Postup : 2018/0074(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0310/2018

Předložené texty :

A8-0310/2018

Rozpravy :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

ZPRÁVA     ***I
PDF 932kWORD 124k
10.10.2018
PE 622.105v03-00 A8-0310/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské moře, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008

(COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD)

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Alain Cadec

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské moře, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018) 0149),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0126/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0310/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

kterým se zavádí víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské moře, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008

kterým se zavádí víceletý plán pro populace druhů žijících při dně v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské moře, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Cíle této politiky mají mimo jiné zajistit, aby rybolov a akvakultura byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí, uplatňovat v řízení rybolovu přístup předběžné opatrnosti a zavést ekosystémový přístup k řízení rybolovu.

(4)  Cíle této politiky mají mimo jiné zajistit, aby rybolov a akvakultura byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí, aby byly řízeny způsobem, který bude v souladu s cíli, jimiž je vytváření ekonomického, sociálního a zaměstnaneckého přínosu, snižování závislosti trhu Unie na dovozu potravin, podporování přímé a nepřímé tvorby pracovních míst a hospodářský rozvoj pobřežních oblastí a aby uplatňovaly v řízení rybolovu přístup předběžné opatrnosti a zavedly ekosystémový přístup k řízení rybolovu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Podle zásad společné rybářské politiky a aby byly zajištěny rovné podmínky a spravedlivá hospodářská soutěž mezi přímořskými oblastmi, je třeba ve všech víceletých plánech zavést jednotný rámec a neuplatňovat žádné výjimky pro konkrétní přímořskou oblast, pokud se jedná o zásady pro stanovování kvót.

Odůvodnění

Pokud bychom v tomto plánu umožnili výjimky z právní povinnosti obnovit a zachovávat populace nad úrovněmi schopnými produkovat maximální udržitelný výnos do roku 2020 a jít nad rámec rozmezí FMSY dohodnutého v předchozích víceletých plánech by nejen oslabovalo společnou rybářskou politiku, ale bylo by také nespravedlivé vůči rybářům v Baltském a v Severním moři, kteří mají povinnost zůstat v dohodnutém rámci, aniž by jim byla přiznána výjimka.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  K dosažení cílů společné rybářské politiky je třeba přijmout řadu opatření pro zachování, např. víceleté plány, technická opatření, stanovení a přidělení rybolovných práv, popřípadě v jakékoli jejich kombinaci.

(5)  Za účelem dosažení cílů SRP je třeba přijmout řadu opatření pro zachování zdrojů, jako jsou víceleté plány, technická opatření, stanovení a přidělení rybolovných práv, popřípadě jejich kombinace, a to v plném souladu s nejlepšími dostupnými vědeckými stanovisky.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Nařízení (EU) č. 1380/2013 výslovně stanoví cíl obnovení a zachování stavů lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytovat maximální udržitelný výnos. Za účelem dosažení tohoto cíle nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví, že má být u všech populací postupně dosažena úroveň lovu, která umožňuje dosáhnout maximálního udržitelného výnosu, a to pokud možno do roku 2015, avšak nejpozději do roku 2020.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají víceleté plány vycházet z vědeckého, technického a hospodářského poradenství. V souladu s těmito ustanoveními by tento plán měl obsahovat cíle, vyčíslitelné cílové hodnoty s jasnými časovými harmonogramy, referenční body pro zachování, ochranná a technická opatření navržená tak, aby se zamezilo případným nežádoucím úlovkům a aby se omezily nechtěné úlovky.

(6)  Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají víceleté plány vycházet z vědeckého, technického a hospodářského poradenství. V souladu s těmito ustanoveními by tento plán měl obsahovat cíle, vyčíslitelné cílové hodnoty s jasnými časovými harmonogramy, referenční body pro zachování, ochranná a technická opatření navržená tak, aby se zamezilo případným nežádoucím úlovkům, aby se omezily nechtěné úlovky, minimalizovaly se dopady na mořské prostředí (zejména narušování stanovišť a mořského dna) a splňovaly se sociální a hospodářské cíle.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Komise by v rámci oblasti působnosti víceletého plánu měla obdržet nejlepší dostupná vědecká stanoviska pro dotčené populace. Aby tak mohla učinit, uzavírá s Mezinárodní radou pro průzkum moře (ICES) memoranda o porozumění. Vědecká doporučení vydaná radou ICES by měla vycházet z tohoto víceletého plánu a měla by zejména ukazovat rozmezí FMSY a referenční body biomasy, tj. MSY Btrigger a Blim. Tyto hodnoty by měly být uvedeny v příslušném vědeckém doporučení a případně v jakémkoli jiném veřejně dostupném vědeckém stanovisku včetně např. doporučení ke smíšenému rybolovu rady ICES.

(8)  Komise by v rámci oblasti působnosti víceletého plánu měla obdržet nejlepší dostupná vědecká stanoviska pro dotčené populace. Aby tak mohla učinit, uzavírá s Mezinárodní radou pro průzkum moře (ICES) zejména memoranda o porozumění. Vědecká doporučení vydaná radou ICES by měla vycházet z tohoto víceletého plánu a měla by zejména ukazovat rozmezí FMSY a referenční body biomasy, tj. MSY Btrigger a Blim. Tyto hodnoty by měly být uvedeny v doporučeních týkajících se příslušné populace a případně ve veškerých dalších veřejně dostupných vědeckých doporučeních, například v doporučeních pro smíšený a/nebo vícedruhový rybolov vydávaných radou ICES.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Nařízení Rady (ES) č. 811/200418, (ES) č. 2166/200519, (ES) č. 388/200620, (ES) č. 509/200721, (ES) č. 1300/200822 a (ES) č. 1342/200823 stanovují pravidla pro využívání populace štikozubce severního a populací štikozubce obecného a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova, jazyka obecného v Biskajském zálivu, jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu, sledě obecného západně od Skotska a tresky obecné v Kattegatu, Severním moři západně od Skotska a Irském moři. Tyto a další populace žijící při dně jsou loveny ve smíšeném rybolovu. Proto je vhodné zavést jednotný víceletý plán, který zohledňuje tyto technické interakce.

(9)  Nařízení Rady (ES) č. 811/200418, (ES) č. 2166/200519, (ES) č. 388/200620, (ES) č. 509/200721, (ES) č. 1300/200822 a (ES) č. 1342/200823 stanovují pravidla pro využívání populace štikozubce severního a populací štikozubce obecného a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova, jazyka obecného v Biskajském zálivu, jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu, sledě obecného západně od Skotska a tresky obecné v Kattegatu, Severním moři západně od Skotska a Irském moři. Tyto a další populace žijící při dně jsou loveny ve smíšeném a/nebo vícedruhovém rybolovu. Proto je vhodné zavést jednotný víceletý plán, který zohledňuje tyto technické interakce.

_________________

_________________

18 Nařízení Rady (ES) č. 811/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace štikozubce severního (Úř. věst. L 150, 30.4.2004, s. 1).

18 Nařízení Rady (ES) č. 811/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace štikozubce severního (Úř. věst. L 150, 30.4.2004, s. 1).

19 Nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova a kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 5).

19 Nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova a kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 5).

20 Nařízení Rady (ES) č. 388/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v Biskajském zálivu (Úř. věst. L 65, 7.3.2006, s. 1).

20 Nařízení Rady (ES) č. 388/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v Biskajském zálivu (Úř. věst. L 65, 7.3.2006, s. 1).

21 Nařízení Rady (ES) č. 509/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu (Úř. věst. L 122, 11.5.2007, s. 7).

21 Nařízení Rady (ES) č. 509/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu (Úř. věst. L 122, 11.5.2007, s. 7).

22 Nařízení Rady (ES) č. 1300/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 6).

22 Nařízení Rady (ES) č. 1300/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 6).

23 Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004 (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20).

23 Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004 (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Některé populace žijící při dně se využívají jak v západních vodách, tak v jejich přilehlých vodách. Proto by oblast působnosti ustanovení plánu týkající se cílových hodnot a ochranných opatření pro populace, které jsou využívány hlavně v západních vodách, měla být rozšířena na tyto oblasti mimo západní vody. Kromě toho je u populací rovněž přítomných v západních vodách, které jsou využívány hlavně mimo západní vody, třeba ve víceletých plánech stanovit cílové hodnoty a ochranná opatření pro oblasti mimo západní vody, kde jsou tyto populace využívány především, a to rozšířením oblasti působnosti těchto víceletých plánů, aby zahrnovaly i západní vody.

(11)  Některé populace žijící při dně se využívají jak v západních vodách, tak v jejich přilehlých vodách. Proto by oblast působnosti ustanovení plánu týkající se cílových hodnot a ochranných opatření pro populace žijící při dně, které jsou využívány hlavně v západních vodách, měla být rozšířena na oblasti života těchto populací mimo západní vody, pokud nespadají pod svrchovanost nebo jurisdikci třetích zemí. Kromě toho je u populací rovněž přítomných v západních vodách, které jsou využívány hlavně mimo západní vody, třeba ve víceletých plánech stanovit cílové hodnoty a ochranná opatření pro oblasti mimo západní vody, kde jsou tyto populace žijící při dně využívány především, a to rozšířením oblasti působnosti těchto víceletých plánů, aby zahrnovaly i západní vody.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Plán řízení by se neměl omezovat jen na přezkum mechanismů pro stanovování rybolovných práv v krátkodobém horizontu, protože by to vytvářelo nejistotu a netransparentnost v celém odvětví.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Zeměpisná oblast působnosti daného víceletého plánu by měla být založena na zeměpisném rozložení populací uvedeném v nejnovějších vědeckých stanoviscích o populacích od rady ICES. Budoucí změny zeměpisného rozložení populací, jak jsou stanoveny ve víceletém plánu, mohou být zapotřebí buď kvůli kvalitnějším vědeckým informacím, nebo kvůli migraci populací. Proto pokud vědecké poradenství poskytnuté radou ICES naznačí změnu zeměpisného rozložení příslušných populací, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci upravující zeměpisné rozložení populací stanovené ve víceletém plánu.

(12)  Zeměpisná oblast působnosti daného víceletého plánu by měla být založena na zeměpisném rozložení populací žijících při dně uvedeném v nejnovějších vědeckých stanoviscích o populacích od rady ICES. Budoucí změny zeměpisného rozložení populací, jak jsou stanoveny ve víceletém plánu, mohou být zapotřebí buď kvůli kvalitnějším vědeckým informacím, nebo kvůli migraci populací žijících při dně. Proto pokud vědecké poradenství poskytnuté radou ICES nebo obdobným nezávislým vědeckým orgánem uznaným na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni naznačí změnu zeměpisného rozložení příslušných populací, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci upravující zeměpisné rozložení populací stanovené ve víceletém plánu.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Cílem tohoto plánu by mělo být přispění k dosažení cílů společné rybářské politiky, a zejména dosažení a zachování maximálního udržitelného výnosu u cílových populací, provádění povinnosti vykládky pro populace žijící při dně podléhající omezení odlovů, podpora přiměřené životní úrovně pro ty, kdo závisejí na rybolovných činnostech, s ohledem na pobřežní rybolov a sociálně ekonomické aspekty. V plánu by se měl použít ekosystémový přístup k řízení rybářství s cílem minimalizovat nepříznivé vlivy rybolovných činností na mořské ekosystémy. Měl by být v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, a zejména s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu prostředí (v souladu se směrnicí 2008/56/ES) a s cíli směrnice 2009/147/ES a směrnice Rady 92/43/EHS. Tento plán by měl také stanovit podrobnosti provádění povinnosti vykládky ve vodách Unie v západních vodách pro všechny populace druhů, na které se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (ES) č. 1380/2013.

(14)  Cílem tohoto plánu by mělo být přispění k dosažení cílů společné rybářské politiky, a zejména dosažení a zachování populací spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení nad úrovněmi, které mohou produkovat maximální udržitelný výnos, provádění povinnosti vykládky pro populace žijící při dně podléhající omezení odlovů, podpora přiměřené životní úrovně pro ty, kdo závisejí na rybolovných činnostech, s ohledem na pobřežní rybolov a sociálně ekonomické aspekty. V plánu by se měl použít ekosystémový přístup k řízení rybářství s cílem minimalizovat nepříznivé vlivy rybolovných činností na mořské ekosystémy. Měl by být v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, a zejména s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu prostředí (v souladu se směrnicí 2008/56/ES) a s cíli směrnice 2009/147/ES a směrnice Rady 92/43/EHS. Tento plán by měl také stanovit podrobnosti provádění povinnosti vykládky ve vodách Unie v západních vodách pro všechny populace, které jsou odloveny rybolovem při dně a na které se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (ES) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Je třeba stanovit cílovou hodnotu úmrtnosti způsobené rybolovem (F), jež odpovídá cíli dosažení a zachování maximálního udržitelného výnosu (MSY), a to jakožto rozmezí hodnot, jež jsou v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY). Tato rozmezí vycházející z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství jsou nutná k tomu, aby bylo možné zajistit flexibilitu, jež by umožnila reagovat na vývoj ve vědeckém poradenství, přispět k provádění povinnosti vykládky a zohlednit charakteristiku smíšeného rybolovu. Rozmezí FMSY by měla vypočítat Mezinárodní rada pro průzkum moře (ICES), zejména ve svém pravidelném doporučení k odlovům. Na základě toho to plánu je stanovena tak, aby docházelo k maximálně 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem24. Horní hranice rozmezí je omezena, takže pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace (dále jen „Blim“), není vyšší než 5%. Tato horní hranice je také v souladu s doporučovaným pravidlem ICES, které uvádí, že když je biomasa reprodukující se populace nebo početnost ve špatném stavu, je třeba snížit F na hodnotu, která nepřesahuje horní hranici, jež se rovná hodnotě FMSY vynásobené biomasou reprodukující se populace nebo početností v roce celkového přípustného odlovu, vydělené hodnotou MSY Btrigger. Rada ICES používá tato hlediska a doporučované pravidlo při poskytování vědeckého poradenství ohledně úmrtnosti způsobené rybolovem a možností odlovu.

(16)   Je třeba stanovit cílovou hodnotu úmrtnosti způsobené rybolovem (F), jež odpovídá cíli dosažení a zachování maximálního udržitelného výnosu (MSY), a to jakožto rozmezí hodnot, jež jsou v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY). Tato rozmezí vycházející z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství jsou nutná k tomu, aby bylo možné zajistit flexibilitu, jež by umožnila reagovat na vývoj ve vědeckém poradenství, přispět k provádění povinnosti vykládky a zohlednit charakteristiku smíšeného rybolovu. Rozmezí FMSY by měla vypočítat mj. Mezinárodní rada pro průzkum moře (ICES), zejména ve svém pravidelném doporučení k odlovům. Na základě toho to plánu je stanovena tak, aby docházelo k maximálně 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem24. Horní hranice rozmezí je omezena, takže pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace (dále jen „Blim“), není vyšší než 5%. Tato horní hranice je také v souladu s doporučovaným pravidlem ICES, které uvádí, že když je biomasa reprodukující se populace nebo početnost ve špatném stavu, je třeba snížit F na hodnotu, která nepřesahuje horní hranici, jež se rovná hodnotě FMSY vynásobené biomasou reprodukující se populace nebo početností v roce celkového přípustného odlovu, vydělené hodnotou MSY Btrigger. Rada ICES používá tato hlediska a doporučované pravidlo při poskytování vědeckého poradenství ohledně úmrtnosti způsobené rybolovem a možností odlovu.

___________

___________

24 Žádost EU radě ICES o poskytnutí rozmezí FMSY pro vybrané populace v podoblastech ICES 5 až 10

24 Žádost EU radě ICES o poskytnutí rozmezí FMSY pro vybrané populace v podoblastech ICES 5 až 10

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  V zájmu dosažení cílů uvedených v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 je třeba stanovit cílovou hodnotu úmrtnosti způsobené rybolovem (F), která nepřekročí míru využití pro maximální udržitelný výnos. Této míry by mělo být dosaženo postupným, přírůstkovým způsobem co nejdříve, nejpozději však do roku 2020, a to pro všechny populace, na které se vztahuje toto nařízení.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Mělo by být možné stanovit celkové přípustné odlovy pro humra severského v západních vodách jako součet omezení odlovu stanovených pro každou funkční jednotku a statistických obdélníků mimo funkční jednotky v dotčené oblasti celkového přípustného odlovu. Nicméně to nevylučuje přijetí opatření na ochranu specifických funkčních jednotek.

(20)  Mělo by být možné stanovit celkové přípustné odlovy pro populaci humra severského v západních vodách jako součet omezení odlovu stanovených pro každou funkční jednotku a statistických obdélníků mimo funkční jednotky v oblasti vymezené pro tuto populaci. Nicméně to nevylučuje přijetí opatření na ochranu specifických funkčních jednotek.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Nyní je třeba stanovit určitá omezení rybolovu mořčáka evropského a tresky polak, zejména za účelem ochrany generačních ryb tohoto druhu v období reprodukce. Aby byly ochráněny populace mořčáka evropského a tresky polak, jejichž úrovně klesají, členské státy by měly zavést u komerčního i rekreačního rybolovu vhodná opatření na obnovu, přičemž tato opatření se určí na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Tam, kde Rada zohledňuje významný dopad rekreačního rybolovu v rámci rybolovných práv pro určitou populaci, měla by být schopná stanovit celkový přípustný odlov pro komerční úlovky, který bere ohled na objem rekreačních úlovků, a/nebo přijmout jiná opatření omezující rekreační rybolov, např. limity úlovků a období uzavření rybolovu.

(22)  Tam, kde má úmrtnost způsobená rekreačním rybolovem významný dopad na populaci řízenou na základě maximálních udržitelných výnosů, by Rada měla mít možnost stanovit individuální a nediskriminační rybolovná práva pro rekreační rybáře. Tato individuální rybolovná práva pro rekreační rybolov by se měla vztahovat na období delší než jeden měsíc v souladu se skutečnou situací v praxi a skutečnými rekreačními úlovky. Rovněž je třeba, aby rekreační úlovky určitých druhů s vysokou obchodní hodnotou byly označeny odstraněním části ocasní ploutve, aby se omezila možnost nezákonného využití těchto úlovků k obchodním účelům.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Aby byla splněna povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, měl by plán stanovit přijetí dalších řídicích opatření, která budou dále upřesněna v souladu s článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(23)  Aby byla splněna povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 a byly minimalizovány negativní dopady na ekosystém, měl by plán stanovit přijetí dalších řídicích opatření, která budou případně dále upřesněna v souladu s článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013, a to zejména opatření na postupné omezování a následně odstranění výmětů a na minimalizaci negativních dopadů rybolovu na ekosystém. Při vymezování těchto opatření se zohlední nejlepší dostupná vědecká stanoviska. Je také třeba upřesnit, že na rekreační rybolov se neuplatňuje povinnost vykládky. Neexistují-li společná doporučení, Komise může přijmout akty v přenesené pravomoci.

Odůvodnění

Nařízení o SRP ve svém čl. 2 odst. 5 stanoví, že výměty musí být postupně odstraněny zamezením nežádoucím úlovkům a jejich co nejvýraznějším možným snížením.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Aby byly chráněny citlivé druhy a stanoviště, zejména ty z nich, které jsou kriticky ohroženy a postiženy v důsledku rybolovného tlaku, měl by plán vůči příslušnému rybolovu zavést řídicí opatření, jako jsou úpravy zařízení na plavidlech, úpravy činnosti plavidel a úpravy samotných plavidel. Plán by měl stanovit přijetí dodatečných řídicích opatření, která budou dále upřesněna v souladu s článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013. Komise by měla mít možnost přijímat prováděcí akty obsahující analýzu přímořských oblastí a stanovující formát a harmonogram pro předkládání a schvalování řídicích opatření.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  Je třeba, aby Komise každoročně předložila Evropskému parlamentu zprávu o nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, která Rada použila za účelem stanovení rybolovných práv nebo uplatnění ochranných opatření, a aby Komise předem informovala Evropský parlament o situacích, v nichž by vědecké poradenství mohlo vést k významným změnám při stanovování rybolovných práv.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být zavedena opatření, podle nichž by Komise na základě vědeckého poradenství pravidelně hodnotila přiměřenost a účinnost použitelnosti tohoto nařízení. Plán by se měl vyhodnotit ... [pět let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každých pět let. Toto období umožní úplné provádění povinnosti vykládky a, pokud jde o regionalizovaná opatření, aby tato byla přijata, provedena a aby se ukázaly jejich účinky na populace a rybolov. Je to také minimální období, které požadují vědecké subjekty.

(25)  Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být zavedena opatření, podle nichž by Komise na základě vědeckého poradenství hodnotila přiměřenost a účinnost použitelnosti tohoto nařízení. Plán by se měl vyhodnotit do ... [pět let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] a jeho ustanovení o rámcovém mechanismu pro rozhodnutí Rady ohledně stanovení rybolovných práv přímo na základě nejlepších dostupných vědeckých stanovisek by měla skončit dne 31. prosince XXXX [sedmý rok po datu vstupu tohoto nařízení v platnost]. Toto období umožní úplné provádění povinnosti vykládky, a pokud jde o regionalizovaná opatření, aby tato byla přijata a provedena. Je to také minimální období, které požadují vědecké subjekty, aby vyhodnotily dopady na populace a rybolov, a které Evropskému parlamentu a Radě poskytne dost času na to, aby rozhodly o případných nových návrzích víceletého řízení těchto populací.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Za účelem včasného a přiměřeného přizpůsobení se technickému a vědeckému pokroku, za účelem zajištění flexibility a umožnění rozvoje určitých opatření by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o doplnění tohoto nařízení o nápravná opatření a provádění povinnosti vykládky. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů25. Zejména pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci Evropský parlament a Rada obdrží veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.

(26)  Za účelem včasného a přiměřeného přizpůsobení se technickému a vědeckému pokroku, za účelem zajištění flexibility a umožnění rozvoje určitých opatření by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o doplnění tohoto nařízení o nápravná opatření a provádění povinnosti vykládky. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace s dotčenými poradními výbory, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů25. Zejména pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci Evropský parlament a Rada obdrží veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.

_________________

_________________

25 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

25 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Použití dynamických odkazů na rozmezí FMSY a na referenční body pro zachování zaručuje, že tyto parametry, které jsou nezbytné pro stanovení rybolovných práv, nezastarají a Rada bude vždy schopná použít nejlepší dostupná vědecká stanoviska. Kromě toho tento přístup poskytující dynamické odkazy na nejlepší dostupná vědecká stanoviska by měl být dodržován u řízení populací v Baltském moři. V této souvislosti „nejlepší dostupná vědecká stanoviska“ odkazují na veřejně dostupná vědecká stanoviska, která jsou podložená nejnovějšími vědeckými údaji a metodami a byla buď vydána, nebo recenzována nezávislým vědeckým subjektem, který je uznávaný na úrovni Evropské unie nebo na mezinárodní úrovni. Nařízení (EU) 2016/113927 by proto mělo být změněno.

(28)  Použití dynamických odkazů na rozmezí FMSY a na referenční body pro zachování zaručuje, že tyto parametry, které jsou nezbytné pro stanovení rybolovných práv, nezastarají a Rada bude vždy schopná použít nejlepší dostupná vědecká stanoviska. Kromě toho by tento přístup poskytující dynamické odkazy na nejlepší dostupná vědecká stanoviska měl být dodržován u řízení populací v Baltském moři, a to po dobu sedmi let. Komise by rovněž měla každoročně předkládat Evropskému parlamentu zprávu o uplatněných nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích a měla by také předem informovat Evropský parlament o situacích, v nichž by vědecké poradenství mohlo vést k významným změnám při stanovování rybolovných práv. V této souvislosti „nejlepší dostupná vědecká stanoviska“ odkazují na veřejně dostupná vědecká stanoviska, která odborně posoudil Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) nebo jiné vhodné vědecké subjekty, např. Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES). Tato stanoviska jsou podložena nejnovějšími dostupnými vědeckými údaji a metodami a splňují požadavky článku 25 nařízení (EU) č. 1380/2013.

_________________

 

27  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (Úř. věst. L 191, 15.7.2016, s. 1).

 

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tímto nařízením se zavádí víceletý plán (dále jen „plán“) pro následující populace žijící při dně, včetně hlubinných populací, v západních vodách, včetně rybolovu využívajícího tyto populace, a kde se tyto populace vyskytují i mimo západní vody, i v jeho přilehlých vodách:

1.  Tímto nařízením se zavádí víceletý plán (dále jen „plán“) pro níže uvedené populace žijící při dně, včetně hlubinných populací, v západních vodách a kde se tyto populace vyskytují i mimo západní vody, i v jeho přilehlých vodách, které nespadají pod svrchovanost nebo jurisdikci třetích zemí, a pro rybolov využívající tyto populace:

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  mořčák evropský (Dicentrarchus labrax) v divizích 4b, 4c, 7a a 7d–h;

4)  mořčák evropský (Dicentrarchus labrax) v divizích 4b, 4c, 7a, 7b, 7d–h, 7j, podoblasti 8 a divizi 9a;

Odůvodnění

Mořčák je cílový druh s vysokou hodnotou. Jeho řízení na základě maximálních udržitelných výnosů je nezbytné pro co nejlepší využívání zdroje. Oblast rozšíření tohoto druhu je větší a nemáme vědecké údaje ohledně existence biologických populací oddělených 48. rovnoběžkou (zónování ICES nevyhnutelně souvisí s rozdíly v dostupnosti údajů). Kromě toho, že jsou omezení rybolovu, o nichž rozhoduje Rada, velmi nespravedlivá, hrozí u nich riziko, že dojde k přesunutí rybolovné činnosti do jižní oblasti a že se v této oblasti dále zvýší tlak na tuto populaci.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 23 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  v jižní části Biskajského zálivu (FU 25);

–  v jižní části Biskajského zálivu (FU 23–24);

Odůvodnění

V návrhu Komise je tato funkční jednotka chybně vymezena.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 24 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  v západní Galicii (FU 26–27),

–  v západní Galicii (FU 26),

Odůvodnění

V návrhu Komise je tato funkční jednotka chybně vymezena.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 24 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  v Iberských vodách (FU 28–29),

vypouští se

Odůvodnění

V návrhu Komise je tato funkční jednotka chybně vymezena.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 24 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  na severu Portugalska (FU 27),

Odůvodnění

V návrhu Komise je tato funkční jednotka chybně vymezena.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 24 – odrážka 2 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– v portugalských vodách (jižní Portugalsko a Algarve) (FU 28–29),

Odůvodnění

V návrhu Komise je tato funkční jednotka chybně vymezena.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud vědecké poradenství naznačuje změnu zeměpisného rozložení populací vyjmenovaných v prvním pododstavci tohoto odstavce, může Komise přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15, kterými by se měnilo toto nařízení úpravou oblastí uvedených výše, aby se projevila tato změna. Takové úpravy nerozšíří oblasti populací mimo vody Unie podoblastí 4 až 10 a oblastí CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0.

Pokud nejlepší dostupné vědecké poradenství (zejména poradenství Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES)) naznačuje změnu zeměpisného rozložení populací vyjmenovaných v prvním pododstavci tohoto odstavce, může Komise přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15, kterými by se měnilo toto nařízení úpravou oblastí uvedených výše, aby se projevila tato změna. Takové úpravy nerozšíří oblasti populací mimo vody Unie podoblastí 4 až 10 a oblastí CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud se Komise na základě vědeckého poradenství domnívá, že seznam populací stanovený v prvním pododstavci je třeba změnit, může Komise předložit návrh na změnu tohoto seznamu.

2.  Pokud se Komise na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství domnívá, že seznam populací stanovený v prvním pododstavci je třeba změnit, může Komise předložit návrh na změnu tohoto seznamu.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud jde o přilehlé vody zahrnuté v odstavci 1 tohoto článku, použijí se pouze články 4 a 6 a opatření týkající se rybolovných práv podle článku 7 tohoto nařízení.

3.  Pokud jde o přilehlé vody zahrnuté v odstavci 1 tohoto článku, použijí se pouze články 4 a 6, opatření týkající se rybolovných práv podle článku 7, čl. 9 odst. 3a a článku 9a tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Toto nařízení se rovněž použije na vedlejší úlovky ulovené v západních vodách při rybolovu populací uvedených v odstavci 1. Nicméně tam, kde rozmezí FMSY a ochranná opatření týkající se biomasy pro tyto populace jsou stanovena podle jiných právních aktů Unie, které stanoví víceleté plány, použijí se rozmezí a ochranná opatření podle těchto aktů.

4.  Toto nařízení se rovněž použije na vedlejší úlovky ulovené v západních vodách při rybolovu populací žijících při dně uvedených v odstavci 1 a zajistí, aby se při využívání všech živých biologických mořských zdrojů obnovovaly a zachovávaly stavy populací lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytovat maximální udržitelný výnos, v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Toto nařízení rovněž stanoví podrobnosti provádění opatření k minimalizaci dopadu rybolovu na mořské prostředí – zejména nechtěné úlovky chráněných druhů – ve vodách Unie v západních vodách pro veškerý rybolov v těchto vodách. Komise může přijímat prováděcí akty obsahující analýzu přímořských oblastí a stanovující formát a harmonogram pro předkládání a schvalování řídicích opatření.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Toto nařízení také stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky ve vodách Unie západních vod pro všechny populace druhů, na které se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (ES) č. 1380/2013.

5.  Toto nařízení také stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky ve vodách Unie západních vod pro všechny populace druhů, na které se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 a které jsou odloveny rybolovem při dně.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Toto nařízení stanoví technická opatření, jak je uvedeno v článku 8, která se použijí v západních vodách ve vztahu ke kterékoli populaci.

6.  Toto nařízení stanoví technická opatření pro komerční a rekreační rybolov, jak je uvedeno v článku 8, která se použijí v západních vodách ve vztahu ke kterékoli populaci.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „rozmezím FMSY“ se rozumí rozmezí hodnot poskytnuté v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES), kde veškeré úrovně úmrtnosti způsobené rybolovem v daném rozmezí vedou za stávajících průměrných environmentálních podmínek, s ohledem na zvyklosti rybolovu, k maximálním udržitelným výnosům, aniž by podstatně ovlivňovaly proces reprodukce dotčené populace. Je stanoveno tak, aby docházelo k maximálně 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem. Rozmezí je omezeno, aby pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace (Blim), nebyla vyšší než 5 %;

2)  „rozmezím FMSY“ se rozumí rozmezí hodnot poskytnuté v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného Unií nebo na mezinárodní úrovni, kde veškeré úrovně úmrtnosti způsobené rybolovem v daném rozmezí vedou za stávajících průměrných environmentálních podmínek, s ohledem na zvyklosti rybolovu, k maximálním udržitelným výnosům, aniž by podstatně ovlivňovaly proces reprodukce dotčené populace. Je stanoveno tak, aby docházelo k maximálně 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem. Rozmezí je omezeno, aby pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace (Blim), nebyla vyšší než 5 %;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  „bodová hodnota FMSY je hodnota odhadované míry úmrtnosti, která při daných zvyklostech rybolovu a za současných environmentálních podmínek vede k maximálním dlouhodobým výnosům;

5)  „FMSY je hodnota odhadované míry úmrtnosti, která při daných zvyklostech rybolovu a za současných environmentálních podmínek vede k maximálním dlouhodobým výnosům;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  „Blim“ se rozumí referenční bod velikosti populace poskytnutý v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od rady ICES, a pokud jsou hodnoty nižší, může být snížená reprodukční schopnost;

8)  „Blim“ se rozumí referenční bod velikosti populace poskytnutý v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od rady ICES nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného Unií nebo na mezinárodní úrovni, a pokud jsou hodnoty nižší, může být snížená reprodukční schopnost;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9)  „MSY Btrigger“ se rozumí referenční bod pro biomasu reprodukující se populace nebo v případě humra severského pro početnost, poskytnutý v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od rady ICES, a pokud jsou hodnoty nižší, je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, na které je možné dlouhodobě dosahovat maximálních udržitelných výnosů.

9)  „MSY Btrigger“ se rozumí referenční bod pro biomasu reprodukující se populace nebo v případě humra severského pro početnost, poskytnutý v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od rady ICES nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného Unií nebo na mezinárodní úrovni, a pokud jsou hodnoty nižší, je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, na které je možné dlouhodobě dosahovat maximálních udržitelných výnosů.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a)  „nejlepšími dostupnými vědeckými stanovisky“ se rozumí veřejně dostupná vědecká stanoviska podložená nejnovějšími vědeckými údaji a metodami, která byla vydána nebo přezkoumána nezávislým vědeckým subjektem uznávaným na unijní nebo mezinárodní úrovni, jako je např. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) a Mezinárodní rada pro průzkum moře, a která splňují požadavky článku 25 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, zejména uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, a snaží se zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovávalo stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos.

1.  Plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, zejména uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, a snaží se zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovávalo stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos. Kromě usilování o environmentální udržitelnost je tento plán řízen způsobem, který je v souladu s cíli, jimiž je vytváření ekonomického, sociálního a zaměstnaneckého přínosu, přičemž současně přispívá k dostupnosti potravinářských výrobků.

 

Míry využití pro maximální udržitelný výnos je dosaženo u všech populací postupným, přírůstkovým způsobem, a to nejpozději do roku 2020, a v následujících letech se tato míra dále udržuje.

Odůvodnění

Kromě environmentálního rozměru je důležité zohledňovat také sociální a hospodářskou dimenzi rybolovu a akvakultury, jak stanoví nařízení 1380/2013.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Plán přispěje k odstranění výmětů tím, že se v nejvyšší možné míře omezí a sníží nechtěné úlovky, a k plnění povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 u druhů, na které se vztahují omezení odlovu a toto nařízení.

2.  Plán přispěje k odstranění výmětů tím, že se v nejvyšší možné míře omezí a sníží nechtěné úlovky, mj. díky využívání inovativních selektivních lovných zařízení a metod, v nejvyšší možné míře přispěje k plnění povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 u druhů, na které se vztahují omezení odlovu a toto nařízení.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Plán provádí ekosystémový přístup k řízení rybolovu s cílem zajistit minimalizaci nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém. Musí být v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, zejména s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES, jakož i s cíli stanovenými v článcích 4 a 5 směrnice 2009/147/ES a v článcích 6 a 12 směrnice Rady 92/43/EHS.

3.  Plán provádí ekosystémový přístup k řízení rybolovu s cílem zajistit minimalizaci nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém, a zejména na zranitelná stanoviště a chráněné druhy, včetně mořských savců, mořských plazů, mořských ptáků, podmořských hor, hlubinných útesů a korálových zahrad či agregací houbovců, a pokud možno úplné odstranění tohoto dopadu, čímž se zajistí, aby rybáři pokračovali v rybolovu udržitelným a selektivním způsobem. Musí být v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, zejména s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES, jakož i s cíli stanovenými ve směrnici 2009/147/ES a směrnici Rady 92/43/EHS.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přispět k naplnění podmínek dalších relevantních deskriptorů obsažených v příloze I směrnice2008/56/EC úměrně k významu rybolovu pro jejich plnění.

b)  zajistit minimalizaci negativních dopadů rybolovu na mořské prostředí, zejména pokud jde o zranitelná stanoviště a chráněné druhy, včetně mořských savců a mořských ptáků.

Odůvodnění

Mořští ptáci, mořští savci a mořští plazi jsou nezáměrně loveni v celých západních vodách.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Opatření uvedená v plánu se budou přijímat na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství. Pokud budou údaje nedostatečné, dodrží se srovnatelný stupeň zachování příslušných populací.

5.  Opatření uvedená v plánu se budou přijímat na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství. Toto nejlepší dostupné vědecké poradenství odborně posoudí vhodné spolehlivé vědecké orgány, např. Mezinárodní rada pro průzkum moří nebo Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství. Bude zveřejněno nejpozději v okamžiku, kdy Komise navrhne daná opatření. Pokud budou údaje nedostatečné, dodrží se srovnatelný stupeň zachování příslušných populací.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  O uvedená rozmezí FMSY, vycházející z tohoto plánu, je třeba požádat radu ICES.

2.  O uvedená rozmezí FMSY, vycházející z tohoto plánu, je třeba požádat radu ICES nebo podobný nezávislý vědecký orgán uznávaný Unií nebo na mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 v případě smíšeného rybolovu;

a)  je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 v případě smíšeného nebo vícedruhového rybolovu, zejména za účelem omezení sociálně-ekonomických dopadů na rybolov;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  s cílem omezit rozdíly v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %.

c)  s cílem omezit rozdíly v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %, vyjma případů, kdy se řeší blokace nebo jiné situace, které paralyzují či zásadně ovlivňují činnost některých loďstev.

 

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  S cílem předejít situaci, kdy krátkodobé řízení brání výkonu víceletého řízení, a podpořit zapojení zainteresovaných stran do rozhodovacího procesu je možné schválit v rámci tohoto nařízení pravidla pro využívání prostřednictvím regionalizace.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud nejsou k dispozici odpovídající vědecké informace, řídí se tyto populace podle přístupu předběžné opatrnosti k řízení rybolovu, jak je definován v bodu 8 čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1380/2013.

2.  Pokud nejsou k dispozici odpovídající vědecké informace, řídí se tyto populace podle přístupu předběžné opatrnosti k řízení rybolovu, jak je definován v bodu 8 čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1380/2013, a zajistí alespoň srovnatelnou úroveň zachování jako maximální udržitelný výnos uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V souladu s čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 1380/2013 bere řízení smíšeného rybolovu, pokud jde o populace uvedené v č. 1 odst. 4 tohoto nařízení, ohled na obtížnost rybolovu všech populací při maximálních udržitelných výnosech zároveň, zejména v situacích, kde to vede k předčasnému ukončení rybolovu.

3.  V souladu s čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 1380/2013 bere řízení smíšeného nebo vícedruhového rybolovu, pokud jde o populace uvedené v č. 1 odst. 4 tohoto nařízení, ohled na obtížnost rybolovu všech populací při maximálních udržitelných výnosech zároveň, zejména v situacích, kde to vede k předčasnému ukončení rybolovu.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na základě tohoto plánu se od rady ICES vyžadují následující referenční body pro zachování za účelem ochrany plné reprodukční kapacity populací uvedených v čl. 1 odst. 1:

Na základě tohoto plánu se od rady ICES nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného Unií nebo na mezinárodní úrovni a v souladu s definicí nejlepšího dostupného vědeckého stanoviska vyžadují následující referenční body pro zachování za účelem ochrany plné reprodukční kapacity populací uvedených v čl. 1 odst. 1:

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud vědecká stanoviska naznačují, že pro daný rok je úroveň biomasy reprodukující se populace, a v případě humra severského početnost, u jakékoli populace uvedené v čl. 1 odst. 1 nižší než MSY Btrigger, musí být přijata veškerá vhodná nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčené populace nebo dotčené funkční jednotky nad úroveň, která je schopná vytvářet maximální udržitelný výnos. Odchylně od čl. 4 odst. 3 a 5 se zejména stanoví rybolovná práva na úrovni, která je v souladu s úmrtností způsobenou rybolovem, která je snížená pod horní část rozmezí FMSY, a to s přihlédnutím k poklesu biomasy.

1.  Pokud vědecká stanoviska naznačují, že pro daný rok je úroveň biomasy reprodukující se populace, a v případě humra severského početnost, u jakékoli populace žijící při dně uvedené v čl. 1 odst. 1 nižší než MSY Btrigger, musí být přijata veškerá vhodná nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčené populace nebo dotčené funkční jednotky nad úroveň, která je schopná vytvářet maximální udržitelný výnos. Odchylně od čl. 4 odst. 3 a 5 se zejména stanoví rybolovná práva na úrovni, která je v souladu s úmrtností způsobenou rybolovem, která je snížená pod horní část rozmezí FMSY, a to s přihlédnutím k poklesu biomasy.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud vědecká stanoviska naznačují, že biomasa reprodukující se populace, a v případě humra severského početnost kterýchkoli populací uvedených v čl. 1 odst. 1, je nižší než Blim, musí být přijata další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčených populací a dotčené funkční jednotky nad úroveň, která je schopná vytvářet maximální udržitelný výnos. Odchylně od čl. 4 odst. 3 a 5 mohou tato nápravná opatření zahrnovat zejména pozastavení cíleného rybolovu pro dotčenou populaci nebo funkční jednotku a odpovídající omezení rybolovných práv.

2.  Pokud vědecká stanoviska naznačují, že biomasa reprodukující se populace, a v případě humra severského početnost kterýchkoli populací žijících při dně uvedených v čl. 1 odst. 1, je nižší než Blim, musí být přijata další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčených populací a dotčené funkční jednotky nad úroveň, která je schopná vytvářet maximální udržitelný výnos. Odchylně od čl. 4 odst. 3 a 5 mohou tato nápravná opatření zahrnovat zejména pozastavení cíleného rybolovu pro dotčenou populaci nebo funkční jednotku a odpovídající omezení rybolovných práv.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Bez ohledu na čl. 4 odst. 1 lze cílové hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem podle rozmezí FMSY stanovené v uvedeném odstavci a cíle rychlého návratu dotčené populace nebo dotčené funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos při uplatňování odstavců 1 nebo 2 tohoto článku, dosáhnout postupným zvyšováním během období, které nepřesáhne tři roky, pokud je to nezbytné z hlediska hospodářského a sociálního dopadu na dané rybolovné činnosti a dopadu v souvislosti se zaměstnaností.

Odůvodnění

V případě, že určitou populaci nelze využívat na úrovni maximálních udržitelných výnosů, jsou sociálně-ekonomické důsledky pro rybolov přímo závislé na tom, jak rychle Rada tuto situaci napraví prostřednictvím snížení rybolovných práv. Je tedy vhodné stanovit přiměřené období s cílem zaručit dosažení FMSY ve stanovené lhůtě a současně umožnit progresivní přístup během několika rybolovných období, aby se omezily sociálně-ekonomické dopady.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o tato technická opatření:

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o tato technická opatření pro rybolov využívající populace žijící při dně v západních vodách:

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  specifikace vlastností lovných zařízení a pravidla týkající se jejich používání za účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, omezení nežádoucích úlovků nebo minimalizace negativního dopadu na ekosystém;

a)  specifikace vlastností lovných zařízení a pravidla týkající se jejich používání za účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, omezení nežádoucích úlovků, zejména nedospělých jedinců, nebo minimalizace negativního dopadu na ekosystém;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku musí přispívat k dosažení cílů stanovených v článku 3.

2.  Opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku musí přispívat k dosažení cílů stanovených v článku 3 a platí pro komerční i rekreační rybolov.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8 a

 

Časově a prostorově ohraničené zákazy týkající se mořčáka evropského

 

1.  Komerční a rekreační rybolov mořčáka evropského je zakázán v západních vodách a v divizích ICES 4b a 4c od 1. února do 30. dubna. Plavidlům se zakazuje mořčáka evropského odloveného při pobřeží moře v uvedených oblastech uchovávat na palubě, překládat, přemísťovat, vykládat či konzervovat.

 

2.  Rybářským plavidlům Unie se rovněž zakazuje lovit mořčáka evropského v divizích ICES 7b, 7c, 7j a 7k, jakož i ve vodách divizí ICES 7a a 7g, které se nacházejí ve vzdálenosti větší než 12 námořních mil od základní linie pod svrchovaností Spojeného království. Rybářským plavidlům Unie se zakazuje mořčáka evropského odloveného v uvedených oblastech uchovávat na palubě, překládat, přemísťovat nebo vykládat.

Odůvodnění

V posledních letech Rada v nařízeních o celkovém přípustném odlovu a kvótách přijala opatření na ochranu mořčáka evropského, zejména během části období reprodukce. Je třeba, aby tato technická opatření stanovili spolunormotvůrci udržitelným způsobem, a nikoli v rámci rozhodnutí Rady týkajícího se rybolovných práv. Je třeba chránit též tresku polak, aby se zabránilo nadměrnému rybolovu skupin ryb ve tření, který by vedl ke stejné situaci, v níž se nyní nachází mořčák evropský.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž je dotčen článek 7, může být celkový přípustný odlov pro populace humra severského v západních vodách součtem omezení odlovu funkčních jednotek a statistických obdélníků mimo funkční jednotky.

3.  Aniž je dotčen článek 7, může být celkový přípustný odlov pro populaci humra severského součtem omezení odlovu funkčních jednotek a statistických obdélníků mimo funkční jednotky oblasti vymezené pro tuto populaci.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pro populace a druhy ryb uvedené v čl. 1 odst. 1 a 4, na které se na úrovni Unie v zájmu zachování zdrojů vztahuje zákaz rybolovu stanovený na ročním základě v rámci rozhodnutí o rybolovných právech nebo sezónních zákazech rybolovu, může Rada nicméně stanovit výjimečná rybolovná práva pro určitý rybolov s cílem zohlednit zejména omezenou nebo nevyhnutelnou povahu tohoto odlovu s ohledem na zvláštní sociálně-ekonomický význam tohoto rybolovu.

 

Tato výjimečná rybolovná práva jsou omezená a nesmí výrazně převažovat nad dopadem daného dočasného zákazu rybolovu na zachování populace.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud vědecká stanoviska naznačují, že rekreační rybolov má významný dopad na úmrtnost způsobenou rybolovem konkrétní populace, bude na ně Rada brát ohled a může omezit rekreační rybolov tak, že stanoví rybolovná práva, aby zamezila překročení celkové cílové hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem.

vypouští se

Odůvodnění

Nahrazeno novým článkem 9a.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Rekreační rybolov

 

1.  Členské státy zohlední úmrtnost způsobenou rekreačním rybolovem během přidělování rybolovných práv, která mají k dispozici a jež jsou stanovena v článku 16 nařízení (EU) č. 1380/2013, aby zamezily překročení celkové cílové hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem.

 

Pokud vědecká stanoviska naznačují, že rekreační rybolov má významný dopad na úmrtnost způsobenou rybolovem populace uvedené v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, může Rada stanovit individuální rybolovná práva, která se nediskriminačně uplatní na rekreační rybáře.

 

2.  Rada při stanovování rybolovných práv pro rekreační rybolov vychází z transparentních a objektivních kritérií, včetně kritérií environmentální, sociální a hospodářské povahy. Kritéria, která mají být použita, se mohou týkat zejména dopadu tohoto rybolovu na životní prostředí, společenského významu této činnosti a jejího přínosu k hospodářství v pobřežních oblastech.

 

3.  Členské státy přijmou nezbytná a přiměřená ustanovení pro kontrolu a shromažďování údajů za účelem spolehlivého odhadu skutečných úrovní odlovu, který je předmětem odstavce 1.

Odůvodnění

Ve smyslu článku 7 základního nařízení členské státy zohlední veškerou úmrtnost způsobenou rybolovem. Rekreační rybolov je často nepatrný s ohledem na nejistotu týkající se skutečné úmrtnosti způsobené komerčním rybolovem, a nepředstavuje tedy hlavní problém z hlediska přidělování či dodržování kvót. Společná rybářská politika (bod odůvodnění 3) rovněž uznává, že rekreační rybolov spadá především do oblasti působnosti členských států. Pokud má však významný dopad na populaci řízenou na základě maximálních udržitelných výnosů, mohou se na něj vztahovat spravedlivá a přiměřená omezení na úrovni EU.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9b

 

Označení úlovků rekreačního rybolovu

 

1.  Exempláře mořčáka evropského, tresky obecné, tresky polak a jazyka obecného ulovené v oblastech a populacích stanovených v čl. 1 odst. 1 musí být označeny, pokud si je rekreační rybář ponechá.

 

2.  Toto označení spočívá v odstranění spodní nebo horní části ocasní ploutve, tak aby nicméně nebylo zabráněno změření velikosti ryby.

 

3.  K označení dojde bezprostředně po odlovu a usmrcení, ať už na břehu nebo poté, co je ryba vytažena na palubu, pokud je rekreační rybolov prováděn z člunu. Avšak exempláře vytažené na palubu člunu sloužícího k rekreačnímu rybolovu, které jsou ponechány naživu a v dobrém stavu před tím, než budou opětovně vypuštěny, označeny nejsou.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro všechny populace druhů v západních vodách, pro které platí povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem doplnění tohoto nařízení, a to uvedením podrobností k dané povinnosti, jak je stanoveno v bodech a) až e) čl. 15 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pro všechny populace druhů žijících při dně v západních vodách, pro které platí povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, a pro vedlejší úlovky pelagických druhů v rámci rybolovu populací uvedených v čl. 1 odst. 1, pro které platí povinnost vykládky, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem doplnění tohoto nařízení, a to uvedením podrobností k dané povinnosti, jak je stanoveno v bodech a) až e) čl. 15 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Povinnost vykládky uvedená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se neuplatní na rekreační rybolov, a to ani v případech, kdy Rada stanoví individuální rybolovná práva podle článku 9a tohoto nařízení.

Odůvodnění

Toto ustanovení jasně specifikuje, že na rekreační rybolov se nevztahuje povinnost vykládky (neslučitelnost s dodržováním minimálních velikostí za účelem zachování určitých ryb nebo s postupy sportovního rybolovu spočívajícími v lovení a vypouštění).

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Tradiční a pobřežní rybolov v nejvzdálenějších regionech

 

Toto nařízení zohlední omezení ohledně velikosti plavidel tradičního a pobřežního rybolovu používaných v nejvzdálenějších regionech. Vykládka vedlejších úlovků se povoluje, pokud nezhorší dopad na biomasu reprodukující se populace.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro každou z oblastí ICES uvedenou v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení vydá každý členský stát oprávnění k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 pro plavidla plující pod jeho vlajkou, která se podílejí na rybolovných činnostech v dané oblasti. V těchto oprávněních k rybolovu mohou členské státy rovněž omezit celkovou kapacitu vyjádřenou v kW u těch plavidel, která používají určitá zařízení.

1.  Pro oblasti ICES uvedené v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení vydá každý členský stát oprávnění k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 pro plavidla plující pod jeho vlajkou, která se podílejí na rybolovných činnostech v dané oblasti.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  V oprávněních k rybolovu stanovených v odstavci 1 mohou členské státy rovněž omezit celkovou kapacitu u těch plavidel, jež používají zvláštní zařízení.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem stanovení limitů pro celkovou kapacitu loďstev dotčených členských států, aby se usnadnilo dosažení cílů stanovených v článku 3.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na opatření uvedená v článcích 8 10 tohoto nařízení se použije čl. 18 odst. 1 až 6 nařízení (EU) č. 1380/2013.

1.  Na opatření uvedená v článcích 8, 10 a 11b tohoto nařízení se použije čl. 18 odst. 1 až 6 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy s přímým zájmem na řízení v severozápadních vodách a členské státy s přímým zájmem na řízení v jihozápadních vodách předkládat společná doporučení v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, poprvé nejpozději dvanáct měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté dvanáct měsíců po každém předložení hodnocení plánu v souladu s článkem 14. Taková doporučení mohou také předkládat, když to považují za nezbytné, zejména v případě náhlé změny stavu u kterékoli z populací, na které se vztahuje toto nařízení. Společná doporučení týkající se opatření pro daný kalendářní rok se předkládají nejpozději 1. července předchozího roku.

2.  Pro účely odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy s přímým zájmem na řízení v severozápadních vodách a členské státy s přímým zájmem na řízení v jihozápadních vodách předkládat společná doporučení v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, poprvé nejpozději dvanáct měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté dvanáct měsíců po každém předložení hodnocení plánu v souladu s článkem 14. Další doporučení mohou také předkládat, když je to nezbytné, zejména v případě změny stavu u kterékoli z populací, na které se vztahuje toto nařízení, nebo aby stanovily plán obsahující opatření k tomu, aby se zavedl ekosystémový přístup k řízení rybolovu v západních vodách. Společná doporučení týkající se opatření pro daný kalendářní rok se předkládají nejpozději 1. července předchozího roku nebo co nejdříve, pokud mají taková společná doporučení řešit naléhavé situace zjištěné nejnovějšími vědeckými poznatky.

Odůvodnění

V souladu s článkem 9 nařízení o společné rybářské politice.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Monitorování a předběžné informace o změnách vědeckého stanoviska

 

1.  Každý rok do 1. dubna Komise informuje Evropský parlament o nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, která posloužila jako východisko pro rozhodnutí Rady o stanovení rybolovných práv podle tohoto nařízení od 1. února předcházejícího roku do 31. ledna daného roku.

 

Pro všechny dotčené populace a druhy ryb tato zpráva uvede zejména rybolovná práva stanovená Radou podle článků 4 a 5 a případně článku 7 tohoto nařízení, přičemž upřesní také odpovídající hodnoty vyjádřené pomocí úmrtnosti způsobené rybolovem. Tyto údaje se porovnají s vědeckými stanovisky použitými ke stanovení rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem (MSY Flower, FMSY a MSY Fupper a příslušná rybolovná práva), odhadů biomasy reprodukující se populace a referenčních limitů pro biomasu (MSY Btrigger a Blim).

 

2.  Komise informuje Evropský parlament co nejdříve od zjištění a v každém případě před přijetím nového rozhodnutí Rady ohledně stanovení rybolovných práv o situacích, ve kterých nejnovější hodnoty FMSY odpovídají změnám rybolovných práv, jež se odlišují o více než 20 % od rybolovných práv odpovídajících hodnotě FMSY z vědeckého stanoviska, které sloužilo ke stanovení rybolovných práv pro dané období. Stejně tak Komise co nejdříve a v každém případě před přijetím nového rozhodnutí Rady informuje Evropský parlament o případech, kdy vědecká stanoviska týkající se různých referenčních úrovní biomasy reprodukujících se populací odůvodňují přijetí ochranných opatření při uplatnění článku 7.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 14 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Hodnocení plánu

Hodnocení a provádění plánu

Odůvodnění

Ustanovení upravující rybolovná práva a ochranná opatření přijatá Radou podle tohoto plánu jsou přímo ovlivněna aktuálními vědeckými stanovisky. Přesto se navrhuje nenechat tuto situaci prodlužovat na neurčito a ponechat tento právní rámec v platnosti pouze po určité časové období. Úkolem Komise bude navrhnout budoucí rámec a úkolem Parlamentu a Rady vyjádřit se k tomuto základu.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do [pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích tohoto víceletého plánu a jeho dopadu na populace, na něž se vztahuje toto nařízení, a na rybolov využívající tyto populace, zejména pokud jde o dosažení cílů stanovených v článku 3.

Do [pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích tohoto víceletého plánu a jeho dopadu na populace, na něž se vztahuje toto nařízení, a na rybolov využívající tyto populace, zejména pokud jde o dosažení cílů stanovených v článku 3.

Odůvodnění

Ustanovení upravující rybolovná práva a ochranná opatření přijatá Radou podle tohoto plánu jsou přímo ovlivněna aktuálními vědeckými stanovisky. Přesto se navrhuje nenechat tuto situaci prodlužovat na neurčito a ponechat tento právní rámec v platnosti pouze po určité časové období. Úkolem Komise bude navrhnout budoucí rámec a úkolem Parlamentu a Rady vyjádřit se k tomuto základu.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Přenesená pravomoc uvedená v čl. 1 odst. 1, článcích 8 a 10 se Komisi svěřuje na dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

2.  Přenesená pravomoc uvedená v čl. 1 odst. 1, článcích 8 a 10 a v čl. 11 odst. 1b se Komisi svěřuje na dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 1, článcích 8 a 10 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 1, článcích 8 a 10 a v čl. 11 odst. 1b kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 1, článků 8 a 10 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 1, článků 8 a 10 a čl. 11 odst. 1b vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 2016/1139

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „rozmezím FMSY“ se rozumí rozmezí hodnot poskytnuté v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES), kde veškeré úrovně úmrtnosti způsobené rybolovem v daném rozmezí vedou za stávajících průměrných environmentálních podmínek, s ohledem na zvyklosti rybolovu, k maximálním udržitelným výnosům, aniž by podstatně ovlivňovaly proces reprodukce dotčené populace. Je stanoveno tak, aby docházelo k maximálně 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem. Rozmezí je omezeno, aby pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace (Blim), nebyla vyšší než 5 %;

2)  „rozmezím FMSY“ se rozumí rozmezí hodnot poskytnuté v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného Unií nebo na mezinárodní úrovni, kde veškeré úrovně úmrtnosti způsobené rybolovem v daném rozmezí vedou za stávajících průměrných environmentálních podmínek, s ohledem na zvyklosti rybolovu, k maximálním udržitelným výnosům, aniž by podstatně ovlivňovaly proces reprodukce dotčené populace. Je stanoveno tak, aby docházelo k maximálně 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem. Rozmezí je omezeno, aby pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace (Blim), nebyla vyšší než 5 %;

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 2016/1139

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  „Blim“ se rozumí referenční bod velikosti populace poskytnutý v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od rady ICES, a pokud jsou hodnoty nižší, může být snížená reprodukční schopnost;

8)  „Blim“ se rozumí referenční bod velikosti populace poskytnutý v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od rady ICES nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného Unií nebo na mezinárodní úrovni, a pokud jsou hodnoty nižší, může být snížená reprodukční schopnost;

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 2016/1139

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9)  „MSY Btrigger“ se rozumí referenční bod pro biomasu reprodukující se populace, poskytnutý v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od rady ICES, a pokud jsou hodnoty nižší, je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, za níž je možné dlouhodobě dosahovat maximálních udržitelných výnosů;

9)  „MSY Btrigger“ se rozumí referenční bod pro biomasu reprodukující se populace poskytnutý v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od rady ICES nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného Unií nebo na mezinárodní úrovni, a pokud jsou hodnoty nižší, je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, za níž je možné dlouhodobě dosahovat maximálních udržitelných výnosů.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 2016/1139

Čl. 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  O uvedená rozmezí FMSY, vycházející z tohoto plánu, je třeba požádat radu ICES.

2.  O uvedená rozmezí FMSY, vycházející z tohoto plánu, je třeba požádat radu ICES nebo podobný nezávislý vědecký orgán uznávaný Unií nebo na mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 2016/1139

Čl. 4 – odst. 5 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  s cílem omezit rozdíly v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %.

c)  s cílem omezit rozdíly v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %, vyjma případů, kdy se řeší blokace nebo jiné situace, které paralyzují či zásadně ovlivňují činnost některých loďstev.

 

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 2016/1139

Čl. 4 a – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na základě tohoto plánu se od rady ICES vyžadují následující referenční body pro zachování za účelem ochrany plné reprodukční kapacity populací uvedených v čl. 1 odst. 1:

Na základě tohoto plánu se od rady ICES nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného Unií nebo na mezinárodní úrovni vyžadují následující referenční body pro zachování za účelem ochrany plné reprodukční kapacity populací uvedených v čl. 1 odst. 1:

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 2016/1139

Čl. 5 – odst. 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  opatření podle článků 7 a 8 tohoto nařízení.

b)  opatření podle článku 8 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Nařízení (EU) č. 2016/1139

Článek -15 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.   V kapitole IX se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek -15

 

Monitorování a předběžné informace o změnách vědeckého stanoviska

 

1.  Každý rok do 1. dubna Komise informuje Evropský parlament o nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, která posloužila jako reference pro rozhodnutí Rady o stanovení rybolovných práv podle tohoto nařízení od 1. února předcházejícího roku do 31. ledna daného roku.

 

Pro všechny dotčené populace a druhy ryb tato zpráva uvede zejména rybolovná práva stanovená Radou podle článků 4 a 5 a případně článku 7 tohoto nařízení, přičemž upřesní také odpovídající hodnoty vyjádřené pomocí úmrtnosti způsobené rybolovem. Tyto údaje se porovnají s vědeckými stanovisky použitými ke stanovení rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem (MSY Flower, FMSY a MSY Fupper a příslušná rybolovná práva), odhadů biomasy reprodukující se populace a referenčních limitů pro biomasu (MSY Btrigger a Blim).

 

2.  Komise informuje Evropský parlament co nejdříve od zjištění a v každém případě před přijetím nového rozhodnutí Rady ohledně stanovení rybolovných práv o situacích, ve kterých nejnovější vědecké hodnoty FMSY odpovídají změnám rybolovných práv, jež se odlišují o více než 20 % od rybolovných práv odpovídajících hodnotě FMSY z vědeckého stanoviska, které sloužilo ke stanovení rybolovných práv pro dané období. Stejně tak Komise co nejdříve a v každém případě před přijetím nového rozhodnutí Rady informuje Evropský parlament o případech, kdy vědecká stanoviska týkající se různých referenčních úrovní biomasy reprodukujících se populací odůvodňují přijetí ochranných opatření při uplatnění článku 7. “;

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – bod 4 b (nový)

Nařízení (EU) č. 2016/1139

Článek 15

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

4b.   Článek 15 se nahrazuje tímto:

Článek 15

„Článek 15

Hodnocení plánu

Hodnocení a provádění plánu

Do 21. července 2019 a poté každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích tohoto víceletého plánu a jeho dopadu na populace, na něž se vztahuje toto nařízení, a na rybolov využívající tyto populace, zejména pokud jde o dosažení cílů stanovených v článku 3. Pokud to budou všechny dotčené členské státy nebo Komise považovat za nutné, může Komise předložit zprávu dříve.

Do 21. července 2019 a poté každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích tohoto víceletého plánu a jeho dopadu na populace, na něž se vztahuje toto nařízení, a na rybolov využívající tyto populace, zejména pokud jde o dosažení cílů stanovených v článku 3.

 

Články 4 až 6 tohoto nařízení se použijí do 31. prosince ... [sedmého roku po vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost].“;

(1)

Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise

Evropská komise zveřejnila dne 23. března 2018 návrh nařízení, kterým se zavádí víceletý plán řízení pro rybolov v západních vodách (Atlantik a Lamanšský průliv). Komise rovněž navrhuje upravit víceletý plán řízení pro určitý rybolov v Baltském moři(1) („plán pro Baltské moře“).

Základní nařízení společné rybářské politiky(2) podporuje zavedení víceletých plánů řízení. Reaguje tak na dvě potřeby: větší předvídatelnost opatření v oblasti řízení díky dlouhodobému plánování a zohlednění zvláštností a přínosů dotčených subjektů díky regionalizovanému přístupu těchto plánů podle přímořských oblastí. Cílem je zavést regionalizovaný rámec řízení rybolovu pro využívání populací ryb podle maximálních udržitelných výnosů (MSY).

Evropský parlament a Rada již takto schválily dva víceleté plány: plán pro Baltské moře přijatý v roce 2016 a „plán pro Severní moře“ přijatý v roce 2018(3).

Kromě návrhu, který je předmětem této zprávy, se spolunormotvůrci v současnosti zabývají dvěma dalšími návrhy plánů: víceletým plánem řízení pro Jaderské moře a plánem pro západní Středozemní moře.

Předložením tohoto návrhu pro západní vody Komise v podstatě převzala ustanovení víceletého přístupu k řízení rybolovu, který byl nedávno přijat v plánu pro Severní moře. Cílem současné úpravy plánu pro Baltské moře je uvést jej rovněž do souladu s tímto přístupem.

Tato zpráva zkoumá návrh víceletého plánu pro západní vody a předkládá k němu návrhy několika úprav.

Stanovisko zpravodaje 

Zpravodaj vítá činnost Komise a spolunormotvůrců při vypracovávání víceletých plánů regionalizovaného řízení rybolovu a zachování rybolovných zdrojů. Domnívá se, že plány pro Baltské moře a Severní moře představují dobrý referenční základ pro víceletý plán řízení pro západní vody. Navrhuje nicméně určité úpravy ve vztahu k přístupu plánu pro Severní moře s cílem upravit určité institucionální skutečnosti a lépe začlenit některé zvláštnosti dotčené přímořské oblasti.

Za tímto účelem zpravodaj navrhuje:

Zaručit zachování populací v souladu se sociálně-ekonomickými skutečnostmi

Zpravodaj podporuje vytvoření lepšího rámce, aby se dosáhlo cílů zachování zdrojů a současně cílů nezbytného zohlednění sociálně-ekonomických skutečností. V případě populace, jejíž stav neumožňuje využívat ji na úrovni maximálních udržitelných výnosů, zejména pokud tento stav odůvodňuje přijetí ochranných opatření, která jsou navržena v plánu, zpravodaj navrhuje stanovit lhůtu v délce tří let za účelem dosažení maximálních udržitelných výnosů, a umožnit tak omezit sociálně-ekonomické dopady tím, že dojde k rozložení úsilí daného odvětví do několika rybolovných sezón.

Ve stejném duchu zpravodaj navrhuje umožnit Radě, aby stanovila rybolovná práva pro určitá povolání, v případě, že se na určitý druh vztahuje dočasný zákaz rybolovu (sezónní nebo roční). Tento přístup již v praxi uplatnila Rada v případě mořčáka evropského při stanovování celkového přípustného odlovu a kvót pro rok 2018(4). Zpravodaj se domnívá, že tento přístup je odůvodněný, neboť umožňuje určitou flexibilitu za účelem zohlednění povolání, jejichž činnost závisí na tomto druhu. Má za to, že toto opatření musí být součástí rámce víceletých plánů.

Přiměřeně a spravedlivě zohlednit rekreační rybolov

Zpravodaj se domnívá, že řízení rekreačního rybolovu spadá především do oblasti působnosti vnitrostátních orgánů. Zdůrazňuje však, že je nezbytné uznat, že s touto činností je svázán velký počet evropských občanů a že toto odvětví je významné ze sociálně-ekonomického hlediska. V případě, kdy rekreační rybolov může mít významný dopad na zachování určitého zdroje, může být řízen na úrovni Unie. Musí s ním však být rozhodně zacházeno stejným způsobem jako s profesionálním rybolovem. Zpravodaj je tedy přesvědčen, že tento plán musí rovněž zahrnovat podmínky pro řízení rekreačního rybolovu, aby byla pro toto odvětví zajištěna předvídatelnost.

Zpravodaj podporuje zásadu stanovenou v plánu pro Severní moře, podle něhož může Rada přijmout opaření týkající se rekreačního rybolovu, pokud má tento rybolov významný dopad na úmrtnost určitého druhu. Tato opatření jsou však odůvodněná a spravedlivá pouze tehdy, pokud se týkají populace řízené na základě maximálních udržitelných výnosů a pokud se omezí na opatření spadající do pravomoci Rady. Rybolovná práva pro rekreační rybolov tak musí být stanovena individuálně a nediskriminačně. Zpravodaj tedy rovněž navrhuje, aby tyto individuální limity odlovu byly určeny na období nejméně jednoho měsíce. Aby se snížila rizika „falešného rekreačního rybolovu“ a nezákonného prodeje ryb ulovených některými rybáři v rámci rekreačního rybolovu, navrhuje zpravodaj, aby úlovky určitých druhů (mořčák evropský, treska obecná, treska polak a jazyk obecný) byly povinně okamžitě označovány. Zpravodaj by rovněž uvítal, kdyby plán jasně specifikoval, že povinnost vykládky se neuplatňuje na rekreační rybolov.

Posílit úlohu Evropského parlamentu při sledování vazeb mezi vědeckými stanovisky a rozhodnutími Rady a umožnit mu vykonávat jeho úlohu spolunormotvůrce pro časový rámec

Víceletý plán pro Baltské moře využil víceletý přístup k řízení rybolovu na základě referenčních bodů úmrtnosti (F) a biomasy (B) populací. Kvantitativní hodnoty těchto referenčních bodů založené na vědeckých stanoviscích stanovují v tomto nařízení spolunormotvůrci. Pravidelný přezkum vědeckých stanovisek by však následně odůvodnil rychlý a pravidelný přezkum těchto kvantitativních hodnot ze strany spolunormotvůrců.

Z důvodu této dynamiky vědeckých stanovisek zavádí plán pro Severní moře rámec pro rozhodování o řízení rybolovných práv Radou, který je přímo podmíněn hodnotami referenčních bodů z dostupných vědeckých stanovisek (a to zejména o nejnovějších údajích). Toto nařízení pro Severní moře tedy neobsahuje žádnou kvantitativní hodnotu týkající se úmrtnosti způsobené rybolovem ani úrovně biomasy populací. Tyto referenční body stanoví Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) a slouží obvykle na ročním základě přímo pro stanovení rybolovných práv Radou.

Komise navrhuje řídit rybolov v západních vodách podle stejné zásady, jaká je uplatňována v případě Severního moře (a přezkoumat stejným způsobem plán pro Baltské moře). Zpravodaj podporuje myšlenku, že by řízení rybolovu mělo být založeno na nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích. Rád by však zlepšil možnosti dohledu nad tímto postupem ze strany Evropského parlamentu a zachoval jeho úlohu spolunormotvůrce v oblasti víceletého řízení rybolovu. Proto navrhuje:

•  pravidelné následné kontroly: Komise musí každoročně vypracovat zprávu pro Evropský parlament o souladu mezi dostupnými vědeckými stanovisky a rozhodnutími přijatými na jejich základě Radou,

•  předběžné informace v případě významných změn: Komise by před tím, než Rada přijme rozhodnutí, měla informovat Parlament o situacích, které by mohly vést k významným změnám rybolovných práv (rozdíl ve výši více než 20 % u nového celkového přípustného odlovu odpovídajícího nové hodnotě FMSY),

•  doložku o časovém rámci sedmi let platném pro ustanovení o řízení, které je založeno přímo na dynamických vědeckých stanoviscích, s cílem dát normotvůrcům možnost tento mechanismus posoudit a případně při zkoumání následného rámce upravit.

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice.

(3)

2016/0238(COD); Nařízení... ; Úř. věst. ...

(4)

Viz článek 9 nařízení Rady (EU) 2018/120 ze dne 23. ledna 2018, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, změna nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské moře, a zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008

Referenční údaje

COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)

Datum předložení EP

23.3.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

16.4.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Alain Cadec

26.4.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

24.4.2018

11.7.2018

29.8.2018

 

Datum přijetí

9.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

6

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Tadeusz Zwiefka

Datum předložení

10.10.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Giuseppe Ferrandino

6

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Tadeusz Zwiefka

S&D

Ole Christensen, Ulrike Rodust

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

1

0

S&D

Ricardo Serrão Santos

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 19. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí