MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Portugalin hakemus – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel)

11.10.2018 - (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: José Manuel Fernandes

Menettely : 2018/2223(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0311/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0311/2018
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Portugalin hakemus – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel)

(COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013[1] (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[2] ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3] ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0311/2018),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti;

C.  ottaa huomioon, että Portugali jätti hakemuksen EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel rahoitustuen saamiseksi EGR:stä sen jälkeen, kun 1 161 työntekijää oli vähennetty NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 14 (Vaatteiden valmistus) luokitellulla toimialalla NUTS 2 -tason alueilla Pohjois-Portugali (PT11), Keski-Portugali (PT16) ja Lissabon (PT17) Portugalissa;

D.  ottaa huomioon, että hakemus perustuu EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään yhdeksän kuukauden viiteajanjaksona yrityksissä, jotka toimivat samalla NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon määritellyllä talouden alalla ja sijaitsevat yhdellä NUTS 2 ‑tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella taikka useammalla kuin kahdella vierekkäisellä NUTS 2 -tason alueella edellyttäen, että vaikutukset kohdistuvat jäsenvaltion kahdella alueella yhteensä yli 500 työntekijään;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että Portugali on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 4 655 883 euroa eli 60 prosenttia 7 759 806 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Portugalin viranomaiset jättivät hakemuksen 24. huhtikuuta 2018 ja että Portugalin toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 10. syyskuuta 2018 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  panee merkille Portugalin todenneen, että työntekijävähennykset ovat yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin ja erityisesti tekstiilien ja vaatteiden kaupan vapautumiseen, kun Maailman kauppajärjestön monikuitusopimus päättyi vuoden 2004 lopussa, mikä johti radikaaleihin muutoksiin tekstiili- ja vaatealan maailmankaupan rakenteessa;

4.  panee merkille, että seuduilla, joilla työntekijävähennykset toteutettiin, vaatteiden valmistuksen alan työttömyysaste on korkeampi kuin alueilla, joilla nämä seudut sijaitsevat (Pohjois- ja Keski-Portugali ja Lissabon), ja että uudelleentyöllistymisnäkymät ovat heikot, sillä irtisanotut työntekijät ovat enimmäkseen vähän koulutettuja naisia;

5.  muistuttaa, että Portugalin vaatetusalalla toimivien kahden yrityksen työntekijävähennyksillä odotetaan olevan huomattavia kielteisiä vaikutuksia paikalliseen talouteen ja että vähennysten vaikutukset kytkeytyvät uudelleentyöllistymisen vaikeuksiin, jotka johtuvat työpaikkojen vähyydestä, irtisanottujen työntekijöiden alhaisesta koulutustasosta sekä työnhakijoiden suuresta määrästä;

6.  suosittelee rakenne- ja investointirahastojen ja etenkin Euroopan sosiaalirahaston käyttämistä maan työntekijöiden pätevyyksien kehittämiseksi, jotta voidaan vähentää työttömyyttä, varsinkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä;

7.  toteaa, että hakemus koskee 1 161:tä vähennettyä työntekijää, joista ehdotettujen toimenpiteiden kohteena on 730 työntekijää; panee merkille, että suurin osa vähennetyistä työntekijöistä (88,63 prosenttia) on naisia; toteaa lisäksi, että 20,55 prosenttia vähennetyistä työntekijöistä on yli 55-vuotiaita; pitää siksi EGR:stä osarahoitettuja aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä tärkeinä, sillä ne parantavat näiden haavoittuvien ryhmien mahdollisuuksia palata työmarkkinoille;

8.  pitää myönteisenä, että EGR:stä yhteisrahoitettavia yksilöllisiä palveluja tarjotaan myös työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville alle 30-vuotiaille nuorille, joiden määrä voi olla enintään 730;

9.  toteaa, että Portugali suunnittelee hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille kolmenlaisia toimia: i) koulutus ja uudelleenkoulutus, ii) yrittäjyyden edistäminen sekä iii) avustukset;

10.  korostaa, että koulutuksella ja uudelleenkoulutuksella olisi luotava todellisia vaihtoehtoja uudelleentyöllistymistä varten samalla alueella ottaen huomioon alat, joilla työvoiman kysyntä on kasvussa;

11.  toteaa, että taloudellisten avustusten, mukaan lukien koulutus- ja liikkuvuusavustukset sekä ateriakorvaukset, osuus ei ylitä EGR-asetuksessa vahvistettua 35 prosentin enimmäisosuutta kokonaiskustannuksista ja että kyseisten toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

12.  panee merkille, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa kuultiin työryhmää, jossa olivat mukana julkinen työvoimapalvelu, ammattijärjestöjen edustajia, sosiaaliturvalaitos ja työoloista vastaava viranomainen;

13.  korostaa Portugalin viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja vahvistaneen myös, että kaksinkertainen rahoitus estetään ja että ehdotetuilla toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia;

14.  toteaa jälleen, ettei EGR-tuki saa korvata toimenpiteitä, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia; pitää myönteisenä Portugalin asiasta antamaa vahvistusta;

15.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa.

16.  pyytää, että komissio kehottaa kansallisia viranomaisia antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä aloilla on kasvumahdollisuuksia ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR‑rahoituksen vaikutuksesta muun muassa työpaikkojen laatuun ja EGR:n toimien avulla saavutetusta työmarkkinoille paluun asteesta;

17.  pyytää jälleen komissiota varmistamaan kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden;

18.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

19.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [2]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [3]  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Portugalin hakemuksen johdosta – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013[1] ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[2] ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan globalisaatiorahaston, jäljempänä ’EGR’, tarkoituksena on tarjota tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja auttaa heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille.

(2) EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[3] 12 artiklassa säädetään.

(3) Portugali toimitti 24 päivänä huhtikuuta 2018 hakemuksen EGR:n varojen ottamiseksi käyttöön sen vuoksi, että työntekijöitä on vähennetty vaatteiden valmistuksen alalla Pohjois-Portugalissa, Keski-Portugalissa ja Lissabonissa. Hakemusta on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4) Asetuksen (EU) N:o 1309/2013 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Portugali on päättänyt tarjota EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja myös 730:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle.

(5) Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 4 655 883 euroa rahoitustuen myöntämiseksi Portugalin hakemuksen perusteella.

(6) Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 4 655 883 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2018 koskevaa unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [sen hyväksymispäivästä].

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta … .

Euroopan parlamentin puolesta           Neuvoston puolesta

Puhemies           Puheenjohtaja

  • [1]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [2]  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [3]  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

PERUSTELUT

I.  Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[1] 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013[2] 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan varauksena Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3] 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II.  Portugalin hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 10. syyskuuta 2018 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön ottamisesta Portugalin hyväksi, jotta voidaan tukea NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 14 (Vaatteiden valmistus) luokitellulla alalla toimivien kahden yrityksen vähentämien työntekijöiden paluuta työmarkkinoille NUTS 2 -tason alueilla Pohjois-Portugali (PT11), Keski-Portugali (PT16) ja Lissabon (PT17) Portugalissa. Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille 10. syyskuuta 2018.

Tämä on kahdeksas vuoden 2018 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja kuudes NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 14 (Vaatteiden valmistus) luokiteltua alaa koskeva hakemus EGR:n perustamisen jälkeen. Se koskee 1 161:tä vähennettyä työntekijää ja 4 655 883 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Portugalin hyväksi.

Hakemus lähetettiin komissiolle 24. huhtikuuta 2018, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 19. kesäkuuta 2018 asti. Komissio sai arvionsa valmiiksi 10. syyskuuta 2018 ja tuli EGR‑asetuksen kaikkien sovellettavien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että hakemus täyttää EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä.

Portugali esittää, että työntekijävähennykset ovat yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin ja erityisesti vaatteiden valmistuksen alan vakaviin talouden häiriötiloihin ja EU:n markkinaosuuden pienenemiseen Maailman kauppajärjestön monikuitusopimuksen päätyttyä vuonna 2004. EU:hun suuntautuvan tuonnin kasvun vuoksi hintoihin kohdistuu alennuspaineita, mikä on vaikuttanut kielteisesti EU:n tekstiilialan yritysten rahoitusasemaan ja aiheuttanut tekstiili- ja vaatetusalalla yleisesti tuotannon siirtämistä alhaisempien kustannusten maihin EU:n ulkopuolelle.

Tämän seurauksena työntekijöiden määrä vaatteiden valmistuksen alalla on vähentynyt jatkuvasti (130 000 työntekijää vuonna 2005 ja 90 000 vuonna 2016) Pohjois-Portugalin, Keski-Portugalin ja Lissabonin alueilla. Vuonna 2017 Pohjois-Portugalin ja Lissabonin työttömyysaste oli 9,5 prosenttia eli korkeampi kuin kansallinen keskiarvo (8,9 prosenttia). Mittavien työntekijävähennysten odotetaan pahentavan tätä tilannetta.

Suurin osa vähennetyistä työntekijöistä (88,63 prosenttia) on naisia, joiden koulutustaso on alhainen. Vähennetyistä työntekijöistä 20,55 prosenttia on yli 55-vuotiaita. Enintään 730 on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia alle 30-vuotiaita nuoria. EGR:stä tuettavat aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet ovat erityisen tärkeitä, sillä ne auttavat näitä haavoittuvia ryhmiä palaamaan työmarkkinoille.

EGR:n osarahoitusta haetaan vähennetyille työntekijöille ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjottaville seuraaville kolmelle toimenpidetyypille:

–  Koulutus ja uudelleenkoulutus: Tähän sisältyy harjoittelupaikkoja, ammatillista koulutusta ja jatkokoulutusta sekä työntekijöille ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille suunnattuja integrointisuunnitelmia. Toiminnan tarkoituksena oli saada tarjonta vastaamaan työmarkkinoiden kysyntää ja auttaa osallistujia kehittämään osaamistaan.

–  Yrittäjyyden edistäminen: Tämän toimenpiteen puitteissa osallistujille tarjotaan avustus itsenäisen ammatinharjoittamisen edistämiseksi samoin kuin yrittäjyyskoulutusta ja mahdollisuus liittyä Portugalin julkisen työvoimapalvelun (IEFP) tukemaan startup-yritysten hautomoon.

–  Avustukset: Näitä ovat: 1) koulutusavustukset, joilla katetaan kustannuksia, joita työnhakijoille tai työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille aiheutuu koulutuksen aikana; 2) liikkuvuusavustukset, joilla korvataan matkat asuinpaikan ja koulutuspaikan välillä; 3) ateriakorvaukset, joilla autetaan kattamaan osallistujien kustannukset silloin, kun nämä joutuvat syömään ulkona.

Komission mukaan edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia, eivätkä ne korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Portugalin viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista:

– Suunniteltuihin toimiin osallistumisessa ja täytäntöönpanossa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita.

– Kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä joukkovähentämisistä säädettyjä vaatimuksia on noudatettu.

– Suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään.

– Suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastoista rahoitettavia toimia.

– EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

Portugali on ilmoittanut komissiolle, että kansallisen ennakko- tai yhteisrahoituksen lähteenä ovat Portugalin julkisen työvoimapalvelun (IEFP) budjettivarat. Rahoitustuen hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavat samat elimet, jotka vastaavat myös Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Portugalin viranomaisten olisi käytettävä Euroopan rakenne- ja investointirahastoja ja etenkin Euroopan sosiaalirahastoa maan työntekijöiden pätevyyksien parantamiseksi, jotta voidaan vähentää työttömyyttä, varsinkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä.

III.  Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöön ottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 4 655 883 eurosta, jotka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 04 01).

Tämä on kahdeksas budjettivallan käyttäjälle vuonna 2018 toimitettu rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

  • [1]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [2]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [3]  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

D(2018)37581

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, hakemus EGF/2018/002 PT

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2018/002 PT perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A) Hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja koskee 1 161:ä työntekijää, jotka vähennettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 14 (Vaatteiden valmistus) luokitellulla toimialalla toimivista kahdesta yrityksestä NUTS 2 -tason alueilla Pohjois-Portugali, Keski-Portugali ja Lissabon Portugalissa.

B) Osoittaakseen yhteyden työntekijävähennysten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välillä Portugali toteaa, että vaatteiden valmistuksen ala on kärsinyt EU:n markkinaosuuden pienenemisestä monikuitusopimuksen päätyttyä vuonna 2004.

C) Toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä 88,6 prosenttia on naisia ja 11,4 prosenttia miehiä. Heistä 74,9 prosenttia on 30–54-vuotiaita, 20 prosenttia on yli 55‑vuotiaita ja 4,3 prosenttia alle 30-vuotiaita.

D) Tämä on tähän mennessä kuudes EGR-hakemus vaatteiden valmistuksen alalla, ja hakemuksista neljä on perustunut kauppaan liittyvään globalisaatioon.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Portugalin hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja sen vuoksi Portugali on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 4 655 883 euroa eli 60 prosenttia 7 759 806 euron kokonaiskustannuksista;

2. toteaa, että Portugalin viranomaiset jättivät hakemuksen 24. huhtikuuta 2018 ja että Portugalin toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai 10. syyskuuta 2018 valmiiksi arvionsa rahoitustuen myöntämisedellytysten täyttymisestä ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3. panee merkille, että seuduilla, joilla työntekijävähennykset toteutettiin, vaatteiden valmistuksen alan työttömyysaste on korkeampi kuin alueilla, joilla nämä seudut sijaitsevat (Pohjois- ja Keski-Portugali ja Lissabon), ja että uudelleentyöllistymisnäkymät ovat heikot, sillä irtisanotut työntekijät ovat enimmäkseen vähän koulutettuja naisia;

4. suhtautuu myönteisesti Portugalin päätökseen ottaa tuen kohteeksi sekä työttömäksi jääneitä työntekijöitä että enintään 730 työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta;

5. panee merkille, että Portugali suunnittelee työttömäksi jääneille työntekijöille aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, joita ovat muun muassa työmarkkinoiden tarpeiden mukainen koulutus ja uudelleenkoulutus, yrittäjyyden edistäminen ja avustukset;

6. korostaa, että koulutuksella ja uudelleenkoulutuksella on luotava todellisia vaihtoehtoja uudelleentyöllistymiselle samalla alueella ottaen huomioon alat, joilla työvoiman kysyntä on kasvussa;

7. toteaa, että taloudellisten avustusten, joita ovat koulutus- ja liikkuvuusavustukset sekä ateriakorvaukset, osuus ei ylitä asetuksessa vahvistettua 35 prosentin enimmäisosuutta ja että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

8. pitää myönteisenä sitä, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa kuultiin sidosryhmiä työryhmässä, jossa olivat mukana julkinen työvoimapalvelu, ammattijärjestöjen edustajat, sosiaaliturvalaitos ja työoloista vastaava viranomainen;

9. toteaa Portugalin viranomaisten vahvistaneen, ettei ehdotetuille toimille saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen rahoitus estetään ja että ehdotetuilla toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia;

10. panee tyytyväisenä merkille Portugalin vakuutuksen, ettei EGR-rahoitus korvaa toimenpiteitä, jotka asianomaisen yrityksen on toteutettava kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla;

11. palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa.

Kunnioittavasti

Marita ULVSKOG

LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean Arthuis

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Asia:  Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Arvoisa puheenjohtaja

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Käsitykseni mukaan asiasta on tarkoitus hyväksyä mietintö budjettivaliokunnassa 8.–9. lokakuuta 2018.

  Komission asiakirjassa COM(2018)0621 ehdotetaan, että EGR:stä myönnetään 4 655 883 euroa niiden 730 työntekijän hyväksi, jotka vähennettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 14 (Vaatteiden valmistus) luokitellulla toimialalla toimivien yritysten palveluksesta. Kyseisten yritysten toteuttamat työntekijävähennykset sijoittuvat pääasiallisesti NUTS 2 -tason alueille Pohjois-Portugali (PT11), Keski-Portugali (PT16) ja Lissabon (PT17).

Euroopan globalisaatiorahaston rahoitustukeen sovellettavat säännöt vahvistetaan Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta Euroopan unionin globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

9.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrey Novakov

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Auke Zijlstra

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Auke Zijlstra

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 19. lokakuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö