Postup : 2018/0074(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0310/2018

Predkladané texty :

A8-0310/2018

Rozpravy :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

SPRÁVA     ***I
PDF 943kWORD 126k
10.10.2018
PE 622.105v03-00 A8-0310/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008

(COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD)

Výbor pre rybárstvo

Spravodajca: Alain Cadec

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0149),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0126/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0310/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh -

Návrh -

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa zrušuje nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 -

ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 -

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  K cieľom SRP patrí okrem iného zabezpečiť, aby boli rybolov a akvakultúra dlhodobo environmentálne udržateľné a aby sa pri riadení rybárstva uplatňoval prístup predbežnej opatrnosti a ekosystémový prístup.

(4)  K cieľom SRP patrí okrem iného zabezpečiť, aby boli rybolov a akvakultúra dlhodobo environmentálne udržateľné a aby sa riadili spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi vytvárania hospodárskych, sociálnych a zamestnaneckých výhod, aby sa znížila závislosť trhu Únie od dovozu potravín, aby sa podporilo priame a nepriame vytváranie pracovných miest a hospodársky rozvoj pobrežných oblastí a aby sa pri riadení rybárstva uplatňoval prístup predbežnej opatrnosti a ekosystémový prístup.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Podľa zásad spoločnej rybárskej politiky a s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky a spravodlivú hospodársku súťaž medzi morskými oblasťami by vo všetkých viacročných plánoch mal existovať jednotný rámec a v súvislosti so zásadami pre stanovenie kvót by nemali existovať žiadne osobitné výnimky pre morské oblasti.

Odôvodnenie

Povolením výnimiek v tomto pláne, pokiaľ ide o zákonnú povinnosť obnoviť a udržať populácie rýb nad úrovňami, ktoré sú schopné dosiahnuť MSY pred rokom 2020 a ktoré presahujú rozsahy FMSY dohodnuté v predchádzajúcich viacročných plánoch, by sa nielen oslabovala SRP a ohrozili populácie rýb, ale by to bolo nespravodlivé aj voči rybárom v Baltskom a Severnom mori, ktorí sú povinní zachovávať dohodnutý rámec bez výnimiek.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Na dosiahnutie cieľov SRP sa má prijať niekoľko ochranných opatrení, prípadne ich ľubovoľná kombinácia, napr. viacročné plány, technické opatrenia a určovanie a prideľovanie rybolovných možností.

(5)  Na dosiahnutie cieľov SRP sa má prijať niekoľko ochranných opatrení, prípadne ich ľubovoľná kombinácia, napr. viacročné plány, technické opatrenia a určovanie a prideľovanie rybolovných možností v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 výslovne stanovuje cieľ obnovy a udržiavania populácií lovených druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 uvádza, že v prípade všetkých populácií by sa postupne mala dosiahnuť miera využívania na úrovni maximálneho udržateľného výnosu do roku 2015, ak je to možné, alebo najneskôr do roku 2020.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 majú viacročné plány vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní. V súlade s uvedenými ustanoveniami by tento plán mal obsahovať ciele, kvantifikovateľné cieľové hodnoty s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body, záruky a technické opatrenia, ktorých účelom je zabraňovať nechceným úlovkom a znižovať ich objem.

(6)  Podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 majú viacročné plány vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní. V súlade s uvedenými ustanoveniami by tento plán mal obsahovať ciele, kvantifikovateľné cieľové hodnoty s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body, záruky a technické opatrenia, ktorých účelom je zabraňovať nechceným úlovkom a znižovať ich objem, minimalizovať vplyv na morské prostredie, najmä pokiaľ ide o narúšanie biotopov a morského dna, ako aj dosiahnuť sociálne a hospodárske ciele.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Komisia by mala získať najlepšie dostupné vedecké odporúčania týkajúce sa daných populácií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti predmetného viacročného plánu. Na tento účel uzatvára memorandá o porozumení s Medzinárodnou radou pre výskum mora (ICES). Vedecké odporúčania rady ICES by mali vychádzať z tohto viacročného plánu a mali by sa v nich uvádzať predovšetkým rozsahy FMSY a referenčné body biomasy, vyjadrené ako hodnoty MSY Btrigger a Blim. Tieto hodnoty by sa mali uvádzať v príslušných odporúčaniach týkajúcich sa danej populácie a, ak je to vhodné, aj vo všetkých ďalších verejne dostupných vedeckých odporúčaniach, napríklad aj vrátane odporúčaní týkajúcich sa zmiešaného rybolovu, ktoré vydala ICES.

(8)  Komisia by mala získať najlepšie dostupné vedecké odporúčania týkajúce sa daných populácií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti predmetného viacročného plánu. Na tento účel uzatvára najmä memorandá o porozumení s Medzinárodnou radou pre výskum mora (ICES). Vedecké odporúčania rady ICES by mali vychádzať z tohto viacročného plánu a mali by sa v nich uvádzať predovšetkým rozsahy FMSY a referenčné body biomasy, vyjadrené ako hodnoty MSY Btrigger a Blim. Tieto hodnoty by sa mali uvádzať v príslušných odporúčaniach týkajúcich sa danej populácie a, ak je to vhodné, aj vo všetkých ďalších verejne dostupných vedeckých odporúčaniach, napríklad aj vrátane odporúčaní týkajúcich sa zmiešaného a/alebo viacdruhového rybolovu, ktoré vydala ICES.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V nariadeniach Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 sa stanovujú pravidlá využívania severnej populácie merlúzy európskej, populácií merlúzy európskej a homára štíhleho v Kantábrijskom mori a na západe Pyrenejského polostrova, populácie soley európskej v Biskajskom zálive, populácie soley európskej v západnej časti Lamanšského prielivu, populácie sleďa atlantického západne od Škótska a populácie tresky škvrnitej v Kattegate, vo vodách Severného mora západne od Škótska a v Írskom mori. Tieto a ďalšie populácie druhov žijúcich pri morskom dne sa lovia v rámci zmiešaného rybolovu. Preto je vhodné zaviesť jednotný viacročný plán zohľadňujúci tieto technické interakcie.

(9)  V nariadeniach Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 sa stanovujú pravidlá využívania severnej populácie merlúzy európskej, populácií merlúzy európskej a homára štíhleho v Kantábrijskom mori a na západe Pyrenejského polostrova, populácie soley európskej v Biskajskom zálive, populácie soley európskej v západnej časti Lamanšského prielivu, populácie sleďa atlantického západne od Škótska a populácie tresky škvrnitej v Kattegate, vo vodách Severného mora západne od Škótska a v Írskom mori. Tieto a ďalšie populácie druhov žijúcich pri morskom dne sa lovia v rámci zmiešaného a/alebo viacdruhového rybolovu. Preto je vhodné zaviesť jednotný viacročný plán zohľadňujúci tieto technické interakcie.

_________________

_________________

Nariadenie Rady (ES) č. 811/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zavádzajú opatrenia na obnovu zásob severnej šťuky morskej (Ú. v. EÚ L 150, 30.4.2004, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 811/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zavádzajú opatrenia na obnovu zásob severnej šťuky morskej (Ú. v. EÚ L 150, 30.4.2004, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 2166/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa stanovujú opatrenia na obnovu populácií merlúzy južnej a homára nórskeho v Kantábrijskom mori a na západe Pyrenejského polostrova a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. EÚ L 345, 28.12. 2005, s. 5).

Nariadenie Rady (ES) č. 2166/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa stanovujú opatrenia na obnovu populácií merlúzy južnej a homára nórskeho v Kantábrijskom mori a na západe Pyrenejského polostrova a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. EÚ L 345, 28.12. 2005, s. 5).

Nariadenie Rady (ES) č. 388/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa ustanovuje viacročný plán trvalo udržateľného využívania zásob soley v Biskajskom zálive (Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 388/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa ustanovuje viacročný plán trvalo udržateľného využívania zásob soley v Biskajskom zálive (Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 509/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán trvalo udržateľného využívania populácie soley v západnej časti Lamanšského prielivu (Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2007, s. 7).

Nariadenie Rady (ES) č. 509/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán trvalo udržateľného využívania populácie soley v západnej časti Lamanšského prielivu (Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2007, s. 7).

Nariadenie Rady (ES) č. 1300/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populáciu sleďa na západe Škótska a na ňu zameraný rybolov (Ú. v. EÚ L 344, 20.12.2008, s. 6).

Nariadenie Rady (ES) č. 1300/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populáciu sleďa na západe Škótska a na ňu zameraný rybolov (Ú. v. EÚ L 344, 20.12.2008, s. 6).

Nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2004 (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 20).

Nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2004 (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 20).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Niektoré populácie druhov žijúcich pri morskom dne sa lovia v západných vodách a priľahlých vodách. Rozsah pôsobnosti ustanovení plánu týkajúcich sa cieľových hodnôt a záruk vzťahujúcich sa na populácie, ktoré sa lovia väčšinou v západných vodách, by sa preto mal rozšíriť aj na oblasti mimo západných vôd. V prípade populácií, ktoré sa lovia prevažne mimo západných vôd, no vyskytujú sa aj v západných vodách, je navyše potrebné vo viacročných plánoch stanoviť cieľové hodnoty a záruky týkajúce sa oblastí, ktoré sa nachádzajú mimo západných vôd, kde sa tieto populácie väčšinou lovia, a teda rozšíriť pôsobnosť daných viacročných plánov aj na západné vody.

(11)  Niektoré populácie druhov žijúcich pri morskom dne sa lovia v západných vodách a priľahlých vodách. Rozsah pôsobnosti ustanovení plánu týkajúcich sa cieľových hodnôt a záruk vzťahujúcich sa na populácie druhov žijúcich pri morskom dne, ktoré sa lovia väčšinou v západných vodách, by sa preto mal rozšíriť aj na tie oblasti s takýmito populáciami, ktoré sa nachádzajú mimo západných vôd, pokiaľ nepatria pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu tretej krajiny. V prípade populácií, ktoré sa lovia prevažne mimo západných vôd, no vyskytujú sa aj v západných vodách, je navyše potrebné vo viacročných plánoch stanoviť cieľové hodnoty a záruky týkajúce sa oblastí, ktoré sa nachádzajú mimo západných vôd, kde sa tieto populácie druhov žijúcich pri morskom dne väčšinou lovia, a teda rozšíriť pôsobnosť daných viacročných plánov aj na západné vody.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Plán riadenia by sa nemal obmedziť len na posúdenie mechanizmov na stanovenie rybolovných možností z krátkodobého hľadiska, ktoré by viedli k neistote a nedostatku transparentnosti v tomto odvetví.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Geografický rozsah pôsobnosti viacročného plánu by mal vychádzať z geografickej distribúcie populácií uvedených v najnovších vedeckých odporúčaniach k populáciám, ktoré poskytla ICES. Je možné, že v budúcnosti budú potrebné zmeny geografickej distribúcie populácií uvedených vo viacročnom pláne, a to buď z dôvodu kvalitnejších vedeckých informácií alebo z dôvodu migrácie populácií. Komisia by sa preto mala splnomocniť prijímaním delegovaných aktov, ktorými sa upraví geografická distribúcia populácií uvedených vo viacročnom pláne, ak z vedeckých odporúčaní poskytnutých radou ICES vyplýva zmena geografickej distribúcie relevantných populácií.

(12)  Geografický rozsah pôsobnosti viacročného plánu by mal vychádzať z geografickej distribúcie populácií druhov žijúcich pri morskom dne uvedených v najnovších vedeckých odporúčaniach k populáciám, ktoré poskytla ICES. Je možné, že v budúcnosti budú potrebné zmeny geografickej distribúcie populácií uvedených vo viacročnom pláne, a to buď z dôvodu kvalitnejších vedeckých informácií alebo z dôvodu migrácie populácií druhov žijúcich pri morskom dne. Komisia by sa preto mala splnomocniť prijímaním delegovaných aktov, ktorými sa upraví geografická distribúcia populácií uvedených vo viacročnom pláne, ak z vedeckých odporúčaní poskytnutých radou ICES alebo podobnými nezávislými vedeckými subjektmi uznávanými na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni vyplýva zmena geografickej distribúcie relevantných populácií.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Cieľom tohto plánu by malo byť prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, najmä dosiahnutiu a udržaniu MSY týkajúcich sa cieľových populácií, k plneniu povinnosti vylodiť úlovky v súvislosti s populáciami druhov žijúcich pri morskom dne, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, k podpore primeranej životnej úrovne osôb závislých od rybárskych činností, a to s prihliadnutím na aspekty pobrežného rybolovu, ako aj sociálno-ekonomické aspekty. V pláne by sa mal uplatniť ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom minimalizovať nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy. Mal by byť v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, a najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav (v súlade so smernicou 2008/56/ES) a cieľmi smernice 2009/147/ES a smernice Rady 92/43/EHS. V tomto pláne by sa mali uviesť aj podrobnosti vykonávania povinnosti vylodiť úlovky vo vodách Únie nachádzajúcich sa v západných vodách v prípade všetkých druhov populácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(14)  Cieľom tohto plánu by malo byť prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, najmä dosiahnutiu a udržaniu populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, k plneniu povinnosti vylodiť úlovky v súvislosti s populáciami druhov žijúcich pri morskom dne, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, k podpore primeranej životnej úrovne osôb závislých od rybárskych činností, a to s prihliadnutím na aspekty pobrežného rybolovu, ako aj sociálno-ekonomické aspekty. V pláne by sa mal uplatniť ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom minimalizovať nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy. Mal by byť v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, a najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav (v súlade so smernicou 2008/56/ES) a cieľmi smernice 2009/147/ES a smernice Rady 92/43/EHS. V tomto pláne by sa mali uviesť aj podrobnosti vykonávania povinnosti vylodiť úlovky vo vodách Únie nachádzajúcich sa v západných vodách v prípade druhov, ktoré sa lovia v rámci rybolovu druhov žijúcich pri morskom dne a na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Cieľovú rybolovnú úmrtnosť (F) zodpovedajúcu cieľu dosiahnutia a udržania MSY je vhodné stanoviť ako rozsah hodnôt, ktoré sú v súlade s dosiahnutím MSY(FMSY). Tieto rozsahy, určené na základe najlepších vedeckých odporúčaní, sú nevyhnutné na zabezpečenie flexibility s cieľom zohľadniť vývoj vedeckých odporúčaní, prispieť k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky a vziať do úvahy vlastnosti zmiešaného rybolovu. Rozsahy FMSY by mala vypočítať Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES) a uviesť ich najmä vo svojich pravidelných odporúčania týkajúcich sa výlovu. Na základe tohto plánu sa pri výpočte rozsahov prihliada na to, aby sa nimi dosiahlo najviac 5 % zníženie dlhodobého výnosu v porovnaní s MSY. Horná hranica rozsahu je obmedzená tak, aby pravdepodobnosť poklesu danej populácie pod hodnotu Blim predstavovala najviac 5 %. Táto horná hranica zodpovedá aj pravidlu odporúčaní ICES (ICES „advice rule“), na základe ktorého v prípade, že neresiaca sa biomasa alebo abundancia vykazujú zlé hodnoty, F sa zníži na hodnotu, ktorá neprekračuje hornú hranicu rovnajúcu sa hodnote bodu FMSY vynásobenej neresiacou sa biomasou alebo abundanciou v roku celkového povoleného výlovu (TAC) a vydelenej hodnotou MSY Btrigger. ICES zohľadňuje tieto skutočnosti a odporúčané pravidlo pri poskytovaní vedeckého poradenstva v súvislosti s rybolovnou úmrtnosťou a možnosťami výlovu.

(16)   Cieľovú rybolovnú úmrtnosť (F) zodpovedajúcu cieľu dosiahnutia a udržania MSY je vhodné stanoviť ako rozsah hodnôt, ktoré sú v súlade s dosiahnutím MSY(FMSY). Tieto rozsahy, určené na základe najlepších vedeckých odporúčaní, sú nevyhnutné na zabezpečenie flexibility s cieľom zohľadniť vývoj vedeckých odporúčaní, prispieť k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky a vziať do úvahy vlastnosti zmiešaného rybolovu. Rozsahy FMSY by mala vypočítať, okrem iných, Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES) a uviesť ich najmä vo svojich pravidelných odporúčaniach týkajúcich sa výlovu. Na základe tohto plánu sa pri výpočte rozsahov prihliada na to, aby sa nimi dosiahlo najviac 5 % zníženie dlhodobého výnosu v porovnaní s MSY. Horná hranica rozsahu je obmedzená tak, aby pravdepodobnosť poklesu danej populácie pod hodnotu Blim predstavovala najviac 5 %. Táto horná hranica zodpovedá aj pravidlu odporúčaní ICES (ICES „advice rule“), na základe ktorého v prípade, že neresiaca sa biomasa alebo abundancia vykazujú zlé hodnoty, F sa zníži na hodnotu, ktorá neprekračuje hornú hranicu rovnajúcu sa hodnote bodu FMSY vynásobenej neresiacou sa biomasou alebo abundanciou v roku celkového povoleného výlovu (TAC) a vydelenej hodnotou MSY Btrigger. ICES zohľadňuje tieto skutočnosti a odporúčané pravidlo pri poskytovaní vedeckého poradenstva v súvislosti s rybolovnou úmrtnosťou a možnosťami výlovu.

___________

___________

Žiadosť EÚ o poskytnutie rozsahov FMSY v prípade vybraných populácií v podoblastiach ICES 5 až 10.

Žiadosť EÚ o poskytnutie rozsahov FMSY v prípade vybraných populácií v podoblastiach ICES 5 až 10.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je vhodné stanoviť cieľovú rybolovnú úmrtnosť (F), ktorá neprekročí mieru maximálneho udržateľného výnosu. Táto miera by sa mala dosiahnuť čo najskôr a postupne, na vzostupnom základe, najneskôr do roku 2020 v prípade všetkých populácií, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Malo by byť možné stanoviť hodnoty celkového povoleného výlovu (hodnoty TAC) v prípade homára štíhleho v západných vodách, a to ako súčet obmedzení výlovu stanovených pre každú funkčnú jednotku a štatistických obdĺžnikov mimo funkčných jednotiek v rámci danej oblasti TAC. Tým sa však nevylučuje prijatie opatrení na ochranu konkrétnych funkčných jednotiek.

(20)  Malo by byť možné stanoviť hodnoty celkového povoleného výlovu (hodnoty TAC) v prípade populácie homára štíhleho v západných vodách, a to ako súčet obmedzení výlovu stanovených pre každú funkčnú jednotku a štatistických obdĺžnikov mimo funkčných jednotiek v rámci oblasti vymedzenej pre túto populáciu. Tým sa však nevylučuje prijatie opatrení na ochranu konkrétnych funkčných jednotiek.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  V súčasnosti treba zaviesť osobitné zákazy rybolovu týkajúce sa morony striebristej a tresky žltkavej, najmä s cieľom ochrániť generačné ryby počas obdobia reprodukcie. S cieľom chrániť klesajúce úrovne populácií morony striebristej a tresky žltkavej by členské štáty mali zaviesť vhodné opatrenia na obnovu v oblasti komerčného a rekreačného rybolovu stanovené na základe najlepších dostupných vedeckých dôkazov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  V kontexte posudzovania významného vplyvu rekreačného rybárstva v rámci rybolovných možností v súvislosti s určitými populáciami, by Rada mala mať možnosť stanoviť TAC v súvislosti s komerčnými úlovkami, v ktorom sa zohľadní objem úlovkov v rámci rekreačného rybárstva, a/alebo by mala prijať iné opatrenia na obmedzenie rekreačného rybárstva, ako napríklad obmedzenie počtu úlovkov či obdobia zákazu rybolovu.

(22)  Ak má úmrtnosť pri rekreačnom rybárstve výrazný vplyv na populáciu riadenú na základe MSY, Rada by mala mať možnosť stanoviť individuálne a nediskriminačné rybolovné možnosti pre rekreačných rybárov. Takéto individuálne možnosti rekreačného rybárstva by sa mali vzťahovať na obdobia, ktoré nesmú byť kratšie ako jeden mesiac, v súlade s realitou v praxi a s úlovkami v rámci rekreačného rybárstva. Bolo by vhodné, aby sa rekreačné úlovky určitých druhov s vysokou obchodnou hodnotou označili odstránením časti chvostovej plutvy, s cieľom obmedziť možnosti nezákonného používania takýchto úlovkov v rámci obchodovania s rybami.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  S cieľom splniť povinnosť vylodiť úlovky stanovenú v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v pláne mali stanovovať aj ďalšie opatrenia týkajúce sa riadenia, ktoré sa bližšie určia v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(23)  S cieľom splniť povinnosť vylodiť úlovky stanovenú v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a minimalizovať negatívne vplyvy na ekosystém by sa v pláne mali stanoviť aj ďalšie opatrenia týkajúce sa riadenia, najmä opatrenia s cieľom postupne sa vyhnúť odhadzovaniu úlovkov a eliminovať ho a minimalizovať negatívny vplyv rybolovu na ekosystém, pričom by sa mali zohľadniť najlepšie vedecké odporúčania, ktoré sa prípadne bližšie určia v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Rovnako treba spresniť, že povinnosť vylodiť úlovky sa nevzťahuje na rekreačné rybárstvo. Pri absencii spoločných odporúčaní môže Komisia prijať delegované akty.

Odôvodnenie

V článku 2 ods. 5 nariadenia o SRP sa ustanovuje, že odhadzovanie úlovkov sa musí postupne eliminovať tak, že sa v prvom rade v čo najväčšej možnej miere zabráni nechceným úlovkom a že sa zníži ich množstvo.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Na účely ochrany citlivých druhov a biotopov, najmä tých, ktoré sú kriticky ohrozené a ovplyvnené rybolovným tlakom, by sa mali v pláne stanoviť riadiace opatrenia pre príslušný rybolov vrátane úpravy rybárskeho výstroja, zmeny činností plavidla a úprav samotného plavidla. V pláne by sa mali stanovovať aj ďalšie riadiace opatrenia, ktoré sa bližšie určia v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Komisia by mala mať možnosť prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanoví analýza morských oblastí, ako aj formát a harmonogramy predkladania a schvaľovania riadiacich opatrení.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a)  Komisia by každý rok mala predložiť Európskemu parlamentu správu o najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach, ktoré sa použili na stanovenie rybolovných možností alebo uplatnenie záruk Radou, pričom Komisia by mala Európsky parlament vopred informovať o situáciách, pri ktorých by vedecké odporúčania mohli viesť k významným zmenám pri stanovovaní rybolovných možností.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  V súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa mali prijať ustanovenia, na základe ktorých bude Komisia pravidelne posudzovať primeranosť a účinnosť uplatňovania tohto nariadenia na základe vedeckých odporúčaní. Plán by sa mal vyhodnotiť do... [piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom každých päť rokov. Dané obdobie je dostatočne dlhé na to, aby umožnilo úplné vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky a prijatie a realizáciu regionálnych opatrení, a aby sa účinky daných opatrení prejavili na príslušných populáciách a druhoch rybolovu. Ide zároveň o minimálne obdobie, ktoré vyžadujú vedecké orgány.

(25)  V súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa mali prijať ustanovenia, na základe ktorých bude Komisia posudzovať primeranosť a účinnosť uplatňovania tohto nariadenia na základe vedeckých odporúčaní. Plán by sa mal vyhodnotiť do ... [piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a platnosť jeho ustanovení, ktoré sa týkajú mechanizmu regulujúceho rozhodnutia Rady o stanovení rybolovných možností priamo na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, by sa mala skončiť 31. decembra XXXX [sedem rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Dané obdobie je dostatočne dlhé na to, aby umožnilo úplné vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky a prijatie a realizáciu regionálnych opatrení. Ide zároveň o minimálne obdobie, ktoré vyžadujú vedecké orgány na posúdenie účinkov na populácie a rybolov a na to, aby mali Európsky parlament a Rada dostatok času vyjadriť sa k prípadným novým návrhom týkajúcim sa viacročného riadenia týchto populácií.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  S cieľom včas a primerane sa prispôsobiť technickému a vedeckému pokroku a zabezpečiť flexibilitu a umožniť vývoj určitých opatrení by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o doplnenie tohto nariadenia v oblasti nápravných opatrení a vykonávania povinnosti vylodiť úlovky. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby sa tieto konzultácie uskutočňovali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(26)  S cieľom včas a primerane sa prispôsobiť technickému a vedeckému pokroku a zabezpečiť flexibilitu a umožniť vývoj určitých opatrení by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o doplnenie tohto nariadenia v oblasti nápravných opatrení a vykonávania povinnosti vylodiť úlovky. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie s dotknutými poradnými radami, a to aj na úrovni expertov a aby sa tieto konzultácie uskutočňovali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

_________________

_________________

25 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

25 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Vďaka uplatneniu dynamických referencií na rozsahy FMSY a ochranné referenčné body sa zaručuje, že tieto parametre, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie rybolovných možností, neprestanú byť aktuálne a Rada bude vždy schopná využívať najlepšie dostupné vedecké odporúčania. Okrem toho by sa mal pri riadení populácií v Baltskom mori uplatňovať uvedený prístup poskytujúci dynamické referencie na účely najlepších dostupných vedeckých odporúčaní. „Najlepšie dostupné vedecké odporúčania“ sú v tejto súvislosti verejne dostupné vedecké odporúčania, ktoré vychádzajú z najaktuálnejších vedeckých údajov a metód a ktoré buď vydal alebo preskúmal nezávislý vedecký subjekt uznávaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni. Nariadenie (EÚ) 2016/1139 by sa preto malo zmeniť.

(28)  Vďaka uplatneniu dynamických referencií na rozsahy FMSY a ochranné referenčné body sa zaručuje, že tieto parametre, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie rybolovných možností, neprestanú byť aktuálne a Rada bude vždy schopná využívať najlepšie dostupné vedecké odporúčania. Okrem toho by sa mal pri riadení populácií v Baltskom mori uplatňovať uvedený prístup poskytujúci dynamické referencie na účely najlepších dostupných vedeckých odporúčaní počas siedmich rokov. Komisia by každý rok mala predložiť Európskemu parlamentu správu o najlepších použitých dostupných vedeckých odporúčaniach a mala by vopred informovať Európsky parlament o situáciách, pri ktorých by vedecké odporúčania mohli viesť k výrazným zmenám v stanovení rybolovných možností. „Najlepšie dostupné vedecké odporúčania“ sú v tejto súvislosti verejne dostupné vedecké odporúčania, ktoré partnersky preskúmava Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) alebo iné príslušné vedecké subjekty, ako je Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES). Vychádzajú z najaktuálnejších dostupných vedeckých údajov a metód a spĺňajú požiadavky článku 25 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

_________________

 

27  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 zo 6. júla 2016, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (Ú. v. EÚ L 191, 15.7.2016, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa stanovuje viacročný plán (ďalej len „plán“), ktorý sa týka ďalej uvedených populácií druhov žijúcich pri morskom dne (vrátane hlbokomorských populácií) v západných vodách a v prípade výskytu týchto populácií mimo západných vôd aj v priľahlých vodách, ako aj lovu využívajúceho tieto populácie:

1.  Týmto nariadením sa stanovuje viacročný plán (ďalej len „plán“), ktorý sa týka ďalej uvedených populácií druhov žijúcich pri morskom dne (vrátane hlbokomorských populácií) v západných vodách a v prípade výskytu týchto populácií mimo západných vôd aj v priľahlých vodách, ktoré nepatria pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu tretej krajiny, ako aj lovu využívajúceho tieto populácie:

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  morona striebristá (Dicentrarchus labrax) v divíziách 4b, 4c, 7a a 7d – h;

(4)  morona striebristá (Dicentrarchus labrax) v divíziách 4b, 4c, 7a, 7b, 7d – h, 7j, podoblasti 8 a divízii 9a;

Odôvodnenie

Morona striebristá je cieľový druh veľkej hodnoty. Jeho riadenie na základe MSY je nevyhnutné v záujme čo najlepšieho využitia zdroja. Oblasť rozšírenia tohto druhu je väčšia a neexistujú vedecké údaje o existencii biologických populácií oddelených 48. rovnobežkou (zonácia ICES súvisí predovšetkým s rozdielmi v dostupnosti údajov). Okrem toho, že obmedzenia rybolovu, o ktorých rozhodla Rada, sú veľmi nespravodlivé, môžu spôsobiť presun rybolovných činností smerom k južnej oblasti a ešte viac tam zvýšiť tlak na populáciu v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 23 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  v južnej časti Biskajského zálivu (FJ 25);

–  v južnej časti Biskajského zálivu (FJ 23 – 24);

Odôvodnenie

V návrhu Komisie sa vyskytla chyba pri určovaní funkčnej jednotky.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 24 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  v západnej časti Galície (FJ 26 – 27),

–  v západnej časti Galície (FJ 26),

Odôvodnenie

V návrhu Komisie sa vyskytla chyba pri určovaní funkčnej jednotky.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 24 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  v pyrenejských vodách (FJ 28 – 29),

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V návrhu Komisie sa vyskytla chyba pri určovaní funkčnej jednotky.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 24 – zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  na severe Portugalska (FJ 27)

Odôvodnenie

V návrhu Komisie sa vyskytla chyba pri určovaní funkčnej jednotky.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 24 – zarážka 2 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

— portugalské vody (južné Portugalsko a Algarve) (FJ 28 – 29)

Odôvodnenie

V návrhu Komisie sa vyskytla chyba pri určovaní funkčnej jednotky.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva zmena v geografickej distribúcií populácií uvedených v prvom pododseku tohto odseku, Komisia môže v súlade s článkom 15 prijať delegované akty, ktorými sa zmení toto nariadenie v dôsledku úpravy spomínaných oblastí s cieľom zohľadniť danú zmenu. Takéto úpravy sa nesmú týkať oblastí výskytu populácií mimo vôd Únie podoblastí 4 až 10 a oblasti CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0.

Ak z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, najmä odporúčaní Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) vyplýva zmena v geografickej distribúcií populácií uvedených v prvom pododseku tohto odseku, Komisia môže v súlade s článkom 15 prijať delegované akty, ktorými sa zmení toto nariadenie v dôsledku úpravy spomínaných oblastí s cieľom zohľadniť danú zmenu. Takéto úpravy sa nesmú týkať oblastí výskytu populácií mimo vôd Únie podoblastí 4 až 10 a oblasti CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak na základe vedeckého odporúčania Komisia dospeje k názoru, že zoznam populácií uvedený v prvom pododseku odseku 1 je potrebné zmeniť, môže predložiť návrh na jeho zmenu.

2.  Ak na základe najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania Komisia dospeje k názoru, že zoznam populácií uvedený v prvom pododseku odseku 1 je potrebné zmeniť, môže predložiť návrh na jeho zmenu.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na priľahlé vody, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 tohto článku, sa uplatňujú sa iba články 4 a 6 a opatrenia týkajúce sa rybolovných možností podľa článku 7 tohto nariadenia.

3.  Na priľahlé vody, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 tohto článku, sa uplatňujú sa iba články 4 a 6, opatrenia týkajúce sa rybolovných možností podľa článku 7, ako aj článku 9 ods. 3a a článku 9a tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Toto nariadenie sa vzťahuje aj na vedľajšie úlovky, ku ktorých uloveniu došlo v západných vodách pri love populácií uvedených v odseku 1. V prípade, že sa rozsahy FMSY a záruky súvisiace s biomasou daných populácií uplatnia na základe iných právnych predpisov Únie, ktorými sa stanovujú viacročné plány pre dané populácie, uplatnia sa uvedené rozsahy a záruky.

4.  Toto nariadenie sa vzťahuje aj na vedľajšie úlovky, ku ktorých uloveniu došlo v západných vodách pri love populácií druhov žijúcich pri morskom dne uvedených v odseku 1, a zabezpečuje, aby sa pri využívaní všetkých živých morských biologických zdrojov populácie lovených druhov obnovovali a udržiavali nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, a to v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V tomto nariadení sa zároveň uvádzajú podrobnosti o vykonávaní opatrení na minimalizáciu vplyvu rybolovu na morské prostredie, najmä náhodného výlovu chránených druhov, vo vodách Únie nachádzajúcich sa v západných vodách v prípade každého rybolovu v týchto vodách. Komisia môže prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanoví analýza morských oblastí, ako aj formát a harmonogramy predkladania a schvaľovania riadiacich opatrení.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V tomto nariadení sa zároveň uvádzajú podrobnosti vykonávania povinnosti vylodiť úlovky vo vodách Únie nachádzajúcich sa v západných vodách v prípade všetkých druhov populácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

5.  V tomto nariadení sa zároveň uvádzajú podrobnosti vykonávania povinnosti vylodiť úlovky vo vodách Únie nachádzajúcich sa v západných vodách v prípade druhov populácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a ktoré sa lovia v rámci rybolovu druhov žijúcich pri morskom dne.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Stanovujú sa v ňom technické opatrenia podľa článku 8, ktoré sú v súvislosti so všetkými predmetnými populáciami uplatniteľné v západných vodách.

6.  Stanovujú sa v ňom technické opatrenia pre komerčný a rekreačný rybolov podľa článku 8, ktoré sú v súvislosti so všetkými predmetnými populáciami druhov žijúcich pri morskom dne uplatniteľné v západných vodách.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „rozsah FMSY“ je rozpätie hodnôt podľa najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, najmä od Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES), pri ktorých všetky úrovne rybolovnej úmrtnosti v rámci daného rozsahu vedú v dlhodobom horizonte k maximálnemu udržateľnému výnosu (MSY), a to s prihliadnutím na štruktúru rybolovu a existujúce priemerné environmentálne podmienky, pričom dané úrovne nemajú významný vplyv na proces reprodukcie dotknutých populácií. Pri výpočte rozsahu sa prihliada na to, aby sa ním dosiahlo najviac 5 % zníženie dlhodobého výnosu v porovnaní s maximálnym udržateľným výnosom. Rozsah je obmedzený tak, aby pravdepodobnosť poklesu populácie pod hraničný referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie (Blim) predstavovala najviac 5 %;

(2)  „rozsah FMSY“ je rozpätie hodnôt podľa najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, najmä od Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) alebo od podobných nezávislých vedeckých subjektov uznávaných na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, pri ktorých všetky úrovne rybolovnej úmrtnosti v rámci daného rozsahu vedú v dlhodobom horizonte k maximálnemu udržateľnému výnosu (MSY), a to s prihliadnutím na štruktúru rybolovu a existujúce priemerné environmentálne podmienky, pričom dané úrovne nemajú významný vplyv na proces reprodukcie dotknutých populácií. Pri výpočte rozsahu sa prihliada na to, aby sa ním dosiahlo najviac 5 % zníženie dlhodobého výnosu v porovnaní s maximálnym udržateľným výnosom. Rozsah je obmedzený tak, aby pravdepodobnosť poklesu populácie pod hraničný referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie (Blim) predstavovala najviac 5 %;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  „hodnota bodu FMSY“ je hodnota odhadovanej miery rybolovnej úmrtnosti, ktorá s prihliadnutím na štruktúru rybolovu a aktuálne environmentálne podmienky prináša dlhodobý maximálny výnos;

(5)  „FMSY“ je hodnota odhadovanej miery rybolovnej úmrtnosti, ktorá s prihliadnutím na štruktúru rybolovu a aktuálne environmentálne podmienky prináša dlhodobý maximálny výnos;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „Blim,“ je referenčný bod veľkosti populácie podľa najlepších dostupných vedeckých odporúčaní poskytovaných najmä radou ICES, pod hranicou ktorého môže dôjsť k zníženiu reprodukčnej schopnosti;

(8)  „Blim,“ je referenčný bod veľkosti populácie podľa najlepších dostupných vedeckých odporúčaní poskytovaných najmä radou ICES alebo podobnými nezávislými vedeckými subjektmi uznávanými na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, pod hranicou ktorého môže dôjsť k zníženiu reprodukčnej schopnosti;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  „MSY Btrigger“ je referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie, a v prípade populácií homára štíhleho pre abundanciu, stanovený v najlepšom dostupnom vedeckom odporúčaní, najmä radou ICES, pod ktorého úrovňou je potrebné prijať špecifické a primerané opatrenia v oblasti riadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa kombináciou miery využívania a prirodzených výkyvov populácie obnovili nad úrovne, pri ktorých je možné získať MSY v dlhodobom horizonte.

(9)  „MSY Btrigger“ je referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie, a v prípade populácií homára štíhleho pre abundanciu, stanovený v najlepšom dostupnom vedeckom odporúčaní, najmä radou ICES alebo podobnými nezávislými vedeckými subjektmi uznávanými na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, pod ktorého úrovňou je potrebné prijať špecifické a primerané opatrenia v oblasti riadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa kombináciou miery využívania a prirodzených výkyvov populácie obnovili nad úrovne, pri ktorých je možné získať MSY v dlhodobom horizonte.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  „Najlepšie dostupné vedecké odporúčanie“ sa týka verejne dostupného vedeckého odporúčania, ktoré vychádza z najnovších vedeckých údajov a metód, ktoré vydal alebo partnersky preskúmal nezávislý vedecký subjekt uznávaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, ako napríklad Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) a Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES), a ktoré spĺňa požiadavky článku 25 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Plán prispeje k plneniu cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a to najmä uplatňovaním prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, a jeho účelom je zabezpečiť, aby sa pri využívaní živých morských biologických zdrojov populácie lovených druhov obnovovali a udržiavali nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť MSY.

1.  Plán prispeje k plneniu cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a to najmä uplatňovaním prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, a jeho účelom je zabezpečiť, aby sa pri využívaní živých morských biologických zdrojov populácie lovených druhov obnovovali a udržiavali nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Okrem plnenia cieľov environmentálnej udržateľnosti sa plán riadi spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi vytvárania hospodárskych, sociálnych a zamestnaneckých výhod a zároveň prispieva k dostupnosti potravinárskych výrobkov.

 

Miera využívania umožňujúca dosiahnuť maximálne udržateľný výnos sa postupne dosiahne pre všetky populácie rýb a najneskôr v roku 2020, a potom sa zachová.

Odôvodnenie

Okrem environmentálneho rozmeru je dôležité zohľadniť sociálny a hospodársky rozmer rybolovu a akvakultúry, ako sa stanovuje v nariadení 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Plán prispeje k eliminácii odhadzovania úlovkov tak, že v čo najväčšej možnej miere zabráni nechceným úlovkom a zníži ich množstvo, a okrem toho prispeje k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v prípade druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu a toto nariadenie.

2.  Plán prispeje k eliminácii odhadzovania úlovkov tak, že v čo najväčšej možnej miere zabráni nechceným úlovkom a zníži ich množstvo, a to aj  používaním selektívneho inovatívneho rybárskeho výstroja a rybolovných techník, a okrem toho v čo najväčšej možnej miere prispeje k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v prípade druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu a toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Musí sa v ňom uplatňovať ekosystémový prístup k riadeniu rybolovu s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy. Musí byť v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, a najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES, ako aj s cieľmi stanovenými v článkoch 4 a 5 smernice 2009/147/ES a v článkoch 6 a 12 smernice Rady 92/43/EHS.

3.  Musí sa v ňom uplatňovať ekosystémový prístup k riadeniu rybolovu s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy, a najmä na zraniteľné biotopy a chránené druhy vrátane morských cicavcov, morských plazov, morských vtákov, podmorských hôr, hlbokomorských útesov a koralových záhrad alebo zhlukov hlbokomorských hubiek, a najlepšie, aby sa eliminovali, čím sa zabezpečí, že rybári naďalej budú loviť udržateľným spôsobom a selektívne. Musí byť v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, a najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES, ako aj s cieľmi stanovenými v smernici 2009/147/ES a smernici Rady 92/43/EHS.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prispieť k plneniu ďalších relevantných deskriptorov uvedených v prílohe I k smernici 2008/56/ES úmerne k úlohe, ktorú rybolov zohráva pri ich plnení.

b)  zabezpečiť, aby sa minimalizoval negatívny vplyv rybolovu na morské prostredie, najmä pokiaľ ide o zraniteľné biotopy a chránené druhy vrátane morských cicavcov a morských vtákov.

Odôvodnenie

Morské vtáky, morské cicavce a plazy sa náhodne lovia v celej oblasti západných vôd.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Opatrenia podľa plánu sa prijímajú v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami. V prípade nedostatočných údajov je cieľom zabezpečenie porovnateľného stupňa ochrany relevantných populácií.

5.  Opatrenia podľa plánu sa prijímajú v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami. Najlepšie dostupné vedecké odporúčanie sa partnersky preskúma spoľahlivými a vhodnými vedeckými subjektmi, ako je Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES) alebo Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF). Zverejní sa najneskôr vtedy, keď Komisia navrhne tieto opatrenia. V prípade nedostatočných údajov je cieľom zabezpečenie porovnateľného stupňa ochrany relevantných populácií.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  O uvedené rozsahy FMSY vyplývajúce z tohto plánu treba požiadať radu ICES.

2.  O uvedené rozsahy FMSY vyplývajúce z tohto plánu treba požiadať radu ICES alebo podobný nezávislý vedecký subjekt uznávaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ak je to potrebné na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 v prípade zmiešaného rybolovu;

a)  ak je to potrebné na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 v prípade zmiešaného a/alebo viacdruhového rybolovu, najmä s cieľom limitovať vyvolané sociálno-ekonomické obmedzenia, pokiaľ ide o rybolov;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  s cieľom obmedziť výkyvy rybolovných možností medzi po sebe idúcimi rokmi na najviac 20 %.

c)  s cieľom obmedziť výkyvy rybolovných možností medzi po sebe idúcimi rokmi na najviac 20 %, okrem tých prípadov, v rámci ktorých sa znižuje blokácia alebo iné situácie, ktoré paralyzujú alebo výrazne ovplyvňujú činnosť niektorých flotíl.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  S cieľom zabrániť situácii, keď krátkodobé riadenie bráni vykonávaniu viacročného riadenia, a s cieľom podporiť účasť zainteresovaných strán na rozhodovacom procese je v rámci tohto nariadenia možné schváliť pravidlá využívania prostredníctvom regionalizácie.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pri hospodárení s danými populáciami sa uplatňuje prístup predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva v zmysle článku 4 ods. 1 bode 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v prípade absencie primeraných vedeckých informácií.

2.  Pri hospodárení s danými populáciami sa uplatňuje prístup predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v prípade absencie primeraných vedeckých informácií a zaručuje aspoň porovnateľný stupeň ochrany MSY, ako je stanovený v článku 9 ods. 2 nariadenia EÚ č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V súlade s článkom 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa pri riadení zmiešaného rybolovu so zreteľom na populácie uvedené v článku 1 ods. 4 tohto nariadenia zohľadňuje náročnosť loviť súčasne všetky populácie na úrovni MSY, a to najmä v situáciách, keď v dôsledku takéhoto rybolovu dôjde k jeho predčasnému zákazu.

3.  V súlade s článkom 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa pri riadení zmiešaného a/alebo viacdruhového rybolovu so zreteľom na populácie uvedené v článku 1 ods. 4 tohto nariadenia zohľadňuje náročnosť loviť súčasne všetky populácie na úrovni MSY, a to najmä v situáciách, keď v dôsledku takéhoto rybolovu dôjde k jeho predčasnému zákazu.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 6– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na základe tohto plánu je potrebné radu ICES požiadať o tieto ochranné referenčné body na zabezpečenie úplnej reprodukčnej schopnosti populácií uvedených v článku 1 ods. 1:

O tieto ochranné referenčné body na zabezpečenie úplnej reprodukčnej schopnosti populácií uvedených v článku 1 ods. 1 je potrebné na základe tohto plánu požiadať radu ICES alebo podobný nezávislý vedecký subjekt uznávaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, a to aj v súlade s vymedzením najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania:

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že biomasa neresiacej sa populácie v prípade ktorejkoľvek z populácií uvedených v článku 1 ods. 1 a v prípade populácií homára štíhleho abundancia v danom roku klesla pod hodnotu Btrigger, prijmú sa všetky náležité nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchlu obnovu príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky na úrovne presahujúce úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Konkrétne – odchylne od článku 4 ods. 3 a 5 sa rybolovné možnosti stanovujú na úrovniach zodpovedajúcich rybolovnej úmrtnosti, ktorá je nižšia ako horný rozsah MSY, pričom sa prihliada na pokles biomasy.

1.  Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že biomasa neresiacej sa populácie v prípade ktorejkoľvek z populácií druhov žijúcich pri morskom dne uvedených v článku 1 ods. 1 a v prípade populácií homára štíhleho abundancia v danom roku klesla pod hodnotu Btrigger, prijmú sa všetky náležité nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchlu obnovu príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky na úrovne presahujúce úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Konkrétne – odchylne od článku 4 ods. 3 a 5 sa rybolovné možnosti stanovujú na úrovniach zodpovedajúcich rybolovnej úmrtnosti, ktorá je nižšia ako horný rozsah MSY, pričom sa prihliada na pokles biomasy.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že úroveň biomasa neresiacej sa populácie v prípade ktorejkoľvek z populácií uvedených v článku 1 ods. 1 a v prípade populácií homára štíhleho abundancia klesla pod hodnotu Btrigger, prijmú sa ďalšie nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchlu obnovu príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky na úrovne presahujúce úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Medzi uvedené nápravné opatrenia môže odchylne od článku 4 ods. 3 a 5 patriť najmä pozastavenie cieleného lovu dotknutej populácie alebo funkčnej jednotky a primerané zníženie rybolovných možností.

2.  Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že úroveň biomasa neresiacej sa populácie v prípade ktorejkoľvek z populácií druhov žijúcich pri morskom dne uvedených v článku 1 ods. 1 a v prípade populácií homára štíhleho abundancia klesla pod hodnotu Btrigger, prijmú sa ďalšie nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchlu obnovu príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky na úrovne presahujúce úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Medzi uvedené nápravné opatrenia môže odchylne od článku 4 ods. 3 a 5 patriť najmä pozastavenie cieleného lovu dotknutej populácie alebo funkčnej jednotky a primerané zníženie rybolovných možností.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Bez ohľadu na článok 4 ods. 1 cieľová rybolovná úmrtnosť zodpovedajúca rozsahom FMSY uvedeným v tomto odseku, ako aj cieľ zabezpečiť rýchly návrat dotknutej populácie alebo funkčnej jednotky na úrovne presahujúce úrovne, ktoré sú potrebné na dosiahnutie MSY v súlade s odsekom 1 alebo 2 tohto článku, sa môžu dosiahnuť postupne, na vzostupnom základe, počas obdobia nepresahujúceho tri roky, pokiaľ sa to zdá byť potrebné z hľadiska hospodárskych a sociálnych dôsledkov a z hľadiska zamestnanosti v súvislosti s dotknutými rybolovnými činnosťami.

Odôvodnenie

V prípade populácie, ktorá sa neloví na základe MSY, budú sociálno-ekonomické dôsledky pre rybolov priamo závisieť od rýchlosti, akou bude musieť Rada túto situáciu napraviť prostredníctvom zníženia rybolovných možností. Preto je vhodné stanoviť primerané obdobie na zaručenie dosiahnutia FMSY vo vymedzenej lehote, pričom by sa umožnil postupný prístup počas niekoľkých rybárskych sezón s cieľom obmedziť sociálno-ekonomické vplyvy.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 8– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia je v súlade s článkom 15 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v záujme doplnenia tohto nariadenia splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa týchto technických opatrení:

1.  Komisia je v súlade s článkom 15 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v záujme doplnenia tohto nariadenia splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa týchto technických opatrení pre rybolov využívajúci populácie druhov žijúcich pri morskom dne v západných vodách:

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  špecifikácií vlastností rybárskeho výstroja a pravidiel jeho používania s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystémy;

a)  špecifikácií vlastností rybárskeho výstroja a pravidiel jeho používania s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky, najmä mladých jedincov, alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystémy;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3.

2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3 a uplatňujú sa na komerčný, ako aj rekreačný rybolov.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Časovo-priestorové zákazy lovu morony striebristej

 

1.  Komerčný a rekreačný lov morony striebristej je v západných vodách a v divíziách ICES 4b a 4c od 1. februára do 30. apríla zakázaný. Je zakázané ponechávať na palube, prekladať, premiestňovať alebo vyloďovať, ako aj ponechávať si jedince morony striebristej ulovené z brehu mora v týchto oblastiach.

 

2.  Rybárskym plavidlám Únie sa takisto zakazuje loviť moronu striebristú v divíziách ICES 7b, 7c, 7j a 7k, ako aj vo vodách divízií ICES 7a a 7g, ktoré sa nachádzajú viac ako 12 námorných míľ od základných línií patriacich pod zvrchovanosť Spojeného kráľovstva. Rybárskym plavidlám Únie sa zakazuje ponechávať na palube, prekladať, premiestňovať alebo vyloďovať jedince morony striebristej ulovené v uvedených oblastiach.

Odôvodnenie

Rada v posledných rokoch prijala v rámci nariadení o TAC a kvótach opatrenia na ochranu morony striebristej, najmä počas určitej fázy obdobia reprodukcie. Spoluzákonodarcovia by mali takéto technické opatrenia stanoviť na trvalo udržateľnom základe, a nie v rámci rozhodnutia Rady týkajúceho sa rybolovných možností. Ochrana je potrebná aj v prípade tresky žltkavej, aby sa zabránilo nadmernému lovu zhlukov neresiacich sa rýb, čo by viedlo k rovnakej situácii, aká momentálne existuje v súvislosti s moronou striebristou.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, môže celkový povolený výlov pre populácie homára štíhleho v západných vodách predstavovať súčet obmedzení výlovu vo funkčných jednotkách a štatistických obdĺžnikoch mimo funkčných jednotiek.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, môže celkový povolený výlov pre populáciu homára štíhleho predstavovať súčet obmedzení výlovu vo funkčných jednotkách a štatistických obdĺžnikoch mimo funkčných jednotiek oblasti vymedzenej pre túto populáciu.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V prípade populácií a druhov rýb uvedených v článku 1 ods. 1 a 4, ktoré na úrovni Únie a v záujme ochrany zdrojov podliehajú ročným zákazom rybolovu v rámci rozhodnutí o rybolovných možnostiach alebo zákazom sezónneho rybolovu, môže Rada napriek tomu stanoviť mimoriadne rybolovné možnosti pre niektorý rybolov, aby okrem iného zohľadnila obmedzený alebo nevyhnutný charakter takéhoto výlovu vzhľadom na osobitný sociálno-ekonomický význam tohto rybolovu.

 

Takéto mimoriadne rybolovné možnosti musia zostať obmedzené a nesmú výrazne prevažovať vplyv relevantného dočasného zákazu rybolovu na ochranu populácie.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že rekreačné rybárstvo má značný vplyv na rybolovnú úmrtnosť konkrétnej populácie, Rada ich pri stanovovaní rybolovných možností zohľadní a môže obmedziť rekreačné rybárstvo s cieľom zamedziť prekročeniu celkovej cieľovej hodnoty rybolovnej úmrtnosti.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nahrádza sa článkom 9 a (nový).

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Rekreačné rybárstvo

 

1.  Členské štáty zohľadnia úmrtnosť pri rekreačnom rybárstve pri prideľovaní rybolovných možností, ktoré majú k dispozícii a ktoré sa uvádzajú v článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, aby sa zamedzilo prekročeniu celkovej cieľovej rybolovnej úmrtnosti.

 

Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že rekreačné rybárstvo má výrazný vplyv na rybolovnú úmrtnosť populácie uvedenej v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia, Rada môže stanoviť individuálne rybolovné možnosti, ktoré by sa nediskriminačným spôsobom vzťahovali na rekreačných rybárov.

 

2.  Rada sa pri stanovovaní rybolovných možností pre rekreačné rybárstvo opiera o transparentné a objektívne kritériá vrátane environmentálnych, sociálnych a hospodárskych kritérií. Kritériá, ktoré sa majú použiť, môžu zahŕňať najmä vplyv tohto rybolovu na životné prostredie, spoločenský význam tejto činnosti a jej prínos pre hospodárstvo v pobrežných oblastiach.

 

3.  Členské štáty prijmú potrebné a primerané opatrenia na kontrolu a zhromažďovanie údajov na účel spoľahlivého odhadu skutočných úrovní úlovkov uvedených v odseku 1.

Odôvodnenie

V súlade s článkom 17 základného nariadenia členské štáty zohľadňujú všetky prípady rybolovnej úmrtnosti. Rekreačné rybárstvo nemá zásadný vplyv z hľadiska neistoty súvisiacej so skutočnou úmrtnosťou pri komerčnom rybárstve, a tak nepredstavuje veľký problém pri prideľovaní alebo dodržiavaní kvót. V rámci SRP (odôvodnenie 3) sa takisto uznáva, že rekreačné rybárstvo je v prvom rade zodpovednosťou členských štátov. Pokiaľ však má značný vplyv na populáciu riadenú na základe MSY, toto rybárstvo môže podliehať spravodlivým a primeraným opatreniam na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 9 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9b

 

Označovanie úlovkov v rámci rekreačného rybárstva

 

1.  Jedince morony striebristej, tresky škvrnitej, tresky žltkavej a soley európskej ulovené v oblastiach a v rámci populácií uvedených v článku 1 ods. 1 sa v prípade, že si ich rekreačný rybár ponechá, označujú.

 

2.  Toto označenie pozostáva z odstránenia spodnej alebo hornej časti chvostovej plutvy bez toho, aby sa znemožnilo zmeranie veľkosti ryby.

 

3.  Toto označenie sa vykoná bezprostredne po výlove a usmrtení buď na brehu alebo po prenose ryby na palubu v prípade rekreačného rybárstva vykonávaného z rybárskeho plavidla. Jedince prenesené na palubu plavidla používaného na rekreačné rybárstvo, ktoré sa uchovávajú v dobrom stave nažive v nádobe na ryby predtým, ako sa opäť vypustia, sa neoznačujú.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pre všetky populácie druhov v západných vodách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, s cieľom doplniť toto nariadenie o podrobné ustanovenia týkajúce sa danej povinnosti v zmysle článku 15 ods. 5 bodov a) až e) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pre všetky populácie druhov žijúcich pri morskom dne v západných vodách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a pre náhodné úlovky pelagických druhov v rámci rybolovu populácií uvedených v článku 1 ods. 1, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, s cieľom doplniť toto nariadenie o podrobné ustanovenia týkajúce sa danej povinnosti v zmysle článku 15 ods. 5 bodov a) až e) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Povinnosť vylodiť úlovky uvedená v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa nevzťahuje na rekreačné rybárstvo, a to ani v prípadoch, keď Rada stanovuje individuálne rybolovné možnosti podľa článku 9a tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Ustanovenie, v ktorom sa jasne uvádza, že rekreačné rybárstvo nepodlieha povinnosti vylodiť úlovky (nezlučiteľnosť s dodržiavaním minimálnych rozmerov na ponechanie si ryby alebo s postupmi športového rybárstva, ktorými sa riadi rybár, ktorý púšťa ryby späť na slobodu).

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Drobný a pobrežný rybolov v najvzdialenejších regiónoch

 

V tomto nariadení sa zohľadňujú obmedzenia týkajúce sa veľkosti plavidiel vykonávajúcich maloobjemový a pobrežný rybolov používaných v najvzdialenejších regiónoch. Pokiaľ sa tým nezvýši vplyv na biomasu neresiacej sa populácie, vylodenie vedľajších úlovkov sa povoľuje.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade všetkých zón ICES uvedených v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia vydáva každý členský štát plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou, ktoré vykonávajú rybolovné činnosti v danej oblasti, oprávnenia na rybolov v súlade s článkom 7 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009. V oprávneniach na rybolov môžu členské štáty zároveň obmedziť celkovú kapacitu daných plavidiel používajúcich špecifický výstroj, vyjadrenú v kW.

1.  V prípade zón ICES uvedených v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia vydáva každý členský štát plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou, ktoré vykonávajú rybolovné činnosti v danej oblasti, oprávnenia na rybolov v súlade s článkom 7 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V oprávneniach na rybolov uvedených v odseku 1 môžu členské štáty zároveň obmedziť aj celkovú kapacitu takýchto plavidiel používajúcich špecifický výstroj.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 11 - odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Komisia je v súlade s článkom 13 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v záujme stanovenia obmedzení celkovej kapacity flotíl dotknutých členských štátov splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom uľahčiť dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na opatrenia uvedené v článkoch 8 a 10 tohto nariadenia sa uplatňuje článok 18 ods. 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

1.  Na opatrenia uvedené v článkoch 8, 10 a 11b tohto nariadenia sa uplatňuje článok 18 ods. 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely odseku 1 tohto článku môžu členské štáty s priamym hospodárskym záujmom v severozápadných vodách a členské štáty s priamym hospodárskym záujmom v juhozápadných vodách predkladať spoločné odporúčania podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 prvýkrát najneskôr dvanásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následne každých dvanásť mesiacov po predložení každého hodnotenia plánu podľa článku 14. Takéto odporúčania môžu predložiť aj vtedy, keď to považujú za potrebné, najmä v prípade náhlej zmeny stavu ktorejkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Spoločné odporúčania k opatreniam týkajúcim sa daného kalendárneho roka sa predkladajú najneskôr 1. júla predchádzajúceho roka.

2.  Na účely odseku 1 tohto článku môžu členské štáty s priamym hospodárskym záujmom v severozápadných vodách a členské štáty s priamym hospodárskym záujmom v juhozápadných vodách predkladať spoločné odporúčania podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 prvýkrát najneskôr dvanásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následne každých dvanásť mesiacov po predložení každého hodnotenia plánu podľa článku 14. Ďalšie odporúčania môžu predložiť aj vtedy, ak sú potrebné, najmä v prípade zmeny stavu ktorejkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ako aj vypracovať plán obsahujúci opatrenia na vykonávanie ekosystémového prístupu k riadeniu rybárstva v západných vodách. Spoločné odporúčania k opatreniam týkajúcim sa daného kalendárneho roka sa predkladajú najneskôr 1. júla predchádzajúceho roka, alebo čo najskôr, keď sa takéto spoločné odporúčania snažia riešiť núdzové situácie identifikované najnovšími vedeckými odporúčaniami.

Odôvodnenie

V súlade s článkom 9 nariadenia o SRP.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Monitorovanie a vopred poskytované informácie o zmenách vedeckého odporúčania

 

1.  Do 1. apríla každého roka Komisia informuje Európsky parlament o najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach, ktoré sa použili ako základ pre rozhodnutia Rady týkajúce sa stanovenia rybolovných možností, ktoré boli prijaté v súlade s týmto nariadením od 1. februára predchádzajúceho roka do 31. januára prebiehajúceho roka.

 

Pre všetky dotknuté populácie a druhy rýb sa v tejto správe uvádzajú najmä rybolovné možnosti, ktoré stanovila Rada v súlade s článkom 4, článkom 5 a v prípade potreby s článkom 7 tohto nariadenia, pričom sa v nej podrobnejšie uvádzajú aj príslušné hodnoty vyjadrené v podobe rybolovnej úmrtnosti. Tieto údaje sa porovnajú s vedeckým odporúčaním, ktoré sa použilo na stanovenie rozsahov rybolovnej úmrtnosti (MSY Flower, FMSY a MSY Fupper a zodpovedajúce rybolovné možnosti), odhadov biomasy neresiacej sa populácie a referenčných prahov biomasy (MSY Btrigger a Blim).

 

2.  Čo najrýchlejšie potom, ako je Komisia informovaná, a v každom prípade ešte pred prijatím nového rozhodnutia Rady o stanovení rybolovných možností, informuje Európsky parlament o situáciách, pri ktorých najnovšie vedecké hodnoty FMSY zodpovedajú zmenám rybolovných možností, ktoré sa odkláňajú o viac ako 20 % od rybolovných možností zodpovedajúcich hodnote FMSY uvedenej vo vedeckom odporúčaní, ktoré slúžilo na stanovenie rybolovných možností na prebiehajúce obdobie. Komisia takisto čo najskôr a v každom prípade ešte pred prijatím nového rozhodnutia Rady informuje Európsky parlament o prípadoch, keď vedecké odporúčania týkajúce sa rôznych referenčných bodov biomasy neresiacich sa populácií odôvodňujú prijatie záruk v súlade s článkom 7.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 14 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hodnotenie plánu

Hodnotenie a plnenie plánu

Odôvodnenie

Ustanovenia, ktorými sa upravuje stanovovanie rybolovných možností a záruk prijímaných Radou podľa tohto plánu, sú priamo podmienené vedeckými odporúčaniami a ich vývojom. Navrhuje sa však, aby sa takáto situácia nepredlžovala na neurčito a aby súčasný právny rámec platil len na obmedzené obdobie. Bude na Komisii, aby navrhla budúci rámec, a na Parlamente a Rade, aby sa k tomuto základu vyjadrili.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do [piatich rokov po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia ] a následne každých päť rokov Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch plánu a jeho vplyve na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na rybolov využívajúci dané populácie, a to najmä v súvislosti s dosiahnutím cieľov stanovených v článku 3.

Do [piatich rokov po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia ] Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch plánu a jeho vplyve na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na rybolov využívajúci dané populácie, a to najmä v súvislosti s dosiahnutím cieľov stanovených v článku 3.

Odôvodnenie

Ustanovenia, ktorými sa upravuje stanovovanie rybolovných možností a záruk prijímaných Radou podľa tohto plánu, sú priamo podmienené vedeckými odporúčaniami a ich vývojom. Navrhuje sa však, aby sa takáto situácia nepredlžovala na neurčito a aby súčasný právny rámec platil len na obmedzené obdobie. Bude na Komisii, aby navrhla budúci rámec, a na Parlamente a Rade, aby sa k tomuto základu vyjadrili.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 1 a článkoch 8 a 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím predmetného päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 1, článkoch 8 a 10 a v článku 11 ods. 1b sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím predmetného päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 1 a článkoch 8 a 10 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Dané rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 1, článkoch 8 a 10, ako aj v článku 11 ods. 1b môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Dané rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 1 ods. 1 a článkov 8 a 10 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 1 ods. 1, článkov 8 a 10, ako aj článku 11 ods. 1b nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 2016/1139

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „rozsah FMSY“ je rozpätie hodnôt podľa najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, najmä od Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES), pri ktorých všetky úrovne rybolovnej úmrtnosti v rámci daného rozsahu vedú v dlhodobom horizonte k maximálnemu udržateľnému výnosu (MSY), a to s prihliadnutím na štruktúru rybolovu a existujúce priemerné environmentálne podmienky, pričom dané úrovne nemajú významný vplyv na proces reprodukcie dotknutých populácií. Pri výpočte rozsahu sa prihliada na to, aby sa ním dosiahlo najviac 5 % zníženie dlhodobého výnosu v porovnaní s maximálnym udržateľným výnosom. Rozsah je obmedzený tak, aby pravdepodobnosť poklesu populácie pod hraničný referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie (Blim) predstavovala najviac 5 %;

(2)  „rozsah FMSY“ je rozpätie hodnôt podľa najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, najmä od Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES), alebo od podobných nezávislých vedeckých subjektov uznávaných na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, pri ktorých všetky úrovne rybolovnej úmrtnosti v rámci daného rozsahu vedú v dlhodobom horizonte k maximálnemu udržateľnému výnosu (MSY), a to s prihliadnutím na štruktúru rybolovu a existujúce priemerné environmentálne podmienky, pričom dané úrovne nemajú významný vplyv na proces reprodukcie dotknutých populácií. Pri výpočte rozsahu sa prihliada na to, aby sa ním dosiahlo najviac 5 % zníženie dlhodobého výnosu v porovnaní s maximálnym udržateľným výnosom. Rozsah je obmedzený tak, aby pravdepodobnosť poklesu populácie pod hraničný referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie (Blim) predstavovala najviac 5 %;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 2016/1139

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „Blim,“ je referenčný bod veľkosti populácie podľa najlepších dostupných vedeckých odporúčaní poskytovaných najmä radou ICES, pod hranicou ktorého môže dôjsť k zníženiu reprodukčnej schopnosti;

(8)  „Blim,“ je referenčný bod veľkosti populácie podľa najlepších dostupných vedeckých odporúčaní poskytovaných najmä radou ICES, alebo podobnými nezávislými vedeckými subjektmi uznávanými na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, pod hranicou ktorého môže dôjsť k zníženiu reprodukčnej schopnosti;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 2016/1139

Článok 2 – odsek 1 – bod 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  „MSY Btrigger“ je referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie, ktorý sa uvádza v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach, a to predovšetkým od rady ICES pokiaľ daná biomasa alebo abundancia klesnú pod tento bod, je potrebné prijať špecifické a náležité riadiace opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa kombináciou miery využívania a prirodzených výkyvov populácie obnovili nad úrovne, pri ktorých možno v dlhodobom horizonte dosiahnuť MSY;

(9)  „MSY Btrigger“ je referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie, ktorý sa uvádza v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach, a to predovšetkým od rady ICES, alebo od podobných nezávislých vedeckých subjektov uznávaných na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, pokiaľ daná biomasa alebo abundancia klesnú pod tento bod, je potrebné prijať špecifické a náležité riadiace opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa kombináciou miery využívania a prirodzených výkyvov populácie obnovili nad úrovne, pri ktorých možno v dlhodobom horizonte dosiahnuť MSY;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 2016/1139

Článok 4 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  O uvedené rozsahy FMSY vyplývajúce z tohto plánu treba požiadať radu ICES.

2.  O uvedené rozsahy FMSY vyplývajúce z tohto plánu treba požiadať radu ICES, alebo podobný nezávislý vedecký subjekt uznávaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 2016/1139

Článok 4 – odsek 5 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  s cieľom obmedziť výkyvy rybolovných možností medzi po sebe idúcimi rokmi na najviac 20 %.

c)  s cieľom obmedziť výkyvy rybolovných možností medzi po sebe idúcimi rokmi na najviac 20 %, okrem tých prípadov, v rámci ktorých sa znižuje blokácia alebo iné situácie, ktoré paralyzujú alebo výrazne ovplyvňujú činnosť niektorých flotíl.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 2016/1139

Článok 4a – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na základe tohto plánu je potrebné radu ICES požiadať o tieto ochranné referenčné body na zabezpečenie úplnej reprodukčnej schopnosti populácií uvedených v článku 1 ods. 1:

Na základe tohto plánu je potrebné radu ICES, alebo podobné nezávislé vedecké subjekty uznávané na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni požiadať o tieto ochranné referenčné body na zabezpečenie úplnej reprodukčnej schopnosti populácií uvedených v článku 1 ods. 1:

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2016/1139

Článok 5 – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  opatrenia podľa článkov 7 a 8 tohto nariadenia.

b)  opatrenia podľa článku 8 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 2016/1139

Článok -15 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.   V kapitole IX sa vkladá tento článok:

 

„Článok -15

 

Monitorovanie a vopred poskytované informácie o zmenách vedeckého odporúčania

 

1.  Do 1. apríla každého roka Komisia podá Európskemu parlamentu správu o najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach, ktoré sa použili ako referenčný základ pre rozhodnutia Rady týkajúce sa stanovenia rybolovných možností v súlade s týmto nariadením od 1. februára predchádzajúceho roka do 31. decembra prebiehajúceho roka.

 

Pre všetky dotknuté populácie a druhy rýb sa v tejto správe uvádzajú najmä rybolovné možnosti, ktoré stanovila Rada v súlade s článkami 4 a 5 a v prípade potreby s článkom 7 tohto nariadenia, pričom sa v nej podrobnejšie uvádzajú aj príslušné hodnoty vyjadrené v podobe rybolovnej úmrtnosti. Tieto údaje sa porovnajú s vedeckým odporúčaním, ktoré sa použilo na stanovenie rozsahov rybolovnej úmrtnosti (MSY Flower, FMSY a MSY Fupper a zodpovedajúce rybolovné možnosti, odhadov biomasy neresiacej sa populácie a referenčných prahov biomasy (MSY Btrigger a Blim).

 

2.  Čo najrýchlejšie potom, ako je Komisia informovaná, a v každom prípade ešte pred prijatím nového rozhodnutia Rady o stanovení rybolovných možností, informuje Európsky parlament o situáciách, pri ktorých najnovšie vedecké hodnoty FMSY zodpovedajú zmenám rybolovných možností, ktoré sa odkláňajú o viac ako 20 % od rybolovných možností zodpovedajúcich hodnote FMSY uvedenej vo vedeckom odporúčaní, ktoré slúžilo na stanovenie rybolovných možností na prebiehajúce obdobie. Komisia takisto čo najskôr a v každom prípade ešte pred prijatím nového rozhodnutia Rady informuje Európsky parlament o prípadoch, keď vedecké odporúčania týkajúce sa rôznych referenčných úrovní biomasy neresiacich sa populácií odôvodňujú prijatie záruk v súlade s článkom 7. ’;

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – bod 4 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 2016/1139

Článok 15

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

4b.   Článok 15 sa nahrádza takto:

Článok 15

Článok 15

Hodnotenie plánu

Hodnotenie a plnenie plánu

Do 21. júla 2019 a potom každých päť rokov Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch a vplyve plánu na populácie, na ktoré sa uplatňuje toto nariadenie, a na rybolov využívajúci uvedené populácie, a najmä v súvislosti s dosiahnutím cieľov stanovených v článku 3. Komisia môže správu predložiť k skoršiemu dátumu, ak to všetky dotknuté členské štáty alebo Komisia považujú za potrebné.

Do 21. júla 2019 a potom päť rokov Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch a vplyve plánu na populácie, na ktoré sa uplatňuje toto nariadenie, a na rybolov využívajúci uvedené populácie, a najmä v súvislosti s dosiahnutím cieľov stanovených v článku 3.

 

Články 4 až 6 tohto nariadenia sa uplatňujú do 31. Decembra ... [sedem rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. ’;

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie

Európska komisia uverejnila 23. marca 2018 návrh nariadenia, ktorým sa stanovuje viacročný plán riadenia rybárstva v západných vodách (v Atlantickom oceáne a Lamanšskom prielive). Komisia takisto navrhuje zmeniť viacročný plán riadenia určitých druhov rybolovu v Baltskom mori(1) (tzv. plán pre Baltské more).

Základné nariadenie o spoločnej rybárskej politike(2) podporuje zavádzanie viacročných riadiacich plánov. Ide o dvojitú požiadavku: lepšie predvídateľné riadiace politiky dosiahnuté v dlhodobom plánovaní a regionalizovaný prístup k týmto plánom podľa morskej oblasti, aby sa náležite zohľadnila osobitná situácia jednotlivých zainteresovaných strán a ich prínos. Cieľom je zaviesť regionálny rámec riadenia rybárstva na využívanie populácií rýb podľa maximálneho udržateľného výnosu (MSY).

Európsky parlament a Rada už schválili dva viacročné plány: plán pre Baltské more prijatý v roku 2016 a plán pre Severné more prijatý v roku 2018(3).

Okrem návrhu, ktorý je predmetom tejto správy, spoluzákonodarcovia v súčasnosti skúmajú ďalšie dva návrhy plánov: viacročný riadiaci plán pre Jadranské more a plán pre západné Stredozemie.

Pri predkladaní tohto návrhu pre západné vody Komisia v zásade prevzala ustanovenia viacročného prístupu k riadeniu rybárstva, ktorý bol odsúhlasený nedávno v rámci plánu pre Severné more. Cieľom sprievodnej zmeny plánu pre Baltské more je zosúladiť ho aj s týmto prístupom.

V tejto správe sa skúma návrh viacročného plánu pre západné vody a navrhujú sa v nej isté úpravy.

Stanovisko spravodajcu 

Spravodajca víta prácu Komisie a spoluzákonodarcov, pokiaľ ide o vypracovanie viacročných plánov regionálneho riadenia rybárstva a ochranu rybolovných zdrojov. Spravodajca sa domnieva, že plán pre Baltské more a plán pre Severné more poskytujú dobrý základ pre viacročný riadiaci plán pre západné vody. Napriek tomu navrhuje určité úpravy, pokiaľ ide o prístup plánu pre Severné more, s cieľom prispôsobiť ho istej inštitucionálnej realite a lepšie doň začleniť určité osobitosti, ktoré platia pre príslušnú morskú oblasť.

Spravodajca na tento účel predkladá tieto návrhy:

Zaručiť ochranu populácií s primeraným ohľadom na sociálno-ekonomickú situáciu

Spravodajca požaduje lepšie rámcové usmernenie o spôsobe, ako dosiahnuť ciele ochrany zdrojov a zároveň nevyhnutného zohľadnenia sociálno-ekonomickej situácie. V prípade populácie, ktorej stav neumožňuje využívanie podľa MSY, najmä ak je dôvodom na prijatie záruk, ako sa navrhujú v tomto pláne, spravodajca navrhuje stanoviť trojročnú lehotu na dosiahnutie MSY, čím by sa umožnilo obmedzenie sociálno-ekonomických vplyvov prostredníctvom rozloženia úsilia odvetvia na viacero rybárskych sezón.

Z rovnakého hľadiska spravodajca navrhuje, aby sa Rade poskytla možnosť stanoviť rybolovné možnosti pre určité povolania v prípade, že určitý druh podlieha dočasnému zákazu rybolovu (sezónnemu alebo celoročnému).Toto opatrenie Rada už prijala v prípade morony striebristej, keď stanovovala celkový povolený výlov (TAC) a kvóty na rok 2018(4). Spravodajca sa domnieva, že ide o správny prístup, ktorý je dostatočne pružný na to, aby zohľadňoval príslušné povolania, a preto by sa mal začleniť do viacročných plánov.

Primerane a spravodlivo zohľadniť rekreačné rybárstvo

Spravodajca sa domnieva, že za riadenie rekreačného rybárstva v zásade zodpovedajú vnútroštátne orgány. Napriek tomu však spravodajca trvá na tom, že je potrebné uznať, že tejto činnosti sa venuje veľmi veľa európskych občanov a že toto odvetvie má svoj sociálno-ekonomický význam. V prípadoch, keď by rekreačné rybárstvo mohlo mať významný vplyv na ochranu určitého zdroja, môže byť riadené na úrovni EÚ. Je však nevyhnutné, aby sa k nemu pristupovalo rovnako spravodlivo ako ku komerčnému rybárstvu. Spravodajca sa preto domnieva, že tento plán musí upravovať aj podmienky riadenia rekreačného rybárstva, aby sa tomuto odvetviu poskytla istá predvídateľnosť.

Spravodajca podporuje zásadu stanovenú v pláne pre Severné more, podľa ktorej môže Rada prijať opatrenia týkajúce sa rekreačného rybárstva, ak má významný vplyv na úmrtnosť určitého druhu. Takéto opatrenia sú však odôvodnené a spravodlivé, len ak sa týkajú populácie riadenej na základe MSY a ak sa obmedzujú na opatrenia, ktoré patria do právomoci Rady. Stanovenie možností rekreačného rybárstva sa teda musí vykonať na individuálnom a nediskriminačnom základe. Spravodajca preto takisto navrhuje, aby sa tieto individuálne obmedzenia výlovu stanovili minimálne na obdobie jedného mesiaca. S cieľom znížiť riziká tzv. falošného rekreačného rybárstva a nezákonného predaja rýb ulovených niektorými rybármi pod maskou rekreačného rybárstva spravodajca navrhuje povinnosť okamžitého označenia úlovkov určitých druhov (morony striebristej, tresky škvrnitej, tresky žltkavej a soley európskej). Spravodajca takisto požaduje, aby sa v pláne jasne uvádzalo, že povinnosť vylodiť úlovky sa na rekreačné rybárstvo nevzťahuje.

Posilniť úlohu Európskeho parlamentu pri monitorovaní prepojenia medzi vedeckými odporúčaniami a rozhodnutiami Rady a umožniť mu vykonávanie jeho úlohy spoluzákonodarcu

Viacročný plán pre Baltské more sa venoval viacročnému prístupu k riadeniu rybárstva na základe referenčných bodov pre rybolovnú úmrtnosť (F) a biomasu (B) populácií. Tieto referenčné body stanovené spoluzákonodarcami na základe pravidelne aktualizovaných vedeckých odporúčaní sú stanovené v nariadení a spoluzákonodarcovia by ich mali bezodkladne, pravidelne a zodpovedajúco aktualizovať.

V súlade s týmto prístupom sa v pláne pre Severné more zavádza rámec pre rozhodnutia o riadení rybolovných možností Radou, ktorý je priamo podmienený hodnotami referenčných bodov uvedených v dostupných vedeckých odporúčaniach (a teda predovšetkým najnovšími údajmi). Toto nariadenie pre Severné more teda nezahŕňa nijakú kvantitatívnu hodnotu rybolovnej úmrtnosti ani úroveň biomasy populácií. Tieto referenčné body určuje Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES) a slúžia na to, aby mohla Rada stanoviť rybolovné možnosti, spravidla na ročnom základe.

Komisia navrhla riadiť rybárstvo v západných vodách podľa rovnakej zásady ako v Severnom mori (a rovnakým spôsobom zrevidovať plán pre Baltské more). Spravodajca je naklonený tomu, aby sa riadenie rybárstva zakladalo na najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach. Chcel by však zlepšiť možnosti Európskeho parlamentu dohliadať na tento proces a zachovať jeho úlohu spoluzákonodarcu v oblasti viacročného riadenia rybárstva. Preto navrhuje:

•  pravidelnú kontrolu ex post: Komisia musí Európskemu parlamentu každý rok predložiť správu o súlade medzi dostupnými vedeckými odporúčaniami a rozhodnutiami, ktoré na základe nich prijala Rada,

•  informácie ex ante v prípade významných odchýlok: Komisia bude musieť pred prijatím rozhodnutia Rady informovať Parlament o situáciách, ktoré by mohli viesť k významným zmenám rybolovných možností (odchýlka viac ako 20 % od nového TAC zodpovedajúceho novej hodnote FMSY).

•  Okrem toho sa bude uplatňovať doložka o sedemročnej platnosti ustanovení týkajúcich sa riadenia založeného priamo na aktualizovaných vedeckých odporúčaniach, s cieľom dať zákonodarcom možnosť zhodnotiť a v prípade potreby zmeniť tento mechanizmus, keď budú skúmať uplatniteľné rámcové ustanovenia po tomto dátume.

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 zo 6. júla 2016, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie.

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike.

(3)

2016/0238 (COD); Nariadenie... ; OJ...

(4)

Pozri článok 9 nariadenia Rady (EÚ) 2018/120 z 23. januára 2018, ktorým sa na rok 2018 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008

Referenčné čísla

COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)

Dátum predloženia v EP

23.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

16.4.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Alain Cadec

26.4.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.4.2018

11.7.2018

29.8.2018

 

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Tadeusz Zwiefka

Dátum predloženia

10.10.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Giuseppe Ferrandino

6

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Tadeusz Zwiefka

S&D

Ole Christensen, Ulrike Rodust

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

1

0

S&D

Ricardo Serrão Santos

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 19. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia