Eljárás : 2018/2223(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0311/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0311/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 23/10/2018 - 7.10

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0394

JELENTÉS     
PDF 573kWORD 63k
15.10.2018
PE 627.769v02-00 A8-0000/2018

Portugália „EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel” referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: José Manuel Fernandes

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Portugália „EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel” referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3), és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0311/2018),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

C.  mivel a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 14. (Ruházati termék gyártása) gazdasági ágazatban a NUTS 2. szintű Norte (PT11), Centro (PT16) és Lisboa (PT17) régiókban történt 1161 elbocsátást követően Portugália „EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt;

D.  mivel a kérelmet az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti beavatkozási kritérium alapján nyújtották be, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy egy kilenc hónapos referencia-időszak alatt egy tagállam egy, vagy két egymással határos régiójában, vagy több mint két egymással határos NUTS 2. szintű régiójában található és a NACE Rev. 2. rendszer ágazati szintjén meghatározott ugyanazon gazdasági ágazatban működő vállalattól legalább 500 munkavállalót bocsássanak el;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Portugália jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 4 655 883 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami a 7 759 806 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a portugál hatóságok 2018. április 24-én nyújtották be a kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság – a kiegészítő információk Portugália általi benyújtását követően – 2018. szeptember 10-én fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  megállapítja, hogy Portugália azzal érvel, hogy az elbocsátások a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változásokhoz, elsősorban pedig a textil- és ruházati kereskedelem – a Világkereskedelmi Szervezet textilmegállapodásának 2004 év végi lejártát követő – liberalizálásához köthetők, ami a textil- és ruhakereskedelem világszintű struktúrájában jelentős változásokat eredményezett;

4.  megjegyzi, hogy az elbocsátások által érintett körzetekben magasabb a ruházati termékek ágazatának munkanélküliségi rátája, mint az e körzeteknek otthont adó régiókban (a Norte, Centro és Lisboa régióban), és hogy csekély az esély az újrafoglalkoztatásra, mivel az elbocsátott munkavállalók táborát elsősorban alacsony képzettségű nők alkotják;

5.  emlékeztet arra, hogy a portugál ruházati ágazatban tevékenykedő két vállalatnál bekövetkezett elbocsátások várhatóan jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolnak majd a helyi gazdaságra, és hogy az elbocsátások hatását az újbóli elhelyezkedés nehézségei súlyosbítják, amelyek a munkahelyek hiányából, az elbocsátott munkavállalók alacsony iskolai végzettségéből, továbbá az álláskeresők nagy számából fakadnak;

6.  javasolja a strukturális és beruházási alapok, és különösen az Európai Szociális Alap alkalmazását a portugál munkavállalók szakképesítéseinek javítására a munkanélküliség, és különösen az ifjúsági és a tartós munkanélküliség csökkentése céljából;

7.  megjegyzi, hogy a kérelem 1161 elbocsátott munkavállalóra vonatkozik, akik közül a javasolt intézkedések 730-at céloznak meg; rámutat, hogy az elbocsátott munkavállalók többsége (88,63%) nő; megjegyzi továbbá, hogy az elbocsátott munkavállalók 20,55%-a 55 évesnél idősebb; erre tekintettel elismeri az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések fontosságát, hogy javuljanak ezen kiszolgáltatott csoportok munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei;

8.  üdvözli, hogy az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokból mintegy 730 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 30 év alatti fiatal (NEET-fiatal) is részesül;

9.  megjegyzi, hogy Portugália háromféle intézkedést tervez a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók érdekében: i) képzés és átképzés, ii) vállalkozásösztönzés, iii) juttatások;

10.  hangsúlyozza, hogy a képzéseknek és átképzéseknek – a növekvő munkaerő-keresletet mutató ágazatok figyelembevételével – valódi alternatívákat kell kínálniuk az újbóli beilleszkedéshez a régióban;

11.  megjegyzi, hogy az anyagi juttatások, köztük a képzési, mobilitási és étkezési támogatások nem haladják meg a teljes költség EGAA-rendeletben rögzített, 35%-os felső határát, és hogy ezen intézkedések a munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függnek;

12.  tudomásul veszi, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját egy munkacsoporttal konzultálva dolgozták ki, amely magában foglalta az Állami Foglalkoztatási Szolgálatot, a szakszervezetek képviselőit, a Szociális Biztonsági Intézetet és a munkafeltételekkel foglalkozó hatóságot;

13.  hangsúlyozza, hogy a portugál hatóságok megerősítették, hogy a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást, és biztosítékot nyújtottak arra vonatkozóan, hogy megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, továbbá hogy a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

14.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket, és üdvözli a Portugália által e tekintetben nyújtott megerősítést;

15.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során fel kell mérni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összeegyeztethetőnek kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással.

16.  felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze arra a nemzeti hatóságokat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező és így munkaerőt felvevő ágazatokról szóló jövőbeni javaslataikban jobban térjenek ki a részletekre, valamint hogy gyűjtsenek megalapozott adatokat az EGAA-támogatás hatásáról, amelyet többek között az állások minőségére és a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén elért arányára gyakorol;

17.  emlékeztet a Bizottsághoz intézett azon kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

18.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

19.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

20.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL L 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Portugália „EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel” referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2), és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak, valamint segítse a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésüket.

(2) Az EGAA éves maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió EUR(3).

(3) Portugália 2018. április 24-én az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be a portugáliai Norte, Centro és Lisboa régióban a ruhaipari ágazatban történt elbocsátásokra tekintettel. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítette ki. Az említett kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4) Portugália úgy határozott, hogy az 1309/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerinti, az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 730 fiatal (NEET-fiatalok) számára is biztosítja.

(5) Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Portugália kérelme alapján teljesítendő, 4 655 883 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(6) Az EGAA igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ez a határozat az elfogadásának napjától alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 4 655 883 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. Ezt a határozatot [az elfogadás napja]-tól/-től kell alkalmazni.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről           a Tanács részéről

az elnök           az elnök

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).


INDOKOLÁS

I.  Háttérinformációk

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet 12. cikkének(1), valamint az 1309/2013/EU rendelet(2) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket céltartalékként kell feltüntetni az Unió általános költségvetésében.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(3) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II.  Portugália kérelme és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2018. szeptember 10-én határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Portugália javára történő igénybevételére, hogy támogassa a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 14. ágazatban (Ruházati termék gyártása) a portugáliai Norte (PT11), Centro (PT16) és Lisboa (PT17) NUTS 2. szintű régiójának két vállalatától elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését. A javaslatot 2018. szeptember 10-én megküldték az Európai Parlamentnek.

Az EGAA létrehozása óta ez a 2018. évi költségvetés keretében vizsgálandó nyolcadik kérelem, a NACE Revision 2. rendszere szerinti 14. ágazatban (Ruházati termék gyártása) pedig a hatodik. 1161 elbocsátott munkavállalót érint, és az EGAA-ból összesen 4 655 883 EUR igénybevételére irányul Portugália javára.

A kérelmet 2018. április 24-én nyújtották be a Bizottságnak, és 2018. június 19-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság 2018. szeptember 10-én véglegesítette értékelését, és az EGAA-rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezése alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásnak az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett feltételei.

Portugália azzal érvel, hogy az elbocsátások a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változásokkal és különösen azzal kapcsolatosak, hogy a ruházati ágazat súlyos gazdasági csapást szenvedett, többek között a többszálas textiltermékekről szóló WTO-megállapodás 2004-es lejárta óta csökkent az EU piaci részesedése. Az Európai Unióba irányuló behozatal növekedése leszorította az árakat, ami negatív hatást gyakorolt az uniós textiliparban működő vállalkozások pénzügyi helyzetére, valamint a textil- és ruhaiparban az Unión kívüli alacsonyabb költségű országokba irányuló kiszervezés általános tendenciáját vonta maga után.

Portugáliában a Norte, Centro és Lisboa régiókban ez a ruházati termékgyártás ágazatában dolgozók számának folyamatos csökkenését eredményezte (a 2005. évi 130 000-ről 2016-ban 90 000 főre). 2017-ben a Norte és Lisboa régiókban a munkanélküliségi ráta magasabb (9,5%) volt, mint az országos átlag (8,9%). A munkavállalók tömeges elbocsátása várhatóan tovább súlyosbítja ezt a helyzetet.

Az elbocsátott munkavállalók többsége (88,63%) alacsony végzettséggel rendelkező nő. Az elbocsátott munkavállalók 20,55%-a 55 évesnél idősebb. Mintegy 730 fő pedig nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő, 30 évnél nem idősebb (NEET-)fiatal. Az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések rendkívüli fontossággal bírnak, hogy javuljanak e kiszolgáltatott csoportok munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei.

Az elbocsátott munkavállalóknak és NEET-fiataloknak biztosítandó háromféle intézkedés, melyekhez az EGAA társfinanszírozását kérték, az alábbiak:

–  Képzés és átképzés: ez magában foglalja a munkavállalók és a NEET-fiatalok szakmai gyakorlatát, szakmai és továbbképzését, valamint integrációs terveit. A tevékenységek illeszkednek a munkaerő-piaci kereslethez, és azok célja készségeik fejlesztésében segíteni a résztvevőket.

–  A vállalkozói készség ösztönzése: ez az intézkedés az önfoglalkoztatás előmozdítása érdekében nyújt támogatást a résztvevőknek, vállalkozói képzést, valamint a portugál állami foglalkoztatási szolgálat (IEFP) által támogatott, induló vállalkozásokat segítő (Startup Incubation) programban való részvételi lehetőséget biztosít.

–  Juttatások: Ezek a következők: 1) képzési juttatások az álláskeresőknél és a NEET-fiataloknál a képzésük során felmerült költségek fedezésére; 2) a tartózkodási helyről a megfelelő képzési tevékenységek helyszínére és onnan vissza történő utazáshoz nyújtott mobilitási támogatás; 3) étkezési juttatások, amelyek segítenek fedezni a résztvevők költségeit, amennyiben nem tudnak otthon étkezni.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek, és nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

A portugál hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan:

– a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét,

– a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották,

– a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt,

– a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket,

– az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás megfelel az állami támogatásra vonatkozó uniós eljárási és anyagi szabályoknak.

Portugália értesítette a Bizottságot, hogy a portugál állami foglalkoztatási szolgálat (IEFP) a tagállami előfinanszírozás vagy társfinanszírozás forrása. A pénzügyi hozzájárulás irányítását és ellenőrzését ugyanazok a szervek fogják végezni, mint amelyek az Európai Szociális Alapért (ESZA) felelősek.

A portugál hatóságoknak az európai strukturális és beruházási alapokat, és különösen az Európai Szociális Alapot kell igénybe venniük a portugál munkavállalók szakképesítéseinek javítására a munkanélküliség, és különösen az ifjúsági és a tartós munkanélküliség csökkentése céljából.

III.  Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 4 655 883 EUR összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2018-ban ez az alap igénybevételére irányuló nyolcadik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztető eljárást kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy építő jellegű támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához. .

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(3)

HL L 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET: LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

D(2018)37581

Jean Arthuis

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy:  Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) az EGF/2018/002 PT referenciaszámú kérelem nyomán történő igénybevételéről

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja (EGAA-munkacsoport) megvizsgálta az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2018/002 PT ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és az EGAA-munkacsoport támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság megjegyzései az alábbi megfontolásokon alapulnak:

A) mivel a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul és 1 161 munkavállalót érint, akiket a NACE Rev. 2. rendszere szerinti 14. ágazat (Ruházati termék gyártása) alá tartozó gazdasági szektorokban működő 2 vállalattól bocsátottak el Portugália NUTS 2. szintű – észak-portugáliai, közép-portugáliai és lisszaboni – régióiban;

B) mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat alátámasztására Portugália azzal érvel, hogy a ruházati termékek ágazatára hatást gyakorolt az EU piaci részesedésének a többszálas textiltermékekről szóló megállapodás 2004-es lejártát követő csökkenése;

C) mivel az intézkedések által érintett munkavállalók 88,6%-a nő és 11,4%-a férfi; mivel a megcélzott kedvezményezettek 74,9%-a 30 és 54 év közötti, több mint 20%-a 55 év feletti, 9,5%-a pedig 30 év alatti;

D) mivel e kérelemmel együtt immár összesen hat EGAA-kérelmet nyújtottak be a ruházati termékek ágazatával összefüggésben, ezek közül pedig négyet a kereskedelmet érintő globalizációval indokolva.

Ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a portugál kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Portugália jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 4 655 883 eurós pénzügyi hozzájárulásra, amely a 7 759 806 eurós teljes költség 60%-át teszi ki;

2. megjegyzi, hogy a portugál hatóságok 2018. április 24-én nyújtották be a kérelmet, és hogy a Bizottság – miután Portugália további információkkal szolgált – 2018. szeptember 10-én lezárta a pénzügyi hozzájárulás feltételei tekintetében végzett megfelelőségi értékelést, amelyről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3. megjegyzi egyrészt, hogy a ruházati termékek ágazatának munkanélküliségi rátája magasabb az elbocsátások által érintett körzetekben, mint az azoknak otthont adó régiókban (Észak-Portugáliában, Közép-Portugáliában és a Lisszaboni régióban), másrészt pedig, hogy csekély az esély az újrafoglalkoztatásra, mivel az elbocsátott munkavállalók táborát elsősorban alacsony képzettségű nők alkotják;

4. üdvözli Portugália döntését, hogy a támogatásból az elbocsátott munkavállalók mellett akár 730, nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatal) is részesülhet;

5. megjegyzi, hogy Portugália aktív munkaerőpiaci intézkedéseket tervez az elbocsátott munkavállalók érdekében, többek között a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzéseket és átképzéseket, vállalkozásösztönző intézkedéseket és juttatások biztosítását;

6. hangsúlyozza, hogy az (át)képzéseknek – a munkaerő iránt egyre nagyobb keresletet mutató ágazatok figyelembevételével – valódi alternatívákat kell kínálniuk az újbóli beilleszkedéshez a régióban;

7. megjegyzi, hogy az anyagi juttatások, azaz a képzési, mobilitási és étkezési támogatások nem haladják meg a rendeletben rögzített 35%-os felső határt, és hogy ezen intézkedések a munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függnek;

8. üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kidolgozása során az Állami Foglalkoztatási Szolgálatot, a szakszervezetek képviselőit, a Szociális Biztonsági Intézetet és a munkafeltételekkel foglalkozó hatóságot tömörítő munkacsoport keretein belül konzultációkat folytattak az érdekelt felekkel;

9. tudomásul veszi, hogy a portugál hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, továbbá hogy az intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

10. üdvözli, hogy Portugália megerősítette, hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyeket az érintett vállalkozás köteles a nemzeti jog értelmében vagy a kollektív szerződések alapján meghozni;

11. emlékeztet arra, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során fel kell mérni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összeegyeztethetőnek kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással.

Tisztelettel:

Marita ULVSKOG


MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean ARTHUIS

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Tisztelt Arthuis Úr!

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatot véleményezésre a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztették. Tudomásul veszem, hogy a Költségvetési Bizottságban a tervek szerint 2018. október 8. és 9. között jelentést fogadnak el e javaslatról:

-  a COM(2018)0621 javaslat 4 655 883 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő 730 munkavállaló számára, akiket az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere szerinti 14. gazdasági ágazatban (Ruházati termék gyártása) bocsátottak el. Az érintett vállalatok általi elbocsátásokra elsősorban a Norte (PT11), Centro (PT16) és Lisboa (PT17) NUTS 2 szintű portugáliai régióban került sor.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EGAA-rendelet) határozza meg.

A bizottság koordinátorai megvizsgálták a javaslatot, és felkértek arra, hogy írásban tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többsége nem ellenzi az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételét a fent említett összeg Bizottság által javasoltak szerinti felhasználására.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

9.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andrey Novakov

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Auke Zijlstra


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Auke Zijlstra

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. október 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat