Procedura : 2018/0074(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0310/2018

Teksty złożone :

A8-0310/2018

Debaty :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1005kWORD 128k
10.10.2018
PE 622.105v03-00 A8-0310/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008

(COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD)

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Alain Cadec

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0149),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0126/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 września 2018 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0310/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008

ustanawiające wieloletni plan gospodarowania stadami dennymi w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Do celów WPRyb należą między innymi: zapewnienie, aby rybołówstwo i akwakultura były zrównoważone środowiskowo w perspektywie długookresowej, stosowanie do zarządzania rybołówstwem podejścia opartego na podejściu ostrożnościowym oraz wprowadzanie w życie ekosystemowego podejścia do zarządzania rybołówstwem.

(4)  Do celów WPRyb należą między innymi: zapewnienie, aby rybołówstwo i akwakultura były zrównoważone środowiskowo w perspektywie długookresowej i zarządzane w sposób spójny z celami obejmującymi generowanie korzyści gospodarczych, społecznych i w zakresie zatrudnienia, ograniczenie zależności rynku unijnego od przywozu żywności, wspieranie bezpośredniego i pośredniego tworzenia miejsc pracy oraz rozwoju gospodarczego obszarów przybrzeżnych, stosowanie do zarządzania rybołówstwem podejścia opartego na podejściu ostrożnościowym oraz wprowadzanie w życie ekosystemowego podejścia do zarządzania rybołówstwem.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Zgodnie z zasadami wspólnej polityki rybołówstwa oraz aby zapewnić równe szanse i uczciwą konkurencję między basenami morskimi, wszystkie plany wieloletnie powinny obejmować jednolite ramy i nie powinno być żadnych odstępstw dla konkretnych basenów morskich w odniesieniu do zasad ustalania kwot.

Uzasadnienie

Umożliwienie w ramach przedmiotowego planu odstępstw od obowiązku prawnego w zakresie odtworzenia i utrzymania zasobów powyżej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów (MSY) przed 2020 r. i wykraczając poza zakresy FMSY uzgodnione w poprzednich wieloletnich planach stanowiłoby nie tylko podważenie WPRyb ze szkodą dla zasobów rybnych, ale także byłoby nieuczciwe dla rybaków prowadzących działalność na Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym, którzy mają obowiązek bezwarunkowego przestrzegania uzgodnionych ram.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Aby zapewnić realizację celów WPRyb, należy przyjąć szereg odpowiednich środków ochronnych (w dowolnym połączeniu), takich jak: plany wieloletnie, środki techniczne, ustalenie i przydział uprawnień do połowów.

(5)  Aby zapewnić realizację celów WPRyb, należy przyjąć szereg odpowiednich środków ochronnych (w dowolnym połączeniu), takich jak: plany wieloletnie, środki techniczne, ustalenie i przydział uprawnień do połowów, zgodnie z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 wyraźnie wskazuje cel, jakim jest zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morza odbudowywała i zachowywała populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających na osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Aby osiągnąć ten cel, w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 przewiduje się, że należy osiągnąć wskaźnik eksploatacji oparty na maksymalnym podtrzymywalnym połowie w miarę możliwości do 2015 r., a w stopniowy sposób w odniesieniu do wszystkich stad – najpóźniej do 2020 r.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 podstawę planów wieloletnich stanowić będą opinie naukowe, techniczne i ekonomiczne. Zgodnie z tymi przepisami niniejszy plan powinien zawierać: cele, wymierne cele z wyraźnymi ramami czasowymi, punkty odniesienia do celów ochrony, środki ochronne i środki techniczne mające na celu unikanie i ograniczanie niezamierzonych połowów.

(6)  Zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 podstawę planów wieloletnich stanowić będą opinie naukowe, techniczne i ekonomiczne. Zgodnie z tymi przepisami niniejszy plan powinien zawierać: cele, wymierne cele z wyraźnymi ramami czasowymi, punkty odniesienia do celów ochrony, środki ochronne i środki techniczne mające na celu unikanie i ograniczanie niezamierzonych połowów, ograniczanie do minimum wpływu na środowisko morskie, zwłaszcza naruszania siedlisk i zaburzania dna morskiego, a także osiągnięcie celów o charakterze społeczno-gospodarczym.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Komisja powinna uzyskać najlepsze dostępne opinie naukowe dotyczące stad objętych planem wieloletnim. W tym celu zawiera ona protokoły ustaleń z Międzynarodową Radą Badań Morza (ICES). Opinie naukowe wydawane przez ICES powinny opierać się na tym planie wieloletnim i powinny w szczególności wskazywać przedziały FMSY oraz punkty odniesienia dla biomasy (tj. MSY Btrigger oraz Blim). Wartości te powinny zostać wskazane w opiniach dotyczących odpowiednich stad oraz, w stosownych przypadkach, w innych publicznie dostępnych opiniach naukowych, w tym na przykład w wydawanych przez ICES opiniach na temat połowów wielogatunkowych.

(8)  Komisja powinna uzyskać najlepsze dostępne opinie naukowe dotyczące stad objętych planem wieloletnim. W tym celu zawiera ona w szczególności protokoły ustaleń z Międzynarodową Radą Badań Morza (ICES). Opinie naukowe wydawane przez ICES powinny opierać się na tym planie wieloletnim i powinny w szczególności wskazywać przedziały FMSY oraz punkty odniesienia dla biomasy (tj. MSY Btrigger oraz Blim). Wartości te powinny zostać wskazane w opiniach dotyczących odpowiednich stad oraz, w stosownych przypadkach, w innych publicznie dostępnych opiniach naukowych, w tym na przykład w wydawanych przez ICES opiniach na temat połowów wielogatunkowych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W rozporządzeniach Rady (WE) nr 811/200418, (WE) nr 2166/200519, (WE) nr 388/200620, (WE) nr 509/200721, (WE) nr 1300/200822 i (WE) nr 1342/200823 ustanowiono zasady eksploatacji północnego stada morszczuka, zasobów morszczuka i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego, soli w Zatoce Biskajskiej, soli w zachodniej części kanału La Manche, śledzia atlantyckiego na zachód od Szkocji oraz dorsza atlantyckiego w cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, wodach na zachód od Szkocji i w Morzu Irlandzkim. Wspomniane gatunki oraz inne stada denne są poławiane w połowach wielogatunkowych. Należy zatem ustanowić jeden plan wieloletni, w którym uwzględnione zostaną takie interakcje techniczne.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

_________________

18 Rozporządzenie Rady (WE) nr 811/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dla odnowy zasobów morszczuka północnego (Dz.U. L 150 z 30.4.2004, s. 1).

19 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2166/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (Dz.U. L 345 z 28.12.2005, s. 5).

20 Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w Zatoce Biskajskiej (Dz.U. L 65 z 7.3.2006, s. 1).

21 Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w zachodniej części kanału La Manche (Dz.U. L 122 z 11.5.2007, s. 7).

22 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1300/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające wieloletni plan dotyczący zasobów śledzia występujących przy zachodnim wybrzeżu Szkocji oraz połowów tych zasobów (Dz.U. L 344 z 20.12.2008, s. 6).

23 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2004 (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 20).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Niektóre stada denne są eksploatowane zarówno w wodach zachodnich, jak i w wodach z nimi sąsiadujących. W związku z tym należy rozszerzyć zakres określonych w planie przepisów dotyczących wartości docelowych i środków ochronnych odnoszących się do stad eksploatowanych głównie w wodach zachodnich na wspomniane obszary znajdujące się poza ich obrębem. Ponadto – w odniesieniu do stad obecnych również w wodach zachodnich, ale eksploatowanych głównie poza granicami wód zachodnich, w planach wieloletnich należy ustanowić wartości docelowe i środki ochronne dotyczące obszarów leżących poza wodami zachodnimi, w których stada te są głównie eksploatowane, rozszerzając zakres tych planów wieloletnich, tak aby obejmowały one również wody zachodnie.

(11)  Niektóre stada denne są eksploatowane zarówno w wodach zachodnich, jak i w wodach z nimi sąsiadujących. W związku z tym należy rozszerzyć zakres określonych w planie przepisów dotyczących wartości docelowych i środków ochronnych odnoszących się do stad dennych eksploatowanych głównie w wodach zachodnich na wspomniane obszary, na których znajdują się te stada, znajdujące się poza obrębem tych wód, pod warunkiem że nie podlegają one suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich. Ponadto – w odniesieniu do stad obecnych również w wodach zachodnich, ale eksploatowanych głównie poza granicami wód zachodnich, w planach wieloletnich należy ustanowić wartości docelowe i środki ochronne dotyczące obszarów leżących poza wodami zachodnimi, w których te stada denne są głównie eksploatowane, rozszerzając zakres tych planów wieloletnich, tak aby obejmowały one również wody zachodnie.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Plan zarządzania nie powinien ograniczać się do uwzględniania jedynie mechanizmów określania uprawnień do połowów w perspektywie krótkoterminowej, ponieważ prowadzi to do niepewności i braku przejrzystości dla sektora.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Zakres geograficzny stosowania planu wieloletniego powinien opierać się na rozmieszczeniu geograficznym stad wskazanym w najnowszej opinii naukowej na temat stad wydanej przez ICES. Geograficzne rozmieszczenie stad określone w planie wieloletnim może w przyszłości wymagać zmian albo ze względu na uzyskanie dokładniejszych informacji naukowych, albo w wyniku migracji zasobów. W związku z tym należy uprawnić Komisję do przyjmowania aktów delegowanych dostosowujących określone w planie wieloletnim geograficzne rozmieszczenie stad, jeżeli zalecenia naukowe dostarczone przez ICES wskażą na zmianę rozmieszczenia geograficznego odnośnych stad.

(12)  Zakres geograficzny stosowania planu wieloletniego powinien opierać się na rozmieszczeniu geograficznym stad dennych wskazanym w najnowszej opinii naukowej na temat stad wydanej przez ICES. Geograficzne rozmieszczenie stad określone w planie wieloletnim może w przyszłości wymagać zmian albo ze względu na uzyskanie dokładniejszych informacji naukowych, albo w wyniku migracji stad dennych. W związku z tym należy uprawnić Komisję do przyjmowania aktów delegowanych dostosowujących określone w planie wieloletnim geograficzne rozmieszczenie stad, jeżeli zalecenia naukowe dostarczone przez ICES lub podobny niezależny organ naukowy uznany na szczeblu unijnym lub międzynarodowym wskażą na zmianę rozmieszczenia geograficznego odnośnych stad.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Założeniem niniejszego planu powinno być przyczynienie się do osiągania celów WPRyb, a w szczególności osiągnięcie i utrzymanie MSY stad docelowych, wdrożenie obowiązku wyładunku w odniesieniu do stad dennych podlegających limitom połowowym, wspieranie odpowiedniego poziomu życia osób zależnych od działalności połowowej, uwzględnienie przybrzeżnego rybołówstwa i aspektów społeczno-ekonomicznych. W ramach planu należy wdrożyć ekosystemowe podejście do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski. Plan powinien być spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem polegającym na osiągnięciu do 2020 r. dobrego stanu środowiska (zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE) oraz z celami dyrektywy 2009/147/WE i dyrektywy Rady 92/43/EWG. W planie tym należy też określić szczegóły realizacji w wodach Unii stanowiących część wód zachodnich obowiązku wyładunku w odniesieniu do wszystkich stad gatunków, do których ma zastosowanie obowiązek wyładunku na mocy art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(14)  Założeniem niniejszego planu powinno być przyczynienie się do osiągania celów WPRyb, a w szczególności osiągnięcie i utrzymanie stad objętych niniejszym rozporządzeniem powyżej poziomów, które mogą zapewnić maksymalny podtrzymywalny połów, wdrożenie obowiązku wyładunku w odniesieniu do stad dennych podlegających limitom połowowym, wspieranie odpowiedniego poziomu życia osób zależnych od działalności połowowej, uwzględnienie przybrzeżnego rybołówstwa i aspektów społeczno-ekonomicznych. W ramach planu należy wdrożyć ekosystemowe podejście do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski. Plan powinien być spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem polegającym na osiągnięciu do 2020 r. dobrego stanu środowiska (zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE) oraz z celami dyrektywy 2009/147/WE i dyrektywy Rady 92/43/EWG. W planie tym należy też określić szczegóły realizacji w wodach Unii stanowiących część wód zachodnich obowiązku wyładunku w odniesieniu do gatunków złowionych w ramach połowów dennych, do których ma zastosowanie obowiązek wyładunku na mocy art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Należy ustanowić docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej (F) odpowiadający celowi, jakim jest osiągnięcie i utrzymanie MSY wyrażonego jako przedziały wartości spójne z osiągnięciem maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY). Przedziały te, oparte na najlepszych dostępnych opiniach naukowych, są niezbędne do zapewnienia elastyczności, która pozwoli na uwzględnianie zmian w opiniach naukowych, przyczynią się do wdrożenia obowiązku wyładunku oraz pozwolą uwzględnić specyfikę połowów wielogatunkowych. Przedziały FMSY, powinny być obliczane przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES), w szczególności w jej okresowych zaleceniach dotyczących połowów. W oparciu o ten plan przedziały są ustalone w taki sposób, aby nie powodowały długoterminowego ograniczenia odłowu o więcej niż 5 % w porównaniu z MSY24. Górna granica przedziału jest ograniczona, aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stada poniżej wartości Blim nie przekraczało 5 %. Górna granica przedziału jest również zgodna z „zasadą doradczą” ICES, zgodnie z którą w przypadku, gdy stan biomasy tarłowej lub liczebności jest zły, wartość F należy zmniejszyć do wartości nieprzekraczającej górnej granicy równej wartości punktu FMSY pomnożonej przez biomasę tarłową lub liczebność w roku obowiązywania całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC), podzielonej przez wartość MSY Btrigger. Przedstawiając opinie naukowe dotyczące śmiertelności połowowej i wariantów połowowych, ICES stosuje powyższe czynniki oraz zasadę doradczą.

(16)   Należy ustanowić docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej (F) odpowiadający celowi, jakim jest osiągnięcie i utrzymanie MSY wyrażonego jako przedziały wartości spójne z osiągnięciem maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY). Przedziały te, oparte na najlepszych dostępnych opiniach naukowych, są niezbędne do zapewnienia elastyczności, która pozwoli na uwzględnianie zmian w opiniach naukowych, przyczynią się do wdrożenia obowiązku wyładunku oraz pozwolą uwzględnić specyfikę połowów wielogatunkowych. Przedziały FMSY, powinny być obliczane m.in. przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES), w szczególności w jej okresowych zaleceniach dotyczących połowów. W oparciu o ten plan przedziały są ustalone w taki sposób, aby nie powodowały długoterminowego ograniczenia odłowu o więcej niż 5 % w porównaniu z MSY24. Górna granica przedziału jest ograniczona, aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stada poniżej wartości Blim nie przekraczało 5 %. Górna granica przedziału jest również zgodna z „zasadą doradczą” ICES, zgodnie z którą w przypadku, gdy stan biomasy tarłowej lub liczebności jest zły, wartość F należy zmniejszyć do wartości nieprzekraczającej górnej granicy równej wartości punktu FMSY pomnożonej przez biomasę tarłową lub liczebność w roku obowiązywania całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC), podzielonej przez wartość MSY Btrigger. Przedstawiając opinie naukowe dotyczące śmiertelności połowowej i wariantów połowowych, ICES stosuje powyższe czynniki oraz zasadę doradczą.

___________

___________

24 UE zwróciła się do ICES o przedstawienie przedziałów FMSY dla wybranych stad w podobszarach ICES 5–10.

24 UE zwróciła się do ICES o przedstawienie przedziałów FMSY dla wybranych stad w podobszarach ICES 5–10.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Aby osiągnąć cele określone w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, należy ustanowić docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej (F) na poziomie nieprzekraczającym wskaźnika opartego na maksymalnym podtrzymywalnym połowie. Wskaźnik ten należy osiągnąć w jak najkrótszym czasie oraz w stopniowy, narastający sposób najpóźniej do 2020 r. w odniesieniu do wszystkich stad, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Powinna istnieć możliwość ustanowienia całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) dla homarca w wodach zachodnich, będącego sumą limitów połowowych ustanowionych dla każdej jednostki funkcjonalnej oraz dla prostokątów statystycznych ICES znajdujących się poza obrębem jednostek funkcjonalnych w tym obszarze TAC. Nie wyklucza to jednak przyjęcia środków ochronnych dla określonych jednostek funkcjonalnych.

(20)  Powinna istnieć możliwość ustanowienia całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) dla stad homarca w wodach zachodnich, będącego sumą limitów połowowych ustanowionych dla każdej jednostki funkcjonalnej oraz dla prostokątów statystycznych ICES znajdujących się poza obrębem jednostek funkcjonalnych w obszarze określonym dla tych stad. Nie wyklucza to jednak przyjęcia środków ochronnych dla określonych jednostek funkcjonalnych.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Należy już teraz ustanowić szczególne zakazy połowów dotyczących labraksa i rdzawca, w szczególności w celu ochrony tarlaków tego gatunku w okresie rozrodu. W celu ochrony malejącej liczebności zasobów labraksa i rdzawca państwa członkowskie powinny ustanowić odpowiednie przemysłowe i rekreacyjne środki odnowy wynikające z najlepszych dostępnych opinii naukowych.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  W przypadkach gdy Rada bierze pod uwagę znaczący wpływ połowów rekreacyjnych na uprawnienia do połowów określonych stad, powinna mieć możliwość ustalenia dla połowów przemysłowych TAC uwzględniającego wielkość połowów rekreacyjnych lub przyjęcia innych środków ograniczających połowy rekreacyjne, takich jak limity ilościowe i okresy zamknięte.

(22)  Jeżeli umieralność ryb w wyniku połowów rekreacyjnych wywiera znaczący wpływ na stada zarządzane na podstawie MSY, Rada powinna mieć możliwość ustalenia indywidualnych uprawnień do połowów, niedyskryminujących dla rybaków rekreacyjnych. Takie indywidualne uprawnienia do połowów rekreacyjnych powinny obejmować okres, który nie może być krótszy niż jeden miesiąc i odpowiadać rzeczywistym praktykom i połowom w ramach połowów rekreacyjnych. Konieczne jest również, aby połowy rekreacyjne gatunków o wysokiej wartości handlowej były oznaczane przez usunięcie części płetwy ogonowej, aby ograniczyć możliwości nielegalnego wykorzystywania takich połowów w kanałach handlu rybami.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Aby zapewnić zgodność z obowiązkiem wyładunku ustanowionym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w planie należy przewidzieć dodatkowe środki zarządzania, które zostaną doprecyzowane zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(23)  Aby zapewnić zgodność z obowiązkiem wyładunku ustanowionym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i zminimalizować negatywny wpływ na ekosystem, w planie należy przewidzieć dodatkowe środki zarządzania, w szczególności środki na rzecz stopniowego unikania i eliminowania odrzutów i ograniczenia negatywnego wpływu rybołówstwa na ekosystem – z uwzględnieniem najlepszych dostępnych opinii naukowych – które zostaną doprecyzowane, w stosownych przypadkach, zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Należy również wyjaśnić, że obowiązek wyładunku nie ma zastosowania do połowów rekreacyjnych. W przypadku braku wspólnych rekomendacji Komisja może przyjmować akty delegowane.

Uzasadnienie

Art. 2 ust. 5 WPRyb stanowi, że odrzuty muszą być stopniowo eliminowane przez unikanie i ograniczanie w największym możliwym stopniu niezamierzonych połowów.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  W celu ochrony wrażliwych gatunków i siedlisk, zwłaszcza tych poważnie zagrożonych i dotkniętych presją połowową, w planie należy przewidzieć środki zarządzania w zakresie omawianych połowów, w tym zmianę narzędzi używanych na statkach, zmianę działalności statków i zmiany w zakresie samego statku. W planie należy przewidzieć dodatkowe środki zarządzania, które zostaną doprecyzowane zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Komisja powinna mieć możliwość przyjmowania aktów wykonawczych określających analizę basenu morskiego oraz format i harmonogram przedstawiania i zatwierdzania środków zarządzania.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a)  Komisja powinna co roku przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie dotyczące najlepszych dostępnych opinii naukowych, które zostały wykorzystane do celów ustalania uprawnień do połowów lub stosowania środków ochronnych przez Radę, Komisja powinna również informować z wyprzedzeniem Parlament Europejski o sytuacjach, w których opinia naukowa mogłaby prowadzić do znacznych różnic w ustalaniu uprawnień do połowów.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 należy ustanowić przepisy dotyczące okresowej oceny, której Komisja, w oparciu o opinie naukowe, będzie poddawać adekwatność niniejszego rozporządzenia oraz skuteczność jego stosowania. Ocenę planu należy przeprowadzić do dnia... [pięć lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r., a następnie co pięć lat. Okres ten umożliwia pełne wdrożenie obowiązku wyładunku, a także przyjęcie i wdrożenie zregionalizowanych środków oraz wykazanie ich wpływu na stada i połowy. Jest to również minimalny okres wymagany przez organy naukowe.

(25)  Zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 należy ustanowić przepisy dotyczące oceny, której Komisja, w oparciu o opinie naukowe, będzie poddawać adekwatność niniejszego rozporządzenia oraz skuteczność jego stosowania. Ocenę planu należy przeprowadzić do dnia... [pięć lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r., a jego postanowienia dotyczące mechanizmu ramowego decyzji Rady w sprawie określania uprawnień do połowów bezpośrednio na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych powinny wygasnąć w dniu 31 grudnia ... [siódmy rok po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Okres ten umożliwia pełne wdrożenie obowiązku wyładunku, a także przyjęcie i wdrożenie zregionalizowanych środków. Jest to również minimalny okres wymagany przez organy naukowe w celu oceny wpływu na stada i połowy oraz umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wypowiedzenia się na temat ewentualnych nowych wniosków dotyczących wieloletniego zarządzania tymi stadami.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  W celu dostosowania się do postępu technicznego i naukowego w odpowiednim czasie i w proporcjonalny sposób oraz aby zapewnić elastyczność i umożliwić zmiany niektórych środków, zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych w odniesieniu do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w zakresie środków zaradczych i wdrożenia obowiązku wyładunku. Szczególnie ważne jest, aby Komisja prowadziła podczas swych prac przygotowawczych odpowiednie konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa25. W szczególności, aby zapewnić udział Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych na równych zasadach, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(26)  W celu dostosowania się do postępu technicznego i naukowego w odpowiednim czasie i w proporcjonalny sposób oraz aby zapewnić elastyczność i umożliwić zmiany niektórych środków, zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych w odniesieniu do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w zakresie środków zaradczych i wdrożenia obowiązku wyładunku. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje z odnośnymi komitetami doradczymi, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa25. W szczególności, aby zapewnić udział Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych na równych zasadach, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

_________________

_________________

25 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

25 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Zastosowanie dynamicznych odniesień do przedziałów FMSY i do punktów odniesienia do celów ochrony gwarantuje, że parametry te, niezbędne do ustalania uprawnień do połowów, nie przestaną być aktualne i Rada będzie mieć zawsze możliwość korzystania z najlepszych dostępnych opinii naukowych. Co więcej, takie podejście stosowania dynamicznych odniesień do najlepszych dostępnych opinii naukowych należy stosować w odniesieniu do zarządzania zasobami na Morzu Bałtyckim. W tym kontekście „najlepsze dostępne opinie naukowe” odnoszą się do powszechnie dostępnych opinii naukowych, których podstawę stanowią najbardziej aktualne dane i metody naukowe, wydanych albo zweryfikowanych przez niezależny organ naukowy, uznany na szczeblu Unii Europejskiej lub międzynarodowym. Należy zatem zmienić rozporządzenie (UE) 2016/113927.

(28)  Zastosowanie dynamicznych odniesień do przedziałów FMSY i do punktów odniesienia do celów ochrony gwarantuje, że parametry te, niezbędne do ustalania uprawnień do połowów, nie przestaną być aktualne i Rada będzie mieć zawsze możliwość korzystania z najlepszych dostępnych opinii naukowych. Co więcej, takie podejście stosowania dynamicznych odniesień do najlepszych dostępnych opinii naukowych należy stosować w odniesieniu do zarządzania zasobami na Morzu Bałtyckim przez siedem lat. Komisja powinna również co roku przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie dotyczące wykorzystanych najlepszych dostępnych opinii naukowych i powinna również informować z wyprzedzeniem Parlament o sytuacjach, w których opinia naukowa mogłaby prowadzić do znacznych różnic w ustalaniu uprawnień do połowów. W tym kontekście „najlepsze dostępne opinie naukowe” odnoszą się do powszechnie dostępnych opinii naukowych, poddawanych wzajemnej ocenie przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) lub inne stosowne organy naukowe, takie jak Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES). Ich podstawę stanowią najnowsze dostępne dane i metody naukowe oraz spełniają one wymogi art. 25 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

_________________

 

27  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 191 z 15.7.2016, s. 1).

 

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wieloletni plan („plan”) dotyczący następujących stad dennych, w tym stad głębokowodne, w wodach zachodnich, w tym połowów tych stad oraz, w przypadkach gdy stada te występują również poza wodami zachodnimi, w wodach sąsiadujących z nimi:

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wieloletni plan („plan”) dotyczący wymienionych poniżej stad dennych, w tym stad głębokowodnych, w wodach zachodnich oraz, w przypadkach gdy stada te występują również poza wodami zachodnimi, w wodach sąsiadujących z nimi, które nie podlegają suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich, a także dotyczący połowów eksploatujących te stada:

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  labraks (Dicentrarchus labrax) w rejonach 4b, 4c, 7a oraz 7d–h;

4)  labraks (Dicentrarchus labrax) w rejonach 4b, 4c, 7a–b, 7 d–h oraz 7j, w podobszarze 8 i w rejonie 9a;

Uzasadnienie

Labraks to gatunek docelowy o dużej wartości. Zarządzanie nim w oparciu o MSY ma kluczowe znaczenie dla jak najlepszego wykorzystania zasobów. Obszar dystrybucji gatunku jest szerszy i nie istnieją wskazania naukowe co do istnienia zasobów ekologicznych oddzielonych 48. równoleżnikiem (podział na obszary ICES jest związany przede wszystkim z różnicami w dostępności danych). Oprócz wysoce niesprawiedliwego charakteru ograniczeń w połowach wprowadzonych przez Radę, mogą one przenieść działalność połowową na obszar południowy i jeszcze bardziej zwiększyć presję na te stada.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 –punkt 23 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  w południowej części Zatoki Biskajskiej (FU 25);

–  w południowej części Zatoki Biskajskiej (FU 23–24);

Uzasadnienie

Wniosek Komisji Europejskiej zawiera błąd w nazewnictwie jednostki funkcjonalnej.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 –punkt 24 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  w zachodniej Galicji (FU 26–27);

–  w zachodniej Galicji (FU 26);

Uzasadnienie

Wniosek Komisji Europejskiej zawiera błąd w nazewnictwie jednostki funkcjonalnej.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 –punkt 24 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

w wodach u wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego (FU 28–29);

skreśla się

Uzasadnienie

Wniosek Komisji Europejskiej zawiera błąd w nazewnictwie jednostki funkcjonalnej.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 –punkt 24 – tiret 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  w północnej Portugalii (FU 27);

Uzasadnienie

Wniosek Komisji Europejskiej zawiera błąd w nazewnictwie jednostki funkcjonalnej.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 –punkt 24 – tiret 2 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  w wodach Portugalii (południowa Portugalia i region Algarve) (FU 28–29);

Uzasadnienie

Wniosek Komisji Europejskiej zawiera błąd w nazewnictwie jednostki funkcjonalnej.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli opinie naukowe wskazują na zmiany w geograficznym rozmieszczeniu stad wymienionych w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, Komisja może przyjmować akty delegowane zgodnie z art. 15, zmieniające niniejsze rozporządzenie poprzez dostosowania w wymienionych powyżej obszarach w celu odzwierciedlenia tych zmian. Przedmiotowe dostosowania nie mogą wykraczać poza obszary występowania stad w wodach Unii podobszarów 4–10 oraz obszarów CECAF 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0.

Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe, zwłaszcza opinie Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES), wskazują na zmiany w geograficznym rozmieszczeniu stad wymienionych w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, Komisja może przyjmować akty delegowane zgodnie z art. 15, zmieniające niniejsze rozporządzenie poprzez dostosowania w wymienionych powyżej obszarach w celu odzwierciedlenia tych zmian. Przedmiotowe dostosowania nie mogą wykraczać poza obszary występowania stad w wodach Unii podobszarów 4–10 oraz obszarów CECAF 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli na podstawie opinii naukowych Komisja uzna, że wykaz stad określonych w ust. 1 akapit pierwszy wymaga zmiany, może przedłożyć wniosek w sprawie zmiany tego wykazu.

2.  Jeżeli na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych Komisja uzna, że wykaz stad określonych w ust. 1 akapit pierwszy wymaga zmiany, może przedłożyć wniosek w sprawie zmiany tego wykazu.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W odniesieniu do wód przyległych objętych zakresem ust. 1 niniejszego artykułu, zastosowanie mają tylko art. 4 i 6 oraz środki dotyczące uprawnień do połowów zgodnie z art. 7 niniejszego rozporządzenia.

3.  W odniesieniu do wód przyległych objętych zakresem ust. 1 niniejszego artykułu, zastosowanie mają tylko art. 4 i 6, środki dotyczące uprawnień do połowów zgodnie z art. 7, art. 9 ust. 3a oraz art. 9a niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie do przyłowów złowionych w wodach zachodnich podczas połowów ze stad wymienionych w ust. 1. Jednak w przypadku gdy na podstawie innych aktów prawnych Unii ustanawiających plany wieloletnie w odniesieniu do tych stad ustanowiono przedziały FMSY i środki ochronne powiązane z biomasą, stosuje się te przedziały i środki ochronne.

4.  Niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie do przyłowów złowionych w wodach zachodnich podczas połowów stad dennych wymienionych w ust. 1 i zapewnia, aby eksploatacja wszystkich żywych zasobów morskich doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów, które mogą zapewnić maksymalny podtrzymywalny połów, zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Niniejsze rozporządzenie określa również szczegóły dotyczące wdrażania środków na rzecz zminimalizowania wpływu połowów na środowisko morskie, w szczególności przyłowy gatunków chronionych, w wodach Unii stanowiących część wód zachodnich w odniesieniu do wszystkich połowów prowadzonych w tych wodach. Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające analizę basenu morskiego oraz format i harmonogram przedstawiania i zatwierdzania środków zarządzania.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Niniejsze rozporządzenie określa też szczegóły realizacji w wodach Unii stanowiących część wód zachodnich obowiązku wyładunku dla wszystkich stad gatunków, do których ma zastosowanie obowiązek wyładunku na mocy art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

5.  Niniejsze rozporządzenie określa też szczegóły realizacji w wodach Unii stanowiących część wód zachodnich obowiązku wyładunku dla stad gatunków, do których ma zastosowanie obowiązek wyładunku na mocy art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, złowionych w ramach połowów dennych.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Jak określono w art. 8, niniejsze rozporządzenie ustanawia środki techniczne, mające zastosowanie w odniesieniu do każdego stada w wodach zachodnich.

6.  Jak określono w art. 8, niniejsze rozporządzenie ustanawia środki techniczne w zakresie połowów przemysłowych i rekreacyjnych, mające zastosowanie w odniesieniu do każdego stada dennego w wodach zachodnich.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „przedział FMSY” oznacza przedział wartości określony w najlepszych dostępnych opiniach naukowych, w szczególności wydanych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES), w którym wynikiem wszystkich poziomów śmiertelności połowowej w granicach tego przedziału jest długoterminowy maksymalny podtrzymywalny połów („MSY”) w ramach danego modelu prowadzenia połowów i w istniejących przeciętnych warunkach środowiskowych bez znaczących skutków dla procesu reprodukcji odnośnych stad. Jest on ustalany w taki sposób, aby nie powodował ograniczenia długoterminowych odłowów przekraczającego 5 % w porównaniu z maksymalnym podtrzymywalnym połowem. Jest on ograniczony, tak aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stad do wartości poniżej limitu punktu odniesienia biomasy stada tarłowego (Blim) nie przekraczało 5 %;

2)  „przedział FMSY” oznacza przedział wartości określony w najlepszych dostępnych opiniach naukowych, w szczególności wydanych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) lub podobny niezależny organ naukowy uznany na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, w którym wynikiem wszystkich poziomów śmiertelności połowowej w granicach tego przedziału jest długoterminowy maksymalny podtrzymywalny połów („MSY”) w ramach danego modelu prowadzenia połowów i w istniejących przeciętnych warunkach środowiskowych bez znaczących skutków dla procesu reprodukcji odnośnych stad. Jest on ustalany w taki sposób, aby nie powodował ograniczenia długoterminowych odłowów przekraczającego 5 % w porównaniu z maksymalnym podtrzymywalnym połowem. Jest on ograniczony, tak aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stad do wartości poniżej limitu punktu odniesienia biomasy stada tarłowego (Blim) nie przekraczało 5 %;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „wartość punktu FMSY oznacza wartość szacowanej śmiertelności połowowej, która w danym modelu prowadzenia połowów i w obecnych warunkach środowiskowych zapewnia długoterminowy maksymalny odłów;

5)  FMSY oznacza wartość szacowanej śmiertelności połowowej, która w danym modelu prowadzenia połowów i w obecnych warunkach środowiskowych zapewnia długoterminowy maksymalny odłów;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8)  „Blim” oznacza punkt odniesienia wielkości stada określony na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, w szczególności na podstawie opinii ICES, poniżej którego zdolność reprodukcyjna może być ograniczona;

8)  „Blim” oznacza punkt odniesienia wielkości stada określony na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, w szczególności na podstawie opinii ICES lub podobnego niezależnego organu naukowego uznanego na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, poniżej którego zdolność reprodukcyjna może być ograniczona;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9)  „MSY Btrigger” oznacza punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, a w przypadku homarca punkt odniesienia liczebności, określony na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, w szczególności na podstawie opinii ICES, poniżej którego należy wszcząć określone i odpowiednie działania w celu zapewnienia, aby wskaźniki eksploatacji w połączeniu z naturalnymi wahaniami doprowadziły do odbudowy stad powyżej poziomu umożliwiającego zapewnienie długoterminowych MSY.

9)  „MSY Btrigger” oznacza punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, a w przypadku homarca punkt odniesienia liczebności, określony na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, w szczególności na podstawie opinii ICES lub podobnego niezależnego organu naukowego uznanego na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, poniżej którego należy wszcząć określone i odpowiednie działania w celu zapewnienia, aby wskaźniki eksploatacji w połączeniu z naturalnymi wahaniami doprowadziły do odbudowy stad powyżej poziomu umożliwiającego zapewnienie długoterminowych MSY.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a)  „najlepsze dostępne opinie naukowe” odnoszą się do publicznie dostępnych opinii naukowych, które opierają się na najnowszych danych naukowych i metodach i które zostały wydane lub poddane przeglądowi przez niezależny organ naukowy uznany na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, taki jak Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) i Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES), oraz spełniają wymogi art. 25 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Plan ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w szczególności poprzez stosowanie w zarządzaniu rybołówstwem podejścia ostrożnościowego, oraz zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morskich doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów, które mogą doprowadzić do MSY.

1.  Plan ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w szczególności poprzez stosowanie w zarządzaniu rybołówstwem podejścia ostrożnościowego, oraz zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morskich doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów, które mogą doprowadzić do MSY. Oprócz dążenia do osiągnięcia zrównoważenia środowiskowego plan jest zarządzany w sposób spójny z celami dotyczącymi tworzenia korzyści gospodarczych, społecznych i w zakresie zatrudnienia, a także przyczynia się do zapewniania dostępności produktów spożywczych.

 

Wskaźnik eksploatacji oparty na maksymalnym podtrzymywalnym połowie zostanie stopniowo osiągnięty w odniesieniu do wszystkich stad najpóźniej do 2020 r. i utrzymany od tego czasu.

Uzasadnienie

Oprócz wymiaru środowiskowego należy uwzględnić wymiar społeczny i gospodarczy rybołówstwa i akwakultury zgodnie z rozporządzeniem nr 1380/2013.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Celem planu jest przyczynienie się do wyeliminowania odrzutów poprzez unikanie i ograniczanie w miarę możliwości niezamierzonych połowów oraz do wdrożenia obowiązku wyładunku określonego w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do gatunków objętych limitami połowowymi i do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.

2.  Celem planu jest przyczynienie się do wyeliminowania odrzutów poprzez unikanie i ograniczanie w miarę możliwości niezamierzonych połowów, w tym przez stosowanie innowacyjnych selektywnych narzędzi i technik połowowych, oraz do wdrożenia w największym możliwym zakresie obowiązku wyładunku określonego w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do gatunków objętych limitami połowowymi i do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Plan wdraża podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski. Plan jest spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem, jakim jest osiągnięcie do 2020 r. dobrego stanu środowiska, jak określono w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE oraz z celami ustanowionymi w art. 4 i 5 dyrektywy 2009/147/WE oraz w art. 6 i 12 dyrektywy Rady 92/43/EWG.

3.  Plan wdraża podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski, a w szczególności na wrażliwe siedliska i gatunki chronione, w tym ssaki morskie, gady morskie, ptaki morskie, góry podwodne, rafy głębinowe i ogrody koralowe lub kolonie gąbek, a nawet jego wyeliminowanie, gwarantując jednocześnie rybakom dalszą możliwość zrównoważonego i selektywnego prowadzenia połowów. Plan jest spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem, jakim jest osiągnięcie do 2020 r. dobrego stanu środowiska, jak określono w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE, oraz z celami ustanowionymi w dyrektywie 2009/147/WE oraz w dyrektywie Rady 92/43/EWG.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przyczynienie się do osiągnięcia innych odnośnych wskaźników zawartych w załączniku I do dyrektywy 2008/56/WE proporcjonalnie do roli, jaką rybołówstwo odgrywa w ich spełnieniu.

b)  zapewnienie ograniczenia do minimum szkodliwego wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w szczególności na wrażliwe siedliska i gatunki chronione, w tym ssaki morskie i ptaki morskie.

Uzasadnienie

Ptaki morskie, ssaki morskie i gady morskie stanowią przyłowy na całym obszarze wód zachodnich.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Środki przewidziane w planie podejmuje się zgodnie z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi. W przypadku braku wystarczających danych w odniesieniu do odpowiednich stad stosuje się porównywalny poziom ochrony.

5.  Środki przewidziane w planie podejmuje się zgodnie z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi. Najlepsze dostępne opinie naukowe są poddawane wzajemnej ocenie przez wiarygodne i odpowiednie organy naukowe, takie jak Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) lub Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF). Są one podawane do wiadomości publicznej najpóźniej w momencie przedstawienia tych środków przez Komisję. W przypadku braku wystarczających danych w odniesieniu do odpowiednich stad stosuje się porównywalny poziom ochrony.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W oparciu o niniejszy plan występuje się do ICES o ustalenie przedziałów FMSY.

2.  W oparciu o niniejszy plan występuje się do ICES lub podobnego niezależnego organu naukowego uznanego na szczeblu unijnym lub międzynarodowym o ustalenie przedziałów FMSY.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jeżeli z opinii lub dowodów naukowych wynika, że jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 3 w odniesieniu do połowów wielogatunkowych;

a)  jeżeli z opinii lub dowodów naukowych wynika, że jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 3 w odniesieniu do połowów wielogatunkowych, w szczególności w celu zmniejszenia ograniczeń społeczno-ekonomicznych nakładanych na rybołówstwo;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w celu ograniczenia do maksymalnie 20 % wahań w uprawnieniach do połowów w następujących po sobie latach.

c)  w celu ograniczenia do maksymalnie 20 % wahań w uprawnieniach do połowów w następujących po sobie latach, z wyjątkiem przypadków łagodzenia sytuacji blokowania bądź innych sytuacji powodujących wstrzymanie działalności określonych flot lub mających na nią istotny wpływ.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Aby uniknąć sytuacji, w których zarządzanie w perspektywie krótkoterminowej utrudniałoby uruchomienie zarządzania wieloletniego i sprzyjałoby uczestnictwu zainteresowanych stron w procesie podejmowania decyzji, w ramach niniejszego rozporządzenia możliwe jest zatwierdzanie zasad eksploatacji w drodze regionalizacji.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Gdy nie są dostępne odpowiednie informacje naukowe, stadami tymi należy zarządzać zgodnie z podejściem ostrożnościowym do zarządzania zasobami rybołówstwa, określonym w art. 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

2.  Gdy nie są dostępne odpowiednie informacje naukowe, stadami tymi należy zarządzać zgodnie z podejściem ostrożnościowym do zarządzania zasobami rybołówstwa, określonym w art. 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz zapewniając poziom ochrony co najmniej porównywalny z MSY zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, przy zarządzaniu połowami wielogatunkowymi w odniesieniu do stad, o których mowa w art. 1 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, uwzględnia się trudności w prowadzeniu połowów ze wszystkich stad na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu jednocześnie, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy prowadzi to do przedwczesnego zamykania połowów.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W oparciu o niniejszy plan występuje się do ICES o ustalenie następujących punktów odniesienia do celów ochrony pełnej zdolności reprodukcyjnej stad, o których mowa w art. 1 ust. 1:

W oparciu o niniejszy plan i zgodnie z definicją najlepszych dostępnych opinii naukowych występuje się do ICES lub podobnego niezależnego organu naukowego uznanego na szczeblu unijnym lub międzynarodowym o ustalenie następujących punktów odniesienia do celów ochrony pełnej zdolności reprodukcyjnej stad, o których mowa w art. 1 ust. 1:

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że w danym roku biomasa tarłowa, a w przypadku stad homarca – liczebność, któregokolwiek ze stad, o których mowa w art. 1 ust. 1, są niższe niż MSY Btrigger, przyjmuje się odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego powrotu odnośnego stada lub jednostki funkcjonalnej do poziomów wyższych niż poziomy pozwalające uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów. W szczególności, na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 3 i 5, uprawnienia do połowów ustala się na poziomie spójnym ze śmiertelnością połowową ograniczoną do poziomu poniżej wyższego zakresu przedziału FMSY, biorąc pod uwagę spadek biomasy.

1.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że w danym roku biomasa tarłowa, a w przypadku stad homarca – liczebność, któregokolwiek ze stad dennych, o których mowa w art. 1 ust. 1, są niższe niż MSY Btrigger, przyjmuje się odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego powrotu odnośnego stada lub jednostki funkcjonalnej do poziomów wyższych niż poziomy pozwalające uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów. W szczególności, na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 3 i 5, uprawnienia do połowów ustala się na poziomie spójnym ze śmiertelnością połowową ograniczoną do poziomu poniżej wyższego zakresu przedziału FMSY, biorąc pod uwagę spadek biomasy.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa tarłowa, a w przypadku stad homarca – liczebność, któregokolwiek ze stad, o których mowa w art. 1 ust. 1, są niższe niż Blim, przyjmuje się dalsze środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego powrotu odnośnego stada lub jednostki funkcjonalnej do poziomów wyższych niż poziom pozwalający uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów. Wspomniane środki zaradcze mogą w szczególności obejmować, na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 3 i 5, zawieszenie połowów ukierunkowanych na przedmiotowe stado lub jednostkę funkcjonalną i odpowiednie ograniczenie uprawnień do połowów.

2.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa tarłowa, a w przypadku stad homarca – liczebność, któregokolwiek ze stad dennych, o których mowa w art. 1 ust. 1, są niższe niż Blim, przyjmuje się dalsze środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego powrotu odnośnego stada lub jednostki funkcjonalnej do poziomów wyższych niż poziom pozwalający uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów. Wspomniane środki zaradcze mogą w szczególności obejmować, na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 3 i 5, zawieszenie połowów ukierunkowanych na przedmiotowe stado lub jednostkę funkcjonalną i odpowiednie ograniczenie uprawnień do połowów.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Niezależnie od przepisów art. 4 ust. 1 docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej zgodnie z przedziałami FMSY, o którym mowa w niniejszym ustępie, a także cel szybkiego przywrócenia przedmiotowych stad lub przedmiotowej jednostki funkcjonalnej do poziomów wyższych niż poziom umożliwiający osiągnięcie MSY zgodnie z ust. 1 lub 2 niniejszego artykułu mogą zostać osiągnięte w stopniowy, narastający sposób w okresie nieprzekraczającym trzech lat, o ile jest to konieczne ze względu na skutki gospodarcze, społeczne i w dziedzinie zatrudnienia w odniesieniu do przedmiotowej działalności połowowej.

Uzasadnienie

W przypadku stada, które nie jest eksploatowane na poziomie MSY, społeczno-gospodarcze skutki dla rybołówstwa będą zależały bezpośrednio od szybkości, z jaką Rada będzie musiała zaradzić tej sytuacji w drodze zmniejszenia uprawnień do połowów. Należy zatem określić rozsądny okres, aby zapewnić osiągnięcie FMSY w określonym terminie, umożliwiając jednocześnie stopniowe podejście w ciągu kilku sezonów połowowych w celu ograniczenia skutków społeczno-gospodarczych.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 15 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do następujących środków technicznych:

1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 15 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do następujących środków technicznych dotyczących połowów eksploatujących stada denne w wodach zachodnich:

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a)  specyfikacji cech narzędzi połowowych i zasad dotyczących ich stosowania, w celu zapewnienia lub poprawy selektywności, zmniejszenia przypadkowych połowów lub zminimalizowania negatywnego wpływu na ekosystem;

(a)  specyfikacji cech narzędzi połowowych i zasad dotyczących ich stosowania, w celu zapewnienia lub poprawy selektywności, zmniejszenia przypadkowych połowów, zwłaszcza połowów niedojrzałych organizmów, lub zminimalizowania negatywnego wpływu na ekosystem;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Środki, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w art. 3.

2.  Środki, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w art. 3 i mają zastosowanie zarówno do połowów przemysłowych, jak i rekreacyjnych.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Obszary i okresy zamknięte w odniesieniu do połowów labraksa

 

1.  Zakazuje się połowów handlowych i rekreacyjnych labraksa w wodach zachodnich i w rejonie ICES 4b i 4c w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia. Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku, przemieszczania i wyładunku, a także przechowywania labraksa złowionego z wybrzeża na wspomnianych obszarach.

 

2.  Unijnym statkom rybackim zabrania się również poławiania labraksa w rejonach ICES 7b, 7c, 7j i 7k, jak również w wodach rejonów ICES 7a i 7g położonych dalej niż 12 mil morskich od linii podstawowej podlegających suwerenności Zjednoczonego Królestwa. Unijnym statkom rybackim zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku, przemieszczania i wyładunku labraksa złowionego w tych obszarach.

Uzasadnienie

W ostatnich latach Rada przyjęła – w rozporządzeniach dotyczących TAC i kwot – środki w celu ochrony labraksa, zwłaszcza przez część okresu rozrodczego. Takie środki techniczne powinny być wprowadzone na stałe przez współprawodawców, a nie w ramach decyzji Rady w sprawie uprawnień do połowów. Konieczna jest również ochrona rdzawca w celu uniknięcia nadmiernych połowów stad tarłowych, co prowadziłoby do sytuacji identycznej, jak obecnie w przypadku labraksa.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Bez uszczerbku dla przepisów art. 7, całkowity dopuszczalny połów dla stad homarca w wodach zachodnich może być sumą limitów połowowych dla jednostek funkcjonalnych oraz dla prostokątów statystycznych ICES znajdujących się poza jednostkami funkcjonalnymi.

3.  Nie naruszając przepisów art. 7, całkowity dopuszczalny połów dla danego stada homarca może być sumą limitów połowowych dla jednostek funkcjonalnych oraz dla prostokątów statystycznych ICES znajdujących się poza jednostkami funkcjonalnymi obszaru określonego dla tego stada.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W przypadku stad i gatunków ryb, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 4, podlegających – na szczeblu Unii oraz w celu zachowania zasobów – zakazom połowowym ustalanym corocznie w ramach decyzji w sprawie uprawnień do połowów lub sezonowym zakazom połowów Rada może jednak ustalić wyjątkowe uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych szczególnych połowów, aby uwzględnić zwłaszcza ograniczony lub nieunikniony charakter takich połowów w świetle ich szczególnego znaczenia społeczno-gospodarczego.

 

Takie wyjątkowe uprawnienia do połowów są ograniczone i nie stanowią znaczącej przeciwwagi dla wpływu na ochronę stada w związku z czasowym zakazem odnośnych połowów.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że połowy rekreacyjne mają znaczny wpływ na śmiertelność połowową danego stada, Rada uwzględnia ten fakt i podczas ustalania uprawnień do połowów może ograniczyć połowy rekreacyjne w celu uniknięcia przekroczenia całkowitej wartości docelowej śmiertelności połowowej.

skreśla się

Uzasadnienie

Zastąpiony artykułem 9a (nowy).

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Połowy rekreacyjne

 

1.  Państwa członkowskie uwzględniają śmiertelność połowową w przypadku połowów rekreacyjnych podczas przydzielania uprawnień do połowów, którymi dysponują i o których mowa w art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w celu uniknięcia przekroczenia całkowitego wskaźnika docelowego śmiertelności połowowej.

 

Jeżeli opinie naukowe wskazują, że połowy rekreacyjne mają znaczny wpływ na śmiertelność połowową danego stada, o którym mowa w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, Rada może określić indywidualne uprawnienia połowowe w sposób niedyskryminujący rybaków rekreacyjnych.

 

2.  Przy ustalaniu uprawnień do połowów w odniesieniu do połowów rekreacyjnych Rada opiera się na przejrzystych i obiektywnych kryteriach, w tym kryteriach o charakterze środowiskowym, społecznym i gospodarczym. Kryteria, jakie mają być stosowane, mogą obejmować w szczególności wpływ tych połowów na środowisko, znaczenie społeczne tej działalności i jej wkład w gospodarkę na obszarach przybrzeżnych.

 

3.  Państwa członkowskie przyjmują niezbędne i proporcjonalne środki w celu kontroli i gromadzenia danych dla wiarygodnego oszacowania rzeczywistych poziomy połowów objętych ust. 1.

Uzasadnienie

Zgodnie z art.17 rozporządzenia podstawowego, państwa członkowskie uwzględniają całą śmiertelność połowową. Połowy rekreacyjne mają często niewielki wpływ w kontekście braku pewności co do rzeczywistej śmiertelności związanej z rybołówstwem przemysłowym, i w związku z tym nie stanowi to istotnego problemu przy przydziale kwot i ich przestrzeganiu. WPRyb (motyw 3) uznaje również, że połowy rekreacyjne leżą przede wszystkim w gestii państw członkowskich. Jednak, jeżeli ma ono istotny wpływ na stada zarządzane w oparciu o MSY, połowy te mogą podlegać sprawiedliwym i proporcjonalnym działaniom na szczeblu UE.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9b

 

Oznakowanie połowu w ramach połowów rekreacyjnych

 

1.  Osobniki labraksa, dorsza atlantyckiego, rdzawca i soli złowione w obszarach występowania stad, o których mowa w art. 1 ust. 1, są znakowane, jeżeli są zachowywane przez rybaka rekreacyjnego.

 

2.  Oznakowanie to polega na usunięciu części dolnej lub górnej płetwy ogonowej, jednak w taki sposób, by nie utrudniać pomiaru wielkości ryby.

 

3.  Oznakowanie to musi nastąpić bezpośrednio po złowieniu i uśmierceniu lub na brzegu, albo na pokładzie w przypadku połowów rekreacyjnych z jednostki pływającej. Jednakże osobniki, które znalazły się na pokładzie jednostki pływającej w ramach połowów rekreacyjnych i są przetrzymywane żywe, w dobrym stanie przed ich wypuszczeniem, nie są znakowane.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do wszystkich stad gatunków występujących w wodach zachodnich, do których ma zastosowanie obowiązek wyładunku zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 1380/2013, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 15 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) 1380/2013 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie, określając konkretne elementy wspomnianego obowiązku, jak przewidziano w art. 15 ust. 5 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

W odniesieniu do wszystkich stad gatunków dennych występujących w wodach zachodnich, do których ma zastosowanie obowiązek wyładunku zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 1380/2013 i w odniesieniu do przypadkowych połowów gatunków pelagicznych w ramach połowów zasobów, o których mowa w art. 1 ust. 1 objętych obowiązkiem wyładunku, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 15 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) 1380/2013 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie, określając konkretne elementy wspomnianego obowiązku, jak przewidziano w art. 15 ust. 5 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Obowiązek wyładunku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, nie stosuje się do połowów rekreacyjnych, w tym w przypadkach, w których Rada określa indywidualne uprawnienia do połowów zgodnie z art. 9a niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Przepis, który wyraźnie określa, że połowy rekreacyjne nie podlegają obowiązkowi wyładunku (niezgodność z poszanowaniem minimalnych rozmiarów ryb lub praktyk w zakresie połowów sportowych „połowy/uwalnianie”).

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Rybołówstwo tradycyjne i przybrzeżne w regionach najbardziej oddalonych

 

Niniejsze rozporządzenie uwzględnia ograniczenia związane z wielkością statków uprawiających tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w regionach najbardziej oddalonych, zatem należy zezwolić na wyładunek przyłowów, o ile nie mają one poważnego wpływu na ilość biomasy stada tarłowego.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W odniesieniu do każdego z obszarów ICES, o których mowa w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, każde państwo członkowskie wydaje upoważnienia do połowów statkom pływającym pod jego banderą, które prowadzą połowy w tym obszarze, zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009. W takich upoważnieniach do połowów państwa członkowskie mogą także ograniczyć całkowitą zdolność połowową, wyrażoną w kW statków używających określonych narzędzi.

1.  W odniesieniu do obszarów ICES, o których mowa w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, każde państwo członkowskie wydaje upoważnienia do połowów statkom pływającym pod jego banderą, które prowadzą połowy w tym obszarze, zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W upoważnieniach do połowów, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie mogą także ograniczyć całkowitą zdolność połowową statków, o których mowa we wspomnianym ustępie, używających określonych narzędzi.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w celu ustanowienia ograniczeń całkowitej zdolności połowowej flot zainteresowanych państw członkowskich, aby ułatwić osiągnięcie celów określonych w art. 3.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Art. 18 ust. 1–6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 ma zastosowanie do środków, o których mowa w art. 8 i 10 niniejszego rozporządzenia.

1.  Art. 18 ust.1–6 rozporządzenia (UE) nr1380/2013 ma zastosowanie do środków, o których mowa w art.8, 10 i 11b niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do celów ust. 1 niniejszego artykułu państwa członkowskie, które mają bezpośredni interes w zarządzaniu wodami północno-zachodnimi, oraz państwa członkowskie, które mają bezpośredni interes w zarządzaniu wodami południowo-zachodnimi, mogą przedkładać wspólne rekomendacje zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 po raz pierwszy nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie przed upływem dwunastu miesięcy od każdego przedłożenia oceny planu zgodnie z art. 14. Mogą również przedkładać takie zalecenia, kiedy uznają to za konieczne, w szczególności w przypadku wystąpienia nagłej zmiany w sytuacji któregokolwiek ze stad, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie. Wspólne rekomendacje w sprawie środków dotyczących danego roku kalendarzowego przedkłada się nie później niż w dniu 1 lipca roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy.

2.  Do celów ust. 1 niniejszego artykułu państwa członkowskie, które mają bezpośredni interes w zarządzaniu wodami północno-zachodnimi, oraz państwa członkowskie, które mają bezpośredni interes w zarządzaniu wodami południowo-zachodnimi, mogą przedkładać wspólne rekomendacje zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 po raz pierwszy nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie przed upływem dwunastu miesięcy od każdego przedłożenia oceny planu zgodnie z art. 14. Mogą również przedkładać dalsze zalecenia, kiedy jest to konieczne, w szczególności w przypadku wystąpienia zmiany w sytuacji stad, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, oraz w celu określenia planu zawierającego środki na rzecz wdrożenia podejścia ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem w wodach zachodnich. Wspólne rekomendacje w sprawie środków dotyczących danego roku kalendarzowego przedkłada się nie później niż w dniu 1 lipca roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy lub w możliwie najkrótszym terminie, jeżeli celem takich wspólnych rekomendacji jest zaradzenie sytuacjom nadzwyczajnym wskazanym w najnowszej opinii naukowej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia w sprawie WPRyb.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13a

 

Monitorowanie i uprzednie informowanie o zmianie opinii naukowej

 

1.  Co roku do dnia 1 kwietnia Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie w sprawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, które posłużyły za podstawę dla decyzji Rady dotyczących ustalenia uprawnień do połowów podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem między 1 lutego roku poprzedzającego i 31 stycznia danego roku.

 

W odniesieniu do wszystkich stad i gatunków ryb, których to dotyczy, sprawozdanie to zawiera w szczególności uprawnienia do połowów ustalone przez Radę na mocy art. 4 i 5 oraz, w stosownym przypadku, art. 7 niniejszego rozporządzenia, określając również odpowiednie wartości wyrażone w śmiertelności połowowej. Dane te są porównywane z referencyjnymi opiniami naukowymi w odniesieniu do przedziałów śmiertelności połowowej (MSY Flower, FMSY i MSY Fupper oraz odpowiadająca im wartość w uprawnieniach do połowów) oraz szacunków biomasy stad tarłowych i progów referencyjnych biomasy (MSY Btrigger i Blim).

 

2.  Komisja informuje Parlament Europejski tak szybko, jak to możliwe po uzyskaniu informacji na ten temat, a w każdym przypadku przed przyjęciem nowej decyzji Rady dotyczącej ustalenia uprawnień do połowów, o sytuacjach, w których najnowsze dane FMSY odpowiadają różnicom w uprawnieniach do połowów, odbiegającym o więcej niż 20 % od uprawnień do połowów odpowiadających wartościom punktu FMSY w opinii naukowej użytej do ustalenia uprawnień do połowów w danym okresie. Analogicznie Komisja powiadamia Parlament Europejski, możliwie jak najszybciej, a w każdym przypadku przed przyjęciem nowej decyzji Rady, jeżeli opinie naukowe na temat różnych poziomów odniesienia biomasy stad tarłowych uzasadniają przyjęcie środków ochronnych na podstawie art. 7.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ocena planu

Ocena i realizacja planu

Uzasadnienie

Przepisy regulujące ustalanie uprawnień do połowów i środki ochronne wprowadzone przez Radę w ramach tego planu są bezpośrednio uzależnione od opinii naukowych i ich zmian. Proponuje się jednak, by nie dopuszczać do przedłużania się takiej sytuacji w sposób nieokreślony, oraz by pozostawić te ramy prawne przez ograniczony okres czasu. Komisja powinna zaproponować przyszłe ramy, a Parlament i Rad powinny wypowiedzieć się na tej podstawie.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia [five years after the date of entry into force of this Regulation] r., a następnie co pięć lat, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wyników planu i jego wpływu na stada, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie, oraz na połowy, w ramach których eksploatowane są te zasoby, w szczególności pod kątem realizacji celów określonych w art. 3.

Do dnia [pięć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wyników planu i jego wpływu na stada, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie, oraz na połowy, w ramach których eksploatowane są te zasoby, w szczególności pod kątem realizacji celów określonych w art. 3.

Uzasadnienie

Przepisy regulujące ustalanie uprawnień do połowów i środki ochronne wprowadzone przez Radę w ramach tego planu są bezpośrednio uzależnione od opinii naukowych i ich zmian. Proponuje się jednak, by nie dopuszczać do przedłużania się takiej sytuacji w sposób nieokreślony, oraz by pozostawić te ramy prawne przez ograniczony okres czasu. Komisja powinna zaproponować przyszłe ramy, a Parlament i Rad powinny wypowiedzieć się na tej podstawie.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia, o których mowa w art. 1 ust. 1, art. 8 art. 10, powierza się Komisji na okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

2.  Uprawnienia, o których mowa w art. 1 ust. 1, art.8, art. 10 i art. 11 ust. 1b, powierza się Komisji na okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 1 ust. 1, art. 8 art. 10, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art.1 ust.1, art.8, art.10 i art. 11 ust. 1b, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 1 ust. 1, art. 8 art. 10 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 1 ust. 1, art. 8, art. 10 i art. 11 ust. 1b wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1 – ustęp 1

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1139

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „przedział FMSY” oznacza przedział wartości określony w najlepszych dostępnych opiniach naukowych, w szczególności wydanych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES), w którym wynikiem wszystkich poziomów śmiertelności połowowej w granicach tego przedziału jest długoterminowy maksymalny podtrzymywalny połów („MSY”) w ramach danego modelu prowadzenia połowów i w istniejących przeciętnych warunkach środowiskowych bez znaczących skutków dla procesu reprodukcji odnośnych stad. Jest on ustalany w taki sposób, aby nie powodował ograniczenia długoterminowych odłowów przekraczającego 5 % w porównaniu z maksymalnym podtrzymywalnym połowem. Jest on ograniczony, tak aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stad do wartości poniżej limitu punktu odniesienia biomasy stada tarłowego (Blim) nie przekraczało 5 %;

2)  „przedział FMSY” oznacza przedział wartości określony w najlepszych dostępnych opiniach naukowych, w szczególności wydanych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) lub podobny niezależny organ naukowy uznany na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, w którym wynikiem wszystkich poziomów śmiertelności połowowej w granicach tego przedziału jest długoterminowy maksymalny podtrzymywalny połów („MSY”) w ramach danego modelu prowadzenia połowów i w istniejących przeciętnych warunkach środowiskowych bez znaczących skutków dla procesu reprodukcji odnośnych stad. Jest on ustalany w taki sposób, aby nie powodował ograniczenia długoterminowych odłowów przekraczającego 5 % w porównaniu z maksymalnym podtrzymywalnym połowem. Jest on ograniczony, tak aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stad do wartości poniżej limitu punktu odniesienia biomasy stada tarłowego (Blim) nie przekraczało 5 %;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1 – ustęp 1

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1139

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  „Blim” oznacza punkt odniesienia wielkości stada określony na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, w szczególności na podstawie opinii ICES, poniżej którego zdolność reprodukcyjna może być ograniczona;

(8)  „Blim” oznacza punkt odniesienia wielkości stada określony na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, w szczególności na podstawie opinii ICES lub podobnego niezależnego organu naukowego uznanego na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, poniżej którego zdolność reprodukcyjna może być ograniczona;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1 – ustęp 1

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1139

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9)  „MSY Btrigger” oznacza punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, określony na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, w szczególności na podstawie opinii ICES, poniżej którego należy wszcząć określone i odpowiednie działania w celu zapewnienia, aby wskaźniki eksploatacji w połączeniu z naturalnymi wahaniami doprowadziły do odbudowy stad powyżej poziomu umożliwiającego długoterminowe zapewnienie MSY;

9)  „MSY Btrigger” oznacza punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, określony na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, w szczególności na podstawie opinii ICES lub podobnego niezależnego organu naukowego uznanego na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, poniżej którego należy wszcząć określone i odpowiednie działania w celu zapewnienia, aby wskaźniki eksploatacji w połączeniu z naturalnymi wahaniami doprowadziły do odbudowy stad powyżej poziomu umożliwiającego długoterminowe zapewnienie MSY;

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1 – ustęp 2

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1139

Artykuł 4 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W oparciu o niniejszy plan występuje się do ICES o ustalenie przedziałów FMSY.

2.  W oparciu o niniejszy plan występuje się do ICES lub podobnego niezależnego organu naukowego uznanego na szczeblu unijnym lub międzynarodowym o ustalenie przedziałów FMSY.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1 – ustęp 2

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1139

Artykuł 4 – ustęp 5 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c)  w celu ograniczenia do maksymalnie 20 % wahań w uprawnieniach do połowów w następujących po sobie latach.

(c)  w celu ograniczenia do maksymalnie 20 % wahań w uprawnieniach do połowów w następujących po sobie latach, z wyjątkiem przypadków łagodzenia sytuacji blokowania lub innych sytuacji powodujących wstrzymanie działalności określonych flot lub mających na nią istotny wpływ.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1 – ustęp 3

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1139

Artykuł 4a – akapit 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W oparciu o niniejszy plan występuje się do ICES o ustalenie następujących punktów odniesienia do celów ochrony pełnej zdolności reprodukcyjnej stad, o których mowa w art. 1 ust. 1:

W oparciu o niniejszy plan występuje się do ICES lub podobnego niezależnego organu naukowego uznanego na szczeblu unijnym lub międzynarodowym o ustalenie następujących punktów odniesienia do celów ochrony pełnej zdolności reprodukcyjnej stad, o których mowa w art. 1 ust. 1:

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1 – ustęp 4

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1139

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  środki zgodnie z art. 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

b)  środki zgodnie z art. 8 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1 – ustęp 4 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1139

Artykuł -15 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.   w rozdziale IX dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł -15

 

Monitorowanie i uprzednie informowanie o zmianie opinii naukowej

 

1.  Co roku do dnia 1 kwietnia Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie w sprawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, które posłużyły za odniesienie dla decyzji Rady dotyczących ustalenia uprawnień do połowów podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem między 1 lutego roku poprzedzającego i 31 stycznia danego roku.

 

W odniesieniu do wszystkich stad i gatunków ryb, których to dotyczy, sprawozdanie to zawiera w szczególności uprawnienia do połowów ustalone przez Radę na mocy art. 4 i 5 oraz, w stosownym przypadku, art. 7 niniejszego rozporządzenia, określając również odpowiednie wartości wyrażone w śmiertelności połowowej. Dane te są porównywane z referencyjnymi opiniami naukowymi w odniesieniu do przedziałów śmiertelności połowowej (MSY Flower, FMSY i MSY Fupper oraz odpowiadająca im wartość w uprawnieniach do połowów) oraz szacunków biomasy stad tarłowych i progów referencyjnych biomasy (MSY Btrigger i Blim).

 

2.  Komisja informuje Parlament Europejski tak szybko, jak to możliwe po uzyskaniu informacji na ten temat, a w każdym przypadku przed przyjęciem nowej decyzji Rady dotyczącej ustalenia uprawnień do połowów, o sytuacjach, w których najnowsze wartości naukowe FMSY odpowiadają różnicom w uprawnieniach do połowów, odbiegającym o więcej niż 20 % od uprawnień do połowów odpowiadających wartościom FMSY w opinii naukowej użytej do ustalenia uprawnień do połowów w danym okresie. Analogicznie Komisja powiadamia Parlament Europejski, możliwie jak najszybciej, a w każdym przypadku przed przyjęciem nowej decyzji Rady, jeżeli opinie naukowe na temat różnych poziomów odniesienia biomasy stad tarłowych uzasadniają przyjęcie środków ochronnych na podstawie art. 7. ’;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1 – ustęp 4 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1139

Artykuł 15

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4b.   art. 15 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 15

„Artykuł 15

Ocena planu

Ocena i realizacja planu

Do dnia 21 lipca 2019 r., a następnie co pięć lat, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wyników planu i jego wpływu na stada, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie oraz na połowy, w których eksploatowane są te zasoby, w szczególności pod kątem realizacji celów określonych w art. 3. Komisja może przedstawić sprawozdanie we wcześniejszym terminie, jeżeli wszystkie zainteresowane państwa członkowskie lub sama Komisja uznają to za konieczne.

Do dnia 21 lipca 2019 r., a następnie pięć lat później, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wyników planu i jego wpływu na stada, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie oraz na połowy, w których eksploatowane są te zasoby, w szczególności pod kątem realizacji celów określonych w art. 3.

 

Artykuły 4–6 niniejszego rozporządzenia stosuje się do dnia 31 grudnia ... [siódmy rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego].;

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym


UZASADNIENIE

Wniosek Komisji Europejskiej

W dniu 23 marca 2018 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego wieloletni plan gospodarowania połowami w wodach zachodnich (Atlantyk, Kanał La Manche). Komisja proponuje również zmianę wieloletniego planu zarządzania niektórymi połowami na Morzu Bałtyckim(1) („plan dla Morza Bałtyckiego”).

Rozporządzenie podstawowe dotyczące wspólnej polityki rybołówstwa(2) zachęca do opracowywania wieloletnich planów zarządzania. Jest to podyktowane dwojaką koniecznością: większej przewidywalności środków zarządzania dzięki planowaniu w perspektywie długoterminowej i uwzględnienia specyfiki oraz opinii zainteresowanych stron dzięki zregionalizowanemu podejściu do basenów morskich w ramach tych planów. Celem jest ustanowienie ram regionalizacji zarządzania rybołówstwem w celu eksploatacji stad ryb w zależności od maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY).

I tak Parlament Europejski i Rada zatwierdziły już dwa plany wieloletnie: plan dla Morza Bałtyckiego przyjęty w 2016 r. oraz Plan dla Morza Północnego przyjęty w 2018 r.(3)

Oprócz wniosku, który stanowi przedmiot niniejszego sprawozdania, współprawodawcy rozpatrują obecnie dwie kolejne propozycje dotyczące planów: wieloletni plan zarządzania dla Morza Adriatyckiego i plan dotyczący zachodniej części regionu Morza Śródziemnego.

Przedstawiając wniosek w odniesieniu do wód zachodnich, Komisja zasadniczo przejmuje postanowienia zawarte w wieloletnim podejściu do zarządzania rybołówstwem uzgodnionym niedawno w planie dla Morza Północnego. Jednoczesna zmiana planu dla Morza Bałtyckiego ma na celu dostosowanie również tego planu do tego samego podejścia.

W niniejszym sprawozdaniu dokonano analizy wniosku w sprawie planu wieloletniego dotyczącego wód zachodnich i zaproponowano pewne zmiany.

Opinia sprawozdawcy 

Sprawozdawca z zadowoleniem odnosi się do pracy Komisji i współprawodawców nad opracowywaniem wieloletnich planów regionalnego zarządzania rybołówstwem i ochrony zasobów rybnych. Sprawozdawca jest zdania, że plany na rzecz Morza Bałtyckiego i Morza Północnego stanowią dobrą podstawę dla planu wieloletniego dotyczącego wód zachodnich. Proponuje jednak pewne zmiany w stosunku do planu dla Morza Północnego, w celu dostosowania podejścia do pewnych realiów instytucjonalnych i lepszego uwzględnienia specyfiki danego basenu morskiego.

W tym celu sprawozdawca wprowadza następujące propozycje:

Zapewnienie ochrony stad dostosowane do realiów społeczno-gospodarczych

Sprawozdawca chciałby wprowadzić jaśniejsze wytyczne co do sposobu realizacji zarówno celu ochrony zasobów, jak i koniecznego uwzględnienia realiów społeczno-gospodarczych. W przypadku stad, których stan nie pozwala na eksploatację na poziomie MSY, w szczególności w przypadku gdy uzasadnione jest podjęcie działań ochronnych, takich jak zaproponowane w tym planie, sprawozdawca proponuje wprowadzenie terminu trzech lat na osiągnięcia MSY, co pozwoli ograniczyć skutki społeczno-gospodarcze dzięki rozłożeniu wysiłków sektora na kilka sezonów połowowych.

Z tych samych względów sprawozdawca proponuje umożliwienie Radzie określania uprawnień do połowów dla niektórych zawodów, w przypadku gdy gatunek wymaga czasowego zakazu połowów (sezonowego lub rocznego). Takie podejście zostało już wprowadzone w praktyce przez Radę dla labraksa w momencie ustalania TAC i kwot połowowych na rok 2018(4). Zdaniem sprawozdawcy takie podejście jest uzasadnione, ponieważ umożliwia pewną elastyczność w celu uwzględnienia zawodów, których działalność zależy od tego gatunku. Sprawozdawca uważa, że środek ten musi być określony w planach wieloletnich.

Uwzględnienie połowów rekreacyjnych w sposób proporcjonalny i sprawiedliwy

Sprawozdawca uważa, że zarządzanie połowami rekreacyjnymi zależy głównie od władz krajowych. Podkreśla jednak konieczność uznania przywiązania bardzo wielu obywateli europejskich do tego zajęcia oraz społeczno-gospodarcze znaczenie tego sektora. W przypadku gdy połowy rekreacyjne mogą mieć istotny wpływ na ochronę zasobów, mogą być zarządzane na poziomie Unii. Jednak muszą być bezwzględnie traktowane na równi z rybołówstwem handlowym. Sprawozdawca uważa zatem, że plan ten musi również uregulować warunki zarządzania połowami rekreacyjnymi, aby zapewnić przewidywalność w tym sektorze.

Sprawozdawca popiera zasadę ustaloną w planie dla Morza Północnego, zgodnie z którą Rada może przyjąć środki dotyczące połowów rekreacyjnych, jeżeli mają one istotny wpływ na śmiertelność danego gatunku. Takie środki są jednak uzasadnione i sprawiedliwe wyłącznie w przypadku gdy dotyczą stada zarządzanego w oparciu o MSY i ograniczają się do środków, które podlegają kompetencji Rady. Ustalanie uprawnień do połowów rekreacyjnych musi zatem odbywać się na zasadzie indywidualnej i niedyskryminacyjnej. Dlatego sprawozdawca proponuje również, by takie indywidualne limity połowowe były ustalone na okres co najmniej jednego miesiąca. W celu zmniejszenia ryzyka „fikcyjnych połowów rekreacyjnych” i nielegalnej sprzedaży ryb poławianych przez niektórych rybaków pod przykrywką połowów rekreacyjnych, sprawozdawca proponuje obowiązek natychmiastowego znakowania złowionych ryb niektórych gatunków (labraks, dorsz atlantycki, rdzawiec i sola). Sprawozdawca chciałby również, by plan wyraźnie określał, że obowiązek wyładunku nie ma zastosowania do połowów rekreacyjnych.

Zwiększenie roli Parlamentu Europejskiego w monitorowaniu powiązań między opiniami naukowymi a decyzjami Rady i umożliwienie mu pełnienia roli współprawodawcy w odpowiednim czasie

W planie wieloletnim dla Morza Bałtyckiego ustanowiono wieloletnie podejście do zarządzania połowami na podstawie punktów odniesienia śmiertelności połowowej (F) i biomasy (B) stada. Wartości ilościowe dla tych punktów odniesienia, oparte na opiniach naukowych, są określone przez współprawodawców w rozporządzeniu. Jednak regularna rewizja opinii naukowych uzasadnia w konsekwencji szybki i regularny przegląd tych wartości ilościowych przez współprawodawców.

W związku z taką dynamiką opinii naukowych plan dla Morza Północnego wprowadza ramy decyzji dotyczących zarządzania uprawnieniami do połowów przez Radę, bezpośrednio uzależniając je od wartości punktów odniesienia przedstawianych w dostępnych opiniach naukowych (a więc w szczególności na podstawie najnowszych danych). Rozporządzenie dotyczące Morza Północnego nie zawiera zatem żadnych wartości ilościowych dotyczących wskaźników śmiertelności połowowej ani poziomu biomasy zasobów. Wspomniane punkty odniesienia są określane przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) i są wykorzystywane – zazwyczaj w skali roku – bezpośrednio w celu ustalenia uprawnień do połowów przez Radę.

Komisja zaproponowała zarządzanie połowami w wodach zachodnich na takiej samej zasadzie, co na Morzu Północnym (oraz dokonanie przeglądu planu dla Bałtyku w taki sam sposób). Sprawozdawca opowiada się za tym, by zarządzać rybołówstwem w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe. Niemniej jednak pragnie udoskonalić możliwości nadzorowania tego procesu przez Parlament Europejski oraz zachowania jego roli współprawodawcy w kwestii wieloletniego zarządzania rybołówstwem. W tym celu proponuje:

•  systematyczne kontrole ex post: Komisja ma co roku przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie na temat adekwatności między dostępnymi opiniami naukowymi i decyzjami podjętymi przez Radę na ich podstawie,

•  informacje ex ante w przypadku istotnych zmian: Komisja będzie musiała poinformować Parlament, przed podjęciem decyzji przez Radę, o sytuacjach, które mogą doprowadzić do znacznych zmian uprawnień do połowów (różnica ponad 20 % nowego TAC odpowiadającego nowej wartości FMSY),

•  klauzulę wygaśnięcia, po siedmiu latach, postanowień dotyczących zarządzania bezpośrednio na podstawie dynamicznych opinii naukowych, aby dać prawodawcom możliwość oceny i w razie potrzeby zmiany tego mechanizmu w późniejszym okresie.

(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza atlantyckiego, śledzia atlantyckiego i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada.

(2)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa.

(3)

2016/0238(COD); Rozporządzenie... ; Dz.U. ...

(4)

Zob. art. 9 rozporządzenia Rady (UE) 2018/120 z dnia 23 stycznia 2018 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2018 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz dla unijnych statków rybackich w niektórych wodach nienależących do Unii.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmiana rozporządzenia (UE) 2016/1139 ustanawiającego wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylenie rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008

Odsyłacze

COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)

Data przedstawienia w PE

23.3.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

16.4.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Alain Cadec

26.4.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.4.2018

11.7.2018

29.8.2018

 

Data przyjęcia

9.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

6

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Tadeusz Zwiefka

Data złożenia

10.10.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Giuseppe Ferrandino

6

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Tadeusz Zwiefka

S&D

Ole Christensen, Ulrike Rodust

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

1

0

S&D

Ricardo Serrão Santos

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności