Postopek : 2018/0082(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0309/2018

Predložena besedila :

A8-0309/2018

Razprave :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0152

POROČILO     ***I
PDF 1538kWORD 181k
10.10.2018
PE 623.672v02-00 A8-0309/2018

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Paolo De Castro

Pripravljavec mnenja (*): Marc Tarabella

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov
 MNENJE Odbora za razvoj
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano

(COM(2018)0173 – C8-01392018 – 2018/0082(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0173),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-01392018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja švedskega parlamenta v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, pa tudi mnenja romunskega senata, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. septembra 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenj Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za razvoj ter Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0309/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Forum na visoki ravni za izboljšanje delovanja verige preskrbe s hrano, ki ga vodi Komisija, je leta 2010 odobril sklop načel dobre prakse v vertikalnih odnosih v verigi preskrbe s hrano, o katerih so se dogovorile organizacije, ki zastopajo večino gospodarskih subjektov v tej verigi. Ta načela so postala podlaga za pobudo za verigo preskrbe s hrano iz leta 2013.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je leta 2011 sprejela posodobljene smernice o odgovornemu poslovanju za multinacionalna podjetja, ki so najbolj celovit skupek obstoječih vladnih priporočil in zajemajo vsa glavna področja poslovne etike.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  V verigi preskrbe s hrano so na stopnjah proizvodnje, predelave, trženja, distribucije in maloprodaje živil dejavni različni udeleženci. Veriga je zdaleč najpomembnejši kanal, po katerem živila pridejo od „vil do vilic“. Navedeni udeleženci trgujejo z živili, tj. s primarnimi kmetijskimi proizvodi, vključno z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva, kot so našteti v Prilogi I k Pogodbi, za prehranske namene in drugimi živili, ki niso našteti v navedeni prilogi, vendar so predelani iz kmetijskih proizvodov za prehranske namene.

(3)  V verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi so na stopnjah proizvodnje, predelave, uvoza, izvoza, trženja, distribucije, maloprodaje kmetijskih in živilskih proizvodov in njihove prodaje končnemu potrošniku dejavni različni udeleženci. Veriga je zdaleč najpomembnejši kanal za dobavo proizvodov. Navedeni udeleženci trgujejo s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, tj. s primarnimi kmetijskimi proizvodi, vključno z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva, kot so našteti v Prilogi I k Pogodbi, za prehranske namene in drugimi živili, ki niso našteti v navedeni prilogi, vendar so predelani iz kmetijskih proizvodov, da bi jih uporabili kot živilske in kmetijske proizvode.

 

(Sprememba „verige preskrbe s hrano“ v „verigo preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi“ velja za celotno besedilo. Če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Število in velikost udeležencev se razlikujeta na različnih stopnjah verige preskrbe s hrano. Razlike v pogajalski moči so povezane z različnimi ravnmi koncentracije udeležencev in lahko omogočijo nepošteno uveljavljanje pogajalske moči z uporabo nepoštenih trgovinskih praks. Nepoštene trgovinske prakse so še posebno škodljive za male in srednje udeležence v verigi preskrbe s hrano. Kmetijski proizvajalci, ki dobavljajo primarne kmetijske proizvode, so večinoma mali in srednji.

(5)  Število in velikost udeležencev se razlikujeta na različnih stopnjah verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Razlike v pogajalski moči so povezane z različnimi ravnmi koncentracije udeležencev in lahko omogočijo nepošteno uveljavljanje pogajalske moči z uporabo nepoštenih trgovinskih praks. Nepoštene trgovinske prakse so še bolj škodljive za male in srednje udeležence v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, tako v Uniji kot zunaj nje. Kmetijski proizvajalci, ki dobavljajo primarne kmetijske proizvode, so sicer pogosto mali in srednji, vendar so nepoštenim trgovinskim praksam izpostavljeni vsi dobavitelji, ne glede na njihovo velikost.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Ne glede na velikost udeležencev so razlike v pogajalski moči sorazmerne s stopnjo odvisnosti, zlasti gospodarske, dobavitelja od kupca.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  V Uniji bi bilo treba uvesti minimalni standard zaščite pred očitno nepoštenimi trgovinskimi praksami, da se zmanjša pojavljanje takih praks in prispeva k zagotovitvi primerne življenjske ravni za kmetijske proizvajalce. Ta bi moral koristiti vsem kmetijskim proizvajalcem ali vsaki fizični ali pravni osebi, ki dobavlja živila, vključno z organizacijami proizvajalcev in združenji organizacij proizvajalcev, pod pogojem, da vse te osebe ustrezajo opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij iz Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES12. Navedeni mikro, mali ali srednji dobavitelji so še posebno dovzetni za nepoštene trgovinske prakse in najmanj sposobni, da jih prestanejo brez negativnih učinkov na svojo ekonomsko uspešnost. Ker se finančni pritisk na mala in srednja podjetja, ki ga povzročajo nepoštene trgovinske prakse, pogosto prenaša po verigi in doseže kmetijske proizvajalce, bi morali biti s pravili o nepoštenih trgovinskih praksah zaščiteni tudi mali in srednji vmesni dobavitelji na stopnjah, ki so za primarno proizvodnjo. Z zaščito vmesnih dobaviteljev bi se morale preprečiti tudi nenamerne posledice (zlasti v smislu neupravičenega zviševanja cen) preusmeritve trgovine stran od kmetijskih proizvajalcev in njihovih združenj, ki proizvajajo predelane proizvode, na nezaščitene dobavitelje.

(7)  V Uniji bi bilo treba uvesti minimalni standard zaščite pred očitno nepoštenimi trgovinskimi praksami, da se zmanjša pojavljanje takih praks in prispeva k zagotovitvi primerne življenjske ravni za kmetijske proizvajalce. Ta bi moral koristiti vsem kmetijskim proizvajalcem ali vsaki fizični ali pravni osebi, ki dobavlja kmetijske in živilske proizvode, vključno z organizacijami proizvajalcev, združenji organizacij proizvajalcev in zadrugami. Finančni pritisk na podjetja, ki ga povzročajo nepoštene trgovinske prakse, se pogosto prenaša po verigi in doseže kmetijske proizvajalce, zato bi morali biti s pravili o nepoštenih trgovinskih praksah zaščiteni tudi vmesni dobavitelji na stopnjah, ki so za primarno proizvodnjo. Z zaščito vmesnih dobaviteljev bi se morale preprečiti tudi nenamerne posledice (zlasti v smislu neupravičenega zviševanja cen) preusmeritve trgovine stran od kmetijskih proizvajalcev in njihovih združenj, ki proizvajajo predelane proizvode.

_________________

 

12 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

 

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Ker sedež kupca ni vedno isti kot kraj, kamor se kmetijski proizvodi dostavljajo in kjer se tržijo, bi se morala ustrezna pravila uporabljati za vse kupce, ne glede na kraj njihovega sedeža, če so proizvodi, ki jih kupujejo, namenjeni verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi v Uniji. Komisija bi morala v dvostranske trgovinske sporazume Unije s tretjimi državami vključiti posebne določbe, da bi udeleženci s sedežem zunaj Unije v večji meri izvajali in spoštovali določbe te direktive.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je v področje uporabe direktive vključiti udeležence v verigi, ki imajo sedež zunaj EU, vendar kupujejo in prodajajo proizvode na trgu EU, da se kupci ne bodo mogli izogniti določbam direktive tako, da svoj sedež preprosto preselijo iz EU.

Namen predloga spremembe je v področje uporabe direktive vključiti kupce, ki kupujejo in prodajajo proizvode na trgu EU, čeprav imajo sedež zunaj EU. Komisija mora v dvostranske trgovinske sporazume EU tretjimi državami vključiti posebne določbe, da bi izboljšala izvajanje in spoštovanje določb direktive.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  V področju uporabe te direktive bi morale biti tudi storitve, povezane s prodajo kmetijskih in živilskih proizvodov. Storitve, kot so prevoz, razkuževanje ali izdajanje računov, se ne bi smele obravnavati kot storitve, povezane s prodajo kmetijskih in živilskih proizvodov, in torej ne bi smele biti v področju uporabe te direktive.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Dobavitelji s sedežem zunaj Unije bi morali imeti možnost, da se pri prodaji živil kupcem s sedežem v Uniji oprejo na minimalni standard Unije, da bi se izognili nenamernim učinkom izkrivljanja zaradi zaščite dobaviteljev v Uniji.

(8)  Dobavitelji s sedežem zunaj Unije bi morali imeti možnost, da se pri prodaji kmetijskih in živilskih proizvodov kupcem oprejo na minimalni standard Unije, da bi se izognili nenamernim učinkom izkrivljanja zaradi zaščite dobaviteljev v Uniji.

Obrazložitev

Vse manjši del prihodkov za male proizvajalce živilskih proizvodov in delavce v državah v razvoju ter delovni pogoji, s katerimi se soočajo zaradi nepoštenih trgovinskih praks, ogrožajo razvojno politiko Unije in njene cilje v skladu z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Neravnovesje moči v verigi preskrbe in nepravične trgovinske prakse supermarketov imajo visoko ceno, saj ustvarjajo in povečujejo znatne negativne družbene in okoljske učinke v večini držav proizvajalk kmetijskih proizvodov in revnih državah, vključno s kratenjem osnovnih človekovih pravic, diskriminacijo na podlagi spola, zaslužkom, ki ne zadostuje za preživetje, in dolgim delovnim časom.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Ustrezna pravila bi se morala uporabljati za poslovno ravnanje večjih udeležencev v verigi preskrbe s hrano, tj. ki niso mali in srednji, saj imajo ti običajno močnejšo relativno pogajalsko moč pri trgovanju z malimi in srednje velikimi dobavitelji.

(9)  Ustrezna pravila bi se morala uporabljati za vse gospodarske udeležence v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Ker večina držav članic že ima nacionalna pravila o nepoštenih trgovinskih praksah, čeprav se ta razhajajo, je primerno, da se za uvedbo minimalnega standarda zaščite na podlagi prava Unije uporabi direktiva. To bi moralo državam članicam omogočiti, da zadevna pravila vključijo v svoj nacionalni pravni red na tak način, da vzpostavijo kohezivno ureditev. Državam članicam ne bi smelo biti preprečeno, da na svojem ozemlju sprejmejo in uporabljajo strožje nacionalne zakone za zaščito malih in srednjih dobaviteljev ter kupcev pred nepoštenimi trgovinskimi praksami v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano, pri čemer pa bi morale upoštevati omejitve prava Unije, ki veljajo za delovanje notranjega trga.

(10)  Ker večina držav članic že ima nacionalna pravila o nepoštenih trgovinskih praksah, čeprav se ta razhajajo, je primerno, da se za uvedbo minimalnega standarda zaščite na podlagi prava Unije uporabi direktiva. To bi moralo državam članicam omogočiti, da zadevna pravila vključijo v svoj nacionalni pravni red na tak način, da vzpostavijo kohezivno ureditev. Državam članicam ne bi smelo biti preprečeno, da na svojem ozemlju sprejmejo in uporabljajo strožje nacionalne zakone za zaščito vseh dobaviteljev in kupcev, ne glede na njihovo velikost, pred nepoštenimi trgovinskimi praksami v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, pri čemer pa bi morale upoštevati omejitve prava Unije, ki veljajo za delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Ker se lahko nepoštene trgovinske prakse pojavijo na kateri koli stopnji prodaje živila, tj. pred prodajnim poslom, med njim ali po njem, bi morale države članice zagotoviti, da se določbe te direktive za take prakse uporabljajo, kadar koli se pojavijo.

(11)  Ker se lahko nepoštene trgovinske prakse pojavijo na kateri koli stopnji prodaje kmetijskih ali živilskih proizvodov, tj. pred prodajnim poslom, med njim ali po njem, ali kadar kupec ali skupina kupcev dobavitelju zagotavlja storitve, povezane s prodajo teh proizvodov, bi morale države članice zagotoviti, da se določbe te direktive za take prakse uporabljajo, kadar koli se pojavijo.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pri odločanju, ali se posamezna trgovinska praksa šteje za nepošteno, je pomembno zmanjšati tveganje omejitve uporabe dogovorov med strankama, ki so pošteni in s katerimi se ustvarja učinkovitost. Zato je primerno razlikovati med praksami, ki so jasno in nedvoumno predvidene v pogodbah o dobavi med strankama, in praksami, ki se pojavijo po začetku posla, ne da bi se stranki o njih jasno in nedvoumno vnaprej dogovorili, tako da so prepovedane samo enostranske in retroaktivne spremembe zadevnih pogojev sporazuma o dobavi. Vendar pa se nekatere trgovinske prakse že po svoji naravi štejejo za nepoštene, zato ne bi smele biti predmet svobodne pogodbene odločitve strank, da odstopajo od njih.

(12)  Pri odločanju, ali se posamezna trgovinska praksa šteje za nepošteno, je pomembno zmanjšati tveganje omejitve uporabe dogovorov med strankama, ki so pošteni in s katerimi se ustvarja učinkovitost. Zato je primerno razlikovati med praksami, ki niso posledica izkoriščanja ekonomske odvisnosti dobavitelja od kupca in so jasno in nedvoumno predvidene v pogodbah o dobavi med strankama, in praksami, ki se pojavijo po začetku posla, ne da bi se stranki o njih jasno in nedvoumno vnaprej dogovorili, tako da so prepovedane samo enostranske spremembe zadevnih pogojev sporazuma o dobavi. Vendar pa se nekatere trgovinske prakse že po svoji naravi štejejo za nepoštene, zato ne bi smele biti predmet svobodne pogodbene odločitve strank, da odstopajo od njih.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Če se pri izvršilnem organ vloži pritožba, bi moral dokazno breme, da sporazum o dobavi jasno in nedvoumno zajema sporno trgovinsko prakso, nositi kupec.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b)  Plačilo kupca dobavitelju po preteku razumnega roka, ki bi ga bilo treba določiti v tej direktivi, bi bilo treba obravnavati kot nepošteno trgovinsko prakso in jo prepovedati. Ta prepoved ne bi smela posegati v pravila o plačilnih pogojih, določenih v statutu organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev, vključno z zadrugami, če statut vsebuje pravila, ki članom omogočajo demokratični nadzor organizacije in njenih odločitev, ali v pogodbe, odločitve in usklajeno ravnanje medpanožnih organizacij, katerih namen je spremeniti pogoje plačila, povezana s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, ki sodijo v področje uporabe sheme kakovosti Unije.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12c)  Uporaba pisnih pogodb v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi krepi odgovornost udeležencev in pomaga preprečevati nekatere nepoštene trgovinske prakse, pa tudi povečati ozaveščenost, da je treba bolj upoštevati tržne signale, izboljšati prenos cen in prilagoditi ponudbo povpraševanju. Da bi spodbudili uporabo pisnih pogodb, bi morali dobavitelji in njihova združenja imeti pravico, da zahtevajo te pogodbe. Zavrnitev kupca, da sklene pisno pogodbo z dobaviteljem, čeprav jo je dobavitelj v skladu s to direktivo zahteval, ko sta se dogovorila o pogojih, bi bilo treba obravnavati kot nepošteno trgovinsko prakso in jo prepovedati.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12d)  Sistemi označevanja hrane, ki jih kupci enostransko vsilijo dobaviteljem in ki potrošnikom ne zagotavljajo celovitih informacij, so lahko diskriminatorni do proizvajalcev in zavajajo potrošnike pri njihovi izbiri proizvodov. Omogočiti bi bilo treba, da se šteje, da uvedba takih sistemov sodi v okvir opredelitve nepoštenih trgovinskih praks.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Za zagotovitev učinkovitega izvrševanja prepovedi, določenih v tej direktivi, bi morale države članice imenovati organ, ki je pooblaščen za njihovo izvrševanje. Organ bi moral imeti možnost, da ukrepa bodisi na lastno pobudo bodisi na podlagi pritožb strank, prizadetih zaradi nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano. Kadar pritožnik zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi zaprosi, da njegova identiteta ostane zaupna, bi morali izvršilni organi držav članic tako prošnjo spoštovati.

(13)  Za zagotovitev učinkovitega izvrševanja prepovedi, določenih v tej direktivi, bi morale države članice imenovati organ, ki je pooblaščen za njihovo izvrševanje. Organ bi moral imeti možnost, da ukrepa bodisi na lastno pobudo bodisi na podlagi pritožb strank, prizadetih zaradi nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Izvršilni organ države članice mora ob vložitvi pritožbe zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi v skladu z nacionalnim pravom poskrbeti, da ostane identiteta pritožnika anonimna.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Za učinkovito izvrševanje prepovedi nepoštenih trgovinskih praks bi morali imeti imenovani izvršilni organi na razpolago vsa potrebna sredstva, osebje in strokovno znanje.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  S pritožbami, ki jih vložijo organizacije ali združenja takih organizacij, se lahko zaščiti identiteta posameznih članov organizacije, ki so mali in srednji dobavitelji ter menijo, da so bili izpostavljeni nepoštenim trgovinskim praksam. Izvršilni organi držav članic bi torej morali imeti možnost sprejeti in obravnavati pritožbe takih subjektov, ob tem pa zaščititi procesne pravice toženca.

(14)  S pritožbami, ki jih vložijo organizacije proizvajalcev ali dobaviteljev ali združenja teh organizacij, vključno s predstavniškimi organizacijami, ki poznajo trgovinske prakse v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, se lahko zaščiti identiteta posameznih članov organizacije, ki menijo, da so bili izpostavljeni nepoštenim trgovinskim praksam. Izvršilni organi držav članic bi torej morali imeti možnost sprejeti in obravnavati pritožbe takih subjektov, ob tem pa zaščititi procesne pravice toženca.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Če organ izpolni obveznost v skladu s to direktivo in svoje odločitve objavi, bi bilo treba posebno pozornost nameniti varstvu identitete pritožnikov in drugih žrtev praks.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Izvršilni organi držav članic bi morali imeti potrebna pooblastila, ki jim omogočajo, da na podlagi zahtev za informacije učinkovito zberejo informacije o dejstvih. Pooblaščeni bi morali biti, da odredijo ustavitev prepovedane prakse, kjer je to ustrezno. Obstoj odvračilnega sredstva, kot sta pooblastilo za naložitev glob in objava rezultatov preiskave, lahko spodbudi spremembe v ravnanju in predpravdne rešitve med strankama, zato bi to moralo biti del pooblastil izvršilnih organov. Komisija in izvršilni organi držav članic bi morali tesno sodelovati, da zagotovijo skupen pristop v zvezi z uporabo pravil iz te direktive. Zlasti bi si morali izvršilni organi medsebojno pomagati, na primer z izmenjavo informacij in s pomočjo pri preiskavah s čezmejno razsežnostjo.

(15)  Izvršilni organi držav članic bi morali imeti potrebna pooblastila, ki jim omogočajo, da na podlagi zahtev za informacije učinkovito zberejo informacije o dejstvih. Morali bi biti nepristranski organi brez navzkrižja interesov z udeleženci v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi in imeti poglobljeno znanje o delovanju verige. Zagotoviti bi morali pošteno in pravilno delovanje verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi in imeti pooblastilo, da po potrebi od kupca zahtevajo, da nemudoma preneha prepovedano prakso. Obstoj odvračilnega sredstva, kot so pooblastilo za naložitev glob in drugih enako učinkovitih sankcij ter objava rezultatov preiskave, lahko spodbudi spremembe v ravnanju in predpravdne rešitve med strankama, zato bi to moralo biti del pooblastil izvršilnih organov. Pri določanju sankcije bi se morale upoštevati večkratne kršitve. Komisija in izvršilni organi držav članic bi morali tesno sodelovati, da zagotovijo skupen pristop v zvezi z uporabo pravil iz te direktive, zlasti kar zadeva globe in sankcije. Zlasti bi si morali izvršilni organi medsebojno pomagati, na primer z izmenjavo vseh pomembnih informacij in s pomočjo pri preiskavah s čezmejno razsežnostjo.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Izvršilni organ bi moral pritožnika v razumnem roku obvestiti o svoji odločitvi o ukrepanju ali neukrepanju na podlagi pritožbe. Odločitev o zavrnitvi pritožbe bi morala biti predmet sodnega nadzora. Če izvršilni organ meni, da je dovolj razlogov za ukrepanje na podlagi pritožbe, bi moral izvesti preiskavo, ki bi jo moral zaključiti v razumnem roku. V primeru, da izvršilni organ ugotovi kršitev te direktive, bi moral od kupca zahtevati, da nemudoma ustavi prepovedano trgovinsko prakso, in naložiti denarno kazen ali druge enako učinkovite sankcije v skladu z nacionalno zakonodajo. Denarna kazen in druge sankcije so učinkovite, sorazmerne povzročeni škodi in odvračilne glede na naravo, trajanje in težo kršitve. Večkratne kršitve s strani istega kupca bi bilo treba upoštevati pri določanju denarne kazni in/ali drugih sankcij, ki se uporabijo. Izvršilni organ bi moral imeti možnost, da ne sprejme nobenega ukrepa, če bi s to odločitvijo povzročil tveganje, da se razkrije identiteta pritožnika ali katera koli druga informacija, za katero pritožnik meni, da bi njeno razkritje škodovalo njegovim interesom, če je pritožnik to informacijo opredelil. Izvršilni organ bi moral imeti možnost, da objavi svoje odločitve v zvezi z naloženimi sankcijami.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15b)  Države članice bi morale v primeru spora med dobaviteljem in kupcem zaradi nepoštene trgovinske prakse, opredeljene v tej direktivi, brez poseganja v pooblastila in obveznosti izvršilnega organa spodbujati uporabo mediacije ali mehanizma alternativnega reševanja sporov. Uporaba mediacije ali mehanizma alternativnega reševanja sporov ne bi smela posegati v pravico dobavitelja, da vloži pritožbo. Komisija bi lahko olajšala dialog in izmenjavo preizkušenih praks v zvezi z uporabo mediacije ali mehanizma za alternativno reševanje sporov na ravni Unije.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15c)  Ustanoviti je treba mrežo Unije za izvrševanje (v nadaljnjem besedilu: mreža) v okviru Komisije, katere namen je usklajevanje in omogočanje izmenjave informacij in najboljših praks v zvezi z nacionalno zakonodajo držav članic in izkušenj z izvrševanjem na usklajen in sistematičen način za zagotovitev skupnega pristopa v zvezi z uporabo pravil iz te direktive. Mreža bi morala poleg tega prispevati k izboljšanju skupnega razumevanja tega, katere konkretne vrste poslovne prakse bi morale veljati za nepoštene trgovinske prakse, in k boljši obravnavi morebitnih čezmejnih nepoštenih trgovinskih praks.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Komisija bi morala za olajšanje učinkovitega izvrševanja pomagati organizirati sestanke med izvršilnimi organi držav članic, kadar je mogoče izmenjati dobre prakse in ustrezne informacije. Komisija bi morala vzpostaviti in upravljati spletišče, s katerim bo olajšala navedene izmenjave.

(16)  Komisija bi morala za olajšanje učinkovitega izvrševanja pomagati organizirati sestanke mreže, v okviru katere bi bilo mogoče izmenjati dobre prakse in ustrezne informacije. Komisija bi morala vzpostaviti in upravljati spletišče, s katerim bo olajšala navedene izmenjave.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Pravila, določena v tej direktivi, ne bi smela ovirati možnosti držav članic, da ohranijo obstoječa daljnosežnejša pravila ali da taka pravila sprejmejo v prihodnosti, ob upoštevanju omejitev prava Unije, ki veljajo za delovanje notranjega trga. Pravila bi se uporabljala sočasno s prostovoljnimi ukrepi upravljanja.

(17)  Pravila, določena v tej direktivi, ne bi smela ovirati možnosti držav članic, da ohranijo obstoječa pravila, ki strožje urejajo nepoštene trgovinske prakse, opredeljene v tej direktivi, ali dodatne tovrstne prakse, ali da taka pravila sprejmejo v prihodnosti, ob upoštevanju omejitev prava Unije, ki veljajo za delovanje notranjega trga, zlasti načel prostega pretoka blaga in storitev, svobode ustanavljanja, nediskriminacije in dostopa do nepristranskega in neodvisnega sodnega nadzora. Za pravila bi moral veljati predhodni priglasitveni postopek, pri čemer bi se uporabljala sočasno s prostovoljnimi ukrepi upravljanja.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Komisija bi morala v interesu učinkovitega izvajanja politike v zvezi z nepoštenimi trgovinskimi praksami v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano pregledati uporabo te direktive ter predložiti poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Pri pregledu bi bilo treba posebno pozornost nameniti tudi vprašanju, ali bi bila poleg zaščite malih in srednjih dobaviteljev v prihodnosti upravičena tudi zaščita malih in srednjih kupcev živil v verigi preskrbe –

(19)  Komisija bi morala v interesu učinkovitega izvajanja politike v zvezi z nepoštenimi trgovinskimi praksami v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano pregledati uporabo te direktive ter predložiti poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta direktiva določa minimalni seznam prepovedanih nepoštenih trgovinskih praks med kupci in dobavitelji v verigi preskrbe s hrano ter minimalna pravila o izvrševanju prepovedi in ureditvah za usklajevanje med izvršilnimi organi.

1.  Ta direktiva določa minimalni seznam prepovedanih nepoštenih trgovinskih praks med kupci in dobavitelji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi ter minimalna pravila o izvrševanju prepovedi in ureditvah za usklajevanje med izvršilnimi organi.

 

(Sprememba „verige preskrbe s hrano“ v „verigo preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi“ velja za celotno besedilo.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zaščititi vse kmete, in sicer z razširitvijo področja uporabe na vse proizvode iz Priloge I Pogodbe, saj nepoštene trgovinske prakse lahko vplivajo tudi na proizvajalce, ki prodajajo nepredelane kmetijske proizvode, ki niso namenjeni za prehrano ljudi (npr. rezano cvetje, krmo in drugo).

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta direktiva se uporablja za nekatere nepoštene trgovinske prakse, ki se pojavljajo pri prodaji živil s strani dobavitelja, ki je malo in srednje podjetje, kupcu, ki ni malo in srednje podjetje.

2.  Ta direktiva se uporablja za nekatere nepoštene trgovinske prakse, ki se pojavljajo pri prodaji kmetijskih in živilskih proizvodov s strani dobavitelja kupcu, in s tem povezanih storitvah, ki jih zagotavlja kupec dobavitelju in so povezane s prodajo kmetijskih in živilskih proizvodov.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  „nepoštena trgovinska praksa“ pomeni vsako prakso:

 

– ki močno odstopa od dobrega poslovnega ravnanja, je v nasprotju z dobro vero in poštenim ravnanjem ter jo en trgovinski partner enostransko uvede proti drugemu trgovinskemu partnerju;

 

– pri kateri se prenaša ali poskuša neupravičeno in nesorazmerno prenesti gospodarsko tveganje kupca na dobavitelja ali

 

– pri kateri se povzroča ali poskuša povzročiti znatno neravnotežje med pravicami in obveznostmi dobavitelja v poslovnem razmerju pred, med ali po sklenitvi pogodbe;

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „kupec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki kupuje živila v trgovinske namene. Izraz „kupec“ lahko vključuje skupino takih fizičnih in pravnih oseb;

(a)  „kupec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ne glede na kraj sedeža, ki v okviru trgovinskega posla kupuje kmetijske in živilske proizvode za njihovo dostavo v Uniji za komercialne namene in/ali zagotavlja storitve, povezane s prodajo teh proizvodov. Izraz „kupec“ lahko vključuje skupino takih fizičnih in pravnih oseb;

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „dobavitelj“ pomeni vsakega kmetijskega proizvajalca ali vsako fizično ali pravno osebo, ki prodaja živila, ne glede na njegov oziroma njen sedež. Izraz „dobavitelj“ lahko vključuje skupino takih kmetijskih proizvajalcev ali takih fizičnih in pravnih oseb, vključno z organizacijami proizvajalcev in združenji organizacij proizvajalcev;

(b)  „dobavitelj“ pomeni vsakega kmetijskega proizvajalca ali vsako fizično ali pravno osebo, ki prodaja kmetijske in živilske proizvode, ne glede na njegov oziroma njen sedež. Izraz „dobavitelj“ lahko vključuje skupino takih kmetijskih proizvajalcev ali takih fizičnih in pravnih oseb, vključno z organizacijami proizvajalcev, združenji organizacij proizvajalcev in zadrugami;

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  „gospodarska odvisnost“ pomeni razmerje med dobaviteljem in kupcem, ki imata različno pogajalsko moč, tako da je dobavitelj odvisen od kupca zaradi njegovega ugleda, tržnega deleža, pomanjkanja ustreznih drugih prodajnih možnosti ali ker skupni znesek, ki ga je dobavitelj zaračunal kupcu, predstavlja precejšen delež prometa dobavitelja;

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  „sporazum o dobavi“ pomeni sporazum med dobaviteljem in kupcem, ki jasno in pregledno obravnava ustrezne elemente poslovne pogodbe, vključno z imeni strank, njihovimi pravicami in obveznostmi, ceno, trajanjem, pogoji dostave, plačilnimi pogoji ter vzrokom, izvajanjem pogodbe in posledico njene prekinitve.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „malo in srednje podjetje“ pomeni podjetje v smislu opredelitve mikro, malih in srednjih podjetij iz Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES14;

črtano

_________________

 

14 Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

 

Obrazložitev

Ker se s prejšnjim predlogom spremembe mala in srednja podjetja črtajo iz besedila, njihova opredelitev ni več potrebna.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „živila“ pomenijo proizvode, naštete v Prilogi I k Pogodbi, za prehranske namene in proizvode, ki niso našteti v navedeni prilogi, vendar so predelani iz navedenih proizvodov za prehranske namene;

(d)  „kmetijski in živilski proizvodi“ pomenijo proizvode, naštete v Prilogi I k Pogodbi, za prehranske namene in proizvode, ki niso našteti v navedeni prilogi, vendar so predelani iz navedenih proizvodov za prehranske namene;

 

((Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  „živila zasebnih znamk“ pomenijo živila, ki se prodajajo pod znamkami trgovcev na drobno;

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „pokvarljiva živila“ pomenijo živila, ki bodo postala neprimerna za prehrano ljudi, če ne bodo shranjena, obdelana, zapakirana ali drugače konzervirana, da se prepreči, da bi postala neprimerna za prehrano ljudi.

(e)  „pokvarljivi kmetijski in živilski proizvodi“ pomenijo kmetijske in živilske proizvode, ki so v naravnem stanju do 30 dni primerni za trženje in ustrezno rabo ali ki se zaradi svojih naravnih značilnosti hitro pokvarijo, zlasti če se ne skladiščijo v ustreznih pogojih;

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je dodatna pojasnitev.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  „nepokvarljivi proizvodi“ pomeni proizvode, ki niso navedeni pod točko (e).

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da so prepovedane naslednje trgovinske prakse:

1.  Države članice zagotovijo, da so prepovedane vsaj naslednje nepoštene trgovinske prakse:

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  kupec dobavitelju za pokvarljiva živila plača po preteku 30 koledarskih dni po prejemu dobaviteljevega računa ali po poteku 30 koledarskih dni po datumu dostave pokvarljivih živil, pri čemer se upošteva poznejši datum. Ta prepoved ne vpliva:

(a)  kupec dobavitelju plača:

 

  po preteku 30 koledarskih dni od zadnjega dne v mesecu prejema dobaviteljevega računa za pokvarljive kmetijske in živilske proizvode ali po poteku 30 koledarskih dni po datumu dostave pokvarljivih kmetijskih in živilskih proizvodov, dogovorjene s pogodbo; ali

 

  po preteku 60 koledarskih dni od zadnjega dne v mesecu prejema dobaviteljevega računa za nepokvarljive kmetijske in živilske proizvode ali po poteku 60 koledarskih dni po datumu dostave nepokvarljivih kmetijskih in živilskih proizvodov, dogovorjene s pogodbo.

 

Države članice zagotovijo, da so te prakse prepovedane tudi pri prodajnih poslih in zagotovljenih storitvah, pri katerih je kupec javni organ.

 

Te prepovedi ne vplivajo:

na posledice zamud pri plačilu in pravna sredstva iz Direktive 2011/7/EU;

   na posledice zamud pri plačilu in pravna sredstva iz Direktive 2011/7/EU;

 

  na pravila o plačilnih pogojih iz statuta organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev, vključno z zadrugami, katere oziroma katerega član je kmetijski proizvajalec ali dobavitelj, če ta statut vsebuje pravila, ki članom omogočajo demokratični nadzor nad organizacijo in njenimi odločitvami;

– na možnost kupca in dobavitelja, da se dogovorita o klavzuli o porazdelitvi vrednosti v smislu člena 172(a) Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta15;

  na možnost kupca in dobavitelja, da se dogovorita o klavzuli o porazdelitvi vrednosti v smislu člena 172(a) Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta15;

 

  sporazume, sklepe in usklajena ravnanja medpanožnih organizacij, priznanih v skladu s členom 157 Uredbe (EU) št. 1308/2013, katerih namen je spremeniti plačilne pogoje za posle, povezane s kmetijskimi in živilskimi proizvodi iz shem kakovosti, uvedenih v skladu z Uredbo (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbo (EU) št. 1308/2013 in Uredbo (EU) št. 251/2014 Evropskega parlamenta in Sveta.

____________

_______________

15 Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

15 Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kupec odpove naročila pokvarljivih živil v tako kratkem roku, da za dobavitelja ni mogoče razumno pričakovati, da bo našel nadomesten način za trženje ali uporabo navedenih živil;

(b)  kupec enostransko odpove naročila pokvarljivih kmetijskih in živilskih proizvodov v manj kot 60 dneh od dogovorjenega datuma dostave proizvodov, ne da bi se z dobaviteljem dogovoril o polnem nadomestilu;

Obrazložitev

S predlogom spremembe se skuša bolje opredeliti pojem kratkega roka (v katerem kupec odpove naročilo pokvarljivih živil) z določitvijo roka 60 dni.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  kupec enostransko ali retroaktivno spremeni pogoje sporazuma o dobavi glede pogostosti, rokov ali obsega dobave ali dostave, standardov kakovosti ali cen živil;

(c)  kupec enostransko uvede spremembe pogojev sporazuma o dobavi glede pogostosti, načina, rokov ali obsega dobave ali dostave, standardov kakovosti, plačilnih pogojev ali cen kmetijskih in živilskih proizvodov ali storitev, povezanih s prodajo teh proizvodov;

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  kupec enostransko prekine sporazum o dobavi;

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  kupec v odgovor na zniževanje cen enostransko prekine sporazume o dobavi;

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc)  kupec od dobavitelja pridobi ali poskuša pridobiti določeno korist, ne da bi zagotovil nadomestilo ali protistoritev oziroma je vrednost nadomestila ali storitve, ki jih zagotovi, jasno nesorazmerna tej koristi;

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je kot nepošteno trgovinsko prakso označiti poskus pridobitve ali pridobitve koristi, ki ne sovpada z nobeno dejansko izvedeno poslovno storitvijo ali protiuslugo ali ki je glede na vrednost protiusluge ali storitve očitno nesorazmerna.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cd)  kupec zahteva naknadna plačila brez protistoritev;

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ce)  kupec od dobavitelja izsili ali poskuša izsiliti posebne pogoje z grožnjo delne ali popolne izločitve kmetijskih proizvodov ali živil dobavitelja;

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je kot nepošteno trgovinsko prakso označiti prakso, ko se od dobavitelja z grožnjo delne ali popolne izločitve njegovih proizvodov iz ponudbe izsilijo ali poskušajo izsiliti posebni pogoji.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cf)  kupec uvede ali poskuša uvesti znatno neravnotežje med pravicami in obveznostmi dobavitelja v poslovnem razmerju pred sklenitvijo pogodbe, med njo ali po njej;

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cg)  kupec prenaša ali poskuša neupravičeno ali nesorazmerno prenesti svoje gospodarsko tveganje na dobavitelja;

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ch)  kupec enostransko prenese prodajno tveganje na dobavitelja;

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ci)  kupec uvede rabatni sistem in pristojbine za uvrstitev v ponudbo;

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cj)  kupec se poslužuje obratnih elektronskih dražb ali dvostopenjskih dražb za znižanje cen; te niso zakonsko urejene in ne zagotavljajo preglednosti pogajanj, oblikovanja cen in ponudnikov pri nakupu kmetijskih in živilskih proizvodov potrjene kakovosti in porekla EU ter necertificiranih proizvodov;

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c l (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cl)  uporaba združitev v nabavna združenja trgovcev na drobno in debelo;

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  dobavitelj plača živila, zavržena v prostorih kupca, kar ni posledica malomarnosti ali napake dobavitelja.

(d)  kupec od dobavitelja zahteva, da plača kmetijske in živilske proizvode, ki so dobavljena pravočasno in pogodbeno dogovorjene kakovosti ter zavržena, ko so že v lasti kupca, kar pa ni posledica malomarnosti ali napake dobavitelja.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  ko se kupec in dobavitelj dogovorita o pogojih, vendar kupec ne želi skleniti pisne pogodbe z dobaviteljem, čeprav je dobavitelj to pogodbo zahteval v skladu s členom 3a, ali kupec dobavitelju ne želi posredovati podrobnih in nedvoumnih informacij o sporazumu o dobavi, kot je opredeljen v točki (bb) člena 2.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  kupec zaupne informacije v zvezi s sporazumom o dobavi, vključno z občutljivimi poslovnimi informacijami, ki jih je dobavitelj zaupal kupcu, razkrije tretjim osebam ali jih namerno ali kako drugače zlorabi;

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dc)  kupec izvaja komunikacijske ali promocijske dejavnosti ali trgovinske politike, ki tudi zaradi svojega trajanja škodijo ali bi lahko škodovale podobi proizvodov z geografsko označbo v skladu z Uredbo (EU) št. 1151/2012, Uredbo (ES) št. 110/2008 ali Uredbo (EU) št. 251/2014;

Obrazložitev

Proizvodi s posebnimi geografskimi označbami so pogosto predmet zelo različnih oglaševalskih praks (kot so prodajanje pod ceno, dražbe z zniževanjem cene, predolge promocije), ki nižajo ekonomsko ali tržno vrednost njihove podobe. Ta ukrep bi dobaviteljem omogočil, da bi lahko ukrepali ne le proti ponarejanju, temveč tudi proti tem nepoštenim trgovinskim praksam, ki znižujejo vrednost proizvodov.

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dd)  kupec sprejme povračilne trgovinske ukrepe zoper dobavitelja ali z njimi grozi, in sicer z izločitvijo proizvodov iz ponudbe, prekinitvijo storitev izmenjave podatkov, pretirano promocijo, zamudami pri plačilih, enostranskim zmanjševanjem in/ali zaustavitvijo promocije, da bi si izboril boljše pogoje po obstoječi pogodbi ali pri pogajanju o novi pogodbi;

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(de)  kupec dobavitelju grozi s trgovinskimi povračilnimi ukrepi oziroma sprejme take ukrepe, če dobavitelj uveljavi svoje pogodbene in zakonske pravice, vključno z vlaganjem pritožb in sodelovanjem z nacionalnimi izvršilnimi organi.

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(df)  kupec zavrne sprejetje trgovinskih ukrepov, če dobavitelj uveljavi svoje pogodbene pravice, vključno z vložitvijo pritožbe in sodelovanjem z nacionalnimi izvršilnimi organi, ali pa dobavitelju grozi z ustreznimi ukrepi;

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dg)  kupec enostransko uvede standarde kakovosti, ki ne temeljijo na veljavni zakonodaji, shemah kakovosti, znanosti ali sedanjih praksah, kar ima lahko izkrivljajoč učinek na trgovino;

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dh)  kupec predpiše določbe glede standardov varstva okolja in zaščite živali, ki so strožji od veljavnih zakonskih predpisov;

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(di)  kupec uporablja pretirano stroga merila glede minimalnega roka trajanja proizvodov ob prejemu, da bi zavrnil predhodno dogovorjeno naročilo ali zavrnil naročilo, ki zaradi razlogov, ki niso povezani z dobaviteljem, ni bilo obdelano dovolj hitro;

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dj)  kupec izvede enostransko obremenitev, ki se nanaša na ali pomeni retroaktivno, čeprav nepogodbeno, spremembo pogojev, določenih v dobavnih pogodbah, ter odbitek zneskov od obračunane vrednosti za dobavo blaga ali storitev brez predhodnega soglasja druge stranke;

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d k (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dk)  kupec sklenitev sporazuma o dobavi pogojuje s plačilom letne pristojbine in to uveljavi retroaktivno;

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d l (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dl)  kupec poslovno sodelovanje in sklenitev sporazuma o dobavi pogojuje z nadomestilom v obliki blaga in storitev;

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d m (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dm)  kupec za vključitev dobaviteljevih kmetijskih ali živilski proizvodov zaračuna provizijo;

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d n (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dn)  kupec za shranjevanje in pretovarjanje kmetijskih ali živilskih proizvodov po dobavi zaračuna provizijo;

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d o (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(do)  kupec za storitve, ki niso bile zagotovljene, ali za storitve, ki so bile sicer zagotovljene, vendar med pogodbenima strankama niso bile dogovorjene s pogodbo, zaračuna provizijo;

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d p (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dp)  kupec za zmanjšanje prometa ali prodaje ali za nižjo maržo dobavitelja zaradi slabše prodaje določenega kmetijskega ali živilskega proizvoda zaračuna provizijo;

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d q (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dq)  kupec pogojuje sklenitev sporazuma o dobavi in poslovno sodelovanje z obveznostjo sodelovanja pri popustih ali prodaji tako, da na račun dobavitelja zniža nabavno ceno;

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d r (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dr)  kupec za sklenitev sporazuma o dobavi z dobaviteljem zaračuna provizijo, ki je nesorazmerna z administrativnimi stroški dobavitelja;

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d s (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ds)  kupec na nepregleden način zmanjša količino in/ali vrednost kmetijskih ali živilskih proizvodov standardne kakovosti;

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d t (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dt)  kupec dobavitelju ne zagotovi opisa, na kakšen način neenako obravnava dobavitelja v primerjavi z lastnimi znamkami.

 

Ta opis lahko vključuje vsaj vsak primer neenake obravnave v smislu posebnih ukrepov ali postopkov v povezavi z:

 

(a) dostopom do osebnih ali drugih podatkov, zbranih v povezavi z nakupom kmetijskih proizvodov ali živil;

 

(b) uvrstitvijo v ponudbo, razstavljanjem, razvrščanjem ali drugimi dejavniki, ki vplivajo na odločitev potrošnikov o nakupu;

 

(c) neposrednim ali posrednim plačilom za uporabo storitev, ki jih zagotavlja kupec;

 

(d) dostopom do ali pogoji za uporabo storitev, ki so neposredno povezane s sporazumom o dobavi.

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d u (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(du)  kupec naloži nesorazmerno visoke pogodbene kazni glede na vrednost in pomen predmeta obveznosti;

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d v (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dv)  kupec zahteva popolni, delni ali predhodni prenos neposrednih plačil dobavitelju, do katerih je dobavitelj upravičen v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013.

Obrazložitev

Namen te spremembe je prepovedati prenos neposrednih plačil, kar je v skladu s posredovanjem Komisije v zadevah Harms, C-434/08, in Arts, C-227/16. V teh zadevah Komisija navaja, da so prenosi pravic do plačila v nasprotju s pravim ciljem kmetijskih subvencij.

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d w (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dw)  proizvodi dobavitelja se umaknejo iz ponudbe brez ustreznega predhodnega obvestila, pisnega pojasnila odločitve in pravih poslovnih razlogov;

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d x (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dx)  kupec dobavitelja obveže k plačevanju osebja za opremljanje prostorov za prodajo kmetijskih in živilskih proizvodov ali rokovanje s proizvodi.

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d y (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dy)  kupec zahteva od dobavitelja nadomestilo za stroške preučitve pritožb strank v zvezi z njegovimi proizvodi;

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d z (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dz)  kupec zahteva od dobaviteljev, da krijejo vse stroške, ki nastanejo zaradi katere koli napake pri napovedih, razen če:

 

– kupec pripravi te napovedi v dobri veri in s potrebno skrbnostjo ter po posvetovanju z dobaviteljem;

 

– sporazum o dobavi vključuje izrecno in nedvoumno določbo, da polno nadomestilo ni ustrezno;

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(daa)  kupec s sporazumom o dobavi obveže dobavitelja, da kmetijskih ali živilskih proizvodov ne prodaja drugim kupcem in/ali predelovalcem po cenah, ki so nižje od tistih, ki jih je plačal kupec in/ali predelovalec;

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dab)  kupec neposredno ali posredno grozi, da bo proizvode dobavitelja umaknil iz ponudbe, če dobavitelj ne bo ugodil ali želel ugoditi zahtevam kupca po nižji ceni;

Predlog spremembe    86

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d a c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dac)  kupec zahteva od dobavitelja, da proizvaja enak proizvod za prodajo pod znamko prodajalca na drobno, in sicer po isti ali nižji ceni od cene proizvoda z znamko dobavitelja;

Predlog spremembe    87

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d a d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dad)  kupec vrne neprodana živila dobavitelju na stroške dobavitelja in brez plačila za ta neprodana živila;

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da so prepovedane naslednje trgovinske prakse, če niso jasno in nedvoumno dogovorjene ob sklenitvi sporazuma o dobavi:

2.  Države članice zagotovijo, da so prepovedane naslednje trgovinske prakse, če niso jasno in nedvoumno dogovorjene ob sklenitvi sporazuma o dobavi ali v morebitnem naknadnem sporazumu med kupcem in dobaviteljem v času veljavnosti sporazuma o dobavi ali če so posledica zlorabe gospodarske odvisnosti dobavitelja od kupca, ki kupcu omogoča, da določi te pogoje:

Predlog spremembe    89

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  kupec vrne neprodana živila dobavitelju;

črtano

Obrazložitev

Preneseno v člen 3(1).

Predlog spremembe    90

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka d a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  kupec odstrani proizvode s seznama pogodbenih proizvodov, ki jih dobavitelj dobavlja stranki, ali znatno zmanjša naročeno količino določenega kmetijskega ali živilskega proizvoda brez predhodnega pisnega obvestila, zagotovljenega v obdobju, določenem v pogodbi, ali v obdobju, ki ne sme biti krajše od 30 dni v primerih, ko rok ni naveden v pogodbi;

Predlog spremembe    91

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  dobavitelj plača za promocijo živil, ki jih prodaja kupec. Pred promocijo in če promocijo začne kupec, kupec opredeli obdobje promocije in pričakovano količino živil, ki naj bi bila naročena;

(c)  dobavitelj plača za promocijo ali oglaševanje živil, ki jih prodaja kupec. Pred promocijo in če promocijo začne kupec, kupec opredeli obdobje promocije in pričakovano količino živil, ki naj bi bila naročena;

Predlog spremembe    92

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)   kupec prodaja kmetijske in živilske proizvode po ceni, ki je nižja od njegove nabavne cene na računu, zmanjšane za sorazmerni del popustov, vključenih v račun, in povečane za stroške prevoza in davke, ki se obračunajo na posel, kot način trženja, izgubo ali strošek pa na koncu krije dobavitelj;

Predlog spremembe    93

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  kupec stroške prevoza in shranjevanja proizvodov prenese na dobavitelja;

Predlog spremembe    94

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dc)  kupec dobavitelja obveže, da proizvode dostavlja le na platforme dobavitelja;

Predlog spremembe    95

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice zagotovijo, da so trgovinske prakse iz točk (b), (c) in (d) odstavka 2 prepovedane, če posledična plačila dobavitelja kupcu niso povezana s stroški, ki jih ima kupec.

Predlog spremembe    96

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Kadar se izvršilnemu organu predloži pritožba, povezana s prakso iz odstavka 2, mora kupec dokazati, da sporazum o dobavi jasno in nedvoumno zajema sporno trgovinsko prakso.

Predlog spremembe    97

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.  Države članice lahko poleg praks iz odstavkov 1 in 2 tega člena prepovejo vsakršno dodatno nepošteno trgovinsko prakso, kot je opredeljena v točki (-a) člena 2.

Obrazložitev

S predlogom spremembe se pojasni, da lahko države članice prevzamejo ambicioznejši pristop, kar zadeva število nepoštenih trgovinskih praks, ki jih nameravajo prepovedati.

Predlog spremembe    98

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če kupec za primere iz točk (b), (c) in (d) odstavka 2 zahteva plačilo, kupec dobavitelju na njegovo zahtevo zagotovi oceno plačil na enoto ali skupnih plačil, kar je ustreznejše, kar zadeva primera iz točk (b) in (d) odstavka 2, pa tudi oceno stroškov in podlago za tako oceno.

3.  Če kupec za primere iz točk (b), (c) in (d) odstavka 2 zahteva plačilo, kupec dobavitelju zagotovi oceno plačil na enoto ali skupnih plačil, kar je ustreznejše, kar zadeva primera iz točk (b) in (d) odstavka 2, pa tudi oceno stroškov in podlago za tako oceno. Kupec oceni zagotovi v pisni obliki, dobavitelj pa se mora z njima strinjati, preden se opravi zadevna storitev

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je dobavitelju zagotoviti večjo gotovost in preglednost v zvezi s storitvami, za katere je plačal.

Predlog spremembe    99

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice zagotovijo, da prepovedi iz odstavkov 1 in 2 pomenijo prevladujoče obvezne določbe, ki se uporabljajo za vsak primer, ki spada na njihovo področje uporabe, ne glede na pravo, ki se sicer uporablja za sporazum o dobavi med strankama.

4.  Države članice zagotovijo, da prepovedi iz odstavkov 1 in 2 pomenijo prevladujoče obvezne določbe, ki se uporabljajo za vsak primer, ki spada na njihovo področje uporabe, ne glede na pravo, ki se sicer uporablja za sporazum o dobavi med strankama. Države članice lahko sprejmejo pravila, ki presegajo prepovedi, določene za posamezno nepošteno trgovinsko prakso iz odstavkov 1 in 2.

Obrazložitev

S predlogom spremembe se pojasni, da lahko države članice prevzamejo ambicioznejši pristop, kar zadeva prepovedi iz člena 3.

Predlog spremembe    100

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Države članice morajo zagotoviti, da se v skladu z določbami člena 7 Direktive 2011/7/EU prepovejo pogodbeni pogoji ali prakse, ki izključujejo obresti za zamudo pri plačilu.

Predlog spremembe    101

Predlog direktive

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Pogodbena razmerja

 

1.  Dobavitelj lahko zahteva, da je vsaka dostava kmetijskih in živilskih proizvodov kupcu predmet pisne pogodbe med strankami in/ali predmet pisne ponudbe prvega kupca za sklenitev pogodbe.

 

2.   Vsaka pogodba ali ponudba za sklenitev pogodbe iz odstavka 1:

 

(a)se pripravi pred dostavo;

 

(b)  se pripravi v pisni obliki ter

 

(c)  vsebuje zlasti naslednje elemente:

 

(i)   ceno, ki se plača za dostavo, ki:

 

– je statična in določena v pogodbi in/ali

 

– je izračunana s kombiniranjem različnih dejavnikov, določenih v pogodbi, ki lahko vključujejo tržne kazalnike, ki odražajo spremembe tržnih razmer, dostavljene količine in kakovost ali sestavo dostavljenih kmetijskih proizvodov;

 

(ii)   količino in kakovost zadevnih proizvodov, ki se lahko dostavijo ali se morajo dostaviti, in čas dostave;

 

(iii)   trajanje pogodbe, ki se lahko sklene za določen ali nedoločen čas, ter določbe o odpovedi;

 

(iv)   podrobnosti o plačilnih rokih in postopkih;

 

(v)   načine prevzema ali dostave kmetijskih proizvodov in

 

(vi)   pravila, ki se uporabljajo v primeru višje sile.

 

3.   Odstavka 1 in 2 ne posegata v člene 125, 148 in 168 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

 

4.   Države članice lahko opredelijo, si izmenjajo in spodbujajo dobre prakse v zvezi z dolgoročnimi pogodbami, ki so namenjene okrepitvi pogajalskega položaja proizvajalcev v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi.

Predlog spremembe    102

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica imenuje javni organ za izvrševanje prepovedi iz člena 3 na nacionalni ravni (v nadaljnjem besedilu: izvršilni organ).

1.  Vsaka država članica imenuje enega ali več organov za izvrševanje prepovedi iz člena 3 na nacionalni ravni (v nadaljnjem besedilu: izvršilni organ) in o tem imenovanju obvesti Komisijo.

Predlog spremembe    103

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Če država članica na svojem ozemlju imenuje več kot en izvršilni organ, imenuje samo eno kontaktno točko za sodelovanje med izvršilnimi organi in za sodelovanje s Komisijo.

Predlog spremembe    104

Predlog direktive

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Pristojni izvršilni organ

 

1.   Izvršilni organ v državi članici, v kateri ima kupec, za katerega se domneva, da je uporabil prepovedano trgovinsko prakso, sedež, je pristojen za preiskovanje nepoštenih trgovinskih praks kupca.

 

2.   Če dobavitelj svoje proizvode dostavi prejemniku, ki je povezan s kupcem, vendar ima sedež v državi članici, ki ni kraj, kjer ima kupec, za katerega se domneva, da je uporabil prepovedano trgovinsko prakso, sedež, je za preiskovanje nepoštenih trgovinskih praks kupca pristojen izvršilni organ te države članice. Šteje se, da je prejemnik proizvodov solidarno odgovoren za storjene kršitve.

 

3.   Če ima kupec sedež zunaj Unije, je za preiskovanje nepoštenih trgovinskih praks do dobavitelja pristojen izvršilni organ države članice, v kateri je sedež dobavitelja.

 

4.   Izvršilni organ je pristojen tudi za preiskavo nepoštenih trgovinskih praks v zvezi z zagotavljanjem storitev, povezanih s sporazumom o dobavi. Šteje se, da je kupec solidarno odgovoren za morebitne kršitve, ki jih stori ponudnik povezanih storitev, ki je tretja oseba.

Predlog spremembe    105

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Dobavitelj pošlje pritožbo izvršilnemu organu v državi članici, v kateri ima sedež kupec, za katerega se domneva, da je uporabil nepošteno trgovinsko prakso.

1.  Pritožbe se naslovijo na izvršilni organ v državi članici, v kateri ima sedež kupec, za katerega se domneva, da je uporabil nepošteno trgovinsko prakso. Če ima kupec sedež zunaj Unije, se pritožba naslovi na izvršilni organ v državi članici dobavitelja. Ta izvršilni organ ukrepa.

Predlog spremembe    106

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Dobavitelj lahko pošlje pritožbo izvršilnemu organu v državi članici, v kateri ima sedež dobavitelj. Izvršilni organ te države članice pritožbo posreduje izvršilnemu organu v državi članici, v kateri ima sedež kupec, za katerega se domneva, da je uporabil prepovedano trgovinsko prakso. Ta izvršilni organ ukrepa.

Predlog spremembe    107

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev, katerih člani ali člani njihovih članov menijo, da so bili žrtev prepovedane trgovinske prakse, imajo pravico vložiti pritožbo.

2.  Organizacije proizvajalcev ali dobaviteljev ali združenja organizacij proizvajalcev ali dobaviteljev, organizacije, ki sodelujejo s proizvajalci, ki poznajo trgovinske prakse v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, in predstavniške organizacije, katerih člani ali člani njihovih članov menijo, da so bili žrtev prepovedane trgovinske prakse, imajo pravico vložiti pritožbo in biti ustrezno vključene v postopek.

Predlog spremembe    108

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvršilni organ na zahtevo pritožnika zagotovi zaupnost identitete pritožnika in katerih koli drugih informacij, v zvezi s katerimi pritožnik meni, da bi njihovo razkritje škodovalo njegovim interesom. Pritožnik take informacije opredeli v morebitni zahtevi za zaupnost.

3.  Izvršilni organ zagotovi zaupnost identitete pritožnika in katerih koli drugih informacij, v zvezi s katerimi pritožnik meni, da bi njihovo razkritje škodovalo njegovim interesom. Pritožnik take informacije opredeli v morebitni zahtevi za zaupnost. Izvršilni organ med celotnim postopkom zagotavlja zaupnost postopka in drugih občutljivih informacij ter ščiti postopkovne pravice obeh strank.

Predlog spremembe    109

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Če pa tovrstne informacije kljub temu postanejo javne, kupec na podlagi teh informacij ne sme opravljati dejanj, ki so škodljiva za dobavitelja. Če kupec prekrši to prepoved, postane odgovoren za povračilo škode, povzročene dobavitelju, vključno z izgubo, izgubo dobička in škodovanjem ugledu.

Predlog spremembe    110

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar izvršilni organ meni, da ni zadostne podlage za ukrepanje na podlagi pritožbe, o razlogih obvesti pritožnika.

črtano

Predlog spremembe    111

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija pripravi večjezični vodnik, ki bo na voljo na njenem spletišču, v katerem se pojasni, kako napisati pritožbo in katere vrste informacij je treba predložiti ustreznim izvršilnim organom v Uniji, da se ti lahko odločijo, ali naj začnejo uradno preiskavo.

Obrazložitev

Mala in srednja podjetja pogosto nimajo potrebnega strokovnega znanja za zaščito svojih pravic. To še zlasti velja za mala in srednja podjetja v državah v razvoju. Nasveti in podpora Komisije so tako zanje nepogrešljivi, da lahko zaščitijo in uveljavljajo svoje pravice.

Predlog spremembe    112

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da je izvršilni organ ustrezno opremljen in mu podelijo naslednja pooblastila:

Države članice zagotovijo, da so njihovi izvršilni organi ustrezno opremljeni in imajo potrebna sredstva, vključno z zadostnimi proračunskimi sredstvi in strokovnim znanjem, da se zagotovi ustrezno in pošteno delovanje verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Podelijo jim naslednja pooblastila:

Predlog spremembe    113

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  da na lastno pobudo ali na podlagi pritožbe začne in izvaja preiskave;

(a)  da na lastno pobudo na podlagi utemeljenega suma ali pritožbe, vključno z anonimnimi pritožbami ali pritožbami žvižgačev, proaktivno začne in izvaja preiskave;

Predlog spremembe    114

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  da izvaja nenapovedane inšpekcijske preglede na kraju samem v okviru svojih preiskav;

Predlog spremembe    115

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  da sprejme odločitev o ugotovitvi kršitve prepovedi iz člena 3 in od kupca zahteva, naj preneha prepovedano trgovinsko prakso. Organ se lahko vzdrži sprejetja kakršne koli take odločitve, če bi se s tako odločitvijo lahko razkrile identiteta pritožnika ali katere koli druge informacije, v zvezi s katerimi pritožnik meni, da bi njihovo razkritje škodovalo njegovim interesom, če je pritožnik take informacije opredelil v skladu s členom 5(3);

(c)  da sprejme odločitev o ugotovitvi kršitve prepovedi iz člena 3 in odobri začasni ukrep za odpravo prepovedane poslovne prakse in od kupca zahteva, naj preneha prepovedano trgovinsko prakso, ter da razveljavi ustrezne določbe ali nezakonite pogodbe. Organ se lahko vzdrži sprejetja kakršne koli take odločitve, če bi se s tako odločitvijo lahko razkrile identiteta pritožnika ali katere koli druge informacije, v zvezi s katerimi pritožnik meni, da bi njihovo razkritje škodovalo njegovim interesom, če je pritožnik take informacije opredelil v skladu s členom 5(3);

Predlog spremembe    116

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  da storilcu kršitve naloži denarno kazen. Kazen je učinkovita, sorazmerna in odvračilna glede na naravo, trajanje in resnost kršitve;

(d)  da fizični ali pravni osebi, za katero je bilo ugotovljeno, da je kršila to direktivo, v skladu z nacionalno zakonodajo naloži denarno kazen in/ali druge enako učinkovite sankcije. Denarna kazen in druge sankcije so učinkovite, sorazmerne povzročeni škodi in odvračilne glede na naravo, trajanje in resnost kršitve. Večkratne kršitve s strani istega kupca bi se morale upoštevati pri določanju denarne kazni in drugih sankcij.

Predlog spremembe    117

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  da zagotovi, da storilec kršitve nadomesti škodo v primerih, kadar pritožnik zahteva zaupnost;

Predlog spremembe    118

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  da objavi svoje odločitve v zvezi s točkama (c) in (d);

(e)  da sistematično objavi svoje odločitve v zvezi s točkama (c) in (d);

Obrazložitev

Ta predlog spremembe omogoča sistematično objavo odločitev, ki jih izdajo izvršilni organi. S tem se javno obsodijo podjetja, ki so zagrešila nepoštene poslovne prakse.

Predlog spremembe    119

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  da kupce in dobavitelje obvešča o svojih dejavnostih z letnimi poročili, v katerih so med drugim navedeni število prejetih pritožb in preiskave, ki jih je začel in zaključil. Poročilo za vsako preiskavo vsebuje kratek opis zadeve in rezultat preiskave.

(f)  da objavi pregled svojih izvršilnih ukrepov in dejavnosti v letnih poročilih, v katerih so med drugim opisane ugotovljene nepoštene trgovinske prakse ter so navedeni število prejetih pritožb in preiskave, ki jih je začel in zaključil, in tiste, ki še potekajo, ter seznam podjetij, pri katerih so bile ugotovljene kršitve. Poročilo za vsako preiskavo vsebuje kratek opis zadeve, sklepe preiskave ter informacije o izidu postopka in o odločitvi, ki je bila sprejeta, v skladu s pravili o zaupnosti po nacionalnem pravu.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti, da se delovanje izvršilnega organa in preiskave, ki še potekajo, odvijajo ob spoštovanju nacionalnih pravil o zaupnosti.

Predlog spremembe    120

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice zagotovijo, da za izvajanje teh pooblastil veljajo ustrezni zaščitni ukrepi v zvezi s pravico do obrambe v skladu s splošnimi načeli prava Unije in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, med drugim tudi, kadar pritožnik zahteva zaupno obravnavo informacij v skladu s členom 5(3).

Obrazložitev

Kar zadeva anonimne pritožbe, je treba upoštevati nacionalna pravila glede preglednosti sojenj in pravnih postopkov. Zaupnost identitete pritožnika je pomembna. Vendar pa je treba tudi zagotoviti, da ni neskladja s členom 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Predlog spremembe    121

Predlog direktive

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Obveznosti izvršilnega organa

 

1.   Izvršilni organ nadzira in zagotavlja ustrezno in pravično delovanje verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi v Uniji.

 

2.   Izvršilni organ v roku 30 dni od prejetja pritožbe pritožnika obvesti o svoji odločitvi o ukrepanju ali neukrepanju na podlagi pritožbe.

 

3.   Če izvršilni organ meni, da ni zadostnih razlogov za ukrepanje na podlagi pritožbe, sprejme uradno utemeljeno odločitev o zavrnitvi pritožbe in o njej obvesti pritožnika. Odločitev je predmet sodnega nadzora.

 

4.   Če izvršilni organ meni, da je dovolj razlogov za ukrepanje na podlagi pritožbe, začne in vodi preiskavo, ki jo zaključi v šestih mesecih od njenega začetka. V ustrezno utemeljenih primerih se lahko šestmesečni rok podaljša za nadaljnjih šest mesecev. Izvršilni organ obvesti pritožnika o tem podaljšanju in razlogih za to.

 

5.   Kadar se na podlagi preiskave ugotovi kršitev prepovedi iz te direktive, izvršilni organ zahteva od kupca, da ustavi prepovedano trgovinsko prakso, in fizični ali pravni osebi, ki je storilec kršitve, naloži denarno kazen ali druge enako učinkovite sankcije v skladu z nacionalno zakonodajo. Denarna kazen in druge sankcije so učinkovite, sorazmerne povzročeni škodi in odvračilne glede na naravo, trajanje in resnost kršitve. Večkratne kršitve s strani istega kupca bi se morale upoštevati pri določanju denarne kazni in drugih sankcij.

 

6.   Izvršilni organ se lahko vzdrži sprejetja kakršnega koli ukrepa iz odstavka 5 tega člena, če bi se s tako odločitvijo lahko razkrile identiteta pritožnika ali katere koli druge informacije, v zvezi s katerimi pritožnik meni, da bi njihovo razkritje škodovalo njegovim interesom, če je pritožnik take informacije opredelil v skladu s členom 5(3).

 

7.   Izvršilni organ se lahko odloči, da objavi svoje odločitve, ki se nanašajo na odstavek 5 tega člena.

Predlog spremembe    122

Predlog direktive

Člen 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6b

 

Delegirani akti

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za določanje meril in skupne metodologije, ki jih izvršilni organi uporabljajo pri določanju zneska denarnih kazni, ob upoštevanju vsaj naslednjih elementov: prometa kršitelja, koristi, ki jih je kršitelj pridobil z nepošteno trgovinsko prakso, števila in statusa žrtev kršitve ter ponavljajoče se uporabe nepoštenih trgovinskih praks s strani kupca.

Predlog spremembe    123

Predlog direktive

Člen 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6c

 

Mediacija ali mehanizem alternativnega reševanja sporov

 

1.   Države članice v primeru spora med dobaviteljem in kupcem zaradi nepoštene trgovinske prakse, opredeljene v točki (-a) člena 2, brez poseganja v pooblastila in obveznosti izvršilnega organa iz členov 6 in 6a spodbujajo uporabo učinkovite in neodvisne mediacije ali mehanizma alternativnega reševanja sporov.

 

2.   Uporaba mediacije ali mehanizma alternativnega reševanja sporov ne posega v pravico dobavitelja, da vloži pritožbo, kot je določeno v členu 5.

 

3.   Komisija lahko pospeši dialog in izmenjavo preizkušenih praks v zvezi z uporabo mediacije ali mehanizma za alternativno reševanje sporov na ravni Unije.

Predlog spremembe    124

Predlog direktive

Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sodelovanje med izvršilnimi organi

Mreža Unije za izvrševanje

Predlog spremembe    125

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da izvršilni organi učinkovito sodelujejo drug z drugim in si medsebojno pomagajo pri preiskavah s čezmejno razsežnostjo.

1.  Ustanovi se mreža Unije za izvrševanje (v nadaljnjem besedilu: mreža).

Predlog spremembe    126

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izvršilni organi se sestanejo enkrat letno, da bi razpravljali o uporabi te direktive na podlagi letnih poročil iz člena 9(1) in dobrih praks na področjih, na katera se nanaša. Komisija pomaga pri organizaciji navedenih sestankov.

2.  Namen mreže je zagotoviti platformo za strukturirano sodelovanje med izvršilnimi organi v državah članicah in Komisijo ter racionalizirati prakse izvršilnih organov znotraj Unije.

Predlog spremembe    127

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija vzpostavi in upravlja spletišče, ki omogoča izmenjavo informacij med izvršilnimi organi in Komisijo, zlasti v zvezi z letnimi sestanki.

črtano

Predlog spremembe    128

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija zagotovi, da bo na svojem spletišču vzpostavil namenski poštni predal za pomoč malim in srednjim podjetjem v Uniji in zunaj nje pri zaščiti in uveljavljanju pravic glede nepoštenih trgovinskih praks, in sicer z zagotavljanjem informacij o postopkih. Vse pomembne informacije so na voljo v vseh jezikih Unije.

Predlog spremembe    129

Predlog direktive

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Sestava mreže Unije za izvrševanje

 

1. Mrežo sestavljajo po en predstavnik iz vsakega izvršilnega organa iz člena 4, dva predstavnika Komisije in njihovi namestniki.

 

2. Mreža se sestaja redno in po potrebi na ustrezno utemeljeno zahtevo Komisije ali države članice.

 

3. Mreža v razpravo o uporabi direktive vključi vse ustrezne deležnike, da bi spodbudili dialog in omogočili izmenjavo dobrih praks ter podprli skupen pristop.

Predlog spremembe    130

Predlog direktive

Člen 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7b

 

Naloge v okviru usklajenega izvrševanja

 

1. Mreža izvaja naslednje naloge:

 

(a) razpravljanje o uporabi te direktive na podlagi letnih poročil iz člena 9(1);

 

(b) omogočanje izmenjave informacij o pomembnih temah, med drugim o rezultatih preiskav iz točke (a) člena 6(1) in novih primerih nepoštenih trgovinskih praks;

 

(c) usklajevanje in omogočanje izmenjave informacij in primerov dobre prakse v zvezi z nacionalno zakonodajo držav članic ter izkušnjami z izvrševanjem na usklajen in sistematičen način, da bi se izboljšalo skupno dojemanje tega, katere konkretne vrste poslovnih praks bi bilo treba obravnavati kot nepoštene trgovinske prakse, in da bi se zagotovila boljša obravnava morebitnih čezmejnih nepoštenih trgovinskih praks;

 

(d) preučevanje vseh vprašanj v zvezi z uporabo te direktive ter sprejemanje smernic in priporočil, da bi se spodbudila dosledna uporaba, vključno z oblikovanjem skupne metodologije za opredelitev in določanje kazni;

 

(e) podpiranje in omogočanje sodelovanja z drugimi ustreznimi mrežami in skupinami, zlasti s pobudo za verigo preskrbe s hrano.

 

2. Komisija izvaja naslednje naloge:

 

(a) vzpostavi in upravlja spletišče, ki omogoča izmenjavo informacij med izvršilnimi organi in Komisijo, zlasti v zvezi z letnimi sestanki;

 

(b) omogoča organiziranje skupnih programov usposabljanja ter izmenjave osebja med izvršilnimi organi in, kjer je primerno, z izvršilnimi organi v tretjih državah;

 

(c) organizira srečanja mreže iz člena 7a(2);

 

(d) omogoča tehnično ali znanstveno strokovno znanje za izvajanje upravnega sodelovanja pri izvrševanju.

Predlog spremembe    131

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko določijo pravila za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam, ki presegajo pravila iz členov 3, 5, 6 in 7, če so taka nacionalna pravila združljiva s pravili o delovanju notranjega trga.

1.   Države članice lahko ohranijo ali uvedejo pravila za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam, ki so strožja od pravil iz te direktive, če so taka nacionalna pravila združljiva s pravili o delovanju notranjega trga, vključno o prostrm pretoku blaga in storitev ter s svobodo ustanavljanja, nediskriminacije in dostopa do nepristranskega in neodvisnega sodnega nadzora.

Predlog spremembe    132

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice obvestijo Komisijo o vseh novih nacionalnih predpisih, ki so strožji od tistih, določenih v tej direktivi.

Predlog spremembe    133

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Ta direktiva ne posega v nacionalna pravila za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam, ki ne sodijo na področje njene uporabe, če so taka pravila združljiva s pravili o delovanju notranjega trga.

Predlog spremembe    134

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c.  Postopki v zvezi s točkami od (c) do (e) člena 6 upoštevajo upravne in sodne postopke ter načela v zadevni državi članici.

Obrazložitev

Kar zadeva anonimne pritožbe, je treba upoštevati nacionalna pravila glede preglednosti sojenj in pravnih postopkov.

Predlog spremembe    135

Predlog direktive

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Nacionalni centri za spremljanje delovanja verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi

 

1.  Da bi se gospodarskim subjektom in izvršilnim organom držav članic pojasnilo delovanje verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, lahko države članice ustanovijo nacionalne centre za spremljanje delovanja verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi.

 

2.  Države članice zagotovijo, da so nacionalni centri ustrezno opremljeni za izpolnjevanje svojih nalog in jim podelijo naslednja pooblastila:

 

(a) zbiranje dostopnih statističnih podatkov, ki so potrebni za analizo mehanizmov določanja cen in marž v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi ter obstoja nepoštenih trgovinskih praks;

 

(b)   analiza zbranih informacij in izvajanje oziroma dodeljevanje izvajanja študij, ki so potrebne za njihovo delovanje;

 

(c)   priprava zbirnih poročil o preučevanih področjih in zagotavljanje rednega razširjanja njihovega delovanja;

 

(d)   prispevanje in/ali pomoč izvršnemu organu pri izdelavi poročil, predvidenih v členu 9, o nepoštenih trgovinskih praksah, ki se pojavljajo v odnosih med podjetji v okviru verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je državam članicam omogočiti, da vzpostavijo nacionalne centrov za spremljanje delovanja verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, ki bi gospodarske subjekte in izvršilne organe držav članic obveščali o delovanju te verige.

Predlog spremembe    136

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice do 15. marca vsako leto Komisiji pošljejo poročilo o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano. Poročilo vsebuje zlasti vse ustrezne podatke o uporabi in izvrševanju pravil na podlagi te direktive v zadevni državi članici v predhodnem letu.

1.  Države članice do 15. marca vsako leto Komisiji pošljejo poročilo o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Poročilo vsebuje zlasti vse ustrezne podatke o uporabi in izvrševanju pravil na podlagi te direktive, pa tudi o učinkovitosti ukrepov, ki jih je izvedel izvršilni organ v zadevni državi članici v predhodnem letu. Organi držav članic zagotovijo dialog z vsemi ustreznimi deležniki, tudi s potrošniškimi organizacijami, o delovanju verige preskrbe s hrano na njihovem ozemlju.

Predlog spremembe    137

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija ne prej kot tri leta po datumu začetka uporabe te direktive opravi oceno te direktive ter Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o glavnih ugotovitvah.

1.  Komisija v treh letih po datumu začetka uporabe te direktive opravi prvo oceno te direktive ter Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o glavnih ugotovitvah.

Predlog spremembe    138

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Ocena med drugim ocenjuje:

 

(a)   učinkovitost pri zaščiti najranljivejših akterjev v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi pred nepoštenimi trgovinskimi praksami;

 

(b)   učinkovitostjo sodelovanja med pristojnimi izvršilnimi organi in ali obstaja potreba po usklajevanju za izvrševanje in spremljanje zakonodaje Unije o nepoštenih trgovinskih praksah.

 

 

Predlog spremembe    139

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Komisija lahko na podlagi ugotovitev iz tega poročila poda ustrezne zakonodajne predloge.

Predlog spremembe    140

Predlog direktive

Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Poročanje o učinkih na potrošnike

 

1.   Komisija opravi oceno, da bi ugotovila, ali imajo določene trgovinske prakse, ki so nepoštene, negativen učinek na potrošnike, ter Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o glavnih ugotovitvah.

 

2.   Komisija lahko na podlagi ugotovitev iz tega poročila poda ustrezne zakonodajne predloge.

Predlog spremembe    141

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Za obstoječe pogodbe o dobavi, ki so bile sklenjene pred [datum začetka veljavnosti te direktive], lahko države članice zagotovijo prehodno obdobje, ki ni daljše od 6 mesecev in ki prične teči z [datum začetka veljavnosti te direktive], da se v tem obdobju zagotovi skladnost s pravili iz direktive.

(1)

UL C ... str.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje predloga Komisije

V okolju kmetijske politike, ki je postalo izrazito tržno usmerjeno, je dobro in pošteno upravljanje verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi vse pomembnejše za udeležence v verigi, zlasti za kmetijske proizvajalce. Kmetijski proizvajalci so še posebno dovzetni za nepoštene trgovinske prakse, saj pogosto nimajo pogajalske moči, s katero bi lahko bili kos pogajalski moči partnerjev, ki kupujejo njihove proizvode. To je predvsem posledica omejenih možnosti, da svoje proizvode prodajo končnim potrošnikom, in zaradi strukturne slabosti kmetovalnega sistema v primerjavi s partnerji, ki so nižje v verigi.

Z nepoštenimi trgovinskimi praksami se lahko ustvarja pritisk, ki lahko povzroči prenehanje poslovanja sicer ekonomsko uspešnih in konkurenčnih akterjev. Enostransko zmanjšanje pogodbene količine pokvarljivega blaga je na primer enako izpadu dohodka za udeleženca v verigi, ki morda ne bo zlahka našel drugega odjemalca za isto blago. Zamude kupca pri plačilu za pokvarljive proizvode, potem ko so dostavljeni in prodani, pomenijo dodatne finančne stroške za dobavitelja. Morebitne obveznosti za dobavitelje, da vzamejo nazaj proizvode, ki jih kupec ni prodal, lahko pomenijo neupravičen prenos tveganja na dobavitelje. Če se dobavitelja prisili, da prispeva k splošnim promocijskim dejavnostim distributerjev na prodajnih mestih, ne da bi od tega imel pošteno korist, se lahko njegova marža neupravičeno zniža.

Splošno priznano je, da se nepoštene trgovinske prakse pojavljajo v celotni verigi preskrbe s hrano. To dokazuje dejstvo, da so bila od leta 2009 najmanj tri sporočila Komisije osredotočena na verigo preskrbe s hrano, vključno z nepoštenimi trgovinskimi praksami. Junija 2016 je Parlament sprejel resolucijo, v kateri je pozival Komisijo, naj predloži predlog za pravni okvir Unije v zvezi z nepoštenimi trgovinskimi praksami. Decembra 2016 je Svet pozval Komisijo, naj opravi oceno učinka in pripravi predlog za zakonodajni okvir ali nezakonodajne ukrepe Unije za odpravljanje nepoštenih trgovinskih praks.

V 20 državah članicah že obstajajo posebna pravila za nepoštene trgovinske prakse, vendar so zelo različna. V nekaterih državah članicah posebna zaščita pred nepoštenimi trgovinskimi praksami ne obstaja ali pa je ta neučinkovita. Še en instrument je prostovoljna pobuda za verigo preskrbe s hrano. To je zasebna pobuda industrije, ki skuša urediti nepoštene trgovinske prakse, in je hkrati forum za hitro in zunajsodno reševanje sporov. Vendar je za to prostovoljno pobudo malo verjetno, da se bo razvila v celovit okvir upravljanja, saj je sodelovanje v njej prostovoljno, zato za zdaj ne vključuje vseh udeležencev v verigi preskrbe s hrano. Medtem ko so na primer trgovci na drobno člani prostovoljne pobude za verigo preskrbe s hrano, pa nabavna združenja trgovcev na drobno ne sodelujejo v njej, prav tako v njej ne sodelujejo organizacije, ki zastopajo kmetijske proizvajalce. Te organizacije se ji niso pridružile, ker po njihovem mnenju prostovoljna pobuda za verigo preskrbe s hrano ne zagotavlja zadostne zaupnosti za pritožnike ter neodvisnih preiskav ali sankcij.

Zato je predlog Komisije o nepoštenih trgovinskih praksah odziv na močne dolgoletne zahteve evropskih kmetijskih skupnosti in dolgotrajno prepričanje, da bi bilo treba kmete bolje zaščititi pred zlorabami predelovalcev in trgovcev na drobno. Lahko se oporeka, da je dosedanji neobstoj skupnega okvira za nepoštene trgovinske prakse v nasprotju s stanjem na drugih področjih, ki jih ureja SKP in ki imajo neposreden pomen za udeležence, kot so konkurenčna pravila, pravila o državni pomoči in tržni standardi. Na teh področjih so s skupno ureditvijo trgov (Uredba (EU) št. 1308/2013) določena skupna pravila glede tržnih pogojev, s katerimi se srečujejo udeleženci v EU, da bi se tako prispevalo k ekonomski in socialni koheziji ter enakim konkurenčnim pogojem na enotnem trgu.

Ta predlog direktive je torej namenjen zmanjšanju pojava nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano z uvedbo minimalnega skupnega zaščitnega standarda po vsej EU, ki ga sestavlja kratek seznam posameznih prepovedanih nepoštenih trgovinskih praks. Zaščita vključuje dobavitelje v verigi preskrbe s hrano, ki prodajajo živila kupcem, ki niso mali in srednji. Namen tega področja uporabe je prispevati k primerni življenjski ravni kmetijske skupnosti, kar je cilj skupne kmetijske politike na podlagi člena 39 PDEU.

Člen 43 PDEU, ki je glavna pravna podlaga SKP, služi kot edina pravna podlaga predloga Komisije. Ukrepi, predvideni v predlogu, se nanašajo na nepoštene trgovinske prakse v kmetijski verigi in v verigi preskrbe s hrano v zvezi s prodajo proizvodov kmetijskih proizvajalcev. Opozoriti je treba, da v skladu s členom 38(2) in (3) PDEU SKP vključuje predvsem kmetijske proizvode, ki so našteti v Prilogi I k PDEU. Vendar pa je Sodišče Evropske unije izrecno potrdilo, da so lahko živila, ki niso našteta v Prilogi I k PDEU (proizvodi iz Priloge I se v skladu s Pogodbo štejejo za „kmetijske proizvode“), zajeta z akti, sprejetimi na podlagi člena 43 PDEU, če to prispeva k uresničevanju enega ali več ciljev SKP in so zajeti predvsem kmetijski proizvodi(1).

Poleg tega je treba pri pristopu, s katerim se zaščitijo kmetijski proizvajalci in njihova združenja (zadruge in druge organizacije proizvajalcev), upoštevati tudi posredne negativne učinke, ki jih lahko utrpijo zaradi nepoštenih trgovinskih praks, ki se pojavljajo nižje v verigi preskrbe s hrano, tj. za udeležence, ki niso kmetje, vendar so zaradi šibkega pogajalskega položaja v verigi dovzetni za nepoštene trgovinske prakse. Z zaščito pred nepoštenimi trgovinskimi praksami, ki se uporabi za dobavitelje nadalje v verigi, se preprečijo nenamerne posledice za kmete zaradi preusmeritve trgovine na njihove konkurente, ki so v lasti vlagateljev – na primer na stopnji predelave –, ki ne bi uživali zaščite (npr. manj pravnega tveganja za kupce, da bi bili obtoženi nepoštene trgovinske prakse).

Poleg tega Komisija poudarja, da predlagani ukrepi dopolnjujejo ukrepe, ki že obstajajo v državah članicah, in kodeks ravnanja SCI.

Stališče poročevalca in predlagane spremembe

Poročevalec podpira predlog Komisije kot dolgo pričakovani zakonodajni instrument za zaščito pogajalskega položaja kmetijskih proizvajalcev v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. To je instrument, ki lahko dopolnjuje ukrepe, sprejete na podlagi Uredbe (EU) 2017/2393, tako imenovane uredbe omnibus, katerih namen je okrepiti pogajalske pravice kmetov v EU. Spomniti je treba, da je prepričanje, da je tak instrument nujen, novembra 2016 podprla projektna skupina za kmetijske trge s svojimi sklepi, s katerimi so se strinjali Parlament v svoji resoluciji, sprejeti 7. junija 2016, ter kmetijski ministri EU, ki so soglasno sprejeli sklepe na neformalnem zasedanju Sveta 12. in 13. decembra 2016 v Bratislavi.

Poročevalec poudarja, da je za ta Parlament pomemben in realističen cilj, da bi se zakonodajni postopek o predlogu o nepoštenih trgovinskih praksah zaključil pred koncem tega parlamentarnega obdobja, zaradi česar bi ta nova zakonodaja pomenila konkreten rezultat za evropske kmete. Na strani drugega sozakonodajalca je avstrijsko predsedstvo jasno izrazilo svoj namen, da da prednost predlogu o nepoštenih trgovinskih praksah, kot je navedeno v dopisu z dne 4. junija 2018, ki ga je avstrijska ministrica za trajnostni razvoj in turizem Elisabeth Köstinger posredovala predsedniku odbora AGRI. V dopisu je predlog o nepoštenih trgovinskih praksah opredeljen kot ena glavnih prednostnih nalog avstrijskega predsedovanja, saj sta Parlament in Svet že večkrat prosila za zakonodajo za zaščito kmetov, ki so najšibkejši člen v dobavni verigi, sedaj pa „je prišel čas za harmonizacijo dvajsetih različnih nacionalnih ureditev in določitev minimalnih standardov za vse države članice“, da „se rešijo težave kmetov, ki jih drugi, močnejši udeleženci v dobavni verigi obravnavajo nepošteno“.

Predlogi sprememb poročevalca

Poročevalec močno podpira predlog, a kljub temu predlaga nekaj sprememb, da bi se izboljšala njegova učinkovitost. To so:

•  razširitev področja uporabe na dobavitelje v verigi preskrbe s hrano, ki niso MSP, da bi vključili organizacije kmetov in preprečili morebitne preusmeritve trgovine od MSP;

•  razširitev področja uporabe na vse kmetijske proizvode, kar ne pomeni le živil, da bi se vključili hortikulturni sektor, industrija krme in drugi kmetijski sektorji, ki ne spadajo v proizvodnjo hrane;

•  razširitev opredelitve kupca, da se vključijo tisti subjekti, ki kupujejo in prodajajo proizvode na trgu EU, čeprav imajo sedež zunaj EU. S tem bi se preprečilo, da bi se kupec lahko izognil določbam direktive zgolj s prenosom svojega sedeža zunaj EU;

•  v zvezi z opredelitvijo „kupec“ bi bilo treba v področje uporabe vključiti določbe o zadevnih storitvah, o predelavi, distribuciji ali prodaji kmetijskih in živilskih proizvodov na drobno;

•  vključitev opredelitve pojma „nepoštene trgovinske prakse“ (v smislu krovnega načela) po vzoru opredelitve iz sklepov Sveta z dne 12. decembra 2016, ki se odraža v uvodni izjavi 1 predlagane direktive;

•  vključitev opredelitve „gospodarske odvisnosti“ kot razmerje moči med dobaviteljem in kupcem;

•  uvedba plačilnega roka za nepokvarljive proizvode, tj. 60 dni od dneva prejema računa, kot je določeno tudi v Direktivi 2011/7/EU o zamudah pri plačilih;

•  izvzetje iz določb o plačilnih pogojih za vse prispevke kmetov njihovim organizacijam proizvajalcev in zadrugam, pa tudi za sporazume o medpanožnih organizacijah, kadar ti sporazumi zadevajo kakovost proizvodov;

•   opredelitev pojma „kratki rok“ (v katerem kupec odpove naročilo pokvarljivih živil) z določitvijo roka 60 dni;

•  izboljšanje uvodnega stavka v odstavku 2 člena 3 (t.i. „sive nepoštene trgovinske prakse“) z vključitvijo pojma „ekonomske odvisnosti“;

•  uvedba možnosti za države članice, da prepovejo vse druge nepoštene trgovinske prakse (tj. ki presegajo prepovedi iz člena 3), ki temeljijo na opredelitvi „nepoštene trgovinske prakse“, dodane v členu 2;

•  vključitev obvezne pisne pogodbe na zahtevo dobavitelja, kot je določeno z uredbo omnibus – v členu 168 Uredbe o enotni SUT, in možnost držav članic, da spodbujajo večje pogodbeno sodelovanje med različnimi udeleženci v verigi preskrbe s hrano;

•  vključitev možnosti pritožnikov, da prek svojih nacionalnih organov vložijo pritožbo pri tujih organih;

•  razširitev na predstavniška združenja pravice, da vložijo pritožbo v imenu enega ali več svojih članov;

•  vključitev obveznosti izvršilnega organa, da v roku 60 dni od datuma, ko je bila pritožba vložena, začne preiskavo in jo zaključi v šestih mesecih. Šestmesečni rok se lahko v ustrezno utemeljenih primerih podaljša še za šest mesecev ( celotna preiskava se mora torej zaključiti v 14 mesecih od datuma pritožbe);

•  uvedba obveznosti za izvršilni organ, če je bila ugotovljena kršitev, da od kupca zahteva, da preneha s prepovedano trgovinsko prakso;

•  uvedba možnosti za države članice, da spodbujajo uporabo mediacije ali alternativnega mehanizma za reševanje sporov;

•  uvedba obveznosti za države članice, da v svoje letno poročilo Komisiji vključijo oceno o učinkovitosti izvedenih ukrepov za prepoved nepoštenih trgovinskih praks.

(1)

Sodba Sodišča Evropske unije z dne 2. julija 2009, C-343/07, točki 50 in 51.


MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (26.9.2018)

za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Pripravljavec mnenja (*): Marc Tarabella

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja na splošno pozdravlja pristop, ki ga je predlagala Komisija, kot prvi korak za ureditev nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano, vendar je prepričan, da je treba nekatere točke predloga pojasniti in izboljšati.

Glavne spremembe, ki jih predlaga pripravljavec mnenja, so:

1. Razširitev področja uporabe okoli treh osi:

• razširiti obseg kmetijskih proizvodov, da bi se zaščitili vsi dobavitelji, vključno s kmetijskimi proizvajalci, ki dobavljajo proizvode, ki so navedeni v Prilogi I k Pogodbi in niso namenjeni za prehrano ljudi. Ti proizvajalci niso v drugačnem položaju od proizvajalcev, ki dobavljajo živila. Če bi bili obravnavani drugače, bi to pomenilo diskriminacijo, ki jo prepovedujeta Pogodba in Listina EU o temeljnih pravicah.

• razširiti obseg celotne dobavne verige s prepovedjo nepoštenih trgovinskih praks v korist vseh proizvajalcev in kupcev. S predlogom je treba zagotoviti sredstva za ukrepanje najbolj ranljivim akterjem, ki imajo zelo omejeno pogajalsko moč. Podobno je vprašljiva odločitev o prepovedi nepoštenih trgovinskih praks le za nekatere udeležence. Če so te prakse nepoštene, jih je treba prepovedati za vse udeležence. Vsa podjetja bi morala v pogodbenih razmerjih spoštovati pravila o dobri konkurenčni praksi, ravnanju v dobri veri in lojalnosti. Razlike v objektivnih položajih ponovno ne upravičujejo različnega obravnavanja, zato pomenijo diskriminacijo.

• razširiti področje uporabe na vse kupce, ki kupujejo in prodajajo na domačem trgu, vključno s tistimi, katerih kraj poslovanja je zunaj EU. Ta razširitev področja uporabe je v skladu z večjo zaščito najbolj ranljivih dobaviteljev.

2. Opredelitev in prepoved nepoštenih poslovnih praks

Nepoštene poslovne prakse med podjetji niso opredeljene v pravu EU, zato je treba predlagati dovolj široko opredelitev. Opredelitev je zlasti koristna v primerih, ki niso navedeni na izčrpnem seznamu poslovnih praks.

Ker v zakonodaji EU še ni pravnega okvira za nepoštene pogoje med podjetji, je treba za dobavitelje, ki so v številnih primerih kmetje ali mala in srednja podjetja ter zato „šibkejše stranke“ v pogodbi, vzpostaviti zaščitno ureditev. Ta zaščita bi morala med pogajanji o pogodbenem razmerju s kupci omogočiti ravnovesje moči. Pripravljavec mnenja meni, da bi bilo treba načeloma prepovedati nepoštene trgovinske prakse med kupci in dobavitelji, na pa samo tiste, ki so navedene na taksativnem seznamu, ki ga je predlagala Komisija. To je v skladu s členom 1(1) predlagane direktive. Ta seznam ne sme izključevati sankcij za druge nepoštene prakse, ki niso nujno navedene na seznamu. Prepovedati je treba vse nepoštene trgovinske prakse, pa tudi izkoriščanje ekonomske odvisnosti, sicer direktiva ne bi imela pravega pomena. Pripravljavec mnenja tudi predlaga, naj se na seznam prepovedanih nepoštenih poslovnih praks doda zavrnitev sklenitve pisne pogodbe z dobaviteljem, zavrnitev seznanitve dobavitelja s splošnimi pogoji prodaje ali nezagotavljanje dovolj podrobnih ali nedvoumnih informacij o pogodbenih pogojih nakupa. Pripravljavec mnenja na koncu na seznam nepoštenih trgovinskih praks, ki so prepovedane, če niso pri sklenitvi dobavne pogodbe jasno in nedvoumno dogovorjene, dodaja prepoved prodaje kmetijskih proizvodov ali živil z izgubo, razen če gre za proizvode, katerih rok uporabe je dva dni po dnevu prodaje.

3. Pritožbe dobavitelja v državi članici, v kateri ima sedež kupec ali dobavitelj

Predlog Komisije, da dobavitelj vloži pritožbo pri izvršilnem organu države članice, v kateri ima sedež kupec, ki je osumljen prepovedane poslovne prakse, ne zaščiti dovolj dobavitelja, saj bi moral ta svojo pritožbo napisati v jeziku, ki ni njegov, in na način, ki ga ne bi razumel. Dobavitelju se nudi večja zaščita, če se določi, da se obrne na organ države članice, v kateri ima sedež, ta organ pa pritožbo posreduje pristojnemu organu države članice, v kateri ima sedež kupec.

4. Mediacija ali mehanizem alternativnega reševanja sporov

Pripravljavec mnenja predlaga nov člen o uporabi mediacije ali drugega sredstva v primeru spora med dobaviteljem in kupcem zaradi nepoštenih trgovinskih praks.

5. Vzpostavitev mreže Unije za izvrševanje

Pripravljavec mnenja je trdno prepričan, da je potreben mehanizem za usklajevanje izvršilnih organov, na primer v obliki mreže, ki bi omogočil boljše usklajevanje med izvršilnimi organi, institucijami EU in ustreznimi udeleženci v dobavni verigi. Pripravljavec mnenja želi mreži dodati pravo evropsko razsežnost, tako da se ta pooblasti za usklajevanje in omogočanje izmenjave informacij in primerov najboljše prakse v zvezi z nacionalno zakonodajo držav članic ter izkušnjami z izvrševanjem na usklajen in sistematičen način, da bi se izboljšalo skupno dojemanje tega, katere konkretne vrste poslovnih praks bi bilo treba šteti za nepoštene trgovinske prakse. Podoben mehanizem obstaja na področju konkurenčnega prava (Evropska mreža za konkurenco) in prispeva k usklajevanju med nacionalnimi organi, pristojnimi za konkurenco, ter k razpravam na podlagi primerov in dokazov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Forum na visoki ravni je pod vodstvom Komisije leta 2010 odobril sklop načel dobre prakse v vertikalnih odnosih v verigi preskrbe s hrano, dogovorjenih s poslovnimi organizacijami, ki zastopajo vse povezave v verigi preskrbe s hrano, tudi kmete. Ta načela so postala podlaga za pobudo za verigo preskrbe s hrano iz leta 2013.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  V verigi preskrbe s hrano so na stopnjah proizvodnje, predelave, trženja, distribucije in maloprodaje živil dejavni različni udeleženci. Veriga je zdaleč najpomembnejši kanal, po katerem živila pridejo od „vil do vilic“. Navedeni udeleženci trgujejo z živili, tj. s primarnimi kmetijskimi proizvodi, vključno z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva, kot so našteti v Prilogi I k Pogodbi, za prehranske namene in drugimi živili, ki niso našteti v navedeni prilogi, vendar so predelani iz kmetijskih proizvodov za prehranske namene.

(3)  V verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi so na stopnjah proizvodnje, predelave, trženja, distribucije in maloprodaje kmetijskih in živilskih proizvodov dejavni različni udeleženci. Veriga je zdaleč najpomembnejši kanal za dobavo proizvodov. Ti udeleženci trgujejo s kmetijskimi ali živilskimi proizvodi, tj. s primarnimi kmetijskimi proizvodi, vključno z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva, kot so našteti v Prilogi I k Pogodbi, drugimi živili, ki niso našteta v navedeni prilogi, vendar so predelana iz kmetijskih proizvodov za prehranske namene, in kmetijskimi proizvodi.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Število in velikost udeležencev se razlikujeta na različnih stopnjah verige preskrbe s hrano. Razlike v pogajalski moči so povezane z različnimi ravnmi koncentracije udeležencev in lahko omogočijo nepošteno uveljavljanje pogajalske moči z uporabo nepoštenih trgovinskih praks. Nepoštene trgovinske prakse so še posebno škodljive za male in srednje udeležence v verigi preskrbe s hrano. Kmetijski proizvajalci, ki dobavljajo primarne kmetijske proizvode, so večinoma mali in srednji.

(5)  Pogodbena svoboda je temelj vsakega odnosa med podjetji v tržnem gospodarstvu, stranke pa bi morale imeti možnost oblikovanja pogodb, ki najbolj ustrezajo njihovim potrebam. Vendar se število in velikost udeležencev razlikujeta na različnih stopnjah verige preskrbe s hrano. Razlike v pogajalski moči so zato povezane z različnimi ravnmi koncentracije udeležencev in lahko omogočijo nepošteno uveljavljanje pogajalske moči z uporabo nepoštenih trgovinskih praks. Nepoštene trgovinske prakse so še posebno škodljive za male in srednje udeležence v verigi preskrbe s hrano. Kmetijski proizvajalci, ki dobavljajo primarne kmetijske proizvode, so večinoma mali in srednji.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Večina držav članic, vendar ne vse, ima posebna nacionalna pravila, s katerimi so dobavitelji zaščiteni pred nepoštenimi trgovinskimi praksami v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano. Kjer se je mogoče opirati na pogodbeno pravo ali samoregulativne pobude, praktično vrednost teh oblik pravnega varstva omejuje strah pred povračilnimi ukrepi zoper pritožnika. Zato so v nekaterih državah članicah, ki imajo vzpostavljena posebna pravila o nepoštenih trgovinskih praksah, za njihovo izvrševanje pooblaščeni upravni organi. Vendar pa je za pravila držav članic o nepoštenih trgovinskih praksah – kolikor obstajajo – značilno precejšnje razhajanje.

(6)  Večina držav članic, vendar ne vse, ima posebna nacionalna pravila, s katerimi so dobavitelji zaščiteni pred nepoštenimi trgovinskimi praksami v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano. Kot težava pri uporabi pravnega varstva se pogosto navaja strah pred povračilnimi ukrepi zoper pritožnika. Zato so v nekaterih državah članicah, ki imajo vzpostavljena posebna pravila o nepoštenih trgovinskih praksah, za njihovo izvrševanje pooblaščeni upravni organi. Vendar pa je za pravila držav članic o nepoštenih trgovinskih praksah – kolikor obstajajo – značilno precejšnje razhajanje.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  V Uniji bi bilo treba uvesti minimalni standard zaščite pred očitno nepoštenimi trgovinskimi praksami, da se zmanjša pojavljanje takih praks in prispeva k zagotovitvi primerne življenjske ravni za kmetijske proizvajalce. Ta bi moral koristiti vsem kmetijskim proizvajalcem ali vsaki fizični ali pravni osebi, ki dobavlja živila, vključno z organizacijami proizvajalcev in združenji organizacij proizvajalcev, pod pogojem, da vse te osebe ustrezajo opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij iz Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES1 . Navedeni mikro, mali ali srednji dobavitelji so še posebno dovzetni za nepoštene trgovinske prakse in najmanj sposobni, da jih prestanejo brez negativnih učinkov na svojo ekonomsko uspešnost. Ker se finančni pritisk na mala in srednja podjetja, ki ga povzročajo nepoštene trgovinske prakse, pogosto prenaša po verigi in doseže kmetijske proizvajalce, bi morali biti s pravili o nepoštenih trgovinskih praksah zaščiteni tudi mali in srednji vmesni dobavitelji na stopnjah, ki so za primarno proizvodnjo. Z zaščito vmesnih dobaviteljev bi se morale preprečiti tudi nenamerne posledice (zlasti v smislu neupravičenega zviševanja cen) preusmeritve trgovine stran od kmetijskih proizvajalcev in njihovih združenj, ki proizvajajo predelane proizvode, na nezaščitene dobavitelje.

(7)  V Uniji bi bilo treba uvesti minimalni standard zaščite pred očitno nepoštenimi trgovinskimi praksami, da se zmanjša pojavljanje takih praks in prispeva k zagotovitvi primerne življenjske ravni za kmetijske proizvajalce. Ta bi moral koristiti vsem kmetijskim proizvajalcem ali vsaki fizični ali pravni osebi, ki dobavlja kmetijske ali živilske proizvode, vključno z organizacijami proizvajalcev in združenji organizacij proizvajalcev. Navedeni dobavitelji so še posebno dovzetni za nepoštene trgovinske prakse in najmanj sposobni, da jih prestanejo brez negativnih učinkov na svojo ekonomsko uspešnost. Ker se finančni pritisk, ki ga povzročajo nepoštene trgovinske prakse, pogosto prenaša po verigi in doseže kmetijske proizvajalce, bi morali biti s pravili o nepoštenih trgovinskih praksah zaščiteni tudi vmesni dobavitelji na stopnjah, ki so za primarno proizvodnjo. Z zaščito vmesnih dobaviteljev bi se morale preprečiti tudi nenamerne posledice (zlasti v smislu neupravičenega zviševanja cen) preusmeritve trgovine stran od kmetijskih proizvajalcev in njihovih združenj, ki proizvajajo predelane proizvode, na nezaščitene dobavitelje.

____________________

 

1 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

 

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je v korist vseh proizvajalcev in kupcev razširiti prepoved nepoštenih poslovnih praks. S predlogom je treba zagotoviti sredstva za ukrepanje najbolj ranljivim akterjem, ki imajo zelo omejeno pogajalsko moč. Če so trgovinske prakse nepoštene, morajo biti prepovedane za vse udeležence. Vsa podjetja bi morala v pogodbenih razmerjih spoštovati pravila o dobri konkurenčni praksi, ravnanju v dobri veri in lojalnosti. Razlike v objektivnih in zadostnih položajih ne upravičujejo drugačne obravnave, ki zato pomeni diskriminacijo.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Storitve v zvezi s predelavo in distribucijo v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi bi morale biti vključene na področje uporabe te direktive. Na področje uporabe teh storitev ne bi smele spadati storitve, kot so na primer prevoz, razkuževanje ali izdajanje računov, saj niso povezane s predelavo in distribucijo v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  Ker kraj sedeža kupca ni vedno isti kot kraj, kamor se kmetijski in živilski proizvodi dostavijo in kjer se tržijo, bi se morala ustrezna pravila uporabljati za vse kupce, ne glede na kraj njihovega sedeža, če so proizvodi, ki jih kupujejo, namenjeni evropski verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je na področje uporabe direktive vključiti vse kupce, ki kupujejo in prodajajo na notranjem trgu, vključno s tistimi, katerih sedež je zunaj Evropske unije, da bi se preprečilo, da bi jim uspelo ostati zunaj področja uporabe direktive.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Dobavitelji s sedežem zunaj Unije bi morali imeti možnost, da se pri prodaji živil kupcem s sedežem v Uniji oprejo na minimalni standard Unije, da bi se izognili nenamernim učinkom izkrivljanja zaradi zaščite dobaviteljev v Uniji.

(8)  Dobavitelji s sedežem zunaj Unije bi morali imeti možnost, da se pri prodaji kmetijskih in živilskih proizvodov kupcem oprejo na minimalni standard Unije, da bi se izognili nenamernim učinkom izkrivljanja zaradi zaščite dobaviteljev v Uniji.

Obrazložitev

Vse manjši del prihodkov za male proizvajalce živilskih proizvodov in delavce v državah v razvoju ter delovni pogoji, s katerimi se soočajo zaradi nepoštenih trgovinskih praks, ogrožajo razvojno politiko Unije in njene cilje v skladu z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Ker večina držav članic že ima nacionalna pravila o nepoštenih trgovinskih praksah, čeprav se ta razhajajo, je primerno, da se za uvedbo minimalnega standarda zaščite na podlagi prava Unije uporabi direktiva. To bi moralo državam članicam omogočiti, da zadevna pravila vključijo v svoj nacionalni pravni red na tak način, da vzpostavijo kohezivno ureditev. Državam članicam ne bi smelo biti preprečeno, da na svojem ozemlju sprejmejo in uporabljajo strožje nacionalne zakone za zaščito malih in srednjih dobaviteljev ter kupcev pred nepoštenimi trgovinskimi praksami v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano, pri čemer pa bi morale upoštevati omejitve prava Unije, ki veljajo za delovanje notranjega trga.

(10)  Ker večina držav članic že ima nacionalna pravila o nepoštenih trgovinskih praksah, čeprav se ta razhajajo, je primerno, da se za uvedbo minimalnega standarda zaščite na podlagi prava Unije uporabi direktiva. To bi moralo državam članicam omogočiti, da zadevna pravila vključijo v svoj nacionalni pravni red na tak način, da vzpostavijo kohezivno ureditev. Državam članicam ne bi smelo biti preprečeno, da na svojem ozemlju sprejmejo in uporabljajo strožje nacionalne zakone za zaščito dobaviteljev ter kupcev pred nepoštenimi trgovinskimi praksami v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, pri čemer pa bi morale upoštevati omejitve prava Unije, ki veljajo za delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Ker se lahko nepoštene trgovinske prakse pojavijo na kateri koli stopnji prodaje živila, tj. pred prodajnim poslom, med njim ali po njem, bi morale države članice zagotoviti, da se določbe te direktive za take prakse uporabljajo, kadar koli se pojavijo.

(11)  Ker se lahko nepoštene trgovinske prakse pojavijo na kateri koli stopnji prodaje živila, tj. pred prodajnim poslom, med njim ali po njem, ali kadar kupec zagotavlja storitve dobavitelju, bi morale države članice zagotoviti, da se določbe te direktive za take prakse uporabljajo, kadar koli se pojavijo.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  S pritožbami, ki jih vložijo organizacije ali združenja takih organizacij, se lahko zaščiti identiteta posameznih članov organizacije, ki so mali in srednji dobavitelji ter menijo, da so bili izpostavljeni nepoštenim trgovinskim praksam. Izvršilni organi držav članic bi torej morali imeti možnost sprejeti in obravnavati pritožbe takih subjektov, ob tem pa zaščititi procesne pravice toženca.

(14)  S pritožbami, ki jih vložijo organizacije proizvajalcev ali dobaviteljev ali združenja takih organizacij in organizacije, ki sodelujejo s proizvajalci ali imajo dokazano strokovno znanje na področju trgovinskih praks v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, vključno z nevladnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe, se lahko zaščiti identiteta posameznih članov organizacije, ki so mali in srednji dobavitelji ter menijo, da so bili izpostavljeni nepoštenim trgovinskim praksam. Izvršilni organi držav članic bi torej morali imeti možnost sprejeti in obravnavati pritožbe takih subjektov, ob tem pa zaščititi procesne pravice toženca.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Posebno pozornost bi bilo treba nameniti varstvu identitete pritožnikov in drugih žrtev praks, če organ ravna v skladu z obveznostjo iz člena 6(e) Direktive.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Izvršilni organi držav članic bi morali imeti potrebna pooblastila, ki jim omogočajo, da na podlagi zahtev za informacije učinkovito zberejo informacije o dejstvih. Pooblaščeni bi morali biti, da odredijo ustavitev prepovedane prakse, kjer je to ustrezno. Obstoj odvračilnega sredstva, kot sta pooblastilo za naložitev glob in objava rezultatov preiskave, lahko spodbudi spremembe v ravnanju in predpravdne rešitve med strankama, zato bi to moralo biti del pooblastil izvršilnih organov. Komisija in izvršilni organi držav članic bi morali tesno sodelovati, da zagotovijo skupen pristop v zvezi z uporabo pravil iz te direktive. Zlasti bi si morali izvršilni organi medsebojno pomagati, na primer z izmenjavo informacij in s pomočjo pri preiskavah s čezmejno razsežnostjo.

(15)  Izvršilni organi držav članic bi morali imeti potrebna pooblastila, ki jim omogočajo, da izvajajo svoje naloge. Pooblaščeni bi morali biti, da odredijo ustavitev prepovedane prakse, kjer je to ustrezno, da se zagotovita pošteno in pravilno delovanje verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Obstoj odvračilnega sredstva, kot sta pooblastilo za naložitev kazni, vključno z globami ali kakršnimi koli drugimi sankcijami, in objava rezultatov preiskave, lahko spodbudi spremembe v ravnanju in predpravdne rešitve med strankama, zato bi to moralo biti del pooblastil izvršilnih organov. Vzpostaviti je treba mrežo Unije za izvrševanje (v nadaljnjem besedilu: mreža), ki bi delovala pod okriljem Komisije in bi bila namenjena usklajevanju in omogočanju izmenjave informacij in primerov dobre prakse v zvezi z nacionalno zakonodajo držav članic ter izkušenj pri usklajenem in sistematičnem izvrševanju, da bi se zagotovil skupen pristop v zvezi z uporabo pravil iz te direktive. Mreža bi morala poleg tega prispevati k izboljšanju skupnega razumevanja tega, katere konkretne vrste poslovnih praks bi morale veljati za nepoštene trgovinske prakse, in k boljši obravnavi morebitnih čezmejnih nepoštenih trgovinskih praks.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Države članice bi morale imeti možnost, da za izboljšanje delovanja verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi spodbujajo uporabo mediacije ali drugega mehanizma za reševanje sporov, Komisija pa bi morala olajšati dialog in izmenjavo primerov dobre prakse med vsemi ustreznimi deležniki na ravni EU.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Komisija bi morala za olajšanje učinkovitega izvrševanja pomagati organizirati sestanke med izvršilnimi organi držav članic, kadar je mogoče izmenjati dobre prakse in ustrezne informacije. Komisija bi morala vzpostaviti in upravljati spletišče, s katerim bo olajšala navedene izmenjave.

(16)  Komisija bi morala za olajšanje učinkovitega izvrševanja pomagati organizirati sestanke mreže, na katerih bi bilo mogoče izmenjati primere dobre prakse in ustrezne informacije. Komisija bi morala vzpostaviti in upravljati spletišče, s katerim bo olajšala navedene izmenjave.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Pravila, določena v tej direktivi, ne bi smela ovirati možnosti držav članic, da ohranijo obstoječa daljnosežnejša pravila ali da taka pravila sprejmejo v prihodnosti, ob upoštevanju omejitev prava Unije, ki veljajo za delovanje notranjega trga. Pravila bi se uporabljala sočasno s prostovoljnimi ukrepi upravljanja.

(17)  Pravila, določena v tej direktivi, ne bi smela ovirati možnosti držav članic, da ohranijo obstoječa strožja pravila ali da taka pravila sprejmejo v prihodnosti, ob upoštevanju omejitev prava Unije, ki veljajo za delovanje notranjega trga. Za pravila bi moral veljati predhodni priglasitveni postopek, pri čemer bi se uporabljala sočasno s prostovoljnimi ukrepi upravljanja.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Komisija bi morala v interesu učinkovitega izvajanja politike v zvezi z nepoštenimi trgovinskimi praksami v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano pregledati uporabo te direktive ter predložiti poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Pri pregledu bi bilo treba posebno pozornost nameniti tudi vprašanju, ali bi bila poleg zaščite malih in srednjih dobaviteljev v prihodnosti upravičena tudi zaščita malih in srednjih kupcev živil v verigi preskrbe –

(19)  Komisija bi morala v interesu učinkovitega izvajanja politike v zvezi z nepoštenimi trgovinskimi praksami v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi pregledati uporabo te direktive ter predložiti poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Pri pregledu bi bilo treba posebno pozornost nameniti tudi vprašanju, ali bi bila poleg zaščite dobaviteljev v prihodnosti upravičena tudi zaščita kupcev živil v verigi preskrbe –

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta direktiva določa minimalni seznam prepovedanih nepoštenih trgovinskih praks med kupci in dobavitelji v verigi preskrbe s hrano ter minimalna pravila o izvrševanju prepovedi in ureditvah za usklajevanje med izvršilnimi organi.

1.  Ta direktiva določa minimalni seznam prepovedanih nepoštenih trgovinskih praks med kupci in dobavitelji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi ter minimalna pravila o izvrševanju prepovedi in ureditvah za usklajevanje med izvršilnimi organi.

 

(Ta predlog spremembe „verige preskrbe s hrano“ v „verigo preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi“ velja za celotno besedilo. Če bo sprejet, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta direktiva se uporablja za nekatere nepoštene trgovinske prakse, ki se pojavljajo pri prodaji živil s strani dobavitelja, ki je malo in srednje podjetje, kupcu, ki ni malo in srednje podjetje.

2.  Ta direktiva se uporablja za nekatere nepoštene trgovinske prakse, ki se pojavljajo pri prodaji kmetijskih in živilskih proizvodov s strani dobavitelja, ki je malo in srednje podjetje, kupcu, ki ni malo in srednje podjetje.

 

(Ta predlog spremembe izraza „živila“ v „kmetijski in živilski proizvodi“ velja za celotno besedilo. Če bo sprejet, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  „nepoštena trgovinska praksa“ pomeni prakso, ki močno odstopa od dobrega poslovnega ravnanja, je v nasprotju z dobro vero in poštenim ravnanjem ter jo trgovinski partner enostransko uvede proti drugemu trgovinskemu partnerju;

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „kupec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki kupuje živila v trgovinske namene. Izraz „kupec“ lahko vključuje skupino takih fizičnih in pravnih oseb;

(a)  „kupec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki ni malo in srednje podjetje, ne glede na kraj sedeža, ki kupuje kmetijske in živilske proizvode v trgovinske namene za predelavo ali distribucijo v Uniji in zagotavlja storitve v zvezi s predelavo in distribucijo dobaviteljem. Izraz „kupec“ lahko vključuje skupino takih fizičnih in pravnih oseb;

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „živila“ pomenijo proizvode, naštete v Prilogi I k Pogodbi, za prehranske namene in proizvode, ki niso našteti v navedeni prilogi, vendar so predelani iz navedenih proizvodov za prehranske namene;

(d)  „kmetijski in živilski proizvodi“ pomenijo proizvode, naštete v Prilogi I k Pogodbi, za prehranske namene in proizvode, ki niso našteti v navedeni prilogi, vendar so predelani iz navedenih proizvodov za prehranske namene, in kmetijske proizvode;

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „pokvarljiva živila“ pomenijo živila, ki bodo postala neprimerna za prehrano ljudi, če ne bodo shranjena, obdelana, zapakirana ali drugače konzervirana, da se prepreči, da bi postala neprimerna za prehrano ljudi.

(e)  „pokvarljivi kmetijski in živilski proizvodi“ pomenijo sveže kmetijske in živilske proizvode, ki bodo zlasti zaradi hitrega razpada, ki je posledica naravnih značilnosti proizvoda, postali neprimerni za prehrano ljudi ali predvideno uporabo, če ne bodo shranjeni, obdelani, zapakirani ali drugače konzervirani, da se prepreči, da bi postali neprimerni;

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  „ekonomska odvisnost“ se nanaša na položaj, v katerem lahko prekinitev poslovnega razmerja med kupcem in dobaviteljem ogrozi nadaljnje izvajanje dejavnosti dobavitelja, ki nima nadomestne rešitve za to poslovno razmerje, ki bi jo bilo mogoče izvesti v razumnem roku. To se domneva, če na kupca odpade vsaj 40% dobaviteljevega prometa.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da so prepovedane naslednje trgovinske prakse:

1.  Države članice zagotovijo, da so prepovedane vsaj naslednje trgovinske prakse:

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kupec odpove naročila pokvarljivih živil v tako kratkem roku, da za dobavitelja ni mogoče razumno pričakovati, da bo našel nadomesten način za trženje ali uporabo navedenih živil;

(b)  kupec enostransko odpove naročila pokvarljivih kmetijskih ali živilskih proizvodov v tako kratkem roku, da za dobavitelja ni mogoče razumno pričakovati, da bo našel nadomesten način za trženje ali uporabo navedenih živil;

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  kupec enostransko ali retroaktivno spremeni pogoje sporazuma o dobavi glede pogostosti, rokov ali obsega dobave ali dostave, standardov kakovosti ali cen živil;

(c)  kupec enostransko in retroaktivno spremeni pogoje sporazuma o dobavi glede pogostosti, rokov ali obsega dobave ali dostave, standardov kakovosti, cen ali plačilnih pogojev kmetijskih ali živilskih proizvodov;

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  dobavitelj plača živila, zavržena v prostorih kupca, kar ni posledica malomarnosti ali napake dobavitelja.

(d)  dobavitelj plača kmetijske ali živilske proizvode, zavržene, ko je proizvod že v lasti kupca, kar ni posledica malomarnosti ali napake dobavitelja;

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  kupec tretjim osebam razkrije ali drugače namerno ali iz malomarnosti zlorabi zaupne informacije, ki mu jih je zaupal dobavitelj, kot so vsebina pogodbe o dobavi ali poslovne skrivnosti; to vključuje uporabo teh informacij s strani kupca za razvoj lastnega konkurenčnega izdelka;

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  kupec uvaja ali poskuša neupravičeno ali nesorazmerno prenesti svoje gospodarsko tveganje na dobavitelja.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da so prepovedane naslednje trgovinske prakse, če niso jasno in nedvoumno dogovorjene ob sklenitvi sporazuma o dobavi:

2.  Države članice zagotovijo, da so prepovedane naslednje trgovinske prakse, če se o njih pogodbene stranke niso jasno, nedvoumno in lahko razumljivo dogovorile ob sklenitvi sporazuma o dobavi ali če so posledica gospodarske odvisnosti dobavitelja od kupca, ki je kupcu omogočila, da je določil te pogoje:

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kupec dobavitelju zaračuna plačilo kot pogoj za skladiščenje, razstavljanje ali uvrstitev dobaviteljevih živil v ponudbo;

(b)  kupec dobavitelju zaračuna plačilo kot pogoj za skladiščenje, razstavljanje ali uvrstitev dobaviteljevih kmetijskih ali živilskih proizvodov v ponudbo;

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  nadaljnja prodaja kmetijskih ali živilskih proizvodov z izgubo, razen kadar gre za proizvode, katerih rok uporabnosti se izteče dva dneva po datumu prodaje.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Pogodbena razmerja

 

Dobavitelj lahko zahteva, da vsa dobava blaga ali storitev poteka na podlagi pisnega sporazuma o dobavi, ki je napisan v jasnem in nedvoumnem jeziku ter vsebuje vse upoštevne vidike trgovinskega dogovora in določa vsaj naslednje pogoje:

(

(a) pogodbene stranke;

 

(b) predmet pogodbe;

 

(c) količino, ceno in kakovost zagotovljenih proizvodov ali storitev;

 

(d) plačilo;

 

(e) kazni v primeru neizvrševanja pogodbe;

 

(f) trajanje in, kadar je to ustrezno, podaljšanje pogodbe;

(g) razloge za prenehanje, vključno z razumnim odpovednim rokom;

 

(h) veljavno zakonodajo.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice Komisijo obvestijo o imenovanem izvršilnem organu.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Dobavitelj pošlje pritožbo izvršilnemu organu v državi članici, v kateri ima sedež kupec, za katerega se domneva, da je uporabil nepošteno trgovinsko prakso.

1.  Dobavitelj lahko pred vložitvijo pritožbe uporabi obstoječe storitve mediacije, kadar so na voljo. Če to ni primerno ali se s tem težava ne rešuje, dobavitelj pošlje pritožbo izvršilnemu organu v državi članici, v kateri ima sedež kupec, za katerega se domneva, da je uporabil prepovedano trgovinsko prakso, ali izvršilni organ v državi članici, v kateri ima sedež dobavitelj. Izvršilni organ v zadnjenavedenem primeru pritožbo posreduje izvršilnemu organu v državi članici, v kateri ima sedež kupec, za katerega se domneva, da je uporabil prepovedano trgovinsko prakso.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev, katerih člani ali člani njihovih članov menijo, da so bili žrtev prepovedane trgovinske prakse, imajo pravico vložiti pritožbo.

2.  Dobavitelj, organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij dobaviteljev ali proizvajalcev v smislu Uredbe (EU) št. 1308/2013 in strokovne kmetijske organizacije, katerih člani ali člani njihovih članov menijo, da so bili žrtev prepovedane trgovinske prakse, neprofitne nevladne organizacije in organizacije civilne družbe ter organizacije, ki sodelujejo s proizvajalci ali imajo dokazano strokovno znanje na področju trgovinskih praks v verigah preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, imajo pravico vložiti pritožbo v imenu članov organizacije ali združenja in biti ustrezno vključeni v postopke, z namenom ugotavljanja kršitve in v skladu z določbami člena 6.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvršilni organ na zahtevo pritožnika zagotovi zaupnost identitete pritožnika in katerih koli drugih informacij, v zvezi s katerimi pritožnik meni, da bi njihovo razkritje škodovalo njegovim interesom. Pritožnik take informacije opredeli v morebitni zahtevi za zaupnost.

3.  Izvršilni organ na zahtevo pritožnika zagotovi anonimnost ali zaupnost identitete pritožnika in katerih koli drugih informacij, v zvezi s katerimi pritožnik meni, da bi njihovo razkritje škodovalo njegovim interesom. Pritožnik take informacije opredeli v morebitni zahtevi za anonimnost ali zaupnost. Organ zagotovi anonimnost ali zaupnost postopka v korist toženca. To ne posega v procesne pravice toženca.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Kadar izvršilni organ meni, da obstaja zadostna podlaga za ukrepanje na podlagi pritožbe, preiskavo izvede v največ šestih mesecih. V zapletenih in ustrezno utemeljenih primerih je mogoče to obdobje podaljšati za največ šest mesecev. Izvršilni organ obvesti pritožnika o tem podaljšanju in razlogih za to.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Mediacija ali mehanizem alternativnega reševanja sporov

 

1.  Države članice lahko v primeru spora med dobaviteljem in kupcem zaradi nepoštene trgovinske prakse brez poseganja v pooblastila in obveznosti izvršilnega organa iz člena 6 spodbujajo uporabo mediacije ali mehanizma alternativnega reševanja sporov.

 

2.  Uporaba mediacije ali mehanizma alternativnega reševanja sporov ne posega v pravico dobavitelja, da vloži pritožbo, kot je določeno v členu 5.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da je izvršilni organ ustrezno opremljen in mu podelijo naslednja pooblastila:

Države članice zagotovijo, da ima imenovani izvršilni organ potrebne vire, vključno z ustreznimi proračunskimi in strokovnimi viri, za izpolnjevanje svojih obveznosti, in mu podelijo naslednja pooblastila:

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  da izvaja nenapovedane inšpekcijske preglede na kraju samem v okviru svojih preiskav;

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  da sprejme odločitev o ugotovitvi kršitve prepovedi iz člena 3 in od kupca zahteva, naj preneha prepovedano trgovinsko prakso. Organ se lahko vzdrži sprejetja kakršne koli take odločitve, če bi se s tako odločitvijo lahko razkrile identiteta pritožnika ali katere koli druge informacije, v zvezi s katerimi pritožnik meni, da bi njihovo razkritje škodovalo njegovim interesom, če je pritožnik take informacije opredelil v skladu s členom 5(3);

(c)  da v okviru veljavne nacionalne zakonodaje sprejme odločitev o ugotovitvi kršitve prepovedi iz člena 3 in od kupca zahteva, naj preneha prepovedano trgovinsko prakso. Organ se lahko vzdrži sprejetja kakršne koli take odločitve, če bi se s tako odločitvijo lahko razkrile identiteta pritožnika ali katere koli druge informacije, v zvezi s katerimi pritožnik meni, da bi njihovo razkritje škodovalo njegovim interesom, če je pritožnik take informacije opredelil v skladu s členom 5(3);

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  da storilcu kršitve naloži denarno kazen. Kazen je učinkovita, sorazmerna in odvračilna glede na naravo, trajanje in resnost kršitve;

(d)  da storilcu kršitve naloži kazni, ki vključujejo denarne kazni ali druge odvračilne sankcije, v skladu z nacionalno zakonodajo. Kazni so učinkovite, sorazmerne povzročeni škodi in odvračilne glede na naravo, trajanje in resnost kršitve.

 

Večkratne kršitve istega udeleženca izvršilni organ upošteva pri določanju sankcije;

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da izvršilni organi učinkovito sodelujejo drug z drugim in si medsebojno pomagajo pri preiskavah s čezmejno razsežnostjo.

1.  Države članice zagotovijo, da izvršilni organi učinkovito sodelujejo drug z drugim in si medsebojno pomagajo pri preiskavah s čezmejno razsežnostjo v okviru mreže Unije za izvrševanje.

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izvršilni organi se sestanejo enkrat letno, da bi razpravljali o uporabi te direktive na podlagi letnih poročil iz člena 9(1) in dobrih praks na področjih, na katera se nanaša. Komisija pomaga pri organizaciji navedenih sestankov.

2.  Izvršilni organi se sestanejo enkrat letno, da bi razpravljali o uporabi te direktive v okviru mreže Unije za izvrševanje. Komisija pomaga pri organizaciji navedenih sestankov.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Sestava in naloge mreže Unije za izvrševanje

 

1.  Mreža Unije za izvrševanje (v nadaljnjem besedilu: mreža) je sestavljena iz enega predstavnika vsakega organa za izvrševanje, dveh predstavnikov Komisije in njihovih namestnikov.

 

Mreža se sestaja redno in po potrebi na ustrezno utemeljeno zahtevo Komisije ali države članice.

 

Mreža v razpravo o uporabi te direktive vključi vse ustrezne deležnike, da bi spodbudili dialog in omogočili izmenjavo dobrih praks ter podprli skupen pristop.

 

2  Mreža izvaja naslednje naloge:

 

(a)  razpravljanje o uporabi te direktive na podlagi letnih poročil iz člena 9(1);

 

(b)  omogočanje izmenjave informacij o pomembnih temah, med drugim o rezultatih preiskav iz točke (a) člena 6(1) in novih primerih nepoštenih trgovinskih praks;

 

(c)  usklajevanje in omogočanje izmenjave informacij in primerov dobre prakse v zvezi z nacionalno zakonodajo držav članic ter izkušnjami z izvrševanjem na usklajen in sistematičen način, da bi se izboljšalo skupno dojemanje tega, katere konkretne vrste poslovnih praks bi bilo treba obravnavati kot nepoštene trgovinske prakse, in da bi se zagotovila boljša obravnava morebitnih čezmejnih nepoštenih trgovinskih praks;

 

(d)  obravnavanje in analiziranje novih oblik nepoštenih trgovinskih praks;

 

(e)  preučevanje vseh vprašanj v zvezi z uporabo te direktive ter sprejemanje smernic in priporočil, da bi se spodbudila njena dosledna uporaba, vključno z oblikovanjem skupne metodologije za opredelitev in določanje kazni.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko določijo pravila za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam, ki presegajo pravila iz členov 3, 5, 6 in 7, če so taka nacionalna pravila združljiva s pravili o delovanju notranjega trga.

Države članice lahko določijo pravila za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam, ki presegajo pravila iz členov 1, 3, 5, 6 in 7, če so taka nacionalna pravila združljiva s pravili o delovanju notranjega trga, vključno s prostim pretokom blaga in storitev ter pravico do ustanavljanja, nediskriminacije in dostopa do nepristranskega in neodvisnega sodnega nadzora.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija je o kakršnih koli novih nacionalnih pravilih, ki presegajo določbe te direktive, obveščena tri mesece pred njihovo uporabo do obravnave s strani Komisije v skladu s postopkom iz členov 5 in 6 Direktive (EU) 2015/1535.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Organi držav članic razpravljajo z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi, vključno z organizacijami potrošnikov, o delovanju verige preskrbe v njihovih državah članicah in učinkovitosti njihovih ukrepov pri doseganju ciljev te direktive.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija ne prej kot tri leta po datumu začetka uporabe te direktive opravi oceno te direktive ter Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o glavnih ugotovitvah.

1.  Komisija najpozneje tri leta po datumu začetka uporabe te direktive opravi oceno te direktive ter Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o glavnih ugotovitvah. V okviru te ocene se preuči potreba po pregledu te direktive, zlasti glede tega, ali je treba vključiti nove oblike nepoštenih trgovinskih praks.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano

Referenčni dokumenti

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

2.5.2018

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

5.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Marc Tarabella

23.4.2018

Obravnava v odboru

11.7.2018

3.9.2018

 

 

Datum sprejetja

24.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

6

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Igor Šoltes, Ivan Štefanec

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eric Andrieu, Philippe Loiseau

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

21

+

ECR

Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Eric Andrieu, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

6

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Anneleen Van Bossuyt

PPE

Carlos Coelho, Andreas Schwab

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za razvoj (26.9.2018)

za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Pripravljavka mnenja: Linda McAvan

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za razvoj pozdravlja direktivo o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano, ki jo predlaga Komisija. Nepoštene trgovinske prakse v evropski verigi preskrbe s hrano prispevajo k dohodkovni negotovosti, živilskim odpadkom, nižjim prehranskim standardom in sodobnemu suženjstvu, tako v EU kot zunaj njenih meja. Ta direktiva pomeni dragoceno priložnost za obravnavanje nepoštenih trgovinskih praks v vsej EU in za zagotovitev, da verige preskrbe s hrano delujejo za vse ljudi.

Odbor za razvoj zlasti pozdravlja dejstvo, da se direktiva uporablja za dobavitelje, ne glede na to, ali imajo sedež v EU ali zunaj nje. Dobavitelji v verigi preskrbe s hrano v EU, ki imajo sedež v državi zunaj EU, imajo lahko omejen dostop do informacij, slabše pravno znanje in manj sredstev, zaradi česar so še posebej dovzetni za nepoštene trgovinske prakse. Premostitev tega neravnovesja je ključna za dejansko vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev, ki bodo koristili tako proizvajalcem iz EU kot tistim zunaj EU, saj bodo preprečili nelojalno nižanje prodajnih cen in zagotovili ustrezen dohodek za kmete po vsem svetu.

Evropska unija se je v svojih pogodbah zavezala prispevati k trajnostnemu razvoju in ciljem trajnostnega razvoja. Če bi evropski kupci kakor koli sprejemali nepoštene trgovinske prakse, ki prizadenejo proizvajalce zunaj EU, bi bilo to v nasprotju z zavezanostjo Unije k skladnosti politik za razvoj in bi ogrožalo cilje politike EU v njenih partnerskih državah.

Direktiva vključuje kmete zunaj EU, kar je v celoti podprto z argumenti iz ocene učinka Komisije, saj je v oddelku 6.3.3 navedeno, da bi, če jih ne bi zajeli, lahko prišlo do izkrivljanja konkurence in preusmeritve trgovine, kupci pa bi bili spodbujeni h kupovanju pri tujih dobaviteljih, ki jih ne bi ščitila pravila glede nepoštenih trgovinskih praks. Tudi dobaviteljem iz EU je torej v interesu, da se direktiva uporablja enotno za vse dobavitelje. V navedeni oceni učinka Komisija tudi opozarja, da bi ob neupoštevanju mednarodne razsežnosti verig preskrbe s hrano lahko omenjene prakse ostale zunaj dosega izvršilnih organov. Dodaja še, da je tudi z vidika diskriminacije bolje zajeti dobavitelje iz tretjih držav. Na podlagi tega je namen spodnjih predlogov sprememb zagotoviti, da se jasna pravila uporabljajo tako za kmete iz EU kot za tiste zunaj EU.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  V verigi preskrbe s hrano so na stopnjah proizvodnje, predelave, trženja, distribucije in maloprodaje živil dejavni različni udeleženci. Veriga je zdaleč najpomembnejši kanal, po katerem živila pridejo od „vil do vilic“. Navedeni udeleženci trgujejo z živili, tj. s primarnimi kmetijskimi proizvodi, vključno z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva, kot so našteti v Prilogi I k Pogodbi, za prehranske namene in drugimi živili, ki niso našteti v navedeni prilogi, vendar so predelani iz kmetijskih proizvodov za prehranske namene.

(3)  V verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi so na stopnjah proizvodnje, predelave, uvoza, izvoza, trženja, distribucije, maloprodaje in prodaje končnemu potrošniku agroživilskih proizvodov dejavni različni udeleženci. Veriga je zdaleč najpomembnejši kanal, po katerem agroživilski proizvodi pridejo od „vil do vilic“. Navedeni udeleženci trgujejo s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, tj. s primarnimi kmetijskimi proizvodi, vključno z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva, kot so našteti v Prilogi I k Pogodbi, za prehranske namene in drugimi živilskimi proizvodi, ki niso našteti v navedeni prilogi, vendar so predelani iz kmetijskih proizvodov za prehranske namene.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Število in velikost udeležencev se razlikujeta na različnih stopnjah verige preskrbe s hrano. Razlike v pogajalski moči so povezane z različnimi ravnmi koncentracije udeležencev in lahko omogočijo nepošteno uveljavljanje pogajalske moči z uporabo nepoštenih trgovinskih praks. Nepoštene trgovinske prakse so še posebno škodljive za male in srednje udeležence v verigi preskrbe s hrano. Kmetijski proizvajalci, ki dobavljajo primarne kmetijske proizvode, so večinoma mali in srednji.

(5)  Število in velikost udeležencev se razlikujeta na različnih stopnjah verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Razlike v pogajalski moči so povezane z različnimi ravnmi koncentracije udeležencev in lahko omogočijo nepošteno uveljavljanje pogajalske moči z uporabo nepoštenih trgovinskih praks. Nepoštene trgovinske prakse so še posebno škodljive za male in srednje udeležence v verigi preskrbe s hrano, tako v Uniji kot zunaj nje. Kmetijski proizvajalci, ki dobavljajo primarne kmetijske proizvode, so pogosto mali in srednji akterji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi.

Obrazložitev

Nepoštene trgovinske prakse, ki jih uvedejo najvplivnejši akterji v verigi preskrbe s hrano, neposredno ali posredno prizadenejo male proizvajalce živilskih proizvodov in delavce v državah v razvoju.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  V Uniji bi bilo treba uvesti minimalni standard zaščite pred očitno nepoštenimi trgovinskimi praksami, da se zmanjša pojavljanje takih praks in prispeva k zagotovitvi primerne življenjske ravni za kmetijske proizvajalce. Ta bi moral koristiti vsem kmetijskim proizvajalcem ali vsaki fizični ali pravni osebi, ki dobavlja živila, vključno z organizacijami proizvajalcev in združenji organizacij proizvajalcev, pod pogojem, da vse te osebe ustrezajo opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij iz Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES12. Navedeni mikro, mali ali srednji dobavitelji so še posebno dovzetni za nepoštene trgovinske prakse in najmanj sposobni, da jih prestanejo brez negativnih učinkov na svojo ekonomsko uspešnost. Ker se finančni pritisk na mala in srednja podjetja, ki ga povzročajo nepoštene trgovinske prakse, pogosto prenaša po verigi in doseže kmetijske proizvajalce, bi morali biti s pravili o nepoštenih trgovinskih praksah zaščiteni tudi mali in srednji vmesni dobavitelji na stopnjah, ki so za primarno proizvodnjo. Z zaščito vmesnih dobaviteljev bi se morale preprečiti tudi nenamerne posledice (zlasti v smislu neupravičenega zviševanja cen) preusmeritve trgovine stran od kmetijskih proizvajalcev in njihovih združenj, ki proizvajajo predelane proizvode, na nezaščitene dobavitelje.

(7)  V Uniji bi bilo treba uvesti minimalni standard zaščite pred nepoštenimi trgovinskimi praksami, da se zmanjša pojavljanje takih praks, s tem pa prispeva k zagotovitvi primerne življenjske ravni za kmetijske proizvajalce znotraj in zunaj Unije, preprečijo nevarne in netrajnostne prakse, negotovi delovni pogoji ter zmanjšajo tveganja v zvezi z varnostjo hrane in živilski odpadki vzdolž verige preskrbe s hrano. Ta bi moral koristiti vsem kmetijskim proizvajalcem ali vsaki fizični ali pravni osebi, ki dobavlja kmetijske in živilske proizvode, vključno z organizacijami proizvajalcev in združenji organizacij proizvajalcev, ne da bi povečal njihovo upravno breme. Mikro, mali ali srednji dobavitelji so še posebno dovzetni za nepoštene trgovinske prakse in najmanj sposobni, da jih prestanejo brez negativnih učinkov na svojo ekonomsko uspešnost. Ker se finančni pritisk na podjetja, ki ga povzročajo nepoštene trgovinske prakse, pogosto prenaša po verigi in doseže kmetijske proizvajalce, bi morali biti s pravili o nepoštenih trgovinskih praksah zaščiteni vmesni dobavitelji na stopnjah, ki so za primarno proizvodnjo. Z zaščito vmesnih dobaviteljev v Uniji in zunaj nje bi se morale preprečiti tudi nenamerne posledice (zlasti v smislu neupravičenega zviševanja cen) preusmeritve trgovine stran od kmetijskih proizvajalcev in njihovih združenj, ki proizvajajo predelane proizvode, na nezaščitene dobavitelje.

__________________

 

1212 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

 

Obrazložitev

Nepoštene trgovinske prakse povzročajo živilske odpadke, nevarne in netrajnostne prakse in negotove delovne pogoje ter ogrožajo prihodek malih proizvajalcev živil in delavcev v celotni verigi preskrbe s hrano, tako v Evropski uniji kot po svetu. Ker je treba zaščito razširiti na akterje v nadaljnji verigi, se lahko razširi na dobavitelje na splošno.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Dobavitelji s sedežem zunaj Unije bi morali imeti možnost, da se pri prodaji živil kupcem s sedežem v Uniji oprejo na minimalni standard Unije, da bi se izognili nenamernim učinkom izkrivljanja zaradi zaščite dobaviteljev v Uniji.

(8)  Da bi EU izpolnila svojo obveznost iz Pogodbe glede skladnosti politik za razvoj in obveznosti v skladu s cilji trajnostnega razvoja, bi morali imeti dobavitelji s sedežem zunaj Unije možnost, da se pri prodaji kmetijskih in živilskih proizvodov kupcem, ki tržijo in dajejo te proizvode na trg EU, oprejo na minimalni standard Unije, da bi se izognili nenamernim učinkom izkrivljanja zaradi zaščite dobaviteljev v Uniji.

Obrazložitev

Vse manjši del prihodkov za male proizvajalce živilskih proizvodov in delavce v državah v razvoju ter delovni pogoji, s katerimi se soočajo zaradi nepoštenih trgovinskih praks, ogrožajo razvojno politiko Unije in njene cilje v skladu z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Neravnovesje moči v dobavni verigi in nepravične trgovinske prakse supermarketov imajo visoko ceno, saj ustvarjajo in povečujejo znatne negativne družbene in okoljske učinke v večini revnih držav, ki pa so kmetijski proizvajalci, vključno z odrekanjem osnovnih človekovih pravic, diskriminacijo na podlagi spola, zaslužkom, ki ne zadostuje za preživetje, in dolgim delovnim časom.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  S pritožbami, ki jih vložijo organizacije ali združenja takih organizacij, se lahko zaščiti identiteta posameznih članov organizacije, ki so mali in srednji dobavitelji ter menijo, da so bili izpostavljeni nepoštenim trgovinskim praksam. Izvršilni organi držav članic bi torej morali imeti možnost sprejeti in obravnavati pritožbe takih subjektov, ob tem pa zaščititi procesne pravice toženca.

(14)  S pritožbami, ki jih vložijo organizacije proizvajalcev ali združenja takih organizacij in organizacije, ki sodelujejo s proizvajalci ali imajo dokazano strokovno znanje na področju trgovinskih praks v verigah preskrbe s hrano, vključno z nevladnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe ali drugih zainteresiranih skupin, se lahko zaščiti identiteta posameznih članov organizacije, ki so mali in srednji dobavitelji ter menijo, da so bili izpostavljeni nepoštenim trgovinskim praksam. Izvršilni organi držav članic bi torej morali imeti možnost sprejeti in obravnavati pritožbe takih subjektov, ob tem pa zaščititi procesne pravice toženca.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je razširiti pravico predstavniških združenj, da bodo lahko vložila pritožbo v imenu enega ali več svojih članov, saj večina posameznih dobaviteljev nima sredstev, da bi samostojno sprožili postopek.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta direktiva se uporablja za nekatere nepoštene trgovinske prakse, ki se pojavljajo pri prodaji živil s strani dobavitelja, ki je malo in srednje podjetje, kupcu, ki ni malo in srednje podjetje.

2.  Ta direktiva se uporablja za nekatere nepoštene trgovinske prakse, ki se pojavljajo pri prodaji kmetijskih in živilskih proizvodov s strani dobavitelja kupcu, vključno s posli med organizacijami proizvajalcev ali zadrugami in njihovimi člani.

Obrazložitev

Razširitev področja uporabe na vse kupce je bistvena, da bi preprečili širjenje nepoštenih trgovinskih praks vzdolž verige preskrbe brez dostopa prizadetih proizvajalcev in dobaviteljev do pritožbenih mehanizmov (t. i. verižni učinek). Vključitev odnosov med zadrugami in njihovimi člani je potrebna zlasti v sektorju mleka, kjer so zadruge pogosto pridobile precejšnjo pogajalsko moč v primerjavi s svojimi člani.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „kupec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki kupuje živila v trgovinske namene. Izraz „kupec“ lahko vključuje skupino takih fizičnih in pravnih oseb;

(a)  „kupec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ne glede na njegov oziroma njen sedež, ki kupuje kmetijske ali živilske proizvode v trgovinske namene za dajanje na trg EU. Izraz „kupec“ lahko vključuje skupino takih fizičnih in pravnih oseb;

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  „nepoštene trgovinske prakse“ pomenijo prakse, ki močno odstopajo od dobrega in poštenega poslovnega ravnanja, so v nasprotju z dobro vero in poštenim poslovanjem ter jih kupec enostransko naloži dobavitelju, ali prakse, ki nalagajo ali poskušajo naložiti neupravičen in nesorazmeren prenos ekonomskega tveganja s kupca na dobavitelja; ali znatno neravnotežje med pravicami in obveznostmi dobavitelja v poslovnem razmerju pred sklenitvijo pogodbe, med trajanjem pogodbenega razmerja ali po njegovem prenehanju;

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  „sporazum o dobavi“ je pisni sporazum med dobaviteljem in kupcem, ki jasno in pregledno obravnava ustrezne elemente poslovnega sporazuma, vključno z imeni strank, njunimi pravicami in obveznostmi, ceno, trajanjem, pogoji dostave, plačilnimi pogoji ter kavzo, izvajanjem pogodbe in posledicami njene prekinitve.

Obrazložitev

Ta opredelitev je namenjena razvoju in spremljanju drugih elementov, predlaganih v direktivi. Za zagotovitev preglednosti je potrebna pisna pogodba, ki omogoča spremljanje in reševanje izkoriščevalskih praks, ki so regulirane in prepovedane v sami direktivi.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da so prepovedane naslednje trgovinske prakse:

1.  Države članice zagotovijo, da so prepovedane vse nepoštene trgovinske prakse, vključno vsaj z naslednjimi trgovinskimi praksami:

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kupec odpove naročila pokvarljivih živil v tako kratkem roku, da za dobavitelja ni mogoče razumno pričakovati, da bo našel nadomesten način za trženje ali uporabo navedenih živil;

(b)  kupec odpove naročila pokvarljivih živil v tako kratkem roku, da za dobavitelja ni mogoče razumno pričakovati, da bo našel nadomesten način za trženje ali uporabo navedenih živil po isti vrednosti;

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  kupec se poslužuje obratnih elektronskih dražb ali dvostopenjskih dražb za znižanje cen; te niso zakonsko urejene in ne zagotavljajo preglednosti pogajanj, oblikovanja cen in ponudnikov pri nakupu kmetijskih in agroživilskih proizvodov potrjene kakovosti in porekla EU ter necertificiranih proizvodov;

Obrazložitev

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  kupec enostransko ali retroaktivno spremeni pogoje sporazuma o dobavi glede pogostosti, rokov ali obsega dobave ali dostave, standardov kakovosti ali cen živil;

(c)  kupec enostransko spremeni pogoje sporazuma o dobavi glede pogostosti, rokov ali obsega dobave ali dostave, standardov kakovosti ali cen živil ali plačilnih pogojev;

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  dobavitelj plača živila, zavržena v prostorih kupca, kar ni posledica malomarnosti ali napake dobavitelja.

(d)  dobavitelj plača živila, zavržena, ko so že v lasti kupca, pa to ni posledica malomarnosti ali napake dobavitelja.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  kupec prodaja agroživilski proizvod po ceni, ki je nižja od nakupne cene, da bi spodbudil prodajo drugih proizvodov („akcijski izdelek“);

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  kupec nedosledno trdi, da proizvodi ne izpolnjujejo specifikacij glede videza, da bi razveljavil ali omejil pogoje iz sporazuma o dobavi;

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dc)  kupec uporablja pretirano stroga merila glede minimalnega roka trajanja proizvodov ob prejemu, da bi zavrnil predhodno dogovorjeno naročilo ali zavrnil naročilo, ki zaradi razlogov, ki niso povezani z dobaviteljem, ni bilo obdelano dovolj hitro;

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dd)  kupec zahteva, da dobavitelji krijejo finančne stroške netočne napovedi, ki jo zagotovi kupec, da bi dobavitelj svojo proizvodnjo načrtoval v skladu z napovedanimi naročili;

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Dobavitelj pošlje pritožbo izvršilnemu organu v državi članici, v kateri ima sedež kupec, za katerega se domneva, da je uporabil nepošteno trgovinsko prakso.

1.  Dobavitelj pošlje pritožbo izvršilnemu organu v državi članici, v kateri ima sedež kupec, za katerega se domneva, da je uporabil nepošteno trgovinsko prakso, ne da bi pri tem nosil ustrezne upravne in postopkovne stroške.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Dobavitelj, ki ima sedež zunaj EU, naslovi pritožbo na izvršilni organ v kateri koli državi članici. Ko izvršilni organ prejme pritožbo, jo posreduje izvršilnemu organu (če gre za drug organ) v državi članici, v kateri ima sedež kupec, za katerega se domneva, da je uporabil nepošteno trgovinsko prakso.

Obrazložitev

Direktiva se uporablja tudi za dobavitelje zunaj EU, zato jim ta predlog spremembe zagotavlja mehanizem za vložitev pritožbe. To je bistveno, da se prepreči diskriminacija med dobavitelji v EU in zunaj nje ter preprečita izkrivljanje konkurence in preusmeritev trgovine. To je pomemben prispevek k izpolnjevanju obveznosti iz Pogodbe glede skladnosti politik za razvoj in zaveze EU v skladu s cilji trajnostnega razvoja.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Kadar ima kupec sedež zunaj Unije, dobavitelj naslovi pritožbo na izvršilni organ v državi članici, v kateri ima sam sedež. Kadar ima dobavitelj sedež zunaj Unije, lahko pritožbo naslovi na kateri koli imenovani izvršilni organ.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev, katerih člani ali člani njihovih članov menijo, da so bili žrtev prepovedane trgovinske prakse, imajo pravico vložiti pritožbo.

2.  Organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev v Uniji ali zunaj nje, katerih člani ali člani njihovih članov menijo, da so bili žrtev prepovedane trgovinske prakse, in organizacije, ki sodelujejo s proizvajalci ali imajo dokazano strokovno znanje na področju trgovinskih praks v verigah preskrbe s hrano, vključno z nevladnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe ali drugimi organizacijami, ki delujejo v imenu proizvajalcev ali drugih zainteresiranih strani, imajo pravico vložiti pritožbo.

Obrazložitev

Da bi premagali dejavnik strahu in zagotovili učinkovit dostop za ranljive akterje, je treba pravico do vložitve pritožbe nujno razširiti na organizacije, ki si prizadevajo spodbujati poštenost v verigah preskrbe in podpirajo ranljive akterje, kot so mali proizvajalci živil in ženske. To zlasti velja v državah z nizko stopnjo upravljanja in visoko stopnjo neenakosti.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4a.  Komisija pripravi večjezični vodnik, ki bo na voljo na njenem spletišču ter v katerem se pojasni, kako napisati pritožbo in katere vrste informacij je treba predložiti ustreznim izvršilnim organom v Uniji, da se ti lahko odločijo, ali lahko začnejo formalno preiskavo.

Obrazložitev

Mala in srednja podjetja pogosto nimajo potrebnega strokovnega znanja za zaščito svojih pravic. To še zlasti velja za mala in srednja podjetja v državah v razvoju. Nasveti in podpora Komisije so tako zanje nepogrešljivi, da lahko zaščitijo in uveljavljajo svoje pravice.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za določanje meril in skupne metodologije, ki jih izvršilni organi uporabljajo pri določanju zneska denarnih kazni, ob upoštevanju vsaj naslednjih elementov: prometa kršitelja, koristi, ki jih je kršitelj pridobil z nepošteno trgovinsko prakso, števila in statusa žrtev kršitve, ponavljajoče se uporabe nepoštenih trgovinskih praks s strani kupca.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija zagotovi, da bo GD AGRI na svojem spletišču vzpostavil namenski poštni predal za pomoč malim in srednjim podjetjem v Uniji in zunaj nje pri zaščiti in uveljavljanju pravic glede nepoštenih trgovinskih praks1a, in sicer z zagotavljanjem informacij o postopkih. Vse pomembne informacije so na voljo v vseh jezikih EU.

 

______________

 

1a http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3b.  Komisija in izvršilni organi držav članic ob tesnem medsebojnem sodelovanju uporabljajo določbe te direktive. Podrobnejše načine sodelovanja v okviru mreže, vključno z ureditvami za obveščanje, posvetovanje in dodeljevanje primerov čezmejnih nepoštenih trgovinskih praks, določi in spreminja Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami.

Obrazložitev

Usklajevanje na ravni EU je nujno za zagotovitev, da se nepoštene trgovinske prakse, v katere so vpleteni akterji iz več držav članic in akterji s sedežem zunaj EU, obravnavajo enako, ter da si izvršilni organi lahko izmenjujejo informacije, dodeljujejo primere čezmejnih nepoštenih trgovinskih praks in uskladijo svoj pristop. Poleg tega bi mreža predstavljala kontaktno točko za dobavitelje zunaj EU, ki niso prepričani, kateremu nacionalnemu izvršilnemu organu naj se pritožijo.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice do 15. marca vsako leto Komisiji pošljejo poročilo o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano. Poročilo vsebuje zlasti vse ustrezne podatke o uporabi in izvrševanju pravil na podlagi te direktive v zadevni državi članici v predhodnem letu.

1.  Države članice do 15. marca vsako leto Komisiji pošljejo poročilo o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano. Poročilo vsebuje zlasti vse ustrezne podatke o uporabi in izvrševanju pravil iz te direktive v zadevni državi članici v predhodnem letu, pri čemer se posebna pozornost nameni čezmejnim nepoštenim trgovinskim praksam ter njihovim neposrednim in posrednim vplivom na dobavitelje, tudi na tiste s sedežem zunaj Unije. Države članice poročajo tudi o prispevku izvajanja direktive k zmanjševanju živilskih odpadkov, povečanju varnosti hrane in spodbujanju trajnostnih praks v verigi preskrbe s hrano.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija ne prej kot tri leta po datumu začetka uporabe te direktive opravi oceno te direktive ter Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o glavnih ugotovitvah.

1.  Komisija v treh letih po datumu začetka uporabe te direktive opravi oceno te direktive ter Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o glavnih ugotovitvah. V poročilu se posebna pozornost nameni učinkovitosti direktive pri zaščiti najranljivejših akterjev pred nepoštenimi trgovinskimi praksami v celotni verigi preskrbe s hrano, tako v Uniji kot zunaj nje. Oceni se tudi prispevek direktive k zmanjševanju živilskih odpadkov, povečanju njene kakovosti in spodbujanju trajnostnih praks v verigi preskrbe s hrano. Obravnava se potreba po pregledu direktive, zlasti vključitvi novih oblik nepoštenih trgovinskih praks, ter po uporabi podatkov o vhodnih stroških in prenosu cen prek verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, da bi vzpostavili merila za določanje poštenih cen v okviru sporazuma o dobavi. Komisija lahko na podlagi tega poročila predstavi ustrezne zakonodajne predloge.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano

Referenčni dokumenti

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

13.9.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Linda McAvan

11.7.2018

Obravnava v odboru

29.8.2018

 

 

 

Datum sprejetja

24.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

11

1

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Adam Szejnfeld

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Andrea Bocskor

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

11

+

ALDE

Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

1

-

ECR

Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

5

0

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Željana Zovko

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (17.9.2018)

za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano

(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Pripravljavka mnenja: Pilar Ayuso

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Kmetje v Evropski uniji so najšibkejši člen v prehranski verigi, ker je njihova pogajalska moč omejena. Da bi izboljšali njihov položaj na trgu, so bile s skupno kmetijsko politiko (SKP) v zadnjih nekaj letih uvedene nekatere nove določbe, ki prek organizacij proizvajalcev spodbujajo večjo koncentracijo ponudbe.  

Kljub političnemu premiku na boljše so še vedno možne izboljšave zakonodaje, da pa bi našli pravo ravnotežje med različnimi akterji, bo treba storiti še marsikaj. Velika razdrobljenost agroživilske preskrbe, tržna usmerjenost podpornih orodij in vse večja nestanovitnost cen so dejavniki, zaradi katerih je bistveno zagotoviti enake konkurenčne pogoje za dobavitelje in kupce.  

Pomembno je poudariti, da lahko nepoštena praksa povzroči ekonomske izgube za kmete, kar izničuje nadomestila iz subvencij skupne kmetijske politike, ki se vse bolj pogojujejo z okoljsko trajnostjo. Obstajajo različne oblike nepoštene prakse, nekatere med njimi, na primer prodaja z izgubo, pa so zelo pogoste in njene žrtve se jim zaradi pravnih vrzeli in nezanesljivosti težko zoperstavljajo. 

Skrajni čas je, da se Evropska unija na to odzove in poskusi ustvariti pravni okvir, ki bi omogočal boljše ravnovesje v prehranski verigi. Zaradi nepoštene prakse se zmanjšuje dobičkonosnost številnih kmetijskih podjetij v Evropski uniji, države članice pa si pred tem ne morejo preprosto zatiskati oči. Tako imenovana pobuda za verigo preskrbe s hrano, ki je bila sprejeta pred nekaj leti, je prinesla pozitiven sklop načel dobre prakse, vendar žal ne zadostuje za učinkovit boj proti nepošteni praksi, če ne predvideva kazni za nespoštovanje pravil, prav tako pa ni možnosti za vložitev zaupnih pritožb. 

Evropski komisiji je treba izreči priznanje za prvi korak v to smer, s tem ko je vložila zakonodajo EU na tem področju in predlagala minimalne določbe za vse države članice. Spremeniti je treba le nekatere vidike predloga, da ne bi veljal zgolj za politično potezo.  

Paziti je treba predvsem, da pravno besedilo EU ne bi izničilo napredka, ki so ga nekatere države v boju proti nepošteni praksi že dosegle. Pomembna točka za pripravljavko mnenja je, da lahko nacionalne uprave presežejo minimalne zahteve, ki jih določa direktiva. Nekatere države so uvedle predpise, s katerimi so se bistveno izboljšali odnosi med vsemi akterji v vrednostni verigi. 

Samo področje uporabe predloga je preveč omejeno, saj zajema le zlorabe velikih kupcev v odnosu do malih in srednjih dobavnih podjetij. Pripravljavka mnenja je prepričana, da bi bilo treba pravno zaščito EU razširiti na celotni spekter nepoštenih situacij. 

Besedilo Komisije ne obravnava prodaje pod ceno, kar je glavni predmet pritožb kmetov nad arbitrarno prakso promocije pokvarljivih proizvodov, ki jo za privlačne akcije uporabljajo veliki kupci, da bi pritegnili stranke. 

Pripravljavka mnenje je globoko prepričana, da zakonodaja EU brez pisnih pogodb ne bi bila učinkovita. Čeprav zakonodaja o skupni kmetijski politiki ne določa obveznosti pisnih pogodb na ravni EU, bi morala nova direktiva odražati vsaj napredek v okviru skupne ureditve trga kmetijskih proizvodov, ki državam članicam omogoča uvedbo obveznega sklepanja pisnih pogodb na njihovem ozemlju. Pripravljavka mnenja spodbuja vse države članice, naj po zgledu nekaterih držav, kot je Španija, uvedejo obvezne pogodbe.  

Da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje v vsej Evropski uniji, bi morale imeti države članice enaka merila za izračun sankcij za nepošteno prakso, ne da bi s tem ogrožale nacionalne pristojnosti. Pripravljavka mnenja predlaga podobno formulacijo, kot se že uporablja v obstoječih zakonodajnih besedilih EU.   

Pomembna prvina, ki jo je treba v boju proti nepošteni trgovinski praksi upoštevati v zakonodaji EU, je tudi preglednost na trgu. Po zgledu že sprejetih nacionalnih določb pripravljavka mnenja predlaga, naj vse države članice uvedejo nacionalne službe za spremljanje tržnih cen in odkrivanje nepravilnosti v agroživilski verigi. To bi bilo za prihodnje revizije in izmenjavo nacionalnih podatkov zelo koristno orodje za oceno izvajanja zakonodaje. 

Bistvena prvina predloga Komisije je možnost varovanja zaupnosti proizvajalca, ki vloži pritožbo, saj omogoča, da se pritožbe vlagajo brez „dejavnika strahu“. Pripravljavka mnenja bi rada to v besedilu Komisije podkrepila, tako da bi bila pravica do zaupnosti samodejna. 

Poleg drugih večjih sprememb predloga Komisije bi pripravljavka mnenja tudi rada poudarila, da je treba na področje uporabe direktive vključiti kupce iz tretjih držav, ki kupujejo proizvode EU za prodajo na trgih držav članic. S tem bi preprečili, da bi se kupci izogibali določbam EU s preprosto preselitvijo sedeža zunaj EU.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  V verigi preskrbe s hrano so na stopnjah proizvodnje, predelave, trženja, distribucije in maloprodaje živil dejavni različni udeleženci. Veriga je zdaleč najpomembnejši kanal, po katerem živila pridejo od „vil do vilic“. Navedeni udeleženci trgujejo z živili, tj. s primarnimi kmetijskimi proizvodi, vključno z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva, kot so našteti v Prilogi I k Pogodbi, za prehranske namene in drugimi živili, ki niso našteti v navedeni prilogi, vendar so predelani iz kmetijskih proizvodov za prehranske namene.

(3)  V verigi preskrbe z agroživilskimi proizvodi so na stopnjah proizvodnje, predelave, trženja, distribucije in maloprodaje kmetijskih proizvodov ali živil dejavni različni udeleženci. Veriga je zdaleč najpomembnejši kanal za dobavo proizvodov. Navedeni udeleženci trgujejo s kmetijskimi ali živilskimi proizvodi, tj. s primarnimi kmetijskimi proizvodi, vključno z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva, kot so našteti v Prilogi I k Pogodbi, za prehranske namene in drugimi živili, ki niso našteti v navedeni prilogi, vendar so predelani iz kmetijskih proizvodov, da bi jih uporabili kot živilske in kmetijske proizvode.

 

(Sprememba „verige preskrbe s hrano“ v „agroživilsko preskrbovalno verigo“ velja za celotno besedilo. Če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Število in velikost udeležencev se razlikujeta na različnih stopnjah verige preskrbe s hrano. Razlike v pogajalski moči so povezane z različnimi ravnmi koncentracije udeležencev in lahko omogočijo nepošteno uveljavljanje pogajalske moči z uporabo nepoštenih trgovinskih praks. Nepoštene trgovinske prakse so še posebno škodljive za male in srednje udeležence v verigi preskrbe s hrano. Kmetijski proizvajalci, ki dobavljajo primarne kmetijske proizvode, so večinoma mali in srednji.

(5)  Število in velikost udeležencev se razlikujeta na različnih stopnjah agroživilske preskrbovalne verige. Razlike v pogajalski moči so povezane z različnimi ravnmi koncentracije udeležencev in lahko omogočijo nepošteno uveljavljanje pogajalske moči z uporabo nepoštenih trgovinskih praks. Nepoštene trgovinske prakse so še posebno škodljive za male in srednje udeležence in podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo v agroživilski preskrbovalni verigi, tako znotraj kot zunaj Unije. Nepoštena trgovinska praksa pa vpliva na vse udeležence, ne glede na njihovo ekonomsko velikost.

Obrazložitev

Za prvi del predloga spremembe glej obrazložitev k predlogu spremembe 7. Drugi del je podlaga za razširitev področja uporabe na vse udeležence, ne glede na ekonomsko velikost. Nepoštene trgovinske prakse, ki jih uvedejo najvplivnejši akterji v verigi preskrbe s hrano, neposredno ali posredno prizadenejo male proizvajalce živilskih proizvodov in delavce v državah v razvoju.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Kmetijski proizvajalci, ki dobavljajo primarne kmetijske proizvode, so večinoma mali in srednji. Vendar se omejeni niz meril za opredelitev malih in srednjih podjetij v kmetijski proizvodnji pogosto preseže, na primer pri zaposlovanju sezonskih delavcev. Zato je primerno razširiti področje uporabe direktive na podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo. Podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo so podjetja ali organizacije proizvajalcev, zadruge ali združenja organizacij proizvajalcev s srednje veliko strukturo in visokim kapitalskim količnikom, ki imajo do 3 000 zaposlenih. To so lahko tudi družinska podjetja. Mala in srednja podjetja ter podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo imajo majhno tržno moč v primerjavi z velikimi akterji v verigi preskrbe s kmetijskimi ali živilskimi proizvodi.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  V Uniji bi bilo treba uvesti minimalni standard zaščite pred očitno nepoštenimi trgovinskimi praksami, da se zmanjša pojavljanje takih praks in prispeva k zagotovitvi primerne življenjske ravni za kmetijske proizvajalce. Ta bi moral koristiti vsem kmetijskim proizvajalcem ali vsaki fizični ali pravni osebi, ki dobavlja živila, vključno z organizacijami proizvajalcev in združenji organizacij proizvajalcev, pod pogojem, da vse te osebe ustrezajo opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij iz Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Navedeni mikro, mali ali srednji dobavitelji so še posebno dovzetni za nepoštene trgovinske prakse in najmanj sposobni, da jih prestanejo brez negativnih učinkov na svojo ekonomsko uspešnost. Ker se finančni pritisk na mala in srednja podjetja, ki ga povzročajo nepoštene trgovinske prakse, pogosto prenaša po verigi in doseže kmetijske proizvajalce, bi morali biti s pravili o nepoštenih trgovinskih praksah zaščiteni tudi mali in srednji vmesni dobavitelji na stopnjah, ki so za primarno proizvodnjo. Z zaščito vmesnih dobaviteljev bi se morale preprečiti tudi nenamerne posledice (zlasti v smislu neupravičenega zviševanja cen) preusmeritve trgovine stran od kmetijskih proizvajalcev in njihovih združenj, ki proizvajajo predelane proizvode, na nezaščitene dobavitelje.

(7)  V Uniji bi bilo treba uvesti minimalni standard zaščite pred očitno nepoštenimi trgovinskimi praksami, da se zmanjša pojavljanje takih praks in prispeva k zagotovitvi primerne življenjske ravni za kmetijske proizvajalce. Ta bi moral koristiti vsem kmetijskim proizvajalcem ali vsaki fizični ali pravni osebi, ki dobavlja živila, vključno z organizacijami proizvajalcev in združenji organizacij proizvajalcev. Ker se finančni pritisk na podjetja, ki ga povzročajo nepoštene trgovinske prakse, pogosto prenaša po verigi in doseže kmetijske proizvajalce, bi morali biti s pravili o nepoštenih trgovinskih praksah zaščiteni vmesni dobavitelji na stopnjah, ki so za primarno proizvodnjo. Z zaščito vmesnih dobaviteljev bi se morale preprečiti tudi nenamerne posledice (zlasti v smislu neupravičenega zviševanja cen) preusmeritve trgovine stran od kmetijskih proizvajalcev in njihovih združenj, ki proizvajajo predelane proizvode, na nezaščitene dobavitelje.

__________________

 

12 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

 

Obrazložitev

Predlog spremembe je podlaga za razširitev področja uporabe na vse udeležence, ne glede na ekonomsko velikost.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Dobavitelji s sedežem zunaj Unije bi morali imeti možnost, da se pri prodaji živil kupcem s sedežem v Uniji oprejo na minimalni standard Unije, da bi se izognili nenamernim učinkom izkrivljanja zaradi zaščite dobaviteljev v Uniji.

(8)  Dobavitelji s sedežem zunaj Unije bi morali imeti možnost, da se pri prodaji živil kupcem s sedežem v Uniji oprejo na minimalni standard Unije, da bi se izognili nenamernim učinkom izkrivljanja zaradi zaščite dobaviteljev v Uniji. Politika Unije mora biti tudi usklajena z zavezami, ki jih ima Unija v skladu s cilji trajnostnega razvoja.

Obrazložitev

Vse manjši del prihodkov za male proizvajalce živilskih proizvodov in delavce v državah v razvoju ter delovni pogoji, s katerimi se soočajo zaradi nepoštenih trgovinskih praks, ogrožajo razvojno politiko Unije in njene cilje v skladu z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Ustrezna pravila bi se morala uporabljati za poslovno ravnanje večjih udeležencev v verigi preskrbe s hrano, tj. ki niso mali in srednji, saj imajo ti običajno močnejšo relativno pogajalsko moč pri trgovanju z malimi in srednje velikimi dobavitelji.

(9)  Ustrezna pravila bi se morala uporabljati za vse udeležence v agroživilski preskrbovalni verigi.

Obrazložitev

Predlog spremembe je podlaga za razširitev področja uporabe na vse udeležence, ne glede na ekonomsko velikost.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Ker večina držav članic že ima nacionalna pravila o nepoštenih trgovinskih praksah, čeprav se ta razhajajo, je primerno, da se za uvedbo minimalnega standarda zaščite na podlagi prava Unije uporabi direktiva. To bi moralo državam članicam omogočiti, da zadevna pravila vključijo v svoj nacionalni pravni red na tak način, da vzpostavijo kohezivno ureditev. Državam članicam ne bi smelo biti preprečeno, da na svojem ozemlju sprejmejo in uporabljajo strožje nacionalne zakone za zaščito malih in srednjih dobaviteljev ter kupcev pred nepoštenimi trgovinskimi praksami v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano, pri čemer pa bi morale upoštevati omejitve prava Unije, ki veljajo za delovanje notranjega trga.

(10)  Ker večina držav članic že ima nacionalna pravila o nepoštenih trgovinskih praksah, čeprav se ta razhajajo, je primerno, da se za uvedbo minimalnega standarda zaščite na podlagi prava Unije uporabi direktiva. To bi moralo državam članicam omogočiti, da zadevna pravila vključijo v svoj nacionalni pravni red na tak način, da vzpostavijo kohezivno ureditev. Državam članicam ne bi smelo biti preprečeno, da na svojem ozemlju sprejmejo in uporabljajo strožje nacionalne zakone za zaščito vseh dobaviteljev ter kupcev, ne glede na njihovo ekonomsko velikost, pred nepoštenimi trgovinskimi praksami v odnosih med podjetji v agroživilski preskrbovalni verigi, pri čemer pa bi morale upoštevati omejitve prava Unije, ki veljajo za delovanje notranjega trga.

Obrazložitev

Predlog spremembe je podlaga za razširitev področja uporabe na vse udeležence, ne glede na ekonomsko velikost.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Ker se lahko nepoštene trgovinske prakse pojavijo na kateri koli stopnji prodaje živila, tj. pred prodajnim poslom, med njim ali po njem, bi morale države članice zagotoviti, da se določbe te direktive za take prakse uporabljajo, kadar koli se pojavijo.

(11)  Ker se lahko nepoštene trgovinske prakse pojavijo na kateri koli stopnji prodaje kmetijskih in živilskih proizvodov, tj. pred prodajnim poslom, med njim ali po njem, ali kadar kupec zagotavlja storitve, povezane s postopkom prodaje, dobavitelju, bi morale države članice zagotoviti, da se določbe te direktive za take prakse uporabljajo, kadar koli se pojavijo.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pri odločanju, ali se posamezna trgovinska praksa šteje za nepošteno, je pomembno zmanjšati tveganje omejitve uporabe dogovorov med strankama, ki so pošteni in s katerimi se ustvarja učinkovitost. Zato je primerno razlikovati med praksami, ki so jasno in nedvoumno predvidene v pogodbah o dobavi med strankama, in praksami, ki se pojavijo po začetku posla, ne da bi se stranki o njih jasno in nedvoumno vnaprej dogovorili, tako da so prepovedane samo enostranske in retroaktivne spremembe zadevnih pogojev sporazuma o dobavi. Vendar pa se nekatere trgovinske prakse že po svoji naravi štejejo za nepoštene, zato ne bi smele biti predmet svobodne pogodbene odločitve strank, da odstopajo od njih.

(12)  Pri odločanju, ali se posamezna trgovinska praksa šteje za nepošteno, je pomembno zmanjšati tveganje omejitve uporabe dogovorov med strankama, ki so pošteni in s katerimi se ustvarja učinkovitost. Zato je primerno razlikovati med praksami, ki so jasno in nedvoumno predvidene v pogodbah o dobavi med strankama, in praksami, ki se pojavijo po začetku posla, ne da bi se stranki o njih jasno in nedvoumno vnaprej dogovorili, tako da so prepovedane samo enostranske in retroaktivne spremembe zadevnih pogojev sporazuma o dobavi. Vendar pa se nekatere trgovinske prakse že po svoji naravi štejejo za nepoštene, zato ne bi smele biti predmet svobodne pogodbene odločitve strank, da odstopajo od njih. Poleg tega dobavitelji pogodb o dobavi ne bi smeli sklepati pod prisilo.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Za zagotovitev učinkovitega izvrševanja prepovedi, določenih v tej direktivi, bi morale države članice imenovati organ, ki je pooblaščen za njihovo izvrševanje. Organ bi moral imeti možnost, da ukrepa bodisi na lastno pobudo bodisi na podlagi pritožb strank, prizadetih zaradi nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano. Kadar pritožnik zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi zaprosi, da njegova identiteta ostane zaupna, bi morali izvršilni organi držav članic tako prošnjo spoštovati.

(13)  Za zagotovitev učinkovitega izvrševanja prepovedi, določenih v tej direktivi, bi morale države članice imenovati organ, ki je pooblaščen za njihovo izvrševanje. Organ bi moral imeti možnost, da ukrepa bodisi na lastno pobudo bodisi na podlagi pritožb strank, prizadetih zaradi nepoštenih trgovinskih praks v agroživilski preskrbovalni verigi. Izvršilni organ države članice bi moral ob vložitvi pritožbe poskrbeti, da ostane identiteta pritožnika anonimna.

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja anonimnost pritožb.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Za učinkovito izvrševanje prepovedi nepoštenih trgovinskih praks bi morali imenovani izvršilni organi razpolagati z vsemi potrebnimi sredstvi, osebjem in strokovnim znanjem.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  S pritožbami, ki jih vložijo organizacije ali združenja takih organizacij, se lahko zaščiti identiteta posameznih članov organizacije, ki so mali in srednji dobavitelji ter menijo, da so bili izpostavljeni nepoštenim trgovinskim praksam. Izvršilni organi držav članic bi torej morali imeti možnost sprejeti in obravnavati pritožbe takih subjektov, ob tem pa zaščititi procesne pravice toženca.

(14)  S pritožbami, ki jih vložijo organizacije proizvajalcev ali združenja takih organizacij, se lahko zaščiti identiteta posameznih članov organizacije ali družinskih kmetij, ki so mali in srednji dobavitelji ter menijo, da so bili izpostavljeni nepoštenim trgovinskim praksam. Izvršilni organi držav članic bi torej morali imeti možnost sprejeti in obravnavati pritožbe takih subjektov, ob tem pa zaščititi procesne pravice toženca.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Izvršilni organi držav članic bi morali imeti potrebna pooblastila, ki jim omogočajo, da na podlagi zahtev za informacije učinkovito zberejo informacije o dejstvih. Pooblaščeni bi morali biti, da odredijo ustavitev prepovedane prakse, kjer je to ustrezno. Obstoj odvračilnega sredstva, kot sta pooblastilo za naložitev glob in objava rezultatov preiskave, lahko spodbudi spremembe v ravnanju in predpravdne rešitve med strankama, zato bi to moralo biti del pooblastil izvršilnih organov. Komisija in izvršilni organi držav članic bi morali tesno sodelovati, da zagotovijo skupen pristop v zvezi z uporabo pravil iz te direktive. Zlasti bi si morali izvršilni organi medsebojno pomagati, na primer z izmenjavo informacij in s pomočjo pri preiskavah s čezmejno razsežnostjo.

(15)  Izvršilni organi držav članic bi morali imeti potrebna pooblastila, ki jim omogočajo, da na podlagi zahtev za informacije učinkovito zberejo informacije o dejstvih. Za učinkovito izvrševanje te direktive bi morali imeti izvršilni organi pooblastilo, da prepovejo nepošteno trgovinsko prakso, naložijo globe in sankcije ter objavijo rezultate preiskave. To pooblastilo je lahko odvračilno sredstvo in lahko spodbudi spremembe v ravnanju in predpravdne rešitve med strankama, zato bi to moralo biti del pooblastil izvršilnih organov. Izvršilni organi bi morali upoštevati večkratne kršitve te direktive. Komisija in izvršilni organi držav članic bi morali tesno sodelovati, da zagotovijo skupen pristop v zvezi z uporabo pravil iz te direktive, zlasti na področju glob in sankcij. Zlasti bi si morali izvršilni organi medsebojno pomagati, na primer z izmenjavo informacij in s pomočjo pri preiskavah s čezmejno razsežnostjo.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Izvršilni organi bi morali z odvračilnimi in sorazmernimi kaznimi kaznovati tiste, ki kršijo pravila iz te direktive. Če poslovni subjekt pravila prekrši večkrat, bi bilo to treba upoštevati pri določanju kazni.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Komisija bi morala v interesu učinkovitega izvajanja politike v zvezi z nepoštenimi trgovinskimi praksami v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano pregledati uporabo te direktive ter predložiti poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Pri pregledu bi bilo treba posebno pozornost nameniti tudi vprašanju, ali bi bila poleg zaščite malih in srednjih dobaviteljev v prihodnosti upravičena tudi zaščita malih in srednjih kupcev živil v verigi preskrbe –

(19)  Komisija bi morala v interesu učinkovitega izvajanja politike v zvezi z nepoštenimi trgovinskimi praksami v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano pregledati uporabo te direktive ter predložiti poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Pri pregledu bi bilo treba posebno pozornost nameniti tudi morebitni razširitvi seznamov nepoštenih trgovinskih praks iz te direktive in vprašanju, ali bi bila poleg zaščite malih in srednjih dobaviteljev v prihodnosti upravičena tudi zaščita malih in srednjih kupcev živil v verigi preskrbe –

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta direktiva se uporablja za nekatere nepoštene trgovinske prakse, ki se pojavljajo pri prodaji živil s strani dobavitelja, ki je malo in srednje podjetje, kupcu, ki ni malo in srednje podjetje.

2.  Ta direktiva se uporablja za nekatere nepoštene trgovinske prakse, ki se pojavljajo pri prodaji živil s strani dobavitelja kupcu.

Obrazložitev

Pomembno je, da direktiva zajma vse izvajalce v verigi preskrbe s hrano, da bi preprečili nadaljevanje nepoštenih trgovinskih praks vzdolž dobavne verige in selitev sedežev podjetij, ki se želijo izogniti pravilom, ki prepovedujejo nepoštene trgovinske prakse. Sprememba malih in srednjih podjetij v vse izvajalce bi morala veljati v celotnem besedilu.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „kupec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki kupuje živila v trgovinske namene. Izraz „kupec“ lahko vključuje skupino takih fizičnih in pravnih oseb;

(a)  „kupec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ne glede na kraj sedeža, ki v Uniji s trgovanjem kupuje kmetijske proizvode in živila za predelavo, distribucijo ali maloprodajo in/ali zagotavlja storitve v zvezi s temi proizvodi; Izraz „kupec“ lahko vključuje skupino takih fizičnih in pravnih oseb;

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je vključiti v področje uporabe direktive udeležence, ki kupujejo in prodajajo proizvode na trgu EU, čeprav imajo sedež zunaj njenega območja. S tem bi preprečili, da bi se kupec izognil področju uporabe direktive zgolj s prenosom svojega sedeža zunaj EU.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „dobavitelj“ pomeni vsakega kmetijskega proizvajalca ali vsako fizično ali pravno osebo, ki prodaja živila, ne glede na njegov oziroma njen sedež. Izraz „dobavitelj“ lahko vključuje skupino takih kmetijskih proizvajalcev ali takih fizičnih in pravnih oseb, vključno z organizacijami proizvajalcev in združenji organizacij proizvajalcev;

(b)  „dobavitelj“ pomeni vsakega kmetijskega proizvajalca, predelovalca hrane ali vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki prodaja živila. Izraz „dobavitelj“ lahko vključuje skupino takih kmetijskih proizvajalcev ali takih fizičnih in pravnih oseb, vključno z organizacijami proizvajalcev, združenji organizacij proizvajalcev ali kmetijskimi zadrugami;

Obrazložitev

Ker evropski dobavitelji v tretjih državah niso deležni enake obravnave, bi morale države članice ščititi samo dobavitelje s sedežem v EU. Zadruge imajo svojo pravno identiteto in bi morale biti zajete v tem členu.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „malo in srednje podjetje“ pomeni podjetje v smislu opredelitve mikro, malih in srednjih podjetij iz Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES14 ;

črtano

__________________

 

14 Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

 

Obrazložitev

V skladu s predlogi sprememb za razširitev področja uporabe direktive malih in srednjih podjetij ni treba opredeliti.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  „ekonomska odvisnost“ pomeni razmerje, v katerem kupec predstavlja vsaj 30 % dobaviteljevega prometa;

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  živila“ pomenijo proizvode, naštete v Prilogi I k Pogodbi, za prehranske namene in proizvode, ki niso našteti v navedeni prilogi, vendar so predelani iz navedenih proizvodov za prehranske namene;

(d)  kmetijski ali živilski proizvodi“ pomenijo proizvode, naštete v Prilogi I k Pogodbi, za prehranske namene, proizvode, ki niso našteti v navedeni prilogi, vendar so predelani iz navedenih proizvodov za prehranske namene, in kmetijske proizvode;

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „pokvarljiva živila“ pomenijo živila, ki bodo postala neprimerna za prehrano ljudi, če ne bodo shranjena, obdelana, zapakirana ali drugače konzervirana, da se prepreči, da bi postala neprimerna za prehrano ljudi.

(e)  „pokvarljiva živila“ pomenijo kmetijske proizvode in živila, ki po naravi niso več kot 30 dni primerna za trženje in prehrano ali zahtevajo posebne pogoje glede temperature ali embalaže za skladiščenje in/ali trženje in/ali prevoz;

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je dodatna pojasnitev.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  „nepokvarljivi proizvodi“ pomenijo proizvode, ki niso pokvarljivi živilski proizvodi.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  „nepoštena trgovinska praksa“ pomeni prakso, ki odstopa od dobrega poslovnega ravnanja, je v nasprotju z dobro vero in poštenim ravnanjem ter jih en trgovinski partner enostransko uvede proti drugemu trgovinskemu partnerju.

Obrazložitev

Pomembno je uporabiti opredelitev nepoštenih trgovinskih praks in njihovo splošno prepoved, da bi močnim akterjem v dobavni verigi preprečili izdelavo novih oblike nepoštenih trgovinskih praks, s katerimi bi zaobšli direktivo.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da so prepovedane naslednje trgovinske prakse:

1.  Države članice zagotovijo, da so prepovedane vsaj naslednje nepoštene trgovinske prakse:

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  kupec dobavitelju za pokvarljiva živila plača po preteku 30 koledarskih dni po prejemu dobaviteljevega računa ali po poteku 30 koledarskih dni po datumu dostave pokvarljivih živil, pri čemer se upošteva poznejši datum. Ta prepoved ne vpliva:

(a)  kupec dobavitelju za pokvarljive kmetijske ali živilske proizvode plača po preteku 30 koledarskih dni po prejemu dobaviteljevega računa ali po poteku 30 koledarskih dni po datumu dostave pokvarljivih kmetijskih ali živilskih proizvodov, pri čemer se upošteva poznejši datum. Ta prepoved ne vpliva:

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  kupec dobavitelju za nepokvarljiva živila plača po preteku 60 koledarskih dni po prejemu dobaviteljevega računa ali po preteku 60 koledarskih dni po datumu dostave pokvarljivih živil, če je ta datum poznejši. Ta prepoved ne vpliva na:

 

– na posledice zamud pri plačilu in pravna sredstva iz Direktive 2011/7/EU;

 

– možnost kupca in dobavitelja, da se dogovorita o klavzuli o porazdelitvi vrednosti v smislu člena 172 Uredbe (EU) št. 1308/2013;

Obrazložitev

S predlogom spremembe se področje uporabe direktive razširja na nepokvarljive proizvode, kar ne posega v Direktivo 2011/7/EU o zamudah pri plačilu in klavzulo o „porazdelitvi vrednosti“, ki je bila določena v uredbi o SUT.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kupec odpove naročila pokvarljivih živil v tako kratkem roku, da za dobavitelja ni mogoče razumno pričakovati, da bo našel nadomesten način za trženje ali uporabo navedenih živil;

(b)  kupec odpove naročila pokvarljivih kmetijskih ali živilskih proizvodov v tako kratkem roku, da za dobavitelja ni mogoče razumno pričakovati, da bo našel nadomesten način za trženje ali uporabo navedenih živil;

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  kupec enostransko ali retroaktivno spremeni pogoje sporazuma o dobavi glede pogostosti, rokov ali obsega dobave ali dostave, standardov kakovosti ali cen živil;

(c)  kupec enostransko in retroaktivno spremeni pogoje sporazuma o dobavi glede pogostosti, rokov ali obsega dobave ali dostave, standardov kakovosti ali cen kmetijskih in živilskih proizvodov ali plačilnih pogojev;

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) prodajalec prodaja kmetijske proizvode ali živila pod ceno;

Obrazložitev

Gre za najpogostejšo utemeljitev v kmetijskem sektorju, ki jo je treba zajeti v tej direktivi.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  dobavitelj plača živila, zavržena v prostorih kupca, kar ni posledica malomarnosti ali napake dobavitelja.

(d)  dobavitelj plača kmetijske ali živilske proizvode, zavržene v prostorih kupca, kar ni posledica malomarnosti ali napake dobavitelja;

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) kupec enostransko prekine sporazum o dobavi;

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db) kupec obvesti dobavitelja o vseh primerih drugačne obravnave, ki jo kupec zagotavlja ali namerava zagotavljati v zvezi s konkurenčnimi znamkami, ki so v lasti kupca ali jih on upravlja; drugačna obravnava vključuje vsaj kakršen koli določen ukrep ali ravnanje kupca v zvezi z naslednjim: (a) uvrstitvijo v ponudbo, (b) prostorom v trgovini in (c) trgovskimi maržami;

Obrazložitev

Ta nepoštena trgovinska praksa temelji na členu 6 predlagane uredbe o spletnih posrednikih. Kot je bilo že pojasnjeno, je poštena konkurenca med neodvisnimi znamkami in lastnimi znamkami trgovca na drobno nujna za krepitev inovacij in konkurence na podlagi prednosti. Da bi vertikalno integrirani trgovci na drobno lastnim znamkam zagotovili trgovinske koristi, bi se morali vsaj dobavitelji neodvisnih znamk zavedati njihovega obstoja in obsega, da bi svoje konkurenčne strategije prilagodili tem neenakim konkurenčnim pogojem.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dc)  kupec na nepregleden način zmanjša količino in/ali vrednost kmetijskih ali živilskih proizvodov standardne kakovosti;

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dd)  kupec dobavitelju grozi s trgovinskimi povračilnimi ukrepi ali jih sprejme zoper dobavitelja, ki uveljavlja svoje pogodbene in zakonske pravice, vključno z vlaganjem pritožb in sodelovanjem z nacionalnimi izvršilnimi organi;

Obrazložitev

Ta nepoštena trgovinska praksa je potrebna za zaščito dobaviteljev pred trgovinskimi povračilnimi ukrepi (npr. delno zmanjšanje naročenih količin ali prekinitev pogodbe o dobavi), ko pravno ukrepajo, da bi uveljavili svoje pogodbene pravice in pravice iz te direktive.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(de)  kupec poslovno sodelovanje in sklenitev sporazuma o dobavi pogojuje s kompenzacijo z blagom in storitvami;

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(df)  kupec zahteva, da dobavitelji krijejo finančne stroške nenatančne napovedi, ki jo zagotovi kupec;

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dg)  kupec delno ali v celoti zmanjša nakupe v okviru obstoječih pogodb, da bi uvedli spremembo obstoječe pogodbe ali sklenili novo pogodbo;

Obrazložitev

Ta nepoštena trgovinska praksa temelji na zeleni knjigi Komisije o nepoštenih trgovinskih praksah v oskrbni verigi z živili in neživili med podjetji v Evropi (oddelek 5.6) in pobudi SCI. Kupcem pogosto sploh ni treba prekiniti sporazuma o dobavi, da bi pridobili nepoštene koristi; zadošča že, da zmanjšajo količino naročenih proizvodov.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dh)  kupec izvaja komunikacijske ali promocijske dejavnosti in tržne politike, ki škodijo ali bi lahko škodile ugledu proizvodov z geografsko označbo v skladu z Uredbo (EU) št. 1151/20121a , Uredbo (ES) št. 110/20081b ali Uredbo (EU) št. 251/20141c .

 

__________________

 

1a Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).

 

1b Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL L 39, 13.2.2008, str. 16).

 

1c Uredba (EU) št. 251/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91 (UL L 84, 20.3.2014, str. 14).

Obrazložitev

Za geografske označbe se pogosto uporabljajo raznolike prakse, ki škodijo njihovemu ugledu, kot so prodaja pod ceno, dražbe, na katerih zmaga najnižji ponudnik, nepremišljene promocije itd.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(di)  kupec zagotovi prazno zadolžnico za prenesene surovine, dobavitelj pa ni dolžan izdati zavarovanja za prenesene in še neplačane kmetijske ali živilske proizvode;

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dj)  kupec za vključitev dobaviteljevih kmetijskih proizvodov ali živil zaračuna provizijo;

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d k (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dk)  kupec vrne dobavljene in neprodane proizvode, zaračuna za odstranitev teh proizvodov, dobavitelju zaračuna neporabljene proizvode, katerih rok trajanja je potekel, razen če so bili najprej dobavljeni trgovcu ali je dobavitelj zanje izrecno zahteval, da se prodajo, vendar je bil pisno opozorjen, da bodo zaradi slabšega prometa morda dosegli datum izteka roka uporabnosti;

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d l (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dl)  kupec za dostavo kmetijskih ali živilskih proizvodov izven dogovorjenega mesta dobave zaračuna provizijo;

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d m (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dm)  kupec za shranjevanje in pretovarjanje kmetijskih ali živilskih proizvodov po dobavi zaračuna provizijo;

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d n (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dn)  kupec za zmanjšanje prometa ali prodaje ali za nižjo maržo dobavitelja zaradi slabše prodaje določenega kmetijskega ali živilskega proizvoda zaračuna provizijo;

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d o (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(do)  kupec proda kmetijske proizvode ali živila končnemu potrošniku po ceni, ki je nižja od katere koli nabavne cene v verigi preskrbe z zadevnim proizvodom, za katerega se plačuje DDV, razen v primeru proizvodov, katerih datum izteka roka uporabnosti se približuje, umika kmetijskih ali živilskih proizvodov iz ponudbe ali popolne razprodaje zaradi tega, ker se prodajna enota zapira;

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka d p (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dp)  kupec pogojuje sklenitev sporazuma o dobavi in poslovno sodelovanje z obveznostjo sodelovanja pri popustih ali prodaji tako, da na račun dobavitelja zniža nabavno ceno;

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da so prepovedane naslednje trgovinske prakse, če niso jasno in nedvoumno dogovorjene ob sklenitvi sporazuma o dobavi:

2.  Države članice zagotovijo, da so prepovedane naslednje trgovinske prakse, če niso jasno in nedvoumno dogovorjene ob sklenitvi sporazuma o dobavi ali če so posledica gospodarske odvisnosti dobavitelja od kupca, ki kupcu omogoča, da določi te pogoje:

Obrazložitev

S predlogom spremembe se skuša pojasniti, da bi morala biti praksa, ki je navedena v členu 3(2), prepovedana tudi, če je sporazum med dvema stranka posledica gospodarske odvisnosti dobavitelja.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  kupec vrne neprodana živila dobavitelju;

(a)  kupec vrne neprodane kmetijske in živilske proizvode dobavitelju;

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  kupec zavrne sprejem ali prevzem pogodbene količine kmetijskih ali živilskih proizvodov v skladu z dogovorjenim razporedom nakupa, torej ko zapade obveznost dobavitelja do dostave, razen v upravičenih primerih, ki so navedeni v sporazumu o dobavi;

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  kupec odstrani proizvode s seznama pogodbenih proizvodov, ki jih dobavitelj dobavlja stranki, ali znatno zmanjša naročeno količino določenega kmetijskega ali živilskega proizvoda brez predhodnega pisnega obvestila, zagotovljenega v obdobju, določenem v pogodbi, ali v obdobju, ki ne sme biti krajše od 30 dni v primerih, ko rok ni naveden v pogodbi;

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kupec dobavitelju zaračuna plačilo kot pogoj za skladiščenje, razstavljanje ali uvrstitev dobaviteljevih živil v ponudbo;

(b)  kupec dobavitelju zaračuna plačilo kot pogoj za skladiščenje, razstavljanje in/ali hranjenje dobaviteljevih kmetijskih ali živilskih proizvodov na policah prodajnih mest kupca, razen če dobavitelj od kupca izrecno zahteva, da mora njegove proizvode skladiščiti, razstavljati in/ali hraniti na točno določenih policah prodajnih mest kupca;

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  kupec tretjim osebam posreduje ali namerno ali iz malomarnosti zlorabi zaupne informacije v zvezi z dobavno pogodbo, vključno s poslovnimi skrivnostmi, ki jih dobavitelj zaupa kupcu;

Obrazložitev

Praksa, ki je bila navedena v zeleni knjigi Komisije o nepošteni trgovinski praksi.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  kupec sprejme zoper dobavitelja povračilne trgovinske ukrepe ali z njimi grozi, in sicer z črtanjem proizvodov s seznama, prekinitvijo storitev izmenjave podatkov, pretirano promocijo, zamudami pri plačilih, enostranskim zmanjševanjem in/ali zaustavitvijo promocije, da bi si izboril boljše pogoje po obstoječi pogodbi ali pri pogajanju o novi pogodbi;

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bc)  kupec uvaja ali poskuša neupravičeno in nesorazmerno prenesti gospodarsko tveganje na dobavitelja;

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  dobavitelj plača za promocijo živil, ki jih prodaja kupec. Pred promocijo in če promocijo začne kupec, kupec opredeli obdobje promocije in pričakovano količino živil, ki naj bi bila naročena;

(c)  dobavitelj plača za promocijo kmetijskih ali živilskih proizvodov, ki jih prodaja kupec. Pred promocijo in če promocijo začne kupec, kupec opredeli obdobje promocije in pričakovano količino kmetijskih ali živilskih proizvodov, ki naj bi bila naročena;

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  dobavitelj plača za trženje živil s strani kupca.

(d)  dobavitelj plača za trženje kmetijskih ali živilskih proizvodov s strani kupca.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  kupec prenese stroške prevoza in skladiščenja na dobavitelja ali proizvajalca.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Države članice morajo zagotoviti, da se v skladu z določbami člena 7 Direktive 2011/7/EU prepovejo pogodbeni pogoji ali prakse, ki izključujejo obresti za zamudo pri plačilu.

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Pogodbeni odnosi

 

1.   Dobavitelj lahko zahteva, da je vsaka dostava kmetijskih in živilskih proizvodov kupcu predmet pisne pogodbe med strankami in/ali predmet pisne ponudbe prvega kupca za sklenitev pogodbe.

 

2.   Vse pogodbe ali ponudbe za sklenitev pogodbe iz odstavka 1:

 

(a)   se pripravijo pred dostavo;

 

(b)   se pripravijo v pisni obliki ter

 

(c)   vsebujejo zlasti naslednje elemente:

 

(i)   ceno, ki se plača za dostavo, ki:

 

-   je statična in določena v pogodbi in/ali

 

-   se izračuna s kombiniranjem različnih dejavnikov, določenih v pogodbi, ki lahko vključujejo tržne kazalnike, ki odražajo spremembe tržnih razmer, dostavljene količine in kakovost ali sestavo dostavljenih kmetijskih proizvodov;

 

(ii)   količino in kakovost zadevnih proizvodov, ki se lahko dostavijo ali se morajo dostaviti, in čas dostave;

 

(iii)   trajanje pogodbe, ki se lahko sklene za določen ali nedoločen čas, ter določbe o odpovedi;

 

(iv)   podrobnosti o plačilnih rokih in postopkih;

 

(v)   načine prevzema ali dostave kmetijskih proizvodov in

 

(vi)   pravila, ki se uporabljajo v primeru višje sile.

 

3.   Odstavka 1 in 2 ne posegata v člena 148 in 168 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

 

4.   Države članice lahko opredelijo, si izmenjajo in spodbujajo dobro prakso v zvezi z dolgoročnimi pogodbami, da bi okrepili pogajalski položaj proizvajalcev v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi.

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu z uredbo o enotni SUT vsem dobaviteljem (ne le kmetom) omogoča, da zahtevajo pisno pogodbo, to pa državam članicam tudi omogoča, da spodbudijo sklepanje pogodb med različnimi akterji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi.

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3b

 

Krovne nepoštene trgovinske prakse

 

Države članice zagotovijo, da so prepovedane naslednje krovne nepoštene trgovinske prakse:

 

a)   prenos ali poskus prenosa neupravičenega ali nesorazmernega gospodarskega tveganja na dobavitelja;

 

b)   povzročitev ali poskus povzročitve znatnega neravnotežja med pravicami in obveznostmi dobavitelja v poslovnem razmerju pred sklenitvijo pogodbe, med njo ali po njej.

Obrazložitev

1) Krovna nepoštena trgovinska praksa temelji na njeni opredelitvi v zeleni knjigi Komisije o nepoštenih trgovinskih praksah v oskrbni verigi z živili in neživili med podjetji v Evropi (oddelek 5.4) in pobudi SCI. 2) Druga nepoštena trgovinska praksa temelji na členu L442-6 francoskega trgovinskega zakonika. Znatno neravnotežje v poslovnem odnosu se lahko na primer pojavi, če so pogoji v pogodbi dvoumni in kupcu omogočajo, da pogodbo izvrši ali spremeni.

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica imenuje javni organ za izvrševanje prepovedi iz člena 3 na nacionalni ravni (v nadaljnjem besedilu: izvršilni organ).

Vsaka država članica imenuje en sam javni organ za izvrševanje prepovedi iz člena 3 na nacionalni ravni (v nadaljnjem besedilu: izvršilni organ).

Obrazložitev

Ustanoviti je treba en sam javni nadzorni organ, saj bi večje število izvršilnih organov v državah članicah privedlo do razdrobljenosti in zmanjšalo učinkovitost nadzora.

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice zagotovijo, da ima imenovani izvršilni organ za izpolnjevanje svojih obveznosti potrebna sredstva, vključno z ustreznim proračunom in strokovnim znanjem.

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Pristojni organ

 

1.   Izvršilni organ v državi članici, v kateri ima kupec, za katerega se domneva, da je uporabil prepovedano trgovinsko prakso, sedež, je pristojen za preiskovanje nepoštenih trgovinskih praks kupca.

 

2.   Če dobavitelj svoje proizvode dostavi prejemniku, ki je povezan s kupcem, vendar ima sedež v državi članici, ki ni kraj, kjer ima kupec, za katerega se domneva, da je uporabil prepovedano trgovinsko prakso, sedež, je za preiskovanje nepoštenih trgovinskih praks kupca pristojen izvršilni organ te države članice. Šteje se, da je prejemnik proizvodov solidarno odgovoren za storjene kršitve.

 

3.   Če ima kupec sedež zunaj Unije, je za preiskovanje nepoštenih trgovinskih praks v odnosu do dobavitelja pristojen izvršilni organ države članice, v kateri je sedež dobavitelja.

 

4.   Pristojni organ je odgovoren tudi za preiskavo nepoštenih trgovinskih praks v zvezi z zagotavljanjem storitev, povezanih s pogodbo o dobavi. Kupec in, odvisno od primera, prejemnik blaga, ki je tretja oseba, se štejeta za solidarno odgovorna za vse kršitve, ki jih stori ponudnik povezanih storitev, ki je tretja oseba.

Obrazložitev

Pri tem predlogu spremembe gre za pravila o sodni pristojnosti in odstavek 4 zagotavlja, da sporazumi o opravljanju storitev spadajo pod nadzor organov, pri čemer se udeleženci v verigi zunaj EU ne morejo dejansko izogniti sodni pristojnosti EU, tako da zavračajo odločitve, ki jih sprejmejo pristojni organi (če ne delujejo v državi članici, v kateri ima sedež organ, glob ali pravnih sredstev, ki jih je organ določil, ni mogoče izvršiti). Novi odstavek zagotavlja, da se pri storitvah upošteva pogodba o dobavi v smislu sodne pristojnosti in soodgovornosti, zato sporazume o opravljanju storitev mednarodnih združenj preiskujejo nacionalni organi članic združenja EU, ki so odgovorne skupaj s samim združenjem (drugače lahko združenje kupcev iz EU, ki ima sedež v Švici, preprosto prezre vse sklepe pristojnega organa EU, dokler nima premoženja za ozemlju pristojnega organa).

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Dobavitelj pošlje pritožbo izvršilnemu organu v državi članici, v kateri ima sedež kupec, za katerega se domneva, da je uporabil nepošteno trgovinsko prakso.

1.  Dobavitelj pošlje pritožbo izvršilnemu organu v državi članici, v kateri ima sedež kupec, za katerega se domneva, da je uporabil nepošteno trgovinsko prakso, ali izvršilnemu organu v državi članici, v kateri ima sedež dobavitelj. Izvršilni organ v zadnje navedenem primeru pritožbo posreduje izvršilnemu organu v državi članici, v kateri ima sedež kupec, za katerega se domneva, da je uporabil prepovedano trgovinsko prakso.

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Dobavitelj lahko pošlje pritožbo izvršilnemu organu v državi članici, v kateri ima sedež. Izvršilni organ te države članice pritožbo posreduje izvršilnemu organu v državi članici, v kateri ima sedež kupec, za katerega se domneva, da je uporabil prepovedano trgovinsko prakso.

Obrazložitev

Nekatera mala in srednja podjetja ne morejo vlagati pritožb v državah, v katerih nimajo sedeža. Zato bi morala imeti možnost, da v svoji državi zaprosijo za pomoč izvršilni organ, ki bi deloval kot sogovornik v postopku javnega naročanja.

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev, katerih člani ali člani njihovih članov menijo, da so bili žrtev prepovedane trgovinske prakse, imajo pravico vložiti pritožbo.

2.  Organizacije dobaviteljev ali združenja organizacij dobaviteljev, katerih člani ali člani njihovih članov menijo, da so bili žrtev prepovedane trgovinske prakse, imajo pravico vložiti pritožbo in biti stranka v postopkih.

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z izrazi, ki so uporabljeni v direktivi, bi se morala ta določba nanašati na združenja dobaviteljev. Združenja, ki vlagajo pritožbe, bi morala veljati kot udeleženci v postopkih. V Španiji združenja, ki vlagajo pritožbe v skladu s pravom za verige preskrbe s hrano, nimajo tega pravnega statusa in zato niti posamezne žrtve nepoštenih trgovinskih praks (dejavnik strahu) niti združenja, ki jih zastopajo, ne morejo nastopiti v postopkih.

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvršilni organ na zahtevo pritožnika zagotovi zaupnost identitete pritožnika in katerih koli drugih informacij, v zvezi s katerimi pritožnik meni, da bi njihovo razkritje škodovalo njegovim interesom. Pritožnik take informacije opredeli v morebitni zahtevi za zaupnost.

3.  Izvršilni organ zagotovi zaupnost identitete pritožnika in drugih informacij, v zvezi s katerimi pritožnik meni, da bi njihovo razkritje škodovalo njegovim interesom. Pritožnik te informacije opredeli.

Obrazložitev

S predlogom spremembe se zagotavlja anonimnost pritožb in odpravlja „dejavnik strahu“.

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar izvršilni organ meni, da ni zadostne podlage za ukrepanje na podlagi pritožbe, o razlogih obvesti pritožnika.

4.  Kadar izvršilni organ meni, da ni zadostne podlage za ukrepanje na podlagi pritožbe, o razlogih nemudoma obvesti pritožnika.

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Izvršilni organ določi razumen rok za začetek in izvedbo preiskav ter po njihovem zaključku sprejme utemeljeno odločitev in o njej obvesti vse strani.

Obrazložitev

S predlogom spremembe se zagotavlja, da se preiskave začnejo, izvajajo in zaključijo pravočasno, stranke pa obvestijo o odločitvi izvršilnega organa.

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  da na lastno pobudo ali na podlagi pritožbe začne in izvaja preiskave;

(a)  da na lastno pobudo ali na podlagi pritožbe, vključno z anonimnimi pritožbami ali pritožbami žvižgačev, začne in izvaja preiskave;

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  da od kupcev in dobaviteljev zahteva, naj predložijo vse potrebne informacije za izvajanje preiskav o prepovedanih trgovinskih praksah;

(b)  da od kupcev in dobaviteljev zahteva, naj predložijo vse potrebne informacije za izvajanje preiskav o prepovedanih trgovinskih praksah, do katerih je prišlo v trgovinskih odnosih, in da oceni, ali so prepovedane ali odstopajo od dobrih trgovinskih praks;

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  da storilcu kršitve naloži denarno kazen. Kazen je učinkovita, sorazmerna in odvračilna glede na naravo, trajanje in resnost kršitve;

(d)  da fizični ali pravni osebi, za katero je bilo ugotovljeno, da je kršila to direktivo, v skladu z nacionalno zakonodajo naloži denarno kazen in po potrebi druge odvračilne sankcije. Kazen in po potrebi sankcija sta učinkoviti, sorazmerni in odvračilni glede na naravo, trajanje in resnost kršitve ter morebitne prejšnje in večkratne kršitve te direktive;

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  da objavi svoje odločitve v zvezi s točkama (c) in (d);

(e)  da objavi svoje odločitve v zvezi s točkama (c) in (d), vključno z višino kazni, in, če je le mogoče, varuje zaupnost pritožnika, če jo ta zahteva;

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  da kupce in dobavitelje obvešča o svojih dejavnostih z letnimi poročili, v katerih so med drugim navedeni število prejetih pritožb in preiskave, ki jih je začel in zaključil. Poročilo za vsako preiskavo vsebuje kratek opis zadeve in rezultat preiskave.

(f)  da kupce in dobavitelje obvešča o svojih dejavnostih z letnimi poročili, v katerih so med drugim navedeni število prejetih pritožb in preiskave, ki jih je začel in zaključil. Poročilo za vsako preiskavo vsebuje kratek opis zadeve, sklepe preiskave ter informacije o izidu postopka in o odločitvi, ki je bila sprejeta, ter vrsto ugotovljene nepoštene trgovinske prakse.

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Mediacija ali mehanizem alternativnega reševanja sporov

 

1.   Države članice lahko v primeru spora med dobaviteljem in kupcem zaradi nepoštene trgovinske prakse, opredeljene v členu 2, brez poseganja v pooblastila in obveznosti izvršilnega organa iz člena 6, spodbujajo uporabo mediacije ali mehanizma alternativnega reševanja sporov.

 

2.   Uporaba mediacije ali mehanizma alternativnega reševanja sporov ne posega v pravico dobavitelja, da vloži pritožbo, kot je določeno v členu 5.

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6b

 

Kazni

 

1.   Države članice nalagajo kazni za kršitve te direktive. Najnižji znesek naložene kazni je najmanj 2 % skupnega prometa kupca v skladu z zadnjim poročilom o računovodskem izkazu.

 

2.   Če kupec nepošteno trgovinsko prakso ponovi, se znesek kazni iz odstavka 1 za vsako ponovitev kršitve poveča za 20 %.

Obrazložitev

Namen novega člena je standardizacija meril za določitev kazni na ravni EU po zgledu drugih določb EU in brez poseganja v nacionalne pristojnosti v zvezi z odločitvami o vrednosti kazni.

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija in izvršilni organi držav članic skupaj oblikujejo mrežo javnih organov, ki ob tesnem medsebojnem sodelovanju uporabljajo določbe direktive. Podrobnejše načine sodelovanja v okviru mreže, vključno z ureditvami za obveščanje, posvetovanje in dodeljevanje primerov čezmejnih nepoštenih trgovinskih praks, določi in spreminja Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami.

Obrazložitev

Usklajevanje na ravni EU je nujno za zagotovitev, da se nepoštene trgovinske prakse, v katere so vpleteni akterji iz več držav članic in akterji s sedežem zunaj EU, obravnavajo enako, ter da si izvršilni organi lahko izmenjujejo informacije, dodeljujejo primere čezmejnih nepoštenih trgovinskih praks in uskladijo svoj pristop. Ta predlog, ki vzpostavlja mrežo na ravni EU, temelji na izkušnjah Evropske mreže za konkurenco (Uredba 1/2003).

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Nacionalne službe za spremljanje

 

1.   Države članice vzpostavijo nacionalne službe za spremljanje delovanja agroživilske verige.

 

2.   Osnovne naloge nacionalnih služb so:

 

(a)   spremljati in vrednotiti nepošteno poslovno prakso z anketami in tržnimi analizami;

 

(b)  poročati izvršilnemu organu o vseh ugotovljenih kršitvah;

 

(c)   izdelati poročila in priporočila ter

 

(d)   pomagati izvršilnim organom pri zagotavljanju informacij v skladu s členom 7 in 9.

Obrazložitev

Preglednost trga je zelo pomembna za dobro delovanje vrednostne verige. To bi bilo za prihodnje revizije zakonodaje EU in izmenjavo nacionalnih podatkov zelo koristno orodje za oceno izvajanja zakonodaje.

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko določijo pravila za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam, ki presegajo pravila iz členov 3, 5, 6 in 7, če so taka nacionalna pravila združljiva s pravili o delovanju notranjega trga.

Za zagotovitev višje ravni zaščite lahko države članice določijo pravila za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam, ki so strožja od pravil, določenih v tej direktivi, če so taka nacionalna pravila združljiva s pravili o delovanju notranjega trga.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zaščititi položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano, upoštevati subsidiarnost pri izvajanju in omogočiti državam članicam, da presežejo določbe iz vseh delov direktive.

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice do 15. marca vsako leto Komisiji pošljejo poročilo o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano. Poročilo vsebuje zlasti vse ustrezne podatke o uporabi in izvrševanju pravil na podlagi te direktive v zadevni državi članici v predhodnem letu.

1.  Države članice do 15. marca vsako leto pošljejo Komisiji poročilo o izvajanju direktive s posebnim poudarkom na nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano. Poročilo vsebuje zlasti vse ustrezne podatke o uporabi in izvrševanju pravil na podlagi te direktive v zadevni državi članici v predhodnem letu.

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija ne prej kot tri leta po datumu začetka uporabe te direktive opravi oceno te direktive ter Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o glavnih ugotovitvah.

1.  Komisija ne prej kot tri leta po datumu začetka uporabe te direktive opravi oceno te direktive ter Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o glavnih ugotovitvah. V okviru te ocene se prouči, ali je treba vključiti dodatne nepoštene trgovinske prakse.

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Ocena med drugim ocenjuje:

 

(a)   učinkovitost pri zaščiti najranljivejših akterjev v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi pred nepoštenimi trgovinskimi praksami;

 

(b)   učinkovitost sodelovanja med pristojnimi izvršilnimi organi;

 

(c)   ali je treba imenovati evropskega regulatorja za izvrševanje in spremljanje zakonodaje Unije na področju verige preskrbe s hrano.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano

Referenčni dokumenti

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

31.5.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Pilar Ayuso

29.5.2018

Obravnava v odboru

29.8.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

5

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Alex Mayer, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

ENF :

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Alex Mayer, Susanne Melior, Rory Palmer, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

5

-

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

John Procter

5

0

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano

Referenčni dokumenti

COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Datum predložitve EP

12.4.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

2.5.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

13.9.2018

ENVI

31.5.2018

IMCO

2.5.2018

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

5.7.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Paolo De Castro

17.4.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

12.4.2018

 

 

 

Datum sprejetja

1.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Molly Scott Cato, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Thomas Waitz

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Renata Briano

Datum predložitve

10.10.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Renata Briano, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

4

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Albert Deß

2

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

VERTS/ALE

Martin Häusling

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov