SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Portugalię – EGF/2018/002 /PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel)

11.10.2018 - (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: José Manuel Fernandes

Procedura : 2018/2223(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0311/2018
Teksty złożone :
A8-0311/2018
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Portugalię – EGF/2018/002 /PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel)

(COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006[1] (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020[2], w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[3] (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0311/2018),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najefektywniej;

C.  mając na uwadze, że Portugalia przedłożyła wniosek EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku z 1 161 zwolnieniami w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 14 NACE Rev. 2 (produkcja odzieży) w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach Norte (PT11), Centro (PT16) i Lisboa (PT17) w Portugalii;

D.  mając na uwadze, że omawiany wniosek jest oparty na kryterium interwencji przewidzianym w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników w dziewięciomiesięcznym okresie odniesienia w przedsiębiorstwach działających w tym samym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach lub w więcej niż dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS 2, pod warunkiem że w dwóch regionach w państwie członkowskim łączna liczba pracowników zwolnionych przekracza 500;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że Portugalia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 4 655 883 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 7 759 806 EUR;

2.  odnotowuje, że władze Portugalii złożyły wniosek w dniu 24 kwietnia 2018 r. oraz że po przekazaniu przez Portugalię dodatkowych informacji Komisja zakończyła ocenę tego wniosku w dniu 10 września 2018 r. i przekazała ją Parlamentowi tego samego dnia;

3.  odnotowuje argumenty Portugalii, iż zwolnienia są związane z poważnymi zmianami w strukturze światowego handlu, spowodowanymi globalizacją, a zwłaszcza liberalizacją handlu wyrobami włókienniczymi i odzieżowymi po wygaśnięciu z końcem 2004 r. porozumienia WTO w sprawie tekstyliów i odzieży, co doprowadziło do radykalnych zmian w strukturze światowego handlu wyrobami włókienniczymi i odzieżowymi;

4.  zauważa, że stopa bezrobocia w sektorze odzieżowym w dystryktach, w których doszło do zwolnień, jest wyższa niż w regionach, w których leżą te dystrykty, tj. Norte, Centro i Lisboa, i że perspektywy przekwalifikowania są niewielkie, ponieważ zwolnieni pracownicy to w większości kobiety o niskich kwalifikacjach;

5.  przypomina, że należy spodziewać się, iż zwolnienia, do których doszło w dwóch przedsiębiorstwach działających w portugalskim sektorze produkcji odzieży, będą stanowiły ogromne obciążenie dla lokalnej gospodarki oraz że następstwa zwolnień wiążą się z trudnościami w przekwalifikowaniu z powodu niewystarczającej liczby miejsc pracy, z niskim wykształceniem zwolnionych pracowników oraz z dużą liczbą osób poszukujących pracy;

6.  zaleca korzystanie z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego, aby podnieść kwalifikacje portugalskich pracowników w celu zmniejszenia bezrobocia, w szczególności bezrobocia młodzieży i bezrobocia długotrwałego;

7.  odnotowuje, że wniosek dotyczy 1 161 zwolnionych pracowników, z których 730 zostanie objętych proponowanymi działaniami; wskazuje na fakt, że większość zwolnionych pracowników to kobiety (88,63 %); ponadto zauważa, że 20,55 % zwolnionych pracowników ma ponad 55 lat; w związku z tym faktem uznaje znaczenie aktywnych instrumentów rynku pracy współfinansowanych z EFG w celu zwiększenia szans powrotu tych szczególnie wrażliwych grup na rynek pracy;

8.  z zadowoleniem przyjmuje zapewnienie zindywidualizowanych usług współfinansowanych z EFG prawie 730 młodym osobom niekształcącym się, niepracującym ani nieszkolącym się (młodzieży NEET) w wieku poniżej 30 lat;

9.  zauważa, że Portugalia planuje wdrożyć trzy rodzaje działań na rzecz zwolnionych pracowników objętych przedmiotowym wnioskiem: (i) szkolenie i przekwalifikowanie, (ii) promowanie przedsiębiorczości, (iii) dodatki;

10.  podkreśla, że szkolenie i przekwalifikowanie powinny tworzyć realne alternatywy reintegracji w regionie, uwzględniając sektory o rosnącym zapotrzebowaniu na siłę roboczą;

11.  zauważa, że dodatki finansowe, w tym dodatki na szkolenia, na koszty przeniesienia i posiłki, nie przekraczają maksymalnego pułapu 35 % całkowitych kosztów, ustanowionego w rozporządzeniu w sprawie EFG, oraz że działania te są uzależnione od aktywnego udziału docelowych beneficjentów w działaniach związanych z poszukiwaniem pracy lub szkoleniami;

12.  uznaje, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług opracowano w porozumieniu z grupą roboczą, w skład której wchodziły publiczne służby zatrudnienia, przedstawiciele związków zawodowych, Instytut Ubezpieczeń Społecznych i Urząd ds. Warunków Pracy;

13.  podkreśla, że władze portugalskie potwierdziły, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii, i przedstawiły gwarancje, że będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania, a proponowane działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

14.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów, i z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie ze strony Portugali w tym względzie;

15.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę.

16.  zwraca się do Komisji, by w przyszłych wnioskach wzywała organy krajowe do podawania dalszych informacji o sektorach mających potencjał wzrostu, a więc mogących zatrudniać pracowników, oraz do gromadzenia potwierdzonych danych dotyczących wpływu finansowania z EFG, w tym w odniesieniu do współczynnika reintegracji i jakości miejsc pracy uzyskanych dzięki EFG;

17.  ponownie apeluje do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG;

18.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

  • [1] Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
  • [2] Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
  • [3]  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Portugalii – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006[1], w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[2], w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2) Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013[3].

(3) W dniu 24 kwietnia 2018 r. Portugalia przedłożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze produkcji odzieży w regionach Norte, Centro i Lisboa w Portugalii. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG ustanowione w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

(4) Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 Portugalia zdecydowała się na świadczenie zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG także na rzecz 730 młodych osób niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się (młodzieży NEET).

(5) Należy zatem uruchomić EFG, aby zapewnić wkład finansowy w wysokości 4 655 883 EUR w odpowiedzi na wniosek złożony przez Portugalię.

(6) W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2018 uruchamia się Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 4 655 883 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia [dzień przyjęcia].

Sporządzono w … dnia …

W imieniu Parlamentu Europejskiego           W imieniu Rady

Przewodniczący           Przewodniczący

  • [1] Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
  • [2]  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
  • [3]  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

UZASADNIENIE

I.  Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[1] oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013[2] środki funduszu nie mogą przekraczać maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami[3] w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia wszczyna się procedurę rozmów trójstronnych.

II.  Wniosek Portugalii i wniosek Komisji

W dniu 10 września 2018 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Portugalii w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych w dwóch przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 14 NACE Rev. 2 (produkcja odzieży) w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach Norte (PT11), Centro (PT16) i Lisboa (PT17) w Portugalii. Wniosek przekazano Parlamentowi Europejskiemu w dniu 10 września 2018 r.

Jest to ósmy wniosek rozpatrywany w ramach budżetu na 2018 r. i szósty w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 14 NACE Rev. 2 (produkcja odzieży) od czasu utworzenia EFG. Dotyczy on 1 161 zwolnionych pracowników i uruchomienia kwoty w wysokości 4 655 883 EUR z EFG na rzecz Portugalii.

Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 24 kwietnia 2018 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 19 czerwca 2018 r. Komisja sfinalizowała swoją ocenę w dniu 10 września 2018 r. i zgodnie z wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG uznała, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG.

Portugalia argumentuje, że zwolnienia są związane z istotnymi zmianami w strukturze światowego handlu, spowodowanymi globalizacją, a w szczególności z poważnymi zakłóceniami gospodarczymi, do jakich doszło w sektorze produkcji odzieży, w tym ze spadkiem udziału UE w rynku po wygaśnięciu w 2004 r. porozumienia WTO w sprawie tekstyliów i odzieży. Wzrost przywozu do UE wywarł presję na obniżkę cen, co miało negatywny wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw w sektorze włókienniczym w UE i wywołało ogólną tendencję w przemyśle włókienniczym i odzieżowym, polegającą na przenoszeniu produkcji do krajów spoza UE o niższych kosztach produkcji.

Doprowadziło to do stałego spadku liczby pracowników w sektorze odzieżowym (ze 130 000 w 2005 r. do 90 000 w 2016 r.) w regionach Norte, Centro i Lisboa w Portugalii. W 2017 r. bezrobocie w regionach Norte i Lisboa (9,5 %) było wyższe od średniej krajowej (8,9 %). Oczekuje się, że masowe zwolnienia pracowników jeszcze pogorszą tę sytuację.

Większość zwolnionych pracowników to kobiety (88,63 %) o niskim poziomie wykształcenia. Ponadto 20,55 % zwolnionych pracowników ma ponad 55 lat. Prawie 730 zwolnionych pracowników to młode osoby niekształcące się, niepracujące ani nieszkolące się (młodzież NEET) w wieku poniżej 30 lat. Aktywne instrumenty rynku pracy współfinansowane z EFG są tym bardziej istotne dla zwiększenia szans powrotu na rynek pracy dla tych szczególnie wrażliwych grup.

Trzy rodzaje działań, które mają być zapewniane zwolnionym pracownikom i młodzieży NEET, względem których wnioskowane jest współfinansowanie z EFG, obejmują:

–  Szkolenie i przekwalifikowanie. Działania te obejmują praktyki zawodowe, szkolenie zawodowe i ustawiczne oraz plany na rzecz integracji na rynku pracy skierowane do pracowników i młodzieży NEET. Działania te zostały zaplanowane w taki sposób, aby oferta odpowiadała na zapotrzebowanie rynku pracy i aby pomóc uczestnikom w rozwoju swoich umiejętności.

–  Promowanie przedsiębiorczości. Środek ten zapewni uczestnikom dotację pomagającą w podjęciu działalności na własny rachunek, szkolenie w zakresie przedsiębiorczości i możliwość przyłączenia się do „inkubatora start-upów” wspieranego przez portugalskie publiczne służby zatrudnienia.

–  Dodatki. Obejmują one: 1) dodatki na szkolenia na pokrycie kosztów poniesionych przez osoby poszukujące pracy lub młodzież NEET w trakcie szkolenia; 2) dodatki na koszty przeniesienia, mające skompensować koszty podróży pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem szkolenia; 3) dodatki na koszty posiłku, mające pokryć wydatki uczestników w przypadku konieczności żywienia się poza domem.

Według Komisji opisane środki stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG i nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Władze portugalskie przedstawiły wszystkie niezbędne gwarancje, potwierdzające, że:

– w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

– spełniono wymogi przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do zwolnień grupowych;

– na proponowane działania nie zostanie przyznane wsparcie finansowe z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

– proponowane działania uzupełnią działania finansowane z funduszy strukturalnych;

– wkład finansowy z EFG będzie zgodny z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa.

Portugalia poinformowała Komisję, że źródłem krajowego finansowania w formie płatności zaliczkowej lub współfinansowania są portugalskie publiczne służby zatrudnienia. Zarządzanie wkładem finansowym i nadzór nad nim będą leżeć w gestii tych samych organów, które są odpowiedzialne za Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

Władze portugalskie powinny korzystać z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego, aby podnieść kwalifikacje portugalskich pracowników w celu zmniejszenia bezrobocia, w szczególności bezrobocia młodzieży i bezrobocia długotrwałego.

III.  Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę w wysokości 4 655 883 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 01).

Jest to ósmy wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia funduszu, przedłożony władzy budżetowej w 2018 r.

W przypadku braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z funduszu.

  • [1] Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
  • [2] Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
  • [3]  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

D(2018)37581

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot:  Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w związku ze sprawą EGF/2018/002 PT

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyła uruchomienie EFG w sprawie EGF/2018/002 PT i przyjęła poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przekazaniu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A) mając na uwadze, że złożony wniosek opiera się na art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenia w sprawie EFG) i dotyczy 1 161 pracowników zwolnionych w 2 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 14 według NACE Rev. 2 (Produkcja odzieży) w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach Norte, Centro i Lisboa w Portugalii;

B) mając na uwadze, że w celu ustalenia związku między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w strukturze światowego handlu spowodowanymi globalizacją, Portugalia wskazuje na fakt, że w sektorze odzieżowym nastąpił spadek udziału UE w rynku po wygaśnięciu w 2004 r. Porozumienia dotyczącego międzynarodowego handlu wyrobami włókienniczymi;

C) mając na uwadze, że 88,6 % pracowników objętych pomocą to kobiety, a 11,4 % to mężczyźni; mając na uwadze, że 74,9 % beneficjentów objętych pomocą jest w wieku od 30 do 54 lat, ponad 20 % ma więcej niż 55 lat, a 4,3% poniżej 30 lat;

D) mając na uwadze, że jest to szósty wniosek EFG dotyczący sektora odzieżowego, z których cztery były uzasadnione globalizacją handlu;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Portugalii:

1. zgadza się z Komisją, że kryteria interwencji wymienione w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że wobec tego Portugalia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 4 655 883 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 7 759 806 EUR;

2. odnotowuje, że władze Portugalii złożyły wniosek w dniu 24 kwietnia 2018 r. oraz że po przekazaniu przez Portugalię dodatkowych informacji Komisja zakończyła ocenę zgodności wniosku z warunkami przyznania wkładu finansowego w dniu 10 września 2018 r. i przekazała ją Parlamentowi tego samego dnia;

3. zauważa, że stopa bezrobocia w sektorze odzieżowym w dystryktach, w których doszło do zwolnień, jest wyższa niż w regionach, do których należą, tj. Norte, Centro i Lisboa, i że perspektywy przekwalifikowania są niewielkie, ponieważ zwolnieni pracownicy to w większości kobiety o niskich kwalifikacjach;

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Portugalii o skierowaniu pomocy zarówno do zwolnionych pracowników, jak i do 730 młodych osób, które nie pracują, nie kształcą się ani nie uczestniczą w szkoleniach (NEETs);

5. zauważa, że Portugalia planuje aktywne instrumenty rynku pracy dla zwolnionych pracowników, w tym szkolenia i przekwalifikowanie zgodnie z potrzebami rynku pracy, promowanie przedsiębiorczości i dodatki;

6. podkreśla, że szkolenia i przekwalifikowanie się powinny tworzyć realne alternatywy reintegracji w regionie, uwzględniając sektory o rosnącym zapotrzebowaniu na siłę roboczą;

7. zauważa, że dodatki finansowe, tj. dodatki na szkolenia, na koszty przeniesienia i posiłki nie przekraczają maksymalnego poziomu 35 % określonego w rozporządzeniu oraz że działania te są uzależnione od aktywnego udziału docelowych beneficjentów w działaniach związanych z poszukiwaniem pracy lub szkoleniami;

8. z zadowoleniem przyjmuje, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług opracowano w porozumieniu z grupą roboczą, w skład której wchodziły publiczne służby zatrudnienia, przedstawiciele związków zawodowych, Instytut Ubezpieczeń Społecznych i Urząd ds. Warunków Pracy;

9. odnotowuje, że władze portugalskie przedstawiły gwarancje, iż proponowane działania nie będą objęte wsparciem finansowym w ramach innych funduszy unijnych ani instrumentów finansowych, będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania, a działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

10. z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie przez Portugalię, że wkład finansowy z EFG nie zastąpi działań, za które na mocy prawa krajowego lub zgodnie z umowami zbiorowymi odpowiedzialne jest dane przedsiębiorstwo;

11. przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę.

Z wyrazami szacunku

Marita ULVSKOG

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący

Komisji Budżetowej

Parlament Europejski

Przedmiot:  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdania w tej sprawie między 8 a 9 października 2018 r.:

-  COM(2018)0621 to wniosek o wkład z EFG w wysokości 4 655 883 EUR dla 730 pracowników zwolnionych w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 14 według NACE Rev. 2 – Produkcja odzieży. Zwolnienia, do których doszło w tych przedsiębiorstwach, miały miejsce głównie w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach Norte (PT11), Centro (PT16) i Lisboa (PT17) w Portugalii.

Zasady dotyczące wkładów finansowych z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1927/2006.

Koordynatorzy komisji ocenili wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

9.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andrey Novakov

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Auke Zijlstra

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Auke Zijlstra

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności