteikta galimybė veikti savo iniciatyva arba remiantis skundais, pateiktais šalių, nukentėjusių nuo nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje. Jei skundo teikėjas prašo, kad jo tapatybė nebūtų atskleista, nes bijo, kad jam bus keršijama, valstybių narių paskirtos vykdymo užtikrinimo institucijos tokį prašymą turėtų patenkinti;

(13)  siekdamos užtikrinti, kad būtų veiksmingai laikomasi šioje direktyvoje nustatytų draudimų, valstybės narės turėtų paskirti vykdymo užtikrinimo instituciją, kuriai pavestų užtikrinti, kad tų draudimų būtų laikomasi. Tai institucijai turėtų būti suteikta galimybė veikti savo iniciatyva arba remiantis skundais, pateiktais šalių, nukentėjusių nuo nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje. Kai pateikiamas skundas, susijusios valstybės narės vykdymo užtikrinimo institucija, atsižvelgdama į keršto baimę ir vadovaudamasi nacionaline teise, turi užtikrinti, kad skundo pateikėjo tapatybė liktų anonimiška;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  kad būtų užtikrintas veiksmingas nesąžiningos prekybos praktikos draudimo vykdymas, paskirtosios vykdymo užtikrinimo institucijos turėtų disponuoti visais reikiamais ištekliais, personalu ir ekspertinėmis žiniomis;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  gamintojų organizacijų arba tokių organizacijų asociacijų teikiami skundai gali padėti apsaugoti informaciją apie atskirų organizacijos narių – mažųjų ir vidutinių tiekėjų – kurie mano, kad susiduria su nesąžiningos prekybos praktika, tapatybę. Todėl valstybių narių paskirtoms vykdymo užtikrinimo institucijoms turėtų būti suteikta galimybė priimti ir nagrinėti tokių subjektų pateiktus skundus ir kartu ginti atsakovo procesines teises;

(14)  gamintojų arba tiekėjų organizacijų arba tokių organizacijų asociacijų, įskaitant reprezentacines organizacijas, susipažinusias su nesąžiningos prekybos praktika žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, teikiami skundai gali padėti apsaugoti informaciją apie atskirų organizacijos narių, kurie mano, kad susiduria su nesąžiningos prekybos praktika, tapatybę. Todėl valstybių narių paskirtoms vykdymo užtikrinimo institucijoms turėtų būti suteikta galimybė priimti ir nagrinėti tokių subjektų pateiktus skundus ir kartu ginti atsakovo procesines teises;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas skundo pateikėjų ir kitų nuo atitinkamos praktikos nukentėjusių subjektų tapatybės apsaugai, jeigu valdžios institucija vykdo pareigą paskelbti savo sprendimus, kaip numatyta šioje direktyvoje;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  valstybių narių paskirtoms vykdymo užtikrinimo institucijoms turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai, kad jos galėtų veiksmingai rinkti visą faktinę informaciją, t. y. teikti prašymus pateikti informaciją. Joms taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai atitinkamais atvejais nurodyti nutraukti draudžiamą praktiką. Atgrasomosios priemonės, tokios kaip įgaliojimas skirti baudas ir tyrimo rezultatų publikavimas, gali paskatinti šalis keisti elgseną ir priimti ikiteisminius sprendimus, todėl vykdymo užtikrinimo institucijų įgaliojimai turėtų apimti įgaliojimus taikyti tokias priemones. Komisija ir valstybių narių paskirtos vykdymo užtikrinimo institucijos turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi bendro požiūrio į šioje direktyvoje nustatytų taisyklių taikymą. Visų pirma vykdymo užtikrinimo institucijos turėtų vienos kitoms teikti savitarpio pagalbą, pavyzdžiui, keistis informacija ir teikti pagalbą atliekant tarpvalstybinio pobūdžio tyrimus;

(15)  valstybių narių paskirtoms vykdymo užtikrinimo institucijoms turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai, kad jos galėtų veiksmingai rinkti visą faktinę informaciją, t. y. teikti prašymus pateikti informaciją. Tai turėtų būti nešališkos įstaigos, nesiejamos interesų konfliktų su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės veiklos vykdytojais ir nuodugniai susipažinusios su žemės ūkio ir maisto produktų grandinės veikimu. Jos turėtų užtikrinti teisingą ir tinkamą žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės veikimą, o atitinkamais atvejais – būti įgaliotos nedelsiant nutraukti draudžiamą praktiką. Atgrasomosios priemonės, tokios kaip įgaliojimas skirti baudas ir kitas tokio pat veiksmingumo sankcijas bei tyrimo rezultatų publikavimas, gali paskatinti šalis keisti elgseną ir priimti ikiteisminius sprendimus, todėl vykdymo užtikrinimo institucijų įgaliojimai turėtų apimti įgaliojimus taikyti tokias priemones. Priimant sprendimą dėl taikytinos sankcijos turėtų būti atsižvelgiama į pakartotinius pažeidimus. Komisija ir valstybių narių paskirtos vykdymo užtikrinimo institucijos turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi bendro požiūrio į šioje direktyvoje nustatytų taisyklių taikymą, ypač kai tai susiję su baudomis ir sankcijomis. Visų pirma vykdymo užtikrinimo institucijos turėtų vienos kitoms teikti savitarpio pagalbą, pavyzdžiui, keistis visa susijusia informacija ir teikti pagalbą atliekant tarpvalstybinio pobūdžio tyrimus;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  vykdymo užtikrinimo institucija turėtų per priimtiną laikotarpį informuoti skundo pateikėją apie savo sprendimą imtis arba nesiimti veiksmų dėl skundo. Priėmus sprendimą atmesti skundą, turėtų būti sudaroma teisminės peržiūros galimybė. Vykdymo užtikrinimo institucijai manant, kad esama pakankamai priežasčių imtis veiksmų dėl skundo, ji turėtų atlikti tyrimą, kuris turėtų būti baigtas per priimtiną laikotarpį. Nustačius direktyvos pažeidimą, vykdymo užtikrinimo institucija turėtų pareikalauti, kad pirkėjas nedelsdamas nutrauktų draudžiamą prekybos praktiką, ir skirti piniginę baudą bei kitas tokio pat veiksmingumo sankcijas, vadovaudamasi nacionalinės teisės aktais. Bauda ir kitos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos padarytai žalai ir atgrasančios turint galvoje pažeidimo pobūdį, trukmę ir sunkumą. Priimant sprendimą dėl taikytinos piniginės baudos ir (arba) kitų taikytinų sankcijų, turėtų būti atsižvelgiama į to paties pirkėjo įvykdytus pakartotinius pažeidimus. Institucija turėtų turėti galimybę susilaikyti nuo bet kokių priemonių taikymo, jeigu priėmus tokį sprendimą būtų rizikuojama atskleisti skundo pateikėjo tapatybę arba paviešinti bet kokią kitą informaciją, kurią atskleidus, skundo pateikėjo vertinimu, būtų pakenkta jo interesams, tačiau skundo pateikėjas turi būti įvardijęs tą informaciją. Vykdymo užtikrinimo institucija turėtų turėti galimybę skelbti savo sprendimus dėl pritaikytų sankcijų;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15b)  kilus tiekėjo ir pirkėjo ginčui dėl šioje direktyvoje apibrėžtos nesąžiningos prekybos praktikos, valstybės narės – nedarydamos poveikio savo vykdymo užtikrinimo institucijų įgaliojimams ir pareigoms – turėtų skatinti taikyti veiksmingas ar nepriklausomas tarpininkavimo procedūras arba alternatyvų ginčų sprendimo mechanizmą. Tarpininkavimas ar alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmas turėtų būti taikomi nedarant poveikio tiekėjo teisei pateikti skundą. Komisija turėtų turėti galimybę skatinti dialogą ir keitimąsi pasiteisinusia tarpininkavimo ar alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmo naudojimo Sąjungos lygmeniu praktika;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15c)  būtina sukurti Sąjungos vykdymo užtikrinimo tinklą (toliau – tinklas), kuriam vadovautų Komisija ir kurio tikslas būtų koordinuoti ir skatinti keitimąsi informacija ir geriausia praktika valstybių narių nacionalinės teisės aktų ir patirties, susijusių su koordinuotu ir sistemingu vykdymo užtikrinimu, srityje, kad būtų vadovaujamasi bendru požiūriu į šioje direktyvoje nustatytų taisyklių taikymą. Tinklas taip pat turėtų padėti gerinti bendrą supratimą apie tai, kokio konkretaus tipo verslo praktika turėtų būti laikoma nesąžiningos prekybos praktika, ir padėti geriau spręsti problemas, susijusias su galima tarpvalstybine nesąžiningos prekybos praktika;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekdama sudaryti palankesnes sąlygas reikalavimų vykdymui užtikrinti, Komisija turėtų padėti rengti valstybių narių paskirtų vykdymo užtikrinimo institucijų susitikimus, per kuriuos būtų galima keistis geriausia patirtimi ir dalytis atitinkama informacija. Komisija turėtų sukurti ir tvarkyti interneto svetainę, kuri tokį keitimąsi palengvintų;

(16)  siekdama sudaryti palankesnes sąlygas reikalavimų vykdymui užtikrinti, Komisija turėtų padėti rengti tinklo susitikimus, per kuriuos būtų galima keistis geriausia patirtimi ir dalytis atitinkama informacija. Komisija turėtų sukurti ir tvarkyti interneto svetainę, kuri tokį keitimąsi palengvintų;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  šioje direktyvoje nustatytos taisyklės neturėtų riboti valstybių narių galimybės išlaikyti esamas griežtesnes taisykles arba priimti tokias taisykles ateityje, jei laikomasi Sąjungos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas vidaus rinkos veikimas, nustatytų apribojimų. Tos taisyklės būtų taikomos kartu su savanoriškomis valdymo priemonėmis;

(17)  šioje direktyvoje nustatytos taisyklės neturėtų riboti valstybių narių galimybės išlaikyti esamas taisykles, kurios šioje direktyvoje nustatytos nesąžiningos prekybos praktikos požiūriu yra griežtesnės, ar numatyti papildomas taisykles arba priimti tokias taisykles ateityje, jei laikomasi Sąjungos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas vidaus rinkos veikimas, nustatytų apribojimų, o pirmiausia laisvo prekių ir paslaugų judėjimo, įsisteigimo laisvės, nediskriminavimo bei galimybės pasinaudoti nešališka ir nepriklausoma teismine peržiūra principų. Šioms taisyklėms turėtų būti taikoma išankstinio pranešimo procedūra ir jos būtų taikomos kartu su savanoriškomis valdymo priemonėmis;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  kad būtų galima veiksmingai įgyvendinti politiką, susijusią su įmonių vienų kitoms taikoma nesąžiningos prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje, Komisija turėtų atlikti šios direktyvos taikymo peržiūrą ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Atliekant peržiūrą ypatingą dėmesį taip pat reikėtų skirti tam, ar ateityje (be to, kad ginami mažieji ir vidutiniai tiekėjai) būtų pagrįsta ginti ir mažuosius bei vidutinius maisto produktų pirkėjus tiekimo grandinėje,

(19)  kad būtų galima veiksmingai įgyvendinti politiką, susijusią su įmonių vienų kitoms taikoma nesąžiningos prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje, Komisija turėtų atlikti šios direktyvos taikymo peržiūrą ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui,

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šioje direktyvoje nustatomas minimalus draudžiamos nesąžiningos prekybos praktikos, pirkėjų ir tiekėjų vienų kitiems taikomos maisto tiekimo grandinėje, pavyzdžių sąrašas, taip pat nustatomos minimaliosios reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisyklės ir vykdymo užtikrinimo institucijų tarpusavio koordinavimo tvarka.

1.  Šioje direktyvoje nustatomas minimalus draudžiamos nesąžiningos prekybos praktikos, pirkėjų ir tiekėjų vienų kitiems taikomos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, pavyzdžių sąrašas, taip pat nustatomos minimaliosios reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisyklės ir vykdymo užtikrinimo institucijų tarpusavio koordinavimo tvarka.

 

(Frazė „maisto tiekimo grandinė“ fraze „žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinė“ keičiama visoje direktyvoje.)

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama apsaugoti visus ūkininkus, į taikymo sritį įtraukiant visus Sutarties I priede nurodytus produktus, nes nesąžiningos prekybos praktika gali neigiamai paveikti ir gamintojus, prekiaujančius neperdirbtais žemės ūkio produktais, kurie nėra skirti vartoti žmonėms (pvz., skintomis gėlėmis, pašaru ir kt.).

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ši direktyva taikoma tam tikrai nesąžiningos prekybos praktikai, pasitaikančiai, kai tiekėjas, kuris yra mažoji ir vidutinė įmonė, parduoda maisto produktus pirkėjui, kuris nėra mažoji ir vidutinė įmonė.

2.  Ši direktyva taikoma tam tikrai nesąžiningos prekybos praktikai, pasitaikančiai, kai tiekėjas parduoda žemės ūkio ir maisto produktus pirkėjui, taip pat kai pirkėjas tiekėjui teikia pagalbines žemės ūkio ir maisto produktų pardavimo paslaugas.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  nesąžiningos prekybos praktika – praktika, kuria:

 

– labai nukrypstama nuo tinkamo verslo elgesio, kuri prieštarauja sąžiningumo ir sąžiningos dalykinės praktikos principams ir kuri vieno prekybos partnerio vienašališkai primetama kitam,

 

– primetamas nepagrįstas ir neproporcingas pirkėjo ekonominės rizikos perkėlimas tiekėjui arba jį mėginama primesti,

 

– tiekėjui primetamos itin neproporcingos teisės ir pareigos palaikant komercinius santykius prieš sudarant, sudarant ar sudarius sutartį arba jas bandoma primesti;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pirkėjas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, perkantis maisto produktus prekybos tikslais. Terminas „pirkėjas“ gali apimti tokių fizinių ar juridinių asmenų grupę;

a)  pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo nepriklausomai nuo to asmens įsisteigimo vietos, perkantis žemės ūkio ir maisto produktus, kuriuos prekybos tikslais ketinama pristatyti Sąjungos viduje, ir (arba) teikiantis pagalbines šių produktų pardavimo paslaugas. Terminas „pirkėjas“ gali apimti tokių fizinių ar juridinių asmenų grupę;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tiekėjas – žemės ūkio produktų gamintojas arba fizinis ar juridinis asmuo, nepriklausomai nuo jo įsisteigimo vietos, parduodantis maisto produktus. Terminas „tiekėjas“ gali apimti tokių žemės ūkio produktų gamintojų arba tokių fizinių ar juridinių asmenų grupę, įskaitant gamintojų organizacijas ir gamintojų organizacijų asociacijas;

b)  tiekėjas – žemės ūkio produktų gamintojas arba fizinis ar juridinis asmuo nepriklausomai nuo jo įsisteigimo vietos, parduodantis žemės ūkio ir maisto produktus. Terminas „tiekėjas“ gali apimti tokių žemės ūkio produktų gamintojų arba tokių fizinių ar juridinių asmenų grupę, įskaitant gamintojų organizacijas ir gamintojų organizacijų asociacijas bei kooperatyvus;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  ekonominė priklausomybė – tiekėjo ir pirkėjo santykiai, kai derybinė galia nėra vienodai stipri, kuriuos palaikant tiekėjas yra priklausomas nuo pirkėjo dėl pirkėjo reputacijos, jo rinkos dalies, nepakankamų alternatyvių pardavimo galimybių arba dėl to, kad visa suma, kuriai tiekėjas yra pateikęs sąskaitą faktūrą pirkėjui, sudaro didelę tiekėjo apyvartos dalį;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  tiekimo sutartis – tiekėjo ir pirkėjo sutartis, kurioje aiškiai ir skaidriai išdėstomi susiję komercinio susitarimo aspektai, įskaitant šalių pavadinimus, jų teises ir pareigas, kainą, trukmę, pristatymo sąlygas, mokėjimo sąlygas, taip pat priežastį, sutarties vykdymo nuostatas ir sutarties nutraukimo padarinius;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  mažoji ir vidutinė įmonė – įmonė, kaip tai suprantama labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžtyje, pateiktoje Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB14 priede;

Išbraukta.

_________________

 

14 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

 

Pagrindimas

Kadangi ankstesniu pakeitimu iš teksto išbraukiamos mažosios ir vidutinės įmonės, jų apibrėžtis tampa nebeaktuali.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  maisto produktai – Sutarties I priede nurodyti maistui skirti produktai ir tame priede nenurodyti maistui skirti produktai, gauti perdirbus tuos produktus;

d)  žemės ūkio ir maisto produktai – Sutarties I priede nurodyti produktai ir tame priede nenurodyti produktai, gauti perdirbus tuos produktus;

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus, atitinkamai turės būti pakeistas visas tekstas.)

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  nuosavo prekės ženklo maisto produktai – maisto produktai, parduodami su mažmenininkų prekių ženklais;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  gedieji maisto produktai – maisto produktai, kurie, jei nėra sandėliuojami, apdorojami, pakuojami ar kitaip konservuojami siekiant apsaugoti nuo gedimo, tampa netinkami vartoti žmonėms.

e)  gedieji žemės ūkio ir maisto produktai – žemės ūkio ir maisto produktai, natūraliai tinkami parduoti ir deramai naudoti laikotarpiu iki trisdešimties dienų arba greitai yrantys dėl savo natūralių savybių, visų pirma tuomet, kai nesudaromos tinkamos laikymo sąlygos;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pateikti paaiškinimą.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  negedieji produktai – visi produktai, išskyrus nurodytuosius e punkte.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų draudžiama ši prekybos praktika:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų draudžiama bent ši nesąžiningos prekybos praktika:

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pirkėjas tiekėjui už gedžiuosius maisto produktus sumoka vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tiekėjo sąskaitos faktūros gavimo dienos arba vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo gedžiųjų produktų pristatymo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė. Šis draudimas nedaro poveikio:

a)  pirkėjas tiekėjui sumoka vėliau kaip:

 

  per 30 kalendorinių dienų, pradedant paskutiniąja tiekėjo sąskaitos faktūros už gedžiuosius žemės ūkio ir maisto produktus gavimo mėnesio diena, arba vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutartyje nustatytos gedžiųjų žemės ūkio ir maisto produktų pristatymo dienos arba

 

  per 60 kalendorinių dienų, pradedant paskutiniąja tiekėjo sąskaitos faktūros už negedžiuosius žemės ūkio ir maisto produktus gavimo mėnesio dienos, arba vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutartyje nustatytos negedžiųjų žemės ūkio ir maisto produktų pristatymo dienos.

 

Valstybės narės užtikrina, kad tokia praktika būtų lygiai taip pat draudžiama sudarant pardavimo sandorius ir teikiant paslaugas, kai pirkėjas yra viešojo sektoriaus institucija.

 

Šie draudimai nedaro poveikio:

–pasekmėms, susijusioms su Direktyvoje 2011/7/ES nurodytais pavėluotais mokėjimais ir žalos atlyginimo atvejais;

–  pasekmėms, susijusioms su Direktyvoje 2011/7/ES nurodytais pavėluotais mokėjimais ir žalos atlyginimo atvejais;

 

  taisyklėms, susijusioms su mokėjimo sąlygomis, nustatytomis gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos, įskaitant kooperatyvus, kurių narys arba tiekėjas yra žemės ūkio produktų gamintojas, įstatuose, jeigu į šiuos įstatus įtrauktos taisyklės, leidžiančios nariams vykdyti demokratinę savo organizacijos ir jos priimamų sprendimų kontrolę;

–galimybei pirkėjui ir tiekėjui susitarti dėl vertės pasidalijimo sąlygos, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/201315 172a straipsnyje;

–  galimybei pirkėjui ir tiekėjui susitarti dėl vertės pasidalijimo sąlygos, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/201315 172a straipsnyje;

 

  pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 157 straipsnį pripažintų tarpšakinių organizacijų susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, kurių tikslas – koreguoti mokėjimo sąlygas sudarant sandorius, susijusius su žemės ūkio ir maisto produktais, kuriems taikoma kokybės sistema, nustatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 110/2008, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012, Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 251/20141.

____________

_______________

15 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

15 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pirkėjas atšaukia gedžiųjų maisto produktų užsakymus likus per mažai laiko, kad būtų galima pagrįstai tikėtis, jog tiekėjas ras alternatyvų šių produktų pardavimo arba panaudojimo būdą;

b)  pirkėjas vienašališkai atšaukia gedžiųjų žemės ūkio ir maisto produktų užsakymus nesusitardamas su tiekėju dėl visapusiškos kompensacijos ir apie tai pranešdamas likus mažiau nei 60 dienų nuo sutartyje nustatytos produktų pristatymo dienos;

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama aiškiau apibrėžti, ką reiškia „likus per mažai laiko“ (kai pirkėjas atšaukia gedžiųjų maisto produktų užsakymus), nustatant 60 dienų terminą.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pirkėjas vienašališkai atgaline data pakeičia tiekimo sutarties sąlygas dėl tiekimo ar pristatymo dažnumo, laiko arba tiekiamų ar pristatomų produktų kiekio, taip pat dėl maisto produktų kokybės standartų ar kainų;

c)  pirkėjas vienašališkai pakeičia tiekimo sutarties sąlygas dėl žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo, būdo, laiko arba tiekiamų ar pristatomų produktų kiekio, kokybės standartų, mokėjimo sąlygų ar kainų arba pagalbinių šių produktų pardavimo paslaugų;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  pirkėjas vienašališkai nutraukia tiekimo sutartį;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  pirkėjas vienašališkai nutraukia tiekimo sutartis reaguodamas į krentančias kainas;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc)  pirkėjas iš tiekėjo gauna arba mėgina gauti tam tikros naudos, mainais nesuteikdamas jokio atlygio ar paslaugos, arba, jeigu nauda akivaizdžiai nėra proporcinga suteikto atlygio ar paslaugos vertei;

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – nesąžiningos prekybos praktikai priskirti tam tikros naudos gavimą (arba mėginimus jos gauti), mainais nesuteikiant jokio atlygio ar paslaugos, arba atvejus, kai nauda akivaizdžiai nėra proporcinga suteikto atlygio ar paslaugos vertei.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cd)  vėliau pirkėjas reikalauja mokėjimų, mainais nesuteikdamas jokių paslaugų;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ce)  pirkėjas verčia arba mėgina priversti tiekėją sudaryti tam pirkėjui ypatingas sąlygas grasindamas iš dalies arba visiškai atsisakyti tiekėjo žemės ūkio ar maisto produktų;

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – nesąžiningos prekybos praktikai priskirti praktiką, kai tiekėjas verčiamas arba jį mėginama priversti sudaryti ypatingas sąlygas grasinant iš dalies arba visiškai atsisakyti tiekėjo žemės ūkio ar maisto produktų.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cf)  pirkėjas tiekėjui primeta arba mėgina primesti itin neproporcingas teises ir pareigas palaikant komercinius santykius prieš sudarant, sudarant arba sudarius sutartį;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cg)  pirkėjas primeta arba mėgina primesti nepagrįstą arba neproporcingą pirkėjo ekonominės rizikos perkėlimą tiekėjui;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ch)  pirkėjas vienašališkai perkelia pardavimo riziką tiekėjui;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ci)  pirkėjas primeta nuolaidų sistemas ir įtraukimo į sąrašus mokesčius;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c j punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cj)  pirkėjas naudoja atvirkštinius elektroninius aukcionus arba dviejų etapų aukcionus, kad sumažintų kainas. Šie aukcionai nėra reglamentuojami ir kaip tokie neužtikrina derybų, kainodaros ir konkurso dalyvių skaidrumo perkant ES sertifikuotos kokybės ir kilmės žemės ūkio ir maisto produktus bei nesertifikuotus produktus;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c l punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cl)  mažmeninio ir didmeninio pirkimo grupėms formuoti naudojami susijungimai;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  tiekėjas moka už maisto produktų nuostolius pirkėjo patalpose, kurie patiriami ne dėl tiekėjo aplaidumo ar kaltės.

d)  pirkėjas reikalauja, kad tiekėjas mokėtųžemės ūkio ir maisto produktų, kurie buvo pristatyti laiku ir yra sutartyje apibrėžtos kokybės, nuostolius, kurie patiriami pirkėjui tapus šių produktų savininku ir ne dėl tiekėjo aplaidumo ar kaltės.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  pirkėjui ir tiekėjui susitarus dėl sąlygų, pirkėjas atsisako sudaryti rašytinę sutartį su tuo tiekėju, nors tiekėjas kreipėsi su prašymu sudaryti tokią sutartį vadovaudamasis 3a straipsniu, arba pirkėjas atsisako tiekėjui pateikti pakankamai išsamią ir nedviprasmišką informaciją apie 2 straipsnio bb punkte apibrėžtą tiekimo sutartį;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  pirkėjas tyčia arba kitaip su trečiosiomis šalimis dalijasi konfidencialia informacija apie tiekimo sutartį, įskaitant neskelbtiną prekybos informaciją, kuria tiekėjas dalijasi su pirkėju, arba ją netinkamai naudoja;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dc)  pirkėjas vykdo informavimo ar reklaminę veiklą arba įgyvendina prekybos politiką, kuri – taip pat ir dėl savo trukmės – kenkia arba gali pakenkti produktų, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012, Reglamentą (EB) Nr. 110/2008 ar Reglamentą (ES) Nr. 251/2014 pažymėtų geografine nuoroda, įvaizdžiui;

Pagrindimas

Specialiomis geografinėmis nuorodomis žymimiems produktams neretai taikomos įvairios akcijos (pvz., jie parduodami pigiau savikainos, mažėjančios kainos aukcionuose arba jiems taikomos akcijos trunka itin ilgai). Ekonominiu ar komerciniu požiūriu tai kenkia šių produktų įvaizdžiui. Ši priemonė leistų tiekėjams imtis veiksmų ne tik siekiant kovoti su klastojimu, bet ir su šia kenksmingos ir nesąžiningos prekybos praktika.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dd)  pirkėjas imasi keršto prieš tiekėją arba grasina tiekėjui komerciniu kerštu taikydamas tokią praktiką, kaip produktų išbraukimas iš sąrašų, dalijimosi duomenimis paslaugų sustabdymas, per ilgai trunkančios akcijos, vėluojantys mokėjimai, vienašališki nuskaitymai ir (arba) pardavimo akcijų blokavimas, kad užsitikrintų geresnes sąlygas pagal esamas sutartis arba derėdamasis dėl naujos sutarties;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

de)  pirkėjas grasina tiekėjui komerciniu kerštu arba jo imasi, kai tiekėjas naudojasi savo sutartinėmis ir juridinėmis teisėmis, įskaitant teisę pateikti skundą ir bendradarbiauti su nacionalinėmis vykdymo užtikrinimo institucijomis;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

df)  pirkėjas atsisako imtis komercinių priemonių, jeigu tiekėjas pasinaudoja savo sutartinėmis teisėmis, įskaitant teisę pateikti skundą ir bendradarbiauti su nacionalinėmis vykdymo užtikrinimo institucijomis, arba grasina tiekėjui imtis atitinkamų priemonių;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dg)  pirkėjas vienašališkai nustato kokybės standartus, kurie nėra pagrįsti galiojančiais teisės aktais, kokybės sistemomis, mokslu ar esama praktika ir dėl kurių gali būti iškreipta prekyba;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dh)  pirkėjas apibrėžia nuostatas, susijusias su aplinkos apsaugos ir gyvūnų gerovės standartais, kurios yra griežtesnės nei susijusios galiojančios teisės nuostatos;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

di)  pirkėjas vadovaujasi pernelyg griežtais minimalaus tinkamumo vartoti gavus prekes kriterijais, kad atmestų užsakymą, dėl kurio buvo susitarta anksčiau, arba kad atmestų užsakymą, kuris dėl su tiekėju nesusijusių priežasčių nebuvo pakankamai greitai įvykdytas;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d j punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dj)  pirkėjas taiko vienašalį debetą, kuris siejamas su arba yra laikytinas atgaline data vykdomu, nors ir nesutartiniu, tiekimo sutartyse nustatytų sąlygų pakeitimu, bei nuskaito sąskaitoje faktūroje nurodytos vertės sumas už prekių tiekimą ar paslaugų teikimą negavęs kitos šalies sutikimo;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d k punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dk)  pirkėjas imasi veiksmų, kad tiekimo sutarties sudarymas priklausytų nuo metinio mokesčio mokėjimo, ir taiko tai atgaline data;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d l punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dl)  pirkėjas imasi veiksmų, kad verslo bendradarbiavimas ir tiekimo sutarties sudarymas priklausytų nuo atlygio prekėmis ir paslaugomis;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d m punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dm)  pirkėjas taiko mokestį už tiekėjo žemės ūkio ir maisto produktų įtraukimą;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d n punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dn)  pirkėjas taiko mokestį už žemės ūkio ir maisto produktų laikymą ir tvarkymą po jų pristatymo;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d o punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

do)  pirkėjas taiko mokestį už nesuteiktas paslaugas arba paslaugas, kurios buvo suteiktos, tačiau sutarties šalys nebuvo tarpusavyje susitarusios dėl jų įtraukimo į sutartį;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d p punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dp)  pirkėjas taiko mokestį už apyvartos, pardavimų ar tiekėjo maržos sumažėjimą dėl mažesnio tam tikro žemės ūkio ar maisto produkto pardavimo;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d q punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dq)  pirkėjas imasi veiksmų, kad tiekimo sutarties sudarymo ir verslo bendradarbiavimo sąlyga būtų pareigos dalyvauti nuolaidų akcijose ar išpardavimuose, sumažinant pirkimo kainą tiekėjo sąskaita, taikymas;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d r punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dr)  pirkėjas taiko mokestį už tiekimo sutarties, kuri yra neproporcinga tiekėjui tenkančioms administracinėms išlaidoms, sudarymą su tiekėju.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d s punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ds)  pirkėjas neskaidriai sumažina standartinės kokybės žemės ūkio ar maisto produktų kiekį ir (arba) vertę.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d t punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dt)  pirkėjas atsisako tiekėjui nurodyti bet kokį skirtingą požiūrį į tiekėją, palyginti su savo prekių ženklais.

 

Į šį aprašymą galima įtraukti bent visus skirtingo požiūrio atvejus, t. y. specifines priemones ar procedūras, susijusias su:

 

a) asmens ar kitų duomenų, susijusių su žemės ūkio ar maisto produktų pirkimu, prieinamumu;

 

b) įtraukimu į sąrašą, ekspozicija, klasifikavimu ar kitais veiksniais, darančiais įtaką vartotojo sprendimui pirkti;

 

c) tiesioginiu ar netiesioginiu atlygiu už naudojimąsi pirkėjo teikiamomis paslaugomis;

 

d) su tiekimo sutartimi tiesiogiai susijusių paslaugų naudojimo prieinamumu arba sąlygomis.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d u punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

du)  pirkėjas taiko neproporcingai dideles sutartyje numatytas sankcijas, palyginti su įsipareigojimo subjekto verte ir svarba.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d v punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dv)  pirkėjas reikalauja visiškai, iš dalies ar iš anksto perleisti tiesiogines tiekėjo išmokas, dėl kurių pastarasis gali pareikšti pretenziją pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 nuostatas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu bus uždrausta perleisti tiesiogines išmokas. Ši nuostata atitinka Europos Komisijos tarpininkavimo veiklą priimant sprendimus dėl Harms, C-434/08, ir Arts, C-227/16. Komisija laikosi nuomonės, kad perleidžiant teises į išmoką nukrypstama nuo tikrojo žemės ūkio išmokų tikslo.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d w punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dw)  tiekėjas išbraukiamas iš sąrašo be pagrįsto pranešimo, raštu pateikto sprendimo paaiškinimo ir be pagrįstų komercinių priežasčių.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d x punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dx)  pirkėjas įpareigoja tiekėją mokėti darbuotojams už patalpų pritaikymą žemės ūkio ir maisto produktų pardavimui ar tvarkymui.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d y punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dy)  pirkėjas reikalauja, kad tiekėjas padengtų su jo produktais susijusių vartotojų skundų nagrinėjimo išlaidas.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d z punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dz)  pirkėjas reikalauja tiekėjų padengti visas dėl visų prognozavimo klaidų kylančias išlaidas, nebent:

 

– pirkėjas sąžiningai ir atsakingai parengė tas prognozes po konsultacijų su tiekėju;

 

–į tiekimo sutartį įtraukta konkreti ir aiški nuostata, kad visiškas kompensavimas nėra tinkamas.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

daa)  pirkėjas tiekimo sutartimi įgalioja tiekėją neparduoti žemės ūkio ar maisto produktų kitiems pirkėjams ir (arba) perdirbėjams mažesne kaina nei moka pirkėjas ir (arba) perdirbėjas.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dab)  pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai grasina išbraukti tiekėjo produktus iš sąrašo, jeigu tiekėjas nesilaiko arba nenori laikytis pirkėjo reikalavimų sumažinti kainą.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dac)  pirkėjas verčia tiekėją gaminti tokį patį produktą, kuris bus parduodamas su mažmenininko prekių ženklu tokia pačia arba mažesne kaina nei tiekėjo prekių ženklo produktai.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d a d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dad)  pirkėjas grąžina neparduotus maisto produktus tiekėjui pastarojo sąskaita ir nesumokėjęs už tuos neparduotus maisto produktus.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad toliau nurodyta prekybos praktika būtų uždrausta, jei dėl jos nėra aiškiai ir nedviprasmiškai susitarta sudarant tiekimo sutartį:

2.  Valstybės narės užtikrina, kad toliau nurodyta prekybos praktika būtų uždrausta, jei dėl jos nėra aiškiai ir nedviprasmiškai susitarta sudarant tiekimo sutartį arba bet kokį vėlesnį pirkėjo ir tiekėjo susitarimą, kol galioja tiekimo sutartis, arba jei ją lemia tiekėjo ekonominė priklausomybė nuo pirkėjo, suteikusi pirkėjui galimybę tas sąlygas primesti:

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pirkėjas grąžina neparduotus maisto produktus tiekėjui;

Išbraukta.

Pagrindimas

Perkelta į 3 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  pirkėjas pašalina produktus iš sutartinių produktų, kuriuos tiekėjas pristato klientui, sąrašo arba smarkiai sumažina tam tikro žemės ūkio ar maisto produkto užsakymą, iš anksto per sutartyje nurodytą laiką arba per laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų tais atvejais, kai terminas nenurodytas sutartyje, raštu nepateikęs pranešimo;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  tiekėjas moka už pardavėjo parduodamų maisto produktų pardavimo skatinimą. Jei pardavimo skatinimą inicijuoja pardavėjas, iki tokio pardavimo skatinimo pradžios pardavėjas turi nurodyti pardavimo skatinimo laikotarpį ir numatytą užsakytinų maisto produktų kiekį;

c)  tiekėjas moka už pardavėjo parduodamų maisto produktų pardavimo skatinimą ar reklamą. Jei pardavimo skatinimą inicijuoja pardavėjas, iki tokio pardavimo skatinimo pradžios pardavėjas turi nurodyti pardavimo skatinimo laikotarpį ir numatytą užsakytinų maisto produktų kiekį;

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)   pirkėjas parduoda žemės ūkio ar maisto produktus mažesne nei sąskaitoje faktūroje nurodyta pirkimo kaina, atėmus proporcingą į sąskaitą faktūrą įtrauktų nuolaidų dalį, pridėjus vežimo išlaidas ir sandoriui taikomus mokesčius, nes galutinė atsakomybė už rinkodaros mechanizmą ir nuostoliai ar išlaidos galiausiai tenka tiekėjui;

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  pirkėjas tiekėjui perduoda vežant ir sandėliuojant produktus kilusias išlaidas.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dc)  pirkėjas įpareigoja tiekėją pristatyti produktus tik į tiekėjo platformas.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalies b, c ir d punktuose nurodyta praktika būtų uždrausta, jeigu paskesni tiekėjo mokėjimai pirkėjui nesusiję su pirkėjo patirtomis išlaidomis.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Kai vykdymo užtikrinimo institucijai pateikiamas skundas dėl 2 dalyje nurodytos praktikos, pareiga aiškiai ir nedviprasmiškai įrodyti, kad ta praktika įtraukta į tiekimo sutartį, tenka pirkėjui.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  Valstybės narės gali uždrausti bet kokią papildomą nesąžiningą praktiką, kaip apibrėžta 2 straipsnio -a punkte, nenurodomą šio straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Pagrindimas

Pakeitimu patikslinama, kad valstybės narės, spręsdamos, kiek NPP pavyzdžių ketina uždrausti, gali vadovautis platesnio užmojo požiūriu.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu pardavėjas reikalauja mokėti 2 dalies b, c ir d punktuose aprašytais atvejais, pardavėjas, paprašytas tiekėjo, pateikia tiekėjui mokėjimų už vienetą sąmatą arba bendrą sąmatą (priklausomai nuo to, kuris atvejis tinkamas), o 2 dalies b ir d punktuose aprašytais atvejais – dar ir išlaidų sąmatą ir tokios sąmatos pagrindą.

3.  Jeigu pardavėjas reikalauja mokėti 2 dalies b, c ir d punktuose aprašytais atvejais, pardavėjas pateikia tiekėjui mokėjimų už vienetą sąmatą arba bendrą sąmatą (priklausomai nuo to, kuris atvejis tinkamas), o 2 dalies b ir d punktuose aprašytais atvejais – dar ir išlaidų sąmatą ir tokios sąmatos pagrindą. Pirkėjas tas sąmatas pateikia raštu ir suderina su tiekėju prieš pradedant teikti atitinkamą paslaugą.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti tiekėjams didesnį aiškumą ir skaidrumą dėl paslaugų, už kurias jie moka.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai sudarytų imperatyvias normas, kurios taikomos visais jų taikymo sričiai priklausančiais atvejais, kad ir kokia būtų šalių sudarytai tiekimo sutarčiai taikytina teisė.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai sudarytų imperatyvias normas, kurios taikomos visais jų taikymo sričiai priklausančiais atvejais, kad ir kokia būtų šalių sudarytai tiekimo sutarčiai taikytina teisė. Valstybės narės gali patvirtinti taisykles, neapsiribojančias draudimais, nustatytais kiekvienam 1 ir 2 dalyse minimam nesąžiningos prekybos praktikos atvejui.

Pagrindimas

Pakeitimu patikslinama, kad valstybės narės 3 straipsnyje nustatytų draudimų atžvilgiu gali vadovautis platesnio užmojo požiūriu.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal Direktyvos 2011/7/ES 7 straipsnį būtų draudžiamos sutarties sąlygos ar praktika, kuriomis atmetama galimybė taikyti palūkanas už pavėluotus mokėjimus.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Sutartiniai santykiai

 

1.  Tiekėjas gali reikalauti, kad dėl bet kokio jo žemės ūkio ir maisto produktų pristatymo būtų sudaroma šalių rašytinė sutartis ir (arba) būtų pateikiamas pirmojo pirkėjo rašytinis pasiūlymas sudaryti sutartį.

 

2.   1 dalyje nurodyta sutartis arba pasiūlymas sudaryti sutartį turi būti:

 

(a)sudaroma arba pateikiamas prieš pristatymą;

 

b)  sudaroma arba pateikiamas raštu;

 

c)  juose visų pirma nurodoma:

 

i)   už pristatymą mokėtina kaina, kuri:

 

— yra fiksuota ir nustatoma sutartyje ir (arba)

 

— apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali apimti rinkos sąlygų pokyčius atspindinčius rinkos rodiklius, pristatytą kiekį ir pristatytų žemės ūkio produktų kokybę ar sudėtį;

 

ii)   atitinkamų produktų, kurie gali būti arba turi būti pristatyti, kiekis ir kokybė, taip pat tokio pristatymo tvarkaraštis;

 

iii)   sutarties, kuri gali būti terminuota arba neterminuota, trukmė; pastaruoju atveju nustatomos nutraukimo sąlygos;

 

iv)   su mokėjimo tvarka ir terminais susijusios sąlygos;

 

v)   žemės ūkio produktų surinkimo ar pristatymo tvarka;

 

vi)   nenugalimos jėgos aplinkybių atveju taikytinos taisyklės.

 

3.   1 ir 2 dalimis nedaromas poveikis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 125, 148 ir 168 straipsniams.

 

4.   Valstybės narės gali nustatyti su ilgalaikių sutarčių sudarymu susijusią geriausią praktiką, kuria siekiama stiprinti gamintojų derybinę poziciją žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, tokia praktika keistis ir ją skatinti.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė paskiria viešojo sektoriaus instituciją, kuri užtikrina, kad nacionaliniu lygmeniu būtų laikomasi 3 straipsnyje nustatytų draudimų (toliau – vykdymo užtikrinimo institucija).

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria viešojo sektoriaus instituciją, kuri užtikrina, kad nacionaliniu lygmeniu būtų laikomasi 3 straipsnyje nustatytų draudimų (toliau – vykdymo užtikrinimo institucija), ir praneša apie šį paskyrimą Komisijai.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Jei valstybė narė savo teritorijoje paskiria daugiau nei vieną vykdymo užtikrinimo instituciją, ji paskiria vieną bendrą informacinį punktą, atsakingą už vykdymo užtikrinimo institucijų tarpusavio bendradarbiavimą ir jų bendradarbiavimą su Komisija.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Paskirtoji vykdymo užtikrinimo institucija

 

1.   Valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pirkėjas, kaip įtariama, vykdęs uždraustą prekybos praktiką, vykdymo užtikrinimo institucija turi kompetenciją tirti pirkėjo vykdytos nesąžiningos prekybos praktikos atvejus.

 

2.   Jei tiekėjas pristato savo produktus gavėjui, susijusiam su pirkėju, bet įsisteigusiam valstybėje narėje, kuri neatitinka pirkėjo, kuris, kaip įtariama, vykdė uždraustą prekybos praktiką, įsisteigimo vietos, kompetenciją tirti pirkėjo vykdytos nesąžiningos prekybos praktikos atvejus turi tos valstybės narės vykdymo užtikrinimo institucija. Produktų gavėjas laikomas solidariai atsakingu už įvykdytus pažeidimus.

 

3.   Jei pirkėjas yra įsisteigęs ne Sąjungoje, kompetenciją tirti tiekėjo atžvilgiu vykdytos nesąžiningos prekybos praktikos atvejus turi valstybės narės, kurioje įsisteigęs tiekėjas, vykdymo užtikrinimo institucija.

 

4.   Vykdymo užtikrinimo institucija taip pat turi kompetenciją tirti nesąžiningos prekybos praktikos atvejus, susijusius su paslaugų teikimu pagal tiekimo sutartį. Pirkėjas kartu laikomas atsakingu už visus susijusias paslaugas teikiančios trečiosios šalies įvykdytus pažeidimus.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tiekėjas skundą turi teikti valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pirkėjas, kaip įtariama, vykdęs uždraustą prekybos praktiką, paskirtai vykdymo užtikrinimo institucijai.

1.  Skundai teikiami valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pirkėjas, kaip įtariama, vykdęs uždraustą prekybos praktiką, paskirtai vykdymo užtikrinimo institucijai. Jei pirkėjas yra įsisteigęs ne Sąjungoje, skundas teikiamas valstybės narės, kurioje yra tiekėjas, vykdymo užtikrinimo institucijai. Ta vykdymo užtikrinimo institucija imasi veiksmų.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Tiekėjas skundą gali teikti valstybės narės, kurioje jis įsisteigęs, vykdymo užtikrinimo institucijai. Tos valstybės narės vykdymo užtikrinimo institucija perduoda skundą valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pirkėjas, kaip įtariama, vykdęs uždraustą prekybos praktiką, vykdymo užtikrinimo institucijai. Ta vykdymo užtikrinimo institucija imasi veiksmų.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Teisę teikti skundą turi gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos, kurių narys (-iai) ar kurių narių narys (-iai) mano, kad nukentėjo nuo draudžiamos prekybos praktikos.

2.  Teisę teikti skundą ir deramai dalyvauti teismo procesuose turi gamintojų ar tiekėjų organizacijos arba gamintojų ar tiekėjų organizacijų asociacijos, organizacijos, dirbančios su gamintojais, turinčiais žinių apie prekybos praktiką žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, ir reprezentacinės organizacijos, kurių narys (-iai) ar kurių narių narys (-iai) mano, kad nukentėjo nuo draudžiamos prekybos praktikos.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Skundo teikėjui paprašius, vykdymo užtikrinimo institucija užtikrina skundo teikėjo tapatybės ir bet kokios kitos informacijos konfidencialumą, kurią atskleidus, skundo teikėjo manymu, bus pakenkta jo interesams. Skundo teikėjas nurodo tokią informaciją galimame prašyme laikyti duomenis konfidencialiais.

3.  Vykdymo užtikrinimo institucija užtikrina skundo teikėjo tapatybės ir bet kokios kitos informacijos konfidencialumą, kurią atskleidus, skundo teikėjo manymu, bus pakenkta jo interesams. Skundo teikėjas nurodo tokią informaciją galimame prašyme laikyti duomenis konfidencialiais. Vykdydama šią procedūrą vykdymo užtikrinimo institucija užtikrina proceso ir visos neskelbtinos informacijos konfidencialumą, kartu apsaugodama abiejų šalių procesines teises.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jei tokia informacija vis dėlto skelbiama, pirkėjas, ja remdamasis, negali vykdyti veiksmų, darančių žalą tiekėjui. Jei pirkėjas pažeidžia tą draudimą, jis privalo atlyginti tiekėjui padarytą žalą, įskaitant patirtą nuostolį, prarastą pelną ir nukentėjusią reputaciją.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei vykdymo užtikrinimo institucija mano, kad nėra pakankamo pagrindo imtis veiksmų dėl skundo, ji skundo teikėjui nurodo priežastis.

Išbraukta.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija parengia daugiakalbį vadovą, kuris skelbiamas jos interneto svetainėje ir kuriame paaiškinama, kaip parengti skundą ir kokia informacija turi būti teikiama atitinkamoms teisėsaugos institucijoms visoje Sąjungoje, kad būtų galima nuspręsti, ar galima pradėti oficialų tyrimą.

Pagrindimas

MVĮ dažnai neturi patirties ir žinių, kaip ginti savo teises. Tai ypač aktualu MVĮ besivystančiose šalyse. Todėl Komisijos patarimai ir parama yra būtini, kad MVĮ galėtų apginti savo teises ir užtikrinti jų vykdymą.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad vykdymo užtikrinimo institucija turėtų tinkamų priemonių, ir suteikia jai šiuos įgaliojimus:

Valstybės narės užtikrina, kad vykdymo užtikrinimo institucijos turėtų tinkamas priemones ir reikiamus išteklius, įskaitant pakankamą biudžetą ir kompetenciją, kad galėtų užtikrinti tinkamą ir teisingą žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės veikimą. Jos suteikia joms šiuos įgaliojimus:

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  inicijuoti ir atlikti tyrimus savo iniciatyva arba remiantis skundu;

a)  proaktyviai inicijuoti ir atlikti tyrimus savo iniciatyva remiantis pagrįstais įtarimais arba skundu, įskaitant anoniminius arba pranešėjų pateiktus skundus;

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  atsižvelgiant į savo tyrimus, atlikti patikras vietoje iš anksto apie jas nepranešus;

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  priimti sprendimą, kuriuo būtų nustatytas 3 straipsnyje nustatytų draudimų pažeidimas, ir reikalauti, kad pirkėjas nutrauktų draudžiamos prekybos praktiką. Institucija gali nepriimti tokio sprendimo, jei jis keltų riziką, kad bus atskleista skundo teikėjo tapatybė arba kokia nors kita informacija, kurią atskleidus, skundo teikėjo manymu, bus pakenkta jo interesams, jei skundo teikėjas nurodė tokią informaciją pagal 5 straipsnio 3 dalį;

c)  priimti sprendimą, kuriuo būtų nustatytas 3 straipsnyje nustatytų draudimų pažeidimas, tiekėjui būtų suteikta laikina apsauga, kad būtų užbaigta draudžiama prekybos praktika, ir reikalauti, kad pirkėjas nutrauktų draudžiamos prekybos praktiką, taip pat panaikinti susijusias nuostatas ar neteisėtas sutartis. Institucija gali nepriimti tokio sprendimo, jei jis keltų riziką, kad bus atskleista skundo teikėjo tapatybė arba kokia nors kita informacija, kurią atskleidus, skundo teikėjo manymu, bus pakenkta jo interesams, jei skundo teikėjas nurodė tokią informaciją pagal 5 straipsnio 3 dalį;

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  pažeidėjui skirti piniginę baudą. Bauda turi būti veiksminga, proporcinga ir atgrasanti atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, trukmę ir sunkumą;

d)  laikantis nacionalinės teisės nuostatų, skirti piniginę baudą ir (arba) kitas tokio pat veiksmingumo sankcijas fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris, kaip nustatyta, pažeidė šią direktyvą. Bauda ir kitos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos padarytai žalai ir atgrasančios atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, trukmę ir sunkumą. Priimant sprendimą dėl taikytinos piniginės baudos ir kitų sankcijų atsižvelgiama į to paties pirkėjo įvykdytus pakartotinius pažeidimus;

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  numatyti, kad pažeidėjas kompensuoja žalą, kai skundo teikėjas prašo laikytis konfidencialumo;

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  publikuoti savo sprendimus, susijusius su c ir d punktais;

e)  sistemingai publikuoti savo sprendimus, susijusius su c ir d punktais;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu suteikiama galimybė sistemingai publikuoti vykdymo užtikrinimo institucijų priimtus sprendimus. Todėl reikia įvardyti ir sugėdyti nesąžiningos prekybos praktiką vykdančias įmones.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  informuoti pirkėjus ir tiekėjus apie savo veiklą metinėse ataskaitose, kuriose, inter alia, nurodomas gautų skundų skaičius ir aprašomi institucijos inicijuoti ir užbaigti tyrimai. Ataskaitoje pateikiama kiekvieno tyrimo dalyko santrauka ir tyrimo rezultatai.

f)  skelbti savo vykdymo užtikrinimo veiksmų ir veiklos apžvalgą metinėse ataskaitose, kuriose, inter alia, aprašomi nustatyti nesąžiningos prekybos praktikos atvejai, nurodomas gautų skundų skaičius ir aprašomi institucijos inicijuoti, vykdomi ir užbaigti tyrimai, taip pat pateikiamas įmonių, dėl kurių pateikta įrodymų, sąrašas. Ataskaitoje pateikiama kiekvieno tyrimo dalyko santrauka, tyrimo išvados ir informacija apie proceso rezultatus ir priimtą sprendimą, atsižvelgiant į nacionalinėje teisėje nustatytas konfidencialumo taisykles.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama garantuoti vykdymo užtikrinimo institucijų darbo ir vykdomų tyrimų konfidencialumą, atsižvelgiant į nacionalines konfidencialumo taisykles.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  valstybės narės užtikrina, kad tų įgaliojimų vykdymui būtų taikomos atitinkamos apsaugos priemonės, susijusios su teise į gynybą, laikantis Sąjungos teisės ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos bendrųjų principų, taip pat tais atvejais, kai skundo teikėjas prašo konfidencialiai tvarkyti informaciją pagal 5 straipsnio 3 dalį.

Pagrindimas

Nagrinėjant anoniminius skundus reikia atsižvelgti į nacionalines taisykles, susijusias su bylos nagrinėjimo ir teismo procesų skaidrumu. Svarbu užtikrinti skundo pateikėjo tapatybės konfidencialumą. Tačiau taip pat būtina užtikrinti, kad nebūtų prieštaraujama Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsniui.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Vykdymo užtikrinimo institucijos prievolės

 

1.   Vykdymo užtikrinimo institucijos kontroliuoja ir užtikrina tinkamą ir teisingą žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės veikimą Sąjungoje.

 

2.   Per 30 dienų nuo skundo gavimo dienos vykdymo užtikrinimo institucija informuoja skundo teikėją apie savo sprendimą imtis arba nesiimti veiksmų dėl skundo.

 

3.   Kai vykdymo užtikrinimo institucija mano, kad nėra pakankamo pagrindo imtis veiksmų dėl skundo, ji priima oficialų pagrįstą sprendimą, kuriuo skundas atmetamas, ir apie jį informuoja skundo teikėją. Sprendimą galima peržiūrėti teismine tvarka.

 

4.   Jei vykdymo užtikrinimo institucija mano, kad yra pakankamas pagrindas imtis veiksmų dėl skundo, ji pradeda ir atlieka tyrimą, kuris užbaigiamas per šešis mėnesius nuo jo pradžios dienos. Tinkamai pagrįstais atvejais šešių mėnesių laikotarpis gali būti pratęstas dar šešiais mėnesiais. Vykdymo užtikrinimo institucija praneša skundo teikėjui apie tokį pratęsimą ir jo priežastis.

 

5.   Kai atlikus tyrimą nustatomas šios direktyvos pažeidimas, vykdymo užtikrinimo institucija pareikalauja, kad pirkėjas nutrauktų draudžiamą prekybos praktiką, ir, laikydamasi nacionalinės teisės nuostatų, skiria piniginę baudą ir (arba) kitas tokio pat veiksmingumo sankcijas pažeidimą įvykdžiusiam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Bauda ir kitos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos padarytai žalai ir atgrasančios atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, trukmę ir sunkumą. Priimant sprendimą dėl taikytinos piniginės baudos ir kitų sankcijų atsižvelgiama į to paties pirkėjo įvykdytus pakartotinius pažeidimus.

 

6.   Vykdymo užtikrinimo institucija gali nepriimti jokių šio straipsnio 5 dalyje nurodytų priemonių, jei šis sprendimas keltų riziką, kad bus atskleista skundo teikėjo tapatybė arba kokia nors kita informacija, kurią atskleidus, skundo teikėjo manymu, bus pakenkta jo interesams, jei skundo teikėjas nurodė tokią informaciją pagal 5 straipsnio 3 dalį.

 

7.   Vykdymo užtikrinimo institucija gali nuspręsti paskelbti savo sprendimus, susijusius su šio straipsnio 5 dalimi.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b straipsnis

 

Deleguotieji aktai

 

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų išdėstyti vykdymo užtikrinimo institucijoms naudoti skirti piniginių baudų dydžio nustatymo kriterijai ir bendra metodika, atsižvelgiant bent į šiuos aspektus: pažeidėjo pajamas, dėl nesąžiningos prekybos praktikos pažeidėjo gautą naudą, nuo pažeidimo nukentėjusių asmenų skaičių ir statusą ir pakartotinai pirkėjo naudojamą nesąžiningą prekybos praktiką.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6c straipsnis

 

Tarpininkavimas arba alternatyvus ginčų sprendimo mechanizmas

 

1.   Nedarant poveikio 6 ir 6a straipsniuose nustatytiems vykdymo užtikrinimo institucijos įgaliojimams ir prievolėms, kilus tiekėjo ir pirkėjo ginčui dėl nesąžiningos prekybos praktikos, apibrėžtos 2 straipsnio -a punkte, valstybės narės skatina naudotis veiksmingomis ir nepriklausomomis tarpininkavimo procedūromis arba alternatyviu ginčų sprendimo mechanizmu.

 

2.   Tarpininkavimo arba alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmo taikymas nedaro poveikio tiekėjo teisei teikti skundą, kaip nustatyta 5 straipsnyje.

 

3.   Komisija gali skatinti dialogą ir keitimąsi pasiteisinusia tarpininkavimo ar alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmo taikymo Sąjungos lygmeniu praktika.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdymo užtikrinimo institucijų bendradarbiavimas

Sąjungos vykdymo užtikrinimo institucijų tinklas

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad vykdymo užtikrinimo institucijos veiksmingai bendradarbiautų viena su kita ir teiktų vienos kitoms savitarpio pagalbą atliekant tarpvalstybinio pobūdžio tyrimus.

1.  Sukuriamas Sąjungos vykdymo užtikrinimo institucijų tinklas (toliau – Tinklas).

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdymo užtikrinimo institucijos kartą per metus susitinka aptarti šios direktyvos taikymą remiantis 9 straipsnio 1 dalyje nurodytomis metinėmis ataskaitomis ir geriausia patirtimi direktyvos taikymo srityje. Tuos susitikimus padeda rengti Komisija.

2.  Tinklo tikslas – būti valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijų ir Komisijos struktūrinio bendradarbiavimo platforma ir supaprastinti Sąjungos vykdymo užtikrinimo institucijų praktiką.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija sukuria ir tvarko interneto svetainę, kuri suteikia galimybę vykdymo užtikrinimo institucijoms ir Komisijai keistis informacija, ypač apie metinius susitikimus.

Išbraukta.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija užtikrina, kad turėtų funkcinę e. pašto dėžutę, kurios adresas būtų paskelbtas jos interneto svetainėje ir kuri būtų skirta padėti mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų apsaugoti ir ginti savo teises nuo nesąžiningos prekybos praktikos, teikiant informaciją apie procedūras. Visa reikiama informacija pateikiama visomis Sąjungos kalbomis.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Sąjungos vykdymo užtikrinimo tinklo struktūra

 

1. Tinklą sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos 4 straipsnyje nurodytos vykdymo užtikrinimo institucijos, du Komisijos atstovai ir jų pakaitiniai nariai.

 

2. Tinklas posėdžiauja reguliariai ir prireikus Komisijos arba valstybės narės tinkamai pagrįstu prašymu.

 

3. Siekdamas palengvinti dialogą ir keitimąsi geriausios patirties pavyzdžiais bei skatinti taikyti bendrą požiūrį, į diskusijas dėl šios direktyvos taikymo Tinklas įtraukia visus susijusius suinteresuotuosius subjektus.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b straipsnis

 

Koordinuoto vykdymo užtikrinimo užduotys

 

1. Tinklo užduotys yra šios:

 

a) aptarti šios direktyvos taikymą, pagrįstą 9 straipsnio 1 dalyje nurodytomis metinėmis ataskaitomis;

 

b) sudaryti sąlygas keitimuisi informacija atitinkamais klausimais, įskaitant 6 straipsnio pirmos pastraipos a punkte minimų tyrimų rezultatus ir naujus nesąžiningos prekybos praktikos atvejus;

 

c) koordinuoti keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi, susijusia su valstybių narių nacionaliniais teisės aktais ir patirtimi koordinuotai ir sistemingai užtikrinant vykdymą, ir sudaryti tam palankesnes sąlygas, siekiant pagerinti bendrą supratimą apie tai, kokių konkrečių rūšių verslo praktika turėtų būti laikoma nesąžiningos prekybos praktika, ir geriau spręsti galimus tarpvalstybinio pobūdžio nesąžiningos prekybos praktikos atvejus;

 

d) nagrinėti visus klausimus, susijusius su šios direktyvos taikymu, ir priimti gaires ir rekomendacijas, kad būtų skatinamas nuoseklus taikymas, be kita ko, sukuriant bendrą nuobaudų apibrėžimo ir nustatymo metodiką;

 

e) skatinti ir supaprastinti bendradarbiavimą su kitais susijusiais tinklais ir grupėmis, ypač Tiekimo grandinės iniciatyva.

 

2. Komisijos užduotys:

 

a) sukurti ir tvarkyti interneto svetainę, kuri suteiktų galimybę vykdymo užtikrinimo institucijoms ir Komisijai keistis informacija, ypač apie metinius susitikimus.

 

b) supaprastinti bendrų vykdymo užtikrinimo institucijų ir, kai tikslinga, trečiųjų šalių vykdymo užtikrinimo institucijų mokymo programų ir darbuotojų mainų organizavimą;

 

c) rengti 7a straipsnio 2 dalyje nurodyto Tinklo susitikimus;

 

d) sudaryti palankias sąlygas teikti technines ar mokslines ekspertines žinias, kad būtų vykdomas vykdymo užtikrinimo institucijų administracinis bendradarbiavimas.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti griežtesnes kovos su nesąžiningos prekybos praktika taisykles nei nustatytosios 3, 5, 6 ir 7 straipsniuose, jeigu tokios nacionalinės taisyklės atitinka vidaus rinkos veikimo taisykles.

1.   Valstybės narės gali išsaugoti arba pradėti taikyti griežtesnes kovos su nesąžiningos prekybos praktika taisykles nei nustatytosios šioje direktyvoje, jeigu tokios nacionalinės taisyklės atitinka vidaus rinkos veikimo taisykles, įskaitant laisvą prekių ir paslaugų judėjimą ir įsisteigimo laisvę, nediskriminavimą bei nešališkos ir nepriklausomos teisminės peržiūros prieinamumą.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės informuoja Komisija apie bet kokias naujas nacionalines taisykles, griežtesnes už nustatytąsias šioje direktyvoje.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Šia direktyva nepažeidžiamos nacionalinės taisyklės, kuriomis siekiama kovoti su nesąžiningos prekybos praktika, neįtraukta į šios direktyvos taikymo sritį, jeigu tokios taisykles suderinamos su vidaus rinkos veikimo taisyklėmis.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c.  Su 6 straipsnio c–e punktais susijusiuose procesuose laikomasi atitinkamos valstybės narės administracinių ir teismo procesų ir principų.

Pagrindimas

Nagrinėjant anoniminius skundus reikia atsižvelgti į nacionalines taisykles, susijusias su bylos nagrinėjimo ir teismo procesų skaidrumu.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

Nacionaliniai žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės veikimo stebėsenos centrai

 

1.  Valstybės narės gali įsteigti nacionalinius žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės veikimo stebėsenos centrus, kurie padėtų teikti informaciją ekonominės veiklos vykdytojams ir valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijoms.

 

2.  Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionaliniai stebėsenos centrai turėtų tinkamų priemonių savo įsipareigojimams vykdyti, ir suteikia jiems šiuos įgaliojimus:

 

a) rinkti visus prieinamus statistinius duomenis, būtinus kainų sudarymo mechanizmams ir maržoms žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, taip pat nesąžiningos prekybos praktikos atvejams analizuoti;

 

b)   nagrinėti surinktą informaciją ir atlikti arba pavesti atlikti jų veiklai būtinus tyrimus;

 

c)   rengti apibendrinamąsias ištirtų grandinių ataskaitas ir užtikrinti reguliarią savo darbų sklaidą;

 

d)   prisidėti prie vykdymo užtikrinimo institucijos rengiamos ataskaitos dėl nesąžiningos įmonių tarpusavio prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje ir (arba) padėti vykdymo užtikrinimo institucijai ją rengti, kaip nustatyta 9 straipsnyje.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sudaryti sąlygas, kad valstybės narės galėtų įsteigti nacionalinius žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės veikimo stebėsenos centrus, kurie padėtų teikti informaciją ekonominės veiklos vykdytojams ir valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijoms apie žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės veikimą.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai ataskaitą dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje. Toje ataskaitoje visų pirma pateikiami visi duomenys, susiję su taisyklių taikymu ir jų vykdymo užtikrinimu pagal šią direktyvą atitinkamoje valstybėje narėje praėjusiais metais.

1.  Ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai ataskaitą dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje. Toje ataskaitoje visų pirma pateikiami visi duomenys, susiję su taisyklių taikymu ir jų vykdymo užtikrinimu pagal šią direktyvą bei vykdymo užtikrinimo institucijos įgyvendinamų priemonių veiksmingumu atitinkamoje valstybėje narėje praėjusiais metais. Valstybės narės užtikrina dialogą su visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant vartotojų organizacijas, dėl tiekimo grandinės veikimo jų teritorijoje.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne anksčiau kaip praėjus trejiems metams nuo šios direktyvos taikymo pradžios, Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą ir Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pateikia ataskaitą, kurioje pristatomi svarbiausi nustatyti faktai.

1.  Praėjus trejiems metams nuo šios direktyvos taikymo pradžios, Komisija atlieka pirmąjį šios direktyvos vertinimą ir Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pateikia ataskaitą, kurioje pristatomi svarbiausi nustatyti faktai.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Tame vertinime vertinami šie dalykai (tačiau jais neapsiribojama):

 

a)   silpniausių žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės veikėjų apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos veiksmingumas;

 

b)   kompetentingų vykdymo užtikrinimo institucijų bendradarbiavimo veiksmingumas ir tai, ar reikia koordinuoti veiksmus, kurių tikslas – užtikrinti, kad būtų vykdomi ir stebimi Sąjungos teisės aktai dėl nesąžiningos prekybos praktikos;

 

 

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Atsižvelgdama į savo ataskaitos išvadas, Komisija gali pateikti atitinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Ataskaita dėl poveikio vartotojams

 

1.   Komisija atlieka vertinimą, kad nustatytų, ar tam tikra prekybos praktika, kuri yra nesąžininga, daro neigiamą poveikį vartotojams, ir pateikia ataskaitą apie svarbiausias Europos Parlamento, Tarybos ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalu komiteto bei Regionų komiteto išvadas.

 

2.   Atsižvelgdama į savo ataskaitos išvadas, Komisija gali pateikti atitinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Esamoms tiekimo sutartims, sudarytoms iki ... [šios direktyvos įsigaliojimo diena], valstybės narės gali nustatyti ne ilgesnį nei šešių mėnesių po ... [šios direktyvos įsigaliojimo diena] trukmės pereinamąjį laikotarpį, per kurį šios sutartys turi būti suderintos su direktyvoje nustatytomis taisyklėmis.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymo bendrosios aplinkybės

Žemės ūkio politika tapo gerokai labiau orientuota į rinką, taigi visiems susijusiems veiklos vykdytojams ir visų pirma žemės ūkio produktų gamintojams tapo labai svarbu, kad žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinė būtų tinkamai ir teisingai valdoma. Žemės ūkio produktų gamintojai itin pažeidžiami nesąžiningos prekybos praktikos (NPP), nes dažnai neturi derybinių galių, kurios atitiktų jų produktus perkančių partnerių derybines galias. Tokią jų padėtį iš esmės lemia jų ribotos alternatyvios galimybės pateikti savo produktus galutiniams vartotojams ir ūkininkavimo sistemos struktūrinis silpnumas, palyginti su jos tolesnės grandies partneriais.

NPP gali daryti neigiamą poveikį veiklos vykdytojų pelnui ir maržai, todėl gali būti sužlugdytas šiaip jau gyvybingų ir konkurencingų rinkos dalyvių verslas. Pavyzdžiui, vienašališkai sumažinus sutartyje numatytą gedžiųjų prekių kiekį, veiklos vykdytojas praranda pajamas, kadangi jam gali būti sunku rasti alternatyvų šių prekių realizavimo būdą. Tiekėjas gali patirti papildomų finansinių išlaidų, jei pirkėjas už pristatytus ir parduotus gedžiuosius produktus sumoka pavėluotai. Galimi tiekėjų įpareigojimai atsiimti produktus, kurių pirkėjas nepardavė, gali reikšti nepagrįstą rizikos perkėlimą tiekėjams. Tiekėjai gali būti priversti prisidėti prie parduotuvėje platintojų vykdomos bendro pobūdžio pardavimo skatinimo veiklos, negaudami už tai sąžiningos naudos dalies, o tai gali nederamai sumažinti tiekėjų maržą.

Plačiai sutariama, kad NPP apraiškų pasitaiko visoje maisto tiekimo grandinėje. Todėl nuo 2009 m. ne mažiau kaip trijuose Komisijos komunikatuose daug dėmesio skirta maisto tiekimo grandinei, įskaitant NPP. 2016 m. birželio mėn. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria paragino Komisiją pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisinės sistemos, susijusios su NPP. 2016 m. gruodžio mėn. Taryba paragino Komisiją atlikti poveikio vertinimą, kad būtų galima pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisinės sistemos arba ne teisėkūros priemonių NPP problemai spręsti.

Specialiosios taisyklės dėl NPP jau galioja 20 valstybių narių. Tačiau jos labai skiriasi. Kai kuriose valstybėse narėse specialių apsaugos nuo NPP priemonių nėra arba jos neveiksmingos. Dar viena galiojanti priemonė – savanoriška Tiekimo grandinės iniciatyva (TGI), t. y. privati pramonės iniciatyva, kuria siekiama valdyti NPP ir sudaryti sąlygas veikti forumui, kuriame nesutarimai sprendžiami ankstyvajame etape ir ne ginčo tvarka. Tačiau mažai tikėtina, kad įgyvendinant TGI bus sukurta visapusiška valdymo sistema. Taip yra dėl to, kad dalyvavimas TGI yra savanoriškas ir kol kas ji neapima visų maisto tiekimo grandinės veiklos vykdytojų. Pavyzdžiui, mažmenininkai yra TGI nariai, tačiau nei mažmeninės prekybos susivienijimai, nei žemės ūkio produktų gamintojams atstovaujančios organizacijos TGI nedalyvauja. Pastarosios prie šios iniciatyvos neprisijungė, nes ji neužtikrina pakankamo skundą teikiančių šalių konfidencialumo ir nesuteikia galimybės imtis nepriklausomų tyrimų arba taikyti sankcijas.

Todėl dabartinis Komisijos pasiūlymas dėl NPP atitinka griežtą ir seniai keliamą Europos ūkininkų bendruomenės reikalavimą ir seniai sklandančią nuomonę, kad ūkininkai turėtų būti geriau apsaugoti nuo perdirbėjų ir mažmenininkų piktnaudžiavimo. Galima teigti, kad tai, jog kol kas nėra NPP reglamentuojančios bendros sistemos, sudaro priešpriešą kitoms pagal BŽŪP valdomoms sritims, kurios turi tiesioginę reikšmę veiklos vykdytojams, kaip antai konkurencijos taisyklėms, valstybės pagalbos taisyklėms ir prekybos standartams. Šiose srityse įgyvendinant bendro rinkos organizavimo principą taikomos nustatytos rinkos sąlygoms, su kuriomis susiduria ES veiklos vykdytojai, svarbios bendros taisyklės (Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013), kuriomis prisidedama prie ekonominės bei socialinės sanglaudos ir vienodų sąlygų bendrojoje rinkoje užtikrinimo.

Šiuo pasiūlymu dėl direktyvos siekiama sumažinti NPP atvejų maisto tiekimo grandinėje skaičių, visoje ES nustatant bendrą minimalųjį apsaugos standartą, kurį sudaro trumpas konkrečių draudžiamos NPP pavyzdžių sąrašas. Apsauga taikoma maisto produktų tiekimo grandinės tiekėjams, kai jie parduoda maisto produktus pirkėjams, kurie nėra mažosios ir vidutinės įmonės. Ši taikymo sritis padeda siekti BŽŪP tikslo pagal SESV 39 straipsnį – užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį.

Komisijos pasiūlymas grindžiamas vieninteliu teisiniu pagrindu – SEVS 43 straipsniu, o šis straipsnis yra pagrindinis BŽŪP teisinis pagrindas. Pasiūlyme numatytos priemonės susijusios su NPP, pasitaikančia žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje prekiaujant produktais, kuriuos gamina žemės ūkio produktų gamintojai. Derėtų pažymėti, kad, remiantis SESV 38 straipsnio 2 ir 3 dalimis, BŽŪP pirmiausia taikoma SESV 1 priede išvardytiems žemės ūkio produktams. Tačiau Europos Sąjungos Teisingumo Teismas aiškiai patvirtino, kad į SESV I priedą (tame priede nurodyti produktai pagal Sutartį laikomi žemės ūkio produktais) neįtrauktiems maisto produktams taip pat gali būti taikomi aktai, priimti pagal SESV 43 straipsnį, jei tai padeda siekti vieno ar kelių BŽŪP tikslų ir jei tai iš esmės taikoma žemės ūkio produktams(1).

Be to, laikantis požiūrio, pagal kurį ginami žemės ūkio produktų gamintojai ir jų asociacijos (kooperatyvai ir kitos gamintojų organizacijos), taip pat reikia atsižvelgti į netiesioginį neigiamą poveikį, kurį jie gali patirti dėl NPP, pasitaikančios tolesniuose maisto tiekimo grandinės etapuose, t. y. kurį gali patirti veiklos vykdytojai, kurie nėra ūkininkai, tačiau kurie dėl silpnos derybinės pozicijos tolesniuose grandinės etapuose yra pažeidžiami NPP. Apsauga nuo NPP, taikoma tolesnės grandies tiekėjams, padeda užkirsti kelią tam, kad ūkininkai patirs nenumatytų padarinių dėl prekybos perorientavimo į investuotojui priklausančius konkurentus (pvz., perdirbimo etapu), kuriems apsauga nėra taikoma (pvz., mažesnė teisinė rizika, kad pirkėjai bus kaltinami dėl NPP).

Be to, Komisija pabrėžia, kad siūlomos priemonės papildo valstybėse narėse taikomas priemones ir TGI elgesio kodeksą.

Pranešėjo pozicija ir siūlomi pakeitimai

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui, nes jau seniai laukta tokios teisėkūros priemonės, kuria būtų ginama žemės ūkio produktų gamintojų derybinė pozicija žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, priemonės, kuria galiausiai galima būtų papildyti Reglamentu (ES) 2017/2393 (Reglamentas „Omnibus“) nustatytas priemones, kuriomis siekiama sustiprinti ūkininkų derybines prerogatyvas ES. Derėtų priminti, kad nuomonę dėl to, jog tokią priemonę būtina priimti, savo 2016 m. lapkričio mėn. išvadomis patvirtino Žemės ūkio rinkų darbo grupė, šiai nuomonei taip pat pritarė Parlamentas savo rezoliucijoje, priimtoje 2016 m. birželio 7 d., ir ES žemės ūkio ministrai, kurie šiuo klausimu vieningai priėmė išvadas 2016 m. gruodžio 12–13 d. neoficialiame Tarybos susitikime Bratislavoje.

Pranešėjas pabrėžia, kad tikslas užbaigti su pasiūlymu dėl NPP susijusią teisėkūros procedūrą iki dabartinės Parlamento kadencijos pabaigos ir taip pateikti Europos ūkininkams šį naują teisės aktą kaip konkretų rezultatą šios kadencijos Parlamentui yra ir svarbus, ir įgyvendinamas. Kalbant apie kitą teisėkūros instituciją, Tarybai pirmininkaujanti Austrija aiškiai davė suprasti, kad ji ketina teikti pasiūlymui dėl NPP didžiausią prioritetą, kaip nurodoma 2018 m. birželio 4 d. Austrijos tvarumo ir turizmo ministrės Elisabeth Köstinger laiške Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) komiteto pirmininkui. Laiške pasiūlymas dėl NPP minimas kaip vienas iš pagrindinių Tarybai pirmininkaujančios Austrijos prioritetų ir primenama, kad ir Parlamentas, ir Taryba ne kartą prašė pasiūlyti teisės aktą ūkininkams, kurie yra silpniausia grandis tiekimo grandinėje, apsaugoti, prieš nusprendžiant, kad „atėjo laikas suderinti dvidešimt skirtingų nacionalinių reglamentų ir nustatyti visoms valstybėms narėms taikytinus minimaliuosius standartus“, kad būtų „išspręstos ūkininkų, su kuriais kiti, galingesni partneriai tiekimo grandinėje elgiasi nesąžiningai, problemos“.

Pranešėjo siūlomi pakeitimai

Nors pranešėjas plačiai remia pasiūlymą, jis vis dėlto siūlo keletą pakeitimų jo veiksmingumui padidinti. Jis siūlo šiuos pakeitimus:

•  išplėsti taikymo sritį, įtraukiant į ją maisto tiekimo grandinės tiekėjus, kurie nėra MVĮ, siekiant įtraukti ūkininkų organizacijas ir išvengti galimo prekybos perorientavimo nuo MVĮ;

•  išplėsti taikymo sritį, įtraukiant į ją visus žemės ūkio produktus, t. y. ne tik maisto produktus, siekiant įtraukti sodininkystės sektorių, pašarų gamybos pramonę ir kitus žemės ūkio sektorius, nepriskiriamus maisto gamybai;

•  išplėsti pirkėjo sąvokos apibrėžtį, įtraukiant į ją tuos veiklos vykdytojus, kurie, nors yra įsisteigę ne ES, perka ir parduoda produktus ES rinkoje. Šiuo pasiūlymu siekiama užkirsti kelią tam, kad pirkėjas galėtų išvengti direktyvos nuostatų laikymosi, paprasčiausiai perkeldamas savo įsisteigimo vietą už ES ribų;

•  vėl kalbant apie pirkėjo sąvokos apibrėžtį, į taikymo sritį kartu su žemės ūkio ir maisto produktų perdirbimu, platinimu arba mažmenine prekyba turėtų būti įtrauktas ir susijusių paslaugų teikimas;

•  įtraukti nesąžiningos prekybos praktikos sąvokos apibrėžtį (tai vienas iš svarbiausių principų), panašią į apibrėžtį, pateiktą 2016 m. gruodžio 12d. Tarybos išvadose, kuri yra minima pasiūlytos direktyvos 1 konstatuojamojoje dalyje;

•  Įtraukti ekonominio priklausomumo, kaip tiekėjo ir pirkėjo galios santykio, sąvokos apibrėžtį;

•  nustatyti apmokėjimo už negedžiuosius produktus terminą, kuris turi būti 60 dienų nuo sąskaitos faktūros apmokėjimo dienos, kaip numatyta ir Direktyvoje 2011/7/ES dėl pavėluoto mokėjimo;

•  netaikyti nuostatų dėl apmokėjimo terminų jokiems ūkininkų įnašams į savo gamintojų organizacijas ir kooperatyvus, taip pat tarpšakinių organizacijų susitarimams, jei tie susitarimai susiję su kokybiškais produktais;

•   apibrėžti, ką reiškia žodžiai „likus per mažai laiko“ (kai pirkėjas atšaukia gedžiųjų maisto produktų užsakymus), nurodant 60 dienų terminą;

•  patobulinti 3 straipsnio 2 dalies įžanginį sakinio formuluotę (vadinamoji pilkoji NPP), įtraukiant ekonominio priklausomumo sąvoką;

•  įtraukti nuostatą dėl valstybių narių galimybės uždrausti bet kokią kitokią nesąžiningą prekybos praktiką (t. y. neapsiriboti 3 straipsnyje nustatytais draudimais), remiantis į 2 straipsnį įtraukta nesąžiningos prekybos praktikos apibrėžtimi;

•  Įtraukti nuostatą dėl privalomų rašytinių sutarčių sudarymo tiekėjui paprašius, kaip Reglamentu „Omnibus“ nustatyta Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamento 168 straipsnyje, ir nuostatą dėl valstybių narių galimybės skatinti didesniu mastu taikyti įvairių tiekimo grandinės veiklos vykdytojų tarpusavio sutartis;

•  įtraukti nuostatą dėl skundų teikėjų galimybės teikti skundus užsienio institucijoms per savo pačių nacionalines institucijas;

•  suteikti atstovaujamosioms asociacijoms teisę teikti skundus vieno ar kelių jų narių vardu;

•  nustatyti vykdymo užtikrinimo institucijos prievolę pradėti tyrimą per 60 dienų nuo skundo pateikimo dienos ir jį užbaigti per 6 mėnesius. Tinkamai pagrįstais atvejais 6 mėnesių laikotarpis gali būti pratęstas dar 6 mėnesiais (taigi visas tyrimas turi būti užbaigtas per 14 mėnesių nuo skundo pateikimo dienos);

•  nustatyti vykdymo užtikrinimo institucijos prievolę tuo atveju, kai yra nustatomas pažeidimas, reikalauti, kad pirkėjas nutrauktų draudžiamą prekybos praktiką;

•  įtraukti nuostatą dėl valstybių narių galimybės skatinti tarpininkavimo arba alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmo taikymą;

•  nustatyti valstybių narių prievolę įtraukti į savo metines ataskaitas Komisijai priemonių, įgyvendinamų siekiant uždrausti NPP, veiksmingumo vertinimą.

(1)

2009 m. liepos 2 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas, byla C-343/07, 50–51 punktai.


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (26.9.2018)

pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Nuomonės referentas(*): Marc Tarabella

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Apskritai nuomonės referentas teigiamai vertina Komisijos pasiūlytą požiūrį kaip pirmą nesąžiningos prekybos praktikos (NPP) maisto tiekimo grandinėje reglamentavimo žingsnį. Vis dėlto nuomonės referentas yra įsitikinęs, kad tam tikrus pasiūlymo punktus reikėtų išdėstyti aiškiau ir patobulinti.

Nuomonės referentas pateikė šiuos pagrindinius pakeitimus:

1. Taikymo srities išplėtimas trimis kryptimis:

• žemės ūkio produktų aprėpties išplėtimas, siekiant apsaugoti visus tiekėjus, įskaitant žemės ūkio produktų gamintojus, kurie tiekia Sutarties I priede nurodytus produktus, neskirtus vartoti žmonėms. Šių produktų gamintojų ir maisto produktus tiekiančių gamintojų padėtis niekuo nesiskiria. Skirtingų sąlygų taikymas jiems reikštų diskriminaciją, draudžiamą Sutartimi ir Europos pagrindinių teisių chartija.

• visos tiekimo grandinės aprėpties išplėtimas, draudžiant NPP visų gamintojų ir pirkėjų naudai. Pasiūlyme turi būti pateikta priemonė, kuria būtų užtikrinta labai ribotą derybinę galią turinčių pažeidžiamiausių veiklos vykdytojų galimybė imtis veiksmų. Sprendimas drausti NPP tik tam tikriems veiklos vykdytojams taip pat yra abejotinas. Jei prekybos praktika yra nesąžininga, ji turi būti draudžiama visiems veiklos vykdytojams. Sutartinių santykių srityje visos įmonės turėtų laikytis geros konkurencijos praktikos, sąžiningumo ir lojalumo principų. Be to, tokio skirtingų sąlygų taikymo objektyvių situacijų skirtumai nepateisina, todėl tai yra diskriminacija;

• taikymo srities išplėtimas, įtraukiant į ją visus pirkėjus, kurie perka ir parduoda produktus vidaus rinkoje, įskaitant pirkėjus, kurių verslo vieta yra ne ES. Šis taikymo srities išplėtimas atitinka tikslą užtikrinti didesnę pažeidžiamiausių tiekėjų apsaugą.

2. Nesąžiningos prekybos praktikos apibrėžtis ir draudimas

Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika ES teisėje nėra apibrėžta. Todėl būtina pasiūlyti pakankamai plačią apibrėžtį. Tokia apibrėžtis būtų ypač naudinga atvejais, neatitinkančiais išsamiame prekybos praktikos pavyzdžių sąraše nurodytų atvejų.

ES teisėje kol kas nėra teisinės sistemos, skirtos verslo verslui (B2B) taikomų nesąžiningų sąlygų klausimui spręsti, todėl būtina atsižvelgti į tiekėjų padėtį, nes daugeliu atvejų jie yra ūkininkai arba MVĮ, taigi yra „silpnosios“ sutarties šalys, ir įdiegti jų apsaugos sistemą. Šia apsauga turėtų būti užtikrinama galios pusiausvyra derantis su pirkėju dėl sutarties. Nuomonės referentas mano, kad reikėtų iš esmės uždrausti pirkėjų ir tiekėjų vienų kitiems taikomą nesąžiningą prekybos praktiką, o ne tik atvejus, įtrauktus į Komisijos pasiūlytą baigtinį draudžiamos NPP pavyzdžių sąrašą. Tokia yra pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 1 dalies prasmė. Šis sąrašas neturi būti kliūtimi taikyti sankcijas už kitokio pobūdžio nesąžiningą praktiką, kuri nebūtinai yra nurodoma sąraše. Būtina uždrausti visus nesąžiningos prekybos praktikos atvejus ir piktnaudžiavimą ekonominės priklausomybės padėtimi, kitaip direktyva praras realią prasmę. Nuomonės referentas taip pat siūlo į draudžiamos prekybos praktikos pavyzdžių sąrašą įtraukti atvejus, kai yra atsisakoma sudaryti rašytinę sutartį su tiekėju arba informuoti tiekėją apie bendrąsias pardavimo sąlygas arba kai yra nepateikiama pakankamai išsami arba aiški informacija apie sutartines pirkimo sąlygas. Galiausiai nuomonės referentas papildo draustinos prekybos praktikos pavyzdžių sąrašą draudimu, taikytinu nuostolingam žemės ūkio arba maisto produktų pardavimui, jeigu dėl jo nėra aiškiai ir nedviprasmiškai susitariama sudarant tiekimo sutartį, išskyrus atvejus, susijusius su produktais, kurių galiojimas baigiasi po dviejų dienų nuo pardavimo datos.

3. Tiekėjo skundų pateikimas ten, kur įsisteigęs pirkėjas arba tiekėjas

Komisijos pasiūlymu, kad tiekėjas skundą turi teikti valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pirkėjas, kaip įtariama, vykdęs uždraustą prekybos praktiką, vykdymo užtikrinimo institucijai, neužtikrinama pakankama apsauga tiekėjams, kurie turės rengti skundus ne savo kalba ir jiems nesuprantamu būdu. Numačius, kad tiekėjas kreipiasi į valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs, instituciją ir ši institucija perduoda skundą valstybės narės, kurioje yra pirkėjas, kompetentingai institucijai, tiekėjai bus labiau apsaugoti.

4. Tarpininkavimas arba alternatyvus ginčų sprendimo mechanizmas

Nuomonės referentas siūlo naują straipsnį dėl tarpininkavimo ir kitų klausimų tiekėjo ir pirkėjo ginčo dėl NPP atveju.

5. Sąjungos vykdymo užtikrinimo tinklo sukūrimas

Nuomonės referentas yra įsitikinęs, kad reikia nustatyti vykdymo užtikrinimo institucijų koordinavimo mechanizmą, kuris galėtų būti sukurtas kaip tinklas, siekiant skatinti geresnį vykdymo užtikrinimo institucijų, ES institucijų ir atitinkamų tiekimo grandinės veiklos vykdytojų koordinavimą. Nuomonės referentas siekia, kad šis tinklas būtų papildytas tikru europiniu aspektu, suteikiant jam įgaliojimus koordinuoti keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi, susijusiomis su valstybių narių nacionalinės teisės aktais ir patirtimi koordinuotai ir sistemingai užtikrinant vykdymą, ir sudaryti jam sąlygas, siekiant pagerinti bendrą supratimą apie tai, kokių konkrečių rūšių verslo praktika turėtų būti laikoma NPP. Panašus mechanizmas yra sukurtas konkurencijos teisės srityje (Europos konkurencijos tinklas, EKT). Juo prisidedama prie nacionalinių konkurencijos institucijų koordinavimo ir faktais bei taikymu grindžiamų diskusijų.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  2010 m. Komisijos vadovaujamame aukšto lygio forume buvo patvirtinti vertikaliųjų santykių maisto produktų tiekimo grandinėje gerosios patirties principai, kuriems pritarė organizacijos, atstovaujančios visoms maisto produktų tiekimo grandinės grandims, įskaitant ūkininkus. Šie principai tapo 2013 m. pradėtos Tiekimo grandinės iniciatyvos pagrindu;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  maisto produktų tiekimo grandinėje maisto produktų gamybos, perdirbimo, rinkodaros, platinimo ir mažmeninės prekybos etapuose – veikia įvairūs veiklos vykdytojai. Ši grandinė yra svarbiausia priemonė, padedanti maisto produktus tiekti „nuo ūkio iki stalo“. Tie veiklos vykdytojai prekiauja maisto produktais, t. y. maistui skirtais pirminiais žemės ūkio produktais, įskaitant žvejybos ir akvakultūros produktus, įtrauktais į Sutarties I priedą, ir kitais maisto produktais, neįtrauktais į tą priedą, gaunamais perdirbus žemės ūkio produktus;

(3)  žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje – žemės ūkio ar maisto produktų gamybos, perdirbimo, rinkodaros, platinimo ir mažmeninės prekybos etapuose – veikia įvairūs veiklos vykdytojai. Ši grandinė yra svarbiausia priemonė, padedanti pristatyti produktus. Tie veiklos vykdytojai prekiauja žemės ūkio ar maisto produktais, t. y. pirminiais žemės ūkio produktais, įskaitant žvejybos ir akvakultūros produktus, įtrauktais į Sutarties I priedą, ir kitais maisto ir žemės ūkio produktais, neįtrauktais į tą priedą, gaunamais perdirbus žemės ūkio produktus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  veiklos vykdytojų skaičius ir dydis įvairiuose maisto tiekimo grandinės etapuose skiriasi. Derybinės galios skirtumai yra susiję su skirtingais veiklos vykdytojų koncentracijos lygiais ir gali sudaryti sąlygas nesąžiningai naudotis derybine galia taikant nesąžiningos prekybos praktiką. Nesąžiningos prekybos praktika yra ypač žalinga mažiesiems ir vidutiniams maisto tiekimo grandinės veiklos vykdytojams. Mažieji ir vidutiniai veiklos vykdytojai daugiausia yra pirminius žemės ūkio produktus tiekiantys žemės ūkio produktų gamintojai;

(5)  laisvė sudaryti sutartį – bet kokių įmonių tarpusavio santykių pagrindas rinkos ekonomikoje, ir šalys turėtų galėti sudaryti jų poreikius labiausiai atitinkančias sutartis. Vis dėlto veiklos vykdytojų skaičius ir dydis įvairiuose maisto tiekimo grandinės etapuose skiriasi. Todėl derybinės galios skirtumai yra susiję su skirtingais veiklos vykdytojų koncentracijos lygiais ir gali sudaryti sąlygas nesąžiningai naudotis derybine galia taikant nesąžiningos prekybos praktiką. Nesąžiningos prekybos praktika yra ypač žalinga mažiesiems ir vidutiniams maisto tiekimo grandinės veiklos vykdytojams. Mažieji ir vidutiniai veiklos vykdytojai daugiausia yra pirminius žemės ūkio produktus tiekiantys žemės ūkio produktų gamintojai;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  dauguma valstybių narių, tačiau ne visos, yra priėmusios specialias nacionalines taisykles, kad apsaugotų tiekėjus nuo įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje. Tais atvejais, kai yra galimybė remtis sutarčių teise arba savireguliavimo iniciatyvomis, bijoma, kad skundo teikėjui bus keršijama, o tai riboja praktinę tokių teisių gynimo priemonių vertę. Todėl kai kurios valstybės narės, priėmusios specialias apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos taisykles, įgalioja administracines institucijas užtikrinti jų vykdymą. Vis dėlto valstybių narių taikomoms apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos taisyklėms – tiek, kiek jų yra – būdingi dideli skirtumai;

(6)  dauguma valstybių narių, tačiau ne visos, yra priėmusios specialias nacionalines taisykles, kad apsaugotų tiekėjus nuo įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje. Baimė, kad skundo teikėjui bus keršijama, dažnai laikoma problema imantis teisių gynimo priemonių. Todėl kai kurios valstybės narės, priėmusios specialias apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos taisykles, įgalioja administracines institucijas užtikrinti jų vykdymą. Vis dėlto valstybių narių taikomoms apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos taisyklėms – tiek, kiek jų yra – būdingi dideli skirtumai;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant sumažinti nesąžiningos prekybos praktikos atvejų ir padėti užtikrinti deramą žemės ūkio produktų gamintojų gyvenimo lygį, reikėtų įvesti apsaugos nuo tam tikros akivaizdžiai nesąžiningos prekybos praktikos minimalųjį Sąjungos standartą. Jis turėtų būti naudingas visiems maisto produktus tiekiantiems žemės ūkio produktų gamintojams arba fiziniams ir juridiniams asmenims, įskaitant gamintojų organizacijas ir gamintojų organizacijų asociacijas, jei visi šie asmenys atitinka Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB1 priede nustatytą labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžtį. Tie labai maži, mažieji ar vidutiniai tiekėjai ypač pažeidžiami nesąžiningos prekybos praktikos ir mažiausiai pajėgūs su ja kovoti, nepatirdami neigiamo poveikio savo ekonominiam gyvybingumui. Su nesąžiningos prekybos praktika susijusi finansinė našta, tenkanti mažosioms ir vidutinėms įmonėms, dažnai pereina visą grandinę ir pasiekia žemės ūkio produktų gamintojus, todėl apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos taisyklės taip pat turėtų padėti ginti mažuosius ir vidutinius tarpinius tiekėjus tolesniuose pirminės gamybos etapuose. Tarpinių tiekėjų apsauga taip pat turėtų padėti išvengti nenumatytų pasekmių (ypač susijusių su nepagrįstu kainų didinimu), t. y. prekybos perorientavimo nuo perdirbtuosius produktus gaminančių žemės ūkio produktų gamintojų ir jų asociacijų į neapsaugotus tiekėjus;

(7)  siekiant sumažinti nesąžiningos prekybos praktikos atvejų ir padėti užtikrinti deramą žemės ūkio produktų gamintojų gyvenimo lygį, reikėtų įvesti apsaugos nuo tam tikros akivaizdžiai nesąžiningos prekybos praktikos minimalųjį Sąjungos standartą. Jis turėtų būti naudingas visiems žemės ūkio ar maisto produktus tiekiantiems žemės ūkio produktų gamintojams arba fiziniams ir juridiniams asmenims, įskaitant gamintojų organizacijas ir gamintojų organizacijų asociacijas. Tie tiekėjai ypač pažeidžiami nesąžiningos prekybos praktikos ir mažiausiai pajėgūs su ja kovoti, nepatirdami neigiamo poveikio savo ekonominiam gyvybingumui. Su nesąžiningos prekybos praktika susijusi finansinė našta, tenkanti įmonėms, dažnai pereina visą grandinę ir pasiekia žemės ūkio produktų gamintojus, todėl apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos taisyklės taip pat turėtų padėti ginti tarpinius tiekėjus tolesniuose pirminės gamybos etapuose. Tarpinių tiekėjų apsauga taip pat turėtų padėti išvengti nenumatytų pasekmių (ypač susijusių su nepagrįstu kainų didinimu), t. y. prekybos perorientavimo nuo perdirbtuosius produktus gaminančių žemės ūkio produktų gamintojų ir jų asociacijų į neapsaugotus tiekėjus;

____________________

 

1 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti taikymo sritį, draudžiant nesąžiningą prekybos praktiką visų gamintojų ir pirkėjų labui. Pasiūlyme turi būti pateikta priemonė, kuria būtų užtikrinta labai ribotą derybinę galią turinčių pažeidžiamiausių veiklos vykdytojų galimybė imtis veiksmų. Jei prekybos praktika yra nesąžininga, ji turi būti draudžiama visiems veiklos vykdytojams. Sutartinių santykių srityje visos įmonės turėtų laikytis geros konkurencijos praktikos, sąžiningumo ir lojalumo principų. Objektyvių ir pakankamų situacijų skirtumai nepateisina skirtingų sąlygų taikymo, todėl tai yra diskriminacija.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  su perdirbimu ir platinimu žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje susijusios paslaugos turėtų būti įtrauktos į šios direktyvos taikymo sritį. Tokios paslaugos, kaip, pavyzdžiui, vežimas, dezinfekavimas ar sąskaitų išrašymas, į minėtą taikymo sritį neturėtų patekti, nes jos nesusijusios su perdirbimu ir platinimu žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  kadangi pirkėjo įsisteigimo vieta ne visada yra ta pati vieta, kurioje žemės ūkio ir maisto produktai pristatomi ir parduodami, visiems pirkėjams, neatsižvelgiant į jų įsisteigimo vietą, turėtų būti taikomos atitinkamos taisyklės, jei produktai, kuriuos jie perka, yra skirti ES žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinei;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į direktyvos taikymo sritį įtraukti visus pirkėjus, perkančius ir parduodančius produktus vidaus rinkoje, įskaitant pirkėjus, kurie yra įsisteigę ne Europos Sąjungoje, siekiant užkirsti kelią tam, kad pirkėjai galėtų išvengti direktyvos nuostatų taikymo jiems.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  ne Sąjungoje įsisteigę tiekėjai, parduodami maisto produktus Sąjungoje įsisteigusiems pirkėjams, turėtų turėti galimybę remtis minimaliuoju Sąjungos standartu, kad būtų išvengta nenumatyto iškreipiamojo poveikio, susijusio su tiekėjų apsauga Sąjungoje;

(8)  ne Sąjungoje įsisteigę tiekėjai, parduodami žemės ūkio ir maisto produktus pirkėjams, turėtų turėti galimybę remtis minimaliuoju Sąjungos standartu, kad būtų išvengta nenumatyto iškreipiamojo poveikio, susijusio su tiekėjų apsauga Sąjungoje;

Pagrindimas

Mažėjanti pajamų dalis, kurią gauna smulkieji maisto gamintojai ir darbuotojai besivystančiose šalyse ir dėl nesąžiningos prekybos praktikos jų patiriamos darbo sąlygos, kenkia Sąjungos vystymosi politikai ir jų tikslams pagal Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  dauguma valstybių narių jau yra priėmusios nacionalines apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos taisykles (nors jos ir skiriasi), todėl siekiant įvesti minimalųjį apsaugos standartą pagal Sąjungos teisę tikslinga priimti direktyvą. Tai turėtų sudaryti sąlygas valstybėms narėms įtraukti atitinkamas taisykles į savo nacionalinę teisinę sistemą taip, kad būtų užtikrinta darni sistema. Valstybėms narėms neturėtų būti kliudoma priimti ir savo teritorijoje taikyti griežtesnius nacionalinius įstatymus, ginančius mažuosius bei vidutinius tiekėjus ir pirkėjus nuo nesąžiningos prekybos praktikos, įmonių vienų kitoms taikomos maisto tiekimo grandinėje, jei laikomasi Sąjungos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas vidaus rinkos veikimas, nustatytų apribojimų;

(10)  dauguma valstybių narių jau yra priėmusios nacionalines apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos taisykles (nors jos ir skiriasi), todėl siekiant įvesti minimalųjį apsaugos standartą pagal Sąjungos teisę tikslinga priimti direktyvą. Tai turėtų sudaryti sąlygas valstybėms narėms įtraukti atitinkamas taisykles į savo nacionalinę teisinę sistemą taip, kad būtų užtikrinta darni sistema. Valstybėms narėms neturėtų būti kliudoma priimti ir savo teritorijoje taikyti griežtesnius nacionalinius įstatymus, ginančius tiekėjus ir pirkėjus nuo nesąžiningos prekybos praktikos, įmonių vienų kitoms taikomos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, jei laikomasi Sąjungos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas vidaus rinkos veikimas, nustatytų apribojimų;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  nesąžiningos prekybos praktikos atvejų gali pasitaikyti bet kuriame maisto produkto pardavimo etape, t. y. prieš sudarant pardavimo sandorį, jo sudarymo metu arba jį sudarius, todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šios direktyvos nuostatos būtų taikomos tokios praktikos atvejais, kai jie pasitaiko;

(11)  nesąžiningos prekybos praktikos atvejų gali pasitaikyti bet kuriame maisto produkto pardavimo etape, t. y. prieš sudarant pardavimo sandorį, jo sudarymo metu arba jį sudarius, arba pirkėjui teikiant paslaugas tiekėjui, todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šios direktyvos nuostatos būtų taikomos tokios praktikos atvejais, kai jie pasitaiko;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  gamintojų organizacijų arba tokių organizacijų asociacijų teikiami skundai gali padėti apsaugoti informaciją apie atskirų organizacijos narių – mažųjų ir vidutinių tiekėjų – kurie mano, kad susiduria su nesąžiningos prekybos praktika, tapatybę. Todėl valstybių narių paskirtoms vykdymo užtikrinimo institucijoms turėtų būti suteikta galimybė priimti ir nagrinėti tokių subjektų pateiktus skundus ir kartu ginti atsakovo procesines teises;

(14)  gamintojų ar tiekėjų organizacijų arba tokių organizacijų asociacijų, taip pat su gamintojais dirbančių arba patvirtintų žinių, susijusių su prekybos praktika žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėse, turinčių organizacijų, įskaitant nevyriausybines ir pilietinės visuomenės organizacijas, teikiami skundai gali padėti apsaugoti informaciją apie atskirų organizacijos narių – mažųjų ir vidutinių tiekėjų – kurie mano, kad susiduria su nesąžiningos prekybos praktika, tapatybę. Todėl valstybių narių paskirtoms vykdymo užtikrinimo institucijoms turėtų būti suteikta galimybė priimti ir nagrinėti tokių subjektų pateiktus skundus ir kartu ginti atsakovo procesines teises;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  ypatingą dėmesį reikėtų skirti skundo pateikėjų ir kitų nuo atitinkamos praktikos nukentėjusių asmenų tapatybės apsaugai, jeigu valdžios institucija laikosi Direktyvos 6 straipsnio e punkte numatyto įpareigojimo;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  valstybių narių paskirtoms vykdymo užtikrinimo institucijoms turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai, kad jos galėtų veiksmingai rinkti visą faktinę informaciją, t. y. teikti prašymus pateikti informaciją. Joms taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai atitinkamais atvejais nurodyti nutraukti draudžiamą praktiką. Atgrasomosios priemonės, tokios kaip įgaliojimas skirti baudas ir tyrimo rezultatų publikavimas, gali paskatinti šalis keisti elgseną ir priimti ikiteisminius sprendimus, todėl vykdymo užtikrinimo institucijų įgaliojimai turėtų apimti įgaliojimus taikyti tokias priemones. Komisija ir valstybių narių paskirtos vykdymo užtikrinimo institucijos turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi bendro požiūrio į šioje direktyvoje nustatytų taisyklių taikymą. Visų pirma vykdymo užtikrinimo institucijos turėtų vienos kitoms teikti savitarpio pagalbą, pavyzdžiui, keistis informacija ir teikti pagalbą atliekant tarpvalstybinio pobūdžio tyrimus;

(15)  valstybių narių paskirtoms vykdymo užtikrinimo institucijoms turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai, kad jos galėtų atlikti savo užduotis. Joms taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai atitinkamais atvejais nurodyti nutraukti draudžiamą praktiką, kad būtų užtikrintas teisingas ir tinkamas žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės veikimas. Atgrasomosios priemonės, tokios kaip įgaliojimas skirti nuobaudas, įskaitant pinigines baudas ar bet kokias kitas sankcijas, ir tyrimo rezultatų publikavimas, gali paskatinti šalis keisti elgseną ir priimti ikiteisminius sprendimus, todėl vykdymo užtikrinimo institucijų įgaliojimai turėtų apimti įgaliojimus taikyti tokias priemones. Būtina sukurti Sąjungos vykdymo užtikrinimo tinklą (toliau –Tinklas), kurio veiklą užtikrintų Komisija ir kurio tikslas būtų koordinuoti ir palengvinti keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi, susijusiomis su valstybių narių nacionalinės teisės aktais ir patirtimi koordinuotai ir sistemingai užtikrinant vykdymą, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi bendro požiūrio į šioje direktyvoje nustatytų taisyklių taikymą. Tinklas taip pat turėtų padėti pagerinti bendrą supratimą apie tai, kokių konkrečių rūšių verslo praktika turėtų būti laikoma NPP, ir geriau spręsti galimus tarpvalstybinio pobūdžio NPP atvejus;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  siekiant gerinti žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės veikimą, valstybės narės turėtų galėti skatinti taikyti tarpininkavimą arba alternatyvų ginčų sprendimo mechanizmą, o Komisija turėtų sudaryti palankias sąlygas plėtoti visų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų dialogą ir keitimąsi geriausios patirties pavyzdžiais ES lygmeniu;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekdama sudaryti palankesnes sąlygas reikalavimų vykdymui užtikrinti, Komisija turėtų padėti rengti valstybių narių paskirtų vykdymo užtikrinimo institucijų susitikimus, per kuriuos būtų galima keistis geriausia patirtimi ir dalytis atitinkama informacija. Komisija turėtų sukurti ir tvarkyti interneto svetainę, kuri tokį keitimąsi palengvintų;

(16)  siekdama sudaryti palankesnes sąlygas reikalavimų vykdymui užtikrinti, Komisija turėtų padėti rengti Tinklo susitikimus, per kuriuos būtų galima keistis geriausia patirtimi ir dalytis atitinkama informacija. Komisija turėtų sukurti ir tvarkyti interneto svetainę, kuri tokį keitimąsi palengvintų;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  šioje direktyvoje nustatytos taisyklės neturėtų riboti valstybių narių galimybės išlaikyti esamas griežtesnes taisykles arba priimti tokias taisykles ateityje, jei laikomasi Sąjungos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas vidaus rinkos veikimas, nustatytų apribojimų. Tos taisyklės būtų taikomos kartu su savanoriškomis valdymo priemonėmis;

(17)  šioje direktyvoje nustatytos taisyklės neturėtų riboti valstybių narių galimybės išlaikyti esamas griežtesnes taisykles arba priimti tokias taisykles ateityje, jei laikomasi Sąjungos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas vidaus rinkos veikimas, nustatytų apribojimų. Toms taisyklėms būtų taikoma išankstinio pranešimo procedūra ir jos būtų taikomos kartu su savanoriškomis valdymo priemonėmis;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  kad būtų galima veiksmingai įgyvendinti politiką, susijusią su įmonių vienų kitoms taikoma nesąžiningos prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje, Komisija turėtų atlikti šios direktyvos taikymo peržiūrą ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Atliekant peržiūrą ypatingą dėmesį taip pat reikėtų skirti tam, ar ateityje (be to, kad ginami mažieji ir vidutiniai tiekėjai) būtų pagrįsta ginti ir mažuosius bei vidutinius maisto produktų pirkėjus tiekimo grandinėje,

(19)  kad būtų galima veiksmingai įgyvendinti politiką, susijusią su įmonių vienų kitoms taikoma nesąžiningos prekybos praktika žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, Komisija turėtų atlikti šios direktyvos taikymo peržiūrą ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Atliekant peržiūrą ypatingą dėmesį taip pat reikėtų skirti tam, ar ateityje (be to, kad ginami tiekėjai) būtų pagrįsta ginti ir maisto produktų pirkėjus tiekimo grandinėje,

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šioje direktyvoje nustatomas minimalus draudžiamos nesąžiningos prekybos praktikos, pirkėjų ir tiekėjų vienų kitiems taikomos maisto tiekimo grandinėje, pavyzdžių sąrašas, taip pat nustatomos minimaliosios reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisyklės ir vykdymo užtikrinimo institucijų tarpusavio koordinavimo tvarka.

1.  Šioje direktyvoje nustatomas minimalus draudžiamos nesąžiningos prekybos praktikos, pirkėjų ir tiekėjų vienų kitiems taikomos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, pavyzdžių sąrašas, taip pat nustatomos minimaliosios reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisyklės ir vykdymo užtikrinimo institucijų tarpusavio koordinavimo tvarka.

 

(Šis pakeitimas – frazė „maisto tiekimo grandinė“ keičiama fraze „žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinė“ – taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ši direktyva taikoma tam tikrai nesąžiningos prekybos praktikai, pasitaikančiai, kai tiekėjas, kuris yra mažoji ir vidutinė įmonė, parduoda maisto produktus pirkėjui, kuris nėra mažoji ir vidutinė įmonė.

2.  Ši direktyva taikoma tam tikrai nesąžiningos prekybos praktikai, pasitaikančiai, kai tiekėjas parduoda žemės ūkio ir maisto produktus pirkėjui, kuris nėra mažoji ir vidutinė įmonė.

 

(Šis pakeitimas – frazė „maisto tiekimo grandinė“ keičiama fraze „žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinė“ – taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  nesąžiningos prekybos praktika – praktika, kuria smarkiai nukrypstama nuo tinkamo verslo elgesio, kuri prieštarauja sąžiningumo ir sąžiningos dalykinės praktikos principams ir kurią vienas prekybos partneris vienašališkai primeta kitam;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pirkėjas Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, perkantis maisto produktus prekybos tikslais. Terminas „pirkėjas“ gali apimti tokių fizinių ar juridinių asmenų grupę;

a)  pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra mažoji ar vidutinė įmonė, nepriklausomai nuo jo įsisteigimo vietos, perkantis žemės ūkio ar maisto produktus prekybos tikslais, kad galėtų juos perdirbti ar platinti Sąjungoje, arba teikiantis su perdirbimu ir platinimu susijusias paslaugas tiekėjams. Terminas „pirkėjas“ gali apimti tokių fizinių ar juridinių asmenų grupę;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  maisto produktai – Sutarties I priede nurodyti maistui skirti produktai ir tame priede nenurodyti maistui skirti produktai, gauti perdirbus tuos produktus;

d)  žemės ūkio ir maisto produktai – Sutarties I priede nurodyti maistui skirti produktai, tame priede nenurodyti maistui skirti produktai, gauti perdirbus tuos produktus, ir žemės ūkio produktai;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  gedieji maisto produktai – maisto produktai, kurie, jei nėra sandėliuojami, apdorojami, pakuojami ar kitaip konservuojami siekiant apsaugoti nuo gedimo, tampa netinkami vartoti žmonėms.

e)  gedieji žemės ūkio ir maisto produktai – švieži žemės ūkio ir maisto produktai, kurie, visų pirma, dėl spartaus gedimo, susijusio su jų natūraliomis savybėmis, jei nėra sandėliuojami, apdorojami, pakuojami ar kitaip konservuojami siekiant apsaugoti nuo gedimo, tampa netinkami vartoti žmonėms arba nebegali būti naudojami pagal paskirtį;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  ekonominė priklausomybė – padėtis, kai pirkėjo ir tiekėjo komercinių santykių nutraukimas gali kelti grėsmę tiekėjo veiklos tęstinumui ir kai tiekėjas neturi šiems komerciniams santykiams alternatyvaus sprendimo, kurį būtų galima įgyvendinti per priimtiną laikotarpį. Laikoma, kad tai atvejis, kai pirkėjui tenka bent 40 proc. tiekėjo apyvartos;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų draudžiama ši prekybos praktika:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų draudžiama bent ši prekybos praktika:

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pirkėjas atšaukia gedžiųjų maisto produktų užsakymus likus per mažai laiko, kad būtų galima pagrįstai tikėtis, jog tiekėjas ras alternatyvų šių produktų pardavimo arba panaudojimo būdą;

b)  pirkėjas vienašališkai atšaukia gedžiųjų žemės ūkio ar maisto produktų užsakymus likus per mažai laiko, kad būtų galima pagrįstai tikėtis, jog tiekėjas ras alternatyvų šių produktų pardavimo arba panaudojimo būdą;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pirkėjas vienašališkai atgaline data pakeičia tiekimo sutarties sąlygas dėl tiekimo ar pristatymo dažnumo, laiko arba tiekiamų ar pristatomų produktų kiekio, taip pat dėl maisto produktų kokybės standartų ar kainų;

c)  pirkėjas vienašališkai atgaline data pakeičia tiekimo sutarties sąlygas dėl tiekimo ar pristatymo dažnumo, laiko arba tiekiamų ar pristatomų produktų kiekio, taip pat dėl žemės ūkio ar maisto produktų kokybės standartų, kainų ar mokėjimo sąlygų;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  tiekėjas moka už maisto produktų nuostolius pirkėjo patalpose, kurie patiriami ne dėl tiekėjo aplaidumo ar kaltės.

d)  tiekėjas moka už žemės ūkio ar maisto produktų nuostolius pirkėjo patalpose, kurie patiriami, kai produktas jau perduotas pirkėjo nuosavybėn, ir kurie atsirado ne dėl tiekėjo aplaidumo ar kaltės.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  pirkėjas atskleidžia trečiajai šaliai konfidencialią informaciją, kuria su juo pasidalijo tiekėjas (pavyzdžiui, tiekimo sutarties turinį arba komercines paslaptis), arba kitu būdu tyčia arba dėl aplaidumo netinkamai naudoja tokią informaciją; tai apima atvejus, kai pirkėjas naudoja tokią informaciją savo konkuruojančiam produktui kurti;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  pirkėjas primeta arba bando primesti nepagrįstą arba neproporcingą savo ekonominės rizikos perkėlimą tiekėjui;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad toliau nurodyta prekybos praktika būtų uždrausta, jei dėl jos nėra aiškiai ir nedviprasmiškai susitarta sudarant tiekimo sutartį:

2.  Valstybės narės užtikrina, kad toliau nurodyta prekybos praktika būtų uždrausta, jei sutarties šalys, sudarydamos teikimo sutartį, dėl jos nesusitaria aiškiai, nedviprasmiškai ir lengvai suprantama kalba arba jei ją lemia tiekėjo ekonominė priklausomybė nuo pirkėjo, suteikianti pirkėjui galimybę tas sąlygas primesti:

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pirkėjas ima iš tiekėjo mokestį, jei pirkėjas tiekėjo maisto produktus sandėliuoja, demonstruoja arba įtraukia į sąrašus;

b)  pirkėjas ima iš tiekėjo mokestį, jei pirkėjas tiekėjo žemės ūkio ar maisto produktus sandėliuoja, demonstruoja arba įtraukia į sąrašus;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  nuostolingas žemės ūkio ar maisto produktų perpardavimas, išskyrus atvejus, kai jis susijęs su produktais, kurių galiojimas baigiasi po dviejų dienų nuo pardavimo datos;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Sutartiniai santykiai

 

Tiekėjas gali reikalauti, kad bet kokiam prekių ar paslaugų teikimui būtų taikoma rašytinė teikimo sutartis, kuri būtų sudaryta aiškia ir nedviprasmiška kalba, į kurią būtų įtraukti visi susiję prekybos sutarties aspektai ir kurioje būtų nurodytos bent šios sąlygos:

(

a) sutarties šalys;

 

b) sutarties objektas;

 

c) teikiamų produktų ar paslaugų mastas, kaina ir kokybė;

 

d) mokėjimai;

 

e) nuobaudos sutarties nevykdymo atveju;

 

f) sutarties trukmė ir, jei taikoma, atnaujinimas;

g) nutraukimo priežastys, įskaitant pagrįstą pranešimo laikotarpį;

 

h) galiojanti teisė.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės apie paskirtąją vykdymo užtikrinimo įstaigą praneša Komisijai.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tiekėjas skundą turi teikti valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pirkėjas, kaip įtariama, vykdęs uždraustą prekybos praktiką, paskirtai vykdymo užtikrinimo institucijai.

1.  Prieš pateikdamas skundą, tiekėjas, kai įmanoma, naudojasi sukurtomis tarpininkavimo paslaugomis. Jei tokia galimybė laikoma netinkama arba problema tokiu būdu neišsprendžiama, tiekėjas skundą turi teikti valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pirkėjas, kaip įtariama, vykdęs uždraustą prekybos praktiką, paskirtai vykdymo užtikrinimo institucijai arba valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs tiekėjas, vykdymo užtikrinimo institucijai. Pastaruoju atveju ta vykdymo užtikrinimo institucija perduoda skundą valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pirkėjas, kaip įtariama, vykdęs uždraustą prekybos praktiką, vykdymo užtikrinimo institucijai.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Teisę teikti skundą turi gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos, kurių narys (-iai) ar kurių narių narys (-iai) mano, kad nukentėjo nuo draudžiamos prekybos praktikos.

2.  Tiekėjų ar gamintojų organizacijos arba tiekėjų ar gamintojų organizacijų asociacijos, kaip numatyta pagal Reglamentą (ES) 1308/2013, ir profesinės žemės ūkio organizacijos, kurių narys (-iai) ar kurių narių narys (-iai) mano, kad nukentėjo nuo draudžiamos prekybos praktikos, ne pelno nevyriausybinės organizacijos ir pilietinės visuomenės organizacijos, taip pat su gamintojais dirbančios arba patvirtintų žinių, susijusių su prekybos praktika maisto tiekimo grandinėse, turinčios organizacijos turi teisę teikti skundą tų organizacijų ar asociacijų narių vardu ir tinkamai dalyvauti procedūrose, atsižvelgiant į tikslą nustatyti pažeidimą ir laikantis 6 straipsnio nuostatų.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Skundo teikėjui paprašius, vykdymo užtikrinimo institucija užtikrina skundo teikėjo tapatybės ir bet kokios kitos informacijos konfidencialumą, kurią atskleidus, skundo teikėjo manymu, bus pakenkta jo interesams. Skundo teikėjas nurodo tokią informaciją galimame prašyme laikyti duomenis konfidencialiais.

3.  Skundo teikėjui paprašius, vykdymo užtikrinimo institucija užtikrina skundo teikėjo tapatybės anonimiškumą arba bet kokios kitos informacijos konfidencialumą, kurią atskleidus, skundo teikėjo manymu, bus pakenkta jo interesams. Skundo teikėjas nurodo tokią informaciją galimame prašyme užtikrinti anonimiškumą arba laikyti duomenis konfidencialiais. Valdžios institucija užtikrina procedūros anonimiškumą arba konfidencialumą atsakovo labui. Tai nekenkia atsakovo procesinėms teisėms.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Jei vykdymo užtikrinimo institucija mano, kad yra pakankamas pagrindas imtis veiksmų dėl skundo, ji atlieka tyrimą per ne ilgesni kaip šešių mėnesių laikotarpį. Sudėtingais ir deramai pagrįstais atvejais šį laikotarpį galima pratęsti ne daugiau kaip šešiais mėnesiais. Vykdymo užtikrinimo institucija praneša skundo pateikėjui apie tokį pratęsimą ir jo priežastis.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Tarpininkavimas arba alternatyvus ginčų sprendimo mechanizmas

 

1.  Nedarant poveikio 6 straipsnyje nustatytiems vykdymo užtikrinimo institucijos įgaliojimams ir prievolėms, dėl nesąžiningos prekybos praktikos kilusio tiekėjo ir pirkėjo ginčo atveju valstybės narės gali skatinti taikyti tarpininkavimą arba alternatyvų ginčų sprendimo mechanizmą.

 

2.  Tarpininkavimo arba alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmo taikymas nedaro poveikio tiekėjo teisei teikti skundą, kaip nustatyta 5 straipsnyje.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad vykdymo užtikrinimo institucija turėtų tinkamų priemonių, ir suteikia jai šiuos įgaliojimus:

Valstybės narės užtikrina, kad paskirtoji vykdymo užtikrinimo institucija turėtų reikiamų išteklių, įskaitant pakankamus biudžeto ir kompetencijos išteklius, kad įgyvendintų savo įsipareigojimus, ir suteikia jai šiuos įgaliojimus:

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  vykdant tyrimus atlikti patikras vietoje iš anksto apie jas nepranešus;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  priimti sprendimą, kuriuo būtų nustatytas 3 straipsnyje nustatytų draudimų pažeidimas, ir reikalauti, kad pirkėjas nutrauktų draudžiamos prekybos praktiką. Institucija gali nepriimti tokio sprendimo, jei jis keltų riziką, kad bus atskleista skundo teikėjo tapatybė arba kokia nors kita informacija, kurią atskleidus, skundo teikėjo manymu, bus pakenkta jo interesams, jei skundo teikėjas nurodė tokią informaciją pagal 5 straipsnio 3 dalį;

c)  pagal taikomus nacionalinės teisės aktus priimti sprendimą, kuriuo būtų nustatytas 3 straipsnyje nustatytų draudimų pažeidimas, ir reikalauti, kad pirkėjas nutrauktų draudžiamos prekybos praktiką. Institucija gali nepriimti tokio sprendimo, jei jis keltų riziką, kad bus atskleista skundo teikėjo tapatybė arba kokia nors kita informacija, kurią atskleidus, skundo teikėjo manymu, bus pakenkta jo interesams, jei skundo teikėjas nurodė tokią informaciją pagal 5 straipsnio 3 dalį;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  pažeidėjui skirti piniginę baudą. Bauda turi būti veiksminga, proporcinga ir atgrasanti atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, trukmę ir sunkumą;

d)  pažeidėjui skirti nuobaudas, įskaitant pinigines baudas ar kitas atgrasomąsias sankcijas, laikantis nacionalinės teisės aktų. Nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos sukeltai žalai ir atgrasomos atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, trukmę ir sunkumą.

 

Nustatydama taikytiną sankciją, vykdymo užtikrinimo institucija atsižvelgia į to paties veiklos vykdytojo padarytus pakartotinius pažeidimus;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad vykdymo užtikrinimo institucijos veiksmingai bendradarbiautų viena su kita ir teiktų vienos kitoms savitarpio pagalbą atliekant tarpvalstybinio pobūdžio tyrimus.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad vykdymo užtikrinimo institucijos veiksmingai bendradarbiautų viena su kita Sąjungos vykdymo užtikrinimo tinkle ir teiktų vienos kitoms savitarpio pagalbą atliekant tarpvalstybinio pobūdžio tyrimus.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdymo užtikrinimo institucijos kartą per metus susitinka aptarti šios direktyvos taikymą remiantis 9 straipsnio 1 dalyje nurodytomis metinėmis ataskaitomis ir geriausia patirtimi direktyvos taikymo srityje. Tuos susitikimus padeda rengti Komisija.

2.  Vykdymo užtikrinimo institucijos kartą per metus Sąjungos vykdymo užtikrinimo tinklo formatu susitinka aptarti šios direktyvos taikymą. Tuos susitikimus padeda rengti Komisija.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Sąjungos vykdymo užtikrinimo tinklo sudėtis ir užduotys

 

1.  Sąjungos vykdymo užtikrinimo tinklą (toliau – Tinklas) sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos vykdymo užtikrinimo institucijos, du atstovai iš Komisijos ir atitinkami jų pakaitiniai nariai.

 

Tinklas rengia susitikimus reguliariai ir, jei reikia, Komisijos arba valstybės narės tinkamai pagrįstu prašymu.

 

Tinklas įtraukia visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus į šios direktyvos taikymo aptarimą, siekdamas palengvinti dialogą ir keitimąsi gerąja patirtimi bei skatinti bendrą požiūrį.

 

2.  Tinklo užduotys:

 

a)  aptarti šios direktyvos taikymą, pagrįstą 9 straipsnio 1 dalyje nurodytomis metinėmis ataskaitomis;

 

b)  sudaryti sąlygas keitimuisi informacija atitinkamais klausimais, įskaitant 6 straipsnio pirmos pastraipos a punkte minimų tyrimų rezultatus ir naujus nesąžiningos prekybos praktikos atvejus;

 

c)  koordinuoti keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi, susijusiomis su valstybių narių nacionalinės teisės aktais ir patirtimi koordinuotai ir sistemingai užtikrinant vykdymą, ir sudaryti jam sąlygas, siekiant pagerinti bendrą supratimą apie tai, kokių konkrečių rūšių verslo praktika turėtų būti laikoma NPP, ir geriau spręsti galimus tarpvalstybinio pobūdžio NPP atvejus;

 

d)  apsvarstyti ir išanalizuoti naujas nesąžiningos prekybos praktikos formas;

 

e)  nagrinėti visus klausimus, susijusius su šios direktyvos taikymu, ir teikti gaires bei rekomendacijas, be kita ko, sukuriant bendrą nuobaudų apibrėžties ir taikymo metodiką, kad ši direktyva būtų nuosekliai taikoma.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti griežtesnes kovos su nesąžiningos prekybos praktika taisykles nei nustatytosios 3, 5, 6 ir 7 straipsniuose, jeigu tokios nacionalinės taisyklės atitinka vidaus rinkos veikimo taisykles.

Valstybės narės gali nustatyti griežtesnes kovos su nesąžiningos prekybos praktika taisykles nei nustatytosios 1, 3, 5, 6 ir 7 straipsniuose, jeigu tokios nacionalinės taisyklės atitinka vidaus rinkos veikimo taisykles, įskaitant laisvą prekių ir paslaugų judėjimą ir įsisteigimo laisvę, nediskriminavimą ir nešališkos ir nepriklausomos peržiūros teismine tvarka prieinamumą.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Apie visas naujas nacionalines taisykles, kuriomis viršijamos šios direktyvos nuostatos, pranešama Komisijai likus trims mėnesiams iki jų taikymo, kad ji juos apsvarstytų pagal procedūrą, išdėstytą Direktyvos (ES) 2015/1535 5 ir 6 straipsniuose.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybių narių institucijos vykdo diskusijas su visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant vartotojų organizacijas, dėl tiekimo grandinės veikimo jų valstybėje narėje ir jų veiksmų įgyvendinant šios direktyvos tikslus efektyvumo.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne anksčiau kaip praėjus trejiems metams nuo šios direktyvos taikymo pradžios, Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą ir Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pateikia ataskaitą, kurioje pristatomi svarbiausi nustatyti faktai.

1.  Ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo šios direktyvos taikymo pradžios, Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą ir Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pateikia ataskaitą, kurioje pristatomi svarbiausi nustatyti faktai. Atliekant šį vertinimą atsižvelgiama į poreikį peržiūrėti šią direktyvą, visų pirma tam, kad būtų įtrauktos naujos nesąžiningos prekybos praktikos formos.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Nesąžininga prekybos praktika įmonių tarpusavio maisto produktų tiekimo grandinėje

Nuorodos

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

2.5.2018

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

5.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Marc Tarabella

23.4.2018

Svarstymas komitete

11.7.2018

3.9.2018

 

 

Priėmimo data

24.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

6

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Igor Šoltes, Ivan Štefanec

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eric Andrieu, Philippe Loiseau

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

21

+

ECR

Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Eric Andrieu, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

6

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Anneleen Van Bossuyt

PPE

Carlos Coelho, Andreas Schwab

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (26.9.2018)

pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Nuomonės referentė: Linda McAvan

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vystymosi komitetas pritaria Komisijos pasiūlytai direktyvai dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje. Nesąžiningos prekybos praktika Europos maisto tiekimo grandinėje prisideda prie pajamų stygiaus, maisto atliekų, mažesnių maisto standartų ir šiuolaikinės vergovės tiek ES, tiek už jos ribų. Šia direktyva suteikiama vertinga galimybė kovoti su nesąžiningos prekybos praktika visoje Sąjungoje ir užtikrinti, kad maisto tiekimo grandinės veiktų visiems.

Vystymosi komitetas ypač palankiai vertina tai, kad ši direktyva taikoma tiekėjams nepriklausomai nuo jų buvimo vietos ES ar už jos ribų. ES nepriklausančiose šalyse įsikūrę ES maisto grandinės tiekėjai gali turėti ribotą prieigą prie informacijos, teisinių žinių ir lėšų, todėl jie yra ypač pažeidžiami nesąžiningos prekybos praktikos atveju. Siekiant iš tiesų sukurti vienodas sąlygas, kurios būtų naudingos tiek ES, tiek ne ES gamintojams, labai svarbu įveikti šį disbalansą, užtikrinant vienodas sąlygas, užkertant kelią priverstiniam kainų mažinimui ir užtikrinant tinkamą kapitalo grąžą ūkininkams visame pasaulyje.

Europos Sąjunga savo sutartyse įsipareigojo prisidėti prie darnaus vystymosi ir darnaus vystymosi tikslų (DVT). Bet koks nesąžiningos prekybos praktikos, kurią Europos pirkėjai taiko ne ES gamintojams, priėmimas prieštarautų Sąjungos įsipareigojimui siekti politikos suderinamumo vystymosi labui ir pakenktų ES politikos tikslams jos šalyse partnerėse.

Ne ES šalių ūkininkų įtraukimas yra visapusiškai pagrįstas argumentais, pateiktais Komisijos atliktame poveikio vertinime, kurio 6.3.3 skirsnyje teigiama, kad neįtraukus šių ūkininkų gali būti iškraipyta konkurencija ir prekyba; pirkėjai būtų skatinami pirkti iš užsienio tiekėjų, kurie nebūtų apsaugoti taisyklėmis dėl nesąžiningos prekybos praktikos. Todėl ES tiekėjams taip pat naudinga, kad ši direktyva būtų vienodai taikoma visiems tiekėjams. Šiame poveikio vertinime Komisija taip pat įspėja, kad tarptautinio tiekimo grandinių aspekto nepaisymas gali lemti tai, kad atitinkama praktika nepateks į vykdymo užtikrinimo institucijų kompetencijos sritį. Komisijos poveikio vertinime taip pat teigiama, kad diskusijose dėl diskriminacijos taip pat pasisakoma už tiekėjų iš trečiosios šalies įtraukimą. Šiomis aplinkybėmis siūlomais pakeitimais siekiama užtikrinti aiškias taisykles tiek ES, tiek ne ES ūkininkams.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  maisto produktų tiekimo grandinėje – maisto produktų gamybos, perdirbimo, rinkodaros, platinimo ir mažmeninės prekybos etapuose – veikia įvairūs veiklos vykdytojai. Ši grandinė yra svarbiausia priemonė, padedanti maisto produktus tiekti „nuo ūkio iki stalo“. Tie veiklos vykdytojai prekiauja maisto produktais, t. y. maistui skirtais pirminiais žemės ūkio produktais, įskaitant žvejybos ir akvakultūros produktus, įtrauktais į Sutarties I priedą, ir kitais maisto produktais, neįtrauktais į tą priedą, gaunamais perdirbus žemės ūkio produktus;

(3)  žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje – žemės ūkio ir maisto produktų gamybos, perdirbimo, importo, eksporto, rinkodaros, platinimo, mažmeninės prekybos ir pardavimo galutiniams vartotojams etapais – veikia įvairūs veiklos vykdytojai. Ši grandinė yra svarbiausia priemonė, padedanti žemės ūkio ir maisto produktus tiekti „nuo ūkio iki stalo“. Tie veiklos vykdytojai prekiauja žemės ūkio ir maisto produktais, t. y. maistui skirtais pirminiais žemės ūkio produktais, įskaitant žvejybos ir akvakultūros produktus, įtrauktais į Sutarties I priedą, ir kitais maisto produktais, neįtrauktais į tą priedą, gaunamais perdirbus žemės ūkio produktus;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  veiklos vykdytojų skaičius ir dydis įvairiuose maisto tiekimo grandinės etapuose skiriasi. Derybinės galios skirtumai yra susiję su skirtingais veiklos vykdytojų koncentracijos lygiais ir gali sudaryti sąlygas nesąžiningai naudotis derybine galia taikant nesąžiningos prekybos praktiką. Nesąžiningos prekybos praktika yra ypač žalinga mažiesiems ir vidutiniams maisto tiekimo grandinės veiklos vykdytojams. Mažieji ir vidutiniai veiklos vykdytojai daugiausia yra pirminius žemės ūkio produktus tiekiantys žemės ūkio produktų gamintojai;

(5)  veiklos vykdytojų skaičius ir dydis įvairiuose žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės etapais skiriasi. Derybinės galios skirtumai yra susiję su skirtingais veiklos vykdytojų koncentracijos lygiais ir gali sudaryti sąlygas nesąžiningai naudotis derybine galia taikant nesąžiningos prekybos praktiką. Nesąžiningos prekybos praktika yra ypač žalinga mažiesiems ir vidutiniams maisto tiekimo grandinės veiklos vykdytojams tiek Sąjungoje, tiek ir už jos ribų. Pirminius žemės ūkio produktus tiekiantys žemės ūkio produktų gamintojai dažnai yra mažieji ir vidutiniai veiklos vykdytojai žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje;

Pagrindimas

Smulkieji maisto gamintojai ir darbuotojai besivystančiose šalyse tiesiogiai ar netiesiogiai kenčia dėl įtakingiausių veiklos vykdytojų maisto tiekimo grandinėje primestos nesąžiningos prekybos praktikos.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant sumažinti nesąžiningos prekybos praktikos atvejų ir padėti užtikrinti deramą žemės ūkio produktų gamintojų gyvenimo lygį, reikėtų įvesti apsaugos nuo tam tikros akivaizdžiai nesąžiningos prekybos praktikos minimalųjį Sąjungos standartą. Jis turėtų būti naudingas visiems maisto produktus tiekiantiems žemės ūkio produktų gamintojams arba fiziniams ir juridiniams asmenims, įskaitant gamintojų organizacijas ir gamintojų organizacijų asociacijas, jei visi šie asmenys atitinka Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB priede nustatytą labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžtį12. Tie labai maži, mažieji ar vidutiniai tiekėjai ypač pažeidžiami nesąžiningos prekybos praktikos ir mažiausiai pajėgūs su ja kovoti, nepatirdami neigiamo poveikio savo ekonominiam gyvybingumui. Su nesąžiningos prekybos praktika susijusi finansinė našta, tenkanti mažosioms ir vidutinėms įmonėms, dažnai pereina visą grandinę ir pasiekia žemės ūkio produktų gamintojus, todėl apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos taisyklės taip pat turėtų padėti ginti mažuosius ir vidutinius tarpinius tiekėjus tolesniuose pirminės gamybos etapuose. Tarpinių tiekėjų apsauga taip pat turėtų padėti išvengti nenumatytų pasekmių (ypač susijusių su nepagrįstu kainų didinimu), t. y. prekybos perorientavimo nuo perdirbtuosius produktus gaminančių žemės ūkio produktų gamintojų ir jų asociacijų į neapsaugotus tiekėjus;

(7)  siekiant sumažinti nesąžiningos prekybos praktikos atvejų, padėti užtikrinti deramą žemės ūkio produktų gamintojų gyvenimo lygį Sąjungoje ir už jos ribų, užkirsti kelią nesaugiai ir netvariai praktikai bei mažų garantijų darbo sąlygoms, sumažinti pavojų maisto saugai ir maisto atliekų susidarymą maisto tiekimo grandinėje, reikėtų įvesti apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos minimalųjį Sąjungos standartą. Jis turėtų būti naudingas visiems žemės ūkio ir maisto produktus tiekiantiems žemės ūkio produktų gamintojams arba fiziniams ir juridiniams asmenims, įskaitant gamintojų organizacijas ir gamintojų organizacijų asociacijas, nepadidinant administracinės naštos. Labai maži, mažieji ar vidutiniai tiekėjai ypač pažeidžiami nesąžiningos prekybos praktikos ir mažiausiai pajėgūs su ja kovoti, nepatirdami neigiamo poveikio savo ekonominiam gyvybingumui. Su nesąžiningos prekybos praktika susijusi finansinė našta, tenkanti įmonėms, dažnai pereina visą grandinę ir pasiekia žemės ūkio produktų gamintojus, todėl apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos taisyklės taip pat turėtų padėti ginti tarpinius tiekėjus tolesniais pirminės gamybos etapais. Tarpinių tiekėjų apsauga tiek Sąjungoje, tiek ir už jos ribų, taip pat turėtų padėti išvengti nenumatytų pasekmių (ypač susijusių su nepagrįstu kainų didinimu), t. y. prekybos perorientavimo nuo perdirbtuosius produktus gaminančių žemės ūkio produktų gamintojų ir jų asociacijų į neapsaugotus tiekėjus;

__________________

 

12 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

 

Pagrindimas

Nesąžiningos prekybos praktika skatina maisto švaistymą ir pavojų maisto saugai, nesaugią ir netvarią praktiką ir pavojingas darbo sąlygas bei grėsmę mažiems maisto produktų gamintojams bei darbuotojams visoje maisto tiekimo grandinėje, dirbantiems tiek Europos Sąjungoje, tiek ir visame pasaulyje. Be to, kadangi apsauga turi būti toliau plečiama link vartotojų grandies, ji gali būti išplėsta tiek, kad apimtų tiekėjus apskritai.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  ne Sąjungoje įsisteigę tiekėjai, parduodami maisto produktus Sąjungoje įsisteigusiems pirkėjams, turėtų turėti galimybę remtis minimaliuoju Sąjungos standartu, kad būtų išvengta nenumatyto iškreipiamojo poveikio, susijusio su tiekėjų apsauga Sąjungoje;

(8)  siekiant užtikrinti, kad ES laikytųsi pagal Sutartį numatyto įsipareigojimo dėl politikos suderinamumo vystymosi labui ir savo įsipareigojimų siekti darnaus vystymosi tikslų, ne Sąjungoje įsisteigę tiekėjai, parduodami žemės ūkio ir maisto produktus tais produktais prekiaujantiems ir ES rinkai juos teikiantiems pirkėjams, turėtų turėti galimybę remtis minimaliuoju Sąjungos standartu, kad būtų išvengta nenumatyto iškreipiamojo poveikio, susijusio su tiekėjų apsauga Sąjungoje;

Pagrindimas

Tai, kad dėl nesąžiningos prekybos praktikos mažėja pajamų dalis, kurią gauna smulkieji maisto gamintojai ir darbuotojai besivystančiose šalyse, ir prastėja jų darbo sąlygos, kenkia Sąjungos vystymosi politikai ir jos tikslams pagal Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  sutrikusi galios pusiausvyra maisto tiekimo grandinėje ir prekybos centrų nesąžiningos prekybos praktika daug kainuoja, tai lemia ir reikšmingai didina neigiamą socialinį poveikį ir poveikį aplinkai daugumoje žemės ūkio produktus gaminančių ir neturtingų šalių, įskaitant pagrindinių žmogaus teisių nepaisymą, diskriminaciją dėl lyties, negalėjimą uždirbti pragyvenimą užtikrinančio darbo užmokesčio ir ilgas darbo valandas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  gamintojų organizacijų arba tokių organizacijų asociacijų teikiami skundai gali padėti apsaugoti informaciją apie atskirų organizacijos narių – mažųjų ir vidutinių tiekėjų – kurie mano, kad susiduria su nesąžiningos prekybos praktika, tapatybę. Todėl valstybių narių paskirtoms vykdymo užtikrinimo institucijoms turėtų būti suteikta galimybė priimti ir nagrinėti tokių subjektų pateiktus skundus ir kartu ginti atsakovo procesines teises;

(14)  gamintojų organizacijų arba tokių organizacijų asociacijų bei su gamintojais dirbančių arba patvirtintų žinių, susijusių su prekybos praktika maisto tiekimo grandinėse, turinčių organizacijų, įskaitant nevyriausybines ir pilietinės visuomenės organizacijas arba bet kokią kitą suinteresuotąją trečiąją šalį, teikiami skundai gali padėti apsaugoti informaciją apie atskirų organizacijos narių – mažųjų ir vidutinių tiekėjų – kurie mano, kad susiduria su nesąžiningos prekybos praktika, tapatybę. Todėl valstybių narių paskirtoms vykdymo užtikrinimo institucijoms turėtų būti suteikta galimybė priimti ir nagrinėti tokių subjektų pateiktus skundus ir kartu ginti atsakovo procesines teises;

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suteikti atstovaujamosioms asociacijoms teisę teikti skundus vieno ar kelių savo narių vardu, nes dauguma pavienių tiekėjų neturi galimybių tai daryti savarankiškai.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ši direktyva taikoma tam tikrai nesąžiningos prekybos praktikai, pasitaikančiai, kai tiekėjas, kuris yra mažoji ir vidutinė įmonė, parduoda maisto produktus pirkėjui, kuris nėra mažoji ir vidutinė įmonė.

2.  Ši direktyva taikoma tam tikrai nesąžiningos prekybos praktikai, pasitaikančiai, kai tiekėjas parduoda žemės ūkio ir maisto produktus pirkėjui, įskaitant gamintojų organizacijų ar kooperatyvų ir jų narių sandorius.

Pagrindimas

Būtina išplėsti taikymo sritį ir įtraukti visus pirkėjus, kad būtų galima užkirsti kelią nesąžiningos prekybos praktikos perdavimui tiekimo grandinėje nesuteikiant nukentėjusiems gamintojams ir tiekėjams jokių galimybių naudotis skundų mechanizmais („domino efektas“). Reikia įtraukti kooperatyvų ir jų narių sandorius, visų pirma, pieno sektoriuje, kuriame kooperatyvai dažnai yra įgiję didelę derybinę galią savo narių atžvilgiu.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pirkėjas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, perkantis maisto produktus prekybos tikslais. Terminas „pirkėjas“ gali apimti tokių fizinių ar juridinių asmenų grupę;

a)  pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, nepriklausomai nuo jo įsisteigimo vietos, perkantis žemės ūkio ar maisto produktus prekybos tikslais, kad pateiktų juos ES rinkai. Terminas „pirkėjas“ gali apimti tokių fizinių ar juridinių asmenų grupę;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  nesąžiningos prekybos praktika – praktika, kuria labai nukrypstama nuo tinkamo ir sąžiningo verslo elgesio, kuri prieštarauja sąžiningumo ir sąžiningos dalykinės praktikos principams ir kuri pirkėjo vienašališkai primetama tiekėjui, arba kuria primetamas nepagrįstas ir neproporcingas pirkėjo ekonominės rizikos perkėlimas tiekėjui arba jį bandoma primesti; arba kuria prieš sudarant, sudarant arba sudarius sutartį tiekėjui komerciniuose santykiuose primetamos teisės ir pareigos, kurioms būdingas didelis disbalansas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  tiekimo susitarimas – raštu sudarytas tiekėjo ir pirkėjo susitarimas, aiškiai ir skaidriai apimantis atitinkamus komercinio susitarimo aspektus, įskaitant šalių pavadinimus, jų teises ir prievoles, kainą, trukmę, pristatymo sąlygas, mokėjimo sąlygas, taip pat sutarties dalyką, vykdymą ir sutarties nutraukimo sąlygas;

Pagrindimas

Šia apibrėžtimi siekiama padėti atsižvelgti į kitus šioje direktyvoje siūlomus aspektus ir užtikrinti su jais susijusią stebėseną. Siekiant skaidrumo, reikia raštu sudaryti susitarimą, kad būtų galima stebėti, ar nesama piktnaudžiavimo atvejų, kurie yra reglamentuoti ir draudžiami pagal šią direktyvą, ir į juos reaguoti.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų draudžiama ši prekybos praktika:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų draudžiama bet kokia nesąžiningos prekybos praktika, įskaitant bent šią prekybos praktiką:

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pirkėjas atšaukia gedžiųjų maisto produktų užsakymus likus per mažai laiko, kad būtų galima pagrįstai tikėtis, jog tiekėjas ras alternatyvų šių produktų pardavimo arba panaudojimo būdą;

b)  pirkėjas vienašališkai atšaukia gedžiųjų maisto produktų užsakymus likus per mažai laiko, kad būtų galima pagrįstai tikėtis, jog tiekėjas ras alternatyvų šių produktų pardavimo arba panaudojimo būdą už tą pačią kainą;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  pirkėjas naudoja atvirkštinius elektroninius aukcionus arba dviejų etapų aukcionus, kad sumažintų kainas; šie aukcionai nereglamentuojami ir rengiami taip, jog pagal juos neužtikrinamas derybų, kainų nustatymo ir aukciono dalyvių, konkuruojančių perkant ES sertifikuotos kokybės ir kilmės, taip pat nesertifikuotus žemės ūkio ir maisto produktus, skaidrumas;

Pagrindimas

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pirkėjas vienašališkai atgaline data pakeičia tiekimo sutarties sąlygas dėl tiekimo ar pristatymo dažnumo, laiko arba tiekiamų ar pristatomų produktų kiekio, taip pat dėl maisto produktų kokybės standartų ar kainų;

c)  pirkėjas vienašališkai pakeičia tiekimo sutarties sąlygas dėl tiekimo ar pristatymo dažnumo, laiko arba tiekiamų ar pristatomų produktų kiekio, taip pat dėl maisto produktų kokybės standartų ar kainų arba mokėjimų sąlygų;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  tiekėjas moka už maisto produktų nuostolius pirkėjo patalpose, kurie patiriami ne dėl tiekėjo aplaidumo ar kaltės.

d)  tiekėjas moka už maisto produktų nuostolius pirkėjo patalpose, kurie patiriami, kai produktas pateko pirkėjo atsakomybėn, o ne dėl tiekėjo aplaidumo ar kaltės;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  pirkėjas parduoda tam tikrus žemės ūkio ir maisto produktus už mažesnę nei pirkimo kaina, kad skatintų kitų produktų pardavimą (nuostolingiausi produktai);

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  pirkėjas nenuosekliai tvirtina, kad produktai neatitinka kosmetinių specifikacijų, kad panaikintų arba sumažintų tiekimo sutarties sąlygas;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dc)  pirkėjas naudoja pernelyg griežtus „minimalios laikymo trukmės kriterijus“, kad nepriimtų užsakymo, dėl kurio susitarta anksčiau, arba nepriimtų užsakymo, kuris dėl su tiekėju nesusijusių priežasčių buvo nepakankamai sparčiai apdorotas;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dd)  pirkėjas reikalauja, kad tiekėjai padengtų pirkėjo pateiktų netikslių prognozių finansines išlaidas, kad tiekėjas galėtų suplanuoti, kad jo gaminiai atitiktų numatytus užsakymus.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tiekėjas skundą turi teikti valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pirkėjas, kaip įtariama, vykdęs uždraustą prekybos praktiką, paskirtai vykdymo užtikrinimo institucijai.

1.  Tiekėjas skundą turi teikti valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pirkėjas, kaip įtariama, vykdęs uždraustą prekybos praktiką, paskirtai vykdymo užtikrinimo institucijai, nepatirdamas su tuo susijusių administracinių ir procedūrinių išlaidų.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Už ES ribų įsisteigęs tiekėjas pateikia skundą bet kurios valstybės narės vykdymo užtikrinimo institucijai. Gavusi skundą, vykdymo užtikrinimo institucija perduoda jį valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pirkėjas, kaip įtariama, vykdęs uždraustą prekybos praktiką, vykdymo užtikrinimo institucijai (jeigu jos skiriasi).

Pagrindimas

Ši direktyva taip pat taikoma ne ES tiekėjams, todėl šiuo pakeitimu jiems suteikiamas skundo pateikimo mechanizmas. Tai būtina norint išvengti diskriminacijos tarp ES ir ne ES tiekėjų ir išvengti konkurencijos iškraipymo ir prekybos perorientavimo. Tai svarbu prisidedant prie politikos suderinamumo vystymosi labui, dėl kurio įsipareigota pagal Sutartį, ir ES įsipareigojimų pagal darnaus vystymosi tikslus.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Kai pirkėjas yra įsisteigęs ne Sąjungoje, tiekėjas teikia skundą valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, vykdymo užtikrinimo institucijai. Tais atvejais, kai tiekėjas yra įsisteigęs ne Sąjungoje, tiekėjas gali teikti skundą bet kuriai paskirtajai vykdymo užtikrinimo institucijai.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Teisę teikti skundą turi gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos, kurių narys (-iai) ar kurių narių narys (-iai) mano, kad nukentėjo nuo draudžiamos prekybos praktikos.

2.  Teisę teikti skundą turi Sąjungoje ir už jos ribų esančios gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos, kurių narys (-iai) ar kurių narių narys (-iai) mano, kad nukentėjo nuo draudžiamos prekybos praktikos, ir su gamintojais dirbančios arba įrodytų žinių, susijusių su prekybos praktika maisto tiekimo grandinėse, turinčios organizacijos, įskaitant nevyriausybines organizacijas ir pilietinės visuomenės organizacijas arba kitas organizacijas, veikiančias gamintojų ar bet kurios kitos suinteresuotosios šalies vardu.

Pagrindimas

Siekiant įveikti baimę ir užtikrinti veiksmingą prieinamumą pažeidžiamiems dalyviams, būtina išplėsti teisę pateikti skundą organizacijoms, kurios siekia skatinti sąžiningumą tiekimo grandinėse ir remia pažeidžiamus dalyvius, pvz., smulkiuosius maisto gamintojus ir moteris. Tai ypač taikytina šalims, kurioms būdingas žemas valdymo lygis ir didelė nelygybė.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4a.  Komisija parengia daugiakalbį vadovą, kuris skelbiamas jos interneto svetainėje ir kuriame paaiškinama, kaip parengti skundą ir kokia informacija turi būti teikiama atitinkamoms vykdymo užtikrinimo institucijoms visoje Sąjungoje, kad būtų galima nuspręsti, ar galima pradėti oficialų tyrimą.

Pagrindimas

MVĮ dažnai neturi patirties ir praktinės patirties ginant savo teises. Tai ypač aktualu MVĮ besivystančiose šalyse. Todėl Komisijos patarimai ir parama yra būtini, kad MVĮ galėtų apginti savo teises ir užtikrinti jų vykdymą.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Komisija įgaliota priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų išdėstyti kriterijai ir bendra metodika, į kuriuos turi atsižvelgti vykdymo užtikrinimo institucijos, nustatydamos piniginių baudų dydį, atsižvelgiant bent į šiuos aspektus: pažeidėjo pajamas, dėl nesąžiningos prekybos praktikos pažeidėjo gautą naudą, nuo pažeidimo nukentėjusių asmenų skaičių ir statusą ir pakartotinai pirkėjo taikomą nesąžiningos prekybos praktiką.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija užtikrina, kad Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) GD turėtų veikiančią e. pašto dėžutę, lengvai prieinamą jo interneto svetainėje, kad galėtų padėti mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų apsaugoti ir ginti savo teises nuo nesąžiningos prekybos praktikos1a, teikdama informaciją apie procedūras. Visa reikiama informacija pateikiama visomis ES kalbomis.

 

______________

 

1a http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3b.  Glaudžiai bendradarbiaudamos Komisija ir valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijos taiko šios direktyvos sąlygas. Be to, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, nustato ir peržiūri kitas bendradarbiavimo tinkle sąlygas, įskaitant informacijos teikimo, konsultacijų ir atvejų, susijusių su tarpvalstybinės nesąžiningos prekybos praktika, paskirstymą.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nesąžiningos prekybos praktikos, apimančios įvairių valstybių narių subjektus ir už ES ribų veikiančius subjektus, problema būtų sprendžiama vienodai, o vykdymo užtikrinimo institucijos galėtų dalytis informacija, priskirti tarpvalstybinės nesąžiningos prekybos praktikos atvejus ir derinti savo požiūrį, būtina veiksmus koordinuoti ES lygmeniu. Be to, tinklu sukuriamas informacinis punktas ne ES tiekėjams, nežinantiems kuriai nacionalinei vykdymo institucijai teikti skundą.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai ataskaitą dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje. Toje ataskaitoje visų pirma pateikiami visi duomenys, susiję su taisyklių taikymu ir jų vykdymo užtikrinimu pagal šią direktyvą atitinkamoje valstybėje narėje praėjusiais metais.

1.  Ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai ataskaitą dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje. Toje ataskaitoje visų pirma pateikiami visi duomenys, susiję su taisyklių taikymu ir jų vykdymo užtikrinimu pagal šią direktyvą atitinkamoje valstybėje narėje praėjusiais metais, ypatingą dėmesį skiriant tarpvalstybinės nesąžiningos prekybos praktikai ir tiesioginiam bei netiesioginiam poveikiui, kurį ši praktika daro tiekėjams, įskaitant tiekėjus, įsisteigusius ne Sąjungoje. Valstybės narės taip pat teikia ataskaitas dėl šios direktyvos įgyvendinimo poveikio mažinant maisto atliekas, didinant maisto saugą ir skatinant tvarią praktiką maisto tiekimo grandinėje.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne anksčiau kaip praėjus trejiems metams nuo šios direktyvos taikymo pradžios, Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą ir Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pateikia ataskaitą, kurioje pristatomi svarbiausi nustatyti faktai.

1.  Praėjus trejiems metams nuo šios direktyvos taikymo pradžios, Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą ir Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pateikia ataskaitą, kurioje pristatomi svarbiausi nustatyti faktai. Ataskaitoje ypatingas dėmesys skiriamas šios direktyvos veiksmingumui saugant pažeidžiamiausius subjektus nuo nesąžiningos prekybos praktikos visoje maisto tiekimo grandinėje tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų. Joje taip pat įvertinamas šios direktyvos indėlis mažinant maisto atliekas, gerinant maisto kokybę ir skatinant tvarią praktiką maisto tiekimo grandinėje. Šioje ataskaitoje atsižvelgiama į poreikį peržiūrėti šią direktyvą, visų pirma tam, kad būtų įtrauktos naujos nesąžiningos prekybos praktikos formos, ir pasinaudoti duomenimis apie gamybos išlaidas ir kainų pokyčius žemės ūkio maisto tiekimo grandinėje, kad būtų nustatyti sąžiningų kainų nustatymo tiekimo susitarime kriterijai. Komisija, remdamasi šia ataskaita, gali pateikti tinkamų teisėkūros pasiūlymų.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Nesąžininga prekybos praktika įmonių tarpusavio maisto produktų tiekimo grandinėje

Nuorodos

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

13.9.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Linda McAvan

11.7.2018

Svarstymas komitete

29.8.2018

 

 

 

Priėmimo data

24.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

11

1

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Adam Szejnfeld

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Asim Ademov, Andrea Bocskor

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

11

+

ALDE

Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

1

-

ECR

Eleni Theocharous

5

0

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Željana Zovko

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (17.9.2018)

pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Nuomonės referentė: Pilar Ayuso

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Ūkininkai Europos Sąjungoje užima silpniausią vietą maisto grandinėje, nes jų derybinė galia yra labai nedidelė. Pastaraisiais metais įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) buvo nustatytos tam tikros naujos nuostatos, kuriomis siekta pagerinti ūkininkų padėtį rinkoje skatinant didesnę tiekimo koncentraciją pasitelkiant gamintojų organizacijas.  

Nors pasiekta tam tikrų teigiamesnių politinių pokyčių, vis dar esama galimybių tobulinti teisės aktus ir reikia dar daug ką padaryti, kad būtų užtikrinta geriausia įvairių subjektų pusiausvyra. Didelis žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinės susiskaidymas, tai, kad BŽŪP paramos priemonės grindžiamos į rinką nukreiptu požiūriu, ir didėjantis kainų svyravimas yra veiksniai, dėl kurių tiekėjams ir pirkėjams labai svarbu užtikrinti tinkamas vienodas sąlygas.  

Svarbu pabrėžti, kad taikant nesąžiningos prekybos praktiką ūkininkai gali patirti ekonominių nuostolių, atsveriančių su BŽŪP subsidijomis, kurios vis dažniau skiriamos atsižvelgiant į aplinkos tvarumą, susijusius pranašumus. Esama daug nesąžiningos prekybos praktikos rūšių, tačiau kai kurių rūšių prekybos praktika, pavyzdžiui, sąmoningai nuostolingas pardavimas, yra labai dažnai pasitaikanti, o dėl teisinių spragų ir neaiškumų nukentėjusieji turi nedaug galimybių su tokia praktika kovoti. 

Europos Sąjungai jau laikas reaguoti į šią padėtį ir pabandyti kurti teisinę sistemą, kuri padėtų užtikrinti geresnę pusiausvyrą maisto grandinėje. Taikant nesąžiningos prekybos praktiką Europos Sąjungoje mažėja daugelio žemės ūkio įmonių pelningumas, todėl valstybės narės negali į šią padėtį žiūrėti tiesiog pro pirštus. Prieš kelerius metus priimta vadinamoji Tiekimo grandinės iniciatyva padėjo nustatyti teigiamą gerosios patirties principų rinkinį, tačiau siekiant veiksmingai kovoti su nesąžiningos prekybos praktika šio rinkinio, deja, nepakanka, nes nėra nustatyta nuobaudų už šių principų netaikymą ir nėra numatyta galimybės pateikti konfidencialų skundą. 

Turime pasveikinti Europos Komisiją, nes ji žengė pirmąjį žingsnį priimdama šios srities ES teisės aktus ir siūlydama būtiniausias visoms valstybės narėms taikytinas nuostatas. Vis dėlto, kad šis pasiūlymas nebūtų vien tik politinis gestas, kai kuriuos jo aspektus reikėtų pagerinti.  

Visų pirma, labai svarbu, kad ES teisiniame dokumente nebūtų menkinama kai kuriose valstybėse narėse jau padaryta pažanga kovojant su nesąžiningos prekybos praktika. Nuomonės referentė mano, kad leisti nacionalinėms administravimo institucijoms nustatyti griežtesnius būtiniausius reikalavimus nei nustatytieji siūlomoje direktyvoje yra vienas svarbiausių aspektų. Kai kurios šalys nustatė nuostatus, dėl kurių gerokai pagerėjo visų vertės grandinės subjektų santykiai. 

Pasiūlymo taikymo sritis yra pernelyg ribota, nes pasiūlymas apima tik stambių pirkėjų piktnaudžiavimo veiksmus mažųjų ir vidutinių tiekimo įmonių atžvilgiu. Nuomonės referentė mano, kad reikėtų užtikrinti didesnę ES teisinę apsaugą, kuri būtų taikoma visais nesąžiningos prekybos praktikos atvejais. 

Komisijos dokumente nėra sprendžiama prekybos mažesne kaina nei savikaina problema, o būtent tai yra pagrindinė ūkininkų skundų, susijusių su tam tikra savavališka gedžiųjų produktų skatinimo veikla, kurią vykdo stambūs pirkėjai siekdami pritraukti klientų, tema. 

Nuomonės referentė yra tvirtai įsitikinusi, kad jei nebus sudarytos rašytinės sutartys, ES teisės aktai niekada nebus veiksmingi. Nors BŽŪP teisės aktuose dar nenumatyta privalomų ES lygmens rašytinių sutarčių, naujojoje direktyvoje turėtų būti bent atsižvelgiama į tam tikrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo srityje padarytą pažangą, dėl kurios valstybės narės gali sudaryti rašytines sutartis, kurios jų teritorijoje būtų privalomos. Nuomonės referentė ragina visas valstybes nares sekti tam tikrų šalių, kaip antai Ispanijos, pavyzdžiu ir sudaryti privalomas sutartis.  

Kad visoje Europos Sąjungoje būtų galima užtikrinti vienodas sąlygas, valstybės narės, nustatydamos sankcijas už nesąžiningos prekybos praktikos taikymą, turėtų taikyti vienodus kriterijus, nepažeisdamos nacionalinės kompetencijos. Nuomonės referentė siūlo formuluotę, panašią į kitas formuluotes, kurias jau galima rasti galiojančiuose ES teisės aktuose.   

Rinkos skaidrumas taip pat yra svarbus aspektas, į kurį reikėtų atsižvelgti rengiant ES teisės aktus, kuriais sprendžiama nesąžiningos prekybos praktikos taikymo problema. Atsižvelgdama į tam tikras jau priimtas nacionalines nuostatas, nuomonės referentė siūlo visoms valstybėms narėms steigti nacionalines observatorijas, skirtas stebėti, kaip veikia žemės ūkio maisto produktų grandinė, siekiant stebėti rinkos kainas ir nustatyti pažeidimus. Tokia priemonė būtų labai naudinga siekiant įvertinti, kaip įgyvendinamas teisės aktas atsižvelgiant į būsimus pakeitimus, ir keistis nacionaliniais duomenimis. 

Galimybė užtikrinti skundą pateikusio gamintojo konfidencialumą yra vienas pagrindinių Komisijos pasiūlymo aspektų, kuriuo remiantis būtų sudaromos sąlygos pateikti skundus nepasireiškiant vadinamajam baimės faktoriui. Nuomonės referentė norėtų, kad Komisijos siūlomas tekstas būtų griežtesnis ir kad ši teisė į konfidencialumą būtų automatiškai taikoma. 

Be kitų atitinkamų Komisijos pasiūlymo pakeitimų, nuomonės referentė taip pat norėtų atkreipti dėmesį į būtinybę pagal Direktyvos taikymo sritį šias nuostatas taikyti trečiosiose šalyse įsisteigusiems pirkėjams, kurie perka valstybių narių rinkose parduoti skirtus ES produktus. Siekiama užkirsti kelią tokiems atvejams, kai pirkėjai išvengia ES nuostatų laikymosi paprasčiausiai perkeldami savo įsisteigimo vietą už ES ribų.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  maisto produktų tiekimo grandinėje maisto produktų gamybos, perdirbimo, rinkodaros, platinimo ir mažmeninės prekybos etapuose – veikia įvairūs veiklos vykdytojai. Ši grandinė yra svarbiausia priemonė, padedanti maisto produktus tiekti „nuo ūkio iki stalo“. Tie veiklos vykdytojai prekiauja maisto produktais, t. y. maistui skirtais pirminiais žemės ūkio produktais, įskaitant žvejybos ir akvakultūros produktus, įtrauktais į Sutarties I priedą, ir kitais maisto produktais, neįtrauktais į tą priedą, gaunamais perdirbus žemės ūkio produktus;

(3)  žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinėje – žemės ūkio ir maisto produktų gamybos, perdirbimo, rinkodaros, platinimo ir mažmeninės prekybos etapuose – veikia įvairūs veiklos vykdytojai. Ši grandinė yra svarbiausia priemonė, padedanti pristatyti produktus. Tie veiklos vykdytojai prekiauja žemės ūkio ar maisto produktais, t. y. maistui skirtais pirminiais žemės ūkio produktais, įskaitant žvejybos ir akvakultūros produktus, įtrauktais į Sutarties I priedą, ir kitais maisto produktais, neįtrauktais į tą priedą, gaunamais perdirbus maisto ir žemės ūkio produktus;

 

(Visame tekste frazė „maisto tiekimo grandinė“ keičiama fraze „žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinė“. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  veiklos vykdytojų skaičius ir dydis įvairiuose maisto tiekimo grandinės etapuose skiriasi. Derybinės galios skirtumai yra susiję su skirtingais veiklos vykdytojų koncentracijos lygiais ir gali sudaryti sąlygas nesąžiningai naudotis derybine galia taikant nesąžiningos prekybos praktiką. Nesąžiningos prekybos praktika yra ypač žalinga mažiesiems ir vidutiniams maisto tiekimo grandinės veiklos vykdytojams. Mažieji ir vidutiniai veiklos vykdytojai daugiausia yra pirminius žemės ūkio produktus tiekiantys žemės ūkio produktų gamintojai;

(5)  veiklos vykdytojų skaičius ir dydis įvairiuose žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinės etapuose skiriasi. Derybinės galios skirtumai yra susiję su skirtingais veiklos vykdytojų koncentracijos lygiais ir gali sudaryti sąlygas nesąžiningai naudotis derybine galia taikant nesąžiningos prekybos praktiką. Nesąžiningos prekybos praktika yra ypač žalinga mažiesiems ir vidutiniams žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinės veiklos vykdytojams ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms tiek Sąjungoje, tiek ir už jos ribų. Vis dėlto taikant nesąžiningos prekybos praktiką pažeidžiami visi veiklos vykdytojai, neatsižvelgiant į ekonominį aspektą;

Pagrindimas

Dėl pirmosios pakeitimo dalies žr. 7 pakeitimo pagrindimą. Antrąja pakeitimo dalimi kuriamas pagrindas, kuriuo remiantis šios direktyvos nuostatas būtų galima taikyti visiems veiklos vykdytojams, neatsižvelgiant į ekonominį aspektą. Smulkieji maisto gamintojai ir darbuotojai besivystančiose šalyse tiesiogiai ar netiesiogiai kenčia dėl įtakingiausių veiklos vykdytojų maisto tiekimo grandinėje primestos nesąžiningos prekybos praktikos.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  pirminius žemės ūkio produktus tiekiantys žemės ūkio produktų gamintojai daugiausia yra mažieji ir vidutiniai veiklos vykdytojai. Vis dėlto, riboti kriterijai, kurie yra naudojami norint apibrėžti mažąsias ir vidutines įmones, žemės ūkio gamybos srityje dažnai yra viršijami, pvz., kai samdomi sezoniniai darbuotojai. Todėl reikia išplėsti šios direktyvos taikymo sritį į ją įtraukiant vidutinės kapitalizacijos įmones. Vidutinės kapitalizacijos įmonės – tai įmonės ar gamintojų organizacijos, kooperatyvai ar gamintojų organizacijų asociacijos, kurių struktūra yra vidutinio dydžio, kapitalo pakankamumo rodiklis aukštas, o kurių darbuotojų skaičius neviršija 3 000. Be to, vidutinės kapitalizacijos įmonės gali būti šeimos valdomos įmonės. Mažųjų ir vidutinių įmonių ir vidutinės kapitalizacijos įmonių įtaka rinkoje nedidelė, palyginti su stambiaisiais veiklos vykdytojais žemės ūkio ar maisto tiekimo grandinėje;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant sumažinti nesąžiningos prekybos praktikos atvejų ir padėti užtikrinti deramą žemės ūkio produktų gamintojų gyvenimo lygį, reikėtų įvesti apsaugos nuo tam tikros akivaizdžiai nesąžiningos prekybos praktikos minimalųjį Sąjungos standartą. Jis turėtų būti naudingas visiems maisto produktus tiekiantiems žemės ūkio produktų gamintojams arba fiziniams ir juridiniams asmenims, įskaitant gamintojų organizacijas ir gamintojų organizacijų asociacijas, jei visi šie asmenys atitinka Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB12 priede nustatytą labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžtį. Tie labai maži, mažieji ar vidutiniai tiekėjai ypač pažeidžiami nesąžiningos prekybos praktikos ir mažiausiai pajėgūs su ja kovoti, nepatirdami neigiamo poveikio savo ekonominiam gyvybingumui. Su nesąžiningos prekybos praktika susijusi finansinė našta, tenkanti mažosioms ir vidutinėms įmonėms, dažnai pereina visą grandinę ir pasiekia žemės ūkio produktų gamintojus, todėl apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos taisyklės taip pat turėtų padėti ginti mažuosius ir vidutinius tarpinius tiekėjus tolesniuose pirminės gamybos etapuose. Tarpinių tiekėjų apsauga taip pat turėtų padėti išvengti nenumatytų pasekmių (ypač susijusių su nepagrįstu kainų didinimu), t. y. prekybos perorientavimo nuo perdirbtuosius produktus gaminančių žemės ūkio produktų gamintojų ir jų asociacijų į neapsaugotus tiekėjus;

(7)  siekiant sumažinti nesąžiningos prekybos praktikos atvejų ir padėti užtikrinti deramą žemės ūkio produktų gamintojų gyvenimo lygį, reikėtų įvesti apsaugos nuo tam tikros akivaizdžiai nesąžiningos prekybos praktikos minimalųjį Sąjungos standartą. Jis turėtų būti naudingas visiems maisto produktus tiekiantiems žemės ūkio produktų gamintojams arba fiziniams ir juridiniams asmenims, įskaitant gamintojų organizacijas ir gamintojų organizacijų asociacijas. Su nesąžiningos prekybos praktika susijusi finansinė našta, tenkanti įmonėms, dažnai pereina visą grandinę ir pasiekia žemės ūkio produktų gamintojus, todėl apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos taisyklės taip pat turėtų padėti ginti tarpinius tiekėjus tolesniuose pirminės gamybos etapuose. Tarpinių tiekėjų apsauga taip pat turėtų padėti išvengti nenumatytų pasekmių (ypač susijusių su nepagrįstu kainų didinimu), t. y. prekybos perorientavimo nuo perdirbtuosius produktus gaminančių žemės ūkio produktų gamintojų ir jų asociacijų į neapsaugotus tiekėjus;

__________________

 

12 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kuriamas pagrindas, kuriuo remiantis šios direktyvos nuostatas būtų galima taikyti visiems veiklos vykdytojams, neatsižvelgiant į ekonominį aspektą.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  ne Sąjungoje įsisteigę tiekėjai, parduodami maisto produktus Sąjungoje įsisteigusiems pirkėjams, turėtų turėti galimybę remtis minimaliuoju Sąjungos standartu, kad būtų išvengta nenumatyto iškreipiamojo poveikio, susijusio su tiekėjų apsauga Sąjungoje;

(8)  ne Sąjungoje įsisteigę tiekėjai, parduodami maisto produktus Sąjungoje įsisteigusiems pirkėjams, turėtų turėti galimybę remtis minimaliuoju Sąjungos standartu, kad būtų išvengta nenumatyto iškreipiamojo poveikio, susijusio su tiekėjų apsauga Sąjungoje; Sąjungos politika taip pat turi būti suderinta su Sąjungos įsipareigojimais pagal darnaus vystymosi tikslus;

Pagrindimas

Tai, kad dėl nesąžiningos prekybos praktikos mažėja pajamų dalis, kurią gauna smulkieji maisto gamintojai ir darbuotojai besivystančiose šalyse, ir prastėja jų darbo sąlygos, kenkia Sąjungos vystymosi politikai ir jų tikslams pagal Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  didesnių (t. y. ne mažųjų ir ne vidutinių) maisto tiekimo grandinės veiklos vykdytojų verslo elgesiui turėtų būti taikomos atitinkamos taisyklės, nes paprastai jiems prekiaujant su mažaisiais ir vidutiniais tiekėjais jų santykinė derybinė galia didesnė;

(9)  visiems žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinės verslo veiklos vykdytojams turėtų būti taikomos atitinkamos taisyklės;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kuriamas pagrindas, kuriuo remiantis šios direktyvos nuostatas būtų galima taikyti visiems veiklos vykdytojams, neatsižvelgiant į ekonominį aspektą.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  dauguma valstybių narių jau yra priėmusios nacionalines apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos taisykles (nors jos ir skiriasi), todėl siekiant įvesti minimalųjį apsaugos standartą pagal Sąjungos teisę tikslinga priimti direktyvą. Tai turėtų sudaryti sąlygas valstybėms narėms įtraukti atitinkamas taisykles į savo nacionalinę teisinę sistemą taip, kad būtų užtikrinta darni sistema. Valstybėms narėms neturėtų būti kliudoma priimti ir savo teritorijoje taikyti griežtesnius nacionalinius įstatymus, ginančius mažuosius bei vidutinius tiekėjus ir pirkėjus nuo nesąžiningos prekybos praktikos, įmonių vienų kitoms taikomos maisto tiekimo grandinėje, jei laikomasi Sąjungos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas vidaus rinkos veikimas, nustatytų apribojimų;

(10)  dauguma valstybių narių jau yra priėmusios nacionalines apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos taisykles (nors jos ir skiriasi), todėl siekiant įvesti minimalųjį apsaugos standartą pagal Sąjungos teisę tikslinga priimti direktyvą. Tai turėtų sudaryti sąlygas valstybėms narėms įtraukti atitinkamas taisykles į savo nacionalinę teisinę sistemą taip, kad būtų užtikrinta darni sistema. Valstybėms narėms neturėtų būti kliudoma priimti ir savo teritorijoje taikyti griežtesnius nacionalinius įstatymus, ginančius visus tiekėjus ir pirkėjus, neatsižvelgiant į ekonominį jų aspektą, nuo nesąžiningos prekybos praktikos, įmonių vienų kitoms taikomos žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinėje, jei laikomasi Sąjungos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas vidaus rinkos veikimas, nustatytų apribojimų;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kuriamas pagrindas, kuriuo remiantis šios direktyvos nuostatas būtų galima taikyti visiems veiklos vykdytojams, neatsižvelgiant į ekonominį aspektą.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  nesąžiningos prekybos praktikos atvejų gali pasitaikyti bet kuriame maisto produkto pardavimo etape, t. y. prieš sudarant pardavimo sandorį, jo sudarymo metu arba jį sudarius, todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šios direktyvos nuostatos būtų taikomos tokios praktikos atvejais, kai jie pasitaiko;

(11)  nesąžiningos prekybos praktikos atvejų gali pasitaikyti bet kuriame žemės ūkio ar maisto produkto pardavimo etape, t. y. prieš sudarant pardavimo sandorį, jo sudarymo metu arba jį sudarius, arba kai pirkėjas teikia tiekėjui paslaugas, susijusias su pardavimo procesu, todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šios direktyvos nuostatos būtų taikomos tokios praktikos atvejais, kai jie pasitaiko;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  priimant sprendimą, ar atskiras prekybos praktikos atvejis laikomas nesąžiningu, svarbu sumažinti riziką, kad bus ribojamas sąžiningų ir efektyvių susitarimų, dėl kurių šalys susitarė, taikymas. Todėl tikslinga atskirti šalių sudarytose tiekimo sutartyse aiškiai ir nedviprasmiškai numatytą praktiką nuo praktikos, kuri pasitaiko, kai sandoris pradedamas vykdyti iš anksto aiškiai ir nedviprasmiškai dėl jo nesusitarus, kad būtų draudžiami tik vienašališki ir atgaline data daromi atitinkamų tiekimo sąlygų pakeitimai. Vis dėlto tam tikra prekybos praktika laikoma nesąžininga dėl savo pačios pobūdžio ir šalims neturėtų būti suteikta laisvė dėl jos sudaryti sutartis;

(12)  priimant sprendimą, ar atskiras prekybos praktikos atvejis laikomas nesąžiningu, svarbu sumažinti riziką, kad bus ribojamas sąžiningų ir efektyvių susitarimų, dėl kurių šalys susitarė, taikymas. Todėl tikslinga atskirti šalių sudarytose tiekimo sutartyse aiškiai ir nedviprasmiškai numatytą praktiką nuo praktikos, kuri pasitaiko, kai sandoris pradedamas vykdyti iš anksto aiškiai ir nedviprasmiškai dėl jo nesusitarus, kad būtų draudžiami tik vienašališki ir atgaline data daromi atitinkamų tiekimo sąlygų pakeitimai. Vis dėlto tam tikra prekybos praktika laikoma nesąžininga dėl savo pačios pobūdžio ir šalims neturėtų būti suteikta laisvė dėl jos sudaryti sutartis. Be to, tariantis dėl tiekimo susitarimo, tiekėjai neturėtų būti verčiami su juo sutikti;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekdamos užtikrinti, kad būtų veiksmingai laikomasi šioje direktyvoje nustatytų draudimų, valstybės narės turėtų paskirti vykdymo užtikrinimo instituciją, kuriai pavestų užtikrinti, kad tų draudimų būtų laikomasi. Tai institucijai turėtų būti suteikta galimybė veikti savo iniciatyva arba remiantis skundais, pateiktais šalių, nukentėjusių nuo nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje. Jei skundo teikėjas prašo, kad jo tapatybė nebūtų atskleista, nes bijo, kad jam bus keršijama, valstybių narių paskirtos vykdymo užtikrinimo institucijos tokį prašymą turėtų patenkinti;

(13)  siekdamos užtikrinti, kad būtų veiksmingai laikomasi šioje direktyvoje nustatytų draudimų, valstybės narės turėtų paskirti vykdymo užtikrinimo instituciją, kuriai pavestų užtikrinti, kad tų draudimų būtų laikomasi. Tai institucijai turėtų būti suteikta galimybė veikti savo iniciatyva arba remiantis skundais, pateiktais šalių, nukentėjusių nuo nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinėje. Kai skundas užregistruojamas, valstybės narės vykdymo užtikrinimo institucija turėtų užtikrinti, kad skundo pateikėjo tapatybė išliktų anonimiška;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinamas skundų anonimiškumas.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  siekiant užtikrinti veiksmingą nesąžiningos prekybos praktikos draudimo įgyvendinimą, paskirtosios vykdymo užtikrinimo institucijos turėtų galėti naudotis visais reikiamais ištekliais, personalu ir ekspertinėmis žiniomis;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  gamintojų organizacijų arba tokių organizacijų asociacijų teikiami skundai gali padėti apsaugoti informaciją apie atskirų organizacijos narių – mažųjų ir vidutinių tiekėjų – kurie mano, kad susiduria su nesąžiningos prekybos praktika, tapatybę. Todėl valstybių narių paskirtoms vykdymo užtikrinimo institucijoms turėtų būti suteikta galimybė priimti ir nagrinėti tokių subjektų pateiktus skundus ir kartu ginti atsakovo procesines teises;

(14)  gamintojų ar tiekėjų organizacijų arba tokių organizacijų asociacijų teikiami skundai gali padėti apsaugoti informaciją apie atskirų organizacijos narių arba šeimos ūkių – mažųjų ir vidutinių tiekėjų – kurie mano, kad susiduria su nesąžiningos prekybos praktika, tapatybę. Todėl valstybių narių paskirtoms vykdymo užtikrinimo institucijoms turėtų būti suteikta galimybė priimti ir nagrinėti tokių subjektų pateiktus skundus ir kartu ginti atsakovo procesines teises;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  valstybių narių paskirtoms vykdymo užtikrinimo institucijoms turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai, kad jos galėtų veiksmingai rinkti visą faktinę informaciją, t. y. teikti prašymus pateikti informaciją. Joms taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai atitinkamais atvejais nurodyti nutraukti draudžiamą praktiką. Atgrasomosios priemonės, tokios kaip įgaliojimas skirti baudas ir tyrimo rezultatų publikavimas, gali paskatinti šalis keisti elgseną ir priimti ikiteisminius sprendimus, todėl vykdymo užtikrinimo institucijų įgaliojimai turėtų apimti įgaliojimus taikyti tokias priemones. Komisija ir valstybių narių paskirtos vykdymo užtikrinimo institucijos turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi bendro požiūrio į šioje direktyvoje nustatytų taisyklių taikymą. Visų pirma vykdymo užtikrinimo institucijos turėtų vienos kitoms teikti savitarpio pagalbą, pavyzdžiui, keistis informacija ir teikti pagalbą atliekant tarpvalstybinio pobūdžio tyrimus;

(15)  valstybių narių paskirtoms vykdymo užtikrinimo institucijoms turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai, kad jos galėtų veiksmingai rinkti visą faktinę informaciją, t. y. teikti prašymus pateikti informaciją. Kad ši direktyva būtų veiksmingai įgyvendinama, vykdymo užtikrinimo institucijoms turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai uždrausti nesąžiningą prekybos praktiką, skirti baudas ir sankcijas ir paskelbti jų tyrimų rezultatus. Naudojantis tokiais įgaliojimais gali būti daromas atgrasomasis poveikis ir skatinami šalių elgsenos pokyčiai bei ikiteisminiai sprendimai, todėl jie turėtų būti vykdymo užtikrinimo institucijų įgaliojimų dalis. Vykdymo užtikrinimo institucijos turėtų atsižvelgti į pakartotinius šios direktyvos pažeidimus. Komisija ir valstybių narių paskirtos vykdymo užtikrinimo institucijos turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi bendro požiūrio į šioje direktyvoje nustatytų taisyklių taikymą, ypač kalbant apie baudas ir sankcijas. Visų pirma vykdymo užtikrinimo institucijos turėtų vienos kitoms teikti savitarpio pagalbą, pavyzdžiui, keistis informacija ir teikti pagalbą atliekant tarpvalstybinio pobūdžio tyrimus;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  vykdymo užtikrinimo institucijos turėtų taikyti atgrasomąsias ir proporcingas nuobaudas tiems, kurie pažeidžia šia direktyva įtvirtintas taisykles. Nustatant nuobaudą turėtų būti atsižvelgiama į tai, ar verslo subjektas pažeidė taisykles daugiau nei vieną kartą;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  kad būtų galima veiksmingai įgyvendinti politiką, susijusią su įmonių vienų kitoms taikoma nesąžiningos prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje, Komisija turėtų atlikti šios direktyvos taikymo peržiūrą ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Atliekant peržiūrą ypatingą dėmesį taip pat reikėtų skirti tam, ar ateityje (be to, kad ginami mažieji ir vidutiniai tiekėjai) būtų pagrįsta ginti ir mažuosius bei vidutinius maisto produktų pirkėjus tiekimo grandinėje,

(19)  kad būtų galima veiksmingai įgyvendinti politiką, susijusią su įmonių vienų kitoms taikoma nesąžiningos prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje, Komisija turėtų atlikti šios direktyvos taikymo peržiūrą ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Atliekant peržiūrą ypatingą dėmesį taip pat reikėtų skirti galimam šioje direktyvoje numatytos nesąžiningos prekybos praktikos sąrašų išplėtimui ir tam, ar ateityje (be to, kad ginami mažieji ir vidutiniai tiekėjai) būtų pagrįsta ginti ir mažuosius bei vidutinius maisto produktų pirkėjus tiekimo grandinėje,

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ši direktyva taikoma tam tikrai nesąžiningos prekybos praktikai, pasitaikančiai, kai tiekėjas, kuris yra mažoji ir vidutinė įmonė, parduoda maisto produktus pirkėjui, kuris nėra mažoji ir vidutinė įmonė.

2.  Ši direktyva taikoma tam tikrai nesąžiningos prekybos praktikai, pasitaikančiai, kai tiekėjas parduoda maisto produktus pirkėjui.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad direktyva būtų taikoma visiems maisto tiekimo grandinės ūkio veiklos vykdytojams, siekiant užkirsti kelią nesąžiningos prekybos praktikai visoje tiekimo grandinėje ir verslo perkėlimui siekiant apeiti nesąžiningą prekybos praktiką draudžiančias taisykles. Visame tekste frazė „mažieji ir vidutiniai veiklos vykdytojai“ keičiama fraze „visi veiklos vykdytojai“.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pirkėjas Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, perkantis maisto produktus prekybos tikslais. Terminas „pirkėjas“ gali apimti tokių fizinių ar juridinių asmenų grupę;

a)  pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, nepriklausomai nuo to asmens įsisteigimo vietos, perkantis žemės ūkio ir maisto produktus prekybos, perdirbimo, platinimo ar mažmeninės prekybos tikslais ir (arba) teikiantis su tais produktais susijusias paslaugas Sąjungoje. Terminas „pirkėjas“ gali apimti tokių fizinių ar juridinių asmenų grupę;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu į Direktyvos taikymo sritį siekiama įtraukti tuos veiklos vykdytojus, kurie, nors yra įsisteigę ne ES, perka ir parduoda produktus ES rinkoje. Tai padėtų užkirsti kelią tokiems atvejams, kai pirkėjas gali išvengti šios direktyvos taikymo paprasčiausiai perkeldamas savo įsisteigimo vietą už ES ribų.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tiekėjas žemės ūkio produktų gamintojas arba fizinis ar juridinis asmuo, nepriklausomai nuo jo įsisteigimo vietos, parduodantis maisto produktus. Terminas „tiekėjas“ gali apimti tokių žemės ūkio produktų gamintojų arba tokių fizinių ar juridinių asmenų grupę, įskaitant gamintojų organizacijas ir gamintojų organizacijų asociacijas;

b)  tiekėjas – Sąjungoje įsisteigęs žemės ūkio produktų gamintojas, maisto perdirbėjas arba fizinis ar juridinis asmuo, parduodantis maisto produktus. Terminas „tiekėjas“ gali apimti tokių žemės ūkio produktų gamintojų arba tokių fizinių ar juridinių asmenų grupę, įskaitant gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas arba žemės ūkio kooperatyvus;

Pagrindimas

Valstybėse narėse turėtų būti apsaugoti tik Europos Sąjungoje įsisteigę tiekėjai, nes Europos tiekėjams trečiosiose šalyse netaikomos jokios vienodos sąlygos. Kooperatyvai turi savo juridinį statusą ir jiems turėtų būti taikomas šis straipsnis.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  mažoji ir vidutinė įmonė – įmonė, kaip tai suprantama labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžtyje, pateiktoje Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB14 priede;

Išbraukta.

__________________

 

142003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

 

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pakeitimus, kuriais išplečiama Direktyvos taikymo sritis, nebūtina apibrėžti, kas yra MVĮ.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  ekonominė priklausomybė – santykiai, kai nuo tam tikro pirkėjo priklauso ne mažiau kaip 30 proc. tiekėjo apyvartos;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  maisto produktai – Sutarties I priede nurodyti maistui skirti produktai ir tame priede nenurodyti maistui skirti produktai, gauti perdirbus tuos produktus;

d)  žemės ūkio ar maisto produktai – Sutarties I priede nurodyti maistui skirti produktai, tame priede nenurodyti maistui skirti produktai, gauti perdirbus tuos produktus, ir žemės ūkio produktai;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  gedieji maisto produktai maisto produktai, kurie, jei nėra sandėliuojami, apdorojami, pakuojami ar kitaip konservuojami siekiant apsaugoti nuo gedimo, tampa netinkami vartoti žmonėms.

e)  gedieji maisto produktai – žemės ūkio ir maisto produktai, kurie natūraliai tinka prekiauti ir vartoti neilgesnį nei trisdešimties dienų laikotarpį arba kuriems reikia užtikrinti reguliuojamą temperatūrą ar sudaryti atitinkamas pakavimo sąlygas, kad juos būtų galima sandėliuoti ir (arba) gabenti ir (arba) kad jais būtų galima prekiauti;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  negedieji produktai – visi produktai, išskyrus gedžiuosius maisto produktus.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  nesąžiningos prekybos praktika – praktika, kuria nukrypstama nuo tinkamo verslo elgesio, kuri prieštarauja sąžiningumo ir sąžiningos dalykinės praktikos principams ir kurią vienas prekybos partneris vienašališkai primeta kitam;

Pagrindimas

Labai svarbu nustatyti nesąžiningos prekybos praktikos apibrėžtį ir bendrą tokios praktikos draudimą, kad galingi tiekimo grandinės dalyviai, siekdami apeiti direktyvą, nesukurtų naujų formų nesąžiningos prekybos praktikos.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų draudžiama ši prekybos praktika:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų draudžiama bent ši nesąžiningos prekybos praktika:

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pirkėjas tiekėjui už gedžiuosius maisto produktus sumoka vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tiekėjo sąskaitos faktūros gavimo dienos arba vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo gedžiųjų produktų pristatymo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė. Šis draudimas nedaro poveikio:

a)  pirkėjas tiekėjui už gedžiuosius žemės ūkio ir maisto produktus sumoka vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tiekėjo sąskaitos faktūros gavimo dienos arba vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo gedžiųjų žemės ūkio ir maisto produktų pristatymo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė. Šis draudimas nedaro poveikio:

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  pirkėjas tiekėjui už negedžiuosius produktus sumoka vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tiekėjo sąskaitos faktūros gavimo dienos arba vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo gedžiųjų produktų pristatymo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė. Šiuo draudimu nedaroma poveikio:

 

– pasekmėms, susijusioms su Direktyvoje 2011/7/ES nurodytais pavėluotais mokėjimais ir žalos atlyginimo atvejais;

 

– galimybei pirkėjui ir tiekėjui susitarti dėl vertės pasidalijimo sąlygos, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 172 straipsnyje.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išplečiama Direktyvos taikymo sritis į ją įtraukiant negedžiuosius produktus, nepažeidžiant Direktyvos 2011/7/ES dėl pavėluotų mokėjimų ir BRO reglamente nustatytos vertės pasidalijimo sąlygos.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pirkėjas atšaukia gedžiųjų maisto produktų užsakymus likus per mažai laiko, kad būtų galima pagrįstai tikėtis, jog tiekėjas ras alternatyvų šių produktų pardavimo arba panaudojimo būdą;

b)  pirkėjas atšaukia gedžiųjų žemės ūkio ar maisto produktų užsakymus likus per mažai laiko, kad būtų galima pagrįstai tikėtis, jog tiekėjas ras alternatyvų šių produktų pardavimo arba panaudojimo būdą;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pirkėjas vienašališkai atgaline data pakeičia tiekimo sutarties sąlygas dėl tiekimo ar pristatymo dažnumo, laiko arba tiekiamų ar pristatomų produktų kiekio, taip pat dėl maisto produktų kokybės standartų ar kainų;

c)  pirkėjas vienašališkai atgaline data pakeičia tiekimo sutarties sąlygas dėl tiekimo ar pristatymo dažnumo, laiko arba tiekiamų ar pristatomų produktų kiekio, taip pat dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės standartų ar kainų arba mokėjimų sąlygų;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) pirkėjas parduoda žemės ūkio ar maisto produktus mažesnėmis nei savikaina kainomis;

Pagrindimas

Tai yra dažniausiai kartojamas reikalavimas žemės ūkio sektoriuje, kuris turėtų būti įtrauktas į šią direktyvą.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  tiekėjas moka už maisto produktų nuostolius pirkėjo patalpose, kurie patiriami ne dėl tiekėjo aplaidumo ar kaltės.

d)  tiekėjas moka už žemės ūkio ar maisto produktų nuostolius pirkėjo patalpose, kurie patiriami ne dėl tiekėjo aplaidumo ar kaltės;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) pirkėjas vienašališkai nutraukia tiekimo sutartį;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db) Pirkėjas praneša tiekėjui apie bet kokį skirtingą pirkėjo taikomą ar ketinamą taikyti požiūrį, susijusį su jam priklausančiais ar jo valdomais prekių ženklais. Skirtingas požiūris apima bent visas konkrečias pirkėjo priemones ar elgesį, susijusį su: a) įtraukimu į sąrašus, b) vieta parduotuvėje ir c) prekybos maržomis;

Pagrindimas

Ši nesąžininga prekybos praktika nustatyta pagal siūlomo Reglamento dėl interneto tarpininkų 6 straipsnį. Kaip paaiškinta pirmiau, siekiant skatinti inovacijas ir konkurenciją pranašumu, būtina sąžininga nepriklausomų prekių ženklų ir mažmenininkui priklausančių prekių ženklų konkurencija. Jeigu vertikaliai integruoti mažmenininkai savo prekių ženklams ketina suteikti prekybos lengvatas, nepriklausomų prekių ženklų tiekėjai bent turėtų žinoti apie jų buvimą ir taikymo sritį, kad galėtų savo konkurencijos strategijas pritaikyti nevienodoms sąlygoms.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dc)  pirkėjas neskaidriai sumažina standartinės kokybės žemės ūkio ar maisto produktų kiekį ir (arba) vertę;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dd)  pirkėjas grasina pasinaudosiąs komerciniais atsakomaisiais veiksmais tiekėjo atžvilgiu ar juos vykdo, jeigu pastarasis naudojasi savo sutartinėmis ir juridinėmis teisėmis, įskaitant skundų teikimą ir bendradarbiavimą su nacionalinėmis vykdymo užtikrinimo institucijomis;

Pagrindimas

Ši nesąžininga prekybos praktika reikalinga tiekėjams apsaugoti nuo komercinių atsakomųjų veiksmų (pvz., iš dalies sumažinto užsakyto kiekio arba tiekimo sutarties nutraukimo), kai jie imasi teisinių veiksmų, kad įgyvendintų savo sutartines teises ir šioje direktyvoje numatytas teises.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

de)  pirkėjas nustato, kad verslo bendradarbiavimas ir tiekimo susitarimo sudarymas priklauso nuo kompensacijos prekėmis ir paslaugomis;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

df)  pirkėjas reikalauja, kad tiekėjai padengtų finansines išlaidas, susijusias su pirkėjo pateiktomis netiksliomis prognozėmis;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dg)  pagal dabartines sutartis iš dalies ar visiškai pirkėjas sumažina pirkimus, kad esamai sutarčiai būtų taikomas pakeitimas arba būtų vedamos derybos dėl naujos sutarties;

Pagrindimas

Ši nesąžininga prekybos praktika nustatyta pagal Komisijos Žaliąją knygą dėl nesąžiningos prekybos praktikos Europos įmonių tarpusavio maisto ir ne maisto produktų tiekimo grandinėje (5.6 skirsnis) ir TGI. Dažnai pirkėjai net neturi nutraukti tiekimo sutarties, kad gautų nesąžiningų privalumų, pakanka sumažinti perkamą kiekį.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dh)  pirkėjas vykdo komunikacijos ar pardavimo skatinimo veiklą ir komercinę politiką, kurios kenkia arba gali kenkti produktų su geografine nuoroda, įtrauktų į Reglamentą (ES) Nr. 1151/20121a, Reglamentą (ES) Nr. 110/20081b ir Reglamentą (ES) Nr. 251/20141c, reputacijai;

 

__________________

 

1a2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012 12 14, p. 1).

 

1b2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL L 39, 2008 2 13, p. 16).

 

1c2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91 (OL L 84, 2014 3 20, p. 14).

Pagrindimas

Geografinėms nuorodoms dažnai taikoma įvairi praktika, kuria nuvertinama jų reputacija, pvz., pardavimas mažesne kaina nei savikaina, aukcionai, kuriuose laimi pasiūlę mažiausią kainą, neatsakingo pardavimo skatinimo ir kt.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

di)  pirkėjas pateikia tuščią paprastąjį vekselį už perduotas žaliavas, o tiekėjas neįpareigotas suteikti draudimo perkeltiems žemės ūkio ar maisto produktams, už kuriuos dar nesumokėta;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d j punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dj)  pirkėjas taiko mokestį už tiekėjo žemės ūkio ir maisto produktų įtraukimą;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d k punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dk)  pirkėjas grąžina pristatytus bet neparduotus produktus, taiko mokestį už tokių produktų pašalinimą, taiko mokestį tiekėjui už nepanaudotus produktus, kurių galiojimas baigėsi, išskyrus atvejus, kai produktai pirma pristatomi pardavėjui, taip pat už produktus, kuriuos tiekėjas konkrečiai prašė parduoti ir apie kuriuos tiekėjui pranešta, kad gali baigtis jų galiojimas dėl nedidelės apyvartos;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d l punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dl)  pirkėjas taiko mokestį už žemės ūkio ar maisto produktų pristatymą ne į sutartą pristatymo vietą;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d m punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dm)  pirkėjas taiko mokestį už žemės ūkio ir maisto produktų sandėliavimą ir tvarkymą po jų pristatymo;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d n punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dn)  pirkėjas taiko mokestį už mažesnę apyvartą, pardavimus ar tiekėjo maržą dėl mažesnio tam tikro žemės ūkio ar maisto produkto pardavimo;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d o punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

do)  pirkėjas parduoda žemės ūkio ar maisto produktus galutiniam vartotojui mažesne kaina nei bet kokia pirkimo kaina tam tikro produkto, kuriam taikomas PVM, tiekimo grandinėje, išskyrus atvejus, kai baigiasi produktų galiojimo laikas, žemės ūkio ar maisto produktas pašalinamas iš linijos arba dėl prekybos vietos uždarymo vyksta visiškas išpardavimas;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d p punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dp)  pirkėjas nustato, kad tiekimo sutarties ir verslo bendradarbiavimo nutraukimas priklauso nuo pareigos dalyvauti nuolaidose ar išpardavimuose mažinant pirkimo kainą tiekėjo sąskaita taikymo;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad toliau nurodyta prekybos praktika būtų uždrausta, jei dėl jos nėra aiškiai ir nedviprasmiškai susitarta sudarant tiekimo sutartį:

2.  Valstybės narės užtikrina, kad toliau nurodyta prekybos praktika būtų uždrausta, jei dėl jos nėra aiškiai ir nedviprasmiškai susitarta sudarant tiekimo sutartį arba jei ją lemia tiekėjo ekonominis priklausomumas nuo pirkėjo, suteikiantis pirkėjui galimybę tas sąlygas primesti:

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patikslinti, kad 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta praktika būtų draudžiama ir tais atvejais, kai dviejų šalių susitarimas sudaromas dėl tiekėjo ekonominio priklausomumo.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pirkėjas grąžina neparduotus maisto produktus tiekėjui;

a)  pirkėjas grąžina neparduotus žemės ūkio ir maisto produktus tiekėjui;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  pirkėjas atsisako priimti ar perimti sutartą žemės ūkio ar maisto produktų kiekį pagal sutartą pirkimo tvarkaraštį, t. y. suėjus tiekėjo įsipareigojimo pristatyti terminui, išskyrus tiekimo sutartyje nurodytus pagrįstus atvejus;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  pirkėjas pašalina produktus iš sutartinių produktų, kuriuos tiekėjas pristato klientui, sąrašo arba smarkiai sumažina tam tikro žemės ūkio ar maisto produkto užsakymą, iš anksto per sutartyje nurodytą laiką arba per laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų tais atvejais, kai terminas nenurodytas sutartyje, raštu nepateikęs pranešimo;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pirkėjas ima iš tiekėjo mokestį, jei pirkėjas tiekėjo maisto produktus sandėliuoja, demonstruoja arba įtraukia į sąrašus;

b)  pirkėjas ima iš tiekėjo mokestį, jei pirkėjas tiekėjo maisto produktus sandėliuoja, demonstruoja ir (arba) laiko pirkėjo patalpų lentynose, nebent tiekėjas aiškiai prašo pirkėjo savo produktus sandėliuoti, išstatyti ir (arba) laikyti tam tikroje pirkėjo pardavimo vietos lentynoje;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  pirkėjas sąmoningai arba dėl aplaidumo dalijasi su trečiosiomis šalimis konfidencialia su tiekimo sutartimi susijusia informacija, įskaitant komercines paslaptis, kuriomis tiekėjas dalijasi su pirkėju, arba netinkamai ja naudojasi;

Pagrindimas

Tokia praktika buvo nurodyta Komisijos žaliojoje knygoje dėl nesąžiningos prekybos praktikos.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  siekdamas geresnių sąlygų pagal sudarytas sutartis arba derėdamasis dėl naujos sutarties pirkėjas imasi atsakomųjų komercinių priemonių prieš tiekėją arba grasina jų imtis taikydamas tam tikrą praktiką, pavyzdžiui, iš sąrašo išbraukdamas produktus, nebeteikdamas keitimosi duomenimis paslaugų, taikydamas per dideles akcijas, vėluodamas atlikti mokėjimus, vienašališkai atlikdamas atskaitas ir (arba) stabdydamas akcijas;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bc)  pirkėjas primeta nepagrįstą arba neproporcingą savo ekonominės rizikos perkėlimą tiekėjui arba bando jį primesti;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  tiekėjas moka už pardavėjo parduodamų maisto produktų pardavimo skatinimą. Jei pardavimo skatinimą inicijuoja pardavėjas, iki tokio pardavimo skatinimo pradžios pardavėjas turi nurodyti pardavimo skatinimo laikotarpį ir numatytą užsakytinų maisto produktų kiekį;

c)  tiekėjas moka už pardavėjo parduodamų žemės ūkio ar maisto produktų pardavimo skatinimą. Jei pardavimo skatinimą inicijuoja pardavėjas, iki tokio pardavimo skatinimo pradžios pardavėjas turi nurodyti pardavimo skatinimo laikotarpį ir numatytą užsakytinų žemės ūkio ir maisto produktų kiekį;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  tiekėjas moka už pardavėjo vykdomą maisto produktų rinkodarą.

d)  tiekėjas moka už pardavėjo vykdomą žemės ūkio ar maisto produktų rinkodarą.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  pirkėjas perduoda tiekėjui arba gamintojui transporto ir sandėliavimo išlaidas.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal Direktyvos 2011/7/ES 7 straipsnį būtų draudžiamos sutarties sąlygos ar praktika, kuriomis atmetama galimybė taikyti palūkanas už pavėluotus mokėjimus.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Sutartiniai santykiai

 

1.   Tiekėjas gali reikalauti, kad dėl bet kokio jo žemės ūkio ir maisto produktų pristatymo būtų sudaroma šalių rašytinė sutartis ir (arba) būtų pateikiamas pirmojo pirkėjo rašytinis pasiūlymas sudaryti sutartį.

 

2.   1 dalyje nurodyta sutartis arba pasiūlymas sudaryti sutartį turi būti:

 

a)   sudaroma arba pateikiamas prieš pristatymą;

 

b)   sudaroma arba pateikiamas raštu;

 

c)   juose visų pirma nurodoma:

 

i)   už pristatymą mokėtina kaina, kuri:

 

  yra fiksuota ir nustatoma sutartyje ir (arba)

 

  apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali apimti rinkos sąlygų pokyčius atspindinčius rinkos rodiklius, pristatytą kiekį ir pristatytų žemės ūkio produktų kokybę ar sudėtį;

 

ii)   atitinkamų produktų, kurie gali būti arba turi būti pristatyti, kiekis ir kokybė, taip pat tokio pristatymo tvarkaraštis;

 

iii)   sutarties, kuri gali būti terminuota arba neterminuota, trukmė; pastaruoju atveju nustatomos nutraukimo sąlygos;

 

iv)   su mokėjimo tvarka ir terminais susijusios sąlygos;

 

v)   žemės ūkio produktų surinkimo ar pristatymo tvarka;

 

vi)   nenugalimos jėgos aplinkybių atveju taikytinos taisyklės.

 

3.   1 ir 2 dalys nedaro poveikio Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 148 ir 168 straipsniams.

 

4.   Valstybės narės gali nustatyti su ilgalaikių sutarčių sudarymu susijusią geriausią praktiką, kuria siekiama stiprinti gamintojų derybinę poziciją žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, tokia praktika keistis ir ją skatinti.

Pagrindimas

Pakeitimu, kuris atitinka Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą, visiems tiekėjams (ne tik ūkininkams) suteikiama galimybė prašyti sudaryti rašytines sutartis, taip suteikiant ir valstybėms narėms galimybę skatinti didesniu mastu taikyti įvairių žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės veiklos vykdytojų tarpusavio sutartis.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b straipsnis

 

Plataus masto nesąžininga prekybos praktika

 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų draudžiama ši plataus masto nesąžininga prekybos praktika:

 

a)   primetamas arba bandomas primesti nepagrįstas ar neproporcingas pirkėjo ekonominės rizikos perkėlimas tiekėjui;

 

b)   komerciniuose santykiuose prieš sudarant, sudarant arba sudarius sutartį tiekėjui primetamos labai nesubalansuotos teisės ir pareigos arba jas bandoma primesti.

Pagrindimas

1) Ši visaapimanti nesąžininga prekybos praktika nustatyta pagal nesąžiningos prekybos praktikos apibrėžtį aiškinamajame memorandume ir Komisijos žaliojoje knygoje dėl nesąžiningos prekybos praktikos Europos įmonių tarpusavio maisto ir ne maisto produktų tiekimo grandinėje (5.4 skirsnis) ir TGI. Ši nesąžininga prekybos praktika remiasi Prancūzijos prekybos kodekso L442-6 straipsniu. Gali atsirasti didelis komercinio santykio disbalansas, pavyzdžiui, kai sutartyje numatytos dviprasmiškos sąlygos, kuriomis suteikiama pirkėjui laisvė vykdyti arba iš dalies keisti sutartį.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė paskiria viešojo sektoriaus instituciją, kuri užtikrina, kad nacionaliniu lygmeniu būtų laikomasi 3 straipsnyje nustatytų draudimų (toliau – vykdymo užtikrinimo institucija).

Kiekviena valstybė narė paskiria vieną viešojo sektoriaus instituciją, kuri užtikrina, kad nacionaliniu lygmeniu būtų laikomasi 3 straipsnyje nustatytų draudimų (toliau – vykdymo užtikrinimo institucija).

Pagrindimas

Būtina steigti vieną viešojo sektoriaus kontrolės instituciją, nes valstybėse narėse įsteigus kelias vykdymo užtikrinimo institucijas gali trūkti vienalytiškumo ir sumažėti kontrolės veiksmingumas.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad paskirtoji vykdymo užtikrinimo įstaiga turėtų reikiamų išteklių, įskaitant pakankamą biudžetą ir kompetenciją, kad įgyvendintų savo įsipareigojimus.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Kompetentinga institucija

 

1.   Valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pirkėjas, kaip įtariama, vykdęs uždraustą prekybos praktiką, vykdymo užtikrinimo institucija tiria pirkėjo vykdytos nesąžiningos prekybos praktikos atvejus.

 

2.   Jei tiekėjas pristato savo produktus gavėjui, susijusiam su pirkėju, bet įsisteigusiam valstybėje narėje, kuri neatitinka pirkėjo, kuris, kaip įtariama, vykdė uždraustą prekybos praktiką, įsisteigimo vietos, pirkėjo vykdytos nesąžiningos prekybos praktikos atvejus tiria tos valstybės narės vykdymo užtikrinimo institucija. Produktų gavėjas laikomas solidariai atsakingu už visus įvykdytus pažeidimus.

 

3.   Jei pirkėjas yra įsisteigęs ne Sąjungoje, tiekėjo atžvilgiu vykdytos nesąžiningos prekybos praktikos atvejus tiria valstybės narės, kurioje įsisteigęs tiekėjas, vykdymo užtikrinimo institucija.

 

4.   Kompetentinga institucija taip pat turi kompetenciją tirti nesąžiningos prekybos praktikos atvejus, susijusius su paslaugų teikimu pagal tiekimo sutartį. Pirkėjas ir tam tikrais atvejais prekes gaunanti trečioji šalis laikomi kartu atsakingais už visus susijusias paslaugas teikiančios trečiosios šalies įvykdytus pažeidimus.

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su jurisdikcijos taisyklėmis ir 4 dalimi užtikrinama, kad paslaugų teikimo sutartys būtų priskirtos institucijų kontrolei, o ne ES veiklos vykdytojai de facto nevengia ES jurisdikcijos atsisakydami paklusti kompetentingų institucijų priimtiems sprendimams (jeigu jie nevykdo veiklos valstybėje narėje, kurioje įsikūrusi institucija, bet kokia institucijos nustatyta bauda ar teisių atstatymo priemonė gali būti neįvykdyta). Šia nauja dalimi užtikrinama, kad teikiant paslaugas būtų laikomasi tiekimo sutarties jurisdikcijos ir bendros atsakomybės atžvilgiu, todėl ES susivienijimo narių nacionalinės valdžios institucijos nagrinės tarptautinių susivienijimų paslaugų teikimo sutartis ir pastarosios kartu su pačiu susivienijimu bus laikomos atsakingomis (priešingu atveju, Šveicarijoje įsikūrusi ES pirkėjų asociacija gali paprasčiausiai nepaisyti visų ES kompetentingų institucijų nutarčių, jei ji neturi turto kompetentingos institucijos teritorijoje).

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tiekėjas skundą turi teikti valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pirkėjas, kaip įtariama, vykdęs uždraustą prekybos praktiką, paskirtai vykdymo užtikrinimo institucijai.

1.  Tiekėjas skundą turi teikti valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pirkėjas, kaip įtariama, vykdęs uždraustą prekybos praktiką, paskirtai vykdymo užtikrinimo institucijai arba valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs tiekėjas, vykdymo užtikrinimo institucijai. Pastaruoju atveju vykdymo užtikrinimo institucija perduoda skundą valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pirkėjas, kaip įtariama, vykdęs uždraustą prekybos praktiką, vykdymo užtikrinimo institucijai.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tiekėjas skundą gali teikti valstybės narės, kurioje jis įsisteigęs, vykdymo užtikrinimo institucijai. Tos valstybės narės vykdymo užtikrinimo institucija perduoda skundą valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pirkėjas, kaip įtariama, vykdęs uždraustą prekybos praktiką, vykdymo užtikrinimo institucijai.

Pagrindimas

Kai kurios MVĮ negalėtų būti pajėgios spręsti šalyse, kuriose jos nėra įsisteigusios, joms pateiktus skundus. Todėl jos turėtų galėti prašyti savo šalies vykdymo užtikrinimo institucijos, kaip viešųjų pirkimų proceso dalyvės, imtis veiksmų.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Teisę teikti skundą turi gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos, kurių narys (-iai) ar kurių narių narys (-iai) mano, kad nukentėjo nuo draudžiamos prekybos praktikos.

2.  Teisę teikti skundą ir būti bylos šalimi turi tiekėjų organizacijos arba tiekėjų organizacijų asociacijos, kurių narys (-iai) ar kurių narių narys (-iai) mano, kad nukentėjo nuo draudžiamos prekybos praktikos.

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo su direktyvoje vartojamais terminais ši nuostata turėtų susijusi su tiekėjų asociacijomis. Skundus pateikiančios asociacijos turėtų būti priimamos kaip į bylą įstojusios šalys. Ispanijoje asociacijos, padavusios skundus pagal maisto grandinės teisės aktus, negali naudotis tokiu teisiniu statusu ir todėl nei nuo nesąžiningos prekybos praktikos nukentėję subjektai (iš baimės), nei juos atstovaujančios asociacijos neturi galimybės dalyvauti procese.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Skundo teikėjui paprašius, vykdymo užtikrinimo institucija užtikrina skundo teikėjo tapatybės ir bet kokios kitos informacijos konfidencialumą, kurią atskleidus, skundo teikėjo manymu, bus pakenkta jo interesams. Skundo teikėjas nurodo tokią informaciją galimame prašyme laikyti duomenis konfidencialiais.

3.  Vykdymo užtikrinimo institucija užtikrina skundo pateikėjo tapatybės ir kitos informacijos konfidencialumą, kurią atskleidus, skundo pateikėjo manymu, bus pakenkta jo interesams. Skundo pateikėjas nurodo tokią informaciją.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinamas skundų anonimiškumas siekiant panaikinti vadinamąjį baimės faktorių.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei vykdymo užtikrinimo institucija mano, kad nėra pakankamo pagrindo imtis veiksmų dėl skundo, ji skundo teikėjui nurodo priežastis.

4.  Jei vykdymo užtikrinimo institucija mano, kad nėra pakankamo pagrindo imtis veiksmų dėl skundo, ji nedelsiant skundo teikėjui nurodo priežastis.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Vykdymo užtikrinimo institucija nustato pagrįstą laikotarpį, per kurį pradedami ir atliekami tyrimai, o juos baigus, priima pagrįstą sprendimą ir praneša apie jį šalims.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laiku nustatytas laikotarpis, per kurį pradedami, atliekami ir užbaigiami tyrimai, taip pat pranešama šalims apie vykdymo užtikrinimo institucijos priimtą sprendimą.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  inicijuoti ir atlikti tyrimus savo iniciatyva arba remiantis skundu;

a)  inicijuoti ir atlikti tyrimus savo iniciatyva arba remiantis skundu, įskaitant anoniminius skundus arba pranešėjų skundus;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  reikalauti, kad pirkėjai ir tiekėjai pateiktų visą reikiamą informaciją, kad būtų galima atlikti tyrimus dėl draudžiamos prekybos praktikos;

b)  reikalauti, kad pirkėjai ir tiekėjai pateiktų visą reikiamą informaciją, kad būtų galima atlikti tyrimus dėl draudžiamos prekybos praktikos, kuri vykdyta palaikant komercinius santykius, ir įvertinti, ar ji draudžiama ar nukrypsta nuo gerosios prekybos praktikos;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  pažeidėjui skirti piniginę baudą. Bauda turi būti veiksminga, proporcinga ir atgrasanti atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, trukmę ir sunkumą;

d)  laikantis nacionalinės teisės, skirti piniginę baudą ir, jeigu reikia, kitas atgrasančias sankcijas fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris, kaip nustatyta, pažeidė šią direktyvą. Bauda ir, jeigu reikia, sankcija turi būti veiksminga, proporcinga ir atgrasanti atsižvelgiant į pažeidimo ir visų ankstesnių ir pakartotinių šios direktyvos pažeidimų pobūdį, trukmę ir sunkumą;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  publikuoti savo sprendimus, susijusius su c ir d punktais;

e)  publikuoti savo sprendimus, susijusius su c ir d punktais, įskaitant baudos dydį ir, kai įmanoma, saugoti skundo pateikėjo konfidencialumą, jei jis to prašo;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  informuoti pirkėjus ir tiekėjus apie savo veiklą metinėse ataskaitose, kuriose, inter alia, nurodomas gautų skundų skaičius ir aprašomi institucijos inicijuoti ir užbaigti tyrimai. Ataskaitoje pateikiama kiekvieno tyrimo dalyko santrauka ir tyrimo rezultatai.

f)  informuoti pirkėjus ir tiekėjus apie savo veiklą metinėse ataskaitose, kuriose, inter alia, nurodomas gautų skundų skaičius ir aprašomi institucijos inicijuoti ir užbaigti tyrimai. Ataskaitoje pateikiama kiekvieno tyrimo dalyko santrauka ir tyrimo išvados ir informacija apie procedūros rezultatus, priimtą sprendimą ir nustatytos nesąžiningos prekybos praktikos rūšį.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Tarpininkavimas arba alternatyvus ginčų sprendimo mechanizmas

 

1.   Nedarant poveikio 6 straipsnyje nustatytiems vykdymo užtikrinimo institucijos įgaliojimas ir prievolėms, dėl 2 straipsnyje apibrėžtos nesąžiningos prekybos praktikos kilusio tiekėjo ir pirkėjo ginčo atveju valstybės narės gali skatinti taikyti tarpininkavimą arba alternatyvų ginčų sprendimo mechanizmą.

 

2.   Tarpininkavimo arba alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmo taikymas nedaro poveikio tiekėjo teisei teikti skundą, kaip nustatyta 5 straipsnyje.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b straipsnis

 

Nuobaudos

 

1.   Valstybės narės nustato nuobaudas už šios direktyvos pažeidimus. Mažiausia nustatytos nuobaudos suma sudaro ne mažiau kaip 2 proc. visos pirkėjo apyvartos, nurodytos naujausioje jo finansinėje ataskaitoje.

 

2.   Jei pirkėjas dar kartą taiko tą pačią nesąžiningos prekybos praktiką, nustatytos nuobaudos suma atitinka 1 dalyje nurodytąją, be to, ji padidinama 20 proc. už kiekvieną pakartotinį pažeidimą.

Pagrindimas

Šiuo nauju straipsniu siekiama standartizuoti kriterijus, taikomus ES lygmeniu nustatant nuobaudas pagal kitas ES nuostatas, nepažeidžiant nacionalinių prerogatyvų priimti sprendimą dėl nuobaudos vertės.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija ir valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijos drauge sukuria valdžios institucijų tinklą glaudaus bendradarbiavimo pagrindu taikydamos direktyvos sąlygas. Be to, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, nustato ir peržiūri kitas bendradarbiavimo tinkle sąlygas, įskaitant informacijos teikimo, konsultacijų ir atvejų, susijusių su tarpvalstybinės nesąžiningos prekybos praktika, paskirstymą.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nesąžiningos prekybos praktika, apimanti įvairių valstybių narių subjektus ir už ES ribų veikiančius subjektus, būtų sprendžiama vienodai, o teisėsaugos institucijos galėtų dalytis informacija, priskirti tarpvalstybinės nesąžiningos prekybos praktikos atvejus ir derinti savo požiūrį, būtina veiksmus koordinuoti ES lygmeniu. Šis pasiūlymas, kuriuo sukuriamas ES lygmens tinklas, grindžiamas Europos konkurencijos tinklo (Reglamentas Nr. 1/2003) patirtimi.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Nacionalinės observatorijos

 

1.   Valstybės narės steigia nacionalines observatorijas, skirtas stebėti, kaip veikia žemės ūkio maisto produktų grandinė.

 

2.   Nacionalinės observatorijos vykdo bent šias funkcijas:

 

a)   stebi ir vertina nesąžiningos prekybos praktiką atlikdamos tyrimus ir rinkos analizę;

 

b)  vykdymo užtikrinimo institucijai praneša apie visus nustatytus pažeidimus;

 

c)   rengia ataskaitas ir rekomendacijas ir

 

d)   padeda vykdymo užtikrinimo institucijoms teikti informaciją siekiant laikytis 7 ir 9 straipsnių nuostatų.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą vertės grandinės veikimą rinkos skaidrumas yra vienas svarbiausių aspektų. Ši priemonė taip pat būtų labai naudinga siekiant įvertinti, kaip įgyvendinamas teisės aktas atsižvelgiant į būsimus ES teisės aktų pakeitimus, ir padėti keistis nacionaliniais duomenimis.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti griežtesnes kovos su nesąžiningos prekybos praktika taisykles nei nustatytosios 3, 5, 6 ir 7 straipsniuose, jeigu tokios nacionalinės taisyklės atitinka vidaus rinkos veikimo taisykles.

Siekiant užtikrinti didesnę apsaugą, valstybės narės gali nustatyti griežtesnes kovos su nesąžiningos prekybos praktika taisykles nei nustatytosios šioje direktyvoje, jeigu tokios nacionalinės taisyklės atitinka vidaus rinkos veikimo taisykles.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apsaugoti ūkininkų poziciją maisto grandinėje, laikytis subsidiarumo principo įgyvendinant ir suteikti valstybėms narėms galimybę taikyti griežtesnes taisykles nei numatyta visoje direktyvoje.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai ataskaitą dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje. Toje ataskaitoje visų pirma pateikiami visi duomenys, susiję su taisyklių taikymu ir jų vykdymo užtikrinimu pagal šią direktyvą atitinkamoje valstybėje narėje praėjusiais metais.

1.  Ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo ataskaitą, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas įmonių vienų kitoms taikomai nesąžiningai prekybos praktikai maisto tiekimo grandinėje. Toje ataskaitoje visų pirma pateikiami visi duomenys, susiję su taisyklių taikymu ir jų vykdymo užtikrinimu pagal šią direktyvą atitinkamoje valstybėje narėje praėjusiais metais.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne anksčiau kaip praėjus trejiems metams nuo šios direktyvos taikymo pradžios, Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą ir Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pateikia ataskaitą, kurioje pristatomi svarbiausi nustatyti faktai.

1.  Ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo šios direktyvos taikymo pradžios, Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą ir Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pateikia ataskaitą, kurioje pristatomi svarbiausi nustatyti faktai. Atliekant šį vertinimą išnagrinėjamas poreikis įtraukti papildomą nesąžiningą prekybos praktiką.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Šiuo vertinimu turėtų būti vertinama, tačiau neapsiribojama:

 

a)   silpniausių žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinės veikėjų apsaugos nuo nesąžiningos prekybos praktikos veiksmingumu;

 

b)   kompetentingų vykdymo užtikrinimo institucijų bendradarbiavimo veiksmingumu;

 

c)   tuo, ar reikia skirti Europos reguliavimo instituciją Sąjungos teisės aktų vykdymui užtikrinti ir stebėti maisto tiekimo grandinėje.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Nesąžininga prekybos praktika įmonių tarpusavio maisto produktų tiekimo grandinėje

Nuorodos

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

31.5.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Pilar Ayuso

29.5.2018

Svarstymas komitete

29.8.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

55

5

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Alex Mayer, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

ENF :

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Alex Mayer, Susanne Melior, Rory Palmer, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

5

-

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

John Procter

5

0

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Nesąžininga prekybos praktika įmonių tarpusavio maisto produktų tiekimo grandinėje

Nuorodos

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

12.4.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

13.9.2018

ENVI

31.5.2018

IMCO

2.5.2018

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

5.7.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Paolo De Castro

17.4.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

12.4.2018

 

 

 

Priėmimo data

1.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Manolis Kefalogiannis, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Renata Briano

Pateikimo data

10.10.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

38

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Renata Briano, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato

4

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Albert Deß

2

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

VERTS/ALE

Martin Häusling

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika