Tuarascáil - A8-0311/2018Tuarascáil
A8-0311/2018

  TUARASCÁIL maidir leis an togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (iarratas ón bPortaingéil– EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa corpbheart)

  11.10.2018 - (COM(2018)0621 – C8‑0399/2018 – 2018/2223(BUD))

  An Coiste um Buiséid
  Rapóirtéir: José Manuel Fernandes

  Nós Imeachta : 2018/2223(BUD)
  Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
  An doiciméad roghnaithe :  
  A8-0311/2018
  Téacsanna arna gcur síos :
  A8-0311/2018
  Díospóireachtaí :
  Téacsanna arna nglacadh :

  TAIRISCINT I GCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

  maidir leis an togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (iarratas ón bPortaingéil– EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa corpbheart)

  (COM(2018)0621 – C8‑0399/2018 – 2018/2223(BUD))

  Tá Parlaimint na hEorpa,

  –  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0621 – C8‑0399/2018),

  –  ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006[1] (Rialachán CED),

  –  ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020[2], agus go háirithe Airteagal 12 de,

  –  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar i gcúrsaí buiséid agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais[3] (IIA an 2 Nollaig 2013), agus go háirithe pointe 13 de,

  –  ag féachaint don nós imeachta tríthaobhach dá bhforáiltear i bpointe 13 de IIA an 2 Nollaig 2013,

  –  ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta,

  –  ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

  –  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A8-0311/2018),

  A.  de bhrí go bhfuil ionstraimí reachtacha agus buiséadacha curtha ar bun ag an Aontas chun tacaíocht bhreise a thabhairt d’oibrithe atá thíos leis na mórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda nó atá thíos leis an ngéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíoch, agus chun cabhair a thabhairt maidir lena n-ath-imeascadh sa mhargadh saothair;

  B.  de bhrí gur cheart cúnamh airgeadais an Aontais d’oibrithe arna gcur ar iomarcaíocht a bheith dinimiciúil agus gur cheart é a chur ar fáil chomh tapa agus chomh héifeachtúil agus is féidir;

  C.  de bhrí gur chuir an Phortaingéil isteach iarratas EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa corpbheart, ar ranníocaíocht airgeadais ó CED, de dheasca iomarcaíochtaí san earnáil eacnamaíoch a aicmítear faoi Rannán NACE 14 Athbhreithniú 2 (Monarú corpbhirt) sna réigiúin leibhéal 2 NUTS seo a leanas: Norte (PT11), Centro (PT16) agus Lisboa (PT17) na Portaingéile;

  D.  de bhrí go bhfuil an t-iarratas bunaithe ar na critéir idirghabhála a leagtar amach in Airteagal 4(1)(b) de Rialachán CED, lena gceanglaítear 500 oibrí ar a laghad a bheith curtha ar iomarcaíocht le linn thréimhse thagartha naoi mí i bhfiontair atá ag oibriú san earnáil eacnamaíoch chéanna arna sainiú ar leibhéal na rannán de NACE Athbhreithniú 2 agus iad lonnaithe i réigiún amháin nó in dhá réigiún comhtheagmhálacha nó níos mó arna sainiú ag NUTS leibhéal 2 ar choinníoll go bhfuil níos mó ná 500 oibrí thíos leis an iomarcaíocht sa dá réigiún in aon Bhallstát amháin;

  1.  ag aontú leis an gCoimisiún go bhfuil na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 4(1)(b) de Rialachán CED comhlíonta agus go bhfuil an Phortaingéil i dteideal ranníocaíocht airgeadais de EUR 4 655 883 faoin Rialachán sin, arb ionann an méid sin agus 60 % den chostas iomlán de EUR 7 759 806;

  2.  ag tabhairt dá haire gur chuir údaráis na Portaingéile an t-iarratas isteach an 24 Aibreán 2018, agus i ndiaidh don Phortaingéil faisnéis bhreise a chur ar fáil, gur chuir an Coimisiún bailchríoch ar a mheasúnú an 10 Meán Fómhair 2018 agus gur thug sé fógra don Pharlaimint faoi an lá céanna;

  3.  ag tabhairt dá haire go n-áitíonn an Phortaingéil go mbaineann na hiomarcaíochtaí le mórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda de thoradh an domhandaithe agus, go háirithe, leis an léirscaoileadh trádála i dteicstílí agus éadach tar éis dhul in éag Chomhaontú Ilsnáithíní na hEagraíochta Domhanda Trádála ag deireadh 2004 as ar eascair athruithe radacacha i struchtúr na trádála domhanda i dteicstílí agus éadach;

  4.  ag tabhairt dá haire go bhfuil an ráta dífhostaíochta in earnáil an chorpbhirt sna dúichí inar tharla na hiomarcaíochtaí níos airde ná mar atá i réigiúin Norte, Centro agus Lisboa ina bhfuil na dúichí sin lonnaithe, agus nach mór na deiseanna ath-imlonnaithe mar is mná ar bheagán oiliúna iad formhór na n-oibrithe a briseadh as a bpost;

  5.  ag meabhrú go meastar go mbeidh tionchar díobhálach suntasach ar an ngeilleagar áitiúil de dheasca na n-iomarcaíochtaí a tharla in dhá fhiontar atá ag oibriú in earnáil an chorpbhirt sa Phortaingéil, agus go bhfuil nasc ag an tionchar a bhí ag an leagan as foirne leis na deacrachtaí a bhaineann le hath-imlonnú mar gheall ar an nganntanas post, le cúlra íseal oideachais na n-oibrithe a briseadh as a bpost, agus leis an líon ard cuardaitheoirí poist;

  6.  ag moladh go ndéanfaí na Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta a chur i bhfeidhm, agus go háirithe Ciste Sóisialta na hEorpa, chun feabhas a chur ar cháilíochtaí oibrithe na Portaingéile chun dífhostaíocht, agus go háirithe dífhostaíocht i measc na hóige agus dífhostaíocht fhadtéarmach a laghdú;

  7.  ag tabhairt dá haire go mbaineann an t-iarratas le 1 161 oibrí a fágadh iomarcach, a spriocdhíreofar ar 730 díobh leis na bearta atá molta; ag cur i bhfáth gur mná (88,63 %) is ea tromlach na n-oibrithe iomarcacha; ag tabhairt dá haire ina theannta sin go bhfuil 20,55 % de na hoibrithe iomarcacha os cionn 55 bliana d’aois; ag aithint, i bhfianaise an fhíorais sin, a thábhachtaí atá bearta gníomhacha sa mhargadh saothair arna gcómhaoiniú ag CED chun cur leis na deiseanna ar na grúpaí leochaileacha sin a ath-imeascadh sa mhargadh saothair;

  8.  ag fáiltiú roimh an bhfíoras go soláthrófar seirbhísí pearsanaithe a bheidh cómhaoinithe ag CED do suas le 730 duine óg faoi aois 30 nach bhfuil fostaithe, in oideachas nó faoi oiliúint (NEETanna);

  9.  ag tabhairt dá haire go bhfuil an Phortaingéil ag beartú trí chineál gníomhaíochta do na hoibrithe iomarcacha a thagann faoin iarratas seo: (i) oiliúint agus athoiliúint, (ii) fiontraíocht a chur chun cinn (iii) liúntais;

  10.  ag cur i dtreis go gcruthófar roghanna malartacha nithiúla le hoiliúint agus athoiliúint le haghaidh athimeascadh sa réigiún, agus aird á tabhairt ar earnálacha ina bhfuil fás ag teacht ar éileamh ar shaothar;

  11.  ag tabhairt dá haire nach dtéann liúntais airgeadais, lena n-áirítear liúntais oiliúna, soghluaisteachta agus béilí, thar an t-uasmhéid de 35 % de na costais iomlána a leagtar amach i Rialachán CED agus go bhfuil na bearta sin coinníollach ar rannpháirtíocht ghníomhach i gcuardach post nó gníomhaíochtaí oiliúna ar pháirt na dtairbhithe a spriocdhíreofar orthu;

  12.  ag aithint gur dréachtaíodh an pacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe i gcomhairle le meitheal ina raibh an tSeirbhís Phoiblí Fostaíochta, ionadaithe na gcomharchumann, an Institiúid Slándála Sóisialta agus an tÚdarás um Dhálaí Oibre;

  13.  ag cur i dtreis go bhfuil deimhnithe ag údaráis na Portaingéile nach bhfaigheann na gníomhaíochtaí incháilithe cúnamh as cistí eile ná as ionstraimí eile airgeadais de chuid an Aontais agus go bhfuil dearbhuithe soláthraithe acu go gcoiscfear aon mhaoiniú dúbailte agus go mbeidh na gníomhaíochtaí beartaithe comhlántach le gníomhaíochtaí arna gcistiú ag na Cistí Struchtúracha;

  14.  ag athdhearbhú nár cheart go gcuirfí cúnamh ó CED in ionad gníomhaíochtaí atá faoi chúram cuideachtaí, de bhua an dlí náisiúnta nó comhaontuithe comhchoiteanna, ná in ionad bearta chun cuideachtaí nó earnálacha a athstruchtúrú agus ag fáiltiú roimh dheimhniú na Portaingéile dá réir sin;

  15.  ag meabhrú gur cheart, i gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán CED, pacáiste comhordaithe na seirbhísí pearsantaithe a leagan amach ar chaoi a gcuireann san áireamh na forbairtí ionchais agus na scileanna riachtanacha ionchais ar an margadh saothair amach anseo agus gur cheart go mbeadh an Pacáiste i gcomhréir leis an aistriú i dtreo geilleagar inbhuanaithe agus éifeachtúil ó thaobh acmhainní de;

  16.  á iarraidh ar an gCoimisiún na húdaráis náisiúnta a ghríosú le níos mó mionsonraí a chur ar fáil, i dtograí amach anseo, maidir leis na hearnálacha lena mbaineann ionchais fáis agus ar dócha, dá bhrí sin, go bhfostófaí daoine iontu, mar aon le sonraí cuí-réasúnaithe a bhailiú maidir le tionchar mhaoiniú CED, lena n-áirítear ar cháilíocht na bpost agus ar an ráta ath-imeasctha arna bhaint amach trí CED;

  17.  ag meabhrú a achainí ar an gCoimisiún rochtain phoiblí a áirithiú ar na doiciméid ar fad a bhaineann le cásanna CED;

  18.  ag formheas an chinnidh a ghabhann leis an rún seo;

  19.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

  20.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh, lena n-áirítear an Iarscríbhinn, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

  • [1]  IO L 347, 20.12.2013, lch. 855.
  • [2]  IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.
  • [3]  IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.

  IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

  maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a úsáid ar iarratas a bheith déanta ag an bPortaingéil – EFG/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa corpbheart

  TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

  Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

  Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006[1], agus go háirithe Airteagal 15(4) de,

  Ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Bealtaine 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar i gcúrsaí buiséadacha agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais[2], agus go háirithe pointe 13 de,

  Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

  De bharr an méid seo a leanas:

  (1) Is é is aidhm don Chiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED) tacaíocht a thabhairt d’oibrithe a cuireadh ar iomarcaíocht agus do dhaoine féinfhostaithe a bhfuil deireadh tagtha lena ngníomhaíocht i ngeall ar mhórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda de thoradh an domhandaithe, nó ar an ábhar gur lean an ghéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíochta ar aghaidh, nó i ngeall ar ghéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíochta nua, agus cabhrú le hath-imeascadh na n-oibrithe sin sa mhargadh saothair.

  (2) Ní sháróidh CED uasmhéid bliantúil EUR 150 milliún (praghsanna 2011), mar a leagtar síos in Airteagal 12 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle[3].

  (3) An 24 Aibreán 2018, rinne an Phortaingéil iarratas a thíolacadh maidir le CED a shlógadh i ndáil le hiomarcaíochtaí in earnáil mhonarú an chorpbhirt i réigiúin Norte, Centro agus Lisboa na Portaingéile. Rinneadh forlíonadh air le faisnéis bhreise a soláthraíodh i gcomhréir le hAirteagal 8(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013. Comhlíonann an t-iarratas sin na ceanglais maidir le ranníocaíocht airgeadais ó CED a shocrú, mar a leagtar síos in Airteagal 13 de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013.

  (4) I gcomhréir le hAirteagal 6(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013, chinn an Phortaingéil seirbhísí pearsanaithe a sholáthar do 730 duine óg nach bhfuil fostaithe, in oideachas ná faoi oiliúint (NEETanna), seirbhísí a bheidh cómhaoinithe ag CED.

  (5) Dá bhrí sin, ba cheart CED a shlógadh chun ranníocaíocht airgeadais EUR 4 655 883 a sholáthar i leith an iarratais a chuir an Phortaingéil isteach.

  (6) Chun íoslaghdú a dhéanamh ar an am is gá chun CED a shlógadh, ba cheart feidhm a bheith ag an gcinneadh seo ó dháta a ghlactha,

  TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

  Airteagal 1

  Le haghaidh bhuiséad ginearálta an Aontais don bhliain airgeadais 2018, déanfar an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh chun EUR 4 655 883 a sholáthar mar leithreasuithe faoi chomhair gealltanas agus mar leithreasuithe íocaíochta.

  Airteagal 2

  Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Beidh feidhm aige ó [dáta a ghlactha].

  Arna dhéanamh in/sa ...,

  Thar ceann Pharlaimint na hEorpa           Thar ceann na Comhairle

  An tUachtarán           An tUachtarán

  • [1]  IO L 347, 20.12.2013, lch. 855.
  • [2]  IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.
  • [3]  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 884).

  RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

  I.  Cúlra

  Cruthaíodh an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú chun breis cúnaimh a thabhairt d’oibrithe atá thíos leis na mórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda.

  De réir fhorálacha Airteagal 12 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020[1] agus fhorálacha Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013[2], ní rachaidh CED thar uasmhéid bliantúil de EUR 150 milliún (praghsanna 2011). Déantar na méideanna iomchuí a chur isteach i mbuiséad ginearálta an Aontais mar fhoráil.

  A mhéid a bhaineann leis an nós imeachta, de réir phointe 13 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar i gcúrsaí buiséid agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais[3], chun an Ciste a ghníomhachtú, déanann an Coimisiún, i gcás measúnú dearfach ar iarratas, togra chun an Ciste a shlógadh agus, san am céanna, iarraidh chomhfhreagrach ar aistriú, a thíolacadh don údarás buiséadach. I gcás easaontais, cuirfear tús le nós imeachta tríthaobhach.

  II.  An t-iarratas ón bPortaingéil agus an togra ón gCoimisiún

  An 10 Meán Fómhair 2018, ghlac an Coimisiún togra le haghaidh Cinneadh maidir le CED a shlógadh i bhfabhar na Portaingéile chun tacú le hoibrithe a cuireadh ar iomarcaíocht ó dhá fhiontar a ath-imeascadh sa mhargadh saothair. Fiontair iad sin a bhí ag oibriú san earnáil eacnamaíoch a aicmítear faoi NACE Athbhreithniú 2 Rannán 14 (Monarú corpbhirt) i réigiúin NUTS leibhéal 2 Norte (PT11), Centro (PT16) agus Lisboa (PT17) na Portaingéile. Rinneadh an togra a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa an 10 Meán Fómhair 2018.

  Is é seo an t-ochtú hiarratas a ndearnadh scrúdú air faoi bhuiséad 2018 agus an séú ceann san earnáil eacnamaíoch a aicmítear faoi NACE Athbhreithniú 2 Rannán 14 (Monarú corpbhirt) ó bunaíodh CED. Baineann sé le 1 161 oibrí a fágadh iomarcach agus tagraíonn sé do mhéid iomlán de EUR 4 655 883 a shlógadh ó CED don Phortaingéil.

  Cuireadh an t-iarratas chuig an gCoimisiún an 24 Aibreán 2018 agus rinneadh forlíonadh air le faisnéis bhreise faoin 19 Meitheamh 2018. Chuir an Coimisiún bailchríoch ar a mheasúnú an 10 Meán Fómhair 2018 agus tá sé den tuairim, i gcomhréir leis na forálacha uile is infheidhme de Rialachán CED, go gcomhlíonann an t-iarratas na coinníollacha i dtaca le ranníocaíocht airgeadais ón CED, amhail dá dtagraítear in Airteagal 4(1) de Rialachán CED.

  Áitíonn an Phortaingéil go mbaineann na hiomarcaíochtaí le mórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda de thoradh an domhandaithe, go sonrach an mórshuaitheadh eacnamaíoch a bhuail earnáil an chorpbhirt, lena n-áirítear titim i sciar margaidh an Aontais Eorpaigh, tar éis theacht chun deiridh Chomhaontú Ilsnáithíní na hEagraíochta Domhanda Trádála in 2004. Leis an méadú ar onnmhairí chuig an Aontas cuireadh brú anuas ar phraghsanna, rud a raibh tionchar diúltach aige ar staid airgeadais na bhfiontar in earnáil teicstílí an Aontais agus a spreag nós ginearálta in earnáil na dteicstílí agus na n-éadaí chun táirgeadh a athlonnú i dtíortha lasmuigh den Aontas, mar a bhfuil na costais níos ísle.

  As sin, d’eascair laghdú leanúnach i líon na n-oibrithe in earnáil an chorpbhirt (ó 130 000 in 2005 go 90 000 in 2016) i réigiúin Norte, Centro agus Lisboa na Portaingéile. In 2017, bhí dífhostaíocht in Norte agus Lisboa (9.5%) níos airde ná an meán náisiúnta (8.9%). Meastar go mbeidh an scéal níos measa mar thoradh ar an líon mór daoine a briseadh as a bpost.

  Mná (88,63%) le leibhéal íseal oideachais is ea tromlach na n-oibrithe a fágadh iomarcach. Tá 20,55 % de na hoibrithe iomarcacha os cionn 55 bliana d’aois. Is daoine óga nach bhfuil fostaithe, in oideachas ná faoi oiliúint (NEETanna) atá faoi aois 30 iad suas le 730 díobh. Is tábhachtaí fós bearta gníomhacha sa mhargadh saothair arna gcómhaoiniú ag CED chun cur leis na deiseanna ar na grúpaí leochaileacha sin a ath-imeascadh sa mhargadh saothair.

  Is éard a bheidh sna trí chineál gníomhaíochta a dhéanfar d’oibrithe iomarcacha agus NEETanna ar ina leith a n-iarrfar cómhaoiniú CED, ná:

  –  Oiliúint agus athoiliúint. Áirítear leis sin tréimhsí oiliúna, gairmoiliúint agus oiliúint leanúnach agus pleananna lánpháirtíochta atá dírithe ar oibrithe agus NEETanna. Ceapadh na gníomhaíochtaí chun an tairiscint a mheaitseáil le héileamh an mhargaidh saothair agus chun cabhrú leis na rannpháirtithe a gcuid scileanna a fhorbairt.

  –  Fiontraíocht a chur chun cinn. Leis an mbeart seo cuirfear deontas ar fáil do na rannpháirtithe chun féinfhostaíocht agus oiliúint d’fhiontraithe a chur chun cinn agus an deis a thabhairt bheith páirteach i ngorlann le haghaidh gnólachtaí nuathionscanta a fhaigheann tacaíocht ó Sheirbhís Phoiblí Fostaíochta na Portaingéile (IEFP).

  –  Liúntais. Áirítear orthu sin: 1) liúntais oiliúna chun costais a thabhaítear a chumhdach don chuardaitheoir poist nó do NEET, le linn a chuid oiliúna; 2) liúntais soghluaisteachta chun costas an taistil idir an áit chónaithe agus an áit ina bhfuil na gníomhaíochtaí oiliúna ar siúl a chúiteamh; 3) liúntais béilí a chuideoidh le rannpháirtithe a gcostais a chumhdach má bhíonn orthu ithe i mbialann.

  De réir an Choimisiúin, is ionann na bearta ar a bhfuil tuairisc anseo agus bearta gníomhacha sa mhargadh saothair laistigh de na gníomhaíochtaí incháilithe a leagtar amach in Airteagal 7 de Rialachán CED agus ní chuirtear in ionad beart cosanta sóisialta éighníomhach iad.

  Tá na dearbhuithe riachtanacha uile tugtha ag údaráis na Portaingéile maidir leis an méid seo a leanas:

  – tabharfar urraim do phrionsabail na córa comhionainne agus an neamh-idirdhealaithe maidir leis an rochtain ar na gníomhaíochtaí atá beartaithe agus maidir le cur chun feidhme na ngníomhaíochtaí sin,

  – comhlíonadh na ceanglais a leagtar síos sa reachtaíocht náisiúnta agus i reachtaíocht AE maidir le comhiomarcaíochtaí,

  – ní bhfaighidh na gníomhaíochtaí atá beartaithe tacaíocht airgeadais as cistí eile ná as ionstraimí eile airgeadais de chuid an Aontais agus coiscfear aon mhaoiniú dúbailte,

  – beidh na gníomhaíochtaí atá beartaithe comhlántach le gníomhaíochtaí a mhaoinítear leis na Cistí Struchtúracha,

  – comhlíonfaidh an ranníocaíocht airgeadais ó CED rialacha nós imeachta agus ábhair an Aontais maidir le Státchabhair.

  Tá sé curtha in iúl don Choimisiún ag an bPortaingéil gurb í Seirbhís Phoiblí Fostaíochta na Portaingéile (IEFP) an fhoinse réamh-mhaoinithe náisiúnta nó cómhaoinithe náisiúnta. Déanfaidh na comhlachtaí céanna atá freagrach as Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) an ranníocaíocht airgeadais a bhainistiú agus a rialú.

  Ba cheart d’údaráis na Portaingéile na Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta a úsáid, agus go háirithe Ciste Sóisialta na hEorpa, chun feabhas a chur ar cháilíochtaí oibrithe na Portaingéile chun dífhostaíocht, agus go háirithe dífhostaíocht i measc na hóige agus dífhostaíocht fhadtéarmach, a laghdú.

  III.  Nós imeachta

  Chun an Ciste a shlógadh, tá iarraidh tíolactha ag an gCoimisiún chuig an Údarás Buiséadach chun méid iomlán de EUR 4 655 883 ó chúlchiste CED (40 02 43) a aistriú chuig líne bhuiséid CED (04 04 01).

  Is é seo an t-ochtú togra i leith aistriú chun an Ciste a shlógadh a tarchuireadh chuig an Údarás Buiséadach go dtí seo le linn 2018.

  I gcás easaontais, cuirfear tús leis an nós imeachta tríthaobhach, dá bhforáiltear in Airteagal 15(4) de Rialachán CED.

  De réir comhaontú inmheánach, ba cheart go mbeadh baint ag an gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta leis an bpróiseas, chun tacaíocht chuiditheach a thabhairt agus chun rannchuidiú leis an measúnú ar na hiarratais ón gCiste.

  • [1]  IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.
  • [2]  IO L 347, 20.12.2013, lch. 855.
  • [3]  IO L 373, 20.12.2013, lch. 1.

  IARSCRÍBHINN: LITIR ÓN gCOISTE UM FHOSTAÍOCHT AGUS UM GHNÓTHAÍ SÓISIALTA

  D(2018)37581

  An tUas. Jean Arthuis

  Cathaoirleach an Choiste um Buiséid

  ASP 09G205

  Ábhar: Tuairim maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (CED) do chás EGF/2018/002 PT

  A Chathaoirligh,

  Rinne an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (EMPL), mar aon lena Mheitheal um CED, scrúdú ar shlógadh CED do chás EGF/2018/002 PT agus ghlac sé an tuairim seo a leanas.

  Tá coiste EMPL agus an Mheitheal um CED i bhfabhar an Ciste a shlógadh maidir leis an iarratas seo. I ndáil leis an méid sin, tugann coiste EMPL roinnt barúlacha gan amhras a tharraingt, áfach, ar aistriú na n-íocaíochtaí.

  Tá an plé a rinne coiste EMPL bunaithe ar na saincheisteanna seo a leanas:

  A)  De bhrí go bhfuil an t-iarratas seo bunaithe ar Airteagal 4(1)(b) de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 (Rialachán CED) agus go mbaineann sé le 1 161 oibrí a cuireadh ar iomarcaíocht in 2 fhiontar, atá ag oibriú san earnáil eacnamaíoch atá aicmithe faoi NACE Athbhreithniú 2 Rannán 14 (monarú corpbhirt) i réigiúin NUTS leibhéal 2 Norte, Centro agus Lisboa na Portaingéile;

  B)  De bhrí, chun an nasc a bhunú idir na hiomarcaíochtaí agus mórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda de thoradh an domhandaithe, go n-áitíonn an Phortaingéil go ndearnadh dochar d’earnáil an chorpbhirt mar gheall ar thitim i sciar margaidh an Aontais Eorpaigh nuair a tháinig deireadh leis an gComhaontú Ilsnáithíneach in 2004;

  C)  De bhrí gur mná iad 88,6 % de na hoibrithe a bhfuil an beart ag díriú orthu agus gur fir iad 11,4 % acu; de bhrí go bhfuil 74,9 % de na tairbhithe spriocdhírithe idir 30 agus 54 bliana d’aois, níos mó ná 20 % os cionn 55 agus 4,3% faoi bhun 30 bliain d’aois;

  D)  De bhrí gurb é seo an séú hiarratas ó CED d’earnáil an chorpbhirt go dtí seo, a raibh ceithre iarratas díobh bunaithe ar dhomhandú a bhaineann le trádáil.

  Dá bhrí sin, iarann an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta ar an gCoiste um Buiséid, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a chur san áireamh ina thairiscint i gcomhair rún maidir le hiarratas na Portaingéile:

  1.  ag aontú leis an gCoimisiún go bhfuil na critéir idirghabhála a leagtar amach in Airteagal 4(1)(a) de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 comhlíonta agus, dá bhrí sin, go bhfuil an Phortaingéil i dteideal EUR 4 655 883 de ranníocaíocht airgeadais faoin Rialachán sin, arb ionann í agus 60 % den chostas iomlán de EUR 7 759 806;

  2.  ag tabhairt dá haire gur chuir údaráis na Portaingéile an t-iarratas isteach an 24 Aibreán 2018, agus i ndiaidh don Phortaingéil faisnéis bhreise a chur ar fáil, gur chuir an Coimisiún bailchríoch ar a mheasúnú ar chomhlíonadh na gcoinníollacha chun ranníocaíocht airgeadais a sholáthar an 10 Meán Fómhair 2018 agus gur thug sé fógra faoi don Pharlaimint faoin lá céanna;

  3.  ag tabhairt dá haire go bhfuil an ráta dífhostaíochta in earnáil an chorpbhirt sna dúichí inar tharla na hiomarcaíochtaí níos airde ná an ráta dífhostaíochta sna réigiúin – Norte, Centro agus Lisboa – lena mbaineann siad, agus nach mór na deiseanna ath-imlonnaithe mar is mná ar bheagán oiliúna iad formhór na n-oibrithe a briseadh as a bpost;

  4.  ag fáiltiú roimh chinneadh na Portaingéile cúnamh a spriocdhíriú ar oibrithe iomarcacha chomh maith le suas le 730 duine óg nach bhfuil nach bhfuil fostaithe, in oideachas nó faoi oiliúint (NEETanna);

  5.  ag tabhairt dá haire go bhfuil bearta i dtaca le margadh saothair gníomhach á bpleanáil ag an bPortaingéil do na hoibrithe iomarcacha, lena n-áirítear oiliúint agus athoiliúint i gcomhréir le riachtanais an mhargaidh saothair, cur chun cinn na fiontraíochta agus liúntais;

  6.  ag cur i dtreis go gcruthófar roghanna malartacha nithiúla le (hath)oiliúint le haghaidh athimeascadh sa réigiún, agus aird á tabhairt ar earnálacha ina bhfuil fás ag teacht ar an éileamh ar shaothar;

  7.  ag tabhairt dá haire nach dtéann liúntais airgeadais, i.e. Liúntais oiliúna, soghluaisteachta agus béilí thar an t-uasmhéid de 35 % a leagtar amach sa Rialachán agus go bhfuil na bearta sin coinníollach ar rannpháirtíocht ghníomhach i gcuardach post nó gníomhaíochtaí oiliúna ar pháirt na dtairbhithe a spriocdhíreofar orthu;

  8.  ag fáiltiú roimh an gcomhairliúchán le geallsealbhóirí i meitheal ina raibh an tSeirbhís Phoiblí Fostaíochta, ionadaithe na gcomharchumann, an Institiúid Slándála Sóisialta agus an tÚdarás um Dhálaí Oibre, agus an pacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe á tharraingt suas;

  9.  ag tabhairt dá haire go bhfuil dearbhuithe soláthraithe ag údaráis na Portaingéile nach bhfaighidh na gníomhaíochtaí atá beartaithe tacaíocht airgeadais as cistí eile ná as ionstraimí eile airgeadais de chuid an Aontais, go gcoiscfear aon mhaoiniú dúbailte agus go mbeidh siad comhlántach le gníomhaíochtaí arna gcistiú ag na Cistí Struchtúracha;

  10.  ag fáiltiú roimh dheimhniú na Portaingéile nach gcuirfear ranníocaíocht airgeadais ó CED in ionad gníomhaíochtaí nach mór don fhiontar lena mbaineann a dhéanamh de bhua an dlí náisiúnta nó de bhun comhaontuithe comhchoiteanna;

  11.  ag meabhrú gur cheart, i gcomhréir le hAirteagal 7 den Rialachán, pacáiste comhordaithe na seirbhísí pearsantaithe a leagan amach ar chaoi a gcuireann san áireamh na forbairtí ionchais agus na scileanna riachtanacha ionchais ar an margadh saothair amach anseo agus gur cheart go mbeadh an Pacáiste i gcomhréir leis an aistriú i dtreo geilleagar inbhuanaithe agus éifeachtúil ó thaobh acmhainní de.

  Le dea-mhéin,

  Marita ULVSKOG

  IARSCRÍBHINN: LITIR ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH

  An tUas. Jean ARTHUIS

  Cathaoirleach

  An Coiste um Buiséid

  Parlaimint na hEorpa

  Ábhar:  An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh

  A Uasail Arthuis, a chara,

  Tá togra ón gCoimisiún le haghaidh cinnidh chun an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED) a shlógadh tarchurtha chuig an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach chun tuairim a fháil uaidh ina leith. Tuigim go bhfuil sé beartaithe tuarascáil air sin a ghlacadh sa Choiste um Buiséid idir an 8 agus an 9 Deireadh Fómhair 2018:

  -  Moltar in COM(2018)0621 ranníocaíocht CED de EUR 4 655 883 le haghaidh 730 oibrí a cuireadh ar iomarcaíocht san earnáil eacnamaíoch arna haicmiú faoi NACE Rannán 2 Athbhreithniú 14 - Monarú corpbhirt. Tá na hiomarcaíochtaí arna ndéanamh ag na fiontair lonnaithe go príomha i réigiúin NUTS leibhéil 2; is iad sin Norte (PT11), Centro (PT16) agus Lisboa (PT17) na Portaingéile.

  Leagtar síos na rialacha is infheidhme maidir le ranníocaíochtaí airgeadais ó CECD i Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006.

  Tá measúnú déanta ag comhordaitheoirí an Choiste ar an togra sin agus d’iarr siad orm scríobh chugat chun a thuairisciú nach bhfuil aon agóid ag tromlach an Choiste sin in aghaidh shlógadh seo an Chiste Eorpaigh um Choigeartú don Domhandú chun an tsuim thuasluaite a leithdháileadh, mar a mhol an Coimisiún.

  Le dea-mhéin,

  Iskra MIHAYLOVA

  FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH

  Dáta an ghlactha

  9.10.2018

   

   

   

  Toradh na vótála críochnaithí

  +:

  –:

  0:

  29

  2

  0

  Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken

  Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Andrey Novakov

  Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

  Auke Zijlstra

  TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

  29

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk

  GUE/NGL

  Younous Omarjee

  NI

  Eleftherios Synadinos

  PPE

  Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

  S&D

  Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

  Verts/ALE

  Jordi Solé, Monika Vana

  2

  -

  ECR

  Bernd Kölmel

  ENF

  Auke Zijlstra

  0

  0

  Eochair na siombailí:

  +  :  i bhfabhar

  -  :  i gcoinne

  0  :  staonadh

  An nuashonrú is déanaí: 19 Deireadh Fómhair 2018
  Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais