Postupak : 2018/0074(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0310/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0310/2018

Rasprave :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 906kWORD 123k
10.10.2018
PE 622.105v03-00 A8-0310/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) 509/2007 i (EZ) 1300/2008

(COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD)

Odbor za ribarstvo

Izvjestitelj: Alain Cadec

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) 509/2007 i (EZ) 1300/2008

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0149),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0126/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. rujna 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0310/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o utvrđivanju višegodišnjeg plana za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) 509/2007 i (EZ) 1300/2008

o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) 509/2007 i (EZ) 1300/2008

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Osiguravanje dugoročne ekološke održivosti ribolova i akvakulture, primjena predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom i provedba pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu među glavnim su ciljevima ZRP-a.

(4)  Osiguravanje dugoročne ekološke održivosti ribolova i akvakulture, upravljanje ribolovnim aktivnostima i aktivnostima akvakulture u skladu s ciljevima stvaranja gospodarske i socijalne koristi te koristi u smislu zaposlenja, smanjenje ovisnosti tržišta Unije o uvozu hrane, promicanje izravnog i neizravnog stvaranja radnih mjesta i gospodarski razvoj obalnih regija, primjena predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom i provedba pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu među glavnim su ciljevima ZRP-a.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  U skladu s načelima zajedničke ribarstvene politike te da bi se zajamčili jednaki uvjeti i pošteno tržišno natjecanje među morskim bazenima, svi višegodišnji planovi trebali bi imati jedinstven okvir i ni za jedan morski bazen ne bi trebala postojati posebna odstupanja u vezi s načelima utvrđivanja kvota.

Obrazloženje

Omogućavanje odstupanja u ovom planu od zakonske obveze obnavljanja i održavanja stokova iznad razina koje mogu proizvesti MSY prije 2020. i prelaženje razina FMSY-ja dogovorenih u prethodnim višegodišnjim planovima ne bi samo oslabilo zajedničku ribarstvenu politiku i naštetilo ribljim stokovima, nego bi i bilo nepošteno prema ribarima u Baltičkome moru i u Sjevernome moru koji su bez iznimke dužni ostati unutar dogovorena okvira.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Za postizanje ciljeva ZRP-a potrebno je donijeti određene mjere očuvanja, prema potrebi i u bilo kojoj kombinaciji, kao što su višegodišnji planovi, tehničke mjere te utvrđivanje i raspodjela ribolovnih mogućnosti.

(5)  Za postizanje ciljeva ZRP-a potrebno je donijeti određene mjere očuvanja, prema potrebi i u bilo kojoj kombinaciji, kao što su višegodišnji planovi, tehničke mjere te utvrđivanje i raspodjela ribolovnih mogućnosti u skladu s najboljim raspoloživim znanstvenim savjetom.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Uredbom (EU) br. 1380/2013 izričito je utvrđen cilj obnavljanja i održavanja populacije izlovljavanih vrsta iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos. Kako bi se taj cilj ostvario, Uredbom (EU) br. 1380/2013 propisano je da se za sve stokove do 2015., gdje je to moguće najkasnije do 2020. postupno postigne stopa iskorištavanja kojom se osigurava najviši održivi prinos.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  U skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 višegodišnji planovi moraju se temeljiti na znanstvenim, tehničkim i gospodarskim savjetima. U skladu s odredbama tih članaka ovaj plan trebao bi sadržavati opće ciljeve, mjerljive ciljeve s jasnim rokovima, referentne točke za očuvanje te zaštitne i tehničke mjere namijenjene izbjegavanju i smanjenju neželjenih ulova.

(6)  U skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 višegodišnji planovi moraju se temeljiti na znanstvenim, tehničkim i gospodarskim savjetima. U skladu s odredbama tih članaka ovaj plan trebao bi sadržavati opće ciljeve, mjerljive ciljeve s jasnim rokovima, referentne točke za očuvanje te zaštitne i tehničke mjere namijenjene izbjegavanju i smanjenju neželjenih ulova kako bi se učinak na morski okoliš sveo na najmanju moguću mjeru, prije svega kad je riječ o narušavanju staništa i morskog dna, te kako bi se ostvarili socijalni i gospodarski ciljevi.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Komisija bi trebala prikupiti najbolje raspoložive znanstvene savjete o stokovima iz područja primjene višegodišnjeg plana. U tu svrhu zaključuje memorandume o razumijevanju s Međunarodnim vijećem za istraživanje mora (ICES). Znanstveno mišljenje ICES-a trebalo bi se temeljiti na ovom višegodišnjem planu i posebno bi trebalo sadržavati raspon vrijednosti koje su u skladu s postizanjem najvećeg održivog prinosa (FMSY) i referentne točke biomase, tj. MSY Btrigge i Blim. Te vrijednosti trebalo bi navesti u relevantnom savjetu za stokove i, prema potrebi, u drugim javno dostupnim znanstvenim savjetima, uključujući, na primjer, savjet ICES-a za mješoviti ribolov.

(8)  Komisija bi trebala prikupiti najbolje raspoložive znanstvene savjete o stokovima iz područja primjene višegodišnjeg plana. U tu svrhu, konkretno, zaključuje memorandume o razumijevanju s Međunarodnim vijećem za istraživanje mora (ICES). Znanstveni savjet ICES-a trebao bi se temeljiti na ovom višegodišnjem planu i posebno bi trebao sadržavati raspon vrijednosti koje su u skladu s postizanjem najvećeg održivog prinosa (FMSY) i referentne točke biomase, tj. MSY Btrigge i Blim. Te vrijednosti trebalo bi navesti u relevantnom savjetu za stokove i, prema potrebi, u drugim javno dostupnim znanstvenim savjetima, uključujući, na primjer, savjet ICES-a o mješovitom ribolovu i/ili o ribolovu na više vrsta.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U uredbama Vijeća (EZ) br. 811/200418, (EZ) br. 2166/200519, (EZ) br. 388/200620, (EZ) br. 509/200721, (EZ) br. 1300/200822 i (EZ) br. 1342/200823 utvrđena su pravila za iskorištavanje sjevernih stokova oslića, stokova oslića i škampa u Kantabrijskome moru i zapadno od Iberijskog poluotoka, lista u Biskajskom zaljevu, lista u zapadnom dijelu kanala La Manche, haringe zapadno od Škotske i bakalara u Kattegatu, Sjevernome moru, zapadno od Škotske i Irskome moru. Ti i drugi pridneni stokovi love se u mješovitom ribolovu. Stoga je potrebno utvrditi jedinstveni višegodišnji plan u kojem će se uzeti u obzir takve tehničke interakcije.

(9)  U uredbama Vijeća (EZ) br. 811/200418, (EZ) br. 2166/200519, (EZ) br. 388/200620, (EZ) br. 509/200721, (EZ) br. 1300/200822 i (EZ) br. 1342/200823 utvrđena su pravila za iskorištavanje sjevernih stokova oslića, stokova oslića i škampa u Kantabrijskome moru i zapadno od Iberijskog poluotoka, lista u Biskajskom zaljevu, lista u zapadnom dijelu kanala La Manche, haringe zapadno od Škotske i bakalara u Kattegatu, Sjevernome moru, zapadno od Škotske i Irskome moru. Ti i drugi pridneni stokovi love se u mješovitom ribolovu i/ili ribolovu na više vrsta. Stoga je potrebno utvrditi jedinstveni višegodišnji plan u kojem će se uzeti u obzir takve tehničke interakcije.

_________________

_________________

18 Uredba Vijeća (EZ) br. 811/2004 od 21. travnja 2004. o utvrđivanju mjera za obnavljanje stoka sjevernog oslića (SL L 150, 30.4.2004., str. 1.).

18 Uredba Vijeća (EZ) br. 811/2004 od 21. travnja 2004. o utvrđivanju mjera za obnavljanje stoka sjevernog oslića (SL L 150, 30.4.2004., str. 1.).

19 Uredba Vijeća (EZ) br. 2166/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavi mjera za oporavak stokova oslića južnih mora i škampa u Kantabrijskom moru i zapadno od Iberijskog poluotoka te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 345, 28.12.2005., str. 5.).

19 Uredba Vijeća (EZ) br. 2166/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavi mjera za oporavak stokova oslića južnih mora i škampa u Kantabrijskom moru i zapadno od Iberijskog poluotoka te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 345, 28.12.2005., str. 5.).

20 Uredba Vijeća (EZ) br. 388/2006 od 23. veljače 2006. o utvrđivanju višegodišnjeg plana održivog iskorištavanja stoka lista u Biskajskom zaljevu (SL L 65, 7.3.2006., str. 1.).

20 Uredba Vijeća (EZ) br. 388/2006 od 23. veljače 2006. o utvrđivanju višegodišnjeg plana održivog iskorištavanja stoka lista u Biskajskom zaljevu (SL L 65, 7.3.2006., str. 1.).

21 Uredba Vijeća (EZ) br. 509/2007 od 7. svibnja 2007. o utvrđivanju višegodišnjeg plana održivog iskorištavanja stoka lista u zapadnom dijelu kanala La Manche (SL L 122, 11.5.2007., str. 7.).

21 Uredba Vijeća (EZ) br. 509/2007 od 7. svibnja 2007. o utvrđivanju višegodišnjeg plana održivog iskorištavanja stoka lista u zapadnom dijelu kanala La Manche (SL L 122, 11.5.2007., str. 7.).

22 Uredba Vijeća (EZ) br. 1300/2008 od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stok haringi koji živi zapadno od Škotske i ribarstvo koje iskorištava taj stok (SL L 344, 20.12.2008., str. 6.).

22 Uredba Vijeća (EZ) br. 1300/2008 od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stok haringi koji živi zapadno od Škotske i ribarstvo koje iskorištava taj stok (SL L 344, 20.12.2008., str. 6.).

23 Uredba Vijeća (EZ) br. 1342/2008 od 18. prosinca 2008. o donošenju dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 423/2004 (SL L 348, 24.12.2008., str. 20.).

23 Uredba Vijeća (EZ) br. 1342/2008 od 18. prosinca 2008. o donošenju dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 423/2004 (SL L 348, 24.12.2008., str. 20.).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Neki pridneni stokovi iskorištavaju se u zapadnim vodama i njima susjednim vodama. Stoga bi područje primjene odredbi plana koje se odnose na ciljeve i zaštitne mjere za stokove koji se uglavnom iskorištavaju u zapadnim vodama trebalo proširiti na područja izvan zapadnih voda. Nadalje, za stokove koji se uglavnom iskorištavaju izvan zapadnih voda, a koji su prisutni i u zapadnim vodama, potrebno je utvrditi ciljeve i zaštitne mjere u višegodišnjim planovima za područja izvan zapadnih voda na kojima se ti stokovi uglavnom iskorištavaju te proširiti područje primjene tih višegodišnjih planova na način da se njima obuhvate i zapadne vode.

(11)  Neki pridneni stokovi iskorištavaju se u zapadnim vodama i njima susjednim vodama. Stoga bi područje primjene odredbi plana koje se odnose na ciljeve i zaštitne mjere za pridnene stokove koji se uglavnom iskorištavaju u zapadnim vodama trebalo proširiti na područja tih stokova izvan zapadnih voda, pod uvjetom da ona nisu pod suverenitetom ili jurisdikcijom trećih zemalja. Nadalje, za stokove koji se uglavnom iskorištavaju izvan zapadnih voda, a koji su prisutni i u zapadnim vodama, potrebno je utvrditi ciljeve i zaštitne mjere u višegodišnjim planovima za područja izvan zapadnih voda na kojima se ti pridneni stokovi uglavnom iskorištavaju te proširiti područje primjene tih višegodišnjih planova na način da se njima obuhvate i zapadne vode.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Plan upravljanja ne bi trebao sadržavati samo mehanizme za utvrđivanje kratkoročnih ribolovnih mogućnosti, čime bi se stvorila nesigurnost i nedostatak transparentnosti u ovom sektoru.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Geografsko područje primjene višegodišnjeg plana trebalo bi se temeljiti na geografskoj rasprostranjenosti stokova iz najnovijeg znanstvenog savjeta ICES-a o stokovima. Geografska rasprostranjenost stokova iz višegodišnjeg plana možda će se morati izmijeniti zbog bolje znanstvene informiranosti ili migracija stokova. Stoga bi Komisija trebala biti ovlaštena za donošenje delegiranih akata o prilagodbi geografske rasprostranjenosti stokova iz višegodišnjeg plana ako znanstveni savjeti ICES-a pokažu da je došlo do promjene geografske rasprostranjenosti predmetnih stokova.

(12)  Geografsko područje primjene višegodišnjeg plana trebalo bi se temeljiti na geografskoj rasprostranjenosti pridnenih stokova iz najnovijeg znanstvenog savjeta ICES-a o stokovima. Geografska rasprostranjenost stokova iz višegodišnjeg plana možda će se morati izmijeniti zbog bolje znanstvene informiranosti ili migracija pridnenih stokova. Stoga bi Komisija trebala biti ovlaštena za donošenje delegiranih akata o prilagodbi geografske rasprostranjenosti stokova iz višegodišnjeg plana ako znanstveni savjeti ICES-a ili sličnoga neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili na međunarodnoj razini pokažu da je došlo do promjene geografske rasprostranjenosti predmetnih stokova.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Cilj ovog plana trebao bi biti ostvarivanje ciljeva ZRP-a, i to posebno postizanje i održavanje MSY-ja za ciljane stokove, provedba obveze iskrcavanja za pridnene stokove podložne ograničenjima ulova te promicanje pravednog životnog standarda stanovništva koje ovisi o ribolovnim aktivnostima, imajući na umu obalno ribarstvo i društveno-gospodarske aspekte. U planu bi se trebao primjenjivati pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav sveli na najmanju mjeru. Trebao bi biti u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. (u skladu s Direktivom 2008/56/EZ), te ciljevima Direktive 2009/147/EZ i Direktive Vijeća 92/43/EEZ. Planom bi se trebale utvrditi i pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u Unijinim zapadnim vodama za sve stokove vrsta na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(14)  Cilj ovog plana trebao bi biti doprinos ostvarivanju ciljeva ZRP-a, i to posebno postizanje i održavanje razine stokova obuhvaćenih ovom Uredbom iznad razine koja omogućuje najviši održivi prinos, provedba obveze iskrcavanja za pridnene stokove podložne ograničenjima ulova te promicanje pravednog životnog standarda stanovništva koje ovisi o ribolovnim aktivnostima, imajući na umu obalno ribarstvo i društveno-gospodarske aspekte. U planu bi se trebao primjenjivati pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav sveli na najmanju mjeru. Trebao bi biti u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. (u skladu s Direktivom 2008/56/EZ), te ciljevima Direktive 2009/147/EZ i Direktive Vijeća 92/43/EEZ. Planom bi se trebale utvrditi i pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u zapadnim vodama Unije za vrste ulovljene pridnenim ribolovom na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Ciljanu stopu ribolovne smrtnosti (F) koja odgovara cilju postizanja i održavanja MSY-a trebalo bi utvrditi kao raspone vrijednosti koji su u skladu s postizanjem MSY-a (FMSY). Ti rasponi, temeljeni na najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, potrebni su kako bi se omogućila fleksibilnost s obzirom na promjene znanstvenih savjeta, pridonijelo provedbi obveze iskrcavanja i uzelo u obzir karakteristike mješovitog ribolova. Raspone FMSY-ja trebalo bi izračunati Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES), posebno u okviru svojeg periodičnog savjeta o ulovu. Ti se rasponi izvode iz ovog plana kako bi se postiglo smanjenje dugoročnog prinosa od najviše 5 % u odnosu na MSY24. Gornja granica raspona ograničena je tako da vjerojatnost pada stoka ispod Blim-a iznosi najviše 5 %. Ta je gornja granica u skladu s ICES-ovim „pravilom za izdavanje savjeta” u kojem se navodi da, ako je biomasa stoka u mrijestu ili brojnost u lošem stanju, F treba smanjiti na vrijednost koja ne prelazi gornju granicu koja je jednaka najvišoj vrijednosti FMSY-ja pomnoženoj s biomasom stoka u mrijestu ili brojnošću u godini za ukupni dopušteni ulov (TAC) podijeljenoj s vrijednošću MSY Btrigger. ICES primjenjuje ta razmatranja i navedeno pravilo pri izradi znanstvenog savjeta o ribolovnoj smrtnosti i opcijama ulova.

(16)   Ciljanu stopu ribolovne smrtnosti (F) koja odgovara cilju postizanja i održavanja MSY-a trebalo bi utvrditi kao raspone vrijednosti koji su u skladu s postizanjem MSY-a (FMSY). Ti rasponi, temeljeni na najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, potrebni su kako bi se omogućila fleksibilnost s obzirom na promjene znanstvenih savjeta, pridonijelo provedbi obveze iskrcavanja i uzelo u obzir karakteristike mješovitog ribolova. Raspone FMSY-ja trebalo bi izračunati, među ostalim, Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES), posebno u okviru svojeg periodičnog savjeta o ulovu. Ti se rasponi izvode iz ovog plana kako bi se postiglo smanjenje dugoročnog prinosa od najviše 5 % u odnosu na MSY24. Gornja granica raspona ograničena je tako da vjerojatnost pada stoka ispod Blim-a iznosi najviše 5 %. Ta je gornja granica u skladu s ICES-ovim „pravilom za izdavanje savjeta” u kojem se navodi da, ako je biomasa stoka u mrijestu ili brojnost u lošem stanju, F treba smanjiti na vrijednost koja ne prelazi gornju granicu koja je jednaka najvišoj vrijednosti FMSY-ja pomnoženoj s biomasom stoka u mrijestu ili brojnošću u godini za ukupni dopušteni ulov (TAC) podijeljenoj s vrijednošću MSY Btrigger. ICES primjenjuje ta razmatranja i navedeno pravilo pri izradi znanstvenog savjeta o ribolovnoj smrtnosti i opcijama ulova.

___________

___________

24 Zahtjev EU-a ICES-u da osigura raspone FMSY-ja za odabrane stokove na potpodručjima ICES-a od 5 do 10.

24 Zahtjev EU-a ICES-u da osigura raspone FMSY-ja za odabrane stokove na potpodručjima ICES-a od 5 do 10.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  Da bi se postigli ciljevi određeni u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, valja utvrditi ciljanu ribolovnu smrtnost (F) kao onu koja ne prelazi stopu iskorištavanja najvišeg održivog prinosa. Tu bi stopu trebalo postići što prije, i to na uzastopnoj, postupnoj osnovi najkasnije do 2020. za sve stokove na koje se odnosi Uredba.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Ukupni dopušteni ulovi (TAC-ovi) za škampa u zapadnim vodama trebali bi se moći odrediti kao zbroj ograničenja ulova utvrđenih za svaku funkcionalnu jedinicu i statistički pravokutnik izvan funkcionalnih jedinica u okviru tog područja TAC-a. Međutim, to ne isključuje donošenje mjera za zaštitu određenih funkcionalnih jedinica.

(20)  Ukupni dopušteni ulovi (TAC-ovi) za stok škampa u zapadnim vodama trebali bi se moći odrediti kao zbroj ograničenja ulova utvrđenih za svaku funkcionalnu jedinicu i statistički pravokutnik izvan funkcionalnih jedinica u području utvrđenom za taj stok. Međutim, to ne isključuje donošenje mjera za zaštitu određenih funkcionalnih jedinica.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.a)  Stoga sada treba utvrditi određene zabrane ribolova lubina i kolje, posebno radi zaštite matičnih jata tih vrsta u vrijeme razmnožavanja. Da bi zaštitile opadajuće razine stoka lubina i kolje, države članice trebaju uspostaviti primjerene komercijalne i rekreacijske mjere oporavka utvrđene najboljim dostupnim znanstvenim dokazima.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Ako Vijeće uzima u obzir velik utjecaj rekreacijskog ribolova u okviru ribolovnih mogućnosti za određeni stok, trebalo bi moći odrediti TAC za ulove ostvarene komercijalnim ribolovom kojim se uzima u obzir količina ulova ostvarenih rekreacijskim ribolovom i/ili donijeti druge mjere kojima se ograničava rekreacijski ribolov kao što su količinska ograničenja i razdoblja zabrane ribolova.

(22)  Ako smrtnost zbog rekreacijskog ribolova ima znatan učinak na stok kojim se upravlja na temelju MSY-ja, Vijeće bi trebalo moći utvrditi individualne i nediskriminatorne ribolovne mogućnosti za rekreativni ribolov. Takvim individualnim mogućnostima rekreacijskog ribolova trebala bi se obuhvatiti razdoblja koja ne smiju biti kraća od jednog mjeseca, s obzirom na prakse i ulov u sklopu rekreacijskog ribolova. Također je potrebno da se rekreativni ulov određenih vrsta visoke komercijalne vrijednosti obilježava odstranjivanjem dijela repne peraje, kako bi se ograničile mogućnosti za nezakonito korištenje takvog ulova u kanalima trgovine ribom.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Radi poštovanja obveze iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 u planu bi trebalo predvidjeti dodatne mjere upravljanja utvrđene u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(23)  Radi poštovanja obveze iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 te kako bi se negativni utjecaji na ekosustav sveli na najmanju moguću mjeru, u planu bi trebalo predvidjeti dodatne mjere upravljanja, posebice za postupno izbjegavanje i eliminiranje odbačenih ulova te za svođenje negativnih učinaka na ekosustav na najmanju moguću mjeru, uzimajući u obzir najbolje raspoložive znanstvene savjete utvrđene, prema potrebi, u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Također bi trebalo pojasniti da se obveza iskrcavanja ne primjenjuje na rekreacijski ribolov. U nedostatku zajedničkih preporuka, Komisija može donijeti delegirane akte.

Obrazloženje

U članku 2. stavku 5. Zajedničke ribarstvene politike navodi se da se odbačeni ulovi moraju postupno eliminirati, u prvom redu izbjegavanjem neželjenih ulova i njihovim smanjivanjem u najvećoj mogućoj mjeri.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23.a)  Da bi se zaštitile osjetljive vrste i staništa, posebice vrste i staništa koji su kritično ugroženi i koji su pod utjecajem ribolovnog pritiska, planom treba utvrditi mjere upravljanja za predmetna ribarstva, uključujući izmjenu alata plovila, izmjenu aktivnosti plovila i izmjene samog plovila. U planu bi trebalo predvidjeti dodatne mjere upravljanja utvrđene u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Komisija bi trebala moći donijeti provedbene akte kojima se propisuje analiza morskog bazena te format i raspored podnošenja i odobrenja mjera upravljanja.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24.a)  Komisija bi trebala svake godine podnositi izvješće Europskom parlamentu o najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima upotrijebljenim za utvrđivanje ribolovnih mogućnosti ili primjenu zaštitnih mjera od strane Vijeća te unaprijed obavijestiti Parlament o situacijama u kojima znanstveni savjet može dovesti do velikih varijacija u utvrđivanju ribolovnih mogućnosti.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  U skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 trebalo bi utvrditi odredbe za Komisijinu periodičnu procjenu primjerenosti i učinkovitosti primjene ove Uredbe na temelju znanstvenih savjeta. Plan bi trebalo evaluirati do... [pet godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] i svakih pet godina nakon toga. To razdoblje omogućuje potpunu provedbu obveze iskrcavanja, donošenje i provedbu regionaliziranih mjera i ostvarivanje učinka na stokove i ribarstvo. To je ujedno i najkraće razdoblje koje zahtijevaju znanstvena tijela.

(25)  U skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 trebalo bi utvrditi odredbe za Komisijinu procjenu primjerenosti i učinkovitosti primjene ove Uredbe na temelju znanstvenih savjeta. Plan bi trebalo evaluirati do... [pet godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe], a njegove odredbe o okvirnom mehanizmu za donošenje odluka Vijeća o izravnom utvrđivanju ribolovnih mogućnosti na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta trebale bi isteći 31. prosinca... [sedam godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe]. To razdoblje omogućuje potpunu provedbu obveze iskrcavanja te donošenje i provedbu regionaliziranih mjera. To je ujedno i najkraće razdoblje koje zahtijevaju znanstvena tijela za procjenu učinaka na stokove i ribarstvo, kojim se Europskom parlamentu i Vijeću pruža mogućnost da se izjasne o mogućim novim prijedlozima za višegodišnje upravljanje tim stokovima.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Kako bi se ova Uredba pravodobno i na razmjeran način prilagodila tehničkom i znanstvenom napretku te kako bi se osigurala fleksibilnost i omogućio razvoj određenih mjera, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s dopunom ove Uredbe u pogledu korektivnih mjera i provedbe obveze iskrcavanja. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.25 Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(26)  Kako bi se ova Uredba pravodobno i na razmjeran način prilagodila tehničkom i znanstvenom napretku te kako bi se osigurala fleksibilnost i omogućio razvoj određenih mjera, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s dopunom ove Uredbe u pogledu korektivnih mjera i provedbe obveze iskrcavanja. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja s predmetnim savjetodavnim vijećima, uključujući ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.25 Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

_________________

_________________

25 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

25 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Primjenom dinamičnog upućivanja na raspone FMSY-ja i referentne točke za očuvanje jamči se ažuriranost tih parametara, ključnih za utvrđivanje ribolovnih mogućnosti, a Vijeću se omogućuje da uvijek upotrijebi najbolje raspoložive znanstvene savjete. Nadalje, pristup dinamičnog upućivanja na najbolji raspoloživi znanstveni savjet trebalo bi primijeniti i na upravljanje stokovima u Baltičkome moru. U tom kontekstu „najbolji raspoloživi znanstveni savjeti” odnose se na javno dostupne znanstvene savjete koji se temelje na najnovijim znanstvenim podacima i metodama i koje je izdalo ili revidiralo nezavisno znanstveno tijelo koje je priznala Europska unija ili je priznato na međunarodnoj razini. Uredbu (EU) 2016/113927 trebalo bi stoga izmijeniti.

(28)  Primjenom dinamičnog upućivanja na raspone FMSY-ja i referentne točke za očuvanje jamči se ažuriranost tih parametara, ključnih za utvrđivanje ribolovnih mogućnosti, a Vijeću se omogućuje da uvijek upotrijebi najbolje raspoložive znanstvene savjete. Nadalje, pristup dinamičnog upućivanja na najbolji raspoloživi znanstveni savjet trebalo bi primijeniti i na upravljanje stokovima u Baltičkome moru na sedam godina. Komisija bi također trebala svake godine podnositi izvješće Europskom parlamentu o najboljim upotrijebljenim raspoloživim znanstvenim savjetima te unaprijed obavijestiti Parlament o situacijama u kojima znanstveni savjet može dovesti do velikih varijacija u utvrđivanju ribolovnih mogućnosti. U tom kontekstu „najbolji raspoloživi znanstveni savjeti” odnose se na javno dostupne znanstvene savjete koje su stručno revidirali Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ili druga odgovarajuća znanstvena tijela, kao što je Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES). Temelje se na najnovijim raspoloživim znanstvenim podacima i metodama i zadovoljavaju zahtjeve iz članka 25. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

_________________

 

27  Uredba (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1098/2007 (SL L 191, 15.7.2016., str. 1.).

 

Amandman    24

Proposal for a Regulation

Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom Uredbom utvrđuje se višegodišnji plan („plan”) za sljedeće pridnene stokove, uključujući dubokomorske stokove, u zapadnim vodama, uključujući ribarstvo koje iskorištava te stokove, i, ako su ti stokovi prošireni izvan zapadnih voda, u njima susjednim vodama:

1.  Ovom Uredbom utvrđuje se višegodišnji plan („plan”) za niže navedene pridnene stokove, uključujući dubokomorske stokove, u zapadnim vodama, i, ako su ti stokovi prošireni izvan zapadnih voda, u njima susjednim vodama koje nisu pod suverenitetom ili jurisdikcijom trećih zemalja, te za ribarstvo koje iskorištava te stokove:

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  lubin (Dicentrarchus labrax) u zonama 4b, 4c, 7a i 7d – h;

(4)  lubin (Dicentrarchus labrax) u zonama 4b, 4c, 7a – b, 7d – h i 7j te u potpodručju 8 i zoni 9a;

Obrazloženje

Lubin je ciljana vrsta visoke vrijednosti. Upravljanje tom vrstom na temelju MSY-ja od ključne je važnosti kako bi se na najbolji način iskoristili resursi. Područje distribucije vrste široko je i nema znanstvenih naznaka o postojanju bioloških stokova odvojenih 48. paralelom (podjela po područjima ICES-a u suštini je povezana s razlikama u dostupnosti podataka). Osim što su izrazito nepravična, ograničenja ribolova o kojima je Vijeće donijelo odluku mogla bi dovesti do premještanja ribolovnih aktivnosti prema južnom području i dodatnog povećanja pritiska na taj stok.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − podstavak 1. − točka 23. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  u južnom dijelu Biskajskog zaljeva (funkcionalna jedinica 25);

–  u južnom dijelu Biskajskog zaljeva (funkcionalne jedinice 23-24);

Obrazloženje

U Prijedlogu Europske komisije nalazi se greška u nazivu funkcionalne jedinice.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − podstavak 1. − točka 24. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  zapadno od Galicije (funkcionalne jedinice 26 – 27);

–  zapadno od Galicije (funkcionalna jedinica 26);

Obrazloženje

U Prijedlogu Europske komisije nalazi se greška u nazivu funkcionalne jedinice.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − podstavak 1. − točka 24. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

u iberskim vodama (funkcionalne jedinice 28 – 29);

Briše se.

Obrazloženje

U Prijedlogu Europske komisije nalazi se greška u nazivu funkcionalne jedinice.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − podstavak 1. − točka 24. – alineja 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– sjever Portugala (funkcionalna jedinica 27)

Obrazloženje

U Prijedlogu Europske komisije nalazi se greška u nazivu funkcionalne jedinice.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − podstavak 1. − točka 24. – alineja 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– u vodama Portugala (jug Portugala i Algarve) (funkcionalne jedinice 28-29)

Obrazloženje

U Prijedlogu Europske komisije nalazi se greška u nazivu funkcionalne jedinice.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako znanstveni savjet pokaže da je došlo do promjene u geografskoj rasprostranjenosti stokova navedenih u prvom podstavku ovog stavka, Komisija u skladu s člankom 15. može donijeti delegirane akte o izmjeni ove Uredbe prilagodbom prethodno navedenih područja kako bi se uzela u obzir ta promjena. Područja stokova takvim se izmjenama ne smiju proširiti izvan voda Unije na potpodručjima od 4 do 10 te u zonama CECAF-a 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0.

Ako najbolji raspoloživ znanstveni savjet, osobito savjet Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES), pokaže da je došlo do promjene u geografskoj rasprostranjenosti stokova navedenih u prvom podstavku ovog stavka, Komisija u skladu s člankom 15. može donijeti delegirane akte o izmjeni ove Uredbe prilagodbom prethodno navedenih područja kako bi se uzela u obzir ta promjena. Područja stokova takvim se izmjenama ne smiju proširiti izvan voda Unije na potpodručjima od 4 do 10 te u zonama CECAF-a 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako Komisija na temelju znanstvenih savjeta ustvrdi da je popis stokova iz prvog podstavka stavka 1. potrebno izmijeniti, ona može podnijeti prijedlog za izmjenu tog popisa.

2.  Ako na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta smatra da je popis stokova iz stavka 1. podstavka 1. potrebno izmijeniti, Komisija može podnijeti prijedlog izmjene tog popisa.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na susjedne vode obuhvaćene stavkom 1. ovog članka primjenjuju se samo članci 4. i 6. i mjere povezane s ribolovnim mogućnostima iz članka 7. ove Uredbe.

3.  Na susjedne vode obuhvaćene stavkom 1. ovog članka primjenjuju se samo članci 4. i 6., mjere povezane s ribolovnim mogućnostima iz članka 7. te članka 9. stavka 3.a i članka 9.a ove Uredbe.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ova Uredba primjenjuje se i na usputni ulov ulovljen u zapadnim vodama u lovu stokova navedenih u stavku 1. Međutim, ako su rasponi FMSY-ja i zaštitne mjere koje se odnose na biomasu za te stokove utvrđeni drugim pravnim aktima Unije o utvrđivanju višegodišnjih planova, primjenjuju se ti se rasponi i zaštitne mjere.

4.  Ova Uredba primjenjuje se i na usputni ulov ulovljen u zapadnim vodama u lovu na pridnene stokove navedene u stavku 1. te se njome osigurava da se iskorištavanjem svih živih morskih bioloških resursa obnavljaju populacije ulovljenih vrsta i da se održavaju iznad razina koje mogu proizvesti najviši održivi prinos, u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  U ovoj se Uredbi također detaljno utvrđuju pojedinosti za provedbu mjera za svođenje učinka ribolova na morski okoliš na najmanju mjeru, posebice kad je riječ o povremenom ulovu zaštićenih vrsta, u zapadnim vodama Unije za sve ribarstvo u tim vodama. Komisija može donijeti provedbene akte kojima se propisuju analiza morskog bazena te format i raspored podnošenja i odobrenja mjera upravljanja.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ovom Uredbom utvrđuju se i pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u Unijinim zapadnim vodama za sve stokove vrsta na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

5.  Ovom Uredbom utvrđuju se i pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u zapadnim vodama Unije za stokove vrsta na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, koje su ulovljene pridnenim ribolovom.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ovom se Uredbom propisuju tehničke mjere, kako je utvrđeno u članku 8., primjenjive u zapadnim vodama u pogledu svakog stoka.

6.  Ovom se Uredbom propisuju tehničke mjere za komercijalni i rekreacijski ribolov, kako je utvrđeno u članku 8., primjenjive u zapadnim vodama u pogledu svakog pridnenog stoka.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „raspon FMSY-ja” znači raspon vrijednosti navedenih u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno u znanstvenom savjetu Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES), pri čemu sve razine ribolovne smrtnosti unutar tog raspona dugoročno dosežu najviši održivi prinos („MSY”) s obzirom na određeni obrazac ribolova i u postojećim prosječnim okolišnim uvjetima, a bez znatnog utjecanja na proces reprodukcije predmetnog stoka. Raspon je izračunan tako da omogućuje dugoročno smanjenje prinosa za najviše 5 % u odnosu na najviši održivi prinos. Njegova gornja granica ograničena je tako da vjerojatnost pada stoka ispod granične referentne točke biomase stoka u mrijestu (Blim) iznosi najviše 5 %;

(2)  „raspon FMSY-ja” znači raspon vrijednosti navedenih u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno u znanstvenom savjetu Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato, pri čemu sve razine ribolovne smrtnosti unutar tog raspona dugoročno dosežu najviši održivi prinos („MSY”) s obzirom na određeni obrazac ribolova i u postojećim prosječnim okolišnim uvjetima, a bez znatnog utjecanja na proces reprodukcije predmetnog stoka. Raspon je izračunan tako da omogućuje dugoročno smanjenje prinosa za najviše 5 % u odnosu na najviši održivi prinos. Njegova gornja granica ograničena je tako da vjerojatnost pada stoka ispod granične referentne točke biomase stoka u mrijestu (Blim) iznosi najviše 5 %;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „najviša vrijednost FMSY-ja” znači vrijednost procijenjene ribolovne smrtnosti koja uz određeni obrazac ribolova i trenutačne okolišne uvjete omogućuje dugoročni najviši prinos;

(5)  „FMSY znači vrijednost procijenjene ribolovne smrtnosti koja s obzirom na način ribolova i postojeće ekološke uvjete dugoročno omogućuje najviši prinos;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „Blim” znači referentna točka veličine stoka iz najboljeg raspoloživog znanstvenog savjeta, posebno iz savjeta ICES-a, ispod koje može doći do smanjene sposobnosti razmnožavanja;

(8)  „Blim” znači referentna točka veličine stoka iz najboljeg raspoloživog znanstvenog savjeta, posebno iz savjeta ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato, ispod koje može doći do smanjene sposobnosti razmnožavanja;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  „MSY Btrigger” znači najniža referentna točka za biomasu stoka u mrijestu, ili za brojnost u slučaju škampa, navedena u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno znanstvenom savjetu ICES-a, ispod koje treba poduzeti konkretne i prikladne mjere upravljanja kako bi se u okviru stopa iskorištavanja u kombinaciji s prirodnim promjenama stokovi obnovili iznad razina koje dugoročno mogu proizvesti MSY.

(9)  „MSY Btrigger” znači najniža referentna točka za biomasu stoka u mrijestu, ili za brojnost u slučaju škampa, navedena u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno znanstvenom savjetu ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato, ispod koje treba poduzeti konkretne i prikladne mjere upravljanja kako bi se u okviru stopa iskorištavanja u kombinaciji s prirodnim promjenama stokovi obnovili iznad razina koje dugoročno mogu proizvesti MSY.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)   „Najbolji raspoloživi znanstveni savjeti” odnose se na javno dostupne znanstvene savjete potkrijepljene najnovijim znanstvenim podacima i metodama, koje je ili izdalo ili stručno revidiralo neovisno znanstveno tijelo priznato na razini Unije ili na međunarodnoj razini, kao što su Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ili Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES), i koji ispunjavaju zahtjeve iz članka 25. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Planom se pridonosi postizanju ciljeva zajedničke ribarstvene politike navedenih u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, i to posebno primjenom predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom, te se jamči da se iskorištavanjem živih morskih bioloških resursa populacija lovljenih vrsta obnavlja i održava iznad razina koje mogu proizvesti MSY.

1.  Planom se pridonosi postizanju ciljeva zajedničke ribarstvene politike navedenih u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, i to posebno primjenom predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom, te se jamči da se iskorištavanjem živih morskih bioloških resursa populacija lovljenih vrsta obnavlja i održava iznad razina koje mogu proizvesti MSY. Uz rad na postizanju ekološke održivosti, planom treba upravljati na način koji je u skladu s ciljevima postizanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje i kojim se doprinosi dostupnosti zaliha hrane.

 

Stopa iskorištavanja koja osigurava najviši održivi prinos za sve će se stokove postupno postići najkasnije do 2020. te će se od tog se trenutka nadalje održati.

Obrazloženje

Osim o okolišnoj dimenziji, treba voditi računa i o socijalnoj i gospodarskoj dimenziji ribolova i akvakulture, kao što je utvrđeno u Uredbi 1380/2013.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Planom se pridonosi napuštanju prakse odbacivanja ulova, tako da se, koliko god je to moguće, neželjeni ulov izbjegava i smanjuje, te provedbi obveze iskrcavanja iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 za vrste koje podliježu ograničenju ulova i na koje se primjenjuje ova Uredba.

2.  Planom se pridonosi napuštanju prakse odbacivanja ulova, tako da se, koliko god je to moguće, među ostalim i upotrebom inovativnih selektivnih ribolovnih alata i tehnika, neželjeni ulov izbjegava i smanjuje, te, koliko god je to moguće, provedbi obveze iskrcavanja iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 za vrste koje podliježu ograničenju ulova i na koje se primjenjuje ova Uredba.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U ovom planu primjenjuje se pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav sveli na najmanju mjeru. Plan je u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. kako je utvrđeno u članku 1. stavku 1. Direktive 2008/56/EZ te ciljevima iz članaka 4. i 5. Direktive 2009/147/EZ i članaka 6. i 12. Direktive Vijeća 92/43/EEZ.

3.  U ovom planu primjenjuje se pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se na najmanju mjeru sveli, a po mogućnosti i eliminirali negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav, te kako bi se zajamčilo da ribari nastave ribariti na održiv i selektivan način. To se posebice odnosi na osjetljiva staništa i zaštićene vrste, uključujući morske sisavce, morske reptile, morske ptice, podmorske planine, dubokomorske grebene i koraljne vrtove ili kolonije spužvi. Plan je u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. kako je utvrđeno u članku 1. stavku 1. Direktive 2008/56/EZ te ciljevima Direktive 2009/147/EZ i Direktive Vijeća 92/43/EEZ.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pridonijeti ispunjenju drugih relevantnih deskriptora iz Priloga I. Direktivi 2008/56/EZ razmjerno ulozi koju ribolov ima u njihovu ispunjavanju.

(b)  osigurati smanjenje negativnih učinaka ribolova na morski okoliš, posebice u vezi s osjetljivim staništima i zaštićenim vrstama, uključujući morske sisavce i morske ptice.

Obrazloženje

Morske ptice, morski sisavci i reptili povremeno se love na cijelom području zapadnih voda.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Mjere iz ovog plana poduzimaju se u skladu s najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima. Ako su dostupni podaci nedovoljni, održava se usporediva razina očuvanja relevantnih stokova.

5.  Mjere iz ovog plana poduzimaju se u skladu s najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima. Najbolje raspoložive znanstvene savjete stručno revidiraju pouzdana i odgovarajuća znanstvena tijela kao što su Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES) ili Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF). Oni moraju biti javno dostupni najkasnije kada Komisija predloži te mjere. Ako su dostupni podaci nedovoljni, održava se usporediva razina očuvanja relevantnih stokova.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Te raspone FMSY-ja na temelju ovog plana treba zatražiti od ICES-a.

2.  Te raspone FMSY-ja na temelju ovog plana treba zatražiti od ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako je to na temelju znanstvenog savjeta ili dokaza potrebno za postizanje ciljeva iz članka 3. u slučaju mješovitog ribolova;

(a)  ako je to na temelju znanstvenog savjeta ili dokaza potrebno za postizanje ciljeva iz članka 3. u slučaju mješovitog ribolova i/ili ribolova na više vrsta, osobito radi smanjenja socioekonomskih ograničenja u pogledu ribarstva;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kako bi se promjena ribolovnih mogućnosti između dvije uzastopne godine ograničila na najviše 20 %.

(c)  kako bi se promjena ribolovnih mogućnosti između dvije uzastopne godine ograničila na najviše 20 %, osim u slučajevima u kojima se olakšavaju situacije ograničavanja ribolova ili situacije koje onemogućavaju ili u velikoj mjeri utječu na aktivnost određenih flota.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Kako bi se spriječilo da kratkoročno upravljanje naruši provedbu višegodišnjeg upravljanja i kako bi se pogodovalo sudjelovanju dionika u donošenju odluka, moguće je u okviru ove Uredbe odobriti pravila o iskorištavanju posredstvom regionalizacije.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako odgovarajući znanstveni podaci nisu na raspolaganju, tim stokovima upravlja se na temelju predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

2.  Ako odgovarajući znanstveni podaci nisu na raspolaganju, tim stokovima upravlja se na temelju predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 te treba osigurati stupanj očuvanja koji je barem usporediv s MSY-om, kako je utvrđeno u članku 9. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U skladu s člankom 9. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013 pri upravljanju mješovitim ribolovom s obzirom na stokove iz članka 1. stavka 4. ove Uredbe uzimaju se u obzir poteškoće koje podrazumijeva istovremeni ribolov svih stokova uz najviši održivi prinos, osobito u slučajevima u kojima to dovodi do prerane zabrane ribolova.

3.  U skladu s člankom 9. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013 pri upravljanju mješovitim ribolovom i ribolovom na više vrsta s obzirom na stokove iz članka 1. stavka 4. ove Uredbe uzimaju se u obzir poteškoće koje podrazumijeva istovremeni ribolov svih stokova uz najviši održivi prinos, osobito u slučajevima u kojima to dovodi do prerane zabrane ribolova.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Radi zaštite pune sposobnosti razmnožavanja stokova iz članka 1. stavka 1. na temelju ovog plana od ICES-a treba zatražiti sljedeće referentne točke za očuvanje:

Radi zaštite pune sposobnosti razmnožavanja stokova iz članka 1. stavka 1. na temelju ovog plana od ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato u skladu s definicijom najboljeg raspoloživog znanstvenog savjeta treba zatražiti sljedeće referentne točke za očuvanje:

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako znanstveni savjet pokaže da je za određenu godinu biomasa stoka u mrijestu, ili brojnost u slučaju stokova škampa, za bilo koji stok iz članka 1. stavka 1. ispod vrijednosti MSY Btrigger, donose se sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine iznad od onih koje mogu proizvesti najviši održivi prinos. Konkretno, odstupajući od članka 4. stavaka 3. i 5. ribolovne mogućnosti utvrđuju se na razinama koje su u skladu s ribolovnom smrtnošću koja je smanjena ispod višeg raspona FMSY-ja uzimajući u obzir smanjenje biomase.

1.  Ako znanstveni savjet pokaže da je za određenu godinu biomasa stoka u mrijestu, ili brojnost u slučaju stokova škampa, za bilo koji pridneni stok iz članka 1. stavka 1. ispod vrijednosti MSY Btrigger, donose se sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine iznad od onih koje mogu proizvesti najviši održivi prinos. Konkretno, odstupajući od članka 4. stavaka 3. i 5. ribolovne mogućnosti utvrđuju se na razinama koje su u skladu s ribolovnom smrtnošću koja je smanjena ispod višeg raspona FMSY-ja uzimajući u obzir smanjenje biomase.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako znanstveni savjet pokaže da je biomasa stoka u mrijestu, ili brojnost u slučaju stokova škampa, za bilo koji stok iz članka 1. stavka 1. ispod vrijednosti Blim, donose se daljnje korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine iznad onih koje mogu proizvesti najviši održivi prinos. Konkretno, te korektivne mjere mogu uključivati, odstupajući od članka 4. stavaka 3. i 5., obustavu ciljanog ribolova za predmetni stok ili funkcionalnu jedinicu i primjereno smanjenje ribolovnih mogućnosti.

2.  Ako znanstveni savjet pokaže da je biomasa stoka u mrijestu, ili brojnost u slučaju stokova škampa, za bilo koji pridneni stok iz članka 1. stavka 1. ispod vrijednosti Blim, donose se daljnje korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine iznad onih koje mogu proizvesti najviši održivi prinos. Konkretno, te korektivne mjere mogu uključivati, odstupajući od članka 4. stavaka 3. i 5., obustavu ciljanog ribolova za predmetni stok ili funkcionalnu jedinicu i primjereno smanjenje ribolovnih mogućnosti.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 1., ciljana ribolovna smrtnost u skladu s rasponima FMSY-ja iz tog stavka, kao i cilj brzog povratka predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine iznad od onih koje mogu proizvesti najviši održivi prinos u skladu sa stavkom 1. ili 2. ovog članka, mogu se ostvariti na uzastopnoj, postupnoj osnovi u razdoblju od najviše tri godine, u mjeri u kojoj je to potrebno s obzirom na ekonomske i socijalne učinke te na učinke u području zapošljavanja na dotične ribolovne aktivnosti.

Obrazloženje

U slučaju u kojem stanje stoka ne omogućuje njegovo iskorištavanje do MSY-ja, socioekonomske posljedice na ribolov izravno će ovisiti o brzini kojom Vijeće ispravi tu situaciju smanjenjem ribolovnih mogućnosti. Stoga je potrebno utvrditi razumno razdoblje u kojem će se osigurati postizanje FMSY-ja u zadanom roku, istodobno omogućujući postupan pristup u više ribolovnih sezona kako bi se ograničili socioekonomski utjecaji.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredbe u pogledu sljedećih tehničkih mjera:

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredbe za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnim vodama u pogledu sljedećih tehničkih mjera:

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  specifikacija karakteristika ribolovnog alata i pravila kojima se uređuje njihova upotreba kako bi se zajamčila ili poboljšala selektivnost, smanjio neželjen ulov ili na najmanju moguću mjeru sveo negativan utjecaj na ekosustav;

(a)  specifikacija karakteristika ribolovnog alata i pravila kojima se uređuje njihova upotreba kako bi se zajamčila ili poboljšala selektivnost, smanjio neželjen ulov, posebice juvenilnih organizama, ili na najmanju moguću mjeru sveo negativan utjecaj na ekosustav;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Mjerama iz stavka 1. ovog članka pridonosi se postizanju ciljeva iz članka 3.

2.  Mjerama iz stavka 1. ovog članka pridonosi se postizanju ciljeva iz članka 3. te se one mogu primjenjivati i na komercijalni i na rekreacijski ribolov.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Prostorne i vremenske zabrane ribolova lubina

 

1.  Komercijalni i rekreativni ribolov lubina zabranjen je u zapadnim vodama i u zonama ICES-a 4b i 4c od 1. veljače do 30. travnja. Zabranjeno je zadržavanje na plovilu, premještanje, prekrcavanje i iskrcavanje lubina ulovljenog u tim područjima, kao i čuvanje lubina ulovljenog s obale.

 

2.  Ribarskim plovilima Unije također se zabranjuje lov lubina u zonama ICES-a 7.b, 7.c, 7.j i 7.k te u vodama u zonama ICES-a 7.a i 7.g koje su više od dvanaest nautičkih milja od polazne crte pod suverenitetom Ujedinjene Kraljevine. Ribarskim plovilima Unije zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, premještanje ili iskrcavanje lubina ulovljenog u tim područjima.

Obrazloženje

Posljednjih godina, Vijeće je u uredbama o TAC-u i kvotama donijelo mjere za zaštitu lubina, osobito tijekom jednog dijela razdoblja razmnožavanja. Takve tehničke mjere suzakonodavci trebaju uspostaviti trajno, a ne u okviru odluke Vijeća o ribolovnim mogućnostima. Zaštita je potrebna i za kolju da bi se spriječio prekomjerni ribolov agregacija u mrijestu, koji bi i kolju doveo u situaciju u kojoj se trenutačno nalazi lubin.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ne dovodeći u pitanje članak 7., ukupni dopušteni ulov za stokove škampa u zapadnim vodama može biti zbroj ograničenja ulova za funkcionalne jedinice i statističke pravokutnike izvan funkcionalnih jedinica.

3.  Ne dovodeći u pitanje članak 7., ukupni dopušteni ulov za određeni stok škampa u zapadnim vodama može biti zbroj ograničenja ulova za funkcionalne jedinice i statističke pravokutnike izvan funkcionalnih jedinica područja utvrđenog za taj stok.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Za stokove i riblje vrste navedene u članku 1. stavcima 1. i 4., na koje se, na razini Unije te s ciljem očuvanja resursa, primjenjuju zabrana ribolova utvrđena na godišnjoj osnovi u okviru odluka o ribolovnim mogućnostima ili sezonske zabrane ribolova, Vijeće ipak može odrediti iznimne ribolovne mogućnosti za određene posebne vrste ribolova, prije svega kako bi se u obzir uzeo ograničen ili neizbježan ulov te vrste s obzirom na socioekonomski značaj takvog ribolova.

 

Predmetne iznimne mogućnosti moraju biti ograničene i ne smiju znatno utjecati na očuvanje stoka povezano s vremenskom zabranom ribolova predmetne vrste.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako znanstveni savjet pokaže da rekreacijski ribolov ima znatan utjecaj na ribolovnu smrtnost određenog stoka, Vijeće ga uzima u obzir i pri utvrđivanju ribolovnih mogućnosti može ograničiti rekreacijski ribolov kako bi se izbjeglo prekoračenje ukupne ciljane ribolovne smrtnosti.

Briše se.

Obrazloženje

Zamjenjuje se člankom 9.a (novim).

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Rekreacijski ribolov

 

1.  Države članice uzimaju u obzir smrtnost zbog rekreacijskog ribolova pri raspodjeli ribolovnih mogućnosti koje su im na raspolaganju i koje su navedene u članku 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kako bi se izbjeglo prekoračenje ukupne ciljane ribolovne smrtnosti.

 

Ako znanstveni savjet pokaže da rekreacijski ribolov ima znatan utjecaj na ribolovnu smrtnost nekog stoka navedenog u članku 1. stavku 1. ove Uredbe, Vijeće može utvrditi individualne i nediskriminatorne ribolovne mogućnosti za rekreativni ribolov.

 

2.  Vijeće utvrđuje ribolovne mogućnosti za rekreacijski ribolov na temelju transparentnih i objektivnih kriterija, uključujući i one ekološke, socijalne i ekonomske prirode. Kriteriji koji se koriste mogu uključivati utjecaj dane vrste ribolova na okoliš, društvenu važnost te aktivnosti i njezin doprinos gospodarstvu obalnih područja.

 

3.  Države članice poduzimaju potrebne i razmjerne mjere za praćenje i prikupljanje podataka radi pouzdane procjene stvarnih razina ulova iz stavka 1.

Obrazloženje

U skladu s člankom 17. osnovne uredbe države članice vode računa o svim stopama ribolovne smrtnosti. Rekreacijski ribolov često je bez većeg značaja u odnosu na nesigurnost u pogledu stvarne smrtnosti zbog profesionalnog ribolova te stoga ne predstavlja veći problem za dodjelu ili poštovanje kvota. ZRP (uvodna izjava 3.) također prepoznaje da rekreativni ribolov spada ponajprije u nadležnost država članica. Međutim, u slučajevima u kojima znatno utječe na određeni stok kojim se upravlja na temelju MSY-ja, i na tu vrstu ribolova mogu se primijeniti pravedne i razmjerne mjere na razini EU-a.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 9.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.b

 

Označavanje ulova ostvarenog rekreacijskim ribolovom

 

1.  Ako rekreativni ribar zadrži primjerke lubina, bakalara, kolje i lista ulovljene u područjima odgovarajućih ribljih stokova iz članka 1. stavka 1., ti se primjerci označavaju.

 

2.  Oznaka se sastoji od uklanjanja donjeg ili gornjeg dijela repne peraje, tako da se ne spriječi mjerenje veličine ribe.

 

3.  Takvo označavanje provodi se odmah nakon ulova i usmrćivanja ribe, bilo na obali bilo na plovilu, kad se rekreacijski ribolov vrši s plovila. S druge strane, ne označavaju se primjerci koji se drže živima i u dobrom stanju u bazenima na plovilu za rekreacijski ribolov i koje se kasnije pušta na slobodu.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za sve stokove vrsta u zapadnim vodama na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 kako bi se ova Uredba dopunila utvrđivanjem pojedinosti o toj obvezi kako je predviđeno u točkama od (a) do (e) članka 15. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Za sve pridnene stokove vrsta u zapadnim vodama na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i za povremene ulove pelagičnih vrsta u okviru ribarstva koje iskorištava stokove iz članka 1. stavka 1. na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 kako bi se ova Uredba dopunila utvrđivanjem pojedinosti o toj obvezi kako je predviđeno u točkama od (a) do (e) članka 15. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Obveza iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ne primjenjuje se na rekreacijski ribolov, među ostalim ni u slučajevima kada Vijeće utvrđuje individualne ribolovne mogućnosti u skladu s člankom 9.a ove Uredbe.

Obrazloženje

Ovom odredbom pojašnjava se da rekreacijski ribolov ne podliježe obvezi iskrcavanja (nespojivost s poštovanjem minimalnih veličina za zadržavanje ribe i s praksom sportskog ribolova u kojem se ulov pušta na slobodu).

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Artizanalni i obalni ribolov u najudaljenijim regijama

 

U ovoj se Uredbi moraju uzeti u obzir ograničenja povezana s veličinom artizanalnih plovila i plovila za obalni ribolov koja se upotrebljavaju u najudaljenijim regijama. U skladu s time, iskrcavanje usputnog ulova dopušta se ako se njime ne pogoršava učinak na biomasu stoka u mrijestu.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za svaku zonu ICES-a iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe svaka država članica izdaje odobrenja za ribolov u skladu s člankom 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 za plovila koja plove pod njezinom zastavom i obavljaju ribolovne aktivnosti na tom području. U tim odobrenjima za ribolov države članice mogu ograničiti i ukupni kapacitet izražen u kW tih plovila koja upotrebljavaju poseban alat.

1.  Za zone ICES-a iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe svaka država članica izdaje odobrenja za ribolov u skladu s člankom 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 za plovila koja plove pod njezinom zastavom i obavljaju ribolovne aktivnosti na tom području.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  U odobrenjima za ribolov iz stavka 1. države članice mogu također ograničiti ukupni kapacitet plovila iz tog stavka koja upotrebljavaju poseban alat.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 13. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi ograničavanja ukupnog kapaciteta flota predmetnih država članica kako bi se olakšalo postizanje ciljeva utvrđenih u članku 3.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Članak 18. stavci od 1. od 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuju se na mjere iz članaka 8. i 10. ove Uredbe.

1.  Članak18. stavci od 1. do 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuju se na mjere iz članaka 8., 10. i 11.b ove Uredbe.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe stavka 1. ovog članka, države članice koje imaju izravan upravljački interes u sjeverozapadnim vodama i države članice koje imaju izravan upravljački interes u jugozapadnim vodama mogu podnijeti zajedničke preporuke u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 prvi put najkasnije dvanaest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe i zatim dvanaest mjeseci nakon svakog dostavljanja evaluacije plana u skladu s člankom 14. Države članice takve preporuke mogu podnijeti i kad to smatraju potrebnim, a posebno u slučaju nagle promjene stanja u vezi s bilo kojim stokom na koji se primjenjuje ova Uredba. Zajedničke preporuke za mjere koje se odnose na određenu kalendarsku godinu podnose se najkasnije 1. srpnja prethodne godine.

2.  Za potrebe stavka 1. ovog članka, države članice koje imaju izravan upravljački interes u sjeverozapadnim vodama i države članice koje imaju izravan upravljački interes u jugozapadnim vodama mogu podnijeti zajedničke preporuke u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 prvi put najkasnije dvanaest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe i zatim dvanaest mjeseci nakon svakog dostavljanja evaluacije plana u skladu s člankom 14. Države članice mogu podnijeti i dodatne preporuke kad to smatraju potrebnim, a posebno u slučaju promjene stanja u vezi s bilo kojim stokom na koji se primjenjuje ova Uredba kao i kako bi utvrdile plan koji obuhvaća mjere primjene pristupa upravljanju ribarstvom u zapadnim vodama koji se temelji na ekosustavu. Zajedničke preporuke za mjere koje se odnose na određenu kalendarsku godinu podnose se najkasnije 1. srpnja prethodne godine ili čim prije kad se takvim zajedničkim preporukama žele rješavati hitne situacije utvrđene najnovijim znanstvenim savjetima.

Obrazloženje

U skladu s člankom 9. uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 13.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.a

 

Praćenje i prethodno obavještavanje o promjenama znanstvenog savjeta

 

1.  Svake godine do 1. travnja, Komisija izvješćuje Europski parlament o najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima koji su poslužili kao temelj za odluke Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti u skladu s ovom Uredbom između 1. veljače prethodne godine i 31. siječnja tekuće godine.

 

Za sve dotične riblje vrste i stokove, u njemu se navode ribolovne mogućnosti koje je odredilo Vijeće u skladu s člancima 4. i 5. i, prema potrebi, člankom 7. ove Uredbe, kao i odgovarajuće vrijednosti izražene u ribolovnoj smrtnosti. Ti se podaci uspoređuju s referentnim znanstvenim savjetima koji su korišteni za utvrđivanje ribolovne smrtnosti (MSY Flower, FMSY i RMD Fupper i njihove ribolovne mogućnosti), biomase stokova u mrijestu i graničnih referentnih točaka biomase (MSY Btrigger i Blim).

 

2.  Komisija što je prije moguće, a u svakom slučaju prije donošenja nove odluke Vijeća o određivanju ribolovnih mogućnosti, obavješćuje Europski parlament o situacijama u kojima najnovije vrijednosti FMSY odražavaju promjene ribolovnih mogućnosti koje za više od 20 % odstupaju od ribolovnih mogućnosti koje odgovaraju najvišoj vrijednosti FMSY iz znanstvenog savjeta korištenog za utvrđivanje ribolovnih mogućnosti za tekuće razdoblje. Isto tako, Komisija što je prije moguće, a u svakom slučaju prije donošenja nove odluke Vijeća, obavješćuje Europski parlament o slučajevima u kojima znanstveni savjeti o različitim referentnim točkama za biomasu stokova u mrijestu opravdavaju donošenje zaštitnih mjera u skladu s člankom 7.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 14. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Evaluacija plana

Evaluacija i provedba plana

Obrazloženje

Odredbe kojima se reguliraju utvrđivanje ribolovnih mogućnosti i zaštitne mjere koje donosi Vijeće u skladu s tim planom izravno ovise o ažuriranim znanstvenim savjetima. Međutim, predlaže se da se ne dopusti da takva situacija potraje neodređeno dugo i da se taj pravni okvir uspostavi samo za ograničeno razdoblje. Na Komisiji je da predloži budući okvir, a na Parlamentu i Vijeću da donesu odluku na toj osnovi.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do [pet godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe], a nakon toga svakih pet godina, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima i učinku plana na stokove na koje se primjenjuje ova Uredba i na ribarstvo koje iskorištava te stokove, osobito u pogledu postizanja ciljeva iz članka 3.

Do [pet godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima i učinku plana na stokove na koje se primjenjuje ova Uredba i na ribarstvo koje iskorištava te stokove, osobito u pogledu postizanja ciljeva iz članka 3.

Obrazloženje

Odredbe kojima se reguliraju utvrđivanje ribolovnih mogućnosti i zaštitne mjere koje donosi Vijeće u skladu s tim planom izravno ovise o ažuriranim znanstvenim savjetima. Međutim, predlaže se da se ne dopusti da takva situacija potraje neodređeno dugo i da se taj pravni okvir uspostavi samo za ograničeno razdoblje. Na Komisiji je da predloži budući okvir, a na Parlamentu i Vijeću da donesu odluku na toj osnovi.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 1. te članaka 8. i 10. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

2.  Delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 1. te članaka 8. i 10., kao i iz članka 11. stavka 1.b, dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 1. te članaka 8. i 10. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u toj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 1. te članaka 8. i 10., kao i iz članka 11. stavka 1.b. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u toj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 1 stavka 1. te članaka 8. i 10. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 1 stavka 1. te članaka 8. i 10., kao i članka 11. stavka 1.b, stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2016/1139

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „raspon FMSY-ja” znači raspon vrijednosti navedenih u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno u znanstvenom savjetu Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES), pri čemu sve razine ribolovne smrtnosti unutar tog raspona dugoročno dosežu najviši održivi prinos („MSY”) s obzirom na određeni obrazac ribolova i u postojećim prosječnim okolišnim uvjetima, a bez znatnog utjecanja na proces reprodukcije predmetnog stoka. Raspon je izračunan tako da omogućuje dugoročno smanjenje prinosa za najviše 5 % u odnosu na najviši održivi prinos. Njegova gornja granica ograničena je tako da vjerojatnost pada stoka ispod granične referentne točke biomase stoka u mrijestu (Blim) iznosi najviše 5 %;

(2)  „raspon FMSY-ja” znači raspon vrijednosti navedenih u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno u znanstvenom savjetu Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato, pri čemu sve razine ribolovne smrtnosti unutar tog raspona dugoročno dosežu najviši održivi prinos („MSY”) s obzirom na određeni obrazac ribolova i u postojećim prosječnim okolišnim uvjetima, a bez znatnog utjecanja na proces reprodukcije predmetnog stoka. Raspon je izračunan tako da omogućuje dugoročno smanjenje prinosa za najviše 5 % u odnosu na najviši održivi prinos. Njegova gornja granica ograničena je tako da vjerojatnost pada stoka ispod granične referentne točke biomase stoka u mrijestu (Blim) iznosi najviše 5 %;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2016/1139

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „Blim” znači referentna točka veličine stoka iz najboljeg raspoloživog znanstvenog savjeta, posebno iz savjeta ICES-a, ispod koje može doći do smanjene sposobnosti razmnožavanja;

(8)  „Blim” znači referentna točka veličine stoka iz najboljeg raspoloživog znanstvenog savjeta, posebno iz savjeta ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato, ispod koje može doći do smanjene sposobnosti razmnožavanja;

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2016/1139

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  „MSY Btrigger” znači najniža referentna točka za biomasu stoka u mrijestu navedena u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno u znanstvenom savjetu ICES-a, ispod koje treba poduzeti konkretne i prikladne mjere upravljanja kako bi se u okviru stopa iskorištavanja u kombinaciji s prirodnim promjenama stokovi obnovili iznad razina koje dugoročno mogu proizvesti MSY;

(9)  „MSY Btrigger” znači najniža referentna točka za biomasu stoka u mrijestu navedena u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno znanstvenom savjetu ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato, ispod koje treba poduzeti konkretne i prikladne mjere upravljanja kako bi se u okviru stopa iskorištavanja u kombinaciji s prirodnim promjenama stokovi obnovili iznad razina koje dugoročno mogu proizvesti MSY;

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 2016/1139

Članak 4. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Te raspone FMSY-ja na temelju ovog plana treba zatražiti od ICES-a.

2.  Te raspone FMSY-ja na temelju ovog plana treba zatražiti od ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 2016/1139

Članak 4. – stavak 5. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kako bi se promjena ribolovnih mogućnosti između dvije uzastopne godine ograničila na najviše 20 %.

(c)  kako bi se promjena ribolovnih mogućnosti između dvije uzastopne godine ograničila na najviše 20 %, osim u slučajevima u kojima se olakšavaju situacije ograničavanja ribolova ili koje onemogućavaju ili u velikoj mjeri utječu na aktivnost određenih flota.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 2016/1139

Članak 4.a – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Radi zaštite pune sposobnosti razmnožavanja stokova iz članka 1. stavka 1. na temelju ovog plana od ICES-a treba zatražiti sljedeće referentne točke za očuvanje:

Radi zaštite pune sposobnosti razmnožavanja stokova iz članka 1. stavka 1. na temelju ovog plana od ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela koje priznaje Unija ili koje je međunarodno priznato treba zatražiti sljedeće referentne točke za očuvanje:

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 2016/1139

Članak 5. – stavak 3. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b)  mjere u skladu s člancima 7. i 8. ove Uredbe.

b)  mjere u skladu s člankom 8. ove Uredbe.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Uredba (EU) br. 2016/1139

Članak -15. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a   U poglavlju IX. umeće se sljedeći članak:

 

,Članak -15.

 

Praćenje i prethodno obavještavanje o promjenama znanstvenog mišljenja

 

1.  Svake godine do 1. travnja, Komisija izvješćuje Europski parlament o najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima koji su upotrijebljeni kao reference za odluke Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti u skladu s ovom Uredbom između 1. veljače prethodne godine i 31. siječnja tekuće godine.

 

Za sve dotične riblje vrste i stokove, u njemu se navode ribolovne mogućnosti koje je odredilo Vijeće u skladu s člancima 4. i 5. i, prema potrebi, člankom 7. ove Uredbe, kao i odgovarajuće vrijednosti izražene u ribolovnoj smrtnosti. Ti se podaci uspoređuju s referentnim znanstvenim savjetima koji su korišteni za utvrđivanje ribolovne smrtnosti (MSY Flower, FMSY i RMD Fupper i njihove ribolovne mogućnosti), biomase stokova u mrijestu i graničnih referentnih točaka biomase (MSY Btrigger i Blim).

 

2.  Komisija što je prije moguće, a u svakom slučaju prije donošenja nove odluke Vijeća o određivanju ribolovnih mogućnosti, obavješćuje Europski parlament o situacijama u kojima najnovije znanstvene vrijednosti FMSY odražavaju promjene ribolovnih mogućnosti koje za više od 20 % odstupaju od ribolovnih mogućnosti koje odgovaraju vrijednosti FMSY iz znanstvenog savjeta korištenog za utvrđivanje ribolovnih mogućnosti za tekuće razdoblje. Isto tako, Komisija što je prije moguće, a u svakom slučaju prije donošenja nove odluke Vijeća, obavješćuje Europski parlament o slučajevima u kojima znanstveni savjeti o različitim referentnim točkama za biomasu stokova u mrijestu opravdavaju donošenje zaštitnih mjera u skladu s člankom 7. ’;

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka 4.b (nova)

Uredba (EU) br. 2016/1139

Članak 15.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

4.b   Članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 15.

,Članak 15.

Evaluacija plana

Evaluacija i provedba plana

Do 21. srpnja 2019., a nakon toga svakih pet godina, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima i učinku plana na stokove na koje se primjenjuje ova Uredba i na ribarstvo koje iskorištava te stokove, osobito u pogledu postizanja ciljeva iz članka 3. Komisija može izvješće podnijeti i ranije ako to smatraju potrebnim sve predmetne države članice ili sama Komisija.

Do 21. srpnja 2019., a nakon toga za pet godina, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima i učinku plana na stokove na koje se primjenjuje ova Uredba i na ribarstvo koje iskorištava te stokove, osobito u pogledu postizanja ciljeva iz članka 3.

 

Članci od 4. do 6. ove Uredbe primjenjuju se do 31. prosinca... [sedam godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. ’;

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Prijedlog Komisije

Komisija je 23. ožujka 2018. objavila prijedlog višegodišnjeg plana za upravljanje ribljim stokovima u zapadnim vodama (u Atlantskom oceanu i u kanalu La Manche) te predlaže i izmjenu višegodišnjeg plana upravljanja za određene vrste ribolova u Baltičkome moru(1) („plan za Baltičko more”).

Osnovnom uredbom zajedničke ribarstvene politike(2) promiče se uspostavljanje višegodišnjih planova upravljanja. Time se odgovara na dva zahtjeva – predvidljivije politike upravljanja koje se postižu dugoročnim planiranjem i regionalizirani pristup planovima s obzirom na morski bazen, kako bi se na odgovarajući način uzeli u obzir specifične situacije pojedinih dionika i njihovi doprinosi. Cilj je uspostaviti okvir za upravljanje ribarstvom na regionalnoj razini radi iskorištavanja ribljih stokova na temelju najvećeg održivog prinosa (MSY).

Europski parlament i Vijeće već su odobrili dva višegodišnja plana: plan za Baltičko more usvojen 2016. i plan za Sjeverno more usvojen 2018(3).

Osim prijedloga koji je predmet ovog Izvješća, suzakonodavci trenutačno razmatraju dva druga prijedloga planova: višegodišnji plan za upravljanje Jadranskim morem i plan za zapadno Sredozemno more.

Ovim prijedlogom za jugozapadne vode Komisija je uglavnom preuzela odredbe višegodišnjeg pristupa za upravljanje ribarstvom kakav je nedavno dogovoren u okviru plana za Sjeverno more. Cilj istovremenih izmjena plana za Baltičko more uskladiti je taj plan s navedenim pristupom.

U ovom se Izvješću ispituje Prijedlog višegodišnjeg plana za zapadne vode i predlažu se određene izmjene tog prijedloga.

Mišljenje izvjestitelja 

Izvjestitelj pozdravlja rad Komisije i suzakonodavaca na razvoju višegodišnjih planova za upravljanje ribarstvom na regionalnoj razini i za očuvanje ribolovnih resursa. Smatra da planovi za Baltičko more i za Sjeverno more predstavljaju dobru osnovu za višegodišnji plan upravljanja zapadnim vodama. Međutim, predlaže neke izmjene u odnosu na pristup plana za Sjeverno more radi prilagodbe određenim institucionalnim okolnostima i boljeg uzimanja u obzir određenih posebnosti dotičnog morskog bazena.

U tu svrhu izvjestitelj predlaže sljedeće:

Treba osigurati očuvanje stokova u skladu sa socioekonomskim okolnostima

Izvjestitelj smatra da je potreban bolji okvir kako bi se postigli ciljevi očuvanja resursa te istodobno u obzir uzele socioekonomske okolnosti. Kada stanje stoka ne omogućuje njegovo iskorištavanje do MSY-ja, a osobito kada ono opravdava donošenje zaštitnih mjera predloženih u tom planu, izvjestitelj predlaže da se utvrdi rok od tri godine za postizanje MSY-ja, čime bi se ograničio socioekonomski utjecaj raspoređivanjem napora industrije na više ribolovnih sezona.

U tom istom kontekstu, izvjestitelj predlaže da se Vijeću pruži mogućnost utvrđivanja ribolovnih mogućnosti za određena zanimanja kada neka vrsta podliježe vremenskoj (sezonskoj ili godišnjoj) zabrani ribolova. Vijeće je već provelo takav pristup za brancina prilikom odlučivanja o TAC-u i kvotama za 2018

(4). Izvjestitelj smatra da je taj pristup ispravan jer je dovoljno fleksibilan da bi se njime uzela u obzir zanimanja na koja se odnosi te stoga smatra da ga je potrebno uključiti u višegodišnje planove.

Rekreacijski ribolov treba uzeti u obzir na pravedan i primjeren način

Izvjestitelj smatra da upravljanje rekreacijskim ribolovom spada prije svega u nadležnost nacionalnih tijela. Ipak, ističe da je potrebno uvidjeti da je velikom broju europskih građana stalo do te aktivnosti te prepoznati socioekonomski značaj tog sektora. U slučajevima kada rekreacijski ribolov može imati znatan utjecaj na očuvanje resursa, njime se može upravljati na razini Unije. Međutim, njime treba upravljati na jednako pošten način kao i profesionalnim ribolovom. Izvjestitelj stoga smatra da se tim planom moraju također utvrditi uvjeti za upravljanje rekreacijskim ribolovom kako bi se osigurala predvidljivost u tom sektoru.

Podržava načelo utvrđeno u planu za Sjeverno more, prema kojem Vijeće može donijeti mjere koje se odnose na rekreacijski ribolov kada on ima znatan učinak na smrtnost neke vrste. Međutim, takve su mjere opravdane i poštene samo ako se odnose na stok kojim se upravlja na temelju MSY-ja te ako su ograničene na mjere koje su u nadležnosti Vijeća. Određivanje ribolovnih mogućnosti za rekreacijski ribolov stoga se mora vrišti na pojedinačnoj osnovi i bez diskriminacije. Izvjestitelj zato predlaže da se ta pojedinačna ograničenja ulova utvrđuju za razdoblja od najmanje mjesec dana. Kako bi se smanjio rizik od lažnog rekreacijskog ribolova i nezakonite prodaje ribe uhvaćene u okviru rekreacijskog ribolova, izvjestitelj predlaže obvezu da se određene vrste (brancin, bakalar, kolja i list) odmah po ulovu označe. Izvjestitelj također smatra da u planu treba jasno navesti da se obveza iskrcavanja ne primjenjuje na rekreacijski ribolov.

Treba ojačati ulogu Europskog parlamenta u praćenju veza između znanstvenih savjeta i odluka Vijeća te omogućiti da Parlament pravodobno ostvari svoju ulogu suzakonodavca

Višegodišnjim planom za Baltičko more usvojen je višegodišnji pristup upravljanju ribarstvom na temelju referentnih točaka za ribolovnu smrtnost (F) i biomasu (B) stokova. Te referentne točke, koje su suzakonodavci kvantificirali na temelju redovito ažuriranih znanstvenih savjeta, utvrđene su u Uredbi te bi ih suzakonodavci trebali hitro i redovito ažurirati.

S obzirom na to, planom za Sjeverno more uvodi se niz okvirnih odredbi o upravljanju ribolovnim mogućnostima od strane Vijeća, koje su izravno uvjetovane referentnim vrijednostima iz raspoloživih znanstvenih savjeta (odnosno temelje se na najnovijim podacima). Uredba o Sjevernom moru stoga ne uključuje kvantitativne vrijednosti ribolovne smrtnosti niti razine biomase stokova. Te referentne točke određuje Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES), a one služe izravno za utvrđivanje ribolovnih mogućnosti od strane Vijeća, najčešće na godišnjoj osnovi.

Komisija je predložila da se ribarstvom u zapadnim vodama upravlja prema istim načelima kao i ribarstvom u Sjevernom moru (te da se na isti način revidira i plan za Baltičko more). Izvjestitelj se zalaže za to da se upravljanje ribarstvom temelji na najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima. Međutim, želi da se poboljšaju mogućnosti za nadzor tog procesa od strane Europskog parlamenta i da se očuva njegova uloga suzakonodavca u pogledu višegodišnjeg upravljanja ribarstvom. Zato predlaže:

•  redovitu ex post kontrolu – Komisija treba podnositi godišnje izvješće Europskom parlamentu o usklađenosti raspoloživih znanstvenih savjeta i odluka koje je na temelju tih savjeta donijelo Vijeće,

•  ex ante informiranje slučaju znatnih promjena – Komisija prije donošenja odluke Vijeća obavještava Europski parlament o situacijama koje mogu dovesti do znatnih promjena ribolovnih mogućnosti (razlika od više od 20 % u odnosu na novi TAC koji odgovara novoj vrijednosti FMSY),

•  primjenu klauzule o dospijeću, nakon sedam godina, na odredbe o upravljanju izravno utemeljenom na dinamičnim znanstvenim savjetima kako bi se zakonodavcima omogućilo da procijene i po potrebi izmijene taj mehanizam prilikom revizije okvirnih odredbi koje se primjenjuju po isteku tog roka.

(1)

Uredba (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove.

(2)

Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici.

(3)

2016/0238(COD); Uredba... ; SL...

(4)

Vidi članak 9. Uredbe Vijeća (EU) 2018/120 od 23. siječnja 2018. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2018. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, izmjena Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more i stavljanje izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) 509/2007 i (EZ) 1300/2008

Referentni dokumenti

COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)

Datum podnošenja EP-u

23.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

16.4.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Alain Cadec

26.4.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

24.4.2018

11.7.2018

29.8.2018

 

Datum usvajanja

9.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Klaus Buchner, Tadeusz Zwiefka

Datum podnošenja

10.10.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Giuseppe Ferrandino

6

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Tadeusz Zwiefka

S&D

Ole Christensen, Ulrike Rodust

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

1

0

S&D

Ricardo Serrão Santos

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 19. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti