SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności

10.10.2018 - (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)) - ***I

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Paolo De Castro
Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Marc Tarabella
(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu


Procedura : 2018/0082(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0309/2018

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0173),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0139/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Szwecji, Riksdag, a także uwzględniając opinię senatu Rumunii zawierającą stwierdzenie, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 września 2018 r.[1],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Rozwoju oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0309/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  W 2010 r. Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności, któremu przewodniczy Komisja, zatwierdziło zbiór zasad dobrej praktyki w stosunkach pionowych w łańcuchu dostaw żywności uzgodniony przez organizacje reprezentujące większość podmiotów w łańcuchu dostaw żywności. Zasady te stały się podstawą inicjatywy dotyczącej łańcucha dostaw, którą uruchomiono w 2013 r.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  W 2011 r. OECD przyjęła zaktualizowane wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych w sprawie odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, które stanowią najbardziej kompleksowy istniejący zestaw zaleceń propagowanych przez rządy i obejmują wszystkie główne dziedziny etyki biznesu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Łańcuch dostaw żywności obejmuje różne podmioty gospodarcze działające na jego poszczególnych etapach: produkcji, przetwarzania, marketingu, dystrybucji i sprzedaży detalicznej produktów spożywczych. Łańcuch jest zdecydowanie najważniejszym kanałem wprowadzania produktów spożywczych na rynek: „od pola do stołu”. Podmioty te handlują produktami spożywczymi, tj. głównie produktami rolnymi, w tym produktami rybołówstwa i akwakultury, wymienionymi w załączniku I do Traktatu przeznaczonymi do spożycia, oraz innymi produktami spożywczymi niewymienionymi w tym załączniku, ale przetworzonymi z produktów rolnych przeznaczonych do spożycia.

(3)  Łańcuch dostaw produktów rolnych i żywności obejmuje różne podmioty gospodarcze działające na jego poszczególnych etapach: produkcji, przetwarzania, przywozu, wywozu, marketingu, dystrybucji, sprzedaży detalicznej i sprzedaży konsumentom końcowym produktów rolnych i spożywczych. Łańcuch jest zdecydowanie najważniejszym kanałem dostarczania produktów. Podmioty te handlują produktami rolnymi i spożywczymi, tj. głównie produktami rolnymi, w tym produktami rybołówstwa i akwakultury, wymienionymi w załączniku I do Traktatu przeznaczonymi do spożycia, oraz innymi produktami spożywczymi niewymienionymi w tym załączniku, ale przetworzonymi z produktów rolnych przeznaczonych do wykorzystania jako produkty rolne i spożywcze.

 

(Zmiana wyrażenia „łańcuch dostaw żywności” na wyrażenie „łańcuch dostaw produktów rolnych i żywności” dotyczy całości tekstu. Jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Liczba i rozmiar podmiotów różnią się na poszczególnych etapach łańcucha dostaw żywności. Różnice w sile przetargowej odnoszą się do różnych poziomów koncentracji podmiotów gospodarczych i mogą umożliwić nieuczciwe wykorzystywanie siły przetargowej poprzez stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych. Nieuczciwe praktyki handlowe są szczególnie szkodliwe dla małych i średnich podmiotów w łańcuchu dostaw żywności. Producenci rolni, którzy dostarczają podstawowe produkty rolne, są przeważnie małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

(5)  Liczba i rozmiar podmiotów różnią się na poszczególnych etapach łańcucha dostaw produktów rolnych i żywności. Różnice w sile przetargowej odnoszą się do różnych poziomów koncentracji podmiotów gospodarczych i mogą umożliwić nieuczciwe wykorzystywanie siły przetargowej poprzez stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych. Nieuczciwe praktyki handlowe są jeszcze szkodliwsze dla małych i średnich podmiotów w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności zarówno w Unii, jak i poza nią. Producenci rolni, którzy dostarczają podstawowe produkty rolne, są często małymi i średnimi przedsiębiorstwami, ale wszyscy dostawcy, niezależnie od rozmiaru, mogą paść ofiarą nieuczciwych praktyk handlowych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Niezależnie od rozmiaru podmiotu różnice w sile przetargowej odpowiadają stopniowi zależności dostawcy od nabywcy, w szczególności zależności ekonomicznej.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Należy wprowadzić minimalny unijny standard ochrony przed pewnymi wyraźnie nieuczciwymi praktykami handlowymi, aby ograniczyć występowanie takich praktyk i przyczynić się do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia producentom rolnym. Ochrona powinna przynosić korzyści wszystkim producentom rolnym, lub wszelkim osobom fizycznym lub prawnym, które dostarczają produkty spożywcze, w tym organizacjom producentów stowarzyszeniom organizacji producentów, pod warunkiem, że wszystkie te osoby spełniają kryteria definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonej w załączniku do zalecenia Komisji 2003/361/WE12. Mikroprzedsiębiorstwa, oraz małe i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie narażone na nieuczciwe praktyki handlowe i mają najmniejsze szanse na poradzenie sobie z nimi bez narażania się na niekorzystny wpływ na ich rentowność. Ponieważ presja finansowa na małe i średnie przedsiębiorstwa spowodowana nieuczciwymi praktykami handlowymi często odbija się na całym łańcuchu i dociera ostatecznie do producentów rolnych, przepisy dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk handlowych powinny również chronić małych i średnich dostawców pośredniczących na etapach następujących po produkcji podstawowej. Ochrona dostawców pośredniczących powinna również zapobiegać niezamierzonym konsekwencjom (w szczególności pod względem niesłusznie podnoszonych cen) przesunięcia handlu z producentów rolnych i ich stowarzyszeń produkujących przetworzone produkty na dostawców nieobjętych ochroną.

(7)  Należy wprowadzić minimalny unijny standard ochrony przed pewnymi wyraźnie nieuczciwymi praktykami handlowymi, aby ograniczyć występowanie takich praktyk i przyczynić się do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia producentom rolnym. Ochrona powinna przynosić korzyści wszystkim producentom rolnym lub wszelkim osobom fizycznym lub prawnym, które dostarczają produkty rolne i spożywcze, w tym organizacjom producentów, stowarzyszeniom organizacji producentów i spółdzielniom. Presja finansowa spowodowana nieuczciwymi praktykami handlowymi często odbija się na całym łańcuchu i dociera ostatecznie do producentów rolnych, dlatego też przepisy dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk handlowych powinny również chronić dostawców pośredniczących na etapach następujących po produkcji podstawowej. Ochrona dostawców pośredniczących powinna również zapobiegać niezamierzonym konsekwencjom (w szczególności pod względem niesłusznie podnoszonych cen) przesunięcia handlu z producentów rolnych i ich stowarzyszeń produkujących przetworzone produkty.

_________________

 

12 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

 

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Ponieważ miejsce prowadzenia działalności nabywcy nie zawsze jest tym samym miejscem, do którego są dostarczane i w którym są wprowadzane do obrotu produkty rolne i spożywcze, odnośne przepisy powinny mieć zastosowanie do wszystkich nabywców, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, gdy kupowane przez nich produkty są przeznaczone dla unijnego łańcucha dostaw produktów rolnych i żywności. Aby zapewnić skuteczniejsze wdrażanie i egzekwowanie niniejszej dyrektywy przez podmioty gospodarcze mające siedzibę poza UE, Komisja powinna włączać do dwustronnych umów handlowych zawieranych przez UE z państwami trzecimi klauzule specjalne.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest włączenie w zakres dyrektywy podmiotów, które – choć posiadają miejsce prowadzenia działalności poza UE – kupują i sprzedają produkty na rynku UE, a także uniknięcie sytuacji, w której nabywca może ominąć przepisy, przenosząc miejsce prowadzenia działalności poza UE.

Celem poprawki jest objęcie zakresem stosowania dyrektywy nabywców, którzy – choć mają siedzibę poza UE – kupują oraz sprzedają produkty na rynku UE. Aby skuteczniej wdrażać i egzekwować przepisy omawianej dyrektywy, wzywa się Komisję do umieszczania w dwustronnych umowach handlowych zawieranych przez UE z państwami trzecimi klauzul specjalnych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Do zakresu niniejszej dyrektywy należy włączyć usługi dodatkowe w stosunku do sprzedaży produktów rolnych i spożywczych. Usług takich jak transport, dezynfekcja lub fakturowanie nie powinno się uznawać za dodatkowe w stosunku do sprzedaży produktów rolnych i spożywczych, a zatem nie powinny one wchodzić w zakres niniejszej dyrektywy.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Dostawcy mający siedzibę poza Unią powinni móc polegać na minimalnym unijnym standardzie w przypadku sprzedaży produktów spożywczych nabywcom mającym siedzibę w Unii, aby uniknąć niezamierzonych zakłóceń wynikających z ochrony dostawców w UE.

(8)  Dostawcy mający siedzibę poza Unią powinni móc polegać na minimalnym unijnym standardzie w przypadku sprzedaży produktów rolnych i spożywczych nabywcom, aby uniknąć niezamierzonych zakłóceń wynikających z ochrony dostawców w UE.

Uzasadnienie

Zmniejszający się udział dochodów trafiających do drobnych producentów żywności i pracowników w krajach rozwijających się oraz warunki pracy będące rezultatem nieuczciwych praktyk handlowych podważają unijną politykę rozwojową i jej cele w ramach programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Zaburzenie równowagi sił w łańcuchu dostaw oraz nieuczciwe praktyki handlowe supermarketów mają poważne konsekwencje – wywołują i pogłębiają znaczące negatywne skutki społeczne i środowiskowe w większości krajów produkujących artykuły rolne oraz w krajach ubogich, m.in. nieprzestrzeganie podstawowych praw człowieka, dyskryminację ze względu na płeć, niemożność uzyskania płacy zapewniającej utrzymanie oraz długie godziny pracy.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Odpowiednie zasady powinny mieć zastosowanie do postępowania większych, to znaczy innych niż małe i średnie, podmiotów w łańcuchu dostaw żywności, ponieważ to one zwykle mają większą względną siłę przetargową w transakcjach z małymi i średnimi dostawcami.

(9)  Odpowiednie zasady powinny mieć zastosowanie do wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ponieważ większość państw członkowskich posiada już – choć rozbieżne – przepisy krajowe dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych, zastosowanie narzędzia w postaci dyrektywy w celu wprowadzenia minimalnych standardów ochrony na mocy prawa Unii jest właściwym rozwiązaniem. Powinno to umożliwić państwom członkowskim włączenie odpowiednich przepisów do ich krajowego porządku prawnego w taki sposób, aby stworzyć spójny system. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyjmowania i stosowania na ich terytorium bardziej rygorystycznych przepisów krajowych chroniących małych i średnich dostawców oraz nabywców przed nieuczciwymi praktykami handlowymi stosowanymi w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prawa Unii mającego zastosowanie do funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(10)  Ponieważ większość państw członkowskich posiada już – choć rozbieżne – przepisy krajowe dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych, zastosowanie narzędzia w postaci dyrektywy w celu wprowadzenia minimalnych standardów ochrony na mocy prawa Unii jest właściwym rozwiązaniem. Powinno to umożliwić państwom członkowskim włączenie odpowiednich przepisów do ich krajowego porządku prawnego w taki sposób, aby stworzyć spójny system. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyjmowania i stosowania na ich terytorium bardziej rygorystycznych przepisów krajowych chroniących wszystkich dostawców oraz nabywców, niezależnie od ich rozmiaru, przed nieuczciwymi praktykami handlowymi stosowanymi w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prawa Unii mającego zastosowanie do funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Ponieważ nieuczciwe praktyki handlowe mogą wystąpić na każdym etapie sprzedaży produktu spożywczego, tj. przed dokonaniem transakcji sprzedaży, w jej trakcie lub po jej zakończeniu, państwa członkowskie powinny zapewnić stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy do takich praktyk w każdym przypadku ich wystąpienia.

(11)  Ponieważ nieuczciwe praktyki handlowe mogą wystąpić na każdym etapie sprzedaży produktu rolnego lub spożywczego, tj. przed dokonaniem transakcji sprzedaży, w jej trakcie lub po jej zakończeniu, bądź w związku ze świadczeniem usług dodatkowych w stosunku do sprzedaży tego produktu przez nabywcę lub grupę nabywców na rzecz dostawcy, państwa członkowskie powinny zapewnić stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy do takich praktyk w każdym przypadku ich wystąpienia.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Przy ustalaniu, czy dana praktyka handlowa powinna zostać uznana za nieuczciwą, ważne jest zmniejszenie ryzyka związanego z ograniczeniem zawierania uczciwych i skutecznych umów pomiędzy stronami. W rezultacie należy odróżnić praktyki, które są przewidziane w sformułowanych w sposób jasny i jednoznaczny warunkach umowy dostawy między stronami, od praktyk, które mają miejsce po rozpoczęciu transakcji, bez uprzedniego uzgodnienia w sposób jasny i jednoznaczny, tak aby jedynie jednostronne zmiany warunków umowy dostawy i zmiany tych warunków z mocą wsteczną były zakazane. Niektóre praktyki handlowe są jednak uznawane za nieuczciwe ze względu na ich charakter i nie powinny podlegać swobodzie umownej stron.

(12)  Przy ustalaniu, czy dana praktyka handlowa powinna zostać uznana za nieuczciwą, ważne jest zmniejszenie ryzyka związanego z ograniczeniem zawierania uczciwych i skutecznych umów pomiędzy stronami. W rezultacie należy odróżnić praktyki, które nie wynikają z wykorzystywania zależności ekonomicznej dostawcy od nabywcy i są przewidziane w sformułowanych w sposób jasny i jednoznaczny warunkach umowy dostawy między stronami, od praktyk, które mają miejsce po rozpoczęciu transakcji, bez uprzedniego uzgodnienia w sposób jasny i jednoznaczny, tak aby jedynie jednostronne zmiany warunków umowy dostawy i zmiany tych warunków z mocą wsteczną były zakazane. Niektóre praktyki handlowe są jednak uznawane za nieuczciwe ze względu na ich charakter i nie powinny podlegać swobodzie umownej stron.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Jeżeli skarga wpływa do organu egzekwowania prawa, ciężar dowodu, że umowa dostawy jasno i jednoznacznie obejmuje daną praktykę handlową, powinien spoczywać na nabywcy.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b)  Dokonywanie przez kupującego płatności na rzecz dostawcy po upływie rozsądnego terminu, który powinien zostać określony w niniejszej dyrektywie, należy uznać za nieuczciwą praktykę handlową i jej zakazać. Zakaz ten powinien obowiązywać z zastrzeżeniem zasad dotyczących warunków płatności określonych w statucie organizacji producentów lub stowarzyszenia organizacji producentów, w tym spółdzielni, jeżeli statut ten zawiera przepisy umożliwiające członkom demokratyczną kontrolę swojej organizacji i wydawanych przez nią decyzji, a także porozumień, decyzji i uzgodnionych praktyk w ramach uznanych organizacji międzybranżowych, których celem jest zmiana warunków płatności odnoszących się do produktów rolnych i spożywczych objętych zakresem unijnego systemu jakości.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12c)  Stosowanie umów pisemnych w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności wzmacnia poczucie odpowiedzialności podmiotów gospodarczych oraz pomaga uniknąć pewnych nieuczciwych praktyk handlowych, a także zwiększa świadomość, że należy zwracać baczniejszą uwagę na sygnały płynące z rynku, poprawić transmisję cen oraz dostosować podaż do popytu. Aby zachęcić do stosowania takich umów, dostawcy oraz ich stowarzyszenia powinni mieć prawo do żądania zawarcia umowy w formie pisemnej. Odmowę przez nabywcę zawarcia pisemnej umowy z dostawcą, mimo że dostawca, zgodnie z niniejszą dyrektywą, wniósł o taką umowę po uzgodnieniu z dostawcą warunków, należy uznać za nieuczciwą praktykę handlową i zakazać jej.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12d)  Narzucane jednostronnie dostawcom przez nabywców systemy etykietowania dotyczącego wartości odżywczej, które nie zapewniają konsumentom kompleksowych informacji, mogą być dyskryminujące w stosunku do producentów i wprowadzać w błąd konsumentów podczas wyboru produktów. Wymaganie wprowadzenia takich systemów powinno się uznać za spełniające przesłanki określone w definicji nieuczciwej praktyki handlowej.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby zapewnić skuteczne egzekwowanie zakazów ustanowionych w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie powinny wyznaczyć organ, któremu powierzą egzekwowanie prawa. Organ powinien mieć możliwość działania z własnej inicjatywy lub po otrzymaniu skarg od stron, które padły ofiarą stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Jeżeli skarżący wnioskuje o nieujawnianie jego tożsamości z obawy przed działaniami odwetowymi, organy ścigania państw członkowskich powinny uwzględnić taki wniosek.

(13)  Aby zapewnić skuteczne egzekwowanie zakazów ustanowionych w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie powinny wyznaczyć organ, któremu powierzą egzekwowanie prawa. Organ powinien mieć możliwość działania z własnej inicjatywy lub po otrzymaniu skarg od stron, które padły ofiarą stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności. Za każdym razem, gdy zostanie złożona skarga, organ egzekwowania prawa państwa członkowskiego musi zagwarantować zgodnie z prawem krajowym, że tożsamość skarżącego pozostanie niejawna ze względu na obawę przed działaniami odwetowymi.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Aby zapewnić skuteczne egzekwowanie zakazu stosowania nieuczciwych praktyk handlowych, wyznaczone organy egzekwowania prawa powinny dysponować wszystkimi niezbędnymi zasobami, personelem i wiedzą fachową.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Skargi organizacji producentów lub stowarzyszeń takich organizacji mogą służyć ochronie tożsamości poszczególnych członków organizacji, którzy są małymi i średnimi dostawcami i uważają się za ofiary nieuczciwych praktyk handlowych. Odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów organy państw członkowskich powinny zatem móc przyjmować skargi od takich podmiotów i podejmować działania w ich sprawie, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw procesowych pozwanego.

(14)  Skargi organizacji producentów lub dostawców bądź stowarzyszeń takich organizacji, w tym organizacji reprezentujących posiadających wiedzę w dziedzinie praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności, mogą służyć ochronie tożsamości poszczególnych członków organizacji, którzy są małymi i średnimi dostawcami i uważają się za ofiary nieuczciwych praktyk handlowych. Odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów organy państw członkowskich powinny zatem móc przyjmować skargi od takich podmiotów i podejmować działania w ich sprawie, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw procesowych pozwanego.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Przy wywiązywaniu się przez organ z obowiązku podawania do wiadomości publicznej swych decyzji zgodnie z niniejszą dyrektywą należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę tożsamości skarżących i innych ofiar nieuczciwych praktyk handlowych.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów w państwach członkowskich powinny dysponować niezbędnymi uprawnieniami, które umożliwią im skuteczne gromadzenie wszelkich faktycznych informacji w odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji. Powinny one mieć prawo, aby nakazać zaprzestania stosowania zakazanej praktyki w stosownych przypadkach. Istnienie środka odstraszającego, takiego jak prawo do nakładania grzywien i publikowania wyników dochodzeń, może zachęcać strony do zmiany zachowań oraz korzystania z rozwiązań poprzedzających sądowe rozstrzyganie sporów, a zatem powinno stanowić część uprawnień organów egzekwowania prawa. Komisja i odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów organy państw członkowskich powinny ściśle współpracować w celu zapewnienia wspólnego podejścia w odniesieniu do stosowania zasad określonych w niniejszej dyrektywie. W szczególności organy egzekwowania prawa powinny nawzajem się wspierać, na przykład poprzez dzielenie się informacjami i pomoc w dochodzeniach mających wymiar transgraniczny.

(15)  Organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów w państwach członkowskich powinny dysponować niezbędnymi uprawnieniami, które umożliwią im skuteczne gromadzenie wszelkich faktycznych informacji w odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji. Powinny być to bezstronne organy niepozostające w konflikcie interesów z podmiotami działającymi w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności oraz posiadające gruntowną wiedzę na temat funkcjonowania tego łańcucha. Powinny one gwarantować uczciwe i właściwe funkcjonowanie łańcucha dostaw produktów rolnych i żywności oraz, w stosownych przypadkach, posiadać uprawnienia, by wymagać od nabywcy niezwłocznego zaprzestania stosowania zakazanej praktyki. Istnienie środka odstraszającego, takiego jak prawo do nakładania grzywien i innych równie skutecznych sankcji oraz do publikowania wyników dochodzeń, może zachęcać strony do zmiany zachowań oraz korzystania z rozwiązań poprzedzających sądowe rozstrzyganie sporów, a zatem powinno stanowić część uprawnień organów egzekwowania prawa. Podczas ustalania sankcji, która ma zostać zastosowana, należy brać pod uwagę powtarzanie się naruszeń. Komisja i odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów organy państw członkowskich powinny ściśle współpracować w celu zapewnienia wspólnego podejścia w odniesieniu do stosowania zasad określonych w niniejszej dyrektywie, zwłaszcza w zakresie grzywien i sankcji. W szczególności organy egzekwowania prawa powinny wspierać się nawzajem, na przykład poprzez dzielenie się wszystkimi istotnymi informacjami i pomoc w dochodzeniach mających wymiar transgraniczny.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Organ egzekwowania prawa powinien poinformować skarżącego w rozsądnym terminie o decyzji dotyczącej podjęcia lub niepodejmowania działań w związku ze skargą. Decyzja o odrzuceniu skargi podlega kontroli sądowej. Jeżeli organ egzekwowania prawa uzna, że podstawy do podjęcia działań w związku ze skargą są wystarczające, prowadzi dochodzenie, które powinno zakończyć się w rozsądnym terminie. Jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie niniejszej dyrektywy, organ egzekwowania prawa zobowiązuje nabywcę do niezwłocznego zaprzestania zakazanej praktyki handlowej i nakłada grzywnę pieniężną oraz inne równie skuteczne sankcje zgodnie z prawem krajowym. Grzywna i inne sankcje powinny być skuteczne, proporcjonalne do wyrządzonej szkody i odstraszające, przy uwzględnieniu charakteru, czasu trwania i wagi naruszenia. Przy ustalaniu wysokości grzywny pieniężnej lub innych sankcji, które mają zostać zastosowane, bierze się pod uwagę wielokrotne dopuszczanie się naruszeń przez tego samego nabywcę. Organ egzekwowania prawa powinien być w stanie powstrzymać się od podjęcia jakichkolwiek środków, jeżeli decyzja w tym względzie zagroziłaby ujawnieniem tożsamości skarżącego lub jakichkolwiek innych informacji, których ujawnienie skarżący uważa za szkodliwe dla jego interesów, pod warunkiem że skarżący wskazał te informacje. Organ egzekwowania prawa powinien być w stanie opublikować decyzje odnośnie do nałożonych sankcji.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15b)  Z zastrzeżeniem uprawnień i obowiązków swych organów egzekwowania prawa państwa członkowskie powinny propagować wykorzystywanie skutecznych i niezależnych procedur mediacji lub alternatywnego mechanizmu rozstrzygania sporów w przypadkach sporu między dostawcą a nabywcą spowodowanego nieuczciwymi praktykami handlowymi określonymi w niniejszej dyrektywie. Stosowanie mediacji lub alternatywnego mechanizmu rozstrzygania sporów odbywa się z zastrzeżeniem prawa dostawcy do złożenia skargi. Komisja powinna móc ułatwiać dialog oraz wymianę sprawdzonych praktyk dotyczących korzystania z mediacji lub alternatywnego mechanizmu rozstrzygania sporów na poziomie unijnym.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15c)  Konieczne jest ustanowienie unijnej sieci egzekwowania prawa (zwanej dalej „siecią”) prowadzonej przez Komisję, która miałaby na celu koordynowanie i ułatwianie wymiany informacji i wzorcowych praktyk dotyczących krajowych przepisów i doświadczeń państw członkowskich w zakresie egzekwowania prawa w sposób skoordynowany i systematyczny, aby zapewnić wspólne podejście do stosowania zasad określonych w niniejszej dyrektywie. Sieć powinna również pomagać w pogłębieniu wspólnego zrozumienia tego, które konkretnie rodzaje praktyk handlowych powinny być uznawane za nieuczciwe praktyki handlowe, oraz w lepszym radzeniu sobie z potencjalnymi transgranicznymi nieuczciwymi praktykami handlowymi.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby ułatwić skuteczne egzekwowanie, Komisja powinna pomóc w organizowaniu spotkań między organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa w państwach członkowskich, podczas których możliwa będzie wymiana najlepszych praktyk i istotnych informacji. Komisja powinna utworzyć stronę internetową i zarządzać nią w celu ułatwienia tych wymian.

(16)  Aby ułatwić skuteczne egzekwowanie, Komisja powinna pomóc w organizowaniu spotkań sieci, podczas których możliwa będzie wymiana najlepszych praktyk i istotnych informacji. Komisja powinna utworzyć stronę internetową i zarządzać nią w celu ułatwienia tych wymian.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Zasady ustanowione w niniejszej dyrektywie nie powinny utrudniać państwom członkowskim utrzymania istniejących przepisów, które są bardziej dalekosiężne, lub przyjęcia takich zasad w przyszłości, z zastrzeżeniem ograniczeń prawa Unii mających zastosowanie do funkcjonowania rynku wewnętrznego. Zasady te byłyby stosowane obok dobrowolnych środków zarządzania.

(17)  Zasady ustanowione w niniejszej dyrektywie nie powinny utrudniać państwom członkowskim utrzymania istniejących przepisów, które są bardziej restrykcyjne w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowych wskazanych w niniejszej dyrektywie lub praktyk dodatkowych, lub przyjęcia takich zasad w przyszłości, z zastrzeżeniem ograniczeń prawa Unii mających zastosowanie do funkcjonowania rynku wewnętrznego, zwłaszcza zasad swobodnego przepływu towarów i usług, swobody przedsiębiorczości, niedyskryminacji oraz dostępu do bezstronnej i niezawisłej kontroli sądowej. Zasady te powinny podlegać procedurze uprzedniego powiadomienia i byłyby stosowane obok dobrowolnych środków zarządzania.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W interesie skutecznego wdrożenia polityki w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności Komisja powinna dokonać przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy i przedstawić sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. W przeglądzie należy również zwrócić szczególną uwagę na to, czy w przyszłości ochrona małych i średnich nabywców produktów spożywczych w łańcuchu dostaw, oprócz ochrony małych i średnich dostawców, byłaby uzasadniona,

(19)  W interesie skutecznego wdrożenia polityki w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności Komisja powinna dokonać przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy i przedstawić sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsza dyrektywa ustanawia minimalny wykaz zakazanych nieuczciwych praktyk handlowych między nabywcami i dostawcami w łańcuchu dostaw żywności i określa minimalne zasady dotyczące ich egzekwowania oraz ustalenia dotyczące koordynacji między organami egzekwowania prawa.

1.  Niniejsza dyrektywa ustanawia minimalny wykaz zakazanych nieuczciwych praktyk handlowych między nabywcami i dostawcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności i określa minimalne zasady dotyczące ich egzekwowania oraz ustalenia dotyczące koordynacji między organami egzekwowania prawa.

 

(Zmiana wyrażenia „łańcuch dostaw żywności” na wyrażenie „łańcuch dostaw produktów rolnych i żywności” dotyczy całości tekstu)

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ochronę wszystkich rolników poprzez rozszerzenie zakresu dyrektywy na wszystkie produkty wyszczególnione w załączniku I do Traktatu, jako że nieuczciwe praktyki handlowe mogą również wywrzeć wpływ na producentów sprzedających nieprzetworzone produkty rolne, które nie są przewidziane do spożycia przez człowieka (np. kwiaty cięte, pasza i in.).

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do niektórych nieuczciwych praktyk handlowych, które występują w związku ze sprzedażą produktów spożywczych przez dostawcę będącego małym i średnim przedsiębiorstwem na rzecz nabywcy, który nie jest małym ani średnim przedsiębiorstwem.

2.  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do niektórych nieuczciwych praktyk handlowych, które występują w związku ze sprzedażą produktów rolnych i spożywczych przez dostawcę na rzecz nabywcy, a także do powiązanych usług świadczonych przez nabywcę na rzecz dostawcy, które mają charakter dodatkowy w stosunku do sprzedaży produktów rolnych i spożywczych.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  termin „nieuczciwa praktyka handlowa” oznacza wszelką praktykę, która:

 

- rażąco odbiega od zasad uczciwego prowadzenia działalności handlowej, stoi w sprzeczności z zasadą dobrej wiary i uczciwego postępowania oraz jest jednostronnie narzucana przez jednego partnera handlowego drugiemu;

 

- narzuca nieuzasadnione i nieproporcjonalne przeniesienie ryzyka ekonomicznego nabywcy na dostawcę lub stanowi próbę takiego przeniesienia lub

 

- powoduje poważne zaburzenie równowagi między prawami a obowiązkami dostawcy w stosunku handlowym przed zawarciem umowy, w trakcie jej obowiązywania lub po jej wygaśnięciu, bądź stanowi próbę takiego zaburzenia.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  termin „nabywca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która kupuje produkty spożywcze w drodze handlu. Pojęcie „nabywca” może obejmować grupę takich osób fizycznych i prawnych;

a)  termin „nabywca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, która kupuje produkty rolne i spożywcze do rozprowadzenia na terenie Unii do celów handlowych lub oferuje usługi dodatkowe w stosunku do sprzedaży tych produktów. Pojęcie „nabywca” może obejmować grupę takich osób fizycznych i prawnych;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  termin „dostawca” oznacza dowolnego producenta rolnego lub dowolną osobę fizyczną bądź prawną, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, która sprzedaje produkty spożywcze. Pojęcie „dostawca” może obejmować grupę takich producentów rolnych lub takie osoby fizyczne i prawne, w tym organizacje producentów stowarzyszenia organizacji producentów;

b)  termin „dostawca” oznacza dowolnego producenta rolnego lub dowolną osobę fizyczną bądź prawną, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, która sprzedaje produkty rolne i spożywcze. Pojęcie „dostawca” może obejmować grupę takich producentów rolnych lub takie osoby fizyczne i prawne, w tym organizacje producentów, stowarzyszenia organizacji producentów i spółdzielnie;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  termin „zależność ekonomiczna” oznacza układ sił między dostawcą a nabywcą posiadającymi różną siłę przetargową, w którym dostawca jest uzależniony od nabywcy z uwagi na jego renomę, jego udział w rynku, brak odpowiednich alternatywnych możliwości sprzedaży lub ponieważ całkowita kwota, na którą dostawca wystawił fakturę nabywcy, stanowi znaczącą kwotę obrotu dostawcy;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  termin „umowa dostawy” oznacza umowę między dostawcą a nabywcą, która wyraźnie i w przejrzysty sposób obejmuje odnośne elementy umowy handlowej, w tym nazwy/nazwiska stron, ich prawa i obowiązki, cenę, okres obowiązywania, warunki dostawy, warunki płatności, a także powód, wykonanie umowy i skutek rozwiązania umowy;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  termin „małe i średnie przedsiębiorstwo” oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu definicji mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw, podanej w załączniku do zalecenia Komisji 2003/361/WE14;

skreśla się

_________________

 

14 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

 

Uzasadnienie

W związku z tym, że w jednej z poprzednich poprawek skreśla się w tekście wyrażenie „małe i średnie przedsiębiorstwa”, ich definicja staje się zbędna.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  termin „produkty spożywcze” oznacza produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, przeznaczone do spożycia, a także produkty niewymienione w tym załączniku, ale przetworzone z tych produktów przeznaczonych do spożycia;

d)  termin „produkty rolne i spożywcze” oznacza produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, przeznaczone do spożycia, a także produkty niewymienione w tym załączniku, ale przetworzone z tych produktów przeznaczonych do spożycia;

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu. Jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  termin „produkty spożywcze sprzedawane pod własną marką” oznacza produkty spożywcze, które są sprzedawane pod markami detalistów;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  termin „łatwo psujące się produkty spożywcze” oznacza produkty spożywcze, które staną się niezdatne do spożycia przez ludzi, chyba że są odpowiednio przechowywane, przetwarzane, pakowane lub w inny sposób konserwowane, aby zapobiec ich nieprzydatności.

e)  termin „łatwo psujące się produkty rolne i spożywcze” oznacza produkty rolne i spożywcze, które naturalnie nadają się do sprzedaży i właściwego wykorzystywania przez okres do trzydziestu dni lub które szybko się psują z powodu ich naturalnych właściwości, zwłaszcza w przypadku braku odpowiednich warunków przechowywania.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest większe doprecyzowanie definicji.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  termin „niepsujące się produkty” oznacza produkty inne niż produkty wymienione w lit. e).

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie zakazu stosowania następujących praktyk handlowych:

1.  Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie zakazu stosowania przynajmniej następujących nieuczciwych praktyk handlowych:

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nabywca płaci dostawcy łatwo psujących się produktów spożywczych później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury od dostawcy lub później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia łatwo psujących się produktów spożywczych, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. Zakaz ten ma zastosowanie bez uszczerbku dla:

a)  nabywca płaci dostawcy później niż:

 

-  w ciągu 30 dni kalendarzowych począwszy od ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymał od dostawcy fakturę za łatwo psujące się produkty rolne i spożywcze, lub później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od ustalonej w umowie daty dostarczenia łatwo psujących się produktów rolnych i spożywczych lub

 

-  w ciągu 60 dni kalendarzowych począwszy od ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymał od dostawcy fakturę za niepsujące się produkty rolne i spożywcze lub później niż w ciągu 60 dni kalendarzowych od ustalonej w umowie daty dostarczenia niepsujących się produktów rolnych i spożywczych.

 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w ramach transakcji sprzedaży i świadczenia usług z udziałem nabywcy będącego organem publicznym praktyki te były również zabronione.

 

Zakazy te mają zastosowanie z zastrzeżeniem:

- skutków opóźnień w płatnościach i środków zaradczych określonych w dyrektywie 2011/7/UE;

-  skutków opóźnień w płatnościach i środków zaradczych określonych w dyrektywie 2011/7/UE;

 

-  przepisów dotyczących warunków płatności określonych w statucie organizacji producentów lub stowarzyszenia organizacji producentów, w tym spółdzielni, których producent rolny jest członkiem, jeżeli statut ten zawiera przepisy umożliwiające członkom demokratyczną kontrolę swojej organizacji oraz podejmowanych przez nią decyzji;

- możliwości zastosowania przez nabywcę i dostawcę klauzuli dotyczącej podziału wartości w rozumieniu art. 172 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/201315.

-  możliwości zastosowania przez nabywcę i dostawcę klauzuli dotyczącej podziału wartości w rozumieniu art. 172 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/201315.

 

-  porozumień, decyzji i uzgodnionych praktyk organizacji międzybranżowych uznanych na mocy art. 157 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, mających na celu zmianę warunków płatności w transakcjach dotyczących produktów rolnych i spożywczych należących do systemu jakości utworzonego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012, rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014;

____________

_______________

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  nabywca anuluje zamówienia łatwo psujących się produktów spożywczych w tak krótkim czasie, że nie można racjonalnie oczekiwać, iż dostawca znajdzie alternatywny sposób zbytu lub wykorzystania tych produktów;

b)  nabywca jednostronnie anuluje zamówienia na łatwo psujące się produkty rolne i spożywcze, nie uzgodniwszy pełnej rekompensaty z dostawcą, w terminie krótszym niż 60 dni od uzgodnionego w umowie terminu dostawy tych produktów;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest dokładniejsze określenie pojęcia „krótki czas” (kiedy nabywca anuluje zamówienia na łatwo psujące się produkty spożywcze) dzięki ustaleniu stałego terminu 60 dni.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  nabywca jednostronnie i z mocą wsteczną zmienia warunki umowy w sprawie dostaw dotyczące częstotliwości, terminu lub wielkości dostaw, standardów jakości lub cen produktów spożywczych;

c)  nabywca jednostronnie narzuca zmiany warunków umowy w sprawie dostaw dotyczące częstotliwości, sposobu, terminu lub wielkości dostaw, standardów jakości, warunków płatności lub cen produktów rolnych i spożywczych bądź usług dodatkowych w stosunku do sprzedaży tych produktów;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  nabywca jednostronnie rozwiązuje umowę dostawy;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  nabywca jednostronnie rozwiązuje umowy dostawy w reakcji na spadek cen;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cc)  nabywca uzyskuje lub próbuje uzyskać od dostawcy korzyści, nie oferując w zamian rekompensaty lub usługi lub jeżeli korzyści są wyraźnie nieproporcjonalne do wartości rekompensaty lub wyświadczonej usługi;

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uznanie uzyskania (lub usiłowania uzyskania) korzyści za nieuczciwą praktykę handlową, bez otrzymania w zamian rekompensaty lub usługi, bądź gdy korzyści są wyraźnie nieproporcjonalne do wartości rekompensaty lub wyświadczonej usługi.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cd)  nabywca wymaga kolejnych płatności, nie świadcząc w zamian żadnych usług;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ce)  nabywca zmusza lub próbuje zmusić dostawcę do zapewnienia mu specjalnych warunków pod groźbą całkowitego lub częściowego wycofania produktów rolnych lub spożywczych tego dostawcy;

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uznanie za nieuczciwą praktykę handlową zmuszania lub próby zmuszenia dostawcy do zaoferowania specjalnych warunków pod groźbą częściowego lub całkowitego wycofania jego produktów rolnych lub spożywczych.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cf)  nabywca narzuca lub próbuje narzucić dostawcy warunki powodujące poważne zaburzenie równowagi między jego prawami a obowiązkami w stosunku handlowym przed zawarciem umowy, w trakcie jej obowiązywania lub po jej wygaśnięciu;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cg)  nabywca narzuca nieuzasadnione lub nieproporcjonalne przeniesienie swego ryzyka ekonomicznego na dostawcę lub usiłuje narzucić takie przeniesienie;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c h (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ch)  nabywca jednostronnie przenosi ryzyko sprzedaży na dostawcę;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c i (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ci)  nabywca narzuca systemy rabatowe i opłaty za włączenie do asortymentu;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c j (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cj)  nabywca wykorzystuje elektroniczne aukcje odwrotne lub aukcje dwuetapowe, aby doprowadzić do obniżenia cen; nie są one regulowane i nie gwarantują przejrzystości negocjacji, cen i uczestników przy zakupie produktów rolnych i spożywczych o potwierdzonych przez UE jakości i pochodzeniu, a także produktów niecertyfikowanych;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c l (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cl)  dokonuje się połączeń w grupy zakupowe handlu detalicznego i hurtowego;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  dostawca płaci za marnotrawstwo produktów spożywczych, do którego dochodzi w siedzibie nabywcy i które nie jest spowodowane zaniedbaniem ani winą dostawcy.

d)  nabywca wymaga od dostawcy zapłacenia za marnotrawstwo produktów rolnych i spożywczych dostarczonych terminowo i o jakości uzgodnionej umową, do którego dochodzi, gdy produkty są własnością nabywcy i które nie jest spowodowane zaniedbaniem ani winą dostawcy.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  nabywca odmawia zawarcia pisemnej umowy z dostawcą po uprzednim uzgodnieniu przez nich warunków, mimo że dostawca zażądał takiej umowy zgodnie z art. 3a, lub nabywca odmawia udzielenia dostawcy wystarczająco szczegółowych i jednoznacznych informacji o umowie dostawy, jak określono w art. 2 lit. bb).

Poprawka    59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  nabywca ujawnia osobom trzecim lub niewłaściwie wykorzystuje, umyślnie lub nie, poufne informacje dotyczące umowy dostawy, w tym poufne informacje handlowe przekazane nabywcy przez dostawcę;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc)  nabywca prowadzi działania w zakresie komunikacji lub promocji lub stosuje praktyki handlowe, które również ze względu na długość ich trwania szkodzą lub mogą szkodzić wizerunkowi produktów opatrzonych oznaczeniem geograficznym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012, rozporządzeniem (WE) nr 110/2008 lub rozporządzeniem (UE) nr 251/2014;

Uzasadnienie

Produkty opatrzone szczególnym oznaczeniem geograficznym często są przedmiotem rozmaitych praktyk promocyjnych (takich jak sprzedaż poniżej kosztów, aukcje w systemie zniżkowym, bardzo długie okresy promocji), które skutkują pogorszeniem wizerunku tych produktów pod względem ekonomicznym i handlowym. Środek ten umożliwiłby dostawcom podejmowanie działań nie tylko przeciwko fałszerstwom, ale także przeciwko takim nieuczciwym praktykom handlowym.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dd)  nabywca stosuje handlowe działania odwetowe lub grozi zastosowaniem takich działań wobec dostawcy (z wykorzystaniem takich praktyk, jak wycofanie produktów ze sprzedaży, zaprzestanie usług wymiany danych, zbyt intensywna promocja, opóźnione płatności, jednostronne odliczenia lub blokowanie promocji), aby uzyskać lepsze warunki w ramach obowiązujących umów lub podczas negocjowania nowej umowy;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

de)  nabywca grozi zastosowaniem handlowych działań odwetowych lub stosuje takie działania wobec dostawcy w sytuacji, gdy dostawca korzysta ze swoich praw umownych lub przewidzianych prawem, w tym składa skargę do krajowych organów egzekwowania prawa i współpracuje z tymi organami;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

df)  nabywca odmawia podjęcia środków handlowych, jeśli dostawca skorzysta ze swoich praw umownych, w tym prawa do złożenia skargi i prawa do współpracy z krajowymi organami egzekwowania prawa, lub grozi dostawcy analogicznymi środkami;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dg)  nabywca jednostronnie wymaga standardów jakości, które nie wynikają z obowiązujących przepisów, systemów jakości, przesłanek naukowych lub obecnie stosowanych praktyk, i które mogą zakłócać handel;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d h (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dh)  nabywca określa zasady dotyczące standardów ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt, które są bardziej rygorystyczne niż obowiązujące przepisy ustawowe;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d i (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

di)  nabywca stosuje zbyt rygorystyczne „kryteria minimalnej trwałości produktu po jego otrzymaniu” w celu odrzucenia uprzednio uzgodnionego zamówienia lub w celu odrzucenia zamówienia, które ze względów niezależnych od dostawcy nie zostało zrealizowane wystarczająco szybko;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d j (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dj)  nabywca dokonuje jednostronnego obciążenia, które wiąże się z działającą z mocą wsteczną, aczkolwiek pozaumowną, zmianą w warunkach określonych w umowach dostawy bądź stanowi taką zmianę, a także – bez uprzedniej zgody drugiej strony – zaczyna odliczać kwoty od podanych na fakturze wartości należnych za dostawę towarów lub usług;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d k (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dk)  nabywca uzależnia zawarcie umowy dostawy od uiszczania opłaty rocznej i nakłada ją z mocą wsteczną;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d l (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dl)  nabywca uzależnia zawarcie umowy dostawy i rozpoczęcie współpracy handlowej od rekompensaty w towarach i usługach;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d m (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dm)  nabywca pobiera opłatę za wystawianie na sprzedaż produktów rolnych lub spożywczych dostawcy;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d n (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dn)  nabywca pobiera opłatę za przechowywanie i przetwarzanie produktów rolnych lub spożywczych po ich dostawie;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d o (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

do)  nabywca pobiera opłatę za niewyświadczone usługi lub za usługi, które zostały wyświadczone, choć nie były uwzględnione w umowie między stronami;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d p (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dp)  nabywca pobiera opłatę za spadek obrotu, sprzedaży lub marży dostawcy z powodu zmniejszonej sprzedaży danego produktu rolnego lub spożywczego;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d q (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dq)  nabywca warunkuje zawarcie umowy dostawy i rozpoczęcie współpracy handlowej wymogiem udziału w zniżkach i promocjach przez obniżenie ceny nabycia na niekorzyść dostawcy;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d r (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dr)  za zawarcie z dostawcą umowy dostawy nabywca pobiera opłatę, która jest nieproporcjonalna do kosztów administracyjnych ponoszonych przez dostawcę;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d s (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ds)  nabywca w sposób nieprzejrzysty zmniejsza ilość lub wartość produktów rolnych lub spożywczych standardowej jakości;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d t (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dt)  nabywca odmawia udzielenia dostawcy informacji na temat odmiennego traktowania dostawcy w porównaniu z markami własnymi nabywcy.

 

Informacje takie mogą obejmować co najmniej każdy przypadek odmiennego traktowania w rozumieniu konkretnych środków lub procedur związanych z:

 

a) dostępem do danych osobowych lub innych danych zgromadzonych w związku z zakupem produktów rolnych lub spożywczych;

 

b) wystawianiem na sprzedaż, prezentowaniem, klasyfikowaniem lub innymi czynnikami wpływającymi na decyzje konsumentów o zakupie;

 

c) bezpośrednim lub pośrednim wynagrodzeniem za korzystanie z usług świadczonych przez nabywcę;

 

d) dostępem do korzystania z usług bezpośrednio związanych z umową dostawy lub warunkami korzystania z tych usług;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d u (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

du)  nabywca wymaga nieproporcjonalnie wysokich kar umownych w stosunku do wartości i wagi przedmiotu zobowiązania;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d v (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dv)  nabywca domaga się pełnego, częściowego lub wcześniejszego przekazania przez dostawcę płatności bezpośrednich, do których dostawca jest uprawniony na mocy rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zakazanie przekazywania płatności bezpośrednich. Jest to zgodne z interwencją Komisji Europejskiej w wyrokach Harms C-434/08 i Arts C 227/16. W tym kontekście Komisja zauważa, że przeniesienie uprawnień do płatności stanowi obejście faktycznego celu pomocy dla rolnictwa.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d w (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dw)  dostawca zostaje skreślony z wykazu dostawców bez zachowania rozsądnego terminu wypowiedzenia, bez pisemnego uzasadnienia decyzji i bez faktycznych podstaw handlowych;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d x (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dx)  nabywca zobowiązuje dostawcę do zapłacenia personelowi za dostosowanie lokalu do sprzedaży produktów rolnych i spożywczych lub wykonywanie czynności związanych z tymi produktami;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d y (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dy)  nabywca wymaga od dostawcy rekompensaty za koszty poniesione w wyniku rozpatrywania skarg klientów dotyczących produktów dostawcy;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d z (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dz)  nabywca wymaga od dostawcy ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z mylnego prognozowania zapotrzebowania, chyba że:

 

– nabywca opracował te prognozy w dobrej wierze i z należytą starannością, a także po przeprowadzeniu konsultacji z dostawcą;

 

– umowa dostawy zawiera wyraźnie sformułowany i jednoznacznie brzmiący zapis, że pełna rekompensata nie jest odpowiednim rozwiązaniem;

Poprawka    84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

daa)  nabywca zobowiązuje dostawcę w umowie dostawy, by nie sprzedawał produktów rolnych lub spożywczych innym nabywcom lub przetwórcom po cenach niższych od zapłaconych przez nabywcę lub przetwórcę;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dab)  nabywca bezpośrednio lub pośrednio grozi wycofaniem produktów dostawcy ze sprzedaży, jeśli dostawca nie spełni lub nie będzie chciał spełnić żądań nabywcy dotyczących obniżenia ceny;

Poprawka    86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dac)  nabywca zmusza dostawcę do wytwarzania tego samego produktu w celu jego sprzedaży pod własną marką detalisty po takiej samej cenie, jak cena produktu sprzedawanego pod marką dostawcy, lub niższej;

Poprawka    87

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dad)  nabywca zwraca dostawcy niesprzedane produkty spożywcze na koszt dostawcy i bez zapłaty za te niesprzedane produkty spożywcze.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby następujące praktyki handlowe były zakazane, jeżeli nie zostały one uzgodnione w jasny i jednoznaczny sposób przy zawieraniu umowy dostawy:

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby następujące praktyki handlowe były zakazane, jeżeli nie zostały one uzgodnione w jasny i jednoznaczny sposób przy zawieraniu umowy dostawy lub w dowolnej umowie zawartej w późniejszym terminie między nabywcą a dostawcą w okresie obowiązywania umowy dostawy, bądź jeżeli są wynikiem nadużycia zależności ekonomicznej dostawcy od nabywcy, umożliwiającej nabywcy nakładanie takich warunków:

Poprawka    89

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nabywca zwraca niesprzedane produkty spożywcze dostawcy;

skreśla się

Uzasadnienie

Przeniesienie do art. 3 ust. 1.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  nabywca usuwa produkty z listy przewidzianych w umowie produktów, które dostawca dostarcza klientowi, lub znacznie zmniejsza zamówienie na konkretny produkt rolny lub spożywczy bez uprzedniej pisemnej informacji w terminie ustanowionym w umowie lub w terminie nie krótszym niż 30 dni, jeżeli termin ten nie został przewidziany w umowie;

Poprawka    91

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  dostawca płaci za promocję produktów spożywczych sprzedawanych przez nabywcę. Przed promocją (jeżeli jest ona wdrażana przez nabywcę) nabywca określa czas trwania promocji oraz oczekiwaną ilość zamówionych produktów spożywczych;

c)  dostawca płaci za promocję lub reklamę produktów spożywczych sprzedawanych przez nabywcę. Przed promocją (jeżeli jest ona wdrażana przez nabywcę) nabywca określa czas trwania promocji oraz oczekiwaną ilość zamówionych produktów spożywczych;

Poprawka    92

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)   nabywca sprzedaje produkty rolne i spożywcze poniżej ceny zakupu zgodnej z fakturą, pomniejszonej o proporcjonalną część zniżek ujętych na fakturze, plus koszty transportu i podatki naliczane od transakcji w ramach mechanizmu marketingowego, przy czym straty lub koszty są ostatecznie ponoszone przez dostawcę;

Poprawka    93

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  nabywca przerzuca koszty poniesione w ramach transportu i przechowywania produktów na dostawcę;

Poprawka    94

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc)  nabywca zobowiązuje dostawcę do dostarczania produktów tylko platformom dostawcy.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby praktyki handlowe, o których mowa w ust. 2 lit. b), c) i d), były zakazane, jeśli wynikające z nich płatności uiszczane przez dostawcę na rzecz nabywcy nie są powiązane z kosztami ponoszonymi przez nabywcę.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Jeżeli do organu egzekwowania prawa wpłynie skarga dotycząca jakiejś praktyki, o której mowa w ust. 2, ciężar dowodu, że umowa dostawy obejmuje przedmiotową praktykę handlową w jasny i jednoznacznie brzmiący sposób, spoczywa na nabywcy.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Państwa członkowskie mogą zakazać wszelkich innych nieuczciwych praktyk handlowych, określonych w art. 2 lit. -a), poza tymi, o których mowa w ust. 1 i 2.

Uzasadnienie

Poprawka ta uściśla, że państwa członkowskie mogą mieć ambitniejsze podejście do liczby nieuczciwych praktyk handlowych, których zamierzają zakazać.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli nabywca żąda zapłaty w sytuacjach opisanych w ust. 2 lit. b), c) i d), nabywca powinien, na żądanie dostawcy, podać dostawcy szacunkową wysokość płatności jednostkowej lub ogólnej, w zależności od tego, która z tych wartości jest odpowiednia, a także – w przypadku sytuacji opisanych w ust. 2 lit. b) i d) – również kalkulację kosztów oraz podstawę tej kalkulacji.

3.  Jeżeli nabywca żąda zapłaty w sytuacjach opisanych w ust. 2 lit. b), c) i d), nabywca powinien podać dostawcy szacunkową wysokość płatności jednostkowej lub ogólnej, w zależności od tego, która z tych wartości jest odpowiednia, a także – w przypadku sytuacji opisanych w ust. 2 lit. b) i d) – również kalkulację kosztów oraz podstawę tej kalkulacji. Nabywca podaje takie szacunkowe wysokości płatności na piśmie, a dostawca akceptuje je przed wyświadczeniem odnośnej usługi.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie dostawcy większej pewności i przejrzystości w odniesieniu do usługi, za którą płaci.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowiły przepisy wymuszające swoje zastosowanie, które mają zastosowanie do każdej sytuacji objętej ich zakresem, niezależnie od innych przepisów mających zastosowanie do umowy dostawy między stronami.

4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowiły przepisy wymuszające swoje zastosowanie, które mają zastosowanie do każdej sytuacji objętej ich zakresem, niezależnie od innych przepisów mających zastosowanie do umowy dostawy między stronami. Państwa członkowskie mogą przyjąć przepisy wykraczające poza zakazy określone dla każdej nieuczciwej praktyki handlowej, o której mowa w ust. 1 i 2.

Uzasadnienie

Poprawka ta uściśla, że państwa członkowskie mogą mieć bardziej ambitne podejście do zakazów wymienionych w art. 3.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Państwa członkowskie dopilnowują, by zapisy lub praktyki umowne, które wykluczają odsetki za opóźnienia w płatnościach, były zabronione zgodnie z art. 7 dyrektywy 2011/7/UE.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Stosunki umowne

 

1.  Dostawca może zażądać, aby każda dostawa jego produktów rolnych i spożywczych do nabywcy była przedmiotem pisemnej umowy między stronami lub przedmiotem pisemnej oferty umowy od pierwszego nabywcy.

 

2.   Umowa lub oferta umowy, o której mowa w ust. 1:

 

(a)a) jest sporządzana przed dostawą;

 

b)  jest sporządzana w formie pisemnej oraz

 

c)  zawiera w szczególności następujące elementy:

 

(i)   cenę do zapłaty za dostawę, która:

 

– jest niezmienna i określona w umowie lub

 

– jest obliczana przez połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki rynkowe odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych;

 

(ii)   ilość i jakość odnośnych produktów, które można dostarczyć lub które muszą zostać dostarczone, wraz z terminem takich dostaw;

 

(iii)   okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy;

 

(iv)   szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności;

 

(v)   ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych oraz

 

(vi)   przepisy obowiązujące w przypadku zaistnienia siły wyższej.

 

3.   Ustępy 1 i 2 stosuje się z zastrzeżeniem art. 125 , 148 i 168 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

 

4.   Państwa członkowskie mogą określić i promować najlepsze praktyki dotyczące umów długoterminowych w celu umocnienia pozycji przetargowej producentów w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności, a także mogą dzielić się takimi praktykami.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie wyznacza organ publiczny do egzekwowania zakazów ustanowionych w art. 3 na szczeblu krajowym („organ egzekwowania prawa”).

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza co najmniej jeden organ do egzekwowania zakazów ustanowionych w art. 3 na szczeblu krajowym („organ egzekwowania prawa”) oraz informuje Komisję o takim wyznaczeniu.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Jeżeli dane państwo członkowskie wyznacza na swoim terytorium więcej niż jeden organ egzekwowania prawa, wyznacza też pojedynczy punkt kontaktowy na potrzeby współpracy tych organów egzekwowania prawa oraz współpracy z Komisją.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Właściwy organ egzekwowania prawa

 

1.   Do prowadzenia dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez nabywcę właściwy jest organ egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę nabywca podejrzewany o stosowanie zakazanej praktyki handlowej.

 

2.   Jeżeli dostawca dostarcza swoje produkty związanemu z nabywcą odbiorcy, którego siedziba znajduje się w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie miejsca prowadzenia działalności nabywcy podejrzewanego o stosowanie zakazanej praktyki handlowej, organ egzekwowania prawa tego państwa członkowskiego jest właściwy do prowadzenia dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez nabywcę. Odbiorcę produktów uznaje się za solidarnie odpowiedzialnego za popełnione naruszenia.

 

3.   Jeżeli nabywca ma siedzibę poza Unią, organ egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę dostawca, jest właściwy do prowadzenia dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych wobec dostawcy.

 

4.   Organ egzekwowania prawa jest również właściwy do prowadzenia dochodzeń dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych w obszarze świadczenia usług związanych z umową dostawy. Nabywcę uznaje się za solidarnie odpowiedzialnego za naruszenia popełnione przez będącego stroną trzecią dostawcę powiązanych usług.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawca kieruje skargę do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę nabywca podejrzewany o stosowanie zakazanej praktyki handlowej.

1.  Skargę kieruje się do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę nabywca podejrzewany o stosowanie zakazanej praktyki handlowej. Jeżeli nabywca ma siedzibę poza Unią, skargę kieruje się do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym przebywa dostawca. Organ egzekwowania prawa podejmuje działania.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Dostawca może skierować skargę do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę dostawca. Organ egzekwowania prawa tego państwa członkowskiego przekazuje skargę do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę nabywca podejrzewany o stosowanie zakazanej praktyki handlowej. Organ egzekwowania prawa podejmuje działania.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organizacje producentów lub stowarzyszenia organizacji producentów, których członkowie bądź członkowie ich członków, uważają, że padli ofiarą zakazanej praktyki handlowej, mają prawo do złożenia skargi.

2.  Organizacje producentów lub dostawców bądź stowarzyszenia organizacji producentów lub dostawców, organizacje współpracujące z producentami posiadające wiedzę fachową o praktykach handlowych stosowanych w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz organizacje przedstawicielskie, których członkowie bądź członkowie ich członków uważają, że padli ofiarą zakazanej praktyki handlowej, mają prawo do złożenia skargi i uczestniczenia w postępowaniu.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Organ egzekwowania prawa zapewnia, na wniosek skarżącego, utrzymanie w tajemnicy tożsamości skarżącego oraz wszelkich innych informacji, w odniesieniu do których skarżący uznaje ujawnienie za szkodliwe dla jego interesów. Skarżący wskazuje takie informacje w ewentualnym wniosku o zachowanie poufności.

3.  Organ egzekwowania prawa zapewnia utrzymanie w tajemnicy tożsamości skarżącego oraz wszelkich innych informacji, w odniesieniu do których skarżący uznaje ujawnienie za szkodliwe dla jego interesów. Skarżący wskazuje takie informacje w ewentualnym wniosku o zachowanie poufności. Przez cały okres trwania procedury organ egzekwowania prawa gwarantuje poufność procesu i wszelkich poufnych informacji, a także ochronę praw procesowych obu stron postępowania.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Jeżeli jednak takie informacje zostaną ujawnione, nabywca nie może na ich podstawie podejmować żadnych negatywnych działań wobec dostawcy. W przypadku naruszenia tego zakazu nabywca jest zobowiązany zrekompensować szkody wyrządzone dostawcy, w tym straty, utratę zysków i szkodę dla reputacji.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli organ egzekwowania prawa uzna, że ​podstawy do podjęcia działań w sprawie skargi są niewystarczające, informuje o tym skarżącego.

skreśla się

Poprawka    111

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Komisja sporządza i udostępnia na swej stronie internetowej wielojęzyczny przewodnik wyjaśniający, jak sformułować skargę oraz jakiego rodzaju informacje należy przekazać odnośnym organom egzekwowania prawa na terenie Unii, aby podjęły one decyzję o wszczęciu oficjalnego postępowania.

Uzasadnienie

Małe i średnie przedsiębiorstwa często nie posiadają wystarczającej wiedzy eksperckiej, aby bronić swoich praw. Dotyczy to w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw działających w krajach rozwijających się. Zalecenia i wsparcie Komisji są zatem nieodzowne, aby małe i średnie przedsiębiorstwa mogły chronić i egzekwować swoje prawa.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby organ egzekwowania prawa był odpowiednio wyposażony i przyznają mu następujące uprawnienia:

Państwa członkowskie zapewniają, aby ich organy egzekwowania prawa były odpowiednio wyposażone i miały zasoby, w tym wystarczający budżet i wiedzę fachową, niezbędne do zagwarantowania właściwego i sprawiedliwego funkcjonowania łańcucha dostaw produktów rolnych i żywności. Przyznają im też następujące uprawnienia:

Poprawka    113

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  inicjowanie i prowadzenie dochodzeń z własnej inicjatywy lub na podstawie skargi;

a)  czynne inicjowanie i prowadzenie dochodzeń z własnej inicjatywy na podstawie uzasadnionego podejrzenia lub skargi, w tym skargi anonimowej lub otrzymanej od sygnalisty;

Poprawka    114

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  przeprowadzanie niezapowiedzianych inspekcji na miejscu w ramach prowadzonych dochodzeń;

Poprawka    115

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  podejmowanie decyzji stwierdzających naruszenie zakazów ustanowionych w art. 3 i zobowiązujących nabywcę do zaprzestania stosowania zakazanej praktyki handlowej. Organ może powstrzymać się od podjęcia takiej decyzji, jeżeli decyzja taka zagroziłaby ujawnieniem tożsamości skarżącego lub ujawnieniem wszelkich innych informacji, w odniesieniu do których skarżący uznaje ujawnienie za szkodliwe dla jego interesów, pod warunkiem że skarżący zidentyfikował te informacje zgodnie z art. 5 ust. 3;

c)  podejmowanie decyzji stwierdzających naruszenie zakazów ustanowionych w art. 3 i zapewnienie dostawcy czasowego zawieszenia w celu zakończenia stosowania zakazanej praktyki handlowej, a także zobowiązanie nabywcy do zaprzestania stosowania zakazanej praktyki handlowej oraz do unieważnienia odnośnych klauzul lub umów niezgodnych z prawem. Organ może powstrzymać się od podjęcia takiej decyzji, jeżeli decyzja taka zagroziłaby ujawnieniem tożsamości skarżącego lub ujawnieniem wszelkich innych informacji, w odniesieniu do których skarżący uznaje ujawnienie za szkodliwe dla jego interesów, pod warunkiem że skarżący zidentyfikował te informacje zgodnie z art. 5 ust. 3;

Poprawka    116

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  nałożenie grzywny pieniężnej na sprawcę naruszenia. Kara musi być skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca, przy uwzględnieniu charakteru, czasu trwania i wagi naruszenia;

d)  nałożenie grzywny lub innych równie skutecznych sankcji, zgodnie z prawem krajowym, na osobę fizyczną lub prawną, co do której stwierdzono, że naruszyła przepisy niniejszej dyrektywy. Grzywna i inne sankcje są skuteczne, proporcjonalne do wyrządzonej szkody i odstraszające, przy uwzględnieniu charakteru, czasu trwania i wagi naruszenia. Przy ustalaniu grzywny i innych sankcji, które mają zostać zastosowane, bierze się pod uwagę wielokrotne naruszenia popełniane przez tego samego nabywcę.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  zapewnienie przekazania przez sprawcę naruszenia rekompensaty za szkody, w przypadkach gdy skarżący zażądał zachowania poufności;

Poprawka    118

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  publikowanie swoich decyzji dotyczących zapisów lit. c) i d);

e)  systematyczne publikowanie swoich decyzji dotyczących zapisów lit. c) i d);

Uzasadnienie

Poprawka umożliwia systematyczne publikowanie decyzji wydanych przez organy egzekwowania prawa. Dzięki temu przedsiębiorstwa winne stosowania nieuczciwych praktyk handlowych będą wskazywane i piętnowane.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  informowanie nabywców i dostawców o działaniach w ramach rocznych sprawozdań, z podaniem m.in. liczby otrzymanych skarg oraz wszczętych i zamkniętych dochodzeń. W przypadku każdego dochodzenia sprawozdanie musi zawierać skrócony opis sprawy i wynik dochodzenia.

f)  publikowanie – w ramach rocznych sprawozdań – przeglądu swoich działań związanych z egzekwowaniem prawa z podaniem m.in. charakterystyki zidentyfikowanych nieuczciwych praktyk handlowych, liczby otrzymanych skarg oraz wszczętych, będących w toku i zamkniętych dochodzeń, a także wykazu przedsiębiorstw, co do których stwierdzono, że stosowały nieuczciwe praktyki handlowe. W przypadku każdego dochodzenia sprawozdanie musi zawierać skrócony opis sprawy, wnioski z przeprowadzonego dochodzenia oraz informacje o wynikach procedury i o podjętej decyzji, zgodnie z zasadami poufności obowiązującymi na mocy prawa krajowego.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zapewnienie poufności pracy organów egzekwowania prawa oraz prowadzonych dochodzeń zgodnie z krajowymi zasadami poufności.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby wykonywanie tych uprawnień podlegało odpowiednim zabezpieczeniom w odniesieniu do prawa do obrony, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa Unii i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym w sytuacji, gdy skarżący żąda poufnego przetwarzania informacji zgodnie z art. 5 ust. 3.

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o skargi anonimowe, należy uwzględniać przepisy krajowe dotyczące przejrzystości procesów i postępowań sądowych. Zachowanie poufności w odniesieniu do tożsamości skarżącego ma istotne znaczenie. Niemniej należy również dopilnować, aby nie stało to w sprzeczności z art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Obowiązki organu egzekwowania prawa

 

1.   Organ egzekwowania prawa kontroluje i zapewnia właściwe i uczciwe funkcjonowanie łańcucha dostaw produktów rolnych i żywności w Unii.

 

2.   W przeciągu 30 dni od otrzymania skargi organ egzekwowania prawa informuje skarżącego o decyzji dotyczącej podjęcia – lub nie – działań w związku ze skargą.

 

3.   Jeżeli organ egzekwowania prawa uzna, że podstawy do podjęcia działań w związku ze skargą są niewystarczające, podejmuje formalną uzasadnioną decyzję o odrzuceniu skargi i informuje skarżącego o tej decyzji. Decyzja podlega kontroli sądowej.

 

4.   Jeżeli organ egzekwowania prawa uzna, że podstawy do podjęcia działań w związku ze skargą są wystarczające, rozpoczyna i prowadzi dochodzenie, które zostaje zakończone w terminie sześciu miesięcy od momentu jego rozpoczęcia. W uzasadnionych przypadkach taki okres sześciomiesięczny można przedłużyć o kolejne sześć miesięcy. Organ egzekwowania prawa informuje skarżącego o przedłużeniu dochodzenia i o jego powodach.

 

5.   Jeżeli w wyniku dochodzenia zostanie stwierdzone naruszenie niniejszej dyrektywy, organ egzekwowania prawa zobowiązuje nabywcę do zaprzestania zakazanej praktyki handlowej oraz nakłada grzywnę lub inne równie skuteczne sankcje na osobę fizyczną lub prawną będącą sprawcą naruszenia, zgodnie z prawem krajowym. Grzywna i inne sankcje są skuteczne, proporcjonalne do wyrządzonej szkody i odstraszające, przy uwzględnieniu charakteru, czasu trwania i wagi naruszenia. Przy ustalaniu grzywny i innych sankcji, które mają zostać zastosowane, bierze się pod uwagę wielokrotne naruszenia popełniane przez tego samego nabywcę.

 

6.   Organ egzekwowania prawa może powstrzymać się od podjęcia któregokolwiek środka, o którym mowa w ust. 5, jeżeli taka decyzja zagroziłaby ujawnieniem tożsamości skarżącego lub ujawnieniem wszelkich innych informacji, których ujawnienie skarżący uznaje za szkodliwe dla jego interesów, pod warunkiem że skarżący zidentyfikował te informacje zgodnie z art. 5 ust. 3.

 

7.   Organ egzekwowania prawa może podjąć decyzję o upublicznieniu decyzji podjętych w związku z ust. 5.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6b

 

Akty delegowane

 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych określających kryteria i wspólne metody stosowane przez organy egzekwowania prawa podczas określania kwoty grzywien pieniężnych, z uwzględnieniem co najmniej następujących elementów: obrotów naruszyciela, korzyści osiągniętych przez naruszyciela w wyniku nieuczciwej praktyki handlowej, liczby i statusu ofiar naruszenia oraz powtarzającego się stosowania nieuczciwych praktyk handlowych przez nabywcę.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6c

 

Mediacja lub alternatywny mechanizm rozstrzygania sporów

 

1.   Z zastrzeżeniem uprawnień i obowiązków organu egzekwowania prawa, o których mowa w art. 6 i 6a, państwa członkowskie propagują wykorzystywanie skutecznych i niezależnych procedur mediacyjnych lub alternatywnego mechanizmu rozstrzygania sporów w przypadkach sporów między dostawcą a nabywcą spowodowanych nieuczciwą praktyką handlową, o której mowa w art. 2 lit. -a).

 

2.   Wykorzystanie mediacji lub alternatywnego mechanizmu rozstrzygania sporów odbywa się z zastrzeżeniem prawa dostawcy do złożenia skargi, jak określono w art. 5.

 

3.   Komisja może ułatwiać dialog oraz wymianę sprawdzonych praktyk dotyczących korzystania z mediacji lub alternatywnego mechanizmu rozstrzygania sporów na poziomie unijnym.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Współpraca między organami egzekwowania prawa

Unijna sieć egzekwowania prawa

Poprawka    125

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby organy egzekwowania prawa skutecznie ze sobą współpracowały i udzielały sobie wzajemnej pomocy w dochodzeniach mających wymiar transgraniczny.

1.  Niniejszym ustanawia się unijną sieć egzekwowania prawa (zwaną dalej „siecią”).

Poprawka    126

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organy egzekwowania prawa spotykają się raz w roku w celu omówienia stosowania niniejszej dyrektywy na podstawie rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz najlepszych praktyk w obszarze objętym jej zakresem. Komisja umożliwia organizację tych posiedzeń.

2.  Celem sieci jest pełnienie funkcji platformy służącej zorganizowanej współpracy między organami egzekwowania prawa państw członkowskich a Komisją oraz usprawnienie praktyk organów egzekwowania prawa w całej Unii.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja tworzy stronę internetową umożliwiającą wymianę informacji między organami egzekwowania prawa a Komisją, w szczególności w odniesieniu do corocznych posiedzeń, i zarządza tą stroną.

skreśla się

Poprawka    128

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja dopilnowuje, aby na jej stronie internetowej udostępniony był adres poczty elektronicznej, dzięki któremu małe i średnie przedsiębiorstwa, zarówno w Unii, jak i poza nią, będą mogły uzyskać informacje o procedurach, co pomoże im chronić się przed nieuczciwymi praktykami handlowymi i egzekwować przysługujące prawa. Wszystkie odnośne informacje podawane są we wszystkich językach Unii.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Skład unijnej sieci egzekwowania prawa

 

1. W skład sieci wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu egzekwowania prawa, o którym mowa w art. 4, dwóch przedstawicieli Komisji oraz ich zastępcy.

 

2. Posiedzenia sieci odbywają się w regularnych odstępach czasu oraz, w razie konieczności, na odpowiednio uzasadniony wniosek Komisji lub państwa członkowskiego.

 

3. Sieć angażuje wszystkie zainteresowane podmioty w dyskusje nad stosowaniem niniejszej dyrektywy w celu ułatwiania dialogu i wymiany dobrych praktyk oraz promowania wspólnego podejścia.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7b

 

Zadania w zakresie skoordynowanego egzekwowania przepisów

 

1. Zadania sieci są następujące:

 

a) dyskusje nad stosowaniem niniejszej dyrektywy na podstawie rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 9 ust. 1;

 

b) ułatwianie wymiany informacji na istotne tematy, w tym na temat wyników dochodzeń, o których mowa w art. 6 akapit pierwszy lit. a), oraz nowych przypadków nieuczciwych praktyk handlowych;

 

c) koordynowanie i ułatwianie wymiany informacji i najlepszych praktyk dotyczących krajowych przepisów i doświadczeń państw członkowskich w zakresie egzekwowania prawa w skoordynowany i systematyczny sposób w celu lepszego wspólnego uzgadniania, które konkretnie rodzaje praktyk handlowych powinny być uznawane za nieuczciwe praktyki handlowe, oraz w celu lepszego radzenia sobie z potencjalnymi transgranicznymi nieuczciwymi praktykami handlowymi;

 

d) rozpatrywanie wszelkich kwestii dotyczących stosowania niniejszej dyrektywy oraz przyjmowanie wytycznych i zaleceń w celu zachęcania do spójnego stosowania, w tym przez tworzenie wspólnej metodyki określania i wymierzania kar;

 

e) promowanie i ułatwianie współpracy z innymi odnośnymi sieciami i grupami, zwłaszcza z inicjatywą dotyczącą łańcucha dostaw.

 

2. Zadania Komisji są następujące:

 

a) utworzenie strony internetowej umożliwiającej wymianę informacji między organami egzekwowania prawa a Komisją, w szczególności w odniesieniu do corocznych posiedzeń, i prowadzenie tej strony;

 

b) ułatwianie organizacji wspólnych programów szkoleniowych i wymian personelu między organami egzekwowania prawa oraz, w stosownych przypadkach, wymian z organami egzekwowania prawa z państw trzecich;

 

c) organizowanie spotkań sieci, o których mowa w art. 7a ust. 2;

 

d) ułatwianie rozwijania fachowej wiedzy technicznej lub naukowej na potrzeby wdrożenia współpracy administracyjnej w zakresie egzekwowania prawa.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą wprowadzać przepisy mające na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych wykraczające poza te określone w art. 3, 5, 6 i 7, pod warunkiem, że takie przepisy krajowe są zgodne z zasadami funkcjonowania rynku wewnętrznego.

1.   Państwa członkowskie mogą utrzymywać w mocy lub wprowadzać przepisy mające na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych, które są bardziej rygorystyczne od przepisów zawartych w niniejszej dyrektywie, pod warunkiem że takie przepisy krajowe są zgodne z zasadami funkcjonowania rynku wewnętrznego, w tym ze swobodnym przepływem towarów i usług oraz swobodą przedsiębiorczości, niedyskryminacji oraz dostępem do bezstronnej i niezależnej kontroli sądowej.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich nowych przepisach krajowych, które są bardziej rygorystyczne od przepisów zawartych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Niniejsza dyrektywa obowiązuje z zastrzeżeniem przepisów krajowych mających na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych, które nie są objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, pod warunkiem że takie przepisy krajowe są zgodne z zasadami funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c.  Postępowania toczące się w związku z art. 6 lit. c)–e) przebiegają zgodnie z procedurami i zasadami prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych w danym państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o skargi anonimowe, należy uwzględniać przepisy krajowe dotyczące przejrzystości procesów i postępowań sądowych.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Krajowe obserwatoria funkcjonowania łańcucha dostaw produktów rolnych i żywności

 

1.  Aby informować podmioty gospodarcze i organy egzekwowania prawa w państwach członkowskich, państwa członkowskie mogą tworzyć krajowe obserwatoria funkcjonowania łańcucha dostaw produktów rolnych i żywności.

 

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe obserwatoria były odpowiednio wyposażone i przyznają im następujące uprawnienia:

 

a) gromadzenie wszystkich dostępnych danych statystycznych niezbędnych do analizy mechanizmów kształtowania cen i marż w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności oraz występowania nieuczciwych praktyk handlowych;

 

b)   analizowanie zebranych informacji i przeprowadzanie lub zlecanie badań niezbędnych do działalności obserwatoriów;

 

c)   sporządzanie sprawozdań na temat badanych sektorów i regularne rozpowszechnianie wyników badań;

 

d)   wkład w sporządzanie sprawozdania, o którym mowa w art. 9, dotyczącego stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności, lub pomaganie organowi egzekwowania prawa w tym zakresie.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zobowiązanie państw członkowskich do stworzenia krajowych obserwatoriów funkcjonowania łańcucha dostaw produktów rolnych i żywności w celu informowania podmiotów gospodarczych i organów egzekwowania prawa w państwach członkowskich o funkcjonowaniu łańcucha dostaw produktów rolnych i żywności.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 15 marca każdego roku państwa członkowskie przesyłają Komisji sprawozdanie dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności. Sprawozdanie to musi zawierać w szczególności wszystkie istotne dane dotyczące stosowania i egzekwowania przepisów na podstawie niniejszej dyrektywy w danym państwie członkowskim w poprzednim roku.

1.  Do dnia 15 marca każdego roku państwa członkowskie przesyłają Komisji sprawozdanie dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności. Sprawozdanie to musi zawierać w szczególności wszystkie istotne dane dotyczące stosowania i egzekwowania przepisów na podstawie niniejszej dyrektywy, a także skuteczności środków wdrożonych przez organ egzekwowania prawa w danym państwie członkowskim w poprzednim roku. Organy państwa członkowskiego dbają o prowadzenie ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym z organizacjami konsumentów, dialogu na temat funkcjonowania łańcucha dostaw na ich terytorium.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie wcześniej niż trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja przeprowadzi ocenę niniejszej dyrektywy i przedstawi sprawozdanie dotyczące najważniejszych ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

1.  W przeciągu trzech lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja przeprowadzi pierwszą ocenę niniejszej dyrektywy i przedstawi sprawozdanie dotyczące najważniejszych ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Ta ocena dotyczy co najmniej:

 

a)   skuteczności ochrony najsłabszych podmiotów w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności przed nieuczciwymi praktykami handlowymi;

 

b)   skuteczności współpracy właściwych organów egzekwowania prawa oraz stwierdzenia, czy zachodzi konieczność koordynacji, aby egzekwować i monitorować unijne przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych.

 

 

Poprawka    139

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Na podstawie ustaleń zawartych w tym sprawozdaniu Komisja może przedstawić stosowne wnioski ustawodawcze.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Sprawozdawczość dotycząca wpływu na konsumentów

 

1.   Komisja przeprowadza ocenę w celu ustalenia, czy konkretne nieuczciwe praktyki handlowe mają negatywny wpływ na konsumentów oraz przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie dotyczące najważniejszych ustaleń.

 

2.   Na podstawie tych ustaleń Komisja może przedstawić stosowne wnioski ustawodawcze.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W odniesieniu do umów dostawy zawartych przed ... [dzień wejścia w życie niniejszej dyrektywy] państwa członkowskie mogą ustanowić okres przejściowy na osiągnięcie zgodności z przepisami niniejszej dyrektywy nieprzekraczający sześciu miesięcy od ... [dzień wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

  • [1]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym

UZASADNIENIE

Kontekst wniosku Komisji

W środowisku polityki rolnej, które obecnie jest znacznie bardziej zorientowane na rynek, dobre i uczciwe zarządzanie łańcuchem dostaw produktów rolnych i żywności nabrało kluczowego znaczenia dla wszystkich zaangażowanych podmiotów, a w szczególności dla producentów rolnych. Ci ostatni są szczególnie narażeni na nieuczciwe praktyki handlowe, ponieważ często brakuje im siły przetargowej, jaką dysponują partnerzy kupujący ich produkty. Jest to głównie spowodowane ograniczonymi możliwościami, jakimi dysponują, żeby dostarczyć swoje produkty do konsumentów końcowych, a także słabościami strukturalnymi systemów produkcji rolnej w porównaniu z podmiotami kupującymi.

Nieuczciwe praktyki handlowe mogą wywierać negatywny wpływ na zyski i marże podmiotów gospodarczych, co może prowadzić do wyparcia z rynku podmiotów, które w przeciwnym razie byłyby rentowne i konkurencyjne. Na przykład groźba jednostronnego zmniejszania przewidzianej umową ilości łatwo psujących się towarów oznacza utratę dochodu dla podmiotu, który może nie mieć łatwego dostępu do alternatywnego rynku zbytu tych towarów. Opóźnienie w uiszczaniu opłat za łatwo psujące się produkty po ich dostarczeniu i sprzedaży stanowi dodatkowy koszt finansowy dla dostawcy. Ewentualne zobowiązanie dostawcy do odbioru produktów niesprzedanych przez nabywcę może stanowić nieuzasadnione przeniesienie ryzyka na dostawcę. Udział w narzucanych przez dystrybutorów ogólnych promocjach sklepowych, bez czerpania z tego uczciwych korzyści, może prowadzić do nadmiernego obniżenia marży dostawcy.

Zgodnie z powszechną opinią stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych ma miejsce w całym łańcuchu dostaw żywności. Charakterystyczne jest, że aż trzy komunikaty Komisji wydane od 2009 r. skupiają się na łańcuchu dostaw żywności, w tym na nieuczciwych praktykach handlowych. W czerwcu 2016 r. Parlament przyjął rezolucję, w której wezwał Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego unijnych ram prawnych w zakresie stosowania nieuczciwych praktyk handlowych. W grudniu 2016 r. Rada zwróciła się do Komisji o przeprowadzenie oceny skutków z myślą o zaproponowaniu unijnych ram ustawodawczych lub środków nieustawodawczych mających rozwiązać kwestię nieuczciwych praktyk handlowych.

Szczegółowe przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych obowiązują już w 20 państwach członkowskich. Jednak przepisy te bardzo różnią się od siebie. W niektórych państwach członkowskich nie ma żadnych środków specjalnej ochrony przed nieuczciwymi praktykami, a te które istnieją, są nieskuteczne. Innym stosowanym instrumentem jest dobrowolna inicjatywa dotycząca łańcucha dostaw będąca prywatną inicjatywą przemysłu, który dąży do zapanowania nad nieuczciwymi praktykami handlowymi i udostępnia forum do wczesnego i pozasądowego rozwiązywania sporów. Jest jednak mało prawdopodobne, że inicjatywa dotycząca łańcucha dostaw przekształci się w kompleksowe ramy zarządzania. Powodem tego jest dobrowolny udział w inicjatywie dotyczącej łańcucha dostaw, która – jak do tej pory – nie obejmuje wszystkich podmiotów działających w łańcuchu dostaw żywności. Przykładowo, podczas gdy detaliści działają w ramach inicjatywy dotyczącej łańcucha dostaw, stowarzyszenia nabywców ani organizacje reprezentujące producentów rolnych nie uczestniczą w niej. Te ostatnie nie przyłączyły się do inicjatywy, ponieważ ich zdaniem nie zapewnia ona wystarczającej poufności stronom składającym skargę i nie przewiduje niezależnych dochodzeń ani kar.

Z tego powodu obecny wniosek Komisji dotyczący nieuczciwych praktyk handlowych jest odpowiedzią na zdecydowane i trwające od dawna apele europejskiej wspólnoty rolników i panujące od dawna przekonanie, że rolnicy powinni być lepiej chronieni przed nadużyciami ze strony przetwórców i detalistów. Można stwierdzić, że dotychczasowy brak wspólnych ram w zakresie nieuczciwych praktyk handlowych kontrastuje z sytuacją w innych obszarach, które reguluje WPR i które mają bezpośrednie znaczenie dla podmiotów gospodarczych, np. zasady konkurencji, przepisy dotyczące pomocy państwa i normy handlowe. We wspomnianych obszarach wspólna organizacja rynku (rozporządzenie (UE) nr 1308/2013) określa wspólne zasady odnoszące się do warunków rynkowych, z jakimi mają do czynienia podmioty gospodarcze w UE, aby przyczynić się do spójności gospodarczej i społecznej, a także do zapewnienia równych warunków działania na jednolitym rynku.

Omawiany tu wniosek dotyczący dyrektywy ma na celu ograniczenie stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności poprzez wprowadzenie minimalnego wspólnego standardu ochrony w całej UE, opartego na krótkim wykazie konkretnych zakazanych nieuczciwych praktyk handlowych. Ochroną objęci są dostawcy w łańcuchu dostaw żywności, o ile sprzedają oni produkty spożywcze nabywcom, którzy nie są małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Taki zakres ochrony ma pomóc w zapewnieniu odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, co stanowi cel WPR zgodnie z art. 39 TFUE.

Artykuł 43 TFUE, będąc główną podstawa prawną WPR, służy jako jedyna podstawa prawna dla wniosku Komisji. Środki przewidziane we wniosku dotyczą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności w odniesieniu do handlu produktami spożywczymi pochodzącymi od producentów rolnych. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 TFUE WPR obejmuje przede wszystkim produkty rolne wymienione w załączniku 1 do TFUE. Jednakże Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie potwierdził, że produkty spożywcze niewymienione w załączniku I do TFUE (produkty wymienione w załączniku I są uznawane za „produkty rolne” zgodnie z Traktatem) mogą być objęte przepisami przyjętymi na mocy art. 43 TFUE, jeżeli przyczynia się to do osiągnięcia co najmniej jednego celu WPR, przy czym produkty rolne są zasadniczo objęte takimi przepisami[1].

Ponadto w podejściu, które chroni producentów rolnych i ich stowarzyszenia (spółdzielnie oraz inne organizacje producentów), należy również brać pod uwagę pośrednie negatywne skutki, jakich mogą oni doświadczyć w wyniku stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w dalszych częściach łańcucha dostaw żywności przez podmioty gospodarcze, które nie są rolnikami, ale których słaba pozycja przetargowa w łańcuchu sprawia, że​ są one narażone na nieuczciwe praktyki handlowe. Ochrona przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, mająca zastosowanie do dostawców stanowiących dalsze ogniwo łańcucha dostaw, zapobiega ponadto niezamierzonym konsekwencjom dotykającym rolników, spowodowanym przekierowaniem handlu do należących do inwestorów firm konkurencyjnych, np. na etapie przetwarzania, które nie są objęte ochroną (np. z uwagi na mniejsze ryzyko prawne dla nabywców, że zostaną oskarżeni o stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych).

Ponadto Komisja podkreśla, że proponowane środki uzupełniają środki stosowane w państwach członkowskich oraz kodeks postępowania inicjatywy dotyczącej łańcucha dostaw.

Stanowisko sprawozdawcy i proponowane poprawki

Sprawozdawca popiera wniosek Komisji, który jest długo oczekiwanym instrumentem ustawodawczym służącym obronie pozycji przetargowej producentów rolnych w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności. Instrument ten może w rezultacie uzupełnić środki wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2017/2393 (tzw. rozporządzenie zbiorcze), mające na celu wzmocnienie prerogatyw negocjacyjnych rolników w UE. Należy przypomnieć, że konieczność wprowadzenia takiego instrumentu została poparta wnioskami Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych, sformułowanymi w listopadzie 2016 r.; stanowisko takie podzielił Parlament w rezolucji przyjętej w dniu 7 czerwca 2016 r., a także ministrowie rolnictwa UE, którzy przyjęli jednomyślne wnioski w tym względzie na nieformalnym posiedzeniu Rady w dniach 12–13 grudnia 2016 r. w Bratysławie.

Sprawozdawca podkreśla, że zamknięcie procedury ustawodawczej dotyczącej wniosku w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych przed końcem obecnej kadencji parlamentarnej, a więc sprawienie, by przepisy te stały się konkretnym faktem dla rolników europejskich, jest dla Parlamentu celem równie ważnym, co realistycznym. Austriacka prezydencja Rady, jako drugi współustawodawca, wyraźnie wskazała zamiar uczynienia wniosku w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych głównym priorytetem, jak wynika z pisma skierowanego w dniu 4 czerwca 2018 r. przez austriacką minister zrównoważonego rozwoju i turystyki Elisabeth Köstinger do przewodniczącego komisji AGRI. W piśmie stwierdziła ona, że wniosek w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych jest jednym z głównych priorytetów prezydencji austriackiej i przypomniała, że zarówno Parlament, jak i Rada wielokrotnie występowały o opracowanie przepisów chroniących rolników, którzy są najsłabszym ogniwem w łańcuchu dostaw, a na zakończenie dodała, że „nadszedł czas, aby zharmonizować dwadzieścia różnych zbiorów przepisów krajowych i ustanowić minimalne normy dla wszystkich państw członkowskich” w celu „rozwiązania problemów rolników nieuczciwie traktowanych przez innych, silniejszych partnerów w łańcuchu dostaw”.

Poprawki proponowane przez sprawozdawcę

Popierając szeroko wniosek, sprawozdawca proponuje niemniej jednak pewne poprawki w celu nadania mu większej skuteczności. Są to:

•  Rozszerzenie zakresu wniosku na tych dostawców w łańcuchu dostaw, którzy nie są MŚP, aby objąć nim organizacje przedstawicielskie rolników i uniknąć możliwości przesunięcia handlu z MŚP;

•  Rozszerzenie zakresu wniosku na wszystkie produkty rolne, tj. nie tylko produkty spożywcze, aby objąć nim sektor ogrodnictwa, produkcję pasz i inne sektory rolnicze niezajmujące się produkcją żywności;

•  Rozszerzenie definicji „nabywcy”, aby objąć nią te podmioty, które – choć posiadają miejsce prowadzenia działalności poza UE – kupują i sprzedają produkty na rynku UE. Celem jest uniknięcie sytuacji, w której nabywca może ominąć przepisy, przenosząc miejsce prowadzenia działalności poza UE.

•  Również odnośnie do definicji „nabywcy” – włączenie do zakresu dyrektywy pojęcia usług powiązanych, razem z przetwarzaniem, dystrybucją lub sprzedażą detaliczną produktów rolnych i spożywczych.

•  Wprowadzenie definicji „nieuczciwej praktyki handlowej” (jako zasady ogólnej), zgodnie z definicją z konkluzji Rady z dnia 12 grudnia 2016 r., odzwierciedloną w motywie 1 wniosku dotyczącego dyrektywy.

•  Wprowadzenie definicji „zależności ekonomicznej”, rozumianej jako nierówny układ sił między dostawcą a nabywcą.

•  Wprowadzenie terminu płatności za produkty niepsujące się, wynoszącego 60 dni od daty otrzymania faktury, co również przewidziano w dyrektywie 2011/7/UE w sprawie opóźnień w płatnościach.

•  Odstępstwo od przepisów w sprawie terminów płatności dla wszystkich płatności dokonywanych przez rolników na rzecz ich organizacji przedstawicielskich i spółdzielni, a także umów organizacji międzybranżowych dotyczących jakości produktów.

•   Definicja pojęcia „krótki czas” (kiedy nabywca anuluje zamówienia na łatwo psujące się produkty spożywcze) dzięki ustaleniu stałego terminu 60 dni.

•  Poprawa zdania wprowadzającego w art. 3 ust. 2 (tzw. nieuczciwe praktyki handlowe w szarej strefie) dzięki wprowadzeniu pojęcia „zależności ekonomicznej”.

•  Wprowadzenie możliwości zakazywania przez państwa członkowskie jakichkolwiek innych nieuczciwych praktyk handlowych (tj. wykraczających poza praktyki zakazane w art. 3) w oparciu o definicję „nieuczciwej praktyki handlowej” dodaną w art. 2.

•  Wprowadzenie obowiązkowej umowy na piśmie na żądanie dostawcy, jak stanowi – za pośrednictwem rozporządzenia zbiorczego – art. 168 rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku, a także umożliwienie państwom członkowskim zachęcania do zawierania większej liczby umów miedzy poszczególnymi podmiotami w łańcuchu dostaw.

•  Wprowadzenie możliwości złożenia przez skarżącego skargi do zagranicznych organów za pośrednictwem własnych organów krajowych.

•  Rozszerzenie na stowarzyszenia przedstawicielskie prawa do składania skargi w imieniu co najmniej jednego z ich członków.

•  Wprowadzenie obowiązku rozpoczęcia przez organ egzekwowania prawa dochodzenia w terminie 60 dni od daty złożenia skargi i zakończenia go w przeciągu sześciu miesięcy. W uzasadnionych przypadkach ten okres sześciomiesięczny można przedłużyć o kolejne sześć miesięcy (co oznacza, że całe dochodzenie musi zostać zakończone w przeciągu 14 miesięcy od złożenia skargi).

•  Wprowadzenie wymogu zobowiązania nabywcy przez organ egzekwowania prawa do zaprzestania zakazanej praktyki handlowej.

•  Wprowadzenie możliwości propagowania przez państwa członkowskie wykorzystywania mediacji lub alternatywnego mechanizmu rozstrzygania sporów.

•  Wprowadzenie obowiązku zawierania przez państwa członkowskie w sprawozdaniach rocznych dla Komisji oceny skuteczności środków wdrożonych w celu zakazania nieuczciwych praktyk handlowych.

  • [1]  Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, C-343/07, 2 lipca 2009 r., ust. 50–51.

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (26.9.2018)

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności
(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Marc Tarabella

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca w ujęciu ogólnym z zadowoleniem przyjmuje podejście zaproponowane przez Komisję, stanowiące pierwszy krok w kierunku uregulowania nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Sprawozdawca jest jednak przekonany, że szereg punktów wniosku należy doprecyzować i udoskonalić.

Poniżej przedstawione są główne zmiany wprowadzone przez sprawozdawcę:

1. Poszerzenie zakresu wokół trzech osi:

• Poszerzenie zakresu o produkty rolne w celu ochrony wszystkich dostawców, w tym producentów rolnych, którzy dostarczają produkty wymienione w załączniku I do Traktatu i nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi. Producenci ci nie znajdują się w innej sytuacji niż producenci dostarczający środki spożywcze. Traktowanie ich w odmienny sposób stanowiłoby dyskryminację zakazaną na mocy Traktatu i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

• Poszerzenie zakresu o cały łańcuch dostaw przez zakazanie nieuczciwych praktyk handlowych z korzyścią dla wszystkich producentów i nabywców. Wniosek musi zapewniać środki działania najbardziej narażonym podmiotom o bardzo ograniczonej sile przetargowej. Podobnie zakaz stosowania nieuczciwych praktyk handlowych tylko względem niektórych podmiotów rodzi wątpliwości. Jeśli praktyki te są nieuczciwe, należy ich zakazać względem wszystkich podmiotów. Wszystkie przedsiębiorstwa powinny przestrzegać zasad dobrych praktyk konkurencyjnych, dobrej wiary i lojalności w stosunkach umownych. Takie różne traktowanie ponownie nie jest uzasadnione różnicami w obiektywnej sytuacji, w związku z czym stanowi dyskryminację.

• Poszerzenie zakresu o wszystkich nabywców, którzy kupują i sprzedają na rynku wewnętrznym, w tym nabywców, których miejsce prowadzenia działalności znajduje się poza UE. Poszerzenie zakresu zapewnia większą ochronę najbardziej narażonym dostawcom.

2. Definicja i zakaz nieuczciwych praktyk handlowych

Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorstwami nie są zdefiniowane w prawie Unii. Konieczne jest w związku z tym zaproponowanie wystarczająco szerokiej definicji. Taka definicja jest szczególnie przydatna w sytuacjach, które nie odpowiadają przypadkom zawartym w wyczerpującym wykazie praktyk handlowych.

Jako że prawo Unii nie obejmuje jeszcze ram prawnych dotyczących nieuczciwych postanowień umownych między przedsiębiorstwami, konieczne jest traktowanie dostawców, którzy w wielu przypadkach są rolnikami lub MŚP, jako „słabych stron” umów i wdrożenie systemu ochronnego. Ochrona ta powinna przywrócić równowagę sił podczas negocjowania umów z nabywcami. Sprawozdawca jest zdania, że nieuczciwe praktyki handlowe między nabywcami i dostawcami powinny być zakazane z zasady, nie tylko w przypadku praktyk wymienionych w ograniczonym wykazie zaproponowanym przez Komisję. Jest to cel art. 1 ust. 1 proponowanej dyrektywy. Wykaz ten nie może wykluczać nakładania sankcji za inne nieuczciwe praktyki, które niekoniecznie ujęte są w wykazie. Należy zakazać wszystkich nieuczciwych praktyk handlowych, a także wykorzystywania stanu zależności ekonomicznej, w przeciwnym wypadku dyrektywa nie będzie miała prawdziwego znaczenia. Sprawozdawca proponuje także dodanie do wykazu zakazanych nieuczciwych praktyk handlowych odmowy zawarcia pisemnej umowy z dostawcą lub odmowy przekazania dostawcy ogólnych warunków sprzedaży bądź nieprzekazania wystarczająco szczegółowych lub jednoznacznych informacji na temat umownych warunków zakupu. Na koniec sprawozdawca dodaje zakaz sprzedaży ze stratą produktów rolnych lub spożywczych, z wyjątkiem przypadku, gdy dotyczy to produktów, których termin ważności przypada na dwa dni po dacie sprzedaży, do wykazu nieuczciwych praktyk handlowych, których należy zakazać, jeśli nie są jasno i jednoznacznie uzgodnione podczas zawierania umowy dostawy.

3. Skargi składane przez dostawcę w miejscu, gdzie ma siedzibę nabywca lub dostawca

Wniosek Komisji, zgodnie z którym dostawca kieruje skargę do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę nabywca podejrzewany o stosowanie zakazanej praktyki handlowej, nie chroni wystarczająco dostawcy, który musiałby napisać skargę w języku innym niż jego własny język i w sposób, którego nie będzie w stanie zrozumieć. Aby bardziej chronić dostawców, należy przewidzieć, że mogą oni zwracać się do organu państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, a organ ten przekazuje skargę do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma nabywca.

4. Mediacja lub alternatywny mechanizm rozstrzygania sporów

Sprawozdawca proponuje nowy artykuł w sprawie stosowania mediacji lub innych mechanizmów w przypadku sporów między dostawcą a nabywcą ze względu na nieuczciwe praktyki handlowe.

5. Ustanowienie „unijnej sieci egzekwowania prawa”

Sprawozdawca zdecydowanie uważa, że potrzebny jest mechanizm koordynacji organów egzekwowania prawa, który mógłby przyjąć formę sieci, w celu promowania lepszej koordynacji między organami egzekwowania prawa, instytucjami Unii Europejskiej i właściwymi podmiotami w łańcuchu dostaw. Sprawozdawca pragnie nadać sieci prawdziwy europejski wymiar, dając jej uprawnienia do koordynowania i ułatwiania wymiany informacji i najlepszych praktyk dotyczących ustawodawstwa krajowego państw członkowskich oraz doświadczenia w egzekwowaniu w skoordynowany i systematyczny sposób w celu zapewnienia większego wzajemnego zrozumienia, jakie typy praktyk handlowych należy uważać za nieuczciwe. Podobny mechanizm istnieje w obszarze prawa konkurencji (europejska sieć konkurencji) oraz zapewnia wkład w koordynację między krajowymi organami ochrony konkurencji, a także w dyskusje oparte na dowodach i zastosowaniu.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  W 2010 r. Forum Wysokiego Szczebla pod kierownictwem Komisji zatwierdziło zbiór zasad dobrej praktyki w dziedzinie stosunków wertykalnych w łańcuchu dostaw żywności uzgodniony przez organizacje biznesowe reprezentujące wszystkie ogniwa w łańcuchu dostaw żywności, w tym rolników. Zasady te stały się podstawą inicjatywy dotyczącej łańcucha dostaw, którą uruchomiono w 2013 r.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Łańcuch dostaw żywności obejmuje różne podmioty gospodarcze działające na jego poszczególnych etapach: produkcji, przetwarzania, marketingu, dystrybucji i sprzedaży detalicznej produktów spożywczych. Łańcuch jest zdecydowanie najważniejszym kanałem wprowadzania produktów spożywczych na rynek: „od pola do stołu”. Podmioty te handlują produktami spożywczymi, tj. głównie produktami rolnymi, w tym produktami rybołówstwa i akwakultury, wymienionymi w załączniku I do Traktatu przeznaczonymi do spożycia, oraz innymi produktami spożywczymi niewymienionymi w tym załączniku, ale przetworzonymi z produktów rolnych przeznaczonych do spożycia.

(3)  Łańcuch dostaw produktów rolnych i żywności obejmuje różne podmioty gospodarcze działające na jego poszczególnych etapach: produkcji, przetwarzania, marketingu, dystrybucji i sprzedaży detalicznej produktów rolnych lub spożywczych. Łańcuch jest zdecydowanie najważniejszym kanałem dostawy produktów. Podmioty te handlują produktami rolnymi lub spożywczymi, tj. głównie produktami rolnymi, w tym produktami rybołówstwa i akwakultury, wymienionymi w załączniku I do Traktatu, innymi produktami spożywczymi niewymienionymi w tym załączniku, ale przetworzonymi z produktów rolnych przeznaczonych do spożycia oraz produktami rolnymi.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Liczba i rozmiar podmiotów różnią się na poszczególnych etapach łańcucha dostaw żywności. Różnice w sile przetargowej odnoszą się do różnych poziomów koncentracji podmiotów gospodarczych i mogą umożliwić nieuczciwe wykorzystywanie siły przetargowej poprzez stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych. Nieuczciwe praktyki handlowe są szczególnie szkodliwe dla małych i średnich podmiotów w łańcuchu dostaw żywności. Producenci rolni, którzy dostarczają podstawowe produkty rolne, są przeważnie małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

(5)  Swoboda umów stanowi podstawę wszelkich relacji między przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej, a strony powinny mieć możliwość opracowywania umów, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Jednak liczba i rozmiar podmiotów różnią się na poszczególnych etapach łańcucha dostaw żywności. Dlatego różnice w sile przetargowej odnoszą się do różnych poziomów koncentracji podmiotów gospodarczych i mogą umożliwić nieuczciwe wykorzystywanie siły przetargowej poprzez stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych. Nieuczciwe praktyki handlowe są szczególnie szkodliwe dla małych i średnich podmiotów w łańcuchu dostaw żywności. Producenci rolni, którzy dostarczają podstawowe produkty rolne, są przeważnie małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Większość państw członkowskich, ale nie wszystkie, posiada szczególne przepisy krajowe, które chronią dostawców przed nieuczciwymi praktykami handlowymi stosowanymi w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności. Tam gdzie możliwe jest poleganie na prawie umów lub inicjatywach samoregulacyjnych, strach przed działaniami odwetowymi wobec skarżącego ogranicza praktyczną wartość tych form dochodzenia roszczeń. Niektóre państwa członkowskie, które posiadają szczególne przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych, powierzają ich egzekwowanie organom administracyjnym. Jednak przepisy dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk handlowych obowiązujące w państwach członkowskich w obecnym zakresie charakteryzują się znaczną rozbieżnością.

(6)  Większość państw członkowskich, ale nie wszystkie, posiada szczególne przepisy krajowe, które chronią dostawców przed nieuczciwymi praktykami handlowymi stosowanymi w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności. Strach przed działaniami odwetowymi wobec skarżącego jest często przywoływany jako czynnik utrudniający dochodzenie roszczeń. Niektóre państwa członkowskie, które posiadają szczególne przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych, powierzają ich egzekwowanie organom administracyjnym. Jednak przepisy dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk handlowych obowiązujące w państwach członkowskich w obecnym zakresie charakteryzują się znaczną rozbieżnością.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Należy wprowadzić minimalny unijny standard ochrony przed pewnymi wyraźnie nieuczciwymi praktykami handlowymi, aby ograniczyć występowanie takich praktyk i przyczynić się do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia producentom rolnym. Ochrona powinna przynosić korzyści wszystkim producentom rolnym, lub wszelkim osobom fizycznym lub prawnym, które dostarczają produkty spożywcze, w tym organizacjom producentów i stowarzyszeniom organizacji producentów, pod warunkiem, że wszystkie te osoby spełniają kryteria definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonej w załączniku do zalecenia Komisji 2003/361/WE1. Mikroprzedsiębiorstwa, oraz małe i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie narażone na nieuczciwe praktyki handlowe i mają najmniejsze szanse na poradzenie sobie z nimi bez narażania się na niekorzystny wpływ na ich rentowność. Ponieważ presja finansowa na małe i średnie przedsiębiorstwa spowodowana nieuczciwymi praktykami handlowymi często odbija się na całym łańcuchu i dociera ostatecznie do producentów rolnych, przepisy dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk handlowych powinny również chronić małych i średnich dostawców pośredniczących na etapach następujących po produkcji podstawowej. Ochrona dostawców pośredniczących powinna również zapobiegać niezamierzonym konsekwencjom (w szczególności pod względem niesłusznie podnoszonych cen) przesunięcia handlu z producentów rolnych i ich stowarzyszeń produkujących przetworzone produkty na dostawców nieobjętych ochroną.

(7)  Należy wprowadzić minimalny unijny standard ochrony przed pewnymi wyraźnie nieuczciwymi praktykami handlowymi, aby ograniczyć występowanie takich praktyk i przyczynić się do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia producentom rolnym. Ochrona powinna przynosić korzyści wszystkim producentom rolnym lub wszelkim osobom fizycznym lub prawnym, które dostarczają produkty rolne lub spożywcze, w tym organizacjom producentów i stowarzyszeniom organizacji producentów. Dostawcy ci są szczególnie narażeni na nieuczciwe praktyki handlowe i mają najmniejsze szanse na poradzenie sobie z nimi bez narażania się na niekorzystny wpływ na ich rentowność. Ponieważ presja finansowa spowodowana nieuczciwymi praktykami handlowymi często odbija się na całym łańcuchu i dociera ostatecznie do producentów rolnych, przepisy dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk handlowych powinny również chronić dostawców pośredniczących na etapach następujących po produkcji podstawowej. Ochrona dostawców pośredniczących powinna również zapobiegać niezamierzonym konsekwencjom (w szczególności pod względem niesłusznie podnoszonych cen) przesunięcia handlu z producentów rolnych i ich stowarzyszeń produkujących przetworzone produkty na dostawców nieobjętych ochroną.

____________________

 

1 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

 

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest poszerzenie zakresu przez zakaz stosowania nieuczciwych praktyk handlowych z korzyścią dla wszystkich producentów i nabywców. Wniosek musi zapewniać środki działania najbardziej narażonym podmiotom o bardzo ograniczonej sile przetargowej. Jeśli praktyki handlowe są nieuczciwe, należy ich zakazać względem wszystkich podmiotów. Wszystkie przedsiębiorstwa powinny przestrzegać zasad dobrych praktyk konkurencyjnych, dobrej wiary i lojalności w stosunkach umownych. Różne traktowanie nie jest uzasadnione różnicami w obiektywnej i wystarczającej sytuacji, w związku z czym stanowi dyskryminację.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Usługi związane z przetwarzaniem i dystrybucją w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności powinny być objęte zakresem niniejszej dyrektywy. Usługi takie jak np. transport, dezynfekcja lub fakturowanie nie powinny wchodzić w zakres takich usług, ponieważ nie są związane z przetwarzaniem i dystrybucją w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Ponieważ miejsce prowadzenia działalności nabywcy nie jest zawsze tym samym miejscem, do którego są dostarczane i w którym są wprowadzane do obrotu produkty rolne i spożywcze, odnośne przepisy powinny mieć zastosowanie do wszystkich nabywców, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, gdy kupowane przez nich produkty są przeznaczone dla unijnego łańcucha dostaw produktów rolnych i żywności.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ujęcie w zakresie dyrektywy wszystkich nabywców, którzy kupują i sprzedają na rynku wewnętrznym, w tym nabywców, których miejsce prowadzenia działalności znajduje się poza Unią Europejską, aby uniknąć sytuacji, w której mogą oni unikać podlegania przepisom dyrektywy.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Dostawcy mający siedzibę poza Unią powinni móc polegać na minimalnym unijnym standardzie w przypadku sprzedaży produktów spożywczych nabywcom mającym siedzibę w Unii, aby uniknąć niezamierzonych zakłóceń wynikających z ochrony dostawców w UE.

(8)  Dostawcy mający siedzibę poza Unią powinni móc polegać na minimalnym unijnym standardzie w przypadku sprzedaży produktów rolnych i spożywczych nabywcom, aby uniknąć niezamierzonych zakłóceń wynikających z ochrony dostawców w UE.

Uzasadnienie

Zmniejszający się udział dochodów trafiających do drobnych producentów żywności i pracowników w krajach rozwijających się oraz warunki pracy, jakich doświadczają oni w rezultacie nieuczciwych praktyk handlowych, podważają unijną politykę rozwojową i jej cele w ramach Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ponieważ większość państw członkowskich posiada już – choć rozbieżne – przepisy krajowe dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych, zastosowanie narzędzia w postaci dyrektywy w celu wprowadzenia minimalnych standardów ochrony na mocy prawa Unii jest właściwym rozwiązaniem. Powinno to umożliwić państwom członkowskim włączenie odpowiednich przepisów do ich krajowego porządku prawnego w taki sposób, aby stworzyć spójny system. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyjmowania i stosowania na ich terytorium bardziej rygorystycznych przepisów krajowych chroniących małych i średnich dostawców oraz nabywców przed nieuczciwymi praktykami handlowymi stosowanymi w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prawa Unii mającego zastosowanie do funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(10)  Ponieważ większość państw członkowskich posiada już – choć rozbieżne – przepisy krajowe dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych, zastosowanie narzędzia w postaci dyrektywy w celu wprowadzenia minimalnych standardów ochrony na mocy prawa Unii jest właściwym rozwiązaniem. Powinno to umożliwić państwom członkowskim włączenie odpowiednich przepisów do ich krajowego porządku prawnego w taki sposób, aby stworzyć spójny system. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyjmowania i stosowania na ich terytorium bardziej rygorystycznych przepisów krajowych chroniących dostawców oraz nabywców przed nieuczciwymi praktykami handlowymi stosowanymi w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prawa Unii mającego zastosowanie do funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Ponieważ nieuczciwe praktyki handlowe mogą wystąpić na każdym etapie sprzedaży produktu spożywczego, tj. przed dokonaniem transakcji sprzedaży, w jej trakcie lub po jej zakończeniu, państwa członkowskie powinny zapewnić stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy do takich praktyk w każdym przypadku ich wystąpienia.

(11)  Ponieważ nieuczciwe praktyki handlowe mogą wystąpić na każdym etapie sprzedaży produktu spożywczego, tj. przed dokonaniem transakcji sprzedaży, w jej trakcie lub po jej zakończeniu bądź w związku ze świadczeniem przez nabywcę usług na rzecz dostawcy, państwa członkowskie powinny zapewnić stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy do takich praktyk w każdym przypadku ich wystąpienia.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Skargi organizacji producentów lub stowarzyszeń takich organizacji mogą służyć ochronie tożsamości poszczególnych członków organizacji, którzy są małymi i średnimi dostawcami i uważają się za ofiary nieuczciwych praktyk handlowych. Odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów organy państw członkowskich powinny zatem móc przyjmować skargi od takich podmiotów i podejmować działania w ich sprawie, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw procesowych pozwanego.

(14)  Skargi organizacji producentów lub dostawców lub stowarzyszeń takich organizacji, jak również organizacji współpracujących z producentami lub posiadających popartą dowodami wiedzę fachową o praktykach handlowych stosowanych w łańcuchach dostaw produktów rolnych i żywności, w tym organizacji pozarządowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, mogą służyć ochronie tożsamości poszczególnych członków organizacji, którzy są małymi i średnimi dostawcami i uważają się za ofiary nieuczciwych praktyk handlowych. Odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów organy państw członkowskich powinny zatem móc przyjmować skargi od takich podmiotów i podejmować działania w ich sprawie, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw procesowych pozwanego.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę tożsamości skarżącego i innych ofiar praktyk, gdy organ wywiązuje się z obowiązku na podstawie art. 6 lit. e) dyrektywy.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów w państwach członkowskich powinny dysponować niezbędnymi uprawnieniami, które umożliwią im skuteczne gromadzenie wszelkich faktycznych informacji w odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji. Powinny one mieć prawo, aby nakazać zaprzestania stosowania zakazanej praktyki w stosownych przypadkach. Istnienie środka odstraszającego, takiego jak prawo do nakładania grzywien i publikowania wyników dochodzeń, może zachęcać strony do zmiany zachowań oraz korzystania z rozwiązań poprzedzających sądowe rozstrzyganie sporów, a zatem powinno stanowić część uprawnień organów egzekwowania prawa. Komisja i odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów organy państw członkowskich powinny ściśle współpracować w celu zapewnienia wspólnego podejścia w odniesieniu do stosowania zasad określonych w niniejszej dyrektywie. W szczególności organy egzekwowania prawa powinny nawzajem się wspierać, na przykład poprzez dzielenie się informacjami i pomoc w dochodzeniach mających wymiar transgraniczny.

(15)  Organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów w państwach członkowskich powinny dysponować niezbędnymi uprawnieniami, które umożliwią im wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Powinny one mieć prawo, aby nakazać zaprzestania stosowania zakazanej praktyki w stosownych przypadkach, tak aby zapewnić sprawiedliwe i odpowiednie funkcjonowanie łańcucha dostaw produktów rolnych i żywności. Istnienie środka odstraszającego, takiego jak prawo do nakładania kar, w tym grzywien lub wszelkich innych sankcji i publikowania wyników dochodzeń, może zachęcać strony do zmiany zachowań oraz korzystania z rozwiązań poprzedzających sądowe rozstrzyganie sporów, a zatem powinno stanowić część uprawnień organów egzekwowania prawa. Konieczne jest ustanowienie unijnej sieci egzekwowania prawa („sieci”), prowadzonej przez Komisję, ukierunkowanej na koordynację oraz ułatwianie wymiany informacji i najlepszych praktyk dotyczących ustawodawstwa krajowego państw członkowskich oraz doświadczenia w skoordynowanym i systematycznym egzekwowaniu w celu zapewnienia wspólnego podejścia w odniesieniu do stosowania zasad określonych w niniejszej dyrektywie. Sieć powinna także pomagać w poprawie ogólnego zrozumienia, jakie poszczególne typy praktyk handlowych powinny być uznawane za nieuczciwe praktyki handlowe oraz w lepszym uwzględnianiu potencjalnych transgranicznych nieuczciwych praktyk handlowych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  W celu poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw produktów rolnych i żywności państwa członkowskie powinny móc propagować korzystanie z mediacji lub alternatywnego mechanizmu rozstrzygania sporów, natomiast Komisja powinna ułatwiać dialog oraz wymianę najlepszych praktyk między wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronami na szczeblu UE.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby ułatwić skuteczne egzekwowanie, Komisja powinna pomóc w organizowaniu spotkań między organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa w państwach członkowskich, podczas których możliwa będzie wymiana najlepszych praktyk i istotnych informacji. Komisja powinna utworzyć stronę internetową i zarządzać nią w celu ułatwienia tych wymian.

(16)  Aby ułatwić skuteczne egzekwowanie, Komisja powinna pomóc w organizowaniu spotkań sieci, podczas których możliwa będzie wymiana najlepszych praktyk i istotnych informacji. Komisja powinna utworzyć stronę internetową i zarządzać nią w celu ułatwienia tych wymian.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Zasady ustanowione w niniejszej dyrektywie nie powinny utrudniać państwom członkowskim utrzymania istniejących przepisów, które są bardziej dalekosiężne, lub przyjęcia takich zasad w przyszłości, z zastrzeżeniem ograniczeń prawa Unii mających zastosowanie do funkcjonowania rynku wewnętrznego. Zasady te byłyby stosowane obok dobrowolnych środków zarządzania.

(17)  Zasady ustanowione w niniejszej dyrektywie nie powinny utrudniać państwom członkowskim utrzymania istniejących przepisów, które są bardziej rygorystyczne, lub przyjęcia takich zasad w przyszłości, z zastrzeżeniem ograniczeń prawa Unii mających zastosowanie do funkcjonowania rynku wewnętrznego. Zasady te powinny podlegać procedurze uprzedniego powiadomienia i byłyby stosowane obok dobrowolnych środków zarządzania.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W interesie skutecznego wdrożenia polityki w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności Komisja powinna dokonać przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy i przedstawić sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. W przeglądzie należy również zwrócić szczególną uwagę na to, czy w przyszłości ochrona małych i średnich nabywców produktów spożywczych w łańcuchu dostaw, oprócz ochrony małych i średnich dostawców, byłaby uzasadniona,

(19)  W interesie skutecznego wdrożenia polityki w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności Komisja powinna dokonać przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy i przedstawić sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. W przeglądzie należy również zwrócić szczególną uwagę na to, czy w przyszłości ochrona nabywców produktów spożywczych w łańcuchu dostaw, oprócz ochrony dostawców, byłaby uzasadniona,

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsza dyrektywa ustanawia minimalny wykaz zakazanych nieuczciwych praktyk handlowych między nabywcami i dostawcami w łańcuchu dostaw żywności i określa minimalne zasady dotyczące ich egzekwowania oraz ustalenia dotyczące koordynacji między organami egzekwowania prawa.

1.  Niniejsza dyrektywa ustanawia minimalny wykaz zakazanych nieuczciwych praktyk handlowych między nabywcami i dostawcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności i określa minimalne zasady dotyczące ich egzekwowania oraz ustalenia dotyczące koordynacji między organami egzekwowania prawa.

 

(Zmiana wyrażenia „łańcuch dostaw żywności” na wyrażenie „łańcuch dostaw produktów rolnych i żywności” dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do niektórych nieuczciwych praktyk handlowych, które występują w związku ze sprzedażą produktów spożywczych przez dostawcę będącego małym i średnim przedsiębiorstwem na rzecz nabywcy, który nie jest małym ani średnim przedsiębiorstwem.

2.  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do niektórych nieuczciwych praktyk handlowych, które występują w związku ze sprzedażą produktów rolnych i spożywczych przez dostawcę na rzecz nabywcy, który nie jest małym ani średnim przedsiębiorstwem.

 

(Zmiana z wyrażenia „produkty spożywcze” na wyrażenie „produkty rolne i spożywcze” stosuje się do całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  termin „nieuczciwa praktyka handlowa” oznacza praktykę, która rażąco odbiega od zasad dobrego postępowania handlowego, jest sprzeczna z zasadą dobrej wiary i uczciwej praktyki oraz jest jednostronnie narzucana przez jednego partnera handlowego drugiemu;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  termin „nabywca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która kupuje produkty spożywcze w drodze handlu. Pojęcie „nabywca” może obejmować grupę takich osób fizycznych i prawnych;

a)  termin „nabywca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która nie jest małym lub średnim przedsiębiorstwem, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, która kupuje produkty rolne i spożywcze w drodze handlu na potrzeby przetwarzania lub dystrybucji w Unii lub świadczy usługi związane z przetwarzaniem i dystrybucją na rzecz dostawców. Pojęcie „nabywca” może obejmować grupę takich osób fizycznych i prawnych;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  termin „produkty spożywcze” oznacza produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, przeznaczone do spożycia, a także produkty niewymienione w tym załączniku, ale przetworzone z tych produktów przeznaczonych do spożycia;

d)  termin „produkty rolne i spożywcze” oznacza produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, przeznaczone do spożycia, produkty niewymienione w tym załączniku, ale przetworzone z tych produktów przeznaczonych do spożycia oraz produkty rolne;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  termin „łatwo psujące się produkty spożywcze” oznacza produkty spożywcze, które staną się niezdatne do spożycia przez ludzi, chyba że są odpowiednio przechowywane, przetwarzane, pakowane lub w inny sposób konserwowane, aby zapobiec ich nieprzydatności.

e)  termin „łatwo psujące się produkty rolne i spożywcze” oznacza świeże produkty rolne i spożywcze, które staną się niezdatne do spożycia przez ludzi lub do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności z uwagi na naturalne właściwości produktu, chyba że są odpowiednio przechowywane, przetwarzane, pakowane lub w inny sposób konserwowane, aby zapobiec ich nieprzydatności;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  „zależność ekonomiczna” odnosi się do sytuacji, w której zerwanie stosunków handlowych między nabywcą a dostawcą może zagrozić dalszemu prowadzeniu działalności przez dostawcę oraz gdy dostawca nie posiada rozwiązania alternatywnego dla danych stosunków handlowych, które mogłoby zostać wdrożone w rozsądnym czasie. Zakłada się, że ma to miejsce, gdy nabywca odpowiada za co najmniej 40 % obrotów dostawcy.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie zakazu stosowania następujących praktyk handlowych:

1.  Państwa członkowskie zapewniają co najmniej wprowadzenie zakazu stosowania następujących praktyk handlowych:

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  nabywca anuluje zamówienia łatwo psujących się produktów spożywczych w tak krótkim czasie, że nie można racjonalnie oczekiwać, iż dostawca znajdzie alternatywny sposób zbytu lub wykorzystania tych produktów;

b)  nabywca jednostronnie anuluje zamówienia łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych w tak krótkim czasie, że nie można racjonalnie oczekiwać, iż dostawca znajdzie alternatywny sposób zbytu lub wykorzystania tych produktów;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  nabywca jednostronnie i z mocą wsteczną zmienia warunki umowy w sprawie dostaw dotyczące częstotliwości, terminu lub wielkości dostaw, standardów jakości lub cen produktów spożywczych;

c)  nabywca jednostronnie i z mocą wsteczną zmienia warunki umowy w sprawie dostaw dotyczące częstotliwości, terminu lub wielkości dostaw, standardów jakości, cen lub warunków płatności w odniesieniu do produktów rolnych lub spożywczych;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  dostawca płaci za marnotrawstwo produktów spożywczych, do którego dochodzi w siedzibie nabywcy i które nie jest spowodowane zaniedbaniem ani winą dostawcy.

d)  dostawca płaci za marnotrawstwo produktów rolnych lub spożywczych, do którego dochodzi po przejściu produktu na własność nabywcy i które nie jest spowodowane zaniedbaniem ani winą dostawcy;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  nabywca ujawnia stronie trzeciej lub w inny sposób niewłaściwie wykorzystuje, umyślnie lub w wyniku zaniedbania, informacje poufne udostępnione przez dostawcę, takie jak treść umowy dostawy lub tajemnice handlowe; obejmuje to wykorzystanie takich informacji przez nabywcę w celu rozwijania własnego konkurencyjnego produktu;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  nabywca wymaga nieuzasadnionego i nieproporcjonalnego przeniesienia ryzyka ekonomicznego na dostawcę lub próbuje wymóc takie przeniesienie;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby następujące praktyki handlowe były zakazane, jeżeli nie zostały one uzgodnione w jasny i jednoznaczny sposób przy zawieraniu umowy dostawy:

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby następujące praktyki handlowe były zakazane, jeżeli nie zostały one uzgodnione w jasny, jednoznaczny i łatwy do zrozumienia sposób przez umawiające się strony przy zawieraniu umowy dostawy lub jeżeli są wynikiem zależności ekonomicznej dostawcy od nabywcy, umożliwiającej nabywcy nakładanie takich warunków:

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  nabywca pobiera opłatę od dostawcy z tytułu przechowywania, prezentowania lub wystawiania na sprzedaż produktów spożywczych dostawcy;

b)  nabywca pobiera opłatę od dostawcy z tytułu przechowywania, prezentowania lub wystawiania na sprzedaż produktów rolnych lub spożywczych dostawcy;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  odsprzedaż produktów rolnych lub spożywczych ze stratą, z wyjątkiem przypadków gdy dotyczy to produktów, których termin ważności przypada na dwa dni po dacie sprzedaży.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Stosunki umowne

 

Dostawca może wymagać, by wszelkie dostawy towarów lub usług podlegały pisemnej umowie o dostawę o jasnym i jednoznacznym brzmieniu, zawierającej wszystkie istotne aspekty umowy handlowej i określającej co najmniej następujące aspekty:

(

a) strony umowy;

 

b) przedmiot umowy;

 

c) ilość, cenę i jakość dostarczanych produktów lub usług;

 

d) płatności;

 

e) kary w przypadku braku realizacji umowy;

 

f) czas obowiązywania i, w stosownych przypadkach, odnowienie umowy;

g) powody rozwiązania, wraz z rozsądnym okresem wypowiedzenia;

 

h) prawo właściwe.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie informują Komisję o wyznaczonym organie egzekwowania prawa.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawca kieruje skargę do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę nabywca podejrzewany o stosowanie zakazanej praktyki handlowej.

1.  Przed skierowaniem skargi dostawca może skorzystać z utrwalonych usług mediacji, jeśli są dostępne. Jeżeli są one nieodpowiednie lub nie prowadzą do rozwiązania problemu, dostawca kieruje skargę do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę nabywca podejrzewany o stosowanie zakazanej praktyki handlowej, lub do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę dostawca. W tym drugim przypadku organ egzekwowania prawa przekazuje skargę do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę nabywca podejrzewany o stosowanie zakazanej praktyki handlowej.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organizacje producentów lub stowarzyszenia organizacji producentów, których członkowie bądź członkowie ich członków, uważają, że padli ofiarą zakazanej praktyki handlowej, mają prawo do złożenia skargi.

2.  Organizacje dostawców lub producentów lub stowarzyszenia organizacji dostawców lub producentów zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1308/2013 oraz zawodowe organizacje rolnicze, których członkowie bądź członkowie ich członków, uważają, że padli ofiarą zakazanej praktyki handlowej, niedochodowe organizacje pozarządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a także organizacje współpracujące z producentami lub posiadające popartą dowodami wiedzę fachową o praktykach handlowych stosowanych w łańcuchach dostaw produktów rolnych i żywności mają prawo do złożenia skargi w imieniu członków organizacji lub stowarzyszenia oraz do bycia odpowiednio zaangażowanymi w procedury w celu stwierdzenia naruszenia i zgodnie z postanowieniami art. 6.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Organ egzekwowania prawa zapewnia, na wniosek skarżącego, utrzymanie w tajemnicy tożsamości skarżącego oraz wszelkich innych informacji, w odniesieniu do których skarżący uznaje ujawnienie za szkodliwe dla jego interesów. Skarżący wskazuje takie informacje w ewentualnym wniosku o zachowanie poufności.

3.  Organ egzekwowania prawa zapewnia, na wniosek skarżącego, anonimowość lub utrzymanie w tajemnicy tożsamości skarżącego oraz wszelkich innych informacji, w odniesieniu do których skarżący uznaje ujawnienie za szkodliwe dla jego interesów. Skarżący wskazuje takie informacje w ewentualnym wniosku o zachowanie anonimowości lub poufności. Organ gwarantuje anonimowość lub poufność procedury w interesie pozwanego. Ma to miejsce bez uszczerbku dla praw procesowych pozwanego.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Jeżeli organ egzekwowania prawa uzna, że podstawy do podjęcia działań w sprawie skargi są wystarczające, przeprowadza dochodzenie w maksymalnym okresie sześciu miesięcy. W złożonych i należycie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie sześć miesięcy. Organ egzekwowania prawa informuje skarżącego o tym przedłużeniu i jego uzasadnieniu.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Mediacja lub alternatywny mechanizm rozstrzygania sporów

 

1.  Z zastrzeżeniem uprawnień i obowiązków organu egzekwowania prawa, o których mowa w art. 6, państwa członkowskie mogą propagować wykorzystywanie mediacji lub alternatywnego mechanizmu rozstrzygania sporów w przypadkach sporów między dostawcą i nabywcą spowodowanych nieuczciwymi praktykami handlowymi.

 

2.  Wykorzystanie mediacji lub alternatywnego mechanizmu rozstrzygania sporów odbywa się z zastrzeżeniem prawa dostawcy do złożenia skargi, jak określono w art. 5.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby organ egzekwowania prawa był odpowiednio wyposażony i przyznają mu następujące uprawnienia:

Państwa członkowskie zapewniają, by wyznaczony organ egzekwowania prawa posiadał konieczne zasoby, w tym wystarczające zasoby budżetowe i wiedzę ekspercką, do wywiązywania się ze swoich obowiązków, i przyznają mu następujące uprawnienia:

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba)  przeprowadzanie niezapowiedzianych inspekcji na miejscu w ramach dochodzeń;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  podejmowanie decyzji stwierdzających naruszenie zakazów ustanowionych w art. 3 i zobowiązujących nabywcę do zaprzestania stosowania zakazanej praktyki handlowej. Organ może powstrzymać się od podjęcia takiej decyzji, jeżeli decyzja taka zagroziłaby ujawnieniem tożsamości skarżącego lub ujawnieniem wszelkich innych informacji, w odniesieniu do których skarżący uznaje ujawnienie za szkodliwe dla jego interesów, pod warunkiem że skarżący zidentyfikował te informacje zgodnie z art. 5 ust. 3;

c)  podejmowanie decyzji, na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, stwierdzających naruszenie zakazów ustanowionych w art. 3 i zobowiązujących nabywcę do zaprzestania stosowania zakazanej praktyki handlowej. Organ może powstrzymać się od podjęcia takiej decyzji, jeżeli decyzja taka zagroziłaby ujawnieniem tożsamości skarżącego lub ujawnieniem wszelkich innych informacji, w odniesieniu do których skarżący uznaje ujawnienie za szkodliwe dla jego interesów, pod warunkiem że skarżący zidentyfikował te informacje zgodnie z art. 5 ust. 3;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  nałożenie grzywny pieniężnej na sprawcę naruszenia. Kara musi być skuteczna, proporcjonalnaodstraszająca, przy uwzględnieniu charakteru, czasu trwania i wagi naruszenia;

d)  nałożenie kar, w tym grzywny pieniężnej lub wszelkiej innej odstraszającej kary na sprawcę naruszenia, zgodnie z prawem krajowym. Kary muszą być skuteczne, proporcjonalne do wyrządzonej szkodyodstraszające, przy uwzględnieniu charakteru, czasu trwania i wagi naruszenia.

 

Podczas określania sankcji, która zostanie nałożona, organ egzekwowania prawa bierze pod uwagę powtórne naruszenia przez ten sam podmiot;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby organy egzekwowania prawa skutecznie ze sobą współpracowały i udzielały sobie wzajemnej pomocy w dochodzeniach mających wymiar transgraniczny.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby organy egzekwowania prawa skutecznie ze sobą współpracowały i udzielały sobie wzajemnej pomocy w dochodzeniach mających wymiar transgraniczny w ramach unijnej sieci egzekwowania prawa.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organy egzekwowania prawa spotykają się raz w roku w celu omówienia stosowania niniejszej dyrektywy na podstawie rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz najlepszych praktyk w obszarze objętym jej zakresem. Komisja umożliwia organizację tych posiedzeń.

2.  Organy egzekwowania prawa spotykają się raz w roku w celu omówienia stosowania niniejszej dyrektywy w ramach unijnej sieci egzekwowania prawa. Komisja umożliwia organizację tych posiedzeń.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Skład unijnej sieci egzekwowania prawa i jej zadania

 

1.  W skład unijnej sieci egzekwowania prawa (zwanej dalej „siecią”) wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego organu egzekwowania prawa, dwóch przedstawicieli Komisji oraz ich odpowiedni zastępcy.

 

Posiedzenia sieci odbywają się w regularnych odstępach czasu oraz, w razie konieczności, na odpowiednio uzasadniony wniosek Komisji lub państwa członkowskiego.

 

Sieć angażuje wszystkie właściwe zainteresowane strony w dyskusję na temat stosowania niniejszej dyrektywy w celu ułatwienia dialogu i wymiany dobrych praktyk oraz promowania wspólnego podejścia.

 

2  Zadania sieci są następujące:

 

a)  omawianie stosowania niniejszej dyrektywy na podstawie rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 9 ust. 1;

 

b)  ułatwianie wymiany informacji na istotne tematy, w tym na temat wyników dochodzeń, o których mowa w art. 6 akapit pierwszy lit. a), oraz nowych przypadków nieuczciwych praktyk handlowych;

 

c)  koordynowanie i ułatwianie wymiany informacji i najlepszych praktyk dotyczących ustawodawstwa krajowego państw członkowskich oraz doświadczenia w skoordynowanym i systematycznym egzekwowaniu w celu poprawy zrozumienia, jakie szczególne typy praktyk handlowych powinny być uznawane za nieuczciwe praktyki handlowe, oraz w celu lepszego uwzględniania potencjalnych transgranicznych nieuczciwych praktyk handlowych;

 

d)  uwzględnianie i analizowanie nowych form nieuczciwych praktyk handlowych;

 

e)  badanie wszelkich kwestii odnoszących się do stosowania niniejszej dyrektywy oraz przyjmowanie wytycznych i zaleceń, aby zachęcać do spójnego stosowania niniejszej dyrektywy, w tym przez opracowanie wspólnej metodologii definiowania i nakładania kar.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą wprowadzać przepisy mające na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych wykraczające poza te określone w art. 3, 5, 6 i 7, pod warunkiem, że takie przepisy krajowe są zgodne z zasadami funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Państwa członkowskie mogą wprowadzać przepisy mające na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych wykraczające poza te określone w art. 1, 3, 5, 6 i 7, pod warunkiem, że takie przepisy krajowe są zgodne z zasadami funkcjonowania rynku wewnętrznego, w tym swobodnym przepływem towarów i usług oraz swobodą przedsiębiorczości, niedyskryminacją oraz dostępem do bezstronnej i niezależnej kontroli sądowej.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wszelkie nowe przepisy krajowe wykraczające poza przepisy niniejszej dyrektywy są przekazywane Komisji trzy miesiące przed ich zastosowaniem, w celu zastosowania przez Komisję procedury ustanowionej w art. 5 i 6 dyrektywy (UE) 2015/1535.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Organy państw członkowskich angażują się w dyskusje ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronami, w tym organizacjami konsumenckimi, na temat funkcjonowania łańcucha dostaw w odnośnych państwach członkowskich oraz skuteczności swoich działań w odniesieniu do osiągania celów niniejszej dyrektywy.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie wcześniej niż trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja przeprowadzi ocenę niniejszej dyrektywy i przedstawi sprawozdanie dotyczące najważniejszych ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

1.  Nie później niż trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja przeprowadzi ocenę niniejszej dyrektywy i przedstawi sprawozdanie dotyczące najważniejszych ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. W ramach tej oceny należy rozważyć potrzebę dokonania przeglądu niniejszej dyrektywy, w szczególności w odniesieniu do kwestii, czy należy uwzględnić nowe formy nieuczciwych praktyk handlowych.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności

Odsyłacze

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

2.5.2018

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

5.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Marc Tarabella

23.4.2018

Rozpatrzenie w komisji

11.7.2018

3.9.2018

 

 

Data przyjęcia

24.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

6

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Igor Šoltes, Ivan Štefanec

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eric Andrieu, Philippe Loiseau

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

21

+

ECR

Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Eric Andrieu, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

6

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Anneleen Van Bossuyt

PPE

Carlos Coelho, Andreas Schwab

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

OPINIA Komisji Rozwoju (26.9.2018)

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności
(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Linda McAvan

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Rozwoju z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności. Nieuczciwe praktyki handlowe w europejskim łańcuchu dostaw żywności powodują niepewność dochodów, marnotrawienie żywności, obniżanie norm żywnościowych oraz współczesne niewolnictwo, zarówno w UE, jak i poza jej granicami. Omawiana tu dyrektywa stwarza cenną możliwość zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w całej UE oraz dopilnowania, by wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw żywności odnosiły korzyści.

Komisja Rozwoju ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje fakt, że dyrektywa dotyczy dostawców niezależnie od tego, czy działają oni w UE czy poza nią. Dostawcy unijnego łańcucha dostaw żywności mający siedziby w państwach trzecich mogą mieć ograniczony dostęp do informacji, wiedzy prawnej oraz funduszy, co sprawia, że są szczególnie podatni na nieuczciwe praktyki handlowe. Przezwyciężenie tego braku równowagi ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia równych warunków działania – korzystnych zarówno dla producentów z UE, jak i spoza niej – gwarantujących równe szanse, zapobiegających podcięciom cenowym oraz zapewniających godziwe dochody rolnikom na całym świecie.

W swoich traktatach Unia Europejska zobowiązała się do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju i do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Tolerowanie stosowania przez nabywców europejskich nieuczciwych praktyk handlowych wobec producentów spoza UE byłoby sprzeczne z zobowiązaniem Unii do zachowania spójności polityki na rzecz rozwoju oraz podważałaby cele polityki UE w krajach partnerskich.

Włączenie w zakres dyrektywy rolników spoza UE jest w pełni uzasadnione argumentami przedstawionymi w ocenie skutków przeprowadzonej przez Komisję. W sekcji 6.3.3. tego dokumentu stwierdza się, że ich pominięcie mogłoby spowodować zakłócenie konkurencji i przesunięcie handlu, co zachęcałoby nabywców do zaopatrywania się u dostawców zagranicznych, którzy nie byliby chronieni na mocy przepisów dotyczących stosowania nieuczciwych praktyk handlowych. Jednolite stosowanie dyrektywy wobec wszystkich dostawców leży zatem w interesie dostawców z UE. W ocenie skutków Komisja ostrzega również, że lekceważenie międzynarodowego wymiaru łańcuchów dostaw może prowadzić do wyłączenia odnośnych praktyk z zakresu kompetencji organów egzekwowania prawa. W ocenie skutków przeprowadzonej przez Komisję zaznacza się również, że rozważania dotyczące dyskryminacji także przemawiają za włączeniem w zakres dyrektywy dostawców z państw trzecich. W tym kontekście proponowane poniżej poprawki mają na celu dopilnowanie, by stosowano przejrzyste zasady zarówno wobec rolników z UE, jak i spoza niej.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Łańcuch dostaw żywności obejmuje różne podmioty gospodarcze działające na jego poszczególnych etapach: produkcji, przetwarzania, marketingu, dystrybucji i sprzedaży detalicznej produktów spożywczych. Łańcuch jest zdecydowanie najważniejszym kanałem wprowadzania produktów spożywczych na rynek: „od pola do stołu”. Podmioty te handlują produktami spożywczymi, tj. głównie produktami rolnymi, w tym produktami rybołówstwa i akwakultury, wymienionymi w załączniku I do Traktatu przeznaczonymi do spożycia, oraz innymi produktami spożywczymi niewymienionymi w tym załączniku, ale przetworzonymi z produktów rolnych przeznaczonych do spożycia.

(3)  Łańcuch dostaw produktów rolnych i żywności obejmuje różne podmioty gospodarcze działające na jego poszczególnych etapach: produkcji, przetwarzania, przywozu, wywozu, marketingu, dystrybucji, sprzedaży detalicznej i sprzedaży konsumentom końcowym produktów rolno-spożywczych. Łańcuch jest zdecydowanie najważniejszym kanałem wprowadzania produktów rolno-spożywczych na rynek: „od pola do stołu”. Podmioty te handlują produktami rolnymi i spożywczymi, tj. głównie produktami rolnymi, w tym produktami rybołówstwa i akwakultury, wymienionymi w załączniku I do Traktatu przeznaczonymi do spożycia, oraz innymi produktami spożywczymi niewymienionymi w tym załączniku, ale przetworzonymi z produktów rolnych przeznaczonych do spożycia.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Liczba i rozmiar podmiotów różnią się na poszczególnych etapach łańcucha dostaw żywności. Różnice w sile przetargowej odnoszą się do różnych poziomów koncentracji podmiotów gospodarczych i mogą umożliwić nieuczciwe wykorzystywanie siły przetargowej poprzez stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych. Nieuczciwe praktyki handlowe są szczególnie szkodliwe dla małych i średnich podmiotów w łańcuchu dostaw żywności. Producenci rolni, którzy dostarczają podstawowe produkty rolne, są przeważnie małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

(5)  Liczba i rozmiar podmiotów różnią się na poszczególnych etapach łańcucha dostaw produktów rolnych i żywności. Różnice w sile przetargowej odnoszą się do różnych poziomów koncentracji podmiotów gospodarczych i mogą umożliwić nieuczciwe wykorzystywanie siły przetargowej poprzez stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych. Nieuczciwe praktyki handlowe są szczególnie szkodliwe dla małych i średnich podmiotów w łańcuchu dostaw żywności zarówno w Unii, jak i poza nią. Producenci rolni, którzy dostarczają podstawowe produkty rolne, są często małymi i średnimi podmiotami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności.

Uzasadnienie

Drobni producenci żywności i pracownicy w krajach rozwijających się borykają się bezpośrednio lub pośrednio z nieuczciwymi praktykami handlowymi stosowanymi przez najsilniejsze podmioty w łańcuchu dostaw żywności.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Należy wprowadzić minimalny unijny standard ochrony przed pewnymi wyraźnie nieuczciwymi praktykami handlowymi, aby ograniczyć występowanie takich praktyk przyczynić się do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia producentom rolnym. Ochrona powinna przynosić korzyści wszystkim producentom rolnym, lub wszelkim osobom fizycznym lub prawnym, które dostarczają produkty spożywcze, w tym organizacjom producentów i stowarzyszeniom organizacji producentów, pod warunkiem, że wszystkie te osoby spełniają kryteria definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonej w załączniku do zalecenia Komisji 2003/361/WE12. Mikroprzedsiębiorstwa, oraz małe i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie narażone na nieuczciwe praktyki handlowe i mają najmniejsze szanse na poradzenie sobie z nimi bez narażania się na niekorzystny wpływ na ich rentowność. Ponieważ presja finansowa na małe i średnie przedsiębiorstwa spowodowana nieuczciwymi praktykami handlowymi często odbija się na całym łańcuchu i dociera ostatecznie do producentów rolnych, przepisy dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk handlowych powinny również chronić małych i średnich dostawców pośredniczących na etapach następujących po produkcji podstawowej. Ochrona dostawców pośredniczących powinna również zapobiegać niezamierzonym konsekwencjom (w szczególności pod względem niesłusznie podnoszonych cen) przesunięcia handlu z producentów rolnych i ich stowarzyszeń produkujących przetworzone produkty na dostawców nieobjętych ochroną.

(7)  Należy wprowadzić minimalny unijny standard ochrony przed pewnymi praktykami handlowymi, aby ograniczyć występowanie takich praktyk, przyczynić się do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia producentom rolnym w Unii i poza nią, zapobiec niebezpiecznym i niezrównoważonym praktykom, niepewnym warunkom zatrudnienia oraz ograniczyć ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności i marnotrawstwo żywności w całym łańcuchu jej dostaw. Ochrona powinna przynosić korzyści wszystkim producentom rolnym lub wszelkim osobom fizycznym lub prawnym, które dostarczają produktów rolnych i spożywczych, w tym organizacjom producentów i stowarzyszeniom organizacji producentów, bez zwiększania dotyczących ich obciążeń administracyjnych. Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie narażone na nieuczciwe praktyki handlowe i mają najmniejsze szanse na poradzenie sobie z nimi bez narażania się na niekorzystny wpływ na ich rentowność. Ponieważ presja finansowa spowodowana nieuczciwymi praktykami handlowymi często odbija się na całym łańcuchu i dociera ostatecznie do producentów rolnych, przepisy dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk handlowych powinny również chronić dostawców pośredniczących na etapach następujących po produkcji podstawowej. Ochrona dostawców pośredniczących w Unii i poza nią powinna również zapobiegać niezamierzonym konsekwencjom (w szczególności pod względem niesłusznie podnoszonych cen) przesunięcia handlu z producentów rolnych i ich stowarzyszeń produkujących przetworzone produkty na dostawców nieobjętych ochroną.

__________________

 

12 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

 

Uzasadnienie

Nieuczciwe praktyki handlowe skutkują marnotrawstwem żywności, niebezpiecznymi i niezrównoważonymi praktykami, niepewnymi warunkami zatrudnienia oraz stanowią zagrożenie dla dochodu drobnych producentów żywności i pracowników w całym łańcuchu dostaw żywności zarówno w Unii Europejskiej, jak i na całym świecie. Ponadto, skoro zakres ochrony ma zostać rozszerzony na kolejne podmioty znajdujące się na dalszych etapach łańcucha dostaw, można rozszerzyć go ogólnie na wszystkich dostawców.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Dostawcy mający siedzibę poza Unią powinni móc polegać na minimalnym unijnym standardzie w przypadku sprzedaży produktów spożywczych nabywcom mającym siedzibę w Unii, aby uniknąć niezamierzonych zakłóceń wynikających z ochrony dostawców w UE.

(8)  Aby zapewnić wywiązanie się UE z ciążących na niej obowiązków traktatowych w zakresie spójności polityki na rzecz rozwoju oraz podjętych przez nią zobowiązań w ramach celów zrównoważonego rozwoju, dostawcy mający siedzibę poza Unią powinni móc polegać na minimalnym unijnym standardzie w przypadku sprzedaży produktów rolnych i spożywczych nabywcom handlującym tymi produktami i wprowadzającym te produkty do obrotu na rynku UE, aby uniknąć niezamierzonych zakłóceń wynikających z ochrony dostawców w UE.

Uzasadnienie

Malejący udział w przychodach dotykający drobnych producentów żywności i pracowników w krajach rozwijających się oraz warunki pracy będące wynikiem nieuczciwych praktyk handlowych, niweczą unijną politykę rozwojową oraz jej cele przewidziane w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Nierównowaga sił w łańcuchu dostaw oraz nieuczciwe praktyki handlowe supermarketów mają poważne konsekwencje – wywołują i wzmacniają znaczne negatywne skutki społeczne i środowiskowe w większości ubogich krajów rolniczych, obejmujące nieprzestrzeganie podstawowych praw człowieka, dyskryminację ze względu na płeć, niemożność uzyskania płacy zapewniającej utrzymanie oraz długie godziny pracy.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Skargi organizacji producentów lub stowarzyszeń takich organizacji mogą służyć ochronie tożsamości poszczególnych członków organizacji, którzy są małymi i średnimi dostawcami i uważają się za ofiary nieuczciwych praktyk handlowych. Odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów organy państw członkowskich powinny zatem móc przyjmować skargi od takich podmiotów i podejmować działania w ich sprawie, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw procesowych pozwanego.

(14)  Skargi organizacji producentów lub stowarzyszeń takich organizacji, jak również organizacji współpracujących z producentami lub posiadających udokumentowaną wiedzę fachową o praktykach handlowych stosowanych w łańcuchu dostaw żywności, w tym organizacji pozarządowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub innych zainteresowanych stron, mogą służyć ochronie tożsamości poszczególnych członków organizacji, którzy są małymi i średnimi dostawcami i uważają się za ofiary nieuczciwych praktyk handlowych. Odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów organy państw członkowskich powinny zatem móc przyjmować skargi od takich podmiotów i podejmować działania w ich sprawie, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw procesowych pozwanego.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest rozszerzenie na stowarzyszenia przedstawicielskie prawa do składania skargi w imieniu co najmniej jednego z ich członków, ponieważ większość dostawców indywidualnych nie ma środków na prowadzenie postępowania samodzielnie.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do niektórych nieuczciwych praktyk handlowych, które występują w związku ze sprzedażą produktów spożywczych przez dostawcę będącego małym i średnim przedsiębiorstwem na rzecz nabywcy, który nie jest małym ani średnim przedsiębiorstwem.

2.  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do niektórych nieuczciwych praktyk handlowych, które występują w związku ze sprzedażą produktów rolnych i spożywczych przez dostawcę na rzecz nabywcy, w tym transakcji między organizacjami producentów lub spółdzielniami a ich członkami.

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu stosowania na wszystkich nabywców ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania przekazywaniu nieuczciwych praktyk handlowych na dalsze etapy łańcucha dostaw bez dostępu do mechanizmów składania skarg przez poszkodowanych producentów i dostawców („efekt domina”). Należy uwzględnić stosunki między spółdzielniami i ich członkami, zwłaszcza w sektorze mleczarskim, w którym spółdzielnie często uzyskują znaczącą siłę przetargową w stosunku do swoich członków.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  termin „nabywca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która kupuje produkty spożywcze w drodze handlu. Pojęcie „nabywca” może obejmować grupę takich osób fizycznych i prawnych;

a)  termin „nabywca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, która kupuje produkty rolne lub spożywcze w drodze handlu w celu wprowadzania ich do obrotu na rynku UE. Pojęcie „nabywca” może obejmować grupę takich osób fizycznych i prawnych;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  „nieuczciwe praktyki handlowe” oznaczają praktyki, które rażąco odbiegają od zasad prawidłowego i uczciwego postępowania handlowego, są sprzeczne z zasadą dobrej wiary i uczciwego obrotu oraz są jednostronnie narzucone dostawcy przez nabywcę lub stanowią narzucenie bądź próbę narzucenia nieuzasadnionego i nieproporcjonalnego przeniesienia ryzyka handlowego nabywcy na dostawcę lub też powodują poważne zaburzenie równowagi między prawami a obowiązkami dostawcy w stosunku handlowym przed zawarciem umowy, w trakcie jej obowiązywania lub po jej wygaśnięciu;

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  „umowa dostawy” oznacza pisemną umowę między dostawcą a nabywcą, w której wyraźnie i przejrzyście ujmuje się odnośne elementy umowy handlowej, w tym nazwy stron, ich prawa i obowiązki, cenę, okres obowiązywania, warunki dostawy, warunki płatności, a także sposób zawarcia i wykonania umowy oraz skutek jej rozwiązania.

Uzasadnienie

Definicja ta ma na celu rozwinięcie i monitorowanie innych elementów zaproponowanych w dyrektywie. Aby zapewnić przejrzystość, należy koniecznie zawierać umowę pisemną, która umożliwia monitorowanie i znajdowanie rozwiązań w przypadkach stosowania praktyk stanowiących nadużycie, które są regulowane samą dyrektywą i są w niej zakazane.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie zakazu stosowania następujących praktyk handlowych:

1.  Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie zakazu stosowania wszystkich nieuczciwych praktyk handlowych, w tym co najmniej następujących praktyk handlowych:

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  nabywca anuluje zamówienia łatwo psujących się produktów spożywczych w tak krótkim czasie, że nie można racjonalnie oczekiwać, iż dostawca znajdzie alternatywny sposób zbytu lub wykorzystania tych produktów;

b)  nabywca anuluje zamówienia łatwo psujących się produktów spożywczych w tak krótkim czasie, że nie można racjonalnie oczekiwać, iż dostawca znajdzie alternatywny sposób zbytu lub wykorzystania tych produktów po tej samej cenie;

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  nabywca wykorzystuje elektroniczne aukcje odwrotne lub aukcje dwuetapowe, aby doprowadzić do obniżenia cen; nie są one regulowane i nie gwarantują przejrzystości negocjacji, cen i uczestników przy zakupie produktów rolnych i rolno-spożywczych o potwierdzonych przez UE jakości i pochodzeniu, a także produktów niecertyfikowanych;

Uzasadnienie

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  nabywca jednostronnie i z mocą wsteczną zmienia warunki umowy w sprawie dostaw dotyczące częstotliwości, terminu lub wielkości dostaw, standardów jakości lub cen produktów spożywczych;

c)  nabywca jednostronnie zmienia warunki umowy w sprawie dostaw dotyczące częstotliwości, terminu lub wielkości dostaw, standardów jakości lub cen produktów spożywczych, bądź też warunki płatności;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  dostawca płaci za marnotrawstwo produktów spożywczych, do którego dochodzi w siedzibie nabywcy i które nie jest spowodowane zaniedbaniem ani winą dostawcy.

d)  dostawca płaci za marnotrawstwo produktów spożywczych, do którego dochodzi po przejściu produktu na własność nabywcy i które nie jest spowodowane zaniedbaniem ani winą dostawcy;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  nabywca sprzedaje produkt rolno-spożywczy poniżej kosztów zakupu w celu pobudzenia sprzedaży innych produktów („loss leader”);

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  nabywca twierdzi, w sposób niespójny, że produkty nie spełniają drobiazgowych specyfikacji, aby unieważnić lub ograniczyć warunki umowy dostawy;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc)  nabywca stosuje zbyt rygorystyczne „kryteria minimalnej trwałości produktu w momencie jego otrzymania”, aby odrzucić uprzednio uzgodnione zamówienie lub odrzucić zamówienie, które ze względów niezależnych od dostawcy nie zostało zrealizowane odpowiednio szybko;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dd)  nabywca wymaga od dostawców ponoszenia kosztów finansowych niedokładnych prognoz przedstawionych przez nabywcę po to, aby dostawca zaplanował produkcję w sposób umożliwiający realizację prognozowanej wielkości zamówień.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawca kieruje skargę do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę nabywca podejrzewany o stosowanie zakazanej praktyki handlowej.

1.  Dostawca kieruje skargę do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę nabywca podejrzewany o stosowanie zakazanej praktyki handlowej, nie ponosząc przy tym odnośnych kosztów administracyjnych i proceduralnych.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Dostawca mający siedzibę poza UE kieruje skargę do organu egzekwowania prawa w dowolnym państwie członkowskim. Po otrzymaniu skargi organ egzekwowania prawa przekazuje ją do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę nabywca podejrzewany o stosowanie zakazanej praktyki handlowej (jeżeli są to różne organy).

Uzasadnienie

Dyrektywa ma zastosowanie także do dostawców spoza UE, a powyższa poprawki zapewnia im mechanizm złożenia skargi. Ma to zasadnicze znaczenie dla uniknięcia dyskryminacji w traktowaniu dostawców z UE i spoza UE, a także dla zapobieżenia zakłóceniom konkurencji i odwróceniu handlu. Jest to ważne dla wywiązywania się z obowiązków traktatowych w zakresie spójności polityki na rzecz rozwoju oraz zobowiązań wynikających z celów zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Jeżeli nabywca ma siedzibę poza Unią, dostawca kieruje skargę do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę. W przypadkach gdy dostawca ma siedzibę poza Unią, dostawca może skierować skargę do dowolnego wyznaczonego organu egzekwowania prawa.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organizacje producentów lub stowarzyszenia organizacji producentów, których członkowie bądź członkowie ich członków, uważają, że padli ofiarą zakazanej praktyki handlowej, mają prawo do złożenia skargi.

2.  Organizacje producentów lub stowarzyszenia organizacji producentów w Unii i poza nią, których członkowie bądź członkowie ich członków uważają, że padli ofiarą zakazanej praktyki handlowej, a także organizacje pracujące z producentami lub posiadające udokumentowaną wiedzę ekspercką w dziedzinie praktyk handlowych w łańcuchach dostaw żywności, w tym organizacje pozarządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub inne organizacje działające w imieniu producentów bądź jakakolwiek inna zainteresowana strona, mają prawo do złożenia skargi.

Uzasadnienie

Aby pokonać obawy i zapewnić skuteczny dostęp podmiotom narażonym na zagrożenia, konieczne jest rozszerzenie zakresu prawa do złożenia skargi na organizacje, które promują uczciwość w łańcuchu dostaw i wspierają podmioty narażone na zagrożenia, takie jak drobni producenci żywności i kobiety. Ma to szczególne znaczenie w krajach o niskim poziomie zarządzania publicznego, w których występują duże nierówności.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4a.  Komisja sporządza i udostępnia na swej stronie internetowej wielojęzyczny przewodnik wyjaśniający, jak złożyć skargę oraz jakiego rodzaju informacje należy przekazać odnośnym organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa na terenie Unii, aby podjęły one decyzję o otwarciu oficjalnego postępowania.

Uzasadnienie

Małe i średnie przedsiębiorstwa często nie posiadają wystarczającej wiedzy eksperckiej, aby bronić swoich praw. Dotyczy to w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw działających w krajach rozwijających się. Zalecenia i wsparcie Komisji są zatem nieodzowne, aby małe i średnie przedsiębiorstwa mogły chronić i egzekwować swoje prawa.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych ustanawiających kryteria i metodykę, które organy egzekwowania prawa mają brać pod uwagę przy nakładaniu kar pieniężnych, z uwzględnieniem co najmniej następujących elementów: wysokość obrotu podmiotu dopuszczającego się naruszenia, korzyści uzyskane przez podmiot dopuszczający się naruszenia w wyniku nieuczciwej praktyki handlowej, liczba i status poszkodowanych w wyniku naruszenia, wielokrotne stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych przez nabywcę.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja dopilnowuje, aby DG AGRI udostępniała na swojej stronie internetowej adres poczty elektronicznej przeznaczony specjalnie na kwestie związane z pomaganiem małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) zarówno w Unii, jak i poza nią, w chronieniu się przed nieuczciwymi praktykami handlowymi i w egzekwowaniu ich praw1a dzięki udostępnianiu informacji na temat odpowiednich procedur. Wszystkie odnośne informacje podaje się we wszystkich językach UE.

 

______________

 

1a http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3b.  Komisja i organy państw członkowskich odpowiedzialne za egzekwowanie prawa blisko ze sobą współpracują na zasadach ustalonych w niniejszej dyrektywie. Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, określa i poddaje przeglądowi inne formy współpracy w ramach tej sieci, w tym ustalenia dotyczące wymiany informacji, konsultacji i przydzielania transgranicznych postępowań w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych.

Uzasadnienie

Koordynacja na szczeblu UE jest kluczowa dla zagwarantowania, że nieuczciwe praktyki handlowe stosowane przez podmioty z wielu państw członkowskich oraz podmioty spoza UE są traktowane w ten sam sposób oraz że organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa są w stanie wymieniać się informacjami, przydzielać transgraniczne postępowania w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych oraz koordynować swoje podejście. Ponadto sieć stanowi punkt kontaktowy dla dostawców spoza UE, którzy nie mają pewności, do którego odpowiedzialnego za egzekwowanie prawa organu krajowego powinni złożyć skargę.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 15 marca każdego roku państwa członkowskie przesyłają Komisji sprawozdanie dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności. Sprawozdanie to musi zawierać w szczególności wszystkie istotne dane dotyczące stosowania i egzekwowania przepisów na podstawie niniejszej dyrektywy w danym państwie członkowskim w poprzednim roku.

1.  Do dnia 15 marca każdego roku państwa członkowskie przesyłają Komisji sprawozdanie dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności. Sprawozdanie to musi zawierać w szczególności wszystkie istotne dane dotyczące stosowania i egzekwowania przepisów na podstawie niniejszej dyrektywy w danym państwie członkowskim w poprzednim roku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na transgraniczne nieuczciwe praktyki handlowe oraz bezpośrednie i pośrednie skutki dla dostawców, w tym dostawców spoza Unii. Państwa członkowskie składają również sprawozdania w sprawie skutków wdrożenia obecnej dyrektywy pod względem zmniejszenia marnotrawstwa żywności, zwiększenia bezpieczeństwa żywności i promowania zrównoważonych praktyk w łańcuchu dostaw żywności.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie wcześniej niż trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja przeprowadzi ocenę niniejszej dyrektywy i przedstawi sprawozdanie dotyczące najważniejszych ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

1.  Trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja przeprowadzi ocenę niniejszej dyrektywy i przedstawi sprawozdanie dotyczące najważniejszych ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. W sprawozdaniu zwróci się szczególną uwagę na skuteczność dyrektywy pod względem ochrony najsłabszych podmiotów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w całym łańcuchu dostaw żywności, zarówno w Unii, jak i poza nią. Komisja oceni również wkład dyrektywy w ograniczenie marnotrawienia żywności, poprawę jakości żywności i promowanie zrównoważonych praktyk w łańcuchu dostaw żywności. W sprawozdaniu rozważy się potrzebę dokonania przeglądu dyrektywy, w szczególności aby uwzględnić nowe rodzaje nieuczciwych praktyk handlowych, a także wykorzystać dane odnoszące się do kosztów nakładów i do transmisji cen w całym łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych w celu ustanowienia kryteriów ustalania uczciwych cen w umowie dostawy. Na podstawie tego sprawozdania Komisja może przedstawić odpowiednie wnioski ustawodawcze.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności

Odsyłacze

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

13.9.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Linda McAvan

11.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

29.8.2018

 

 

 

Data przyjęcia

24.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

11

1

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Adam Szejnfeld

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Andrea Bocskor

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

11

+

ALDE

Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

1

-

ECR

Eleni Theocharous

5

0

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Željana Zovko

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (17.9.2018)

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności
(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Pilar Ayuso

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rolnicy w Unii Europejskiej mają najsłabszą pozycję w łańcuchu dostaw żywności z powodu ich bardzo małej siły przetargowej. Wspólna polityka rolna (WPR) wprowadziła w ostatnich latach pewne nowe przepisy, aby wzmocnić ich pozycję rynkową dzięki promowaniu większej koncentracji dostaw za pośrednictwem organizacji producentów.  

Chociaż nastąpił polityczny zwrot w bardziej pozytywnym kierunku, wciąż istnieje możliwość poprawy ustawodawstwa i pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby osiągnąć optymalną równowagę pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Duże rozproszenie w łańcuchu produktów rolno-spożywczych, rynkowe ukierunkowanie narzędzi wspierających w ramach WPR oraz rosnąca zmienność cenowa to czynniki, które powodują, że kluczowe znaczenie ma zagwarantowanie odpowiednio równych warunków między dostawcami i nabywcami.  

Ważne jest podkreślenie, że dla rolników nieuczciwe praktyki mogą oznaczać straty gospodarcze, niwelujące korzyści uzyskiwane dzięki dopłatom z WPR, które z kolei są coraz bardziej uwarunkowane zrównoważeniem środowiskowym. Istnieje wiele nieuczciwych praktyk, ale niektóre, jak np. sprzedaż ze stratą, są bardzo częste, a ofiary mają z powodu luk prawnych i niepewności prawa niewielkie pole manewru, aby przeciwdziałać takim praktykom. 

Nadszedł czas, aby Unia Europejska zareagowała na tę sytuację i spróbowała stworzyć ramy prawne, które pomogą osiągnąć lepszą równowagę w łańcuchu dostaw żywności. Nieuczciwe praktyki szkodzą rentowności wielu gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej i państwa członkowskie nie mogą po prostu zamknąć oczu na tę sytuację. Tzw. inicjatywa dotycząca łańcucha dostaw przyjęta przed kilkoma laty zawierała pozytywny zestaw zasad dotyczących dobrych praktyk, ale niestety nie wystarcza to do skutecznego zwalczania nieuczciwych praktyk z powodu braku kar za niestosowanie się do tych zasad oraz braku możliwości poufnego składania skargi. 

Musimy pogratulować Komisji Europejskiej podjęcia pierwszego kroku w postaci europejskich przepisów w tej dziedzinie i zaproponowania minimalnych przepisów dla wszystkich państw członkowskich. Jednakże niektóre aspekty wniosku można ulepszyć, aby nie pozostał on w sferze zwykłych gestów politycznych.  

Przede wszystkim ważne jest, żeby unijny tekst ustawodawczy nie osłabiał postępów już poczynionych w niektórych państwach członkowskich w dziedzinie walki z nieuczciwymi praktykami. Dla sprawozdawczyni kluczowym elementem jest pozostawienie administracjom krajowym możliwości wyjścia poza minimalne wymogi określone w dyrektywie. Niektóre kraje wprowadziły regulacje, które znacząco poprawiły stosunki między wszystkimi podmiotami w łańcuchu wartości. 

Jeśli chodzi o zakres wniosku, jest on zbyt ograniczający, gdyż dotyczy jedynie nadużyć popełnianych przez dużych nabywców wobec małych i średnich przedsiębiorstw dostawczych. Sprawozdawczyni uważa, że unijna ochrona prawna powinna zostać rozszerzona na cały wachlarz nieuczciwych sytuacji. 

Tekst Komisji nie zajmuje się sprzedażą poniżej kosztów, a taki właśnie jest główny powód skarg rolników w związku z pewnymi arbitralnymi praktykami promocyjnymi dotyczącymi łatwo psujących się produktów, stosowanymi przez dużych nabywców w celu przyciągnięcia klientów. 

Sprawozdawczyni jest głęboko przekonana, że bez pisemnych umów unijne ustawodawstwo nigdy nie będzie skuteczne. Chociaż przepisy WPR jeszcze nie przewidują obowiązkowych umów na piśmie na szczeblu UE, nowa dyrektywa powinna przynajmniej odzwierciedlać pewne postępy poczynione w ramach wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, która umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowych umów pisemnych na ich terytorium. Sprawozdawczyni zachęca wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia obowiązkowych umów za przykładem niektórych państw, np. Hiszpanii.  

Aby zagwarantować równe warunki działania w całej Unii Europejskiej, państwa członkowskie powinny stosować jednakowe kryteria naliczania kar za nieuczciwe praktyki, jednak z zastrzeżeniem kompetencji krajowych. Sprawozdawczyni proponuje formułę podobną do innych, które już można znaleźć w obowiązujących unijnych tekstach ustawodawczych.   

Przejrzystość na rynku jest równie ważnym elementem do uwzględnienia w ustawodawstwie UE dotyczącym nieuczciwych praktyk handlowych. Idąc za niektórymi już przyjętymi przepisami krajowymi, sprawozdawczyni proponuje, aby wszystkie państwa członkowskie powołały krajowe obserwatoria łańcucha rolno-spożywczego do monitorowania cen rynkowych i wykrywania nieprawidłowości. Takie narzędzie byłoby bardzo użyteczne do oceny wdrażania przepisów z myślą o przyszłych przeglądach oraz do wymiany danych krajowych. 

Możliwość ochrony poufności tożsamości producenta składającego skargę jest zasadniczym elementem wniosku Komisji, który umożliwiłby składanie skarg bez poczucia strachu. Sprawozdawczyni chciałaby wzmocnić tekst Komisji i uczynić prawo do poufności automatycznym. 

Sprawozdawczyni chciałaby podkreślić wśród innych odpowiednich zmian we wniosku Komisji także konieczność objęcia zakresem dyrektywy nabywców mających siedzibę w państwach trzecich, a kupujących unijne produkty do sprzedaży na rynkach państw członkowskich. Celem jest uniknięcie sytuacji, w której niektórzy nabywcy mogą ominąć przepisy, przenosząc po prostu miejsce prowadzenia działalności poza UE.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Łańcuch dostaw żywności obejmuje różne podmioty gospodarcze działające na jego poszczególnych etapach: produkcji, przetwarzania, marketingu, dystrybucji i sprzedaży detalicznej produktów spożywczych. Łańcuch jest zdecydowanie najważniejszym kanałem wprowadzania produktów spożywczych na rynek: „od pola do stołu”. Podmioty te handlują produktami spożywczymi, tj. głównie produktami rolnymi, w tym produktami rybołówstwa i akwakultury, wymienionymi w załączniku I do Traktatu przeznaczonymi do spożycia, oraz innymi produktami spożywczymi niewymienionymi w tym załączniku, ale przetworzonymi z produktów rolnych przeznaczonych do spożycia.

(3)  Łańcuch dostaw produktów rolno-spożywczych obejmuje różne podmioty gospodarcze działające na jego poszczególnych etapach: produkcji, przetwarzania, marketingu, dystrybucji i sprzedaży detalicznej produktów rolnych lub spożywczych. Łańcuch jest zdecydowanie najważniejszym kanałem dostarczania produktów. Podmioty te handlują produktami rolnymi lub spożywczymi, tj. głównie produktami rolnymi, w tym produktami rybołówstwa i akwakultury, wymienionymi w załączniku I do Traktatu przeznaczonymi do spożycia, oraz innymi produktami spożywczymi niewymienionymi w tym załączniku, ale przetworzonymi z produktów rolnych przeznaczonych na żywność i produkty rolne.

 

(Zmiana z wyrażenia „łańcuch dostaw żywności” na wyrażenie „łańcuch dostaw produktów rolno-spożywczych” dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Liczba i rozmiar podmiotów różnią się na poszczególnych etapach łańcucha dostaw żywności. Różnice w sile przetargowej odnoszą się do różnych poziomów koncentracji podmiotów gospodarczych i mogą umożliwić nieuczciwe wykorzystywanie siły przetargowej poprzez stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych. Nieuczciwe praktyki handlowe są szczególnie szkodliwe dla małych i średnich podmiotów w łańcuchu dostaw żywności. Producenci rolni, którzy dostarczają podstawowe produkty rolne, są przeważnie małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

(5)  Liczba i rozmiar podmiotów różnią się na poszczególnych etapach łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych. Różnice w sile przetargowej odnoszą się do różnych poziomów koncentracji podmiotów gospodarczych i mogą umożliwić nieuczciwe wykorzystywanie siły przetargowej poprzez stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych. Nieuczciwe praktyki handlowe są szczególnie szkodliwe dla małych i średnich podmiotów oraz spółek o średniej kapitalizacji w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych zarówno w Unii, jak i poza nią. Niemniej jednak wszystkie podmioty, niezależnie od skali prowadzonej przez nie działalności, narażone są na nieuczciwe praktyki handlowe.

Uzasadnienie

Pierwsza część poprawki: zob. uzasadnienie do poprawki 7. Druga część przygotowuje grunt pod rozszerzenie zakresu na wszystkie podmioty niezależnie od wielkości. Drobni producenci żywności i pracownicy w krajach rozwijających się bezpośrednio lub pośrednio cierpią z powodu nieuczciwych praktyk handlowych narzucanych przez najsilniejsze podmioty w łańcuchu dostaw żywności.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Producenci rolni dostarczający podstawowych produktów rolnych są przeważnie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Jednakże ograniczone kryteria stosowane do określenia małych i średnich przedsiębiorstw są często przekraczane w produkcji rolnej, np. w przypadku zatrudniania pracowników sezonowych. W związku z tym należy rozszerzyć zakres niniejszej dyrektywy na spółki o średniej kapitalizacji. Spółki o średniej kapitalizacji są przedsiębiorstwami lub organizacjami producentów, spółdzielniami lub stowarzyszeniami organizacji producentów o średniej wielkości i wysokim współczynniku kapitałowym, zatrudniającymi do 3000 pracowników. Ponadto spółki o średniej kapitalizacji mogą być przedsiębiorstwami rodzinnymi. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji posiadają słabą pozycję rynkową w porównaniu z dużymi podmiotami w łańcuchu dostaw produktów rolnych lub żywności.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Należy wprowadzić minimalny unijny standard ochrony przed pewnymi wyraźnie nieuczciwymi praktykami handlowymi, aby ograniczyć występowanie takich praktyk i przyczynić się do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia producentom rolnym. Ochrona powinna przynosić korzyści wszystkim producentom rolnym, lub wszelkim osobom fizycznym lub prawnym, które dostarczają produkty spożywcze, w tym organizacjom producentów i stowarzyszeniom organizacji producentów, pod warunkiem, że wszystkie te osoby spełniają kryteria definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonej w załączniku do zalecenia Komisji 2003/361/WE12. Mikroprzedsiębiorstwa, oraz małe i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie narażone na nieuczciwe praktyki handlowe i mają najmniejsze szanse na poradzenie sobie z nimi bez narażania się na niekorzystny wpływ na ich rentowność. Ponieważ presja finansowa na małe i średnie przedsiębiorstwa spowodowana nieuczciwymi praktykami handlowymi często odbija się na całym łańcuchu i dociera ostatecznie do producentów rolnych, przepisy dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk handlowych powinny również chronić małych i średnich dostawców pośredniczących na etapach następujących po produkcji podstawowej. Ochrona dostawców pośredniczących powinna również zapobiegać niezamierzonym konsekwencjom (w szczególności pod względem niesłusznie podnoszonych cen) przesunięcia handlu z producentów rolnych i ich stowarzyszeń produkujących przetworzone produkty na dostawców nieobjętych ochroną.

(7)  Należy wprowadzić minimalny unijny standard ochrony przed pewnymi wyraźnie nieuczciwymi praktykami handlowymi, aby ograniczyć występowanie takich praktyk i przyczynić się do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia producentom rolnym. Ochrona powinna przynosić korzyści wszystkim producentom rolnym lub wszelkim osobom fizycznym lub prawnym, które dostarczają produktów spożywczych, w tym organizacjom producentów i stowarzyszeniom organizacji producentów. Ponieważ presja finansowa spowodowana nieuczciwymi praktykami handlowymi często odbija się na całym łańcuchu i dociera ostatecznie do producentów rolnych, przepisy dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk handlowych powinny również chronić dostawców pośredniczących na etapach następujących po produkcji podstawowej. Ochrona dostawców pośredniczących powinna również zapobiegać niezamierzonym konsekwencjom (w szczególności pod względem niesłusznie podnoszonych cen) przesunięcia handlu z producentów rolnych i ich stowarzyszeń produkujących przetworzone produkty na dostawców nieobjętych ochroną.

__________________

 

12 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

 

Uzasadnienie

Ta poprawka przygotowuje grunt pod rozszerzenie zakresu na wszystkie podmioty niezależnie od wielkości.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Dostawcy mający siedzibę poza Unią powinni móc polegać na minimalnym unijnym standardzie w przypadku sprzedaży produktów spożywczych nabywcom mającym siedzibę w Unii, aby uniknąć niezamierzonych zakłóceń wynikających z ochrony dostawców w UE.

(8)  Dostawcy mający siedzibę poza Unią powinni móc polegać na minimalnym unijnym standardzie w przypadku sprzedaży produktów spożywczych nabywcom mającym siedzibę w Unii, aby uniknąć niezamierzonych zakłóceń wynikających z ochrony dostawców w UE. Polityka Unii musi także być spójna ze zobowiązaniami Unii w ramach celów zrównoważonego rozwoju.

Uzasadnienie

Malejący udział w przychodach dotykający drobnych producentów żywności i pracowników w krajach rozwijających się oraz warunki pracy, z którymi borykają się oni w wyniku nieuczciwych praktyk handlowych, niweczą unijną politykę rozwojową oraz jej cele przewidziane w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Odpowiednie zasady powinny mieć zastosowanie do postępowania większych, to znaczy innych niż małe i średnie, podmiotów w łańcuchu dostaw żywności, ponieważ to one zwykle mają większą względną siłę przetargową w transakcjach z małymi i średnimi dostawcami.

(9)  Odpowiednie zasady powinny mieć zastosowanie do wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych.

Uzasadnienie

Ta poprawka przygotowuje grunt pod rozszerzenie zakresu na wszystkie podmioty niezależnie od wielkości.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ponieważ większość państw członkowskich posiada już – choć rozbieżne – przepisy krajowe dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych, zastosowanie narzędzia w postaci dyrektywy w celu wprowadzenia minimalnych standardów ochrony na mocy prawa Unii jest właściwym rozwiązaniem. Powinno to umożliwić państwom członkowskim włączenie odpowiednich przepisów do ich krajowego porządku prawnego w taki sposób, aby stworzyć spójny system. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyjmowania i stosowania na ich terytorium bardziej rygorystycznych przepisów krajowych chroniących małych i średnich dostawców oraz nabywców przed nieuczciwymi praktykami handlowymi stosowanymi w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prawa Unii mającego zastosowanie do funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(10)  Ponieważ większość państw członkowskich posiada już – choć rozbieżne – przepisy krajowe dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych, zastosowanie narzędzia w postaci dyrektywy w celu wprowadzenia minimalnych standardów ochrony na mocy prawa Unii jest właściwym rozwiązaniem. Powinno to umożliwić państwom członkowskim włączenie odpowiednich przepisów do ich krajowego porządku prawnego w taki sposób, aby stworzyć spójny system. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyjmowania i stosowania na ich terytorium bardziej rygorystycznych przepisów krajowych chroniących wszystkich niezależnie od wielkości dostawców oraz nabywców przed nieuczciwymi praktykami handlowymi stosowanymi w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prawa Unii mającego zastosowanie do funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Uzasadnienie

Ta poprawka przygotowuje grunt pod rozszerzenie zakresu na wszystkie podmioty niezależnie od wielkości.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Ponieważ nieuczciwe praktyki handlowe mogą wystąpić na każdym etapie sprzedaży produktu spożywczego, tj. przed dokonaniem transakcji sprzedaży, w jej trakcie lub po jej zakończeniu, państwa członkowskie powinny zapewnić stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy do takich praktyk w każdym przypadku ich wystąpienia.

(11)  Ponieważ nieuczciwe praktyki handlowe mogą wystąpić na każdym etapie sprzedaży produktu rolnego lub spożywczego, tj. przed dokonaniem transakcji sprzedaży, w jej trakcie lub po jej zakończeniu bądź w związku ze świadczeniem usług związanych z procesami sprzedaży przez nabywcę na rzecz dostawcy, państwa członkowskie powinny zapewnić stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy do takich praktyk w każdym przypadku ich wystąpienia.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Przy ustalaniu, czy dana praktyka handlowa powinna zostać uznana za nieuczciwą, ważne jest zmniejszenie ryzyka związanego z ograniczeniem zawierania uczciwych i skutecznych umów pomiędzy stronami. W rezultacie należy odróżnić praktyki, które są przewidziane w sformułowanych w sposób jasny i jednoznaczny warunkach umowy dostawy między stronami, od praktyk, które mają miejsce po rozpoczęciu transakcji, bez uprzedniego uzgodnienia w sposób jasny i jednoznaczny, tak aby jedynie jednostronne zmiany warunków umowy dostawy i zmiany tych warunków z mocą wsteczną były zakazane. Niektóre praktyki handlowe są jednak uznawane za nieuczciwe ze względu na ich charakter i nie powinny podlegać swobodzie umownej stron.

(12)  Przy ustalaniu, czy dana praktyka handlowa powinna zostać uznana za nieuczciwą, ważne jest zmniejszenie ryzyka związanego z ograniczeniem zawierania uczciwych i skutecznych umów pomiędzy stronami. W rezultacie należy odróżnić praktyki, które są przewidziane w sformułowanych w sposób jasny i jednoznaczny warunkach umowy dostawy między stronami, od praktyk, które mają miejsce po rozpoczęciu transakcji, bez uprzedniego uzgodnienia w sposób jasny i jednoznaczny, tak aby jedynie jednostronne zmiany warunków umowy dostawy i zmiany tych warunków z mocą wsteczną były zakazane. Niektóre praktyki handlowe są jednak uznawane za nieuczciwe ze względu na ich charakter i nie powinny podlegać swobodzie umownej stron. Ponadto podczas zawierania umowy dostawy nie należy stosować przymusu wobec dostawców.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby zapewnić skuteczne egzekwowanie zakazów ustanowionych w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie powinny wyznaczyć organ, któremu powierzą egzekwowanie prawa. Organ powinien mieć możliwość działania z własnej inicjatywy lub po otrzymaniu skarg od stron, które padły ofiarą stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Jeżeli skarżący wnioskuje o nieujawnianie jego tożsamości z obawy przed działaniami odwetowymi, organy ścigania państw członkowskich powinny uwzględnić taki wniosek.

(13)  Aby zapewnić skuteczne egzekwowanie zakazów ustanowionych w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie powinny wyznaczyć organ, któremu powierzą egzekwowanie prawa. Organ powinien mieć możliwość działania z własnej inicjatywy lub po otrzymaniu skarg od stron, które padły ofiarą stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych. W każdym przypadku złożenia skargi organ ścigania państw członkowskich powinien dopilnować, żeby tożsamość skarżącego pozostała nieujawniona.

Uzasadnienie

Ta poprawka gwarantuje anonimowość skarżących.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  W celu zapewnienia skutecznego egzekwowania zakazu stosowania nieuczciwych praktyk handlowych wyznaczone organy egzekwowania prawa powinny dysponować wszystkimi niezbędnymi zasobami, personelem i wiedzą fachową.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Skargi organizacji producentów lub stowarzyszeń takich organizacji mogą służyć ochronie tożsamości poszczególnych członków organizacji, którzy są małymi i średnimi dostawcami i uważają się za ofiary nieuczciwych praktyk handlowych. Odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów organy państw członkowskich powinny zatem móc przyjmować skargi od takich podmiotów i podejmować działania w ich sprawie, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw procesowych pozwanego.

(14)  Skargi organizacji producentów lub dostawców lub stowarzyszeń takich organizacji mogą służyć ochronie tożsamości poszczególnych członków organizacji lub rodzinnych gospodarstw rolnych, którzy są małymi i średnimi dostawcami i uważają się za ofiary nieuczciwych praktyk handlowych. Odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów organy państw członkowskich powinny zatem móc przyjmować skargi od takich podmiotów i podejmować działania w ich sprawie, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw procesowych pozwanego.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów w państwach członkowskich powinny dysponować niezbędnymi uprawnieniami, które umożliwią im skuteczne gromadzenie wszelkich faktycznych informacji w odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji. Powinny one mieć prawo, aby nakazać zaprzestania stosowania zakazanej praktyki w stosownych przypadkach. Istnienie środka odstraszającego, takiego jak prawo do nakładania grzywien i publikowania wyników dochodzeń, może zachęcać strony do zmiany zachowań oraz korzystania z rozwiązań poprzedzających sądowe rozstrzyganie sporów, a zatem powinno stanowić część uprawnień organów egzekwowania prawa. Komisja i odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów organy państw członkowskich powinny ściśle współpracować w celu zapewnienia wspólnego podejścia w odniesieniu do stosowania zasad określonych w niniejszej dyrektywie. W szczególności organy egzekwowania prawa powinny nawzajem się wspierać, na przykład poprzez dzielenie się informacjami i pomoc w dochodzeniach mających wymiar transgraniczny.

(15)  Organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów w państwach członkowskich powinny dysponować niezbędnymi uprawnieniami, które umożliwią im skuteczne gromadzenie wszelkich faktycznych informacji w odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji. W celu skutecznego wdrożenia niniejszej dyrektywy organy egzekwowania prawa powinny być uprawnione do zakazywania nieuczciwej praktyki handlowej, nakładania grzywien i sankcji oraz publikowania wyników swoich dochodzeń. Te uprawnienia mogą działać jako środek odstraszający, a także zachęcać strony do zmiany zachowań oraz korzystania z rozwiązań poprzedzających sądowe rozstrzyganie sporów, a zatem powinny stanowić część uprawnień organów egzekwowania prawa. Organy egzekwowania prawa powinny brać pod uwagę przypadki wielokrotnych naruszeń przepisów niniejszej dyrektywy. Komisja i odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów organy państw członkowskich powinny ściśle współpracować w celu zapewnienia wspólnego podejścia w odniesieniu do stosowania zasad określonych w niniejszej dyrektywie, zwłaszcza w zakresie grzywien i sankcji. W szczególności organy egzekwowania prawa powinny nawzajem się wspierać, na przykład poprzez dzielenie się informacjami i pomoc w dochodzeniach mających wymiar transgraniczny.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Organy egzekwowania prawa powinny stosować odstraszające i proporcjonalne kary wobec podmiotów naruszających przepisy ustanowione w niniejszej dyrektywie. Przy ustalaniu wymiaru kary należy wziąć pod uwagę, czy dany podmiot gospodarczy narusza przepisy po raz kolejny.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W interesie skutecznego wdrożenia polityki w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności Komisja powinna dokonać przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy i przedstawić sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. W przeglądzie należy również zwrócić szczególną uwagę na to, czy w przyszłości ochrona małych i średnich nabywców produktów spożywczych w łańcuchu dostaw, oprócz ochrony małych i średnich dostawców, byłaby uzasadniona,

(19)  W interesie skutecznego wdrożenia polityki w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności Komisja powinna dokonać przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy i przedstawić sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. W przeglądzie należy również zwrócić szczególną uwagę na ewentualne poszerzenie wykazów nieuczciwych praktyk handlowych określonych w niniejszej dyrektywie oraz na to, czy w przyszłości ochrona małych i średnich nabywców produktów spożywczych w łańcuchu dostaw, oprócz ochrony małych i średnich dostawców, byłaby uzasadniona,

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do niektórych nieuczciwych praktyk handlowych, które występują w związku ze sprzedażą produktów spożywczych przez dostawcę będącego małym i średnim przedsiębiorstwem na rzecz nabywcy, który nie jest małym ani średnim przedsiębiorstwem.

2.  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do niektórych nieuczciwych praktyk handlowych, które występują w związku ze sprzedażą produktów spożywczych przez dostawcę na rzecz nabywcy.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby dyrektywa obejmowała wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw żywności, aby zapobiec nieuczciwym praktykom handlowym występującym w łańcuchu dostaw, a także przenoszeniu przedsiębiorstw w celu obejścia zakazu stosowania nieuczciwych praktyk handlowych. Zmiana z „podmiotu będącego małym i średnim przedsiębiorstwem” na „wszystkie podmioty” powinna dotyczyć całego tekstu.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  termin „nabywca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która kupuje produkty spożywcze w drodze handlu. Pojęcie „nabywca” może obejmować grupę takich osób fizycznych i prawnych;

a)  termin „nabywca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, która kupuje produkty rolne i spożywcze w drodze handlu do celów przetwarzania, dystrybucji lub sprzedaży detalicznej bądź świadczy na terenie Unii usługi związane z tymi produktami; Pojęcie „nabywca” może obejmować grupę takich osób fizycznych i prawnych;

Uzasadnienie

Rozszerzenie definicji „nabywcy”, aby objąć nią te podmioty, które – choć posiadają miejsce prowadzenia działalności poza UE – kupują i sprzedają produkty na rynku UE. Celem jest uniknięcie sytuacji, w której nabywca może ominąć przepisy, przenosząc miejsce prowadzenia działalności poza UE.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  termin „dostawca” oznacza dowolnego producenta rolnego lub dowolną osobę fizyczną bądź prawną, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, która sprzedaje produkty spożywcze. Pojęcie „dostawca” może obejmować grupę takich producentów rolnych lub takie osoby fizyczne i prawne, w tym organizacje producentów stowarzyszenia organizacji producentów;

b)  termin „dostawca” oznacza dowolnego producenta rolnego, przetwórcę lub dowolną osobę fizyczną bądź prawną mającą siedzibę w Unii, która sprzedaje produkty spożywcze; pojęcie „dostawca” może obejmować grupę takich producentów rolnych lub takie osoby fizyczne i prawne, w tym organizacje producentów, stowarzyszenia organizacji producentów lub spółdzielnie rolnicze;

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny chronić jedynie dostawców mających miejsce prowadzenia działalności w UE, gdyż europejscy dostawcy nie są wcale równo traktowani w państwach trzecich. Spółdzielnie mają odrębną osobowość prawną i powinny być objęte przedmiotowym artykułem.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  termin „małe i średnie przedsiębiorstwo” oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu definicji mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw, podanej w załączniku do zalecenia Komisji 2003/361/WE14;

skreśla się

__________________

 

14 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

 

Uzasadnienie

Ponieważ dokonano poprawek rozszerzających zakres dyrektywy, nie jest konieczne definiowanie, czym jest MŚP.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  termin „zależność ekonomiczna” oznacza relację, w której nabywca jest źródłem przynajmniej 30 % przychodów dostawcy;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  termin „produkty spożywcze” oznacza produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, przeznaczone do spożycia, a także produkty niewymienione w tym załączniku, ale przetworzone z tych produktów przeznaczonych do spożycia;

d)  termin „produkty rolne lub spożywcze” oznacza produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, przeznaczone do spożycia, produkty niewymienione w tym załączniku, ale przetworzone z tych produktów przeznaczonych do spożycia oraz produkty rolne;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  termin „łatwo psujące się produkty spożywcze” oznacza produkty spożywcze, które staną się niezdatne do spożycia przez ludzi, chyba że są odpowiednio przechowywane, przetwarzane, pakowane lub w inny sposób konserwowane, aby zapobiec ich nieprzydatności.

e)  termin „łatwo psujące się produkty spożywcze” oznacza produkty rolne i spożywcze, które w sposób naturalny nadają się do wprowadzania na rynek i spożycia przez okres do trzydziestu dni bądź które wymagają regulowanej temperatury lub warunków pakowania do przechowywania lub wprowadzania na rynek lub transportu;

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uściślenie.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  termin „produkty niepsujące się” oznacza produkty inne niż łatwo psujące się produkty spożywcze.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  termin „nieuczciwa praktyka handlowa” oznacza każdą praktykę, która odbiega od zasad dobrego postępowania handlowego, jest sprzeczna z zasadą dobrej wiary i uczciwej praktyki oraz jest jednostronnie narzucana przez jednego partnera handlowego drugiemu;

Uzasadnienie

Ważne jest wprowadzenie definicji nieuczciwej praktyki handlowej oraz ogólnego zakazu stosowania takich praktyk, aby uniemożliwić najsilniejszym podmiotom w łańcuchu dostaw wymyślanie nowych form nieuczciwych praktyk handlowych służących obchodzeniu przepisów dyrektywy.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie zakazu stosowania następujących praktyk handlowych:

1.  Państwa członkowskie zapewniają przynajmniej wprowadzenie zakazu stosowania następujących nieuczciwych praktyk handlowych:

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nabywca płaci dostawcy łatwo psujących się produktów spożywczych później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury od dostawcy lub później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia łatwo psujących się produktów spożywczych, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. Zakaz ten ma zastosowanie bez uszczerbku dla:

a)  nabywca płaci dostawcy łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury od dostawcy lub później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. Zakaz ten ma zastosowanie bez uszczerbku dla:

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  nabywca płaci dostawcy produktów niepsujących się później niż w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury od dostawcy lub później niż w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty dostarczenia łatwo psujących się produktów spożywczych, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. Zakaz ten ma zastosowanie z zastrzeżeniem:

 

– skutków opóźnień w płatnościach i środków zaradczych określonych w dyrektywie 2011/7/UE;

 

– możliwości zastosowania przez nabywcę i dostawcę klauzuli dotyczącej podziału wartości w rozumieniu art. 172 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Uzasadnienie

Ta poprawka rozszerza zakres dyrektywy na produkty niepsujące się, z zastrzeżeniem dyrektywy 2011/7/UE w sprawie opóźnień w płatnościach, a także z zastrzeżeniem klauzuli dotyczącej podziału wartości, wprowadzonej rozporządzeniem o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  nabywca anuluje zamówienia łatwo psujących się produktów spożywczych w tak krótkim czasie, że nie można racjonalnie oczekiwać, iż dostawca znajdzie alternatywny sposób zbytu lub wykorzystania tych produktów;

b)  nabywca anuluje zamówienia łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych w tak krótkim czasie, że nie można racjonalnie oczekiwać, iż dostawca znajdzie alternatywny sposób zbytu lub wykorzystania tych produktów;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  nabywca jednostronnie i z mocą wsteczną zmienia warunki umowy w sprawie dostaw dotyczące częstotliwości, terminu lub wielkości dostaw, standardów jakości lub cen produktów spożywczych;

c)  nabywca jednostronnie i z mocą wsteczną zmienia warunki umowy w sprawie dostaw dotyczące częstotliwości, terminu lub wielkości dostaw, standardów jakości lub cen produktów rolnych lub spożywczych bądź warunków płatności;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) nabywca sprzedaje produkty rolne lub spożywcze poniżej kosztów;

Uzasadnienie

To najczęściej wysuwany przez sektor rolny zarzut, który powinien być objęty przedmiotową dyrektywą.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  dostawca płaci za marnotrawstwo produktów spożywczych, do którego dochodzi w siedzibie nabywcy i które nie jest spowodowane zaniedbaniem ani winą dostawcy.

d)  dostawca płaci za marnotrawstwo produktów rolnych lub spożywczych, do którego dochodzi w siedzibie nabywcy i które nie jest spowodowane zaniedbaniem ani winą dostawcy;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) nabywca jednostronnie rozwiązuje umowę dostawy;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db) nabywca informuje dostawcę o wszelkim odmiennym traktowaniu lub zamiarze odmiennego traktowania przez nabywcę posiadanych lub zarządzanych przez niego konkurencyjnych marek; odmienne traktowanie obejmuje co najmniej wszelkie szczególne środki lub działania po stronie nabywcy związane z: (a) wystawianiem na sprzedaż, (b) przestrzenią magazynową i (c) marżami handlowymi;

Uzasadnienie

Ta nieuczciwa praktyka handlowa opiera się na art. 6 proponowanego rozporządzenia w sprawie pośredników internetowych. Jak wyjaśniono wcześniej, uczciwa konkurencja między niezależnymi markami i własnymi markami detalisty ma krytyczne znaczenie dla promowania innowacji i merytorycznej konkurencji. Jeśli zintegrowani pionowo detaliści mają przyznawać własnym markom korzyści handlowe, dostawcy niezależnych marek powinni być przynajmniej świadomi ich istnienia i ich zakresu, aby dostosować swoje strategie konkurencyjne do tych nierównych warunków działania.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc)  nabywca w sposób nieprzejrzysty zmniejsza ilość lub wartość produktów rolnych lub spożywczych standardowej jakości;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dd)  nabywca grozi stosowaniem lub faktycznie stosuje odwet handlowy względem dostawcy, jeśli ten ostatni korzysta ze swoich praw umownych i prawnie przysługujących, w tym do składania skarg i współpracy z krajowymi organami egzekwowania prawa;

Uzasadnienie

Określenie tej nieuczciwej praktyki handlowej jest konieczne, aby chronić dostawców przed odwetem handlowym (np. częściowym ograniczeniem zamawianych ilości lub rozwiązaniem umowy dostawy), gdy podejmują oni działania prawne w celu egzekwowania swoich praw umownych i praw wspieranych w dyrektywie.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

de)  nabywca uzależnia zawarcie umowy dostawy i rozpoczęcie współpracy handlowej od rekompensaty w towarach i usługach;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

df)  nabywca wymaga od dostawców ponoszenia kosztów finansowych niedokładnych prognoz przedstawionych przez nabywcę;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dg)  nabywca częściowo lub całkowicie ogranicza zakupy na podstawie obowiązujących umów w celu wymuszenia zmiany obowiązującej umowy lub negocjowania nowej umowy;

Uzasadnienie

Ta definicja nieuczciwej praktyki handlowej opiera się na zielonej księdze Komisji w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami (pkt 5.6) i inicjatywie dotyczącej łańcucha dostaw. Nabywcy często nie muszą nawet rozwiązywać umowy dostawy, aby zyskać nieuczciwe korzyści; wystarczy, że ograniczą ilość kupowanych produktów.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d h (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dh)  nabywca stosuje działania komunikacyjne lub promocyjne bądź strategie handlowe, które wpływają lub mogą wpłynąć negatywnie na wizerunek produktów opatrzonych oznaczeniem geograficznym na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1151/20121a, rozporządzenia (WE) nr 110/20081b lub rozporządzenia (UE) nr 251/20141c.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).

 

1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16).

 

1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 (Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 14).

Uzasadnienie

Oznaczenia geograficzne często są poddawane różnorodnym praktykom, które skutkują dewaluowaniem ich wizerunku, takim jak sprzedaż poniżej kosztów, aukcje, w ramach których wygrywa najniższa oferta, nierozważne promocje itp.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d i (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

di)  nabywca wystawia weksel in blanco na przekazane surowce, a dostawca nie miał obowiązku wydawać zabezpieczenia na przekazane, ale nieopłacone produkty rolne lub spożywcze;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d j (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dj)  nabywca pobiera opłatę za wystawianie na sprzedaż produktów rolnych lub spożywczych dostawcy;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d k (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dk)  nabywca zwraca dostarczone, lecz niesprzedane produkty, pobiera opłatę za usunięcie tych produktów, pobiera opłatę od dostawcy za niesprzedane przeterminowane produkty – z wyjątkiem produktów, które zostały przedsiębiorcy dostarczone po raz pierwszy – oraz produkty, których sprzedaży dostawca wyraźnie żądał, a został na piśmie ostrzeżony, że z powodu niskiego obrotu data ważności tych produktów może upłynąć;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d l (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dl)  nabywca pobiera opłatę za dostarczenie produktów rolnych lub spożywczych poza uzgodnione miejsce dostawy;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d m (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dm)  nabywca pobiera opłatę za przechowywanie produktów rolnych lub spożywczych i postępowanie z nimi po ich dostawie;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d n (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dn)  nabywca pobiera opłatę za spadek obrotu, sprzedaży lub marży dostawcy z powodu zmniejszonej sprzedaży danego produktu rolnego lub spożywczego;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d o (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

do)  nabywca sprzedaje produkty rolne lub spożywcze konsumentowi końcowemu po cenie niższej od którejkolwiek z cen zakupu z VAT w łańcuchu dostaw tego produktu, z wyjątkiem produktów z bliską datą przeterminowania lub sytuacji wycofania produktu rolnego lub spożywczego z asortymentu lub całkowitej wyprzedaży z powodu zamknięcia punktu sprzedaży;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d p (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dp)  nabywca warunkuje zawarcie umowy dostawy i rozpoczęcie współpracy handlowej wymogiem udziału w zniżkach i promocjach przez obniżenie ceny zakupu na niekorzyść dostawcy;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby następujące praktyki handlowe były zakazane, jeżeli nie zostały one uzgodnione w jasny i jednoznaczny sposób przy zawieraniu umowy dostawy:

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby następujące praktyki handlowe były zakazane, jeżeli nie zostały one uzgodnione w jasny i jednoznaczny sposób przy zawieraniu umowy dostawy lub jeżeli są wynikiem zależności ekonomicznej dostawcy od nabywcy, umożliwiającej nabywcy nakładanie takich warunków:

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uściślenie, że praktyk wymienionych w art. 3 ust. 2 należy również zakazać w przypadku, gdy porozumienie obu stron jest wynikiem zależności ekonomicznej dostawcy.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nabywca zwraca niesprzedane produkty spożywcze dostawcy;

a)  nabywca zwraca niesprzedane produkty rolne lub spożywcze dostawcy;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  nabywca odmawia przyjęcia lub odebrania przewidzianej w umowie ilości produktów rolnych lub spożywczych zgodnie z przewidzianym w umowie harmonogramem zakupu, tj. w terminie wymagalności zobowiązania dostawcy do dostawy produktu, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków przewidzianych w umowie dostawy;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  nabywca usuwa produkty z listy zamówionych produktów, które dostawca dostarcza nabywcy, lub znacznie zmniejsza zamówienie na konkretny produkt rolny lub spożywczy bez uprzedniej pisemnej informacji w terminie określonym w umowie lub w terminie nie krótszym niż 30 dni, jeżeli termin taki nie został przewidziany w umowie;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  nabywca pobiera opłatę od dostawcy z tytułu przechowywania, prezentowania lub wystawiania na sprzedaż produktów spożywczych dostawcy;

b)  nabywca pobiera opłatę od dostawcy z tytułu przechowywania, prezentowania lub umieszczenia produktów rolnych lub spożywczych dostawcy na półkach punktu sprzedaży nabywcy, chyba że dostawca wyraźnie żąda od nabywcy przechowywania, prezentowania lub umieszczenia jego produktu na konkretnej półce w punkcie sprzedaży nabywcy;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  nabywca przekazuje stronom trzecim lub niewłaściwie wykorzystuje – celowo lub przez zaniedbanie – poufne informacje związane z umową dostawy, w tym tajemnice handlowe przekazywane nabywcy przez dostawcę;

Uzasadnienie

O takiej praktyce była mowa w zielonej księdze Komisji w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  nabywca bierze na dostawcy odwet handlowy lub grozi takim odwetem – mającym postać np. usunięcia produktów z wykazu, zaprzestania wymiany danych, nadmiernych obniżek cen, opóźnień w płatnościach, jednostronnych obniżek cen lub blokowania takich obniżek – w celu uzyskania lepszych warunków na mocy obowiązujących umów lub w trakcie negocjowania nowej umowy;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc)  nabywca wymaga nieuzasadnionego i nieproporcjonalnego przeniesienia ryzyka ekonomicznego na dostawcę lub próbuje wymóc takie przeniesienie;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  dostawca płaci za promocję produktów spożywczych sprzedawanych przez nabywcę. Przed promocją (jeżeli jest ona wdrażana przez nabywcę) nabywca określa czas trwania promocji oraz oczekiwaną ilość zamówionych produktów spożywczych;

c)  dostawca płaci za promocję produktów rolnych lub spożywczych sprzedawanych przez nabywcę. Przed promocją (jeżeli jest ona wdrażana przez nabywcę) nabywca określa czas trwania promocji oraz oczekiwaną ilość zamówionych produktów rolnych lub spożywczych;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  dostawca płaci za obrót produktami spożywczymi przez nabywcę.

d)  dostawca płaci za obrót produktami rolnymi lub spożywczymi przez nabywcę.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  nabywca przenosi koszty transportu i magazynowania na dostawcę lub producenta.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Państwa członkowskie mają obowiązek zagwarantować, by zabronione były zapisy lub praktyki umowne, które wykluczają odsetki za opóźnienia w płatnościach, zgodnie z przepisami art. 7 dyrektywy 2011/7/UE.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Stosunki umowne

 

1.   Dostawca może zażądać, aby każda dostawa jego produktów rolnych i spożywczych do nabywcy była przedmiotem pisemnej umowy między stronami lub przedmiotem pisemnej oferty umowy od pierwszego nabywcy.

 

2.   Umowa lub oferta umowy, o których mowa w ust. 1:

 

a)   jest sporządzana przed dostawą;

 

b)   jest sporządzana w formie pisemnej; and

 

c)   zawiera w szczególności następujące elementy:

 

(i)   cenę do zapłaty za dostawę, która:

 

-   jest niezmienna i określona w umowie lub

 

-   jest obliczana przez połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki rynkowe odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych;

 

(ii)   ilość i jakość odnośnych produktów, które można dostarczyć lub które muszą zostać dostarczone, wraz z terminem takich dostaw;

 

(iii)   okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy;

 

(iv)   szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności;

 

(v)   ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych, oraz

 

(vi)   przepisy obowiązujące w przypadku zaistnienia siły wyższej.

 

3.   Ustępy 1 i 2 stosuje się z zastrzeżeniem art. 148 i 168 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

 

4.   Państwa członkowskie mogą określić i promować najlepsze praktyki dotyczące umów długoterminowych w celu umocnienia pozycji przetargowej producentów w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności, a także mogą dzielić się takimi praktykami.

Uzasadnienie

Poprawka, zgodna z rozporządzeniem o jednolitej wspólnej organizacji rynku, daje wszystkim dostawcom (nie tylko rolnikom) możliwość zażądania pisemnej umowy, a także umożliwia państwom członkowskim zachęcanie do zawierania większej liczby umów miedzy poszczególnymi podmiotami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3b

 

Ogólne nieuczciwe praktyki handlowe

 

Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie zakazu stosowania następujących ogólnych nieuczciwych praktyk handlowych:

 

a)   wymaganie lub próba wymagania nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnego przeniesienia ryzyka ekonomicznego nabywcy na dostawcę;

 

b)   powodowanie poważnego zaburzenia równowagi między prawami a obowiązkami dostawcy w stosunku handlowym przed zawarciem umowy, w trakcie jej obowiązywania lub po jej wygaśnięciu, bądź próba takiego zaburzenia.

Uzasadnienie

1) Ta ogólna definicja nieuczciwej praktyki handlowej opiera się na definicji w uzasadnieniu i zielonej księdze Komisji w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami (pkt 5.4) i inicjatywie dotyczącej łańcucha dostaw. Ta definicja nieuczciwej praktyki handlowej pochodzi z art. L442-6 francuskiego kodeksu handlowego. Znacząca nierównowaga w stosunkach handlowych może powstać np. wtedy, gdy umowa zawiera dwuznaczne warunki, które umożliwiają nabywcy wykonanie lub zmianę umowy.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie wyznacza organ publiczny do egzekwowania zakazów ustanowionych w art. 3 na szczeblu krajowym („organ egzekwowania prawa”).

Każde państwo członkowskie wyznacza jeden organ publiczny do egzekwowania zakazów ustanowionych w art. 3 na szczeblu krajowym („organ egzekwowania prawa”).

Uzasadnienie

Konieczne jest wyznaczenie jednego publicznego organu kontroli, gdyż mnożenie organów egzekwowania prawa w państwach członkowskich mogłoby spowodować brak jednolitości oraz zmniejszyć skuteczność kontroli.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby wyznaczony organ egzekwowania prawa posiadał niezbędne zasoby, w tym wystarczający budżet i wiedzę fachową, pozwalające mu na pełnienie powierzonych obowiązków.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Właściwy organ

 

1.   Do prowadzenia dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez nabywcę właściwy jest organ egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę nabywca podejrzewany o stosowanie zakazanej praktyki handlowej.

 

2.   Jeżeli dostawca dostarcza swoje produkty związanemu z nabywcą odbiorcy, którego siedziba znajduje się w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie miejsca prowadzenia działalności nabywcy podejrzewanego o stosowanie zakazanej praktyki handlowej, organ egzekwowania prawa tego państwa członkowskiego jest właściwy do prowadzenia dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez nabywcę. Odbiorcę produktów uznaje się za solidarnie odpowiedzialnego za wszelkie popełnione naruszenia.

 

3.   Jeżeli nabywca ma siedzibę poza Unią, organ egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę dostawca, jest właściwy do prowadzenia dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych wobec dostawcy.

 

4.   Właściwy organ jest również właściwy w zakresie prowadzenia dochodzeń dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych w obszarze świadczenia usług związanych z umową dostawy. Nabywcę i w odpowiednim przypadku odbiorcę towarów będącego stroną trzecią uznaje się za solidarnie odpowiedzialnych za wszelkie naruszenia popełnione przez stronę trzecią świadczącą powiązane usługi.

Uzasadnienie

Poprawka ta odnosi się do zasad dotyczących jurysdykcji, a ust. 4 zapewnia, by umowy dostawy podlegały kontroli przez organy, a podmioty spoza UE nie mogły unikać jurysdykcji UE poprzez odmowę podporządkowania się decyzjom podejmowanym przez właściwe organy (jeżeli nie działają w państwie członkowskim, w którym organ ma siedzibę, każda opłata lub środek naprawczy mogą pozostać nieściągalne). Ten nowy ustęp zapewnia, by usługi były zgodne z umową dostawy pod względem jurysdykcji i solidarnej odpowiedzialności, w związku z czym umowy dostawy międzynarodowych stowarzyszeń będą przedmiotem dochodzeń prowadzonych przez organy krajowe członków stowarzyszenia pochodzących z UE, którzy będą solidarnie odpowiedzialni wraz ze stowarzyszeniem (w przeciwnym razie stowarzyszenie nabywców unijnych mające siedzibę w Szwajcarii mogłyby naruszać wszystkie postanowienia właściwych organów UE, gdyby nie prowadziły żadnej działalności na terytorium właściwego organu).

Poprawka    65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawca kieruje skargę do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę nabywca podejrzewany o stosowanie zakazanej praktyki handlowej.

1.  Dostawca kieruje skargę do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę nabywca podejrzewany o stosowanie zakazanej praktyki handlowej, lub do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę dostawca. W tym drugim przypadku organ egzekwowania prawa przekazuje skargę do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę nabywca podejrzewany o stosowanie zakazanej praktyki handlowej.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Dostawca może skierować skargę do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę dostawca. Organ egzekwowania prawa tego państwa członkowskiego przekazuje skargę do organu egzekwowania prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę nabywca podejrzewany o stosowanie zakazanej praktyki handlowej.

Uzasadnienie

Niektóre MŚP mogą nie być w stanie składać skargi w państwach innych niż państwo, w którym mają siedzibę. W związku z tym powinny one mieć możliwość wystąpienia o interwencję organu egzekwowania prawa ich własnego państwa członkowskiego jako rozmówcy w procedurze udzielania zamówienia.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organizacje producentów lub stowarzyszenia organizacji producentów, których członkowie bądź członkowie ich członków, uważają, że padli ofiarą zakazanej praktyki handlowej, mają prawo do złożenia skargi.

2.  Organizacje dostawców lub stowarzyszenia organizacji dostawców, których członkowie bądź członkowie ich członków uważają, że padli ofiarą zakazanej praktyki handlowej, mają prawo do złożenia skargi i bycia stroną w postępowaniu.

Uzasadnienie

Aby być spójnym z pojęciami użytymi w dyrektywie, ten przepis powinien dotyczyć stowarzyszeń dostawców. Stowarzyszenia wnoszące skargę powinny być dopuszczane jako strony w postępowaniu. W Hiszpanii stowarzyszenia wnoszące skargę na mocy ustawy o łańcuchu żywnościowym nie mają takiej osobowości prawnej i w konsekwencji ani indywidualne ofiary nieuczciwych praktyk handlowych (czynnik strachu), ani reprezentujące je stowarzyszenia nie mają dostępu do postępowania.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Organ egzekwowania prawa zapewnia, na wniosek skarżącego, utrzymanie w tajemnicy tożsamości skarżącego oraz wszelkich innych informacji, w odniesieniu do których skarżący uznaje ujawnienie za szkodliwe dla jego interesów. Skarżący wskazuje takie informacje w ewentualnym wniosku o zachowanie poufności.

3.  Organ egzekwowania prawa zapewnia utrzymanie w tajemnicy tożsamości skarżącego oraz wszelkich innych informacji, w odniesieniu do których skarżący uznaje ujawnienie za szkodliwe dla jego interesów. Skarżący wskazuje takie informacje.

Uzasadnienie

Ta poprawka zapewnia anonimowość skarżących, aby wykluczyć czynnik strachu.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli organ egzekwowania prawa uzna, że podstawy do podjęcia działań w sprawie skargi są niewystarczające, informuje o tym skarżącego.

4.  Jeżeli organ egzekwowania prawa uzna, że podstawy do podjęcia działań w sprawie skargi są niewystarczające, bezzwłocznie informuje o tym skarżącego.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Organ egzekwowania prawa określa rozsądny termin na rozpoczęcie i prowadzenie postępowania, a po jego zakończeniu podejmuje uzasadnioną decyzję, o której informuje strony.

Uzasadnienie

Ta poprawka gwarantuje termin na rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie postępowania oraz powiadomienie stron o decyzji podjętej przez organ egzekwowania prawa.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  inicjowanie i prowadzenie dochodzeń z własnej inicjatywy lub na podstawie skargi;

a)  inicjowanie i prowadzenie dochodzeń z własnej inicjatywy lub na podstawie skargi, w tym na podstawie anonimowych skarg lub skarg złożonych przez sygnalistów;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wymaganie od nabywców i dostawców dostarczania wszelkich informacji niezbędnych do prowadzenia dochodzeń w sprawie zakazanych praktyk handlowych;

b)  wymaganie od nabywców i dostawców dostarczania wszelkich informacji niezbędnych do prowadzenia dochodzeń w sprawie zakazanych praktyk handlowych, które miały miejsce w stosunku handlowym, oraz ocena, czy praktyki te są zakazane lub odbiegają od dobrych praktyk handlowych;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  nałożenie grzywny pieniężnej na sprawcę naruszenia. Kara musi być skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca, przy uwzględnieniu charakteru, czasu trwania i wagi naruszenia;

d)  nałożenie grzywny pieniężnej, a w razie konieczności innych odstraszających sankcji, zgodnie z prawem krajowym, na osobę fizyczną lub prawną, co do której stwierdzono, że naruszyła przepisy niniejszej dyrektywy. Grzywna, a w razie konieczności sankcja, musi być skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca, przy uwzględnieniu charakteru, czasu trwania i wagi naruszenia, a także wszelkich poprzednich i powtarzających się naruszeń przepisów niniejszej dyrektywy;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  publikowanie swoich decyzji dotyczących zapisów lit. c) i d);

e)  publikowanie swoich decyzji dotyczących zapisów lit. c) i d), w tym kwoty grzywny pieniężnej, i, jeśli to możliwe, gwarancja poufności danych skarżącego, na jego żądanie;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  informowanie nabywców i dostawców o działaniach w ramach rocznych sprawozdań, z podaniem m.in. liczby otrzymanych skarg oraz wszczętych i zamkniętych dochodzeń. W przypadku każdego dochodzenia sprawozdanie musi zawierać skrócony opis sprawy i wynik dochodzenia.

f)  informowanie nabywców i dostawców o działaniach w ramach rocznych sprawozdań, z podaniem m.in. liczby otrzymanych skarg oraz wszczętych i zamkniętych dochodzeń. W przypadku każdego dochodzenia sprawozdanie musi zawierać skrócony opis sprawy, wnioski z przeprowadzonego dochodzenia oraz informacje o wynikach procedury i podjętej decyzji, a także rodzaje zidentyfikowanych nieuczciwych praktyk handlowych.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Mediacja lub alternatywny mechanizm rozstrzygania sporów

 

1.   Z zastrzeżeniem uprawnień i obowiązków organu egzekwowania prawa, o których mowa w art. 6, państwa członkowskie mogą propagować wykorzystywanie mediacji lub alternatywnego mechanizmu rozstrzygania sporów w przypadkach sporów między dostawcą i nabywcą spowodowanych nieuczciwymi praktykami handlowymi, o których mowa w art. 2.

 

2.   Wykorzystanie mediacji lub alternatywnego mechanizmu rozstrzygania sporów odbywa się z zastrzeżeniem prawa dostawcy do złożenia skargi, jak określono w art. 5.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6b

 

Kary

 

1.   Państwa członkowskie nakładają kary za naruszenia niniejszej dyrektywy. Minimalna nałożona kara wynosi przynajmniej 2 % ogólnego przychodu nabywcy zarejestrowanego w jego ostatnim sprawozdaniu finansowym.

 

2.   Jeżeli nabywca nadal stosuje tę samą nieuczciwą praktykę handlową, nałożona kara ma wartość, o której mowa w ust. 1, powiększoną o 20 % za każde powtórne naruszenie.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest standaryzacja kryteriów służących określeniu kar na szczeblu UE, za przykładem innych unijnych przepisów, z zastrzeżeniem krajowych prerogatyw dotyczących decyzji o wysokości kary.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja i organy egzekwowania prawa państw członkowskich wspólnie tworzą sieć organów władzy publicznej stosujących w ścisłej współpracy przepisy niniejszej dyrektywy. Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, określa i poddaje przeglądowi inne formy współpracy w ramach tej sieci, w tym ustalenia dotyczące wymiany informacji, konsultacji i przydzielania transgranicznych postępowań w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych.

Uzasadnienie

Koordynacja na szczeblu UE jest kluczowa dla zagwarantowania, że nieuczciwe praktyki handlowe stosowane przez podmioty z wielu państw członkowskich oraz podmioty spoza UE są traktowane w ten sam sposób oraz że organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa są w stanie wymieniać się informacjami, przydzielać transgraniczne postępowania w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych oraz koordynować swoje podejście. Niniejsza propozycja dotycząca utworzenia sieci na szczeblu UE bazuje na europejskiej sieci konkurencji (rozporządzenie 1/2003).

Poprawka    79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Obserwatoria krajowe

 

1.   Państwa członkowskie powołują krajowe obserwatoria ds. monitorowania funkcjonowania łańcucha rolno-spożywczego.

 

2.   Do działań obserwatoriów krajowych należy przynajmniej:

 

a)   monitorowanie i ocena nieuczciwych praktyk handlowych za pomocą badań i analiz rynkowych;

 

b)  zgłaszanie organowi egzekwowania prawa wszelkich wykrytych naruszeń;

 

c)   opracowywanie sprawozdań i zaleceń; oraz

 

d)   wspomaganie organu egzekwowania prawa w udzielaniu informacji w celu zapewnienia zgodności z art. 7 i 9.

Uzasadnienie

Przejrzystość rynkowa ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania właściwego funkcjonowania łańcucha wartości. To narzędzie byłoby również bardzo użyteczne do oceny wdrażania przepisów z myślą o przyszłych przeglądach unijnego ustawodawstwa oraz do ułatwiania wymiany danych krajowych.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą wprowadzać przepisy mające na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych wykraczające poza te określone w art. 3, 5, 6 i 7, pod warunkiem, że takie przepisy krajowe są zgodne z zasadami funkcjonowania rynku wewnętrznego.

W celu zapewnienia wyższego poziomu ochrony państwa członkowskie mogą wprowadzać przepisy mające na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych, które są bardziej restrykcyjne niż te określone w niniejszej dyrektywie, pod warunkiem, że takie przepisy krajowe są zgodne z zasadami funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zabezpieczenie pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności, zapewnienie przestrzegania zasady pomocniczości podczas wdrażania i umożliwienie państwom członkowskim podejmowania działań wykraczających poza zakres określony we wszystkich poszczególnych częściach dyrektywy.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 15 marca każdego roku państwa członkowskie przesyłają Komisji sprawozdanie dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności. Sprawozdanie to musi zawierać w szczególności wszystkie istotne dane dotyczące stosowania i egzekwowania przepisów na podstawie niniejszej dyrektywy w danym państwie członkowskim w poprzednim roku.

1.  Do dnia 15 marca każdego roku państwa członkowskie przesyłają Komisji sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności. Sprawozdanie to musi zawierać w szczególności wszystkie istotne dane dotyczące stosowania i egzekwowania przepisów na podstawie niniejszej dyrektywy w danym państwie członkowskim w poprzednim roku.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie wcześniej niż trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja przeprowadzi ocenę niniejszej dyrektywy i przedstawi sprawozdanie dotyczące najważniejszych ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

1.  Nie później niż trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja przeprowadzi ocenę niniejszej dyrektywy i przedstawi sprawozdanie dotyczące najważniejszych ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. W ramach oceny należy przeanalizować potrzebę uwzględnienia dodatkowych nieuczciwych praktyk handlowych.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Ta ocena dotyczy między innymi:

 

a)   skuteczności ochrony najsłabszych podmiotów w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności przed nieuczciwymi praktykami handlowymi;

 

b)   skuteczności współpracy między właściwymi organami egzekwowania prawa;

 

c)   konieczności wyznaczenia europejskiego regulatora w celu egzekwowania i monitorowania przepisów UE w łańcuchu dostaw żywności.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności

Odsyłacze

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

31.5.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Pilar Ayuso

29.5.2018

Rozpatrzenie w komisji

29.8.2018

 

 

 

Data przyjęcia

10.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

55

5

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Alex Mayer, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

ENF :

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Alex Mayer, Susanne Melior, Rory Palmer, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

5

-

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

John Procter

5

0

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Key to symbols:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności

Odsyłacze

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Data przedstawienia w PE

12.4.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

13.9.2018

ENVI

31.5.2018

IMCO

2.5.2018

 

Zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

5.7.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Paolo De Castro

17.4.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

12.4.2018

 

 

 

Data przyjęcia

1.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

4

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Manolis Kefalogiannis, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Renata Briano

Data złożenia

10.10.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

38

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Renata Briano, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato

4

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Albert Deß

2

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

VERTS/ALE

Martin Häusling

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności