RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008

10.10.2018 - (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD) - ***I

Comisia pentru pescuit
Raportor: Alain Cadec


Procedură : 2018/0074(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0310/2018

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0149),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0126/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 2018[1],

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0310/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008

de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Obiectivele PCP sunt, printre altele, să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt durabile din punct de vedere ecologic pe termen lung, să aplice abordarea precauționară a gestionării pescuitului și să pună în aplicare abordarea ecosistemică a gestionării pescuitului.

(4)  Obiectivele PCP sunt, printre altele, să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt durabile din punct de vedere ecologic pe termen lung și că sunt gestionate în concordanță cu obiectivele legate de obținerea de beneficii economice, sociale și de ocupare a forței de muncă, pentru a reduce dependența pieței Uniunii de importurile de alimente, a promova crearea directă și indirectă a locurilor de muncă și dezvoltarea economică a zonelor de coastă, precum și să aplice abordarea precauționară a gestionării pescuitului și să pună în aplicare abordarea ecosistemică a gestionării pescuitului.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  În conformitate cu principiile politicii comune în domeniul pescuitului și pentru a asigura condiții de concurență echitabile și o concurență loială între bazinele maritime, ar trebui să existe un cadru uniform pentru toate planurile multianuale și nu ar trebui acordată nicio derogare specifică bazinelor maritime în ceea ce privește principiile stabilirii cotelor.

Justificare

Posibilitatea de a acorda derogări în prezentul plan de la obligațiile legale de a reface și menține stocurile peste nivelurile care pot să asigure MSY înainte de 2020 și depășirea intervalelor FMSY stabilite în planurile multianuale anterioare nu numai că ar slăbi politica comună în domeniul pescuitului și ar avea efecte negative asupra stocurilor, ci ar fi și nedreaptă pentru pescarii din Marea Baltică și din Marea Nordului, care sunt obligați să respecte cadrul convenit fără derogări.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pentru realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului, urmează a fi adoptate o serie de măsuri de conservare corespunzătoare în orice combinație a acestora, cum ar fi planurile multianuale, măsurile tehnice, stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit.

(5)  Pentru realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului, urmează a fi adoptate o serie de măsuri de conservare corespunzătoare în orice combinație a acestora, cum ar fi planurile multianuale, măsurile tehnice, stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit, în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede în mod expres obiectivul de refacere și menținere a populațiilor de specii recoltate peste nivelurile care permit obținerea producției maxime durabile. Pentru a atinge obiectivul respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede ca toate stocurile să atingă treptat o rată de exploatare care să permită obținerea producției maxime durabile până în 2015, dacă se poate, sau până cel târziu în 2020.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planurile multianuale trebuie să se bazeze pe avize științifice, tehnice și economice. În conformitate cu aceste dispoziții, acest plan ar trebui să conțină obiective, ținte cuantificabile cu calendare clare, niveluri de referință pentru conservare, măsuri de salvgardare și măsuri tehnice concepute pentru evitarea și reducerea capturilor nedorite.

(6)  În conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planurile multianuale trebuie să se bazeze pe avize științifice, tehnice și economice. În conformitate cu aceste dispoziții, acest plan ar trebui să conțină obiective, ținte cuantificabile cu calendare clare, niveluri de referință pentru conservare, măsuri de salvgardare și măsuri tehnice concepute pentru evitarea și reducerea capturilor nedorite, reducerea la minimum a impactului asupra mediului marin, în special limitarea perturbării habitatului și a fundului mării, precum și în vederea îndeplinirii obiectivelor sociale și economice.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Comisia ar trebui să obțină cele mai bune avize științifice disponibile pentru stocurile care intră sub incidența planului multianual. Pentru aceasta ea încheie memorandumuri de înțelegere cu Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES). Avizele științifice emise de ICES ar trebui să se bazeze pe acest plan multianual și ar trebui să indice, în special, intervalele FMSY și nivelurile de referință pentru biomasă, și anume MSY Btrigger și Blim. Aceste valori ar trebui să fie indicate în avizele privind respectivele stocuri și, după caz, în toate avizele științifice disponibile public, inclusiv, de exemplu, în avizele referitoare la activitățile de pescuit mixt emise de ICES.

(8)  Comisia ar trebui să obțină cele mai bune avize științifice disponibile pentru stocurile care intră sub incidența planului multianual. Pentru aceasta ea încheie, în special, memorandumuri de înțelegere cu Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES). Avizele științifice emise de ICES ar trebui să se bazeze pe acest plan multianual și ar trebui să indice, în special, intervalele FMSY și nivelurile de referință pentru biomasă, și anume MSY Btrigger și Blim. Aceste valori ar trebui să fie indicate în avizele privind respectivele stocuri și, după caz, în toate avizele științifice disponibile public, inclusiv, de exemplu, în avizele referitoare la activitățile de pescuit mixt și/sau la cele care vizează mai multe specii, emise de ICES.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Regulamentele (CE) nr. 811/200418, (CE) nr. 2166/200519, (CE) nr. 388/200620, (CE) 509/200721, (CE) nr. 1300/200822 și (CE) nr. 1342/200823 ale Consiliului stabilesc normele pentru exploatarea stocului de merluciu din zonele nordice, stocurile de merluciu și de langustină din Marea Cantabrică și vestul Peninsulei Iberice, de limbă-de-mare din vestul Canalului Mânecii, de hering din vestul Scoției și de cod din Kattegat, Marea Nordului din vestul Scoției și Marea Irlandei. Acestea și alte stocuri demersale sunt capturate în cadrul pescuitului mixt. Prin urmare, este necesar să se stabilească un plan multianual unic care să ia în considerare astfel de interacțiuni tehnice.

(9)  Regulamentele (CE) nr. 811/200418, (CE) nr. 2166/200519, (CE) nr. 388/200620, (CE) 509/200721, (CE) nr. 1300/200822 și (CE) nr. 1342/200823 ale Consiliului stabilesc normele pentru exploatarea stocului de merluciu din zonele nordice, stocurile de merluciu și de langustină din Marea Cantabrică și vestul Peninsulei Iberice, de limbă-de-mare din vestul Canalului Mânecii, de hering din vestul Scoției și de cod din Kattegat, Marea Nordului din vestul Scoției și Marea Irlandei. Acestea și alte stocuri demersale sunt capturate în cadrul pescuitului mixt și/sau al pescuitului care vizează mai multe specii. Prin urmare, este necesar să se stabilească un plan multianual unic care să ia în considerare astfel de interacțiuni tehnice.

_________________

_________________

18 Regulamentul (CE) nr. 811/2004 al Consiliului din 21 aprilie 2004 de stabilire a unor măsuri de refacere a stocului de merluciu din regiunile nordice (JO L 150, 30.4.2004, p. 1).

18 Regulamentul (CE) nr. 811/2004 al Consiliului din 21 aprilie 2004 de stabilire a unor măsuri de refacere a stocului de merluciu din regiunile nordice (JO L 150, 30.4.2004, p. 1).

19 Regulamentul (CE) nr. 2166/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 de stabilire a unor măsuri pentru redresarea stocurilor de Urophycis floridana și de langustină în Marea Cantabrică și vestul Peninsulei Iberice și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (JO L 345, 28.12.2005, p. 5).

19 Regulamentul (CE) nr. 2166/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 de stabilire a unor măsuri pentru redresarea stocurilor de Urophycis floridana și de langustină în Marea Cantabrică și vestul Peninsulei Iberice și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (JO L 345, 28.12.2005, p. 5).

20 Regulamentul (CE) nr. 388/2006 al Consiliului din 23 februarie 2006 de stabilire a unui plan multianual pentru exploatarea durabilă a stocului de limbă de mare din Golful Biscaya (JO L 65, 7.3.2006, p. 1).

20 Regulamentul (CE) nr. 388/2006 al Consiliului din 23 februarie 2006 de stabilire a unui plan multianual pentru exploatarea durabilă a stocului de limbă de mare din Golful Biscaya (JO L 65, 7.3.2006, p. 1).

21 Regulamentul (CE) nr. 509/2007 al Consiliului din 7 mai 2007 de stabilire a unui plan multianual de exploatare durabilă a rezervelor de limbă de mare în Canalul de Vest (JO L 122, 11.5.2007, p. 7).

21 Regulamentul (CE) nr. 509/2007 al Consiliului din 7 mai 2007 de stabilire a unui plan multianual de exploatare durabilă a rezervelor de limbă de mare în Canalul de Vest (JO L 122, 11.5.2007, p. 7).

22 Regulamentul (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri (JO L 344, 20.12.2008, p. 6).

22 Regulamentul (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri (JO L 344, 20.12.2008, p. 6).

23 Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2004 (JO L 348, 24.12.2008, p. 20).

23 Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2004 (JO L 348, 24.12.2008, p. 20).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Unele stocuri demersale sunt exploatate atât în apele occidentale, cât și în apele adiacente. Prin urmare, domeniul de aplicare al dispozițiilor planului referitoare la țintele și garanțiile pentru stocurile care sunt exploatate în principal în apele occidentale ar trebui să fie extins la zonele din afara apelor occidentale. În plus, pentru stocurile prezente și în apele occidentale care sunt exploatate în principal în afara apelor occidentale, este necesar să se stabilească țintele și garanțiile în planurile multianuale pentru zonele din afara apelor occidentale, unde sunt exploatate în principal stocurile respective, extinzând domeniului de aplicare al acestor planuri multianuale, astfel încât acestea să acopere și apele occidentale.

(11)  Unele stocuri demersale sunt exploatate atât în apele occidentale, cât și în apele adiacente. Prin urmare, domeniul de aplicare al dispozițiilor planului referitoare la țintele și garanțiile pentru stocurile demersale care sunt exploatate în principal în apele occidentale ar trebui să fie extins la zonele care conțin stocurile respective, situate în afara apelor occidentale, cu condiția să nu se afle sub suveranitatea sau jurisdicția unei țări terțe. În plus, pentru stocurile prezente și în apele occidentale care sunt exploatate în principal în afara apelor occidentale, este necesar să se stabilească țintele și garanțiile în planurile multianuale pentru zonele din afara apelor occidentale, unde sunt exploatate în principal stocurile demersale respective, extinzând domeniul de aplicare al acestor planuri multianuale, astfel încât acestea să acopere și apele occidentale.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Planul de gestionare nu ar trebui să includă doar mecanisme de stabilire a posibilităților de pescuit pe termen scurt, generând astfel incertitudine și lipsă de transparență în sector.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Domeniul de aplicare geografic al planului multianual ar trebui să se bazeze pe distribuția geografică a stocurilor indicată în cele mai recente avize științifice privind stocurile emise de ICES. Este posibil ca, în viitor, să fie necesare modificări ale distribuției geografice a stocurilor care figurează în planul multianual, fie datorită îmbunătățirii informațiilor științifice, fie datorită migrației stocurilor. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în vederea ajustării distribuției geografice a stocurilor prevăzute în planul multianual, în cazul în care avizele științifice emise de ICES indică o modificare a distribuției geografice a stocurilor relevante.

(12)  Domeniul de aplicare geografic al planului multianual ar trebui să se bazeze pe distribuția geografică a stocurilor demersale indicată în cele mai recente avize științifice privind stocurile emise de ICES. Este posibil ca, în viitor, să fie necesare modificări ale distribuției geografice a stocurilor care figurează în planul multianual, fie datorită îmbunătățirii informațiilor științifice, fie datorită migrației stocurilor demersale. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în vederea ajustării distribuției geografice a stocurilor prevăzute în planul multianual, în cazul în care avizele științifice emise de ICES sau de un organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, indică o modificare a distribuției geografice a stocurilor relevante.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Obiectivul acestui plan ar trebui să fie acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor PCP, în special la atingerea și menținerea MSY pentru stocurile vizate, la punerea în aplicare a obligației de debarcare pentru stocurile demersale care fac obiectul unor limite de captură, la promovarea unui nivel de trai echitabil pentru persoanele care depind de activitățile de pescuit, ținând seama de pescuitul costier și de aspectele socioeconomice. Totodată, planul ar trebui să pună în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului, în vederea reducerii la minimum a impactului negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin. El ar trebui să fie coerent cu legislația de mediu a Uniunii, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020 (în conformitate cu Directiva 2008/56/CE) și cu obiectivele Directivei 2009/147/CE și ale Directivei 92/43/CEE a Consiliului. De asemenea, acest plan ar trebui să precizeze detaliile punerii în aplicare a obligației de debarcare în apele Uniunii din apele occidentale pentru toate stocurile de specii cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(14)  Obiectivul acestui plan ar trebui să fie acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor PCP, în special la atingerea și menținerea stocurilor vizate de prezentul regulament peste nivelurile de biomasă care permit atingerea producției maxime durabile, la punerea în aplicare a obligației de debarcare pentru stocurile demersale care fac obiectul unor limite de captură, la promovarea unui nivel de trai echitabil pentru persoanele care depind de activitățile de pescuit, ținând seama de pescuitul costier și de aspectele socioeconomice. Totodată, planul ar trebui să pună în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului, în vederea reducerii la minimum a impactului negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin. El ar trebui să fie coerent cu legislația de mediu a Uniunii, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020 (în conformitate cu Directiva 2008/56/CE) și cu obiectivele Directivei 2009/147/CE și ale Directivei 92/43/CEE a Consiliului. De asemenea, acest plan ar trebui să precizeze detaliile punerii în aplicare a obligației de debarcare în apele Uniunii din apele occidentale pentru speciile capturate în activitățile de pescuit de specii demersale și cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Este adecvat să se stabilească rata-țintă a mortalității prin pescuit (F) care corespunde obiectivului realizării și menținerii MSY sub formă de intervale ale valorilor compatibile cu atingerea MSY (FMSY). Aceste intervale, bazate pe cele mai bune avize științifice, sunt necesare în scopul de a asigura flexibilitatea pentru a ține cont de evoluția avizelor științifice, pentru a contribui la punerea în aplicare a obligației de debarcare și pentru a ține seama de caracteristicile pescuitului mixt. Intervalele FMSY ar trebui calculate de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), în special în avizul său periodic privind capturile. Potrivit acestui plan, intervalele ar trebui să asigure o reducere de maximum 5 % în producția pe termen lung în comparație cu MSY24. Limita superioară a intervalului este plafonată, astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub limita nivelului biomasei (Blim) să nu depășească 5 %. Limita superioară se conformează, de asemenea, „normei de aviz” a ICES, care prevede că, atunci când nivelul biomasei de reproducere sau al abundenței este într-o stare precară, F urmează să fie redus la o valoare care nu depășește o limită superioară egală cu valoarea punctului FMSY înmulțită cu nivelul biomasei de reproducere sau al abundenței în anul TAC, împărțită la MSY Btrigger. ICES folosește aceste elemente și norma de aviz atunci când emite avize științifice privind mortalitatea prin pescuit și opțiunile de capturare.

(16)   Este adecvat să se stabilească rata-țintă a mortalității prin pescuit (F) care corespunde obiectivului realizării și menținerii MSY sub formă de intervale ale valorilor compatibile cu atingerea MSY (FMSY). Aceste intervale, bazate pe cele mai bune avize științifice, sunt necesare în scopul de a asigura flexibilitatea pentru a ține cont de evoluția avizelor științifice, pentru a contribui la punerea în aplicare a obligației de debarcare și pentru a ține seama de caracteristicile pescuitului mixt. Intervalele FMSY ar trebui calculate, printre altele, de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), în special în avizul său periodic privind capturile. Potrivit acestui plan, intervalele ar trebui să asigure o reducere de maximum 5 % în producția pe termen lung în comparație cu MSY24. Limita superioară a intervalului este plafonată, astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub limita nivelului biomasei (Blim) să nu depășească 5 %. Limita superioară se conformează, de asemenea, „normei de aviz” a ICES, care prevede că, atunci când nivelul biomasei de reproducere sau al abundenței este într-o stare precară, F urmează să fie redus la o valoare care nu depășește o limită superioară egală cu valoarea punctului FMSY înmulțită cu nivelul biomasei de reproducere sau al abundenței în anul TAC, împărțită la MSY Btrigger. ICES folosește aceste elemente și norma de aviz atunci când emite avize științifice privind mortalitatea prin pescuit și opțiunile de capturare.

___________

___________

24 Cerere UE către ICES de a furniza intervale FMSY pentru stocurile selectate din subzonele ICES 5-10.

24 Cerere UE către ICES de a furniza intervale FMSY pentru stocurile selectate din subzonele ICES 5-10.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  În vederea atingerii obiectivelor prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, este adecvat să se stabilească o rată-țintă a mortalității prin pescuit (F) care să nu depășească rata de exploatare pentru producția maximă durabilă. Această rată ar trebui atinsă cât mai repede posibil și, pe baza unei creșteri progresive, cel târziu până în 2020, pentru toate stocurile vizate de prezentul regulament.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Ar trebui să fie posibil să se stabilească capturile totale admisibile (TAC) pentru langustina din apele occidentale ca suma limitelor de captură stabilite pentru fiecare unitate funcțională și a dreptunghiurilor statistice din afara unităților funcționale din cadrul respectivei zone de TAC. Cu toate acestea, aceasta nu împiedică adoptarea de măsuri pentru a proteja unitățile funcționale specifice.

(20)  Ar trebui să fie posibil să se stabilească capturile totale admisibile (TAC) pentru un stoc de langustine din apele occidentale ca suma limitelor de captură stabilite pentru fiecare unitate funcțională și a dreptunghiurilor statistice din afara unităților funcționale din cadrul zonei definite pentru acest stoc. Cu toate acestea, aceasta nu împiedică adoptarea de măsuri pentru a proteja unitățile funcționale specifice.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Ar trebui stabilite de acum anumite interdicții privind pescuitul de biban-de-mare și de polac, în special pentru a proteja reproducătorii din aceste specii în timpul perioadei de reproducere. Pentru a proteja nivelurile în scădere ale stocurilor de biban-de-mare și polac, statele membre ar trebui să stabilească măsuri adecvate de redresare vizând deopotrivă pescuitul comercial și recreativ, în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  În cazul în care Consiliul are în vedere un impact semnificativ al pescuitului recreativ în cadrul posibilităților de pescuit pentru un anumit stoc, el ar trebui să fie în măsură să stabilească o TAC pentru capturile comerciale care să ia în considerare volumul capturilor rezultate în urma pescuitului recreativ și/sau să adopte alte măsuri de restricționare a pescuitului recreativ, cum ar fi prin limitarea numărului de capturi și perioadele de prohibiție.

(22)  Dacă mortalitatea cauzată de pescuitul recreativ are un impact semnificativ asupra unui stoc gestionat pe baza MSY, Consiliul ar trebui să fie în măsură să stabilească posibilități de pescuit individuale și nediscriminatorii pentru pescarii care practică pescuitul recreativ. Aceste posibilități individuale pentru pescuitul recreativ ar trebui să acopere perioade care să nu poată fi mai mici de o lună, respectând realitățile aferente practicilor și capturilor din pescuitul recreativ. Capturile rezultate în urma pescuitului recreativ din anumite specii cu valoare comercială ridicată ar trebui să fie indicate prin intermediul ablației unei părți a înotătoarei caudale, astfel încât capturile respective să nu poată fi ușor utilizate ilegal în canalele comerciale de distribuție a peștelui.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  În vederea respectării obligației de debarcare stabilite la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planul ar trebui să prevadă măsuri de gestionare suplimentare urmând a fi precizate ulterior în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(23)  În vederea respectării obligației de debarcare stabilite la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului, planul ar trebui să prevadă măsuri de gestionare suplimentare urmând a fi precizate ulterior, dacă este cazul, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special măsuri menite să evite și să elimine treptat aruncarea capturilor și să reducă la minimum impactul negativ al pescuitului asupra ecosistemului, luând în considerare cele mai bune avize științifice. De asemenea, ar trebui precizat că obligația de debarcare nu se aplică în cazul pescuitului recreativ. În lipsa unor recomandări comune, Comisia poate adopta acte delegate.

Justificare

La articolul 2 alineatul (5), PCP prevede că aruncarea capturilor ar trebui eliminată treptat prin evitarea și reducerea pe cât posibil în special a capturilor nedorite.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Pentru a proteja speciile și habitatele sensibile, în special cele critic periclitate și afectate de presiunea exercitată de pescuit asupra stocurilor, planul ar trebui să stabilească măsuri de gestionare a activităților de pescuit vizate, inclusiv modificarea uneltelor navelor, modificarea activităților derulate de nave și modificarea navelor. Planul ar trebui să prevadă măsuri de gestionare suplimentare urmând a fi precizate ulterior în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Comisia ar trebui să fie în măsură să adopte acte de punere în aplicare care prezintă o analiză a bazinului maritim, precum și formatul și calendarele de transmitere și aprobare a măsurilor de gestionare.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  Comisia ar trebui să prezinte anual un raport Parlamentului European privind cele mai bune avize științifice disponibile care au fost utilizate pentru determinarea posibilităților de pescuit sau pentru aplicarea unor măsuri de salvgardare de către Consiliu. Comisia ar trebui, de asemenea, să informeze în prealabil Parlamentul European în legătură cu situațiile în care avizele științifice ar putea duce la variații semnificative în ceea ce privește determinarea posibilităților de pescuit.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, ar trebui să se prevadă dispoziții referitoare la evaluarea periodică de către Comisie a adecvării și a eficacității aplicării prezentului regulament pe baza avizelor științifice. Planul ar trebui să fie evaluat ... [cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, din cinci în cinci ani. Respectiva perioadă permite punerea integrală în aplicare a obligației de debarcare, adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor regionalizate și materializarea efectelor acestora asupra stocurilor și asupra activității de pescuit. Ea este, de asemenea, perioada minimă impusă de organismele științifice.

(25)  În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, ar trebui să se prevadă dispoziții referitoare la evaluarea de către Comisie a adecvării și a eficacității aplicării prezentului regulament pe baza avizelor științifice. Planul ar trebui să fie evaluat cel târziu la ... [cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], iar dispozițiile sale privind mecanismul de încadrare a deciziilor Consiliului referitoare la stabilirea posibilităților de pescuit direct pe baza celor mai bune avize științifice disponibile ar trebui să înceteze să se mai aplice la 31 decembrie XXXX [al șaptelea an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Respectiva perioadă permite punerea integrală în aplicare a obligației de debarcare, precum și adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor regionalizate. Ea este, de asemenea, perioada minimă impusă de organismele științifice pentru evaluarea efectelor pe care le are asupra stocurilor și asupra pescuitului și pentru a acorda suficient timp Parlamentului European și Consiliului să ia o decizie cu privire la eventuale noi propuneri de gestionare multianuală a stocurilor respective.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  În vederea adaptării la progresele tehnice și științifice în timp util și în mod proporțional, precum și pentru a garanta flexibilitatea și a permite evoluția anumitor măsuri, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în vederea completării prezentului regulament în ceea ce privește măsurile de remediere și punerea în aplicare a obligației de debarcare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare25. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(26)  În vederea adaptării la progresele tehnice și științifice în timp util și în mod proporțional, precum și pentru a garanta flexibilitatea și a permite evoluția anumitor măsuri, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în vederea completării prezentului regulament în ceea ce privește măsurile de remediere și punerea în aplicare a obligației de debarcare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate cu consiliile consultative implicate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

_________________

_________________

25 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

25 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Aplicarea unor trimiteri dinamice la intervale FMSY și niveluri de referință pentru conservare garantează că acești parametri, care sunt esențiali pentru stabilirea posibilităților de pescuit, nu ajung să fie depășiți și Consiliul este întotdeauna în măsură să utilizeze cele mai bune avize științifice disponibile. De altfel, ar trebuie să se urmeze abordarea care furnizează trimiteri dinamice la cele mai bune avize științifice disponibile pentru gestionarea stocurilor din Marea Baltică. În acest context, „cele mai bune avize științifice disponibile” se referă la avizele științifice aflate la dispoziția publicului care se întemeiază pe cele mai recente date și metode științifice și care au fost emise sau examinate de către un organism științific independent recunoscut la nivelul Uniunii Europene sau la nivel internațional. Prin urmare, Regulamentul (UE) 2016/113927 ar trebui modificat.

(28)  Aplicarea unor trimiteri dinamice la intervale FMSY și niveluri de referință pentru conservare garantează că acești parametri, care sunt esențiali pentru stabilirea posibilităților de pescuit, nu ajung să fie depășiți și Consiliul este întotdeauna în măsură să utilizeze cele mai bune avize științifice disponibile. De altfel, ar trebui să se urmeze timp de șapte ani abordarea care furnizează trimiteri dinamice la cele mai bune avize științifice disponibile pentru gestionarea stocurilor din Marea Baltică. Comisia ar trebui, de asemenea, să prezinte anual un raport Parlamentului European privind cele mai bune avize științifice disponibile care au fost utilizate și să informeze în prealabil Parlamentul European în legătură cu situațiile care ar putea conduce la variații semnificative în ceea ce privește determinarea posibilităților de pescuit. În acest context, „cele mai bune avize științifice disponibile” se referă la avizele științifice aflate la dispoziția publicului care au fost supuse unei revizuiri inter pares de către Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) sau de către alte organisme științifice adecvate, precum Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES). Acestea se întemeiază pe cele mai recente date și metode științifice disponibile și respectă cerințele prevăzute de articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

_________________

 

27  Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (JO L 191, 15.7.2016, p. 1).

 

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament stabilește un plan multianual (denumit în continuare „planul”) pentru următoarele stocuri demersale, inclusiv stocurile de specii de adâncime, în apele occidentale, inclusiv pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective și, în cazul în care aceste stocuri se întind dincolo de apele occidentale, în apele adiacente:

1.  Prezentul regulament stabilește un plan multianual (denumit în continuare „planul”) pentru stocurile demersale enumerate mai jos, inclusiv stocurile de specii de adâncime, în apele occidentale, și, în cazul în care aceste stocuri se întind dincolo de apele occidentale, în apele adiacente care nu se află sub suveranitatea sau în jurisdicția unor țări terțe, precum și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective:

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  biban-de-mare (Dicentrarchus labrax) în diviziunile 4b, 4c, 7a și 7d-h;

(4)  biban-de-mare (Dicentrarchus labrax) în diviziunile 4b, 4c, 7a, 7b, 7d-h și 7j, subzona 8 și diviziunea 9a;

Justificare

Bibanul-de-mare este o specie-țintă de mare valoare. Gestionarea sa pe baza MSY este indispensabilă pentru a obține benefici maxime de pe urma resursei. Zona de răspândire a speciei este mai mare și nu există nicio indicație științifică cu privire la existența unor stocuri biologice separate de paralela 48 (stabilirea zonelor de către ICES este, în esență, legată de diferențele în materie de disponibilitate a datelor). Pe lângă faptul că sunt extrem de inechitabile, restricțiile de pescuit stabilite de Consiliu riscă să deplaseze activități de pescuit spre zona sudică și să crească într-o măsură și mai mare presiunea asupra acestui stoc.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  din sudul Golfului Biscaya (FU 25);

–  din sudul Golfului Biscaya (FU 23-24);

Justificare

Denumirea unității funcționale este eronată în propunerea Comisiei Europene.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  din vestul Galiciei (FU 26-27);

–  din vestul Galiciei (FU 26);

Justificare

Denumirea unității funcționale este eronată în propunerea Comisiei Europene.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  din apele Iberice (FU 28-29);

eliminat

Justificare

Denumirea unității funcționale este eronată în propunerea Comisiei Europene.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- din nordul Portugaliei (FU 27)

Justificare

Denumirea unității funcționale este eronată în propunerea Comisiei Europene.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 24 – liniuța 2 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- din apele Portugaliei (sudul Portugaliei și Algarve) (FU 28-29)

Justificare

Denumirea unității funcționale este eronată în propunerea Comisiei Europene.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care avizele științifice indică o schimbare în distribuția geografică a stocurilor enumerate la primul paragraf din prezentul alineat, Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 15 modificând prezentul regulament prin ajustarea zonelor menționate mai sus pentru a reflecta această schimbare. Astfel de ajustări nu extind zonele cu stocuri dincolo de apele Uniunii din subzonele 4-10 și zonele CECAF 34.1.1, 34.1.2 și 34.2.0.

În cazul în care cele mai bune dintre avizele științifice disponibile, în special cele emise de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), indică o schimbare în distribuția geografică a stocurilor enumerate la primul paragraf din prezentul alineat, Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 15 modificând prezentul regulament prin ajustarea zonelor menționate mai sus pentru a reflecta această schimbare. Astfel de ajustări nu extind zonele cu stocuri dincolo de apele Uniunii din subzonele 4-10 și zonele CECAF 34.1.1, 34.1.2 și 34.2.0.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când, pe baza avizelor științifice, consideră că lista stocurilor menționate la alineatul (1) primul paragraf trebuie modificată, Comisia poate să prezinte o propunere pentru modificarea listei respective.

2.  Atunci când, pe baza celor mai bune avize științifice, consideră că lista stocurilor menționate la alineatul (1) primul paragraf trebuie modificată, Comisia poate să prezinte o propunere pentru modificarea listei respective.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În ceea ce privește apele adiacente menționate la alineatul (1) din prezentul articol, se aplică numai articolele 4 și 6 și măsurile privind posibilitățile de pescuit de la articolul 7 din prezentul regulament.

3.  În ceea ce privește apele adiacente menționate la alineatul (1) din prezentul articol, se aplică numai articolele 4 și 6, măsurile privind posibilitățile de pescuit de la articolul 7, precum și articolul 9 alineatul (3a) și articolul 9a din prezentul regulament.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Prezentul regulament se aplică și stocurilor capturilor accidentale din apele occidentale în cadrul pescuitului din stocurile menționate la alineatul (1). Cu toate acestea, atunci când intervalele FMSY și măsurile de salvgardare legate de biomasă pentru stocurile respective sunt stabilite în temeiul altor acte juridice ale Uniunii de stabilire a unor planuri multianuale, se aplică respectivele intervale și măsuri de salvgardare.

4.  Prezentul regulament se aplică și stocurilor capturilor accidentale din apele occidentale în cadrul pescuitului din stocurile demersale menționate la alineatul (1) și asigură faptul că exploatarea tuturor resurselor biologice marine vii reface și menține populațiile de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure producția maximă durabilă, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Prezentul regulament specifică, de asemenea, detaliile privind punerea în aplicare a măsurilor de reducere la minimum a impactului activităților de pescuit asupra mediului marin, în special în ceea ce privește capturile accidentale a speciilor protejate, în apele occidentale ale Uniunii pentru toate activitățile de pescuit derulate în aceste ape. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care prezintă o analiză a bazinului maritim și stabilesc forma și calendarele de transmitere și aprobare a măsurilor de gestionare.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  De asemenea, prezentul regulament precizează detaliile punerii în aplicare a obligației de debarcare în apele Uniunii din apele occidentale pentru toate stocurile de specii cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

5.  De asemenea, prezentul regulament precizează detaliile punerii în aplicare a obligației de debarcare în apele Uniunii din apele occidentale pentru stocurile de specii cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și care sunt capturate în activitățile de pescuit de specii demersale.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Prezentul regulament prevede măsurile tehnice, astfel cum se prevede la articolul 8, aplicabile în apele occidentale, în legătură cu orice stoc.

6.  Prezentul regulament prevede măsurile tehnice pentru activitățile de pescuit comerciale și recreative, astfel cum se prevede la articolul 8, aplicabile în apele occidentale, în legătură cu orice stoc demersal.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  «interval FMSY» înseamnă un interval de valori furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special în avizele științifice ale Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), în care toate nivelurile mortalității prin pescuit asigură producția maximă durabilă (MSY) pe termen lung, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile de mediu existente în medie, fără a afecta în mod semnificativ procesul de reproducere pentru stocul în cauză. Intervalul ar trebui să asigure o reducere de maximum 5 % a producției pe termen lung în comparație cu producția maximă durabilă. El este plafonat astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub nivelul-limită de referință al biomasei stocului de reproducere (Blim) să nu depășească 5 %;

(2)  «interval FMSY» înseamnă un interval de valori furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special în avizele științifice ale Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) sau ale unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, în care toate nivelurile mortalității prin pescuit asigură producția maximă durabilă (MSY) pe termen lung, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile de mediu existente în medie, fără a afecta în mod semnificativ procesul de reproducere pentru stocul în cauză. Intervalul ar trebui să asigure o reducere de maximum 5 % a producției pe termen lung în comparație cu producția maximă durabilă. El este plafonat astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub nivelul-limită de referință al biomasei stocului de reproducere (Blim) să nu depășească 5 %;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  «valoarea FMSY» înseamnă valoarea estimată a mortalității prin pescuit care, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile actuale de mediu, asigură producția maximă pe termen lung;

(5)  «FMSY» înseamnă valoarea estimată a mortalității prin pescuit care, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile actuale de mediu, asigură producția maximă pe termen lung.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  «Blim» înseamnă nivelul de referință al dimensiunii stocului furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special de către ICES, sub care poate exista capacitate de reproducere redusă;

(8)  «Blim» înseamnă nivelul de referință al dimensiunii stocului furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special de către ICES sau de un organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, sub care poate exista capacitate de reproducere redusă;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  „MSY Btrigger” înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere sau, în cazul langustinei, nivelul declanșator de abundență, furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special din partea ICES, sub care urmează să fie luate măsuri de gestionare specifice și adecvate pentru a garanta că ratele de exploatare în combinație cu variațiile naturale refac stocurile deasupra nivelurilor capabile să asigure MSY pe termen lung.

(9)  „MSY Btrigger” înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere sau, în cazul langustinei, nivelul declanșator de abundență, furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special din partea ICES sau din partea unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, sub care urmează să fie luate măsuri de gestionare specifice și adecvate pentru a garanta că ratele de exploatare în combinație cu variațiile naturale refac stocurile deasupra nivelurilor capabile să asigure MSY pe termen lung.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  „Cele mai bune avize științifice disponibile” se referă la consultanța științifică disponibilă în mod public care este susținută de cele mai recente date și metode științifice care au fost elaborate sau evaluate inter pares de către un organism științific independent, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, precum Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) și Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) și care îndeplinește cerințele de la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Planul contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special prin aplicarea abordării precauționare în gestionarea pescuitului, și urmărește să asigure faptul că exploatarea resurselor biologice marine vii reface și menține populațiile de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure MSY.

1.  Planul contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special prin aplicarea abordării precauționare în gestionarea pescuitului, și urmărește să asigure faptul că exploatarea resurselor biologice marine vii reface și menține populațiile de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure MSY. Pe lângă faptul că planul urmărește asigurarea durabilității mediului, acesta este gestionat în concordanță cu obiectivele legate de obținerea de beneficii economice, sociale și în materie de ocupare a forței de muncă, contribuind în același timp la asigurarea disponibilității produselor alimentare.

 

Rata de exploatare care permite obținerea producției maxime durabile se atinge progresiv pentru toate stocurile până în 2020 cel târziu, după care este menținută la acest nivel.

Justificare

Este important să se țină seama, în afară de dimensiunea ecologică, de dimensiunea socială și economică a pescuitului și a acvaculturii, astfel cum prevede Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Planul contribuie la eliminarea aruncării capturilor prin evitarea și reducerea, pe cât posibil, a capturilor nedorite, precum și la punerea în aplicare a obligației de debarcare stabilită la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru speciile care fac obiectul limitelor de captură și care sunt supuse prezentului regulament.

2.  Planul contribuie la eliminarea aruncării capturilor prin evitarea și reducerea, pe cât posibil, inclusiv prin folosirea de unelte și tehnici de pescuit selective inovatoare, a capturilor nedorite, precum și la punerea în aplicare, pe cât posibil, a obligației de debarcare stabilită la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru speciile care fac obiectul limitelor de captură și care sunt supuse prezentului regulament.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Planul pune în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului cu scopul de a garanta că impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin este redus la minimum. El este coerent cu legislația de mediu a Uniunii, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020 prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE și cu obiectivele prevăzute la articolele 4 și 5 din Directiva 2009/147/CE și la articolele 6 și 12 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului.

3.  Planul pune în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului cu scopul de a garanta că impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin, și în special asupra habitatelor vulnerabile și a speciilor protejate, inclusiv a mamiferelor marine, a reptilelor marine și a păsărilor marine, a munților submarini, a recifelor de corali de mare adâncime și a culturilor de corali sau a coloniilor de bureți, este redus la minimum și de preferință eliminat, asigurând totodată că pescarii pot continua să pescuiască în mod durabil și selectiv. El este coerent cu legislația de mediu a Uniunii, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020 prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE și cu obiectivele prevăzute în Directiva 2009/147/CE și în Directiva 92/43/CEE a Consiliului.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să contribuie la îndeplinirea altor descriptori relevanți incluși în anexa I la Directiva 2008/56/CE proporțional cu rolul jucat de activitățile de pescuit în realizarea acestora.

(b)  să asigure faptul că impactul negativ al pescuitului asupra mediului marin este redus la minimum, în special în ceea ce privește habitatele vulnerabile și speciile protejate, inclusiv mamiferele și păsările marine.

Justificare

Păsările, mamiferele și reptilele marine sunt capturate accidental în toate apele occidentale.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Măsurile din cadrul planului sunt adoptate în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile. În cazul în care nu există date suficiente, se urmărește un nivel comparabil de conservare a stocurilor relevante.

5.  Măsurile din cadrul planului sunt adoptate în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile. Cele mai bune avize științifice disponibile sunt supuse unei revizuiri inter pares de către organisme științifice fiabile și adecvate, precum Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) sau de către Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP). Acestea sunt puse la dispoziția publicului cel mai târziu în momentul în care Comisia propune măsurile respective. În cazul în care nu există date suficiente, se urmărește un nivel comparabil de conservare a stocurilor relevante.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Aceste intervale FMSY bazate pe acest plan sunt solicitate din partea ICES.

2.  Aceste intervale FMSY bazate pe acest plan sunt solicitate din partea ICES, sau din partea unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3 în cazul pescuitului mixt;

(a)  dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3 în cazul pescuitului mixt și/sau al celui care vizează mai multe specii, în special pentru limitarea constrângerilor socioeconomice aplicate activităților de pescuit;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  pentru a limita variațiile posibilităților de pescuit între ani consecutivi la maximum 20 %.

(c)  pentru a limita variațiile posibilităților de pescuit între ani consecutivi la maximum 20 %, cu excepția cazurilor în care se atenuează situațiile de blocaj sau alte situații care paralizează ori afectează în mod semnificativ activitatea anumitor flote.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Pentru a evita situațiile în care gestionarea pe termen scurt împiedică punerea în aplicare a gestionării multianuale și pentru a favoriza participarea părților interesate la procesul de luare a deciziilor, este posibil să se aprobe, în cadrul prezentului regulament, norme de exploatare prin intermediul regionalizării.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Aceste stocuri sunt gestionate în conformitate cu abordarea precauționară a gestionării pescuitului, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în cazul în care nu sunt disponibile informații științifice adecvate.

2.  Aceste stocuri sunt gestionate în conformitate cu abordarea precaută a gestionării pescuitului, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în cazul în care nu sunt disponibile informații științifice adecvate și se asigură cel puțin un nivel de conservare comparabil cu MSY, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, gestionarea pescuitului mixt în ceea ce privește stocurile menționate la articolul 1 alineatul (4) din prezentul regulament ia în calcul dificultatea de a pescui toate stocurile la MSY în același timp, în special în cazurile în care acest lucru conduce la o închidere prematură a activităților de pescuit.

3.  În conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, gestionarea pescuitului mixt și/sau a pescuitului care vizează mai multe specii în ceea ce privește stocurile menționate la articolul 1 alineatul (4) din prezentul regulament ia în calcul dificultatea de a pescui toate stocurile la MSY în același timp, în special în cazurile în care acest lucru conduce la o închidere prematură a activităților de pescuit.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Următoarele nivelurile de referință pentru conservare pentru garantarea capacității de reproducere depline a stocurilor menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt solicitate din partea ICES pe baza acestui plan:

Următoarele niveluri de referință pentru conservare pentru garantarea capacității de reproducere depline a stocurilor menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt solicitate, pe baza acestui plan, din partea ICES sau din partea unui organism științific independent similar recunoscut la nivelul Uniunii Europene sau la nivel internațional, precum și în conformitate cu definiția celor mai bune avize științifice:

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când avizele științifice indică faptul că, pentru un anumit an, biomasa de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină — abundența, pentru oricare dintre stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1) este sub MSY Btrigger, se iau toate măsurile de remediere adecvate pentru a asigura revenirea rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste cele care permit atingerea producției maxime durabile. În special, prin derogare de la articolul 4 alineatele (3) și (5), posibilitățile de pescuit se stabilesc la niveluri compatibile cu o mortalitate prin pescuit care este redusă sub intervalul superior FMSY, ținând cont de scăderea biomasei.

1.  Atunci când avizele științifice indică faptul că, pentru un anumit an, biomasa de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină — abundența, pentru oricare dintre stocurile demersale menționate la articolul 1 alineatul (1) este sub MSY Btrigger, se iau toate măsurile de remediere adecvate pentru a asigura revenirea rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste cele care permit atingerea producției maxime durabile. În special, prin derogare de la articolul 4 alineatele (3) și (5), posibilitățile de pescuit se stabilesc la niveluri compatibile cu o mortalitate prin pescuit care este redusă sub intervalul superior FMSY, ținând cont de scăderea biomasei.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa stocului de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină — abundența, pentru oricare dintre stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1) este sub Blim, se iau măsuri de remediere suplimentare pentru a asigura revenirea rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste nivelul care permite atingerea producției maxime durabile. În special, astfel de măsuri de remediere pot include, prin derogare de la articolul 4 alineatele (3) și (5), suspendarea activităților de pescuit specifice vizând stocul sau unitatea funcțională în cauză și reducerea corespunzătoare a posibilităților de pescuit.

2.  Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa stocului de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină — abundența, pentru oricare dintre stocurile demersale menționate la articolul 1 alineatul (1) este sub Blim, se iau măsuri de remediere suplimentare pentru a asigura revenirea rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste nivelul care permite atingerea producției maxime durabile. În special, astfel de măsuri de remediere pot include, prin derogare de la articolul 4 alineatele (3) și (5), suspendarea activităților de pescuit specifice vizând stocul sau unitatea funcțională în cauză și reducerea corespunzătoare a posibilităților de pescuit.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (1), ținta de mortalitate prin pescuit în conformitate cu intervalele FMSY definită la alineatul respectiv, precum și obiectivul de revenire rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste cele necesare pentru atingerea producției maxime durabile în aplicarea alineatelor (1) sau (2) de la prezentul articol pot fi atinse în mod progresiv, printr-o creștere incrementală, în cursul unei perioade de maximum trei ani, în măsura în care se dovedește necesar având în vedere efectele economice sau sociale și impactul asupra ocupării forței de muncă pentru activitățile de pescuit în cauză.

Justificare

În cazul unui stoc care nu poate fi exploatat la nivelul MSY, consecințele socioeconomice pentru sectorul pescuitului vor depinde în mod direct de viteza cu care Consiliul va corecta această situație prin limitarea posibilităților de pescuit. Prin urmare, este oportun să se stabilească o perioadă rezonabilă pentru a se asigura atingerea FMSY într-un termen definit, permițând, în același timp, o abordare progresivă pe parcursul mai multor sezoane de pescuit pentru a limita impactul socioeconomic.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 din prezentul regulament și articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a completa prezentul regulament, cu privire la următoarele măsuri tehnice:

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 din prezentul regulament și articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a completa prezentul regulament, cu privire la următoarele măsuri tehnice pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile demersale în apele occidentale:

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  specificațiile caracteristicilor uneltelor de pescuit și normele referitoare la utilizarea acestora, pentru a asigura sau îmbunătăți selectivitatea sau pentru a reduce capturile nedorite ori pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului;

(a)  specificațiile caracteristicilor uneltelor de pescuit și normele referitoare la utilizarea acestora, pentru a asigura sau îmbunătăți selectivitatea sau pentru a reduce capturile nedorite, în special a puietului, ori pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Măsurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3.

2.  Măsurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3 și sunt aplicabile în egală măsură pescuitului comercial și recreativ.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Sezoane și zone închise pentru pescuitul de biban-de-mare european

 

1.  Se interzice pescuitul comercial și pescuitul recreativ al bibanului-de-mare în apele occidentale și în diviziunile ICES 4b și 4c între 1 februarie și 30 aprilie. Se interzice reținerea la bord, transbordarea, relocalizarea, debarcarea sau conservarea bibanului-de-mare european capturat de pe țărm în zonele respective.

 

2.  De asemenea, se interzice navelor de pescuit ale Uniunii pescuitul bibanului-de-mare în diviziunile ICES 7b, 7c, 7j și 7k, precum și în apele diviziunilor ICES 7a și 7g care se află la mai mult de 12 mile marine de la liniile de bază aflate sub suveranitatea Regatului Unit. Se interzice navelor de pescuit ale Uniunii reținerea la bord, transbordarea, relocalizarea sau debarcarea bibanului-de-mare capturat în zonele respective.

Justificare

În ultimii ani, Consiliul a adoptat, în regulamentele privind capturile totale admisibile și în cote, măsuri de protejare a bibanului de mare, în special pe parcursul unei părți a perioadei de reproducere. Este oportun ca asemenea măsuri tehnice să fie stabilite în mod durabil de către colegiuitori și nu în cadrul unei decizii a Consiliului referitoare la posibilitățile de pescuit. Este, de asemenea, necesară protejarea polacului, pentru a preveni pescuitul excesiv al stocului de reproducere, care ar conduce la apariția unei situații identice cu cea a bibanului-de-mare în prezent.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Fără a aduce atingere articolului 7, capturile totale admisibile pentru stocurile de langustină din apele occidentale pot reprezenta suma limitelor de captură pentru unitățile funcționale și pentru dreptunghiurile statistice din afara unităților funcționale.

3.  Fără a aduce atingere articolului 7, capturile totale admisibile pentru un stoc de langustină pot reprezenta suma limitelor de captură pentru unitățile funcționale și pentru dreptunghiurile statistice din afara unităților funcționale ale zonei definite pentru stocul respectiv.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Pentru stocurile și speciile menționate la articolul 1 alineatele (1) și (4) și care sunt supuse, la nivelul UE și în vederea conservării resurselor, interdicțiilor de pescuit stabilite pe o bază anuală în contextul deciziilor privind posibilitățile de pescuit sau al interdicțiilor de pescuit sezoniere, Consiliul poate stabili, totuși, posibilități de pescuit excepționale pentru anumite activități de pescuit, cu scopul de a se putea lua în considerare natura limitată sau inevitabilă a acestor capturi, având în vedere importanța socioeconomică specială a acestor activități de pescuit.

 

Aceste posibilități de pescuit excepționale sunt limitate și nu depășesc în mod semnificativ efectul interdicției temporare a pescuitului asupra conservării stocului în cauză.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Atunci când avizele științifice indică faptul că pescuitul recreativ are un impact semnificativ asupra mortalității prin pescuit a unui anumit stoc, Consiliul ține cont de acestea și poate limita acest tip de pescuit atunci când stabilește posibilitățile de pescuit, pentru a evita depășirea ratei-țintă totale a mortalității prin pescuit.

eliminat

Justificare

Înlocuit cu articolul 9a (nou).

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Pescuitul recreativ

 

1.  Statele membre țin seama de mortalitatea prin pescuitul recreativ în momentul alocării posibilităților de pescuit de care dispun și care sunt menționate la articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, pentru a evita depășirea ratei-țintă totale a mortalității prin pescuit.

 

Atunci când avizele științifice indică faptul că pescuitul recreativ are un impact semnificativ asupra ratei mortalității prin pescuit a unui stoc menționat la articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, Consiliul poate stabili posibilități de pescuit individuale nediscriminatorii pentru persoanele care practică pescuitul recreativ.

 

2.  Consiliul se bazează pe criterii transparente și obiective, inclusiv de natură ecologică, socială și economică, la stabilirea posibilităților de pescuit pentru pescuitul recreativ. Criteriile utilizate pot include, printre altele, impactul acestor activități de pescuit asupra mediului, importanța acestei activități pentru societate și contribuția ei la economia din zonele de coastă.

 

3.  Statele membre iau măsurile necesare și proporționale pentru controlul și colectarea de date în vederea unei estimări fiabile a nivelurilor de capturi efective care fac obiectul dispozițiilor de la articolul (1).

Justificare

În conformitate cu art. 17 din regulamentul de bază, statele membre iau în considerare toate ratele de mortalitate prin pescuit. Pescuitul recreativ este adesea nesemnificativ în lumina incertitudinilor cu privire la mortalitatea efectivă prin pescuitul profesional și, prin urmare, acest lucru nu prezintă probleme majore pentru alocarea sau respectarea cotelor. PCP (considerentul 3) recunoaște, de asemenea, faptul că pescuitul recreativ este, în primul rând, responsabilitatea statelor membre. Cu toate acestea, în cazul în care acesta are un impact semnificativ asupra unui stoc gestionat pe baza producției maxime durabile (MSY), astfel de măsuri pot face obiectul unor restricții echitabile și proporționale la nivelul UE.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9b

 

Marcarea capturilor rezultate în urma pescuitului recreativ

 

1.  Exemplarele de biban-de-mare, cod, polac și limbă-de-mare capturate în zonele stocurilor corespunzătoare menționate la articolul 1 alineatul (1) fac obiectul unei marcări atunci când sunt păstrate de un pescar care practică pescuitul recreativ.

 

2.  Această marcare constă în îndepărtarea părții inferioare sau superioare a înotătoarei caudale, însă de o manieră care să nu se împiedice măsurarea dimensiunii peștelui.

 

3.  Această marcare se efectuează imediat după capturarea și uciderea peștelui, fie la mal, fie după aducerea peștelui la bord în cazul pescuitului recreativ efectuat de pe o ambarcațiune. Cu toate acestea, exemplarele aduse la bordul unei ambarcațiuni de pescuit recreativ și care sunt păstrate vii și în stare bună înainte de a fi eliberate nu sunt marcate.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru toate stocurile de specii din apele occidentale cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a completa prezentul regulament specificând detaliile respectivei obligații, așa cum se prevede la articolul 15 alineatul (5) literele (a) - (e) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Pentru toate stocurile de specii demersale din apele occidentale cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și pentru capturile accidentale de specii pelagice în zone de pescuit care exploatează stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1) în cazul cărora se aplică obligația de debarcare, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a completa prezentul regulament specificând detaliile respectivei obligații, așa cum se prevede la articolul 15 alineatul (5) literele (a) - (e) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Obligația de debarcare menționată la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu se aplică pescuitului recreativ, inclusiv în cazurile în care Consiliul stabilește posibilități de pescuit individuale în temeiul articolul 9a din prezentul regulament.

Justificare

Această dispoziție specifică în mod clar că pescuitul recreativ nu face obiectul obligației de debarcare (incompatibilitate cu respectarea dimensiunilor minime pentru a păstra pești sau cu practicile pescuitului recreativ de tip „captură și eliberare”).

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Pescuitul artizanal și costier în regiunile ultraperiferice

 

Prezentul regulament ține seama de constrângerile legate de dimensiunea navelor de pescuit artizanal și de pescuit costier utilizate în regiunile ultraperiferice. Prin urmare, este permisă debarcarea capturilor accidentale, în măsura în care aceasta nu agravează impactul asupra biomasei stocului de reproducere.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru fiecare dintre zonele ICES menționate la articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, fiecare stat membru emite autorizații de pescuit în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului pentru navele care arborează pavilionul său și care desfășoară activități de pescuit în zona respectivă. În aceste autorizații de pescuit, statele membre pot să limiteze și capacitatea totală exprimată în kW a acestor nave atunci când utilizează o anumită unealtă.

1.  Pentru zonele ICES menționate la articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, fiecare stat membru emite autorizații de pescuit în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului pentru navele care arborează pavilionul său și care desfășoară activități de pescuit în zona respectivă.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În autorizațiile de pescuit menționate la alineatul (1), statele membre pot să limiteze și capacitatea totală a navelor menționate la alineatul respectiv care utilizează o anumită unealtă.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 din prezentul regulament și articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a stabili limitări ale capacității totale a flotelor statelor membre implicate cu scopul de a facilita atingerea obiectivelor stabilite la articolul 3.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Articolul 18 alineatele (1)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se aplică măsurilor menționate la articolele 8 și 10 din prezentul regulament.

1.  Articolul 18 alineatele (1)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se aplică măsurilor menționate la articolele 8, 10 și 11b din prezentul regulament.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul alineatului (1) din prezentul articol, statele membre care au un interes direct de gestionare în apele de nord-vest și statele membre care au un interes direct de gestionare în apele de sud-vest pot trimite recomandări comune în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru prima dată nu mai târziu de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și ulterior, la douăsprezece luni de la fiecare transmitere a evaluării planului în conformitate cu articolul 14. Acestea pot, de asemenea, să trimită astfel de recomandări atunci când consideră necesar, în special în cazul unei modificări subite a situației pentru oricare dintre stocurile vizate de prezentul regulament. Recomandările comune privind măsuri referitoare la un anumit an calendaristic se trimit nu mai târziu de data de 1 iulie a anului anterior.

2.  În sensul alineatului (1) din prezentul articol, statele membre care au un interes direct de gestionare în apele de nord-vest și statele membre care au un interes direct de gestionare în apele de sud-vest pot trimite recomandări comune în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru prima dată nu mai târziu de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și ulterior, la douăsprezece luni de la fiecare transmitere a evaluării planului în conformitate cu articolul 14. Acestea pot, de asemenea, să trimită recomandări suplimentare atunci când este necesar, în special în cazul unei modificări a situației oricăruia dintre stocurile vizate de prezentul regulament, precum și să stabilească un plan care include măsuri de punere în aplicare a abordării ecosistemice în gestionarea pescuitului în apele occidentale. Recomandările comune privind măsuri referitoare la un anumit an calendaristic se trimit nu mai târziu de data de 1 iulie a anului anterior sau cât mai repede posibil în cazul în care astfel de recomandări comune vizează abordarea unor situații de urgență identificate de cele mai recente avize științifice.

Justificare

În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul PCP.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13a

 

Monitorizarea și notificarea prealabilă a modificărilor avizelor științifice

 

1.  Până la data de 1 aprilie a fiecărui an, Comisia transmite un raport Parlamentului European cu cele mai bune avize științifice disponibile care au stat la baza deciziilor Consiliului referitoare la stabilirea posibilităților de pescuit, adoptate în temeiul prezentului regulament între data de 1 februarie a anului precedent și data de 31 ianuarie a anului în curs.

 

Pentru toate stocurile și speciile în cauză, acest raport conține, în special, posibilitățile de pescuit stabilite de Consiliu în conformitate cu articolele 4 și 5 și, după caz, articolul 7 din prezentul regulament, specificând, de asemenea, valorile corespunzătoare în materie de mortalitate prin pescuit. Aceste date sunt comparate cu avizele științifice folosite pentru a stabili limitele de mortalitate prin pescuit (intervalul inferior FMSY, FMSY și intervalul superior FMSY și oportunitățile de pescuit aferente acestora), nivelul biomasei stocului de reproducere și pragurile de referință ale biomasei (MSY Btrigger și Blim).

 

2.  Comisia comunică Parlamentului European cât mai curând posibil după ce a fost informată, și, în orice caz, înainte de adoptarea unei noi decizii a Consiliului privind stabilirea posibilităților de pescuit, situațiile în care valorile cele mai recente ale FMSY corespund unor fluctuații ale posibilităților de pescuit care se abat cu mai mult de 20 % de la posibilitățile de pescuit corespunzătoare valorii punctului FMSY din avizul științific care a fost utilizat în vederea stabilirii posibilităților de pescuit pentru perioada în curs. În mod similar, Comisia comunică Parlamentului European cât mai curând posibil și, în orice caz, înainte de adoptarea unei noi decizii a Consiliului, cazurile în care avizele științifice cu privire la diferitele niveluri de referință ale biomasei stocurilor de reproducere justifică luarea unor măsuri de salvgardare în temeiul articolului 7.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evaluarea planului

Evaluarea și aplicarea planului

Justificare

Dispozițiile care reglementează stabilirea posibilităților de pescuit și măsurile de salvgardare luate de Consiliu în cadrul planului sunt determinate direct de avizele științifice actualizate. Cu toate acestea, se propune să nu se permită ca această situație să continue pe termen nelimitat și să se lase acest cadru juridic în vigoare doar pentru o perioadă de timp limitată. Comisia va trebui să propună un viitor cadru, iar Parlamentul și Consiliul vor trebui să decidă pe această bază.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La [cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind rezultatele și impactul planului asupra stocurilor cărora li se aplică prezentul regulament și asupra activităților de pescuit care exploatează aceste stocuri, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3.

La [cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind rezultatele și impactul planului asupra stocurilor cărora li se aplică prezentul regulament și asupra activităților de pescuit care exploatează aceste stocuri, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3.

Justificare

Dispozițiile care reglementează stabilirea posibilităților de pescuit și măsurile de salvgardare luate de Consiliu în cadrul planului sunt determinate direct de avizele științifice actualizate. Cu toate acestea, se propune să nu se permită ca această situație să continue pe termen nelimitat și să se lase acest cadru juridic în vigoare doar pentru o perioadă de timp limitată. Comisia va trebui să propună un viitor cadru, iar Parlamentul și Consiliul vor trebui să decidă pe această bază.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 15 – aliniatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (1) și la articolele 8 și 10 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe, cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel târziu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

2.  Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (1), la articolele 8 și 10 și la articolul 11 alineatul (1b) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 15 – aliniatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (1) și articolele 8 și 10 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte în ziua care urmează datei publicării ei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (1), la articolele 8 și 10 și la articolul 11 alineatul (1b) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 15 – aliniatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 1 alineatul (1) și articolelor 8 și 10 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se amână cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 1 alineatul (1) sau al articolelor 8 și 10, precum și al articolului 11 alineatul (1b) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se amână cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 2016/1139

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  «interval FMSY» înseamnă un interval de valori furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special în avizele științifice ale Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), în care toate nivelurile mortalității prin pescuit asigură producția maximă durabilă (MSY) pe termen lung, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile de mediu existente în medie, fără a afecta în mod semnificativ procesul de reproducere pentru stocul în cauză. Intervalul ar trebui să asigure o reducere de maximum 5 % a producției pe termen lung în comparație cu producția maximă durabilă. El este plafonat astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub nivelul-limită de referință al biomasei stocului de reproducere (Blim) să nu depășească 5 %;

(2)  «interval FMSY» înseamnă un interval de valori furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special în avizele științifice ale Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) sau ale unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, în care toate nivelurile mortalității prin pescuit asigură producția maximă durabilă (MSY) pe termen lung, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile de mediu existente în medie, fără a afecta în mod semnificativ procesul de reproducere pentru stocul în cauză. Intervalul ar trebui să asigure o reducere de maximum 5 % a producției pe termen lung în comparație cu producția maximă durabilă. El este plafonat astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub nivelul-limită de referință al biomasei stocului de reproducere (Blim) să nu depășească 5 %;

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 2016/1139

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  «Blim» înseamnă nivelul de referință al dimensiunii stocului furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special de către ICES, sub care poate exista capacitate de reproducere redusă;

(8)  «Blim» înseamnă nivelul de referință al dimensiunii stocului furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special de către ICES sau de către un organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, sub care poate exista capacitate de reproducere redusă;

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 2016/1139

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  «MSY Btrigger» înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere, furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special din partea ICES, sub care urmează să fie luate măsuri de gestionare specifice și adecvate pentru a garanta că ratele de exploatare în combinație cu variațiile naturale refac stocurile deasupra nivelurilor capabile să asigure MSY pe termen lung;

(9)  «MSY Btrigger» înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere, furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special din partea ICES sau din partea unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, sub care urmează să fie luate măsuri de gestionare specifice și adecvate pentru a garanta că ratele de exploatare în combinație cu variațiile naturale refac stocurile deasupra nivelurilor capabile să asigure MSY pe termen lung;

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 2016/1139

Articolul 4 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Aceste intervale FMSY bazate pe acest plan sunt solicitate din partea ICES.

2.  Aceste intervale FMSY bazate pe acest plan sunt solicitate din partea ICES sau din partea unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 2016/1139

Articolul 4 – alineatul 5 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  pentru a limita variațiile posibilităților de pescuit între ani consecutivi la maximum 20 %.

(c)  pentru a limita variațiile posibilităților de pescuit între ani consecutivi la maximum 20 %, cu excepția cazurilor în care se atenuează situațiile de blocaj sau alte situații care paralizează sau afectează în mod semnificativ activitatea anumitor flote.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 2016/1139

Articolul 4a – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Următoarele nivelurile de referință pentru conservare pentru garantarea capacității de reproducere depline a stocurilor menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt solicitate din partea ICES pe baza acestui plan:

Următoarele niveluri de referință pentru conservare pentru garantarea capacității de reproducere depline a stocurilor menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt solicitate din partea ICES sau din partea unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, pe baza acestui plan:

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 2016/1139

Articolul 5 – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

b)  măsuri în temeiul articolelor 7 și 8 din prezentul regulament.

b)  măsuri în temeiul articolului 8 din prezentul regulament.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2016/1139

Articolul -15 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.   În capitolul IX se introduce următorul articol:

 

„Articolul -15

 

Monitorizarea și notificarea prealabilă a modificărilor avizului științific

 

1.  Până la data de 1 aprilie a fiecărui an, Comisia transmite un raport Parlamentului European cu cele mai bune avize științifice disponibile care au servit ca referință pentru deciziile Consiliului referitoare la stabilirea posibilităților de pescuit, adoptate în temeiul prezentului regulament între data de 1 februarie a anului precedent și data de 31 ianuarie a anului în curs.

 

Pentru toate stocurile și speciile în cauză, acest raport conține, în special, posibilitățile de pescuit stabilite de Consiliu în conformitate cu articolele 4 și 5 și, după caz, articolul 7 din prezentul regulament, specificând, de asemenea, valorile corespunzătoare în materie de mortalitate prin pescuit. Aceste date sunt comparate cu avizele științifice folosite pentru a stabili limitele de mortalitate prin pescuit (intervalul inferior FMSY, FMSY și intervalul superior FMSY și oportunitățile de pescuit aferente acestora), nivelul biomasei stocului de reproducere și pragurile de referință ale biomasei (MSY Btrigger și Blim).

 

2.  Comisia comunică Parlamentului European cât mai curând posibil după ce a fost informată, și, în orice caz, înainte de adoptarea unei noi decizii a Consiliului privind stabilirea posibilităților de pescuit, situațiile în care valorile științifice cele mai recente ale FMSY corespund unor fluctuații ale posibilităților de pescuit care se abat cu mai mult de 20 % de la posibilitățile de pescuit corespunzătoare valorii FMSY din avizul științific care a fost utilizat în vederea stabilirii posibilităților de pescuit pentru perioada în curs. În mod similar, Comisia comunică Parlamentului European cât mai curând posibil și, în orice caz, înainte de adoptarea unei noi decizii a Consiliului, cazurile în care avizele științifice cu privire la diferitele niveluri de referință ale biomasei stocurilor de reproducere justifică luarea unor măsuri de salvgardare în temeiul articolului 7. ”;

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2016/1139

Articolul 15

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

4b.   Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 15

„Articolul 15

Evaluarea planului

Evaluarea și aplicarea planului

Până la 21 iulie 2019 și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind rezultatele și impactul planului asupra stocurilor cărora li se aplică prezentul regulament și asupra pescăriilor care exploatează aceste stocuri, în special în ceea ce privește realizarea obiectivelor stabilite la articolul 3. Comisia poate prezenta un raport înaintea acestei date dacă se consideră necesar de către toate statele membre vizate sau de către Comisie.

Până la 21 iulie 2019 și, ulterior, după cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind rezultatele și impactul planului asupra stocurilor cărora li se aplică prezentul regulament și asupra pescăriilor care exploatează aceste stocuri, în special în ceea ce privește realizarea obiectivelor stabilite la articolul 3.

 

Articolele 4-6 din prezentul regulament se aplică până la 31 decembrie... [al șaptelea an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. ”;

  • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei

La 23 martie 2018, Comisia Europeană a publicat o propunere de regulament de stabilire a unui plan multianual de gestionare pentru activitățile de pescuit în apele occidentale (Atlantic și Canalul Mânecii). Comisia propune, de asemenea, modificarea planului multianual de gestionare a anumitor activități de pescuit în Marea Baltică[1] ( „planul pentru Marea Baltică”).

Regulamentul de bază privind politica comună în domeniul pescuitului[2] promovează stabilirea de planuri de gestionare multianuale. Astfel, se îndeplinește o cerință dublă: pe de o parte, elaborarea unor politici de gestionare mai previzibile printr-o planificare pe termen lung și, pe de altă parte, o abordare regionalizată a acestor planuri pentru fiecare bazin maritim, astfel încât să se țină seama în mod corespunzător de situația specifică a fiecărei părți interesate și de contribuțiile sale. Obiectivul este de a dezvolta un cadru regionalizat pentru gestionarea pescuitului pentru exploatarea stocurilor de pește la nivelul de producție maximă durabilă (MSY).

Două planuri multianuale au fost deja aprobate de Parlamentul European și de Consiliu: planul pentru Marea Baltică, adoptat în 2016, și „planul pentru Marea Nordului” adoptat în 2018[3].

Pe lângă propunerea care face obiectul prezentului raport, alte două propuneri de planuri se află în prezent în curs de examinare de către colegiuitori: un plan multianual de gestionare pentru Marea Adriatică și un plan pentru Mediterana de Vest.

Prin prezentarea acestei propuneri pentru apele occidentale, Comisia a preluat în principal dispozițiile abordării multianuale a gestionării pescuitului, astfel cum a fost convenită recent în planul pentru Marea Nordului. Modificarea corespunzătoare a planului pentru Marea Baltică urmărește alinierea acestuia cu această abordare.

Prezentul raport examinează propunerea de plan multianual pentru apele de vest și propune anumite modificări.

Avizul raportorului 

Raportorul salută activitatea Comisiei și a colegiuitorilor în elaborarea unor planuri multianuale pentru gestionarea regionalizată din sectorul pescuitului și conservarea resurselor de pescuit. Raportorul consideră că planurile pentru Marea Baltică și Marea Nordului oferă o bună bază de referință planului multianual de gestionare pentru apele occidentale. Cu toate acestea, el propune unele modificări în comparație cu planul pentru Marea Nordului cu scopul de a-l adapta la anumite realități instituționale și pentru a ține mai bine seama de anumite caracteristici specifice pentru bazinul maritim în cauză.

În acest scop, raportorul propune următoarele:

Asigurarea conservării stocurilor în conformitate cu realitățile socioeconomice

Raportorul dorește orientări mai clare cu privire la modul de realizare a obiectivelor de conservare a resurselor și, în același timp, modul în care trebuie să se țină seama de realitățile socioeconomice. În cazul unui stoc a cărui stare nu permite o exploatare pentru MSY, în special în cazul în care acesta justifică luarea măsurilor de salvgardare, astfel cum se propune în prezentul plan, raportorul propune să se definească un termen de trei ani pentru realizarea MSY, permițând astfel limitarea impactului socioeconomic în împărțirea eforturilor sectorului pe parcursul mai multor sezoane de pescuit.

În aceeași ordine de idei, raportorul propune să se ofere Consiliului posibilitatea de a stabili posibilitățile de pescuit pentru anumite profesii, în cazul în care o specie este supusă unei interdicții temporare privind pescuitul (sezonieră sau anuală). O astfel de abordare a fost deja pusă în aplicare de către Consiliu pentru biban în stabilirea capturilor totale admisibile (TAC) și cotele pentru 2018

[4]. Raportorul consideră că aceasta este abordarea corectă, fiind suficient de flexibilă pentru a ține seama de profesiile în cauză și, prin urmare, ar trebui încorporată în planurile multianuale.

Luarea în considerare a pescuitului recreativ în mod proporțional și echitabil

Raportorul consideră că gestionarea pescuitului recreativ este, în principal, o sarcină a autorităților naționale. Cu toate acestea, raportorul subliniază necesitatea de recunoaștere a atașamentului demonstrat de un număr mare de cetățeni europeni pentru această activitate și importanța socioeconomică a acestui sector. În cazul în care pescuitul recreativ poate avea un impact semnificativ asupra conservării unei resurse, acesta poate fi gestionat la nivelul Uniunii. Cu toate acestea, trebuie să beneficieze de un tratament echitabil în raport cu pescuitul profesional. Prin urmare, raportorul consideră că acest plan ar trebui, de asemenea, să reglementeze condițiile de gestionare a pescuitului recreativ pentru a oferi previzibilitate entităților implicate.

Raportorul sprijină principiul stabilit în planul pentru Marea Nordului, conform căruia Consiliul poate adopta măsuri privind pescuitul recreativ în cazul în care acesta are un impact semnificativ asupra mortalității unei specii. Cu toate acestea, astfel de măsuri sunt justificate și echitabile doar dacă se referă la un stoc gestionat pe baza producției maxime durabile (MSY) și dacă intră în sfera de competență a Consiliului. Stabilirea posibilităților de pescuit recreativ trebuie efectuată pe o bază individuală și nediscriminatorie. Prin urmare, raportorul propune ca aceste limite individuale de captură să fie definite pentru o perioadă de cel puțin o lună. Pentru a reduce riscul unui „fals pescuit recreativ” și vânzarea ilegală de pește prins de anumiți pescari sub pretextul pescuitului recreativ, raportorul propune o obligație de marcare imediată a capturilor din anumite specii (bibanul-de-mare, codul, polacul și limba-de-mare). Raportorul dorește, de asemenea, ca planul să precizeze că obligația de debarcare nu se aplică în cazul pescuitului recreativ.

A consolida rolul Parlamentului European în verificarea concordanței dintre avizele științifice și deciziile Consiliului și a-i permite să-și exercite rolul de colegiuitor la timp

Planul multianual pentru Marea Baltică a consacrat o abordare multianuală a gestionării piscicole bazate pe puncte de referință a mortalității prin pescuit (F) și biomasa (B) stocurilor. Aceste puncte de referință, cuantificate de colegiuitori pe baza avizelor științifice actualizate periodic, sunt prevăzute în regulament și ar trebui să fie actualizate în mod corespunzător de către colegiuitori prompt și regulat.

Ca atare, planul pentru Marea Nordului stabilește o serie de dispoziții-cadru pentru gestionarea posibilităților de pescuit de către Consiliu, care sunt direct condiționate de valorile punctelor de referință menționate în avizele științifice disponibile (fiind bazate, astfel, pe cele mai recente date). Prezentul regulament pentru Marea Nordului nu conține, așadar, nicio valoare cantitativă a ratei mortalității prin pescuit și niciun nivel al biomasei stocurilor. Aceste puncte de referință sunt determinate de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) și sunt utilizate direct de către Consiliu, de obicei pe o bază anuală, pentru stabilirea posibilităților de pescuit.

Comisia a propus ca pescuitul în apele occidentale să fie gestionat conform aceluiași principiu ca cel utilizat pentru Marea Nordului (și de a revedea planul pentru Marea Baltică în consecință). Raportorul consideră că gestionarea pescuitului trebuie să se bazeze pe cele mai bune avize științifice disponibile. În același timp, dorește să îmbunătățească sarcinile de supraveghere a acestui proces de către Parlamentul European și să mențină rolul acestuia de colegiuitor în materie de gestionare multianuală a pescuitului. În acest scop, propune:

•  un control ex-post periodic: Comisia trebuie să prezinte anual un raport Parlamentului European cu privire la corelarea dintre avizele științifice disponibile și deciziile luate de Consiliu pe această bază,

•  o informare ex-ante în cazul în care apar fluctuații semnificative: Comisia va avea sarcina de a informa Parlamentul, înainte de luarea de decizii în cadrul Consiliului, despre situațiile care pot duce la modificări substanțiale ale posibilităților de pescuit (abatere mai mare de 20 % față de noul TAC corespunzător noii valori a punctului FMSY),

•  o clauză de caducitate după șapte ani aplicabilă dispozițiilor privind gestionarea bazată direct pe avize științifice actualizate pentru a oferi legiuitorilor posibilitatea de a evalua și, dacă este necesar, de a modifica prezentul mecanism atunci când revizuiesc dispozițiile-cadru aplicabile după acest termen.

  • [1]  Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective.
  • [2]  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului.
  • [3]  2016/0238 (COD) Regulamentul... ; JO...
  • [4]  A se vedea articolul 9 din Regulamentul (UE) 2018/120 al Consiliului din 23 ianuarie 2018 de stabilire, pentru anul 2018, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Planul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008

Referințe

COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)

Data prezentării la PE

23.3.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

PECH

16.4.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Alain Cadec

26.4.2018

 

 

 

Examinare în comisie

24.4.2018

11.7.2018

29.8.2018

 

Data adoptării

9.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

6

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Klaus Buchner, Tadeusz Zwiefka

Data depunerii

10.10.2018

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Giuseppe Ferrandino

6

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Tadeusz Zwiefka

S&D

Ole Christensen, Ulrike Rodust

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

1

0

S&D

Ricardo Serrão Santos

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 19 octombrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate