POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008

10.10.2018 - (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD) - ***I

Odbor za ribištvo
Poročevalec: Alain Cadec


Postopek : 2018/0074(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0310/2018

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0149),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0126/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. septembra 2018[1],

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0310/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008

o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Cilji SRP so med drugim zagotoviti, da sta ribištvo in akvakultura okoljsko dolgoročno trajnostna, da se uporablja previdnostni pristop k upravljanju ribištva in da se izvaja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva.

(4)  Cilji SRP so med drugim zagotoviti, da sta ribištvo in akvakultura okoljsko dolgoročno trajnostna in se upravljata v skladu s cilji ustvarjanja gospodarskih, socialnih in zaposlitvenih koristi, zmanjšati odvisnost trga Unije od uvoza hrane, spodbuditi neposredno in posredno ustvarjanje delovnih mest ter gospodarskega razvoja obalnih območij ter zagotoviti, da se uporablja previdnostni pristop k upravljanju ribištva in da se izvaja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  V skladu z načeli skupne ribiške politike in za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev in pošteno konkurenco med morskimi bazeni bi morali vsi večletni načrti vsebovati enoten okvir in ne bi smelo biti odstopanj za posamezne bazene, kar zadeva načela za določanje kvot;

Obrazložitev

Če v tem načrtu dopustimo odstopanja od pravne obveznosti o obnovitvi in ohranitvi staležev nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, pred letom 2020, in presežemo razpone FMSY, dogovorjene v predhodnih večletnih načrtih, bomo oslabili skupno ribiško politiko in povzročili škodo ribjim staležem, poleg tega to ne bi bilo pošteno do ribičev v Baltskem in Severnem morju, ki se morajo brez izjem držati dogovorjenega okvira

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Za doseganje ciljev SRP je treba sprejeti več ohranitvenih ukrepov v kateri koli potrebni kombinaciji, na primer večletne načrte, tehnične ukrepe, določitev in dodelitev ribolovnih možnosti.

(5)  Za doseganje ciljev SRP je treba v skladu z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem sprejeti več ohranitvenih ukrepov v kateri koli potrebni kombinaciji, na primer večletne načrte, tehnične ukrepe, določitev in dodelitev ribolovnih možnosti.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  V Uredbi (EU) št. 1380/2013 so izrecno določeni cilji za obnovitev in ohranitev populacije lovljenih vrst nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. Za dosego tega cilja je v Uredbi (EU) št. 1380/2013 predpisano, da se stopnja izkoriščanja največjega trajnostnega donosa doseže do leta 2015, kjer je to mogoče, za vse staleže pa postopoma, vendar najpozneje do leta 2020.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  V skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo večletni načrti temeljiti na znanstvenih, tehničnih in ekonomskih mnenjih. Ta načrt bi moral v skladu z navedenima določbama vsebovati cilje, merljive cilje z jasno določenimi roki, referenčne točke ohranjanja, zaščitne ukrepe in tehnične ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje nenamernega ulova.

(6)  V skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo večletni načrti temeljiti na znanstvenih, tehničnih in ekonomskih mnenjih. Ta načrt bi moral v skladu z navedenima določbama vsebovati cilje, merljive cilje z jasno določenimi roki, referenčne točke ohranjanja, zaščitne ukrepe in tehnične ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje nenamernega ulova, čim večje zmanjšanje vpliva na morsko okolje, zlasti motnje habitata in morskega dna, pa tudi za doseganje socialnih in gospodarskih ciljev.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Komisija bi morala pridobiti najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje za staleže, ki spadajo na področje uporabe večletnega načrta. Zato z Mednarodnim svetom za raziskovanje morja (ICES) sklepa memorandume o soglasju. Znanstveno mnenje, ki ga izda ICES, bi moralo temeljiti na tem večletnem načrtu, v njem pa bi morali biti zlasti navedeni razponi FMSY in referenčne točke za biomaso, tj. MSY Btrigger in Blim. Te vrednosti bi morale biti navedene v ustreznem mnenju o staležih in po potrebi v vseh drugih javno razpoložljivih znanstvenih mnenjih, med drugim na primer tudi v mnenju o mešanem ribolovu, ki ga izda ICES.

(8)  Komisija bi morala pridobiti najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje za staleže, ki spadajo na področje uporabe večletnega načrta. Zato z Mednarodnim svetom za raziskovanje morja (ICES) sklepa zlasti memorandume o soglasju. Znanstveno mnenje, ki ga izda ICES, bi moralo temeljiti na tem večletnem načrtu, v njem pa bi morali biti zlasti navedeni razponi FMSY in referenčne točke za biomaso, tj. MSY Btrigger in Blim. Te vrednosti bi morale biti navedene v ustreznem mnenju o staležih in po potrebi v vseh drugih javno razpoložljivih znanstvenih mnenjih, med drugim na primer tudi v mnenju o mešanem ribolovu in/ali ribolovu več vrst, ki ga izda ICES.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Uredbe Sveta (ES) št. 811/200418, (ES) št. 2166/200519, (ES) št. 388/200620, (ES) 509/200721, (ES) št. 1300/200822 in (ES) št. 1342/200823 določajo pravila za lovljenje severnih staležev osliča, osliča in škampa v Kantabrijskem morju in zahodno od Iberskega polotoka, morskega lista v Biskajskem zalivu, morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu, sleda zahodno od Škotske ter trske v Kattegatu, Severnem morju zahodno od Škotske in v Irskem morju. Ti in drugi pridneni staleži se ujamejo v mešanem ribolovu. Zato je primerno vzpostaviti enotni večletni načrt, v katerem se upošteva to tehnično vzajemno vplivanje.

(9)  Uredbe Sveta (ES) št. 811/200418, (ES) št. 2166/200519, (ES) št. 388/200620, (ES) 509/200721, (ES) št. 1300/200822 in (ES) št. 1342/200823 določajo pravila za lovljenje severnih staležev osliča, osliča in škampa v Kantabrijskem morju in zahodno od Iberskega polotoka, morskega lista v Biskajskem zalivu, morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu, sleda zahodno od Škotske ter trske v Kattegatu, Severnem morju zahodno od Škotske in v Irskem morju. Ti in drugi pridneni staleži se ujamejo v mešanem ribolovu in/ali ribolovu več vrst. Zato je primerno vzpostaviti enotni večletni načrt, v katerem se upošteva to tehnično vzajemno vplivanje.

_________________

_________________

18 Uredba Sveta (ES) št. 811/2004 z dne 21. aprila 2004 o določitvi ukrepov za obnovitev staleža severnega osliča (UL L 150, 30.4.2004, str. 1).

18 Uredba Sveta (ES) št. 811/2004 z dne 21. aprila 2004 o določitvi ukrepov za obnovitev staleža severnega osliča (UL L 150, 30.4.2004, str. 1).

19 Uredba Sveta (ES) št. 2166/2005 z dne 20. decembra 2005 o določitvi ukrepov za obnovitev staležev južnega osliča in škampa v Kantabrijskem morju in zahodno od Iberskega polotoka ter o spremembi Uredbe (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 345, 28.12.2005, str. 5).

19 Uredba Sveta (ES) št. 2166/2005 z dne 20. decembra 2005 o določitvi ukrepov za obnovitev staležev južnega osliča in škampa v Kantabrijskem morju in zahodno od Iberskega polotoka ter o spremembi Uredbe (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 345, 28.12.2005, str. 5).

20 Uredba Sveta (ES) št. 388/2006 z dne 23. februarja 2006 o določitvi večletnega načrta za trajnostno izkoriščanje staleža morskega lista v Biskajskem zalivu (UL L 65, 7.3.2006, str. 1).

20 Uredba Sveta (ES) št. 388/2006 z dne 23. februarja 2006 o določitvi večletnega načrta za trajnostno izkoriščanje staleža morskega lista v Biskajskem zalivu (UL L 65, 7.3.2006, str. 1).

21 Uredba Sveta (ES) št. 509/2007 z dne 7. maja 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za trajnostno izkoriščanje staleža morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu (UL L 122, 11.5.2007, str. 7).

21 Uredba Sveta (ES) št. 509/2007 z dne 7. maja 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za trajnostno izkoriščanje staleža morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu (UL L 122, 11.5.2007, str. 7).

22 Uredba Sveta (ES) št. 1300/2008 z dne 18. decembra 2008 o oblikovanju večletnega načrta za stalež sleda, ki se nahaja zahodno od Škotske, in ribištvo, ki izkorišča navedeni stalež (UL L 344, 20.12.2008, str. 6).

22 Uredba Sveta (ES) št. 1300/2008 z dne 18. decembra 2008 o oblikovanju večletnega načrta za stalež sleda, ki se nahaja zahodno od Škotske, in ribištvo, ki izkorišča navedeni stalež (UL L 344, 20.12.2008, str. 6).

23 Uredba Sveta (ES) št. 1342/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 423/2004 (UL L 348, 24.12.2008, str. 20).

23 Uredba Sveta (ES) št. 1342/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 423/2004 (UL L 348, 24.12.2008, str. 20).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Nekateri pridneni staleži se izkoriščajo v zahodnih vodah in sosednjih vodah. Zato bi bilo treba področje uporabe določb načrta v zvezi s cilji in zaščitnimi ukrepi za staleže, ki se izkoriščajo zlasti v zahodnih vodah, razširiti na območja zunaj zahodnih voda. Poleg tega je treba v zvezi s staleži, prisotnimi tudi v zahodnih vodah, ki se izkoriščajo zlasti zunaj teh voda, v večletnih načrtih opredeliti cilje in zaščitne ukrepe za območja zunaj zahodnih voda, na katerih se zadevni staleži zlasti izkoriščajo, ter pri tem razširiti področje uporabe teh večletnih načrtov tudi na zahodne vode.

(11)  Nekateri pridneni staleži se izkoriščajo v zahodnih vodah in sosednjih vodah. Zato bi bilo treba področje uporabe določb načrta v zvezi s cilji in zaščitnimi ukrepi za pridnene staleže, ki se izkoriščajo zlasti v zahodnih vodah, razširiti na območja teh staležev zunaj zahodnih voda, če so zunaj suverenosti ali jurisdikcije tretjih držav. Poleg tega je treba v zvezi s staleži, prisotnimi tudi v zahodnih vodah, ki se izkoriščajo zlasti zunaj teh voda, v večletnih načrtih opredeliti cilje in zaščitne ukrepe za območja zunaj zahodnih voda, na katerih se ti pridneni staleži zlasti izkoriščajo, ter pri tem razširiti področje uporabe teh večletnih načrtov tudi na zahodne vode.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Načrti upravljanja se ne bi smeli omejiti na preučevanje mehanizmov za določitev ribolovnih možnosti na kratki rok, saj bi to ustvarilo negotovost in nepreglednost za sektor.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Geografsko področje uporabe večletnega načrta bi moralo temeljiti na geografski porazdelitvi staležev, navedeni v najnovejšem znanstvenem mnenju o staležih, ki ga zagotovi ICES. Zaradi izboljšanih znanstvenih informacij ali migracije staležev bodo morda potrebne prihodnje spremembe geografske porazdelitve staležev, določene v večletnem načrtu. Zato bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov o prilagoditvi geografske porazdelitve staležev, določene v večletnem načrtu, če je v znanstvenem mnenju, ki ga zagotovi ICES, navedeno, da se je geografska porazdelitev zadevnih staležev spremenila.

(12)  Geografsko področje uporabe večletnega načrta bi moralo temeljiti na geografski porazdelitvi pridnenih staležev, navedeni v najnovejšem znanstvenem mnenju o staležih, ki ga zagotovi ICES. Zaradi izboljšanih znanstvenih informacij ali migracije staležev bodo morda potrebne prihodnje spremembe geografske porazdelitve pridnenih staležev, določene v večletnem načrtu. Zato bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov o prilagoditvi geografske porazdelitve staležev, določene v večletnem načrtu, če je v znanstvenem mnenju, ki ga zagotovi ICES ali podoben znanstveni organ, priznan na ravni Unije ali mednarodni ravni, navedeno, da se je geografska porazdelitev zadevnih staležev spremenila.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Cilj tega načrta bi moral biti prispevati k doseganju ciljev SRP, zlasti k doseganju in ohranjanju največjih trajnostnih donosov za ciljne staleže, izvajanju obveznosti iztovarjanja za pridnene staleže, za katere veljajo omejitve ulova, in k spodbujanju primernega življenjskega standarda za tiste, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo priobalni ribolov in socialno-ekonomski vidiki. Z načrtom bi se moral izvajati tudi ekosistemski pristop k upravljanju ribištva, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Biti bi moral skladen z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem, da se do leta 2020 doseže dobro okoljsko stanje (v skladu z Direktivo 2008/56/ES), ter s cilji Direktive 2009/147/ES in Direktive Sveta 92/43/EGS. Ta načrt bi moral vsebovati tudi podrobnosti o izvajanju obveznosti iztovarjanja v vodah Unije v zahodnih vodah za vse staleže vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(14)  Cilj tega načrta bi moral biti prispevati k doseganju ciljev SRP, zlasti k doseganju in ohranjanju staležev, ki sodijo v področje uporabe te uredbe, nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, izvajanju obveznosti iztovarjanja za pridnene staleže, za katere veljajo omejitve ulova, in k spodbujanju primernega življenjskega standarda za tiste, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo priobalni ribolov in socialno-ekonomski vidiki. Z načrtom bi se moral izvajati tudi ekosistemski pristop k upravljanju ribištva, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Biti bi moral skladen z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem, da se do leta 2020 doseže dobro okoljsko stanje (v skladu z Direktivo 2008/56/ES), ter s cilji Direktive 2009/147/ES in Direktive Sveta 92/43/EGS. Ta načrt bi moral vsebovati tudi podrobnosti o izvajanju obveznosti iztovarjanja v vodah Unije v zahodnih vodah za vse vrste, ulovljene pri pridnenem ribolovu, za katere velja obveznost iztovarjanja v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Določiti je treba ciljno stopnjo ribolovne umrljivosti (F), ki ustreza cilju doseganja in ohranjanja največjega trajnostnega donosa, kot razpone vrednosti, ki so skladni z doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY). Ti razponi, ki temeljijo na najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju, so potrebni, da se zagotovi prožnost pri upoštevanju sprememb znanstvenega mnenja, spodbudi izvajanje obveznosti iztovarjanja ter upoštevajo značilnosti mešanega ribolova. Razpone FMSY bi moral izračunati Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES), zlasti v svojem rednem mnenju glede ulova. Na podlagi tega načrta so izračunani tako, da omogočajo dolgoročno zmanjšanje donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom24. Določena je zgornja meja razpona, tako da možnost zmanjšanja staleža pod Blim ni večja od 5 %. Zadevna zgornja meja je tudi v skladu s tako imenovanim svetovalnim pravilom ICES, ki določa, da je treba, kadar je drstitvena biomasa ali številčnost v slabem stanju, F zmanjšati na vrednost, ki ne presega zgornje meje, ki je enaka vrednosti FMSY, pomnoženi z drstitveno biomaso ali številčnostjo v letu, na katero se nanaša celotni dovoljeni ulov, deljeno z MSY Btrigger. ICES te predpostavke in svetovalna pravila uporablja pri pripravi znanstvenega mnenja o ribolovni umrljivosti in možnostih ulova.

(16)   Določiti je treba ciljno stopnjo ribolovne umrljivosti (F), ki ustreza cilju doseganja in ohranjanja največjega trajnostnega donosa, kot razpone vrednosti, ki so skladni z doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY). Ti razponi, ki temeljijo na najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju, so potrebni, da se zagotovi prožnost pri upoštevanju sprememb znanstvenega mnenja, spodbudi izvajanje obveznosti iztovarjanja ter upoštevajo značilnosti mešanega ribolova. Razpone FMSY bi moral med drugim izračunati Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES), zlasti v svojem rednem mnenju glede ulova. Na podlagi tega načrta so izračunani tako, da omogočajo dolgoročno zmanjšanje donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom24. Določena je zgornja meja razpona, tako da možnost zmanjšanja staleža pod Blim ni večja od 5 %. Zadevna zgornja meja je tudi v skladu s tako imenovanim svetovalnim pravilom ICES, ki določa, da je treba, kadar je drstitvena biomasa ali številčnost v slabem stanju, F zmanjšati na vrednost, ki ne presega zgornje meje, ki je enaka vrednosti FMSY, pomnoženi z drstitveno biomaso ali številčnostjo v letu, na katero se nanaša celotni dovoljeni ulov, deljeno z MSY Btrigger. ICES te predpostavke in svetovalna pravila uporablja pri pripravi znanstvenega mnenja o ribolovni umrljivosti in možnostih ulova.

___________

___________

24 Zahteva EU za ICES, naj za izbrane staleže na podobmočjih ICES od 5 do 10 predloži razpone FMSY.

24 Zahteva EU za ICES, naj za izbrane staleže na podobmočjih ICES od 5 do 10 predloži razpone FMSY.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Za dosego ciljev iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 je primerno določiti ciljno stopnjo ribolovne umrljivosti (F), ki ne presega stopnje izkoriščanja največjega trajnostnega donosa. To stopnjo je treba doseči čim prej, postopoma in z rastočim tempom, najpozneje pa do leta 2020 za vse staleže, za katere se uporablja ta uredba.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Omogočiti bi bilo treba določitev celotnega dovoljenega ulova za škampa v zahodnih vodah kot vsoto omejitev ulova, določenih za vsako funkcionalno enoto, in statističnih območij zunaj funkcionalnih enot na zadevnem območju celotnega dovoljenega ulova. Vendar to ne izključuje sprejetja ukrepov za zaščito posebnih funkcionalnih enot.

(20)  Omogočiti bi bilo treba določitev celotnega dovoljenega ulova za stalež škampa v zahodnih vodah kot vsoto omejitev ulova, določenih za vsako funkcionalno enoto, in statističnih območij zunaj funkcionalnih enot na območju, ki je bilo določeno za ta stalež. Vendar to ne izključuje sprejetja ukrepov za zaščito posebnih funkcionalnih enot.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Uvesti bi bilo treba prepoved ribolova brancina in polaka, da bi zaščitili plemenske ribe v času drstenja. Države članice bi morale za zaščito staležev brancina in polaka, ki jih je vse manj, uvesti ustrezne ukrepe za njihovo obnovitev na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, ki se bodo uporabljali za komercialni in rekreacijski ribolov.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Kadar Svet upošteva pomemben učinek rekreacijskega ribolova v okviru ribolovnih možnosti za določen stalež, bi moral imeti možnost, da določi celotni dovoljeni ulov za gospodarski ulov, pri katerem se upošteva obseg rekreacijskega ulova, in/ali sprejme druge ukrepe, ki omejujejo rekreacijski ribolov, kot so omejitve ulova in nelovne dobe.

(22)  Če umrljivost zaradi rekreacijskega ribolova precej vpliva na stalež, ki se upravlja na osnovi največjega trajnostnega donosa, bi moral imeti Svet možnost določiti posamezne in nediskriminacijske ribolovne možnosti za rekreacijske ribiče. Te posamezne možnosti za rekreacijski ribolov bi morale veljati najmanj en mesec v skladu z dejansko prakso in ulovom pri rekreacijskem ribolovu. Prav tako bi bilo treba rekreacijski ulov nekaterih vrst visoke tržne vrednosti označiti s kirurško odstranitvijo dela repne plavuti, da tega ulova ne bi bilo mogoče enostavno nezakonito uporabiti v distribucijskih kanalih trgovine z ribami.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Za izpolnjevanje obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi moral načrt zagotoviti dodatne ukrepe upravljanja, ki se dodatno opredelijo v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(23)  Za izpolnjevanje obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in čim večje zmanjšanje negativnega vpliva na ekosistem bi moral načrt ob upoštevanju najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja zagotoviti dodatne ukrepe upravljanja, zlasti ukrepe za postopno preprečevanje in odpravo zavržkov ter čim večje zmanjšanje negativnega vpliva ribolova na ekosistem, ki se po potrebi dodatno opredelijo v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Prav tako bi bilo treba določiti, da se obveznost iztovarjanja ne uporablja za rekreacijski ribolov. V primeru, da ni skupnega priporočila, lahko Komisija sprejme delegirane akte.

Obrazložitev

Člen 2(5) uredbe o skupni ribiški politiki določa, da je treba postopno odpravljati zavržke in pri tem preprečevati in čim bolj zmanjševati neželen ulov.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Za zaščito občutljivih vrst in habitatov, zlasti kritično ogroženih in prizadetih zaradi pritiska ribolova, bi bilo treba v načrtu določiti ukrepe upravljanja za zadevno ribištvo, vključno s spremembami ribolovnega orodja, dejavnosti polovil in samih plovil. Načrt bi moral omogočati dodatne ukrepe upravljanja, ki se podrobneje opredelijo v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Komisija bi morala imeti možnost, da sprejme izvedbene akte v zvezi z določitvijo analize morskih bazenov ter oblike in časovnega razporeda za predložitev in odobritev ukrepov upravljanja.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a)  Komisija bi morala Evropskemu parlamentu vsako leto poročati o najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenjih, ki jih Svet uporablja za določanje ribolovnih možnosti ali uporabo zaščitnih ukrepov, in ga vnaprej obvestiti o primerih, v katerih bi lahko na podlagi znanstvenega mnenja prišlo do bistvenih sprememb pri določitvi ribolovnih možnosti.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  V skladu s členom 10(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi bilo treba sprejeti določbe o rednem ocenjevanju ustreznosti in učinkovitosti uporabe te uredbe, ki bi ga na podlagi znanstvenega mnenja izvajala Komisija. Načrt bi bilo treba oceniti do ... [pet let od dneva začetka veljavnosti te uredbe] in nato vsakih pet let. V tem obdobju se obveznost iztovarjanja lahko izvaja v celoti ter se sprejmejo in izvajajo regionalizirani ukrepi, lahko pa se tudi pokažejo vplivi na staleže in ribolov. Poleg tega je to minimalno obdobje, ki ga zahtevajo znanstveni organi.

(25)  V skladu s členom 10(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi bilo treba sprejeti določbe o rednem ocenjevanju ustreznosti in učinkovitosti uporabe te uredbe, ki bi ga na podlagi znanstvenega mnenja izvajala Komisija. Načrt bi bilo treba oceniti do ... [pet let od dneva začetka veljavnosti te uredbe], njegove določbe o okvirnem mehanizmu za sklepe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti neposredno na podlagi najboljšega znanstvenega mnenja pa bi morale prenehati veljati 31. decembra XXX [sedmo leto po začetku veljavnosti te uredbe]. V tem obdobju se obveznost iztovarjanja lahko izvaja v celoti ter se sprejmejo in izvajajo regionalizirani ukrepi. Poleg tega je to minimalno obdobje, ki ga znanstveni organi potrebujejo za oceno učinkov na staleže in ribolov, in ki Parlamentu in Svetu daje dovolj časa, da sprejmeta odločitev o morebitnih novih predlogih za večletno upravljanje teh staležev.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Da se zagotovita pravočasna in sorazmerna prilagoditev tehničnemu in znanstvenemu napredku in prožnost ter omogoči oblikovanje nekaterih ukrepov, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z dopolnitvijo te uredbe, kar zadeva popravne ukrepe in izvajanje obveznosti iztovarjanja. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje25. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(26)  Da se zagotovita pravočasna in sorazmerna prilagoditev tehničnemu in znanstvenemu napredku in prožnost ter omogoči oblikovanje nekaterih ukrepov, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z dopolnitvijo te uredbe, kar zadeva popravne ukrepe in izvajanje obveznosti iztovarjanja. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja z ustreznimi svetovalnimi sveti, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje25. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

_________________

_________________

25 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

25 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Uporaba dinamičnega sklicevanja na razpone FMSY in referenčne točke ohranjanja zagotavlja, da ti parametri, ki so bistveni za določanje ribolovnih možnosti, ne zastarajo in da lahko Svet vedno uporabi najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje. Poleg tega bi bilo treba navedeni pristop, ki zagotavlja dinamično sklicevanje na najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje, uporabiti pri upravljanju staležev v Baltskem morju. V tem okviru se „najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje“ nanaša na javno razpoložljivo znanstveno mnenje, podprto z najnovejšimi znanstvenimi podatki in metodami, ki ga je izdal ali pregledal neodvisen znanstveni organ, priznan na ravni Evropske unije ali mednarodni ravni. Uredbo (EU) 2016/113927 bi bilo zato treba spremeniti.

(28)  Uporaba dinamičnega sklicevanja na razpone FMSY in referenčne točke ohranjanja zagotavlja, da ti parametri, ki so bistveni za določanje ribolovnih možnosti, ne zastarajo in da lahko Svet vedno uporabi najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje. Poleg tega bi bilo treba navedeni pristop, ki zagotavlja dinamično sklicevanje na najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje, sedem let uporabljati pri upravljanju staležev v Baltskem morju. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu vsako leto poročati tudi o najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenjih, ki so bila uporabljena, in Parlament vnaprej obvestiti o primerih, v katerih bi lahko prišlo do bistvenih sprememb pri določitvi ribolovnih možnosti. V tem okviru se „najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje“ nanaša na javno razpoložljivo znanstveno mnenje, ki so ga pregledali Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) ali ustrezni drugi znanstveni organi, kot je Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES). Podprto je z najnovejšimi znanstvenimi podatki in metodami, ki so na voljo, in izpolnjuje zahteve iz člena 25 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

_________________

 

27  Uredba (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 (UL L 191, 15.7.2016, str. 1).

 

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba vzpostavlja večletni načrt (v nadaljnjem besedilu: načrt) za naslednje pridnene staleže, vključno z globokomorskimi staleži, in ribištvo, ki izkorišča te staleže, v zahodnih vodah in v sosednjih vodah, kjer ti staleži segajo prek zahodnih voda:

1.  Ta uredba vzpostavlja večletni načrt (v nadaljnjem besedilu: načrt) za spodaj naštete pridnene staleže, vključno z globokomorskimi staleži v zahodnih vodah in v sosednjih vodah, kjer ti staleži segajo prek zahodnih voda, kolikor so te zunaj suverenosti ali jurisdikcije tretjih držav, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže:

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  brancin (Dicentrarchus labrax) v razdelkih 4b, 4c, 7a in 7d–h;

(4)  brancin (Dicentrarchus labrax) v razdelkih 4b, 4c, 7a–b, 7d–h in 7j, podobmočju 8 in razdelku 9a;

Obrazložitev

Brancin je ciljna vrsta velike vrednosti. Njegovo upravljanje na podlagi največjega trajnostnega donosa je bistvenega pomena za boljši izkoristek vira. Območje razširjenosti vrste je veliko in ni znanstvenih dokazov glede obstoja bioloških staležev, ki bi jih ločeval 48. vzporednik (pri določanju območij ICES so razlike v razpoložljivih podatkih). Poleg povsem neupravičene omejitve ribolova, ki jo je sklenil Svet, bi se lahko s premikom ribolovnih dejavnosti proti jugu še bolj povečal pritisk na stalež na tem območju.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 23 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  v južnem Biskajskem zalivu (funkcionalna enota 25);

–  v južnem Biskajskem zalivu (funkcionalni enoti 23 in 24);

Obrazložitev

V predlogu Komisije je prišlo pri določitvi funkcionalne enote do napake.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 24 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  v zahodni Galiciji (funkcionalni enoti 26 in 27);

–  v zahodni Galiciji (funkcionalna enota 26);

Obrazložitev

V predlogu Komisije je prišlo pri določitvi funkcionalne enote do napake.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 24 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– v Iberskih vodah (funkcionalni enoti 28 in 29);

črtano

Obrazložitev

V predlogu Komisije je prišlo pri določitvi funkcionalne enote do napake.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 24 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  na severu Portugalske (funkcionalna enota 27);

Obrazložitev

V predlogu Komisije je prišlo pri določitvi funkcionalne enote do napake.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 24 – alinea 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– v portugalskih vodah (južna Portugalska in Algarve) (funkcionalni enoti 28 in 29);

Obrazložitev

V predlogu Komisije je prišlo pri določitvi funkcionalne enote do napake.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je v znanstvenem mnenju navedeno, da se je spremenila geografska porazdelitev staležev iz prvega pododstavka tega odstavka, lahko Komisija v skladu s členom 15 sprejme delegirane akte o spremembi te uredbe s prilagoditvijo zgoraj navedenih območij, da se upošteva ta sprememba. Takšne prilagoditve ne razširijo področja staležev preko voda Unije v podobmočjih 4 do 10 in območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0.

Kadar je v najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju, zlasti v mnenju Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES), navedeno, da se je spremenila geografska porazdelitev staležev iz prvega pododstavka tega odstavka, lahko Komisija v skladu s členom 15 sprejme delegirane akte o spremembi te uredbe s prilagoditvijo zgoraj navedenih območij, da se upošteva ta sprememba. Takšne prilagoditve ne razširijo področja staležev preko voda Unije v podobmočjih 4 do 10 in območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar Komisija na podlagi znanstvenega mnenja meni, da je treba spremeniti seznam staležev iz prvega pododstavka odstavka 1, lahko predloži predlog za spremembo tega seznama.

2.  Kadar Komisija na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja meni, da je treba spremeniti seznam staležev iz prvega pododstavka odstavka 1, lahko poda predlog za spremembo tega seznama.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V zvezi s sosednjimi vodami iz odstavka 1 tega člena se uporabljajo le člena 4 in 6 ter ukrepi v zvezi z ribolovnimi možnostmi iz člena 7 te uredbe.

3.  V zvezi s sosednjimi vodami iz odstavka 1 tega člena se uporabljajo le člena 4 in 6, ukrepi v zvezi z ribolovnimi možnostmi iz člena 7 te uredbe ter člen 9(3a), člen 9(3b) in člen 9a te uredbe.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Ta uredba se uporablja tudi za prilov, ulovljen v zahodnih vodah pri ribolovu staležev iz odstavka 1. Kadar pa se razponi FMSY in zaščitni ukrepi v zvezi z biomaso za navedene staleže določijo na podlagi drugih pravnih aktov Unije, ki vzpostavljajo večletne načrte, se uporabljajo navedeni razponi in zaščitni ukrepi.

4.  Ta uredba se uporablja tudi za prilov, ulovljen v zahodnih vodah pri ribolovu pridnenih staležev iz odstavka 1, in zagotavlja, da se pri izkoriščanju vseh živih morskih bioloških virov populacije lovljenih vrst v skladu s členom 2(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Ta uredba določa tudi podrobnosti za izvajanje ukrepov za čim večje zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje, zlasti naključnega ulova zaščitenih vrst, v vodah Unije zahodnega Sredozemskega morja za ves ribolov v teh vodah. Komisija lahko sprejme izvedbene akte v zvezi z določitvijo analize morskih bazenov ter obliko in časovnim razporedom za predložitev in odobritev ukrepov upravljanja.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ta uredba vsebuje tudi podrobnosti o izvajanju obveznosti iztovarjanja v vodah Unije v zahodnih vodah za vse staleže vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

5.  Ta uredba vsebuje tudi podrobnosti o izvajanju obveznosti iztovarjanja v vodah Unije v zahodnih vodah za vse staleže pridnenih vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in ki so bile ulovljene pri pridnenem ribolovu.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Ta uredba določa tehnične ukrepe v skladu s členom 8, ki se uporabljajo v zahodnih vodah za kateri koli stalež.

6.  Ta uredba določa tehnične ukrepe za komercialni in rekreacijski ribolov v skladu s členom 8, ki se uporabljajo v zahodnih vodah za kateri koli stalež.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „razpon FMSY“ pomeni razpon vrednosti na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES), pri katerih vse ravni ribolovne umrljivosti znotraj navedenega razpona dolgoročno ustrezajo največjemu trajnostnemu donosu glede na ribolovni vzorec in v obstoječih povprečnih okoljskih razmerah, brez pomembnega vpliva na razmnoževanje zadevnega staleža. Izračunan je tako, da omogoča dolgoročno zmanjšanje donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom. Je omejen, tako da možnost, da stalež pade pod mejno referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža (Blim), ni višja od 5 %;

(2)  „razpon FMSY“ pomeni razpon vrednosti na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) ali podobnega neodvisnega znanstvenega organa, priznanega v Uniji ali na mednarodni ravni, pri katerih vse ravni ribolovne umrljivosti znotraj navedenega razpona dolgoročno ustrezajo največjemu trajnostnemu donosu glede na ribolovni vzorec in v obstoječih povprečnih okoljskih razmerah, brez pomembnega vpliva na razmnoževanje zadevnega staleža. Izračunan je tako, da omogoča dolgoročno zmanjšanje donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom. Je omejen, tako da možnost, da stalež pade pod mejno referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža (Blim), ni višja od 5 %;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  „vrednost FMSY point pomeni vrednost ocenjene ribolovne umrljivosti, ki z določenim ribolovnim vzorcem in v trenutnih okoljskih pogojih daje dolgoročno največji donos;

(5)  „vrednost FMSY pomeni vrednost ocenjene ribolovne umrljivosti, ki z določenim ribolovnim vzorcem in v trenutnih okoljskih pogojih daje dolgoročno največji donos;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  „Blim“ pomeni referenčno točko za velikost staleža na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja ICES, pod katero se lahko zmanjša sposobnost razmnoževanja;

(8)  „Blim“ pomeni referenčno točko za velikost staleža na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja ICES ali podobnega neodvisnega znanstvenega organa, priznanega na ravni Unije ali mednarodni ravni, pod katero se lahko zmanjša sposobnost razmnoževanja;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  „MSY Btrigger“ pomeni referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža, ali v primeru škampa za številčnost, na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja ICES, pod katero je treba sprejeti poseben in ustrezen ukrep upravljanja za zagotovitev, da stopnje izkoriščanja, skupaj z naravnim nihanjem omogočijo obnovitev staležev nad ravnmi, ki dolgoročno omogočajo največji trajnostni donos.

(9)  „MSY Btrigger“ pomeni referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža, ali v primeru škampa za številčnost, na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja ICES ali podobnega neodvisnega znanstvenega organa, priznanega na ravni Unije ali mednarodni ravni, pod katero je treba sprejeti poseben in ustrezen ukrep upravljanja za zagotovitev, da stopnje izkoriščanja, skupaj z naravnim nihanjem omogočijo obnovitev staležev nad ravnmi, ki dolgoročno omogočajo največji trajnostni donos.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  „najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje“ se nanaša na javno razpoložljivo znanstveno mnenje, podprto z najnovejšimi znanstvenimi podatki in metodami, ki ga je izdal ali pregledal neodvisen znanstveni organ, priznan na ravni Unije ali mednarodni ravni, kot sta Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) ali Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES), in izpolnjuje zahteve iz člena 25 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Načrt prispeva k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike, navedenih v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti z uporabo previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, pri čemer je njegov namen zagotoviti, da se pri izkoriščanju živih morskih bioloških virov populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos.

1.  Načrt prispeva k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike, navedenih v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti z uporabo previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, pri čemer je njegov namen zagotoviti, da se pri izkoriščanju živih morskih bioloških virov populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. Načrt se poleg prizadevanja za okoljsko trajnost upravlja na način, ki je v skladu s cilji ustvarjanja gospodarskih, socialnih in zaposlitvenih koristi, obenem pa prispeva k razpoložljivosti živilskih proizvodov.

 

Stopnja izkoriščanja največjega trajnostnega donosa se postopoma za vse staleže doseže najpozneje do leta 2020 in se po tem ohrani.

Obrazložitev

Poleg okoljske razsežnosti je pomembno, da se upošteva socialna in gospodarska razsežnost ribolova in akvakulture, določena v Uredbi (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Načrt s kar največjim preprečevanjem in zmanjševanjem nenamernega ulova prispeva k odpravi zavržkov in izvajanju obveznosti iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 za vrste, za katere veljajo omejitve ulova in za katere se uporablja ta uredba.

2.  Načrt s kar največjim preprečevanjem in zmanjševanjem nenamernega ulova, tudi z uporabo inovativnega selektivnega ribolovnega orodja in tehnike, kolikor je mogoče prispeva k odpravi zavržkov in izvajanju obveznosti iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 za vrste, za katere veljajo omejitve ulova in za katere se uporablja ta uredba.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Načrt uporablja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva za zagotovitev, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Načrt je skladen z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem, da se do leta 2020 doseže dobro okoljsko stanje, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES, ter s cilji iz členov 4 in 5 Direktive 2009/147/ES ter iz členov 6 in 12 Direktive Sveta 92/43/EGS.

3.  Načrt uporablja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva za zagotovitev, da se čim bolj zmanjšajo in po možnosti odpravijo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem in zlasti na ranljive habitate in zaščitene vrste, vključno z morskimi sesalci, morskimi plazilci, morskimi pticami, podvodnimi gorami, globokomorskimi grebeni in koralnimi vrtovi ali agregacijami spužev, da se zagotovi, da bodo ribiči še naprej trajnostno in selektivno lovili. Načrt je skladen z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem, da se do leta 2020 doseže dobro okoljsko stanje, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES, ter s cilji iz Direktive 2009/147/ES in Direktive Sveta 92/43/EGS.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  prispevati k izpolnjevanju drugih ustreznih deskriptorjev iz Priloge I k Direktivi 2008/56/ES sorazmerno z vlogo, ki jo ima ribištvo pri njihovem izpolnjevanju.

(b)  zagotoviti, da je negativni vpliv ribolova na morsko okolje čim manjši, zlasti kar zadeva ranljive habitate in zaščitene vrste, vključno z morskimi sesalci in morskimi pticami.

Obrazložitev

Povsod v zahodnih vodah se nenamerno ulovijo morske ptice, morski sesalci in plazilci.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ukrepi v okviru načrta se sprejmejo v skladu z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem. Kadar ni dovolj podatkov, je treba doseči primerljivo stopnjo ohranjanja ustreznih staležev.

5.  Ukrepi v okviru načrta se sprejmejo v skladu z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem. Najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje strokovno pregledajo zanesljivi in ustrezni znanstveni organi, kot so Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) ali Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF). Javnosti se omogoči dostop do mnenja, najpozneje ko Komisija predlaga te ukrepe. Kadar ni dovolj podatkov, je treba doseči primerljivo stopnjo ohranjanja ustreznih staležev.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Navedeni razponi FMSY na podlagi tega načrta se zahtevajo od ICES.

2.  Navedeni razponi FMSY na podlagi tega načrta se zahtevajo od ICES ali od podobnega neodvisnega znanstvenega organa, ki je priznan na ravni Unije ali na mednarodni ravni.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  če je na podlagi znanstvenega mnenja ali dokazov to potrebno za uresničevanje namena iz člena 3 v primeru mešanega ribolova;

(a)  če je na podlagi znanstvenega mnenja ali dokazov to potrebno za uresničevanje namena iz člena 3 v primeru mešanega in/ali večvrstnega ribolova, zlasti da se omejijo zunanje družbeno-ekonomske ribolovne ovire;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  da se spremembe ribolovnih možnosti med zaporednimi leti omejijo na največ 20 %.

(c)  da se spremembe ribolovnih možnosti med zaporednimi leti omejijo na največ 20 %, razen v primerih, ko se omilijo zaviralne ali druge okoliščine, ki preprečujejo ali pomembno vplivajo na dejavnost nekaterih flot.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Da bi se izognili stanju, ko kratkoročno upravljanje ovira izvajanje večletnega upravljanja, in da bi spodbudili udeležbo deležnikov v postopku odločanja, se v okviru te uredbe omogoči odobritev pravil za izkoriščanje na regionalni ravni.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Navedeni staleži se upravljajo v skladu s previdnostnim pristopom k upravljanju ribištva, kakor je opredeljeno v točki 8 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, kadar ni na voljo ustreznih znanstvenih podatkov.

2.  Kadar ni na voljo ustreznih znanstvenih podatkov, se navedeni staleži upravljajo v skladu s previdnostnim pristopom k upravljanju ribištva, kakor je opredeljeno v točki 8 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki zagotavlja vsaj stopnjo ohranjenosti, ki je primerljiva z največjim trajnostnim donosom, kot je določeno v členu 9(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se pri upravljanju mešanega ribolova v zvezi s staleži iz člena 1(4) te uredbe upoštevajo težave pri ribolovu vseh staležev hkrati z največjim trajnostnim donosom, zlasti v primerih, ko to vodi k prezgodnjemu zaprtju ribolova.

3.  V skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se pri upravljanju mešanega in/ali večvrstnega ribolova v zvezi s staleži iz člena 1(4) te uredbe upoštevajo težave pri ribolovu vseh staležev hkrati z največjim trajnostnim donosom, zlasti v primerih, ko to vodi k prezgodnjemu zaprtju ribolova.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Od ICES se na podlagi tega načrta zahtevajo naslednje referenčne točke ohranjanja za zaščito popolne sposobnosti razmnoževanja staležev iz člena 1(1):

Od ICES ali od podobnega neodvisnega znanstvenega organa, ki je priznan na ravni Unije ali na mednarodni ravni, ter v skladu z opredelitvijo najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja se na podlagi tega načrta zahtevajo naslednje referenčne točke ohranjanja za zaščito popolne sposobnosti razmnoževanja staležev iz člena 1(1):

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če znanstveno mnenje kaže, da je v določenem letu drstitvena biomasa katerega koli staleža iz člena 1(1) ali v primeru staležev škampa številčnost nižja od MSY Btrigger, se sprejmejo vsi ustrezni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža ali funkcionalne enote na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos. Z odstopanjem od člena 4(3) in (5) se ribolovne možnosti zlasti določijo na ravneh, skladnih z ribolovno umrljivostjo, zmanjšano na raven, ki je nižja od zgornjega razpona FMSY, ob upoštevanju zmanjšanja biomase.

1.  Če znanstveno mnenje kaže, da je v določenem letu drstitvena biomasa katerega koli pridnenega staleža iz člena 1(1) ali v primeru staležev škampa številčnost nižja od MSY Btrigger, se sprejmejo vsi ustrezni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža ali funkcionalne enote na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos. Z odstopanjem od člena 4(3) in (5) se ribolovne možnosti zlasti določijo na ravneh, skladnih z ribolovno umrljivostjo, zmanjšano na raven, ki je nižja od zgornjega razpona FMSY, ob upoštevanju zmanjšanja biomase.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža katerega koli staleža iz člena 1(1) ali v primeru staležev škampa številčnost nižja od Blim, se sprejmejo dodatni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža ali funkcionalne enote na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos. Navedeni popravni ukrepi lahko z odstopanjem od člena 4(3) in (5) vključujejo zlasti prekinitev ciljnega ribolova zadevnega staleža ali funkcionalne enote in ustrezno zmanjšanje ribolovnih možnosti.

2.  Če znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža katerega koli pridnenega staleža iz člena 1(1) ali v primeru staležev škampa številčnost nižja od Blim, se sprejmejo dodatni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža ali funkcionalne enote na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos. Navedeni popravni ukrepi lahko z odstopanjem od člena 4(3) in (5) vključujejo zlasti prekinitev ciljnega ribolova zadevnega staleža ali funkcionalne enote in ustrezno zmanjšanje ribolovnih možnosti.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Ne glede na člen 4(1) se lahko cilj ribolovne umrljivosti v skladu z razponom FMSY iz navedenega odstavka ter cilj o hitri vrnitvi zadevnega staleža ali ustrezne funkcionalne enote na višje ravni glede na ravni, ki omogočajo dosego največjega trajnostnega donosa v skladu z odstavkom 1 ali 2 tega člena, dosežeta s postopnim povečanjem v največ treh letih, če je to potrebno zaradi ekonomskega, socialnega in zaposlovalnega učinka na zadevne ribolovne dejavnosti.

Obrazložitev

Če stalež ne omogoča, da bi ga izkoriščali do vrednosti največjega trajnostnega donosa, so socialno-ekonomske posledice za ribištvo neposredno odvisne od tega, kako hitro bo Svet popravil to stanje z omejitvijo ribolovnih možnosti. Zato je treba določiti razumno obdobje, da se zagotovi uresničitev FMSY v določenem roku, hkrati pa omogoči postopen pristop, ki se izvaja več ribolovnih sezon, da se zmanjšajo socialno-ekonomski vplivi.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Na Komisijo se v skladu s členom 15 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z dopolnitvijo te uredbe glede naslednjih tehničnih ukrepov:

1.  Na Komisijo se v skladu s členom 15 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z dopolnitvijo te uredbe glede naslednjih tehničnih ukrepov za ribištvo, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnih vodah:

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  specifikacije v zvezi z lastnostmi ribolovnega orodja in predpisi o njegovi uporabi za zagotovitev ali izboljšanje selektivnosti, zmanjšanje nenamernega ulova ali zmanjšanje negativnega vpliva na ekosistem;

(a)  specifikacije v zvezi z lastnostmi ribolovnega orodja in predpisi o njegovi uporabi za zagotovitev ali izboljšanje selektivnosti, zmanjšanje nenamernega ulova, zlasti mladic, ali zmanjšanje negativnega vpliva na ekosistem;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ukrepi iz odstavka 1 tega člena prispevajo k uresničevanju ciljev iz člena 3.

2.  Ukrepi iz odstavka 1 tega člena prispevajo k uresničevanju ciljev iz člena 3 in veljajo za komercialni in rekreacijski ribolov.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Zaprta območja in sezonska prepoved ribolova brancina

 

1.  Komercialni in rekreacijski ribolov brancina sta prepovedana v zahodnih vodah in v razdelkih ICES 4b in 4c v času od 1. februarja do 30. aprila. Prepovedano je obdržati na krovu, pretovarjati, premeščati, iztovarjati ali konzervirati brancina, ulovljenega na teh območjih, tudi če je bil ulovljen z obale.

 

2.  Ribiškim plovilom Unije je tudi prepovedano loviti brancina v razdelkih ICES 7b, 7c, 7j in 7k ter v vodah razdelkov ICES 7a in 7g, ki so več kot 12 morskih milj od osnovne črte pod suverenostjo Združenega kraljestva. Ribiškim plovilom Unije je prepovedano obdržati na krovu, pretovarjati, premeščati ali iztovarjati brancina, ulovljenega na teh območjih.

Obrazložitev

V zadnjih letih je Svet v uredbah o dovoljenem ulovu in kvotah sprejel ukrepe za zaščito brancina, zlasti v delu časa med razmnoževanjem. Tehnične ukrepe morata sozakonodajalca sprejemati na trajnosten način, ne pa s sklepom Sveta o ribolovnih možnostih. Zaščititi je treba tudi polaka, da se prepreči čezmerni ribolov drstečega staleža, kar bi privedlo do podobnih razmer, kot veljajo za brancina.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Brez poseganja v člen 7 je lahko celotni dovoljeni ulov za stalež škampa v zahodnih vodah vsota omejitev ulova funkcionalnih enot in statističnih območij zunaj funkcionalnih enot.

3.  Brez poseganja v člen 7 je lahko celotni dovoljeni ulov za določeni stalež škampa vsota omejitev ulova funkcionalnih enot in statističnih območij zunaj funkcionalnih enot območja, določenega za ta stalež.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Za staleže in vrste rib iz člena 1(1) in (4), za katere zaradi ohranitve virov velja prepoved ribolova na ravni Unije, določena na letni osnovi v okviru odločitev o ribolovnih možnostih, ali sezonska prepoved ribolova, lahko Svet vseeno določi izjemne ribolovne možnosti za nekatere vrste ribolova, da se lahko upošteva omejen ali neizogiben ulov glede na poseben socialno-ekonomski pomen tega ribolova.

 

Te izjemne ribolovnih možnosti morajo ostati omejene in ne smejo bistveno vplivati na ohranitev staleža, ki je vezana na zadevno začasno prepoved ribolova.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če znanstveno mnenje kaže, da ima rekreacijski ribolov znaten vpliv na ribolovno umrljivost določenega staleža, ga Svet upošteva in lahko pri določanju ribolovnih možnosti omeji rekreacijski ribolov, da se prepreči prekoračitev skupnega cilja ribolovne umrljivosti.

črtano

Obrazložitev

Se nadomesti s členom 9a (novo).

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Rekreacijski ribolov

 

1.  Države članice pri dodeljevanju razpoložljivih ribolovnih možnosti iz člena 16 Uredbe (EU) št. 1380/2013 upoštevajo umrljivost rib pri rekreacijskem ribolovu, da se prepreči prekoračitev skupnega cilja ribolovne umrljivosti.

 

Če znanstveno mnenje kaže, da ima rekreacijski ribolov znaten vpliv na ribolovno umrljivost staleža iz člena 1(1) te uredbe, lahko Svet določi posamezne ribolovne možnosti tako, da ne diskriminira rekreacijskih ribičev.

 

2.  Svet pri določanju ribolovnih možnosti za rekreacijski ribolov upošteva pregledna in objektivna merila, tudi okoljska, socialna in ekonomska. Merila, ki se uporabijo, lahko vključujejo predvsem vpliv tega ribolova na okolje, socialni pomen te dejavnosti in njen prispevek h gospodarstvu obalnih območij.

 

3.  Države članice sprejmejo ukrepe, ki so potrebni in sorazmerni za nadzor in zbiranje podatkov za zanesljivo oceno dejanskih ravni ulova iz odstavka 1.

Obrazložitev

V skladu s členom 17 osnovne uredbe države članice upoštevajo vso ribolovno umrljivost. Stopnja ribolovne umrljivosti pri rekreacijskem ribolovu je pogosto nizka v primerjavi z negotovostjo glede stopnje pri poklicnem ribolovu, zato pri rekreacijskem ribolovu ni večjih težav pri dodeljevanju ali upoštevanju kvot. V SRP (uvodna izjava 3) se prav tako navaja, da je rekreacijski ribolov v prvi vrsti v prostojnosti držav članic. Če pa ima velik vpliv na stalež, ki se upravlja na podlagi največjega trajnostnega donosa, se zanj lahko določijo pravični in sorazmerni ukrepi na ravni EU.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9b

 

Označevanje ulova pri rekreacijskem ribolovu

 

1.  Primerki brancina, trske, poloka in lista, ki se ulovijo na območjih staležev iz člena 1(1), se označijo, če jih rekracijski ribič obdrži.

 

2.  Označevanje se sestoji iz odstranitve spodnjega ali zgornjega dela repne plavuti, vendar tako, da ne onemogoči izmere velikosti ribe.

 

3.  Označevanje se izvede takoj po ulovu in usmrtitvi, na obali ali po iztovoru ribe na krovu v primeru rekreacijskega ribolova s plovila. Vendar se ne označujejo primerki, ki se iztovorijo na krov plovila za rekreacijski ribolov in ki se ohranijo živi in v dobrem stanju v posodi za ribe, preden se jih izpusti.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se za vse staleže vrst v zahodnih vodah, za katere velja obveznost iztovarjanja na podlagi člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 15 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 v zvezi z dopolnitvijo te uredbe z navedbo podrobnosti navedene obveznosti, kot je določeno v točkah od (a) do (e) člena 15(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Na Komisijo se za vse staleže pridnenih vrst v zahodnih vodah, za katere velja obveznost iztovarjanja na podlagi člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, in za naključni ulov pelagičnih vrst v okviru ribolova, ki izkorišča staleže iz člena 1(1), za katere velja obveznost iztovarjanja, prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 15 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 v zvezi z dopolnitvijo te uredbe z navedbo podrobnosti navedene obveznosti, kot je določeno v točkah od (a) do (e) člena 15(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Obveznost iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ne velja za rekreacijski ribolov, tudi v primerih, ko Svet določi posamezne ribolovne možnosti v skladu s členom 9a te uredbe.

Obrazložitev

Določba, ki jasno določa, da za rekreacijski ribolov ne velja obveznost iztovarjanja (neskladnost s spoštovanjem najmanjših dovoljenih velikosti, da se ribe lahko obdržijo, ali s prakso športnega ribolova, pri katerem se riba izpusti).

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a

 

Obrtniški in obalni ribolov v najbolj oddaljenih regijah

 

Ta uredba upošteva omejitve v zvezi z velikostjo plovil za obrtniški in obalni ribolov, ki se uporabljajo v najbolj oddaljenih regijah. Zato se dovoli iztovarjanje prilova, če ta ne zelo poslabša biomase drstitvenega staleža.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za vsako območje ICES iz člena 1(1) te uredbe vsaka država članica izda dovoljenja za ribolov v skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 za plovila, ki plujejo pod njeno zastavo in opravljajo ribolovne dejavnosti na tem območju. V takih dovoljenjih za ribolov lahko države članice omejijo tudi skupno zmogljivost, izraženo v kilovatih takih plovil, ki uporabljajo posebno orodje.

1.  Za vsako območje ICES iz člena 1(1) te uredbe vsaka država članica izda dovoljenja za ribolov v skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 za plovila, ki plujejo pod njeno zastavo in opravljajo ribolovne dejavnosti na tem območju.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  V dovoljenjih za ribolov iz odstavka 1 lahko države članice tudi omejijo skupno zmogljivost plovil, ki uporabljajo posebno orodje.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 v zvezi z določitvijo omejitev celotne zmogljivosti ladjevja zadevnih držav članic, da se omogoči doseganje ciljev iz člena 3.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Člen 18(1) do (6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja za ukrepe, navedene v členih 8 in 10 te uredbe.

1.  Člen 18(1) do (6) Uredbe(EU) št. 1380/2013 se uporablja za ukrepe, navedene v členih 8, 10 in 11b te uredbe.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namen odstavka 1 tega člena lahko države članice z neposrednim upravljalnim interesom v severozahodnih vodah in države članice z neposrednim upravljalnim interesom v jugozahodnih vodah skupna priporočila v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 prvič predložijo najpozneje dvanajst mesecev po začetku veljavnosti te uredbe in nato dvanajst mesecev po vsaki predložitvi ocene načrta v skladu s členom 14. Ravno tako lahko taka priporočila predložijo po potrebi, zlasti če se stanje katerega od staležev, za katere se uporablja ta uredba, nenadoma spremeni. Skupna priporočila za ukrepe v zvezi z določenim koledarskim letom se predložijo najpozneje do 1. julija prejšnjega leta.

2.  Za namen odstavka 1 tega člena lahko države članice z neposrednim upravljalnim interesom v severozahodnih vodah in države članice z neposrednim upravljalnim interesom v jugozahodnih vodah skupna priporočila v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 prvič predložijo najpozneje dvanajst mesecev po začetku veljavnosti te uredbe in nato dvanajst mesecev po vsaki predložitvi ocene načrta v skladu s členom 14. Ravno tako lahko po potrebi predložijo nadaljnja priporočila, zlasti če se stanje katerega od staležev, za katere se uporablja ta uredba, spremeni, ter za določitev načrta, ki vsebuje ukrepe za izvajanje ekosistemskega pristopa k upravljanju ribištva v zahodnih vodah. Skupna priporočila za ukrepe v zvezi z določenim koledarskim letom se predložijo najpozneje do 1. julija prejšnjega leta ali čim prej, če se s skupnimi priporočili želijo obravnavati izredne razmere, ugotovljene z najnovejšim znanstvenim mnenjem.

Obrazložitev

V skladu s členom 9 uredbe o SRP.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 13a

 

Spremljanje in predhodno obveščanje o spremembah znanstvenega mnenja

 

1.  Komisija vsako leto do 1. aprila Evropski parlament obvesti o najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju, ki je služil kot podlaga za odločitve Sveta v zvezi z določitvijo ribolovnih možnosti v skladu s to uredbo med 1. februarjem predhodnega leta in 31. januarjem tekočega leta.

 

Za vse zadevne staleže in vrste rib poročilo odraža zlasti ribolovne možnosti, ki jih je določil Svet v skladu s členoma 4 in 5 in po potrebi členom 7 te uredbe, ter navaja tudi ustrezne vrednosti, izražene kot ribolovna umrljivost. Ti podatki se primerjajo z znanstvenim mnenjem, uporabljenim za določitev razponov ribolovne umrljivosti (MSY Flower, FMSY in MSY Fupper in njihove ustrezne ribolovne možnosti), ocene biomase drstitvenega staleža in referenčnih pragov za biomaso (MSY Btrigger in Blim).

 

2.  Komisija čim prej obvesti Evropski parlament, v vsakem primeru pa pred sprejetjem nove odločitve Sveta v zvezi z določitvijo ribolovnih možnosti, o najnovejših vrednostih FMSY, ki odražajo spremembe ribolovnih možnosti, ki odstopajo za več kot 20 % od ribolovnih možnosti, ki ustrezajo vrednosti FMSY znanstvenega mnenja, uporabljenega za določitev ribolovnih možnosti za tekoče obdobje. Komisija prav tako čim prej, v vsakem primeru pa pred sprejetjem nove odločitve Sveta, obvesti Evropski parlament o primerih, ko znanstveno mnenje v zvezi z različnimi referenčnimi ravnmi biomase drstitvenih staležev upravičujejo zaščitne ukrepe v skladu s členom 7.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ocena načrta

Ocena in izvajanje načrta

Obrazložitev

Določbe, ki urejajo ribolovne možnosti, ter zaščitni ukrepi, ki jih sprejme Svet v skladu s tem načrtom, so neposredno odvisni od znanstvenih mnenj in njihovih sprememb. Namen predloga pa je, da se to stanje ne podaljša za nedoločen čas ter da je ta pravni okvir časovno omejen. Komisija predlaga prihodnji okvir, Parlament in Svet pa odločata na tej podlagi.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija do [pet let po začetku veljavnosti te uredbe] in nato vsakih pet let poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o rezultatih in učinku načrta na staleže, za katere se uporablja ta uredba, in ribištvo, ki te staleže izkorišča, zlasti glede uresničevanja ciljev iz člena 3.

Komisija do [pet let po začetku veljavnosti te uredbe] poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o rezultatih in učinku načrta na staleže, za katere se uporablja ta uredba, in ribištvo, ki te staleže izkorišča, zlasti glede uresničevanja ciljev iz člena 3.

Obrazložitev

Določbe, ki urejajo ribolovne možnosti, ter zaščitni ukrepi, ki jih sprejme Svet v skladu s tem načrtom, so neposredno odvisni od znanstvenih mnenj in njihovih sprememb. Namen predloga pa je, da se to stanje ne podaljša za nedoločen čas ter da je ta pravni okvir časovno omejen. Komisija predlaga prihodnji okvir, Parlament in Svet pa odločata na tej podlagi.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo iz člena 1(1) ter členov 8 in 10 se prenese na Komisijo za obdobje pet let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

2.  Pooblastilo iz člena 1(1) ter členov 8, 10 in 11(1b) se prenese na Komisijo za obdobje pet let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pooblastilo iz členov 1(1), 8 in 10 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Pooblastilo iz členov 1(1), 8, 10 in  11(1b) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 1(1) ter členov 8 in 10, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 1(1) ter členov 8, 10 in 11(1b), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) 2016/1139

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „razpon FMSY“ pomeni razpon vrednosti na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES), pri katerih vse ravni ribolovne umrljivosti znotraj navedenega razpona dolgoročno ustrezajo največjemu trajnostnemu donosu glede na ribolovni vzorec in v obstoječih povprečnih okoljskih razmerah, brez pomembnega vpliva na razmnoževanje zadevnega staleža. Izračunan je tako, da omogoča dolgoročno zmanjšanje donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom. Je omejen, tako da možnost, da stalež pade pod mejno referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža (Blim), ni višja od 5 %;

(2)  „razpon FMSY“ pomeni razpon vrednosti na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) ali podobnega neodvisnega znanstvenega organa, priznanega v Uniji ali na mednarodni ravni, pri katerih vse ravni ribolovne umrljivosti znotraj navedenega razpona dolgoročno ustrezajo največjemu trajnostnemu donosu glede na ribolovni vzorec in v obstoječih povprečnih okoljskih razmerah, brez pomembnega vpliva na razmnoževanje zadevnega staleža. Izračunan je tako, da omogoča dolgoročno zmanjšanje donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom. Je omejen, tako da možnost, da stalež pade pod mejno referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža (Blim), ni višja od 5 %;

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) 2016/1139

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  „Blim“ pomeni referenčno točko za velikost staleža na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja ICES, pod katero se lahko zmanjša sposobnost razmnoževanja;

(8)  „Blim“ pomeni referenčno točko za velikost staleža na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja ICES ali podobnega neodvisnega znanstvenega organa, priznanega na ravni Unije ali na mednarodni ravni, pod katero se lahko zmanjša sposobnost razmnoževanja;

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) 2016/1139

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  „MSY Btrigger“ pomeni referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja ICES, pod katero je treba sprejeti poseben in ustrezen ukrep upravljanja za zagotovitev, da stopnje izkoriščanja, skupaj z naravnim nihanjem omogočijo obnovitev staležev nad ravnmi, ki dolgoročno omogočajo največji trajnostni donos;

(9)  „MSY Btrigger“ pomeni referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja ICES ali podobnega neodvisnega znanstvenega organa, priznanega na ravni Unije ali na mednarodni ravni, pod katero je treba sprejeti poseben in ustrezen ukrep upravljanja za zagotovitev, da stopnje izkoriščanja, skupaj z naravnim nihanjem omogočijo obnovitev staležev nad ravnmi, ki dolgoročno omogočajo največji trajnostni donos.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) 2016/1139

Člen 4 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Navedeni razponi FMSY na podlagi tega načrta se zahtevajo od ICES.

2.  Navedeni razponi FMSY na podlagi tega načrta se zahtevajo od ICES ali od podobnega neodvisnega znanstvenega organa, ki je priznan na ravni Unije ali na mednarodni ravni.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) 2016/1139

Člen 4 – odstavek 5 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  da se spremembe ribolovnih možnosti med zaporednimi leti omejijo na največ 20 %.

(c)  da se spremembe ribolovnih možnosti med zaporednimi leti omejijo na največ 20 %, razen v primerih, ko se omilijo zaviralne ali druge okoliščine, ki preprečujejo ali pomembno vplivajo na dejavnost nekaterih flot.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) 2016/1139

Člen 4a – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Od ICES se na podlagi tega načrta zahtevajo naslednje referenčne točke ohranjanja za zaščito popolne sposobnosti razmnoževanja staležev iz člena 1(1):

Od ICES ali od podobnega neodvisnega znanstvenega organa, ki je priznan na ravni Unije ali na mednarodni ravni, se na podlagi tega načrta zahtevajo naslednje referenčne točke ohranjanja za zaščito popolne sposobnosti razmnoževanja staležev iz člena 1(1):

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) 2016/1139

Člen 5 – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b)  ukrepe v skladu s členoma 7 in 8 te uredbe.

b)  ukrepe v skladu s členom 8 te uredbe.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Uredba (EU) 2016/1139

Člen -15 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.   V poglavju III se doda naslednji člen:

 

„Člen -15

 

Spremljanje in predhodno obveščanje o spremembah znanstvenega mnenja

 

1.  Komisija vsako leto do 1. aprila Evropski parlament obvesti o najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju, ki je bil podlaga za odločitve Sveta v zvezi z določitvijo ribolovnih možnosti v skladu s to uredbo med 1. februarjem predhodnega leta in 31. januarjem tekočega leta.

 

Za vse zadevne staleže in vrste rib poročilo odraža zlasti ribolovne možnosti, ki jih je določil Svet v skladu s členoma 4 in 5 in po potrebi členom 7 te uredbe, ter navaja tudi ustrezne vrednosti, izražene kot ribolovna umrljivost. Ti podatki se primerjajo z znanstvenim mnenjem, uporabljenim za določitev razponov ribolovne umrljivosti (MSY Flower, FMSY in MSY Fupper in njihove ustrezne ribolovne možnosti), ocene biomase drstitvenega staleža in referenčnih pragov za biomaso (MSY Btrigger in Blim).

 

2.  Komisija čim prej obvesti Evropski parlament, v vsakem primeru pa pred sprejetjem nove odločitve Sveta v zvezi z določitvijo ribolovnih možnosti, o najnovejših znanstvenih vrednostih FMSY, ki odražajo spremembe ribolovnih možnosti, ki odstopajo za več kot 20 % od ribolovnih možnosti, ki ustrezajo vrednosti FMSY znanstvenega mnenja, uporabljenega za določitev ribolovnih možnosti za tekoče obdobje. Prav tako Komisija takoj, ko je mogoče, v vsakem primeru pa pred sprejetjem nove odločitve Sveta, obvesti Evropski parlament o primerih, ko znanstvena mnenja v zvezi z različnimi referenčnimi ravnmi biomase drstitvenih staležev utemeljujejo zaščitne ukrepe v skladu s členom 7. ’;

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)

Uredba (EU) 2016/1139

Člen 15

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

4b.   Člen 15 se nadomesti z naslednjim:

Člen 15

„Člen 15

Ocena načrta

Ocena in izvajanje načrta

Komisija do 21. julija 2019 in nato po petih letih poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o rezultatih in učinku načrta na staleže, za katere se uporablja ta uredba, in ribištvo, ki te staleže izkorišča, zlasti glede uresničevanja ciljev iz člena 3. Komisija lahko poročilo pripravi prej, če se to zdi potrebno vsem zadevnim državam članicam ali Komisiji sami.

Komisija do 21. julija 2019 in nato po petih letih poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o rezultatih in učinku načrta na staleže, za katere se uporablja ta uredba, in ribištvo, ki te staleže izkorišča, zlasti glede uresničevanja ciljev iz člena 3.

 

Členi 4 do 6 te uredbe se uporabljajo do 31. decembra... [sedmo leto po začetku veljavnosti te spremenjene uredbe]. ’;

  • [1]  UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Evropska komisija je 23. marca 2018 objavila predlog uredbe o vzpostavitvi večletnega načrta upravljanja ribolova v zahodnih vodah (Atlantik in Rokavski preliv). Komisija predlaga tudi spremembo večletnega načrta upravljanja ribolova nekaterih vrst v Baltskem morju[1] (načrt za Baltsko morje).

Osnovna uredba skupne ribiške politike[2] spodbuja vzpostavitev večletnih načrtov upravljanja. To izpolnjuje dvojno zahtevo: bolj predvidljive politike upravljanja, dosežene z dolgoročnim načrtovanjem, in regionaliziran pristop k tem načrtom po morskih bazenih, da se ustrezno upošteva posebni položaj posameznih deležnikov in njihov prispevek. Cilj je vzpostaviti okvir za upravljanje ribištva na regionalni ravni za izkoriščanje ribjih staležev glede na največji trajnostni donos (MSY).

Evropski parlament in Svet sta že odobrila dva večletna načrta: načrt za Baltsko morje, sprejet leta 2016, ter načrt za Severno morje, sprejet leta 2018[3].

Poleg predloga iz tega poročila sozakonodajalca trenutno preučujeta še dva predloga: večletni načrt upravljanja za Jadransko morje in načrt za zahodno Sredozemlje.

V tem predlogu za zahodne vode je Komisija v glavnem prevzela določbe večletnega pristopa k upravljanju ribištva, kot je bil nedavno dogovorjen v načrtu za Severno morje. Tudi načrt za Baltsko morje je bil temu primerno spremenjen.

To poročilo obravnava predlog večletnega načrta za zahodne vode in predlaga nekatere spremembe.

Mnenje poročevalca 

Poročevalec pozdravlja delo Komisije in sozakonodajalcev pri razvijanju večletnih načrtov za regionalno upravljanje ribištva in ohranjanje ribolovnih virov. Poročevalec meni, da so načrti za Baltsko morje in Severno morje dobra referenčna podlaga za večletni načrt upravljanja zahodnih voda. Kljub temu predlaga nekaj sprememb v pristopu v primerjavi z načrtom za Severno morje, da bi se bolj upoštevali nekateri institucionalni vidiki in posebnosti zadevnega morskega bazena.

Zato poročevalec priporoča naslednje:

Zagotoviti ohranitev staležev v skladu z družbenimi in gospodarskimi razmerami

Poročevalec želi jasnejše smernice o tem, kako se doseže ohranitev virov in ustrezno upoštevajo družbene in gospodarske razmere. V primeru staleža, katerega stanje ne omogoča izkoriščanja do največjega trajnostnega donosa, zlasti ko so utemeljeni zaščitni ukrepi, ki se predlagajo v tem načrtu, poročevalec predlaga triletni rok za dosego največjega trajnostnega donosa, s čimer bi omejili socialno-ekonomski učinek in razporedili sektorska prizadevanja na več ribolovnih sezon.

Zato poročevalec predlaga, naj Svet določi ribolovne možnosti za nekatere poklice, če za eno vrsto velja časovna prepoved ribolova (sezonska ali letna). Ta ukrep je Svet že sprejel za brancina, ko je določil celotni dovoljeni ulov in kvote za leto 2018[4]. Poročevalec meni, da je to pravi pristop, saj je dovolj prožen, da upošteva zadevne poklice, zato bi ga bilo treba vključiti v večletne načrte.

Upoštevati sorazmernost in pravičnost pri rekreacijskem ribolovu

Poročevalec meni, da je rekreacijski ribolov večinoma v pristojnosti nacionalnih organov. Vendar poudarja, da je treba priznati, da je ta dejavnost zelo priljubljena pri številnih evropskih državljanih in da ima določen družbeni in gospodarski pomen. V primerih, ko ima lahko rekreacijski ribolov velik vpliv na ohranjanje virov, se ga lahko obravnava na ravni EU. Vendar ga je treba obravnavati pravično glede na poklicni ribolov. Poročevalec zato meni, da bi moral načrt vključevati tudi pogoje za upravljanje rekreacijskega ribolova, da so upravičencem jasna pravila.

Poročevalec podpira načelo, določeno v načrtu za Severno morje, v skladu s katerim Svet lahko sprejme ukrepe glede rekreacijskega ribolova, če ta močno vpliva na umrljivost določene vrste. Vendar so takšni ukrepi upravičeni in pravični le, če se nanašajo na upravljanje staleža na podlagi največjega trajnostnega donosa in če so omejeni na ukrepe v pristojnosti Sveta. Ribolovne možnosti za rekreacijski ribolov je treba določiti na podlagi individualnega in nediskriminacijskega pristopa. Zato poročevalec predlaga, naj se individualne omejitve ulova določijo najmanj za obdobje enega meseca. Da bi zmanjšali tveganje za lažni rekreacijski ribolov in nezakonito prodajo rib nekaterih ribičev pod pretvezo rekreacijskega ribolova, poročevalec predlaga obveznost takojšnjega označevanja nekaterih ulovljenih vrst (brancin, trska, polak in morski list). Poleg tega poročevalec želi, naj načrt jasno določa, da obveznost iztovarjanja ne velja za rekreacijski ribolov.

Okrepitev vloge Evropskega parlamenta pri preverjanju povezav med znanstvenim mnenjem in odločitvami Sveta, da lahko opravlja svojo vlogo sozakonodajalca

Večletni načrt za Baltsko morje je potrdil večletni pristop za upravljanje ribištva na podlagi referenčne ribolovne umrljivosti (F) in biomase staležev (B). Te referenčne točke, ki jih sozakonodajalca količinsko opredelita na podlagi rednega posodobljenega znanstvenega mnenja, so določene v uredbi, sozakonodajalca pa bi jih morala nemudoma in redno posodabljati.

V skladu s tem načrt za Severno morje vzpostavlja okvirne določbe za odločitve Sveta glede upravljanja ribolovnih možnosti, ki so neposredno odvisne od vrednosti referenčnih točk v razpoložljivem znanstvenem mnenju (torej zlasti od najnovejših podatkov). Uredba za Severno morje torej ne vključuje količinske vrednosti ribolovne umrljivosti niti ravni biomase staležev. Referenčne točke določi Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) ter jih Svet na splošno uporablja na letni osnovi neposredno za določanje ribolovnih možnosti.

Komisija je predlagala, naj bo upravljanje ribolova v zahodnih vodah v skladu z enakimi načeli kot v Severnem morju (in naj se na enak način ponovno pregleda načrt za Baltsko morje). Poročevalec se zavzema, da bi upravljanje ribištva temeljilo na najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju. Vendar želi izboljšati možnosti za nadzor Evropskega parlamenta nad tem procesom in za ohranitev njegove vloge sozakonodajalca pri večletnem upravljanju ribištva. Zato predlaga:

•  redno naknadno kontrolo: Komisija mora vsako leto Evropskemu parlamentu poročati o skladnosti razpoložljivega znanstvenega mnenja in odločitev Sveta, sprejetih na tej osnovi,

•  ter predhodno obvestilo v primeru pomembnih sprememb: Komisija bo morala pred sprejetjem sklepa Sveta Parlament obvestiti o stanju, ki bi lahko vodilo v velike spremembe ribolovnih možnosti (odstopanje za več kot 20 % od novega celotnega dovoljenega ulova, ki ustreza novi vrednosti FMSY).

•  Poleg tega bo za določbe o upravljanju, ki temeljijo neposredno na posodobljenem znanstvenem mnenju, veljala sedemletna samoderogacijska klavzula, da imata zakonodajalca možnost oceniti in po potrebi spremeniti ta mehanizem, ko bosta pregledovala okvirne določbe, veljavne po preteku roka.

  • [1]  Uredba (EU) št. 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže.
  • [2]  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki.
  • [3]  2016/0238 (COD); Uredba... ; UL...
  • [4]  Glej člen 9 Uredbe Sveta (EU) št. 2018/120 z dne 23. januarja 2018 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2018 za nekatere ribje staleže in skupine ribjih staležev, ki veljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Večletni načrt za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, sprememba Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitev uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008

Referenčni dokumenti

COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)

Datum predložitve EP

23.3.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

16.4.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Alain Cadec

26.4.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

24.4.2018

11.7.2018

29.8.2018

 

Datum sprejetja

9.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Klaus Buchner, Tadeusz Zwiefka

Datum predložitve

10.10.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Giuseppe Ferrandino

6

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Tadeusz Zwiefka

S&D

Ole Christensen, Ulrike Rodust

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

1

0

S&D

Ricardo Serrão Santos

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 19. oktober 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov