RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente

10.10.2018 - (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)) - ***I

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Raportori: Paolo De Castro
Raportor pentru aviz (*): Marc Tarabella
(*)Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură


Procedură : 2018/0082(COD)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0173),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0139/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei și contribuția Senatului României în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 2018[1],

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0309/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  În 2010, Forumul la nivel înalt pentru îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente condus de Comisie a aprobat un set de principii de bună practică în relațiile verticale din cadrul lanțului de aprovizionare alimentar, care au fost convenite de o serie de organizații care reprezintă majoritatea operatorilor din cadrul lanțului de aprovizionare alimentar. Aceste principii au stat la baza Inițiativei privind lanțul de aprovizionare, care a fost lansată în 2013.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  În 2011, OCDE a adoptat Orientările actualizate pentru întreprinderile multinaționale privind comportamentul responsabil în afaceri, care reprezintă cel mai cuprinzător set existent de recomandări promovate de guverne și acoperă toate aspectele principale ale eticii în domeniul afacerilor.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, în etapele de producție, prelucrare, marketing, distribuție și comercializare cu amănuntul a produselor alimentare activează diferiți operatori. Lanțul este de departe cel mai important canal pentru transferarea produselor alimentare „de la fermă la consumator”. Operatorii respectivi efectuează tranzacții cu produse alimentare, mai exact cu produse agricole primare, inclusiv cu produse provenite din pescuit și acvacultură, care sunt enumerate în anexa I la tratat, destinate utilizării ca alimente, și cu alte produse alimentare care nu sunt enumerate în anexa respectivă, dar care sunt prelucrate din produse agricole în scopul utilizării ca alimente.

(3)  În cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, în etapele de producție, prelucrare, import, export, marketing, distribuție, comercializare cu amănuntul și vânzare către consumatorul final a produselor agricole și alimentare activează diferiți operatori. Lanțul este de departe cel mai important canal pentru livrarea produselor. Operatorii respectivi efectuează tranzacții cu produse agricole sau alimentare, mai exact cu produse agricole primare, inclusiv cu produse provenite din pescuit și acvacultură, care sunt enumerate în anexa I la tratat, destinate utilizării ca alimente, cu alte produse alimentare care nu sunt enumerate în anexa respectivă, dar care sunt prelucrate din produse agricole în scopul utilizării ca produse agricole și alimentare.

 

(Modificarea sintagmei „lanțul de aprovizionare cu alimente” în „lanțul de aprovizionare agricol și alimentar” se aplică în întregul text. Adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Numărul și dimensiunile operatorilor variază de la o etapă la alta a lanțului de aprovizionare cu alimente. Diferențele de putere de negociere sunt legate de diferitele grade de concentrare a operatorilor și pot permite exercitarea inechitabilă a puterii de negociere prin utilizarea practicilor comerciale neloiale. Practicile comerciale neloiale sunt deosebit de dăunătoare pentru operatorii mici și mijlocii din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Producătorii agricoli, care furnizează produsele agricole primare, sunt, în cea mai mare parte, întreprinderi mici și mijlocii.

(5)  Numărul și dimensiunile operatorilor variază de la o etapă la alta a lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Diferențele de putere de negociere sunt legate de diferitele grade de concentrare a operatorilor și pot permite exercitarea inechitabilă a puterii de negociere prin utilizarea practicilor comerciale neloiale. Practicile comerciale neloiale sunt încă și mai dăunătoare pentru operatorii mici și mijlocii din cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, atât în Uniune, cât și în afara ei. Producătorii agricoli, care furnizează produsele agricole primare, sunt adesea întreprinderi mici și mijlocii, însă toți furnizorii, indiferent de dimensiune, riscă să se confrunte cu practici comerciale neloiale.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Indiferent de dimensiunea operatorilor, diferențele de putere de negociere sunt generate de dependența, în special de dependența economică, a furnizorului de cumpărător.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a se reduce aplicarea unor astfel de practici și pentru a se contribui la asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru producătorii agricoli, ar trebui introdus la nivelul Uniunii un standard minim de protecție împotriva anumitor practici vădit neloiale. Acest standard ar fi în beneficiul tuturor producătorilor agricoli sau al oricărei persoane fizice sau juridice care furnizează produse alimentare, inclusiv al organizațiilor de producători și al asociațiilor de organizații de producători, cu condiția ca toate persoanele respective să se încadreze în definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii prevăzută în anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei12. Respectivii furnizori micro, mici și mijlocii sunt deosebit de vulnerabili față de practicile comerciale neloiale și sunt cel mai puțin în măsură să le facă față fără efecte negative asupra viabilității lor economice. Deoarece presiunea financiară asupra întreprinderilor mici și mijlocii cauzată de practicile comerciale neloiale trece adesea prin lanț și ajunge la producătorii agricoli, reglementările referitoare la practicile comerciale neloiale ar trebui să protejeze, de asemenea, furnizorii intermediari mici și mijlocii din etapele din avalul producției primare. De asemenea, protejarea furnizorilor intermediari ar trebui să evite consecințele nedorite (în special în ceea ce privește prețurile afectate de o creștere nejustificată) ale reorientării schimburilor comerciale dinspre producătorii agricoli și asociațiile lor, care produc produse prelucrate, spre furnizorii neprotejați.

(7)  Pentru a se reduce aplicarea unor astfel de practici și pentru a se contribui la asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru producătorii agricoli, ar trebui introdus la nivelul Uniunii un standard minim de protecție împotriva anumitor practici vădit neloiale. Acest standard ar trebui să fie în beneficiul tuturor producătorilor agricoli sau al oricărei persoane fizice sau juridice care furnizează produse agricole și alimentare, inclusiv al organizațiilor de producători, al asociațiilor de organizații de producători și al cooperativelor. Presiunea financiară cauzată de practicile comerciale neloiale trece adesea prin lanț și ajunge la producătorii agricoli și, prin urmare, reglementările referitoare la practicile comerciale neloiale ar trebui să protejeze, de asemenea, furnizorii intermediari din etapele din avalul producției primare. De asemenea, protejarea furnizorilor intermediari ar trebui să evite consecințele nedorite (în special în ceea ce privește prețurile afectate de o creștere nejustificată) ale reorientării schimburilor comerciale dinspre producătorii agricoli și asociațiile lor, care produc produse prelucrate.

_________________

 

12 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

 

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Dat fiind că locul de stabilire al unui cumpărător nu este întotdeauna identic cu locul în care produsele agricole și alimentare sunt livrate și comercializate, normele relevante ar trebui să se aplice tuturor cumpărătorilor, indiferent de locul lor de stabilire, atunci când produsele pe care le cumpără sunt destinate lanțului de aprovizionare agricol și alimentar al Uniunii. Pentru a consolida punerea în aplicare și asigurarea respectării prezentei directive de către operatorii stabiliți în afara Uniunii, Comisia ar trebui să includă clauze specifice în acordurile comerciale bilaterale pe care Uniunea le încheie cu țări terțe.

Justificare

Amendamentul vizează să includă în domeniul de aplicare al directivei operatorii care, deși sunt stabiliți în afara UE, cumpără și vând produse pe piața UE și urmărește să evite situația în care un cumpărător poate eluda dispozițiile prin simpla mutare a locului său de stabilire în afara UE.

Prezentul amendament urmărește includerea în domeniul de aplicare al directivei a cumpărătorilor care, deși sunt stabiliți în afara Uniunii, cumpără și vând produse pe piața Uniunii. Pentru a consolida punerea în aplicare și respectarea dispozițiilor directivei, se solicită Comisiei să includă clauze specifice în acordurile comerciale bilaterale încheiate de Uniune cu țările terțe.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Serviciile auxiliare vânzării produselor agricole și alimentare ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare al prezentei directive. Serviciile precum transportul, dezinfecția sau facturarea nu ar trebui să fie considerate auxiliare vânzării de produse agricole și alimentare și, prin urmare, nu ar trebui să se încadreze în domeniul de aplicare al prezentei directive.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Furnizorii stabiliți în afara Uniunii ar trebui să se poată baza pe standardul minim al Uniunii atunci când vând produse alimentare unor cumpărători stabiliți în Uniune, pentru a evita efectele de denaturare generate de protejarea furnizorilor din Uniune.

(8)  Furnizorii stabiliți în afara Uniunii ar trebui să se poată baza pe standardul minim al Uniunii atunci când vând produse agricole și alimentare unor cumpărători, pentru a evita efectele de denaturare nedorite generate de protejarea furnizorilor din Uniune.

Justificare

Proporția tot mai mică a veniturilor care ajung la micii producători de alimente și la lucrătorii din țările în curs de dezvoltare și condițiile de lucru în care își desfășoară activitatea ca urmare a practicilor comerciale neloiale subminează politica de dezvoltare a Uniunii și obiectivele asumate în cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Dezechilibrul de putere din cadrul lanțului de aprovizionare și practicile comerciale neloiale ale supermarketurilor au consecințe grave, deoarece acestea generează și amplifică efectele negative importante asupra societății și mediului în majoritatea țărilor producătoare de produse agricole și în țările sărace, inclusiv refuzarea drepturilor fundamentale ale omului, discriminarea de gen, imposibilitatea de a câștiga un venit de subzistență și programul de lucru prelungit.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Reglementările relevante ar trebui să se aplice comportamentului de afaceri al operatorilor mai mari din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, adică al celor care nu sunt întreprinderi mici și mijlocii, deoarece acești operatori mai mari sunt cei care au o putere de negociere relativă mai mare atunci când fac schimburi comerciale cu furnizori mici și mijlocii.

(9)  Reglementările relevante ar trebui să se aplice tuturor operatorilor din cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Deoarece majoritatea statelor membre au deja reglementări naționale referitoare la practicile comerciale neloiale, deși aceste reglementări diferă, este adecvată utilizarea directivei ca instrument de introducere a unui standard de protecție minim în dreptul Uniunii. Acest lucru ar trebui să le permită statelor membre să integreze normele relevante în propriile sisteme juridice naționale în așa fel încât rezultatul să fie un sistem coerent. Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a adopta și a aplica pe propriile teritorii legi naționale mai stricte care să protejeze furnizorii și cumpărătorii mici și mijlocii împotriva practicilor comerciale neloiale aplicate în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, cu condiția respectării limitelor dreptului Uniunii aplicabile funcționării pieței interne.

(10)  Deoarece majoritatea statelor membre au deja reglementări naționale referitoare la practicile comerciale neloiale, deși aceste reglementări diferă, este adecvată utilizarea directivei ca instrument de introducere a unui standard de protecție minim în dreptul Uniunii. Acest lucru ar trebui să le permită statelor membre să integreze normele relevante în propriile sisteme juridice naționale în așa fel încât rezultatul să fie un sistem coerent. Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a adopta și a aplica pe propriile teritorii legi naționale mai stricte care să protejeze toți furnizorii și cumpărătorii, indiferent de dimensiunea acestora, împotriva practicilor comerciale neloiale aplicate în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, cu condiția respectării limitelor dreptului Uniunii aplicabile funcționării pieței interne.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Deoarece practicile comerciale neloiale pot apărea în orice etapă a vânzării unui produs alimentar, adică atât înainte și după o tranzacție de vânzare, cât și în timpul ei, statele membre ar trebui să se asigure că dispozițiile prezentei directive se aplică acestor practici indiferent de momentul apariției lor.

(11)  Deoarece practicile comerciale neloiale pot apărea în orice etapă a vânzării unui produs agricol sau alimentar, adică atât înainte ori după o tranzacție de vânzare, cât și în timpul ei sau în legătură cu furnizarea de servicii auxiliară procesului de vânzare de către cumpărător ori de către un grup de cumpărători către furnizor, statele membre ar trebui să se asigure că dispozițiile prezentei directive se aplică acestor practici indiferent de momentul apariției lor.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Când se decide dacă o practică comercială individuală este considerată neloială, este important să se reducă riscul de a se limita utilizarea acordurilor echitabile și generatoare de rezultate bune în materie de eficiență stabilite prin consimțământul părților. Prin urmare, este oportun să se facă distincția între practicile prevăzute în termene clare și lipsite de ambiguitate în acordurile de furnizare dintre părți și practicile aplicate după începerea tranzacției, fără un acord prealabil în termene clare și lipsite de ambiguitate, astfel încât să fie interzise doar modificările unilaterale și retrospective ale acelor termene relevante ale acordului de furnizare. Totuși, anumite practici comerciale sunt considerate inechitabile prin însăși natura lor și nu ar trebui să facă obiectul libertății contractuale a părților de a devia de la ele.

(12)  Când se decide dacă o practică comercială individuală este considerată neloială, este important să se reducă riscul de a se limita utilizarea acordurilor echitabile și generatoare de rezultate bune în materie de eficiență stabilite prin consimțământul părților. Prin urmare, este oportun să se facă distincția între practicile care nu decurg din exploatarea dependenței economice a furnizorului de cumpărător și sunt prevăzute în termeni clari și lipsiți de ambiguitate în acordurile de furnizare dintre părți și practicile aplicate după începerea tranzacției, fără un acord prealabil în termeni clari și lipsiți de ambiguitate, astfel încât să fie interzise doar modificările unilaterale ale acelor termeni relevanți ai acordului de furnizare. Totuși, anumite practici comerciale sunt considerate inechitabile prin însăși natura lor și nu ar trebui, iar neaplicarea lor nu ar trebui să facă obiectul libertății contractuale a părților.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  În cazul în care se adresează o plângere unei autorități de asigurare a conformității, sarcina probei referitoare la faptul că acordul de furnizare prevede practica comercială respectivă în termeni clari și lipsiți de ambiguitate îi revine cumpărătorului.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b)  Se consideră că o plată efectuată de un cumpărător către un furnizor după un termen-limită rezonabil, care ar trebui stabilit în prezenta directivă, ar trebui considerată drept o practică comercială neloială și ar trebui interzisă. Această interdicție nu ar trebui să aducă atingere normelor privind condițiile de plată prevăzute în statutul unei organizații de producători sau al unei asociații de organizații de producători, inclusiv al unei cooperative, dacă acest statut conține norme care să permită membrilor să exercite un control democratic asupra organizației și a deciziilor acesteia, nici acordurilor, deciziilor și practicilor concertate ale organizațiilor interprofesionale recunoscute care vizează modificarea condițiilor de plată pentru tranzacțiile de produse agricole și alimentare ce se încadrează în domeniul de aplicare al unui sistem de calitate al Uniunii

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12c)  Folosirea contractelor scrise în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar consolidează responsabilitatea operatorilor, ajută să se evite anumite practici comerciale neloiale și sensibilizează în mai mare măsură părțile implicate la necesitatea de a se ține seama mai bine de semnalele pieței, de a îmbunătăți transmiterea prețurilor și de a adapta oferta la cerere. Pentru a încuraja utilizarea unor astfel de contracte, furnizorii sau asociațiile acestora ar trebui să aibă dreptul să solicite un contract scris. Ar trebui să fie considerat o practică comercială neloială și ar trebui să se interzică refuzul unui cumpărător de a încheia un contract scris cu un furnizor, în pofida faptului că furnizorul a solicitat un astfel de contract în conformitate cu prezenta directivă, atunci când părțile au ajuns la un acord asupra condițiilor.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 12 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12d)  Sistemele de etichetare nutrițională care sunt impuse unilateral furnizorilor de către cumpărători și care nu le oferă consumatorilor informații complete pot crea situații de discriminare între producători și pot induce în eroare consumatorii în alegerea produselor. Ar trebui să fie posibil ca impunerea unor astfel de sisteme să poată fi considerată ca încadrându-se în definiția practicilor comerciale neloiale.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a se asigura o punere în aplicare eficace a interdicțiilor prevăzute în prezenta directivă, statele membre ar trebui să desemneze o autoritate responsabilă cu asigurarea respectării lor. Autoritatea ar trebui să poată acționa fie din proprie inițiativă, fie în urma unor plângeri depuse de părți afectate de practici comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Atunci când, din teama de răzbunare, reclamantul solicită ca identitatea sa să rămână confidențială, autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebuidea curs unei astfel de solicitări.

(13)  Pentru a se asigura o punere în aplicare eficace a interdicțiilor prevăzute în prezenta directivă, statele membre ar trebui să desemneze o autoritate responsabilă cu asigurarea respectării lor. Autoritatea ar trebui să poată acționa fie din proprie inițiativă, fie în urma unor plângeri depuse de părți afectate de practici comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Ori de câte ori se depune o plângere, autoritatea de asigurare a conformității din statul membru în cauză trebuiegaranteze, din cauza temerilor de răzbunare, faptul că identitatea reclamantului rămâne confidențială.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Pentru a asigura punerea în aplicare eficace a respectării interdicției practicilor comerciale neloiale, autoritățile de asigurare a conformității desemnate ar trebui să dispună de toate resursele, personalul și cunoștințele de specialitate necesare.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Plângerile organizațiilor de producători sau ale asociațiilor de organizații de producători pot servi la protejarea identității membrilor individuali ai organizației care sunt furnizori mici și mijlocii și care se consideră expuși la practici comerciale neloiale. Așadar, autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să poată accepta să dea curs plângerilor unor astfel de entități și să protejeze în același timp drepturile procedurale ale pârâtului.

(14)  Plângerile organizațiilor de producători sau de furnizori ori ale asociațiilor de organizații de producători, inclusiv ale organizațiilor care cunosc practicile comerciale din lanțul de aprovizionare agricol și alimentar, pot servi la protejarea identității membrilor individuali ai organizației care se consideră expuși la practici comerciale neloiale. Așadar, autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să poată accepta să dea curs plângerilor unor astfel de entități și să protejeze în același timp drepturile procedurale ale pârâtului.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Ar trebui să se acorde o atenție specială protejării identității reclamanților și a altor victime ale practicilor în cazul în care autoritatea își respectă obligația de a-și publica decizia în conformitate cu prezenta directivă.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să dețină competențele necesare pentru a putea colecta în mod eficace orice informație factuală prin intermediul unor cereri de informații. Autoritățile respective ar trebui să aibă competența de a ordona încetarea practicii interzise, după caz. Existența unui factor disuasiv, cum ar fi competența de a aplica amenzi și publicarea rezultatelor investigațiilor, poate încuraja schimbarea de comportament și soluționarea problemei înaintea declanșării unui litigiu între părți și, prin urmare, ar trebui să se numere printre competențele autorităților de asigurare a conformității. Comisia și autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să coopereze îndeaproape pentru a asigura adoptarea unei abordări comune în ceea ce privește aplicarea reglementărilor prevăzute în prezenta directivă. În special, autoritățile de asigurare a conformității ar trebui să își ofere asistență reciprocă, de exemplu prin împărtășirea de informații și prin participarea la investigațiile cu o dimensiune transfrontalieră.

(15)  Autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să dețină competențele necesare pentru a putea colecta în mod eficace orice informație factuală prin intermediul unor cereri de informații. Autoritățile respective ar trebui să fie organisme imparțiale, neafectate de conflicte de interese cu operatorii din lanțul de aprovizionare agricol și alimentar și care cunosc în profunzime modul de funcționare al lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Acestea ar trebui să garanteze funcționarea echitabilă și adecvată a lanțului de aprovizionare agricol și alimentar și să aibă competența de a cere cumpărătorului să înceteze imediat o practică interzisă, după caz. Existența unui factor disuasiv, cum ar fi competența de a aplica amenzi și alte sancțiuni la fel de eficace și publicarea rezultatelor investigațiilor, poate încuraja schimbarea de comportament și soluționarea problemei înaintea declanșării unui litigiu între părți și, prin urmare, ar trebui să se numere printre competențele autorităților de asigurare a conformității. Atunci când se determină sancțiunea care urmează a fi aplicată, ar trebui să se ia în considerare încălcările repetate. Comisia și autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să coopereze îndeaproape pentru a asigura adoptarea unei abordări comune în ceea ce privește aplicarea reglementărilor prevăzute în prezenta directivă, în special în ceea ce privește amenzile și sancțiunile. În special, autoritățile de asigurare a conformității ar trebui să își ofere asistență reciprocă, de exemplu, prin împărtășirea tuturor informațiilor relevante și prin participarea la investigațiile cu o dimensiune transfrontalieră.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Autoritatea de asigurare a conformității ar trebui să informeze reclamantul, într-un termen rezonabil, cu privire la decizia sa de a da sau nu curs plângerii. O decizie de respingere a plângerii ar trebui să facă obiectul unui control judiciar. În cazul în care autoritatea de asigurare a conformității consideră că există motive suficiente pentru a da curs unei plângeri, aceasta ar trebui să desfășoare o investigație care ar trebui să se încheie într-un termen rezonabil. Atunci când se stabilește că a avut loc o încălcare a prezentei directive, autoritatea de asigurare a conformității îi solicită cumpărătorului să pună capăt imediat practicii comerciale interzise și impune o amendă și alte sancțiuni la fel de eficace, în conformitate cu legislația națională. Amenda și celelalte sancțiuni ar trebui să fie eficace, proporționale cu daunele cauzate și disuasive și să țină seama de natura, durata și gravitatea încălcării. La stabilirea amenzii și a celorlalte sancțiuni care urmează să fie aplicate, ar trebui să se ia în considerare încălcările repetate săvârșite de același cumpărător. Ar trebui ca autoritatea de asigurare a conformității să se poată abține de la luarea unei astfel de măsuri, dacă o astfel de decizie ar risca să dezvăluie identitatea unui reclamant sau a oricăror alte informații a căror dezvăluire este considerată de către reclamant a aduce prejudicii intereselor sale, cu condiția ca reclamantul să fi indicat informațiile respective. Autoritatea de asigurare a conformității ar trebui să aibă posibilitatea de a-și publica deciziile cu privire la sancțiunile impuse.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15b)  Fără a aduce atingere competențelor și obligațiilor propriilor autorități de asigurare a conformității, statele membre ar trebui să promoveze utilizarea procedurilor de mediere eficace și independente sau a unui mecanism alternativ de soluționare a litigiilor în cazul unui litigiu între un furnizor și un cumpărător cauzat de practici comerciale neloiale, astfel cum sunt definite prin prezenta directivă. Utilizarea medierii sau a unui mecanism alternativ de soluționare a litigiilor nu aduce atingere dreptului furnizorului de a depune o plângere. Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a facilita dialogul și schimbul de practici verificate privind utilizarea medierii sau a unui mecanism alternativ de soluționare a litigiilor la nivelul Uniunii.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 15 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15c)  Este necesar să se instituie o Rețea de asigurare a conformității a Uniunii (denumită în continuare „Rețeaua”), găzduită de Comisie, care să vizeze coordonarea și facilitarea schimbului de informații și de cele mai bune practici privind legislația națională și experiența statelor membre în materie de asigurare a conformității, în mod coordonat și sistematic, astfel încât să se asigure o abordare comună în ceea ce privește aplicarea normelor stabilite în prezenta directivă. Rețeaua ar trebui, de asemenea, să contribuie la o mai bună înțelegere comună a tipurilor specifice de practici comerciale care ar trebui considerate practici comerciale neloiale și la o mai bună combatere a potențialelor practici comerciale neloiale transfrontaliere.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a facilita aplicarea eficace, Comisia ar trebui să contribuie la organizarea unor reuniuni între autoritățile de asigurare a conformității din statele membre, în cadrul cărora să se poată face schimb de bune practici și să poată fi împărtășite informații relevante. Comisia ar trebui să creeze și să gestioneze un site pentru facilitarea schimburilor respective.

(16)  Pentru a facilita aplicarea eficace, Comisia ar trebui să contribuie la organizarea reuniunilor Rețelei, în cadrul cărora să se poată face schimb de bune practici și să poată fi împărtășite informații relevante. Comisia ar trebui să creeze și să gestioneze un site pentru facilitarea schimburilor respective.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Reglementările prevăzute de prezenta directivă nu trebuie să afecteze posibilitatea statelor membre de a-și menține reglementările existente care sunt de mai mare anvergură sau de a adopta astfel de reglementări în viitor, cu condiția respectării limitelor dreptului Uniunii aplicabile funcționării pieței interne. Reglementările s-ar aplica în paralel cu măsurile de guvernanță voluntare.

(17)  Reglementările prevăzute de prezenta directivă nu trebuie să afecteze posibilitatea statelor membre de a-și menține reglementările existente care sunt mai stricte cu practicile comerciale neloiale identificate de prezenta directivă sau cu alte practici comerciale neloiale ori de a adopta astfel de reglementări în viitor, cu condiția respectării limitelor dreptului Uniunii aplicabile funcționării pieței interne, în special a principiilor liberei circulații a bunurilor și serviciilor, libertății de stabilire, nediscriminării și accesului la un control jurisdicțional imparțial și independent. Reglementările ar trebui să facă obiectul unei proceduri de notificare prealabilă și s-ar aplica în paralel cu măsurile de guvernanță voluntare.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  În interesul aplicării eficace a politicii în ceea ce privește practicile comerciale neloiale în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, Comisia ar trebui să revizuiască aplicarea prezentei directive și să prezinte un raport către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. De asemenea, în cadrul revizuirii ar trebui să se analizeze dacă ar fi justificată, în viitor, protejarea cumpărătorilor mici și mijlocii de produse alimentare din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente – în plus față de protejarea furnizorilor mici și mijlocii,

(19)  În interesul aplicării eficace a politicii în ceea ce privește practicile comerciale neloiale în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare alimentar, Comisia ar trebui să revizuiască aplicarea prezentei directive și să prezinte un raport către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezenta directivă stabilește o listă minimă a practicilor comerciale neloiale interzise între cumpărătorii și furnizorii din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente și prevede reglementări minime referitoare la asigurarea conformității și pentru coordonarea între autoritățile de asigurare a conformității.

1.  Prezenta directivă stabilește o listă minimă a practicilor comerciale neloiale interzise între cumpărătorii și furnizorii din cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar și prevede reglementări minime referitoare la asigurarea conformității și pentru coordonarea între autoritățile de asigurare a conformității.

 

(Modificarea sintagmei „lanțul de aprovizionare cu alimente” în „lanțul de aprovizionare agricol și alimentar” se aplică în întreaga directivă.)

Justificare

Amendamentul vizează protejarea tuturor fermierilor, extinzând domeniul de aplicare la toate produsele incluse în anexa I la tratat, dat fiind că practicile comerciale neloiale îi pot afecta și pe acei producători care vând produse agricole neprelucrate ce nu sunt destinate consumului uman (de exemplu, flori tăiate, furaje și altele).

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezenta directivă se aplică anumitor practici comerciale neloiale utilizate în legătură cu vânzarea de produse alimentare de către un furnizor care este o întreprindere mică și mijlocie și un cumpărător care nu este o întreprindere mică și mijlocie.

2.  Prezenta directivă se aplică anumitor practici comerciale neloiale utilizate în legătură cu vânzarea de produse agricole și alimentare de către un furnizor către un cumpărător, precum și serviciilor aferente furnizate de către un cumpărător unui furnizor, care sunt auxiliare vânzării de produse agricole și alimentare.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  „practică comercială neloială” înseamnă orice practică care:

 

- se abate considerabil de la buna conduită comercială, contravine bunei-credințe și corectitudinii în afaceri și este impusă unilateral de un partener comercial altuia;

 

- impune sau încearcă să impună un transfer nejustificat și disproporționat al riscului economic al unui cumpărător către furnizor; sau

 

- impune sau încearcă să impună un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile furnizorului în cadrul relației comerciale, înainte, în timpul sau după încheierea contractului;

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „cumpărător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care cumpără produse alimentare în scop comercial. Termenul „cumpărător” poate include un grup de astfel de persoane fizice și juridice;

(a)  „cumpărător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, indiferent de locul de stabilire al persoanei respective, care cumpără produse agricole și alimentare ce urmează a fi livrate în Uniune în scopuri comerciale și/sau oferă servicii auxiliare vânzării produselor respective. Termenul „cumpărător” poate include un grup de astfel de persoane fizice și juridice;

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „furnizor” înseamnă orice producător agricol sau orice persoană fizică sau juridică ce vinde produse alimentare, indiferent de locul său de stabilire. Termenul „furnizor” poate include un grup de astfel de producători agricoli sau de astfel de persoane fizice și juridice, inclusiv organizațiile de producători și asociațiile de organizații de producători;

(b)  „furnizor” înseamnă orice producător agricol sau orice persoană fizică sau juridică ce vinde produse agricole și alimentare, indiferent de locul său de stabilire. Termenul „furnizor” poate include un grup de astfel de producători agricoli sau de astfel de persoane fizice și juridice, inclusiv organizațiile de producători, asociațiile de organizații de producători și cooperativele;

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  „dependență economică” înseamnă relația dintre un furnizor și un cumpărător cu o putere de negociere diferită, în care furnizorul este dependent de cumpărător din cauza reputației cumpărătorului, a cotei sale de piață, a inexistenței a suficiente posibilități de vânzare alternative sau din cauză că suma totală facturată de furnizor cumpărătorului reprezintă o parte semnificativă din cifra de afaceri a furnizorului;

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  „acord de furnizare” înseamnă un acord între un furnizor și un cumpărător, care acoperă în mod clar și transparent aspectele relevante ale acordului comercial, inclusiv numele părților, drepturile și obligațiile acestora, prețul, durata, condițiile de livrare, condițiile de plată, precum și obiectul, executarea contractului și efectul rezilierii acestuia;

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „întreprindere mică și mijlocie” înseamnă o întreprindere în sensul definițiilor microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute în anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei14;

eliminat

_________________

 

14 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

 

Justificare

Având în vedere că un amendament anterior elimină întreprinderile mici și mijlocii din text, definiția acestora devine caducă.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „produse alimentare” înseamnă produsele enumerate în anexa I la tratat destinate utilizării ca alimente, precum și produsele care nu sunt enumerate în anexa respectivă, dar care sunt prelucrate din produsele respective în scopul utilizării ca alimente;

(d)  „produse agricole și alimentare” înseamnă produsele enumerate în anexa I la tratat, precum și produsele care nu sunt enumerate în anexa respectivă, dar care sunt prelucrate din produsele respective în scopul utilizării ca alimente;

 

(Modificarea se aplică întregului text. Adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  „produse alimentare de marcă proprie” înseamnă produsele alimentare care sunt vândute de comercianții cu amănuntul sub mărcile proprii;

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „produse alimentare perisabile” înseamnă produse alimentare care vor deveni improprii pentru consumul uman dacă nu sunt depozitate, tratate, ambalate sau conservate în alt mod pentru a nu deveni improprii.

(e)  „produse agricole și alimentare perisabile” înseamnă produse agricole și alimentare care sunt în mod natural adecvate pentru comercializare și utilizare corespunzătoare pentru o perioadă de până la treizeci de zile sau care se deteriorează rapid din cauza proprietăților lor naturale, în special în lipsa unor condiții de depozitare adecvate;

Justificare

Scopul acestui amendament este de a oferi clarificări.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  „produse neperisabile” înseamnă alte produse decât cele menționate la litera (e).

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că sunt interzise următoarele practici comerciale:

1.  Statele membre se asigură că sunt interzise cel puțin următoarele practici comerciale neloiale:

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  un cumpărător plătește furnizorului produsele alimentare perisabile după mai mult de 30 de zile calendaristice de la primirea facturii furnizorului sau după mai mult de 30 de zile calendaristice de la data livrării produselor alimentare perisabile, fiind luată în calcul data mai târzie. Interdicția nu aduce atingere:

(a)  un cumpărător își plătește furnizorul după mai mult de:

 

-  30 de zile calendaristice începând cu ultima zi din luna în care a fost primită factura furnizorului pentru produse agricole și alimentare perisabile sau după mai mult de 30 de zile calendaristice de la data, prevăzută în contract, a livrării produselor agricole și alimentare perisabile; sau

 

-  60 de zile calendaristice începând cu ultima zi din luna în care a fost primită factura furnizorului pentru produse agricole și alimentare neperisabile sau după mai mult de 60 de zile calendaristice de la data, prevăzută în contract, a livrării produselor agricole și alimentare perisabile.

 

Statele membre se asigură că astfel de practici sunt, de asemenea, interzise, în tranzacțiile de vânzare și pentru serviciile oferite atunci când cumpărătorul este o autoritate publică.

 

Aceste interdicții nu aduc atingere:

- consecințelor plății întârziate și căilor de atac prezentate în Directiva 2011/7/UE;

-  - consecințelor plății întârziate și căilor de atac prevăzute de Directiva 2011/7/UE;

 

-  normelor privind termenele de plată prevăzute în statutul unei organizații de producători sau al unei asociații de organizații de producători, inclusiv al unei cooperative, din care face parte un producător agricol sau al cărei furnizor este, dacă acest statut conține norme care să permită membrilor să exercite un control democratic asupra organizației și deciziilor sale;

- opțiunii ca un cumpărător și un furnizor să convină asupra unei clauze de repartizare a valorii în sensul articolului 172a din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului15.

-  - opțiunii ca un cumpărător și un furnizor să convină asupra unei clauze de repartizare a valorii în sensul articolului 172a din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului15;

 

-  acordurilor, deciziilor și practicilor concertate ale organizațiilor interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 157 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, care vizează modificarea modalităților de plată pentru tranzacțiile care privesc produse agricole și alimentare care intră în domeniul de aplicare al unui sistem de calitate instituit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, cu Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, cu Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și cu Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

____________

_______________

15 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

15 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un cumpărător anulează comenzi de produse alimentare perisabile cu un preaviz atât de scurt încât furnizorul nu are șanse rezonabile de a găsi un debușeu comercial alternativ pentru produsele respective;

(b)  un cumpărător anulează unilateral comenzi de produse agricole și alimentare perisabile, fără a conveni cu furnizorul o compensație deplină, cu un preaviz de mai puțin de 60 de zile în raport cu data prevăzută prin contract pentru livrarea produselor;

Justificare

Amendamentul urmărește să definească mai bine noțiunea de „preaviz scurt” (atunci când un cumpărător anulează comenzile de produse alimentare perisabile), stabilind un termen fix de 60 de zile.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  un cumpărător schimbă unilateral și retroactiv termenele din acordul de furnizare referitoare la frecvența, calendarul sau volumul furnizării sau livrării, standardele de calitate sau prețurile produselor alimentare;

(c)  un cumpărător impune unilateral schimbări ale termenilor din acordul de furnizare referitori la frecvența, modalitatea, calendarul sau volumul furnizării sau livrării, standardele de calitate, condițiile de plată sau prețurile produselor agricole și alimentare sau referitori la serviciile auxiliare vânzării acestor produse;

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  un cumpărător reziliază unilateral acordul de furnizare;

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  un cumpărător reziliază unilateral contractele de furnizare ca reacție la scăderea prețurilor.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc)  un cumpărător obține sau încearcă să obțină de la un furnizor un avantaj care nu corespunde niciunei contraprestații sau niciunui serviciu comercial care a fost prestat în mod efectiv sau care este în mod vădit disproporționat în raport cu valoarea contraprestației sau a serviciului prestat;

Justificare

Acest amendament vizează includerea ca practică comercială neloială încercarea de a obține sau obținerea oricărui avantaj care nu corespunde niciunui serviciu sau contraprestații efective sau este în mod evident disproporționat în raport cu valoarea serviciului sau a contraprestației.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cd)  un cumpărător solicită ulterior plăți fără a furniza în schimb niciun serviciu;

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ce (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ce)  un cumpărător obține sau încearcă să obțină de la un furnizor condiții specifice sub amenințarea eliminării totale sau parțiale a produselor agricole sau alimentare ale acestuia de pe listă;

Justificare

Acest amendament vizează includerea ca practică comercială neloială încercarea de a obține sau obținerea unor condiții specifice sub amenințarea eliminării totale sau parțiale de pe listă a produselor furnizorului.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera cf (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cf)  un cumpărător impune sau încearcă să impună unui furnizor un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile din cadrul relației comerciale înainte de contract, în timpul lui sau după încheierea acestuia;

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera cg (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cg)  un cumpărător impune sau încearcă să impună un transfer nejustificat sau disproporționat al riscurilor economice ale cumpărătorului către furnizor;

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ch (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ch)  un cumpărător transferă unilateral riscul de vânzare către furnizor;

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ci (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ci)  un cumpărător impune scheme de reduceri și taxe de listare;

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera cj (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cj)  un cumpărător recurge la licitații electronice inverse, sau la reduceri duble, pentru a reduce prețurile. Acestea nu sunt reglementate și nici nu garantează transparența cu privire la tranzacții, la stabilirea prețurilor și la ofertanți în procesul de achiziționare de produse agricole și agroalimentare de calitate și de origine certificată a UE, precum și de produse necertificate;

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera cl (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cl)  se efectuează fuziuni pentru a forma grupuri de cumpărători cu amănuntul și cu ridicata;

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  un furnizor plătește pentru irosirea de produse alimentare survenită într-un sediu al cumpărătorului, atunci când alimentele nu sunt irosite din neglijența sau vina furnizorului.

(d)  un cumpărător solicită furnizorului să plătească pentru irosirea de produse agricole și alimentare livrate la timp și având nivelul de calitate convenit prin contract, survenită atunci când produsele respective se află în proprietatea cumpărătorului și nu sunt irosite din neglijența sau vina furnizorului.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  atunci când termenii au fost stabiliți între un cumpărător și un furnizor, cumpărătorul refuză să încheie un contract scris cu furnizorul respectiv, cu toate că furnizorul a cerut un astfel de contract, în conformitate cu articolul 3a, sau cumpărătorul refuză să pună la dispoziția furnizorului informații suficient de detaliate și neechivoce cu privire la acordul de furnizare, astfel cum este definit la articolul 2 litera (bb).

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  un cumpărător împărtășește unor părți terțe sau utilizează abuziv, în mod intenționat sau altfel, informații confidențiale referitoare la acordul de furnizare, inclusiv informații comerciale sensibile împărtășite cumpărătorului de către furnizor;

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc)  un cumpărător desfășoară activități de comunicare sau de promovare sau pune în aplicare politici comerciale care, inclusiv din cauza duratei lor, dăunează sau pot dăuna imaginii produselor care fac obiectul unei indicații geografice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Regulamentul (CE) nr. 110/2008 sau Regulamentul (UE) nr. 251/2014;

Justificare

Produsele cu indicații geografice specifice fac adesea obiectul unei game largi de practici promoționale (cum ar fi vânzare în pierdere, licitațiile cu prețuri în descreștere sau promoțiile excesiv de lungi), care au ca efect o depreciere economică sau comercială în ceea ce privește imaginea acelor produse. Această măsură ar permite furnizorilor să acționeze nu numai împotriva contrafacerii, ci și împotriva acestor practici comerciale dăunătoare și neloiale.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dd)  un cumpărător recurge sau amenință să recurgă la represalii comerciale împotriva furnizorului, prin intermediul unor practici precum scoaterea de pe listă a produselor, încetarea serviciilor de partajare a datelor, promoții excesive, întârzierea plăților, deduceri unilaterale și/sau blocarea promoțiilor, pentru a obține condiții mai bune în cadrul contractelor existente sau la negocierea unui contract nou;

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera de (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(de)  Cumpărătorul amenință cu represalii comerciale sau recurge la acestea împotriva furnizorului atunci când furnizorul își exercită drepturile contractuale și legale, inclusiv depunerea unei plângeri sau cooperarea cu autoritățile naționale de asigurare a conformității.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera df (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(df)  un cumpărător refuză să ia măsuri de natură comercială dacă furnizorul își exercită drepturile contractuale legale, inclusiv prin depunerea unei plângeri și prin cooperarea cu autoritățile naționale de aplicare a legii, sau amenință furnizorul cu măsuri corespunzătoare;

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dg (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dg)  un cumpărător impune unilateral standarde de calitate care nu se bazează pe legislația actuală, sistemele de calitate, știința sau practicile actuale, ceea ce poate avea un efect de denaturare asupra comerțului;

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dh (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dh)  un cumpărător stabilește dispoziții cu privire la standardele de protecție a mediului și de bunăstare a animalelor, care sunt mai stricte decât dispozițiile legale relevante în vigoare;

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera di (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(di)  un cumpărător utilizează într-un mod excesiv de strict „criteriile de valabilitate minimă la primire” pentru a refuza o comandă convenită anterior sau pentru a refuza o comandă care, din motive care nu țin de furnizor, nu a fost procesată suficient de repede;

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dj (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dj)  un cumpărător aplică o debitare unilaterală legată de o modificare retroactivă sau care constituie o astfel de modificare, deși necontractuală, a condițiilor prevăzute în contractele de furnizare și, de asemenea, efectuează deduceri, fără acordul prealabil al celeilalte părți, din valorile facturate datorate pentru furnizarea de bunuri sau servicii;

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dk (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dk)  un cumpărător condiționează semnarea acordului de furnizare de achitarea unei taxe anuale, pe care o aplică retroactiv;

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dl (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dl)  un cumpărător condiționează cooperarea comercială și încheierea unui acord de furnizare de compensarea în bunuri și servicii;

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dm (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dm)  un cumpărător percepe o taxă pentru includerea produselor agricole sau alimentare ale furnizorului;

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dn (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dn)  un cumpărător percepe o taxă pentru stocarea și manipularea după livrare a produselor agricole sau alimentare;

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera do (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(do)  un cumpărător percepe o taxă pentru servicii pe care nu le-a furnizat sau pentru servicii prestate, deși nu au fost convenite prin contract între părțile contractante;

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dp (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dp)  un cumpărător percepe o taxă pentru reducerea cifrei de afaceri, a vânzărilor sau a marjei furnizorului din cauza scăderii vânzărilor unui anumit produs agricol sau alimentar;

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dq (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dq)  un cumpărător condiționează încheierea unui acord de furnizare și a unei cooperări comerciale de impunerea obligației de a participa la operațiuni de reduceri sau vânzări prin reducerea prețului de achiziție în detrimentul furnizorului;

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dr (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dr)  un cumpărător percepe o taxă pentru încheierea unui acord de furnizare cu furnizorul, care este disproporționată față de costurile administrative pe care trebuie să le suporte furnizorul;

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ds (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ds)  un cumpărător reduce, într-un mod lipsit de transparență, cantitatea și/sau valoarea produselor agricole sau alimentare cu o calitate standard;

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dt (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dt)  un cumpărător refuză să ofere furnizorului o descriere a oricărui tratament diferențiat acordat furnizorului în legătură cu propriile mărci.

 

Descrierea respectivă trebuie să cuprindă cel puțin, după caz, orice tratament diferențiat prin măsuri specifice luate sau comportamentul acestuia în legătură cu:

 

(a) accesul la orice date cu caracter personal sau alte date sau ambele, care sunt generate în legătură cu vânzarea produselor agricole sau a produselor alimentare;

 

(b) listare, spațiu, clasament și orice alt factor care influențează decizia de cumpărare a consumatorilor;

 

(c) orice remunerație directă sau indirectă percepută pentru utilizarea serviciilor furnizate de cumpărător;

 

(d) accesul sau condițiile de utilizare a serviciilor care sunt direct corelate cu contractul de furnizare;

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera du (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(du)  un cumpărător impune sancțiuni contractuale disproporționat de mari comparativ cu valoarea și semnificația obiectului obligației;

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dv (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dv)  un cumpărător solicită transferul integral, parțial sau prealabil al plăților directe ale furnizorului la care acesta din urmă are dreptul în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013;

Justificare

Prezentul amendament vizează interzicerea transferurilor de plăți directe. Acest lucru este în concordanță cu intervenția Comisiei Europene în Hotărârile Harms, C-434/08 și Arts, C-227/16. În hotărârile menționate, Comisia declară că un transfer de drepturi la plată eludează obiectivul real al subvențiilor agricole.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dw (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dw)  un furnizor este scos din listă fără un preaviz rezonabil, fără o explicație în scris a deciziei și fără motive comerciale reale;

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dx (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dx)  un cumpărător obligă furnizorul să plătească personalul pentru amenajarea spațiilor de vânzare sau manipularea produselor agricole și alimentare;

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dy (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dy)  un cumpărător solicită furnizorului compensarea costului aferent examinării reclamațiilor clienților în legătură cu produsele acestuia;

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dz (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dz)  un cumpărător solicită furnizorilor să suporte orice costuri rezultate ca urmare a oricărei erori de previziune, cu excepția cazurilor în care:

 

- un cumpărător a pregătit previziunile în cauză cu bună credință și cu atenția cuvenită și în urma consultării furnizorului;

 

- acordul de furnizare include o dispoziție expresă și clară conform căreia compensarea totală nu este posibilă;

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera daa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(daa)  un cumpărător obligă furnizorul, prin intermediul unui acord de furnizare, să nu vândă produse agricole sau alimentare altor cumpărători și/sau prelucrători la prețuri mai mici decât cele plătite de cumpărător și/sau de prelucrător;

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dab)  un cumpărător amenință direct sau indirect să scoată produsele furnizorului din listă, dacă furnizorul nu respectă sau nu dorește să respecte solicitările cumpărătorului de reducere a prețului;

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dac (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dac)  un cumpărător obligă un furnizor să producă același produs care urmează să fie vândut sub marca proprie a comerciantului cu amănuntul la același preț sau la un preț mai scăzut decât produsul vândut sub marca furnizorului;

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dad (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dad)  un cumpărător returnează unui furnizor produsele alimentare nevândute la costurile furnizorului și fără a plăti respectivele produse alimentare nevândute.

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că următoarele practici comerciale sunt interzise dacă nu fac obiectul unui consens în termene clare și lipsite de ambiguitate la încheierea acordului de furnizare:

2.  Statele membre se asigură că următoarele practici comerciale sunt interzise dacă nu fac obiectul unui consens în termeni clari și lipsiți de ambiguitate la încheierea acordului de furnizare sau a oricărui acord ulterior încheiat între cumpărător și furnizor pe durata valabilității acordului de furnizare, sau dacă sunt rezultatul abuzului de dependența economică a furnizorului de cumpărător, ceea ce i-a permis cumpărătorului să impună respectivele condiții:

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  un cumpărător returnează unui furnizor produsele alimentare nevândute;

eliminat

Justificare

Transferat la articolul 3 alineatul (1)

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  cumpărătorul elimină produsele din lista produselor convenite pe care furnizorul le livrează clientului sau reduce în mod semnificativ o comandă a unui anumit produs agricol sau alimentar fără să transmită o notificare prealabilă, în scris, în termenul specificat în acord sau într-un termen de cel puțin 30 de zile în cazul în care termenul nu este prevăzut în acord;

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  un furnizor plătește pentru promovarea produselor alimentare vândute de cumpărător. Înaintea acțiunii de promovare și dacă acțiunea respectivă este inițiată de cumpărător, acesta precizează perioada promoției și cantitatea de produse alimentare pe care preconizează că o va comanda;

(c)  un furnizor plătește pentru promovarea sau publicitatea produselor alimentare vândute de cumpărător. Înaintea acțiunii de promovare și dacă acțiunea respectivă este inițiată de cumpărător, acesta precizează perioada promoției și cantitatea de produse alimentare pe care preconizează că o va comanda;

Amendamentul    92

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)   un cumpărător vinde produse agricole și alimentare sub prețul de cumpărare conform facturii, minus partea proporțională din reducerile incluse în factură, plus costurile de transport și taxele percepute pentru tranzacție, ca mecanism de marketing, iar pierderea sau costul sunt în final suportate de furnizor;

Amendamentul    93

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  un cumpărător transferă costurile de transport și stocare a produselor către furnizor;

Amendamentul    94

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc)  cumpărătorul obligă furnizorul să livreze produsele doar către platformele furnizorului.

Amendamentul    95

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre se asigură că practicile comerciale menționate la alineatul 2 literele (b), (c) și (d) sunt interzise dacă plățile rezultate din partea furnizorului către cumpărător nu sunt legate de costurile suportate de cumpărător.

Amendamentul    96

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  În cazul în care o plângere referitoare la una dintre practicile menționate la alineatul (2) este prezentată unei autorități de aplicare a legii, sarcina probei referitoare la faptul că acordul de furnizare acoperă practica comercială respectivă în termeni clari și lipsiți de ambiguitate îi revine cumpărătorului.

Amendamentul    97

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  Statele membre pot interzice orice alte practici comerciale neloiale, astfel cum sunt definite la articolul 2 primul paragraf litera (-a), în afara celor menționate la prezentul articol alineatele (1) și (2).

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că statele membre pot aplica o abordare mai ambițioasă în ceea ce privește numărul de practici comerciale neloiale pe care intenționează să le interzică.

Amendamentul    98

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă solicită o plată pentru situațiile descrise la alineatul (2) literele (b), (c) și (d), cumpărătorul, la cererea furnizorului, îi prezintă acestuia o estimare a plăților unitare și totale, în funcție de informația cea mai adecvată, și, în ceea ce privește situațiile descrise la alineatul (2) literele (b) și (d), în plus, o estimare a costurilor și fundamentele estimării respective.

3.  Dacă solicită o plată pentru situațiile descrise la alineatul (2) literele (b), (c) și (d), cumpărătorul îi prezintă furnizorului o estimare a plăților unitare și totale, în funcție de informația cea mai adecvată, și, în ceea ce privește situațiile descrise la alineatul (2) literele (b) și (d), în plus, o estimare a costurilor și fundamentele estimării respective. Aceste estimări sunt prezentate în scris de către cumpărător și convenite de furnizor înainte de prestarea serviciului în cauză.

Justificare

Amendamentul urmărește să asigure o mai mare certitudine și transparență pentru furnizori în ceea ce privește serviciile pe care le plătesc.

Amendamentul    99

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) constituie reglementări de rang superior care sunt aplicabile în orice situație ce se încadrează în sfera lor de aplicare, indiferent de legislația în general aplicabilă acordului de furnizare dintre părți.

4.  Statele membre se asigură că interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) constituie reglementări de rang superior care sunt aplicabile în orice situație ce se încadrează în sfera lor de aplicare, indiferent de legislația în general aplicabilă acordului de furnizare dintre părți. Statele membre pot adopta norme care merg dincolo de interdicțiile stabilite pentru fiecare practică comercială neloială menționată la alineatele (1) și (2).

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că statele membre pot aplica o abordare mai ambițioasă în ceea ce privește interdicțiile enumerate la articolul 3.

Amendamentul    100

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Statele membre se asigură că clauzele contractuale sau practicile care exclud plata unei dobânzi pentru efectuarea cu întârziere a plăților sunt interzise în conformitate cu dispozițiile articolului 7 din Directiva 2011/7/UE.

Amendamentul    101

Propunere de directivă

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Relații contractuale

 

1.  Un furnizor poate solicita ca orice livrare de produse agricole și alimentare către un cumpărător să facă obiectul unui contract scris între părți și/sau al unei oferte scrise de contract din partea primului cumpărător.

 

2.   Orice contract sau ofertă de contract menționat(ă) la alineatul (1):

 

(a)(a)  se întocmește anterior livrării;

 

(b)  se întocmește în scris; și

 

(c)  cuprinde, îndeosebi, următoarele elemente:

 

(i)   prețul datorat pentru livrare, care:

 

– este fix și este stabilit în contract; și/sau

 

– se calculează prin combinarea mai multor factori stabiliți în contract, care ar putea include indicatori de piață ce reflectă schimbările condițiilor de piață, cantitatea de produse livrate și calitatea sau compoziția produselor agricole livrate;

 

(ii)   cantitatea și calitatea produselor în cauză care pot sau trebuie să fie livrate, precum și calendarul acestor livrări;

 

(iii)   durata contractului, care poate fi determinată sau nedeterminată, inclusiv clauze de reziliere;

 

(iv)   detaliile privind termenele și modalitățile de plată;

 

(v)   modalitățile de colectare sau de livrare a produselor agricole, și

 

(vi)   dispozițiile aplicabile în caz de forță majoră.

 

3.   Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere articolelor 125, 148 și 168 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

 

4.   Statele membre pot identifica, promova și face schimb de bune practici în ceea ce privește încheierea de contracte pe termen lung, în vederea consolidării poziției de negociere a producătorilor în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.

Amendamentul    102

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează o autoritate publică pentru a asigura conformitatea la nivel național cu interdicțiile prevăzute la articolul 3 („autoritatea de asigurare a conformității”).

1.  Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorități pentru a asigura conformitatea la nivel național cu interdicțiile prevăzute la articolul 3 („autoritatea de asigurare a conformității”) și informează Comisia cu privire la desemnare.

Amendamentul    103

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Dacă un stat membru desemnează mai multe autorități de asigurare a conformității pe teritoriul său, desemnează un singur punct de contact pentru cooperarea dintre autoritățile de asigurare a conformității și pentru cooperarea cu Comisia.

Amendamentul    104

Propunere de directivă

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Autoritatea de asigurare a conformității competentă

 

1.   Autoritatea de asigurare a conformității din statul membru în care este stabilit un cumpărător suspectat că ar fi implicat în practici comerciale interzise are competența de a investiga practicile comerciale neloiale în care este implicat cumpărătorul.

 

2.   Dacă un furnizor livrează produsele unui destinatar care are legătură cu cumpărătorul, dar este stabilit într-un stat membru care nu corespunde cu locul de stabilire al cumpărătorului suspectat că ar fi implicat în practici comerciale interzise, autoritatea de asigurare a conformității din statul membru respectiv are competența de a investiga practicile comerciale neloiale în care este implicat cumpărătorul. Destinatarul produselor este considerat răspunzător în solidar pentru încălcările comise.

 

3.   În cazul în care cumpărătorul este stabilit în afara Uniunii, autoritatea de asigurare a conformității din statul membru în care este stabilit furnizorul are competența de a investiga practicile comerciale neloiale comise împotriva furnizorului.

 

4.   De asemenea, autoritatea de asigurare a conformității are competența de a investiga practicile comerciale neloiale în ceea ce privește furnizarea de servicii legate de acordul de furnizare. Cumpărătorul este considerat răspunzător în solidar pentru orice încălcări comise de către partea terță care furnizează serviciile conexe.

Amendamentul    105

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Plângerea furnizorului trebuie adresată autorității de asigurare a conformității a statului membru în care este stabilit cumpărătorul suspectat de aplicarea unei practici comerciale interzise.

1.  Plângerile sunt adresate autorității de asigurare a conformității a statului membru în care este stabilit cumpărătorul suspectat de aplicarea unei practici comerciale interzise. Atunci când cumpărătorul este stabilit în afara Uniunii, plângerea se adresează autorității de asigurare a conformității a statului membru în care se află furnizorul. Autoritatea de asigurare a conformității ia măsurile necesare.

Amendamentul    106

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Un furnizor poate adresa o plângere autorității de asigurare a conformității a statului membru în care este stabilit furnizorul. Autoritatea de asigurare a conformității a statului respectiv transmite plângerea autorității de asigurare a conformității a statului membru în care este stabilit cumpărătorul suspectat de aplicarea unei practici comerciale interzise. Autoritatea de asigurare a conformității ia măsurile necesare.

Amendamentul    107

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dacă un membru/niște membri al/ai unei organizații de producători sau al/ai unei asociații de organizații de producători sau un membru/niște membri al/ai unui membru al unei astfel de organizații sau asociații consideră că este afectat/sunt afectați de o practică comercială interzisă, organizația de producători sau asociația de organizații de producători respectivă are dreptul de a depune o plângere.

2.  Dacă un membru/niște membri al/ai unei organizații de producători sau de furnizori sau al/ai unei asociații de organizații de producători sau de furnizori, al/ai unei organizații care colaborează cu producătorii și care cunoaște practicile comerciale din cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar sau al/ai unei organizații reprezentative sau un membru/niște membri al/ai unui membru al unei astfel de organizații sau asociații consideră că este afectat/sunt afectați de o practică comercială interzisă, organizația sau asociația respectivă are dreptul de a depune o plângere și de a se implica în mod corespunzător în proceduri.

Amendamentul    108

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă reclamantul solicită acest lucru, autoritatea de asigurare a conformității garantează confidențialitatea identității reclamantului și a oricăror alte informații a căror dezvăluire este considerată de către reclamant a fi dăunătoare intereselor sale. Reclamantul indică informațiile respective în eventuala cerere de confidențialitate.

3.  Autoritatea de asigurare a conformității garantează confidențialitatea identității reclamantului și a oricăror alte informații a căror dezvăluire este considerată de către reclamant a fi dăunătoare intereselor sale. Reclamantul indică informațiile respective în eventuala cerere de confidențialitate. Pe parcursul întregii proceduri, autoritățile de asigurare a conformității garantează confidențialitatea procesului și a oricăror informații sensibile, protejând în același timp drepturile procedurale ale ambelor părți.

Amendamentul    109

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Atunci când astfel de informații sunt, totuși, puse la dispoziția publicului, cumpărătorul nu întreprinde, pe baza acestor informații, niciun act prejudiciabil în raport cu furnizorul. În cazul în care cumpărătorul încalcă această interdicție, are obligația de a oferi despăgubiri pentru daunele cauzate furnizorului, inclusiv pentru pierderi, pierderi de profit și prejudicii aduse reputației.

Amendamentul    110

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care consideră că nu există motive suficiente pentru a da curs unei plângeri, autoritatea de asigurare a conformității informează reclamantul în privința motivelor.

eliminat

Amendamentul    111

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Comisia elaborează un ghid multilingv, disponibil pe site-ul său, care explică modul de elaborare a unei plângeri și ce tip de informații trebuie furnizate autorităților respective de asigurare a conformității din întreaga Uniune pentru a decide dacă se poate iniția o anchetă oficială.

Justificare

Deseori, IMM-urile nu au cunoștințele de specialitate și know-how-ul pentru a-și apăra drepturile. Acest lucru este valabil în special pentru IMM-urile din țările în curs de dezvoltare. De aceea, îndrumările și sprijinul Comisiei sunt indispensabile IMM-urilor pentru a-și proteja drepturile și a asigura respectarea lor.

Amendamentul    112

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru se asigură că autoritatea de asigurare a conformității este dotată corespunzător și îi conferă următoarele competențe:

Statul membru se asigură că autoritățile lor de asigurare a conformității sunt dotate corespunzător și au resursele necesare, inclusiv un buget și cunoștințe de specialitate suficiente, pentru a asigura funcționarea adecvată și echitabilă a lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Statele membre le conferă următoarele competențe:

Amendamentul    113

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să inițieze și să desfășoare investigații din proprie inițiativă sau pe baza unei plângeri;

(a)  să inițieze și să desfășoare în mod activ investigații din proprie inițiativă pe baza unei suspiciuni întemeiate sau a unei plângeri, inclusiv pe baza unor plângeri anonime sau ale avertizorilor de integritate;

Amendamentul    114

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  să efectueze inspecții neanunțate la fața locului în cadrul investigațiilor sale;

Amendamentul    115

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să ia o decizie prin care să stabilească o încălcare a interdicțiilor prevăzute la articolul 3 și să ceară cumpărătorului să pună capăt practicii comerciale interzise. Autoritatea se poate abține de la luarea unei astfel de decizii, dacă o astfel de decizie ar risca să dezvăluie identitatea unui reclamant sau a oricăror alte informații a căror dezvăluire este considerată de către reclamant a fi dăunătoare intereselor sale, cu condiția ca reclamantul să fi indicat informațiile respective în conformitate cu articolul 5 alineatul (3);

(c)  să ia o decizie prin care să stabilească o încălcare a interdicțiilor prevăzute la articolul 3, să ofere furnizorului măsuri temporare pentru a înceta practica comercială interzisă și să ceară cumpărătorului să pună capăt practicii comerciale interzise, precum și să anuleze clauzele relevante sau contractele ilegale. Autoritatea se poate abține de la luarea unei astfel de decizii, dacă o astfel de decizie ar risca să dezvăluie identitatea unui reclamant sau a oricăror alte informații a căror dezvăluire este considerată de către reclamant a fi dăunătoare intereselor sale, cu condiția ca reclamantul să fi indicat informațiile respective în conformitate cu articolul 5 alineatul (3);

Amendamentul    116

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  să impună o amendă autorului încălcării reglementărilor. Amenda trebuie să fie eficace, proporționată și disuasivă și să țină seama de natura, durata și gravitatea încălcării reglementărilor;

(d)  să impună o amendă și/sau alte sancțiuni la fel de eficiente persoanelor fizice sau juridice care au fost găsite vinovate de încălcarea prezentei directive, în conformitate cu legislația națională. Amenda și celelalte sancțiuni sunt eficace, proporționale cu daunele cauzate și disuasive și țin seama de natura, durata și gravitatea încălcării reglementărilor. Repetarea încălcării de către același cumpărător este luată în considerare la stabilirea amenzii și a celorlalte sancțiuni care urmează să fie aplicate;

Amendamentul    117

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  să asigure compensarea daunelor de către autorul unei încălcări în cazurile în care reclamantul a solicitat confidențialitate;

Amendamentul    118

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  să își publice deciziile referitoare la literele (c) și (d);

(e)  să își publice sistematic deciziile referitoare la literele (c) și (d);

Justificare

Prezentul amendament permite publicarea sistematică a deciziilor emise de către autoritățile de asigurare a conformității. Prin urmare, întreprinderile care sunt vinovate de practici comerciale neloiale fac obiectul unei dezvăluiri în public a acestor practici.

Amendamentul    119

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  să informeze cumpărătorii și furnizorii în privința activităților sale, prin rapoarte anuale care precizează, printre altele, numărul plângerilor pe care le-a primit și numărul investigațiilor pe care le-a inițiat și le-a închis. În cazul fiecărei investigații, raportul trebuie să conțină o scurtă descriere a problemei și a rezultatului investigației.

(f)  să publice o evaluare a acțiunilor și activităților sale privind asigurarea conformității, prin rapoarte anuale care precizează, printre altele, caracteristicile practicilor comerciale neloiale identificate, numărul plângerilor pe care le-a primit și numărul investigațiilor pe care le-a inițiat, al celor în curs și al celor pe care le-a închis, precum și o listă a întreprinderilor împotriva cărora s-au făcut constatări. În cazul fiecărei investigații, raportul conține o scurtă descriere a problemei, concluziile investigației și informații privind rezultatul procedurii, precum și decizia luată, în conformitate normele privind confidențialitatea stabilite în temeiul legislației naționale.

Justificare

Acest amendament urmărește să asigure confidențialitatea activității autorităților de asigurare a conformității și a investigațiilor în curs, în conformitate cu normele de confidențialitate naționale.

Amendamentul    120

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre se asigură că exercitarea atribuțiilor în cauză face obiectul unor garanții adecvate în ceea ce privește drepturile la apărare, în conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv în cazul în care reclamantul solicită gestionarea confidențială a informațiilor, în temeiul articolului 5 alineatul (3).

Justificare

Reglementările naționale privind transparența proceselor și a procedurilor judiciare trebuie luate în considerare în privința plângerilor anonime. Confidențialitatea identității reclamantului este importantă. Cu toate acestea, trebuie să se asigure faptul că nu există nicio contradicție cu articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului.

Amendamentul    121

Propunere de directivă

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Obligațiile autorității de asigurare a conformității

 

1.   Autoritățile de asigurare a conformității controlează și asigură funcționarea corespunzătoare și echitabilă a lanțului de aprovizionare agricol și alimentar în cadrul Uniunii.

 

2.   În termen de 30 de zile de la data primirii plângerii, autoritatea de asigurare a conformității informează reclamantul cu privire la decizia sa de a da sau nu curs plângerii.

 

3.   Atunci când consideră că nu există motive suficiente pentru a da curs unei plângeri, autoritatea de asigurare a conformității adoptă o decizie motivată oficială prin care respinge plângerea și informează reclamantul cu privire la aceasta. Decizia face obiectul controlului jurisdicțional.

 

4.   În cazul în care consideră că există motive suficiente pentru a da curs unei plângeri, autoritatea de asigurare a conformității inițiază și desfășoară o investigație care se finalizează în termen de șase luni de la începerea sa. În cazuri justificate în mod corespunzător, termenul de șase luni poate fi prelungit cu o perioadă suplimentară de șase luni. Autoritatea de asigurare a conformității informează reclamantul cu privire la prelungirea perioadei și la motivele care stau la baza acesteia.

 

5.   Atunci când, în urma investigației, se stabilește că a avut loc o încălcare a prezentei directive, autoritatea de asigurare a conformității îi solicită cumpărătorului să pună capăt practicii comerciale interzise și impune o amendă și/sau alte sancțiuni la fel de eficace persoanei fizice sau juridice care a săvârșit încălcarea, în conformitate cu legislația națională. Amenda și celelalte sancțiuni sunt eficace, proporționale cu daunele cauzate și disuasive și țin seama de natura, durata și gravitatea încălcării. Repetarea încălcării de către același cumpărător este luată în considerare la stabilirea amenzii și a celorlalte sancțiuni care urmează să fie aplicate.

 

6.   Autoritatea de asigurare a conformității se poate abține de la luarea oricărei măsuri menționate la alineatul (5) din prezentul articol, dacă o astfel de decizie ar risca să dezvăluie identitatea unui reclamant sau orice alte informații a căror dezvăluire este considerată de către reclamant a fi dăunătoare intereselor sale, cu condiția ca reclamantul să fi indicat informațiile respective în conformitate cu articolul 5 alineatul (3).

 

7.   Autoritatea de asigurare a conformității poate decide să-și publice deciziile referitoare la alineatul (5) al prezentului articol.

Amendamentul    122

Propunere de directivă

Articolul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6b

 

Acte delegate

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate prin care să stabilească criterii și o metodologie comună care să fie utilizate de autoritățile de asigurare a conformității atunci când stabilesc valoarea amenzilor, luând în considerare cel puțin următoarele elemente: cifra de afaceri a contravenientului, beneficiile obținute de contravenient în urma practicii comerciale neloiale, numărul și statutul victimelor încălcării și utilizarea repetată a practicilor comerciale neloiale de către un cumpărător.

Amendamentul    123

Propunere de directivă

Articolul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6c

 

Medierea sau un mecanism alternativ de soluționare a litigiilor

 

1.   Fără a aduce atingere competențelor și obligațiilor autorității de asigurare a conformității prevăzute la articolele 6 și 6a, statele membre promovează utilizarea procedurilor eficiente și independente de mediere sau a unui mecanism alternativ de soluționare a litigiilor în cazul unui litigiu între un furnizor și un cumpărător cauzat de practici comerciale neloiale, astfel cum sunt definite la articolul 2 primul paragraf litera (-a).

 

2.   Utilizarea medierii sau a unui mecanism alternativ de soluționare a litigiilor nu aduce atingere dreptului furnizorului de a depune o plângere, astfel cum se prevede la articolul 5.

 

3.   Comisia poate facilita dialogul și schimbul de practici verificate privind utilizarea medierii sau a unui mecanism alternativ de soluționare a litigiilor la nivelul Uniunii.

Amendamentul    124

Propunere de directivă

Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cooperarea dintre autoritățile de asigurare a conformității

Rețeaua Uniunii de asigurare a conformității

Amendamentul    125

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că autoritățile de asigurare a conformității cooperează cu eficacitate între ele și își oferă asistență reciprocă în cazul investigațiilor care au o dimensiune transfrontalieră.

1.  Se instituie o Rețea a Uniunii de asigurare a conformității („rețeaua”).

Amendamentul    126

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile de asigurare a conformității se întâlnesc o dată pe an pentru a discuta punerea în aplicare a prezentei directive pe baza rapoartelor anuale menționate la articolul 9 alineatul (1) și cele mai bune practici din domeniul vizat. Comisia facilitează reuniunile respective.

2.  Scopul rețelei este de a servi drept platformă pentru o cooperare structurată între autoritățile de asigurare a conformității ale statelor membre și Comisie și de a simplifica practicile autorităților de asigurare a conformității în cadrul Uniunii.

Amendamentul    127

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia creează și gestionează un site care oferă posibilitatea unor schimburi de informații între autoritățile de asigurare a conformității și Comisie, în special în ceea ce privește reuniunile anuale.

eliminat

Amendamentul    128

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisa se asigură că are o căsuță poștală funcțională disponibilă pe site-ul său internet pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) atât în interiorul Uniunii, cât și în afara acesteia, să-și protejeze drepturile și să asigure respectarea lor împotriva practicilor comerciale neloiale, oferind informații despre proceduri. Toate informațiile relevante sunt furnizate în toate limbile Uniunii.

Amendamentul    129

Propunere de directivă

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Componența Rețelei Uniunii de asigurare a conformității

 

1. Rețeaua este formată din câte un reprezentant al fiecărei autorități de asigurare a conformității menționate la articolul 4, din doi reprezentanți ai Comisiei și din supleanții acestora.

 

2. Rețeaua se reunește la intervale regulate și, dacă este cazul, la cererea justificată corespunzător a Comisiei sau a unui stat membru.

 

3. Rețeaua implică toate părțile interesate relevante într-o discuție cu privire la punerea în aplicare a directivei, pentru a facilita dialogul și schimbul de bune practici, precum și pentru a promova o abordare comună.

Amendamentul    130

Propunere de directivă

Articolul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7b

 

Sarcinile de asigurare coordonată a conformității

 

1. Rețeaua are următoarele sarcini:

 

(a) să discute punerea în aplicare a prezentei directive pe baza rapoartelor anuale menționate la articolul 9 alineatul (1);

 

(b) să faciliteze schimbul de informații cu privire la subiecte relevante, inclusiv cu privire la rezultatele investigațiilor menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a) și la noile cazuri de practici comerciale neloiale;

 

(c) să coordoneze și să faciliteze schimbul de informații și bune practici privind legislația națională și experiența statelor membre în asigurarea conformității într-un mod coordonat și sistematic, pentru a îmbunătăți înțelegerea comună pe baza căreia anumite tipuri de practici comerciale ar trebui considerate drept practici comerciale neloiale și pentru o mai bună abordare a posibilelor practici comerciale neloiale transfrontaliere;

 

(d) să examineze orice chestiune legată de aplicarea prezentei directive și să adopte orientări și recomandări pentru a încuraja aplicarea coerentă a acesteia, inclusiv prin crearea unei metodologii comune pentru definirea și stabilirea sancțiunilor;

 

(e) să promoveze și să faciliteze colaborarea cu alte rețele și grupuri relevante, în special cu Inițiativa privind lanțul de aprovizionare.

 

2. Comisia are următoarele sarcini:

 

(a) să creeze și să gestioneze un site internet care să ofere posibilitatea unor schimburi de informații între autoritățile de asigurare a conformității și Comisie, în special în ceea ce privește reuniunile anuale;

 

(b) să faciliteze organizarea de programe comune de formare și de schimburi de personal între autoritățile de asigurare a conformității și, dacă este cazul, cu autoritățile de asigurare a conformității din țări terțe;

 

(c) să organizeze reuniunile rețelei menționate la articolul 7a alineatul (2);

 

(d) să faciliteze acumularea de cunoștințe tehnice sau științifice de specialitate în vederea punerii în aplicare a cooperării administrative în materie de asigurare a conformității.

Amendamentul    131

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot prevedea reglementări pentru combaterea practicilor comerciale neloiale care să fie mai stricte decât cele prevăzute la articolele 3, 5, 6 și 7, cu condiția ca respectivele reglementări naționale să fie compatibile cu normele privind funcționarea pieței interne.

1.   Statele membre pot menține sau introduce reglementări pentru combaterea practicilor comerciale neloiale care să fie mai stricte decât cele stabilite în prezenta directivă, cu condiția ca respectivele reglementări naționale să fie compatibile cu normele privind funcționarea pieței interne, inclusiv în ceea ce privește libera circulație a bunurilor și a serviciilor și libertatea de stabilire, nediscriminarea și accesul la control jurisdicțional imparțial și independent.

Amendamentul    132

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre informează Comisia cu privire la orice noi reglementări naționale mai stricte decât cele stabilite în prezenta directivă.

Amendamentul    133

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Prezenta directivă nu aduce atingere reglementărilor naționale care vizează combaterea practicilor comerciale neloiale care nu se încadrează în domeniul său de aplicare, cu condiția ca aceste reglementări să fie compatibile cu normele privind funcționarea pieței interne.

Amendamentul    134

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c.  Procedurile legate de articolul 6 literele (c) - (e) respectă procedurile și principiile administrative și juridice ale statului membru în cauză.

Justificare

Reglementările naționale privind transparența proceselor și a procedurilor judiciare trebuie luate în considerare în privința plângerilor anonime.

Amendamentul    135

Propunere de directivă

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Observatoarele naționale privind funcționarea lanțului de aprovizionare agricol și alimentar

 

1.  Pentru a menține actorii economici și autoritățile de asigurare a conformității din statele membre informați, statele membre pot înființa observatoare naționale privind funcționarea lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.

 

2.  Statele membre se asigură că observatoarele lor naționale sunt dotate corespunzător și le conferă următoarele competențe:

 

(a) să colecteze toate datele statistice disponibile necesare pentru a analiza mecanismele de formare a prețurilor și marjele din cadrul lanțului agricol și alimentar și existența practicilor comerciale neloiale;

 

(b)   să analizeze informațiile colectate și să efectueze sau să comande studii necesare activității lor;

 

(c)   să elaboreze rapoarte de sinteză privind sectoarele studiate și să asigure difuzarea regulată a lucrărilor lor;

 

(d)   să contribuie la elaborarea raportului privind practicile comerciale neloiale în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, prevăzut la articolul 9, și/sau să acorde asistență autorității de asigurare a conformității în procesul de elaborare a acestui raport.

Justificare

Scopul acestui amendament este de a le permite statelor membre să înființeze observatoare naționale privind funcționarea lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, pentru a menține actorii economici și autoritățile de asigurare a conformității ale statelor membre informați cu privire la funcționarea lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.

Amendamentul    136

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la data de 15 martie a fiecărui an, statele membre trimit Comisiei un raport privind practicile comerciale neloiale în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Raportul respectiv trebuie să conțină, în special, toate datele relevante referitoare la aplicarea și asigurarea respectării în statul membru în cauză în anul anterior a reglementărilor prevăzute în prezenta directivă.

1.  Până la data de 15 martie a fiecărui an, statele membre trimit Comisiei un raport privind practicile comerciale neloiale în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Raportul respectiv trebuie să conțină, în special, toate datele relevante referitoare la aplicarea și asigurarea respectării în statul membru în cauză în anul anterior a reglementărilor prevăzute în prezenta directivă, precum și datele referitoare la eficacitatea măsurilor puse în aplicare de autoritatea de asigurare a conformității. Statele membre asigură dialogul cu toate părțile interesate relevante, inclusiv cu organizațiile de consumatori, în ceea ce privește funcționarea lanțului de aprovizionare pe teritoriul lor.

Amendamentul    137

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  După cel puțin trei ani de la data aplicării prezentei directive, Comisia efectuează o evaluare a acesteia și prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind principalele constatări.

1.  În termen de trei ani de la data aplicării prezentei directive, Comisia efectuează prima evaluare a acesteia și prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind principalele constatări.

Amendamentul    138

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Evaluarea analizează următoarele aspecte, fără însă a se limita la acestea:

 

(a)   eficacitatea în ceea ce privește protejarea celor mai vulnerabili actori din lanțul de aprovizionare agricol și alimentar împotriva practicilor comerciale neloiale;

 

(b)   eficacitatea cooperării între autoritățile de asigurare a conformității competente și dacă este necesară o coordonare în ceea ce privește asigurarea respectării și monitorizarea legislației Uniunii privind practicile comerciale neloiale.

 

 

Amendamentul    139

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Pe baza constatărilor din raportul său, Comisia poate prezenta propuneri legislative corespunzătoare.

Amendamentul    140

Propunere de directivă

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Raportarea cu privire la efectele asupra consumatorilor

 

1.   Comisia realizează o evaluare pentru a stabili dacă anumite practici comerciale care sunt neloiale au efecte negative asupra consumatorilor și prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind principalele constatări.

 

2.   Pe baza constatărilor din raportul său, Comisia poate prezenta propuneri legislative corespunzătoare.

Amendamentul    141

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul acordurilor de furnizare existente încheiate înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentei directive], statele membre pot prevedea o perioadă de tranziție de cel mult 6 luni de la ... [data intrării în vigoare a prezentei directive] pentru conformarea la normele stabilite în directivă.

  • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul propunerii Comisiei

Într-un mediu de politică agricolă ce a devenit în mod evident mai puternic orientat spre piață, buna guvernanță echitabilă a lanțului de aprovizionare agricol și alimentar a devenit esențială pentru toți actorii implicați, în special pentru producătorii agricoli. Aceștia sunt deosebit de vulnerabili la practicile comerciale neloiale deoarece deseori nu au o putere de negociere comparabilă cu cea a partenerilor lor care le cumpără produsele. Acest lucru se datorează în principal alternativelor limitate pe care le au la dispoziție pentru ca produsele lor să ajungă la consumatorii finali, precum și deficiențelor structurale ale sistemului agricol față de partenerii din aval.

Practicile comerciale neloiale pot pune sub presiune profiturile și marjele operatorilor, ceea ce poate duce la încetarea activității unor jucători altminteri viabili și competitivi. De exemplu, reducerile unilaterale ale cantităților contractate în cazul mărfurilor perisabile echivalează cu o pierdere de venit pentru un operator care poate avea dificultăți în a găsi un debușeu alternativ pentru mărfurile respective. Plățile întârziate în cazul mărfurilor perisabile după ce acestea au fost livrate și vândute de către cumpărător constituie un cost financiar suplimentar pentru furnizor. Eventualele obligații impuse furnizorilor de a-și lua înapoi produsele nevândute de cumpărător pot constitui un transfer nejustificat al riscului către furnizori. Marja unui furnizor ar putea fi redusă în mod nejustificat dacă acesta este forțat să contribuie la activitățile promoționale generice din magazine ale distribuitorilor fără a beneficia în mod echitabil de pe urma activităților respective.

Există un amplu consens în privința faptului că practicile comerciale neloiale afectează întregul lanț de aprovizionare cu alimente. Este semnificativ faptul că, din 2009 până în prezent, nu mai puțin de trei comunicări ale Comisiei s-au concentrat asupra lanțului de aprovizionare cu alimente, inclusiv asupra practicilor comerciale neloiale. În iunie 2016, Parlamentul a adoptat o rezoluți în care invita Comisia să prezinte o propunere de cadru juridic la nivelul Uniunii privind practicile comerciale neloiale. În decembrie 2016, Consiliul a invitat Comisia să realizeze o evaluare a impactului în vederea propunerii unui cadru juridic la nivelul Uniunii sau a unor măsuri nelegislative pentru combaterea practicilor comerciale neloiale.

Norme specifice privind practicile comerciale neloiale există deja în 20 de state membre. Cu toate acestea, normele sunt foarte eterogene. În unele state membre nu există nicio protecție specifică împotriva practicilor comerciale neloiale sau protecția existentă este ineficace. Un alt instrument existent este Inițiativa voluntară privind lanțul de aprovizionare, care este o inițiativă a sectorului privat ce urmărește să reglementeze practicile comerciale neloiale și oferă un forum pentru o soluționare timpurie și pe cale amiabilă a litigiilor. Cu toate acestea, este puțin probabil ca această inițiativă să se dezvolte pentru a deveni un cadru de guvernanță cuprinzător, deoarece participarea la inițiativă este voluntară, iar aceasta nu cuprinde deocamdată toți operatorii din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. De exemplu, în vreme ce există comercianți cu amănuntul care sunt membri ai inițiativei privind lanțul de aprovizionare, la aceasta nu participă nicio alianță de cumpărare între comercianții cu amănuntul și nicio organizație care să-i reprezinte pe producătorii agricoli. Organizațiile care reprezintă producătorii agricoli nu s-au alăturat inițiativei deoarece, în opinia lor, aceasta nu asigură un nivel de confidențialitate suficient pentru părțile care depun plângeri și nu prevede anchete independente și sancțiuni.

Din aceste motive, prezenta propunere a Comisiei privind practicile comerciale neloiale răspunde unei cereri puternice și de lungă durată din partea comunității agricole europene și convingerii că agricultorii ar trebui să fie mai bine protejați împotriva practicilor abuzive aplicate de prelucrători și de comercianții cu amănuntul. Se poate susține că absența până acum a unui cadru comun privind practicile comerciale neloiale contrastează cu alte domenii care sunt reglementate prin PAC și care au relevanță directă pentru operatori, cum ar fi normele în materie de concurență, normele privind ajutoarele de stat și standardele de comercializare. În aceste domenii, organizarea comună a piețelor [Regulamentul (UE) nr. 1308/2013] prevede norme comune relevante pentru condițiile de piață cu care se confruntă operatorii din UE, pentru a contribui la coeziunea economică și socială, precum și la condiții de concurență echitabile pe piața unică.

Prezenta propunere de directivă vizează reducerea aplicării practicilor comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, prin introducerea unui standard de protecție minim comun în întreaga UE care să constea într-o scurtă listă de practici comerciale neloiale specifice interzise. Protecția vizează furnizorii din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente în măsura în care aceștia vând produse alimentare unor cumpărători care nu sunt mici și mijlocii. Acest domeniu de aplicare are scopul de a contribui la un nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, un obiectiv al politicii agricole comune prevăzut la articolul 39 din TFUE.

Articolul 43 din TFUE, care este temeiul juridic principal al PAC, servește drept temei juridic unic al propunerii Comisiei. Măsurile prevăzute în propunere privesc practicile comerciale neloiale care se aplică în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar în ceea ce privește schimburile comerciale cu produse provenind de la producătorii agricoli. Trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu articolul 38 alineatele (2) și (3) din TFUE, PAC vizează în principal produsele agricole enumerate în anexa I la TFUE. Totuși, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat explicit că și produsele alimentare care nu sunt enumerate în anexa I la TFUE (produsele din anexa I sunt considerate „produse agricole” în temeiul tratatului) pot fi vizate de acte adoptate în temeiul articolului 43 din TFUE dacă acest lucru contribuie la îndeplinirea unuia sau mai multora dintre obiectivele PAC, iar produsele agricole sunt principalele produse vizate[1].

Mai mult, o abordare care protejează producătorii agricoli și asociațiile lor (cooperativele și alte organizații de producători) trebuie să țină seama și de efectele negative indirecte pe care le pot suferi aceștia din cauza practicilor comerciale neloiale aplicate în avalul lanțului de aprovizionare cu alimente; mai exact, este vorba despre operatorii care nu sunt fermieri, dar a căror poziție de negociere slabă în avalul lanțului îi face vulnerabili față de practicile comerciale neloiale. Protecția împotriva practicilor comerciale neloiale oferită furnizorilor din aval împiedică apariția unor consecințe nedorite pentru fermieri din cauza redirecționării comerțului spre concurenții lor deținuți de investitori – de exemplu în etapa prelucrării – care nu s-ar bucura de protecție (de exemplu, un risc juridic mai mic pentru cumpărători de a se confrunta cu acuzații privind practicile comerciale neloiale).

În plus, Comisia subliniază că măsurile propuse completează măsurile existente în statele membre și codul de conduită al Inițiativei privind lanțul de aprovizionare.

Poziția raportorului și amendamentele propuse

Raportorul sprijină propunerea Comisiei ca fiind un instrument legislativ mult așteptat în vederea apărării poziției de negociere a producătorilor agricoli în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar, un instrument care poate în sfârșit să completeze măsurile introduse prin Regulamentul (UE) 2017/2393, așa-numitul „Regulament Omnibus”, care vizează consolidarea prerogativelor de negociere ale agricultorilor din UE. Ar trebui reamintit faptul că convingerea că un astfel de instrument este necesar a fost susținută de concluziile Grupului operativ pentru piețele agricole, prezentate în noiembrie 2016, și a fost împărtășită de Parlament în rezoluția sa adoptată la 7 iunie 2016, precum și de miniștrii agriculturii din UE, care au adoptat în unanimitate concluzii în această privință în cadrul reuniunii informale a Consiliului din 12-13 decembrie 2016 de la Bratislava.

Raportorul subliniază că finalizarea procedurii legislative legate de propunerea privind practicile comerciale neloiale înainte de încheierea actualei legislaturi, această nouă legislație devenind astfel un rezultat concret pentru fermierii europeni, reprezintă un obiectiv important, dar și realist pentru acest Parlament. În ceea ce îl privește pe celălalt colegiuitor, președinția austriacă și-a exprimat în mod clar intenția de a acorda o prioritate maximă propunerii privind practicile comerciale neloiale, așa cum se arată într-o scrisoare din 4 iunie 2018 adresată de ministrul austriac pentru sustenabilitate și turism, Elisabeth Köstinger, președintelui Comisiei AGRI. În scrisoare, propunerea privind practicile comerciale neloiale era menționată ca fiind una dintre principalele priorități ale președinției austriece și se reamintea că atât Parlamentul, cât și Consiliul au solicitat în mod repetat o legislație care să-i protejeze pe fermieri, aceștia reprezentând veriga cea mai slabă din lanțul de aprovizionare, înainte de a se concluziona că „a sosit momentul de a armoniza douăzeci de reglementări naționale diferite și de a stabili standarde minime pentru toate statele membre” pentru „a rezolva problemele fermierilor tratați inechitabil de alți parteneri, mai puternici, din lanțul de aprovizionare”.

Amendamentele propuse de raportor

Deși sprijină în mare măsură propunerea, raportorul propune o serie de amendamente pentru a-i îmbunătăți eficiența. Acestea sunt următoarele:

•  extinderea domeniului de aplicare la furnizorii din lanțul de aprovizionare cu alimente care nu sunt IMM-uri, pentru a include organizațiile de fermieri și pentru a evita posibilele reorientări ale schimburilor comerciale dinspre IMM-uri;

•  extinderea domeniului de aplicare la toate produsele agricole, adică nu numai la produsele alimentare, pentru a include sectorul horticol, industria furajelor și alte sectoare agricole care nu privesc producția alimentară;

•  extinderea definiției „cumpărătorului” pentru a include și operatorii care, deși sunt stabiliți în afara UE, cumpără și vând produse pe piața UE. Scopul este de a evita ca un cumpărător să poată eluda dispozițiile directivei prin simpla deplasare a locului său de stabilire în afara UE;

•  tot în ceea ce privește definiția „cumpărătorului”, furnizarea de servicii conexe ar trebui inclusă în domeniul de aplicare, împreună cu prelucrarea, distribuția sau comercializarea cu amănuntul a produselor agricole și alimentare;

•  includerea unei definiții a „practicilor comerciale neloiale” (în sensul unui principiu general), în conformitate cu definiția din Concluziile Consiliului din 12 decembrie 2016, care se reflectă la considerentul 1 din propunerea de directivă;

•  includerea definiției „dependenței economice” ca raport de putere între un furnizor și un cumpărător;

•  introducerea unui termen de plată pentru produse neperisabile de 60 de zile de la data primirii facturii, după cum se prevede și în Directiva 2011/7/UE privind întârzierea în efectuarea plăților;

•  exceptarea de la dispozițiile privind condițiile de plată a tuturor contribuțiilor fermierilor la organizațiile și cooperativele lor de producători, precum și a înțelegerilor organizațiilor interprofesionale în cazul în care înțelegerile respective se referă la produse de calitate;

•   definirea noțiunii de „preaviz scurt” (atunci când un cumpărător anulează comenzile de produse alimentare perisabile), stabilindu-se un termen fix (60 de zile);

•  îmbunătățirea tezei introductive de la articolul 3 alineatul (2) (așa-numitele „practici comerciale neloiale gri”) prin includerea conceptului de „dependență economică”;

•  introducerea posibilității ca statele membre să interzică orice alte practici comerciale neloiale (să meargă mai departe de interdicțiile prevăzute la articolul 3), pe baza definiției „practicilor comerciale neloiale” adăugată la articolul 2;

•  includerea unor contracte scrise obligatorii la cererea unui furnizor, astfel cum se prevede prin intermediul „Regulamentului Omnibus”, la articolul 168 din Regulamentul privind OCP unică, precum și a posibilității ca statele membre să încurajeze încheierea de contracte între diferiții actori din lanțul de aprovizionare;

•  includerea posibilității ca reclamanții să depună o plângere pe lângă autoritățile străine prin intermediul propriilor autorități naționale;

•  extinderea la asociațiile reprezentative a dreptului de a depune o plângere în numele unuia sau mai multora dintre membrii lor;

•  includerea obligației ca autoritatea de asigurare a conformității să demareze o investigație în termen de 60 de zile de la data la care s-a depus plângerea și să o încheie în termen de șase luni. În cazuri justificate în mod corespunzător, termenul de șase luni poate fi prelungit cu încă șase luni (astfel, întreaga anchetă trebuie să se încheie în termen de 14 luni de la depunerea plângerii);

•  includerea obligației ca autoritatea de asigurare a conformității să solicite cumpărătorului să pună capăt practicii comerciale interzise în cazul în care a fost stabilit că a avut loc o încălcare a reglementărilor;

•  introducerea posibilității ca statele membre să promoveze utilizarea medierii sau a unui mecanism alternativ de soluționare a litigiilor;

•  introducerea obligației ca statele membre să includă în raportul lor anual către Comisie o evaluare privind eficacitatea măsurilor puse în aplicare pentru a interzice practicile comerciale neloiale.

26.9.2018

AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Raportor pentru aviz (*): Marc Tarabella

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În general, raportorul salută abordarea propusă de Comisie ca un prim pas pentru a reglementa practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Totuși, raportorul este convins că o serie de elemente ale propunerii ar trebui clarificate și îmbunătățite.

Principalele modificări introduse de raportor sunt următoarele:

1. Extinderea domeniului de aplicare în jurul a 3 axe:

• Extinderea domeniului de aplicare al produselor agricole pentru a proteja toți furnizorii, inclusiv producătorii agricoli care furnizează produsele enumerate în anexa I din tratat și care nu sunt destinate consumului uman. Acești producători nu se află într-o situație diferită de cea a producătorilor care furnizează produse alimentare. Tratarea acestora în mod diferit ar constitui o discriminare, care este interzisă de tratat și de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

• Extinderea domeniului de aplicare al întregului lanț de aprovizionare, prin interzicerea practicilor comerciale neloiale în beneficiul tuturor producătorilor și cumpărătorilor. Propunerea trebuie să ofere o modalitate de acțiune pentru cei mai vulnerabili actori, cu o putere de negociere foarte limitată. În mod similar, posibilitatea de a interzice practicile comerciale neloiale numai pentru anumiți operatori este discutabilă. Dacă aceste practici sunt abuzive, ele trebuie să fie interzise pentru toți operatorii. Toate întreprinderile trebuie să respecte regulile bunelor practici competitive, ale bunei credințe și ale loialității în relațiile contractuale. Din nou, aceste tratamente diferite nu sunt justificate prin diferențele în situații obiective și constituie, prin urmare, o discriminare.

• Extinderea domeniului de aplicare la toți cumpărătorii care cumpără și vând pe piața internă, inclusiv cei al căror loc de desfășurare a activității se află în afara UE. Această extindere a domeniului de aplicare este în concordanță cu o mai mare protecție pentru categoriile cele mai vulnerabile de furnizori.

2. Definirea și interzicerea practicilor comerciale neloiale

Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi nu sunt definite de legislația UE. Prin urmare, este necesar să se propună o definiție suficient de cuprinzătoare. O astfel de definiție este deosebit de utilă în situațiile care nu corespund celor menționate în lista exhaustivă a practicilor comerciale.

Întrucât legislația UE nu dispune încă de un cadru juridic pentru clauzele abuzive între întreprinderi, este necesar să ia în considerare furnizorii, care sunt, în multe cazuri, fermieri sau IMM-uri și, prin urmare, „părți slabe” în contract, și să instituie un regim de protecție. Această protecție ar trebui să restabilească echilibrul de putere în timpul negocierilor contractuale cu cumpărătorii. Raportorul consideră că ar trebui interzise, în mod principial, practicile comerciale neloiale între cumpărători și furnizori, nu doar cele acoperite de lista restrictivă propusă de Comisie. Acesta este sensul articolului 1.1 din propunerea de directivă. Lista nu trebuie să împiedice sancționarea altor practici neloiale, care nu sunt incluse în mod necesar în aceasta. Toate practicile comerciale neloiale, precum și exploatarea stării de dependență economică, trebuie interzise; în caz contrar, directiva nu ar avea o semnificație reală. Raportorul propune, de asemenea, să se adauge la lista practicilor comerciale neloiale interzise refuzul de a încheia un contract scris cu un furnizor sau refuzul de a comunica unui furnizor condițiile generale de vânzare sau nefurnizarea de informații suficient de detaliate sau neambigue cu privire la condițiile contractuale de achiziționare. În cele din urmă, raportorul adaugă interdicția vânzării în pierdere a produselor agricole sau alimentare, cu excepția cazului când se referă la produse a căror dată de expirare este la două zile după data vânzării, în lista practicilor comerciale neloiale care ar trebui interzise dacă nu sunt stabilite în termeni clari și lipsiți de ambiguitate la încheierea contractului de aprovizionare.

3. Plângeri din partea furnizorului în locul de stabilire al cumpărătorului sau al furnizorului

Propunerea Comisiei potrivit căreia furnizorul depune o plângere la autoritatea de asigurare a conformității din statul membru de stabilire a cumpărătorului suspectat de implicare într-o practică comercială interzisă nu îi oferă o protecție suficientă furnizorului, care va trebui să își elaboreze plângerea într-o altă limbă decât cea proprie și într-un mod pe care nu va fi în măsură să îl înțeleagă. S-ar asigura un grad mai ridicat de protecție dacă aceștia ar fi în măsură să contacteze autoritatea statului membru în care sunt situați, iar această autoritate ar transfera plângerea autorității competente a statului membru în care se află cumpărătorul.

4. Medierea sau un mecanism alternativ de soluționare a litigiilor

Raportorul propune un nou articol referitor la utilizarea medierii sau a altor aspecte în cazul unui litigiu între un furnizor și un cumpărător cauzat de practici comerciale neloiale.

5. Crearea unei „Rețele a Uniunii de asigurare a conformității”

Raportorul este ferm convins că este necesar un mecanism de coordonare a autorităților de asigurare a conformității, care ar putea lua forma unei rețele, pentru a încuraja o mai bună coordonare între autoritățile de asigurare a conformității, instituțiile UE și actorii relevanți din lanțul de aprovizionare. Raportorul dorește să confere o dimensiune cu adevărat europeană rețelei, acordându-i competența de a coordona și facilita schimbul de informații și de bune practici privind legislația națională a statelor membre și privind experiența dobândită în aplicare, în mod coordonat și sistematic, pentru a îmbunătăți înțelegerea comună asupra tipurilor specifice de practici comerciale care ar trebui considerate drept practici comerciale neloiale. Un mecanism similar există în domeniul dreptului concurenței (REC) și contribuie la coordonarea între autoritățile naționale de concurență și discuțiile bazate pe probe și aplicare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  În 2010, Forumul la nivel înalt condus de Comisie a aprobat un set de principii de bună practică pentru relațiile verticale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, care au fost convenite de o serie de organizații comerciale care reprezintă toate legăturile din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, inclusiv fermierii. Aceste principii au stat la baza Inițiativei privind lanțul de aprovizionare, care a fost lansată în 2013.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, în etapele de producție, prelucrare, marketing, distribuție și comercializare cu amănuntul a produselor alimentare activează diferiți operatori. Lanțul este de departe cel mai important canal pentru transferarea produselor alimentare „de la fermă la consumator”. Operatorii respectivi efectuează tranzacții cu produse alimentare, mai exact cu produse agricole primare, inclusiv cu produse provenite din pescuit și acvacultură, care sunt enumerate în anexa I la tratat, destinate utilizării ca alimente, și cu alte produse alimentare care nu sunt enumerate în anexa respectivă, dar care sunt prelucrate din produse agricole în scopul utilizării ca alimente.

(3)  În cadrul lanțului de aprovizionare cu produse agricole și alimentare, în etapele de producție, prelucrare, marketing, distribuție și comercializare cu amănuntul a produselor agricole și alimentare activează diferiți operatori. Lanțul este de departe cel mai important canal pentru livrarea produselor. Operatorii respectivi efectuează tranzacții cu produse agricole și alimentare, mai exact cu produse agricole primare, inclusiv cu produse provenite din pescuit și acvacultură, care sunt enumerate în anexa I la tratat și cu alte produse alimentare care nu sunt enumerate în anexa respectivă, dar care sunt prelucrate din produse agricole în scopul utilizării ca alimente și ca produse agricole.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Numărul și dimensiunile operatorilor variază de la o etapă la alta a lanțului de aprovizionare cu alimente. Diferențele de putere de negociere sunt legate de diferitele grade de concentrare a operatorilor și pot permite exercitarea inechitabilă a puterii de negociere prin utilizarea practicilor comerciale neloiale. Practicile comerciale neloiale sunt deosebit de dăunătoare pentru operatorii mici și mijlocii din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Producătorii agricoli, care furnizează produsele agricole primare, sunt, în cea mai mare parte, întreprinderi mici și mijlocii.

(5)  Libertatea contractuală este fundamentul oricărei relații între întreprinderi în economia de piață, iar părțile ar trebui să poată elabora contracte cât mai adecvate nevoilor lor. Cu toate acestea, numărul și dimensiunile operatorilor variază de la o etapă la alta a lanțului de aprovizionare cu alimente. Prin urmare, diferențele de putere de negociere sunt legate de diferitele grade de concentrare a operatorilor și pot permite exercitarea inechitabilă a puterii de negociere prin utilizarea practicilor comerciale neloiale. Practicile comerciale neloiale sunt deosebit de dăunătoare pentru operatorii mici și mijlocii din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Producătorii agricoli, care furnizează produsele agricole primare, sunt, în cea mai mare parte, întreprinderi mici și mijlocii.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Majoritatea statelor membre, dar nu toate, au reglementări naționale specifice care protejează furnizorii împotriva practicilor comerciale neloiale aplicate în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. În cazurile în care este posibilă recurgerea la dreptul contractelor sau la inițiativele de autoreglementare, teama de răzbunare în urma unei plângeri limitează valoarea practică a acestor căi de atac. Anumite state membre, care au adoptat reglementări specifice referitoare la practicile comerciale neloiale, conferă autorităților administrative competența de asigurare a conformității. Totuși, în măsura în statele membre în care există reglementări privind practicile comerciale neloiale, reglementările respective diferă semnificativ de la o țară la alta.

(6)  Majoritatea statelor membre, dar nu toate, au reglementări naționale specifice care protejează furnizorii împotriva practicilor comerciale neloiale aplicate în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Teama de răzbunare în urma unei plângeri este adesea invocată când se pune problema de a recurge la căile de atac. Anumite state membre, care au adoptat reglementări specifice referitoare la practicile comerciale neloiale, conferă autorităților administrative competența de asigurare a conformității. Totuși, în măsura în statele membre în care există reglementări privind practicile comerciale neloiale, reglementările respective diferă semnificativ de la o țară la alta.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a se reduce aplicarea unor astfel de practici și pentru a se contribui la asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru producătorii agricoli, ar trebui introdus la nivelul Uniunii un standard minim de protecție împotriva anumitor practici vădit neloiale. Acest standard ar fi în beneficiul tuturor producătorilor agricoli sau al oricărei persoane fizice sau juridice care furnizează produse alimentare, inclusiv al organizațiilor de producători și al asociațiilor de organizații de producători, cu condiția ca toate persoanele respective să se încadreze în definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii prevăzută în anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei1. Respectivii furnizori micro, mici și mijlocii sunt deosebit de vulnerabili față de practicile comerciale neloiale și sunt cel mai puțin în măsură să le facă față fără efecte negative asupra viabilității lor economice. Deoarece presiunea financiară asupra întreprinderilor mici și mijlocii cauzată de practicile comerciale neloiale trece adesea prin lanț și ajunge la producătorii agricoli, reglementările referitoare la practicile comerciale neloiale ar trebui să protejeze, de asemenea, furnizorii intermediari mici și mijlocii din etapele din avalul producției primare. De asemenea, protejarea furnizorilor intermediari ar trebui să evite consecințele nedorite (în special în ceea ce privește prețurile afectate de o creștere nejustificată) ale reorientării schimburilor comerciale dinspre producătorii agricoli și asociațiile lor, care produc produse prelucrate, spre furnizorii neprotejați.

(7)  Pentru a se reduce aplicarea unor astfel de practici și pentru a se contribui la asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru producătorii agricoli, ar trebui introdus la nivelul Uniunii un standard minim de protecție împotriva anumitor practici vădit neloiale. Acest standard ar fi în beneficiul tuturor producătorilor agricoli sau al oricărei persoane fizice sau juridice care furnizează produse agricole sau alimentare, inclusiv al organizațiilor de producători și al asociațiilor de organizații de producători. Respectivii furnizori sunt deosebit de vulnerabili față de practicile comerciale neloiale și sunt cel mai puțin în măsură să le facă față fără efecte negative asupra viabilității lor economice. Deoarece presiunea financiară cauzată de practicile comerciale neloiale trece adesea prin lanț și ajunge la producătorii agricoli, reglementările referitoare la practicile comerciale neloiale ar trebui să protejeze, de asemenea, furnizorii intermediari din etapele din avalul producției primare. De asemenea, protejarea furnizorilor intermediari ar trebui să evite consecințele nedorite (în special în ceea ce privește prețurile afectate de o creștere nejustificată) ale reorientării schimburilor comerciale dinspre producătorii agricoli și asociațiile lor, care produc produse prelucrate, spre furnizorii neprotejați.

____________________

 

1 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

 

Justificare

Acest amendament urmărește să extindă domeniul de aplicare, prin interzicerea practicilor comerciale neloiale în beneficiul tuturor producătorilor și cumpărătorilor. Propunerea trebuie să ofere o modalitate de acțiune pentru cei mai vulnerabili actori, cu o putere de negociere foarte limitată. Dacă practicile comerciale neloiale sunt abuzive, acestea trebuie să fie interzise pentru toți operatorii. Toate întreprinderile trebuie să respecte regulile bunelor practici competitive, ale bunei credințe și ale loialității în relațiile contractuale. Tratamentele diferite nu sunt justificate prin diferențele în situații obiective și suficiente și constituie, prin urmare, o discriminare.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Serviciile legate de prelucrare și distribuție în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse agricole și alimentare ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare al prezentei directive. Serviciile precum, de exemplu, transportul, dezinfecția sau facturarea nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al acestor servicii, deoarece acestea nu se referă la prelucrarea și distribuția în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse agricole și alimentare.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Întrucât locul de stabilire al unui cumpărător nu este întotdeauna identic cu locul în care sunt livrate și comercializate produsele agricole și alimentare, normele relevante ar trebui să se aplice tuturor cumpărătorilor, indiferent de locul de stabilire a acestora, atunci când produsele pe care le cumpără sunt destinate lanțului de aprovizionare agricol și alimentar al UE.

Justificare

Acest amendament are scopul de a include în domeniul de aplicare al directivei toți cumpărătorii care cumpără și vând pe piața internă, inclusiv cei stabiliți în afara Uniunii Europene, pentru a evita o situație în care aceștia pot evita să se încadreze în domeniul de aplicare al dispozițiilor directivei.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Furnizorii stabiliți în afara Uniunii ar trebui să se poată baza pe standardul minim al Uniunii atunci când vând produse alimentare unor cumpărători stabiliți în Uniune, pentru a evita efectele de denaturare generate de protejarea furnizorilor din Uniune.

(8)  Furnizorii stabiliți în afara Uniunii ar trebui să se poată baza pe standardul minim al Uniunii atunci când vând produse agricole și alimentare unor cumpărători, pentru a evita efectele de denaturare generate de protejarea furnizorilor din Uniune.

Justificare

Proporția tot mai mică a veniturilor producătorilor de dimensiuni mici și ale lucrătorilor din țările în curs de dezvoltare și condițiile de lucru în care își desfășoară activitatea ca urmare a practicilor comerciale neloiale subminează politica de dezvoltare a Uniunii și obiectivele asumate în cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Deoarece majoritatea statelor membre au deja reglementări naționale referitoare la practicile comerciale neloiale, deși aceste reglementări diferă, este adecvată utilizarea directivei ca instrument de introducere a unui standard de protecție minim în dreptul Uniunii. Acest lucru ar trebui să le permită statelor membre să integreze normele relevante în propriile sisteme juridice naționale în așa fel încât rezultatul să fie un sistem coerent. Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a adopta și a aplica pe propriile teritorii legi naționale mai stricte care să protejeze furnizorii și cumpărătorii mici și mijlocii împotriva practicilor comerciale neloiale aplicate în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, cu condiția respectării limitelor dreptului Uniunii aplicabile funcționării pieței interne.

(10)  Deoarece majoritatea statelor membre au deja reglementări naționale referitoare la practicile comerciale neloiale, deși aceste reglementări diferă, este adecvată utilizarea directivei ca instrument de introducere a unui standard de protecție minim în dreptul Uniunii. Acest lucru ar trebui să le permită statelor membre să integreze normele relevante în propriile sisteme juridice naționale în așa fel încât rezultatul să fie un sistem coerent. Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a adopta și a aplica pe propriile teritorii legi naționale mai stricte care să protejeze furnizorii și cumpărătorii împotriva practicilor comerciale neloiale aplicate în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse agricole și alimentare, cu condiția respectării limitelor dreptului Uniunii aplicabile funcționării pieței interne.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Deoarece practicile comerciale neloiale pot apărea în orice etapă a vânzării unui produs alimentar, adică atât înainte și după o tranzacție de vânzare, cât și în timpul ei, statele membre ar trebui să se asigure că dispozițiile prezentei directive se aplică acestor practici indiferent de momentul apariției lor.

(11)  Deoarece practicile comerciale neloiale pot apărea în orice etapă a vânzării unui produs alimentar, adică atât înainte și după o tranzacție de vânzare, cât și în timpul ei, sau în legătură cu furnizarea de servicii de către cumpărător către furnizor, statele membre ar trebui să se asigure că dispozițiile prezentei directive se aplică acestor practici indiferent de momentul apariției lor.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Plângerile organizațiilor de producători sau ale asociațiilor de organizații de producători pot servi la protejarea identității membrilor individuali ai organizației care sunt furnizori mici și mijlocii și care se consideră expuși la practici comerciale neloiale. Așadar, autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să poată accepta să dea curs plângerilor unor astfel de entități și să protejeze în același timp drepturile procedurale ale pârâtului.

(14)  Plângerile organizațiilor de producători sau furnizori sau ale asociațiilor de organizații de producători, precum și ale organizațiilor care lucrează cu producători sau dețin o expertiză dovedită în practicile comerciale din lanțurile de aprovizionare alimentare și agricole, inclusiv organizațiile neguvernamentale și ale societății civile, pot servi la protejarea identității membrilor individuali ai organizației care sunt furnizori mici și mijlocii și care se consideră expuși la practici comerciale neloiale. Așadar, autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să poată accepta să dea curs plângerilor unor astfel de entități și să protejeze în același timp drepturile procedurale ale pârâtului.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Ar trebui să se acorde o atenție specială protejării identității reclamanților și a altor victime ale practicilor în cazul în care autoritatea își respectă obligația prevăzută la articolul 6 litera (e) din directivă.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să dețină competențele necesare pentru a putea colecta în mod eficace orice informație factuală prin intermediul unor cereri de informații. Autoritățile respective ar trebui să aibă competența de a ordona încetarea practicii interzise, după caz. Existența unui factor disuasiv, cum ar fi competența de a aplica amenzi și publicarea rezultatelor investigațiilor, poate încuraja schimbarea de comportament și soluționarea problemei înaintea declanșării unui litigiu între părți și, prin urmare, ar trebui să se numere printre competențele autorităților de asigurare a conformității. Comisia și autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebuicoopereze îndeaproape pentru a asigura adoptarea unei abordări comune în ceea ce privește aplicarea reglementărilor prevăzute în prezenta directivă. În special, autoritățile de asigurare a conformității ar trebui să își ofere asistență reciprocă, de exemplu prin împărtășirea de informații și prin participarea la investigațiile cu o dimensiune transfrontalieră.

(15)  Autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să dețină competențele necesare pentru a putea să își îndeplinească sarcinile. Autoritățile respective ar trebui să aibă competența de a ordona încetarea practicii interzise, după caz, pentru a asigura funcționarea corectă și adecvată a lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Existența unui factor disuasiv, cum ar fi competența de a aplica penalizări, inclusiv amenzi sau alte sancțiuni și publicarea rezultatelor investigațiilor, poate încuraja schimbarea de comportament și soluționarea problemei înaintea declanșării unui litigiu între părți și, prin urmare, ar trebui să se numere printre competențele autorităților de asigurare a conformității. Este necesar să se instituie o Rețea a Uniunii de asigurare a conformității (denumită în continuare „Rețeaua”), găzduită de Comisie, carevizeze coordonarea și facilitarea schimbului de informații și de cele mai bune practici privind legislația națională și experiența statelor membre în materie de aplicare, în mod coordonat și sistematic, astfel încât să se asigure o abordare comună în ceea ce privește aplicarea normelor stabilite în prezenta directivă. Rețeaua ar trebui, de asemenea, să contribuie la îmbunătățirea înțelegerii comune asupra tipurilor specifice de practici comerciale care ar trebui considerate drept practici comerciale neloiale și să abordeze mai bine potențialele practici comerciale neloiale transfrontaliere.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Pentru a îmbunătăți funcționarea lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a încuraja utilizarea medierii sau a unui mecanism alternativ de soluționare a litigiilor, iar Comisia ar trebui să faciliteze dialogul și schimbul de bune practici în rândul tuturor părților interesate relevante la nivelul UE.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a facilita aplicarea eficace, Comisia ar trebui să contribuie la organizarea unor reuniuni între autoritățile de asigurare a conformității din statele membre, în cadrul cărora să se poată face schimb de bune practici și să poată fi împărtășite informații relevante. Comisia ar trebui să creeze și să gestioneze un site pentru facilitarea schimburilor respective.

(16)  Pentru a facilita aplicarea eficace, Comisia ar trebui să contribuie la organizarea reuniunilor Rețelei, în cadrul cărora să se poată face schimb de bune practici și să poată fi împărtășite informații relevante. Comisia ar trebui să creeze și să gestioneze un site pentru facilitarea schimburilor respective.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Reglementările prevăzute de prezenta directivă nu trebuie să afecteze posibilitatea statelor membre de a-și menține reglementările existente care sunt de mai mare anvergură sau de a adopta astfel de reglementări în viitor, cu condiția respectării limitelor dreptului Uniunii aplicabile funcționării pieței interne. Reglementările s-ar aplica în paralel cu măsurile de guvernanță voluntare.

(17)  Reglementările prevăzute de prezenta directivă nu trebuie să afecteze posibilitatea statelor membre de a-și menține reglementările existente care sunt mai stricte sau de a adopta astfel de reglementări în viitor, cu condiția respectării limitelor dreptului Uniunii aplicabile funcționării pieței interne. Reglementările ar trebui să facă obiectul unei proceduri de notificare prealabilă și s-ar aplica în paralel cu măsurile de guvernanță voluntare.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  În interesul aplicării eficace a politicii în ceea ce privește practicile comerciale neloiale în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, Comisia ar trebui să revizuiască aplicarea prezentei directive și să prezinte un raport către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. De asemenea, în cadrul revizuirii ar trebui să se analizeze dacă ar fi justificată, în viitor, protejarea cumpărătorilor mici și mijlocii de produse alimentare din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente – în plus față de protejarea furnizorilor mici și mijlocii,

(19)  În interesul aplicării eficace a politicii în ceea ce privește practicile comerciale neloiale în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse agricole și alimentare, Comisia ar trebui să revizuiască aplicarea prezentei directive și să prezinte un raport către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. De asemenea, în cadrul revizuirii ar trebui să se analizeze dacă ar fi justificată, în viitor, protejarea cumpărătorilor de produse alimentare din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente – în plus față de protejarea furnizorilor,

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezenta directivă stabilește o listă minimă a practicilor comerciale neloiale interzise între cumpărătorii și furnizorii din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente și prevede reglementări minime referitoare la asigurarea conformității și pentru coordonarea între autoritățile de asigurare a conformității.

1.  Prezenta directivă stabilește o listă minimă a practicilor comerciale neloiale interzise între cumpărătorii și furnizorii din cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar și prevede reglementări minime referitoare la asigurarea conformității și pentru coordonarea între autoritățile de asigurare a conformității.

 

(Modificarea sintagmei „lanțul de aprovizionare cu alimente” în „lanțul de aprovizionare agricol și alimentar” se aplică în întregul text. Adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezenta directivă se aplică anumitor practici comerciale neloiale utilizate în legătură cu vânzarea de produse alimentare de către un furnizor care este o întreprindere mică și mijlocie și un cumpărător care nu este o întreprindere mică și mijlocie.

2.  Prezenta directivă se aplică anumitor practici comerciale neloiale utilizate în legătură cu vânzarea de produse agricole și alimentare de către un furnizor către un cumpărător care nu este o întreprindere mică și mijlocie.

 

(Modificarea sintagmei „produse alimentare” în „produse agricole și alimentare” se aplică în întregul text.) Adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  „practică comercială neloială” înseamnă o practică ce deviază considerabil de la buna conduită comercială, contravine bunei credințe și corectitudinii și este impusă unilateral de un partener comercial asupra unei alte părți;

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „cumpărător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care cumpără produse alimentare în scop comercial. Termenul „cumpărător” poate include un grup de astfel de persoane fizice și juridice;

(a)  „cumpărător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care nu este o întreprindere mică sau mijlocie, indiferent de locul de stabilire al acesteia, care cumpără produse agricole sau alimentare pentru prelucrarea sau distribuirea în Uniune sau care oferă servicii legate de prelucrare și distribuție furnizorilor. Termenul „cumpărător” poate include un grup de astfel de persoane fizice și juridice;

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „produse alimentare” înseamnă produsele enumerate în anexa I la tratat destinate utilizării ca alimente, precum și produsele care nu sunt enumerate în anexa respectivă, dar care sunt prelucrate din produsele respective în scopul utilizării ca alimente;

(d)  „produse agricole si alimentare” înseamnă produsele enumerate în anexa I la tratat destinate utilizării ca alimente, precum și produsele care nu sunt enumerate în anexa respectivă, dar care sunt prelucrate din produsele respective în scopul utilizării ca alimente și produse agricole;

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „produse alimentare perisabile” înseamnă produse alimentare care vor deveni improprii pentru consumul uman dacă nu sunt depozitate, tratate, ambalate sau conservate în alt mod pentru a nu deveni improprii.

(e)  „produse agricole și alimentare perisabile” înseamnă produse agricole și alimentare proaspete care vor deveni improprii pentru consumul uman sau pentru utilizare corespunzătoare, în special ca urmare a alterării rapide din cauza caracteristicilor naturale ale produselor, dacă nu sunt depozitate, tratate, ambalate sau conservate în alt mod pentru a nu deveni improprii;

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  „dependență economică” se referă la situația în care încetarea relațiilor comerciale dintre cumpărător și furnizor poate pune în pericol desfășurarea în continuare a activității acestuia din urmă și în cazul în care furnizorul nu dispune de o soluție alternativă la relațiile comerciale în cauză care poate fi pusă în aplicare într-un termen rezonabil. Se presupune că acest lucru are loc atunci când cumpărătorul reprezintă cel puțin 40% din cifra de afaceri a furnizorului.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că sunt interzise următoarele practici comerciale:

1.  Statele membre se asigură că sunt interzise cel puțin următoarele practici comerciale:

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un cumpărător anulează comenzi de produse alimentare perisabile cu un preaviz atât de scurt încât furnizorul nu are șanse rezonabile de a găsi un debușeu comercial alternativ pentru produsele respective;

(b)  un cumpărător anulează în mod unilateral comenzi de produse agricole sau alimentare perisabile cu un preaviz atât de scurt încât furnizorul nu are șanse rezonabile de a găsi un debușeu comercial alternativ pentru produsele respective;

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  un cumpărător schimbă unilateral și retroactiv termenele din acordul de furnizare referitoare la frecvența, calendarul sau volumul furnizării sau livrării, standardele de calitate sau prețurile produselor alimentare;

(c)  un cumpărător schimbă unilateral și retroactiv termenele din acordul de furnizare referitoare la frecvența, calendarul sau volumul furnizării sau livrării, standardele de calitate, prețurile sau condițiile de plată ale produselor agricole sau alimentare;

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  un furnizor plătește pentru irosirea de produse alimentare survenită într-un sediu al cumpărătorului, atunci când alimentele nu sunt irosite din neglijența sau vina furnizorului.

(d)  un furnizor plătește pentru irosirea de produse agricole sau alimentare survenită după intrarea produselor în posesia cumpărătorului, atunci când alimentele nu sunt irosite din neglijența sau vina furnizorului;

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  cumpărătorul divulgă unei părți terțe sau utilizează în mod necorespunzător, intenționat sau din neglijență, informații confidențiale comunicate de furnizor, precum conținutul acordului de furnizare sau secrete comerciale; este inclusă utilizarea acestor informații de către cumpărător pentru a-și crea propriul produs concurențial;

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  un cumpărător impune sau încearcă să impună un transfer nejustificat sau disproporționat al riscurilor sale economice către furnizor.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că următoarele practici comerciale sunt interzise dacă nu fac obiectul unui consens în termene clare și lipsite de ambiguitate la încheierea acordului de furnizare:

2.  Statele membre se asigură că următoarele practici comerciale sunt interzise dacă nu fac obiectul unui consens în termene clare, lipsite de ambiguitate și ușor de înțeles de către părțile contractante la încheierea acordului de furnizare sau dacă sunt rezultatul dependenței economice a furnizorului de cumpărător, ceea ce i-a permis cumpărătorului să impună aceste condiții:

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un cumpărător aplică furnizorului o taxă pentru a stoca, afișa sau lista produsele alimentare ale furnizorului;

(b)  un cumpărător aplică furnizorului o taxă pentru a stoca, afișa sau lista produsele agricole sau alimentare ale furnizorului;

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  revânzarea de produse agricole sau alimentare în pierdere, cu excepția cazului în care este vorba despre produse a căror dată de expirare survine la două zile după data vânzării.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Relații contractuale

 

Un furnizor poate cere ca orice furnizare de bunuri sau servicii să facă obiectul unui contract de furnizare scris, care să utilizeze un limbaj clar și lipsit de ambiguitate, inclusiv toate aspectele relevante ale acordului comercial și care să specifice cel puțin următoarele:

(

(a) părțile la contract,

 

(b) obiectul contractului,

 

(c) volumul, prețul și calitatea produselor sau a serviciilor furnizate,

 

(d) plata,

 

(e) sancțiunile în cazul neexecutării contractului,

 

(f) durata și, după caz, reînnoirea contractului,

(g) clauzele de încetare, inclusiv o perioadă de preaviz rezonabilă,

 

(h) dreptul aplicabil.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre informează Comisia cu privire la autoritatea de asigurare a conformității desemnată.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Plângerea furnizorului trebuie adresată autorității de asigurare a conformității a statului membru în care este stabilit cumpărătorul suspectat de aplicarea unei practici comerciale interzise.

1.  Înainte de a adresa o plângere, un furnizor poate utiliza serviciile de mediere consacrate acolo unde acestea sunt disponibile. Dacă acest lucru este inadecvat sau nu soluționează problema, plângerea furnizorului trebuie adresată autorității de asigurare a conformității a statului membru în care este stabilit cumpărătorul suspectat de aplicarea unei practici comerciale interzise sau autorității de asigurare a conformității a statului membru în care este stabilit furnizorul. În această din urmă situație, autoritatea de asigurare a conformității transmite plângerea autorității de asigurare a conformității a statului membru în care este stabilit cumpărătorul suspectat de aplicarea unei practici comerciale interzise.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dacă un membru/niște membri al/ai unei organizații de producători sau al/ai unei asociații de organizații de producători sau un membru/niște membri al/ai unui membru al unei astfel de organizații sau asociații consideră că este afectat/sunt afectați de o practică comercială interzisă, organizația de producători sau asociația de organizații de producători respectivă are dreptul de a depune o plângere.

2.  Dacă un membru/niște membri al/ai unei organizații sau asociații de furnizori sau de producători sau al/ai unei asociații de organizații de furnizori sau de producători prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și al/ai unei organizații agricole profesionale consideră că este afectat/sunt afectați de o practică comercială interzisă, organizațiile neguvernamentale și organizațiile societății civile, fără scop lucrativ, precum și organizațiile care lucrează cu producători sau cu o expertiză dovedită în practicile comerciale din cadrul lanțului de aprovizionare cu produse agricole și alimentare, au dreptul de a depune o plângere în numele membrilor organizației sau asociației și de a fi implicate în mod corespunzător în cadrul procedurilor, în vederea stabilirii unei încălcări și în conformitate cu dispozițiile articolul 6.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă reclamantul solicită acest lucru, autoritatea de asigurare a conformității garantează confidențialitatea identității reclamantului și a oricăror alte informații a căror dezvăluire este considerată de către reclamant a fi dăunătoare intereselor sale. Reclamantul indică informațiile respective în eventuala cerere de confidențialitate.

3.  Dacă reclamantul solicită acest lucru, autoritatea de asigurare a conformității garantează anonimatul sau confidențialitatea identității reclamantului și a oricăror alte informații a căror dezvăluire este considerată de către reclamant a fi dăunătoare intereselor sale. Reclamantul indică informațiile respective în eventuala cerere de anonimat sau confidențialitate. Autoritatea garantează anonimatul sau confidențialitatea procedurii în beneficiul pârâtului. Nu se aduce atingere drepturilor procedurale ale pârâtului.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cazul în care consideră că există motive suficiente pentru a da curs unei plângeri, autoritatea de asigurare a conformității efectuează investigația într-o perioadă de cel mult șase luni. În cazuri complexe și justificate în mod corespunzător, această perioadă poate fi prelungită cu până la șase luni. Autoritatea de asigurare a conformității informează reclamantul cu privire la prelungirea perioadei și la motivele care stau la baza acesteia.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Medierea sau un mecanism alternativ de soluționare a litigiilor

 

1.  Fără a aduce atingere competențelor și obligațiilor autorității de asigurare a conformității prevăzute la articolul 6, statele membre pot încuraja utilizarea medierii sau a unui mecanism alternativ de soluționare a litigiilor în cazul existenței unui litigiu între un furnizor și un cumpărător cauzat de o practică comercială neloială.

 

2.  Utilizarea medierii sau a unui mecanism alternativ de soluționare a litigiilor nu aduce atingere dreptului furnizorului de a depune o plângere, astfel cum se prevede la articolul 5.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru se asigură că autoritatea de asigurare a conformității este dotată corespunzător și îi conferă următoarele competențe:

Statele membre garantează că autoritatea de asigurare a conformității desemnată dispune de resursele necesare pentru a-și îndeplini obligațiile, inclusiv de resurse bugetare și expertiză suficiente și îi conferă următoarele competențe:

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  să efectueze inspecții neanunțate la fața locului în cadrul investigațiilor sale;

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să ia o decizie prin care să stabilească o încălcare a interdicțiilor prevăzute la articolul 3 și să ceară cumpărătorului să pună capăt practicii comerciale interzise. Autoritatea se poate abține de la luarea unei astfel de decizii, dacă o astfel de decizie ar risca să dezvăluie identitatea unui reclamant sau a oricăror alte informații a căror dezvăluire este considerată de către reclamant a fi dăunătoare intereselor sale, cu condiția ca reclamantul să fi indicat informațiile respective în conformitate cu articolul 5 alineatul (3);

(c)  să ia o decizie, în limitele dreptului național aplicabil, prin care să stabilească o încălcare a interdicțiilor prevăzute la articolul 3 și să ceară cumpărătorului să pună capăt practicii comerciale interzise. Autoritatea se poate abține de la luarea unei astfel de decizii, dacă o astfel de decizie ar risca să dezvăluie identitatea unui reclamant sau a oricăror alte informații a căror dezvăluire este considerată de către reclamant a fi dăunătoare intereselor sale, cu condiția ca reclamantul să fi indicat informațiile respective în conformitate cu articolul 5 alineatul (3);

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  să impună o amendă autorului încălcării reglementărilor. Amenda trebuie să fie eficace, proporționată și disuasivă și să țină seama de natura, durata și gravitatea încălcării reglementărilor;

(d)  să impună sancțiuni, inclusiv amenzi pecuniare sau alte sancțiuni disuasive autorului încălcării reglementărilor, în conformitate cu dreptul național. Sancțiunile sunt eficace, proporționate cu prejudiciul cauzat și disuasive și țin seama de natura, durata și gravitatea încălcării reglementărilor.

 

La stabilirea sancțiunii care urmează să fie aplicată, autoritatea de asigurare a conformității ține seama de încălcările repetate comise de același operator;

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că autoritățile de asigurare a conformității cooperează cu eficacitate între ele și își oferă asistență reciprocă în cazul investigațiilor care au o dimensiune transfrontalieră.

1.  Statele membre se asigură că autoritățile de asigurare a conformității cooperează cu eficacitate între ele și își oferă asistență reciprocă în cazul investigațiilor care au o dimensiune transfrontalieră în cadrul unei Rețele a Uniunii de asigurare a conformității.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile de asigurare a conformității se întâlnesc o dată pe an pentru a discuta punerea în aplicare a prezentei directive pe baza rapoartelor anuale menționate la articolul 9 alineatul (1) și cele mai bune practici din domeniul vizat. Comisia facilitează reuniunile respective.

2.  Autoritățile de asigurare a conformității se întâlnesc o dată pe an pentru a discuta punerea în aplicare a prezentei directive în cadrul unei Rețele a Uniunii de asigurare a conformității. Comisia facilitează reuniunile respective.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Componența și atribuțiile Rețelei Uniunii de asigurare a conformității

 

1.  Rețeaua Uniunii de asigurare a conformității („Rețeaua”) este formată din câte un reprezentant din partea fiecărei autorități de asigurare a conformității, din doi reprezentanți ai Comisiei și din supleanții acestora.

 

Rețeaua se reunește la intervale regulate și, dacă este cazul, la cererea justificată corespunzător a Comisiei sau a unui stat membru.

 

Rețeaua implică toate părțile interesate relevante în discuțiile cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive, pentru a facilita dialogul și schimbul de bune practici și pentru a promova o abordare comună.

 

2  Rețeaua are următoarele sarcini:

 

(a)  să discute punerea în aplicare a prezentei directive pe baza rapoartelor anuale menționate la articolul 9 alineatul (1);

 

(b)  să faciliteze schimbul de informații cu privire la subiecte relevante, inclusiv cu privire la rezultatele investigațiilor menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a) și la noile cazuri de practici comerciale neloiale;

 

(c)  să coordoneze și să faciliteze schimbul de informații și de bune practici privind legislația națională a statelor membre și privind experiența dobândită în privința punerii în aplicare, în mod coordonat și sistematic, pentru a îmbunătăți înțelegerea comună asupra a care tipuri specifice de practici comerciale ar trebui considerate PCN și pentru a aborda mai bine potențialele PCN transfrontaliere;

 

(d)  să ia în considerare și să analizeze noi forme de practici comerciale neloiale;

 

(e)  să examineze orice chestiune referitoare la aplicarea prezentei directive și să adopte orientări și recomandări pentru a încuraja aplicarea coerentă a prezentei directive, inclusiv prin crearea unei metodologii comune de definire și impunere a sancțiunilor;

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot prevedea reglementări pentru combaterea practicilor comerciale neloiale care să fie mai stricte decât cele prevăzute la articolele 3, 5, 6 și 7, cu condiția ca respectivele reglementări naționale să fie compatibile cu normele privind funcționarea pieței interne.

Statele membre pot prevedea reglementări pentru combaterea practicilor comerciale neloiale care să fie mai stricte decât cele prevăzute la articolele 1, 3, 5, 6 și 7, cu condiția ca respectivele reglementări naționale să fie compatibile cu normele privind funcționarea pieței interne, inclusiv în ceea ce privește libera circulație a bunurilor și a serviciilor și libertatea de stabilire, nediscriminarea și accesul la căi de atac imparțiale și independente.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Orice nouă reglementare națională care este mai strictă decât dispozițiile prezentei directive este notificată Comisiei cu trei luni înainte de aplicare, în vederea evaluării de către Comisie conform procedurii stabilite la articolele 5 și 6 din Directiva (UE) 2015/1535.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritățile statelor membre se angajează în discuții cu toate părțile interesate relevante, inclusiv cu organizațiile de consumatori, cu privire la funcționarea lanțului de aprovizionare în statul lor membru și eficiența acțiunilor lor în a îndeplini obiectivele prezentei directive.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  După cel puțin trei ani de la data aplicării prezentei directive, Comisia efectuează o evaluare a acesteia și prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind principalele constatări.

1.  După cel mult trei ani de la data aplicării prezentei directive, Comisia efectuează o evaluare a acesteia și prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind principalele constatări. În cadrul acestei evaluări, trebuie să se ia în considerare necesitatea revizuirii prezentei directive, în special în ceea ce privește includerea unor noi forme de practici comerciale neloiale.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Practici comerciale neloiale din cadrul relațiilor dintre întreprinderi din lanțul de aprovizionare cu alimente

Referințe

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

IMCO

2.5.2018

Comisii asociate - data anunțului în plen

5.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Marc Tarabella

23.4.2018

Examinare în comisie

11.7.2018

3.9.2018

 

 

Data adoptării

24.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

6

3

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Igor Šoltes, Ivan Štefanec

Membri supleanți prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eric Andrieu, Philippe Loiseau

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

21

+

ECR

Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Eric Andrieu, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

6

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Anneleen Van Bossuyt

PPE

Carlos Coelho, Andreas Schwab

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

26.9.2018

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare

destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Raportoare pentru aviz: Linda McAvan

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia pentru dezvoltare salută directiva propusă de Comisie privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Practicile comerciale neloiale (PCN) în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa contribuie la nesiguranța veniturilor, risipa alimentară, scăderea standardelor alimentelor și sclavia modernă, atât în UE, cât și dincolo de granițele sale. Directiva reprezintă o ocazie valoroasă de gestionare a PCN pe teritoriul Uniunii și de garantare a faptului că lanțurile de aprovizionare cu alimente satisfac nevoile tuturor.

Comisia pentru dezvoltare salută, în special, faptul că directiva se aplică furnizorilor, indiferent dacă aceștia se află în interiorul sau în afara UE. Furnizorii lanțurilor de aprovizionare cu alimente din UE care au sediul în țări din afara UE pot avea acces limitat la informații, cunoștințe juridice și fonduri, ceea ce îi face deosebit de vulnerabili față de PCN. Eliminarea acestui dezechilibru este esențială pentru a stabili condiții de concurență echitabile, care vor fi în beneficiul atât al producătorilor din UE, cât și al celor din afara acesteia, asigurând condiții de concurență echitabile, prevenind subcotarea prețurilor și asigurând un venit echitabil pentru agricultorii din toată lumea.

Uniunea Europeană s-a angajat în tratatele sale să contribuie la dezvoltarea durabilă și la obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD). Orice acceptare a PCN aplicate producătorilor din afara UE de consumatorii europeni ar contrazice angajamentul Uniunii în ceea ce privește coerența politicilor în favoarea dezvoltării și ar submina obiectivele de politică ale UE în țările sale partenere.

Includerea agricultorilor din afara UE este susținută pe deplin de argumente din evaluarea de impact a Comisiei, care prevede în secțiunea 6.3.3 că „neincluderea lor ar putea conduce la denaturarea concurenței și la reorientarea schimburilor comerciale; cumpărătorii ar fi stimulați să se aprovizioneze de la furnizori străini care nu ar fi protejați de normele PCN”. Prin urmare, este și în interesul furnizorilor din UE ca directiva să se aplice uniform tuturor furnizorilor. În această evaluare a impactului, Comisia avertizează, de asemenea, că „ignorarea dimensiunii internaționale a lanțurilor de aprovizionare ar putea conduce la excluderea practicilor relevante din sfera de acțiune a autorităților de aplicare a legii. Evaluarea de impact a Comisiei adaugă, de asemenea, că „considerentele discriminatorii militează, de asemenea, pentru includerea furnizorilor din țările terțe”. În acest context, amendamentele propuse mai jos au ca obiectiv să asigure faptul că se aplică norme clare atât agricultorilor din UE, cât și celor din afara acesteia.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, în etapele de producție, prelucrare, marketing, distribuție și comercializare cu amănuntul a produselor alimentare activează diferiți operatori. Lanțul este de departe cel mai important canal pentru transferarea produselor alimentare „de la fermă la consumator”. Operatorii respectivi efectuează tranzacții cu produse alimentare, mai exact cu produse agricole primare, inclusiv cu produse provenite din pescuit și acvacultură, care sunt enumerate în anexa I la tratat, destinate utilizării ca alimente, și cu alte produse alimentare care nu sunt enumerate în anexa respectivă, dar care sunt prelucrate din produse agricole în scopul utilizării ca alimente.

(3)  În cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, în etapele de producție, prelucrare, import, export, marketing, distribuție, comercializare cu amănuntul și vânzare către consumatorul final a produselor agroalimentare activează diferiți operatori. Lanțul este de departe cel mai important canal pentru transferarea produselor agroalimentare „de la fermă la consumator”. Operatorii respectivi efectuează tranzacții cu produse agricole și alimentare, mai exact cu produse agricole primare, inclusiv cu produse provenite din pescuit și acvacultură, care sunt enumerate în anexa I la tratat, destinate utilizării ca alimente, și cu alte produse alimentare care nu sunt enumerate în anexa respectivă, dar care sunt prelucrate din produse agricole în scopul utilizării ca alimente.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Numărul și dimensiunile operatorilor variază de la o etapă la alta a lanțului de aprovizionare cu alimente. Diferențele de putere de negociere sunt legate de diferitele grade de concentrare a operatorilor și pot permite exercitarea inechitabilă a puterii de negociere prin utilizarea practicilor comerciale neloiale. Practicile comerciale neloiale sunt deosebit de dăunătoare pentru operatorii mici și mijlocii din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Producătorii agricoli, care furnizează produsele agricole primare, sunt, în cea mai mare parte, întreprinderi mici și mijlocii.

(5)  Numărul și dimensiunile operatorilor variază de la o etapă la alta a lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Diferențele de putere de negociere sunt legate de diferitele grade de concentrare a operatorilor și pot permite exercitarea inechitabilă a puterii de negociere prin utilizarea practicilor comerciale neloiale. Practicile comerciale neloiale sunt deosebit de dăunătoare pentru operatorii mici și mijlocii din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, atât în Uniune, cât și în afara acesteia. Producătorii agricoli, care furnizează produsele agricole primare, sunt, deseori, actori mici și mijlocii din cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.

Justificare

Producătorii de alimente de dimensiuni mici și lucrătorii din țările în curs de dezvoltare sunt afectați în mod direct sau indirect de practici comerciale neloiale impuse de cei mai importanți actori din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a se reduce aplicarea unor astfel de practici și pentru a se contribui la asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru producătorii agricoli, ar trebui introdus la nivelul Uniunii un standard minim de protecție împotriva anumitor practici vădit neloiale. Acest standard ar fi în beneficiul tuturor producătorilor agricoli sau al oricărei persoane fizice sau juridice care furnizează produse alimentare, inclusiv al organizațiilor de producători și al asociațiilor de organizații de producători, cu condiția ca toate persoanele respectivese încadreze în definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii prevăzută în anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei12. Respectivii furnizori micro, mici și mijlocii sunt deosebit de vulnerabili față de practicile comerciale neloiale și sunt cel mai puțin în măsură să le facă față fără efecte negative asupra viabilității lor economice. Deoarece presiunea financiară asupra întreprinderilor mici și mijlocii cauzată de practicile comerciale neloiale trece adesea prin lanț și ajunge la producătorii agricoli, reglementările referitoare la practicile comerciale neloiale ar trebui să protejeze, de asemenea, furnizorii intermediari mici și mijlocii din etapele din avalul producției primare. De asemenea, protejarea furnizorilor intermediari ar trebui să evite consecințele nedorite (în special în ceea ce privește prețurile afectate de o creștere nejustificată) ale reorientării schimburilor comerciale dinspre producătorii agricoli și asociațiile lor, care produc produse prelucrate, spre furnizorii neprotejați.

(7)  Pentru a se reduce aplicarea unor astfel de practici, pentru a se contribui la asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru producătorii agricoli atât în Uniune, cât și în afara acesteia, pentru a preveni practicile nesigure și nesustenabile, condițiile de muncă precare și pentru a reduce riscurile referitoare la siguranța alimentară și risipa alimentară, în cadrul lanțurilor de aprovizionare cu alimente, ar trebui introdus la nivelul Uniunii un standard minim de protecție împotriva practicilor comerciale neloiale. Acest standard ar fi în beneficiul tuturor producătorilor agricoli sau al oricărei persoane fizice sau juridice care furnizează produse agricole și alimentare, inclusiv al organizațiilor de producători și al asociațiilor de organizații de producători, fărăle crească sarcina administrativă. Furnizorii micro, mici și mijlocii sunt deosebit de vulnerabili față de practicile comerciale neloiale și sunt cel mai puțin în măsură să le facă față fără efecte negative asupra viabilității lor economice. Deoarece presiunea financiară asupra întreprinderilor cauzată de practicile comerciale neloiale trece adesea prin lanț și ajunge la producătorii agricoli, reglementările referitoare la practicile comerciale neloiale ar trebui să protejeze, de asemenea, furnizorii intermediari din etapele din avalul producției primare. De asemenea, protejarea furnizorilor intermediari în Uniune și în afara acesteia ar trebui să evite consecințele nedorite (în special în ceea ce privește prețurile afectate de o creștere nejustificată) ale reorientării schimburilor comerciale dinspre producătorii agricoli și asociațiile lor, care produc produse prelucrate, spre furnizorii neprotejați.

__________________

 

12 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

 

Justificare

Practicile comerciale neloiale sunt un factor determinant al risipei alimentare, al practicilor nesigure și nesustenabile, al condițiilor de muncă precare și o amenințare la adresa veniturilor micilor producători și a lucrătorilor de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu alimente atât din Uniunea Europeană, cât și din întreaga lume. Mai mult, întrucât protecția urmează să fie extinsă ulterior la etapele din aval, aceasta poate fi extinsă la furnizori în general.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Furnizorii stabiliți în afara Uniunii ar trebui să se poată baza pe standardul minim al Uniunii atunci când vând produse alimentare unor cumpărători stabiliți în Uniune, pentru a evita efectele de denaturare generate de protejarea furnizorilor din Uniune.

(8)  Pentru a se asigura faptul că UE își îndeplinește obligația privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării în temeiul tratatului și angajamentele în temeiul obiectivelor de dezvoltare durabilă, furnizorii stabiliți în afara Uniunii ar trebui să se poată baza pe standardul minim al Uniunii atunci când vând produse agricole și alimentare unor cumpărători care comercializează și introduc produse pe piața UE, pentru a evita efectele de denaturare nedorite generate de protejarea furnizorilor din Uniune.

Justificare

Proporția tot mai mică a veniturilor care ajung la micii producători de alimente și la lucrătorii din țările în curs de dezvoltare și condițiile de lucru în care își desfășoară activitatea ca urmare a practicilor comerciale neloiale subminează politica de dezvoltare a Uniunii și obiectivele asumate în cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Dezechilibrul de putere din cadrul lanțului de aprovizionare și practicile comerciale neloiale ale supermarketurilor au consecințe grave, ceea ce generează și amplifică în mod semnificativ efectele sociale și de mediu negative în cele mai multe țări producătoare sărace, inclusiv negarea drepturilor fundamentale ale omului, discriminarea de gen, incapacitatea de a câștiga un venit de subzistență și programul de lucru prelungit.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Plângerile organizațiilor de producători sau ale asociațiilor de organizații de producători pot servi la protejarea identității membrilor individuali ai organizației care sunt furnizori mici și mijlocii și care se consideră expuși la practici comerciale neloiale. Așadar, autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să poată accepta să dea curs plângerilor unor astfel de entități și să protejeze în același timp drepturile procedurale ale pârâtului.

(14)  Plângerile organizațiilor de producători sau ale asociațiilor de organizații de producători, precum și ale organizațiilor care lucrează cu producători sau dețin o expertiză dovedită în practicile comerciale din lanțurile de aprovizionare cu alimente, inclusiv organizațiile neguvernamentale și ale societății civile sau orice altă parte interesată, pot servi la protejarea identității membrilor individuali ai organizației care sunt furnizori mici și mijlocii și care se consideră expuși la practici comerciale neloiale. Așadar, autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să poată accepta să dea curs plângerilor unor astfel de entități și să protejeze în același timp drepturile procedurale ale pârâtului.

Justificare

Amendamentul urmărește să extindă dreptul de a depune o plângere în numele unuia sau al mai multora dintre membrii lor la asociațiile reprezentative, deoarece majoritatea furnizorilor individuali nu dispun de mijloacele necesare pentru a acționa autonom.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezenta directivă se aplică anumitor practici comerciale neloiale utilizate în legătură cu vânzarea de produse alimentare de către un furnizor care este o întreprindere mică și mijlocie și un cumpărător care nu este o întreprindere mică și mijlocie.

2.  Prezenta directivă se aplică anumitor practici comerciale neloiale, inclusiv tranzacțiilor dintre organizațiile de producători sau cooperative și membrii acestora, utilizate în legătură cu vânzarea de produse agricole și alimentare de către un furnizor către un cumpărător.

Justificare

Extinderea domeniului de aplicare astfel încât să acopere toți cumpărătorii este esențială pentru a împiedica transmiterea practicilor comerciale neloiale de-a lungul lanțului de aprovizionare, fără nicio posibilitate de acces la mecanisme de reclamații pentru producătorii și furnizorii afectați („efectul de domino”). Includerea relațiilor dintre cooperative și membrii acestora este necesară în special în sectorul produselor lactate, în care cooperativele au dobândit, în multe cazuri, o putere de negociere semnificativă în raport cu membrii lor.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „cumpărător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care cumpără produse alimentare în scop comercial. Termenul „cumpărător” poate include un grup de astfel de persoane fizice și juridice;

(a)  „cumpărător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, care cumpără produse agricole sau alimentare în scop comercial, pentru a le introduce pe piața UE, indiferent de locul său de stabilire. Termenul „cumpărător” poate include un grup de astfel de persoane fizice și juridice;

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  „practici comerciale neloiale” înseamnă practicile care - deviază considerabil de la buna conduită comercială echitabilă, contravin bunei credințe și loialității în afaceri și sunt impuse unilateral de un cumpărător unui furnizor sau - impun sau încearcă să impună un transfer nejustificat și disproporționat al riscului economic al unui cumpărător către furnizor; sau un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile furnizorului în relația comercială înainte de contract, în timpul lui sau după încheierea acestuia;

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  un „acord de furnizare” înseamnă un acord scris între un furnizor și un cumpărător, care acoperă în mod clar și transparent aspectele relevante ale acordului comercial, inclusiv numele părților, drepturile și obligațiile acestora, prețul, durata, condițiile de livrare, condițiile de plată, precum și obiectul, executarea contractului și efectul încetării acestuia.

Justificare

Această definiție servește la dezvoltarea și monitorizarea celorlalte elemente propuse în directivă. Pentru a asigura transparența, este necesar să existe un contract scris care permite monitorizarea și soluționarea practicilor abuzive care sunt reglementate și interzise în directivă.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că sunt interzise următoarele practici comerciale:

1.  Statele membre se asigură că toate practicile comerciale neloiale sunt interzise, inclusiv cel puțin următoarele practici comerciale:

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un cumpărător anulează comenzi de produse alimentare perisabile cu un preaviz atât de scurt încât furnizorul nu are șanse rezonabile de a găsi un debușeu comercial alternativ pentru produsele respective;

(b)  un cumpărător anulează comenzi de produse alimentare perisabile cu un preaviz atât de scurt încât furnizorul nu are șanse rezonabile de a găsi un debușeu comercial alternativ pentru produsele respective la aceeași valoare;

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  cumpărătorul recurge la licitații electronice inverse, sau la reduceri duble, pentru a reduce prețurile; acestea nu sunt reglementate și nici nu garantează transparența tranzacțiilor, a stabilirii prețurilor și a participanților, în vederea achiziționării de produse agricole și agroalimentare de calitate și de origine certificată a UE, precum și de produse necertificate;

Justificare

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  un cumpărător schimbă unilateral și retroactiv termenele din acordul de furnizare referitoare la frecvența, calendarul sau volumul furnizării sau livrării, standardele de calitate sau prețurile produselor alimentare;

(c)  un cumpărător schimbă unilateral termenele din acordul de furnizare referitoare la frecvența, calendarul sau volumul furnizării sau livrării, standardele de calitate sau prețurile produselor alimentare sau condițiile de plată;

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  un furnizor plătește pentru irosirea de produse alimentare survenită într-un sediu al cumpărătorului, atunci când alimentele nu sunt irosite din neglijența sau vina furnizorului.

(d)  un furnizor plătește pentru irosirea de produse alimentare survenită după intrarea produselor în posesia cumpărătorului, atunci când alimentele nu sunt irosite din neglijența sau vina furnizorului.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  un cumpărător vinde un produs agroalimentar sub costul la care a fost achiziționat pentru a stimula vânzările altor produse („produs vândut în pierdere”);

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  un cumpărător pretinde, într-o manieră inconsecventă, că produsele nu îndeplinesc specificațiile legate de aspect pentru a anula sau a reduce termenii acordului de furnizare;

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc)  un cumpărător utilizează într-un mod excesiv de strict „criteriile de valabilitate minimă la primire” pentru a refuza o comandă convenită anterior sau pentru a refuza o comandă care, din motive care nu țin de furnizor, nu a fost procesată suficient de repede;

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dd)  un cumpărător cere furnizorilor să suporte costurile financiare ale previziunilor inexacte furnizate de cumpărător pentru ca furnizorul să își planifice producția pentru a îndeplini nevoile comenzilor previzionate.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Plângerea furnizorului trebuie adresată autorității de asigurare a conformității a statului membru în care este stabilit cumpărătorul suspectat de aplicarea unei practici comerciale interzise.

1.  Plângerea furnizorului trebuie adresată autorității de asigurare a conformității a statului membru în care este stabilit cumpărătorul suspectat de aplicarea unei practici comerciale interzise, fără ca acesta să suporte cheltuielile administrative și de procedură aferente.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Plângerea furnizorului care nu este stabilit în UE trebuie adresată autorității de aplicare a legii a oricărui stat membru. La primirea plângerii, autoritatea de aplicare a legii transmite plângerea autorității de aplicare a legii (dacă este diferită) a statului membru în care este stabilit cumpărătorul suspectat că ar fi implicat în practici comerciale interzise.

Justificare

Directiva se aplică și furnizorilor din afara UE, și, astfel, acest amendament le oferă acestora mecanismul de a depune o plângere. Acest aspect este esențial pentru a evita discriminarea între furnizorii din UE și cei din afara UE și pentru a evita denaturarea concurenței și reorientarea schimburilor comerciale. Acest aspect este important în ceea ce privește contribuirea la obligația privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării în temeiul tratatului și angajamentele în temeiul obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Atunci când cumpărătorul este stabilit în afara Uniunii, plângerea furnizorului trebuie adresată autorității de aplicare a legii a statului membru în care este stabilit. În cazurile în care furnizorul este stabilit în afara Uniunii, plângerea furnizorului poate fi adresată oricărei autorități de aplicare a legii desemnată.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dacă un membru/niște membri al/ai unei organizații de producători sau al/ai unei asociații de organizații de producători sau un membru/niște membri al/ai unui membru al unei astfel de organizații sau asociații consideră că este afectat/sunt afectați de o practică comercială interzisă, organizația de producători sau asociația de organizații de producători respectivă are dreptul de a depune o plângere.

2.  Dacă un membru/niște membri al/ai unei organizații de producători sau al/ai unei asociații de organizații de producători din Uniune și din afara acesteia sau un membru/niște membri al/ai unui membru al unei astfel de organizații sau asociații consideră că este afectat/sunt afectați de o practică comercială interzisă, organizația de producători sau asociația de organizații de producători respectivă, precum și organizațiile care lucrează cu producători sau care au o experiență dovedită în practicile comerciale din cadrul lanțurilor de aprovizionare cu alimente, inclusiv organizațiile neguvernamentale și ale societății civile sau alte organizații care acționează în numele producătorilor sau orice altă parte interesată, au dreptul de a depune o plângere.

Justificare

Pentru a combate frica și pentru a asigura accesul efectiv al actorilor vulnerabili, este esențial să se extindă dreptul de a depune o plângere la organizațiile care se ocupă de promovarea echității în cadrul lanțurilor de aprovizionare și care sprijină actorii vulnerabili, cum sunt micii producătorii de alimente și femeile. Este un aspect întâlnit în special în țările cu un nivel scăzut de guvernanță și cu un nivel ridicat de inegalitate.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4a.  Comisia elaborează un ghid multilingv, disponibil pe site-ul său, care explică modul de elaborare a unei plângeri și ce tip de informații trebuie furnizate autorităților respective de aplicare a legii pe teritoriul Uniunii pentru a decide dacă se poate iniția o anchetă oficială.

Justificare

IMM-urile nu au expertiza și cunoștințele de specialitate pentru a-și apăra drepturile. Acest lucru este valabil în special pentru IMM-urile din țările în curs de dezvoltare. De aceea, îndrumările și sprijinul Comisiei sunt indispensabile IMM-urilor pentru a proteja și a asigura respectarea drepturilor lor.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de instituire a unor criterii și a unei metodologii care să fie luată în considerare de autoritățile de aplicare a legii când impun sancțiuni pecuniare, având în vedere cel puțin elementele următoare: cifra de afaceri a contravenientului, beneficiile obținute de contravenient în urma practicii comerciale neloiale, numărul și statutul victimelor încălcării, utilizarea repetată a practicilor comerciale neloiale de către un cumpărător.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisa se asigură că DG AGRI deține o căsuță poștală funcțională disponibilă pe site-ul său pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) atât în interiorul Uniunii, cât și în afara acesteia, pentru a proteja și a asigura respectarea drepturilor lor împotriva practicilor comerciale neloiale1a, oferind informații despre proceduri. Toate informațiile relevante sunt furnizate în toate limbile oficiale ale UE.

 

______________

 

1a http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3b.  Comisia și autoritățile de aplicare a legii din statele membre aplică dispozițiile prezentei directive în strânsă cooperare. Alte modalități de cooperare în cadrul rețelei, inclusiv modalitățile de informare, consultare și alocare a cazurilor de practici comerciale neloiale transfrontaliere, sunt stabilite și revizuite de Comisie, în strânsă cooperare cu statele membre.

Justificare

O coordonare la nivelul UE este esențială pentru a asigura că practicile comerciale neloiale care implică actori din mai multe state membre și actori situați în afara UE sunt tratate în mod egal și că autoritățile de aplicare a legii sunt capabile să facă schimb de informații, să aloce cazuri de practici comerciale neloiale transfrontaliere și să își coordoneze abordarea. În plus, o rețea asigură un punct de contact pentru furnizorii din afara UE care nu sunt siguri la care autoritate națională de aplicare a legii să depună plângerea.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la data de 15 martie a fiecărui an, statele membre trimit Comisiei un raport privind practicile comerciale neloiale în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Raportul respectiv trebuie să conțină, în special, toate datele relevante referitoare la aplicarea și asigurarea respectării în statul membru în cauză în anul anterior a reglementărilor prevăzute în prezenta directivă.

1.  Până la data de 15 martie a fiecărui an, statele membre trimit Comisiei un raport privind practicile comerciale neloiale în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Raportul respectiv trebuie să conțină, în special, toate datele relevante referitoare la aplicarea și asigurarea respectării în statul membru în cauză în anul anterior a reglementărilor prevăzute în prezenta directivă, cu o atenție deosebită acordată practicilor comerciale neloiale transfrontaliere și impactului lor direct și indirect asupra furnizorilor, inclusiv asupra furnizorilor situați în afara Uniunii. Statele membre prezintă, de asemenea, un raport referitor la impactul punerii în aplicare a actualei directive asupra reducerii risipei alimentare, creșterii siguranței alimentare și promovării practicilor sustenabile în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  După cel puțin trei ani de la data aplicării prezentei directive, Comisia efectuează o evaluare a acesteia și prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind principalele constatări.

1.  La trei ani de la data aplicării prezentei directive, Comisia efectuează o evaluare a acesteia și prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind principalele constatări. Raportul acordă o atenție deosebită eficacității directivei în ceea ce privește protecția celor mai vulnerabili actori din întregul lanț de aprovizionare cu alimente împotriva practicilor comerciale neloiale, atât în interiorul Uniunii, cât și în afara acesteia. De asemenea, raportul evaluează contribuția directivei la reducerea risipei alimentare, la creșterea calității produselor alimentare și la promovarea practicilor sustenabile în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Raportul ia în considerare nevoia de revizuire a directivei, în special pentru a include noi forme de practici comerciale neloiale și pentru a utiliza datele privind costurile de producție și transmiterea prețurilor de-a lungul lanțului de aprovizionare cu produse agricole, pentru a stabili criterii de stabilire a prețurilor echitabile în cadrul unui acord de furnizare. Pe baza acestui raport, Comisia poate prezenta propuneri legislative adecvate.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Practici comerciale neloiale din cadrul relațiilor dintre întreprinderi din lanțul de aprovizionare cu alimente

Referințe

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

DEVE

13.9.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Linda McAvan

11.7.2018

Examinare în comisie

29.8.2018

 

 

 

Data adoptării

24.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

11

1

5

Membri titulari prezenți la votul final

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final

Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Adam Szejnfeld

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Asim Ademov, Andrea Bocskor

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

11

+

ALDE

Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

1

-

ECR

Eleni Theocharous

5

0

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Željana Zovko

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

17.9.2018

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Raportoare pentru aviz: Pilar Ayuso

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Fermierii din Uniunea Europeană au cea mai slabă poziție în lanțul alimentar din cauza puterii lor de negociere foarte scăzute. Politica agricolă comună (PAC) a introdus în ultimii ani noi dispoziții pentru a îmbunătăți poziția lor pe piață, promovând o mai mare concentrare a ofertei prin intermediul organizațiilor de producători.

Deși a avut loc o schimbare politică într-o direcție mai pozitivă, este încă loc de îmbunătățiri legislative și mai rămân multe de făcut pentru a ajunge la un echilibru optim între diferiții actori. Gradul ridicat de fragmentare a lanțului de aprovizionare cu produse agricole și alimentare, faptul că instrumentele de sprijin ale PAC se caracterizează printr-o abordare orientată către piață și volatilitatea tot mai mare a prețurilor sunt factori care fac să fie esențială garantarea unor condiții de concurență echitabile adecvate între furnizori și cumpărători.

Este important să se sublinieze că, în cazul fermierilor, practicile neloiale pot duce la pierderi economice, anulând beneficiile pe care le obțin în urma subvențiilor PAC, care sunt din ce în ce mai mult condiționate de sustenabilitatea ecologică. Există numeroase tipuri de practici neloiale, dar unele, cum ar fi vânzările în pierdere, sunt foarte des întâlnite, iar victimele au o marjă de manevră redusă pentru a reacționa împotriva lor din cauza lacunelor și incertitudinilor juridice. 

Este timpul ca Uniunea Europeană să reacționeze la această situație și să încerce să creeze un cadru juridic, care ar contribui la atingerea unui mai bun echilibru în cadrul lanțului alimentar. Practicile neloiale afectează rentabilitatea multor exploatații agricole din Uniunea Europeană, iar statele membre nu pot să închidă pur și simplu ochii în fața acestei situații. Așa-numita Inițiativă privind lanțul de aprovizionare, adoptată cu câțiva ani în urmă, a emis un set pozitiv de principii de bună practică, însă din nefericire este insuficientă pentru a combate în mod eficient practicile neloiale, atât timp cât nu este însoțită de sancțiuni în caz de nerespectare și nu există nicio posibilitate de a depune plângeri confidențiale. 

Trebuie să felicităm Comisia Europeană pentru că a făcut un prim pas introducând o legislație europeană în acest domeniu și propunând dispoziții minime pentru toate statele membre. Cu toate acestea, anumite aspecte ale propunerii ar trebui îmbunătățite, pentru ca aceasta să nu fie un simplu gest politic.

În primul rând, este foarte important ca textul juridic al UE să nu reducă progresele înregistrate deja în unele state membre în ceea ce privește combaterea practicilor neloiale. A permite administrațiilor naționale să ia măsuri care depășesc cerințele minime stabilite în directivă este un aspect esențial pentru raportoare. Unele țări au în vigoare reglementări care au îmbunătățit considerabil relațiile dintre toți actorii din lanțul de valori. 

În ceea ce privește domeniul de aplicare al propunerii, acesta este prea restrictiv, deoarece acoperă doar practicile abuzive ale marilor cumpărători în raport cu întreprinderile mici și mijlocii de aprovizionare. Raportoarea este de părere că protecția juridică a UE ar trebui extinsă pentru a acoperi întregul spectru al practicilor neloiale. 

Textul Comisiei nu abordează vânzările la prețuri inferioare costurilor, iar acesta este chiar principalul subiect al plângerilor fermierilor în legătură cu anumite practici arbitrare de promovare a produselor perisabile aplicate de marii cumpărători ca acțiuni menite să atragă clienți. 

Raportoarea este ferm convinsă că, fără contracte scrise, legislația UE nu ar fi niciodată eficace. Deși legislația privind PAC nu prevede încă contracte scrise obligatorii la nivelul UE, noua directivă ar trebui să reflecte măcar unele progrese realizate în cadrul organizării comune a piețelor agricole, care să le permită statelor membre să introducă obligativitatea încheierii de contracte scrise pe teritoriul lor. Raportoarea încurajează toate statele membre să introducă contracte obligatorii, urmând exemplul anumitor țări, cum ar fi Spania.

Pentru a garanta condiții de concurență echitabile în întreaga Uniune Europeană, statele membre ar trebui să aplice criterii uniforme pentru a calcula sancțiunile în cazul practicilor neloiale, fără a se aduce atingere competențelor naționale. Raportoarea propune o formulare asemănătoare celor care se regăsesc deja în textele legislative existente ale UE.

Transparența pe piață reprezintă, de asemenea, un element important de care ar trebui să se țină seama în legislația UE când este vorba despre practicile comerciale neloiale. Urmând exemplul anumitor dispoziții naționale deja adoptate, raportoarea propune ca toate statele membre să înființeze observatoare naționale ale lanțului agroalimentar pentru a monitoriza prețurile de pe piață și a detecta neregulile. Un astfel de instrument ar fi foarte util pentru a evalua punerea în aplicare a legislației în vederea revizuirilor viitoare și pentru a face schimb de date naționale. 

Posibilitatea de a proteja confidențialitatea unui producător care depune o plângere este un element esențial al propunerii Comisiei, care ar permite depunerea de plângeri fără ca „factorul teamă” să intre în joc. Raportoarea ar dori să consolideze textul Comisiei, pentru ca acest drept la confidențialitate să se aplice în mod automat. 

Printre alte modificări relevante aduse propunerii Comisiei, raportoarea ar dori, de asemenea, să sublinieze necesitatea ca în domeniul de aplicare al directivei să intre și cumpărătorii cu sediul în țări terțe care achiziționează produse din UE ce urmează să fie vândute pe piețele statelor membre. Scopul este de a evita situația în care unii cumpărători pot eluda dispozițiile UE prin simpla deplasare a locului de stabilire în afara UE.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, în etapele de producție, prelucrare, marketing, distribuție și comercializare cu amănuntul a produselor alimentare activează diferiți operatori. Lanțul este de departe cel mai important canal pentru transferarea produselor alimentare „de la fermă la consumator”. Operatorii respectivi efectuează tranzacții cu produse alimentare, mai exact cu produse agricole primare, inclusiv cu produse provenite din pescuit și acvacultură, care sunt enumerate în anexa I la tratat, destinate utilizării ca alimente, și cu alte produse alimentare care nu sunt enumerate în anexa respectivă, dar care sunt prelucrate din produse agricole în scopul utilizării ca alimente.

(3)  În cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, în etapele de producție, prelucrare, marketing, distribuție și comercializare cu amănuntul a produselor agricole sau alimentare activează diferiți operatori. Lanțul este de departe cel mai important canal pentru livrarea produselor. Operatorii respectivi efectuează tranzacții cu produse agricole sau alimentare, mai exact cu produse agricole primare, inclusiv cu produse provenite din pescuit și acvacultură, care sunt enumerate în anexa I la tratat, destinate utilizării ca alimente, cu alte produse alimentare care nu sunt enumerate în anexa respectivă, dar care sunt prelucrate din produse agricole în scopul utilizării ca produse agricole și alimentare.

 

(Modificarea sintagmei „lanțul de aprovizionare cu alimente” în „lanțul de aprovizionare agricol și alimentar” se aplică în întregul text. adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Numărul și dimensiunile operatorilor variază de la o etapă la alta a lanțului de aprovizionare cu alimente. Diferențele de putere de negociere sunt legate de diferitele grade de concentrare a operatorilor și pot permite exercitarea inechitabilă a puterii de negociere prin utilizarea practicilor comerciale neloiale. Practicile comerciale neloiale sunt deosebit de dăunătoare pentru operatorii mici și mijlocii din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Producătorii agricoli, care furnizează produsele agricole primare, sunt, în cea mai mare parte, întreprinderi mici și mijlocii.

(5)  Numărul și dimensiunile operatorilor variază de la o etapă la alta a lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Diferențele de putere de negociere sunt legate de diferitele grade de concentrare a operatorilor și pot permite exercitarea inechitabilă a puterii de negociere prin utilizarea practicilor comerciale neloiale. Practicile comerciale neloiale sunt deosebit de dăunătoare pentru operatorii mici și mijlocii și cu capitalizare medie din cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii. Cu toate acestea, toți operatorii, indiferent de dimensiunea lor economică, sunt vulnerabili la practicile comerciale neloiale.

Justificare

Pentru prima parte a amendamentului: a se vedea justificarea de la amendamentul 7. Cea de-a doua parte pregătește terenul pentru extinderea domeniului de aplicare la toți operatorii, indiferent de dimensiunea lor economică. Producătorii de alimente de dimensiuni mici și lucrătorii din țările în curs de dezvoltare sunt afectați în mod direct sau indirect de practici comerciale neloiale impuse de cei mai importanți actori din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Producătorii agricoli care furnizează produse agricole primare sunt, în cea mai mare parte, întreprinderi mici și mijlocii. Cu toate acestea, setul limitat de criterii utilizate pentru a defini întreprinderile mici și mijlocii este adesea depășit în cazul producției agricole, de exemplu atunci când se angajează lucrători sezonieri. Prin urmare, se justifică extinderea domeniului de aplicare al prezentei directive la întreprinderile cu capitalizare medie. Întreprinderile cu capitalizare medie sunt întreprinderi sau organizații de producători, cooperative sau asociații de organizații de producători cu o structură de dimensiuni medii și cu o rată a capitalului ridicată, cu până la 3 000 de angajați. În plus, întreprinderile cu capitalizare medie pot fi întreprinderi de familie. Întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile cu capitalizare medie au o putere de piață scăzută în comparație cu marii actori din cadrul lanțului de aprovizionare agricol sau alimentar.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a se reduce aplicarea unor astfel de practici și pentru a se contribui la asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru producătorii agricoli, ar trebui introdus la nivelul Uniunii un standard minim de protecție împotriva anumitor practici vădit neloiale. Acest standard ar fi în beneficiul tuturor producătorilor agricoli sau al oricărei persoane fizice sau juridice care furnizează produse alimentare, inclusiv al organizațiilor de producători și al asociațiilor de organizații de producători, cu condiția ca toate persoanele respective să se încadreze în definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii prevăzută în anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei12. Respectivii furnizori micro, mici și mijlocii sunt deosebit de vulnerabili față de practicile comerciale neloiale și sunt cel mai puțin în măsură să le facă față fără efecte negative asupra viabilității lor economice. Deoarece presiunea financiară asupra întreprinderilor mici și mijlocii cauzată de practicile comerciale neloiale trece adesea prin lanț și ajunge la producătorii agricoli, reglementările referitoare la practicile comerciale neloiale ar trebui să protejeze, de asemenea, furnizorii intermediari mici și mijlocii din etapele din avalul producției primare. De asemenea, protejarea furnizorilor intermediari ar trebui să evite consecințele nedorite (în special în ceea ce privește prețurile afectate de o creștere nejustificată) ale reorientării schimburilor comerciale dinspre producătorii agricoli și asociațiile lor, care produc produse prelucrate, spre furnizorii neprotejați.

(7)  Pentru a se reduce aplicarea unor astfel de practici și pentru a se contribui la asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru producătorii agricoli, ar trebui introdus la nivelul Uniunii un standard minim de protecție împotriva anumitor practici vădit neloiale. Acest standard ar fi în beneficiul tuturor producătorilor agricoli sau al oricărei persoane fizice sau juridice care furnizează produse alimentare, inclusiv al organizațiilor de producători și al asociațiilor de organizații de producători. Deoarece presiunea financiară asupra întreprinderilor cauzată de practicile comerciale neloiale trece adesea prin lanț și ajunge la producătorii agricoli, reglementările referitoare la practicile comerciale neloiale ar trebui să protejeze, de asemenea, furnizorii intermediari din etapele din avalul producției primare. De asemenea, protejarea furnizorilor intermediari ar trebui să evite consecințele nedorite (în special în ceea ce privește prețurile afectate de o creștere nejustificată) ale reorientării schimburilor comerciale dinspre producătorii agricoli și asociațiile lor, care produc produse prelucrate, spre furnizorii neprotejați.

__________________

 

12 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

 

Justificare

Acest amendament pregătește terenul pentru extinderea domeniului de aplicare la toți operatorii, indiferent de dimensiunea lor economică.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Furnizorii stabiliți în afara Uniunii ar trebui să se poată baza pe standardul minim al Uniunii atunci când vând produse alimentare unor cumpărători stabiliți în Uniune, pentru a evita efectele de denaturare generate de protejarea furnizorilor din Uniune.

(8)  Furnizorii stabiliți în afara Uniunii ar trebui să se poată baza pe standardul minim al Uniunii atunci când vând produse alimentare unor cumpărători stabiliți în Uniune, pentru a evita efectele de denaturare generate de protejarea furnizorilor din Uniune. De asemenea, politica Uniunii trebuie să fie coerentă cu angajamentele Uniunii în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Justificare

Proporția tot mai mică a veniturilor care ajung la micii producători de alimente și la lucrătorii din domeniu din țările în curs de dezvoltare și condițiile de lucru în care își desfășoară activitatea ca urmare a practicilor comerciale neloiale subminează politica de dezvoltare a Uniunii și obiectivele asumate în cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Reglementările relevante ar trebui să se aplice comportamentului de afaceri al operatorilor mai mari din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, adică al celor care nu sunt întreprinderi mici și mijlocii, deoarece acești operatori mai mari sunt cei care au o putere de negociere relativă mai mare atunci când fac schimburi comerciale cu furnizori mici și mijlocii.

(9)  Reglementările relevante ar trebui să se aplice tuturor operatorilor din cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.

Justificare

Acest amendament pregătește terenul pentru extinderea domeniului de aplicare la toți operatorii, indiferent de dimensiunea lor economică.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Deoarece majoritatea statelor membre au deja reglementări naționale referitoare la practicile comerciale neloiale, deși aceste reglementări diferă, este adecvată utilizarea directivei ca instrument de introducere a unui standard de protecție minim în dreptul Uniunii. Acest lucru ar trebui să le permită statelor membre să integreze normele relevante în propriile sisteme juridice naționale în așa fel încât rezultatul să fie un sistem coerent. Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a adopta și a aplica pe propriile teritorii legi naționale mai stricte care să protejeze furnizorii și cumpărătorii mici și mijlocii împotriva practicilor comerciale neloiale aplicate în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, cu condiția respectării limitelor dreptului Uniunii aplicabile funcționării pieței interne.

(10)  Deoarece majoritatea statelor membre au deja reglementări naționale referitoare la practicile comerciale neloiale, deși aceste reglementări diferă, este adecvată utilizarea directivei ca instrument de introducere a unui standard de protecție minim în dreptul Uniunii. Acest lucru ar trebui să le permită statelor membre să integreze normele relevante în propriile sisteme juridice naționale în așa fel încât rezultatul să fie un sistem coerent. Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a adopta și a aplica pe propriile teritorii legi naționale mai stricte care să protejeze toți furnizorii și cumpărătorii, indiferent de dimensiunea lor economică, împotriva practicilor comerciale neloiale aplicate în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, cu condiția respectării limitelor dreptului Uniunii aplicabile funcționării pieței interne.

Justificare

Acest amendament pregătește terenul pentru extinderea domeniului de aplicare la toți operatorii, indiferent de dimensiunea lor economică.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Deoarece practicile comerciale neloiale pot apărea în orice etapă a vânzării unui produs alimentar, adică atât înainte și după o tranzacție de vânzare, cât și în timpul ei, statele membre ar trebui să se asigure că dispozițiile prezentei directive se aplică acestor practici indiferent de momentul apariției lor.

(11)  Deoarece practicile comerciale neloiale pot apărea în orice etapă a vânzării unui produs agricol sau alimentar, adică atât înainte și după o tranzacție de vânzare, cât și în timpul ei, sau în legătură cu furnizarea de servicii în conexiune cu procesul de vânzare de către cumpărător către furnizor, statele membre ar trebui să se asigure că dispozițiile prezentei directive se aplică acestor practici indiferent de momentul apariției lor.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Când se decide dacă o practică comercială individuală este considerată neloială, este important să se reducă riscul de a se limita utilizarea acordurilor echitabile și generatoare de rezultate bune în materie de eficiență stabilite prin consimțământul părților. Prin urmare, este oportun să se facă distincția între practicile prevăzute în termene clare și lipsite de ambiguitate în acordurile de furnizare dintre părți și practicile aplicate după începerea tranzacției, fără un acord prealabil în termene clare și lipsite de ambiguitate, astfel încât să fie interzise doar modificările unilaterale și retrospective ale acelor termene relevante ale acordului de furnizare. Totuși, anumite practici comerciale sunt considerate inechitabile prin însăși natura lor și nu ar trebui să facă obiectul libertății contractuale a părților de a devia de la ele.

(12)  Când se decide dacă o practică comercială individuală este considerată neloială, este important să se reducă riscul de a se limita utilizarea acordurilor echitabile și generatoare de rezultate bune în materie de eficiență stabilite prin consimțământul părților. Prin urmare, este oportun să se facă distincția între practicile prevăzute în termene clare și lipsite de ambiguitate în acordurile de furnizare dintre părți și practicile aplicate după începerea tranzacției, fără un acord prealabil în termene clare și lipsite de ambiguitate, astfel încât să fie interzise doar modificările unilaterale și retrospective ale acelor termene relevante ale acordului de furnizare. Totuși, anumite practici comerciale sunt considerate inechitabile prin însăși natura lor și nu ar trebui să facă obiectul libertății contractuale a părților de a devia de la ele. În plus, furnizorii nu ar trebui să fie constrânși atunci când își exprimă consimțământul cu privire la un acord de furnizare.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a se asigura o punere în aplicare eficace a interdicțiilor prevăzute în prezenta directivă, statele membre ar trebui să desemneze o autoritate responsabilă cu asigurarea respectării lor. Autoritatea ar trebui să poată acționa fie din proprie inițiativă, fie în urma unor plângeri depuse de părți afectate de practici comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Atunci când, din teama de răzbunare, reclamantul solicită ca identitatea sa să rămână confidențială, autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să dea curs unei astfel de solicitări.

(13)  Pentru a se asigura o punere în aplicare eficace a interdicțiilor prevăzute în prezenta directivă, statele membre ar trebui să desemneze o autoritate responsabilă cu asigurarea respectării lor. Autoritatea ar trebui să poată acționa fie din proprie inițiativă, fie în urma unor plângeri depuse de părți afectate de practici comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. De fiecare dată când se depune o plângere, autoritatea de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să se asigure că identitatea reclamantului rămâne anonimă.

Justificare

Acest amendament garantează caracterul anonim al plângerilor.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Pentru a asigura aplicarea eficientă a interzicerii practicilor comerciale neloiale, autoritățile de asigurare a conformității desemnate ar trebui să dispună de toate resursele, personalul și expertiza necesare.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Plângerile organizațiilor de producători sau ale asociațiilor de organizații de producători pot servi la protejarea identității membrilor individuali ai organizației care sunt furnizori mici și mijlocii și care se consideră expuși la practici comerciale neloiale. Așadar, autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să poată accepta să dea curs plângerilor unor astfel de entități și să protejeze în același timp drepturile procedurale ale pârâtului.

(14)  Plângerile organizațiilor de producători sau furnizori sau ale asociațiilor de astfel de organizații pot servi la protejarea identității membrilor individuali ai organizației sau ai exploatațiilor agricole familiale care sunt furnizori mici și mijlocii și care se consideră expuși la practici comerciale neloiale. Așadar, autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să poată accepta să dea curs plângerilor unor astfel de entități și să protejeze în același timp drepturile procedurale ale pârâtului.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să dețină competențele necesare pentru a putea colecta în mod eficace orice informație factuală prin intermediul unor cereri de informații. Autoritățile respective ar trebui să aibă competența de a ordona încetarea practicii interzise, după caz. Existența unui factor disuasiv, cum ar fi competența de a aplica amenzi și publicarea rezultatelor investigațiilor, poate încuraja schimbarea de comportament și soluționarea problemei înaintea declanșării unui litigiu între părți și, prin urmare, ar trebui să se numere printre competențele autorităților de asigurare a conformității. Comisia și autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să coopereze îndeaproape pentru a asigura adoptarea unei abordări comune în ceea ce privește aplicarea reglementărilor prevăzute în prezenta directivă. În special, autoritățile de asigurare a conformității ar trebui să își ofere asistență reciprocă, de exemplu prin împărtășirea de informații și prin participarea la investigațiile cu o dimensiune transfrontalieră.

(15)  Autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să dețină competențele necesare pentru a putea colecta în mod eficace orice informație factuală prin intermediul unor cereri de informații. Pentru punerea în aplicare eficientă a prezentei directive, autoritățile de asigurare a conformității ar trebui să aibă competența de a interzice o practică comercială neloială, de a aplica amenzi și sancțiuni și de a publica rezultatele investigațiilor pe care le efectuează. Aceste competențe pot avea un efect disuasiv și încuraja schimbarea de comportament și soluționarea problemei înaintea declanșării unui litigiu între părți și, prin urmare, ar trebui să se numere printre competențele autorităților de asigurare a conformității. Autoritățile de asigurare a conformității ar trebui să ia în considerare încălcarea repetată a prezentei directive. Comisia și autoritățile de asigurare a conformității din statele membre ar trebui să coopereze îndeaproape pentru a asigura adoptarea unei abordări comune în ceea ce privește aplicarea reglementărilor prevăzute în prezenta directivă, în special în ceea ce privește amenzile și sancțiunile. În special, autoritățile de asigurare a conformității ar trebui să își ofere asistență reciprocă, de exemplu prin împărtășirea de informații și prin participarea la investigațiile cu o dimensiune transfrontalieră.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Autoritățile de asigurare a conformității ar trebui să aplice sancțiuni disuasive și proporționale entităților care încalcă reglementările prevăzute în prezenta directivă. La stabilirea sancțiunii, ar trebui să se țină seama de încălcările repetate ale reglementărilor de către o entitate comercială.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  În interesul aplicării eficace a politicii în ceea ce privește practicile comerciale neloiale în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, Comisia ar trebui să revizuiască aplicarea prezentei directive și să prezinte un raport către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. De asemenea, în cadrul revizuirii ar trebui să se analizeze dacă ar fi justificată, în viitor, protejarea cumpărătorilor mici și mijlocii de produse alimentare din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente – în plus față de protejarea furnizorilor mici și mijlocii,

(19)  În interesul aplicării eficace a politicii în ceea ce privește practicile comerciale neloiale în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, Comisia ar trebui să revizuiască aplicarea prezentei directive și să prezinte un raport către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. De asemenea, în cadrul revizuirii ar trebui să se analizeze o posibilă extindere a listei cu practici comerciale neloiale interzise prevăzute de prezenta directivă și dacă ar fi justificată, în viitor, protejarea cumpărătorilor mici și mijlocii de produse alimentare din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente – în plus față de protejarea furnizorilor mici și mijlocii,

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezenta directivă se aplică anumitor practici comerciale neloiale utilizate în legătură cu vânzarea de produse alimentare de către un furnizor care este o întreprindere mică și mijlocie și un cumpărător care nu este o întreprindere mică și mijlocie.

2.  Prezenta directivă se aplică anumitor practici comerciale neloiale utilizate în legătură cu vânzarea de produse alimentare de către un furnizor către un cumpărător.

Justificare

Este esențial ca directiva să acopere toți operatorii din lanțul de aprovizionare cu alimente pentru a preveni transferarea PCN de-a lungul lanțului de aprovizionare și mutarea activităților comerciale pentru a eluda normele care interzic PCN. Schimbarea sintagmei „operatorii mici și mijlocii” cu „toți operatorii” ar trebui să se aplice în întregul text.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „cumpărător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care cumpără produse alimentare în scop comercial. Termenul „cumpărător” poate include un grup de astfel de persoane fizice și juridice;

(a)  „cumpărător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, indiferent de locul de stabilire al persoanei respective, care cumpără produse agricole și alimentare în scop comercial în vederea prelucrării, distribuției sau vânzării cu amănuntul în Uniune și/sau care prestează în Uniune servicii legate de aceste produse; termenul „cumpărător” poate include un grup de astfel de persoane fizice și juridice;

Justificare

Acest amendament urmărește includerea în domeniul de aplicare al directivei a operatorilor care, deși sunt stabiliți în afara UE, cumpără și vând produse pe piața UE. Astfel s-ar evita ca un cumpărător să poată ieși din domeniul de aplicare al directivei prin simpla deplasare a locului său de stabilire în afara UE.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „furnizor” înseamnă orice producător agricol sau orice persoană fizică sau juridică ce vinde produse alimentare, indiferent de locul său de stabilire. Termenul „furnizor” poate include un grup de astfel de producători agricoli sau de astfel de persoane fizice și juridice, inclusiv organizațiile de producători și asociațiile de organizații de producători;

(b)  „furnizor” înseamnă orice producător agricol, operator din sectorul prelucrării sau orice persoană fizică sau juridică, stabilită în Uniune, care vinde produse alimentare; termenul „furnizor” poate include un grup de astfel de producători agricoli sau de astfel de persoane fizice și juridice, inclusiv organizațiile de producători, asociațiile de organizații de producători sau cooperativele agricole;

Justificare

Doar furnizorii stabiliți în UE ar trebui să fie protejați de statele membre, întrucât furnizorii europeni nu beneficiază de egalitate de tratament în țări terțe. Cooperativele au propria lor identitate juridică și ar trebui să intre sub incidența acestui articol.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „întreprindere mică și mijlocie” înseamnă o întreprindere în sensul definițiilor microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute în anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei14;

eliminat

__________________

 

14 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

 

Justificare

În conformitate cu amendamentele care extind domeniul de aplicare al directivei, nu este necesar să se definească IMM-urile.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  „dependență economică” înseamnă o relație în care cumpărătorul este responsabil de cel puțin 30 % din cifra de afaceri a furnizorului;

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „produse alimentare” înseamnă produsele enumerate în anexa I la tratat destinate utilizării ca alimente, precum și produsele care nu sunt enumerate în anexa respectivă, dar care sunt prelucrate din produsele respective în scopul utilizării ca alimente;

(d)  „produse agricole sau alimentare” înseamnă produsele enumerate în anexa I la tratat destinate utilizării ca alimente, produsele care nu sunt enumerate în anexa respectivă, dar care sunt prelucrate din produsele respective în scopul utilizării ca alimente, precum și produsele agricole;

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „produse alimentare perisabile” înseamnă produse alimentare care vor deveni improprii pentru consumul uman dacă nu sunt depozitate, tratate, ambalate sau conservate în alt mod pentru a nu deveni improprii.

(e)  „produse alimentare perisabile” înseamnă produse agricole și alimentare care sunt în mod natural adecvate pentru comercializare și consum o perioadă de până la treizeci de zile sau care necesită o temperatură sau condiții de ambalare reglementate pentru depozitare și/sau comercializare și/sau transport;

Justificare

Scopul acestui amendament este de a oferi clarificări.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  „produse neperisabile” înseamnă alte produse decât produsele alimentare perisabile;

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  „practică comercială neloială” înseamnă orice practică ce deviază de la buna conduită comercială, contravine bunei credințe și corectitudinii și este impusă unilateral de un partener comercial asupra unei alte părți;

Justificare

Este esențial să se introducă o definiție a practicilor comerciale neloiale și o interdicție generală a acestor practici, pentru a împiedica actorii puternici din lanțul de aprovizionare să creeze noi forme de PCN pentru a eluda directiva.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că sunt interzise următoarele practici comerciale:

1.  Statele membre se asigură că sunt interzise cel puțin următoarele practici comerciale neloiale:

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  un cumpărător plătește furnizorului produsele alimentare perisabile după mai mult de 30 de zile calendaristice de la primirea facturii furnizorului sau după mai mult de 30 de zile calendaristice de la data livrării produselor alimentare perisabile, fiind luată în calcul data mai târzie. Interdicția nu aduce atingere:

(a)  un cumpărător plătește furnizorului produsele agricole sau alimentare perisabile după mai mult de 30 de zile calendaristice de la primirea facturii furnizorului sau după mai mult de 30 de zile calendaristice de la data livrării produselor agricole sau alimentare perisabile, fiind luată în calcul data mai târzie. Interdicția nu aduce atingere:

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  un cumpărător plătește furnizorului produsele neperisabile după mai mult de 60 de zile calendaristice de la primirea facturii furnizorului sau după mai mult de 60 de zile calendaristice de la data livrării produselor alimentare perisabile, fiind luată în calcul data mai târzie. Această interdicție nu aduce atingere:

 

- consecințelor plății întârziate și căilor de atac prevăzute de Directiva 2011/7/UE;

 

- opțiunii de care dispune un cumpărător și un furnizor de a conveni asupra unei clauze de repartizare a valorii în sensul articolului 172 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

Justificare

Acest amendament extinde domeniul de aplicare al directivei la produsele neperisabile, fără a aduce atingere Directivei 2011/7/UE privind întârzierea în efectuarea plăților și clauzei privind „repartizarea valorii” introduse în Regulamentul privind OCP.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un cumpărător anulează comenzi de produse alimentare perisabile cu un preaviz atât de scurt încât furnizorul nu are șanse rezonabile de a găsi un debușeu comercial alternativ pentru produsele respective;

(b)  un cumpărător anulează comenzi de produse agricole sau alimentare perisabile cu un preaviz atât de scurt încât furnizorul nu are șanse rezonabile de a găsi un debușeu comercial alternativ pentru produsele respective;

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  un cumpărător schimbă unilateral și retroactiv termenele din acordul de furnizare referitoare la frecvența, calendarul sau volumul furnizării sau livrării, standardele de calitate sau prețurile produselor alimentare;

(c)  un cumpărător schimbă unilateral și retroactiv termenele din acordul de furnizare referitoare la frecvența, calendarul sau volumul furnizării sau livrării, standardele de calitate sau prețurile produselor agricole și alimentare sau termenele de plată;

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) un cumpărător vinde produse agricole sau alimentare la prețuri inferioare costurilor;

Justificare

Este revendicarea cea mai des întâlnită a sectorului agricol și ar trebui să intre sub incidența prezentei directive.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  un furnizor plătește pentru irosirea de produse alimentare survenită într-un sediu al cumpărătorului, atunci când alimentele nu sunt irosite din neglijența sau vina furnizorului.

(d)  un furnizor plătește pentru irosirea de produse agricole sau alimentare survenită într-un sediu al cumpărătorului, atunci când alimentele nu sunt irosite din neglijența sau vina furnizorului.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) un cumpărător reziliază unilateral acordul de furnizare;

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) un cumpărător informează furnizorul cu privire la orice tratament diferențiat pe care cumpărătorul îl acordă sau intenționează să îl acorde în legătură cu mărcile concurente deținute sau gestionate de acesta; tratamentul diferențiat include cel puțin orice măsuri sau comportamente specifice ale cumpărătorului referitoare la următoarele: (a) listare, (b) spațiul de stocare și (c) marjele comerciale;

Justificare

Această practică comercială neloială este preluată din articolul 6 din regulamentul propus privind intermediarii online. Astfel cum s-a explicat anterior, concurența echitabilă între mărcile independente și mărcile proprii ale comercianților cu amănuntul este esențială pentru a stimula inovarea și concurența pe baza meritelor. În cazul în care comercianții integrați vertical acordă avantaje comerciale propriilor mărci, furnizorii mărcilor independente ar trebui, cel puțin, să fie informați de existența și extinderea acestora pentru a-și adapta strategiile concurențiale la aceste condiții de concurență inechitabile.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc)  un cumpărător reduce, într-un mod lipsit de transparență, cantitatea și/sau valoarea produselor agricole sau alimentare cu o calitate standard;

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dd)  un cumpărător amenință cu aplicarea unor represalii comerciale sau aplică astfel de represalii împotriva furnizorului în cazul în care acesta din urmă își exercită drepturile contractuale și legale, inclusiv depunerea de reclamații și cooperarea cu autoritățile naționale de asigurare a conformității;

Justificare

Această practică comercială neloială trebuie inclusă pentru a proteja furnizorii de represaliile comerciale (de exemplu, reducerea parțială a cantităților comandate sau încetarea contractului de furnizare) atunci când întreprind acțiuni juridice pentru a-și exercita drepturile contractuale și drepturile susținute de prezenta directivă.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera de (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(de)  un cumpărător condiționează cooperarea comercială și încheierea unui acord de furnizare de compensarea în bunuri și servicii;

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera df (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(df)  un cumpărător impune furnizorilor să suporte costurile financiare ale previziunii inexacte furnizate de cumpărător;

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dg (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dg)  un cumpărător reduce parțial sau total achiziții efectuate în temeiul unor contracte existente pentru a impune modificarea unui contract existent sau pentru a negocia un nou contract;

Justificare

Această practică comercială neloială este preluată din Cartea verde a Comisiei privind combaterea practicilor comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare între întreprinderi cu produse alimentare și nealimentare în Europa (secțiunea 5.6) și din SCI. Adesea, cumpărătorii nici nu trebuie să înceteze acordul de furnizare pentru a obține avantaje inechitabile, este suficient doar să reducă volumul achiziționat.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dh)  un cumpărător efectuează activități de comunicare sau promoționale sau aplică politici comerciale care sunt sau care ar putea fi în detrimentul reputației produselor cu indicație geografică în temeiul Regulamentului (UE) 1151/20121a, al Regulamentului (CE) 110/20081b sau al Regulamentului (UE) 251/20141c.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

 

1b Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16).

 

1c Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului (JO L 84, 20.03.2014, p. 14).

Justificare

Indicațiile geografice sunt adesea supuse unei game variate de practici care au ca efect devalorizarea imaginii acestora, cum ar fi vânzările sub costul de producție, licitațiile câștigate de ofertanții care practică cele mai scăzute prețuri, promoții nechibzuite etc.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera di (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(di)  un cumpărător furnizează un bilet la ordin necompletat pentru materiile prime transferate, iar furnizorul nu este obligat să emită o asigurare pentru produsele agricole sau alimentare transferate, dar încă neplătite;

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dj (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dj)  un cumpărător percepe o taxă pentru includerea produselor agricole sau alimentare ale furnizorului;

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dk (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dk)  un cumpărător returnează produsele furnizate, dar nevândute, impune taxe pentru eliminarea unor astfel de produse, percepe furnizorului taxe pentru produsele neutilizate care au expirat – cu excepția produselor care sunt întâi furnizate comerciantului – precum și pentru produsele a căror vânzare furnizorul a solicitat-o în mod expres și despre care furnizorul a fost avertizat în scris că pot să expire din cauza rulajului scăzut;

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dl (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dl)  un cumpărător percepe o taxă pentru livrarea produselor agricole sau alimentare în alt punct de livrare decât cel convenit;

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dm (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dm)  un cumpărător percepe o taxă pentru stocarea și manipularea după livrare a produselor agricole sau alimentare;

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dn (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dn)  un cumpărător percepe o taxă pentru reducerea rulajului, a vânzărilor sau a marjei furnizorului din cauza scăderii vânzărilor unui anumit produs agricol sau alimentar;

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera do (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(do)  un cumpărător vinde consumatorului final produse agricole sau alimentare la un preț mai mic decât orice preț de achiziție din lanțul de aprovizionare al produsului în cauză care este supus TVA, cu excepția cazului produselor care se apropie de data de expirare, al retragerii produsului agricol sau alimentar din gamă sau al lichidării totale ca urmare a închiderii unei unități de vânzare;

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera dp (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dp)  un cumpărător condiționează încheierea unui acord de furnizare și cooperarea comercială de impunerea obligației de a participa la operațiuni de reduceri sau solduri prin reducerea prețului de achiziție în detrimentul furnizorului;

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că următoarele practici comerciale sunt interzise dacă nu fac obiectul unui consens în termene clare și lipsite de ambiguitate la încheierea acordului de furnizare:

2.  Statele membre se asigură că următoarele practici comerciale sunt interzise dacă nu fac obiectul unui consens în termene clare și lipsite de ambiguitate la încheierea acordului de furnizare sau dacă sunt rezultatul dependenței economice a furnizorului de cumpărător, ceea ce îi permite cumpărătorului să impună aceste condiții:

Justificare

Amendamentul urmărește să clarifice faptul că practicile enumerate la articolul 3 alineatul (2) ar trebui interzise și în cazul în care acordul dintre cele două părți este rezultatul dependenței economice a furnizorului.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  un cumpărător returnează unui furnizor produsele alimentare nevândute;

(a)  un cumpărător returnează unui furnizor produsele agricole și alimentare nevândute;

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  un cumpărător refuză să accepte sau să preia cantitatea convenită de produse agricole sau alimentare în conformitate cu planul de achiziție convenit, adică la scadența obligației furnizorului de a livra, cu excepția cazurilor justificate prevăzute în acordul de furnizare;

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  cumpărătorul elimină produse din lista produselor convenite pe care furnizorul le livrează clientului sau reduce în mod semnificativ o comandă a unui anumit produs agricol sau alimentar fără să transmită o notificare prealabilă, în scris, în termenul specificat în contract sau într-un termen de cel puțin 30 de zile în cazul în care termenul nu este prevăzut în contract;

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un cumpărător aplică furnizorului o taxă pentru a stoca, afișa sau lista produsele alimentare ale furnizorului;

(b)  un cumpărător aplică unui furnizor o taxă pentru a stoca, afișa și/sau plasa produsele agricole sau alimentare ale furnizorului pe rafturile din spațiul cumpărătorului, cu excepția cazului în care furnizorul solicită în mod explicit cumpărătorului să depoziteze, să afișeze și/sau să îi plaseze produsele pe un anumit raft la punctul de vânzare al cumpărătorului;

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  un cumpărător divulgă unor părți terțe sau utilizează abuziv, intenționat sau din neglijență, informații confidențiale referitoare la contractul de furnizare, inclusiv secrete comerciale împărtășite cumpărătorului de către furnizor;

Justificare

Această practică se regăsea în Cartea verde a Comisiei privind practicile comerciale neloiale.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  un cumpărător recurge la represalii de ordin comercial împotriva furnizorului sau îl amenință pe acesta cu astfel de represalii, prin practici precum scoaterea de pe listă a produselor, oprirea serviciilor de schimb de date, promoții excesive, plăți întârziate, deduceri unilaterale și/sau blocarea promoțiilor, pentru a obține condiții mai bune în temeiul contractelor existente sau atunci când negociază un nou contract;

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc)  un cumpărător impune sau încearcă să impună un transfer nejustificat sau disproporționat al riscurilor sale economice către furnizor;

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  un furnizor plătește pentru promovarea produselor alimentare vândute de cumpărător. Înaintea acțiunii de promovare și dacă acțiunea respectivă este inițiată de cumpărător, acesta precizează perioada promoției și cantitatea de produse alimentare pe care preconizează că o va comanda;

(c)  un furnizor plătește pentru promovarea produselor agricole sau alimentare vândute de cumpărător. Înaintea acțiunii de promovare și dacă acțiunea respectivă este inițiată de cumpărător, acesta precizează perioada promoției și cantitatea de produse agricole sau alimentare pe care preconizează că o va comanda;

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  un furnizor plătește pentru comercializarea produselor alimentare de către cumpărător.

(d)  un furnizor plătește pentru comercializarea produselor agricole sau alimentare de către cumpărător.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  un cumpărător transferă costurile de transport și de depozitare furnizorului sau producătorului.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Statele membre se asigură că clauzele contractuale sau practicile care exclud plata unei dobânzi pentru efectuarea cu întârziere a plăților sunt interzise în conformitate cu dispozițiile articolului 7 din Directiva 2011/7/UE.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Relații contractuale

 

1.   Un furnizor poate solicita ca orice livrare din produsele sale agricole și alimentare către un cumpărător să facă obiectul unui contract scris între părți și/sau al unei oferte scrise de contract din partea primului cumpărător.

 

2.   Orice contract sau ofertă de contract menționat(ă) la alineatul (1):

 

(a)   se întocmește anterior livrării;

 

(b)   se întocmește în scris; și

 

(c)   cuprinde, îndeosebi, următoarele elemente:

 

(i)   prețul datorat pentru livrare, care:

 

-   este fix și este stabilit în contract; și/sau

 

-   se calculează prin combinarea mai multor factori stabiliți în contract, care ar putea include indicatori de piață ce reflectă schimbările condițiilor de piață, cantitatea de produse livrate și calitatea sau compoziția produselor agricole livrate;

 

(ii)   cantitatea și calitatea produselor în cauză care pot sau trebuie să fie livrate, precum și calendarul acestor livrări;

 

(iii)   durata contractului, care poate fi determinată sau nedeterminată, inclusiv clauze de reziliere;

 

(iv)   detaliile privind termenele și modalitățile de plată;

 

(v)   modalitățile de colectare sau de livrare a produselor agricole; și

 

(vi)   dispozițiile aplicabile în caz de forță majoră.

 

3.   Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere articolelor 148 și 168 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

 

4.   Statele membre pot identifica, promova și face schimb de bune practici în ceea ce privește încheierea de contracte pe termen lung, în vederea consolidării poziției de negociere a producătorilor în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.

Justificare

Amendamentul, în conformitate cu Regulamentul privind OCP unică, le oferă tuturor furnizorilor (nu doar fermierilor) posibilitatea de a solicita contracte scrise, permițând, de asemenea, statelor membre să încurajeze încheierea de contracte între diverși actori din lanțul de aprovizionare agricol și alimentar.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3b

 

Practici comerciale neloiale generalizate

 

Statele membre se asigură că sunt interzise următoarele practici comerciale neloiale generalizate:

 

(a)   cele care impun sau încearcă să impună un transfer nejustificat sau disproporționat al riscurilor economice ale unui cumpărător către furnizor; sau

 

(b)   cele care impun sau încearcă să impună asupra furnizorului un dezechilibru semnificativ între drepturi și obligații în cadrul relației comerciale înainte de contract, în timpul acestuia sau după acesta.

Justificare

1) Această practică comercială neloială generalizată este preluată din definiția PCN din expunerea de motive și Cartea verde a Comisiei privind combaterea practicilor comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare între întreprinderi cu produse alimentare și nealimentare în Europa (secțiunea 5.4) și din SCI; 2) Acest PCN este extras din articolul L442-6 al codului comercial francez. Un dezechilibru semnificativ în cadrul unei relații comerciale poate apărea, de exemplu, atunci când contractul prevede condiții ambigue care oferă cumpărătorului opțiunea de a executa sau a modifica contractul.

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează o autoritate publică pentru a asigura conformitatea la nivel național cu interdicțiile prevăzute la articolul 3 („autoritatea de asigurare a conformității”).

Fiecare stat membru desemnează o singură autoritate publică pentru a asigura conformitatea la nivel național cu interdicțiile prevăzute la articolul 3 („autoritatea de asigurare a conformității”).

Justificare

Este necesar să se stabilească o singură autoritate publică de control, întrucât existența mai multor autorități de asigurare a conformității în statele membre ar putea duce la o lipsă de omogenitate și ar putea reduce eficacitatea controalelor.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre se asigură că autoritatea de asigurare a conformității desemnată dispune de resursele necesare, inclusiv de un buget suficient și de expertiză pentru a-și îndeplini obligațiile.

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Autoritatea competentă

 

1.   Autoritatea de asigurare a conformității a statului membru în care este stabilit un cumpărător suspectat că ar fi implicat în practici comerciale interzise are competența de a investiga practicile comerciale neloiale în care este implicat cumpărătorul.

 

2.   Dacă un furnizor își livrează produsele unui destinatar care are legătură cu cumpărătorul dar este stabilit într-un stat membru care nu corespunde cu locul de stabilire al cumpărătorului suspectat că ar fi implicat în practici comerciale interzise, autoritatea de asigurare a conformității din statul membru respectiv are competența de a investiga practicile comerciale neloiale în care este implicat cumpărătorul. Destinatarul produselor este considerat răspunzător solidar pentru orice încălcări comise.

 

3.   În cazul în care cumpărătorul este stabilit în afara Uniunii, autoritatea de asigurare a conformității din statul membru în care este stabilit furnizorul are competența de a investiga practicile comerciale neloiale comise împotriva furnizorului.

 

4.   De asemenea, autoritatea competentă are competența de a investiga practicile comerciale neloiale în ceea ce privește furnizarea de servicii legate de acordul de furnizare. Cumpărătorul și, în funcție de caz, partea terță reprezentată de destinatarul bunurilor sunt considerați responsabili în mod solidar pentru orice încălcări comise de un furnizor terț al serviciilor conexe.

Justificare

Acest aspect vizează normele în materie de jurisdicție, iar alineatul (4) garantează că acordurile privind serviciile intră sub controlul autorităților și că operatorii din afara UE nu evită de facto jurisdicția UE refuzând să se supună deciziilor adoptate de autoritățile competente (dacă nu operează în statul membru în care este stabilită autoritatea respectivă, orice amendă sau măsură corectivă adoptată de autoritate riscă să nu fie pusă în aplicare). Acest alineat nou garantează că serviciile urmează contractul de furnizare în ceea ce privește jurisdicția și responsabilitatea solidară; prin urmare, acordurile alianțelor internaționale privind serviciile vor fi investigate de autoritățile naționale ale membrilor din UE ai alianței, iar aceștia din urmă vor fi trași la răspundere împreună cu alianța (altfel, o alianță de cumpărători din UE bazată în Elveția poate să nu respecte fățiș toate deciziile autorităților competente ale UE atâta timp când nu deține active pe teritoriul autorității competente).

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Plângerea furnizorului trebuie adresată autorității de asigurare a conformității a statului membru în care este stabilit cumpărătorul suspectat de aplicarea unei practici comerciale interzise.

1.  Plângerea furnizorului trebuie adresată autorității de asigurare a conformității a statului membru în care este stabilit cumpărătorul suspectat de aplicarea unei practici comerciale interzise sau autorității de asigurare a conformității a statului membru în care este stabilit furnizorul. În această din urmă situație, autoritatea de asigurare a conformității transmite plângerea autorității de asigurare a conformității a statului membru în care este stabilit cumpărătorul suspectat de aplicarea unei practici comerciale interzise.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Un furnizor poate adresa o plângere autorității de asigurare a conformității a statului membru în care este stabilit furnizorul. Autoritatea de asigurare a conformității a statului respectiv transmite plângerea autorității de asigurare a conformității a statului membru în care este stabilit cumpărătorul suspectat de aplicarea unei practici comerciale interzise.

Justificare

Unele IMM-uri ar putea să nu aibă capacitatea de a-și depune plângerile în alte țări decât cea în care își au sediul. Prin urmare, ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita intervenția autorității de asigurare a conformității din propria țară, ca interlocutor în cadrul procesului de achiziții.

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dacă un membru/niște membri al/ai unei organizații de producători sau al/ai unei asociații de organizații de producători sau un membru/niște membri al/ai unui membru al unei astfel de organizații sau asociații consideră că este afectat/sunt afectați de o practică comercială interzisă, organizația de producători sau asociația de organizații de producători respectivă are dreptul de a depune o plângere.

2.  Dacă un membru/niște membri al/ai unei organizații de furnizori sau al/ai unei asociații de organizații de furnizori sau un membru/niște membri al/ai unui membru al unei astfel de organizații sau asociații consideră că este afectat/sunt afectați de o practică comercială interzisă, organizația de producători sau asociația de organizații de producători respectivă are dreptul de a depune o plângere și de a se constitui parte la proceduri.

Justificare

Pentru a fi coerentă cu termenii utilizați în directivă, această dispoziție ar trebui să se refere la asociațiile furnizorilor. Asociațiile care depun plângeri ar trebui să fie acceptate ca intervenienți în cadrul procedurilor. În Spania, asociațiile care depun plângeri în temeiul legislației privind lanțul alimentar nu beneficiază de acest statut juridic și, în consecință, nici victimele individuale ale PCN (factorul teamă), nici asociațiile care îi reprezintă nu au acces la proceduri.

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă reclamantul solicită acest lucru, autoritatea de asigurare a conformității garantează confidențialitatea identității reclamantului și a oricăror alte informații a căror dezvăluire este considerată de către reclamant a fi dăunătoare intereselor sale. Reclamantul indică informațiile respective în eventuala cerere de confidențialitate.

3.  Autoritatea de asigurare a conformității garantează confidențialitatea identității reclamantului, precum și a altor informații a căror dezvăluire este considerată de către reclamant a fi dăunătoare intereselor sale. Reclamantul indică informațiile respective.

Justificare

Acest amendament asigură faptul că plângerile sunt anonime, pentru a elimina „factorul teamă”.

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care consideră că nu există motive suficiente pentru a da curs unei plângeri, autoritatea de asigurare a conformității informează reclamantul în privința motivelor.

4.  În cazul în care consideră că nu există motive suficiente pentru a da curs unei plângeri, autoritatea de asigurare a conformității informează reclamantul fără întârziere în privința motivelor.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Autoritatea de asigurare a conformității stabilește o perioadă de timp rezonabilă pentru a iniția și a desfășura investigații și, după finalizarea acestora, ia o decizie motivată și informează părțile cu privire la aceasta.

Justificare

Acest amendament asigură o perioadă de timp adecvată pentru inițierea, desfășurarea și finalizarea investigațiilor, precum și pentru comunicarea către părți a deciziei luate de autoritatea de asigurare a conformității.

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să inițieze și să desfășoare investigații din proprie inițiativă sau pe baza unei plângeri;

(a)  să inițieze și să desfășoare investigații din proprie inițiativă sau pe baza unei plângeri, inclusiv a unor plângeri anonime sau a unor plângeri din partea unor avertizori de integritate;

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să ceară cumpărătorilor și furnizorilor să pună la dispoziție toate informațiile necesare pentru desfășurarea investigațiilor privind practicile comerciale interzise;

(b)  să ceară cumpărătorilor și furnizorilor să pună la dispoziție toate informațiile necesare pentru desfășurarea investigațiilor privind practicile comerciale interzise care au avut loc în relația comercială și să evalueze dacă acestea sunt interzise sau se abat de la bunele practici comerciale;

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  să impună o amendă autorului încălcării reglementărilor. Amenda trebuie să fie eficace, proporționată și disuasivă și să țină seama de natura, durata și gravitatea încălcării reglementărilor;

(d)  să impună o amendă și, dacă este necesar, alte sancțiuni disuasive persoanelor fizice sau juridice care au fost găsite vinovate de încălcarea prezentei directive, în conformitate cu dreptul național. Amenda și, dacă este necesar, sancțiunea trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive și să țină seama de natura, durata și gravitatea încălcării reglementărilor, precum și de orice alte încălcări anterioare și repetate ale prezentei directive;

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  să își publice deciziile referitoare la literele (c) și (d);

(e)  să își publice deciziile referitoare la literele (c) și (d), inclusiv valoarea amenzii și, dacă este posibil, să protejeze confidențialitatea reclamantului, dacă acesta solicită acest lucru;

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  să informeze cumpărătorii și furnizorii în privința activităților sale, prin rapoarte anuale care precizează, printre altele, numărul plângerilor pe care le-a primit și numărul investigațiilor pe care le-a inițiat și le-a închis. În cazul fiecărei investigații, raportul trebuie să conțină o scurtă descriere a problemei și a rezultatului investigației.

(f)  să informeze cumpărătorii și furnizorii în privința activităților sale, prin rapoarte anuale care precizează, printre altele, numărul plângerilor pe care le-a primit și numărul investigațiilor pe care le-a inițiat și le-a închis. În cazul fiecărei investigații, raportul trebuie să conțină o scurtă descriere a problemei, concluziile investigației și informații privind rezultatul procedurii, precum și decizia luată și o tipologie a practicilor comerciale neloiale identificate.

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Medierea sau un mecanism alternativ de soluționare a litigiilor

 

1.   Fără a aduce atingere competențelor și obligațiilor autorității de asigurare a conformității prevăzute la articolul 6, statele membre pot încuraja utilizarea medierii sau a unui mecanism alternativ de soluționare a litigiilor în cazul existenței unui litigiu între un furnizor și un cumpărător cauzat de o practică comercială neloială, astfel cum este definită la articolul 2.

 

2.   Utilizarea medierii sau a unui mecanism alternativ de soluționare a litigiilor nu aduce atingere dreptului furnizorului de a depune o plângere, astfel cum se prevede la articolul 5.

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6b

 

Sancțiuni

 

1.   Statele membre impun sancțiuni pentru încălcarea prezentei directive. Cuantumul minim al sancțiunii impuse este de cel puțin 2 % din cifra de afaceri globală a cumpărătorului conform ultimului raport privind situația financiară.

 

2.   În cazul în care un cumpărător repetă practica comercială neloială, cuantumul sancțiunii impuse este echivalent cu cel menționat la alineatul (1), majorat cu 20 % pentru fiecare încălcare repetată.

Justificare

Obiectivul acestui nou articol este standardizarea criteriilor de definire a sancțiunilor la nivelul UE, urmând exemplul altor dispoziții ale UE, fără a aduce atingere prerogativelor naționale referitoare la decizia privind valoarea sancțiunii.

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia și autoritățile de aplicare a legii din statele membre formează împreună o rețea de autorități publice care să aplice dispozițiile prezentei directive în strânsă cooperare. Alte modalități de cooperare în cadrul rețelei, inclusiv modalitățile de informare, consultare și alocare a cazurilor de practici comerciale neloiale transfrontaliere, sunt stabilite și revizuite de Comisie, în strânsă cooperare cu statele membre.

Justificare

O coordonare la nivelul UE este esențială pentru a asigura că practicile comerciale neloiale care implică actori din mai multe state membre și actori situați în afara UE sunt tratate în mod egal și că autoritățile de aplicare a legii sunt capabile să facă schimb de informații, să aloce cazuri de practici comerciale neloiale transfrontaliere și să își coordoneze abordarea. Această propunere, care stabilește o rețea la nivelul UE, se bazează pe experiența Rețelei europene în domeniul concurenței (Regulamentul 1/2003).

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Observatoare naționale

 

1.   Statele membre creează observatoare naționale pentru monitorizarea funcționării lanțului agroalimentar.

 

2.   Observatoarele naționale au cel puțin următoarele sarcini:

 

(a)   monitorizează și evaluează practicile comerciale neloiale, realizând anchete și analize de piață;

 

(b)  raportează autorității de asigurare a conformității orice încălcare identificată;

 

(c)   elaborează rapoarte și recomandări; și

 

(d)   acordă asistență autorităților de asigurare a conformității în furnizarea de informații pentru a respecta dispozițiile articolelor 7 și 9.

Justificare

Transparența pieței este un element esențial pentru a garanta buna funcționare a lanțului de valori. Acest instrument ar fi, de asemenea, foarte util pentru a evalua punerea în aplicare a legislației în vederea revizuirilor viitoare ale legislației UE și pentru a facilita schimbul de date naționale.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot prevedea reglementări pentru combaterea practicilor comerciale neloiale care să fie mai stricte decât cele prevăzute la articolele 3, 5, 6 și 7, cu condiția ca respectivele reglementări naționale să fie compatibile cu normele privind funcționarea pieței interne.

Pentru a asigura un nivel mai ridicat de protecție, statele membre pot prevedea reglementări pentru combaterea practicilor comerciale neloiale care să fie mai stricte decât cele prevăzute de prezenta directivă, cu condiția ca respectivele reglementări naționale să fie compatibile cu normele privind funcționarea pieței interne.

Justificare

Acest amendament vizează să asigure poziția fermierilor în lanțul alimentar, să respecte subsidiaritatea în cadrul punerii în aplicare și să le ofere statelor membre posibilitatea de a fi mai stricte în ceea ce privește toate părțile directivei.

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la data de 15 martie a fiecărui an, statele membre trimit Comisiei un raport privind practicile comerciale neloiale în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Raportul respectiv trebuie să conțină, în special, toate datele relevante referitoare la aplicarea și asigurarea respectării în statul membru în cauză în anul anterior a reglementărilor prevăzute în prezenta directivă.

1.  Până la data de 15 martie a fiecărui an, statele membre trimit Comisiei un raport privind aplicarea directivei, punând accentul pe practicile comerciale neloiale în relațiile dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Raportul respectiv conține, în special, toate datele relevante referitoare la aplicarea și asigurarea respectării în statul membru în cauză în anul anterior a reglementărilor prevăzute în prezenta directivă.

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  După cel puțin trei ani de la data aplicării prezentei directive, Comisia efectuează o evaluare a acesteia și prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind principalele constatări.

1.  După cel mult trei ani de la data aplicării prezentei directive, Comisia efectuează o evaluare a acesteia și prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind principalele constatări. În cadrul evaluării, se analizează nevoia de a menționa practici comerciale neloiale suplimentare.

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Evaluarea analizează următoarele aspecte, fără însă a se limita la acestea:

 

(a)   eficacitatea în ceea ce privește protejarea celor mai vulnerabili actori din cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar împotriva practicilor comerciale neloiale;

 

(b)   eficacitatea cooperării dintre autoritățile de asigurare a conformității competente;

 

(c)   necesitatea desemnării unui organism european de reglementare în vederea asigurării respectării și monitorizării legislației Uniunii în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Practici comerciale neloiale din cadrul relațiilor dintre întreprinderi din lanțul de aprovizionare cu alimente

Referințe

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

31.5.2018

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Pilar Ayuso

29.5.2018

Examinare în comisie

29.8.2018

 

 

 

Data adoptării

10.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

55

5

5

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Mihai Țurcanu

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Alex Mayer, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

ENF :

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Mihai Țurcanu, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Alex Mayer, Susanne Melior, Rory Palmer, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

5

-

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

John Procter

5

0

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Practici comerciale neloiale din cadrul relațiilor dintre întreprinderi din lanțul de aprovizionare cu alimente

Referințe

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Data prezentării la PE

12.4.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

DEVE

13.9.2018

ENVI

31.5.2018

IMCO

2.5.2018

 

Comisii asociate

       Data anunțului în plen

IMCO

5.7.2018

 

 

 

Raportor

       Data numirii

Paolo De Castro

17.4.2018

 

 

 

Examinare în comisie

12.4.2018

 

 

 

Data adoptării

1.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Manolis Kefalogiannis, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Renata Briano

Data depunerii

10.10.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

38

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Renata Briano, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato

4

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Albert Deß

2

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

VERTS/ALE

Martin Häusling

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

  • [1]  Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene, C-343/07, 2 iulie 2009, punctele 50-51.
Ultima actualizare: 24 octombrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate