Förfarande : 2018/0074(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0310/2018

Ingivna texter :

A8-0310/2018

Debatter :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

BETÄNKANDE     ***I
PDF 802kWORD 124k
10.10.2018
PE 622.105v03-00 A8-0310/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008

(COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD)

Fiskeriutskottet

Föredragande: Alain Cadec

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0149),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0126/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 september 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0310/2018),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titel

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008

om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är bl.a. att säkerställa att fisket och vattenbruket är miljömässigt hållbara på lång sikt, att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och att genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen.

(4)  Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är bl.a. att säkerställa att fisket och vattenbruket är miljömässigt hållbara på lång sikt och att de förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om ekonomisk och social nytta och ökad sysselsättning, för att minska unionsmarknadens beroende av livsmedelsimport, främja direkt och indirekt sysselsättning och den ekonomiska utvecklingen av kustområden, tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och att genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  I enlighet med principerna för den gemensamma fiskeripolitiken och för att säkerställa lika villkor och rättvis konkurrens mellan olika havsområden bör det finnas en enhetlig ram för alla fleråriga planer och inga havsområdesspecifika undantag från principerna för fastställande av kvoter.

Motivering

Att tillåta undantag i denna plan från den rättsliga skyldigheten att återställa och upprätthålla bestånd över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning (MSY) före 2020 och gå utöver de FMSY-intervall som man kommit överens om i tidigare fleråriga planer skulle inte bara försvaga den gemensamma fiskeripolitiken och skada fiskbestånden utan även vara orättvist mot fiskare i Östersjön och Nordsjön som måste hålla sig till de överenskomna reglerna utan undantag.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken måste det antas en rad bevarandeåtgärder, efter behov i olika kombinationer eller sammansättningar; det kan bland annat röra sig om fleråriga planer, tekniska åtgärder, fastställande och fördelning av fiskemöjligheter.

(5)  För att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken måste det antas en rad bevarandeåtgärder, efter behov i olika kombinationer eller sammansättningar; det kan bland annat röra sig om fleråriga planer, tekniska åtgärder och fastställande och fördelning av fiskemöjligheter i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  I förordning (EU) nr 1380/2013 fastställs uttryckligen målet om att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning. I syfte att nå detta mål föreskrivs i förordning (EU) nr 1380/2013 att man för alla bestånd stegvis bör uppnå nyttjandegraden för maximal hållbar avkastning senast 2015, där så är möjligt, men allra senast 2020.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 måste de fleråriga planerna grundas på vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning. I enlighet med de bestämmelserna bör denna plan innehålla övergripande mål, kvantifierbara mål med tydliga tidsramar, referenspunkter för bevarande, skyddsåtgärder samt tekniska åtgärder som utformats för att undvika och minska oönskade fångster.

(6)  Enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 måste de fleråriga planerna grundas på vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning. I enlighet med de bestämmelserna bör denna plan innehålla övergripande mål, kvantifierbara mål med tydliga tidsramar, referenspunkter för bevarande, skyddsåtgärder samt tekniska åtgärder som utformats för att undvika och minska oönskade fångster, minimera inverkan på den marina miljön, särskilt skador på livsmiljöer och havsbotten, samt för att uppfylla sociala och ekonomiska mål.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Kommissionen bör inhämta bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden avseende fiskbestånden inom ramen för den fleråriga planen. I detta syfte ingår den samförståndsavtal med Internationella havsforskningsrådet (Ices). De vetenskapliga utlåtandena från Ices bör baseras på denna fleråriga plan och i synnerhet ange FMSY-intervall och referenspunkter för biomassa, dvs. MSY Btrigger och Blim. Dessa värden ska anges i den relevanta beståndsbedömningen och, i förekommande fall, i andra offentligt tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, inbegripet exempelvis i utlåtanden om blandfiske från Ices.

(8)  Kommissionen bör inhämta bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden avseende fiskbestånden inom ramen för den fleråriga planen. I detta syfte ingår den framför allt samförståndsavtal med Internationella havsforskningsrådet (Ices). De vetenskapliga utlåtandena från Ices bör baseras på denna fleråriga plan och i synnerhet ange FMSY-intervall och referenspunkter för biomassa, dvs. MSY Btrigger och Blim. Dessa värden ska anges i den relevanta beståndsbedömningen och, i förekommande fall, i andra offentligt tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, inbegripet exempelvis i utlåtanden om blandfiske och/eller fiske av flera arter från Ices.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I rådets förordningar (EG) nr 811/200418, (EG) nr 2166/200519, (EG) nr 388/200620, (EG) 509/200721, (EG) nr 1300/200822 och (EG) nr 1342/200823 fastställs regler för nyttjande av det nordliga beståndet av kummel, bestånden av sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön, tunga i Biscayabukten, tunga i västra delen av Engelska kanalen, sill i området väster om Skottland och torsk i Kattegatt, Nordsjön väster om Skottland och Irländska sjön. Dessa och andra demersala bestånd fångas i blandfisken. Därför är det lämpligt att upprätta en övergripande flerårig plan som tar hänsyn till sådana tekniska samspel.

(9)  I rådets förordningar (EG) nr 811/200418, (EG) nr 2166/200519, (EG) nr 388/200620, (EG) 509/200721, (EG) nr 1300/200822 och (EG) nr 1342/200823 fastställs regler för nyttjande av det nordliga beståndet av kummel, bestånden av sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön, tunga i Biscayabukten, tunga i västra delen av Engelska kanalen, sill i området väster om Skottland och torsk i Kattegatt, Nordsjön väster om Skottland och Irländska sjön. Dessa och andra demersala bestånd fångas i blandfisken och/eller fiske av flera arter. Därför är det lämpligt att upprätta en övergripande flerårig plan som tar hänsyn till sådana tekniska samspel.

_________________

_________________

18 Rådets förordning (EG) nr 811/2004 av den 21.4.2004 om åtgärder för återhämtning av det nordliga kummelbeståndet (EUT L 150, 30.4.2004, s. 1).

18 Rådets förordning (EG) nr 811/2004 av den 21.4.2004 om åtgärder för återhämtning av det nordliga kummelbeståndet (EUT L 150, 30.4.2004, s. 1).

19 Rådets förordning (EG) nr 2166/2005 av den 20 december 2005 om fastställande av återhämtningsåtgärder för bestånden av sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön och om ändring av förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (EUT L 345, 28.12.2005, s. 5).

19 Rådets förordning (EG) nr 2166/2005 av den 20 december 2005 om fastställande av återhämtningsåtgärder för bestånden av sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön och om ändring av förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (EUT L 345, 28.12.2005, s. 5).

20 Rådets förordning (EG) nr 388/2006 av den 23 februari 2006 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i Biscayabukten (EUT L 65, 7.3.2006, s. 1).

20 Rådets förordning (EG) nr 388/2006 av den 23 februari 2006 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i Biscayabukten (EUT L 65, 7.3.2006, s. 1).

21 Rådets förordning (EG) nr 509/2007 av den 7 maj 2007 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i västra delen av Engelska kanalen (EUT L 122, 11.5.2007, s. 7).

21 Rådets förordning (EG) nr 509/2007 av den 7 maj 2007 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i västra delen av Engelska kanalen (EUT L 122, 11.5.2007, s. 7).

22 Rådets förordning (EG) nr 1300/2008 av den 18 december 2008 om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland och för fisket efter det beståndet (EUT L 344, 20.12.2008, s. 6).

22 Rådets förordning (EG) nr 1300/2008 av den 18 december 2008 om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland och för fisket efter det beståndet (EUT L 344, 20.12.2008, s. 6).

23 Rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2004 (EGT L 348, 24.12.2008, s. 20).

23 Rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2004 (EGT L 348, 24.12.2008, s. 20).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Vissa demersala bestånd nyttjas både i de västliga vattnen och till dessa angränsande vatten. Därför bör tillämpningsområdet för de bestämmelser i planen som rör mål och skyddsåtgärder för bestånd som huvudsakligen nyttjas i västliga vatten utvidgas till dessa områden utanför de västliga vattnen. För de bestånd som också förekommer i de västliga vattnen men som huvudsakligen nyttjas utanför de västliga vattnen, bör det dessutom fastställas mål och skyddsåtgärder i fleråriga planer för de områden utanför de västliga vattnen där dessa bestånd huvudsakligen nyttjas, genom att tillämpningsområdet för de fleråriga planerna utvidgas så att de även omfattar de västliga vattnen.

(11)  Vissa demersala bestånd nyttjas både i de västliga vattnen och till dessa angränsande vatten. Därför bör tillämpningsområdet för de bestämmelser i planen som rör mål och skyddsåtgärder för demersala bestånd som huvudsakligen nyttjas i västliga vatten utvidgas så att det också omfattar områden som har dessa bestånd, som ligger utanför de västliga vattnen, såvida de inte står under någon tredje stats överhöghet eller jurisdiktion. För de bestånd som också förekommer i de västliga vattnen men som huvudsakligen nyttjas utanför de västliga vattnen, bör det dessutom fastställas mål och skyddsåtgärder i fleråriga planer för de områden utanför de västliga vattnen där dessa demersala bestånd huvudsakligen nyttjas, genom att tillämpningsområdet för de fleråriga planerna utvidgas så att de även omfattar de västliga vattnen.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Förvaltningsplanen ska inte begränsas till att behandla mekanismer som fastställer fiskemöjligheter på kort sikt, vilket skulle ge upphov till osäkerhet och bristande insyn inom branschen.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Det geografiska tillämpningsområdet för den fleråriga planen bör bygga på beståndens geografiska fördelning enligt de senaste vetenskapliga beståndsbedömningarna från Ices. Mot bakgrund av antingen bättre vetenskaplig information eller beståndsvandring kan det i framtiden bli nödvändigt att ändra den geografiska fördelning som fastställs för bestånden i den fleråriga planen. Kommissionen bör därför ges befogenhet att anta delegerade akter med avseende på att anpassa den geografiska fördelning som anges för bestånden, i den fleråriga planen, om de vetenskapliga utlåtandena från Ices visar på förändringar i de berörda beståndens geografiska fördelning.

(12)  Det geografiska tillämpningsområdet för den fleråriga planen bör bygga på de demersala beståndens geografiska fördelning enligt de senaste vetenskapliga beståndsbedömningarna från Ices. Mot bakgrund av antingen bättre vetenskaplig information eller demersal beståndsvandring kan det i framtiden bli nödvändigt att ändra den geografiska fördelning som fastställs för bestånden i den fleråriga planen. Kommissionen bör därför ges befogenhet att anta delegerade akter med avseende på att anpassa den geografiska fördelning som anges för bestånden, i den fleråriga planen, om de vetenskapliga utlåtandena från Ices, eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som har erkänts av unionen eller på internationell nivå, visar på förändringar i de berörda beståndens geografiska fördelning.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Syftet med denna plan bör vara att bidra till att uppnå GFP-målen och i synnerhet att nå och bibehålla maximal hållbar avkastning för målbestånd, genomföra landningsskyldigheten för demersala bestånd som omfattas av fångstbegränsningar, och främja en skälig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskerinäringen, med beaktande av kustnära fiske och socioekonomiska aspekter. Planen bör också genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att minimera fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen. Den bör vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att uppnå god miljöstatus senast 2020 (i enlighet med direktiv 2008/56/EG) och målen i direktiv 2009/147/EG och rådets direktiv 92/43/EEG. I denna plan bör det även fastställas närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i unionens vatten i de västliga vattnen för alla bestånd av arter som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013.

(14)  Syftet med denna plan bör vara att bidra till att uppnå GFP-målen och i synnerhet att nå och bibehålla bestånd som omfattas av denna förordning över en biomassanivå som kan ge maximal hållbar avkastning, genomföra landningsskyldigheten för demersala bestånd som omfattas av fångstbegränsningar, och främja en skälig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskerinäringen, med beaktande av kustnära fiske och socioekonomiska aspekter. Planen bör också genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att minimera fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen. Den bör vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att uppnå god miljöstatus senast 2020 (i enlighet med direktiv 2008/56/EG) och målen i direktiv 2009/147/EG och rådets direktiv 92/43/EEG. I denna plan bör det även fastställas närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i unionens vatten i de västliga vattnen för arter som fångats vid demersalt fiske och som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Det är lämpligt att fastställa ett mål för fiskeridödligheten (F), som överensstämmer med målet att nå och bibehålla maximal hållbar avkastning, i form av intervall av värden vilka gör det möjligt att uppnå maximal hållbar avkastning (FMSY). Dessa intervall, som bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, behövs för att ge den flexibilitet som krävs för att ta hänsyn till ändringar i de vetenskapliga utlåtandena, bidra till genomförandet av landningsskyldigheten och ta hänsyn till särdragen inom blandfisket. FMSY-intervallen bör beräknas av Internationella havsforskningsrådet (Ices), särskilt i deras periodiska fångstrekommendationer. Med utgångspunkt i denna plan syftar de till att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med MSY24. Det finns ett tak för den övre gränsen, vilket innebär att sannolikheten för att beståndet sjunker under Blim (gränsreferenspunkten för lekbeståndets biomassa) är högst 5 %. Denna övre gräns är även förenlig med Ices så kallade advice rule, som anger att när lekbeståndets biomassa eller förekomsten (abundance) är i dåligt skick, ska F minskas till ett värde som inte överstiger en övre gräns som motsvarar FMSY-värdet multiplicerat med lekbeståndets biomassa eller förekomstvärdet det år för vilket den totala tillåtna fångstmängden (TAC) sätts, dividerat med MSY Btrigger Ices använder dessa överväganden och advice rule när den tillhandahåller vetenskapliga utlåtanden om fiskeridödlighet och fångstalternativ.

(16)   Det är lämpligt att fastställa ett mål för fiskeridödligheten (F), som överensstämmer med målet att nå och bibehålla maximal hållbar avkastning, i form av intervall av värden vilka gör det möjligt att uppnå maximal hållbar avkastning (FMSY). Dessa intervall, som bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, behövs för att ge den flexibilitet som krävs för att ta hänsyn till ändringar i de vetenskapliga utlåtandena, bidra till genomförandet av landningsskyldigheten och ta hänsyn till särdragen inom blandfisket. FMSY-intervallen bör beräknas, bland annat, av Internationella havsforskningsrådet (Ices), särskilt i deras periodiska fångstrekommendationer. Med utgångspunkt i denna plan syftar de till att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med MSY24. Det finns ett tak för den övre gränsen, vilket innebär att sannolikheten för att beståndet sjunker under Blim (gränsreferenspunkten för lekbeståndets biomassa) är högst 5 %. Denna övre gräns är även förenlig med Ices så kallade advice rule, som anger att när lekbeståndets biomassa eller förekomsten (abundance) är i dåligt skick, ska F minskas till ett värde som inte överstiger en övre gräns som motsvarar FMSY-värdet multiplicerat med lekbeståndets biomassa eller förekomstvärdet det år för vilket den totala tillåtna fångstmängden (TAC) sätts, dividerat med MSY Btrigger Ices använder dessa överväganden och advice rule när den tillhandahåller vetenskapliga utlåtanden om fiskeridödlighet och fångstalternativ.

___________

___________

24 EU ber Ices att tillhandahålla FMSY-intervaller för utvalda bestånd i Ices-delområdena 5–10.

24 EU ber Ices att tillhandahålla FMSY-intervaller för utvalda bestånd i Ices-delområdena 5–10.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  För att uppnå målen i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 är det lämpligt att fastställa ett mål för fiskeridödligheten (F) som inte överstiger nyttjandegraden för maximal hållbar avkastning. Denna grad ska uppnås så snart som möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för alla bestånd som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Det bör vara möjligt att fastställa totala tillåtna fångstmängder (TAC) för havskräfta i de västliga vattnen som summan av de fångstbegränsningar som fastställts för varje funktionell enhet och för de statistiska rektanglarna utanför de funktionella enheterna inom det TAC-området. Detta hindrar emellertid inte att åtgärder antas för att skydda särskilda funktionella enheter.

(20)  Det bör vara möjligt att fastställa totala tillåtna fångstmängder (TAC) för ett bestånd av havskräfta i de västliga vattnen som summan av de fångstbegränsningar som fastställts för varje funktionell enhet och för de statistiska rektanglarna utanför de funktionella enheterna inom det område som fastställts för beståndet. Detta hindrar emellertid inte att åtgärder antas för att skydda särskilda funktionella enheter.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Det bör fastställas vissa förbud mot fiske av havsabborre och lyrtorsk, särskilt för att skydda avelsbestånden under lektiden. För att skydda de minskande bestånden av havsabborre och lyrtosk bör medlemsstaterna inrätta lämpliga återhämtningsåtgärder för kommersiellt fiske och fritidsfiske i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga bevis.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  I de fall då rådet tar hänsyn till en betydande påverkan av fritidsfisket inom ramen för fiskemöjligheterna för ett visst bestånd, bör det ha möjlighet att fastställa en TAC för kommersiella fångster som tar hänsyn till volymen av fångster inom fritidsfisket och/eller att anta andra åtgärder som begränsar fritidsfisket.

(22)  I de fall då fiskedödlighet som orsakas av fritidsfisket har en betydande påverkan för ett bestånd som förvaltas utifrån maximal hållbar avkastning, bör rådet ha möjlighet att fastställa enskilda och icke-diskriminerande fiskemöjligheter för fritidsfiskare. Sådana individuella fritidsfiskemöjligheter bör omfatta perioder om minst en månad och beakta faktiska metoder och fångster inom fritidsfisket. Fritidsfiskefångster av vissa arter med ett högt kommersiellt värde bör också anges genom borttagande av en del av stjärtfenan, för att begränsa olaglig användning av sådana fångster på fiskmarknaden.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  För att uppfylla den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, bör planen föreskriva ytterligare förvaltningsåtgärder som närmare ska specificeras i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013.

(23)  För att uppfylla den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 och för att minimera den negativa inverkan på ekosystemet, bör planen föreskriva ytterligare förvaltningsåtgärder, i synnerhet åtgärder för att gradvis undvika och eliminera utkast och för att minimera fiskets negativa inverkan på ekosystemet, med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, som vid behov närmare ska specificeras i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013. Det bör också anges att landningsskyldigheten inte tillämpas på fritidsfiske. I avsaknad av gemensamma rekommendationer får kommissionen anta delegerade akter.

Motivering

I artikel 2.5 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken fastställs att utkast gradvis måste elimineras, genom att först och främst i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  För att skydda känsliga arter och livsmiljöer, särskilt de som är akut hotade och påverkas av fisketrycket, bör planen innehålla förvaltningsåtgärder för det berörda fisket, inbegripet ändringar av fartygsutrustning, ändringar av fartygens verksamhet och ändringar av själva fartyget. I planen bör ytterligare förvaltningsåtgärder föreskrivas, som närmare ska specificeras i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013. Kommissionen bör kunna anta genomförandeakter om en analys av havsområden samt format och tidsplaner för inlämnande och godkännande av förvaltningsåtgärder.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  Kommissionen bör årligen rapportera till Europaparlamentet om de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden som rådet har använt för att fastställa fiskemöjligheter eller tillämpningen av skyddsåtgärder, och kommissionen bör informera Europaparlamentet i förväg om situationer där de vetenskapliga utlåtandena kan leda till stora variationer i fastställandet av fiskemöjligheter.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  I enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör bestämmelser antas för en återkommande bedömning från kommissionens sida av ändamålsenligheten och effektiviteten i tillämpningen av denna förordning baserat på vetenskapliga utlåtanden. Planen bör utvärderas senast ... [fem år efter den dag då denna förordning träder i kraft], och därefter vart femte år. Den tidsperioden kommer att ge utrymme för ett fullständigt genomförande av landningsskyldigheten och vara tillräcklig för att regionala åtgärder ska kunna antas, genomföras och för att effekterna på bestånden och olika fisken ska synas. Det är också den minimiperiod som begärts av de vetenskapliga organen.

(25)  I enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör bestämmelser antas för en bedömning från kommissionens sida av ändamålsenligheten och effektiviteten i tillämpningen av denna förordning baserat på vetenskapliga utlåtanden. Planen bör utvärderas senast ... [fem år efter denna förordnings ikraftträdande], och dess bestämmelser om en mekanism för reglering av rådets beslut om fastställandet av fiskemöjligheter direkt på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden bör sluta att gälla den 31 december XXXX [sjunde året efter den dag då denna förordning har trätt i kraft]. Den tidsperioden kommer att ge utrymme för ett fullständigt genomförande av landningsskyldigheten och vara tillräcklig för att regionala åtgärder ska kunna antas och genomföras. Det är också den minimiperiod som begärts av de vetenskapliga organen för att bedöma effekterna på bestånd och fisken, och för att ge Europaparlamentet och rådet tillräckligt med tid att fatta beslut om eventuella nya förslag om den fleråriga förvaltningen av dessa bestånd.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  I syfte att möjliggöra en lämplig och proportionell anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och i syfte att säkerställa flexibilitet och möjliggöra utveckling av vissa åtgärder bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att komplettera denna förordning i fråga om hjälpåtgärder och genomförandet av landningsskyldigheten. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201625. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(26)  I syfte att möjliggöra en lämplig och proportionell anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och i syfte att säkerställa flexibilitet och möjliggöra utveckling av vissa åtgärder bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att komplettera denna förordning i fråga om hjälpåtgärder och genomförandet av landningsskyldigheten. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd med berörda rådgivande nämnder under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201625. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

_________________

_________________

25 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

25 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Genom att tillämpa dynamiska hänvisningar till FMSY-intervall och till referenspunkter för bevarande garanteras det att dessa parametrar, som är avgörande för fastställandet av fiskemöjligheter, inte blir inaktuella och rådet alltid har möjlighet att använda bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Dessutom bör den strategi som ger dynamiska hänvisningar till bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden följas för att förvalta bestånden i Östersjön. Med ”bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden” avses i detta sammanhang allmänt tillgängliga vetenskapliga utlåtanden som stöds av senaste vetenskapliga data och de senaste metoderna och som har utfärdats eller granskats av ett oberoende vetenskapligt organ som erkänns på unionsnivå eller internationell nivå. Förordning (EU) 2016/113927 bör därför ändras.

(28)  Genom att tillämpa dynamiska hänvisningar till FMSY-intervall och till referenspunkter för bevarande garanteras det att dessa parametrar, som är avgörande för fastställandet av fiskemöjligheter, inte blir inaktuella och rådet alltid har möjlighet att använda bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Dessutom bör den strategi som ger dynamiska hänvisningar till bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden följas för att förvalta bestånden i Östersjön under en period på sju år. Kommissionen bör också årligen rapportera till Europaparlamentet om de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden som har använts, och informera Europaparlamentet i förväg om situationer där de vetenskapliga utlåtandena kan leda till stora variationer i fastställandet av fiskemöjligheter. Med ”bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden” avses i detta sammanhang allmänt tillgängliga vetenskapliga utlåtanden som är föremål för expertgranskning av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) eller andra lämpliga vetenskapliga organ såsom Internationella havsforskningsrådet (Ices). De ska stödjas av de senaste vetenskapliga data och de senaste metoder som finns tillgängliga och uppfylla kraven i artikel 25 i förordning (EU) nr 1380/2013.

_________________

 

27 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (EUT L 191, 15.7.2016, s. 1).

 

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom denna förordning upprättas en flerårig plan (nedan kallad planen) för följande demersala bestånd, inklusive djuphavsbestånd i de västliga vattnen, inklusive det fiske som utnyttjar dessa bestånd, och, när dessa bestånd breder ut sig utanför de västliga vattnen, i de angränsande vattnen:

1.  Genom denna förordning upprättas en flerårig plan (nedan kallad planen) för nedanstående demersala bestånd, inklusive djuphavsbestånd i de västliga vattnen, och när dessa bestånd breder ut sig utanför de västliga vattnen, i de angränsande vattnen som inte står under någon stats överhöghet eller jurisdiktion samt för de fisken som utnyttjar dessa bestånd:

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Havsabborre (Dicentrarchus labrax) i sektionerna 4b, 4c, 7a och 7d–h.

(4)  Havsabborre (Dicentrarchus labrax) i sektionerna 4b, 4c, 7a, 7b, 7d–h, 7j och delområde 8 och sektion 9a.

Motivering

Havsabborre är en värdefull målart. För att man ska kunna utnyttja resurserna på bästa sätt är det av avgörande vikt att dess förvaltning sker på grundval av den maximala hållbara avkastningen. Artens utbredningsområde är stort, och det finns inte några vetenskapliga bevis på att det finns biologiska bestånd som är åtskilda av den 48:e breddgraden (Ices zonindelning är huvudsakligen knuten till skillnader i tillgången till uppgifter). Utöver att de fiskebegränsningar som fastställts av rådet är mycket orättvisa finns det risk för att fiskeverksamheten förskjuts till det sydliga området och ökar trycket på dessa bestånd.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1 – led 23 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  I södra Biscayabukten (FU 25).

–  I södra Biscayabukten (FU23–24).

Motivering

Det finns ett fel vad gäller angivandet av den funktionella enheten i kommissionens förslag.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1 – led 24 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  I västra Galicien (FU26–27).

–  I västra Galicien (FU26).

Motivering

Det finns ett fel vad gäller angivandet av den funktionella enheten i kommissionens förslag.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1 – led 24 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  I vattnen kring Iberiska halvön (FU28–29).

utgår

Motivering

Det finns ett fel vad gäller angivandet av den funktionella enheten i kommissionens förslag.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1 – led 24 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Norra Portugal (FU27).

Motivering

Det finns ett fel vad gäller angivandet av den funktionella enheten i kommissionens förslag.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1 – led 24 – strecksats 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Portugals vatten (södra Portugal och Algarve) (FU28–29).

Motivering

Det finns ett fel vad gäller angivandet av den funktionella enheten i kommissionens förslag.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När de vetenskapliga utlåtandena visar en förändring i den geografiska fördelningen av de bestånd som anges i första stycket i denna punkt, får kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 med avseende på att ändra denna förordning genom att anpassa de områden som anges ovan för att avspegla den förändringen. Sådana anpassningar får inte utsträckas till beståndsområden utanför unionens vatten i delområdena 4–10, och Cecaf-zonerna 34.1.1, 34.1.2 och 34.2.0.

När de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtandena, särskilt de från Internationella havsforskningsrådet (Ices), visar en förändring i den geografiska fördelningen av de bestånd som anges i första stycket i denna punkt, får kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 med avseende på att ändra denna förordning genom att anpassa de områden som anges ovan för att avspegla den förändringen. Sådana anpassningar får inte utsträckas till beståndsområden utanför unionens vatten i delområdena 4–10, och Cecaf-zonerna 34.1.1, 34.1.2 och 34.2.0.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När kommissionen på grundval av vetenskapliga utlåtanden anser att förteckningen över bestånd i första stycket i punkt 1 måste ändras, får kommissionen lägga fram ett förslag till ändring av förteckningen.

2.  När kommissionen på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden anser att förteckningen över bestånd i första stycket i punkt 1 måste ändras, får kommissionen lägga fram ett förslag till ändring av förteckningen.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När det gäller angränsande vatten som omfattas av punkt 1 i denna artikel ska endast artiklarna 4 och 6 och de åtgärder som rör fiskemöjligheter enligt artikel 7 i denna förordning tillämpas.

3.  När det gäller angränsande vatten som omfattas av punkt 1 i denna artikel ska endast artiklarna 4 och 6, de åtgärder som rör fiskemöjligheter enligt artikel 7 samt artikel 9.3a och artikel 9a i denna förordning tillämpas.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Denna förordning ska även tillämpas på bifångster som tas i de västliga vattnen vid fiske efter de bestånd som förtecknas i punkt 1. När FMSY-intervall och skyddsåtgärder kopplade till biomassa för de bestånden fastställs enligt andra unionsrättsakter om upprättande av fleråriga planer, ska de intervallen och skyddsåtgärderna emellertid gälla.

4.  Denna förordning ska även tillämpas på bifångster som tas i de västliga vattnen vid fiske efter de demersala bestånd som förtecknas i punkt 1 och ska säkerställa att utnyttjandet av alla levande marina biologiska resurser återställer och upprätthåller populationer av fiskade arter över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning, i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  I denna förordning specificeras även de åtgärder som ska vidtas för att minimera fiskets inverkan på den marina miljön vid allt fiske i unionsvattnen i de västliga vattnen, särskilt oavsiktliga fångster av skyddade arter. Kommissionen får anta genomförandeakter gällande en analys av havsområden samt format och tidtabeller för inlämnande och godkännande av förvaltningsåtgärder.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  I denna förordning fastställs även närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i unionens vatten i de västliga vattnen för alla bestånd av arter som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013.

5.  I denna förordning fastställs även närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i unionens vatten i de västliga vattnen för bestånd av arter som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som fångas i samband med demersalt fiske.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  I denna förordning föreskrivs tekniska åtgärder, i enlighet med artikel 8, som ska tillämpas på samtliga bestånd i de västliga vattnen.

6.  I denna förordning föreskrivs tekniska åtgärder för kommersiellt fiske och fritidsfiske, i enlighet med artikel 8, som ska tillämpas på samtliga demersala bestånd i de västliga vattnen.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  FMSY-intervall: ett intervall av värden som anges i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt Internationella havsforskningsrådet (Ices), där alla nivåer av fiskeridödlighet inom det intervallet ger maximal hållbar avkastning (MSY) på lång sikt, förutsatt ett givet fiskemönster och under rådande genomsnittliga miljöförhållanden, utan att i någon större utsträckning påverka reproduktionsprocessen för bestånden i fråga. Intervallet är fastställt för att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med MSY. Det har fastställts ett tak så att sannolikheten för att beståndet sjunker under gränsreferenspunkten för lekbeståndets biomassa (Blim) är högst 5 %.

(2)  FMSY-intervall: ett intervall av värden som anges i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt Internationella havsforskningsrådet (Ices) eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av EU eller internationellt, där alla nivåer av fiskeridödlighet inom det intervallet ger maximal hållbar avkastning (MSY) på lång sikt, förutsatt ett givet fiskemönster och under rådande genomsnittliga miljöförhållanden, utan att i någon större utsträckning påverka reproduktionsprocessen för bestånden i fråga. Intervallet är fastställt för att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med MSY. Det har fastställts ett tak så att sannolikheten för att beståndet sjunker under gränsreferenspunkten för lekbeståndets biomassa (Blim) är högst 5 %.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  punktvärde för FMSY: värdet av den uppskattade fiskeridödligheten som, med ett givet fiskemönster och rådande miljöförhållanden, ger den högsta avkastningen på lång sikt.

(5)  FMSY: värdet av den uppskattade fiskeridödligheten som, med ett givet fiskemönster och rådande miljöförhållanden, ger den högsta avkastningen på lång sikt.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  BLIM : den referenspunkt för beståndets storlek som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande, särskilt från Ices, under vilken reproduktionsförmågan kan vara nedsatt,

(8)  BLIM: den referenspunkt för beståndets storlek som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande, särskilt från Ices eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av EU eller internationellt, under vilken reproduktionsförmågan kan vara nedsatt.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  MSY Btrigger: referenspunkt för lekbiomassa, eller när det gäller havskräfta – förekomst (abundance), som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande, särskilt av Ices, under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att nyttjandegraden i kombination med den naturliga variationen bygger upp beståndet över nivåer som kan ge MSY på lång sikt.

(9)  MSY Btrigger: referenspunkt för lekbiomassa, eller när det gäller havskräfta – förekomst (abundance), som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande, särskilt av Ices, eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av EU eller internationellt, under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att nyttjandegraden i kombination med den naturliga variationen bygger upp beståndet över nivåer som kan ge MSY på lång sikt.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  ”Bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande” hänvisar till allmänt tillgängliga vetenskapliga utlåtanden som stöds av de senaste vetenskapliga beläggen och metoderna som antingen har utfärdats eller expertgranskats av ett oberoende vetenskapligt organ som erkänns av unionen eller på internationell nivå, t.ex. vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) och Internationella havsforskningsrådet (Ices), och som uppfyller kraven i artikel 25 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Planen ska bidra till uppnåendet av de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt genom tillämpning av försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen, och ska syfta till att säkerställa att utnyttjandet av levande marina biologiska resurser återställer och upprätthåller populationer av fiskade arter över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning.

1.  Planen ska bidra till uppnåendet av de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt genom tillämpning av försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen, och ska syfta till att säkerställa att utnyttjandet av levande marina biologiska resurser återställer och upprätthåller populationer av fiskade arter över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning. Utöver att sträva efter miljömässig hållbarhet ska planen förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om ekonomisk och social nytta och ökad sysselsättning, samt bidra till ökad tillgång till livsmedel.

 

Nyttjandegraden för maximal hållbar avkastning ska uppnås gradvis för alla bestånd senast 2020, och ska därefter bibehållas.

Motivering

Utöver den miljömässiga dimensionen är det är viktigt att fiskets och vattenbrukets sociala och ekonomiska dimensioner tas i beaktande, enligt vad som anges i förordning 1380/2013.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Planen ska bidra till att eliminera utkast, genom att i möjligaste mån undvika och minska oönskade fångster, och till genomförandet av den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 för de arter som omfattas av fångstbegräsningar och på vilka denna förordning är tillämplig.

2.  Planen ska bidra till att eliminera utkast, genom att i möjligaste mån undvika och minska oönskade fångster, inbegripet genom användning av innovativa selektiva fiskeredskap och tekniker, och till genomförandet, i möjligaste mån, av den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 för de arter som omfattas av fångstbegräsningar och på vilka denna förordning är tillämplig.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Planen ska genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen minimeras. Den ska vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att uppnå god miljöstatus senast 2020, i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2008/56/EG, och målen i artiklarna 4 och 5 i direktiv 2009/147/EG och artiklarna 6 och 12 i rådets direktiv 92/43/EEG.

3.  Planen ska genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen, och i synnerhet på känsliga livsmiljöer och skyddade arter, inbegripet marina däggdjur, marina reptiler, sjöfåglar, undervattenberg, djuphavsrev och täta förekomster av icke revbildande koraller eller svampdjurssamhällen, minimeras och helst elimineras, för att säkerställa att fiskare fortsätter att fiska på ett hållbart och selektivt sätt. Den ska vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att uppnå god miljöstatus senast 2020, i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2008/56/EG, och målen i direktiv 2009/147/EG och rådets direktiv 92/43/EEG.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  bidra till uppfyllandet av andra relevanta deskriptorer i bilaga I till direktiv 2008/56/EG, i proportion till den roll som fisket spelar för att uppfylla dem.

b)  säkerställa att fiskets negativa effekter på den marina miljön minimeras, i synnerhet när det gäller känsliga livsmiljöer och skyddade arter, inbegripet marina däggdjur och sjöfåglar.

Motivering

Sjöfåglar, marina däggdjur och reptiler fångas oavsiktligt i de västliga vattnen.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Åtgärder inom ramen för planen ska vidtas på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Om det inte finns tillräckliga data, ska en jämförbar bevarandenivå för de berörda bestånden eftersträvas.

5.  Åtgärder inom ramen för planen ska vidtas på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden ska bli föremål för expertgranskning av tillförlitliga och lämpliga vetenskapliga organ såsom Internationella havsforskningsrådet (Ices) eller vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF). De ska offentliggöras senast när dessa åtgärder föreslås av kommissionen. Om det inte finns tillräckliga data, ska en jämförbar bevarandenivå för de berörda bestånden eftersträvas.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De FMSY-intervall som baseras på denna plan ska begäras från Ices.

2.  De FMSY-intervall som baseras på denna plan ska begäras från Ices eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av unionen eller internationellt.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att nå de övergripande mål som fastställs i artikel 3 när det gäller blandfiske,

a)  om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att nå de övergripande mål som fastställs i artikel 3 när det gäller blandfiske och/eller flerartsfiske, framför allt för att begränsa de socioekonomiska verkningarna på fisket,

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  för att begränsa variationerna i fiskemöjligheterna till högst 20 % mellan år som följer på varandra.

c)  för att begränsa variationerna i fiskemöjligheterna till högst 20 % mellan år som följer på varandra, bortsett från de fall där så kallade choke-situationer, eller andra situationer som lamslår eller i hög grad inverkar negativt på vissa flottors verksamhet, lindras.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  För att undvika att förvaltningen på kort sikt försvårar genomförandet av en flerårig förvaltning och för att främja de berörda parternas deltagande i beslutsprocessen, ska det vara möjligt att inom ramen för denna förordning godkänna utnyttjanderegler via regionalisering.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De bestånden ska förvaltas i enlighet med försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen i enlighet med definitionen i punkt 8 i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, om inte tillräckliga vetenskapliga uppgifter finns tillgängliga.

2.  De bestånden ska förvaltas i enlighet med försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen i enlighet med definitionen i punkt 8 i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, om inte tillräckliga vetenskapliga uppgifter finns tillgängliga, och det ska säkerställas en bevarandegrad som minst motsvarar den maximala hållbara avkastningen som fastställs i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I enlighet med artikel 9.5 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska förvaltningen av blandfiske avseende de bestånd som avses i artikel 1.4 i denna förordning, ta hänsyn till svårigheten att fiska alla bestånd på MSY-nivå samtidigt , i synnerhet i situationer då detta leder till en för tidig stängning av fisket.

3.  I enlighet med artikel 9.5 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska förvaltningen av blandfiske och/eller fisket av flera arter avseende de bestånd som avses i artikel 1.4 i denna förordning, ta hänsyn till svårigheten att fiska alla bestånd på MSY-nivå samtidigt, i synnerhet i situationer då detta leder till en för tidig stängning av fisket.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande referenspunkter för bevarande som ska garantera fullreproduktionsförmåga för de bestånd som avses i artikel 1.1 ska begäras från Ices på grundval av denna plan:

Följande referenspunkter för bevarande som ska garantera fullreproduktionsförmåga för de bestånd som avses i artikel 1.1, ska på grundval av denna plan begäras från Ices eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av unionen eller internationellt, och i enlighet med definitionen av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden:

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att lekbiomassan för ett visst år, och när det gäller havskräfta – förekomsten (abundance), för något av de bestånd som anges i artikel 1.1 ligger under MSY Btrigger, ska alla lämpliga avhjälpande åtgärder vidtas för att säkerställa att det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten snabbt återgår till nivåer över dem som kan ge maximal hållbar avkastning. Genom undantag från artikel 4.3 och 4.5, ska fiskemöjligheterna fastställas till nivåer som är förenliga med en fiskeridödlighet under det övre FMSY-intervallet, med beaktande av minskningen av biomassa.

1.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att lekbiomassan för ett visst år, och när det gäller havskräfta – förekomsten (abundance), för något av de demersala bestånd som anges i artikel 1.1 ligger under MSY Btrigger, ska alla lämpliga avhjälpande åtgärder vidtas för att säkerställa att det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten snabbt återgår till nivåer över dem som kan ge maximal hållbar avkastning. Genom undantag från artikel 4.3 och 4.5, ska fiskemöjligheterna fastställas till nivåer som är förenliga med en fiskeridödlighet under det övre FMSY-intervallet, med beaktande av minskningen av biomassa.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att lekbiomassan, och när det gäller havskräfta – förekomsten (abundance), för något av de bestånd som anges i artikel 1.1 ligger under Blim, ska ytterligare avhjälpande åtgärder vidtas för att säkerställa att beståndet snabbt återgår till nivåer över dem som kan ge maximal hållbar avkastning I synnerhet får dessa avhjälpande åtgärder, genom undantag från artikel 4.3 och 4.5, inbegripa ett tillfälligt stopp för det riktade fisket när det gäller det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten och en lämplig minskning av fiskemöjligheterna.

2.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att lekbiomassan, och när det gäller havskräfta – förekomsten (abundance), för något av de demersala bestånd som anges i artikel 1.1 ligger under Blim, ska ytterligare avhjälpande åtgärder vidtas för att säkerställa att beståndet snabbt återgår till nivåer över dem som kan ge maximal hållbar avkastning I synnerhet får dessa avhjälpande åtgärder, genom undantag från artikel 4.3 och 4.5, inbegripa ett tillfälligt stopp för det riktade fisket när det gäller det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten och en lämplig minskning av fiskemöjligheterna.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Utan hinder av artikel 4.1 kan målet för fiskeridödligheten i överensstämmelse med FMSY-intervallen enligt den artikeln, liksom att det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten snabbt återgår till nivåer över dem som kan ge maximal hållbar avkastning enligt punkterna 1 eller 2 i denna artikel, nås successivt och stegvis under en period på högst tre år, förutsatt att det visar sig nödvändigt med tanke på ekonomiska, sociala och sysselsättningsmässiga verkningar för de berörda fiskena.

Motivering

När det gäller bestånd där MSY-avkastning inte är möjlig, kommer de socioekonomiska konsekvenserna för de olika fiskena att vara direkt beroende av hur snabbt rådet korrigerar situationen genom att minska fiskemöjligheterna. Man bör därför fastställa en rimlig tidsfrist för att säkerställa att FMSY uppnås inom en bestämd tidsram, samtidigt som det ges möjlighet till ett gradvist förfarande över flera fångstperioder, för att begränsa de socioekonomiska verkningarna.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 i syfte att komplettera denna förordning med avseende på följande tekniska åtgärder:

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 i syfte att komplettera denna förordning med avseende på följande tekniska åtgärder för fisken som utnyttjar demersala bestånd i de västliga vattnen:

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Specifikationer av fiskeredskapens egenskaper och regler för användningen av redskapen för att säkerställa eller förbättra selektiviteten, minska oönskade fångster eller minimera negativa effekter på ekosystemet.

a)  Specifikationer av fiskeredskapens egenskaper och regler för användningen av redskapen för att säkerställa eller förbättra selektiviteten, minska oönskade fångster, särskilt av unga exemplar, eller minimera negativa effekter på ekosystemet.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De åtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln ska bidra till att nå de övergripande mål som anges i artikel 3.

2.  De åtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln ska bidra till att nå de övergripande mål som anges i artikel 3 och ska tillämpas både på kommersiellt fiske och på fritidsfiske.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Fredningstider/fredade områden för fiske av havsabborre

 

1.  Kommersiellt fiske och fritidsfiske av havsabborre är förbjudet i de västliga vattnen och i Ices-sektioner 4b och 4c mellan den 1 februari och den 30 april. Det är förbjudet att behålla ombord, omlasta, överföra eller landa samt förvara havsabborre som fångats på kusten av dessa områden.

 

2.  Det är också förbjudet för unionsfiskefartyg att fiska efter havsabborre i Ices-sektionerna 7b, 7c, 7j och 7k samt i de vatten i Ices-sektionerna 7a och 7g under Förenade kungarikets överhöghet som ligger mer än tolv nautiska mil från baslinjen. Det är förbjudet för unionsfiskefartyg att behålla ombord, omlasta, överföra eller landa havsabborre som fångats i dessa områden.

Motivering

Under de senaste åren har rådet genom TAC-bestämmelser och -kvoter antagit åtgärder för att skydda havsabborre, särskilt under en del av lektiden. Dessa tekniska åtgärder bör införas på ett hållbart sätt av medlagstiftarna, och inte inom ramen för beslut av rådet om fiskemöjligheter. Det är också nödvändigt att skydda lyrtorsk, för att förhindra överfiske av lekande bestånd, vilket skulle leda till en likadan situation som för närvarande är aktuell för havsabboren

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 får den totala tillåtna fångstmängden för beståndetav havskräfta i de västliga vattnen vara summan av fångstbegränsningarna i de funktionella enheterna och i de statistiska rektanglarna utanför de funktionella enheterna.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 får den totala tillåtna fångstmängden för ett visst bestånd av havskräfta vara summan av fångstbegränsningarna i de funktionella enheterna och i de statistiska rektanglarna utanför de funktionella enheterna för det område som fastställts för detta bestånd.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Rådet kan emellertid för de fiskbestånd och fiskarter som avses i artikel 1.1 och 1.4, och som på EU-nivå med tanke på målet att bevara resurser är föremål för fiskeförbud som fastställs årligen inom ramen för besluten om fiskemöjligheter eller förbuden mot säsongsfiske, fastställa särskilda fiskemöjligheter för vissa fisken i syfte att särskilt beakta den begränsade eller oundvikliga karaktären av fångster av sådana arter med tanke på den socioekonomiska betydelsen av dessa slags fisken.

 

Dessa särskilda fiskemöjligheter ska vara begränsade och ska inte avsevärt försvaga den inverkan som ett tillfälligt fiskeförbud har på bevarandet av beståndet.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att fritidsfisket har en betydande inverkan på fiskeridödligheten för ett visst bestånd, ska rådet beakta dem och får begränsa fritidsfisket när fiskemöjligheterna fastställs för att undvika att det sammantagna målet för fiskeridödligheten överskrids.

utgår

Motivering

Ersätts med artikel 9a (ny).

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Fritidsfiske

 

1.  Medlemsstaterna ska ta hänsyn till fiskeridödligheten inom fritidsfisket när de fördelar de fiskemöjligheter som de förfogar över och som avses i artikel 16 i förordning (EU) nr 1380/2013, för att undvika att det sammantagna målet för fiskeridödlighet överskrids.

 

När de vetenskapliga utlåtandena visar att fritidsfisket har en betydande inverkan på fiskeridödligheten för ett visst bestånd enligt artikel 1.1 i denna förordning, kan rådet fastställa icke-diskriminerande individuella fiskemöjligheter för fritidsfiskare.

 

2.  Rådet ska utgå från transparenta och objektiva kriterier, däribland miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier, när det fastställer fiskemöjligheter för fritidsfisket. Kriterierna kan bland annat omfatta fiskets påverkan på miljön, den samhälleliga betydelsen av denna verksamhet och dess bidrag till ekonomin i kustområdena.

 

3.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga och proportionella åtgärder för övervakning och insamling av data för en tillförlitlig bedömning av de faktiska fångstnivåerna enligt punkt 1.

Motivering

I överensstämmelse med artikel 17 ska medlemsstaterna beakta all fiskeridödlighet. Fritidsfisket är ofta obetydligt när man beaktar osäkerheten kring den verkliga dödligheten vid yrkesfiske, och är sålunda inte något stort problem när det gäller fördelningen eller efterlevnaden av kvoterna. GFP (skäl 3) erkänner också att fritidsfiske först och främst hör till medlemsstaternas ansvar. Om fritidsfisket har en betydande inverkan på ett bestånd som förvaltas på grundval av maximal hållbar avkastning kan det bli föremål för rättvisa och proportionella åtgärder på unionsnivå.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 9b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9b (ny)

 

Märkning av fångster från fritidsfiske

 

1.  Exemplar av havsabborre, torsk, lyrtorsk och tunga som fångas i områden som avses för dessa bestånd enligt artikel 1.1 ska märkas när fritidsfiskaren behåller fisken.

 

2.  Denna märkning består av borttagande av nedre delen eller övre delen av stjärtfenan, på ett sådant sätt att de inte hindrar mätning av fiskens storlek.

 

3.  Denna märkning ska utföras omedelbart efter fångsten och avlivningen, antingen på land, eller när det är fråga om fritidsfiske från ett fartyg, efter att fisken har tagits ombord. Märkningen gäller dock inte för exemplar som har tagits ombord på ett fartyg för fritidsfiske och som hålls vid liv i gott skick i en fisksump innan de frisläpps.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För alla bestånd av arter i de västliga vattnen som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 för att komplettera denna förordning genom att anta närmare bestämmelser för den skyldigheten i enlighet med artikel 15.5 a–e i förordning (EU) nr 1380/2013.

För alla demersala bestånd av arter i de västliga vattnen som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, och för oavsiktliga fångster av pelagiska arter vid fiske som utnyttjar bestånd som avses i artikel 1.1 som omfattas av landningsskyldigheten, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 för att komplettera denna förordning genom att anta närmare bestämmelser för den skyldigheten i enlighet med artikel 15.5 a–e i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Landningsskyldigheten som avses i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska inte gälla för fritidsfiske, inklusive de fall där rådet fastställer individuella fiskemöjligheter enligt artikel 9a i denna förordning.

Motivering

Denna bestämmelse anger tydligt att fritidsfiske inte omfattas av landningsskyldigheten (oförenlighet med uppfyllandet av minsta tillåtna storlek för att behålla en fisk eller med metoderna för sportfiske, ”fånga och släppa tillbaka”).

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Småskaligt fiske och kustfiske i de yttersta randområdena

 

Denna förordning ska beakta de begräsningar som hänger samman med storleken på fartyg som bedriver småskaligt fiske och kustfiske i de yttersta randområdena. Landning av bifångster ska tillåtas såvida den inte har allvarliga följder för biomassan för lekbeståndet.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För var och en av de Ices-zoner som avses i artikel 1.1 i denna förordning ska varje medlemsstat utfärda fisketillstånd i enlighet med artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 för fartyg som för dess flagg och som bedriver fiskeverksamhet i det området. I sådana fisketillstånd får medlemsstaterna även begränsa den totala kapaciteten uttryckt i kW för de fartyg som använder ett särskilt redskap.

1.  För de Ices-zoner som avses i artikel 1.1 i denna förordning ska varje medlemsstat utfärda fisketillstånd i enlighet med artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 för fartyg som för dess flagg och som bedriver fiskeverksamhet i det området.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna kan i de fisketillstånd som avses i punkt 1 också begränsa den totala kapaciteten för sådana fartyg som avses i nämnda punkt, som använder ett särskilt redskap.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 i syfte att begränsa den totala kapaciteten hos berörda flottor i medlemsstaterna för att underlätta uppnåendet av målen i artikel 3.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Artikel 18.1–18.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas på de åtgärder som avses i artiklarna 8 och och 10 i den här förordningen.

1.  Artikel 18.1–18.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas på de åtgärder som avses i artiklarna 8, 10 och 11b i den här förordningen.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid tillämpning av punkt 1 i denna artikel får medlemsstater med ett direkt förvaltningsintresse i de nordvästliga vattnen och medlemsstater med ett direkt förvaltningsintresse i de sydvästliga vatten lägga fram gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 för första gången senast tolv månader efter det att denna förordning trätt i kraft och därefter tolv månader efter varje gång en utvärdering av planen lagts fram i enlighet med artikel 14. De får också lämna sådana rekommendationer när de bedömer att så är nödvändigt, i synnerhet om det sker en plötslig förändring i situationen för något av de bestånd som omfattas av denna förordning. Gemensamma rekommendationer avseende åtgärder som avser ett visst kalenderår ska lämnas in senast den 1 juli det föregående året.

2.  Vid tillämpning av punkt 1 i denna artikel får medlemsstater med ett direkt förvaltningsintresse i de nordvästliga vattnen och medlemsstater med ett direkt förvaltningsintresse i de sydvästliga vatten lägga fram gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 för första gången senast tolv månader efter det att denna förordning trätt i kraft och därefter tolv månader efter varje gång en utvärdering av planen lagts fram i enlighet med artikel 14. De får också lämna ytterligare rekommendationer när så är nödvändigt, i synnerhet om det sker en förändring i situationen för något av de bestånd som omfattas av denna förordning, samt upprätta en plan som omfattar åtgärder för tillämpning av den ekosystembaserade ansatsen för fiskeriförvaltningen i de västliga vattnen. Gemensamma rekommendationer avseende åtgärder som avser ett visst kalenderår ska lämnas in senast den 1 juli det föregående året eller så snart som möjligt när sådana gemensamma rekommendationer är avsedda att ta itu med nödsituationer som har identifierats i de senaste vetenskapliga utlåtandena.

Motivering

I enlighet med artikel 9 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

Uppföljning och förhandsunderrättelse om ändringar till ett vetenskapligt utlåtande

 

1.  Kommissionen ska årligen senast den 1 april rapportera till Europaparlamentet om de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtandena som har använts som grund för rådets beslut om fastställande av fiskemöjligheter i enlighet med denna förordning mellan den 1 februari föregående år och 31 januari innevarande år.

 

Denna rapport ska för alla berörda fiskbestånd och fiskarter omfatta särskilt de fiskemöjligheter som rådet har fastställt i enlighet med artiklarna 4 och 5 och, när så är lämpligt, artikel 7 i denna förordning, och också ange motsvarande värden uttryckta i fiskeridödlighet. Dessa uppgifter ska jämföras med de vetenskapliga utlåtandena för att fastställa intervaller för fiskeridödligheten (MSY Flower, FMSY och MSY Fupper, och deras överensstämmelse med fiskemöjligheter) och uppskattningar av beståndets lekbiomassa och av referensbiomassa (MSY Btrigger och Blim).

 

2.  Kommissionen ska informera Europaparlamentet så snart som möjligt efter att ha fått kännedom, och under alla omständigheter innan antagandet av ett nytt rådsbeslut om fastställande av fiskemöjligheter, om situationer där de allra senaste FMSY-uppgifterna motsvarar variationer i fiskemöjligheter som avviker med mer än 20 % från de fiskemöjligheter som motsvarade FMSY-värdet i de vetenskapliga utlåtanden som användes för att fastställa fiskemöjligheter för den aktuella perioden. Likaså ska kommissionen informera Europaparlamentet så snart som möjligt och under alla omständigheter innan antagandet av ett nytt rådsbeslut om situationer där de vetenskapliga utlåtandena om olika referensnivåer för lekbiomassan gör det berättigat att vidta skyddsåtgärder enligt artikel 7.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utvärdering av planen

Utvärdering och tillämpning av planen

Motivering

Bestämmelserna om fastställandet av fiskemöjligheter och skyddsåtgärder som vidtas av rådet i enlighet med planen är direkt avhängiga av vetenskapliga utlåtanden och deras utveckling. Det föreslås dock att man inte låter en sådan situation fortsätta under en obestämd tid, och att man låter den rättsliga ramen gälla endast för en begränsad tidsperiod. Det är upp till kommissionen att föreslå en framtida ram och för parlamentet och rådet att fatta beslut på grundval av detta.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast [fem år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande], och därefter vart femte år, ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om planens resultat och effekter när det gäller de bestånd som omfattas av denna förordning och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, särskilt vad gäller uppnåendet av de övergripande mål som anges i artikel 3.

Senast [fem år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om planens resultat och effekter när det gäller de bestånd som omfattas av denna förordning och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, särskilt vad gäller uppnåendet av de övergripande mål som anges i artikel 3.

Motivering

Bestämmelserna om fastställandet av fiskemöjligheter och skyddsåtgärder som vidtas av rådet i enlighet med planen är direkt avhängiga av vetenskapliga utlåtanden och deras utveckling. Det föreslås dock att man inte låter en sådan situation fortsätta under en obestämd tid, och att man låter den rättsliga ramen gälla endast för en begränsad tidsperiod. Det är upp till kommissionen att föreslå en framtida ram och för parlamentet och rådet att fatta beslut på grundval av detta.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.1, 8 och 10 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.1, 8,10 och 11.1b ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 1.1, 8 och 10 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 1.1, 8, 10 och 11.1b får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 1.1, 8 och 10 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 1.1, 8, 10 och 11.1b ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 17 – led 1

Förordning (EU) nr 2016/1139

Artikel 2 – punkt 1 – led 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  FMSY-intervall: ett intervall av värden som anges i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt Internationella havsforskningsrådet (Ices), där alla nivåer av fiskeridödlighet inom det intervallet ger maximal hållbar avkastning (MSY) på lång sikt, förutsatt ett givet fiskemönster och under rådande genomsnittliga miljöförhållanden, utan att i någon större utsträckning påverka reproduktionsprocessen för bestånden i fråga. Intervallet är fastställt för att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med MSY. Det har fastställts ett tak så att sannolikheten för att beståndet sjunker under gränsreferenspunkten för lekbeståndets biomassa (Blim) är högst 5 %.

(2)  FMSY-intervall: ett intervall av värden som anges i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt Internationella havsforskningsrådet (Ices) eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av unionen eller internationellt, där alla nivåer av fiskeridödlighet inom det intervallet ger maximal hållbar avkastning (MSY) på lång sikt, förutsatt ett givet fiskemönster och under rådande genomsnittliga miljöförhållanden, utan att i någon större utsträckning påverka reproduktionsprocessen för bestånden i fråga. Intervallet är fastställt för att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med MSY. Det har fastställts ett tak så att sannolikheten för att beståndet sjunker under gränsreferenspunkten för lekbeståndets biomassa (Blim) är högst 5 %.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 17 – led 1

Förordning (EU) nr 2016/1139

Artikel 2 – punkt 1 – led 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  BLIM : den referenspunkt för beståndets storlek som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande, särskilt från Ices, under vilken reproduktionsförmågan kan vara nedsatt,

(8)  BLIM: den referenspunkt för beståndets storlek som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande, särskilt från Ices eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av unionen eller internationellt, under vilken reproduktionsförmågan kan vara nedsatt.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 17 – led 1

Förordning (EU) nr 2016/1139

Artikel 2 – punkt 1 – led 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  MSY BTRIGGER: referenspunkt för lekbiomassa som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande, särskilt från Ices, under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att nyttjandegraden i kombination med den naturliga variationen bygger upp beståndet över nivåer som kan ge MSY på lång sikt.

(9)  MSY BTRIGGER: referenspunkt för lekbiomassa som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande, särskilt från Ices eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av unionen eller internationellt, under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att nyttjandegraden i kombination med den naturliga variationen bygger upp beståndet över nivåer som kan ge MSY på lång sikt.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 17 – led 2

Förordning (EU) nr 2016/1139

Artikel 4 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De FMSY-intervall som baseras på denna plan ska begäras från Ices.

2.  De FMSY-intervall som baseras på denna plan ska begäras från Ices eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av unionen eller internationellt.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 17 – led 2

Förordning (EU) nr 2016/1139

Artikel 4 – punkt 5 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  för att begränsa variationerna i fiskemöjligheterna till högst 20 % mellan år som följer på varandra.

c)  för att begränsa variationerna i fiskemöjligheterna till högst 20 % mellan år som följer på varandra, bortsett från fall där så kallade choke-situationer eller andra situationer som lamslår eller i hög grad inverkar negativt på vissa flottors verksamhet lindras.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 17 – led 3

Förordning (EU) nr 2016/1139

Artikel 4a – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande referenspunkter för bevarande som ska garantera fullreproduktionsförmåga för de bestånd som avses i artikel 1.1 ska begäras från Ices på grundval av denna plan:

Följande referenspunkter för bevarande som ska garantera fullreproduktionsförmåga för de bestånd som avses i artikel 1.1 ska begäras från Ices eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av unionen eller internationellt på grundval av denna plan:

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 17 – led 4

Förordning (EU) nr 2016/1139

Artikel 5 – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  åtgärder enligt artiklarna 7 och 8 i den här förordningen.

b)  åtgärder enligt artikel 8 i den här förordningen.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 17 – led 4a (nytt)

Förordning (EU) nr 2016/1139

Artikel -15 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.   I kapitel IX ska följande artikel införas:

 

”Artikel 15

 

Uppföljning och förhandsunderrättelse om ändringar till ett vetenskapligt yttrande

 

1.  Kommissionen ska årligen senast den 1 april rapportera till Europaparlamentet om de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtandena som har använts som referenser för rådets beslut om fastställande av fiskemöjligheter i enlighet med denna förordning mellan den 1 februari föregående år och 31 januari innevarande år.

 

Denna rapport ska för alla berörda fiskbestånd och fiskarter omfatta särskilt de fiskemöjligheter som rådet har fastställt i enlighet med artiklarna 4 och 5 och, när så är lämpligt, artikel 7 i denna förordning, och också ange motsvarande värden uttryckta i fiskeridödlighet. Dessa uppgifter ska jämföras med de vetenskapliga utlåtandena för att fastställa intervaller för fiskeridödligheten (MSY Flower, FMSY och MSY Fupper, och deras överensstämmelse med fiskemöjligheter) och uppskattningar av beståndets lekbiomassa och av referensbiomassa (MSY Btrigger och Blim).

 

2.  Kommissionen ska informera Europaparlamentet så snart som möjligt efter att ha fått kännedom, och under alla omständigheter innan antagandet av ett nytt rådsbeslut om fastställande av fiskemöjligheter, om situationer där de allra senaste vetenskapliga FMSY-uppgifterna motsvarar variationer i fiskemöjligheter som avviker med mer än 20 % från de fiskemöjligheter som motsvarade FMSY-värdet i de vetenskapliga utlåtanden som användes för att fastställa fiskemöjligheter för den aktuella perioden. Likaså ska kommissionen informera Europaparlamentet så snart som möjligt och under alla omständigheter innan antagandet av ett nytt rådsbeslut om situationer där de vetenskapliga utlåtandena om olika referensnivåer för lekbiomassan gör det berättigat att vidta skyddsåtgärder enligt artikel 7.”

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 17 – led 4b (nytt)

Förordning (EU) nr 2016/1139

Artikel 15

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

4b.   Artikel 15 ska ersättas med följande:

Artikel 15

”Artikel 15

Utvärdering av planen

Utvärdering och tillämpning av planen

Senast den 21 juli 2019, och därefter vart femte år ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om planens resultat och effekter på de bestånd som omfattas av denna förordning och på det fiske som nyttjar dessa bestånd, särskilt vad gäller uppnåendet av de övergripande mål som anges i artikel 3. Kommissionen kan rapportera tidigare, om alla berörda medlemsstater eller kommissionen själv anser att detta är nödvändigt.

Senast den 21 juli 2019, och fem år därefter ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om planens resultat och effekter på de bestånd som omfattas av denna förordning och på det fiske som nyttjar dessa bestånd, särskilt vad gäller uppnåendet av de övergripande mål som anges i artikel 3.

 

Artiklarna 4–6 i denna förordning ska gälla fram till den 31 december... [sjunde året efter att denna förordning har trätt i ikraft]. ”

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Kommissionens förslag

Den 23 mars 2018 offentliggjorde kommissionen ett förslag till förordning om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för fiske i de västliga vattnen (Atlantkusten och i Engelska kanalen). Kommissionen föreslår också att man ska ändra den fleråriga förvaltningsplanen för vissa former av fiske i Östersjön(1) (nedan kallad planen för Östersjön).

Grundförordningen som fastställer den gemensamma fiskeripolitiken(2) främjar inrättandet av fleråriga förvaltningsplaner. Detta uppfyller ett dubbelt krav: en mer förutsägbar förvaltningspolitik som uppnås genom en långsiktig planering och en regionaliserad strategi för dessa planer per havsområde, i syfte att ta vederbörlig hänsyn till de enskilda aktörernas särskilda situation och deras bidrag. Syftet är att utveckla en regionaliserad ram för fiskeriförvaltning om utnyttjandet av fiskebestånden i enlighet med maximal hållbar avkastning.

Två fleråriga planer har redan godkänts av Europaparlamentet och rådet: Östersjöplanen som antogs 2016 ,och Nordsjöplanen som antogs 2018(3).

Utöver det förslag som är föremål för detta betänkande behandlas för närvarande två andra förslag av medlagstiftarna: en flerårig förvaltningsplan för Adriatiska havet och en plan för det västra Medelhavet.

I detta förslag för västliga vatten har kommissionen i huvudsak följt den fleråriga strategi för fiskeriförvaltningen som nyligen överenskommits i Nordsjöplanen. Samtidigt ändras Östersjöplanen så att även den är anpassad till detta förfarande.

I detta betänkande behandlas förslaget till en flerårig plan för de västliga vattnen och föreslås vissa ändringar.

Föredragandens ståndpunkt 

Föredraganden välkomnar kommissionens och av medlagstiftarnas arbete med utvecklandet av de fleråriga planerna för en regionalisering av fiskeriförvaltningen och bevarandet av fiskeresurserna. Föredraganden anser att planerna för Östersjön och Nordsjön ger ett gott referensunderlag för den fleråriga förvaltningsplanen för västliga vattnen. Han föreslår dock några ändringar när det gäller strategin i Nordsjöplanen för att bättre anpassa den till vissa institutionella aspekter och för att ta hänsyn till ett antal särskilda karakteristika för det berörda havsområdet.

Därför föreslår föredraganden följande:

Att säkerställa bevarandet av bestånden i linje med den socioekonomiska situationen

Föredraganden önskar bättre riktlinjer för hur man ska uppnå både målen för bevarande av resurser och behovet att ta hänsyn till den socioekonomiska situationen. Om ett bestånds tillstånd inte tillåter en maximalt hållbar avkastning, särskilt när detta tillstånd rättfärdigar att man vidtar sådana skyddsåtgärder som man föreslår i denna plan, föreslår föredraganden att man fastställer en treårig tidsfrist för att nå MSY, vilket följaktligen ger möjlighet att begränsa de socioekonomiska verkningarna genom att man fördelar sektorns fiskeansträngning över flera fångsperioder.

Föredraganden föreslår därför att rådet ges en möjlighet att fastställa fiskemöjligheter för vissa yrken om en viss art ska omfattas av ett tillfälligt fiskeförbud (säsongsbundet eller årligt).Rådet har redan genomfört ett sådant förfarande för havsabborre, vid fastställandet av den totala tillåtna fångstmängden och kvoter för 2018.

(4) Föredraganden anser att detta är det rätta tillvägagångssättet, eftersom det är tillräckligt flexibelt för att man ska kunna ta hänsyn till de berörda yrkena och att det därför bör ingå i de fleråriga planerna.

Att ta hänsyn till fritidsfiske på ett proportionellt och rättvist sätt

Föredraganden anser att förvaltningen av fritidsfiske huvudsakligen är en uppgift för de nationella myndigheterna. Föredraganden betonar dock att man måste erkänna att denna sysselsättning är mycket populär i Europa och den socioekonomiska betydelsen av sektorn. I det fallet att fritidsfisket har en stor inverkan på bevarandet av resurserna kan det förvaltas på unionsnivå. Det är dock nödvändigt att det behandlas rättvist jämfört med yrkesmässigt fiske. Föredraganden anser därför att planen också bör omfatta bestämmelser om villkoren för förvaltningen av fritidsfisket, för att göra sektorn förutsägbar.

Föredraganden stöder den princip som fastställts i Nordsjöplanen, enligt vilken rådet kan vidta lämpliga åtgärder för fritidsfiske om det har en betydande inverkan på fiskeridödligheten för en art. Sådana åtgärder är dock bara berättigade och rättvisa om de gäller ett bestånd som förvaltas utifrån MSY, och om de är begränsade till åtgärder som faller inom rådets behörighetsområde. Fastställandet av fiskemöjligheter för fritidsfiske ska sålunda göras individuellt och på ett icke-diskriminerande sätt. Föredraganden föreslår därför att dessa individuella fångstbegränsningar ska fastställas för en period på minst en månad. För att minska risken för ”falskt fritidsfiske” och olaglig försäljning av fisk som fångats av vissa fiskare under fritidsfiskets täckmantel föreslår föredraganden en omedelbar skyldighet att märka fångster av vissa arter (havsabborre, torsk, lyrtorsk och tunga). Föredraganden önskar också att det i planen tydligt anges att landningsskyldigheten inte gäller för fritidsfiske.

Att stärka parlamentets roll i kontrollen av kopplingarna mellan vetenskapliga utlåtanden och rådets beslut, och att ge parlamentet möjlighet att i vederbörlig ordning utöva sin roll som medlagstiftare

Östersjöplanen har antagit en flerårig strategi för fiskeförvaltningen utifrån referenspunkter för fiskeridödlighet (F) och för biomassa (B) för bestånden. Dessa referenspunkter, som medlagstiftarna har kvantifierat på grundval av regelbundet uppdaterade vetenskapliga utlåtanden, fastställs i förordningen och bör omgående och regelbundet uppdateras av medlagstiftarna i enlighet med detta.

I enlighet med detta fastställer Nordsjöplanen en ram för rådets beslut om förvaltningen av fiskemöjligheter, som är direkt beroende av värdet av de referenspunkter som de vetenskapliga utlåtandena levererar (särskilt om de senaste uppgifterna). Denna förordning om Nordsjön omfattar således varken några kvantitativa värden för fiskeridödligheten eller för nivån för beståndens biomassa. Dessa referenspunkter fastställs av Internationella havsforskningsrådet (Ices) och används vanligtvis av rådet på årsbasis direkt till fastställandet av fiskemöjligheter.

Kommissionen har föreslagit att man ska förvalta fisket i de västliga vattnen enligt samma princip som i Nordsjön (och att planen för Östersjön ska ses över på samma sätt). Föredraganden stöder att fisket förvaltas utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Emellertid önskar han att förbättra parlamentets tillsynsmöjligheter i denna process, och att behålla dess roll som en av medlagstiftarna när det gäller den fleråriga fiskeriförvaltningen. För detta ändamål föreslår han följande:

•  Regelbunden efterhandskontroll: Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet om överensstämmelsen mellan tillgängliga vetenskapliga utlåtanden och de beslut som rådet har fattat på grundval av detta.

•  Efterhandsinformation om betydande variationer: kommissionen bör, innan rådet fattar ett beslut, meddela parlamentet om situationer som kan medföra väsentliga förändringar i fiskemöjligheterna (avvikelser på mer än 20 % av de nya totala fångstmängderna som motsvarar det nya värdet för FMSY).

•  En tidsklausul, efter sju år, om bestämmelser om förvaltningen som direkt grundas på de ändrade vetenskapliga utlåtandena i syfte att ge lagstiftarna möjlighet att utvärdera och vid behov ändra denna mekanism när det bedömer den vidare ramen vid denna tidpunkt.

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd.

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken.

(3)

2016/0238 (COD) Förordning… ; EUT

(4)

Se artikel 9 i rådets förordning (EU) 2018/120 av den 23 januari 2018 om fastställande för år 2018 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008

Referensnummer

COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)

Framläggande för parlamentet

23.3.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

16.4.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Alain Cadec

26.4.2018

 

 

 

Behandling i utskott

24.4.2018

11.7.2018

29.8.2018

 

Antagande

9.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Klaus Buchner, Tadeusz Zwiefka

Ingivande

10.10.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Giuseppe Ferrandino

6

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Tadeusz Zwiefka

S&D

Ole Christensen, Ulrike Rodust

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

1

0

S&D

Ricardo Serrão Santos

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 19 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy