Menetlus : 2018/2223(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0311/2018

Esitatud tekstid :

A8-0311/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2018 - 7.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0394

RAPORT     
PDF 475kWORD 61k
11.10.2018
PE 627.769v02-00 A8-0311/2018

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Portugali taotlus – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel)

(COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: José Manuel Fernandes

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Portugali taotlus – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel)

(COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe“), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0311/2018),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt;

C.  arvestades, et Portugal esitas taotluse EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel, et saada EGFist rahalist toetust seoses 1161 koondamisega NACE Revision 2 osa 14 (rõivatootmine) alla kuuluvas majandussektoris Portugalis NUTS 2. tasandi piirkondades Norte (PT11), Centro (PT16) ja Lisboa (PT17);

D.  arvestades, et Portugali taotlus tugineb EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud sekkumiskriteeriumitele, mille kohaselt on fondist abi saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise vaatlusperioodi jooksul mõne liikmesriigi ettevõtetes, kes tegutsevad samas NACE Revision 2 osa tasandil määratletud majandussektoris ja asuvad NUTS 2. tasandil määratletud ühes piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas või rohkem kui kahes külgnevas piirkonnas juhul, kui kahes ühe liikmesriigi seotud piirkonnas on koondamistest mõjutatud üle 500 töötaja;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Portugalil õigus saada nimetatud määruse alusel 4 655 883 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % 7 759 806 euro suurustest kogukuludest;

2.  märgib, et Portugali ametiasutused esitasid taotluse 24. aprillil 2018 ning pärast Portugalilt lisateabe saamist viis komisjon taotluse hindamise lõpule 10. septembril 2018 ja andis sellest samal päeval Euroopa Parlamendile teada;

3.  märgib, et Portugal väidab, et koondamised on seotud maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutustega, eelkõige tekstiili- ja rõivakaubanduses pärast Maailma Kaubandusorganisatsiooni tekstiilikaubanduse kokkuleppe kehtivusaja lõppemist 2004. aasta lõpus toimunud liberaliseerimisega, mis põhjustas tekstiili- ja rõivakaubanduse struktuuris suuri globaalseid muutusi;

4.  märgib, et rõivatootmissektori töötuse määr neil aladel on kõrgem kui piirkondade Norte, Centro ja Lisboa (kus need alad asuvad) üldine töötuse määr, ning uue töö leidmise väljavaated on väikesed, kuna koondatud töötajad on peamiselt madala kvalifikatsiooniga naised;

5.  tuletab meelde, et koondamised Portugali rõivatootmissektori kahes ettevõttes avaldavad kohalikule majandusele ilmselt märkimisväärset negatiivset mõju ja koondamise tagajärjed on seda rängemad, et uut tööd on raske leida, sest töökohti napib, koondatud töötajate haridustase on madal ja tööotsijaid on palju;

6.  soovitab kasutada struktuuri- ja investeerimisfonde, eriti Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), et parandada Portugali tööliste kvalifikatsiooni ja vähendada töötust, eelkõige noorte töötust ja pikaajalist töötust;

7.  märgib, et taotlus on esitatud seoses 1161 töötaja koondamisega, kellest 730 toetatakse kavandatavate meetmetega; juhib tähelepanu asjaolule, et enamik koondatud töötajatest on naised (88,63 %); märgib ka, et 20,55 % koondatud töötajatest on üle 55-aastased; tunnistab sellega seoses, et EGFist kaasrahastatavad aktiivsed tööturumeetmed on väga olulised, et parandada nende haavatavate rühmade tööturule naasmise võimalusi;

8.  väljendab heameelt asjaolu üle, et EGFist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid hakatakse osutama ka kuni 730 mittetöötavale ja mitteõppivale alla 30-aastasele noorele;

9.  märgib, et Portugalil on kavas võtta taotluses käsitletud koondatud töötajate toetamiseks kolme liiki meetmeid: i) koolitus ja ümberõpe, ii) ettevõtluse edendamine, iii) toetused;

10.  toonitab, et koolituse ja ümberõppega tuleks pakkuda tõelisi alternatiive selles piirkonnas tööturule naasmiseks, võttes arvesse kasvava tööjõunõudlusega sektoreid;

11.  märgib, et rahalised toetused, sh koolitus-, liikuvus- ja toitlustustoetused, ei ületa EGFi määruses sätestatud maksimaalset piirmäära (35 % kogukuludest) ja et nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingul või koolitusmeetmetes;

12.  võtab teadmiseks, et kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi koostamisel konsulteeriti töörühmaga, kuhu kuulusid riiklik tööturuasutus, ametiühingute esindajad, sotsiaalkindlustusasutus ja töötingimuste amet;

13.  rõhutab, et Portugali ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest, ning on esitanud kinnitused selle kohta, et välistatud on topeltrahastamine ning kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

14.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on liikmesriigi õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid, ning peab kiiduväärseks, et Portugal on seda kinnitanud;

15.  tuletab meelde, et vastavalt EGFi määruse artiklile 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel arvesse võtta tööturu edasisi väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga.

16.  palub komisjonil nõuda, et riikide ametiasutused esitaksid tulevastes ettepanekutes rohkem üksikasju sektorite kohta, mis eeldatavasti kasvavad ja kuhu seetõttu võetakse tõenäoliselt inimesi tööle, ning koguksid EGFi rahaeraldiste mõju kohta tõendatud andmeid, sh andmeid töökohtade kvaliteedi ja EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördunute osakaalu kohta;

17.  kutsub komisjoni uuesti üles tagama, et kõik EGFi vahendite kasutamisega seotud dokumendid oleksid üldsusele kättesaadavad;

18.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

19.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Portugali taotlus – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1), eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2) Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(3) artikli 12 kohaselt ei tohi EGFist antav toetus ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3) Portugal esitas 24. aprillil 2018 taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks pärast töötajate koondamist rõivatootmissektori ettevõtetes Norte, Centro ja Lisboa piirkondades Portugalis. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4) Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 6 lõikega 2 on Portugal teinud otsuse osutada EGFist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid ka 730 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele.

(5) Seega tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Portugali taotluse alusel rahalist toetust summas 4 655 883 eurot.

(6) Selleks et EGFi vahendeid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 4 655 883 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates ... [käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäev].

...,

Euroopa Parlamendi nimel           Nõukogu nimel

president           eesistuja

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).


SELETUSKIRI

I.  Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond on loodud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(1) artikli 12 ja määruse (EL) nr 1309/2013(2) artikli 15 sätete kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse Euroopa Liidu üldeelarvesse määratlemata otstarbega assigneeringuna.

Menetluskorra kohaselt esitab komisjon vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(3) punktile 13 fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

II.  Portugali taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 10. septembril 2018 heaks ettepaneku võtta vastu otsus EGFi kasutuselevõtmise kohta Portugalile vahendite eraldamiseks, et toetada NACE Revision 2 osa 14 (rõivatootmine) alla kuuluvas majandussektoris Portugalis NUTS 2. tasandi piirkondades Norte (PT11), Centro (PT16) ja Lisboa (PT17) kahes ettevõttes koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule. Ettepanek edastati Euroopa Parlamendile 10. septembril 2018.

Kõnealune taotlus on kaheksas, mida 2018. aasta eelarve raames käsitletakse, ja alates EGFi loomisest kuues taotlus majandussektoris, mis kuulub NACE Revision 2 osa 14 (rõivatootmine) alla. See puudutab 1161 koondatud töötajat ning EGFist Portugali kasuks kokku 4 655 883 euro kasutuselevõtmist.

Taotlus saadeti komisjonile 24. aprillil 2018 ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 19. juunini 2018. Komisjon viis oma hindamise lõpule 10. septembril 2018 ja otsustas kooskõlas kõigi kohaldatavate EGFi määruse sätetega, et taotlus vastab EGFist rahalise toetuse andmise tingimustele, millele on osutatud EGFi määruse artikli 4 lõikes 1.

Portugal väidab, et koondamised on seotud maailmakaubanduse üleilmastumisest tulenevate oluliste struktuurimuutustega, eelkõige rõivatootmise sektorit tabanud ulatusliku majandustegevuse häirega, sh ELi turuosa vähenemisega, sest Maailma Kaubandusorganisatsiooni tekstiilikaubanduse kokkuleppe kehtivus lõppes 2004. aastal. Kuna ELi imporditakse rohkem, on tekkinud hinnavähenduse surve, mille tagajärjel on ELi tekstiilisektori ettevõtjate finantsolukord halvenenud ning tekstiili- ja rõivatööstuses kujunenud üldine suundumus viia tootmine EList välja riikidesse, kus kulud on väiksemad.

Portugalis Norte, Centro ja Lisboa piirkonnas oli tagajärjeks rõivatootmise sektori töötajate arvu pidev vähenemine (130 000-lt 2005. aastal 90 000-ni 2016. aastal). 2017. aastal oli töötuse määr nii Norte kui ka Lisboa piirkonnas kõrgem (9,5 %) kui riigi keskmine (8,9 %). Massilised koondamised raskendavad tõenäoliselt olukorda veelgi.

Enamik koondatud töötajatest on naised (88,63 %), kellel on madal haridustase. 20,55 % koondatud töötajatest on üle 55-aastased. Kuni 730 on alla 30-aastased mittetöötavad ja mitteõppivad noored. EGFist kaasrahastatavad aktiivsed tööturumeetmed on nende haavatavate rühmade tööturule naasmise võimaluste parandamisel seda tähtsamad.

Kolme liiki meetmed, mida koondatud töötajatele ning mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele pakutakse ja milleks EGFist kaasrahastamist taotletakse, on järgmised.

–  Koolitus ja ümberõpe: see hõlmab töötajatele ning mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele pakutavat praktika-, kutse- ja täiendõppevõimalusi ning lõimumisplaane. Tegevus on kavandatud nii, et pakkumine kattuks tööturunõudlusega ja aitaks meetmetes osalejal oma oskusi arendada.

–  Ettevõtluse edendamine. selle meetmega antakse osalejatele toetussumma, mille vahendusel soodustatakse füüsilisest isikust ettevõtjaks hakkamist (koos ettevõtluskoolitusega) ja luuakse võimalus liituda idufirmade inkubaatoriga, mida toetab Portugali riiklik tööturuasutus (IEFP).

–  Toetused: need hõlmavad 1) koolitustoetusi, millega kaetakse selliseid kulusid, mis tööotsijal või mittetöötaval ja mitteõppival noorel on tekkinud koolituse jooksul; 2) liikuvustoetusi, millega hüvitatakse elukoha ja koolituskoha vahelise sõidu kulud; 3) toiduraha, millega aidatakse katta osalejate kulusid, mis tekivad kodust väljas söömisel.

Komisjon on seisukohal, et kirjeldatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud ega asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

Portugali ametiasutused on esitanud kõik vajalikud tagatised seoses järgmisega:

– kavandatavatele meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

– liikmesriigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on täidetud;

– kavandatavad meetmed ei saa rahalist toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning topeltrahastamine on välistatud;

– kavandatavad meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

–  EGFi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

Portugal on komisjoni teavitanud, et riiklikud eel- või kaasrahastamise vahendid saadakse Portugali riiklikult tööturuasutuselt (IEFP). Rahalist toetust haldavad ja kontrollivad samad asutused, mis haldavad ja kontrollivad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid meetmeid.

Portugali ametiasutused peaksid kasutama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde, eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi, et parandada Portugali töötajate kvalifikatsiooni ja vähendada töötust, eriti noorte töötust ja pikaajalist töötust.

III.  Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 4 655 883 euro ümberpaigutamiseks EGFi reservist (40 02 43) EGFi eelarvereale (04 04 01).

See on 2018. aastal seni kaheksas ümberpaigutamisettepanek, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtuks esitatud.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt EGFi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolne menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

D(2018)37581

Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendite kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2018/002 PT puhul

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon (EMPL) ning selle Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond“) töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2018/002 PT puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

EMPL-komisjon ja fondi töörühm pooldavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. EMPL-komisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

EMPL-komisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A)  arvestades, et kõnealune taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 (EGFi määrus) artikli 4 lõike 1 punktil b ning on seotud 1161 töötaja koondamisega kahes ettevõttes NACE Revision 2 osa 14 (rõivatootmine) alla kuuluvas majandussektoris Portugalis NUTS 2. tasandi piirkondades Norte, Centro ja Lisboa;

B)  arvestades, et selleks, et näidata seost koondamiste ja maailmakaubanduses üleilmastumise tagajärjel toimunud oluliste struktuurimuutuste vahel, väidab Portugal, et rõivatootmise sektorit on mõjutanud ELi turuosa vähenemine, sest tekstiilikaubanduse kokkuleppe kehtivus lõppes 2004. aastal;

C)  arvestades, et meetme sihtrühmaks olevatest töötajatest on 88,6 % naised ja 11,4 % mehed; arvestades, et sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest on 74,9 % vanuses 30–54 aastat, 20 % on vanemad kui 55 aastat ja 4,3% on nooremad kui 30 aastat;

D)  arvestades, et praeguseks on rõivatootmise sektorilt laekunud EGFile kuus taotlust, millest neli põhines kaubandusega seotud üleilmastumisel.

Seetõttu palub tööhõive-ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Portugali taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Portugalil õigus saada nimetatud määruse alusel 4 655 883 eurot rahalist toetust, mis moodustab 7 759 806 euro suurustest kogukuludest 60 %;

2.  märgib, et Portugali ametiasutused esitasid taotluse 24. aprillil 2018 ning pärast Portugalilt lisateabe saamist viis komisjon taotluse rahalise toetuse andmise tingimustele vastavuse hindamise lõpule 10. septembril 2018 ja andis sellest samal päeval Euroopa Parlamendile teada;

3.  märgib, et rõivatootmissektoris, kus koondamised toimusid, on töötuse määr neil aladel kõrgem kui piirkondade Norte, Centro ja Lisboa (mille alla need alad kuuluvad) üldine töötuse määr, ning uue töö leidmise väljavaated on väikesed, kuna koondatud töötajad on peamiselt madala kvalifikatsiooniga naised;

4.  tunneb heameelt Portugali otsuse üle suunata abi nii koondatud töötajatele kui ka kuni 730-le mittetöötavale ja mitteõppivale noorele;

5.  märgib, et Portugal kavandab aktiivseid tööturumeetmeid koondatud töötajate jaoks, sh koolitust ja ümberõpet vastavalt tööturu vajadustele, ettevõtluse edendamist ja toetusi;

6.  toonitab, et koolituse ja ümberõppega tuleb pakkuda tõelisi alternatiive selles piirkonnas tööturule naasmiseks, võttes arvesse kasvava tööjõunõudlusega sektoreid;

7.  märgib, et rahalised toetused, st koolitus-, liikuvus- ja toitlustustoetused, ei ületa määruses sätestatud maksimaalselt 35 % suurust piirmäära ja nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingul või koolitusmeetmetes;

8.  tunneb heameelt, et kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi koostamisel konsulteeriti sidusrühmadega töörühmas, kuhu kuulusid riiklik tööturuasutus, ametiühingute esindajad, sotsiaalkindlustusasutus ja töötingimuste amet;

9.  märgib, et Portugali ametiasutused on esitanud kinnitused selle kohta, et kavandatud meetmed ei saa rahalist toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest, välistatud on topeltrahastamine ning kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

10.  väljendab heameelt Portugalilt saadud kinnituse üle, et EGFi rahaline toetus ei asenda meetmeid, mida asjaomased ettevõtjad peavad võtma riigi õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt;

11.  tuletab meelde, et vastavalt määruse artiklile 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel prognoosida tööturu edasisi väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga.

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

Esimees

Eelarvekomisjon

Euroopa Parlament

Teema:   Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Austatud hr Arthuis

Regionaalarengukomisjonile on arvamuse avaldamiseks esitatud Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise kohta. Mulle teadaolevalt on eelarvekomisjonil kavas võtta vahemikus 8.–9. oktoober 2018 vastu raport järgmise ettepaneku kohta:

  COM(2018)0621, milles tehakse ettepanek anda EGFist 4 655 883 eurot toetust 730 töötajale, kes koondati NACE Revision 2 osa 14 (rõivatootmine) alla kuuluvas majandussektoris. Koondamised toimusid peamiselt Portugalis NUTS 2. tasandi piirkondades Norte (PT11), Centro (PT16) ja Lisboa (PT17) asuvates ettevõtetes.

EGFist rahalise toetuse saamise suhtes kohaldatavad eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid ettepanekut ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid kõnealusele Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmisele ega eelnimetatud summa eraldamisele vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

9.10.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Andrey Novakov

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Auke Zijlstra


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Auke Zijlstra

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 19. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika