Postup : 2018/0082(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0309/2018

Predkladané texty :

A8-0309/2018

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0152

SPRÁVA     ***I
PDF 1581kWORD 257k
10.10.2018
PE 623.672v02-00 A8-0309/2018

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Paolo De Castro

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Marc Tarabella

(*) Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0173),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0139/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym parlamentom a na príspevok rumunského Senátu, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19 septembra 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre rozvoj a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0309/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Fórum na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca vedené Komisiou v roku 2010 schválilo súbor zásad správnej praxe vo vertikálnych vzťahoch v potravinovom dodávateľskom reťazci, na ktorých sa dohodli organizácie zastupujúce väčšinu hospodárskych subjektov v potravinovom dodávateľskom reťazci. Tieto zásady sa stali základom Iniciatívy dodávateľského reťazca spustenej v roku 2013.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  OECD v roku 2011 prijala aktualizované usmernenia pre nadnárodné podniky týkajúce sa zodpovedného obchodného správania, ktoré predstavujú najucelenejší existujúci súbor odporúčaní podporovaných vládami, a týkajú sa všetkých hlavných oblastí podnikateľskej etiky.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V potravinovom dodávateľskom reťazci pôsobia rôzne hospodárske subjekty vo fáze výroby, spracovania, marketingu, distribúcie a maloobchodného predaja potravinových výrobkov. Reťazec je zďaleka najdôležitejším nástrojom na uvedenie potravinových výrobkov „z farmy na vidličku“. Tieto hospodárske subjekty obchodujú s potravinovými výrobkami, t. j. prvotnými produktmi vrátane produktov rybolovu a akvakultúry uvedenými v prílohe I k zmluve, ktoré sú určené na použitie ako potraviny, a s inými potravinovými výrobkami, ktoré sa v uvedenej prílohe neuvádzajú, ale sú spracované z poľnohospodárskych výrobkov a sú určené na použitie ako potraviny.

(3)  V poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci pôsobia rôzne hospodárske subjekty vo fáze výroby, spracovania, dovozu, vývozu, marketingu, distribúcie, maloobchodného predaja poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, ako aj ich predaja konečným spotrebiteľom. Reťazec je zďaleka najdôležitejším nástrojom na dodávanie výrobkov. Tieto hospodárske subjekty obchodujú s poľnohospodárskymi a potravinovými výrobkami, t. j. prvotnými produktmi vrátane produktov rybolovu a akvakultúry uvedenými v prílohe I k zmluve, ktoré sú určené na použitie ako potraviny, a s inými potravinovými výrobkami, ktoré sa v uvedenej prílohe neuvádzajú, ale sú spracované z poľnohospodárskych výrobkov a sú určené na použitie ako poľnohospodárske a potravinové výrobky.

 

(Zmena z „potravinového dodávateľského reťazca“ na „poľnohospodársky a potravinový dodávateľský reťazec“ sa uplatňuje v celom texte. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Počet a veľkosť hospodárskych subjektov sa líši v rôznych fázach potravinového dodávateľského reťazca. Rozdiely vo vyjednávacej sile súvisia s rôznymi stupňami koncentrácie hospodárskych subjektov a môžu spôsobiť nespravodlivé uplatňovanie vyjednávacej sily použitím nekalých obchodných praktík. Nekalé obchodné praktiky škodia najmä malým a stredným hospodárskym subjektom v potravinovom dodávateľskom reťazci. Poľnohospodárski výrobcovia, ktorí dodávajú prvotné produkty, sú prevažne malé a stredné subjekty.

(5)  Počet a veľkosť hospodárskych subjektov sa líši v rôznych fázach poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca. Rozdiely vo vyjednávacej sile súvisia s rôznymi stupňami koncentrácie hospodárskych subjektov a môžu spôsobiť nespravodlivé uplatňovanie vyjednávacej sily použitím nekalých obchodných praktík. Nekalé obchodné praktiky škodia ešte viac malým a stredným hospodárskym subjektom v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci v rámci Únie, ako aj mimo nej. Poľnohospodárski výrobcovia, ktorí dodávajú prvotné produkty, sú často malé a stredné subjekty, nekalých obchodných praktík sa však môžu dopúšťať všetci dodávatelia bez ohľadu na veľkosť.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Bez ohľadu na veľkosť hospodárskych subjektov sú rozdiely vo vyjednávacej sile priamo úmerné závislosti, najmä hospodárskej závislosti dodávateľa od nákupcu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Mala by sa zaviesť minimálna norma ochrany Únie proti určitým zjavne nekalých obchodných praktikám s cieľom znížiť výskyt takýchto praktík a prispieť k zabezpečeniu primeranej životnej úrovne poľnohospodárskych výrobcov. Mali by mať z nej prospech všetci poľnohospodárski výrobcovia alebo každá fyzická či právnická osoba, ktorá dodáva potravinové výrobky, vrátane organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov za predpokladu, že uvedené osoby spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikov podľa prílohy k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES12. Mikro, malí a strední dodávatelia sú osobitne zraniteľní nekalými obchodnými praktikami a najmenej dokážu odolávať týmto praktikám bez negatívnych účinkov na ich hospodársku životaschopnosť. Keďže finančný tlak, ktorý nekalé obchodné praktiky vyvíjajú na malé a stredné podniky, často prechádza reťazcom a zasahuje poľnohospodárskych výrobcov, pravidlá o nekalých obchodných praktikách by mali ochraňovať aj malých a stredných sprostredkujúcich dodávateľov, ktorí sa nachádzajú na stupňoch nadväzujúcich na prvovýrobu. Ochrana sprostredkujúcich dodávateľov by mala zabrániť aj nezamýšľaným dôsledkom (najmä vo forme neprimeraného zvýšenia cien), ktoré spočívajú v tom, že obchod poľnohospodárskych výrobcov a ich združení vyrábajúcich spracované výrobky by sa preniesol na nechránených dodávateľov.

(7)  Mala by sa zaviesť minimálna norma ochrany Únie proti určitým zjavne nekalých obchodných praktikám s cieľom znížiť výskyt takýchto praktík a prispieť k zabezpečeniu primeranej životnej úrovne poľnohospodárskych výrobcov. Mali by mať z nej prospech všetci poľnohospodárski výrobcovia alebo každá fyzická či právnická osoba, ktorá dodáva poľnohospodárske a potravinové výrobky, vrátane organizácií výrobcovzdružení organizácií výrobcov a družstiev. Finančný tlak, ktorý vyvíjajú nekalé obchodné praktiky, často prechádza reťazcom a zasahuje poľnohospodárskych výrobcov, a preto by pravidlá o nekalých obchodných praktikách mali ochraňovať aj sprostredkujúcich dodávateľov, ktorí sa nachádzajú na stupňoch nadväzujúcich na prvovýrobu. Ochrana sprostredkujúcich dodávateľov by mala zabrániť aj nezamýšľaným dôsledkom (najmä vo forme neprimeraného zvýšenia cien), ktoré spočívajú v odklone obchodu od poľnohospodárskych výrobcov a ich združení vyrábajúcich spracované výrobky.

_________________

 

12 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

 

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Keďže miesto usadenia nákupcu nie je vždy rovnaké ako miesto, kde sa poľnohospodárske a potravinové výrobky dodávajú a uvádzajú na trh, príslušné predpisy by sa mali uplatňovať na všetkých nákupcov, nezávisle od ich miesta usadenia, ak sú výrobky, ktoré kupujú, určené pre poľnohospodársky a potravinový dodávateľský reťazec Únie. V záujme posilnenia implementácie a presadzovania tejto smernice hospodárskymi subjektmi usadenými mimo Únie by Komisia mala do dvojstranných obchodných dohôd s tretími krajinami začleniť osobitné doložky.

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zahrnúť do rozsahu smernice tie hospodárske subjekty, ktoré sú síce usadené mimo EÚ, ale kupujú a predávajú výrobky na trhu EÚ, a zabrániť tomu, aby sa nákupcovia mohli vyhnúť ustanoveniam jednoduchým presunom ich sídla mimo EÚ.

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaradiť do rozsahu pôsobnosti smernice tých nákupcov, ktorí sú síce usadení mimo EÚ, ale kupujú a predávajú výrobky na trhu EÚ. V záujme posilnenia implementácie a presadzovania ustanovení tejto smernice vyzývame Komisiu, aby do dvojstranných obchodných dohôd s tretími krajinami začlenila osobitné doložky.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Do rozsahu pôsobnosti tejto smernice by mali patriť aj doplnkové služby k predaju poľnohospodárskych a potravinových výrobkov. Služby ako doprava, dezinfekcia alebo fakturovanie by sa nemali považovať za doplnkové služby k predaju poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, a teda by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Dodávatelia usadení mimo Únie by mali mať možnosť spoľahnúť sa na minimálnu normu ochrany, keď predávajú potravinové výrobky nákupcom usadeným v Únii, aby sa predišlo nezamýšľaným rušivým účinkom vyplývajúcim z ochrany dodávateľov v Únii.

(8)  Dodávatelia usadení mimo Únie by mali mať možnosť spoľahnúť sa na minimálnu normu ochrany, keď predávajú poľnohospodárske a potravinové výrobky nákupcom, aby sa predišlo nezamýšľaným rušivým účinkom vyplývajúcim z ochrany dodávateľov v Únii.

Odôvodnenie

Klesajúci podiel ziskov, ktoré sa dostanú k malým výrobcom potravín a pracovníkom v rozvojových krajinách, a pracovné podmienky, ktorým čelia v dôsledku nekalých obchodných praktík, poškodzujú rozvojovú politiku Únie a jej ciele v rámci Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Za nerovnováhu síl v dodávateľskom reťazci a nekalé obchodné praktiky supermarketov sa platí vysoká cena, keďže vedú k vzniku a posilňovaniu významných negatívnych sociálnych a environmentálnych vplyvov vo väčšine krajín produkujúcich poľnohospodárske výrobky a chudobných krajín vrátane upierania základných ľudských práv, diskriminácie na základe pohlavia, neschopnosti zarobiť si na živobytie a dlhého pracovného času.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Príslušné pravidlá by sa mali uplatňovať na obchodné správanie veľkých, t. j. nie malých a stredných, hospodárskych subjektov v potravinovom dodávateľskom reťazci, pretože zvyčajne majú väčšiu relatívnu vyjednávaciu silu pri obchodovaní s malými a strednými dodávateľmi.

(9)  Príslušné pravidlá by sa mali uplatňovať na všetky hospodárske subjekty v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Väčšina členských štátov už má vnútroštátne pravidlá o nekalých obchodných praktikách, aj keď sa navzájom líšia, a preto je vhodné ako nástroj na zavedenie minimálnej normy ochrany podľa práva Únie použiť smernicu. To by malo umožniť členským štátom začleniť príslušné pravidlá do vnútroštátneho právneho poriadku tak, aby vznikol jednotný režim. Členským štátom by sa nemalo brániť v tom, aby na svojom území prijímali a uplatňovali prísnejšie vnútroštátne predpisy na ochranu malých a stredných dodávateľov a nákupcov proti nekalým obchodným praktikám, ktoré sa vyskytujú vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci, s výhradou obmedzení práva Únie uplatniteľného na fungovanie vnútorného trhu.

(10)  Väčšina členských štátov už má vnútroštátne pravidlá o nekalých obchodných praktikách, aj keď sa navzájom líšia, a preto je vhodné ako nástroj na zavedenie minimálnej normy ochrany podľa práva Únie použiť smernicu. To by malo umožniť členským štátom začleniť príslušné pravidlá do vnútroštátneho právneho poriadku tak, aby vznikol jednotný režim. Členským štátom by sa nemalo brániť v tom, aby na svojom území prijímali a uplatňovali prísnejšie vnútroštátne predpisy na ochranu všetkých dodávateľov a nákupcov bez ohľadu na ich veľkosť proti nekalým obchodným praktikám, ktoré sa vyskytujú vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom potravinovom dodávateľskom reťazci, s výhradou obmedzení práva Únie uplatniteľného na fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Nekalé obchodné praktiky sa môžu vyskytnúť v hociktorej fáze predaja potravinového výrobku, t. j. pred, počas alebo po predajnej transakcii, a preto by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa ustanovenia tejto smernice uplatňovali na takéto praktiky bez ohľadu na to, kedy sa vyskytnú.

(11)  Nekalé obchodné praktiky sa môžu vyskytnúť v hociktorej fáze predaja poľnohospodárskeho alebo potravinového výrobku, t. j. pred, počas alebo po predajnej transakcii, alebo v súvislosti so službami, ktoré nákupca alebo skupina nákupcov poskytuje v rámci procesu predaja dodávateľovi ako doplnkové služby, a preto by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa ustanovenia tejto smernice uplatňovali na takéto praktiky bez ohľadu na to, kedy sa vyskytnú.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Pri rozhodovaní o tom, či sa jednotlivá obchodná praktika považuje za nekalú, je dôležité dbať o to, aby sa náhodou neobmedzilo používanie spravodlivých dohôd vytárajúcich efektívnosť, na ktorých sa strany dohodli. Preto je dôležité rozlišovať medzi praktikami, ktoré sa stanovujú v jasných a jednoznačných podmienkach v dohodách o dodávkach medzi zmluvnými stranami, a praktikami, ktoré sa vyskytnú po začatí transakcie bez vopred dohodnutých a jednoznačných podmienok, aby len jednostranné a retroaktívne zmeny príslušných podmienok dohody o dodávkach boli zakázané. Určité obchodné praktiky sa však považujú za nekalé na základe ich samotnej povahy a nemali by byť predmetom zmluvnej voľnosti strán.

(12)  Pri rozhodovaní o tom, či sa jednotlivá obchodná praktika považuje za nekalú, je dôležité dbať o to, aby sa náhodou neobmedzilo používanie spravodlivých dohôd vytvárajúcich efektívnosť, na ktorých sa strany dohodli. Preto je dôležité rozlišovať medzi praktikami, ktoré nie sú dôsledkom využívania hospodárskej závislosti dodávateľa na nákupcovi a ktoré sa stanovujú v jasných a jednoznačných podmienkach v dohodách o dodávkach medzi zmluvnými stranami, a praktikami, ktoré sa vyskytnú po začatí transakcie bez vopred dohodnutých a jednoznačných podmienok, aby sa zakázali len jednostranné zmeny príslušných podmienok dohody o dodávkach. Určité obchodné praktiky sa však považujú za nekalé na základe ich samotnej povahy a nemali by byť predmetom zmluvnej voľnosti strán.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Pri predložení sťažnosti orgánu presadzovania práva by mal dôkazné bremeno o tom, že dohoda o dodávkach sa jasne a jednoznačne vzťahuje na predmetnú obchodnú praktiku, niesť nákupca.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b)  Platba nákupcu dodávateľovi po uplynutí primeranej lehoty, ktorá by mala byť stanovená v tejto smernici, by sa mala považovať za nekalú obchodnú praktiku a mala by sa zakázať. Týmto zákazom by nemali byť dotknuté pravidlá platobných podmienok stanovené v stanovách organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov vrátane družstiev, ak tieto stanovy obsahujú predpisy, ktoré členom umožňujú demokratickú kontrolu ich organizácie a jej rozhodnutí, ani dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy v rámci uznaných medziodvetvových organizácií, ktorých cieľom je zmeniť podmienky platby za poľnohospodárske a potravinové produkty, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti systému kvality Únie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12c)  Používanie písomných dohôd v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci posilňuje zodpovednosť hospodárskych subjektov, pomáha zabrániť niektorým nekalým obchodným praktikám a zvyšuje informovanosť o potrebe lepšie zohľadniť signály trhu s cieľom zlepšiť prenos cien a prispôsobiť ponuku dopytu. S cieľom motivovať k používaniu takýchto dohôd by dodávatelia, alebo ich združenia, mali mať právo žiadať o písomnú formu dohody. Odmietnutie nákupcu uzavrieť písomnú dohodu s dodávateľom napriek tomu, že dodávateľ o takúto dohodu požiadal v súlade s touto smernicou, keď boli vzájomne dohodnuté zmluvné podmienky, by sa malo považovať za nekalú obchodnú praktiku a malo by sa zakázať.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12d)  Systémy označovania výživovej hodnoty , ktoré nákupcovia jednostranne nanucujú dodávateľom a ktorými sa spotrebiteľom neposkytujú komplexné informácie, môžu vytvárať rozdiely medzi výrobcami a zavádzať spotrebiteľov pri výbere produktov. Malo by byť možné považovať nanucovanie takýchto systémov za praktiku, ktorá spĺňa definíciu nekalej obchodnej praktiky.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom zabezpečiť účinné presadzovanie zákazov stanovených v tejto smernici členské štáty by mali určiť orgán, ktorý bude poverený ich presadzovaním. Orgán by mal byť schopný konať z vlastnej iniciatívy alebo na základe sťažností strán postihnutých nekalými obchodnými praktikami v potravinovom dodávateľskom reťazci. Ak sťažovateľ zo strachu pred odvetnými opatreniami požiada, aby jeho totožnosť ostala utajená, orgány presadzovania práva členských štátov by mali takúto požiadavku takejto požiadavke vyhovieť.

(13)  S cieľom zabezpečiť účinné presadzovanie zákazov stanovených v tejto smernici by mali členské štáty určiť orgán, ktorý bude poverený ich presadzovaním. Orgán by mal byť schopný konať z vlastnej iniciatívy alebo na základe sťažností strán postihnutých nekalými obchodnými praktikami v poľnohospodárskom potravinovom dodávateľskom reťazci. Vždy, keď je podaná sťažnosť, orgán presadzovania práva príslušného členského štátu musí v súlade s vnútroštátnym právom zaručiť, že totožnosť sťažovateľa zostane utajená, aby sa nemusel obávať odvetných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Na zabezpečenie účinného presadzovania zákazu nekalých obchodných praktík by určené orgány presadzovania práva mali mať k dispozícii všetky potrebné zdroje, zamestnancov a odborné znalosti.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Sťažnosti organizácií výrobcov alebo združení takýchto organizácií môžu slúžiť na ochranu totožnosti jednotlivých členov organizácie, v prípade ktorých ide o malých a stredných dodávateľov a ktorí sú podľa ich názoru vystavení nekalým obchodným praktikám. Orgány presadzovania práva členských štátov by mali byť preto schopné prijímať sťažnosti takýchto subjektov a konať na ich základe, pričom by mali chrániť procesné práva obžalovaného.

(14)  Sťažnosti organizácií výrobcov alebo dodávateľov, alebo združení takýchto organizácií vrátane zastupiteľských organizácií so znalosťami obchodných praktík v rámci poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca môžu slúžiť na ochranu totožnosti jednotlivých členov organizácie, ktorí sú podľa vlastného názoru vystavení nekalým obchodným praktikám. Orgány presadzovania práva členských štátov by mali byť preto schopné prijímať sťažnosti takýchto subjektov a konať na ich základe, pričom by mali chrániť procesné práva obžalovaného.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Ak orgán vykonáva povinnosť zverejniť svoje rozhodnutia v súlade s touto smernicou, mala by sa osobitná pozornosť venovať ochrane totožnosti sťažovateľov a iných obetí praktík.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Orgány presadzovania práva členských štátov by mali mať potrebné právomoci, aby mohli prostredníctvom žiadostí o informácie účinne zhromaždiť všetky skutkové informácie. Mali by mať právomoc nariadiť v prípade potreby ukončenie zakázanej praktiky. Existencia odradzujúceho prostriedku, ako je právomoc ukladať pokuty a zverejňovanie výsledkov vyšetrovania, môže podnietiť zmenu správania a podporiť riešenia sporov medzi stranami pred začatím súdneho konania, a preto by takýto prostriedok mal byť súčasťou právomocí orgánov presadzovania práva. Komisia a orgány presadzovania práva členských štátov by mali úzko spolupracovať, aby zaistili spoločný prístup k uplatňovaniu pravidiel stanovených v tejto smernici. Orgány presadzovania práva by si mali predovšetkým poskytovať vzájomnú pomoc, napríklad výmenou informácií a spoluprácou pri vyšetrovaniach, ktoré majú cezhraničný rozmer.

(15)  Orgány presadzovania práva členských štátov by mali mať potrebné právomoci, aby mohli prostredníctvom žiadostí o informácie účinne zhromaždiť všetky skutkové informácie. Malo by ísť o nestranné orgány bez konfliktu záujmov s hospodárskymi subjektmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci, ktoré majú dôkladné znalosti o fungovaní poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca. Mali by zabezpečiť spravodlivé a riadne fungovanie poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca a mali by mať právomoc vyžadovať v prípade potreby od nákupcu, aby urýchlene ukončil zakázanú praktiku. Existencia odradzujúceho prostriedku, ako je právomoc ukladať pokuty alebo iné rovnako účinné sankcie a zverejňovanie výsledkov vyšetrovania, môže podnietiť zmenu správania a podporiť riešenia sporov medzi stranami pred začatím súdneho konania, a preto by takýto prostriedok mal byť súčasťou právomocí orgánov presadzovania práva. Opakované porušenia by sa mali zohľadniť pri určovaní uplatňovanej sankcie. Komisia a orgány presadzovania práva členských štátov by mali úzko spolupracovať, aby zaistili spoločný prístup k uplatňovaniu pravidiel stanovených v tejto smernici, a to najmä so zreteľom na pokuty a sankcie. Orgány presadzovania práva by si mali predovšetkým poskytovať vzájomnú pomoc, napríklad výmenou všetkých príslušných informácií a spoluprácou pri vyšetrovaniach, ktoré majú cezhraničný rozmer.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Orgán presadzovania práva by mal v primeranej lehote informovať sťažovateľa o svojom rozhodnutí vyhovieť alebo nevyhovieť sťažnosti. Rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti by malo podliehať súdnemu preskúmaniu. Ak sa orgán presadzovania práva domnieva, že existujú dostatočné dôvody vyhovieť sťažnosti, mal by viesť vyšetrovanie, ktoré by sa malo ukončiť v primeranej lehote. Ak sa zistí porušenie tejto smernice, orgán presadzovania práva by mal od nákupcu vyžadovať urýchlené ukončenie zakázanej obchodnej praktiky a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi uložiť peňažnú pokutu alebo iné rovnako účinné sankcie. Pokuta a iné sankcie by mali byť účinné, primerané spôsobenej škode a odrádzajúce vzhľadom na povahu, trvanie a závažnosť porušenia. Opakované porušenia tým istým nákupcom by sa mali zohľadniť pri určovaní peňažnej pokuty a/alebo iných uplatniteľných sankcií; Orgán presadzovania práva by mal mať možnosť zdržať sa prijatia akéhokoľvek opatrenia, pokiaľ by ním hrozilo odhalenie totožnosti sťažovateľa alebo zverejnenie akýchkoľvek iných informácií, ktoré podľa sťažovateľa poškodzujú jeho záujmy, ak sťažovateľ tieto informácie určil. Orgán presadzovania práva by mal mať možnosť uverejniť svoje rozhodnutia týkajúce sa uložených sankcií.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15b)  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci a povinnosti orgánov presadzovania práva, by mali členské štáty podporovať využívanie účinných a nezávislých postupov mediácie alebo mechanizmu alternatívneho riešenia sporov v prípade sporu medzi dodávateľom a nákupcom v dôsledku nekalej obchodnej praktiky, ako sa vymedzuje v tejto smernici. Využitie mediácie alebo mechanizmu alternatívneho riešenia sporov by nemalo mať vplyv na právo dodávateľa predložiť sťažnosť. Komisia by mala mať možnosť uľahčovať dialóg a výmenu osvedčených postupov v oblasti využívania mediácie alebo mechanizmu alternatívneho riešenia sporov na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15c)  Je potrebné vytvoriť sieť Únie pre presadzovanie práva (ďalej len „sieť“), ktorú bude spravovať Komisia a ktorá bude zameraná na koordináciu a uľahčenie výmeny informácií a najlepších postupov, ktoré sa týkajú právnych predpisov členských štátov a skúseností v oblasti presadzovania práva koordinovaným a systematickým spôsobom, aby sa zaistil spoločný prístup k uplatňovaniu pravidiel stanovených v tejto smernici. Sieť by mala takisto prispieť k vzájomnému porozumeniu toho, ktoré konkrétne typy obchodných praktík by sa mali považovať za nekalé obchodné praktiky, a k lepšiemu riešeniu potenciálnych cezhraničných nekalých obchodných praktík.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Na uľahčenie účinného presadzovania by Komisia mala pomáhať pri organizovaní stretnutí medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov, kde si môžu vymieňať najlepšie postupy a relevantné informácie. Komisia by mala vytvoriť a spravovať webovú stránku na podporu takejto výmeny.

(16)  Na uľahčenie účinného presadzovania by Komisia mala pomáhať pri organizovaní stretnutí siete, kde sa môžu vymieňať najlepšie postupy a relevantné informácie. Komisia by mala vytvoriť a spravovať webovú stránku na podporu takejto výmeny.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  S výhradou obmedzení práva Únie uplatniteľného na fungovanie vnútorného trhu by pravidlá stanovené v tejto smernici nemali brániť členským štátom v tom, aby si zachovali existujúce rozsiahlejšie pravidlá alebo aby takéto pravidlá prijali v budúcnosti. Také pravidlá by sa uplatňovali súbežne s dobrovoľnými opatreniami v oblasti riadenia.

(17)  S výhradou obmedzení práva Únie uplatniteľného na fungovanie vnútorného trhu, najmä zásad voľného pohybu tovaru a služieb a slobody usadiť sa, nediskriminácie a prístupu k nestrannému a nezávislému súdnemu preskúmaniu, by pravidlá stanovené v tejto smernici nemali brániť členským štátom v tom, aby si zachovali existujúce pravidlá, ktoré sú prísnejšie v súvislosti s nekalými obchodnými praktikami uvedenými v tejto smernici alebo s ďalšími praktikami, alebo aby takéto pravidlá prijali v budúcnosti. Také pravidlá by mali podliehať postupu predbežného oznamovania a uplatňovali by sa súbežne s dobrovoľnými opatreniami v oblasti riadenia.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V záujme účinného vykonávania politiky vzhľadom na nekalé obchodné praktiky vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci by mala Komisia preskúmať uplatňovanie tejto smernice a predložiť správu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Pri preskúmaní by mala takisto venovať osobitnú pozornosť tomu, či ochrana malých a stredných nákupcov potravinových výrobkov v dodávateľskom reťazci – dodatočne k ochrane malých a stredných dodávateľov – by bola v budúcnosti odôvodnená,

(19)  V záujme účinného vykonávania politiky vzhľadom na nekalé obchodné praktiky vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci by mala Komisia preskúmať uplatňovanie tejto smernice a predložiť správu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V tejto smernici sa stanovuje minimálny zoznam zakázaných nekalých obchodných praktík medzi nákupcami a dodávateľmi v potravinovom dodávateľskom reťazci a minimálne pravidlá na presadzovanie týchto zákazov, ako aj úpravy koordinácie medzi orgánmi presadzovania práva.

1.  V tejto smernici sa stanovuje minimálny zoznam zakázaných nekalých obchodných praktík medzi nákupcami a dodávateľmi v poľnohospodárskom potravinovom dodávateľskom reťazci a minimálne pravidlá týkajúce sa presadzovania týchto zákazov, ako aj úpravy koordinácie medzi orgánmi presadzovania práva.

 

(Zmena z „potravinového dodávateľského reťazca“ na „poľnohospodársky a potravinový dodávateľský reťazec“ sa uplatňuje v celom texte.)

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je ochrana všetkých poľnohospodárov, pričom rozsah sa rozširuje na všetky výrobky zahrnuté v prílohe I k zmluve, keďže NOP sa môžu týkať aj tých výrobcov, ktorí predávajú nespracované poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu (napr. rezané kvety, krmivo a ďalšie).

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Táto smernica sa uplatňuje na určité nekalé obchodné praktiky, ku ktorým dochádza v súvislosti s predajom potravinových výrobkov zo strany dodávateľa, ktorý je malým a stredným podnikom, nákupcovi, ktorý nie je malým a stredným podnikom.

2.  Táto smernica sa uplatňuje na určité nekalé obchodné praktiky, ku ktorým dochádza v súvislosti s predajom poľnohospodárskych a potravinových výrobkov zo strany dodávateľa nákupcovi, ako aj so súvisiacimi službami, ktoré poskytuje nákupca dodávateľovi a ktoré sú doplnkové k predaju poľnohospodárskych a potravinových výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  „nekalá obchodná praktika“ je každá praktika, ktorá:

 

— sa výrazne odchyľuje od poctivého obchodného správania, ktorá je v rozpore s dobromyseľnosťou a čestnosťou a ktorú jeden obchodný partner jednostranne nanucuje druhému,

 

— presadzuje alebo sa pokúša presadiť neoprávnený a neprimeraný prenos hospodárskeho rizika nákupcu na dodávateľa, alebo

 

— presadzuje alebo sa pokúša presadiť podstatnú nerovnováhu práv a povinností na dodávateľa v rámci obchodného vzťahu pred uzatvorením dohody, počas jej platnosti alebo po jej uplynutí;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „nákupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá obchodovaním nakupuje potravinové výrobky. Pojem „nákupca“ môže zahŕňať skupinu takýchto fyzických a právnických osôb;

a)  „nákupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na svoje miesto usadenia, ktorá nakupuje poľnohospodárske a potravinové výrobky, ktoré sa majú dodávať v rámci Únie na komerčné účely, a/alebo poskytuje doplnkové služby k predaju týchto výrobkov. Pojem „nákupca“ môže zahŕňať skupinu takýchto fyzických a právnických osôb;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „dodávateľ“ je každý poľnohospodársky výrobca alebo každá fyzická či právnická osoba bez ohľadu na jej miesto usadenia, ktorá predáva potravinové výrobky. Pojem „dodávateľ“ môže zahŕňať skupinu takýchto poľnohospodárskych výrobcov alebo takýchto fyzických a právnických osôb vrátane organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov;

b)  „dodávateľ“ je každý poľnohospodársky výrobca alebo každá fyzická či právnická osoba bez ohľadu na jej miesto usadenia, ktorá predáva poľnohospodárske a potravinové výrobky. Pojem „dodávateľ“ môže zahŕňať skupinu takýchto poľnohospodárskych výrobcov alebo takýchto fyzických a právnických osôb vrátane organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov a družstiev;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  „ekonomická závislosť“ je mocenský vzťah medzi dodávateľom a nákupcom s rôznou mierou vyjednávacej sily, v ktorom dodávateľ závisí od nákupcu z dôvodu dobrého mena nákupcu, jeho podielu na trhu, neexistencie dostatočných alternatívnych možností predaja alebo preto, že celková suma, ktorú dodávateľ fakturoval nákupcovi, predstavuje výraznú časť obratu dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  „dohoda o dodávkach“ je dohoda medzi dodávateľom a nákupcom, ktorá jasne a transparentne zahŕňa príslušné prvky obchodnej dohody vrátane názvov zmluvných strán, ich práv a záväzkov, ceny, trvania, podmienok dodania, podmienok platieb, ako aj dôvodu, vykonávania dohody a následku ukončenia dohody;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „malý a stredný podnik“ je podnik v zmysle definície mikro, malých a stredných podnikov v prílohe k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES14;

vypúšťa sa

_________________

 

14 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

 

Odôvodnenie

Keďže predchádzajúcim pozmeňujúcim návrhom sa z textu vypúšťajú malé a stredné podniky, ich definícia je zbytočná.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „potravinové výrobky“ sú výrobky uvedené v prílohe I k zmluve určené na použitie ako potraviny, ako aj výrobky neuvedené v danej prílohe, ale spracované z uvedených výrobkov a sú určené na použitie ako potraviny;

d)  „poľnohospodárske a potravinové výrobky“ sú výrobky uvedené v prílohe I k zmluve, ako aj výrobky neuvedené v danej prílohe, ale spracované z uvedených výrobkov a sú určené na použitie ako potraviny;

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  „potravinové výrobky pod vlastnou značkou“ sú potravinové výrobky predávané pod maloobchodnými značkami;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „potravinové výrobky rýchlo podliehajúce skaze“ sú potravinové výrobky, ktoré sa stanú nevhodné na ľudskú spotrebu, pokiaľ nie sú skladované, ošetrené, zabalené alebo inak konzervované, aby sa zabránilo tomu, že sa stanú nevhodné.

e)  „poľnohospodárske a potravinové výrobky rýchlo podliehajúce skaze“ sú poľnohospodárske a potravinové výrobky, ktoré sú prirodzene vhodné na obchodovanie a náležité použitie počas obdobia najviac tridsiatich dní alebo ktoré sa rýchlo kazia z dôvodu svojich prirodzených vlastností, najmä ak nie sú vhodne skladované;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je poskytnúť objasnenie.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  „potravinové výrobky nepodliehajúce rýchlej skaze“ sú iné výrobky ako tie, ktoré sú uvedené v písmene e).

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia zákaz týchto obchodných praktík:

1.  Členské štáty zabezpečia zákaz aspoň týchto nekalých obchodných praktík:

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  nákupca zaplatí dodávateľovi za potravinové výrobky rýchlo podliehajúce skaze neskôr než 30 kalendárnych dní po doručení faktúry dodávateľa alebo neskôr než 30 kalendárnych dní odo dňa dodania potravinových výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze podľa toho, čo nastane neskôr. Týmto zákazom nie sú dotknuté:

a)  nákupca zaplatí dodávateľovi neskôr než:

 

-  30 kalendárnych dní plynúcich od posledného dňa mesiaca, v ktorom bola doručená faktúra dodávateľa za poľnohospodárske a potravinové výrobky rýchlo podliehajúce skaze, alebo neskôr než 30 kalendárnych dní odo dňa zmluvne dohodnutého dodania poľnohospodárskych a potravinových výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze; alebo

 

-  60 kalendárnych dní plynúcich od posledného dňa mesiaca, v ktorom bola doručená faktúra dodávateľa za poľnohospodárske a potravinové výrobky, alebo neskôr než 60 kalendárnych dní odo dňa zmluvne dohodnutého dodania poľnohospodárskych a potravinových výrobkov nepodliehajúcich rýchlej skaze.

 

Členské štáty zabezpečia, aby boli tieto praktiky rovnako zakázané v rámci predajných transakcií a poskytovaných služieb v prípade, že nákupcom je verejný orgán.

 

Týmito zákazmi nie sú dotknuté:

– dôsledky oneskorených platieb a nápravných opatrení stanovených v smernici 2011/7/EÚ,

-  dôsledky oneskorených platieb a nápravných opatrení stanovených v smernici 2011/7/EÚ,

 

-  pravidlá platobných podmienok stanovené v stanovách organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov vrátane družstiev, ktorých členom alebo dodávateľom je poľnohospodársky výrobca, ak tieto stanovy obsahujú predpisy, ktoré členom umožňujú demokratickú kontrolu ich organizácie a jej rozhodnutí,

– možnosť nákupcu a dodávateľa dohodnúť sa na ustanovení o rozdelení hodnôt v zmysle článku 172a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/201315;

-  možnosť nákupcu a dodávateľa dohodnúť sa na ustanovení o rozdelení hodnôt v zmysle článku 172a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/201315;

 

-  dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy medziodvetvových organizácií, ktoré sú uznané podľa článku 157 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktorých cieľom je zmeniť podmienky platby pri transakciách týkajúcich sa poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, ktoré patria do systému kvality stanoveného v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, nariadením (EÚ) č. 1308/2013 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014.

____________

_______________

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12 2013, s. 671).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12 2013, s. 671).

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  nákupca zruší objednávku potravinových výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze v takom krátkom časovom predstihu, že sa od dodávateľa nemôže logicky očakávať, že nájde alternatívu, ako tieto výrobky uviesť na trh alebo použiť;

b)  nákupca jednostranne zruší objednávku poľnohospodárskych a potravinových výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze bez toho, aby sa s dodávateľom dohodol na plnej náhrade, v časovom predstihu menej ako 60 dní od zmluvne dohodnutého dňa dodania výrobkov;

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je lepšie vymedziť pojem „krátky časový predstih“ (keď nákupca zruší objednávky potravinových výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze) pevnou časovou lehotou v dĺžke 60 dní.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  nákupca jednostranne a so spätnou platnosťou zmení podmienky dohody o dodávkach, pokiaľ ide o frekvenciu, čas alebo objem dodávok, normy kvality či ceny potravinových výrobkov;

c)  nákupca jednostranne presadí zmeny podmienok dohody o dodávkach, pokiaľ ide o frekvenciu, spôsob, čas alebo objem dodávok, normy kvality, podmienky platby či ceny poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, alebo doplnkových služieb k predaju týchto výrobkov;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  nákupca jednostranne ukončí dohodu o dodávkach;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  nákupca jednostranne ukončí dohodu o dodávkach v reakcii na klesajúce ceny.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  nákupca získa alebo sa pokúša získať od dodávateľa určitú výhodu bez poskytnutia náhrady alebo protislužby, prípadne je takáto výhoda jednoznačne neúmerná hodnote poskytnutej náhrady alebo protislužby;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaradiť medzi nekalé obchodné praktiky nadobudnutie (alebo pokus o nadobudnutie) určitej výhody bez poskytnutia náhrady alebo protislužby, prípadne situáciu, keď je takáto výhoda jednoznačne neúmerná hodnote poskytnutej náhrady alebo protislužby.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cd)  nákupca následne požaduje platby bez toho, aby za ne poskytol akékoľvek služby;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ce)  nákupca núti alebo sa pokúša donútiť dodávateľa, aby mu poskytol osobitné podmienky, pod hrozbou čiastočného alebo úplného stiahnutia poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov tohto dodávateľa;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaradiť medzi nekalé obchodné praktiky donútenie, resp. pokus o donútenie dodávateľa, aby poskytol osobitné podmienky pod hrozbou čiastočného alebo úplného stiahnutia jeho poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cf)  nákupca presadzuje alebo sa pokúša o presadenie výraznej nerovnováhy práv a povinností dodávateľa v rámci obchodného vzťahu pred uzatvorením dohody, počas jej platnosti alebo po jej uplynutí;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cg)  nákupca presadzuje alebo sa pokúša o presadenie neoprávneného a neprimeraného prenosu svojho hospodárskeho rizika na dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ch)  nákupca jednostranne presúva riziko predaja na dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c i (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ci)  nákupca presadzuje zľavové režimy a poplatky za zalistovanie;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c j (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cj)  nákupca použije s cieľom znížiť ceny reverzné elektronické aukcie alebo dvojkolové aukcie, ktoré nie sú regulované a nezaručujú transparentnosť rokovaní, tvorby cien a uchádzačov pri nákupe poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, ktorých kvalita a pôvod sú certifikované v rámci EÚ, ako aj necertifikovaných výrobkov;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c l (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cl)  využívajú sa zlúčenia alebo splynutia s cieľom vytvoriť maloobchodné a veľkoobchodné nákupné skupiny;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  dodávateľ platí za plytvanie potravinovými výrobkami, ku ktorému dochádza v priestoroch nákupcu a ktoré nie je spôsobené nedbalosťou alebo chybou dodávateľa;

d)  nákupca vyžaduje, aby dodávateľ platil za znehodnotenie poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, ktoré boli dodané v riadnom čase a v zmluvne dohodnutej kvalite, ku ktorému dochádza, keď sú výrobky vo vlastníctve nákupcu, a ktoré nie je spôsobené nedbalosťou alebo chybou dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  po dohodnutí zmluvných podmienok medzi nákupcom a dodávateľom nákupca odmieta uzavrieť písomnú dohodu s daným dodávateľom, napriek tomu, že dodávateľ požiadal o uzavretie takejto dohody v súlade s článkom 3a, alebo nákupca odmieta poskytnúť dodávateľovi dostatočne podrobné a jednoznačné informácie o dohode o dodávkach vymedzenej v článku 2 písm. bb).

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  nákupca prezradí tretím stranám dôverné informácie týkajúce sa dohody o dodávkach vrátane citlivých obchodných informácií, ktoré mu zveril dodávateľ, alebo ich úmyselne či iným spôsobom zneužije;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc)  nákupca vykonáva informačné alebo propagačné činnosti alebo uplatňuje obchodné politiky, ktoré vzhľadom na svoje trvanie poškodzujú alebo môžu poškodiť reputáciu výrobkov, ktoré majú zemepisné označenie podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, nariadenia (ES) č. 110/2008 alebo nariadenia (EÚ) č. 251/2014;

Odôvodnenie

Výrobky so zemepisným označením sú často predmetom celej škály propagačných činností (napríklad predaja pod cenu, aukcií s klesajúcou cenou alebo neprimerane dlhých akcií na podporu predaja), ktoré z ekonomického alebo obchodného hľadiska poškodzujú reputáciu týchto výrobkov. Na základe tohto opatrenia by dodávatelia mohli nielen podať žaloby vo veci falšovania, ale aj bojovať proti týmto škodlivým a nekalým obchodným praktikám.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dd)  nákupca uplatňuje odvetné opatrenia alebo hrozí odvetnými opatreniami proti dodávateľovi prostredníctvom postupov, ako je vyradenie výrobkov z ponuky, zastavenie služieb výmeny údajov, neprimerané akcie na podporu predaja, oneskorené platby, jednostranné zrážky a/alebo blokovanie podpory predaja s cieľom získať lepšie podmienky v rámci existujúcich dohôd alebo pri vyjednávaní novej dohody;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

de)  nákupca sa dodávateľovi vyhráža odvetnými obchodnými opatreniami alebo ich vykonáva, ak dodávateľ uplatňuje svoje zmluvné a zákonné práva vrátane podávania sťažností a spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

df)  nákupca odmieta prijať obchodné opatrenia, ak si dodávateľ uplatňuje zmluvné práva vrátane predloženia sťažnosti a spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva, alebo sa dodávateľovi vyhráža zodpovedajúcimi opatreniami;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dg)  nákupca jednostranne presadzuje normy kvality, ktoré nevychádzajú z platných právnych predpisov, systémov kvality či vedeckých alebo bežných postupov a môžu mať rušivé účinky na obchod;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dh)  nákupca ukladá ustanovenia o ochrane životného prostredia a dobrých životných podmienkach zvierat, ktoré sú prísnejšie než príslušné platné právne ustanovenia;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d i (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

di)  nákupca používa príliš striktné kritériá zostávajúcej minimálnej trvanlivosti pri prijatí výrobku s cieľom odmietnuť predtým dohodnutú objednávku alebo odmietnuť objednávku, ktorá z dôvodov, ktoré nesúvisia s dodávateľom, nebola spracovaná dostatočne rýchlo;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d j (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dj)  nákupca bez predchádzajúceho súhlasu druhej strany uskutočňuje jednostranné zníženie súm fakturovaných za dodávku tovaru a služieb, čo spôsobuje alebo predstavuje retroaktívnu, aj keď mimozmluvnú zmenu podmienok stanovených v dohodách o dodávkach, ako aj krátenie súm;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d k (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dk)  nákupca podmieňuje uzavretie dohody o dodávkach zaplatením ročného poplatku, ktorý uplatňuje retroaktívne;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d l (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dl)  nákupca podmieňuje obchodnú spoluprácu a uzavretie dohody o dodávkach kompenzáciou tovarom a službami;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d m (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dm)  nákupca si za zalistovanie poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov dodávateľa účtuje poplatok;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d n (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dn)  nákupca si účtuje poplatok za skladovanie a manipuláciu po dodaní poľnohospodárskeho alebo potravinárskeho výrobku;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d o (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

do)  nákupca si účtuje poplatok za neposkytnuté služby alebo za poskytnuté služby, na ktorých sa však zmluvné strany zmluvne nedohodli;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d p (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dp)  nákupca si účtuje poplatok za nižší obrat, predaj alebo maržu dodávateľa v dôsledku slabšieho predaja určitého poľnohospodárskeho alebo potravinového výrobku;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d q (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dq)  nákupca podmieňuje uzavretie dohody o dodávkach a obchodnú spoluprácu povinnosťou podieľať sa na zľavách alebo výpredaji znížením kúpnej ceny na náklady dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d r (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dr)  nákupca si za uzavretie dohody o dodávkach s dodávateľom účtuje poplatok, ktorý je neúmerný administratívnym nákladom, ktoré musí dodávateľ znášať;

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d s (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ds)  nákupca netransparentným spôsobom znižuje množstvo a/alebo hodnotu poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov štandardnej kvality;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d t (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dt)  nákupca odmieta poskytnúť dodávateľovi opis diferencovaného zaobchádzania s dodávateľom v porovnaní s vlastnými značkami;

 

uvedený opis môže zahŕňať aspoň každý prípad diferencovaného zaobchádzania v zmysle osobitných opatrení alebo postupov v súvislosti s:

 

a) prístupom k osobným alebo iným údajom získaným v súvislosti s nákupom poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov;

 

b) zalistovaním, zobrazovaním, zatriedením alebo inými faktormi, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia spotrebiteľov pri nákupe;

 

c) priamou alebo nepriamou odmenou za využívanie služieb poskytovaných nákupcom;

 

d) prístupom k službám priamo spojeným s dohodou o dodávkach alebo podmienkami využívania týchto služieb;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d u (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

du)  nákupca presadzuje neúmerne vysoké zmluvné sankcie v porovnaní s hodnotou a významom záväzku;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d v (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dv)  nákupca požaduje plný, čiastočný alebo predchádzajúci prevod priamych platieb dodávateľa, na ktoré má dodávateľ nárok podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zakázať prevody priamych platieb. Je to v súlade s intervenciou Komisie vo veciach Harms, C-434/08, a Arts, C-227/16, pri ktorých Komisia uviedla, že prevodom platobných nárokov sa obchádza skutočný cieľ poľnohospodárskych dotácií.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d w (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dw)  dodávateľ je vyradený bez náležitého oznámenia, písomného vysvetlenia takéhoto rozhodnutia a bez existencie skutočných obchodných dôvodov;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d x (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dx)  nákupca stanoví dodávateľovi povinnosť, aby si platil zamestnancov na úpravy priestorov na predaj poľnohospodárskych a potravinových výrobkov alebo manipuláciu s nimi;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d y (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dy)  nákupca požaduje od dodávateľa náhradu nákladov za preskúmanie sťažností zákazníkov týkajúcich sa jeho výrobkov;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d z (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dz)  nákupca žiada dodávateľov, aby niesli akékoľvek náklady vzniknuté v dôsledku prognostickej chyby, ibaže by:

 

— nákupca vypracoval uvedené prognózy v dobrej viere, s náležitou starostlivosťou a po konzultácii s dodávateľom;

 

— v dohode o dodávkach sa výslovne a jednoznačne uvádza, že plná náhrada nie je vhodná;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

daa)  nákupca prostredníctvom dohody o dodávkach stanoví dodávateľovi povinnosť, aby nepredával poľnohospodárske alebo potravinové výrobky iným nákupcom a/alebo spracovateľom za nižšie ceny, než platí nákupca a/alebo spracovateľ;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dab)  nákupca sa priamo alebo nepriamo vyhráža, že odstráni dodávateľove výrobky zo zalistovania, ak dodávateľ neplní alebo nechce splniť nákupcove požiadavky na zníženie cien;

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dac)  nákupca núti dodávateľa vyrobiť rovnaký výrobok, ktorý sa má predávať pod vlastnou maloobchodnou značkou za rovnakú alebo nižšiu cenu než značkový výrobok dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dad)  nákupca vráti nepredané potravinové výrobky dodávateľovi na jeho náklady a bez zaplatenia za tieto nepredané potravinové výrobky.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby boli zakázané tieto obchodné praktiky, ak nie sú jasne a jednoznačne dohodnuté pri uzavretí dohody o dodávkach:

2.  Členské štáty zabezpečia, aby boli zakázané tieto obchodné praktiky, ak nie sú jasne a jednoznačne dohodnuté pri uzavretí dohody o dodávkach alebo v akejkoľvek ďalšej dohode medzi nákupcom a dodávateľom uzavretej počas trvania dohody o dodávkach, alebo ak sú dôsledkom zneužitia hospodárskej závislosti dodávateľa od nákupcu, čo nákupcovi umožnilo presadiť tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  nákupca vracia nepredané potraviny dodávateľovi;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Presunuté do článku 3 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  nákupca odstráni výrobky zo zoznamu zmluvných výrobkov, ktoré dodávateľ dodáva zákazníkovi, alebo podstatne zníži objem objednávky konkrétneho poľnohospodárskeho alebo potravinového výrobku bez predchádzajúceho písomného oznámenia v lehote stanovenej v dohode alebo v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní v prípadoch, keď v dohode nie je stanovený žiaden termín;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  dodávateľ platí za propagáciu potravinových výrobkov, ktoré nákupca predáva. Ak propagáciu iniciuje nákupca, musí nákupca pred propagáciou spresniť obdobie propagácie a očakávané množstvo potravinových výrobkov, ktoré treba objednať;

c)  dodávateľ platí za propagáciu potravinových alebo reklamu výrobkov, ktoré nákupca predáva. Ak propagáciu iniciuje nákupca, musí nákupca pred propagáciou spresniť obdobie propagácie a očakávané množstvo potravinových výrobkov, ktoré treba objednať;

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)   nákupca predáva poľnohospodárske a potravinové výrobky pod nákupnú cenu uvedenú na faktúre, od ktorej je odpočítaná pomerná časť zliav uvedených vo faktúre a sú k nej prirátané dopravné náklady a dane z transakcie, ako marketingový mechanizmus a stratu alebo náklady v konečnom dôsledku nesie dodávateľ;

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  nákupca presúva náklady vzniknuté pri preprave a skladovaní výrobkov na dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc)  nákupca stanoví dodávateľovi povinnosť dodávať výrobky len do platforiem dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby obchodné praktiky uvedené v odseku 2 písm. b), c) a d) boli zakázané, ak nasledujúce platby dodávateľa nákupcovi nesúvisia s nákladmi, ktoré vznikli nákupcovi.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Pri predložení sťažnosti týkajúcej sa praktiky uvedenej v odseku 2 orgánu presadzovania práva nesie dôkazné bremeno o tom, že dohoda o dodávkach sa jasne a jednoznačne vzťahuje na predmetnú obchodnú praktiku, nákupca.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Členské štáty môžu zakázať všetky dodatočné nekalé obchodné praktiky, ako je vymedzené v článku 2 písm. -a), nad rámec tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh objasňuje, že členské štáty majú možnosť prijať ambicióznejší prístup, pokiaľ ide o počet NOP, ktoré chcú zakázať.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak nákupca požaduje platbu za situácie opísané v odseku 2 písm. b), c) a d), nákupca musí na požiadanie dodávateľa podľa vhodnosti poskytnúť odhad platby za jednotku alebo celok a pokiaľ ide o situácie opísané v odseku 2 písm. b) a d), aj odhad nákladov a základ pre takýto odhad.

3.  Ak nákupca požaduje platbu za situácie opísané v odseku 2 písm.b), c) a d), poskytne dodávateľovi podľa vhodnosti odhad platby za jednotku alebo celok, a pokiaľ ide o situácie opísané v odseku2 písm.b) a d), aj odhad nákladov a základ pre takýto odhad. Nákupca poskytne tieto odhady v písomnej forme a dodávateľ ich schváli pred poskytnutím danej služby.

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je poskytnúť dodávateľom väčšiu istotu a transparentnosť, pokiaľ ide o služby, za ktoré platia.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zabezpečia, aby zákazy stanovené v odsekoch 1 a 2 predstavovali imperatívne normy, ktoré sa uplatňujú na každú situáciu spadajúcu do ich rozsahu pôsobnosti bez ohľadu na právo, ktoré by sa inak vzťahovalo na dohodu o dodávkach medzi stranami.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby zákazy stanovené v odsekoch 1 a 2 predstavovali imperatívne normy, ktoré sa uplatňujú na každú situáciu spadajúcu do ich rozsahu pôsobnosti bez ohľadu na právo, ktoré by sa inak vzťahovalo na dohodu o dodávkach medzi stranami. Členské štáty môžu prijať predpisy nad rámec zákazov stanovených pre každú nekalú obchodnú praktiku uvedenú v odsekoch 1 a 2.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh objasňuje, že členské štáty majú možnosť prijať ambicióznejší prístup, pokiaľ ide o zákazy uvedené v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Členské štáty zabezpečia, aby zmluvné podmienky alebo praktiky, ktoré vylučujú úroky z omeškania platby, boli v súlade s článkom 7 smernice 2011/7/EÚ zakázané.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Zmluvné vzťahy

 

1.  Dodávateľ môže požadovať, aby všetky dodávky poľnohospodárskych a potravinových výrobkov nákupcovi podliehali písomnej dohode medzi stranami a/alebo písomnému návrhu dohody od prvého nákupcu.

 

2.   Akákoľvek dohoda alebo návrh dohody uvedené v odseku 1:

 

(a)sa uzavrie pred dodávkou;

 

b)  sa uzavrie písomne; a

 

c)  zahŕňa najmä tieto náležitosti:

 

i)   cenu za dodávku, ktorá:

 

— je nemenná a stanovená v dohode, a/alebo

 

— sa vypočíta na základe kombinácie rozličných faktorov stanovených v dohode, ku ktorým môžu patriť trhové ukazovatele odrážajúce zmeny trhových podmienok, dodané množstvá a kvalita alebo zloženie dodaných poľnohospodárskych výrobkov;

 

ii)   množstvo a kvalitu dotknutého výrobku, ktorý sa môže alebo musí dodať, a časový rozvrh takýchto dodávok;

 

iii)   trvanie dohody, ktorá sa môže uzavrieť buď na určitý čas, alebo na neurčitý čas s doložkami o ukončení dohody;

 

iv)   podrobnosti týkajúce sa termínov splatnosti a platobných podmienok;

 

v)   opatrenia týkajúce sa zberu alebo dodávania poľnohospodárskych výrobkov; a

 

vi)   pravidlá uplatniteľné v prípade vyššej moci.

 

3.   Odsekmi 1 a 2 nie sú dotknuté články 125, 148 a 168 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

 

4.   Členské štáty môžu určiť, vymieňať si a podporovať najlepšie postupy týkajúce sa dlhodobých zmluvných vzťahov, zamerané na posilnenie vyjednávacej pozície výrobcov v rámci poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát určí verejný orgán na presadzovanie zákazov stanovených v článku 3 na vnútroštátnej úrovni (ďalej len „orgán presadzovania práva“).

1.  Každý členský štát určí jeden alebo viacero orgánov na presadzovanie zákazov stanovených v článku 3 na vnútroštátnej úrovni (ďalej len „orgán presadzovania práva“) a informuje o tom Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak členský štát na svojom území určí viac ako jeden orgán presadzovania práva, určí jedno jednotné kontaktné miesto na spoluprácu orgánov presadzovania práva a na spoluprácu s Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Príslušný orgán presadzovania práva

 

1.   Orgán presadzovania práva členského štátu, v ktorom je usadený nákupca, ktorý je podozrivý z uplatňovania zakázanej obchodnej praktiky, má právomoc vyšetrovať nekalé obchodné praktiky uplatňované nákupcom.

 

2.   Ak dodávateľ dodáva svoje výrobky príjemcovi, ktorý je spojený s nákupcom, ale je usadený v členskom štáte, v ktorom nie je miesto usadenia nákupcu podozrivého z uplatňovania zakázanej obchodnej praktiky, orgán presadzovania práva tohto členského štátu je príslušný vyšetrovať nekalé obchodné praktiky uplatňované nákupcom. Príjemca výrobkov sa považuje za spoluzodpovedného za spáchané porušenia.

 

3.   Ak je nákupca usadený mimo Únie, právomoc vyšetrovať nekalé obchodné praktiky uplatňované voči dodávateľovi má orgán presadzovania práva členského štátu, v ktorom je usadený dodávateľ.

 

4.   Orgán presadzovania práva je takisto príslušný vyšetrovať nekalé obchodné praktiky týkajúce sa poskytovania služieb spojených s dohodou o dodávkach. Nákupca sa považuje za spoločne zodpovedného za každé porušenie predpisov, ktoré spácha tretia strana, ktorá poskytuje súvisiace služby.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dodávateľ podá sťažnosť orgánu presadzovania práva členského štátu, v ktorom je nákupca podozrivý zo zakázanej obchodnej praktiky usadený.

1.  Sťažnosti sa podávajú orgánu presadzovania práva členského štátu, v ktorom je nákupca podozrivý zo zakázanej obchodnej praktiky usadený. Ak je nákupca usadený mimo Únie, sťažnosť sa podáva orgánu presadzovania práva členského štátu, v ktorom sa nachádza dodávateľ. Daný orgán presadzovania práva prikročí k príslušným opatreniam.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Dodávateľ môže podať sťažnosť orgánu presadzovania práva členského štátu, v ktorom je dodávateľ usadený. Orgán presadzovania práva tohto členského štátu postúpi sťažnosť orgánu presadzovania práva členského štátu, v ktorom je nákupca podozrivý zo zakázanej obchodnej praktiky usadený. Daný orgán presadzovania práva prikročí k príslušným opatreniam.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, ktorých člen alebo členovia, resp. člen alebo členovia ich členov sa domnievajú, že boli vystavení zakázanej obchodnej praktike, majú právo podať sťažnosť.

2.  Organizácie výrobcov alebo dodávateľov alebo združenia organizácií výrobcov alebo dodávateľov, organizácie pracujúce s výrobcami so znalosťami obchodných praktík v rámci poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca a zastupiteľské organizácie, ktorých člen alebo členovia, resp. člen alebo členovia ich členov sa domnievajú, že boli vystavení zakázanej obchodnej praktike, majú právo podať sťažnosť a náležite sa zúčastniť konania.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pokiaľ to sťažovateľ požaduje, orgán presadzovania práva zabezpečí dôvernosť totožnosti sťažovateľa a akýchkoľvek iných informácií, ktorých zverejnenie podľa sťažovateľa poškodzuje jeho záujmy. Sťažovateľ určí takéto informácie v prípadnej žiadosti o zachovanie dôvernosti.

3.  Orgán presadzovania práva zabezpečí dôvernosť totožnosti sťažovateľa a akýchkoľvek iných informácií, ktorých zverejnenie podľa sťažovateľa poškodzuje jeho záujmy. Sťažovateľ určí takéto informácie v prípadnej žiadosti o zachovanie dôvernosti. Orgán presadzovania práva v priebehu konania zaručuje anonymitu, dôvernosť procesu a všetkých citlivých informácií, pričom chráni procesné práva oboch strán.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Ak však napriek všetkému dôjde k zverejneniu týchto informácií, nákupca nesmie na ich základe pristúpiť k žiadnym krokom poškodzujúcim dodávateľa. Ak nákupca tento zákaz poruší, vyvodí sa voči nemu zodpovednosť za náhradu škody spôsobenej dodávateľovi vrátane straty, ušlého zisku a poškodenia dobrého mena.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak sa orgán presadzovania práva domnieva, že dôvody na riešenie sťažnosti sú nedostatočné, informuje o týchto dôvodoch sťažovateľa.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia vypracuje mnohojazyčnú príručku, ktorá bude k dispozícii na jej webovej stránke a v ktorej sa objasní, ako vypracovať sťažnosť a aký druh informácií treba poskytnúť príslušným orgánom presadzovania práva v celej Únii, aby sa rozhodlo, či sa môže začať formálne vyšetrovanie.

Odôvodnenie

MSP často nemajú odborné znalosti a know-how na obhajobu svojich práv. Platí to najmä pre MSP v rozvojových krajinách. Poradenstvo a podpora Komisie sú preto pre MSP nevyhnutné na ochranu a presadzovanie ich práv.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby bol orgán presadzovania práva riadne vybavený, a zveria mu tieto právomoci:

Členské štáty zabezpečia, aby boli ich orgány presadzovania práva riadne vybavené a mali nevyhnutné zdroje vrátane dostatočného rozpočtu a odborných znalostí na zabezpečenie riadneho a spravodlivého fungovania poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca. Zveria im tieto právomoci:

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  začať a vykonávať vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo na základe sťažnosti;

a)  proaktívne začať a vykonávať vyšetrovania z vlastnej iniciatívy pri dôvodnom podozrení alebo na základe sťažnosti vrátane anonymných sťažností či sťažností oznamovateľov;

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  vykonávať v rámci svojich vyšetrovaní neohlásené kontroly na mieste;

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prijímať rozhodnutia o porušení zákazov uvedených v článku 3 a žiadať od nákupcu, aby ukončil zakázanú obchodnú praktiku. Orgán sa môže zdržať prijatia akéhokoľvek takéhoto rozhodnutia, pokiaľ by ním hrozilo odhalenie totožnosti sťažovateľa alebo zverejnenie akýchkoľvek iných informácií, ktoré podľa sťažovateľa poškodzujú jeho záujmy, ak sťažovateľ tieto informácie určil v súlade s článkom 5 ods. 3;

c)  prijímať rozhodnutia o porušení zákazov uvedených v článku 3, vydať predbežné opatrenie v prospech dodávateľa s cieľom ukončiť zakázanú obchodnú praktiku a žiadať od nákupcu, aby ukončil zakázanú obchodnú praktiku, ako aj rušiť príslušné doložky alebo nezákonné dohody. Orgán sa môže zdržať prijatia akéhokoľvek takéhoto rozhodnutia, pokiaľ by ním hrozilo odhalenie totožnosti sťažovateľa alebo zverejnenie akýchkoľvek iných informácií, ktoré podľa sťažovateľa poškodzujú jeho záujmy, ak sťažovateľ tieto informácie určil v súlade s článkom 5 ods. 3;

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  ukladať peňažné pokuty pôvodcom porušenia. Pokuta musí byť účinná, primeraná a odrádzajúca vzhľadom na povahu, trvanie a závažnosť porušenia;

d)  ukladať v súlade s vnútroštátnym právom peňažné pokuty a/alebo iné rovnako účinné sankcie fyzickej alebo právnickej osobe, v prípade ktorej sa zistilo, že porušila túto smernicu. Pokuta a iné sankcie musia byť účinné, primerané spôsobenej škode a odrádzajúce vzhľadom na povahu, trvanie a závažnosť porušenia. Opakované porušenia tým istým nákupcom sa zohľadňujú pri určovaní peňažnej pokuty a/alebo iných uplatniteľných sankcií;

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  zabezpečiť, aby porušiteľ nahradil škody v prípadoch, keď sťažovateľ požiadal o zachovanie dôvernosti;

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  zverejňovať svoje rozhodnutia týkajúce sa písmen c) a d);

e)  systematicky zverejňovať svoje rozhodnutia týkajúce sa písmen c) a d);

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa umožňuje systematické zverejňovanie rozhodnutí vydaných orgánmi presadzovania práva. Spoločnosti, ktoré sa previnili nekalými obchodnými praktikami, sú tak odhalené a napomenuté.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  informovať nákupcov a dodávateľov o svojich činnostiach prostredníctvom výročných správ, v ktorých okrem iného udáva počet doručených sťažností a opisuje vyšetrovania, ktoré začal a uzavrel. Správa obsahuje za každé vyšetrovanie zhrnutie opisu záležitosti a výsledok vyšetrovania.

f)  uverejňovať prehľad svojich činností presadzovania práva a iných činností prostredníctvom výročných správ, v ktorých okrem iného opisuje povahu identifikovaných nekalých obchodných praktík, počet doručených sťažností a vyšetrovania, ktoré začal a uzavrel, ako aj prebiehajúce vyšetrovania, a tiež zoznam podnikov, pri ktorých bolo zistené porušenie pravidiel. Správa obsahuje za každé vyšetrovanie zhrnutie opisu záležitosti, závery vyšetrovania a informácie o výsledku konania, ako aj o prijatom rozhodnutí, v súlade s pravidlami dôvernosti v zmysle vnútroštátneho práva.

Odôvodnenie

Účelom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť dôvernosť práce orgánov presadzovania práva a prebiehajúcich vyšetrovaní v súlade s vnútroštátnymi pravidlami dôvernosti.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby sa na výkon týchto právomocí vzťahovali náležité záruky z hľadiska práva na obhajobu, v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie a Charty základných práv Európskej únie, a to aj v prípadoch, keď sťažovateľ požaduje dôverné zaobchádzanie s informáciami podľa článku 5 ods. 3.

Odôvodnenie

Pri anonymných sťažnostiach treba prihliadať na vnútroštátne predpisy pre transparentnosť súdnych konaní. Je dôležité zabezpečiť dôvernosť totožnosti sťažovateľa. Zároveň je však potrebné uistiť sa, že nedochádza k porušeniu článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh smernice

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Povinnosti orgánu presadzovania práva

 

1.   Orgány presadzovania práva kontrolujú a zabezpečujú riadne a spravodlivé fungovanie poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca v Únii.

 

2.   Orgán presadzovania práva do 30 dní od prijatia sťažnosti informuje sťažovateľa o svojom rozhodnutí vyhovieť alebo nevyhovieť sťažnosti.

 

3.   Ak sa orgán presadzovania práva domnieva, že dôvody na riešenie sťažnosti sú nedostatočné, prijme formálne odôvodnené rozhodnutie zamietajúce sťažnosť a informuje o tomto rozhodnutí sťažovateľa. Rozhodnutie podlieha súdnemu preskúmaniu.

 

4.   Ak sa orgán presadzovania práva domnieva, že existujú dostatočné dôvody vyhovieť sťažnosti, začne a vedie vyšetrovanie, ktoré sa ukončí do šiestich mesiacov od začiatku vyšetrovania. V riadne odôvodnených prípadoch sa môže obdobie šiestich mesiacov predĺžiť o dodatočné obdobie šiestich mesiacov. Orgán presadzovania práva informuje sťažovateľa o tomto predĺžení a jeho dôvodoch.

 

5.   Ak sa vyšetrovaním zistí porušenie tejto smernice, orgán presadzovania práva bude od nákupcu vyžadovať ukončenie zakázanej obchodnej praktiky a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi uloží fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá porušila smernicu, peňažnú pokutu alebo iné rovnako účinné sankcie. Pokuta a iné sankcie musia byť účinné, primerané spôsobenej škode a odrádzajúce vzhľadom na povahu, trvanie a závažnosť porušenia. Opakované porušenia tým istým nákupcom sa zohľadňujú pri určovaní peňažnej pokuty a iných uplatniteľných sankcií;

 

6.   Orgán presadzovania práva sa môže zdržať prijatia akéhokoľvek takéhoto rozhodnutia uvedeného v odseku 5 tohto článku, pokiaľ by ním hrozilo odhalenie totožnosti sťažovateľa alebo zverejnenie akýchkoľvek iných informácií, ktoré podľa sťažovateľa poškodzujú jeho záujmy, ak sťažovateľ tieto informácie určil v súlade s článkom 5 ods. 3.

 

7.   Orgán presadzovania práva sa môže rozhodnúť, že zverejní svoje rozhodnutie týkajúce sa odseku 5 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh smernice

Článok 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6b

 

Delegované akty

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty, v ktorých stanoví kritériá a spoločnú metodológiu, ktoré budú využívať orgány presadzovania práva pri určovaní výšky peňažnej pokuty so zreteľom prinajmenšom na tieto prvky: obrat porušiteľa, výhody, ktoré porušiteľovi vznikli na základe nekalej obchodnej praktiky, počet a postavenie subjektov poškodených porušením a opakované využívanie nekalých obchodných praktík zo strany nákupcu.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh smernice

Článok 6 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6c

 

Mediácia alebo mechanizmus alternatívneho riešenia sporov

 

1.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci a povinnosti orgánu presadzovania práva stanovené v článkoch 6 a 6a, členské štáty podporujú využívanie účinných a nezávislých postupov mediácie alebo mechanizmu alternatívneho riešenia sporov v prípade sporu medzi dodávateľom a nákupcom v dôsledku nekalej obchodnej praktiky, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. -a).

 

2.   Využitie mediácie alebo mechanizmu alternatívneho riešenia sporov nemá vplyv na právo dodávateľa predložiť sťažnosť, ako sa stanovuje v článku 5.

 

3.   Komisia môže uľahčovať dialóg a výmenu osvedčených postupov v oblasti využívania mediácie alebo mechanizmu alternatívneho riešenia sporov na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh smernice

Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spolupráca medzi orgánmi presadzovania práva

Sieť Únie pre presadzovanie práva

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby orgány presadzovania práva účinne spolupracovali a poskytovali si vzájomnú pomoc pri vyšetrovaniach, ktoré majú cezhraničný rozmer.

1.  Týmto sa vytvára sieť Únie pre presadzovanie práva (ďalej len „sieť“).

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Orgány presadzovania práva sa stretávajú raz ročne, aby diskutovali o uplatňovaní tejto smernice na základe výročných správ podľa článku 9 ods. 1 a najlepších postupov v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Komisia pomáha pri organizácii týchto stretnutí.

2.  Účelom siete je slúžiť ako platforma pre štruktúrovanú spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva členských krajín a Komisiou a zefektívnenie postupov orgánov presadzovania práva v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia zriadi a spravuje webovú stránku, ktorá poskytuje možnosť výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva a Komisiou, najmä v súvislosti s ročnými stretnutiami.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia zabezpečí, aby mala na svojej webovej stránke funkčnú e-mailovú schránku na podporu malých a stredných podnikov (MSP) v Únii i mimo nej na účely ochrany a presadzovania ich práv v súvislosti s nekalými obchodnými praktikami, a to poskytovaním informácií o postupoch. Všetky príslušné informácie sa poskytujú vo všetkých jazykoch Únie.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh smernice

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Zloženie siete Únie pre presadzovanie práva

 

1. Sieť je zložená z jedného zástupcu z každého orgánu presadzovania práva uvedeného v článku 4, dvoch zástupcov z Komisie a ich náhradníkov.

 

2. Zasadnutia siete sa konajú v pravidelných intervaloch a v prípade potreby na riadne odôvodnenú žiadosť Komisie alebo členského štátu.

 

3. Sieť zapája všetky príslušné zainteresované strany do diskusie o uplatňovaní tejto smernice s cieľom zjednodušiť dialóg a výmenu osvedčených postupov a podporiť spoločný prístup.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh smernice

Článok 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7b

 

Úlohy v oblasti koordinovaného presadzovania

 

1. Sieť plní tieto úlohy:

 

a) diskutuje o uplatňovaní tejto smernice na základe výročných správ uvedených v článku 9 ods. 1;

 

b) uľahčuje výmenu informácií o príslušných témach vrátane výsledkov vyšetrení uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a) a nových prípadoch nekalých obchodných praktík;

 

c) koordinuje a uľahčuje výmenu informácií a najlepších postupov týkajúcich sa vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov a skúseností s presadzovaním práva koordinovaným a systematickým spôsobom s cieľom zlepšiť spoločné porozumenie toho, ktoré konkrétne typy obchodných praktík by sa mali považovať za nekalé obchodné praktiky, a lepšie riešiť potenciálne cezhraničné prípady nekalých obchodných praktík;

 

d) skúma všetky otázky týkajúce sa uplatňovania tejto smernice a prijíma usmernenia a odporúčania s cieľom podporiť jednotné uplatňovanie, okrem iného aj zavedením spoločnej metodiky určovania a stanovovania sankcií;

 

e) podporuje a uľahčuje spoluprácu s ďalšími príslušnými sieťami a skupinami, najmä v rámci Iniciatívy dodávateľského reťazca.

 

2. Komisia plní tieto úlohy:

 

a) zriadi a spravuje webové sídlo, na ktorom je k dispozícii možnosť výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva a Komisiou, najmä v súvislosti s každoročnými stretnutiami;

 

b) uľahčuje organizáciu spoločných programov odbornej prípravy a výmeny zamestnancov medzi orgánmi presadzovania práva a v prípade potreby aj s orgánmi presadzovania práva tretích krajín;

 

c) organizuje stretnutia siete uvedené v článku 7a ods. 2;

 

d) uľahčuje prístup k odborným alebo vedeckým poznatkom na účely vykonávania administratívnej spolupráce v oblasti presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu stanoviť pravidlá zamerané na boj proti nekalým obchodným praktikám nad rámec pravidiel v článkoch 3, 5, 6 a 7, pokiaľ sú takéto vnútroštátne pravidlá zlučiteľné s pravidlami fungovania vnútorného trhu.

1.   Členské štáty si môžu ponechať alebo zaviesť pravidlá zamerané na boj proti nekalým obchodným praktikám, ktoré sú prísnejšie ako pravidlá stanovené v tejto smernici, pokiaľ sú takéto vnútroštátne pravidlá zlučiteľné s pravidlami fungovania vnútorného trhu vrátane voľného pohybu tovarov a služieb a slobody usadiť sa, nediskriminácie a prístupu k nestrannému a nezávislému súdnemu preskúmaniu.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty informujú Komisiu o všetkých nových vnútroštátnych pravidlách, ktoré sú prísnejšie ako pravidlá stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Touto smernicou nie sú dotknuté vnútroštátne pravidlá zamerané na boj proti nekalým obchodným praktikám, ktoré nie sú zahrnuté do jej rozsahu pôsobnosti, pokiaľ sú tieto pravidlá zlučiteľné s pravidlami fungovania vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Konania súvisiace s článkom 6 písm. c) až e) sú v súlade so správnymi a súdnymi konaniami a zásadami konkrétneho členského štátu.

Odôvodnenie

Pri anonymných sťažnostiach treba prihliadať na vnútroštátne predpisy pre transparentnosť súdnych konaní.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh smernice

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Národné monitorovacie strediská pre fungovanie poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca

 

1.  V záujme informovanosti hospodárskych subjektov a orgánov presadzovania práva členských štátov môžu členské štáty zriadiť národné monitorovacie strediská pre fungovanie poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca.

 

2.  Členské štáty zabezpečia, aby boli ich národné monitorovacie strediská riadne vybavené, a zveria im tieto právomoci:

 

a) získavať všetky dostupné štatistické údaje potrebné na analýzu mechanizmov tvorby cien a marží v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci a existencie nekalých obchodných praktík;

 

b)   analyzovať získané informácie a vykonávať, resp. zadávať výskum potrebný pre ich činnosť;

 

c)   vypracúvať súhrnné správy o analyzovaných odvetviach a pravidelne rozširovať výsledky ich práce;

 

d)   podieľať sa na vypracovaní správy o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci, uvedenej v článku 9, a/alebo pomáhať implementujúcemu orgánu pri jej vypracúvaní.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je umožniť členským štátom, aby zriadili národné monitorovacie strediská pre fungovanie agropotravinového dodávateľského reťazca, a tak informovali hospodárske subjekty a orgány presadzovania práva členských štátov o fungovaní agropotravinového dodávateľského reťazca.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty každý rok do 15. marca zašlú Komisii správu o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci. Táto správa musí obsahovať predovšetkým všetky relevantné údaje o uplatňovaní a presadzovaní pravidiel podľa tejto smernice v dotknutom členskom štáte v predchádzajúcom roku.

1.  Členské štáty každý rok do 15. marca zašlú Komisii správu o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom potravinovom dodávateľskom reťazci. Táto správa musí obsahovať predovšetkým všetky relevantné údaje o uplatňovaní a presadzovaní pravidiel podľa tejto smernice, ako aj o účinnosti opatrení, ktoré vykonal orgán presadzovania práva v dotknutom členskom štáte v predchádzajúcom roku. Členské štáty zabezpečia dialóg so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami vrátane organizácií spotrebiteľov o fungovaní dodávateľského reťazca na ich území.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia najskôr po troch rokov od dátumu začatia uplatňovania tejto smernice vykoná hodnotenie tejto smernice a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

1.  Komisia do troch rokov od dátumu začatia uplatňovania tejto smernice vykoná prvé hodnotenie tejto smernice a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V hodnotení sa posudzuje okrem iného:

 

a)   účinnosť ochrany najslabších aktérov v rámci poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca pred nekalými obchodnými praktikami;

 

b)   účinnosť spolupráce medzi príslušnými orgánmi presadzovania práva a potreba koordinácie presadzovania a monitorovania právnych predpisov Únie v  oblasti nekalých obchodných praktík.

 

 

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Na základe zistení svojej správy môže Komisia predložiť vhodné legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh smernice

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Správa o účinkoch na spotrebiteľov

 

1.   Komisia vykoná hodnotenie s cieľom zistiť, či konkrétne obchodné praktiky, ktoré majú nekalý charakter, majú negatívne účinky na spotrebiteľov, a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

 

2.   Na základe zistení svojej správy môže Komisia predložiť vhodné legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V záujme dodržania pravidiel stanovených v tejto smernici môžu členské štáty pri existujúcich dohodách o dodávkach uzatvorených pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice] poskytnúť prechodné obdobie v trvaní najviac šesť mesiacov, plynúce od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext návrhu Komisie

V oblasti poľnohospodárskej politiky, ktorá sa jasne stala viac trhovo orientovanou, nadobudlo dobré riadenie poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca väčší význam pre všetky zapojené subjekty, najmä pre poľnohospodárskych výrobcov. Nekalé obchodné praktiky (NOP) obzvlášť pociťujú poľnohospodárski výrobcovia, keďže im často chýba vyjednávacia sila, ktorá by sa vyrovnala sile ich partnerov, ktorí kupujú ich výrobky. To je najmä dôsledkom obmedzených alternatív, ktoré majú, keď dostávajú svoje výrobky ku konečným spotrebiteľom, ako aj štrukturálnych nedostatkov poľnohospodárskeho systému v porovnaní s ich nadväzujúcimi partnermi.

NOP môžu vyvíjať nátlak na zisky a marže hospodárskych subjektov, čo môže priviesť inak životaschopných a konkurencieschopných hráčov k skončeniu podnikania. Napríklad jednostranné zníženie zmluvného množstva netrvanlivého tovaru znamená pre hospodársky subjekt, ktorý si tak ľahko nemusí nájsť alternatívne odbytisko pre tieto výrobky, ušlý príjem. Oneskorené platby za výrobky rýchlo podliehajúce skaze po tom, ako ich nákupca doručí a predá, predstavujú dodatočné finančné náklady pre dodávateľa. Možné povinnosti pre dodávateľov vziať späť výrobky, ktoré nákupca nepredal, môžu predstavovať nenáležitý prenos rizika na dodávateľov. Ak je dodávateľ nútený prispievať k všeobecným propagačným činnostiam distribútorov v predajni bez toho, aby mu to prinieslo primeraný prínos, môže to viesť k neprimeranému zníženiu jeho marže.

Vládne všeobecná zhoda v tom, že NOP sa vyskytujú v celom potravinovom dodávateľskom reťazci. Je len príznačné, že na potravinový dodávateľský reťazec vrátane NOP boli od roku 2009 zamerané až tri oznámenia Komisie. V júni 2016 Európsky parlament vo svojom uznesení požiadal Komisiu, aby predložila návrh právneho rámca Únie týkajúceho sa nekalých obchodných praktík. V decembri 2016 Rada vyzvala Komisiu, aby vykonala posúdenie vplyvu s cieľom navrhnúť legislatívny rámec Únie alebo iné nelegislatívne opatrenia na riešenie problému nekalých obchodných praktík.

Osobitné predpisy týkajúce sa NOP už existujú v 20 členských štátoch. Ich rôznorodosť je však značná. V niektorých členských štátoch neexistuje žiadna osobitná ochrana pred NOP, resp. je neúčinná. Ďalším existujúcim nástrojom je dobrovoľná Iniciatíva dodávateľského reťazca, ktorá je iniciatívou súkromného priemyslu, ktorej cieľom je riadenie NOP a ktorá poskytuje fórum pre skoré a nesporové riešenie sporov. Nie je však pravdepodobné, že sa Iniciatíva dodávateľského reťazca rozvinie do komplexného rámca riadenia. Účasť v iniciatíve je dobrovoľná a nie sú do nej dosiaľ zapojené všetky hospodárske subjekty v potravinovom dodávateľskom reťazci. Napríklad zatiaľ čo maloobchodníci sú členmi iniciatívy, maloobchodné nákupné združenia ani organizácie zastupujúce poľnohospodárskych výrobcov sa na nej nezúčastňujú. Tieto organizácie sa k nej nepridali, lebo podľa ich názoru nezabezpečuje žalujúcim stranám dostatočnú dôvernosť ani nezabezpečuje nezávislé vyšetrovanie či sankcie.

Z týchto dôvodov predstavuje súčasný návrh Komisie o NOP silnú a dlhodobú žiadosť európskej komunity poľnohospodárov a dávny názor, že poľnohospodári by mali byť lepšie chránení pred zneužívajúcimi praktikami spracovateľov a maloobchodníkov. Neexistencia spoločného rámca NOP je v rozpore s ostatnými oblasťami, ktoré SPP spravuje a ktoré majú priamy význam pre hospodárske subjekty, ako sú pravidlá hospodárskej súťaže, pravidlá štátnej pomoci a obchodné normy. V týchto oblastiach sa v spoločnej organizácii trhu [nariadenie (EÚ) č. 1308/2013] stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa trhových podmienok, ktorým čelia hospodárske subjekty v EÚ, s cieľom prispieť k hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ako aj k vytvoreniu rovnakých podmienok v rámci jednotného trhu.

Cieľom tohto návrhu smernice je preto znížiť výskyt NOP v potravinovom dodávateľskom reťazci zavedením minimálnej spoločnej normy ochrany v celej EÚ, ktorá obsahuje krátky zoznam osobitných zakázaných NOP. Ochrana sa vzťahuje na dodávateľov v potravinovom dodávateľskom reťazci, ak predávajú potravinové výrobky nákupcom, ktorí nie sú malými a strednými podnikmi. Rozsah pôsobnosti sa zameriava na prispievanie k primeranej životnej úrovni poľnohospodárov, čo je cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky podľa článku 39 ZFEÚ.

Článok 43 ZFEÚ, ktorý je hlavným právnym základom SPP, slúži ako jedinečný právny základ návrhu Komisie. Opatrenia, ktoré sa stanovujú v návrhu, sa týkajú NOP, ktoré sa vyskytujú v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci v súvislosti s obchodovaním s výrobkami, ktoré pochádzajú od poľnohospodárskych výrobcov. Je potrebné poznamenať, že podľa článku 38 ods. 2 a 3 ZFEÚ sa SPP primárne vzťahuje na poľnohospodárske výrobky uvedené v prílohe I k ZFEÚ. Súdny dvor však jasne potvrdil, že na potravinové výrobky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k ZFEÚ (výrobky v prílohe I sa podľa zmluvy považujú za „poľnohospodárske výrobky“), sa môžu vzťahovať akty prijaté podľa článku 43 ZFEÚ, ak to prispieva k dosiahnutiu jedného alebo viacerých cieľov SPP, a že poľnohospodárske výrobky sú v nej v zásade zahrnuté(1).

Navyše prístup chrániaci poľnohospodárskych výrobcov a ich združenia (družstvá a iné organizácie výrobcov) musí zohľadňovať aj nepriame negatívne účinky, ktoré môžu títo výrobcovia utrpieť v dôsledku NOP vyskytujúcich sa ďalej v potravinovom dodávateľskom reťazci, t. j. oproti subjektom, ktoré nie sú poľnohospodármi a ktoré sú pre slabú vyjednávaciu pozíciu v reťazci vystavené NOP. Ochrana pred NOP, ktorá sa uplatňuje na nadväzujúcich dodávateľov v reťazci, bráni neočakávaným dôsledkom pre poľnohospodárov, ak by sa napríklad vo fáze spracovania obchod presmeroval na ich konkurentov, ktorých vlastnia investori a na ktorých by sa ochrana nevzťahovala (napr. menšie právne riziko pre nákupcov, že budú konfrontovaní obvineniami z NOP).

Komisia navyše poukazuje na to, že opatrenia návrhu dopĺňajú opatrenia existujúce v členských štátoch a kódex správania Iniciatívy dodávateľského reťazca.

Stanovisko spravodajcu a navrhované zmeny

Spravodajca podporuje návrh Komisie ako dlhoočakávaný legislatívny nástroj na obranu vyjednávacej pozície poľnohospodárskych výrobcov v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci. Tento nástroj by mohol konečne doplniť opatrenia zavedené prostredníctvom nariadenia (EÚ) 2017/2393, tzv. súhrnného nariadenia, ktorého cieľom je posilniť vyjednávacie právomoci poľnohospodárov v EÚ. Je potrebné pripomenúť, že viera v nutnosť takéhoto nástroja bola podporená závermi osobitnej skupiny pre poľnohospodárske trhy vydanými v novembri 2016 a stotožnil sa s ňou aj Parlament vo svojom uznesení prijatom 7. júna 2016, ako aj ministri poľnohospodárstva EÚ, ktorí v tejto súvislosti dospeli k jednoznačným záverom na svojom neformálnom zasadaní Rady, ktoré sa uskutočnilo 12. – 13. decembra 2016 v Bratislave.

Spravodajca zdôrazňuje, že ukončenie legislatívneho postupu týkajúceho sa návrhu o NOP pred koncom súčasného volebného obdobia, ktorým by sa európskym poľnohospodárom ponúkol hmatateľný výsledok v podobe nového právneho predpisu, je pre tento Parlament dôležitým aj realistickým cieľom. Na strane druhého spoluzákonodarcu rakúske predsedníctvo jasne uviedlo svoj zámer venovať najvyššiu prioritu návrhu o NOP, ako je uvedené v liste rakúskej ministerky pre udržateľnosť a cestovný ruch Elisabeth Köstingerovej zo 4. júna 2018 predsedovi výboru AGRI. V liste je uvedený návrh o NOP ako jedna z hlavných priorít rakúskeho predsedníctva a pripomína sa v ňom, že Parlament aj Rada opakovane žiadali právne predpisy na ochranu poľnohospodárov, ktorí sú najslabším spojivom v rámci dodávateľského reťazca, pričom na záver sa uvádza, že „prišiel čas harmonizovať dvadsať rôznych vnútroštátnych nariadení a stanoviť minimálne normy pre všetky členské štáty“ s cieľom „vyriešiť problémy poľnohospodárov, s ktorými iní, mocnejší partneri v dodávateľskom reťazci, zaobchádzajú nespravodlivo“.

Pozmeňujúce návrhy spravodajcu

Spravodajca vo veľkej miere podporuje návrh, no zároveň navrhuje množstvo zmien s cieľom zlepšiť jeho účinnosť. Ide o tieto zmeny:

•  rozšírenie rozsahu pôsobnosti na dodávateľov v potravinovom dodávateľskom reťazci, ktorí nie sú MSP, s cieľom zahrnúť organizácie poľnohospodárov a zabrániť možnému odklonu obchodu od MSP,

•  rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetky poľnohospodárske výrobky, t. j. nielen na potravinové výrobky, s cieľom zahrnúť aj záhradkárske odvetvie, priemysel krmív a ďalšie poľnohospodárske odvetvia, ktoré nepatria do výroby potravín,

•  rozšírenie vymedzenia pojmu „nákupca“ s cieľom zahrnúť tie hospodárske subjekty, ktoré sú síce usadené mimo EÚ, ale kupujú a predávajú výrobky na trhu EÚ. Cieľom je zabrániť tomu, aby sa nákupca mohol vyhnúť ustanoveniam smernice jednoduchým presunom svojho sídla mimo EÚ,

•  opäť v súvislosti s vymedzením „nákupcu“ by malo byť poskytovanie súvisiacich služieb zahrnuté do rozsahu pôsobnosti, spolu so spracovaním, distribúciou a maloobchodným predajom poľnohospodárskych a potravinových výrobkov,

•  zahrnutie vymedzenia „ nekalých obchodných praktík“ (v zmysle zastrešujúcej zásady) v duchu vymedzenia poskytnutého v rámci záverov Rady z 12. decembra 2016, čo sa zohľadňuje v odôvodnení 1 navrhovanej smernice,

•  zahrnutie vymedzenia „ekonomickej závislosti“ ako mocenského vzťahu medzi dodávateľom a nákupcom,

•  zavedenie platobných podmienok pre tovar, ktorý nepodlieha skaze, v lehote 60 dní od doručenia faktúry, ako sa stanovuje aj v smernici 2011/7/EÚ o oneskorených platbách,

•  vyňatie všetkých príspevkov od poľnohospodárov ich organizáciám výrobcov a družstvám, ako aj dohôd medziodvetvových organizácií z ustanovení o platobných podmienkach, keď sa tieto dohody týkajú kvalitných výrobkov,

•   vymedzenie pojmu „krátkeho časového predstihu“ (keď nákupca zruší objednávku výrobkov podliehajúcich skaze) pevným časovým obmedzením (60 dní),

•  zlepšenie úvodnej vety článku 3 ods. 2 (tzv. sivé NOP) prostredníctvom zahrnutia koncepcie „ekonomickej závislosti“,

•  zavedenie možnosti, aby členské štáty zakázali všetky ďalšie nekalé obchodné praktiky (t. j. nad rámec zákazov v článku 3), na základe vymedzenia „nekalých obchodných praktík“ pridaného do článku 2,

•  zahrnutie povinných písomných dohôd na žiadosť dodávateľa, ako sa stanovuje, prostredníctvom súhrnného nariadenia, v článku 168 jednotnej SOT, a možnosti, aby členské štáty podporili vyššiu mieru uzatvárania dohôd medzi rôznymi subjektmi v rámci dodávateľského reťazca,

•  zahrnutie možnosti, aby sťažovateľov podali sťažnosť zahraničným orgánom prostredníctvom ich vlastných vnútroštátnych orgánov,

•  rozšírenie práva podať sťažnosť v mene jedného alebo viacerých členov na zastupiteľské združenia,

•  zahrnutie povinnosti, aby orgán presadzovania práva začal vyšetrovanie do 60 dní odo dňa podania sťažnosti a ukončil ho do šiestich mesiacov. V náležite odôvodnených prípadoch sa môže obdobie šiestich mesiacov predĺžiť o ďalších šesť mesiacov (celé vyšetrovanie sa teda musí ukončiť do 14 mesiacov od podania sťažnosti),

•  zahrnutie povinnosti, aby orgán presadzovania práva žiadal od nákupcu ukončenie zakázanej obchodnej praktiky v prípade preukázania porušenia,

•  zavedenie možnosti, aby členské štáty podporovali využívanie mediácie alebo mechanizmu alternatívneho riešenia sporov,

•  zavedenie povinnosti, aby členské štáty zahrnuli do svojej výročnej správy pre Komisiu vyhodnotenie účinnosti vykonaných opatrení s cieľom zakázať NOP.

(1)

Rozsudok Súdneho dvora C-343/07 z 2. júla 2009, body 50 – 51.


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (26.9.2018)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci

(COM(2018)0173 – C8‑0139/2018 – 2018/0082(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Marc Tarabella

(*) Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca celkovo víta prístup navrhovaný Komisiou ako prvý krok k regulácii nekalých obchodných praktík (ďalej len „NOP“) v potravinovom dodávateľskom reťazci. Je však presvedčený, že by sa malo vyjasniť a zlepšiť niekoľko bodov návrhu.

Spravodajca zavádza tieto hlavné zmeny:

1. Rozšírenie rozsahu pozdĺž 3 osí:

• Rozšírenie rozsahu poľnohospodárskych výrobkov s cieľom chrániť všetkých dodávateľov vrátane poľnohospodárskych výrobcov, ktorí dodávajú výrobky uvedené v prílohe I k zmluve, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu. Títo výrobcovia sa nenachádzajú v odlišnej situácii od výrobcov, ktorí dodávajú potraviny. Iné zaobchádzanie s nimi by predstavovalo diskrimináciu, ktorú zakazuje zmluva a Európska charta základných práv.

• Rozšírenie rozsahu celého dodávateľského reťazca zakázaním NOP v prospech všetkých výrobcov a kupujúcich. Návrh musí poskytnúť prostriedky, ktoré umožnia konať najzraniteľnejším subjektom s veľmi obmedzenými vyjednávacími právomocami. Rovnako je otázna voľba zakázať NOP len určitým hospodárskym subjektom. Ak sú tieto praktiky nespravodlivé, musia sa zakázať všetkým subjektom. Všetky spoločnosti by mali v rámci zmluvných vzťahov dodržiavať pravidlá osvedčených súťažných postupov, dobrej viery a lojálnosti. Toto odlišné zaobchádzanie takisto nie je odôvodnené rozdielmi v objektívnych situáciách, a predstavuje teda diskrimináciu.

• Rozšírenie rozsahu na všetkých nákupcov, ktorí kupujú a predávajú na domácom trhu vrátane tých, ktorí majú sídlo podnikania mimo EÚ. Toto rozšírenie rozsahu je v súlade s väčšou ochranou pre najzraniteľnejších dodávateľov.

2. Vymedzenie a zákaz nekalých obchodných praktík

Právo EÚ nevymedzuje nekalé obchodné praktiky medzi podnikmi. Je preto nevyhnutné navrhnúť dostatočne široké vymedzenie. Takéto vymedzenie je obzvlášť užitočné v situáciách, ktoré nezodpovedajú situáciám stanoveným v úplnom zozname obchodných praktík.

Keďže právo EÚ ešte nemá právny rámec pre nespravodlivé podmienky medzi podnikmi, je potrebné upraviť podmienky pre dodávateľov, ktorí sú v mnohých prípadoch poľnohospodármi alebo MSP a sú teda v rámci zmluvy „slabšími stranami“, a zaviesť ochranný systém. Táto ochrana by mala vyrovnať právomoci počas zmluvných vyjednávaní s nákupcami. Spravodajca sa domnieva, že by sa mali v zásade zakázať NOP medzi nákupcami a dodávateľmi, a nielen tie, ktoré sú uvedené v zúženom zozname navrhovanom Komisiou. To je zmysel článku 1.1 navrhovanej smernice. Tento zoznam nesmie zabrániť sankcionovaniu iných nespravodlivých praktík, ktoré sa na ňom neobjavujú. Musia sa zakázať všetky NOP, ako aj využívanie stavu hospodárskej závislosti, inak by smernica stratila skutočný význam. Spravodajca takisto navrhuje pridať do zoznamu zakázaných nekalých obchodných praktík odmietnutie uzavretia písomnej zmluvy s dodávateľom alebo odmietnutie oznámiť dodávateľovi všeobecné podmienky predaja alebo poskytnúť dostatočne podrobné alebo jednoznačné informácie o zmluvných podmienkach nákupu. Spravodajca napokon pridáva zákaz stratového predaja poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín s výnimkou prípadov, keď sa týkajú výrobkov, ktorých dátum exspirácie je dva dni po dátume predaja, na zoznam nekalých obchodných praktík, ktoré sa majú zakázať, pokiaľ nie sú dohodnuté v rámci jasných a jednoznačných podmienok pri uzatváraní dohody o dodávkach.

3. Sťažnosti dodávateľa v mieste usadenia nákupcu alebo dodávateľa

Návrh Komisie, aby dodávateľ podával sťažnosť orgánom presadzovania práva členského štátu, v ktorom je nákupca podozrivý z vykonávania zakázaných obchodných praktík usadený, nechráni dostatočne dodávateľa, ktorý musí napísať sťažnosť v inom ako vlastnom jazyku a spôsobom, ktorému nebude schopný porozumieť. Pre dodávateľov je väčšou ochranou, ak sa môžu obrátiť na orgán členského štátu, v ktorom sa nachádzajú, a tento orgán postúpi ich sťažnosť príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádza nákupca.

4. Mediácia alebo mechanizmus alternatívneho riešenia sporov

Spravodajca navrhuje nový článok o používaní mediácie alebo iných prostriedkov v prípade sporu medzi dodávateľom a nákupcom v dôsledku NOP.

5. Vytvorenie „siete Únie pre presadzovanie práva“

Spravodajca je pevne presvedčený, že v záujme podpory lepšej koordinácie medzi orgánmi presadzovania práva, inštitúciami EÚ a príslušnými subjektmi v rámci dodávateľského reťazca je potrebný mechanizmus koordinácie orgánov presadzovania práva, ktorý by mohol mať podobu siete. Spravodajca by rád dodal sieti skutočný európsky rozmer tým, že jej dá právomoc koordinovať a uľahčovať výmenu informácií a najlepších postupov, ktoré sa týkajú právnych predpisov členských štátov a skúseností s presadzovaním práva koordinovaným a systematickým spôsobom, s cieľom zlepšiť vzájomné porozumenie toho, ktoré konkrétne typy obchodných praktík by sa mali považovať za NOP. Podobný mechanizmus existuje v oblasti práva hospodárskej súťaže (ESHS) a prispieva ku koordinácii medzi vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž a ku konzultáciám založeným na dôkazoch a uplatňovaní.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Fórum na vysokej úrovni vedené Komisiou v roku 2010 schválilo súbor zásad správnej praxe vo vertikálnych vzťahoch v potravinovom dodávateľskom reťazci, na ktorých sa dohodli obchodné organizácie zastupujúce všetky časti potravinového dodávateľského reťazca vrátane poľnohospodárov. Tieto zásady sa stali základom Iniciatívy dodávateľského reťazca spustenej v roku 2013.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V potravinovom dodávateľskom reťazci pôsobia rôzne hospodárske subjekty vo fáze výroby, spracovania, marketingu, distribúcie a maloobchodného predaja potravinových výrobkov. Reťazec je zďaleka najdôležitejším nástrojom na uvedenie potravinových výrobkov „z farmy na vidličku“. Tieto hospodárske subjekty obchodujú s potravinovými výrobkami, t. j. prvotnými produktmi vrátane produktov rybolovu a akvakultúry uvedenými v prílohe I k zmluve, ktoré sú určené na použitie ako potraviny, a s inými potravinovými výrobkami, ktoré sa v uvedenej prílohe neuvádzajú, ale sú spracované z poľnohospodárskych výrobkov a sú určené na použitie ako potraviny.

(3)  V poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci pôsobia rôzne hospodárske subjekty vo fáze výroby, spracovania, marketingu, distribúcie a maloobchodného predaja poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov. Reťazec je zďaleka najdôležitejším nástrojom na dodávanie výrobkov. Tieto hospodárske subjekty obchodujú s poľnohospodárskymi alebo potravinovými výrobkami, t. j. prvotnými produktmi vrátane produktov rybolovu a akvakultúry uvedenými v prílohe I k zmluve, a s inými potravinovými výrobkami, ktoré sa v uvedenej prílohe neuvádzajú, ale sú spracované z poľnohospodárskych výrobkov a sú určené na použitie ako potraviny a poľnohospodárske výrobky.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Počet a veľkosť hospodárskych subjektov sa líši v rôznych fázach potravinového dodávateľského reťazca. Rozdiely vo vyjednávacej sile súvisia s rôznymi stupňami koncentrácie hospodárskych subjektov a môžu spôsobiť nespravodlivé uplatňovanie vyjednávacej sily použitím nekalých obchodných praktík. Nekalé obchodné praktiky škodia najmä malým a stredným hospodárskym subjektom v potravinovom dodávateľskom reťazci. Poľnohospodárski výrobcovia, ktorí dodávajú prvotné produkty, sú prevažne malé a stredné subjekty.

(5)  Zmluvná sloboda je v trhovom hospodárstve základným kameňom každého vzťahu medzi podnikmi a zmluvné strany by mali mať možnosť navrhovať zmluvy, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám. Počet a veľkosť hospodárskych subjektov sa však v rôznych fázach potravinového dodávateľského reťazca líši. Rozdiely vo vyjednávacej sile preto súvisia s rôznymi stupňami koncentrácie hospodárskych subjektov a môžu spôsobiť nespravodlivé uplatňovanie vyjednávacej sily použitím nekalých obchodných praktík. Nekalé obchodné praktiky škodia najmä malým a stredným hospodárskym subjektom v potravinovom dodávateľskom reťazci. Poľnohospodárski výrobcovia, ktorí dodávajú prvotné produkty, sú prevažne malé a stredné subjekty.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Väčšina členských štátov, nie však všetky, majú osobitné vnútroštátne pravidlá, ktoré chránia dodávateľov pred nekalými obchodnými praktikami vyskytujúcimi sa vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci. V prípade možnosti odvolania sa na zmluvné právo alebo samoregulačné iniciatívy praktickú hodnotu týchto foriem nápravy obmedzuje strach z odvetných opatrení voči sťažovateľovi. Niektoré členské štáty, ktoré majú zavedené osobitné pravidlá o nekalých obchodných praktikách, preto ich presadzovaním poverujú orgány verejnej správy. Pravidlá členských štátov o nekalých obchodných praktikách, pokiaľ existujú, sa vyznačujú výraznými vzájomnými rozdielmi.

(6)  Väčšina členských štátov, nie však všetky, majú osobitné vnútroštátne pravidlá, ktoré chránia dodávateľov pred nekalými obchodnými praktikami vyskytujúcimi sa vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci. Strach z odvetných opatrení voči sťažovateľovi sa často uvádza ako problém pri hľadaní nápravy. Niektoré členské štáty, ktoré majú zavedené osobitné pravidlá o nekalých obchodných praktikách, preto ich presadzovaním poverujú orgány verejnej správy. Pravidlá členských štátov o nekalých obchodných praktikách, pokiaľ existujú, sa však vyznačujú výraznými vzájomnými rozdielmi.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Mala by sa zaviesť minimálna norma ochrany Únie proti určitým zjavne nekalých obchodných praktikám s cieľom znížiť výskyt takýchto praktík a prispieť k zabezpečeniu primeranej životnej úrovne poľnohospodárskych výrobcov. Mali by mať z nej prospech všetci poľnohospodárski výrobcovia alebo každá fyzická či právnická osoba, ktorá dodáva potravinové výrobky, vrátane organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov za predpokladu, že uvedené osoby spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikov podľa prílohy k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES12. Mikro, malí a strední dodávatelia sú osobitne zraniteľní nekalými obchodnými praktikami a najmenej dokážu odolávať týmto praktikám bez negatívnych účinkov na ich hospodársku životaschopnosť. Keďže finančný tlak, ktorý nekalé obchodné praktiky vyvíjajú na malé a stredné podniky, často prechádza reťazcom a zasahuje poľnohospodárskych výrobcov, pravidlá o nekalých obchodných praktikách by mali ochraňovať aj malých a stredných sprostredkujúcich dodávateľov, ktorí sa nachádzajú na stupňoch nadväzujúcich na prvovýrobu. Ochrana sprostredkujúcich dodávateľov by mala zabrániť aj nezamýšľaným dôsledkom (najmä vo forme neprimeraného zvýšenia cien), ktoré spočívajú v tom, že obchod poľnohospodárskych výrobcov a ich združení vyrábajúcich spracované výrobky by sa preniesol na nechránených dodávateľov.

(7)  Mala by sa zaviesť minimálna norma ochrany Únie proti určitým zjavne nekalých obchodných praktikám s cieľom znížiť výskyt takýchto praktík a prispieť k zabezpečeniu primeranej životnej úrovne poľnohospodárskych výrobcov. Mali by mať z nej prospech všetci poľnohospodárski výrobcovia alebo každá fyzická či právnická osoba, ktorá dodáva poľnohospodárske a potravinové výrobky, vrátane organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov. Títo dodávatelia sú osobitne zraniteľní nekalými obchodnými praktikami a najmenej dokážu odolávať týmto praktikám bez negatívnych účinkov na ich hospodársku životaschopnosť. Keďže finančný tlak, ktorý vyvíjajú nekalé obchodné praktiky, často prechádza reťazcom a zasahuje poľnohospodárskych výrobcov, pravidlá o nekalých obchodných praktikách by mali ochraňovať aj sprostredkujúcich dodávateľov, ktorí sa nachádzajú na stupňoch nadväzujúcich na prvovýrobu. Ochrana sprostredkujúcich dodávateľov by mala zabrániť aj nezamýšľaným dôsledkom (najmä vo forme neprimeraného zvýšenia cien), ktoré spočívajú v tom, že obchod poľnohospodárskych výrobcov a ich združení vyrábajúcich spracované výrobky by sa preniesol na nechránených dodávateľov.

____________________

 

1 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa usiluje o rozšírenie rozsahu zakázaním nekalých obchodných praktík v prospech všetkých výrobcov a nákupcov. Návrh musí poskytnúť prostriedky, ktoré umožnia konať najzraniteľnejším subjektom s veľmi obmedzenými vyjednávacími právomocami. Ak sú tieto praktiky nespravodlivé, musia sa zakázať všetkým hospodárskym subjektom. Všetky spoločnosti by mali v rámci zmluvných vzťahov dodržiavať pravidlá osvedčených súťažných postupov, dobrej viery a lojálnosti. Odlišné zaobchádzanie nie je odôvodnené rozdielmi v objektívnych a dostatočných situáciách, a teda predstavuje diskrimináciu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Do rozsahu pôsobnosti tejto smernice by mali patriť aj služby súvisiace so spracúvaním a s distribúciou v rámci poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca. Tieto služby by nemali zahŕňať napríklad dopravu, dezinfekciu alebo fakturovanie, pretože uvedené služby nesúvisia so spracúvaním a s distribúciou v rámci poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Keďže miesto usadenia nákupcu nie je vždy rovnaké ako miesto, kde sa poľnohospodárske a potravinové výrobky dodávajú a uvádzajú na trh, príslušné predpisy by sa mali uplatňovať na všetkých nákupcov nezávisle od ich sídla, ak sú výrobky, ktoré kupujú, určené pre poľnohospodársky a potravinový dodávateľský reťazec Únie.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zahrnúť do rozsahu tejto smernice všetkých nákupcov, ktorí predávajú a nakupujú na vnútornom trhu vrátane tých, ktorých miesto usadenia sa nachádza mimo Európskej únie, aby sa predišlo situácii, v ktorej by sa mohli vyhnúť tomu, aby sa na nich vzťahoval rozsah pôsobnosti ustanovení smernice.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Dodávatelia usadení mimo Únie by mali mať možnosť spoľahnúť sa na minimálnu normu ochrany, keď predávajú potravinové výrobky nákupcom usadeným v Únii, aby sa predišlo nezamýšľaným rušivým účinkom vyplývajúcim z ochrany dodávateľov v Únii.

(8)  Dodávatelia usadení mimo Únie by mali mať možnosť spoľahnúť sa na minimálnu normu ochrany, keď predávajú poľnohospodárske a potravinové výrobky nákupcom, aby sa predišlo nezamýšľaným rušivým účinkom vyplývajúcim z ochrany dodávateľov v Únii.

Odôvodnenie

Klesajúci podiel ziskov, ktoré sa dostanú k malým výrobcom potravín a pracovníkom v rozvojových krajinách, a pracovné podmienky, ktorým čelia v dôsledku nekalých obchodných praktík, poškodzujú rozvojovú politiku Únie a jej ciele v rámci Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Väčšina členských štátov už má vnútroštátne pravidlá o nekalých obchodných praktikách, aj keď sa navzájom líšia, a preto je vhodné ako nástroj na zavedenie minimálnej normy ochrany podľa práva Únie použiť smernicu. To by malo umožniť členským štátom začleniť príslušné pravidlá do vnútroštátneho právneho poriadku tak, aby vznikol jednotný režim. Členským štátom by sa nemalo brániť v tom, aby na svojom území prijímali a uplatňovali prísnejšie vnútroštátne predpisy na ochranu malých a stredných dodávateľov a nákupcov proti nekalým obchodným praktikám, ktoré sa vyskytujú vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci, s výhradou obmedzení práva Únie uplatniteľného na fungovanie vnútorného trhu.

(10)  Väčšina členských štátov už má vnútroštátne pravidlá o nekalých obchodných praktikách, aj keď sa navzájom líšia, a preto je vhodné ako nástroj na zavedenie minimálnej normy ochrany podľa práva Únie použiť smernicu. To by malo umožniť členským štátom začleniť príslušné pravidlá do vnútroštátneho právneho poriadku tak, aby vznikol jednotný režim. Členským štátom by sa nemalo brániť v tom, aby na svojom území prijímali a uplatňovali prísnejšie vnútroštátne predpisy na ochranu dodávateľov a nákupcov proti nekalým obchodným praktikám, ktoré sa vyskytujú vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci, s výhradou obmedzení práva Únie uplatniteľného na fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Nekalé obchodné praktiky sa môžu vyskytnúť v hociktorej fáze predaja potravinového výrobku, t. j. pred, počas alebo po predajnej transakcii, a preto by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa ustanovenia tejto smernice uplatňovali na takéto praktiky bez ohľadu na to, kedy sa vyskytnú.

(11)  Nekalé obchodné praktiky sa môžu vyskytnúť v hociktorej fáze predaja potravinového výrobku, t. j. pred, počas alebo po predajnej transakcii, alebo v súvislosti s poskytovaním služieb nákupcu dodávateľovi, a preto by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa ustanovenia tejto smernice uplatňovali na takéto praktiky bez ohľadu na to, kedy sa vyskytnú.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Sťažnosti organizácií výrobcov alebo združení takýchto organizácií môžu slúžiť na ochranu totožnosti jednotlivých členov organizácie, v prípade ktorých ide o malých a stredných dodávateľov a ktorí sú podľa ich názoru vystavení nekalým obchodným praktikám. Orgány presadzovania práva členských štátov by mali byť preto schopné prijímať sťažnosti takýchto subjektov a konať na ich základe, pričom by mali chrániť procesné práva obžalovaného.

(14)  Sťažnosti organizácií výrobcov alebo dodávateľov, alebo združení takýchto organizácií, ako aj organizácií spolupracujúcich s výrobcami alebo disponujúcich preukázateľnými odbornými znalosťami o obchodných praktikách v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci vrátane mimovládnych organizácií a organizácií občianskej spoločnosti môžu slúžiť na ochranu totožnosti jednotlivých členov organizácie, v prípade ktorých ide o malých a stredných dodávateľov a ktorí sú podľa ich názoru vystavení nekalým obchodným praktikám. Orgány presadzovania práva členských štátov by mali byť preto schopné prijímať sťažnosti takýchto subjektov a konať na ich základe, pričom by mali chrániť procesné práva obžalovaného.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Ak orgán vykonáva povinnosť podľa článku 6 písm. e) smernice, mala by sa osobitná pozornosť venovať ochrane identity sťažovateľov a iných obetí praktík.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Orgány presadzovania práva členských štátov by mali mať potrebné právomoci, aby mohli prostredníctvom žiadostí o informácie účinne zhromaždiť všetky skutkové informácie. Mali by mať právomoc nariadiť v prípade potreby ukončenie zakázanej praktiky. Existencia odradzujúceho prostriedku, ako je právomoc ukladať pokuty a zverejňovanie výsledkov vyšetrovania, môže podnietiť zmenu správania a podporiť riešenia sporov medzi stranami pred začatím súdneho konania, a preto by takýto prostriedok mal byť súčasťou právomocí orgánov presadzovania práva. Komisia a orgány presadzovania práva členských štátov by mali úzko spolupracovať, aby zaistili spoločný prístup k uplatňovaniu pravidiel stanovených v tejto smernici. Orgány presadzovania práva by si mali predovšetkým poskytovať vzájomnú pomoc, napríklad výmenou informácií a spoluprácou pri vyšetrovaniach, ktoré majú cezhraničný rozmer.

(15)  Orgány presadzovania práva členských štátov by mali mať potrebné právomoci, aby mohli vykonávať svoje povinnosti. Mali by mať právomoc nariadiť v prípade potreby ukončenie zakázanej praktiky s cieľom zabezpečiť spravodlivé a riadne fungovanie poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca. Existencia odradzujúceho prostriedku, ako je právomoc ukladať pokuty alebo iné sankcie a zverejňovanie výsledkov vyšetrovania, môže podnietiť zmenu správania a podporiť riešenia sporov medzi stranami pred začatím súdneho konania, a preto by takýto prostriedok mal byť súčasťou právomocí orgánov presadzovania práva. Je potrebné vytvoriť sieť Únie pre presadzovanie práva (ďalej len „sieť“), ktorú bude spravovať Komisia a ktorá bude zameraná na koordináciu a uľahčenie výmeny informácií a najlepších postupov, ktoré sa týkajú právnych predpisov členských štátov a skúseností v oblasti presadzovania práva koordinovaným a systematickým spôsobom, aby sa zaistil spoločný prístup k uplatňovaniu pravidiel stanovených v tejto smernici. Sieť by mala takisto prispieť k vzájomnému porozumeniu toho, ktoré konkrétne typy obchodných praktík by sa mali považovať za NOP, a k lepšiemu riešeniu potenciálnych cezhraničných NOP.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Členské štáty by v záujme zlepšenia fungovania poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca mali mať možnosť podporiť využívanie mediácie alebo mechanizmu alternatívneho riešenia sporov, zatiaľ čo Komisia by mala uľahčovať dialóg a výmenu najlepších postupov medzi všetkými príslušnými zainteresovanými stranami na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Na uľahčenie účinného presadzovania by Komisia mala pomáhať pri organizovaní stretnutí medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov, kde si môžu vymieňať najlepšie postupy a relevantné informácie. Komisia by mala vytvoriť a spravovať webovú stránku na podporu takejto výmeny.

(16)  Na uľahčenie účinného presadzovania by Komisia mala pomáhať pri organizovaní stretnutí siete, kde sa môžu vymieňať najlepšie postupy a relevantné informácie. Komisia by mala vytvoriť a spravovať webovú stránku na podporu takejto výmeny.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  S výhradou obmedzení práva Únie uplatniteľného na fungovanie vnútorného trhu by pravidlá stanovené v tejto smernici nemali brániť členským štátom v tom, aby si zachovali existujúce rozsiahlejšie pravidlá alebo aby takéto pravidlá prijali v budúcnosti. Také pravidlá by sa uplatňovali súbežne s dobrovoľnými opatreniami v oblasti riadenia.

(17)  S výhradou obmedzení práva Únie uplatniteľného na fungovanie vnútorného trhu by pravidlá stanovené v tejto smernici nemali brániť členským štátom v tom, aby si zachovali existujúce prísnejšie pravidlá alebo aby takéto pravidlá prijali v budúcnosti. Také pravidlá by mali podliehať postupu predbežného oznamovania a uplatňovali by sa súbežne s dobrovoľnými opatreniami v oblasti riadenia.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V záujme účinného vykonávania politiky vzhľadom na nekalé obchodné praktiky vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci by mala Komisia preskúmať uplatňovanie tejto smernice a predložiť správu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Pri preskúmaní by mala takisto venovať osobitnú pozornosť tomu, či ochrana malých a stredných nákupcov potravinových výrobkov v dodávateľskom reťazci – dodatočne k ochrane malých a stredných dodávateľov – by bola v budúcnosti odôvodnená,

(19)  V záujme účinného vykonávania politiky vzhľadom na nekalé obchodné praktiky vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom potravinovom dodávateľskom reťazci by mala Komisia preskúmať uplatňovanie tejto smernice a predložiť správu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Pri preskúmaní by mala takisto venovať osobitnú pozornosť tomu, či by bola v budúcnosti popri ochrane dodávateľov odôvodnená aj ochrana nákupcov potravinových výrobkov v dodávateľskom reťazci,

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V tejto smernici sa stanovuje minimálny zoznam zakázaných nekalých obchodných praktík medzi nákupcami a dodávateľmi v potravinovom dodávateľskom reťazci a minimálne pravidlá na presadzovanie týchto zákazov, ako aj úpravy koordinácie medzi orgánmi presadzovania práva.

1.  V tejto smernici sa stanovuje minimálny zoznam zakázaných nekalých obchodných praktík medzi nákupcami a dodávateľmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci a minimálne pravidlá týkajúce sa presadzovania týchto zákazov, ako aj úpravy koordinácie medzi orgánmi presadzovania práva.

 

(Tento pozmeňujúci návrh, teda zmena z „potravinového reťazca“ na „poľnohospodársky a potravinový dodávateľský reťazec“, sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Táto smernica sa uplatňuje na určité nekalé obchodné praktiky, ku ktorým dochádza v súvislosti s predajom potravinových výrobkov zo strany dodávateľa, ktorý je malým a stredným podnikom, nákupcovi, ktorý nie je malým a stredným podnikom.

2.  Táto smernica sa uplatňuje na určité nekalé obchodné praktiky, ku ktorým dochádza v súvislosti s predajom poľnohospodárskych a potravinových výrobkov zo strany dodávateľa nákupcovi, ktorý nie je malým a stredným podnikom.

 

(Tento pozmeňujúci návrh, teda zmena z „potravinových výrobkov“ na „poľnohospodárske a potravinové výrobky“, sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  „nekalá obchodná praktika“ je každá praktika, ktorá sa hrubo odchyľuje od poctivého obchodného správania, je v rozpore s dobromyseľnosťou a čestnosťou a ktorú jeden obchodný partner jednostranne nanucuje druhému;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „nákupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá obchodovaním nakupuje potravinové výrobky. Pojem „nákupca“ môže zahŕňať skupinu takýchto fyzických a právnických osôb;

a)  „nákupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je malým ani stredným podnikom, bez ohľadu na jej miesto usadenia, a ktorá obchodovaním nakupuje poľnohospodárske alebo potravinové výrobky na účely spracovania alebo distribúcie v Únii, alebo ktorá poskytuje služby súvisiace so spracovaním a distribúciou dodávateľom. Pojem „nákupca“ môže zahŕňať skupinu takýchto fyzických a právnických osôb;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „potravinové výrobky“ sú výrobky uvedené v prílohe I k zmluve určené na použitie ako potraviny, ako aj výrobky neuvedené v danej prílohe, ale spracované z uvedených výrobkov a sú určené na použitie ako potraviny;

d)  „poľnohospodárske a potravinové výrobky“ sú výrobky uvedené v prílohe I k zmluve určené na použitie ako potraviny, výrobky neuvedené v danej prílohe, ale spracované z uvedených výrobkov a sú určené na použitie ako potraviny, a poľnohospodárske výrobky;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „potravinové výrobky rýchlo podliehajúce skaze“ sú potravinové výrobky, ktoré sa stanú nevhodné na ľudskú spotrebu, pokiaľ nie sú skladované, ošetrené, zabalené alebo inak konzervované, aby sa zabránilo tomu, že sa stanú nevhodné.

e)  „poľnohospodárske a potravinové výrobky rýchlo podliehajúce skaze“ sú čerstvé poľnohospodárske a potravinové výrobky, ktoré sa stanú nevhodné na ľudskú spotrebu alebo určené použitie, a to najmä v dôsledku rýchlej skazy spôsobenej prirodzenými vlastnosťami výrobku, pokiaľ nie sú skladované, ošetrené, zabalené alebo inak konzervované, aby sa zabránilo tomu, že sa stanú nevhodné;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  „hospodárska závislosť“ označuje situáciu, keď ukončenie obchodných vzťahov medzi nákupcom a dodávateľom môže ohroziť ďalšie vykonávanie činnosti dodávateľa a keď dodávateľ nemá alternatívne riešenie k daným obchodným vzťahom, ktoré by sa mohlo vykonať v primeranom čase. To by mohol byť prípad, keď nákupca vytvára aspoň 40% obratu dodávateľa.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia zákaz týchto obchodných praktík:

1.  Členské štáty zabezpečia zákaz aspoň týchto obchodných praktík:

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  nákupca zruší objednávku potravinových výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze v takom krátkom časovom predstihu, že sa od dodávateľa nemôže logicky očakávať, že nájde alternatívu, ako tieto výrobky uviesť na trh alebo použiť;

b)  nákupca jednostranne zruší objednávku poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze v takom krátkom časovom predstihu, že sa od dodávateľa nemôže logicky očakávať, že nájde alternatívu, ako tieto výrobky uviesť na trh alebo použiť;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  nákupca jednostranne a so spätnou platnosťou zmení podmienky dohody o dodávkach, pokiaľ ide o frekvenciu, čas alebo objem dodávok, normy kvality či ceny potravinových výrobkov;

c)  nákupca jednostranne a so spätnou platnosťou zmení podmienky dohody o dodávkach, pokiaľ ide o frekvenciu, čas alebo objem dodávok, normy kvality či ceny poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov, alebo podmienky platby;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  dodávateľ platí za plytvanie potravinovými výrobkami, ku ktorému dochádza v priestoroch nákupcu a ktoré nie je spôsobené nedbalosťou alebo chybou dodávateľa;

d)  dodávateľ platí za znehodnotenie poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov, ku ktorému došlo po tom, ako výrobok prešiel do vlastníctva nákupcu, a ktoré nie je spôsobené nedbalosťou alebo chybou dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  nákupca poskytne tretej strane alebo inak úmyselne či z nedbanlivosti zneužije dôverné informácie, ktoré mu poskytol dodávateľ, napríklad obsah dohody o dodávkach alebo obchodné tajomstvá; patrí sem aj využitie takýchto informácií nákupcom na vytvorenie vlastného konkurenčného výrobku;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  nákupca presadzuje alebo sa pokúša presadiť neodôvodnený alebo neprimeraný prenos svojho hospodárskeho rizika na dodávateľa.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby boli zakázané tieto obchodné praktiky, ak nie sú jasne a jednoznačne dohodnuté pri uzavretí dohody o dodávkach:

2.  Členské štáty zabezpečia, aby boli zakázané tieto obchodné praktiky, ak nie sú jasne, jednoznačne a zrozumiteľne dohodnuté pri uzavretí dohody o dodávkach alebo ak sú dôsledkom ekonomickej závislosti dodávateľa od nákupcu, čo nákupcovi umožnilo presadiť tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  nákupca účtuje dodávateľovi platbu za skladovanie, umiestnenie alebo zalistovanie potravinových výrobkov dodávateľa;

b)  nákupca účtuje dodávateľovi platbu za skladovanie, umiestnenie alebo zalistovanie poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  opätovný predaj poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov so stratou s výnimkou prípadov, keď ide o výrobky, ktorých dátum exspirácie je dva dni po dátume predaja.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Zmluvné vzťahy

 

Dodávateľ môže vyžadovať, aby bola každá dodávka tovaru alebo služieb upravená v jasne a jednoznačne štylizovanej písomnej dohode o dodávkach, ktorá obsahuje všetky príslušné stránky obchodnej zmluvy a v ktorej sa určujú prinajmenšom tieto náležitosti:

(

a) zmluvné strany;

 

b) predmet dohody;

 

c) objem, cena a kvalita poskytovaných výrobkov alebo služieb;

 

d) platba;

 

e) sankcie v prípade nevykonávania dohody;

 

f) trvanie a v prípade potreby obnovenie dohody;

g) príčiny ukončenia dohody vrátane primeranej výpovednej lehoty;

 

h) platné právo.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty informujú Komisiu o určenom orgáne presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dodávateľ podá sťažnosť orgánu presadzovania práva členského štátu, v ktorom je nákupca podozrivý zo zakázanej obchodnej praktiky usadený.

1.  Pred podaním sťažnosti dodávateľ v prípade dostupnosti môže využiť existujúce mediačné služby. Ak takýto postup nie je vhodný alebo sa ním problém nevyrieši, dodávateľ podá sťažnosť orgánu presadzovania práva členského štátu, v ktorom je nákupca podozrivý zo zakázanej obchodnej praktiky usadený, alebo orgánu presadzovania práva členského štátu, v ktorom je usadený dodávateľ. V druhom uvedenom prípade postúpi orgán presadzovania práva sťažnosť orgánu presadzovania práva členského štátu, v ktorom je usadený nákupca podozrivý zo zakázanej obchodnej praktiky.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, ktorých člen alebo členovia, resp. člen alebo členovia ich členov sa domnievajú, že boli vystavení zakázanej obchodnej praktike, majú právo podať sťažnosť.

2.  Organizácie dodávateľov alebo výrobcov, alebo združenia organizácií dodávateľov alebo výrobcov v zmysle nariadenia (EÚ) 1308/2013 a profesijné poľnohospodárske organizácie, ktorých člen alebo členovia, resp. člen alebo členovia ich členov sa domnievajú, že boli vystavení zakázanej obchodnej praktike, neziskové mimovládne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti, ako aj organizácie spolupracujúce s výrobcami alebo disponujúce preukázateľnými odbornými znalosťami v oblasti obchodných praktík v poľnohospodárskom a potravinovom reťazci majú právo podať sťažnosť v mene členov organizácie alebo združenia a byť riadne zapojené do postupov s cieľom zistiť porušenie predpisov, v súlade s ustanoveniami článku 6.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pokiaľ to sťažovateľ požaduje, orgán presadzovania práva zabezpečí dôvernosť totožnosti sťažovateľa a akýchkoľvek iných informácií, ktorých zverejnenie podľa sťažovateľa poškodzuje jeho záujmy. Sťažovateľ určí takéto informácie v prípadnej žiadosti o zachovanie dôvernosti.

3.  Pokiaľ to sťažovateľ požaduje, orgán presadzovania práva zabezpečí anonymitu alebo dôvernosť totožnosti sťažovateľa a akýchkoľvek iných informácií, ktorých zverejnenie podľa sťažovateľa poškodzuje jeho záujmy. Sťažovateľ určí takéto informácie v prípadnej žiadosti o zachovanie anonymity alebo dôvernosti. Orgán zaručí anonymitu alebo dôvernosť konania pre obžalovaného. Nie sú tým dotknuté procesné práva obžalovaného.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Ak sa orgán presadzovania práva domnieva, že dôvody na riešenie sťažnosti sú dostatočné, vedie vyšetrovanie v trvaní najviac šesť mesiacov. V zložitých a náležite odôvodnených prípadoch sa môže toto vyšetrovanie predĺžiť maximálne o ďalších šesť mesiacov. Orgán presadzovania práva informuje sťažovateľa o tomto predĺžení a jeho dôvodoch.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Mediácia alebo mechanizmus alternatívneho riešenia sporov

 

1.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci a povinnosti orgánu presadzovania práva stanovené v článku 6, môžu členské štáty podporovať využívanie mediácie alebo mechanizmu alternatívneho riešenia sporov v prípade sporu medzi dodávateľom a nákupcom v dôsledku nekalej obchodnej praktiky.

 

2.  Využitie mediácie alebo mechanizmu alternatívneho riešenia sporov nemá vplyv na právo dodávateľa predložiť sťažnosť, ako sa stanovuje v článku 5.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby bol orgán presadzovania práva riadne vybavený, a zveria mu tieto právomoci:

Členské štáty zabezpečia, aby mal určený orgán presadzovania práva potrebné zdroje na plnenie svojich povinností vrátane rozpočtových a odborných zdrojov, a zveria mu tieto právomoci:

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  vykonávať v rámci svojich vyšetrovaní neohlásené kontroly na mieste;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prijímať rozhodnutia o porušení zákazov uvedených v článku 3 a žiadať od nákupcu, aby ukončil zakázanú obchodnú praktiku. Orgán sa môže zdržať prijatia akéhokoľvek takéhoto rozhodnutia, pokiaľ by ním hrozilo odhalenie totožnosti sťažovateľa alebo zverejnenie akýchkoľvek iných informácií, ktoré podľa sťažovateľa poškodzujú jeho záujmy, ak sťažovateľ tieto informácie určil v súlade s článkom 5 ods. 3;

c)  prijímať rozhodnutia v rámci platného vnútroštátneho práva o porušení zákazov uvedených v článku 3 a žiadať od nákupcu, aby ukončil zakázanú obchodnú praktiku. Orgán sa môže zdržať prijatia akéhokoľvek takéhoto rozhodnutia, pokiaľ by ním hrozilo odhalenie totožnosti sťažovateľa alebo zverejnenie akýchkoľvek iných informácií, ktoré podľa sťažovateľa poškodzujú jeho záujmy, ak sťažovateľ tieto informácie určil v súlade s článkom 5 ods. 3;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  ukladať peňažné pokuty pôvodcom porušenia. Pokuta musí byť účinná, primeraná a odrádzajúca vzhľadom na povahu, trvanie a závažnosť porušenia;

d)  ukladať sankcie vrátane peňažných pokút alebo iných odrádzajúcich sankcií pôvodcom porušenia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Sankcie musia byť účinné, primerané spôsobenej škode a odrádzajúce vzhľadom na povahu, trvanie a závažnosť porušenia.

 

Opakované porušenia tým istým hospodárskym subjektom zohľadní orgán presadzovania práva pri určovaní sankcie, ktorá sa má prijať;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby orgány presadzovania práva účinne spolupracovali a poskytovali si vzájomnú pomoc pri vyšetrovaniach, ktoré majú cezhraničný rozmer.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby orgány presadzovania práva účinne spolupracovali a poskytovali si vzájomnú pomoc pri vyšetrovaniach, ktoré majú cezhraničný rozmer, v rámci siete Únie pre presadzovanie práva.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Orgány presadzovania práva sa stretávajú raz ročne, aby diskutovali o uplatňovaní tejto smernice na základe výročných správ podľa článku 9 ods. 1 a najlepších postupov v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Komisia pomáha pri organizácii týchto stretnutí.

2.  Orgány presadzovania práva sa stretávajú raz ročne, aby diskutovali o uplatňovaní tejto smernice v rámci siete Únie pre presadzovanie práva. Komisia pomáha pri organizácii týchto stretnutí.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Zloženie a úlohy siete Únie pre presadzovanie práva

 

1.  Sieť Únie pre presadzovanie práva (ďalej len „sieť“) je zložená z jedného zástupcu z každého orgánu presadzovania práva, dvoch zástupcov z Komisie a ich náhradníkov.

 

Zasadnutia siete sa konajú v pravidelných intervaloch a v prípade potreby na riadne odôvodnenú žiadosť Komisie alebo členského štátu.

 

Sieť zapája všetky príslušné zainteresované strany do diskusie o uplatňovaní tejto smernice s cieľom zjednodušiť dialóg a výmenu osvedčených postupov a podporiť spoločný prístup.

 

2  Sieť plní tieto úlohy:

 

a)  diskutuje o uplatňovaní tejto smernice na základe výročných správ uvedených v článku 9 ods. 1;

 

b)  uľahčuje výmenu informácií o príslušných témach vrátane výsledkov vyšetrení uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a) a nových prípadoch nekalých obchodných praktík;

 

c)  koordinuje a uľahčuje výmenu informácií a najlepších postupov týkajúcich sa vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov a skúseností s presadzovaním práva koordinovaným a systematickým spôsobom s cieľom zlepšiť spoločné porozumenie toho, ktoré konkrétne typy obchodných praktík by sa mali považovať za NOP, a lepšie riešiť potenciálne cezhraničné prípady NOP;

 

d)  posudzuje a analyzuje nové formy nekalých obchodných praktík;

 

e)  skúma všetky otázky týkajúce sa uplatňovania tejto smernice a prijíma usmernenia a odporúčania s cieľom podporiť jednotné uplatňovanie tejto smernice, okrem iného aj zavedením spoločnej metodiky určovania a ukladania sankcií.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu stanoviť pravidlá zamerané na boj proti nekalým obchodným praktikám nad rámec pravidiel v článkoch 3, 5, 6 a 7, pokiaľ sú takéto vnútroštátne pravidlá zlučiteľné s pravidlami fungovania vnútorného trhu.

Členské štáty môžu stanoviť pravidlá zamerané na boj proti nekalým obchodným praktikám nad rámec pravidiel v článkoch 1, 3, 5, 6 a 7, pokiaľ sú takéto vnútroštátne pravidlá zlučiteľné s pravidlami fungovania vnútorného trhu, vrátane voľného pohybu tovaru a služieb a slobody usadiť sa, nediskriminácie a prístupu k nestrannému a nezávislému súdnemu preskúmaniu.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Všetky nové vnútroštátne pravidlá, ktoré idú nad rámec tejto smernice, sa oznámia Komisii v predstihu troch mesiacov pred ich uplatňovaním, aby ich Komisia mohla posúdiť podľa postupu stanoveného v článkoch 5 a 6 smernice (EÚ) 2015/1535.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Orgány členských štátov sa zapájajú do diskusie so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami vrátane organizácií spotrebiteľov o fungovaní dodávateľského reťazca vo svojom členskom štáte a účinnosti svojich opatrení v oblasti plnenia cieľov tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia najskôr po troch rokov od dátumu začatia uplatňovania tejto smernice vykoná hodnotenie tejto smernice a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

1.  Komisia najneskôr po troch rokoch od dátumu začatia uplatňovania tejto smernice vykoná hodnotenie tejto smernice a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. V rámci tohto hodnotenia posúdi potrebu preskúmania tejto smernice, najmä z hľadiska zahrnutia nových foriem nekalých obchodných praktík.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Nekalé obchodné praktiky vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci

Referenčné čísla

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

2.5.2018

Pridružené výbory – dátum oznámenia na schôdzi

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Marc Tarabella

23.4.2018

Prerokovanie vo výbore

11.7.2018

3.9.2018

 

 

Dátum prijatia

24.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

6

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Igor Šoltes, Ivan Štefanec

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eric Andrieu, Philippe Loiseau

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

21

+

ECR

Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Eric Andrieu, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

6

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Anneleen Van Bossuyt

PPE

Carlos Coelho, Andreas Schwab

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (26.9.2018)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Linda McAvan

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre rozvoj víta návrh Komisie na smernicu o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci. Nekalé obchodné praktiky v európskom potravinovom dodávateľskom reťazci prispievajú k neistote príjmov, plytvaniu potravinami, nižším potravinovým štandardom a modernému otroctvu, a to v rámci EÚ, ako aj za jej hranicami. Táto smernica predstavuje cennú príležitosť na riešenie nekalých obchodných praktík v celej Únii a zabezpečenie fungovania potravinových dodávateľských reťazcov pre všetkých.

Výbor pre rozvoj obzvlášť víta skutočnosť, že smernica sa vzťahuje na dodávateľov bez ohľadu na ich umiestnenie v EÚ alebo mimo nej. Dodávatelia potravinového reťazca EÚ so sídlom v krajinách mimo EÚ môžu mať obmedzený prístup k informáciám, právnym znalostiam a finančným prostriedkom, a tým sú obzvlášť zraniteľní voči nekalým obchodným praktikám. Prekonanie tejto nerovnováhy je kľúčom k skutočnému vytvoreniu rovnakých podmienok, ktoré budú prínosom pre výrobcov z EÚ aj mimo EÚ, a to zabezpečením rovnakých podmienok, predchádzaním podhodnocovaniu a poskytovaním spravodlivej odmeny poľnohospodárom na celom svete.

Európska únia sa vo svojich zmluvách zaviazala prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju a k cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Akékoľvek akceptovanie nekalých obchodných praktík uplatňované európskymi nákupcami na výrobcov z krajín mimo EÚ by bolo v rozpore so záväzkom Únie týkajúcim sa súdržnosti politík v záujme rozvoja (PCD) a oslabovalo by ciele politiky EÚ v partnerských krajinách.

Začlenenie poľnohospodárov z krajín mimo EÚ plne podporujú argumenty v posúdení vplyvu vypracovanom Komisiou, v ktorom sa v oddiele 6.3.3 uvádza, že ich nezahrnutie by mohlo viesť k narušeniu hospodárskej súťaže a presmerovaniu obchodu; nákupcovia by mali stimuly na získavanie od zahraničných dodávateľov, ktorí by neboli chránení pravidlami o nekalých obchodných praktikách. Preto je tiež v záujme dodávateľov EÚ, aby sa smernica uplatňovala jednotne na všetkých dodávateľov. V tomto posúdení vplyvu Komisia tiež varuje, že ignorovanie medzinárodného rozmeru dodávateľských reťazcov môže viesť k tomu, že príslušné postupy zostanú mimo dosahu orgánov presadzovania práva. Takisto dodáva, že úvahy o diskriminácii tiež podporujú zahrnutie dodávateľov z tretích krajín. V tejto súvislosti sa navrhované pozmeňujúce návrhy zameriavajú na zabezpečenie uplatňovania jasných pravidiel pre poľnohospodárov z EÚ aj mimo nej.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V potravinovom dodávateľskom reťazci pôsobia rôzne hospodárske subjekty vo fáze výroby, spracovania, marketingu, distribúcie a maloobchodného predaja potravinových výrobkov. Reťazec je zďaleka najdôležitejším nástrojom na uvedenie potravinových výrobkov „z farmy na vidličku“. Tieto hospodárske subjekty obchodujú s potravinovými výrobkami, t. j. prvotnými produktmi vrátane produktov rybolovu a akvakultúry uvedenými v prílohe I k zmluve, ktoré sú určené na použitie ako potraviny, a s inými potravinovými výrobkami, ktoré sa v uvedenej prílohe neuvádzajú, ale sú spracované z poľnohospodárskych výrobkov a sú určené na použitie ako potraviny.

(3)  V poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci pôsobia rôzne hospodárske subjekty vo fáze výroby, spracovania, dovozu, vývozu, marketingu, distribúcie, maloobchodného predaja a predaja agropotravinových výrobkov konečným spotrebiteľom. Reťazec je zďaleka najdôležitejším nástrojom na uvedenie agropotravinových výrobkov „z farmy na vidličku“. Tieto hospodárske subjekty obchodujú s poľnohospodárskymi a potravinovými výrobkami, t. j. prvotnými poľnohospodárskymi výrobkami vrátane produktov rybolovu a akvakultúry uvedenými v prílohe I k zmluve, ktoré sú určené na použitie ako potraviny, a s inými potravinovými výrobkami, ktoré sa v uvedenej prílohe neuvádzajú, ale sú spracované z poľnohospodárskych výrobkov a sú určené na použitie ako potraviny.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Počet a veľkosť hospodárskych subjektov sa líši v rôznych fázach potravinového dodávateľského reťazca. Rozdiely vo vyjednávacej sile súvisia s rôznymi stupňami koncentrácie hospodárskych subjektov a môžu spôsobiť nespravodlivé uplatňovanie vyjednávacej sily použitím nekalých obchodných praktík. Nekalé obchodné praktiky škodia najmä malým a stredným hospodárskym subjektom v potravinovom dodávateľskom reťazci. Poľnohospodárski výrobcovia, ktorí dodávajú prvotné produkty, sú prevažne malé a stredné subjekty.

(5)  Počet a veľkosť hospodárskych subjektov sa líši v rôznych fázach poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca. Rozdiely vo vyjednávacej sile súvisia s rôznymi stupňami koncentrácie hospodárskych subjektov a môžu spôsobiť nespravodlivé uplatňovanie vyjednávacej sily použitím nekalých obchodných praktík. Nekalé obchodné praktiky škodia najmä malým a stredným hospodárskym subjektom v potravinovom dodávateľskom reťazci v rámci Únie i mimo nej. Poľnohospodárski výrobcovia, ktorí dodávajú prvotné produkty, sú často malé a stredné subjekty v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci.

Odôvodnenie

Malých výrobcov potravín a pracovníkov v rozvojových krajinách priamo alebo nepriamo poškodzujú nekalé obchodné praktiky používané najsilnejšími subjektmi potravinového dodávateľského reťazca.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Mala by sa zaviesť minimálna norma ochrany Únie proti určitým zjavne nekalých obchodných praktikám s cieľom znížiť výskyt takýchto praktík a prispieť k zabezpečeniu primeranej životnej úrovne poľnohospodárskych výrobcov. Mali by mať z nej prospech všetci poľnohospodárski výrobcovia alebo každá fyzická či právnická osoba, ktorá dodáva potravinové výrobky, vrátane organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov za predpokladu, že uvedené osoby spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikov podľa prílohy k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES12. Mikro, malí a strední dodávatelia sú osobitne zraniteľní nekalými obchodnými praktikami a najmenej dokážu odolávať týmto praktikám bez negatívnych účinkov na ich hospodársku životaschopnosť. Keďže finančný tlak, ktorý nekalé obchodné praktiky vyvíjajú na malé a stredné podniky, často prechádza reťazcom a zasahuje poľnohospodárskych výrobcov, pravidlá o nekalých obchodných praktikách by mali ochraňovať aj malých a stredných sprostredkujúcich dodávateľov, ktorí sa nachádzajú na stupňoch nadväzujúcich na prvovýrobu. Ochrana sprostredkujúcich dodávateľov by mala zabrániť aj nezamýšľaným dôsledkom (najmä vo forme neprimeraného zvýšenia cien), ktoré spočívajú v tom, že obchod poľnohospodárskych výrobcov a ich združení vyrábajúcich spracované výrobky by sa preniesol na nechránených dodávateľov.

(7)  Mala by sa zaviesť minimálna norma ochrany Únie proti nekalým obchodným praktikám s cieľom znížiť výskyt takýchto praktík, prispieť k zabezpečeniu primeranej životnej úrovne poľnohospodárskych výrobcov v rámci Únie i mimo nej, zabrániť nebezpečným a neudržateľným praktikám a neistým pracovným podmienkam a znížiť riziká pre bezpečnosť potravín a potravinový odpad v celom potravinovom dodávateľskom reťazci. Mali by mať z nej prospech všetci poľnohospodárski výrobcovia alebo každá fyzická či právnická osoba, ktorá dodáva poľnohospodárske a potravinové výrobky, vrátane organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov, a to bez zvýšenia administratívneho zaťaženia. Mikro, malí a strední dodávatelia sú osobitne zraniteľní nekalými obchodnými praktikami a najmenej dokážu odolávať týmto praktikám bez negatívnych účinkov na ich hospodársku životaschopnosť. Keďže finančný tlak, ktorý nekalé obchodné praktiky vyvíjajú na podniky, často prechádza reťazcom a zasahuje poľnohospodárskych výrobcov, pravidlá o nekalých obchodných praktikách by mali ochraňovať aj sprostredkujúcich dodávateľov, ktorí sa nachádzajú na stupňoch nadväzujúcich na prvovýrobu. Ochrana sprostredkujúcich dodávateľov v rámci Únie i mimo nej by mala zabrániť aj nezamýšľaným dôsledkom (najmä vo forme neprimeraného zvýšenia cien), ktoré spočívajú v tom, že obchod poľnohospodárskych výrobcov a ich združení vyrábajúcich spracované výrobky by sa preniesol na nechránených dodávateľov.

__________________

 

12 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

 

Odôvodnenie

Nekalé obchodné praktiky vedú k potravinovému odpadu, nebezpečným a neudržateľným praktikám a neistým pracovným podmienkam a sú hrozbou pre príjmy malých výrobcov potravín a pracovníkov v celom potravinovom reťazci v Európskej únii aj na celom svete. Keďže ochrana sa má ďalej rozširovať, môže sa rozšíriť aj na dodávateľov vo všeobecnosti.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Dodávatelia usadení mimo Únie by mali mať možnosť spoľahnúť sa na minimálnu normu ochrany, keď predávajú potravinové výrobky nákupcom usadeným v Únii, aby sa predišlo nezamýšľaným rušivým účinkom vyplývajúcim z ochrany dodávateľov v Únii.

(8)  S cieľom zabezpečiť, aby si EÚ splnila svoju povinnosť v oblasti súdržnosti politík v záujme rozvoja vyplývajúcu zo zmluvy a svoje záväzky vyplývajúce z cieľov trvalo udržateľného rozvoja, by dodávatelia usadení mimo Únie mali mať možnosť spoľahnúť sa na minimálnu normu ochrany, keď predávajú poľnohospodárske a potravinové výrobky nákupcom, ktorí ich uvádzajú na trh EÚ, aby sa predišlo nezamýšľaným rušivým účinkom vyplývajúcim z ochrany dodávateľov v Únii.

Odôvodnenie

Klesajúci podiel príjmov, ktorý sa dostáva k malým výrobcom potravín a pracovníkom v rozvojových krajinách, a pracovné podmienky, ktorým čelia v dôsledku nekalých obchodných praktík, narúšajú rozvojovú politiku Únie a jej ciele v rámci Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Za nerovnováhu síl v dodávateľskom reťazci a nekalé obchodné praktiky supermarketov sa platí vysoká cena, keďže vedú k vzniku a posilňovaniu významných negatívnych sociálnych a environmentálnych vplyvov vo väčšine poľnohospodárskych a chudobných krajín vrátane upierania základných ľudských práv, diskriminácie na základe pohlavia, neschopnosti zarobiť si na živobytie a dlhého pracovného času.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Sťažnosti organizácií výrobcov alebo združení takýchto organizácií môžu slúžiť na ochranu totožnosti jednotlivých členov organizácie, v prípade ktorých ide o malých a stredných dodávateľov a ktorí sú podľa ich názoru vystavení nekalým obchodným praktikám. Orgány presadzovania práva členských štátov by mali byť preto schopné prijímať sťažnosti takýchto subjektov a konať na ich základe, pričom by mali chrániť procesné práva obžalovaného.

(14)  Sťažnosti organizácií výrobcov alebo združení takýchto organizácií, ako aj organizácií spolupracujúcich s výrobcami alebo s preukázanými odbornými znalosťami o obchodných praktikách v potravinových dodávateľských reťazcoch vrátane mimovládnych organizácií a organizácií občianskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek zainteresovanej strany môžu slúžiť na ochranu totožnosti jednotlivých členov organizácie, v prípade ktorých ide o malých a stredných dodávateľov a ktorí sú podľa ich názoru vystavení nekalým obchodným praktikám. Orgány presadzovania práva členských štátov by mali byť preto schopné prijímať sťažnosti takýchto subjektov a konať na ich základe, pričom by mali chrániť procesné práva obžalovaného.

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je rozšíriť na zastupujúce združenia právo podať sťažnosť v mene jedného alebo viacerých ich členov, pretože väčšina jednotlivých dodávateľov nemá prostriedky nato, aby postupovali samostatne.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Táto smernica sa uplatňuje na určité nekalé obchodné praktiky, ku ktorým dochádza v súvislosti s predajom potravinových výrobkov zo strany dodávateľa, ktorý je malým a stredným podnikom, nákupcovi, ktorý nie je malým a stredným podnikom.

2.  Táto smernica sa uplatňuje na určité nekalé obchodné praktiky, ku ktorým dochádza v súvislosti s predajom poľnohospodárskych a potravinových výrobkov zo strany dodávateľa nákupcovi vrátane transakcií medzi organizáciami výrobcov alebo družstvami a ich členmi.

Odôvodnenie

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetkých nákupcov je nevyhnutné na zabránenie prenosu nekalých obchodných praktík v rámci dodávateľského reťazca bez prístupu k mechanizmu na vybavovanie sťažností pre dotknutých výrobcov a dodávateľov („domino efekt“). Zahrnutie vzťahov medzi družstvami a ich členmi je nevyhnutné najmä v mliekarenskom odvetví, kde družstvá často získali značnú vyjednávaciu silu vo vzťahu k svojim členom.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „nákupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá obchodovaním nakupuje potravinové výrobky. Pojem „nákupca“ môže zahŕňať skupinu takýchto fyzických a právnických osôb;

a)  „nákupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na jej miesto usadenia, ktorá obchodovaním nakupuje poľnohospodárske alebo potravinové výrobky s cieľom uviesť ich na trh EÚ. Pojem „nákupca“ môže zahŕňať skupinu takýchto fyzických a právnických osôb;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  „nekalé obchodné praktiky“ sú praktiky, ktoré sa hrubo odchyľujú od dobrého a spravodlivého obchodného správania, sú v rozpore s dobromyseľnosťou a čestnosťou a jednostranne ich ukladá nákupca dodávateľovi, alebo neoprávnene a neprimeraným spôsobom prenášajú alebo sa pokúšajú preniesť hospodárske riziko nákupcu na dodávateľa; alebo predstavujú významnú nerovnováhu práv a povinností dodávateľa v obchodnom vzťahu pred uzavretím dohody, počas trvania jej platnosti alebo po ukončení jej platnosti;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  „dohoda o dodávke“ je písomná dohoda medzi dodávateľom a nákupcom, v ktorej sú jasne a transparentne stanovené príslušné prvky obchodnej dohody vrátane názvov strán, ich práv a povinností, ceny, trvania, podmienok dodania, podmienok platby, ako aj predmet dohody, jej vykonanie a účinok jej ukončenia.

Odôvodnenie

Toto vymedzenie pojmu slúži na vývoj a monitorovanie iných prvkov navrhnutých v smernici. Na zabezpečenie transparentnosti je potrebné mať písomnú dohodu, ktorá umožňuje monitorovať a riešiť zneužívajúce praktiky, ktoré sú upravené a zakázané v samotnej smernici.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia zákaz týchto obchodných praktík:

1.  Členské štáty zabezpečia zákaz všetkých nekalých obchodných praktík vrátane aspoň týchto obchodných praktík:

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  nákupca zruší objednávku potravinových výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze v takom krátkom časovom predstihu, že sa od dodávateľa nemôže logicky očakávať, že nájde alternatívu, ako tieto výrobky uviesť na trh alebo použiť;

b)  nákupca zruší objednávku potravinových výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze v takom krátkom časovom predstihu, že sa od dodávateľa nemôže logicky očakávať, že nájde alternatívu, ako tieto výrobky uviesť na trh alebo použiť za rovnakú hodnotu;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  nákupca použije s cieľom znížiť ceny reverzné elektronické aukcie alebo dvojkolové aukcie, ktoré nie sú regulované a nezaručujú transparentnosť rokovaní, tvorby cien a uchádzačov pri nákupe poľnohospodárskych a agropotravinových výrobkov, ktorých kvalita a pôvod sú certifikované v rámci EÚ, ako aj necertifikovaných výrobkov;

Justification

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  nákupca jednostranne a so spätnou platnosťou zmení podmienky dohody o dodávkach, pokiaľ ide o frekvenciu, čas alebo objem dodávok, normy kvality či ceny potravinových výrobkov;

c)  nákupca jednostranne zmení podmienky dohody o dodávkach, pokiaľ ide o frekvenciu, čas alebo objem dodávok, normy kvality či ceny potravinových výrobkov alebo podmienky platby;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  dodávateľ platí za plytvanie potravinovými výrobkami, ku ktorému dochádza v priestoroch nákupcu a ktoré nie je spôsobené nedbalosťou alebo chybou dodávateľa;

d)  dodávateľ platí za plytvanie potravinovými výrobkami, ku ktorému dochádza vtedy, keď výrobok prejde do vlastníctva nákupcu, a ktoré nie je spôsobené nedbalosťou alebo chybou dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  nákupca predáva agropotravinový výrobok za cenu nižšiu ako náklady, za ktoré bol kúpený, s cieľom stimulovať predaj iných výrobkov („cielene stratový kľúčový výrobok“);

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  nákupca nekonzistentným spôsobom tvrdí, že výrobky nespĺňajú estetické špecifikácie, s cieľom zrušiť dohodu o dodávkach alebo obmedziť jej podmienky;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc)  nákupca uplatňuje príliš striktné kritériá minimálnej trvanlivosti pri prijatí s cieľom odmietnuť predtým dohodnutú objednávku alebo odmietnuť objednávku, ktorá z dôvodov, ktoré nesúvisia s dodávateľom, nebola spracovaná dostatočne rýchlo;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dd)  nákupca vyžaduje, aby dodávatelia znášali finančné náklady vyplývajúce z nepresnej predpovede poskytnutej nákupcom, aby dodávateľ naplánoval svoju výrobu tak, aby boli splnené predpokladané objednávky.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dodávateľ podá sťažnosť orgánu presadzovania práva členského štátu, v ktorom je nákupca podozrivý zo zakázanej obchodnej praktiky usadený.

1.  Dodávateľ podá sťažnosť orgánu presadzovania práva členského štátu, v ktorom je nákupca podozrivý zo zakázanej obchodnej praktiky usadený, bez toho, aby mu vznikli súvisiace administratívne a procesné náklady.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Dodávateľ usadený mimo EÚ podá sťažnosť orgánu presadzovania práva ktoréhokoľvek členského štátu. Po prijatí sťažnosti ju výkonný orgán presadzovania práva postúpi orgánu presadzovania práva (ak je odlišný) členského štátu, v ktorom je usadený nákupca, ktorý je podozrivý zo zakázanej obchodnej praktiky.

Odôvodnenie

Smernica sa vzťahuje aj na dodávateľov mimo EÚ, takže týmto pozmeňujúcim návrhom sa im poskytuje mechanizmus na podávanie sťažností. Je to nevyhnutné, aby sa zabránilo diskriminácii medzi dodávateľmi z EÚ a mimo EÚ a aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže a presmerovaniu obchodu. Je to dôležité, keďže to prispieva k plneniu povinnosti súdržnosti politík v záujme rozvoja vyplývajúcej zo zmluvy a záväzkov EÚ v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Ak je nákupca usadený mimo Únie, dodávateľ podá sťažnosť orgánu presadzovania práva členského štátu, v ktorom je usadený. V prípade, že dodávateľ je usadený mimo Únie, môže podať sťažnosť ktorémukoľvek určenému orgánu presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, ktorých člen alebo členovia, resp. člen alebo členovia ich členov sa domnievajú, že boli vystavení zakázanej obchodnej praktike, majú právo podať sťažnosť.

2.  Organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov v Únii a mimo nej, ktorých člen alebo členovia, resp. člen alebo členovia ich členov sa domnievajú, že boli vystavení zakázanej obchodnej praktike, ako aj organizácie spolupracujúce s výrobcami alebo s preukázanými odbornými znalosťami v oblasti obchodných postupov v potravinových dodávateľských reťazcoch vrátane mimovládnych organizácií a organizácií občianskej spoločnosti alebo iných organizácií pôsobiacich v mene výrobcov alebo akejkoľvek inej zainteresovanej strany majú právo podať sťažnosť.

Odôvodnenie

S cieľom prekonať faktor strachu a zabezpečiť účinný prístup zraniteľných subjektov je nevyhnutné rozšíriť právo na podanie sťažnosti na organizácie, ktoré pôsobia v oblasti podpory spravodlivosti v dodávateľských reťazcoch a podpory zraniteľných aktérov, ako sú malí výrobcovia potravín a ženy. Platí to najmä v krajinách s nízkou úrovňou správy vecí verejných a vysokou mierou nerovnosti.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4a.  Komisia vypracuje mnohojazyčnú príručku, ktorá bude k dispozícii na jej webovej stránke a v ktorej sa objasní, ako vypracovať sťažnosť a aký druh informácií treba poskytnúť príslušným orgánom presadzovania práva v celej Únii, aby sa rozhodlo, či sa môže začať formálne vyšetrovanie.

Odôvodnenie

MSP často nemajú odborné znalosti a know-how na obhajobu svojich práv. Platí to najmä pre MSP v rozvojových krajinách. Poradenstvo a podpora Komisie sú preto pre MSP nevyhnutné na ochranu a presadzovanie ich práv.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Komisia je splnomocnená prijať delegované akty, ktorými sa stanovujú kritériá a metodika, ktoré majú zohľadniť orgány presadzovania práva pri ukladaní peňažných pokút, s ohľadom minimálne na tieto prvky: obrat subjektu, ktorý sa dopustil porušenia, výhody, ktoré tento subjekt získal z nekalej obchodnej praktiky, počet a postavenie obetí porušenia a opakované používanie nekalých obchodných praktík nákupcom.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia zabezpečí, aby GR AGRI malo na svojej webovej stránke funkčnú e-mailovú schránku na podporu malých a stredných podnikov (MSP) v Únii i mimo nej na účely ochrany a presadzovania ich práv v súvislosti s nekalými obchodnými praktikami1a, a to poskytovaním informácií o postupoch. Všetky príslušné informácie sa poskytujú vo všetkých jazykoch EÚ.

 

______________

 

1a http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3b.  Komisia a orgány presadzovania práva členských štátov uplatňujú podmienky tejto smernice v úzkej spolupráci. Ďalšie postupy spolupráce v rámci siete vrátane opatrení na informovanie, konzultácie a prideľovanie prípadov cezhraničných nekalých obchodných praktík stanovuje a reviduje Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi.

Odôvodnenie

Koordinácia na úrovni EÚ je kľúčová na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania v prípade nekalých obchodných praktík, do ktorých sú zapojení aktéri z niekoľkých členských štátov a aktéri so sídlom mimo EÚ, a toho, aby orgány presadzovania práva mohli poskytovať informácie, prideľovať prípady cezhraničných nekalých obchodných praktík a koordinovať prístup. Okrem toho sieť poskytuje kontaktné miesto pre dodávateľov z krajín mimo EÚ, ktorí nemajú istotu, na ktorom vnútroštátnom orgáne presadzovania práva predložiť sťažnosť.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty každý rok do 15. marca zašlú Komisii správu o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci. Táto správa musí obsahovať predovšetkým všetky relevantné údaje o uplatňovaní a presadzovaní pravidiel podľa tejto smernice v dotknutom členskom štáte v predchádzajúcom roku.

1.  Členské štáty každý rok do 15. marca zašlú Komisii správu o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci. Táto správa musí obsahovať predovšetkým všetky relevantné údaje o uplatňovaní a presadzovaní pravidiel podľa tejto smernice v dotknutom členskom štáte v predchádzajúcom roku s osobitnou pozornosťou venovanou cezhraničným nekalým obchodným praktikám a ich priamym a nepriamym vplyvom na dodávateľov vrátane dodávateľov usadených mimo Únie. Členské štáty takisto podajú správu o vplyve vykonávania súčasnej smernice na znižovanie plytvania potravinami, zvyšovanie bezpečnosti potravín a podporu udržateľných postupov v potravinovom dodávateľskom reťazci.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia najskôr po troch rokov od dátumu začatia uplatňovania tejto smernice vykoná hodnotenie tejto smernice a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

1.  Komisia do troch rokov od dátumu začatia uplatňovania tejto smernice vykoná hodnotenie tejto smernice a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. V správe sa bude venovať osobitná pozornosť účinnosti smernice pri ochrane najzraniteľnejších subjektov pred nekalými obchodnými praktikami v celom potravinovom dodávateľskom reťazci v rámci Únie, ako aj mimo nej. Takisto sa zhodnotí prínos smernice k znižovaniu objemu potravinového odpadu, zvyšovaniu kvality potravín a podpore udržateľných postupov v potravinovom dodávateľskom reťazci. V správe sa zváži potreba revidovať smernicu, najmä s cieľom zahrnúť nové formy nekalých obchodných praktík a využiť údaje o vstupných nákladoch a prenose cien v rámci poľnohospodárskeho dodávateľského reťazca, a to s cieľom určiť kritériá pre stanovenie spravodlivých cien v dohode o dodávkach. Na základe tejto správy môže Komisia predložiť vhodné legislatívne návrhy.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Nekalé obchodné praktiky vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci

Referenčné čísla

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

13.9.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Linda McAvan

11.7.2018

Prerokovanie vo výbore

29.8.2018

 

 

 

Dátum prijatia

24.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

11

1

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Adam Szejnfeld

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Andrea Bocskor

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

11

+

ALDE

Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

1

-

ECR

Eleni Theocharous

5

0

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Željana Zovko

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (17.9.2018)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Pilar Ayuso

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Poľnohospodári v Európskej únii sú v najslabšej pozícii v potravinovom reťazci pre ich veľmi nízku vyjednávaciu silu. Spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP) sa v posledných rokoch zaviedli určité nové ustanovenia na zlepšenie ich postavenia na trhu tým, že sa podporuje väčšia koncentrácia ponuky prostredníctvom organizácií výrobcov.  

Hoci došlo k pozitívnejšiemu politickému posunu, stále existuje priestor na zlepšenie právnych predpisov a pre dosiahnutie optimálnej rovnováhy medzi rôznymi aktérmi treba urobiť ešte veľa práce. Vysoký stupeň roztrieštenosti agropotravinových dodávok, skutočnosť, že podporné nástroje SPP majú trhovo orientovaný prístup a zvyšujúca sa volatilita cien sú faktory, ktoré spôsobujú, že je nevyhnutné zaručiť primerané rovnaké podmienky medzi dodávateľmi a nákupcami.  

Je dôležité zdôrazniť, že nekalé praktiky môžu na strane poľnohospodárov viesť k hospodárskym stratám, ktoré sa vyrovnajú prínosom získaným z podpory v rámci SPP, ktoré sú čoraz viac podmienené environmentálnou udržateľnosťou. Existuje mnoho druhov nekalých praktík, ale niektoré, ako je stratový predaj, sa veľmi často opakujú a obete majú v dôsledku právnych medzier a neistôt len malý manévrovací priestor na to, aby na ne mohli reagovať. 

Je načase, aby Európska únia zareagovala na túto situáciu a pokúsila sa vytvoriť právny rámec, ktorý by pomohol dosiahnuť lepšiu rovnováhu v potravinovom reťazci. Nekalé praktiky poškodzujú ziskovosť mnohých poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii a členské štáty nemôžu pred touto situáciou jednoducho zatvárať oči. Takzvaná Iniciatíva dodávateľského reťazca, ktorá bola prijatá pred niekoľkými rokmi, priniesla pozitívny súbor zásad osvedčených postupov, ale nanešťastie nepostačuje na účinný boj proti nekalým praktikám, pokiaľ ju nedopĺňajú sankcie za nedodržiavanie predpisov a ak neexistuje žiadna možnosť podávať dôverné sťažnosti. 

Musíme pogratulovať Európskej komisii za to, že urobila prvý krok zavedením právnych predpisov EÚ v tejto oblasti a navrhnutím minimálnych ustanovení pre všetky členské štáty. Napriek tomu by sa mal návrh zlepšiť v niektorých aspektoch, aby výsledok nebol len obyčajným politickým gestom.  

Predovšetkým je veľmi dôležité, aby právny text EÚ nebránil pokroku, ktorý sa v niektorých členských štátoch dosiahol v boji proti nekalým praktikám. Pre spravodajkyňu výboru požiadaného o stanovisko je kľúčovým bodom, aby sa vnútroštátnym správnym orgánom umožnilo prekročiť minimálne požiadavky ustanovené v smernici. Niektoré krajiny zaviedli nariadenia, ktoré značne zlepšili vzťahy medzi všetkými aktérmi v hodnotovom reťazci. 

Pokiaľ ide o rozsah návrhu, je príliš reštriktívny, pretože pokrýva iba praktiky zneužívania malých a stredných dodávateľských podnikov veľkými nákupcami. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že právna ochrana EÚ by sa mala rozšíriť tak, aby zahŕňala celé spektrum nekalých situácií. 

Text Komisie sa nezaoberá predajom so stratou, a práve to je hlavnou témou sťažností, ktoré vyjadrili poľnohospodári v súvislosti s určitými svojvoľnými praktikami propagácie výrobkov podliehajúcich skaze, ktoré vykonávajú veľkí nákupcovia ako atraktívne opatrenia na prilákanie zákazníkov. 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko je pevne presvedčená, že bez písomných zmlúv by právne predpisy EÚ neboli nikdy účinné. Napriek tomu, že právne predpisy o SPP doteraz neupravujú povinné písomné zmluvy na úrovni EÚ, nová smernica by mala aspoň odrážať určitý pokrok dosiahnutý v rámci spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, čo členským štátom umožňuje, aby písomné zmluvy boli na ich území povinné. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko vyzýva všetky členské štáty, aby zaviedli povinné zmluvy na základe príkladu určitých krajín, ako je napríklad Španielsko.  

S cieľom zaručiť rovnaké podmienky v celej Európskej únii by členské štáty mali mať jednotné kritériá na výpočet sankcií za nekalé praktiky bez toho, aby boli porušené vnútroštátne právomoci. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhuje formuláciu, ktorá je podobná formuláciám, ktoré sa už nachádzajú v existujúcich legislatívnych textoch EÚ.   

Transparentnosť na trhu je tiež dôležitým prvkom, ktorý by sa mal zohľadniť v právnych predpisoch EÚ pri riešení nekalých obchodných praktík. Na základe už prijatých vnútroštátnych ustanovení spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhuje, aby všetky členské štáty zriadili národné monitorovacie strediská pre agropotravinový reťazec na monitorovanie trhových cien a zisťovanie nezrovnalostí. Takýto nástroj by bol veľmi užitočný na posúdenie vykonávania právnych predpisov s ohľadom na budúce revízie a na výmenu vnútroštátnych údajov. 

Možnosť chrániť dôvernosť výrobcu, ktorý podáva sťažnosť, je kľúčovým prvkom návrhu Komisie, ktorý by umožnil podať sťažnosti bez toho, aby vstúpil do hry „faktor strachu“. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko by rada posilnila text Komisie, aby bolo toto právo na dôverné zaobchádzanie automatické. 

Spomedzi ostatných dôležitých úprav návrhu Komisie by spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko chcela zdôrazniť potrebu pokryť v rámci pôsobnosti smernice aj nákupcov so sídlom v tretích krajinách, ktorí nakupujú výrobky z EÚ, ktoré sa majú predávať na trhoch členských štátov. Cieľom je vyhnúť sa situácii, keď sa niektorí nákupcovia vyhýbajú ustanoveniam EÚ tým, že jednoducho presunú svoje sídlo mimo EÚ.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V potravinovom dodávateľskom reťazci pôsobia rôzne hospodárske subjekty vo fáze výroby, spracovania, marketingu, distribúcie a maloobchodného predaja potravinových výrobkov. Reťazec je zďaleka najdôležitejším nástrojom na uvedenie potravinových výrobkov „z farmy na vidličku“. Tieto hospodárske subjekty obchodujú s potravinovými výrobkami, t. j. prvotnými produktmi vrátane produktov rybolovu a akvakultúry uvedenými v prílohe I k zmluve, ktoré sú určené na použitie ako potraviny, a s inými potravinovými výrobkami, ktoré sa v uvedenej prílohe neuvádzajú, ale sú spracované z poľnohospodárskych výrobkov a sú určené na použitie ako potraviny.

(3)  V agropotravinovom dodávateľskom reťazci pôsobia rôzne hospodárske subjekty vo fáze výroby, spracovania, marketingu, distribúcie a maloobchodného predaja poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov. Reťazec je zďaleka najdôležitejším nástrojom na dodávanie výrobkov. Tieto hospodárske subjekty obchodujú s poľnohospodárskymi alebo potravinovými výrobkami, t. j. prvotnými produktmi vrátane produktov rybolovu a akvakultúry uvedenými v prílohe I k zmluve, ktoré sú určené na použitie ako potraviny, a s inými potravinovými výrobkami, ktoré sa v uvedenej prílohe neuvádzajú, ale sú spracované z poľnohospodárskych výrobkov a sú určené na použitie ako potraviny a poľnohospodárske výrobky.

 

(Zmena z „potravinového reťazca“ na „agropotravinový dodávateľský reťazec“ sa uplatňuje v celom texte.) Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Počet a veľkosť hospodárskych subjektov sa líši v rôznych fázach potravinového dodávateľského reťazca. Rozdiely vo vyjednávacej sile súvisia s rôznymi stupňami koncentrácie hospodárskych subjektov a môžu spôsobiť nespravodlivé uplatňovanie vyjednávacej sily použitím nekalých obchodných praktík. Nekalé obchodné praktiky škodia najmä malým a stredným hospodárskym subjektom v potravinovom dodávateľskom reťazci. Poľnohospodárski výrobcovia, ktorí dodávajú prvotné produkty, sú prevažne malé a stredné subjekty.

(5)  Počet a veľkosť hospodárskych subjektov sa líši v rôznych fázach agropotravinového dodávateľského reťazca. Rozdiely vo vyjednávacej sile súvisia s rôznymi stupňami koncentrácie hospodárskych subjektov a môžu spôsobiť nespravodlivé uplatňovanie vyjednávacej sily použitím nekalých obchodných praktík. Nekalé obchodné praktiky škodia najmä malým a stredným hospodárskym subjektom a hospodárskym subjektom so strednou trhovou kapitalizáciou v agropotravinovom dodávateľskom reťazci tak v rámci Únie, ako aj mimo nej. Napriek tomu sú nekalým obchodným praktikám vystavené všetky hospodárske subjekty bez ohľadu na ich veľkosť z hospodárskeho hľadiska.

Odôvodnenie

Pre prvú časť pozmeňujúceho návrhu: pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu návrhu 7. Druhá časť pripravuje pôdu pre rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetky hospodárske subjekty bez ohľadu na ich veľkosť z hospodárskeho hľadiska. Malých výrobcov potravín a pracovníkov v rozvojových krajinách priamo alebo nepriamo poškodzujú nekalé obchodné praktiky používané najsilnejšími aktérmi potravinového dodávateľského reťazca.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Poľnohospodárski výrobcovia, ktorí dodávajú prvotné produkty, sú prevažne malé a stredné subjekty. V poľnohospodárskej výrobe sa však obmedzený súbor kritérií, ktorý sa používa na vymedzenie malých a stredných podnikov, často prekračuje, a to napríklad v prípade zamestnania sezónnych pracovníkov. Preto je vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti tejto smernice aj na spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou. Spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou sú podniky alebo organizácie výrobcov, družstvá alebo združenia organizácií výrobcov so stredne veľkou štruktúrou a s vysokým podielom kapitálu s počtom pracovníkov do 3 000 zamestnancov. Subjekty so strednou trhovou kapitalizáciou okrem toho môžu byť rodinné podniky. Malé a stredné podniky a subjekty so strednou trhovou kapitalizáciou majú malú trhovú silu v porovnaní s veľkými hráčmi v poľnohospodárskom alebo potravinovom dodávateľskom reťazci.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Mala by sa zaviesť minimálna norma ochrany Únie proti určitým zjavne nekalých obchodných praktikám s cieľom znížiť výskyt takýchto praktík a prispieť k zabezpečeniu primeranej životnej úrovne poľnohospodárskych výrobcov. Mali by mať z nej prospech všetci poľnohospodárski výrobcovia alebo každá fyzická či právnická osoba, ktorá dodáva potravinové výrobky, vrátane organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov za predpokladu, že uvedené osoby spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikov podľa prílohy k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES12. Mikro, malí a strední dodávatelia sú osobitne zraniteľní nekalými obchodnými praktikami a najmenej dokážu odolávať týmto praktikám bez negatívnych účinkov na ich hospodársku životaschopnosť. Keďže finančný tlak, ktorý nekalé obchodné praktiky vyvíjajú na malé a stredné podniky, často prechádza reťazcom a zasahuje poľnohospodárskych výrobcov, pravidlá o nekalých obchodných praktikách by mali ochraňovať aj malých a stredných sprostredkujúcich dodávateľov, ktorí sa nachádzajú na stupňoch nadväzujúcich na prvovýrobu. Ochrana sprostredkujúcich dodávateľov by mala zabrániť aj nezamýšľaným dôsledkom (najmä vo forme neprimeraného zvýšenia cien), ktoré spočívajú v tom, že obchod poľnohospodárskych výrobcov a ich združení vyrábajúcich spracované výrobky by sa preniesol na nechránených dodávateľov.

(7)  Mala by sa zaviesť minimálna norma ochrany Únie proti určitým zjavne nekalých obchodných praktikám s cieľom znížiť výskyt takýchto praktík a prispieť k zabezpečeniu primeranej životnej úrovne poľnohospodárskych výrobcov. Mali by mať z nej prospech všetci poľnohospodárski výrobcovia alebo každá fyzická či právnická osoba, ktorá dodáva potravinové výrobky, vrátane organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov. Keďže finančný tlak, ktorý nekalé obchodné praktiky vyvíjajú na podniky, často prechádza reťazcom a zasahuje poľnohospodárskych výrobcov, pravidlá o nekalých obchodných praktikách by mali ochraňovať aj sprostredkujúcich dodávateľov, ktorí sa nachádzajú na stupňoch nadväzujúcich na prvovýrobu. Ochrana sprostredkujúcich dodávateľov by mala zabrániť aj nezamýšľaným dôsledkom (najmä vo forme neprimeraného zvýšenia cien), ktoré spočívajú v tom, že obchod poľnohospodárskych výrobcov a ich združení vyrábajúcich spracované výrobky by sa preniesol na nechránených dodávateľov.

__________________

 

12 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh pripravuje podmienky na rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetky hospodárske subjekty bez ohľadu na ich veľkosť z hospodárskeho hľadiska.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Dodávatelia usadení mimo Únie by mali mať možnosť spoľahnúť sa na minimálnu normu ochrany, keď predávajú potravinové výrobky nákupcom usadeným v Únii, aby sa predišlo nezamýšľaným rušivým účinkom vyplývajúcim z ochrany dodávateľov v Únii.

(8)  Dodávatelia usadení mimo Únie by mali mať možnosť spoľahnúť sa na minimálnu normu ochrany, keď predávajú potravinové výrobky nákupcom usadeným v Únii, aby sa predišlo nezamýšľaným rušivým účinkom vyplývajúcim z ochrany dodávateľov v Únii. Politika Únie musí byť koherentná aj so zreteľom na záväzky Únie v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Odôvodnenie

Klesajúci podiel ziskov, ktoré sa dostanú k malým výrobcom potravín a pracovníkom v rozvojových krajinách, a pracovné podmienky, ktorým čelia v dôsledku nekalých obchodných praktík, poškodzujú rozvojovú politiku Únie a jej ciele v rámci Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Príslušné pravidlá by sa mali uplatňovať na obchodné správanie veľkých, t. j. nie malých a stredných, hospodárskych subjektov v potravinovom dodávateľskom reťazci, pretože zvyčajne majú väčšiu relatívnu vyjednávaciu silu pri obchodovaní s malými a strednými dodávateľmi.

(9)  Príslušné pravidlá by sa mali uplatňovať na všetky podnikateľské subjekty v agropotravinovom dodávateľskom reťazci.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh pripravuje podmienky na rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetky hospodárske subjekty bez ohľadu na ich veľkosť z hospodárskeho hľadiska.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Väčšina členských štátov už má vnútroštátne pravidlá o nekalých obchodných praktikách, aj keď sa navzájom líšia, a preto je vhodné ako nástroj na zavedenie minimálnej normy ochrany podľa práva Únie použiť smernicu. To by malo umožniť členským štátom začleniť príslušné pravidlá do vnútroštátneho právneho poriadku tak, aby vznikol jednotný režim. Členským štátom by sa nemalo brániť v tom, aby na svojom území prijímali a uplatňovali prísnejšie vnútroštátne predpisy na ochranu malých a stredných dodávateľov a nákupcov proti nekalým obchodným praktikám, ktoré sa vyskytujú vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci, s výhradou obmedzení práva Únie uplatniteľného na fungovanie vnútorného trhu.

(10)  Väčšina členských štátov už má vnútroštátne pravidlá o nekalých obchodných praktikách, aj keď sa navzájom líšia, a preto je vhodné ako nástroj na zavedenie minimálnej normy ochrany podľa práva Únie použiť smernicu. To by malo umožniť členským štátom začleniť príslušné pravidlá do vnútroštátneho právneho poriadku tak, aby vznikol jednotný režim. Členským štátom by sa nemalo brániť v tom, aby na svojom území prijímali a uplatňovali prísnejšie vnútroštátne predpisy na ochranu všetkých dodávateľov a nákupcov bez ohľadu na ich hospodársku veľkosť proti nekalým obchodným praktikám, ktoré sa vyskytujú vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a agropotravinovom dodávateľskom reťazci, s výhradou obmedzení práva Únie uplatniteľného na fungovanie vnútorného trhu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh pripravuje podmienky na rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetky hospodárske subjekty bez ohľadu na ich veľkosť z hospodárskeho hľadiska.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Nekalé obchodné praktiky sa môžu vyskytnúť v hociktorej fáze predaja potravinového výrobku, t. j. pred, počas alebo po predajnej transakcii, a preto by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa ustanovenia tejto smernice uplatňovali na takéto praktiky bez ohľadu na to, kedy sa vyskytnú.

(11)  Nekalé obchodné praktiky sa môžu vyskytnúť v hociktorej fáze predaja poľnohospodárskeho alebo potravinového výrobku, t. j. pred, počas alebo po predajnej transakcii, alebo v súvislosti so službami, ktoré nákupca v rámci procesu predaja poskytuje dodávateľovi, a preto by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa ustanovenia tejto smernice uplatňovali na takéto praktiky bez ohľadu na to, kedy sa vyskytnú.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Pri rozhodovaní o tom, či sa jednotlivá obchodná praktika považuje za nekalú, je dôležité dbať o to, aby sa náhodou neobmedzilo používanie spravodlivých dohôd vytárajúcich efektívnosť, na ktorých sa strany dohodli. Preto je dôležité rozlišovať medzi praktikami, ktoré sa stanovujú v jasných a jednoznačných podmienkach v dohodách o dodávkach medzi zmluvnými stranami, a praktikami, ktoré sa vyskytnú po začatí transakcie bez vopred dohodnutých a jednoznačných podmienok, aby len jednostranné a retroaktívne zmeny príslušných podmienok dohody o dodávkach boli zakázané. Určité obchodné praktiky sa však považujú za nekalé na základe ich samotnej povahy a nemali by byť predmetom zmluvnej voľnosti strán.

(12)  Pri rozhodovaní o tom, či sa jednotlivá obchodná praktika považuje za nekalú, je dôležité dbať o to, aby sa náhodou neobmedzilo používanie spravodlivých dohôd vytvárajúcich efektívnosť, na ktorých sa strany dohodli. Preto je dôležité rozlišovať medzi praktikami, ktoré sa stanovujú v jasných a jednoznačných podmienkach v dohodách o dodávkach medzi zmluvnými stranami, a praktikami, ktoré sa vyskytnú po začatí transakcie bez vopred dohodnutých a jednoznačných podmienok, aby len jednostranné a retroaktívne zmeny príslušných podmienok dohody o dodávkach boli zakázané. Určité obchodné praktiky sa však považujú za nekalé na základe ich samotnej povahy a nemali by byť predmetom zmluvnej voľnosti strán. Okrem toho by sa na dodávateľov pri schvaľovaní dohody o dodávkach nemal vyvíjať tlak.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom zabezpečiť účinné presadzovanie zákazov stanovených v tejto smernici členské štáty by mali určiť orgán, ktorý bude poverený ich presadzovaním. Orgán by mal byť schopný konať z vlastnej iniciatívy alebo na základe sťažností strán postihnutých nekalými obchodnými praktikami v potravinovom dodávateľskom reťazci. Ak sťažovateľ zo strachu pred odvetnými opatreniami požiada, aby jeho totožnosť ostala utajená, orgány presadzovania práva členských štátov by mali takúto požiadavku takejto požiadavke vyhovieť.

(13)  S cieľom zabezpečiť účinné presadzovanie zákazov stanovených v tejto smernici členské štáty by mali určiť orgán, ktorý bude poverený ich presadzovaním. Orgán by mal byť schopný konať z vlastnej iniciatívy alebo na základe sťažností strán postihnutých nekalými obchodnými praktikami v agropotravinovom dodávateľskom reťazci. Vždy, keď je podaná sťažnosť, orgán presadzovania práva členských štátov by mal zaručiť, že totožnosť sťažovateľa zostane utajená.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zaručuje anonymitu sťažností.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Na zabezpečenie účinného presadzovania zákazu nekalých obchodných praktík by určené orgány presadzovania práva mali mať k dispozícii všetky potrebné zdroje, zamestnancov a odborné znalosti.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Sťažnosti organizácií výrobcov alebo združení takýchto organizácií môžu slúžiť na ochranu totožnosti jednotlivých členov organizácie, v prípade ktorých ide o malých a stredných dodávateľov a ktorí sú podľa ich názoru vystavení nekalým obchodným praktikám. Orgány presadzovania práva členských štátov by mali byť preto schopné prijímať sťažnosti takýchto subjektov a konať na ich základe, pričom by mali chrániť procesné práva obžalovaného.

(14)  Sťažnosti organizácií výrobcov alebo dodávateľov či združení takýchto organizácií môžu slúžiť na ochranu totožnosti jednotlivých členov organizácie alebo rodinných poľnohospodárskych podnikov, v prípade ktorých ide o malých a stredných dodávateľov a ktorí sú podľa ich názoru vystavení nekalým obchodným praktikám. Orgány presadzovania práva členských štátov by mali byť preto schopné prijímať sťažnosti takýchto subjektov a konať na ich základe, pričom by mali chrániť procesné práva obžalovaného.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Orgány presadzovania práva členských štátov by mali mať potrebné právomoci, aby mohli prostredníctvom žiadostí o informácie účinne zhromaždiť všetky skutkové informácie. Mali by mať právomoc nariadiť v prípade potreby ukončenie zakázanej praktiky. Existencia odradzujúceho prostriedku, ako je právomoc ukladať pokuty a zverejňovanie výsledkov vyšetrovania, môže podnietiť zmenu správania a podporiť riešenia sporov medzi stranami pred začatím súdneho konania, a preto by takýto prostriedok mal byť súčasťou právomocí orgánov presadzovania práva. Komisia a orgány presadzovania práva členských štátov by mali úzko spolupracovať, aby zaistili spoločný prístup k uplatňovaniu pravidiel stanovených v tejto smernici. Orgány presadzovania práva by si mali predovšetkým poskytovať vzájomnú pomoc, napríklad výmenou informácií a spoluprácou pri vyšetrovaniach, ktoré majú cezhraničný rozmer.

(15)  Orgány presadzovania práva členských štátov by mali mať potrebné právomoci, aby mohli prostredníctvom žiadostí o informácie účinne zhromaždiť všetky skutkové informácie. Na účinné vykonávanie tejto smernice by orgány presadzovania práva mali mať právomoc zakázať nekalé obchodné praktiky, ukladať pokuty a sankcie a zverejňovať výsledky svojich vyšetrovaní. Takéto právomoci môžu pôsobiť odradzujúco a môžu podnietiť zmenu správania a podporiť riešenia sporov medzi stranami pred začatím súdneho konania, a preto by takýto prostriedok mal byť súčasťou právomocí orgánov presadzovania práva. Orgány presadzovania práva by mali zohľadniť prípady opakovaného porušenia tejto smernice. Komisia a orgány presadzovania práva členských štátov by mali úzko spolupracovať, aby zaistili spoločný prístup k uplatňovaniu pravidiel stanovených v tejto smernici, a to najmä so zreteľom na pokuty a sankcie. Orgány presadzovania práva by si mali predovšetkým poskytovať vzájomnú pomoc, napríklad výmenou informácií a spoluprácou pri vyšetrovaniach, ktoré majú cezhraničný rozmer.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Orgány presadzovania práva by mali uplatňovať odradzujúce a primerané sankcie za konanie, ktorým sa porušujú pravidlá stanovené v tejto smernici. Pri stanovovaní sankcie by sa mali vziať do úvahy opakované porušenia pravidiel zo strany komerčného subjektu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V záujme účinného vykonávania politiky vzhľadom na nekalé obchodné praktiky vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci by mala Komisia preskúmať uplatňovanie tejto smernice a predložiť správu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Pri preskúmaní by mala takisto venovať osobitnú pozornosť tomu, či ochrana malých a stredných nákupcov potravinových výrobkov v dodávateľskom reťazci – dodatočne k ochrane malých a stredných dodávateľov – by bola v budúcnosti odôvodnená,

(19)  V záujme účinného vykonávania politiky vzhľadom na nekalé obchodné praktiky vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci by mala Komisia preskúmať uplatňovanie tejto smernice a predložiť správu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Pri preskúmaní by mala takisto venovať osobitnú pozornosť možnému rozšíreniu zoznamov nekalých obchodných praktík stanovených v tejto smernici a tomu, či ochrana malých a stredných nákupcov potravinových výrobkov v dodávateľskom reťazci – dodatočne k ochrane malých a stredných dodávateľov – by bola v budúcnosti odôvodnená,

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Táto smernica sa uplatňuje na určité nekalé obchodné praktiky, ku ktorým dochádza v súvislosti s predajom potravinových výrobkov zo strany dodávateľa, ktorý je malým a stredným podnikom, nákupcovi, ktorý nie je malým a stredným podnikom.

2.  Táto smernica sa uplatňuje na určité nekalé obchodné praktiky, ku ktorým dochádza v súvislosti s predajom potravinových výrobkov zo strany dodávateľa nákupcovi.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby sa smernica vzťahovala na všetky subjekty v potravinovom dodávateľskom reťazci s cieľom zabrániť ďalšiemu rozvoju nekalých obchodných praktík v rámci dodávateľského reťazca a presunu sídiel podnikov s cieľom obísť pravidlá zakazujúce nekalé obchodné praktiky. Zmena z „malých a stredných subjektov“ na „všetky subjekty“ by sa mala uplatňovať v celom texte.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „nákupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá obchodovaním nakupuje potravinové výrobky. Pojem „nákupca“ môže zahŕňať skupinu takýchto fyzických a právnických osôb;

a)  „nákupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na svoje sídlo, ktorá obchodovaním nakupuje poľnohospodárske a potravinové výrobky na účely ich spracovania, distribúcie alebo maloobchodného predaja a/alebo poskytuje služby súvisiace s týmito výrobkami v Únii; pojem „nákupca“ môže zahŕňať skupinu takýchto fyzických a právnických osôb;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaradiť do rozsahu pôsobnosti smernice tie hospodárske subjekty, ktoré sú síce usadené mimo EÚ, ale kupujú a predávajú výrobky na trhu EÚ. Tým by sa zabránilo tomu, aby sa nákupca mohol vyhnúť rozsahu pôsobnosti tejto smernice jednoduchým presunom svojho sídla mimo EÚ.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „dodávateľ“ je každý poľnohospodársky výrobca alebo každá fyzická či právnická osoba bez ohľadu na jej miesto usadenia, ktorá predáva potravinové výrobky. Pojem „dodávateľ“ môže zahŕňať skupinu takýchto poľnohospodárskych výrobcov alebo takýchto fyzických a právnických osôb vrátane organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov;

b)  „dodávateľ“ je každý poľnohospodársky výrobca, spracovateľ potravín alebo každá fyzická či právnická osoba usadená v Únii, ktorá predáva potravinové výrobky. pojem „dodávateľ“ môže zahŕňať skupinu takýchto poľnohospodárskych výrobcov alebo takýchto fyzických a právnických osôb vrátane organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo poľnohospodárskych družstiev;

Odôvodnenie

Iba dodávatelia usadení v EÚ by mali byť chránení členskými štátmi, keďže na európskych dodávateľov v tretích krajinách sa nevyťahuje žiadne rovnaké zaobchádzanie. Družstvá majú svoju vlastnú právnu identitu a mal by sa na ne vzťahovať tento článok.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „malý a stredný podnik“ je podnik v zmysle definície mikro, malých a stredných podnikov v prílohe k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES14;

vypúšťa sa

__________________

 

14 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

 

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi, ktorými sa rozširuje rozsah pôsobnosti smernice, nie je potrebné definovať, čo je MSP.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  „hospodárska závislosť“ je vzťah, v ktorom nákupca vytvára aspoň 30 % obratu dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „potravinové výrobky“ sú výrobky uvedené v prílohe I k zmluve určené na použitie ako potraviny, ako aj výrobky neuvedené v danej prílohe, ale spracované z uvedených výrobkov a sú určené na použitie ako potraviny;

d)  „poľnohospodárske alebo potravinové výrobky“ sú výrobky uvedené v prílohe I k zmluve určené na použitie ako potraviny, výrobky neuvedené v danej prílohe, ale spracované z uvedených výrobkov a sú určené na použitie ako potraviny, a poľnohospodárske výrobky;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „potravinové výrobky rýchlo podliehajúce skaze“ sú potravinové výrobky, ktoré sa stanú nevhodné na ľudskú spotrebu, pokiaľ nie sú skladované, ošetrené, zabalené alebo inak konzervované, aby sa zabránilo tomu, že sa stanú nevhodné.

e)  „potravinové výrobky rýchlo podliehajúce skaze“ sú poľnohospodárske a potravinové výrobky, ktoré sú prirodzene vhodné na obchodovanie a spotrebu počas obdobia najviac tridsiatich dní alebo ktoré vyžadujú regulovanú teplotu alebo podmienky balenia na účely skladovania, obchodovania či prepravy;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je poskytnúť objasnenie.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  „potravinové výrobky nepodliehajúce rýchlej skaze“ sú iné výrobky ako potravinové výrobky rýchlo podliehajúce skaze.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  „nekalá obchodná praktika“ je každá praktika, ktorá sa odchyľuje od poctivého obchodného správania, je v rozpore s dobromyseľnosťou a čestnosťou a ktorú jeden obchodný partner jednostranne nanucuje druhému.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zaviesť vymedzenie pojmu nekalých obchodných praktík a všeobecný zákaz týchto praktík, aby sa silným aktérom dodávateľského reťazca zabránilo vytvárať nové formy nekalých obchodných praktík s cieľom obísť smernicu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia zákaz týchto obchodných praktík:

1.  Členské štáty zabezpečia zákaz aspoň týchto nekalých obchodných praktík:

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  nákupca zaplatí dodávateľovi za potravinové výrobky rýchlo podliehajúce skaze neskôr než 30 kalendárnych dní po doručení faktúry dodávateľa alebo neskôr než 30 kalendárnych dní odo dňa dodania potravinových výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze podľa toho, čo nastane neskôr. Týmto zákazom nie sú dotknuté:

a)  nákupca zaplatí dodávateľovi za poľnohospodárske alebo potravinové výrobky rýchlo podliehajúce skaze neskôr než 30 kalendárnych dní po doručení faktúry dodávateľa alebo neskôr než 30 kalendárnych dní odo dňa dodania poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze, podľa toho, čo nastane neskôr. Týmto zákazom nie sú dotknuté:

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  nákupca zaplatí dodávateľovi za potravinové výrobky nepodliehajúce rýchlej skaze neskôr než 60 kalendárnych dní po doručení faktúry dodávateľa alebo neskôr než 60 kalendárnych dní odo dňa dodania potravinových výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze podľa toho, čo nastane neskôr. Týmto zákazom nie sú dotknuté:

 

– dôsledky oneskorených platieb a nápravných opatrení stanovených v smernici 2011/7/EÚ,

 

– možnosť nákupcu a dodávateľa dohodnúť sa na ustanovení o rozdelení hodnôt v zmysle článku 172 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa rozširuje rozsah pôsobnosti smernice na výrobky nepodliehajúce rýchlej skaze bez toho, aby bola dotknutá smernica 2011/7/EÚ o oneskorených platbách a ustanovenie o rozdelení hodnôt zavedené v nariadení o spoločnej organizácii trhov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  nákupca zruší objednávku potravinových výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze v takom krátkom časovom predstihu, že sa od dodávateľa nemôže logicky očakávať, že nájde alternatívu, ako tieto výrobky uviesť na trh alebo použiť;

b)  nákupca zruší objednávku poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze v takom krátkom časovom predstihu, že sa od dodávateľa nemôže logicky očakávať, že nájde alternatívu, ako tieto výrobky uviesť na trh alebo použiť;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  nákupca jednostranne a so spätnou platnosťou zmení podmienky dohody o dodávkach, pokiaľ ide o frekvenciu, čas alebo objem dodávok, normy kvality či ceny potravinových výrobkov;

c)  nákupca jednostranne a so spätnou platnosťou zmení podmienky dohody o dodávkach, pokiaľ ide o frekvenciu, čas alebo objem dodávok, normy kvality či ceny poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, alebo podmienky platby;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) nákupca predáva poľnohospodárske alebo potravinové výrobky pod cenu;

Odôvodnenie

Ide o najčastejšie odôvodnenie poľnohospodárskeho sektora, na ktoré by sa táto smernica mala vzťahovať.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  dodávateľ platí za plytvanie potravinovými výrobkami, ku ktorému dochádza v priestoroch nákupcu a ktoré nie je spôsobené nedbalosťou alebo chybou dodávateľa;

d)  dodávateľ platí za plytvanie poľnohospodárskymi alebo potravinovými výrobkami, ku ktorému dochádza v priestoroch nákupcu a ktoré nie je spôsobené nedbalosťou alebo chybou dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da) nákupca jednostranne ukončí dohodu o dodávkach;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db) nákupca informuje dodávateľa o každom rozdielnom zaobchádzaní, ktoré nákupca uplatňuje alebo zamýšľa uplatňovať vo vzťahu ku konkurenčným značkám, ktoré vlastní alebo riadi; rozdielne zaobchádzanie zahŕňa prinajmenšom akékoľvek osobitné opatrenia alebo správanie zo strany nákupcu týkajúce sa: a) zalistovania, b) skladovacích priestorov a c) obchodných marží;

Odôvodnenie

Táto nekalá obchodná praktika vychádza z článku 6 navrhovaného nariadenia o online sprostredkovateľoch. Ako už bolo vysvetlené, spravodlivá hospodárska súťaž medzi nezávislými značkami a vlastnými značkami maloobchodného predajcu má zásadný význam pre podporu inovácie a hospodárskej súťaže podľa zásluh. Ak chcú vertikálne integrovaní maloobchodní predajcovia uplatňovať obchodné výhody na svoje vlastné značky, mali by dodávatelia nezávislých značiek aspoň vedieť o ich existencii a rozsahu, aby mohli prispôsobiť svoje stratégie v oblasti konkurencie týmto nerovným podmienkam.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc)  nákupca netransparentným spôsobom znižuje množstvo a/alebo hodnotu poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov štandardnej kvality;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dd)  nákupca sa dodávateľovi vyhráža odvetnými obchodnými opatreniami alebo ich vykonáva, ak dodávateľ uplatňuje svoje zmluvné a zákonné práva vrátane podávania sťažností a spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva;

Odôvodnenie

Uvedenie tejto nekalej obchodnej praktiky je potrebné na ochranu dodávateľov pred odvetnými obchodnými opatreniami (napr. čiastočné zníženie objednávaného množstva alebo ukončenie zmluvy o dodávkach), keď podniknú právne kroky na presadenie svojich zmluvných práv a práv stanovených v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

de)  nákupca podmieňuje obchodnú spoluprácu a uzavretie dohody o dodávkach kompenzáciou tovarom a službami;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

df)  nákupca od dodávateľov požaduje, aby znášali finančné náklady vyplývajúce z nesprávnych odhadov nákupcu;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dg)  nákupca čiastočne alebo úplne znižuje objem nákupov v rámci existujúcich zmlúv s cieľom presadiť zmenu existujúcej zmluvy alebo dojednať novú zmluvu;

Odôvodnenie

Táto nekalá obchodná praktika vychádza zo zelenej knihy Komisie o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v Európe v rámci potravinového a nepotravinového dodávateľského reťazca (časť 5.6) a z Iniciatívy dodávateľského reťazca. Nákupcovia často ani nemusia ukončiť dohodu o dodávkach, aby získali nekalé výhody, stačí znížiť objem obstarávaného tovaru.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dh)  nákupca vykonáva komunikačné alebo propagačné činnosti alebo obchodné politiky, ktoré poškodzujú alebo môžu poškodiť reputáciu výrobkov, ktoré majú zemepisné označenie podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/20121a, nariadenia (ES) č. 110/20081b alebo nariadenia (EÚ) č. 251/20141c;

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

 

1b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16).

 

1c Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 14).

Odôvodnenie

Na zemepisné označenia sa často uplatňuje široká škála praktík, ktoré poškodzujú ich imidž, ako je napríklad predaj pod cenu, dražby, v ktorých vyhráva najnižšia ponuka, nezodpovedná propagácia a pod.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d i (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

di)  nákupca vystavuje za prevzaté suroviny blanko zmenky bez toho, aby bol dodávateľ povinný vystaviť záruku za prevzaté, ešte však nezaplatené poľnohospodárske alebo potravinové výrobky;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d j (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dj)  nákupca si za zalistovanie poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov dodávateľa účtuje poplatok;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d k (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dk)  nákupca vráti dodané, avšak nepredané výrobky, požaduje poplatok za zneškodnenie takýchto výrobkov, dodávateľovi účtuje poplatok za nepredané výrobky po dátume exspirácie – s výnimkou prípadov, keď ide o výrobky, ktoré boli obchodníkovi dodané prvýkrát – ako aj za výrobky, v prípade ktorých dodávateľ výslovne požiadal o ich predaj, pričom bol písomne upozornený, že z dôvodu zlého obratu môže týmto výrobkom uplynúť dátum exspirácie;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d l (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dl)  nákupca si účtuje poplatok za dodanie poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov mimo dohodnutého miesta dodania;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d m (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dm)  nákupca si účtuje poplatok za skladovanie a manipuláciu po dodaní poľnohospodárskeho alebo potravinárskeho výrobku;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d n (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dn)  nákupca si účtuje poplatok za nižší obrat, predaj alebo maržu dodávateľa v dôsledku slabšieho predaja určitého poľnohospodárskeho alebo potravinového výrobku;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d o (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

do)  nákupca predáva poľnohospodárske alebo potravinové výrobky konečnému spotrebiteľovi za cenu, ktorá je nižšia ako akákoľvek kúpna cena v dodávateľskom reťazci daného výrobku, na ktorý sa vzťahuje DPH, s výnimkou prípadov, keď ide o výrobky, ktorým sa blíži dátum exspirácie, o poľnohospodárske alebo potravinové výrobky, ktoré budú stiahnuté zo sortimentu, alebo o úplný výpredaj v dôsledku zatvorenia obchodného zariadenia;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d p (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dp)  nákupca podmieňuje uzavretie dohody o dodávkach a obchodnú spoluprácu povinnosťou podieľať sa na zľavách alebo výpredaji znížením kúpnej ceny na náklady dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 3– odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby boli zakázané tieto obchodné praktiky, ak nie sú jasne a jednoznačne dohodnuté pri uzavretí dohody o dodávkach:

2.  Členské štáty zabezpečia, aby boli zakázané tieto obchodné praktiky, ak nie sú jasne a jednoznačne dohodnuté pri uzavretí dohody o dodávkach alebo ak sú dôsledkom hospodárskej závislosti dodávateľa od nákupcu, čo nákupcovi umožňuje presadiť tieto podmienky:

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je objasniť, že praktiky uvedené v článku 3 ods. 2 by mali byť zakázané aj v prípade, ak je dohoda medzi dvomi stranami dôsledkom ekonomickej závislosti dodávateľa.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  nákupca vracia nepredané potraviny dodávateľovi;

a)  nákupca vracia nepredané poľnohospodárske a potravinové výrobky dodávateľovi;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  nákupca odmietne prijať alebo prevziať zmluvné množstvo poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov v súlade s dohodnutým splátkovým kalendárom, t. j. v termíne, keď sa dodávateľ zaviazal dodať tovar, s výnimkou odôvodnených prípadov stanovených v dohode o dodávkach;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  nákupca odstráni výrobky zo zoznamu zmluvných výrobkov, ktoré dodávateľ dodáva zákazníkovi, alebo podstatne zníži objem objednávky konkrétneho poľnohospodárskeho alebo potravinového výrobku bez predchádzajúceho písomného oznámenia v lehote stanovenej v zmluve alebo v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní v prípadoch, keď v zmluve nie je stanovený žiaden termín;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  nákupca účtuje dodávateľovi platbu za skladovanie, umiestnenie alebo zalistovanie potravinových výrobkov dodávateľa;

b)  nákupca účtuje dodávateľovi poplatok za skladovanie, umiestnenie a/alebo uloženie poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov dodávateľa na regáloch v priestoroch nákupcu, s výnimkou prípadov, keď dodávateľ od nákupcu výslovne požaduje, aby jeho výrobok uskladnil, umiestnil a/alebo uložil na konkrétnom regáli v predajných priestoroch nákupcu;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  nákupca si s tretími stranami vymieňa alebo úmyselne či z nedbanlivosti zneužíva dôverné informácie súvisiace so zmluvou o dodávke vrátane obchodných tajomstiev, ktoré si s nákupcom vymieňa dodávateľ;

Odôvodnenie

Táto praktika bola uvedená v zelenej knihe Komisie o NOP.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  nákupca uplatňuje odvetné opatrenia alebo hrozí odvetnými opatreniami proti dodávateľovi prostredníctvom postupov, ako je vyradenie výrobkov z ponuky, zastavenie služieb výmeny údajov, neprimerané akcie na podporu predaja, oneskorené platby, jednostranné zrážky a/alebo blokovanie podpory predaja s cieľom získať lepšie podmienky v rámci existujúcich zmlúv alebo pri rokovaní o novej zmluve;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bc)  nákupca presadzuje alebo sa pokúša presadiť neodôvodnený alebo neprimeraný prenos svojho hospodárskeho rizika na dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  dodávateľ platí za propagáciu potravinových výrobkov, ktoré nákupca predáva. Ak propagáciu iniciuje nákupca, musí nákupca pred propagáciou spresniť obdobie propagácie a očakávané množstvo potravinových výrobkov, ktoré treba objednať;

c)  dodávateľ platí za propagáciu poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov, ktoré nákupca predáva. Ak propagáciu iniciuje nákupca, musí nákupca pred propagáciou spresniť obdobie propagácie a očakávané množstvo poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov, ktoré treba objednať;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  dodávateľ platí za marketing potravinových výrobkov, ktorý realizuje nákupca.

d)  dodávateľ platí za marketing poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov, ktorý realizuje nákupca.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  nákupca prenesie náklady na dopravu a skladovanie na dodávateľa alebo výrobcu.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Členské štáty zabezpečia, aby zmluvné podmienky alebo praktiky, ktoré vylučujú úroky z omeškania platby, boli podľa ustanovení článku 7 smernice 2011/7/EÚ zakázané.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Zmluvné vzťahy

 

1.   Dodávateľ môže požadovať, aby všetky dodávky poľnohospodárskych a potravinových výrobkov nákupcovi podliehali písomnej zmluve medzi stranami a/alebo písomnému návrhu zmluvy od prvého nákupcu.

 

2.   Akákoľvek zmluva alebo návrh zmluvy uvedené v odseku 1:

 

a)   sa uzavrie pred dodávkou;

 

b)   sa uzavrie písomne; a

 

c)   zahŕňa najmä tieto náležitosti:

 

i)   cenu za dodávku, ktorá:

 

-   je nemenná a stanovená v zmluve, a/alebo

 

-   sa vypočíta na základe kombinácie rozličných faktorov stanovených v zmluve, ku ktorým môžu patriť trhové ukazovatele odrážajúce zmeny trhových podmienok, dodané množstvá a kvalita alebo zloženie dodaných poľnohospodárskych výrobkov;

 

ii)   množstvo a kvalita dotknutého výrobku, ktorý sa môže alebo musí dodať, a časový rozvrh takýchto dodávok;

 

iii)   trvanie zmluvy, ktorá sa môže uzavrieť buď na určitý čas, alebo neurčitý čas s doložkou o ukončení zmluvy;

 

iv)   podrobnosti týkajúce sa termínov splatnosti a platobných podmienok;

 

v)   opatrenia týkajúce sa zberu alebo dodávania poľnohospodárskych výrobkov a

 

vi)   pravidlá uplatniteľné v prípade vyššej moci.

 

3.   Odsekmi 1 a 2 nie sú dotknuté články 148 a 168 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

 

4.   Členské štáty môžu určiť, vymieňať si a podporovať najlepšie postupy týkajúce sa dlhodobých zmluvných vzťahov, ktoré sú zamerané na posilnenie vyjednávacej pozície výrobcov v rámci poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh v súlade s nariadením o jednotnej SOT dáva všetkým dodávateľom (nielen poľnohospodárom) možnosť požiadať o písomnú formu zmluvy a takisto umožniť členským štátom podporiť väčšiu mieru uzatvárania zmlúv medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3b

 

Hlavné nekalé obchodné praktiky

 

Členské štáty zabezpečia zákaz týchto hlavných nekalých obchodných praktík:

 

a)   presadzovanie alebo pokus o presadenie neoprávneného a neprimeraného prenosu hospodárskeho rizika nákupcu na dodávateľa;

 

b)   presadzovanie alebo pokus o presadenie podstatnej nerovnováhy práv a povinností na dodávateľa v rámci obchodného vzťahu pred uzatvorením zmluvy, počas jej platnosti alebo po jej uplynutí.

Odôvodnenie

1) Táto hlavná nekalá obchodná praktika vychádza z vymedzenia nekalej obchodnej praktiky v dôvodovej správe a v zelenej knihe Komisie o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v Európe v rámci potravinového a nepotravinového dodávateľského reťazca (časť 5.4) a z Iniciatívy dodávateľského reťazca; 2). Táto nekalá obchodná praktika vychádza z článku L442-6 francúzskeho obchodného kódexu. V obchodnom vzťahu môže dôjsť k podstatnej nerovnováhe, a to napríklad v prípade, keď zmluva obsahuje nejednoznačné podmienky, ktoré nákupcovi poskytujú voľnosť v rozhodovaní, pokiaľ ide o vykonanie alebo zmenu zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát určí verejný orgán na presadzovanie zákazov stanovených v článku 3 na vnútroštátnej úrovni (ďalej len „orgán presadzovania práva“).

Každý členský štát určí jediný verejný orgán na presadzovanie zákazov stanovených v článku 3 na vnútroštátnej úrovni (ďalej len „orgán presadzovania práva“).

Odôvodnenie

Je potrebné zriadiť jediný orgán verejnej kontroly, pretože množenie orgánov presadzovania práva v členských štátoch by mohlo spôsobiť nedostatok homogénnosti a znížiť účinnosť kontrol.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia, aby určený orgán presadzovania práva mal na plnenie svojich povinností potrebné zdroje vrátane dostatočného rozpočtu a odborných znalostí.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Príslušný orgán

 

1.   Orgán presadzovania práva členského štátu, v ktorom je usadený nákupca podozrivý z uplatňovania zakázanej obchodnej praktiky, má právomoc vyšetrovať nekalé obchodné praktiky uplatňované nákupcom.

 

2.   Ak dodávateľ dodá svoje výrobky príjemcovi, ktorý je spojený s nákupcom, ale je usadený v členskom štáte, v ktorom nie je sídlo nákupcu podozrivého z uplatňovania zakázanej obchodnej praktiky, orgán presadzovania práva tohto členského štátu má právomoc vyšetrovať nekalé obchodné praktiky uplatňované nákupcom. Príjemca výrobkov sa považuje za spoluzodpovedného za všetky porušenia.

 

3.   Ak je nákupca usadený mimo Únie, právomoc vyšetrovať nekalé obchodné praktiky uplatňované voči dodávateľovi má orgán presadzovania práva členského štátu, v ktorom je usadený dodávateľ.

 

4.   Príslušný orgán má takisto právomoc vyšetrovať nekalé obchodné praktiky týkajúce sa poskytovania služieb spojených s dohodou o dodávkach. Nákupca a prípadne tretia strana, ktorá je príjemcom tovaru, sa považujú za spoločne zodpovedných za každé porušenie predpisov, ktoré spácha tretia strana, ktorá poskytuje súvisiace služby.

Odôvodnenie

Ide o pravidlá jurisdikcie, pričom odsek 4 zabezpečuje, aby dohody o poskytovaní služieb spadali pod kontrolu orgánov a aby sa hospodárske subjekty mimo EÚ de facto nevyhýbali jurisdikcii EÚ odmietaním podrobiť sa rozhodnutiam, ktoré prijímajú príslušné orgány (ak nepôsobia v členskom štáte, v ktorom má orgán sídlo, je možné, že pokuta alebo opravný prostriedok, ktorý tento orgán prijal, sa nebude dať vymôcť). Týmto novým odsekom sa zabezpečuje, aby boli služby v súlade so zmluvou o dodávkach, pokiaľ ide o jurisdikciu a spoločnú zodpovednosť, a preto dohody medzinárodných združení o poskytovaní služieb budú vyšetrovať vnútroštátne orgány členov združenia, ktorí sú z EÚ a ktorí sa budú brať na zodpovednosť spolu so samotným združením (ináč by združenie nákupcov z EÚ so sídlom vo Švajčiarsku mohlo jednoducho ignorovať všetky uznesenia príslušných orgánov EÚ, pokiaľ by na území príslušného orgánu nevlastnilo žiadne aktíva).

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dodávateľ podá sťažnosť orgánu presadzovania práva členského štátu, v ktorom je nákupca podozrivý zo zakázanej obchodnej praktiky usadený.

1.  Dodávateľ podá sťažnosť orgánu presadzovania práva členského štátu, v ktorom je nákupca podozrivý zo zakázanej obchodnej praktiky usadený, alebo orgánu presadzovania práva členského štátu, v ktorom je usadený dodávateľ. V druhom uvedenom prípade postúpi orgán presadzovania práva sťažnosť orgánu presadzovania práva členského štátu, v ktorom je usadený nákupca podozrivý zo zakázanej obchodnej praktiky.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Dodávateľ môže podať sťažnosť orgánu presadzovania práva členského štátu, v ktorom je dodávateľ usadený. Orgán presadzovania práva tohto členského štátu postúpi sťažnosť orgánu presadzovania práva členského štátu, v ktorom je usadený nákupca podozrivý zo zakázanej obchodnej praktiky.

Odôvodnenie

Niektoré malé a stredné podniky by neboli schopné riešiť svoje sťažnosti v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej sú usadené. Preto by mali mať možnosť požiadať orgán presadzovania práva vlastnej krajiny, aby ako sprostredkovateľ v procese obstarávania zasiahol.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, ktorých člen alebo členovia, resp. člen alebo členovia ich členov sa domnievajú, že boli vystavení zakázanej obchodnej praktike, majú právo podať sťažnosť.

2.  Organizácie dodávateľov alebo združenia organizácií dodávateľov, ktorých člen alebo členovia, resp. člen alebo členovia ich členov sa domnievajú, že boli vystavení zakázanej obchodnej praktike, majú právo podať sťažnosť a byť účastníkom konania.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by malo vzťahovať na združenia dodávateľov, aby bolo v súlade s pojmami uvedenými v smernici. Združeniam, ktoré podávajú sťažnosti, by sa malo umožniť zúčastniť sa na konaní ako vedľajší účastníci. Združenia, ktoré podávajú sťažnosti podľa právnych predpisov zákona o potravinovom reťazci, v Španielsku nemajú právny štatút, a preto ani jednotlivé obete nekalých obchodných praktík (faktor strachu), ani združenia, ktoré ich zastupujú, nemajú na konanie prístup.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pokiaľ to sťažovateľ požaduje, orgán presadzovania práva zabezpečí dôvernosť totožnosti sťažovateľa a akýchkoľvek iných informácií, ktorých zverejnenie podľa sťažovateľa poškodzuje jeho záujmy. Sťažovateľ určí takéto informácie v prípadnej žiadosti o zachovanie dôvernosti.

3.  Orgán presadzovania práva zabezpečí dôvernosť totožnosti sťažovateľa, ako aj iných informácií, ktorých zverejnenie podľa sťažovateľa poškodzuje jeho záujmy. Sťažovateľ určí takéto informácie.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečuje, aby sťažnosti boli anonymné s cieľom odstrániť „faktor strachu“.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak sa orgán presadzovania práva domnieva, že dôvody na riešenie sťažnosti sú nedostatočné, informuje o týchto dôvodoch sťažovateľa.

4.  Ak sa orgán presadzovania práva domnieva, že dôvody na riešenie sťažnosti sú nedostatočné, bezodkladne o týchto dôvodoch informuje sťažovateľa.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Orgán presadzovania práva stanoví primeranú lehotu na začatie a vedenie vyšetrovania a po dokončení prijme odôvodnené rozhodnutie a o svojom rozhodnutí informuje strany.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečuje včasná lehota na začatie, vedenie a dokončenie vyšetrovaní a informovanie strán o rozhodnutí prijatom orgánom presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  začať a vykonávať vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo na základe sťažnosti;

a)  začať a vykonávať vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo na základe anonymnej sťažnosti vrátane anonymných sťažností či sťažností oznamovateľov;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  požadovať od nákupcov a dodávateľov, aby poskytli všetky potrebné informácie na vykonávanie vyšetrovaní o zakázaných obchodných praktikách;

b)  požadovať od nákupcov a dodávateľov, aby poskytli všetky potrebné informácie na vykonávanie vyšetrovaní o zakázaných obchodných praktikách, ku ktorým došlo v rámci obchodného vzťahu, a aby posúdili, či sú zakázané alebo či sa odchyľujú od osvedčených obchodných postupov;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  ukladať peňažné pokuty pôvodcom porušenia. Pokuta musí byť účinná, primeraná a odrádzajúca vzhľadom na povahu, trvanie a závažnosť porušenia;

d)  ukladať peňažné pokuty a v prípade potreby iné odradzujúce sankcie fyzickej alebo právnickej osobe, v prípade ktorej sa zistilo, že túto smernicu porušila, a to v súlade s vnútroštátnym právom. Pokuta a v prípade potreby sankcia musia byť účinné, primerané a odradzujúce vzhľadom na povahu, trvanie a závažnosť porušenia, ako aj na všetky predchádzajúce a opakované porušenia tejto smernice;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  zverejňovať svoje rozhodnutia týkajúce sa písmen c) a d);

e)  zverejňovať svoje rozhodnutia týkajúce sa písmen c) a d) vrátane výšky pokuty a podľa možnosti chrániť dôvernosť sťažovateľa, ak o to požiada;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  informovať nákupcov a dodávateľov o svojich činnostiach prostredníctvom výročných správ, v ktorých okrem iného udáva počet doručených sťažností a opisuje vyšetrovania, ktoré začal a uzavrel. Správa obsahuje za každé vyšetrovanie zhrnutie opisu záležitosti a výsledok vyšetrovania.

f)  informovať nákupcov a dodávateľov o svojich činnostiach prostredníctvom výročných správ, v ktorých okrem iného udáva počet doručených sťažností a opisuje vyšetrovania, ktoré začal a uzavrel. Správa obsahuje za každé vyšetrovanie zhrnutie opisu záležitosti, závery vyšetrovania a informácie o výsledku konania, ako aj o prijatom rozhodnutí a typológii zistených nekalých obchodných praktík.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a:

 

Mediácia alebo mechanizmus alternatívneho riešenia sporov

 

1.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci a povinnosti orgánu presadzovania práva stanovené v článku 6, môžu členské štáty podporovať využívanie mediácie alebo mechanizmu alternatívneho riešenia sporov v prípade sporu medzi dodávateľom a nákupcom v dôsledku nekalej obchodnej praktiky, ako sa vymedzuje v článku 2.

 

2.   Využitie mediácie alebo mechanizmu alternatívneho riešenia sporov nemá vplyv na právo dodávateľa predložiť sťažnosť, ako sa stanovuje v článku 5.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6b

 

Sankcie

 

1.   Za porušenia tejto smernice členské štáty ukladajú sankcie. Minimálna výška uloženej sankcie je najmenej 2 % celosvetového obratu nákupcu podľa jeho poslednej účtovnej závierky.

 

2.   V prípade, že nákupca opakuje tú istú nekalú obchodnú praktiku, výška uloženej sankcie sa rovná sume uvedenej v odseku 1 zvýšenej o 20 % za každé opakované porušenie.

Odôvodnenie

Cieľom tohto nového článku je štandardizácia kritérií na vymedzenie sankcií na úrovni EÚ podľa príkladu iných ustanovení EÚ bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právomoci týkajúce sa rozhodnutia o výške sankcií.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia a orgány presadzovania práva členských štátov vytvoria spolu sieť verejných orgánov, ktoré v úzkej spolupráci uplatňujú podmienky tejto smernice. Ďalšie postupy spolupráce v rámci siete vrátane opatrení na informovanie, konzultácie a prideľovanie prípadov cezhraničných nekalých obchodných praktík stanovuje a reviduje Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi.

Odôvodnenie

Koordinácia na úrovni EÚ je kľúčová na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania v prípade nekalých obchodných praktík, do ktorých sú zapojení aktéri z niekoľkých členských štátov a aktéri so sídlom mimo EÚ, a toho, aby orgány presadzovania práva mohli poskytovať informácie, prideľovať prípady cezhraničných nekalých obchodných praktík a koordinovať prístup. Tento návrh, ktorým sa zriaďuje sieť na úrovni EÚ, vychádza zo skúseností Európskej siete pre hospodársku súťaž (nariadenie č. 1/2003).

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Národné monitorovacie strediská

 

1.   Členské štáty vytvoria národné monitorovacie strediská na monitorovanie fungovania agropotravinového reťazca.

 

2.   Národné monitorovacie strediská minimálne:

 

a)   monitorujú a hodnotia nekalé obchodné praktiky prostredníctvom realizácie prieskumov a analýzy trhu;

 

b)  oznamujú akékoľvek zistené porušenie orgánu presadzovania práva;

 

c)   vypracúvajú správy a odporúčania a

 

d)   pomáhajú orgánom presadzovania práva pri poskytovaní informácií na účely dodržiavania článkov 7 a 9.

Odôvodnenie

Transparentnosť trhu je kľúčovým prvkom na zabezpečenie dobrého fungovania hodnotového reťazca. Tento nástroj by bol veľmi užitočný aj na posúdenie vykonávania právnych predpisov s ohľadom na budúce revízie právnych predpisov EÚ a na uľahčenie výmeny vnútroštátnych údajov.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu stanoviť pravidlá zamerané na boj proti nekalým obchodným praktikám nad rámec pravidiel v článkoch 3, 5, 6 a 7, pokiaľ sú takéto vnútroštátne pravidlá zlučiteľné s pravidlami fungovania vnútorného trhu.

S cieľom zabezpečiť vyšší stupeň ochrany môžu členské štáty stanoviť pravidlá zamerané na boj proti nekalým obchodným praktikám, ktoré sú prísnejšie ako pravidlá stanovené v tejto smernici, pokiaľ sú vnútroštátne pravidlá zlučiteľné s pravidlami fungovania vnútorného trhu.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaistiť postavenie poľnohospodárov v potravinovom reťazci, rešpektovať zásadu subsidiarity pri vykonávaní a členským štátom umožniť prijatie prísnejších pravidiel vo všetkých oblastiach, ktorých sa smernica týka.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty každý rok do 15. marca zašlú Komisii správu o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci. Táto správa musí obsahovať predovšetkým všetky relevantné údaje o uplatňovaní a presadzovaní pravidiel podľa tejto smernice v dotknutom členskom štáte v predchádzajúcom roku.

1.  Členské štáty každý rok do 15. marca zašlú Komisii správu o uplatňovaní smernice s osobitným dôrazom na nekalé obchodné praktiky vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom potravinovom dodávateľskom reťazci. Táto správa musí obsahovať predovšetkým všetky relevantné údaje o uplatňovaní a presadzovaní pravidiel podľa tejto smernice v dotknutom členskom štáte v predchádzajúcom roku.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia najskôr po troch rokov od dátumu začatia uplatňovania tejto smernice vykoná hodnotenie tejto smernice a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

1.  Komisia najneskôr po troch rokov od dátumu začatia uplatňovania tejto smernice vykoná hodnotenie tejto smernice a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. V rámci tohto hodnotenia sa preskúma potreba zahrnutia ďalších nekalých obchodných praktík.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V hodnotení sa posudzuje okrem iného:

 

a)   účinnosť ochrany najslabších aktérov v rámci poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca pred nekalými obchodnými praktikami;

 

b)   účinnosť spolupráce medzi príslušnými orgánmi presadzovania práva;

 

c)   to, či je potrebné vymenovať európsky regulačný orgán, ktorý by v rámci potravinového dodávateľského reťazca presadzoval a monitoroval právne predpisy Únie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci

Referenčné čísla

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

31.5.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Pilar Ayuso

29.5.2018

Prerokovanie vo výbore

29.8.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

55

5

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Alex Mayer, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

ENF :

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Alex Mayer, Susanne Melior, Rory Palmer, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

5

-

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

John Procter

5

0

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci

Referenčné čísla

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Dátum predloženia v EP

12.4.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

13.9.2018

ENVI

31.5.2018

IMCO

2.5.2018

 

Pridružené výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

5.7.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Paolo De Castro

17.4.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.4.2018

 

 

 

Dátum prijatia

1.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Manolis Kefalogiannis, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Renata Briano

Dátum predloženia

10.10.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

38

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Renata Briano, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato

4

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Albert Deß

2

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

VERTS/ALE

Martin Häusling

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia