ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (έπειτα από αίτηση από την Πορτογαλία - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel)

11.10.2018 - (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: José Manuel Fernandes

Διαδικασία : 2018/2223(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0311/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0311/2018
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (έπειτα από αίτηση από την Πορτογαλία - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel)

(COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[1] (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[2], και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3] (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0311/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πορτογαλία υπέβαλε την αίτηση EGF/2018/002 PT/Norte – Centro - Lisboa wearing apparel για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, έπειτα από 1.161 απολύσεις που έγιναν στον οικονομικό τομέα ο οποίος ταξινομείται, σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2, στον κλάδο 14 (Κατασκευή ειδών ένδυσης) στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 Norte (PT11), Centro (PT16) και Lisboa (PT17) στην Πορτογαλία.

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υπεβλήθη δυνάμει των κριτηρίων παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο απαιτεί τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένες σε μία ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες περιφέρειες, όπως καθορίζονται σε επίπεδο NUTS 2, υπό την προϋπόθεση ότι πλήττονται πάνω από 500 εργαζόμενοι σε δύο από τις περιφέρειες ενός κράτους μέλους συνδυασμένα·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι η Πορτογαλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 4 655 883 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους 7 759 806 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι πορτογαλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 24 Απριλίου 2018 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τη Πορτογαλία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  σημειώνει ότι η Πορτογαλία υποστηρίζει πως οι απολύσεις συνδέονται με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, και ειδικότερα στην ελευθέρωση του εμπορίου στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης εν συνεχεία της εκπνοής της συμφωνίας πολυϊνών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στα τέλη του 2004, γεγονός που οδήγησε σε ριζικές αλλαγές της δομής του παγκόσμιου εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών και ειδών ένδυσης·

4.  σημειώνει ότι το ποσοστό ανεργίας στον κλάδο ειδών ένδυσης στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν οι απολύσεις είναι υψηλότερο από ό, τι στις περιφέρειες Norte, Centro και Lisboa στις οποίες οι περιοχές αυτές υπάγονται και ότι οι προοπτικές ανακατανομής είναι χαμηλές, δεδομένου ότι οι απολυμένοι εργαζόμενοι είναι κυρίως γυναίκες χαμηλής ειδίκευσης·

5.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δύο επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον πορτογαλικό τομέα της κατασκευής ειδών ένδυσης αναμένεται να έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, και ότι ο αντίκτυπος των απολύσεων συνδέεται με τις δυσκολίες αναδιάταξης του προσωπικού εξαιτίας της έλλειψης θέσεων εργασίας, του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου των απολυθέντων εργαζομένων και του υψηλού αριθμού των αιτούντων εργασία·

6.  συνιστά την χρήση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για τη βελτίωση των προσόντων των εργαζομένων στην Πορτογαλία προκειμένου να μειωθεί η ανεργία, και ιδίως η ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία·

7.  επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά 1.161 εργαζομένους που απολύθηκαν, εκ των οποίων 730 θα καλύπτονται από τα προτεινόμενα μέτρα· επισημαίνει ότι η πλειονότητα των απολυμένων εργαζομένων είναι γυναίκες (88,63 %) · σημειώνει επίσης ότι το 20,55 % των απολυμένων εργαζομένων είναι άνω των 55 ετών· αναγνωρίζει, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, τη σημασία που έχουν τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου η ευάλωτη αυτή ομάδα εργαζομένων να έχει περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας·

8.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ θα παρέχονται επίσης σε έως και 730 νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ/NEETs)·

9.  σημειώνει ότι η Πορτογαλία σχεδιάζει πέντε ειδών ενέργειες για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: (i) κατάρτιση και επανακατάρτιση, ii) προώθηση της επιχειρηματικότητας, iii) επιδόματα·

10.  τονίζει ότι η κατάρτιση και επανακατάρτιση θα πρέπει να δημιουργήσει στην περιοχή πραγματικές εναλλακτικές λύσεις για επανένταξη, λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς με αυξανόμενη ζήτηση εργατικού δυναμικού·

11.  επισημαίνει ότι τα οικονομικά επιδόματα, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων κατάρτισης, κινητικότητας και γευμάτων, δεν υπερβαίνουν το 35 % κατ 'ανώτατο όριο του συνολικού κόστους που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

12.  αναγνωρίζει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε συνεννόηση με ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχαν οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, οι εκπρόσωποι των εργατικών ενώσεων, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Αρχή για τις Συνθήκες Εργασίας·

13.  σημειώνει ότι οι πορτογαλικές αρχές έχουν παράσχει διαβεβαιώσεις ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν θα χορηγηθεί ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι θα αποφευχθεί κάθε χρηματοδοτική επικάλυψη και ότι οι ενέργειες αυτές θα είναι συμπληρωματικές προς εκείνες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

14.  επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων, βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων, και επικροτεί τη σχετική διαβεβαίωση εκ μέρους της Πορτογαλίας·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες, και να είναι συμβατός με τη μετάβαση προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία.

16.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές οικονομικής μεγέθυνσης και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να προχωρήσουν σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώνει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

17.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

18.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
  • [2]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
  • [3]  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση από την Πορτογαλία – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[1], και ειδικότερα το άρθρο 15 παράγραφος 4,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[2], και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που απολύονται και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2) Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου[3].

(3) Στις 24 Απριλίου 2018, η Πορτογαλία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις στον τομέα της κατασκευής ειδών ένδυσης στις περιφέρειες Norte, Centro και Lisboa, στην Πορτογαλία. Η αίτηση συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η Πορτογαλία αποφάσισε να παράσχει εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ και σε 730 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ/NEETs).

(5) Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ύψους 4 655 883 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Πορτογαλία.

(6) Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από την ημερομηνία της έγκρισής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 4 655 883 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την [ημερομηνία της έκδοσής της].

(τόπος), (ημερομηνία)...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο           Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος           Ο Πρόεδρος

  • [1]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
  • [2]  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
  • [3]  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.  Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[1] και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013[2], το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3], για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχη αίτηση μεταφοράς πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II.  Η αίτηση της Πορτογαλίας και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Πορτογαλίας, προκειμένου να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν από δύο επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 14 («κατασκευή ειδών ένδυσης»), στις υπαγόμενες στο επίπεδο NUTS 2 περιφέρειες Norte (PT11), Centro (PT16) και Lisboa (PT17), στην Πορτογαλία. Η πρόταση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Πρόκειται για την όγδοη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2018 και για την έκτη που αφορά τον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 14 («κατασκευή ειδών ένδυσης») από την ίδρυση του ΕΤΠ. Αφορά 1 161 απολυθέντες εργαζόμενους και αναφέρεται στην κινητοποίηση συνολικού ποσού 4 655 883 EUR από το ΕΤΠ για την Πορτογαλία.

Η αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 24 Απριλίου 2018 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 19 Ιουνίου 2018. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ.

Η Πορτογαλία ισχυρίζεται ότι οι απολύσεις συνδέονται με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, ιδίως λόγω της σοβαρής οικονομικής διαταραχής που υπέστη ο τομέας ειδών ένδυσης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του μεριδίου αγοράς της ΕΕ, μετά τη λήξη της συμφωνίας πολυϊνών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου το 2004. Η αύξηση των εισαγωγών στην Ένωση έγινε αιτία να ασκηθεί καθοδική πίεση στις τιμές, γεγονός που επέδρασε αρνητικά στην οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας στην Ένωση και έδωσε το έναυσμα για μια γενική τάση μεταφοράς της παραγωγής του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών ένδυσης σε χώρες χαμηλότερου κόστους εκτός Ένωσης.

Αυτό οδήγησε σε σταθερή μείωση του αριθμού των εργαζομένων στον κλάδο των ενδυμάτων (από 130 000 το 2005 σε 90 000 το 2016) στις περιφέρειες Norte, Centro και Lisboa της Πορτογαλίας. Το 2017 η ανεργία στις περιφέρειας Norte και Lisboa (9,5 %) ήταν υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο του 8,9 %. Η μαζική απόλυση εργαζομένων αναμένεται να επιδεινώσει αυτή την κατάσταση.

Η πλειονότητα των εργαζομένων που απολύθηκαν είναι γυναίκες (88,63 %) με χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης. Το 20,55 % των απολυμένων εργαζομένων είναι άνω των 55 ετών· Έως και 730 νέοι ηλικίας κάτω των 30 ετών βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ/NEETs). Εξ αυτού καθίστανται ακόμα πιο σημαντικά τα ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ, προκειμένου να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας οι ευάλωτες αυτές ομάδες.

Οι τρεις τύποι δράσεων που πρόκειται να αναληφθούν για τους απολυθέντες εργαζομένους και τους ΕΑΕΚ για τις οποίες ζητείται συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ συνίστανται σε:

–  Κατάρτιση και επανακατάρτιση. περιλαμβάνεται κατάρτιση, επαγγελματική και συνεχιζόμενη κατάρτιση και σχέδια ενσωμάτωσης που απευθύνονται σε εργαζόμενους και σε άτομα που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν προκειμένου να αντιστοιχηθεί η προσφορά με τη ζήτηση της αγοράς εργασίας και να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

–  Προώθηση της επιχειρηματικότητας. Αυτό το μέτρο θα παρέχει επιδότηση στους συμμετέχοντες για την προώθηση της αυτοαπασχόλησης και για την κατάρτιση επιχειρηματιών, καθώς και την πιθανότητα συμμετοχής στο Startup Incubation, το οποίο υποστηρίζεται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης της Πορτογαλίας (IEFP).

–  Επιδόματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 1) επιδόματα κατάρτισης για να καλυφθούν οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον αναζητούντα θέση εργασίας ή από τον ΕΑΕΚ κατά τη διάρκεια της κατάρτισης· 2) επιδόματα κινητικότητας ως αποζημίωση για τη μετάβαση από την κατοικία στον αντίστοιχο τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων κατάρτισης· 3) επιδόματα γευμάτων για την κάλυψη των δαπανών των συμμετεχόντων όταν αναγκάζονται να γευματίζουν έξω.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ και δεν αντικαθιστούν παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι πορτογαλικές αρχές παρείχαν όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις σχετικά με τα εξής:

- θα τηρηθούν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στις προτεινόμενες ενέργειες και την εφαρμογή τους,

- έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις ομαδικές απολύσεις,

- οι προτεινόμενες ενέργειες δεν θα λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση,

- οι προτεινόμενες ενέργειες θα είναι συμπληρωματικές των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

- η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ θα συμμορφώνεται προς τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Πορτογαλία έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή ότι πηγή της εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης της Πορτογαλίας (ΙEFP). H διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα ασκείται από τους ίδιους φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οι πορτογαλικές αρχές θα πρέπει να κάνουν χρήση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για τη βελτίωση των προσόντων των Πορτογάλων εργαζομένων προκειμένου να μειωθεί η ανεργία, και ιδίως η ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία.

III.  Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 4 655 883 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ.

Πρόκειται για την όγδοη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά τη διάρκεια του 2018.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία για να προσφέρει εποικοδομητική υποστήριξη και να συνεισφέρει στην αξιολόγηση των αιτήσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου.

  • [1]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
  • [2]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
  • [3]  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

D(2018)37581

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2018/002 PT

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ για την υπόθεση EGF/2018/002 PT και εξέδωσαν την εξής γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς, ωστόσο, να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στο ακόλουθο σκεπτικό:

Α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 1 161 εργαζόμενους που απολύθηκαν σε 2 επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους οικονομικούς τομείς που υπάγονται στον κλάδο 14 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή ειδών ένδυσης) στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 Norte, Centro και Lisboa της Πορτογαλίας·

Β)  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να αποδείξει τη σύνδεση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, η Πορτογαλία υποστηρίζει ότι ο τομέας των ειδών ένδυσης έχει πληγεί από τη μείωση του μεριδίου αγοράς της ΕΕ, μετά τη λήξη της συμφωνίας πολυϊνών το 2004·

Γ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 88,6 % των εργαζομένων τους οποίους αφορά το μέτρο είναι γυναίκες και το 11,4 % είναι άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 74,9 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών, πάνω από το 20 % είναι άνω των 55 ετών και το 4,3 % είναι κάτω των 30 ετών·

Δ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή είναι η έκτη αίτηση για χρήση του ΕΤΠ για τον τομέα των ειδών ένδυσης μέχρι σήμερα, τέσσερις από τις οποίες επικαλούνταν την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου.

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Πορτογαλίας τις εξής προτάσεις:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, συνεπώς, η Πορτογαλία δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 4 655 883 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 7 759 806 EUR·

2. σημειώνει ότι οι πορτογαλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 24 Απριλίου 2018 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από την Πορτογαλία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3. σημειώνει ότι το ποσοστό ανεργίας στον κλάδο ειδών ένδυσης στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν οι απολύσεις είναι υψηλότερο από ό, τι στις περιφέρειες – Norte, Centro και Lisboa – που ανήκουν και ότι οι προοπτικές ανακατανομής είναι χαμηλές, δεδομένου ότι οι απολυμένοι εργαζόμενοι είναι κυρίως γυναίκες χαμηλής ειδίκευσης·

4. επικροτεί την απόφαση της Πορτογαλίας να στοχεύσει τη βοήθεια τόσο σε απολυμένους εργαζόμενους όσο και σε έως και 730 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)·

5. σημειώνει ότι η Πορτογαλία σχεδιάζει ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας προς όφελος των απολυμένων εργαζομένων που περιλαμβάνουν την κατάρτιση και επανακατάρτιση σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και επιδόματα·

6. τονίζει ότι η (επανα)κατάρτιση δημιουργεί πραγματικές εναλλακτικές λύσεις για την επανένταξη στην περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς με αυξανόμενη ζήτηση εργατικού δυναμικού·

7. επισημαίνει ότι τα οικονομικά βοηθήματα, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων κατάρτισης, κινητικότητας και γευμάτων, δεν υπερβαίνουν το 35% κατ’ ανώτατο όριο που καθορίζεται στον κανονισμό, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

8. χαιρετίζει τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο μιας ομάδας εργασίας στην οποία συμμετείχαν η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Αρχή για τις Συνθήκες Εργασίας, κατά την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών·

9. σημειώνει ότι οι αρχές της Πορτογαλίας έχουν παράσχει διαβεβαιώσεις ότι οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση θα αποτραπεί και ότι οι προτεινόμενες δράσεις θα συμπληρώνουν τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαβεβαίωση της Πορτογαλίας ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει την ανάληψη δράσεων από την οικεία επιχείρηση που απαιτούνται από το εθνικό δίκαιο ή από συλλογικές συμβάσεις·

11. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες, και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Marita ULVSKOG

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιστολή που απηύθυνε στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 η Iskra Mihaylova, πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, στον Jean Arthuis, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Παραπέμφθηκε για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόταση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Όπως αντιλαμβάνομαι, πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, μεταξύ 8 και 9 Οκτωβρίου 2018, έκθεση σχετικά με την πρόταση αυτή:

-  Το έγγραφο COM(2018)0621 προτείνει συνεισφορά ύψους 4 655 883 EUR από το ΕTΠ για 730 εργαζομένους που απολύθηκαν στον οικονομικό τομέα οποίος ταξινομείται, σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2, στον κλάδο 14 - Κατασκευή ειδών ένδυσης. Οι απολύσεις από τις οικείες επιχειρήσεις εντοπίζονται κυρίως στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 Norte (PT11), Centro (PT16) και Lisboa (PT17) στην Πορτογαλία.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για αυτή την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προκειμένου να διατεθεί το προαναφερθέν ποσό που προτείνει η Επιτροπή.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Novakov

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Auke Zijlstra

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Ελευθέριος Συναδινός

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Auke Zijlstra

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 19 Οκτωβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου