Postup : 2018/2223(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0311/2018

Předložené texty :

A8-0311/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/10/2018 - 7.10

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0394

ZPRÁVA     
PDF 571kWORD 63k
11.10.2018
PE 627.769v02-00 A8-0311/2018

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Portugalska – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel)

(COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: José Manuel Fernandes

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Portugalska – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel)

(COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013, dále též „IID“), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0311/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání, by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji;

C.  vzhledem k tomu, že Portugalsko podalo žádost EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 zařazeno do oddílu 14 (Výroba oděvů) v regionech úrovně NUTS 2 Norte (PT11), Centro (PT16) a Lisboa (PT17) v Portugalsku;

D.  vzhledem k tomu, že se tato žádost zakládá na kritérii pro pomoc uvedenými v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG, které vyžaduje, aby během referenčního období v délce devíti měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nejméně 500 v podnicích působících ve stejném hospodářském odvětví vymezeném na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech, nebo ve více než dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 za podmínky, že ve dvou z těchto regionů v daném členském státě dosáhl dohromady počet propuštěných pracovníků více než 500;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG jsou splněny a že Portugalsko má podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 4 655 883 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 7 759 806 EUR;

2.  konstatuje, že portugalské orgány podaly žádost dne 24. dubna 2018 a že poté, co Portugalsko poskytlo další informace, dokončila Komise dne 10. září 2018 své posouzení a tentýž den o tom informovala Parlament;

3.  bere na vědomí argument Portugalska, že propouštění souvisí s velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, konkrétně s liberalizací obchodu s textiliemi a oděvy po skončení doby platnosti Ujednání o mezinárodním obchodu textilem Světové obchodní organizace v roce 2004, v důsledku čehož došlo k radikálním změnám ve struktuře světového obchodu s textiliemi a oděvy;

4.  konstatuje, že míra nezaměstnanosti v odvětví výroby oděvů v distriktech, v nichž došlo k propouštění pracovníků, je vyšší než v regionech Norte, Centro a Lisboa, ve kterých se tyto distrikty nacházejí, a že vyhlídky na přesun jsou malé vzhledem k tomu, že propuštěnými pracovníky jsou převážně ženy s nízkou kvalifikací;

5.  připomíná, že propouštění, k němuž došlo ve dvou podnicích působících v portugalském odvětví výroby oděvních doplňků, pravděpodobně těžce dolehne na místní ekonomiku a že jeho dopad souvisí s obtížemi, které doprovázejí snahy o přeřazení pracovníků na jiná místa kvůli nedostatku pracovních příležitostí, nízkému vzdělání propuštěných pracovníků, a vysokému počtu uchazečů o zaměstnání;

6.  doporučuje použití strukturálních a investičních fondů, a zejména Evropského sociálního fondu, s cílem zlepšit kvalifikaci portugalských pracovníků, aby se snížila nezaměstnanost, a to především nezaměstnanost mladých lidí a dlouhodobá nezaměstnanost;

7.  konstatuje, že žádost se týká 1 161 propuštěných pracovníků, přičemž navrhovaná opatření se budou týkat 730 osob; poukazuje na skutečnost, že většinu propuštěných pracovníků tvoří ženy (88,63 %); konstatuje dále, že 20,55 % propuštěných pracovníků je starších 55 let; vzhledem k této skutečnosti uznává, že je důležité přijmout aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci uvedených zranitelných skupin na opětovné začlenění na trh práce;

8.  vítá skutečnost, že individualizované služby spolufinancované z EFG budou rovněž poskytovány až 730 mladým lidem ve věku pod 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“);

9.  konstatuje, že Portugalsko pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká, plánuje tři typy opatření: i) odbornou přípravu a rekvalifikaci, ii) podporu podnikání, iii) příspěvky;

10.  zdůrazňuje, že odborná příprava a rekvalifikace by měla vytvořit skutečná alternativní řešení pro opětovnou integraci v dotyčném regionu s ohledem na odvětví s rostoucí poptávkou po pracovní síle;

11.  konstatuje, že finanční příspěvky, včetně odborné přípravy, mobility a stravného, nepřekračují maximální výši 35 % celkových nákladů stanovenou v nařízení o EFG a že tyto akce jsou podmíněny tím, že příjemci, na něž jsou zaměřeny, budou aktivně hledat práci nebo se účastnit odborné přípravy;

12.  bere na vědomí, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován po poradě s pracovní skupinou, do níž patřila veřejná služba zaměstnanosti, zástupci odborů, institut sociálního zabezpečení a úřad pro dohled nad pracovními podmínkami;

13.  konstatuje, že portugalské orgány potvrdily, že způsobilá opatření nezískávají podporu z jiných poskytovaných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoli dvojímu financování a že se navrhovaná opatření budou doplňovat s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů;

14.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, nebo opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví, a vítá v tomto ohledu ujištění ze strany Portugalska;

15.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb měla předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by se slučovat s posunem vstříc udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

16.  vyzývá Komisi, aby důrazně vyzvala vnitrostátní orgány, aby ve svých budoucích návrzích poskytly více údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a proto lze očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovaly podložené údaje o dopadu financování z EFG, a to i na kvalitu pracovních míst a míru opětovného začleňování na trh práce díky EFG;

17.  znovu apeluje na Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

18.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Portugalska – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) poskytuje podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a poskytuje jim pomoc při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2) EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3) Dne 24. dubna 2018 podalo Portugalsko žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v odvětví výroby oděvů v regionech Norte, Centro a Lisboa v Portugalsku. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4) V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 se Portugalsko rozhodlo poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG také 730 mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. „NEET“).

(5) V souvislosti s uvedenou žádostí podanou Portugalskem by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 655 883 EUR.

(6) Aby byly prostředky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2018 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 4 655 883 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne ... [datum přijetí].

V ... dne

Za Evropský parlament           Za Radu

předseda           předseda

(1)

Úř. Věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013, s. 884),


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I.  Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, Komise podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) předloží za účelem umožnění čerpání prostředků z fondu v případě kladného posouzení žádosti rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z tohoto fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II.  Žádost Portugalska a návrh Komise

Dne 10. září 2018 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Portugalska, aby podpořila opětovné začlenění na trh práce v případě pracovníků, kteří byli propuštěni ze dvou podniků působících v hospodářském odvětví zařazeném do oddílu 14 klasifikace NACE Revize 2 (Výroba oděvů) v regionech na úrovni NUTS 2 Norte (PT11), Centro (PT16) a Lisboa (PT17) v Portugalsku. Návrh byl Evropskému parlamentu předán dne 10. září 2018.

Jedná se o osmou žádost, která má být posouzena v rámci rozpočtu na rok 2018, a o šestou žádost týkající se hospodářského odvětví spadajícího v rámci klasifikace NACE Revize 2 pod oddíl 14 (Výroba oděvů) od zřízení fondu EFG. Žádost se týká 1 161 propuštěných pracovníků a celková výše prostředků, které mají uvolněny z EFG ve prospěch Portugalska, činí 4 655 883 EUR.

Žádost byla zaslána Komisi dne 24. dubna 2018 a do 19. června 2018 byla doplňována o další informace. Komise ukončila posuzování žádosti dne 10. září 2018 a dospěla k závěru, že podle všech platných ustanovení nařízení o EFG splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG.

Portugalsko uvádí, že propouštění souvisí s velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, konkrétněji pak se závažnými hospodářskými problémy v odvětví výroby oděvů včetně snížení tržního podílu EU po skončení doby platnosti Ujednání o mezinárodním obchodu textilem Světové obchodní organizace v roce 2004. Zvyšování dovozu do EU tlačí ceny dolů, což má negativní dopad na finanční situaci podniků v textilním odvětví v EU a podněcuje obecný trend v textilním a oděvním odvětví spočívající v přesunu výroby do zemí s nižšími náklady nacházejících se mimo EU.

To vedlo k neustálému poklesu počtu pracovníků v odvětví výroby oděvů (z 130 000 v roce 2005 na 90 000 v roce 2016) v portugalských regionech Norte, Centro a Lisboa. V roce 2017 byla nezaměstnanost v regionech Norte a Lisboa (9,5 %) vyšší, než je celostátní průměr ve výši 8,9 %. Očekává se, že tuto situaci masivní propouštění pracovníků ještě zhorší.

Většinu propuštěných pracovníků tvoří ženy (88,63 %) s nízkou úrovní vzdělání. 20,55 % propuštěných pracovníků je starších 55 let. Je mezi nimi až 730 mladých lidí mladších 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“). Tím spíše jsou zapotřebí aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci těchto zranitelných skupin na opětovné začlenění na trh práce.

Tři typy opatření, která mají být poskytnuta propuštěným pracovníkům a pro něž je žádáno spolufinancování z EFG, zahrnují:

–  Odbornou přípravu a rekvalifikaci. Patří sem stáže, odborná příprava, další vzdělávání a integrační plány určené pro pracovníky a NEET. Činnosti byly navrženy tak, aby nabídka odpovídala poptávce na trhu práce a aby účastníkům pomohly rozvíjet jejich dovednosti.

–  Podporu podnikání. Účastníkům se v rámci tohoto opatření poskytne grant na podporu samostatné výdělečné činnosti společně s odbornou přípravou pro podnikatele a možností zapojit se do programu inkubačních center pro začínající podniky podporovaného Portugalskou veřejnou službou zaměstnanosti (IEFP).

–  Příspěvky. Patří sem: 1) příspěvky na odbornou přípravu na pokrytí nákladů, které vzniknou uchazeči o zaměstnání nebo NEET během odborné přípravy; 2) příspěvky na mobilitu k úhradě cestovních nákladů vzniklých v souvislosti s cestou z místa bydliště do místa příslušné odborné přípravy a zpět; 3) stravné určené na pokrytí výdajů, které vzniknou účastníkům v souvislosti se stravováním mimo domov.

Popsaná opatření podle Komise představují aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření podle článku 7 nařízení o EFG a nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Portugalské orgány poskytly veškerá nezbytná ujištění o tom, že:

– při přístupu k navrženým opatřením a jejich provádění budou dodržovány zásady rovného zacházení a nediskriminace,

– byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění,

– navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování,

– navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů,

– finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Portugalsko Komisi oznámilo, že předběžné financování nebo spolufinancování zajišťuje Portugalská veřejná služba zaměstnanosti (IEFP). Finanční příspěvek bude spravován a kontrolován stejnými orgány, které jsou odpovědné za Evropský sociální fond (ESF).

Portugalské úřady by měly využít strukturální a investiční fondy, a zejména Evropský sociální fond, s cílem zlepšit kvalifikaci portugalských pracovníků, aby se snížila nezaměstnanost, a to především nezaměstnanost mladých lidí a dlouhodobá nezaměstnanost.

III.  Postup

K uvolnění prostředků z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 4 655 883 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o osmý návrh na uvolnění prostředků z EFG, jenž byl zatím rozpočtovému orgánu v roce 2018 předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. Věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. Věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

D(2018)37581

Pan Jean Arthuis

Předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti se žádostí EGF/2018/002 PT

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2018/002 PT a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se v souvislosti se žádostí vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybňoval převod plateb.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že tato žádost byla podána na základě čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 1 161 pracovníků propuštěných ve dvou podnicích, které působí v hospodářských odvětvích, jež jsou v rámci klasifikace NACE Revize 2 zařazena do oddílu 14 (Výroba oděvů), a nachází se v portugalských regionech Norte, Centro a Lisboa spadajících do úrovně NUTS 2;

B) vzhledem k tomu, že Portugalsko odůvodňuje vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací tím, že v odvětví výroby oděvů došlo k poklesu podílu EU na trhu po skončení platnosti dohody o obchodu s textilními výrobky v roce 2004;

C) vzhledem k tomu, že 88,6 % pracovníků, na něž jsou daná opatření zaměřena, jsou ženy a 11,4 % muži; vzhledem k tomu, že 74,9 % příjemců opatření je ve věku 30–54 let, více než 20 % je ve věku nad 55 let a 4,3 % je mladší 30 let;

D) vzhledem k tomu, že se jedná zatím o šestou žádost o uvolnění prostředků z EFG, kterou odvětví výroby oděvů předložilo, přičemž čtyři z nich byly založeny na globalizaci spojené s obchodem.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o portugalské žádosti začlenil tyto návrhy:

1. souhlasí s Komisí, že kritéria pro pomoc stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněna, a že má tudíž Portugalsko podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 4 655 883 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 7 759 806 EUR;

2. konstatuje, že portugalské orgány podaly žádost dne 24. dubna 2018 a že poté, co Portugalsko poskytlo další informace, dokončila Komise dne 10. září 2018 své posouzení toho, zda byly splněny podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku, a tentýž den o tom informovala Parlament;

3. konstatuje, že míra nezaměstnanosti v odvětví výroby oděvů v distriktech, v nichž došlo k propouštění pracovníků, je vyšší než v regionech Norte, Centro a Lisboa, do kterých tyto distrikty patří, a že vyhlídky na přesun jsou malé vzhledem k tomu, že propuštěnými pracovníky jsou převážně ženy s nízkou kvalifikací;

4. vítá rozhodnutí Portugalska zaměřit pomoc jak na propuštěné pracovníky, tak i na přibližně 730 mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET);

5. konstatuje, že Portugalsko plánuje přijmout aktivní opatření na trhu práce na podporu propuštěných pracovníků, která budou zahrnovat odbornou přípravu a rekvalifikaci v souladu s potřebami trhu práce, podporu podnikání a příspěvky;

6. zdůrazňuje, že odborná příprava (či rekvalifikace) vytvoří skutečná alternativní řešení pro opětovnou integraci v dotyčném regionu s ohledem na odvětví s rostoucí poptávkou po pracovní síle;

7. konstatuje, že finanční příspěvky, tj. odborná příprava, mobilita a stravné, nepřekračují maximální výši 35 % stanovenou v dotyčném nařízení a že tyto akce jsou podmíněny tím, že příjemci, na něž jsou zaměřeny, budou aktivně hledat práci nebo se účastnit odborné přípravy;

8. vítá skutečnost, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován po poradě s pracovní skupinou, do níž patřila veřejná služba zaměstnanosti, zástupci odborů, institut sociálního zabezpečení a úřad pro dohled nad pracovními podmínkami;

9. konstatuje, že portugalské orgány poskytly záruky, že navrhované akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoli dvojímu financování a že se navrhované akce budou doplňovat s akcemi financovanými ze strukturálních fondů;

10. vítá skutečnost, že Portugalsko potvrdilo, že finanční pomoc z EFG nenahradí akce, které musí dotčený podnik provést podle vnitrostátního práva nebo na základě kolektivních smluv;

11. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem na udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje.

S pozdravem

Marita ULVSKOG


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Pan Jean ARTHUIS

Předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Věc:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Vážený pane předsedo,

Výbor pro regionální rozvoj obdržel návrh Komise týkající se rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), k němuž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací má být zpráva o tomto návrhu přijata v Rozpočtovém výboru ve dnech 8. až 9. října 2018:

  v dokumentu COM(2018)0621 je navržen příspěvek z EFG ve výši 4 655 883 EUR pro 730 pracovníků propuštěných v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 14 – výroba oděvů. Dotčené podniky propouštěly zejména v portugalských regionech úrovně NUTS 2 Norte (Sever) (PT11), Centro (Střed) (PT16) a Lisboa (Lisabon) (PT17).

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka, jak navrhuje Komise.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

9.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Auke Zijlstra


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Auke Zijlstra

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 19. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí